Sony | RHT-G5 | Sony RHT-G5 TV Stand with built-in Home Cinema system Istruzioni per l'uso

4-170-065-32(1)
Theatre Stand System
Gebruiksaanwijzing
NL
GB
Istruzioni per l’uso
IT
Bruksanvisning
SE
PL
GB
RHT-G5
©2010 Sony Corporation
3
WAARSCHUWING
Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz.
Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende
kaars, op het toestel.
Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het
risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals een vaas op het toestel.
De standaard blijft onder spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is de standaard zelf
uitgeschakeld.
De stekker wordt gebruikt om het toestel los te
koppelen; verbind het toestel daarom met een
stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Indien u een
afwijking opmerkt aan het toestel, trekt u het snoer
onmiddellijk uit het stopcontact.
Batterijen of de batterijen in het toestel mogen niet
worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals
zonneschijn, vuur en dergelijke.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op
de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
2NL
Verwijdering van oude
batterijen (in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere
batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de
batterij veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur
verkocht in landen waar de EU-richtlijnen
van kracht zijn.
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
product veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING................................4
OPGELET................................................5
Voorzorgsmaatregelen .............................6
Aan de slag
Bijgeleverde accessoires ..........................7
De standaard plaatsen ..............................8
De tv en een speler aansluiten..................9
Een satelliettuner of kabeltelevisietuner
aansluiten .........................................11
Andere componenten aansluiten ............12
Het netsnoer aansluiten ..........................13
De geluidsuitvoer van de aangesloten
component instellen .........................13
De stroomspaarfunctie gebruiken.......... 26
(HDMI PASS THRU)
De functie Audio Return Channel
uitschakelen..................................... 27
Geavanceerde instellingen
Instellingen en wijzigingen met behulp van
het versterkermenu.......................... 28
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen........................ 32
Technische gegevens............................. 34
Index...................................................... 37
Afspeelopties
Onderdelen en bedieningselementen .....14
Tv kijken ................................................17
Andere componenten gebruiken ............17
Tunerfuncties
Radiozenders vooraf instellen................19
Naar de radio luisteren ...........................19
Vooringestelde zenders een naam
geven................................................20
Het Radio Data System gebruiken
(RDS)...............................................21
NL
GB
Surroundfunctie
Het surroundeffect .................................22
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?.......................23
De nodige instellingen doorvoeren voor
"BRAVIA" Sync..............................23
Een Blu-ray Disc/DVD afspelen............25
(Afspelen met één druk op de
knop)
Het tv-geluid beluisteren via de
standaard ..........................................25
(Geluidscontrole van het systeem)
De standaard, tv en aangesloten
componenten uitschakelen...............26
(Systeem uitschakelen)
3NL
WAARSCHUWING
Leun niet op en hang niet aan de
tv wanneer deze op de standaard
is geplaatst.
De tv kan van de standaard
vallen en een ongeval
veroorzaken, wat ernstig
letsel of de dood tot gevolg
kan hebben.
Verplaats de standaard niet met
de tv of andere apparaten erop
geïnstalleerd.
Verwijder de tv en
andere apparaten
voordat u de
standaard verplaatst.
Indien u dit niet
doet, kan de
standaard uit balans
raken en omvallen, wat ernstig letsel tot gevolg
kan hebben.
Let op dat het netsnoer of de
verbindingskabel niet geklemd
raakt tussen de tv en de
standaard.
• Het netsnoer of de
verbindingskabel kunnen
worden beschadigd, wat brand
of elektrische schokken tot
gevolg kan hebben.
• Let tijdens het verplaatsen van
de standaard op dat het
netsnoer of de
verbindingskabel niet vast komt te zitten onder de
standaard.
4NL
Laat kinderen niet op de
standaard klimmen of tussen de
legplanken kruipen.
Als kinderen op de
standaard klimmen of
tussen de legplanken
kruipen, kan dit ernstig
letsel of de dood tot
gevolg hebben als het glas breekt of de standaard
omvalt.
Neem de standaard vast bij de
onderkant wanneer u deze
verplaatst.
Bij het
verplaatsen van
de standaard
moeten twee
personen deze
vasthouden bij
de onderkant.
OPGELET
Plaats geen verhitte voorwerpen,
zoals een hete pan of een ketel,
op de standaard.
Een glazen bovenpaneel kan
breken en letsel
veroorzaken. Of het kan
schade aan de standaard
veroorzaken.
Als de standaard onstabiel wordt,
dient u de zeven schroeven die u
hebt gebruikt voor de montage
opnieuw aan te draaien.
Meer informatie vindt u in de "Installatiegids
voor Theatre Stand System" (bijgeleverd).
Als u de standaard blijft gebruiken als de
schroeven loszitten, kan de tv omvallen en letsels
veroorzaken.
Opmerking over
draagvermogen
Ga niet op de standaard staan.
U kunt vallen of het
glas kan breken en
letsel veroorzaken.
Plaats geen apparaten die zwaarder zijn dan het
voorgeschreven maximumgewicht op de
standaard, zoals aangeduid in de illustratie
hieronder. Anders kan de standaard vallen of
kapot gaan.
40 kg
Stel het glazen bovenpaneel niet
bloot aan zware schokken.
Deze standaard bevat
glas met een
antistrooifilm, maar
voorzichtigheid blijft
belangrijk. Als het glas
breekt, kunnen
glasdeeltjes letsel
veroorzaken. Volg dus
de onderstaande
voorzorgsmaatregelen.
• Stoot niet tegen het glas en laat geen scherpe
voorwerpen op het glas vallen. Vermijd zware
schokken.
• Bekras het glas niet en stoot er niet tegen met scherpe
voorwerpen.
• Zorg ervoor dat een component niet tegen de
bovenkant van het glazen bovenpaneel stoot bij de
installatie van de component.
14 kg
25 kg
Opmerkingen over de
installatie
• Let op dat uw hand of vingers niet geklemd raken
tussen de tv en de standaard.
• Installeer de standaard niet in een ruimte met direct
zonlicht of naast een verwarmingstoestel.
• Installeer de standaard niet in een vochtige of warme
ruimte of buitenshuis.
• Plaats de standaard op een plaats met voldoende
ventilatie om oververhitting te voorkomen en de
levensduur van de standaard te verlengen.
Gebruik het glazen bovenpaneel
niet als het barsten vertoont.
Gebruik het glazen bovenpaneel niet als het
barsten vertoont. Het glazen bovenpaneel kan
breken en ernstig letsel veroorzaken.
wordt vervolgd
5NL
• Ga voorzichtig te werk wanneer u de standaard op een
speciaal behandeld oppervlak (met was of olie
behandeld, gepolijst, enz.) plaatst; anders kunnen
vlekken of verkleuringen van het oppervlak optreden.
• Verplaats de standaard pas nadat de tv is verwijderd.
Indien u dat niet doet, kan de tv van de standaard
vallen, wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Hou
het rooster niet vast, omdat dit kan loskomen van de
standaard, wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
Let op dat uw vingers niet geklemd raken tijdens het
verplaatsen van de standaard.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Plaats geen andere voorwerpen, zoals een
bloemenvaas of aardewerk, op de standaard.
• Breng geen wijzigingen aan de standaard aan.
• In het geval dat er een voorwerp of vloeistof in de
standaard terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en hem eerst door een deskundige
laten nakijken, alvorens hem weer in gebruik te
nemen.
Spanningsbronnen
• Indien u de standaard gedurende langere tijd niet
gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Neem hiervoor de stekker zelf vast; trek nooit aan het
netsnoer.
• Het netsnoer mag alleen maar in een erkende
werkplaats worden vervangen.
Werking
Alvorens andere componenten aan te sluiten, moet u
eerst de standaard uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact trekken.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
standaard kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony dealer.
6NL
Auteursrechten
Deze standaard is uitgerust met Dolby* Digital en Pro
Logic Surround en het DTS** Digital Surround
System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse
patentnummers #: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.487.535 en andere Amerikaanse en
wereldwijde patenten die uitgegeven of in
behandeling zijn. DTS en het overeenstemmende
symbool zijn gedeponeerde handelsmerken & DTS
Digital Surround en de DTS-logo's zijn
handelsmerken van DTS, Inc. Dit product bevat
software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Deze standaard is uitgerust met High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-technologie.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de
Verenigde Staten en andere landen.
"BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation.
"PlayStation" is een handelsmerk van Sony Computer
Entertainment Inc.
Aan de slag
Aan de slag
Bijgeleverde accessoires
• Afstandsbediening
(RM-ANU032) (1)
• Digitale optische kabel voor
een tv (1)
• Garantie (1)
• Gebruiksaanwijzing (1)
• Installatiegids voor Theatre
Stand System (1)
Opmerking
• R6 (AA)-batterijen (2)
• FM-draadantenne (1)
• Dit pakket bevat eveneens de
nodige onderdelen voor het
monteren van de standaard. Meer
informatie over de onderdelen en
de montage vindt u in de
"Installatiegids voor Theatre
Stand System" (bijgeleverd).
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
De standaard kan worden bediend met de bijgeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6 (AA)batterijen in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de aanduidingen + en -.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan directe zonnestraling of fel licht. Hierdoor kan de werking worden
verstoord.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om te voorkomen dat ze gaan lekken
en dat er corrosievorming optreedt.
7NL
De standaard plaatsen
De standaard monteren
De standaard moet gemonteerd worden. Meer
informatie vindt u in de "Installatiegids voor
Theatre Stand System" (bijgeleverd).
De installatieplaats
2
Maak de draagriem met een
houtschroef vast aan de standaard.
U kunt een houtschroef bevestigen in de
opening in het midden aan de achterkant van
de standaard.
Voor verdere details over de draagriem en
de schroeven raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij uw Sony LCD-tv
is geleverd.
Installeer de standaard nadat u alle componenten
op de standaard hebt aangesloten.
Installeer de standaard met een vrije ruimte van
meer dan 7 cm van de muur. Zo kan de warmte
weg en voorkomt u dat de tv valt. Om de
standaard te installeren zijn er twee of meer
personen nodig.
Zijaanzicht
Meer dan
7 cm
Opmerking
• Let op dat uw vingers niet geklemd raken tijdens het
opstellen van de standaard.
Voorkomen dat de tv omvalt
Maak de tv stevig vast als
beschermingsmaatregel tegen aardbevingen enz.
Voer de volgende stappen uit als u een Sony
LCD-tv hebt.
1
Plaats de tv op de standaard.
Plaats de tv in het midden van de standaard,
met de achterkant van de voet tegen de
achterste rand van de standaard.
8NL
Opening voor een
houtschroef
Sluit de tv en/of de speler met HDMI-aansluitingen aan op de standaard met een HDMI-kabel.
Door Sony-componenten die compatibel zijn met "BRAVIA" Sync aan te sluiten via HDMI-kabels,
kunt u de bediening ervan vereenvoudigen door het instellen van de functie Controle voor HDMI voor
de tv. Zie ""BRAVIA" Sync-functies" (pagina 23).
HDMI IN
Tv
Digitale audio
OUT (optisch)
HDMI-kabel
(niet bijgeleverd)
Digitale optische kabel voor
een tv (bijgeleverd)
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
HDMI-kabel
(niet bijgeleverd)
HDMI-kabel
(niet bijgeleverd)
HDMI OUT
HDMI OUT
DVD-speler enz.
Blu-ray Disc-speler enz.
Opmerkingen
• De standaard is compatibel met de functie Audio Return Channel (ARC). Als u de standaard via een HDMI-kabel
aansluit op de HDMI-aansluiting van een tv die compatibel is met ARC, hoeft u de tv niet aan te sluiten op de
standaard met de digitale optische kabel.
• De letters "ARC" zijn weergegeven naast de HDMI-aansluiting van de tv die compatibel is met de ARC-functie.
Als u een HDMI-kabel aansluit op een HDMI-ingang maar die ingang niet compatibel is met de ARC-functie, kunt
u de ARC-functie niet gebruiken.
• De ARC-functie is alleen beschikbaar wanneer Controle voor HDMI ingeschakeld is.
• Alle HDMI-aansluitingen op de standaard werken op dezelfde manier. U kunt een "PlayStation 3" enz. aansluiten
op om het even welke beschikbare HDMI-aansluiting.
wordt vervolgd
9NL
Aan de slag
De tv en een speler aansluiten
• De HDMI-aansluitingen hebben voorrang wanneer u verschillende componenten aansluit op de standaard via de
INPUT OPT/INPUT COAX- en HDMI-aansluitingen.
Tip
• Zelfs als de standaard uitgeschakeld is (actieve stand-bymodus), wordt het HDMI-signaal verzonden van de
aangesloten component naar de tv via de HDMI-verbinding. Zo kunt u het beeld en geluid van de component
weergeven via de tv.
Opmerkingen over HDMI-aansluitingen
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel. Als u een Standard HDMI-kabel, 1080p, Deep Colour of 3D
gebruikt, worden beelden mogelijk niet correct weergegeven.
• Wij raden het gebruik van een goedgekeurde HDMI-kabel aan.
• Controleer de instelling van de aangesloten component als de beeldkwaliteit zwak is of als het geluid
niet wordt uitgevoerd door de via de HDMI-kabel aangesloten component.
• Audiosignalen (bemonsteringsfrequentie, bitlengte enz.) die via een HDMI-aansluiting worden
uitgezonden, kunnen door de aangesloten component worden onderdrukt.
• Het geluid kan worden onderbroken als de bemonsteringsfrequentie of het aantal kanalen van audiouitvoersignalen van de afgespeelde component worden gewisseld.
• Als de aangesloten component niet compatibel is met technologie voor bescherming van
auteursrechten (HDCP), kan het beeld en/of het geluid van de HDMI TV OUT-aansluiting verstoord
zijn of niet worden uitgevoerd.
Controleer in dit geval de technische gegevens van de aangesloten component.
• We raden het gebruik van een HDMI-DVI-conversiekabel af.
• Wanneer "TV", "FM", "DMPORT" of "AUDIO" geselecteerd is als ingangsbron voor de standaard,
worden videosignalen van de HDMI-ingang (BD, DVD, SAT/CATV) die het laatst werd
geselecteerd, uitgevoerd via de HDMI TV OUT-aansluiting.
• Dit systeem ondersteunt transmissie van Deep Colour, "x.v.Colour" en 3D.
• Om 3D-beelden te bekijken, sluit u een 3D compatibele tv en videocomponenten (Blu-ray Discspeler, Blu-ray Disc-recorder, "PlayStation 3" enz.) aan op het systeem via High Speed HDMIkabels, zet u een 3D-bril op en speelt u de 3D-beelden af.
10NL
Wanneer u een satelliettuner of een kabeltelevisietuner aansluit die niet uitgerust is met een HDMIaansluiting, stelt u "CTRL HDMI" in op "OFF" in het AMP-menu van de standaard (pagina 24).
Satelliettuner of kabeltelevisietuner
enz. met HDMI-aansluiting
HDMI OUT
Digitale optische
kabel (niet
bijgeleverd)
HDMI-kabel
(niet bijgeleverd)
Digitale audio
OUT (optisch)
*
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
OPT
TV
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
OPT
TV
AUDIO
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
AUDIO
DMPORT
Digitale audio
OUT (optisch)
Digitale optische
kabel (niet
bijgeleverd)
VIDEO OUT
Naar de VIDEO IN-aansluiting van de tv.
Satelliettuner of kabeltelevisietuner
enz. zonder HDMI-aansluiting
* Afhankelijk van het type satelliettuner is het mogelijk dat multikanaalsgeluid niet wordt uitgevoerd. Sluit in dat
geval naast een HDMI-kabel ook een digitale optische kabel aan en stel "INPUT MODE" in op "OPT" in het
AMP-menu (pagina 30).
11NL
Aan de slag
Een satelliettuner of kabeltelevisietuner aansluiten
Andere componenten aansluiten
Wanneer u componenten aansluit die niet uitgerust zijn met een HDMI-aansluiting, zoals een
"PlayStation 2" of een DVD-speler enz., stelt u "CTRL HDMI" in op "OFF" in het AMP-menu van de
standaard (pagina 24). Zelfs als "CTRL HDMI" ingesteld is op "ON", kunt u gebruik maken van een
videorecorder enz. die niet beschikt over surroundkanalen door de audio- en video-uitgangen van de
videorecorder rechtstreeks op de tv aan te sluiten in plaats van op de standaard.
Andere audiocomponenten enz.
Audiokabel
(niet bijgeleverd)
Audiosignaal OUT
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
OPT
TV
AUDIO
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
Digitale coaxkabel
(niet bijgeleverd)
Digitale audio
OUT (coax)
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
VIDEO OUT
DVD-speler enz.
12NL
Naar de VIDEO IN-aansluiting van de tv.
Tip
ANTENNA
FM-buitenantenne
FM
COAXIAL 75
Achterkant van de standaard
Opmerkingen
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Nadat u de FM-draadantenne hebt aangesloten, dient u deze zo horizontaal mogelijk te plaatsen.
• Sluit de DIGITAL MEDIA PORT-adapter niet aan of koppel deze niet los terwijl de standaard is ingeschakeld.
• Wanneer u de DIGITAL MEDIA PORT-adapter aansluit, dient u ervoor te zorgen dat het aansluitstuk wordt
geplaatst met de pijl gericht in de richting van de pijl op de DMPORT-aansluiting. Als u de DIGITAL MEDIA
PORT-adapter wilt loskoppelen, houdt u A ingedrukt en trekt u het aansluitstuk naar buiten.
A
Het netsnoer aansluiten
Sluit alle andere componenten en de tv aan op de standaard voordat u het netsnoer van de standaard
aansluit op een stopcontact.
Opmerking
• Sluit de standaard aan op een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Indien u een afwijking opmerkt aan de
standaard, trekt u het netsnoer onmiddellijk uit het stopcontact.
De geluidsuitvoer van de aangesloten component instellen
Afhankelijk van de audio-uitvoerinstellingen van de aangesloten component, is het mogelijk dat het
geluid enkel wordt uitgevoerd in 2-kanaalsformaat. Stel in dat geval de aangesloten component in zodat
het geluid wordt uitgevoerd in multikanaalsformaat (DTS, Dolby Digital, multi-channel LPCM).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten component voor meer informatie over de audiouitvoerinstellingen.
13NL
Aan de slag
• Gebruik bij slechte FM-ontvangst een 75-ohm coaxkabel (niet bijgeleverd) om de standaard aan te sluiten op een
FM-buitenantenne zoals hieronder afgebeeld.
Afspeelopties
Onderdelen en bedieningselementen
Meer informatie vindt u op de pagina's tussen haakjes.
Uitleesvenster op het voorpaneel
Knoppen en indicators op het voorpaneel
Knoppen en indicators op het voorpaneel
A INPUT SELECTOR
C POWER/ACTIVE STANDBY
Brandt als volgt:
Groen: de standaard is ingeschakeld.
Oranje: alleen de HDMI-onderdelen van de
standaard zijn ingeschakeld (de functie
Controle voor HDMI is geactiveerd).
Uit: de standaard is uitgeschakeld.
Druk hierop om de invoerbron voor het
afspelen te selecteren.
Bij elke druk op de knop wijzigt de
invoersbron cyclisch als volgt:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t
AUDIO t FM t DMPORT t TV...
B ?/1 (aan/wachtstand)
Opmerking
• Het oranje lampje dooft 30 seconden nadat u de
tv hebt uitgeschakeld. Als u echter "PASS
THRU" instelt op "ON" in het AMP-menu, blijft
het lampje oranje branden, zelfs als u de tv
uitschakelt.
D
(afstandsbedieningssensor)
E VOL +/–
14NL
Uitleesvenster op het voorpaneel
Over de aanduidingen in het uitleesvenster op het voorpaneel
Afspeelopties
A Indicators voor audioformaten
Lichten op afhankelijk van het audioformaat
dat wordt ingevoerd in de standaard.
D: Dolby Digital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: lineaire PCM
DTS
B NIGHT (30)
Licht op in de NIGHT MODE.
C SLEEP (31)
Knippert wanneer de sleep timer
geactiveerd is.
D HDMI (9, 11)
Licht op wanneer HDMI-componenten
worden gebruikt of wanneer een ARCsignaal wordt ingevoerd in de standaard
terwijl de tv geselecteerd is als ingangsbron.
E COAX/OPT
Licht op volgens de kabel die u gebruikt.
F TUNED
Licht op wanneer er op een zender is
afgestemd.
G ST
Licht op bij ontvangst van een
stereoprogramma.
H MUTING
Licht op wanneer het geluid is
uitgeschakeld.
I Weergavezone meldingen
Geeft het volume, de gekozen invoerbron,
het audio-invoersignaal enz. weer.
wordt vervolgd
15NL
I SOUND FIELD +/– (pagina 22)
Afstandsbediening
J VOLUME +/–
K MUTING
L NIGHT
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Druk op deze knop om de dialogen zelfs bij
een laag volume duidelijk weer te geven.
Met deze functie kunt u 's nachts nog meer
van geluid genieten.
M PRESET +/– (pagina 19)
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
N O RETURN
O DISPLAY
Druk op deze knop om de informatie in het
uitleesvenster op het voorpaneel te wijzigen
of om het formaat van het ingangssignaal
(5.1-kanaals enz.) weer te geven terwijl een
digitaal audiosignaal wordt ingevoerd in de
standaard.
P INPUT SELECTOR +/–
Toetsen voor de bediening van
deze standaard
A ?/1 (aan/wachtstand)
B LEVEL
Druk hierop om het niveau van het
middensignaal en de subwoofer aan te
passen. Deze instelling wordt toegepast
voor alle geluidsvelden.
C AMP MENU (pagina 28)
D C, X, x, c of
Druk op C, X, x of c om de instellingen te
selecteren. Druk vervolgens op
om de
selectie te activeren.
E MENU
Druk hierop om een radiozender vooraf in te
stellen of om de vooringestelde zender een
naam te geven (pagina's 19, 20).
F DIMMER
Druk hierop om de helderheid te selecteren
van het uitleesvenster op het voorpaneel. U
kunt twee verschillende niveaus kiezen.
G TUNING +/– (pagina 19)
16NL
Druk hierop om een ingangsbron, zoals de
tuner, of een andere aangesloten component
te selecteren.
Bij elke druk op de knop wijzigt de
invoersbron cyclisch als volgt:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
AUDIO y FM y DMPORT y TV …
Toetsen voor de bediening van
een aangesloten component via
DMPORT-verbinding
D C, X, x, c of
E MENU
G m/M
Druk hierop om de disc snel terug of vooruit
te spoelen tijdens weergave.
H N (weergave)/X (pauze)/x (stop)
M ./>
Druk hierop om hoofdstukken over te slaan.
N O RETURN
O DISPLAY
Druk hierop om de instelling te selecteren
voor het uitleesvenster op het voorpaneel.
Tv kijken
Andere componenten
gebruiken
CENTER
?/1
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
DISPLAY
LEVEL
RETURN
INPUT
SELECTOR
+/–
AMP MENU
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
TUNING-
MENU
TUNING+
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
+/–
1
Zet de tv aan en kies een programma.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
2
3
4
Schakel de standaard in.
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR +/– tot "TV" verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Pas het volume aan door op VOLUME
+/– te drukken.
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
2
3
Speel de aangesloten component af.
Schakel de standaard in.
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR +/– om de ingangsbron
weer te geven in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Ingangsbron
Afspeelbare component
Tip
TV
• Het is mogelijk dat het geluid via de luidspreker van
de tv wordt weergegeven. Verlaag in dat geval het
volume van de luidspreker van de tv tot het minimum.
Tv enz. aangesloten op de TVaansluiting
BD
Als u "BRAVIA" Sync gebruikt
(Geluidscontrole van het systeem)
Blu-ray Disc-speler enz.
aangesloten op de
BD-aansluiting
DVD
DVD-speler enz. aangesloten
op de DVD-aansluiting
SAT/CATV
Satelliettuner of
kabeltelevisietuner enz.
aangesloten op de SAT/CATVaansluiting
AUDIO
CD-speler enz. aangesloten op
de AUDIO-aansluiting
FM
FM-radio via de FMdraadantenne aangesloten op de
FM -aansluiting
U dient stap 2 en 3 hierboven niet uit te voeren.
Wanneer u de tv inschakelt, wordt de standaard
eveneens ingeschakeld en wijzigt de invoerbron
automatisch. U kunt ook het volume van de
standaard regelen met de afstandsbediening van
de tv. Als u de standaard uitschakelt, wordt het
geluid via de luidspreker van de tv uitgevoerd.
Tip
• De standaard wordt niet ingeschakeld wanneer u de tv
inschakelt als er geluid werd uitgevoerd via de
luidsprekers van de tv wanneer de tv voor het laatst
werd uitgeschakeld.
wordt vervolgd
17NL
Afspeelopties
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
4
Ingangsbron
Afspeelbare component
DMPORT
Draagbare muziekspeler enz.
aangesloten op de DMPORTaansluiting
Voor videocomponenten wijzigt u de
ingang op de tv naar de HDMI-ingang
die u hebt gekozen in stap 3.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv
voor meer informatie.
5
Pas het volume aan door op VOLUME
+/– te drukken.
Tips
• Het is mogelijk dat het geluid via de luidspreker van
de tv wordt weergegeven. Verlaag in dat geval het
volume van de luidspreker van de tv tot het minimum.
• Zelfs wanneer u Dolby True HD, Dolby Digital Plus
of DTS HD afspeelt met een aangesloten component
die compatibel is met deze geluidsformaten, verwerkt
de standaard het signaal als Dolby Digital of DTS.
Wanneer u deze geluidsformaten van hoge kwaliteit
afspeelt, stelt u de aangesloten component in om het
geluid uit te voeren in multikanaals PCM, indien
mogelijk.
Opmerkingen
• Wanneer u de video-uitgang van de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter verbindt met de video-ingang
van de tv, stelt u "CTRL HDMI" in op "OFF" in het
AMP-menu van de standaard (pagina 24). De beelden
van een component aangesloten op de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter worden niet weergegeven op
een tv als "CTRL HDMI" ingesteld is op "ON".
• Om het geluid van een component te beluisteren
zonder dat er beelden worden weergegeven wanneer
"CTRL HDMI" ingesteld is op "ON", schakelt u eerst
de tv uit en herstart u de standaard.
Als u de standaard eerst herstart en pas daarna de tv
uitschakelt, worden alle componenten die aangesloten
zijn op de tv uitgeschakeld door de functie Controle
voor HDMI.
18NL
Als u "BRAVIA" Sync gebruikt
(Afspelen met één druk op de
knop)
U dient stap 2 tot 4 hierboven niet uit te voeren.
Wanneer u de aangesloten componenten
inschakelt, worden de standaard en de tv
eveneens ingeschakeld en wijzigt de invoerbron
automatisch. U kunt ook het volume van de
standaard regelen met de afstandsbediening van
de tv.
Tip
• De standaard wordt niet ingeschakeld wanneer u de tv
inschakelt als er geluid werd uitgevoerd via de
luidsprekers van de tv wanneer de tv voor het laatst
werd uitgeschakeld.
6
Druk op X/x om het gewenste
vooringestelde nummer te selecteren.
Tunerfuncties
Radiozenders vooraf
instellen
7
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
RETURN
MENU
MENU
TUNING-
MUTING
1
2
NIGHT DIMMER PRESET+
5
Herhaal 2 tot 8 om andere zenders op te
slaan.
Begin opnieuw vanaf stap 3.
Naar de radio luisteren
TUNING+
TUNING
+/–
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR +/– tot "FM" verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
automatisch scannen start.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor
stereoprogramma) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3
4
Druk op MENU.
Het vooringestelde nummer
wijzigen
C, X, x, c,
PRESET-
Stel eerst radiozenders in in het geheugen van de
standaard (zie “Radiozenders vooraf instellen”).
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
CENTER
DISPLAY
LEVEL
RETURN
MENU
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
.
AMP MENU
MENU
PRESET-
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"MEMORY" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
?/1
SUBWOOFER
C, X, x, c,
Druk op MENU.
Druk op
Tunerfuncties
8
9
INPUT SELECTOR
.
"COMPLETE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
zender wordt opgeslagen.
U kunt 20 FM-zenders vooraf instellen. Voordat
u op een zender afstemt, dient u het volume te
verlagen tot het minimum.
INPUT
SELECTOR
+/–
Druk op
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
1
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR +/– tot "FM" verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Het toestel stemt af op de laatst ontvangen
zender.
wordt vervolgd
19NL
2
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooringestelde zender te selecteren.
Telkens als u op de toets drukt, stemt de
standaard af op een vooringestelde zender.
3
Pas het volume aan door op VOLUME
+/– te drukken.
De radio uitschakelen
Druk op "/1 om de standaard uit te schakelen.
Druk op INPUT SELECTOR +/– om over te
schakelen naar een andere functie.
Radiozenders die niet vooraf zijn
ingesteld beluisteren
Gebruik handmatig of automatisch afstemmen in
stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING +/– voor
handmatig afstemmen.
Houd TUNING +/– ingedrukt voor automatisch
afstemmen. Het automatisch afstemmen stopt
wanneer de standaard op een zender afstemt.
Druk op TUNING +/– om het automatisch
afstemmen te stoppen terwijl het automatisch
afstemmen bezig is.
Als een FM-programma ruis bevat
Als een FM-programma ruis bevat, kunt u monoontvangst selecteren. Het stereo-effect valt weg
maar de ontvangst is beter.
1
2
3
Druk herhaaldelijk op X/x tot "FM MODE"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om "MONO" te selecteren.
Druk op
.
De instelling wordt gebruikt.
5
U kunt vooringestelde zenders een naam geven.
Deze namen (bijvoorbeeld "XYZ") verschijnen
in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer
een zender wordt geselecteerd.
Let op dat slechts één naam kan worden
ingevoerd voor elke vooringestelde zender.
Opmerking
• U kunt geen naam invoeren voor een vooraf
ingestelde zender waarvoor RDS-informatie (Radio
Data System) wordt ontvangen (pagina 21).
1
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR +/– tot "FM" verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Het toestel stemt af op de laatst ontvangen
zender.
2
3
4
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te kiezen
waarvoor u een naam wilt aanmaken.
Druk op MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "NAME
IN" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Druk op MENU.
• STEREO: stereo-ontvangst.
• MONO: mono-ontvangst.
4
Vooringestelde zenders
een naam geven
Druk op MENU.
Tip
• Als u de ontvangst wilt verbeteren, richt u de FMdraadantenne (bijgeleverd) opnieuw.
20NL
5
6
Druk op
.
Voer een naam in met behulp van
C/X/x/c.
Druk op X/x om een teken te selecteren en
druk vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te verplaatsen.
Letters, cijfers en andere symbolen kunnen
worden ingevoerd voor de naam van een
radiozender.
Als u een verkeerd teken
invoert
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen begint te knipperen en druk
vervolgens op X/x om het gewenste teken te
selecteren.
Druk op
.
"COMPLETE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
zendernaam wordt opgeslagen.
8
Druk op MENU.
Wat is het Radio Data System?
Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst
die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende
informatie samen met het gebruikelijke
programmasignaal kunnen verzenden. Deze
tuner beschikt over handige RDS-functies, zoals
de weergave van de zendernaam.*
* Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een
gelijkaardige dienst. Als u RDS niet goed kent,
contacteert u de plaatselijke radiozenders voor meer
informatie over de RDS-diensten in uw streek.
Tip
• U kunt de frequentie controleren in het uitleesvenster
op het voorpaneel door herhaaldelijk op DISPLAY te
drukken.
RDS-uitzendingen ontvangen
Selecteer een zender.
De zendernaam of frequentie
bekijken in het uitleesvenster
op het voorpaneel
Wanneer u afstemt op een zender die RDSdiensten aanbiedt, wijzigt de frequentie in het
uitleesvenster op het voorpaneel in de
zendernaam.*
Wanneer de standaard is ingesteld op "FM" kunt
u de frequentie controleren in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam niet in het uitleesvenster
op het voorpaneel, tenzij u de zendernaam
handmatig hebt ingesteld.
Druk op DISPLAY.
Opmerking
Telkens wanneer u op DISPLAY drukt, worden
de zendernaam en de frequentie afwisselend
weergeven in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• RDS werkt mogelijk niet correct als de zender waarop
u hebt afgestemd het RDS-signaal niet correct
verzendt of als de signaalsterkte zwak is.
Tips
• De zendernaam wordt weergegeven als u een naam
hebt ingevoerd voor een vooringestelde zender.
• De frequentie in het uitleesvenster op het voorpaneel
wijzigt na enkele seconden in de zendernaam.
Tip
• Wanneer een zendernaam wordt weergegeven, kunt u
de frequentie controleren door herhaaldelijk op
DISPLAY te drukken.
21NL
Tunerfuncties
7
Het Radio Data System
gebruiken (RDS)
Beschikbare geluidsvelden
Surroundfunctie
Geluidsveld
Het surroundeffect
STANDARD* Geschikt voor verschillende
bronnen.
MOVIE*
Geeft krachtig en realistisch geluid
weer, samen met heldere dialogen.
DRAMA*
Geschikt voor tv-drama's.
NEWS*
Geeft de stem van de omroeper
duidelijk weer.
SPORTS*
Geeft de spelcommentaar duidelijk
weer, in combinatie met een
realistisch geluid met surroundeffecten, zoals gejuich, enz.
GAME*
Geeft een krachtig en realistisch
geluid weer dat geschikt is voor het
spelen van videogames.
MUSIC*
Geschikt voor muziekprogramma's
of muziekvideo's op Blu-ray Discs/
DVD's.
Het geluidsveld kiezen
Deze standaard kan multikanaalssurroundgeluid produceren. U kunt kiezen uit
een van de geoptimaliseerde
voorgeprogrammeerde geluidsvelden van de
standaard.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Effect
2CH STEREO Geschikt voor muziek-cd's.
RETURN
MENU
P.AUDIO**
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Geschikt voor draagbare
muziekspelers of andere types
gecomprimeerd geluid.
* Deze geluidsvelden zijn niet beschikbaar wanneer
"DMPORT" geselecteerd is door te drukken op
INPUT SELECTOR.
** "P.AUDIO" wordt alleen weergegeven wanneer
"DMPORT" of "AUDIO" geselecteerd is.
Tips
Druk op SOUND FIELD +/–.
Het huidige geluidsveld verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op SOUND FIELD +/– verandert
het uitleesvenster cyclisch als volgt:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y
NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y 2CH STEREO y P.AUDIO y
STANDARD …
22NL
• U kunt een verschillend geluidsveld instellen voor
elke invoerbron.
• De standaardinstelling van het geluidsveld voor
"DMPORT" is "P.AUDIO" en voor andere bronnen
"STANDARD".
• Als u op een tv-afstandsbediening van Sony drukt op
de knop THEATRE wanneer "CTRL HDMI"
ingesteld is op "ON", wijzigt het geluidsveld naar
"MOVIE" (bij sommige Sony-tv's is dit niet het
geval).
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync is compatibel met Sony-tv's,
Blu-ray Disc/DVD-spelers, AV-versterkers enz.
die beschikken over de functie Controle voor
HDMI.
CONTROL FOR HDMI is een standaard voor
wederzijdse controle gebruikt door CEC
(Consumer Electronics Control) voor HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
De functie Controle voor HDMI
werkt niet correct in de volgende
gevallen:
• Wanneer u de standaard verbindt met
componenten die niet compatibel zijn met de
functie Controle voor HDMI.
• Wanneer u de standaard en componenten
verbindt via een andere verbinding dan een
HDMI-verbinding.
• Wanneer u niet-Sony-componenten aansluit
die compatibel zijn met de functie Controle
voor HDMI.
We raden u aan producten die uitgerust zijn met
"BRAVIA" Sync aan te sluiten op deze
standaard.
Opmerking
• Afhankelijk van de aangesloten componenten, werkt
de functie Controle voor HDMI mogelijk niet.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
componenten.
Als u "BRAVIA" Sync wilt gebruiken, schakelt
u de functie Controle voor HDMI in voor de
aangesloten componenten.
Wanneer u een Sony-tv met de functie Controle
voor HDMI aansluit, kan de functie Controle
voor HDMI tegelijk worden ingesteld voor de
standaard en de aangesloten componenten door
de functie Controle voor HDMI van de tv in te
stellen.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
4
MENU
Zorg ervoor dat de standaard
aangesloten is op de tv en de
aangesloten componenten via HDMIkabels (niet bijgeleverd).
Schakel de standaard, de tv en de
aangesloten componenten in.
Selecteer de ingang van de standaard
en de HDMI-ingang van de tv (SAT/
CATV, DVD, BD) zodat het beeld van
een aangesloten component wordt
weergegeven.
Geef de lijst met de HDMI-componenten
weer in het tv-menu en schakel de
functie Controle voor HDMI in voor de
aangesloten componenten.
De functie Controle voor HDMI wordt
tegelijkertijd ingeschakeld voor de
standaard en de aangesloten componenten.
Nadat de instelling is voltooid, verschijnt
"COMPLETE" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
wordt vervolgd
23NL
"BRAVIA" Sync-functies
Door Sony-componenten die compatibel zijn
met "BRAVIA" Sync te verbinden via een
HDMI-kabel (niet bijgeleverd), wordt de
bediening als volgt vereenvoudigd:
• Afspelen met één druk op de knop (pagina 25)
• Geluidscontrole van het systeem (pagina 25)
• Systeem uitschakelen (pagina 26)
De nodige instellingen
doorvoeren voor "BRAVIA"
Sync
Opmerking
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer
informatie over het instellen van de tv en de
aangesloten componenten.
Als "COMPLETE" niet verschijnt
na het uitvoeren van de
bovenstaande stappen
Schakel de functie Controle voor HDMI apart in
voor de standaard en de aangesloten component.
1
2
3
4
5
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
7
Tip
• De standaardinstelling van de functie Controle voor
HDMI van de standaard is "ON".
De functie Controle voor HDMI
uitschakelen
Schakel de functie Controle voor HDMI uit
wanneer u componenten aansluit die niet
compatibel zijn met "BRAVIA" Sync of die niet
uitgerust zijn met een HDMI-aansluiting enz.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "CTRL
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
INPUT SELECTOR
CENTER
Druk op X/x om "ON" te selecteren.
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld. De
functie Controle voor HDMI wordt
ingeschakeld.
6
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer
informatie over het instellen van de tv en de
aangesloten componenten.
Selecteer de ingang van de standaard
aangesloten op de component
waarvoor u de functie Controle voor
HDMI wilt gebruiken (SAT/CATV, DVD,
BD).
RETURN
1
2
3
Schakel de functie Controle voor HDMI
van de aangesloten component in.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor
meer informatie over het instellen van de
aangesloten component.
Als u een component toevoegt of
opnieuw aansluit
Voer de stappen van "De nodige instellingen
doorvoeren voor "BRAVIA" Sync" en "Als
"COMPLETE" niet verschijnt na het uitvoeren
van de bovenstaande stappen" opnieuw uit.
Opmerkingen
• Als de functie Controle voor HDMI niet tegelijk kan
worden ingesteld voor de aangesloten component
door "CONTROL FOR HDMI" via de tv in te stellen,
stelt u de functie Controle voor HDMI in met behulp
van het menu van de aangesloten component.
24NL
4
5
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om "CTRL HDMI" te
selecteren en druk vervolgens op
c.
Druk op X/x om "OFF" te selecteren.
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
of
Druk op ?/1 om de standaard in te
schakelen.
Een Blu-ray Disc/DVD
afspelen
(Afspelen met één druk op de knop)
Speel een aangesloten component af.
De tv wordt automatisch ingeschakeld en
schakelt over naar de geschikte HDMI-ingang.
Tip
Opmerking
• Afhankelijk van de tv wordt het begin van de inhoud
mogelijk niet weergegeven.
Het tv-geluid beluisteren
via de standaard
(Geluidscontrole van het systeem)
U kunt het tv-geluid beluisteren via de
luidsprekers van de standaard door middel van
een eenvoudige handeling. U kunt ook het
volume aanpassen en het geluid van de standaard
uitschakelen met behulp van de
afstandsbediening van de tv. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv voor meer
informatie.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
Opmerkingen
• Wanneer u de tv inschakelt voordat deze standaard
wordt ingeschakeld, wordt er eventjes geen tv-geluid
weergegeven.
• Afhankelijk van het type tv verschijnt tijdens het
regelen van het volume van de standaard met de
afstandsbediening van de tv het volumeniveau op het
scherm van de tv, net zoals dat het geval zou zijn
wanneer u het volume van de tv regelt. In dit geval is
het mogelijk dat het volumeniveau dat wordt
weergegeven op het scherm van de tv verschilt van het
niveau dat wordt weergegeven in het uitleesvenster op
het voorpaneel van de standaard.
De functie Volumelimiet
gebruiken
Wanneer de functie Geluidscontrole van het
systeem actief is en de uitvoermethode
automatisch wijzigt van de luidspreker van de tv
naar de luidsprekers van de standaard, kan een
luid geluid worden weergegeven afhankelijk van
het volumeniveau van de standaard. U kunt dit
voorkomen door het volumeniveau te beperken.
1
2
3
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
4
C, X, x, c,
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "VOL
LIMIT" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om de gewenste
volumelimiet te selecteren.
De volumelimiet wijzigt als volgt:
RETURN
MENU
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
5
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
wordt vervolgd
25NL
"BRAVIA" Sync-functies
• Zelfs als de standaard uitgeschakeld is (actieve standbymodus), wordt het HDMI-signaal verzonden van de
aangesloten component naar de tv via de HDMIverbinding. Zo kunt u het beeld en geluid van de
component weergeven via de tv.
Het geluid wordt via de luidspreker van de
standaard weergegeven. Het geluid wordt via de
luidspreker van de tv weergegeven wanneer u de
standaard uitschakelt.
Opmerkingen
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de functie
Controle voor HDMI is ingeschakeld.
• Deze functie is niet beschikbaar wanneer de
uitvoermethode wijzigt van de luidsprekers van de
standaard naar de luidspreker van de tv.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Tips
• Wij raden u aan de volumelimiet in te stellen op iets
lager dan het volumeniveau dat u normaal gebruikt.
• De knoppen VOL +/– van de standaard en de knoppen
VOLUME +/– van de afstandsbediening kunnen
worden gebruikt, ongeacht de volumelimiet die u
instelt.
• Selecteer "MAX" indien u het volumeniveau niet wilt
beperken.
De standaard, tv en
aangesloten componenten
uitschakelen
RETURN
1
2
3
4
Wanneer u de tv uitschakelt met behulp van de
POWER-knop op de afstandsbediening van de
tv, worden de standaard en de aangesloten
componenten automatisch uitgeschakeld.
Opmerking
• Afhankelijk van de status worden de aangesloten
componenten mogelijk niet uitgeschakeld. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de aangesloten
componenten voor meer informatie.
De stroomspaarfunctie
gebruiken
(HDMI PASS THRU)
Als een tv compatibel met "BRAVIA" Sync
aangesloten is op de standaard en de tv wordt
uitgeschakeld, dan stopt de transmissie van het
HDMI-signaal en vermindert het
energieverbruik.
De standaardinstelling is "AUTO".
Opmerking
26NL
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om "PASS THRU" te
selecteren en druk vervolgens op
c.
of
Druk op X/x om de instelling te
selecteren.
• AUTO: Wanneer de tv ingeschakeld is
terwijl de stand-bymodus
geactiveerd is voor de standaard,
voert de standaard HDMIsignalen uit via de HDMI-uitgang
van de standaard. Wij raden deze
instelling aan als u een tv gebruikt
die compatibel is met "BRAVIA"
Sync. Bij deze instelling wordt
meer energie bespaard in de standbymodus dan bij de instelling
"ON".
• ON: Wanneer de stand-bymodus
geactiveerd is voor de standaard,
voert de standaard continu HDMIsignalen uit via de HDMI-uitgang
van de standaard.
De POWER/ACTIVE
STANDBY-indicator licht op in
oranje op het voorpaneel.
(Systeem uitschakelen)
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer "CTRL
HDMI" ingesteld is op "ON".
MENU
Opmerking
• Wanneer "AUTO" geselecteerd is, kan het iets
langer duren voor het beeld en het geluid worden
uitgevoerd naar de tv vergeleken met wanneer
"ON" geselecteerd is.
5
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
De functie Audio Return
Channel uitschakelen
"BRAVIA" Sync-functies
Wanneer uw tv compatibel is met de functie
Audio Return Channel (ARC), verzendt een
verbinding via een HDMI-kabel eveneens een
digitaal audiosignaal van de tv. U hoeft dus geen
aparte audioverbinding door te voeren om het
geluid van de tv te beluisteren.
Als u de ARC-functie niet gebruikt, verbindt u
de standaard en de tv via een digitale optische
kabel en stelt u "ARC" in op "OFF" in het AMPmenu.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
4
MENU
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "ARC"
verschijnt en druk vervolgens op
of
c.
Druk op X/x om "OFF" te selecteren.
• ON: De ARC-functie wordt
ingeschakeld.
• OFF: De ARC-functie wordt
uitgeschakeld.
5
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
• Wanneer "CTRL HDMI" ingesteld is op "OFF", zijn
de ARC-functie en de daaraan gekoppelde
instellingen niet beschikbaar.
27NL
Geavanceerde instellingen
SET
HDMI*
Instellingen en wijzigingen
met behulp van het
versterkermenu
Het AMP-menu gebruiken
Met AMP MENU op de afstandsbediening
kunnen de volgende items worden ingesteld.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
SYSTEM
AMP MENU
LEVEL
TONE
CNT
LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
CTRL
HDMI
ON
OFF
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
AUTO
STBY
ON
OFF
* Zie ""BRAVIA" Sync-functies" (pagina 23).
** Deze instelling wordt alleen weergegeven wanneer
"CTRL HDMI" ingesteld is op "ON".
INPUT SELECTOR
CENTER
AUDIO
A/V SYNC
ON
OFF
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
NIGHT
MODE
ON
OFF
INPUT
MODE
AUTO
OPT
DISPLAY
RETURN
1
2
3
28NL
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Druk op AMP MENU om het AMP-menu
te activeren.
Druk herhaaldelijk op C/X/x/c om het
item en de instelling te selecteren.
Druk op AMP MENU om het AMP-menu
uit te schakelen.
• STD: Het geluidsspoor wordt
weergegeven met het dynamische
bereik dat de opname-ingenieur
voor ogen had.
• MAX: Het dynamische bereik wordt
maximaal gecomprimeerd.
Tip
• Deze instellingen worden ook bewaard als u het
netsnoer loskoppelt.
De volgende pagina's geven meer informatie
over elke instelling.
Het luidsprekerniveau
instellen (CNT LEVEL, SW
LEVEL)
U kunt het niveau en de balans van de
luidspreker en subwoofer aanpassen.
1
1
2
Selecteer "CNT LEVEL" of "SW LEVEL"
en druk vervolgens op
of c.
• CNT LEVEL: Past het niveau van het
middensignaal aan.
• SW LEVEL: Past het niveau van de
subwoofer aan.
3
U kunt de lage en hoge tonen eenvoudig
aanpassen.
Het niveau van de lage tonen
aanpassen.
• TREBLE: Het niveau van de hoge tonen
aanpassen.
3
1
2
3
Selecteer "LEVEL" in het AMP-menu en
druk vervolgens op
of c.
Selecteer "AUDIO DRC" en druk
vervolgens op
of c.
Selecteer de gewenste parameter.
U kunt de parameter instellen van "–6" tot
"+6" in stappen van 1. De
standaardinstelling is "0".
De parameter voor "CNT LEVEL" en "SW
LEVEL" varieert van "–6" tot "+6" in
stappen van 1. De standaardinstelling is "0".
Versmalt het dynamische bereik van het
geluidsspoor. Dit is handig om films aan laag
volume te bekijken. AUDIO DRC werkt alleen
met Dolby Digital-bronnen.
Selecteer "BASS" of "TREBLE" en druk
vervolgens op
of c.
• BASS:
Selecteer de gewenste parameter.
Dolby Digital-geluid aan een
laag volume beluisteren
(AUDIO DRC)
Selecteer "TONE" in het AMP-menu en
druk vervolgens op
of c.
De vertraging tussen beeld en
geluid aanpassen (A/V SYNC)
U kunt het geluid vertragen met deze functie als
het beeld trager is dan het geluid.
1
2
3
Selecteer "AUDIO" in het AMP-menu en
druk vervolgens op
of c.
Selecteer "A/V SYNC" en druk
vervolgens op
of c.
Selecteer de instelling.
• OFF: Geen aanpassing.
• ON: Synchroniseert beeld en geluid.
Opmerkingen
Selecteer de instelling.
• OFF: Geen compressie van het
dynamische bereik.
• U kunt de vertraging tussen geluid en beeld mogelijk
niet perfect aanpassen met deze functie.
• Deze functie is alleen nuttig voor invoer van Dolby
Digital, DTS en lineaire PCM (2-kanaals) via digitale
coaxkabel, digitale optische kabel of HDMI-kabel.
wordt vervolgd
29NL
Geavanceerde instellingen
2
Selecteer "LEVEL" in het AMP-menu en
druk vervolgens op
of c.
De lage en hoge tonen
aanpassen (BASS, TREBLE)
Tip
Multiplex broadcastgeluidsweergave (DUAL
MONO)
• U kunt Dolby Digital-geluid beluisteren aan een laag
volume met behulp van AUDIO DRC (pagina 29).
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk als de standaard een AC-3 multiplex
zendsignaal ontvangt.
Het geluid van de
satelliettuner instellen
(INPUT MODE)
Opmerking
• Om een AC-3 signaal te ontvangen, moet u een
digitale satelliettuner op de standaard aansluiten met
een optische kabel of coaxkabel en de digitale
uitgangsstand van de digitale satelliettuner instellen
op AC-3.
1
2
3
Wanneer multikanaalsgeluid niet wordt
uitgevoerd, zelfs niet wanneer u de standaard en
de satelliettuner hebt aangesloten via een HDMIkabel, sluit u de digitale optische kabel aan.
1
Selecteer "AUDIO" in het AMP-menu en
druk vervolgens op
of c.
2
Selecteer "DUAL MONO" en druk
vervolgens op
of c.
3
Selecteer de instelling.
Speelt enkel het
hoofdkanaal af.
• SUB:
Speelt enkel het subkanaal
af.
• MAIN/SUB: Het hoofdgeluid wordt
weergegeven door de
linkerluidspreker en het
subgeluid door de
rechterluidspreker.
De geluidseffecten en de dialogen zijn zelfs bij
een laag volumeniveau duidelijk hoorbaar met
deze functie.
1
2
3
Selecteer "AUDIO" in het AMP-menu en
druk vervolgens op
of c.
Selecteer "NIGHT MODE" en druk
vervolgens op
of c.
Selecteer de instelling.
• ON: De functie "NIGHT MODE" wordt
ingeschakeld.
• OFF: De functie wordt uitgeschakeld.
30NL
Selecteer "INPUT MODE" en druk
vervolgens op
of c.
Selecteer "OPT".
• AUTO: Het geluidssignaal wordt bij
voorkeur uitgevoerd via de HDMI
SAT/CATV-ingang.
• OPT: Het geluidssignaal wordt
uitgevoerd via de SAT/CATV
OPT-aansluiting.
• MAIN:
Geluid beluisteren aan laag
volume (NIGHT MODE)
Selecteer "AUDIO" in het AMP-menu en
druk vervolgens op
of c.
De helderheid van het
uitleesvenster op het
voorpaneel regelen (DIMMER)
De helderheid van het uitleesvenster op het
voorpaneel kan op 2 standen worden ingesteld.
1
2
3
Selecteer "SYSTEM" in het AMP-menu
en druk vervolgens op
of c.
Selecteer "DIMMER" en druk
vervolgens op
of c.
Selecteer de instelling.
• ON: Gedimd.
• OFF: Helder.
De weergave-instelling
wijzigen (DISPLAY)
U kunt het schermgedrag van het uitleesvenster
op het voorpaneel wijzigen.
1
2
3
Selecteer "SYSTEM" in het AMP-menu
en druk vervolgens op
of c.
Selecteer "DISPLAY" en druk
vervolgens op
of c.
Selecteer de instelling.
Tip
• Het scherm toont het type invoersignaal (alleen
digitale invoer) wanneer u op DISPLAY drukt,
zelfs wanneer "DISPLAY" ingesteld is op
"OFF".
Opmerking
• Het scherm blijft ingeschakeld wanneer de
geluidsdemping- of beschermingsfunctie actief is,
zelfs wanneer "DISPLAY" ingesteld is op "OFF".
Gebruik van de sleep timer
(SLEEP)
De automatische standbyfunctie (AUTO STBY)
Met deze functie kunt u het energieverbruik
beperken. De standaard schakelt automatisch
over naar de stand-bymodus wanneer u de
standaard gedurende ongeveer 30 minuten niet
bedient en de standaard geen ingangssignaal
ontvangt.
De standaardinstelling is "ON".
1
2
3
Selecteer "SYSTEM" in het AMP-menu
en druk vervolgens op
of c.
Selecteer "AUTO STBY" en druk
vervolgens op
of c.
Selecteer de instelling.
• ON: De functie "AUTO STBY" wordt
ingeschakeld.
• OFF: De functie wordt uitgeschakeld.
Opmerking
• Wanneer de standaard uitgeschakeld wordt via de
functie AUTO STBY, is het mogelijk dat de standaard
niet automatisch wordt ingeschakeld wanneer u de
volgende keer de tv inschakelt.
U kunt de standaard op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 10 minuten.
1
2
3
Selecteer "SYSTEM" in het AMP-menu
en druk vervolgens op
of c.
Selecteer "SLEEP" en druk vervolgens
op
of c.
Selecteer de gewenste vooringestelde
tijd.
De minutenweergave (resterende tijd)
wijzigt als volgt:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
31NL
Geavanceerde instellingen
• ON: Het scherm blijft ingeschakeld.
• OFF: Het uitleesvenster wordt enkele
seconden weergegeven wanneer u
de standaard bedient.
Opmerking
• Deze functie geldt enkel voor deze standaard, niet
voor de aangesloten tv of andere componenten.
GELUID
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik
van deze standaard, probeer die dan eerst zelf op
te lossen aan de hand van de onderstaande lijst.
Als het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
VOEDING
Het toestel wordt niet ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
De standaard wordt niet ingeschakeld
wanneer de tv wordt ingeschakeld.
• Controleer de luidsprekerinstellingen van de
tv. De luidsprekerinstellingen van de tv
regelen wanneer de standaard automatisch
samen met de tv wordt ingeschakeld.
• De standaard wordt niet ingeschakeld
wanneer u de tv inschakelt als er geluid werd
uitgevoerd via de luidsprekers van de tv
wanneer de tv voor het laatst werd
uitgeschakeld.
De functie Systeem uitschakelen werkt niet.
• Wijzig de instelling van de tv om
aangesloten componenten automatisch uit te
schakelen wanneer u de tv uitschakelt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
De standaard wordt uitgeschakeld wanneer u
de tv uitschakelt.
• Wanneer de functie Controle voor HDMI
ingeschakeld is, is de functie Systeem
uitschakelen eveneens actief en wordt de
standaard uitgeschakeld wanneer u de tv
uitschakelt.
De standaard wordt automatisch
uitgeschakeld.
• De functie AUTO STBY is ingeschakeld
(pagina 31).
Dolby Digital of DTS-multikanaalsgeluid wordt
niet gereproduceerd.
• Controleer of de Blu-ray Disc, DVD enz. is
opgenomen in Dolby Digital- of DTSformaat.
• Controleer tijdens het aansluiten van de Bluray Disc-, DVD-speler enz. op de digitale
ingangen van de standaard de audioinstelling (instellingen voor de audiouitgang) van de aangesloten component.
Het surroundeffect kan niet worden bekomen.
• Afhankelijk van het digitale signaal werkt de
surroundverwerking mogelijk niet
(pagina 22). Druk op DISPLAY om het
geluidsformaat weer te geven in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Als
"2.0ch" of "1.0ch" wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel, gaat het
om een stereo- of monauraal signaal dat
geen multikanaalsgeluid bevat. Als "5.1ch"
enz. wordt weergegeven, bevat het kanaal
meerdere kanalen maar is het mogelijk dat
het surroundeffect minder uitgesproken is,
afhankelijk van het programma of de disc.
Het geluid van de tv wordt niet uitgevoerd via
de standaard.
• Controleer de aansluiting van de digitale
optische kabel of de audiokabel die is
aangesloten op de standaard en de tv
(pagina 9).
• Controleer de geluidsuitvoer van de tv.
• Als de tv compatibel is met de ARC-functie,
stelt u "CTRL HDMI" en "ARC" in op
"ON".
Het geluid wordt weergegeven via zowel de
standaard als de tv.
• Als de functie Controle voor HDMI is
uitgeschakeld of als de geselecteerde
component niet compatibel is met de functie
Controle voor HDMI, schakel dan het geluid
van de standaard of de tv uit.
Het geluid wordt trager weergegeven dan de
tv-beelden.
• Stel "A/V SYNC" in op "OFF" als "A/V
SYNC" op "ON" is ingesteld.
32NL
Het volume daalt wanneer de uitvoermethode
wijzigt van de luidspreker van de tv naar de
luidsprekers van de standaard.
• De functie Volumelimiet werkt niet. Meer
informatie vindt u bij "De functie
Volumelimiet gebruiken" (pagina 25).
De standaard produceert geen of slechts een
heel zwak geluid afkomstig van de
aangesloten component.
Het geluid wordt onderbroken of er is ruis.
• Raadpleeg "Formaten die door deze
standaard worden ondersteund" (pagina 35).
BEELD
Het beeld wordt niet weergegeven op de tv.
• Ga na of de tv en de standaard correct zijn
aangesloten.
• Controleer of de tv correct is geselecteerd.
• Stel de tv in op de geschikte ingangsmodus.
• Controleer of HDMI IN en HDMI OUT
omgekeerd zijn aangesloten.
• Controleer of de snoeren volledig in de
aansluitingen op de component en deze
standaard zijn gestoken (pagina's 9, 11, 12).
Het 3D-beeld wordt niet weergegeven op de tv.
• Afhankelijk van de tv of de
videocomponent, worden 3D-beelden
mogelijk niet weergegeven. Controleer de
3D-beeldformaten die door het systeem
worden ondersteund (pagina 35).
• Wanneer de standaard in de stand-bymodus
staat, worden beeld en geluid uitgevoerd van
de HDMI-component die was geselecteerd
toen u voor het laatst de standaard
uitschakelde. Als u een andere component
wilt afspelen dan de laatst bekeken HDMIcomponent, speelt u de component af via
Afspelen met één druk op de knop of
schakelt u de standaard in om de HDMIcomponent te selecteren die u wilt bekijken.
• Zorg ervoor dat "PASS THRU" ingesteld is
op "ON" in het AMP-menu als u
componenten aansluit op de standaard die
niet compatibel zijn met "BRAVIA" Sync
(pagina 26).
• "CTRL HDMI" is ingesteld op "OFF".
De afstandsbediening werkt niet
• Richt de afstandsbediening naar de
afstandsbedieningssensor
op de
standaard.
• Verwijder obstakels tussen de
afstandsbediening en de standaard.
• Vervang beide batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe batterijen als
deze bijna leeg zijn.
• Selecteer de juiste ingang op de
afstandsbediening.
OVERIGE
De functie Controle voor HDMI werkt niet
correct.
• Controleer de HDMI-aansluiting
(pagina's 9, 11).
• Stel de functie Controle voor HDMI van de
tv in (pagina 23).
• Controleer of de aangesloten component
compatibel is met "BRAVIA" Sync.
• Controleer de instellingen van Controle voor
HDMI op de aangesloten component.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten component.
wordt vervolgd
33NL
Aanvullende informatie
• Druk op VOLUME + en controleer het
volumeniveau.
• Druk op MUTING of VOLUME + om de
geluidsonderdrukking te annuleren.
• Controleer of de correcte ingangsbron
geselecteerd is.
• Controleer of alle kabels van de standaard en
de aangesloten componenten volledig
ingebracht zijn.
• Controleer HDMI-instellingen van de
aangesloten componenten.
Wanneer de standaard in de stand-bymodus
staat, wordt er geen beeld of geluid
weergegeven op de tv.
• Als u de HDMI-verbinding wijzigt, het
netsnoer vastkoppelt/loskoppelt of er een
stroompanne is, herhaalt u de stappen bij
""BRAVIA" Sync-functies" (pagina 23).
• Wanneer u het netsnoer vast- of loskoppelt,
dient u 15 seconden of langer te wachten
voor u de standaard gebruikt.
• Als u de audio-uitgang van de
videocomponent en de standaard verbindt
via een andere kabel dan een HDMI-kabel, is
het mogelijk dat er geen geluid wordt
uitgevoerd door "BRAVIA" Sync. Stel in
dat geval "CTRL HDMI" in op "OFF"
(pagina 24) of verbind de audio-uitgang
rechtstreeks met de tv in plaats van met de
standaard.
2
Druk op ?/1 terwijl u op INPUT
SELECTOR en VOL – drukt.
"COLD RESET" wordt weergegeven en de
standaard wordt gereset. AMP-menu,
geluidsveld enz. worden terug ingesteld op
de standaardinstellingen.
Technische gegevens
Als "PROTECTOR" en "PUSH POWER"
afwisselend verschijnen in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op ?/1 om de standaard uit te schakelen
en controleer het volgende item nadat
"STANDBY" verdwijnt.
• Worden de ventilatiegaten van de standaard
door iets geblokkeerd?
Nadat u het bovenstaande item hebt
gecontroleerd en eventuele problemen hebt
opgelost, kunt u de standaard inschakelen.
Indien u de oorzaak van het probleem niet
kunt vinden, zelfs nadat u bovenstaand item
hebt gecontroleerd, neem dan contact op met
de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Als de standaard nog niet correct
werkt na het nemen van
bovenstaande maatregelen, reset
u de standaard als volgt:
Gebruik toetsen op de standaard voor de
handeling.
1
Druk op ?/1 om het toestel in te
schakelen.
Afmetingen:
mm (ong.)
Binnenafmeting:
mm (ong.)
Gewicht: kg
34NL
A
1.000
B
405
C
550
D
161
E
161
F
902
G
346
H
367
34
Formaten die door deze
standaard worden
ondersteund
De volgende digitale invoerformaten worden
door deze standaard ondersteund.
Formaat
Ondersteund/Niet
ondersteund
a
DTS
a
2-kanaals lineaire
PCM*
a
7.1-kanaals lineaire
PCM 48k* (alleen via
HDMI)
a
7.1-kanaals lineaire
PCM 96k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Lineaire PCM aanvaardt bemonsteringsfrequenties
van maximaal 48 kHz.
Versterkergedeelte
Nominaal vermogen
Stereomodus
Referentievermogen
Surroundmodus
(per kanaal)
Ingangen (analoog)
AUDIO
Ingangen (digitaal)
TV, SAT/CATV
DVD
75 W + 75 W, 4 ohm,
1 kHz, THD minder dan
1%
Voor: 100 W + 100 W,
4 ohm
Subwoofer: 130 W, 3 ohm,
100 Hz
Gevoeligheid: 550 mV
Impedantie: 30 kohm
Optisch
Coax
HDMI-gedeelte
Aansluiting
HDMITM-aansluiting
Video-ingangen/-uitgangen
BD, DVD, SAT/CATV;
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Deep Colour: 30 bit/36 bit
Video-ingangen/-uitgangen
(3D)
BD, DVD, SAT/CATV;
1280 × 720p@59,94/60 Hz
Frameverpakking
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Frameverpakking
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Zij aan Zij (helft)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
Zij aan Zij (helft)
1280 × 720p@50 Hz
Frameverpakking
1920 × 1080i@50 Hz
Frameverpakking
1920 × 1080i@50 Hz
Zij aan Zij (helft)
1920 × 1080p@50 Hz
Zij aan Zij (helft)
1920 × 1080p@24 Hz
Frameverpakking
Deep Colour: 30 bit/36 bit
Audio-ingangen
BD, DVD, SAT/CATV:
7.1-kanaals lineaire PCM/
Dolby Digital/DTS
Luidsprekers
Voorluidspreker
Luidsprekersysteem
Tunergedeelte
Systeem
FM-tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Antenneaansluitingen
10,7 MHz
Digitale PLLkwartssynthesizer
Luidspreker
87,5 – 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
FM-draadantenne
75 ohm, asymmetrisch
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Volledig bereik, Bass
reflex
65 mm, conustype
Subwoofer
Subwoofer, Bass reflex
100 mm × 150 mm,
conustype
35NL
Aanvullende informatie
Dolby Digital
Tussenfrequentie
Algemeen
Voeding
220 – 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 80 W
Actieve stand-by (het stroomverbruik verhoogt
wanneer de HDMI-functie geactiveerd is en de
tv die aangesloten is op de standaard
ingeschakeld wordt, zelfs als de standaard
uitgeschakeld is.): 3,5 W of minder
Stand-by: 0,3 W of minder
Afmetingen (ong.)
1.000 mm × 550 mm ×
405 mm (b/h/d)
Gewicht (ong.)
34 kg
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
36NL
Index
A
I
A/V SYNC 29
Aansluiten
Blu-ray Disc-speler 9
DIGITAL MEDIA PORT-adapter 12
DVD-speler 9, 12
FM-draadantenne 12
kabeltelevisietuner 11
PlayStation 2 12
PlayStation 3 9
satelliettuner 11
Tv 9
videorecorder 12
Afstandsbediening
bedienen 16
voor gebruik 7
AMP-menu 28
AUDIO DRC 29
AUTO STBY 31
INPUT MODE 30
INPUT SELECTOR 14, 16
BASS 29
"BRAVIA" Sync 23
C
CNT LEVEL 29
NIGHT MODE 30
P
Plaatsen 8
PROTECTOR 34
R
Radio 19
Radiozenders 19
Aanvullende informatie
B
N
S
Sleep timer 31
SW LEVEL 29
T
TREBLE 29
V
VOLUME 14, 16
Voorkomen dat de tv omvalt 8
D
De standaard plaatsen 8
Digitale optische kabel 9, 11
DIMMER 30
DISPLAY 21, 31
DUAL MONO 30
F
Functie Volumelimiet 25
G
Geluidsveld 22
37NL
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato
in conformità all’art.2, Comma 1 del D.M.
28.08.1995 No.548.
3
ATTENZIONE
Non installare l’apparecchio in uno spazio limitato, ad
esempio una libreria o un armadio.
Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le prese di
ventilazione dell’apparecchio con giornali, tovaglie,
tende e così via, né collocare sull’apparecchio candele
accese senza protezione.
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non
esporre l’apparecchio a sgocciolii o spruzzi d’acqua e
non collocavi sopra oggetti contenenti liquidi, per
esempio vasi o simili.
Il supporto non è scollegato dall’alimentazione CA fino
a quando non viene scollegato dalla presa a muro,
anche nel caso in cui sia stato spento.
Dato che la spina di alimentazione viene utilizzata per
scollegare l’unità dalla presa a muro, collegare l’unità
ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse
riscontrare un’anomalia nell’unità, scollegare
immediatamente la spina di alimentazione dalla presa
CA.
Non esporre le pile o l’apparecchio con le pile inserite
a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole, al
fuoco o simili.
Trattamento del
dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi
dell’Unione Europea e in
altri paesi europei con
sistema di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o
sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma
deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta
appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed
elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia
smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la
salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo
smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali
aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni
più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale
di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete
acquistato.
2IT
Trattamento delle pile
esauste (applicabile in
tutti i paesi dell’Unione
Europea e in altri paesi
Europei con sistema di
raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica
che la pila non deve essere considerata un normale
rifiuto domestico.
Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere
utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I
simboli chimici per il mercurio (Hg) o per il piombo
(Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello
0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.
Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente,
contribuirete a prevenire potenziali conseguenze
negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero
altrimenti essere causate dal loro inadeguato
smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a
conservare le risorse naturali. In caso di prodotti che per
motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati
richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la
stessa dovrà essere sostituita solo da personale di
assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine
vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di
apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo
assicura che anche la pila al suo interno venga trattata
correttamente. Per le altre pile consultate la sezione
relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le
pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il
riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo
smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete
contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento
rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
Avviso per i clienti: le informazioni
seguenti sono applicabili solo agli
apparecchi in vendita nei paesi che
applicano le direttive UE.
Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il
rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità
Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327,
Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo
all’assistenza o alla garanzia, si prega di fare
riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di
assistenza e garanzia forniti con il prodotto.
Indice
ATTENZIONE ........................................4
AVVERTIMENTO..................................5
Precauzioni...............................................6
Informazioni preliminari
Accessori in dotazione .............................7
Predisposizione del supporto ...................8
Collegamento del televisore e del
lettore .................................................9
Collegamento del sintonizzatore satellitare
o del sintonizzatore per televisione via
cavo..................................................11
Collegamento di altri componenti..........12
Collegamento del cavo di alimentazione
CA....................................................13
Impostazione dell’uscita audio del
componente collegato ......................13
Utilizzo della funzione di risparmio
energia............................................. 26
(HDMI PASS THRU)
Disattivazione della funzione Audio
Return Channel ............................... 27
Impostazioni avanzate
Impostazioni e regolazioni dal menu
dell’amplificatore ............................ 28
Informazioni aggiuntive
Risoluzione dei problemi ...................... 32
Caratteristiche tecniche ......................... 34
Indice analitico ...................................... 37
Opzioni di riproduzione
Indice dei componenti e dei comandi ....14
Uso del televisore...................................17
Uso di altri componenti..........................17
Funzioni del sintonizzatore
IT
Preselezione delle stazioni radio............19
Ascolto della radio .................................19
Assegnazione di nomi alle stazioni
preselezionate ..................................20
Uso del sistema RDS
(Radio Data System)........................21
Funzione surround
Effetto surround .....................................22
Funzionalità “BRAVIA” Sync
“BRAVIA” Sync....................................23
Predisposizione per “BRAVIA” Sync ...23
Uso di Blu-ray Disc/DVD......................24
(Riproduzione One-Touch)
Ascolto dell’audio del televisore dal
supporto ...........................................25
(Controllo audio del sistema)
Spegnimento del supporto, del televisore e
dei componenti collegati..................26
(Spegnimento del sistema)
3IT
ATTENZIONE
Non appoggiarsi né aggrapparsi
al televisore fissato sul supporto.
Il televisore potrebbe
cadere dal supporto
provocando gravi infortuni
o decessi.
Non consentire ai bambini di
arrampicarsi sul supporto o di
introdursi tra le mensole.
Diversamente, i
bambini potrebbero
riportare gravi infortuni
o morire in caso di
rottura del vetro o di
rovesciamento del supporto.
Tenere il supporto per la base
quando lo si sposta.
Non spostare il supporto dopo
aver installato il televisore o un
altro apparecchio.
Rimuovere il
televisore o
l’apparecchio prima
di spostare il
supporto.
Diversamente, il
supporto potrebbe
rovesciarsi provocando gravi infortuni.
Evitare che il cavo di
alimentazione CA o il cavo di
collegamento rimangano
incastrati tra il televisore e il
supporto.
• Il cavo di alimentazione CA o
il cavo di collegamento
potrebbero danneggiarsi,
provocando incendi o scosse
elettriche.
• Durante lo spostamento del
supporto, evitare che il cavo di
alimentazione CA o il cavo di
collegamento rimangano incastrati sotto il supporto.
4IT
Durante lo
spostamento del
supporto, è
necessario che
due persone
sorreggano ogni
estremità del
supporto stesso tenendolo per la base.
AVVERTIMENTO
Evitare di collocare oggetti caldi
sul supporto, ad esempio pentole
o bollitori caldi.
Il pannello superiore in vetro
può rompersi e provocare
infortuni. Si possono inoltre
verificare danni al supporto.
Se il supporto risulta instabile,
serrare nuovamente le sette viti
utilizzate durante l’installazione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla
“Guida all’installazione di Theatre Stand
System” (in dotazione).
Se si continua a utilizzare il supporto quando le
viti sono allentate, il televisore potrebbe
rovesciarsi e provocare lesioni.
Note sulla capacità di carico
Non camminare sul supporto.
È possibile cadere o
rompere il vetro e
provocare infortuni.
Evitare di sottoporre il pannello
superiore in vetro a urti
eccessivi.
Il presente supporto
utilizza un vetro con
pellicola anti-urto, ma
è necessario prestare
comunque attenzione.
Se il vetro si rompe, i
frammenti potrebbero
provocare infortuni.
Osservare pertanto le
precauzioni riportate di seguito.
• Non colpire il vetro né lasciar cadere oggetti appuntiti
sul vetro. Evitare urti eccessivi.
• Non graffiare o colpire il vetro con oggetti appuntiti.
• Non urtare il pannello superiore in vetro con i
componenti durante il montaggio.
Non collocare sul supporto alcun apparecchio
che superi il peso massimo specificato
nell’illustrazione sottostante. Diversamente, è
possibile che cada o si rompa.
40 kg
14 kg
25 kg
Note sull’installazione
• Prestare attenzione a non schiacciarsi le mani o le dita
tra il televisore e il supporto.
• Non installare il supporto alla luce diretta del sole o
vicino a un apparecchio per il riscaldamento.
• Non installare il supporto in un luogo caldo o umido,
oppure all’esterno.
• Collocare il supporto in un luogo che consenta
un’adeguata ventilazione per prevenire il
surriscaldamento e prolungare la durata del supporto.
• Prestare attenzione se si colloca il supporto su
superfici trattate con prodotti speciali (quali cera, olio,
lucidanti, ecc.) onde evitare macchie o scolorimento
della superficie.
Non utilizzare il pannello
superiore in vetro se è incrinato.
Non utilizzare il pannello superiore in vetro se è
incrinato. Il pannello superiore in vetro può
rompersi e provocare gravi infortuni.
continua
5IT
• Spostare il supporto solo dopo avere rimosso il
televisore. Diversamente, il televisore potrebbe
cadere dal supporto provocando gravi infortuni. Non
sostenere il supporto per la griglia, poiché potrebbe
staccarsi e provocare gravi infortuni. Prestare
attenzione a non schiacciarsi le dita durante lo
spostamento del supporto.
Precauzioni
Informazioni sulla sicurezza
• Non collocare oggetti non specificati sul supporto, ad
esempio un vaso di fiori o dei soprammobili.
• Non apportare modifiche al supporto.
• Se oggetti liquidi o solidi dovessero cadere all’interno
del supporto, scollegare il supporto e richiedere un
controllo da parte di personale qualificato prima di
procedere con l’uso.
Copyright
Questo sistema utilizza Dolby* Digital, Pro Logic
Surround e DTS** Digital Surround System.
* Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic e il simbolo della doppia D sono
marchi di Dolby Laboratories.
** Prodotto su licenza dei brevetti statunitensi:
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.487.535 e di altri brevetti statunitensi e
internazionali emessi e in attesa di registrazione.
DTS e il relativo simbolo sono marchi registrati e
DTS Digital Surround e i loghi DTS sono marchi di
DTS, Inc. Il prodotto è comprensivo di software.
© DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.
Il presente supporto incorpora la tecnologia HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Alimentazione
• Se non si intende utilizzare il supporto per lungo
tempo, scollegarlo dalla presa a muro. Per scollegare
il cavo di alimentazione CA, afferrare la spina; non
tirare mai il cavo.
• Il cavo di alimentazione CA può essere sostituito
soltanto presso un centro di assistenza qualificato.
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia
Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI
Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
Funzionamento
“PlayStation” è un marchio di Sony Computer
Entertainment Inc.
Prima di collegare altri componenti, spegnere e
scollegare il supporto.
Per qualsiasi domanda o problema riguardante il
supporto, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
6IT
“BRAVIA” è un marchio di Sony Corporation.
Informazioni preliminari
Informazioni preliminari
Accessori in dotazione
• Telecomando (RM-ANU032)
(1)
• Cavo ottico digitale per
televisore (1)
• Garanzia (1)
• Istruzioni per l’uso (1)
• Guida all’installazione di
Theatre Stand System (1)
Nota
• Pile R6 (tipo AA) (2)
• Antenna a filo FM (1)
• La confezione contiene anche i
componenti necessari per
montare il supporto. Per ulteriori
informazioni sulle parti e il
montaggio, fare riferimento alla
“Guida all’installazione di
Theatre Stand System” (in
dotazione).
Inserimento delle pile nel telecomando
È possibile controllare il supporto tramite il telecomando in dotazione. Inserire due pile AA (R6)
facendo corrispondere i poli + e – delle pile ai simboli presenti all’interno del vano.
Note
• Non lasciare il telecomando in un luogo eccessivamente caldo o umido.
• Non utilizzare una pila nuova insieme a una usata.
• Fare attenzione a non far cadere corpi estranei all’interno del telecomando, soprattutto durante la sostituzione delle
pile.
• Evitare di esporre il sensore del telecomando alla luce diretta del sole o a fonti di illuminazione. Diversamente,
potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
• Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere le pile per evitare possibili
danni dovuti a perdite di elettrolita e corrosione.
7IT
2
Predisposizione del
supporto
Montaggio del supporto
È necessario montare il supporto. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alla “Guida
all’installazione di Theatre Stand System” (in
dotazione).
Fissare la cinghia di sostegno al
supporto con una vite per legno.
È possibile fissare una vite per legno al foro
centrale nella parte posteriore del supporto.
Per ulteriori informazioni su come
procurarsi la cinghia di sostegno e le viti,
fare riferimento alle istruzioni per l’uso
fornite con il televisore LCD Sony.
Istruzioni per la posizione
d’installazione
Effettuare l’installazione del supporto dopo aver
collegato i componenti.
Installare il supporto lasciando uno spazio di
oltre 7 cm dalla parete. In questo modo si
consente la dissipazione del calore e si impedisce
la caduta del televisore. L’installazione del
supporto deve essere eseguita da almeno due
persone.
Vista laterale
Oltre 7 cm
Nota
• Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita durante
la predisposizione del supporto.
Impedire la caduta del
televisore
Fissare il televisore come misura di protezione in
caso di terremoti ed eventi simili.
Eseguire la procedura riportata di seguito se si
possiede un televisore LCD Sony.
1
Posizionare il televisore sul supporto.
Il televisore dovrebbe essere posizionato al
centro del supporto, avendo cura di allineare
il bordo posteriore della base del televisore
con il bordo posteriore del supporto.
8IT
Foro per una vite per
legno
Collegare il televisore e/o il lettore con prese HDMI al supporto utilizzando un cavo HDMI.
Se si collegano componenti compatibili con Sony “BRAVIA” Sync utilizzando cavi HDMI, il
funzionamento risulta semplificato nel momento in cui si imposta la funzione Controllo per HDMI per
il televisore. Vedere “Funzionalità “BRAVIA” Sync” (pagina 23).
HDMI IN
Televisore
OUT audio
digitale (ottica)
Cavo HDMI
(non in dotazione)
Cavo ottico digitale per
televisore (in dotazione)
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
Cavo HDMI
(non in dotazione)
HDMI OUT
Lettore DVD e simili
Cavo HDMI
(non in dotazione)
HDMI OUT
Lettore Blu-ray Disc, ecc.
Note
• Il supporto è compatibile con la funzione Audio Return Channel (ARC). Se si collega il supporto alla presa HDMI
del televisore compatibile con ARC tramite un cavo HDMI, non è necessario collegare il televisore al supporto con
il cavo ottico digitale.
• Se la presa HDMI del televisore è compatibile con la funzione ARC, accanto ad essa è visibile l’indicazione “ARC”.
Anche se si collega un cavo HDMI alla presa, se la presa di ingresso HDMI non è compatibile con la funzione ARC,
non è possibile utilizzare la funzione ARC.
• La funzione ARC è disponibile solo se la funzione Controllo per HDMI è attivata.
• Tutte le prese HDMI sul supporto funzionano in modo analogo. Collegare una “PlayStation 3” o simili a qualsiasi
presa HDMI disponibile.
continua
9IT
Informazioni preliminari
Collegamento del televisore e del lettore
• I collegamenti della presa HDMI hanno la priorità in fase di collegamento di diversi componenti al supporto per
mezzo delle prese INPUT OPT/INPUT COAX e HDMI.
Suggerimento
• Anche se il supporto è spento (modo standby attivo), il segnale HDMI verrà inviato dal componente collegato al
televisore tramite il collegamento HDMI. È possibile visualizzare le immagini e ascoltare l’audio del componente
sul televisore.
Note sui collegamenti HDMI
• Utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità. Se si utilizza un cavo Standard HDMI, le immagini 1080p,
Deep Colour o 3D potrebbero non essere visualizzate correttamente.
• Si consiglia l’uso di un cavo HDMI certificato.
• Verificare le impostazioni del componente collegato se l’immagine è di qualità scadente o se un
componente collegato tramite cavo HDMI non emette suoni.
• I segnali audio (frequenza di campionamento, lunghezza in bit, ecc.) trasmessi da una presa HDMI
possono essere eliminati dal componente collegato.
• L’audio può interrompersi se vengono cambiati la frequenza di campionamento o il numero di canali
dei segnali di uscita audio dal componente di riproduzione.
• Se il componente collegato non è compatibile con la tecnologia di protezione del copyright (HDCP),
l’immagine e/o l’audio emessi dalla presa HDMI TV OUT potrebbero risultare distorti o assenti.
In questo caso, verificare le caratteristiche tecniche del componente collegato.
• L’uso di un cavo di conversione HDMI-DVI non è consigliato.
• Indipendentemente dalla sorgente di ingresso (“TV”, “FM”, “DMPORT” o “AUDIO”) selezionata
per il supporto, dalla presa HDMI TV OUT vengono emessi i segnali video della presa di ingresso
HDMI (BD, DVD, SAT/CATV) selezionata per ultima.
• Questo sistema supporta la trasmissione Deep Colour, “x.v.Colour” e 3D.
• Per visualizzare immagini 3D, collegare al sistema televisori e componenti video compatibili 3D
(lettore Blu-ray Disc, registratore Blu-ray Disc, “PlayStation 3” e così via) utilizzando cavi High
Speed HDMI, indossare gli occhiali 3D e avviare la riproduzione di contenuto compatibile 3D.
10IT
Quando si collega un sintonizzatore satellitare o un sintonizzatore per televisione via cavo privo di una
presa HDMI, impostare “CTRL HDMI” su “OFF” nel menu AMP del supporto (pagina 24).
Sintonizzatore satellitare,
sintonizzatore per televisione
via cavo e simili con presa HDMI
HDMI OUT
Cavo HDMI
(non in dotazione)
OUT audio
digitale (ottica)
Cavo ottico digitale
(non in dotazione)
*
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
OPT
TV
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
AUDIO
DMPORT
OUT audio
digitale (ottica)
Cavo ottico digitale
(non in dotazione)
VIDEO OUT
Alla presa VIDEO IN del televisore
Sintonizzatore satellitare,
sintonizzatore per televisione via
cavo e simili senza presa HDMI
* In base al tipo di sintonizzatore satellitare, è possibile che l’audio multicanale non venga trasmesso. In questo
caso, collegare un cavo ottico digitale oltre a un cavo HDMI e impostare “INPUT MODE” su “OPT” nel menu
AMP (pagina 30).
11IT
Informazioni preliminari
Collegamento del sintonizzatore satellitare o del
sintonizzatore per televisione via cavo
Collegamento di altri componenti
Quando si collegano componenti privi delle prese HDMI, ad esempio una “PlayStation 2” o un lettore
DVD e simili, impostare “CTRL HDMI” su “OFF” nel menu AMP del supporto (pagina 24). Anche se
“CTRL HDMI” è impostato su “ON”, è possibile utilizzare al meglio un videoregistratore o simili che
non dispone di canali surround collegando le sue prese di uscita audio e video direttamente al
televisore, anziché al supporto.
Altri componenti audio e simili
Cavo audio
(non in dotazione)
OUT segnale audio
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
Cavo coassiale digitale
(non in dotazione)
OUT audio digitale
(coassiale)
Antenna a filo FM
(in dotazione)
Adattatore DIGITAL MEDIA PORT
VIDEO OUT
Lettore DVD, ecc.
12IT
Alla presa VIDEO IN del televisore
Suggerimento
ANTENNA
Antenna FM esterna
FM
COAXIAL 75
Parte posteriore del supporto
Note
• Estendere completamente l’antenna a filo FM.
• Dopo aver collegato l’antenna a filo FM, mantenerla il più orizzontale possibile.
• Non collegare o scollegare l’adattatore DIGITAL MEDIA PORT quando il supporto è acceso.
• Quando si collega l’adattatore DIGITAL MEDIA PORT, assicurarsi che il connettore sia inserito con la freccia
rivolta verso il simbolo corrispondente sulla presa DMPORT. Per scollegare l’adattatore DIGITAL MEDIA PORT,
tenere premuto A e quindi estrarre il connettore.
A
Collegamento del cavo di alimentazione CA
Prima di collegare il cavo di alimentazione CA del supporto a una presa a muro, collegare tutti gli altri
componenti e il televisore al supporto.
Nota
• Collegare il supporto a una presa CA facilmente accessibile. Se si dovessero riscontrare anomalie nel supporto,
scollegare immediatamente la spina di alimentazione dalla presa CA.
Impostazione dell’uscita audio del componente collegato
In base alle impostazioni dell’uscita audio del componente collegato, è possibile che l’audio venga
emesso solo nel formato a 2 canali. In questo caso, impostare il componente collegato per la
trasmissione dell’audio nel formato multicanale (DTS, Dolby Digital, multi-channel LPCM). Per
ulteriori informazioni sulle impostazioni di uscita audio, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione
con il componente collegato.
13IT
Informazioni preliminari
• Se la ricezione FM è scadente, utilizzare un cavo coassiale da 75 ohm (non in dotazione) per collegare il supporto
a un’antenna FM esterna, come mostrato nella figura.
Opzioni di riproduzione
Indice dei componenti e dei comandi
Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate tra parentesi.
Display del pannello frontale
Pulsanti e indicatore del pannello frontale
Pulsanti e indicatore del pannello frontale
A INPUT SELECTOR
C POWER/ACTIVE STANDBY
Significato delle spie luminose:
Verde: il supporto è acceso.
Arancione: solo le parti HDMI del supporto
sono accese (la funzione Controllo per
HDMI è attiva).
Spenta: il supporto è spento.
Premere per selezionare la sorgente di
ingresso da riprodurre.
Ad ogni pressione di questo tasto, la
sorgente d’ingresso cambia in modo ciclico
come riportato di seguito:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t
AUDIO t FM t DMPORT t TV...
Nota
B ?/1 (acceso/standby)
• La luce arancione si spegne 30 secondi dopo lo
spegnimento del televisore. Tuttavia, se si
imposta “PASS THRU” su “ON” nel menu
AMP, l’indicatore rimane arancione anche se il
televisore viene spento.
D
(sensore del telecomando)
E VOL +/–
14IT
Display del pannello frontale
Indicazioni visualizzate sul display del pannello frontale
Si illuminano a seconda del formato audio
inviato al supporto.
D: Dolby Digital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: PCM lineare
DTS
B NIGHT (30)
Si illumina in NIGHT MODE.
C SLEEP (31)
Lampeggia quando è attiva la funzione
Timer di spegnimento.
D HDMI (9, 11)
Si illumina quando sono in uso componenti
HDMI o quando viene inviato al supporto
un segnale ARC mentre il televisore è
selezionato come sorgente di ingresso.
Opzioni di riproduzione
A Indicatori formato audio
E COAX/OPT
Si illumina in base al cavo in uso.
F TUNED
Si illumina quando è sintonizzata una
stazione.
G ST
Si illumina quando si riceve un programma
in stereofonia.
H MUTING
Si illumina quando l’audio viene escluso.
I Display dei messaggi
Visualizza il volume, la sorgente d’ingresso
selezionata, il segnale di ingresso audio,
ecc.
continua
15IT
I SOUND FIELD +/– (pagina 22)
Telecomando
J VOLUME +/–
K MUTING
L NIGHT
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Premere per riprodurre chiaramente i
dialoghi anche a basso volume. La funzione
è utile per l’ascolto dei suoni di notte.
M PRESET +/– (pagina 19)
N O RETURN
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
O DISPLAY
Premere per cambiare le informazioni sul
display del pannello frontale o per
visualizzare il formato del segnale di
ingresso (5.1ch e così via) mentre viene
inviato al supporto un segnale audio
digitale.
P INPUT SELECTOR +/–
Tasti per l’uso del supporto
A ?/1 (acceso/standby)
B LEVEL
Premere per regolare il livello del segnale
centrale e del subwoofer. Questa
impostazione viene applicata a tutti i campi
sonori.
Premere per selezionare una sorgente di
ingresso, ad esempio il sintonizzatore, o un
altro componente collegato.
Ad ogni pressione di questo tasto, la
sorgente d’ingresso cambia in modo ciclico
come riportato di seguito:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
AUDIO y FM y DMPORT y TV …
Tasti per l’uso di un componente
collegato tramite il collegamento
DMPORT
D C, X, x, c o
C AMP MENU (pagina 28)
E MENU
D C, X, x, c o
G m/M
Premere C, X, x o c per selezionare le
impostazioni. Premere
per confermare
la selezione.
E MENU
Premere per preselezionare una stazione
radio o assegnare un nome a una stazione
preselezionata (pagine 19, 20).
F DIMMER
Premere per selezionare la luminosità del
display del pannello frontale. È possibile
impostare da uno a due livelli.
G TUNING +/– (pagina 19)
16IT
Premere per avanzare o retrocedere
velocemente (se viene tenuto premuto
durante la riproduzione del disco).
H N (riproduzione)/X (pausa)/
x (arresto)
M ./>
Premere per saltare i capitoli.
N O RETURN
O DISPLAY
Premere per selezionare l’impostazione del
display del pannello frontale.
Suggerimento
Uso del televisore
CENTER
DISPLAY
?/1
Uso di altri componenti
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
INPUT SELECTOR
RETURN
INPUT
SELECTOR
+/–
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
TUNING+
MUTING
RETURN
VOLUME
MENU
SOUND FIELD
PRESET-
VOLUME
+/–
1
2
3
4
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
Accendere il televisore e scegliere un
programma.
VOLUME
Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
VOLUME
+/–
Accendere il supporto.
1
2
3
Premere più volte INPUT SELECTOR
+/– fino a visualizzare “TV” sul display
del pannello frontale.
Regolare il volume premendo VOLUME
+/–.
Suggerimento
SOUND FIELD
Riprodurre il componente collegato.
Accendere il supporto.
Premere INPUT SELECTOR +/– per
visualizzare la sorgente di ingresso sul
display del pannello frontale.
Sorgente di
ingresso
Componente riproducibile
TV
Televisore e simili collegati alla
presa TV
Se si utilizza “BRAVIA” Sync
(Controllo audio del sistema)
BD
Lettore Blu-ray Disc, ecc.
collegato alla presa BD
Non è necessario eseguire i passaggi 2 e 3
descritti sopra. Quando si accende il televisore,
si accende anche il supporto e la sorgente di
ingresso cambia automaticamente. È possibile
regolare il volume del supporto anche mediante
il telecomando del televisore. Se si spegne il
supporto, l’audio viene emesso dai diffusori del
televisore.
DVD
Lettore DVD, ecc. collegato
alla presa DVD
SAT/CATV
Sintonizzatore satellitare,
sintonizzatore per televisione
via cavo e simili collegati alla
presa SAT/CATV
AUDIO
Lettore CD e simili collegato
alla presa AUDIO
FM
Radio FM tramite l’antenna a
filo FM collegata alla presa FM
• L’audio può essere trasmesso dal diffusore del
televisore. In questo caso, regolare al minimo il
volume del diffusore del televisore.
continua
17IT
Opzioni di riproduzione
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
• Il supporto non si accende quando viene acceso il
televisore se l’audio è stato emesso dai diffusori del
televisore l’ultima volta che quest’ultimo è stato
spento.
4
Sorgente di
ingresso
Componente riproducibile
Suggerimento
DMPORT
Lettore audio portatile e simili
collegato alla presa DMPORT
• Il supporto non si accende quando viene acceso il
televisore se l’audio è stato emesso dai diffusori del
televisore l’ultima volta che quest’ultimo è stato
spento.
Per i componenti video, modificare
l’ingresso del televisore sull’ingresso
HDMI scelto al punto 3.
Per i dettagli, consultare le istruzioni per
l’uso del televisore.
5
Regolare il volume premendo VOLUME
+/–.
Suggerimenti
• L’audio può essere trasmesso dal diffusore del
televisore. In questo caso, regolare al minimo il
volume del diffusore del televisore.
• Anche se si riproducono segnali Dolby True HD,
Dolby Digital Plus o DTS HD con un componente
collegato compatibile con questi formati audio, il
supporto accetta il segnale come Dolby Digital o
DTS. In questo caso, impostare il componente
collegato per la trasmissione dell’audio nel formato
PCM multicanale, se possibile.
Note
• Quando si collega la presa di uscita video
dell’adattatore DIGITAL MEDIA PORT alla presa
d’ingresso video del televisore, impostare “CTRL
HDMI” su “OFF” nel menu AMP del supporto
(pagina 24). Le immagini di un componente collegato
all’adattatore DIGITAL MEDIA PORT non vengono
riprodotte sul televisore se “CTRL HDMI” è
impostato su “ON”.
• Per riprodurre l’audio di un componente senza
visualizzare le immagini quando “CTRL HDMI” è
impostato su “ON”, spegnere prima il televisore e
quindi resettare l’alimentazione del supporto.
Se si accende prima il supporto e poi si spegne il
televisore, tutti i componenti collegati al televisore
verranno spenti dalla funzione Controllo per HDMI.
Se si utilizza “BRAVIA” Sync
(Riproduzione One-Touch)
Non è necessario eseguire i passaggi da 2 a
4 descritti sopra. Quando si accendono i
componenti collegati, si accendono anche il
supporto e il televisore e la sorgente di ingresso
cambia automaticamente. È possibile regolare il
volume del supporto anche mediante il
telecomando del televisore.
18IT
6
Premere X/x per selezionare il numero
di preselezione desiderato.
Funzioni del sintonizzatore
Preselezione delle
stazioni radio
7
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
AMP MENU
RETURN
MENU
MENU
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
MUTING
1
2
5
Ricominciare dal punto 3.
Ascolto della radio
TUNING+
TUNING
+/–
Premere più volte INPUT SELECTOR
+/– fino a visualizzare “FM” sul display
del pannello frontale.
Tenere premuto TUNING +/– fino ad
avviare la scansione automatica.
La ricerca si interrompe quando il sistema si
sintonizza su una stazione. “TUNED” e
“ST” (per un programma stereo) si
illuminano sul display del pannello frontale.
3
4
Ripetere i punti da 2 a 8 per
memorizzare altre stazioni.
Per cambiare il numero di
preselezione
C, X, x, c,
PRESET-
Premere MENU.
Per prima cosa preselezionare le stazioni radio
nella memoria del supporto (consultare
“Preselezione delle stazioni radio”).
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
CENTER
DISPLAY
LEVEL
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “MEMORY” sul display del
pannello frontale.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
.
Sul display del pannello frontale viene
visualizzato un numero di preselezione.
AMP MENU
C, X, x, c,
Premere MENU.
Premere
?/1
SUBWOOFER
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
1
Premere più volte INPUT SELECTOR
+/– fino a visualizzare “FM” sul display
del pannello frontale.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
continua
19IT
Funzioni del sintonizzatore
8
9
INPUT SELECTOR
.
Sul display del pannello frontale viene
visualizzato “COMPLETE” e la stazione
viene memorizzata.
È possibile preselezionare 20 stazioni FM. Prima
della sintonizzazione, ridurre il volume al
minimo.
INPUT
SELECTOR
+/–
Premere
2
Premere più volte PRESET +/– per
selezionare la stazione preselezionata.
Ad ogni pressione del tasto, il supporto si
sintonizza su una stazione preselezionata.
3
Regolare il volume premendo
VOLUME +/–.
Per spegnere la radio
Premere "/1 per spegnere il supporto.
Per passare a un’altra funzione, premere INPUT
SELECTOR +/–.
Per ascoltare stazioni radio non
preselezionate
Utilizzare la sintonizzazione manuale o
automatica nel punto 2.
Per la sintonizzazione manuale, premere più
volte TUNING +/–.
Per la sintonizzazione automatica, tenere
premuto TUNING +/–. La sintonizzazione
automatica si ferma quando il supporto si
sintonizza su una stazione. Per fermare la
sintonizzazione automatica in corso, premere
TUNING +/–.
Se un programma FM è disturbato
Se un programma FM è disturbato è possibile
selezionare la ricezione monofonica. Non viene
utilizzato l’effetto stereo ma è possibile
migliorare la ricezione.
1
2
3
Premere più volte X/x fino a visualizzare
“FM MODE” sul display del pannello frontale,
quindi premere
o c.
Premere X/x per selezionare “MONO”.
Premere
.
L’impostazione viene applicata.
5
È possibile immettere un nome per le stazioni
preselezionate. Questi nomi (ad esempio
“XYZ”) vengono visualizzati sul display del
pannello frontale quando viene selezionata una
stazione.
È possibile inserire un solo nome per ogni
stazione preselezionata.
Nota
• Non è possibile immettere un nome per una stazione
preselezionata per cui si riceve una trasmissione RDS
(Radio Data System) (pagina 21).
1
Premere più volte INPUT SELECTOR
+/– fino a visualizzare “FM” sul display
del pannello frontale.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
2
3
4
Premere più volte PRESET +/– per
selezionare la stazione preselezionata
per cui si desidera creare un nome.
Premere MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “NAME IN” sul display del
pannello frontale.
Premere MENU.
• STEREO: Ricezione stereofonica.
• MONO: Ricezione monofonica.
4
Assegnazione di nomi alle
stazioni preselezionate
Premere MENU.
Suggerimento
• Per migliorare la ricezione, riorientare l’antenna a filo
FM (in dotazione).
20IT
5
6
Premere
.
Creare un nome utilizzando C/X/x/c.
Premere X/x per selezionare un carattere,
quindi premere c per spostare il cursore
nella posizione successiva.
Per il nome di una stazione radio è possibile
immettere lettere, numeri e altri simboli.
Se si immette un carattere
sbagliato
Premere più volte C/c fino a quando il
carattere da cambiare lampeggia, quindi
premere X/x per selezionare il carattere
desiderato.
7
Premere
.
Sul display del pannello frontale viene
visualizzato “COMPLETE” e il nome della
stazione viene memorizzato.
Premere MENU.
Suggerimento
• È possibile visualizzare la frequenza sul display del
pannello frontale premendo più volte DISPLAY.
Visualizzazione del nome o
della frequenza della stazione
sul display del pannello
frontale
Quando il supporto è impostato su “FM”, è
possibile verificare la frequenza utilizzando il
display del pannello frontale.
Premere DISPLAY.
Ad ogni pressione di DISPLAY, il nome e la
frequenza della stazione si alternano sul display
del pannello frontale.
Suggerimenti
• Il nome della stazione è visualizzato solo se è stato
immesso un nome per una stazione preselezionata.
• La frequenza sul display del pannello frontale viene
sostituita dal nome della stazione dopo qualche
secondo.
Sistema dati radio (RDS, Radio
Data System)
L’RDS (Radio Data System) è un servizio di
trasmissione che consente alle stazioni radio di
inviare informazioni aggiuntive oltre al normale
segnale del programma. Questo sintonizzatore
mette a disposizione comode funzionalità RDS,
ad esempio la visualizzazione del nome della
stazione.*
* Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS,
né lo stesso tipo di servizi. Se non si conosce il
sistema RDS, rivolgersi alle stazioni radio di zona
per ulteriori informazioni sui servizi RDS
disponibili.
Ricezione di trasmissioni RDS
Selezionare una stazione.
Quando viene sintonizzata una stazione che
fornisce servizi RDS, la frequenza sul display del
pannello frontale viene sostituita dal nome della
stazione.*
* Se non viene ricevuta alcuna trasmissione RDS, il
nome della stazione non viene visualizzato sul
display del pannello frontale (tranne nel caso in cui
il nome della stazione sia stato impostato
manualmente).
Nota
• RDS potrebbe non funzionare correttamente se la
stazione sintonizzata non trasmette correttamente il
segnale RDS, o se il segnale è debole.
Suggerimento
• Quando è visualizzato il nome di una stazione,
premere più volte DISPLAY per visualizzare la
frequenza.
21IT
Funzioni del sintonizzatore
8
Uso del sistema RDS
(Radio Data System)
Campi sonori disponibili
Funzione surround
Campo
sonoro
Effetto surround
STANDARD* Adatto a varie sorgenti.
MOVIE*
Ricrea un suono potente e realistico,
mantenendo la chiarezza dei
dialoghi.
DRAMA*
Ideale per opere teatrali trasmesse in
televisione.
NEWS*
Riproduce chiaramente la voce
dell’annunciatore.
SPORTS*
Riproduce in modo chiaro e
realistico i commenti alle azioni
utilizzando effetti surround quali
acclamazioni e così via.
GAME*
Riproduce suoni potenti e realistici,
adatti ai videogiochi.
MUSIC*
Ideale per programmi musicali o
video musicali su Blu-ray Disc/
DVD.
Selezione del campo sonoro
Questo supporto è in grado di riprodurre audio
surround multicanale. È possibile selezionare
uno dei campi sonori pre-programmati e
ottimizzati del supporto.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
2CH STEREO Ideale per CD musicali.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
Effetto
P.AUDIO**
TUNING+
Ideale per sorgenti audio portatili o
altro audio compresso.
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
* Questi campi sonori non sono disponibili quando
viene selezionato “DMPORT” premendo INPUT
SELECTOR.
** “P.AUDIO” viene visualizzato solo se è selezionato
“DMPORT” o “AUDIO”.
Premere SOUND FIELD +/–.
Suggerimenti
Sul display del pannello frontale viene
visualizzato il campo sonoro presente.
• È possibile impostare un campo sonoro diverso per
ogni sorgente d’ingresso.
• L’impostazione predefinita del campo sonoro per
“DMPORT” è “P.AUDIO”, mentre per le altre
sorgenti è “STANDARD”.
• Se si preme il tasto THEATRE su un telecomando per
televisore Sony quando “CTRL HDMI” è impostato
su “ON”, il campo sonoro diventa “MOVIE” (sono
esclusi alcuni televisori Sony).
Ad ogni pressione del tasto SOUND FIELD
+/–, l’indicazione sul display cambia come
mostrato di seguito:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y
NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y 2CH STEREO y P.AUDIO y
STANDARD …
22IT
Funzionalità “BRAVIA” Sync
“BRAVIA” Sync
Per utilizzare “BRAVIA” Sync, attivare la
funzione Controllo per HDMI sui componenti
collegati.
Quando si collega un televisore Sony con
funzione Controllo per HDMI, tale funzione può
essere impostata contemporaneamente per il
supporto e i componenti collegati impostandola
sul televisore.
“BRAVIA” Sync è compatibile con televisori,
lettori Blu-Ray Disc/DVD, amplificatori AV e
simili di Sony con funzione Controllo per
HDMI.
CONTROL FOR HDMI è una funzione di
controllo reciproco standard utilizzata da CEC
(Consumer Electronics Control) per HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
La funzione Controllo per HDMI
non è correttamente utilizzabile
nei seguenti casi:
• Quando si collega il supporto a componenti che
non corrispondono alla funzione Controllo per
HDMI.
• Quando si collegano il supporto e i componenti
con un collegamento diverso da HDMI.
• Quando si collega il supporto a componenti
non Sony compatibili con la funzione
Controllo per HDMI.
Si consiglia di collegare al supporto prodotti che
dispongono di “BRAVIA” Sync.
Nota
• In base ai componenti collegati, la funzione Controllo
per HDMI potrebbe non essere disponibile.
Consultare le istruzioni per l’uso dei componenti.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
4
MENU
Assicurarsi che il supporto sia
collegato al televisore e ai componenti
collegati per mezzo di cavi HDMI (non in
dotazione).
Accendere il supporto, il televisore e i
componenti collegati.
Selezionare l’ingresso del supporto e
l’ingresso HDMI del televisore (SAT/
CATV, DVD, BD), in modo che sia
visualizzata un’immagine del
componente collegato.
Visualizzare l’elenco dei componenti
HDMI sul menu del televisore e attivare
la funzione Controllo per HDMI sui
componenti collegati.
La funzione Controllo per HDMI per il
supporto e i componenti collegati viene
attivata automaticamente.
Una volta completata l’impostazione, sul
display del pannello frontale viene
visualizzato “COMPLETE”.
continua
23IT
Funzionalità “BRAVIA” Sync
Il collegamento di componenti Sony compatibili
con “BRAVIA” Sync utilizzando un cavo HDMI
(non in dotazione) consente di semplificare le
operazioni come indicato di seguito:
• Riproduzione One-Touch (pagina 24)
• Controllo audio del sistema (pagina 25)
• Spegnimento del sistema (pagina 26)
Predisposizione per
“BRAVIA” Sync
Nota
• Per ulteriori informazioni sull’impostazione del
televisore e dei componenti collegati, consultare
le relative istruzioni per l’uso.
Se non viene visualizzato
“COMPLETE” dopo l’esecuzione
dei punti precedenti
Attivare singolarmente la funzione Controllo per
HDMI per il supporto e il componente collegato.
1
2
3
4
5
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
• Per ulteriori informazioni sull’impostazione del
televisore e dei componenti collegati, consultare le
relative istruzioni per l’uso.
Suggerimento
• L’impostazione predefinita della funzione Controllo
per HDMI del supporto è “ON”.
Disattivare la funzione di
Controllo per HDMI
Disattivare la funzione di Controllo per HDMI
quando si collegano componenti non compatibili
con “BRAVIA” Sync, che non possiedono la
presa HDMI e così via.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “CTRL HDMI”, quindi
premere
o c.
INPUT SELECTOR
CENTER
Premere X/x per selezionare “ON”.
DISPLAY
7
Selezionare l’ingresso del supporto
collegato al componente per cui
utilizzare la funzione Controllo per
HDMI (SAT/CATV, DVD, BD).
Attivare la funzione Controllo per HDMI
del componente collegato.
Per ulteriori informazioni sull’impostazione
del componente collegato, consultare le
relative istruzioni per l’uso.
Se si aggiunge o si ricollega un
componente
Eseguire di nuovo i punti di “Predisposizione per
“BRAVIA” Sync” e “Se non viene visualizzato
“COMPLETE” dopo l’esecuzione dei punti
precedenti”.
Note
• Se la funzione Controllo per HDMI per il componente
collegato non può essere impostata
contemporaneamente configurando “CONTROL
FOR HDMI” sul televisore, impostare la funzione
Controllo per HDMI utilizzando il menu del
componente collegato.
24IT
AMP MENU
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato. La funzione
Controllo per HDMI viene attivata.
6
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
1
2
3
4
5
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare “CTRL
HDMI”, quindi premere
o c.
Premere X/x per selezionare “OFF”.
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Uso di Blu-ray Disc/DVD
(Riproduzione One-Touch)
Effettuare la riproduzione di un
componente collegato.
Il televisore si accende automaticamente e passa
all’ingresso HDMI appropriato.
Suggerimento
• Anche se il supporto è spento (modo standby attivo),
il segnale HDMI verrà inviato dal componente
collegato al televisore tramite il collegamento HDMI.
È possibile visualizzare le immagini e ascoltare il
suono del componente sul televisore.
Nota
• A seconda del televisore, l’inizio del contenuto
potrebbe non essere trasmesso.
Quando la funzione Controllo audio del sistema
è attiva e il metodo di uscita cambia
automaticamente dal diffusore del televisore ai
diffusori del supporto, è possibile che venga
emesso un suono ad alto volume, in base al
livello di volume del supporto. Per impedirlo, è
possibile limitare il livello del volume.
1
2
(Controllo audio del sistema)
È possibile ascoltare l’audio del televisore dai
diffusori del supporto con una semplice
operazione. È inoltre possibile regolare il
volume e disattivare l’audio del supporto
utilizzando il telecomando del televisore. Per
ulteriori informazioni, consultare le istruzioni
per l’uso del televisore.
3
4
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “VOL LIMIT”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare il limite
volume desiderato.
Il limite volume cambia come indicato di
seguito:
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
5
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
AMP MENU
MENU
Premere ?/1 per accendere il supporto.
L’audio viene emesso dai diffusori del supporto.
Quando si spegne il supporto, l’audio viene
ritrasmesso dai diffusori del televisore.
Note
• Quando il televisore viene acceso prima del supporto,
per qualche istante l’audio del televisore non viene
trasmesso.
• A seconda del televisore, quando si regola il volume
del supporto tramite il telecomando del televisore, il
livello del volume viene visualizzato sullo schermo,
nello stesso modo in cui apparirebbe quando si regola
il volume del televisore. In questo caso, il livello del
volume che appare sullo schermo del televisore e sul
display del pannello frontale potrebbe essere diverso.
Note
• La funzione è disponibile solo se la funzione
Controllo per HDMI è attivata.
• Questa funzione non è disponibile quando il metodo
di uscita passa dai diffusori del supporto al diffusore
del televisore.
Suggerimenti
• Si consiglia di impostare un limite volume
leggermente inferiore al volume di ascolto consueto.
• Indipendentemente dal limite volume impostato, i
tasti VOL +/– del supporto e VOLUME +/– del
telecomando rimangono utilizzabili.
• Se non si desidera limitare il livello di volume,
selezionare “MAX”.
25IT
Funzionalità “BRAVIA” Sync
Ascolto dell’audio del
televisore dal supporto
Uso della funzione di limite
Volume
Spegnimento del
supporto, del televisore e
dei componenti collegati
3
4
Premere X/x per selezionare “PASS
THRU”, quindi premere
o c.
Premere X/x per selezionare
l’impostazione.
• AUTO: Se il televisore è acceso e il
supporto trasmette segnali HDMI
dalla presa di uscita HDMI del
supporto. Si consiglia di utilizzare
questa impostazione se il
televisore in uso è compatibile con
“BRAVIA” Sync. L’impostazione
consente di risparmiare energia
nella modalità Standby (rispetto
all’impostazione “ON”).
• ON: Se il supporto è nella modalità
Standby, il supporto trasmette
continuamente segnali HDMI
dalla presa di uscita HDMI del
supporto.
L’indicatore POWER/ACTIVE
STANDBY sul pannello frontale
si illumina in arancione.
(Spegnimento del sistema)
Quando si spegne il televisore con il tasto
POWER del telecomando del televisore, il
supporto e i componenti collegati si spengono
automaticamente.
Nota
• A seconda dello stato, è possibile che i componenti
collegati non si spengano. Per ulteriori informazioni,
consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con i
componenti collegati.
Utilizzo della funzione di
risparmio energia
(HDMI PASS THRU)
Nota
Quando un televisore compatibile con
“BRAVIA” Sync viene collegato al supporto e il
televisore è spento, la trasmissione del segnale
HDMI si interrompe e si riduce il consumo di
energia.
L’impostazione predefinita è “AUTO”.
Nota
• Questa funzione è disponibile solo se “CTRL HDMI”
è impostato su “ON”.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
26IT
MENU
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
• Quando è selezionato “AUTO” potrebbe essere
necessario più tempo per la trasmissione delle
immagini e dell’audio al televisore (rispetto
all’impostazione “ON”).
5
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Disattivazione della
funzione Audio Return
Channel
Funzionalità “BRAVIA” Sync
Se il televisore è compatibile con la funzione
ARC (Audio Return Channel), un collegamento
mediante cavo HDMI consente di trasmettere
anche il segnale audio digitale dal televisore.
Non è necessario un collegamento audio
separato per ascoltare l’audio del televisore.
Se non si utilizza la funzione ARC, collegare il
supporto e il televisore per mezzo del cavo ottico
digitale e impostare “ARC” su “OFF” nel menu
AMP.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
4
MENU
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “ARC”, quindi premere
o c.
Premere X/x per selezionare “OFF”.
• ON: La funzione ARC è attivata.
• OFF: La funzione ARC è disattivata.
5
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Nota
• Quando “CTRL HDMI” è impostato su “OFF”, la
funzione ARC e la relativa impostazione non sono
disponibili.
27IT
Impostazioni avanzate
SET
HDMI*
Impostazioni e regolazioni
dal menu
dell’amplificatore
Uso del menu AMP
Utilizzando AMP MENU sul telecomando è
possibile impostare le seguenti opzioni.
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
SYSTEM
AMP MENU
LEVEL
TONE
CNT
LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
A/V SYNC
ON
OFF
CTRL
HDMI
ON
OFF
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
AUTO
STBY
ON
OFF
* Vedere “Funzionalità “BRAVIA” Sync”
(pagina 23).
** Questa impostazione è disponibile solo se “CTRL
HDMI” è impostato su “ON”.
INPUT SELECTOR
AUDIO
CENTER
DISPLAY
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
RETURN
NIGHT
MODE
ON
OFF
1
INPUT
MODE
AUTO
OPT
2
3
28IT
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Premere AMP MENU per attivare il
menu AMP.
Premere più volte C/X/x/c per
selezionare l’opzione e l’impostazione.
Premere AMP MENU per disattivare il
menu AMP.
• MAX: Comprime completamente
l’intervallo dinamico.
Suggerimento
• Queste impostazioni vengono conservate anche se si
scollega il cavo di alimentazione CA.
Le pagine seguenti presentano i dettagli per
ciascuna impostazione.
Impostazione del livello dei
diffusori (CNT LEVEL, SW
LEVEL)
È possibile regolare il livello e il bilanciamento
del diffusore e del subwoofer.
1
È possibile regolare facilmente il livello di bassi
e acuti.
1
2
Consente di regolare il livello
dei bassi.
• TREBLE: Consente di regolare il livello
degli acuti.
3
• CNT LEVEL: Consente di regolare il
livello del segnale centrale.
• SW LEVEL: Consente di regolare il
livello del subwoofer.
3
Selezionare il parametro desiderato.
Il parametro di “CNT LEVEL” e “SW
LEVEL” varia da “–6” a “+6” con
incrementi di 1. L’impostazione predefinita
è “0”.
Restringe l’intervallo dinamico dell’audio. È
utile per la visione di film a basso volume.
AUDIO DRC funziona solo con sorgenti
Dolby Digital.
1
2
3
Selezionare “LEVEL” nel menu AMP,
quindi premere
o c.
Selezionare “AUDIO DRC”, quindi
premere
o c.
Selezionare l’impostazione.
• OFF: Nessuna compressione
dell’intervallo dinamico.
• STD: Riproduce l’audio con il tipo di
intervallo dinamico previsto dal
tecnico della registrazione.
Selezionare il parametro desiderato.
Il parametro varia da “–6” a “+6” con
incrementi di 1. L’impostazione predefinita
è “0”.
Regolazione del ritardo tra
suono e immagine (A/V SYNC)
Questa funzione consente di ritardare il suono
quando l’immagine risulta più lenta dell’audio.
1
Ascolto di audio Dolby Digital
a basso volume (AUDIO DRC)
Selezionare “BASS” o “TREBLE”,
quindi premere
o c.
• BASS:
Selezionare “LEVEL” nel menu AMP,
quindi premere
o c.
Selezionare “CNT LEVEL” o “SW
LEVEL”, quindi premere
o c.
Selezionare “TONE” nel menu AMP,
quindi premere
o c.
2
3
Selezionare “AUDIO” nel menu AMP,
quindi premere
o c.
Selezionare “A/V SYNC”, quindi
premere
o c.
Selezionare l’impostazione.
• OFF: Nessuna regolazione.
• ON: Viene regolata la differenza tra
immagine e audio.
Note
• La regolazione del ritardo tra audio e immagine con
questa funzione potrebbe non essere perfetta.
• Questa funzione è utile solo per l’ingresso Dolby
Digital, DTS e PCM lineare (2 canali) da cavo
coassiale digitale, cavo ottico digitale o cavo HDMI.
continua
29IT
Impostazioni avanzate
2
Regolazione del livello di
bassi e acuti (BASS, TREBLE)
Suggerimento
Ascolto dell’audio di
trasmissioni multiplex (DUAL
MONO)
• È possibile ascoltare l’audio Dolby Digital a basso
volume utilizzando AUDIO DRC (pagina 29).
Se il supporto riceve un segnale multiplex con
codifica audio AC-3, è possibile riprodurre
l’audio trasmesso con l’effetto multiplex.
Impostazione dell’audio dal
sintonizzatore satellitare
(INPUT MODE)
Nota
• Per ricevere un segnale AC-3, è necessario collegare
un sintonizzatore satellitare digitale al supporto con
un cavo ottico o un cavo coassiale e impostare la
modalità di uscita digitale del sintonizzatore
satellitare digitale su AC-3.
Se non viene trasmesso l’audio multicanale,
anche se il supporto e il sintonizzatore satellitare
sono collegati per mezzo del cavo HDMI,
effettuare il collegamento con il cavo ottico
digitale.
1
1
2
3
Selezionare “AUDIO” nel menu AMP,
quindi premere
o c.
Selezionare “DUAL MONO”, quindi
premere
o c.
Selezionare l’impostazione.
Consente di riprodurre solo
il canale principale.
• SUB:
Consente di riprodurre solo
il canale secondario.
• MAIN/SUB: L’audio principale viene
emesso dal diffusore
sinistro e l’audio secondario
viene emesso dal diffusore
destro.
2
3
Questa funzione consente di ascoltare gli effetti
sonori e di udire chiaramente i dialoghi anche a
basso volume.
1
2
3
Selezionare “AUDIO” nel menu AMP,
quindi premere
o c.
Selezionare “NIGHT MODE”, quindi
premere
o c.
Selezionare l’impostazione.
• ON: Consente di attivare la funzione
“NIGHT MODE”.
• OFF: Consente di disattivare la funzione.
30IT
Selezionare “INPUT MODE”, quindi
premere
o c.
Selezionare “OPT”.
• AUTO: Trasmette il segnale audio dando
la preferenza alla presa di ingresso
HDMI SAT/CATV.
• OPT: Trasmette il segnale dalla presa
SAT/CATV OPT.
• MAIN:
Ascolto di audio a basso
volume (NIGHT MODE)
Selezionare “AUDIO” nel menu AMP,
quindi premere
o c.
Modifica della luminosità del
display del pannello frontale
(DIMMER)
La luminosità del display del pannello frontale
può essere impostata su 2 livelli.
1
2
3
Selezionare “SYSTEM” nel menu AMP,
quindi premere
o c.
Selezionare “DIMMER”, quindi premere
o c.
Selezionare l’impostazione.
• ON: La luminosità è attenuata.
• OFF: La luminosità è normale.
Modifica delle impostazioni
dello schermo (DISPLAY)
È possibile cambiare il comportamento di
visualizzazione del display del pannello frontale.
1
2
3
Selezionare “SYSTEM” nel menu AMP,
quindi premere
o c.
Selezionare “DISPLAY”, quindi
premere
o c.
Selezionare l’impostazione.
Suggerimento
• Il display mostra il tipo di segnale di ingresso
(solo ingresso digitale) se si preme DISPLAY,
anche se “DISPLAY” è impostato su “OFF”.
Nota
• Il display rimane sempre acceso quando è attiva la
funzione di protezione o esclusione dell’audio, anche
se “DISPLAY” è impostato su “OFF”.
Uso della funzione Timer di
spegnimento (SLEEP)
Funzione di standby
automatico (AUTO STBY)
Consente di ridurre il consumo energetico. Il
supporto entra automaticamente nella modalità
Standby se non viene utilizzato per circa
30 minuti e se non è in corso la ricezione di un
segnale di ingresso.
L’impostazione predefinita è “ON”.
1
2
3
Selezionare “SYSTEM” nel menu AMP,
quindi premere
o c.
Selezionare “AUTO STBY”, quindi
premere
o c.
Selezionare l’impostazione.
• ON: Consente di attivare la funzione
“AUTO STBY”.
• OFF: Consente di disattivare la funzione.
Nota
• Se il supporto viene spento dalla funzione AUTO
STBY, non può essere acceso automaticamente in
concomitanza alla successiva accensione del
televisore.
È possibile impostare il supporto in modo che si
spenga a un orario prestabilito per addormentarsi
al suono della musica. È possibile impostare
l’orario con incrementi di 10 minuti.
1
2
3
Selezionare “SYSTEM” nel menu AMP,
quindi premere
o c.
Selezionare “SLEEP”, quindi premere
o c.
Selezionare il tempo desiderato.
Il display dei minuti (tempo rimanente)
cambia come indicato di seguito:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
31IT
Impostazioni avanzate
• ON: Il display rimane acceso.
• OFF: Durante l’uso del supporto viene
visualizzato il display per alcuni
secondi.
Nota
• Questa funzione è destinata solamente all’uso con il
presente supporto, non con il televisore o altri
componenti collegati.
AUDIO
Informazioni aggiuntive
Risoluzione dei problemi
Se durante l’utilizzo del supporto si verifica una
delle situazioni descritte di seguito, consultare
questa guida alla risoluzione dei problemi prima
di richiedere la riparazione. Se il problema
persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più
vicino.
ALIMENTAZIONE
Il sistema non si accende.
• Accertarsi che il cavo di alimentazione CA
sia collegato saldamente.
Il supporto non si accende all’accensione del
televisore.
• Controllare le impostazioni dei diffusori del
televisore. Tali impostazioni controllano
l’accensione automatica del supporto in
concomitanza con il televisore.
• Il supporto non si accende quando viene
acceso il televisore se l’audio è stato emesso
dai diffusori del televisore l’ultima volta che
quest’ultimo è stato spento.
La funzione Spegnimento del sistema non
funziona.
• Modificare l’impostazione del televisore per
spegnere automaticamente i componenti
collegati quando si spegne il televisore. Per
ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
Il supporto viene disattivato quando si spegne
il televisore.
• Quando la funzione Controllo per HDMI è
attiva, viene attivata la funzione
Spegnimento del sistema e il supporto viene
spento quando si spegne il televisore.
Il supporto viene spento automaticamente.
• È attiva la funzione AUTO STBY
(pagina 31).
32IT
L’audio multicanale Dolby Digital o DTS non
viene riprodotto.
• Verificare che il Blu-ray Disc, il DVD o
simili sia registrato nel formato Dolby
Digital o DTS.
• Durante il collegamento del lettore Blu-ray
Disc/DVD o di altri componenti alle prese di
ingresso digitale del supporto, verificare
l’impostazione audio (impostazioni
dell’uscita audio) del componente collegato.
Non è possibile ottenere l’effetto surround.
• A seconda del segnale digitale,
l’elaborazione surround potrebbe non
funzionare (pagina 22). Premere DISPLAY
per visualizzare il formato audio sul display
del pannello frontale. Se sul display del
pannello frontale è indicato “2.0ch” o
“1.0ch”, il segnale è stereofonico o
monofonico e non include audio
multicanale. Se viene visualizzato “5.1ch” o
simili, il segnale contiene più canali, ma
l’effetto surround può essere poco rilevabile
a causa del programma o del disco.
L’audio del televisore non viene trasmesso dal
supporto.
• Controllare il collegamento del cavo ottico
digitale o del cavo audio collegato al
supporto e al televisore (pagina 9).
• Controllare l’uscita audio del televisore.
• Se il televisore è compatibile con la funzione
ARC, impostare “CTRL HDMI” e “ARC”
su “ON”.
L’audio viene emesso sia dai diffusori del
supporto sia dai diffusori del televisore.
• Se la funzione Controllo per HDMI è
disattivata, o se il componente selezionato
non è compatibile con la funzione Controllo
per HDMI, disattivare l’audio del supporto o
del televisore.
L’audio è in ritardo rispetto all’immagine sul
televisore.
• Impostare “A/V SYNC” su “OFF”, se “A/V
SYNC” è impostato su “ON”.
Il volume si abbassa quando il metodo di
uscita passa dal diffusore del televisore ai
diffusori del supporto.
• La funzione di limite Volume è attiva. Per i
dettagli, vedere “Uso della funzione di limite
volume” (pagina 25).
Il supporto non riproduce suoni o riproduce un
suono di livello molto basso del componente
collegato.
L’audio è interrotto o si verificano disturbi.
• Vedere “Formati compatibili con il
supporto” (pagina 35).
IMMAGINI
Nessuna immagine viene visualizzata sul
televisore.
• Controllare che il televisore e il supporto
siano collegati correttamente.
• Controllare che il televisore sia stato
correttamente selezionato.
• Impostare il televisore sulla modalità di
ingresso adatta.
• Controllare se HDMI IN e HDMI OUT sono
stati collegati al contrario.
• Verificare che i cavi siano inseriti a fondo
nelle prese sia sul componente sia sul
supporto (pagine 9, 11, 12).
Nessuna immagine 3D viene visualizzata sul
televisore.
• A seconda del televisore o del componente
video, le immagini 3D potrebbero non essere
visualizzate. Controllare quali sono i formati
immagine 3D supportati dal sistema
(pagina 35).
• Quando il supporto si trova in modo standby,
le immagini e l’audio vengono emessi dal
componente HDMI selezionato l’ultima
volta in cui si è spento il supporto. Se si
desidera avviare la riproduzione su un
componente diverso dall’ultimo
componente HDMI selezionato, avviare la
riproduzione con Riproduzione One-Touch
oppure accendere il supporto per selezionare
il componente HDMI che si desidera
attivare.
• Assicurarsi che “PASS THRU” sia
impostato su “ON” nel menu AMP se si
collegano componenti non compatibili con
“BRAVIA” Sync al supporto (pagina 26).
• “CTRL HDMI” è impostato su “OFF”.
Il telecomando non funziona
• Puntare il telecomando verso il sensore del
telecomando
sul supporto.
• Rimuovere eventuali ostacoli tra il
telecomando e il supporto.
• Sostituire entrambe le pile nel telecomando,
se la carica sta per esaurirsi.
• Verificare che sia stato selezionato
l’ingresso corretto sul telecomando.
ALTRO
La funzione Controllo per HDMI non funziona
correttamente.
• Controllare il collegamento HDMI
(pagine 9, 11).
• Impostare Controllo per HDMI sul
televisore (pagina 23).
• Assicurarsi che il componente collegato sia
compatibile con “BRAVIA” Sync.
• Verificare le impostazioni di Controllo per
HDMI sul componente collegato.
Consultare le istruzioni per l’uso in
dotazione con il componente collegato.
continua
33IT
Informazioni aggiuntive
• Premere VOLUME + e verificare il livello
del volume.
• Premere MUTING o VOLUME + per
annullare la funzione di disattivazione
dell’audio.
• Controllare che la sorgente di ingresso sia
stata selezionata correttamente.
• Controllare che tutti i cavi del supporto e dei
componenti collegati siano inseriti a fondo.
• Controllare l’impostazione HDMI dei
componenti collegati.
Quando il supporto si trova in modo standby,
sul televisore non vengono riprodotti
immagini né suoni.
• Se si cambia il collegamento HDMI, si
collega/scollega il cavo di alimentazione CA
o si verifica un’interruzione dell’energia
elettrica, ripetere le procedure di
“Funzionalità “BRAVIA” Sync”
(pagina 23).
• Se si collega o si scollega il cavo di
alimentazione CA, attendere almeno
15 secondi prima di utilizzare il supporto.
• Se si collegano l’uscita audio del
componente video e il supporto utilizzando
un cavo diverso dal cavo HDMI, è possibile
che non venga trasmesso l’audio a causa di
“BRAVIA” Sync. In questo caso, impostare
“CTRL HDMI” su “OFF” (pagina 24) o
collegare la presa di uscita audio
direttamente al televisore, anziché al
supporto.
2
Premere ?/1 insieme a INPUT
SELECTOR e VOL –.
Viene visualizzata l’indicazione “COLD
RESET” e il supporto viene resettato.
Vengono ripristinate le impostazioni
predefinite per il menu AMP, il campo
sonoro e così via.
Caratteristiche tecniche
Se sul display del pannello frontale vengono
visualizzati alternatamente “PROTECTOR” e
“PUSH POWER”.
Premere ?/1 per spegnere il supporto, quindi
verificare quanto segue dopo la scomparsa di
“STANDBY”.
• Le prese di ventilazione del supporto sono
ostruite?
Dopo aver verificato le situazioni indicate e
aver risolto eventuali problemi, accendere il
supporto. Se non si riesce a trovare la causa
del problema anche dopo le suddette
verifiche, rivolgersi al rivenditore Sony più
vicino.
Se il supporto non funziona
correttamente anche dopo aver
eseguito le operazioni indicate,
eseguire un’operazione di reset
del supporto, seguendo le
indicazioni riportate di seguito:
Utilizzare i tasti sul supporto per eseguire
l’operazione.
1
Premere ?/1 per accendere il supporto.
Dimensioni:
mm (circa)
Dimensioni
interne: mm
(circa)
Peso: kg
34IT
A
1.000
B
405
C
550
D
161
E
161
F
902
G
346
H
367
34
Formati compatibili con il
supporto
I formati di ingresso digitale compatibili con il
supporto sono indicati di seguito.
Formato
Supportato/Non
supportato
Dolby Digital
a
DTS
a
PCM lineare - 2ch*
a
PCM lineare - 7.1ch
48k* (solo tramite
HDMI)
a
PCM lineare - 7.1ch
96k
×
Dolby Digital Plus
×
×
DTS-HD
×
* L’ingresso PCM lineare accetta frequenze di
campionamento non superiori a 48 kHz.
Amplificatore
Potenza di uscita nominale
Modo stereo
75 W + 75 W, 4 ohm,
1 kHz, THD inferiore
all’1%
Potenza di uscita di riferimento
Modo Surround
(per canale)
Anteriore: 100 W + 100 W,
4 ohm
Subwoofer: 130 W, 3 ohm,
100 Hz
Ingressi (analogici)
AUDIO
Sensibilità: 550 mV
Impedenza: 30 kohm
Ingressi (digitali)
TV, SAT/CATV
Ottico
DVD
Coassiale
Connettore HDMITM
BD, DVD, SAT/CATV;
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Deep Colour: 30 bit/36 bit
Ingressi/uscite video (3D) BD, DVD, SAT/CATV;
1280 × 720p@59,94/60 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Affiancato (Metà)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
Affiancato (Metà)
1280 × 720p@50 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@50 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@50 Hz
Affiancato (Metà)
1920 × 1080p@50 Hz
Affiancato (Metà)
1920 × 1080p@24 Hz
Frame packing
Deep Colour: 30 bit/36 bit
Ingressi audio
BD, DVD, SAT/CATV:
PCM lineare 7.1ch/
Dolby Digital/DTS
Connettore
Ingressi/uscite video
Diffusori
Unità diffusore anteriore
Sistema diffusori
Unità diffusore
Bass reflex a portata
completa
65 mm, tipo conico
Sezione sintonizzatore*
Sistema
Sintetizzatore digitale
bloccato al quarzo PLL
Sezione sintonizzatore FM
Campo di sintonia
87,5 – 108,0 MHz
(incrementi di 50 kHz)
Antenna
Antenna a filo FM
Terminali dell’antenna
75 ohm, non bilanciati
Frequenza intermedia
10,7 MHz
Unità subwoofer
Sistema diffusori
Unità diffusore
Subwoofer, Bass reflex
100 mm × 150 mm, tipo
conico
35IT
Informazioni aggiuntive
Dolby True HD
Sezione HDMI
Informazioni generali
Requisiti di alimentazione 220 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico
Acceso: 80 W
Standby attivo (il consumo energetico aumenta
quando la funzione HDMI è attiva e il televisore
collegato al supporto è acceso, anche se il
supporto è spento): 3,5 W o inferiore
Standby: 0,3 W o inferiore
Dimensioni (circa)
1.000 mm × 550 mm ×
405 mm (l/a/p)
Peso (circa)
34 kg
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
* “di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e
al par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87”
36IT
Indice analitico
A
N
A/V SYNC 29
AUDIO DRC 29
AUTO STBY 31
NIGHT MODE 30
B
BASS 29
“BRAVIA” Sync 23
C
Predisposizione 8
Predisposizione del supporto 8
PROTECTOR 34
R
Radio 19
S
Stazioni radio 19
SW LEVEL 29
Informazioni aggiuntive
Campo sonoro 22
Cavo ottico digitale 9, 11
CNT LEVEL 29
Collegamento
Adattatore DIGITAL MEDIA PORT 12
Antenna a filo FM 12
Lettore Blu-ray Disc 9
Lettore DVD 9, 12
PlayStation 2 12
PlayStation 3 9
Sintonizzatore per televisione via cavo 11
Sintonizzatore satellitare 11
Televisore 9
Videoregistratore 12
P
T
Telecomando
prima dell’uso 7
uso 16
Timer di spegnimento 31
TREBLE 29
V
VOLUME 14, 16
D
DIMMER 30
DISPLAY 21, 31
DUAL MONO 30
F
Funzione Limite Volume 25
I
Impedire la caduta del televisore 8
INPUT MODE 30
INPUT SELECTOR 14, 16
M
Menu AMP 28
37IT
3
VARNING
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning och
brand. Placera inte tända stearinljus eller liknande
ovanpå enheten.
Att utsätta enheten för dropp eller stänk, och att placera
kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på enheten medför
risk för elektriska stötar och fara för brand.
Stativet är inte bortkopplat från elnätet så länge som
nätkabeln sitter insatt i ett vägguttag, även om du har
slagit av strömmen på själva enheten.
Nätkontakten används för att koppla bort enheten från
elnätet, och du bör därför ansluta enheten till ett
lättåtkomligt vägguttag. Koppla omedelbart bort
enheten från elnätet om du upptäcker någonting
onormalt med enheten.
Batterier eller batterier inuti apparater ska inte utsättas
för hög värme som t.ex. solsken, brand eller liknande.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten
inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
2SE
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver
eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön
och människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill
bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller
produkter som av säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett
inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att
batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det är
förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet
om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier. För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt eller
batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Information för kunder: följande
information gäller endast utrustning som
sålts i länder som tillämpar EU-direktiv.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och
garanti dokument.
Innehållsförteckning
VARNING ...............................................4
FÖRSIKTIGT ..........................................5
Försiktighetsåtgärder................................6
Komma igång
Medföljande tillbehör...............................7
Ställa in stativet........................................8
Ansluta TV och spelare............................9
Ansluta en satellitmottagare eller en
kabel-TV-mottagare.........................11
Ansluta andra komponenter ...................12
Ansluta nätkabeln...................................13
Ställa in ljudutmatning för ansluten
komponent .......................................13
Avancerade inställningar
Inställningar och justeringar med
förstärkarmenyn .............................. 28
Ytterligare information
Felsökning ............................................. 32
Tekniska data......................................... 34
Sakregister............................................. 37
Uppspelningsalternativ
Register över delar och kontroller..........14
Se på TV ................................................17
Använda andra komponenter .................17
Tuner-funktioner
Förinställa radiostationer .......................19
Lyssna på radio ......................................19
Namnge förinställda stationer ................20
Använda Radio Data System (RDS)......21
SE
Surroundfunktion
Lyssna på surroundeffekten ...................22
”BRAVIA” Sync-funktioner
Vad är ”BRAVIA” Sync? ......................23
Förbereda för ”BRAVIA” Sync.............23
Använda Blu-ray Disc/DVD..................24
(Uppspelning med en
knapptryckning)
Lyssna på TV-ljudet från stativet...........25
(Systemets ljudkontroll)
Stänga av stativet, TV:n och anslutna
komponenter ....................................25
(Systemavstängning)
Använda funktionen energisparläge ......26
(HDMI PASS THRU)
Stänga av funktionen Audio Return
Channel ............................................26
3SE
VARNING
Luta dig inte mot eller häng i TV:n
när den är monterad på stativet.
Stativet eller TV:n kan
välta och orsaka allvarlig
skada eller dödsfall.
Flytta inte stativet med TV:n eller
annan utrustning installerad.
Demontera alltid
TV:n och annan
utrustning när du
flyttar stativet. Om
du inte gör så kan
stativet tippa och
falla, vilket kan leda
till allvarliga skador.
Tillåt inte att nätkabeln eller
anslutningskabeln kläms mellan
TV:n och stativet.
• Nätkabeln eller
anslutningskabeln kan skadas
vilket kan leda till brand eller
elstötar.
• När du flyttar stativet ska du
se till att inte nätkabeln eller
anslutningskabeln fastnar
under stativet.
Låt inte barn klättra på stativet
eller krypa mellan hyllorna.
Om barn klättrar på
stativet eller hamnar
mellan hyllorna, kan
det leda till allvarlig
skada eller dödsfall
genom att glaset krossas eller genom att stativet
välter.
4SE
Håll stativet i den nedre delen när
ni flyttar stativet.
När ni flyttar
stativet måste ni
vara minst två
personer som
håller stativet i
den nedre delen.
FÖRSIKTIGT
Ställ aldrig varma föremål som en
het panna eller kittel på stativet.
Den övre glaspanelen kan gå
sönder och orsaka skador.
Eller skada stativet.
Dra åt de sju skruvarna igen som
du använde vid monteringen om
stativet blir ostabilt.
Mer information finns i ”Theatre Stand System
Installationsguide” (medföljer).
Om du använder stativet när skruvarna inte är
åtdragna, kan TV:n välta och orsaka skada.
Om belastningskapacitet
Stå inte på stativet.
Du kan ramla, glaset
kan gå sönder och
orsaka skada.
Placera inte någon utrustning som överstiger den
angivna maxvikten för stativet, som indikeras på
bilden nedan. Annars kan den falla eller gå
sönder.
40 kg
14 kg
Utsätt aldrig den övre
glaspanelen för kraftiga stötar.
Det här stativet har
härdat glas med en
antisplitterfilm, men
du bör fortfarande vara
försiktig. Om glaset
går sönder kan
glassplitter orsaka
skada. Följ därför
nedanstående
säkerhetsföreskrifter.
• Slå inte på glaset och tappa inte vassa föremål på det.
Undvik att utsätta det för kraftiga stötar.
• Repa inte glaset och knacka inte på det med vassa
föremål.
• När du installerar en komponent ska du vara försiktig
så att du inte slår i komponenten mot den övre
glaspanelen.
Använd inte den övre glaspanelen
om den är sprucken.
Använd inte den övre glaspanelen om den är
sprucken. Den övre glaspanelen kan gå sönder
och orsaka allvarlig personskada.
25 kg
Notering om installation
• Var försiktig så du inte klämmer händer eller fingrar
mellan TV:n och stativet.
• Montera inte stativet på en plats där det utsätts för
direkt solljus eller i närheten av en värmekälla.
• Montera inte stativet på en varm eller fuktig plats och
inte utomhus.
• Placera stativet på en plats med tillräcklig ventilering
för att undvika att det blir för varmt och förläng
därmed dess livslängd.
• Var försiktig när du placerar stativet på
specialbehandlade ytor (vaxade, oljade, polerade
etc.), eftersom de kan fläckas eller missfärgas.
• Flytta stativet först efter att du har tagit bort TV:n. Om
du inte gör så kan TV:n falla från stativet, vilket kan
resultera i allvarliga skador. Håll inte i gallret
eftersom det kan lossna från stativet, vilket kan
resultera i allvarliga skador. Var försiktig så du inte
klämmer fingrarna när du flyttar stativet.
5SE
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Placera inte föremål som t ex blomvaser eller lergods
på stativet.
• Modifiera inte stativet.
• Om något föremål eller vätska olyckligtvis skulle råka
komma in i stativet bör du genast koppla bort
strömmen till det, och sedan lämna in det till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder det
igen.
Om strömkällor
• Om du inte har för avsikt att använda stativet under en
lång tid, ska du koppla bort det från vägguttaget. Dra
aldrig i sladden när du kopplar bort nätkabeln från
vägguttaget; greppa om kontakten.
• Nätkabeln får bara bytas av en behörig
servicetekniker.
Upphovsrätt
Detta stativ utnyttjar Dolby* Digital, Pro Logic
Surround och DTS** Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och symbolen med dubbla D:n är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkas på licens under USA-patent nr:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 487 535 samt andra utfärdade och ansökta patent i
USA och i övriga världen. DTS och Symbolen är
registrerade varumärken samt logotyperna DTS
Digital Surround och DTS är varumärken som ägs
av DTS, Inc. I produkten ingår programvara.
© DTS, Inc. Med ensamrätt.
Det här stativet är utrustat med HDMI™-teknik (HighDefinition Multimedia Interface).
Innan du ansluter andra komponenter måste du stänga
av och koppla ur stativet.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken för HDMI Licensing LLC i USA och andra
länder.
Om du har några frågor eller får problem med stativet
kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
Användning
”PlayStation” är ett varumärke som tillhör Sony
Computer Entertainment Inc.
6SE
Komma igång
Komma igång
Medföljande tillbehör
• Fjärrkontroll (RM-ANU032)
(1)
• Digital optisk kabel för en TV • Garanti (1)
(1)
• Bruksanvisning (1)
• Theatre Stand System
Installationsguide (1)
Obs!
• AA-batterier (R6) (2)
• FM-antennsladd (1)
• Förpackningen innehåller även de
delar som krävs för att montera
stativet. Mer information om
delar och montering finns i
”Theatre Stand System
Installationsguide” (medföljer).
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
Du kan styra stativet med fjärrkontrollen. Sätt i två AA-batterier (R6) genom att matcha + och – på
batterierna med markeringarna i batterifacket.
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
• Tappa inga främmande föremål innanför fjärrkontrollens hölje, särskilt när du byter batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller ljus från andra källor. Gör du det kan funktionsstörningar uppstå.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att
de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.
7SE
2
Ställa in stativet
Montera stativet
Stativet kräver montering. Mer information finns
i ”Theatre Stand System Installationsguide”
(medföljer).
Fäst stödremmen i stativet med en
träskruv.
Du kan skruva fast en träskruv i mitthålet på
stativets baksida.
För mer information beträffande
stödremmen och skruvar, se
bruksanvisningen som medföljer Sony
LCD-TV.
Om installationsplatsen
Installera stativet efter att ha anslutit alla
komponenter till stativet.
Installera stativet med ett utrymme på minst
7 cm mellan stativet och väggen. Detta för att
underlätta värmeavledningen och förhindra att
TV:n faller. Det krävs minst två personer för att
installera stativet.
Vy från sidan
Minst 7 cm
Obs!
• Var försiktig så du inte klämmer fingrarna när du
hanterar stativet.
Förhindra att TV:n faller
Säkra TV:n för att skydda den mot kraftiga
skakningar som stötar, jordbävningar, etc.
Utför följande steg om du har en Sony LCD TV.
1
Placera TV:n på stativet.
TV:n ska placeras mitt på stativet, placera
den bakre kanten av TV:ns fot jämns med
stativets bakre kant.
8SE
Hål för en träskruv
Komma igång
Ansluta TV och spelare
Anslut TV och/eller spelare med HDMI-uttag till stativet med en HDMI-kabel.
När du ansluter Sony ”BRAVIA” Sync-kompatibla komponenter med hjälp av HDMI-kablar,
förenklas användningen när du ställer in Kontroll för HDMI-funktionen för TV:n. Se ””BRAVIA”
Sync-funktioner” (sid. 23).
HDMI IN
TV
Digital Audio
OUT (optisk)
HDMI-kabel
(medföljer ej)
Digital optisk kabel för en TV
(medföljer)
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
DVD
SAT/CATV IN
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
OPT
TV
OPT
SAT/
CATV
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
AUDIO
DMPORT
HDMI-kabel
(medföljer ej)
HDMI OUT
DVD-spelare, etc.
HDMI-kabel
(medföljer ej)
HDMI OUT
Blu-ray Disc-spelare, etc.
Obs!
• Stativet är kompatibelt med funktionen Audio Return Channel (ARC). Om du ansluter stativet till ARC-kompatibla
TV-apparaters HDMI-uttag via en HDMI-kabel, behöver du inte ansluta TV:n till stativet med en Digital optisk
kabel.
• Du kan se bokstäverna ”ARC” bredvid TV:ns HDMI-uttag om den är kompatibel med ARC-funktionen. Om
kontakten HDMI input inte är kompatibel med ARC-funktionen, kan du inte använda ARC-funktionen även om du
ansluter en HDMI-kabel till uttaget.
• Funktionen ARC är endast tillgänglig när Kontroll för HDMI är aktiverad.
• Samtliga HDMI-uttag på stativet fungerar på samma sätt. Anslut en ”PlayStation 3”, etc., till ett ledigt HDMI-uttag.
fortsättning
9SE
• Anslutningar via HDMI-uttaget har prioritet när du ansluter olika komponenter till stativets olika uttag INPUT
OPT, INPUT COAX och HDMI.
Tips!
• Även om stativet är avstängt (aktivt standbyläge), skickas HDMI-signalen från den anslutna komponenten till TV:n
via HDMI-anslutningen. Du kan titta på bilder och lyssna på ljud från komponenten på TV:n.
Kommentarer för HDMI-anslutningar
• Använda en High Speed HDMI-kabel. Om du använder en standard HDMI-kabel, kan det inträffa att
1080p eller bilder med stora färgdjup, s.k. Deep Colour eller 3D inte visas rätt.
• Vi rekommenderar att du använder en godkänd HDMI-kabel.
• Kontrollera inställningen av den anslutna komponenten om bilden är dålig eller om ljudet inte
kommer från en komponent ansluten via HDMI-kabeln.
• Ljudsignaler (samplingsfrekvens, bitlängd etc.) överförda från ett HDMI-uttag kan undertryckas av
den anslutna komponenten.
• Ljudet kan avbrytas när samplingsfrekvensen eller antalet ljudutsignaler från
uppspelningskomponenten växlas.
• När den anslutna komponenten inte är kompatibel med HDCP (teknik för copyrightskydd), kan det
hända att bilden och/eller ljudet från HDMI TV OUT-uttaget förvrängs eller inte matas ut.
Kontrollera i så fall ansluten enhets tekniska specifikationer.
• Vi rekommenderar inte att du använder en HDMI-DVI-konverteringskabel.
• När ”TV”, ”FM”, ”DMPORT”, eller ”AUDIO” väljs som ingångskälla för stativet, matas
videosignaler via det HDMI-ingångsuttag (BD, DVD, SAT/CATV) som senast valdes ut från HDMI
TV OUT-uttaget.
• Detta system har stöd för överföring med Deep Colour, ”x.v.Colour” och 3D.
• För att uppleva 3D-bilder ansluter du 3D-kompatibla TV- och videokomponenter (Blu-ray Discspelare, Blu-ray Disc-brännare, ”PlayStation 3” etc.) till systemet med High Speed HDMI-kablar, tar
på 3D-glasögon och spelar därefter upp 3D-kompatibelt innehåll.
10SE
Ställ in ”CTRL HDMI” på ”OFF” i menyn AMP på stativet (sid. 24) om en satellitmottagare eller en
kabel-tv-mottagare som inte har ett HDMI-uttag ansluts.
Satellitmottagare, kabel-tv-mottagare,
etc., med ett HDMI-uttag
HDMI OUT
HDMI-kabel
(medföljer ej)
Digital Audio OUT
(optisk)
Digital optisk kabel
(medföljer ej)
*
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
OPT
TV
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
AUDIO
DMPORT
Digital Audio OUT
(optisk)
Digital optisk kabel
(medföljer ej)
VIDEO OUT
Till VIDEO IN på TV:n.
Satellitmottagare, kabel-tv-mottagare,
etc., utan ett HDMI-uttag
* Beroende på satellitmottagare kan det inträffa att multikanalsljud inte kan användas. Anslut i detta fall en digital
optisk kabel och en HDMI-kabel och ställer in ”INPUT MODE” på ”OPT” i menyn AMP (sid. 30).
11SE
Komma igång
Ansluta en satellitmottagare eller en kabel-TV-mottagare
Ansluta andra komponenter
Ställ in ”CTRL HDMI” på ”OFF” i AMP-menyn (sid. 24) om du ansluter komponenter som inte har
ett HDMI-uttag, exempelvis en ”PlayStation 2” eller en DVD-spelare. Även om ”CTRL HDMI” är
inställt på ”ON”, kan du använda en videobandspelare, etc., som inte har surround-kanaler genom att
ansluta enhetens ljud- och videouttag direkt till TV:n istället för till stativet.
Andra ljudkomponenter, etc.
Ljudkabel
(medföljer ej)
Ljudsignal OUT
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
Digital koaxialkabel
(medföljer ej)
FM-antennsladd
(medföljer)
Digital Audio OUT
(koaxial)
DIGITAL MEDIA PORTadapter
VIDEO OUT
DVD-spelare, etc.
12SE
Till VIDEO IN på TV:n.
Tips!
ANTENNA
FM-utomhusantenn
FM
COAXIAL 75
Stativets baksida
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den ligga så vågrätt som möjligt.
• Anslut eller koppla inte ifrån DIGITAL MEDIA PORT-adaptern när stativet är påslaget.
• Se till att kontakten installeras med pilmarkeringen riktad mot pilmarkeringen på DMPORT-uttaget när du ansluter
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern. Tryck och håll ner A och dra sedan ut kontakten för att koppla från DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern.
A
Ansluta nätkabeln
Innan du sätter i nätkabeln i vägguttaget bör alla andra kontakter från komponenter och TV vara
anslutna till stativet.
Obs!
• Anslut nätkabeln till ett lättåtkomligt vägguttag. Koppla omedelbart bort stativet från elnätet om du upptäcker
någonting onormalt med enheten.
Ställa in ljudutmatning för ansluten komponent
Beroende på inställningen för ljudutmatningen av ansluten komponent kan ljudet endast matas ut i 2kanalsformat. Om så är fallet ställer du in ansluten komponent till utmatning av ljudet i
flerkanalsformat (DTS, Dolby Digital, multi-channel LPCM). För mer information om inställning av
ljudutmatning se bruksanvisningen som medföljde ansluten komponent.
13SE
Komma igång
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en 75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att koppla stativet till en
FM-utomhusantenn som i exemplet nedan.
Uppspelningsalternativ
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanelens teckenfönster
Frontpanelens knappar och indikator
Frontpanelens knappar och indikator
A INPUT SELECTOR
C POWER/ACTIVE STANDBY
Följande ljus finns:
Grönt: Stativet är på.
Gult: Endast HDMI -delar av stativet är på
(funktionen Kontroll för HDMI fungerar).
Av: Stativet är avstängt.
Tryck på den här knappen för att ställa in
inkällan på uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen ändras
ingångskällan cykliskt enligt följande:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t
AUDIO t FM t DMPORT t TV...
Obs!
B ?/1 (på/standby)
• Den gula indikeringen släcks 30 sekunder efter
det att du stängt av TV:n. Men om du ställer in
”PASS THRU” på ”ON” i AMP-menyn kommer
indikeringen att lysa gult även efter det att TV:n
är avstängd.
D
(fjärrsensor)
E VOL +/–
14SE
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster
Lyser i enlighet med ljudformat som matas
in till stativet.
D: Dolby Digital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: Linjär PCM
DTS
B NIGHT (30)
Tänds i NIGHT MODE.
C SLEEP (31)
Blinkar när insomningstimer är aktiverad.
E COAX/OPT
Tänds utifrån den kabel som du använder.
F TUNED
Tänds när en radiostation tas emot.
G ST
Tänds när ett stereoprogram tas emot.
H MUTING
Tänds när ljudet stängs av.
I Teckenfönster för meddelanden
Visar volym, vald ingångskälla,
ljudinsignal, etc.
D HDMI (9, 11)
Lyser när HDMI-komponenter används
eller när en ARC-signal matas in till stativet
medan TV är valt som ingångskälla.
fortsättning
15SE
Uppspelningsalternativ
A Ljudformatindikationer
I SOUND FIELD +/– (sid. 22)
Fjärrkontroll
J VOLUME +/–
K MUTING
L NIGHT
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
AMP MENU
Du kan höra dialogen tydligt även på låg
volym. Den här funktionen är användbar för
att njuta av ljud under kvällstid.
M PRESET +/– (sid. 19)
N O RETURN
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
O DISPLAY
Tryck för att byta information i
frontpanelens teckenfönster eller för att se
insignalens format (5.1ch, etc.) när en
digital ljudsignal matas in till stativet.
P INPUT SELECTOR +/–
Tryck för att välja en ingångskälla t.ex.
mottagaren eller annan ansluten komponent.
Varje gång du trycker på knappen ändras
ingångskällan cykliskt enligt följande:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
AUDIO y FM y DMPORT y TV …
Knappar för manövrering av
stativet
Knappar för manövrering av
ansluten komponent via
DMPORT-anslutning
A ?/1 (på/standby)
D C, X, x, c eller
B LEVEL
E MENU
Tryck för att justera nivån för mittsignalen
och subwoofern. Denna inställning gäller
för alla ljudfält.
G m/M
Tryck om du vill snabbspola skivan bakåt
eller framåt under uppspelning.
C AMP MENU (sid. 28)
H N (uppspelning)/X (paus)/x (stopp)
D C, X, x, c eller
M ./>
Tryck på C, X, x eller c för att välja
inställningarna. Tryck sedan på
för att
ange ditt val.
E MENU
Tryck för att förinställa en radiostation eller
namnge den förinställda stationen
(sidorna 19, 20).
F DIMMER
Tryck för att välja ljusstyrka för
frontpanelens teckenfönster. Den kan ställas
in på en av två nivåer.
G TUNING +/– (sid. 19)
16SE
Tryck för att hoppa över kapitel.
N O RETURN
O DISPLAY
Tryck för att välja inställning för
frontpanelens teckenfönster.
Se på TV
Använda andra
komponenter
CENTER
?/1
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
DISPLAY
LEVEL
RETURN
INPUT
SELECTOR
+/–
AMP MENU
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
TUNING-
MENU
TUNING+
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
+/–
1
Slå på TV:n och välj en kanal.
Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
2
3
4
Slå på stativet.
Tryck på INPUT SELECTOR +/–
upprepade gånger tills ”TV” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
2
3
Spela upp den anslutna komponenten.
Slå på stativet.
Tryck på INPUT SELECTOR +/– för att ta
fram inkälla i frontpanelens
teckenfönster.
Inkälla
Spelbar komponent
TV
TV, etc. anslutet till TV-uttaget
Tips!
BD
• Ljudet kanske sänds ut från TV:ns högtalare. I så fall
sänker du TV:ns volym till minimum.
Blu-ray Disc-spelare, etc.
ansluten till BD-uttaget
DVD
DVD-spelare, etc. anslutet till
DVD-uttaget
Om du använder ”BRAVIA” Sync
(Systemets ljudkontroll)
SAT/CATV
Satellitmottagare, kabel-tvmottagare, etc. anslutet till
SAT/CATV-uttaget
AUDIO
CD-spelare, etc. anslutet till
AUDIO-uttaget
FM
FM-radio via den FMantennsladd som är ansluten till
FM-uttaget
DMPORT
Bärbar ljudspelare, etc. anslutet
till DMPORT-uttaget
Du behöver inte utföra steg 2 och 3 ovan. När du
slår på TV:n, kommer stativet också att slås på,
och ingångskällan ställer automatiskt in sig. Du
kan också ställa in ljudet från stativet med hjälp
av TV:ns fjärrkontroll. Om du stänger av stativet
matas ljudet ut i TV:ns högtalare.
Tips!
• Stativet slås inte på när du slår på TV:n om ljudet
matades ut via TV:ns högtalare när TV:n senast
stängdes av.
fortsättning
17SE
Uppspelningsalternativ
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
4
För videokomponenter, ändra TV:ns
ingång till HDMI-ingången när du väljer
i steg 3.
Se TV:ns bruksanvisning för mer
information.
5
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
Tips!
• Ljudet kanske sänds ut från TV:ns högtalare. I så fall
sänker du TV:ns volym till minimum.
• Även om du spelar upp Dolby True HD, Dolby
Digital Plus eller DTS HD med en ansluten
komponent som är kompatibel med dessa ljudformat,
accepterar stativet signalen som Dolby Digital eller
DTS. När du spelar upp dessa högkvalitativa
ljudformat ställer du in ansluten komponent till
utmatning av ljudet i flerkanals-PCM om det är
möjligt.
Obs!
• När du ansluter uttaget för videoutsignal på din
DIGITAL MEDIA PORT-adapter till uttaget för
videoinsignal på TV:n ställer du in ”CTRL HDMI” på
”OFF” i stativets AMP-meny (sid. 24). Bilderna från
en komponent ansluten till DIGITAL MEDIA PORTadaptern visas inte på TV:n om ”CTRL HDMI” är
inställd på ”ON”.
• Om du vill lyssna på ljudet från en komponent utan att
visa bilderna när ”CTRL HDMI” är inställd på ”ON”,
stänger du först av TV:n och återställer därefter
stativets strömförsörjning.
Om du slår på stativet först och därefter stänger av
TV:n, kommer samtliga komponenter anslutna till
TV:n att stängas av på grund av Kontroll för HDMIfunktionen.
Om du använder ”BRAVIA” Sync
(Uppspelning med en
knapptryckning)
Du behöver inte utföra steg 2 till 4 ovan. När du
slår på anslutna komponenter, kommer stativet
och TV:n också att slås på, och ingångskällan
ställer automatiskt in sig. Du kan också ställa in
ljudet från stativet med hjälp av TV:ns
fjärrkontroll.
Tips!
• Stativet slås inte på när du slår på TV:n om ljudet
matades ut via TV:ns högtalare när TV:n senast
stängdes av.
18SE
7
Tryck på
.
”COMPLETE” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationen lagras.
Tuner-funktioner
Förinställa radiostationer
8
9
Tryck på MENU.
Upprepa steg 2 till 8 för att lagra andra
stationer.
Ändra ett förinställt nummer
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
LEVEL
DISPLAY
Börja om från steg 3.
SUBWOOFER
Lyssna på radio
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
Ställ först in radiostationer i stativets minne (se
“Förinställa radiostationer”).
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
INPUT SELECTOR
MUTING
1
2
TUNING
+/–
Tryck på INPUT SELECTOR +/–
upprepade gånger tills ”FM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
CENTER
DISPLAY
LEVEL
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
3
4
5
Tryck på MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”MEMORY” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
6
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
1
.
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
AMP MENU
C, X, x, c,
Tryck på och håll ner TUNING +/– tills
den automatiska sökningen börjar.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för
stereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster.
?/1
SUBWOOFER
Tryck på INPUT SELECTOR +/–
upprepade gånger tills ”FM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
stationen.
Varje gång du trycker på knappen tar
stativet in en ny förinställd station.
3
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
fortsättning
19SE
Tuner-funktioner
Du kan förinställa 20 FM-stationer. Innan du
ställer in stationerna bör du skruva ner volymen
till lägsta nivån.
Stänga av radion
Tryck på "/1 för att stänga av stativet.
Tryck på INPUT SELECTOR +/– för att byta till
annan funktion.
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
För manuell inställning trycker du på TUNING
+/– upprepade gånger.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING +/–. Den automatiska sökningen
avbryts när stativet hittar en station. För att
stoppa den automatiska inställningen medan den
pågår trycker du på TUNING +/–.
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
1
2
Tryck på MENU.
3
Tryck på X/x för att välja ”MONO”.
Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (till exempel ”XYZ”) visas i
frontpanelens teckenfönster när en station väljs.
Observera att endast ett namn kan användas för
varje förinställd station.
Obs!
• Du kan inte mata in ett namn för en förinställd station
som sänder ut RDS (Radio Data System) (sid. 21).
1
Tryck på
.
2
3
4
5
6
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på INPUT SELECTOR +/–
upprepade gånger tills ”FM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
Tryck på X/x upprepade gånger tills ”FM
MODE” visas i frontpanelens teckenfönster,
och tryck sedan på
eller c.
• STEREO: Stereomottagning.
• MONO: Monomottagning.
4
Namnge förinställda
stationer
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett namn.
Tryck på MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”NAME IN” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på
.
Ange ett namn genom att använda C/X/
x/c.
Tryck på X/x för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
Bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostations namn.
Tryck på MENU.
Tips!
• Förbättra mottagningen genom att rikta om FMantennsladden (medföljer).
Om du matar in fel tecken
Tryck på C/c upprepade gånger tills tecknet
som ska ändras blinkar, tryck sedan på X/x
för att välja önskat tecken.
7
Tryck på
.
”COMPLETE” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationsnamnet lagras.
20SE
8
Tryck på MENU.
Ta emot RDS-sändningar
Tips!
Välj en station.
• Du kan kontrollera frekvensen genom att trycka
upprepade gånger på DISPLAY i frontpanelens
teckenfönster.
När du får in en station som har RDS-tjänster
visas stationsnamnet i frontpanelens
teckenfönster istället för frekvensen.*
När stativet är inställt till ”FM”, kan du
kontrollera frekvensen i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY alternerar
stationsnamnet och frekvensen i frontpanelens
teckenfönster.
* Om en RDS-sändning inte tas emot kanske inte
stationsnamnet visas i frontpanelens teckenfönster
såvida du inte matat in stationsnamnet själv.
Obs!
• RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalstyrkan är för
svag.
Tips!
• När ett stationsnamn visas, kan du kontrollera
frekvensen genom att trycka på DISPLAY upprepade
gånger.
Tips!
• Stationsnamnet visas om du angett ett namn för en
förinställd station.
• Frekvensen i frontpanelens teckenfönster växlar till
stationsnamnet efter flera sekunder.
Använda Radio Data
System (RDS)
Vad är Radio Data System
(RDS)?
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna mottagare har flera
RDS-funktioner, t.ex. visning av stationsnamn.*
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS kan du höra med lokala radiostationer för mer
information om RDS-tjänster i ditt område.
21SE
Tuner-funktioner
Visa stationens namn eller
frekvens i frontpanelens
teckenfönster
Tillgängliga ljudfält
Surroundfunktion
Ljudfält
Lyssna på
surroundeffekten
Välja ljudfält
Detta stativ kan skapa flerkanals surroundljud.
Du kan välja ett av stativets optimerade
förprogrammerade ljudfält.
MOVIE*
Återger kraftfullt och realistiskt ljud
med en tydligt dialog.
DRAMA*
Lämplig för TV-drama.
NEWS*
Återger uppläsarens röst tydligt.
SPORTS*
Återger kommentarerna tydligt och
ett realistiskt ljud med ljudeffekter
hörs, t.ex. hurrarop etc.
GAME*
Återger ett kraftfullt och realistiskt
ljud som passar när du spelar spel.
MUSIC*
Lämplig för musikprogram eller
musikvideofilmer på Blu-ray Discs/
DVD-skivor.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
2CH STEREO Lämplig för CD-musik.
AMP MENU
P.AUDIO**
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
Lämplig för bärbara ljudspelare eller
annat komprimerat ljud.
* Dessa ljudfält är inte tillgängliga när du valt
”DMPORT” genom att trycka på INPUT
SELECTOR.
** ”P.AUDIO” visas bara när ”DMPORT” eller
”AUDIO” är valt.
MENU
PRESET-
Effekt
STANDARD* Lämplig för diverse källor.
TUNING+
MUTING
Tips!
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Tryck på SOUND FIELD +/–.
Det aktuella ljudfältet visas i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på knappen SOUND
FIELD +/– ändras teckenfönstret i följande
ordning:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y
NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y 2CH STEREO y P.AUDIO y
STANDARD …
22SE
• Du kan ställa in olika ljudfält för varje ingångskälla.
• Standardinställningen för ljudfält för ”DMPORT” är
”P.AUDIO”, och är för andra källor ”STANDARD”.
• Om du trycker på THEATRE-knappen på en
fjärrkontroll till en Sony-TV när ”CTRL HDMI” står
på ”ON” ändras ljudfältet till ”MOVIE” (gäller inte
för en del Sony-TV:n).
”BRAVIA” Sync-funktioner
Vad är ”BRAVIA” Sync?
För att använda ”BRAVIA” Sync ställer du in
funktionen Kontroll för HDMI till På för
ansluten komponent.
När du ansluter en Sony-TV med funktionen
Kontroll för HDMI kan du ställa in funktionen
Kontroll för HDMI för stativet och anslutna
komponenter samtidigt genom att ställa in
funktionen Kontroll för HDMI för TV:n.
”BRAVIA” Sync är kompatibelt med en SonyTV, Blu-ray Disc/DVD-spelare, AV-förstärkare
etc., med funktionen Kontroll för HDMI.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
CONTROL FOR HDMI är en standard för
gemensamma kontrollfunktioner som används
av CEC (Consumer Electronics Control) för
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontroll för HDMI
fungerar inte korrekt i följande
fall:
• När du ansluter stativet till komponenter som
inte överensstämmer med funktionen Kontroll
för HDMI.
• När du ansluter stativet och komponenter med
en annan anslutning än HDMI-anslutning.
• När du ansluter komponenter som inte kommer
från Sony och som överensstämmer med
funktionen Kontroll för HDMI.
Vi rekommenderar att du ansluter produkter som
har funktionen ”BRAVIA” Sync till detta stativ.
Obs!
• Beroende på anslutna komponenter kan det hända att
funktionen Kontroll för HDMI inte fungerar. Läs
komponentens bruksanvisning.
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
4
MENU
Se till att stativet är anslutet till TV:n
och anslutna komponenter via HDMIkablar (medföljer ej).
Starta stativet, TV:n och anslutna
komponenter.
Välj ingång för stativet och HDMIingång för TV:n (SAT/CATV, DVD, BD)
så att en bild från den anslutna
komponenten visas.
Visa listan av HDMI-komponenter på
TV-menyn, och aktivera funktionen
Kontroll för HDMI för de anslutna
komponenterna.
Funktionen Kontroll för HDMI för stativet
och de anslutna komponenterna aktiveras
samtidigt.
När inställningen är gjord visas
”COMPLETE” i frontpanelens
teckenfönster.
Obs!
• För mer information om inställning av TV:n och
anslutna komponenter se respektive
medföljande bruksanvisning.
fortsättning
23SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
Genom att ansluta Sony-komponenter som är
kompatibla med funktionen ”BRAVIA” Sync
via en HDMI-kabel (medföljer ej), förenklas
användningen enlig nedan:
• Uppspelning med en knapptryckning (sid. 24)
• Systemets ljudkontroll (sid. 25)
• Systemavstängning (sid. 25)
Förbereda för ”BRAVIA”
Sync
Om ”COMPLETE” inte visas när du
utfört stegen ovan
Aktivera funktionen Kontroll för HDMI både för
stativet och för den anslutna komponenten.
1
2
3
4
5
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
7
Stäng av funktionen Kontroll för HDMI när du
ansluter komponenter som inte är kompatibla
med ”BRAVIA” Sync, eller som inte har HDMIuttag, etc.
INPUT SELECTOR
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”CTRL HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Tryck på X/x för att välja ”ON”.
AMP
MENU
C, X, x, c,
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av. Funktionen
Kontroll för HDMI är aktiverad.
6
Stänga av funktionen Kontroll
för HDMI
Välj ingång för stativet som är anslutet
till den komponent för vilken du vill
använda funktionen Kontroll för HDMI
(SAT/CATV, DVD, BD).
Ställ in funktionen Kontroll för HDMI för
ansluten komponent till På.
För mer information om inställning av
ansluten komponent se medföljande
bruksanvisning.
Om du lägger till eller
återansluter en komponent
Utför stegen i avsnitten ”Förbereda för
”BRAVIA” Sync” och ”Om ”COMPLETE” inte
visas när du utfört stegen ovan” igen.
Obs!
• Om funktionen Kontroll för HDMI för ansluten
komponent inte kan ställas in samtidigt genom att
ställa in ”CONTROL FOR HDMI” för TV:n ställer du
in funktionen Kontroll för HDMI via menyn på den
anslutna komponenten.
• För mer information om inställning av TV:n och
anslutna komponenter se respektive medföljande
bruksanvisning.
RETURN
1
2
3
4
5
MENU
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”CTRL HDMI”,
tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”OFF”.
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Använda Blu-ray Disc/DVD
(Uppspelning med en knapptryckning)
Spela upp en ansluten komponent.
TV:n startas automatiskt och växlar till passande
HDMI-ingång.
Tips!
• Även om stativet är avstängt (aktivt standbyläge),
skickas HDMI-signalen från den anslutna
komponenten till TV:n via HDMI-anslutningen. Du
kan titta på bilder och lyssna på ljud från
komponenten på TV:n.
Tips!
Obs!
• Standardinställningen för funktionen Kontroll för
HDMI för stativet är ”ON”.
• Beroende på TV:n kan det hända att början av
uppspelningen klipps bort.
24SE
Lyssna på TV-ljudet från
stativet
2
3
(Systemets ljudkontroll)
Du kan lyssna på TV-ljudet i stativets högtalare
genom en enkel manöver. Du kan även justera
volymen och stänga av ljudet på stativet via
TV:ns fjärrkontroll. Se TV:ns bruksanvisning
för mer information.
4
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”VOL LIMIT” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja den
volymbegränsning du önskar.
Volymbegränsningen ändras enligt
följande:
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
5
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
SUBWOOFER
MENU
Obs!
• Denna funktion är endast tillgänglig när funktionen
Kontroll för HDMI är inställd till På.
• Denna funktion är inte tillgänglig när utmatningen
ändras från stativets högtalare till TV:ns högtalare.
Tryck på ?/1 för att starta stativet.
Tips!
Ljudet matas ut i stativets högtalare. Ljudet
återgår att matas ut i TV:ns högtalare när du
stänger av stativet.
• Vi rekommenderar att du ställer in
volymbegränsningen till lite lägre än den volymnivå
du brukar lyssna på.
• Oavsett vilken volymbegränsning du ställt in fungerar
knappen VOL +/– på stativet och VOLUME +/– på
fjärrkontrollen.
• Om du inte vill begränsa maximal volymnivå väljer
du ”MAX”.
Obs!
• Om TV:n startas innan stativet startas matas inte TVljudet ut på en liten stund.
• Beroende på TV så kan det inträffa att när du ställer in
stativets volym med TV:ns fjärrkontroll, kommer
volymen att visas på TV-skärmen på samma sätt som
den skulle visats när du ställer in TV:ns volym. I detta
fall kommer den volym som visas på TV-skärmen och
den som visas i frontpanelens teckenfönster att skilja
sig åt.
Stänga av stativet, TV:n
och anslutna komponenter
(Systemavstängning)
Använda funktionen
Volymbegränsning
När du stänger av TV:n med POWER-knappen
på TV-apparatens fjärrkontroll, stängs stativet
och anslutna komponenter av automatiskt.
När funktionen Systemets ljudkontroll är aktiv
och utmatningen ändras från TV:ns högtalare till
stativets högtalare automatiskt kan det hända att
ett högt ljud mats ut beroende på stativets
volymnivå. Du kan förhindra detta genom att
begränsa volymnivån.
• Det kan hända att anslutna komponenter inte stängs av
beroende på dess status. För mer information se den
bruksanvisning som följde med de anslutna
komponenterna.
1
Obs!
Tryck på AMP MENU.
25SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
• ON:
Använda funktionen
energisparläge
(HDMI PASS THRU)
Om en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV ansluts
till stativet, och TV:n stängs av, avbryts HDMIsignalöverföringen, och strömförbrukningen
minskas.
Standardinställningen är ”AUTO”.
Obs!
• När ”AUTO” är valt, kan det ta lite längre tid för
bild och ljud att matas ut till TV:n än när ”ON”
är valt.
5
Obs!
Stänga av funktionen
Audio Return Channel
INPUT SELECTOR
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
4
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
• Denna funktion är endast tillgänglig när ”CTRL
HDMI” är inställd till ”ON”.
CENTER
När stativet står i standby-läge,
matar stativet kontinuerligt ut
HDMI-signaler från stativets
HDMI-utgång.
Indikeringen POWER/ACTIVE
STANDBY på frontpanelen lyser
gult.
MENU
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Om TV:n är kompatibel med ARC-funktionen
(Audio Return Channel), sänder en HDMIkabelanslutning också en digital ljudsignal från
TV:n. Du behöver inte göra någon separat
ljudanslutning för att kunna lyssna på TV-ljud.
Om du inte använder ARC-funktionen ansluter
du stativet och TV:n via en digital optisk kabel
och ställer in ”ARC” på ”OFF” i AMP-menyn.
INPUT SELECTOR
Tryck på X/x för att välja ”PASS THRU”,
tryck därefter på
eller c.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• AUTO: När TV:n startas medan stativet
står i standby-läge, matar stativet
ut HDMI-signaler från stativets
HDMI-utgång. Vi
rekommenderar denna inställning
om du använder en TV som är
kompatibel med ”BRAVIA”
Sync. Denna inställning sparar
ström i standbyläge i jämförelse
med inställningen ”ON”.
26SE
RETURN
1
2
3
MENU
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”ARC” visas, tryck därefter på
eller
c.
4
Tryck på X/x för att välja ”OFF”.
• ON: ARC-funktionen aktiveras.
• OFF: ARC-funktionen stängs av.
5
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Obs!
• När ”CTRL HDMI” är inställt på ”OFF”, är ARCfunktionen och dess inställningar inte tillgängliga.
”BRAVIA” Sync-funktioner
27SE
Avancerade inställningar
SET
HDMI*
Inställningar och
justeringar med
förstärkarmenyn
Använda AMP-menyn
Du kan ange följande funktioner med AMP
MENU på fjärrkontrollen.
Standardinställningarna är understrukna.
SYSTEM
AMP MENU
LEVEL
TONE
CNT
LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
CTRL
HDMI
ON
OFF
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
AUTO
STBY
ON
OFF
* Se ””BRAVIA” Sync-funktioner” (sid. 23).
** Denna inställning visas bara när ”CTRL HDMI” är
inställd till ”ON”.
INPUT SELECTOR
CENTER
AUDIO
A/V SYNC
ON
OFF
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
NIGHT
MODE
ON
OFF
INPUT
MODE
AUTO
OPT
DISPLAY
RETURN
1
2
3
28SE
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Tryck på AMP MENU för att aktivera
AMP-menyn.
Tryck på C/X/x/c flera gånger för att
välja alternativ och inställning.
Tryck på AMP MENU för att stänga av
AMP-menyn.
Tips!
• Dessa inställningar finns kvar även efter att du
kopplar bort nätkabeln.
Ställa in nivån för bas och
diskant (BASS, TREBLE)
Du kan enkelt ställa in nivån för bas och diskant.
Följande sidor visar detaljerad information för
varje inställning.
Ställa in högtalarnivån (CNT
LEVEL, SW LEVEL)
Du kan ställa in nivån och balansen på
högtalaren och subwoofern.
1
Välj ”CNT LEVEL” eller ”SW LEVEL”
och tryck sedan på
eller c.
Välj den parameter du önskar ha.
Parametern för ”CNT LEVEL” och ”SW
LEVEL” är från ”–6” till ”+6” i steg om 1.
Standardinställningen är ”0”.
Lyssna på Dolby Digital-ljud
på låg volym (AUDIO DRC)
Begränsar ljudspårets dynamiska område.
Användbart när du vill titta på filmer med låg
volym. AUDIO DRC fungerar endast för
Dolby Digital-källor.
1
2
3
Välj ”LEVEL” i AMP-menyn och tryck
sedan på
eller c.
Välj ”AUDIO DRC” och tryck sedan på
eller c.
Välj ”BASS” eller ”TREBLE”, och tryck
sedan på
eller c.
• BASS:
Ställer in basnivån.
• TREBLE: Ställer in diskantnivån.
3
Välj ”LEVEL” i AMP-menyn och tryck
sedan på
eller c.
• CNT LEVEL: Justerar nivån för
mittsignalen.
• SW LEVEL: Ställer in subwoofernivån.
3
2
Välj ”TONE” i AMP-menyn och tryck
sedan på
eller c.
Välj önskad parameter.
Parametern är från ”–6” till ”+6” i steg om
1. Standardinställningen är ”0”.
Justera fördröjningen mellan
ljudet och bilden (A/V SYNC)
Du kan fördröja ljudet med den här funktionen
när bilden är långsammare än ljudet.
1
2
3
Välj ”AUDIO” i AMP-menyn och tryck
sedan på
eller c.
Välj ”A/V SYNC” och tryck sedan på
eller c.
Välj inställning.
• OFF: Ingen justering.
• ON: Justerar skillnaden mellan bild och
ljud.
Obs!
• Det går kanske inte att justera fördröjningen mellan
ljudet och bilden perfekt med den här funktionen.
• Denna funktion är endast användbar för inmatning av
Dolby Digital, DTS och Linjär PCM (2-kan.) via
digital koaxialkabel, digital optisk kabel eller HDMIkabel.
Välj inställning.
• OFF: Ingen komprimering av det
dynamiska området.
• STD: Återskapar ljudspåret med det
dynamiska område som
inspelningsteknikern avsåg.
• MAX: Komprimerar det dynamiska
området helt.
fortsättning
29SE
Avancerade inställningar
2
1
Lyssna på multiplexsändningsljud (DUAL MONO)
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när
stativet tar emot multiplexsändningssignalen
AC-3.
Obs!
• För att kunna ta emot en AC-3-signal, behöver du
ansluta en digital satellitmottagare till stativet med en
optisk kabel eller koaxialkabel och ställa in det
digitala utmatningsläget på den digitala
satellitmottagaren till AC-3.
1
2
3
Välj ”AUDIO” i AMP-menyn och tryck
sedan på
eller c.
Ställa in ljud från
satellitmottagare (INPUT
MODE)
Om multikanalsljud inte matats ut, trots att du
ansluter stativet och satellitmottagaren via en
HDMI-kabel, kan du använda en digital optisk
kabel.
1
2
3
Välj inställning.
• MAIN:
Lyssna på ljud med låg volym
(NIGHT MODE)
Du kan lyssna på ljudeffekter och höra dialogen
tydligt även på låg volym med den här
funktionen.
1
2
3
Välj ”AUDIO” i AMP-menyn och tryck
sedan på
eller c.
Välj ”NIGHT MODE” och tryck sedan på
eller c.
Välj inställning.
• ON: Aktiverar funktionen ”NIGHT
MODE”.
• OFF: Stänger av funktionen.
Tips!
• Du kan lyssna på Dolby Digital på låg volym genom
att använda AUDIO DRC (sid. 29).
30SE
Välj ”INPUT MODE” och tryck sedan på
eller c.
Välj ”OPT”.
• AUTO: Mata företrädelsevis ut
ljudsignalen från HDMI SAT/
CATV ingångsuttag.
• OPT: Matar ut signalen från uttaget
SAT/CATV OPT.
Välj ”DUAL MONO” och tryck sedan på
eller c.
Spelar endast upp
huvudkanalen.
• SUB:
Spelar endast upp
underkanalen.
• MAIN/SUB: Huvudljudet hörs i den
vänstra högtalaren och
underljudet hörs i den högra
högtalaren.
Välj ”AUDIO” i AMP-menyn och tryck
sedan på
eller c.
Ändrar ljusstyrkan för
frontpanelens teckenfönster
(DIMMER)
Ljusstyrkan för frontpanelens teckenfönster kan
ställas in på en av två nivåer.
1
2
3
Välj ”SYSTEM” i AMP-menyn och tryck
sedan på
eller c.
Välj ”DIMMER” och tryck sedan på
eller c.
Välj inställning.
• ON: Nedtonad.
• OFF: Ljus.
Ändra displayinställningen
(DISPLAY)
Du kan anpassa visningen för frontpanelens
teckenfönster.
1
2
3
Välj ”SYSTEM” i AMP-menyn och tryck
sedan på
eller c.
Välj ”DISPLAY” och tryck sedan på
eller c.
Välj inställning.
Auto Standby-funktion (AUTO
STBY)
Du kan minska strömförbrukningen. Stativet går
automatiskt in i standby-läge om du inte
använder stativet under 30 minuter och stativet
inte tar emot någon signal.
Standardinställningen är ”ON”.
1
2
Tips!
• Displayen visar de olika typerna på
ingångssignal (endast digital ingång) när du
trycker på DISPLAY, även om du ställer in
”DISPLAY” på ”OFF”.
Obs!
3
Välj ”SYSTEM” i AMP-menyn och tryck
sedan på
eller c.
Välj ”AUTO STBY” och tryck sedan på
eller c.
Välj inställning.
• ON: Aktiverar funktionen ”AUTO
STBY”.
• OFF: Stänger av funktionen.
Obs!
• Displayen visas hela tiden när ljudavstängnings- eller
skyddsfunktionen är aktiv, även om du ställer in
”DISPLAY” på ”OFF”.
• När stativet stängs av via funktionen AUTO STBY,
kan det inträffa att stativet inte slås på automatisk
nästa gång som du slår på TV:n.
Använda insomningstimern
(SLEEP)
Du kan ställa in stativet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 10 minuter.
1
2
3
Välj ”SYSTEM” i AMP-menyn och tryck
sedan på
eller c.
Välj ”SLEEP” och tryck sedan på
eller c.
Välj önskad inställningstid.
Visningen av minuter (återstående tid)
ändras enligt följande:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
31SE
Avancerade inställningar
• ON: Teckenfönstret förblir aktivt.
• OFF: Visningen på skärmen uppträder
under några sekunder när du
manövrerar stativet.
Obs!
• Denna funktion är endast för detta stativ, inte för den
anslutna TV:n eller andra komponenter.
Ytterligare information
Felsökning
Om du får några av följande problem med
stativet kan du använda denna felsökningsguide
för att försöka lösa problemet innan du tar det till
reparation. Om du inte kan lösa problemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
STRÖMFÖRSÖRJNING
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt
ansluten.
Stativet startar inte när TV:n är på.
• Kontrollera inställningarna för TVhögtalare. Inställningarna för TV-högtalare
styr hur stativet automatiskt startar
tillsammans med TV:n.
• Stativet slås inte på när du slår på TV:n om
ljudet matades ut via TV:ns högtalare när
TV:n senast stängdes av.
Funktionen Systemavstängning fungerar inte.
• Ändra inställningen för TV:n för att
automatiskt stänga av anslutna komponenter
när du stänger av TV:n. Se TV:ns
bruksanvisning för mer information.
Stativet stängs av när du stänger av TV:n.
• När funktionen Kontroll för HDMI är på, är
funktionen Systemavstängning aktiv och
stativet stängs av när du stänger av TV:n.
Stativet stängs av automatiskt.
• Funktionen AUTO STBY är aktiverad
(sid. 31).
LJUD
Dolby Digital eller DTS-flerkanalsljud
återskapas inte.
• Kontrollera att Blu-ray Disc, DVD-skivan,
etc, är inspelad med Dolby Digital eller
DTS-format.
32SE
• När man ansluter Blu-ray Disc, DVDspelare, etc, till stativets digitala uttag för
insignal, kontrollera att ljudinställningen
(inställningar för ljudutgångar) är för den
anslutna komponenten.
Ingen surroundeffekt erhålls.
• Beroende på den digitala signalen kan det
hända att surroundbearbetningen inte
fungerar (sid. 22). Tryck på DISPLAY för
att ta fram ljudformat i frontpanelens
teckenfönster. Om ”2.0ch” eller ”1.0ch”
visas i frontpanelens teckenfönster, är
signalen stereo eller mono och innehåller
inget flerkanalsljud. Om ”5.1ch”, etc., visas
innehåller signalen flera kanaler, men
surround-effekten kan vara svår att uppfatta
beroende på program eller skiva.
Inget TV-ljud matas ut från stativet.
• Kontrollera anslutningen på den digitala
optiska kabeln eller ljudkabeln som är
ansluten till stativet och TV:n (sid. 9).
• Kontrollera ljudutgången från TV:n.
• Om TV:n är kompatibel med ARCfunktionen, ställ in ”CTRL HDMI” och
”ARC” på ”ON”.
Inget ljud hörs från både stativets högtalare
och TV:ns högtalare.
• Om funktionen Kontroll för HDMI är
inställd till Av eller vald komponent inte är
kompatibel med funktionen Kontroll för
HDMI stänger du av ljudet på stativet eller
TV:n.
Ljudet fördröjs efter TV-bilden.
• Ställ in ”A/V SYNC” på ”OFF” om ”A/V
SYNC” är inställt på ”ON”.
Volymen sänks när utmatningen ändras från
TV:ns högtalare till stativets högtalare.
• Funktionen Volymbegränsning är aktiverad.
För mer information, se ”Använda
funktionen Volymbegränsning” (sid. 25).
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från stativet
av den anslutna komponenten.
• Tryck på VOLUME + och kontrollera
volymnivån.
• Tryck på MUTING eller VOLUME + för att
stänga av mutingfunktionen.
• Kontrollera att ingångskällan är ordentligt
vald.
• Se till att alla kablar och sladdar på stativet
och de anslutna komponenterna sitter i sina
uttag ordentligt.
• Kontrollera HDMI-inställningen på de
anslutna komponenterna.
Ljudet avbryts eller det hörs brus.
• Kontrollera ”Format som kan användas av
stativet” (sid. 35).
Ingen bild visas på TV:n.
• Kontrollera att TV:n och stativet är rätt
anslutna.
• Kontrollera att TV:n är ordentligt vald.
• Ställ in TV:n på lämpligt ingångsläge.
• Kontrollera om HDMI IN och HDMI OUT
är omkastade.
• Kontrollera att kablarna är ordentligt
anslutna till uttagen på både komponenten
och det här stativet (sidorna 9, 11, 12).
Ingen 3D-bild visas på TV:n.
• Beroende på TV:n eller videokomponenten
kanske 3D-bilder inte visas. Kontrollera
vilka 3D-bildformat som stöds av systemet
(sid. 35).
När stativet är i standbyläge, finns det ingen
bild eller ljud på TV:n.
• Om stativet är i standbyläge, matas bild och
ljud ut från den HDMI-komponent som var
vald den senaste gången du stängde av
stativet. Om du vill spela en annan
komponent än den HDMI-komponent som
du senast valde, spela upp komponenten via
Uppspelning med en knapptryckning eller
sätt på stativet och välj den HDMIkomponent som du vill använda.
Fjärrkontrollen fungerar inte
• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn
på
stativet.
• Ta bort eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och stativet.
• Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen mot
nya, om de är urladdade.
• Kontrollera att du väljer rätt ingång på
fjärrkontrollen.
ÖVRIGT
Funktionen Kontroll för HDMI fungerar inte
som den ska.
• Kontrollera HDMI-anslutningen
(sidorna 9, 11).
• Ställ in Kontroll för HDMI på TV:n
(sid. 23).
• Kontrollera att den anslutna komponenten är
kompatibel med ”BRAVIA” Sync.
• Kontrollera inställningarna gällande
Kontroll för HDMI på ansluten komponent.
Se bruksanvisningen som medföljde
ansluten komponent.
• Om du ändrar HDMI-anslutningen, ansluter
eller kopplar bort nätkabeln eller om det
inträffar ett strömavbrott, upprepar du
förfarandet i ””BRAVIA” Sync-funktioner”
(sid. 23).
• När du ansluter eller dra ur nätkabeln bör du
vänta mer än 15 sekunder innan du börjar
använda stativet.
• Om du ansluter ljudutgången från
videokomponenten och stativet med en
annan kabel än HDMI-kabeln, kommer
inget ljud att matas ut på grund av
”BRAVIA” Sync. Ställ i så fall ”CTRL
HDMI” på ”OFF” (sid. 24) eller anslut
ljudutgången direkt till TV:n istället för till
stativet.
fortsättning
33SE
Ytterligare information
BILD
• Se till att ”PASS THRU” är inställt på ”ON”
i AMP-menyn om du ansluter komponenter
som inte är kompatibla med ”BRAVIA”
Sync till stativet (sid. 26).
• ”CTRL HDMI” är inställd till ”OFF”.
Om ”PROTECTOR” och ”PUSH POWER” visas
växelvis i frontpanelens teckenfönster.
Tekniska data
Tryck på ?/1 för att stänga av stativet och
kontrollera följande när ”STANDBY”
försvunnit.
• Är det något som blockerar stativets
ventilationshål?
Efter att du kontrollerat ovanstående och
åtgärdat problemen stänger du av stativet.
Om orsaken till problemet inte kan
fastställas efter kontroll av ovanstående,
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Om stativet, efter att
ovanstående åtgärder utförts,
fortfarande inte fungerar som det
ska, återställer du det på följande
sätt:
Använd knapparna på stativet för åtgärden.
1
2
Tryck på ?/1 för att slå på strömmen.
Tryck på ?/1 samtidigt som du trycker
på INPUT SELECTOR och VOL –.
”COLD RESET” visas och stativet
återställs. AMP-meny, ljudfält etc. återgår
till standardinställningarna.
Mått:
mm (cirka)
Innermått: mm
(cirka)
Vikt: kg
34SE
A
1 000
B
405
C
550
D
161
E
161
F
902
G
346
H
367
34
Format som kan användas av
stativet
Följande digitala ingångsformat kan användas av
stativet.
Format
Hanteras/hanteras inte
Dolby Digital
a
DTS
a
Linjär PCM 2-kan.*
a
Linjär PCM 7.1-kan.
48k* (Bara via HDMI)
a
Linjär PCM 7.1-kan. 96k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
Förstärkardelen
Märkuteffekt
Stereoläge
Referensuteffekt
Surround-läge
(per kanal)
Ingångar (analoga)
AUDIO
Ingångar (digitala)
TV, SAT/CATV
DVD
75 W + 75 W, 4 ohm,
1 kHz, THD mindre 1 %
Fram: 100 W + 100 W,
4 ohm
Subwoofer: 130 W, 3 ohm,
100 Hz
Känslighet: 550 mV
Impedans: 30 kohm
Optisk
Coaxial
Mottagardel
System
FM-mottagare
Inställningsomfång
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
Digital synthesizer med
PLL-låsning
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz per steg)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
Kontakt
HDMITM Kontakt
Videoingångar/-utgångar BD, DVD, SAT/CATV;
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Deep Colour: 30bit/36bit
Videoingångar/-utgångar (3D)
BD, DVD, SAT/CATV;
1280 × 720p@59,94/60 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Sida-vid-Sida (Halv)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
Sida-vid-Sida (Halv)
1280 × 720p@50 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@50 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@50 Hz
Sida-vid-Sida (Halv)
1920 × 1080p@50 Hz
Sida-vid-Sida (Halv)
1920 × 1080p@24 Hz
Frame packing
Deep Colour: 30bit/36bit
Ljudingångar
BD, DVD, SAT/CATV:
Linjär PCM 7.1-kan./
Dolby Digital/DTS
Högtalare
Främre högtalarenhet
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Fullregister, basreflex
65 mm, kontyp
Subwoofer-enhet
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Subwoofer, basreflex
100 mm × 150 mm, kontyp
35SE
Ytterligare information
* Linjär PCM accepterar samplingsfrekvenser upp till
48 kHz.
HDMI-delen
Allmänt
Strömförsörjning
220 – 240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning
På: 80 W
Aktivera Standby (Strömförbrukningen ökar när
HDMI-funktionen är aktiverad och den TV som
är ansluten till stativet är på, även om stativet är
avstängt.): 3,5 W eller lägre
Standby: 0,3 W eller lägre
Mått (cirka)
1 000 mm × 550 mm ×
405 mm (b/h/d)
Vikt (cirka)
34 kg
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
36SE
Sakregister
A
I
A/V SYNC 29
AMP-menyn 28
Ansluta
Blu-ray Disc-spelare 9
DIGITAL MEDIA PORT-adapter 12
DVD-spelare 9, 12
FM-antennsladd 12
kabel-tv-mottagare 11
PlayStation 2 12
PlayStation 3 9
satellitmottagare 11
TV 9
videobandspelare 12
AUDIO DRC 29
AUTO STBY 31
INPUT MODE 30
INPUT SELECTOR 14, 16
Insomningstimer 31
Inställning 8
BASS 29
”BRAVIA” Sync 23
C
Ljudfält 22
N
NIGHT MODE 30
P
PROTECTOR 34
R
Radio 19
Radiostationer 19
S
CNT LEVEL 29
Ställa in stativet 8
SW LEVEL 29
D
T
Digital optisk kabel 9, 11
DIMMER 30
DISPLAY 21, 31
DUAL MONO 30
Ytterligare information
B
L
TREBLE 29
V
VOLUME 14, 16
F
Fjärrkontroll
användning 16
före användning 7
Förhindra att TV:n faller 8
Funtionen Volymbegränsning 25
37SE
3
OSTRZEŻENIE
Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na
książki lub zabudowana szafka.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy
zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, obrusami, zasłonami itp. Na urządzeniu
nie wolno również umieszczać źródeł otwartego
ognia, czyli np. zapalonych świeczek.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, należy chronić urządzenie przed cieknącą
wodą lub zachlapaniem, a także nie należy stawiać
na urządzeniu przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazony.
Stojak pozostaje podłączony do gniazda ściennego,
dopóki nie zostanie odłączony przewód zasilający,
nawet jeśli sam stojak jest wyłączony.
Ponieważ urządzenie wyłącza się poprzez
wyciągnięcie wtyczki ze źródła zasilania, należy
podłączyć je do łatwo dostępnego gniazdka
zasilającego. Jeśli urządzenie nie pracuje
poprawnie, należy natychmiast odłączyć wtyczkę
zasilającą z gniazdka.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami
nie należy narażać na działanie zbyt wysokich
temperatur, na przykład działanie promieni
słonecznych, ognia itp.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być
traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
2PL
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana jako
odpad komunalny.
Symbol ten, dla pewnych baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są
dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005%
rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W
przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność,
że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do
wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
mają zastosowanie wyłącznie do
urządzeń, które zostały wprowadzone do
sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy Unii Europejskiej.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania i potwierdzania
oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych
lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
PL
GB
3PL
Spis treści
OSTRZEŻENIE ...................................5
UWAGA ................................................6
Zalecenia dotyczące eksploatacji.........7
Czynności podstawowe
Akcesoria znajdujące się w zestawie ...8
Ustawianie stojaka.................................9
Podłączanie telewizora i
odtwarzacza....................................10
Podłączanie tunera satelitarnego lub
tunera telewizji kablowej..............12
Podłączanie innych urządzeń .............13
Podłączanie przewodu zasilania.........14
Konfigurowanie odtwarzania
dźwięków podłączonego
urządzenia ......................................14
Opcje odtwarzania
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia ......................................15
Oglądanie telewizji ..............................18
Odtwarzanie dźwięku z innych
urządzeń .........................................18
Funkcje tunera
Programowanie stacji radiowych .......20
Słuchanie radia.....................................21
Nadawanie nazw zaprogramowanym
stacjom radiowym..........................22
Używanie systemu Radio Data System
(RDS) .............................................23
Funkcja dźwięku przestrzennego
Odtwarzanie dźwięku
przestrzennego...............................24
4PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
Czym jest funkcja „BRAVIA”
Sync? .............................................. 25
Przygotowanie do używania funkcji
„BRAVIA” Sync .......................... 25
Odtwarzanie płyt Blu-ray
Disc/DVD...................................... 27
(Odtwarzanie jednym
przyciskiem)
Odtwarzanie dźwięku telewizyjnego
poprzez stojak ............................... 27
(Sterowanie opcjami audio
zestawu)
Wyłączanie stojaka, telewizora i
podłączonych urządzeń ................ 28
(Wyłączanie zestawu)
Używanie funkcji oszczędzania
energii ............................................ 28
(HDMI PASS THRU)
Wyłączanie funkcji Audio Return
Channel.......................................... 29
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia w menu wzmacniacza..... 30
Informacje dodatkowe
Wykrywanie i usuwanie usterek........ 34
Dane techniczne.................................. 36
Indeks ................................................... 39
OSTRZEŻENIE
Nie opierać się o telewizor ani nie
wieszać się na nim, gdy jest on
zamocowany na stojaku.
Telewizor może spaść,
powodując poważne
obrażenia ciała lub
śmierć.
Nie przesuwać stojaka z ustawionym
na nim telewizorem lub innym
sprzętem.
Przed
przesuwaniem
stojaka należy
zdjąć z niego
telewizor i inny
sprzęt. W
przeciwnym razie
stojak może stracić równowagę i przewrócić
się, powodując poważne obrażenia.
Nie wolno pozwalać dzieciom na
wspinanie się na stojak i
przechodzenie pomiędzy półkami.
Wspinanie się dzieci
na stojak lub
przechodzenie
pomiędzy półkami
może skutkować
poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią w
razie pęknięcia szyb lub przewrócenia się
stojaka.
Podczas przenoszenia stojaka, należy
trzymać go za podstawę.
Podczas
przenoszenia
stojaka dwie
osoby muszą
trzymać oba
końce stojaka
za podstawę.
Nie dopuszczać, aby przewód
zasilania lub kabel przyłączeniowy
zostały przycięte między telewizorem i
stojakiem.
• Przewód zasilania lub kabel
przyłączeniowy mogą ulec
uszkodzeniu, powodując
pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
• Przesuwając stojak, należy
uważać, aby nie przycisnąć
przewodu zasilania ani
kabla przyłączeniowego pod stojakiem.
5PL
UWAGA
Nie stawiać na stojaku gorących
przedmiotów, takich jak patelnia lub
czajnik.
Górny panel szklany może
pęknąć, powodując
obrażenia. Może to
również spowodować
uszkodzenie stojaka.
Nie wchodzić na stojak.
Ryzyko upadku lub
rozbicia szyby oraz
wynikających z tego
obrażeń ciała.
Jeśli podstawa jest niestabilna, należy
dokręcić śruby użyte podczas
montażu.
Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera „Theatre Stand System – Podręcznik
instalacji” (wchodzi w skład zestawu).
Jeśli podstawa będzie używana, mimo że
śruby nie zostały dokładnie dokręcone,
telewizor może przewrócić się i spowodować
obrażenia.
Nie przekraczać maksymalnego
obciążenia
Nie stawiać żadnych urządzeń
przekraczających określone obciążenie
maksymalne stojaka, podane na poniższej
ilustracji. W przeciwnym razie stojak może
przewrócić się lub pęknąć.
40 kg
Nie narażać górnego panelu szklanego
na nadmierne wstrząsy.
W stojaku
zastosowano szkło z
powłoką
antyodpryskową, ale
należy zachować
ostrożność. W
przypadku stłuczenia
odłamki szkła mogą
spowodować
obrażenia, w związku z czym należy
przestrzegać poniższych wskazówek.
• Nie wolno uderzać szyby lub upuszczać na nią
ostrych przedmiotów. Należy unikać
nadmiernych wstrząsów.
• Szyby nie wolno drapać lub dźgać ostrymi
przedmiotami.
• Nie uderzać żadnym urządzeniem o wierzch
górnego panelu szklanego podczas instalacji.
Nie używać górnego panelu
szklanego, jeśli jest on zarysowany.
Nie należy używać górnego panelu
szklanego, gdy jest on zarysowany. Górny
panel szklany może pęknąć, powodując
poważne obrażenia.
6PL
14 kg
25 kg
Instalacja — uwagi
• Uważać, aby nie przyciąć sobie dłoni ani palców
między telewizorem i stojakiem.
• Nie należy instalować stojaka w miejscu
wystawionym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła.
• Nie należy instalować stojaka w miejscach
gorących lub wilgotnych ani poza pomieszczeniem.
• Stojak należy ustawić w miejscu o odpowiedniej
wentylacji, aby zapobiec przegrzewaniu i
zwiększyć jego trwałość.
• Zachować ostrożność, stawiając stojak na
powierzchniach o specjalnym wykończeniu
(woskiem, olejem, politurą itp.), ponieważ mogą
ulec poplamieniu lub odbarwieniu.
• Stojak należy przesuwać dopiero po zestawieniu
telewizora. W przeciwnym razie telewizor może
spaść ze stojaka, powodując poważne obrażenia.
Nie chwytać za osłonę głośnika, ponieważ może
odczepić się od stojaka, powodując poważne
obrażenia. Uważać, aby nie przyciąć sobie palców
podczas przesuwania stojaka.
Zalecenia dotyczące
eksploatacji
Bezpieczeństwo
• Nie stawiać na stojaku nieodpowiednich
przedmiotów, takich jak wazony czy doniczki z
kwiatami.
• Nie zmieniać konstrukcji stojaka.
• Jeśli do stojaka dostanie się jakikolwiek
przedmiot lub płyn, należy odłączyć przewód
zasilający i przed dalszym użytkowaniem stojaka
zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
Zasilanie
• Jeśli nie planuje się używania stojaka przez
dłuższy czas, należy odłączyć go od gniazda
ściennego. Odłączając przewód zasilający, należy
chwytać za wtyczkę; nigdy za przewód.
• Wymianę przewodu zasilającego należy zlecać
tylko specjalistycznym punktom serwisowym.
Działanie
Przed podłączeniem innych elementów należy
wyłączyć stojak i odłączyć przewód zasilający.
Prawa autorskie
Stojak wyposażono w systemy Dolby* Digital i Pro
Logic Surround oraz DTS** Digital Surround
System.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są
znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.
** Wyprodukowano na mocy patentu
zarejestrowanego w USA pod numerem:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 487 535 i innych patentów zarejestrowanych i
oczekujących na zarejestrowanie w USA i na
całym świecie. Logo DTS i Symbol są
zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logo
DTS Digital Surround i DTS są znakami
towarowymi firmy DTS, Inc. Produkt zawiera
oprogramowanie © DTS, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Stojak wyposażono w technologię High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Nazwa HDMI, logo HDMI oraz nazwa HighDefinition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
„PlayStation” jest znakiem handlowym firmy Sony
Computer Entertainment Inc.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących stojaka należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem firmy Sony.
7PL
Czynności podstawowe
Akcesoria znajdujące się w zestawie
• Pilot zdalnego sterowania
(RM-ANU032) (1)
• Cyfrowy przewód optyczny
do telewizora (1)
• Gwarancja (1)
• Instrukcja obsługi (1)
• Theatre Stand System –
Podręcznik instalacji (1)
Uwaga
• Baterie AA (R6) (2)
• Antena UKF (FM) (1)
• W opakowaniu znajdują się
również części niezbędne do
złożenia stojaka. Szczegółowe
informacje na temat części i ich
montażu zawiera „Theatre
Stand System – Podręcznik
instalacji” (wchodzi w skład
zestawu).
Wkładanie baterii do pilota
Stojakiem można sterować za pomocą dołączonego pilota. Włożyć dwie baterie AA (R6),
dopasowując bieguny + i – baterii do oznaczeń w komorze baterii.
Uwagi
• Nie zostawiać pilota w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
• Nie używać starych baterii razem z nowymi.
• Uważać, aby do obudowy pilota nie dostały się ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
• Chronić czujnik zdalnego sterowania przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub silnego
światła sztucznego. Może to spowodować awarię.
• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu
spowodowanemu ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją.
8PL
Montaż stojaka
Stojak wymaga montażu. Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera „Theatre
Stand System – Podręcznik instalacji”
(wchodzi w skład zestawu).
2
Przymocować pas podtrzymujący do
stojaka wkrętem do drewna.
Można wkręcić wkręt do drewna w
środkowy otwór z tyłu stojaka.
Szczegółowe informacje na temat
dostępności pasa podtrzymującego i
wkrętów/śrub znajdują się w instrukcji
obsługi, która wchodzi w skład zestawu
telewizora LCD firmy Sony.
Jak ustawić urządzenie
Ustawić stojak po podłączeniu wszystkich
urządzeń.
Umieść stojak, pozostawiając co najmniej
7 cm wolnego miejsca od ściany. Umożliwia
to odpowiednie rozpraszanie ciepła i
zapobiega spadnięciu telewizora. Do
zainstalowania stojaka potrzeba co najmniej
dwóch osób.
Widok z boku
Ponad 7 cm
Otwór na wkręt do
drewna
Uwaga
• Należy uważać, aby nie przyciąć sobie palców
podczas ustawiania stojaka.
Zabezpieczenie przed upadkiem
telewizora
Należy zamocować telewizor w celu ochrony
przed silnymi trzęsieniami ziemi itd.
W przypadku telewizora LCD firmy Sony
należy wykonać poniższe czynności.
1
Ustaw telewizor na stojaku.
Telewizor powinien stać na środku
stojaka, a tylna krawędź podstawy
telewizora powinna być ułożona równo z
tylną krawędzią stojaka.
9PL
Czynności podstawowe
Ustawianie stojaka
Podłączanie telewizora i odtwarzacza
Podłącz gniazda HDMI telewizora i/lub odtwarzacza do stojaka przy użyciu kabla HDMI.
Podłączając urządzenia zgodne z funkcją Sony „BRAVIA” Sync przy użyciu kabli HDMI,
można uprościć obsługę po ustawieniu funkcji Sterowanie przez HDMI w telewizorze. Patrz
„Funkcje „BRAVIA” Sync” (strona 25).
HDMI IN
TV
Wyjście (optyczne)
OUT cyfrowego
sygnału audio
Kabel HDMI (nie wchodzi
w skład zestawu)
Cyfrowy przewód optyczny do
telewizora (wchodzi w skład zestawu)
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
Kabel HDMI (nie wchodzi
w skład zestawu)
Kabel HDMI (nie wchodzi
w skład zestawu)
HDMI OUT
HDMI OUT
Odtwarzacz DVD itd.
Odtwarzacz Blu-ray Disc itd.
Uwagi
• Stojak jest zgodny z funkcją Audio Return Channel (ARC). Po podłączeniu stojaka do zgodnego z funkcją
ARC do gniazda HDMI przy użyciu kabla HDMI nie ma potrzeby podłączania telewizora do stojaka za
pomocą cyfrowego przewodu optycznego.
• Z boku gniazda HDMI, które jest zgodne z funkcją ARC, znajduje się symbol „ARC”. Jeśli kabel HDMI
zostanie podłączony do gniazda wejściowego, które nie jest zgodne z funkcją ARC, nie można z niej
korzystać.
• Funkcja ARC jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono funkcję Sterowanie przez HDMI.
• Wszystkie gniazda HDMI w stojaku działają identycznie. Konsolę „PlayStation 3” itd. można podłączyć do
dowolnego, dostępnego gniazda HDMI.
10PL
Wskazówka
• Nawet jeżeli stojak jest wyłączony (aktywny tryb czuwania), sygnał HDMI będzie wysyłany z podłączonego
urządzenia do złącza telewizora za pomocą połączenia HDMI. Można odtwarzać obraz i dźwięk z
urządzenia za pomocą telewizora.
Uwagi dotyczące połączeń HDMI
• Należy używać kabla HDMI High Speed. Jeśli będzie używany standardowy kabel HDMI,
obrazy o rozdzielczości 1080p, Deep Colour lub 3D mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
• Zalecamy stosowanie certyfikowanych kabli HDMI.
• W przypadku słabej jakości obrazu lub braku dźwięku należy sprawdzić konfigurację
urządzenia podłączonego przy użyciu kabla HDMI.
• Sygnały audio (częstotliwość próbkowania, długość bitu itp.) przesyłane z gniazda HDMI
mogą być tłumione przez podłączone urządzenie.
• W przypadku zmiany częstotliwości próbkowania lub kanałów sygnałów wyjściowych audio
w podłączonym urządzeniu dźwięk może być przerywany.
• Jeżeli podłączone urządzenie nie obsługuje technologii ochrony praw autorskich (HDCP),
obraz i/lub dźwięk z gniazda HDMI TV OUT mogą być zniekształcone lub nie będą
odtwarzane.
W takim przypadku należy sprawdzić specyfikację podłączonego urządzenia.
• Nie zalecamy stosowania kabla z przejściówką HDMI-DVI.
• Po wybraniu opcji „TV”, „FM”, „DMPORT” lub „AUDIO” jako źródła sygnału wejściowego
stojaka, z gniazda HDMI TV OUT odtwarzane będą sygnały wideo wybrane ostatnio dla
gniazda HDMI (BD, DVD, SAT/CATV).
• Ten system obsługuje transmisję Deep Colour, „x.v.Colour” i 3D.
• Aby oglądać obrazy 3D, podłącz telewizor i urządzenia obsługujące format 3D (odtwarzacz
Blu-ray Disc, nagrywarkę Blu-ray Disc, konsolę „PlayStation 3” itp.) do systemu za pomocą
kabli High Speed HDMI, załóż okulary 3D i rozpocznij odtwarzanie materiałów 3D.
11PL
Czynności podstawowe
• W przypadku podłączenia urządzeń za pośrednictwem gniazd INPUT OPT, INPUT COAX i HDMI
gniazdo HDMI ma pierwszeństwo.
Podłączanie tunera satelitarnego lub tunera
telewizji kablowej
Gdy podłączone są tuner telewizji satelitarnej lub tuner telewizji kablowej, które nie mają
gniazda HDMI, opcję „CTRL HDMI” w menu AMP stojaka należy ustawić na „OFF”
(strona 26).
Tuner satelitarny, tuner telewizji
kablowej itp. z gniazdem HDMI
HDMI OUT
Cyfrowy przewód
optyczny (nie
wchodzi w skład
zestawu)
Kabel HDMI (nie wchodzi
w skład zestawu)
Wyjście (optyczne)
OUT cyfrowego
sygnału audio
*
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
OPT
TV
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
AUDIO
DMPORT
Wyjście (optyczne)
OUT cyfrowego
sygnału audio
Cyfrowy przewód
optyczny (nie
wchodzi w skład
zestawu)
VIDEO OUT
Do wejścia VIDEO IN telewizora.
Tuner satelitarny, tuner telewizji
kablowej itp. bez gniazda HDMI
* W zależności od modelu tunera telewizji satelitarnej może nie być odtwarzany dźwięk wielokanałowy. W
takim wypadku oprócz kabla HDMI należy podłączyć cyfrowy przewód optyczny i w menu AMP dla opcji
„INPUT MODE” wybrać ustawienie „OPT” (strona 32).
12PL
Gdy podłączone są urządzenia, które nie mają gniazda HDMI — jak np. konsola „PlayStation
2” lub odtwarzacz DVD — opcję „CTRL HDMI” w menu AMP stojaka należy ustawić na
„OFF” (strona 26). Nawet po ustawieniu opcji „CTRL HDMI” na „ON” można korzystać z
magnetowidu itp., który nie odtwarza dźwięku wielokanałowego, podłączając gniazda audio i
wideo bezpośrednio do telewizora zamiast do stojaka.
Inne urządzenia audio itp.
Przewód audio
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Wyjście OUT
sygnału audio
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
OPT
TV
AUDIO
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
Cyfrowy przewód koncentryczny
(nie wchodzi w skład zestawu)
Wyjście
(koncentryczne)
OUT cyfrowego
sygnału audio
Antena UKF (FM) (wchodzi
w skład zestawu)
Adapter DIGITAL MEDIA PORT
VIDEO OUT
Do wejścia VIDEO IN telewizora.
Odtwarzacz DVD itd.
ciąg dalszy
13PL
Czynności podstawowe
Podłączanie innych urządzeń
Wskazówka
• W razie słabego odbioru na falach UKF użyj 75-omowego przewodu koncentrycznego (nie wchodzi w
skład zestawu) w celu podłączenia stojaka do zewnętrznej anteny UKF (FM) w sposób przedstawiony
poniżej.
ANTENNA
Zewnętrzna antena UKF (FM)
FM
COAXIAL 75
Tylna część stojaka
Uwagi
• Dopilnuj zupełnego rozsunięcia anteny UKF (FM).
• Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy utrzymywać ją w jak najbardziej poziomej pozycji.
• Nie wolno podłączać lub odłączać adaptera DIGITAL MEDIA PORT przy włączonym stojaku.
• Przy podłączaniu adaptera DIGITAL MEDIA PORT należy upewnić się, że złącze jest wsuwane ze
strzałką skierowaną w stronę strzałki na gnieździe DMPORT. Żeby odłączyć adapter DIGITAL MEDIA
PORT, naciśnij i przytrzymaj element A, a następnie wyciągnij złącze.
A
Podłączanie przewodu zasilania
Przed podłączeniem przewodu zasilania stojaka do gniazda ściennego należy podłączyć inne
urządzenia i telewizor do stojaka.
Uwaga
• Stojak należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazda ściennego. Jeśli stojak nie pracuje poprawnie, należy
natychmiast odłączyć wtyczkę zasilającą z gniazda ściennego.
Konfigurowanie odtwarzania dźwięków
podłączonego urządzenia
W zależności od ustawień odtwarzania dźwięku podłączonego urządzenia dźwięk może być
odtwarzany wyłącznie w formacie 2-kanałowym. W takim przypadku należy ustawić
podłączone urządzenie na odtwarzanie dźwięku w formacie wielokanałowym (DTS, Dolby
Digital, multi-channel LPCM). Szczegółowe informacje na temat ustawień odtwarzania
dźwięków są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do podłączonego urządzenia.
14PL
Opcje odtwarzania
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronach wskazanych w nawiasach.
Wyświetlacz na przednim panelu
Przyciski i wskaźnik panelu przedniego
Przyciski i wskaźnik na przednim panelu
A INPUT SELECTOR
Służy do wybierania źródła sygnału
wejściowego do odtwarzania.
Po każdym naciśnięciu przycisku źródło
sygnału wejściowego zmieni się
cyklicznie jak poniżej:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t
AUDIO t FM t DMPORT t TV...
B ?/1 (włączony/tryb czuwania)
C POWER/ACTIVE STANDBY
Uwaga
• Pomarańczowy wskaźnik zgaśnie po upływie
30 sekund od momentu wyłączenia
telewizora. Jeśli jednak funkcja „PASS
THRU” została ustawiona na „ON” w menu
AMP, wskaźnik będzie świecił w kolorze
pomarańczowym nawet po wyłączeniu
telewizora.
D
(czujnik zdalnego sterowania)
E VOL +/–
Opis kolorów:
Zielony: stojak jest włączony.
Pomarańczowy: tylko elementy HDMI
stojaka są włączone (działa funkcja
Sterowanie przez HDMI).
Wyłączony: stojak jest wyłączony.
ciąg dalszy
15PL
Opcje odtwarzania
Indeks części i elementów sterujących urządzenia
Wyświetlacz na przednim panelu
Informacje na temat wskaźników na wyświetlaczu na przednim panelu
A Wskaźniki formatu dźwięku
Odpowiednie wskaźniki są rozświetlane
w zależności od formatu dźwięku
podawanego do stojaka.
D: Dolby Digital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: Liniowy PCM
DTS
B NIGHT (32)
Świeci się w trybie NIGHT MODE.
C SLEEP (33)
Miga, gdy jest włączona funkcja nocnego
programatora.
D HDMI (10, 12)
Świeci się, gdy są używane urządzenia
HDMI lub do stojaka podawany jest
sygnał ARC, gdy jako źródło sygnału
wyjściowego wybrano telewizor.
16PL
E COAX/OPT
Świeci się stosownie do używanego
kabla.
F TUNED
Świeci się po dostrojeniu do stacji.
G ST
Świeci się, gdy odbierany jest program
stereofoniczny.
H MUTING
Wskaźnik jest rozświetlany po
wyłączeniu dźwięku.
I Obszar wyświetlania komunikatów
W tym obszarze są wyświetlane takie
informacje, jak: poziom głośności,
wybrane źródło sygnału wejściowego,
informacje o sygnale wejściowym audio
itp.
I SOUND FIELD +/– (strona 24)
Pilot
J VOLUME +/–
K MUTING
L NIGHT
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Naciśnij go, aby uzyskać wyraźne dialogi
nawet przy niskim poziomie głośności.
Jest ona odpowiednia do odtwarzania
dźwięku nocą.
M PRESET +/– (strona 21)
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
N O RETURN
O DISPLAY
Naciśnij ten przycisk, aby przełączać
informacje wskazywane na wyświetlaczu
na przednim panelu lub wyświetlić
sygnału wejściowego (5.1 kanałów itp.),
gdy cyfrowy sygnał audio jest podawany
do stojaka.
P INPUT SELECTOR +/–
Przyciski obsługi tego stojaka
A ?/1 (włączony/tryb czuwania)
B LEVEL
Naciśnij w celu regulacji poziomu
sygnału głośnika środkowego i
subwoofera. To ustawienie dotyczy
wszystkich pól akustycznych.
C AMP MENU (strona 30)
D C, X, x, c lub
Przyciski C, X, x oraz c służą do
wybierania ustawień. Naciśnięcie
przycisku
powoduje przejście do
ustawienia.
E MENU
Służy do programowania stacji radiowej
lub nazwania zaprogramowanej stacji
(strony 20, 22).
F DIMMER
Regulacja jasności wyświetlacza na
przednim panelu. Dostępne są dwa
poziomy jasności.
G TUNING +/– (strona 20, 21)
Służy do wyboru źródła wejściowego, np.
tunera lub innego podłączonego
urządzenia.
Po każdym naciśnięciu przycisku źródło
sygnału wejściowego zmieni się
cyklicznie jak poniżej:
TV y BD y DVD y SAT/CATV
y AUDIO y FM y DMPORT y
TV …
Przyciski do obsługi podłączonych
urządzeń za pośrednictwem złącza
DMPORT
D C, X, x, c lub
E MENU
G m/M
Szybkie przewijanie płyty do tyłu lub do
przodu podczas odtwarzania.
H N (odtwarzanie)/X (pauza)/
x (zatrzymanie)
M ./>
Pomijanie rozdziałów.
N O RETURN
O DISPLAY
Regulacja ustawień wyświetlacza na
przednim panelu.
17PL
Opcje odtwarzania
INPUT SELECTOR
Wskazówka
Oglądanie telewizji
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
• Stojak nie zostanie włączony po włączeniu
telewizora, jeśli przy ostatnim wyłączeniu
telewizora dźwięk był odtwarzany z jego
głośników.
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
Odtwarzanie dźwięku z
innych urządzeń
MENU
PRESET-
INPUT SELECTOR
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
INPUT
SELECTOR
+/–
TUNING+
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
RETURN
MENU
PRESET-
1
TUNING-
Włącz telewizor i wybierz kanał.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
2
3
4
Włącz stojak.
VOLUME
Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk VOLUME +/–.
2
3
Jeśli używana jest funkcja „BRAVIA”
Sync (Sterowanie opcjami audio
zestawu)
Nie jest konieczne wykonywanie kroków 2 i
3 powyżej. Przy włączeniu telewizora
następuje jednoczesne włączenie stojaka, a
następnie automatyczna zmiana źródła
sygnału. Można także wyregulować głośność
stojaka przy użyciu telewizyjnego pilota
zdalnego sterowania. Po wyłączeniu stojaka
dźwięk jest odtwarzany z głośników
telewizora.
18PL
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
• Dźwięk może być odtwarzany z głośnika
telewizora. Wówczas należy zmniejszyć głośność
w telewizorze do minimum.
TUNING+
MUTING
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR +/– wyświetl na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „TV”.
Wskazówka
NIGHT DIMMER PRESET+
Włącz odtwarzanie na podłączonym
urządzeniu.
Włącz stojak.
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR +/– wyświetl na
wyświetlaczu przedniego panelu źródło
sygnału wejściowego.
Źródło
sygnału
wideo
Urządzenie do odtworzenia
TV
Telewizor itp. podłączony do
gniazda TV
BD
Odtwarzacz Blu-ray Disc itp.
podłączony do gniazda BD
DVD
Odtwarzacz DVD itp.
podłączony do gniazda DVD
SAT/CATV
Tuner satelitarny, tuner
telewizji kablowej itp.
podłączony do gniazda SAT/
CATV
Urządzenie do odtworzenia
AUDIO
Odtwarzacz (nagrywarka )
CD itp. podłączony do
gniazda AUDIO
FM
Radio FM odbierane przy
użyciu anteny UKF (FM)
podłączonej do gniazda FM
DMPORT
Przenośny odtwarzacz audio
itp. podłączony do gniazda
DMPORT
W przypadku urządzeń wideo należy
zmienić wejście telewizora na wejście
HDMI wybrane w kroku 3.
Szczegółowe informacje na ten temat
zawarto w instrukcji obsługi telewizora.
5
Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk VOLUME +/–.
Wskazówki
• Dźwięk może być odtwarzany z głośnika
telewizora. Wówczas należy zmniejszyć głośność
w telewizorze do minimum.
• Nawet przy odtwarzaniu w systemie Dolby True
HD, Dolby Digital Plus lub DTS HD z
podłączonym urządzeniem kompatybilnym z tymi
formatami dźwięku, stojak przyjmuje dźwięk jako
Dolby Digital lub DTS. Przy odtwarzaniu tych
formatów dźwięku o wysokiej jakości ustaw
podłączone urządzenie na odtwarzanie dźwięku w
wielokanałowym formacie PCM.
• Można odsłuchiwać dźwięk płynący z danego
urządzenia bez wyświetlania obrazów nawet
wtedy, gdy opcja „CTRL HDMI” została
przestawiona na „ON”. W tym celu należy
najpierw wyłączyć telewizor, a następnie włączyć
stojak.
Włączenie stojaka w pierwszej kolejności i
wyłączenie telewizora spowoduje odłączenie
wszystkich urządzeń podłączonych do telewizora,
ze względu na aktywną funkcję Sterowanie przez
HDMI.
Jeśli używana jest funkcja „BRAVIA”
Sync (Odtwarzanie jednym
przyciskiem)
Nie jest konieczne wykonywanie kroków od
2 do 4 powyżej. Przy włączeniu podłączonych
urządzeń następuje jednoczesne włączenie
stojaka i telewizora, a następnie
automatyczna zmiana źródła sygnału. Można
także wyregulować głośność stojaka przy
użyciu telewizyjnego pilota zdalnego
sterowania.
Wskazówka
• Stojak nie zostanie włączony po włączeniu
telewizora, jeśli przy ostatnim wyłączeniu
telewizora dźwięk był odtwarzany z jego
głośników.
Uwagi
• Przy podłączaniu wyjścia wideo adaptera
DIGITAL MEDIA PORT do wejścia wideo
telewizora ustaw opcję „CTRL HDMI” w menu
AMP stojaka na „OFF” (strona 26). Jeśli opcja
„CTRL HDMI” została przestawiona na „ON”,
obraz z urządzenia podłączonego do adaptera
DIGITAL MEDIA PORT nie będzie
wyświetlany na telewizorze.
19PL
Opcje odtwarzania
4
Źródło
sygnału
wideo
5
Programowanie stacji
radiowych
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
6
7
SUBWOOFER
LEVEL
Za pomocą przycisków X/x ustaw
żądany numer.
Naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
zostanie wyświetlony komunikat
„COMPLETE” i nastąpi zachowanie
danej stacji radiowej.
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
zostanie wyświetlony zaprogramowany
numer.
Funkcje tunera
Można zaprogramować 20 stacji FM. Przed
nastawieniem pamiętaj o maksymalnym
zmniejszeniu poziomu głośności.
Naciśnij przycisk
MENU
MENU
PRESET-
TUNING-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING+
MUTING
1
2
TUNING
+/–
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR +/– wyświetl na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „FM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego przeszukiwania.
Przeszukiwanie zatrzyma się po
dostrojeniu stacji przez zestaw. Na
wyświetlaczu na przednim panelu
zostaje wyświetlony komunikat
„TUNED” i „ST” (przy programach
nadawanych w stereo).
3
4
Naciśnij przycisk MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
na wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „MEMORY”.
20PL
8
9
Naciśnij przycisk MENU.
Powtórz czynności z punktów od 2 do
8, żeby zaprogramować pozostałe
stacje.
Żeby zmienić zaprogramowany numer
Zacznij od punktu 3.
Słuchanie niezaprogramowanych
stacji radiowych
Słuchanie radia
Najpierw zaprogramuj stacje radiowe w
pamięci stojaka (patrz “Programowanie
stacji radiowych”).
CENTER
LEVEL
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
Jeżeli program UKF jest źle odbierany
PRESET
+/–
TUNING
+/–
W razie złego odbioru programu UKF
można wybrać odbieranie monofoniczne.
Nastąpi wyłączenie efektu stereofonicznego,
lecz odbiór się poprawi.
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR +/– wyświetl na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „FM”.
Zostaje nastawiona ostatnio odebrana
stacja radiowa.
2
Za pomocą przycisku PRESET +/–
wybierz zaprogramowaną stację
radiową.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
nastawienie jednej zaprogramowanej
stacji.
3
Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk VOLUME +/–.
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
Naciśnij przycisk X/x, aby ustawić opcję
„MONO”.
Za pomocą przycisków X/x na
wyświetlaczu na przednim panelu wyświetl
opcję „FM MODE”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
•STEREO: odbiór stereofoniczny.
•MONO: odbiór monofoniczny.
4
Naciśnij przycisk
.
Wprowadzenie ustawień.
5
Naciśnij przycisk MENU.
Wskazówka
• Aby poprawić jakość odbieranego sygnału, zmień
ustawienia anteny UKF (FM) (wchodzi w skład
zestawu).
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk "/1, żeby wyłączyć stojak.
Żeby przejść do innej funkcji naciśnij
przycisk INPUT SELECTOR +/–.
21PL
Funkcje tunera
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
Użyj ręcznego lub automatycznego
nastawiania w punkcie 2.
W przypadku ręcznego nastawiania
kilkakrotnie naciśnij przycisk TUNING +/–.
W przypadku automatycznego nastawiania
naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING +/–.
Automatyczne nastawianie zostaje
przerwane po nastawieniu stacji przez stojak.
Aby zatrzymać ręcznie automatyczne
nastawianie w jego trakcie, naciśnij przycisk
TUNING +/–.
Wprowadzenie nieprawidłowego
znaku
Nadawanie nazw
zaprogramowanym
stacjom radiowym
Można wprowadzać nazwy dla
zaprogramowanych stacji radiowych. Te
nazwy (np. „XYZ”) są widoczne na
wyświetlaczu na przednim panelu po
wybraniu danej stacji.
Należy pamiętać, że dla każdej
zaprogramowanej stacji radiowej można
wprowadzić tylko jedną nazwę.
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR +/– wyświetl na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „FM”.
Zostaje nastawiona ostatnio odebrana
stacja radiowa.
2
3
4
7
Za pomocą przycisku PRESET +/–
wybierz zaprogramowaną stację
radiową, dla której ma zostać
utworzona nazwa.
Naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
zostanie wyświetlony komunikat
„COMPLETE” i nastąpi zachowanie
nazwy stacji radiowej.
8
Uwaga
• Nie można wprowadzić nazwy zaprogramowanej
stacji radiowej, która jest odbierana w systemie
Radio Data System (RDS) (strona 23).
1
Za pomocą przycisków C/c wybierz
znak do zmiany (będzie migać), a
następnie wybierz żądany znak za
pomocą przycisków X/x.
Naciśnij przycisk MENU.
Wskazówka
• Częstotliwość można sprawdzić na wyświetlaczu
na przednim panelu przez kilkakrotne naciśnięcie
przycisku DISPLAY.
Wyświetlanie nazwy lub
częstotliwości stacji radiowej na
wyświetlaczu na przednim panelu
Po ustawieniu stojaka na opcję „FM” można
sprawdzić częstotliwość na wyświetlaczu na
przednim panelu.
Naciśnij przycisk MENU.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
na wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „NAME IN”.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
na wyświetlaczu na przednim panelu
następuje zamiana wyświetlania nazwy stacji
i częstotliwości.
Wskazówki
5
6
Naciśnij przycisk
.
Utwórz nazwę za pomocą przycisków
C/X/x/c.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać znak,
a następnie przycisk c, żeby przesunąć
kursor do następnej pozycji.
W nazwie stacji radiowej można
wprowadzać litery, cyfry i inne symbole.
22PL
• Nazwa stacji radiowej jest wyświetlana, jeżeli
wprowadzono nazwę dla zaprogramowanej stacji.
• Częstotliwość na wyświetlaczu na przednim
panelu zostaje przełączona na nazwę stacji po
upływie kilku sekund.
Używanie systemu
Radio Data System
(RDS)
Funkcje tunera
Czym jest system Radio Data
System (RDS)?
System Radio Data System (RDS) to usługa
nadawcza, pozwalająca stacjom radiowym
wysyłać dodatkowe informacje razem ze
zwykłym sygnałem programu. Ten tuner
zapewnia wygodne funkcje systemu RDS,
takie jak wyświetlanie nazwy stacji
radiowej.*
* Nie wszystkie stacje UKF (FM) dostarczają
usługę RDS oraz nie wszystkie zapewniają usługi
tego samego rodzaju. Jeżeli nie znasz systemu
RDS, skontaktuj się z lokalnymi stacjami
radiowymi, które mogą przekazać informacje na
temat usług RDS na danym obszarze.
Odbieranie transmisji RDS
Wybierz stację.
Po nastawieniu stacji radiowej, nadającej w
systemie RDS, częstotliwość na wyświetlaczu
na przednim panelu zostaje przełączona na
nazwę stacji.*
* Jeżeli transmisja RDS nie zostaje odebrana, na
wyświetlaczu na przednim panelu nie zostanie
wyświetlona nazwa stacji radiowej, jeśli nie
została ona ustawiona ręcznie.
Uwaga
• System RDS może nie działać prawidłowo, jeżeli
nastawiona stacja nie nadaje prawidłowo sygnału
RDS lub sygnał ma słabe natężenie.
Wskazówka
• Po wyświetleniu nazwy stacji radiowej
częstotliwość można zmieniać przez kilkakrotne
naciśnięcie przycisku DISPLAY.
23PL
Dostępne pola akustyczne
Funkcja dźwięku przestrzennego
Odtwarzanie dźwięku
przestrzennego
Wybór pola akustycznego
Ten stojak umożliwia generowanie
wielokanałowego dźwięku przestrzennego.
Można wybrać jedno z wstępnie
zaprogramowanych i zoptymalizowanych pól
akustycznych stojaka.
Pole
akustyczne
STANDARD* Współpracuje z wieloma
różnymi źródłami
MOVIE*
Odtwarzanie potężnych i
realistycznych dźwięków razem z
wyraźnymi dialogami.
DRAMA*
Dostosowane do seriali
telewizyjnych.
NEWS*
Wyraźne odtwarzanie głosów
lektorów.
SPORTS*
Wyraźne odtwarzanie
komentarza w trakcie gry z
realistycznymi odgłosami
przestrzennymi, takimi jak
wiwaty itp.
GAME*
Odtwarzanie potężnych i
realistycznych dźwięków,
dostosowane do grania w gry
wideo.
MUSIC*
Dostosowane do odtwarzania
muzyki z towarzyszącym
obrazem, na przykład
programów muzycznych lub płyt
Blu-ray Disc/DVD.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
2CH STEREO Dostosowane do płyt CD z
muzyką.
MUTING
VOLUME
Skutek
SOUND FIELD
P.AUDIO**
SOUND
FIELD +/–
Naciśnij przycisk SOUND FIELD +/–.
Informacje o bieżącym polu akustycznym są
widoczne na wyświetlaczu na przednim
panelu.
Dostosowane do przenośnych
źródeł dźwięku lub innego,
skompresowanego dźwięku.
* Te pola akustyczne są niedostępne, kiedy
wybrano opcję „DMPORT” poprzez naciśnięcie
przycisku INPUT SELECTOR.
** Opcja „P.AUDIO” jest widoczna tylko wtedy,
gdy wybrano funkcję „DMPORT” lub
„AUDIO”.
Wskazówki
Każde naciśnięcie przycisku SOUND
FIELD +/– powoduje zmianę wyglądu
wyświetlacza według poniższego schematu:
STANDARD y MOVIE y DRAMA
y NEWS y SPORTS y GAME y
MUSIC y 2CH STEREO y P.AUDIO
y STANDARD …
24PL
• Dla każdego źródła sygnału wejściowego można
wybrać inne pole akustyczne.
• Ustawienie domyślne pola akustycznego dla
źródła „DMPORT” to „P.AUDIO”, a dla innych
źródeł to „STANDARD”.
• Naciśnięcie przycisku THEATRE na pilocie
odbiornika TV firmy Sony, gdy opcja „CTRL
HDMI” jest ustawiona na „ON”, spowoduje
zmianę pola akustycznego na „MOVIE” (z
wyjątkiem niektórych telewizorów firmy Sony).
Uwaga
Funkcje „BRAVIA” Sync
Czym jest funkcja
„BRAVIA” Sync?
Funkcja „BRAVIA” Sync jest zgodna z
telewizorami firmy Sony, odtwarzaczami płyt
Blu-ray Disc/DVD, wzmacniaczami AV
firmy Sony itp. z funkcją Sterowanie przez
HDMI.
Przygotowanie do
używania funkcji
„BRAVIA” Sync
Aby korzystać z funkcji „BRAVIA” Sync,
należy włączyć funkcję Sterowanie przez
HDMI dla stojaka i podłączonych urządzeń.
Przy podłączeniu telewizora firmy Sony z
funkcją Sterowanie przez HDMI, można
jednocześnie konfigurować funkcje
Sterowanie przez HDMI stojaka i
podłączonych urządzeń przez ustawienie
funkcji Sterowanie przez HDMI na
telewizorze.
INPUT SELECTOR
Funkcja CONTROL FOR HDMI to
standard funkcji wzajemnej kontroli
wykorzystywany przez CEC (Consumer
Electronics Control) dla HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie
pracuje poprawnie w następujących
sytuacjach:
• Przy podłączaniu stojaka do urządzenia,
które nie posiada funkcji Sterowanie przez
HDMI.
• Przy podłączeniu stojaka i urządzeń w inny
sposób niż za pomocą złącza HDMI.
• Przy podłączaniu stojaka do posiadającego
funkcję Sterowanie przez HDMI
urządzenia firmy innej niż Sony.
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
MENU
Upewnij się, że stojak podłączono do
telewizora i podłączonych urządzeń za
pomocą kabli HDMI (nie wchodzą w
skład zestawu).
Włącz stojak, telewizor i podłączone
podzespoły.
Wybierz wejście stojaka i wejście HDMI
telewizora (SAT/CATV, DVD, BD), aby
wyświetlić obraz z podłączonego
urządzenia.
Zalecamy podłączanie tego stojaka do
produktów z funkcją „BRAVIA” Sync.
ciąg dalszy
25PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
Dzięki podłączeniu urządzeń firmy Sony
kompatybilnych z funkcją „BRAVIA” Sync
za pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w
skład zestawu) można uprościć obsługę w
sposób opisany poniżej:
• Odtwarzanie jednym przyciskiem
(strona 27)
• Sterowanie opcjami audio zestawu
(strona 27)
• Wyłączanie zestawu (strona 28)
• W zależności od podłączonego urządzenia
funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
danego urządzenia.
4
Wyświetl listę źródeł HDMI na ekranie
menu telewizora, a następnie włącz
funkcję Sterowanie przez HDMI dla
podłączonych urządzeń.
Następuje jednoczesne włączenie funkcji
Sterowanie przez HDMI stojaka i
podłączonych urządzeń.
Po zakończeniu ustawiania na
wyświetlaczu na przednim panelu jest
wyświetlany komunikat
„COMPLETE”.
Uwaga
• Szczegółowe informacje na temat
konfiguracji telewizora i podłączonych
urządzeń są dostępne w instrukcji obsługi
dołączonej do danego urządzenia.
4
5
W razie dodania lub ponownego
podłączenia urządzenia
Ponownie wykonaj czynności z sekcji
„Przygotowanie do używania funkcji
„BRAVIA” Sync” i „Jeżeli po wykonaniu
powyższych czynności nie zostaje
wyświetlony komunikat „COMPLETE””.
Uwagi
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
• Domyślnym ustawieniem jest włączenie („ON”)
funkcji Sterowanie przez HDMI stojaka.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „CTRL HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Wyłączanie funkcji Sterowanie
przez HDMI
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję „ON”.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone. Funkcja
Sterowanie przez HDMI zostaje
włączona.
6
Szczegółowe informacje na temat
podłączonego urządzenia są dostępne w
instrukcji obsługi dołączonej do danego
urządzenia.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
stojaka i podłączonego urządzenia
oddzielnie.
3
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
podłączonego urządzenia.
• Jeżeli funkcja Sterowanie przez HDMI dla
podłączonego urządzenia nie może zostać
ustawiona jednocześnie przez ustawienie funkcji
„CONTROL FOR HDMI” telewizora, ustaw
funkcję Sterowanie przez HDMI za pomocą
menu podłączonego urządzenia.
• Szczegółowe informacje na temat konfiguracji
telewizora i podłączonych urządzeń są dostępne w
instrukcji obsługi dołączonej do danego
urządzenia.
Jeżeli po wykonaniu powyższych
czynności nie zostaje wyświetlony
komunikat „COMPLETE”
1
2
7
Wskazówka
Funkcję Sterowanie przez HDMI należy
wyłączyć przy podłączeniu urządzeń, które
nie są kompatybilne z funkcją „BRAVIA”
Sync, nie posiadają gniazd HDMI itp.
INPUT SELECTOR
Wybierz wejście stojaka podłączone do
urządzenia, które ma korzystać z
funkcji Sterowanie przez HDMI (SAT/
CATV, DVD, BD).
CENTER
DISPLAY
RETURN
1
26PL
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Naciśnij przycisk AMP MENU.
2
3
4
5
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
INPUT SELECTOR
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję „CTRL HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję „OFF”.
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
(Odtwarzanie jednym przyciskiem)
Włącz odtwarzanie na podłączonym
urządzeniu.
Telewizor zostanie automatycznie włączony i
przełączony na odpowiednie wejście HDMI.
Wskazówka
• Nawet jeżeli stojak jest wyłączony (aktywny tryb
czuwania), sygnał HDMI będzie wysyłany z
podłączonego urządzenia do złącza telewizora za
pomocą połączenia HDMI. Można odtwarzać
obraz i dźwięk z urządzenia za pomocą
telewizora.
Dźwięk jest odtwarzany z głośników stojaka.
Po wyłączeniu stojaka dźwięk jest
przełączany na głośniki telewizora.
Uwagi
• Po włączeniu telewizora przed włączeniem
stojaka dźwięk telewizora nie będzie przez chwilę
odtwarzany.
• W zależności od telewizora, podczas regulacji
głośności stojaka przy użyciu pilota telewizora na
ekranie telewizora może pojawić się wskazanie
poziomu głośności, analogicznie jak podczas
regulacji głośności telewizora. W takim
przypadku może się różnić poziom głośności
wyświetlany na ekranie telewizora i na przednim
panelu stojaka.
Używanie funkcji ograniczenia
głośności
Uwaga
• W zależności od telewizora uruchomienie
zawartości może nie być przekazywane.
Odtwarzanie dźwięku
telewizyjnego poprzez
stojak
(Sterowanie opcjami audio zestawu)
Dzięki prostej operacji można odtwarzać
dźwięk z telewizora za pośrednictwem
stojaka. Za pomocą pilota telewizora można
także wyregulować poziom głośności i
wyłączyć dźwięki stojaka. Szczegółowe
informacje na ten temat zawarto w instrukcji
obsługi telewizora.
Kiedy funkcja Sterowanie opcjami audio
zestawu jest włączona i następuje
automatyczna zmiana metody odtwarzania z
głośnika telewizora na głośnik stojaka, może
zostać wyemitowany głośny dźwięk (w
zależności od poziomu głośności stojaka).
Można temu zapobiec przez ograniczenie
poziomu głośności.
1
2
3
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „VOL LIMIT”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
ciąg dalszy
27PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
Odtwarzanie płyt Bluray Disc/DVD
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć stojak.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany poziom ograniczenia głośności.
Poziom ograniczenia głośności ulega
zmianom w następujący sposób:
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
5
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Uwagi
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, kiedy
włączono funkcję Sterowanie przez HDMI.
• Ta funkcja nie jest dostępna, kiedy zostaje
zmieniona metoda odtwarzania z głośników
stojaka na głośnik telewizora.
Wskazówki
Używanie funkcji
oszczędzania energii
(HDMI PASS THRU)
Jeśli do stojaka podłączono telewizor
kompatybilny z funkcją „BRAVIA” Sync,
wyłączenie telewizora spowoduje
zatrzymanie przesyłania sygnału HDMI, a
także zmniejszenie zużycia energii.
Domyślne ustawienie tej funkcji to
„AUTO”.
Uwaga
• Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy funkcję
„CTRL HDMI” ustawiono na „ON”.
• Zaleca się ustawienie poziomu ograniczenia
głośności trochę niżej od zazwyczaj
wykorzystywanego poziomu głośności.
• Niezależnie od ustawionego poziomu
ograniczenia głośności można używać przycisków
VOL +/– stojaka i przycisków VOLUME +/–
pilota.
• Jeżeli poziom ograniczenia głośności nie będzie
wykorzystywany, wybierz opcję „MAX”.
Wyłączanie stojaka,
telewizora i
podłączonych
urządzeń
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
Uwaga
• W zależności od stanu podłączone urządzenia
mogą nie zostać wyłączone. Szczegółowe
informacje na ten temat zawarto w instrukcji
obsługi podłączonych urządzeń.
28PL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
(Wyłączanie zestawu)
Przy wyłączaniu telewizora za pomocą
przycisku POWER telewizyjnego pilota
zdalnego sterowania następuje
automatyczne wyłączenie stojaka i
podłączonych urządzeń.
SUBWOOFER
LEVEL
4
MENU
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję „PASS THRU”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• AUTO:Gdy stojak jest w trybie
czuwania i zostanie włączony
telewizor, stojak będzie
przekazywał sygnały HDMI na
swoim gnieździe wyjściowym
HDMI. Zalecamy użycie tego
ustawienia, jeśli telewizor jest
zgodny z funkcją „BRAVIA”
Sync. W porównaniu do
ustawienia „ON” to ustawienie
umożliwia zaoszczędzenie
energii w trybie czuwania.
• ON:
Gdy stojak jest w trybie
czuwania, sygnały HDMI są
stale przekazywane na jego
gniazdo wyjściowe HDMI.
Wskaźnik POWER/ACTIVE
STANDBY na przednim
panelu świeci się na
pomarańczowo.
Uwaga
5
4
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „ARC”, po czym naciśnij przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję „OFF”.
• ON: Funkcja ARC jest włączona.
• OFF: Funkcja ARC jest wyłączona.
5
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Uwaga
• Funkcja ARC i jej ustawienie są niedostępne, gdy
funkcję „CTRL HDMI” ustawiono na „OFF”.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Wyłączanie funkcji
Audio Return Channel
Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją Audio
Return Channel (ARC), połączenie kablowe
HDMI umożliwia także wysłanie cyfrowego
sygnału audio z telewizora. Aby odtwarzać
dźwięk z telewizora, nie trzeba wykonywać
dodatkowego podłączenia sygnału audio.
Jeśli funkcja ARC nie będzie używana,
należy podłączyć stojak i telewizor za
pomocą cyfrowego przewodu optycznego i
ustawić opcję „ARC” z menu AMP na
„OFF”.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
MENU
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
29PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
• Po wybraniu opcji „AUTO” wyświetlenie
obrazu i odtworzenie dźwięku na telewizorze
może potrwać dłużej niż w przypadku
wybrania opcji „ON”.
3
Ustawienia zaawansowane
SET
HDMI*
Ustawienia w menu
wzmacniacza
Używanie menu AMP
Przycisk AMP MENU na pilocie umożliwia
ustawienie następujących opcji.
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
SYSTEM
AMP MENU
LEVEL
AUDIO
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
–6, –5, … 0,
… +5, +6
DISPLAY
ON
OFF
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
AUTO
STBY
ON
OFF
MAX
STD
OFF
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
A/V SYNC
ON
OFF
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
NIGHT
MODE
ON
OFF
INPUT
MODE
AUTO
OPT
* Patrz „Funkcje „BRAVIA” Sync” (strona 25).
** To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy
funkcję „CTRL HDMI” ustawiono na „ON”.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
RETURN
1
2
3
30PL
ON
OFF
CNT
LEVEL
AUDIO
DRC
TONE
CTRL
HDMI
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Naciśnij przycisk AMP MENU, aby
włączyć menu AMP.
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz pozycję i ustawienie.
Naciśnij przycisk AMP MENU, aby
wyłączyć menu AMP.
Wskazówka
3
• OFF: brak kompresji zakresu
dynamiki.
• STD: odtwarzanie ścieżki
dźwiękowej z oryginalnym
zakresem dynamiki.
• MAX: całkowita kompresja zakresu
dynamiki.
• Ustawienia te zostaną zachowane nawet po
odłączeniu przewodu zasilania.
Na następnych stronach podano szczegóły
każdego ustawienia.
Ustawienie poziomu głośnika (CNT
LEVEL, SW LEVEL)
Można wyregulować poziom i ustawić balans
głośnika środkowego i subwoofera.
1
Wybierz opcję „CNT LEVEL” lub „SW
LEVEL”, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Dostosowanie poziomu tonów
niskich i wysokich (BASS, TREBLE)
Można w łatwy sposób dostosować poziom
tonów niskich i wysokich.
1
2
• CNT LEVEL: Regulacja poziomu
sygnału głośnika
środkowego.
• SW LEVEL: Można dostosować
poziom subwoofera.
3
Wybierz żądany parametr.
Zawęża zakres dynamiki ścieżki dźwiękowej.
Funkcja ta jest użyteczna podczas oglądania
filmów przy niskim poziomie głośności.
Funkcja AUDIO DRC działa tylko dla
źródeł Dolby Digital.
1
2
Wybierz opcję „LEVEL” w menu AMP, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz opcję „AUDIO DRC”, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz opcję „BASS” lub „TREBLE”, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
• BASS:
Można dostosować poziom
tonów niskich.
• TREBLE: Można dostosować poziom
tonów wysokich.
3
Wartość parametrów „CNT LEVEL” i
„SW LEVEL” można ustawiać w
zakresie od „–6” do „+6” w krokach co 1.
Domyślne ustawienie tej funkcji to „0”.
Odtwarzanie dźwięku
Dolby Digital przy niskim poziomie
głośności (AUDIO DRC)
Wybierz opcję „TONE” w menu AMP, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz żądany parametr.
Wartość parametru można ustawiać w
zakresie od „–6” do „+6” w krokach co 1.
Domyślne ustawienie tej funkcji to „0”.
Regulacja rozbieżności między
dźwiękiem a obrazem (A/V SYNC)
Jeśli obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane,
można wyregulować występujące między
nimi opóźnienie.
1
2
3
Wybierz opcję „AUDIO” w menu AMP, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz opcję „A/V SYNC”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz ustawienie.
• OFF: Brak ustawień.
• ON: Umożliwia regulację rozbieżności
między obrazem a dźwiękiem.
ciąg dalszy
31PL
Ustawienia zaawansowane
2
Wybierz opcję „LEVEL” w menu AMP, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz ustawienie.
Uwagi
• Idealna regulacja rozbieżności między obrazem a
dźwiękiem przy użyciu tej funkcji może być
niemożliwa.
• Ta funkcja jest przydatna tylko w przypadku
sygnału wejściowego Dolby Digital, DTS i
liniowego PCM (2-kanałowego),
doprowadzonego za pomocą cyfrowego
przewodu koncentrycznego, cyfrowego przewodu
optycznego lub kabla HDMI.
1
2
3
Wybierz opcję „AUDIO” w menu AMP, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz opcję „NIGHT MODE”, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz ustawienie.
• ON: funkcja „NIGHT MODE” jest
włączona.
• OFF: funkcja jest wyłączona.
Wskazówka
Odtwarzanie dźwięku
multipleksowego (DUAL MONO)
• Można słuchać dźwięków w systemie Dolby
Digital przy niskim poziomie głośności dzięki
użyciu funkcji AUDIO DRC (strona 31).
Jeśli stojak odbiera sygnał multipleksowy w
formacie AC-3, możliwe jest odtwarzanie
dźwięku multipleksowego.
Ustawienie dźwięku z tunera
satelitarnego (INPUT MODE)
Uwaga
• Aby odbierać sygnał w formacie AC-3, należy
podłączyć cyfrowy tuner satelitarny do stojaka za
pomocą kabla optycznego lub koncentrycznego, a
następnie ustawić tryb sygnału cyfrowego tunera
na AC-3.
1
2
3
Wybierz opcję „AUDIO” w menu AMP, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz opcję „DUAL MONO”, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz ustawienie.
odtwarzanie tylko kanału
głównego.
• SUB:
odtwarzanie tylko kanału
podrzędnego.
• MAIN/SUB: główny sygnał audio jest
odtwarzany z lewego
głośnika, a podrzędny
sygnał audio jest
odtwarzany z prawego
głośnika.
Gdy dźwięk wielokanałowy nie jest
odtwarzany nawet po podłączeniu stojaka i
tunera telewizji satelitarnej przy użyciu kabla
HDMI, można podłączyć cyfrowy przewód
optyczny.
1
2
3
Funkcja ta umożliwia odtwarzanie efektów
specjalnych i wyraźnych dialogów nawet przy
niskim poziomie głośności.
32PL
Wybierz opcję „INPUT MODE”, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz opcję „OPT”.
• AUTO:wysłanie sygnału dźwiękowego
z gniazda wejściowego HDMI
SAT/CATV.
• OPT: wysłanie sygnału z gniazda
SAT/CATV OPT.
• MAIN:
Odtwarzanie dźwięku przy niskim
poziomie głośności (NIGHT MODE)
Wybierz opcję „AUDIO” w menu AMP, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Zmiana jasności wyświetlacza na
przednim panelu (DIMMER)
Można wybrać jeden z dwóch poziomów
jasności wyświetlacza na przednim panelu.
1
2
Wybierz opcję „SYSTEM” w menu AMP,
a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz opcję „DIMMER”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
3
Wybierz ustawienie.
3
• ON: ciemny.
• OFF: jasny.
Wyświetlacz minut (pozostałego czasu)
ulega następującym zmianom:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
Zmiana ustawienia wyświetlacza
(DISPLAY)
Można zmienić sposób działania
wyświetlacza na przednim panelu.
1
2
Wybierz opcję „DISPLAY”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz ustawienie.
• ON: Wyświetlacz pozostaje włączony.
• OFF: Po włączeniu stojaka wyświetlacz
włącza się na kilka sekund.
Wskazówka
• Wyświetlacz wskazuje rodzaj sygnału
wejściowego (tylko wejście cyfrowe) po
naciśnięciu przycisku DISPLAY, nawet
wtedy, gdy opcję „DISPLAY” ustawiono
na „OFF”.
Uwaga
• Wyświetlacz pozostaje włączony przez cały czas,
gdy jest włączona funkcja wyciszenia lub ochrony,
nawet po ustawieniu opcji „DISPLAY” na
„OFF”.
Korzystanie z funkcji nocnego
programatora (SLEEP)
Uwaga
• Ta funkcja dotyczy tylko tego stojaka, a nie
podłączonego telewizora czy innych urządzeń.
Funkcja automatycznego trybu
czuwania (AUTO STBY)
Można obniżyć pobór mocy. Stojak przełączy
się automatycznie w tryb czuwania, gdy nie
będzie obsługiwany przez około 30 minut i
nie będzie otrzymywać sygnału wejściowego.
Domyślne ustawienie tej funkcji to „ON”.
1
2
3
Wybierz opcję „SYSTEM” w menu AMP,
a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz opcję „AUTO STBY”, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz ustawienie.
• ON: Funkcja „AUTO STBY” jest
włączona.
• OFF: Funkcja jest wyłączona.
Uwaga
• Gdy stojak zostanie wyłączony funkcją AUTO
STBY, może nie zostać włączony automatycznie
przy następnym włączeniu telewizora.
Stojak można zaprogramować tak, by
wyłączał się o ustawionej godzinie, dzięki
czemu można spokojnie zasnąć przy
dźwiękach muzyki. Czas można ustawiać w
odstępach 10-minutowych.
1
2
Wybierz opcję „SYSTEM” w menu AMP,
a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz opcję „SLEEP”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
33PL
Ustawienia zaawansowane
3
Wybierz opcję „SYSTEM” w menu AMP,
a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybierz żądany czas.
DŹWIĘK
Informacje dodatkowe
Wykrywanie i
usuwanie usterek
Jeśli podczas użytkowania stojaka wystąpią
problemy, przed przekazaniem go do serwisu
należy skorzystać z poniższych informacji
dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie
można usunąć problemu, należy
skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.
ZASILANIE
Brak zasilania.
• Sprawdź, czy przewód zasilający jest
dobrze podłączony.
Stojak nie jest włączany w momencie
włączenia telewizora.
• Sprawdź ustawienia głośnika telewizora.
Ustawienia głośnika telewizora
kontrolują sposób automatycznego
włączania stojaka z telewizorem.
• Stojak nie zostanie włączony po
włączeniu telewizora, jeśli przy ostatnim
wyłączeniu telewizora dźwięk był
odtwarzany z jego głośników.
Funkcja Wyłączanie zestawu nie działa.
• Zmień ustawienia telewizora, żeby
automatycznie wyłączać podłączone
urządzenia w momencie wyłączenia
telewizora. Szczegółowe informacje na
ten temat zawarto w instrukcji obsługi
telewizora.
Stojak zostanie wyłączony w momencie
wyłączenia telewizora.
• Jeśli włączono funkcje Sterowanie przez
HDMI i Wyłączanie zestawu, a stojak
został wyłączony automatycznie razem z
telewizorem.
Stojak jest wyłączany automatycznie.
• Działa funkcja automatycznego trybu
czuwania AUTO STBY (strona 33).
34PL
Dźwięk Dolby Digital lub wielokanałowy
dźwięk DTS nie są odtwarzane.
• Sprawdź, czy płyta DVD, Blu-ray Disc
itp. jest nagrana w formacie Dolby
Digital lub DTS.
• Podłączając odtwarzacz płyt DVD, Bluray Disc itp. do wejść cyfrowych stojaka,
sprawdź to ustawienie audio (parametry
wyjścia audio) podłączonego urządzenia.
Nie można uzyskać efektu dźwięku
przestrzennego.
• W zależności od sygnału cyfrowego,
przetwarzanie dźwięku przestrzennego
może nie działać (strona 24). Naciśnij
przycisk DISPLAY, aby wyświetlić
format dźwięku na wyświetlaczu na
przednim panelu. Jeśli na wyświetlaczu
na przednim panelu wskazywane są
symbole „2.0ch” lub „1.0ch”, jest to
sygnał stereofoniczny lub monofoniczny
(nie jest to dźwięk wielokanałowy). Jeśli
wskazywany jest symbol „5.1ch” itp., jest
to dźwięk wielokanałowy, ale siła efektu
dźwięku przestrzennego zależy od
programu lub płyty.
Brak odtwarzania dźwięku z telewizora przez
stojak.
• Sprawdź podłączenie cyfrowego
przewodu optycznego lub przewodu
audio, który jest podłączony do stojaka i
telewizora (strona 10).
• Sprawdź wyjście audio telewizora.
• Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją
ARC, ustaw opcje „CTRL HDMI” i
„ARC” na „ON”.
Odtwarzanie dźwięków przez głośniki stojaka
i telewizora.
• Jeżeli funkcja Sterowanie przez HDMI
została wyłączona lub wybrane
urządzenie jest niekompatybilne z
funkcją Sterowanie przez HDMI, wyłącz
dźwięk stojaka lub telewizora.
Opóźnienie dźwięku w stosunku do obrazu
telewizyjnego.
• Jeżeli opcja „A/V SYNC” jest ustawiona
na „ON”, wybierz dla niej ustawienie
„OFF”.
Przy zmianie metody odtwarzania z głośników
telewizora na głośniki stojaka następuje
obniżenie poziomu głośności.
• Działa funkcja ograniczenia głośności.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w rozdziale „Używanie
funkcji ograniczenia głośności”
(strona 27).
Brak dźwięku z urządzenia podłączonego do
stołu lub dźwięk z takiego urządzenia jest
bardzo cichy.
Dźwięk jest przerywany lub słychać szum.
• Patrz rozdział „Formaty obsługiwane
przez stojak” (strona 37).
OBRAZ
Telewizor nie wyświetla obrazu.
• Sprawdź, czy stojak i telewizor są
podłączone poprawnie.
• Sprawdź, czy telewizor został ustawiony
prawidłowo.
• Wybierz odpowiedni tryb wejścia
telewizora.
• Sprawdź, czy nie podłączono odwrotnie
gniazd HDMI IN i HDMI OUT.
• Sprawdź, czy przewody są dobrze
umieszczone w gniazdach urządzenia i
stojaka (strony 10, 12, 13).
• W wypadku niektórych telewizorów i
urządzeń wideo wyświetlanie obrazów
3D może nie być możliwe. Zapoznaj się z
formatami obrazów 3D obsługiwanymi
przez system (strona 37).
Gdy stojak znajduje się w trybie oczekiwania,
telewizor nie będzie wyświetlać obrazu ani
odtwarzać dźwięku.
• Gdy stojak znajduje się w trybie
oczekiwania, aktywne będzie to źródło
obrazu oraz dźwięku, które wybrano
jako ostatnie przed wyłączeniem stojaka.
Jeśli chcesz włączyć odtwarzanie na
innym urządzeniu, niż wybrane ostatnio
urządzenie HDMI, włącz odtwarzanie za
pomocą funkcji Odtwarzanie jednym
przyciskiem lub włącz stojak w celu
wybrania żądanego źródła sygnału
HDMI.
• Jeśli do stojaka zostaną podłączone
urządzenia, które nie są zgodne z funkcją
„BRAVIA” Sync, należy upewnić się, że
funkcja „PASS THRU” w menu AMP
została przestawiona na „ON”
(strona 28).
• Opcja „CTRL HDMI” jest ustawiona na
„OFF”.
Pilot nie działa
• Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania
na stojaku.
• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące
się między pilotem i stojakiem.
• Wymień baterie w pilocie na nowe, jeśli
są wyczerpane.
• Sprawdź, czy wybrano prawidłowe
urządzenie na pilocie.
INNE
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa
poprawnie.
• Sprawdź połączenie HDMI (strony 10,
12).
• Skonfiguruj funkcję Sterowanie przez
HDMI w telewizorze (strona 25).
ciąg dalszy
35PL
Informacje dodatkowe
• Naciśnij przycisk VOLUME + i sprawdź
poziom głośności.
• Naciśnij przycisk MUTING lub
VOLUME +, aby anulować wyciszenie.
• Sprawdź, czy wybrano prawidłowo
źródło sygnału.
• Sprawdź, czy wszystkie kable i przewody
stojaka oraz podłączonych urządzeń są
dobrze umieszczone w gniazdach.
• Sprawdź ustawienia HDMI
podłączonych urządzeń.
Telewizor nie wyświetla obrazu 3D.
• Upewnij się, że podłączone urządzenie
jest zgodne z funkcją „BRAVIA” Sync.
• Sprawdź ustawienia funkcji Sterowanie
przez HDMI dla podłączonego
urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi podłączonego urządzenia.
• W razie zmiany złącza HDMI, podłącz/
odłącz przewód zasilania, a w razie awarii
zasilania powtórz procedury opisane w
rozdziale „Funkcje „BRAVIA” Sync”
(strona 25).
• Po podłączeniu lub odłączeniu przewodu
zasilania odczekaj 15 sekund przed
przystąpieniem do obsługi stojaka.
• Jeśli wyjście audio urządzenia wideo
zostanie podłączone do stojaka przy
użyciu kabla innego niż HDMI, dźwięk
może nie być odtwarzany ze względu na
funkcję „BRAVIA” Sync. W takim
przypadku ustaw opcję „CTRL HDMI”
na „OFF” (strona 26) lub podłącz wyjście
audio bezpośrednio do telewizora
zamiast do stojaka.
2
Naciśnij jednocześnie przyciski INPUT
SELECTOR, VOL – i ?/1.
Pojawi się komunikat „COLD RESET”
i stojak zostanie zresetowany. Zostaną
przywrócone ustawienia fabryczne menu
AMP, pola akustycznego itp.
Dane techniczne
Naprzemienne wyświetlanie komunikatów
„PROTECTOR” i „PUSH POWER” na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć stojak,
a po zniknięciu komunikatu „STANDBY”
sprawdź, czy:
• otwory wentylacyjne stojaka nie są
zablokowane.
Po sprawdzeniu powyższego elementu i
naprawieniu wszelkich problemów włącz
stojak. Jeśli nie można znaleźć przyczyny
problemu, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.
Jeśli stojak nadal nie działa
prawidłowo po wykonaniu
powyższych czynności, zresetuj go w
następujący sposób:
Użyj przycisków na stojaku do obsługi.
1
Wymiary:
mm (ok.)
Wymiary
wewnętrzne: mm
(ok.)
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć
zasilanie.
Ciężar: kg
36PL
A
1 000
B
405
C
550
D
161
E
161
F
902
G
346
H
367
34
Formaty obsługiwane przez stojak
Stojak obsługuje następujące cyfrowe
formaty wejścia.
Format
Obsługiwany/
nieobsługiwany
Dolby Digital
a
DTS
a
Liniowy PCM
2-kan.*
a
Liniowy PCM
7.1-kan. 48k* (tylko
przez HDMI)
a
Liniowy PCM
7.1-kan. 96k
×
Dolby Digital Plus
×
Sekcja tunera
System
cyfrowy syntezator z
blokadą kwarcową PLL
Sekcja tunera radiowego
Zakres regulacji
87,5 – 108,0 MHz
(co 50 kHz)
Antena
Antena UKF (FM)
Zaciski anteny
75 omów, bez
zbalansowania
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja HDMI
×
DTS-HD
×
* Wejście sygnału liniowego PCM obsługuje
częstotliwości próbkowania o wartości
maksymalnej 48 kHz.
Sekcja wzmacniacza
Znamionowa moc wyjściowa
Tryb stereofoniczny
75 W + 75 W, 4 omy,
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne mniej niż
1%
Wzorcowa moc wyjściowa
Tryb przestrzenny
(na kanał)
Głośniki przednie:
100 W + 100 W, 4 omy
Subwoofer: 130 W,
3 omy, 100 Hz
Wejścia (analogowe)
AUDIO
Czułość: 550 mV
Impedancja:
30 kiloomów
Wejścia (cyfrowe)
TV, SAT/CATV
Optyczne
DVD
Koncentryczne
ciąg dalszy
37PL
Informacje dodatkowe
Dolby True HD
HDMITM
BD, DVD, SAT/CATV;
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Deep Colour: 30-bitowe/
36-bitowe
Wejścia/wyjscia wideo (3D)
BD, DVD, SAT/CATV;
1280 × 720p@59,94/60 Hz
ramka
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
ramka
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
sąsiadująco (połowa)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
sąsiadująco (połowa)
1280 × 720p@50 Hz
ramka
1920 × 1080i@50 Hz
ramka
1920 × 1080i@50 Hz
sąsiadująco (połowa)
1920 × 1080p@50 Hz
sąsiadująco (połowa)
1920 × 1080p@24 Hz
ramka
Deep Colour: 30-bitowe/
36-bitowe
Wejścia audio
BD, DVD, SAT/CATV:
Liniowy PCM 7.1-kan./
Dolby Digital/DTS
Złącze
Wejścia/wyjścia wideo
Głośniki
Głośnik przedni
Rodzaj obudowy
Głośnik
Pełnozakresowe typu
bass reflex
65 mm, typu stożkowego
Subwoofer
Rodzaj obudowy
Głośnik
Subwoofer, typu bass
reflex
100 mm × 150 mm, typu
stożkowego
Parametry ogólne
Wymagania dotyczące zasilania
220 – 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii
Włączone: 80 W
Aktywny stan czuwania (pobór mocy
wzrasta, gdy funkcja HDMI jest aktywna, a
telewizor podłączony do stojaka jest
włączony, nawet jeśli stojak jest wyłączony):
3,5 W lub mniej
Tryb czuwania: 0,3 W lub mniej
Wymiary (ok.)
1 000 mm × 550 mm ×
405 mm (szer./wys./gł.)
Ciężar (ok.)
34 kg
Dane techniczne oraz konstrukcja stojaka mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
38PL
Indeks
P
A/V SYNC 31
AMP menu 30
AUDIO DRC 31
AUTO STBY 33
Pilot
obsługa 17
przed rozpoczęciem eksploatacji 8
Podłączanie
Adapter DIGITAL MEDIA PORT 13
Antena UKF (FM) 13
magnetowid 13
odtwarzacz Blu-ray Disc 10
Odtwarzacz DVD 10, 13
PlayStation 2 13
PlayStation 3 10
telewizor 10
tuner satelitarny 12
tuner telewizji kablowej 12
Pole akustyczne 24
PROTECTOR 36
B
BASS 31
„BRAVIA” Sync 25
C
CNT LEVEL 31
Cyfrowy przewód optyczny 10, 12
D
DIMMER 32
DISPLAY 22, 33
DUAL MONO 32
R
Radio 21
F
Funkcja ograniczenia głośności 27
S
I
Stacje radiowe 20
SW LEVEL 31
INPUT MODE 32
INPUT SELECTOR 15, 17
T
TREBLE 31
N
NIGHT MODE 32
Nocny programator 33
U
Ustawianie stojaka 9
Ustawienie 9
V
VOLUME 15, 17
Z
Zabezpieczenie przed upadkiem
telewizora 9
39PL
Informacje dodatkowe
A
(1)
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising