Sony | RHT-G500 | Sony RHT-G500 Istruzioni per l'uso

3-877-030-32(1)
Theatre Stand
System
Gebruiksaanwijzing
NL
GB
Istruzioni per l’uso
IT
Bruksanvisning
SE
PL
GB
RHT-G500
©2008 Sony Corporation
3
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of
vocht om het risico op brand of
elektrocutie te verminderen.
Installeer het toestel niet in een beperkte ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz.
Plaats geen brandende kaarsen op het toestel.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Batterijen of de batterijen in het toestel mogen niet
worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals
zonneschijn, vuur en dergelijke.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
2NL
Verwijdering van oude
batterijen (in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst
erop dat de meegeleverde batterij van dit product
niet als huishoudelijk afval behandeld mag
worden. Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd
te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle
andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij
bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product of
batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service-/
garantiedocumenten.
Inhoudspgave
WAARSCHUWING................................4
LET OP ....................................................5
Voorzorgsmaatregelen .............................6
Hoofdfuncties...........................................7
Aan de slag
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen........................ 34
Technische gegevens............................. 36
Verklarende woordenlijst ...................... 38
Index...................................................... 40
Meegeleverd toebehoren ..........................8
De standaard instellen ..............................9
Componenten aansluiten met
HDMI-aansluitingen ........................10
Componenten aansluiten zonder
HDMI-aansluitingen ........................12
De geluidsuitvoer van de aangesloten
component instellen .........................13
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter
aansluiten .........................................14
Afspeelopties
Onderdelen en bedieningselementen .....15
Tv kijken ................................................19
Andere componenten gebruiken ............20
NL
GB
Surroundfunctie
Surround-effect gebruiken .....................21
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?.......................22
De nodige instellingen doorvoeren voor
"BRAVIA" Sync..............................22
Blu-ray Disc/DVD gebruiken ................25
(Afspelen met één druk op de
knop)
Tv-geluid via de luidsprekers
weergeven ........................................25
(Geluidscontrole van het systeem)
De tv, het toestel en de aangesloten
componenten uitschakelen...............27
(Systeem uitschakelen)
Geavanceerde instellingen
Het luidsprekerniveau instellen..............28
Instellingen en wijzigingen met behulp van
het versterkermenu ..........................29
3NL
WAARSCHUWING
Leun niet op en hang niet aan de
tv wanneer deze op de standaard
is geplaatst.
De tv kan van de standaard
vallen en een ongeval
veroorzaken, wat ernstig
letsel of de dood tot gevolg
kan hebben.
Verplaats de standaard niet met
de tv of andere apparaten erop
geïnstalleerd.
Verwijder de tv en
andere apparaten
voordat u de
standaard
verplaatst. Indien u
dit niet doet, kan de
standaard uit balans
raken en omvallen, wat ernstig letsel tot gevolg
kan hebben.
Let op dat het netsnoer of de
verbindingskabel niet geklemd
raakt tussen de tv en de
standaard.
• Het netsnoer of de
verbindingskabel kunnen
worden beschadigd, wat brand of
elektrische schokken tot gevolg
kan hebben.
• Let tijdens het verplaatsen van
de standaard op dat het netsnoer
of de verbindingskabel niet vast komt te zitten onder
de standaard.
4NL
Laat kinderen niet op de
standaard klimmen of tussen de
legplanken kruipen.
Als kinderen op de
standaard klimmen of
tussen de legplanken
kruipen, kan dit
ernstig letsel of de
dood tot gevolg
hebben als de standaard breekt of omvalt.
Houd de standaard niet vast bij de
basis wanneer u hem verplaatst.
Wanneer u de
Bovenste legplank
standaard
verplaatst, dient
u het onderste
gedeelte van de
bovenste
legplank vast te
houden. Als u
de basis
vasthoudt zoals afgebeeld, loopt u het risico dat
de plint loskomt en dat de standaard valt.
Opmerkingen over de
installatie
LET OP
Plaats geen verhitte voorwerpen,
zoals een hete pan of een ketel,
op de standaard.
Het kan schade aan de
standaard veroorzaken.
Ga niet op de standaard staan.
U kunt vallen of de
standaard breken en
letsel veroorzaken.
Deze standaard is enkel bedoeld
voor de vermelde tv.
• Let op dat uw hand of vingers niet geklemd raken
tussen de tv en de standaard.
• Om te voorkomen dat de standaard uit balans raakt
dient u met het volgende rekening te houden:
– Plaats de standaard op een vaste en vlakke
ondergrond.
– Als u de standaard op een zachte ondergrond
installeert, zoals een mat of een tapijt, leg dan
vooraf een plank op de desbetreffende locatie.
– Installeer de standaard niet in een ruimte met direct
zonlicht of naast een verwarmingstoestel.
– Installeer de standaard niet in een vochtige of
warme ruimte of buitenshuis.
• Om de standaard te verplaatsen zijn er ten minste twee
personen nodig. Verplaats de standaard pas nadat de
tv is verwijderd. Indien u dat niet doet, kan de tv van
de standaard vallen, wat ernstig letsel tot gevolg kan
hebben. Hou het rooster niet vast, omdat dit kan
loskomen van de standaard, wat ernstig letsel tot
gevolg kan hebben. Let op dat uw vingers niet
geklemd raken tijdens het verplaatsen van de
standaard.
Controleer of deze standaard wordt vermeld als
ondersteund product in de gebruiksaanwijzing
van de tv.
Opmerking over
draagvermogen
Plaats geen apparaten die zwaarder zijn dan het
voorgeschreven maximumgewicht op de
standaard, zoals aangeduid in de illustratie
hieronder. Anders kan de standaard vallen of
kapot gaan.
50 kg
10 kg
25 kg
5NL
Werking
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Plaats geen andere voorwerpen, zoals een
bloemenvaas of aardewerk, op de standaard.
• Breng geen wijzigingen aan de standaard aan.
• In het geval dat er een voorwerp of vloeistof in de
standaard terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en hem eerst door een deskundige
laten nakijken, alvorens hem weer in gebruik te
nemen.
Spanningsbronnen
• Controleer voor het gebruik van de standaard of de
werkspanning dezelfde is als de plaatselijke
stroomvoorziening. De werkspanning staat vermeld
op het naamplaatje aan de achterkant van de
standaard.
• De standaard blijft onder (net) spanning staan zolang
de stekker in het stopcontact zit, ook al is de standaard
zelf uitgeschakeld.
• Indien u de standaard gedurende langere tijd niet
gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Neem hiervoor de stekker zelf vast; trek nooit aan het
netsnoer.
• Eén uiteinde van de stekker is breder dan het andere
uiteinde uit veiligheidsoverwegingen en past slechts
op één manier in het stopcontact. Indien u de stekker
niet volledig in het stopcontact kunt steken, neem dan
contact op met uw dealer.
• Het netsnoer mag alleen maar in een erkende
werkplaats worden vervangen.
• Installeer deze standaard op een manier zodat het
netsnoer in geval van problemen onmiddellijk uit het
stopcontact kan worden getrokken.
Plaatsing
• Plaats de standaard op een plaats met voldoende
ventilatie om oververhitting te voorkomen en de
levensduur van de standaard te verlengen.
• Ga voorzichtig te werk wanneer u de standaard op een
speciaal behandeld oppervlak (met was of olie
behandeld, gepolijst, enz.) plaatst; anders kunnen
vlekken of verkleuringen van het oppervlak optreden.
• De vloer kan worden beschadigd als er zand, vuil enz.
onder de poten van de standaard terechtkomt.
6NL
Alvorens andere componenten aan te sluiten, moet u
eerst de standaard uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact trekken.
Reiniging
Reinig de standaard, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes is
bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
standaard kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony dealer.
Auteursrechten
Deze standaard is uitgerust met Dolby* Digital en Pro
Logic Surround en het DTS** Digital Surround
System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het dubbele-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse
patentnummers: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.487.535 en andere Amerikaanse en
wereldwijde patenten die uitgegeven of in
behandeling zijn. DTS en DTS Digital Surround zijn
gedeponeerde handelsmerken en het DTS-logo en symbool zijn handelsmerken van DTS, Inc. © 19962007 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Deze standaard is uitgerust met High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-technologie.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
"BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation.
Hoofdfuncties
B Eenvoudige aansluiting met HDMI
b
Een wirwar van kabels.
Keurige aansluitingen (pagina 10).
B Eenvoudige bediening met slechts één afstandsbediening van de tv
("BRAVIA" Sync)
b
Aparte afstandsbedieningen voor elke
component.
Handelingen samenvoegen op één
afstandsbediening (pagina 22).
B Eenvoudige surround-instellingen
b
Ik heb veel snoeren en luidsprekers nodig.
S-Force PRO Front Surround
Sony is al lange tijd actief op het gebied van
surround-technologie (en heeft zo grote
hoeveelheden akoestische gegevens verzameld) en
dit heeft tot de ontwikkeling van een gloednieuwe
verwerkingsmethode geleid, alsook geavanceerde
DSP om deze taak efficiënt uit te voeren: de
zogeheten S-Force PRO Front Surround-technologie.
In vergelijking met vorige front-surroundtechnologieën reproduceert S-Force PRO Front
Surround een overtuigender gevoel van afstand en
ruimte en biedt zo een ware surroundgeluidsbeleving zonder dat hiervoor
achterluidsprekers nodig zijn.
Eenvoudige instelling met S-Force PRO
Front Surround.
Aanbevolen omgeving voor surroundgeluid
U kunt naar surround-geluid luisteren op de
plaatsen waar het geluid volgens onderstaande
illustratie wordt verspreid.
7NL
Aan de slag
Meegeleverd toebehoren
Controleer het volgende toebehoren in de
verpakking.
De batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
De standaard kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
AA (R6)-batterijen in de batterijhouder en houd
daarbij rekening met de + en – aanduidingen.
Optische kabel (1,5 m) (1)
Afstandsbediening (RM-ANU041) (1)
AA (R6)-batterijen (2)
Draagriem en twee schroeven (klein/groot)
(1)
Legplank (1)
Ondersteuningspennen legplank (4)
Gebruiksaanwijzing (1)
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
directe zonnestraling of fel licht. Hierdoor kan de
werking worden verstoord.
• Gaat u de afstandsbediening langere tijd niet
gebruiken, verwijder dan de batterijen om te
voorkomen dat ze gaan lekken en dat er
corrosievorming optreedt.
8NL
3
Pas de draagriem aan de tv aan en draai
vervolgens de grote schroef
(bijgeleverd) stevig vast met een
schroevendraaier of munt, enz.
Voorkomen dat de tv omvalt
4
Maak de tv stevig vast als
beschermingsmaatregel.
Volg de volgende stappen als
beschermingsmaatregelen als u een Sony
LCD-tv hebt.
De legplank installeren
1
2
Terwijl u de tv ondersteunt, spant u de
draagriem aan om de tv vast te zetten.
Plaats de ondersteuningspennen van
de legplank (bijgeleverd) in de gaten
van de standaard.
Leg de legplank horizontaal op de
ondersteuningspennen van de
legplank. Hiervoor zijn meerdere
personen nodig.
De standaard installeren
Installeer de standaard nadat u alle componenten
op de standaard hebt aangesloten.
Installeer de standaard met een vrije ruimte van
minstens 10 cm tussen de muur en de achterkant
van de standaard en 30 cm tussen de muur en de
linkerkant van de standaard. Zo kan de warmte
weg en voorkomt u dat de tv valt.
(groot)
Minstens
30 cm
(klein)
1
2
Minstens
10 cm
Opmerking
• Let op dat uw vingers niet geklemd raken tijdens het
opstellen van de standaard.
Plaats de tv op het midden van de
standaard.
Maak de draagriem (bijgeleverd) vast
aan de standaard met de kleine schroef
(bijgeleverd).
Draai de schroef vast in het gat aan de
achterkant, zoals afgebeeld.
9NL
Aan de slag
De standaard instellen
Componenten aansluiten met HDMI-aansluitingen
We raden u aan componenten op het systeem aan
te sluiten met behulp van een HDMI-kabel.
Met HDMI kunt u op een eenvoudige manier van
geluid en beelden van hoge kwaliteit genieten.
Het is echter noodzakelijk om de audiouitgang van de tv te verbinden met de audioingang van het systeem met behulp van een
optische kabel of een audiokabel om het
geluid van de tv te beluisteren via het systeem.
Raadpleeg ""BRAVIA" Sync-functies"
(pagina 22) voor meer informatie over de
functie Controle voor HDMI.
Sluit het netsnoer aan nadat u alle andere
componenten op het systeem hebt aangesloten.
Tv-beeldscherm, projector, enz.
Audio/video signaal
Audiosignaal
of
C
B
OPT
R
A
OPT
OPT
L
COAX
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
A
A
A
Audio/video
signaal
Blu-ray Disc-speler (recorder), "PlayStation 3"
A HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
B Optische kabel (bijgeleverd)
C Audiokabel (niet bijgeleverd)
10NL
Audio/video
signaal
DVD-speler (recorder)
Audio/video
signaal
Satelliettuner
: signaalstroom
Opmerkingen
Aan de slag
• Raadpleeg pagina 12 voor informatie over het
aansluiten van een component zonder HDMIaansluiting.
• De HDMI-aansluiting heeft voorrang als u de
component tegelijkertijd via HDMI, INPUT COAX
en INPUT OPT op het systeem aansluit.
• De INPUT OPT-aansluiting krijgt prioriteit wanneer
u de audio-uitgang van de tv aansluit op zowel de
INPUT OPT- als de AUDIO-aansluiting van het
systeem.
Opmerkingen over HDMIaansluitingen
• U kunt genieten van beelden van hoge kwaliteit
via een HDMI-kabel met een HDMI-logo. We
bevelen een Sony HDMI-kabel aan.
• Controleer de instelling van de aangesloten
component als de beeldkwaliteit zwak is of als
het geluid niet wordt uitgevoerd door de via de
HDMI-kabel aangesloten component.
• Audiosignalen (samplesnelheid, bitlengte,
enz.) die via een HDMI-aansluiting worden
uitgezonden, kunnen door de aangesloten
component worden onderdrukt.
• Het geluid kan worden onderbroken als de
samplesnelheid of het aantal kanalen van
audio-uitvoersignalen van de
afspeelcomponent wordt gewisseld.
• Als de aangesloten component niet compatibel
is met technologie voor bescherming van
auteursrechten (HDCP), kan het beeld en/of het
geluid van de HDMI TV OUT-aansluiting
verstoord zijn of niet worden uitgevoerd.
Controleer in dat geval de technische gegevens
van de aangesloten component.
• We raden het gebruik van een HDMI-DVIconversiekabel af.
• Ongeacht de invoer die voor het systeem is
geselecteerd, worden videosignalen van de
HDMI-aansluiting (BD, DVD, SAT) die het
laatst werd geselecteerd via de HDMI TV
OUT-aansluiting uitgevoerd.
11NL
Componenten aansluiten zonder HDMI-aansluitingen
INPUT COAX-aansluiting. Het is in dat geval
niet nodig om alle kabels aan te sluiten. Sluit de
audiokabels aan in overeenstemming met de
aansluitingen van uw componenten.
Sluit het netsnoer als laatste aan.
Wanneer u een DVD-speler (recorder),
satelliettuner, "PlayStation 2", enz. aansluit die
geen HDMI-aansluitingen heeft, maak dan
verbinding met het systeem via de INPUT OPTof INPUT COAX-aansluiting.
Indien de satelliettuner geen OPTICAL OUTaansluiting heeft, sluit het systeem dan aan via de
* "PlayStation 2" is een handelsmerk van Sony
Computer Entertainment Inc.
Tv-beeldscherm, projector, enz.
Audiosignaal
Videosignaal
of
C
B
OPT
R
OPT
Videosignaal
OPT
COAX
L
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: signaalstroom
D
A
A
of
Audiosignaal
Videosignaal
DVD-speler (recorder), "PlayStation 2", enz.
A Optische kabel (niet bijgeleverd)
B Optische kabel (bijgeleverd)
C Audiokabel (niet bijgeleverd)
D Digitale coaxkabel (niet bijgeleverd)
12NL
Audiosignaal
Satelliettuner
Videosignaal
Opmerking
Als u een van de componenten
met HDMI-aansluitingen aansluit
en de functie Controle voor HDMI
is ingeschakeld
Stel "CTRL: HDMI" in op "OFF" in het AMPmenu van het systeem voor de component
aangesloten op het systeem via de INPUT OPTof INPUT COAX-aansluiting (behalve een tv)
afzonderlijk. Raadpleeg "De functie Controle
voor HDMI uitschakelen voor een component
zonder HDMI-aansluitingen" (pagina 24) voor
meer informatie.
De geluidsuitvoer van de
aangesloten component
instellen
Aan de slag
• De INPUT OPT-aansluiting krijgt prioriteit wanneer
u de audio-uitgang van de tv aansluit op zowel de
INPUT OPT- als de AUDIO-aansluiting van het
systeem.
Afhankelijk van de instellingen voor de audiouitgang van de aangesloten component, kan het
geluid mogelijk alleen in 2-kanaals formaat
worden uitgevoerd. Stel in dat geval de
aangesloten component in om het geluid uit te
voeren in multikanaals formaat (PCM, DTS,
Dolby Digital). Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de aangesloten
component werd geleverd voor meer informatie
over de instellingen voor de audio-uitgang.
13NL
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter aansluiten
U kunt het geluid van de aangesloten component
beluisteren via het systeem door de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter aan te sluiten.
OPT
R
OPT
Sluit het netsnoer als laatste aan.
OPT
COAX
L
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: signaalstroom
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
Opmerkingen
• Sluit de DIGITAL MEDIA PORT-adapter niet aan of
koppel deze niet los terwijl het systeem is
ingeschakeld.
• Wanneer u de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
aansluit, dient u ervoor te zorgen dat het aansluitstuk
wordt geplaatst met de pijl gericht in de richting van
de pijl op de DMPORT-aansluiting. Als u de
DIGITAL MEDIA PORT-adapter wilt loskoppelen,
houdt u A ingedrukt en trekt u het aansluitstuk naar
buiten.
A
14NL
Afspeelopties
Afspeelopties
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina's die tussen haakjes zijn vermeld.
Voorpaneel
INPUT SELECTOR
INPUT SELECTOR
-
VOLUME
-
VOLUME
+
+
A ?/1 (aan/stand-by)
Druk hierop om de standaard in of uit te
schakelen.
B INPUT SELECTOR
Druk hierop om de invoerbron voor het
afspelen te selecteren.
C VOLUME +/–
Druk hierop om het volumeniveau te
wijzigen.
D
(afstandsbedieningssensor)
Richt de afstandsbediening hierheen.
wordt vervolgd
15NL
Uitleesvenster op het voorpaneel
Indicaties in het uitleesvenster op het voorpaneel
POWER/ACTIVE STANDBY
A POWER / ACTIVE STANDBY-indicator
Licht als volgt op:
Groen: het toestel is ingeschakeld.
Oranje: de functie Controle voor HDMI is
in werking terwijl het toestel is
uitgeschakeld.
Uit:
het systeem is uitgeschakeld en de
functie Controle voor HDMI is niet
in werking.
B Licht op afhankelijk van het type audioinvoersignalen.
C SLEEP (33)
Knippert wanneer de sleep timer actief is.
D HDMI (10, 35)
Licht op wanneer HDMI-apparatuur wordt
gebruikt.
E COAX/OPT
Licht op afhankelijk van de kabel die u
gebruikt.
16NL
H VOLUME +/–
Afstandsbediening
Druk hierop om het volumeniveau te
wijzigen.
I MUTING
Opmerking
K O RETURN
• Richt de afstandsbediening naar de
afstandsbedieningssensor
op de standaard.
Druk hierop om het geluid uit te schakelen.
Druk hierop om terug te keren naar het
vorige menu.
L C, X, x, c of
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Druk op C, X, x of c om de instellingen te
selecteren. Druk vervolgens op
om de
selectie te bevestigen.
M INPUT SELECTOR
Druk op één van de toetsen om de
component die u wilt gebruiken te
selecteren.
De toetsen zijn standaard toegewezen voor
de bediening van Sony-componenten. U
kunt de standaardinstellingen van de
ingangstoetsen wijzigen zodat ze aangepast
zijn aan de componenten in uw systeem.
N DISPLAY
Druk hierop om andere informatie weer te
geven in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
O LEVEL MODE
* De toetsen N en VOLUME + zijn voorzien van een
reliëfpunt. Gebruik ze als referentie tijdens de
bediening.
Toetsen voor de bediening van
deze standaard
A ?/1 (aan/stand-by)
Druk hierop om het toestel in of uit te
schakelen.
B AMP MENU
Druk hierop om het menu van het toestel
weer te geven (pagina 29).
G SOUND FIELD +/–
Druk hierop om het geluidsveld te kiezen
(pagina 21).
Druk hierop om het niveau van de
middenluidspreker en subwoofer aan te
passen. Deze instelling wordt toegepast op
alle geluidsvelden.
Toetsen voor de bediening van
een aangesloten component via
DMPORT-verbinding
De volgende uitleg is alleen als voorbeeld
bedoeld. Afhankelijk van de component is het
mogelijk dat de volgende handelingen niet
mogelijk zijn of anders zijn dan beschreven.
C DMPORT MENU
Druk hierop om het menu weer te geven.
D ./>
Druk hierop om hoofdstukken over te slaan.
E m/M
Druk hierop om snel terug of vooruit te
spoelen.
wordt vervolgd
17NL
Afspeelopties
Hier worden de toetsen beschreven voor de
bediening van deze standaard en een aangesloten
component via DMPORT-verbinding.
F N (weergave)/X (pauze)/x (stop)
Toetsen weergavemodus.
J ALBUM +/–
Druk hierop om een album te selecteren.
K O RETURN
Druk hierop om terug te keren naar het
vorige menu.
L C, X, x, c of
Druk hierop om een menu-item te selecteren
en de selectie te bevestigen.
18NL
Tv kijken
1
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv
voor meer informatie.
?/1
SAT
TV
DMPORT
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
2
3
4
Druk op ?/1 om het toestel in te
schakelen.
Druk op TV op de afstandsbediening.
Druk op VOLUME +/– om het volume
van het toestel aan te passen.
Tip
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
• Het is mogelijk dat het geluid via de tv-luidspreker
wordt weergegeven. Verlaag in dat geval het volume
van de luidspreker van de tv tot het minimum.
VOLUME
+/–
19NL
Afspeelopties
DISPLAY
Schakel de tv in en kies een
programma.
Andere componenten gebruiken
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
?/1
BD, DVD,
SAT,
DMPORT
1
2
SAT
AMP MENU
DMPORT
Blu-ray Disc-speler, DVD of
"PlayStation 3" gebruiken
DMPORT
MENU
RETURN
3
MUTING
4
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
Schakel de Blu-ray Disc/DVD-speler
(recorder) of "PlayStation 3" in en druk
op ?/1 om het toestel in te schakelen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
component voor meer informatie.
ALBUM- ALBUM+
VOLUME
Schakel de tv in.
Druk op BD of DVD op de
afstandsbediening.
Wijzig de tv-invoer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv
voor meer informatie.
SOUND
FIELD +/–
5
Speel de disc af.
Tip
Satelliettuner gebruiken
1
Schakel de tv in.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv
voor meer informatie.
2
Schakel de satelliettuner in en druk op
?/1 om het toestel in te schakelen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
satelliettuner voor meer informatie.
3
4
Druk op SAT op de afstandsbediening.
Wijzig de tv-invoer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv
voor meer informatie.
5
Druk op VOLUME +/– om het volume
van het toestel aan te passen.
Tip
• Het is mogelijk dat het geluid via de tv-luidspreker
wordt weergegeven. Verlaag in dat geval het volume
van de luidspreker van de tv tot het minimum.
20NL
• Zelfs als u Dolby True HD, Dolby Digital Plus of DTS
HD afspeelt via een aangesloten component die
compatibel is met deze geluidsformaten, worden deze
formaten door het toestel verwerkt als Dolby Digital
of DTS. Als u deze hoogwaardige geluidsformaten
afspeelt, dan moet u indien mogelijk de aangesloten
component instellen om het geluid uit te voeren in
multikanaals-PCM.
Component aangesloten via
DMPORT-verbinding
gebruiken
1
2
Druk op DMPORT op de
afstandsbediening.
De op het toestel aangesloten
component begint met de weergave.
Tip
• Wanneer u luistert naar MP3- of andere
gecomprimeerde muziekbestanden via een draagbare
geluidsbron, dan kunt u het geluid versterken. Druk
herhaaldelijk op SOUND FIELD +/– tot "P. AUDIO"
verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Beschikbare geluidsvelden
Surroundfunctie
Geluidsveld
Surround-effect gebruiken
U krijgt een krachtig geluid
waarbij lage tonen worden
benadrukt en de
geluidsweergave wordt
verbeterd.
MUSIC
Dit geluidsveld is het beste
om muziek te beluisteren
en u kunt genieten van een
volledig surroundgeluid.
SPORTS
Adem de sfeer van een
wedstrijd in en luister naar
opwindende en
gedetailleerde
beschrijvingen.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
GAME
Dit geluidsveld is het beste
om videospelletjes te
spelen.
P. AUDIO*
U kunt genieten van een
verbeterd geluid als u naar
MP3's of andere
gecomprimeerde
geluidsbestanden luistert
vanaf een draagbare
audiobron.
SAT
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
* "P. AUDIO" verschijnt alleen als DMPORT
geselecteerd is als invoerbron voor het afspelen.
Tips
Druk op SOUND FIELD +/–.
Het huidige geluidsveld verschijnt.
Bij elke druk op SOUND FIELD +/– verandert
het uitleesvenster cyclisch als volgt:
STANDARD y MOVIE y MUSIC y
SPORTS y GAME y P.AUDIO* y
STANDARD.....
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/– tot
het gewenste geluidsveld verschijnt.
• De geluidsvelden die voor iedere ingang zijn
opgeslagen blijven behouden zelfs als u het netsnoer
uit het stopcontact trekt.
• Multikanaalsgeluid wordt in elk geluidsveld door de
surroundfunctie verwerkt. Multikanaalsgeluid wordt
ook verwerkt door de surroundfunctie voor elk geluid
in "MOVIE" of "SPORTS".
21NL
Surroundfunctie
U krijgt normaal geluid.
MOVIE
Het geluidsveld kiezen
Dit toestel kan multikanaals-surroundgeluid
produceren. U kunt een van de geoptimaliseerde
geluidsvelden selecteren uit de
voorgeprogrammeerde geluidsvelden van het
toestel.
Effect
STANDARD
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?
Door Sony-componenten aan te sluiten die
compatibel zijn met de functie "BRAVIA" Sync
met een HDMI-kabel (niet bijgeleverd), wordt
de bediening als volgt vereenvoudigd:
• Afspelen met één druk op de knop: wanneer u
een component afspeelt zoals een Blu-ray Disc/
DVD-speler (recorder), dan worden het toestel
en de tv automatisch ingeschakeld en schakelen
ze over naar de geschikte HDMI-invoer.
• Geluidscontrole van het systeem: wanneer u tv
kijkt, kunt u het geluid zo afstellen dat het uit
de tv of uit de luidsprekers van dit toestel komt.
• Systeem uitschakelen: wanneer u de tv
uitschakelt, worden het toestel en de
aangesloten componenten eveneens tegelijk
uitgeschakeld.
De nodige instellingen
doorvoeren voor "BRAVIA"
Sync
Om "BRAVIA" Sync te kunnen gebruiken,
schakelt u de functie Controle voor HDMI in
voor het toestel en de aangesloten component.
Wanneer u een Sony-tv met de functie Controle
voor HDMI aansluit, dan kan de functie Controle
voor HDMI van het toestel en de aangesloten
component tegelijk worden ingeschakeld door
deze functie op de tv in te stellen.
BD, DVD,
SAT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
?/1
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
"BRAVIA" Sync is compatibel met een Sony-tv,
een Blu-ray Disc/DVD-speler, een AVversterker, enz. die beschikt over de functie
Controle voor HDMI.
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
CONTROLE VOOR HDMI is een wederzijdse
controlefunctiestandaard die wordt gebruikt
door CEC (Consumer Electronics Control) voor
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
De functie Controle voor HDMI
functioneert niet in de volgende
gevallen:
• Wanneer u dit systeem verbindt met een
component die niet compatibel is met de
functie Controle voor HDMI.
• Wanneer u het toestel met een component
verbindt via een andere verbinding dan HDMI.
1
We raden u aan dit systeem aan te sluiten op
producten uitgerust met "BRAVIA" Sync.
2
Opmerking
• Afhankelijk van de aangesloten component, werkt de
functie Controle voor HDMI mogelijk niet.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de component.
22NL
Zorg ervoor dat het toestel is
verbonden met de tv en met de
aangesloten componenten (die
compatibel zijn met de functie Controle
voor HDMI) door middel van HDMIkabels (niet bijgeleverd).
Schakel het toestel, de tv en de
aangesloten componenten in.
3
4
Selecteer de invoer van het toestel die
verbonden is met de component die u
wenst te bekijken (BD, DVD, SAT) en
wijzig de HDMI-invoer van de tv zodat
het beeld van de aangesloten
component wordt weergegeven.
Schakel de functie Controle voor HDMI
van de tv in.
Selecteer de invoer van het toestel die
verbonden is met de component
waarvoor u de functie Controle voor
HDMI wenst te gebruiken (BD, DVD,
SAT) en herhaal stap 6.
Indien u de component toevoegt
of opnieuw aansluit
Voer nogmaals de stappen uit onder "De nodige
instellingen doorvoeren voor "BRAVIA" Sync"
en "Indien "SCANNING" of "COMPLETE" niet
wordt weergegeven nadat u de stappen
hierboven hebt uitgevoerd".
Opmerkingen
Schakel de functie Controle voor HDMI van het
toestel en de aangesloten component individueel
in.
• Wanneer de functie Controle voor HDMI is
ingeschakeld op het toestel, dan werkt de functie
Geluidscontrole van het systeem niet.
• Indien de functie Controle voor HDMI van de
aangesloten component niet tegelijk kan worden
ingesteld door "CONTROLE VOOR HDMI" van de
tv in te stellen, schakel dan de functie Controle voor
HDMI in via het menu van de aangesloten
component.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv en de
aangesloten componenten voor meer informatie over
deze instelling.
1
2
• De standaardinstelling van de functie Controle voor
HDMI van het toestel is "OFF".
Indien "SCANNING" of
"COMPLETE" niet wordt
weergegeven nadat u de stappen
hierboven hebt uitgevoerd
3
4
5
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op x/X tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Tip
Druk herhaaldelijk op x/X tot "CTRL:
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op x/X om "ON" te selecteren.
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld. De
functie Controle voor HDMI wordt
ingeschakeld.
6
Schakel de functie Controle voor HDMI
van de aangesloten component in.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten component voor meer
informatie over het instellen ervan.
wordt vervolgd
23NL
"BRAVIA" Sync-functies
De functie Controle voor HDMI van het
toestel en de aangesloten component
worden tegelijk ingeschakeld.
Tijdens de instelling verschijnt
"SCANNING" in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Nadat de instelling is voltooid,
verschijnt "COMPLETE" in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Wacht tot
de instelling is voltooid.
7
De functie Controle voor HDMI
uitschakelen voor een
component zonder HDMIaansluitingen
Om naar het geluid te luisteren van de
component zonder HDMI-aansluitingen als de
functie Controle voor HDMI ingeschakeld is,
schakelt u de functie uit voor die component
afzonderlijk.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op x/X tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op x/X om de component te
selecteren waarvoor u de functie
Controle voor HDMI wilt uitschakelen
(DVD CTRL, SAT CTRL of DMPORT.
CTRL) en druk dan op
of c.
Druk op x/X om "OFF" te selecteren.
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
24NL
Opmerking
• Als de functie Controle voor HDMI uitgeschakeld is
voor een component zonder HDMI-aansluitingen, kan
het geluid van die component mogelijk niet door het
toestel worden uitgevoerd.
Tip
• Als u de video-uitvoer van de DIGITAL MEDIA
PORT-adapter verbindt met de video-invoer van de
tv, stelt u de "DMPORT. CTRL" in op "OFF".
Als u de DIGITAL MEDIA PORT-adapter verbindt
zonder aansluiting voor video-uitvoer, stelt u de
"DMPORT. CTRL" in op "ON".
Blu-ray Disc/DVD
gebruiken
Tv-geluid via de
luidsprekers weergeven
(Geluidscontrole van het systeem)
Speel een aangesloten component af.
Het is heel eenvoudig om het geluid van de tv via
de luidsprekers van dit toestel te laten
weergeven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de tv voor meer informatie.
Het toestel en de tv worden automatisch
ingeschakeld en schakelen over naar de
geschikte HDMI-ingang.
Opmerking
• Afhankelijk van de tv kan het begin van de inhoud
wegvallen.
Tip
• U kunt de Blu-ray Disc/DVD-speler (recorder) die is
aangesloten op het toestel gebruiken, zelfs wanneer
het toestel is uitgeschakeld. De POWER / ACTIVE
STANDBY-indicator licht oranje op.
INPUT
SELECTOR
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
?/1
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Druk op ?/1 om het toestel in te schakelen.
Het geluid wordt uitgevoerd via de luidspreker
van het toestel. Wanneer u het toestel
uitschakelt, wordt het geluid uitgevoerd via de
luidspreker van de tv.
Opmerkingen
• Wanneer de tv wordt ingeschakeld voordat het toestel
wordt ingeschakeld, zal het geluid van de tv tijdelijk
niet hoorbaar zijn.
• Als u een tv verbindt zonder de functie
Geluidscontrole van het systeem, werkt de functie
Geluidscontrole van het systeem niet.
Tip
• U kunt het volume aanpassen en het geluid van het
toestel uitschakelen met de afstandsbediening.
wordt vervolgd
25NL
"BRAVIA" Sync-functies
(Afspelen met één druk op de knop)
De functie Volumelimiet
gebruiken
Wanneer de functie Geluidscontrole van het
systeem is ingeschakeld en de uitvoermethode
automatisch wijzigt van de tv-luidsprekers naar
de luidsprekers van het toestel, is het mogelijk
dat luid geluid wordt weergegeven afhankelijk
van het volumeniveau van het toestel. U kunt dit
voorkomen door het maximale volumeniveau te
beperken.
1
2
3
4
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op x/X tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op x/X tot "VOL
LIMIT" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op x/X om het maximaal gewenste
volumeniveau te selecteren.
Het maximale volumeniveau wijzigt als
volgt:
MAX y 49 y 48.....2 y 1 y MIN
5
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de functie
Controle voor HDMI is ingeschakeld.
• Deze functie is niet beschikbaar wanneer de
uitvoermethode wijzigt van de luidsprekers van het
toestel naar de tv-luidsprekers.
Tips
• We raden aan om het maximale volumeniveau iets
stiller te zetten dan het volume waar u gewoonlijk
naar luistert.
• De knoppen VOLUME +/– van het toestel en van de
afstandsbediening kunnen worden gebruikt ongeacht
het maximale volumeniveau dat u heeft ingesteld.
• Selecteer "MAX" indien u het maximale
volumeniveau niet wilt beperken.
26NL
De INPUT SELECTOR-toetsen
van de afstandsbediening
gebruiken
De INPUT SELECTOR-toetsen (TV, BD, DVD,
SAT) werken als volgt wanneer de functie
Controle voor HDMI is ingeschakeld.
• BD, DVD, SAT: De audio-invoer van de tv
wordt gewijzigd naar het geluid van de
overeenkomstige component door op de toets
te drukken. De video-invoer van de tv wordt
ook automatisch gewijzigd naar het beeld van
de component.
• TV: De audio-invoer van het toestel wordt
gewijzigd naar het geluid van de tv door op
deze toets te drukken. De video-invoer van de
tv wordt niet automatisch gewijzigd. Selecteer
het tv-kanaal dat uw wilt zien met de
afstandsbediening van de tv.
De tv, het toestel en de
aangesloten componenten
uitschakelen
(Systeem uitschakelen)
"BRAVIA" Sync-functies
Wanneer u de tv uitschakelt door te drukken op
de POWER-knop op de afstandsbediening,
worden het toestel en de aangesloten
componenten eveneens automatisch
uitgeschakeld.
Opmerking
• Afhankelijk van de status is het mogelijk dat de
aangesloten componenten niet uitgeschakeld worden.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de
aangesloten componenten voor meer informatie.
27NL
6
Geavanceerde instellingen
Het luidsprekerniveau
instellen
U kunt het niveau van de middenluidspreker en
subwoofer aanpassen. Deze instelling wordt
toegepast op alle geluidsvelden.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
LEVEL
MODE
SAT
AMP MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Speel een bron af die gecodeerd is met
multikanaals-surroundeffecten (DVD,
enz.).
Druk op LEVEL MODE.
Druk op x/X om "CNT LEVEL (niveau
van de middenluidspreker)" te
selecteren of "SW LEVEL (niveau van
de subwoofer)".
Druk op
of c.
Druk op x/X om de gewenste instelling
te selecteren terwijl u naar het geluid
luistert.
Standaardinstelling: 0 (dB)
U kunt instellen van –6 (dB) tot +6 (dB) in
stappen van 1 (dB).
28NL
Druk op LEVEL MODE.
Instellingen en wijzigingen
met behulp van het
versterkermenu
Het AMP-menu gebruiken
2
3
Druk herhaaldelijk op C/X/x/c om het
item en de instelling te selecteren.
Druk op AMP MENU om het AMP menu
uit te schakelen.
De volgende pagina's geven meer informatie
over elke instelling.
Met AMP MENU op de afstandsbediening
kunnen de volgende items worden ingesteld.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
Geavanceerde instellingen
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL: HDMI
ON
OFF
DVD CTRL**
ON
OFF
SAT CTRL**
ON
OFF
DMPORT. CTRL**
ON
OFF
VOL LIMIT**
MAX, 49,
48 ….. 2, 1,
MIN
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
A/V
SYNC
ON
OFF
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M, 20M, ….. 80M, 90M
* Raadpleeg ""BRAVIA" Sync-functies" (pagina 22).
** Deze instelling verschijnt enkel wanneer "CTRL:
HDMI" wordt ingesteld op "ON".
1
Druk op AMP MENU om het AMP menu
te activeren.
wordt vervolgd
29NL
Multiplex broadcastgeluidsweergave (DUAL
MONO)
3
• MAIN:
speelt enkel het
hoofdkanaal af.
• SUB:
speelt enkel het subkanaal
af.
• MAIN+SUB: het hoofdgeluid wordt
geproduceerd door de
linker luidspreker en het
subgeluid door de rechter
luidspreker.
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk als het toestel een AC-3 multiplex
zendsignaal ontvangt.
Opmerking
• Om een AC-3 signaal te ontvangen, moet u een
digitale satelliettuner op het toestel aansluiten met een
optische kabel of coaxkabel en de digitale
uitgangsstand van de digitale satelliettuner instellen
op AC-3.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
SOUND FIELD
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op x/X tot "DUAL
MONO" verschijnt en druk vervolgens
op
30NL
of c.
Druk op x/X om het gewenste geluid te
kiezen.
4
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
De vertraging tussen beeld en
geluid aanpassen (A/V SYNC)
Dolby Digital-geluid aan laag
volume (AUDIO DRC)
U kunt het geluid vertragen met deze functie als
het beeld trager is dan het geluid.
U kunt het dynamische bereik van het geluid
verkleinen. Deze functie is handig om films te
bekijken met een laag volume. AUDIO DRC
werkt alleen met Dolby Digital-bronnen.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
SAT
AMP MENU
DMPORT
Geavanceerde instellingen
AMP
MENU
DMPORT
MENU
RETURN
C, X, x, c,
ALBUM- ALBUM+
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "A/V
SYNC" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om de instelling te
selecteren.
• OFF: geen regeling.
• ON: regelt het verschil tussen beeld en
geluid.
4
SOUND FIELD
1
2
3
Druk herhaaldelijk op x/X tot "AUDIO
DRC" verschijnt en druk vervolgens op
of c.
Druk op x/X om de instelling te
selecteren.
• OFF: een compressie van het
dynamische bereik.
• STD: het geluidsspoor wordt
weergegeven met het dynamische
bereik dat de opnametechnicus
voor ogen had.
• MAX: het dynamische bereik wordt
maximaal gecomprimeerd.
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen
• U kunt de vertraging tussen geluid en beeld mogelijk
niet perfect aanpassen met deze functie.
• Deze functie kunt u enkel gebruiken voor Dolby
Digital-, DTS- en lineaire PCM-invoer (2kanaalsgeluid) via coaxiaal (audio), optisch (audio) of
HDMI.
Druk op AMP MENU.
4
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
wordt vervolgd
31NL
De helderheid van het
uitleesvenster op het
voorpaneel regelen (DIMMER)
De weergave-instelling
wijzigen (DISPLAY)
U kunt de weergave-instelling wijzigen.
De helderheid van het uitleesvenster op het
voorpaneel kan in 2 standen worden gezet.
DISPLAY
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
AMP MENU
DMPORT
INPUT SELECTOR
BD
DVD
TV
SAT
LEVEL MODE
AMP
MENU
SAT
C, X, x, c,
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
DMPORT
MENU
RETURN
C, X, x, c,
ALBUM- ALBUM+
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DIMMER"
verschijnt en druk vervolgens op
of
c.
1
2
3
Druk op X/x om de helderheid van het
uitleesvenster op het voorpaneel te
regelen.
Druk herhaaldelijk op x/X tot
"DISPLAY" verschijnt en druk
vervolgens op
of c.
Druk op x/X om de instelling van het
uitleesvenster op het voorpaneel te
selecteren.
• ON:
het uitleesvenster wordt altijd
weergegeven.
• OFF: het uitleesvenster wordt even
weergegeven wanneer u het toestel
bedient.
• OFF: heldere verlichting.
• ON: zwakke verlichting.
4
Druk op AMP MENU.
Druk op AMP MENU.
Opmerking
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
• Het uitleesvenster wordt voortdurend
weergegeven als de functie
geluidsonderdrukking of de
beschermingsfunctie actief is, zelfs als u
"DISPLAY" op "OFF" instelt.
4
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
32NL
Gebruik van de sleep timer
(SLEEP)
Opmerking
• Deze functie dient enkel voor dit toestel, niet voor de
aangesloten tv of andere componenten.
U kunt het toestel op een vooraf ingesteld tijdstip
laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt vallen
met muziek. De tijd kan worden ingesteld in
stappen van 10 minuten.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
Geavanceerde instellingen
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op x/X tot "SLEEP"
verschijnt en druk vervolgens op
of
c.
Druk op x/X om de ingestelde tijd te
selecteren.
De minuten op het display (de resterende
tijd) veranderen als volgt:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
4
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
33NL
Het surround-effect kan niet worden bekomen.
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van
dit toestel, probeer die dan eerst zelf op te lossen
aan de hand van de onderstaande lijst. Als het
probleem daarmee niet is opgelost, raadpleeg
dan de dichtstbijzijnde Sony dealer. Zorg ervoor
dat u het complete toestel aflevert wanneer u het
toestel binnenbrengt voor reparatie.
Algemeen
Het toestel wordt niet ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Wanneer "PROTECTOR" en "PUSH POWER"
afwisselend verschijnen in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op ?/1 om het systeem uit te schakelen
en controleer het volgende item nadat
"STANDBY" verdwijnt.
• Zijn de ventilatiegaten van het toestel
geblokkeerd?
Na controle van het bovenstaande item en
het oplossen van eventuele problemen, kunt
u het toestel weer inschakelen. Indien u de
oorzaak van het probleem niet kunt vinden,
zelfs nadat u bovenstaand item hebt
gecontroleerd, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Dolby Digital of DTS-multikanaalsgeluid wordt
niet gereproduceerd.
• Zorg dat Dolby Digital of het DTSgeluidsformaat geselecteerd is als u een Bluray Disc of DVD afspeelt via een
aangesloten component.
• Controleer de audio-instelling van de
component die op deze standaard is
aangesloten, zoals een Blu-ray Discrecorder (speler) of DVD-speler.
• Afhankelijk van de instelling van het
geluidsveld en/of het invoersignaal, is het
mogelijk dat de surroundverwerking niet
werkt. Druk op de INPUT SELECTOR op
de standaard en selecteer de ingang opnieuw
om het invoersignaal te controleren. Als de
invoer wordt gewijzigd, verschijnt het type
invoersignaal op het voorpaneel.
Als "2.0ch" of "1.0ch" verschijnt, is de
geluidsbron stereo of mono en bevat hij geen
surroundgeluid.
Als "5.1ch" verschijnt, beschikt de
geluidsbron wel over surroundgeluid, al is
het mogelijk dat u niet veel surroundgeluid
hoort, afhankelijk van het programma of de
schijf.
De luidsprekers produceren geen of slechts
een heel zwak geluid.
• Druk op VOLUME + en controleer het
volumeniveau.
• Druk op MUTING of VOLUME + om de
geluidsonderdrukking te annuleren.
• Druk op SOUND FIELD +/– en controleer
het geselecteerde geluidsveld.
• Bij sommige geluidsbronnen is het
geluidseffect van de luidsprekers minder
uitgesproken.
Het geluid is trager dan het beeld van de tv.
• Stel "A/V SYNC" in op "OFF" als "A/V
SYNC" op "ON" is ingesteld.
Aangesloten componenten
Er is geen geluid of een zwak geluid, ongeacht
welke component wordt geselecteerd.
• Controleer of het toestel en de componenten
goed en stevig zijn aangesloten.
• Controleer of zowel dit toestel als de
geselecteerde component zijn ingeschakeld.
De geselecteerde component produceert geen
geluid.
• Controleer of de component correct is
aangesloten op de audioaansluitingen voor
die component.
34NL
• Controleer of de snoeren volledig in de
aansluitingen op de component en dit toestel
zijn gestoken.
• Controleer of de component correct is
geselecteerd.
• Als u het afspelen van een disc hervat
wanneer het volume op het maximum staat
ingesteld, is het mogelijk dat er geen geluid
is. Verlaag in dit geval het volume, schakel
het toestel uit en daarna opnieuw in.
Het geluid wordt onderbroken of er is ruis.
• Controleer de audio-uitvoerformaten die
door dit toestel worden ondersteund op
pagina 37.
• Controleer of de tv correct is geselecteerd.
• Stel de tv in op de geschikte ingangsmodus.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via de
luidsprekers van het toestel en de tv.
• Controleer het volumeniveau van het toestel
en uw tv.
• Selecteer de juiste invoer voor het toestel.
Het geluid wordt uitgevoerd via de
luidsprekers van het toestel en de tv.
• Als de functie Controle voor HDMI is
uitgeschakeld of de geselecteerde
component niet compatibel is met de functie
Controle voor HDMI, schakel dan het geluid
van het toestel of van de tv uit.
De functie Systeem uitschakelen werkt niet.
Controle voor HDMI
De functie Controle voor HDMI werkt niet.
• Controleer de HDMI-verbinding
(pagina 10).
• Zorg ervoor dat "CTRL: HDMI" is ingesteld
op "ON" in het AMP-menu.
• Zorg ervoor dat de aangesloten component
compatibel is met de functie Controle voor
HDMI.
• Controleer de Controle voor HDMIinstellingen van de aangesloten component.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten component.
• Als u de HDMI-verbinding wijzigt, het
netsnoer vastkoppelt/loskoppelt of er een
stroompanne is, herhaal dan de stappen in
"De nodige instellingen doorvoeren voor
"BRAVIA" Sync" (pagina 22).
• Het toestel werkt mogelijk niet correct als u
een component selecteert die niet
compatibel is met de functie Controle voor
HDMI op de zijkant van de tv.
• Zorg dat "DVD CTRL", "SAT CTRL" of
"DMPORT. CTRL" op "ON" is ingesteld in
het AMP-menu. Als op het toestel een
ingang is geselecteerd voor een component
waarvan "DVD CTRL", "SAT CTRL" of
"DMPORT. CTRL" op "OFF" is ingesteld,
• Wijzig de instelling van de tv om
aangesloten componenten automatisch uit te
schakelen wanneer u de tv uitschakelt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
Het beeld verschijnt niet op het
televisiescherm.
• Controleer of HDMI IN en HDMI OUT juist
zijn verbonden.
Er verschijnt een boodschap op het tv-scherm
die meldt dat de uitvoermethode gewijzigd is
van de luidsprekers van het toestel naar de tvluidsprekers.
• De functie Controle voor HDMI voor de
geselecteerde component is uitgeschakeld.
Raadpleeg "De functie Controle voor HDMI
uitschakelen voor een component zonder
HDMI-aansluitingen" (pagina 24) voor
meer informatie.
Overige
De afstandsbediening werkt niet.
• Richt de afstandsbediening naar de
afstandsbedieningssensor op het toestel.
• Verwijder obstakels tussen de
afstandsbediening en de vrijstaande
luidspreker.
wordt vervolgd
35NL
Aanvullende informatie
Er is geen beeld op het tv-scherm.
zal de functie Controle voor HDMI, met
onder meer Afspelen met één druk op de
knop, Geluidscontrole van het systeem en
Volumelimiet, niet werken, zelfs indien de
functie Controle voor HDMI van een andere
component ingeschakeld is.
• Vervang beide batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe batterijen,
als deze bijna leeg zijn.
• Zorg dat u met de afstandsbediening de
correcte ingang selecteert.
Technische gegevens
Het volume verlaagt wanneer de
uitvoermethode wijzigt van de luidsprekers
van de tv naar de luidsprekers van het toestel.
• De functie Volumelimiet is geactiveerd.
Raadpleeg "De functie Volumelimiet
gebruiken" (pagina 26) voor meer
informatie.
Als het toestel nog niet correct
werkt na het nemen van
bovenstaande maatregelen, reset
u het toestel als volgt:
Gebruik de toetsen op het toestel om de
handeling uit te voeren.
1
2
Druk op ?/1 om het toestel in te
schakelen.
Druk op INPUT SELECTOR, VOLUME –
en druk tegelijkertijd op ?/1.
"COLD RESET" verschijnt en het toestel
wordt gereset. AMP-menu, geluidsveld,
enz. worden terug ingesteld op de
standaardinstellingen.
Afmetingen:
mm (ong.)
Gewicht: kg
36NL
A
1.010
B
400
C
550
43
Formaten die door deze
standaard worden
ondersteund
De volgende digitale invoerformaten worden
door dit toestel ondersteund.
Formaat
Ondersteund/Niet
ondersteund
a
DTS
a
Lineaire PCM
(2-kanaalsgeluid)*
a
Lineaire PCM
(5.1-kanaalsgeluid,
7.1-kanaalsgeluid)*
(enkel op HDMI)
a
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Lineaire PCM verwerkt enkel
bemonsteringsfrequenties van niet meer dan 48 kHz.
Versterkergedeelte
Uitgangsvermogen voor referentie
Surroundmodus
Voor: 50 Watt/kanaal
(8 ohm bij 1 kHz,
THD 10 %)
Midden*: 50 Watt/kanaal
(8 ohm bij 1 kHz, THD
10 %)
Subwoofer: 100 Watt/
kanaal (4 ohm bij 100 Hz,
THD 10 %)
* Afhankelijk van de geluidsveldinstelling en de bron kan
er geen geluid hoorbaar zijn.
Ingangen (analoog)
TV
Ingangen (digitaal)
TV, DVD
SAT
Connector
HDMI 19-pins
standaardconnector
Video-ingangen/-uitgangen
BD, DVD, SAT:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1440 × 480p@59,94/
60 Hz (pixel 2x verzonden)
1280 × 720p@59,94/
60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1440 × 576p@50 Hz
(pixel 2x verzonden)
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Audio-ingangen
BD, DVD, SAT:
7.1-kanaals lineaire PCM/
Dolby Digital/DTS
Luidsprekers
Voorluidspreker/middenluidspreker
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Basreflex, magnetisch
afgeschermd
40 × 70 mm conustype
Subwoofer
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Basreflex
160 mm, conustype
Algemeen
Voeding
Vermogensverbruik
Impedantie: 30 kohm
Optisch
Coaxiaal, optisch
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
230 V, 50/60 Hz
Aan: 70 W
Actieve Stand-by (Controle
voor HDMI is
ingeschakeld):
1,5 W (minimaal) tot 5 W
(maximaal)
Stand-by (Controle voor
HDMI is uitgeschakeld):
minder dan
0,3 W
1.010 × 550 × 400 mm
(b/h/d)
43 kg
wordt vervolgd
37NL
Aanvullende informatie
Dolby Digital
HDMI-gedeelte
Meegeleverd toebehoren
Optische kabel (1,5 m) (1)
Afstandsbediening (RM-ANU041) (1)
AA (R6)-batterijen (2)
Draagriem en twee schroeven (klein/groot) (1)
Legplank (1)
Ondersteuningspennen legplank (4)
Gebruiksaanwijzing (1)
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Verklarende woordenlijst
Dolby Digital
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surroundluidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
bass-geluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als 0.1-kanaals (werkt alleen
wanneer een diep bass-effect is vereist). Alle zes
de kanalen van dit formaat worden apart
opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien is er minder
signaalverlies doordat alle signalen digitaal
worden verwerkt.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2-kanaalsbronnen.
Dit wordt gedaan met een geavanceerde, zeer
zuivere matrix surround-decodering die de
ruimtelijke eigenschappen van de
oorspronkelijke opname extraheert zonder
nieuwe geluiden of toonvariaties toe te voegen.
DTS
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems, Inc.
Deze technologie is compatibel met het 5.1kanaals surround-geluid. Dit formaat omvat een
stereo achterkanaal en een apart
subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde
digitale kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen. De
kanaalscheiding is uitstekend omdat alle
kanaalgegevens apart zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is
een interface die zowel video als geluid
ondersteunt op een enkelvoudige digitale
verbinding zodat u van digitaal beeld en geluid
van hoge kwaliteit kunt genieten. De HDMIspecificatie ondersteunt HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection), een
schrijfbeschermingstechnologie met een
coderingstechnologie voor digitale videosignalen.
38NL
PCM (Pulse Code Modulation)
Een methode voor de conversie van analoge
audio naar digitale audio om op een eenvoudige
manier naar digitaal geluid te luisteren.
S-Force PRO Front Surround
Aanvullende informatie
Sony is al lange tijd actief op het gebied van
surround-technologie (en heeft zo grote
hoeveelheden akoestische gegevens verzameld)
en dit heeft tot de ontwikkeling van een
gloednieuwe verwerkingsmethode geleid,
alsook geavanceerde DSP om deze taak efficiënt
uit te voeren: de zogeheten S-Force PRO Front
Surround-technologie. In vergelijking met
vorige front-surround-technologieën
reproduceert S-Force PRO Front Surround een
overtuigender gevoel van afstand en ruimte en
biedt zo een ware surround-geluidsbeleving
zonder dat hiervoor achterluidsprekers nodig
zijn.
S-Master
S-Master is een volledig digitale
versterkingstechnologie die door Sony is
ontwikkeld en die het optreden van
geluidsfragmentatie en -trillingen doeltreffend
minimaliseert. Hierdoor biedt het buitengewoon
heldere dialogen en een getrouwe reproductie
van het oorspronkelijke geluid. Het compacte
versterkergedeelte valt op door zijn hogere
voedingsefficiëntie en verbeterde thermische
werking.
x.v.Colour
x.v.Colour is een gekendere term voor de
xvYCC-standaard voorgesteld door Sony en is
een handelsmerk van Sony. xvYCC is een
internationale norm voor kleurenbereik in video.
Deze norm kan een breder kleurenbereik aan dan
de huidige gebruikte uitzendnorm.
39NL
Index
A
S
A/V SYNC 31
Afstandsbediening
bedienen 17
voor gebruik 8
AMP menu 29
AUDIO DRC 31
Satelliettuner
aansluiten 10, 12
S-Force PRO Front Surround 7
Sleep timer 33
B
Blu-ray Disc-speler (recorder)
aansluiten 10
D
DIGITAL MEDIA PORT
aansluiten 14
DIMMER 32
DISPLAY 32
DUAL MONO 30
DVD-speler (recorder)
aansluiten 10, 12
G
Geluidsveld 21
H
HDMI (high-definition multimedia interface)
aansluiten 10
I
Installatie 9
Instelling 9
L
Luidsprekerniveau 28
P
"PlayStation 3"
aansluiten 10
40NL
3
ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di incendi o di
scosse elettriche, non esporre
l’apparecchio a pioggia o umidità.
Non installare l’apparecchio in uno spazio limitato, ad
esempio una libreria o un armadio.
Per evitare il rischio di incendi, non coprire le prese di
ventilazione dell’apparecchio con giornali, tovaglie,
tende e così via, né collocare sull’apparecchio candele
accese.
Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non
collocare sull’apparecchio oggetti contenenti liquidi,
per esempio vasi o simili.
Le pile o le batterie non devono essere esposte a calore
eccessivo, ad esempio alla luce del sole o al fuoco.
Trattamento del
dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi
dell’Unione Europea e in
altri paesi europei con
sistema di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o
sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve invece essere consegnato ad
un punto di raccolta appropriato per il riciclo di
apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi
che questo prodotto sia smaltito correttamente,
voi contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la
salute che potrebbero altrimenti essere causate
dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio
dei materiali aiuta a conservare le risorse
naturali. Per informazioni più dettagliate circa il
riciclaggio di questo prodotto, potete contattare
l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove
l’avete acquistato.
2IT
Trattamento delle pile
esauste (applicabile in
tutti i paesi dell’Unione
Europea e in altri paesi
Europei con sistema di
raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che la pila non deve essere considerata un
normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le
pile siano smaltite correttamente, contribuirete a
prevenire potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute che potrebbero
altrimenti essere causate dal loro inadeguato
smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a
conservare le risorse naturali. In caso di prodotti
che per motivi di sicurezza, prestazione o
protezione dei dati richiedano un collegamento
fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere
sostituita solo da personale di assistenza
qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al
punto di raccolta idoneo allo smaltimento di
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
questo assicura che anche la pila al suo interno
venga trattata correttamente. Per le altre pile
consultate la sezione relativa alla rimozione
sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso
i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per
informazioni più dettagliate circa lo smaltimento
della pila esausta o del prodotto, potete
contattare il Comune, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove
l’avete acquistato.
Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il
rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità
Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327,
Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo
all’assistenza o alla garanzia, si prega di fare
riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di
assistenza e garanzia forniti con il prodotto
Sommario
ATTENZIONE ........................................4
AVVERTIMENTO..................................5
Precauzioni...............................................6
Caratteristiche principali ..........................7
Informazioni preliminari
Informazioni aggiuntive
Risoluzione dei problemi ...................... 34
Caratteristiche tecniche ......................... 36
Glossario................................................ 38
Indice analitico ...................................... 40
Accessori in dotazione .............................8
Predisposizione del supporto ...................9
Collegamento dei componenti con le prese
HDMI ..............................................10
Collegamento dei componenti senza le
prese HDMI .....................................12
Impostazione dell’uscita audio del
componente collegato ......................13
Collegamento dell’adattatore DIGITAL
MEDIA PORT .................................14
Opzioni di riproduzione
Indice dei componenti e dei comandi ....15
Uso del televisore...................................19
Uso di altri componenti..........................20
Funzione surround
Effetto surround .....................................21
IT
Funzioni “BRAVIA” Sync
Cos’è “BRAVIA” Sync?........................22
Preparazione per l’uso della funzione
“BRAVIA” Sync .............................23
Utilizzo di Blu-ray Disc/DVD ...............25
(Riproduzione One-Touch)
Riproduzione dell’audio del televisore
tramite i diffusori .............................26
(Controllo del sistema audio)
Spegnimento del televisore, del sistema e
dei componenti collegati..................27
(Spegnimento del sistema)
Impostazioni avanzate
Impostazione del livello dei diffusori ....28
Impostazioni e regolazioni tramite il menu
dell’amplificatore.............................29
3IT
ATTENZIONE
Non appoggiarsi né aggrapparsi
al televisore fissato sul supporto.
Il televisore potrebbe cadere
dal supporto provocando
gravi infortuni o decessi.
Non spostare il supporto dopo
aver installato il televisore o un
altro apparecchio.
Rimuovere il
televisore o
l’apparecchio prima
di spostare il
supporto.
Diversamente, il
supporto potrebbe
rovesciarsi provocando gravi infortuni.
Evitare che il cavo di
alimentazione CA o il cavo di
collegamento rimangano
incastrati tra il televisore e il
supporto.
• Il cavo di alimentazione CA o il
cavo di collegamento potrebbero
danneggiarsi, provocando
incendi o scosse elettriche.
• Durante lo spostamento del
supporto, evitare che il cavo di
alimentazione CA o il cavo di
collegamento rimangano incastrati sotto il supporto.
4IT
Non consentire ai bambini di
arrampicarsi sul supporto o di
introdursi tra le mensole.
Se i bambini
dovessero
arrampicarsi sul
supporto o infilarsi tra
le mensole, in caso di
rottura o
rovesciamento del supporto si potrebbero
verificare gravi incidenti, anche mortali.
Non tenere la base durante lo
spostamento del supporto.
Durante lo
Ripiano superiore
spostamento del
supporto,
afferrare la
parte inferiore
del ripiano
superiore. Se la
base viene
tenuta nel modo
indicato in figura, vi è il rischio che la parte di
sostegno possa staccarsi e che il supporto possa
cadere.
AVVERTIMENTO
Evitare di collocare oggetti caldi
sul supporto, ad esempio pentole
o bollitori caldi.
Così facendo si possono
provocare danni al supporto.
Non salire in piedi sul supporto.
È possibile cadere o
rompere il supporto e
provocare infortuni.
Il presente supporto è destinato
all’uso solo con il televisore
specificato.
Note sull’installazione
• Prestare attenzione a non schiacciarsi le mani o le dita
tra il televisore e il supporto.
• Per evitare la distorsione del supporto, osservare le
seguenti precauzioni:
– Installare il supporto su una superficie solida e
piana.
– Se si installa il supporto su una superficie morbida,
ad esempio un tappeto, stendere un cartone sotto il
supporto prima di procedere.
– Non installare il supporto alla luce diretta del sole
o vicino a un apparecchio per il riscaldamento.
– Non installare il supporto in un luogo caldo o
umido, oppure all’esterno.
• Il trasporto del supporto deve essere eseguito da
almeno due persone. Spostare il supporto solo dopo
avere rimosso il televisore. Diversamente, il
televisore potrebbe cadere dal supporto provocando
gravi infortuni. Non sostenere il supporto per la
griglia, poiché potrebbe staccarsi e provocare gravi
infortuni. Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita
durante lo spostamento del supporto.
Verificare che il presente supporto sia indicato
come prodotto supportato nelle istruzioni per
l’uso del televisore.
Note sulla capacità di carico
Non collocare sul supporto alcun apparecchio
che superi il peso massimo specificato
nell’illustrazione sottostante. Diversamente, è
possibile che cada o si rompa.
50 kg
10 kg
25 kg
5IT
Funzionamento
Precauzioni
Prima di collegare altri componenti, spegnere e
scollegare il supporto.
Informazioni sulla sicurezza
Pulizia
• Non collocare oggetti non specificati sul supporto, ad
esempio un vaso di fiori o dei soprammobili.
• Non apportare modifiche al supporto.
• Se oggetti liquidi o solidi dovessero cadere all’interno
del supporto, scollegare il supporto e richiedere un
controllo da parte di personale qualificato prima di
procedere con l’uso.
Pulire il supporto, il pannello e i controlli utilizzando un
panno morbido leggermente inumidito con una
soluzione detergente neutra. Non utilizzare alcun tipo
di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi come alcol
o benzina.
Alimentazione
• Prima di utilizzare il supporto, verificare che la
tensione di funzionamento sia identica
all’alimentazione locale. La tensione di
funzionamento è indicata sulla targhetta nella parte
posteriore del supporto.
• Il supporto non è scollegato dall’alimentazione CA
fino a quando non viene scollegato dalla presa a
muro, anche nel caso in cui sia stato spento.
• Se non si intende utilizzare il supporto per lungo
tempo, scollegarlo dalla presa a muro. Per scollegare
il cavo di alimentazione CA, afferrare la spina; non
tirare mai il cavo.
• Per ragioni di sicurezza, uno degli spinotti è più largo
degli altri e deve essere inserito nella presa a muro in
una sola maniera. Se fosse impossibile inserire
completamente la spina nella presa, contattare il
rivenditore.
• Il cavo di alimentazione CA può essere sostituito
soltanto presso un centro di assistenza qualificato.
• Installare il supporto in modo che il cavo di
alimentazione possa essere immediatamente
scollegato dalla presa di rete in caso di necessità.
Installazione
• Collocare il supporto in un luogo che consenta
un’adeguata ventilazione per prevenire il
surriscaldamento e prolungare la durata del supporto.
• Prestare attenzione se si colloca il supporto su
superfici trattate con prodotti speciali (quali cera, olio,
lucidanti, ecc.) onde evitare macchie o scolorimento
della superficie.
• Il pavimento potrebbe essere danneggiato se sabbia,
rifiuti e così via finissero sotto le basi del supporto.
6IT
Per qualsiasi domanda o problema riguardante il
supporto, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Copyright
Questo supporto utilizza Dolby* Digital, Pro Logic
Surround e DTS** Digital Surround System.
* Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic e il simbolo della doppia D sono
marchi di Dolby Laboratories.
** Prodotto su licenza del brevetto statunitense:
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.487.535 e di altri brevetti statunitensi e
internazionali emessi e in attesa di registrazione.
DTS e DTS Digital Surround sono marchi di
fabbrica registrati, i loghi e il simbolo DTS sono
marchi di fabbrica di DTS, Inc. © 1996-2007 DTS,
Inc. Tutti i diritti riservati.
Il presente supporto incorpora la tecnologia HDMI™
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia
Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI
Licensing LLC.
“BRAVIA” è un marchio di Sony Corporation.
Caratteristiche principali
B Facile collegamento con HDMI
b
I cavi sono intricati.
Collegamenti ordinati (pagina 10).
B Utilizzo semplice con un solo telecomando del televisore
(“BRAVIA” Sync)
b
Telecomandi diversi per ogni apparecchio.
Funzioni raggruppate in un unico
telecomando (pagina 22).
B Impostazioni surround semplici
b
Servono molti cavi e diffusori.
Informazioni sulla tecnologia S-Force
PRO Front Surround
L’impegno a lungo termine di Sony nella
tecnologia surround (e la grande quantità di dati
acustici accumulata nel tempo) ha portato allo
sviluppo di un metodo di elaborazione
completamente nuovo e di un DSP avanzato,
chiamato S-Force PRO Front Surround, che
consente di realizzare al meglio questa funzione.
Se paragonata alle precedenti tecnologie surround,
S-Force PRO Front Surround riproduce in modo più
convincente il senso della distanza e dello spazio,
facendo vivere l’esperienza di un vero audio surround
senza che siano necessari diffusori posteriori.
Facile impostazione con S-Force PRO Front
Surround.
Area audio surround consigliata
L’audio surround è disponibile nelle zone in cui il
suono si diffonde come illustrato.
7IT
Informazioni preliminari
Accessori in dotazione
Verificare la presenza dei seguenti accessori
nella confezione.
Inserimento delle pile nel
telecomando
È possibile controllare il supporto tramite il
telecomando in dotazione. Inserire due pile AA
(R6) facendo corrispondere i poli + e – delle pile
ai simboli presenti all’interno del vano.
Cavo ottico (1,5 m) (1)
Telecomando (RM-ANU041) (1)
Pile AA (R6) (2)
Cinghia di sostegno e due viti (piccola/
grande) (1)
Mensola (1)
Piedini di sostegno della mensola (4)
Istruzioni per l’uso (1)
Note
• Non lasciare il telecomando in un luogo
eccessivamente caldo o umido.
• Non utilizzare una pila nuova insieme a una usata.
• Fare attenzione a non far cadere corpi estranei
all’interno del telecomando, soprattutto durante la
sostituzione delle pile.
• Evitare di esporre il sensore del telecomando alla luce
diretta del sole o a fonti di illuminazione.
Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di
funzionamento.
• Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un
periodo prolungato, rimuovere le pile per evitare
possibili danni dovuti a perdite di elettrolita e
corrosione.
8IT
3
4
Impedire il rovesciamento del
televisore
Fissare il televisore come misura di protezione.
Eseguire la procedura riportata di seguito come
misura di protezione se si possiede un televisore
LCD Sony.
Agganciare la cinghia di sostegno al
televisore, quindi serrare saldamente la
vite grande (in dotazione) utilizzando
un giravite, una moneta ecc.
Tenendo fermo il televisore, stringere la
cinghia di sostegno per fissarne la
posizione.
Installazione della mensola
1
2
Inserire i piedini di sostegno della
mensola (in dotazione) nei fori del
supporto.
Fissare la mensola orizzontalmente
sopra i piedini di sostegno. È
necessario l’intervento di più persone.
Installazione del supporto
Effettuare l’installazione del supporto dopo aver
collegato i componenti.
Installare il supporto, lasciando almeno 10 cm di
spazio libero tra il muro e la parte posteriore del
supporto, e 30 cm tra il muro e il lato sinistro del
supporto. In questo modo si consente la
dissipazione del calore e si impedisce la caduta
del televisore.
Almeno
30 cm
(grande)
Almeno
10 cm
Nota
(piccola)
1
2
• Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita durante
la predisposizione del supporto.
Posizionare il televisore al centro del
supporto.
Fissare la cinghia di sostegno (in
dotazione) al supporto utilizzando la
vite piccola (in dotazione).
Fissare la vite nel foro posteriore, come
mostrato in figura.
9IT
Informazioni preliminari
Predisposizione del
supporto
Collegamento dei componenti con le prese HDMI
Si consiglia di collegare i componenti al sistema
mediante un cavo HDMI.
Con HDMI è possibile ottenere audio e
immagini di elevata qualità.
Tuttavia, è necessario collegare l’uscita audio
del televisore all’ingresso audio del sistema
tramite un cavo ottico o un cavo audio per far
sì che il sistema riproduca i segnali audio del
televisore.
Per ulteriori informazioni sulla funzione
Controllo per HDMI, consultare “Funzioni
“BRAVIA” Sync” (pagina 22).
Collegare il cavo di alimentazione CA dopo aver
collegato tutti i componenti al sistema.
Televisore, proiettore, ecc.
Segnale audio
Segnale audio/video
oppure
C
B
OPT
R
A
OPT
OPT
L
COAX
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
A
A
A
Segnale
audio/video
Segnale
audio/video
Segnale
audio/video
Lettore/registratore Blu-ray Disc, “PlayStation 3”
Lettore (registratore) DVD
Sintonizzatore satellitare
A Cavo HDMI (non in dotazione)
B Cavo ottico (in dotazione)
C Cavo audio (non in dotazione)
10IT
: Flusso del segnale
Note
Informazioni preliminari
• Consultare pagina 12 per informazioni sul
collegamento di un componente privo della presa
HDMI.
• La presa HDMI ha la priorità in fase di collegamento
del componente al sistema se vengono utilizzate
contemporaneamente le prese HDMI, INPUT COAX
e INPUT OPT.
• La presa INPUT OPT ha la priorità quando si collega
l’uscita audio del televisore sia alla presa INPUT OPT
sia alla presa AUDIO del sistema.
Note sui collegamenti HDMI
• È possibile ottenere immagini di elevata
qualità utilizzando un cavo HDMI con logo
HDMI. Si consiglia l’uso di un cavo HDMI
Sony.
• Verificare le impostazioni del componente
collegato se l’immagine è di qualità scadente o
se un componente collegato tramite cavo
HDMI non emette suoni.
• I segnali audio (frequenza di campionamento,
lunghezza in bit, ecc.) trasmessi da una presa
HDMI possono essere eliminati dal
componente collegato.
• L’audio può interrompersi se vengono
cambiati la frequenza di campionamento o il
numero di canali dei segnali di uscita audio dal
componente di riproduzione.
• Se il componente collegato non è compatibile
con la tecnologia di protezione del copyright
(HDCP), l’immagine e/o l’audio emessi dalla
presa HDMI TV OUT potrebbero risultare
distorti o assenti.
In questo caso, verificare le caratteristiche
tecniche del componente collegato.
• L’uso di un cavo di conversione HDMI-DVI
non è consigliato.
• Indipendentemente da quale ingresso sia stato
selezionato per il sistema, i segnali video
dall’ingresso HDMI (BD, DVD, SAT)
selezionato per ultimo vengono emessi dalla
presa HDMI TV OUT.
11IT
Collegamento dei componenti senza le prese HDMI
Quando si collega un lettore/registratore DVD,
un sintonizzatore satellitare, una “PlayStation 2”
e così via, che non dispongono di prese HDMI,
effettuare il collegamento al sistema utilizzando
la presa INPUT OPT o INPUT COAX.
Se il sintonizzatore satellitare non dispone di una
presa OPTICAL OUT, collegare il sistema
utilizzando la presa INPUT COAX. In questo
caso non è necessario collegare tutti i cavi.
Collegare i cavi audio secondo le prese dei
componenti in uso.
Collegare per ultimo il cavo di alimentazione CA.
* “PlayStation 2” è un marchio di fabbrica di Sony
Computer Entertainment, Inc.
Televisore, proiettore, ecc.
Segnale audio
Segnale video
oppure
C
B
OPT
R
OPT
Segnale video
OPT
COAX
L
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: Flusso del
segnale
D
A
A
oppure
Segnale audio
Segnale video
Lettore/registratore DVD, “PlayStation 2” e così via
A
B
C
D
12IT
Cavo ottico (non in dotazione)
Cavo ottico (in dotazione)
Cavo audio (non in dotazione)
Cavo digitale coassiale (non in dotazione)
Segnale audio
Segnale video
Sintonizzatore satellitare
Nota
Se si collegano componenti con
prese HDMI e la funzione
Controllo per HDMI è attivata
Impostare “CTRL: HDMI” su “OFF” nel menu
AMP del sistema per il componente collegato
singolarmente al sistema con la presa INPUT
OPT o INPUT COAX (tranne nel caso di un
televisore). Per ulteriori informazioni, vedere
“Disattivazione della funzione Controllo per
HDMI per un componente privo di prese HDMI”
(pagina 24).
Impostazione dell’uscita
audio del componente
collegato
In base alle impostazioni dell’uscita audio del
componente collegato, è possibile che il suono
venga emesso solo nel formato audio a 2 canali.
In questo caso, impostare il componente
collegato per l’emissione dell’audio nel formato
multicanale (PCM, DTS, Dolby Digital). Per
ulteriori informazioni sulle impostazioni di
uscita audio, consultare le istruzioni per l’uso in
dotazione con il componente collegato.
13IT
Informazioni preliminari
• La presa INPUT OPT ha la priorità quando si collega
l’uscita audio del televisore sia alla presa INPUT OPT
sia alla presa AUDIO del sistema.
Collegamento dell’adattatore DIGITAL MEDIA PORT
È possibile ascoltare l’audio dal componente
collegato sul sistema collegando l’adattatore
DIGITAL MEDIA PORT.
OPT
R
OPT
Collegare per ultimo il cavo di alimentazione
CA.
OPT
COAX
L
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: Flusso del segnale
Adattatore DIGITAL MEDIA PORT
Note
• Non collegare o scollegare l’adattatore DIGITAL
MEDIA PORT quando il sistema è acceso.
• Quando si collega l’adattatore DIGITAL MEDIA
PORT, assicurarsi che il connettore sia inserito con la
freccia rivolta verso il simbolo corrispondente sulla
presa DMPORT. Per scollegare l’adattatore
DIGITAL MEDIA PORT, tenere premuto A e quindi
estrarre il connettore.
A
14IT
Opzioni di riproduzione
Opzioni di riproduzione
Indice dei componenti e dei comandi
Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate fra parentesi.
Pannello frontale
INPUT SELECTOR
INPUT SELECTOR
-
VOLUME
-
VOLUME
+
+
A ?/1 (acceso/standby)
Premere per accendere e spegnere il
supporto.
B INPUT SELECTOR
Premere per selezionare la sorgente di
ingresso da riprodurre.
C VOLUME +/–
Premere per regolare il volume.
D
(sensore del telecomando)
Puntare il telecomando in direzione di
questo punto.
continua
15IT
Display del pannello frontale
Indicazioni visualizzate sul display del pannello frontale
POWER/ACTIVE STANDBY
A Indicatore POWER / ACTIVE STANDBY
Si accende per segnalare le seguenti
condizioni:
Verde: il sistema è acceso.
Giallo: la funzione Controllo per HDMI è
attiva mentre il sistema è
disattivato.
Spento: il sistema è disattivato e la funzione
Controllo per HDMI è disattivata.
B Si illumina secondo i segnali di
ingresso audio.
C SLEEP (33)
Lampeggia quando è attiva la funzione
Sleep Timer (timer di spegnimento).
D HDMI (10, 35)
Si illumina quando si utilizza l’apparecchio
HDMI.
E COAX/OPT
Si illumina in base al tipo di cavo in uso.
16IT
I MUTING
Telecomando
Premere per disattivare l’audio.
Nota
• Puntare il telecomando in direzione dell’apposito
sensore
sul supporto.
K O RETURN
Premere per ritornare al menu precedente.
L C, X, x, c o
Premere C, X, x o c per selezionare le
impostazioni. Premere
per confermare
la selezione.
M INPUT SELECTOR
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
N DISPLAY
Premere per cambiare le informazioni
visualizzate sul display del pannello
frontale.
MUTING
VOLUME
Premere uno dei tasti per selezionare il
componente da utilizzare.
I tasti sono programmati in fabbrica per il
controllo di componenti Sony. È possibile
modificare le impostazioni predefinite dei
tasti di ingresso del telecomando in base ai
componenti del sistema in uso.
SOUND FIELD
O LEVEL MODE
Premere per regolare il livello del diffusore
centrale e del subwoofer. Questa
impostazione verrà applicata a tutti i campi
audio.
* I tasti N e VOLUME + dispongono di un
riferimento tattile. Utilizzarlo come guida durante le
operazioni.
Tasti per l’uso del supporto
A ?/1 (acceso/standby)
Premere per accendere e spegnere il
sistema.
B AMP MENU
Premere per visualizzare il menu del
sistema (pagina 29).
G SOUND FIELD +/–
Premere per selezionare il campo sonoro
(pagina 21).
H VOLUME +/–
Premere per regolare il volume.
Tasti per il funzionamento di un
componente collegato con la
connessione DMPORT
Le spiegazioni seguenti sono riportate a titolo
esemplificativo. Le operazioni indicate di
seguito potrebbero non essere consentite, o
potrebbero differire da quanto descritto, a
seconda del componente collegato.
C DMPORT MENU
Premere per visualizzare il menu.
D ./>
Premere per saltare i capitoli.
E m/M
Premere per mandare avanti o indietro
velocemente.
F N (riproduzione)/X (pausa)/x
(arresto)
Tasti della modalità di riproduzione.
continua
17IT
Opzioni di riproduzione
Di seguito sono descritti i tasti utilizzati per il
funzionamento del supporto e di un componente
collegato tramite la connessione DMPORT.
J ALBUM +/–
Premere per selezionare un album.
K O RETURN
Premere per ritornare al menu precedente.
L C, X, x, c o
Premere per selezionare una voce di menu e
confermare la selezione.
18IT
Uso del televisore
1
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
TV
DMPORT
Per informazioni dettagliate, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
?/1
SAT
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
2
3
4
Premere ?/1 per accendere il sistema.
Premere TV sul telecomando.
Premere VOLUME +/– per regolare il
volume del sistema.
ALBUM- ALBUM+
Suggerimento
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
• L’audio può essere emesso dal diffusore del
televisore. In questo caso, regolare al minimo il
volume del diffusore del televisore.
VOLUME
+/–
19IT
Opzioni di riproduzione
DISPLAY
Accendere il televisore e scegliere un
programma.
Uso di altri componenti
Suggerimento
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
?/1
BD, DVD,
SAT,
DMPORT
DMPORT
SAT
• L’audio può essere emesso dal diffusore del
televisore. In questo caso, regolare al minimo il
volume del diffusore del televisore.
AMP MENU
Uso di lettori Blu-ray Disc,
DVD o della “PlayStation 3”
DMPORT
MENU
RETURN
1
2
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND
FIELD +/–
Accendere il lettore (registratore) Bluray Disc/DVD o la “PlayStation 3” e
premere ?/1 per accendere il sistema.
Per informazioni dettagliate, consultare le
istruzioni per l’uso del componente.
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
Accendere il televisore.
3
4
Premere BD o DVD sul telecomando.
Cambiare l’ingresso del televisore.
Per informazioni dettagliate, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
5
Riprodurre il disco.
Suggerimento
Utilizzo di un sintonizzatore
satellitare
1
Accendere il televisore.
Per informazioni dettagliate, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
2
3
4
Accendere il sintonizzatore satellitare e
premere ?/1 per accendere il sistema.
Per informazioni dettagliate, consultare le
istruzioni per l’uso del sintonizzatore
satellitare.
Utilizzo di un componente
collegato con la connessione
DMPORT
Premere SAT sul telecomando.
1
2
Cambiare l’ingresso del televisore.
Per informazioni dettagliate, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
5
20IT
• Anche se si riproducono formati audio Dolby True
HD, Dolby Digital Plus o DTS HD collegando un
componente compatibile con tali formati, il sistema li
acquisisce come Dolby Digital o DTS. Quando si
riproducono questi formati audio di alta qualità, è
necessario impostare il componente collegato in
modo che l’audio venga riprodotto in formato
multicanale PCM, se possibile.
Premere VOLUME +/– per regolare il
volume del sistema.
Premere DMPORT sul telecomando.
Avviare la riproduzione sul
componente collegato.
Suggerimento
• Il sistema consente di migliorare l’audio durante
l’ascolto di MP3 o altri file musicali in formato
compresso da una sorgente audio portatile. Premere
più volte SOUND FIELD +/– finché non viene
visualizzata l’indicazione “P. AUDIO” sul display del
pannello frontale.
Campi sonori disponibili
Funzione surround
Effetto surround
Effetto
STANDARD
Audio normale.
MOVIE
Per ottenere suoni potenti,
con enfatizzazione dei
suoni bassi ed esaltazione
della presenza.
MUSIC
Campo sonoro ideale per
l’ascolto di brani musicali,
che permette di godere
appieno delle potenzialità
dell’effetto surround.
SPORTS
Per riprodurre l’atmosfera
delle partite e ascoltare
avvincenti cronache degli
incontri.
GAME
Campo sonoro ideale per i
videogiochi.
P. AUDIO*
Il sistema consente di
ottimizzare la riproduzione
audio durante l’ascolto di
MP3 o altri file musicali in
formato compresso da una
sorgente audio portatile.
Selezione del campo sonoro
Questo sistema è in grado di riprodurre audio
surround multicanale. È possibile ottenere un
effetto surround ottimale selezionando uno dei
campi audio preprogrammati del sistema.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
* “P. AUDIO” viene visualizzato solo quando è
selezionato DMPORT come sorgente di ingresso da
riprodurre.
Suggerimenti
Premere SOUND FIELD +/–.
Viene visualizzato il campo sonoro presente.
Ad ogni pressione di SOUND FIELD +/–,
l’indicazione sul display cambia come mostrato
di seguito:
STANDARD y MOVIE y MUSIC y
SPORTS y GAME y P.AUDIO* y
STANDARD.....
Premere più volte SOUND FIELD +/– fino a
visualizzare il campo sonoro desiderato.
• I campi sonori memorizzati per ciascun ingresso
vengono mantenuti anche se si scollega il cavo di
alimentazione CA.
• L’audio multicanale viene elaborato dalla funzione
surround in qualsiasi campo sonoro. Inoltre, l’audio
multicanale viene elaborato dalla funzione surround
per qualsiasi suono in modalità “MOVIE” o
“SPORTS”.
21IT
Funzione surround
Campo sonoro
Nota
Funzioni “BRAVIA” Sync
Cos’è “BRAVIA” Sync?
Collegando componenti Sony compatibili con la
funzione “BRAVIA” Sync tramite un cavo
HDMI (non in dotazione), è possibile
semplificare le operazioni come segue:
• Riproduzione One-Touch: durante la
riproduzione su componenti quali lettori
(registratori) Blu-ray Disc/DVD, il sistema e il
televisore si accendono automaticamente e
vengono commutati sull’ingresso HDMI
appropriato.
• Controllo del sistema audio: durante la visione
sul televisore, è possibile selezionare l’uscita
audio facendo in modo che l’audio venga
emesso dai diffusori del televisore o dai
diffusori di questo sistema.
• Spegnimento del sistema: quando si spegne il
televisore, in contemporanea si spengono
anche il sistema e i componenti collegati.
“BRAVIA” Sync è compatibile con televisori,
lettori Blu-ray Disc/DVD, amplificatori AV,
ecc. Sony, dotati della funzione Controllo per
HDMI.
CONTROLLO PER HDMI è una funzione
standard di controllo reciproco utilizzata da CEC
(Consumer Electronics Control) per HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
La funzione Controllo per HDMI
non può essere utilizzata nei
seguenti casi:
• Se il sistema è collegato a un componente non
compatibile con la funzione Controllo per
HDMI.
• Se il sistema è collegato ai componenti con
modalità diversa dalla connessione HDMI.
Si consiglia di collegare il sistema a prodotti
dotati della funzione “BRAVIA” Sync.
22IT
• La funzione Controllo per HDMI potrebbe non essere
disponibile, in base al componente collegato.
Consultare le istruzioni per l’uso del componente.
Preparazione per l’uso
della funzione “BRAVIA”
Sync
BD, DVD,
SAT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
?/1
AMP MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
SOUND FIELD
Se “SCANNING” o “COMPLETE”
non appaiono in seguito alle
operazioni sopra descritte
Impostare individualmente la funzione Controllo
per HDMI sul sistema e sui componenti
collegati.
1
2
3
1
2
4
5
Accertarsi che il sistema sia collegato
al televisore e ai componenti (che
devono essere compatibili con la
funzione Controllo per HDMI) tramite
cavi HDMI (non in dotazione).
Accendere il sistema, il televisore e i
componenti collegati.
Attivare la funzione Controllo per HDMI
del televisore.
La funzione Controllo per HDMI viene
attivata contemporaneamente sul sistema e
sui componenti collegati.
Sul display del pannello frontale viene
visualizzata l’indicazione “SCANNING”
durante l’impostazione. Al termine
dell’impostazione, sul display del pannello
frontale viene visualizzata l’indicazione
“COMPLETE”. Attendere che
l’impostazione venga completata.
SAT
AMP
MENU
VOLUME
4
Selezionare come segnale di ingresso
del sistema il componente collegato da
utilizzare (BD, DVD, SAT) e commutare
l’ingresso HDMI del televisore, in modo
che vengano visualizzate le immagini
provenienti dal componente collegato.
Premere AMP MENU.
Premere più volte x/X fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere più volte x/X fino a
visualizzare “CTRL: HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere x/X per selezionare “ON”.
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato. La funzione
Controllo per HDMI è attivata.
6
Attivare la funzione Controllo per HDMI
del componente collegato.
Per ulteriori informazioni sull’impostazione
del componente collegato, consultare le
relative istruzioni per l’uso.
continua
23IT
Funzioni “BRAVIA” Sync
Per utilizzare la funzione “BRAVIA” Sync, è
necessario attivare la funzione Controllo per
HDMI per il sistema e il componente collegato.
Se si collega un televisore Sony dotato della
funzione Controllo per HDMI, tale funzione può
essere attivata contemporaneamente sul sistema
e il componente connesso impostandola sul
televisore.
3
7
Selezionare come segnale di ingresso
del sistema il componente collegato
con cui si intende utilizzare la funzione
Controllo per HDMI (BD, DVD, SAT), e
ripetere l’operazione descritta al punto
6.
Se si aggiunge o ricollega il
componente
Eseguire nuovamente le operazioni descritte ai
paragrafi “Preparazione per l’uso della funzione
“BRAVIA” Sync” e “Se “SCANNING” o
“COMPLETE” non appaiono in seguito alle
operazioni descritte”.
Disattivazione della funzione
Controllo per HDMI per un
componente privo di prese
HDMI
Per ascoltare l’audio di un componente privo di
prese HDMI quando la funzione Controllo per
HDMI è attiva, è necessario disattivare
singolarmente la funzione per il componente in
questione.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
Note
DMPORT
• Durante l’impostazione della funzione Controllo per
HDMI sul sistema, la funzione Controllo del sistema
audio non può essere utilizzata.
• Se la funzione Controllo per HDMI del componente
collegato non può essere impostata in contemporanea
quando si imposta la funzione “CONTROLLO PER
HDMI” del televisore, impostare la funzione
Controllo per HDMI utilizzando il menu del
componente collegato.
• Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del
televisore e dei componenti collegati, consultare le
relative istruzioni per l’uso.
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Suggerimento
• Per impostazione predefinita, la funzione Controllo
per HDMI del sistema è impostata su “OFF”.
1
2
3
4
5
Premere AMP MENU.
Premere più volte x/X fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere x/X per selezionare il
componente per cui si desidera
disattivare la funzione Controllo per
HDMI (DVD CTRL, SAT CTRL o
DMPORT. CTRL), quindi premere
oppure c.
Premere x/X per selezionare “OFF”.
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
24IT
Nota
• Se la funzione Controllo per HDMI non è disattivata
per il componente privo di prese HDMI, l’audio di
tale componente potrebbe non essere riprodotto dal
sistema.
Utilizzo di Blu-ray Disc/
DVD
(Riproduzione One-Touch)
Suggerimento
Attivare la riproduzione su un componente
collegato.
Il sistema e il televisore si accendono
automaticamente e vengono commutati
sull’ingresso HDMI appropriato.
Nota
• È possibile che l’inizio del contenuto venga tagliato;
ciò dipende dal televisore.
Suggerimento
• Il lettore (registratore) Blu-ray Disc/DVD collegato al
sistema può essere utilizzato anche se si spegne il
sistema. In questo caso, l’indicatore POWER /
ACTIVE STANDBY si illumina con luce gialla.
25IT
Funzioni “BRAVIA” Sync
• Quando si collega l’uscita video dell’adattatore
DIGITAL MEDIA PORT all’ingresso video del
televisore, impostare “DMPORT. CTRL” su “OFF”.
Quando si collega l’adattatore DIGITAL MEDIA
PORT senza prese di uscita video, impostare
“DMPORT. CTRL” su “ON”.
Riproduzione dell’audio
del televisore tramite i
diffusori
(Controllo del sistema audio)
Per riprodurre l’audio proveniente dal televisore
con questo sistema, è sufficiente una semplice
operazione. Per ulteriori informazioni,
consultare le istruzioni per l’uso del televisore.
INPUT
SELECTOR
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
Uso della funzione Limite
Volume
Quando la funzione Controllo del sistema audio
è attiva, e l’uscita viene commutata
automaticamente dal diffusore del televisore al
diffusore del sistema, il livello dell’audio emesso
potrebbe essere troppo alto; ciò dipende dal
volume impostato sul sistema. Per evitare questo
problema, è possibile limitare il volume
massimo.
1
2
?/1
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
3
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
4
ALBUM- ALBUM+
Premere AMP MENU.
Premere più volte x/X fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere più volte x/X fino a
visualizzare “VOL LIMIT”, quindi
premere
o c.
Premere x/X per selezionare il livello di
volume massimo desiderato.
Il livello di volume massimo cambia come
indicato di seguito.
MUTING
VOLUME
MAX y 49 y 48.....2 y 1 y MIN
SOUND FIELD
5
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Note
Premere ?/1 per accendere il sistema.
L’audio viene emesso dal diffusore del sistema.
Quando si spegne il sistema, l’audio viene
emesso dal diffusore del televisore.
Note
• Se si accende il televisore prima di accendere il
sistema, l’audio del televisore non verrà riprodotto per
un breve lasso di tempo.
• Se si collega un televisore privo di funzione Controllo
del sistema audio, tale funzione non potrà essere
utilizzata.
Suggerimento
• È possibile utilizzare il telecomando del televisore per
regolare il volume o disattivare l’audio del sistema.
26IT
• Questa funzione è disponibile solo quando la funzione
Controllo per HDMI è attiva.
• Questa funzione non è disponibile quando si cambia il
metodo di uscita, passando dal diffusore del sistema al
diffusore del televisore.
Suggerimenti
• Si consiglia di impostare come volume massimo un
livello leggermente inferiore al volume di ascolto
normale.
• I tasti VOLUME +/– del subwoofer e del telecomando
possono essere sempre utilizzati indipendentemente
dal livello di volume massimo impostato.
• Se non si desidera impostare un limite di volume
massimo, selezionare “MAX”.
Uso dei tasti INPUT
SELECTOR del telecomando
(Spegnimento del sistema)
Quando si spegne il televisore con il tasto di
accensione/spegnimento (POWER) del relativo
telecomando, il sistema e i componenti collegati
si spengono automaticamente.
Nota
• A seconda dello stato, i componenti collegati
potrebbero non spegnersi. Per ulteriori informazioni,
consultare le istruzioni per l’uso fornite in dotazione
ai componenti collegati.
27IT
Funzioni “BRAVIA” Sync
I tasti INPUT SELECTOR (TV, BD, DVD,
SAT) del telecomando consentono di eseguire le
seguenti operazioni quando la funzione
Controllo per HDMI è attiva.
• BD, DVD, SAT: premendo il tasto, l’ingresso
audio del sistema viene commutato
automaticamente sul segnale audio del
componente selezionato. Anche l’ingresso
video del televisore viene commutato
automaticamente sul segnale video del
componente.
• TV: premendo questo tasto, l’ingresso audio
del sistema viene commutato automaticamente
sul segnale audio del televisore. L’ingresso
video del televisore non viene commutato
automaticamente. Selezionare il canale TV che
si desidera guardare con il telecomando del
televisore.
Spegnimento del
televisore, del sistema e
dei componenti collegati
6
Impostazioni avanzate
Impostazione del livello
dei diffusori
È possibile regolare il livello del diffusore
centrale e del subwoofer. Questa impostazione
verrà applicata a tutti i campi audio.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
LEVEL
MODE
SAT
AMP MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Iniziare a riprodurre i suoni provenienti
da una sorgente surround multicanale
(DVD o simile).
Premere LEVEL MODE.
Premere x/X per selezionare “CNT
LEVEL (livello diffusore centrale)”
oppure “SW LEVEL (livello
subwoofer)”.
Premere
oppure c.
Monitorando il suono, premere x/X per
selezionare l’impostazione desiderata.
Impostazione predefinita: 0 (dB)
È possibile impostare valori compresi tra
–6 (dB) e +6 (dB) con incrementi di 1 (dB).
28IT
Premere LEVEL MODE.
Impostazioni e regolazioni
tramite il menu
dell’amplificatore
2
3
Premere più volte C/X/x/c per
selezionare l’opzione e l’impostazione.
Premere AMP MENU per disattivare il
menu AMP.
Le pagine seguenti presentano i dettagli per
ciascuna impostazione.
Uso del menu AMP
Utilizzando AMP MENU sul telecomando è
possibile impostare le seguenti opzioni.
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
Impostazioni avanzate
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL: HDMI
ON
OFF
DVD CTRL**
ON
OFF
SAT CTRL**
ON
OFF
DMPORT. CTRL**
ON
OFF
VOL LIMIT**
MAX, 49,
48 ….. 2, 1,
MIN
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
A/V
SYNC
ON
OFF
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M, 20M, ….. 80M, 90M
* Vedere “Funzioni “BRAVIA” Sync” (pagina 22).
** Questa impostazione viene visualizzata solo quando
“CTRL: HDMI” è impostato su “ON”.
1
Premere AMP MENU per attivare il
menu AMP.
continua
29IT
• MAIN+SUB: l’audio principale viene
emesso dal diffusore
sinistro e l’audio
secondario viene emesso
dal diffusore destro.
Ascolto dell’audio di
trasmissioni Multiplex (DUAL
MONO)
Se il sistema riceve un segnale Multiplex con
codifica audio AC-3, è possibile riprodurre
l’audio trasmesso con un effetto cinema
denominato Multiplex.
Nota
• Per ricevere il segnale AC-3, è necessario collegare un
sintonizzatore satellitare digitale al sistema con un
cavo ottico o cavo coassiale e impostare il modo di
output digitale del sintonizzatore satellitare digitale su
AC-3.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
Premere AMP MENU.
Premere più volte x/X fino a
visualizzare “DUAL MONO”, quindi
premere
o c.
Premere x/X per selezionare l’audio
desiderato.
• MAIN:
• SUB:
30IT
SOUND FIELD
consente di riprodurre solo
il canale principale.
consente di riprodurre solo
il canale secondario.
4
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Regolazione del ritardo tra
suono e immagine (A/V SYNC)
Ascolto di audio Dolby Digital
a basso volume (AUDIO DRC)
Questa funzione consente di ritardare il suono
quando l’immagine è sfasata rispetto all’audio.
È possibile restringere l’intervallo dinamico
dell’audio. Questa funzione è utile per vedere i
film a basso volume. AUDIO DRC può essere
utilizzata solo con sorgenti Dolby Digital.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
SAT
AMP MENU
Impostazioni avanzate
AMP
MENU
DMPORT
MENU
RETURN
C, X, x, c,
ALBUM- ALBUM+
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “A/V SYNC”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare
l’impostazione.
• OFF: la regolazione non viene eseguita.
• ON: lo sfasamento tra immagine e
suono viene corretto.
4
SOUND FIELD
1
2
3
Premere più volte x/X fino a
visualizzare “AUDIO DRC”, quindi
premere
o c.
Premere x/X per selezionare
l’impostazione.
• OFF: nessuna compressione
dell’intervallo dinamico.
• STD: riproduce l’audio con il tipo di
intervallo dinamico previsto dal
tecnico della registrazione.
• MAX: comprime completamente
l’intervallo dinamico.
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Note
• La regolazione del ritardo tra audio e immagine con
questa funzione potrebbe non essere perfetta.
• Questa funzione è utile solo per i segnali Dolby
Digital, DTS e PCM Lineare (2ch) con ingresso
coassiale (audio), ottico (audio) o HDMI.
Premere AMP MENU.
4
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
continua
31IT
Regolazione della luminosità
del display del pannello
frontale (DIMMER)
La luminosità del display del pannello frontale
può essere impostata su 2 livelli.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
Modifica delle impostazioni
dello schermo (DISPLAY)
Le impostazioni dello schermo possono essere
modificate.
SAT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
ALBUM- ALBUM+
MUTING
MUTING
VOLUME
1
2
3
VOLUME
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “DIMMER”, quindi premere
o c.
1
2
3
Premere X/x per selezionare la
luminosità del display del pannello
frontale.
Premere AMP MENU.
Premere più volte x/X fino a
visualizzare “DISPLAY”, quindi
premere
o c.
Premere x/X per selezionare le
impostazioni per il display del pannello
frontale.
• ON: il display rimane sempre acceso.
• OFF: il display si accende quando il
sistema è in uso.
• OFF: display del pannello principale
molto chiaro.
• ON: illuminazione ridotta.
4
SOUND FIELD
SOUND FIELD
Nota
Premere AMP MENU.
• Il display è sempre visibile quando la funzione di
protezione o disattivazione dell’audio è attiva,
anche se “DISPLAY” è impostato su “OFF”.
Il menu AMP viene disattivato.
4
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
32IT
Uso della funzione di
spegnimento programmato
(SLEEP)
Nota
• Questa funzione è destinata solamente all’uso con il
presente sistema, non con il televisore o altri
componenti collegati.
È possibile impostare il sistema in modo che si
spenga a un’ora preimpostata, per addormentarsi
al suono della musica. È possibile impostare
l’orario con decrementi di 10 minuti.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
Impostazioni avanzate
DMPORT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Premere AMP MENU.
Premere più volte x/X fino a
visualizzare “SLEEP”, quindi premere
o c.
Premere x/X per selezionare il tempo
fra le opzioni disponibili.
Il display dei minuti (tempo residuo) cambia
nel modo seguente:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
4
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
33IT
Informazioni aggiuntive
Risoluzione dei problemi
Se durante l’utilizzo del sistema si verifica una
delle situazioni descritte di seguito, consultare
questa guida alla risoluzione dei problemi prima
di richiedere la riparazione. Se il problema
persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più
vicino. Se si presenta la necessità di far riparare
il sistema, si raccomanda di consegnare ai tecnici
il sistema completo di tutte le sue parti.
Informazioni generali
Il sistema non si accende.
• Accertarsi che il cavo di alimentazione CA
sia collegato saldamente.
Se sul display del pannello frontale vengono
visualizzati alternativamente “PROTECTOR” e
“PUSH POWER”:
Premere ?/1 per spegnere il sistema, quindi
verificare quanto segue dopo la scomparsa di
“STANDBY”.
• Accertarsi che le aperture per la ventilazione
del sistema non siano ostruite.
Dopo aver effettuato questi controlli e aver
risolto gli eventuali problemi, accendere il
sistema. Se non si riesce a trovare la causa
del problema anche dopo le suddette
verifiche, rivolgersi al rivenditore Sony più
vicino.
L’audio Dolby Digital o DTS multicanale non
viene riprodotto.
• Quando si riproduce un Blu-ray Disc o DVD
su un componente collegato, accertarsi che
sia selezionato il formato audio Dolby
Digital o DTS.
• Verificare l’impostazione audio del
componente collegato al supporto (es.
lettore o registratore Blu-ray Disc o lettore
DVD).
Non è possibile ottenere l’effetto surround.
• A seconda dell’impostazione del campo
sonoro e/o del segnale in ingresso,
l’elaborazione del suono surround potrebbe
non funzionare. Per verificare il segnale in
34IT
ingresso, premere INPUT SELECTOR sul
supporto e selezionare nuovamente
l’ingresso. Quando si cambia ingresso, sul
pannello frontale viene indicato il tipo di
segnale in ingresso.
Se appare “2.0ch” o “1.0ch”, significa che la
sorgente audio è stereo o mono, e non
contiene audio surround.
Se appare “5.1ch”, l’audio della sorgente è
surround, ma l’effetto surround non è molto
evidente, a causa delle caratteristiche del
programma o del disco.
I diffusori non riproducono l’audio o
riproducono un audio di livello molto basso.
• Premere VOLUME + e controllare il livello
del volume.
• Premere MUTING oppure VOLUME + per
riattivare l’audio.
• Premere SOUND FIELD +/– e controllare il
campo sonoro selezionato.
• L’effetto dei diffusori potrebbe essere meno
accentuato, a seconda della sorgente.
I suoni vengono emessi in ritardo rispetto alle
immagini del televisore.
• Impostare “A/V SYNC” su “OFF” se “A/V
SYNC” è impostato su “ON”.
Componenti collegati
L’audio non viene riprodotto , oppure viene
riprodotto a volume molto basso,
indipendentemente dal componente
selezionato.
• Accertarsi che il sistema e i componenti
siano collegati correttamente e saldamente.
• Verificare che il sistema e il componente
selezionato siano entrambi accesi.
Il componente selezionato non emette alcun
suono.
• Verificare che il componente sia collegato
correttamente agli ingressi audio relativi.
• Verificare che i cavi siano inseriti a fondo
nelle prese sia sul componente sia sul
sistema.
• Controllare che il componente sia stato
correttamente selezionato.
• Se si riprende la riproduzione di un disco con
il volume al massimo, l’audio potrebbe non
essere riprodotto. In questo caso, abbassare
il volume, spegnere il sistema e
riaccenderlo.
L’audio è interrotto o si verificano disturbi.
• Verificare i formati di uscita audio
compatibili con questo sistema a pagina 37.
Sullo schermo del televisore non vengono
visualizzate immagini.
• Controllare che il televisore sia stato
selezionato correttamente.
• Impostare il televisore sulla modalità di
ingresso adatta.
La funzione Controllo per HDMI non è attiva.
• Controllare il collegamento HDMI
(pagina 10).
• Assicurarsi che “CTRL: HDMI” sia
impostato su “ON” nel menu AMP.
• Assicurarsi che il componente collegato sia
compatibile con la funzione Controllo per
HDMI.
• Verificare le impostazioni della funzione
Controllo per HDMI sul componente
collegato. Consultare le istruzioni per l’uso
fornite in dotazione al componente
collegato.
• In caso di modifica della connessione
HDMI, connessione/disconnessione del
cavo di alimentazione CA o interruzione
dell’alimentazione è necessario ripetere la
procedura descritta al paragrafo
“Preparazione per l’uso della funzione
“BRAVIA” Sync” (pagina 23).
• Il sistema potrebbe non funzionare
correttamente se si seleziona un componente
non compatibile con la funzione Controllo
per HDMI sul lato del televisore.
• Assicurarsi che “DVD CTRL”, “SAT
CTRL” oppure “DMPORT. CTRL” sia
impostato su “ON” nel menu AMP. Se come
segnale di ingresso del sistema è selezionato
un componente per il quale “DVD CTRL”,
“SAT CTRL” o “DMPORT. CTRL” è
Il sistema e i diffusori del televisore non
emettono alcun suono.
• Controllare il volume del sistema e del
televisore.
• Selezionare correttamente l’ingresso del
sistema.
L’audio viene emesso contemporaneamente
dal sistema e dal televisore.
• Se la funzione Controllo per HDMI è
disattivata, o se il componente selezionato
non è compatibile con tale funzione,
disattivare l’audio del sistema o del
televisore.
La funzione Spegnimento del sistema non è
disponibile.
• Modificare l’impostazione del televisore in
modo che i componenti collegati si
spengano automaticamente quando si
spegne il televisore. Per ulteriori
informazioni, consultare le istruzioni per
l’uso del televisore.
Le immagini non vengono riprodotte sul
televisore.
• Verificare che HDMI IN e HDMI OUT
siano collegati correttamente.
Sullo schermo del televisore viene visualizzato
un messaggio per segnalare che il metodo di
uscita è stato modificato, passando dal
diffusore del sistema al diffusore del
televisore.
• La funzione Controllo per HDMI del
componente selezionato è disattivata. Per
ulteriori informazioni, vedere
“Disattivazione della funzione Controllo per
HDMI per un componente privo di prese
HDMI” (pagina 24).
continua
35IT
Informazioni aggiuntive
Controllo per HDMI
impostato su “OFF”, le funzioni Controllo
per HDMI, quali ad esempio Riproduzione
One-Touch, Controllo del sistema audio o
Limite Volume non potranno essere
utilizzate, anche se la funzione Controllo per
HDMI di un altro componente è attivata.
Altro
Il telecomando non funziona.
Caratteristiche tecniche
• Puntare il telecomando in direzione del
relativo sensore sul sistema.
• Rimuovere eventuali ostacoli tra il
telecomando e il diffusore satellite.
• Sostituire entrambe le pile nel telecomando,
se la carica sta per esaurirsi.
• Verificare che sia stato selezionato
l’ingresso corretto sul telecomando.
Il volume viene abbassato quando si cambia il
metodo di uscita, passando dal diffusore del
televisore al diffusore del sistema.
• La funzione Limite Volume è attiva. Per
ulteriori informazioni, vedere “Uso della
funzione Limite Volume” (pagina 26).
Se il sistema non funziona
correttamente anche dopo aver
eseguito le operazioni indicate,
eseguire un’operazione di reset,
seguendo le indicazioni riportate
di seguito:
Utilizzare i tasti del sistema per eseguire
l’operazione.
1
2
Premere ?/1 per accendere il sistema.
Premere INPUT SELECTOR, VOLUME –
e ?/1 contemporaneamente.
Viene visualizzata l’indicazione “COLD
RESET” e il sistema viene resettato.
Vengono ripristinate le impostazioni
predefinite per il menu AMP, il campo
sonoro, ecc.
36IT
Dimensioni:
mm (ca.)
Peso: kg
A
1.010
B
400
C
550
43
Formati compatibili con il
supporto
I formati di ingresso digitale compatibili con il
sistema sono indicati di seguito.
Formato
Sezione HDMI
Connettore
Ingressi/uscite video
Supportato/Non
supportato
Dolby Digital
a
DTS
a
PCM Lineare (2ch)*
a
PCM Lineare (5.1ch, 7.1ch)*
(Solo su HDMI)
a
Dolby Digital Plus
×
×
DTS-HD
×
* Il formato PCM Lineare accetta frequenze di
campionamento sino a 48 kHz.
Ingressi audio
Amplificatore
Potenza di uscita di riferimento
Modalità Surround
Anteriore: 50 Watt/canale
(8 ohm a 1 kHz,
THD 10 %)
Centrale*: 50 Watt/canale
(8 ohm a 1 kHz, THD
10 %)
Subwoofer: 100 Watt/
canale (4 ohm a 100 Hz,
THD 10 %)
Diffusori
Anteriore/centrale
* A seconda delle impostazioni del campo sonoro e della
Informazioni generali
sorgente, potrebbe non essere riprodotto alcun suono.
Ingressi (analogici)
TV
Ingressi (digitali)
TV, DVD
SAT
Impedenza: 30 kohm
Ottico
Coassiale, ottico
Sistema diffusori
Unità diffusori
Bass reflex, con
schermatura magnetica
40 × 70 mm, tipo conico
Unità subwoofer
Sistema diffusori
Unità diffusori
Bass reflex
160 mm, tipo conico
Requisiti di alimentazione 230 V, 50/60 Hz
Consumo energetico
Acceso: 70 W
Active Standby (funzione
Controllo per HDMI
attivata):
da 1,5 W (minimo) a 5 W
(massimo)
Standby (funzione
Controllo per HDMI
disattivata): meno di
0,3 W
Dimensioni (circa)
1.010 × 550 × 400 mm
(l/a/p)
Peso (circa)
43 kg
continua
37IT
Informazioni aggiuntive
Dolby True HD
Connettore HDMI standard
a 19 piedini
BD, DVD, SAT:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1440 × 480p@59,94/60 Hz
(pixel inviati 2 volte)
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1440 × 576p@50 Hz
(pixel inviati 2 volte)
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
BD, DVD, SAT: PCM
lineare 7.1ch/
Dolby Digital/DTS
Accessori in dotazione
Cavo ottico (1,5 m) (1)
Telecomando (RM-ANU041) (1)
Pile AA (R6) (2)
Cinghia di sostegno e due viti (piccola/grande) (1)
Mensola (1)
Piedini di sostegno della mensola (4)
Istruzioni per l’uso (1)
Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a
modifiche senza preavviso.
Glossario
Dolby Digital
Questo formato audio per le sale
cinematografiche è più avanzato di Dolby
Surround Pro Logic. In questo formato, i
diffusori surround riproducono il suono stereo
con una gamma di frequenza estesa, mentre i
bassi profondi vengono riprodotti tramite un
canale subwoofer indipendente. Questo formato
è anche denominato “5.1”, mentre il canale del
subwoofer è indicato come 0.1 canali (dal
momento che funziona solo quando sono
necessari bassi profondi). I sei canali di questo
formato vengono registrati separatamente per
ottenere una migliore separazione dei canali.
Inoltre, poiché tutti i segnali vengono elaborati in
digitale, il deterioramento del segnale è ridotto al
minimo.
Dolby Pro Logic II
La tecnologia Dolby Pro Logic II crea cinque
canali di uscita a banda piena da sorgenti a 2
canali. Questo avviene mediante un
decodificatore surround a matrice adattativa di
elevata purezza che utilizza le proprietà spaziali
della registrazione originale senza aggiungervi
nuovi suoni o tonalità.
DTS
Tecnologia di compressione audio digitale
sviluppata da Digital Theater Systems, Inc.
Questa tecnologia è conforme al surround con
5.1 canali. Il canale posteriore è stereo e in
questo formato è previsto un canale subwoofer
distinto. La tecnologia DTS è caratterizzata dagli
stessi 5.1 canali audio digitali distinti di qualità
elevata. Questa separazione dei canali è ottenuta
attraverso la registrazione separata e
l’elaborazione in digitale di tutti i dati dei canali.
38IT
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface,
interfaccia multimediale ad alta definizione) è
un’interfaccia in grado di supportare audio e
video su una singola connessione digitale, che
consente di sfruttare appieno l’elevata qualità
delle immagini digitali e dell’audio. La specifica
HDMI supporta HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), una tecnologia anticopia
che incorpora tecnologie di codifica per i segnali
video digitali.
PCM (Pulse Code Modulation)
Metodo di conversione dell’audio analogico in
audio digitale.
Informazioni aggiuntive
S-Force PRO Front Surround
L’impegno a lungo termine di Sony nella
tecnologia surround (e la grande quantità di dati
acustici accumulata nel tempo) ha portato allo
sviluppo di un metodo di elaborazione
completamente nuovo e di un DSP avanzato,
chiamato S-Force PRO Front Surround, che
consente di realizzare al meglio questa funzione.
Se paragonata alle precedenti tecnologie
surround, S-Force PRO Front Surround
riproduce in modo più convincente il senso della
distanza e dello spazio, facendo vivere
l’esperienza di un vero audio surround senza che
siano necessari diffusori posteriori.
S-Master
S-Master è una tecnologia completamente
digitale, sviluppata da Sony e applicata agli
amplificatori, che consente di ridurre al minimo
i fenomeni di frammentazione dell’audio e di
tremolio, dando vita a dialoghi di straordinaria
definizione e riproducendo fedelmente l’audio
originale. La sezione amplificatore compatta
supporta una maggiore efficienza energetica e
una migliore resistenza al surriscaldamento.
x.v.Colour
x.v.Colour è un termine più intuitivo proposto da
Sony per indicare lo standard xvYCC, ed è un
marchio di fabbrica di Sony. xvYCC è uno
standard internazionale per lo spazio colore
video.
Questo standard consente di specificare una
gamma di colori più ampia rispetto allo standard
di trasmissione attualmente in uso.
39IT
Indice analitico
A
T
A/V SYNC 31
AUDIO DRC 31
Telecomando
prima dell’uso 8
uso 17
Timer di spegnimento 33
C
Campo sonoro 21
D
DIGITAL MEDIA PORT
collegamento 14
DIMMER 32
DISPLAY 32
DUAL MONO 30
H
HDMI
collegamento 10
I
Installazione 9
L
Lettore (registratore) Blu-ray Disc
collegamento 10
Lettore (registratore) DVD
collegamento 10, 12
Livello dei diffusori 28
M
Menu AMP 29
P
“PlayStation 3”
collegamento 10
Predisposizione 9
S
S-Force PRO Front Surround 7
Sintonizzatore satellitare
collegamento 10, 12
40IT
3
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för
att undvika risk för brand och elektriska
stötar.
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning och
brand. Placera inte tända ljus ovanpå enheten.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på enheten
medför risk för elektriska stötar och fara för brand.
Batterier eller batterier inuti apparater ska inte utsättas
för överdriven värme som till exempel solsken, brand
eller liknande.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
2SE
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte skall
behandlas som vanligt hushållsavfall. Med att
sörja för att dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara naturens
resurser. När det gäller produkter som av
säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl
kräver permanent anslutning av ett inbyggt
batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir
behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när
det är förbrukat. För alla andra batterier,
vänligen se avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier. För
mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och
garanti dokument.
Innehållstörteckning
VARNING ...............................................4
FÖRSIKTIGT ..........................................5
Försiktighetsåtgärder................................6
Huvudfunktioner ......................................7
Komma igång
Ytterligare information
Felsökning ............................................. 33
Tekniska data......................................... 35
Ordlista .................................................. 37
Sakregister............................................. 39
Medföljande tillbehör...............................8
Ställa in stativet........................................9
Ansluta komponenter med HDMIuttag .................................................10
Ansluta komponenter utan HDMIuttag .................................................12
Ställa in ljudutmatning för ansluten
komponent .......................................13
Ansluta DIGITAL MEDIA PORTadaptern ...........................................14
Uppspelningsalternativ
Register över delar och kontroller..........15
Se på TV ................................................19
Använda andra komponenter .................20
Surroundfunktion
Njuta av surroundeffekten......................21
”BRAVIA” Sync-funktioner
SE
Vad är ”BRAVIA” Sync? ......................22
Förbereda för ”BRAVIA” Sync.............22
Spela upp Blu-ray Disc/DVD ................25
(System för uppspelning med en
knapptryckning)
Lyssna på TV-ljudet i högtalarna...........25
(Systemets ljudstyrning)
Stänga av TV:n, systemet och de anslutna
komponenterna ................................27
(Systemavstängning)
Avancerade inställningar
Ställa in högtalarnas nivå .......................28
Inställningar och justeringar med
förstärkarmenyn...............................28
3SE
VARNING
Luta dig inte mot eller häng i TV:n
när den är monterad på stativet.
Stativet eller TV:n kan välta
och orsaka allvarlig skada
eller dödsfall.
Flytta inte stativet med TV:n eller
annan utrustning installerad.
Demontera alltid
TV:n och annan
utrustning när du
flyttar stativet. Om
du inte gör så kan
stativet tippa och
falla, vilket kan leda
till allvarliga skador.
Tillåt inte att nätkabeln eller
anslutningskabeln kläms mellan
TV:n och stativet.
• Nätkabeln eller
anslutningskabeln kan skadas
vilket kan leda till brand eller
elstötar.
• När du flyttar stativet ska du se
till att inte nätkabeln eller
anslutningskabeln fastnar under
stativet.
Låt inte barn klättra på
golvstativet eller krypa mellan
hyllorna.
Om barn klättrar på
golvstativet eller
hamnar mellan
hyllorna, kan det leda
till allvarlig skada
eller dödsfall genom
att golvstativet går sönder eller välter.
4SE
Håll inte i bottenplattan när du
flyttar stativet.
När du flyttar
Övre hylla
stativet, håll i
den under delen
av den övre
hyllan. Om du
håller i basen,
såsom visas på
bilden, finns det
risk för att
sockeldelen lossnar och stativet faller.
FÖRSIKTIGT
Ställ aldrig varma föremål som en
het panna eller kittel på stativet.
Det kan skada stativet.
Stå inte på stativet.
Du kan ramla, eller
stativet kan gå sönder
och orsaka skada.
Notering om installation
• Var försiktig så du inte klämmer händer eller fingrar
mellan TV:n och stativet.
• Observera följande för att förhindra att stativet blir
skevt:
– Installera stativet på en stabil och jämn yta.
– Om du monterar stativet på ett mjukt underlag som
till exempel på en matta, bör du i förväg lägga en
skiva under stativet.
– Montera inte stativet på en plats där det utsätts för
direkt solljus eller i närheten av en värmekälla.
– Montera inte stativet på en varm eller fuktig plats
och inte utomhus.
• Det krävs minst två personer för att flytta stativet.
Flytta stativet först efter att du har tagit bort TV:n. Om
du inte gör så kan TV:n falla från stativet, vilket kan
resultera i allvarliga skador. Håll inte i gallret
eftersom det kan lossna från stativet, vilket kan
resultera i allvarliga skador. Var försiktig så du inte
klämmer fingrarna när du flyttar stativet.
Detta stativ är endast avsett för
den angivna TV:n.
Bekräfta att detta stativ nämns som en godkänd
produkt i TV:ns bruksanvisning.
Om belastningskapacitet
Placera inte någon utrustning som överstiger den
angivna maxvikten för stativet, som indikeras på
bilden nedan. Annars kan den falla eller gå
sönder.
50 kg
10 kg
25 kg
5SE
Användning
Försiktighetsåtgärder
Innan du ansluter andra komponenter måste du stänga
av och koppla ur stativet.
Om säkerhet
Om rengöring
• Placera inte föremål som t ex blomvaser eller lergods
på stativet.
• Modifiera inte stativet.
• Om något föremål eller vätska olyckligtvis skulle råka
komma in i stativet bör du genast koppla bort
strömmen till det, och sedan lämna in det till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder det
igen.
Rengör stativet, panelen och reglagen med en mjuk
trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit
eller tvättbensin.
Om strömkällor
• Innan du använder stativet, ska du kontrollera att dess
driftspänning är samma som det lokala elnätet.
Driftspänningen anges på märketiketten på stativets
baksida.
• Stativet är inte bortkopplat från elnätet så länge som
nätkabeln sitter insatt i ett vägguttag, även om du har
slagit av strömmen på själva enheten.
• Om du inte har för avsikt att använda stativet under en
lång tid, ska du koppla bort det från vägguttaget. Dra
aldrig i sladden när du kopplar bort nätkabeln från
vägguttaget; greppa om kontakten.
• Av säkerhetsskäl är ett stift på pluggen bredare än det
andra och kan därför bara anslutas till vägguttaget på
ett sätt. Kontakta återförsäljaren om pluggen inte går
att föra in helt i vägguttaget.
• Nätkabeln får bara bytas av en behörig
servicetekniker.
• Installera stativet så att nätkabeln direkt kan kopplas
bort från vägguttaget om det uppstår problem.
Om placering
• Placera stativet på en plats med tillräcklig ventilering
för att undvika att det blir för varmt och förläng
därmed dess livslängd.
• Var försiktig när du placerar stativet på
specialbehandlade ytor (vaxade, oljade, polerade
etc.), eftersom de kan fläckas eller missfärgas.
• Golvet kan skadas om sand, sopor etc, fastnar under
stativets ben.
6SE
Om du har några frågor eller får problem med stativet
kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Copyrights
Stativet utnyttjar Dolby* Digital, Pro Logic Surround
och DTS** Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och symbolen med dubbla D:n är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkas på licens under USA-patent nr: 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 samt
andra utfärdade och ansökta patent i USA och i
övriga världen. DTS och DTS Digital Surround är
registrerade varumärken och DTS-logotyperna och symbolen är varumärken som tillhör DTS, Inc. ©
1996-2007 DTS, Inc. Med ensamrätt.
Det här stativet är utrustat med HDMI™-teknik (HighDefinition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken för HDMI Licensing LLC.
”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
Huvudfunktioner
B Enkel anslutning med HDMI
b
Sladdarna är en enda härva.
Smidiga anslutningar (sid. 10).
B Enkel manövrering med en enda TV-fjärrkontroll (”BRAVIA” Sync)
b
Separata fjärrkontroller för alla apparater.
Sammanför manövreringen till en
fjärrkontroll (sid. 22).
B Enkla surroundinställningar
b
Jag behöver massor av sladdar och
högtalare.
Enkel inställning med S-Force PRO Front
Surround.
Om S-Force PRO Front Surround
Rekommenderat surroundljudsområde
Sony har länge deltagit i utvecklingen av
surroundteknik (och har därmed samlat på sig
stora mängder akustiska data) vilket har lett fram
till utvecklingen av en helt ny bearbetningsmetod
och avancerad DSP för att hantera uppgiften
effektivt. Vi kallar denna teknik för S-Force PRO
Front Surround.
Jämfört med tidigare frontsurroundtekniker,
återger S-Force PRO Front Surround en betydligt
naturtrognare känsla av avstånd och rymd, vilket
ger ett mycket bra surroundljud utan krav på bakre
högtalare.
Du kan njuta av surroundljud på platser där ljudet
sprids som i bilden.
7SE
Komma igång
Medföljande tillbehör
Sätta i batterierna i
fjärrkontrollen
Du kan styra stativet med fjärrkontrollen. Sätt i
två AA-batterier (R6) genom att matcha + och –
på batterierna med markeringarna i batterifacket.
Kontrollera följande tillbehör i kartongen.
Optisk kabel (1,5 m) (1)
Fjärrkontroll (RM-ANU041) (1)
AA-batterier (R6) (2)
Stödrem och två skruvar (liten/stor) (1)
Hylla (1)
Fäststift för hylla (4)
Bruksanvisning (1)
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller
fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt.
• Tappa inga främmande föremål innanför
fjärrkontrollens hölje, särskilt när du byter batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller
ljus från andra källor. Gör du det kan
funktionsstörningar uppstå.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen
under en längre tid ska du ta ut batterierna för att
undvika att de skadas p.g.a. batteriläckage och
korrosion.
8SE
4
Förhindra att din TV välter
Se till att TV:n inte kan falla.
Om du har en Sony LCD-TV utför du följande
steg som en försiktighetsåtgärd.
Håll i TV:n och dra åt stödremmen
ordentligt.
Montera hyllan
1
2
Sätt i fäststiften för hylla (medföljer) i
hålen i stativet.
Lägg hyllan horisontellt över fäststiften
för hylla. Flera personer krävs för detta.
Installera stativet
Installera stativet efter att ha anslutit alla
komponenter till stativet.
Installera stativet med ett fritt utrymme på minst
10 cm mellan väggen och stativets baksida och
30 cm mellan väggen och stativets vänstra sida.
Detta för att underlätta värmeavledningen och
förhindra att TV:n faller.
Minst
30 cm
Minst
10 cm
(stor)
Obs!
• Var försiktig så du inte klämmer fingrarna när du
hanterar stativet.
(liten)
1
2
Ställ TV:n mitt på stativet.
Säkra fast stödremmen (medföljer) i
stativet med den lilla skruven
(medföljer).
Dra åt skruven i hålet på baksidan enligt
bilden.
3
Fäst stödremmen till TV:n och säkra
sedan med den stora skruven
(medföljer) med en skruvmejsel eller ett
mynt etc.
9SE
Komma igång
Ställa in stativet
Ansluta komponenter med HDMI-uttag
Vi rekommenderar att du ansluter komponenter
till systemet med en HDMI-kabel.
Med HDMI kan du visa och lyssna på digitala
bilder och ljud med hög kvalitet.
Du behöver emellertid ansluta TV:ns
ljudutgångar till systemets ljudingångar med
en optisk kabel eller en ljudkabel för att
kunna lyssna på ljudet från TV:n via
systemet.
För mer information om funktionen Kontroll
för HDMI se ””BRAVIA” Sync-funktioner”
(sid. 22).
Anslut nätkabeln när du har anslutit alla
komponenter till systemet.
TV-skärm, projektor etc.
Ljud/bildsignal
Ljudsignal
eller
C
B
OPT
R
A
OPT
OPT
L
COAX
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
A
A
A
Ljud/
bildsignal
Blu-ray Disc-spelare (inspelare), ”PlayStation 3”
A HDMI-kabel (medföljer ej)
B Optisk kabel (medföljer)
C Ljudkabel (medföljer ej)
10SE
Ljud/
bildsignal
DVD-spelare (inspelare)
Ljud/
bildsignal
Satellitmottagare
: Signalflöde
Obs!
Komma igång
• Se sidorna sid. 12 för anvisningar om hur du ansluter
en komponent utan HDMI-uttag.
• HDMI-uttaget har prioritet när du ansluter
komponenten till systemet med HDMI, INPUT
COAX och INPUT OPT tillsammans.
• INPUT OPT-uttaget har prioritet när du ansluter både
TV:ns ljudutgång till systemets INPUT OPT- och
AUDIO-uttag.
Kommentarer för HDMIanslutningar
• Du kan njuta av bilder med hög kvalitet med en
HDMI-kabel märkt med en HDMI-logotyp. Vi
rekommenderar att du använder en Sony
HDMI-kabel.
• Kontrollera inställningen av den anslutna
komponenten om bilden är dålig eller om ljudet
inte kommer från en komponent ansluten via
HDMI-kabeln.
• Ljudsignaler (samplingsfrekvens, bitlängd
etc.) överförda från ett HDMI-uttag kan
undertryckas av den anslutna komponenten.
• Ljudet kan avbrytas när samplingsfrekvensen
eller antalet ljudutsignaler från
uppspelningskomponenten växlas.
• När den anslutna komponenten inte är
kompatibel med HDCP (teknik för
copyrightskydd), kan det hända att bilden och/
eller ljudet från HDMI TV OUT-uttaget
förvrängs eller inte matas ut.
Kontrollera i så fall ansluten enhets tekniska
information.
• Vi rekommenderar inte att du använder en
HDMI-DVI-konverteringskabel.
• Videosignaler från HDMI-ingångsuttaget (BD,
DVD, SAT) som valdes förra gången avges
från HDMI TV OUT-uttaget, oavsett vilken
ingång som väljs för systemet.
11SE
Ansluta komponenter utan HDMI-uttag
När du ansluter en DVD-spelare (inspelare),
satellitmottagare, ”PlayStation 2” etc. som inte
har HDMI-uttag ansluts dessa till systemet via
INPUT OPT- eller INPUT COAX-uttaget.
Om en satellitmottagare inte har ett OPTICAL
OUT-uttag ansluter du systemet med INPUT
COAX-uttaget. I detta fall behöver du inte
ansluta alla kablar. Anslut ljudkablarna enligt
uttagen på komponenterna.
Anslut nätkabeln sist.
* ”PlayStation 2” är ett varumärke som tillhör Sony
Computer Entertainment Inc.
TV-skärm, projektor etc.
Ljudsignal
Videosignal
eller
C
B
OPT
R
OPT
Videosignal
OPT
COAX
L
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: Signalflöde
D
A
A
eller
Ljudsignal
Videosignal
DVD-spelare (inspelare), ”PlayStation 2” etc.
A
B
C
D
12SE
Optisk kabel (medföljer ej)
Optisk kabel (medföljer)
Ljudkabel (medföljer ej)
Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
Ljudsignal
Satellitmottagare
Videosignal
Obs!
Om du ansluter någon av
komponenterna via HDMI-uttagen
och funktionen Kontroll för HDMI
är aktiverad
Ställ in ”CTRL: HDMI” till ”OFF” i systemets
AMP-meny för den komponent som är ansluten
till systemet via INPUT OPT- eller INPUT
COAX-uttaget (ej TV) individuellt. Mer
information finns på sidorna ”Stäng av Kontroll
för HDMI-funktionen för en komponent som
saknar HDMI-uttag” (sid. 24).
Ställa in ljudutmatning för
ansluten komponent
Beroende på inställningen för ljudutmatningen
av ansluten komponent kan ljudet endast matas
ut i 2-kanalsformat. Om så är fallet ställer du in
ansluten komponent till utmatning av ljudet i
flerkanalsformat (PCM, DTS, Dolby Digital).
För mer information om inställning av
ljudutmatning se bruksanvisningen som
medföljde ansluten komponent.
13SE
Komma igång
• INPUT OPT-uttaget har prioritet när du ansluter både
TV:ns ljudutgång till systemets INPUT OPT- och
AUDIO-uttag.
Ansluta DIGITAL MEDIA PORT-adaptern
Genom att ansluta DIGITAL MEDIA PORTadaptern kan du lyssna på ljud från anslutna
komponenter via systemet.
OPT
R
OPT
Anslut nätkabeln sist.
OPT
COAX
L
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: Signalflöde
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
Obs!
• Anslut eller koppla inte ifrån DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern när systemet är påslaget.
• Se till att kontakten installeras med pilmarkeringen
riktad mot pilmarkeringen på DMPORT-uttaget när
du ansluter DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
Tryck och håll ner A och dra sedan ut kontakten för
att koppla från DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
A
14SE
Uppspelningsalternativ
Uppspelningsalternativ
Register över delar och kontroller
Mer information finns på sidorna som anges inom parentes.
Frontpanel
INPUT SELECTOR
INPUT SELECTOR
-
VOLUME
-
VOLUME
+
+
A ?/1 (på/standby)
Tryck på den här knappen för att starta/
stänga av stativet.
B INPUT SELECTOR
Tryck på den här knappen för att välja
inmatningskälla för uppspelning.
C VOLUME +/–
Tryck på den här knappen för att justera
volymen.
D
(fjärrsensor)
Rikta fjärrkontrollen hitåt.
fortsättning
15SE
Frontpanelens teckenfönster
Om anvisningar i frontpanelens teckenfönster
POWER/ACTIVE STANDBY
A POWER / ACTIVE STANDBY-indikator
Indikering enlig följande:
Grön: Systemet är på.
Orange: Kontroll för HDMI-funktionen är
igång medan systemet stängs av.
Av:
Systemet är avstängt och
Kontroll för HDMI-funktionen är
avstängd.
B Tänds i enlighet med
ljudingångssignaler.
C SLEEP (32)
Blinkar när funktionen för
insomningstimern är aktiverad.
D HDMI (10, 34)
Tänds när HDMI-utrustningen används.
E COAX/OPT
Tänds i enlighet med den kabel du använder.
16SE
I MUTING
Fjärrkontroll
Tryck här för att stänga av ljudet.
K O RETURN
Tryck på den här knappen för att återgå till
föregående meny.
L C, X, x, c eller
Obs!
• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
på stativet.
M INPUT SELECTOR
SAT
AMP MENU
DMPORT
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
Tryck på C, X, x eller c för att välja
inställningarna. Tryck sedan på
för att
ange ditt val.
SOUND FIELD
Tryck på någon av knapparna för att välja
den komponent du vill använda.
Knapparna är fabriksinställda för att styra
Sony-komponenter. Du kan ändra
ingångsknapparnas fabriksinställningar så
att de passar komponenterna i ditt system.
N DISPLAY
Tryck på den här knappen för att växla
informationen i frontpanelens
teckenfönster.
O LEVEL MODE
Tryck på den här knappen för att justera
nivån för mitthögtalare och subwoofer.
Denna inställning tillämpas på alla ljudfält.
* Knapparna N och VOLUME + har en upphöjd
punkt för lätt igenkänning. Använd den som hjälp
vid användning.
Knappar för användning av detta
stativ
A ?/1 (på/standby)
Tryck på den här knappen för att starta/
stänga av systemet.
B AMP MENU
Tryck på den här knappen för att visa
systemets meny (sidan 28).
G SOUND FIELD +/–
Tryck på den här knappen för att välja
ljudfält (sidan 21).
Knappar för användning av en
komponent som anslutits via
DMPORT-anslutningen
Följande förklaringar är endast avsedda som
exempel. Beroende på komponenten kan
eventuellt inte de följande funktionerna utföras,
eller så är de annorlunda än vad som beskrivs.
C DMPORT MENU
Tryck för att visa menyn.
D ./>
Tryck på de här knapparna för att hoppa
över kapitel.
E m/M
Tryck för att snabbspola bakåt eller framåt.
F N (uppspelning)/X (paus)/x (stopp)
Knappar för uppspelningsläge.
H VOLUME +/–
Tryck på den här knappen för att justera
volymen.
fortsättning
17SE
Uppspelningsalternativ
Här beskrivs knapparna för användning av detta
stativ och en ansluten komponent via DMPORTanslutningen.
J ALBUM +/–
Tryck på den här knappen för att välja ett
album.
K O RETURN
Tryck på den här knappen för att återgå till
föregående meny.
L C, X, x, c eller
Tryck på de här knapparna för att välja ett
menyalternativ och bekräfta valet.
18SE
Se på TV
1
Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
LEVEL MODE
?/1
INPUT SELECTOR
BD
DVD
TV
SAT
TV
DMPORT
AMP MENU
2
3
4
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
Tryck på ?/1 för att starta systemet.
Tryck på TV på fjärrkontrollen.
Tryck på VOLUME +/– för att justera
systemets volym.
Tips
• Ljudet kanske sänds ut från TV:ns högtalare. I så fall
sänker du TV:ns volym till minimum.
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
19SE
Uppspelningsalternativ
DISPLAY
Starta TV:n och välj en kanal.
Använda andra komponenter
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
?/1
BD, DVD,
SAT,
DMPORT
DMPORT
Använda Blu-ray Disc, DVD
eller ”PlayStation 3”
1
2
SAT
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
3
MUTING
4
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
Starta Blu-ray Disc-/DVD-spelaren
(inspelaren) eller ”PlayStation 3” och
tryck på ?/1 för att starta systemet.
Mer information finns i komponentens
bruksanvisning.
ALBUM- ALBUM+
VOLUME
Starta TV:n.
Tryck på BD eller DVD på
fjärrkontrollen.
Ändra TV-ingång.
Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
SOUND
FIELD +/–
5
Spela upp skivan.
Tips
Använda en satellitmottagare
1
Starta TV:n.
Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
2
Starta satellitmottagaren och tryck på
?/1 för att starta systemet.
Mer information finns i satellitmottagarens
bruksanvisning.
3
4
Tryck på SAT på fjärrkontrollen.
Använda en ansluten
komponent via DMPORTanslutning
1
2
Ändra TV-ingång.
Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
5
• Även om du spelar upp Dolby True HD, Dolby
Digital Plus eller DTS HD med en ansluten
komponent som är kompatibel med dessa ljudformat,
accepterar systemet dem som Dolby Digital eller
DTS. Om du spelar upp dessa högkvalitativa
ljudformat, ställer du, om så är möjligt, in den
anslutna komponenten för utmatning av ljudet i
flerkanals PCM.
Tryck på VOLUME +/– för att justera
systemets volym.
Tips
• Ljudet kanske sänds ut från TV:ns högtalare. I så fall
sänker du TV:ns volym till minimum.
20SE
Tryck på DMPORT på fjärrkontrollen.
Starta uppspelningen av den anslutna
komponenten.
Tips
• Du kan förbättra ljudet när du lyssnar på MP3 eller
andra komprimerade musikfiler med en bärbar
spelare. Tryck flera gånger på SOUND FIELD +/–
tills ”P. AUDIO” visas i frontpanelens teckenfönster.
Tillgängliga ljudfält
Surroundfunktion
Njuta av surroundeffekten
Effekt
STANDARD
Du kan lyssna på normalt
ljud.
MOVIE
Du kan lyssna på kraftfullt
ljud där ljud med låga toner
förstärks, och ger
förbättrad närvarokänsla.
MUSIC
Detta ljudfält lämpar sig
bäst för när man lyssnar på
musik, och du får uppleva
fullständigt surroundljud.
SPORTS
Du kan uppleva
atmosfären i ett spel och
lyssna på spännande
sportreferat.
GAME
Detta ljudfält lämpar sig
bäst när man spelar
videospel.
P. AUDIO*
Du kan uppleva förbättrat
ljud när du lyssnar på MP3
eller andra komprimerade
musikfiler med en bärbar
ljudkälla.
Välja ljudfält
Detta system kan skapa flerkanaligt
surroundljud. Du kan välja ett av de optimerade
ljudfälten bland systemets förprogrammerade
ljudfält.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
* ”P. AUDIO” visas endast om DMPORT är vald som
den ingångskälla som ska spelas.
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Tips
• Ljudfälten som sparats för respektive ingång bevaras
även om du kopplar ur nätkabeln.
• Flerkanaligt ljud bearbetas av ljudfunktionerna i alla
ljudfält. Flerkanaligt ljud bearbetas även av
ljudfunktionerna för allt ljud i ”MOVIE” eller
”SPORTS”.
Tryck på SOUND FIELD +/–.
Det aktuella ljudfältet visas.
Varje gång du trycker på SOUND FIELD +/–
ändras teckenfönstret på följande sätt:
STANDARD y MOVIE y MUSIC y
SPORTS y GAME y P.AUDIO* y
STANDARD.....
Tryck flera gånger på SOUND FIELD +/– tills
det ljudfält du vill ha visas.
21SE
Surroundfunktion
Ljudfält
”BRAVIA” Sync-funktioner
Vad är ”BRAVIA” Sync?
Genom att ansluta Sony-komponenter som är
kompatibla med ”BRAVIA” Sync med en
HDMI-kabel (medföljer ej), förenklas
användningen enlig nedan:
• System för uppspelning med en
knapptryckning: När du spelar upp en
komponent som exempelvis en Blu-ray Disc/
DVD-spelare (inspelare), startas systemet och
TV:n automatiskt och växlar över till lämplig
HDMI-ingång.
• Systemets ljudstyrning: När du tittar på TV kan
du välja att mata ut ljudet ur TV-högtalarna
eller ur systemets högtalare.
• Systemavstängning: När du stänger av TV:n
stängs även systemet och anslutna
komponenter av samtidigt.
Förbereda för ”BRAVIA”
Sync
Om du vill använda ”BRAVIA” Sync ska du
aktivera Kontroll för HDMI-funktionen för
systemet och den anslutna komponenten.
När du ansluter en Sony-TV med Kontroll för
HDMI-funktionen, kan Kontroll för HDMIfunktionen ställas in samtidigt för systemet och
den anslutna komponenten genom att ställa in
TV-apparatens Kontroll för HDMI-funktion.
BD, DVD,
SAT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
?/1
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
”BRAVIA” Sync är kompatibelt med en SonyTV, Blu-ray Disc/DVD-spelare, AV-förstärkare
m.m. tillsammans med Kontroll för HDMIfunktionen.
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
KONTROLL FÖR HDMI är en standard för
gemensamma kontrollfunktioner som används
av CEC (Consumer Electronics Control) för
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Kontroll för HDMI-funktionen
fungerar inte i följande fall:
• När du ansluter detta system till en komponent
som inte är kompatibel med Kontroll för
HDMI-funktionen.
• När du ansluter systemet och komponenterna
med någon annan anslutning än HDMI.
Vi rekommenderar att du ansluter detta system
till produkter som är utrustade med ”BRAVIA”
Sync.
Obs!
• Det kan hända att funktionen Kontroll för HDMI inte
fungerar beroende på ansluten komponent. Se
komponentens bruksanvisning.
22SE
1
2
3
Se till att systemet är anslutet till TV:n
och de anslutna komponenterna (som
ska vara kompatibla med Kontroll för
HDMI-funktionen) med HDMI-kablar
(medföljer ej).
Starta systemet, TV:n och de anslutna
komponenterna.
Välj den systemingång som är ansluten
till den komponent du vill titta på (BD,
DVD, SAT) och växla TV-apparatens
HDMI-ingång så att en bild från den
anslutna komponenten visas.
4
Aktivera TV-apparatens Kontroll för
HDMI-funktion.
Om inte ”SCANNING” eller
”COMPLETE” visas när stegen
ovan genomförts
Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen för
systemet och den anslutna komponenten var för
sig.
1
2
3
4
5
Tryck på AMP MENU.
Tryck flera gånger på x/X tills ”SET
HDMI” visas. Tryck därefter på
eller
c.
Utför stegen under ”Förbereda för ”BRAVIA”
Sync” och ”Om inte ”SCANNING” eller
”COMPLETE” visas när stegen ovan
genomförts” igen.
Obs!
• Funktionen Systemets ljudstyrning fungerar inte
under inställningen av Kontroll för HDMI-funktionen
för systemet.
• Om man inte kan ställa in Kontroll för HDMIfunktionen för den anslutna komponenten samtidigt
genom att ställa in TV:ns ”KONTROLL FÖR
HDMI”, ställer man in Kontroll för HDMI-funktionen
med hjälp av den anslutna komponentens meny.
• Mer information om hur man ställer in TV:n och de
anslutna komponenterna finns i deras respektive
bruksanvisningar.
Tips
• Standardinställningen för systemets Kontroll för
HDMI-funktion är ”OFF”.
Tryck flera gånger på x/X tills ”CTRL:
HDMI” visas. Tryck därefter på
eller
c.
Tryck på x/X för att välja ”ON”.
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av. Kontroll för HDMIfunktionen är aktiverad.
6
Aktivera den anslutna komponentens
Kontroll för HDMI-funktion.
Mer information om hur du ställer in den
anslutna komponenten finns i dess
bruksanvisning.
7
Välj den systemingång som är ansluten
till den komponent du vill använda
Kontroll för HDMI-funktionen för (BD,
DVD, SAT) och upprepa steg 6.
fortsättning
23SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
Kontroll för HDMI-funktionen aktiveras
samtidigt för systemet och den anslutna
komponenten.
Under inställningen visas ”SCANNING” i
frontpanelens teckenfönster. När
inställningen är gjord visas ”COMPLETE” i
frontpanelens teckenfönster. Vänt tills
inställningen slutförts.
Om du lägger till eller
återansluter komponenten
Stäng av Kontroll för HDMIfunktionen för en komponent
som saknar HDMI-uttag
För att lyssna på ljudet från en komponent som
saknar HDMI-uttag när Kontroll för HDMIfunktionen är på, stänger du av den för den
komponenten.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Tryck på AMP MENU.
Tryck flera gånger på x/X tills ”SET
HDMI” visas. Tryck därefter på
eller
c.
Tryck på x/X för att välja komponenten
som du vill stänga av Kontroll för HDMIfunktionen för (DVD CTRL, SAT CTRL
eller DMPORT. CTRL), tryck därefter på
eller c
Tryck på x/X för att välja ”OFF”.
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
24SE
Obs!
• Om inte Kontroll för HDMI-funktionen är avstängd
för en komponent som saknar HDMI-uttag, kan
eventuellt inte ljudet från den komponenten matas ut
från systemet.
Tips
• Om du ansluter videoutgången för DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern till videoingången på TV:n, ställer du
”DMPORT. CTRL” på ”OFF”.
Om du ansluter DIGITAL MEDIA PORT-adaptern
utan videoutgångsuttag, ställer du ”DMPORT.
CTRL” på ”ON”.
Spela upp Blu-ray Disc/
DVD
(System för uppspelning med en
knapptryckning)
Spela upp en ansluten komponent.
(Systemets ljudstyrning)
Du kan lyssna på TV-ljudet i systemets högtalare
med en enkel åtgärd. Mer information finns i
TV:ns bruksanvisning.
Obs!
• Beroende på TV:n kan början av uppspelningen
klippas bort.
Tips
• Du kan använda den Blu-ray Disc/DVD-spelare
(inspelare) som är ansluten till systemet även om
systemet är avstängt. Indikatorn POWER / ACTIVE
STANDBY tänds vid detta tillfälle med ett orange
sken.
INPUT
SELECTOR
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
”BRAVIA” Sync-funktioner
Systemet och TV-apparaten startas automatiskt
och växlar till passande HDMI-ingång.
Lyssna på TV-ljudet i
högtalarna
?/1
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Tryck på ?/1 för att starta systemet.
Ljudet matas ut i systemets högtalare. Ljudet
matas ut i TV-högtalaren när systemet är
avstängt.
Obs!
• TV-ljudet upphör en stund om TV:n startas före
systemet.
• Om du ansluter en TV som inte har en funktion för
Systemets ljudstyrning, fungerar inte funktionen
Systemets ljudstyrning.
Tips
• Du kan justera volymen och stänga av systemets ljud
med TV-apparatens fjärrkontroll.
fortsättning
25SE
Använda
Volymgränsfunktionen
Använda fjärrkontrollens
INPUT SELECTOR-knappar
När funktionen Systemets ljudstyrning är
aktiverad och utmatningsmetoden automatiskt
ändras från TV-högtalaren till systemhögtalarna,
kan det hända att högt ljud matas ut beroende på
systemets volymnivå. Du kan förhindra detta
genom att begränsa den maximala volymnivån.
INPUT SELECTOR-knapparna (TV, BD, DVD,
SAT) fungerar på följande sätt när Kontroll för
HDMI-funktionen är aktiverad.
• BD, DVD, SAT: Genom att du trycker på
knappen ändras systemets ljudingång till ljudet
för motsvarande komponent. TV:ns
videoingång ändras också automatiskt till
bilden från den komponenten.
• TV: Genom att trycka på den här knappen
ändras systemets ljudingång till TV-ljudet.
TV:ns videoingång växlas inte automatiskt.
Välj den TV-kanal som du vill titta på med
TV:ns fjärrkontroll.
1
2
3
4
Tryck på AMP MENU.
Tryck flera gånger på x/X tills ”SET
HDMI” visas. Tryck därefter på
eller
c.
Tryck flera gånger på x/X tills ”VOL
LIMIT” visas. Tryck därefter på
eller
c.
Tryck på x/X för att välja den maximala
nivå du vill välja för volymen.
Den maximala volymnivån ändras på
följande sätt:
MAX y 49 y 48.....2 y 1 y MIN
5
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Obs!
• Denna funktion kan bara användas när Kontroll för
HDMI-funktionen är aktiverad.
• Denna funktion kan inte användas när
utmatningsmetoden ändras från systemhögtalare till
TV-högtalare.
Tips
• Vi rekommenderar att du ställer in den maximala
volymnivån något lägre än den volym du normal
lyssnar på.
• Oavsett vilken nivå du har ställt in som den maximala
volymen, så kan knapparna VOLUME +/– på
systemet och fjärrkontrollen användas.
• Välj ”MAX” om du inte vill begränsa den maximala
volymnivån.
26SE
Stänga av TV:n, systemet
och de anslutna
komponenterna
(Systemavstängning)
”BRAVIA” Sync-funktioner
När du stänger av TV:n med POWER-knappen
på TV-apparatens fjärrkontroll, stängs systemet
och de anslutna komponenterna av automatiskt.
Obs!
• Beroende på status kanske de anslutna
komponenterna inte stängs av. Mer information finns
i bruksanvisningarna som medföljer de anslutna
komponenterna.
27SE
Avancerade inställningar
Ställa in högtalarnas nivå
Du kan justera nivån för mitthögtalaren och
subwoofern. Denna inställning tillämpas på alla
ljudfält.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
LEVEL
MODE
Inställningar och
justeringar med
förstärkarmenyn
Använda AMP-menyn
Du kan ange följande funktioner med AMP
MENU på fjärrkontrollen.
Standardinställningarna är understrukna.
SAT
AMP MENU
AMP MENU
DMPORT
SET
HDMI*
CTRL: HDMI
ON
OFF
DVD CTRL**
ON
OFF
SAT CTRL**
ON
OFF
DMPORT. CTRL**
ON
OFF
VOL LIMIT**
MAX, 49,
48 ….. 2, 1,
MIN
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
6
SOUND FIELD
Börja spela upp en källa som kodats
med flerkanaliga surroundeffekter
(DVD etc.).
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
A/V
SYNC
ON
OFF
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M, 20M, ….. 80M, 90M
Tryck på LEVEL MODE.
Tryck på x/X för att välja ”CNT LEVEL
(mitthögtalarens nivå)” eller ”SW
LEVEL (subwooferns nivå)”.
Tryck på
eller c.
Medan du lyssnar på ljudet trycker du
på x/X för att välja önskad inställning.
Standardinställning: 0 (dB)
Du kan justera från –6 (dB) till +6 (dB) i
steg om 1 (dB).
* Se ””BRAVIA” Sync-funktioner” (sidan 22).
** Denna inställning visas bara när man ställt in
”CTRL: HDMI” på ”ON”.
Tryck på LEVEL MODE.
1
28SE
Tryck på AMP MENU för att aktivera
AMP-menyn.
2
3
Tryck på C/X/x/c flera gånger för att
välja alternativ och inställning.
Tryck på AMP MENU för att stänga av
AMP-menyn.
Följande sidor visar detaljerad information för
varje inställning.
Lyssna på
multiplexsändningsljud (DUAL
MONO)
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när
systemet tar emot multiplexsändningssignalen
AC-3.
Obs!
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Tryck på AMP MENU.
Tryck flera gånger på x/X tills ”DUAL
MONO” visas. Tryck därefter på
eller c.
Tryck på x/X för att välja det ljud du
önskar.
• MAIN:
• SUB:
Spelar endast upp
huvudkanalen.
Spelar endast upp
underkanalen.
fortsättning
29SE
Avancerade inställningar
• För att kunna ta emot AC-3-signalen behöver du
ansluta en digital satellitmottagare till systemet med
en optisk kabel eller koaxialkabel, och ställa in det
digitala utmatningsläget på den digitala
satellitmottagaren till AC-3.
• MAIN+SUB: Huvudljudet hörs i den
vänstra högtalaren och
underljudet hörs i den
högra högtalaren.
4
Tryck på AMP MENU.
Justera fördröjningen mellan
ljudet och bilden (A/V SYNC)
Du kan fördröja ljudet med den här funktionen
när bilden kommer efter ljudet.
Menyn AMP stängs av.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills ”A/
V SYNC” visas och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• OFF: Ingen justering.
• ON: Justerar skillnaden mellan bild och
ljud.
4
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Obs!
• Det går kanske inte att justera fördröjningen mellan
ljudet och bilden perfekt med den här funktionen.
• Denna funktion är endast användbar för inmatning av
Dolby Digital, DTS och Linear PCM (2-kanals) via
koaxial (ljud) eller optisk (ljud) ingång eller HDMIingång.
30SE
Lyssna på Dolby Digital-ljud på
låg volym (AUDIO DRC)
Du kan begränsa ljudspårets dynamiska område.
Denna funktion är användbart för visning av
filmer vid låg volym. AUDIO DRC fungerar
endast för Dolby Digital-källor.
DISPLAY
Ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster kan
ställas in på en av två nivåer.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
LEVEL MODE
INPUT SELECTOR
BD
DVD
TV
Ändra ljusstyrkan i
frontpanelens teckenfönster
(DIMMER)
DMPORT
DMPORT
SAT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
Avancerade inställningar
AMP
MENU
AMP MENU
C, X, x, c,
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
ALBUM- ALBUM+
MUTING
MUTING
VOLUME
VOLUME
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck flera gånger på x/X tills ”AUDIO
DRC” visas. Tryck därefter på
eller
c.
1
2
3
Tryck på x/X för att välja önskad
inställning.
• OFF: Ingen komprimering av det
dynamiska området.
• STD: Återger ljudspåret med det
dynamiska område som
inspelningsteknikern avsåg.
• MAX: Komprimerar det dynamiska
området maximalt.
4
SOUND FIELD
SOUND FIELD
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DIMMER” visas och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ljusstyrkan i
frontpanelens teckenfönster.
• OFF: Stark belysning.
• ON: Svag belysning.
4
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
fortsättning
31SE
Ändra teckenfönstrets
inställning (DISPLAY)
Använda insomningstimern
(SLEEP)
Du kan ändra teckenfönstrets inställning.
Du kan ställa in systemet för avstängning vid en
förinställd tid, så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 10 minuter.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
ALBUM- ALBUM+
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
MUTING
VOLUME
ALBUM- ALBUM+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck på x/X upprepade gånger tills
”DISPLAY” visas och tryck sedan på
eller c.
Tryck på x/X för att välja inställning för
frontpanelens teckenfönster.
• ON: Teckenfönstret visas hela tiden.
• OFF: Teckenfönstret visas tillfälligt när
du använder systemet.
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck på AMP MENU.
Tryck flera gånger på x/X tills ”SLEEP”
visas. Tryck därefter på
eller c.
Tryck på x/X för att välja förinställd tid.
Visningen av minuter (återstående tid)
ändras enligt följande:
Obs!
• Teckenfönstret visas hela tiden när
ljudavstängnings- eller skyddsfunktionen är ur
funktion, även om du ställer in ”DISPLAY” på
”OFF”.
4
SOUND FIELD
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
4
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Menyn AMP stängs av.
Obs!
• Denna funktion gäller endast för detta system, inte för
den anslutna TV:n eller andra komponenter.
32SE
Ytterligare information
Felsökning
Om du får något av följande problem med
systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa det innan
du lämnar in systemet för reparation. Om du inte
kan lösa problemet kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare. Se till att ta med samtliga delar av
systemet när du lämnar in det för reparation.
Allmänt
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt
ansluten.
Om ”PROTECTOR” och ”PUSH POWER” visas
växelvis i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på ?/1 om du vill stänga av systemet
och kontrollera följande när ”STANDBY”
försvunnit.
• Finns det något som blockerar systemets
ventilationshål?
När du har kontrollerat punkten ovan och
åtgärdat eventuella problem startar du
systemet. Om orsaken till problemet inte kan
fastställas efter kontroll av ovanstående,
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Dolby Digital eller DTS-flerkanalsljud
återskapas inte.
• Se till att ljudformatet Dolby Digital eller
DTS är valt när du spelar en Blu-ray Disc
eller DVD via en ansluten komponent.
• Kontrollera ljudinställningarna för
komponenten som är ansluten till stativet,
som till exempel en Blu-ray Disc-inspelare
(spelare) eller DVD-spelare.
Ingen surroundeffekt erhålls.
• Beroende på inställningarna för ljudfältet
och/eller ingångssignalen fungerar
eventuellt inte surroundbearbetningen. För
att kontrollera ingångssignalen trycker du på
INPUT SELECTOR på stativet och väljer
ingången igen. När du ändrar ingång, visas
ingångssignaltypen i frontpanelens
teckenfönster.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
högtalarna.
• Tryck på VOLUME + och kontrollera
volymnivån.
• Tryck på MUTING eller VOLUME + för att
avbryta ljudavstängningen.
• Tryck på SOUND FIELD +/– och
kontrollera det valda ljudfältet.
• Med vissa källor kan effekten från
högtalarna vara mindre märkbar.
Bilden fördröjs i förhållande till bilden på TV:n.
• Ställ in ”A/V SYNC” på ”OFF” om ”A/V
SYNC” är inställt på ”ON”.
Anslutna komponenter
Inget eller bara ett svagt ljud hörs oavsett
vilken komponent som väljs.
• Kontrollera att detta system och
komponenterna är korrekt och ordentligt
anslutna.
• Kontrollera att både detta system och den
valda komponenten är påslagen.
Det kommer inget ljud från den valda
komponenten.
• Kontrollera att komponenten är korrekt
ansluten till uttagen för ljudingång för den
komponenten.
• Kontrollera att kablarna är ordentligt
anslutna till uttagen på både komponenten
och det här systemet.
• Kontrollera att komponenten är ordentligt
vald.
• Om du återupptar uppspelning av en skiva
när volymen står på max, kanske inget ljud
hörs. Om detta inträffar, skruva ner
volymen, stäng av systemet och starta det
igen.
fortsättning
33SE
Ytterligare information
Strömmen slås inte på.
Om ”2.0ch” eller ”1.0ch” visas, är ljudkällan
i stereo eller mono och innehåller inget
surroundljud.
Om ”5.1ch” visas innehåller ljudkällan
surroundljud även om inte mycket
surroundljud inte hörs beroende på
programmet eller skivan.
Ljudet avbryts eller det hörs brus.
• Kontrollera vilka utgående ljudformat som
detta system kan hantera på sidan 36.
Det finns ingen bild på TV-skärmen.
• Kontrollera att TV:n är rätt valt.
• Ställ in TV:n på lämpligt ingångsläge.
Ljudet matas ut ur både system och TV.
• Om Kontroll för HDMI-funktionen är
avstängd, eller om den valda komponenten
inte är kompatibel med Kontroll för HDMIfunktionen, stänger du av systemets eller
TV:ns ljud.
Systemavstängningsfunktionen fungerar inte.
Kontroll för HDMI
Funktionen Kontroll för HDMI fungerar inte.
• Kontrollera HDMI-anslutningen (sidan 10).
• Kontrollera att ”CTRL: HDMI” är inställd
på ”ON” i menyn AMP.
• Se till att den anslutna komponenten är
kompatibel med Kontroll för HDMIfunktionen.
• Kontrollera Kontroll för HDMIinställningen för den anslutna komponenten.
Mer information finns i bruksanvisningen
som medföljer den anslutna komponenten.
• Om du ändrar HDMI-anslutningen eller
ansluter/kopplar från nätkabeln, eller om det
blir ett strömavbrott, upprepar du
förfarandena under ”Förbereda för
”BRAVIA” Sync” (sidan 22).
• Systemet fungerar eventuellt inte på rätt sätt
om du väljer en komponent som inte är
kompatibel med Kontroll för HDMIfunktionen på TV-sidan.
• Se till att ”DVD CTRL”, ”SAT CTRL” eller
”DMPORT. CTRL” är inställd på ”ON” i
menyn AMP. Om systemet ingång väljs för
en komponent vars inställning för ”DVD
CTRL”, ”SAT CTRL” eller ”DMPORT.
CTRL” är ”OFF”, fungerar inte Kontroll för
HDMI-funktionerna som till exempel
System för uppspelning med en
knapptryckning, Systemets ljudstyrning,
Volymgränsfunktionen även om
inställningen för Kontroll för HDMIfunktionen för en annan komponent är
aktiverad.
Det kommer inget ljud från systemet eller
TV:ns högtalare.
• Kontrollera systemets och TV:ns volym.
• Välj rätt systemingång.
34SE
• Ändra TV-inställningarna så att de anslutna
komponenterna stängs av automatiskt när
TV:n stängs av. Mer information finns i
TV:ns bruksanvisning.
En bild visas inte på TV:n.
• Kontrollera om HDMI IN och HDMI OUT
anslutits korrekt.
Ett meddelande som uppger att
utmatningsmetoden har ändrats från
systemhögtalare till TV-högtalare, visas på TVskärmen.
• Kontroll för HDMI-funktionen för den valda
komponenten är avstängd. Mer information
finns i ”Stäng av Kontroll för HDMIfunktionen för en komponent som saknar
HDMI-uttag” (sidan 24).
Övriga
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på
systemet.
• Ta bort eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och satellithögtalaren.
• Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen mot
nya, om de är urladdade.
• Se till att du väljer rätt inmatning på
fjärrkontrollen.
Volymen sänks när utmatningsmetoden
ändras från TV-högtalare till systemhögtalare.
• Volymgränsfunktionen fungerar. Mer
information finns i ”Använda
Volymgränsfunktionen” (sidan 26).
Om systemet efter att
ovanstående åtgärder utförts
fortfarande inte fungerar som det
ska, återställer du det på följande
sätt:
Tekniska data
Använd knapparna på systemet för åtgärden.
1
2
Tryck på ?/1 för att slå på strömmen.
Tryck på INPUT SELECTOR, VOLUME –
och ?/1 samtidigt.
”COLD RESET” visas och systemet
återställs. AMP-meny, ljudfält etc. återgår
till standardinställningarna.
Ytterligare information
Mått: mm (cirka)
Vikt: kg
A
1 010
B
400
C
550
43
fortsättning
35SE
Format som kan användas av
detta stativ
Följande digitala ingångsformat kan användas av
detta system.
Format
Hanteras/hanteras inte
Dolby Digital
a
DTS
a
Linjär PCM
(2-kanals)*
a
Linjär PCM (5.1kanals, 7.1-kanals)*
(endast för HDMI)
a
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Linjär PCM accepterar samplingsfrekvenser upp till
maximalt 48 kHz.
Förstärkardelen
Referensuteffekt
Surroundläge
Fram: 50 Watt/kanal
(8 ohm vid 1 kHz,
THD 10 %)
Mitt*: 50 Watt/kanal
(8 ohm vid 1 kHz,
THD 10 %)
Subwoofer: 100 Watt/
kanal
(4 ohm vid 100 Hz,
THD 10 %)
* Beroende på ljudfältsinställningarna och källan,
kanske ingen ljudutmatning sker.
Ingångar (analoga)
TV
Ingångar (digitala)
TV, DVD
SAT
HDMI-avsnitt
Kontakt
HDMI 19-stifts
standardkontakt
Videoingångar/-utgångar BD, DVD, SAT:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1440 × 480p@59,94/60 Hz
(bildpunkt skickas 2
gånger)
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1440 × 576p@50 Hz
(bildpunkt skickas 2
gånger)
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Ljudingångar
BD, DVD, SAT: Linjär
PCM 7.1-kanals/
Dolby Digital/ DTS
Högtalare
Fram- / mitthögtalarenhet
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Subwooferenhet
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Basreflex
160 mm, kontyp
Allmänt
Strömförsörjning
Energiförbrukning
Impedans: 30 kohm
Optisk
Koaxial, optisk
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
36SE
Basreflex, magnetiskt
avskärmad
40 × 70 mm, kontyp
230 V, 50/60 Hz
På: 70 W
Active Standby (Kontroll
för HDMI är på):
1,5 W (mini) till 5 W (max)
Standby (Kontroll för
HDMI är av): mindre än
0,3 W
1 010 × 550 × 400 mm
(b/h/d)
43 kg
Medföljande tillbehör
Optisk kabel (1,5 m) (1)
Fjärrkontroll (RM-ANU041) (1)
AA-batterier (R6) (2)
Stödrem och två skruvar (liten/stor) (1)
Hylla (1)
Fäststift för hylla (4)
Bruksanvisning (1)
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
Ordlista
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic II
fem utkanaler med full bandbredd. Det görs med
en avancerad matrisavkodning, som mycket rent
extraherar den ursprungliga inspelningens
ljudbild utan att ljudet förändras.
DTS
Digital ljudkomprimeringsteknik utvecklad av
Digital Theater Systems, Inc. Denna teknik
uppfyller kraven för 5.1-kanals surroundljud.
Formatet består av en bakre stereokanal och det
finns en diskret subwoofer-kanal i detta format.
DTS ger samma diskreta 5.1-kanaler med
digitalt högkvalitetsljud. Systemet ger utmärkt
kanalseparering eftersom all kanalinformation
spelas in diskret och bearbetas digitalt.
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
är ett gränssnitt som understöder både video och
ljud via en enda digital förbindelse som gör att
du kan visa och lyssna på digitala bilder och ljud
med hög kvalitet. HDMI-specifikationen
understöder HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection) som är en teknologi för
kopieringsskydd med kodningsteknik för
digitala videosignaler.
PCM (Pulse Code Modulation)
En metod för konvertering av analogt ljud till
digitalt ljud för enkel uppspelning av digitalt
ljud.
fortsättning
37SE
Ytterligare information
Detta ljudformat för biosalonger är mera
avancerat än Dolby Surround Pro Logic. I det här
formatet skickas surroundhögtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det här
formatet kallas även ”5.1” eftersom subwooferkanalen räknas som 0.1-kanal (då den bara är i
funktion när det krävs djupa baseffekter). Alla
sex kanaler i detta format spelas in separat för att
ge den bästa kanalsepareringen. Och eftersom
alla signaler bearbetas digitalt, blir
signalförsämringen mindre.
S-Force PRO Front Surround
Sony har länge deltagit i utvecklingen av
surroundteknik (och har därmed samlat på sig
stora mängder akustiska data) vilket har lett fram
till utvecklingen av en helt ny
bearbetningsmetod och avancerad DSP för att
hantera uppgiften effektivt. Vi kallar denna
teknik för S-Force PRO Front Surround. Jämfört
med tidigare frontsurroundtekniker, återger SForce PRO Front Surround en betydligt
naturtrognare känsla av avstånd och rymd, vilket
ger ett mycket bra surroundljud utan krav på
bakre högtalare.
S-Master
S-Master är en helt digital förstärkarteknik som
har utvecklats av Sony och som effektivt
minimerar förekomsten av ljudsplittring och
jitter. Detta ger en fantastiskt tydlig dialog och
naturtrogen återgivning av originalljudet. Den
kompakta förstärkardelen är energisnålare och
har och förbättrad termisk prestanda.
x.v.Colour
x.v.Colour är ett mer bekant namn på xvYCCstandarden från Sony, och är ett varumärke som
tillhör Sony. xvYCC är en internationell
standard för färgrymd i video.
Den här standarden medger ett större färgomfång
än den nuvarande sändningsstandarden.
38SE
Sakregister
A
S
A/V SYNC 30
AMP-menyn 28
AUDIO DRC 31
Satellitmottagare
ansluta 10, 12
S-Force PRO Front Surround 7
B
Blu-ray Disc-spelare (inspelare)
ansluta 10
D
Ytterligare information
DIGITAL MEDIA PORT
ansluta 14
DIMMER 31
DISPLAY 32
DUAL MONO 29
DVD-spelare (inspelare)
ansluta 10, 12
F
Fjärrkontroll
använda 17
före användning 8
H
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) ansluta 10
Högtalarnivå 28
I
Insomningstimer 32
Installera 9
Inställning 9
L
Ljudfält 21
P
”PlayStation 3”
ansluta 10
39SE
3
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na
książki lub zabudowana szafka.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami
nie należy narażać na działanie zbyt wysokich
temperatur, na przykład bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, ognia itp.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie
lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być
traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
2PL
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana
jako odpad komunalny. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej
baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki. W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
obsługi produktu o bezpiecznym demontażu
baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem
producenta, uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
dot. kompatybilności elektromagnetycznej i
bezpieczeństwa, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W
sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych
lub serwisowych.
Spis treści
OSTRZEŻENIE ...................................4
UWAGA ................................................5
Zalecenia dotyczące eksploatacji.........6
Podstawowa charakterystyka ...............7
Czynności podstawowe
Akcesoria znajdujące się w
zestawie.............................................8
Ustawianie stojaka.................................9
Podłączanie podzespołów z gniazdami
HDMI .............................................10
Podłączanie podzespołów bez gniazd
HDMI .............................................12
Konfigurowanie odtwarzania
dźwięków podłączonego
urządzenia ......................................13
Podłączanie adaptera DIGITAL
MEDIA PORT..............................14
Ustawienia zaawansowane
Konfiguracja poziomu głośników ..... 29
Ustawienia i elementy regulacji w menu
wzmacniacza.................................. 30
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów ............... 35
Dane techniczne.................................. 37
Słowniczek ........................................... 39
Indeks ................................................... 41
Opcje odtwarzania
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia ......................................15
Oglądanie telewizji ..............................19
Korzystanie z innych urządzeń...........20
Funkcja dźwięku przestrzennego
Odtwarzanie dźwięku
przestrzennego...............................22
PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
Co to jest funkcja „BRAVIA”
Sync? ...............................................23
Przygotowywanie do korzystania z
funkcji „BRAVIA” Sync..............24
Korzystanie z odtwarzacza Blu-ray
Disc/DVD.......................................26
(Odtwarzanie jednym
przyciskiem)
Korzystanie z dźwięku telewizora na
głośnikach.......................................27
(Sterowanie opcjami audio
zestawu)
Wyłączanie telewizora, zestawu i
podłączonych urządzeń.................28
(Wyłączanie zestawu)
3PL
OSTRZEŻENIE
Nie opierać się o telewizor ani nie
wieszać się na nim, gdy jest on
zamocowany na stojaku.
Telewizor może spaść ze
stojaka, powodując
poważne obrażenia ciała
lub śmierć.
Nie przesuwać stojaka z ustawionym
na nim telewizorem lub innym
sprzętem.
Przed
przesuwaniem
stojaka należy
zdjąć z niego
telewizor i inny
sprzęt. W
przeciwnym razie
stojak może stracić równowagę i przewrócić
się, powodując poważne obrażenia.
Nie dopuszczać, aby przewód
zasilania lub kabel przyłączeniowy
zostały przycięte między telewizorem i
stojakiem.
•Przewód zasilania lub kabel
przyłączeniowy mogą ulec
uszkodzeniu, powodując
pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
•Przesuwając stojak, należy
uważać, aby nie przycisnąć
przewodu zasilania, ani kabla przyłączeniowego
pod stojakiem.
4PL
Nie wolno pozwalać dzieciom na
wspinanie się na stojak i
przechodzenie pomiędzy półkami.
Wspinanie się dzieci
na stojak lub
przechodzenie
pomiędzy półkami
może skutkować
poważnymi
obrażeniami ciała lub śmiercią w razie
pęknięcia lub przewrócenia się stojaka.
Podczas przesuwania stojaka nie
wolno trzymać go za podstawę.
Stojak należy
Górna półka
przenosić,
trzymając za
dolną część
górnej półki.
Jeśli podstawa
stojaka będzie
trzymana w
sposób
pokazany na rysunku, może odpaść cokół, co
z kolei może spowodować upadek stojaka.
UWAGA
Nie stawiać na stojaku gorących
przedmiotów, takich jak patelnia lub
czajnik.
Może to spowodować
uszkodzenie stojaka.
Nie wchodzić na stojak.
Ryzyko upadku lub
pęknięcia stojaka
oraz wynikających z
tego obrażeń ciała.
Ten stojak jest przeznaczony tylko do
określonego telewizora.
Instalacja — uwagi
•Uważać, aby nie przyciąć sobie dłoni ani palców
między telewizorem i stojakiem.
•Aby zapobiec przekrzywianiu się stojaka, należy:
– Ustawić stojak na stabilnym i płaskim podłożu.
– W przypadku instalowania stojaka na miękkim
podłożu (wykładzina lub dywan), w miejscu
instalacji należy ułożyć sztywną płytę.
– Nie należy instalować stojaka w miejscu
wystawionym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł
ciepła.
– Nie należy instalować stojaka w miejscach
ciepłych lub wilgotnych ani poza
pomieszczeniem.
•Do przesuwania stojaka potrzeba co najmniej
dwóch osób. Stojak należy przesuwać dopiero po
zestawieniu telewizora. W przeciwnym razie
telewizor może spaść ze stojaka, powodując
poważne obrażenia. Nie chwytać za kratkę,
ponieważ może odczepić się od stojaka,
powodując poważne obrażenia. Uważać, aby nie
przyciąć sobie palców podczas przesuwania
stojaka.
W instrukcji telewizora sprawdź, czy
odbiornik współpracuje z tym stojakiem.
Nie przekraczać maksymalnego
obciążenia
Nie stawiać żadnych urządzeń
przekraczających określone obciążenie
maksymalne stojaka, podane na poniższej
ilustracji. W przeciwnym razie stojak może
przewrócić się lub pęknąć.
50 kg
10 kg
25 kg
5PL
Działanie
Zalecenia dotyczące
eksploatacji
Bezpieczeństwo
•Nie stawiać na stojaku nieodpowiednich
przedmiotów, takich jak wazony czy doniczki z
kwiatami.
•Nie zmieniać konstrukcji stojaka.
•Jeśli do stojaka dostanie się jakikolwiek
przedmiot lub płyn, należy odłączyć przewód
zasilający i przed dalszym użytkowaniem stojaka
zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
Zasilanie
• Przed rozpoczęciem użytkowania stojaka należy
sprawdzić, czy napięcie robocze jest zgodne z
zasilaniem lokalnym. Napięcie robocze zostało
podane na tabliczce znamionowej z tyłu stojaka.
• Stojak pozostaje podłączony do gniazda
ściennego, dopóki nie zostanie odłączony
przewód zasilający, nawet jeśli sam stojak jest
wyłączony.
• Jeśli nie planuje się używania stojaka przez
dłuższy czas, należy odłączyć go od gniazda
ściennego. Odłączając przewód zasilający, należy
chwytać za wtyczkę; nigdy za przewód.
• Jako zabezpieczenie, jeden bolec wtyczki jest
szerszy niż pozostałe, w związku z czym wtyczkę
można podłączyć do gniazda ściennego tylko w
jeden sposób. Jeśli nie można podłączyć wtyczki
do gniazda ściennego, należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
• Wymianę przewodu zasilającego należy zlecać
tylko specjalistycznym punktom serwisowym.
• Instalacja stojaka powinna umożliwiać w razie
problemów natychmiastowe odłączenie
przewodu zasilającego z gniazda ściennego.
Usytuowanie
• Stojak należy ustawić w miejscu o odpowiedniej
wentylacji, aby zapobiec przegrzewaniu i
zwiększyć jego trwałość.
•Zachować ostrożność, stawiając stojak na
powierzchniach o specjalnym wykończeniu
(woskiem, olejem, politurą itp.), ponieważ mogą
ulec poplamieniu lub odbarwieniu.
•W przypadku dostania się piasku, śmieci itp. pod
nogi stojaka podłoga może ulec uszkodzeniu.
6PL
Przed podłączeniem innych elementów należy
wyłączyć stojak i odłączyć przewód zasilający.
Czyszczenie
Stojak, panel i elementy sterowania można czyścić
miękką ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie używać szorstkich ściereczek,
proszku czyszczącego ani rozpuszczalników, takich
jak alkohol lub benzyna.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących stojaka należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem firmy Sony.
Prawa autorskie
Stojak wyposażono w systemy Dolby* Digital i Pro
Logic Surround oraz DTS** Digital Surround
System.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są
znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.
** Wyprodukowano na mocy patentu
zarejestrowanego w USA pod numerem: 5 451
942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 i
innych patentów zarejestrowanych i
oczekujących na zarejestrowanie w USA i na
całym świecie. DTS i DTS Digital Surround są
zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logo
DTS i Symbol są znakami towarowymi firmy
DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Stojak wyposażono w technologię High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Nazwa HDMI, logo HDMI oraz nazwa HighDefinition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
Podstawowa charakterystyka
B Łatwe połączenie dzięki HDMI
b
Poplątane przewody.
Uporządkowane połączenia (strona 10).
B Łatwa obsługa tylko jednym pilotem od odbiornika TV („BRAVIA” Sync)
b
Osobny pilot do każdego urządzenia.
Wykonywanie wszystkich czynności za
pomocą jednego pilota (strona 23).
B Prosta konfiguracja dźwięku przestrzennego
b
Całe mnóstwo przewodów i głośników.
Informacje o S-Force PRO Front Surround
Długoletnie zaangażowanie firmy Sony w
prace nad technologią dźwięku przestrzennego
(i ogromne ilości danych akustycznych
zgromadzone w ich wyniku) zaowocowało
opracowaniem całkowicie nowej metody
przetwarzania oraz dostosowanego do niej
zaawansowanego procesora DSP, o nazwie
S-Force PRO Front Surround.
W porównaniu z poprzednimi technologiami
dźwięku przestrzennego, S-Force PRO Front
Surround oferuje bardziej sugestywny efekt
odległości i przestrzeni, co w rezultacie daje
prawdziwy efekt dźwięku przestrzennego bez
potrzeby stosowania tylnych głośników.
Prosta konfiguracja dzięki S-Force PRO
Front Surround.
Zalecany obszar odtwarzania dźwięku
przestrzennego
Dźwięk przestrzenny jest dostępny w miejscu
przedstawionym na ilustracji poniżej.
7PL
Wkładanie baterii do pilota
Czynności podstawowe
Akcesoria znajdujące
się w zestawie
Stojakiem można sterować za pomocą
dołączonego pilota. Włożyć dwie baterie AA
(R6), dopasowując bieguny + i – baterii do
oznaczeń w komorze baterii.
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu
znajdują się następujące elementy.
Kabel optyczny (1,5 m) (1)
Pilot zdalnego sterowania (RM-ANU041) (1)
Baterie AA (R6) (2)
Pas podtrzymujący i dwa wkręty (mały/duży) (1)
Półka (1)
Wkręty podtrzymujące półkę (4)
Instrukcja obsługi (1)
Uwagi
•Nie zostawiać pilota w miejscach o wysokiej
temperaturze lub wilgotności.
•Nie używać starych baterii razem z nowymi.
•Uważać, aby do obudowy pilota nie dostały się
ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
•Chronić czujnik zdalnego sterowania przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
lub silnego światła sztucznego. Może to
spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu
spowodowanemu ewentualnym wyciekiem
elektrolitu i korozją.
8PL
3
4
Zabezpieczenie przed
przewróceniem telewizora
W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy
zabezpieczyć telewizor.
W przypadku telewizora LCD firmy Sony
należy wykonać poniższe czynności.
Przymocuj pas podtrzymujący do
telewizora, a następnie mocno dokręć
dużym wkrętem (wchodzi w skład
zestawu) i wkrętakiem lub monetą itp.
Podtrzymując telewizor, odpowiednio
naciągnij pas podtrzymujący.
Montaż półki
1
2
Włóż mocujące wkręty podtrzymujące
półkę (wchodzą w skład zestawu) w
otwory w stojaku.
Umieść półkę poziomo nad wkrętami
podtrzymującymi półkę. Wymaga to
współpracy kilku osób.
Montaż stojaka
Ustawić stojak po podłączeniu wszystkich
urządzeń.
Ustaw stojak, pozostawiając 10 cm odstęp
między ścianą a tylną częścią stojaka i 30 cm
miedzy ścianą a lewą stroną stojaka.
Umożliwia to odpowiednie rozpraszanie
ciepła i zapobiega spadnięciu telewizora.
Co
najmniej
30 cm
(duży)
Co
najmniej
10 cm
Uwaga
(mały)
1
2
•Należy uważać, aby nie przyciąć sobie palców
podczas ustawiania stojaka.
Ustaw telewizor na środku stojaka.
Przymocuj pas podtrzymujący
(wchodzi w skład zestawu) do stojaka
przy użyciu małego wkrętu (wchodzi w
skład zestawu).
Wkręć wkręt w otwór z tyłu w sposób
pokazany na rysunku.
9PL
Czynności podstawowe
Ustawianie stojaka
Podłączanie podzespołów z gniazdami HDMI
Zalecamy podłączanie urządzeń do zestawu
przy użyciu kabla HDMI.
Dzięki HDMI można w prosty sposób
odtwarzać wysokiej jakości dźwięk i obrazy.
Jednakże, konieczne jest podłączenie wyjścia
audio telewizora do wejścia audio zestawu za
pomocą przewodu optycznego lub przewodu
audio, żeby można było odtwarzać dźwięki z
telewizora za pośrednictwem zestawu.
Aby uzyskać informacje na temat funkcji
Sterowanie przez HDMI, zobacz „Funkcje
„BRAVIA” Sync” (strona 23).
Przewód zasilania należy podłączyć po
podłączeniu wszystkich urządzeń do zestawu.
Monitor TV, projektor itp.
Sygnał audio
Sygnał audio/wideo
lub
C
B
OPT
R
A
OPT
OPT
L
COAX
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
A
A
A
Sygnał
audio/wideo
Odtwarzacz (rekorder) Blu-ray Disc, „PlayStation 3”
Sygnał
audio/wideo
Odtwarzacz (rekorder) DVD
A Kabel HDMI (nie wchodzi w skład zestawu)
B Kabel optyczny (wchodzi w skład zestawu)
C Przewód audio (nie wchodzi w skład zestawu)
10PL
Sygnał
audio/wideo
Tuner satelitarny
: Przepływ sygnału
Uwagi
Czynności podstawowe
•Informacje na temat obsługi urządzeń bez gniazda
HDMI zawarto na strona 12.
•W przypadku podłączenia urządzenia za
pośrednictwem gniazd HDMI, INPUT COAX i
INPUT OPT gniazdo HDMI ma pierwszeństwo.
•Gniazdo INPUT OPT ma priorytet przy
podłączaniu wyjścia audio telewizora do gniazda
INPUT OPT i AUDIO zestawu.
Uwagi dotyczące połączeń HDMI
• Podłączenie kabla HDMI z logo HDMI
zapewnia odtwarzanie obrazów wysokiej
jakości. Zalecamy stosowanie kabli Sony
HDMI.
• W przypadku słabej jakości obrazu lub
braku dźwięku należy sprawdzić
konfigurację urządzenia podłączonego przy
użyciu kabla HDMI.
• Sygnały audio (częstotliwość próbkowania,
długość bitu itp.) przesyłane z gniazda
HDMI mogą być tłumione przez
podłączone urządzenie.
• W przypadku zmiany częstotliwości
próbkowania lub kanałów sygnałów
wyjściowych audio w podłączonym
urządzeniu dźwięk może być przerywany.
• Jeżeli podłączone urządzenie nie obsługuje
technologii ochrony praw autorskich
(HDCP), obraz i/lub dźwięk z gniazda
HDMI TV OUT mogą być zniekształcone
lub nie będą odtwarzane.
W takim przypadku należy sprawdzić
specyfikację podłączonego urządzenia.
• Nie zalecamy stosowania kabla z
przejściówką HDMI-DVI.
• Bez względu na wybrane urządzenie
wejściowe, z gniazda wyjściowego HDMI
TV OUT odtwarzane są sygnały wideo z
gniazda urządzenia HDMI (BD, DVD,
SAT) wybranego ostatnio.
11PL
Podłączanie podzespołów bez gniazd HDMI
Przy podłączaniu odtwarzacza (rekordera)
DVD, tunera satelitarnego, konsoli „PlayStation
2” itp. bez gniazda HDMI, takie urządzenie
należy podłączyć do zestawu za pomocą gniazda
INPUT OPT lub INPUT COAX.
Jeżeli tuner satelitarny nie posiada gniazda
OPTICAL OUT, należy podłączyć zestaw za
pośrednictwem gniazda INPUT COAX. W
takim przypadku nie jest konieczne
podłączanie wszystkich przewodów.
Przewód audio należy podłączyć stosownie
do gniazd w urządzeniach.
Przewód zasilający należy podłączyć na
końcu.
* „PlayStation 2” jest znakiem handlowym firmy
Sony Computer Entertainment Inc.
Monitor TV, projektor itp.
Sygnał audio
Sygnał wideo
lub
C
B
OPT
R
OPT
Sygnał wideo
OPT
COAX
L
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: Przepływ sygnału
D
A
A
lub
Sygnał audio
Sygnał wideo
Odtwarzacz (rekorder) DVD, „PlayStation 2” itp.
A
B
C
D
12PL
Sygnał audio
Tuner satelitarny
Kabel optyczny (nie wchodzi w skład zestawu)
Kabel optyczny (wchodzi w skład zestawu)
Przewód audio (nie wchodzi w skład zestawu)
Cyfrowy kabel koncentryczny (nie wchodzi w skład zestawu)
Sygnał wideo
Uwaga
Jeżeli podłącza się urządzenia z
gniazdami HDMI i jeżeli opcja
Sterowanie przez HDMI jest włączona
W menu AMP zestawu dla urządzenia
indywidualnie podłączonego za pomocą
gniazda INPUT OPT lub INPUT COAX (za
wyjątkiem telewizora) ustaw opcję „OFF”
parametru „CTRL: HDMI”. Szczegółowe
informacje znajdują się w sekcji „Wyłączanie
funkcji Sterowanie przez HDMI w
przypadku urządzeń niewyposażonych w
gniazda HDMI” (strona 25).
Konfigurowanie
odtwarzania dźwięków
podłączonego
urządzenia
W zależności od ustawień odtwarzania
dźwięku podłączonego urządzenia, dźwięk
może być odtwarzany wyłącznie w formacie
2-kanałowym. W takim przypadku ustaw
podłączone urządzenie na odtwarzanie
dźwięku w formacie wielokanałowym (PCM,
DTS, Dolby Digital). Szczegółowe
informacje na temat ustawień odtwarzania
dźwięków są dostępne w instrukcji obsługi
dołączonej do podłączonego urządzenia.
13PL
Czynności podstawowe
•Gniazdo INPUT OPT ma priorytet przy
podłączaniu wyjścia audio telewizora do gniazda
INPUT OPT i AUDIO zestawu.
Podłączanie adaptera DIGITAL MEDIA PORT
Dzięki podłączeniu adaptera DIGITAL
MEDIA PORT można odtwarzać na
zestawie dźwięk z podłączonego urządzenia.
OPT
R
OPT
Przewód zasilający należy podłączyć na
końcu.
OPT
COAX
L
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: Przepływ sygnału
Adapter DIGITAL MEDIA PORT
Uwagi
•Nie wolno podłączać lub odłączać adaptera
DIGITAL MEDIA PORT przy włączonym
zestawie.
•Przy podłączaniu adaptera DIGITAL MEDIA
PORT należy upewnić się, że złącze jest wsuwane
ze strzałką skierowaną w stronę strzałki na
gnieździe DMPORT. Żeby odłączyć adapter
DIGITAL MEDIA PORT, naciśnij i przytrzymaj
element A, a następnie wyciągnij złącze.
A
14PL
Opcje odtwarzania
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronach wskazanych w nawiasach.
Przedni panel
INPUT SELECTOR
INPUT SELECTOR
-
VOLUME
-
VOLUME
+
+
A ?/1 (włączony/tryb gotowości)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
stojak.
B INPUT SELECTOR
Służy do wybierania źródła sygnału
wejściowego do odtwarzania.
C VOLUME +/–
Służy do regulacji głośności.
D
(czujnik zdalnego sterowania)
Należy skierować pilot zdalnego
sterowania w stronę tego elementu.
ciąg dalszy
15PL
Opcje odtwarzania
Indeks części i elementów sterujących urządzenia
Wyświetlacz na przednim panelu
Informacje na temat wskaźników na wyświetlaczu na przednim panelu
POWER/ACTIVE STANDBY
A Wskaźnik POWER / ACTIVE STANDBY
Świeci się w następujący sposób:
Zielony:Zestaw jest włączony.
Bursztynowy:Funkcja Sterowanie przez
HDMI działa, gdy zestaw jest
wyłączony.
Wyłączona:Zestaw jest wyłączony, a
funkcja Sterowanie przez HDMI
nie działa.
B Świeci się stosownie do sygnału
wejściowego audio.
C SLEEP (34)
Miga, gdy jest włączona funkcja nocnego
programatora.
D HDMI (10, 36)
Świeci się, gdy jest używane urządzenie
HDMI.
E COAX/OPT
Świeci się w zależności od typu
używanego kabla.
16PL
I MUTING
Pilot
Naciśnij, aby wyciszyć dźwięk.
K O RETURN
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego
menu.
L C, X, x, c lub
Uwaga
•Skieruj pilota w kierunku czujnika zdalnego
sterowania
w stojaku.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
M INPUT SELECTOR
SAT
AMP MENU
DMPORT
Przyciski C, X, x oraz c służą do
wybierania ustawień. Naciśnięcie
przycisku
powoduje przejście do
ustawienia.
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
Naciśnięcie jednego z przycisków
powoduje wybranie danego urządzenia.
Przyciski zostały fabrycznie przydzielone
do sterowania urządzeniami firmy Sony.
Można zmienić ustawienia domyślne
przycisków, aby dostosować je do
urządzeń zestawu.
N DISPLAY
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Naciśnij, aby zmienić informacje na
wyświetlaczu na przednim panelu.
O LEVEL MODE
Naciśnij, aby dostosować poziom
dźwięku głośnika środkowego i
subwoofera. Ustawienie to jest
stosowane do wszystkich pól
akustycznych.
* Przyciski N i VOLUME + są wyposażone w
punkt dotykowy. Służy on jako pomoc przy
obsłudze urządzenia.
Przyciski do obsługi tego stojaka
A ?/1 (włączony/tryb gotowości)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
zestaw.
B AMP MENU
Służy do wyświetlania menu zestawu
(strona 30).
G SOUND FIELD +/–
Służy do wybierania pola akustycznego
(strona 22).
H VOLUME +/–
Służy do regulacji głośności.
Przyciski do obsługi urządzenia
podłączonego za pośrednictwem
złącza DMPORT
Poniższe wyjaśnienia są wyłącznie
przykładowe. W zależności od urządzenia,
poniższe czynności mogą być niemożliwe lub
mogą być inne niż opisane.
C DMPORT MENU
Służy do wyświetlenia menu.
D ./>
Naciśnij, aby pomijać rozdziały.
E m/M
Służy do szybkiego przewijania do tyłu
lub do przodu.
F N (odtwarzanie)/X (pauza)/
x (zatrzymanie)
Przyciski trybu odtwarzania.
ciąg dalszy
17PL
Opcje odtwarzania
Opis przycisków do obsługi tego stojaka i
urządzenia podłączonego za pośrednictwem
złącza DMPORT.
J ALBUM +/–
Naciśnij, aby wybrać album.
K O RETURN
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego
menu.
L C, X, x, c lub
Naciśnij, aby wybrać i przejść do pozycji
menu.
18PL
Oglądanie telewizji
1
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
LEVEL MODE
?/1
INPUT SELECTOR
BD
DVD
TV
SAT
TV
DMPORT
2
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
3
4
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć
zasilanie zestawu.
Naciśnij przycisk TV na pilocie.
Naciśnij przycisk VOLUME +/–, aby
dostosować głośność zestawu.
ALBUM- ALBUM+
Wskazówka
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
•Dźwięk może być odtwarzany z głośnika
telewizora. Wówczas należy zmniejszyć głośność
w telewizorze do minimum.
VOLUME
+/–
19PL
Opcje odtwarzania
DISPLAY
Włącz telewizor i wybierz kanał.
Korzystanie z innych urządzeń
Wskazówka
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
?/1
BD, DVD,
SAT,
DMPORT
DMPORT
SAT
•Dźwięk może być odtwarzany z głośnika
telewizora. Wówczas należy zmniejszyć głośność
w telewizorze do minimum.
AMP MENU
Odtwarzacz Blu-ray Disc,
odtwarzacz DVD lub konsola
„PlayStation 3”
DMPORT
MENU
RETURN
1
2
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
VOLUME
+/–
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Włącz telewizor.
Włącz odtwarzacz Blu-ray Disc/DVD
(rekorder) lub konsolę „PlayStation 3” i
naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć
zasilanie zestawu.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi urządzenia.
3
4
Naciśnij przycisk BD lub DVD na
pilocie.
Zmień sygnał wejściowy telewizora.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
Odtwarzanie dźwięku z tunera
satelitarnego
5
1
•Nawet w przypadku odtwarzania dźwięku w
formacie Dolby True HD, Dolby Digital Plus lub
DTS HD z urządzenia obsługującego te formaty
zestaw obsługuje tylko formaty dźwięku Dolby
Digital i DTS. W przypadku odtwarzania tych
formatów dźwięku wysokiej jakości należy
ustawić w podłączonych urządzeniach
odtwarzanie dźwięku wielokanałowego w
formacie PCM, jeżeli jest to możliwe.
Włącz telewizor.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
2
Włącz tuner satelitarny i naciśnij
przycisk ?/1, aby włączyć zasilanie
zestawu.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi tunera satelitarnego.
3
4
Naciśnij przycisk SAT na pilocie.
Zmień sygnał wejściowy telewizora.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
5
Naciśnij przycisk VOLUME +/–, aby
dostosować głośność zestawu.
20PL
Odtwórz płytę.
Wskazówka
Korzystanie z urządzenia
podłączonego za pomocą gniazda
DMPORT
1
2
Naciśnij przycisk DMPORT na pilocie.
Rozpocznij odtwarzanie podłączonego
urządzenia.
Wskazówka
Opcje odtwarzania
•Podczas odsłuchu plików MP3 lub innych
skompresowanych plików muzycznych za pomocą
przenośnego odtwarzacza audio można zwiększyć
jakość dźwięku. Naciskaj przycisk SOUND
FIELD +/– do momentu wyświetlenia
komunikatu „P. AUDIO” na wyświetlaczu na
przednim panelu.
21PL
Funkcja dźwięku przestrzennego
Odtwarzanie dźwięku
przestrzennego
Wybór pola akustycznego
Zestaw może generować wielokanałowy
dźwięk przestrzenny. Można wybrać jedno z
dostosowanych pól akustycznych z
zaprogramowanych pól dostępnych w
zestawie.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
Dostępne pola akustyczne
Pole akustyczne
Efekt
STANDARD
Odtwarzany jest
standardowy dźwięk.
MOVIE
Odtwarzany jest mocny
dźwięk z uwypuklonymi
niskimi
częstotliwościami i
rozszerzoną sceną.
MUSIC
To pole akustyczne
najlepiej nadaje się do
słuchania muzyki i
umożliwia uzyskanie
pełnego dźwięku
przestrzennego.
SPORTS
Umożliwia usłyszenie
wszystkich dźwięków
podczas rozgrywki oraz
głosu komentatora.
GAME
To pole akustyczne
najlepiej nadaje się do
słuchania dźwięku z gier
wideo.
P. AUDIO*
Umożliwia uzyskanie
dźwięku wyższej jakości
podczas słuchania
plików MP3 lub innych
skompresowanych
plików muzycznych za
pomocą przenośnego
odtwarzacza audio.
SAT
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Naciśnij przycisk SOUND FIELD +/–.
Zostanie wyświetlone bieżące pole
akustyczne.
Każde naciśnięcie przycisku SOUND
FIELD +/– powoduje zmianę wyglądu
wyświetlacza według poniższego schematu:
STANDARD y MOVIE y MUSIC y
SPORTS y GAME y P.AUDIO* y
STANDARD.....
Należy naciskać przycisk SOUND FIELD
+/–, aż pojawi się żądane pole akustyczne.
22PL
* Opcja „P. AUDIO” wyświetlana jest tylko
wtedy, gdy jako źródło sygnału wejściowego do
odtwarzania wybrane jest złącze DMPORT.
Wskazówki
• Pola akustyczne dla każdego wejścia są
zapamiętywane, nawet po odłączeniu przewodu
zasilania.
• Dźwięk wielokanałowy jest przetwarzany przez
funkcję dźwięku przestrzennego w przypadku
każdego pola akustycznego. Dźwięk
wielokanałowy jest także przetwarzany przez
funkcję dźwięku przestrzennego w trybie
„MOVIE” lub „SPORTS”.
Funkcje „BRAVIA” Sync
Zalecamy podłączenie zestawu do urządzeń
obsługujących funkcję „BRAVIA” Sync.
Uwaga
Co to jest funkcja
„BRAVIA” Sync?
•W zależności od podłączonego urządzenia może
nie działać funkcja Sterowanie przez HDMI.
Patrz instrukcja obsługi urządzenia.
Funkcje „BRAVIA” Sync
Po podłączeniu urządzeń firmy Sony
zgodnych z funkcją „BRAVIA” Sync za
pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w skład
zestawu) obsługa jest uproszczona w
następujący sposób:
• Odtwarzanie jednym przyciskiem: Po
włączeniu urządzenia odtwarzającego, na
przykład odtwarzacza Blu-ray Disc/DVD
(rekordera), zestaw oraz telewizor włączają
się automatycznie, po czym automatycznie
wybierane jest odpowiednie wejście
HDMI.
• Sterowanie opcjami audio zestawu:
Podczas oglądania telewizji dźwięk można
odsłuchiwać z głośnika telewizora lub
głośników zestawu.
• Wyłączanie zestawu: Po wyłączeniu
telewizora zestaw i podłączone urządzenia
są automatycznie wyłączane.
Funkcja „BRAVIA” Sync jest zgodna z
telewizorami, odtwarzaczami Blu-ray Disc/
DVD, wzmacniaczami AV firmy Sony itp.,
wyposażonymi w funkcję Sterowanie przez
HDMI.
STEROWANIE PRZEZ HDMI standard
funkcji sterowania używanych przez firmę
CEC (Consumer Electronics Control) dla
technologii HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie
działa w następujących przypadkach:
• Po podłączeniu do zestawu urządzenia,
które nie obsługuje funkcji Sterowanie
przez HDMI.
• Przy podłączeniu urządzeń do zestawu bez
użycia połączenia HDMI.
23PL
Przygotowywanie do
korzystania z funkcji
„BRAVIA” Sync
Aby korzystać z funkcji „BRAVIA” Sync
włącz funkcję Sterowanie przez HDMI na
zestawie i podłączonym urządzeniu.
Po podłączeniu telewizora firmy Sony z
funkcją Sterowanie przez HDMI funkcję
Sterowanie przez HDMI zestawu i
podłączonego urządzenia można
skonfigurować jednocześnie, konfigurując ją
na telewizorze.
BD, DVD,
SAT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
4
?/1
AMP MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
SOUND FIELD
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI na
zestawie i podłączonym urządzeniu.
1
2
4
2
Upewnij się, że zestaw jest podłączony
do telewizora i urządzeń (które powinny
być zgodne z funkcją Sterowanie przez
HDMI) za pomocą kabli HDMI (nie
wchodzą w skład zestawu).
Włącz zestaw, telewizor i podłączone
urządzenia.
24PL
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
telewizora.
Jeśli komunikat „SCANNING” lub
„COMPLETE” nie zostanie
wyświetlony po wykonaniu
powyższych czynności
3
1
Wybierz sygnał wejściowy zestawu na
sygnał urządzenia, które ma być
używane (BD, DVD, SAT) i włącz sygnał
wejściowy HDMI dla telewizora, aby
wyświetlić obraz z podłączonego
urządzenia.
Funkcja Sterowanie przez HDMI
zostanie automatycznie włączona na
zestawie i podłączonym urządzeniu.
Podczas konfiguracji na wyświetlaczu na
przednim panelu wyświetlany jest
komunikat „SCANNING”. Po
zakończeniu konfiguracji na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetlany jest komunikat
„COMPLETE”. Poczekaj do momentu
zakończenia konfiguracji.
SAT
AMP
MENU
VOLUME
3
5
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków x/X wyświetl
opcję „SET HDMI”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków x/X wyświetl
opcję „CTRL: HDMI”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk x/X, aby wybrać
ustawienie „ON”.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone. Funkcja
Sterowanie przez HDMI zostanie
włączona.
6
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
podłączonego urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat
ustawiania podłączonego urządzenia
zawiera jego instrukcja obsługi.
7
Wybierz sygnał wejściowy zestawu
podłączonego do urządzenia, dla
którego chcesz używać funkcji
Sterowanie przez HDMI (BD, DVD, SAT)
i powtórz czynność numer 6.
Po dodaniu urządzenia lub jego
ponownym podłączeniu
Aby słuchać dźwięku z urządzenia bez gniazd
HDMI, gdy funkcja Sterowanie przez HDMI
jest włączona, należy wyłączyć ją dla tego
urządzenia.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
Funkcje „BRAVIA” Sync
Wykonaj ponownie czynności opisane w
rozdziale „Przygotowywanie do korzystania
z funkcji „BRAVIA” Sync” i sekcji „Jeśli
komunikat „SCANNING” lub
„COMPLETE” nie zostanie wyświetlony po
wykonaniu powyższych czynności”.
Wyłączanie funkcji Sterowanie
przez HDMI w przypadku urządzeń
niewyposażonych w gniazda HDMI
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
Uwagi
C, X, x, c,
•Podczas konfiguracji funkcji Sterowanie przez
HDMI zestawu funkcja sterowania opcjami audio
zestawu nie działa.
•Jeśli funkcji Sterowanie przez HDMI
podłączonego urządzenia nie można
skonfigurować automatycznie, konfigurując ją na
telewizorze, skonfiguruj funkcję
„STEROWANIE PRZEZ HDMI” za pomocą
menu podłączonego urządzenia.
•Szczegółowe informacje dotyczące
konfigurowania telewizora i podłączonych
urządzeń zawierają ich instrukcje obsługi.
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Wskazówka
•Domyślne ustawienie funkcji Sterowanie przez
HDMI to ustawienie „OFF”.
1
2
3
4
5
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków x/X wyświetl
opcję „SET HDMI”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk x/X, aby wybrać
urządzenie, dla którego funkcja
Sterowanie przez HDMI ma zostać
wyłączona (DVD CTRL, SAT CTRL lub
DMPORT. CTRL), a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk x/X, aby wybrać
ustawienie „OFF”.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
ciąg dalszy
25PL
Uwaga
•Jeżeli funkcja Sterowanie przez HDMI nie będzie
wyłączona w przypadku urządzenia bez złączy
HDMI, odtwarzanie dźwięku z tego urządzenia
przez system będzie niemożliwe.
Korzystanie z
odtwarzacza Blu-ray
Disc/DVD
Wskazówka
•Po podłączeniu wyjścia wideo adaptera
DIGITAL MEDIA PORT do wejścia wideo
telewizora należy ustawić opcję „DMPORT.
CTRL” na „OFF”.
Po podłączeniu adaptera DIGITAL MEDIA
PORT bez użycia gniazda wyjścia wideo należy
ustawić opcję „DMPORT. CTRL” na „ON”.
(Odtwarzanie jednym przyciskiem)
Odtwarzanie z podłączonego urządzenia.
Zestaw i telewizor są włączane
automatycznie i wybierany jest odpowiedni
sygnał wejściowy HDMI.
Uwaga
•W zależności od telewizora może nie zostać
wyświetlona początkowa zawartość.
Wskazówka
•Z odtwarzacza Blu-ray Disc/DVD (rekordera)
podłączonego do zestawu można korzystać nawet
po wyłączeniu zestawu. Wskaźnik POWER /
ACTIVE STANDBY świeci wówczas na
bursztynowo.
26PL
Korzystanie z dźwięku
telewizora na
głośnikach
(Sterowanie opcjami audio zestawu)
INPUT
SELECTOR
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
Po przełączeniu sygnału wyjściowego z
telewizora na zestaw, gdy włączona jest
funkcja sterowania opcjami audio zestawu,
może zostać wyemitowany głośny dźwięk w
zależności od poziomu głośności zestawu.
Można temu zapobiec, ograniczając poziom
głośności maksymalnej.
1
2
?/1
SAT
3
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
4
ALBUM- ALBUM+
Za pomocą przycisków x/X wyświetl
opcję „SET HDMI”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków x/X wyświetl
opcję „VOL LIMIT”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków x/X wybierz
maksymalny poziom głośności.
Maksymalny poziom głośności zmienia
się w następujący sposób:
MAX y 49 y 48.....2 y 1 y MIN
MUTING
VOLUME
Naciśnij przycisk AMP MENU.
SOUND FIELD
5
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Uwagi
•Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy włączona jest
funkcja Sterowanie przez HDMI.
•Funkcja ta nie jest dostępna po zmianie metody
wyjściowej z zestawu na telewizor.
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć zasilanie
zestawu.
Z głośnika zestawu zostanie wyemitowany
dźwięk. Dźwięk będzie emitowany z głośnika
telewizora w przypadku wyłączenia zestawu.
Uwagi
•W przypadku włączenia telewizora przed
włączeniem zestawu dźwięk telewizora nie będzie
przez chwilę emitowany.
•Po podłączeniu telewizora, który nie obsługuje
funkcji sterowania opcjami audio zestawu funkcja
Sterowanie opcjami audio zestawu nie działa.
Wskazówki
•Zalecamy ustawienie niższego poziomu głośności
maksymalnej niż zazwyczaj używany.
•Niezależnie od wybranego poziomu głośności
maksymalnej nadal można używać przycisku
VOLUME +/– zestawu i pilota.
•Jeśli głośność maksymalna ma nie być
ograniczona, wybierz opcję „MAX”.
Wskazówka
•Można dostosować głośność lub wyciszyć dźwięk
zestawu za pomocą pilota telewizora.
ciąg dalszy
27PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
Dźwięk telewizora można odtwarzać na
głośnikach zestaw, wykonując proste
czynności. Szczegółowe informacje znajdują
się w instrukcji obsługi telewizora.
Używanie funkcji głośności
maksymalnej
Używanie przycisków INPUT
SELECTOR pilota
Przyciski INPUT SELECTOR (TV, BD,
DVD, SAT) działają w sposób opisany
poniżej przy włączonej funkcji Sterowanie
przez HDMI.
• BD, DVD, SAT: wejście audio zestawu
można przełączyć na dźwięk z wybranego
urządzenia, naciskając przycisk. Sygnał
wejściowy w telewizorze jest również
automatycznie przełączany na obraz z
urządzenia.
• TV: naciskając ten przycisk można
przełączyć wejście audio zestawu na dźwięk
z telewizora. Sygnał wejściowy wizji w
telewizorze nie jest przełączany
automatycznie. Wybierz kanał telewizyjny
za pomocą pilota.
28PL
Wyłączanie telewizora,
zestawu i
podłączonych
urządzeń
(Wyłączanie zestawu)
Po wyłączeniu telewizora za pomocą
przycisku POWER na pilocie telewizora
zestaw i podłączone urządzenia zostaną
automatycznie wyłączone.
Uwaga
•W zależności od statusu podłączone urządzenia
mogą nie zostać wyłączone. Szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcji obsługi
podłączonych urządzeń.
Dostępna regulacja zawiera się w
zakresie od –6 (dB) do +6 (dB) w
krokach co 1 (dB).
Ustawienia zaawansowane
Konfiguracja poziomu
głośników
6
Naciśnij przycisk LEVEL MODE.
Można dostosować poziom dźwięku głośnika
środkowego i subwoofera. Ustawienie to jest
stosowane do wszystkich pól akustycznych.
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
LEVEL
MODE
Ustawienia zaawansowane
DISPLAY
SAT
AMP MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Rozpocznij odtwarzanie źródła z
wielokanałowym dźwiękiem
przestrzennym (DVD itp).
Naciśnij przycisk LEVEL MODE.
Naciśnij przycisk x/X, aby wybrać
opcję „CNT LEVEL (poziom głośnika
środkowego)” lub „SW LEVEL (poziom
subwoofera)”.
Naciśnij przycisk
lub c.
Sprawdzając głośność dźwięku,
naciskaj przycisk x/X, aby wybrać
właściwe ustawienie.
Ustawienie domyślne: 0 (dB)
29PL
Ustawienia i elementy
regulacji w menu
wzmacniacza
Przycisk AMP MENU na pilocie umożliwia
ustawienie następujących opcji.
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
AMP MENU
CTRL: HDMI
ON
OFF
DVD CTRL**
ON
OFF
SAT CTRL**
ON
OFF
DMPORT. CTRL**
ON
OFF
VOL LIMIT**
MAX, 49,
48 ….. 2, 1,
MIN
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
A/V
SYNC
ON
OFF
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M, 20M, ….. 80M, 90M
* Patrz „Funkcje „BRAVIA” Sync” (strona 23).
** Ustawienie jest dostępne tylko po wybraniu dla
opcji „CTRL: HDMI” ustawienia „ON”.
1
Naciśnij przycisk AMP MENU, aby
włączyć menu AMP.
30PL
3
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz pozycję i ustawienie.
Naciśnij przycisk AMP MENU, aby
wyłączyć menu AMP.
Na następnych stronach podano szczegóły
każdego ustawienia.
Używanie menu AMP
SET
HDMI*
2
• MAIN+SUB: Główny sygnał audio
jest odtwarzany z lewego
głośnika, a podrzędny
sygnał audio jest
odtwarzany z prawego
głośnika.
Odtwarzanie dźwięku
multipleksowego (DUAL MONO)
Jeśli zestaw odbiera sygnał multipleksowy w
formacie AC-3, możliwe jest odtwarzanie
dźwięku multipleksowego.
Uwaga
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Ustawienia zaawansowane
•Aby odbierać sygnał w formacie AC-3, należy
podłączyć cyfrowy tuner satelitarny do zestawu za
pomocą kabla optycznego lub koncentrycznego, a
następnie ustawić tryb sygnału cyfrowego tunera
na AC-3.
4
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków x/X wyświetl
opcję „DUAL MONO”, po czym
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków x/X wybierz
żądany rodzaj dźwięku.
• MAIN:
• SUB:
Odtwarzanie tylko
kanału głównego.
Odtwarzanie tylko
kanału podrzędnego.
ciąg dalszy
31PL
Regulacja rozbieżności między
dźwiękiem a obrazem (A/V SYNC)
Jeśli obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane,
można wyregulować występujące między
nimi opóźnienie.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
Odtwarzanie dźwięku Dolby Digital
przy niskim poziomie głośności
(AUDIO DRC)
Można zmniejszyć zakres dynamiki ścieżki
dźwiękowej. Ta funkcja jest przydatna
podczas oglądania przy niskiej głośności.
Funkcja AUDIO DRC działa tylko dla
źródeł Dolby Digital.
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
ALBUM- ALBUM+
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
MUTING
ALBUM- ALBUM+
VOLUME
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „A/V SYNC”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• OFF: Regulacja wyłączona.
• ON: Regulacja rozbieżności między
obrazem a dźwiękiem.
4
SOUND FIELD
1
2
3
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Uwagi
32PL
Za pomocą przycisków x/X wyświetl
opcję „AUDIO DRC”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków x/X wybierz
ustawienie.
• OFF: Brak kompresji zakresu
dynamiki.
• STD: Odtwarzanie ścieżki
dźwiękowej z oryginalnym
zakresem dynamiki.
• MAX: Całkowita kompresja zakresu
dynamiki.
Menu AMP zostanie wyłączone.
•Idealna regulacja rozbieżności między obrazem a
dźwiękiem przy użyciu tej funkcji może być
niemożliwa.
•Funkcja ta jest przydatna tylko w przypadku wejść
Dolby Digital, DTS i liniowe PCM (2-kanałowe)
dla sygnałów wejściowych koncentrycznych
(audio), optycznych (audio) lub HDMI.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Zmiana jasności wyświetlacza na
przednim panelu (DIMMER)
Zmiana ustawienia wyświetlacza
(DISPLAY)
Dostępne są 2 poziomy jasności wyświetlacza
na przednim panelu.
Można zmienić ustawienie wyświetlacza.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
DMPORT
SAT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
DMPORT
MENU
RETURN
Ustawienia zaawansowane
C, X, x, c,
ALBUM- ALBUM+
ALBUM- ALBUM+
MUTING
MUTING
VOLUME
VOLUME
1
2
3
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „DIMMER”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
1
2
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
poziom jasności wyświetlacza na
przednim panelu.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków x/X wyświetl
opcję „DISPLAY”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków x/X wybierz
ustawienie wyświetlacza na przednim
panelu.
• ON: Wyświetlacz jest włączony przez
cały czas.
• OFF: Wyświetlacz włącza się podczas
korzystania z zestawu.
• OFF: Jasny wyświetlacz.
• ON: Ciemny wyświetlacz.
4
SOUND FIELD
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Uwaga
•Wyświetlacz jest włączony przez cały czas,
gdy jest włączona funkcja wyciszenia lub
ochrony, nawet po ustawieniu opcji
„DISPLAY” na „OFF”.
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
ciąg dalszy
33PL
Korzystanie z funkcji wyłącznika
czasowego (SLEEP)
Zestaw można zaprogramować, aby wyłączał
się o ustawionej godzinie, dzięki czemu
można spokojnie zasnąć przy dźwiękach
muzyki. Czas można ustawiać w odstępach
10-minutowych.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków x/X wyświetl
opcję „SLEEP”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków x/X wybierz
żądany czas.
Wyświetlanie minut (pozostałego czasu)
zmienia się w następujący sposób:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
34PL
Uwaga
•Ta funkcja dotyczy tylko tego zestawu, a nie
podłączonego telewizora czy innych urządzeń.
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Parametry ogólne
Brak zasilania.
• Sprawdź, czy przewód zasilania jest
dobrze podłączony.
Naprzemienne wyświetlanie komunikatów
„PROTECTOR” i „PUSH POWER” na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć
zestaw, a po zniknięciu komunikatu
„STANDBY” sprawdź:
• Czy otwory wentylacyjne zestawu nie
zostały zablokowane?
Po sprawdzeniu powyższego i
naprawieniu wszelkich problemów włącz
zestaw. Jeśli nie można znaleźć
przyczyny problemu, skontaktuj się z
lokalnym przedstawicielem firmy Sony.
Dźwięk Dolby Digital lub wielokanałowy
dźwięk DTS nie są odtwarzane.
• W przypadku odtwarzania dysków Bluray Disc lub DVD za pośrednictwem
podłączonego urządzenia upewnij się, że
wybrany jest dźwięk w formacie Dolby
Digital lub DTS.
• Sprawdź ustawienia dźwięku urządzenia
podłączonego do tego stojaka, na
przykład rekordera Blu-ray Disc
(odtwarzacza) lub odtwarzacza DVD.
• W zależności od ustawienia pola
akustycznego i/lub sygnału wejściowego,
przetwarzanie dźwięku przestrzennego
może nie działać. Aby sprawdzić sygnał
wejściowy, naciśnij przycisk INPUT
SELECTOR na stojaku i wybierz wejście
ponownie. Po przełączeniu wejścia typ
sygnału wejściowego zostanie
wyświetlony na przednim panelu.
Jeżeli zostanie wyświetlony napis
„2.0ch” lub „1.0ch”, źródło dźwięku jest
stereofoniczne lub monofoniczne i nie
zawiera dźwięku przestrzennego.
Jeżeli zostanie wyświetlony napis
„5.1ch”, źródło dźwięku zawiera dźwięk
przestrzenny, ale w zależności od
programu lub dysku dźwięk przestrzenny
może nie być słyszalny w całości.
Z głośników nie słychać żadnego dźwięku lub
tylko dźwięk o bardzo niskim natężeniu.
• Naciśnij przycisk VOLUME + i sprawdź
poziom głośności.
• Naciśnij przycisk MUTING lub
VOLUME +, aby anulować wyciszenie.
• Naciśnij przycisk SOUND FIELD +/– i
sprawdź wybrane pole akustyczne.
• W zależności od źródła, efekt
zastosowania głośników może być mniej
zauważalny.
Dźwięk jest opóźniony w stosunku do obrazu
telewizora.
• Jeżeli opcja „A/V SYNC” jest ustawiona
na „ON”, wybierz dla opcji „A/V SYNC”
ustawienie „OFF”.
Podłączone urządzenia
Brak lub bardzo niskie natężenie dźwięku bez
względu na wybrane urządzenie.
• Sprawdź, czy zestaw i urządzenia są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
• Sprawdź, czy zestaw i wybrane
urządzenie są włączone.
ciąg dalszy
35PL
Informacje dodatkowe
Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią
problemy, przed przekazaniem go do serwisu
należy skorzystać z poniższych informacji
dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie
można usunąć problemu, należy
skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony. Przy
oddawaniu zestawu do naprawy należy
oddać wszystkie składniki zestawu.
Nie można uzyskać efektu dźwięku
przestrzennego.
Brak dźwięku z wybranego urządzenia.
• Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone
prawidłowo do gniazda audio dla danego
urządzenia.
• Sprawdź, czy przewody są dobrze
umieszczone w gniazdach urządzenia i
zestawu.
• Sprawdź, czy urządzenie zostało
ustawione prawidłowo.
• Podczas wznawiania odtwarzania płyty
przy maksymalnej głośności, dźwięk
może być wyłączony. W takim przypadku
zmniejsz głośność, wyłącz zestaw i włącz
go ponownie.
Dźwięk jest przerywany lub słychać szum.
• Sprawdź formaty odtwarzania audio
obsługiwane przez zestaw na strona 38.
Obraz nie jest wyświetlany na ekranie
telewizora.
• Sprawdź, czy telewizor został ustawiony
prawidłowo.
• Wybierz odpowiedni tryb wejścia
telewizora.
Sterowanie przez HDMI
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa.
• Sprawdź połączenie HDMI (strona 10).
• Upewnij się, że dla opcji „CTRL:
HDMI” wybrano ustawienie „ON” w
menu AMP.
• Upewnij się, że podłączone urządzenie
jest zgodne z funkcją Sterowanie przez
HDMI.
• Sprawdź ustawienia funkcji Sterowanie
przez HDMI podłączonego urządzenia.
Patrz instrukcja obsługi podłączonego
urządzenia.
• Jeśli zmienione zostanie połączenie
HDMI, podłączony/odłączony zostanie
przewód zasilania lub jeśli wystąpi awaria
zasilania, wykonaj ponownie czynności
opisane w rozdziale „Przygotowywanie
do korzystania z funkcji „BRAVIA”
Sync” (strona 24).
36PL
• Zestaw nie działa poprawnie po
wybraniu urządzenia, które nie jest
zgodne z funkcją Sterowanie przez
HDMI telewizora.
• Sprawdź, czy opcja „DVD CTRL”,
„SAT CTRL” lub „DMPORT. CTRL”
jest ustawiona na „ON” w menu AMP.
Jeżeli wybrano wyjście zestawu dla
urządzenia, dla którego ustawienie opcji
„DVD CTRL”, „SAT CTRL” lub
„DMPORT. CTRL” to „OFF”, funkcje
Sterowanie przez HDMI, takie jak
Odtwarzanie jednym przyciskiem,
Sterowanie opcjami audio zestawu i
Głośność maksymalna nie będą działać,
nawet jeżeli funkcja Sterowanie przez
HDMI innego urządzenia jest włączona.
Z głośników zestawu i telewizora nie jest
emitowany dźwięk.
• Sprawdź głośność zestawu i telewizora.
• Wybierz poprawny sygnał wejściowy
zestawu.
Dźwięk jest emitowany zarówno z zestawu,
jak i z telewizora.
• Jeśli funkcja Sterowanie przez HDMI
jest wyłączona lub jeśli wybrane
urządzenie nie jest zgodne z funkcją
Sterowanie przez HDMI, wyłącz dźwięk
zestawu lub telewizora.
Funkcja wyłączania zestawu nie działa.
• Zmień ustawienie telewizora, aby
podłączone urządzenia były
automatycznie wyłączane po wyłączeniu
telewizora. Szczegółowe informacje
znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.
Obraz nie jest wyświetlany na telewizorze.
• Sprawdź, czy gniazda HDMI IN i HDMI
OUT są połączone poprawnie.
Na ekranie telewizora wyświetlany jest
komunikat z informacją, że metoda wyjściowa
zmieniła się z głośnika zestawu na głośnik
telewizora.
• Funkcja Sterowanie przez HDMI dla
wybranego urządzenia jest wyłączona.
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz „Wyłączanie funkcji Sterowanie
przez HDMI w przypadku urządzeń
niewyposażonych w gniazda HDMI”
(strona 25).
Dane techniczne
Inne
Pilot nie działa.
Informacje dodatkowe
• Skieruj pilota w kierunku czujnika
zdalnego sterowania w zestawie.
• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące
się między pilotem i głośnikiem
satelitarnym.
• Wymień baterie w pilocie na nowe, jeśli
są wyczerpane.
• Sprawdź, czy za pomocą pilota wybrano
prawidłowe wejście.
Głośność jest zmniejszania, gdy metoda
wyjściowa zostanie zmieniona z głośnika
telewizora na głośnik zestawu.
• Działa funkcja ograniczania głośności
maksymalnej. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz „Używanie funkcji
głośności maksymalnej” (strona 27).
Jeśli zestaw nadal nie działa
prawidłowo po wykonaniu
powyższych czynności, zresetuj go w
następujący sposób:
Użyj przycisków zestawu do obsługi.
1
2
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć
zasilanie.
Naciśnij jednocześnie przycisk INPUT
SELECTOR, VOLUME – i ?/1.
Wymiary:
mm (ok.)
Waga: kg
A
1 010
B
400
C
550
43
Pojawi się komunikat „COLD RESET”
i zestaw zostanie zresetowany. Zostaną
przywrócone ustawienia fabryczne menu
AMP, pola akustycznego itp.
ciąg dalszy
37PL
Formaty obsługiwane przez stojak
System obsługuje następujące cyfrowe
formaty wejścia.
Format
Sekcja HDMI
Złącze
Wejścia/wyjścia wideo
Obsługiwany/
nieobsługiwany
Dolby Digital
a
DTS
a
Liniowy PCM
(2-kan.)*
a
Liniowy PCM
(5.1-kan., 7.1-kan.)*
(tylko HDMI)
a
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Tryb liniowy PCM nie obsługuje częstotliwości
próbkowania wyższych niż 48 kHz.
Sekcja wzmacniacza
Wejścia audio
Znamionowa moc wyjścia
Tryb dźwięku przestrzennego
Przód: 50 watów/kanał
(8 omów przy 1 kHz,
10 % THD)
Środek*: 50 watów/kanał
(8 omów przy 1 kHz,
10 % THD)
Subwoofer: 100 watów/
kanał
(4 omy przy 100 Hz,
10 % THD)
* W przypadku niektórych ustawień pola
akustycznego i pewnych typów urządzeń dźwięk
może nie być odtwarzany.
Wejścia (analogowe)
TV
Wejścia (cyfrowe)
TV, DVD
SAT
38PL
Impedancja: 30 kiloomy
Optyczne
Koncentryczne, optyczne
standardowe 19-stykowe
złącze HDMI
BD, DVD, SAT:
640 × 480p przy 60 Hz
720 × 480p przy 59,94/
60 Hz
1440 × 480p przy 59,94/
60 Hz (piksel wysyłany
dwukrotnie)
1280 × 720p przy 59,94/
60 Hz
1920 × 1080i przy 59,94/
60 Hz
1920 × 1080p przy 59,94/
60 Hz
720 × 576p przy 50 Hz
1440 × 576p przy 50 Hz
(piksel wysyłany
dwukrotnie)
1280 × 720p przy 50 Hz
1920 × 1080i przy 50 Hz
1920 × 1080p przy 50 Hz
1920 × 1080p przy 24 Hz
BD, DVD, SAT: liniowy
PCM 7.1-kan./
Dolby Digital/DTS
Głośniki
Głośnik przedni / środkowy
Rodzaj obudowy
Jednostka głośnika
Bass reflex, ekranowany
magnetycznie
stożkowy 40 × 70 mm
Subwoofer
Rodzaj obudowy
Jednostka głośnika
Bass reflex
160 mm, stożkowy
Parametry ogólne
Wymagania dotyczące zasilania
230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy
Włączony: 70 W
Aktywny tryb gotowości
(funkcja Sterowanie
przez HDMI jest
włączona):
1,5 W (minimalnie) do
5 W (maksymalnie)
Tryb gotowości (funkcja
Sterowanie przez HDMI
jest wyłączona): mniej niż
0,3 W
Wymiary (ok.)
1 010 × 550 × 400 mm
(s/w/g)
Waga (ok.)
43 kg
Akcesoria znajdujące się w zestawie
Kabel optyczny (1,5 m) (1)
Pilot zdalnego sterowania (RM-ANU041) (1)
Baterie AA (R6) (2)
Pas podtrzymujący i dwa wkręty (mały/duży) (1)
Półka (1)
Wkręty podtrzymujące półkę (4)
Instrukcja obsługi (1)
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
Słowniczek
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł 2kanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
surround o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
DTS
Technologia kompresji dźwięku została
opracowana przez firmę Digital Theater
Systems, Inc i jest zgodna z 5.1-kanałowym
formatem surround. Format ten składa się z
tylnego kanału stereofonicznego i zawiera
osobny kanał subwoofera. DTS umożliwia
wykorzystanie tych samych 5.1 kanałów
wysokiej jakości cyfrowego dźwięku. Dobrą
separację kanałów osiągnięto dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
ciąg dalszy
39PL
Informacje dodatkowe
Ten format dźwięku stworzony dla kin jest
bardziej zaawansowany niż format Dolby
Surround Pro Logic. W tym formacie
głośniki surround odtwarzają dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania głębokich
basów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten jest nazywany formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako 0.1kanałowy (gdyż działa on tylko w razie
potrzeby odtworzenia efektu głębokiego
basu). W celu uzyskania lepszej separacji
kanałów wszystkie sześć kanałów w tym
formacie zapisywanych jest oddzielnie. Co
więcej, ponieważ wszystkie sygnały są
przetwarzane cyfrowo, występuje mniejszy
spadek jakości sygnału.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI to interfejs umożliwiający
jednoczesne przesyłanie obrazu i dźwięku
przez jedno złącze cyfrowe, zapewniając
wysoką jakość cyfrowego obrazu i dźwięku.
Specyfikacja standardu HDMI umożliwia
obsługę technologii ochrony praw autorskich
HDCP (High-Bandwidth Digital Contents
Protection), obejmującą technologię
kodowania cyfrowego sygnału wideo.
PCM (Pulse Code Modulation)
Metoda konwersji analogowego sygnału
audio na cyfrowy sygnał audio w celu
odtwarzania dźwięku cyfrowego.
S-Force PRO Front Surround
Długoletnie zaangażowanie firmy Sony w
prace nad technologią dźwięku
przestrzennego (i ogromne ilości danych
akustycznych zgromadzone w ich wyniku)
zaowocowało opracowaniem całkowicie
nowej metody przetwarzania oraz
dostosowanego do niej zaawansowanego
procesora DSP, o nazwie S-Force PRO Front
Surround. W porównaniu z poprzednimi
technologiami dźwięku przestrzennego, SForce PRO Front Surround oferuje bardziej
sugestywny efekt odległości i przestrzeni, co
w rezultacie daje prawdziwy efekt dźwięku
przestrzennego bez potrzeby stosowania
tylnych głośników.
S-Master
S-Master to w pełni cyfrowa technologia
wzmacniaczy opracowana przez firmę Sony,
w efektywny sposób minimalizująca
występowanie fragmentacji oraz drgania
dźwięku, zapewniająca doskonałą
wyrazistość dialogów i wierne odtwarzanie
oryginalnego dźwięku. Sekcja wzmacniacza o
niewielkich wymiarach zapewnia większą
moc i ulepszoną sprawność cieplną.
40PL
x.v.Colour
x.v.Colour to bardziej znane określenie
standardu xvYCC wprowadzonego przez
firmę Sony. x.v.Colour jest znakiem
towarowym firmy Sony. xvYCC jest
międzynarodowym standardem przestrzeni
barwnej obrazu.
Standard ten może odnosić się do szerszej
gamy kolorów niż ma to miejsce w obecnie
stosowanych w standardach emisji.
Indeks
A
U
A/V SYNC 32
AUDIO DRC 32
Ustawienie 9
W
D
DIGITAL MEDIA PORT
nawiązywanie połączenia 14
DIMMER 33
DISPLAY 33
DUAL MONO 31
Wyłącznik czasowy 34
Z
Zdalne sterowanie
przed rozpoczęciem eksploatacji 8
Informacje dodatkowe
H
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
nawiązywanie połączenia 10
M
Menu AMP 30
Montaż 9
O
Odtwarzacz (rekorder) Blu-ray Disc
nawiązywanie połączenia 10
Odtwarzacz (rekorder) DVD
nawiązywanie połączenia 10, 12
P
Pilot
obsługa 17
„PlayStation 3”
nawiązywanie połączenia 10
Pole akustyczne 22
Poziom głośników 29
S
S-Force PRO Front Surround 7
T
Tuner satelitarny
nawiązywanie połączenia 10, 12
41PL
(1)
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising