Sony | RHT-G550 | Sony RHT-G550 Istruzioni per l'uso

4-121-123-31(1)
Theatre Stand System
Gebruiksaanwijzing
NL
GB
Istruzioni per l’uso
IT
Bruksanvisning
SE
PL
GB
RHT-G550
© 2009 Sony Corporation
3
WAARSCHUWING
Installeer het toestel niet in een beperkte ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz.
Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende
kaars, op het toestel.
Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het
risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
Plaats ook geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals een vaas op het toestel.
Batterijen of het toestel met batterijen in mogen niet
worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals
zonlicht, vuur en dergelijke.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude
batterijen (in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
2NL
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst
erop dat de meegeleverde batterij van dit product
niet als huishoudelijk afval behandeld mag
worden. Op sommige batterijen kan dit symbool
voorkomen in combinatie met een chemisch
symbool. De chemische symbolen voor kwik
(Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de
batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd
te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle
andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij
bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product of
batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur
verkocht in landen waar de EU-richtlijnen
van kracht zijn.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service-/
garantiedocumenten.
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING................................4
LET OP ....................................................5
Voorzorgsmaatregelen .............................6
Hoofdfuncties...........................................7
Aan de slag
Meegeleverde toebehoren ........................8
De standaard instellen ..............................9
Componenten aansluiten met HDMIaansluitingen ....................................13
Componenten aansluiten zonder HDMIaansluitingen ....................................15
De geluidsuitvoer van de aangesloten
component instellen .........................16
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter
aansluiten .........................................17
Het netsnoer aansluiten ..........................18
De standaard, tv en aangesloten
componenten uitschakelen .............. 36
(Systeem uitschakelen)
De stroomspaarfunctie gebruiken.......... 36
Geavanceerde instellingen
Instellingen en wijzigingen met behulp van
het versterkermenu.......................... 38
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen........................ 42
Technische gegevens............................. 44
Verklarende woordenlijst ...................... 46
Index...................................................... 48
Afspeelopties
Onderdelen en bedieningselementen .....19
Tv kijken ................................................22
Andere componenten gebruiken ............23
NL
GB
Tunerfuncties
Radiozenders vooraf instellen................25
Naar de radio luisteren ...........................26
Vooringestelde zenders een naam
geven................................................27
Het Radio Data System (RDS)
gebruiken .........................................28
Surround-functie
Het surround-effect ................................29
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?.......................32
Voorbereiding voor "BRAVIA"
Sync .................................................32
Blu-ray Disc/DVD afspelen ...................34
(Afspelen met één druk op de
knop)
Het tv-geluid beluisteren via de
standaard ..........................................35
(Geluidscontrole van het systeem)
3NL
WAARSCHUWING
Leun niet op en hang niet aan de
tv wanneer deze op de standaard
is geplaatst.
De tv kan van de standaard
vallen en een ongeval
veroorzaken, wat ernstig
letsel of de dood tot gevolg
kan hebben.
Verplaats de
standaard niet met de tv of
andere apparaten erop
geïnstalleerd.
Verwijder de tv en
andere apparaten
voordat u de
standaard
verplaatst. Indien u
dit niet doet, kan de
standaard uit balans
raken en omvallen, wat ernstig letsel tot gevolg
kan hebben.
Let op dat het netsnoer of de
verbindingskabel niet geklemd
raakt tussen de tv en de
standaard.
• Het netsnoer of de
verbindingskabel kunnen
worden beschadigd, wat brand of
elektrische schokken tot gevolg
kan hebben.
• Let tijdens het verplaatsen van
de standaard op dat het netsnoer
of de verbindingskabel niet vast
komt te zitten onder de standaard.
4NL
Laat kinderen niet op de
standaard klimmen of tussen de
legplanken kruipen.
Als kinderen op de
standaard klimmen of
tussen de legplanken
kruipen, kan dit ernstig
letsel of de dood tot
gevolg hebben als de
standaard omvalt.
Houd de standaard niet vast bij de
basis wanneer u hem verplaatst.
Wanneer u de
Bovenste legplank
standaard
verplaatst, dient
u het onderste
gedeelte van de
bovenste
legplank vast te
houden. Als u
de basis
vasthoudt zoals afgebeeld, loopt u het risico dat
de plint loskomt en dat de standaard valt.
Opmerkingen over de
installatie
LET OP
Plaats geen verhitte voorwerpen,
zoals een hete pan of een ketel,
op de standaard.
Dit kan schade aan de
standaard veroorzaken.
Ga niet op de
standaard staan.
U kunt vallen en zich
verwonden.
Deze standaard is enkel bedoeld
voor de vermelde tv.
Controleer of deze standaard wordt vermeld als
ondersteund product in de gebruiksaanwijzing
van de tv.
• Let op dat uw hand of vingers niet geklemd raken
tussen de tv en de standaard.
• Om te voorkomen dat de standaard uit balans raakt
dient u met het volgende rekening te houden:
– Plaats de standaard op een vaste en vlakke
ondergrond.
– Als u de standaard op een zachte ondergrond
installeert, zoals een mat of een tapijt, leg dan
vooraf een plank op de desbetreffende locatie.
– Installeer de standaard niet in een ruimte met direct
zonlicht of naast een verwarmingstoestel.
– Installeer de standaard niet in een vochtige of
warme ruimte of buitenshuis.
• Om de standaard te verplaatsen zijn er ten minste twee
personen nodig. Verplaats de standaard alleen als de
tv en de andere componenten losgekoppeld zijn.
Indien u dat niet doet, kan de tv van de standaard
vallen, wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
Wanneer u de standaard verplaatst, dient u het
onderste gedeelte van de bovenste legplank vast te
houden. Let op dat uw vingers niet geklemd raken
tijdens het verplaatsen van de standaard.
Opmerking over
draagvermogen
Plaats geen apparaten die zwaarder zijn dan het
voorgeschreven maximumgewicht op de
standaard, zoals aangeduid in de illustratie
hieronder. Anders kan de standaard vallen of
kapot gaan.
40 kg
10 kg
25 kg
5NL
Werking
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Plaats geen andere voorwerpen, zoals een
bloemenvaas of aardewerk, op de standaard.
• Breng geen wijzigingen aan de standaard aan.
• In het geval dat er een voorwerp of vloeistof in de
standaard terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en hem eerst door een deskundige
laten nakijken, alvorens hem weer in gebruik te
nemen.
Spanningsbronnen
• Controleer voor het gebruik van de standaard of de
werkspanning dezelfde is als de plaatselijke
stroomvoorziening. De werkspanning staat vermeld
op het naamplaatje aan de achterkant van de
standaard.
• De standaard blijft onder spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is de standaard
zelf uitgeschakeld.
• Indien u de standaard gedurende langere tijd niet
gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Neem hiervoor de stekker zelf vast; trek nooit aan het
netsnoer.
• Eén uiteinde van de stekker is breder dan het andere
uiteinde uit veiligheidsoverwegingen en past slechts
op één manier in het stopcontact. Indien u de stekker
niet volledig in het stopcontact kunt steken, neem dan
contact op met uw dealer.
• Het netsnoer mag alleen maar in een erkende
werkplaats worden vervangen.
• De stekker wordt gebruikt om het toestel los te
koppelen; verbind het toestel daarom met een
stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Indien u een
afwijking opmerkt aan het toestel, trekt u het snoer
onmiddellijk uit het stopcontact.
Plaatsing
• Plaats de standaard op een plaats met voldoende
ventilatie om oververhitting te voorkomen en de
levensduur van de standaard te verlengen.
• Ga voorzichtig te werk wanneer u de standaard op een
speciaal behandeld oppervlak (met was of olie
behandeld, gepolijst, enz.) plaatst; anders kunnen
vlekken of verkleuringen van het oppervlak optreden.
• De vloer kan worden beschadigd als er zand, vuil enz.
onder de poten van de standaard terechtkomt.
6NL
Alvorens andere componenten aan te sluiten, moet u
eerst de standaard uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact trekken.
Reiniging
Reinig de standaard, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes is
bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
standaard kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony dealer.
Auteursrechten
Deze standaard is uitgerust met Dolby* Digital en Pro
Logic Surround en het DTS** Digital Surround
System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het dubbele-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse
patentnummers: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.487.535 en andere Amerikaanse en
wereldwijde patenten die uitgegeven of in
behandeling zijn. DTS en DTS Digital Surround zijn
gedeponeerde handelsmerken en het DTS-logo en symbool zijn handelsmerken van DTS, Inc. © 19962008 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Deze standaard is uitgerust met High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-technologie.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
"BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation.
"PlayStation" is een handelsmerk van Sony Computer
Entertainment Inc.
Hoofdfuncties
B Eenvoudige aansluiting met HDMI
b
Een wirwar van kabels.
Keurige aansluitingen (pagina 13).
B Eenvoudige bediening met slechts één afstandsbediening van de tv
("BRAVIA" Sync)
b
Aparte afstandsbedieningen voor elke
component.
Handelingen samenvoegen op één
afstandsbediening (pagina 32).
B Eenvoudige surround-instellingen
b
Ik heb veel snoeren en luidsprekers nodig.
S-Force PRO Front Surround
Sony is al lange tijd actief op het gebied van
surround-technologie (en heeft zo grote
hoeveelheden akoestische gegevens verzameld) en
dit heeft tot de ontwikkeling van een gloednieuwe
verwerkingsmethode geleid, alsook geavanceerde
DSP om deze taak efficiënt uit te voeren: de
zogeheten S-Force PRO Front Surroundtechnologie.
In vergelijking met vorige front-surroundtechnologieën reproduceert S-Force PRO Front
Surround een overtuigender gevoel van afstand en
ruimte en biedt zo een ware surroundgeluidsbeleving zonder dat hiervoor
achterluidsprekers nodig zijn.
Eenvoudige instelling met S-Force PRO
Front Surround.
Aanbevolen omgeving voor surroundgeluid
U kunt naar surround-geluid luisteren op de
plaatsen waar het geluid volgens onderstaande
illustratie wordt verspreid.
7NL
Aan de slag
Meegeleverde toebehoren
Controleer de volgende toebehoren in de
verpakking.
De batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
De standaard kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
AA (R6)-batterijen in de batterijhouder en houd
daarbij rekening met de aanduidingen + en –.
Optische kabel (1)
Afstandsbediening (RM-ANU032) (1)
AA (R6)-batterijen (2)
Kabelbinder (1)
Legplank (1)
Ondersteuningspennen legplank (4)
FM-draadantenne (1)
AM-kaderantenne (1)
Gebruiksaanwijzing (1)
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
directe zonnestraling of fel licht. Hierdoor kan de
werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt,
verwijdert u de batterijen om te voorkomen dat ze
gaan lekken en dat er corrosievorming optreedt.
8NL
Voorkomen dat de tv omvalt
Aan de slag
De standaard instellen
Maak de tv stevig vast als
beschermingsmaatregel.
De installatieplaats
Installeer de standaard nadat u alle componenten
op de standaard hebt aangesloten.
Installeer de standaard met een vrije ruimte van
meer dan 5 cm van de muur. Zo kan de warmte
weg en voorkomt u dat de tv valt.
Meer dan
5 cm
U kunt deze standaard in de hoek van een kamer
plaatsen. Om de standaard te kunnen installeren
in de hoek van de kamer, hebt u ongeveer 77 cm
ruimte nodig vanaf de hoek tot aan de voorkant
van de standaard.
Draagriem
Voet van de tv
77 cm
1
Plaats de tv op de standaard.
Plaats de tv in het midden van de standaard,
met de achterkant van de voet tegen de
achterste rand van de standaard.
Opmerking
• Let op dat uw vingers niet geklemd raken tijdens het
opstellen van de standaard.
2
3
4
Maak de draagriem* met een
houtschroef* vast aan de standaard.
Bevestig de draagriem aan de voet van
de tv en maak het vervolgens stevig
vast met een kolomschroef*.
Trek de draagriem aan zodat deze
stevig vastzit.
* Voor verdere details over de draagriem en de
schroeven raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die
bij uw Sony LCD-tv is geleverd.
wordt vervolgd
9NL
De legplank installeren
1
Plaats de ondersteuningspennen van
de legplank (bijgeleverd) recht in de
gaten van de standaard.
U kunt de legplank op drie verschillende
hoogtes plaatsen.
2
3
Sluit de kabels aan op de AMantenneaansluitingen.
De kabels kunnen met elke aansluiting
worden verbonden.
Plaats de legplank zodat de vier
inkepingen op de
ondersteuningspennen rusten.
De schuine rand van de legplank moet naar
voor gericht zijn.
Steek de kabels in de aansluiting door de
klem in te drukken.
Voer in tot hier.
Opmerking
• Let op dat uw handen niet geklemd raken tijdens het
monteren van de legplank.
Opmerking
De AM-kaderantenne
aansluiten
De vorm en de lengte van de antenne werden
speciaal ontworpen om AM-signalen te
ontvangen. Ontmantel de antenne niet en rol ze
niet op.
1
2
Verwijder alleen het kadergedeelte van
de plastic standaard.
Installeer de AM-kaderantenne
(bijgeleverd).
10NL
• Plaats de AM-kaderantenne niet in de buurt van het
toestel of een ander AV-component, want hierdoor
kan ruis ontstaan.
Tip
• Stel de richting van de AM-kaderantenne in voor de
beste AM-ontvangst.
4
Zorg ervoor dat de AM-kaderantenne
stevig is aangesloten door voorzichtig
aan de kabels te trekken.
De kabels samenbundelen
Sluit de FM-draadantenne aan op de 75 Ω
COAXIAL-aansluiting.
U kunt alle kabels van de standaard en andere
componenten samenbundelen met de
kabelbinder (bijgeleverd).
1
Sluit de componenten op de standaard
aan.
Zie pagina 13 tot 17 voor meer informatie.
2
Steek een kabelbinder (bijgeleverd) in
de opening aan de achterkant van de
standaard tot deze vastklikt.
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
75 Ω COAXIAL-aansluiting
Opmerkingen
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Nadat u de FM-draadantenne hebt aangesloten, dient
u deze zo horizontaal mogelijk te plaatsen.
Tip
• Als u slechte FM-ontvangst hebt, gebruikt u best een
coaxkabel van 75 ohm (niet bijgeleverd) om de
bedieningseenheid aan te sluiten op een FMbuitenantenne, zoals hieronder afgebeeld.
FM-buitenantenne
75
Kabelbinder
3
Bundel de kabels samen en steek
vervolgens het uiteinde van de
kabelbinder in de gleuf van de
kabelbinder.
COAXIAL
FM
AM
ANTENNA
Achterkant van de standaard
wordt vervolgd
11NL
Aan de slag
De FM-draadantenne
aansluiten
4
Span de kabelbinder goed aan door aan
het uiteinde te trekken.
De kabelbinder losmaken
1
2
Druk op het hendeltje van de kabelbinder.
Trek de kabelbinder uit de gleuf terwijl u op
het hendeltje drukt.
2
1
De kabelbinder verwijderen van
de achterkant van de standaard
1
2
Druk op de beide lipjes van de kabelbinder.
Trek de kabelbinder eruit terwijl u op de
lipjes drukt.
1
2
1
12NL
We raden u aan componenten op de standaard
aan te sluiten met behulp van een HDMI-kabel.
Met HDMI kunt u op een eenvoudige manier van
geluid en beelden van hoge kwaliteit genieten.
U kunt echter het geluid van de tv niet
beluisteren via de standaard wanneer enkel
de HDMI-kabel is aangesloten; het is
noodzakelijk om de audio-uitgang van de tv te
verbinden met de audio-ingang van de
standaard met behulp van een optische kabel
(of een audiokabel*) om het geluid van de tv te
beluisteren via de standaard.
Door componenten die compatibel zijn met
Sony "BRAVIA" Sync aan te sluiten via
HDMI-kabels, wordt alles eenvoudiger
dankzij de ""BRAVIA" Sync-functies"
(pagina 32).
Sluit het netsnoer aan nadat u alle andere
componenten hebt aangesloten op de standaard.
Tv-beeldscherm, projector, enz.
Audio/video signaal
Audiosignaal
*
B
A
A
Audio-/videosignaal
Satelliettuner,
kabeltelevisietuner enz.
A
A
Audio-/videosignaal
DVD-speler (recorder) enz.
Audio-/videosignaal
Blu-ray Disc-speler (recorder),
"PlayStation 3" enz.
signaalstroom
A HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
B Optische kabel (bijgeleverd)
* Een audiokabel (niet bijgeleverd) kan worden gebruikt wanneer de tv niet over DIGITAL OPTICAL
OUTPUT beschikt.
wordt vervolgd
13NL
Aan de slag
Componenten aansluiten met HDMI-aansluitingen
Tip
• Wanneer de functie Controle voor HDMI van deze
standaard ingeschakeld is, wordt het HDMI-signaal
verzonden van de aangesloten component naar de tv
via de HDMI-verbinding, zelfs als de standaard
uitgeschakeld is (actieve stand-bymodus). Zo kunt u
het beeld en geluid van de component weergeven via
de tv.
Opmerkingen
• De HDMI-aansluiting heeft voorrang als u de
component tegelijkertijd via INPUT OPT, INPUT
COAX en HDMI op de standaard aansluit.
• De INPUT OPT-aansluiting krijgt prioriteit wanneer
u de audio-uitgang van de tv aansluit op zowel de
INPUT OPT- als de INPUT ANALOG-aansluiting
van de standaard.
Opmerkingen over HDMIaansluitingen
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel. Als u
een Standard HDMI-kabel gebruikt, is het
mogelijk dat 1080p-beelden niet correct
worden weergegeven.
• Sony raadt een goedgekeurde HDMI-kabel of
een Sony HDMI-kabel aan.
• Controleer de instelling van de aangesloten
component als de beeldkwaliteit zwak is of als
het geluid niet wordt uitgevoerd door de via de
HDMI-kabel aangesloten component.
• Audiosignalen (bemonsteringsfrequentie,
bitlengte enz.) die via een HDMI-aansluiting
worden verzonden, kunnen door de
aangesloten component worden onderdrukt.
• Het geluid kan worden onderbroken als de
samplesnelheid of het aantal kanalen van
audio-uitvoersignalen van de
afspeelcomponent wordt gewisseld.
• Als de aangesloten component niet compatibel
is met technologie voor bescherming van
auteursrechten (HDCP), is het mogelijk dat het
beeld en/of het geluid van de HDMI TV OUTaansluiting verstoord zijn of niet worden
uitgevoerd.
Controleer in dat geval de technische gegevens
van de aangesloten component.
• We raden het gebruik van een HDMI-DVIconversiekabel af.
14NL
• Wanneer "TV", "FM", "AM" of "DMPORT"
geselecteerd is als ingangsbron voor de
standaard, worden videosignalen van de
HDMI-ingang (SAT/CATV, DVD, BD) die
het laatst werd geselecteerd, uitgevoerd via de
HDMI TV OUT-aansluiting.
Wanneer u een DVD-speler (recorder),
satelliettuner, "PlayStation 2" enz. aansluit die
niet is uitgerust met een
HDMI-aansluiting, verbindt u de
videosignaalaansluiting van dat apparaat
rechtstreeks met de tv en de
audiosignaalaansluiting van het apparaat met de
standaard via de INPUT OPT-aansluiting of de
INPUT COAX-aansluiting.
Het is niet nodig om alle kabels aan te sluiten.
Sluit de audiokabels aan in overeenstemming
met de aansluitingen van uw componenten.
Sluit het netsnoer als laatste aan.
Tv-beeldscherm, projector, enz.
Audiosignaal
Videosignaal
*
B
Videosignaal
A
C
A
of
Audiosignaal
Videosignaal
Satelliettuner, kabeltelevisietuner enz.
Audiosignaal
Videosignaal
DVD-speler (recorder), "PlayStation 2" enz.
A Optische kabel (niet bijgeleverd)
: signaalstroom
B Optische kabel (bijgeleverd)
C Digitale coaxkabel (niet bijgeleverd)
* Een audiokabel (niet bijgeleverd) kan worden gebruikt wanneer de tv niet over DIGITAL OPTICAL
OUTPUT beschikt.
wordt vervolgd
15NL
Aan de slag
Componenten aansluiten zonder HDMI-aansluitingen
Opmerkingen
• Stel "CTRL: HDMI" in op "OFF" in het AMP-menu
van de standaard wanneer u componenten aansluit die
geen HDMI-aansluiting hebben (pagina 34).
Zelfs als "CTRL: HDMI" is ingesteld op "ON", kunt
u gebruik maken van een videorecorder enz. die niet
beschikt over surroundkanalen door de audio- en
video-uitgangen van de videorecorder rechtstreeks op
de tv aan te sluiten in plaats van op de standaard.
• De INPUT OPT-aansluiting krijgt prioriteit wanneer
u de audio-uitgang van de tv aansluit op zowel de
INPUT OPT- als de INPUT ANALOG-aansluiting
van de standaard.
16NL
De geluidsuitvoer van de
aangesloten component
instellen
Afhankelijk van de instellingen voor de audiouitgang van de aangesloten component, kan het
geluid mogelijk alleen in 2-kanaals formaat
worden uitgevoerd. Stel in dat geval de
aangesloten component in om het geluid uit te
voeren in multikanaals formaat (PCM, DTS,
Dolby Digital). Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de aangesloten
component werd geleverd voor meer informatie
over de instellingen voor de audio-uitgang.
U kunt het geluid van de aangesloten component
beluisteren via de standaard door de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter aan te sluiten.
Aan de slag
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter aansluiten
Sluit het netsnoer als laatste aan.
: signaalstroom
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
Opmerkingen
• Sluit de DIGITAL MEDIA PORT-adapter niet aan of
koppel deze niet los terwijl de standaard is
ingeschakeld.
• Wanneer u de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
aansluit, dient u ervoor te zorgen dat het aansluitstuk
wordt geplaatst met de pijl gericht in de richting van
de pijl op de DMPORT-aansluiting. Als u de
DIGITAL MEDIA PORT-adapter wilt loskoppelen,
houdt u A ingedrukt en trekt u het aansluitstuk naar
buiten.
A
17NL
Het netsnoer aansluiten
Sluit alle andere componenten of tv's aan op het toestel voordat u het netsnoer van de standaard aansluit
op een stopcontact.
Opmerking
• Sluit het toestel aan op een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Indien u een afwijking opmerkt aan het toestel,
trekt u de stekker van het netsnoer onmiddellijk uit het stopcontact.
18NL
Afspeelopties
Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.
Uitleesvenster op het voorpaneel
Knoppen en indicators op het
voorpaneel
Knoppen en indicators op het voorpaneel
POWER/
ACTIVE STANDBY
A POWER/ACTIVE STANDBY-indicator
Brandt als volgt:
Groen: De standaard is ingeschakeld.
Oranje: De functie Controle voor HDMI is
actief, hoewel de standaard is
uitgeschakeld.
Uit:
De standaard is uitgeschakeld en de
functie Controle voor HDMI is niet
actief.
INPUT SELECTOR
VOLUME
B ?/1 (aan/wachtstand)
Druk hierop om de standaard in of uit te
schakelen.
C INPUT SELECTOR
Druk hierop om de invoerbron voor het
afspelen te selecteren.
Bij elke druk op de knop wijzigt de
invoersbron cyclisch als volgt:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t FM
t AM t DMPORT t TV …..
D VOLUME +/–
Druk hierop om het volumeniveau te
wijzigen.
wordt vervolgd
19NL
Afspeelopties
Onderdelen en bedieningselementen
Uitleesvenster op het voorpaneel
Over de aanduidingen in het uitleesvenster op het voorpaneel
A Indicators voor audioformaten
Lichten op afhankelijk van het audioformaat
dat wordt gedecodeerd.
D : Dolby Digital
PLII : Dolby Pro Logic II
LPCM : lineaire PCM
DTS : DTS
B SLEEP (41)
Knippert wanneer de Sleep Timer actief is.
C TUNED (25)
Licht op bij ontvangst van een radiozender.
D HDMI (13, 43)
Licht op wanneer een HDMI-apparaat
wordt gebruikt.
E ST/MONO (25)
Licht op wanneer de radio stereo- dan wel
monosignalen ontvangt.
F COAX/OPT
Licht op afhankelijk van het type kabel dat
u gebruikt.
G
(afstandsbedieningssensor) (44)
Richt de afstandsbediening in deze richting.
H MUTING
Licht op wanneer het geluid is
uitgeschakeld.
I Weergavezone meldingen
Geeft het volume, de gekozen invoerbron,
het audio-invoersignaal enz. weer.
J NIGHT (31)
Brandt in de stand NIGHT.
20NL
G TUNING +/–
Afstandsbediening
Druk hierop om een radiozender te
selecteren (pagina 25, 26).
I SOUND FIELD +/–
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Druk hierop om het geluidsveld te kiezen
(pagina 29).
J VOLUME +/–
Druk hierop om het volumeniveau te wijzigen.
K MUTING
RETURN
MENU
Druk hierop om het geluid uit te schakelen.
L NIGHT
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
M PRESET +/–
MUTING
VOLUME
Druk hierop om de NIGHT-modus te
activeren (pagina 31).
SOUND FIELD
Druk hierop om een vooringestelde
radiozender te selecteren (pagina 26).
N O RETURN
Druk hierop om terug te keren naar het
vorige menu.
O DISPLAY
Druk hierop om de informatie in het
uitleesvenster op het voorpaneel te wijzigen.
P INPUT SELECTOR +/–
Toetsen voor de bediening van
deze standaard
A ?/1 (aan/wachtstand)
Druk hierop om de standaard in of uit te
schakelen.
B LEVEL
Druk hierop om het niveau van de
middenluidspreker en de subwoofer aan te
passen. Deze instelling wordt toegepast
voor alle geluidsvelden.
C AMP MENU
Druk hierop om het menu van de standaard
weer te geven (pagina 38).
D C, X, x, c of
Druk op C, X, x of c om de instellingen te
selecteren. Druk vervolgens op
om de
selectie te activeren.
E MENU
Druk hierop om een radiozender vooraf in te
stellen of om de vooringestelde zender een
naam te geven (pagina 25, 27).
F DIMMER
Druk hierop om de helderheid te selecteren
van het uitleesvenster op het voorpaneel.
U kunt twee verschillende niveaus kiezen.
Druk hierop om een ingangsbron, zoals de
tuner, of een andere aangesloten component
te selecteren.
Bij elke druk op de knop wijzigt de
invoersbron cyclisch als volgt:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
FM y AM y DMPORT y TV …..
Toetsen voor de bediening van
een aangesloten component via
DMPORT-verbinding
Wat hierna volgt, geldt enkel als voorbeeld.
Afhankelijk van de component is het mogelijk
dat de volgende handelingen niet mogelijk zijn
of anders verlopen dan beschreven.
D C, X, x, c of
Druk hierop om een menu-item te selecteren
en de selectie te bevestigen.
E MENU
Druk hierop om het MENU weer te geven.
G m/M
Druk hierop om de disc snel terug of vooruit
te spoelen tijdens weergave.
H N (weergave)/X (pauze)/x (stop)
Toetsen weergavemodus.
wordt vervolgd
21NL
Afspeelopties
INPUT SELECTOR
M ./>
Druk hierop om hoofdstukken over te slaan.
Tv kijken
N O RETURN
Druk hierop om terug te keren naar het
vorige menu.
O DISPLAY
INPUT SELECTOR
Druk hierop om de instelling te selecteren
voor het uitleesvenster op het voorpaneel.
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
Zet de tv aan en kies een programma.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
2
3
4
Schakel de standaard in.
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "TV" verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Pas het volume aan door op VOLUME
+/– te drukken.
Tip
• Het geluid kan via de tv-luidspreker worden
weergegeven. Verlaag in dit geval het volume van de
luidspreker van de tv tot het minimum.
22NL
Tip
Andere componenten
gebruiken
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
LEVEL
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
RETURN
AMP MENU
Blu-ray Disc, DVD,
"PlayStation 2" of
"PlayStation 3" gebruiken
1
2
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
3
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
Afspeelopties
INPUT SELECTOR
• Het geluid kan via de tv-luidspreker worden
weergegeven. Verlaag in dit geval het volume van de
luidspreker van de tv tot het minimum.
4
Schakel de tv in.
Schakel de Blu-ray Disc/DVD-speler
(-recorder), "PlayStation 2" of
"PlayStation 3" in en schakel
vervolgens de standaard in.
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "BD" of "DVD"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Wijzig de tv-ingang.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
5
Speel de disc af.
Tip
Een satelliettuner of
kabeltelevisietuner gebruiken
1
Schakel de tv in.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
2
3
4
Schakel de satelliettuner/
kabeltelevisietuner en de standaard in.
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "SAT/CATV"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Een aangesloten component
bedienen via DMPORTverbinding
1
Wijzig de tv-ingang.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
5
• Zelfs als u Dolby True HD, Dolby Digital Plus of
DTS-HD afspeelt via een aangesloten component die
compatibel is met deze geluidsformaten, worden deze
formaten door de standaard verwerkt als Dolby
Digital of DTS. Wanneer u deze hoogwaardige
geluidsformaten afspeelt, stelt u indien mogelijk de
aangesloten component in om het geluid uit te voeren
in multikanaals-PCM.
2
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "DMPORT"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Start het afspelen van de aangesloten
component.
Pas het volume aan door op VOLUME
+/– te drukken.
wordt vervolgd
23NL
Tip
• U kunt genieten van een optimale geluidskwaliteit van
draagbare audiocomponenten in elk geluidsveld
behalve "STANDARD", samen met het effect van
Portable Audio Enhancer.
Opmerkingen
• Wanneer u de video-uitgang van de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter verbindt met de video-ingang
van de tv, stelt u "CTRL: HDMI" in op "OFF" in het
AMP-menu van de standaard (pagina 34). De beelden
van een component aangesloten op de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter worden niet weergegeven op
een tv als "CTRL: HDMI" is ingesteld op "ON".
• Om het geluid van een component te beluisteren
zonder dat er beelden worden weergegeven wanneer
"CTRL: HDMI" ingesteld is op "ON", schakelt u eerst
de tv uit en herstart u de standaard.
Als u de standaard eerst herstart en pas daarna de tv
uitschakelt, worden alle componenten die aangesloten
zijn op de tv uitgeschakeld door de functie Controle
voor HDMI.
24NL
5
.
Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Tunerfuncties
Radiozenders vooraf
instellen
7
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
Druk op
.
"Complete!" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en de zender wordt
opgeslagen.
SUBWOOFER
LEVEL
Druk op X/x om het gewenste
vooringestelde nummer te selecteren.
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
TUNING
+/–
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
8
9
Druk op MENU.
Herhaal 2 tot 8 om andere zenders op te
slaan.
Het vooringestelde nummer
wijzigen
Begin opnieuw vanaf stap 3.
1
2
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "FM" of "AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Houd TUNING + of – ingedrukt tot het
automatisch scannen start.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor
stereoprogramma) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel. "MONO"
verschijnt voor monaurale programma's.
3
4
Druk op MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x om
"Memory?" te kiezen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
25NL
Tunerfuncties
6
U kunt 20 FM-radiozenders en 10 AMradiozenders vooraf instellen. Voordat u op een
zender afstemt, dient u het volume te verlagen tot
het minimum.
INPUT
SELECTOR
+/–
Druk op
Naar de radio luisteren
Stel eerst radiozenders in het geheugen van de
standaard in (zie "Radiozenders vooraf instellen"
(pagina 25)).
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Radiozenders die niet vooraf zijn
ingesteld beluisteren
Gebruik handmatig of automatisch afstemmen in
stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING + of – voor
handmatig afstemmen.
Houd TUNING + of – ingedrukt voor
automatisch afstemmen. Het automatisch
afstemmen stopt wanneer de standaard op een
zender afstemt. Druk op TUNING + of – om het
automatisch afstemmen handmatig te stoppen.
Als een FM-programma ruis bevat
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
Als een FM-programma ruis bevat, kunt u monoontvangst selecteren. Het stereo-effect valt weg
maar de ontvangst is beter.
1
2
Druk op MENU.
3
Druk op X/x om "MONO" te selecteren.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "FM Mode?"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
• STEREO: stereo-ontvangst.
• MONO: mono-ontvangst.
4
Druk op
.
De instelling wordt gebruikt.
1
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "FM" of "AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Het toestel stemt af op de laatst ontvangen
zender.
2
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de vooringestelde zender te
selecteren.
Telkens als u op de toets drukt, stemt de
standaard af op een vooringestelde zender.
3
Pas het volume aan door op VOLUME
+/– te drukken.
De radio uitschakelen
Druk op "/1 om de standaard uit te schakelen.
Druk op INPUT SELECTOR + of – om over te
schakelen naar een andere functie.
26NL
5
Druk op MENU.
Tip
• Als u de ontvangst wilt verbeteren, richt u de FMdraadantenne (bijgeleverd) opnieuw.
Als u een verkeerd teken
invoert
Vooringestelde zenders
een naam geven
7
Druk op
.
"Complete!" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en de naam van het
station is bewaard.
Opmerking
• U kunt geen naam invoeren voor vooraf ingestelde
zenders van het Radio Data System (RDS)
(pagina 28).
1
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "FM" of "AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Het toestel stemt af op de laatst ontvangen
zender.
2
3
4
5
6
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de vooringestelde zender te
selecteren waarvoor u een indexnaam
wilt aanmaken.
Druk op MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x om "Name
In?" te kiezen in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Druk op
.
Voer een naam in met behulp van
C/X/x/c.
Druk op X/x om een teken te selecteren en
druk vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te verplaatsen.
Letters, cijfers en andere symbolen kunnen
worden ingevoerd voor de naam van een
radiozender.
8
Druk op MENU.
Tip
• U kunt de frequentie controleren in het uitleesvenster
op het voorpaneel door herhaaldelijk op DISPLAY te
drukken.
De zendernaam of frequentie
bekijken in het uitleesvenster
op het voorpaneel
Als de standaard is ingesteld op "FM" of "AM",
kunt u de frequentie controleren in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op DISPLAY.
Telkens wanneer u op DISPLAY drukt, worden
de zendernaam en de frequentie afwisselend
weergeven in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Tips
• De zendernaam wordt weergegeven als u een naam
hebt ingevoerd voor een vooringestelde zender.
• De frequentie in het uitleesvenster op het voorpaneel
wijzigt na enkele seconden in de zendernaam.
27NL
Tunerfuncties
U kunt een naam invoeren voor een vooraf
ingestelde zender. Deze namen (bijvoorbeeld
"XYZ") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt
geselecteerd.
Let op dat slechts één naam kan worden
ingevoerd voor elke vooringestelde zender.
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen begint te knipperen en druk
vervolgens op X/x om het gewenste teken te
selecteren.
Het Radio Data System
(RDS) gebruiken
Wat is het Radio Data System?
Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst
die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende
informatie samen met het gebruikelijke
programmasignaal kunnen verzenden. Deze
tuner beschikt over handige RDS-functies, zoals
de weergave van de zendernaam. RDS is alleen
beschikbaar voor FM-zenders*.
* Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een
gelijkaardige dienst. Als u niet vertrouwd bent met
het RDS-systeem, neem dan contact op met uw
plaatselijke radiozenders voor meer informatie over
RDS-diensten in uw regio.
RDS-uitzendingen ontvangen
Selecteer gewoon een zender van de
FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender die RDSdiensten aanbiedt, wijzigt de frequentie in het
uitleesvenster op het voorpaneel in de
zendernaam*.
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam niet in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Opmerking
• RDS werkt mogelijk niet correct als de zender waarop
u hebt afgestemd het RDS-signaal niet correct
verzendt of als de signaalsterkte zwak is.
Tip
• Wanneer een zendernaam wordt weergegeven, kunt u
de frequentie controleren door herhaaldelijk op
DISPLAY te drukken.
28NL
Surround-functie
Het surround-effect
Het geluidsveld kiezen
Surround-functie
Deze standaard kan multikanaals surround-geluid produceren. U kunt kiezen uit een van de
geoptimaliseerde voorgeprogrammeerde geluidsvelden van de standaard.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Druk op SOUND FIELD +/–.
Het huidige geluidsveld verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op de toets SOUND FIELD +/– verandert het uitleesvenster cyclisch als volgt:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC y JAZZ
y CLASSIC y ROCK y POP y LIVE y FLAT y STANDARD …..
wordt vervolgd
29NL
Beschikbare geluidsvelden
Geschikte bron
Geluidsveld
Effect
Alles
STANDARD
Geschikt voor verschillende bronnen.
Videobron
MOVIE*
Geeft krachtig en realistisch geluid weer, samen met heldere
dialogen.
DRAMA *
Ideaal voor dramatische films.
NEWS*
Geeft de stem van de omroeper duidelijk weer.
SPORTS*
Geeft de spelcommentaar duidelijk weer, in combinatie met een
realistisch geluid met surround-effecten, zoals gejuich, enz.
GAME*
Geeft een krachtig en realistisch geluid weer, dat uiterst geschikt
is voor het spelen van videogames.
MUSIC*
Ideaal voor muziekprogramma's of muziekvideo's op Blu-ray
Discs/DVD's.
Muziekbron
JAZZ
Geeft de sfeer van een jazzclub weer.
CLASSIC
Geeft de sfeer van een klassiek concert weer.
ROCK
Geeft een krachtig geluid weer, dat uiterst geschikt is voor het
beluisteren van rockmuziek.
POP
Geeft een opwekkend geluid weer, dat uiterst geschikt is voor het
beluisteren van popmuziek.
LIVE
Geeft de sfeer van een live-optreden weer.
FLAT
Speelt alle muziek in stereo zonder effecten.
* Deze geluidsvelden zijn niet beschikbaar wanneer "DMPORT" is geselecteerd door te drukken op INPUT
SELECTOR.
Tips
• U kunt een verschillend geluidsveld instellen voor elke invoerbron.
• De standaardinstelling van het geluidsveld voor "DMPORT" is "FLAT" en voor andere bronnen "STANDARD".
• Wanneer "DMPORT" is geselecteerd door te drukken op INPUT SELECTOR, voert de middenluidspreker geen
geluid uit.
• Afhankelijk van het ingangssignaal (bv. bij monaurale programma's) produceren sommige luidsprekers geen
geluid.
• De middenluidspreker voert geen geluid uit in een geluidsveld dat geschikt is voor een muziekbron.
• Als u op een tv-afstandsbediening van Sony drukt op de knop THEATRE wanneer "CTRL: HDMI" ingesteld is op
"ON", wijzigt het geluidsveld in "MOVIE" (bij sommige Sony-tv's is dit niet het geval).
30NL
Geluid beluisteren aan laag
volume (NIGHT-modus)
De geluidseffecten en de dialogen zijn zelfs aan
een laag volumeniveau duidelijk hoorbaar met
deze functie. Met deze functie kunt u 's nachts
nog meer van geluid genieten.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT
Surround-functie
INPUT SELECTOR
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Druk op NIGHT.
Druk nogmaals op NIGHT om de nachtmodus te
annuleren.
Tip
• U kunt Dolby Digital-geluid beluisteren aan een laag
volume met behulp van AUDIO DRC (pagina 40).
31NL
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?
Door Sony-componenten die compatibel zijn
met "BRAVIA" Sync te verbinden met een
HDMI-kabel (niet bijgeleverd), wordt de
bediening als volgt vereenvoudigd:
• Afspelen met één druk op de knop: wanneer u
een component afspeelt zoals een Blu-ray Disc/
DVD-speler (recorder), schakelt de tv
automatisch in en schakelt deze over naar de
geschikte HDMI-ingang.
• Geluidscontrole van het systeem: terwijl u tvkijkt kunt u kiezen om het geluid uit te voeren
via de luidspreker van de tv of de luidsprekers
van de standaard.
• Systeem uitschakelen: wanneer u de tv
uitschakelt, worden de standaard en de
aangesloten componenten ook tegelijkertijd
uitgeschakeld.
Voorbereiding voor
"BRAVIA" Sync
Als u "BRAVIA" Sync wilt gebruiken, schakelt
u de functie Controle voor HDMI in voor de
aangesloten component.
Wanneer u een Sony-tv met de functie Controle
voor HDMI aansluit, kan de functie Controle
voor HDMI tegelijk worden ingesteld voor de
standaard en de aangesloten component door de
functie Controle voor HDMI van de tv in te
stellen.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
"BRAVIA" Sync is compatibel met een Sony-tv,
Blu-ray Disc/DVD-speler, AV-versterker, enz.,
met de functie Controle voor HDMI.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
CONTROLE VOOR HDMI is een standaard
voor een wederzijdse controlefunctie gebruikt
door CEC (Consumer Electronics Control) voor
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
De functie Controle voor HDMI
werkt niet correct in de volgende
gevallen:
• Wanneer u deze standaard verbindt met een
component die niet compatibel is met de
functie Controle voor HDMI.
• Wanneer u de standaard en componenten
verbindt via een andere verbinding dan HDMIverbinding.
We raden u aan deze standaard aan te sluiten op
producten die zijn uitgerust met "BRAVIA"
Sync.
Opmerking
• Afhankelijk van de aangesloten component, werkt de
functie Controle voor HDMI mogelijk niet.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de component.
32NL
1
2
3
Zorg ervoor dat de standaard is
aangesloten op de tv en de aangesloten
componenten (die compatibel moeten
zijn met de functie Controle voor HDMI)
met behulp van HDMI-kabels (niet
bijgeleverd).
Schakel de standaard, de tv en de
aangesloten componenten in.
Selecteer de ingang van de standaard
die is verbonden met de component die
u wilt weergeven (SAT/CATV, DVD, BD)
en wijzig de HDMI-ingang van de tv
zodat het beeld van de aangesloten
component wordt weergegeven.
4
Geef de lijst met de HDMI-componenten
weer in het tv-menu en schakel de
functie Controle voor HDMI in voor de
aangesloten componenten.
Opmerking
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer
informatie over het instellen van de tv en de
aangesloten componenten.
Als "SCANNING" of "COMPLETE"
niet verschijnt na het uitvoeren
van de bovenstaande stappen
Schakel de functie Controle voor HDMI apart in
voor de standaard en de aangesloten component.
1
2
3
4
5
Voer de stappen van "Voorbereiding voor
"BRAVIA" Sync" en "Als "SCANNING" of
"COMPLETE" niet verschijnt na het uitvoeren
van de bovenstaande stappen" opnieuw uit.
Opmerkingen
• Tijdens het instellen van de functie Controle voor
HDMI voor de standaard, werkt de functie
Geluidscontrole van het systeem niet.
• Als de functie Controle voor HDMI niet tegelijk kan
worden ingesteld voor de aangesloten component
door "CONTROLE VOOR HDMI" van de tv in te
stellen, stel dan de functie Controle voor HDMI in
met behulp van het menu van de aangesloten
component.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer
informatie over het instellen van de tv en de
aangesloten componenten.
Tip
• De standaardinstelling van de functie Controle voor
HDMI van de standaard is "ON".
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "CTRL:
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om "ON" te selecteren.
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld. De
functie Controle voor HDMI wordt
ingeschakeld.
6
Schakel de functie Controle voor HDMI
van de aangesloten component in.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor
meer informatie over het instellen van de
aangesloten component.
7
Selecteer de ingang van de standaard
aangesloten op de component
waarvoor u de functie Controle voor
HDMI wilt gebruiken (SAT/CATV, DVD,
BD) en herhaal stap 6.
wordt vervolgd
33NL
"BRAVIA" Sync-functies
De functie Controle voor HDMI wordt
tegelijkertijd ingeschakeld voor de
standaard en de aangesloten component.
Tijdens de instelling verschijnt
"SCANNING" in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Nadat de instelling is voltooid,
verschijnt "COMPLETE" in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Wacht tot
het instellen voltooid is.
Als u een component toevoegt of
opnieuw aansluit
De functie Controle voor HDMI
uitschakelen
Schakel de functie Controle voor HDMI uit
wanneer u componenten aansluit die niet
compatibel zijn met "BRAVIA" Sync of die niet
uitgerust zijn met een HDMI-aansluiting enz.
Blu-ray Disc/DVD afspelen
(Afspelen met één druk op de knop)
Speel een aangesloten component af.
De tv wordt automatisch ingeschakeld en
schakelt over naar de geschikte HDMI-ingang.
Tip
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om "CTRL: HDMI" te
selecteren en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om "OFF" te selecteren.
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
34NL
• Zelfs als de standaard uitgeschakeld is (actieve standbymodus), wordt het HDMI-signaal verzonden van de
aangesloten component naar de tv via de HDMIverbinding. Zo kunt u het beeld en geluid van de
component weergeven via de tv.
Opmerking
• Afhankelijk van de tv wordt het begin van de inhoud
mogelijk niet weergegeven.
Het tv-geluid beluisteren
via de standaard
(Geluidscontrole van het systeem)
U kunt het tv-geluid beluisteren via de luidsprekers
van de standaard door middel van een eenvoudige
handeling. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de tv voor meer informatie.
INPUT SELECTOR
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
1
2
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
Wanneer de functie Geluidscontrole van het
systeem actief is en de uitvoermethode
automatisch wijzigt van de luidspreker van de tv
naar de luidspreker van de standaard, is het
mogelijk dat een luid geluid wordt uitgevoerd,
afhankelijk van het volumeniveau van de
standaard. U kunt dit voorkomen door het
maximale volumeniveau te beperken.
3
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
4
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "VOL
LIMIT" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om het gewenste maximale
volumeniveau te selecteren.
MUTING
VOLUME
Het maximale volumeniveau wijzigt als
volgt:
SOUND FIELD
MAX y 49 y 48..... 2 y 1 y MIN
5
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen
Druk op ?/1 om de standaard in te
schakelen.
Het geluid wordt via de luidspreker van de
standaard weergegeven. Het geluid wordt via de
luidspreker van de tv weergegeven wanneer u de
standaard uitschakelt.
Opmerkingen
• Wanneer u de tv inschakelt voordat deze standaard
wordt ingeschakeld, wordt er eventjes geen tv-geluid
weergegeven.
• Wanneer u een tv aansluit die niet over de functie
Geluidscontrole van het systeem beschikt, werkt de
functie Geluidscontrole van het systeem niet.
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de functie
Controle voor HDMI wordt ingeschakeld.
• Deze functie is niet beschikbaar wanneer de
uitvoermethode wijzigt van de luidspreker van de
standaard naar de luidspreker van de tv.
Tips
• We raden u aan het maximale volumeniveau iets lager
in te stellen dan het volume waarnaar u gewoonlijk
luistert.
• Ongeacht het volumeniveau dat u instelt, kunt u de
toets VOLUME +/– op de standaard en de
afstandsbediening gebruiken.
• Als u het maximale volumeniveau niet wilt beperken,
selecteert u "MAX".
Tip
• U kunt het volume aanpassen en het geluid van de
standaard uitschakelen met behulp van de
afstandsbediening van de tv.
35NL
"BRAVIA" Sync-functies
CENTER
De functie Volumelimiet
gebruiken
De standaard, tv en
aangesloten componenten
uitschakelen
(Systeem uitschakelen)
Wanneer u de tv uitschakelt met behulp van de
toets POWER op de afstandsbediening van de tv,
worden de standaard en de aangesloten
componenten automatisch uitgeschakeld.
De stroomspaarfunctie
gebruiken
Als een tv compatibel met "BRAVIA" Sync
aangesloten is op de standaard, de standaard in
de actieve stand-bymodus staat en de tv wordt
uitgeschakeld, dan stopt de transmissie van het
HDMI-signaal en vermindert het
energieverbruik.
INPUT SELECTOR
Tip
• Als de tv wordt uitgeschakeld en de stand-bymodus
actief is, vermindert het energieverbruik van de
standaard wanneer de stroomspaarfunctie geactiveerd
is.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Opmerking
RETURN
• Afhankelijk van de status worden de aangesloten
componenten mogelijk niet uitgeschakeld. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de aangesloten
componenten voor meer informatie.
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
SOUND FIELD
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om "POWER SAVE" te
selecteren en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om de instelling te
selecteren.
• ON: Vermindert het energieverbruik in
de actieve stand-bymodus.
Transmissie van het HDMI-signaal
gebeurt alleen wanneer de tv is
ingeschakeld.
36NL
• OFF: Geen vermindering. Transmissie
van het HDMI-signaal is doorlopend
actief, zelfs wanneer de standaard
uitgeschakeld is (actieve standbymodus).
5
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen
"BRAVIA" Sync-functies
• De stroomspaarfunctie werkt mogelijk niet voor
sommige tv's die compatibel zijn met "BRAVIA"
Sync. Stel in dit geval "POWER SAVE" in op "OFF".
• Afhankelijk van de component kan het even duren
voor beeld of geluid wordt uitgevoerd.
37NL
3
Geavanceerde instellingen
Tip
Instellingen en wijzigingen
met behulp van het
versterkermenu
Het AMP-menu gebruiken
Met AMP MENU op de afstandsbediening
kunnen de volgende items worden ingesteld.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL:
HDMI
VOL
LIMIT**
ON
OFF
MAX, 49, 48, .....
2, 1, MIN
POWER
SAVE**
DUAL
MONO
A/V SYNC
ON
OFF
MAIN
SUB
MAIN/SUB
ON
OFF
AUDIO
DRC
DISPLAY
SLEEP
MAX
STD
OFF
ON
OFF
OFF, 10M, 20M, .....
80M, 90M
* Zie ""BRAVIA" Sync-functies" (pagina 32).
** Deze instelling verschijnt alleen wanneer "CTRL:
HDMI" is ingesteld op "ON".
1
2
Druk op AMP MENU om het AMP-menu
te activeren.
Druk herhaaldelijk op C/X/x/c om het
item en de instelling te selecteren.
38NL
Druk op AMP MENU om het AMP-menu
uit te schakelen.
• Deze instellingen worden ook bewaard als u het
netsnoer loskoppelt.
De volgende pagina's geven meer informatie
over elke instelling.
Multiplex broadcastgeluidsweergave (DUAL MONO)
De vertraging tussen beeld en
geluid aanpassen (A/V SYNC)
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk als de standaard een AC-3 multiplex
zendsignaal ontvangt.
U kunt het geluid vertragen met deze functie als
het beeld trager is dan het geluid.
Opmerking
INPUT SELECTOR
• Om een AC-3 signaal te ontvangen, moet u een digitale
satelliettuner op de standaard aansluiten met een
optische kabel of coaxkabel en de digitale uitgangsstand
van de digitale satelliettuner instellen op AC-3.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
INPUT SELECTOR
RETURN
CENTER
MENU
SUBWOOFER
PRESETLEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
Geavanceerde instellingen
DISPLAY
SOUND FIELD
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1
2
1
2
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DUAL
MONO" verschijnt en druk vervolgens
op
3
Druk op X/x om het gewenste geluid te
selecteren.
speelt enkel het
hoofdkanaal af.
• SUB:
speelt enkel het subkanaal af.
• MAIN/SUB: het hoofdgeluid wordt
weergegeven door de
linkerluidspreker en het
subgeluid door de
rechterluidspreker.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "A/V
SYNC" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om de instelling te
selecteren.
• OFF: geen regeling.
• ON: synchroniseert beeld en geluid.
of c.
• MAIN:
4
3
Druk op AMP MENU.
4
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen
• U kunt de vertraging tussen geluid en beeld mogelijk
niet perfect aanpassen met deze functie.
• Deze functie is alleen nuttig voor invoer van Dolby
Digital, DTS en lineaire PCM (2-kanaals) via
coaxkabel (audio), optische kabel (audio) of HDMI.
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
wordt vervolgd
39NL
Dolby Digital-geluid aan een
laag volume beluisteren
(AUDIO DRC)
De weergave-instelling
wijzigen (DISPLAY)
U kunt de weergave-instelling wijzigen.
Versmalt het dynamische bereik van het
geluidsspoor. Dit is handig om films aan laag
volume te bekijken. AUDIO DRC werkt alleen
met Dolby Digital-bronnen.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
RETURN
DISPLAY
LEVEL
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
PRESET-
TUNING+
MUTING
VOLUME
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
MENU
PRESET-
MENU
AMP MENU
SOUND FIELD
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1
2
1
2
3
Druk op AMP MENU.
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
40NL
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"DISPLAY" verschijnt en druk
vervolgens op
of c.
Druk op X/x om de instelling van het
uitleesvenster op het voorpaneel te
selecteren.
• ON: het uitleesvenster wordt altijd
weergegeven.
• OFF: het uitleesvenster wordt enkele
seconden weergegeven wanneer u
de standaard bedient.
Druk op X/x om de instelling te
selecteren.
• OFF: geen compressie van het
dynamische bereik.
• STD: het geluidsspoor wordt
weergegeven met het dynamische
bereik dat de opname-ingenieur
voor ogen had.
• MAX: het dynamische bereik wordt
maximaal gecomprimeerd.
4
3
Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO
DRC" verschijnt en druk vervolgens op
of c.
Druk op AMP MENU.
Opmerking
• Het uitleesvenster wordt voortdurend
weergegeven als de functie
geluidsonderdrukking actief is, zelfs als u
"DISPLAY" op "OFF" instelt.
4
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
Gebruik van de sleep timer
U kunt de standaard op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 10 minuten.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
Geavanceerde instellingen
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SLEEP"
verschijnt en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om de gewenste
vooringestelde tijd te selecteren.
De minutenweergave (resterende tijd)
wijzigt als volgt:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
4
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
• Deze functie geldt enkel voor deze standaard, niet
voor de aangesloten tv of andere componenten.
41NL
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik
van deze standaard, probeer die dan eerst zelf op
te lossen aan de hand van de onderstaande lijst.
Als het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Algemeen
Het toestel wordt niet ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Wanneer "PROTECTOR" en "PUSH POWER"
afwisselend verschijnen in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op ?/1 om de standaard uit te schakelen
en controleer het volgende item nadat
"STANDBY" verdwijnt.
• Worden de ventilatiegaten van de standaard
door iets geblokkeerd?
Nadat u het bovenstaande item hebt
gecontroleerd en eventuele problemen hebt
opgelost, kunt u de standaard inschakelen.
Indien u de oorzaak van het probleem niet
kunt vinden, zelfs nadat u bovenstaand item
hebt gecontroleerd, neem dan contact op met
de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Dolby Digital of DTS multikanaals geluid wordt
niet gereproduceerd.
• Controleer of de Blu-ray Disc, DVD, enz.
die wordt afgespeeld, is opgenomen in
Dolby Digital- of DTS-formaat.
• Controleer tijdens het aansluiten van de Bluray Disc, DVD-speler, enz. op de digitale
ingangen van de standaard de audioinstelling (instellingen voor de audiouitgang) van de aangesloten component.
Het surround-effect kan niet worden bekomen.
• Afhankelijk van het digitale signaal werkt de
surround-verwerking mogelijk niet
(pagina 29). Om het ingangssignaal te
controleren, drukt u op INPUT SELECTOR
op de standaard en selecteert u de ingang
opnieuw. Wanneer de ingang wordt
42NL
gewijzigd, verschijnt het type invoersignaal
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Als "2.0ch" of "1.0ch" wordt weergegeven,
gaat het om een stereo- of monaurale
geluidsbron die geen surroundgeluid bevat.
Als "5.1ch" wordt weergegeven, bevat de
geluidsbron wel surroundgeluid maar is het
mogelijk dat het effect hiervan beperkt is,
afhankelijk van het programma of de disc.
De luidsprekers produceren geen of slechts
een heel zwak geluid.
• Druk op VOLUME + en controleer het
volumeniveau.
• Druk op MUTING of VOLUME + om de
geluidsonderdrukking te annuleren.
• Druk op SOUND FIELD +/– en controleer
het geselecteerde geluidsveld.
• Bij sommige geluidsbronnen is het
geluidseffect van de luidsprekers minder
uitgesproken.
Het geluid wordt trager weergegeven dan de
tv-beelden.
• Stel "A/V SYNC" in op "OFF" als
"A/V SYNC" op "ON" is ingesteld.
Aangesloten componenten
Er is geen geluid of een zwak geluid, ongeacht
welke component wordt geselecteerd.
• Controleer of de standaard en componenten
goed zijn aangesloten.
• Controleer of zowel deze standaard als de
geselecteerde component zijn ingeschakeld.
• Controleer of het volume niet op het laagste
niveau is ingesteld.
• Druk op MUTING om de
geluidsonderdrukking te annuleren.
De geselecteerde component produceert geen
geluid.
• Controleer of de component correct is
aangesloten op de audio-ingangen voor die
component.
• Controleer of de snoeren volledig in de
aansluitingen op de component en deze
standaard zijn gestoken.
• Controleer of de component correct is
geselecteerd.
Het geluid wordt onderbroken of er is ruis.
• Raadpleeg "Formaten die door deze
standaard worden ondersteund" (pagina 45).
Het beeld wordt niet weergegeven op de tv.
• Ga na of de tv en de standaard goed zijn
aangesloten.
• Controleer of de tv correct is geselecteerd.
• Stel de tv in op de geschikte ingangsmodus.
• Controleer de HDMI-verbinding.
• Controleer of de snoeren volledig in de
aansluitingen op de component en deze
standaard zijn gestoken.
Controle voor HDMI
De functie Controle voor HDMI werkt niet.
• Controleer de HDMI-verbinding
(pagina 13).
• Zorg ervoor dat "CTRL: HDMI" is ingesteld
op "ON" in het AMP-menu.
• Controleer of de aangesloten component
compatibel is met de functie Controle voor
HDMI.
• Controleer de instellingen van Controle voor
HDMI op de aangesloten component.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten component.
• Als u de HDMI-verbinding wijzigt, sluit het
netsnoer dan aan of koppel het los. Als zich
een stroompanne voordoet, herhaal dan de
procedures van ""BRAVIA" Sync-functies"
(pagina 32).
• Als u het netsnoer aansluit/loskoppelt, dient
u 15 seconden of meer te wachten voor u de
standaard gebruikt.
• De standaard werkt mogelijk niet correct als
u een component selecteert die niet
compatibel is met de functie Controle voor
HDMI aan de tv-zijde.
• Controleer het volume van de standaard en
de tv.
• Selecteer de ingang van de standaard
correct.
• Ga na of de HDMI OUT-aansluitingen van
de aangesloten componenten goed zijn
aangesloten.
Het geluid wordt weergegeven via zowel de
standaard als de tv.
• Als de functie Controle voor HDMI is
uitgeschakeld of als de geselecteerde
component niet compatibel is met de functie
Controle voor HDMI, schakel dan het geluid
van de standaard of de tv uit.
De functie Systeem uitschakelen werkt niet.
• Wijzig de instelling van de tv om
aangesloten componenten automatisch uit te
schakelen wanneer u de tv uitschakelt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
De standaard wordt uitgeschakeld wanneer u
de tv uitschakelt.
• Wanneer de functie Controle voor HDMI
ingeschakeld is, is de functie Systeem
uitschakelen eveneens actief en wordt de
standaard uitgeschakeld wanneer u de tv
uitschakelt.
Er verschijnt geen beeld op de tv.
• Controleer of HDMI IN en HDMI OUT
omgekeerd zijn aangesloten.
Wanneer de standaard in de stand-bymodus
staat, wordt er geen beeld of geluid
weergegeven op de tv.
• Wanneer de standaard in de stand-bymodus
staat, worden beeld en geluid uitgevoerd van
de HDMI-component die was geselecteerd
toen u voor het laatst de standaard
uitschakelde. Als u een andere component wilt
bekijken, speelt u die component af en voert u
de functie Afspelen met één druk op de knop
uit, of schakelt u de standaard in om de HDMIcomponent te selecteren die u wilt bekijken.
• Zorg ervoor dat "POWER SAVE" is
ingesteld op "OFF" in het AMP-menu als u
wordt vervolgd
43NL
Aanvullende informatie
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van "BRAVIA" Sync, probeer die dan zelf op
te lossen aan de hand van de onderstaande
lijst.
Er wordt geen geluid weergegeven via de
luidspreker van de standaard en de tv.
componenten die niet compatibel zijn met
"BRAVIA" Sync aansluit op de standaard
(pagina 36).
Technische gegevens
ANDERE
De afstandsbediening werkt niet.
• Richt de afstandsbediening naar de
afstandsbedieningssensor op de standaard.
• Verwijder obstakels tussen de
afstandsbediening en de standaard.
• Vervang beide batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe batterijen,
als deze bijna leeg zijn.
• Selecteer de juiste ingang op de
afstandsbediening.
Het volume daalt wanneer de uitvoermethode
wijzigt van de luidspreker van de tv in de
luidspreker van de standaard.
• De functie Volumelimiet werkt niet. Meer
informatie vindt u bij "De functie
Volumelimiet gebruiken" (pagina 35).
Als de standaard nog niet correct
werkt na het nemen van
bovenstaande maatregelen, reset
u de standaard als volgt:
Gebruik toetsen op de standaard voor de
handeling.
1
2
Afmetingen:
mm (ong.)
Druk op ?/1 om het toestel in te
schakelen.
Druk op ?/1 terwijl u op INPUT
SELECTOR en VOLUME – drukt.
"COLD RESET" wordt weergegeven en de
standaard wordt gereset. AMP-menu,
geluidsveld enz. worden terug ingesteld op
de standaardinstellingen.
44NL
A
1.000
B
400
550
C
Aanpasbare hoogte
van de legplank*:
D
mm (ong.)
E
(Diepte: 340 mm)
F
Gewicht: kg
1
2
3
100
118
136
138
120
102
640
39
* De legplank kan op drie verschillende hoogtes
worden geplaatst (1, 2 of 3).
Formaten die door deze
standaard worden
ondersteund
De volgende digitale invoerformaten worden
ondersteund.
Formaat
Ondersteund/Niet
ondersteund
a
DTS
a
2-kanaals lineaire
PCM*
a
7.1-kanaals lineaire
PCM 48k* (Enkel op
HDMI)
a
7.1-kanaals lineaire
PCM 96k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Lineaire PCM aanvaardt samplefrequenties van
maximaal 48 kHz.
Versterkergedeelte
Nominaal vermogen
Stereomodus
Referentie vermogen
Surround-modus
(per kanaal)
50 W + 50 W, 6 ohm,
1 kHz, THD minder dan
1%
Voor: 70 W/kan., 6 ohm,
1 kHz, THD 10 %
Midden*: 70 W, 3 ohm,
1 kHz, THD 10 %
Subwoofer: 120 W, 3 ohm,
100 Hz, THD 10 %
* Afhankelijk van de geluidsveldinstelling en de bron kan
er geen geluid hoorbaar zijn.
Ingangen (analoog)
TV
Ingangen (digitaal)
TV, DVD
SAT/CATV
Gevoeligheid: 420 mV
Impedantie: 30 kohm
Optisch
Coaxiaal, optisch
Systeem
FM-tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Antenne-aansluitingen
Tussenfrequentie
AM-tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Tussenfrequentie
Digitale PLLkwartssynthesizer
87,5 – 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
FM-draadantenne
75 ohm, asymmetrisch
10,7 MHz
531 kHz - 1.602 kHz (met
interval van 9 kHz)
AM-kaderantenne
450 kHz
HDMI-gedeelte
Video-ingangen/-uitgangen
SAT/CATV, DVD, BD:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Audio-ingangen
SAT/CATV, DVD, BD:
7.1-kanaals lineaire PCM/
Dolby Digital/DTS
Luidsprekers
Voorluidspreker
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Volledig bereik,
akoestische ophanging
50 mm, conustype
Middenluidspreker
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Volledig bereik, bass reflex
50 mm, conustype × 2
Subwoofer
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Subwoofer, Bass reflex
100 mm, conustype × 2
wordt vervolgd
45NL
Aanvullende informatie
Dolby Digital
Tunergedeelte
Algemeen
Voeding
220 – 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 95 W
Actieve stand-by (de stroomspaarfunctie is
ingeschakeld en de tv verbonden met de
standaard is in de stand-bymodus): 0,5 W of
minder
Stand-by (Controle voor HDMI is uit): 0,3 W of
minder
Afmetingen (ong.)
1.000 × 550 × 400 mm
(b/h/d)
Gewicht (ong.)
39 kg
Meegeleverde toebehoren
Optische kabel (1)
Afstandsbediening (RM-ANU032) (1)
AA (R6)-batterijen (2)
Kabelbinder (1)
Legplank (1)
Ondersteuningspennen legplank (4)
FM-draadantenne (1)
AM-kaderantenne (1)
Gebruiksaanwijzing (1)
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Verklarende woordenlijst
Dolby Digital
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surround-luidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
basgeluid. Dit formaat wordt ook wel
"5.1" genoemd omdat het subwooferkanaal
wordt beschouwd als kanaal 0.1 (werkt alleen
wanneer een diep baseffect is vereist). Alle zes
kanalen van dit formaat worden apart
opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien is er minder
signaalverlies doordat alle signalen digitaal
worden verwerkt.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2-kanaalsbronnen.
Dit wordt gedaan met een geavanceerde, zeer
zuivere matrix surround-decodering die de
ruimtelijke eigenschappen van de
oorspronkelijke opname extraheert zonder
nieuwe geluiden of toonvariaties toe te voegen.
DTS
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems, Inc.
Deze technologie is compatibel met het
5.1-kanaals surround-geluid. Dit formaat omvat
een stereo achterkanaal en een apart
subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde
digitale kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend omdat alle
kanaalgegevens apart zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI is een interface die zowel video als geluid
ondersteunt op een enkelvoudige digitale
verbinding zodat u van digitaal beeld en geluid
van hoge kwaliteit kunt genieten. De HDMIspecificatie ondersteunt HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection), een
schrijfbeschermingstechnologie met een
coderingstechnologie voor digitale videosignalen.
46NL
PCM (Pulse Code Modulation)
Een methode voor de conversie van analoge
audio naar digitale audio om op een eenvoudige
manier naar digitaal geluid te luisteren.
S-Force PRO Front Surround
Aanvullende informatie
Sony is al lange tijd actief op het gebied van
surround-technologie (en heeft zo grote
hoeveelheden akoestische gegevens verzameld)
en dit heeft tot de ontwikkeling van een
gloednieuwe verwerkingsmethode geleid,
alsook geavanceerde DSP om deze taak efficiënt
uit te voeren: de zogeheten S-Force PRO Front
Surround-technologie. In vergelijking met
vorige front-surround-technologieën
reproduceert S-Force PRO Front Surround een
overtuigender gevoel van afstand en ruimte en
biedt zo een ware surround-geluidsbeleving
zonder dat hiervoor achterluidsprekers nodig
zijn.
S-Master
S-Master is een volledig digitale
versterkingstechnologie die door Sony is
ontwikkeld en die het optreden van
geluidsfragmentatie en -trillingen doeltreffend
minimaliseert. Hierdoor biedt het buitengewoon
heldere dialogen en een getrouwe reproductie
van het oorspronkelijke geluid. Het compacte
versterkergedeelte valt op door zijn hogere
voedingsefficiëntie en verbeterde thermische
werking.
x.v.Colour
"x.v.Colour (x.v.Color)" zorgt voor een
natuurgetrouwere weergave van verschillende
kleuren, zoals de schitterende kleuren van
bloemen en het turquoiseblauw van de zuiderse
zeeën.
"x.v.Color" is een promotienaam die wordt
gegeven aan producten die in staat zijn een breed
kleurbereik weer te geven, gebaseerd op de
xvYCC-specificaties. "x.v.Color" is een
handelsmerk van Sony Corporation.
xvYCC is een internationale standaard voor de
technische specificaties van het uitgebreide
kleurbereik voor videosignalen. Het kleurbereik
van xvYCC is breder dan het bereik van sRGB,
wat wordt gebruikt bij het huidige
televisiesysteem.
47NL
Index
A
S
A/V SYNC 39
Afstandsbediening
bedienen 21
voor gebruik 8
AMP-menu 38
AUDIO DRC 40
Satelliettuner
aansluiten 13, 15
S-Force PRO Front Surround 7
Sleep timer 41
B
Blu-ray Disc-speler (recorder)
aansluiten 13
D
DIGITAL MEDIA PORT
aansluiten 17
DISPLAY 27, 40
DUAL MONO 39
DVD-speler (recorder)
aansluiten 13, 15
G
Geluidsveld 29
I
Instelling 9
N
NIGHT-modus 31
P
"PlayStation 3"
aansluiten 13
R
Radio 26
Radiozenders 25
48NL
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’art.2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995
No.548.
ATTENZIONE
Non installare l’apparecchio in uno spazio limitato, ad
esempio una libreria o un armadio.
Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le prese di
ventilazione dell’apparecchio con giornali, tovaglie,
tende e così via, né collocare sull’apparecchio candele
accese senza protezione.
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non
esporre l’apparecchio a sgocciolii o spruzzi d’acqua e
non collocavi sopra oggetti contenenti liquidi, per
esempio vasi o simili.
Non esporre le batterie o l’apparecchio con le pile
inserite a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole
o al fuoco.
Trattamento del
dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi
dell’Unione Europea e in
altri paesi europei con
sistema di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o
sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve invece essere consegnato ad
un punto di raccolta appropriato per il riciclo di
apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi
che questo prodotto sia smaltito correttamente,
voi contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la
salute che potrebbero altrimenti essere causate
dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio
dei materiali aiuta a conservare le risorse
naturali. Per informazioni più dettagliate circa il
riciclaggio di questo prodotto, potete contattare
l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove
l’avete acquistato.
2IT
Trattamento delle pile
esauste (applicabile in
tutti i paesi dell’Unione
Europea e in altri paesi
Europei con sistema di
raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che la pila non deve essere considerata un
normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile
questo simbolo potrebbe essere utilizzato in
combinazione con un simbolo chimico. I simboli
chimici per il mercurio (Hg) o per il piombo (Pb)
sono aggiunti, se la batteria contiene più dello
0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.
Assicurandovi che le pile siano smaltite
correttamente, contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente
e per la salute che potrebbero altrimenti essere
causate dal loro inadeguato smaltimento. Il
riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le
risorse naturali. In caso di prodotti che per motivi
di sicurezza, prestazione o protezione dei dati
richiedano un collegamento fisso ad una pila
interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da
personale di assistenza qualificato. Consegnare
il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo
allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche; questo assicura che anche la pila al
suo interno venga trattata correttamente. Per le
altre pile consultate la sezione relativa alla
rimozione sicura delle pile. Conferire le pile
esauste presso i punti di raccolta indicati per il
riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo
smaltimento della pila esausta o del prodotto,
potete contattare il Comune, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove
l’avete acquistato.
Avviso per i clienti: le informazioni
seguenti sono applicabili solo agli
apparecchi in vendita nei paesi che
applicano le direttive UE.
Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone.
Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità
Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327,
Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo
all’assistenza o alla garanzia, si prega di fare
riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di
assistenza e garanzia forniti con il prodotto
Indice
ATTENZIONE ........................................4
AVVERTIMENTO..................................5
Precauzioni...............................................6
Caratteristiche principali ..........................7
Informazioni preliminari
Accessori in dotazione .............................8
Predisposizione del supporto ...................9
Collegamento dei componenti con le prese
HDMI...............................................13
Collegamento dei componenti senza le
prese HDMI .....................................15
Impostazione dell’uscita audio del
componente collegato ......................16
Collegamento dell’adattatore DIGITAL
MEDIA PORT .................................17
Collegamento del cavo di alimentazione
CA....................................................18
Spegnimento del supporto, del televisore e
dei componenti collegati ................. 36
(Spegnimento del sistema)
Utilizzo della funzione di risparmio
energia............................................. 36
Impostazioni avanzate
Impostazioni e regolazioni dal menu
dell’amplificatore ............................ 38
Informazioni aggiuntive
Risoluzione dei problemi ...................... 42
Caratteristiche tecniche ......................... 44
Glossario................................................ 46
Indice..................................................... 48
Opzioni di riproduzione
Indice dei componenti e dei comandi ....19
Uso del televisore...................................22
Uso di altri componenti..........................23
IT
Funzioni del sintonizzatore
Preselezione delle stazioni radio............25
Ascolto della radio .................................26
Assegnazione di nomi alle stazioni
preselezionate ..................................27
Uso del sistema RDS
(Radio Data System)........................28
Funzione surround
Effetto surround .....................................29
Funzionalità “BRAVIA” Sync
“BRAVIA” Sync....................................32
Preparazione per l’uso di “BRAVIA”
Sync .................................................32
Uso di Blu-ray Disc/DVD......................34
(Riproduzione One-Touch)
Ascolto dell’audio del televisore dal
supporto ...........................................35
(Controllo del sistema audio)
3IT
ATTENZIONE
Non appoggiarsi né aggrapparsi
al televisore fissato sul supporto.
Il televisore potrebbe cadere
dal supporto provocando
gravi infortuni o decessi.
Non spostare il
supporto dopo aver installato il
televisore o un altro apparecchio.
Rimuovere il
televisore o
l’apparecchio prima
di spostare il
supporto.
Diversamente, il
supporto potrebbe
rovesciarsi provocando gravi infortuni.
Evitare che il cavo di
alimentazione CA o il cavo di
collegamento rimangano
incastrati tra il televisore e il
supporto.
• Il cavo di alimentazione CA o il
cavo di collegamento potrebbero
danneggiarsi, provocando
incendi o scosse elettriche.
• Durante lo spostamento del
supporto, evitare che il cavo di
alimentazione CA o il cavo di
collegamento rimangano
incastrati sotto il supporto.
4IT
Non consentire ai bambini di
arrampicarsi sul supporto o di
introdursi tra le mensole.
Diversamente i
bambini, qualora
dovessero arrampicarsi
sul supporto o tra le
mensole, potrebbero
riportare gravi
infortuni, anche mortali, in caso di
rovesciamento del supporto stesso.
Non tenere la base durante lo
spostamento del supporto.
Durante lo
Mensola superiore
spostamento del
supporto,
afferrare la
parte inferiore
del ripiano
superiore. Se la
base viene
tenuta nel modo
indicato in figura, vi è il rischio che la parte di
sostegno possa staccarsi e che il supporto possa
cadere.
AVVERTIMENTO
Evitare di collocare oggetti caldi
sul supporto, ad esempio pentole
o bollitori caldi.
Si potrebbero provocare danni
al supporto.
Non camminare sul
supporto.
Si potrebbe cadere dal
supporto e ci si
potrebbe ferire.
Il presente supporto è destinato
all’uso solo con il televisore
specificato.
Note sull’installazione
• Prestare attenzione a non schiacciarsi le mani o le dita
tra il televisore e il supporto.
• Per evitare la distorsione del supporto, osservare le
seguenti precauzioni:
– Installare il supporto su una superficie solida e
piana.
– Se si installa il supporto su una superficie morbida,
ad esempio un tappeto, stendere un cartone nella
posizione designata prima di procedere.
– Non installare il supporto alla luce diretta del sole
o vicino a un apparecchio per il riscaldamento.
– Non installare il supporto in un luogo caldo o
umido, oppure all’esterno.
• Il trasporto del supporto deve essere eseguito da
almeno due persone. Spostare il supporto solo dopo
avere rimosso il televisore e i componenti collegati.
Diversamente, il televisore potrebbe cadere dal
supporto provocando gravi infortuni. Durante lo
spostamento del supporto, afferrare la parte inferiore
del ripiano superiore. Prestare attenzione a non
schiacciarsi le dita durante lo spostamento del
supporto.
Verificare che il presente supporto sia indicato
come prodotto supportato nelle istruzioni per
l’uso del televisore.
Note sulla capacità di carico
Non collocare sul supporto alcun apparecchio
che superi il peso massimo specificato
nell’illustrazione sottostante. Diversamente,
è possibile che cada o si rompa.
40 kg
10 kg
25 kg
5IT
Funzionamento
Precauzioni
Prima di collegare altri componenti, spegnere e
scollegare il supporto.
Informazioni sulla sicurezza
Pulizia
• Non collocare oggetti non specificati sul supporto,
ad esempio un vaso di fiori o dei soprammobili.
• Non apportare modifiche al supporto.
• Se oggetti liquidi o solidi dovessero cadere all’interno
del supporto, scollegare il supporto e richiedere un
controllo da parte di personale qualificato prima di
procedere con l’uso.
Pulire il supporto, il pannello e i controlli utilizzando un
panno morbido leggermente inumidito con una
soluzione detergente neutra. Non utilizzare alcun tipo
di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi come alcol
o benzina.
Alimentazione
• Prima di utilizzare il supporto, verificare che la
tensione di funzionamento sia identica
all’alimentazione locale. La tensione di
funzionamento è indicata sulla targhetta nella parte
posteriore del supporto.
• Il supporto non è scollegato dall’alimentazione CA
fino a quando non viene scollegato dalla presa a
muro, anche nel caso in cui sia stato spento.
• Se non si intende utilizzare il supporto per lungo
tempo, scollegarlo dalla presa a muro. Per scollegare
il cavo di alimentazione CA, afferrare la spina; non
tirare mai il cavo.
• Per ragioni di sicurezza, uno degli spinotti è più largo
degli altri e deve essere inserito nella presa a muro in
una sola maniera. Se fosse impossibile inserire
completamente la spina nella presa, contattare il
rivenditore.
• Il cavo di alimentazione CA può essere sostituito
soltanto presso un centro di assistenza qualificato.
• Dato che la spina di alimentazione viene utilizzata per
scollegare l’unità dalla presa a muro, collegare l’unità
ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse
riscontrare un’anomalia nell’unità, scollegare
immediatamente la spina di alimentazione dalla presa
CA.
Per qualsiasi domanda o problema riguardante il
supporto, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Copyright
Questo sistema utilizza Dolby* Digital, Pro Logic
Surround e DTS** Digital Surround System.
* Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic e il simbolo della doppia D sono
marchi di Dolby Laboratories.
** Prodotto su licenza del brevetto statunitense:
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.487.535 e di altri brevetti statunitensi e
internazionali emessi e in attesa di registrazione.
DTS e DTS Digital Surround sono marchi di
fabbrica registrati, i loghi e il simbolo DTS sono
marchi di fabbrica di DTS, Inc. © 1996-2008 DTS,
Inc. Tutti i diritti riservati.
Il presente supporto incorpora la tecnologia HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia
Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI
Licensing LLC.
“BRAVIA” è un marchio di Sony Corporation.
Installazione
• Collocare il supporto in un luogo che consenta
un’adeguata ventilazione per prevenire il
surriscaldamento e prolungare la durata del supporto.
• Prestare attenzione se si colloca il supporto su
superfici trattate con prodotti speciali (quali cera, olio,
lucidanti, ecc.) onde evitare macchie o scolorimento
della superficie.
• Il pavimento potrebbe essere danneggiato se sabbia,
rifiuti e così via finissero sotto le basi del supporto.
6IT
“PlayStation” è un marchio di fabbrica di Sony
Computer Entertainment Inc.
Caratteristiche principali
B Facile collegamento con HDMI
b
I cavi sono intricati.
Collegamenti ordinati (pagina 13).
B Utilizzo semplice con un solo telecomando del televisore
(“BRAVIA” Sync)
b
Telecomandi diversi per ogni apparecchio.
Funzioni concentrate in un unico
telecomando (pagina 32).
B Impostazioni surround semplici
b
Servono molti cavi e diffusori.
Informazioni sulla tecnologia S-Force
PRO Front Surround
L’impegno a lungo termine di Sony nella
tecnologia surround (e la grande quantità di dati
acustici accumulata nel tempo) ha portato allo
sviluppo di un metodo di elaborazione
completamente nuovo e di un DSP avanzato,
chiamato S-Force PRO Front Surround, che
consente di realizzare al meglio questa funzione.
Se paragonata alle precedenti tecnologie surround,
S-Force PRO Front Surround riproduce in modo
più convincente il senso della distanza e dello
spazio, facendo vivere l’esperienza di un vero
audio surround senza che siano necessari diffusori
posteriori.
Facile impostazione con S-Force PRO Front
Surround.
Area audio surround consigliata
L’audio surround è disponibile nelle zone in cui il
suono si diffonde come illustrato.
7IT
Informazioni preliminari
Accessori in dotazione
Verificare la presenza dei seguenti accessori
nella confezione.
Inserimento delle pile nel
telecomando
È possibile controllare il supporto tramite il
telecomando in dotazione. Inserire due pile AA
(R6) facendo corrispondere i poli + e – delle pile
ai simboli presenti all’interno del vano.
Cavo ottico (1)
Telecomando (RM-ANU032) (1)
Pile AA (R6) (2)
Fascetta fermacavo (1)
Mensola (1)
Piedini di sostegno della mensola (4)
Antenna a filo FM (1)
Antenna a telaio AM (1)
Istruzioni per l’uso (1)
Note
• Non lasciare il telecomando in un luogo
eccessivamente caldo o umido.
• Non utilizzare una pila nuova insieme a una usata.
• Fare attenzione a non far cadere corpi estranei
all’interno del telecomando, soprattutto durante la
sostituzione delle pile.
• Evitare di esporre il sensore del telecomando alla luce
diretta del sole o a fonti di illuminazione.
Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di
funzionamento.
• Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un
periodo prolungato, rimuovere le pile per evitare
possibili danni dovuti a perdite di elettrolita e
corrosione.
8IT
Fissare il televisore come misura di protezione.
Istruzioni per la posizione
d’installazione
Effettuare l’installazione del supporto dopo aver
collegato i componenti.
Installare il supporto lasciando uno spazio di
almeno 5 cm dalla parete. In questo modo si
consente la dissipazione del calore e si impedisce
la caduta del televisore.
Almeno
5 cm
Il supporto ha un taglio d’angolo posteriore che
permette di installarlo nell’angolo della stanza.
Per installare il supporto nell’angolo della
stanza, è necessario uno spazio di circa 77 cm
dall’angolo della stanza alla parte anteriore del
supporto.
Base del
televisore
1
Cinghia di
sostegno
Posizionare il televisore sul supporto.
Il televisore dovrebbe essere posizionato al
centro del supporto, avendo cura di allineare
il bordo posteriore della base del televisore
con il bordo posteriore del supporto.
77 cm
Nota
2
• Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita durante
la predisposizione del supporto.
3
Fissare la cinghia di sostegno* al
supporto con una vite per legno*.
Fissare la cinghia di sostegno alla base
del televisore, quindi serrare
saldamente con una vite per ferro*.
continua
9IT
Informazioni preliminari
Impedire il rovesciamento del
televisore
Predisposizione del
supporto
4
Stringere la cinghia di sostegno per
fissarla.
2
Stabilire la posizione dell’antenna a
telaio AM (in dotazione).
* Per ulteriori informazioni su come procurarsi la
cinghia di sostegno e le viti, fare riferimento alle
istruzioni per l’uso fornite con il televisore LCD
Sony.
Installazione della mensola
1
3
Inserire perpendicolarmente i piedini di
sostegno della mensola (in dotazione)
nei quattro fori del supporto.
Collegare i cavi ai terminali
dell’antenna AM.
I cavi possono essere collegati a qualsiasi
terminale.
È possibile regolare la posizione di
installazione della mensola su tre altezze
diverse.
2
Installare la mensola con le quattro
tacche posizionate sui piedini di
sostegno.
Disporre il bordo smussato della mensola in
posizione frontale.
Inserire il cavo spingendo verso il basso il
morsetto del terminale.
Inserire fino a
qui.
Nota
Nota
• Prestare attenzione a non schiacciarsi le mani durante
il montaggio della mensola.
Collegamento di un’antenna a
telaio AM
La forma e la lunghezza dell’antenna sono
studiate per la ricezione di segnali AM. Non
smontare o ripiegare l’antenna.
1
10IT
Rimuovere solo la parte del telaio dal
supporto in plastica.
• Non collocare l’antenna a telaio AM in prossimità del
sistema o di altri apparecchi AV, per evitare disturbi.
Suggerimento
• Regolare la direzione dell’antenna a telaio AM fino a
quando il segnale audio AM ricevuto non sarà
ottimale.
4
Verificare che l’antenna a telaio AM sia
collegata saldamente tirandola con
delicatezza.
Collegare l’antenna a filo FM alla presa 75 Ω
COAXIAL.
Raggruppamento dei cavi
È possibile raggruppare tutti i cavi di collegamento
del supporto e degli altri componenti, utilizzando
la fascetta fermacavo (in dotazione).
1
Collegare i componenti al supporto.
Per ulteriori informazioni, vedere le pagine
da 13 a 17.
2
Inserire una fascetta fermacavo (in
dotazione) nel foro sulla parte
posteriore del supporto fino a farla
scattare.
Antenna a filo FM
(in dotazione)
Presa 75 Ω COAXIAL
Note
• Estendere completamente l’antenna a filo FM.
• Dopo aver collegato l’antenna a filo FM, mantenerla
il più orizzontale possibile.
Suggerimento
• Se la ricezione FM è scadente, utilizzare un cavo
coassiale da 75 ohm (non in dotazione) per collegare
l’unità di controllo a un’antenna FM esterna, come
mostrato nella figura.
Fascetta fermacavo
Antenna FM esterna
75
COAXIAL
FM
AM
ANTENNA
Parte posteriore del supporto
continua
11IT
Informazioni preliminari
Collegamento dell’antenna a
filo FM
3
Raggruppare i cavi e quindi inserire la
parte finale della fascetta fermacavo
nella relativa fessura.
Per rimuovere la fascetta
fermacavo dalla parte posteriore
del supporto
1
Schiacciare i due fermi della fascetta
fermacavo.
2
Schiacciando i fermi, tirare fuori la fascetta
fermacavo.
1
4
Stringere la fascetta fermacavo
tirandone l’estremità.
2
1
Per aprire la fascetta fermacavo
1
2
Sollevare la leva della fascetta fermacavo.
Sollevando la leva, tirare la fascetta
fermacavo fuori dalla fessura.
2
1
12IT
Si consiglia di collegare i componenti al
supporto mediante un cavo HDMI.
Con HDMI è possibile ottenere audio e
immagini di elevata qualità.
Tuttavia, non è possibile ascoltare l’audio del
televisore dal supporto solo con un
collegamento HDMI; è necessario collegare
l’uscita audio del televisore all’ingresso audio
del supporto utilizzando un cavo ottico (o un
cavo audio*) per ascoltare l’audio del
televisore dal supporto.
Collegando i componenti compatibili con
Sony “BRAVIA” Sync tramite i cavi HDMI, le
“Funzionalità “BRAVIA” Sync ” rendono più
semplici le operazioni (pagina 32).
Collegare il cavo di alimentazione CA dopo aver
collegato tutti i componenti al supporto.
Televisore, proiettore, ecc.
Segnale audio
*
B
A
A
Segnale
audio/video
Sintonizzatore satellitare,
sintonizzatore televisione
via cavo, ecc.
Segnale audio/video
A
A
Segnale
audio/video
Lettore/registratore
DVD, ecc.
Segnale
audio/video
Lettore/registratore Blu-ray Disc,
“PlayStation 3”, ecc.
A Cavo HDMI (non in dotazione)
: Flusso del segnale
B Cavo ottico (in dotazione)
* Se il televisore non è dotato di un’uscita DIGITAL OPTICAL OUTPUT è possibile utilizzare un cavo audio
(non in dotazione).
continua
13IT
Informazioni preliminari
Collegamento dei componenti con le prese HDMI
Suggerimento
• Quando la funzione Controllo per HDMI di questo
supporto è attivata, anche se il supporto è spento
(modo standby attivo), il segnale HDMI viene inviato
dal componente collegato al televisore tramite il
collegamento HDMI. È possibile visualizzare le
immagini e ascoltare il suono del componente sul
televisore.
Note
• La presa HDMI ha la priorità in fase di collegamento
del componente al supporto se vengono utilizzate
contemporaneamente le prese INPUT OPT, INPUT
COAX e HDMI.
• La presa INPUT OPT ha la priorità quando si collega
l’uscita audio del televisore sia alla presa INPUT OPT
sia alla presa INPUT ANALOG del supporto.
Note sui collegamenti HDMI
• Utilizzare un cavo High Speed HDMI. Se viene
utilizzato un cavo Standard HDMI, le
immagini a 1080p potrebbero non essere
visualizzate correttamente.
• Sony consiglia di utilizzare un cavo HDMI
compatibile o un cavo HDMI Sony.
• Verificare le impostazioni del componente
collegato se l’immagine è di qualità scadente o
se un componente collegato tramite cavo
HDMI non emette suoni.
• I segnali audio (frequenza di campionamento,
lunghezza in bit, ecc.) trasmessi da una presa
HDMI potrebbero essere eliminati dal
componente collegato.
• L’audio può interrompersi se vengono
cambiati la frequenza di campionamento o il
numero di canali dei segnali di uscita audio dal
componente di riproduzione.
• Se il componente collegato non è compatibile
con la tecnologia di protezione del copyright
(HDCP), l’immagine e/o l’audio emessi dalla
presa HDMI TV OUT potrebbero risultare
distorti o assenti.
In questo caso, verificare le caratteristiche
tecniche del componente collegato.
• L’uso di un cavo di conversione HDMI-DVI
non è consigliato.
14IT
• Indipendentemente da quale ingresso , “TV”,
“FM”, “AM”, o “DMPORT”, sia stato
selezionato per il supporto, i segnali video dalla
presa di ingresso HDMI (SAT/CATV, DVD,
BD) selezionata per ultima vengono emessi
dalla presa HDMI TV OUT.
Quando si collega un lettore/registratore DVD,
un sintonizzatore satellitare, “PlayStation 2”,
ecc., non dotato di prese HDMI, collegare la sua
spina per il segnale video direttamente al
televisore e la sua spina per il segnale audio al
supporto utilizzando la presa INPUT OPT o la
presa INPUT COAX.
Non è necessario collegare tutti i cavi. Collegare
i cavi audio secondo le prese dei componenti in
uso.
Collegare per ultimo il cavo di alimentazione
CA.
Televisore, proiettore, ecc.
Segnale audio
B
Segnale video
*
Segnale video
A
C
A
o
Segnale audio
Segnale video
Sintonizzatore satellitare, sintonizzatore televisione via cavo ecc.
Segnale audio
Segnale video
Lettore/registratore DVD, “PlayStation 2”, ecc.
A Cavo ottico (non in dotazione)
: Flusso del segnale
B Cavo ottico (in dotazione)
C Cavo digitale coassiale (non in dotazione)
* Se il televisore non è dotato di un’uscita DIGITAL OPTICAL OUTPUT è possibile utilizzare un cavo audio
(non in dotazione).
continua
15IT
Informazioni preliminari
Collegamento dei componenti senza le prese HDMI
Note
• Impostare “CTRL: HDMI” su “OFF” nel menu AMP
del supporto quando si collegano i componenti senza
prese HDMI (pagina 34).
Anche se “CTRL: HDMI” è impostato su “ON”, è
possibile utilizzare al meglio un videoregistratore che
non dispone di canali surround collegando le sue
prese d’uscita audio e video direttamente al televisore
al posto del supporto.
• La presa INPUT OPT ha la priorità quando si collega
l’uscita audio del televisore sia alla presa INPUT OPT
sia alla presa INPUT ANALOG del supporto.
16IT
Impostazione dell’uscita
audio del componente
collegato
In base alle impostazioni dell’uscita audio del
componente collegato, è possibile che il suono
venga emesso solo nel formato audio a 2 canali.
In questo caso, impostare il componente
collegato per l’emissione dell’audio nel formato
multicanale (PCM, DTS, Dolby Digital). Per
ulteriori informazioni sulle impostazioni di
uscita audio, consultare le istruzioni per l’uso in
dotazione con il componente collegato.
È possibile ascoltare l’audio dal componente
collegato sul supporto collegando l’adattatore
DIGITAL MEDIA PORT.
Collegare per ultimo il cavo di alimentazione
CA.
: Flusso del segnale
Adattatore DIGITAL MEDIA PORT
Note
• Non collegare o scollegare l’adattatore DIGITAL
MEDIA PORT quando il supporto è acceso.
• Quando si collega l’adattatore DIGITAL MEDIA
PORT, assicurarsi che il connettore sia inserito con la
freccia rivolta verso il simbolo corrispondente sulla
presa DMPORT. Per scollegare l’adattatore
DIGITAL MEDIA PORT, tenere premuto A e quindi
estrarre il connettore.
A
17IT
Informazioni preliminari
Collegamento dell’adattatore DIGITAL MEDIA PORT
Collegamento del cavo di alimentazione CA
Prima di collegare il cavo di alimentazione CA del supporto a una presa a muro, collegare tutti gli altri
componenti o televisori all’unità.
Nota
• Collegare l’unità a una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse riscontrare un’anomalia nell’unità, scollegare
immediatamente la spina di alimentazione dalla presa CA.
18IT
Opzioni di riproduzione
Per ulteriori informazioni, vedere le pagine indicate tra parentesi.
Display del pannello frontale
Pulsanti e indicatore del pannello
anteriore
Pulsanti e indicatore del pannello anteriore
POWER/
ACTIVE STANDBY
A Indicatore POWER/ACTIVE STANDBY
Significato delle spie luminose:
Verde:
Il supporto è acceso.
Arancione:La funzione Controllo per
HDMI è attiva mentre il
supporto è spento.
Spento: Il supporto è spento e la funzione
Controllo per HDMI non è
attiva.
INPUT SELECTOR
VOLUME
B ?/1 (acceso/standby)
Premere per accendere o spegnere il
supporto.
C INPUT SELECTOR
Premere per selezionare la sorgente di
ingresso da riprodurre.
Ad ogni pressione di questo tasto, la
sorgente d’ingresso cambia in modo ciclico
come riportato di seguito:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t FM
t AM t DMPORT t TV …..
D VOLUME +/–
Premere per regolare il volume.
continua
19IT
Opzioni di riproduzione
Indice dei componenti e dei comandi
Display del pannello frontale
Indicazioni visualizzate sul display del pannello frontale
A Indicatori formato audio
Si illuminano a seconda del formato audio
che è stato decodificato.
D : Dolby Digital
PLII : Dolby Pro Logic II
LPCM : PCM lineare
DTS : DTS
B SLEEP (41)
Lampeggia quando è attiva la funzione
Timer di spegnimento.
C TUNED (25)
Si illumina quando viene ricevuta una
stazione radio.
D HDMI (13, 43)
Si illumina quando viene utilizzato un
apparecchio HDMI.
E ST/MONO (25)
Si illumina a seconda dello stato stereo o
monofonico della radio.
F COAX/OPT
Si illumina in base al tipo di cavo in uso.
G
(sensore del telecomando) (44)
Puntare qui il telecomando.
H MUTING
Si illumina quando l’audio viene escluso.
I Display dei messaggi
Visualizza il volume, la sorgente d’ingresso
selezionata, il segnale di ingresso audio,
ecc.
J NIGHT (31)
Si illumina nella modalità NIGHT.
20IT
G TUNING +/–
Telecomando
Premere per selezionare una stazione radio
(pagina 25, 26).
I SOUND FIELD +/–
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
Premere per selezionare il campo sonoro
(pagina 29).
J VOLUME +/–
AMP MENU
Premere per regolare il volume.
K MUTING
Premere per disattivare l’audio.
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
L NIGHT
Premere per attivare la funzione modalità
NIGHT (pagina 31).
M PRESET +/–
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Premere per selezionare una stazione radio
preselezionata (pagina 26).
N O RETURN
Premere per ritornare al menu precedente.
O DISPLAY
Premere per cambiare le informazioni
visualizzate sul display del pannello
frontale.
P INPUT SELECTOR +/–
Tasti per l’uso del supporto
A ?/1 (acceso/standby)
Premere per accendere o spegnere il supporto.
B LEVEL
Premere per regolare il livello del diffusore
centrale e del subwoofer. Questa
impostazione viene applicata a tutti i campi
sonori.
C AMP MENU
Premere per visualizzare il menu del
supporto (pagina 38).
D C, X, x, c o
Premere C, X, x o c per selezionare le
impostazioni. Premere
per confermare
la selezione.
E MENU
Premere per preselezionare una stazione
radio o assegnare un nome a una stazione
preselezionata (pagina 25, 27).
F DIMMER
Premere per selezionare una sorgente di
ingresso, ad esempio il sintonizzatore, o un
altro componente collegato.
Ad ogni pressione di questo tasto, la
sorgente d’ingresso cambia in modo ciclico
come riportato di seguito:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
FM y AM y DMPORT y TV …..
Tasti per l’uso di un componente
collegato tramite il collegamento
DMPORT
Le seguenti spiegazioni rappresentano soltanto
un esempio. A seconda del componente, le
seguenti operazioni potrebbero non essere
possibili oppure risultare diverse da come
descritto.
D C, X, x, c o
Premere per selezionare una voce di menu e
confermare la selezione.
E MENU
Premere per visualizzare il MENU.
Premere per selezionare la luminosità del
display del pannello frontale. È possibile
impostare da uno a due livelli.
continua
21IT
Opzioni di riproduzione
INPUT SELECTOR
G m/M
Premere per avanzare o retrocedere
velocemente (se viene tenuto premuto
durante la riproduzione del disco).
Uso del televisore
H N (riproduzione)/X (pausa)/
x (arresto)
INPUT SELECTOR
Tasti della modalità di riproduzione.
INPUT
SELECTOR
+/–
M ./>
Premere per saltare i capitoli.
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
N O RETURN
Premere per ritornare al menu precedente.
O DISPLAY
RETURN
Premere per selezionare l’impostazione del
display del pannello frontale.
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
Accendere il televisore e scegliere un
programma.
Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
2
3
4
Accendere il supporto.
Premere più volte INPUT SELECTOR
+ o – fino a visualizzare “TV” sul display
del pannello frontale.
Regolare il volume premendo VOLUME
+/–.
Suggerimento
• L’audio può essere emesso dal diffusore del
televisore. In questo caso, regolare al minimo il
volume del diffusore del televisore.
22IT
Uso di altri componenti
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
RETURN
MENU
PRESET-
Uso di Blu-ray Disc, DVD,
“PlayStation 2” e “PlayStation
3”
1
2
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
3
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
4
Accendere il televisore.
Accendere il lettore/registratore Bluray Disc/DVD, “PlayStation 2” o
“PlayStation 3”, quindi accendere il
supporto.
Premere più volte INPUT SELECTOR +
o – fino a visualizzare “BD” o “DVD” sul
display del pannello frontale.
Cambiare l’ingresso del televisore.
Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
5
Riprodurre il disco.
Suggerimento
Utilizzo del sintonizzatore
satellitare o del sintonizzatore
del televisore via cavo
1
Accendere il televisore.
Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
2
3
4
Accendere il sintonizzatore satellitare/
del televisore via cavo e il supporto.
Uso di un componente
collegato tramite il
collegamento DMPORT
Premere più volte INPUT SELECTOR
+ o – fino a visualizzare “SAT/CATV”
sul display del pannello frontale.
1
Cambiare l’ingresso del televisore.
2
Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
5
• Anche se si riproducono segnali Dolby True HD,
Dolby Digital Plus o DTS-HD con un componente
collegato compatibile con questi formati audio, il
supporto accetta Dolby Digital o DTS. Quando
vengono riprodotti questi formati audio di alta qualità,
impostare il componente collegato per l’emissione
dell’audio nel formato PCM multicanale, se possibile.
Regolare il volume premendo VOLUME
+/–.
Premere più volte INPUT SELECTOR
+ o – fino a visualizzare “DMPORT” sul
display del pannello frontale.
Avviare la riproduzione sul
componente collegato.
Suggerimento
• È possibile ottenere una qualità del suono eccellente
da apparecchi audio portatili in qualsiasi campo
sonoro eccetto per “STANDARD”, combinando
l’effetto di Portable Audio Enhancer.
continua
23IT
Opzioni di riproduzione
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
Suggerimento
• L’audio può essere emesso dal diffusore del
televisore. In questo caso, regolare al minimo il
volume del diffusore del televisore.
Note
• Quando si collega la presa di uscita video
dell’adattatore DIGITAL MEDIA PORT alla presa
d’ingresso video del televisore, impostare “CTRL:
HDMI” su “OFF” nel menu AMP del supporto
(pagina 34). Le immagini di un componente collegato
all’adattatore DIGITAL MEDIA PORT non verranno
riprodotte sul televisore se “CTRL: HDMI” è
impostato su “ON”.
• Per riprodurre il suono di un componente senza
visualizzare le immagini quando “CTRL: HDMI” è
impostato su “ON”, spegnere prima il televisore e
quindi resettare l’alimentazione del supporto.
Se si accende prima il supporto e poi si spegne il
televisore, tutti i componenti collegati a quest’ultimo
saranno disattivati a causa della funzione Controllo
per HDMI.
24IT
5
Preselezione delle
stazioni radio
7
INPUT SELECTOR
Premere
.
Sul display del pannello frontale viene
visualizzato “Complete!” e la stazione viene
memorizzata.
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
Premere X/x per selezionare il numero
di preselezione desiderato.
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
TUNING
+/–
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
8
9
Premere MENU.
Ripetere i punti da 2 a 8 per
memorizzare altre stazioni.
Per cambiare il numero di
preselezione
Ricominciare dal punto 3.
1
2
Premere più volte INPUT SELECTOR
+ o – fino a visualizzare “FM” o “AM”
sul display del pannello frontale.
Tenere premuto TUNING + o – fino ad
avviare la scansione automatica.
La ricerca si interrompe quando il sistema si
sintonizza su una stazione. “TUNED” e
“ST” (per il programma stereo) si
illuminano sul display del pannello frontale.
“MONO” si illumina per un programma
monofonico.
3
4
Premere MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “Memory?” sul display del
pannello frontale.
25IT
Funzioni del sintonizzatore
6
È possibile preselezionare 20 stazioni FM e
10 stazioni AM. Prima della sintonizzazione,
ridurre il volume al minimo.
CENTER
.
Sul display del pannello frontale viene
visualizzato un numero di preselezione.
Funzioni del sintonizzatore
INPUT
SELECTOR
+/–
Premere
Per ascoltare stazioni radio non
preselezionate
Ascolto della radio
Per prima cosa preselezionare le stazioni radio
nella memoria del supporto (consultare
“Preselezione delle stazioni radio” (pagina 25)).
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
Se un programma FM è disturbato
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Utilizzare la sintonizzazione manuale o
automatica nel punto 2.
Per la sintonizzazione manuale, premere più
volte TUNING + o –.
Per la sintonizzazione automatica, tenere
premuto TUNING + o –. La sintonizzazione
automatica si ferma quando il supporto si
sintonizza su una stazione. Per fermare
manualmente la sintonizzazione automatica,
premere TUNING + o –.
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
Se un programma FM è disturbato è possibile
selezionare la ricezione monofonica. Non viene
utilizzato l’effetto stereo ma è possibile
migliorare la ricezione.
1
2
Premere MENU.
3
Premere X/x per selezionare “MONO”.
Premere più volte X/x fino a visualizzare
“FM Mode?” sul display del pannello
frontale, quindi premere
o c.
• STEREO: Ricezione stereofonica.
• MONO: Ricezione monofonica.
1
Premere più volte INPUT SELECTOR
+ o – fino a visualizzare “FM” o “AM”
sul display del pannello frontale.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
2
Premere più volte PRESET + o – per
selezionare la stazione preselezionata.
Ad ogni pressione del tasto, il supporto si
sintonizza su una stazione preselezionata.
3
Regolare il volume premendo VOLUME
+/–.
Per spegnere la radio
Premere "/1 per spegnere il supporto.
Per passare a un’altra funzione, premere INPUT
SELECTOR + o –.
26IT
4
Premere
.
L’impostazione viene applicata.
5
Premere MENU.
Suggerimento
• Per migliorare la ricezione, riorientare l’antenna a filo
FM (in dotazione).
Assegnazione di nomi alle
stazioni preselezionate
Premere
.
Sul display del pannello frontale viene
visualizzato “Complete!” e il nome della
stazione viene memorizzato.
8
Premere MENU.
Suggerimento
• È possibile visualizzare la frequenza sul display del
pannello frontale premendo più volte DISPLAY.
Nota
• Non è possibile immettere un nome per la stazione
preselezionata del sistema RDS (Radio Data System)
(pagina 28).
1
Premere più volte INPUT SELECTOR
+ o – fino a visualizzare “FM” o “AM”
sul display del pannello frontale.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
2
3
4
5
6
Premere più volte PRESET + o – per
selezionare la stazione preselezionata
per cui si desidera creare un nome di
indice.
Premere MENU.
Visualizzazione del nome o
della frequenza della stazione
sul display del pannello
frontale
Quando il supporto è impostato su “FM” o
“AM”, è possibile verificare la frequenza
utilizzando il display del pannello frontale.
Premere DISPLAY.
Ad ogni pressione di DISPLAY, il nome e la
frequenza della stazione si alternano sul display
del pannello frontale.
Suggerimenti
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “Name In?” sul display del
pannello frontale.
Premere
• Il nome della stazione è visualizzato solo se è stato
immesso un nome per una stazione preselezionata.
• La frequenza sul display del pannello frontale viene
sostituita dal nome della stazione dopo qualche
secondo.
.
Creare un nome utilizzando C/X/x/c.
Premere X/x per selezionare un carattere,
quindi premere c per spostare il cursore
nella posizione successiva.
Per il nome di una stazione radio è possibile
immettere lettere, numeri e altri simboli.
Se si immette un carattere
sbagliato
Premere più volte C/c fino a quando il
carattere da cambiare lampeggia, quindi
premere X/x per selezionare il carattere
desiderato.
27IT
Funzioni del sintonizzatore
È possibile immettere un nome per una stazione
preselezionata. Questi nomi (ad esempio
“XYZ”) vengono visualizzati sul display del
pannello frontale quando viene selezionata una
stazione.
È possibile inserire un solo nome per ogni
stazione preselezionata.
7
Uso del sistema RDS
(Radio Data System)
Sistema dati radio (RDS, Radio
Data System)
L’RDS (Radio Data System) è un servizio di
trasmissione che consente alle stazioni radio di
inviare informazioni aggiuntive oltre al normale
segnale del programma. Questo sintonizzatore
mette a disposizione comode funzionalità RDS,
ad esempio la visualizzazione del nome della
stazione. RDS è disponibile solo per le stazioni
FM*.
* Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS,
né lo stesso tipo di servizi. Se non si conosce il
sistema RDS, rivolgersi alle stazioni radio di zona
per ulteriori informazioni sui servizi RDS
disponibili.
Ricezione di trasmissioni RDS
Selezionare una stazione dalla banda FM.
Quando viene sintonizzata una stazione che
fornisce servizi RDS, la frequenza sul display del
pannello frontale viene sostituita dal nome della
stazione*.
* Se non viene ricevuta alcuna trasmissione RDS, il
nome della stazione non viene visualizzato sul
display del pannello frontale.
Nota
• RDS potrebbe non funzionare correttamente se la
stazione sintonizzata non trasmette correttamente il
segnale RDS, o se il segnale è debole.
Suggerimento
• Quando è visualizzato il nome di una stazione,
premere più volte DISPLAY per visualizzare la
frequenza.
28IT
Funzione surround
Effetto surround
Selezione del campo sonoro
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Premere SOUND FIELD +/–.
Sul display del pannello frontale viene visualizzato il campo sonoro presente.
Ad ogni pressione del tasto SOUND FIELD +/–, l’indicazione sul display cambia come mostrato di
seguito:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC y JAZZ
y CLASSIC y ROCK y POP y LIVE y FLAT y STANDARD …..
continua
29IT
Funzione surround
Questo supporto è in grado di riprodurre audio surround multicanale. È possibile selezionare uno dei
campi sonori pre-programmati e ottimizzati del supporto.
Campi sonori disponibili
Sorgente disponibile Campo sonoro
Effetto
Tutti
STANDARD
Adatto a varie sorgenti.
Sorgente video
MOVIE*
Ricrea un suono potente e realistico, mantenendo la chiarezza dei
dialoghi.
Sorgente musica
DRAMA *
Ideale per opere teatrali trasmesse in televisione.
NEWS*
Riproduce chiaramente la voce dell’annunciatore.
SPORTS*
Riproduce in modo chiaro e realistico i commenti alle azioni
utilizzando effetti surround quali acclamazioni e così via.
GAME*
Riproduce suoni potenti e realistici, adatti ai videogiochi.
MUSIC*
Ideale per programmi musicali o video musicali su Blu-ray Disc/
DVD.
JAZZ
Ricrea l’atmosfera di un jazz club.
CLASSIC
Ricrea l’atmosfera di un concerto classico.
ROCK
Riproduce suoni potenti, maggiormente adatti all’ascolto di
musica rock.
POP
Riproduce suoni ascendenti, maggiormente adatti all’ascolto di
musica pop.
LIVE
Ricrea l’atmosfera di uno spettacolo dal vivo.
FLAT
Riproduce tutta la musica in stereofonia senza alcun effetto.
* Questi campi sonori non sono disponibili quando è selezionato “DMPORT” premendo INPUT SELECTOR.
Suggerimenti
• È possibile impostare un campo sonoro diverso per ogni sorgente d’ingresso.
• L’impostazione predefinita del campo sonoro per “DMPORT” è “FLAT”, mentre per le altre sorgenti è
“STANDARD”.
• Quando viene selezionato “DMPORT” premendo INPUT SELECTOR, il diffusore centrale non produce alcun
suono.
• Alcuni diffusori non producono suoni a seconda del segnale di ingresso, come i programmi monofonici.
• Il diffusore centrale non produce l’audio in alcun campo sonoro adatto per una sorgente musica.
• Se si preme il pulsante THEATRE su un telecomando per televisore Sony quando “CTRL: HDMI” è impostato su
“ON”, il campo sonoro passa a “MOVIE” (sono esclusi alcuni televisori Sony).
30IT
Ascolto di audio a basso
volume (modalità NIGHT)
Questa funzione consente di ascoltare gli effetti
sonori e di udire chiaramente i dialoghi anche a
basso volume. La funzione è utile per l’ascolto
dei suoni di notte.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT
Funzione surround
INPUT SELECTOR
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Premere NIGHT.
Per annullare la modalità NIGHT, premere di
nuovo NIGHT.
Suggerimento
• È possibile ascoltare l’audio Dolby Digital a basso
volume utilizzando AUDIO DRC (pagina 40).
31IT
Funzionalità “BRAVIA” Sync
“BRAVIA” Sync
Il collegamento di componenti Sony compatibili
con “BRAVIA” Sync utilizzando un cavo HDMI
(non in dotazione) consente di semplificare le
operazioni come indicato di seguito:
• Riproduzione One-Touch: quando si effettua la
riproduzione su un componente quale un
lettore/registratore Blu-ray Disc/DVD, il
televisore si accende automaticamente e
imposta l’ingresso HDMI appropriato.
• Controllo del sistema audio: durante la visione
della televisione è possibile selezionare l’uscita
per l’audio (diffusori del televisore o diffusori
del supporto).
• Spegnimento del sistema: quando si spegne il
televisore, vengono spenti
contemporaneamente anche il supporto e i
componenti collegati.
Preparazione per l’uso di
“BRAVIA” Sync
Per utilizzare “BRAVIA” Sync, attivare la
funzione Controllo per HDMI sul componente
collegato.
Quando si collega un televisore Sony con
funzione Controllo per HDMI, tale funzione può
essere impostata contemporaneamente per il
supporto e il componente collegato
impostandola sul televisore.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
“BRAVIA” Sync è compatibile con televisori,
lettori Blu-ray Disc/DVD, amplificatori AV e
simili di Sony con funzione Controllo per HDMI.
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
CONTROLLO PER HDMI è una funzione di
controllo reciproco standard utilizzata da CEC
(Consumer Electronics Control) per HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
La funzione Controllo per HDMI
non è correttamente utilizzabile
nei seguenti casi:
• Quando si collega il supporto a un componente
che non corrisponde alla funzione Controllo
per HDMI.
• Quando si collegano il supporto e i componenti
con un collegamento diverso da HDMI.
Si consiglia di collegare il supporto a prodotti
che dispongono di “BRAVIA” Sync.
Nota
• In base al componente collegato, la funzione
Controllo per HDMI potrebbe non essere disponibile.
Consultare le istruzioni per l’uso del componente.
32IT
1
2
3
Assicurarsi che il supporto sia
collegato al televisore e ai componenti
collegati (che dovrebbero essere
compatibili con la funzione Controllo
per HDMI) utilizzando cavi HDMI (non in
dotazione).
Accendere il supporto, il televisore e i
componenti collegati.
Selezionare l’ingresso del supporto
collegato al componente da utilizzare
(SAT/CATV, DVD, BD), quindi cambiare
l’ingresso HDMI del televisore in modo
che sia visualizzata un’immagine del
componente collegato.
4
Visualizzare l’elenco dei componenti
HDMI sul menu del televisore e attivare
la funzione Controllo per HDMI sui
componenti collegati.
Nota
• Per ulteriori informazioni sull’impostazione del
televisore e dei componenti collegati, consultare
le relative istruzioni per l’uso.
Se non viene visualizzato
“SCANNING” o “COMPLETE” dopo
l’esecuzione dei punti precedenti
Eseguire di nuovo i punti di “Preparazione per
l’uso di “BRAVIA” Sync” e “Se non viene
visualizzato “SCANNING” o “COMPLETE”
dopo l’esecuzione dei punti precedenti”.
Note
• Durante l’impostazione della funzione Controllo per
HDMI per il supporto, la funzione Controllo del
sistema audio non è utilizzabile.
• Se la funzione Controllo per HDMI per il componente
collegato non può essere impostata
contemporaneamente configurando “CONTROLLO
PER HDMI” sul televisore, impostare la funzione
Controllo per HDMI utilizzando il menu del
componente collegato.
• Per ulteriori informazioni sull’impostazione del
televisore e dei componenti collegati, consultare le
relative istruzioni per l’uso.
Suggerimento
• L’impostazione predefinita della funzione Controllo
per HDMI del supporto è “ON”.
Attivare singolarmente la funzione Controllo per
HDMI per il supporto e il componente collegato.
1
2
3
4
5
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “CTRL: HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare “ON”.
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato. La funzione
Controllo per HDMI viene attivata.
6
Attivare la funzione Controllo per HDMI
del componente collegato.
Per ulteriori informazioni sull’impostazione
del componente collegato, consultare le
relative istruzioni per l’uso.
7
Selezionare l’ingresso del supporto
collegato al componente per cui
utilizzare la funzione Controllo per
HDMI (SAT/CATV, DVD, BD), quindi
ripetere il punto 6.
continua
33IT
Funzionalità “BRAVIA” Sync
La funzione Controllo per HDMI per il
supporto e il componente collegato viene
attivata automaticamente.
Durante l’impostazione, “SCANNING”
viene visualizzato sul display del pannello
frontale. Una volta completata
l’impostazione, “COMPLETE” viene
visualizzato sul display del pannello
frontale. Attendere il completamento
dell’impostazione.
Se si aggiunge o si ricollega il
componente
Disattivare la funzione di
Controllo per HDMI
Disattivare la funzione di Controllo per HDMI
quando si collegano componenti non compatibili
con “BRAVIA” Sync, o che non possiedono la
presa HDMI, ecc.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
(Riproduzione One-Touch)
Effettuare la riproduzione di un
componente collegato.
Il televisore si accende automaticamente e passa
all’ingresso HDMI appropriato.
Suggerimento
SUBWOOFER
LEVEL
Uso di Blu-ray Disc/DVD
• Anche se il supporto è spento (modo standby attivo),
il segnale HDMI verrà inviato dal componente
collegato al televisore tramite il collegamento HDMI.
È possibile visualizzare le immagini e ascoltare il
suono del componente sul televisore.
MENU
Nota
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere più volte X/x per selezionare
“CTRL: HDMI”, quindi premere
o c.
Premere X/x per selezionare “OFF”.
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
34IT
• A seconda del televisore, l’inizio del contenuto
potrebbe non essere trasmesso.
Ascolto dell’audio del
televisore dal supporto
(Controllo del sistema audio)
È possibile ascoltare l’audio del televisore dai
diffusori del supporto con una semplice
operazione. Per ulteriori informazioni,
consultare le istruzioni per l’uso del televisore.
INPUT SELECTOR
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
Quando la funzione Controllo del sistema audio
è attiva e il metodo di uscita cambia
automaticamente dal diffusore del televisore al
diffusore del supporto, è possibile che venga
emesso un suono ad alto volume in base
all’impostazione del livello del volume del
supporto. Per impedirlo, è possibile limitare il
livello massimo del volume.
1
2
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
3
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
4
MUTING
VOLUME
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “VOL LIMIT”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare il livello di
volume massimo desiderato.
Il livello di volume massimo cambia come
indicato di seguito:
SOUND FIELD
MAX y 49 y 48 ….. 2 y 1 y MIN
5
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Note
Premere ?/1 per accendere il supporto.
L’audio viene emesso dai diffusori del supporto.
Quando si spegne il supporto, l’audio viene
emesso dai diffusori del televisore.
• La funzione è disponibile solo se la funzione
Controllo per HDMI è attivata.
• Questa funzione non è disponibile quando il metodo
di uscita passa dal diffusore del supporto al diffusore
del televisore.
Note
Suggerimenti
• Quando il televisore viene acceso prima del supporto,
per qualche istante l’audio del televisore non viene
trasmesso.
• Quando si collega un televisore privo della funzione
Controllo del sistema audio, tale funzione non è
utilizzabile.
• Si consiglia di impostare un livello massimo del
volume leggermente inferiore al volume di ascolto
consueto.
• Indipendentemente dal livello di volume massimo
impostato, i tasti VOLUME +/– del supporto e del
telecomando rimangono utilizzabili.
• Se non si desidera limitare il livello di volume
massimo, selezionare “MAX”.
Suggerimento
• È possibile regolare il volume e disattivare l’audio del
supporto utilizzando il telecomando del televisore.
35IT
Funzionalità “BRAVIA” Sync
CENTER
Uso della funzione di limite
Volume
Spegnimento del
supporto, del televisore e
dei componenti collegati
(Spegnimento del sistema)
Quando si spegne il televisore con il tasto
POWER del telecomando del televisore, il
supporto e i componenti collegati si spengono
automaticamente.
Utilizzo della funzione di
risparmio energia
Quando un televisore compatibile con
“BRAVIA” Sync viene collegato ad un supporto
che si trova in modo standby attivo, se il
televisore viene spento, la trasmissione del
segnale HDMI si interrompe e si riduce il
consumo di energia.
INPUT SELECTOR
Suggerimento
• Se il televisore è spento ed entra nel modo standby, il
consumo di energia del supporto verrà ridotto quando
la funzione di risparmio energia è attivata.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Nota
• A seconda dello stato, è possibile che i componenti
collegati non si spengano. Per ulteriori informazioni,
consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con i
componenti collegati.
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
SOUND FIELD
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere più volte X/x per selezionare
“POWER SAVE”, quindi premere
o c.
Premere X/x per selezionare
l’impostazione.
• ON: Riduce il consumo di energia in
modo standby attivo. La
trasmissione del segnale HDMI si
verifica solo quando il televisore è
acceso.
36IT
• OFF: Nessuna riduzione. La trasmissione
del segnale HDMI si verifica
continuamente anche se il supporto è
spento (modo standby attivo).
5
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Note
Funzionalità “BRAVIA” Sync
• La funzione di risparmio energia potrebbe non
funzionare su alcuni televisori compatibili con
“BRAVIA” Sync. In tal caso, impostare “POWER
SAVE” su “OFF”.
• A seconda dei componenti, la riproduzione delle
immagini o dell’audio potrebbe richiedere del tempo.
37IT
3
Impostazioni avanzate
Suggerimento
Impostazioni e regolazioni
dal menu dell’amplificatore
Utilizzando AMP MENU sul telecomando è
possibile impostare le seguenti opzioni.
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
AMP MENU
CTRL:
HDMI
VOL
LIMIT**
ON
OFF
MAX, 49, 48, .....
2, 1, MIN
POWER
SAVE**
DUAL
MONO
A/V SYNC
ON
OFF
MAIN
SUB
MAIN/SUB
ON
OFF
AUDIO
DRC
DISPLAY
SLEEP
MAX
STD
OFF
ON
OFF
OFF, 10M, 20M, …..
80M, 90M
* Vedere “Funzionalità “BRAVIA” Sync”
(pagina 32).
** Questa impostazione è disponibile solo quando
“CTRL: HDMI” è impostato su “ON”.
1
2
38IT
• Queste impostazioni vengono conservate anche se si
scollega il cavo di alimentazione CA.
Le pagine seguenti presentano i dettagli per
ciascuna impostazione.
Uso del menu AMP
SET
HDMI*
Premere AMP MENU per disattivare il
menu AMP.
Premere AMP MENU per attivare il
menu AMP.
Premere più volte C/X/x/c per
selezionare l’opzione e l’impostazione.
Ascolto dell’audio di
trasmissioni multiplex
(DUAL MONO)
Se il supporto riceve un segnale multiplex con
codifica audio AC-3, è possibile riprodurre
l’audio trasmesso con l’effetto multiplex.
Regolazione del ritardo tra
suono e immagine (A/V SYNC)
Questa funzione consente di ritardare il suono
quando l’immagine risulta più lenta dell’audio.
Nota
INPUT SELECTOR
• Per ricevere il segnale AC-3, è necessario collegare un
sintonizzatore satellitare digitale al supporto con un
cavo ottico o un cavo coassiale e impostare la
modalità di uscita digitale del sintonizzatore
satellitare digitale su AC-3.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
INPUT SELECTOR
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
SUBWOOFER
TUNING-
DISPLAY
Impostazioni avanzate
CENTER
LEVEL
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
TUNING+
AMP MENU
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1
2
3
1
2
3
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “DUAL MONO”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare l’audio
desiderato.
Consente di riprodurre solo
il canale principale.
• SUB:
Consente di riprodurre solo
il canale secondario.
• MAIN/SUB: L’audio principale viene
emesso dal diffusore sinistro
e l’audio secondario viene
emesso dal diffusore destro.
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “A/V SYNC”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare
l’impostazione.
• OFF: La regolazione non viene eseguita.
• ON: Viene regolata la differenza tra
immagine e audio.
4
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
• MAIN:
4
Note
• La regolazione del ritardo tra audio e immagine con
questa funzione potrebbe non essere perfetta.
• Questa funzione risulta utile solo per gli ingressi
Dolby Digital, DTS e PCM lineare (2 canali) da cavo
coassiale (audio), ottico (audio) o HDMI.
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
continua
39IT
Ascolto di audio Dolby Digital
a basso volume (AUDIO DRC)
Modifica delle impostazioni
dello schermo (DISPLAY)
Restringe l’intervallo dinamico dell’audio. È
utile per la visione di film a basso volume.
AUDIO DRC funziona solo con sorgenti
Dolby Digital.
Le impostazioni dello schermo possono essere
modificate.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
DISPLAY
CENTER
DISPLAY
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MENU
TUNING-
PRESET-
TUNING+
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
TUNING+
VOLUME
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “AUDIO DRC”, quindi
premere
o c.
1
2
3
Premere X/x per selezionare
l’impostazione.
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
40IT
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “DISPLAY”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare le
impostazioni per il display del pannello
frontale.
• ON: Il display rimane sempre acceso.
• OFF: Durante l’uso del supporto viene
visualizzato il display per alcuni
secondi.
• OFF: Nessuna compressione
dell’intervallo dinamico.
• STD: Riproduce l’audio con il tipo di
intervallo dinamico previsto dal
tecnico della registrazione.
• MAX: Comprime completamente
l’intervallo dinamico.
4
Premere AMP MENU.
Nota
• Il display è sempre visibile quando la
disattivazione dell’audio è attiva, anche se
“DISPLAY” è impostato su “OFF”.
4
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Uso della funzione Timer di
spegnimento
È possibile impostare il supporto in modo che si
spenga a un orario prestabilito, in modo da
addormentarsi al suono della musica. È possibile
impostare l’orario con decrementi di 10 minuti.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Impostazioni avanzate
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SLEEP”, quindi premere
o c.
Premere X/x per selezionare l’orario
desiderato.
Il display dei minuti (tempo rimanente)
cambia come indicato di seguito:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
4
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Nota
• Questa funzione è destinata solamente all’uso con il
presente supporto, non con il televisore o altri
componenti collegati.
41IT
Informazioni aggiuntive
Risoluzione dei problemi
Se durante l’utilizzo del supporto si verifica una
delle situazioni descritte di seguito, consultare
questa guida alla risoluzione dei problemi prima
di richiedere la riparazione. Se il problema
persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più
vicino.
Informazioni generali
Il sistema non si accende.
• Accertarsi che il cavo di alimentazione CA
sia collegato saldamente.
Se sul display del pannello frontale vengono
visualizzati alternatamente “PROTECTOR” e
“PUSH POWER”.
Premere ?/1 per spegnere il supporto, quindi
verificare quanto segue dopo la scomparsa di
“STANDBY”.
• Le prese di ventilazione del supporto sono
ostruite?
Dopo aver verificato le situazioni indicate e
aver risolto eventuali problemi, accendere il
supporto. Se non si riesce a trovare la causa
del problema anche dopo le suddette
verifiche, rivolgersi al rivenditore Sony più
vicino.
L’audio Dolby Digital o DTS multicanale non
viene riprodotto.
• Verificare che il Blu-ray Disc, il DVD o
l’elemento in fase di riproduzione sia
registrato nel formato Dolby Digital o DTS.
• Durante il collegamento del lettore Blu-ray
Disc/DVD o di altri componenti alle prese di
ingresso digitale del supporto, verificare
l’impostazione audio (impostazione
dell’uscita audio) del componente collegato.
Non è possibile ottenere l’effetto surround.
• A seconda del segnale digitale,
l’elaborazione del suono surround potrebbe
non funzionare (pagina 29). Per impostare il
segnale d’ingresso, premere INPUT
SELECTOR sul supporto e selezionare
nuovamente l’ingresso. Se l’ingresso viene
42IT
cambiato, il tipo di segnale d’ingresso viene
visualizzato sul display del pannello
frontale.
Se viene visualizzato “2.0ch” o “1.0ch”, la
sorgente audio è stereo o monofonica, senza
audio surround.
Se viene visualizzato “5.1ch”, la sorgente
audio è provvista di audio surround, ma, a
seconda del programma o del disco, l’audio
surround potrebbe risultare scarsamente
udibile.
I diffusori non riproducono l’audio o
riproducono un audio di livello molto basso.
• Premere VOLUME + e verificare il livello
del volume.
• Premere MUTING o VOLUME + per
annullare la funzione di disattivazione
dell’audio.
• Premere SOUND FIELD +/– e controllare il
campo sonoro selezionato.
• L’effetto dei diffusori potrebbe essere meno
accentuato, secondo la sorgente.
L’audio è in ritardo rispetto all’immagine sul
televisore.
• Impostare “A/V SYNC” su “OFF”, se “A/V
SYNC” è “ON”.
Componenti collegati
Non viene riprodotto l’audio, oppure viene
riprodotto un audio di livello molto basso,
indipendentemente dal componente
selezionato.
• Accertarsi che il supporto e i componenti
siano collegati correttamente e saldamente.
• Verificare che il supporto e il componente
selezionato siano entrambi accesi.
• Verificare che il volume non sia impostato
sul livello minimo.
• Premere MUTING per annullare la funzione
di disattivazione dell’audio.
Il componente selezionato non emette alcun
suono.
• Verificare che il componente sia collegato
correttamente alle prese di ingresso audio
relative.
• Verificare che i cavi siano inseriti a fondo
nelle prese sia sul componente sia sul
supporto.
• Verificare che il componente sia stato
correttamente selezionato.
L’audio è interrotto o si verificano disturbi.
• Consultare “Formati compatibili con il
supporto” (pagina 45).
Nessuna immagine viene visualizzata sul
televisore.
• Accertarsi che il televisore e questo supporto
siano collegati correttamente e saldamente.
• Controllare che il televisore sia stato
correttamente selezionato.
• Impostare il televisore sulla modalità di
ingresso adatta.
• Verificare il collegamento HDMI.
• Verificare che i cavi siano inseriti a fondo nelle
prese sia sul componente sia sul supporto.
Se durante l’utilizzo di “BRAVIA” Sync si
verifica una delle situazioni descritte di
seguito, consultare questa guida alla
risoluzione dei problemi.
La funzione Controllo per HDMI non funziona.
• Verificare il collegamento HDMI
(pagina 13).
• Assicurarsi che “CTRL: HDMI” sia
impostato su “ON” nel menu AMP.
• Assicurarsi che il componente collegato sia
compatibile con la funzione Controllo per
HDMI.
• Verificare le impostazioni di Controllo per
HDMI sul componente collegato. Fare
riferimento alle istruzioni per l’uso fornite
del componente collegato.
• Se si cambia il collegamento HDMI, si
collega/scollega il cavo di alimentazione CA
o si verifica un’interruzione dell’energia
elettrica, ripetere le procedure di
“Funzionalità “BRAVIA” Sync”
(pagina 32).
• Se si collega/scollega il cavo di
alimentazione CA, attendere almeno 15
secondi, quindi utilizzare questo supporto.
• Il supporto potrebbe non funzionare
correttamente se si seleziona un componente
che non è compatibile con la funzione
Controllo per HDMI sul televisore.
• Controllare il volume del supporto e del
televisore.
• Selezionare correttamente l’ingresso del
supporto.
• Controllare che le prese HDMI OUT sui
componenti collegati siano connesse
correttamente e saldamente.
L’audio viene emesso sia dai diffusori del
supporto sia dai diffusori del televisore.
• Se la funzione Controllo per HDMI è
disattivata, o se il componente selezionato
non è compatibile con la funzione Controllo
per HDMI, disattivare l’audio del supporto o
del televisore.
La funzione Spegnimento del sistema non
funziona.
• Modificare l’impostazione del televisore per
spegnere automaticamente i componenti
collegati quando si spegne il televisore. Per
ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
Il supporto viene disattivato quando si spegne
il televisore.
• Quando la funzione Controllo per HDMI è
attiva, viene attivata la funzione
Spegnimento del sistema e il supporto viene
disattivato quando si spegne il televisore.
Non viene visualizzata l’immagine sul
televisore.
• Controllare se HDMI IN e HDMI OUT sono
stati collegati al contrario.
Quando il supporto si trova in modo standby,
sul televisore non vengono riprodotti
immagini né suoni.
• Quando il supporto si trova in modo standby,
le immagini e l’audio vengono emessi dal
componente HDMI selezionato l’ultima
volta in cui si è spento il supporto. Se si sta
utilizzando un altro componente, riprodurlo
ed eseguire l’operazione Riproduzione OneTouch oppure accendere il supporto per
selezionare il componente HDMI che si
desidera utilizzare.
continua
43IT
Informazioni aggiuntive
Controllo per HDMI
Non viene emesso audio dai diffusori del
supporto e del televisore.
• Assicurarsi che “POWER SAVE” sia
impostato su “OFF” nel menu AMP se si
collegano componenti non compatibili con il
“BRAVIA” Sync al supporto (pagina 36).
Caratteristiche tecniche
ALTRO
Il telecomando non funziona.
• Puntare il telecomando verso il sensore del
telecomando sul supporto.
• Rimuovere eventuali ostacoli tra il
telecomando e il supporto.
• Sostituire entrambe le pile nel telecomando,
se la carica sta per esaurirsi.
• Verificare che sia stato selezionato
l’ingresso corretto sul telecomando.
Il volume si abbassa quando il metodo di
uscita passa dal diffusore del televisore al
diffusore del supporto.
• La funzione di limite Volume è attiva. Per
ulteriori informazioni, vedere “Uso della
funzione di limite Volume” (pagina 35).
Se il supporto non funziona
correttamente anche dopo aver
eseguito le operazioni indicate,
eseguire un’operazione di reset
del supporto, seguendo le
indicazioni riportate di seguito:
Utilizzare i tasti sul supporto per eseguire
l’operazione.
1
2
Premere ?/1 per accendere il supporto.
Premere ?/1 insieme a INPUT
SELECTOR e VOLUME –.
Viene visualizzata l’indicazione “COLD
RESET” e il supporto viene resettato.
Vengono ripristinate le impostazioni
predefinite per il menu AMP, il campo
sonoro ecc.
44IT
Dimensioni:
mm (circa)
A
1.000
B
400
550
C
Dimensioni
ripiano regolabili*:
mm (circa)
(Profondità :
340 mm)
Peso: kg
1
2
3
D
100
118
136
E
138
120
102
F
640
39
* La mensola può essere installata su tre livelli (1,
2 o 3).
Formati compatibili con il
supporto
Sono supportati i seguenti formati di ingresso
digitale.
Formato
Supportato/Non
supportato
Dolby Digital
a
DTS
a
PCM lineare - 2ch*
a
PCM lineare - 7.1ch
48k* (Solo su HDMI)
a
PCM lineare - 7.1ch
96k
×
Dolby Digital Plus
×
×
DTS-HD
×
Sezione HDMI
Ingressi/uscite video
* L’ingresso PCM lineare accetta frequenze di
campionamento non superiori a 48 kHz.
Amplificatore
Potenza di uscita nominale
Modo stereo
50 W + 50 W, 6 ohm,
1 kHz, THD inferiore a 1 %
Potenza di uscita di riferimento
Modo surround
Anteriore: 70 W/ch, 6 ohm,
(per canale)
1 kHz, THD 10 %
Centrale*: 70 W, 3 ohm,
1 kHz, THD 10 %
Subwoofer: 120 W, 3 ohm,
100 Hz, THD 10 %
* A seconda delle impostazioni del campo sonoro e della
Ingressi audio
SAT/CATV, DVD, BD:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/
60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
SAT/CATV, DVD, BD:
PCM lineare 7.1ch/
Dolby Digital/DTS
Diffusori
Unità diffusore anteriore
Sistema diffusori
Unità diffusore
Gamma completa,
sospensione acustica
50 mm, tipo conico
sorgente, potrebbe non essere riprodotto alcun suono.
Ingressi (analogici)
TV
Ingressi (digitali)
TV, DVD
SAT/CATV
Unità diffusore centrale
Sensibilità: 420 mV
Impedenza: 30 kohm
Unità diffusore
Ottico
Coassiale, ottico
Sezione sintonizzatore*
Sistema
Sistema diffusori
Gamma completa,
Bass reflex
50 mm, tipo conico × 2
Unità subwoofer
Sistema diffusori
Unità diffusore
Subwoofer, Bass reflex
100 mm, tipo conico × 2
Sintetizzatore digitale
bloccato al quarzo PLL
continua
45IT
Informazioni aggiuntive
Dolby True HD
Sezione sintonizzatore FM
Campo di sintonia
87,5 – 108,0 MHz
(incrementi di 50 kHz)
Antenna
Antenna a filo FM
Terminali dell’antenna
75 ohm, non bilanciati
Frequenza intermedia
10,7 MHz
Sezione sintonizzatore AM
Campo di sintonia
531 kHz – 1.602 kHz
(con intervallo impostato a
9 kHz)
Antenna
Antenna a telaio AM
Frequenza intermedia
450 kHz
Informazioni generali
Requisiti di alimentazione 220 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico
Acceso: 95 W
Standby attivo (la funzione di risparmio energia
è attivata e il televisore collegato al supporto è
in modo standby): 0,5 W o inferiore
Standby (Controllo per HDMI disattivato):
0,3 W o inferiore
Dimensioni (approssimative)
1.000 × 550 × 400 mm
(l/a/p)
Peso (approssimativo)
39 kg
Accessori in dotazione
Cavo ottico (1)
Telecomando (RM-ANU032) (1)
Pile AA (R6) (2)
Fascetta fermacavo (1)
Mensola (1)
Piedini di sostegno della mensola (4)
Antenna a filo FM (1)
Antenna a telaio AM (1)
Istruzioni per l’uso (1)
Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a
modifiche senza preavviso.
* “di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e
al par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87”
Glossario
Dolby Digital
Questo formato audio per le sale
cinematografiche è più avanzato di Dolby
Surround Pro Logic. In questo formato, i
diffusori surround riproducono il suono stereo
con una gamma di frequenza estesa, mentre i
bassi profondi vengono riprodotti tramite un
canale subwoofer indipendente. Questo formato
è anche denominato “5.1”, mentre il canale del
subwoofer è indicato come canale 0.1 (dal
momento che funziona solo quando sono
necessari bassi profondi). I sei canali di questo
formato vengono registrati separatamente per
ottenere una migliore separazione dei canali.
Inoltre, poiché tutti i segnali vengono elaborati in
digitale, il deterioramento del segnale è ridotto al
minimo.
Dolby Pro Logic II
La tecnologia Dolby Pro Logic II crea cinque
canali di uscita a banda piena da sorgenti a
2 canali. Questo avviene mediante un
decodificatore surround a matrice adattativa di
elevata purezza che utilizza le proprietà spaziali
della registrazione originale senza aggiungervi
nuovi suoni o tonalità.
DTS
Tecnologia di compressione audio digitale
sviluppata da Digital Theater Systems, Inc.
Questa tecnologia è conforme al surround con
5.1 canali. Il canale posteriore è stereo e in
questo formato è previsto un canale subwoofer
distinto. La tecnologia DTS è caratterizzata dagli
stessi 5.1 canali audio digitali distinti di qualità
elevata. Questa separazione dei canali è ottenuta
attraverso la registrazione separata e
l’elaborazione in digitale di tutti i dati dei canali.
46IT
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface, interfaccia multimediale ad
alta definizione)
HDMI è un’interfaccia in grado di supportare
audio e video su una singola connessione
digitale, che consente di sfruttare appieno
l’elevata qualità delle immagini digitali e
dell’audio. La specifica HDMI supporta HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection),
una tecnologia anticopia che incorpora
tecnologie di codifica per i segnali video digitali.
xvYCC è uno standard internazionale delle
specifiche tecniche dello spazio colore di gamma
estesa per i segnali video. La gamma colori di
xvYCC è più ampia di quella di sRGB che viene
utilizzata con gli attuali sistemi televisivi.
PCM (Pulse Code Modulation)
Un metodo di conversione dell’audio analogico
in audio digitale.
S-Force PRO Front Surround
Informazioni aggiuntive
L’impegno a lungo termine di Sony nella
tecnologia surround (e la grande quantità di dati
acustici accumulata nel tempo) ha portato allo
sviluppo di un metodo di elaborazione
completamente nuovo e di un DSP avanzato,
chiamato S-Force PRO Front Surround, che
consente di realizzare al meglio questa funzione.
Se paragonata alle precedenti tecnologie
surround, S-Force PRO Front Surround
riproduce in modo più convincente il senso della
distanza e dello spazio, facendo vivere
l’esperienza di un vero audio surround senza che
siano necessari diffusori posteriori.
S-Master
S-Master è una tecnologia completamente
digitale, sviluppata da Sony e applicata agli
amplificatori, che consente di ridurre al minimo
i fenomeni di frammentazione dell’audio e di
tremolio, dando vita a dialoghi di straordinaria
definizione e riproducendo fedelmente l’audio
originale. La sezione amplificatore compatta
supporta una maggiore efficienza energetica e
una migliore resistenza al surriscaldamento.
x.v.Colour
“x.v.Colour (x.v.Color)” consente la
riproduzione più fedele di diversi colori, quali i
brillanti colori dei fiori e il blu turchese
dell’oceano.
“x.v.Color” è un nome promozionale dato ai
prodotti che hanno la capacità di realizzare uno
spazio di colore ampio basato sulle specifiche
xvYCC ed è un marchio di Sony Corporation.
47IT
Indice
A
T
A/V SYNC 39
AUDIO DRC 40
Telecomando
prima dell’uso 8
uso 21
Timer di spegnimento 41
C
Campo sonoro 29
D
DIGITAL MEDIA PORT
collegamento 17
DISPLAY 27, 40
DUAL MONO 39
L
Lettore/registratore Blu-ray Disc
collegamento 13
Lettore/registratore DVD
collegamento 13, 15
M
Menu AMP 38
Modalità NIGHT 31
P
“PlayStation 3”
collegamento 13
Predisposizione 9
R
Radio 26
S
S-Force PRO Front Surround 7
Sintonizzatore satellitare
collegamento 13, 15
Stazioni radio 25
48IT
3
VARNING
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning och
brand. Placera inte tända stearinljus eller liknande
ovanpå enheten.
Att utsätta enheten för dropp eller stänk, och att placera
kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på enheten medför
risk för elektriska stötar och fara för brand.
Batterier eller batterier inuti apparater ska inte utsättas
för hög värme som t.ex. solsken, brand eller liknande.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte skall
behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa
batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly
(Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än
0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. Med att
sörja för att dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara naturens
resurser. När det gäller produkter som av
säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl
kräver permanent anslutning av ett inbyggt
batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir
behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när
det är förbrukat. För alla andra batterier,
vänligen se avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier. För
mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Information för kunder: följande
information gäller endast utrustning som
sålts i länder som tillämpar EU-direktiv.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och
garanti dokument.
2SE
Innehållsförteckning
VARNING ...............................................4
FÖRSIKTIGT ..........................................5
Försiktighetsåtgärder................................6
Huvudfunktioner ......................................7
Komma igång
Medföljande tillbehör...............................8
Ställa in stativet........................................9
Ansluta komponenter med
HDMI-uttag .....................................13
Ansluta komponenter utan
HDMI-uttag .....................................15
Ställa in ljudutmatning för ansluten
komponent .......................................16
Ansluta DIGITAL MEDIA PORTadaptern ...........................................17
Ansluta nätkabeln...................................18
Avancerade inställningar
Inställningar och justeringar med
förstärkarmenyn .............................. 38
Ytterligare information
Felsökning ............................................. 42
Tekniska data......................................... 44
Ordlista .................................................. 46
Sakregister............................................. 48
Uppspelningsalternativ
Register över delar och kontroller..........19
Se på TV ................................................22
Använda andra komponenter .................23
Tuner-funktioner
Förinställa radiostationer .......................25
Lyssna på radio ......................................26
Namnge förinställda stationer ................27
Använda Radio Data System (RDS)......28
SE
Surroundfunktion
Lyssna på surroundeffekten ...................29
”BRAVIA” Sync-funktioner
Vad är ”BRAVIA” Sync? ......................32
Förbereda för ”BRAVIA” Sync.............32
Använda Blu-ray Disc/DVD..................34
(System för uppspelning med en
knapptryckning)
Lyssna på TV-ljudet från stativet...........35
(Systemets ljudstyrning)
Stäng av stativet, TV:n och anslutna
komponenter ....................................36
(Systemavstängning)
Använda funktionen energisparläge ......36
3SE
VARNING
Luta dig inte mot eller häng i TV:n
när den är monterad på stativet.
Stativet eller TV:n kan välta
och orsaka allvarlig skada
eller dödsfall.
Flytta inte stativet
med TV:n eller annan utrustning
installerad.
Demontera alltid
TV:n och annan
utrustning när du
flyttar stativet. Om
du inte gör så kan
stativet tippa och
falla, vilket kan leda
till allvarliga skador.
Tillåt inte att nätkabeln eller
anslutningskabeln kläms mellan
TV:n och stativet.
• Nätkabeln eller
anslutningskabeln kan skadas
vilket kan leda till brand eller
elstötar.
• När du flyttar stativet ska du se
till att inte nätkabeln eller
anslutningskabeln fastnar under
stativet.
Låt inte barn klättra på stativet
eller krypa mellan hyllorna.
Om barn klättrar på
stativet eller hamnar
mellan hyllorna, kan
det leda till allvarlig
skada eller dödsfall om
glaset krossas eller om
stativet välter.
4SE
Håll inte i bottenplattan när du
flyttar stativet.
När du flyttar
Övre hylla
stativet, håll i
den under delen
av den övre
hyllan. Om du
håller i
bottenplattan,
såsom visas på
bilden, finns det
risk för att sockeldelen lossnar och stativet faller.
FÖRSIKTIGT
Ställ aldrig varma föremål som en
het panna eller kittel på stativet.
Det kan skada stativet.
Stå inte på stativet.
Du kan trilla och skada
dig.
Notering om installation
• Var försiktig så du inte klämmer händer eller fingrar
mellan TV:n och stativet.
• Observera följande för att förhindra att stativet blir
skevt:
– Installera stativet på en stabil och jämn yta.
– Om du monterar stativet på ett mjukt underlag som
till exempel på en matta, bör du i förväg lägga en
skiva under stativet.
– Montera inte stativet på en plats där det utsätts för
direkt solljus eller i närheten av en värmekälla.
– Montera inte stativet på en varm eller fuktig plats
och inte utomhus.
• Det krävs minst två personer för att flytta stativet.
Flytta inte stativet förrän du lyft bort TV:n och de
anslutna komponenterna. Om du inte gör så kan TV:n
falla från stativet, vilket kan resultera i allvarliga
skador. När du flyttar stativet, håll i den undre delen
av den övre hyllan. Var försiktig så du inte klämmer
fingrarna när du flyttar stativet.
Detta stativ är endast avsett för
den angivna TV:n.
Bekräfta att detta stativ nämns som en godkänd
produkt i TV:ns bruksanvisning.
Om belastningskapacitet
Placera inte någon utrustning som överstiger den
angivna maxvikten för stativet, som indikeras på
bilden nedan. Annars kan den falla eller gå
sönder.
40 kg
10 kg
25 kg
5SE
Användning
Försiktighetsåtgärder
Innan du ansluter andra komponenter måste du stänga
av och koppla ur stativet.
Om säkerhet
Om rengöring
• Placera inte föremål som t ex blomvaser eller lergods
på stativet.
• Modifiera inte stativet.
• Om något föremål eller vätska olyckligtvis skulle råka
komma in i stativet bör du genast koppla bort
strömmen till det, och sedan lämna in det till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder det
igen.
Rengör stativet, panelen och reglagen med en mjuk
trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit
eller tvättbensin.
Om strömkällor
• Innan du använder stativet, ska du kontrollera att dess
driftspänning är samma som det lokala elnätet.
Driftspänningen anges på märketiketten på stativets
baksida.
• Stativet är inte bortkopplat från elnätet så länge som
nätkabeln sitter insatt i ett vägguttag, även om du har
slagit av strömmen på själva enheten.
• Om du inte har för avsikt att använda stativet under en
lång tid, ska du koppla bort det från vägguttaget. Dra
aldrig i sladden när du kopplar bort nätkabeln från
vägguttaget; greppa om kontakten.
• Av säkerhetsskäl är ett stift på pluggen bredare än det
andra och kan därför bara anslutas till vägguttaget på
ett sätt. Kontakta återförsäljaren om pluggen inte går
att föra in helt i vägguttaget.
• Nätkabeln får bara bytas av en behörig
servicetekniker.
• Nätkontakten används för att koppla bort enheten
från elnätet, och du bör därför ansluta enheten till ett
lättåtkomligt vägguttag. Koppla omedelbart bort
enheten från elnätet om du upptäcker någonting
onormalt med enheten.
Om placering
• Placera stativet på en plats med tillräcklig ventilering
för att undvika att det blir för varmt och förläng
därmed dess livslängd.
• Var försiktig när du placerar stativet på
specialbehandlade ytor (vaxade, oljade, polerade
etc.), eftersom de kan fläckas eller missfärgas.
• Golvet kan skadas om sand, sopor etc, fastnar under
stativets ben.
6SE
Om du har några frågor eller får problem med stativet
kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Upphovsrätt
Detta stativ utnyttjar Dolby* Digital, Pro Logic
Surround och DTS** Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och symbolen med dubbla D:n är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkas på licens under USA-patent nr: 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 samt
andra utfärdade och ansökta patent i USA och i
övriga världen. DTS och DTS Digital Surround är
registrerade varumärken och DTS-logotyperna och symbolen är varumärken som tillhör DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Med ensamrätt.
Det här stativet är utrustat med HDMI™-teknik
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken för HDMI Licensing LLC.
”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
”PlayStation” är ett varumärke som tillhör Sony
Computer Entertainment Inc.
Huvudfunktioner
B Enkel anslutning med HDMI
b
Sladdarna är en enda härva.
Prydliga anslutningar (sid. 13).
B Enkel manövrering med en enda TV-fjärrkontroll (”BRAVIA” Sync)
b
Separata fjärrkontroller för alla apparater.
Sammanför manövreringen till en
fjärrkontroll (sid. 32).
B Enkla surroundinställningar
b
Jag behöver massor av sladdar och
högtalare.
Enkel inställning med S-Force PRO Front
Surround.
Om S-Force PRO Front Surround
Rekommenderat surroundljudsområde
Sony har länge deltagit i utvecklingen av
surroundteknik (och har därmed samlat på sig
stora mängder akustiska data) vilket har lett fram
till utvecklingen av en helt ny bearbetningsmetod
och avancerad DSP för att hantera uppgiften
effektivt. Vi kallar denna teknik för S-Force PRO
Front Surround.
Jämfört med tidigare frontsurroundtekniker,
återger S-Force PRO Front Surround en betydligt
naturtrognare känsla av avstånd och rymd, vilket
ger ett mycket bra surroundljud utan krav på bakre
högtalare.
Du kan njuta av surroundljud på platser där ljudet
sprids som i bilden.
7SE
Komma igång
Medföljande tillbehör
Sätta i batterierna i
fjärrkontrollen
Du kan styra stativet med fjärrkontrollen. Sätt i
två AA-batterier (R6) genom att matcha + och –
på batterierna med markeringarna i batterifacket.
Kontrollera följande tillbehör i kartongen.
Optisk kabel (1)
Fjärrkontroll (RM-ANU032) (1)
AA-batterier (R6) (2)
Buntband (1)
Hylla (1)
Fäststift för hyllstöd (4)
FM-antennsladd (1)
AM-ramantenn (1)
Bruksanvisning (1)
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller
fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt.
• Tappa inga främmande föremål innanför
fjärrkontrollens hölje, särskilt när du byter batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller
ljus från andra källor. Gör du det kan
funktionsstörningar uppstå.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen
under en längre tid ska du ta ut batterierna för att
undvika att de skadas p.g.a. batteriläckage och
korrosion.
8SE
Förhindra att din TV välter
Komma igång
Ställa in stativet
Se till att TV:n inte kan falla.
Om installationsplatsen
Installera stativet efter att ha anslutit alla
komponenter till stativet.
Installera stativet med ett utrymme på minst
5 cm mellan stativet och väggen. Detta för att
underlätta värmeavledningen och förhindra att
TV:n faller.
Minst 5 cm
Stativet har en form på baksidan för att passa i
hörnet av ett rum. Om du installerar stativet i
hörnet av ett rum, krävs ett utrymme på mer än
77 cm från hörnet till framsidan av stativet.
Stödrem
TV:ns fot
77 cm
1
TV:n ska placeras mitt på stativet, placera
den bakre kanten av TV:ns fot jämns med
stativets bakre kant.
Obs!
• Var försiktig så du inte klämmer fingrarna när du
hanterar stativet.
Placera TV:n på stativet.
2
3
4
Fäst stödremmen* i stativet med en
träskruv*.
Sätt fast stödremmen på TV:ns fot och
fäst den därefter ordentligt med en
maskinskruv*.
Spänn stödremmen för att fästa på
plats.
* För mer information beträffande stödremmen och
skruvar, se bruksanvisningen som medföljer Sony
LCD-TV.
fortsättning
9SE
Installera hyllan
1
3
Anslut kablarna till AM-antennuttagen.
Kablarna kan anslutas till valfri kontakt.
Sätt i fäststiften för hyllstöd (medföljer)
i de fyra hålen i stativet.
Du kan montera hyllan på tre olika höjder.
2
Montera hyllan med dess fyra spår
vilande på fäststiften.
Den fasade kanten på hyllan ska vara vänd
framåt.
Stick in kablarna genom att trycka ner
anslutningsklämman.
Stick in så här
långt.
Obs!
Obs!
• Var försiktig så att du inte klämmer handen när hyllan
monteras.
• Placera inte AM-ramantennen intill systemet eller
någon annan AV-utrustning eftersom störningar kan
uppstå.
Tips
Ansluta AM-ramantennen
Antennens utformning och längd har anpassats
för att ta emot AM-signaler. Ta inte isär eller
rulla ihop antennen.
1
2
Lossa endast ramen från plaststativet.
Ställ in AM-ramantennen (medföljer).
10SE
• Justera AM-ramantennens riktning för bästa
AM-mottagning.
4
Säkerställ att AM-ramantennen är
ordentligt ansluten genom att dra lätt i
den.
Bunta ihop kablarna
Anslut FM-antennsladden till 75Ω
COAXIAL-uttaget.
Du kan bunta ihop alla anslutningskablar för
stativet och andra komponenter, med hjälp av
buntbanden (medföljer).
1
Anslut komponenterna till stativet.
Ytterligare information finns på sidorna 13
till 17.
2
Sätt ett buntband (medföljer) i hålet på
baksidan av TV-bänken tills det klickar
till.
FM-antennsladd
(medföljer)
75 Ω COAXIAL-uttag
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den ligga
så vågrätt som möjligt.
Tips
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en
75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att koppla
kontrollenheten till en FM-utomhusantenn som i
exemplet nedan.
FM-utomhusantenn
Buntband
3
75
Bunta ihop kablarna och för därefter in
buntbandets ände genom hålet i
buntbandet.
COAXIAL
FM
AM
ANTENNA
Stativets baksida
fortsättning
11SE
Komma igång
Ansluta FM-antennsladden
4
Dra åt buntbandet genom att dra i dess
ände.
Lossa och ta bort buntbandet
1
2
Tryck på spaken på buntbandet.
Medan du trycker på spaken, drar du ut
buntbandet från hålet.
2
1
Ta bort buntbandet från stativets
baksida
1
2
Kläm ihop de två flikarna på buntbandet.
Medan du håller flikarna hopklämda, drar du
ut buntbandet.
1
2
1
12SE
Vi rekommenderar att du ansluter komponenter
till stativet med en HDMI-kabel.
Med HDMI kan du visa och lyssna på digitala
bilder och ljud med hög kvalitet.
Du kan emellertid inte lyssna på TV:ns ljud
från stativet endast med HDMI-anslutning;
du måste ansluta TV:ns ljudutgång till
stativets ljudingång med hjälp av en optisk
kabel (eller en ljudkabel*) för att kunna
lyssna på TV:ns ljud från stativet.
När du ansluter Sony ”BRAVIA” Synckompatibla komponenter med hjälp av
HDMI-kablar, gör ””BRAVIA” Syncfunktioner” användningen enklare (sid. 32).
Anslut nätkabeln när du har anslutit alla
komponenter till stativet.
TV-skärm, projektor etc.
Audiosignal
*
B
A
Audio/videosignal
A
Audio/videosignal
Satellitmottagare,
kabel-tv-mottagare, etc.
A
A
Audio/videosignal
DVD-spelare (inspelare), etc.
Audio/videosignal
Blu-ray Disc-spelare (inspelare)
”PlayStation 3” etc.
Signalflöde
A HDMI-kabel (medföljer ej)
B Optisk kabel (medföljer)
* En ljudkabel (medföljer ej) kan användas om TV:n saknar DIGITAL OPTICAL OUTPUT.
fortsättning
13SE
Komma igång
Ansluta komponenter med HDMI-uttag
Tips!
• När funktionen Kontroll för HDMI för denna TVmöbel är aktiverad skickas HDMI-signalen från den
anslutna komponenten till TV:n via HDMIanslutningen, även om TV-bänken är avstängd. Du
kan titta på bilder och lyssna på ljud från
komponenten på TV:n.
Obs!
• HDMI-uttaget har prioritet när du ansluter
komponenten till stativet med INPUT OPT, INPUT
COAX och HDMI tillsammans.
• INPUT OPT-uttaget har prioritet när du ansluter både
TV:ns ljudutgång till stativets INPUT OPT- och
INPUT ANALOG-uttag.
Kommentarer för HDMIanslutningar
• Använd en High Speed HDMI-kabel. Om du
använder en Standard HDMI-kabel kan inte
1080p-bilder visas ordentligt.
• Sony rekommenderar att du använder en
HDMI-godkänd kabel eller en HDMI-kabel
från Sony.
• Kontrollera inställningen av den anslutna
komponenten om bilden är dålig eller om ljudet
inte kommer från en komponent ansluten via
HDMI-kabeln.
• Ljudsignaler (samplingsfrekvens, bitlängd
etc.) överförda från ett HDMI-uttag kan
undertryckas av den anslutna komponenten.
• Ljudet kan avbrytas när samplingsfrekvensen
eller antalet ljudutsignaler från
uppspelningskomponenten växlas.
• När den anslutna komponenten inte är
kompatibel med tekniken för copyrightskydd
(HDCP), kan det hända att bilden och/eller
ljudet från HDMI TV OUT-uttaget förvrängs
eller inte matas ut.
Kontrollera i så fall ansluten enhets tekniska
specifikationer.
• Vi rekommenderar inte att du använder en
HDMI-DVI-konverteringskabel.
• När ”TV”, ”FM”, ”AM” eller ”DMPORT”
väljs som ingångskälla för stativet, matas
videosignaler från HDMI-ingångsuttaget
(SAT/CATV, DVD, BD) som senast valdes, ut
från HDMI TV OUT-uttaget.
14SE
När du ansluter en DVD-spelare (inspelare),
satellitmottagare, ”PlayStation 2,” etc., som inte
har några HDMI-uttag, ansluter du dess
videosignaluttag direkt till TV:n, och dess
ljudsignaluttag till stativet med hjälp av INPUT
OPT-uttaget eller INPUT COAX-uttaget.
Samtliga kablar behöver inte anslutas. Anslut
ljudkablarna enligt uttagen på komponenterna.
Anslut nätkabeln sist.
TV-skärm, projektor etc.
Ljudsignal
B
Videosignal
*
Videosignal
C
A
A
eller
Ljudsignal
Videosignal
Satellitmottagare, kabel-tv-mottagare, etc.
Ljudsignal
Videosignal
DVD-spelare (inspelare), ”PlayStation 2,” etc.
A Optisk kabel (medföljer ej)
Signalflöde
B Optisk kabel (medföljer)
C Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
* En ljudkabel (medföljer ej) kan användas om TV:n saknar DIGITAL OPTICAL OUTPUT.
fortsättning
15SE
Komma igång
Ansluta komponenter utan HDMI-uttag
Obs!
• Ställ in ”CTRL: HDMI” på ”OFF” i stativets
AMP-meny när du ansluter komponenter utan
HDMI-uttag (sid. 34).
Även om ”CTRL: HDMI” är inställt på ”ON” kan du
spela upp innehåll från en videobandspelare etc., som
inte har surroundkanaler genom att ansluta dess ljudoch videoutgångsuttag till TV:n istället för till
stativet.
• INPUT OPT-uttaget har prioritet när du ansluter både
TV:ns ljudutgång till stativets INPUT OPT- och
INPUT ANALOG-uttag.
16SE
Ställa in ljudutmatning för
ansluten komponent
Beroende på inställningen för ljudutmatningen
av ansluten komponent kan ljudet endast matas
ut i 2-kanalsformat. Om så är fallet ställer du in
ansluten komponent till utmatning av ljudet i
flerkanalsformat (PCM, DTS, Dolby Digital).
För mer information om inställning av
ljudutmatning se bruksanvisningen som
medföljde ansluten komponent.
Genom att ansluta DIGITAL MEDIA PORTadaptern kan du lyssna på ljud från anslutna
komponenter via stativet.
Komma igång
Ansluta DIGITAL MEDIA PORT-adaptern
Anslut nätkabeln sist.
: Signalflöde
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
Obs!
• Anslut eller koppla inte ifrån DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern när stativet är påslaget.
• Se till att kontakten installeras med pilmarkeringen
riktad mot pilmarkeringen på DMPORT-uttaget när
du ansluter DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
Tryck och håll ner A och dra sedan ut kontakten för
att koppla från DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
A
17SE
Ansluta nätkabeln
Innan du ansluter TV-möbelns nätkabel till ett vägguttag ska du ansluta alla övriga komponenter eller
TV-apparater till enheten.
Obs!
• Anslut enheten till ett lättillgängligt strömuttag. Om du märker att någonting är fel med enheten ska du koppla bort
kontakten från strömuttaget omedelbart.
18SE
Uppspelningsalternativ
Uppspelningsalternativ
Register över delar och kontroller
Mer information finns på sidorna som anges inom parentes.
Frontpanelens teckenfönster
Frontpanelens knappar och
indikator
Frontpanelens knappar och indikator
POWER/
ACTIVE STANDBY
A POWER/ACTIVE STANDBY-indikator
Följande ljus finns:
Grönt: Stativet är på.
Gult: Funktionen Kontroll för HDMI
fungerar när stativet är avstängt.
Av:
Stativet är avstängt och funktionen
Kontroll för HDMI fungerar inte.
INPUT SELECTOR
VOLUME
B ?/1 (på/standby)
Tryck på den här knappen för att slå
på/stänga av stativet.
C INPUT SELECTOR
Tryck på den här knappen för att ställa in
inkällan på uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen ändras
ingångskällan cykliskt enligt följande:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t FM
t AM t DMPORT t TV …..
D VOLUME +/–
Tryck på den här knappen för att justera
volymen.
fortsättning
19SE
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster
A Ljudformatindikationer
Lyser i enlighet med ljudformat som
avkodas.
D : Dolby Digital
PLII : Dolby Pro Logic II
LPCM : Linjär PCM
DTS : DTS
B SLEEP (41)
Blinkar när funktionen Avstängningstimer
är aktiverad.
C TUNED (25)
Tänds när en radiostation tas emot.
D HDMI (13, 43)
Tänds när HDMI-utrustning används.
E ST/MONO (25)
Tänds enligt radions stereo eller
monostatus.
F COAX/OPT
Tänds utifrån typ av kabel som du använder.
G
(fjärrsensor) (43)
Fjärrkontrollen skall pekas hit.
H MUTING
Tänds när ljudet stängs av.
I Teckenfönster för meddelanden
Visar volym, vald ingångskälla,
ljudinsignal, etc.
J NIGHT (31)
Tänds i läget NIGHT.
20SE
F DIMMER
Fjärrkontroll
Tryck för att välja ljusstyrka för
frontpanelens teckenfönster. Den kan ställas
in på en av två nivåer.
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
AMP MENU
Tryck för att välja en radiostation
(sid. 25, 26).
I SOUND FIELD +/–
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
Tryck på den här knappen för att välja
ljudfält (sid. 29).
J VOLUME +/–
Tryck på den här knappen för att justera
volymen.
K MUTING
SOUND FIELD
Tryck om du vill stänga av ljudet.
L NIGHT
Tryck för att aktivera lägesfunktionen
NIGHT (sid. 31).
M PRESET +/–
Tryck för att välja en förinställd radiostation
(sid. 26).
Knappar för manövrering av
stativet
A ?/1 (på/standby)
Tryck på den här knappen för att slå
på/stänga av stativet.
B LEVEL
Tryck för att justera nivån på mitthögtalaren
och subwoofern. Denna inställning gäller
för alla ljudfält.
C AMP MENU
Tryck på den här knappen för att visa menyn
för stativet (sid. 38).
D C, X, x, c eller
Tryck på C, X, x eller c för att välja
inställningarna. Tryck sedan på
för att
ange ditt val.
E MENU
Tryck för att förinställa en radiostation eller
namnge en förinställd station (sid. 25, 27).
N O RETURN
Tryck om du vill gå tillbaka till föregående
meny.
O DISPLAY
Tryck för att byta information i
frontpanelens teckenfönster.
P INPUT SELECTOR +/–
Tryck för att välja en ingångskälla t.ex.
mottagaren eller annan ansluten komponent.
Varje gång du trycker på knappen ändras
ingångskällan cykliskt enligt följande:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
FM y AM y DMPORT y TV …..
Knappar för manövrering av
ansluten komponent via
DMPORT-anslutning
Följande förklaringar är bara avsedda som
exempel. Beroende på komponenten kanske
funktionerna inte kan utföras, eller så utförs de
annorlunda än vad som beskrivs.
D C, X, x, c eller
Tryck för att välja ett menyalternativ och
mata in valet.
fortsättning
21SE
Uppspelningsalternativ
G TUNING +/–
INPUT SELECTOR
E MENU
Tryck för att visa MENU.
Se på TV
G m/M
Tryck om du vill snabbspola skivan bakåt
eller framåt under uppspelning.
H N (uppspelning)/X (paus)/x (stopp)
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
Knappar för uppspelningsläge.
M ./>
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Tryck för att hoppa över kapitel.
N O RETURN
RETURN
Tryck om du vill gå tillbaka till föregående
meny.
MENU
PRESET-
O DISPLAY
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
Tryck för att välja inställning för
frontpanelens teckenfönster.
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
Slå på TV:n och välj en kanal.
Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
2
3
4
Slå på stativet.
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”TV” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
Tips
• Ljudet kanske sänds ut från TV:ns högtalare. I så fall
sänker du TV:ns volym till minimum.
22SE
Tips
Använda andra
komponenter
• Ljudet kanske sänds ut från TV:ns högtalare. I så fall
sänker du TV:ns volym till minimum.
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
1
2
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
3
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
4
VOLUME
+/–
Starta TV:n.
Sätt på Blu-ray Disc/DVD-spelaren
(inspelare), ”PlayStation 2” eller
”PlayStation 3” och sätt därefter på
stativet.
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”BD” eller
”DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Ändra TV-ingång.
Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
5
Spela upp filmen.
Tips
Använda en satellitmottagare
eller en kabel-TV-mottagare
1
Starta TV:n.
Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
2
3
4
Slå på satellitmottagaren/kabel-TVmottagaren och stativet.
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”SAT/CATV”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Ändra TV-ingång.
Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
5
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
• Även om du spelar upp Dolby True HD, Dolby
Digital Plus eller DTS-HD med en ansluten
komponent som är kompatibel med dessa ljudformat,
accepterar stativet det som Dolby Digital eller DTS.
När du spelar upp dessa högkvalitativa ljudformat
ställer du in ansluten komponent till utmatning av
ljudet i flerkanals-PCM om det är möjligt.
Lyssna på ansluten
komponent via DMPORTanslutning
1
2
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”DMPORT”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Börja spela upp på den anslutna
komponenten.
Tips
• Du kan lyssna på optimal ljudkvalitet från portabla
ljudkomponenter i alla ljudfält förutom
”STANDARD”, vilket förenar effekten av Portable
Audio Enhancer.
fortsättning
23SE
Uppspelningsalternativ
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
Titta på Blu-ray Disc-skivor,
DVD-skivor, ”PlayStation 2”
eller ”PlayStation 3”
Obs!
• När du ansluter uttaget för videoutsignal på din
DIGITAL MEDIA PORT-adapter till uttaget för
videoinsignal på TV:n ställer du in ”CTRL: HDMI”
på ”OFF” i stativets AMP-meny (sid. 34). Bilderna
från en komponent ansluten till DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern visas inte på TV:n om ”CTRL:
HDMI” är inställd på ”ON”.
• Om du vill lyssna på ljudet från en komponent utan att
visa bilderna när ”CTRL: HDMI” är inställd på ”ON”,
stänger du först av TV:n och återställer därefter
stativets strömförsörjning.
Om du stänger av stativet först och därefter stänger av
TV:n, kommer samtliga komponenter anslutna till
TV:n att stängas av på grund av Kontroll för HDMIfunktionen.
24SE
5
Tryck på
.
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tuner-funktioner
Förinställa radiostationer
6
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
Tuner-funktioner
Du kan förinställa 20 FM-stationer och 10 AMstationer. Innan du ställer in stationerna bör du
skruva ner volymen till lägsta nivån.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
7
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Tryck på
.
”Complete!” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationen lagras.
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
TUNING
+/–
MUTING
VOLUME
8
9
Tryck på MENU.
Upprepa steg 2 till 8 för att lagra andra
stationer.
SOUND FIELD
Ändra ett förinställt nummer
Börja om från steg 3.
1
2
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”FM” eller ”AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på och håll ner TUNING + eller –
tills den automatiska sökningen börjar.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för
stereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster. ”MONO” visas för
monoprogram.
3
4
Tryck på MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”Memory?” visas i frontpanelens
teckenfönster.
25SE
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i stativets minne
(se ”Förinställa radiostationer” (sid. 25)).
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
C, X, x, c,
RETURN
För manuell inställning trycker du på TUNING +
eller – upprepade gånger.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING + eller –. Den automatiska sökningen
avbryts när stativet hittar en station. För att
stoppa den automatiska inställningen manuellt
trycker du på TUNING + eller –.
PRESET
+/–
TUNING
+/–
1
2
3
Tryck på MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills ”FM
Mode?” visas i frontpanelens teckenfönster,
och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”MONO”.
• STEREO: Stereomottagning.
• MONO: Monomottagning.
VOLUME
+/–
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
1
Tips
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”FM” eller ”AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
stationen.
Varje gång du trycker på knappen tar
stativet in en ny förinställd station.
3
Tryck på MENU.
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
Stänga av radion
Tryck på "/1 för att stänga av stativet.
Tryck på INPUT SELECTOR + eller – för att
byta till annan funktion.
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
26SE
• Förbättra mottagningen genom att rikta om
FM-antennsladden (medföljer).
Namnge förinställda
stationer
Obs!
• Du kan inte ange ett namn för en förinställd
RDS-station (Radio Data System) (sid. 28).
1
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”FM” eller ”AM”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
3
4
5
6
Tryck på
.
”Complete!” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationen lagras.
8
Tryck på MENU.
Tuner-funktioner
Du kan ange ett namn för en förinställd station.
Dessa namn (till exempel ”XYZ”) visas i
frontpanelens teckenfönster när en station väljs.
Observera att endast ett namn kan användas för
varje förinställd station.
7
Tips
• Du kan kontrollera frekvensen genom att trycka
upprepade gånger på DISPLAY i frontpanelens
teckenfönster.
Visa stationens namn eller
frekvens i frontpanelens
teckenfönster
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
När stativet är inställt till ”FM” eller ”AM”, kan
du kontrollera frekvensen i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på MENU.
Varje gång du trycker på DISPLAY alternerar
stationsnamnet och frekvensen i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”Name In?” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
.
Tryck på DISPLAY.
Tips!
• Stationsnamnet visas om du angett ett namn för en
förinställd station.
• Frekvensen i frontpanelens teckenfönster växlar till
stationsnamnet efter flera sekunder.
Ange ett namn genom att använda
C/X/x/c.
Tryck på X/x för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
Bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostations namn.
Om du matar in fel tecken
Tryck på C/c upprepade gånger tills tecknet
som ska ändras blinkar, tryck sedan på
X/x för att välja önskat tecken.
27SE
Använda Radio Data
System (RDS)
Vad är Radio Data System
(RDS)?
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna mottagare har flera
RDS-funktioner, t.ex. visning av stationsnamn.
RDS är bara tillgängligt för FM-stationer*.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-systemet kan du höra med lokala radiostationer
för mer information om RDS-tjänster i ditt område.
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station på FM-bandet.
När du får in en station som har RDS-tjänster
visas stationsnamnet* i frontpanelens
teckenfönster istället för frekvensen.
* Om en RDS-sändning inte tas emot kanske inte
stationsnamnet visas i frontpanelens teckenfönster.
Obs!
• RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalstyrkan är för
svag.
Tips
• När ett stationsnamn visas, kan du kontrollera
frekvensen genom att trycka på DISPLAY upprepade
gånger.
28SE
Surroundfunktion
Lyssna på surroundeffekten
Välja ljudfält
Surroundfunktion
Detta stativ kan skapa flerkanals surroundljud. Du kan välja ett av stativets optimerade
förprogrammerade ljudfält.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD+/–
Tryck på SOUND FIELD +/–.
Det aktuella ljudfältet visas i frontpanelens teckenfönster.
Varje gång du trycker på knappen SOUND FIELD +/– ändras teckenfönstret i följande ordning:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC y JAZZ
y CLASSIC y ROCK y POP y LIVE y FLAT y STANDARD …..
fortsättning
29SE
Tillgängliga ljudfält
Lämplig källa
Ljudfält
Alla
STANDARD
Lämplig för diverse källor.
Videokälla
MOVIE*
Återger kraftfullt och realistiskt ljud med en tydligt dialog.
DRAMA *
Mest lämplig för TV-drama.
Musikkälla
Effekt
NEWS*
Återger uppläsarens röst tydligt.
SPORTS*
Återger kommentarerna tydligt och ett realistiskt ljud med
ljudeffekter hörs, t.ex. hurrarop etc.
GAME*
Återger ett kraftfullt och realistiskt ljud som passar bäst när du
spelar spel.
MUSIC*
Mest lämplig för musikprogram eller musikvideofilmer på
Blu-ray Discs/DVD-skivor.
JAZZ
Återger en atmosfär av en jazzklubb.
CLASSIC
Återger en atmosfär av en klassisk konsert.
ROCK
Återger ett kraftfullt ljud som passar bäst när du lyssnar på
rockmusik.
POP
Återger ett upplyftande ljud som passar bäst när du lyssnar på
popmusik.
LIVE
Återskapar ljudet av ett liveframträdande.
FLAT
Spelar all musik i stereo utan effekter.
* Dessa ljudfält är inte tillgängliga när du valt ”DMPORT” genom att trycka på INPUT SELECTOR.
Tips!
•
•
•
•
•
•
Du kan ställa in olika ljudfält för varje ingångskälla.
Standardinställningen för ljudfält för ”DMPORT” är ”FLAT”, och är för andra källor ”STANDARD”.
När ”DMPORT” väljs genom att du trycker på INPUT SELECTOR, avger mitthögtalaren inget ljud.
En del högtalare avger inget ljud beroende på insignalen, till exempel från monoprogram.
Mitthögtalaren avger inget ljud i vilket som ljudfält som är lämpligt för en musikkälla.
Om du trycker på THEATRE-knappen på en fjärrkontroll till en Sony-TV när ”CTRL: HDMI” står på ”ON” ändras
ljudfältet till ”MOVIE” (gäller inte för en del Sony-TV:n).
30SE
Lyssna på ljud med låg volym
(NIGHT-läge)
Du kan lyssna på ljudeffekter och höra dialogen
tydligt även på låg volym med den här
funktionen. Den här funktionen är användbar för
att njuta av ljud under kvällstid.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT
Surroundfunktion
INPUT SELECTOR
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Tryck på NIGHT.
Om du vill avbryta nattläget trycker du på
NIGHT igen.
Tips
• Du kan lyssna på Dolby Digital på låg volym genom
att använda AUDIO DRC (sid. 40).
31SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
Vad är ”BRAVIA” Sync?
Genom att ansluta Sony-komponenter som är
kompatibla med funktionen ”BRAVIA” Sync
med en HDMI-kabel (medföljer ej), förenklas
användningen enlig nedan:
• System för uppspelning med en
knapptryckning: När du spelar upp en
komponent som t.ex. en Blu-ray Disc/DVDspelare (inspelare) startar TV:n automatiskt
och växlar till passande HDMI-ingång.
• Systemets ljudstyrning: Du kan välja om du
vill mata ut ljudet i TV-högtalaren eller
stativets högtalare när du tittar på TV.
• Systemavstängning: När du stänger av TV:n
stängs också stativet och anslutna komponenter
av samtidigt.
Förbereda för ”BRAVIA”
Sync
För att använda ”BRAVIA” Sync ställer du in
funktionen Kontroll för HDMI till På för
ansluten komponent.
När du ansluter en Sony-TV med funktionen
Kontroll för HDMI kan du ställa in funktionen
Kontroll för HDMI för stativet och ansluten
komponent samtidigt genom att ställa in
funktionen Kontroll för HDMI för TV:n.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
”BRAVIA” Sync är kompatibelt med en SonyTV, Blu-ray Disc/DVD-spelare, AV-förstärkare
etc., med funktionen Kontroll för HDMI.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
KONTROLL FÖR HDMI är en standard för
gemensamma kontrollfunktioner som används
av CEC (Consumer Electronics Control) för
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontroll för HDMI
fungerar inte korrekt i följande
fall:
• När du ansluter stativet till en komponent som
inte överenstämmer med funktionen Kontroll
för HDMI.
• När du ansluter stativet och komponenter med
en annan anslutning än HDMI-anslutning.
Vi rekommenderar att du ansluter detta stativ till
produkter som har funktionen ”BRAVIA” Sync.
Obs!
• Beroende på ansluten komponent kan det hända att
funktionen Kontroll för HDMI inte fungerar. Läs
komponentens bruksanvisning.
32SE
1
2
3
Se till att stativet är anslutet till TV:n
och anslutna komponenter (vilka bör
vara kompatibla med funktionen
Kontroll för HDMI) via HDMI-kablar
(medföljer ej).
Starta stativet, TV:n och anslutna
komponenter.
Välj ingång för stativet som är anslutet
till den komponent du vill visa (SAT/
CATV, DVD, BD) och växla TV:ns HDMIingång så att bilden från ansluten
komponent visas.
4
Visa listan av HDMI-komponenter på
TV-menyn, och aktivera funktionen
Kontroll för HDMI för anslutna
komponenter.
Funktionen Kontroll för HDMI för stativet
och ansluten komponent aktiveras
samtidigt.
Under inställningen visas ”SCANNING”
i frontpanelens teckenfönster. När
inställningen är gjord visas ”COMPLETE”
i frontpanelens teckenfönster. Vänta tills
inställningen slutförts.
Om ”SCANNING” eller
”COMPLETE” inte visas när du
utfört stegen ovan
Ställ in funktionen Kontroll för HDMI för
stativet och ansluten komponent individuellt.
1
2
3
4
5
Utför stegen i avsnitten ”Förbereda för
”BRAVIA” Sync” och ”Om ”SCANNING” eller
”COMPLETE” inte visas när du utfört stegen
ovan” igen.
Obs!
• Under inställning av funktionen Kontroll för HDMI
för stativet fungerar inte funktionen Systemets
ljudstyrning.
• Om funktionen Kontroll för HDMI för ansluten
komponent inte kan ställas in samtidigt genom att
ställa in ”KONTROLL FÖR HDMI” för TV:n ställer
du in funktionen Kontroll för HDMI via menyn på
ansluten komponent.
• För mer information om inställning av TV:n och
anslutna komponenter se respektive medföljande
bruksanvisning.
Tips
• Standardinställningen för funktionen Kontroll för
HDMI för stativet är ”ON”.
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”CTRL: HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”ON”.
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av. Funktionen
Kontroll för HDMI är aktiverad.
6
Ställ in funktionen Kontroll för HDMI för
ansluten komponent till På.
För mer information om inställning av
ansluten komponent se medföljande
bruksanvisning.
7
Välj ingång för stativet som är anslutet
till den komponent för vilken du vill
använda funktionen Kontroll för HDMI
(SAT/CATV, DVD, BD) och upprepa
steg 6.
fortsättning
33SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
Obs!
• För mer information om inställning av TV:n och
anslutna komponenter se respektive
medföljande bruksanvisning.
Om du lägger till eller
återansluter komponenten
Stänga av funktionen Kontroll
för HDMI
Stäng av funktionen Kontroll för HDMI när du
ansluter komponenter som inte är kompatibla
med ”BRAVIA” Sync, eller som inte har HDMIuttag, etc.
Använda Blu-ray Disc/DVD
(System för uppspelning med en
knapptryckning)
Spela upp en ansluten komponent.
TV:n startas automatiskt och växlar till passande
HDMI-ingång.
INPUT SELECTOR
Tips
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
• Även om stativet är avstängt (aktivt standbyläge),
skickas HDMI-signalen från den anslutna
komponenten till TV:n via HDMI-anslutningen. Du
kan titta på bilder och lyssna på ljud från
komponenten på TV:n.
MENU
Obs!
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”CTRL:
HDMI”, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”OFF”.
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
34SE
• Beroende på TV:n kan det hända att början av
uppspelningen klipps bort.
Lyssna på TV-ljudet från
stativet
(Systemets ljudstyrning)
Du kan lyssna på TV-ljudet i stativets högtalare
genom en enkel manöver. Ytterligare
information finns i TV:ns bruksanvisning.
INPUT SELECTOR
DISPLAY
?/1
När funktionen Systemets ljudstyrning är aktiv
och utmatningen ändras från TV:ns högtalare till
stativets högtalare automatiskt kan det hända att
ett högt ljud mats ut beroende på stativets
volymnivå. Du kan förhindra detta genom att
begränsa maximal volymnivå.
1
2
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
3
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
4
TUNING+
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”VOL LIMIT” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja den maximala
volymnivån du önskar.
Maximal volymnivå ändras enligt följande:
MUTING
VOLUME
Tryck på AMP MENU.
MAX y 49 y 48 ….. 2 y 1 y MIN
SOUND FIELD
5
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Obs!
Tryck på ?/1 för att starta stativet.
Ljudet matas ut i stativets högtalare. Ljudet
matas ut i TV:ns högtalare när du stänger av
stativet.
Obs!
• Om TV:n startas innan stativet startas matas inte
TV-ljudet ut på en liten stund.
• Om du ansluter en TV som inte har funktionen
Systemets ljudstyrning, fungerar inte funktionen
Systemets ljudstyrning.
• Denna funktion är endast tillgänglig när funktionen
Kontroll för HDMI är inställd till På.
• Denna funktion är inte tillgänglig när utmatningen
ändras från stativets högtalare till TV:ns högtalare.
Tips!
• Vi rekommenderar att du ställer in maximal
volymnivå till lite lägre än den volymnivå du brukar
lyssna på.
• Oavsett vilken maximal volymnivå du ställt in
fungerar knappen VOLUME +/– på stativet och
fjärrkontrollen.
• Om du inte vill begränsa maximal volymnivå väljer
du ”MAX”.
Tips
• Du kan justera volymen och stänga av ljudet på
stativet via TV:ns fjärrkontroll.
35SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
CENTER
Använda funktionen
Volymbegränsning
Stäng av stativet, TV:n
och anslutna komponenter
(Systemavstängning)
När du stänger av TV:n med POWER-knappen
på TV-apparatens fjärrkontroll, stängs stativet
och anslutna komponenter av automatiskt.
Använda funktionen
energisparläge
Om en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV ansluts
till stativet, och stativet är i aktivt standbyläge,
avbryts HDMI-signalöverföringen, och
strömförbrukningen minskas.
Tips
INPUT SELECTOR
• Om TV:n stängs av och aktiverar standbyläge,
minskar strömförbrukning för stativet när
energisparläget är på.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Obs!
• Det kan hända att anslutna komponenter inte stängs av
beroende på dess status. Mer information finns i de
anslutna komponenternas bruksanvisningar.
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
SOUND FIELD
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”POWER
SAVE”, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• ON: Minskar strömförbrukningen i aktivt
standbyläge. Överföring av HDMIsignaler sker endast när TV:n är
påslagen.
• OFF: Ingen minskning av
strömförbrukningen. Överföring av
HDMI-signaler sker hela tiden även
om stativet är avstängt (aktivt
standbyläge).
36SE
5
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Obs!
• Energisparfunktionen kanske inte fungerar för vissa
TV-apparater som är kompatibla med ”BRAVIA”
Sync. I sådana fall ska du ställa in ”POWER SAVE”
på ”OFF”.
• Beroende på dina komponenter, kan det ta tid innan
bilden eller ljudet matas ut.
”BRAVIA” Sync-funktioner
37SE
1
Avancerade inställningar
2
Inställningar och
justeringar med
förstärkarmenyn
3
AMP MENU
CTRL:
HDMI
ON
OFF
MAX, 49, 48, .....
2, 1, MIN
POWER
SAVE**
DUAL
MONO
A/V SYNC
ON
OFF
MAIN
SUB
MAIN/SUB
ON
OFF
AUDIO
DRC
DISPLAY
SLEEP
MAX
STD
OFF
ON
OFF
OFF, 10M, 20M, …..
80M, 90M
* Se ””BRAVIA” Sync-funktioner” (sid. 32).
** Denna inställning visas endast när ”CTRL: HDMI”
är inställt till ”ON”.
38SE
Tryck på AMP MENU för att stänga av
AMP-menyn.
Tips
Du kan ange följande funktioner med AMP
MENU på fjärrkontrollen.
Standardinställningarna är understrukna.
VOL
LIMIT**
Tryck på C/X/x/c flera gånger för att
välja alternativ och inställning.
• Dessa inställningar finns kvar även efter att du
kopplar bort nätkabeln.
Använda AMP-menyn
SET
HDMI*
Tryck på AMP MENU för att aktivera
AMP-menyn.
Följande sidor visar detaljerad information för
varje inställning.
Lyssna på multiplexsändningsljud (DUAL MONO)
3
• MAIN:
Spelar endast upp
huvudkanalen.
• SUB:
Spelar endast upp
underkanalen.
• MAIN/SUB: Huvudljudet hörs i den
vänstra högtalaren och
underljudet hörs i den högra
högtalaren.
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när
stativet tar emot multiplexsändningssignalen
AC-3.
Obs!
• För att kunna ta emot AC-3-signalen, behöver du
ansluta en digital satellitmottagare till stativet med en
optisk kabel eller koaxialkabel och ställa in det
digitala utmatningsläget på den digitala
satellitmottagaren till AC-3.
Tryck på X/x för att välja det ljud du
önskar.
4
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
INPUT SELECTOR
DISPLAY
Avancerade inställningar
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
SOUND FIELD
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DUAL MONO” visas och tryck sedan
på
eller c.
fortsättning
39SE
Justera fördröjningen mellan
ljudet och bilden (A/V SYNC)
Lyssna på Dolby Digital-ljud
på låg volym (AUDIO DRC)
Du kan fördröja ljudet med den här funktionen
när bilden är långsammare än ljudet.
Begränsar ljudspårets dynamiska område.
Användbart när du vill titta på filmer med låg
volym. AUDIO DRC fungerar endast för Dolby
Digital-källor.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
DISPLAY
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
TUNING-
MENU
TUNING+
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”A/V SYNC” visas och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• OFF: Justeras inte.
• ON: Justerar skillnaden mellan bild och
ljud.
4
SOUND FIELD
1
2
3
Menyn AMP stängs av.
Obs!
40SE
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”AUDIO DRC” visas och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• OFF: Ingen komprimering av det
dynamiska området.
• STD: Återskapar ljudspåret med det
dynamiska område som
inspelningsteknikern avsåg.
• MAX: Komprimerar det dynamiska
området helt.
Tryck på AMP MENU.
• Det går kanske inte att justera fördröjningen mellan
ljudet och bilden perfekt med den här funktionen.
• Denna funktion är endast användbar för inmatning av
Dolby Digital, DTS och Linear PCM (2-kanals) via
koaxial (audio), optisk (audio) eller HDMI.
Tryck på AMP MENU.
4
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Ändra displayinställningen
(DISPLAY)
Du kan ändra displayinställningen.
Använda insomningstimern
Du kan ställa in stativet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 10 minuter.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
DISPLAY
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
MENU
TUNING+
PRESET-
Avancerade inställningar
TUNING-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”DISPLAY” visas och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja inställning för
frontpanelens teckenfönster.
• ON: Displayen visas hela tiden.
• OFF: Visningen på skärmen försvinner
några sekunder när du manövrerar
stativet.
1
2
3
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SLEEP” visas och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja den
förinställda tid du önskar.
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
Obs!
Tryck på AMP MENU.
Tryck på AMP MENU.
Visningen av minuter (återstående tid)
ändras enligt följande:
• Teckenfönstret visas hela tiden när
ljudavstängningen fungerar även om du ställer in
”DISPLAY” på ”OFF”.
4
SOUND FIELD
4
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Menyn AMP stängs av.
Obs!
• Denna funktion är endast för detta stativ, inte för den
anslutna TV:n eller andra komponenter.
41SE
Ytterligare information
Felsökning
Om du får några av följande problem med
stativet kan du använda denna felsökningsguide
för att försöka lösa problemet innan du tar det till
reparation. Om du inte kan lösa problemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Allmänt
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt
ansluten.
Om ”PROTECTOR” och ”PUSH POWER” visas
växelvis i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på ?/1 om du vill stänga av stativet och
kontrollera följande när ”STANDBY”
försvunnit.
• Är det något som blockerar stativets
ventilationshål?
Efter att du kontrollerat ovanstående och
åtgärdat problemen stänger du av stativet.
Om orsaken till problemet inte kan
fastställas efter kontroll av ovanstående,
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Dolby Digital eller DTS-flerkanalsljud
återskapas inte.
• Kontrollera att Blu-ray Disc, DVD-skivan,
etc, som spelas, är inspelad med Dolby
Digital eller DTS-format.
• När man ansluter Blu-ray Disc, DVDspelare, etc, till stativets digitala uttag för
insignal, kontrollera att ljudinställningen
(inställningar för ljudutgångar) är för den
anslutna komponenten.
Ingen surroundeffekt erhålls.
• Beroende på den digitala signalen kan det
hända att surroundbearbetningen inte
fungerar (sid. 29). Tryck på INPUT
SELECTOR på stativet för att kontrollera
insignalen, och välj ingången på nytt. När
ingången ändrats visas typen av insignal i
frontpanelens teckenfönster.
Om ”2.0ch” eller ”1.0ch” visas är ljudkällan
stereo eller mono och innehåller inte något
42SE
surroundljud.
Om ”5.1ch” visas har ljudkällan
surroundljud, men eventuellt hörs inte
mycket surroundljud på grund av
programmet eller skivan.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
högtalarna.
• Tryck på VOLUME + och kontrollera
volymnivån.
• Tryck på MUTING eller VOLUME + för att
stänga av mutingfunktionen.
• Tryck på SOUND FIELD +/– och
kontrollera det valda ljudfältet.
• Med vissa källor kan effekten från
högtalarna vara mindre märkbar.
Ljudet fördröjs efter TV-bilden.
• Ställ in ”A/V SYNC” på ”OFF” när ”A/V
SYNC” är inställt på ”ON”.
Anslutna komponenter
Inget eller bara ett svagt ljud hörs oavsett
vilken komponent som väljs.
• Kontrollera att detta stativ och de olika
komponenterna är korrekt och ordentligt
anslutna.
• Kontrollera att både detta stativ och den
valda komponenten är påslagen.
• Kontrollera att volymen inte står på den
lägsta nivån.
• Tryck på MUTING för att avbryta
ljudavstängningen.
Det kommer inget ljud från den valda
komponenten.
• Kontrollera att komponenten är korrekt
ansluten till uttagen för ljudinsignal för den
komponenten.
• Kontrollera att kablarna är ordentligt
anslutna till uttagen på både komponenten
och det här stativet.
• Kontrollera att komponenten är ordentligt
vald.
Ljudet avbryts eller det hörs brus.
• Kontrollera ”Format som kan användas av
stativet” (sid. 45).
Ingen bild visas på TV:n.
• Kontrollera att TV:n och denna TV-bänk är
anslutna korrekt och säkert.
• Kontrollera att TV:n är ordentligt vald.
• Ställ in TV:n på lämpligt ingångsläge.
• Kontrollera HDMI-anslutningen.
• Kontrollera att kablarna är ordentligt
anslutna till uttagen på både komponenten
och det här stativet.
Kontroll för HDMI
Om du får något av följande problem när du
använder ”BRAVIA” Sync kan du använda
denna felsökningsguide för att försöka lösa
problemet.
• Kontrollera HDMI-anslutningen (sid. 13).
• Se till att ”CTRL: HDMI” är inställt till
”ON” i AMP-menyn.
• Kontrollera att den anslutna komponenten är
kompatibel med funktionen Kontroll för
HDMI.
• Kontrollera inställningarna gällande
Kontroll för HDMI på ansluten komponent.
Hänvisa till den bruksanvisning som
medföljde den anslutna komponenten.
• Om du ändrar HDMI-anslutningen, ansluter
eller kopplar bort nätkabeln eller om det
inträffar ett strömavbrott, upprepar du
förfarandet i ””BRAVIA” Sync-funktioner”
(sid. 32).
• Om du ansluter/kopplar bort nätkabeln ska
du vänta 15 sekunder eller mer innan du
använder detta stativ.
• Det kan hända att stativet inte fungerar som
det ska om du valt en komponent som inte är
kompatibel med funktionen Kontroll för
HDMI för TV:n.
Inget ljud hörs från stativets högtalare eller
TV:ns högtalare.
• Kontrollera volymen för stativet och TV:n.
• Välj inmatning för stativet på rätt sätt.
• Kontrollera att HDMI OUT på de anslutna
komponenterna är korrekt och säkert
anslutna.
• Om funktionen Kontroll för HDMI är
inställd till Av eller vald komponent inte är
kompatibel med funktionen Kontroll för
HDMI stänger du av ljudet på stativet eller
TV:n.
Funktionen Systemavstängning fungerar inte.
• Ändra inställningen för TV:n för att
automatiskt stänga av anslutna komponenter
när du stänger av TV:n. Se TV:ns
bruksanvisning för mer information.
Stativet stängs av när du stänger av TV:n.
• När funktionen Kontroll för HDMI är på, är
funktionen Systemavstängning aktiv och
stativet stängs av när du stänger av TV:n.
En bild visas inte på TV:n.
• Kontrollera om HDMI IN och HDMI OUT
är omkastade.
När stativet är i standbyläge, finns det ingen
bild eller ljud på TV:n.
• Om stativet är i standbyläge, matas bild och
ljud ut från den HDMI-komponent som var
vald den senaste gången du stängde av
stativet. Om du använder en annan
komponent kan du spela upp den och
använda funktionen System för uppspelning
med en knapptryckning, eller så startar du
stativet för att välja den HDMI-komponent
du vill använda.
• Kontrollera att ”POWER SAVE” är inställt
på ”OFF” i AMP-menyn om du ansluter
komponenter som inte är kompatibla med
”BRAVIA” Sync till stativet (sid. 36).
ÖVRIGT
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på
stativet.
• Ta bort eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och stativet.
• Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen mot
nya, om de är urladdade.
• Kontrollera att du väljer rätt ingång på
fjärrkontrollen.
fortsättning
43SE
Ytterligare information
Funktionen Kontroll för HDMI fungerar inte.
Inget ljud hörs från både stativets högtalare
och TV:ns högtalare.
Volymen sänks när utmatningen ändras från
TV:ns högtalare till stativets högtalare.
Tekniska data
• Funktionen Volymbegränsning är aktiverad.
För mer information, se ”Använda
funktionen Volymbegränsning” (sid. 35).
Om stativet, efter att
ovanstående åtgärder utförts,
fortfarande inte fungerar som det
ska, återställer du det på följande
sätt:
Använd knapparna på stativet för åtgärden.
1
2
Tryck på ?/1 för att slå på strömmen.
Tryck på ?/1 samtidigt som du trycker
på INPUT SELECTOR och VOLUME –.
”COLD RESET” visas och stativet
återställs. AMP-meny, ljudfält etc. återgår
till standardinställningarna.
Mått:
mm (cirka)
A
1 000
B
400
550
C
Övre/nedre
dimensioner*:
mm (cirka)
(Djup: 340 mm)
Vikt: kg
1
2
3
D
100
118
136
E
138
120
102
F
640
39
* Hyllan kan monteras vid tre nivåer (1, 2 eller 3).
44SE
Format som kan användas av
stativet
Följande digitala ingångsformat kan användas.
Format
Hanteras/hanteras inte
Dolby Digital
a
DTS
a
Linear PCM-2ch*
a
Linear PCM-7.1ch
48k* (Bara på HDMI)
a
Linear PCM-7.1ch
96k
×
Dolby Digital Plus
×
×
DTS-HD
×
Förstärkardelen
50 W + 50 W, 6 ohm,
1 kHz, THD mindre än 1 %
Främre: 70 W/kanal,
6 ohm,
1 kHz, THD 10 %
Mitt*: 70 W, 3 ohm, 1 kHz,
THD 10 %
Subwoofer: 120 W, 3 ohm,
100 Hz, THD 10 %
* Beroende på ljudfältsinställningarna och källan,
kanske ingen ljudutmatning sker.
Ingångar (analoga)
TV
Ingångar (digitala)
TV, DVD
SAT/CATV
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
AM-mottagare
Frekvensområde
531 kHz – 1 602 kHz (med
intervallet inställt på 9 kHz)
AM-ramantenn
450 kHz
Antenn
Mellanfrekvens
Känslighet: 420 mV
Impedans: 30 kohm
Videoingångar/-utgångar SAT/CATV, DVD, BD:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Ljudingångar
SAT/CATV, DVD, BD:
Linjär PCM 7.1 kanal/
Dolby Digital/DTS
Högtalare
Främre högtalarenhet
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Full range, akustisk
upphängning
50 mm, kontyp
Mitthögtalarenhet
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Full range, basreflex
50 mm, kontyp × 2
Subwoofer-enhet
Optisk
Koaxial, optisk
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Subwoofer, basreflex
100 mm, kontyp × 2
Mottagardel
System
Digital synthesizer med
PLL-låsning
fortsättning
45SE
Ytterligare information
* Linear PCM accepterar samplingsfrekvenser upp till
48 kHz.
Referensuteffekt
Surroundläge
(per kanal)
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz per steg)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
HDMI-delen
Dolby True HD
Märkuteffekt
Stereoläge
FM-mottagare
Inställningsomfång
Allmänt
Strömförsörjning
220–240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning
På: 95 W
Aktiv standby (energisparfunktionen är på och
TV:n ansluten till stativet är i standbyläge):
0,5 W eller mindre
Standbyläge (Kontroll för HDMI är Av):
0,3 W eller mindre
Mått (cirka)
1 000 × 550 × 400 mm
(b/h/d)
Vikt (cirka)
39 kg
Medföljande tillbehör
Optisk kabel (1)
Fjärrkontroll (RM-ANU032) (1)
AA-batterier (R6) (2)
Buntband (1)
Hylla (1)
Fäststift för hyllstöd (4)
FM-antennsladd (1)
AM-ramantenn (1)
Bruksanvisning (1)
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
Ordlista
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surround-högtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det här
formatet kallas även ”5.1” eftersom subwooferkanalen räknas som 0.1-kanal (då den bara är i
funktion när det krävs djupa baseffekter). Alla
sex kanaler i detta format spelas in separat för att
ge den bästa kanalsepareringen. Och eftersom
alla signaler bearbetas digitalt, blir
signalförsämringen mindre.
Dolby Pro Logic II
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic II
fem utkanaler med full bandbredd. Det görs med
en avancerad matrisavkodning, som mycket rent
extraherar den ursprungliga inspelningens
ljudbild utan att ljudet förändras.
DTS
Digital ljudkomprimeringsteknik utvecklad av
Digital Theater Systems, Inc. Denna teknik
uppfyller kraven för 5.1-kanals surroundljud.
Formatet består av en bakre stereokanal och det
finns en diskret subwoofer-kanal i detta format.
DTS ger samma diskreta 5.1-kanaler med
digitalt högkvalitetsljud. Systemet ger utmärkt
kanalseparering eftersom all kanalinformation
spelas in diskret och bearbetas digitalt.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI är ett gränssnitt som understöder både
video och ljud via en enda digital förbindelse
som gör att du kan visa och lyssna på digitala
bilder och ljud med hög kvalitet. HDMIspecifikationen understöder HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection) som är
en teknologi för kopieringsskydd med
kodningsteknik för digitala videosignaler.
46SE
PCM (Pulse Code Modulation)
En metod för konvertering av analogt ljud till
digitalt ljud för enkel uppspelning av digitalt
ljud.
S-Force PRO Front Surround
Sony har länge deltagit i utvecklingen av
surroundteknik (och har därmed samlat på sig
stora mängder akustiska data) vilket har lett fram
till utvecklingen av en helt ny
bearbetningsmetod och avancerad DSP för att
hantera uppgiften effektivt. Vi kallar denna
teknik för S-Force PRO Front Surround. Jämfört
med tidigare frontsurroundtekniker, återger
S-Force PRO Front Surround en betydligt
naturtrognare känsla av avstånd och rymd, vilket
ger ett mycket bra surroundljud utan krav på
bakre högtalare.
Ytterligare information
S-Master
S-Master är en helt digital förstärkarteknik som
har utvecklats av Sony och som effektivt
minimerar förekomsten av ljudsplittring och
jitter. Detta ger en fantastiskt tydlig dialog och
naturtrogen återgivning av originalljudet. Den
kompakta förstärkardelen är energisnålare och
har och förbättrad termisk prestanda.
x.v.Colour
”x.v.Colour (x.v.Color)” möjliggör en mer
verklighetstrogen återgivning av olika färger
som t.ex. de underbara färgerna på blommor och
havets turkosblå färg.
”x.v.Color” är ett försäljningsnamn som getts till
produkter som kan tillhandahålla en bredare
färgrymd baserad på xvYCC-specifikationerna
och är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
xvYCC är en internationell standard för de
tekniska specifikationerna för det utökade
omfånget av färgrymd för videosignaler.
Färgomfånget för xvYCC är bredare än det för
sRGB som används med nuvarande TV-system.
47SE
Sakregister
A
S
A/V SYNC 40
AMP-menyn 38
AUDIO DRC 40
Satellitmottagare
ansluta 13, 15
S-Force PRO Front Surround 7
B
Blu-ray Disc-spelare (inspelare)
ansluta 13
D
DIGITAL MEDIA PORT
ansluta 17
DISPLAY 27, 41
DUAL MONO 39
DVD-spelare (inspelare)
ansluta 13, 15
F
Fjärrkontroll
användning 21
före användning 8
I
Insomningstimer 41
Inställning 9
L
Ljudfält 29
N
NIGHT-läge 31
P
”PlayStation 3”
ansluta 13
R
Radio 26
Radiostationer 25
48SE
3
OSTRZEŻENIE
Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na
książki lub zabudowana szafka.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy
zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, obrusami, zasłonami itp. Na urządzeniu
nie wolno również umieszczać źródeł otwartego
ognia, czyli np. zapalonych świeczek.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, należy chronić urządzenie przed cieknącą
wodą lub zachlapaniem, a także nie należy stawiać
na urządzeniu przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazony.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami
nie należy narażać na działanie zbyt wysokich
temperatur, na przykład działanie promieni
słonecznych, ognia itp.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być
traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
2PL
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana jako
odpad komunalny.
Symbol ten, dla pewnych baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są
dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005%
rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W
przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność,
że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do
wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
mają zastosowanie wyłącznie do
urządzeń, które zostały wprowadzone do
sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy Unii Europejskiej.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami dot. kompatybilności
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych i
gwarancyjnych należy kontaktować się z
podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.
PL
3PL
Spis treści
OSTRZEŻENIE ...................................5
UWAGA ................................................6
Zalecenia dotyczące eksploatacji.........7
Podstawowa charakterystyka ...............8
Czynności podstawowe
Akcesoria znajdujące się w
zestawie.............................................9
Ustawianie stojaka...............................10
Podłączanie podzespołów z gniazdami
HDMI .............................................14
Podłączanie podzespołów bez gniazd
HDMI .............................................16
Konfigurowanie odtwarzania
dźwięków podłączonego
urządzenia ......................................17
Podłączanie adaptera DIGITAL
MEDIA PORT..............................18
Podłączanie przewodu zasilania.........19
Opcje odtwarzania
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia ......................................20
Oglądanie telewizji ..............................23
Odtwarzanie dźwięku z innych
urządzeń .........................................24
Funkcje tunera
Programowanie stacji radiowych .......26
Słuchanie radia.....................................27
Nadawanie nazw zaprogramowanym
stacjom radiowym..........................28
Używanie systemu Radio Data System
(RDS) .............................................29
Funkcja dźwięku przestrzennego
Odtwarzanie dźwięku
przestrzennego...............................30
Funkcje „BRAVIA” Sync
Czym jest funkcja „BRAVIA”
Sync? ...............................................33
Przygotowanie do używania funkcji
„BRAVIA” Sync...........................34
4PL
Odtwarzanie płyt
Blu-ray Disc/DVD........................ 36
(Odtwarzanie jednym
przyciskiem)
Odtwarzanie dźwięku telewizyjnego
poprzez stojak ............................... 36
(Sterowanie opcjami audio
zestawu)
Wyłączanie stojaka, telewizora i
podłączonych urządzeń ................ 37
(Wyłączanie zestawu)
Używanie funkcji oszczędzania
energii............................................. 38
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia w menu wzmacniacza ..... 39
Informacje dodatkowe
Wykrywanie i usuwanie usterek........ 43
Dane techniczne.................................. 46
Słowniczek ........................................... 48
Indeks ................................................... 50
OSTRZEŻENIE
Nie opierać się o telewizor ani nie
wieszać się na nim, gdy jest on
zamocowany na stojaku.
Telewizor może spaść,
powodując poważne
obrażenia ciała lub śmierć.
Nie wolno pozwalać dzieciom na
wspinanie się na stojak i
przechodzenie pomiędzy półkami.
Wspinanie się dzieci
na stojak lub
przechodzenie
pomiędzy półkami
może skutkować
poważnymi
obrażeniami ciała lub śmiercią w razie
przewrócenia się stojaka.
Podczas przesuwania stojaka nie
wolno trzymać go za podstawę.
Nie przesuwać stojaka z ustawionym
na nim telewizorem lub innym
sprzętem.
Przed
przesuwaniem
stojaka należy
zdjąć z niego
telewizor i inny
sprzęt. W
przeciwnym razie
stojak może stracić równowagę i przewrócić
się, powodując poważne obrażenia.
Stojak należy
Górna półka
przenosić,
trzymając za
dolną część
górnej półki.
Jeśli podstawa
stojaka będzie
trzymana w
sposób
pokazany na rysunku, może odpaść cokół, co
z kolei może spowodować upadek stojaka.
Nie dopuszczać, aby przewód
zasilania lub kabel przyłączeniowy
zostały przycięte między telewizorem i
stojakiem.
•Przewód zasilania lub kabel
przyłączeniowy mogą ulec
uszkodzeniu, powodując
pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
•Przesuwając stojak, należy
uważać, aby nie przycisnąć
przewodu zasilania, ani kabla
przyłączeniowego pod stojakiem.
5PL
UWAGA
Nie stawiać na stojaku gorących
przedmiotów, takich jak patelnia lub
czajnik.
Może to spowodować
uszkodzenie stojaka.
Nie wchodzić na stojak.
Użytkownik może
przewrócić się i
doznać obrażeń.
Ten stojak jest przeznaczony tylko do
określonego telewizora.
W instrukcji obsługi telewizora sprawdź, czy
odbiornik współpracuje z tym stojakiem.
Nie przekraczać maksymalnego
obciążenia
Nie stawiać żadnych urządzeń
przekraczających określone obciążenie
maksymalne stojaka, podane na poniższej
ilustracji. W przeciwnym razie stojak może
przewrócić się lub pęknąć.
40 kg
10 kg
25 kg
6PL
Instalacja — uwagi
•Uważać, aby nie przyciąć sobie dłoni ani palców
między telewizorem i stojakiem.
•Aby zapobiec przekrzywianiu się stojaka, należy:
– Ustawić stojak na stabilnym i płaskim podłożu.
– W przypadku instalowania stojaka na miękkim
podłożu (wykładzina lub dywan), w miejscu
instalacji należy ułożyć sztywną płytę.
– Nie należy instalować stojaka w miejscu
wystawionym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł
ciepła.
– Nie należy instalować stojaka w miejscach
ciepłych lub wilgotnych ani poza
pomieszczeniem.
•Do przesuwania stojaka potrzeba co najmniej
dwóch osób. Stojak należy przenosić dopiero po
zdjęciu telewizora i podłączonych urządzeń. W
przeciwnym razie telewizor może spaść ze stojaka,
powodując poważne obrażenia. Stojak należy
przenosić, trzymając za dolną część górnej półki.
Uważać, aby nie przyciąć sobie palców podczas
przesuwania stojaka.
Działanie
Zalecenia dotyczące
eksploatacji
Bezpieczeństwo
•Nie stawiać na stojaku nieodpowiednich
przedmiotów, takich jak wazony czy doniczki z
kwiatami.
•Nie zmieniać konstrukcji stojaka.
•Jeśli do stojaka dostanie się jakikolwiek
przedmiot lub płyn, należy odłączyć przewód
zasilający i przed dalszym użytkowaniem stojaka
zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
Zasilanie
• Przed rozpoczęciem użytkowania stojaka należy
sprawdzić, czy napięcie robocze jest zgodne z
zasilaniem lokalnym. Napięcie robocze zostało
podane na tabliczce znamionowej z tyłu stojaka.
• Stojak pozostaje podłączony do gniazda
ściennego, dopóki nie zostanie odłączony
przewód zasilający, nawet jeśli sam stojak jest
wyłączony.
• Jeśli nie planuje się używania stojaka przez
dłuższy czas, należy odłączyć go od gniazda
ściennego. Odłączając przewód zasilający, należy
chwytać za wtyczkę; nigdy za przewód.
• Jako zabezpieczenie, jeden bolec wtyczki jest
szerszy niż pozostałe, w związku z czym wtyczkę
można podłączyć do gniazda ściennego tylko w
jeden sposób. Jeśli nie można podłączyć wtyczki
do gniazda, należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
• Wymianę przewodu zasilającego należy zlecać
tylko specjalistycznym punktom serwisowym.
• Ponieważ urządzenie wyłącza się poprzez
wyciągnięcie wtyczki ze źródła zasilania, należy
podłączyć je do łatwo dostępnego gniazdka
zasilającego. Jeśli urządzenie nie pracuje
poprawnie, należy natychmiast odłączyć wtyczkę
zasilającą z gniazdka.
Przed podłączeniem innych elementów należy
wyłączyć stojak i odłączyć przewód zasilający.
Czyszczenie
Stojak, panel i elementy sterowania można czyścić
miękką ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie używać szorstkich ściereczek,
proszku czyszczącego ani rozpuszczalników, takich
jak alkohol lub benzyna.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących stojaka należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem firmy Sony.
Prawa autorskie
Stojak wyposażono w systemy Dolby* Digital i Pro
Logic Surround oraz DTS** Digital Surround
System.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są
znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.
** Wyprodukowano na mocy patentu
zarejestrowanego w USA pod numerem:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 487 535 i innych patentów zarejestrowanych i
oczekujących na zarejestrowanie w USA i na
całym świecie. DTS i DTS Digital Surround są
zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logo
DTS i Symbol są znakami towarowymi firmy
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Stojak wyposażono w technologię High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Nazwa HDMI, logo HDMI oraz nazwa HighDefinition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
Usytuowanie
• Stojak należy ustawić w miejscu o odpowiedniej
wentylacji, aby zapobiec przegrzewaniu i
zwiększyć jego trwałość.
•Zachować ostrożność, stawiając stojak na
powierzchniach o specjalnym wykończeniu
(woskiem, olejem, politurą itp.), ponieważ mogą
ulec poplamieniu lub odbarwieniu.
•W przypadku dostania się piasku, śmieci itp. pod
nogi stojaka podłoga może ulec uszkodzeniu.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
„PlayStation” jest znakiem handlowym firmy Sony
Computer Entertainment Inc.
7PL
Podstawowa charakterystyka
B Łatwe połączenie dzięki HDMI
b
Poplątane przewody.
Uporządkowane połączenia (strona 14).
B Łatwa obsługa tylko jednym pilotem od odbiornika TV („BRAVIA” Sync)
b
Osobny pilot do każdego urządzenia.
Wykonywanie wszystkich czynności za
pomocą jednego pilota (strona 33).
B Prosta konfiguracja dźwięku przestrzennego
b
Całe mnóstwo przewodów i głośników.
Informacje o S-Force PRO Front Surround
Długoletnie zaangażowanie firmy Sony w
prace nad technologią dźwięku przestrzennego
(i ogromne ilości danych akustycznych
zgromadzone w ich wyniku) zaowocowało
opracowaniem całkowicie nowej metody
przetwarzania oraz dostosowanego do niej
zaawansowanego procesora DSP, o nazwie
S-Force PRO Front Surround.
W porównaniu z poprzednimi technologiami
dźwięku przestrzennego, S-Force PRO Front
Surround oferuje bardziej sugestywny efekt
odległości i przestrzeni, co w rezultacie daje
prawdziwy efekt dźwięku przestrzennego bez
potrzeby stosowania tylnych głośników.
8PL
Prosta konfiguracja dzięki S-Force PRO
Front Surround.
Zalecany obszar odtwarzania dźwięku
przestrzennego
Dźwięk przestrzenny jest dostępny w miejscu
przedstawionym na ilustracji poniżej.
Wkładanie baterii do pilota
Akcesoria znajdujące
się w zestawie
Stojakiem można sterować za pomocą
dołączonego pilota. Włożyć dwie baterie
AA (R6), dopasowując bieguny + i – baterii
do oznaczeń w komorze baterii.
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu
znajdują się następujące elementy.
Kabel optyczny (1)
Pilot zdalnego sterowania (RM-ANU032) (1)
Baterie AA (R6) (2)
Mocowanie do przewodów (1)
Półka (1)
Wkręty podtrzymujące półkę (4)
Antena UKF (FM) (1)
Antena ramowa fal średnich (AM) (1)
Instrukcja obsługi (1)
Uwagi
•Nie zostawiać pilota w miejscach o wysokiej
temperaturze lub wilgotności.
•Nie używać starych baterii razem z nowymi.
•Uważać, aby do obudowy pilota nie dostały się
ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
•Chronić czujnik zdalnego sterowania przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
lub silnego światła sztucznego. Może to
spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu
spowodowanemu ewentualnym wyciekiem
elektrolitu i korozją.
9PL
Czynności podstawowe
Czynności podstawowe
Ustawianie stojaka
Jak ustawić urządzenie
Ustawić stojak po podłączeniu wszystkich
urządzeń.
Umieść stojak, pozostawiając co najmniej
5 cm wolnego miejsca od ściany. Umożliwia
to odpowiednie rozpraszanie ciepła i
zapobiega spadnięciu telewizora.
Zabezpieczenie przed
przewróceniem telewizora
W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy
zabezpieczyć telewizor.
Ponad
5 cm
Stojak można usytuować w rogu pokoju.
Odstęp pomiędzy przednią ścianą stojaka a
rogiem pokoju powinien wynosić
przynajmniej 77 cm.
Podstawa
telewizora
77 cm
Uwaga
1
Ustaw telewizor na stojaku.
Telewizor powinien stać na środku
stojaka, a tylna krawędź podstawy
telewizora powinna być ułożona równo z
tylną krawędzią stojaka.
•Należy uważać, aby nie przyciąć sobie palców
podczas ustawiania stojaka.
2
3
10PL
Pas
podtrzymujący
Przymocować pas podtrzymujący* do
stojaka wkrętem do drewna*.
Przymocować pas podtrzymujący do
podstawy telewizora, a następnie
dokładnie przymocować, używając
śruby*.
4
2
Ustaw antenę ramową fal średnich
(AM) (wchodzi w skład zestawu).
* Szczegółowe informacje na temat dostępności
pasa podtrzymującego i wkrętów/śrub znajdują
się w instrukcji obsługi, która wchodzi w skład
zestawu telewizora LCD firmy Sony.
Instalacja półki
1
3
Podłącz przewody do złączy anteny.
Przewody można podłączyć do
dowolnego złącza.
Włóż równo mocujące wkręty
podtrzymujące półkę (wchodzą w skład
zestawu) w cztery otwory w stojaku.
Półkę można zamocować na trzech
różnych wysokościach.
2
Zamontuj półkę, tak aby cztery wkręty
podtrzymujące półkę znalazły się w
czterech rowkach w półce.
Ukośna krawędź półki powinna być
skierowana do przodu.
Włóż przewody, dociskając w dół zaczep
złącza.
Włóż przewód
do tego miejsca.
Uwaga
Uwaga
•Podczas montażu półki należy uważać, aby nie
przyciąć sobie dłoni.
Podłączanie anteny ramowej fal
średnich (AM)
Kształt i długość anteny są dopasowane do
odbioru sygnałów AM. Nie wolno
demontować ani rozciągać anteny.
1
Z plastikowej podstawy należy zdjąć
tylko pętlę.
•Anteny ramowej fal średnich (AM) nie należy
umieszczać w pobliżu zestawu ani innego
urządzenia audio-wideo, ponieważ mogą wystąpić
zakłócenia.
Wskazówka
•Dostosuj kierunek anteny ramowej fal średnich
(AM) w celu uzyskania najlepszego dźwięku.
4
Upewnij się, że antena ramowa fal
średnich (AM) została odpowiednio
zamocowana przez jej delikatne
pociągnięcie.
ciąg dalszy
11PL
Czynności podstawowe
Dokręcić pas podtrzymujący, aby
zabezpieczyć telewizor.
Podłączanie anteny UKF (FM)
Zbieranie przewodów
Podłącz antenę UKF (FM) do gniazda 75 Ω
COAXIAL.
Wszystkie przewody przyłączeniowe stojaka
oraz innych urządzeń można związać razem
za pomocą mocowania do przewodów
(wchodzi w skład zestawu).
1
Podłącz urządzenia do stojaka.
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronach od 14 do 18.
2
Włóż mocowanie do przewodów
(wchodzi w skład zestawu) do otworu z
tyłu stojaka aż do zatrzaśnięcia.
Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład zestawu)
Gniazdo 75 Ω COAXIAL
Uwagi
•Dopilnuj zupełnego rozsunięcia anteny
UKF (FM).
•Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy
utrzymywać ją w jak najbardziej poziomej pozycji.
Wskazówka
•W razie słabego odbioru na falach UKF (FM),
użyj 75-omowego przewodu koncentrycznego
(nie wchodzi w skład zestawu) do podłączenia
urządzenia sterującego do zewnętrznej anteny
UKF (FM) w sposób przedstawiony poniżej.
Zewnętrzna antena UKF (FM)
75
COAXIAL
FM
AM
ANTENNA
Tylna część stojaka
12PL
Mocowanie do przewodów
3
Usuwanie mocowania do przewodów
z tylnej ścianki stojaka
1
Ściśnij obie wypustki mocowania do
przewodów.
2
Po ściśnięciu wypustek wyciągnij
mocowanie do przewodów.
1
4
Zaciśnij mocowanie do przewodów.
2
1
Rozpinanie i usuwanie mocowania do
przewodów
1
Podnieś dźwignię mocowania do
przewodów.
2
Podczas podnoszenia dźwigni, wyciągnij
mocowanie do przewodów z otworu.
2
1
13PL
Czynności podstawowe
Zbierz przewody w wiązkę, a następnie
przełóż koniec mocowania do
przewodów przez otwór w mocowaniu.
Podłączanie podzespołów z gniazdami HDMI
Zalecamy podłączanie urządzeń do stojaka
przy użyciu kabla HDMI.
Dzięki HDMI można w prosty sposób
odtwarzać wysokiej jakości dźwięk i obrazy.
Jednak aby słuchać dźwięku z telewizora
przez stojak, nie wystarczy połączenie
HDMI. Trzeba jeszcze połączyć wyjście
audio telewizora z wejściem audio stojaka za
pomocą kabla optycznego (lub przewodu
audio*).
Podłączenie urządzeń zgodnych z funkcją
Sony „BRAVIA” Sync za pomocą kabli
HDMI umożliwi korzystanie z funkcji
„BRAVIA” Sync, która upraszcza obsługę
urządzeń (strona 33).
Przewód zasilający należy podłączyć po
podłączeniu wszystkich urządzeń do stojaka.
Monitor TV, projektor itp.
Sygnał audio
*
B
A
A
Sygnał
audio/wideo
Tuner satelitarny, dekoder
telewizji kablowej itp.
Sygnał audio/wideo
A
A
Sygnał
audio/wideo
Odtwarzacz (rekorder)
DVD itp. itp.
Sygnał
audio/wideo
Odtwarzacz (rekorder) płyt Blu-ray Disc,
„PlayStation 3” itp.
: Przepływ sygnału
A Kabel HDMI (nie wchodzi w skład zestawu)
B Kabel optyczny (wchodzi w skład zestawu)
* Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo DIGITAL OPTICAL OUTPUT, można użyć przewodu
audio (nie wchodzi w skład zestawu).
14PL
Wskazówka
Uwagi
•W przypadku podłączenia urządzenia za
pośrednictwem gniazd INPUT OPT, INPUT
COAX i HDMI, gniazdo HDMI ma
pierwszeństwo.
•Gniazdo INPUT OPT ma priorytet przy
podłączaniu wyjścia audio telewizora do gniazda
INPUT OPT i INPUT ANALOG stojaka.
Uwagi dotyczące połączeń HDMI
• Należy użyć kabla HDMI typu High Speed.
W przypadku użycia kabla HDMI typu
Standard obraz w rozdzielczości 1080p
może nie być wyświetlany prawidłowo.
• Firma Sony zaleca korzystanie z
certyfikowanego kabla HDMI lub kabla
HDMI firmy Sony.
• W przypadku słabej jakości obrazu lub
braku dźwięku należy sprawdzić
konfigurację urządzenia podłączonego przy
użyciu kabla HDMI.
• Sygnały audio (częstotliwość próbkowania,
długość bitu itp.) przesyłane z gniazda
HDMI mogą być tłumione przez
podłączone urządzenie.
• W przypadku zmiany częstotliwości
próbkowania lub kanałów sygnałów
wyjściowych audio w podłączonym
urządzeniu dźwięk może być przerywany.
• Jeżeli podłączone urządzenie nie obsługuje
technologii ochrony praw autorskich
(HDCP), obraz i/lub dźwięk z gniazda
HDMI TV OUT mogą być zniekształcone
lub nie będą odtwarzane.
W takim przypadku należy sprawdzić
specyfikację podłączonego urządzenia.
• Nie zalecamy stosowania kabla z
przejściówką HDMI-DVI.
15PL
Czynności podstawowe
•Jeżeli funkcja Sterowanie przez HDMI tego
stojaka jest włączona, nawet jeżeli stojak jest
wyłączony (aktywny tryb gotowości), sygnał
HDMI będzie przesyłany z podłączonego
urządzenia do telewizora za pośrednictwem
połączenia HDMI. Można odtwarzać obraz i
dźwięk z urządzenia za pomocą telewizora.
• Po wybraniu opcji „TV”, „FM”, „AM” lub
„DMPORT” jako źródła sygnału
wejściowego stojaka z gniazda HDMI TV
OUT odtwarzane będą sygnały wideo
wybrane ostatnio dla gniazda HDMI (SAT/
CATV, DVD, BD).
Podłączanie podzespołów bez gniazd HDMI
Przy podłączaniu odtwarzacza (rekordera)
DVD, tunera satelitarnego, konsoli
„PlayStation 2” itp. bez gniazda HDMI,
takie urządzenie należy podłączyć do stojaka
za pomocą gniazda INPUT OPT lub INPUT
COAX.
Nie jest konieczne podłączanie wszystkich
przewodów. Przewód audio należy podłączyć
stosownie do gniazd w urządzeniach.
Przewód zasilający należy podłączyć na
końcu.
Monitor TV, projektor itp.
Sygnał audio
B
Sygnał wideo
*
Sygnał wideo
C
A
A
lub
Sygnał audio
Sygnał wideo
Tuner satelitarny, dekoder telewizji kablowej itp.
Sygnał audio
Sygnał wideo
Odtwarzacz (rekorder) DVD, „PlayStation 2” itp.
A Kabel optyczny (nie wchodzi w skład zestawu)
: Przepływ sygnału
B Kabel optyczny (wchodzi w skład zestawu)
C Cyfrowy kabel koncentryczny (nie wchodzi w skład zestawu)
* Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo DIGITAL OPTICAL OUTPUT, można użyć przewodu
audio (nie wchodzi w skład zestawu).
16PL
Uwagi
Konfigurowanie
odtwarzania dźwięków
podłączonego
urządzenia
W zależności od ustawień odtwarzania
dźwięku podłączonego urządzenia, dźwięk
może być odtwarzany wyłącznie w formacie
2-kanałowym. W takim przypadku ustaw
podłączone urządzenie na odtwarzanie
dźwięku w formacie wielokanałowym
(PCM, DTS, Dolby Digital). Szczegółowe
informacje na temat ustawień odtwarzania
dźwięków są dostępne w instrukcji obsługi
dołączonej do podłączonego urządzenia.
17PL
Czynności podstawowe
•W przypadku podłączania urządzeń bez gniazd
HDMI, w menu AMP stojaka należy przestawić
opcję „CTRL: HDMI” w pozycję „OFF”
(strona 35).
Nawet po ustawieniu opcji „CTRL: HDMI” na
„ON” można korzystać z magnetowidu itp., który
nie odtwarza dźwięku surround, podłączając
gniazda wyjściowe audio i wideo bezpośrednio do
telewizora zamiast do stojaka.
•Gniazdo INPUT OPT ma priorytet przy
podłączaniu wyjścia audio telewizora do gniazda
INPUT OPT i INPUT ANALOG stojaka.
Podłączanie adaptera DIGITAL MEDIA PORT
Dzięki podłączeniu adaptera DIGITAL
MEDIA PORT można odtwarzać na stojaku
dźwięk z podłączonego urządzenia.
: Przepływ sygnału
Adapter DIGITAL MEDIA PORT
Uwagi
•Nie wolno podłączać lub odłączać adaptera
DIGITAL MEDIA PORT przy włączonym
stojaku.
•Przy podłączaniu adaptera DIGITAL MEDIA
PORT należy upewnić się, że złącze jest wsuwane
ze strzałką skierowaną w stronę strzałki na
gnieździe DMPORT. Żeby odłączyć adapter
DIGITAL MEDIA PORT, naciśnij i przytrzymaj
element A, a następnie wyciągnij złącze.
A
18PL
Przewód zasilający należy podłączyć na
końcu.
Przed podłączeniem przewodu zasilania stojaka do gniazda ściennego podłącz wszystkie inne
komponenty lub telewizor do urządzenia.
Uwaga
•Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka. Jeśli urządzenie nie pracuje poprawnie,
należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilającą z gniazdka.
19PL
Czynności podstawowe
Podłączanie przewodu zasilania
Opcje odtwarzania
Indeks części i elementów sterujących urządzenia
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronach wskazanych w nawiasach.
Wyświetlacz na przednim panelu
Przyciski i wskaźnik panelu
przedniego
Przyciski i wskaźnik panelu przedniego
POWER/
ACTIVE STANDBY
A Wskaźnik POWER/ACTIVE STANDBY
Opis kolorów:
Zielony:
Bursztynowy:
stojak jest włączony.
funkcja Sterowanie
przez HDMI jest
włączona, gdy stojak
jest wyłączony.
Dioda nie świeci: stojak jest wyłączony,
a funkcja Sterowanie
przez HDMI nie
działa.
INPUT SELECTOR
VOLUME
B ?/1 (włączony/tryb gotowości)
Służy do włączania i wyłączania stojaka.
C INPUT SELECTOR
Służy do wybierania źródła sygnału
wejściowego do odtwarzania.
Po każdym naciśnięciu przycisku źródło
sygnału wejściowego zmieni się
cyklicznie jak poniżej:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t
FM t AM t DMPORT t TV …..
D VOLUME +/–
Naciśnij, aby wyregulować głośność.
20PL
Wyświetlacz na przednim panelu
Informacje na temat wskaźników na wyświetlaczu na przednim panelu
Opcje odtwarzania
A Wskaźniki formatu dźwięku
Odpowiednie wskaźniki są rozświetlane
w zależności od obecnie dekodowanego
formatu dźwięku.
D : Dolby Digital
PLII : Dolby Pro Logic II
LPCM : Linear PCM
DTS : DTS
I Obszar wyświetlania komunikatów
W tym obszarze są wyświetlane takie
informacje, jak: poziom głośności,
wybrane źródło sygnału wejściowego,
informacje o sygnale wejściowym audio
itp.
J NIGHT (32)
Świeci się w trybie NIGHT.
B SLEEP (42)
Miga, gdy jest włączona funkcja nocnego
programatora.
C TUNED (26)
Wskaźnik jest rozświetlany, gdy
odbierana jest stacja radiowa.
D HDMI (14, 44)
Świeci się, gdy jest używane urządzenie
HDMI.
E ST/MONO (26)
Odpowiedni wskaźnik jest rozświetlany
w zależności od sygnału dźwięku radia
stereofonicznego lub monofonicznego.
F COAX/OPT
Świeci się odpowiednio do używanego
typu przewodu.
G
(czujnik zdalnego sterowania) (45)
Tutaj skieruj pilota zdalnego sterowania.
H MUTING
Wskaźnik jest rozświetlany po
wyłączeniu dźwięku.
ciąg dalszy
21PL
G TUNING +/–
Pilot
Służy do wyboru stacji radiowej
(strona 26, 27).
I SOUND FIELD +/–
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Służy do wybierania pola akustycznego
(strona 30).
J VOLUME +/–
Naciśnij, aby wyregulować głośność.
K MUTING
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Służy do wyłączania dźwięku.
L NIGHT
Służy do włączania trybu nocnego
(NIGHT) (strona 32).
M PRESET +/–
Służy do wyboru zaprogramowanej stacji
radiowej (strona 27).
N O RETURN
Służy do powrotu do poprzedniego
menu.
O DISPLAY
Przyciski obsługi tego stojaka
A ?/1 (włączony/tryb gotowości)
Służy do włączania i wyłączania stojaka.
B LEVEL
Można wyregulować poziom głośnika
środkowego i subwoofera. To ustawienie
dotyczy wszystkich pól akustycznych.
C AMP MENU
Służy do wyświetlania menu stojaka
(strona 39).
D C, X, x, c lub
Przyciski C, X, x oraz c służą do
wybierania ustawień. Naciśnięcie
przycisku
powoduje przejście do
ustawienia.
E MENU
Służy do programowania stacji radiowej
lub nazwania zaprogramowanej stacji
(strona 26, 28).
F DIMMER
Regulacja jasności wyświetlacza na
przednim panelu. Dostępne są dwa
poziomy jasności.
22PL
Służy do przełączania informacji na
wyświetlaczu na przednim panelu.
P INPUT SELECTOR +/–
Służy do wyboru źródła wejściowego, np.
tunera lub innego podłączonego
urządzenia.
Po każdym naciśnięciu przycisku źródło
sygnału wejściowego zmieni się
cyklicznie jak poniżej:
TV y BD y DVD y SAT/CATV
y FM y AM y DMPORT y
TV …..
Przyciski do obsługi podłączonych
urządzeń za pośrednictwem złącza
DMPORT
Poniższy opis jest przykładowy. W zależności
od urządzenia, wykonanie poniższych
czynności może być niemożliwe lub mogą
one być wykonywane w inny sposób.
D C, X, x, c lub
Służą do wyboru pozycji menu i
wprowadzenia wyboru.
E MENU
Służy do wyświetlenia MENU.
G m/M
Szybkie przewijanie płyty do tyłu lub do
przodu podczas odtwarzania.
Oglądanie telewizji
Przyciski trybu odtwarzania.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
M ./>
Pomijanie rozdziałów.
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
N O RETURN
Służy do powrotu do poprzedniego
menu.
RETURN
O DISPLAY
MENU
PRESET-
Regulacja ustawień wyświetlacza na
przednim panelu.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
Włącz telewizor i wybierz kanał.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
2
3
4
Włącz stojak.
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu przedniego panelu opcję
„TV”.
Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk VOLUME +/–.
Wskazówka
•Dźwięk może być odtwarzany z głośnika
telewizora. Wówczas należy zmniejszyć głośność
w telewizorze do minimum.
23PL
Opcje odtwarzania
H N (odtwarzanie)/X (pauza)/
x (zatrzymanie)
Odtwarzanie dźwięku z
innych urządzeń
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
LEVEL
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
RETURN
AMP MENU
Wskazówka
•Dźwięk może być odtwarzany z głośnika
telewizora. Wówczas należy zmniejszyć głośność
w telewizorze do minimum.
Korzystanie z płyt Blu-ray Disc,
DVD oraz konsoli „PlayStation 2” i
„PlayStation 3”
1
2
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
3
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
4
Włącz telewizor.
Włącz odtwarzacz (rekorder) Blu-ray
Disc/DVD, konsolę „PlayStation 2” lub
„PlayStation 3”, a następnie włącz
stojak.
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu przedniego panelu opcję
„BD” lub „DVD”.
Zmień sygnał wejściowy telewizora.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
5
Odtwórz płytę.
Wskazówka
Korzystanie z tunera satelitarnego
lub tunera telewizji kablowej
1
Włącz telewizor.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
2
3
4
Włącz tuner satelitarny/tuner telewizji
kablowej i stojak.
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu przedniego panelu opcję
„SAT/CATV”.
Obsługa podłączonych urządzeń
za pośrednictwem złącza
DMPORT
1
Zmień sygnał wejściowy telewizora.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
5
•Nawet przy odtwarzaniu w systemie Dolby True
HD, Dolby Digital Plus lub DTS-HD z
podłączonym urządzeniem kompatybilnym z tymi
formatami dźwięku stojak przyjmuje dźwięk jako
Dolby Digital lub DTS. Przy odtwarzaniu tych
formatów dźwięku o wysokiej jakości, ustaw
podłączone urządzenie na odtwarzanie dźwięku w
wielokanałowym formacie PCM.
Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk VOLUME +/–.
24PL
2
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu przedniego panelu opcję
„DMPORT”.
Rozpocznij odtwarzanie na
podłączonym urządzeniu.
Wskazówka
Opcje odtwarzania
•Łącząc efekt Portable Audio Enhancer, można
uzyskać optymalną jakość dźwięku z przenośnych
urządzeń audio w każdym polu akustycznym
oprócz pola „STANDARD”.
Uwagi
•Przy podłączaniu wyjścia wideo adaptera
DIGITAL MEDIA PORT do wejścia wideo
telewizora, ustaw opcję „OFF” parametru
„CTRL: HDMI” w menu AMP stojaka
(strona 35). Jeśli opcja „CTRL: HDMI” została
przestawiona na „ON”, obraz z urządzenia
podłączonego do adaptera DIGITAL MEDIA
PORT nie będzie wyświetlany na telewizorze.
•Można odsłuchiwać dźwięk płynący z danego
urządzenia bez wyświetlania obrazów nawet
wtedy, jeśli opcja „CTRL: HDMI” została
przestawiona na „ON”. W tym celu należy
najpierw wyłączyć telewizor, a następnie włączyć
stojak.
Włączenie stojaka w pierwszej kolejności i
wyłączenie telewizora spowoduje odłączenie
wszystkich komponentów podłączonych do
telewizora, ze względu na aktywną funkcję
Sterowanie przez HDMI.
25PL
3
4
Funkcje tunera
Programowanie stacji
radiowych
5
6
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
Naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x ustaw
żądany numer.
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
7
C, X, x, c,
RETURN
MENU
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
.
TUNING
+/–
MUTING
VOLUME
Naciśnij przycisk
Na wyświetlaczu na przednim panelu
zostanie wyświetlony komunikat
„Complete!” i nastąpi zachowanie danej
stacji radiowej.
MENU
PRESET-
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
na wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „Memory?”.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
zostanie wyświetlony zaprogramowany
numer.
Można zaprogramować 20 stacji FM i
10 stacji AM. Przed nastawieniem pamiętaj o
maksymalnym zmniejszeniu poziomu
głośności.
INPUT
SELECTOR
+/–
Naciśnij przycisk MENU.
SOUND FIELD
8
9
Naciśnij przycisk MENU.
Powtórz czynności z punktów od 2 do
8, żeby zaprogramować pozostałe
stacje.
Żeby zmienić zaprogramowany numer
1
2
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „FM” lub „AM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+ lub – do momentu rozpoczęcia
automatycznego skanowania.
Skanowanie zatrzyma się po dostrojeniu
stacji przez zestaw. Na wyświetlaczu na
przednim panelu zostaje wyświetlony
komunikat „TUNED” i „ST” (przy
programach nadawanych w stereo). Jeśli
program jest nadawany w trybie mono,
na wyświetlaczu będzie widoczny napis
„MONO”.
26PL
Zacznij od punktu 3.
Słuchanie niezaprogramowanych
stacji radiowych
Słuchanie radia
Najpierw zaprogramuj stacje radiowe w
pamięci stojaka (zobacz „Programowanie
stacji radiowych” (strona 26)).
CENTER
LEVEL
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
1
2
W razie złego odbioru programu UKF (FM)
można wybrać odbieranie monofoniczne.
Nastąpi wyłączenie efektu stereofonicznego,
lecz odbiór się poprawi.
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „FM” lub „AM”.
3
Naciśnij przycisk X/x, żeby ustawić opcję
„MONO”.
Zostaje nastawiona ostatnio odebrana
stacja radiowa.
4
Za pomocą przycisku PRESET + lub –
wybierz zaprogramowaną stację
radiową.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
nastawienie jednej zaprogramowanej
stacji.
3
Jeżeli program UKF (FM) jest źle
odbierany
Za pomocą przycisków X/x na
wyświetlaczu na przednim panelu wyświetl
opcję „FM Mode?”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
•STEREO: odbiór stereofoniczny.
•MONO: odbiór monofoniczny.
Naciśnij przycisk
.
Wprowadzenie ustawień.
5
Naciśnij przycisk MENU.
Wskazówka
•Aby poprawić jakość odbieranego sygnału, zmień
ustawienia anteny UKF (FM) (wchodzi w skład
zestawu).
Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk VOLUME +/–.
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk "/1, żeby wyłączyć stojak.
Żeby przejść do innej funkcji naciśnij
przycisk INPUT SELECTOR + lub –.
27PL
Funkcje tunera
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
Użyj ręcznego lub automatycznego
nastawiania w punkcie 2.
W przypadku ręcznego nastawiania
kilkakrotnie naciśnij klawisz TUNING +
lub –.
W przypadku automatycznego nastawiania
naciśnij i przytrzymaj klawisz TUNING + lub
–. Automatyczne nastawianie zostaje
przerwane po nastawieniu stacji przez stojak.
Żeby zatrzymać ręcznie automatyczne
nastawianie, naciśnij klawisz TUNING +
lub –.
Wprowadzenie nieprawidłowego
znaku
Nadawanie nazw
zaprogramowanym
stacjom radiowym
Można wprowadzać nazwy
zaprogramowanych stacji. Te nazwy (np.
„XYZ”) są widoczne na wyświetlaczu na
przednim panelu po wybraniu danej stacji.
Należy pamiętać, że dla każdej
zaprogramowanej stacji radiowej można
wprowadzić tylko jedną nazwę.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
znak do zmiany (będzie migać), a
następnie wybierz żądany znak za
pomocą przycisków X/x.
7
Naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
zostanie wyświetlony komunikat
„Complete!” i nastąpi zachowanie
nazwy danej stacji radiowej.
Uwaga
•Nie można wprowadzić nazwy zaprogramowanej
stacji radiowej w systemie Radio Data System
(RDS) (strona 29).
1
3
4
5
6
Naciśnij przycisk MENU.
Wskazówka
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „FM” lub „AM”.
Zostaje nastawiona ostatnio odebrana
stacja radiowa.
2
8
Za pomocą przycisku PRESET + lub –
wybierz zaprogramowaną stację
radiową, dla której ma zostać
utworzona nazwa indeksowa.
Naciśnij przycisk MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
na wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „Name In?”.
Naciśnij przycisk
.
Utwórz nazwę za pomocą przycisków
C/X/x/c.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać znak,
a następnie przycisk c, żeby przesunąć
kursor do następnej pozycji.
W nazwie stacji radiowej można
wprowadzać litery, cyfry i inne symbole.
28PL
•Częstotliwość można sprawdzić na wyświetlaczu
na przednim panelu przez kilkakrotne naciśnięcie
przycisku DISPLAY.
Wyświetlanie nazwy lub
częstotliwości stacji radiowej na
wyświetlaczu na przednim panelu
Po ustawieniu stojaka na opcję „FM” lub
„AM” można sprawdzić częstotliwość za
pomocą na wyświetlaczu na przednim
panelu.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
na wyświetlaczu na przednim panelu
następuje zamiana wyświetlania nazwy stacji
i częstotliwości.
Wskazówki
•Nazwa stacji radiowej jest wyświetlana, jeżeli
wprowadzono nazwę dla zaprogramowanej stacji.
•Częstotliwość na wyświetlaczu na przednim
panelu zostaje przełączona na nazwę stacji po
upływie kilku sekund.
Używanie systemu
Radio Data System
(RDS)
Funkcje tunera
Czym jest system Radio Data
System (RDS)?
System Radio Data System (RDS) to usługa
nadawcza, pozwalająca stacjom radiowym
wysyłać dodatkowe informacje razem ze
zwykłym sygnałem programu. Ten tuner
zapewnia wygodne funkcje systemu RDS,
takie jak wyświetlanie nazwy stacji radiowej.
System RDS jest dostępny wyłącznie dla
stacji UKF (FM)*.
* Nie wszystkie stacje UKF (FM) dostarczają
usługę RDS oraz nie wszystkie zapewniają usługi
tego samego rodzaju. Jeżeli nie znasz systemu
RDS, skontaktuj się z lokalnymi stacjami
radiowymi, które mogą przekazać informacje na
temat usług RDS na danym obszarze.
Odbieranie transmisji RDS
Po prostu wybierz stację z pasma UKF (FM).
Po nastawieniu stacji radiowej, nadającej w
systemie RDS, częstotliwość na wyświetlaczu
na przednim panelu zostaje przełączona na
nazwę stacji*.
* Jeżeli transmisja RDS nie zostaje odebrana, na
wyświetlaczu na przednim panelu nie zostanie
wyświetlona nazwa stacji radiowej.
Uwaga
•System RDS może nie działać prawidłowo, jeżeli
nastawiona stacja nie nadaje prawidłowo sygnału
RDS lub sygnał ma słabe natężenie.
Wskazówka
•Po wyświetleniu nazwy stacji radiowej
częstotliwość można zmieniać przez kilkakrotne
naciśnięcie przycisku DISPLAY.
29PL
Funkcja dźwięku przestrzennego
Odtwarzanie dźwięku przestrzennego
Wybór pola akustycznego
Ten stojak potrafi generować wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Można wybrać jedno z
wstępnie zaprogramowanych i zoptymalizowanych pól akustycznych stojaka.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Naciśnij przycisk SOUND FIELD +/–.
Informacje o bieżącym polu akustycznym są widoczne na wyświetlaczu na przednim panelu.
Każde naciśnięcie przycisku SOUND FIELD +/– powoduje zmianę wyglądu wyświetlacza
według poniższego schematu:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y JAZZ y CLASSIC y ROCK y POP y LIVE y FLAT y STANDARD …..
30PL
Dostępne pola akustyczne
Odpowiednie źródło Pole akustyczne
Skutek
Wszystkie
STANDARD
Współpracuje z wieloma różnymi źródłami.
Źródło sygnału
wideo
MOVIE*
Odtwarzanie potężnych i realistycznych dźwięków razem z
wyraźnymi dialogami.
Dostosowane do seriali telewizyjnych.
NEWS*
Wyraźne odtwarzanie głosów lektorów.
SPORTS*
Wyraźne odtwarzanie komentarza w trakcie gry z
realistycznymi odgłosami przestrzennymi, takimi jak wiwaty
itp.
GAME*
Odtwarzanie potężnych i realistycznych dźwięków, pasuje
najlepiej do grania w gry wideo.
MUSIC*
Najlepsze do odtwarzania muzyki z towarzyszącym
obrazem, na przykład programów muzycznych lub płyt Bluray Disc/DVD.
JAZZ
Odtwarzanie atmosfery klubu jazzowego.
CLASSIC
Odtwarzanie atmosfery koncertu klasycznego.
ROCK
Odtwarzanie potężnych dźwięków, pasuje najlepiej do
słuchania muzyki rockowej.
POP
Odtwarzanie radosnych dźwięków, pasuje najlepiej do
słuchania muzyki pop.
LIVE
Odtwarzanie atmosfery koncertu na żywo.
FLAT
Odtwarzanie wszystkich utworów muzycznych w trybie
stereofonicznym bez efektów specjalnych.
* Te pola akustyczne są niedostępne, kiedy wybrano opcję „DMPORT” poprzez naciśnięcie przycisku
INPUT SELECTOR.
Wskazówki
• Dla każdego źródła sygnału wejściowego można wybrać inne pole akustyczne.
• Ustawienie domyślne pola akustycznego dla źródła „DMPORT” to „FLAT”, a dla innych źródeł to
„STANDARD”.
• Jeżeli wybrano źródło „DMPORT”, naciskając przycisk INPUT SELECTOR, z głośnika środkowego nie
będzie odtwarzany dźwięk.
• W zależności od typu sygnału wejściowego, na przykład w przypadku programów monofonicznych, z
niektórych głośników nie będzie odtwarzany dźwięk.
• Dźwięk w środkowym głośniku nie jest odtwarzany przy tych polach akustycznych, które są stosowane do
źródeł muzyki.
• Naciśnięcie przycisku THEATRE na pilocie odbiornika TV firmy Sony, gdy opcja „CTRL: HDMI” jest
ustawiona na „ON” spowoduje zmianę pola akustycznego na „MOVIE” (z wyjątkiem niektórych
odbiorników TV firmy Sony).
ciąg dalszy
31PL
Funkcja dźwięku przestrzennego
Źródło muzyki
DRAMA *
Odtwarzanie dźwięku przy niskim
poziomie głośności (tryb NIGHT)
Funkcja ta umożliwia odtwarzanie efektów
specjalnych i wyraźnych dialogów nawet przy
niskim poziomie głośności. Jest ona
odpowiednia do odtwarzania dźwięku nocą.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk NIGHT.
Aby wyłączyć tryb nocny, należy nacisnąć
ponownie przycisk NIGHT.
Wskazówka
•Można słuchać dźwięków w systemie Dolby
Digital przy niskim poziomie głośności dzięki
użyciu funkcji AUDIO DRC (strona 41).
32PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
Czym jest funkcja
„BRAVIA” Sync?
• Po podłączeniu tego stojaka do urządzenia,
które nie ma funkcji Sterowanie przez
HDMI.
• Przy podłączeniu stojaka i urządzeń w inny
sposób niż za pomocą złącza HDMI.
Zalecamy podłączanie tego stojaka do
produktów z funkcją „BRAVIA” Sync.
Uwaga
Funkcje „BRAVIA” Sync
Dzięki podłączeniu urządzeń firmy Sony
kompatybilnych z funkcją „BRAVIA” Sync
za pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w
skład zestawu) można uprościć obsługę w
sposób opisany poniżej:
• Odtwarzanie jednym przyciskiem:
Przy odtwarzaniu za pomocą urządzenia,
takiego jak odtwarzacz (nagrywarka) płyt
Blu-ray Disc/DVD, telewizor zostaje
automatycznie włączony i ustawiony na
odpowiednie wejście HDMI.
• Sterowanie opcjami audio zestawu:
W trakcie oglądania telewizji można
wybrać odtwarzanie dźwięku z głośników
telewizora lub głośników stojaka.
• Wyłączanie zestawu: Przy wyłączaniu
telewizora następuje jednoczesne
wyłączenie stojaka i podłączonych
urządzeń.
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie
pracuje poprawnie w następujących
sytuacjach:
•W zależności od podłączonego urządzenia,
funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
urządzenia.
Funkcja „BRAVIA” Sync jest kompatybilna
z telewizorami, odtwarzaczami płyt Blu-ray
Disc/DVD, wzmacniaczami audio-wideo
firmy Sony itp. z funkcją Sterowanie przez
HDMI.
Funkcja STEROWANIE PRZEZ HDMI to
standard funkcji wzajemnej kontroli
wykorzystywany przez CEC (Consumer
Electronics Control) dla HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
33PL
3
Przygotowanie do
używania funkcji
„BRAVIA” Sync
Żeby korzystać z funkcji „BRAVIA” Sync,
włącz funkcję Sterowanie przez HDMI dla
stojaka i podłączonego urządzenia.
Przy podłączeniu telewizora firmy Sony z
funkcją Sterowanie przez HDMI, można
jednocześnie konfigurować funkcje
Sterowanie przez HDMI stojaka i
podłączonego urządzenia przez ustawienie
funkcji Sterowanie przez HDMI na
telewizorze.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
4
?/1
AMP MENU
Uwaga
AMP
MENU
•Szczegółowe informacje na temat
konfiguracji telewizora i podłączonych
urządzeń są dostępne w instrukcji obsługi
dołączonej do danego urządzenia.
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
Wyświetl listę źródeł HDMI na ekranie
menu telewizora, a następnie włącz
funkcję Sterowanie przez HDMI dla
podłączonych urządzeń.
Następuje jednoczesne włączenie funkcji
Sterowanie przez HDMI stojaka i
podłączonego urządzenia.
Podczas ustawiania na wyświetlaczu na
przednim panelu jest wyświetlany
komunikat „SCANNING”. Po
zakończeniu ustawiania na wyświetlaczu
na przednim panelu jest wyświetlany
komunikat „COMPLETE”. Zaczekaj,
aż ustawianie zostanie zakończone.
SUBWOOFER
LEVEL
Wybierz wejście stojaka podłączonego
do urządzenia, które ma być
odtwarzane (SAT/CATV, DVD, BD) i
włącz wejście HDMI telewizora, żeby
wyświetlić obraz z podłączonego
urządzenia.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Jeżeli po wykonaniu powyższych
czynności nie zostaje wyświetlony
komunikat „SCANNING” lub
„COMPLETE”
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
stojaka i podłączonego urządzenia
oddzielnie.
1
2
1
2
Upewnij się, że stojak podłączono do
telewizora i podłączonych urządzeń za
pomocą kabli HDMI (nie wchodzą w
skład zestawu) (urządzenia powinny
być kompatybilne z funkcją Sterowanie
przez HDMI).
Włącz stojak, telewizor i podłączone
podzespoły.
3
4
5
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „CTRL: HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk X/x, żeby ustawić
opcję „ON”.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone. Funkcja
Sterowanie przez HDMI zostaje
włączona.
34PL
6
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
podłączonego urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat
podłączonego urządzenia są dostępne w
instrukcji obsługi dołączonej do danego
urządzenia.
7
Wybierz wejście stojaka podłączone do
urządzenia, które ma korzystać z
funkcji Sterowanie przez HDMI (SAT/
CATV, DVD, BD) i ponownie wykonaj
czynności z punktu 6.
Wyłączanie funkcji Sterowanie
przez HDMI
Funkcję Sterowanie przez HDMI należy
wyłączyć przy podłączeniu urządzeń, które
nie są kompatybilne z funkcją „BRAVIA”
Sync, nie posiadają gniazd HDMI itp.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Ponownie wykonaj czynności z sekcji
„Przygotowanie do używania funkcji
„BRAVIA” Sync” i „Jeżeli po wykonaniu
powyższych czynności nie zostaje
wyświetlony komunikat „SCANNING” lub
„COMPLETE””.
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Uwagi
•W trakcie konfigurowania funkcji Sterowanie
przez HDMI stojaka funkcja Sterowanie opcjami
audio zestawu nie działa.
•Jeżeli funkcja Sterowanie przez HDMI dla
podłączonego urządzenia nie może zostać
ustawiona jednocześnie przez ustawienie funkcji
„STEROWANIE PRZEZ HDMI” telewizora,
ustaw funkcję Sterowanie przez HDMI za
pomocą menu podłączonego urządzenia.
•Szczegółowe informacje na temat konfiguracji
telewizora i podłączonych urządzeń są dostępne w
instrukcji obsługi dołączonej do danego
urządzenia.
1
2
3
Wskazówka
•Domyślnym ustawieniem jest włączenie („ON”)
funkcji Sterowanie przez HDMI stojaka.
4
5
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję „CTRL: HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk X/x, żeby ustawić
opcję „OFF”.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
35PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
W razie dodania lub ponownego
podłączenia urządzenia
SUBWOOFER
LEVEL
Odtwarzanie płyt
Blu-ray Disc/DVD
(Odtwarzanie jednym przyciskiem)
Włącz odtwarzanie na podłączonym
urządzeniu.
Telewizor zostanie automatycznie włączony i
przełączony na odpowiednie wejście HDMI.
Wskazówka
•Nawet jeżeli stojak jest wyłączony (aktywny tryb
czuwania), sygnał HDMI będzie wysyłany z
podłączonego urządzenia do złącza telewizora za
pomocą połączenia HDMI. Można odtwarzać
obraz i dźwięk z urządzenia za pomocą
telewizora.
Odtwarzanie dźwięku
telewizyjnego poprzez
stojak
(Sterowanie opcjami audio zestawu)
Dzięki prostej operacji można odtwarzać
dźwięk z telewizora za pośrednictwem
stojaka. Szczegółowe informacje na ten
temat zawarto w instrukcji obsługi
telewizora.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
Uwaga
•W zależności od telewizora uruchomienie
zawartości może nie być przekazywane.
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć stojak.
Dźwięk jest odtwarzany z głośników stojaka.
Dźwięk jest odtwarzany z głośników
telewizora po wyłączeniu stojaka.
Uwagi
•Po włączeniu telewizora przed włączeniem
stojaka dźwięk telewizora nie będzie przez chwilę
odtwarzany.
•Przy podłączeniu telewizora bez funkcji
Sterowanie opcjami audio zestawu, ta funkcja nie
będzie działać.
Wskazówka
•Za pomocą pilota telewizora można wyregulować
poziom głośności i wyłączyć dźwięki stojaka.
36PL
Używanie funkcji ograniczenia
głośności
Kiedy funkcja Sterowanie opcjami audio
zestawu jest włączona i następuje
automatyczna zmiana metody odtwarzania z
głośnika telewizora na głośnik stojaka, może
zostać wyemitowany głośny dźwięk
(w zależności od poziomu głośności stojaka).
Można temu zapobiec przez ograniczenie
maksymalnego poziomu głośności.
3
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „VOL LIMIT”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x ustaw
żądany maksymalny poziom głośności.
Maksymalny poziom głośności ulega
zmianom w następujący sposób:
MAX y 49 y 48 ….. 2 y 1 y MIN
5
(Wyłączanie zestawu)
Przy wyłączaniu telewizora za pomocą
przycisku POWER telewizyjnego pilota
zdalnego sterowania następuje
automatyczne wyłączenie stojaka i
podłączonych urządzeń.
Wskazówka
•Jeśli włączono funkcję oszczędzania energii,
wyłączenie telewizora i wprowadzenie go w tryb
oczekiwania spowoduje również zmniejszenie
zużycia energii przez stojak.
Uwaga
•W zależności od statusu podłączone urządzenia
mogą nie zostać wyłączone. Szczegółowe
informacje na ten temat zawarto w instrukcji
obsługi dostarczonej z podłączonymi
urządzeniami.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Uwagi
•Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, kiedy
włączono funkcję Sterowanie przez HDMI.
•Ta funkcja nie jest dostępna, kiedy zostaje
zmieniona metoda odtwarzania z głośnika stojaka
na głośnik telewizora.
Wskazówki
•Zaleca się ustawienie maksymalnego poziomu
głośności trochę niżej od zazwyczaj
wykorzystywanego poziomu głośności.
•Niezależnie od ustawionego maksymalnego
poziomu głośności, można używać przycisku
VOLUME +/– stojaka i pilota.
•Jeżeli poziom maksymalnej głośności nie ma być
wykorzystywany, wybierz opcję „MAX”.
37PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
1
2
Wyłączanie stojaka,
telewizora i
podłączonych
urządzeń
Używanie funkcji
oszczędzania energii
4
• ON: Zmniejszenie zużycia energii w
aktywnym trybie czuwania.
Sygnał HDMI jest przesyłany
tylko, jeżeli telewizor jest
włączony.
• OFF: Funkcja zmniejszania zużycia
energii nie jest używana. Sygnał
HDMI jest przesyłany ciągle,
nawet jeżeli stojak jest wyłączony
(aktywny tryb czuwania).
Jeśli do stojaka podłączono telewizor
kompatybilny z funkcją „BRAVIA” Sync, a
stojak znajduje się w trybie oczekiwania,
wyłączenie telewizora spowoduje
zatrzymanie przesyłania sygnału HDMI, a
także zmniejszenie zużycia energii.
5
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
Menu AMP zostanie wyłączone.
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję „POWER SAVE”, po czym
naciśnij przycisk
lub c.
38PL
Naciśnij przycisk AMP MENU.
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Uwagi
•Funkcja oszczędzania energii może nie
współpracować z niektórymi telewizorami
kompatybilnymi z funkcją „BRAVIA” Sync.
W takim wypadku należy przestawić funkcję
„POWER SAVE” w pozycję „OFF”.
•W zależności od podłączonych urządzeń, obraz
oraz dźwięk mogą pojawić się po dłuższej chwili.
1
Ustawienia zaawansowane
2
Ustawienia w menu
wzmacniacza
3
Naciśnij przycisk AMP MENU, aby
włączyć menu AMP.
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz pozycję i ustawienie.
Naciśnij przycisk AMP MENU, aby
wyłączyć menu AMP.
Wskazówka
Używanie menu AMP
Przycisk AMP MENU na pilocie umożliwia
ustawienie następujących opcji.
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
•Ustawienia te zostaną zachowane nawet po
odłączeniu przewodu zasilania.
Na następnych stronach podano szczegóły
każdego ustawienia.
AMP MENU
CTRL:
HDMI
VOL
LIMIT**
ON
OFF
MAX, 49, 48, .....
2, 1, MIN
POWER
SAVE**
DUAL
MONO
A/V SYNC
Ustawienia zaawansowane
SET
HDMI*
ON
OFF
MAIN
SUB
MAIN/SUB
ON
OFF
AUDIO
DRC
DISPLAY
SLEEP
MAX
STD
OFF
ON
OFF
OFF, 10M, 20M, …..
80M, 90M
* Patrz „Funkcje „BRAVIA” Sync” (strona 33).
** Ten parametr jest wyświetlany tylko po
ustawieniu opcji „ON” parametru „CTRL:
HDMI”.
ciąg dalszy
39PL
Odtwarzanie dźwięku
multipleksowego (DUAL MONO)
3
• MAIN:
odtwarzanie tylko
kanału głównego.
• SUB:
odtwarzanie tylko
kanału podrzędnego.
• MAIN/SUB: główny sygnał audio jest
odtwarzany z lewego
głośnika, a podrzędny
sygnał audio jest
odtwarzany z prawego
głośnika.
Jeśli stojak odbiera sygnał multipleksowy w
formacie AC-3, możliwe jest odtwarzanie
dźwięku multipleksowego.
Uwaga
•Aby odbierać sygnał w formacie AC-3, należy
podłączyć cyfrowy tuner satelitarny do stojaka za
pomocą kabla optycznego lub koncentrycznego, a
następnie ustawić tryb sygnału cyfrowego tunera
na AC-3.
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „DUAL MONO”, po czym
naciśnij przycisk
lub c.
40PL
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
INPUT SELECTOR
CENTER
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany rodzaj dźwięku.
Regulacja rozbieżności między
dźwiękiem a obrazem (A/V SYNC)
Jeśli obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane,
można wyregulować występujące między
nimi opóźnienie.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
Odtwarzanie dźwięku Dolby Digital
przy niskim poziomie głośności
(AUDIO DRC)
Zawęża zakres dynamiki ścieżki dźwiękowej.
Funkcja ta jest użyteczna podczas oglądania
filmów przy niskim poziomie głośności.
Funkcja AUDIO DRC działa tylko dla
źródeł Dolby Digital.
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
INPUT SELECTOR
CENTER
MENU
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
RETURN
Ustawienia zaawansowane
PRESET-
SUBWOOFER
LEVEL
MENU
MUTING
PRESET-
VOLUME
NIGHT DIMMER PRESET+
SOUND FIELD
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „A/V SYNC”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
1
2
• OFF: regulacja wyłączona.
• ON: umożliwia regulację rozbieżności
między obrazem a dźwiękiem.
3
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „AUDIO DRC”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• OFF: brak kompresji zakresu
dynamiki.
• STD: odtwarzanie ścieżki
dźwiękowej z oryginalnym
zakresem dynamiki.
• MAX: całkowita kompresja zakresu
dynamiki.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Uwagi
•Idealna regulacja rozbieżności między obrazem a
dźwiękiem przy użyciu tej funkcji może być
niemożliwa.
•Ta funkcja jest przydatna tylko w wypadku
sygnału wejściowego Dolby Digital, DTS i
liniowego PCM (2-kanałowego)
doprowadzonego za pomocą przewodu
koncentrycznego (audio), optycznego (audio) lub
HDMI.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
ciąg dalszy
41PL
Zmiana ustawienia wyświetlacza
(DISPLAY)
Korzystanie z funkcji nocnego
programatora
Można zmienić ustawienie wyświetlacza.
Stojak można zaprogramować, by wyłączał
się o ustawionej godzinie, dzięki czemu
można spokojnie zasnąć przy dźwiękach
muzyki. Czas można ustawiać w odstępach
10-minutowych.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
MENU
DISPLAY
PRESET-
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
RETURN
MENU
PRESET-
SOUND FIELD
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „DISPLAY”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie wyświetlacza na przednim
panelu.
• ON: wyświetlacz jest włączony przez
cały czas.
• OFF: po włączeniu stojaka wyświetlacz
włącza się na kilka sekund.
1
2
3
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SLEEP”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x ustaw
żądany czas.
Wyświetlacz minut (pozostałego czasu)
ulega następującym zmianom:
Uwaga
•Po włączeniu funkcji wyciszenia informacje
na wyświetlaczu są widoczne przez cały czas
nawet po ustawieniu opcji „DISPLAY” na
„OFF”.
4
SOUND FIELD
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Uwaga
•Ta funkcja dotyczy tylko tego stojaka, a nie
podłączonego telewizora czy innych urządzeń.
42PL
Informacje dodatkowe
Wykrywanie i
usuwanie usterek
Jeśli podczas użytkowania stojaka wystąpią
problemy, przed przekazaniem go do serwisu
należy skorzystać z poniższych informacji
dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie
można usunąć problemu, należy
skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.
Parametry ogólne
Brak zasilania.
Naprzemienne wyświetlanie komunikatów
„PROTECTOR” i „PUSH POWER” na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć stojak,
a po zniknięciu komunikatu „STANDBY”
sprawdź, czy:
• Otwory wentylacyjne stojaka nie są
zablokowane.
Po sprawdzeniu powyższego elementu i
naprawieniu wszelkich problemów włącz
stojak. Jeśli nie można znaleźć przyczyny
problemu, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.
Dźwięk Doby Digital lub wielokanałowy
dźwięk DTS nie są odtwarzane.
• Sprawdź, czy odtwarzana płyta DVD,
Blu-ray Disc itp. jest nagrana w formacie
Dolby Digital lub DTS.
• Podłączając odtwarzacz płyt DVD, Bluray Disc itp. do wejść cyfrowych stojaka,
sprawdź to ustawienie audio (parametry
wyjścia audio) podłączonego urządzenia.
• W zależności od sygnału cyfrowego,
przetwarzanie dźwięku przestrzennego
może nie działać (strona 30). Aby
sprawdzić wybrane źródło sygnału
wejściowego, naciśnij przycisk INPUT
SELECTOR na stojaku i wybierz wejście
ponownie. Po zmianie wejścia typ
sygnału wejściowego pojawi się na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Jeżeli zostanie wyświetlony napis „2.0ch”
lub „1.0ch”, oznacza to, że używane jest
stereofoniczne lub monofoniczne źródło
dźwięku, które nie zawiera informacji
zapisanych w trybie dźwięku
przestrzennego.
Jeżeli zostanie wyświetlony napis
„5.1ch”, oznacza to, że źródło dźwięku
zawiera informacje zapisane w trybie
dźwięku przestrzennego, ale w zależności
od programu lub dysku może on nie być
słyszalny.
Z głośników nie słychać żadnego dźwięku lub
tylko dźwięk o bardzo niskim natężeniu.
• Naciśnij przycisk VOLUME + i sprawdź
poziom głośności.
• Naciśnij przycisk MUTING lub
VOLUME +, aby anulować wyciszenie.
• Naciśnij przycisk SOUND FIELD +/– i
sprawdź wybrane pole akustyczne.
• W zależności od źródła, efekt
zastosowania głośników może być mniej
zauważalny.
Opóźnienie dźwięku w stosunku do obrazu
telewizyjnego.
• Jeżeli opcja „A/V SYNC” jest ustawiona
na „ON”, wybierz dla niej ustawienie
„OFF”.
ciąg dalszy
43PL
Informacje dodatkowe
• Sprawdź, czy przewód zasilający jest
dobrze podłączony.
Nie można uzyskać efektu dźwięku
przestrzennego.
Podłączone urządzenia
Brak lub bardzo niskie natężenie dźwięku bez
względu na wybrane urządzenie.
• Sprawdź, czy stojak i urządzenia są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
• Sprawdź, czy stojak i wybrane urządzenie
są włączone.
• Sprawdź, czy nie ustawiono minimalnego
poziomu głośności.
• Naciśnij przycisk MUTING, aby
wyłączyć funkcję wyciszenia.
Brak dźwięku z wybranego urządzenia.
• Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone
prawidłowo do wejść audio dla danego
urządzenia.
• Sprawdź, czy przewody są dobrze
umieszczone w gniazdach urządzenia i
stojaka.
• Sprawdź, czy urządzenie zostało
ustawione prawidłowo.
Dźwięk jest przerywany lub słychać szum.
• Sprawdź „Formaty obsługiwane przez
stojak” (strona 46).
Telewizor nie wyświetla obrazu.
• Sprawdź, czy telewizor i stojak są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
• Sprawdź, czy telewizor został ustawiony
prawidłowo.
• Wybierz odpowiedni tryb wejścia
telewizora.
• Sprawdź złącze HDMI.
• Sprawdź, czy przewody są dobrze
umieszczone w gniazdach urządzenia i
stojaka.
Sterowanie przez HDMI
Jeśli podczas użytkowania funkcji
„BRAVIA” Sync wystąpią problemy,
należy skorzystać z poniższych informacji
dotyczących usuwania usterek.
44PL
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa.
• Sprawdź złącze HDMI (strona 14).
• Upewnij się, że w menu AMP ustawiono
opcję „ON” parametru „CTRL: HDMI”.
• Upewnij się, że podłączone urządzenie
jest kompatybilne z funkcją Sterowanie
przez HDMI.
• Sprawdź ustawienia funkcji Sterowanie
przez HDMI dla podłączonego
urządzenia. Informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia.
• W razie zmiany złącza HDMI, podłącz/
odłącz przewód zasilania, a w razie awarii
zasilania powtórz procedury opisane w
sekcji „Funkcje „BRAVIA” Sync”
(strona 33).
• Po podłączeniu/odłączeniu przewodu
zasilania przed rozpoczęciem korzystania
ze stojaka poczekaj 15 sekund.
• Stojak może nie działać prawidłowo przy
wyborze urządzenia, które nie jest
kompatybilne z funkcją Sterowanie przez
HDMI po stronie telewizora.
Brak odtwarzania dźwięków przez głośniki
stojaka i telewizora.
• Sprawdź ustawienia głośności stojaka i
telewizora.
• Wybierz odpowiednie wejście stojaka.
• Sprawdź, czy używane urządzenia są
prawidłowo i dokładnie podłączone do
gniazda HDMI OUT.
Odtwarzanie dźwięków przez głośniki stojaka
i telewizora.
• Jeżeli funkcja Sterowanie przez HDMI
została wyłączona lub wybrane
urządzenie jest niekompatybilne z
funkcją Sterowanie przez HDMI, wyłącz
dźwięk stojaka lub telewizora.
Funkcja Wyłączanie zestawu nie działa.
• Zmień ustawienia telewizora, żeby
automatycznie wyłączać podłączone
urządzenia w momencie wyłączenia
telewizora. Szczegółowe informacje na
ten temat zawarto w instrukcji obsługi
telewizora.
Stojak zostanie wyłączony w momencie
wyłączenia telewizora.
• Jeśli włączono funkcje Sterowanie przez
HDMI i Wyłączanie zestawu, a stojak
został wyłączony automatycznie razem z
telewizorem.
Przy zmianie metody odtwarzania z głośnika
telewizora na głośnik stojaka następuje
obniżenie poziomu głośności.
• Działa funkcja ograniczenia głośności.
Szczegółowe informacje zawiera sekcja
„Używanie funkcji ograniczenia
głośności” (strona 37).
Na ekranie telewizora nie pojawia się żaden
obraz.
• Sprawdź, czy nie podłączono odwrotnie
gniazd HDMI IN i HDMI OUT.
Gdy stojak znajduje się w trybie oczekiwania,
telewizor nie będzie wyświetlać obrazu ani
odtwarzać dźwięku.
Użyj przycisków na stojaku do obsługi.
1
2
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć
zasilanie.
Naciśnij jednocześnie przyciski INPUT
SELECTOR, VOLUME – i ?/1.
Pojawi się komunikat „COLD RESET”
i stojak zostanie zresetowany. Zostaną
przywrócone ustawienia fabryczne menu
AMP, pola akustycznego itp.
INNE
Pilot nie działa.
• Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania na stojaku.
• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące
się między pilotem i stojakiem.
• Wymień baterie w pilocie na nowe, jeśli
są wyczerpane.
• Sprawdź, czy wybrano prawidłowe
urządzenie na pilocie.
45PL
Informacje dodatkowe
• Gdy stojak znajduje się w trybie
oczekiwania, aktywne będzie to źródło
obrazu oraz dźwięku, które wybrano
jako ostatnie przed wyłączeniem stojaka.
Jeśli używane jest inne źródło, włącz
funkcję odtwarzania w urządzeniu i
wykonaj czynność Odtwarzanie jednym
przyciskiem, bądź włącz stojak w celu
wybrania żądanego źródła sygnału
HDMI.
• Jeśli do stojaka zostaną podłączone
urządzenia, które nie są kompatybilne z
funkcją „BRAVIA” Sync, należy
upewnić się, że funkcja „POWER
SAVE” (Oszczędzanie energii) w menu
AMP została przestawiona w pozycję
„OFF” (strona 38).
Jeśli stojak nadal nie działa
prawidłowo po wykonaniu
powyższych czynności, zresetuj go w
następujący sposób:
Formaty obsługiwane przez stojak
Dane techniczne
Poniżej wymieniono obsługiwane formaty
wejściowych sygnałów cyfrowych.
Format
Obsługiwany/
nieobsługiwany
Dolby Digital
a
DTS
a
Liniowy PCM
2-kan.*
a
Liniowy PCM
7.1-kan. 48k* (tylko
HDMI)
a
Liniowy PCM
7.1-kan. 96k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Wejście sygnału liniowego PCM obsługuje
częstotliwości próbkowania o wartości
maksymalnej 48 kHz.
Sekcja wzmacniacza
Wymiary:
mm (ok.)
A
1 000
B
400
550
C
Wymiary półki
regulowanej*:
mm (ok.)
(Głębokość :
340 mm)
Ciężar: kg
1
2
3
D
100
118
136
E
138
120
102
F
640
39
* Płytę półki można zamontować na trzech
poziomach (1, 2 lub 3).
Znamionowa moc wyjściowa
Tryb stereofoniczny
50 W + 50 W, 6 omów,
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne mniej niż
1%
Wzorcowa moc wyjściowa
Tryb przestrzenny
Głośnik przedni: 70 W/
(na kanał)
kanał, 6 omów
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10 %
Głośnik centralny*:
70 W, 3 omy, 1 kHz,
całkowite zniekształcenia
harmoniczne 10 %
Subwoofer: 120 W,
3 omy, 100 Hz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10 %
* W przypadku niektórych ustawień pola
akustycznego i pewnych typów urządzeń dźwięk
może nie być odtwarzany.
46PL
Wejścia (analogowe)
TV
Wejścia (cyfrowe)
TV, DVD
SAT/CATV
Głośnik środkowy
Czułość: 420 mV
Impedancja:
30 kiloomów
Rodzaj obudowy
Optyczne
Koncentryczne, optyczne
Subwoofer
Sekcja tunera
System
Sekcja HDMI
Wejścia/wyjścia wideo
Wejścia audio
SAT/CATV, DVD, BD:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
SAT/CATV, DVD, BD:
Liniowy PCM 7.1-kan./
Dolby Digital/DTS
Rodzaj obudowy
Głośnik
Subwoofer, typu bass
reflex
100 mm, stożkowy × 2
Parametry ogólne
Wymagania dotyczące zasilania
220 – 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii
Włączone: 95 W
Aktywny tryb gotowości (włączona funkcja
oszczędzania energii i telewizor podłączony
do stojaka działa w trybie czuwania): 0,5 W
lub mniej
Tryb gotowości (wyłączona funkcja
Sterowanie przez HDMI): mniej niż 0,3 W
Wymiary (ok.)
1 000 × 550 × 400 mm
(szer./wys./gł.)
Ciężar (ok.)
39 kg
Akcesoria znajdujące się w zestawie
Kabel optyczny (1)
Pilot zdalnego sterowania (RM-ANU032) (1)
Baterie AA (R6) (2)
Mocowanie do przewodów (1)
Półka (1)
Wkręty podtrzymujące półkę (4)
Antena UKF (FM) (1)
Antena ramowa fal średnich (AM) (1)
Instrukcja obsługi (1)
Dane techniczne oraz konstrukcja stojaka mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
Głośniki
Głośnik przedni
Rodzaj obudowy
Głośnik
Pełnozakresowa,
zawieszenie akustyczne
50 mm, stożkowy
47PL
Informacje dodatkowe
cyfrowy syntezator z
blokadą kwarcową PLL
Sekcja tunera radiowego UKF (FM)
Zakres regulacji
87,5 – 108,0 MHz
(co 50 kHz)
Antena UKF (FM)
Antena UKF (FM)
Zaciski anteny UKF
75 omów, bez
zbalansowania
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja tunera radiowego AM
Zakres regulacji
531 kHz – 1 602 kHz
(z przedziałami co 9 kHz)
Antena
Antena ramowa fal
średnich (AM)
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
Głośnik
Pełnozakresowa, typu
bass reflex
50 mm, stożkowy × 2
Słowniczek
Dolby Digital
Ten format dźwięku stworzony dla kin jest
bardziej zaawansowany niż format Dolby
Surround Pro Logic. W tym formacie
głośniki surround odtwarzają dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania głębokich
basów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten jest nazywany formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0.1
(gdyż działa on tylko w razie potrzeby
odtworzenia efektu głębokiego basu). W celu
uzyskania lepszej separacji kanałów
wszystkie sześć kanałów w tym formacie
zapisywanych jest oddzielnie. Co więcej,
ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek jakości
sygnału.
Dolby Pro Logic II
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł
2-kanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
surround o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
DTS
Technologia kompresji dźwięku została
opracowana przez firmę Digital Theater
Systems, Inc i jest zgodna z 5.1-kanałowym
formatem surround. Format ten składa się z
tylnego kanału stereofonicznego i zawiera
osobny kanał subwoofera. DTS umożliwia
wykorzystanie tych samych 5.1 kanałów
wysokiej jakości cyfrowego dźwięku. Dobrą
separację kanałów osiągnięto dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
48PL
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI to interfejs umożliwiający
jednoczesne przesyłanie obrazu i dźwięku
przez jedno złącze cyfrowe, zapewniając
wysoką jakość cyfrowego obrazu i dźwięku.
Specyfikacja standardu HDMI umożliwia
obsługę technologii ochrony praw autorskich
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection), obejmującą technologię
kodowania cyfrowego sygnału wideo.
PCM (Pulse Code Modulation)
Metoda konwersji analogowego sygnału
audio na cyfrowy sygnał audio w celu
odtwarzania dźwięku cyfrowego.
S-Force PRO Front Surround
Długoletnie zaangażowanie firmy Sony
w prace nad technologią dźwięku
przestrzennego (i ogromne ilości danych
akustycznych zgromadzone w ich wyniku)
zaowocowało opracowaniem całkowicie
nowej metody przetwarzania oraz
dostosowanego do niej zaawansowanego
procesora DSP, o nazwie S-Force PRO Front
Surround. W porównaniu z poprzednimi
technologiami dźwięku przestrzennego,
S-Force PRO Front Surround oferuje
bardziej sugestywny efekt odległości i
przestrzeni, co w rezultacie daje prawdziwy
efekt dźwięku przestrzennego bez potrzeby
stosowania tylnych głośników.
S-Master
S-Master to w pełni cyfrowa technologia
wzmacniaczy opracowana przez firmę Sony,
w efektywny sposób minimalizująca
występowanie fragmentacji oraz drgania
dźwięku, zapewniająca doskonałą
wyrazistość dialogów i wierne odtwarzanie
oryginalnego dźwięku. Sekcja wzmacniacza o
niewielkich wymiarach zapewnia większą
moc i ulepszoną sprawność cieplną.
x.v.Colour
Funkcja „x.v.Colour (x.v.Color)” zapewnia
wierniejsze odwzorowanie kolorów, np.
intensywnych kolorów kwiatów, czy turkusu
południowego oceanu.
„x.v.Color” to promocyjna nazwa nadawana
produktom, które umożliwiają odtworzenie
szerokiej gamy kolorów, zgodnie ze
specyfikacjami xvYCC; jest znakiem
towarowym firmy Sony Corporation.
xvYCC to międzynarodowy standard
specyfikacji technicznych rozszerzonej gamy
kolorów dla sygnału wideo. Gama kolorów
xvYCC jest szersza niż gama kolorów sRGB,
która jest stosowana w aktualnie używanych
systemach telewizyjnych.
Informacje dodatkowe
49PL
Indeks
A
U
A/V SYNC 41
AMP menu 39
AUDIO DRC 41
Ustawienie 10
D
DIGITAL MEDIA PORT
nawiązywanie połączenia 18
DISPLAY 28, 42
DUAL MONO 40
N
Nocny programator 42
O
Odtwarzacz (rekorder) Blu-ray Disc
nawiązywanie połączenia 14
Odtwarzacz (rekorder) DVD
nawiązywanie połączenia 14, 16
P
Pilot
obsługa 22
przed rozpoczęciem eksploatacji 9
„PlayStation 3”
nawiązywanie połączenia 14
Pole akustyczne 30
R
Radio 27
S
S-Force PRO Front Surround 8
Stacje radiowe 26
T
Tryb NIGHT 32
Tuner satelitarny
nawiązywanie połączenia 14, 16
50PL
(1)
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising