Sony | DCR-VX2000E | Sony DCR-VX2000E Istruzioni per l'uso

3-061-508-44 (1)
Digital
Video Camera
Recorder
Istruzioni per l’uso
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere con attenzione questo
manuale e conservarlo per riferimenti futuri.
Gebruiksaanwijzing
Voordat u de apparatuur in gebruik neemt, moet u deze
gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en bewaren zodat u ze later
nog kunt raadplegen.
DCR-VX2000E
©2000 Sony Corporation
Italiano
Nederlands
Benvenuti!
Welkom!
Congratulazioni per l’acquisto di questa
videocamera Sony Digital Handycam. Con
questa Digital Handycam potrete catturare i
momenti preziosi della vostra vita con
immagini e suono di qualità superiore. Questa
Digital Handycam dispone di numerose
funzioni avanzate, ma allo stesso tempo è
molto facile da utilizzare. Presto potrete
produrre video personali di cui potrete godere
negli anni a venire.
Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Sony
Digital Handycam camcorder. Met superieure
beeld- en geluidskwaliteit van uw Digital
Handycam kunt u de dierbare momenten in
uw leven vastleggen. Deze camcorder biedt u
een scala aan geavanceerde functies en is toch
zeer eenvoudig te bedienen, zodat u al gauw
in staat zult zijn home-video’s te maken waar
u nog jaren plezier aan beleeft.
AVVERTENZA
Per evitare il rischio di incendi o scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Per evitare scosse elettriche, non aprire il
rivestimento.
Per riparazioni rivolgersi esclusivamente a
personale qualificato.
Per gli utenti in Europa
ATTENZIONE
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of elektrische
schokken te voorkomen, mag het apparaat
niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
Om elektrische schokken te voorkomen,
mag de behuizing niet worden geopend.
Laat reparaties uitsluitend door vakkundig
personeel uitvoeren.
Bij dit product zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
I campi elettromagnetici a determinate
frequenze potrebbero influenzare l’immagine e
l’audio della presente videocamera digitale.
Voor klanten in Europa
OPGELET
Elektromagnetische velden met bepaalde
frequenties kunnen het beeld en geluid van
deze digitale camcorder beïnvloeden.
2
Italiano
Indice
Controllo degli accessori in dotazione ............ 5
Guida rapida ....................................................... 6
Operazioni preliminari
Utilizzo del presente manuale ........................ 10
Punto 1 Preparazione della fonte di
alimentazione ................................................. 13
Punto 2 Inserimento di una cassetta ............. 20
Registrazione – Operazioni basilari
Registrazione di immagini .............................. 22
Ripresa di soggetti in controluce (BACK
LIGHT) ................................................. 32
Utilizzo della funzione riflettore ............. 33
Registrazione in autoripresa .................... 34
Controllo della registrazione .......................... 36
– END SEARCH / EDITSEARCH / Rec
Review ............................................................. 36
Riproduzione – Operazioni basilari
Riproduzione di un nastro .............................. 38
Visione delle registrazioni su un televisore .. 44
Operazioni di registrazione avanzate
Registrazione di un fermo immagine su un
nastro – Registrazione di foto su nastro ..... 46
Riprese con tutti i pixel – PROG. SCAN ....... 50
Utilizzo della cornice di guida ........................ 52
Utilizzo del modo ampio ................................. 53
Utilizzo della funzione di dissolvenza .......... 54
Utilizzo degli effetti speciali – Effetto
immagine ........................................................ 56
Utilizzo degli effetti speciali – Effetto
digitale ............................................................. 58
Riprese con regolazione manuale .................. 61
Regolazione del bilanciamento del bianco ... 70
Regolazione manuale del livello di
registrazione – Livello di registrazione del
suono ............................................................... 73
Preimpostazione della regolazione per la
qualità dell’immagine
– Preimpostazione personalizzata ............... 75
Utilizzo della funzione PROGRAM AE ........ 77
Messa a fuoco manuale .................................... 81
Registrazione intervallata ................................ 83
Registrazione fotogramma per fotogramma
– Registrazione scena per scena ................... 87
Inserimento di un indice .................................. 89
Operazioni di riproduzione avanzate
Localizzazione rapida di una scena utilizzando
la funzione zero set memory ........................ 91
Ricerca di una registrazione tramite indice
– Ricerca di indice .......................................... 93
Ricerca di una registrazione tramite titolo
– Ricerca di titolo ........................................... 95
Ricerca di una registrazione tramite data
– Ricerca di data ............................................. 97
Ricerca di una foto – Ricerca foto/Scorrimento
foto ................................................................... 99
Riproduzione di un nastro con effetti
immagine ...................................................... 102
Riproduzione di un nastro con effetti
digitali ............................................................ 103
Montaggio
Duplicazione di nastri .................................... 105
Duplicazione delle sole scene desiderate
– Montaggio digitale di programmi .......... 108
Utilizzo di un apparecchio video analogico
e di un PC – Funzione di conversione del
segnale ........................................................... 126
Registrazione di video o programmi
televisivi ........................................................ 128
Inserimento di una scena da un
videoregistratore – Montaggio per
inserimento ................................................... 132
Duplicazione audio ........................................ 135
Sovrapposizione di titoli ................................ 141
Creazione di titoli personali .......................... 147
Assegnazione di nomi alle cassette .............. 149
Cancellazione dei dati nella memoria
cassetta .......................................................... 151
Personalizzazione della videocamera
Modifica delle impostazioni del menu ........ 154
Regolazione di data e ora .............................. 168
Operazioni con la “Memory Stick”
Utilizzo della “Memory Stick”
– introduzione .............................................. 170
Registrazione di fermi immagine su una
“Memory Stick” – Registrazione di foto in
memoria ........................................................ 177
Sovrapposizione di un fermo immagine in una
“Memory Stick” su un’immagine in
movimento – MEMORY MIX .................... 182
Registrazione di un’immagine da una cassetta
mini DV come fermo immagine ................ 187
Copia di fermi immagine da una cassetta mini
DV – Salvataggio foto .................................. 191
Visione di un fermo immagine – Riproduzione
di foto in memoria ....................................... 193
Copia di un’immagine registrata su una
“Memory Stick” su cassette mini DV ........ 198
Riproduzione delle immagini in un ciclo
continuo – SLIDE SHOW ............................ 200
Protezione da cancellazioni accidentali
– Protezione immagine ............................... 202
Cancellazione delle immagini ....................... 204
Scrittura di simboli di stampa
– Simbolo di Stampa .................................... 208
Altre informazioni
Cassette utilizzabili ........................................ 210
i.LINK ............................................................... 214
Soluzione dei problemi .................................. 216
Funzione di autodiagnostica ......................... 222
Indicatori e messaggi di avvertimento ........ 230
Utilizzo della videocamera all’estero .......... 233
Informazioni sulla manutenzione e
precauzioni ................................................... 234
Caratteristiche tecniche .................................. 241
Riferimento rapido
Identificazione della parti e dei comandi .... 243
Guida rapida alle funzioni ............................ 256
Indice analitico ................................................ 258
3
Nederlands
Inhoudsopgave
4
Controleren van het bijgeleverd toebehoren .. 5
Snelle startgids .................................................... 8
Aan de slag
Omtrent deze handleiding .............................. 10
Stap 1 Voorbereiden van de
stroomvoorziening ........................................ 13
Stap 2 Inleggen van een videocassette ......... 20
Opnemen – basisbediening
Video-opnamen maken ................................... 22
Filmen met tegenlicht (BACK LIGHT) ... 32
Gebruik van de spot light-functie ........... 33
Opnemen met de zelfontspanner ............ 34
Controleren van de gemaakte opnamen – END
SEARCH / EDITSEARCH / Rec Review .. 36
Afspelen – basisbediening
Afspelen van een videocassette ...................... 38
Aansluitingen voor videoweergave op TV ... 44
Uitgebreide opnamefuncties
Een stilstaand beeld opnemen – Tape fotoopname ............................................................ 46
Filmen met alle pixels – PROG. SCAN .......... 50
Gebruik van het richtframe ............................. 52
Breedbeeld-opnamefunctie ............................. 53
Beelden in- en uitfaden .................................... 54
Speciale effecten – Beeldeffect ........................ 56
Speciale effecten – Digitaal effect ................... 58
Filmen met handmatige instelling ................. 61
Kleurbalans regelen .......................................... 70
Het opnameniveau handmatig regelen
– Geluidsopnameniveau ............................... 73
De beeldkwaliteit voorinstellen
– Custom preset ............................................. 75
Gebruik van de PROGRAM AE functie ........ 77
Handmatig scherpstellen ................................. 81
Intervalopname ................................................. 83
Beeld per beeld-opname – Deelopname ....... 87
Een index aanbrengen ...................................... 89
Uitgebreide weergavefuncties
Snel opzoeken van een scène met de nulpuntterugkeerfunctie ............................................. 91
Zoeken op index ............................................... 93
– Index search .................................................... 93
Opzoeken van een gewenste opname op titel
– Title search ................................................... 95
Opzoeken van een gewenste opname op
datum – Date search ...................................... 97
Opzoeken van een foto-opname – Photo
search/Photo scan ......................................... 99
Videoweergave met beeldeffecten ............... 102
Videoweergave met digitale
beeldeffecten ................................................. 103
Videomontage
Video-opnamen overkopiëren ...................... 105
Alleen gewenste opnamen kopiëren – digitale
programmamontage .................................... 108
Gebruik met analoog videoapparaat en PC
– Signaalconversiefunctie ........................... 126
Opnemen van video- of TV-programma’s .. 128
Invoegen van een scène van een videorecorder
– Invoegmontage ......................................... 132
Nieuwe geluidsopnamen inlassen ............... 135
Een titel in beeld opnemen ............................ 141
Uw eigen titelbeelden samenstellen ............ 147
Een videocassette van een naam
voorzien ......................................................... 149
Gegevens uit het cassettegeheugen
wissen ............................................................ 151
Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen
Wijzigen van de oorspronkelijke menuinstellingen .................................................... 154
Instellen van de datum en tijd ...................... 168
“Memory Stick” functies
Gebruik van de Memory Stick – inleiding .. 170
Opnemen van stilstaande beelden op een
“Memory Stick” – Memory fotoopnamefunctie .............................................. 177
Dubbelbeeld van een stilstaand beeld van een
“Memory Stick” samen met bewegende
beelden – MEMORY MIX ........................... 182
Een beeld van een mini-DV cassette opnemen
als stilstaand beeld ....................................... 187
Kopiëren van stilstaande beelden van een
mini-DV cassette – Photo save ................... 191
Bekijken van een stilstaand beeld – Memory
foto-weergavefunctie .................................. 193
Kopiëren van beeldopnamen op de “Memory
Stick” naar mini-DV cassettes .................... 198
Beelden continu afspelen
– SLIDE SHOW ............................................ 200
Beveiligen tegen per ongeluk wissen
– Wispreventie .............................................. 202
Wissen van beelden ........................................ 204
Markeren van af te drukken beelden – Print
mark ............................................................... 208
Aanvullende informatie
Geschikte cassettes ......................................... 210
Betreffende i.LINK ......................................... 214
Verhelpen van storingen ............................... 223
Zelfdiagnosefunctie ........................................ 229
Waarschuwingsindicatoren en berichten .... 230
Gebruik van uw camcorder in het
buitenland ..................................................... 233
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen ........ 234
Technische gegevens ...................................... 242
Compleet overzicht
Plaats en functie van de
bedieningsorganen ...................................... 243
Nuttige functies in één oogopslag ................ 257
Index ................................................................. 259
Controllo degli
Controleren van het
accessori in dotazione bijgeleverd toebehoren
Assicurarsi che i seguenti accessori siano in
dotazione con la videocamera.
Controleer of de volgende accessoires alle in de
verpakking van de camcorder aanwezig zijn.
2
3
4
5
6
7
8
9
qa
qs
qd
1 Telecomando senza filo (1) (p. 252)
2 Trasformatore CA AC-L10A/L10B/L10C
(1), Cavo di alimentazione (1) (p. 14)
3 Blocco batteria NP-F330 (1) (p. 13, 14)
4 Pile R6 (formato AA) per il telecomando
(2) (p. 253)
5 Dispositivo di lettura/scrittura per
Memory Stick (1), Supporto (1), Prolunga
specifica (1), Software del driver (CDROM) (1)
Non è possibile utilizzare il software “PIXELA
ImageMixer” per la eseguire la copia sul
computer delle immagini provenienti dalla
videocamera.
6 “Memory Stick” (1) (p. 170)
7 Cavo di collegamento A/V (1) (p. 44, 105)
8 Cappuccio per obiettivo (1) (p. 22)
9 Tracolla (1) (p. 249)
0 Software applicativo: PictureGear 4.1Lite
(CD-ROM) (1) (p. 197)
qa Copriobiettivo (1) (p. 247)
qs Oculare (grande) (1) (p. 28)
qd Adattatore a 21 piedini (1) (p. 45)
Operazioni preliminari / Aan de slag
1
0
1 Draadloze afstandsbediening (1) (blz. 252)
2 AC-L10A/L10B/L10C
netspanningsadapter (1), Netsnoer (1)
(blz. 14)
3 NP-F330 batterijpak (1) (blz. 13, 14)
4 R6 (AA-formaat) batterijen voor de
afstandsbediening (2) (blz. 253)
5 Memory Stick Reader/Writer (1),
Standaard (1), Speciaal verlengsnoer (1),
Driver software (CD-ROM) (1)
U kunt de “PIXELA ImageMixer” software
niet gebruiken om beelden van de camcorder
naar de computer te kopiëren.
6 “Memory Stick” (1) (blz. 170)
7 Audio/video-aansluitsnoer (1)
(blz. 44, 105)
8 Dopdeksel (1) (blz. 22)
9 Schouderband (1) (blz. 249)
0 Toepassingsprogramma: PictureGear
4.1Lite (CD-ROM) (1) (blz. 197)
qa Lenskap (1) (blz. 247)
qs Oogdop (groot) (1) (blz. 28)
qd 21-polige verloopstekker (1) (blz. 45)
5
Italiano
Guida rapida
Questa guida presenta le operazioni di base di
registrazione/riproduzione. Per ulteriori informazioni,
vedere le pagine fra parentesi “( )”.
Collegamento del cavo di alimentazione
(p. 18)
Se si utilizza la videocamera in esterni, utilizzare il blocco batteria (p. 13).
Collegare la spina con il
simbolo v rivolto verso il
pannello LCD.
Guida rapida
Trasformatore CA
(in dotazione)
Aprire il coperchio
della presa DC IN.
Inserimento di una cassetta (p. 20)
1
Tenendo premuto il
piccolo tasto blu
sull’interruttore EJECT,
spostarlo nella
direzione della freccia.
2
Per inserire la cassetta,
spingerla nella parte
centrale del dorso.
Inserire la cassetta nello
scomparto cassetta con
la finestrella rivolta
verso l’esterno e la
linguetta di protezione
dalla scrittura rivolta
verso l’alto.
3
Chiudere lo scomparto
cassetta premendo in
corrispondenza della
scritta PUSH.
4
Chiudere il coperchio
premendo il tasto
PUSH sul coperchio
stesso.
Finestrella
PUSH
6
Linguetta di protezione dalla scrittura
Registrazione di immagini (p. 22)
Mirino
Quando il pannello
LCD è chiuso,
utilizzare il mirino
appoggiando l’occhio
contro l’oculare.
2
Rimuovere il cappuccio per obiettivo.
Impostare l’interruttore POWER
su CAMERA tenendo premuto
il piccolo tasto verde. La data e
l’ora vengono visualizzate per
cinque secondi.
POWER
MEMORY
VCR
Se l’indicatore ND1 o ND2
lampeggia, vedere pagina 65.
Guida rapida
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
Spostare
OPEN verso
il simbolo B
per aprire il
pannello
LCD.
OFF CAMERA
(CHG)
3
POWER
VCR
Premere START/
STOP. La
videocamera
avvia la
registrazione. Per
interrompere la
registrazione,
premere di nuovo
START/STOP.
OPEN
4
1
Controllo dell’immagine di riproduzione sullo
schermo LCD (p. 38)
MEMORY
3
POWER
OFF CAMERA
(CHG)
2
Impostare
l’interruttore POWER
su VCR tenendo
premuto il piccolo
tasto verde.
VCR
1
Premere m per
riavvolgere il nastro.
Premere N per avviare la
riproduzione.
NOTA
Non sollevare la videocamera tenendola
per il mirino, il pannello LCD, il blocco
batteria o il microfono.
REW
PLAY
7
Nederlands
Snelle startgids
In deze gids vindt u de eerste stappen voor opname/
weergave met de camcorder kort beschreven. Zie voor
nadere bijzonderheden de bladzijden waarnaar tussen
haakjes “( )” wordt verwezen.
Voorbereiden van de stroomvoorziening
(zie blz. 18)
Voor gebruik buitenshuis dient u een batterijpak aan te brengen (zie blz. 13).
Sluit de stekker aan met
de v naar het LCD-scherm
toe.
Snelle startgids
Netspanningsadapter
(meegeleverd)
Open het DC IN
aansluitklepje.
Inleggen van een videocassette
1
Druk op de kleine
blauwe toets op de
EJECT schakelaar en
schuif die in de richting
van het pijltje.
2
Druk midden tegen de
rugzijde van de
videocassette om deze
in te schuiven.
Plaats de cassette in de
cassettehouder met het
venster naar buiten toe
en het
wispreventienokje naar
boven.
(zie blz. 20)
3
Sluit de
cassettehouder door
op PUSH te drukken.
4
Sluit het
cassettedeksel door op
PUSH op het
cassettedeksel te
drukken.
Venster
PUSH
8
Wispreventienokje
Opnemen
(zie blz. 22)
Beeldzoeker
Wanneer het LCDscherm gesloten is,
gebruikt u de
beeldzoeker door uw
oog op de oogdop te
plaatsen.
2
Verwijder het dopdeksel.
Druk het kleine groene knopje
op de POWER schakelaar in en
schuif de schakelaar in de
CAMERA stand. Datum en tijd
verschijnen gedurende vijf
seconden.
POWER
POWER
MEMORY
VCR
Als de ND1 of ND2 aanduiding
knippert, zie blz. 65.
Controleren van de gemaakte opnamen op het
LCD-scherm (zie blz. 38)
MEMORY
3
OFF CAMERA
(CHG)
2
POWER
Druk het kleine groene
knopje op de POWER
schakelaar in en schuif
de schakelaar in de
VCR stand.
VCR
1
Snelle startgids
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
Schuif OPEN
terug in de
richting van
B om het
LCD-scherm
te openen.
OFF CAMERA
(CHG)
3
VCR
Druk op de
START/STOP
toets. De
camcorder begint
dan met opnemen.
Om te stoppen
met opnemen
drukt u nogmaals
op de START/
STOP toets.
OPEN
4
1
Druk op de m toets om de REW
band terug te spoelen.
Druk op de N
PLAY
weergavetoets om te
beginnen met afspelen.
OPMERKING
Til de camcorder nooit op aan de
beeldzoeker, het LCD-scherm, het
batterijpak of de microfoon.
9
— Operazioni preliminari —
— Aan de slag —
Utilizzo del presente
manuale
Omtrent deze
handleiding
Procedendo nella lettura di questo manuale, i
tasti e le impostazioni sulla videocamera
saranno indicati in lettere maiuscole.
De namen van toetsen of regelaars en
instellingen op de camcorder worden in deze
handleiding in hoofdletters vermeld.
Ad esempio: Impostare l’interruttore POWER
su CAMERA.
Bijvoorbeeld: Zet de POWER schakelaar in de
CAMERA stand.
Durante le operazioni, è possibile udire un
segnale acustico o una melodia ad indicare che
l’operazione è in corso.
Bij bepaalde bedieningsfuncties kunnen er één
of meer pieptonen of een melodie klinken, om
u op het overschakelen te attenderen en
vergissingen te voorkomen.
Nota sulla memoria cassetta
Questa videocamera è basata sul formato DV.
Con questa videocamera è possibile utilizzare
solo videocassette mini DV. Si consiglia di
utilizzare cassette con la funzione di memoria
.
cassetta
Le funzioni che richiedono operazioni diverse
in base alla presenza o all’assenza di memoria
cassetta sul nastro sono:
•Ricerca del punto finale della registrazione
– ricerca della fine (p. 36, 43)
•Ricerca di una registrazione tramite indice
– ricerca di indice (p. 93)
•Ricerca di una registrazione tramite data
– ricerca di data (p. 97)
•Ricerca di una fotografia – ricerca di foto
(p. 99).
Le funzioni disponibili solo con la memoria
cassetta sono:
•Ricerca di parti di nastro registrate tramite
titolo – ricerca di titolo (p. 95)
•Sovrapposizione di titoli (p. 141)
•Creazione di titoli personali (p. 147)
•Assegnazione di nomi alle cassette (p. 149).
Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 210.
Questo marchio appare
nell’introduzione delle funzioni
disponibili solo con la memoria
cassetta.
I nastri dotati di memoria cassetta sono
contrassegnati con
(Cassette Memory).
10
Betreffende het
cassettegeheugen
Deze camcorder werkt volgens het DV-formaat
en is uitsluitend geschikt voor mini-DV
videocassettes. Wij raden u aan gebruik te
maken van videocassettes met het
.
cassettegeheugen-beeldmerk
De werking van de volgende functies is
afhankelijk van het cassettegeheugen van de
videocassette:
•Het einde van een opname zoeken
– Eindzoekfunctie (zie blz. 36, 43)
•Opzoeken van een gewenste opname volgens
index – Index-zoekfunctie (zie blz. 93)
•Opzoeken van een gewenste opname volgens
datum – Datum-zoekfunctie (zie blz. 97)
•Een foto zoeken – Foto-zoekfunctie
(zie blz. 99).
De volgende functies werken uitsluitend met
het cassettegeheugen:
•Zoeken naar een titel – Titel-zoekfunctie (zie
blz. 95)
•Titelbeelden aanbrengen (zie blz. 141)
•Eigen titelbeelden maken (zie blz. 147)
•Een cassette van een naam voorzien
(zie blz. 149)
Zie voor nadere bijzonderheden blz. 210.
Dit beeldmerk zult u aantreffen bij de
beschrijving van de functies die werken
met het cassettegeheugen.
Cassettes die voorzien zijn van een
cassettegeheugen zijn te herkennen aan het
cassettegeheugen-beeldmerk
.
Utilizzo del presente manuale
Nota sui sistemi di colore TV
Precauzioni per la tutela dei
diritti d’autore
Programmi televisivi, film, videocassette e
altro materiale potrebbero essere tutelati dai
diritti d’autore. La registrazione non
autorizzata di tale materiale potrebbe
contravvenire alle norme di tutela dei diritti
d’autore.
Precauzioni per la cura della
videocamera
•Lo schermo LCD e il mirino sono stati
fabbricati con tecnologia ad alta
precisione. Tuttavia, potrebbero essere
presenti minuscoli puntini neri e/o puntini
luminosi (rossi, blu, verdi o bianchi) che
rimangono fissi sullo schermo LCD e nel
mirino. Tali puntini sono un normale
risultato del processo di fabbricazione e
non influiscono in alcun modo
sull’immagine registrata. Il numero di pixel
effettivi e/o dello schermo è 99,99% o
superiore.
Opmerking betreffende TVkleursystemen
TV-kleursystemen verschillen van land tot
land. Om uw opnamen te bekijken op een TV,
moet deze werken volgens het PAL-systeem.
Auteursrechten
Televisieprogramma’s, films, videocassettes en
ander materiaal kan auteursrechtelijk zijn
beschermd. Ongeoorloofde opname van
dergelijk materiaal kan een inbreuk betekenen
op de wetgeving inzake auteursrechten.
Voorzorgsmaatregelen i.v.m.
het onderhoud van de
camcorder
Operazioni preliminari / Aan de slag
I sistemi di colore TV sono diversi a seconda
del paese. Per vedere le registrazioni su un
televisore, è necessario un televisore con
sistema PAL.
Omtrent deze handleiding
•Het LCD scherm en/of de
kleurenbeeldzoeker zijn vervaardigd met
behulp van precisietechnologie. Toch
kunnen er kleine zwarte en/of heldere
puntjes (rood, blauw, groen of wit)
permanent zichtbaar zijn op het LCDscherm en in de beeldzoeker. Dit is
normaal en heeft geen enkele invloed op
het opgenomen beeld. De efficiëntiegraad
van pixels en/of scherm bedraagt
minstens 99,99%.
11
Utilizzo del presente manuale
Omtrent deze handleiding
•Evitare che la videocamera si bagni. Tenerla
al riparo dalla pioggia e dall’acqua del mare.
Se la videocamera si bagna, si potrebbero
causare danni talvolta irreparabili [a].
•Non esporre mai la videocamera a
temperature superiori ai 60 °C, ad esempio in
un’auto parcheggiata al sole o sotto la luce
solare diretta [b].
•Non posizionare la videocamera in modo tale
che il mirino, lo schermo LCD o l’obiettivo
rimanga puntato verso il sole. Le parti
interne del mirino, dello schermo LCD o
dell’obiettivo si potrebbero danneggiare [c].
•Laat de camcorder niet nat worden. Zorg
ervoor dat er geen regen of zeewater op
terechtkomt. Regen- of zeewater kan de
werking van de camcorder verstoren. Soms
kan de camcorder zelfs onherstelbaar worden
beschadigd [a].
•Stel de camcorder nooit bloot aan
temperaturen van meer dan 60 °C,
bijvoorbeeld in een auto die in de zon
geparkeerd staat of in de volle zon [b].
•Plaats de camcorder niet met de beeldzoeker
of het LCD-scherm naar de zon gericht.
Hierdoor kunnen de beeldzoeker, het LCDscherm of de lens inwendig worden
beschadigd [c].
[a]
[b]
Il contenuto della registrazione non può
essere compensato se la registrazione o la
riproduzione non viene eseguita a causa di
problemi di funzionamento della
videocamera, della videocassetta, ecc.
12
[c]
De opname kan niet worden hersteld
wanneer die is mislukt door een defect aan
de camcorder, de videocassette, enz.
Punto 1 Preparazione Stap 1 Voorbereiden
della fonte di
van de
alimentazione
stroomvoorziening
Installazione del blocco
batteria
Aanbrengen van het
batterijpak
Om uw camcorder buitenshuis te gebruiken,
brengt u er een batterijpak op aan.
(1) Sollevare il mirino.
(2) Inserire il blocco batteria nella direzione del
simbolo V sul blocco batteria stesso e farlo
scorrere finché non scatta in posizione.
(1) Klap de zoekerschacht omhoog.
(2) Breng het batterijpak aan in de richting van
V op het batterijpak. Verschuif het
batterijpak tot het vastklikt.
1
2
Per rimuovere il blocco batteria
Losmaken van het batterijpak
Sollevare il mirino.
Tenendo premuto BATT RELEASE, spostare il
blocco batteria nella direzione della freccia.
Klap de zoekerschacht omhoog.
Houd BATT RELEASE ingedrukt en schuif het
batterijpak in de richting van de pijl omhoog
en los.
Operazioni preliminari / Aan de slag
Installare il blocco batteria per utilizzare la
videocamera in esterni.
BATT
RELEASE
13
Punto 1 Preparazione della
fonte di alimentazione
Carica del blocco batteria
Utilizzare il blocco batteria dopo averlo
caricato.
La videocamera funziona solo con il blocco
batteria “InfoLITHIUM” (serie L).
(1) Aprire il coperchio della presa DC IN e
collegare il trasformatore CA in dotazione
con la videocamera alla presa DC IN, con il
simbolo v della spina rivolto verso il
pannello LCD.
(2) Collegare il cavo di alimentazione al
trasformatore CA.
(3) Collegare il cavo di alimentazione alla
presa di rete.
(4) Impostare l’interruttore POWER su OFF
(CHG). La carica ha inizio.
Il tempo di funzionamento rimanente della
batteria viene indicato in minuti nella finestra
del display.
Quando l’indicatore del tempo di
funzionamento rimanente della batteria
diventa u, la carica normale è completa. Per
caricare completamente la batteria (carica
completa), lasciare installato il blocco batteria
per circa un’ora dopo che la carica normale è
stata completata e fino a che nella finestra del
display non appare FULL. La carica completa
consente di utilizzare la batteria più a lungo
del normale.
Stap 1 Voorbereiden van de
stroomvoorziening
Opladen van het batterijpak
Laad het batterijpak op voor gebruik.
Deze camcorder werkt alleen met
“InfoLITHIUM” batterijen (van de L-serie).
(1) Open het DC IN aansluitdeksel en sluit de
meegeleverde netspanningsadapter aan
met v op de stekker aan de kant van het
LCD-scherm.
(2) Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter.
(3) Steek de stekker van het netsnoer in het
stopcontact.
(4) Zet de POWER schakelaar in de OFF (CHG)
stand. Het opladen begint.
In het uitleesvenster verschijnt de resterende
batterijspanning in minuten.
Wanneer de batterijspanningsindicator
volledig oplicht als u, is het batterijpak
grotendeels opgeladen (normale lading). Om
het batterijpak nog verder op te laden
(volledige lading), laat u het batterijpak nog
ongeveer één uur op de netspanningsadapter
zitten totdat de aanduiding FULL in het
uitleesvenster verschijnt. Na volledig opladen
zult u het batterijpak langer dan gemiddeld
kunnen gebruiken.
MEMORY
14
OFF CAMERA
(CHG)
1
POWER
VCR
4
Punto 1 Preparazione della
fonte di alimentazione
Stap 1 Voorbereiden van de
stroomvoorziening
Dopo avere caricato il blocco batteria
Scollegare il trasformatore CA dalla presa DC
IN sulla videocamera.
Na het opladen van het batterijpak
Neem de stekker van de netspanningsadapter
uit de DC IN gelijkstroomingang op uw
camcorder.
Note
•Evitare che oggetti metallici entrino in
contatto con le parti metalliche della spina
CC del trasformatore CA. Diversamente si
potrebbe causare un corto circuito che
danneggerebbe il trasformatore CA.
•Tenere asciutto il blocco batteria.
•Se si prevede di non utilizzare il blocco
batteria per un periodo prolungato, caricarlo
una volta completamente, quindi utilizzarlo
finché non si è scaricato completamente.
Conservare il blocco batteria in un luogo
fresco.
Mentre la videocamera calcola il tempo di
funzionamento rimanente effettivo della
batteria
Nella finestra del display viene visualizzato
“- - - - min”.
Nei seguenti casi, durante la carica del
blocco batteria non appare alcun indicatore
oppure l’indicatore lampeggia nella finestra
del display:
– Il blocco batteria non è installato
correttamente.
– Il trasformatore CA è scollegato.
– Il blocco batteria presenta problemi di
funzionamento.
Opmerking bij de aanduiding van de
resterende batterijlading
De resterende batterijlading bij het werken met
de beeldzoeker wordt aangegeven op het LCD
scherm of de beeldzoeker. Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden is de indicatie niet
altijd even nauwkeurig. Als u het LCD-scherm
sluit en weer opent, wordt de resterende
batterijlading pas na ongeveer een minuut
correct aangegeven.
Opmerkingen
•Zorg dat geen metalen voorwerpen tegen de
metalen contactvlakken van de
gelijkstroomstekker van de
netspanningsadapter komen. Dit kan
kortsluiting veroorzaken en de
netspanningsadapter beschadigen.
•Houd uw batterijpakken zorgvuldig droog.
•Wanneer een batterijpak gedurende lange
tijd niet is gebruikt, moet u het eenmaal
volledig opladen en dan blijven gebruiken tot
het weer helemaal leeg is. Bewaar het
batterijpak in een koele plaats.
Operazioni preliminari / Aan de slag
Nota sull’indicatore del tempo di
funzionamento rimanente della batteria
L’indicatore del tempo di funzionamento
rimanente della batteria sullo schermo LCD/
finestra del display o nel mirino indica il
tempo di registrazione utilizzando il mirino. A
seconda delle condizioni in cui avviene la
registrazione, l’indicatore potrebbe non essere
esatto. Quando si chiude il pannello LCD e lo
si apre nuovamente, è necessario circa un
minuto perché il tempo di funzionamento
rimanente corretto della batteria venga
visualizzato.
Voordat de resterende batterijspanning
wordt aangegeven
“- - - - min” verschijnt eerst in het
uitleesvenster.
Tijdens het opladen van het batterijpak kan
de indicator in het uitleesvenster knipperen
of helemaal niet oplichten in de volgende
gevallen:
– Als het batterijpak niet juist is geïnstalleerd.
– De netspanningsadapter is niet stevig
aangesloten.
– Er is iets mis met het batterijpak.
15
Punto 1 Preparazione della
fonte di alimentazione
Stap 1 Voorbereiden van de
stroomvoorziening
Tempo di carica/Laadduur
Blocco batteria/
Batterijpak
Carica completa (Carica normale)/
Voor volledige lading (resp. normale lading)
NP-F330 (in dotazione/meegeleverd)
150 (90)
NP-F530/F550
210 (150)
NP-F730/F750
300 (240)
NP-F930/F950
390 (330)
NP-F960
420 (360)
Numero approssimativo di minuti necessari
per caricare un blocco batteria scarico
Aantal minuten (bij benadering) om een leeg
batterijpak op te laden
Tempo di registrazione/Opnameduur
Blocco batteria/
Batterijpak
Registrazione con
il mirino/
Opname met
de beeldzoeker
Continuo*/
Continu*
Tipico**/
Gemiddeld**
Continuo*/
Continu*
Tipico**/
Gemiddeld**
NP-F330 (in dotazione/meegeleverd)
70 (65)
35 (35)
60 (55)
30 (30)
NP-F530
115 (105)
60 (55)
100 (90)
55 (50)
NP-F550
145 (130)
80 (70)
130 (115)
70 (60)
NP-F730
260 (235)
145 (130)
230 (205)
125 (110)
NP-F750
305 (265)
170 (145)
265 (235)
145 (130)
NP-F930
400 (355)
220 (195)
355 (320)
195 (175)
NP-F950
465 (420)
260 (235)
405 (360)
225 (200)
NP-F960
560 (500)
310 (280)
480 (430)
265 (240)
Numero approssimativo di minuti di
registrazione utilizzando un blocco batteria
completamente carico.
I numeri fra parentesi “( )” indicano il tempo
utilizzando un blocco batteria caricato
normalmente.
Con questa videocamera non è possibile
utilizzare i blocchi batteria NP-500/510/710.
16
Registrazione con
lo schermo LCD/
Opname met
het LCD-scherm
Opnameduur (bij benadering) met een
volledig opgeladen batterijpak.
De cijfers tussen haakjes “( )” geven de
gebruiksduur van een normaal (grotendeels)
opgeladen batterijpak aan.
Uw camcorder kan niet werken met een NP500/510/710 batterijpak.
Stap 1 Voorbereiden van de
stroomvoorziening
* Tempo approssimativo di registrazione
continua a 25 °C. La durata del blocco
batteria sarà inferiore se la videocamera
viene utilizzata in ambienti freddi.
** Numero approssimativo di minuti quando
si registra ripetendo le operazioni di avvio/
arresto, zoom e accensione/spegnimento. La
durata effettiva del blocco batteria potrebbe
essere inferiore.
* Gebruiksduur bij benadering, bij
ononderbroken opnemen bij een
temperatuur van 25 °C. De batterij gaat
minder lang mee in een koude omgeving.
** Gebruiksduur in minuten bij benadering, bij
filmen met herhaaldelijk starten/stoppen
van het opnemen, in/uitzoomen en in/
uitschakelen van de stroom. De
gebruiksduur van het batterijpak kan in
werkelijkheid korter uitvallen.
Tempo di riproduzione/Speelduur
Blocco batteria/
Batterijpak
Tempo di riproduzione
sullo schermo LCD/
Beschikbare speelduur
op LCD-scherm
Tempo di riproduzione
con il pannello LCD chiuso/
Beschikbare speelduur
met gesloten LCD-scherm
NP-F330 (in dotazione/meegeleverd)
90 (80)
110 (95)
NP-F530
150 (135)
190 (165)
NP-F550
185 (165)
225 (195)
NP-F730
305 (275)
385 (345)
NP-F750
375 (335)
460 (415)
NP-F930
475 (430)
605 (540)
NP-F950
570 (510)
705 (630)
NP-F960
680 (610)
830 (745)
Numero approssimativo di minuti di
riproduzione quando si utilizza un blocco
batteria completamente carico.
I numeri fra parentesi “( )” indicano il tempo
utilizzando un blocco batteria caricato
normalmente.
La durata del blocco batteria sarà inferiore se
la videocamera viene utilizzata in ambienti
freddi.
Con questa videocamera non è possibile
utilizzare i blocchi batteria NP-500/510/710.
Note
•Il blocco batteria in dotazione è stato
leggermente caricato.
•Alcuni tipi di blocco batteria potrebbero non
essere in vendita nella propria regione o nel
proprio paese.
Operazioni preliminari / Aan de slag
Punto 1 Preparazione della
fonte di alimentazione
Speelduur (bij benadering) met een volledig
opgeladen batterijpak.
De cijfers tussen haakjes “( )” geven de
gebruiksduur van een normaal (grotendeels)
opgeladen batterijpak aan.
Het batterijpak zal minder lang meegaan bij
gebruik van de camcorder in een koude
omgeving.
Uw camcorder kan niet werken met een NP500/510/710 batterijpak.
Opmerkingen
•Het meegeleverde batterijpak is een weinig
opgeladen.
•Sommige batterijpakken zijn in bepaalde
streken of landen niet verkrijgbaar.
17
Punto 1 Preparazione della
fonte di alimentazione
Stap 1 Voorbereiden van de
stroomvoorziening
Cos’è una batteria “InfoLITHIUM”
“InfoLITHIUM” è un tipo di blocco batteria
agli ioni di litio in grado di scambiare
informazioni, come ad esempio il consumo di
energia, con apparecchi video compatibili.
Questo apparecchio è compatibile con il blocco
batteria “InfoLITHIUM” (serie L). Questa
videocamera funziona solo con il blocco
batteria “InfoLITHIUM”. I blocchi batteria
“InfoLITHIUM” (serie L) riportano il simbolo
.
“InfoLITHIUM” è un marchio di fabbrica di
Sony Corporation.
Wat is “InfoLITHIUM”?
Het “InfoLITHIUM” batterijpak is een lithiumionenbatterijpak dat geschikt is voor het
doorgeven van batterijverbruiksgegevens aan
de hiervoor geschikte elektronische
apparatuur. Deze camcorder is geschikt voor
elk “InfoLITHIUM” batterijpak van de L-serie.
Uw camcorder zal alleen goed werken met dit
type “InfoLITHIUM” batterijen.
“InfoLITHIUM” L-serie batterijen zijn te
herkennen aan het
beeldmerk.
“InfoLITHIUM” is een handelsmerk van Sony
Corporation.
Se la videocamera viene spenta
immediatamente
Anche se il tempo di funzionamento rimanente
del blocco batteria è sufficiente, caricare di
nuovo completamente il blocco batteria. Il
tempo di funzionamento rimanente corretto
viene visualizzato.
Collegamento alla presa di rete
Se si utilizza la videocamera per periodi
prolungati, si consiglia di alimentarla con la
corrente domestica utilizzando il trasformatore
CA.
(1) Aprire il coperchio della presa DC IN e
collegare il trasformatore CA alla presa DC
IN sulla videocamera con il simbolo v della
spina rivolto verso il lato del pannello LCD.
(2) Collegare il cavo di alimentazione al
trasformatore CA.
(3) Collegare il cavo di alimentazione alla
presa di rete.
1
18
Indien de camcorder meteen wordt afgezet
Laad het batterijpak opnieuw helemaal op, ook
al volstaat de resterende batterijlading. De
juiste resterende tijd verschijnt.
Gebruik op stroom van het
lichtnet
Als u de camcorder geruime tijd achtereen wilt
gebruiken, is het aanbevolen het apparaat op
het lichtnet aan te sluiten via de bijgeleverde
netspanningsadapter.
(1) Open het DC IN aansluitdeksel en sluit de
meegeleverde netspanningsadapter aan
met v op de stekker aan de kant van het
LCD-scherm.
(2) Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter.
(3) Steek de stekker van het netsnoer in het
stopcontact.
2
Stap 1 Voorbereiden van de
stroomvoorziening
Avvertenza
L’apparecchio non è scollegato dalla fonte di
alimentazione CA (presa di rete) fintanto che
rimane collegato ad una presa di corrente,
anche se l’apparecchio stesso è stato spento.
Voorzichtig
Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft
de stroomtoevoer naar het apparaat intact, ook
al is het apparaat zelf uitgeschakeld.
Note
•Il cavo di alimentazione deve essere
sostituito solo presso un centro di assistenza
autorizzato.
•Il trasformatore CA alimenta la videocamera
anche se il blocco batteria è applicato alla
videocamera.
•La presa DC IN ha priorità di fonte. Ciò
significa che il blocco batteria non può
fornire alimentazione se il cavo di
alimentazione è collegato alla presa DC IN,
anche se il cavo di alimentazione non è
collegato ad una presa di corrente.
Opmerkingen
•Het netsnoer mag alleen worden vervangen
in een erkende werkplaats.
•U kunt de camcorder ook op stroom van de
netspanningsadapter gebruiken wanneer er
een batterijpak op de camcorder is
aangesloten.
•De DC IN gelijkstroomingang heeft voorrang
bij de stroomvoorziening. Dat wil zeggen dat
het batterijpak géén stroom kan leveren
zolang het snoer van de netspanningsadapter
is aangesloten op de DC IN aansluiting, ook
al zit de stekker van de netspanningsadapter
niet in het stopcontact.
Utilizzo con una batteria per auto
Utilizzare l’adattatore CC /caricatore Sony
(non in dotazione).
Gebruik op stroom van een auto-accu
Gebruik van de Sony gelijkstroomadapter/
lader (niet bijgeleverd).
Operazioni preliminari / Aan de slag
Punto 1 Preparazione della
fonte di alimentazione
19
Punto 2 Inserimento
di una cassetta
Stap 2 Inleggen van
een videocassette
(1) Installare la fonte di alimentazione.
(2) Tenendo premuto il piccolo tasto blu
sull’interruttore EJECT, spostarlo nella
direzione della freccia. Dopo l’apertura del
coperchio, lo scomparto cassetta si apre
automaticamente.
(3) Per inserire la cassetta, spingerla nella parte
centrale del dorso.
Inserire la cassetta diritta e fino in fondo
nello scomparto cassetta con la finestrella
rivolta verso l’esterno e la linguetta di
protezione dalla scrittura rivolta verso
l’alto.
(4) Chiudere lo scomparto cassetta premendo
in corrispondenza della scritta PUSH.
(5) Chiudere il coperchio fino ad udire uno
scatto premendo il tasto PUSH sul
coperchio stesso.
(1) Sluit een stroombron aan.
(2) Druk op de kleine blauwe toets op de
EJECT schakelaar en schuif die in de
richting van het pijltje. Na het openen van
het cassettedeksel, gaat de cassettehouder
automatisch open.
(3) Druk midden tegen de rugzijde van de
videocassette om deze in te schuiven.
Plaats de cassette recht in de cassettehouder
met het venster naar buiten toe en het
wispreventienokje naar boven.
(4) Sluit de cassettehouder door op PUSH te
drukken.
(5) Sluit het cassettedeksel door op PUSH op
het cassettedeksel te drukken tot het
vastklikt.
3,4
Finestrella/
Venster
5
2
PUSH
PUSH
Linguetta di protezione
dalla scrittura/
Wispreventienokje
20
Per estrarre una cassetta
Uitnemen van de videocassette
Seguire la suddetta procedura e al punto 3
estrarre la cassetta.
Volg weer de bovenstaande aanwijzingen,
maar neem in stap 3 de cassette uit de houder.
Nota
Il coperchio non si chiude se si preme una
parte del coperchio diversa dal tasto PUSH.
Opmerking
Het cassettedeksel sluit niet wanneer u op een
ander punt van het deksel dan de PUSH toets
drukt.
Stap 2 Inleggen van een
videocassette
Se si utilizza una cassetta mini DV con
memoria cassetta
Leggere le istruzioni sulla memoria cassetta
per utilizzare correttamente questa funzione
(p. 210).
Bij gebruik van mini-DV cassettes met
cassettegeheugen
Lees de aanwijzingen omtrent het
cassettegeheugen om gebruik te maken van de
beschikbare geheugenfuncties (zie blz. 210).
Per evitare cancellazioni accidentali
Spostare la linguetta di protezione dalla
scrittura della cassetta sulla posizione di
protezione.
Voorkomen van per ongeluk wissen
Schuif het wispreventienokje in de
schrijfbeveiligingsstand.
Se la cinghia dell’impugnatura impedisce
l’apertura completa del coperchio
Regolare la lunghezza della cinghia
dell’impugnatura (p. 249).
Indien de handriem het cassettedeksel niet
volledig laat openen
Regel de lengte van de handriem (zie blz. 249).
Se Q lampeggia anche se la cassetta è
stata inserita
Premere di nuovo il tasto PUSH per chiudere
saldamente il coperchio.
Operazioni preliminari / Aan de slag
Punto 2 Inserimento di una
cassetta
Indien Q knippert na het inleggen van een
cassette
Druk nogmaals op PUSH om het deksel goed
te sluiten.
21
— Registrazione - Operazioni basilari —
— Opnemen – basisbediening —
Registrazione di
immagini
Video-opnamen
maken
La videocamera regola automaticamente la
messa a fuoco.
(1) Rimuovere il cappuccio per obiettivo e
tirarne il laccio per fissarlo.
(2) Installare la fonte di alimentazione e
inserire una cassetta. Vedere il “Punto 1” e
il “Punto 2” per ulteriori informazioni (da
p. 13 a p. 21).
(3) Impostare l’interruttore POWER su
CAMERA tenendo premuto il piccolo tasto
verde. La videocamera entra nel modo di
attesa.
(4) Spostare OPEN nella direzione del simbolo
B per aprire il pannello LCD.
L’immagine inquadrata in quel momento
viene visualizzata sullo schermo LCD e
scompare dallo schermo del mirino.
(5) Premere START/STOP. La videocamera
avvia la registrazione. Appare l’indicatore
“REC”. Le spie di registrazione
videocamera nella parte anteriore e in
quella posteriore della videocamera si
accendono. Per interrompere la
registrazione, premere di nuovo START/
STOP.
È possibile utilizzare REC START/STOP
nella parte anteriore della videocamera al
posto di START/STOP nella parte
posteriore dell’apparecchio.
Spie di registrazione
videocamera/
Microfono/
Camera-opnamelampjes
Microfoon
Uw camcorder zal vanzelf op uw onderwerp
scherpstellen.
(1) Verwijder het dopdeksel en trek aan het
touwtje om het te bevestigen.
(2) Sluit een stroombron aan en plaats een
videocassette. Zie voor nadere
aanwijzingen “Stap 1” en “Stap 2” (blz. 13
tot 21).
(3) Druk het kleine groene knopje op de
POWER schakelaar in en schuif de
schakelaar in de CAMERA stand. De
camcorder komt dan in de
opnamepauzestand.
(4) Schuif OPEN terug in de richting van B om
het LCD-scherm te openen.
Het opnamebeeld verschijnt op het LCDscherm en verdwijnt van het
beeldzoekerscherm.
(5) Druk op de START/STOP toets. De
camcorder begint dan met opnemen. De
aanduiding “REC” licht op. Het cameraopnamelampje voor en achter op de
camcorder gaat branden. Om te stoppen
met opnemen drukt u nogmaals op de
START/STOP toets.
U kunt ook REC START/STOP vooraan
gebruiken in plaats van START/STOP
achteraan.
OPEN
4
1
LOCK
REC START/STOP
40min
REC 0:00:01
MEMORY
OFF CAMERA
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
22
POWER
(CHG)
POWER
VCR
5
VCR
2
3
Video-opnamen maken
Se sullo schermo LCD e nel mirino
lampeggia l’indicatore ND1 o ND2
È necessario utilizzare il filtro ND. Impostare il
selettore ND FILTER su 1 o su 2. Tuttavia, se
l’impostazione viene modificata durante la
registrazione, la luminosità dell’immagine
potrebbe cambiare o potrebbero verificarsi
disturbi audio. Tuttavia non si tratta di un
problema di funzionamento. Si consiglia di
verificare l’impostazione del selettore ND
FILTER prima di iniziare le riprese. Vedere
“Utilizzo del filtro ND” a pagina 65.
Indien ND1 of ND2 knippert op het LCDscherm of in de beeldzoeker
Het ND filter is nodig. Zet de ND FILTER
schakelaar op 1 of 2. Wanneer u de schakelaar
verplaatst tijdens de opname kan de
helderheid van het beeld veranderen of het
geluid worden gestoord. Dat is normaal en
duidt niet op storing. Wij raden u aan de
positie van de ND FILTER keuzeschakelaar te
controleren voor het opnemen. Zie “Gebruik
van het ND filter” op blz. 65.
Note
•Fissare saldamente la cinghia
dell’impugnatura.
•Non toccare il microfono durante la
registrazione.
Nota sul modo di registrazione
Questa videocamera registra e riproduce nel
modo SP (riproduzione normale) e nel modo
LP (riproduzione prolungata). Selezionare SP o
LP nelle impostazioni del menu. Nel modo LP,
è possibile registrare per un tempo pari a 1,5
volte superiore al modo SP.
Se si registra un nastro nel modo LP sulla
videocamera, si consiglia di riprodurlo sulla
stessa videocamera.
Nota sull’interruttore LOCK
Se si sposta l’interruttore LOCK verso sinistra,
l’interruttore POWER non può più essere
impostato accidentalmente su MEMORY.
L’interruttore LOCK è stato impostato in
fabbrica sulla posizione di destra. Si consiglia
di impostare l’interruttore LOCK sulla sinistra
quando si registra su una cassetta mini DV.
Nota sul modo progressivo
Se si desidera utilizzare le immagini su un PC
o riprodurle come fermi immagine, si consiglia
di impostare PROG. SCAN su ON nelle
impostazioni del menu prima di avviare le
riprese (p. 50). In questo modo, la qualità delle
immagini potrebbe essere migliore, ma se si
riprende un soggetto in movimento in fase di
riproduzione l’immagine potrebbe tremare.
Opmerkingen
•Maak de handriem stevig vast.
•Let op dat u tijdens het opnemen de
microfoon niet aanraakt.
Betreffende de opnamesnelheid
Deze camcorder kan opnemen en afspelen met
de SP (standaard) snelheid of de LP (langspeel)
snelheid. Kies de stand SP of LP in het
instelmenu. Met de LP langspeelsnelheid kunt
u anderhalf (1,5) keer zo lang opnemen als met
de SP snelheid.
Een videoband die is opgenomen met de LP
langspeelsnelheid op deze camcorder, kunt u
beter ook afspelen op deze camcorder.
Betreffende de LOCK schakelaar
Wanneer u het vergrendelknopje LOCK naar
rechts schuift, kan de POWER schakelaar niet
meer per ongeluk in de MEMORY stand
worden gezet. Het vergrendelknopje is
normaal naar rechts geschoven. Wij raden u
aan het vergrendelknopje naar links te
schuiven bij het opnemen op een mini DV
cassette.
Registrazione - Operazioni basilari / Opnemen – basisbediening
Registrazione di immagini
Betreffende de progressieve stand
Wij raden u aan om voor het opnemen PROG.
SCAN in het menu op ON te zetten als u de
opname wilt verwerken met een PC of
afspelen als stilstaande beelden (zie blz. 50). In
deze stand is de beeldkwaliteit beter maar bij
het filmen van een bewegend onderwerp kan
het weergavebeeld trillen.
23
Registrazione di immagini
Video-opnamen maken
Transizioni senza stacchi
È possibile ottenere transizioni senza stacchi
tra l’ultima scena registrata e la successiva
fintanto che non si estrae la cassetta, anche se
si spegne la videocamera. Se si utilizza un
nastro con memoria cassetta, è però possibile
ottenere una transizione senza stacchi anche
dopo l’espulsione della cassetta se si utilizza la
funzione di ricerca della fine (p. 36).
Tuttavia, controllare quanto segue:
•Se si cambia il blocco batteria, impostare
l’interruttore POWER su OFF (CHG).
•Non eseguire sullo stesso nastro registrazioni
nel modo SP e registrazioni nel modo LP.
Voor soepel aansluitende opnamen
Het begin van een nieuwe video-opname zal
altijd direct aansluiten op het eind van de
voorgaande opnamen, ook al schakelt u de
camcorder uit, mits u de videocassette niet uit
de camcorder verwijdert. Bij gebruik van een
videoband met cassettegeheugen kunt u zelfs
na het verwijderen van de cassette de videoopnamen weer perfect laten aansluiten door
gebruik van de eindzoekfunctie (zie blz. 36).
Controleer evenwel het volgende:
•Als u tijdens het opnemen het batterijpak
moet verwisselen, zet u dan eerst de POWER
schakelaar in de OFF (CHG) stand.
•Maak geen opnamen met SP en LP snelheid
door elkaar op dezelfde videocassette.
Nota sulle transizioni su nastro
L’immagine riprodotta potrebbe risultare
distorta o il codice temporale non essere scritto
correttamente tra una scena e l’altra se:
•Viene modificato il modo di registrazione
(SP/LP).
•Viene utilizzato il modo LP.
Se si lascia la videocamera nel modo di
attesa per cinque minuti mentre è inserita
una cassetta
La videocamera si spegne automaticamente.
Questo serve a conservare la carica del blocco
batteria e ad evitare l’usura del nastro. Per
tornare al modo di attesa, impostare
l’interruttore POWER su OFF (CHG), quindi di
nuovo su CAMERA. Se non vi è alcuna
cassetta inserita, la videocamera non si spegne.
24
Opmerking bij aansluitende opnamen
Bij weergave kan vervorming in het beeld
optreden, of de tijdcode tussen de scènes kan
niet juist worden aangebracht als:
•u de opnamesnelheid verandert (SP/LP);
•u opneemt in de LP stand.
Als u de camcorder, met een cassette erin,
langer dan 5 minuten in de
opnamepauzestand laat staan
De camcorder wordt dan automatisch
uitgeschakeld. Dit is bedoeld om te voorkomen
dat de band slijt en de batterij uitgeput raakt.
Om in de opnamepauzestand daarna weer in
te schakelen zet u de POWER schakelaar eerst
op OFF (CHG) en daarna weer terug in de
CAMERA stand. Als er geen cassette is
ingebracht, schakelt uw camcorder niet uit.
Registrazione di immagini
Regolazione dello schermo
LCD
Instellen van het LCD-scherm
Het LCD-scherm kan in een hoek van 90
graden worden geopend en 90 graden naar de
beeldzoeker en ongeveer 180 graden naar de
lens toe worden gedraaid.
Wanneer u het LCD-scherm in de wacht- of
opnamestand zo omklapt dat het naar de
voorkant van de camcorder wijst, verschijnt de
indicator op het LCD-scherm en in de
beeldzoeker (spiegelstandindicator).
180°
90°
OPEN
Per chiudere il pannello LCD, disporlo
verticalmente e farlo aderire al corpo della
videocamera fino ad udire uno scatto.
Om het LCD-scherm te sluiten, kantelt u het
eerst terug in de verticale stand tot het klikt en
dan klapt u het dicht, tegen de camcorder aan.
Nota
Se si apre il pannello LCD, il mirino si spegne
automaticamente; tuttavia, non si spegne se il
pannello LCD viene capovolto o la
videocamera si trova nel modo a specchio.
Opmerking
Bij het openen van het LCD-scherm wordt de
beeldzoeker automatisch uitgeschakeld,
behalve wanneer het LCD-scherm wordt
omgeklapt of de camcorder zich in de
spiegelstand bevindt.
Se si utilizza lo schermo LCD in esterni alla
luce solare diretta
Potrebbe essere difficile vedere lo schermo
LCD. In questo caso, si consiglia di utilizzare il
mirino.
Quando si regola l’angolo del pannello LCD
Assicurarsi che il pannello LCD sia aperto fino
a 90 gradi.
Registrazione - Operazioni basilari / Opnemen – basisbediening
È possibile aprire il pannello LCD fino a 90
gradi e ruotarlo di circa 90 gradi verso il
mirino e di circa 180 gradi verso l’obiettivo.
Nel modo di attesa o di registrazione, se si
capovolge il pannello LCD in modo che sia
rivolto nella direzione opposta, l’indicatore
appare sullo schermo LCD e nel mirino (modo
a specchio).
Video-opnamen maken
Als u het LCD-scherm buitenshuis in de volle
zon gebruikt
In de zon kan de weergave op het LCD-scherm
wel eens flets en onduidelijk zijn. In dat geval
is het aanbevolen in plaats van het LCDscherm de gewone beeldzoeker te gebruiken.
Het LCD-scherm instellen
Zorg ervoor dat het LCD-scherm 90 graden is
uitgeklapt.
25
Registrazione di immagini
Video-opnamen maken
Se durante le riprese si utilizzano sia lo
schermo LCD che il mirino
Se si utilizzano sia lo schermo LCD che il
mirino, il tempo di funzionamento del blocco
batteria risulterà leggermente inferiore rispetto
a quando si utilizza solo il mirino.
Het LCD-scherm en de beeldzoeker
gebruiken tijdens het filmen
Het batterijpak gaat iets minder lang mee
wanneer zowel het LCD-scherm als de
beeldzoeker worden gebruikt in plaats van
alleen de beeldzoeker.
Immagini nel modo a specchio
L’immagine sullo schermo LCD è
un’immagine speculare. Tuttavia, l’immagine
registrata è normale.
Beeldweergave in de spiegelstand
Het beeld op het LCD-scherm verschijnt
werkelijk in spiegelbeeld, met links en rechts
verwisseld. Het opnamebeeld is echter
normaal.
Durante la registrazione nel modo a
specchio
ZERO SET MEMORY sul telecomando non
funziona.
Indicatori nel modo a specchio
L’indicatore STBY appare come zX e REC
come z. Alcuni degli altri indicatori appaiono
invertiti e altri non vengono visualizzati.
Tuttavia, se si chiude il pannello LCD con lo
schermo LCD capovolto, gli indicatori
appaiono normalmente.
Regolazione della luminosità
dello schermo LCD
LCD BRIGHT
Per regolare la luminosità dello schermo LCD,
premere LCD BRIGHT + o –.
La durata del blocco batteria è superiore se il
pannello LCD è chiuso. Utilizzare il mirino al
posto dello schermo LCD per risparmiare
energia.
26
Per schiarire/
Helderder
Per scurire/
Donkerder
Bij opnemen in de spiegelstand
Tijdens het opnemen in de spiegelstand kunt u
de ZERO SET MEMORY toets van de
afstandsbediening niet gebruiken.
Aanduidingen in de spiegelstand
De STBY indicator verschijnt als zX en REC
als z. Sommige andere indicatoren verschijnen
in omgekeerde spiegelstand en andere
helemaal niet. Als u echter het LCD-scherm
omgekeerd sluit, verschijnen de indicatoren
normaal.
Bijregelen van de helderheid
van het LCD-scherm
Druk op LCD BRIGHT + of – om de
helderheid van het LCD-scherm te regelen.
Het batterijpak gaat langer mee als het LCDscherm is gesloten. Gebruik de beeldzoeker in
plaats van het LCD-scherm om de batterij te
sparen.
Registrazione di immagini
Video-opnamen maken
Retroilluminazione dello schermo LCD
È possibile modificare la luminosità della
retroilluminazione. Selezionare LCD B.L. nelle
impostazioni del menu (p. 154).
Verlichting van het LCD-scherm
Desgewenst kunt u de achtergrondverlichting
regelen. Kies bij het onderdeel LCD B.L. in het
instelmenu de gewenste schermverlichting.
(zie blz. 154)
Registrazione in una posizione
bassa
È possibile registrare in una posizione bassa
per ottenere un angolo di registrazione
interessante. Per registrare da una posizione
bassa, sollevare il mirino o ruotare il pannello
LCD con lo schermo rivolto verso l’alto. In
questo caso, è utile utilizzare il tasto REC
START/STOP che si trova nella parte anteriore
della videocamera.
Ook al regelt u het LCD-scherm met de LCD
BRIGHT +/– toetsen of met LCD B.L. en LCD
COLOUR in het menu
Dit heeft geen enkele invloed op de
opgenomen beelden.
Laag opnemen
U kunt de camcorder laag houden om vanuit
een interessante hoek te filmen. Klap de
beeldzoeker omhoog of draai het LCD-scherm
omhoog om vanuit een lage positie te filmen.
U gebruikt dan het best de REC START/STOP
knop vooraan op de camcorder.
REC
START/
STOP
Dopo la registrazione
(1) Impostare l’interruttore POWER su OFF
(CHG).
(2) Chiudere il pannello LCD.
(3) Estrarre la cassetta.
(4) Rimuovere il blocco batteria.
Registrazione - Operazioni basilari / Opnemen – basisbediening
Anche se si regola lo schermo LCD tramite i
tasti LCD BRIGHT +/– o le voci LCD B.L. e LCD
COLOUR nelle impostazioni del menu
L’immagine registrata non viene influenzata.
Na afloop van het opnemen
(1) Zet de POWER schakelaar in de OFF (CHG)
stand.
(2) Sluit het LCD-scherm.
(3) Neem de videocassette uit de camcorder.
(4) Verwijder het batterijpak.
27
Registrazione di immagini
Video-opnamen maken
Regolazione del mirino
Scherpstellen van het
zoekerbeeld
Se si registra tenendo il pannello LCD chiuso,
controllare le immagini nel mirino. Regolare
l’obiettivo del mirino in base alla propria vista
in modo che gli indicatori nel mirino siano
nettamente a fuoco.
Sollevare il mirino e spostarne la leva di
regolazione.
Klap de zoeker omhoog en draai het
zoekerscherpstelknopje in de beste stand.
Per regolare la luminosità dello schermo del
mirino, utilizzare la voce VF B.L. nelle
impostazioni del menu (p. 154).
Regel de helderheid van het
beeldzoekerscherm met VF B.L. in het menu
(zie blz. 154).
Anche se si regola la retroilluminazione
dello schermo del mirino
L’immagine registrata non viene influenzata.
Zelfs als u de schermverlichting van de
beeldzoeker bijregelt
Dit heeft geen enkele invloed op de
opgenomen beelden.
Se le condizioni di ripresa sono troppo
luminose
Utilizzare l’oculare grande in dotazione.
Fissarlo alla videocamera tirandone
leggermente gli angoli. È possibile collegarlo
con la parte grande posizionata sia sul lato
destro che su quello sinistro.
28
Bij opnemen met het LCD-scherm gesloten zult
u het opgenomen beeld in de zoeker kunnen
volgen. Stel het zoekerlensje scherp zodat u de
aanduidingen in het zoekerbeeld optimaal
scherp kunt zien.
Bij te fel omgevingslicht
Gebruik de meegeleverde grote oogdop. Plaats
hem op de camcorder door de hoeken iets uit
te rekken. De grote kant kan zowel links als
rechts worden geplaatst.
2
1
3
4
Utilizzo della funzione di
zoom
Per zoomare utilizzando la levetta
dello zoom
In- en uitzoomen
Zoomen met de zoomknop
Door de zoomknop voorzichtig in te drukken
kunt u langzaam op uw onderwerp inzoomen.
Druk de zoomknop dieper in voor een snelle
zoombeweging.
Gebruik het in- en uitzoomen met mate, voor
een beter resultaat dat niet te onrustig oogt.
“T” kant: voor tele-opnamen (met het
onderwerp “dichter bij” of groter in
beeld)
“W” kant: voor groothoekopnamen (met het
object “verder af”, klein in een
ruimer beeldveld)
W
T
W
T
W
Quando si riprende un soggetto da vicino
Se non si riesce ad ottenere una messa a fuoco
nitida, premere il lato “W” della leva dello
zoom fino a che la messa a fuoco non risulta
nitida. È possibile riprendere un soggetto ad
almeno 80 cm di distanza dalla superficie
dell’obiettivo nella posizione di teleobiettivo o
da circa 1 cm di distanza nella posizione
grandangolare.
Bij moeilijk scherpstellen op een nabij
onderwerp
Als u het onderwerp niet goed scherp in beeld
krijgt, drukt u de zoomknop dan aan de “W”
kant in tot het beeld scherp is. Voor
scherpstelling op dichtbijzijnde onderwerpen
is in de telestand een minimale afstand van
80 cm vereist, terwijl u in de groothoekstand
kunt scherpstellen op voorwerpen die niet
meer dan 1 cm van het lensoppervlak
verwijderd zijn.
Registrazione - Operazioni basilari / Opnemen – basisbediening
Premere leggermente la levetta dello zoom per
ingrandire leggermente. Premerla più a fondo
per ingrandire ulteriormente.
Un utilizzo limitato della funzione di zoom
produce registrazioni migliori.
Lato “T”: per il teleobiettivo (il soggetto
appare più vicino)
Lato “W”:per il grandangolo (il soggetto
appare più lontano)
Video-opnamen maken
T
Registrazione di immagini
29
Registrazione di immagini
Video-opnamen maken
Per zoomare utilizzando il
regolatore dello zoom
Zoomen met de zoomring
Tramite il regolatore dello zoom, è possibile
utilizzare lo zoom secondo la velocità
desiderata ed effettuare regolazioni precise.
Durante la registrazione, girare il regolatore
dello zoom sulla velocità desiderata.
Met de zoomring kunt u de zoomfunctie
nauwkeurig regelen.
Draai tijdens het filmen aan de zoomring met
de gewenste snelheid.
Regolatore dello zoom/
Zoomring
Per il grandangolo/
Groothoek
Per il teleobiettivo/
Tele
Nota
Se il regolatore dello zoom viene girato
velocemente, lo zoom potrebbe non rispondere
al regolatore dello zoom.
Ruotare il regolatore dello zoom ad una
velocità adeguata.
Utilizzo dello zoom digitale –
Ingrandimento superiore a
12×
Se si imposta D ZOOM su 24× o su 48× nelle
impostazioni del menu, l’ingrandimento
superiore a 12× viene effettuato digitalmente.
L’impostazione di fabbrica della funzione di
zoom digitale è OFF (p. 154). Se si utilizza la
funzione di zoom digitale, la qualità delle
immagini si degrada.
Opmerking
Als u te snel aan de zoomring draait, kan de
zoomstand niet overeenkomen met de
zoomringstand.
Draai met de juiste snelheid aan de zoomring.
Gebruik van digital zoom –
Zoom groter dan 12×
Zoombewegingen van meer dan 12× worden
digitaal verkregen als D ZOOM in het
instelmenu op 24× of 48× staat ingesteld. De
digitale zoomfunctie staat normaal op OFF (zie
blz. 154). Bij gebruik van de digitale
zoomfunctie is de beeldkwaliteit minder goed.
W
L’estremità destra della barra mostra
l’area di zoom digitale.
L’area di zoom digitale appare se si
imposta D ZOOM su 24× o su 48×./
Het rechtse gedeelte van het balkje
toont de digitale zoomzone.
Dit digitale gedeelte verschijnt alleen
als u D ZOOM instelt op 24× of 48×.
30
T
Registrazione di immagini
Video-opnamen maken
Non è possibile utilizzare lo zoom digitale:
– Se si imposta PROG. SCAN su ON nelle
impostazioni del menu (p. 154).
– Se l’interruttore POWER è impostato su
MEMORY.
Digital zoom is niet beschikbaar:
– als u PROG. SCAN in het menu op ON zet
(zie blz. 154).
– als de POWER schakelaar op MEMORY
staat.
Tali indicatori non vengono registrati sul
nastro.
Indicatoren die verschijnen
tijdens het opnemen
Deze aanduidingen worden niet mee op band
opgenomen.
[a] [b] [c] [d]
40min
REC
0:00:01
45min
[e]
[f]
[g]
4
7 2000
[j]
[a] Indicatore del tempo di funzionamento
rimanente della batteria
Appare poco dopo avere collegato
l’alimentazione.
[b]Indicatore di memoria cassetta
Appare se si utilizza un nastro dotato di
memoria cassetta.
[c] Indicatore di modo di registrazione
[d]Indicatore STBY/REC
[e] Indicatore di codice temporale /
Contatore nastro
[f] Indicatore di nastro rimanente
Appare dopo che una cassetta è stata
inserita.
[g]Cornice di guida
[h]Indicatore di filtro ND
Lampeggia se è necessario impostare il
selettore ND FILTER. Dopo avere
impostato il selettore ND FILTER, la
posizione ND FILTER selezionata viene
indicata (se viene selezionata la posizione
ND OFF, l’indicatore scompare).
[i] Indicatore dell’ora
L’ora viene visualizzata per circa cinque
secondi dopo l’impostazione dell’interruttore
POWER su CAMERA o su MEMORY.
[j] Indicatore della data
La data viene visualizzata per circa cinque
secondi dopo l’impostazione
dell’interruttore POWER su CAMERA o su
MEMORY.
ND1
12:05:56
[h]
[i]
[a] Resterende batterijspanningsindicator
Verschijnt een ogenblik na het
aanschakelen.
[b]Cassettegeheugenindicator
Verschijnt wanneer u een videoband met
cassettegeheugen gebruikt.
[c] Opnamestandindicator
[d]STBY/REC indicator
[e] Tijdcode-indicator/bandteller
[f] Restbandindicator
Verschijnt na het inbrengen van een
cassette.
[g]Richtkader
[h]ND filter indicator
Knippert wanneer ND FILTER moet
worden ingesteld. Na het instellen van ND
FILTER wordt de gekozen ND FILTER
positie aangeduid. (De aanduiding
verdwijnt wanneer ND OFF is
geselecteerd.)
[i] Tijdaanduiding
De tijd verschijnt ongeveer vijf seconden
nadat de POWER schakelaar op CAMERA
of MEMORY werd gezet.
[j] Datumaanduiding
De datum verschijnt ongeveer vijf seconden
nadat de POWER schakelaar op CAMERA
of MEMORY werd gezet.
Registrazione - Operazioni basilari / Opnemen – basisbediening
Indicatori visualizzati durante
la registrazione
31
Registrazione di immagini
Video-opnamen maken
Codice temporale
Il codice temporale indica il tempo di
registrazione o di riproduzione, “0:00:00” (ore :
minuti : secondi) nel modo CAMERA e
“0:00:00:00” (ore : minuti : secondi :
fotogrammi) nel modo VCR. Non è possibile
riscrivere solo il codice temporale.
Tijdcode
De tijdcode geeft de opnameduur of
weergavespeelduur aan als “0:00:00” (uren:
minuten: seconden) in de CAMERA stand en
als “0:00:00:00” (uren: minuten: seconden:
beelden) in de VCR stand. U kunt deze
tijdcode niet naderhand wijzigen.
Indicatore di nastro rimanente
L’indicatore potrebbe non essere visualizzato
accuratamente a seconda del nastro.
Restbandindicator
Deze aanduiding kan niet altijd juist worden
aangegeven, afhankelijk van de gebruikte
videocassette.
Nota sulla data/ora di registrazione
La data/ora di registrazione non viene
visualizzata durante le riprese, tuttavia viene
registrata automaticamente sul nastro. È
possibile controllare la data/ora di
registrazione durante la riproduzione
premendo DATA CODE.
Ripresa di soggetti in
controluce (BACK LIGHT)
Se si riprende un soggetto con la fonte di luce
alle spalle o un soggetto su uno sfondo chiaro,
utilizzare la funzione di controluce.
Premere BACK LIGHT nei modi di attesa, di
registrazione o memory.
L’indicatore . appare sullo schermo LCD o
nel mirino.
Per disattivare la funzione, premere di nuovo
BACK LIGHT.
Opmerking bij de opnamedatum/-tijd
De opnamedatum/-tijd zijn niet zichtbaar
tijdens het filmen maar worden wel
opgenomen op de band. U kunt de
opnamedatum/-tijd controleren door op
DATA CODE te drukken.
Filmen met tegenlicht (BACK
LIGHT)
Voor het maken van tegenlichtopnamen, met
achter het onderwerp een lichtbron of een erg
lichte achtergrond, kunt u ter correctie de
BACK LIGHT tegenlichtcompensatie
inschakelen.
Druk op BACK LIGHT in de wacht-, opnameof geheugenstand.
De . indicator licht op in het LCD-scherm of
in de beeldzoeker.
Om de tegenlichtcompensatie uit te schakelen,
drukt u nogmaals op de BACK LIGHT toets.
FADER BACK LIGHT SPOT LIGHT
BACK LIGHT
32
Registrazione di immagini
Video-opnamen maken
Se si preme uno dei tasti seguenti durante
la ripresa di soggetti in controluce
La funzione di controluce viene disattivata.
– SPOT LIGHT
– EXPOSURE
Als u tijdens het filmen met tegenlicht op
één van de volgende toetsen drukt
Dan wordt de tegenlichtcompensatie
uitgeschakeld.
– SPOT LIGHT
– EXPOSURE
Utilizzo della funzione
riflettore
Questa funzione impedisce ad esempio che i
visi delle persone appaiano eccessivamente
chiari quando si riprendono soggetti illuminati
da una luce forte, come in un teatro.
Premere SPOT LIGHT nei modi di attesa, di
registrazione o memory.
L’indicatore
appare sullo schermo LCD o
nel mirino.
Per disattivare la funzione, premere di nuovo
SPOT LIGHT.
Als u de belichting handmatig regelt
Dan is tegenlichtcompensatie niet beschikbaar.
Gebruik van de spot lightfunctie
Om te zorgen dat de gezichten van personen er
niet te bleek uitzien onder felle lampen, zoals
bij officiële gelegenheden, op het toneel, bij een
persconferentie e.d.
Druk op SPOT LIGHT in de wacht-, opnameof geheugenstand.
De
indicator licht op in het LCD-scherm of
in de beeldzoeker.
Om de functie uit te schakelen, drukt u
nogmaals op de SPOT LIGHT toets.
Registrazione - Operazioni basilari / Opnemen – basisbediening
Se si regola manualmente l’esposizione
Non è possibile utilizzare la funzione di
controluce.
FADER BACK LIGHT SPOT LIGHT
SPOT LIGHT
Se si preme uno dei tasti seguenti durante
l’utilizzo della funzione riflettore
La funzione riflettore viene disattivata.
– BACK LIGHT
– EXPOSURE
Se si regola manualmente l’esposizione
Non è possibile utilizzare la funzione riflettore.
Non è possibile utilizzare il modo riflettore
nelle impostazioni elencate di seguito:
– Valore di velocità dell’otturatore pari a 1/25
o inferiore
– Film d’epoca
– Modo di luce scarsa della funzione
PROGRAM AE
Als u tijdens het filmen met de spot lightfunctie op één van de volgende toetsen
drukt
Dan wordt de spot light-functie uitgeschakeld.
– BACK LIGHT
– EXPOSURE
Als u de belichting handmatig regelt
Dan is de spot light-functie niet beschikbaar.
De Spot Light mode is niet beschikbaar bij
de volgende instellingen:
– Sluitersnelheid van 1/25 of lager
– Old movie
– Duisternis-belichtingsprogramma of
PROGRAM AE
33
Registrazione di immagini
Video-opnamen maken
Registrazione in autoripresa
È possibile eseguire registrazioni con il timer
di autoripresa. Questo modo è utile se si
desidera riprendere se stessi. È inoltre
possibile utilizzare il telecomando.
(autoripresa) nel modo di
(1) Premere
attesa. L’indicatore
(autoripresa) appare
sullo schermo LCD o nel mirino.
(2) Premere START/STOP.
Accompagnandolo con un segnale acustico,
il timer di autoripresa inizia il conto alla
rovescia partendo da 10 secondi. Negli
ultimi due secondi del conto alla rovescia, il
segnale acustico diventa più rapido,
dopodiché la registrazione inizia
automaticamente.
Opnemen met de
zelfontspanner
U kunt de camcorder volautomatisch laten
opnemen met de zelfontspanner. Dat is handig
als u zichzelf in beeld wilt opnemen. U kunt
ook de afstandsbediening gebruiken.
(1) Druk op
(zelfontspanner) in de
wachtstand. De
zelfontspannerindicator verschijnt op het LCD-scherm of
in het zoekerbeeld.
(2) Druk op de START/STOP toets.
De zelfontspanner gaat nu terugtellen vanaf
10 seconden, met telkens een pieptoon. In
de laatste 2 seconden van het aftellen
klinken de pieptonen korter achtereen en
dan begint automatisch het opnemen.
START/STOP
MEMORY
(autoripresa)/
(zelfontspanner)
OFF CAMERA
(CHG)
1
POWER
VCR
2
Per interrompere l’autoripresa
prima della registrazione
Stoppen van de zelfontspanner
voor het opnemen
Premere di nuovo START/STOP.
Utilizzare il telecomando per comodità.
Druk nogmaals op de START/STOP toets.
Voor het gemak kunt u hiervoor het best de
afstandsbediening gebruiken.
Per registrare fermi immagine sui
nastri con l’autoripresa
Premere PHOTO al punto 2 (p. 48).
Opnemen van stilstaande beelden
met de zelfontspanner
Druk in stap 2 op de PHOTO toets (zie blz. 48).
34
Video-opnamen maken
Per registrare fermi immagine su
una “Memory Stick” con
l’autoripresa
Opnemen van stilstaande beelden
op een “Memory Stick” met de
zelfontspanner
Premere
(autoripresa), quindi premere
PHOTO nel modo memory (p. 181).
Druk op
(zelfontspanner) en vervolgens op
PHOTO in de geheugenstand (zie blz. 181).
Per disattivare la registrazione in
autoripresa
Uitschakelen van de
zelfontspanner-opname
Premere
(autoripresa) in modo che
l’indicatore
scompaia dallo schermo LCD o
dal mirino mentre la videocamera si trova nel
modo di attesa.
Druk op de
(zelfontspanner) toets, zodat de
indicator van het LCD-scherm of uit het
zoekerbeeld verdwijnt, met de camcorder in
opnamepauzestand.
Nota
Il modo di registrazione in autoripresa viene
automaticamente disattivato quando:
– La registrazione in autoripresa è terminata.
– L’interruttore POWER è impostato su OFF
(CHG) o su VCR.
Opmerking
De zelfontspanner-opnamefunctie wordt
automatisch uitgeschakeld wanneer:
– De zelfontspanner-opname beëindigd is.
– De POWER schakelaar in de OFF (CHG) of
VCR stand wordt gebracht.
Registrazione - Operazioni basilari / Opnemen – basisbediening
Registrazione di immagini
35
Controllo della registrazione Controleren van de gemaakte
– END SEARCH / EDITSEARCH opnamen – END SEARCH /
/ Rec Review
EDITSEARCH / Rec Review
È possibile utilizzare questi tasti per
controllare le immagini registrate o riprendere
in modo che la transizione tra l’ultima
immagine registrata e la scena successiva
avvenga senza stacchi.
Met deze handige zoektoetsen kunt u de
laatste opgenomen beelden controleren of
teruggaan naar het punt waarop u de volgende
opname soepel wilt laten aansluiten.
END SEARCH
EDITSEARCH
Ricerca del punto finale della
registrazione – END SEARCH
È possibile raggiungere facilmente la fine
dell’ultima parte registrata.
Nel modo di attesa, premere END SEARCH.
La videocamera riavvolge o fa avanzare
rapidamente il nastro e gli ultimi cinque
secondi della parte registrata vengono
riprodotti. Dopo la riproduzione, la telecamera
entra nel modo di attesa. È possibile
controllare il suono con il diffusore o con le
cuffie.
Modifica del punto di inizio
della registrazione successiva
– EDITSEARCH
36
Zoeken naar het einde van de
opname – END SEARCH
U kunt makkelijk naar het einde van de laatste
opname gaan.
Druk in de opnamepauzestand op de END
SEARCH toets.
De camcorder spoelt snel achteruit of vooruit
en de laatste vijf seconden van de opname
worden afgespeeld. Na het afspelen keert de
camcorder terug naar de opnamepauzestand.
Hierbij kunt u het geluid van de opnamen via
de luidspreker of een hoofdtelefoon
beluisteren.
Wijzigen van het volgende
opnamestartpunt
– EDITSEARCH
È possibile modificare il punto di inizio della
registrazione successiva nel modo di attesa.
In de opnamepauzestand kan het volgende
opnamestartpunt worden gewijzigd.
Nel modo di attesa, tenere premuto il lato +/–
di EDITSEARCH. Le immagini registrate
vengono riprodotte.
+ : per avanzare
– : per retrocedere
Rilasciare EDITSEARCH per interrompere la
riproduzione. Se si preme START/STOP, la
nuova registrazione inizia dal punto in cui è
stato rilasciato EDITSEARCH. Non è possibile
controllare il suono.
Houd in de opnamepauzestand de +/– kant
van EDITSEARCH ingedrukt. De opname
wordt dan afgespeeld.
+ : vooruitzoeken
– : terugzoeken
Laat de EDITSEARCH toets los om de
weergave te stoppen. Wanneer u op de
START/STOP toets drukt, begint het opnemen
precies vanaf het punt waar u de
EDITSEARCH toets losliet. Bij deze
montagezoekfunctie is er geen geluid te horen.
Controllo della registrazione
– END SEARCH / EDITSEARCH /
Rec Review
Controllo dell’ultima
immagine registrata – Rec
Review
È possibile controllare l’ultima parte registrata.
Funzione di ricerca della fine
Se si utilizza un nastro privo di memoria
cassetta, la funzione di ricerca della fine non è
più operativa una volta che si è estratta la
cassetta dopo la registrazione del nastro. Se si
utilizza un nastro con memoria cassetta, la
funzione di ricerca della fine è operativa anche
dopo che si è estratta la cassetta.
Se esiste una parte vuota all’inizio o all’interno
delle parti registrate, la funzione di ricerca
della fine potrebbe non funzionare
correttamente (p. 210).
Het laatste opnamebeeld
controleren – Rec Review
Hiermee kunt u controleren of de laatste
opnamen geslaagd zijn.
Houd in de opnamepauzestand de – 7 kant
van EDITSEARCH kortstondig ingedrukt.
De laatste seconden van de opname worden
afgespeeld en de camcorder keert terug naar
de opnamepauzestand. Hierbij kunt u het
geluid van de opnamen via de luidspreker of
een hoofdtelefoon beluisteren.
Betreffende de eindzoekfunctie
Wanneer u een videoband zonder
cassettegeheugen gebruikt, zal de
eindzoekfunctie niet meer werken als u de
cassette na het opnemen uit de cassettehouder
hebt verwijderd. Bij een videoband met
cassettegeheugen zult u de eindzoekfunctie
nog wel kunnen gebruiken, ook als de cassette
al eens is uitgenomen.
Als er tussen de video-opnamen een blanco of
onbespeeld bandgedeelte open is gebleven,
kan de eindzoekfunctie niet altijd goed werken
(zie blz. 210).
Registrazione - Operazioni basilari / Opnemen – basisbediening
Nel modo di attesa, premere per un attimo il
lato – 7 di EDITSEARCH.
Gli ultimi secondi delle immagini vengono
riprodotti e la videocamera torna nel modo di
attesa. È possibile controllare il suono con il
diffusore o con le cuffie.
Controleren van de gemaakte
opnamen – END SEARCH /
EDITSEARCH / Rec Review
37
— Riproduzione – Operazioni basilari —
— Afspelen – basisbediening —
Riproduzione di un
nastro
Afspelen van een
videocassette
È possibile controllare l’immagine di
riproduzione sullo schermo LCD. Se si chiude
il pannello LCD, è possibile controllare
l’immagine di riproduzione nel mirino. È
inoltre possibile controllare la riproduzione
utilizzando il telecomando in dotazione con la
videocamera.
(1) Installare la fonte di alimentazione e
inserire il nastro registrato.
(2) Impostare l’interruttore POWER su VCR
tenendo premuto il piccolo tasto verde. I
tasti di controllo video si illuminano.
(3) Spostare OPEN nella direzione del simbolo
B per aprire il pannello LCD.
(4) Premere m per riavvolgere il nastro.
(5) Premere N per avviare la riproduzione.
(6) Per regolare il volume, premere uno dei
due tasti VOLUME +/–.
U kunt de gemaakte video-opnamen terugzien
op het LCD-scherm of, als u het LCD-scherm
sluit, in de beeldzoeker. Voor de bediening bij
het afspelen kunt u ook de bij uw camcorder
geleverde afstandsbediening gebruiken.
(1) Sluit een stroombron aan en plaats een
cassette met video-opnamen in de
camcorder.
(2) Druk het kleine groene knopje op de
POWER schakelaar in en schuif de
schakelaar in de VCR stand. Nu lichten de
bandlooptoetsen op.
(3) Schuif OPEN terug in de richting van B om
het LCD-scherm te openen.
(4) Druk op de m toets om de band terug te
spoelen.
(5) Druk op de N weergavetoets om te
beginnen met afspelen.
(6) Om de geluidssterkte te regelen drukt u op
een van de VOLUME +/– toetsen.
4
REW
5
PLAY
2
POWER
VCR
VOLUME
3 1
38
Per interrompere la riproduzione
Stoppen met afspelen
Premere x.
Druk op de x stoptoets.
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
6
Afspelen van een videocassette
Quando si controlla l’immagine sullo
schermo LCD
È possibile capovolgere il pannello LCD e farlo
aderire al corpo della videocamera con lo
schermo LCD rivolto verso l’esterno.
Video-opnamen weergeven op het LCDscherm
Voor afspelen van video-opnamen kunt u het
LCD-scherm helemaal omkeren en dan
terugklappen tegen de camcorder aan, zodat
het LCD-scherm naar buiten gericht staat.
Quando si chiude il pannello LCD
Non è possibile controllare il suono con il
diffusore. Tuttavia, se il pannello LCD viene
capovolto per guardare sullo schermo LCD, è
possibile controllare il suono con il diffusore.
Als u het LCD-scherm sluit
Dan krijgt u geen geluid te horen via de
luidspreker. Wanneer het LCD-scherm echter
wordt omgekeerd, krijgt u wel geluid te horen
via de luidspreker.
Per controllare il display degli
indicatori a schermo
De indicatoren op het scherm
controleren
Premere DISPLAY sulla videocamera o sul
telecomando in dotazione con la videocamera.
Gli indicatori appaiono sullo schermo LCD.
Per fare scomparire gli indicatori, premere di
nuovo DISPLAY.
Druk op de DISPLAY toets op de camcorder of
de meegeleverde afstandsbediening.
De aanduidingen in het zoekerbeeld
verschijnen ook op het LCD-scherm.
Om de schermaanduidingen weer te laten
verdwijnen, drukt u nogmaals op de DISPLAY
toets.
Riproduzione – Operazioni basilari / Afspelen – basisbediening
Riproduzione di un nastro
DISPLAY
DATA CODE
DISPLAY
DATA CODE
39
Riproduzione di un nastro
Afspelen van een videocassette
Utilizzo della funzione codice dati
Automatische opnamegegevens
(Data Code)
La videocamera registra automaticamente non
solo immagini sul nastro, ma anche i dati di
registrazione (data/ora o varie impostazioni
attive durante la registrazione) (codice dati).
Nel modo di riproduzione, premere DATA
CODE sulla videocamera o sul telecomando in
dotazione con la videocamera.
Il display cambia come segue:
data/ora t varie impostazioni (SteadyShot,
bilanciamento del bianco, guadagno, velocità
dell’otturatore, valore diaframma, modo
esposizione) t nessun indicatore
Data/ora/
Datum/tijd
4 7 2000
12:05:56
40
Bij het opnemen legt uw camcorder tegelijk
met de beelden automatisch ook de datum en
tijdsaanduiding (en/of diverse opnameinstellingen) op de band vast (Data Code).
Druk in de weergavestand op de DATA CODE
toets op de camcorder of de meegeleverde
afstandsbediening.
Dan zullen bij indrukken de aanduidingen als
volgt veranderen:
datum/tijd t diverse instellingen (SteadyShot
beeldstabilisatie, kleurbalans, versterking,
sluitertijd, diafragma, belichtingsstand) t
geen aanduiding
Varie impostazioni/
Diverse instellingen
AUTO
50 AWB
F1.6
0dB
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[a] Indicatore della funzione SteadyShot OFF
[b]Indicatore del modo esposizione/
PROGRAM AE
[c] Indicatore del bilanciamento del bianco
[d]Indicatore del guadagno
[e] Indicatore della velocità dell’otturatore
[f] Valore diaframma
[a] SteadyShot OFF aanduiding
[b]Belichtingsstand/PROGRAM AE
aanduiding
[c] Kleurbalansaanduiding
[d]Versterkingsaanduiding
[e] Sluitersnelheidsaanduiding
[f] Diafragma
Per non visualizzare le varie impostazioni
Impostare DATA CODE su DATE nelle
impostazioni del menu (p. 154).
Il display cambia come segue:
data/ora y nessun indicatore
De instellingen niet laten verschijnen
Zet in het instelmenu de DATA CODE functie
in de DATE stand (zie blz. 154).
Dan zullen bij indrukken de aanduidingen als
volgt veranderen:
datum/tijd y geen aanduiding
Afspelen van een videocassette
Dati di registrazione
I dati di registrazione sono le informazioni
relative allo stato della videocamera durante la
registrazione. Nel modo CAMERA, i dati di
registrazione non vengono visualizzati.
Opnamegegevens
Met de opnamegegevens legt de camcorder
vast wanneer en hoe de opnamen zijn
gemaakt. In de CAMERA stand zullen de
opnamegegevens niet worden aangegeven.
Quando si utilizza la funzione di codice dati,
vengono visualizzati dei trattini “-- -- ----”
(data) o “-- : -- : --” (ora) se:
– Viene riprodotta una parte vuota del nastro.
– Il nastro è illeggibile a causa di danni al
nastro stesso o di disturbi.
– Il nastro è stato registrato da una
videocamera senza che la data e l’ora
venissero impostate.
Bij gebruik van de Data Code functie
verschijnt “-- -- ----” (datum) of “-- : -- : --”
(tijd) als:
– Er een blanco (onbespeeld) gedeelte van de
band wordt afgespeeld.
– De opnamegegevens op de band niet
leesbaar zijn, door storing of beschadiging
van de band.
– Vóór het opnemen de datum en/of de tijd
van de camcorder niet was ingesteld.
Codice dati
Se si collega la videocamera al televisore, il
codice dati viene inoltre visualizzato sullo
schermo televisivo (p. 44).
Opnamegegevens op TV
Wanneer u de camcorder aansluit op een TV,
verschijnen de opnamegegevens ook op het
TV-scherm (zie blz. 44).
Nota sull’indicatore della data/ora
La data/ora di registrazione non viene
visualizzata durante le riprese, tuttavia viene
registrata automaticamente sul nastro. È
possibile verificare la data/ora di registrazione
durante la riproduzione premendo DATA
CODE.
Betreffende de datum-/tijdsaanduiding
De opnamedatum/-tijd zijn niet zichtbaar
tijdens het filmen maar worden wel
opgenomen op de band. U kunt de
opnamedatum/-tijd controleren door op
DATA CODE te drukken.
Se la regolazione dell’esposizione è
impostata sul minimo
Nella posizione del valore diaframma viene
visualizzata la scritta “CLOSE”.
Als de belichtingsregeling is ingesteld op
het minimum
Dan verschijnt “CLOSE” in de plaats van het
diafragma.
Riproduzione – Operazioni basilari / Afspelen – basisbediening
Riproduzione di un nastro
41
Riproduzione di un nastro
Vari modi di riproduzione
Afspelen van een videocassette
Diverse afspeelfuncties
Per utilizzare i tasti di controllo video,
impostare l’interruttore POWER su VCR.
Zet de POWER schakelaar op VCR om de
videobedieningstoetsen te kunnen gebruiken.
Per vedere un fermo immagine
(pausa di riproduzione)
Stilzetten van het beeld
(weergavepauzestand)
Premere X durante la riproduzione. Per
riprendere la riproduzione normale, premere
N o X.
Druk tijdens afspelen op de X pauzetoets. Om
weer bewegende beelden te zien, drukt u
opnieuw op de X pauzetoets of op de N
weergavetoets.
Per fare avanzare il nastro
Premere M nel modo di arresto. Per
riprendere la riproduzione normale, premere
N.
Vooruitspoelen van de band
Druk op M in de stopstand. Om de normale
weergave te hervatten, drukt u op de N
weergavetoets.
Per riavvolgere il nastro
Premere m nel modo di arresto. Per
riprendere la riproduzione normale, premere
N.
Per cambiare la direzione di
riproduzione
Durante la riproduzione, premere
sul
telecomando per invertire la direzione di
riproduzione. Per riprendere la riproduzione
normale, premere N.
Per localizzare una scena
guardando le immagini (ricerca di
immagini)
Druk op m in de stopstand. Om de normale
weergave te hervatten, drukt u op de N
weergavetoets.
Omkeren van de weergaverichting
Druk tijdens weergave op de
toets van de
afstandsbediening voor weergave in
terugwaartse richting. Om de normale
weergave te hervatten, drukt u op de N
weergavetoets.
Snel opzoeken van een bepaalde
scène (beeldzoekfunctie)
Tenere premuto m o M durante la
riproduzione. Per riprendere la riproduzione
normale, rilasciare il tasto.
Houd tijdens weergave de m of M
snelspoeltoets ingedrukt. Om de normale
weergave te hervatten, laat u de toets op het
gewenste punt los.
Per vedere le immagini ad alta
velocità durante l’avanzamento o il
riavvolgimento del nastro (ricerca
con salto)
Beeldweergave tijdens snelspoelen
(snelzoekfunctie)
Tenere premuto m durante il riavvolgimento
o M durante l’avanzamento del nastro. Per
riprendere il riavvolgimento o l’avanzamento,
rilasciare il tasto.
Per vedere le immagini a bassa
velocità (riproduzione al
rallentatore)
Premere y durante la riproduzione. Per la
riproduzione al rallentatore nella direzione
opposta, premere
sul telecomando, quindi
premere y. Per riprendere la riproduzione
normale, premere N.
42
Terugspoelen van de band
Houd tijdens terugspoelen de m toets
ingedrukt of tijdens vooruitspoelen de M
toets. Om het snelspoelen te hervatten, laat u
de toets los.
Opgenomen beelden langzamer
weergeven (vertraagde weergave)
Druk tijdens afspelen op de y toets. Voor
vertraagde weergave in terugwaartse richting
drukt u eerst op de
toets van de
afstandsbediening en dan op de y toets. Druk
op N om de normale weergave te hervatten.
Riproduzione di un nastro
Afspelen van een videocassette
Per vedere le immagini a velocità
doppia
Weergave met dubbele snelheid
Premere ×2 sul telecomando durante la
riproduzione. Per la riproduzione a doppia
velocità nella direzione opposta, premere ,
quindi premere ×2 sul telecomando. Per
riprendere la riproduzione normale, premere
N.
Druk tijdens weergave op de ×2 toets van de
afstandsbediening. Voor versnelde weergave
in terugwaartse richting drukt u eerst op de
toets en dan op de ×2 toets van de
afstandsbediening. Om de normale weergave
te hervatten, drukt u op de N weergavetoets.
Premere C sul telecomando nel modo di
pausa di riproduzione. Per la riproduzione
fotogramma per fotogramma nella direzione
opposta, premere c. Per riprendere la
riproduzione normale, premere N.
Zet het beeld stil en druk in deze
weergavepauzestand op de C toets van de
afstandsbediening. Voor beeld-voor-beeld
weergave in terugwaartse richting drukt u op
de c toets. Druk op N om de normale
weergave te hervatten.
Per ricercare l’ultima scena
registrata (END SEARCH)
Opzoeken van de laatst
opgenomen beelden (END SEARCH
eindzoekfunctie)
Premere END SEARCH nel modo di arresto.
Gli ultimi cinque secondi della parte registrata
vengono riprodotti, quindi il nastro si ferma.
Druk in de stopstand op de END SEARCH
toets. De laatste vijf seconden van de opname
worden afgespeeld en de band stopt.
Nei vari modi di riproduzione
•Il suono viene disattivato.
•L’immagine precedente potrebbe rimanere
come immagine a mosaico durante la
riproduzione.
In speciale weergavestanden
•De geluidsweergave zal gedempt zijn.
•Het vorige beeld kan tijdens de weergave als
mozaïekbeeld blijven.
Se il modo di pausa di riproduzione dura
cinque minuti
La videocamera entra automaticamente nel
modo di arresto. Per riprendere la
riproduzione, premere N.
Riproduzione al rallentatore
La riproduzione al rallentatore può essere
eseguita senza problemi su questa
videocamera, questa funzione però non si
attiva per il segnale in uscita dalla presa DV
IN/OUT.
Se si riproduce un nastro nella direzione
opposta
Disturbi orizzontali potrebbero apparire al
centro o in altro e in basso nello schermo. Non
si tratta di un problema di funzionamento.
Na meer dan 5 minuten in de
weergavepauzestand
De camcorder zal automatisch terugschakelen
naar de stopstand. Om de weergave te
hervatten, drukt u op de N weergavetoets.
Riproduzione – Operazioni basilari / Afspelen – basisbediening
Beeld-voor-beeld weergave
Per vedere le immagini
fotogramma per fotogramma
Bij de vertraagde weergave
Vertraagde weergave is perfect mogelijk met
uw camcorder maar deze functie werkt niet
wanneer het signaal wordt uitgevoerd via
DV IN/OUT.
Bij het terugwaarts weergeven
Hierbij kunnen boven en onder in beeld
ruisbalken verschijnen. Dat is normaal en
duidt niet op storing.
43
Visione delle
registrazioni su un
televisore
Aansluitingen voor
videoweergave op
TV
Per vedere le immagini di riproduzione sul
televisore, collegare la videocamera al
televisore o al videoregistratore mediante il
cavo di collegamento A/V in dotazione con la
videocamera. È possibile utilizzare i tasti di
controllo video nello stesso modo di quando le
immagini di riproduzione vengono controllate
sullo schermo LCD. Se si guardano le
immagini di riproduzione sullo schermo
televisivo, si consiglia di alimentare la
videocamera tramite la rete elettrica
utilizzando il trasformatore CA (p. 18). Fare
riferimento alle istruzioni per l’uso del
televisore o del videoregistratore.
Sluit de camcorder met het daarbij geleverde
audio/video-aansluitsnoer aan op uw TVtoestel of videorecorder wanneer u videoopnamen wilt weergeven op het TV-scherm. U
kunt hierbij het afspelen regelen met de
videobedieningstoetsen, net als bij weergave
op het LCD-scherm. Bij het afspelen van videoopnamen op de camcorder, voor weergave op
het TV-scherm, is het aanbevolen het apparaat
op stroom van het lichtnet te gebruiken met
behulp van de netspanningsadapter (zie blz.
18). Zie tevens de gebruiksaanwijzing van uw
TV-toestel of videorecorder.
Open het dekseltje van de audio/videostekkerbussen. Sluit uw camcorder aan op een
TV met behulp van het bij de camcorder
geleverde audio/video-aansluitsnoer. Stel uw
TV-toestel met de TV/videoschakelaar in op
videoweergave.
Aprire il copri presa. Collegare la videocamera
al televisore utilizzando il cavo di
collegamento A/V in dotazione con la
videocamera, quindi impostare il selettore TV/
VCR del televisore su VCR.
S VIDEO
VIDEO
AUDIO L/R
DV IN/OUT
(non in dotazione)/(niet meegeleverd) IN
S VIDEO
Giallo/Geel
VIDEO
AUDIO
L/R
: Flusso del segnale/
Signaalverloop
Bianco/
Wit
Se il televisore è già collegato
ad un videoregistratore
Rosso/
Rood
Als uw TV-toestel is aangesloten
op een videorecorder
Collegare la videocamera all’ingresso di linea
sul videoregistratore mediante il cavo di
collegamento A/V in dotazione con la
videocamera. Impostare il selettore di ingresso
del videoregistratore su LINE.
Sluit uw camcorder aan op de lijningang van
de videorecorder met behulp van het bij uw
camcorder geleverde audio/videoaansluitsnoer. Zet de ingangskeuzeschakelaar
van de videorecorder in de LINE stand.
Se il televisore o il videoregistratore
è di tipo monofonico
Als uw TV-toestel of
videorecorder slechts geschikt
is voor mono geluid
Collegare la spina gialla del cavo di
collegamento A/V alla presa di ingresso video
e solo la spina bianca alla presa di ingresso
audio sul videoregistratore o sul televisore. Le
spine rosse non vengono utilizzate.
44
AUDIO
Sluit de gele stekker van het audio/videoaansluitsnoer aan op de video-ingang en de
witte stekker op de audio-ingangsaansluiting
van uw TV-toestel of videorecorder. De rode
stekkers worden niet gebruikt.
Visione delle registrazioni su un
televisore
Se il televisore/
videoregistratore dispone di
un connettore a 21 piedini
(EUROCONNECTOR)
Als uw TV/videorecorder een
21-polige (EUROCONNECTOR)
aansluiting heeft
Gebruik voor het aansluiten de bij uw
camcorder geleverde 21-polige verloopstekker.
Deze adapter kan alleen worden aangesloten
op een uitgang.
TV
Se il televisore/videoregistratore dispone di
una presa S video
Effettuare il collegamento tramite un cavo S
video (non in dotazione) per ottenere
immagini di alta qualità. Con questo
collegamento non è necessario collegare la
spina gialla (video) del cavo di collegamento
A/V. Collegare il cavo S video (non in
dotazione) alle prese S video sulla
videocamera e sul televisore o sul
videoregistratore. Questo collegamento
produce immagini in formato DV di qualità
superiore.
Als uw TV-toestel of videorecorder beschikt
over een S-video ingangsaansluiting
Sluit de camcorder daarop aan met een (niet
bijgeleverd) S-video aansluitsnoer voor
videoweergave van uitstekende kwaliteit. Bij
deze wijze van aansluiten hoeft u de gele
(video) stekker van het audio/videoaansluitsnoer niet aan te sluiten. Verbind het Svideo aansluitsnoer (niet bijgeleverd) met de Svideo stekkerbussen van de camcorder
enerzijds en uw TV-toestel of videorecorder
anderzijds. Door deze wijze van aansluiten
zult u videobeelden met betere DV-kwaliteit
kunnen weergeven.
Quando si regola lo schermo televisivo
Se si controlla l’immagine ripresa e non quella
di riproduzione, impostare COLOUR BAR su
ON nelle impostazioni del menu (p. 154). La
barra dei colori viene visualizzata sullo
schermo televisivo.
Afstelling van het TV-beeld
Om het opnamebeeld en niet het
weergavebeeld te controleren, zet u COLOUR
BAR in het menu op ON (zie blz. 154). De
kleurbalk verschijnt op het TV-scherm.
Riproduzione – Operazioni basilari / Afspelen – basisbediening
Utilizzare l’adattatore a 21 piedini in dotazione
con la videocamera.
Il presente adattatore è destinato
esclusivamente ad una sola uscita.
Aansluitingen voor
videoweergave op TV
45
— Operazioni di registrazione avanzate —
— Uitgebreide opnamefuncties —
Registrazione di un fermo immagine su un
nastro – Registrazione di foto su nastro
Een stilstaand beeld opnemen
– Tape foto opname
È possibile registrare fermi immagine su nastri
mini DV con tutti i pixel nel modo progressivo.
Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 50.
Questo modo è utile se si stampano immagini
utilizzando una stampante video (non in
dotazione).
Oltre alle operazioni descritte, la videocamera
può registrare fermi immagine su una
“Memory Stick” (p. 177).
(1) Nel modo di attesa, tenere leggermente
premuto PHOTO fino a visualizzare un
fermo immagine. L’indicatore CAPTURE
appare. La registrazione non ha ancora
inizio.
Per cambiare l’immagine, rilasciare
PHOTO, selezionare di nuovo
un’immagine, quindi premere e tenere
leggermente premuto PHOTO.
(2) Premere PHOTO più a fondo.
Il fermo immagine sullo schermo LCD o nel
mirino viene registrato per circa sette
secondi. Durante questi sette secondi viene
registrato anche il suono.
Il fermo immagine viene visualizzato sullo
schermo LCD o nel mirino, fino al termine
della registrazione.
U kunt stilstaande beelden opnemen op mini
DV-cassettes met alle pixels in de progressieve
stand. Zie blz. 50 voor nadere bijzonderheden
hieromtrent. Dat is handig als u een afdruk
wilt maken met behulp van een videoprinter
(niet bijgeleverd).
Uw camcorder kan ook stilstaande beelden
opslaan op een “Memory Stick” (zie blz. 177).
(1) Houd in de opnamepauzestand de PHOTO
toets licht ingedrukt tot er een stilstaand
beeld verschijnt. De aanduiding CAPTURE
licht op. Het opnemen begint nog niet.
Desgewenst kunt u nu een ander stilstaand
beeld kiezen door de PHOTO toets los te
laten, een ander beeld te kiezen en dan de
PHOTO toets opnieuw licht ingedrukt te
houden.
(2) Druk nu de PHOTO toets steviger in.
Het stilstaand beeld dat u in de zoeker of
op het LCD-scherm ziet wordt nu ongeveer
7 seconden lang opgenomen. Gedurende
deze 7 seconden loopt de geluidsopname
gewoon door.
Tijdens de foto-opname verschijnt alleen
het opgenomen beeld in de zoeker of op het
LCD-scherm.
1
2
Numero di fermi immagine registrabili su
una cassetta mini DV
Su un nastro da 60 minuti, è possibile
registrare circa 510 immagini nel modo SP e
circa 765 immagini nel modo LP.
46
CAPTURE
PHOTO
•••••••
PHOTO
Aantal stilstaande beelden dat op een mini
DV-cassette kan worden opgenomen
Op een 60-minuten videocassette kunt u met
de SP snelheid ongeveer 510 stilstaande
beelden opnemen en met de LP snelheid
ongeveer 765 beelden.
Registrazione di un fermo
immagine su un nastro –
Registrazione di foto su nastro
Per utilizzare la funzione di registrazione di
foto su nastro utilizzando il telecomando
Premere PHOTO sul telecomando. La
videocamera registra immediatamente
un’immagine sullo schermo LCD o nel mirino.
Per utilizzare la funzione di registrazione di
foto su nastro durante la normale
registrazione nel modo CAMERA
Non è possibile controllare un’immagine sullo
schermo LCD o nel mirino premendo
leggermente PHOTO. Premere PHOTO più a
fondo. Il fermo immagine viene quindi
registrato per circa sette secondi e la
videocamera ritorna al modo di attesa.
Ripresa di un oggetto in movimento
durante la registrazione Tape Photo
Durante la riproduzione con un altro
apparecchio, l’immagine potrebbe apparire
sfocata. Ciò non indica un problema di
funzionamento.
Opmerkingen
•Tijdens de foto-opname kunt u geen menuinstellingen maken of veranderen.
•De foto-opnamefunctie zal niet werken:
– wanneer er een in/uitfade-functie is
ingeschakeld of gebruikt wordt.
– wanneer er een digitale beeldeffectfunctie is
ingeschakeld of gebruikt wordt.
•Schud de camcorder niet tijdens fotoopname. De opname kan dan wazig zijn.
Maken van een foto-opname met de
afstandsbediening
Druk op de PHOTO toets van de
afstandsbediening. Uw camcorder maakt dan
meteen een stilstaande opname van het beeld
op het LCD-scherm of in de zoeker.
Foto-opname tijdens normale CAMERA
opname
U kunt geen beeld op het LCD-scherm of in de
beeldzoeker controleren door PHOTO licht in
te drukken. Druk nu de PHOTO toets steviger
in. Dan wordt er 7 seconden lang een
stilstaand beeld opgenomen en daarna komt
de camcorder in de opnamepauzestand.
Bij het filmen van een bewegend object in
de Tape Photo-stand
Bij weergave met een ander toestel kan het
beeld wazig zijn. Dat is normaal en duidt niet
op storing.
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Note
•Durante la registrazione di foto su nastro,
non è possibile modificare il modo o
l’impostazione.
•Il tasto PHOTO non funziona:
– Quando la funzione di dissolvenza è
impostata o in uso.
– Quando la funzione di effetto digitale è
impostata o in uso.
•Non scuotere la videocamera durante la
registrazione di foto su nastro, onde evitare
che le immagini registrate appaiano sfocate.
Een stilstaand beeld opnemen
– Tape foto opname
47
Registrazione di un fermo
immagine su un nastro –
Registrazione di foto su nastro
Registrazione di foto su
nastro con il timer di
autoripresa
È possibile eseguire registrazioni di foto su
nastro con il timer di autoripresa. Questo
modo è utile se si desidera registrare se stessi.
È inoltre possibile utilizzare il telecomando.
(autoripresa) nel modo di
(1) Premere
attesa. L’indicatore
(autoripresa) appare
sullo schermo LCD o nel mirino.
(2) Premere PHOTO più a fondo.
Accompagnandolo con un segnale acustico,
il timer di autoripresa inizia il conto alla
rovescia partendo da 10 secondi. Negli
ultimi due secondi del conto alla rovescia, il
segnale acustico diventa più veloce,
dopodiché la registrazione inizia
automaticamente.
Een stilstaand beeld opnemen
– Tape foto opname
Foto-opnamen met de
zelfontspanner
U kunt foto-opnamen maken met de
zelfontspanner. Dat is handig als u zichzelf in
beeld wilt opnemen. U kunt ook de
afstandsbediening gebruiken.
(1) Druk op
(zelfontspanner) in de
wachtstand. De
zelfontspannerindicator verschijnt op het LCD-scherm of
in het zoekerbeeld.
(2) Druk nu de PHOTO toets in.
De zelfontspanner gaat nu terugtellen vanaf
10, met telkens een pieptoon. In de laatste 2
seconden van het aftellen klinken de
pieptonen korter achtereen en dan begint
automatisch het opnemen.
PHOTO
2
PHOTO
1
48
Per disattivare la registrazione in
autoripresa
Premere
(autoripresa) in modo che
l’indicatore
scompaia dallo schermo LCD o
dal mirino mentre la videocamera è nel modo
di attesa. Non è possibile disattivare la
funzione di registrazione in autoripresa
tramite il telecomando.
Uitschakelen van de zelfontspanneropname
(zelfontspanner) toets, zodat de
Druk op de
indicator van het LCD-scherm of uit het
zoekerbeeld verdwijnt, met de camcorder in
opnamepauzestand. U kunt de zelfontspanneropname niet uitschakelen met behulp van de
afstandsbediening.
Nota
La registrazione nel modo di autoripresa viene
automaticamente disattivata quando:
– La registrazione nel modo di autoripresa è
terminata.
– L’interruttore POWER è impostato su OFF
(CHG) o su VCR.
Opmerking
De zelfontspanner-opnamefunctie wordt
automatisch uitgeschakeld wanneer:
– De zelfontspanner-foto-opname beëindigd is.
– De POWER schakelaar in de OFF (CHG) of
VCR stand wordt gebracht.
Registrazione di un fermo
immagine su un nastro –
Registrazione di foto su nastro
Stampa del fermo immagine
Afdrukken van een stilstaand
beeld
U kunt een afdruk maken van een stilstaand
beeld met behulp van een videoprinter (niet
bijgeleverd). Sluit de videoprinter aan met het
bij uw camcorder geleverde audio/videoaansluitsnoer.
Sluit de gele stekkers aan op de video-ingang
van de videoprinter en de VIDEO ingang van
de camcorder. Zie voor nadere bijzonderheden
de gebruiksaanwijzing van de videoprinter.
Stampante video/
Videoprinter
S VIDEO
LINE IN
S VIDEO VIDEO
(non in dotazione)
(niet meegeleverd)
VIDEO
: Flusso del segnale/Signaalverloop
Se la stampante video dispone di un
ingresso S video
Utilizzare un cavo di collegamento S video
(non in dotazione). Collegarlo alla presa S
VIDEO sulla videocamera e all’ingresso S
video sulla stampante video.
Als uw videoprinter is voorzien van een Svideo ingang
Sluit het apparaat dan aan met een S-video
aansluitsnoer (niet bijgeleverd). Verbind dat
snoer met de S VIDEO aansluiting van de
camcorder en met de S-video
ingangsaansluiting van de videoprinter.
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
È possibile stampare un fermo immagine
utilizzando una stampante video (non in
dotazione). Collegare la stampante video
tramite il cavo di collegamento A/V in
dotazione con la videocamera.
Collegare le spine gialle del cavo all’ingresso
video della stampante video e alla presa
VIDEO sulla videocamera. Fare inoltre
riferimento alle istruzioni per l’uso della
stampante video.
Een stilstaand beeld opnemen
– Tape foto opname
49
Riprese con tutti i
pixel – PROG. SCAN
Filmen met alle
pixels – PROG. SCAN
Per importare le immagini in movimento sul
PC per la visualizzazione dei fermi immagine,
si consiglia di eseguire la registrazione nel
modo progressivo. Per utilizzare tale modo,
seguire la procedura descritta di seguito. I
fermi immagine creati in questo modo
risultano più stabili rispetto a quelli registrati
su un DV mini nel modo normale, pertanto
maggiormente adatti per l’analisi di azioni ad
alta velocità, quali le scene di sport. Poiché
questa videocamera riprende un’immagine
ogni 1/15 di secondo nel modo progressivo, le
immagini in movimento registrate in questo
modo potrebbero essere soggette al fenomeno
del tremolio. Per la visualizzazione delle
immagini in movimento, si consiglia di
effettuare le registrazioni nel modo normale.
Als u bewegende beelden wilt importeren naar
de computer om deze als stilstaande beelden
weer te geven, kunt u het beste opnemen in de
progressieve modus. Voer de onderstaande
procedure uit om de progressieve modus te
gebruiken. Stilstaande beelden die op deze
manier worden gemaakt, zijn stabieler dan
beelden die zijn opgenomen op een mini DV in
de normale modus. Deze zijn dus geschikter
voor het analyseren van snelle acties, zoals
sportscènes. Aangezien deze camcorder elke
1/15 seconde een beeld opneemt in de
progressieve modus, is het mogelijk dat
beelden die in deze modus zijn opgenomen,
worden blootgesteld aan trillingen tijdens het
verplaatsen. Als u bewegende beelden wilt
bekijken, kunt u het beste opnemen in de
normale modus.
(1) Nel modo di attesa, premere MENU per
visualizzare il menu.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare PROG. SCAN, quindi premere
la manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare ON, quindi premere la
manopola.
(5) Per fare scomparire la schermata del menu,
premere MENU. L’indicatore PROG. SCAN
si illumina.
(1) Druk in de wachtstand op de MENU toets
om het instelmenu te laten verschijnen.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op PROG. SCAN en druk
de regelknop in.
(4) Draai weer aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de ON stand te kiezen, en
druk de regelknop in.
(5) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verdwijnen. De PROG. SCAN
indicator licht op.
1
MENU
2-4
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
RETURN
5
PROG. SCAN
MENU
OFF
ON
[MENU] : END
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
RETURN
ON
[MENU] : END
[MENU] : END
50
Per tornare al modo normale
Terugkeren naar de normale stand
Selezionare OFF al punto 4, quindi premere la
manopola SEL/PUSH EXEC.
Volg de aanwijzingen, kies de OFF stand in
stap 4, en druk weer op de SEL/PUSH EXEC
regelknop.
Filmen met alle pixels – PROG.
SCAN
Nota sul modo progressivo
Una normale trasmissione televisiva divide lo
schermo in due campi più fini e li visualizza a
turno ogni 1/50 di secondo (formato a
interlacciamento). L’immagine effettiva
visualizzata in un istante copre quindi
solamente metà dell’area dell’immagine
visibile. La visualizzazione simultanea
dell’intera immagine a schermo pieno viene
chiamata visualizzazione con tutti i pixel. In
tale modo, la risoluzione del fermo immagine è
più nitida rispetto al modo normale. Poiché
questa videocamera riprende un’immagine
ogni 2/25 di secondo, è possibile che gli
oggetti in movimento diventino sfocati. Questa
videocamera è stata programmata per
registrare nel formato televisivo normale.
Betreffende de progressieve stand
Bij een gewone TV-uitzending wordt het beeld
opgesplitst in twee lijnvelden die om beurten
elke 50e van een seconde worden getoond
(Interlace format). Elk beeld beslaat dus slechts
de helft van het zichtbare beeldoppervlak. Bij
weergave met alle pixels wordt het hele beeld
permanent getoond. In deze stand is de
resolutie van een stilstaand beeld hoger dan in
de normale stand. Deze camcorder registreert
een beeld om de 2/25e seconde, waardoor een
bewegend onderwerp onscherp kan zijn. Deze
camcorder is geprogrammeerd voor opname
met het normale TV-formaat.
Riprese sotto lampade a fluorescenza
Se si riprende nel modo progressivo sotto
lampade a fluorescenza o alla luce di
lampadine, potrebbe verificarsi un evento raro:
lo schermo si illumina vivamente
(scintillamento). Non si tratta di un problema
di funzionamento. Se si desidera interrompere
tale fenomeno, impostare PROG. SCAN su
OFF nelle impostazioni del menu.
Funzione di zoom digitale
Con questo modo non è possibile utilizzare la
funzione di zoom digitale.
Filmen met fluorescentielicht
Bij het filmen in de progressieve stand onder
fluorescentielicht of gloeilampen, kan het
gebeuren dat het scherm fel oplicht
(knipperen). Dat is normaal en duidt niet op
storing. Om dit te verhelpen, zet u PROG.
SCAN in het menu op OFF.
Digitaal zoomen
In deze stand is digitaal zoomen niet mogelijk.
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Riprese con tutti i pixel
– PROG. SCAN
51
Utilizzo della cornice
di guida
Gebruik van het
richtframe
Utilizzando la cornice di guida, è possibile
posizionare con facilità l’immagine su una
linea orizzontale. La cornice di guida non
viene registrata.
(1) Premere MENU per visualizzare il menu
nel modo di attesa, registrazione o memory.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
, quindi premere la
selezionare
manopola.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare GUIDEFRAME, quindi premere
la manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare ON, quindi premere la
manopola.
(5) Per fare scomparire la schermata del menu,
premere MENU. La cornice di guida viene
visualizzata sullo schermo LCD o nel
mirino.
U kunt het beeld makkelijk horizontaal
houden met het richtframe. Het richtframe
wordt niet opgenomen.
(1) Druk in de wacht-, opname- of
geheugenstand op de MENU toets om het
instelmenu te laten verschijnen.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
pictogram, en
om in te stellen op het
druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op GUIDEFRAME, en druk
de regelknop in.
(4) Draai weer aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de ON stand te kiezen, en
druk de regelknop in.
(5) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verdwijnen. Het richtframe
verschijnt in de zoeker of op het LCDscherm.
1
5
MENU
MENU
2-4
LCD / VF SET
LCD B. L.
LCD COLOUR
VF B. L.
GU I DEFRAME
LCD / VF SET
LCD B. L.
LCD COLOUR
VF B. L.
GU I DEFRAME OFF
[MENU] : END
ON
RETURN
LCD / VF SET
LCD B. L.
LCD COLOUR
VF B. L.
GU I DEFRAME ON
[MENU] : END
RETURN
[MENU] : END
52
Per disattivare la cornice di guida
Het richtframe laten verdwijnen
Selezionare OFF al punto 4, quindi premere la
manopola SEL/PUSH EXEC o premere
semplicemente DISPLAY.
Kies OFF in stap 4 en druk weer op de SEL/
PUSH EXEC regelknop of druk gewoon op
DISPLAY.
Nota
La cornice di guida indica solo un livello
approssimativo. Le dimensioni e la posizione
della cornice di guida non influiscono
sull’impostazione della videocamera.
Opmerking
Het richtframe geeft slechts een ruwe
aanduiding. Formaat noch positie van het
richtframe hebben een invloed op de
instellingen van de camcorder.
Se si imposta GUIDEFRAME su ON
Sullo schermo LCD vengono inoltre
visualizzati gli altri indicatori a schermo.
Als u GUIDEFRAME op ON zet
De andere schermaanduidingen verschijnen
ook op het LCD-scherm.
Breedbeeldopnamefunctie
È possibile registrare immagini in formato 16:9
per vederle su televisori con schermo 16:9
(16:9WIDE).
Durante la registrazione nel modo 16:9WIDE
[a], sullo schermo LCD o nel mirino appaiono
delle strisce nere. Durante la riproduzione su
un televisore normale [b] o su un televisore
con schermo 16:9 [c], l’immagine viene
compressa orizzontalmente. Se si imposta il
modo schermo del televisore con schermo 16:9
sul modo pieno, è possibile vedere riprodotte
immagini normali [d].
U kunt video-opnamen maken in een
extrabreed 16:9 formaat speciaal voor
weergave op een 16:9 breedbeeld-TV
(16:9WIDE).
Tijdens het opnemen zullen er boven en onder
in het LCD-scherm of in de beeldzoeker balken
verschijnen in de 16:9WIDE stand [a]. Bij
weergave op een gewoon TV-scherm [b] of een
breedbeeld-televisie [c] ziet u een versmald en
in elkaar gedrukt beeld. Wanneer u het
breedbeeld-televisietoestel instelt op
schermvullende weergave, verdwijnen de
zwarte balken en zal het beeld precies op het
scherm passen [d].
[a]
[b]
16:9WIDE
[c]
Nel modo di attesa, impostare 16:9WIDE su
ON
nelle impostazioni del menu (p. 154).
[d]
In de opnamepauzestand zet u in het
instelmenu onder
het onderdeel 16:9WIDE
op ON (zie blz. 154).
MENU
Per disattivare la funzione del
modo ampio
Uitschakelen van de breedbeeldopnamefunctie
Impostare 16:9WIDE su OFF nella
impostazioni del menu (p. 154).
Zet in het instelmenu 16:9WIDE op OFF (zie
blz. 154).
Nel modo ampio, non è possibile
selezionare i seguenti modi:
•Film d’epoca
•Modo progressivo
Tijdens breedbeeld-opname zult u de
volgende functies niet kunnen gebruiken:
•De oude-speelfilmfunctie
•Progressieve stand
Durante la registrazione
Non è possibile selezionare o disattivare la
funzione di modo ampio. Se si disattiva il
modo ampio, impostare la videocamera sul
modo di attesa, quindi impostare 16:9WIDE su
OFF nelle impostazioni del menu.
Tijdens opnemen
De breedbeeld-opnamefunctie is niet
beschikbaar. Om de breedbeeldopnamefunctie uit te schakelen, dient u eerst
het opnemen te pauzeren en dan de 16:9WIDE
breedbeeld-opnamefunctie in het instelmenu
op OFF te zetten.
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Utilizzo del modo
ampio
53
Utilizzo della
funzione di
dissolvenza
Beelden in- en
uitfaden
È possibile eseguire dissolvenze in apertura o
in chiusura per conferire un tocco
professionale alle registrazioni.
[a]
STBY
Met in- en uitfaden kunt u uw video-opnamen
een professionele aanblik geven.
REC
FADER
OVERLAP*
WIPE*
DOT*
(Casuale/
willekeurig)
* Solo dissolvenza in
apertura/
Alleen infaden
[b]
STBY
MONOTONE
Quando si esegue la dissolvenza in apertura,
l’immagine cambia gradualmente dal bianco e
nero al colore.
Quando si esegue la dissolvenza in chiusura,
l’immagine cambia gradualmente dal colore al
bianco e nero.
54
REC
MONOTONE
Bij het infaden neemt het oorspronkelijke
zwart-witbeeld geleidelijk steeds meer kleur
aan.
Bij uitfaden vervagen de kleuren geleidelijk,
om te eindigen met zwart-witbeeld.
Utilizzo della funzione di
dissolvenza
(1) Voor infaden [a]
Zet de camcorder in de opnamepauzestand
en druk op de FADER toets tot de
aanduiding voor de gewenste fader-functie
gaat knipperen.
Voor uitfaden [b]
Zet de camcorder in de opnamestand en
druk op de FADER toets tot de aanduiding
voor de gewenste fader-functie gaat
knipperen.
De aanduiding verandert als volgt:
FADER t MONOTONE t OVERLAP t
WIPE t DOT t geen aanduiding
De laatst gekozen fader-functie wordt altijd
als eerste weer aangegeven.
(2) Druk op de START/STOP toets. Na het in/uitfaden keert de camcorder automatisch
terug naar de normale stand.
1
FADER
FADER
POWER
VCR
2
Premere FADER fino a che l’indicatore non
scompare.
Nota
Non è possibile utilizzare le seguenti funzioni
mentre si utilizza la funzione di dissolvenza e
viceversa:
– Effetto digitale
– Modo di luce scarsa di PROGRAM AE (solo
nel modo OVERLAP, WIPE o DOT)
– Registrazione di foto su nastro
– Registrazione intervallata
– Registrazione scena per scena
Se appare l’indicatore OVERLAP, WIPE o
DOT
La videocamera memorizza automaticamente
l’immagine registrata sul nastro. Mentre
l’immagine viene memorizzata, l’indicatore di
dissolvenza lampeggia rapidamente e
l’immagine di riproduzione viene visualizzata.
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
Per disattivare la funzione di
dissolvenza
Uitschakelen van de in/uitfaderfunctie
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
(1) Quando si esegue la dissolvenza in
apertura [a]
Nel modo di attesa, premere FADER finché
l’indicatore della dissolvenza desiderato
non lampeggia.
Quando si esegue la dissolvenza in
chiusura [b]
Nel modo di registrazione, premere FADER
finché l’indicatore della dissolvenza
desiderato non lampeggia.
L’indicatore cambia come segue:
FADER t MONOTONE t OVERLAP t
WIPE t DOT t nessun indicatore.
Il modo di dissolvenza selezionato per
ultimo appare per primo.
(2) Premere START/STOP. Dopo avere
eseguito la dissolvenza in apertura/
chiusura, la videocamera ritorna
automaticamente al modo normale.
Beelden in- en uitfaden
Druk op FADER tot de indicator verdwijnt.
Opmerking
Tijdens het in- en uitfaden kunt u de volgende
functies niet gebruiken, en omgekeerd:
– Digitale opname-effecten
– Low lux of PROGRAM AE (alleen in de
OVERLAP, WIPE of DOT stand)
– Foto-opnamefunctie
– Intervalopname
– Deelopname
Als de OVERLAP, WIPE of DOT indicator
verschijnt
Uw camcorder zal automatisch het laatst
opgenomen beeld vasthouden. Terwijl dit
beeld in het geheugen wordt vastgelegd, gaat
de faderaanduiding snel knipperen en
verschijnt het weergavebeeld.
55
Utilizzo degli effetti
speciali – Effetto
immagine
Speciale effecten
– Beeldeffect
È possibile elaborare digitalmente le immagini
per ottenere effetti speciali come quelli dei film
o della TV.
Op digitale wijze kunt u uw video-opnamen
zo treffend maken als een speelfilm of TVproductie met speciale effecten.
NEG. ART [a] : Il colore e la luminosità
dell’immagine sono invertiti.
SEPIA :
L’immagine è di color seppia.
B&W :
L’immagine è monocromatica
(bianco e nero).
SOLARIZE [b] :L’intensità della luce è
maggiore e l’immagine sembra
un’illustrazione.
SLIM [c] :
L’immagine è stirata
verticalmente.
STRETCH [d] : L’immagine è stirata
orizzontalmente.
NEG. ART [a] : De kleur en helderheid van het
beeld worden omgekeerd.
SEPIA :
Het beeld is sepiakleurig.
B&W :
Het beeld is zwartwit.
SOLARIZE [b] :De lichtintensiteit wordt
aangescherpt en uw beelden
verkrijgen een abstract effect,
zoals van een illustratie.
SLIM [c] :
Het beeld wordt smaller, in de
hoogte uitgerekt.
STRETCH [d] : Het beeld wordt in de breedte
uitgerekt.
[a]
[b]
(1) Nei modi di attesa o di registrazione,
premere PICTURE EFFECT.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il modo di effetto immagine
desiderato.
L’indicatore di effetto immagine cambia
come segue:
NEG. ART y SEPIA y B&W y
SOLARIZE y SLIM y STRETCH
[c]
[d]
(1) Druk tijdens opnemen of in de
opnamepauzestand op de PICTURE
EFFECT toets.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het gewenste beeldeffect.
De aanduiding verandert als volgt:
NEG. ART y SEPIA y B&W y
SOLARIZE y SLIM y STRETCH
1
2
56
PICTURE
EFFECT
Utilizzo degli effetti speciali
– Effetto immagine
Speciale effecten – Beeldeffect
Per disattivare la funzione di
effetto immagine
Uitschakelen van de beeldeffectfunctie
Premere PICTURE EFFECT in modo che
l’indicatore scompaia.
Druk op PICTURE EFFECT zodat de
aanduiding verdwijnt.
Mentre si utilizza la funzione di effetto
immagine
Non è possibile selezionare il modo di film
d’epoca.
Tijdens gebruik van de beeldeffect-functie
De old movie stand is niet beschikbaar.
Se PROG. SCAN è impostato su ON nelle
impostazioni del menu
Non è possibile selezionare SLIM e STRETCH.
Als PROG. SCAN in het instelmenu op ON
staat.
SLIM en STRETCH kunnen niet worden
gekozen.
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Se si spegne la videocamera
La funzione di effetto immagine viene
disattivata automaticamente.
Bij uitschakelen van de camcorder
De beeldeffect-functie wordt dan automatisch
uitgeschakeld.
57
Utilizzo degli effetti
speciali – Effetto
digitale
Speciale effecten
– Digitaal effect
È possibile aggiungere effetti speciali alle
immagini registrate utilizzando le varie
funzioni digitali. Il suono viene registrato
normalmente.
Met de volgende digitale functies kunt u
allerlei interessante effecten aan uw videoopnamen toevoegen. Hierbij wordt het geluid
wel normaal opgenomen.
STILL
È possibile registrare un fermo immagine da
sovrapporre a un’immagine in movimento.
STILL
U kunt een stilstaand “achtergrondbeeld”
tegelijk met het gewone doorlopende
videobeeld opnemen.
FLASH (FLASH MOTION)
È possibile registrare fermi immagine in
successione ad intervalli costanti.
FLASH (FLASH MOTION)
U kunt met vaste intervallen stilstaande
beelden opnemen.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
È possibile scambiare l’area più luminosa di un
fermo immagine con un’immagine in
movimento.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
U kunt de bewegende beelden invoegen in een
helder gedeelte van een groter stilstaand beeld.
TRAIL
È possibile registrare le immagini in modo che
lascino immagini incidentali, come una traccia.
TRAIL
U kunt zorgen dat de beelden die u opneemt,
een spoor van nabeelden achterlaten.
OLD MOVIE
È possibile dare alle immagini un’atmosfera da
film d’epoca. Le strisce nere appaiono nelle
parti superiore e inferiore dello schermo per
cambiare le dimensioni dello schermo virtuale
e trasformarle nel formato cinemascope,
mentre l’effetto immagine viene impostato su
SEPIA.
OLD MOVIE
U kunt uw opgenomen beelden de sfeer van
een oude speelfilm verlenen. Bovenaan en
onderaan het scherm verschijnt een zwarte
band om het cinemascope-formaat na te
bootsen en het beeldeffect wordt ingesteld op
SEPIA.
Fermo immagine/
Stilstaand beeld
Immagine in
movimento/
Bewegende beelden
Fermo immagine/
Stilstaand beeld
Immagine in
movimento/
Bewegende beelden
STILL
LUMI.
58
Speciale effecten – Digitaal
effect
(1) Nei modi di attesa o di registrazione,
premere DIGITAL EFFECT. Appare
l’indicatore dell’effetto digitale.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il modo di effetto digitale
desiderato.
L’indicatore dell’effetto digitale cambia
come segue:
STILL y FLASH y LUMI. y TRAIL
y OLD MOVIE
(3) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
L’indicatore si illumina e appare la barra.
Nei modi STILL e LUMI., il fermo
immagine viene memorizzato.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
regolare l’effetto.
(1) Druk tijdens opnemen of in de
opnamepauzestand op de DIGITAL
EFFECT toets. De digitale opnameeffectaanduiding verschijnt.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het gewenste digitale
opname-effect.
De aanduiding verandert als volgt:
STILL y FLASH y LUMI. y TRAIL
y OLD MOVIE
(3) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in. De
aanduiding licht op en de instelbalk
verschijnt. Bij de STILL en LUMI. effecten
wordt er een stilstaand beeld in het
geheugen vastgelegd.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om het digitale effect naar wens bij te
regelen.
Voci regolabili
STILL
Rapporto del fermo immagine che si
desidera sovrapporre all’immagine in
movimento
FLASH
Intervallo del movimento flash
LUMI.
Schema di colore dell’area nel fermo
immagine da scambiare con
un’immagine in movimento
TRAIL
Tempo di sparizione delle immagini
incidentali
OLD MOVIE
Nessuna regolazione necessaria
Più lunga è la barra nello schermo, più forte è
l’effetto digitale. La barra appare nei seguenti
modi: STILL, FLASH, LUMI. e TRAIL.
Instelmogelijkheden
STILL
U kunt de intensiteit van het
toegevoegde stilstaande
achtergrondbeeld instellen.
FLASH
U kunt de lengte van het interval
tussen de stilstaande beelden kiezen.
LUMI.
U kunt het kleurschema kiezen van
het gebied in het stilstaande beeld
waar de bewegende beelden in
verschijnen.
TRAIL
Tijd tot het nabeeld verdwijnt.
OLD MOVIE
Hierbij verlopen alle instellingen
automatisch.
Hoe langer het balkje op het scherm, des te
sterker zal het digitale opname-effect werken.
Het balkje verschijnt bij de volgende opnameeffecten: STILL, FLASH, LUMI. en TRAIL.
3
1
2
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Utilizzo degli effetti speciali
– Effetto digitale
LUMI.
DIGITAL
EFFECT
4
LUMI.
59
Utilizzo degli effetti speciali
– Effetto digitale
Speciale effecten – Digitaal
effect
Per disattivare la funzione di
effetto digitale
Uitschakelen van de digitale
beeldeffecten
Premere DIGITAL EFFECT. L’indicatore
dell’effetto digitale scompare.
Druk op DIGITAL EFFECT. De digitale
opname-effectaanduiding verdwijnt.
Note
•Le seguenti funzioni non agiscono durante il
modo di effetto digitale:
– Dissolvenza
– Modo di luce scarsa di PROGRAM AE
– Registrazione di foto su nastro
– Regolazione della velocità dell’otturatore
(1/25 o inferiore)
•Le seguenti funzioni non agiscono durante il
modo di film d’epoca:
– Modo ampio
– Effetto immagine
– PROGRAM AE
– Modo riflettore
– Regolazione della velocità dell’otturatore
Opmerkingen
•De volgende functies zullen niet werken
tijdens het gebruik van de digitale opnameeffecten:
– In- en uitfaden
– Low lux of PROGRAM AE
– Foto-opnamefunctie
– Sluitersnelheidsregeling (1/25 of lager)
•De volgende functies zijn niet te gebruiken
tijdens het opnemen met de oudespeelfilmfunctie:
– Breedbeeld
– Beeldeffect
– PROGRAM AE
– Spot light
– Sluitersnelheidsregeling
Se si spegne la videocamera
La funzione di effetto digitale viene disattivata
automaticamente.
60
Bij uitschakelen van de camcorder
De digitaal effect-functie wordt dan
automatisch uitgeschakeld.
Riprese con
regolazione manuale
Filmen met
handmatige instelling
In condizioni normali, questo apparecchio
esegue automaticamente varie regolazioni
durante le riprese. Tuttavia, è possibile
regolare manualmente a proprio piacimento le
funzioni seguenti.
In normale omstandigheden verricht het
toestel alle instellingen automatisch tijdens het
filmen. De volgende functies kunnen echter
naar believen handmatig worden ingesteld.
Funzioni regolabili nelle impostazioni del
menu
Disattivazione della funzione SteadyShot
Funzioni regolabili tramite altri selettori/
regolatori
Flitro ND, modello zebrato, messa a fuoco e
zoom
Nella sezione seguente vengono descritte le
modalità di regolazione delle funzioni di cui
sopra, ad eccezione del bilanciamento del
bianco (p. 70), di PROGRAM AE (p. 77), della
messa e fuoco (p. 81) e dello zoom (p. 29).
Functies die u kunt instellen door de AUTO
LOCK keuzeschakelaar in het midden (auto
lock release) te zetten
Helderheid (belichting), sluitersnelheid,
kleurbalans en PROGRAM AE
Functies die u in het instelmenu kunt
regelen
SteadyShot deactiveren
Functies die u kunt instellen met andere
keuzeschakelaars/ringen
ND filter, zebrapatroon, focus en zoom
Hieronder leest u hoe alle bovenvermelde
functies kunnen worden ingesteld, met
uitzondering van kleurbalans (zie blz. 70),
PROGRAM AE (zie blz. 77), focus (zie blz. 81)
en zoom (zie blz. 29).
AUTO LOCK keuzeschakelaar
Stel de schakelaar in zoals hieronder afgebeeld
om instellingen te behouden of te verlaten.
Selettore AUTO LOCK
Impostare il selettore come illustrato nella
seguente figura per mantenere o rilasciare le
impostazioni delle funzioni.
AUTO
LOCK
[a]
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Funzioni regolabili impostando il selettore
AUTO LOCK sulla posizione centrale
(sblocco AUTO LOCK)
Luminosità (esposizione), velocità
dell’otturatore, bilanciamento del bianco e
PROGRAM AE
[c]
[b]
HOLD
AUTO LOCK [a]
Selezionare questa posizione per lasciare che
l’apparecchio regoli automaticamente tutte le
funzioni.
HOLD [b]
Per mantenere le impostazioni, selezionare
questa posizione dopo avere impostato
manualmente le funzioni.
AUTO LOCK [a]
Kies deze stand om het toestel alle functies
automatisch te laten instellen.
HOLD [b]
Kies deze stand nadat alle functies handmatig
werden ingesteld om de instellingen te
behouden.
61
Riprese con regolazione
manuale
Filmen met handmatige
instelling
Posizione manuale (sblocco AUTO LOCK) [c]
Selezionare questa posizione per regolare
manualmente le suddette funzioni.
Handmatige stand (AUTO LOCK release) [c]
Kies deze stand om de bovenvermelde functies
handmatig in te stellen.
Se si utilizza il flash video (non in
dotazione)
Si consiglia di impostare il selettore AUTO
LOCK su AUTO LOCK.
Bij gebruik van een videoflitslamp (niet
bijgeleverd)
Wij raden u aan de AUTO LOCK
keuzeschakelaar op AUTO LOCK te zetten.
Nota
Se l’esposizione viene regolata manualmente
nei modi di retroilluminazione o riflettore, la
funzione di retroilluminazione o riflettore
viene disattivata automaticamente.
Opmerking
Indien u de belichting handmatig regelt tijdens
het filmen met tegenlicht of spot light, wordt
de backlight of spot light functie automatisch
uitgeschakeld.
Regolazione dell’esposizione
62
Belichting regelen
Regolare manualmente l’esposizione nei
seguenti casi.
Regel de belichting handmatig in de volgende
gevallen.
•Lo sfondo è troppo luminoso
(retroilluminazione)
•Luce insufficiente: la maggior parte
dell’immagine è scura
•Soggetto luminoso e sfondo scuro
•Registrazione fedele delle immagini scure
•De achtergrond is te licht (tegenlicht).
•Onvoldoende licht: het beeld is grotendeels
donker.
•Als het onderwerp juist erg helder is en de
achtergrond donker
•Om de duisternis natuurgetrouw weer te
geven.
Filmen met handmatige
instelling
(1) Impostare il selettore AUTO LOCK sulla
posizione centrale (sblocco AUTO LOCK)
mentre la videocamera si trova nei modi di
attesa, di registrazione o memory.
(2) Premere EXPOSURE. L’indicatore
dell’esposizione appare sullo schermo LCD
o nel mirino.
(3) Girare la manopola EXPOSURE per
regolare l’esposizione.
Mentre la manopola viene girata, il valore
diaframma cambia tra OPEN e CLOSE e il
valore del guadagno cambia tra 0 dB e
18 dB.
Per schiarire l’immagine, regolare il livello
sul lato +.
(1) Zet de AUTO LOCK keuzeschakelaar in het
midden (auto lock release) met de
camcorder in de opnamepauze-, opnameof geheugenstand.
(2) Druk op EXPOSURE. De
belichtingsaanduiding licht op in het LCDscherm of in de zoeker.
(3) Draai aan de EXPOSURE knop om de
belichting te regelen.
Door aan de knop te draaien varieert de
iriswaarde tussen OPEN en CLOSE en de
versterkingswaarde tussen 0 dB en 18 dB.
Verhoog de helderheid van het beeld door
naar de + kant te regelen.
2
1
AUTO
LOCK
•EXP
O
RE
SU
HOLD
F5.6 0dB
3
Per tornare al modo di esposizione
automatica
Terugkeren naar de automatische
belichtingsregeling
Impostare il selettore AUTO LOCK su AUTO
LOCK o premere EXPOSURE. L’indicatore
dell’esposizione scompare dallo schermo LCD
o del mirino.
Zet de AUTO LOCK keuzeschakelaar op
AUTO LOCK of druk op EXPOSURE. De
belichtingsaanduiding verdwijnt van het LCDscherm of de beeldzoeker.
Se si preme PROGRAM AE durante la
regolazione manuale dell’esposizione
L’esposizione torna di nuovo alla regolazione
automatica.
Als u op PROGRAM AE drukt terwijl u de
belichting handmatig regelt
De belichting wordt weer automatisch
geregeld.
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Riprese con regolazione
manuale
63
Riprese con regolazione
manuale
Regolazione della velocità
dell’otturatore
(1) Impostare il selettore AUTO LOCK sulla
posizione centrale (sblocco AUTO LOCK)
mentre la videocamera si trova nei modi di
attesa, di registrazione o memory.
(2) Se l’indicatore PROGRAM AE è acceso,
premere più volte PROGRAM AE fino a
che l’indicatore non scompare dallo
schermo LCD o del mirino.
(3) Premere SHUTTER SPEED. L’indicatore
della velocità dell’otturatore appare sullo
schermo LCD o nel mirino.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare la velocità desiderata. Le
velocità dell’otturatore a disposizione
variano da 1/3 a 1/10000. Girando la
manopola, la velocità dell’otturatore cambia
come segue:
1/3 y 1/6 y 1/12 y 1/25 y ... y
1/3500 y 1/6000 y 1/10000
Per aumentare la velocità dell’otturatore,
selezionare un’impostazione inferiore
(indicatore del valore superiore sullo
schermo LCD o nel mirino).
Filmen met handmatige
instelling
De sluitersnelheid regelen
(1) Zet de AUTO LOCK keuzeschakelaar in het
midden (auto lock release) met de
camcorder in de opnamepauze-, opnameof geheugenstand.
(2) Als de PROGRAM AE aanduiding oplicht,
druk dan herhaaldelijk op PROGRAM AE
tot de aanduiding verdwijnt in het LCDscherm of de beeldzoeker.
(3) Druk op SHUTTER SPEED. De
sluitersnelheidsaanduiding verschijnt in het
LCD-scherm of in de zoeker.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op de gewenste snelheid.
De beschikbare sluitersnelheid varieert van
1/3 tot 1/10000. Door aan de knop te
draaien, verandert de sluitersnelheid als
volgt:
1/3 y 1/6 y 1/12 y 1/25 y ... y
1/3500 y 1/6000 y 1/10000
Kies een kleinere instelling om de
sluitersnelheid te verhogen (grote
aanduiding op het LCD-scherm of in de
beeldzoeker).
2
PROGRAM
AE
1
AUTO
LOCK
3
SHUTTER
SPEED
50
HOLD
4
64
Per tornare al modo automatico di
velocità dell’otturatore
Terugkeren naar de automatische
sluitersnelheidsregeling
Impostare il selettore AUTO LOCK su AUTO
LOCK o premere SHUTTER SPEED.
L’indicatore della velocità dell’otturatore
scompare dallo schermo LCD o dal mirino.
Zet de AUTO LOCK keuzeschakelaar op
AUTO LOCK of druk op SHUTTER SPEED.
De sluitersnelheidsaanduiding verdwijnt van
het LCD-scherm of de beeldzoeker.
Riprese con regolazione
manuale
Filmen met handmatige
instelling
Se si registra nel modo di otturatore lento
Nel modo di otturatore lento, la messa a fuoco
automatica potrebbe non essere efficace.
Mettere a fuoco manualmente utilizzando un
treppiede.
Opmerking: filmen met lage sluitersnelheid
Bij een lage sluitersnelheid kan de
automatische scherpstelling niet functioneren.
Gebruik een statief en stel handmatig scherp.
Se il valore di velocità dell’otturatore viene
impostato su 1/25 o inferiore
Non è possibile utilizzare le funzioni riflettore
(p. 33) e di effetto digitale (p. 58).
Utilizzo del filtro ND
Tramite il filtro ND (l’impostazione 1 del filtro
ND corrisponde a 1/4 della quantità di luce e
l’impostazione 2 del filtro ND corrisponde a
1/32 della quantità di luce) è possibile
registrare le immagini in modo nitido
regolando la quantità di luce anche se le
condizioni di ripresa sono eccessivamente
luminose.
Bij het filmen onder fluorescentielicht of
gloeilampen
Bij het filmen onder fluorescentielicht of
gloeilampen, kan het gebeuren dat het scherm
fel oplicht afhankelijk van de sluitersnelheid
(knipperen).
Als u de sluitersnelheid instelt op 1/25 of
kleiner
De functies spot light (zie blz. 33) en digitaal
effect (zie blz. 58) zijn niet beschikbaar.
Gebruik van het ND filter
Met het ND filter (ND filter 1 komt overeen
met 1/4 van de hoeveelheid licht en ND filter 2
met 1/32 van de hoeveelheid licht) kunt u een
beeld helderder opnemen door de belichting te
regelen, zelfs bij het filmen in fel
omgevingslicht.
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Quando si registra sotto lampade a
fluorescenza o alla luce di lampadine
Se si registra sotto lampade a fluorescenza o
alla luce di lampadine, potrebbe verificarsi un
evento raro: lo schermo si illumina vivamente
a seconda della velocità dell’otturatore
(scintillamento).
65
Riprese con regolazione
manuale
Filmen met handmatige
instelling
Se sullo schermo LCD o nel mirino
lampeggia l’indicatore ND1 o ND2
Indien ND1 of ND2 knippert op het
LCD-scherm of in de beeldzoeker
È necessario utilizzare il filtro ND.
Se ND 1 lampeggia, impostare il selettore ND
FILTER su 1 in modo che sullo schermo LCD o
nel mirino si illumini l’indicatore ND 1.
Se ND 2 lampeggia , impostare il selettore ND
FILTER su 2 in modo che sullo schermo LCD o
nel mirino si illumini l’indicatore ND 2.
Het ND filter is nodig.
Als ND 1 knippert, zet dan de ND FILTER
keuzeschakelaar op 1 zodat de ND 1 indicator
oplicht op het LCD-scherm of in de
beeldzoeker.
Als ND 2 knippert, zet dan de ND FILTER
keuzeschakelaar op 2 zodat de ND 2 indicator
oplicht op het LCD-scherm of in de
beeldzoeker.
Se sullo schermo LCD o nel mirino
lampeggia ND OFF
Il filtro ND non è necessario. Impostare il
selettore ND FILTER su OFF in modo che
l’indicatore scompaia dallo schermo LCD o dal
mirino.
In questo modo il filtro ND viene disattivato.
Als ND OFF knippert op het LCDscherm of in de beeldzoeker
Het ND filter is niet nodig. Zet de ND FILTER
keuzeschakelaar op OFF zodat de aanduiding
verdwijnt op het LCD-scherm of in de
beeldzoeker.
Het ND filter is nu uitgeschakeld.
ND FILTER
2
1
OFF
Note
•Se si imposta il selettore ND FILTER su altre
posizioni durante la registrazione,
l’immagine potrebbe essere sfocata o
potrebbero verificarsi disturbi audio. Si
consiglia di verificare la posizione del
selettore ND FILTER prima di iniziare le
riprese.
•Se si riprende un oggetto eccessivamente
luminoso, il fenomeno di diffrazione
potrebbe causare problemi alla messa a
fuoco. Questo fenomeno è piuttosto comune
quando si utilizza una videocamera.
Utilizzando il filtro ND sarà possibile ridurre
l’influenza di tale fenomeno e ottenere
condizioni di ripresa più favorevoli.
66
Se si utilizza il flash (non in dotazione)
Quando si utilizza il flash, impostare il
selettore ND FILTER su OFF.
Opmerkingen
•Indien u de ND FILTER keuzeschakelaar
tijdens het opnemen in een andere stand zet,
kan het beeld wazig of het geluid gestoord
zijn. Wij raden u aan de positie van de ND
FILTER keuzeschakelaar te controleren voor
het opnemen.
•Bij het filmen van een te helder object kan het
beeld iets onscherp zijn. Dit komt vaak voor
bij het gebruik van een camcorder. Met een
ND-filter is het fenomeen minder
uitgesproken.
Bij gebruik van een videoflitslamp (niet
bijgeleverd)
Zet de ND FILTER keuzeschakelaar op OFF bij
het filmen met een videoflitslamp.
Riprese con regolazione
manuale
Riprese con il modello zebrato
Filmen met zebrapatroon
U kunt de camcorder zo instellen dat er een
zebrapatroon (diagonale strepen) verschijnt in
het gedeelte van het beeld op het LCD-scherm
of in de beeldzoeker met een onderwerp
waarvan de helderheid een bepaald niveau
overschrijdt. Wanneer de ZEBRA
keuzeschakelaar op 100 staat, is de beeldzone
met zebrapatroon overbelicht. U kunt het
beeldniveau van een onderwerp controleren
door het zebrapatroon te laten verschijnen.
Belichting en sluitersnelheid kunnen worden
geregeld op basis van het zebrapatroon om het
gewenste beeld te bekomen.
Zet de ZEBRA keuzeschakelaar op 70 of 100 in
de opnamepauze- of geheugenstand.
Nei modi di attesa o memory, impostare il
selettore ZEBRA su 70 o su 100.
ZEBRA
OFF
70
100
Impostazione
Significato
Instelling
Betekenis
70
Il modello zebrato appare nella parte
di immagine sullo schermo LCD o
nel mirino contenente un soggetto la
cui luminosità è pari circa al 70%.
70
100
Il modello zebrato appare nella parte
di immagine sullo schermo LCD o
nel mirino contenente un soggetto la
cui luminosità oltrepassa il 100%.
Het zebrapatroon verschijnt in het
beeldgedeelte op het LCD-scherm of
in de beeldzoeker met een
onderwerp waarvan de helderheid
ongeveer 70% bedraagt.
100
Het zebrapatroon verschijnt in het
beeldgedeelte op het LCD-scherm of
in de beeldzoeker met een
onderwerp waarvan de helderheid
meer dan 100% bedraagt.
OFF
Het zebrapatroon verschijnt niet op
het LCD-scherm of in de
beeldzoeker.
OFF
Il modello zebrato non appare sullo
schermo LCD o nel mirino.
Per disattivare il modello zebrato
Impostare il selettore ZEBRA su OFF.
Nota sulle riprese con il modello zebrato
Sebbene venga visualizzato sullo schermo
LCD o nel mirino, il modello zebrato non viene
registrato.
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
È possibile impostare la videocamera in modo
che visualizzi un modello zebrato (strisce
diagonali) nella parte di immagine sullo
schermo LCD o nel mirino contenente un
soggetto la cui luminosità è superiore ad un
determinato livello. Se il selettore ZEBRA è
impostato su 100, la parte dell’immagine in cui
appare il motivo zebrato è una zona
fortemente illuminata e sovraesposta. È
possibile verificare il livello dell’immagine di
un soggetto visualizzando il modello zebrato.
Utilizzare il modello zebrato come guida per
regolare l’esposizione e la velocità
dell’otturatore, in modo da ottenere
l’immagine desiderata.
Filmen met handmatige
instelling
Het zebrapatroon wissen
Zet de ZEBRA keuzeschakelaar op OFF.
Opmerking bij het filmen met zebrapatroon
Het zebrapatroon wordt niet opgenomen, ook
al is het zichtbaar op het LCD-scherm of in de
beeldzoeker.
67
Riprese con regolazione
manuale
Per disattivare la funzione
SteadyShot
Se la funzione SteadyShot è attivata , la
videocamera corregge i tremiti. È possibile
disattivare la funzione SteadyShot quando non
si ha necessità di usarla. L’indicatore
appare sullo schermo LCD o nel mirino. Non
utilizzare la funzione SteadyShot se si riprende
un oggetto stazionario con un treppiede.
(1) Nei modi di attesa o memory, premere
MENU per visualizzare il menu.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare STEADYSHOT, quindi premere
la manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare OFF, quindi premere la
manopola.
(5) Per fare scomparire la schermata del menu,
premere MENU.
Filmen met handmatige
instelling
De SteadyShot-functie
uitschakelen
Als de SteadyShot-functie werkt, worden
cameratrillingen gecompenseerd. U kunt deze
functie uitschakelen wanneer u ze niet nodig
hebt. De
aanduiding verschijnt op het
LCD-scherm of in de zoeker. Gebruik de
SteadyShot-functie niet bij het filmen van een
stilstaand onderwerp met een statief.
(1) Druk in de wacht- of geheugenstand op de
MENU toets om het instelmenu te laten
verschijnen.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op STEADYSHOT en druk
de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om OFF te kiezen en druk de regelknop in.
(5) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verdwijnen.
2-4
CAMERA SET
D ZOOM
16 : 9W I DE
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
1,5
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT ON
FRAME REC OFF
I NT. REC
RETURN
MENU
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT OFF
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
[MENU] : END
68
Filmen met handmatige
instelling
Per attivare di nuovo al funzione
SteadyShot
De SteadyShot-functie weer
aanschakelen
Selezionare ON al punto 4, quindi premere la
manopola SEL/PUSH EXEC.
Kies de ON stand in stap 4 en druk weer op de
SEL/PUSH EXEC regelknop.
Note sulla funzione SteadyShot
•La funzione SteadyShot non corregge tremiti
eccessivi della videocamera.
•L’applicazione di un obiettivo di
teleconversione (non in dotazione) o ad
ampia conversione (non in dotazione)
potrebbe avere effetti sulla funzione
SteadyShot.
Opmerkingenn bij de SteadyShot-functie
•Als de camera te sterk beweegt, zal het beeld
ook met de SteadyShot-functie niet
voldoende gestabiliseerd worden.
•Het gebruik van een telelens (niet
meegeleverd) of groothoeklens (niet
meegeleverd) kan de werking van de
SteadyShot-functie beïnvloeden.
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Riprese con regolazione
manuale
69
Regolazione del
bilanciamento del
bianco
La regolazione del bilanciamento del bianco fa
apparire bianchi i soggetti bianchi e permette
un bilanciamento del colore più naturale per la
registrazione con la videocamera.
Normalmente, il bilanciamento del bianco
viene regolato automaticamente. Se le
condizioni di luce cambiano rapidamente o
durante la registrazione in esterni (ad esempio,
in presenza di insegne al neon o di fuochi
d’artificio), è possibile ottenere risultati
migliori regolando manualmente il
bilanciamento del bianco.
(1) Mentre la videocamera si trova nei modi di
attesa, di registrazione o memory,
impostare il selettore AUTO LOCK sulla
posizione centrale (sblocco AUTO LOCK).
(2) Premere WHT BAL. L’indicatore del
bilanciamento del bianco appare sullo
schermo LCD o nel mirino.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il modo di bilanciamento del
bianco adeguato nelle condizioni seguenti.
Girando la manopola, il display cambia
come segue:
(Bilanciamento del bianco one-push) y
(Esterni) y n (Interni)
1
70
Kleurbalans regelen
Door de kleurbalans te regelen zien witte
onderwerpen echt wit en zijn de kleuren
natuurlijker. Gewoonlijk wordt de kleurbalans
automatisch ingesteld. U verkrijgt betere
resultaten door de kleurbalans handmatig in te
stellen wanneer de lichtomstandigheden snel
veranderen of bij het filmen buiten: b.v.
neonreclame, vuurwerk.
(1) Zet de AUTO LOCK keuzeschakelaar in het
midden (auto lock release) met de
camcorder in de opnamepauze-, opnameof geheugenstand.
(2) Druk op WHT BAL. De
kleurbalansaanduiding verschijnt op het
LCD-scherm of in de zoeker.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC knop om de
juiste kleurbalans te kiezen in de volgende
omstandigheden. Door aan de knop te
draaien, verandert de indicatie als volgt:
(Snelle kleurbalans) y
(Buiten) y
n (Binnen)
AUTO
LOCK
2
HOLD
3
WHT BAL
Regolazione del bilanciamento
del bianco
Kleurbalans regelen
Indicatore
Indicator
Condizioni di ripresa
• Regolazione del bilanciamento del
bianco in base alla sorgente
luminosa.
Questa operazione non è disponibile
durante la registrazione. Per regolare
di nuovo l’impostazione, seguire la
procedura descritta di seguito.
n (Interni)
• Le condizioni di luce cambiano
rapidamente
• Luogo eccessivamente illuminato,
come uno studio fotografico
• Sotto a lampade a vapori di sodio o
mercurio
Se al punto 3 è stato selezionato
Se il bilanciamento del bianco viene impostato
sul modo di bilanciamento del bianco onepush, l’impostazione viene bloccata e
mantenuta anche se le condizioni di luce
cambiano. È possibile ottenere registrazioni
con colori naturali senza che l’immagine venga
influenzata dalla luce dell’ambiente.
(Con l’indicatore
sullo schermo)
(1) Riprendere completamente un oggetto
bianco come un foglio di carta.
(2) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
L’indicatore
lampeggia rapidamente. Se il
bilanciamento del bianco è stato impostato e
memorizzato, l’indicatore smette di
lampeggiare. L’impostazione viene conservata
anche se il blocco batteria viene rimosso.
Per tornare alla regolazione
automatica
Impostare il selettore AUTO LOCK su AUTO
LOCK o premere WHT BAL. L’indicatore del
bilanciamento del bianco scompare dallo
schermo LCD o dal mirino.
• Kleurbalans regelen volgens de
lichtbron.
Deze functie is niet beschikbaar
tijdens het opnemen. Volg de
onderstaande procedure om de
instelling opnieuw uit te voeren.
(Buiten) • Zonsopgang/zonondergang, juist na
zonsondergang, juist vóór
zonsopgang, nachtopnamen met
neonverlichting of vuurwerk
• Opnamen onder een fluorescerende
daglichtlamp
n (Binnen)
• Wisselende lichtomstandigheden
• Te fel verlichte plaats zoals een
fotostudio
• Onderwerpen onder een natrium- of
kwiklamp
Indien u
hebt gekozen in stap 3
Als u de snelle kleurbalans hebt ingesteld, blijft
die behouden ook al veranderen de
lichtomstandigheden. De opnamekleuren zijn
natuurlijk en het beeld wordt niet beïnvloed
door omgevingslicht.
aanduiding op het scherm)
(Met de
(1) Film een wit onderwerp zoals bijvoorbeeld
een blad papier.
(2) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in.
aanduiding knippert snel. De
De
aanduiding stopt met knipperen als de
kleurbalans is ingesteld en in het geheugen
opgeslagen. De instelling blijft behouden, ook
al wordt de batterij losgekoppeld.
Terugkeren naar automatische
instelling
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
(Esterni) • Registrazione al tramonto/alba,
subito dopo il tramonto, appena
prima dell’alba, in presenza di
insegne al neon o di fuochi d’artificio
• Sotto a lampade a fluorescenza a luce
fredda
Filmomstandigheden
Zet de AUTO LOCK keuzeschakelaar op
AUTO LOCK of druk op WHT BAL. De
kleurbalansaanduiding verdwijnt van het
LCD-scherm of de beeldzoeker.
71
Regolazione del bilanciamento
del bianco
Note sul bilanciamento del bianco
•Se l’immagine viene ripresa in uno studio
con lampade televisive, utilizzare il modo n
(per interni).
•Se si registra sotto lampade a fluorescenza,
regolare nuovamente il bilanciamento del
bianco utilizzando il modo
(bilanciamento del bianco one-push) oppure
utilizzare il modo di bilanciamento
automatico del bianco. La videocamera
potrebbe non regolare correttamente il modo
di bilanciamento del bianco nel modo per
interni n.
Riprese quando le condizioni di luce sono
cambiate
•Quando le condizioni di luce sono cambiate,
regolare nuovamente il bilanciamento del
bianco mentre la videocamera è nel modo di
attesa.
•Nel modo di bilanciamento automatico del
bianco, puntare la videocamera su un
soggetto bianco per circa 10 secondi dopo
avere impostato l’interruttore POWER su
CAMERA per ottenere una regolazione
migliore quando:
– Il blocco batteria viene rimosso per la
sostituzione.
– Ci si sposta da esterni a interni o viceversa.
Se l’indicatore
non smette di
lampeggiare dopo avere premuto la
manopola SEL/PUSH EXEC
Non è possibile impostare il bilanciamento del
bianco. Utilizzare il modo di bilanciamento
automatico del bianco.
72
Kleurbalans regelen
Opmerkingen bij kleurbalans
•Gebruik de n (binnen) stand voor het
filmen met studioverlichting of een
videolamp.
•Bij het filmen met fluorescentieverlichting
moet u de kleurbalans regelen in de
(snelle kleurbalans) of de automatische
kleurbalansregeling gebruiken. In de n
(binnen) stand kan de kleurbalans niet
correct worden geregeld.
Filmen in gewijzigde lichtomstandigheden
•Als de lichtomstandigheden zijn gewijzigd,
moet u de kleurbalans opnieuw regelen met
de camcorder in de wachtstand.
•Richt de camcorder in de automatische
kleurbalansstand gedurende ongeveer 10
seconden op een wit onderwerp nadat u de
POWER schakelaar op CAMERA hebt gezet
om een betere instelling te bekomen
wanneer:
– u het batterijpak verwisselt.
– u met de camcorder van binnen naar buiten
gaat, of andersom.
Als de
aanduiding niet stopt met
knipperen nadat u op de SEL/PUSH EXEC
knop hebt gedrukt
De kleurbalans kan niet worden geregeld.
Gebruik de automatische kleurbalansfunctie.
Het opnameniveau
handmatig regelen –
Geluidsopnameniveau
È possibile regolare il livello sonoro di
registrazione. Utilizzare le cuffie per
controllare il suono durante la regolazione.
U kunt het opnamegeluidsniveau regelen.
Gebruik een hoofdtelefoon om het geluid te
beluisteren terwijl u het regelt.
Impostazione del menu
(1) Impostare l’interruttore POWER su
CAMERA o VCR.
(2) Premere MENU per visualizzare il menu.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
, quindi premere la
selezionare
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare MIC LEVEL, quindi premere la
manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare MANUAL, quindi premere la
manopola.
(6) Per fare scomparire la schermata del menu,
premere MENU.
Het menu instellen
(1) Zet de POWER schakelaar in de CAMERA
of VCR stand.
(2) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
pictogram, en
om in te stellen op het
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op MIC LEVEL en druk de
regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op MANUAL en druk de
regelknop in.
(6) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verdwijnen.
Regolazione del livello di registrazione
(7) Nei modi di attesa o di registrazione,
premere AUDIO LEVEL per visualizzare la
schermata di regolazione del livello di
registrazione.
(8) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
regolare il livello di registrazione.
POWER
VCR
1
Het opnameniveau regelen
(7) Druk op AUDIO LEVEL om het
opnameniveauregelscherm in de wacht- of
opnamestand te laten verschijnen.
(8) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om het opnameniveau naar wens in te
stellen.
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
7
2,6
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Regolazione manuale del
livello di registrazione – Livello
di registrazione del suono
AUDIO LEVEL
[a]
MENU
30 20 12
0 dB
[b][c]
3,4
5
TAPE SET
REC MODE
AUD I O MODE
REMA I N
M I C LEVEL
TAPE SET
REC MODE
AUD I O MODE
REMA I N
I C LEVEL
AUTO
[MENU] M
: END
RETURN
[MENU] : END
8
TAPE SET
REC MODE
AUD I O MODE
REMA I N
M I C LEVEL
AUTO
RETURN
MANUAL
TAPE SET
REC MODE
AUD I O MODE
REMA I N
I C LEVEL
MANUAL
[MENU] :MEND
RETURN
[MENU] : END
73
Regolazione manuale del livello
di registrazione – Livello di
registrazione del suono
Het opnameniveau handmatig
regelen – Geluidsopnameniveau
[a] Misuratore del livello di registrazione
[b]Diminuisce il livello di registrazione
[c] Aumenta il livello di registrazione
[a] Opnameniveaumeter
[b]Verlaagt de waarde
[c] Verhoogt de waarde
Per fare scomparire la schermata di
regolazione del livello di
registrazione
Het opnameniveauscherm doen
verdwijnen
Druk nogmaals op AUDIO LEVEL.
Premere di nuovo AUDIO LEVEL.
Per regolare automaticamente il
livello di registrazione
Selezionare AUTO al punto 5, quindi premere
la manopola SEL/PUSH EXEC.
Note sulla regolazione manuale
•L’impostazione del livello di registrazione
viene conservata per circa cinque minuti
dopo la rimozione del blocco batteria.
•L’indicatore del livello di registrazione
appare nella parte inferiore destra dello
schermo LCD o nel mirino.
Suono immesso dalle prese AUDIO L/R o
dalla presa DV IN/OUT
Non è possibile regolare il livello di
registrazione.
Se MIC LEVEL è impostato su AUTO
Non è possibile regolare il livello di
registrazione, tuttavia viene visualizzata la
schermata di regolazione del livello di
registrazione.
74
Het opnameniveau automatisch
regelen
Stel bij stap 5 in op AUTO en druk op de SEL/
PUSH EXEC regelknop.
Opmerkingen bij handmatige regeling
•Het opnameniveau blijft behouden tot
ongeveer vijf minuten na het verwijderen
van de batterij.
•De aanduiding van het opnameniveau
verschijnt onderaan rechts op het LCDscherm of in de beeldzoeker.
AUDIO L/R of DV IN/OUT fungeert als
geluidsingang
U kunt het opnameniveau niet regelen.
Indien MIC LEVEL is ingesteld op AUTO
U kunt het opnameniveau niet regelen maar
het opnameniveauregelscherm verschijnt wel.
Preimpostazione della regolazione De beeldkwaliteit
per la qualità dell’immagine
voorinstellen
– Preimpostazione personalizzata – Custom preset
1
CUSTOM
PRESET
CUSTOM PRESET
OFF
SET
COLOUR LVL
SHARPNESS
WB SH I FT
AE SH I FT
AGC LIMIT
OFF
RESET
STBY
U kunt de camcorder voorinstellen om op te
nemen met een bepaalde beeldkwaliteit.
Stel de beeldkwaliteit voorin door een
onderwerp te filmen en het beeld te
controleren op een TV-scherm met behulp van
het instelmenu.
(1) Druk op CUSTOM PRESET om het
CUSTOM PRESET menu te laten
verschijnen in de wacht- of geheugenstand.
(2) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om SET te kiezen en druk de regelknop in.
(4) Draai weer aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de ON stand te kiezen, en
druk de regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om het gekozen menu-onderdeel naar wens
in te stellen, en druk de regelknop in.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om het gekozen menu-onderdeel naar wens
in te stellen, en druk de regelknop in.
(7) Druk op CUSTOM PRESET.
Het CUSTOM PRESET menu verdwijnt en
de aanduiding
verschijnt op het LCDscherm of in de beeldzoeker.
2-4
[CP] : END
7
CUSTOM
PRESET
CUSTOM PRESET
STBY
OFF
SET
COLOUR LVL
SHARPNESS
WB SH I FT
AE SH I FT
AGC LIMIT
RESET
RETURN
CUSTOM PRESET
STBY
OFF
SET
COLOUR LVL ON
[CP] : END
SHARPNESS
WB SH I FT
AE SH I FT
AGC LIMIT
RESET
RETURN
CUSTOM PRESET
STBY
ON
SET
COLOUR LVL
[CP] : END
SHARPNESS
WB SH I FT
AE SH I FT
AGC LIMIT
RESET
RETURN
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
È possibile preimpostare la videocamera in
modo che registri l’immagine con la qualità
desiderata.
Al momento della preimpostazione, regolare
l’immagine riprendendo un soggetto e
controllando l’immagine visualizzata su un
televisore utilizzando le impostazioni del
menu.
(1) Nei modi di attesa o memory, premere
CUSTOM PRESET per visualizzare il menu
CUSTOM PRESET.
(2) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare SET, quindi premere la
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare ON, quindi premere la
manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare la voce desiderata, quindi
premere la manopola.
(6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
regolare la voce desiderata, quindi premere
la manopola.
(7) Premere CUSTOM PRESET.
Il menu CUSTOM PRESET scompare e
appare sullo schermo LCD
l’indicatore
o nel mirino.
[CP] : END
5,6
CUSTOM PRESET
STBY
SET
COLOUR LVL
SHARPNESS
WB SH I FT
AE SH I FT
AGC LIMIT
RESET
RETURN
CUSTOM PRESET
STBY
COLOUR LVL
[CP] : END
[CP] : END
75
Preimpostazione della
regolazione per la qualità
dell’immagine –
Preimpostazione personalizzata
De beeldkwaliteit voorinstellen
– Custom preset
Voci regolabili/Instelmogelijkheden
Voce/Item
Significato/Betekenis
Valore di regolazione/Regelwaarde
COLOUR LVL
Intensità del colore/
Kleurintensiteit
Diminuisce l’intensità del colore y Aumenta
l’intensità dei colori/
Verlaagt de kleurintensiteit y Verhoogt de
kleurintensiteit
SHARPNESS
Nitidezza/
Scherpte
Meno nitido y Più nitido/
Zachter y Scherper
WB SHIFT
Bilanciamento del bianco/
Kleurbalans
Bluastro y Rossastro/
Blauwer y Roder
AE SHIFT
Luminosità/Helderheid
–4 y +4
AGC LIMIT
Limite automatico del guadagno/
Auto Gain-limiet
6 dB/12 dB/OFF
RESET
Imposta le suddette voci sulle impostazioni
predefinite./
Stelt de bovenstaande items in op de
standaardwaarden.
Per disattivare la preimpostazione
personalizzata
Selezionare OFF al punto 4, quindi premere la
manopola SEL/PUSH EXEC.
Custom preset annuleren
Volg de aanwijzingen, kies de OFF stand in
stap 4, en druk weer op de SEL/PUSH EXEC
regelknop.
Per tornare all’impostazione standard
Selezionare OK per la voce RESET al punto 5,
quindi premere la manopola SEL/PUSH
EXEC. Per annullare, selezionare RETURN,
quindi premere la manopola SEL/PUSH
EXEC.
Per verificare l’impostazione della
preimpostazione personalizzata
Kies bij stap 5 OK onder RESET en druk op de
SEL/PUSH EXEC regelknop. Om te annuleren
drukt u op RETURN en vervolgens op de
SEL/PUSH EXEC regelknop.
Premere CUSTOM PRESET mentre la
videocamera si trova nei modi di attesa, di
registrazione o memory.
L’impostazione della preimpostazione
personalizzata appare sullo schermo LCD o nel
mirino.
De voorinstelling controleren
Una volta regolato AE SHIFT
È possibile regolare la luminosità
dell’immagine in base alle condizioni di
registrazione o agli oggetti.
Na het instellen van AE shift
U kunt de beeldhelderheid regelen naargelang
van de opnamevoorwaarden of de objecten.
Limite AGC
Se si regola manualmente l’esposizione, il
livello del guadagno arriva fino a 18 dB (OFF).
Betreffende de AGC-limiet
Bij handmatige belichtingsregeling bedraagt
het versterkingsniveau maximum 18 dB (OFF).
Se si preimposta la qualità di immagine
desiderata nei modi CAMERA o memory
La preimpostazione è disponibile solo in
ciascun modo preimpostato. Se si desidera
utilizzare una preimpostazione sia nel modo
CAMERA che nel modo memory, è necessario
effettuare la preimpostazione in ciascun modo.
76
Terugkeren naar de
standaardinstelling
Druk op CUSTOM PRESET in de wacht-,
opname- of geheugenstand.
De voorinstelling verschijnt op het LCDscherm of in de beeldzoeker.
Wanneer u de gewenste beeldkwaliteit
voorinstelt in de CAMERA of geheugenstand
De voorinstelling geldt alleen in de
vooringestelde stand. Om een voorinstelling
zowel in de CAMERA-stand als in de
geheugenstand te gebruiken, moet u die in
elke stand verrichten.
Utilizzo della
funzione PROGRAM
AE
Gebruik van de
PROGRAM AE functie
È possibile scegliere tra cinque modi
PROGRAM AE (esposizione automatica
programmata) il modo adatto alle specifiche
esigenze di ripresa, facendo riferimento a
quanto segue.
Er is keuze uit vijf PROGRAM AE (Auto
Exposure) standen voor specifieke opnameomstandigheden.
Selezione del modo migliore
Kies een geschikte PROGRAM AE stand op
basis van de volgende beschrijving.
De beste stand kiezen
A: Modo priorità del diaframma
Selezione del diaframma per determinare la
profondità di campo desiderata. Il guadagno e
la velocità dell’otturatore vengono impostati
automaticamente in combinazione con il
valore diaframma per mantenere l’esposizione
adeguata.
A: Aperture priority mode
Voor het kiezen van de diafragma-opening om
de gewenste scherptediepte te bepalen.
Versterking en sluitersnelheid worden
automatisch ingesteld in combinatie met de
diafragma-opening voor een geschikte
belichting.
S: Modo priorità della velocità
dell’otturatore
Selezione manuale della velocità
dell’otturatore. Il valore di esposizione cambia
in base alla velocità dell’otturatore selezionata.
S: Shutter speed priority mode
Voor het handmatig kiezen van de
sluitersnelheid. De belichtingswaarde varieert
volgens de gekozen sluitersnelheid.
: Modo lezione di sport
Cattura dell’azione ad alta velocità in sport
come il golf o il tennis
: Modo tramonto e luna
Registrazione di tramonti, viste notturne,
fuochi d’artificio o insegne al neon
: Modo di luce scarsa
Per la registrazione di un soggetto in
condizioni di luce scarsa. Il soggetto diviene
luminoso.
: Sports lesson mode
Voor het filmen van snelle acties in sporten
zoals golf of tennis
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Selezionare un modo PROGRAM AE adatto
facendo riferimento alla seguente descrizione.
: Sunset & Moon mode
Voor het filmen van zonsondergangen,
nachtelijke taferelen, vuurwerk of
neonreclames
: Low lux mode
Voor het filmen van een onvoldoende verlicht
onderwerp. Het onderwerp wordt helderder.
77
Utilizzo della funzione
PROGRAM AE
Utilizzo della funzione
PROGRAM AE
(1) Impostare il selettore AUTO LOCK sulla
posizione centrale (sblocco AUTO LOCK)
mentre la videocamera si trova nei modi di
attesa, di registrazione o memory.
(2) Premere PROGRAM AE. L’indicatore
PROGRAM AE appare sullo schermo LCD
o nel mirino.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il modo PROGRAM AE
desiderato.
Il modo PROGRAM AE cambia come
segue:
Modo priorità del diaframma y Modo
priorità della velocità dell’otturatore y
Modo lezione di sport y Modo tramonto
e luna y Modo di luce scarsa
Quando viene selezionato il modo priorità
del diaframma o il modo priorità della
velocità dell’otturatore, premere la
manopola SEL/PUSH EXEC.
(4)Nel modo priorità del diaframma ( A) o
nel modo priorità della velocità
dell’otturatore ( S), girare la manopola
SEL/PUSH EXEC per selezionare il valore
diaframma desiderato (valore F) o la
velocità dell’otturatore.
Modo priorità del diaframma:
Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il valore diaframma desiderato.
Girando la manopola, il valore F cambia tra
F1.6 e F11.
Per un’apertura inferiore del diaframma,
selezionare un valore superiore. Il
guadagno e la velocità dell’otturatore
cambiano in base al valore diaframma
selezionato.
Modo priorità della velocità
dell’otturatore:
Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare la velocità dell’otturatore
desiderata. Girando la manopola, la
velocità dell’otturatore cambia tra 1/50 e
1/10000.
Per una velocità maggiore dell’otturatore,
selezionare un indicatore del valore
inferiore sullo schermo LCD o nel mirino. Il
guadagno e i valori diaframma cambiano in
base alla velocità dell’otturatore
selezionata.
78
Gebruik van de PROGRAM AE
functie
Gebruik van de PROGRAM AE
functie
(1) Zet de AUTO LOCK keuzeschakelaar in het
midden (auto lock release) met de
camcorder in de opnamepauze-, opnameof geheugenstand.
(2) Druk op PROGRAM AE. De PROGRAM
AE aanduiding verschijnt op het LCDscherm of in de zoeker.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het gewenste
PROGRAM AE belichtingsprogramma.
De PROGRAM AE stand verandert als
volgt:
Aperture priority mode y Shutter speed
priority mode y Sports lesson mode y
Sunset & Moon mode y Low lux mode
Druk op de SEL/PUSH EXEC regelknop
om de Aperture priority of Shutter speed
priority te kiezen.
(4) Draai bij Aperture priority ( A) of
Shutter speed priority (
S) aan de SEL/
PUSH EXEC regelknop om de gewenste
diafragma-opening (F-waarde) of
sluitersnelheid te kiezen.
Aperture priority mode:
Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om de gewenste diafragma-opening te
kiezen. Door aan de knop te draaien
varieert de F-waarde tussen F1.6 en F11.
Kies een hogere waarde voor een kleinere
opening. Versterking en sluitersnelheid
variëren volgens de gekozen opening.
Shutter speed priority mode:
Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op de gewenste
sluitersnelheid. Door aan de knop te
draaien, varieert de sluitersnelheid tussen
1/50 en 1/10000.
Kies een kleinere instelling om de
sluitersnelheid te verhogen (grote
aanduiding op het LCD-scherm of in de
beeldzoeker). Versterking en opening
variëren volgens de gekozen
sluitersnelheid.
Utilizzo della funzione
PROGRAM AE
1
AUTO
LOCK
Gebruik van de PROGRAM AE
functie
3,4
HOLD
2
AE
Per disattivare la funzione
PROGRAM AE
Uitschakelen van de PROGRAM AE
functie
Impostare il selettore AUTO LOCK su AUTO
LOCK o premere PROGRAM AE. L’indicatore
PROGRAM AE scompare dallo schermo LCD
o dal mirino.
Zet de AUTO LOCK keuzeschakelaar op
AUTO LOCK of druk op PROGRAM AE. De
PROGRAM AE aanduiding verdwijnt van het
LCD-scherm of de beeldzoeker.
Note
•Nel modo lezione di sport, non è possibile
riprendere primi piani poiché la videocamera
è predisposta per mettere a fuoco soggetti a
distanze da media a lontana.
•Nel modo tramonto e luna, la videocamera è
predisposta per mettere a fuoco solo soggetti
lontani.
•Il modo di film d’epoca e la regolazione della
velocità dell’otturatore non funzionano nel
modo PROGRAM AE.
•Le funzioni seguenti non agiscono nel modo
di luce scarsa:
– Effetto digitale
– Sovrapposizione
– Funzione Wipe
– Funzione Dot
– Modo riflettore
•Se si riprende nel modo memory, i modi di
luce scarsa e lezione di sport non agiscono
(l’indicatore lampeggia).
Opmerkingen
•In de Sports lesson mode kunt u geen closeups nemen. D camcorder wordt hierbij
immers automatisch scherpgesteld op
gemiddelde tot grote afstand.
•In de Sunset & moon mode wordt de
camcorder automatisch scherpgesteld op
vergezichten, op grote afstand.
•De Old movie mode en de
sluitersnelheidsregeling werken niet in de
PROGRAM AE stand.
•De volgende functies zijn niet te gebruiken
tijdens het opnemen in Low lux mode:
– Digitale opname-effecten
– Overlap-functie
– Wipe-functie
– Dot-functie
– Spot light
•Tijdens opname in de MEMORY stand
werken de Low lux en Sports lesson modes
niet (De aanduiding begint te knipperen).
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
PROGRAM
79
Utilizzo della funzione
PROGRAM AE
Gebruik van de PROGRAM AE
functie
Se si registra sotto tubi a scarica come
lampade a fluorescenza, lampade al sodio o
lampade al mercurio
Nel modo lezione di sport possono verificarsi
sfarfallii o cambiamenti di colore. In tal caso,
disattivare la funzione PROGRAM AE.
Bij opnemen onder het licht van een
fluorescentielamp, een natriumlamp of een
kwiklamp
Er kan een flikkerend effect en een zekere
kleurverschuiving optreden in de Sports lesson
mode. In dit geval kunt u de PROGRAM AE
belichtingsprogramma’s beter uitschakelen.
Anche se è stata selezionata la funzione
PROGRAM AE
È possibile regolare l’esposizione.
Se si effettua la messa a fuoco in
teleobiettivo
Non è possibile scegliere F1.6 e F2.
Profondità di campo
La profondità di campo corrisponde al valore a
fuoco, cioè la distanza da dietro al soggetto alla
parte anteriore. La profondità di campo può
variare con il diaframma (valore F) e la
distanza focale. La diminuzione del valore F
(diaframma ampio) comporta la riduzione
della profondità di campo. L’aumento del
valore F (diaframma piccolo) fornisce una
profondità di campo maggiore. Lo zoom nella
posizione teleobiettivo offre una profondità di
campo minore, mentre la profondità di campo
nella posizione di grandangolo è maggiore.
80
Bij opnemen met de PROGRAM AE
belichtingsprogramma’s
U kunt nog altijd de belichting bijregelen.
Als u scherpstelt in de telestand
F1.6 en F2 kunnen niet worden gekozen.
Betreffende scherptediepte
De scherptediepte is het scherptebereik,
gemeten van een afstand achter een
onderwerp tot een afstand ervoor. De
scherptediepte kan variëren met de iris (Fwaarde) en de brandpuntsafstand. Hoe lager
de F-waarde (grote iris), hoe kleiner de
scherptediepte. Door de F-waarde (kleine iris)
te verhogen, verkrijgt men een grotere
scherptediepte. Zoomen in de telestand geeft
een kleinere scherptediepte terwijl de
scherptediepte in de groothoekstand groter is.
Tcherptediepte
Klein
Profondità di
campo
Minore
Maggiore
Iris
Bijna open
Bijna gesloten
(lage F-waarde) (Hoge F-waarde)
Groot
Diaframma
Quasi aperto
(Valore F basso)
Quasi chiuso
(Valore F alto)
Zoom
Tele (T)
Zoom
Teleobiettivo (T) Grandangolo (W)
Wide (W)
Handmatig
scherpstellen
È possibile ottenere risultati migliori regolando
manualmente la messa a fuoco nei seguenti
casi:
•Il modo di messa a fuoco automatica non è
efficace quando si riprendono
– soggetti dietro vetri ricoperti di gocce
d’acqua
– strisce orizzontali
– soggetti con poco contrasto su sfondi quali
pareti e cielo
•Se si desidera cambiare la messa a fuoco da
un soggetto in primo piano ad un soggetto
sullo sfondo
•Se si riprende un soggetto stazionario
utilizzando un treppiede.
In de volgende gevallen kunt u betere
opnameresultaten bereiken door handmatig
scherp te stellen:
•Wanneer de autofocus niet goed werkt, bij
het opnemen van:
– onderwerpen achter mat glas of beslagen
vensterglas
– onderwerpen met horizontale strepen
– onderwerpen met weinig tekening of
contrast, zoals een wand, de lucht enz.
•Wanneer u de scherpstelling wilt veranderen,
van een onderwerp op de voorgrond naar
een onderwerp op de achtergrond
•Voor het opnemen van een stilstaand
onderwerp, met de camcorder op een statief
(1) Nei modi di attesa, di registrazione o
memory, abbassare FOCUS su MANUAL.
Nei modi di attesa, di registrazione o
memory, l’indicatore 9 appare sullo
schermo LCD o nel mirino.
(2) Girare il regolatore della messa a fuoco per
mettere a fuoco.
(1) Schuif FOCUS omlaag naar MANUAL in
de wacht-, opname- of geheugenstand. De
aanduiding 9 verschijnt in de opname-,
wacht- of geheugenstand op het LCDscherm of in de beeldzoeker.
(2) Draai aan de scherpstelring tot u het
onderwerp scherp in beeld hebt.
2
1
FOCUS
AUTO
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Messa a fuoco
manuale
MAN
INFINITY
PUSH AUTO
81
Messa a fuoco manuale
Handmatig scherpstellen
Per tornare al modo di messa a
fuoco automatica
Terugkeren naar de automatische
scherpstelling
Sollevare FOCUS su AUTO per disattivare
l’indicatore 9 o .
Schuif FOCUS omhoog naar AUTO of zet de
aanduiding 9 of
af.
Per riprendere soggetti lontani
Scherpstellen op oneindig
Spostare FOCUS su INFINITY. L’indicatore
appare sullo schermo LCD o nel mirino.
Questa funzione è utile se il soggetto più
vicino viene messo a fuoco automaticamente,
sebbene si desideri mettere a fuoco un soggetto
lontano.
Schuif FOCUS naar INFINITY. De
aanduiding verschijnt op het LCD-scherm of in
de zoeker. Deze functie is nuttig wanneer
automatisch scherp wordt gesteld op een
nabijgelegen onderwerp terwijl u op een
verder af gelegen onderwerp wilt
scherpstellen.
Per riprendere momentaneamente
con il modo di messa a fuoco
automatica
Premere PUSH AUTO.
Il modo di messa a fuoco automatica è efficace
mentre si preme PUSH AUTO.
Utilizzare questo tasto per mettere a fuoco un
soggetto e quindi un altro senza interruzioni
nella messa a fuoco.
Se si rilascia PUSH AUTO, la videocamera
ritorna al modo di messa a fuoco manuale.
Per una messa a fuoco perfetta
Innanzitutto, mettere a fuoco il soggetto
manualmente con la leva dello zoom in
posizione “T” (teleobiettivo), quindi regolare
lo zoom premendo gradualmente il lato “W”
della leva.
Quando si riprende un soggetto da vicino
Mettere a fuoco dalla parte finale della
posizione “W” (grandangolare).
9 cambia come segue:
se si riprende un soggetto lontano.
se il soggetto è troppo vicino per essere
messo a fuoco.
82
Tijdelijk filmen met automatische
scherpstelling
Druk op PUSH AUTO.
Automatische scherpstelling werkt terwijl u
PUSH AUTO ingedrukt houdt.
Gebruik deze knop om vloeiend van het ene
op het andere onderwerp scherp te stellen.
Als u PUSH AUTO loslaat, kan weer
handmatig scherp worden gesteld.
Correct scherpstellen
Stel eerst handmatig scherp met de zoom op
“T” (tele) en regel vervolgens de zoom door
geleidelijk op “W” te drukken.
Scherpstellen op een onderwerp dat erg
dichtbij is
Stel scherp op uw onderwerp in de uiterste
“W” groothoekstand.
9 verandert als volgt:
bij opnemen van een ver verwijderd
onderwerp.
wanneer het onderwerp te dichtbij is om op
te kunnen scherpstellen.
Registrazione
intervallata
Intervalopname
È possibile effettuare registrazioni intervallate
impostando la videocamera in modo che
registri ed entri nel modo di attesa
automaticamente e in sequenza. Con questa
funzione è possibile ottenere registrazioni
ottimali di inondazioni, emergenze, ecc.
Esempio
Voorbeeld
s
1 1sec.
[a]
U kunt met tussenpozen opnemen door de
camcorder automatisch achtereenvolgens te
laten overschakelen naar de opname- en
wachtstand. Deze functie is bijzonder handig
om bijvoorbeeld bloei e.d. te filmen.
s
11sec.
9 min.
9 min59
59sec.
s
[a]
[a] Tempo di registrazione
[b]Tempo di attesa
[b]
10 min.
min
10
[a]
s
11sec.
9 min.
9 min59
59sec.
s
[b]
10min.
min
10
[a] Opnameduur
[b]Wachtduur
[a]
9 min.
9 min59
59sec.
s
[b]
10 min.
min
10
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
[b]
10min.
min
10
s
1 1sec.
9 min.
9 min59
59sec.
s
83
Registrazione intervallata
Intervalopname
(1) Nel modo di attesa, premere MENU per
visualizzare il menu.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
, quindi premere la
selezionare
manopola.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare INT. REC, quindi premere la
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare SET, quindi premere la
manopola.
(5) Impostare INTERVAL e REC TIME.
1 Girare la manopola SEL/PUSH EXEC
per selezionare INTERVAL, quindi
premere la manopola.
2 Girare la manopola SEL/PUSH EXEC
per selezionare il tempo di intervallo
desiderato, quindi premere la manopola.
Tempo: 30SEC y 1MIN y 5MIN y
10MIN
3 Girare la manopola SEL/PUSH EXEC
per selezionare REC TIME, quindi
premere la manopola.
4 Girare la manopola SEL/PUSH EXEC
per selezionare il tempo di registrazione
desiderato, quindi premere la manopola.
Tempo: 0.5SEC y 1SEC y 1.5SEC y
2SEC
5 Girare la manopola SEL/PUSH EXEC
RETURN, quindi
per selezionare
premere due volte la manopola.
(1) Druk in de wachtstand op de MENU toets
om het instelmenu te laten verschijnen.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op INT. REC en druk de
regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om SET te kiezen en druk de regelknop in.
(5) Stel INTERVAL en REC TIME in.
1 Draai aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om in te stellen op
INTERVAL en druk de regelknop in.
2 Draai aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de gewenste intervaltijd
te kiezen en druk de regelknop in.
Tijd: 30SEC y 1MIN y 5MIN y
10MIN
3 Draai aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om in te stellen op REC TIME
en druk de regelknop in.
4 Draai aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de gewenste opnametijd
te kiezen en druk de regelknop in.
Tijd: 0.5SEC y 1SEC y 1.5SEC y
2SEC
5 Draai aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om in te stellen op
RETURN en druk de regelknop in.
1
5
MENU
1
2-4
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
2
30SEC
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
OFF
RETURN
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
ON
RETURN
OFF
SET
84
[MENU] : END
3
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
[MENU] : END
30SEC
1M I N
5M I N
10M I N
[MENU] : END
[MENU] : END
CAMERA SET
D ZOOM
16 : 9W I DE
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
4
0 . 5SEC
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
[MENU] : END
0 . 5SEC
1SEC
1 . 5SEC
2SEC
Registrazione intervallata
Intervalopname
(6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare ON, quindi premere la
manopola.
(7) Per fare scomparire la schermata del menu,
premere MENU. L’indicatore di
registrazione intervallata lampeggia.
(8) Premere START/STOP per avviare la
registrazione intervallata. L’indicatore di
registrazione intervallata si illumina.
(6) Draai weer aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de ON stand te kiezen, en
druk de regelknop in.
(7) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verdwijnen. De intervalopnameaanduiding knippert.
(8) Druk op de START/STOP toets om
intervalopname te starten. De
intervalopname-aanduiding licht op.
7
MENU
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
6
CAMERA SET
D ZOOM
16 : 9W I DE
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
ON
RETURN
I NTERVAL
Per disattivare la registrazione
intervallata
•Impostare INT. REC su OFF nelle
impostazioni del menu.
•Impostare l’interruttore POWER su OFF
(CHG), VCR o MEMORY.
Per interrompere
momentaneamente la
registrazione intervallata ed
eseguire la registrazione normale
[MENU] : END
Intervalopname annuleren
•Zet INT. REC in het instelmenu op OFF.
•Zet de POWER schakelaar in de OFF (CHG),
VCR of MEMORY stand.
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
POWER
VCR
8
Intervalopname tijdelijk
onderbreken en normaal opnemen
Druk op de START/STOP toets. U kunt slechts
eenmaal normaal opnemen. Om normale
opname te stoppen drukt u nogmaals op de
START/STOP toets.
Premere START/STOP. È possibile eseguire la
registrazione normale solo una volta. Per
disattivare la registrazione normale, premere
di nuovo START/STOP.
85
Registrazione intervallata
Intervalopname
Nota sulla registrazione intervallata
Non è possibile effettuare la registrazione
intervallata nel modo memory.
Opmerking bij intervalopname
In de geheugenstand is geen intervalopname
mogelijk.
Tempo di registrazione
Potrebbe esistere una differenza tra il tempo di
registrazione e il tempo selezionato pari a un
massimo di +/– 6 fotogrammi.
Betreffende de opnametijd
De opnametijd kan tot +/– 6 beelden afwijken
van de gekozen tijd.
Anche se si preme INDEX MARK durante la
registrazione intervallata
Non è possibile inserire un indice.
86
Ook al drukt u op INDEX MARK tijdens
intervalopname
U kunt geen index markeren.
Beeld per beeldopname
– Deelopname
È possibile effettuare una registrazione con un
effetto animazione stop-motion utilizzando la
registrazione scena per scena. Per creare tale
effetto, spostare leggermente in modo
alternato il soggetto ed effettuare una
registrazione scena per scena. Si consiglia di
utilizzare un treppiede e, dopo il punto 6, di
utilizzare il telecomando per comandare la
videocamera.
(1) Nel modo di attesa, premere MENU per
visualizzare il menu.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
, quindi premere la
selezionare
manopola.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare FRAME REC, quindi premere la
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare ON, quindi premere la
manopola.
(5) Per fare scomparire la schermata del menu,
premere MENU.
L’indicatore FRAME REC si illumina.
(6) Premere START/STOP per avviare la
registrazione scena per scena. La
videocamera effettua una registrazione di
circa sei fotogrammi e torna al modo di
attesa di registrazione.
(7) Spostare il soggetto e ripetere il punto 6.
Met deelopname kunt u een opname met
animatie-effect maken. Om dit effect te
verkrijgen, verplaatst u het onderwerp een
beetje en maakt u telkens een deelopname. Wij
raden u aan om na stap 6 een statief en de
afstandsbediening van de camcorder te
gebruiken.
(1) Druk in de wachtstand op de MENU toets
om het instelmenu te laten verschijnen.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
pictogram, en
om in te stellen op het
druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op FRAME REC en druk de
regelknop in.
(4) Draai weer aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de ON stand te kiezen, en
druk de regelknop in.
(5) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verdwijnen.
De FRAME REC indicator licht op.
(6) Druk op de START/STOP toets om
deelopname te starten. De camcorder neemt
ongeveer zes beelden op en keert terug naar
de opnamewachtstand.
(7) Verplaats het onderwerp en herhaal stap 6.
1
6,7
MENU
POWER
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
2-4
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
Registrazione fotogramma
per fotogramma –
Registrazione scena per scena
CAMERA SET
D ZOOM
16 : 9W I DE
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT
FRAME REC OFF
I NT. REC
ON
RETURN
5
MENU
FRAME REC
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT
FRAME REC ON
I NT. REC
RETURN
[MENU] : END
87
Registrazione fotogramma per
fotogramma – Registrazione
scena per scena
Per disattivare la registrazione
scena per scena
•Impostare FRAME REC su OFF nelle
impostazioni del menu.
•Impostare l’interruttore POWER su OFF
(CHG), VCR o MEMORY.
Note sulla registrazione scena per scena
•L’ultima scena registrata è più lunga delle
altre scene.
•La lunghezza residua del nastro corretta non
viene indicata se si utilizza in modo continuo
tale funzione.
•Non è possibile inserire un indice durante la
registrazione scena per scena.
88
Beeld per beeld-opname
– Deelopname
Deelopname annuleren
•Zet FRAME REC in het instelmenu op OFF.
•Zet de POWER schakelaar in de OFF (CHG),
VCR of MEMORY stand.
Opmerkingen bij deelopname
•Het laatste deel is langer dan de andere
delen.
•Bij continu gebruik van deze functie is de
resterende bandtijd niet correct aangegeven.
•Tijdens deelopname kunt u geen index
aanbrengen.
Inserimento di un
indice
Een index
aanbrengen
Se si inserisce un indice in corrispondenza
della scena che si desidera ricercare, è possibile
trovarla facilmente in un secondo momento
(p. 93).
Wanneer u een scène markeert met een index,
kunt u deze scène achteraf makkelijk
terugvinden (zie blz. 93).
[a]
Operazioni di registrazione avanzate / Uitgebreide opnamefuncties
In de opnamestand [a]:
Druk op INDEX MARK.
De “INDEX MARK” aanduiding verschijnt
gedurende zeven seconden op het LCDscherm of in de beeldzoeker en de index wordt
aangebracht nadat de aanduiding is
verdwenen.
In de wachtstand [b]:
Druk op INDEX MARK.
De “INDEX STBY” aanduiding verschijnt op
het LCD-scherm of in de beeldzoeker.
Wanneer u op START/STOP drukt om de
opname te starten, verandert de “INDEX
STBY” indicator in “INDEX MARK” en na het
verdwijnen van de indicator is de
indexmarkering voltooid.
De camcorder start de indexmarkering bij het
11e beeld vanaf het begin van de opname. Een
indexsignaal duurt ongeveer 0,3 s bij opname
in het cassettegeheugen en vijf seconden op
cassette.
U kunt een index aanbrengen in de VCR stand
(zie blz. 129).
Nel modo di registrazione [a]:
Premere INDEX MARK.
L’indicatore “INDEX MARK” appare sullo
schermo LCD o nel mirino per sette secondi e
l’indice viene inserito dopo la scomparsa
dell’indicatore.
Nel modo di attesa [b]:
Premere INDEX MARK.
L’indicatore “INDEX STBY” appare sullo
schermo LCD o nel mirino. Quando viene
premuto START/STOP per avviare la
registrazione, l’indicatore “INDEX STBY”
diventa “INDEX MARK” e una volta
scomparso significa che l’inserimento
dell’indice è stato completato.
La videocamera avvia l’inserimento di indici in
corrispondenza dell’11° fotogramma calcolato
a partire dal punto di inizio della registrazione.
I segnali di indice verranno registrati sulla
memoria cassetta (circa 0,3 secondi) e sul
nastro (circa 5 secondi).
È possibile inserire un indice nel modo VCR
(p. 129).
[b]
STBY
REC
INDEX MARK
I NDEX
STBY
I NDEX
MARK
REC
I NDEX
MARK
89
Inserimento di un indice
Een index aanbrengen
Per disattivare l’inserimento di
indici
Index aanbrengen annuleren
Nel modo di attesa, premere di nuovo INDEX
MARK.
Note sugli indici
•Gli indici vengono memorizzati durante la
registrazione, non è possibile inserire un
indice dopo la registrazione.
•I segnali degli indici vengono registrati sul
nastro e sulla memoria cassetta. Se si utilizza
una cassetta priva di memoria cassetta o se la
memoria cassetta è piena, i segnali vengono
registrati solo sul nastro.
•Se si effettua la registrazione su un nastro
registrato e si inserisce un indice sul nastro, si
consiglia di cancellate tutti i dati contenuti
nella memoria cassetta prima
dell’inserimento dell’indice.
90
Druk in de wachtstand nogmaals op de INDEX
MARK toets.
Opmerkingen bij indexmarkering
• Tijdens de opname worden
indexmarkeringen aangebracht. Na het
opnemen kunnen geen indexmarkeringen
meer worden aangebracht.
•Indexsignalen worden opgenomen op
cassette en in het cassettegeheugen. Bij
gebruik van cassettes zonder
cassettegeheugen of wanneer het
cassettegeheugen vol is, worden de signalen
alleen opgenomen op cassette.
•Wanneer u over een voorbespeelde cassette
opneemt en een indexmarkering wit
aanbrengen, raden wij u aan eerst alle
gegevens uit het cassettegeheugen te wissen.
— Uitgebreide weergavefuncties —
Localizzazione rapida di una scena
utilizzando la funzione zero set memory
Snel opzoeken van een scène
met de nulpunt-terugkeerfunctie
Tramite la funzione zero set memory, la
videocamera retrocede o avanza per
individuare la scena desiderata e la ricerca si
arresta automaticamente sulla scena che
riporta “0:00:00” come valore del contatore del
nastro. È possibile effettuare questo tipo di
ricerca tramite il telecomando.
(1) Nel modo di riproduzione, premere
DISPLAY se il contatore del nastro non
appare sullo schermo LCD o nel mirino.
(2) Premere ZERO SET MEMORY in
corrispondenza del punto che si desidera
localizzare in seguito. Il contatore del
nastro indica “0:00:00” e l’indicatore ZERO
SET MEMORY lampeggia.
(3) Premere x per interrompere la
riproduzione.
(4) Premere m per riavvolgere il nastro fino
al punto zero del contatore. Il nastro si
ferma automaticamente quando il contatore
del nastro raggiunge approssimativamente
lo zero. L’indicatore ZERO SET MEMORY
scompare e il codice temporale viene
visualizzato.
(5) Premere N. La riproduzione ha inizio.
Met de nulpunt-terugkeerfunctie spoelt uw
camcorder de band snel achteruit of vooruit
naar de gewenste scène, en stopt het zoeken
automatisch bij de scène met tellerwaarde
“0:00:00”. Dit kan met de afstandsbediening.
(1) Druk in de weergavestand op DISPLAY
terwijl de teller niet op het LCD-scherm
noch in de beeldzoeker staat.
(2) Druk op ZERO SET MEMORY in het punt
dat u later wilt zoeken. De bandteller komt
dan op “0:00:00” te staan en de aanduiding
ZERO SET MEMORY gaat knipperen.
(3) Druk op x om de weergave te stoppen.
(4) Druk op m om de band terug te spoelen
tot de teller op nul staat. Het terugspoelen
stopt automatisch wanneer de teller
ongeveer op nul komt te staan. De
aanduiding ZERO SET MEMORY
verdwijnt en de tijdcode wordt
aangegeven.
(5) Druk op N. De weergave start.
DISPLAY
m
ZERO SET MEMORY
N
x
Note
•Se si preme di nuovo ZERO SET MEMORY
prima di riavvolgere il nastro, la funzione
zero set memory viene disattivata.
•Potrebbe esistere una differenza di vari
secondi rispetto al codice temporale.
Operazioni di riproduzione avanzate / Uitgebreide weergavefuncties
— Operazioni di riproduzione avanzate —
Opmerkingen
•Als u vóór het terugspoelen nogmaals op de
ZERO SET MEMORY toets drukt, wordt de
nulpunt-terugkeerfunctie uitgeschakeld.
•Tussen de tellerstand en het exacte punt op
de band kan een afwijking van enkele
seconden optreden.
91
Localizzazione rapida di una
scena utilizzando la funzione
zero set memory
Snel opzoeken van een scène
met de nulpuntterugkeerfunctie
Se esiste una parte vuota fra le immagini sul
nastro
La funzione zero set memory potrebbe non
attivarsi.
Bij een blanco gedeelte tussen beelden op
een band
De nulpunt-terugkeerfunctie kan niet werken.
ZERO SET MEMORY funziona anche nel
modo di attesa
Quando si inserisce una scena a metà in un
nastro registrato, premere ZERO SET
MEMORY sul punto dove si desidera
concludere l’inserimento. Riavvolgere il nastro
fino al punto di inizio dell’inserimento e
avviare la registrazione. La registrazione si
interrompe automaticamente in
corrispondenza del punto zero del contatore
del nastro. La videocamera torna al modo di
attesa.
92
ZERO SET MEMORY werkt ook in de
wachtstand
Voor het inlassen van een nieuwe opname
midden in een reeds eerder opgenomen
videoband drukt u op de ZERO SET
MEMORY toets bij het punt waar de nieuwe
opname moet eindigen. Spoel vervolgens de
band terug naar het beginpunt voor de nieuwe
opname, en begin daar met opnemen. Het
opnemen zal automatisch stoppen bij het
nulpunt van de bandteller. De camcorder komt
dan weer in de wachtstand.
Ricerca di una
registrazione tramite
indice – Ricerca di indice
È possibile ricercare automaticamente il punto
di inserimento di un indice e avviare la
registrazione da tale punto (ricerca degli
indici). Utilizzare un nastro con memoria
cassetta per comodità. Utilizzare il
telecomando per questa operazione.
Utilizzare questa funzione per verificare i
punti di inserimento degli indici o per montare
il nastro in base ad ogni sequenza di
inserimento dell’indice.
U kunt op een cassette met video-opnamen een
punt zoeken dat met een index is gemarkeerd
om de band automatisch vanaf dat punt weer
te geven (Index search). Hiervoor kunt u het
beste een videoband met cassettegeheugen
gebruiken. Voor deze functie gebruikt u de
afstandsbediening.
Gebruik deze functie om na te gaan waar
indexen zijn aangebracht of om de band te
monteren op elk punt dat met een index is
gemarkeerd.
Opzoeken van een indexpunt
op een videoband met
cassettegeheugen
È possibile utilizzare tale funzione solo se
viene riprodotto un nastro con memoria
cassetta (p. 210).
Deze functie is alleen beschikbaar bij het
afspelen van een videoband met
cassettegeheugen (zie blz. 210).
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Regolare CM SEARCH in
su ON nelle
impostazioni del menu (p. 154).
L’impostazione di fabbrica è ON.
(3) Premere più volte SEARCH MODE sul
telecomando fino a visualizzare l’indicatore
di ricerca per indice.
L’indicatore cambia come segue:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t nessun indicatore
(4) Premere . o > sul telecomando per
selezionare il punto di inserimento
dell’indice per la riproduzione.
La videocamera avvia automaticamente la
riproduzione dal punto di inserimento
dell’indice selezionato.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Zet in het instelmenu onder
het
onderdeel CM SEARCH in de ON stand
(zie blz. 154). De standaard instelling is ON.
(3) Druk enkele malen op de SEARCH MODE
toets van de afstandsbediening tot de
index-zoekaanduiding verschijnt.
De aanduiding verandert als volgt:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t geen aanduiding
(4) Druk op de . of > toets van de
afstandsbediening om het indexpunt voor
weergave te kiezen.
De camcorder start de weergave
automatisch vanaf het gekozen indexpunt.
1
3
POWER
Operazioni di riproduzione avanzate / Uitgebreide weergavefuncties
Ricerca del punto di
inserimento dell’indice
utilizzando la memoria
cassetta
Zoeken op index
– Index search
INDEX SEARCH
VCR
SEARCH
MODE
CH
CAM
LINE
CAM
CAM
CAM
CAM
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
1
5 / 9 / 00 17:30
2
6 / 9 / 00
8:50
3 24 / 12 / 00 10:30
4
1 / 1 / 01 23:25
5 11 / 2 / 01 16:11
6 29 / 4 / 01 13:45
4
INDEX SEARCH
1
5 / 9 / 00 17:30
2
6 / 9 / 00
8:50
3 24 / 12 / 00 10:30
4
1 / 1 / 01 23:25
5 11 / 2 / 01 16:11
6 29 / 4 / 01 13:45
CH
CAM
LINE
CAM
CAM
CAM
CAM
93
Ricerca di una registrazione
tramite indice
– Ricerca di indice
Per interrompere la ricerca
Premere x.
Zoeken op index – Index search
Stoppen met doorzoeken van de
band
Druk op de x stoptoets.
Nel simbolo
•La barra nel simbolo
indica il punto
attuale sul nastro.
•Il simbolo in
indica il punto
attuale che si sta ricercando.
Se il nastro contiene parti vuote fra le parti
registrate
La funzione di ricerca per indice potrebbe non
funzionare correttamente.
Se si inserisce un indice su un segnale
d’ingresso esterno
“LINE” appare nella colonna CH.
L’indice del punto di inizio della
registrazione registrato da un apparecchio
audio esterno
Quando si registra da un apparecchio audio
esterno, l’inserimento dell’indice non viene
registrato nella memoria cassetta. Se si
desidera ricercare il punto di inserimento
dell’indice, impostare CM SEARCH su OFF
nelle impostazioni del menu e ricercare il
punto dell’indice privo di memoria cassetta.
94
Plaatsaanduiding in de
zoekbalk
•De cursor in de
zoekbalk geeft het
huidige punt op de videoband aan.
•Het teken in de
zoekbalk wijst op
het punt dat u wilt zoeken.
Als er tussen de opnamen een onbespeeld
bandgedeelte is
Dan kan de index-zoekfunctie niet altijd goed
werken.
Indien u een index aanbrengt op een extern
ingangssignaal
“LINE” verschijnt in de CH kolom.
Index van het beginpunt van de opname
met externe geluidsapparatuur
Bij opname met externe geluidsapparatuur
wordt geen indexmarkering geregistreerd in
het cassettegeheugen. Om te zoeken vanaf het
indexpunt zet u CM SEARCH op OFF in het
instelmenu en zoekt u het indexpunt zonder
cassettegeheugen.
Ricerca dell’indice senza
utilizzare la memoria cassetta
Opzoeken van een indexpunt
op een videoband zonder
cassettegeheugen
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Regolare CM SEARCH in
su OFF nelle
impostazioni del menu (p. 154). Se si
utilizza un nastro privo di memoria
cassetta, ignorare questo punto.
(3) Premere più volte SEARCH MODE sul
telecomando fino a visualizzare l’indicatore
della ricerca per indice.
L’indicatore cambia come segue:
INDEX SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
nessun indicatore
(4) Premere . sul telecomando per ricercare
l’indice precedente oppure > sul
telecomando per ricercare l’indice
successivo. La videocamera avvia
automaticamente la riproduzione dal punto
di inserimento dell’indice selezionato. Ad
ogni pressione di . o di > la
videocamera ricerca l’indice precedente o
quello successivo.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Zet in het instelmenu onder
het
onderdeel CM SEARCH in de OFF stand
(zie blz. 154). Sla deze stap over bij een
videoband zonder cassettegeheugen.
(3) Druk enkele malen op de SEARCH MODE
toets van de afstandsbediening tot de
index-zoekaanduiding verschijnt.
De aanduiding verandert als volgt:
INDEX SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
geen aanduiding
(4) Druk op de . toets van de
afstandsbediening om het vorige indexpunt
te zoeken of druk op de > toets van de
afstandsbediening om het volgende
indexpunt te zoeken. De camcorder start de
weergave automatisch vanaf het gekozen
indexpunt. Telkens wanneer u op de . of
> toets drukt, gaat de camcorder op zoek
naar het vorige of volgende indexpunt.
Per interrompere la ricerca
Stoppen met doorzoeken van de
band
Premere x.
Druk op de x stoptoets.
Ricerca di una
registrazione tramite
titolo – Ricerca di titolo
Opzoeken van een
gewenste opname
op titel – Title search
Se si utilizza un nastro con memoria
cassetta, è possibile ricercare le scene
sul nastro registrato in base al titolo
(ricerca di titolo) (p. 210). Utilizzare il
telecomando per questa operazione.
Als u een videoband met
cassettegeheugen gebruikt, kunt u een
opname opzoeken aan de hand van
een titel (Title search) (zie blz. 210).
Voor deze functie gebruikt u de
afstandsbediening.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
het
(2) Zet in het instelmenu onder
onderdeel CM SEARCH in de ON stand
(zie blz. 154). De standaard instelling is ON.
(3) Druk enkele malen op de SEARCH MODE
toets van de afstandsbediening tot de titelzoekaanduiding verschijnt.
De aanduiding verandert als volgt:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t geen aanduiding
(4) Druk op de . of > toets van de
afstandsbediening om de titel voor
weergave te kiezen.
De camcorder begint dan automatisch met
afspelen vanaf de opname met door u
gekozen titel.
1
3
POWER
TITLE SEARCH
VCR
SEARCH
MODE
HELLO!
CONGRATULATIONS!
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
1
2
3
4
5
6
4
TITLE SEARCH
3
4
5
6
7
8
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
NIGHT
BASEBALL
Operazioni di riproduzione avanzate / Uitgebreide weergavefuncties
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
su ON nelle
(2) Regolare CM SEARCH in
impostazioni del menu (p. 154).
L’impostazione di fabbrica è ON.
(3) Premere più volte SEARCH MODE sul
telecomando fino a visualizzare l’indicatore
di ricerca per titolo.
L’indicatore cambia come segue:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t nessun indicatore
(4) Premere . o > sul telecomando per
selezionare il titolo per la riproduzione.
La videocamera avvia automaticamente la
riproduzione della scena con il titolo
selezionato.
95
Ricerca di una registrazione
tramite titolo – Ricerca di titolo
Opzoeken van een gewenste
opname op titel – Title search
Per interrompere la ricerca
Stoppen met doorzoeken van de
band
Premere x.
Druk op de x stoptoets.
Se si utilizza un nastro privo di memoria
cassetta
Non è possibile sovrapporre o ricercare titoli.
Nel simbolo
•La barra nel simbolo
indica il punto
attuale sul nastro.
indica il punto
•Il simbolo in
attuale che si sta ricercando.
Se il nastro contiene parti vuote fra le parti
registrate
La funzione di ricerca per titolo potrebbe non
funzionare correttamente.
96
Bij gebruik van een videoband zonder
cassettegeheugen
Hierop kunt u geen titel vastleggen of
opzoeken.
Plaatsaanduiding in de
zoekbalk
•De cursor in de
zoekbalk geeft het
huidige punt op de videoband aan.
•Het teken in de
zoekbalk wijst op
het punt dat u wilt zoeken.
Als er tussen de opnamen een onbespeeld
bandgedeelte is
Dan kan de titel-zoekfunctie niet altijd goed
werken.
Ricerca di una
registrazione tramite
data – Ricerca di data
Opzoeken van een
gewenste opname op
datum – Date search
È possibile ricercare automaticamente il punto
di cambiamento della data di registrazione ed
avviare la riproduzione da quel punto (ricerca
di data). Utilizzare un nastro con memoria
cassetta per comodità. Utilizzare il
telecomando per questa operazione.
Utilizzare questa funzione per controllare i
punti dove cambia la data di registrazione o
per montare il nastro in base alla data di
registrazione.
U kunt automatisch het punt zoeken waar de
opnamedatum verandert om de band vanaf
dat punt weer te geven (Date search).
Hiervoor kunt u het beste een videoband met
cassettegeheugen gebruiken. Voor deze functie
gebruikt u de afstandsbediening.
Deze functie is handig om overgangspunten
tussen de opnamedatums op te zoeken of om
aanpassingen te maken bij elke opnamedatum.
Opzoeken van een opnamedatum
op een videoband met
cassettegeheugen
Questa funzione è disponibile solo se si
riproduce un nastro con memoria cassetta
(p. 210).
Deze functie is alleen beschikbaar bij het
afspelen van een videoband met
cassettegeheugen (zie blz. 210).
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Regolare CM SEARCH in
su ON nelle
impostazioni del menu (p. 154).
L’impostazione di fabbrica è ON.
(3) Premere più volte SEARCH MODE sul
telecomando fino a visualizzare l’indicatore
di ricerca per data.
L’indicatore cambia come segue:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t nessun indicatore
(4) Premere . o > sul telecomando per
selezionare la data per la riproduzione.
La videocamera avvia automaticamente la
riproduzione all’inizio della data
selezionata.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Zet in het instelmenu onder
het
onderdeel CM SEARCH in de ON stand
(zie blz. 154). De standaard instelling is ON.
(3) Druk enkele malen op de SEARCH MODE
toets van de afstandsbediening tot de
datum-zoekaanduiding verschijnt.
De aanduiding verandert als volgt:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t geen aanduiding
(4) Druk op de . of > toets van de
afstandsbediening om de datum voor
weergave te kiezen.
De camcorder begint dan automatisch met
afspelen vanaf de eerste opname van de
door u gekozen opnamedatum.
1
3
POWER
Operazioni di riproduzione avanzate / Uitgebreide weergavefuncties
Ricerca della data utilizzando
la memoria cassetta
DATE SEARCH
VCR
SEARCH
MODE
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
1
5 / 9 / 00
2
6 / 9 / 00
3 24 / 12 / 00
4
1 / 1 / 01
5 11 / 2 / 01
6 29 / 4 / 01
4
DATE SEARCH
1
5 / 9 / 00
2
6 / 9 / 00
3 24 / 12 / 00
4
1 / 1 / 01
5 11 / 2 / 01
6 29 / 4 / 01
97
Ricerca di una registrazione
tramite data
– Ricerca di data
Opzoeken van een gewenste
opname op datum – Date
search
Per interrompere la ricerca
Stoppen met doorzoeken van de
band
Premere x.
Druk op de x stoptoets.
Nota
Se la durata di registrazione per una data è
inferiore ai due minuti, la videocamera
potrebbe non riuscire ad individuare
accuratamente il punto di cambiamento della
data.
Nel simbolo
•La barra nel simbolo
indica il punto
attuale sul nastro.
•Il simbolo in
indica il punto
attuale che si sta ricercando.
Se il nastro contiene parti vuote fra le parti
registrate
La funzione di ricerca per data potrebbe non
funzionare correttamente.
Ricerca della data senza
utilizzare la memoria cassetta
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Regolare CM SEARCH in
su OFF nelle
impostazioni del menu (p. 154). Se si
utilizza un nastro privo di memoria
cassetta, ignorare questo punto.
(3) Premere più volte SEARCH MODE sul
telecomando fino a visualizzare l’indicatore
di ricerca della data.
L’indicatore cambia come segue:
INDEX SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
nessun indicatore
(4) Premere . sul telecomando per ricercare
la data precedente oppure > sul
telecomando per ricercare la data
successiva. La videocamera avvia
automaticamente la riproduzione dal punto
di cambiamento della data. Ad ogni
pressione di . o di >, la videocamera
ricerca la data precedente o quella
successiva.
Per interrompere la ricerca
Premere x.
Opmerking
Bij een dagopname van minder dan twee
minuten kan de camcorder niet precies het
punt vinden waar de opnamedatum verandert.
Plaatsaanduiding in de
zoekbalk
•De cursor in de
zoekbalk geeft het
huidige punt op de videoband aan.
•Het teken in de
zoekbalk wijst op
het punt dat u wilt zoeken.
Als er tussen de opnamen een onbespeeld
bandgedeelte is
Dan kan de datum-zoekfunctie niet altijd goed
werken.
Opzoeken van een opnamedatum
op een videoband zonder
cassettegeheugen
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Zet in het instelmenu onder
het
onderdeel CM SEARCH in de OFF stand
(zie blz. 154). Sla deze stap over bij een
videoband zonder cassettegeheugen.
(3) Druk enkele malen op de SEARCH MODE
toets van de afstandsbediening tot de
datum-zoekaanduiding verschijnt.
De aanduiding verandert als volgt:
INDEX SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
geen aanduiding
(4) Druk op de . toets van de
afstandsbediening om de vorige
opnamedatum te zoeken of op > van de
afstandsbediening om de volgende
opnamedatum te kiezen. De camcorder zal
automatisch beginnen met afspelen vanaf
het punt waar de datum verandert. Telkens
wanneer u op de . of > toets drukt,
gaat de camcorder op zoek naar de vorige
of volgende opnamedatum.
Stoppen met doorzoeken van de
band
Druk op de x stoptoets.
98
Opzoeken van een
foto-opname – Photo
search/Photo scan
È possibile cercare un fermo immagine
registrato su un nastro mini DV (ricerca foto).
È inoltre possibile cercare i fermi immagine
uno dopo l’altro e visualizzare
automaticamente ciascuna immagine per
cinque secondi (scorrimento foto)
indipendentemente dalla memoria cassetta.
Utilizzare il telecomando per queste
operazioni.
Utilizzare questa funzione per controllare o
montare fermi immagine.
Met deze functie kunt u zoeken naar een
stilstaande foto-opname die u hebt vastgelegd
op een mini-DV cassette (Photo search).
U kunt ook een reeks stilstaande opnamen na
elkaar doornemen, onafhankelijk van het
cassettegeheugen, om elke foto-opname
automatisch 5 seconden lang te laten
weergeven (Photo scan). Gebruik voor deze
functies de afstandsbediening.
Deze functies zijn handig om stilstaande fotoopnamen te controleren of met een
montagefunctie te bewerken.
Ricerca di una foto su nastro
con memoria cassetta
È possibile utilizzare questa funzione solo se si
riproducono nastri dotati di memoria cassetta
(p. 210).
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
su ON nelle
(2) Regolare CM SEARCH in
impostazioni del menu (p. 154).
L’impostazione di fabbrica è ON.
(3) Premere più volte SEARCH MODE sul
telecomando fino a visualizzare l’indicatore
di ricerca foto.
L’indicatore cambia come segue:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t nessun indicatore
(4) Premere . o > sul telecomando per
selezionare la data per la riproduzione. La
videocamera avvia automaticamente la
riproduzione della foto contrassegnata con
la data selezionata.
Opzoeken van een fotoopname op een videoband
met cassettegeheugen
Deze functie is alleen beschikbaar bij het
afspelen van een videoband met
cassettegeheugen (zie blz. 210).
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
het
(2) Zet in het instelmenu onder
onderdeel CM SEARCH in de ON stand
(zie blz. 154). De standaardinstelling is ON.
(3) Druk enkele malen op de SEARCH MODE
toets van de afstandsbediening tot de fotozoekaanduiding verschijnt.
De aanduiding verandert als volgt:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t geen aanduiding
(4) Druk op de . of > toets van de
afstandsbediening om de datum voor
weergave te kiezen. De camcorder geeft
dan automatisch de foto-opname weer met
de door u gekozen opnamedatum.
1
3
POWER
Operazioni di riproduzione avanzate / Uitgebreide weergavefuncties
Ricerca di una foto
– Ricerca foto/
Scorrimento foto
PHOTO SEARCH
VCR
SEARCH
MODE
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
1
5 / 9 / 00 1 7 : 30
2
6 / 9 / 00
8 : 50
3 24 / 12 / 00 10 : 30
4
1 / 1 / 01 23: 25
5 11 / 2 / 01 1 6 : 11
6 29 / 4 / 01 1 3 : 45
4
PHOTO SEARCH
1
5 / 9 / 00 1 7 : 30
2
6 / 9 / 00
8 : 50
3 24 / 12 / 00 10 : 30
4
1 / 1 / 01 23: 25
5 11 / 2 / 01 1 6 : 11
6 29 / 4 / 01 1 3 : 45
99
Ricerca di una foto – Ricerca
foto/Scorrimento foto
Opzoeken van een foto-opname
– Photo search/Photo scan
Per interrompere la riproduzione
Stoppen met doorzoeken van de
band
Premere x.
Druk op de x stoptoets.
Nel simbolo
•La barra nel simbolo
indica il punto
attuale sul nastro.
•Il simbolo in
indica il punto
attuale che si sta ricercando.
Se il nastro contiene parti vuote fra le parti
registrate
La funzione di ricerca foto potrebbe non
funzionare correttamente.
Ricerca di foto senza utilizzare
la memoria cassetta
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Regolare CM SEARCH in
su OFF nelle
impostazioni del menu (p. 154).
(3) Premere più volte SEARCH MODE sul
telecomando fino a visualizzare l’indicatore
di ricerca foto.
L’indicatore cambia come segue:
INDEX SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
nessun indicatore
(4) Premere . o > sul telecomando per
selezionare una foto per la riproduzione.
Ad ogni pressione di . o >, la
videocamera ricerca la foto precedente o
successiva.
La videocamera avvia automaticamente la
riproduzione della foto.
Per interrompere la ricerca
Premere x.
Plaatsaanduiding in de
zoekbalk
•De cursor in de
zoekbalk geeft het
huidige punt op de videoband aan.
•Het teken in de
zoekbalk wijst op
het punt dat u wilt zoeken.
Als er tussen de opnamen een onbespeeld
bandgedeelte is
Dan kan de foto-zoekfunctie niet altijd goed
werken.
Opzoeken van een fotoopname op een videoband
zonder cassettegeheugen
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Zet in het instelmenu onder
het
onderdeel CM SEARCH in de OFF stand
(zie blz. 154).
(3) Druk enkele malen op de SEARCH MODE
toets van de afstandsbediening tot de fotozoekaanduiding verschijnt.
De aanduiding verandert als volgt:
INDEX SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
geen aanduiding
(4) Druk op de . of > toets van de
afstandsbediening om een foto voor
weergave te kiezen. Telkens wanneer u op
de . of > toets drukt, gaat de
camcorder op zoek naar de vorige of
volgende foto.
De camcorder geeft de gevonden foto dan
automatisch weer.
Stoppen met doorzoeken van de
band
Druk op de x stoptoets.
100
Ricerca di una foto – Ricerca
foto/Scorrimento foto
Scorrimento foto
1
POWER
Doornemen van een serie
foto’s
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Druk enkele malen op de SEARCH MODE
toets van de afstandsbediening tot de fotoscanaanduiding verschijnt.
De aanduiding verandert als volgt:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t geen aanduiding
(3) Druk op de . of > toets van de
afstandsbediening.
Dan worden achtereenvolgens al uw fotoopnamen elk vijf seconden lang in beeld
weergegeven.
2
VCR
SEARCH
MODE
PHOTO 00
SCAN
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
3
Per interrompere lo scorrimento
Premere x.
Stoppen met doornemen van de
fotoserie
Operazioni di riproduzione avanzate / Uitgebreide weergavefuncties
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premere più volte SEARCH MODE sul
telecomando, fino a visualizzare
l’indicatore di scorrimento foto.
L’indicatore cambia come segue:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t nessun indicatore
(3) Premere . o > sul telecomando.
Ciascuna foto viene riprodotta
automaticamente per circa cinque secondi.
Opzoeken van een foto-opname
– Photo search/Photo scan
Druk op de x stoptoets.
101
Riproduzione di un
nastro con effetti
immagine
Videoweergave met
beeldeffecten
Durante la riproduzione, è possibile elaborare
una scena tramite le funzioni di effetto
immagine: NEG. ART, SEPIA, B&W e
SOLARIZE.
Tijdens het afspelen kunt u de weergegeven
videobeelden verwerken met de volgende
beeldeffectfuncties: NEG. ART, SEPIA, B&W
en SOLARIZE.
Nei modi di riproduzione/pausa di
riproduzione, premere PICTURE EFFECT e
girare la manopola SEL/PUSH EXEC fino a
visualizzare l’indicatore dell’effetto immagine
desiderato (NEG. ART, SEPIA, B&W o
SOLARIZE).
Per ulteriori informazioni su ciascuna funzione
di effetto immagine, vedere a pagina 56.
Druk in de weergave- of weergavepauzestand
op PICTURE EFFECT en draai aan de SEL/
PUSH EXEC regelknop tot de aanduiding voor
het gewenste beeldeffect (NEG. ART, SEPIA,
B&W of SOLARIZE) verschijnt.
Zie voor nadere bijzonderheden over de
beeldeffecten blz. 56.
PICTURE
EFFECT
Per disattivare la funzione di
effetto immagine
Premere PICTURE EFFECT in modo che
scompaia l’indicatore.
Note
•Non è possibile elaborare scene in ingresso
da apparecchi esterni tramite la funzione di
effetto immagine.
•Per registrare le immagini elaborate con la
funzione di effetto immagine, registrarle sul
videoregistratore utilizzando la videocamera
come lettore.
Immagini elaborate con la funzione di
effetto immagine
Le immagini elaborate con la funzione di
effetto immagine non sono emesse tramite la
presa DV IN/OUT.
Se si sposta l’interruttore POWER su OFF
(CHG) o si interrompe la riproduzione
La funzione di effetto immagine viene
disattivata automaticamente.
102
Uitschakelen van de beeldeffecten
Druk op PICTURE EFFECT zodat de
aanduiding verdwijnt.
Opmerkingen
•U kunt geen beeld bewerken dat van andere
apparatuur wordt ingevoerd.
•Om de beelden met speciale beeldeffecten op
te nemen, sluit u een videorecorder aan en
neemt u de beelden daarmee op, terwijl u ze
afspeelt op uw camcorder.
Weergave van beelden met speciale
beeldeffecten
Beelden verwerkt met de beeldeffectfunctie
worden niet uitgevoerd via DV IN/OUT.
Wanneer u de POWER schakelaar op OFF
(CHG) zet of stopt met afspelen
De beeldeffectfunctie wordt dan automatisch
uitgeschakeld.
Videoweergave met
digitale
beeldeffecten
Durante la riproduzione, è possibile elaborare
scene tramite le funzioni di effetto digitale:
STILL, FLASH, LUMI. e TRAIL.
(1) Nei modi di riproduzione/pausa di
riproduzione, premere DIGITAL EFFECT e
girare la manopola SEL/PUSH EXEC
finché l’indicatore dell’effetto digitale
desiderato (STILL, FLASH, LUMI. o
TRAIL) non lampeggia.
(2) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
L’indicatore dell’effetto digitale si accende e
appaiono le barre. Nei modi STILL o
LUMI., l’immagine viene catturata e
memorizzata come fermo immagine se si
preme la manopola SEL/PUSH EXEC.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
regolare l’effetto.
Per ulteriori informazioni su ciascuna
funzione di effetto digitale, vedere a pagina
58.
Tijdens het afspelen kunt u de weergegeven
videobeelden verwerken met de volgende
digitale beeldeffectfuncties: STILL, FLASH,
LUMI. en TRAIL.
(1) Druk tijdens weergave of in de
weergavepauzestand op de DIGITAL
EFFECT toets en draai aan de SEL/PUSH
EXEC regelknop tot de gewenste digitaal
effect-aanduiding (STILL, FLASH, LUMI. of
TRAIL) gaat knipperen.
(2) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in.
De digitaal effect-aanduiding blijft nu
branden en er verschijnen enkele
instelbalkjes in beeld. Bij de STILL en
LUMI. functies wordt het beeld waarbij u
de SEL/PUSH EXEC regelknop indrukt als
stilstaand beeld in het geheugen
vastgelegd.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om het digitale effect naar wens bij te
regelen.
Zie voor een beschrijving van de digitale
beeldeffectfuncties blz. 58.
2
1
STILL
DIGITAL
EFFECT
3
STILL
Per disattivare la funzione di
effetto digitale
Premere DIGITAL EFFECT in modo che
l’indicatore scompaia.
Operazioni di riproduzione avanzate / Uitgebreide weergavefuncties
Riproduzione di un
nastro con effetti
digitali
Uitschakelen van de digitale
beeldeffecten
Druk op DIGITAL EFFECT zodat de
aanduiding verdwijnt.
103
Riproduzione di un nastro con
effetti digitali
Videoweergave met digitale
beeldeffecten
Note
•Non è possibile elaborare le immagini in
ingresso da altri apparecchi utilizzando la
funzione di effetto digitale.
•Per registrare le immagini elaborate con la
funzione di effetto digitale, registrarle sul
videoregistratore utilizzando la videocamera
come lettore.
Opmerkingen
•U kunt geen beeld digitaal bewerken dat van
andere apparatuur wordt ingevoerd.
•Om de beelden met digitale beeldeffecten op
te nemen, sluit u een videorecorder aan en
neemt u de beelden daarmee op terwijl u ze
afspeelt op uw camcorder.
Immagini elaborate con la funzione di
effetto digitale
Le immagini elaborate con la funzione di
effetto digitale non sono emesse tramite la
presa DV IN/OUT.
Se si sposta l’interruttore POWER su OFF
(CHG) o si arresta la riproduzione
La funzione di effetto digitale viene disattivata
automaticamente.
104
Weergave van beelden met digitale
beeldeffecten
Beelden verwerkt met de digitale
beeldeffectfunctie worden niet uitgevoerd via
DV IN/OUT.
Wanneer u de POWER schakelaar op OFF
(CHG) zet of stopt met afspelen
De beeldeffectfunctie wordt dan automatisch
uitgeschakeld.
— Montaggio —
— Videomontage —
Duplicazione di
nastri
Video-opnamen
overkopiëren
Utilizzando il cavo di collegamento
A/V
Aansluiten met het audio/videoaansluitsnoer
Collegare la videocamera al videoregistratore
tramite il cavo di collegamento A/V in
dotazione con la videocamera.
Sluit uw camcorder aan op een videorecorder
met behulp van het bij de camcorder geleverde
audio/video-aansluitsnoer.
Prima di una duplicazione
Impostare DISPLAY su LCD nelle
impostazioni del menu (l’impostazione
predefinita è LCD).
Voor het overkopiëren
Zet DISPLAY in het instelmenu op LCD. (De
standaardinstelling is LCD).
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
videorecorder op LINE, indien mogelijk.
(1) Plaats een blanco (of een voor opnemen
geschikte) videocassette in de
videorecorder en plaats de cassette met de
te kopiëren opnamen in uw camcorder.
(2) Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
videorecorder in de LINE stand. Zie de
gebruiksaanwijzing van de videorecorder
voor meer details.
(3) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(4) Start het afspelen van de cassette met
opnamen op uw camcorder.
(5) Start de opname op de videorecorder. Zie
de gebruiksaanwijzing van de
videorecorder voor meer details.
Montaggio / Videomontage
Se presente, impostare il selettore di ingresso
del videoregistratore su LINE.
(1) Inserire un nastro vuoto (o un nastro su cui
si desidera registrare) nel videoregistratore
ed inserire il nastro registrato nella
videocamera.
(2) Impostare il selettore di ingresso sul
videoregistratore su LINE. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alle
istruzioni per l’uso del videoregistratore.
(3) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(4) Riprodurre il nastro registrato sulla
videocamera.
(5) Avviare la registrazione sul
videoregistratore. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alle
istruzioni per l’uso del videoregistratore.
S VIDEO
(non in dotazione)/
(niet meegeleverd)
IN
VIDEO
AUDIO
L/R
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Flusso del segnale/Signaalverloop
Quando si finisce di duplicare il
nastro
Na afloop van het kopiëren van de
video-opnamen
Premere x sia sulla videocamera che sul
videoregistratore.
Druk zowel op de camcorder als op de
videorecorder op de x toets.
105
Duplicazione di nastri
Video-opnamen overkopiëren
Assicurarsi che nello schermo non vi siano
indicatori
Se vi sono indicatori visualizzati, premere i
seguenti tasti in modo che gli indicatori non
vengano registrati sul nastro duplicato:
•Tasto DISPLAY
•Tasto DATA CODE
•Tasto SEARCH MODE sul telecomando
Verwijder de aanduidingen van het scherm
Als de aanduidingen worden weergegeven,
drukt u op de volgende toetsen om deze niet
op de gekopieerde band op te nemen:
•De DISPLAY toets
•De DATA CODE toets
•De SEARCH MODE toets op de
afstandsbediening
È possibile eseguire il montaggio su
videoregistratori che supportano i seguenti
sistemi
8 mm,
Hi8,
Digital8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC,
Betamax,
ED Betamax,
mini DV
o
DV
U kunt video-opnamen kopiëren met de
volgende typen videorecorders:
8 mm,
Hi8,
Digital8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC,
Betamax,
ED Betamax,
mini DV
of
DV
Se il videoregistratore è di tipo monofonico
Collegare la spina gialla del cavo di
collegamento A/V alla presa di ingresso video
e la spina bianca alla presa di ingresso audio
sul videoregistratore o sul televisore. Le spine
rosse non vengono utilizzate.
Effettuare il collegamento tramite un cavo S
video (non in dotazione) per ottenere
immagini di alta qualità
Con questo collegamento non è necessario
collegare la spina gialla (video) del cavo di
collegamento A/V. Collegare il cavo S video
(non in dotazione) alle prese S video della
videocamera e del videoregistratore. Questo
collegamento produce immagini in formato
DV di qualità superiore.
Se si utilizza un cavo LANC
È possibile montare con precisione collegando
un cavo LANC (non in dotazione) alla
videocamera e a un altro apparecchio video
dotato di funzione di montaggio sincronizzato
fine, utilizzando la videocamera come lettore.
Utilizzo del cavo i.LINK (cavo di
collegamento DV)
Collegare semplicemente il cavo i.LINK (cavo
di collegamento DV) (non in dotazione) alle
prese DV IN/OUT e DV IN/OUT dei
prodotti DV. Con il collegamento da digitale a
digitale, i segnali video e audio vengono
trasmessi in formato digitale per montaggi di
alta qualità. Non è possibile duplicare i titoli,
gli indicatori o il contenuto della memoria
cassetta.
106
Als uw videorecorder slechts geschikt is
voor mono geluid
Sluit de gele stekker van het audio/videoaansluitsnoer aan op de video-ingang en de
witte stekker op de audio-ingangsaansluiting
van uw TV-toestel of videorecorder. De rode
stekkers worden niet gebruikt.
Aansluiten met een S-video aansluitsnoer
(niet bijgeleverd) voor de beste
beeldkwaliteit
Bij deze wijze van aansluiten hoeft u de gele
(video) stekker van het audio/videoaansluitsnoer niet aan te sluiten. Verbind het
S-video aansluitsnoer (niet bijgeleverd) met de
S-video stekkerbussen van de camcorder
enerzijds en uw TV-toestel of videorecorder
anderzijds. Door deze wijze van aansluiten
zult u videobeelden met betere DV-kwaliteit
kunnen weergeven.
Bij gebruik van een LANC aansluitsnoer
U kunt nauwkeurig monteren door een LANC
kabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op deze
camcorder en andere video-apparatuur met
synchro-montagefunctie, waarbij deze
camcorder fungeert als speler.
Gebruik van een i.LINK kabel (DVaansluitkabel)
Sluit de i.LINK kabel (DV-aansluitkabel) (niet
bijgeleverd) aan op de DV IN/OUT
aansluiting en op de DV IN/OUT aansluiting
van andere DV producten. Via deze volledig
digitale aansluiting worden de video- en
audiogegevens in digitale vorm doorgegeven
voor de beste montagekwaliteit. U kunt de
titels, beeldschermaanduidingen en de inhoud
van het cassettegeheugen niet mee kopiëren.
Duplicazione di nastri
Video-opnamen overkopiëren
(1) Inserire un nastro vuoto (o un nastro su cui
si desidera registrare) nel videoregistratore
ed inserire il nastro registrato nella
videocamera.
(2) Impostare il selettore di ingresso sul
videoregistratore sulla posizione di
ingresso DV, se il videoregistratore dispone
del selettore di ingresso. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alle
istruzioni per l’uso del videoregistratore.
(3) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(4) Riprodurre sulla videocamera il nastro
registrato.
(5) Avviare la registrazione sul
videoregistratore.
(1) Plaats een blanco (of een voor opnemen
geschikte) videocassette in de
videorecorder en plaats de cassette met de
te kopiëren opnamen in uw camcorder.
(2) Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
videorecorder op de DV ingangspositie als
de videorecorder van een
ingangskeuzeschakelaar is voorzien. Zie de
gebruiksaanwijzing van de videorecorder
voor meer details.
(3) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(4) Start het afspelen van de cassette met
opnamen op uw camcorder.
(5) Start de opname op de videorecorder.
DV
(non in dotazione)/
(niet meegeleverd)
S VIDEO
LANC
Montaggio / Videomontage
DV IN/OUT
DV IN/OUT
: Flusso del segnale/Signaalverloop
Quando si termina la duplicazione
del nastro
Na afloop van het kopiëren van de
video-opnamen
Premere x sia sulla videocamera che sul
videoregistratore.
Druk zowel op de camcorder als op de
videorecorder op de x toets.
È possibile collegare un solo
videoregistratore tramite il cavo i.LINK
(cavo di collegamento DV)
U kunt slechts één videorecorder tegelijk
aansluiten met de i.LINK kabel (DVaansluitkabel).
Immagini elaborate con la funzione di
effetto digitale o di effetto immagine
Le immagini elaborate con la funzione di
effetto digitale o di effetto immagine non
vengono emesse dalla presa DV IN/OUT.
Weergave van beelden met digitaal effect
of beeldeffect
Beelden verwerkt met de digitale of
beeldeffectfunctie worden niet uitgevoerd via
DV IN/OUT.
Se si registra un’immagine di pausa di
registrazione con la presa DV IN/OUT
L’immagine registrata diventa disturbata. Se si
riproduce l’immagine utilizzando altri
apparecchi video, l’immagine potrebbe
tremare.
Als u het beeld in de weergavepauzestand
overneemt via de DV IN/OUT aansluiting
Het overgenomen beeld zal dan nogal
grofkorrelig doorkomen. Bij weergave van een
dergelijk beeld op andere video-apparatuur
kan het beeld bovendien op en neer trillen.
107
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
digitale di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
È possibile duplicare le scene selezionate
(programmi) per il montaggio su un nastro
senza utilizzare il videoregistratore. Le scene
possono essere selezionate per fotogramma.
U kunt geselecteerde scènes (programma’s)
kopiëren en monteren op een videoband
zonder de videorecorder te bedienen. U kunt
de scènes beeldgewijs kiezen.
[a]
[a]
[b]
[a] Fotogramma non desiderato
[b]Sposta la scena
[a] Ongewenst beeld
[b]Verplaatst de scène
Prima di effettuare il montaggio
digitale di programmi
Voordat u de digitale
programmamontage uitvoert
Preparazione 1 Collegamento del
videoregistratore (p. 105, 107).
Preparazione 2 Impostazione del
videoregistratore per il funzionamento
tramite emettitore di raggi infrarossi
(p. 110)/Impostazione del videoregistratore
per il funzionamento con un cavo i.LINK
(cavo di collegamento DV) (p. 116).
Preparazione 3 Regolazione della
sincronizzazione del videoregistratore
(p. 117).
Voorbereiding 1 Sluit de videorecorder aan
(zie blz. 105, 107).
Voorbereiding 2 De videorecorder instellen op
infraroodbediening (zie blz. 110)/De
videorecorder instellen voor bediening met
de i.LINK kabel (DV-aansluitkabel)
(zie blz. 116).
Voorbereiding 3 Bijregelen van de
synchronisatie van de videorecorder
(zie blz. 117).
Se si effettua la duplicazione utilizzando di
nuovo lo stesso videoregistratore, è possibile
ignorare le preparazioni 2 e 3.
Utilizzo della funzione di
montaggio digitale di programmi
Operazione 1 Creazione di programmi
(p. 121).
Operazione 2 Esecuzione del montaggio
digitale di programmi (duplicazione di un
nastro) (p. 124).
108
Wanneer u voor het kopiëren dezelfde
videorecorder opnieuw gebruikt, mag u stap 2
en 3 overslaan.
Gebruik van de digitale
programmamontage
Operatie 1 Programma’s maken (zie blz. 121).
Operatie 2 Digitale programmamontage
(overkopiëren) (zie blz. 124).
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Note
•Non è possibile duplicare i titoli, gli
indicatori o il contenuto della memoria
cassetta.
•Se si utilizza un cavo i.LINK (cavo di
collegamento DV), la funzione di doppiaggio
potrebbe non funzionare correttamente, a
seconda del videoregistratore.
Impostare CONTROL su IR nelle
impostazioni del menu della videocamera.
•Non è possibile inviare il segnale di controllo
del montaggio digitale di programmi tramite
la presa (LANC).
Opmerkingen
•Titels, beeldschermaanduidingen en de
inhoud van het cassettegeheugen kunt u niet
mee kopiëren.
•Bij aansluiting met een i.LINK kabel (DVaansluitkabel), kunt u mogelijk de
kopieerfunctie niet correct gebruiken,
afhankelijk van uw videorecorder.
Zet in het instelmenu van uw camcorder het
onderdeel CONTROL op IR.
•U kunt het bedieningssignaal voor digitale
programmamontage niet via (LANC)
uitsturen.
Se si utilizza un cavo i.LINK (cavo di
collegamento DV)
Con il collegamento da digitale a digitale, i
segnali video e audio vengono trasmessi in
formato digitale per montaggi di alta qualità.
Aansluiten met behulp van de i.LINK kabel
(DV-aansluitkabel)
Via deze volledig digitale aansluiting worden
de video- en audiogegevens in digitale vorm
doorgegeven voor de beste montagekwaliteit.
Preparazione 1: Collegamento
del videoregistratore
Collegare la videocamera e il videoregistratore
come illustrato alle pagine 105 e 107.
È possibile utilizzare un cavo di collegamento
A/V o un cavo i.LINK (cavo di collegamento
DV).
Voorbereiding 1: Sluit de
videorecorder aan
Sluit de camcorder en de videorecorder aan
zoals aangegeven op blz. 105 en 107.
U kunt een A/V-kabel of een i.LINK-kabel
(DV-aansluitkabel) gebruiken.
Montaggio / Videomontage
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
109
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Preparazione 2: Impostazione
del videoregistratore per il
funzionamento tramite
emettitore di raggi infrarossi
Per montare utilizzando il videoregistratore,
inviare il segnale di controllo tramite raggi
infrarossi al sensore del comando a distanza
sul videoregistratore. Se si utilizza il cavo A/
V, tale procedura è necessaria.
(1) Impostare l’interruttore POWER sulla
videocamera su VCR.
(2) Attivare l’alimentazione del
videoregistratore collegato, quindi
impostare il selettore di ingresso su LINE.
Quando si collega una videocamera,
impostarne l’interruttore POWER su VCR.
(3) Premere MENU per visualizzare il menu.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare EDIT SET, quindi premere la
manopola.
(6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare CONTROL, quindi premere la
manopola.
(7) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare IR, quindi premere la
manopola.
Impostazione del codice IR SETUP
(8) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare IR SETUP, quindi premere la
manopola.
(9) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il codice IR SETUP del
videoregistratore, quindi premere la
manopola.
Vedere la sezione “Codice IR SETUP” a
pagina 112.
110
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Voorbereiding 2: De
videorecorder instellen op
infraroodbediening
Om te monteren met behulp van de
videorecorder stuurt u via de
afstandsbediening het infraroodsignaal naar
de afstandsbedieningssensor op de
videorecorder. Dit is noodzakelijk wanneer u
gebruik maakt van een A/V-kabel.
(1) Zet de POWER schakelaar van uw
camcorder in de VCR stand.
(2) Schakel de aangesloten videorecorder in, en
zet de ingangskeuzeschakelaar in de LINE
stand.
Wanneer u een camcorder aansluit, zet u de
POWER schakelaar in de VCR stand.
(3) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
pictogram, en
om in te stellen op het
druk de regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op EDIT SET, en druk de
regelknop in.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op CONTROL, en druk de
regelknop in.
(7) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op IR, en druk de regelknop
in.
Stel de IR SETUP code in.
(8) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op IR SETUP, en druk de
regelknop in.
(9) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op IR SETUP van uw
videorecorder, en druk de regelknop in.
Zie “Betreffende de IR SETUP code” op
blz. 112.
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
1
POWER
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
3
MENU
6-9
4
[MENU] : END
5
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
i . L I NK
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
1
Montaggio / Videomontage
OTHERS
BEEP
MELODY
COMMANDER
D I SPLAY
V I DEO ED I T
ED I T SET
RETURN
3
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
111
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Codice IR SETUP
112
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Betreffende de IR SETUP code
Il codice IR SETUP è memorizzato nella
videocamera. Assicurarsi di impostare il codice
corretto a seconda del videoregistratore.
L’impostazione predefinita è il codice numero
1.
De IR SETUP code wordt opgeslagen in het
geheugen van uw camcorder. Let op dat u de
juiste code invoert, afhankelijk van uw
videorecorder. Code 1 is de
standaardinstelling.
Marchio
Codice del telecomando
Merk
Afstandsbedieningscode
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa
53
Aiwa
53
Akai
62, 50, 74
Akai
62, 50, 74
Alba
73
Alba
73
Baird
36, 30
Baird
36, 30
Blaupunkt
83, 78
Blaupunkt
83, 78
Bush
74
Bush
74
Canon
97
Canon
97
CGM
47, 83, 36
CGM
47, 83, 36
Clatronic
73
Clatronic
73
Daewoo
26
Daewoo
26
Ferguson
76
Ferguson
76
Fisher
73
Fisher
73
Funai
80
Funai
80
Goldstar
47
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Goodmans
26, 84
Grundig
83, 09
Grundig
83, 09
Hitachi
42, 56
Hitachi
42, 56
ITT/Nikia
Instant
36
ITT/Nikia
Instant
36
JVC
12, 21, 15, 11
JVC
12, 21, 15, 11
Kendo
47
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Loewe
16, 47, 84
Luxor
89
Luxor
89
Mark
26*
Mark
26*
Matsui
47, 60, 58*
Matsui
47, 60, 58*
Mitsubishi
28, 29
Mitsubishi
28, 29
Nokia
89, 36
Nokia
89, 36
Nokia Oceanic
89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76, 100
Nordmende
76, 100
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Marchio
Codice del telecomando
Merk
Afstandsbedieningscode
Okano
60, 62, 63
Okano
60, 62, 63
Orion
70, 58*
Orion
70, 58*
Panasonic
16, 78, 96
Panasonic
16, 78, 96
Philips
83, 84, 86
Philips
83, 84, 86
Phonola
83, 84
Phonola
83, 84
Roadstar
47
Roadstar
47
SABA
76, 21
SABA
76, 21
Samsung
93, 94, 52, 22
Samsung
93, 94, 52, 22
Sanyo
36
Sanyo
36
Schneider
84, 10
Schneider
84, 10
SEG
73
SEG
73
Seleco
47, 74
Seleco
47, 74
Sharp
89
Sharp
89
Siemens
10, 36
Siemens
10, 36
Tandberg
26
Tandberg
26
Telefunken
91, 92
Telefunken
91, 92
Thomson
76
Thomson
76
Thorn
36, 47
Thorn
36, 47
Toshiba
40
Toshiba
40
Universum
92, 70, 47
Universum
92, 70, 47
W. W. House
47
W. W. House
47
Watson
83, 58
Watson
83, 58
* Videoregistratore/Televisore
* TV/videorecorder
Nota sul codice del telecomando
Su alcuni videoregistratori non è possibile
assemblare il montaggio (per la registrazione)
se il codice del telecomando non corrisponde
alla videocamera (per la riproduzione).
Betreffende de afstandsbedieningscode
Monteren kan niet met sommige
videorecorders (voor opname) als de
afstandsbedieningscode niet overeenstemt met
deze camcorder (voor weergave).
Montaggio / Videomontage
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
113
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Impostazione dei tasti per
disattivare la pausa di
registrazione sul videoregistratore
Uitschakelen van de opnamepauze
op de videorecorder
(1) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare PAUSEMODE, quindi premere
la manopola.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il tasto destinato a disattivare la
pausa di registrazione sul videoregistratore,
quindi premere la manopola.
Il tasto corretto dipende dal
videoregistratore.
Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del
videoregistratore.
(1) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op PAUSEMODE, en druk
de regelknop in.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om de knop te selecteren die de
opnamepauze op de videorecorder
uitschakelt, en druk vervolgens de
regelknop in.
Welke knop dit is, hangt af van uw
videorecorder.
Zie de gebruiksaanwijzing van de
videorecorder.
1,2
Tasti di disattivazione della pausa di
registrazione sul videoregistratore
I tasti sono diversi a seconda del
videoregistratore. Per disattivare la pausa di
registrazione:
• Selezionare PAUSE se il tasto di
disattivazione della pausa di registrazione è
X.
• Selezionare REC se il tasto di disattivazione
della pausa di registrazione è z.
• Selezionare PB se il tasto di disattivazione
della pausa di registrazione è B.
114
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE PAUSE
I R TEST
REC
RETURN
PB
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE PAUSE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
De knoppen om de opnamepauze op de
videorecorder uit te schakelen
De knoppen variëren afhankelijk van uw
videorecorder. De opnamepauze uitschakelen:
• Selecteer PAUSE als X de knop is om de
opnamepauze uit te schakelen.
• Selecteer REC als z de knop is om de
opnamepauze uit te schakelen.
• Selecteer PB als B de knop is om de
opnamepauze uit te schakelen.
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Posizionamento della videocamera
e del videoregistratore una di
fronte all’altro
De camcorder en de videorecorder
tegenover elkaar plaatsen
Posizionare l’emettitore di raggi infrarossi
della videocamera verso il sensore del
comando a distanza del videoregistratore.
Sistemare i dispositivi a circa 30 cm di distanza
l’uno dall’altro e rimuovere gli eventuali
ostacoli.
Richt de infraroodzender van uw camcorder
naar de afstandsbedieningssensor van de
videorecorder.
Plaats de camcorder en de videorecorder
ongeveer 30 cm uit elkaar, en verwijder
eventuele obstakels tussen beide apparaten.
Conferma del funzionamento del
videoregistratore
Nagaan of de videorecorder juist
werkt
(1) Inserire un nastro registrabile nel
videoregistratore, quindi regolarlo sulla
pausa di registrazione.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare IR TEST, quindi premere la
manopola.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare EXECUTE, quindi premere la
manopola.
Se il videoregistratore avvia la
registrazione, l’impostazione è corretta.
Al termine dell’operazione, l’indicatore
cambia in COMPLETE.
(1) Plaats een opneembare band in de
videorecorder, en zet deze in de
opnamepauzestand.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op IR TEST, en druk de
regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op EXECUTE, en druk de
regelknop in.
Als de videorecorder begint met opnemen,
is de instelling correct.
Na afloop van de opname gaat de
aanduiding over in COMPLETE.
Montaggio / Videomontage
Sensore del comando a
distanza/
Afstandsbedieningssensor
2,3
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
COMPLETE
RETURN
[MENU] : END
115
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Se il videoregistratore non
funziona correttamente
Wanneer de videorecorder niet
juist werkt
Impostare il codice IR SETUP o selezionare il
tasto di disattivazione della pausa di
registrazione sul videoregistratore.
Stel dan de IR SETUP code in, of selecteer de
knop om de opnamepauze op de
videorecorder uit te schakelen.
Preparazione 2: Impostazione
del videoregistratore per il
funzionamento con un cavo
i.LINK (cavo di collegamento DV)
Se si utilizza un cavo i.LINK (cavo di
collegamento DV) (non in dotazione), seguire
le procedure descritte di seguito.
(1) Impostare l’interruttore POWER sulla
videocamera su VCR.
(2) Attivare l’alimentazione del
videoregistratore collegato, quindi
impostare il selettore di ingresso su DV.
Quando si collega una videocamera,
impostarne l’interruttore POWER su VCR.
(3) Premere MENU per visualizzare il menu.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare EDIT SET, quindi premere la
manopola.
(6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare CONTROL, quindi premere la
manopola.
(7) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare i.LINK, quindi premere la
manopola.
116
Voorbereiding 2: De
videorecorder instellen voor
bediening met de i.LINK kabel
(DV-aansluitkabel)
Ga als volgt te werk bij gebruik van de i.LINK
kabel (DV-aansluitkabel) (niet bijgeleverd).
(1) Zet de POWER schakelaar van uw
camcorder in de VCR stand.
(2) Schakel de aangesloten videorecorder in, en
zet de ingangskeuzeschakelaar op de DV
ingangsstand.
Wanneer u een camcorder aansluit, zet u de
POWER schakelaar in de VCR stand.
(3) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op EDIT SET, en druk de
regelknop in.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op CONTROL, en druk de
regelknop in.
(7) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op i.LINK, en druk de
regelknop in.
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
1
POWER
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
3
MENU
6,7
4,5
[MENU] : END
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
Preparazione 3: Regolazione
della sincronizzazione del
videoregistratore
È possibile regolare la sincronizzazione della
videocamera e del videoregistratore.
Prima estrarre la cassetta dalla videocamera.
Si consiglia di preparare carta e penna per
prendere appunti.
Se si collega un videoregistratore Sony tramite
un cavo i.LINK (cavo di collegamento DV) e si
è impostato CONTROL su i.LINK, la seguente
impostazione non è necessaria.
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
i . L I NK
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
i . L I NK
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
OTHERS
ED I T SET
i . L I NK
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
Montaggio / Videomontage
OTHERS
BEEP
MELODY
COMMANDER
D I SPLAY
V I DEO ED I T
ED I T SET
RETURN
Voorbereiding 3: Bijregelen
van de synchronisatie van de
videorecorder
U kunt de synchronisatie tussen uw camcorder
en de videorecorder bijregelen.
Haal de casstte vooraf uit de camcorder.
Wij raden u aan een en ander te noteren.
Bij aansluiting op een Sony videorecorder met
behulp van een i.LINK kabel (DVaansluitkabel) en als CONTROL is ingesteld op
i.LINK, is de onderstaande instelling
overbodig.
117
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
(1) Inserire un nastro registrabile nel
videoregistratore, quindi impostarlo sulla
pausa di registrazione.
Se si utilizza un cavo i.LINK (cavo di
collegamento DV) e si è impostato
CONTROL su i.LINK, non è necessario
impostare il videoregistratore sul modo di
pausa di registrazione.
(2) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(3) Premere MENU per visualizzare il menu.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare EDIT SET, quindi premere la
manopola.
(6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare ADJ TEST, quindi premere la
manopola.
(7) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare EXECUTE, quindi premere la
manopola.
Su un’immagine vengono registrati cinque
volte CUT-IN e cinque volte CUT-OUT per
calcolare i valori numerici di regolazione
della sincronizzazione.
L’indicatore EXECUTING lampeggia sullo
schermo LCD o nel mirino. Al termine
dell’operazione, l’indicatore cambia in
COMPLETE.
(1) Plaats een opneembare band in de
videorecorder, en zet deze in de
opnamepauzestand.
Bij aansluiting met behulp van een i.LINK
kabel (DV-aansluitkabel) en als CONTROL
is ingesteld op i.LINK, hoeft u de opnamevideorecorder niet in de
opnamepauzestand te zetten.
(2) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(3) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op EDIT SET, en druk de
regelknop in.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op ADJ TEST, en druk de
regelknop in.
(7) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op EXECUTE, en druk de
regelknop in.
CUT-IN en CUT-OUT worden vijfmaal op
het beeld opgenomen om de waarden te
berekenen voor het bijregelen van de
synchronisatie.
De EXECUTING aanduiding knippert op
het LCD-scherm of in de beeldzoeker. Na
afloop van de opname gaat de aanduiding
over in COMPLETE.
4-6
3
MENU
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST RETURN
“CUT–I N”
EXECUTE
“CUT–OUT”
I R SETUP ENGAGE
PAUSEMODE REC PAUSE
I R TEST
OTHERS
RETURN
ED I T SET
CONTROL
[MENU] : END
ADJ TEST EXECUT I NG
“CUT–I N”
“CUT–OUT” No . 2
I R SETUP
IN
PAUSEMODE +215
I R TEST
OTHERS
RETURN
ED I T SET
[MENU] : CONTROL
END
ADJ TEST COMPLETE
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
118
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
(8) Riavvolgere il nastro nel videoregistratore,
quindi avviare la riproduzione al
rallentatore.
Prendere nota del valore numerico di
apertura di ogni CUT-IN e del valore
numerico di chiusura di ogni CUT-OUT.
(9) Calcolare la media di tutti i valori numerici
di apertura di ogni CUT-IN e la media di
tutti i valori numerici di chiusura di ogni
CUT-OUT.
(10) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare “CUT-IN”, quindi premere la
manopola.
(11) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il valore numerico medio di
CUT-IN, quindi premere la manopola.
La posizione di inizio calcolata per la
registrazione è stata impostata.
(12) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare “CUT-OUT”, quindi premere
la manopola.
(13) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il valore numerico medio di
CUT-OUT, quindi premere la manopola.
La posizione di arresto calcolata per la
registrazione è stata impostata.
(14) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
RETURN, quindi premere
la manopola.
(8) Spoel de band terug in de videorecorder, en
begin de vertraagde weergave.
Noteer de beginwaarde van elke CUT-IN
en de eindwaarde van elke CUT-OUT.
(9) Bereken het gemiddelde van alle
beginwaarden van elke CUT-IN, en het
gemiddelde van alle eindwaarden van elke
CUT-OUT.
(10) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op “CUT-IN”, en druk de
regelknop in.
(11) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om de gemiddelde CUT-IN waarde te
kiezen, en druk vervolgens de regelknop
in.
Het berekende beginpunt voor opname
wordt ingesteld.
(12) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op “CUT-OUT”, en druk
de regelknop in.
(13) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om de gemiddelde CUT-OUT waarde te
kiezen, en druk vervolgens de regelknop
in.
Het berekende eindpunt voor opname
wordt ingesteld.
(14) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op
RETURN en druk
de regelknop in.
Montaggio / Videomontage
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
10,11
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
0
[MENU] : END
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
0
[MENU] : END
12,13
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
0
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
0
[MENU] : END
119
120
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Errori nel montaggio
Se si collega la videocamera ad un apparecchio
Sony con la presa DV, il margine di errore
rientra nell’arco dei +/– 5 fotogrammi.
Il margine di errore potrebbe aumentare nelle
seguenti condizioni:
•L’intervallo fra CUT-IN e CUT-OUT è
inferiore a cinque secondi (p. 121).
•CUT-IN o CUT-OUT è impostato all’inizio
del nastro.
Montagefouten
Wanneer u uw camcorder aansluit op Sony
apparatuur met DV-aansluiting, ligt het
foutbereik binnen +/– 5 beelden.
Het bereik kan groter zijn in de volgende
omstandigheden:
•CUT-IN en CUT-OUT liggen minder dan vijf
seconden uit elkaar (zie blz. 121).
•CUT-IN of CUT-OUT bevindt zich aan het
begin van de band.
Se sullo schermo LCD o nel mirino appare
“ENGAGE REC PAUSE”
Impostare il videoregistratore impiegato per
registrare sul modo di pausa di registrazione.
Als “ENGAGE REC PAUSE” verschijnt op het
LCD-scherm of in de beeldzoeker
Zet de opname-videorecorder in de
opnamepauzestand.
Se il videoregistratore non funziona
correttamente
Assicurarsi che il codice IR SETUP sia corretto;
impostarlo di nuovo se necessario.
Wanneer de videorecorder niet correct
functioneert
Let op dat de IR SETUP code juist is ingesteld;
stel de code indien nodig opnieuw in.
Se il videoregistratore non funziona con un
cavo i.LINK
Mantenere il collegamento i.LINK ed eseguire
di nuovo quanto indicato nella preparazione 2
(p. 116). I segnali audio e video vengono
inviati come segnali digitali.
Wanneer de videorecorder niet bediend kan
worden met een i.LINK kabel
Behoud de i.LINK-aansluiting en herhaal stap
2 (zie blz. 116). De audio- en videosignalen
worden als digitale signalen verstuurd.
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Operazione 1: Creazione di
programmi
5
STOP
REW
PLAY
FF
PAUSE
(1) Plaats de weergaveband in de camcorder,
en plaats de opnameband in de
videorecorder.
(2) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op VIDEO EDIT, en druk
de regelknop in.
(5) Zoek het begin van de eerste scène die u
wilt invoegen met behulp van de
bandlooptoetsen, en stop dan de weergave
(zie blz. 42).
2
MENU
Montaggio / Videomontage
(1) Inserire il nastro per la riproduzione nella
videocamera ed inserire un nastro per la
registrazione nel videoregistratore.
(2) Premere MENU per visualizzare il menu.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare VIDEO EDIT, quindi premere la
manopola.
(5) Ricercare l’inizio della prima scena da
inserire utilizzando i tasti di controllo
video, quindi regolare la pausa di
riproduzione (p. 42).
Operatie 1: programma’s
maken
3,4
OTHERS
BEEP
MELODY
COMMANDER
D I SPLAY
V I DEO ED I T
ED I T SET
RETURN
V I DEO ED I T
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
TOTAL
SCENE
[MENU] : END
1
0:32:30:14
IN
0:00:00:00
0
[MENU] : END
121
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
(6) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC o
MARK sul telecomando.
Il punto CUT-IN del primo programma è
impostato e la parte superiore del
contrassegno del programma diventa
azzurra.
(7) Ricercare il punto finale della prima scena
da inserire utilizzando i tasti di controllo
video, quindi regolare la pausa di
riproduzione (p. 42).
(8) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC o
MARK sul telecomando.
Il punto CUT-OUT del primo programma è
impostato e la parte inferiore del
contrassegno del programma diventa
azzurra.
(9) Ripetere i punti da 5 a 8, quindi impostare il
programma.
Quando il programma è stato impostato, il
contrassegno del programma diventa
azzurro.
È possibile impostare un massimo di 20
programmi.
(6) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop, of de
MARK toets van de afstandsbediening in.
Het CUT-IN punt van het eerste
programma wordt ingesteld, en het
bovengedeelte van de
programmamarkering wordt lichtblauw.
(7) Zoek het eind van de eerste scène die u wilt
invoegen met behulp van de
bandlooptoetsen, en stop dan de weergave
(zie blz. 42).
(8) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop, of de
MARK toets van de afstandsbediening in.
Het CUT-OUT punt van het eerste
programma wordt ingesteld, en het
ondergedeelte van de
programmamarkering wordt lichtblauw.
(9) Herhaal stap 5 tot 8 en stel het programma
in.
Wanneer het programma is ingesteld,
wordt de programmamarkering lichtblauw.
U kunt maximaal 20 programma’s instellen.
7
STOP
6
REW
PLAY
FF
V I DEO ED I T
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
PAUSE
TOTAL
SCENE
0:08:55:06
1 OUT
0:00:00:00
0
[MENU] : END
8,9
V I DEO ED I T
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
TOTAL
SCENE
[MENU] : END
122
2
0:09:07:06
IN
0:00:12:13
1
V I DEO ED I T
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
TOTAL
SCENE
4
0:10:01:23
IN
0:00:47:12
3
[MENU] : END
Su una parte vuota del nastro
Non è possibile impostare CUT-IN o CUTOUT su una parte vuota del nastro.
Op een blanco (onbespeeld) bandgedeelte
U kunt CUT-IN of CUT-OUT niet instellen op
een blanco bandgedeelte.
Nota
La durata totale dei programmi viene indicata
sullo schermo LCD o nel mirino, tuttavia, se il
codice temporale sul nastro non è continuo, il
tempo potrebbe non essere indicato in modo
corretto.
Opmerking
De totale duur van de programma’s
verschijnen op het LCD-scherm of in de
beeldzoeker. Indien de tijdcode op de band
onderbroken is, kan de tijd niet correct zijn
aangegeven.
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Cancellazione dell’ultimo
programma
Wissen van het laatste programma
Per modificare la fine dell’ultimo programma,
cancellare il contrassegno CUT-OUT.
Per cancellare l’intero programma, cancellare i
contrassegni CUT-IN e CUT-OUT.
(1) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare UNDO, quindi premere la
manopola. Il contrassegno dell’ultimo
programma impostato lampeggia.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare EXECUTE, quindi premere la
manopola. L’impostazione viene annullata.
(1) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op UNDO, en druk de
regelknop in. De laatst ingestelde
programmamarkering knippert.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op EXECUTE, en druk de
regelknop in om de instelling te wissen.
Wissen annuleren
Kies RETURN in stap 2 en druk op de SEL/
PUSH EXEC regelknop.
Cancellazione di tutti i programmi
(1) Selezionare VIDEO EDIT nelle
impostazioni del menu. Girare la manopola
SEL/PUSH EXEC per selezionare ERASE
ALL, quindi premere la manopola. I
contrassegni di tutti i programmi
lampeggiano.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare EXECUTE, quindi premere la
manopola. Le impostazioni vengono
annullate.
Per annullare la cancellazione di tutti i
programmi
Selezionare RETURN al punto 2, quindi
premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
Per disattivare un programma impostato
Premere MENU.
Il programma rimane memorizzato fino
all’espulsione della cassetta.
Alle programma’s wissen
(1) Kies in het instelmenu het onderdeel
VIDEO EDIT. Draai aan de SEL/PUSH
EXEC regelknop om in te stellen op ERASE
ALL, en druk de regelknop in. Alle
programmamarkeringen knipperen.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op EXECUTE, en druk de
regelknop in om de instellingen te wissen.
Montaggio / Videomontage
Per annullare la cancellazione
Selezionare RETURN al punto 2, quindi
premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
Als u het eind van het laatste programma wilt
wijzigen, verwijdert u de CUT-OUT
markering.
Als u het gehele programma wilt wissen,
verwijdert u zowel de CUT-IN als de CUTOUT markering.
Het wissen van alle programma’s ongedaan
maken
Kies RETURN in stap 2 en druk op de SEL/
PUSH EXEC regelknop.
Als u een ingesteld programma ongedaan
wilt maken
Druk op de MENU toets.
Het programma wordt in het geheugen
opgeslagen tot de band wordt uitgenomen.
123
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Operazione 2: Esecuzione del
montaggio digitale di
programmi (duplicazione di
un nastro)
Assicurarsi che la videocamera e il
videoregistratore siano collegati e che il
videoregistratore sia regolato sulla pausa di
registrazione. Se si utilizza un cavo i.LINK
(cavo di collegamento DV), non è necessario
regolare il videoregistratore sulla pausa di
registrazione.
Quando si utilizza una videocamera,
impostarne l’interruttore POWER su VCR.
(1) Selezionare VIDEO EDIT. Girare la
manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare START, quindi premere la
manopola.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare EXECUTE, quindi premere la
manopola.
La videocamera ricerca automaticamente
l’inizio del primo programma, quindi avvia
la duplicazione.
L’indicatore EXECUTING lampeggia.
Durante la ricerca sullo schermo LCD o nel
mirino appare l’indicatore SEARCH,
durante il montaggio appare l’indicatore
EDIT.
I contrassegni del programma si illuminano
al termine della duplicazione.
Al termine della duplicazione, la
videocamera e il videoregistratore si
arrestano automaticamente.
Per interrompere la duplicazione
Premere x sulla videocamera o sul
telecomando.
Per disattivare la funzione di montaggio
digitale di programmi
La videocamera si arresta al termine della
duplicazione, quindi il display torna a VIDEO
EDIT nelle impostazioni del menu.
Premere MENU per disattivare la funzione di
montaggio digitale di programmi.
124
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Operatie 2: Digitale
programmamontage
(overkopiëren)
Zorg dat de camcorder en videorecorder
aangesloten zijn, en dat de videorecorder in de
opnamepauzestand staat. Wanneer u gebruik
maakt van een i.LINK kabel (DVaansluitkabel) hoeft u de videorecorder niet in
de opnamepauzestand te zetten.
Bij gebruik van een camcorder zet u de
POWER schakelaar in de VCR stand.
(1) Selecteer VIDEO EDIT. Draai aan de SEL/
PUSH EXEC regelknop om in te stellen op
START, en druk de regelknop in.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op EXECUTE, en druk de
regelknop in.
De camcorder zoekt automatisch het begin
van het eerste programma, en begint
vervolgens met kopiëren.
De aanduiding EXECUTING begint te
knipperen. Tijdens het zoeken en het
monteren verschijnt respectievelijk de
SEARCH indicator en de EDIT indicator op
het LCD-scherm of in de beeldzoeker.
Na afloop van het kopiëren lichten de
programmamarkeringen op.
Als het kopiëren voltooid is, worden de
camcorder en de videorecorder
automatisch uitgeschakeld.
Stoppen met kopiëren
Druk op de x toets op de camcorder of de
afstandsbediening.
Digitale programmamontage beëindigen
Uw camcorder stopt wanneer het kopiëren
voltooid is. Het scherm keert terug naar het
onderdeel VIDEO EDIT in het instelmenu.
Druk op de MENU toets om de digitale
programmamontagefunctie te beëindigen.
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio digitale
di programmi
Alleen gewenste opnamen
kopiëren – digitale
programmamontage
Se il videoregistratore non funziona con un
cavo i.LINK
Mantenere il collegamento i.LINK ed eseguire
di nuovo quanto indicato nella preparazione 2
(p. 116).
Wanneer de videorecorder niet bediend kan
worden met een i.LINK kabel
Behoud de i.LINK-aansluiting en herhaal stap
2 (zie blz. 116).
NOT READY appare sullo schermo LCD
quando:
•Non è stato realizzato il programma oggetto
del montaggio digitale di programmi.
•È stato selezionato i.LINK, ma il cavo i.LINK
(cavo di collegamento DV) non è stato
collegato (quando è stato selezionato i.LINK).
•L’alimentazione del videoregistratore
collegato non è stata attivata.
Opnemen op de videorecorder is niet
mogelijk wanneer:
•Er geen cassette is ingebracht.
•Het bandeinde bereikt is.
•Het wispreventienokje in de
beveiligingsstand staat.
•De IR SETUP code verkeerd is. (bij selectie
van IR).
•De instelling om de opnamepauze te
annuleren niet correct is (zie blz. 114). (bij
selectie van IR).
De aanduiding NOT READY verschijnt op
het LCD-scherm wanneer:
•Het digitale programmamontageprogramma
niet is ingesteld.
•i.LINK geselecteerd is zonder dat er een
i.LINK kabel (DV-aansluitkabel) is
aangesloten. (bij selectie van i.LINK).
•De aangesloten videorecorder niet is
ingeschakeld.
Montaggio / Videomontage
Non è possibile registrare sul
videoregistratore quando:
• Non è stata inserita la cassetta.
• Il nastro è terminato.
• La linguetta di protezione dalla scrittura è
impostata sulla posizione di protezione.
• Il codice IR SETUP non è corretto (quando è
stato selezionato IR).
• L’impostazione di disattivazione della pausa
di registrazione non è corretta (p. 114)
(quando è stato selezionato IR).
125
Utilizzo di un apparecchio video
analogico e di un PC – Funzione
di conversione del segnale
Gebruik met analoog
videoapparaat en PC –
Signaalconversiefunctie
È possibile convertire il segnale di ingresso
analogico in segnale digitale ed emetterlo dalla
presa DV IN/OUT sulla videocamera. È
possibile catturare immagini e suono da un
apparecchio video analogico collegando alla
videocamera un PC dotato di presa i.LINK
(DV).
U kunt een analoog ingangssignaal omzetten
in een digitaal signaal en uitvoeren via de DV
IN/OUT aansluiting op deze camcorder. U
kunt beelden en geluid van een analoog
videoapparaat vastleggen door een PC met een
i.LINK (DV) aansluiting op uw camcorder aan
te sluiten.
S VIDEO
(non in dotazione)/
(niet meegeleverd)
OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
Cavo di collegamento
DV (non in dotazione)/
DV-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
: Flusso del segnale/Signaalverloop
126
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premere MENU per visualizzare il menu.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
, quindi premere la
selezionare
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare A/V t DV OUT, quindi
premere la manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare ON, quindi premere la
manopola.
(6) Per fare scomparire la schermata del menu,
premere MENU.
(7) Avviare la riproduzione sull’apparecchio
video analogico da un punto leggermente
precedente rispetto al punto dal quale si
desidera iniziare a catturare le immagini.
(8) Avviare le procedure di cattura sul PC. Le
procedure di funzionamento dipendono dal
PC e dal software in uso.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di
cattura delle immagini, fare riferimento alle
istruzioni per l’uso del PC e del software.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
pictogram, en
om in te stellen op het
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op A/V t DV OUT, en
druk de regelknop in.
(5) Draai weer aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de ON stand te kiezen, en
druk de regelknop in.
(6) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verdwijnen.
(7) Begin het afspelen op het analoog
videoapparaat iets vóór het punt vanaf
wanneer u de beelden wilt vastleggen.
(8) Begin de beelden vast te leggen op uw PC.
Hoe u hiervoor te werk moet gaan, hangt af
van uw PC en van de gebruikte software.
Nadere bijzonderheden over het vastleggen
van beelden vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de PC en de
software.
Gebruik met analoog
videoapparaat en PC
– Signaalconversiefunctie
Dopo avere catturato immagini e suono
Interrompere le procedure di cattura sul PC e
arrestare la riproduzione sull’apparecchio
video analogico.
Na het vastleggen van beelden en geluid
Stop het vastleggen van beelden op uw PC, en
stop de weergave op het analoge
videoapparaat.
Note
•Quando le immagini e il suono catturati
dall’apparecchio video analogico vengono
montati con un PC, è necessario installare un
software adeguato che sia in grado di
scambiare segnali video tra la videocamera e
il PC.
•A seconda della condizione dei segnali video
analogici, il PC potrebbe non essere in grado
di emettere correttamente le immagini se i
segnali video analogici vengono convertiti in
segnali video digitali tramite la videocamera.
A seconda dell’apparecchio video analogico,
l’immagine potrebbe presentare disturbi o
colori errati.
•La videocamera non può emettere il segnale
digitale se viene immesso un segnale
analogico che comprende un segnale di
protezione dei diritti d’autore.
Opmerkingen
•Om beeld en geluid dat met een PC is
vastgelegd vanaf analoge video-apparatuur
te bewerken, moet u geschikte software
installeren die videosignalen kan uitwisselen
tussen een camcorder en een PC.
•Afhankelijk van de toestand van de analoge
videosignalen kan de PC de beelden mogelijk
niet correct uitvoeren wanneer u via uw
camcorder analoge videosignalen omzet in
digitale videosignalen. Afhankelijk van het
analoge videoapparaat is storing of
kleurvervorming mogelijk.
•De camcorder kan geen digitaal signaal
uitvoeren als u een analoog signaal invoert
dat auteursrechtelijk is beveiligd.
Montaggio / Videomontage
Utilizzo di un apparecchio video
analogico e di un PC – Funzione
di conversione del segnale
127
Registrazione di
video o programmi
televisivi
Opnemen van videoof TV-programma’s
Utilizzando il cavo di collegamento
A/V
Aansluiten met het audio/videoaansluitsnoer
È possibile registrare un nastro da un altro
videoregistratore o un programma televisivo
da un televisore che disponga di uscite video/
audio. Utilizzare la videocamera come
registratore.
(1) Inserire un nastro vuoto (o un nastro su cui
si desidera registrare) nella videocamera. Se
si desidera registrare un nastro dal
videoregistratore, inserire un nastro
registrato nel videoregistratore.
(2) Impostare l’interruttore POWER sulla
videocamera su VCR.
(3) Impostare DISPLAY in
su LCD nelle
impostazioni del menu (p. 154).
(4) Per fare scomparire la schermata del menu,
premere MENU.
(5) Premere simultaneamente z REC e il tasto
alla sua destra sulla videocamera, quindi
premere immediatamente X sulla
videocamera.
(6) Se si sta registrando un nastro da un
videoregistratore, premere N sul
videoregistratore per avviare la
riproduzione. Se si sta registrando dal
televisore, selezionare un programma
televisivo. L’immagine dal televisore o dal
videoregistratore appare sullo schermo
LCD o nel mirino.
(7) Premere X sulla videocamera in
corrispondenza della scena da cui si
desidera avviare la registrazione.
U kunt een band opnemen vanaf een andere
videorecorder of een TV-programma vanaf een
TV-toestel met video/audio-uitgangen.
Gebruik uw camcorder als een bandrecorder.
(1) Plaats een blanco (of een voor opnemen
geschikte) videocassette in uw camcorder.
Als u een band vanaf de videorecorder
opneemt, plaatst u de voorbespeelde band
in de videorecorder.
(2) Zet de POWER schakelaar van uw
camcorder in de VCR stand.
(3) Zet in het instelmenu onder
het
onderdeel DISPLAY in de LCD stand (zie
blz. 154).
(4) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verdwijnen.
(5) Druk tegelijk op de z REC toets en op de
knop rechts ervan op uw camcorder, en
druk daarna direct op de X toets van uw
camcorder.
(6) Druk op de N toets van de videorecorder
om de weergave te beginnen wanneer u een
band vanaf de videorecorder opneemt.
Selecteer een TV-programma als u van een
TV-toestel opneemt. Het beeld van het TVtoestel of de videorecorder verschijnt op het
LCD-scherm of in de beeldzoeker.
(7) Druk op de X toets van uw camcorder bij
de scène waar u wilt beginnen met
opnemen.
5
REC
PAUSE
S VIDEO
(non in dotazione)/
(niet meegeleverd)
OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L/R
: Flusso del segnale/Signaalverloop
128
VIDEO
AUDIO
Registrazione di video o
programmi televisivi
Opnemen van video- of TVprogramma’s
Quando si finisce di registrare
Wanneer de opname is voltooid
Premere x sia sulla videocamera che sul
videoregistratore.
Druk zowel op de camcorder als op de
videorecorder op de x toets.
Utilizzando il telecomando
Gebruik van de afstandsbediening
Al punto 5, premere simultaneamente z REC
e MARK, quindi premere immediatamente X.
Al punto 7, premere X in corrispondenza della
scena da cui si desidera avviare la
registrazione.
Druk in stap 5 z REC en MARK tegelijk in en
druk dan meteen op X. Druk in stap 7 op X bij
de scène waar u wilt beginnen opnemen.
Effettuare il collegamento tramite un cavo S
video (non in dotazione) per ottenere
immagini di alta qualità
Con questo collegamento non è necessario
collegare la spina gialla (video) del cavo di
collegamento A/V.
Collegare un cavo S video (non in dotazione)
alle prese S video sia sulla videocamera che sul
videoregistratore.
Questo collegamento produce immagini in
formato DV di qualità superiore.
Se sul videoregistratore si effettuano varie
riproduzioni durante la registrazione
L’immagine registrata potrebbe risultare
sfocata.
Aansluiten met een S-video aansluitsnoer
(niet bijgeleverd) voor de beste
beeldkwaliteit
Bij deze wijze van aansluiten hoeft u de gele
(video) stekker van het audio/videoaansluitsnoer niet aan te sluiten.
Verbind het S-video aansluitsnoer (niet
bijgeleverd) met de S video stekkerbussen van
uw camcorder en de videorecorder.
Door deze wijze van aansluiten zult u
videobeelden met betere DV-kwaliteit kunnen
weergeven.
Montaggio / Videomontage
Se il videoregistratore è di tipo monofonico
Collegare la spina gialla del cavo di
collegamento A/V alla presa di uscita video e
la spina bianca alla presa di uscita audio sul
videoregistratore o sul televisore. Le spine
rosse non vengono utilizzate.
Als uw videorecorder slechts geschikt is
voor mono geluid
Sluit de gele stekker van het audio/videoaansluitsnoer aan op de video-uitgang en de
witte stekker op de audio-uitgang van uw TVtoestel of videorecorder. De rode stekkers
worden niet gebruikt.
Als u tijdens de opname veel afspeelt met
de videorecorder
Het opnamebeeld kan wazig zijn.
Modo commander
La videocamera funziona nel modo
commander VTR 2. I modi commander 1, 2 e 3
vengono utilizzati per distinguere la
videocamera da altri videoregistratori Sony ed
evitare così problemi di funzionamento del
telecomando. Se si utilizza un altro
videoregistratore Sony nel modo commander
VTR 2, si consiglia di modificare il modo
commander o di coprire il sensore del
videoregistratore con della carta nera.
Betreffende de bedieningsstand
Uw camcorder werkt in de bedieningsstand
VTR 2. De bedieningsstanden 1, 2 en 3 dienen
om uw camcorder te onderscheiden van
andere Sony videorecorders en
bedieningsfouten te voorkomen. Als u reeds
een andere Sony videorecorder met
afstandsbedieningsstand VTR 2 gebruikt, dan
is het voor bediening van deze camcorder
aanbevolen om eerst de bedieningsstand van
de andere videorecorder te veranderen, of de
afstandsbedieningssensor van dat apparaat
met een stukje zwart papier af te dekken.
Segnale di indice
L’indice viene inserito automaticamente su un
nastro quando si avvia la registrazione. Se si
inserisce l’indice utilizzando il tasto INDEX
MARK durante la registrazione, nella colonna
CH della schermata INDEX SEARCH appare
“LINE” e l’indice viene registrato sulla
memoria cassetta.
Betreffende het indexsignaal
Het begin van een opname wordt automatisch
van een index voorzien. Indien u tijdens het
opnemen een index aanbrengt met de INDEX
MARK toets, verschijnt “LINE” in de CHkolom op het INDEX SEARCH scherm en
wordt de index opgenomen in het
cassettegeheugen.
129
Registrazione di video o
programmi televisivi
Opnemen van video- of TVprogramma’s
Utilizzando un cavo i.LINK (cavo di
collegamento DV)
Gebruik van een i.LINK kabel (DVaansluitkabel)
Collegare semplicemente il cavo i.LINK (cavo
di collegamento DV) (non in dotazione) alle
prese DV IN/OUT e DV IN/OUT dei
prodotti DV. Con il collegamento da digitale a
digitale, i segnali video e audio vengono
trasmessi in formato digitale per un montaggio
di alta qualità.
(1) Inserire un nastro vuoto (o un nastro che si
desidera registrare) nella videocamera ed
inserire il nastro registrato nel
videoregistratore.
(2) Impostare l’interruttore POWER sulla
videocamera su VCR.
(3) Impostare DISPLAY in
su LCD nelle
impostazioni del menu (p. 154).
(4) Per fare scomparire la schermata del menu,
premere MENU.
(5) Premere simultaneamente z REC e il tasto
alla sua destra sulla videocamera, quindi
premere immediatamente X sulla
videocamera.
(6) Premere N sul videoregistratore per
avviare la riproduzione. L’immagine da
registrare appare sullo schermo LCD o nel
mirino.
(7) Premere X sulla videocamera in
corrispondenza della scena da cui si
desidera avviare la registrazione.
Sluit de i.LINK kabel (DV-aansluitkabel) (niet
bijgeleverd) aan op de DV IN/OUT
aansluiting en op de DV IN/OUT aansluiting
van andere DV producten. Via deze volledig
digitale aansluiting worden de video- en
audiogegevens in digitale vorm doorgegeven
voor de beste montagekwaliteit.
(1) Plaats een blanco (of een voor opnemen
geschikte) videocassette in de camcorder,
en plaats de opgenomen videocassette in de
videorecorder.
(2) Zet de POWER schakelaar van uw
camcorder in de VCR stand.
(3) Zet in het instelmenu onder
het
onderdeel DISPLAY in de LCD stand (zie
blz. 154).
(4) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verdwijnen.
(5) Druk tegelijk op de z REC toets en op de
knop rechts ervan op uw camcorder, en
druk daarna direct op de X toets van uw
camcorder.
(6) Druk op N op de videorecorder om de
weergave te starten. Het beeld dat u gaat
opnemen verschijnt op het LCD-scherm of
in de beeldzoeker.
(7) Druk op de X toets van uw camcorder bij
de scène waar u wilt beginnen met
opnemen.
5
REC
PAUSE
DV IN/OUT
DV
(non in dotazione)/
(niet meegeleverd)
: : Flusso del segnale/Signaalverloop
130
S VIDEO
LANC
DV IN/OUT
Registrazione di video o
programmi televisivi
Opnemen van video- of TVprogramma’s
Quando si finisce la registrazione
Wanneer de opname is voltooid
Premere x sia sulla videocamera che sul
videoregistratore.
Druk zowel op de camcorder als op de
videorecorder op de x toets.
Utilizzando il telecomando
Gebruik van de afstandsbediening
Al punto 5, premere simultaneamente z REC
e MARK, quindi premere immediatamente X.
Al punto 7, premere X in corrispondenza della
scena da cui si desidera avviare la
registrazione.
Druk in stap 5 z REC en MARK tegelijk in en
druk dan meteen op X. Druk in stap 7 op X bij
de scène waar u wilt beginnen opnemen.
È possibile collegare un solo
videoregistratore tramite il cavo i.LINK
(cavo di collegamento DV)
Se si registra un fermo immagine nel modo
di pausa di riproduzione con la presa DV
IN/OUT
L’immagine registrata diventa distorta. Se si
riproduce l’immagine utilizzando la
videocamera, l’immagine potrebbe tremare.
Prima della registrazione
Premere DISPLAY e assicurarsi che
l’indicatore DV IN sia visualizzato sullo
schermo LCD o nel mirino. L’indicatore DV IN
potrebbe apparire su entrambi gli apparecchi.
Modo commander
La videocamera funziona nel modo
commander VTR 2. I modi commander 1, 2 e 3
vengono utilizzati per distinguere la
videocamera da altri videoregistratori Sony ed
evitare così problemi di funzionamento del
telecomando. Se si utilizza un altro
videoregistratore Sony nel modo commander
VTR 2, si consiglia di modificare il modo
commander o di coprire il sensore del
videoregistratore con della carta nera.
Bij het digitaal kopiëren van een beeld
De kleurweergave op het scherm kan
vervormd zijn. Dit heeft geen invloed op het
gekopieerde beeld.
Als u het beeld in de weergavepauzestand
overneemt via de DV IN/OUT aansluiting
Het overgenomen beeld zal dan nogal
grofkorrelig doorkomen. Bij weergave van een
dergelijk beeld op uw camcorder kan het beeld
bovendien op en neer trillen.
Montaggio / Videomontage
Quando si duplica un’immagine in formato
digitale
Il colore del display potrebbe essere poco
uniforme. Tuttavia, ciò non influisce
sull’immagine duplicata.
U kunt slechts één videorecorder tegelijk
aansluiten met de i.LINK kabel (DVaansluitkabel).
Vóór het opnemen
Druk op DISPLAY en zorg dat de DV IN
indicator verschijnt op het LCD-scherm of in
het zoekerbeeld. De DV IN indicator kan op
beide apparaten verschijnen.
Betreffende de bedieningsstand
Uw camcorder werkt in de bedieningsstand
VTR 2. De bedieningsstanden 1, 2 en 3 dienen
om uw camcorder te onderscheiden van
andere Sony videorecorders en
bedieningsfouten te voorkomen. Als u reeds
een andere Sony videorecorder met
afstandsbedieningsstand VTR 2 gebruikt, dan
is het voor bediening van deze camcorder
aanbevolen om eerst de bedieningsstand van
de andere videorecorder te veranderen, of de
afstandsbedieningssensor van dat apparaat
met een stukje zwart papier af te dekken.
131
Inserimento di una scena da Invoegen van een scène
un videoregistratore –
van een videorecorder
Montaggio per inserimento – Invoegmontage
È possibile inserire una nuova scena da un
videoregistratore su un nastro registrato
originale specificando i punti di inizio e fine.
Utilizzare il telecomando per questa
operazione. I collegamenti sono uguali a quelli
descritti a pagina 105 o 126.
Inserire una cassetta contenente la scena
desiderata nel videoregistratore.
U kunt een nieuwe scène vanaf een
videorecorder invoegen op de opgenomen
band door het begin- en eindpunt van de
ingevoegde opname op te geven. Voor deze
functie gebruikt u de afstandsbediening.
Gebruik dezelfde aansluitingen als op blz. 105
of 126.
Plaats de videocassette met de gewenste scène
in de videorecorder.
[a]
[A]
[b]
[c]
[B]
[C]
[A]:Nastro contenente una scena da
sovrapporre
[B]: Nastro prima del montaggio
[C]: Nastro dopo il montaggio
132
[A]:Videoband met de scène die u wilt inlassen
[B]: Videoband die u wilt monteren
[C]: Videoband na montage
Invoegen van een scène van
een videorecorder
– Invoegmontage
(1) Impostare l’interruttore POWER sulla
videocamera su VCR.
(2) Sul videoregistratore, localizzare il punto
immediatamente precedente il punto di
inizio inserimento [a], quindi premere X
per impostare il videoregistratore sul modo
di pausa di riproduzione.
(3) Sulla videocamera, localizzare il punto di
fine inserimento [c] premendo m o M,
quindi premere X per regolare la
videocamera sul modo di pausa di
riproduzione.
(4) Premere ZERO SET MEMORY sul
telecomando. L’indicatore ZERO SET
MEMORY lampeggia e il punto di fine
inserimento viene memorizzato. Il
contatore del nastro indica “0:00:00”. Se il
contatore del nastro non appare, premere
DISPLAY.
(5) Sulla videocamera, localizzare il punto di
inizio inserimento [b] premendo m,
premere simultaneamente z REC e il tasto
alla sua destra, quindi premere
immediatamente X sulla videocamera.
(6) Premere prima X sul videoregistratore,
quindi, dopo qualche secondo, premere X
sulla videocamera per iniziare l’inserimento
della nuova scena.
L’inserimento si arresta automaticamente in
prossimità del punto zero del contatore del
nastro. La videocamera ritorna
automaticamente al modo di pausa di
registrazione.
(1) Zet de POWER schakelaar van uw
camcorder in de VCR stand.
(2) Ga op de aangesloten videorecorder juist
vóór het invoegbeginpunt [a] en druk dan
op de X toets om de videorecorder in de
weergavepauzestand te zetten.
(3) Zoek het invoegeindpunt [c] op uw
camcorder door op m of M te drukken.
Druk vervolgens op de X toets om de
videorecorder in de weergavepauzestand te
zetten.
(4) Druk op de ZERO SET MEMORY toets van
de afstandsbediening. De ZERO SET
MEMORY aanduiding knippert en het
eindpunt van de ingevoegde opname
wordt in het geheugen opgeslagen. Op de
bandteller verschijnt “0:00:00.” Druk op
DISPLAY als de bandteller niet verschijnt.
(5) Zoek op uw camcorder het
invoegbeginpunt [b] door te drukken op de
m toets, druk dan tegelijk op de z REC
toets en de knop rechts ervan, en druk
direct daarna op de X toets van uw
camcorder.
(6) Druk eerst op de X toets van de
aangesloten videorecorder, en druk na
enkele seconden op de X toets van uw
camcorder om de nieuwe scène in te
voegen.
Het invoegen zal automatisch stoppen bij
het nulpunt van de bandteller. Na het
invoegen komt de camcorder weer
automatisch in de opnamepauzestand te
staan.
4
0:00:00
ZERO SET
MEMORY
5
Montaggio / Videomontage
Inserimento di una scena da un
videoregistratore – Montaggio
per inserimento
REC
ZERO SET
MEMORY
PAUSE
133
Inserimento di una scena da un
videoregistratore – Montaggio
per inserimento
Invoegen van een scène van
een videorecorder
– Invoegmontage
Per modificare il punto di fine
inserimento
Wijzigen van het invoegeindpunt
Premere di nuovo ZERO SET MEMORY sul
telecomando dopo il punto 5 per cancellare
l’indicatore ZERO SET MEMORY e cominciare
dal punto 3.
Druk na stap 5 nogmaals op de ZERO SET
MEMORY toets van de afstandsbediening om
de ZERO SET MEMORY aanduiding te laten
verdwijnen en begin opnieuw vanaf stap 3.
Gebruik van de afstandsbediening
Utilizzando il telecomando
Al punto 5, premere simultaneamente z REC
e MARK, quindi premere immediatamente X.
Al punto 6, premere X in corrispondenza della
scena da cui si desidera avviare la
registrazione.
Nota
L’immagine e il suono registrati sulla parte del
nastro fra i punti di inizio e fine saranno
cancellati quando viene inserita la nuova
scena.
Se si inseriscono scene su un nastro
registrato con altre videocamere (inclusi
altri apparecchi DCR-VX2000E)
L’immagine e il suono potrebbero essere
distorti. Si consiglia di inserire scene solo su
nastri registrati con la stessa videocamera.
Quando l’immagine inserita viene
riprodotta
L’immagine e il suono potrebbero essere
distorti alla fine della parte inserita. Non si
tratta di un problema di funzionamento.
Nel modo LP, l’immagine e il suono in
corrispondenza del punto di inizio e di fine
potrebbero essere distorti.
Per inserire una scena senza impostare i
punti di inizio e fine
Ignorare i punti 3 e 4. Premere x quando si
desidera terminare l’inserimento.
134
Druk in stap 5 z REC en MARK tegelijk in en
druk dan meteen op X. Druk in stap 6 op X bij
de scène waar u wilt beginnen opnemen.
Opmerking
Wanneer u een nieuwe scène invoegt, worden
beelden en geluid op het bandgedeelte tussen
het begin- en eindpunt van de ingevoegde
opname gewist.
Wanneer u scènes invoegt op een band die
met een andere camcorder is opgenomen
(ook al is dit een andere DCR-VX2000E)
Dan kan de beeld- en geluidsweergave
vervormd zijn. Het is aanbevolen scènes in te
voegen op een band die met uw camcorder is
opgenomen.
Bij afspelen van de ingevoegde opname
Aan het eind van het ingevoegde gedeelte kan
de beeld- en geluidsweergave vervormd zijn.
Dat is normaal en duidt niet op storing.
Tijdens LP weergave kan de beeld- en
geluidsweergave bij het begin- en eindpunt
vervormd zijn.
Invoegen van een scène zonder het
invoegeindpunt in te stellen
Sla stap 3 en 4 over. Druk op de x toets
wanneer u wilt stoppen met invoegen.
Duplicazione audio
È possibile registrare un segnale audio da
aggiungere al suono originale del nastro
collegando un apparecchio audio o un
microfono. Se si collega un apparecchio audio,
è possibile aggiungere un segnale audio al
nastro registrato specificando i punti di inizio e
fine. Il suono originale non viene cancellato. È
inoltre possibile utilizzare il telecomando per
questa operazione.
Collegamento del microfono
alla presa MIC
Nieuwe
geluidsopnamen
inlassen
Door aansluiten van een
commentaarmicrofoon of stereo geluidsbron
kunt u een extra geluidsspoor toevoegen aan
het oorspronkelijke geluid van uw videoopnamen. Met stereoapparatuur kunt u
bijvoorbeeld achtergrondmuziek aan uw
videobeelden toevoegen, eenvoudig door het
beginpunt en eindpunt daarvoor te bepalen.
Het oorspronkelijke geluid van uw videoopnamen blijft gewoon bestaan. Hiervoor kunt
u ook de afstandsbediening gebruiken.
MIC (PLUG IN POWER)
MIC
LINE
Impostare l’interruttore
MIC/LINE su MIC./
Zet de MIC/LINE
schakelaar op MIC.
: Flusso del segnale/
Signaalverloop
È possibile controllare l’immagine sul
televisore collegandosi alla presa video. Non è
possibile controllare il segnale audio aggiunto
tramite il diffusore. Utilizzare la presa per le
cuffie.
Montaggio / Videomontage
Een microfoon aansluiten op
de MIC ingang
Microfono (non in dotazione)/
Microfoon (niet meegeleverd)
U kunt het beeld op een TV-scherm bekijken
door gebruik te maken van de videoaansluiting. Het extra geluid is niet hoorbaar
via de luidspreker. Gebruik de
hoofdtelefoonaansluiting.
135
Nieuwe geluidsopnamen
inlassen
Duplicazione audio
Collegamento
dell’apparecchio audio alla
presa MIC
MIC
Audio-apparatuur aansluiten
op de MIC ingang
LINE
Impostare l’interruttore
MIC/LINE su LINE./
Zet de MIC/LINE schakelaar
op LINE.
Apparecchio audio (non in dotazione)/
Audio-apparatuur (niet meegeleverd)
MIC (PLUG IN
POWER)
LINE OUT
L
R
: Flusso del segnale/Signaalverloop
Collegamento del microfono
all’attacco accessori
intelligente
Een microfoon aansluiten op
de intelligente
accessoireschoen
Microfono
(non in dotazione)/
Microfoon
(niet meegeleverd)
Si raccomanda l’utilizzo del
microfono di tipo a pistola. Se il
microfono è in grado di selezionare
il microfono di tipo zoom,
impostarlo sulla posizione
microfono a pistola./
Wij raden u aan de richtmicrofoon
te gebruiken. Indien de microfoon
een zoommicrofoon kan selecteren,
zet u die in de
richtmicrofoonpositie.
136
Nieuwe geluidsopnamen
inlassen
Duplicazione audio
Duplicazione con le prese
AUDIO L/R
Geluid invoegen via de AUDIO
L/R aansluiting
Apparecchio audio (non in dotazione)/
Audio-apparatuur (niet meegeleverd)
LINE OUT
L
R
AUDIO
L/R
: Flusso del segnale/Signaalverloop
Duplicazione con il microfono
in dotazione
Non è necessario alcun collegamento.
Note
•Se si effettua la duplicazione utilizzando il
microfono incorporato o un microfono
esterno, è possibile controllare l’immagine
registrata sullo schermo LCD, nel mirino o
sullo schermo dell’apparecchio collegato alla
presa VIDEO, è invece possibile controllare
l’audio registrato utilizzando delle cuffie.
•Se si effettua la duplicazione utilizzando le
prese AUDIO L/R, è possibile controllare
l’immagine registrata sullo schermo LCD o
nel mirino e controllare l’audio registrato
utilizzando delle cuffie.
•È possibile controllare con delle cuffie l’audio
originale e l’audio nuovo che verrà duplicato.
•È possibile regolare il bilanciamento fra il
suono nuovo e quello originale utilizzando
AUDIO MIX nelle impostazioni del menu. È
inoltre possibile controllare il suono
utilizzando le cuffie durante la duplicazione
audio.
AUDIO R
Non collegare la spina
video (gialla)./
Sluit de gele videostekker
niet aan.
Geluid inlassen met de
meegeleverde microfoon
Montaggio / Videomontage
AUDIO L
Hiervoor hoeft u niets op de camcorder aan te
sluiten.
Opmerkingen
•Als u geluid inlast via de ingebouwde een
externe microfoon, kunt u het opgenomen
beeld controleren op het LCD-scherm, in de
beeldzoeker, of op het scherm van via de
VIDEO aansluiting verbonden apparatuur;
het opgenomen geluid kunt u controleren via
een hoofdtelefoon.
•Bij geluid inlassen via de AUDIO L/R
aansluitingen kunt u het opgenomen beeld
controleren op het LCD-scherm of in de
beeldzoeker, en kunt u het opgenomen
geluid beluisteren met behulp van een
hoofdtelefoon.
•U kunt het originele geluid en het nieuwe
geluid dat u inlast controleren met een
hoofdtelefoon.
•U kunt de balans van het nieuwe en originele
geluid regelen met AUDIO MIX in het
instelmenu. U kunt het geluid tijdens het
kopiëren beluisteren via een hoofdtelefoon.
137
Duplicazione audio
Aggiunta di segnale audio ad
un nastro registrato
(1) Inserire il nastro registrato nella
videocamera.
(2) Impostare l’interruttore POWER sulla
videocamera su VCR.
(3) Localizzare il punto di inizio della
registrazione premendo N, quindi
premere X in corrispondenza del punto in
cui si desidera avviare la registrazione per
impostare la videocamera sul modo di
pausa di riproduzione.
(4) Premere
AUDIO DUB. L’indicatore
verde
X appare sullo schermo LCD o
nel mirino.
(5) Premere X e avviare la riproduzione
dell’audio che si desidera registrare
contemporaneamente.
Durante la riproduzione, il nuovo suono
viene registrato in stereo 2 (ST2).
(6) Premere x in corrispondenza del punto in
cui si desidera interrompere la
registrazione.
Nieuwe geluidsopnamen
inlassen
Nieuw geluid inlassen op een
eerder opgenomen
videocassette
(1) Plaats de cassette met de video-opnamen in
de camcorder.
(2) Zet de POWER schakelaar van uw
camcorder in de VCR stand.
(3) Zoek het beginpunt van de opname door
op N te drukken. Druk vervolgens op X
in het punt waar u wilt beginnen opnemen
om uw camcorder in de
weergavepauzestand te brengen.
(4) Druk op
AUDIO DUB. De groene
X
indicator verschijnt op het LCD-scherm of
in het zoekerbeeld.
(5) Druk op X en start de weergave van de
audio die u tegelijkertijd wilt opnemen.
Het nieuwe geluid wordt tijdens afspelen
opgenomen op stereospoor 2 (ST2).
(6) Druk op x in het punt waar u wilt stoppen
met opnemen.
AUDIO DUB
Interruttore POWER/
POWER schakelaar
138
Nieuwe geluidsopnamen
inlassen
Duplicazione audio
Controllo del nuovo suono
registrato
Controleren van het nieuw
opgenomen geluid
Per riprodurre il suono
Regolare il bilanciamento tra il suono originale
(ST1) e il nuovo suono (ST2) selezionando
AUDIO MIX nelle impostazioni del menu
(p. 154).
Weergeven van de nieuw ingelaste
geluidsopname
Regel de geluidsbalans van de oorspronkelijke
geluidsopnamen (spoor ST1) en het nieuw
ingelaste geluid (spoor ST2) door in het
instelmenu voor het onderdeel AUDIO MIX de
gewenste stand te kiezen (zie blz. 154).
ST2
[MENU] : END
Cinque minuti dopo avere scollegato la fonte
di alimentazione o rimosso il blocco batteria,
l’impostazione di AUDIO MIX ritorna
all’impostazione del solo suono originale
(ST1). L’impostazione di fabbrica è solo per il
suono originale.
Vijf minuten nadat u het batterijpak verwijdert
of de stroomvoorziening onderbreekt, keert de
AUDIO MIX instelling terug naar de weergave
van het oorspronkelijke geluidsspoor (ST1). De
fabrieksinstelling is voor weergave van alleen
het oorspronkelijk opgenomen geluid.
Note
•Non è possibile registrare un nuovo suono su
un nastro già registrato nel modo a 16 bit
(p. 159).
•Non è possibile registrare un nuovo suono su
un nastro già registrato nel modo LP.
•Non è possibile aggiungere audio con la
presa DV IN/OUT.
Opmerkingen
•U kunt geen nieuw geluidsspoor inlassen op
een videoband die is opgenomen in de 16-bit
stand (zie blz. 165).
•U kunt geen nieuw geluidsspoor inlassen op
een videoband die is opgenomen met de LP
langspeelsnelheid.
•U kunt geen geluid inlassen via de DV IN/
OUT aansluiting.
Se si eseguono tutti i collegamenti
L’ingresso audio da registrare seguirà questo
ordine di priorità:
•Presa MIC (PLUG IN POWER)
•Attacco accessori intelligente
•Prese AUDIO L/R
•Microfono incorporato
Se alla videocamera viene collegato un cavo
i.LINK (cavo di collegamento DV) (non in
dotazione)
Non è possibile aggiungere suono ad un nastro
registrato.
Montaggio / Videomontage
VCR SET
H i F i SOUND
AUD I O M I X
A/V DV OUT ST1
NTSC PB
RETURN
Als u alle beschreven aansluitingen maakt
Bij het opnemen van een nieuw geluidsspoor
geldt de volgende rangorde:
•MIC (PLUG IN POWER) aansluiting
•Intelligente accessoireschoen
•AUDIO L/R aansluitingen
•Ingebouwde microfoon
Als de i.LINK kabel (DV-aansluitkabel) (niet
meegeleverd) is aangesloten op uw
camcorder
U kunt dan geen nieuw geluid toevoegen aan
een eerder opgenomen videoband.
139
Duplicazione audio
Se si utilizza una cassetta predisposta per la
protezione da cancellazioni accidentali
Non è possibile registrare il nastro. Spostare la
linguetta di protezione dalla scrittura per
disattivare la protezione.
Si consiglia di aggiungere nuovi suoni su
nastri registrati con questa videocamera
Se si aggiunge un nuovo suono su un nastro
registrato con una videocamera diversa
(inclusi altri apparecchi DCR-VX2000E), la
qualità del suono potrebbe peggiorare.
Per aggiungere un nuovo suono con
maggiore precisione
Premere ZERO SET MEMORY sul
telecomando durante la riproduzione in
corrispondenza del punto in cui si desidera
interrompere successivamente la registrazione.
Eseguire la procedura a partire dal punto 3. La
registrazione si interrompe automaticamente
in corrispondenza del punto dove si è premuto
ZERO SET MEMORY.
Nelle parti vuote
Non è possibile aggiungere audio.
È possibile regolare manualmente il livello
di registrazione utilizzando la schermata di
regolazione della registrazione nei seguenti
casi:
– Duplicazione mediante microfono esterno
opzionale o con apparecchio audio tramite la
spina MIC
– Duplicazione mediante microfono esterno
opzionale installato sull’attacco accessori
intelligente
– Duplicazione mediante microfono
incorporato
140
Nieuwe geluidsopnamen
inlassen
Als de videocassette tegen wissen is
beveiligd
U kunt niet opnemen op de cassette. Hiervoor
zult u eerst het wispreventienokje terug
moeten schuiven om de schrijfbeveiliging af te
zetten.
Het inlassen van nieuw geluid werkt het
beste voor video-opnamen die met deze
camcorder zijn gemaakt
Indien u nieuw geluid inlast op een videoband
die is opgenomen met een andere camcorder
(ook een andere DCR-VX2000E) kan de
geluidskwaliteit minder goed zijn.
Nauwkeuriger inlassen van nieuwe
geluidsopnamen
Druk op de ZERO SET MEMORY toets van de
afstandsbediening bij het punt waar de nieuwe
geluidsopname moet eindigen. Volg de
procedure vanaf stap 3. Het opnemen zal
automatisch stoppen bij het punt waar u op de
ZERO SET MEMORY toets hebt gedrukt.
Op blanco (onbespeelde) bandgedeelten
Op blanco bandgedeelten kunt u geen
geluidsopnamen inlassen.
U kunt het opnameniveau handmatig
regelen met behulp van het
opnameregelscherm in de volgende
gevallen:
– Kopiëren met een los verkrijgbare externe
microfoon of geluidsapparatuur die is
aangesloten op MIC
– Kopiëren met een los verkrijgbare externe
microfoon op de intelligente
accessoireschoen
– Kopiëren met de ingebouwde microfoon
Sovrapposizione di
titoli
Se si utilizza un nastro dotato di
memoria cassetta, è possibile
sovrapporre un titolo durante o dopo
la registrazione. Quando si riproduce il
nastro, il titolo viene visualizzato per
cinque secondi dal punto in cui è stato
sovrapposto.
È possibile scegliere tra otto titoli
preselezionati e due titoli personali (p. 147).
Als u een videoband met
cassettegeheugen gebruikt, kunt u een
titelbeeld over de opgenomen beelden
heen vastleggen, tijdens opnemen of
daarna. Bij het afspelen van de
videocassette verschijnt de titel 5
seconden lang in beeld, vanaf het punt
waar u deze hebt aangebracht.
U kunt kiezen uit 8 vast ingebouwde titels en 2
zelf te maken titelbeelden (zie blz. 147).
È inoltre possibile scegliere il colore, la
dimensione e la posizione dei titoli./
Tevens kunt u via het instelmenu de
kleur, het formaat en de plaats in beeld
voor uw titel bepalen.
Montaggio / Videomontage
VACATION
Een titel in beeld
opnemen
141
142
Sovrapposizione di titoli
Een titel in beeld opnemen
(1) Premere TITLE per visualizzare il menu
titoli nei modi di attesa, registrazione,
riproduzione o pausa di riproduzione.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare , quindi premere la
manopola.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il titolo desiderato, quindi
premere la manopola. Il titolo lampeggia.
(4) Se necessario, modificare il colore, le
dimensioni o la posizione.
1 Girare la manopola SEL/PUSH EXEC
per selezionare COLOUR, SIZE o
POSITION, quindi premere la
manopola. La voce appare.
2 Girare la manopola SEL/PUSH EXEC
per selezionare la voce desiderata,
quindi premere la manopola.
3 Ripetere i punti 1 e 2 fino a che
l’indicatore del titolo non assume
l’aspetto desiderato.
(5) Premere di nuovo la manopola SEL/PUSH
EXEC per completare l’impostazione.
Nei modi di riproduzione, pausa di
riproduzione o registrazione:
L’indicatore “TITLE SAVE” appare sullo
schermo per cinque secondi ed il titolo
viene impostato.
Nel modo di attesa:
L’indicatore “TITLE” appare. Quando si
preme START/STOP per avviare la
registrazione, “TITLE SAVE” appare sullo
schermo per cinque secondi e il titolo viene
impostato.
(1) Druk in de wacht-, opname-, weergave- of
weergavepauzestand op TITLE om het
titelmenu te laten verschijnen.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om de gewenste titel te kiezen, en druk de
regelknop in. De titel knippert.
(4) Nu kunt u desgewenst kleur, formaat of
positie aanpassen.
1 Draai aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om COLOUR, SIZE of
POSITION te kiezen en druk de
regelknop in. Het gekozen menuonderdeel verschijnt.
2 Draai aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om het gekozen menuonderdeel naar wens in te stellen, en
druk de regelknop in.
3 Herhaal deze stappen 1 en 2 tot uw
titelbeeld geheel naar wens is ingesteld.
(5) Druk ten slotte nog eens op de SEL/PUSH
EXEC regelknop om de titelkeuze af te
ronden.
Tijdens opnemen of afspelen of in de
weergavepauzestand:
De aanduiding “TITLE SAVE” verschijnt
ongeveer 5 seconden lang op het scherm en
dan is de titel vastgelegd.
In de wachtstand:
Eerst verschijnt alleen de aanduiding
“TITLE”. Zodra u daarna op de START/
STOP toets drukt om te beginnen met
opnemen, verschijnt de aanduiding “TITLE
SAVE” ongeveer 5 seconden lang op het
scherm en dan is de titel vastgelegd.
Sovrapposizione di titoli
1
Een titel in beeld opnemen
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
TITLE
[T I TLE] : END
2
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
[T I TLE] : END
3
[T I TLE] : END
4
SIZE
SMALL
SIZE
[T I TLE] : END
TITLE
VACATION
[EXEC] : SAVE [T I TLE] : END
TITLE
LARGE
VACATION
VACATION
[EXEC] : SAVE [T I TLE] : END
Se si utilizza una cassetta predisposta per la
protezione da cancellazioni accidentali
Non è possibile sovrapporre o cancellare il
titolo. Spostare la linguetta di protezione dalla
scrittura per disattivare la protezione.
Per utilizzare titoli personali
Se si desidera utilizzare i titoli personali,
al punto 2.
selezionare
Se il nastro contiene parti vuote
Non è possibile sovrapporre un titolo su tali
parti.
Se il nastro contiene parti vuote nel mezzo
delle parti registrate
Il titolo potrebbe non venire visualizzato
correttamente.
Montaggio / Videomontage
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
RETURN
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
RETURN
Als de videocassette tegen wissen is
beveiligd
Op een beveiligde cassette kunt u geen titel
vastleggen en ook geen titel wissen. Hiervoor
zult u eerst het wispreventienokje terug
moeten schuiven om de schrijfbeveiliging af te
zetten.
Opnemen van een zelfgemaakte titel
in stap 2 om zelf een titel te maken.
Kies
Op een blanco (onbespeeld) bandgedeelte
Op een blanco bandgedeelte kunt u geen
titelbeeld vastleggen.
Op een band met een blanco (onbespeeld)
gedeelte tussen video-opnamen
Het titelbeeld wordt mogelijk niet correct
weergegeven.
143
Sovrapposizione di titoli
Een titel in beeld opnemen
Titoli sovrapposti con la videocamera
•Possono essere visualizzati solo da
apparecchi video in formato DV
dotati
della funzione di titolo indice.
•Il punto in cui il titolo è stato sovrapposto
può essere localizzato come segnale di indice
quando si ricerca una registrazione con un
apparecchio video diverso.
Titels die met uw camcorder zijn
opgenomen
•Deze titelbeelden worden alleen
weergegeven op videoapparatuur in DV
-formaat met indextitelfunctie.
•Het punt waar u het titelbeeld hebt ingelast,
wordt mogelijk gedetecteerd als indexsignaal
tijdens het zoeken naar opnamen met andere
videoapparatuur.
Per non visualizzare i titoli
Impostare TITLE DSPL su OFF nelle
impostazioni del menu (p. 154).
Impostazione dei titoli
•Il colore del titolo cambia come segue:
WHITE (bianco) y YELLOW (giallo) y
VIOLET (viola) y RED (rosso) y CYAN
(ciano) y GREEN (verde) yBLUE (blu)
•La dimensione del titolo cambia come segue:
SMALL (piccolo) y LARGE (grande)
Non è possibile inserire più di 12 caratteri
nella dimensione LARGE.
•Se si seleziona la dimensione del titolo
“SMALL”, vi sono nove possibili selezioni
per la posizione del titolo.
Se si seleziona la dimensione del titolo
“LARGE”, vi sono otto possibili selezioni per
la posizione del titolo.
Se appare il simbolo “
FULL”
La memoria cassetta è esaurita. È possibile
sovrapporre un titolo se si cancella un titolo,
un indice, una data, una foto o un nome della
cassetta.
144
Om geen titels te tonen
Zet TITLE DSPL in het instelmenu op OFF (zie
blz. 154).
Instelmogelijkheden voor het titelbeeld
•De beschikbare titelkleuren worden als volgt
doorlopen:
WHITE (wit) y YELLOW (geel) y
VIOLET (paars) y RED (rood) y CYAN
(cyaan) y GREEN (groen) y BLUE
(blauw)
•Het formaat van de titel is als volgt te kiezen:
SMALL (klein) y LARGE (groot)
In het formaat LARGE kunnen niet meer dan
12 tekens worden ingevoerd.
•Als u voor het titelformaat “SMALL” kiest,
hebt u 9 keuzemogelijkheden voor de plaats
van de titel in beeld.
Kiest u voor het titelformaat “LARGE”, dan
hebt u 8 keuzemogelijkheden voor de plaats
van de titel in beeld.
Als het “
FULL” teken verschijnt
Dan is het cassettegeheugen vol. Als u de titel,
indexgegevens, datumgegevens, fotogegevens
of naam op een cassette wist, kunt u een titel
aanbrengen.
Sovrapposizione di titoli
Cancellazione di un titolo
(1) Zet de POWER schakelaar in de CAMERA
of VCR stand.
(2) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op TITLEERASE, en druk
de regelknop weer in.
Nu verschijnt het titelwis-scherm.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op de titel die u wilt wissen,
en druk de regelknop in.
De aanduiding “ERASE OK ?” verschijnt.
(6) Controleer of de gekozen titel inderdaad de
titel is die u wilt wissen. Draai aan de SEL/
PUSH EXEC regelknop om in te stellen op
OK, en druk de regelknop in.
“OK” verandert in “EXECUTE”.
(7) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in.
“ERASING” knippert gedurende ongeveer
twee seconden en “COMPLETE” verschijnt
nadat de titel is gewist.
1
MENU
POWER
VCR
2
Een titel wissen
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
T I TLE DSPL
T I TLEERASE
I TEM ERASE
ERASE ALL
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
I TLE DSPL
[MENU] T
: END
T I TLEERASE
I TEM ERASE
ERASE ALL
RETURN
T I TLE ERASE
1 HELLO !
CONGRATULAT I ONS !
[MENU]2 : END
3 HAPPY NEW YEAR !
4 PRESENT
5 GOOD MORN I NG
6 WEDD I NG
[MENU] : END
6,7
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
3-5
Montaggio / Videomontage
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR o
CAMERA.
(2) Premere MENU per visualizzare il menu.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
, quindi premere la
selezionare
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare TITLEERASE, quindi premere
la manopola.
Appare l’indicatore di cancellazione titolo.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il titolo che si desidera
cancellare, quindi premere la manopola.
Appare l’indicatore “ERASE OK ?”.
(6) Assicurarsi che il titolo sia quello che si
desidera cancellare e girare la manopola
SEL/PUSH EXEC per selezionare OK,
quindi premere la manopola.
“OK” cambia in “EXECUTE”.
(7) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
“ERASING” lampeggia per circa due
secondi e dopo la cancellazione del titolo
appare “COMPLETE”.
Een titel in beeld opnemen
T I TLE ERASE
4 PRESENT
ERASE OK ?
RETURN
OK
T I TLE ERASE
4 PRESENT
[MENU] ERASE
: END OK ?
RETURN
EXECUTE
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
I TLE DSPL
[MENU] T
: END
T I TLEERASE COMPLETE
I TEM ERASE
ERASE ALL
RETURN
[MENU] : END
145
146
Sovrapposizione di titoli
Een titel in beeld opnemen
Per annullare la cancellazione
Het wissen ongedaan maken
Selezionare RETURN al punto 6 o 7, quindi
premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
Kies RETURN in stap 6 of 7 en druk op de
SEL/PUSH EXEC regelknop.
Per cancellare tutti i titoli
Alle titels wissen
Vedere “Cancellazione dei dati nella memoria
cassetta” a pagina 151.
Zie “Gegevens uit het cassettegeheugen
wissen” op blz. 151.
Creazione di titoli
personali
Uw eigen titelbeelden
samenstellen
U kunt twee zelfgemaakte titels in het
cassettegeheugen vastleggen. Elk van
uw titels kan uit maximaal 20 tekens
bestaan.
È possibile creare fino a due titoli e
memorizzarli nella memoria cassetta.
Ogni titolo può contenere fino a 20
caratteri.
1
2
(1) Druk op TITLE in de wacht-, weergave- of
weergavepauzestand.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
pictogram, en
om in te stellen op het
druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op CUSTOM1 SET of
CUSTOM2 SET, en druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op de kolom waarin het
gewenste letterteken staat, en druk de
regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het gewenste letterteken,
en druk de regelknop in.
(6) Herhaal de stappen 4 en 5 tot u uw titel
geheel naar wens hebt samengesteld.
(7) Om de titelsamenstelling af te ronden,
draait u de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op [SET] en dan legt u de titel
vast met een laatste druk op de regelknop.
(8) Druk op TITLE om het titelmenu te laten
verdwijnen.
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
TITLE
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
RETURN
[T I TLE] : END
[T I TLE] : END
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
3
Montaggio / Videomontage
(1) Premere TITLE nei modi di attesa,
riproduzione o pausa di riproduzione.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare , quindi premere la
manopola.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare CUSTOM1 SET o CUSTOM2
SET, quindi premere la manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare la colonna del carattere
desiderato, quindi premere la manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il carattere desiderato, quindi
premere la manopola.
(6) Ripetere i punti 4 e 5 per selezionare tutti i
caratteri e completare il titolo.
(7) Per concludere la creazione del titolo, girare
la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare [SET], quindi premere la
manopola. Il titolo viene memorizzato.
(8) Premere TITLE per fare scomparire il menu
titoli.
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
RETURN
TITLE SET
–––––––––––––––––––––
[T I TLE] : END
[T I TLE] : END
4-6
1
TITLE SET
[T I TLE] : END
2
[T I TLE] : END
[T I TLE] : END
3
TITLE SET
–––––––––––––––––––––
[T I TLE] : END
TITLE SET
–––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
4
TITLE SET
S––––––––––––––––––––
[T I TLE] : END
147
Creazione di titoli personali
Uw eigen titelbeelden
samenstellen
Per modificare un titolo
memorizzato
Aanpassen van een reeds eerder
vastgelegde titel
Al punto 3, selezionare CUSTOM1 SET o
CUSTOM2 SET in base al titolo che si desidera
modificare, quindi premere la manopola SEL/
PUSH EXEC. Girare la manopola SEL/PUSH
EXEC per selezionare [ C ], quindi premere la
manopola per cancellare il titolo. L’ultimo
carattere viene cancellato. Inserire il nuovo
titolo come desiderato.
Volg de bovenstaande aanwijzingen en kies in
stap 3 CUSTOM1 SET of CUSTOM2 SET voor
de titel die u wilt aanpassen, en druk op de
SEL/PUSH EXEC regelknop. Draai aan de
SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen
op [ C ] en druk op de regelknop om de titel te
wissen. Het laatste letterteken wordt dan
gewist. Wijzig zo de titel of voer een gehele
nieuwe titel in.
Se nel modo di attesa si impiegano cinque
minuti o più per inserire i caratteri mentre
una cassetta è inserita nella videocamera, la
videocamera si spegne automaticamente
I caratteri inseriti rimangono in memoria.
Impostare una volta l’interruttore POWER su
OFF (CHG), quindi completare di nuovo la
procedura dal punto 7 in poi.
Si consiglia di impostare il modo di
riproduzione o di pausa di riproduzione
oppure di rimuovere la cassetta, in modo che
la videocamera non si spenga
automaticamente mentre vengono inseriti i
caratteri del titolo.
Per cancellare un carattere
Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare [ C ], quindi premere la manopola.
L’ultimo carattere viene cancellato.
Per inserire uno spazio
], quindi selezionare lo
Selezionare [
spazio vuoto.
148
Als het samenstellen van uw eigen titel
meer dan 5 minuten duurt in de wachtstand
met een cassette in de camcorder, schakelt
die automatisch uit.
De eenmaal ingevoerde lettertekens blijven we
in het geheugen bewaard. Zet nu de POWER
schakelaar eenmaal op OFF (CHG), en begin
weer vanaf stap 7.
Wij raden u aan te werken in de weergave- of
weergavepauzestand of de cassette te
verwijderen zodat uw camcorder niet
automatisch kan uitschakelen terwijl u
titeltekens invoert.
Wissen van een letterteken
Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op het [ C ] pictogram, en druk de
regelknop in. Het laatste letterteken wordt dan
gewist.
Een spatie invoeren
], en selecteer dan het blanco
Kies [
gedeelte.
Een videocassette van
een naam voorzien
Se si utilizza un nastro dotato di
memoria cassetta, è possibile assegnare
un nome alla cassetta. Il nome può
essere composto da un massimo di 10 caratteri
e viene inserito nella memoria cassetta.
Quando viene inserita una cassetta a cui è stato
assegnato un nome e l’interruttore POWER è
impostato su VCR, CAMERA o MEMORY, il
nome viene visualizzato per circa cinque
secondi.
(1) Inserire la cassetta a cui si desidera
assegnare un nome.
(2) Impostare l’interruttore POWER su VCR o
CAMERA.
(3) Premere MENU per visualizzare il menu.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
, quindi premere la
selezionare
manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare TAPE TITLE, quindi premere la
manopola. Appare la schermata del titolo.
(6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare la colonna del carattere
desiderato, quindi premere la manopola.
(7) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il carattere desiderato, quindi
premere la manopola.
(8) Ripetere i punti 6 e 7 fino a completare
l’assegnazione del nome.
(9) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare [SET], quindi premere la
manopola.
Il nome viene memorizzato.
Een videoband met cassettegeheugen
kan van een naam worden voorzien. De
cassettenaam kan uit maximaal 10
lettertekens bestaan, die worden opgeslagen in
het cassettegeheugen. Wanneer u een cassette
met een naam in de camcorder plaatst en de
POWER schakelaar op VCR, CAMERA of
MEMORY zet, wordt de naam ongeveer 5
seconden lang weergegeven.
(1) Plaats de videocassette die u van een naam
wilt voorzien.
(2) Zet de POWER schakelaar in de CAMERA
of VCR stand.
(3) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
pictogram, en
om in te stellen op het
druk de regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het onderdeel TAPE
TITLE, en druk de regelknop weer in. Nu
verschijnt het cassettenaam-scherm.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op de kolom waarin het gewenste
letterteken staat, en druk de regelknop in.
(7) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het gewenste letterteken,
en druk de regelknop in.
(8) Herhaal de stappen 6 en 7 tot u de
cassettenaam geheel naar wens hebt
samengesteld.
(9) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in
te stellen op [SET], en leg de ingevoerde naam
vast met een laatste druk op de regelknop.
2
MENU
POWER
VCR
3
Montaggio / Videomontage
Assegnazione di
nomi alle cassette
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
6-8
4,5
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
T I TLE DSPL
T I TLEERASE
I TEM ERASE
ERASE ALL
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE – – – – – – – – – –
T I TLE DSPL
I TLEERASE
[MENU] T
: END
I TEM ERASE
ERASE ALL
TAPE T I TLE
RETURN
––––––––––
TAPE T I TLE
––––––––––
TAPE T I TLE
––––––––––
[MENU] : END
[MENU] : END
TAPE T I TLE
TAPE T I TLE
––––––––––
M– – – – – – – – –
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
149
Assegnazione di nomi alle
cassette
Een videocassette van een
naam voorzien
Per modificare il nome assegnato
Aanpassen van een al eerder
vastgelegde cassettenaam
Inserire la cassetta di cui si vuole modificare il
nome e procedere come per la creazione di un
nuovo nome.
Se si utilizza una cassetta predisposta per la
protezione da cancellazioni accidentali
Non è possibile assegnare un nome alla
cassetta. Spostare la linguetta di protezione
dalla scrittura per disattivare la protezione.
Se si sono sovrapposti titoli nella cassetta
Quando il nome viene visualizzato, vengono
inoltre visualizzati fino a quattro titoli.
Se l’indicatore “-----” contiene meno di 10
spazi
La memoria cassetta è esaurita.
L’indicatore “-----” mostra il numero di
caratteri che è possibile selezionare per il
nome.
Per cancellare un carattere
Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare [ C ], quindi premere la manopola.
L’ultimo carattere viene cancellato.
Per inserire uno spazio
Selezionare [
], quindi selezionare lo
spazio.
Plaats de videocassette waarvan u de naam
wilt aanpassen, en volg weer de aanwijzingen
voor invoeren van een nieuwe naam.
Als de videocassette tegen wissen is
beveiligd
U kunt de cassette geen naam geven. Hiervoor
zult u eerst het wispreventienokje terug
moeten schuiven om de schrijfbeveiliging af te
zetten.
Als u al titelbeelden op deze cassette hebt
vastgelegd
Samen met de naam kunnen er maximaal 4
titels worden aangegeven.
Als de aanduiding “-----” minder dan 10
plaatsen biedt
Dan is het cassettegeheugen vol.
De aanduiding “-----” geeft het aantal
lettertekens aan dat u voor de cassettenaam
kunt kiezen.
Wissen van een letterteken
Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op het [ C ] pictogram, en druk de
regelknop in. Het laatste letterteken wordt dan
gewist.
Een spatie invoeren
Kies [
], en selecteer dan het blanco
gedeelte.
150
Cancellazione dei
dati nella memoria
cassetta
Gegevens uit het
cassettegeheugen
wissen
È possibile cancellare i dati contenuti nella
memoria cassetta, i dati relativi ad ogni voce
possono essere cancellati separatamente.
È inoltre possibile cancellare in una volta tutti i
dati relativi alle voci.
Gegevens kunnen apart uit het
cassettegeheugen worden gewist.
U kunt ook alle gegevens ineens wissen.
Montaggio / Videomontage
151
Cancellazione dei dati nella
memoria cassetta
Cancellazione separata dei
dati relativi ad ogni voce
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR o
su CAMERA.
(2) Premere MENU per visualizzare la
schermata del menu.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare ITEM ERASE, quindi premere
la manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare la voce di cui si desidera
cancellare i dati, quindi premere la
manopola.
Gegevens uit het
cassettegeheugen wissen
Gegevens apart wissen
(1) Zet de POWER schakelaar in de CAMERA
of VCR stand.
(2) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op ITEM ERASE, en druk
de regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het item waarvan u de
gegevens wilt wissen, en druk de regelknop
in.
Item
Significato
INDEX ALL
Alle indexgegevens worden gewist.
INDEX ALL
Cancella tutti i dati relativi agli
indici.
TITLE ALL
Alle titelgegevens worden gewist.
DATE ALL
Alle datumgegevens worden gewist.
TITLE ALL
Cancella tutti i dati relativi ai titoli.
PHOTO ALL
Alle fotogegevens worden gewist.
DATE ALL
Cancella tutti i dati relativi alle date.
PHOTO ALL
Cancella tutti i dati relativi alle foto.
(6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare OK, quindi premere la
manopola. “OK” cambia in “EXECUTE”.
(7) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
Dopo la cancellazione dei dati relativi alla
voce selezionata, l’indicatore “ERASING”
lampeggia per circa due secondi, quindi
appare l’indicatore “COMPLETE”.
152
Werking
Voce
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op OK, en druk de
regelknop in. “OK” verandert in
“EXECUTE”.
(7) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in.
“ERASING” knippert gedurende ongeveer
twee seconden en “COMPLETE” verschijnt
nadat de titel is gewist.
Cancellazione dei dati nella
memoria cassetta
Gegevens uit het
cassettegeheugen wissen
3-5
1
POWER
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
2
MENU
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
T I TLE DSPL
T I TLEERASE
I TEM ERASE
ERASE ALL
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
T I TLE DSPL
[MENU] T
: END
I TLEERASE
I TEM ERASE
ERASE ALL
RETURN
CM SET
I TEM ERASE
I NDEX ALL
T I TLE ALL
[MENU] : END
DATE ALL
PHOTO ALL
RETURN
[MENU] : END
CM SET
I TEM ERASE
I NDEX ALL RETURN
T I TLE ALL OK
DATE ALL
PHOTO ALL
RETURN
CM SET
I TEM ERASE
I NDEX ALL COMPLETE
T I TLE ALL
DATE ALL
PHOTO ALL
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
Per annullare la cancellazione
Het wissen ongedaan maken
Selezionare RETURN al punto 6 o 7, quindi
premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
Kies RETURN in stap 6 of 7 en druk op de
SEL/PUSH EXEC regelknop.
Cancellazione di tutti i dati
nella memoria cassetta
Montaggio / Videomontage
6-7
Alle gegevens uit het
cassettegeheugen wissen
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR o
su CAMERA.
(2) Premere MENU per visualizzare il menu.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
, quindi premere la
selezionare
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare ERASE ALL, quindi premere la
manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare OK, quindi premere la
manopola. “OK” cambia in “EXECUTE”.
(6) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
Dopo la cancellazione di tutti i dati,
l’indicatore “ERASING” lampeggia per
circa due secondi, quindi appare
l’indicatore “COMPLETE”.
(1) Zet de POWER schakelaar in de CAMERA
of VCR stand.
(2) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op ERASE ALL, en druk de
regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op OK, en druk de
regelknop in. “OK” verandert in
“EXECUTE”.
(6) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in.
“ERASING” knippert gedurende ongeveer
twee seconden en “COMPLETE” verschijnt
nadat alle gegevens zijn gewist.
Per annullare la cancellazione
Het wissen ongedaan maken
Selezionare RETURN al punto 5 o 6, quindi
premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
Kies RETURN in stap 5 of 6 en druk op de
SEL/PUSH EXEC regelknop.
153
154
— Personalizzazione della videocamera —
— Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen —
Modifica delle
impostazioni del menu
Wijzigen van de oorspronkelijke
menu-instellingen
Per cambiare le impostazioni di modo nelle
impostazioni del menu, selezionare le voci del
menu con la manopola SEL/PUSH EXEC. Le
impostazioni di fabbrica possono essere
modificate solo parzialmente. Selezionare
prima l’icona, poi la voce del menu, quindi il
modo.
(1) Nel modo di attesa o quando l’interruttore
POWER è impostato su VCR o su
MEMORY, premere MENU.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare l’icona desiderata, quindi
premere la manopola per effettuare
l’impostazione.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare la voce desiderata, quindi
premere la manopola per effettuare
l’impostazione.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il modo desiderato, quindi
premere la manopola per effettuare
l’impostazione.
(5) Se si desidera modificare altre voci,
selezionare
RETURN e premere la
manopola, quindi ripetere i punti da 2 a 4.
Per ulteriori informazioni, vedere “Selezione
dell’impostazione di modo per ciascuna voce”
(p. 156).
Om de functies van de camcorder aan te
passen via het instelmenu, kiest u de
instellingen met de SEL/PUSH EXEC
regelknop. Dan kunt u de
standaardinstellingen naar wens aanpassen.
Eerst kiest u het pictogram voor de functie, en
dan het menu-onderdeel en ten slotte de
gewenste instelling.
(1) Druk op MENU in de wachtstand of met de
POWER schakelaar op VCR of MEMORY.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het gewenste pictogram,
en druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het gewenste item, en
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op de gewenste stand, en
druk de regelknop in.
(5) Als u nog andere punten wilt wijzigen, stelt
u in op
RETURN en drukt u de
regelknop in en dan herhaalt u de stappen 2
t/m 4.
Zie voor nadere bijzonderheden het
“Overzicht van de instellingen voor elk menuonderdeel” op blz. 162.
Modifica delle impostazioni del
menu
1
MENU
CAMERA
VCR
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
VCR SET
H i F i SOUND
AUD I O M I X
A/V DV OUT
NTSC PB
[MENU] : END
[MENU] : END
Wijzigen van de oorspronkelijke
menu-instellingen
2
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
COLOUR BAR
[MENU] : END
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
COLOUR BAR
RETURN
MEMORY
MANUAL SET
AUTO SHTR
3
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
0 HR
0 HR
[MENU] : END
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
OFF
DISPLAY
REC LAMP
COLOUR BAR
RETURN
4
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
OFF
DISPLAY
REC LAMP
COLOUR BAR
RETURN
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER OFF
DISPLAY
REC LAMP
COLOUR BAR
RETURN
Per fare scomparire la
visualizzazione del menu
Om het instelmenu van het scherm
te laten verdwijnen
Premere MENU.
Druk op de MENU toets.
Le voci di menu vengono visualizzate con le
seguenti icone:
MANUAL SET
CAMERA SET
VCR SET
LCD/VF SET
MEMORY SET
CM SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
De hoofdpunten van het instelmenu
worden aangegeven als de volgende
pictogrammen:
MANUAL SET
CAMERA SET
VCR SET
LCD/VF SET
MEMORY SET
CM SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Personalizzazione della videocamera / Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
REC LAMP
COLOUR BAR
[MENU] : END
RETURN
155
Modifica delle impostazioni del menu
Italiano
Selezione dell’impostazione di modo per ciascuna voce
z è l’impostazione di fabbrica.
Le voci del menu sono diverse a seconda della posizione dell’interruttore POWER.
Lo schermo LCD o il mirino indicano solo le voci che è possibile utilizzare la momento.
Modo
Significato
Interruttore
POWER
AUTO SHTR
z ON
Per regolare automaticamente la velocità
dell’otturatore elettronico.
CAMERA
MEMORY
PROG. SCAN
z OFF
Registra fermi immagine/immagini in movimento
nel formato a interlacciamento.
ON
Registra fermi immagine/immagini in movimento
nel modo progressivo.
Icona/voce
OFF
D ZOOM
16:9WIDE
z OFF
Per attivare lo zoom digitale. A partire da 12× lo
zoom viene eseguito digitalmente. Tale valore
arriva fino a 24× (p. 30).
48×
Per attivare lo zoom digitale. A partire da 12x lo
zoom viene eseguito digitalmente. Tale valore sale
fino a 48× (p. 30).
z OFF
z ON
OFF
CAMERA
Per disattivare lo zoom digitale. Fino a 12× lo zoom CAMERA
viene eseguito.
24×
ON
STEADYSHOT
Per fissare la velocità dell’otturatore elettronico.
Per non registrare un’immagine nel formato 16:9.
CAMERA
Per registrare un’immagine nel formato 16:9 (p. 53).
Per compensare il tremito della videocamera.
CAMERA
Per disattivare la funzione SteadyShot. Vengono
prodotte immagini naturali quando si riprende un
soggetto stazionario con un treppiede.
MEMORY
Note sulla funzione SteadyShot
•La funzione SteadyShot non corregge tremiti eccessivi della videocamera.
•L’applicazione di un obiettivo di conversione (non in dotazione) potrebbe avere effetti sulla
funzione SteadyShot.
Se si disattiva la funzione SteadyShot
Appare l’indicatore
della funzione SteadyShot OFF. La videocamera impedisce che venga
eseguita una compensazione eccessiva del tremito della videocamera.
156
Modifica delle impostazioni del menu
Icona/voce
FRAME REC
Modo
Significato
Interruttore
POWER
z OFF
Non esegue una registrazione scena per scena.
CAMERA
INT. REC
HiFi SOUND
Esegue una registrazione scena per scena (p. 87).
ON
Esegue una registrazione intervallata (p. 83).
z OFF
Non esegue una registrazione intervallata.
SET
Imposta il tempo di intervallo e il tempo di
registrazione.
z STEREO
Per riprodurre una nastro stereo o un nastro a
doppia pista sonora con suono principale e
secondario (p. 212).
1
Per riprodurre il canale sinistro di un nastro stereo o
un nastro a doppia pista sonora con suono
principale.
2
Per riprodurre il canale destro di un nastro stereo o
un nastro a doppia pista sonora con suono
secondario.
—
Per regolare il bilanciamento fra stereo 1 e stereo 2
(p. 139).
ST1
A/VtDV OUT
z OFF
ON
NTSC PB
z ON PAL TV
NTSC 4.43
LCD B. L.
LCD COLOUR
z BRT NORMAL
Per emettere immagini analogiche in formato
digitale utilizzando la videocamera.
Per riprodurre un nastro registrato con la
videocamera su un televisore con sistema PAL.
Per impostare la luminosità dello schermo LCD su
normale.
Per regolare il colore sullo schermo LCD con la
manopola SEL/PUSH EXEC.
Per ottenere
bassa intensità
z OFF
BRIGHT
ON
VCR
VCR
Per riprodurre un nastro registrato con sistema di
colore NTSC su un televisore con il modo NTSC
4.43.
—
GUIDEFRAME
VCR
Per emettere immagini digitali in formato analogico
utilizzando la videocamera.
Per schiarire lo schermo LCD.
z BRT NORMAL
VCR
ST2
BRIGHT
VF B.L.
CAMERA
VCR
CAMERA
MEMORY
VCR
CAMERA
MEMORY
Per ottenere
alta intensità
Per impostare la luminosità dello schermo del
mirino su normale.
Per schiarire lo schermo del mirino.
Non visualizza la cornice di guida.
Visualizza la cornice di guida (p. 52).
VCR
CAMERA
MEMORY
Personalizzazione della videocamera / Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen
AUDIO MIX
ON
CAMERA
MEMORY
Note su LCD B.L. e VF B.L.
•Se si seleziona “BRIGHT”, la durata del blocco batteria viene leggermente ridotta durante la
registrazione.
•Se si utilizzano fonti di alimentazione diverse dal blocco batteria, “BRIGHT” viene selezionato
automaticamente.
157
Modifica delle impostazioni del menu
Icona/voce
CONTINUOUS
QUALITY
PRINT MARK
Modo
Significato
Interruttore
POWER
z OFF
Per non registrare in modo continuo.
MEMORY
ON
Per registrare quattro immagini in modo continuo
(p. 178).
MULTI SCRN
Per registrare nove immagini in modo continuo
(p. 178).
z SUPER FINE
FINE
Per registrare fermi immagine nel modo di qualità
immagine fine utilizzando la “Memory Stick”
(p. 174).
STANDARD
Per registrare fermi immagine nel modo di qualità
immagine normale utilizzando la “Memory Stick”
(p. 174).
z OFF
ON
PROTECT
Per registrare fermi immagine nel modo di qualità VCR
immagine superfine utilizzando la “Memory Stick” MEMORY
(p. 174).
z OFF
ON
Per cancellare simboli di stampa sui fermi
immagine.
VCR
MEMORY
Per scrivere simboli di stampa sul fermo immagine
registrato che si desidera stampare in un secondo
momento.
Per disattivare la protezione dei fermi immagine.
Per proteggere da cancellazioni accidentali i fermi
immagine selezionati (p. 202).
VCR
MEMORY
SLIDE SHOW
Per riprodurre tutte le immagini in un ciclo
continuo (p. 200).
MEMORY
DELETE ALL
Per cancellare tutte le immagini non protette
(p. 206).
MEMORY
Per annullare la formattazione.
MEMORY
FORMAT
z RETURN
OK
PHOTO SAVE
Per formattare una “Memory Stick” inserita.
1. Selezionare FORMAT con la manopola SEL/PUSH EXEC,
quindi premere la manopola. 2. Girare la manopola SEL/PUSH
EXEC per selezionare OK, quindi premere la manopola. 3.
Quando appare “EXECUTE”, premere la manopola SEL/PUSH
EXEC. Durante la formattazione viene visualizzato “FORMATTING”. Al termine della formattazione, appare “COMPLETE”.
Per duplicare i fermi immagine su un nastro mini
DV sulla “Memory Stick” (p. 191).
VCR
La formattazione cancella tutte le informazioni sulla “Memory Stick”
Controllare il contenuto della “Memory Stick” prima di procedere alla formattazione:
•La formattazione cancella le immagini campione della “Memory Stick”.
•La formattazione cancella i dati di immagine protetti sulla “Memory Stick”.
Note sulla formattazione
•Le “Memory Stick” in dotazione o opzionali sono state formattate in fabbrica. Con questa
videocamera la formattazione non è richiesta.
•Non accendere l’interruttore POWER né premere alcun tasto o estrarre la “Memory Stick”
durante la visualizzazione di “FORMATTING”.
•Non è possibile formattare la “Memory Stick” se la linguetta di protezione dalla scrittura sulla
“Memory Stick” è impostata su LOCK.
•Se appare il messaggio “ ”, eseguire di nuovo la formattazione.
158
Se la formattazione non viene effettuata
Appare il messaggio “ FORMAT ERROR”.
Modifica delle impostazioni del menu
Icona/voce
CM SEARCH
Modo
Significato
z ON
Per ricercare tramite la memoria cassetta
(p. 93, 95, 97, 100).
OFF
TAPE TITLE
TITLE DSPL
z ON
OFF
Interruttore
POWER
VCR
Per ricercare senza memoria cassetta.
Per assegnare un nome ad una cassetta (p. 149).
VCR
CAMERA
Per visualizzare il titolo che è stato sovrapposto.
VCR
Per non visualizzare il titolo.
—
Per cancellare il titolo che è stato sovrapposto
(p. 145).
VCR
CAMERA
ITEM ERASE
—
Per cancellare i dati relativi ad ogni voce nella
memoria cassetta (p. 151).
VCR
CAMERA
ERASE ALL
—
Per cancellare tutti i dati nella memoria cassetta
(p. 153).
VCR
CAMERA
REC MODE
z SP
LP
Per registrare nel modo SP (riproduzione normale). VCR
Per aumentare il tempo di registrazione del modo CAMERA
SP di 1,5 volte.
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
Per registrare nel modo a 12 bit (due suoni stereo).
VCR
Per registrare nel modo a 16 bit (suono stereo di alta CAMERA
qualità).
Note sul modo LP
•Se si registra un nastro nel modo LP su questa videocamera, si consiglia di riprodurlo sulla
stessa videocamera. Se si riproduce un nastro su altre videocamere o videoregistratori, è
possibile che si verifichino disturbi dell’immagine o del suono.
•Se si registra nel modo LP, si consiglia di utilizzare cassette mini DV Sony Excellence/Master per
ottenere le massime prestazioni dalla videocamera.
•Non è possibile eseguire la duplicazione audio su un nastro registrato nel modo LP. Utilizzare il
modo SP per nastri su cui si intende eseguire la duplicazione audio.
•Se si registra in entrambi i modi (SP e LP) sullo stesso nastro o si registrano alcune scene nel
modo LP, l’immagine riprodotta potrebbe risultare distorta o il codice temporale fra le scene non
venire scritto correttamente.
Note su AUDIO MODE
•Non è possibile duplicare il segnale audio su un nastro registrato nel modo a 16 bit.
•Se si riproduce un nastro registrato nel modo a 16 bit, non è possibile regolare il bilanciamento in
AUDIO MIX.
Personalizzazione della videocamera / Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen
TITLEERASE
159
Modifica delle impostazioni del menu
Icona/voce
qREMAIN
Significato
z AUTO
Per visualizzare l’indicazione del nastro rimanente: VCR
CAMERA
• per circa otto secondi dall’accensione della
videocamera e calcolare la quantità di nastro
rimanente
• per circa otto secondi dall’inserimento della
cassetta e calcolare la quantità di nastro
rimanente
• per circa otto secondi dopo avere premuto N nel
modo VCR
• per circa otto secondi dopo avere premuto
DISPLAY in modo da visualizzare gli indicatori a
schermo
• per il periodo di riavvolgimento, avanzamento
del nastro o di ricerca dell’immagine nel modo
VCR
Per visualizzare sempre l’indicatore di nastro
rimanente.
ON
DATA CODE
MIC LEVEL
Interruttore
POWER
Modo
z DATE/CAM
Per visualizzare la data, l’ora e le varie impostazioni VCR
durante la riproduzione.
DATE
Per visualizzare la data e l’ora durante la
riproduzione.
z AUTO
Per regolare automaticamente il livello di
registrazione del suono.
MANUAL
VCR
CAMERA
Per regolare manualmente il livello di registrazione
del suono (p. 73).
CLOCK SET
—
Per regolare la data e l’ora (p. 168).
CAMERA
MEMORY
LTR SIZE
z NORMAL
Per visualizzare a dimensioni normali le voci del
menu selezionate.
VCR
Per fare apparire la dimostrazione.
CAMERA
2×
DEMO MODE
z ON
OFF
WORLD TIME
CAMERA
Per visualizzare al doppio delle dimensioni normali MEMORY
le voci del menu selezionate.
Per disattivare la funzione del modo dimostrazione.
Per regolare l’orologio sull’ora locale. Girare la
manopola SEL/PUSH EXEC per regolare la
differenza oraria. L’orologio cambia la differenza
oraria appena impostata. Se si regola la differenza
oraria su 0, l’orologio ritorna sull’ora impostata
all’origine.
CAMERA
MEMORY
Note su DEMO MODE
•Non è possibile selezionare DEMO MODE se è stata inserita una cassetta nella videocamera.
•DEMO MODE è impostato su STBY (Standby) in fabbrica e la dimostrazione viene avviata circa
10 minuti dopo l’impostazione dell’interruttore POWER su CAMERA in assenza di una cassetta
inserita.
Per disattivare la funzione di dimostrazione, inserire una cassetta, impostare l’interruttore
POWER su una posizione diversa da CAMERA oppure DEMO MODE su OFF.
160
Modifica delle impostazioni del menu
Icona/voce
BEEP
COMMANDER
Significato
z MELODY
Per ascoltare la melodia durante il funzionamento
normale e un segnale acustico di avvertimento per
cinque secondi.
NORMAL
Per ascoltare il segnale acustico nelle situazioni
seguenti:
accensione, pressione del tasto START/STOP e
quando appare un messaggio di avvertimento.
OFF
Per disattivare la funzione di melodia, il segnale
acustico e il rumore dello scatto dell’otturatore.
MEMORY
VCR
CAMERA
OFF
Per disattivare il telecomando, in modo che questo
non presenti problemi di funzionamento a causa
dell’interferenza del telecomando di altri
videoregistratori.
MEMORY
z LCD
Per visualizzare il display sullo schermo LCD e sul
mirino.
VCR
CAMERA
z ON
OFF
COLOUR BAR
VCR
CAMERA
Per attivare il telecomando in dotazione con la
videocamera.
z ON
V-OUT/LCD
REC LAMP
Interruttore
POWER
z OFF
ON
Per visualizzare il display sullo schermo televisivo, MEMORY
sullo schermo LCD e sul mirino.
Per accendere le spie di registrazione della
videocamera sulla parte anteriore e su quella
posteriore.
CAMERA
MEMORY
Per spegnere le spie di registrazione della
videocamera.
Non visualizza la barra dei colori.
CAMERA
Visualizza la barra dei colori.
VIDEO EDIT
Per creare programmi ed eseguire il montaggio
video (p. 121).
VCR
EDIT SET
Per regolare e impostare la sincronizzazione della
videocamera e di un videoregistratore per la
duplicazione nel modo di montaggio video di
programmi (p. 110).
VCR
Nota
Se si preme DISPLAY con DISPLAY impostato su V-OUT/LCD nelle impostazioni del menu,
l’immagine proveniente da un televisore o da un videoregistratore non appare sullo schermo LCD
anche se la videocamera è collegata alle uscite del televisore o del videoregistratore (ad eccezione
di quando si utilizza un cavo i.LINK (cavo di collegamento DV)).
Quando si registra un soggetto da vicino
Se REC LAMP è impostato su ON, le spie rosse di registrazione della videocamera sulla parte
anteriore e su quella posteriore dell’apparecchio potrebbero riflettersi sul soggetto vicino. In tal
caso, si consiglia di impostare REC LAMP su OFF.
Personalizzazione della videocamera / Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen
DISPLAY
Modo
Cinque minuti dopo avere scollegato la fonte di alimentazione
Le voci “PROG. SCAN”, “HiFi SOUND”, “AUDIO MIX”, “MIC LEVEL” e “COMMANDER”
ritornano alle impostazioni di fabbrica.
Le altre voci del menu vengono memorizzate anche se la fonte di alimentazione è stata scollegata.
161
Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen
Nederlands
Overzicht van de instellingen voor elk menu-onderdeel
z geeft de standaardinstelling aan.
Er zullen andere menu-onderdelen verschijnen afhankelijk van de stand van de POWER
schakelaar.
Op het LCD-scherm of in de beeldzoeker verschijnen alleen de items die u op dat ogenblik kunt
bedienen.
Pictogram/item
AUTO SHTR
Instelling
Betekenis
z ON
Elektronische sluitersnelheid automatisch regelen.
OFF
PROG. SCAN
D ZOOM
16:9WIDE
z OFF
Stilstaande/bewegende beelden opnemen in
interlace formaat.
ON
Stilstaande/bewegende beelden opnemen in
progressieve stand.
z OFF
Digitale zoomfunctie uitschakelen. Nu kunt u tot
12× zoomen.
24×
Digitale zoomfunctie inschakelen. Meer dan 12×
zoom gebeurt nu digitaal. Dit kan oplopen tot 24×
(zie blz. 30).
48×
Digitale zoomfunctie inschakelen. Meer dan 12×
zoom gebeurt nu digitaal. Dit kan oplopen tot 48×
(zie blz. 30).
z OFF
ON
STEADYSHOT
Elektronische sluitersnelheid vastleggen.
z ON
OFF
Niet opnemen in 16:9 breedbeeldstand.
POWER
schakelaar
CAMERA
MEMORY
CAMERA
CAMERA
CAMERA
Opnemen in 16:9 breedbeeldstand (zie blz. 53).
Compenseren van cameratrillingen.
SteadyShot functie uitschakelen. Voor de meest
natuurgetrouwe opnamen van een stilstaand
onderwerp met de camcorder op statief.
CAMERA
MEMORY
Betreffende de SteadyShot beeldstabilisatie
•Als de camera te sterk beweegt, zal het beeld ook met de SteadyShot-functie niet voldoende
gestabiliseerd worden.
•Bij gebruik van een voorzetlens (niet meegeleverd) kan de SteadyShot beeldstabilisatie niet altijd
goed werken.
Bij uitschakelen van de SteadyShot beeldstabilisatie
De SteadyShot OFF indicator
verschijnt. De camcorder zal nu niet (over)compenseren voor
camerabewegingen.
162
Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen
Pictogram/item
FRAME REC
Instelling
Betekenis
POWER
schakelaar
z OFF
Om geen deelopname te maken.
CAMERA
INT. REC
ON
Om een deelopname te maken (zie blz. 87).
ON
Om een intervalopname te maken (zie blz. 83).
z OFF
SET
HiFi SOUND
AUDIO MIX
z STEREO
Om interval- en opnametijd in te stellen.
VCR
Voor afspelen van video-opnamen met stereo of
tweetalig geluid met eerste en tweede geluidsspoor
(zie blz. 212).
1
Voor weergave van mono geluid of alleen het eerste
geluidsspoor van tweetalige video-opnamen.
2
Voor weergave van alleen het tweede geluidsspoor
van tweetalige video-opnamen.
Voor instellen van de geluidsbalans van de stereo 1 VCR
en stereo 2 geluidskanalen (zie blz. 139).
—
z OFF
ON
NTSC PB
z ON PAL TV
NTSC 4.43
LCD B. L.
LCD COLOUR
ST2
Voor het weergeven van analoge beelden in digitaal VCR
formaat met behulp van uw camcorder.
Voor het weergeven van digitale beelden in analoog
formaat met behulp van uw camcorder.
Voor het afspelen van video-opnamen op uw
camcorder met weergave op een PAL-systeem TVtoestel.
VCR
Voor het weergeven van video-opnamen met het
NTSC-kleursysteem op een NTSC 4.43 TV-toestel.
BRIGHT
Voor een extra helder LCD-scherm.
VCR
CAMERA
MEMORY
—
Om de kleuren van het LCD-scherm bij te regelen
met de SEL/PUSH EXEC regelknop.
VCR
CAMERA
MEMORY
z BRT NORMAL
Voor de normale helderheid van het LCD-scherm.
Donkerder
VF B.L.
z BRT NORMAL
GUIDEFRAME
z OFF
BRIGHT
ON
Lichter
Voor de normale helderheid van het
beeldzoekerscherm.
Voor een extra helder beeldzoekerscherm.
Om het richtframe niet weer te geven.
Om het richtframe weer te geven (zie blz. 52).
VCR
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
Personalizzazione della videocamera / Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen
ST1
A/VtDV OUT
CAMERA
Om geen intervalopname te maken.
Betreffende de LCD B.L. en VF B.L. helderheid
•Wanneer u de “BRIGHT” instelling kiest, zal het batterijpak iets minder lang meegaan.
•Wanneer u een andere stroombron dan het batterijpak gebruikt, wordt de helderheid
automatisch op “BRIGHT” ingesteld.
163
Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen
Pictogram/item
CONTINUOUS
QUALITY
PRINT MARK
Instelling
Betekenis
z OFF
Om niet automatisch enkele stilstaande beelden
achtereen op te nemen.
ON
Om vier stilstaande beelden achtereen op te nemen
(zie blz. 178).
MULTI SCRN
Om negen stilstaande beelden achtereen op te
nemen (zie blz. 178).
z SUPER FINE
FINE
Om stilstaande beelden op te nemen met hoge
beeldkwaliteit op een “Memory Stick” (zie blz. 174).
STANDARD
Om stilstaande beelden op te nemen in de standaard
beeldkwaliteit op een “Memory Stick” (zie blz. 174).
z OFF
ON
PROTECT
Om stilstaande beelden op te nemen met extra-hoge
beeldkwaliteit op een “Memory Stick” (zie blz. 174).
z OFF
ON
Om geen stilstaande beelden te markeren.
Voor het markeren van de opgenomen stilstaande
beelden die u later wilt afdrukken.
POWER
schakelaar
MEMORY
VCR
MEMORY
VCR
MEMORY
Om de beveiliging van stilstaande beelden af te zetten. VCR
Voor het beveiligen van de opgenomen stilstaande MEMORY
beelden tegen per ongeluk wissen (zie blz. 202).
SLIDE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
z RETURN
OK
PHOTO SAVE
Om alle beelden achtereen weer te geven
(zie blz. 200)
MEMORY
Voor het wissen van alle onbeveiligde beelden (zie blz. 206).
MEMORY
Om het formatteren uit te schakelen.
MEMORY
Voor het formatteren (initialiseren) van een
“Memory Stick”.
1. Kies FORMAT met de SEL/PUSH EXEC
regelknop, en druk deze in. 2. Draai aan de SEL/
PUSH EXEC regelknop om in te stellen op OK, en
druk de regelknop in. 3. Druk na het verschijnen
van de aanduiding “EXECUTE” op de SEL/PUSH
EXEC regelknop. Nu geeft het scherm “FORMATTING” aan en dan begint het formatteren. Wanneer
het formatteren voltooid is, verschijnt de
aanduiding “COMPLETE” op het scherm.
Beelden op een mini DV-cassette kopiëren naar een
“Memory Stick” (zie blz. 191).
VCR
Bij het formatteren worden alle eerder opgeslagen gegevens van de “Memory Stick” gewist.
Controleer daarom eerst de inhoud van de “Memory Stick” alvorens u deze gaat formatteren:
•Bij het formatteren worden alle opgeslagen voorbeeldbestanden op de “Memory Stick” gewist.
•Bij het formatteren worden alle beveiligde beeldgegevens op de “Memory Stick” gewist.
Betreffende het formatteren
•Meegeleverde of los verkrijgbare “Memory Sticks” zijn in de fabriek geformatteerd. U hoeft de
bij uw camcorder geleverde Memory Sticks niet te formatteren.
•Terwijl “FORMATTING” zichtbaar is, mag u de POWER schakelaar niet aanzetten, geen toets
indrukken noch een “Memory Stick” uitwerpen.
•U kunt de “Memory Stick” niet formatteren zolang het wispreventienokje van de “Memory
Stick” in de LOCK stand is gezet.
•Als het bericht “ ” verschijnt, moet u opnieuw formatteren.
164
Indien het formatteren mislukt
De aanduiding “ FORMAT ERROR” verschijnt.
Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen
Pictogram/item
CM SEARCH
Instelling
Betekenis
z ON
Om bij de zoekfuncties het cassettegeheugen te
gebruiken (zie blz. 93, 95, 97, 100).
OFF
TAPE TITLE
TITLE DSPL
z ON
OFF
POWER
schakelaar
VCR
Om bij de zoekfuncties het cassettegeheugen niet te
gebruiken.
Om een videocassette van een naam te voorzien
(zie blz. 149).
VCR
CAMERA
Om een ingelaste titel weer te geven.
VCR
Om de titel niet weer te geven.
—
Om een ingelaste titel te verwijderen (zie blz. 145).
VCR
CAMERA
ITEM ERASE
—
Om de gegevens van elk item in het
cassettegeheugen te wissen (zie blz. 151).
VCR
CAMERA
ERASE ALL
—
REC MODE
z SP
Om alle gegevens in het cassettegeheugen te wissen VCR
CAMERA
(zie blz. 153).
VCR
Om op te nemen in de SP (Standard Play) stand.
CAMERA
Om op elke videocassette anderhalve (1,5) maal zo
lang op te kunnen nemen als in de SP stand.
VCR
Voor opnemen in 12-bit stand (met twee stereo
geluidskanalen).
CAMERA
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
Voor opnemen in 16-bit stand (met een stereo
geluidskanaal van hoge kwaliteit).
Betreffende LP langspeelsnelheid
• Een videoband die is opgenomen met de LP langspeelsnelheid op deze camcorder, kunt u beter
ook afspelen op deze camcorder. Als u een dergelijke videoband afspeelt op een andere
camcorder of videorecorder, kan er storing in beeld of geluid optreden.
• Voor opnemen met de LP langspeelsnelheid op deze camcorder is het aanbevolen voor de beste
resultaten de Sony Excellence/Master mini-DV cassettes te gebruiken.
• Invoegen van een geluidsspoor is niet mogelijk in video-opnamen die zijn gemaakt met de LP
langspeelsnelheid. Als u naderhand geluid wilt invoegen, dient u de beelden op te nemen met
de standaard SP snelheid.
• Als u op een enkele videocassette met zowel de SP als de LP snelheid opneemt of als u bepaalde
scènes tussendoor opneemt met de LP snelheid, kan er bij weergave vervorming in het beeld
optreden of kan de tijdcode tussen de scènes niet juist worden aangebracht.
Betreffende de AUDIO MODE geluidskeuze
• Het is niet mogelijk geluidsopnamen in te lassen op een videocassette die is opgenomen in de
16BIT stand.
• Bij het afspelen van een videocassette die is opgenomen in de 16-bit stand, kunt u de
geluidsbalans niet bijregelen met de AUDIO MIX functie.
Personalizzazione della videocamera / Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen
TITLEERASE
165
Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen
POWER
schakelaar
Pictogram/item
Instelling
Betekenis
qREMAIN
z AUTO
Voor het aangeven van de resterende speelduur/
opnameduur:
• gedurende ongeveer 8 seconden na het
inschakelen van de camcorder, wanneer de
resterende bandlengte wordt gemeten.
• gedurende ongeveer 8 seconden na het insteken
van een videocassette, wanneer de resterende
bandlengte wordt gemeten.
• gedurende ongeveer 8 seconden na het
indrukken van N in de VCR stand
• gedurende ongeveer 8 seconden na het
indrukken van de DISPLAY toets op de
afstandsbediening om de
beeldschermaanduidingen te zien.
• tijdens het achteruit/vooruit zoeken of het
zoeken met beeld in de VCR stand
Als u de resterende speelduur voortdurend wilt
laten aangeven.
VCR
CAMERA
Voor aangeven van de opnamedatum en -tijd, en
andere instellingen tijdens afspelen.
VCR
ON
DATA CODE
z DATE/CAM
DATE
MIC LEVEL
z AUTO
MANUAL
Voor aangeven van alleen de opnamedatum en -tijd
tijdens afspelen.
Om het geluidsopnameniveau automatisch te
regelen.
VCR
CAMERA
Om het geluidsopnameniveau handmatig te regelen
(zie blz. 73).
CLOCK SET
—
Voor opnieuw instellen van de datum of tijd (zie
blz. 168).
CAMERA
MEMORY
LTR SIZE
z NORMAL
Voor aangeven van de gekozen menu-onderdelen
met normale lettergrootte.
VCR
CAMERA
MEMORY
2×
DEMO MODE
z ON
OFF
WORLD TIME
Voor aangeven van de gekozen menu-onderdelen
met dubbele lettergrootte.
Om een demonstratie van de camcorderfuncties te
laten zien.
CAMERA
Om de demonstratiefunctie uit te schakelen.
Om de klok gelijk te zetten op de plaatselijke tijd.
Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het
zonetijdverschil in te stellen. De klok verspringt
dan het gekozen aantal uren. Door instellen op 0
verkrijgt u weer de oorspronkelijk ingestelde tijd.
CAMERA
MEMORY
Betreffende de DEMO MODE
• De DEMO MODE demonstratie kan niet worden ingeschakeld wanneer er een cassette in de
camcorder aanwezig is.
• De DEMO MODE demonstratiefunctie is in de fabriek op STBY paraatstand ingesteld. Dit houdt
in dat de demonstratie automatisch begint, zo’n 10 minuten nadat u de POWER schakelaar op
CAMERA zet zonder dat er een cassette in de camcorder aanwezig is.
Om de demonstratie uit te schakelen, brengt u een cassette in en zet u de POWER schakelaar in
een andere stand dan CAMERA of zet u DEMO MODE op OFF.
166
Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen
Pictogram/item
BEEP
COMMANDER
Instelling
Betekenis
z MELODY
Om een melodie te laten weerklinken bij normale
bediening en een waarschuwingspieptoon
gedurende vijf seconden.
NORMAL
Om een pieptoon te laten weerklinken in de
volgende omstandigheden:
aanschakelen, indrukken van de start/stop-toets en
wanneer een waarschuwingsbericht verschijnt.
OFF
Om bij de bediening geen melodie, geen pieptoon
en geen sluiterklikgeluid te horen.
z ON
OFF
DISPLAY
V-OUT/LCD
REC LAMP
z ON
COLOUR BAR
z OFF
OFF
ON
VCR
CAMERA
MEMORY
Om de bij uw camcorder geleverde
afstandsbediening in te schakelen.
VCR
CAMERA
Voor annuleren van de afstandsbediening om
fouten door gelijktijdig gebruik van een andere
videorecorder-afstandsbediening te voorkomen.
MEMORY
Voor weergave van beelden op het LCD-scherm en
in de zoeker.
VCR
CAMERA
Voor weergave van beelden op een TV-scherm, het
LCD-scherm en in de zoeker.
MEMORY
Om bij opnemen het camera-opnamelampje voor en CAMERA
MEMORY
achter op de camcorder te laten oplichten.
Om de camera-opnamelampjes te doven.
Om het kleurbalkje niet weer te geven.
CAMERA
Om het kleurbalkje te laten verschijnen.
VIDEO EDIT
Om programma’s te maken en
videomontagefuncties uit te voeren (zie blz. 121).
EDIT SET
VCR
Voor het instellen en bijregelen van de
synchronisatie van uw camcorder en een opnamevideorecorder in de videoprogrammamontagestand
(zie blz. 110).
VCR
Opmerking
Als u op de DISPLAY toets drukt met het onderdeel DISPLAY in het instelmenu op V-OUT/LCD,
dan verschijnt het beeld van het TV-toestel of de videorecorder niet op het LCD-scherm, zelfs als
uw camcorder is aangesloten op de uitgangen van het TV-toestel of de videorecorder (behalve met
een i.LINK kabel (DV-aansluitkabel)).
Bij opnemen van een nabij onderwerp
Als het onderdeel REC LAMP op ON staat, kan het rode camera-opnamelampje voor en achter op
de camcorder weerkaatsen op een dichtbijzijnd onderwerp. In dat geval is het aanbevolen het
onderdeel REC LAMP op OFF te zetten.
Als de camcorder langer dan 5 minuten geen stroom krijgt
“PROG. SCAN”, “HiFi SOUND”, “AUDIO MIX”, “MIC LEVEL” en “COMMANDER” worden
weer in de standaardstand gezet.
De andere menu-instellingen blijven ook zonder stroomvoorziening in het geheugen opgeslagen
van de camcorder bewaard.
Personalizzazione della videocamera / Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen
z LCD
POWER
schakelaar
167
Regolazione di data
e ora
Instellen van de
datum en tijd
L’orologio è stato impostato in fabbrica
sull’ora di Londra per il Regno Unito e sull’ora
di Parigi per gli altri paesi europei.
Se la videocamera non viene utilizzata per
circa quattro mesi, le impostazioni di data e
ora potrebbero venire cancellate (e potrebbero
apparire delle barre) a causa dello
scaricamento della batteria al vanadio-litio
installata nella videocamera (p. 236).
Impostare prima l’anno, quindi il mese, il
giorno, l’ora e infine i minuti.
(1) Premere MENU per visualizzare il menu
nel modo di attesa.
(2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
, quindi premere la
selezionare
manopola.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare CLOCK SET, quindi premere la
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
regolare l’anno desiderato, quindi premere
la manopola.
(5) Impostare il mese, il giorno e l’ora girando
la manopola SEL/PUSH EXEC e
premendola.
(6) Impostare i minuti girando la manopola
SEL/PUSH EXEC e premendola
contemporaneamente al segnale orario.
L’orologio inizia a funzionare.
(7) Premere MENU per fare scomparire la
visualizzazione del menu.
De klok staat bij aflevering ingesteld op
Greenwichtijd (Londen) voor het model voor
Groot-Brittannië, en op continentaal WestEuropese tijd (Parijs) voor de modellen voor
andere Europese landen.
Als u de camcorder ongeveer vier maanden
lang niet hebt gebruikt, kan de tijd- en
datuminstelling zijn vervallen (zodat er slechts
streepjes verschijnen) omdat de vanadiumlithiumbatterij in de camcorder is uitgeput (zie
blz. 236).
Dan stelt u eerst het jaar in, dan de maand, de
dag, het uur en ten slotte de minuten.
(1) Druk in de wachtstand op de MENU toets
om het instelmenu te laten verschijnen.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op CLOCK SET, en druk de
regelknop in.
(4) Draai weer aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om in te stellen op het juiste
jaartal, en druk de regelknop in.
(5) Draai steeds aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de maand, het dagnummer
en het juiste uur in te stellen, en druk
tussendoor telkens op de regelknop om de
instelling vast te leggen.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op de juiste minuut, en
druk de regelknop in tegelijk met het
tijdsignaal. De klok begint dan te lopen.
(7) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verdwijnen.
1,7
3
2
MENU
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
SETUP MENU
1 1 2000
CLOCK SET
12:00:00
LTR SIZE
DEMO MODE
RETURN
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
2000
DEMO MODE
RETURN
1
12 00
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
6
4
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
2000
DEMO MODE
RETURN
2000
1
12 00
168
1
2000
1
12 00
7
4
SETUP MENU
4 7 2000
CLOCK SET
17:30:00
LTR SIZE
DEMO MODE
RETURN
17 30
1
[MENU] : END
[MENU] : END
1
Regolazione di data e ora
Instellen van de datum en tijd
L’anno cambia come segue:
De jaaraanduiding verspringt als volgt:
1995
1996
2000
2079
Se non si regolano la data e l’ora
“– –:– –:– –” (ora) e “-- -- ----” (data) vengono
registrati sul codice dati del nastro e della
“Memory Stick”.
Als u de datum en tijd niet instelt
“– –:– –:– –” (tijd) en “-- -- ----” (datum) worden
opgenomen op de datacode van de cassette en
de “Memory Stick”.
Nota sull’indicatore dell’ora
L’orologio interno della videocamera funziona
con il sistema delle 24 ore.
Betreffende de tijdsaanduiding
De ingebouwde klok van deze camcorder geeft
de tijd aan volgens de 24-uurs cyclus.
Personalizzazione della videocamera / Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen
169
— Operazioni con la “Memory Stick” —
— “Memory Stick” functies —
Utilizzo della “Memory Gebruik van de “Memory
Stick” – introduzione
Stick” – inleiding
È possibile registrare e riprodurre fermi
immagine sulla “Memory Stick” in dotazione
con la videocamera e riprodurre, registrare o
cancellare fermi immagine con facilità. È
possibile scambiare i dati di immagine con altri
apparecchi come un personal computer, ecc.
utilizzando il dispositivo di lettura/scrittura
per Memory Stick in dotazione con la
videocamera o un adattatore per scheda PC
per Memory Stick (non in dotazione).
Op de “Memory Stick” die bij uw camcorder is
geleverd kunt u stilstaande beelden opnemen
om ze later weer te geven. Het weergeven,
opnemen en wissen van stilstaande beelden
gaat zeer eenvoudig. De vastgelegde beelden
zijn uitwisselbaar met andere apparatuur zoals
een PC, e.d. via de bij uw camcorder geleverde
Memory Stick Reader/Writer, of via de PCkaartadapter voor de Memory Stick (niet
bijgeleverd).
Formato dei file (JPEG)
La videocamera comprime i dati di immagine
in formato JPEG (estensione .jpg).
Betreffende het bestandsformaat (JPEG)
Uw camcorder zorgt voor compressie van de
beeldgegevens in JPEG-formaat
(bestandsextensie .jpg).
Nome tipico di un file di dati di immagine
100-0001: Come viene visualizzato sullo
schermo LCD o nel mirino della videocamera.
Dsc00001.jpg: Come viene visualizzato sullo
schermo del PC.
Voorbeeld van een gegevensbestand
100-0001: verschijnt op het LCD-scherm of in
de beeldzoeker van de camcorder.
Dsc00001.jpg: verschijnt op uw PC-scherm.
Prima di utilizzare una “Memory
Stick”
Alvorens een “Memory Stick” te
gebruiken
Terminale/
Aansluitcontact
Posizione dell’etichetta/
Wispreventienokje
Parte
Parte
posteriore/ anteriore/
Achteraan Vooraan
•Non è possibile registrare o cancellare fermi
immagine quando la linguetta di protezione
dalla scrittura sulla “Memory Stick” è
impostata su LOCK.
•Si consiglia di creare copie di riserva di tutti i
dati importanti.
•I dati di immagine potrebbero venire
danneggiati nei seguenti casi:
– Se si rimuove la “Memory Stick”, si spegne
la videocamera o si rimuove il blocco
batteria per sostituirlo mentre la spia di
accesso sta lampeggiando.
– Se si utilizza la “Memory Stick” in
prossimità di elettricità statica o campi
magnetici.
170
Linguetta di protezione dalla
scrittura /
Plaats voor het etiket
•U kunt geen stilstaande beelden vastleggen
of wissen zolang het wispreventienokje van
de “Memory Stick” in de LOCK stand is
gezet.
•Als er belangrijke gegevens op de Memory
Stick staan, is het aanbevolen een
reservekopie ervan te maken.
•Beeldgegevens kunnen in de volgende
gevallen beschadigd worden of verloren
gaan:
– Als u de “Memory Stick” verwijdert, de
stroom afzet of het batterijpak verwijdert
terwijl het controlelampje knippert.
– Wanneer u “Memory Sticks” gebruikt in de
buurt van statische elektriciteit of
magnetische velden.
Gebruik van de “Memory Stick”
– inleiding
•Evitare che oggetti metallici o le dita entrino
in contatto con le parti metalliche della
sezione di collegamento.
•Applicare l’etichetta nell’apposita posizione.
•Non piegare, fare cadere o esporre a forti
scosse la “Memory Stick”.
•Non smontare né modificare la “Memory
Stick”.
•Non lasciare che la “Memory Stick” si bagni.
•Non utilizzare o tenere la “Memory Stick”
nei seguenti luoghi:
– In luoghi estremamente caldi come in
un’auto parcheggiata al sole o dove batte
forte il sole.
– In luoghi esposti alla luce solare diretta.
– In luoghi molto umidi o esposti a gas
corrosivi.
•Quando si trasporta o si ripone la “Memory
Stick”, inserirla nell’apposita custodia.
•Raak het metalen gedeelte van de
aansluitcontacten niet met uw vingers aan en
zorg dat er geen andere metalen voorwerpen
tegenaan komen.
•Plak het etiket alleen op het aangegeven
gedeelte.
•Laat de “Memory Sticks” niet vallen, vouw
deze niet en ga er niet op zitten of staan.
•Probeer “Memory Sticks” niet te demonteren,
te openen of aan te passen.
•Zorg dat de “Memory Sticks” niet nat
worden.
•Bewaar uw “Memory Sticks” niet op plaatsen
met:
– Hitte, zoals vlak bij een warmtebron of in
een auto die in de zon geparkeerd staat.
– Directe zonnestraling.
– Veel vocht of corrosieve gassen of dampen.
•Voor het meenemen of bewaren van een
“Memory Stick” bergt u deze in het
bijbehorende doosje op.
“Memory Stick” formattata tramite
un computer
Non si garantisce che le “Memory Stick”
formattate da computer con sistema operativo
Windows o Macintosh siano compatibili con
questa videocamera.
Note sulla compatibilità dei dati di
immagine
•I file di dati di immagine registrati su una
“Memory Stick” dalla videocamera sono
conformi allo standard universale Design
Rules for Camera File Systems (standard
DCF98) stabilito dalla JEIDA (Japan
Electronic Industry Development
Association). Non è possibile riprodurre sulla
videocamera fermi immagine registrati su
altri apparecchi (DCR-TRV890E/TRV900/
TRV900E o DSC-D700/D770) non conformi a
questo standard universale (questi modelli
non sono in vendita in alcune aree).
•Se non è possibile utilizzare una “Memory
Stick” impiegata con altri apparecchi,
formattarla con questa videocamera (p. 158).
Tuttavia, la formattazione cancella tutti i dati
contenuti nella “Memory Stick”.
Een “Memory Stick” geformatteerd
met een computer
De werking van een “Memory Stick” in uw
camcorder kan niet worden gegarandeerd als
de “Memory Stick” is geformatteerd met een
Windows of een Macintosh computer.
Betreffende de uitwisseling van
beeldgegevens
•De beeldgegevens worden door uw
camcorder op de “Memory Stick” vastgelegd
volgens de “Design Rules for Camera File
Systems” normen van de JEIDA (Japan
Electronic Industry Development
Association). U kunt op uw camcorder geen
stilstaande beelden weergeven die zijn
vastgelegd met andere apparatuur (DCRTRV890E/TRV900/TRV900E of DSC-D700/
D770) die niet volgens deze normen werkt.
(Deze modellen zijn niet overal verkrijgbaar).
•Als een “Memory Stick” die met andere
apparatuur is gebruikt niet goed meer werkt,
kunt u die “Memory Stick” formatteren met
uw camcorder volgens de aanwijzingen op
blz. 164. Houd er wel rekening mee dat bij
het formatteren alle beeldbestanden van de
“Memory Stick” zullen verdwijnen.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
Utilizzo della “Memory Stick”
– introduzione
171
172
Utilizzo della “Memory Stick”
– introduzione
Gebruik van de “Memory Stick”
– inleiding
“Memory Stick” e
sono marchi di fabbrica
di Sony Corporation.
“Memory Stick” en
zijn handelsmerken
van Sony Corporation.
•Windows è un marchio di fabbrica registrato
su licenza di Microsoft Corporation,
registrato negli USA e in altri paesi.
•I sistemi operativi Macintosh e Mac sono
marchi di fabbrica di Apple Computer, Inc.
•Tutti gli altri nomi di prodotti citati nel
presente manuale potrebbero essere marchi
di fabbrica o marchi registrati delle rispettive
aziende.
Inoltre, “™” e “®” non sono indicati in ogni
occorrenza in questo manuale.
•Windows is een gedeponeerd handelsmerk
onder licentie van Microsoft Corporation,
geregistreerd in de Verenigde Staten en in
andere landen.
•Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken
van Apple Computer, Inc.
•Alle andere namen van producten in deze
gebruiksaanwijzing kunnen de
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken zijn van de respectieve
bedrijven.
De aanduidingen “™” and “®” zullen in de
onderhavige gevallen niet telkens in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld.
Utilizzo della “Memory Stick”
– introduzione
Inserimento di una “Memory
Stick”
Inserire la “Memory Stick” con il logo Sony
rivolto verso il pannello LCD e il simbolo b
verso l’interno.
Gebruik van de “Memory Stick”
– inleiding
Een “Memory Stick”
inbrengen
Breng een “Memory Stick” in met het Sony
logo naar het LCD-scherm en b naar binnen
gericht.
Spia di accesso/
Controlelampje
Een “Memory Stick” uitwerpen
Premere la “Memory Stick” verso l’interno,
quindi spostare il dito. La “Memory Stick”
fuoriesce leggermente.
Druk de “Memory Stick” naar binnen en haal
uw vinger weg. De “Memory Stick” wordt dan
uitgeschoven.
Nota
A seconda del modo in cui viene premuta, la
“Memory Stick” potrebbe fuoriuscire
dall’alloggiamento.
Opmerking
De “Memory Stick” kan uitspringen,
afhankelijk van de manier waarop u erop
drukt.
Quando la spia di accesso è accesa o
lampeggia
Non scuotere o urtare la videocamera, non
spegnerla, non estrarre la “Memory Stick” né
rimuovere il blocco batteria per evitare di
danneggiare i dati di immagine.
Wanneer het controlelampje oplicht of
knippert
Schud niet aan de camcorder en zorg dat er
niet tegenaan wordt gestoten. Schakel het
apparaat niet uit, verwijder het batterijpak niet
en neem de “Memory Stick” niet uit de
houder. Als u dat toch doet, kunnen de
beeldgegevens beschadigd worden of verloren
gaan.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
Per estrarre una “Memory Stick”
173
Utilizzo della “Memory Stick”
– introduzione
Gebruik van de “Memory Stick”
– inleiding
Se appare l’indicatore “ MEMORY STICK
ERROR”
La “Memory Stick” è guasta o il formato dei
file non è corretto. Estrarre la “Memory Stick”,
controllarla e inserirla di nuovo. Se appare lo
stesso indicatore, utilizzare un’altra “Memory
Stick”.
Als de aanduiding “ MEMORY STICK
ERROR” verschijnt
De “Memory Stick” is defect of het
bestandsformaat is ongeschikt. Werp de
“Memory Stick” uit, controleer hem en breng
hem opnieuw in. Gebruik een andere
“Memory Stick” als de aanduiding opnieuw
verschijnt.
Selezione del modo di qualità
immagine
È possibile selezionare il modo di qualità
immagine durante la registrazione di fermi
immagine. L’impostazione di fabbrica è
SUPER FINE.
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR o
su MEMORY. Assicurarsi che l’interruttore
LOCK sia impostato sulla posizione di
destra (sblocco).
(2) Premere MENU per visualizzare il menu.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare QUALITY, quindi premere la
manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare la qualità di immagine
desiderata, quindi premere la manopola.
VCR
1
POWER
De beeldkwaliteit kiezen
Voor de opname van stilstaande beelden kunt
u de beeldkwaliteit kiezen. De standaard
instelling is SUPER FINE.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR of
MEMORY stand. Zorg eerst dat het
vergrendelknopje naar rechts (in de vrije
stand) is geschoven.
(2) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het onderdeel
QUALITY, en druk de regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op de gewenste
beeldkwaliteit, en druk de regelknop in.
3
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
[MENU] : END
4
MEMORY SET
CONT I NUOUS
SUPER F I NE
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
5
2
MENU
MEMORY SET
CONT I NUOUS
SUPER F I NE
QUAL I TY
PR I NT MARK F I NE
STANDARD
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
174
Utilizzo della “Memory Stick”
– introduzione
Gebruik van de “Memory Stick”
– inleiding
Impostazioni della qualità
dell’immagine
Beeldkwaliteitinstellingen
Instelling
Impostazione
Significato
SUPER FINE
Questa è la più elevata qualità
d’immagine che la videocamera può
gestire. Il numero di fermi immagine
che si possono registrare è inferiore
che non nel modo FINE. L’immagine
viene compressa a circa 1/3.
FINE
Utilizzare questo modo quando si
desidera registrare immagini di alta
qualità. L’immagine viene
compressa a circa 1/6.
STANDARD
Questa è la qualità di immagine
standard. L’immagine viene
compressa a circa 1/10.
Differenze nei modi di qualità immagine
Le immagini registrate vengono compresse in
formato JPEG prima di essere memorizzate. La
capacità di memoria assegnata a ciascuna
immagine varia a seconda del modo di qualità
immagine selezionato. I dettagli sono indicati
nella tabella in basso.
Modo di qualità
immagine
Capacità di memoria
SUPER FINE
Circa 190 KB
FINE
Circa 100 KB
STANDARD
Circa 60 KB
Nota sull’indicatore del modo di qualità
immagine
Questo viene visualizzato solo durante la
registrazione.
FINE
Kies deze stand om beelden met hoge
kwaliteit op te nemen. Het beeld wordt
tot ongeveer 1/6e gecomprimeerd.
STANDARD Dit is de standaard beeldkwaliteit. Het
beeld wordt tot ongeveer 1/10e
gecomprimeerd.
Opmerking
In bepaalde gevallen kan de gekozen
beeldkwaliteit niet veel verschil maken in de
feitelijke scherpte en detaillering, afhankelijk
van de complexiteit van het opgenomen beeld.
Verschillen in beeldkwaliteit
De opgenomen beelden worden
gecomprimeerd volgens het JPEG-formaat
alvorens ze op de Memory Stick worden
vastgelegd. De vereiste geheugencapaciteit
voor elk beeldbestand verschilt afhankelijk van
de gekozen beeldkwaliteit. Zie hiervoor de
onderstaande tabel.
Beeldkwaliteit
Geheugencapaciteit
SUPER FINE
Ong. 190 KB
FINE
Ong. 100 KB
STANDARD
Ong. 60 KB
Opmerking bij de beeldkwaliteitsindicator
Die verschijnt alleen tijdens de opname.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
Nota
In alcuni casi, cambiare il modo di qualità
immagine potrebbe non avere effetto sulla
qualità dell’immagine, a seconda del tipo di
immagini che si stanno riprendendo.
Betekenis
SUPER FINE Dit is de hoogste beeldkwaliteit van
deze camcorder. In deze stand kunnen
minder stilstaande beelden worden
opgenomen dan in de stand FINE. Het
beeld wordt tot ongeveer 1/3e
gecomprimeerd.
175
Utilizzo della “Memory Stick”
– introduzione
Gebruik van de “Memory Stick”
– inleiding
Numero approssimativo di
immagini registrabili su una
“Memory Stick”
Gemiddeld aantal beelden dat u op
een “Memory Stick” kunt opnemen
Il numero approssimativo di immagini
registrabili su una “Memory Stick” formattata
utilizzando questa videocamera varia in base
al modo di qualità immagine selezionato e alla
complessità del soggetto.
Het gemiddelde aantal beelden dat u kunt
onemen op een “Memory Stick” die met deze
camcorder is geformatteerd, hangt af van de
gekozen beeldkwaliteit en de complexiteit van
het onderwerp.
Modo di qualità immagine/Beeldkwaliteit
176
SUPER FINE
FINE
STANDARD
Tipo 4 MB (in dotazione)
4 MB type (meegeleverd)
20 immagini/
20 beelden
40 immagini/
40 beelden
60 immagini/
60 beelden
Tipo 8 MB (non in dotazione)
8 MB type (niet meegeleverd)
40 immagini/
40 beelden
81 immagini/
81 beelden
122 immagini/
122 beelden
Tipo 16 MB (non in dotazione)
16 MB type (niet meegeleverd)
82 immagini/
82 beelden
164 immagini/
164 beelden
246 immagini/
246 beelden
Tipo 32 MB (non in dotazione)
32 MB type (niet meegeleverd)
164 immagini/
164 beelden
329 immagini/
329 beelden
494 immagini/
494 beelden
Tipo 64 MB (non in dotazione)
64 MB type (niet meegeleverd)
329 immagini/
329 beelden
659 immagini/
659 beelden
988 immagini
988 beelden
Registrazione di fermi immagine
Opnemen van stilstaande
su una “Memory Stick”
beelden op een “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria – Memory foto-opnamefunctie
È possibile registrare fermi immagine su una
“Memory Stick”.
U kunt stilstaande beelden opnemen op een
“Memory Stick”.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
Alvorens de camcorder te bedienen
Plaats een “Memory Stick” in de camcorder.
VCR
1
(1) Zet de POWER schakelaar in de MEMORY
stand. Zorg eerst dat het vergrendelknopje
naar rechts (in de vrije stand) is geschoven.
(2) Houd de PHOTO toets licht ingedrukt tot
het gewenste stilstaande beeld verschijnt.
De groene aanduiding z stopt met
knipperen en licht op. De helderheid van
het beeld en de scherpstelling worden
bijgeregeld op het midden van het beeld.
Deze instellingen worden vastgelegd. Het
opnemen begint nog niet.
(3) Druk nu de PHOTO toets steviger in. De
sluiter klikt en het beeld staat stil. Het beeld
op het scherm wordt opgenomen op de
“Memory Stick”. Het opnemen is voltooid
wanneer de doorlopende
streepjesaanduiding verdwijnt.
POWER
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
2
1/6
[a]
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY. Assicurarsi che l’interruttore
LOCK sia impostare sulla posizione di
destra (sblocco).
(2) Mantenere leggermente premuto PHOTO
finché non appare il fermo immagine
desiderato. Il simbolo verde z smette di
lampeggiare, quindi si illumina. Poiché
sono indirizzate al centro dell’immagine, la
luminosità dell’immagine e la messa a
fuoco vengono regolate e fissate. La
registrazione non ha ancora inizio.
(3) Premere PHOTO più a fondo. L’otturatore
scatta e l’immagine viene congelata.
L’immagine visualizzata sullo schermo
verrà registrata sulla “Memory Stick”. La
registrazione è completa quando
l’indicatore di scorrimento a barra
scompare.
3
PHOTO
[b]
[a] Numero di immagini registrabili sulla
“Memory Stick”
[b]Numero di immagini registrate
PHOTO
[a] Aantal beelden dat u op de “Memory Stick”
kunt opnemen
[b]Aantal opgenomen beelden
177
Registrazione di fermi immagine
su una “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria
Opnemen van stilstaande
beelden op een “Memory Stick”
– Memory foto-opnamefunctie
Quando l’interruttore POWER è impostato
su MEMORY
Le seguenti funzioni non sono operative: modo
ampio TV, effetto digitale, effetto immagine,
titolo, zoom digitale, dissolvenza, regolazione
della velocità dell’otturatore (1/25 o inferiore),
modo di luce scarsa e modo lezione di sport in
PROGRAM AE. (L’indicatore lampeggia nei
modi di luce scarsa o di lezione di sport.)
Met de POWER schakelaar in de MEMORY
stand
De volgende functies zullen niet werken:
breedbeeld-TV, digitaal effect, beeldeffect, titel,
digitale zoom, fader, sluitersnelheidsregeling
(1/25 of kleiner) en Low lux mode en Sports
lesson mode in PROGRAM AE. (De
aanduiding knippert in de Low lux of Sports
lesson mode.)
Nota
Quando si preme leggermente PHOTO al
punto 2, l’immagine sembra
momentaneamente fuori fuoco.
Opmerking
Wanneer u de PHOTO toets in stap 2 lichtjes
indrukt, lijkt het beeld even onscherp.
Mentre si sta registrando un fermo
immagine
Non si deve scollegare l’alimentazione né
premere PHOTO.
Quando si premere PHOTO sul telecomando
Quando si preme questo tasto, la videocamera
registra immediatamente l’immagine presente
sullo schermo.
Registrazione continua di
immagini
È possibile registrare fermi immagine in modo
continuo. Prima di procedere alla
registrazione, selezionare uno dei due modi
descritti di seguito.
Bij indrukken van de PHOTO toets op de
afstandsbediening
De camcorder zal dan onmiddellijk het beeld
vastleggen dat op het scherm zichtbaar is bij
indrukken van de toets.
Beelden continu opnemen
U kunt automatisch een reeks stilstaande
beelden achtereen opnemen. Kies hiervoor
eerst een van de twee onderstaande
opnamefuncties.
Modo continuo [a]
È possibile registrare fino a quattro immagini
in modo continuo. Il numero di foto registrate
nel modo continuo dipende dalla capacità
rimanente della “Memory Stick”.
Continustand [a]
U kunt vier stilstaande beelden achtereen
opnemen. Het aantal beelden hangt af van de
resterende capaciteit van de “Memory Stick”.
Modo multiplo [b]
È possibile registrare nove fermi immagine in
successione su una singola pagina.
Multi-schermstand [b]
Hiermee kunt u 9 stilstaande beelden
achtereen opnemen op een enkele
geheugenpagina.
[a]
178
Tijdens het opnemen van een stilstaand
beeld
Nu kunt u de camcorder niet uitschakelen en
heeft het indrukken van de PHOTO toets geen
effect.
[b]
Registrazione di fermi immagine
su una “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria
Opnemen van stilstaande
beelden op een “Memory Stick”
– Memory foto-opnamefunctie
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY. Assicurarsi che l’interruttore
LOCK sia impostato sulla posizione di
destra (sblocco).
(2) Premere MENU per visualizzare il menu.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare CONTINUOUS, quindi
premere la manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare l’impostazione desiderata,
quindi premere la manopola.
(1) Zet de POWER schakelaar in de MEMORY
stand. Zorg eerst dat het vergrendelknopje
naar rechts (in de vrije stand) is geschoven.
(2) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het onderdeel
CONTINUOUS, en druk de regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om de gewenste instelling te kiezen, en
druk de regelknop in.
5
MEMORY SET
CONT I NUOUS OFF
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
MEMORY SET
CONT I NUOUS OFF
ON
QUAL I TY
PR I NT MARK MULT I SCRN
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
MEMORY SET
CONT I NUOUS ON
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
MEMORY
OFF CAMERA
4
3
POWER
(CHG)
MENU
VCR
2
1
179
Registrazione di fermi immagine
su una “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria
Opnemen van stilstaande
beelden op een “Memory Stick”
– Memory foto-opnamefunctie
Impostazioni di registrazione
continua
Instellingen voor continuopnamefuncties
Impostazione Significato (indicatore a schermo)
Instelling
Betekenis (aanduiding op het
scherm)
OFF
De camcorder neemt maar één beeld
tegelijk op. (geen aanduiding)
ON
Uw camcorder neemt tot vier
stilstaande beelden op met een
interval van ongeveer 0,5 seconden.
(
)
OFF
La videocamera registra un’immagine
per volta (nessun indicatore).
ON
La videocamera registra fino a quattro
fermi immagine a intervalli di circa
0,5 secondi.
(
)
MULTI SCRN La videocamera registra nove fermi
immagine ad intervalli di circa 0,5
secondi e visualizza le immagini su
una singola pagina divisa in nove
riquadri.
(
)
Se la capacità della “Memory
Stick” è satura
”
FULL” appare sullo schermo e non è più
possibile registrare fermi immagine su questa
“Memory Stick”.
Numero di immagini nel modo di
registrazione continua
Il numero di immagini registrabili nel modo
continuo varia a seconda della dimensione
dell’immagine e della capacità rimanente della
“Memory Stick”. L’otturatore scatta sempre
per quattro volte, tuttavia il numero di
immagini registrabili potrebbe essere inferiore
a quattro.
Nota sull’utilizzo della lampada video flash
(non in dotazione)
La lampada video flash non si attiva nei modi
continuo e multiplo se è installata sull’attacco
accessori intelligente.
180
MULTI SCRN De camcorder neemt 9 stilstaande
beelden achtereen op, met
tussenpozen van ongeveer 0,5
seconde, en legt de beelden vast voor
weergave op een enkele
geheugenpagina met deelbeelden in 9
vakjes.
(
)
Als het geheugen van de “Memory
Stick” vol raakt
De aanduiding “ FULL” verschijnt op het
scherm en u kunt geen stilstaande beelden op
deze “Memory Stick” meer opnemen.
Aantal beelden bij fotoserie-opnamefunctie
Het aantal beelden dat voor een fotoserie
achtereen wordt opgenomen, hangt af van de
restcapaciteit van de “Memory Stick”. De
sluiter klikt altijd vier keer terwijl er echter
minder dan vier beelden kunnen worden
opgenomen.
Bij gebruik van een videoflitslamp (niet
bijgeleverd)
De videoflitslamp zal niet werken voor de
fotoserie-opnamefunctie of de deelbeeldopnamefunctie als u de flitslamp op de
accessoireschoen aanbrengt.
Registrazione di fermi immagine
su una “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria
Registrazione di foto in
memoria con il timer di
autoripresa
È possibile effettuare la registrazione di foto in
memoria con il timer di autoripresa. Questo
modo è utile quando si desidera riprendere se
stessi. È inoltre possibile utilizzare il
telecomando.
Foto-opnamen met de
zelfontspanner
U kunt foto-opnamen maken met de
zelfontspanner. Dat is handig als u zichzelf in
beeld wilt opnemen. U kunt ook de
afstandsbediening gebruiken.
(1) Zet de POWER schakelaar in de MEMORY
stand. Zorg eerst dat het vergrendelknopje
naar rechts (in de vrije stand) is geschoven.
(zelfontspanner) in de
(2) Druk op
wachtstand. De
zelfontspannerindicator verschijnt op het LCD-scherm of
in het zoekerbeeld.
(3) Druk nu de PHOTO toets in.
De zelfontspanner gaat nu terugtellen vanaf
10, met telkens een pieptoon. In de laatste 2
seconden van het aftellen klinken de
pieptonen korter achtereen en dan begint
automatisch het opnemen.
3
PHOTO
1
MEMORY
Nota
La registrazione nel modo di autoripresa viene
disattivata automaticamente quando:
– La registrazione in autoripresa è terminata.
– L’interruttore POWER è impostato su OFF
(CHG) o su VCR.
OFF CAMERA
Premere
(autoripresa) in modo che
l’indicatore
scompaia dallo schermo LCD o
dal mirino. Non è possibile annullare la
registrazione con il timer di autoripresa
tramite il telecomando.
POWER
(CHG)
Per disattivare la registrazione in
autoripresa
VCR
2
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY. Assicurarsi che l’interruttore
LOCK sia impostato sulla posizione di
destra (sblocco).
(2) Premere
(autoripresa) nel modo di
attesa. L’indicatore
(autoripresa) appare
sullo schermo LCD o nel mirino.
(3) Premere PHOTO più a fondo.
Accompagnandolo con un segnale acustico,
il timer di autoripresa inizia un conto alla
rovescia partendo da 10 secondi. Negli
ultimi due secondi del conto alla rovescia, il
segnale acustico diventa più rapido,
dopodiché la registrazione inizia
automaticamente.
PHOTO
Opnemen van stilstaande
beelden op een “Memory Stick”
– Memory foto-opnamefunctie
Uitschakelen van de
zelfontspanner-opname
Druk op
(zelfontspanner) toets zodat de
zelfontspanner-indicator van het LCD-scherm
of het zoekerbeeld verdwijnt. U kunt de
zelfontspanner-opname niet uitschakelen met
behulp van de afstandsbediening.
Opmerking
De zelfontspanner-opnamefunctie wordt
automatisch uitgeschakeld wanneer:
– De zelfontspanner-opname beëindigd is.
– De POWER schakelaar in de OFF (CHG) of
VCR stand wordt gebracht.
181
Sovrapposizione di un fermo immagine Dubbelbeeld van een stilstaand beeld
in una “Memory Stick” su un’immagine van een “Memory Stick” samen met
in movimento – MEMORY MIX
bewegende beelden – MEMORY MIX
È possibile sovrapporre un fermo immagine
registrato su una “Memory Stick” ad
un’immagine in movimento in fase di
registrazione.
U kunt een stilstaand beeld dat werd
opgeslagen op een “Memory Stick”,
weergeven over de bewegende beelden die u
met de camcorder opneemt.
M. CHROM (Chiave di crominanza memoria)
È possibile scambiare l’area blu di un fermo
immagine, come un’illustrazione o un
fotogramma, con un’immagine in movimento.
M. CHROM (Memory Chroma-key)
In een blauw gedeelte van het stilstaande beeld
kunt u de bewegende beelden laten
verschijnen, om een omlijsting te maken of een
cartoonachtig effect.
M. LUMI (Chiave di luminanza memoria)
È possibile scambiare l’area più luminosa di un
fermo immagine, come un’illustrazione
manoscritta o un titolo, con un’immagine in
movimento. Per comodità, registrare un titolo
su una “Memory Stick” prima di una gita o di
un evento.
C. CHROM (Chiave di crominanza
videocamera)
È possibile sovrapporre ad un fermo immagine
un’immagine in movimento da utilizzare come
sfondo. Riprendere il soggetto contro uno
sfondo blu. La parte blu dell’immagine in
movimento viene scambiata con un fermo
immagine.
M. OVERLAP (Sovrapposizione in memoria)
È possibile eseguire la dissolvenza in apertura
di un’immagine in movimento su un fermo
immagine.
182
M. LUMI (Memory Luminance-key)
In een erg helder gedeelte van het stilstaande
beeld, zoals de achtergrond van een met de
hand geschreven of getekende titelkaart e.d.,
kunt u de bewegende beelden laten
verschijnen. Voor gebruik op vakantie e.d.
kunt u het best van tevoren uw titelbeeld op
een “Memory Stick” vastleggen.
C. CHROM (Camera Chroma-key)
U kunt een bewegend beeld over een
stilstaand achtergrondbeeld plaatsen. Neem
het bewegende onderwerp op tegen een
blauwe achtergrond. Dan kunt u hiermee de
blauwe achtergrond vervangen door het
stilstaande beeld van uw keuze.
M. OVERLAP (Memory overlap)
U kunt bewegende beelden in- of uitfaden
over een stilstaand beeld.
Dubbelbeeld van een stilstaand
beeld van een “Memory Stick”
samen met bewegende beelden
– MEMORY MIX
Sovrapposizione di un fermo
immagine in una “Memory
Stick” su un’immagine in
movimento – MEMORY MIX
Fermo immagine/
Immagine in
movimento/
Bewegende
beelden
Immagine in movimento +
Fermo immagine/
Bewegende beelden +
stilstaand beeld
Immagine in
movimento/
Bewegende
beelden
Immagine in movimento +
Fermo immagine/
Bewegende beelden +
stilstaand beeld
Immagine in
movimento/
Bewegende
beelden
Immagine in movimento +
Fermo immagine/
Bewegende beelden +
stilstaand beeld
Stilstaand beeld
M. CHROM
Sfondo: blu/
Achtergrond: blauw
Fermo immagine/
Stilstaand beeld
Fermo immagine/
Stilstaand beeld
C. CHROM
Sfondo: blu/
Achtergrond: blauw
Fermo immagine/
Stilstaand beeld
Immagine in
Immagine in
movimento +
movimento/
Fermo immagine/
Bewegende beelden Bewegende beelden
+ stilstaand beeld
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
M. LUMI
M.OVERLAP
183
184
Sovrapposizione di un fermo
immagine in una “Memory
Stick” su un’immagine in
movimento – MEMORY MIX
Dubbelbeeld van een stilstaand
beeld van een “Memory Stick”
samen met bewegende beelden
– MEMORY MIX
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” registrata e una
cassetta mini DV da registrare nella
videocamera.
Alvorens de camcorder te bedienen
Plaats een opgenomen “Memory Stick” en een
mini DV-cassette voor opname in uw
camcorder.
(1) Impostare l’interruttore POWER su
CAMERA.
(2) Nel modo di attesa, premere MEMORY
MIX.
L’ultima immagine registrata o l’ultima
immagine composta appare nella parte
inferiore dello schermo come immagine in
miniatura.
(3) Premere MEMORY+/– o +/– sul
telecomando per selezionare il fermo
immagine che si desidera sovrapporre.
Per vedere l’immagine precedente, premere
MEMORY - o - sul telecomando. Per vedere
l’immagine successiva, premere
MEMORY+ o + sul telecomando.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare il modo desiderato.
Il modo cambia come segue:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM
y M. OVERLAP
(5) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
Il fermo immagine viene sovrapposto
all’immagine in movimento e la
videocamera si trova nel modo di attesa.
(6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
regolare l’effetto.
(7) Premere START/STOP per avviare la
registrazione.
(1) Zet de POWER schakelaar in de CAMERA
stand.
(2) Druk in de opnamepauzestand op de
MEMORY MIX toets.
Het laatst opgenomen of laatst
samengestelde beeld verschijnt onder in het
scherm als een miniatuurbeeld.
(3) Druk op MEMORY+/– of +/– op de
afstandsbediening om het stilstaand beeld
te kiezen waarover u de opname wilt
plaatsen.
Druk op MEMORY – of – op de
afstandsbediening om het vorige beeld te
zien. Druk op MEMORY + of + op de
afstandsbediening om het volgende beeld
te zien.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op de gewenste stand.
De dubbelbeeldfuncties worden als volgt
doorlopen:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM
y M. OVERLAP
(5) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in.
Het stilstaande beeld wordt over de
bewegende beelden geplaatst en de
camcorder schakelt over naar de
wachtstand.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om het effect naar wens bij te regelen.
(7) Druk op de START/STOP toets om met
opnemen te beginnen.
Sovrapposizione di un fermo
immagine in una “Memory
Stick” su un’immagine in
movimento – MEMORY MIX
Dubbelbeeld van een stilstaand
beeld van een “Memory Stick”
samen met bewegende beelden
– MEMORY MIX
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
M. CHROM
POWER
VCR
7
MEMORY
MEMORY MIX
OFF CAMERA
(CHG)
2
POWER
VCR
1
100-0019
Fermo immagine/
Stilstaand beeld
4
3
–
M. LUMI
+
5
M. LUMI I I I • • • •
100-0019
6
M. LUMI I • • • • • •
100-0019
Voci regolabili
Instelmogelijkheden
M. CHROM
Lo schema colorato (blu) dell’area nel
fermo immagine che va scambiata
con un’immagine in movimento
M. CHROM
M. LUMI
Lo schema colorato (luminosità)
dell’area nel fermo immagine che va
scambiata con un’immagine in
movimento
De kleur (blauw) van het gedeelte in
het stilstaande beeld dat moet
worden “ingevuld” met bewegende
beelden.
M. LUMI
De kleur (helder) van het gedeelte in
het stilstaande beeld dat moet
worden “ingevuld” met bewegende
beelden.
C. CHROM
De kleur (blauw) van het deel van de
bewegende beelden dat moet
worden “ingevuld” met een
stilstaand beeld.
M. OVERLAP
Hierbij verlopen alle instellingen
automatisch.
C. CHROM
M. OVERLAP
Lo schema colorato (blu) dell’area
nell’immagine in movimento che va
scambiato con un fermo immagine
Nessuna regolazione necessaria
Più la barra è corta, più forte sarà l’effetto.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
100-0019
Hoe korter het balkje, hoe groter het effect.
185
Sovrapposizione di un fermo
immagine in una “Memory
Stick” su un’immagine in
movimento – MEMORY MIX
Dubbelbeeld van een stilstaand
beeld van een “Memory Stick”
samen met bewegende beelden
– MEMORY MIX
Per cambiare il fermo immagine da
sovrapporre
Keuze van een ander stilstaand
beeld voor de
dubbelbeeldweergave
Scegliere una delle procedure seguenti:
– Premere MEMORY+/– dopo il punto 6.
– Premere la manopola SEL/PUSH EXEC dopo
il punto 6 e ripetere la procedura dal punto 3
(ad eccezione di M. OVERLAP).
Per cambiare l’impostazione del
modo
Premere la manopola SEL/PUSH EXEC dopo
il punto 6 e ripetere la procedura dal punto 4
(ad eccezione di M. OVERLAP).
Hiervoor gaat u als volgt te werk:
– Druk na stap 6 op de MEMORY+/– toets.
– Druk na stap 6 op de SEL/PUSH EXEC
regelknop en herhaal dan de handelingen
vanaf stap 3 (behalve M. OVERLAP).
Omschakelen van de
dubbelbeeldfunctie
Druk na stap 6 op de SEL/PUSH EXEC
regelknop en herhaal dan de handelingen
vanaf stap 4 (behalve M. OVERLAP).
Per disattivare MEMORY MIX
Premere MEMORY MIX.
MEMORY MIX annuleren
Druk op de MEMORY MIX toets.
Durante la registrazione
Non è possibile cambiare l’impostazione di
modo.
La “Memory Stick” in dotazione con la
videocamera può memorizzare fino a 20
immagini
– Per M. CHROM: 18 immagini (come
fotogrammi) da 100-0001 a 100-0018
– Per C. CHROM: due immagini (come sfondo)
da 100-0019 a 100-0020
Immagini campione
Le immagini campione memorizzate nella
“Memory Stick” in dotazione con la
videocamera sono protette (p. 202).
Se un fermo immagine da sovrapporre
contiene molte zone bianche
L’immagine in miniatura potrebbe non venire
visualizzata chiaramente.
Dati di immagine modificati tramite
computer o registrati con altri apparecchi
Potrebbe non essere possibile riprodurli con
questa videocamera.
186
Tijdens het opnemen
Tussentijds kunt u niet overschakelen op een
andere dubbelbeeldfunctie.
De “Memory Stick” die bij deze camcorder is
geleverd kan 20 beelden bevatten
– Voor M. CHROM: 18 beelden (frame e.d.)
100-0001 tot 100-0018
– Voor C. CHROM: twee beelden (achtergrond
e.d.) 100-0019 tot 100-0020
Voorbeeldfoto’s die al in de fabriek zijn
vastgelegd
Deze voorbeeldfoto’s in de bij uw camcorder
geleverde “Memory Stick” zijn beveiligd (zie
blz. 202).
Als er veel witvlakken zijn in het stilstaande
beeld dat u wilt inlassen
Dan zal het miniatuurbeeld niet altijd scherp
worden weergegeven.
Beeldgegevens die zijn opgenomen met
andere apparatuur of bijgewerkt met een
PC
Het zal niet altijd mogelijk zijn zulke beelden
weer te geven met deze camcorder.
Registrazione di un’immagine
da una cassetta mini DV come
fermo immagine
Een beeld van een miniDV cassette opnemen
als stilstaand beeld
La videocamera può leggere i dati di
un’immagine in movimento registrata su una
cassetta mini DV e registrarla come fermo
immagine su una “Memory Stick”. La
videocamera può inoltre leggere i dati di
un’immagine in movimento tramite il
connettore di ingresso e registrarla come fermo
immagine su una “Memory Stick”.
Uw camcorder kan gegevens van bewegende
beelden opgenomen op een mini-DV cassette
lezen en deze vastleggen als stilstaand beeld
op een “Memory Stick”. Uw camcorder kan
via de ingangsaansluiting ook bewegende
beeldgegevens ontvangen en als stilstaand
beeld opnemen op een “Memory Stick”.
Alvorens de camcorder te bedienen
Plaats een opgenomen mini DV-cassette en een
“Memory Stick” in de camcorder.
Prima dell’operazione
Inserire nella videocamera una cassetta mini
DV registrata e una “Memory Stick”.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Druk op N. De beelden die zijn
opgenomen op de mini-DV cassette worden
dan weergegeven.
(3) Houd de PHOTO toets licht ingedrukt tot
het beeld van de mini-DV cassette blijft
stilstaan. De aanduiding “CAPTURE”
verschijnt op het LCD-scherm of in de
beeldzoeker. Het opnemen begint nog niet.
(4) Druk nu de PHOTO toets steviger in. Het
beeld op het scherm wordt opgenomen op
de “Memory Stick”. Het opnemen is
voltooid wanneer de doorlopende
streepjesaanduiding verdwijnt.
1
PLAY
CAPTURE
PHOTO
4
MEMORY
3
FF
OFF CAMERA
(CHG)
REW
POWER
VCR
2
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premere N. L’immagine registrata sulla
cassetta mini DV viene riprodotta.
(3) Tenere leggermente premuto PHOTO fino a
congelare l’immagine della cassetta mini
DV. “CAPTURE” appare sullo schermo
LCD o nel mirino. La registrazione non ha
ancora inizio.
(4) Premere PHOTO più a fondo. L’immagine
visualizzata sullo schermo viene registrata
su una “Memory Stick”. La registrazione è
completa quando l’indicatore di
scorrimento a barra scompare.
PHOTO
187
Registrazione di un’immagine
da una cassetta mini DV come
fermo immagine
Een beeld van een mini-DV
cassette opnemen als stilstaand
beeld
Quando la spia di accesso è accesa o
lampeggia
Non scuotere o urtare la videocamera, non
spegnerla, non estrarre la “Memory Stick” né
rimuovere il blocco batteria per evitare di
danneggiare i dati di immagine.
Wanneer het controlelampje oplicht of
knippert
Schud niet aan de camcorder en zorg dat er
niet tegenaan wordt gestoten. Schakel het
apparaat niet uit, verwijder niet het batterijpak
en neem de “Memory Stick” niet uit de
houder. Als u dat toch doet, kunnen de
beeldgegevens beschadigd worden of verloren
gaan.
Se “ ” appare sullo schermo LCD o nel
mirino
La “Memory Stick” inserita non è compatibile
con la videocamera in quanto il suo formato
non è conforme a quello della videocamera.
Controllare il formato della “Memory Stick”.
Se si preme leggermente PHOTO nel modo
di riproduzione
La videocamera si arresta temporaneamente.
Als de aanduiding “ ” verschijnt op het
LCD-scherm of in de beeldzoeker
Dan is de in de camcorder geplaatste “Memory
Stick” niet geschikt voor opnemen omdat het
formaat niet overeenkomt met dat van uw
camcorder. Vervang deze door een wel
geschikte “Memory Stick”.
Suono registrato su una cassetta mini DV
Non è possibile registrare il suono da una
cassetta mini DV.
Als u tijdens afspelen licht op de PHOTO
toets drukt
Dan wordt de weergave tijdelijk onderbroken.
Titoli già registrati su cassette mini DV
Non è possibile registrare i titoli su una
“Memory Stick”.
Geluid van de opnamen op de mini-DV
cassette
Bij deze opnamefuncties kan het geluid niet
worden overgenomen van een mini-DV
cassette.
Quando si premere PHOTO sul telecomando
La videocamera registra immediatamente
l’immagine presente sullo schermo non
appena viene premuto il tasto.
Titels die zijn opgenomen op een mini-DV
cassette
U kunt titels opnemen op een “Memory Stick”.
Bij indrukken van de PHOTO toets op de
afstandsbediening
De camcorder zal dan onmiddellijk het beeld
vastleggen dat op het scherm zichtbaar is bij
indrukken van de toets.
188
Registrazione di un’immagine
da una cassetta mini DV come
fermo immagine
Een beeld van een mini-DV
cassette opnemen als stilstaand
beeld
Registrazione di un fermo
immagine da altri apparecchi
Een stilstaand beeld van
andere apparatuur opnemen
(1) Impostare l’interruttore POWER sulla
videocamera su VCR e impostare DISPLAY
in
su LCD nelle impostazioni del menu.
(2) Riprodurre il nastro registrato o accendere
il televisore per vedere il programma
desiderato.
L’immagine riprodotta dall’altro
apparecchio appare sullo schermo LCD o
nel mirino.
(3) Seguire i punti 3 e 4 a pagina 187.
(1) Zet de POWER schakelaar van uw
camcorder op VCR en zet DISPLAY onder
in het instelmenu op LCD.
(2) Begin met afspelen van de opgenomen
cassette, of zet het TV-toestel aan om het
gewenste programma te bekijken.
Het beeld dat u gaat opnemen van andere
apparatuur verschijnt op het LCD-scherm
of in de beeldzoeker.
(3) Volg stap 3 en 4 op blz. 187.
Quando si registra un’immagine
tramite la presa VIDEO
Een beeld opnemen via de VIDEO
aansluiting
(non in dotazione)/
(niet meegeleverd)
OUT
S VIDEO
VIDEO
VIDEO
: Flusso del segnale/Signaalverloop
Collegare la spina gialla del cavo di
collegamento A/V in dotazione con la
videocamera alla presa di uscita video del
videoregistratore o del televisore.
Verbind de gele stekker van het meegeleverde
audio/video-aansluitsnoer met de videoaansluiting op de videorecorder of het TVtoestel.
Effettuare il collegamento tramite un cavo S
video (non in dotazione) per ottenere
immagini di alta qualità
Con questo collegamento, non è necessario
collegare la spina gialla (video) del cavo di
collegamento A/V.
Collegare un cavo S video (non in dotazione)
alle prese S video della videocamera e del
videoregistratore/televisore.
Questo collegamento produce immagini in
formato DV di qualità superiore.
Sluit de camcorder daarop aan met een (niet
bijgeleverd) S-VIDEO aansluitsnoer voor
videoweergave van uitstekende kwaliteit.
Bij deze wijze van aansluiten hoeft u de gele
(video) stekker van het audio/videoaansluitsnoer niet aan te sluiten.
Verbind het S-video aansluitsnoer (niet
bijgeleverd) met de S video stekkerbussen van
uw camcorder en de videorecorder/TV.
Door deze wijze van aansluiten zult u
videobeelden met betere DV-kwaliteit kunnen
weergeven.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
S VIDEO
189
Registrazione di un’immagine
da una cassetta mini DV come
fermo immagine
Een beeld van een mini-DV
cassette opnemen als stilstaand
beeld
Quando si registra l’immagine
tramite la presa DV IN/OUT
Bij opnemen van het beeld via de
DV IN/OUT aansluiting
DV IN/OUT
DV
S VIDEO
LANC
DV IN/OUT
: Flusso del segnale/Signaalverloop
Cavo i.LINK (cavo di collegamento DV) (non in dotazione)/
i.LINK kabel (DV-aansluitkabel) (niet meegeleverd)
190
Kopiëren van stilstaande
beelden van een mini-DV
cassette – Photo save
Tramite la funzione di ricerca, è possibile
raccogliere automaticamente solo i fermi
immagine dalle cassette mini DV e registrarli
su una “Memory Stick” in sequenza.
Met de zoekfunctie kunt u automatisch alleen
de stilstaande beelden van een mini-DV
cassette opzoeken, om deze automatisch in
volgorde over te nemen op een “Memory
Stick”.
Prima dell’operazione
•Inserire nella videocamera una cassetta mini
DV registrata e riavvolgere il nastro.
•Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
Alvorens de camcorder te bedienen
•Plaats een opgenomen mini-DV cassette in de
camcorder en spoel de band terug naar het
gewenste beginpunt.
•Plaats een “Memory Stick” in de camcorder.
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premere MENU per visualizzare il menu.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
, quindi premere la
selezionare
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare PHOTO SAVE, quindi premere
la manopola. “PHOTO BUTTON” appare
sullo schermo LCD o nel mirino.
(5) Premere PHOTO più a fondo. Il fermo
immagine dalla cassetta mini DV viene
registrato sulla “Memory Stick”. Il numero
di fermi immagine copiati viene
visualizzato. Quando la copia è stata
completata, appare “END”.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het onderdeel PHOTO
SAVE, en druk de regelknop in. De
aanduiding “PHOTO BUTTON” verschijnt
op het LCD-scherm of in de beeldzoeker.
(5) Druk nu de PHOTO toets in. De stilstaande
beelden van de mini-DV cassette worden
nu overgenomen op de “Memory Stick”.
Het aantal gekopieerde stilstaande beelden
wordt aangegeven. Wanneer het kopiëren
voltooid is, verschijnt de aanduiding
“END”.
PHOTO SAVE
0 : 00 : 00 : 00
4 / 15
PHOTO
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
2
5
POWER
VCR
1
SAV I NG
0
[MENU] : END
PHOTO SAVE
0 : 30 : 00 : 00
8 / 15
MENU
END
4
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
Copia di fermi immagine
da una cassetta mini DV
– Salvataggio foto
[MENU] : END
3
MEMORY SET
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
PHOTO SAVE
[MENU] : END
4
MEMORY SET
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
PHOTO SAVE READY
RETURN
PHOTO SAVE
[MENU] : END
[PHOTO] : START
0 : 00 : 00 : 00
4 / 15
PHOTO BUTTON
[MENU] : END
191
Copia di fermi immagine da
una cassetta mini DV
– Salvataggio foto
Kopiëren van stilstaande
beelden van een mini-DV
cassette – Photo save
Per annullare la copia
Het kopiëren ongedaan maken
Premere MENU.
Druk op de MENU toets.
Quando la memoria della “Memory
Stick” è satura
Wanneer het geheugen van de
Memory Stick vol is
“MEMORY FULL” appare sullo schermo LCD
o nel mirino e la copia viene interrotta. Inserire
un’altra “Memory Stick” e ripetere la
procedura dal punto 2.
De aanduiding “MEMORY FULL” verschijnt
op het LCD-scherm of in de beeldzoeker, en
het kopiëren stopt. Vervang de “Memory
Stick” door een andere, en volg weer de
aanwijzingen vanaf stap 2.
Quando la spia di accesso è accesa o
lampeggia
Non scuotere o urtare la videocamera, non
spegnerla, non estrarre la “Memory Stick” né
rimuovere il blocco batteria per evitare di
danneggiare i dati di immagine.
Per registrare tutte le immagini registrate
sulla cassetta mini DV
Riavvolgere il nastro completamente e avviare
la copia.
Se la linguetta di protezione dalla scrittura
sulla “Memory Stick” è impostata su LOCK
Quando si seleziona la voce nelle impostazioni
del menu, appare “NOT READY”.
Quando si sostituisce la “Memory Stick”
durante la copia
La videocamera riprende la copia dall’ultima
immagine registrata sulla “Memory Stick”
precedente.
Wanneer het controlelampje oplicht of
knippert
Schud niet aan de camcorder en zorg dat er
niet tegenaan wordt gestoten. Schakel het
apparaat niet uit, verwijder niet het batterijpak
en neem de “Memory Stick” niet uit de
houder. Als u dat toch doet, kunnen de
beeldgegevens beschadigd worden of verloren
gaan.
Overnemen van alle beelden opgenomen
op de mini-DV cassette
Spoel de band geheel terug naar het begin en
start daar het kopiëren.
Als het wispreventienokje van de “Memory
Stick” in de LOCK stand staat
Dan verschijnt de aanduiding “NOT READY”
wanneer u in het instelmenu deze
kopieerfunctie kiest.
Bij verwisselen van de “Memory Stick”
tijdens het kopiëren
Uw camcorder vervolgt automatisch het
kopiëren vanaf het laatst opgenomen beeld op
de voorgaande “Memory Stick”.
192
Visione di un fermo
Bekijken van een stilstaand
immagine – Riproduzione beeld – Memory fotodi foto in memoria
weergavefunctie
È possibile riprodurre fermi immagine
registrati su una “Memory Stick”. È inoltre
possibile riprodurre sei immagini alla volta
selezionando la schermata di indice.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR of
MEMORY stand. Zorg eerst dat het
vergrendelknopje naar rechts (in de vrije
stand) is geschoven.
(2) Druk op de MEMORY PLAY toets. Dan
wordt het laatst opgenomen stilstaande
beeld weergegeven.
(3) Druk op MEMORY+/– of +/– op de
afstandsbediening om het stilstaand beeld
te kiezen. Druk op MEMORY – of – op de
afstandsbediening om het vorige beeld te
zien. Druk op MEMORY + of + op de
afstandsbediening om het volgende beeld
te zien.
1
PLAY
VCR
2
Alvorens de camcorder te bedienen
Plaats een “Memory Stick” in de camcorder.
POWER
–
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
3
+
Per interrompere la riproduzione di
foto in memoria
Stoppen met weergeven van de
stilstaande beelden
Premere di nuovo MEMORY PLAY.
Druk nogmaals op de MEMORY PLAY toets.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR o
su MEMORY. Assicurarsi che l’interruttore
LOCK sia impostato sulla posizione di
destra (sblocco).
(2) Premere MEMORY PLAY. L’ultima
immagine registrata viene visualizzata.
(3) Premere MEMORY +/– o +/– sul
telecomando per selezionare il fermo
immagine desiderato. Per vedere
l’immagine precedente, premere MEMORY
- o - sul telecomando. Per vedere
l’immagine successiva, premere MEMORY
+ o + sul telecomando.
U kunt de stilstaande beelden die zijn
vastgelegd op een “Memory Stick” met deze
camcorder weergeven. Hierbij kunt u ook een
overzicht van 6 beelden tegelijk zien door het
indexscherm te kiezen.
193
Visione di un fermo immagine
– Riproduzione di foto in
memoria
Bekijken van een stilstaand
beeld – Memory fotoweergavefunctie
Per riprodurre immagini registrate su uno
schermo televisivo
•Prima dell’operazione, collegare la
videocamera al televisore con il cavo di
collegamento A/V in dotazione con la
videocamera.
•Quando si esegue la riproduzione di foto in
memoria su un televisore o sullo schermo
LCD, la qualità dell’immagine potrebbe
sembrare inferiore. Non si tratta di un
problema di funzionamento. I dati di
immagine rimangono in ottime condizioni.
•Prima dell’operazione, abbassare il volume
dell’audio sul televisore, altrimenti i diffusori
del televisore potrebbero presentare disturbi
(feedback).
Weergeven van de opgenomen stilstaande
beelden op een TV-scherm
•Sluit vóór de bediening uw camcorder met
het daarbij geleverde audio/videoaansluitsnoer aan op uw TV-toestel.
•Bij deze weergave van beelden uit het
geheugen op een TV-scherm of het LCDscherm, kan het lijken alsof de kwaliteit van
de beelden is aangetast. Dat is normaal en
duidt niet op storing. De vastgelegde beelden
zijn nog altijd in goede staat.
•Draai voor de weergave het volume van het
TV-toestel terug in de minimumstand,
anders kunnen er hinderlijke bijgeluiden uit
de luidsprekers van het TV-toestel klinken.
Quando sulla “Memory Stick” non è
registrata alcuna immagine
Appare il messaggio “
NO FILE”.
Dati di immagine modificati tramite
computer o ripresi con altri apparecchi
Potrebbe non essere possibile riprodurli con la
videocamera.
Nota sull’indicatore della data/ora
La data/ora di registrazione non viene
visualizzata, tuttavia, viene registrata
automaticamente sulla “Memory Stick”. È
possibile controllare la data/ora di
registrazione durante il modo di riproduzione
in memoria premendo DATA CODE.
Indicatori a schermo durante
la riproduzione di fermi
immagine
100–0002
6 / 15
MEMORY PLAY
Indien er geen beelden op de “Memory
Stick” staan
Het bericht “ NO FILE” verschijnt.
Beeldgegevens die zijn opgenomen met
andere apparatuur of bijgewerkt met een
PC
Het zal niet altijd mogelijk zijn zulke beelden
weer te geven met deze camcorder.
Betreffende de datum-/tijdsaanduiding
De opnamedatum/-tijd zijn niet zichtbaar
maar worden wel opgenomen op de “Memory
Stick”. U kunt de opnamedatum/-tijd
controleren door in de geheugenweergavestand op DATA CODE te drukken.
Beeldschermaanduidingen
tijdens weergave van
stilstaande beelden
Numero dell’immagine/
Numero totale di immagini registrate/
Beeldnummer/
Aantal opgenomen beelden
Simbolo di stampa/
Afdrukmarkering
Indicatore di protezione/
Beveiligingsindicator
Nome del file di dati/
Naam gegevensbestand
194
Bekijken van een stilstaand
beeld – Memory fotoweergavefunctie
Nome del file di dati
•Quando tra la directory e il numero del file
viene inserito un trattino, significa che questo
nome di file di dati corrisponde ad un file
conforme allo standard DCF98.
•Quando tra la directory e il numero del file
viene inserita una barra sottoscritta, significa
che questo nome di file di dati corrisponde
ad un file non conforme allo standard
DCF98.
•La directory non viene indicata se la struttura
del file nella “Memory Stick” non
corrisponde allo standard DCF98.
•Potrebbe apparire il messaggio “ DIRECTORY ERROR” se la struttura del file
nella “Memory Stick” non corrisponde allo
standard DCF98. In tal caso, non è possibile
registrare su quella “Memory Stick”, tuttavia,
è possibile riprodurre le immagini nella
“Memory Stick”.
•Quando il nome del file di dati lampeggia, il
file potrebbe essere danneggiato o il formato
del file non corrispondere a quello della
videocamera.
Betreffende de naam van een
gegevensbestand
•Wanneer er een koppelteken staat tussen
directory- en bestandsnummer, dan betekent
dit dat het bestand beantwoordt aan de
DCF98-norm.
•Wanneer er een onderstrepingsteken staat
tussen directory- en bestandsnummer, dan
betekent dit dat het bestand niet beantwoordt
aan de DCF98-norm.
•De directory wordt niet aangegeven als de
bestandsstructuur van de “Memory Stick”
niet beantwoordt aan de DCF98-norm.
•Het bericht “ - DIRECTORY ERROR”
kan verschijnen als de bestandsstructuur van
de “Memory Stick” niet beantwoordt aan de
DCF98-norm. U kunt dan niet opnemen op
deze “Memory Stick” maar wel beelden die
erop staat afspelen.
•Als de naam van het gegevensbestand
knippert, is het bestand wellicht beschadigd
of niet compatibel met uw camcorder.
Riproduzione contemporanea
di sei immagini registrate
(schermata di indice)
È possibile riprodurre contemporaneamente
sei immagini registrate. Questa funzione è utile
quando si cerca un’immagine particolare.
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR o
su MEMORY. Assicurarsi che l’interruttore
LOCK sia impostato sulla posizione di
destra (sblocco).
(2) Premere MEMORY INDEX per visualizzare
la schermata di indice.
INDEX
U kunt 6 van de opgenomen stilstaande
beelden tegelijk op het scherm laten
verschijnen. Deze functie kan bij uitstek
handig zijn voor het opzoeken van een
gewenst beeld.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR of
MEMORY stand. Zorg eerst dat het
vergrendelknopje naar rechts (in de vrije
stand) is geschoven.
(2) Druk op MEMORY INDEX om het
indexscherm te laten verschijnen.
1
VCR
2
Weergeven van 6 opgenomen
beelden tegelijk
(indexscherm)
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
Visione di un fermo immagine
– Riproduzione di foto in
memoria
POWER
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
195
Visione di un fermo immagine
– Riproduzione di foto in
memoria
Bekijken van een stilstaand
beeld – Memory fotoweergavefunctie
Un simbolo rosso B appare sopra l’immagine
visualizzata prima del passaggio al modo di
schermata di indice.
MEMORY – : per visualizzare le sei immagini
precedenti
MEMORY + : per visualizzare le sei immagini
successive
Dan verschijnt er een rood B driehoekje boven
het beeld dat schermvullend werd
weergegeven voor u overschakelde naar het
indexscherm.
MEMORY – : Om de voorgaande 6 beelden
weer te geven
MEMORY + : Om de volgende 6 beelden weer
te geven
7
8
9
10
11
12
[b]
100-0019
12 / 19
[a]
[a] Nome file
[b]Simbolo B
[a] Bestandsnaam
[b]B driehoekje
Per tornare alla riproduzione
normale (schermata singola)
Terugkeren naar normale
stilbeeldweergave
(enkelbeeldscherm)
Premere MEMORY +/– per spostare il simbolo
B sull’immagine che si desidera visualizzare a
schermo pieno, quindi premere MEMORY
PLAY.
File modificati tramite computer
Questi file potrebbero non venire visualizzati
nella schermata di indice. Anche i file di
immagini ripresi con altri apparecchi
potrebbero non venire visualizzati sulla
schermata di indice.
Nota
Quando viene visualizzata la schermata di
indice, sopra ciascuna immagine appare un
numero. Questo numero indica l’ordine in cui
le immagini sono state registrate sulla
“Memory Stick”. Tali numeri sono diversi dai
nomi dei file di dati.
196
Druk op de MEMORY +/– toets om het rode B
driehoekje te verplaatsen naar het beeld dat u
schermvullend wilt zien en druk dan op de
MEMORY PLAY toets.
Bestanden die zijn bijgewerkt met een PC
Zulke beelden kunnen niet altijd worden
weergegeven op het indexscherm. Ook
beelden die zijn opgenomen met andere
apparatuur kunnen niet altijd op het
indexscherm verschijnen.
Opmerking
Op het indexscherm staat er een nummer
boven elk deelbeeld. Deze nummers geven de
volgorde aan waarin de beelden op de
“Memory Stick” zijn opgenomen. Deze
nummers hebben echter niets te maken met de
nummers in de bestandsnamen van de
stilstaande beelden.
Visione di un fermo immagine
– Riproduzione di foto in
memoria
Visione su un computer delle
immagini registrate
Weergeven van de
opgenomen beelden met een
PC
De gegevens van de beelden die zijn
opgenomen met uw camcorder, zijn
gecomprimeerd volgens het JPEG-formaat. Als
u gebruik maakt van het bij uw camcorder
geleverde “PictureGear 4.1Lite”
toepassingsprogramma voor weergave van
JPEG-beelden, kunt u de beelden die zijn
opgeslagen op een “Memory Stick” ook
weergeven op uw computerscherm. Gebruik
hiervoor de Memory Stick Reader/Writer die
bij uw camcorder is geleverd of de PC
kaartadapter voor Memory Stick (niet
meegeleverd). Gedetailleerde instructies vindt
u in de gebruiksaanwijzing van de Memory
Stick Reader/Writer of PC-kaartadapter voor
Memory Stick en uw toepassingssoftware. Zie
de gebruiksaanwijzing van het toebehoren
voor meer details.
•Verander de directory niet van een bestand
dat beantwoordt aan de DCF98-norm. Het
gewijzigde bestand wordt niet uitgelezen.
•Gebruik een nieuwe “Memory Stick” altijd
eerst met deze camcorder.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
I dati di immagine registrati con la
videocamera vengono compressi in formato
JPEG. Se si utilizza il software applicativo
“PictureGear 4.1Lite” in dotazione con la
videocamera, è possibile vedere le immagini
registrate su una “Memory Stick” sullo
schermo di un computer. Per questa
operazione utilizzare il dispositivo di lettura/
scrittura per Memory Stick in dotazione con la
videocamera o l’adattatore di scheda PC per
Memory Stick (non in dotazione). Per
istruzioni dettagliate su questa operazione,
fare riferimento alle istruzioni per l’uso del
dispositivo di lettura/scrittura per Memory
Stick o dell’adattatore di scheda PC per
Memory Stick e del software applicativo. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento alle
istruzioni per l’uso dell’accessorio.
•Non modificare la directory dei file conformi
allo standard DCF98. I file modificati non
saranno leggibili.
•Se si utilizza la nuova “Memory Stick”,
assicurarsi di usarla prima con la
videocamera.
Bekijken van een stilstaand
beeld – Memory fotoweergavefunctie
197
Copia di un’immagine
registrata su una “Memory
Stick” su cassette mini DV
Kopiëren van beeldopnamen
op de “Memory Stick” naar
mini-DV cassettes
È possibile copiare fermi immagine o titoli
registrati su una “Memory Stick” su una
cassetta mini DV.
Stilstaande beelden of titels die zijn vastgelegd
op een “Memory Stick” kunt u kopiëren naar
een mini-DV cassette.
Prima dell’operazione
Inserire nella videocamera una cassetta mini
DV per la registrazione e una “Memory Stick”
per la riproduzione.
Alvorens de camcorder te bedienen
Plaats een mini DV-cassette voor opname en
een “Memory Stick” voor weergave in de
camcorder.
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Tramite i tasti di controllo video, ricercare
un punto in corrispondenza del quale si
desidera registrare il fermo immagine.
Impostare la cassetta mini DV sul modo di
pausa di riproduzione.
(3) Premere contemporaneamente z REC e il
tasto alla sua destra sulla videocamera. La
cassetta mini DV viene impostata sul modo
di pausa di registrazione.
(4) Premere MEMORY PLAY per riprodurre il
fermo immagine che si desidera copiare.
(5) Premere X per avviare la registrazione e
premere di nuovo X per interromperla.
(6) Per eseguire altre copie, ripetere i punti 4 e
5.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Zoek met de bandlooptoetsen het punt
waar u het gewenste stilstaande beeld wilt
opnemen. Zet de mini DV-cassette in de
weergavepauzestand.
(3) Druk tegelijk op de z REC toets en op de
knop rechts ervan op uw camcorder. De
mini-DV cassette schakelt in
opnamepauzestand.
(4) Druk op de MEMORY PLAY toets om het
stilstaande beeld dat u wilt kopiëren af te
spelen.
(5) Druk op de X toets om te beginnen met
opnemen, en druk nogmaals op de X toets
om de opname te stoppen.
(6) Herhaal stap 4 en 5 om meer beeldopnamen
te kopiëren.
POWER
VCR
1
REC
4
PLAY
2
5
PAUSE
198
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
3
Copia di un’immagine
registrata su una “Memory
Stick” su cassette mini DV
Kopiëren van beeldopnamen op
de “Memory Stick” naar miniDV cassettes
Per interrompere la copia
Stoppen met kopiëren in het
midden van de opname
Premere x.
Druk op de x stoptoets.
Durante la copia
•Non è possibile utilizzare i seguenti tasti:
MEMORY PLAY, MEMORY INDEX,
MEMORY DELETE, MEMORY +, MEMORY
– e MEMORY MIX.
•Se si prosegue la copia, non utilizzare
EDITSEARCH per ricercare il punto in
corrispondenza del quale si desidera
registrare il fermo immagine. Se si utilizza
EDITSEARCH, l’immagine di riproduzione
scompare dallo schermo.
Nota sulla schermata di indice
Non è possibile registrare la schermata di
indice.
Se si preme DISPLAY nei modi di attesa o di
registrazione
È possibile vedere la riproduzione della
memoria e gli indicatori del nome file, oltre
agli indicatori pertinenti alle cassette mini DV,
come l’indicatore di codice temporale.
Betreffende het indexscherm
U kunt het indexscherm niet opnemen.
Beeldgegevens die zijn opgenomen met
andere apparatuur of bijgewerkt met een
PC
Het zal niet altijd mogelijk zijn zulke beelden
te kopiëren met uw camcorder.
Als u in de wacht- of opnamestand op de
DISPLAY toets drukt
Dan verschijnen de aanduiding MEMORY
PLAYBACK en de bestandsnaam op het
scherm, samen met de aanduidingen van de
mini-DV cassette, zoals de tijdcode-indicator.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
Dati di immagine modificati tramite
computer o ripresi con altri apparecchi
Potrebbe non essere possibile copiarli con la
videocamera.
Tijdens het kopiëren
•U kunt dan de volgende toetsen niet
gebruiken:
MEMORY PLAY, MEMORY INDEX,
MEMORY DELETE, MEMORY +, MEMORY
–, en MEMORY MIX.
•Wanneer u doorgaat met kopiëren, gebruik
dan EDITSEARCH niet om het punt te
zoeken waar u een stilstaand beeld wilt
opnemen. Indien u dat toch doet, verdwijnt
het weergavebeeld van het scherm.
199
Riproduzione delle
immagini in un ciclo
continuo – SLIDE SHOW
Beelden continu
afspelen – SLIDE
SHOW
È possibile riprodurre automaticamente le
immagini in sequenza. Questa funzione è utile
per controllare le immagini registrate o
durante una presentazione.
U kunt automatisch een reeks stilstaande
beelden achtereen laten weergeven. Deze
functie kan bijzonder handig zijn voor het
controleren van de opgenomen beelden of
voor een presentatie.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
Alvorens de camcorder te bedienen
Plaats een “Memory Stick” in de camcorder.
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY. Assicurarsi che l’interruttore
LOCK sia impostato sulla posizione di
destra (sblocco).
(2) Premere MENU per visualizzare il menu.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
, quindi premere la
selezionare
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare SLIDE SHOW, quindi premere
la manopola.
(5) Premere MEMORY PLAY. La videocamera
riproduce le immagini registrate sulla
“Memory Stick” in sequenza.
(1) Zet de POWER schakelaar in de MEMORY
stand. Zorg eerst dat het vergrendelknopje
naar rechts (in de vrije stand) is geschoven.
(2) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
pictogram, en
om in te stellen op het
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het onderdeel SLIDE
SHOW, en druk de regelknop in.
(5) Druk op de MEMORY PLAY toets. De
camcorder geeft dan alle stilstaande
beelden die zijn opgeslagen op de
“Memory Stick” één voor één in volgorde
weer.
VCR
1
POWER
MENU
3
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
2
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
[MENU] : END
5
PLAY
4
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW READY
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
200
SL I DE SHOW
100-0019
10 / 15
[M PLAY] : START [MENU] : END
Riproduzione delle immagini in
un ciclo continuo – SLIDE SHOW
Beelden continu afspelen
– SLIDE SHOW
Per interrompere o terminare la
visualizzazione in serie
Uitschakelen van de
fotoseriepresentatie
Premere MENU.
Druk op de MENU toets.
Per fare una pausa durante la
visualizzazione in serie
Pauzeren van de fotoserie
Druk op de MEMORY PLAY toets.
Premere MEMORY PLAY.
Per avviare la visualizzazione in
serie da un’immagine particolare
Selezionare l’immagine desiderata utilizzando
i tasti MEMORY +/– prima del punto 2.
Se si cambia la “Memory Stick” durante
l’operazione
Assicurarsi di eseguire di nuovo il
procedimento dal principio.
Kies het gewenste beginbeeld met de
MEMORY +/– toetsen voordat u stap 2
uitvoert.
Weergeven van de opgenomen stilstaande
beelden op een TV-scherm
Sluit vóór de bediening uw camcorder met het
daarbij geleverde audio/video-aansluitsnoer
aan op uw TV-toestel.
Als u tijdens de voorbereidingen de
“Memory Stick” verwisselt
Herhaal de procedure vanaf het begin.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
Per vedere le immagini registrate su un
televisore
Prima dell’operazione, collegare la
videocamera al televisore tramite il cavo di
collegamento A/V in dotazione con la
videocamera.
Beginnen van de fotoserie met een
bepaald beeld
201
Protezione da
cancellazioni accidentali
– Protezione immagine
Beveiligen tegen per
ongeluk wissen
– Wispreventie
Per evitare la cancellazione accidentale di
immagini importanti, è possibile proteggere le
immagini selezionate.
Om te voorkomen dat belangrijke opnamen
per ongeluk gewist zouden kunnen worden,
kunt u de afzonderlijke beelden beveiligen
tegen wissen of overschrijven.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
Alvorens de camcorder te bedienen
Plaats een “Memory Stick” in de camcorder.
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY o su VCR. Assicurarsi che
l’interruttore LOCK sia impostato sulla
posizione di destra (sblocco).
(2) Riprodurre l’immagine da proteggere
(p. 193).
(3) Premere MENU per visualizzare il menu.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare PROTECT, quindi premere la
manopola.
(6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare ON, quindi premere la
manopola.
(7) Premere MENU per fare scomparire la
schermata del menu. Il simbolo “-” viene
visualizzato a fianco del nome del file di
dati dell’immagine protetta.
(1) Zet de POWER schakelaar in de MEMORY
of VCR stand. Zorg eerst dat het
vergrendelknopje naar rechts (in de vrije
stand) is geschoven.
(2) Start de weergave van het beeld dat u wilt
beveiligen (zie blz. 193).
(3) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het onderdeel
PROTECT, en druk de regelknop in.
(6) Draai weer aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de ON stand te kiezen, en
druk de regelknop in.
(7) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verdwijnen. De “-”
beveiligingssleutel verschijnt nu naast de
bestandsnaam van het beveiligde beeld.
VCR
1
POWER
MENU
4
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
3,7
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
[MENU] : END
5
6
202
10 / 15
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
OFF
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
10 / 15
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
ON
SL I DE SHOW OFF
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
10 / 15
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
ON
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
Protezione da cancellazioni
accidentali
– Protezione immagine
Beveiligen tegen per ongeluk
wissen – Wispreventie
Per disattivare la protezione
dell’immagine
Opheffen van de ingestelde
beveiliging
Selezionare OFF al punto 6, quindi premere la
manopola SEL/PUSH EXEC.
Volg de aanwijzingen, kies de OFF stand in
stap 6, en druk weer op de SEL/PUSH EXEC
regelknop.
Nota
La formattazione cancella tutte le informazioni
sulla “Memory Stick”, compresi i dati
dell’immagine protetta. Prima della
formattazione, controllare il contenuto della
“Memory Stick”.
Se la linguetta di protezione dalla scrittura
sulla “Memory Stick” è impostata su LOCK
Non è possibile eseguire le operazioni di
protezione dell’immagine.
Opmerking
Bij het formatteren worden alle eerder
opgeslagen gegevens van de “Memory Stick”
gewist, inclusief de beveiligde beeldgegevens.
Controleer daarom eerst de inhoud van de
“Memory Stick” alvorens u deze gaat
formatteren.
Als het wispreventienokje van de “Memory
Stick” in de LOCK stand staat
Dan kunt u hierop geen beeldbestanden
beveiligen.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
203
Cancellazione delle
immagini
Wissen van beelden
È possibile cancellare le immagini
memorizzate in una “Memory Stick”.
U kunt beelden op een “Memory Stick”
wissen.
Cancellazione delle immagini
selezionate
Gekozen beelden wissen
Alvorens de camcorder te bedienen
Plaats een “Memory Stick” in de camcorder.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
(1) Zet de POWER schakelaar in de MEMORY
of VCR stand. Zorg eerst dat het
vergrendelknopje naar rechts (in de vrije
stand) is geschoven.
(2) Start de weergave van het beeld dat u wilt
wissen (zie blz. 193).
(3) Druk op de MEMORY DELETE toets. De
aanduiding “DELETE?” verschijnt op het
LCD-scherm of in de beeldzoeker.
(4) Druk nogmaals op het MEMORY DELETE
knopje. Het gekozen beeld wordt dan van
de Memory Stick gewist.
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY o su VCR. Assicurarsi che
l’interruttore LOCK sia impostato sulla
posizione di destra (sblocco).
(2) Riprodurre l’immagine da cancellare
(p. 193).
(3) Premere MEMORY DELETE. “DELETE?”
appare sullo schermo LCD o nel mirino.
(4) Premere di nuovo MEMORY DELETE.
L’immagine selezionata viene cancellata.
VCR
1
POWER
10 / 15
DELETE
100-0019
DELETE?
DELETE
[DELETE] : DEL
[ – ] : CANCEL
Per disattivare la funzione di
cancellazione delle immagini
Annuleren van het wissen van een
beeld
Premere MEMORY - al punto 4.
Druk in stap 4 op de MEMORY toets.
Per cancellare un’immagine
visualizzata sulla schermata di
indice
Wissen van een beeld dat wordt
weergegeven op het indexscherm
Premere MEMORY +/– per spostare il simbolo
B sull’immagine desiderata ed eseguire i punti
3 e 4.
204
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
3,4
Druk op de MEMORY +/– toets om het B
driehoekje te verplaatsen naar het beeld dat u
wilt wissen, en volg dan de aanwijzingen in
stap 3 en 4.
Cancellazione delle immagini
Wissen van beelden
Note
•Per cancellare un’immagine protetta,
annullare prima la funzione di protezione
dell’immagine.
•Una volta cancellata un’immagine, non è più
possibile ripristinarla. Controllare
attentamente le immagini da cancellare
prima di procedere all’operazione.
Opmerkingen
•Om een beeld te wissen dat daartegen
beveiligd is, dient u eerst de beveiliging op te
heffen.
•Wanneer een beeld eenmaal gewist is, zult u
het niet meer terug kunnen halen. Ga
voorzichtig te werk en kies zorgvuldig het
ongewenste beeld om te wissen.
Durante la visualizzazione di “DELETING”
Non azionare l’interruttore POWER né
premere alcun tasto.
Terwijl er “DELETING” wordt aangegeven
Kom niet aan de POWER schakelaar en druk
op geen enkele toets zolang deze aanduiding
oplicht.
Se la linguetta di protezione dalla scrittura
sulla “Memory Stick” è impostata su LOCK
Non è possibile cancellare alcuna immagine.
Als het wispreventienokje van de “Memory
Stick” in de LOCK stand staat
U kunt geen enkel beeld wissen.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
205
Cancellazione delle immagini
Cancellazione di tutte le
immagini
Wissen van alle beelden
tegelijk
È possibile cancellare tutte le immagini non
protette in una “Memory Stick”.
U kunt alle niet-beveiligde beelden in één keer
van de “Memory Stick” wissen.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
Alvorens de camcorder te bedienen
Plaats een “Memory Stick” in de camcorder.
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY. Assicurarsi che l’interruttore
LOCK sia impostato sulla posizione di
destra (sblocco).
(2) Premere MENU per visualizzare il menu.
(3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare DELETE ALL, quindi premere
la manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare OK, quindi premere la
manopola. L’indicazione passa da “OK” a
“EXECUTE”.
(6) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
“DELETING” appare sullo schermo LCD o
nel mirino. Una volta che tutte le immagini
non protette sono state cancellate viene
visualizzato “COMPLETE”.
206
Wissen van beelden
(1) Zet de POWER schakelaar in de MEMORY
stand. Zorg eerst dat het vergrendelknopje
naar rechts (in de vrije stand) is geschoven.
(2) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het onderdeel DELETE
ALL, en druk de regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op OK, en druk de
regelknop in. “OK” verandert in
“EXECUTE”.
(6) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in.
Nu verschijnt er “DELETING” op het LCDscherm of in de beeldzoeker. Wanneer alle
niet-beveiligde beelden zijn gewist,
verschijnt de aanduiding “COMPLETE”.
Cancellazione delle immagini
Wissen van beelden
VCR
1
POWER
MENU
3
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
2
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
[MENU] : END
4
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL RETURN
FORMAT
OK
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL RETURN
FORMAT
OK
RETURN
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL RETURN
FORMAT
EXECUTE
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
6
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL DELET I NG
FORMAT
RETURN
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL COMPLETE
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
Per disattivare la funzione di
cancellazione di tutte le immagini
nella “Memory Stick”
Annuleren van het besluit om alle
beelden van de “Memory Stick” te
wissen
Selezionare RETURN al punto 5 o 6, quindi
premere la manopola SEL/PUSH EXEC.
Kies RETURN in stap 5 of 6 en druk op de
SEL/PUSH EXEC regelknop.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
5
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL READY
FORMAT
RETURN
207
Scrittura di simboli
di stampa – Simbolo
di stampa
Markeren van af te
drukken beelden –
Print mark
È possibile specificare fermi immagine
registrati per la stampa. Questa funzione è
utile per stampare i fermi immagine in un
secondo tempo.
La videocamera è conforme allo standard
DPOF (Digital Print Order Format) per la
specificazione dei fermi immagine da
stampare.
U kunt de bestanden markeren van de
stilstaande beelden die u later wilt afdrukken.
Dan kunt u later de gemarkeerde bestanden
van de af te drukken beelden gemakkelijk
herkennen.
Uw camcorder volgt de DPOF (Digital Print
Order Format) normen voor de
afdrukmarkering van stilstaande beelden.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
Alvorens de camcorder te bedienen
Plaats een Memory Stick in de camcorder.
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY o su VCR. Assicurarsi che
l’interruttore LOCK sia impostato sulla
posizione di destra (sblocco).
(2) Riprodurre l’immagine da stampare
(p. 193).
(3) Premere MENU per visualizzare il menu.
(4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare
, quindi premere la
manopola.
(5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare PRINT MARK, quindi premere
la manopola.
(6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per
selezionare ON, quindi premere la
manopola.
(7) Premere MENU per fare scomparire la
”
schermata del menu. Il simbolo “
viene visualizzato a fianco del file di dati di
immagine con il simbolo di stampa.
208
(1) Zet de POWER schakelaar in de MEMORY
of VCR stand. Zorg eerst dat het
vergrendelknopje naar rechts (in de vrije
stand) is geschoven.
(2) Start de weergave van het beeld dat u wilt
afdrukken (zie blz. 193).
(3) Druk op de MENU toets om het instelmenu
te laten verschijnen.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het
pictogram, en
druk de regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op het onderdeel PRINT
MARK, en druk de regelknop in.
(6) Draai weer aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de ON stand te kiezen, en
druk de regelknop in.
(7) Druk op de MENU toets om het instelmenu
” symbool
te laten verdwijnen. Het “
verschijnt nu naast de bestandsnaam van
een beeld.
Scrittura di simboli di stampa
– Simbolo di stampa
Markeren van af te drukken
beelden – Print mark
VCR
1
POWER
4
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
3,7
MENU
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
[MENU] : END
5
10 / 12
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK ON
PROTECT
OFF
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
6
10 / 12
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK ON
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
Per eliminare i simboli di stampa
Annuleren van de afdrukmarkering
Selezionare OFF al punto 6, quindi premere la
manopola SEL/PUSH EXEC.
Kies de OFF stand in stap 6, en druk op de
SEL/PUSH EXEC regelknop.
Se la linguetta di protezione dalla scrittura
sulla “Memory Stick” è impostata su LOCK
Non è possibile scrivere simboli di stampa sui
fermi immagine.
Als het wispreventienokje van de “Memory
Stick” in de LOCK stand staat
Dan kunt u hierop geen stilstaande beelden
voor afdrukken markeren.
Operazioni con la “Memory Stick” / “Memory Stick” functies
10 / 12
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK OFF
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
209
— Altre informazioni —
— Aanvullende informatie —
Cassette utilizzabili
Geschikte cassettes
Selezione dei tipi di cassetta
210
Cassettetypes kiezen
È possibile utilizzare solo cassette
mini
DV*. Non è possibile utilizzare altri tipi di
cassette 8 mm,
Hi8, Digital8,
VHS,
VHSC,
S-VHS,
SED Betamax o
VHSC, Betamax,
DV.
Deze camcorder werkt uitsluitend met minibeeldmerk.*
DV* videocassettes met het
U kunt hierin geen
8 mm,
Hi8,
Digital8,
VHS,
VHSC,
S-VHS,
S-VHSC, Betamax,
ED
Betamax of
DV cassette gebruiken.
* Esistono due tipi di cassette mini DV: con
memoria cassetta e senza memoria cassetta. I
nastri dotati di memoria cassetta riportano il
marchio
(Cassette Memory). Sony
consiglia di utilizzare nastri con il marchio
per sfruttare appieno le possibilità della
videocamera.
* Er bestaan twee verschillende typen mini-DV
videocassettes: met en zonder
cassettegeheugen. Videobanden met
cassettegeheugen hebben het
cassettegeheugen-beeldmerk. Sony raadt het
beeldmerk aan om alle functies
type met
van uw camcorder optimaal te benutten.
La memoria IC è integrata in questo tipo di
cassette con memoria. Grazie alla memoria IC,
la videocamera può leggere, scrivere e
ricercare dati quali la data di registrazione e i
titoli. Per le funzioni che impiegano la
memoria cassetta è necessario che i segnali
vengano registrati in successione sul nastro. Se
il nastro contiene una parte vuota all’inizio o
fra le parti registrate, il titolo potrebbe non
venire visualizzato correttamente o le funzioni
di ricerca potrebbero non attivarsi nel modo
giusto.
Per evitare di creare parti vuote nel nastro,
premere END SEARCH per ritornare alla fine
della parte registrata prima di avviare la
registrazione successiva quando:
– La cassetta è stata espulsa durante la
registrazione.
– Il nastro è stato riprodotto in modo VCR.
Per quanto riguarda i casi sopra citati, se sul
nastro è presente una parte vuota o un segnale
discontinuo, registrare nuovamente dall’inizio
alla fine.
È possibile ottenere lo stesso risultato quando
si effettua una registrazione utilizzando una
videocamera digitale priva della funzione di
memoria cassetta su un nastro registrato da un
apparecchio con la funzione di memoria
cassetta.
Dit type Mini DV cassette is voorzien van een
IC geheugen. Dit IC geheugen kan door de
camcorder worden gebruikt om gegevens
zoals data en titels uit te lezen en op te slaan.
De cassettegeheugenfuncties vereisen echter
ook een ononderbroken opnamesignaal op de
videocassette. Als er zich een blanco gedeelte
tussen de video-opnamen bevindt, kan een
vastgelegd titelbeeld niet altijd juist worden
aangegeven of kunnen de zoekfuncties niet
naar behoren werken.
Om geen blanco stuk op de band te krijgen,
drukt u op END SEARCH om terug te keren
naar het einde van het opgenomen gedeelte
alvorens u met de volgende opname begint
wanneer:
– u de cassette tijdens opname hebt
uitgenomen,
– u de cassette hebt afgespeeld in VCR stand.
Als er een blanco gedeelte op de videocassette
open is gebleven, kunt u die cassette beter
opnieuw opnemen en daarbij het
bovenstaande in acht nemen.
Hetzelfde probleem kan zich voordoen als u
nieuwe opnamen maakt met een digitale
camcorder zonder cassettegeheugenfunctie op
een band waarop al eerder was opgenomen
mét de cassettegeheugenfunctie.
Cassette utilizzabili
Geschikte cassettes
Marchio
sulla cassetta
La capacità di memoria dei nastri con il
marchio
è di 4 Kb. La videocamera può
utilizzare nastri con capacità di memoria fino a
16 Kb. Le cassette con capacità di memoria pari
.
a 16 Kb sono contrassegnate con
merkteken op de cassette
Cassettes voorzien van het
merkteken
hebben een geheugencapaciteit van 4 Kb. Uw
camcorder kan maximum 16 Kb aan. Een
16 Kb-videocassette draagt het
teken.
Numero massimo di dati registrabili sulla
memoria cassetta (quando si utilizza una
memoria cassetta da 4 Kb)
Maximum opnamecapaciteit van het
cassettegeheugen (met een
cassettegeheugen van 4 Kb)
Gegevens
Capaciteit
Dati
Numeri
INDEX
32 (15 bytes/gegevensitem)
INDEX
32 (15 byte/Una voce dei dati)
TITLE
25
TITLE
25
DATE
6 (10 bytes/gegevensitem)
DATE
6 (10 byte/Una voce dei dati)
PHOTO
12 (10 bytes/gegevensitem)
PHOTO
12 (10 byte/Una voce dei dati)
CASSETTE LABEL
1
CASSETTE LABEL
1
De bovenstaande cijfers zijn indicatief.
I numeri precedenti sono indicativi.
Quando si riproduce
Quando a questa videocamera se ne collega
un’altra per duplicare un nastro su cui sono
registrati segnali di controllo di copyright per
la tutela dei diritti d’autore, non è possibile
registrare il nastro riprodotto su questa
videocamera.
Quando si registra
Non è possibile registrare sulla videocamera
materiale contenente segnali di controllo di
copyright per la tutela dei diritti d’autore.
Quando si tenta di registrare tale materiale,
“COPY INHIBIT” appare sullo schermo LCD,
nel mirino o sullo schermo televisivo.
Durante la registrazione, la videocamera non
registra i segnali di controllo di copyright sul
nastro.
Copyright signaal
Bij weergave
Indien u uw camcorder aansluit op een andere
camcorder om een cassette te kopiëren waarop
een signaal is opgenomen ter bescherming van
auteursrechten, kunt u de cassette eventueel
niet opnemen die met uw camcorder wordt
afgespeeld.
Bij opname
Op uw camcorder kunt u geen software
opnemen waarop auteursrechtbeveiligingssignalen zijn opgenomen.
Probeert u toch deze software op te nemen,
dan verschijnt de aanduiding “COPY
INHIBIT” op het LCD-scherm, in de
beeldzoeker of op het TV-scherm.
Tijdens opnemen legt uw camcorder geen
auteursrecht-beveiligingssignalen vast op de
videocassette.
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Segnale di copyright
211
Cassette utilizzabili
Geschikte cassettes
Modo audio
Audio mode
Modo a 12 bit: Il suono originale può essere
registrato su stereo 1 e il nuovo suono su
stereo 2 a 32 kHz. Il bilanciamento fra stereo 1
e stereo 2 può essere regolato selezionando
AUDIO MIX nelle impostazioni del menu
durante la riproduzione. Entrambi i suoni
possono essere riprodotti.
Modo a 16 bit: Non è possibile registrare un
nuovo suono, ma il suono originale può essere
registrato con una qualità elevata. È inoltre
possibile riprodurre il suono registrato a
32 kHz, 44,1 kHz o 48 kHz. Quando si
riproduce un nastro registrato nel modo a 16
bit, l’indicatore 16BIT appare sullo schermo
LCD o nel mirino.
Quando si riproduce un nastro
a doppia pista sonora
Quando si riproduce un nastro a doppia pista
sonora registrato in un sistema stereo, regolare
HiFi SOUND nelle impostazioni del menu sul
modo desiderato (p. 154).
12-bit mode: Het oorspronkelijke geluid bij
video-opnamen wordt opgenomen op
stereospoor 1, en u kunt daar later nieuwe
geluidsopnamen aan toevoegen op stereospoor
2 met een frequentie van 32 kHz. Bij afspelen
kunt u de balans van het oorspronkelijke
geluid op stereospoor 1 en het nieuw ingelaste
geluid op stereospoor 2 instellen door in het
instelmenu het onderdeel AUDIO MIX te
kiezen. Beide stereosporen kunnen gelijktijdig
worden weergegeven.
16-bit mode: Hierbij vervalt de mogelijkheid
om een extra geluidsspoor toe te voegen, maar
de oorspronkelijke opnamen zullen van betere
kwaliteit zijn. Bovendien kunt u hiermee
geluid weergeven dat is opgenomen met een
bemonsteringsfrequentie van 32 kHz, 44,1 kHz
of 48 kHz. Bij het afspelen van een videoband
die is opgenomen in de 16-bit stand, verschijnt
op het LCD-scherm of in de beeldzoeker de
aanduiding 16BIT.
Bij afspelen van een
videocassette met twee
geluidssporen
Suono emesso dal diffusore
Modo di HiFi Riproduzione
SOUND
di un nastro
stereo
Riproduzione di
un nastro a doppia
pista sonora
STEREO
Stereo
Suono principale e
secondario
1
Suono sinistro Suono principale
2
Suono destro
Suono secondario
Non è possibile registrare programmi a doppia
pista sonora sulla videocamera.
Voor het afspelen van een videocassette
waarop tweetalig geluid is ingelast vanaf een
stereo-installatie, zet u in het instelmenu het
onderdeel HiFi SOUND in de geschikte stand
(zie blz. 154).
Geluid van luidspreker
HiFi SOUND
mode
Afspelen van
een stereo
cassette
Afspelen van een
cassette met
tweetalig geluid
STEREO
Stereo
Hoofdgeluid en
subgeluid
1
Linkergeluid
Hoofdgeluid
2
Rechtergeluid
Subgeluid
Deze camcorder is niet geschikt voor het
opnemen van tweetalig geluid.
212
Cassette utilizzabili
Geschikte cassettes
Note sulle cassette mini DV
Quando si applica un’etichetta
sulla cassetta mini DV
Assicurarsi di applicare l’etichetta solo nelle
apposite posizioni indicate di seguito [a], in
modo da non causare problemi di
funzionamento della videocamera.
Dopo avere utilizzato una cassetta
mini DV
Riavvolgere il nastro fino all’inizio, riporre la
cassetta nell’apposita custodia e conservarla in
posizione verticale.
Se la funzione di memoria cassetta
non è operativa
Juiste omgang met mini-DV
cassettes
Een etiket op een mini-DV cassette
plakken
Plak een etiket alleen op de hieronder
aangegeven plaats op de cassette [a] om
storing in de werking van de camcorder te
vermijden.
Na gebruik van een mini-DV
cassette
Spoel de band terug naar het begin, berg de
cassette op in het bijbehorende doosje en
bewaar uw videocassettes in rechtopstaande
stand.
Wanneer de
cassettegeheugenfunctie niet
werkt
Pulizia del connettore
Breng de cassette enkele keren opnieuw in. Als
de vergulde aansluitcontacten van een miniDV cassette stoffig of vuil zijn.
Se il connettore placcato in oro della
videocassetta mini DV è sporco o impolverato,
non è possibile utilizzare le funzioni che
utilizzano la memoria cassetta. Pulire il
connettore placcato in oro con un bastoncino
di cotone dopo circa ogni 10 estrazioni della
cassetta [b].
Opmerking bij de vergulde
aansluiting
Als de vergulde aansluitcontacten van een
mini-DV cassette stoffig of vuil zijn, kunnen de
functies van het cassettegeheugen niet goed
werken. Maak de vergulde aansluitcontacten
regelmatig schoon met een wattenstaafje,
ongeveer elke 10 keer dat u de videocassette
gebruikt. [b]
Non applicare
etichette intorno a
questo bordo./
Plak hier geen
etiketten e.d.
[b]
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Inserire di nuovo una cassetta più volte. Il
connettore placcato in oro della videocassetta
mini DV potrebbe essere sporco o impolverato.
[a]
213
i.LINK
Betreffende i.LINK
La videocamera dispone del connettore di
ingresso/uscita DV basato sullo standard
i.LINK (IEEE1394).
Questa sezione spiega le caratteristiche
tecniche e le funzioni di i.LINK.
Uw camcorder is uitgerust met een DV
ingang/uitgang conform de i.LINK (IEEE1394)
norm.
In dit hoofdstuk vindt u meer uitleg over de
specificaties en kenmerken van i.LINK.
Cosa significa i.LINK
i.LINK è un interfaccia seriale digitale
progettata per integrare i dispositivi dotati di
connettore i.LINK. Collegando dispositivi
i.LINK, i.LINK consente all’apparecchio di:
– Trasmettere e ricevere dati quali segnali
audio e video digitali in due direzioni.
– Comandare altri dispositivi i.LINK.
– Collegarsi con facilità ad un altro dispositivo
solo tramite un cavo i.LINK.
Il dispositivo i.LINK è in grado di collegare
dispositivi A/V ed eseguire varie operazioni e
trasferimenti di dati. In futuro verranno ideati
ulteriori collegamenti con apparecchi versatili
e altre operazioni.
Tra i vantaggi è inoltre compresa la seguente
funzione: se si collegano diversi dispositivi
i.LINK, il dispositivo può eseguire non solo
operazioni e trasferimenti di dati con il
dispositivo direttamente collegato, ma anche
operazioni e trasferimenti di dati con qualsiasi
dispositivo collegato tramite altri dispositivi.
Non è quindi necessario preoccuparsi
dell’ordine di collegamento dei dispositivi.
Tuttavia, in base alle funzioni e alle
caratteristiche tecniche dei dispositivi collegati,
potrebbe essere necessario eseguire alcune
funzioni in modo diverso oppure potrebbe
essere impossibile eseguire determinate
operazioni o trasferimenti di dati.
Wat is i.LINK?
i.LINK is een digitale seriële interface die is
bedoeld om apparatuur met i.LINK
aansluiting te integreren. Dankzij i.LINK
kunnen toestellen:
– gegevens zoals digitale audio- en
videosignalen in twee richtingen versturen
en ontvangen;
– andere i.LINK apparatuur bedienen;
– makkelijk met behulp van een i.LINK kabel
op een ander toestel worden aangesloten.
Op i.LINK apparatuur kan AV-apparatuur
worden aangesloten om diverse handelingen
en gegevensoverdracht te verrichten. In de
toekomst komen er nog meer
aansluitingsmogelijkheden en functies.
Nog een voordeel is het volgende. Wanneer
verscheidene i.LINK toestellen zijn
aangesloten, kan uw toestel niet alleen functies
verrichten en gegevens overdragen met het
rechtstreeks aangesloten toestel maar ook met
toestellen die via andere apparatuur zijn
aangesloten. De volgorde waarin apparatuur is
aangesloten speelt dus geen rol.
Sommige functies werken anders of zijn
onbeschikbaar afhankelijk van de kenmerken
en specificaties van de aangesloten apparatuur.
Nota
La videocamera può venire collegata ad un
dispositivo con il cavo i.LINK (cavo DV).
Se si collega un dispositivo che dispone di due
o più connettori i.LINK, fare riferimento alle
istruzioni per l’uso in dotazione con il
dispositivo collegato.
Suggerimenti
•i.LINK, soprannome per IEEE 1394 proposto
da Sony, è un marchio di fabbrica sostenuto
dalla maggior parte delle società di tutto il
mondo.
•IEEE 1394 è uno standard internazionale
definito dall’IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Inc.).
214
Opmerking
U kunt één enkel apparaat via de i.LINK kabel
(DV-aansluitkabel) op deze camcorder
aansluiten.
Voor nadere bijzonderheden over het
aansluiten van i.LINK-compatibele apparatuur
met twee of meer i.LINK aansluitingen
raadpleegt u de bijgeleverde handleiding.
Tips
•i.LINK is een meer gebruikelijke naam voor
de IEEE 1394 datatransportbus van SONY, en
is een handelsmerk dat door talloze bedrijven
is erkend.
•IEEE 1394 is een internationale norm van het
“Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc.”.
i.LINK
Betreffende i.LINK
Velocità di trasferimento dei dati di i.LINK
i.LINK definisce una velocità massima di
trasferimento dei dati pari a circa 100, 200 e
400 Mbps*, descritte rispettivamente come
S100, S200 e S400.
Per i dispositivi i.LINK, la velocità massima di
trasferimento dei dati supportata dal
dispositivo viene identificata nella sezione
“Caratteristiche tecniche “ delle istruzioni per
l’uso in dotazione con il dispositivo o vicino al
suo connettore i.LINK.
Con un dispositivo che non identifica la
velocità di trasferimento dei dati, la velocità
massima di trasferimento dei dati supportata
dal dispositivo stesso è S100.
Se si collega un dispositivo che supporta una
velocità di trasferimento di dati diversa, la
velocità effettiva di trasferimento dei dati
potrebbe essere differente da quella riportata
sui connettori i.LINK.
Betreffende de datatransmissiesnelheid van
i.LINK
De datatransmissiesnelheid van i.LINK is
ongeveer 100, 200 en 400 Mbps*, respectievelijk
omschreven als S100, S200 en S400.
De maximum transmissiesnelheid staat
vermeld onder “Technische gegevens” in de
handleiding van de betreffende apparatuur of
ter hoogte van de i.LINK aansluiting.
Bij toestellen waarop de maximum
transmissiesnelheid niet vermeld staat, is die
standaard S100.
De werkelijke transmissiesnelheid kan licht
afwijken van de transmissiesnelheid die bij de
i.LINK aansluitingen vermeld staat als de
apparaten worden aangesloten op uitrusting
met een andere maximale transmissiesnelheid.
Funzionamento i. LINK con la videocamera
Per ulteriori informazioni sul collegamento
della videocamera ad un videoregistratore
dotato di connettore di ingresso/uscita DV,
vedere alle pagine 106 e 130.
La videocamera è predisposta per l’utilizzo
con altri dispositivi dotati di connettore i.LINK
(DV) Sony (ad esempio, serie PC VAIO).
Per ulteriori informazioni sul collegamento con
un cavo i.LINK e il materiale necessario, fare
riferimento alle istruzioni per l’uso in
dotazione con il dispositivo collegato.
i.LINK functies op deze camcorder
Zie blz. 106 en 130 voor nadere bijzonderheden
over het kopiëren wanneer de camcorder is
verbonden met andere videoapparatuur met
DV-aansluitingen.
Deze camcorder kan ook worden aangesloten
op andere i.LINK (DV) compatibele
apparatuur van SONY (bv. PC’s van de VAIOserie).
Zie ook de handleiding van de aan te sluiten
apparatuur voor nadere bijzonderheden over
de voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten
van deze camcorder met i.LINK kabel en de
nodige software.
Utilizzare cavi i.LINK Sony
Per collegare i dispositivi i.LINK, utilizzare
cavi i.LINK Sony.
4 piedini y 4 piedini (per la duplicazione)
Gebruik Sony i.LINK kabels
Gebruik Sony i.LINK om i.LINK apparatuur
aan te sluiten.
4 pennen y 4 pennen (voor overkopiëren)
i.LINK e
sono marchi di fabbrica.
i.LINK en
Altre informazioni / Aanvullende informatie
*Cosa significa Mbps
Megabit al secondo, misura relativa alla
velocità di trasmissione al secondo dei dati.
Nel caso di 100 Mbps, in ogni secondo è
possibile trasmettere 100 megabit di dati.
*Wat is Mbps?
Megabit per seconde. De hoeveelheid
gegevens die in één seconde kan worden
verzonden of ontvangen. 100 Mbps
bijvoorbeeld betekent dat u in één seconde
100 megabit gegevens kunt verzenden.
zijn handelsmerken.
215
Italiano
Soluzione dei problemi
Nel caso di problemi durante l’utilizzo della videocamera, consultare la seguente tabella per
tentare di risolverli. Se il problema persiste, scollegare la fonte di alimentazione e contattare il
proprio rivenditore Sony di fiducia o il centro assistenza autorizzato Sony locale. Se “C:ss:ss”
appare sullo schermo LCD, nella finestra del display o nel mirino, si è attivata la funzione di
indicazione di autodiagnostica. Vedere a pagina 222.
Nel modo di registrazione
216
Sintomo
Causa e/o rimedio
START/STOP non funziona.
• L’interruttore POWER non è impostato su CAMERA.
c Impostarlo su CAMERA. (p. 22)
• Il nastro è finito.
c Riavvolgere il nastro o inserirne un altro (p. 20, 42).
• La linguetta di protezione dalla scrittura sulla cassetta è impostata in
modo da mostrare il segno rosso.
c Utilizzare un altro nastro o spostare la linguetta (p. 20).
• Il nastro ha aderito al tamburo (formazione di condensa).
c Rimuovere la cassetta e lasciare riposare la videocamera per almeno
un’ora in modo che si acclimatizzi (p. 234).
L’alimentazione si spegne.
• Durante l’utilizzo nel modo CAMERA, la videocamera è rimasta nel
modo di attesa per oltre cinque minuti.
c Impostare l’interruttore POWER su OFF (CHG), quindi di nuovo su
CAMERA (p. 24).
• Il blocco batteria è esaurito o quasi esaurito.
c Installare un blocco batteria carico (p. 13, 14).
L’immagine sullo schermo del
mirino è confusa.
• La lente del mirino non è stata regolata.
c Regolare la lente del mirino (p. 28).
La funzione SteadyShot non
funziona.
• STEADYSHOT è impostato su OFF nelle impostazioni del menu.
c Impostarlo su ON (p. 154).
La funzione di messa a fuoco
automatica non funziona.
• La videocamera si trova nel modo di messa a fuoco manuale.
c Impostare sulla messa a fuoco automatica (p. 81).
• Le condizioni di ripresa non sono adatte alla messa a fuoco automatica.
c Impostare la messa a fuoco manualmente (p. 81).
La funzione di dissolvenza non
funziona.
• È attiva la funzione di effetto digitale.
c Disattivarla. (p. 54)
Appare una striscia verticale
quando si riprendono soggetti
quali luci o la fiamma di una
candela su uno sfondo scuro.
• Il contrasto fra il soggetto e lo sfondo è eccessivo. Non si tratta di un
problema di funzionamento.
Appaiono strisce verticali quando
si riprende un soggetto molto
luminoso.
• Si tratta di un fenomeno denominato sbavatura. Non si tratta di un
problema di funzionamento.
Soluzione dei problemi
Sintomo
Causa e/o rimedio
Sullo schermo LCD o nel mirino
appaiono piccoli punti bianchi.
• Quando la velocità dell’otturatore è troppo bassa o è stato selezionato il
modo di luce scarsa.
Immagini o messaggi ignoti
vengono visualizzati sullo
schermo LCD o nel mirino.
• Se trascorrono 10 minuti da quando l’interruttore POWER è stato
impostato su CAMERA o se DEMO MODE è impostato su ON nelle
impostazioni del menu senza che sia stata inserita una cassetta, la
videocamera avvia automaticamente la dimostrazione.
c Inserire una cassetta. La dimostrazione si interrompe.
È inoltre possibile disattivare DEMO MODE (p. 160).
Non si sente lo scatto
dell’otturatore.
• BEEP è impostato su OFF nelle impostazioni del menu.
c Impostarlo su MELODY o su NORMAL. (p. 154)
L’immagine non è luminosa anche
se si utilizza la lampada video
flash.
• Il selettore ND FILTER è impostato su 1 o su 2.
c Impostarlo su OFF (p. 66).
• La regolazione manuale non è adatta alle circostanze (l’indicatore
lampeggia).
c Impostare il selettore AUTO LOCK su AUTO LOCK o disattivare la
regolazione manuale (p. 61).
Nel modo di riproduzione
Causa e/o rimedio
Il nastro non si muove se si preme
uno dei tasti di controllo video.
• L’interruttore POWER non è impostato su VCR.
c Impostarlo su VCR (p. 38).
Il tasto di riproduzione non
funziona.
• Il nastro è finito.
c Riavvolgere il nastro (p. 42).
Sull’immagine appaiono delle
strisce orizzontali oppure
l’immagine di riproduzione non è
chiara o non appare.
• La testina video potrebbe essere sporca.
c Pulire le testine utilizzando l’apposita cassetta Sony DVM12CL (non
in dotazione) (p. 235).
Il suono è assente o è possibile
sentire solo un suono debole
quando si riproduce il nastro.
• Il volume è regolato al minimo.
c Alzare il volume (p. 38).
• AUDIO MIX è impostato su ST2 nelle impostazioni del menu.
c Regolare AUDIO MIX (p. 154).
La funzione di ricerca per titolo
non agisce.
• Il nastro non dispone di memoria cassetta.
c Utilizzare un nastro con memoria cassetta (p. 95, 210).
• CM SEARCH è impostato su OFF nelle impostazioni del menu.
c Impostarlo su ON (p. 154).
• Non esiste un titolo sul nastro.
c Sovrapporre i titoli (p. 141).
• Il nastro contiene parti vuote nella parte registrata (p. 95).
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Sintomo
(continua alla pagina successiva)
217
Soluzione dei problemi
Sintomo
Causa e/o rimedio
La visualizzazione della data di
registrazione e la ricerca di data
non funzionano.
• Il nastro non dispone di memoria cassetta.
c Utilizzare un nastro con memoria cassetta (p. 97, 210).
• CM SEARCH è impostato su OFF nelle impostazioni del menu.
c Impostarlo su ON (p. 154).
• Il nastro presenta una parte vuota in mezzo alla parte registrata (p. 98).
Non è possibile sentire il nuovo
suono mentre viene aggiunto né
quello che è stato aggiunto al
nastro registrato.
• AUDIO MIX è impostato su ST1 nella impostazioni del menu.
c Impostarlo sulla posizione da controllare (p. 154).
Il titolo non viene visualizzato.
• TITLE DSPL è impostato su OFF nelle impostazioni del menu.
Il suono viene disattivato o le
immagini non appaiono quando si
controllano le immagini su un
televisore/videoregistratore.
c Impostarlo su ON (p. 154).
c Scollegare il cavo di collegamento A/V dalle prese AUDIO L/R e
VIDEO, quindi collegarlo di nuovo.
Nei modi di registrazione e di riproduzione
218
Sintomo
Causa e/o rimedio
L’alimentazione non si accende.
• Il blocco batteria non è installato oppure è esaurito o quasi esaurito.
c Installare un blocco batteria carico (p. 13, 14).
• Il trasformatore CA non è collegato alla presa di corrente.
c Collegare il trasformatore CA alla presa di corrente (p. 18).
La funzione di ricerca della fine
non funziona.
• La cassetta è stata estratta dopo la registrazione mentre si usava una
cassetta senza memoria cassetta (p. 36, 43).
• Non si è ancora registrato sulla cassetta nuova (p. 36, 43).
La funzione di ricerca della fine
non funziona correttamente.
• Il nastro contiene una parte vuota all’inizio o a metà (p. 37).
L’immagine non appare nel
mirino.
• Il pannello LCD è aperto.
c Chiudere il pannello LCD (p. 25).
Il blocco batteria si scarica
rapidamente.
• La temperatura di utilizzo è troppo bassa.
• Il blocco batteria non è completamente carico.
c Caricare completamente il blocco batteria (p. 14).
• Il blocco batteria è completamente esaurito e non può essere ricaricato.
c Sostituire con un blocco batteria nuovo (p. 13).
L’indicatore di batteria rimanente
non indica il tempo corretto.
• Il blocco batteria è stato utilizzato a lungo in un ambiente
estremamente caldo o freddo.
• Il blocco batteria è completamente esaurito e non può essere ricaricato.
c Sostituire con un blocco batteria nuovo (p. 13).
• La batteria è esaurita.
c Utilizzare un blocco batteria completamente carico (p. 13, 14).
Soluzione dei problemi
Sintomo
Causa e/o rimedio
Non è possibile espellere la
cassetta dallo scomparto.
• La fonte di alimentazione è scollegata.
c Collegarla saldamente (p. 13, 18).
• La batteria è esaurita.
c Utilizzare un blocco batteria carico (p. 13, 14).
Gli indicatori % e Z lampeggiano
e non è attivabile alcuna funzione
tranne l’espulsione della cassetta.
• Si è formata della condensa.
c Rimuovere la cassetta e lasciare riposare la videocamera per almeno
un’ora in modo che si acclimatizzi (p. 234).
L’indicatore
non appare se si
utilizza un nastro con la funzione
di memoria cassetta.
• Il connettore placcato in oro del nastro è sporco o impolverato.
c Pulire il connettore placcato in oro (p. 213).
L’indicatore di nastro rimanente
non viene visualizzato.
• q REMAIN è impostato su AUTO nelle impostazioni del menu.
c Impostarlo su ON per visualizzare sempre l’indicatore di nastro
rimanente (p. 154).
Quando si utilizza la “Memory Stick”
Causa e/o rimedio
Non è possibile utilizzare la
“Memory Stick”.
• L’interruttore POWER è impostato su CAMERA o su OFF (CHG).
c Impostarlo su MEMORY o su VCR.
• La “Memory Stick” non è stata inserita.
c Inserire una “Memory Stick” (p. 173).
Non è possibile registrare.
• La “Memory Stick” è già stata registrata alla sua massima capacità.
c Cancellare le immagini inutili e registrare nuovamente (p. 177, 204).
• È stata inserita una “Memory Stick” formattata in modo non corretto.
c Formattare la “Memory Stick” o utilizzare un’altra “Memory Stick”
(p. 158).
• La linguetta di protezione dalla scrittura sulla “Memory Stick” è
impostata su LOCK.
c Impostare la linguetta sulla scrittura (p. 170).
Non è possibile cancellare
l’immagine.
• L’immagine è protetta.
c Disattivare la protezione dell’immagine (p. 202).
• La linguetta di protezione dalla scrittura sulla “Memory Stick” è
impostata su LOCK.
c Impostare la linguetta sulla scrittura (p. 170).
Non è possibile formattare la
“Memory Stick”.
• La linguetta di protezione dalla scrittura sulla “Memory Stick” è
impostata su LOCK.
c Impostare la linguetta sulla scrittura (p. 170).
Non è possibile cancellare tutte le
immagini.
• La linguetta di protezione dalla scrittura sulla “Memory Stick” è
impostata su LOCK.
c Impostare la linguetta sulla scrittura (p. 170).
Non è possibile proteggere
l’immagine.
• La linguetta di protezione dalla scrittura sulla “Memory Stick” è
impostata su LOCK.
c Impostare la linguetta sulla scrittura (p. 170).
• L’immagine da proteggere non viene riprodotta.
c Premere MEMORY PLAY per riprodurre l’immagine (p. 193).
Non è possibile scrivere un
simbolo di stampa sul fermo
immagine.
• La linguetta di protezione dalla scrittura sulla “Memory Stick” è
impostata su LOCK.
c Impostare la linguetta sulla scrittura (p. 170).
• L’immagine sulla quale sovrascrivere il simbolo di stampa non viene
riprodotta.
c Premere MEMORY PLAY per riprodurre l’immagine (p. 193).
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Sintomo
(continua alla pagina successiva)
219
Soluzione dei problemi
Sintomo
Causa e/o rimedio
La funzione di salvataggio foto
non agisce.
• La linguetta di protezione dalla scrittura sulla “Memory Stick” è
impostata su LOCK.
c Impostare la linguetta sulla scrittura (p. 170).
• Il blocco batteria è esaurito.
c Installare un blocco batteria carico o utilizzare il trasformatore CA al
posto del blocco batteria (p. 13, 18).
Altro
Sintomo
Causa e/o rimedio
Il titolo non è stato registrato.
• Il nastro non dispone di memoria cassetta.
c Utilizzare un nastro con memoria cassetta (p. 141, 210).
• La memoria cassetta è satura.
c Cancellare un altro titolo (p. 145).
• Il nastro è impostato in modo da evitare cancellazioni accidentali.
c Spostare la linguetta di protezione dalla scrittura in modo da
rendere invisibile il segno rosso (p. 20).
• Non è registrato nulla su quella parte di nastro.
c Sovrapporre il titolo alla parte registrata (p. 141).
Il nome della cassetta non è stato
registrato.
• Il nastro non dispone di memoria cassetta.
c Utilizzare un nastro con memoria cassetta (p. 149, 210).
• La memoria cassetta è satura.
c Cancellare alcuni dati (p. 151).
• Il nastro è impostato in modo da evitare cancellazioni accidentali.
c Spostare la linguetta di protezione dalla scrittura in modo da
rendere invisibile il segno rosso (p. 20).
Non è possibile controllare le
immagini di registrazione durante
il montaggio tramite il cavo
i.LINK (cavo di collegamento DV).
Il montaggio digitale di
programmi non funziona.
220
c Scollegare il cavo i.LINK (cavo di collegamento DV) e collegarlo di
nuovo (p. 106).
• Il selettore di ingresso sul videoregistratore non è impostato
correttamente.
c Controllare il collegamento e regolare la posizione del selettore
(p. 105).
• La videocamera è collegata a un apparecchio DV non di marca Sony.
c Impostare CONTROL su IR nel menu delle impostazioni e
impostare il videoregistratore utilizzato per registrare sul comando
tramite raggi infrarossi.
• Si è tentato di impostare per il programma una parte vuota del nastro.
c Impostare nuovamente il programma su una parte registrata
(p. 122).
• La videocamera e il videoregistratore non sono sincronizzati.
c Sincronizzarli (p. 117).
Soluzione dei problemi
Causa e/o rimedio
Il telecomando in dotazione con la
videocamera non agisce.
• COMMANDER è impostato su OFF nelle impostazioni del menu.
c Impostarlo su ON (p. 154).
• Un ostacolo blocca i raggi infrarossi.
c Rimuovere l’ostacolo.
• Le pile sono state inserite nell’apposito scomparto senza rispettare la
polarità.
c Inserire le pile osservando la corretta polarità (p. 253).
• Le pile sono scariche.
c Inserirne di nuove (p. 253).
Quando la videocamera è
collegata alle uscite del televisore
o del videoregistratore,
l’immagine immessa non appare
né sullo schermo LCD né nel
mirino.
• DISPLAY è impostato su V-OUT/LCD nelle impostazioni del menu.
c Impostarlo su LCD (p. 154).
La melodia o il segnale acustico
vengono emessi per cinque
secondi.
• Si è formata della condensa.
c Rimuovere la cassetta e lasciare riposare la videocamera per almeno
un’ora in modo che si acclimatizzi (p. 234).
• Si è verificato un problema nella videocamera.
c Estrarre la cassetta e inserirla di nuovo, quindi azionare la
videocamera.
Quando il blocco batteria viene
ricaricato, sulla finestra del
display non appare alcun
indicatore oppure l’indicatore
lampeggia.
• Il trasformatore CA è scollegato.
c Collegarlo correttamente.
• Il blocco batteria non funziona correttamente.
c Contattare il proprio rivenditore Sony di fiducia o il centro
assistenza autorizzato Sony locale.
Non è possibile caricare il blocco
batteria.
• L’interruttore POWER non è impostato su OFF (CHG).
c Impostarlo su OFF (CHG).
La videocamera si spegna
immediatamente anche se la
quantità di tempo di
funzionamento rimanente della
batteria è sufficiente.
c Caricare di nuovo il blocco batteria completamente e correttamente.
Il tempo rimanente corretto viene visualizzato.
Non è attiva nessuna funzione
anche se l’alimentazione è
collegata.
c Scollegare il cavo di alimentazione del trasformatore CA o
rimuovere la batteria, quindi collegarlo di nuovo dopo circa un
minuto. Accendere l’apparecchio. Se le funzioni continuano a non
essere operative, premere il tasto RESET posizionato a destra sotto il
selettore ZEBRA utilizzando un oggetto appuntito (premendo il
tasto RESET, tutte le impostazioni, incluse la data e l’ora, ritornano
alle impostazioni di fabbrica) (p. 18, 246).
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Sintomo
221
Italiano
Funzione di autodiagnostica
La videocamera dispone di una funzione di
indicazioni di autodiagnostica.
Tale funzione visualizza lo stato presente della
videocamera sotto forma di codice a 5 caratteri
(una combinazione di lettere e cifre) sullo
schermo LCD, nella finestra del display o nel
mirino. Se viene visualizzato un codice a 5
caratteri, controllare la seguente tabella dei
codici. Le ultime due cifre (indicate da ss)
variano in base alle condizioni della
videocamera.
Sullo schermo LCD o nel mirino,
nella finestra del display
C:21:00
Indicazioni di autodiagnostica
•C:ss:ss
È possibile rimediare
personalmente.
•E:ss:ss
Contattare il proprio rivenditore
Sony di fiducia o il centro
assistenza autorizzato Sony locale
più vicino.
Indicazione a
cinque cifre
Causa e/o rimedio
C:04:ss
• Si sta utilizzando un blocco batteria non del tipo “InfoLITHIUM”.
c Utilizzare un blocco batteria “InfoLITHIUM” (p. 14).
C:21:ss
• Si è formata della condensa.
c Rimuovere la cassetta e lasciare riposare la videocamera per almeno un’ora in
modo che si acclimatizzi (p. 234).
C:22:ss
• Le testine video sono sporche.
c Pulire le testine utilizzando l’apposita cassetta Sony DVM12CL (non in dotazione)
(p. 235).
C:31:ss
C:32:ss
• Si è verificato un problema risolvibile non citato sopra.
c Estrarre la cassetta e inserirla di nuovo, quindi azionare la videocamera.
c Scollegare il cavo di alimentazione del trasformatore CA o rimuovere il blocco
batteria. Dopo avere collegato di nuovo la fonte di alimentazione, azionare la
videocamera.
E:61:ss
E:62:ss
• Si è verificato un problema che non è possibile risolvere personalmente.
c Contattare il proprio rivenditore Sony di fiducia e comunicare il codice a cinque
cifre (esempio: E:61:10).
Se non è possibile risolvere il problema anche dopo avere tentato alcune volte i rimedi sopra citati,
contattare il proprio rivenditore Sony di fiducia o il centro assistenza autorizzato Sony locale più
vicino.
222
Nederlands
Verhelpen van storingen
Mocht u problemen met de werking of de bediening van de camcorder hebben, doorloop dan
eerst de onderstaande lijst met controlepunten. Als het probleem aan de hand hiervan niet te
verhelpen is, neemt u dan a.u.b. contact op met uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende
Sony onderhoudsdienst. Als er een code van vijf letters en cijfers zoals “C:ss:ss” op het LCDscherm, in het uitleesvenster of in de beeldzoeker verschijnt, dan is de zelfdiagnosefunctie in
werking getreden. Zie pagina 229.
Bij opname
Oorzaak en/of oplossing
START/STOP werkt niet.
• De POWER schakelaar staat niet in de CAMERA stand.
c Zet de schakelaar in de CAMERA stand. (zie blz. 22)
• Het einde van de band is bereikt.
c Spoel de band terug of gebruik een nieuwe cassette. (zie blz. 20, 42)
• Het wispreventienokje van de cassette is ingeschoven (rood).
c Gebruik een andere cassette of schuif het nokje terug. (zie blz. 20)
• De band blijft aan de koptrommel kleven (door condensvocht).
c Verwijder de videocassette en laat uw camcorder ten minste 1 uur
lang ongebruikt op temperatuur komen. (zie blz. 234)
De camcorder schakelt uit.
• Terwijl u het apparaat in de CAMERA stand bediende, heeft het langer
dan 5 minuten in de opnamepauzestand gestaan.
c Zet de POWER schakelaar eenmaal op OFF (CHG) en dan weer in
de CAMERA stand. (zie blz. 24)
• Het batterijpak is (bijna) leeg.
c Plaats een opgeladen batterijpak. (zie blz. 13, 14)
Het beeld op het zoekerscherm is
onscherp.
• Het lensje van de zoeker is niet goed scherpgesteld.
c Stel het zoekerbeeld scherp. (zie blz. 28)
De SteadyShot beeldstabilisatie
werkt niet.
• De STEADYSHOT instelling in het instelmenu staat op OFF.
c Zet de instelling op ON. (zie blz. 154)
De automatische scherpstelling
werkt niet.
• De camcorder bevindt zich in de handmatige scherpstelstand.
c Schakel over naar automatische scherpstelling. (zie blz. 81)
• De opname-omstandigheden zijn niet geschikt voor gebruik van de
automatische scherpstelling.
c Stel handmatig scherp. (zie blz. 81)
De faderfunctie werkt niet.
• Er is een digitale opname-effectfunctie ingeschakeld.
c Schakel de digitale functie uit. (zie blz. 54)
Bij opnemen van een lichtbron of
een kaarsvlam tegen een donkere
achtergrond verschijnt er een
verticale streep in beeld.
• Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond is te groot. Dat is
normaal en duidt niet op storing.
Er verschijnen verticale strepen in
beeld bij opnemen van een erg
helder verlicht onderwerp.
• Dit wordt ook wel “smeer” genoemd. Dat is normaal en duidt niet op
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Probleem
storing.
(vervolg op volgende bladzijde)
223
Verhelpen van storingen
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Er verschijnen witte stipjes in het
zoekerbeeld of op het LCDscherm.
• De sluitersnelheid is te laag of de Low lux mode is geselecteerd.
Er verschijnen onbekende beelden
of berichten in de zoeker of op het
LCD-scherm.
• Ongeveer 10 minuten nadat u de POWER schakelaar op CAMERA zet,
of met het onderdeel DEMO MODE in het instelmenu in de ON stand
gezet, zonder een cassette in de camcorder, begint automatisch een
demonstratie van de mogelijkheden.
c Breng een cassette in. De demonstratie stopt.
U kunt ook de DEMO MODE functie uitschakelen. (zie blz. 166)
De gewone klik van de sluiter is
niet te horen.
• In het instelmenu is de BEEP instelling op OFF gezet.
c Stel dit onderdeel in op MELODY of NORMAL. (zie blz. 154)
Het beeld is te donker, zelfs bij
gebruik van een videoflitslamp.
• De ND FILTER keuzeschakelaar staat op 1 of 2.
c Zet de instelling op OFF. (zie blz. 66)
• Handmatige instelling is niet geschikt voor deze situatie. (De
aanduiding knippert)
c Zet de AUTO LOCK keuzeschakelaar op AUTO LOCK of annuleer
handmatige instelling. (zie blz. 61)
Bij weergave
224
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
De band beweegt niet wanneer er
een bandlooptoets wordt
ingedrukt.
• De POWER schakelaar staat niet in de VCR stand.
c Zet de schakelaar in de VCR stand. (zie blz. 38)
De weergavetoets werkt niet.
• Het einde van de band is bereikt.
c Spoel de band terug. (zie blz. 42)
Er verschijnen horizontale strepen
in het beeld of de videoweergave
is onduidelijk of helemaal niet te
zien.
• Wellicht zijn de videokoppen vuil.
c Reinig de koppen met een Sony DVM12CL videokoppenreinigingscassette (niet bijgeleverd). (zie blz. 235)
Bij afspelen van een videocassette
klinkt er niet of nauwelijks geluid.
• De geluidssterkte staat in de minimumstand.
c Zet de geluidssterkte hoger. (zie blz. 38)
• In het instelmenu is het onderdeel AUDIO MIX op ST2 gezet.
c Kies de juiste instelling voor AUDIO MIX. (zie blz. 154)
De titelzoekfunctie werkt niet.
• Deze videoband heeft geen cassettegeheugen.
c Gebruik een videoband met cassettegeheugen. (zie blz. 95, 210)
• In het instelmenu is de CM SEARCH functie op OFF gezet.
c Zet de instelling op ON. (zie blz. 154)
• Er is geen titelbeeld op de band vastgelegd.
c Leg de gewenste titel(s) op de band vast. (zie blz. 141)
• Bij het opnemen is er een blanco gedeelte op de band overgeslagen,
dus open gebleven. (zie blz. 95)
Verhelpen van storingen
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
De datumzoekfunctie werkt niet
bij weergave van de
opnamedatum.
• Deze videoband heeft geen cassettegeheugen.
c Gebruik een videoband met cassettegeheugen. (zie blz. 97, 210)
• In het instelmenu is de CM SEARCH functie op OFF gezet.
c Zet de instelling op ON. (zie blz. 154)
• Bij het opnemen is er een blanco gedeelte op de band overgeslagen,
dus open gebleven. (zie blz. 98)
Het nieuwe geluid of het geluid
dat aan de opgenomen cassette is
toegevoegd, is niet hoorbaar.
• In het instelmenu staat het onderdeel AUDIO MIX op ST1.
c Stel hem in aan de kant die u wilt controleren. (zie blz. 154)
De titel verschijnt niet.
• In het instelmenu is de TITLE DSPL functie op OFF gezet.
Het geluid valt weg of beelden
verschijnen niet bij weergave via
TV/videorecorder.
c Zet de instelling op ON. (zie blz. 154)
c Koppel de A/V-kabel los van AUDIO L/R en VIDEO, en sluit hem
opnieuw aan.
Bij opname en weergave
Oorzaak en/of oplossing
De camcorder kan niet
ingeschakeld worden.
• Er is geen batterijpak op het apparaat aangebracht of het batterijpak is
(bijna) leeg.
c Plaats een opgeladen batterijpak. (zie blz. 13, 14)
• De netspanningsadapter is niet op het stopcontact aangesloten.
c Steek de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact. (zie
blz. 18)
De einde-zoekfunctie werkt niet.
• De videoband, van het type zonder cassettegeheugen, is na het
opnemen uit de camcorder verwijderd. (zie blz. 36, 43)
• Er zijn nog geen opnamen op de geplaatste cassette gemaakt.
(zie blz. 36, 43)
De einde-zoekfunctie werkt niet
correct.
• De band heeft een blanco, onbespeeld gedeelte aan het begin of in het
midden. (zie blz. 37)
Er verschijnt geen beeld in de
zoeker.
• Het LCD-scherm staat open.
c Sluit het LCD-scherm. (zie blz. 25)
Het batterijpak raakt heel snel
uitgeput.
• De omgevingstemperatuur is te laag.
• Het batterijpak is niet volledig opgeladen.
c Laad het batterijpak volledig op. (zie blz. 14)
• Het batterijpak is versleten en kan niet meer opgeladen worden.
c Vervang het door een nieuw batterijpak. (zie blz. 13)
De batterijrestladingsindicator
geeft niet de juiste tijd aan.
• Het batterijpak werd gedurende lange tijd in een zeer warme of koude
omgeving gebruikt.
• Het batterijpak is versleten en kan niet meer opgeladen worden.
c Vervang het door een nieuw batterijpak. (zie blz. 13)
• Het batterijpak is leeg.
c Gebruik een opgeladen batterijpak. (zie blz. 13, 14)
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Probleem
(vervolg op volgende bladzijde)
225
Verhelpen van storingen
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
De cassette kan niet uit de houder
worden verwijderd.
• De stroomaansluiting is losgeraakt.
c Sluit de netspanningsadapter stevig aan. (zie blz. 13, 18)
• Het batterijpak is leeg.
c Gebruik een opgeladen batterijpak. (zie blz. 13, 14)
De % en Z indicatoren knipperen
en geen enkele functie, behalve
het verwijderen van de cassette,
werkt.
• Er is vocht uit de lucht in de camcorder gecondenseerd.
c Verwijder de videocassette en laat uw camcorder ten minste 1 uur
lang ongebruikt op temperatuur komen. (zie blz. 234)
De
indicator verschijnt niet bij
gebruik van een videoband met
cassettegeheugen.
• De vergulde aansluitcontacten van een cassette zijn stoffig of vuil.
c Maak de vergulde aansluitcontacten schoon. (zie blz. 213)
De restbandindicator verschijnt
niet.
• In het instelmenu is het onderdeel q REMAIN op AUTO gezet.
c Zet dit onderdeel op ON om altijd de resterende bandlengte aan te
geven. (zie blz. 154)
Bij gebruik van een “Memory Stick”
226
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Functies werken niet.
• De POWER schakelaar staat in de CAMERA of OFF (CHG) stand.
c Zet de schakelaar in de MEMORY of VCR stand.
• Er is geen “Memory Stick” in de camcorder geplaatst.
c Een “Memory Stick” inbrengen (zie blz. 173)
De opnamefunctie werkt niet.
• De “Memory Stick” is al tot zijn volle capaciteit opgenomen.
c Wis enkele overbodige beelden en probeer het opnemen opnieuw.
(zie blz. 177, 204)
• Er is een niet of onjuist geformatteerde “Memory Stick” in de
camcorder geplaatst.
c Formatteer (initialiseer) de “Memory Stick” of gebruik een andere
“Memory Stick”. (zie blz. 164)
• Het wispreventienokje van de “Memory Stick” is in de LOCK stand
gezet.
c Schuif het nokje terug om weer te kunnen opnemen. (zie blz. 170)
Het beeld kan niet worden gewist.
• Het beeld is tegen wissen beveiligd.
c Annuleer de beveiliging van dit beeld. (zie blz. 202)
• Het wispreventienokje van de “Memory Stick” is in de LOCK stand
gezet.
c Schuif het nokje terug om weer te kunnen opnemen. (zie blz. 170)
De “Memory Stick” kan niet
worden geformatteerd.
• Het wispreventienokje van de “Memory Stick” is in de LOCK stand
gezet.
c Schuif het nokje terug om weer te kunnen opnemen. (zie blz. 170)
Het wissen van alle beelden lukt
niet.
• Het wispreventienokje van de “Memory Stick” is in de LOCK stand
gezet.
c Schuif het nokje terug om weer te kunnen opnemen. (zie blz. 170)
Een beeld kan niet worden
beveiligd.
• Het wispreventienokje van de “Memory Stick” is in de LOCK stand
gezet.
c Schuif het nokje terug om weer te kunnen opnemen. (zie blz. 170)
• Het te beveiligen beeld wordt niet weergegeven.
c Druk op de MEMORY PLAY toets om het beeld weer te geven. (zie
blz. 193)
Bij het gekozen stilstaande beeld
kan geen afdrukmarkering
worden geplaatst.
• Het wispreventienokje van de “Memory Stick” is in de LOCK stand
gezet.
c Schuif het nokje terug om weer te kunnen opnemen. (zie blz. 170)
• Het voor afdrukken te markeren beeld wordt niet weergegeven.
c Druk op de MEMORY PLAY toets om het beeld weer te geven. (zie
blz. 193)
Verhelpen van storingen
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
De Photo save-functie werkt niet.
• Het wispreventienokje van de “Memory Stick” is in de LOCK stand
gezet.
c Schuif het nokje terug om weer te kunnen opnemen. (zie blz. 170)
• Het batterijpak is leeg.
c Plaats een opgeladen batterijpak of sluit de netspanningsadapter
aan. (zie blz. 13, 18)
Overige
Oorzaak en/of oplossing
De titel wordt niet opgenomen.
• Deze videoband heeft geen cassettegeheugen.
c Gebruik een videoband met cassettegeheugen. (zie blz. 141, 210)
• Het cassettegeheugen is vol.
c Wis een overbodige titel uit het cassettegeheugen. (zie blz. 145)
• De videocassette is met het wispreventienokje tegen per ongeluk
wissen beveiligd.
c Schuif het wispreventienokje terug zodat het rode vlakje verdwijnt.
(zie blz. 20)
• Op dit punt van de band zijn nog geen beelden opgenomen.
c Leg uw titel vast op een gedeelte van de band dat al is opgenomen.
(zie blz. 141)
De cassettenaam wordt niet
opgenomen.
• Deze videoband heeft geen cassettegeheugen.
c Gebruik een videoband met cassettegeheugen. (zie blz. 149, 210)
• Het cassettegeheugen is vol.
c Wis eerst wat gegevens. (zie blz. 151)
• De videocassette is met het wispreventienokje tegen per ongeluk
wissen beveiligd.
c Schuif het wispreventienokje terug zodat het rode vlakje verdwijnt.
(zie blz. 20)
Bij het monteren van opnamen via
de i.LINK kabel (DVaansluitkabel) wordt het
opgenomen beeld niet
weergegeven.
Digitale programmamontage
werkt niet.
c Maak de i.LINK kabel (DV-aansluitkabel) los en sluit deze dan weer
aan. (zie blz. 106)
• De ingangskeuzeschakelaar van de videorecorder staat niet in de juiste
stand.
c Controleer de aansluiting en stel de schakelaar in. (zie blz. 105)
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Probleem
• De camcorder is niet aangesloten op Sony DV-apparatuur.
c Zet CONTROL in het instelmenu op IR en stel de opnamevideorecorder in voor IR-bediening.
• Er is getracht een punt voor de montage in te stellen bij een onbespeeld
bandgedeelte.
c Kies de punten voor montage in een opgenomen bandgedeelte. (zie
blz. 122)
• Camcorder en videorecorder zijn niet gesynchroniseerd.
c Synchroniseer ze. (zie blz. 117)
(vervolg op volgende bladzijde)
227
Verhelpen van storingen
228
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
De bij uw camcorder geleverde
afstandsbediening werkt niet.
• In het instelmenu is het onderdeel COMMANDER op OFF gezet.
c Zet de COMMANDER functie op ON. (zie blz. 154)
• De infrarode stralen worden geblokkeerd.
c Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de
camcorder.
• De batterijen zijn omgekeerd in de afstandsbediening geplaatst, met de
+ en – polen verwisseld.
c Plaats de batterijen met de juiste polariteit in de afstandsbediening.
(zie blz. 253)
• De batterijen zijn leeg.
c Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening. (zie blz. 253)
Het ingangsbeeld verschijnt niet
op het LCD-scherm of in de
beeldzoeker wanneer uw
camcorder is aangesloten op de
uitgangen van de TV of
videorecorder.
• In het instelmenu is DISPLAY op V-OUT/LCD gezet.
c Zet dit onderdeel op LCD. (zie blz. 154)
De melodie of pieptoon
weerklinkt gedurende vijf
seconden.
• Er is vocht uit de lucht in de camcorder gecondenseerd.
c Verwijder de videocassette en laat uw camcorder ten minste 1 uur
lang ongebruikt op temperatuur komen. (zie blz. 234)
• Er is een andere storing in de camcorder opgetreden.
c Verwijder de cassette, plaats deze opnieuw en neem de camcorder
dan weer in gebruik.
Bij opladen van het batterijpak
verschijnt er geen aanduiding of
gaat de indicator in het
uitleesvenster knipperen.
• De netspanningsadapter is niet stevig aangesloten.
c Installeer hem op de juiste manier.
• Het batterijpak is defect.
c Neem contact op met uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende
Sony onderhoudsdienst.
Het opladen van het batterijpak
lukt niet.
• De POWER schakelaar staat niet in de OFF (CHG) stand.
c Zet de schakelaar in de OFF (CHG) stand.
De camcorder schakelt meteen uit
ook al is er nog voldoende
batterijlading.
c Laad het batterijpak opnieuw volledig op.
De juiste resterende tijd verschijnt.
Geen enkele functie werkt meer,
hoewel de camcorder wel is
ingeschakeld.
c Maak het netsnoer van de netspanningsadapter of het batterijpak los
en breng het na ongeveer één minuut weer aan. Schakel de stroom
in. Indien de functies nog steeds niet werken, druk dan de RESET
toets onderaan rechts van de ZEBRA keuzeschakelaar in met behulp
van een puntig voorwerp. (Houd er wel rekening mee dat bij
indrukken van de RESET toets alle instellingen, inclusief de datum
en tijd, op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen worden
teruggezet). (zie blz. 18, 246)
Nederlands
Zelfdiagnosefunctie
Om het storingzoeken te vergemakkelijken is
deze camcorder voorzien van een
zelfdiagnosefunctie.
Als er iets mis is met de camcorder toont deze
in de zoeker, op het LCD-scherm, in het
uitleesvenster of in de beeldzoeker een code
van vijf tekens (een combinatie van letters en
cijfers). Deze 5-delige code geeft een
aanwijzing over de toestand van de
camcorder. De betekenis ervan vindt u in de
onderstaande tabel. De laatste twee cijfers
(hieronder aangeduid met twee ss blokjes)
verschillen afhankelijk van de toestand van de
camcorder.
Op het LCD-scherm, in de
beeldzoeker of in het
uitleesvenster
C:21:00
Zelfdiagnosefunctie
•C:ss:ss
Dit probleem kunt u eenvoudig
zelf verhelpen.
•E:ss:ss
Neem contact op met uw Sony
handelaar of een plaatselijke
erkende Sony onderhoudsdienst.
Oorzaak en/of oplossing
C:04:ss
• Wellicht gebruikt u een batterijpak van een ander dan het “InfoLITHIUM” type.
c Gebruik een “InfoLITHIUM” batterijpak. (zie blz. 14)
C:21:ss
• Er is vocht uit de lucht in de camcorder gecondenseerd.
c Verwijder de videocassette en laat uw camcorder ten minste 1 uur lang ongebruikt
op temperatuur komen. (zie blz. 234)
C:22:ss
• De videokoppen zijn vuil.
c Reinig de koppen met een Sony DVM12CL videokoppen-reinigingscassette (niet
bijgeleverd). (zie blz. 235)
C:31:ss
C:32:ss
• Een andere storing dan hierboven vermeld.
c Verwijder de cassette, plaats deze opnieuw en neem de camcorder dan weer in
gebruik.
c Maak het netsnoer van de netspanningsadapter los of verwijder het batterijpak.
Herstel vervolgens de stroomvoorziening en neem de camcorder dan weer in
gebruik.
E:61:ss
E:62:ss
• Er is een inwendige storing opgetreden.
c Neem contact op met uw Sony handelaar en deel hem de 5-cijferige code mee.
(bijvoorbeeld: E:61:10)
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Vijfcijferig display
Als het niet lukt een bepaald probleem te verhelpen, raadpleegt u dan a.u.b. uw Sony handelaar of
een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst.
229
Indicatori e messaggi Waarschuwingsindicatoren
di avvertimento
en berichten
Se indicatori e messaggi appaiono sullo
schermo LCD o nel mirino, verificare quanto
segue:
Per ulteriori informazioni, vedere la pagina fra
parentesi “( )”.
Indicatori di avvertimento
E La batteria è esaurita o quasi
Lampeggiamento lento:
•La batteria è quasi esaurita.
A seconda delle condizioni, l’indicatore E
può lampeggiare anche se rimangono da
cinque a dieci minuti di capacità. In caso di
lampeggiamento, si consiglia di caricare la
batteria o di installare una batteria carica.
Lampeggiamento rapido:
•La batteria è esaurita (p. 14).
•La batteria è completamente esaurita.
Indicatori di avvertimento per il nastro
Lampeggiamento lento:
•Il nastro è giunto quasi alla fine.
•Non è stata inserita alcuna cassetta (p. 20)*.
•La linguetta di protezione dalla scrittura
sulla cassetta è estratta (rossa) (p. 20)*.
Lampeggiamento rapido:
•Il nastro è giunto alla fine (p. 42)*.
Z È necessario espellere la cassetta
Lampeggiamento lento:
•La linguetta di protezione dalla scrittura sulla
cassetta è estratta (rossa) (p. 20)*.
Lampeggiamento rapido:
•Si è formata della condensa (p. 234)*.
•Il nastro è giunto alla fine (p. 42)*.
•La funzione di indicazioni di autodiagnostica
è attivata (p. 222)*.
% Si è formata della condensa*
Lampeggiamento rapido:
•Espellere la cassetta, spegnere la
videocamera e lasciarla riposare per circa
un’ora con il comparto cassetta aperto
(p. 234).
230
Wanneer indicatoren of
waarschuwingsberichten verschijnen op het
LCD-scherm of in de beeldzoeker, moet u het
volgende controleren:
Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijden
waarnaar tussen haakjes “( )” wordt
verwezen.
Waarschuwingsindicatoren
E Het batterijpak is (bijna) leeg.
Traag knipperen:
•De batterij begint leeg te raken.
Onder bepaalde omstandigheden kan de E
aanduiding al gaan knipperen als er nog zo’n
5 à 10 minuten batterijspanning over is. Als
dit knippert, raden wij u aan het batterijpak
op te laden of een opgeladen batterijpak aan
te brengen.
Snel knipperen:
•Het batterijpak is leeg (zie blz. 14).
•Het batterijpak is helemaal leeg.
Waarschuwingsindicator m.b.t. de
cassette
Traag knipperen:
•Het einde van de cassetteband komt in zicht.
•Er is geen cassette in de camcorder aanwezig
(zie blz. 20).*
•Het wispreventienokje van de cassette is
uitgeschoven (een rood vlakje is zichtbaar)
(zie blz. 20).*
Snel knipperen:
•Het bandeinde is bereikt (zie blz. 42).*
Z U moet de cassette verwijderen
Traag knipperen:
•Het wispreventienokje van de cassette is
uitgeschoven (een rood vlakje is zichtbaar)
(zie blz. 20).*
Snel knipperen:
•Er is vocht uit de lucht in de camcorder
gecondenseerd (zie blz. 234).*
•Het bandeinde is bereikt (zie blz. 42).*
•De zelfdiagnosefunctie is in werking
getreden (zie blz. 229).*
% Er is vocht uit de lucht in de camcorder
gecondenseerd.*
Snel knipperen:
•Verwijder de cassette, schakel uw camcorder
uit, en laat deze ongeveer 1 uur lang
ongebruikt staan, met de cassettehouder
open (zie blz. 234).
Indicatori e messaggi di
avvertimento
Waarschuwingsindicatoren en
berichten
Indicatori di avvertimento per la
memoria cassetta
Lampeggiamento lento:
•Non è stato inserito un nastro dotato di
memoria cassetta (p. 210)*.
Waarschuwingsindicator m.b.t. het
cassettegeheugen
Traag knipperen:
•Er is geen videoband met cassettegeheugen
geplaatst (zie blz. 210).*
Indicazioni di autodiagnostica (p. 222)
Zelfdiagnosefunctie (zie blz. 229)
- Il fermo immagine è protetto
Lampeggiamento lento:
•Il fermo immagine è protetto (p. 202)*.
- Het stilstaand beeld is tegen wissen
beveiligd.
Traag knipperen:
•Het stilstaande beeld is tegen wissen
beveiligd (zie blz. 202).*
Indicatori di avvertimento per la
“Memory Stick”*
Lampeggiamento lento:
•Non è stata inserita una “Memory Stick”
(p. 173).
Lampeggiamento rapido:
• La “Memory Stick” inserita non è leggibile.
Errore di formato per “Memory Stick”*
Lampeggiamento rapido:
•Vi sono due o più directory.
•I dati sono danneggiati.
•La “Memory Stick” non è stata formattata
correttamente (p. 158).
Messaggi di avvertimento
•CLOCK SET
Reimpostare la data e l’ora (p. 168).
•FOR “InfoLITHIUM” BATTERY ONLY
Utilizzare un blocco batteria
“InfoLITHIUM” (p. 14).
•MEMORY FULL
Non è disponibile spazio nella “Memory
Stick” per il salvataggio foto (p. 192).
•
CLEANING CASSETTE
Le testine video sono sporche (p. 235).**
•
FULL
La memoria cassetta del nastro è satura
(p. 144)*
100-0001 “(waarschuwingsindicatoren)
Memory Stick” bestandsfout*
Traag knipperen:
•Bestand beschadigd.
•Bestand incompatibel.
“Memory Stick” formatteerfout*
Snel knipperen:
•Er zijn twee directories of meer.
•Gegevens beschadigd.
•De “Memory Stick” is niet naar behoren
geformatteerd (zie blz. 164).
Waarschuwingsberichten
Altre informazioni / Aanvullende informatie
100-0001 Errore di file per “Memory Stick
(indicatori di avvertimento)”*
Lampeggiamento lento:
•Il file è danneggiato.
•Il file non è compatibile.
Waarschuwingsindicator m.b.t. de
“Memory Stick”*
Traag knipperen:
•Er is geen “Memory Stick” in de camcorder
geplaatst (zie blz. 173).
Snel knipperen:
• Er is een onleesbare “Memory Stick” in de
camcorder geplaatst.
•CLOCK SET
Stel de datum en tijd opnieuw in (zie
blz. 168).
•FOR “InfoLITHIUM” BATTERY ONLY
Gebruik een “InfoLITHIUM” batterijpak
(zie blz. 14).
•MEMORY FULL
Het “Memory Stick” is vol bij gebruik
van de Photo save-functie (zie blz. 192).
•
CLEANING CASSETTE
De videokoppen zijn vuil (zie blz. 235).**
•
FULL
Het cassettegeheugen is vol (zie blz.
144).*
231
Indicatori e messaggi di
avvertimento
Waarschuwingsindicatoren en
berichten
•
•
16BIT
AUDIO MODE è impostato su 16BIT*.
Non è possibile duplicare nuovo suono
(p. 159).
•
REC MODE
REC MODE è impostato su LP*. Non è
possibile duplicare nuovo suono
(p. 159).
TAPE
•
Esiste una parte non registrata sul
nastro*. Non è possibile duplicare nuovo
suono (p. 138).
•
“i.LINK” CABLE
Il cavo i.LINK è collegato (p. 139)*. Non
è possibile duplicare nuovo suono.
•
FULL
La “Memory Stick” è satura (p. 180)*.
•
La linguetta di protezione dalla scrittura
sulla “Memory Stick” è impostata su
LOCK (p. 170)*.
•
NO FILE
Nessun fermo immagine è registrato
sulla “Memory Stick” (p. 194)*.
•
NO MEMORY STICK
Non è stata inserita una “Memory Stick”
(p. 173).*
•
MEMORY STICK ERROR
I dati della “Memory Stick” sono
danneggiati (p. 173).*
•
FORMAT ERROR (p. 158)*
•
- DIRECTORY ERROR (p. 195)*
•COPY INHIBIT
Il nastro contiene segnali di controllo di
copyright per la tutela dei diritti
d’autore del materiale (p. 211)*.
•QZ TAPE END
Il nastro ha raggiunto la fine (p. 42)*.
•Q NO TAPE
Inserire un nastro (p. 20)*.
* Si sente la melodia o un segnale acustico.
**x e il messaggio appaiono in modo alternato.
16BIT
Het menu-onderdeel AUDIO MODE
staat ingesteld op 16BIT.* U kunt geen
geluidsopnamen inlassen (zie blz. 165).
•
REC MODE
Het menu-onderdeel REC MODE staat
ingesteld op LP.* U kunt geen
geluidsopnamen inlassen (zie blz. 165).
TAPE
•
Op deze band zijn nog geen videoopnamen gemaakt.* U kunt geen
geluidsopnamen inlassen (zie blz. 138).
•
“i.LINK” CABLE
De i.LINK kabel is aangesloten (zie blz.
139).* U kunt geen geluidsopnamen
inlassen.
•
FULL
De “Memory Stick” is vol (zie blz. 180).*
•
Het wispreventienokje van de “Memory
Stick” staat in de LOCK
beveiligingsstand (zie blz. 170).*
•
NO FILE
Er zijn geen stilstaande beelden op de
“Memory Stick” vastgelegd
(zie blz. 194).*
NO MEMORY STICK
•
Er is geen Memory Stick in de
camcorder geplaatst (zie blz. 173).*
• MEMORY STICK ERROR
De gegevens op de “Memory Stick” zijn
beschadigd. (zie blz. 173)*
• FORMAT ERROR (zie blz. 164)*
•
- DIRECTORY ERROR (zie blz. 195)*
•COPY INHIBIT
De cassette bevat copyright-signalen ter
bescherming van auteursrechten van
software (zie blz. 211).*
•QZ TAPE END
De cassette is ten einde (zie blz. 42).*
•Q NO TAPE
Plaats een videocassette (zie blz. 20).*
* Er klinkt een wijsje of een pieptoon.
**x en het bericht verschijnen afwisselend.
232
Utilizzo della
videocamera
all’estero
Utilizzo della videocamera
all’estero
È possibile utilizzare la videocamera in
qualsiasi paese o area geografica grazie al
trasformatore CA in dotazione con la
videocamera da 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz.
Questa videocamera è basata sul sistema di
colore PAL. Se si desidera vedere le immagini
registrate su un televisore, questo deve essere
basato sul sistema di colore PAL e dotato della
presa di ingresso AUDIO/VIDEO.
Quanto segue indica i sistemi di colore TV
utilizzati nei paesi esteri.
Sistema PAL-M
Brasile
Sistema PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistema NTSC
America Centrale, Bolivia, Canada, Cile,
Colombia, Corea, Ecuador, Filippine,
Giamaica, Giappone, Isole Bahama, Messico,
Perù, Suriname, Taiwan, USA, Venezuela, ecc.
Sistema SECAM
Bulgaria, Francia, Guyana, Iran, Iraq, Monaco,
Polonia, Russia, Ucraina, Ungheria, ecc.
Semplice regolazione
dell’orologio mediante fuso
orario
È possibile impostare facilmente l’orologio sul
fuso orario locale impostando la differenza
oraria. Selezionare WORLD TIME nelle
impostazioni del menu. Per ulteriori
informazioni, vedere a pagina 154.
Gebruik van uw camcorder in
het buitenland
U kunt uw camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in elk land
waar de netspanning van 100 V tot 240 V
bedraagt, met een wisselstroomfrequentie van
50/60 Hz.
Deze camcorder werkt met het PALkleursysteem. Om de hiermee weergegeven
videobeelden op een TV-scherm te kunnen
bekijken, moet het TV-toestel geschikt zijn
voor het PAL-kleursysteem en uitgerust zijn
met een AUDIO/VIDEO-ingangsaansluiting.
Zie de onderstaande lijst van landen voor de
diverse kleursystemen.
PAL-systeem
Australië, België, China, Denemarken,
Duitsland, Finland, Groot-Brittannië,
Hongkong, Italië, Koeweit, Maleisië,
Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen,
Oostenrijk, Portugal, Singapore, Slowakije,
Spanje, Thailand, de Tsjechische republiek,
Zweden, Zwitserland, enz.
PAL-M-systeem
Brazilië
PAL-N-systeem
Argentinië, Paraguay, Uruguay
NTSC-systeem
Bahama’s, Bolivia, Canada, Chili, Colombia,
Ecuador, de Filipijnen, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Midden-Amerika, Peru, Suriname,
Taiwan, Venezuela, de Verenigde Staten, enz.
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Sistema PAL
Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca,
Finlandia, Germania, Gran Bretagna, , Hong
Kong, Italia, Kuwait, Malesia, Norvegia,
Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia,
ecc.
Gebruik van uw
camcorder in het
buitenland
SECAM-systeem
Bulgarije, Frankrijk, Guyana, Hongarije, Irak,
Iran, Monaco, Oekraïne, Polen, Rusland, enz.
Eenvoudig overschakelen op
een andere tijdzone
Via het instelmenu kunt u de tijdinstelling
eenvoudig omschakelen naar de plaatselijke
tijd in een andere tijdzone. Kies het menuonderdeel WORLD TIME in het instelmenu.
Zie blz. 154 voor nadere bijzonderheden.
233
Informazioni sulla
manutenzione e
precauzioni
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Formazione di condensa
Condensvocht in de camcorder
Se la videocamera viene portata direttamente
da un luogo freddo ad uno caldo, si potrebbe
formare della condensa al suo interno, sulla
superficie del nastro o sull’obiettivo. In questi
casi, il nastro potrebbe aderire al tamburo della
testina e danneggiarsi o la videocamera
potrebbe non funzionare correttamente. Se è
presente della condensa all’interno della
videocamera, viene emesso un segnale acustico
e l’indicatore % lampeggia. Se lampeggia
anche l’indicatore Z, significa che la cassetta è
inserita nella videocamera. Se si forma della
condensa sull’obiettivo, l’indicatore non viene
visualizzato.
Als de camcorder rechtstreeks van een koude
in een warme omgeving wordt gebracht, kan
de lens beslaan of kan vocht condenseren in
het inwendige van het apparaat of het
bandoppervlak. Als dat zich voordoet, kan de
band aan de koptrommel blijven plakken en
beschadiging of storing in de werking van het
apparaat veroorzaken. Als er vocht in de
camcorder is aangetroffen, klinkt er een
pieptoon en gaat de % indicator knipperen.
Als tegelijk hiermee ook de Z indicator voor
cassette-uitworp knippert, is er nog een
videocassette in de camcorder aanwezig. Als er
vocht op de lens is gecondenseerd, ziet u het
vanzelf dan gaan er geen
waarschuwingslampjes branden.
Se si è formata della condensa
Als er vocht in de camcorder is
gecondenseerd
Non è attivabile alcuna funzione ad eccezione
dell’espulsione della cassetta. Espellere la
cassetta, spegnere la videocamera e lasciarla
riposare per circa un’ora con lo scomparto
cassetta aperto. La videocamera può essere
nuovamente utilizzata se l’indicatore % non
appare quando la si riaccende.
Nota sulla formazione di condensa
È possibile che si formi della condensa se la
videocamera viene portata direttamente da un
luogo freddo ad uno caldo (o viceversa) o se si
utilizza l’apparecchio in luoghi caldi nelle
seguenti condizioni:
•Si porta la videocamera dalle piste da sci ad
un luogo riscaldato.
•Si porta la videocamera da un ambiente o da
un’automobile con aria condizionata a un
luogo caldo all’esterno.
•Si utilizza la videocamera dopo forti piogge.
•Si utilizza la videocamera in un luogo con
temperatura e umidità elevate.
Come evitare la formazione di condensa
Se si porta la videocamera da un luogo caldo
ad uno freddo, inserire la videocamera in una
busta di plastica ben sigillata. Togliere la
videocamera dalla busta quando la
temperatura al suo interno ha raggiunto la
temperatura ambientale (dopo circa un’ora).
234
Dan zal geen van de bedieningsorganen
voorlopig nog werken, behalve de cassetteuitwerptoets. Open dan de cassettehouder,
schakel de camcorder uit, en laat het apparaat
daarna 1 uur lang ongebruikt staan met de
cassettehouder open. U kunt de camcorder
weer gebruiken als bij het opnieuw
inschakelen de % indicator niet verschijnt.
Wanneer kan zich condensatie voordoen
Er kan vocht uit de lucht in de camcorder
condenseren wanneer u het apparaat in een
warme, vochtige omgeving gebruikt of
wanneer u de camcorder direct van een koude
omgeving in een warme omgeving brengt (of
andersom), bijvoorbeeld:
•Als u de camcorder van skihellingen
rechtstreeks meeneemt in een verwarmde
ruimte.
•Als u de camcorder op een hete zomerdag
vanuit een koele ruimte of een auto met
airconditioning mee naar buiten neemt.
•Als u de camcorder onmiddellijk na een
regenbui gebruikt.
•Als u de camcorder gebruikt in een warme
ruimte met een hoge vochtigheidsgraad,
zoals een broeikas e.d..
Voorkomen van condensvorming
Voordat u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme plaats brengt,
verpakt u het apparaat eerst in een plastic zak
die u goed (luchtdicht) afsluit. Neem de
camcorder pas uit de plastic zak, wanneer de
lucht daarin en het apparaat dezelfde
temperatuur hebben aangenomen als de
omringende warme lucht (na ongeveer één
uur).
Informazioni sulla
manutenzione e precauzioni
Rimozione della polvere
dall’interno del mirino
Prima della pulizia, rimuovere l’adesivo sotto
alla leva di regolazione della lente del mirino.
(1) Mentre si tiene premuto il gancio 1,
spostare l’oculare nella direzione della
freccia e rimuoverlo 2.
(2) Pulire la superficie con un normale soffietto
in vendita nei negozi.
1
Eseguire il punto 1 di cui sopra spostando
l’oculare nella direzione opposta rispetto alla
freccia.
Informazioni per la
manutenzione
Pulizia delle testine video
Per assicurare una registrazione normale e
immagini nitide, pulire le testine video. Le
testine video potrebbero essere sporche se:
•sull’immagine di riproduzione appaiono
disturbi a mosaico
•le immagini di riproduzione non si muovono
•le immagini di riproduzione non appaiono
•l’indicatore x e il messaggio “
CLEANING CASSETTE” appaiono in
successione sullo schermo LCD o nel mirino.
Stof uit de beeldzoeker
verwijderen
Verwijder voor het reinigen eerst de sticker
onder de regelhendel van de beeldzoekerlens.
(1) Hou haak 1 omlaag, schuif de oogdop in
de richting van het pijltje en verwijder hem
2.
(2) Reinig het oppervlak met een in de handel
verkrijgbare blazer.
2
De oogdop terugplaatsen
Schuif de oogdop in stap 1 hierboven tegen de
richting van het pijltje in.
Onderhoud
Reinigen van de videokoppen
Maak de videokoppen regelmatig schoon om
te zorgen dat het beeld storingsvrij blijft en dat
het opnemen goed verloopt. Waarschijnlijk zijn
de videokoppen vuil wanneer:
•er in het weergegeven beeld een storend
mozaïekpatroon verschijnt;
•de weergegeven beelden niet bewegen;
•er helemaal geen beeld meer verschijnt;
•de x indicator en de mededeling “
CLEANING CASSETTE” beurtelings
verschijnen achtereenvolgens op het LCDscherm of in de beeldzoeker.
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Per riposizionare l’oculare
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
235
Informazioni sulla
manutenzione e precauzioni
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Se si verifica il problema sopra indicato, [a] o
[b], pulire le testine video per 10 secondi con
l’apposita cassetta Sony DVM12CL (non in
dotazione). Controllare l’immagine e se il
problema persiste, ripetere la pulizia.
Als de storing van [a] of [b] zich voordoet,
maakt u de videokoppen gedurende 10
seconden schoon met de Sony DVM12CL
videokoppen-reinigingscassette (niet
bijgeleverd). Controleer de beelden en als er
nog steeds problemen zijn, reinig de koppen
dan nogmaals.
[a]
[b]
o/of
Pulizia dello schermo LCD
Schoonmaken van het LCD-scherm
Se sullo schermo LCD sono presenti impronte
o polvere, si consiglia di pulirlo utilizzando
l’apposito panno di pulizia per schermo LCD
(non in dotazione).
Als het LCD-scherm vuil is, door vettig stof of
vingerafdrukken, kunt u het schoonmaken met
een speciale LCD-reinigingsset (niet
bijgeleverd).
Carica della batteria al
vanadio-litio della
videocamera
La videocamera è dotata di una batteria al
vanadio-litio già installata per conservare data,
ora e altri dati, indipendentemente
dall’impostazione dell’interruttore POWER. La
batteria al vanadio-litio si carica sempre
durante l’utilizzo della videocamera. Tuttavia,
questa batteria si scarica gradualmente se
l’apparecchio non viene utilizzato. La batteria
si scarica completamente nel giro di quattro
mesi se la videocamera non viene affatto
utilizzata. Anche se la batteria al vanadio-litio
non è carica, il funzionamento della
videocamera non ne risente. Per conservare le
impostazioni di data e ora, ecc. caricare la
batteria quando è scarica.
Carica della batteria al vanadio-litio:
•Collegare la videocamera alla rete elettrica
utilizzando il trasformatore CA in dotazione
con la videocamera e lasciarla con
l’interruttore POWER spento per oltre 24 ore.
•Oppure installare nella videocamera un
blocco batteria completamente carico e
lasciarlo con l’interruttore POWER spento
per oltre 24 ore.
236
De vanadium-lithiumbatterij
in de camcorder opladen
Uw camcorder wordt geleverd met een reeds
geïnstalleerde vanadium-lithiumbatterij die
zorgt dat de gegevens als datum en tijd e.d.
bewaard blijven, ongeacht de stand van de
POWER schakelaar. Bij gebruik van de
camcorder wordt de vanadium-lithiumbatterij
steeds automatisch opgeladen. Wanneer u de
camcorder geruime tijd niet gebruikt, zal de
batterij echter langzaam leeg raken. Als u de
camcorder helemaal niet gebruikt, zal de
batterij na ongeveer vier maanden geheel leeg
zijn. De werking van de camcorder wordt daar
verder niet door verstoord. Maar om de
gegevens als datum en tijd e.d. in stand te
houden, zult u de lege batterij opnieuw
moeten opladen, op een van de volgende twee
manieren.
Opladen van de vanadium-lithiumbatterij:
•Sluit de camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter aan op het stopcontact
en laat het apparaat zo meer dan 24 uur
ongebruikt staan, met de POWER schakelaar
in de uit-stand.
•Is er geen stopcontact in de buurt, plaats dan
een volledig opgeladen batterijpak in de
camcorder en laat het apparaat zo meer dan
24 uur ongebruikt staan, met de POWER
schakelaar in de uit-stand.
Informazioni sulla
manutenzione e precauzioni
Precauzioni
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
Bediening van de camcorder
•Fare funzionare la videocamera a 7,2 V
(blocco batteria) o a 8,4 V (trasformatore CA).
•Per il funzionamento CC o CA, utilizzare gli
accessori consigliati nelle istruzioni per l’uso.
•Se dovessero penetrare liquidi o oggetti
solidi all’interno della videocamera,
scollegare l’apparecchio e farlo controllare da
un rivenditore Sony prima di riutilizzarlo.
•Evitare trattamenti bruschi o scosse
meccaniche. Prestare particolare attenzione
all’obiettivo.
•Mantenere l’interruttore POWER impostato
su OFF (CHG) quando non si utilizza la
videocamera.
•Durante il funzionamento, non avvolgere la
videocamera, ad esempio con un
asciugamano, per evitare il rischio di un
surriscaldamento interno.
•Tenere la videocamera distante da forti
campi magnetici o vibrazioni meccaniche per
evitare la comparsa di disturbi
nell’immagine.
•Non toccare lo schermo LCD con oggetti
appuntiti.
•Se la videocamera viene utilizzata in luoghi
freddi, immagini residue potrebbero apparire
sullo schermo LCD. Non si tratta di un
problema di funzionamento.
•Durante il funzionamento della videocamera,
il retro dello schermo LCD potrebbe
scaldarsi. Non si tratta di un problema di
funzionamento.
•Gebruik de camcorder uitsluitend op
stroomvoorziening van 7,2 V (met een
batterijpak) of 8,4 V (met een
netspanningsadapter).
•Gebruik voor het aansluiten op de
voedingsbron (gelijkspanning of
netspanning) alleen de in deze
gebruiksaanwijzing vermelde accessoires.
•Mocht er vloeistof of een voorwerp in het
inwendige van de camcorder terechtkomen,
schakel dan onmiddellijk de stroom uit, trek
de stekker uit het stopcontact en laat de
camcorder eerst door een Sony technicus
nakijken alvorens het apparaat weer in
gebruik te nemen.
•Laat het apparaat niet vallen, behoed het
tegen mechanische schokken en ga er altijd
voorzichtig mee om. Wees vooral voorzichtig
met de lens.
•Zorg dat de POWER schakelaar op OFF
(CHG) staat zolang u de camcorder niet
gebruikt.
•Wikkel tijdens gebruik de camcorder nooit in
textiel (handdoek e.d.) of plastic, anders kan
het inwendige oververhit raken.
•Vermijd bij opslag en gebruik plaatsen die
onderhevig zijn aan mechanische trillingen of
krachtige magnetische velden. Het beeld kan
gestoord zijn.
•Raak het LCD-scherm niet met een scherp of
puntig voorwerp aan.
•Wanneer u de camcorder gebruikt in een
koude omgeving, kunnen er nabeelden op
het LCD-scherm verschijnen. Dat is normaal
en duidt niet op storing.
•Tijdens het gebruik van de camcorder kan de
achterkant van het LCD-scherm warm
worden. Dat is normaal en duidt niet op
storing.
Manutenzione delle cassette
•Non inserire mai nulla nei piccoli fori sul
retro della cassetta. Questi fori sono necessari
per individuare il tipo e lo spessore del
nastro e se la linguetta è estratta o meno.
•Non aprire il coperchio di protezione del
nastro e non toccare il nastro.
•Evitare di toccare o danneggiare i terminali.
Per rimuovere la polvere, pulire i terminali
con un panno morbido.
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Funzionamento della videocamera
Voorzichtig met videocassettes
•Steek nooit enig voorwerp in de kleine
openingen aan de achterzijde van een
videocassette. Deze uitsparingen dienen voor
het automatisch bepalen van de bandsoort,
de banddikte, en of het wispreventienokje indan wel uitgeschoven is.
•Open nooit het beschermend deksel van de
videocassette en raak nooit de videoband zelf
aan.
•Vermijd het aanraken van de
aansluitcontacten. Om stof te verwijderen,
veegt u de aansluitcontacten met een zacht
doekje schoon.
237
Informazioni sulla
manutenzione e precauzioni
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Manutenzione della videocamera
Regelmatig onderhoud van de
camcorder
•Se la videocamera non viene utilizzata per un
lungo periodo, estrarre la cassetta e
accendere periodicamente la videocamera,
azionare le sezioni CAMERA e VCR e
riprodurre un nastro per circa tre minuti.
•Pulire l’obiettivo con un pennello morbido
per rimuovere la polvere. Se sull’obiettivo
sono presenti impronte, eliminarle con un
panno morbido.
•Pulire il rivestimento della videocamera con
un panno morbido e asciutto o con panno
leggermente inumidito con una blanda
soluzione detergente. Non utilizzare alcun
tipo di solvente che possa danneggiare la
finitura.
•Evitare che penetri della sabbia nella
videocamera. Se si utilizza la videocamera in
spiaggia o in luoghi polverosi, proteggere
l’apparecchio. Sabbia e polvere possono
causare guasti a volte irreparabili.
Trasformatore CA
•Scollegare l’apparecchio dalla presa di rete
quando non lo si utilizza per un lungo
periodo. Per scollegare il cavo di
alimentazione, tirare il cavo afferrandone la
spina e non tirare mai il cavo stesso.
•Non utilizzare l’apparecchio con un cavo
danneggiato o se l’apparecchio è caduto o è
danneggiato.
•Non piegare forzatamente il cavo di
alimentazione e non posarvi sopra oggetti
pesanti. Questo può danneggiare il cavo e
può provocare incendi o scosse elettriche.
•Evitare che oggetti metallici entrino in
contatto con le parti metalliche della piastrina
di collegamento, altrimenti è possibile che si
verifichino un corto circuito e danni al
trasformatore.
•Tenere sempre puliti i contatti metallici.
•Non smontare il trasformatore.
•Non sottoporre il trasformatore a scosse
meccaniche e non lasciarlo cadere.
238
•Wanneer u de camcorder geruime tijd niet
gebruikt en bij langdurige opslag dient u de
cassette te verwijderen, en van tijd tot tijd
even de camcorder in te schakelen, de
CAMERA en VCR functies te bedienen en
ongeveer 3 minuten lang een videoband af te
spelen.
•Verwijder stof van de lens met een zacht
borsteltje. Vingerafdrukken op de lens kunt u
er met een zacht doekje af poetsen.
•Reinig de behuizing van de camcorder met
een zachte doek, droog of licht bevochtigd
met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik
geen oplosmiddelen, aangezien die de
afwerking kunnen aantasten.
•Zorg dat er geen zand in de camcorder
terecht kan komen. Als u de camcorder
gebruikt op een plaats met veel opwaaiend
zand of dwarrelende stof, let dan op dat er
niets in de camcorder terechtkomt. Zand of
stof kan het apparaat zodanig beschadigen
dat reparatie niet meer mogelijk is.
Netspanningsadapter
•Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
het apparaat geruime tijd niet in gebruik is.
Voor het verwijderen van het netsnoer uit het
stopcontact, dient u aan de stekker te
trekken, nooit aan het snoer zelf.
•Gebruik de netspanningsadapter in geen
geval als het snoer beschadigd is, of als er
sprake kan zijn van inwendige schade aan
het apparaat door een val e.d.
•Probeer het snoer niet met kracht te
verbuigen, en plaats er ook geen zware
voorwerpen bovenop. Dit leidt tot
beschadiging van het snoer en kan gevaar
voor brand of een elektrische schok
opleveren.
•Let op dat geen metalen voorwerp in
aanraking komt met de metalen
oppervlakken van het aansluitplaatje. Dat
zou kortsluiting kunnen veroorzaken en
schade aan het toestel kunnen toebrengen.
•Houd de metalen contactpunten altijd goed
schoon.
•Probeer in geen geval het toestel te
demonteren.
•Behoed de netspanningsadapter tegen
mechanische schokken of trillingen en laat
hem niet vallen.
Informazioni sulla
manutenzione e precauzioni
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
•Durante l’utilizzo, e in particolare durante la
carica, tenere il trasformatore distante da
ricevitori AM e apparecchi video, in quanto
ne disturba la ricezione e il funzionamento.
•Il trasformatore si riscalda durante l’utilizzo.
Non si tratta di un problema di
funzionamento.
•Non collocare il trasformatore in luoghi:
– Estremamente caldi o freddi
– Polverosi o sporchi
– Molto umidi
– Soggetti a vibrazioni.
•Houd de netspanningsadapter tijdens
gebruik, vooral tijdens het opladen, uit de
buurt van videoapparatuur en AM radioontvangers, aangezien het apparaat storing
in het videobeeld of de AM radio-ontvangst
kan veroorzaken.
•Tijdens gebruik zal de netspanningsadapter
warm worden. Dat is normaal en duidt niet
op storing.
•Leg de netspanningsadapter niet op plaatsen
waar deze blootstaat aan:
– extreem hoge of lage temperaturen;
– veel stof of vuil;
– regen of vocht;
– mechanische schokken of trillingen.
Blocco batteria
Batterijpak
•Gebruik voor het opladen uitsluitend de
voorgeschreven batterijlader of bijpassende
videoapparatuur met oplaadfunctie.
•Zorg dat er geen metalen voorwerpen tegen
de aansluitcontacten aan komen anders
ontstaat gevaar voor kortsluiting.
•Houd batterijpakken altijd uit de buurt van
open vuur.
•Stel batterijpakken niet bloot aan
temperaturen boven 60 °C, zoals in een auto
die in de zon geparkeerd staat.
•Houd uw batterijpakken zorgvuldig droog.
•Laat uw batterijpakken niet vallen en
bescherm ze tegen mechanische trillingen en
schokken.
•Probeer nooit een batterijpak open te maken
of voor andere doeleinden aan te passen.
•Bevestig het batterijpak stevig op uw
camcorder.
•U kunt het batterijpak gerust gaan opladen
als er nog wat spanning resteert; dat zal de
capaciteit en gebruiksduur niet nadelig
beïnvloeden.
•Het batterijpak is niet bestand tegen water.
Breng het batterijpak nooit in contact met
vocht of water.
•Tenzij u het batterijpak geruime tijd gaat
gebruiken, moet u het eerst volledig opladen
en daarna opbergen en minstens eenmaal per
jaar volledig uitputten.
•Bewaar het batterijpak in een koele, droge
plaats.
Altre informazioni / Aanvullende informatie
•Utilizzare solo il caricatore o apparecchio
video con la funzione di carica specificata.
•Per evitare incidenti dovuti a corto circuiti,
evitare che oggetti metallici entrino in
contatto con i terminali della batteria.
•Tenere il blocco batteria lontano dal fuoco.
•Non esporre mai il blocco batteria a
temperature superiori ai 60 °C, come in
un’auto parcheggiata al sole o sotto la luce
solare diretta.
•Tenere all’asciutto il blocco batteria.
•Non esporre il blocco batteria a urti di natura
meccanica.
•Non smontare o modificare il blocco batteria.
•Applicare saldamente il blocco batteria
all’apparecchio video.
•Se si esegue la carica quando rimane ancora
capacità, non si compromette la capacità di
carica originale del blocco batteria.
•Il blocco batteria non è resistente all’acqua,
non bagnarlo.
•Se si prevede di non utilizzare il blocco
batteria per un lungo periodo, riporlo dopo
averlo caricato completamente e averlo
utilizzato una volta all’anno in modo che si
scarichi del tutto.
•Tenere il blocco batteria in un luogo fresco e
asciutto.
239
Informazioni sulla
manutenzione e precauzioni
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Note sulle pile a secco
Opmerkingen bij droge batterijen
Per evitare eventuali danni dovuti a perdite di
elettrolita o corrosione, osservare quanto
segue:
•Assicurarsi di inserire le pile con i poli + – in
corrispondenza dei simboli + –.
•Le pile a secco non sono ricaricabili.
•Non utilizzare pile vecchie e nuove insieme.
•Non utilizzare pile di tipi diversi.
•Le pile si scaricano gradualmente se non
vengono utilizzate per lunghi periodi.
•Non utilizzare pile che presentano perdite di
elettrolita.
Om eventuele schade door batterijlekkage of
corrosie te voorkomen, dient u de volgende
punten in acht te nemen:
•Let op dat de batterijen met de + en – polen
in de juiste richting van de batterijhouder
liggen.
•Gewone staafbatterijen zijn niet oplaadbaar.
•Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door
elkaar.
•Gebruik geen batterijen van verschillende
typen door elkaar.
•Houd er rekening mee dat de batterijen
geleidelijk hun lading zullen verliezen, ook al
gebruikt u ze niet.
•Een batterij die lekt, mag u niet meer
gebruiken.
Se le pile presentano perdite di elettrolita
•Pulire bene l’interno del comparto pile prima
di sostituirle.
•Se si tocca il fluido, sciacquarsi bene con
acqua.
•Se il fluido penetra negli occhi, sciacquarsi
bene con abbondante acqua e consultare un
medico.
In caso di problemi, scollegare la videocamera
e contattare il rivenditore Sony più vicino.
Als een batterij gelekt heeft
•Veeg de batterijhouder goed schoon, zodat er
geen batterijvloeistof in achterblijft, alvorens
nieuwe batterijen in de houder te plaatsen.
•Als u in aanraking komt met de
batterijvloeistof, wast u deze dan zo snel
mogelijk met water af.
•Mocht er batterijvloeistof in uw ogen komen,
was ze dan onmiddellijk uit met veel water
en raadpleeg zo spoedig mogelijk een arts.
Mocht u problemen hebben met de
apparatuur, schakel dan de camcorder uit, trek
de stekker uit het stopcontact en roep de hulp
in van uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.
240
Italiano
Caratteristiche tecniche
Videocamera
Sistema
Connettori di ingresso/uscita
Ingresso/uscita S video
Interruttore automatico di
ingresso/uscita
Mini DIN a 4 terminali
Segnale di luminanza: 1 Vp-p,
75 ohm, non bilanciato
Segnale di crominanza: 0,3 Vp-p,
75 ohm, non bilanciato
incluso il blocco batteria,
NP-F330, la cassetta DVM60 e
il cappuccio per obiettivo
Accessori in dotazione
Vedere a pagina 5.
Trasformatore CA
Alimentazione
100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo
23 W
Tensione in uscita
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A in modo di
funzionamento
Temperatura di utilizzo
Da 0 °C a 40 °C
Temperatura di deposito
Da –20 °C a +60 °C
Dimensioni (circa)
125 × 39 × 62 mm (l/a/p) escluse
le parti sporgenti
Peso (circa)
280 g
escluso il cavo di alimentazione
Lunghezza dei cavi (circa)
Cavo di alimentazione: 2 m
Cavo di collegamento: 1,6 m
Blocco batteria
Schermo LCD
Immagine
2,5 pollici misurata
diagonalmente
49,9 × 37,3 mm
Numero totale di punti
200 640 (880 × 228)
Generali
Alimentazione
7,2 V (blocco batteria)
8,4 V (trasformatore CA)
Consumo medio
(quando si utilizza il blocco
batteria)
Durante la registrazione
utilizzando lo schermo LCD
4,1 W
Mirino
4,0 W
Temperatura di utilizzo
Da 0 °C a 40 °C
Temperatura di deposito
Da –20 °C a +60 °C
Dimensioni (circa)
115 × 146 x 342 mm (l/a/p)
Peso (circa)
1,4 kg
solo unità principale
1,6 kg
Tensione in uscita
CC 7,2 V
Capacità
5,0 Wh
Dimensioni (circa)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm (l/a/p)
Peso (circa)
70 g
Tipo
Ioni di litio
Altre informazioni / Aanvullende informatie
Sistema di registrazione video
2 testine rotanti
Sistema a scansione elicoidale
Sistema di registrazione audio
Testine rotanti, sistema PCM
Quantizzazione: 12 bit (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bit
(Fs48 kHz, stereo)
Segnale video
Colore PAL, standard CCIR
Cassette utilizzabili
Videocassette mini DV con il
marchio
Velocità del nastro
SP: Circa 18,81 mm/s
LP: Circa 12,56 mm/s
Tempo di registrazione/
riproduzione (utilizzando
cassette DVM60)
SP: 1 ora
LP: 1,5 ore
Tempo di avanzamento/
riavvolgimento rapido
(utilizzando cassette DVM60)
Circa 2 min. e 30 secondi
Mirino
Mirino elettrico (a colori)
Dispositivo di immagine
CCD (dispositivo ad
accoppiamento di carica) da 1/3
di pollice
Circa 450 000 pixel
(Effettivi: circa 400 000 pixel)
Obiettivo
Obiettivo con zoom elettrico
combinato
Diametro filtro 58 mm
12× (Ottico), 48× (Digitale)
F1.6 - 2.4
Distanza focale
6 - 72 mm
Se convertito nell’equivalente di
una fotocamera da 35 mm
43,2 - 518,4 mm
Temperatura del colore
Auto, n Indoor (3 200 K),
Outdoor (5 800 K),
Illuminazione minima
2 lux (F1.6)
Ingresso/uscita video
Interruttore automatico di
ingresso/uscita
Presa a piedini RCA, 1 Vp-p,
75 ohm, non bilanciata, sinc
negativa
Ingresso/uscita audio
Interruttore automatico di
ingresso/uscita
Presa a piedini RCA, 327 mV (con
impedenza di uscita superiore a
47 kilohm)
Impedenza di uscita inferiore a
2,2 kilohm
Impedenza di ingresso superiore a
47 kilohm
Presa cuffie
Minipresa stereo (ø 3,5 mm)
LANC
Presa di controllo
Minipresa stereo mini (ø 2,5 mm)
Presa MIC
Minipresa, 0,388 mV a bassa
impedenza con uscita CC di 2,5 3,0 V, impedenza di uscita pari a
6,8 kilohm (ø 3,5 mm)
Tipo stereo
Ingresso/uscita DV
Connettore a 4 piedini
Diffusore
Diffusore dinamico (ø 20 mm)
“Memory Stick”
Memoria
Memoria flash
4 MB: MSA-4A
Tensione operativa
2,7 V – 3,6 V
Consumo
Circa 45 mA nel modo di
funzionamento
Circa 130 µA nel modo di attesa
Dimensioni (circa)
50 × 2,8 × 21,5 mm (l/a/p)
Peso (circa)
4g
Il design e le caratteristiche
tecniche sono soggetti a modifiche
senza preavviso.
241
Nederlands
Technische gegevens
Videocamera/
recorder
Systeem
Video-opnamesysteem
Twee roterende koppen
Helical scan-systeem
Audio-opnamesysteem
Roterende koppen,
pulscodemodulatie
Quantisering: 12 bits (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bits
(Fs 48 kHz, stereo)
Videosignaal
PAL-kleursysteem, CCIR norm
Bruikbare cassettes
Mini-DV videocassettes met
beeldmerk
Bandsnelheden
SP snelheid: ca. 18,81 mm/s
LP snelheid: ca. 12,56 mm/s
Opname/weergave-speelduur
(met DVM60 videocassette)
SP snelheid: 1 h
LP snelheid: 1,5 h
Vooruit/terugspoeltijd (met
DVM60 videocassette)
Ca. 2 min. en 30 seconden
Beeldzoeker
Elektronische zoeker (kleur)
Beeldvormend orgaan
1/3-inch CCD (3 Charge Coupled
Device)
ca. 450 000 beeldpunten
(Effectief: ca. 400 000
beeldpunten)
Objectief
Gecombineerde motorzoomlens
Filterdiameter 58 mm
12× (optisch), 48× (digitaal)
F1.6 - 2.4
Brandpuntsafstand
6 - 72 mm
Volgens de normen van een 35
mm enkelbeeldcamera
43,2 - 518,4 mm
Kleurtemperatuur
Auto, n binnen (3 200 K),
Buiten (5 800 K),
Minimaal vereiste lichtsterkte
2 lux (F1.6)
Ingangen/uitgangen
242
S video-ingang/uitgang
Ingang/uitgang auto-schakelaar
4-polige mini-DIN stekkerbus
Luminantiesignaal: 1 Vp-p,
75 ohm, ongebalanceerd
Chrominantiesignaal: 0,3 Vp-p,
75 ohm, ongebalanceerd
Video-ingang/uitgang
Ingang/uitgang auto-schakelaar
RCA-aansluiting , 1 Vp-p, 75 ohm,
asymmetrisch, negatieve
synchronisatie
Audio-ingang/uitgang
Ingang/uitgang auto-schakelaar
RCA-aansluiting, 327 mV, (bij een
uitgangsimpedantie van meer dan
47 kohm)
Uitgangsimpedantie minder dan
2,2 kohm
Ingangsimpedantie meer dan
47 kohm
Hoofdtelefoonaansluiting
Stereo ministekkerbus (ø 3,5 mm)
LANC-aansluiting
Stereo mini-ministekkerbus
(ø 2,5 mm)
MIC-aansluiting
Ministekkerbus, 0,388 mV, voor
laagohmige microfoons die 2,5 tot
3,0 V gelijkstroom leveren,
uitgangsimpedantie 6,8 kohm
(ø 3,5 mm)
Stereotype
DV-ingang/uitgang
4-polige stekkerbus
Luidspreker
Dynamische luidspreker
(ø 20 mm)
LCD-scherm
Schermformaat
2,5 inch, diagonaal gemeten
49,9 × 37,3 mm
Totaal aantal beeldpunten
200 640 (880 × 228)
Algemeen
Voeding
7,2 V (batterijpak)
8,4 V (netspanningsadapter)
Gemiddeld stroomverbruik
(met batterijpak)
Tijdens camera-opname met het
LCD-scherm
4,1 W
Beeldzoeker
4,0 W
Bedrijfstemperatuur
0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur
–20 °C tot +60 °C
Afmetingen (ca.)
115 × 146 × 342 mm (b/h/d)
Gewicht (ca.)
1,4 kg
alleen toestel
1,6 kg
inclusief batterijpak,
NP-F330, cassette DVM60 en
kapdeksel
Bijgeleverde accessoires
Zie pagina 5.
Netspanningsadapter
Voeding
100 - 240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik
23 W
Uitgangsspanning
Gelijkstroomuitgang (DC OUT):
8,4 V, 1,5 A met camcorder in
werking
Bedrijfstemperatuur
0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur
–20 °C tot +60 °C
Afmetingen (ca.)
125 × 39 × 62 mm (b/h/d)
exclusief uitstekende onderdelen
Gewicht (ca.)
280 g
zonder netsnoer
Snoerlengte (ca.)
Netsnoer: 2 m
Gelijkstroomsnoer: 1,6 m
Batterijpak
Uitgangsspanning
7,2 V gelijkstroom
Capaciteit
5,0 Wh
Afmetingen (ca.)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm (b/h/d)
Gewicht (ca.)
70 g
Type
Lithium-ionenbatterij
“Memory Stick”
Geheugen
Flash-geheugen:
4 MB: MSA-4A
Bedrijfsspanning
2,7 V - 3,6 V
Stroomverbruik
Ca. 45 mA in bedrijfsstand
Ca. 130 µA in wachtstand
Afmetingen (ca.)
50 × 2,8 × 21,5 mm (b/h/d)
Gewicht (ca.)
4g
Wijzigingen in ontwerp en
technische gegevens
voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
— Riferimento rapido —
— Compleet overzicht —
Identificazione della
parti e dei comandi
Plaats en functie van
de bedieningsorganen
Videocamera
Camcorder
1
9
2
0
3
qa
4
qs
5
qd
6
qf
7
qg
8
1 INDEX MARK toets (zie blz. 89)
2 Regolatore dello zoom (p. 30)
2 Zoomring (zie blz. 30)
3 Regolatore della messa a fuoco (p. 81)
3 Scherpstelring (zie blz. 81)
4 Selettore ND FILTER (p. 66)
4 ND FILTER keuzeschakelaar (zie blz. 66)
5 Selettore FOCUS (p. 81)
5 FOCUS schakelaar (zie blz. 81)
6 Tasto PUSH AUTO (p. 81)
6 PUSH AUTO toets (zie blz. 81)
7 Tasto FADER (p. 55)
7 FADER toets (zie blz. 55)
8 Tasto BACK LIGHT (p. 32)
8 BACK LIGHT toets (zie blz. 32)
9 Tasto END SEARCH (p. 36)
9 END SEARCH toets (zie blz. 36)
0 Tasti EDITSEARCH (p. 36)
0 EDITSEARCH toetsen (zie blz. 36)
qa Manopola EXPOSURE (p. 63)
qa EXPOSURE knop (zie blz. 63)
qs Tasto EXPOSURE (p. 63)
qs EXPOSURE toets (zie blz. 63)
qd Finestra del display (p. 253)
qd Uitleesvenster (zie blz. 253)
qf Tasto OPEN (p. 22, 38)
qf OPEN toets (zie blz. 22, 38)
qg Tasto SPOT LIGHT (p. 33)
qg SPOT LIGHT toets (zie blz. 33)
Riferimento rapido / Compleet overzicht
1 Tasto INDEX MARK (p. 89)
243
Identificazione della parti e dei
comandi
Questo simbolo indica che il
prodotto è un accessorio
autentico per prodotti video
Sony.
Quando si acquistano prodotti
video Sony, Sony consiglia di
acquistare accessori
contrassegnati con “GENUINE
VIDEO ACCESSORIES”.
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Deze aanduiding kenmerkt dit
product als een originele
accessoire voor Sony
videoapparatuur.
Het is aanbevolen voor Sony
videoapparatuur uitsluitend de
originele accessoires aan te
schaffen, die zijn voorzien van
dit “GENUINE VIDEO
ACCESSORIES” beeldmerk.
Questi sono marchi di fabbrica.
Dit zijn handelsmerken.
Note sull’attacco accessori intelligente
•L’attacco accessori intelligente fornisce
alimentazione ad accessori opzionali quali
una lampada video o un microfono.
•L’attacco accessori intelligente è collegato
all’interruttore POWER, per consentire di
attivare e disattivare l’alimentazione fornita
dall’attacco. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento alle istruzioni per l’uso
dell’accessorio.
•L’attacco accessori intelligente è dotato di un
dispositivo di sicurezza che permette di
fissarlo saldamente alla videocamera. Per
collegare l’accessorio, premere verso il basso,
quindi spingerlo verso l’interno fino in
fondo, quindi stringere la vite.
•Per rimuovere l’accessorio, allentare la vite,
quindi premere verso il basso e tirare
l’accessorio.
244
Betreffende de intelligente
accessoireschoen
•De intelligente accessoireschoen dient voor
de stroomvoorziening van los verkrijgbare
accessoires zoals een videolamp of losse
microfoon.
•De stroomtoevoer via de intelligente
accessoireschoen is gekoppeld aan de
POWER schakelaar, zodat u hiermee de
aangesloten accessoires kunt in- en
uitschakelen. Zie voor nadere
bijzonderheden de gebruiksaanwijzing van
de aangesloten accessoires.
•De intelligente accessoireschoen is voorzien
van een veiligheidssluiting voor het
bevestigen van accessoires. Voor het
aansluiten van een accessoire drukt u dit
omlaag en schuift u het geheel tot het eind
toe vast, om vervolgens de schroef aan te
draaien.
•Voor het verwijderen van een accessoire
draait u eerst de schroef los en dan drukt u
het accessoire in en schuift u het uit de
schoen los.
Identificazione della parti e dei
comandi
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
qh
qj
wh
qk
wj
ql
wk
wl
w;
wa
DISPLAY
ws
DATA CODE
wd
TITLE
PLAY
DIGITAL
EFFECT
MEMORY
INDEX
DELETE
e;
MEMORY MIX
ea
PICTURE
EFFECT
es
wf
ed
wg
ef
qh Luidspreker
qj Schermo LCD (p. 25)
qj LCD-scherm (zie blz. 25)
qk Tasti LCD BRIGHT (p. 26)
qk LCD BRIGHT toetsen (zie blz. 26)
ql Tasti VOLUME (p. 38)
ql VOLUME toetsen (zie blz. 38)
w; Tasto MEMORY PLAY (p. 193)
w; MEMORY PLAY toets (zie blz. 193)
wa Tasto DISPLAY (p. 39)
wa DISPLAY toets (zie blz. 39)
ws Tasto MEMORY – (p. 184, 193)
ws MEMORY – toets (zie blz. 184, 193)
wd Tasto DATA CODE (p. 39)
wd DATA CODE toets (zie blz. 39)
wf Tasto TITLE (p. 142)
wf TITLE toets (zie blz. 142)
wg Tasto
(autoripresa) (p. 34, 48, 181)
wg
Riferimento rapido / Compleet overzicht
qh Diffusore
(zelfontspanner) toets (zie blz. 34, 48,
181)
245
Identificazione della parti e dei
comandi
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
wh Blocco batteria (p. 13)
wh Batterijpak (zie blz. 13)
wj Selettore ZEBRA (p. 67)
wj ZEBRA schakelaar (zie blz. 67)
wk Tasto RESET (p. 221)
wk RESET toets (zie blz. 228)
wl Tasto MEMORY INDEX (p. 195)
wl MEMORY INDEX toets (zie blz. 195)
e; Tasto MEMORY DELETE (p. 204)
e; MEMORY DELETE toets (zie blz. 204)
ea Tasto MEMORY + (p. 184, 193)
ea MEMORY + toets (zie blz. 184, 193)
es Tasto MEMORY MIX (p. 184)
es MEMORY MIX toets (zie blz. 184)
ed Tasto PICTURE EFFECT (p. 56)
ed PICTURE EFFECT toets (zie blz. 56)
ef Tasto DIGITAL EFFECT (p. 59)
ef DIGITAL EFFECT toets (zie blz. 59)
eg
eh
SLOW
STOP
REC
REW
AUDIO DUB
PLAY
FF
ej
PAUSE
ek
el
r;
ra
246
eg Tasti di controllo video (p. 38, 42, 121)
C SLOW (riproduzione al rallentatore)
AUDIO DUB (duplicazione)
x STOP (arresto)
m REW (riavvolgimento)
N PLAY (riproduzione)
M FF (avanzamento rapido)
X PAUSE (pausa)
z REC (registrazione)
I tasti di controllo si accendono quando
l’interruttore POWER viene impostato su
VCR.
eg Bandlooptoetsen (zie blz. 38, 42, 121)
C SLOW (vertraagde weergave)
AUDIO DUB (geluid inlassen)
x STOP (stop)
m REW (terugspoelen)
N PLAY (weergave)
M FF (snel vooruit)
X PAUSE (pauze)
z REC (opname)
De bandlooptoetsen lichten op wanneer u
de POWER schakelaar in de VCR stand
zet.
eh Sensore del comando a distanza/
emettitore di raggi infrarossi
eh Afstandsbedieningssensor/infrarood
zender
ej Spia di registrazione della videocamera
(p. 22)
ej Camera-opnamelampje (zie blz. 22)
Identificazione della parti e dei
comandi
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
ek REC START/STOP (p. 27)
ek REC START/STOP (zie blz. 27)
el Obiettivo
el Objectief
r; Vite di fissaggio del copriobiettivo
r; Bevestigingsschroef
ra Copriobiettivo
È possibile applicare un obiettivo di
teleconversione ampia (non in dotazione)
rimuovendo il copriobiettivo.
ra Lenskap
Door de lenskap te verwijderen kunt u een
groothoek-/telelens (niet meegeleverd)
monteren.
Rimozione del copriobiettivo
Per rimuovere il copriobiettivo allo scopo di
applicare l’obiettivo di teleconversione ampia,
ecc. allentare la vite di fissaggio del
copriobiettivo, quindi svitare l’obiettivo in
senso antiorario.
De lenskap verwijderen
Om de lenskap te verwijderen en een
groothoek-/telelens e.d te bevestigen, draait u
de bevestigingsschroef los en schroeft u de
lenskap linksom los.
Se si utilizzano filtri aggiuntivi
Si consiglia l’utilizzo di filtri Sony
contrassegnati come accessori originali.
[a]
[b]
Opmerkingen bij het vervangen van de
oogdop
•Om de meegeleverde oogdop (groot of klein)
te vervangen, neemt u die bovenaan en
onderaan vast met uw vingers [a] en steekt u
een vinger in het losse gedeelte tussen
oogdop en beeldzoeker [b]. U kunt de dop
dan verwijderen.
•Trek de oogdop niet naar binnen toe en trek
er ook niet te hard aan [c]. Indien u dat toch
doet, kan de oogdop worden beschadigd.
[c]
Riferimento rapido / Compleet overzicht
Note sulla sostituzione dell’oculare
•Per sostituire l’oculare in dotazione (grande o
piccolo) afferrarlo con le dita tenendo sia la
parte superiore che quella inferiore [a],
inserire un dito nella parte allentata tra
l’oculare e il mirino [b], quindi rimuovere
l’oculare.
•Non piegare l’oculare verso l’interno né
esercitare su di esso forza eccessiva [c], onde
evitare possibili danni.
Gebruik van filters
Wij raden u aan originele Sony filters te
gebruiken.
247
Identificazione della parti e dei
comandi
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
rs
td
rd
tf
rf
rg
rh
tg
rj
th
rk
tj
rl
tk
t;
tl
ta
y;
ts
ya
rs Ganci per la tracolla
rs Bevestigingsogen voor schouderband
rd Leva dello zoom elettrico (p. 29)
rd Motorzoomknop (zie blz. 29)
rf Tasto PHOTO (p. 46, 177)
rf PHOTO toets (zie blz. 46, 177)
rg Leva BATT (batteria ) RELEASE (p. 13)
rg BATT (batterij) RELEASE hendel (zie blz.
13)
rh Tasto PROGRAM AE (p. 77)
rj Selettore AUTO LOCK (p. 61)
rk Tasto WHT BAL (p. 70)
rl Tasto AUDIO LEVEL (p. 73)
t; Tasto MENU (p. 154)
ta Manopola SEL/PUSH EXEC (p. 154)
ts Alloggiamento per “Memory Stick”
(p. 173)
248
rh PROGRAM AE toets (zie blz. 77)
rj AUTO LOCK schakelaar (zie blz. 61)
rk WHT BAL toets (zie blz. 70)
rl AUDIO LEVEL toets (zie blz. 73)
t; MENU toets (zie blz. 154)
ta SEL/PUSH EXEC knop (zie blz. 154)
ts “Memory Stick” gleuf (zie blz. 173)
td Coperchio della cassetta (p. 20)
td Cassettedeksel (zie blz. 20)
tf Cappuccio per obiettivo (p. 22)
tf Dopdeksel (zie blz. 22)
tg Tasto PUSH (p. 20)
tg PUSH toets (zie blz. 20)
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
th Cinghia dell’impugnatura
th Handgreepband
tj Interruttore LOCK (p. 22)
tj LOCK schakelaar (zie blz. 22)
tk Interruttore POWER (p. 22)
tk POWER schakelaar (zie blz. 22)
tl Tasto START/STOP (p. 22)
tl START/STOP toets (zie blz. 22)
y; Tasto SHUTTER SPEED (p. 64)
y; SHUTTER SPEED toets (zie blz. 64)
ya Spia di accesso (p. 173)
ya Controlelampje (zie blz. 173)
Fissaggio della cinghia dell’impugnatura
Vastmaken van de handgreepband
Fissare saldamente la cinghia
dell’impugnatura.
Trek de handgreepband goed strak aan.
Aggancio della tracolla
Fissare agli appositi ganci la tracolla in
dotazione con la videocamera.
De schouderriem bevestigen
Steek de uiteinden van de bijgeleverde
schouderriem door de bevestigingsogen
achteraan op de camcorder.
Riferimento rapido / Compleet overzicht
Identificazione della parti e dei
comandi
249
Identificazione della parti e dei
comandi
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
ys
ua
yd
us
yf
ud
yg
uf
yh
ug
yj
uh
yk
uj
yl
uk
u;
ul
i;
ys Maniglia di trasporto
ys Handgreep
yd Sensore del comando a distanza
yd Afstandsbedieningssensor
yf Spia di registrazione della videocamera
(p. 22)
yf Camera-opnamelampje (zie blz. 22)
yg Tasto CUSTOM PRESET (p. 75)
yh Leva di regolazione del mirino (p. 28)
yj Gancio per la rimozione del mirino
(p. 235)
yk Interruttore EJECT (p. 20)
yl Presa DC IN (p. 14)
u; Attacco per treppiede
Assicurarsi che la lunghezza della vite del
treppiede sia inferiore a 6,5 mm, altrimenti
non è possibile fissare saldamente il
treppiede e la vite potrebbe danneggiare la
videocamera.
ua Attacco accessori intelligente
us Interruttore MIC/LINE (p. 135)
250
yg CUSTOM PRESET toets (zie blz. 75)
yh Zoekerlens-instelknop (zie blz. 28)
yj Haakje voor het verwijderen van de
beeldzoeker (zie blz. 235)
yk EJECT schakelaar (zie blz. 20)
yl Gelijkstroomingang (DC IN) (zie blz. 14)
u; Schroefvatting voor statief
Let op dat de schroef van de statiefkop niet
langer is dan 6,5 mm. Een langere schroef
kan een stevige montage op het statief
belemmeren en zou de camcorder kunnen
beschadigen.
ua Intelligente accessoireschoen
us MIC/LINE schakelaar (zie blz. 135)
Identificazione della parti e dei
comandi
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
ud Presa MIC (PLUG IN POWER) (p. 135)
La presa MIC viene utilizzata per fornire
alimentazione al microfono collegato
“plug-in-power” e come presa di ingresso
audio per un microfono esterno o per un
apparecchio audio. Se si collega un
microfono esterno, impostare l’interruttore
MIC/LINE su MIC e se si collega un
apparecchio audio, impostarlo su LINE.
uf Microfono (p. 137)
ud Microfoonaansluiting (MIC, PLUG IN
POWER) (zie blz. 135)
Een microfoon met stekkervoeding wordt
gevoed via de MIC aansluiting die tevens
fungeert als audio-ingang voor externe
microfoons of geluidsapparatuur.
Wanneer u een externe microfoon aansluit,
moet u de MIC/LINE schakelaar op MIC
zetten en wanneer u externe
geluidsapparatuur aansluit, zet u hem op
LINE.
ug Presa S VIDEO (p. 44, 49, 105, 128, 189)
uf Microfoon (zie blz. 137)
uh Presa VIDEO (p. 44, 49, 105, 128, 189)
ug S VIDEO aansluiting (zie blz. 44, 49, 105,
128, 189)
uj Presa AUDIO L/R (p. 44, 105, 128, 135)
uk Presa DV IN/OUT (p. 107, 130, 190)
Il simbolo “i.LINK” è un marchio di
fabbrica di Sony Corporation e indica che
questo prodotto è conforme alle specifiche
IEEE 1394-1995 e alle loro revisioni.
uh VIDEO aansluiting (zie blz. 44, 49, 105,
128, 189)
uj AUDIO L/R aansluiting (zie blz. 44, 105,
128, 135)
uk
DV IN/OUT è compatibile con
ul Presa LANC
LANC significa Local Application
Control Bus System. La presa di controllo
LANC viene utilizzata per controllare il
trasporto del nastro di apparecchi video e
delle periferiche collegate. Questa presa ha
la stessa funzione della presa indicata
come CONTROL L o REMOTE.
i; Presa i (cuffie)
Se si utilizzano le cuffie, il diffusore sulla
videocamera viene disattivato.
DV IN/OUT aansluiting (zie blz. 107,
130, 190)
Dit “i.LINK” teken is een handelsmerk van
Sony Corporation, wat aangeeft dat dit
product voldoet aan de IEEE 1394-1995
specificaties en herziene normen.
De DV IN/OUT aansluiting is i.LINK
compatibel.
ul
LANC aansluiting
LANC staat voor Local Application
Control Bus System. De LANC
aansluiting dient voor het bedienen van
het bandtransport van videoapparatuur
die op deze videocamera/recorder is
aangesloten. Deze aansluiting heeft
dezelfde functie als de CONTROL L of
REMOTE aansluitingen.
Riferimento rapido / Compleet overzicht
La presa
i.LINK.
i; i hoofdtelefoonaansluiting
Wanneer er een hoofdtelefoon is
aangesloten, zal de ingebouwde
luidspreker van de camcorder geen geluid
geven.
251
Identificazione della parti e dei
comandi
Telecomando
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Afstandsbediening
I tasti sul telecomando e sulla videocamera con
lo stesso nome hanno anche le stesse funzioni.
1
2
3
4
5
6
De toetsen op de afstandsbediening met
hetzelfde opschrift als die op de camcorder
hebben ook dezelfde functie.
9
0
qa
qs
7
8
1 Trasmettitore
Puntarlo verso il sensore del comando a
distanza per controllare la videocamera
dopo averla accesa.
2 Tasto ZERO SET MEMORY (p. 91)
3 Tasto PHOTO (p. 46, 177)
4 Tasto DISPLAY (p. 39)
5 Tasti di controllo memoria (p. 184, 193)
6 Tasto SEARCH MODE (p. 93, 95, 97, 99)
7 Tasti di controllo video (p. 42)
qd
1 Infraroodzender
Richt deze op de afstandsbedieningssensor
van de camcorder, nadat u die hebt
ingeschakeld, om de camcorder op afstand
te bedienen.
2 ZERO SET MEMORY toets (zie blz. 91)
3 PHOTO toets (zie blz. 46, 177)
4 DISPLAY toets (zie blz. 39)
5 Geheugenbedieningstoetsen (zie blz.
184, 193)
8 Tasto REC (p. 128)/Tasto MARK (p. 121)
6 SEARCH MODE toets (zie blz. 93, 95, 97,
99)
9 Tasto DATA CODE (p. 39)
7 Bandlooptoetsen (zie blz. 42)
0 Tasto START/STOP (p. 22)
8 REC toets (zie blz. 128)/MARK toets (zie
blz. 121)
qa Tasto dello zoom elettrico (p. 29)
qs Tasti ./> (p. 93, 95, 97, 99)
qd Tasto AUDIO DUB (p. 138)
9 DATA CODE toets (zie blz. 39)
0 START/STOP toets (zie blz. 22)
qa Motorzoomtoets (zie blz. 29)
qs ./> toetsen (zie blz. 93, 95, 97, 99)
qd AUDIO DUB toets (zie blz. 138)
252
Identificazione della parti e dei
comandi
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Preparazione del telecomando
Voorbereidingen voor de
afstandsbediening
Inserire due pile R6 (formato AA) facendo
corrispondere i poli + e – sulle pile ai simboli
+ e – all’interno dello scomparto pile.
Finestra del display
Opmerkingen bij de afstandsbediening
•Let voor de afstandsbediening op dat de
sensor op de camcorder niet blootgesteld
staat aan directe zonnestraling of fel licht.
Anders kan de afstandsbediening niet naar
behoren functioneren.
•Uw camcorder werkt in de bedieningsstand
VTR 2. De bedieningsstanden 1, 2 en 3 dienen
om uw camcorder te onderscheiden van
andere Sony videorecorders en
bedieningsfouten te voorkomen. Als u reeds
een andere Sony videorecorder met
afstandsbedieningsstand VTR 2 gebruikt, dan
is het voor bediening van deze camcorder
aanbevolen om eerst de bedieningsstand van
de andere videorecorder te veranderen, of de
afstandsbedieningssensor van dat apparaat
met een stukje zwart papier af te dekken.
Uitleesvenster
Riferimento rapido / Compleet overzicht
Note sul telecomando
•Riparare il sensore del comando a distanza
da fonti di luce quali la luce diretta del sole o
lampade, altrimenti il telecomando potrebbe
non funzionare correttamente.
•Questa videocamera impiega il modo di
comando VTR 2. I modi di comando 1, 2 e 3
vengono utilizzati per distinguere questa
videocamera da altri videoregistratori Sony
in modo da evitare operazioni errate nel
telecomando. Se si utilizza un altro
videoregistratore Sony con il modo di
comando VTR 2, si consiglia di cambiarne il
modo di comando o di coprire il sensore del
comando a distanza del videoregistratore con
della carta nera.
Plaats twee R6 (AA) batterijen in het
batterijvak van de afstandsbediening, met de +
en – polen in de richting die staat aangegeven
in het batterijvak.
2
1
1 Indicatore di tempo di funzionamento
rimanente della batteria (p. 14)/
Contatore del nastro (p. 91)/Contatore
della memoria (p. 194)/Indicatore di
codice temporale (p. 31)/Indicatore di
autodiagnostica (p. 222)
2 Indicatore di carica FULL (p. 14)
3 Indicatore di tempo rimanente della
batteria (p. 14)
3
1 Resterende batterijspanningsaanduiding
(zie blz. 14)/Bandteller (zie blz. 91)/
Geheugenteller (zie blz. 194)/Tijdcode
indicator (zie blz. 31)/Zelfdiagnose
indicator (zie blz. 229)
2 Volledig opgeladen indicator (zie blz. 14)
3 Resterende batterijspanningsindicator
(zie blz. 14)
253
Identificazione della parti e dei
comandi
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Indicatori di funzionamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
1 2 0 min
W
T
ST I L L
1 6 : 9 W I DE
NEG . ART
AUTO
5 0 AWB
F11
0 dB
4
7 2000
Bedieningsaanduidingen
S T BY
ND1
0:1 2:3 4
1 2 0 min
Z ERO SE T
MEMORY
END
SEARCH
DV I N
1 6B I T
100–0019
1 2:0 5:5 6
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
wj
wk
wl
1 Indicatore di memoria cassetta (p. 210)
1 Cassettegeheugenindicator (zie blz. 210)
2 Indicatore di tempo di funzionamento
rimanente della batteria (p. 31)
2 Resterende batterijladingsindicator (zie
blz. 31)
3 Indicatore di zoom (p. 29)/Indicatore di
esposizione (p. 63)/Indicatore di nome
del file di dati (p. 170)
3 Zoom indicator (zie blz. 29)/
Belichtingsindicator (zie blz. 63)/
Gegevensbestandsnaamindicator
(zie blz. 170)
4 Indicatore di effetto digitale (p. 58)/
Indicatore FADER (p. 54)/Indicatore
MEMORY MIX (p. 184)
5 Indicatore 16:9WIDE (p. 53)/Indicatore
PROG. SCAN (p. 50)
6 Indicatore di effetto immagine (p. 56)
7 Indicatore di filtro ND (p. 66)
8 Indicatore di preimpostazione
personalizzata (p. 75)
9 Indicatore di codice dati (p. 40)
4 Digitaal effect indicator (zie blz. 58)/
FADER indicator (zie blz. 54)/MEMORY
MIX indicator (zie blz. 184)
5 16:9WIDE indicator (zie blz. 53)/PROG.
SCAN indicator (zie blz. 50)
6 Beeldeffectindicator (zie blz. 56)
7 ND filter indicator (zie blz. 66)
8 Gebruikersvoorinstellingsindicator (zie
blz. 75)
9 Opnamegegevensindicator (zie blz. 40)
254
Identificazione della parti e dei
comandi
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
0 Indicatore di luminosità LCD (p. 26)/
Indicatore di volume (p. 38)
0 LCD helderheidsindicator (zie blz. 26)/
Volume indicator (zie blz. 38)
qa Indicatore di data
qa Datumaanduiding
qs Indicatore PROGRAM AE (p. 77)
qs PROGRAM AE indicator (zie blz. 77)
qd Indicatore di retroilluminazione (p. 32)/
Indicatore di funzione riflettore (p. 33)
qd Tegenlichtindicator (zie blz. 32)/
Spotlichtindicator (zie blz. 33)
qf Indicatore SteadyShot OFF (p. 156)
qf Beeldstabilisatie uitgeschakeld indicator
(zie blz. 162)
qg Indicatore di messa a fuoco manuale/
Indicatore di funzione infinito (p. 81)
qh Indicatore di modo di registrazione
(p. 159)
qj Indicatore di attesa/registrazione
(p. 22)/Indicatore di modo controllo
video (p. 42)/Indicatore di modo di
qualità immagine (p. 174)
qg Indicator voor handmatige
scherpstelling/oneindig (zie blz. 81)
qh Opnamesnelheidsindicator (zie blz. 165)
qj Wacht/opname-indicator (zie blz. 22)/
Bandloopindicator (zie blz. 42)/
Beeldkwaliteitsindicator (zie blz. 174)
qk Waarschuwingsaanduidingen (zie blz.
230)
ql Indicatore di contatore del nastro
(p. 91)/Indicatore di codice temporale
(p. 31)/Indicatore di autodiagnostica
(p. 222)/Indicatore di modo foto (p. 46)/
Indicatore di numero immagine (p. 194)
ql Bandtellerindicator (zie blz. 91)/Tijdcode
indicator (zie blz. 31)/Zelfdiagnose
indicator (zie blz. 229)/Photo mode
indicator (zie blz. 46)/
Beeldnummerindicator (zie blz. 194)
w; Indicatore di nastro rimanente (p. 31)/
Indicatore di riproduzione memoria
(p. 194)
w; Restbandindicator (zie blz. 31)/
Geheugenweergave indicator (zie blz.
194)
wa Indicatore ZERO SET MEMORY (p. 91)/
Indicatore FRAME REC (p. 87)/Indicatore
di registrazione intervallata (p. 84)
wa ZERO SET MEMORY indicator (zie blz.
91)/FRAME REC indicator (zie blz. 87)/
Intervalopname indicator (zie blz. 84)
ws Indicatore END SEARCH (p. 36)
ws END SEARCH indicator (zie blz. 36)
wd Indicatore DV IN (p. 131)/Indicatore
A/VtDV OUT
wd DV IN indicator (zie blz. 131)/A/VtDV
OUT indicator
wf Indicatore di modo audio (p. 159)
wf Geluidskeuze indicator (zie blz. 165)
wg Indicatore di nome di file di dati
Questo indicatore appare quando le
funzioni di MEMORY MIX sono attivate.
wg Gegevensbestandsnaamindicator
Deze aanduiding verschijnt tijdens de
werking van de MEMORY MIX functies.
wh Indicatore di livello di ingresso audio/
ora
wh Audio-ingangsniveau/Tijdindicator
wj Indicatore di modo continuo (p. 179)
wk Indicatore di flash video pronto
Questo indicatore appare quando si
utilizza la lampada video flash (non in
dotazione).
Riferimento rapido / Compleet overzicht
qk Indicatori di avvertimento (p. 230)
wj Continu indicator (zie blz. 179)
wk Videoflitslampindicator
Deze indicator verschijnt wanneer u
gebruik maakt van de videoflitslamp (niet
bijgeleverd).
wl Zelfontspannerindicator (zie blz. 34)
wl Indicatore di autoripresa (p. 34)
255
Italiano
Guida rapida alle funzioni
Funzioni per regolare l’esposizione (nel modo di registrazione)
•In condizioni di luce scarsa
•In ambienti scuri come tramonti, fuochi d’artificio o
scene notturne in generale
•Ripresa di soggetti in controluce
•Sotto i riflettori, come a teatro o in eventi formali
Modo di luce scarsa (p. 77)
Modo tramonto e luna (p. 77)
BACK LIGHT (p. 32)
SPOT LIGHT (p. 33)
Funzioni per vivacizzare le immagini registrate (nel modo di
registrazione)
•Transizione scorrevole fra le scene registrate
•Ripresa di fermi immagine
•Elaborazione digitale delle immagini registrate
•Sovrapposizione di titoli
FADER (p. 54)
PHOTO (p. 46, 177)
PICTURE EFFECT (p. 56)/DIGITAL
EFFECT (p. 58)
TITLE (p. 141)
Funzioni per dare un aspetto naturale alle registrazioni
(nel modo di registrazione)
•Prevenzione dello scadimento dell’immagine con lo
zoom digitale
•Messa a fuoco manuale
•Registrazione di soggetti in rapido movimento
D ZOOM [MENU] (p. 154)
Messa a fuoco manuale (p. 81)
Modo lezione di sport (p. 77)
Funzioni utili per il montaggio (nel modo di registrazione)
•Visione delle immagini su un televisore a schermo
ampio
•Visione delle immagini su un computer
Modo ampio (p. 53)
“Memory Stick” (p. 170)
Funzioni da utilizzare dopo la registrazione (nel modo di riproduzione)
•Elaborazione digitale delle immagini registrate
•Visualizzazione di data/ora o delle varie impostazioni
di quando è stata eseguita la registrazione
•Localizzazione rapida di una scena desiderata
•Ricerca di scene registrate tramite titolo
•Ricerca di scene registrate in modo foto
•Scorrimento di scene registrate in modo foto
•Riproduzione del suono monofonico o del suono
secondario
256
PICTURE EFFECT (p. 102)/DIGITAL
EFFECT (p. 103)
Codice dati (p. 40)
Zero set memory (p. 91)
Ricerca di titolo (p. 95)
Ricerca foto (p. 99)
Scorrimento foto (p. 101)
HiFi SOUND [MENU] (p. 154)
Nederlands
Nuttige functies in één oogopslag
Functies voor betere belichting (tijdens opnemen)
•Bij onvoldoende licht
•Avondschemer, vuurwerken sfeervolle opnamen ‘s
avonds
•Tegenlichtopnamen
•Onder felle lampen, op het toneel, bij officiële
gelegenheden
Duisternisbelichtingsprogramma (Low
Lux) (zie blz. 77)
Schemer- en maanlichtprogramma
(Sunset & moon) (zie blz. 77)
BACK LIGHT (zie blz. 32)
SPOT LIGHT (zie blz. 33)
Functies die uw opnamen een professioneel tintje geven (tijdens
opnemen)
•Soepele overgang tussen opgenomen scènes
•Stilstaand beeld opnemen
•Digitale beeld/kleur/opname-effecten
•Titel over de opgenomen beelden
FADER (zie blz. 54)
PHOTO (zie blz. 46, 177)
PICTURE EFFECT (zie blz. 56)/
DIGITAL EFFECT (zie blz. 58)
TITLE (zie blz. 141)
Functies die de kwaliteit van uw opnamen verhogen
(tijdens opnemen)
•Onscherpte bij te ver digitaal inzoomen voorkomen
•Handmatig scherpstellen
•Snelle beweging vangen
D ZOOM [MENU] (zie blz. 154)
FOCUS op MANUAL (zie blz. 81)
Sportprogramma (zie blz. 77)
•Voor weergave op breedbeeld-TV
•Voor weergave op een PC
Breedbeeld-opnamefunctie (zie blz. 53)
“Memory Stick” (zie blz. 170)
Functies voor prettiger weergave van video-opnamen (bij afspelen)
•Digitale beeld/kleur/weergave-effecten
•Aangeven van de datum/tijd van diverse opnameinstellingen
•Terugvinden van een bepaalde scène
•Terugvinden van scènes met een titelbeeld
•Opzoeken van stilstaande foto-opnamen
•Doornemen van een serie foto-opnamen
•Keuze van het weergegeven geluid (stereo/tweetalig)
PICTURE EFFECT (zie blz. 102)/
DIGITAL EFFECT (zie blz. 103)
DATA CODE opnamegegevens (zie
blz. 40)
Nulpunt-terugkeerfunctie (zie blz. 91)
Titelzoekfunctie (zie blz. 95)
Fotozoekfunctie (zie blz. 99)
Fotoserieweergave (zie blz. 101)
HiFi SOUND [MENU] (zie blz. 154)
Riferimento rapido / Compleet overzicht
Nuttige functies voor weergave van video-opnamen (tijdens opnemen)
257
Italiano
Indice analitico
A, B
Adattatore di porta seriale ..... 197
AE SHIFT .............................. 75
Assegnazione di nomi alle
cassette ............................. 149
Attacco accessori intelligente .... 136
AUDIO LEVEL .................... 73
AUDIO MIX ....................... 157
AUTO SHTR ....................... 156
Autoripresa ............. 34, 48, 181
BACK LIGHT ....................... 32
Batteria “InfoLITHIUM” .... 14
BEEP .................................... 161
Bilanciamento del bianco ... 70
Blocco batteria ...................... 13
C, D
Carica completa ................... 14
Carica del blocco batteria ... 14
Carica della batteria al
vanadio-litio .................... 236
Carica normale ..................... 14
Cavo di collegamento A/V
............................. 44, 105, 128
Cavo di collegamento DV ... 106
Chiave di crominanza
memoria ........................... 182
Chiave di crominanza
videocamera .................... 182
Chiave di luminanza
memoria ........................... 182
Cinghia dell’impugnatura ...... 249
Codice dati ............................ 40
Codice temporale ................. 31
Collegamento
(duplicazione di nastri) .. 105
(visione su un
televisore) ..................... 44
COLOUR BAR ................... 161
Contatore del nastro ............ 91
Continuo ............................. 178
Cornice di guida .................. 52
DEMO .................................. 160
DIGITAL EFFECT ................ 58
DISPLAY ............................... 39
Dissolvenza in apertura/
chiusura .............................. 54
DOT ....................................... 54
Duplicazione audio ........... 135
Duplicazione di nastri ....... 105
E
EDITSEARCH ...................... 36
END SEARCH ................ 36, 43
Esposizione ........................... 62
F, G, H
258
FADER ................................... 54
Filtro ND ............................... 65
FLASH MOTION ................. 58
FOCUS ................................... 81
Fonti di alimentazione
(batteria auto) ................. 19
(blocco batteria) ............. 13
(corrente domestica) ...... 18
Formato ............................... 158
Formazione di condensa ... 234
Funzione zero set memory .... 91
Grandangolo ........................ 29
HiFi SOUND ...................... 157
I, J, K, L
i.LINK .................................. 251
Impostazioni del menu ..... 154
INDEX MARK ...................... 89
Indicatore del tempo di
funzionamento rimanente
della batteria ...................... 31
Indicatore di data/ora ........ 41
Indicatore di nastro rimanente .. 31
Indicatori di avvertimento ..... 230
Indicatori di funzionamento .. 254
Indicazioni di
autodiagnostica ............... 222
JPEG ..................................... 170
LANC .................................. 251
Linguetta di protezione dalla
scrittura .............................. 21
Livello di registrazione ....... 73
LUMINANCEKEY .............. 58
M, N
Manopola SEL/PUSH EXEC .... 154
Memoria cassetta ......... 10, 210
Memory mix ....................... 182
“Memory Stick” ................. 170
Messa a fuoco manuale ....... 81
MIC (PLUG IN POWER) .. 135
Microfono esterno (non in
dotazione) ........................ 251
Modello zebrato ................... 67
Modo a specchio .................. 25
Modo ampio ......................... 53
Modo audio ........................ 159
Modo di qualità immagine ..... 174
Modo riflettore ..................... 33
MONOTONE ....................... 54
Montaggio digitale di
programmi ....................... 108
Nastri a doppia pista sonora .. 212
Nastri stereo ....................... 212
O, P, Q
OLD MOVIE .........................
OVERLAP .............................
Pausa di riproduzione .........
PICTURE EFFECT ...............
Preimpostazione
personalizzata ...................
58
54
42
56
75
Presa cuffie .......................... 251
Presa di comando a distanza
(LANC) ............................. 251
Presa S VIDEO ..... 45, 105, 128
PROGRAM AE ..................... 77
Progressivo ........................... 50
Protezione immagini ......... 202
R, S
Rec Review ........................... 37
Registrazione di foto in
memoria ........................... 177
Registrazione di foto su
nastro .................................. 46
Registrazione intervallata ... 83
Registrazione scena
per scena ............................ 87
Regolazione del mirino ....... 28
Regolazione della velocità
dell’otturatore ................... 64
Regolazione manuale .......... 61
RESET .................................. 221
Ricerca di data ...................... 97
Ricerca di immagini ............ 42
Ricerca di indice ................... 93
Ricerca di titolo .................... 95
Ricerca foto ........................... 99
Riproduzione al rallentatore .... 42
Riproduzione in ciclo continuo
(Slide show) ..................... 200
Schermata INDEX (multipla) .... 195
Schermo LCD ....................... 25
Scorrimento a salto .............. 42
Scorrimento foto ................ 101
Sensore del comando a
distanza ............................ 246
Simbolo di stampa ............. 208
Sistema PAL ........................ 233
Sistemi di colore TV .......... 233
Sovrapposizione in memoria .. 182
STEADYSHOT ................... 156
STILL ..................................... 58
Suono principale ................ 157
Suono secondario .............. 157
T, U, V
Telecomando ...................... 252
Teleobiettivo ......................... 29
Testine .................................. 235
Titolo .................................... 141
TRAIL .................................... 58
Transizione ............................ 24
Trasformatore CA ................ 14
W, X, Y, Z
WIPE ...................................... 54
WORLD TIME .................... 160
Zoom ..................................... 29
Zoom elettrico ...................... 29
Nederlands
Index
A, B
C, D
Camera Chroma-key ......... 182
Cassettegeheugen ........ 10, 210
COLOUR BAR ................... 167
Condensvocht in de camcorder ... 234
Continu ............................... 178
DATA CODE opnamegegevens.... 40
Datum/tijd indicator .......... 41
Datumzoekfunctie (DATE
SEARCH) ........................... 97
Deelopnamefunctie ............. 87
DEMO .................................. 166
DIGITAL EFFECT ................ 58
Digitale programmamontage ... 108
DISPLAY ............................... 39
DOT ....................................... 54
DV-aansluitkabel ............... 106
E
EDITSEARCH ...................... 36
END SEARCH ................ 36, 43
Externe microfoon (niet
bijgeleverd) ...................... 251
F, G, H
FADER ................................... 54
FLASH MOTION ................. 58
FOCUS ................................... 81
Formatteren ........................ 164
I, J, K, L
i.LINK .................................. 251
In/uitfaden ........................... 54
INDEX MARK ...................... 89
Indexscherm (met 6
deelbeelden) .................... 195
Indexzoeken ......................... 93
“InfoLITHIUM” batterij ...... 14
Instelmenu .......................... 154
Intelligente accessoireschoen .. 136
Intervalopname .................... 83
JPEG-compressie ................ 170
Kleurbalans ........................... 70
Kopiëren van video-opnamen .. 105
LANC
afstandsbedieningsaansluiting
........................................... 251
LCD-scherm ......................... 25
Luminance-key .................... 58
M, N
Memory Chroma-key ........ 182
Memory Luminance-key .. 182
“Memory Stick” ................. 170
MIC (PLUG IN POWER) .. 135
MONOTONE zwart-wit in/
uitfaden .............................. 54
Motorzoom ........................... 29
Naam voor een
videocassette ................... 149
ND filter ................................ 65
Netspanningsadapter .......... 14
Normaal opladen ................. 14
O, P, Q
OLD MOVIE oudespeelfilmsfeer .................... 58
Opnameniveau ..................... 73
OVERLAP ............................. 54
PAL-systeem ....................... 233
PHOTO SCAN
fotoserieweergave ........... 101
PICTURE EFFECT ............... 56
PROGRAM AE ..................... 77
Progressief ............................ 50
R, S
REC REVIEW
opnamecontrole ................ 37
RESET terugsteltoets ......... 228
Resterende bandlengteaanduiding ........................ 31
Resterende
batterijladingsindicator .... 31
Richtkader ............................. 52
SEL/PUSH EXEC
regelknop ......................... 154
Seriële poortadapter .......... 197
SKIP SCAN functie .............. 42
Sluitersnelheid regelen ....... 64
Spiegelstand ......................... 25
Spotlight ................................ 33
STEADYSHOT
beeldstabilisatie ............... 162
Stereogeluidsopnamen ..... 212
STILL ..................................... 58
Stroomvoorziening
(autobatterij) ................... 19
(batterijpak) .................... 13
(netstroom) ..................... 18
S-VIDEO
aansluiting ......... 45, 105, 128
T, U, V
Tele-zoomstand .................... 29
Tijdcode ................................. 31
Titelbeeld ............................. 141
Titelzoekfunctie .................... 95
TRAIL .................................... 58
TV-kleursysteem ................ 233
Tweede geluidsspoor ........ 163
Tweetalige
video-opnamen ............... 212
Vanadium-lithiumbatterij
opladen ............................. 236
Vertraagde weergave .......... 42
Videokoppen ...................... 235
Volledig opladen .................. 14
Riferimento rapido / Compleet overzicht
Aansluitingen
(bekijken op TV) ............ 44
(video-opnamen kopiëren) ... 105
AE SHIFT .............................. 75
Afdrukmarkering .............. 208
Afstandsbediening ............ 252
Afstandsbedieningsaansluiting
(LANC) ............................. 251
Afstandsbedieningssensor .. 246
AUDIO LEVEL .................... 73
AUDIO MIX ....................... 163
AUDIO MODE ................... 165
Audio/video-aansluitsnoer
............................. 44, 105, 128
AUTO SHTR ....................... 162
BACK LIGHT ....................... 32
Bandfoto-opname ................ 46
Bandteller .............................. 91
Batterij opladen .................... 14
Batterijpak ............................. 13
Bedieningsaanduidingen .. 254
Beeldbeveiliging ................ 202
Beeldkwaliteit ..................... 174
Beeldovergangen ................. 24
Beeldzoeker .......................... 28
Beeldzoekfuncties ................ 42
BEEP .................................... 167
Belichtingsregeling .............. 62
Breedbeeld-opnamefunctie ... 29
Fotoseriepresentatie (SLIDE
SHOW) ............................. 200
Fotozoekfunctie .................... 99
Gebruikersvoorinstelling .... 75
Geheugenfoto-opname ..... 177
Geheugenmix ..................... 182
Geheugenoverlapping ...... 182
Geluid inlassen ................... 135
Handgreepband ................. 249
Handmatig scherpstellen ... 81
Handmatige instelling ........ 61
HiFi SOUND ...................... 163
Hoofdgeluidsspoor ........... 163
Hoofdtelefoonaansluiting ... 251
W, X, Y, Z
Waarschuwingsaanduidingen
........................................... 230
Weergavepauzestand .......... 42
WIDE opnamefunctie ......... 53
WIPE ...................................... 54
Wispreventienokje ............... 21
WORLD TIME
tijdzonecorrectie .............. 166
Zebrapatroon ........................ 67
Zelfdiagnose-aanduidingen
........................................... 229
Zelfontspanner ....... 34, 48, 181
ZERO SET MEMORY
nulpunt-terugkeerfunctie ... 91
Zoomfunctie ......................... 29
259
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Printed in Japan
Printed on recycled paper
Download PDF

advertising