Sony | DAV-S550 | Sony DAV-S550 Istruzioni per l'uso

4-241-066-32(1)
Compact AV
System
Gebruiksaanwijzing
NL
Istruzioni per l’uso
IT
Bruksanvisning
SE
FR
Instrukcja obsługi
PL
FR
DAV-S550
© 2002 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of vocht om het gevaar
voor brand of een elektrische
schok te voorkomen.
Installeer de apparatuur niet in een
beperkte ruimte zoals een boekenrek
of inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het
toestel niet worden afgedekt met
kranten, tafelkleedjes, gordijnen,
enz.. Plaats geen brandende kaarsen
op het toestel.
Plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen zoals een vaas op het
toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Dit apparaat is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 1. Het
label bevindt zich aan de onderzijde.
Gooi de batterij
niet weg maar
lever deze in als
klein chemisch
afval (KCA).
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• In het geval er vloeistof of een
voorwerp in de behuizing
terechtkomt, moet u de stekker uit
het stopcontact trekken en het
apparaat eerst door een deskundige
laten nakijken, alvorens het weer
in gebruik te nemen.
• Het toestel blijft onder
(net)spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook
al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact
als u denkt het apparaat geruime
tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te
verbreken, moet u uitsluitend de
stekker vastnemen. Trek nooit aan
het snoer zelf.
• Als het apparaat van een koude
naar een warme omgeving wordt
gebracht kan er vocht binnenin het
apparaat condenseren, hetgeen
schade aan de lenzen tot gevolg
kan hebben. Wacht daarom bij het
voor de eerste maal installeren van
het apparaat, of wanneer u dit van
een koude naar een warme
omgeving verplaatst ongeveer 30
minuten voor u het in gebruik
neemt.
Installeren
• Installeer het toestel niet in een
beperkte ruimte zoals een
boekenrek of een inbouwkast.
• Kies een plaats waar een
ongehinderde luchtdoorstroming
mogelijk is, om oververhitting van
vitale onderdelen te voorkomen.
• Zet het apparaat niet op een zacht
of wollig oppervlak (een kleedje
of deken), of tegen gordijnen,
waardoor de ventilatie-openingen
geblokkeerd kunnen worden.
• Installeer het apparaat niet in de
buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren of heteluchtblazers of
op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof of
mechanische schokken.
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor
gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als discs
uit de buurt van apparatuur waarin
een krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote luidspreker
of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op
het toestel.
2NL
01NL02WAR-CEL.p65_02-03
2
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Welkom!
Dank u voor aankoop van dit Sony
Compact AV System. Voor u het
toestel in gebruik neemt, moet u
deze gebruiksaanwijzing aandachtig
lezen en bewaren zodat u deze later
nog kunt raadplegen.
3NL
01NL02WAR-CEL.p65_02-03
3
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel laten nakijken
door een deskundige alvorens het weer in gebruik
te nemen.
Spanningsbronnen
Het netsnoer mag alleen door bevoegd
vakpersoneel worden vervangen.
Plaatsing
• Installeer het toestel op een goed geventileerde
plaats om te voorkomen dat het te sterk
opwarmt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met
hoog volume warm aanvoelen. Dat is normaal
en duidt niet op storing. Vermijd echter de
behuizing aan te raken. Plaats het toestel niet in
een nauw bemeten en slecht geventileerde
ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
toestel te plaatsen. Het systeem is uitgerust met
een krachtige versterker. Indien de
ventilatiegaten bovenaan worden afgesloten, kan
het toestel oververhit en defect raken.
• Plaats het toestel niet op een zachte ondergrond
zoals een tapijt waardoor de ventilatiegaten
onderaan kunnen worden afgesloten.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt
gebracht, kan er condensvorming optreden op
de lenzen in het toestel. In dat geval kan de
werking van het toestel zijn verstoord. Verwijder
in dat geval de disc en laat het toestel ongeveer
een half uur aan staan tot alle vocht is verdampt.
• Haal de discs uit het toestel wanneer u het
verplaatst. Indien u dat niet doet, kunnen discs
beschadigd worden.
• Om stroom te sparen kan het systeem volledig
worden uitgezet met de POWER toets op het
toestel. Het systeem is dan volledig
uitgeschakeld, ook al blijft de LED enige tijd
branden.
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van
een zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte.
Als u dat toch doet, kunnen de luidsprekers
worden beschadigd wanneer er plots een
piekwaarde wordt bereikt.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder noch
solventen zoals alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Discs reinigen
Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD/DVDreinigingsdisc. Die kan defecten veroorzaken.
Kleuren op een TV-scherm
Indien de luidsprekers de kleuren op het TVscherm beïnvloeden, moet u de TV meteen
uitzetten en na 15 tot 30 minuten weer aanzetten.
Indien de kleuren nog altijd vervormen, moet u de
luidsprekers verder van de TV af zetten.
Het naamplaatje bevindt zich aan de onderzijde.
BELANGRIJK
Opgelet: Dit toestel kan voor onbepaalde duur
een stilstaand videobeeld of instelscherm op het
TV-scherm tonen. Als u dat beeld lange tijd op
het TV-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat
uw televisiescherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Vooral projectietelevisies zijn hier
gevoelig voor.
Het apparaat verplaatsen
Wanneer u het apparaat verplaatst, moet u de
volgende procedure gebruiken om het binnenste
loopwerk te beschermen. Verwijder de disc. Druk
vervolgens op de x toets op het apparaat en houd
deze ingedrukt. Nadat “MECHA LOCK” is
weergegeven op het display (voorpaneel), schakelt
u het apparaat uit.
4NL
01NL02WAR-CEL.p65_04
4
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING ............................................................................................ 2
Welkom! ............................................................................................................. 3
Voorzorgsmaatregelen ....................................................................................... 4
Betreffende deze gebruiksaanwijzing ................................................................ 7
Met dit toestel kunnen de volgende discs worden afgespeeld .......................... 7
Opmerkingen betreffende discs ......................................................................... 9
Onderdelen en bedieningselementen .............................................................. 10
Bedieningsmenuweergave ............................................................................... 14
Aan de slag .................................................................... 16
Snelle kennismaking ........................................................................................
Uitpakken .........................................................................................................
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen ...............................................
Stap 1: Luidsprekers aansluiten .......................................................................
Stap 2: Antenne aansluiten ..............................................................................
Stap 3: TV- en videocomponenten aansluiten .................................................
Luidsprekeropstelling .......................................................................................
Radiozenders voorinstellen .............................................................................
16
16
17
17
20
22
24
29
Discs afspelen ................................................................ 31
Discs afspelen .................................................................................................
De weergave hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt
(Resume Play) ...........................................................................................
Gebruik van het DVD menu .............................................................................
VIDEO CD’s met PBC functies afspelen (PBC- Weergave) .............................
Een MP3 Audio Track afspelen ........................................................................
Uw eigen programma samenstellen (Programme Play) ..................................
Weergave in willekeurige volgorde (Shuffle Play) ............................................
Herhaalde weergave (Repeat Play) .................................................................
31
32
33
34
35
36
38
39
Een scène zoeken............................................................. 40
Een bepaald punt op een disc zoeken (Scan, Slow-motion Play) ................... 40
Een titel/hoofdstuk/track/index/album zoeken .................................................. 41
Disc-informatie controleren ................................................ 43
Speelduur en resterende speelduur controleren via het uitleesvenster op het
voorpaneel ................................................................................................. 43
Speelduur en resterende speelduur controleren ............................................. 44
wordt vervolgd
01NL03CON-CEL.p65_05-06
5
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
5NL
Geluidsregeling ............................................................... 46
Het geluid regelen ............................................................................................
Ingangsaudiosignaal automatisch decoderen (Auto Decoding) ......................
Genieten van Surround Sound ........................................................................
Alleen de voorste luidsprekers en subwoofer gebruiken
(stereo via 2 kanalen) ................................................................................
Niveauparameters regelen ..............................................................................
46
48
48
51
51
Filmweergave ................................................................. 52
Hoeken wijzigen ............................................................................................... 52
Ondertitels weergeven ..................................................................................... 53
Diverse bijkomende functies ............................................... 54
Discs vergrendelen (EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING) .............................................................................. 54
Andere handelingen .......................................................... 59
Uw TV bedienen met de meegeleverde afstandsbediening .............................
Naar de video of een ander toestel kijken .......................................................
Luisteren naar de radio ....................................................................................
Gebruik van het Radio Data System (RDS)
(Alleen voor de Europese modellen) ..........................................................
Voorinstelzenders benoemen ..........................................................................
59
60
61
62
62
Instellingen en afstellingen ................................................. 64
Gebruik van het instelscherm ..........................................................................
De taal voor schermweergave en geluid kiezen (TAALKEUZE) ......................
Beeldinstellingen (SCHERMINSTELLING) ......................................................
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING) .....................................
Luidsprekerinstellingen (LUIDSPREKER) .......................................................
64
65
66
68
69
Aanvullende informatie ...................................................... 72
Verhelpen van storingen ..................................................................................
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het uitleesvenster) .....................
Verklarende woordenlijst ..................................................................................
Technische gegevens ......................................................................................
Taalcodelijst .....................................................................................................
DVD Instelmenulijst ..........................................................................................
Index ................................................................................................................
Beknopte handleiding voor afstandsbediening ................................................
72
76
76
79
81
82
83
84
6NL
01NL03CON-CEL.p65_05-06
6
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de
afstandsbediening beschreven. Ook de
bedieningselementen op het toestel
kunnen worden gebruikt indien ze
dezelfde of soortgelijke namen hebben als
die op de afstandsbediening.
• De symbolen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gehanteerd,
staan hieronder verklaard:
Symbool Betekenis
Betekenis
Symbool
Functies
beschikbaar in
Super Audio
CD en Audio
CD mode
Beschikbare
functies voor
MP3* audio
tracks
Meer handige
mogelijkheden
Geeft
functies
voor DVD
video’s aan
Beschikbare
functies in
VIDEO
CD mode
Beschikbare
functies in
CD mode
z
• In deze gebruiksaanwijzing wordt het
Europese model gebruikt voor illustratie
en schermdisplay (SCHERMDISPL).
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
Terminologie
• Titel
Het langste deel van een beeld of track op
een DVD; bijvoorbeeld een film voor een
stuk beeld op video software of een album
voor een stuk muziek op audio software.
• Hoofdstuk
Delen van een beeld of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
verscheidene hoofdstukken. Sommige
discs bevatten geen hoofdstukken.
• Album
Deel van een muziekstuk op een data CD
met MP3 audio tracks.
• Muziekstuk
Delen van een beeld of muziekstuk op een
VIDEO CD, Super Audio CD, CD of
MP3.
• Index (Super Audio CD, CD) / Video
Index (VIDEO CD)
Een getal waarmee een track wordt
opgesplitst zodat u makkelijk een bepaald
punt op een VIDEO CD of Super Audio
CD kunt vinden. Sommige discs bevatten
geen indexen.
• Scene
Op een VIDEO CD met PBC functies
(pagina 34) zijn de menuschermen,
bewegende beelden en stilstaande beelden
opgesplitst in “scenes”.
Met dit toestel kunnen de
volgende discs worden
afgespeeld
Disc-formaat
DVD VIDEO
Super Audio CD
VIDEO CD
Audio CD
wordt vervolgd
Het “DVD VIDEO” logo is een handelsmerk.
01NL04BAC-CEL.p65_07-15
7
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
7NL
Disc
DVD
structuur
Titel
Hoofdstuk
VIDEO CD,
Super
Muziekstuk
Audio CD
of CD
Index
structuur
Disc
Muziekstuk
Opmerking bij PBC (Playback
Control) (VIDEO CD’s)
Dit toestel beantwoordt aan Ver. 1.1 en Ver.
2.0 van de VIDEO CD normen. Afhankelijk
van de disc zijn er twee
weergavemogelijkheden.
Disc-type
VIDEO CD’s
zonder PBC
functies
(Ver. 1.1 discs)
VIDEO CD’s
met PBC functies
(Ver. 2.0 discs)
Op de achterkant van het toestel staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD moet
vermeld staan om met dit toestel te kunnen
worden afgespeeld.
kunnen ook met dit
DVD’s met label
toestel worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD probeert af te
spelen, verschijnt het bericht “Weergave van
deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen.” op het scherm. Het is
mogelijk dat sommige DVD’s waarop geen
regiocode staat vermeld, toch geen DVD’s
kunnen worden afgespeeld.
ALL
Disc
Album
MP3structuur
Regiocode
Voor
Weergave van bewegende
beelden en muziek.
Weergave van interactieve
software met
menuschermen op het TVscherm (PBC Playback),
met bovendien de
videoweergavefunctions
van Ver. 1.1 discs. Hiermee
kunnen ook stilstaande
hogeresolutiebeelden
worden afgespeeld als deze
op de disc staan.
Voorbeelden van discs die niet kunnen
worden afgespeeld met het toestel
Het toestel kan de volgende discs niet
afspelen:
• CD-ROM’s (met inbegrip van PHOTO
CD’s)
• Andere CD-R’s/CD-RW’s dan opgenomen
in de volgende formaten:
– muziek CD-formaat
– video CD-formaat
– MP3-formaat conform ISO9660* Level
1/Level 2, of het uitgebreide formaat,
Joliet
• Datasecties van CD-Extra’s
• DVD-ROM’s
• DVD Audio discs
* Een logisch formaat van bestanden en mappen op
CD-ROM’s, bepaald door ISO (International
Standard Organization)
Plaats de volgende discs niet:
• Een DVD met een andere regiocode
(pagina 8, 78).
• Een disc die niet standaard of niet rond is
(zoals een kaart of een hart- of stervorm).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
gekleefd.
• Een disc met resten kleefmiddel van
kleefband of stickers.
Opmerking
Merk op dat sommige CD-R’s of CD-RW’s niet met
dit toestel kunnen worden afgespeeld afhankelijk van
de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur.
Ook een disc die niet correct werd gefinaliseerd,
wordt niet afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur voor
meer informatie.
8NL
01NL04BAC-CEL.p65_07-15
8
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Opmerking betreffende de weergave
van DVD’s en VIDEO CD’s
Sommige weergavefuncties van DVD’s en
VIDEO CD’s kunnen opzettelijk door
software-producenten zijn vastgelegd. Dit
apparaat speelt DVD’s en VIDEO CD’s af
volgens de inhoud van de disc zodat
bepaalde weergavefuncties niet beschikbaar
kunnen zijn. Raadpleeg daarom de
instructies die bij DVD’s of VIDEO CD’s
worden geleverd.
Opmerkingen betreffende
discs
Behandeling van discs
• Neem de disc vast aan de rand om ze
proper te houden. Raak het oppervlak niet
aan.
• Kleef niets op een disc.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van copyrightbeveiligingstechnologie die op haar beurt is
beschermd door sommige Amerikaanse
patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten van Macrovision
Corporation en anderen. Het gebruik van
deze copyright-beveiligingstechnologie
moet zijn goedgekeurd door Macrovision
Corporation, en is bedoeld voor gebruik in
huis en beperkte kring tenzij Macrovision
Corporation hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend. Aanpassing of
demontage is verboden.
• Stel een disc niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals hete
luchtkanalen of in een auto die in de volle
zon geparkeerd staat en waarin de
temperatuur sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de
houder.
Reiniging
• Maak een disc voor het afspelen altijd
schoon met een doek.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
Dit systeem is uitgerust met een Dolby*
Digital and Dolby Pro Logic (II) adaptive
matrix surround decoder en het DTS**
Digital Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater
Systems, Inc.
“DTS” en “DTS Digital Surround” zijn
handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
• Gebruik geen solventen zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Het systeem kan alleen ronde standaarddiscs
afspelen. Gebruikt u een disc die niet
standaard of niet rond is (zoals een kaart of
een hart- of stervorm), dan kan een storing
optreden.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbare accessoire is bevestigd, zoals
een label of een ring.
9NL
01NL04BAC-CEL.p65_07-15
9
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
Voorpaneel
STANDBY
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
POWER (wachtstand) schakelaar (31)
STANDBY indicator (31)
Discgleuf (31)
A (Eject) (31)
H (weergave) (31)
X (pauze) (32)
x (stop) (30, 31)
./> PREV/NEXT, PRESET –/+
(32, 61)
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
PHONES aansluiting (31)
VOLUME regeling (31, 71)
SOUND FIELD –/+ (48, 51)
DISPLAY (61)
BAND (29)
FUNCTION (31, 60, 61)
Uitleesvenster op het voorpaneel (11)
(afstandsbedieningssensor) (17)
10NL
01NL04BAC-CEL.p65_07-15
10
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Uitleesvenster op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD
Huidig geluid
Weergavestatus
PCM
Licht op wanneer u de
hoek kunt wijzigen
Huidig hoofdstuknummer
TITLE
CHAPTER
H
M
S
ANGLE
REPEAT 1
DIGITAL
PRO LOGIC
Huidig
surroundformaat
Huidig
titelnummer
Speelduur
Huidige herhalingsmodus
Bij het afspelen van een Super Audio CD, CD, VIDEO CD of MP3
Huidig indexnummer
(De indexindicator verschijnt niet bij
Super Audio CD- of MP3-weergave.)
Huidig geluid
SACD
TRACK
PCM
INDEX
Licht op tijdens PBC
weergave (alleen
VIDEO CD)
M
S
REPEAT 1
PROG PBC
SHUFFLE
Weergavestatus
Huidig
tracknummer
Speelduur
Huidige
weergavestand
Bij het luisteren naar de radio
Voorinstelnummer
Mono/Stereo effect
TUNED
MONO ST
FM AM
MHz
Huidige band
Huidige zender
wordt vervolgd
01NL04BAC-CEL.p65_07-15
11
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
11NL
Achterpaneel
FRONT
L
FRONT
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
R
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
1 SPEAKER aansluitingen (18)
2 AM antenne (20)
3 COMPONENT VIDEO OUT/SCAN
SELECT schakelaar (67, 72)
4 VIDEO 1 aansluitingen (22)
5 VIDEO 2 aansluitingen (22)
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO 1
VIDEO IN
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
6 DIGITAL IN (OPTICAL) aansluiting (23)
7 MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO)
aansluitingen (22)
8 COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen (22)
9 FM 75Ω COAXIAL antenneaansluiting
(20)
12NL
01NL04BAC-CEL.p65_07-15
12
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
1
2
3
4
5
6
Afstandsbediening
1
2
7 PLAY MODE (weergavestand)
(36, 38, 39)
8 AUDIO (46)
9 ANGLE (hoek) (52)
q; SUBTITLE (ondertitel) (53)
qa VOL +/– (59, 61)
qs ./> PREV/NEXT, TV CH –/+,
PRESET –/+ (29, 34, 59, 61)
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
TV [/1 (aan/wacht) (59)
Z (EJECT) (31)
NAME (naam) (62)
STEREO/MONO (61)
MEMORY (geheugen) (29)
CLEAR (wissen) (36, 38, 39, 41)
qd H PLAY/SELECT (weergave/keuze)
(31, 34, 36, 38, 39, 40)
qf DVD TOP MENU (33)
qg DVD DISPLAY (35, 39, 41, 44, 46, 52,
53)
qh C/X/x/c/ENTER (25, 29, 33, 34, 36,
39, 41, 46, 51, 52, 53, 62)
qj DVD SETUP (55, 64)
qk 1 (wacht) (29, 31, 61)
Opmerking
Deze afstandsbediening licht op in het donker. Om te
kunnen oplichten, moet de afstandsbediening enige
tijd aan licht zijn blootgesteld.
ql
w;
wa
ws
wd
wf
DIMMER (28)
TV/VIDEO (59)
REPEAT (36, 39)
MUTING (32)
TIME (43, 44)
FUNCTION (31, 60, 61, 62)
wg
wh
wj
wk
wl
e;
BAND (29)
Cijfertoetsen (33, 34, 36, 41, 52, 59)
SOUND FIELD (48, 51)
DISPLAY (61)
ENTER (59)
COMMAND MODE DVD TV
schakelaar (59)
ea m/M/ / SLOW, TUNING –/+
(29, 40, 61)
es x STOP (31, 34, 54)
ed X PAUSE (32)
ef DVD MENU (33)
eg O RETURN (34, 35, 54)
eh AMP MENU (25, 51)
13NL
01NL04BAC-CEL.p65_07-15
13
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Bedieningsmenuweergave
Kies de functie die u wilt gebruiken via het bedieningsmenu. Het bedieningsmenuscherm verschijnt
wanneer de DVD DISPLAY toets wordt ingedrukt. Meer details vindt u op de pagina tussen haakjes.
Bedieningsmenu
Totaal aantal
opgenomen
Totaal aantal opgenomen
Huidig titelnummer (Video
titels of tracks
hoofdstukken of indexen
CD/Super Audio CD/CD:
Naam van de
tracknummer)
Naam of type
huidige titel
Weergavestatus
van disc
(NWeergave, XPauze, xStop, enz.)
Huidig hoofdstuknummer
(Video CD/Super Audio CD/
DVD
CD: indexnummer)
DVD
Type disc dat wordt
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
afgespeeld
18(34)
T
1:32:55
Speelduur
Pictogram van gekozen
bedieningsmenupunt
Huidige instelling
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
Opties
Bedieningsmenupunten
Functienaam van gekozen
bedieningsmenupunt
ONDERTITELING
ENTER
Kiezen:
Melding
Lijst van bedieningsmenupunten
DISC
Geeft de naam of het type weer van de disc
die in het apparaat is geplaatst.
TITEL (alleen DVD) (pagina 41)/
SCENE (alleen VIDEO CD bij PBC
weergave)/MUZIEKSTUK (VIDEO CD
alleen) (pagina 41)
HOOFDSTUK (alleen DVD)
(pagina 42)/INDEX (alleen VIDEO CD)
(pagina 42)
ALBUM (alleen MP3)
(pagina 35, 41)
MUZIEKSTUK (alleen Super
Audio CD/CD/MP3) (pagina 35, 41)
INDEX (alleen Super Audio CD/
CD) (pagina 42)
Om de titel (DVD), scène (VIDEO CD bij
PBC-weergave) of track (VIDEO CD) te
kiezen voor weergave.
Om het hoofdstuk (DVD) of de index
(VIDEO CD) te kiezen voor weergave.
Kiest het album (MP3) voor weergave.
Om de track (Super Audio CD/CD/MP3)
te kiezen voor weergave.
Geeft de index weer en selecteert de index
(Super Audio CD) die wordt afgespeeld.
14NL
01NL04BAC-CEL.p65_07-15
14
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
TIJD (pagina 42)
Verstreken en resterende speelduur
controleren.
Tijdcode voor het zoeken naar beeld en
muziek invoeren.
GELUID (alleen DVD/VIDEO CD/
Super Audio CD/CD (pagina 46)
ONDERTITELING (alleen DVD)
(pagina 53)
HOEK (alleen DVD)
(pagina 52)
STAND (alleen VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3) (pagina 38)
HERHALEN (pagina 39)
Om de geluidsinstelling te wijzigen.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
(pagina 54)
Om weergavebeperkingen in te stellen.
Ondertitels weergeven.
Om de taal van de ondertitels te wijzigen.
Om de hoek te wijzigen.
Kiest de weergavestand.
Speelt herhaaldelijk de volledige disc (alle
titels/alle tracks), één titel/hoofdstuk/track/
album of de inhoud van het programma af.
z Bij elke druk op DVD DISPLAY verandert het bedieningsmenuscherm als volgt:
, Bedieningsmenu scherm
m
Bedieningsmenuscherm uit
De bedieningsmenupunten hangen af van de disc.
z De indicator voor het Control Menu gaat groen
t
branden tenzij u HERHALEN op “UIT”
hebt ingesteld.
De indicator voor “HOEK” gaat alleen groen branden als u de invalshoeken kunt wijzigen.
15NL
01NL04BAC-CEL.p65_07-15
15
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Aan de slag
Snelle kennismaking
Dit hoofdstuk bevat een beknopte handleiding zodat u meteen aan de slag kunt met uw nieuwe
toestel.
Zie pagina 65 om een taal te kiezen voor de schermweergave.
Zie pagina 66 om een breedte/hoogte-verhouding voor de TV te kiezen.
Uitpakken
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• Luidsprekers (5)
• Subwoofer (1)
• AM-kaderantenne (1)
• FM-draadantenne (1)
• Luidsprekerkabels (5m × 4, 15m × 2)
• Videokabel (1)
• Afstandsbediening RM-SS880 (1)
• R6 (AA) batterijen (2)
• Voetjes (20)
• Luidsprekers-Aansluiting en installatie (kaart) (1)
• 21-pins adapter (1) (alleen voor Europese modellen)
16NL
01NL05GET-CEL.p65_16-30
16
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Dit toestel kan worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee AA (R6)
batterijen in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de 3 en # aanduidingen. Richt de
afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het toestel.
Aan de slag
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan directe zonnestraling of felle verlichting. Hierdoor kan de
werking worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet zult gebruiken, verwijder dan de batterijen om mogelijke
schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
Stap 1: Luidsprekers aansluiten
Sluit de meegeleverde luidsprekers aan met behulp van de meegeleverde luidsprekerkabels en
let erop dat de kleuren van de aansluitingen en de kabels overeenstemmen. Sluit geen andere
luidsprekers aan dan deze die bij het systeem zijn geleverd.
Voor optimaal surroundgeluid dient u de luidsprekerparameters (afstand, niveau, enz.) op te
geven zoals beschreven op pagina 25.
Benodigde kabels
Luidsprekerkabels
De stekker en de buis van de luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als het label van de
aansluitingen.
Grijs
(+)
(+)
(–)
(–)
Gekleurde buis
Zwart
wordt vervolgd
01NL05GET-CEL.p65_16-30
17
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
17NL
Luidsprekeraansluitingen
Sluit de
Voorluidsprekers
Achterluidsprekers
Middenluidspreker
Subwoofer
aan op
SPEAKER FRONT L (wit) en R (rood)
SPEAKER REAR L (blauw) en R (grijs)
SPEAKER CENTER (groen)
SPEAKER WOOFER (paars)
Voorluidspreker (R)
Voorluidspreker (L)
Middenluidspreker
Kleurlabel
FRONT
L
FRONT
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
R
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO 1
VIDEO IN
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
Draai de subwoofer
om als u het snoer
van de luidspreker
wilt bevestigen.
Achterluidspreker (R)
Subwoofer
Achterluidspreker (L)
Opmerking over plaatsen van luidsprekers
Ga voorzichtig te werk wanneer u de subwoofer of een luidsprekerstandaard (niet bijgeleverd)
die op de voorste/achterste luidsprekers is bevestigd, op een speciaal behandelde vloer (met was
of olie behandeld, gepolijst, enzovoort) plaatst; anders kunnen vlekken of verkleuringen
optreden.
18NL
01NL05GET-CEL.p65_16-30
18
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Kortsluiting van de luidsprekers voorkomen
Door kortsluiting van de luidsprekers kan het toestel worden beschadigd. Om dat te voorkomen,
dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het aansluiten van de
luidsprekers. Zorg ervoor dat een blootliggende draad van een luidsprekerkabel niet in contact
komt met een andere aansluitingsklem of een blootliggende draad van een andere
luidsprekerkabel.
De gestripte
luidsprekerkabel raakt een
andere luidsprekerklem.
Gestripte kabels raken elkaar
doordat er teveel isolatie is
verwijderd.
Aan de slag
Voorbeelden van slechte staat van een luidsprekerkabel
Nadat alle componenten, luidsprekers en het netsnoer zijn aangesloten, dient u te controleren of
alle luidsprekers correct zijn aangesloten aan de hand van een testtoon. Zie pagina 27 voor meer
details over de testtoon.
Indien een luidspreker geen testtoon produceert of de testtoon wordt geproduceerd door een
andere luidspreker dan de luidspreker die wordt vermeld in het uitleesvenster, kan de
luidspreker zijn kortgesloten. Controleer dan de luidsprekeraansluiting opnieuw.
Opmerking
Verbind de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting op de componenten: 3 op 3 en # op #. Indien de draden
worden omgewisseld, is het geluid vervormd en is er te weinig bass.
19NL
01NL05GET-CEL.p65_16-30
19
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Stap 2: Antenne aansluiten
Sluit de meegeleverde AM/FM-antennes aan om naar de radio te luisteren.
Antenne aansluitingen
Sluit de
AM-kaderantenne
FM-draadantenne
aan op
AM
FM 75Ω COAXIAL
AM-kaderantenne
FRONT
L
FRONT
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
R
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO IN
VIDEO 1
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
FM-draadantenne
Opmerkingen
• Om ruis te voorkomen, moet u de AM-kaderantenne zo ver mogelijk van het systeem en andere componenten
houden.
• Strek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.
• Bij het aansluiten van de meegeleverde AM-kaderantenne moet u de zwarte kabel (B) aansluiten op U en de
witte kabel (A) op de andere klem.
A
AM
B
20NL
01NL05GET-CEL.p65_16-30
20
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
z Bij slechte FM-ontvangst
Gebruik een coaxiaalkabel voor 75 ohm (niet meegeleverd) om het systeem aan te sluiten op een externe FMantenne zoals hieronder afgebeeld.
FM-buitenantenne
Systeem
Aardingsdraad
(niet meegeleverd)
COAXIAL
FM
75Ω
Aan de slag
AM
Naar aarde
Opmerking
Wanneer u een buitenantenne aansluit op het systeem, moet u die aarden ter bescherming tegen blikseminslag.
Verbind de aardingsdraad niet met een gasleiding om explosies te vermijden.
21NL
01NL05GET-CEL.p65_16-30
21
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Stap 3: TV- en videocomponenten aansluiten
Benodigde kabels
Videokabel voor het aansluiten van een TV monitor
Geel
Geel
Audio-/videokabels (niet meegeleverd)
Bij het aansluiten van de kabels moet u ervoor zorgen dat de kleur van stekkers en aansluitingen
van de componenten overeenkomen.
Geel (Video)
Geel (Video)
Wit (L /audio)
Wit (L /audio)
Rood (R/audio)
Rood (R/audio)
Aansluitingen voor videocomponenten
Sluit een
TV monitor
Videorecorder
Digitale satellietontvanger
aan op
MONITOR OUT
VIDEO 1
VIDEO 2
z Gebruik van de S-video aansluiting in plaats van de video aansluitingen
Uw TV monitor moet ook worden aangesloten via een S-video aansluiting. S-videosignalen gaan via een andere
bus dan de videosignalen en worden niet uitgevoerd via de video aansluitingen.
z Bij gebruik van de COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen (Y, PB/CB, PR/CR) in plaats van de
video-aansluitingen
Uw TV monitor moet ook zijn aangesloten via COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR). Wanneer uw TV
compatibel is met progressive signalen, moet u deze aansluiting gebruiken en “COMPONENT OUT” onder
“SCHERMINSTELLING” op “PROGRESSIVE” zetten (pagina 67).
Opmerkingen
• Als u VIDEO 1 kiest met de FUNCTION toets, wordt het signaal uitgevoerd door de L/R voorluidsprekers, maar
niet via de VIDEO 1 VIDEO OUT en AUDIO OUT L/R aansluitingen.
• Kies de 2CH STEREO mode wanneer u gebruik maakt van de Video 1 lijnuitgangen. Wanneer u 2CH STEREO
niet kiest, kunnen de lijnuitgangen niet naar behoren functioneren.
• Als u “PROGRESSIVE” in “SCHERMINSTELLING” selecteert, wordt er geen signaal verzonden via de
MONITOR OUT of S VIDEO OUT aansluitingen.
• Is de “DVD” modus van het apparaat ingesteld, dan wordt het signaal verzonden via de S VIDEO OUT of
COMPONENT OUT aansluitingen.
• Als de “DVD” modus van het apparaat is ingesteld en “PROGRESSIVE” in “SCHERMINSTELLING” is
geselecteerd, wordt het signaal alleen verzonden via de COMPONENT OUT aansluitingen.
22NL
01NL05GET-CEL.p65_16-30
22
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
FRONT
L
FRONT
R
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
L
AUDIO IN
VIDEO IN
VIDEO 1
OUT
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
OUT
IN
INPUT
VIDEO
IN
L
L
R
R
Aan de slag
IN
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
OUTPUT
OPTICAL
Videorecorder
Digitale satellietontvanger
TV monitor
Bij aansluiting van een digitale satellietontvanger met OPTICAL
De digitale satellietontvanger kan op het toestel worden aangesloten via OPTICAL in plaats
van VIDEO IN en AUDIO IN L/R.
Het toestel kan digitale en analoge signalen verwerken. Digitale signalen hebben voorrang op
analoge signalen. Wanneer het digitale signaal wegvalt, wordt het analoge signaal na
2 seconden verwerkt.
Bij aansluiting van een digitale satellietontvanger zonder OPTICAL
Sluit de digitale satellietontvanger alleen aan op VIDEO IN en AUDIO IN L/R van het toestel.
Het apparaat instellen (voor Aziatische en Australische modellen)
Het is noodzakelijk het apparaat in te stellen, afhankelijk van de TV-monitor die u wilt
aansluiten.
NTSC is de standaardinstelling voor Aziatische modellen en PAL voor Australische modellen.
Als PAL het kleurensysteem van de TV is*
Als u PAL op het apparaat wilt instellen, schakelt u het apparaat in door op 1 (aan/uit) op de
afstandsbediening te drukken terwijl u op X (pauze) op het apparaat drukt. U moet X ingedrukt
houden totdat DAV-S550 op het display wordt weergegeven. Als u NTSC opnieuw wilt
instellen, schakelt u het apparaat uit en weer in met de afstandsbediening terwijl u op X op het
apparaat drukt.
* Als NTSC het kleurensysteem van de TV is, voert u dezelfde handeling uit als hierboven om
NTSC in te stellen.
Het netsnoer (voedingskabel) aansluiten
Voordat u het netsnoer (voedingskabel) van het apparaat aansluit op een wandcontactdoos
(voeding), moet u de luidsprekers aansluiten op het apparaat (zie pagina 17).
Sluit het netsnoer (voedingskabel) van de TV/video-onderdelen aan op een wandcontactdoos
(voeding).
01NL05GET-CEL.p65_16-30
23
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
23NL
Luidsprekeropstelling
Voor een optimale surround sound moeten alle luidsprekers behalve de subwoofer even ver van
de luisterpositie worden geplaatst (A).
De middenluidspreker kan tot 1,6 meter (B) en de achterluidsprekers tot 4,6 meter (C) dichter
bij de luisterpositie dan de voorluidsprekers worden geplaatst.
De voorluidsprekers kunnen op 1,0 tot 15,0 meter (A) van de luisterpositie worden geplaatst.
Plaats de achterluidsprekers achter u of opzij, afhankelijk van de vorm van de kamer, enz.
Met de achterluidsprekers opzij van u
Met de achterluidsprekers achter u
B
B
A
A
A
45°
A
45°
C
C
C
C
90°
20°
90°
20°
Opmerking
Plaats de midden- en achterluidsprekers niet verder van de luisterpositie dan de voorluidsprekers.
Betreffende magnetisch afgeschermde luidsprekers (ter voorkoming van
kleurafwijking op het TV-scherm)
De subwoofer in dit systeem is magnetisch afgeschermd om magnetische lekken te voorkomen.
Toch kan er wat lekkage optreden omdat de magneet zeer krachtig is. Wanneer de subwoofer
wordt gebruikt met een beeldbuis- of projectie-TV, moet de subwoofer minstens 0,3 meter van
het toestel zijn verwijderd. Wanneer deze te dichtbij wordt geplaatst, kunnen de kleuren op het
scherm afwijken.
Bij kleurafwijking…
Zet de TV uit en na 15 tot 30 minuten weer aan.
Wanneer de kleurafwijking nog optreedt...
Plaats de subwoofer verder van de TV af.
Wanneer er na de bovenstaande maatregelen nog steeds kleurafwijking optreedt...
Verwijder alle magnetische objecten uit de buurt van de subwoofer. Kleurafwijking kan
optreden ten gevolge van interactie tussen de subwoofer en het magnetisch object.
Voorbeelden van mogelijke bronnen van magnetische storing zijn: magnetische sloten op een
TV-kastje e.d., medische apparatuur, speelgoed, enz.
24NL
01NL05GET-CEL.p65_16-30
24
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Luidsprekerparameters bepalen
Voor een optimaal surround sound moet u eerst de afstand van de aangesloten luidsprekers tot
de luisterpositie opgeven en balans en niveau regelen. Schakel het luidsprekervolume gelijk aan
de hand van de testtoon.
De luidsprekerparameters kunnen worden geregeld via LUIDSPREKER op het instelscherm
(pagina 69).
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Aan de slag
1
3
C/X/x/c/ENTER
AMP MENU
Grootte, afstand, positie en hoogte van de luidsprekers opgeven
1
Druk herhaaldelijk op AMP MENU om 9 SP. SETUP in het uitleesvenster op het
voorpaneel te laten verschijnen.
2
Ga in de luisterpositie zitten en kies het item dat u wilt instellen met X/x.
• Instelpunten van 9 SP. SETUP
– Grootte van de achter- en middenluidsprekers
–Afstand van de voor-, achter- en middenluidsprekers
– Positie en hoogte van de achterluidsprekers
3
Stel de parameter in met C/c.
De gekozen parameter verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
4
Herhaal stap 2 en 3 om andere parameters in te stellen in 9 SP. SETUP.
Als u de afstandsbediening enkele seconden niet gebruikt, verdwijnt de parameter van het
display en wordt deze opgeslagen op het apparaat.
xGROOTTE
Indien u geen midden- of achterluidsprekers aansluit of de achterluidsprekers verplaatst, moet u
de parameters voor CENTER en REAR instellen. De instellingen van voorluidsprekers en
subwoofer zijn vast en kunnen niet worden gewijzigd. Standaard instellingen zijn onderstreept.
• CENTER (middenluidspreker)
–YES: kies normaal deze instelling.
– NO: kies deze instelling wanneer geen middenluidspreker is aangesloten.
• REAR (achterluidsprekers)
–YES: kies normaal deze instelling. Geef positie en hoogte op voor de Digital Cinema
Surround modes.
– NO: kies deze instelling wanneer geen achterluidspreker is aangesloten.
wordt vervolgd
01NL05GET-CEL.p65_16-30
25
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
25NL
xAFSTAND
U kunt de afstand van elke luidspreker als volgt regelen. Standaardinstellingen zijn
onderstreept.
• F. D. 5 m (afstand voorluidsprekers)
De afstand van de voorluidsprekers kan in stappen van 0,2 meter worden ingesteld van 1,0 tot
15,0 meter.
• C. D. 5 m (afstand middenluidspreker)
De afstand van de middenluidspreker kan in stappen van 0,2 m worden ingesteld van de
voorluidsprekerafstand tot 1,6 m dichter bij de luisterpositie.
• R. D. 3,4 m (afstand achterluidsprekers)
De afstand van de achterluidspreker kan in stappen van 0,2 meter worden ingesteld van
dezelfde afstand als de voorluidspreker tot 4,6 meter dichter bij uw luisterpositie.
Opmerking
Als de voor- of achterluidsprekers niet even ver van de luisterpositie af staan, stel dan de afstand van de dichtste
luidspreker in.
Positie en hoogte achterluidsprekers opgeven
Wanneer u iets anders kiest dan “NO” bij “REAR”, moet u de positie en de hoogte van de
achterluidsprekers opgeven. Standaard instellingen zijn onderstreept.
Positieschema
90
A
A
45
B
B
20
• R. P. BEHIND
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie B bevinden.
• R. P. SIDE
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie A bevinden.
26NL
01NL05GET-CEL.p65_16-30
26
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Hoogteschema
C
C
Aan de slag
60
D
D
30
• R. H. LOW
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie D bevinden.
• R. H. HIGH
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie C bevinden.
Deze parameters zijn niet beschikbaar als “REAR” is ingesteld op “NO”.
Balans en niveau van de luidsprekers opgeven
1
Druk herhaaldelijk op AMP MENU om 9 LEVEL in het uitleesvenster op het voorpaneel te
laten verschijnen.
2
Gebruik X/x om T.TONE te kiezen en C/c om T.TONE op ON te zetten.
Elke luidspreker produceert achtereenvolgens de testtoon.
3
Ga in de luisterpositie zitten en kies het item dat u wilt instellen met X/x.
• Instelpunten van 9 LEVEL
– Balans voor de voor- en achterluidsprekers
– Volume van de midden- en achterluidsprekers en de subwoofer
4
Regel het volume zo dat de testtoon van elke luidspreker even luid klinkt met behulp van
C/c.
De instelwaarde verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
5
Herhaal stap 3 en 4 om andere parameters in te stellen onder 9 LEVEL.
Wanneer u de afstandsbediening gedurende enkele seconden niet bedient, verdwijnt de
waarde in het uitleesvenster en wordt ze opgeslagen in het systeem.
6
Gebruik X/x om T.TONE te kiezen en C/c om T.TONE op OFF te zetten.
xBALANS
U kunt de balans van elke luidspreker regelen. Standaardinstellingen zijn onderstreept.
• F. ___I___ midden (voorluidsprekers)
Regel de balans tussen de linker en rechter voorluidsprekers (u kunt instellen vanuit het
midden, 6 stappen naar links of naar rechts).
• R. ___I___ midden (achterluidsprekers)
Regel de balans tussen de linker en rechter achterluidsprekers (u kunt instellen vanuit het
midden, 6 stappen naar links of naar rechts).
wordt vervolgd
01NL05GET-CEL.p65_16-30
27
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
27NL
xNIVEAU
U kunt het niveau van elke luidspreker regelen. Standaardinstellingen zijn onderstreept.
• C. LEVEL (0 dB) (niveau middenluidspreker)
Regelt het niveau van de middenluidspreker. U kunt regelen van –6 dB tot +6 dB in stappen
van 1 dB.
• R. LEVEL (0 dB) (niveau rechter luidspreker)
Regelt het niveau van de rechter luidsprekers. U kunt regelen van –6 dB tot +6 dB in stappen
van 1 dB.
• S. W. LEV. (0 dB) (subwooferniveau)
Regelt het niveau van de subwoofer. U kunt regelen van –6 dB tot +6 dB in stappen van 1 dB.
Opmerkingen
• Als u een item kiest, valt het geluid tijdelijk weg.
• De subwoofer kan een overdreven krachtig geluid produceren afhankelijk van de instelling van de andere
luidsprekers.
Het volume van alle luidsprekers tegelijk regelen
Gebruik de VOLUME regelaar.
Andere AMP MENU instellingen
U kunt de helderheid van het uitleesvenster op het voorpaneel regelen, voorinstelzenders en
zendernamen wissen, en de standaard luidsprekerparameters herstellen. Druk herhaaldelijk op
AMP MENU om 9 CUSTOMIZE te laten verschijnen. Kies de volgende punten met X/x .
xDIMMER
U kunt de helderheid van het uitleesvenster op het voorpaneel regelen in twee stappen.
xMEMO. CLR.
• N (Nee): terug naar vorig menu.
• Y (Ja): Wanneer u Y kiest door op ENTER te drukken, verschijnt “Really? N” en “Really? Y”.
Wanneer u “Really? Y,” kiest door op ENTER te drukken, verschijnt “ALL CLEAR!”, worden
alle instellingen zoals bijvoorbeeld voorinstelzenders en zendernamen gewist, en de
luidsprekerparameters teruggesteld.
Dit toestel werkt met Dolby Pro Logic II in de film- en muziekstand en kan 2-kanaalsgeluid in
5.1 channel weergeven in Dolby Pro Logic II.
Wanneer Sound Field is ingesteld op “NORMAL SURROUND” kan het decoderingstype voor
een 2-kanaalsbron worden gekozen. Druk herhaaldelijk op AMP MENU om 92CH MODE te
laten verschijnen. Kies de volgende punten met X/x.
x2CH MODE
• PLII MOVIE (Pro Logic II Movie): voor Pro Logic II movie decodering. Deze instelling is
ideaal voor films in Dolby Surround. Hiermee kan bovendien het geluid via 5.1 kanalen
worden weergegeven bij het bekijken van video’s of oude films in de gedubde taal.
• PLII MUSIC (Pro Logic II Music): voor Pro Logic II music decodering. Deze instelling is
ideaal voor gewone stereo bronnen, zoals bijvoorbeeld CD’s.
• PRO LOGIC: voor Pro Logic decodering. Een bron opgenomen met 2 kanalen wordt
gedecodeerd in 4 kanalen.
Opmerking
Dolby Pro Logic II functioneert niet voor signalen met DTS of MPEG indeling en voor Super Audio CD.
28NL
01NL05GET-CEL.p65_16-30
28
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Radiozenders voorinstellen
U kunt 20 FM radiozenders en 10 AM radiozenders voorinstellen.
Zet het volume helemaal dicht alvorens af te stemmen.
Aan de slag
1
MEMORY
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
BAND
PRESET –/+
TUNING –/+
ENTER
1 Druk herhaaldelijk op BAND tot de gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op BAND wisselt de band af tussen AM en FM.
2 Houd TUNING + of – ingedrukt tot de frequentie begint te veranderen en laat
dan los.
Het zoeken stopt wanneer op een zender wordt afgestemd. “TUNED” en “ST” (voor
stereo programma’s) verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel.
PCM
TUNED
ST
FM
AUTO
MHz
3 Druk op MEMORY.
Een voorinstelnummer verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
TUNED
ST
FM
MHz
4 Druk op PRESET + of – om het gewenste voorinstelnummer te kiezen.
TUNED
ST
FM
MHz
wordt vervolgd
01NL05GET-CEL.p65_16-30
29
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
29NL
5 Druk op ENTER.
De zender wordt opgeslagen.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
v
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
6 Herhaal stap 1 tot 5 om andere zenders op te slaan.
Afstemmen op een zender met een zwak signaal
Druk in stap 2 herhaaldelijk op TUNING + of – om handmatig af te stemmen op de zender.
Een voorinstelnummer wijzigen
Begin opnieuw vanaf stap 1.
De AM-afsteminterval wijzigen (behalve modellen voor Europa, het MiddenOosten en de Filippijnen)
De AM afsteminterval is af fabriek ingesteld op 9 kHz (10 kHz in sommige streken).
Om de AM afsteminterval te wijzigen, stemt u eerst af op een AM zender en zet u vervolgens
het toestel uit door op 1 op de afstandsbediening te drukken. Houd x (op het toestel)
ingedrukt en zet het aan met de afstandsbediening. Wanneer u de interval wijzigt, worden de
AM voorinstelzenders gewist.
Herhaal de procedure om de interval terug te stellen.
30NL
01NL05GET-CEL.p65_16-30
30
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Discs afspelen
4
Discs afspelen
Duw de disc in de discsleuf totdat de
disc automatisch wordt geladen.
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillend of
onbeschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
FUNCTION
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
FUNCTION
Regel hier het Sluit hier een
volume
hoofdtelefoon
aan
Z (EJECT)
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
Druk op H.
Het toestel begint te spelen (continu
weergave). Regel het volume op het
toestel.
FUNCTION
Na Stap 5
Bij sommige discs verschijnt er een menu
op het TV-scherm. Voor interactieve
weergave volgt u de instructies op het
menuscherm. DVD (pagina 33), VIDEO CD
(pagina 34).
x
Disc verwijderen
Druk op A op het toestel of Z op de
afstandsbediening. Verwijder de disc nadat
deze door het toestel is uitgeworpen.
“READY !” wordt weergegeven op de
display.
1
1
5
Het toestel aanzetten
Druk op POWER op het apparaat. Het
apparaat wordt ingeschakeld. In de standbymodus wordt het apparaat ook ingeschakeld
als u op het apparaat op A of op H drukt.
Zet de TV aan.
Zet de ingangskeuzeschakelaar
van de TV op dit toestel.
Druk op POWER op het toestel.
Het apparaat wordt ingeschakeld.
Tenzij de “DVD” modus van het
apparaat is ingesteld, drukt u op
FUNCTION om “DVD” te selecteren.
Het toestel uitzetten
Druk op 1 op de afstandsbediening. Het
toestel schakelt over naar de wachtstand en
de STANDBY indicator licht rood op. Druk
op POWER op het toestel om het volledig
uit te zetten. Schakel het toestel niet uit
tijdens het afspelen van een disc door op
POWER te drukken. Hierdoor kunnen de
menu-instellingen immers worden gewist.
Om het toestel uit te zetten, drukt u eerst op
x om de weergave te stoppen en vervolgens
op 1 op de afstandsbediening.
wordt vervolgd
01NL06PLY-CEL.p65_31-39
Discs afspelen
STANDBY
3
Met de weergavekant omlaag
AH x
POWER
STANDBY indicator
1
2
Breng een disc in.
31
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
31NL
Stroom sparen in de wachtstand
Druk eenmaal op 1 op de
afstandsbediening.
z De STANDBY indicator op het toestel licht op
wanneer het zich in de wachtstand bevindt.
De weergave hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt (Resume
Play)
Wachtstand annuleren
Druk eenmaal op 1 op de
afstandsbediening.
Het toestel onthoudt het punt waar u op x
hebt gedrukt en “RESUME” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Resume
Play blijft beschikbaar zolang de disc niet
verwijderd, zelfs al wordt het toestel in de
wachtstand gebracht door op 1 te drukken.
Bijkomende handelingen
Z (EJECT)
>10
10/0
MUTING
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
x
H
./>
H
Om
Te stoppen
Te pauzeren
De weergave te hervatten
na pauzeren
Naar het volgende
hoofdstuk, track of scène
te gaan in de continu
weergavestand
Terug te gaan naar een
vorig hoofdstuk, track
of scène in de continu
weergavestand
De weergave te stoppen
en de disc te verwijderen
Het geluid te
onderdrukken
x
X
Handeling
Druk op x.
Druk op X.
Druk op X of H.
1
“RESUME” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en u
kunt de disc herstarten vanaf het punt
waar u ze hebt gestopt.
Als “RESUME” niet verschijnt, is
Resume Play niet beschikbaar.
Druk op >.
Druk op ..
2
Druk op Z.
Druk op MUTING. Om
de geluidsonderdrukking
te annuleren, drukt u er
nogmaals op of zet u het
volume hoger.
Druk tijdens het afspelen van een
disc op x om de weergave te
stoppen.
Druk op H.
Het toestel start de weergave vanaf het
punt waar u de disc in Stap 1 hebt
gestopt.
z Om de weergave te starten vanaf het begin van de
disc drukt u tweemaal op x en vervolgens op H.
32NL
01NL06PLY-CEL.p65_31-39
32
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat de weergave niet precies op
hetzelfde punt wordt hervat afhankelijk van waar u
de disc hebt gestopt.
• Het punt waar u de weergave hebt gestopt wordt
gewist wanneer:
– u het toestel uitschakelt door op POWER op de
speler te drukken;
– u verandert van weergavestand.
– u de instelling wijzigt in het Setup Menu.
Gebruik van het DVD
menu
Cijfertoetsen
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Discs afspelen
Een DVD is opgesplitst in lange stukken
beeld of muziek die “titels” worden
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen
via het DVD TOP MENU.
Bij het afspelen van een DVD waarop items
zoals de taal van de ondertitels en het geluid
kunnen worden gekozen, kunt u die kiezen
met de DVD MENU toets.
3
DVD MENU
DVD TOP
MENU
ENTER
C/X/x/c
1
Druk op DVD TOP MENU of DVD
MENU.
Het discmenu verschijnt op het TVscherm.
De inhoud van het menu varieert van
disc tot disc.
2
3
Druk op C/X/x/c of de
cijfertoetsen om het item te kiezen
dat u wilt afspelen of wijzigen.
Druk op ENTER.
33NL
01NL06PLY-CEL.p65_31-39
33
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
VIDEO CD’s met PBC
functies afspelen (PBCWeergave)
PBC-weergave (Playback Control) biedt de
mogelijkheid van eenvoudige interactieve
handelingen, zoekfuncties en dergelijke.
Met PBC-weergave kunt u VIDEO CD’s
interactief afspelen door de instructies in het
menu op het TV-scherm te volgen.
Terugkeren naar het menuscherm
Druk op O RETURN.
z Voor weergave zonder PBC, drukt u op
./> of de cijfertoetsen met het toestel in de
stopstand om een track te kiezen en drukt u
vervolgens op H of ENTER.
“Weergave zonder PBC” verschijnt op het TV-scherm
en continu weergave begint. Er kunnen geen
stilstaande beelden zoals bijvoorbeeld een
menuscherm worden getoond. Om terug te keren naar
PBC-weergave drukt u tweemaal op x en vervolgens
op H.
Opmerking
Cijfertoetsen
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
“Druk op ENTER” in stap 3 zijn vervangen door
“Druk op SELECT”. Druk in dat geval op H.
3
./>
H
x
O RETURN
ENTER
1
X/x
Start de weergave van een VIDEO
CD met PBC-functies.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2
3
4
Kies het gewenste itemnummer
door op X/x of de cijfertoetsen te
drukken.
Druk op ENTER.
Volg de instructies op het
menuscherm voor de interactieve
handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc
wordt geleverd.
34NL
01NL06PLY-CEL.p65_31-39
34
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Een MP3 Audio Track
afspelen
2
Druk op X/x om
kiezen en druk vervolgens op ENTER of c.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
MP3
CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s)
opgenomen in MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)
formaat kunnen worden afgespeeld.
2
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Plaats een MP3 data disc in het
toestel.
3
Druk op H.
Het toestel begint de eerste MP3 audio
track in het eerste album op de disc te
spelen.
4
Kies een album dat u wilt afspelen met
X/x en druk op ENTER.
Selecteer
Discs afspelen
1
(ALBUM) te
(MUZIEKSTUK) met
X/x en druk op ENTER.
De lijst met tracks op het huidige album
wordt weergegeven.
Opmerking
MP3
ROCK BEST HIT
Deze speler kan MP3 audio tracks afspelen die zijn
opgenomen met de volgende
bemonsteringsfrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
Een album en track kiezen
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
3
Als de volledige lijst met tracks of
albums niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te
selecteren en verschuif deze balk met
X/x om de rest van de lijst weer te
geven.
O RETURN
DVD DISPLAY
5
ENTER
X/x/C/c
1
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu en de discnaam van
de MP3 data disc verschijnen.
Kies een track met X/x en druk
vervolgens op ENTER.
De gekozen track begint te spelen.
Terugkeren naar de vorige weergave
Druk op O RETURN of C.
Het display uitzetten
Druk op DVD DISPLAY.
wordt vervolgd
01NL06PLY-CEL.p65_31-39
35
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
35NL
Opmerkingen
• Voor album- of tracknamen kunnen alleen letters
uit het alfabet en cijfers worden gebruikt. Andere
tekens verschijnen als “ ”.
• Als het MP3-bestand dat u afspeelt, een ID3 tag
heeft, worden de gegevens van de ID3 tag
weergegeven als tracknaam.
Betreffende MP3 audio tracks
U kunt MP3 audio tracks op CD-ROM’s,
CD-R’s of CD-RW’s afspelen. Om tracks
door de speler te laten herkennen, moeten de
discs echter zijn opgenomen conform
ISO9660 level 1, level 2 of Joliet formaat.
Multi-sessie discs kunnen ook worden
afgespeeld.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
CD-R/RW apparatuur of opnamesoftware
(niet meegeleverd) voor details omtrent het
opnameformaat.
Een Multi Session CD afspelen
Deze speler kan alleen een Multi Session
CD afspelen wanneer de eerste sessie een
MP3 audio track bevat. Volgende MP3 audio
tracks die in latere sessies werden
opgenomen, kunnen eveneens worden
afgespeeld.
Wanneer audiotracks en beelden in muziek
CD-formaat of video CD-formaat zijn
opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt
alleen de eerste sessie afgespeeld.
Opmerkingen
• Wanneer u de extensie “.MP3” toevoegt aan
gegevens van een ander formaat dan MP3, kan de
speler de gegevens niet goed herkennen en
produceert deze een hard geluid dat uw
luidsprekers kan beschadigen.
• De speler kan geen audio tracks in MP3PRO
formaat afspelen.
Uw eigen programma
samenstellen (Programme Play)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
tracks op de disc worden afgespeeld en zo
uw eigen programma samenstellen. U kunt
maximaal 25 tracks programmeren.
REPEAT
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Cijfertoetsen
H
X/x/c
ENTER
1
Druk in de stopstand herhaaldelijk
op PLAY MODE op de
afstandsbediening tot
“PROGRAM” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Het programmamenu verschijnt op het
TV-scherm.
Programmeren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totaal Tijd 0:12:34
36NL
01NL06PLY-CEL.p65_31-39
36
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
2
5
Druk op c.
De cursor gaat naar de track (in dit
geval “1”). Voor MP3 tracks kunnen
worden geprogrammeerd, moet eerst
het album worden gekozen.
Totaal Tijd 0:12:34
Kies de track die u wilt
programmeren.
Kies bijvoorbeeld track “7”.
Programmeren
1
Muziekstuk
2
1 MUZIEKSTUK1
3
2 MUZIEKSTUK2
4
3 MUZIEKSTUK3
5
4 MUZIEKSTUK4
6
5 MUZIEKSTUK5
7
6 MUZIEKSTUK6
8
7 MUZIEKSTUK7
9
8 MUZIEKSTUK8
10
9 MUZIEKSTUK9
10 MUZIEKSTUK10
4
6
Druk op H om
geprogrammeerde weergave te
starten.
Geprogrammeerde weergave start.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten
door op H te drukken.
Als de volledige lijst met tracks of
albums niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te
selecteren en verschuif deze balk met
X/x om de rest van de lijst weer te
geven.
3
De geprogrammeerde tracks
verschijnen in de gekozen volgorde.
Totaal Tijd 0:12:34
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR tijdens de weergave.
Discs afspelen
Programmeren
1
Muziekstuk
2
1 MUZIEKSTUK1
3
2 MUZIEKSTUK2
4
3 MUZIEKSTUK3
5
4 MUZIEKSTUK4
6
5 MUZIEKSTUK5
7
6 MUZIEKSTUK6
8
7 MUZIEKSTUK7
9
8 MUZIEKSTUK8
10
9 MUZIEKSTUK9
10 MUZIEKSTUK10
Herhaal stap 2 tot 4 om andere
tracks te programmeren.
Het programmamenu uitzetten
Druk in de stopstand op PLAY MODE om
het programmamenu uit te zetten.
De programmavolgorde annuleren
Druk in stap 2 op CLEAR en het laatste
programma wordt één voor één geannuleerd.
z Repeat Play is mogelijk met de geprogrammeerde
tracks. Druk tijdens geprogrammeerde weergave op
REPEAT of zet “HERHALEN” in het
bedieningsmenu “ALLES”.
Opmerkingen
• Programme Play werkt niet met DVD’s.
• Als u MP3-tracks programmeert, wordt “-:--:--”
weergegeven als de totale tijdsduur van de
geprogrammeerde tracks.
Druk op X/x of de cijfertoetsen
om “7” te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Totale tijdsduur van de geprogrammeerde
tracks (behalve MP3)
Programmeren
1 MUZIEKSTUK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totaal Tijd 0:12:34
37NL
01NL06PLY-CEL.p65_31-39
37
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Weergave in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
Willekeurige weergave kiezen in het
bedieningsmenu
U kunt kiezen uit normal shuffle en album
shuffle (alleen MP3).
U kunt tracks door het systeem laten
“schudden” en in willekeurige volgorde
afspelen. De afspeelvolgorde kan worden
gewijzigd door nogmaals te “schudden”.
7
8
>10
10/0
9
DVD DISPLAY
CLEAR
PLAY MODE
X/x/c
ENTER
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
1
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(STAND)
te kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
H
1
Druk in de stopstand herhaaldelijk
op PLAY MODE tot “SHUFFLE”
wordt weergegeven op het display.
MP3
CONTINU
CONTINU(ALBUM)
SHUFFLE
SHUFFLE(ALBUM)
PROGRAMMEREN
Als u een MP3 disc afspeelt, kunt u
alle tracks in albums in willekeurige
volgorde afspelen.
2
MP3
(15)
Druk op H.
Terugkeren naar normale weergave
In de stopmodus drukt u drie keer op PLAY
MODE om SHUFFLE te annuleren of twee
keer om SHUFFLE (ALBUM) te annuleren.
Tijdens het afspelen kunt u op CLEAR
drukken om terug te gaan naar normaal
afspelen.
3
Selecteer SHUFFLE of SHUFFLE
(ALBUM) met X/x en druk op ENTER.
4
Druk op H.
De gekozen willekeurige weergave start.
Opmerking
Shuffle Play wordt geannuleerd wanneer:
– u werpt de disc uit.
– u het toestel uitzet.
– u de functie verandert.
38NL
01NL06PLY-CEL.p65_31-39
38
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Herhaalde weergave (Repeat
3
Kies de Repeat Play instelling.
Play)
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
REPEAT
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
UIT
ALLES
TITEL
HOOFDSTUK
Bij het afspelen van een DVD
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: alle titels worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk wordt
herhaald.
Discs afspelen
U kunt alle titels/tracks of één titel/
hoofdstuk/track op een disc herhaaldelijk
afspelen.
In de Shuffle of Program Play mode herhaalt
het toestel de tracks in willekeurige of
geprogrammeerde volgorde.
Tijdens PBC weergave van VIDEO CD’s
(pagina 34) is Repeat Play niet mogelijk.
DVD
3
H
DVD DISPLAY
X/x
ENTER
Bij weergave van een VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3 met
Programme Play op UIT
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: herhaalt alle tracks op de disc of
herhaalt het huidige album (alleen voor
MP3).
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
Programme Play staat AAN
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: Programme Play wordt herhaald.
1
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Repeat Play annuleren
Druk op CLEAR.
z U kunt Repeat Play instellen vanuit de
Druk op X/x om
(HERHALEN) te kiezen en druk op
ENTER.
stopstand
Druk na het kiezen van “HERHALEN” op H.
Repeat Play start.
Als u niet “UIT” kiest, licht de
“REPEAT” indicator groen op.
z U kunt de “HERHALEN” status direct
laten verschijnen
Druk op REPEAT op de afstandsbediening.
Opmerkingen
• Repeat Play wordt geannuleerd wanneer:
– u werpt de disc uit.
– u het toestel uitzet.
– u de functie verandert.
• U kunt Repeat Play gebruiken voor DVD’s met
hoofdstukken.
39NL
01NL06PLY-CEL.p65_31-39
39
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Een scène zoeken
Tegenovergestelde richting
FR 1m t FR 2m
t
Een bepaald punt op een
disc zoeken (Scan, Slow-motion
De FF 2M/FR 2m weergavesnelheid ligt
hoger dan FF 1M/FR 1m.
/
SLOW
m/M
H
Opmerkingen
• Bij sommige DVD/VIDEO CD’s zijn bepaalde van
de beschreven handelingen niet mogelijk.
• U kunt deze functie niet gebruiken wanneer u een
MP3 disc afspeelt.
Snel een bepaald punt zoeken door
een disc snel vooruit of achteruit af
te spelen (Scan)
Druk op m of M tijdens het afspelen van
een disc. Wanneer u het gewenste punt hebt
gevonden, drukt u nogmaals op H om
terug te keren naar normale snelheid.
Vertraagde weergave (Slow-motion
play)
Deze functie werkt alleen met DVD’s en
of
met het
VIDEO CD’s. Druk op
toestel in de pauzestand. Druk op H om
terug te keren naar de normale snelheid.
of
tijdens vertraagde
Bij elke druk op
weergave, verandert de weergavesnelheid.
Er zijn twee snelheden beschikbaar. Bij elke
druk op de toets verandert de indicatie als
volgt:
Weergaverichting
SLOW 2 t SLOW 1
t
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken met beeld of vertraagde weergave.
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
t
Play)
De SLOW 2 /SLOW 2
weergavesnelheid is trager dan
SLOW 1 /SLOW 1 .
De scansnelheid wijzigen (alleen
DVD/VIDEO CD/Super Audio CD)
Bij elke druk op m of M tijdens het
zoeken, verandert de weergavesnelheid. Er
is keuze uit twee snelheden. Bij elke druk op
de toets verandert de indicatie als volgt:
t
Weergaverichting
FF 1M t FF 2M
40NL
01NL07SEA-CEL.p65_40-42
40
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
xBij het afspelen van een DVD
(TITEL)
Een titel/hoofdstuk/track/
index/album zoeken
xBij het afspelen van een VIDEO
CD
(MUZIEKSTUK)
xBij het afspelen van een Super
Audio CD
(MUZIEKSTUK)
U kunt een titel (DVD), hoofdstuk (DVD),
track (CD, VIDEO CD, Super Audio CD,
MP3), index (VIDEO CD, Super Audio CD)
en album (MP3) zoeken. Aan titels, tracks
en albums op de disc zijn unieke nummers
toegekend, zodat u ze kunt kiezen via het
bedieningsmenu. Ook aan hoofdstukken en
indexen zijn unieke nummers toegekend,
zodat u ze kunt kiezen door het betreffende
nummer in te voeren. U kunt ook een
bepaald punt zoeken aan de hand van de
tijdcode. (TIJD ZOEKEN)
xBij het afspelen van een CD
(MUZIEKSTUK)
Een scène zoeken
xBij het afspelen van een MP3
(ALBUM) of
(MUZIEKSTUK)
Voorbeeld: wanneer u
(MUZIEKSTUK) kiest
De lijst van tracks in het album
verschijnt.
CLEAR
CD
Cijfertoetsen
1
2
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Als de volledige lijst met tracks of
albums niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te
selecteren en verschuif deze balk met
X/x om de rest van de lijst weer te
geven.
DVD DISPLAY
X/x/c
ENTER
Een titel/muziekstuk/album zoeken
1
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen en druk op ENTER.
CD
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
3
Druk op X/x om de gewenste track te
kiezen en druk op ENTER.
De weergave start vanaf de gekozen track.
wordt vervolgd
41NL
01NL07SEA-CEL.p65_40-42
41
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Een hoofdstuk/index zoeken
1
2
4
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
xBij het afspelen van een VIDEO
CD
(INDEX)
xBij het afspelen van een Super
Audio CD
(INDEX)
Voorbeeld: wanneer u
(HOOFDSTUK)
kiest, wordt “** (**)” gekozen (**
verwijst naar een nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het
totale aantal titels, hoofdstukken,
muziekstukken of indexen aan.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
3
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
cijfer.
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen.
xBij het afspelen van een DVD
(HOOFDSTUK)
5
Druk op ENTER.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot
het bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Een bepaald punt zoeken aan de
hand van de tijdcode (TIJD ZOEKEN)
1
Kies
(TIJD) in stap 2.
“T **:**:**” (afspeelduur van de
huidige titel of track) is geselecteerd.
2
Druk op ENTER.
“T **:**:**” verandert in “T --:--:--”.
3
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar het punt
na 2 uur, 10 minuten en 20 seconden,
voert u gewoon “2:10:20” in.
DVD
1:32:55
Druk op X/x of de cijfertoetsen om het
gewenste hoofdstuk of indexnummer te
selecteren.
Druk op ENTER.
“** (**)” verandert in “— (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
DVD
Opmerkingen
• Titels, hoofdstukken of tracks verschijnen met
hetzelfde nummer als op de disc.
• U kunt geen scène op een VIDEO CD zoeken.
42NL
01NL07SEA-CEL.p65_40-42
42
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Disc-informatie controleren
Speelduur en resterende
speelduur controleren via
het uitleesvenster op het
voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD
Speelduur en nummer van de huidige titel
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Resterende speelduur
van de huidige titel
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
U kunt informatie over de disc bekijken,
zoals de resterende tijd, het totaalaantal
titels op een DVD of tracks op een Super
Audio CD, CD, VIDEO CD of MP3 met de
display (pagina 11).
Speelduur en nummer
van het huidige hoofdstuk
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Resterende speelduur
van het huidige hoofdstuk
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
Disc-informatie controleren
TITLE
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
Titelnaam
TITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC functies), Super Audio
CD of CD
Speelduur en huidig tracknummer
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Druk op TIME.
Bij elke druk op TIME tijdens het afspelen
van de disc, verandert de indicatie zoals de
onderstaande tabel laat zien.
Resterende speelduur
van de huidige track
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Speelduur van de disc
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Resterende speelduur
van de disc
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tracknaam
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
wordt vervolgd
43NL
01NL08VIE-CEL.p65_43-45
43
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Bij het afspelen van een MP3
Speelduur en huidig tracknummer
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Speelduur en resterende
speelduur controleren
Resterende duur van
de huidige track
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tracknaam (bestand)
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
MONO ST
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
U kunt de speelduur en de resterende
speelduur van de huidige titel, hoofdstuk of
track en de totale of resterende speelduur van
de disc controleren. U kunt ook de DVD/CD/
Super Audio CD tekst en MP3 mapnaam/
bestandsnaam/ID3 tag (alleen titel van het
lied) die op de disc zijn opgenomen, bekijken.
Albumnaam (map)
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
Opmerkingen
• ID3 tag geldt alleen voor versie 1.
• Als het MP3-bestand dat u afspeelt, een ID3 tag
heeft, worden de gegevens van de ID3 tag
weergegeven als tracknaam (bestand).
• De tekencodes van de ID3 tag beantwoorden aan de
ASCII en ISO normen. Discs van Joliet formaat
kunnen alleen worden getoond in ASCII.
Incompatibele tekens verschijnen als “ ”.
• In de volgende gevallen kan de verstreken
speelduur en de resterende duur van de track niet
nauwkeurig worden weergegeven.
– bij weergave van een MP3-bestand met VBR
(variable bit rate).
– tijdens snel vooruit/achteruit gaan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
1
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
z Bij het afspelen van VIDEO CD’s met PBC
functies verschijnt het scènenummer en de speelduur.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
z De speelduur en de resterende speelduur van
hoofdstuk, titel, track, scène of disc verschijnen ook
op uw TV-scherm. Zie “Speelduur en resterende
speelduur controleren” hieronder voor meer
informatie over de manier waarop deze informatie
moet worden geïnterpreteerd.
T
1:32:55
DVD
Disc-type
Tijdinformatie
Opmerkingen
• Bij het afspelen van een Super Audio CD verschijnt
de indexindicator niet in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• Bij sommige discs en weergavestanden kan de
bovenvermelde disc-informatie niet verschijnen.
44NL
2
Druk herhaaldelijk op TIME om de
tijd te wijzigen.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
wijzigen hangen af van de disc die u
afspeelt.
xBij het afspelen van een DVD
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T–**:**:**
Resterende speelduur van de
huidige titel
• C **:**:**
Speelduur van het huidige
hoofdstuk
• C–**:**:**
Resterende speelduur van het
huidige hoofdstuk
Disc-informatie controleren
xBij het afspelen van een VIDEO
CD (met PBC functies)
• **:**
Speelduur van de huidige scène
xBij het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC functies), Super
Audio CD of CD
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de
huidige track
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D–**:**
Resterende speelduur van de
huidige disc
xBij het afspelen van een MP3
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de
huidige track
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot
het bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen
• Alleen letters van het alfabet kunnen worden getoond.
• Afhankelijk van de disc die wordt afgespeeld, kan
het apparaat slechts een beperkt aantal tekens
weergeven. Ook worden niet alle teksttekens
weergegeven, afhankelijk van de disc.
45NL
01NL08VIE-CEL.p65_43-45
45
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Geluidsregeling
3
Het geluid regelen
xBij het afspelen van een DVD
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Kies de taalcode uit de
lijst op pagina 81. Als dezelfde taal
twee of meer keer verschijnt, wordt de
DVD opgenomen in meervoudig
audioformaat.
Bij DVD’s met meertalige geluidssporen
kunt u de taal kiezen waarin de DVD wordt
afgespeeld.
Wanneer de DVD is opgenomen in
verschillende audioformaten (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio of DTS) kunt u het
audioformaat kiezen bij het afspelen van een
DVD.
Bij stereo CD’s of VIDEO CD’s kunt u het
geluid van het rechter of linker kanaal kiezen
en het geluid van het gekozen kanaal
beluisteren via de rechter en de linker
luidspreker. (Het stereo effect gaat dan wel
verloren.) Bij een disc met een liedje
bijvoorbeeld kan het stemgeluid via het
rechter kanaal en de muziek via het linker
kanaal worden weergegeven. Als u dan alleen
de muziek wilt horen, kunt u het linker kanaal
kiezen en alleen het instrumentale geluid via
beide luidsprekers beluisteren.
AUDIO
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
xBij het afspelen van een VIDEO
CD of CD
De standaard instelling is onderstreept.
• STEREO: standaard stereo geluid
• 1/L: geluid van het linkerkanaal
(mono)
• 2/R: geluid van het rechterkanaal
(mono)
xBij het afspelen van een Super
Audio CD
In de stopstand verschillen de
instelmogelijkheden afhankelijk van de
Super Audio CD.
• MULTI: de disc heeft een
meerkanaalsweergavezone
• 2K: de disc heeft een
2-kanaalsweergavezone
• CD: om de disc af te spelen als een
gewone CD.
X/x
Opmerking
Niet alle discs bieden u de drie bovenstaande
keuzemogelijkheden bij het afspelen van een
Super Audio CD. Alles hangt af van de
laagconfiguratie van de Super Audio CD die
wordt afgespeeld.
ENTER
1
2
Druk op X/x om het gewenste
audiosignaal te kiezen.
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
4
Druk op X/x om
(GELUID) te kiezen en druk op
ENTER.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot
het bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
De opties voor GELUID verschijnen.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
46NL
01NL09SOU-CEL.p65_46-53
46
DVD
Druk op ENTER.
z U kunt GELUID direct kiezen door op AUDIO te
drukken. Bij elke druk op de toets verandert het item.
Opmerkingen
• Bij discs zonder meervoudig audioformaat kan het
geluid niet worden gewijzigd.
• Tijdens het afspelen van een DVD kan het geluid
automatisch veranderen.
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
De audio-informatie van de disc
tonen
Als u “GELUID” kiest, verschijnen de
weergavekanalen op het scherm.
In Dolby Digital kunnen verscheidene
signalen, van mono tot 5.1-kanaalssignalen
worden opgenomen op een DVD. Het aantal
opgenomen kanalen hangt af van de DVD.
Huidig audioformaat*
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGELS
• Dolby Digital 5.1ch
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Opmerkingen
• Wanneer het signaal achtersignaalcomponenten
zoals LS, RS of S bevat, is het surround effect
sterker.
• Bij de weergave van MPEG AUDIO geluidssporen,
worden PCM (stereo) signalen uitgevoerd.
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Geluidsregeling
* “PCM”, “MPEG”, “DTS” of “DOLBY
DIGITAL” verschijnt.
Bij “DOLBY DIGITAL” verschijnen de
kanalen in de spelende track als volgt:
Voor Dolby Digital 5.1ch:
Achtercomponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Voorcomponent 2 +
Middencomponent 1
LEF (Low Frequency
Effect) component 1
Voorbeelden:
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
47NL
01NL09SOU-CEL.p65_46-53
47
7/8/02, 15:05
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ingangsaudiosignaal
automatisch decoderen
Genieten van Surround
Sound
(Auto Decoding)
Deze automatische decodeerfunctie
detecteert automatisch het type audiosignaal
dat wordt ingevoerd (Dolby Digital, DTS of
standaard 2-kanaals stereo) en staat
eventueel in voor de nodige decodering. In
deze stand wordt het geluid weergegeven
zoals het werd opgenomen/gecodeerd,
zonder enig effect (b.v. nagalm) toe te
voegen.
Wanneer er echter geen laagfrequente
signalen (Dolby Digital LFE, enz.) zijn,
wordt een laagfrequent signaal
geproduceerd en naar de subwoofer
gestuurd.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
U kunt genieten van surround soundweergave door één van de
voorgeprogrammeerde geluidsvelden te
kiezen. Op die manier klinkt muziek bij u
thuis net als in een bioscoop of concertzaal.
Om het geluidsveld te kiezen, drukt u
herhaaldelijk op SOUND FIELD –/+ op het
toestel of SOUND FIELD op de
afstandsbediening tot het gewenste
geluidsveld verschijnt in het display op het
frontpaneel.
Geluidsveld
Auto Decoding
Normal surround
Cinema Studio EX A
Cinema Studio EX B
Cinema Studio EX C
Hall
Jazz Club
Live Concert
Game
2ch Stereo
Display
AUTO DECO.
N.SURROUND
C.S.EX A*
C.S.EX B*
C.S.EX C*
HALL
JAZZ CLUB
L.CONCERT
GAME
2CH STEREO
* Met DCS-technologie
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD
–/+ op het toestel of SOUND FIELD op
de afstandsbediening tot “AUTO DECO.
(AUTO DECODING)” verschijnt in het
display op het frontpaneel.
Betreffende DCS (Digital Cinema
Sound)
Samen met Sony Pictures Entertainment
heeft Sony de geluidsomgeving van zijn
studio’s gemeten en de meetwaarden samen
met Sony’s eigen DSP (Digital Signal
Processor) technologie gecombineerd om
“Digital Cinema Sound” te ontwikkelen. Bij
een huisbioscoop simuleert “Digital Cinema
Sound” een ideale
bioscoopgeluidsomgeving volgens de
voorkeur van de filmregisseur.
De automatische formaatdecodering is
geactiveerd.
48NL
01NL09SOU-CEL.p65_46-53
48
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Cinema Studio EX is ideaal voor het
bekijken van films in multikanaalsformaat,
zoals Dolby Digital DVD. Deze mode
reproduceert de geluidskarakteristieken van
de studio’s van Sony Pictures Entertainment.
Betreffende Cinema Studio EX
Cinema Studio EX bestaat uit de volgende
drie elementen.
• Virtual Multi Dimension
Creëert 5 virtuele luidsprekersets die de
luisteraar omringen op basis van één enkel
paar achterluidsprekers.
• Screen Depth Matching
In een bioscoop lijkt het geluid vanuit het
beeld op het scherm te komen. Dit element
geeft dezelfde indruk in uw huiskamer
door het geluid van de voorluidsprekers in
het scherm te schuiven.
• Cinema Studio Reverberation
Reproduceert het speciale nagalmeffect
van een bioscoop.
Cinema Studio EX is de geïntegreerde mode
die deze elementen samen laat werken.
Geluidsregeling
Films bekijken met Cinema Studio
EX
C.S.EX C (Cinema Studio EX C)
Reproduceert de geluidskarakteristieken van
de Sony Pictures Entertainment muziek.
Deze stand is ideaal voor musicals of
klassiekers met muziek in de soundtrack.
Opmerkingen
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD –/+ op
het toestel of SOUND FIELD op de
afstandsbediening tot “C.S.EX A (of B, C)”
verschijnt in het display op het frontpaneel.
C.S.EX A (Cinema Studio EX A)
Reproduceert de geluidskarakteristieken van
de Sony Pictures Entertainment “Cary Grant
Theater” cinema productiestudio. Dit is een
standaard stand die is aangewezen voor
nagenoeg elke film.
C.S.EX B (Cinema Studio EX B)
Reproduceert de geluidskarakteristieken van
de Sony Pictures Entertainment “Kim
Novak Theater” cinema productiestudio.
Deze stand is ideaal voor science-fiction of
actiefilms met veel geluidseffecten.
• De effecten van de virtuele luidsprekers kunnen
meer ruis veroorzaken in het weergavesignaal.
• Bij het beluisteren van geluidsvelden met virtuele
luidsprekers hoort u geen geluid rechtstreeks via de
achterluidsprekers.
Andere geluidsvelden kiezen
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD –/+ op
het toestel of SOUND FIELD op de
afstandsbediening tot het gewenste
geluidsveld verschijnt in het display op het
frontpaneel.
Het huidige geluidsveld verschijnt in het
display op het frontpaneel.
wordt vervolgd
49NL
01NL09SOU-CEL.p65_46-53
49
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
N. SURROUND (Normal Surround)
Software met audiosignalen voor surroundsound via meerdere kanalen wordt
afgespeeld zoals deze is opgenomen.
Software met 2-kanaals audiosignalen wordt
gedecodeerd met Dolby Pro Logic of Dolby
Pro Logic II om surround-effecten tot stand
te brengen (pagina 28).
HALL (Zaal)
Reproduceert de akoestiek van een
rechthoekige concertzaal.
JAZZ CLUB (Jazz Club)
Reproduceert de akoestiek van een jazz club.
L. CONCERT (Live Concert)
Reproduceert de akoestiek van een live
concert met 300 plaatsen.
GAME (Spel)
Voor een maximale audio impact van video
game software.
z Het systeem onthoudt het laatste
geluidsveld dat voor elke werkingsstand
werd geselecteerd (Sound Field Link)
Wanneer u een functie als DVD of TUNER kiest,
wordt het geluidsveld dat het laatst voor de functie
gold automatisch opnieuw gekozen. Indien u
bijvoorbeeld een DVD beluistert met HALL als
geluidsveld en u na het overschakelen naar een andere
functie weer terugkeert naar DVD, wordt HALL
opnieuw gekozen. Met de tuner worden geluidsvelden
afzonderlijk onthouden voor alle voorinstelzenders.
z Het codeerformaat van software staat
vermeld op de verpakking
– Dolby Digital discs zijn voorzien van het
logo.
– Dolby Surround programma’s zijn voorzien van het
logo.
– DTS Digital Surround discs zijn gemarkeerd met
DTS.
Opmerking
Bij weergave van geluidssporen met een
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz worden de
uitgangssignalen omgezet in 48 kHz
(bemonsteringsfrequentie).
HP. THEATER (Headphone Theatre)
Wanneer u de hoofdtelefoon verbindt met de
PHONES aansluiting van het apparaat, kunt
u met de HEADPHONE THEATER modus
genieten van een theaterachtige omgeving
terwijl u luistert via een hoofdtelefoon. Deze
modus is zeer effectief met 5.1-kanaals
discrete signaalbronnen zoals Dolby Digital
en DTS. Als u opties voor het geluidsveld
selecteert (behalve AUTO DECODING of 2
CH STEREO), wordt deze modus
ingeschakeld.
Het surround-effect uitzetten
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD –/+
op het toestel of SOUND FIELD op de
afstandsbediening tot “AUTO DECO.” of
“2CH STEREO” verschijnt in het display op
het frontpaneel.
50NL
01NL09SOU-CEL.p65_46-53
50
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Alleen de voorste
luidsprekers en
subwoofer gebruiken
(stereo via 2 kanalen)
1
4
2
Niveauparameters regelen
Het niveaumenu bevat parameters waarmee
u de balans en het volume van elke
luidspreker kunt regelen (pagina 27).
3
5
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
ENTER
1
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD –/+
op het toestel of SOUND FIELD op de
afstandsbediening tot “2CH STEREO”
verschijnt in het display op het
frontpaneel.
In deze modus wordt het geluid uitgevoerd
via de voorste linker- en rechterluidsprekers
en de subwoofer. Standaardmedia voor twee
kanalen (stereo) slaan de
geluidsveldverwerking volledig over.
Indelingen voor surround-sound via
meerdere kanalen worden gereduceerd tot
afspelen via twee kanalen (downmixen).
Zo kunt u elk medium alleen met de voorste
linker- en rechterluidsprekers en de
subwoofer afspelen.
2
AMP MENU
Geluidsregeling
C/X/x/c
Start de weergave van een
programmabron die is gecodeerd
met meerkanaals surround sound.
Druk herhaaldelijk op AMP MENU.
9 LEVEL verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3
4
Ga in de luisterpositie zitten en
kies het item dat u wilt instellen
met X/x.
Regel het volume met C/c.
De instelwaarde verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Wanneer u de afstandsbediening
gedurende enkele seconden niet bedient,
verdwijnt de waarde en wordt ze
opgeslagen in het systeem.
51NL
01NL09SOU-CEL.p65_46-53
51
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Filmweergave
3
Hoeken wijzigen
Druk op c of ENTER.
Het hoeknummer verandert in “-”.
Indien een scène vanuit verschillende
hoeken is opgenomen op de DVD,
verschijnt “HOEK” in het uitleesvenster op
het voorpaneel. Dit betekent dat u de
kijkhoek kunt wijzigen.
Bij een scène met een rijdende trein kunt u
bijvoorbeeld een beeld tonen van voor de
trein, vanuit het linker venster of vanuit het
rechter venster terwijl de trein verder rijdt
zonder de beweging van de rijdende trein te
onderbreken.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
–(9)
4
Kies het hoeknummer met behulp
van de cijfertoetsen of X/x en
druk vervolgens op ENTER.
De hoek wordt gewijzigd.
Cijfertoetsen
ANGLE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot
het bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
z U kunt de hoek direct kiezen door op ANGLE te
drukken. Bij elke druk op de toets verandert de hoek.
DVD
DISPLAY
Opmerking
X/c/x
ENTER
1
Bij sommige DVD’s kunt u de hoeken niet wijzigen,
ook al zijn er meervoudige hoeken op opgenomen.
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
te kiezen.
(HOEK)
Het hoeknummer verschijnt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het
totale aantal hoeken aan.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
1(9)
52NL
01NL09SOU-CEL.p65_46-53
52
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
3
Ondertitels weergeven
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Kies de taalcode uit de
lijst op pagina 81.
Bij discs waarop ondertitels zijn
opgenomen, kunt u die ondertitels tijdens
het afspelen laten verschijnen of doen
verdwijnen. Bij discs waarop meertalige
ondertitels zijn opgenomen, kunt u de taal
van de ondertitels tijdens het afspelen
veranderen en naar believen aan- en
uitzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld de taal
kiezen die u wilt leren en de ondertitels
aanzetten voor een beter begrip.
SUBTITLE
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Druk op X/x om een de taal te
kiezen.
4
Druk op ENTER.
De ONDERTITELING instelling
wijzigen
Kies “UIT” in stap 3.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot
het bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
DVD
DISPLAY
SUBTITLE te drukken. Bij elke druk op de toets
verandert het item.
X/x
Opmerking
ENTER
Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels op
opgenomen.
1
Filmweergave
z U kunt ONDERTITELING direct kiezen door op
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(ONDERTITELING) te kiezen en
druk op ENTER.
De opties voor ONDERTITELING
verschijnen.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
UIT
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
53NL
01NL09SOU-CEL.p65_46-53
53
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Diverse bijkomende functies
Discs vergrendelen (EIGEN
3
KINDERBEVEILIGING, KINDERBEVEILIGING)
De weergave van discs kan op twee
manieren worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat het
toestel bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD’s
kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking
worden ingesteld.
Kinderbeveiliging en eigen
kinderbeveiliging werken met eenzelfde
wachtwoord.
Eigen kinderbeveiliging
Een wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging kan voor maximaal
25 discs worden ingesteld. Als u de 26e disc
instelt, wordt de afspeelbeperking voor de
eerste disc waarvoor u het wachtwoord hebt
ingesteld, geannuleerd.
Cijfertoetsen
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
AAN
WACHTWOORD
4
Druk op X/x om “AAN t” te kiezen en
druk op ENTER.
xAls u geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
3
x
C/X/x
O RETURN
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Druk op X/x om
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING) te kiezen en druk
dan op ENTER.
“EIGEN KINDERBEVEILIGING”
wordt geselecteerd.
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om de weergave te stoppen.
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
xAls u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
2
Druk op DVD DISPLAY in de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
Geef het wachtwoord in,druk daarna op
ENTER
.
54NL
01NL10USI-CEL.p65_54-63
54
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
5
Voer uw 4-cijferig wachtwoord
(opnieuw) in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
“Eigen kinderbeveiliging staat aan.”
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Een disc afspelen waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging staat aan
1
Indien u zich vergist bij het
invoeren van uw wachtwoord
Druk op C en vervolgens op ENTER om
het juiste nummer in te voeren.
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN en begin dan
opnieuw vanaf stap 3.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot
het Control Menu wordt uitgeschakeld.
1
Kies “UIT t” in stap 4 en druk
vervolgens op ENTER.
2
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Wachtwoord wijzigen
1
Druk in stap 4 op X/x om
“WACHTWOORD t” te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
2
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
3
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in
met behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
4
Om uw wachtwoord te bevestigen, voert
u het nogmaals in met de cijfertoetsen
en drukt u vervolgens op ENTER.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
2
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het toestel is klaar voor weergave.
z Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan
het cijfer “199703” in met de cijfertoetsen wanneer
het EIGEN KINDERBEVEILIGING scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER. U
wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in
te voeren.
Weergave door kinderen beperken
(kinderbeveiliging)
Voor de weergave van sommige DVD’s kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Dat kan met de functie
“Kinderbeveiliging”.
Een beperkte scène wordt niet afgespeeld of
wordt vervangen door een andere scène.
Cijfertoetsen
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
3
H
X/x
O RETURN
ENTER
DVD
SETUP
wordt vervolgd
01NL10USI-CEL.p65_54-63
55
Diverse bijkomende functies
Eigen kinderbeveiliging uitzetten
Plaats de disc waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging staat aan.
Het EIGEN KINDERBEVEILIGING
scherm verschijnt.
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
55NL
1
Druk op DVD SETUP in de stopstand.
Het instelscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om “INDIVIDUELE
INSTELLING” te kiezen en druk op
ENTER.
“INDIVIDUELE INSTELLING”
verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KLEURSYSTEEM
KINDERBEVEILIGING
MUZIEKSTUKKEUZE
4
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
UIT
USA
UIT
5
3
Voer uw wachtwoord (opnieuw) in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
weergavebeperkingsniveau en het
wijzigen van het wachtwoord verschijnt.
Druk op X/x om “KINDERBEVEILIGING
t” te kiezen en druk op ENTER.
xAls u nog geen wachtwoord
hebt ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Druk op X/x om “STANDAARD” te
kiezen en druk op ENTER.
De gekozen items voor
“STANDAARD” verschijnen.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
UIT
STANDAARD:
USA
WACHTWOORD WIJZIGEN
ANDERE
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
6
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Als u “ANDERE t” kiest, moet u de
standaardcode in de tabel op pagina 58
kiezen en invoeren met de cijfertoetsen.
xAls u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in,
druk daarna op ENTER .
56NL
01NL10USI-CEL.p65_54-63
56
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
7
Druk op X/x om “NIVEAU” te kiezen en
druk op ENTER.
De gekozen items voor “NIVEAU”
verschijnen.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
8:
WACHTWOORD WIJZIGEN
7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
1
Breng de disc in en druk op H.
Het KINDERBEVEILIGING scherm
verschijnt.
2
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
De weergave start.
UIT
NC17
R
PG13
PG
G
Kies het gewenste niveau met X/x en
druk vervolgens op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
4:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
Een disc afspelen waarvoor
Kinderbeveiliging is ingesteld
PG13
USA
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN om terug te keren
naar het vorige scherm.
Het instelscherm uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD SETUP tot het
instelscherm wordt uitgeschakeld.
verwijder dan de disc en herhaal stap 1 tot 5 van
“Weergave door kinderen beperken.” Wanneer u
wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren, voert u
“199703” in met de cijfertoetsen en drukt u
vervolgens op ENTER. U wordt gevraagd een nieuw
4-cijferig wachtwoord in te voeren. Nadat u in stap 3
een nieuw 4-cijferig wachtwoord hebt ingevoerd,
plaatst u de disc terug in het toestel en drukt u op
H. Voer dan uw nieuw wachtwoord in wanneer het
KINDERBEVEILIGING scherm opnieuw verschijnt.
Diverse bijkomende functies
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
z Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten,
Opmerkingen
• Bij het afspelen van DVD’s zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan de weergave niet
worden beperkt met deze speler.
• Bij sommige DVD’s kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan uw
wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het originele
niveau hersteld.
De kinderbeveiligingsfunctie
uitschakelen en de DVD afspelen
nadat u uw wachtwoord hebt
ingevoerd
Zet “NIVEAU” in stap 8 op “UIT”.
Wachtwoord wijzigen
1
Kies in stap 5 “WACHTWOORD
WIJZIGEN t” met behulp van x en
druk vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
2
Volg stap 3 om een nieuw wachtwoord
in te voeren.
01NL10USI-CEL.p65_54-63
57
wordt vervolgd
57NL
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Regiocode
Standaard
Codenummer
Standaard
Codenummer
Argentinië
2044
Korea
Australië
2047
Maleisië
2304
2363
België
2057
Mexico
2362
Brazilië
2070
Nederland
2376
Canada
2079
Nieuw-Zeeland
2390
Chili
2090
Noorwegen
2379
China
2092
Oostenrijk
2046
Denemarken
2115
Pakistan
2427
Duitsland
2109
Portugal
2436
Filippijnen
2424
Rusland
2489
Finland
2165
Singapore
2501
Frankrijk
2174
Spanje
2149
Hong Kong
2219
Taiwan
2543
India
2248
Thailand
2528
Indonesië
2238
Italië
2254
Verenigd
Koninkrijk
2184
Japan
2276
Zweden
2499
Zwitserland
2086
58NL
01NL10USI-CEL.p65_54-63
58
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Andere handelingen
Uw TV bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening
Als het signaal van de afstandsbediening
juist is ingesteld, kunt u uw TV bedienen
met de meegeleverde afstandsbediening.
Opmerkingen
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt
het oude codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer automatisch
teruggezet (SONY). Voer dan opnieuw het juiste
codenummer in.
TV’s bedienen met de
afstandsbediening
TV
Merk
Codenummer
SONY
001
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007,
015
FISHER
008
GOLDSTAR
002, 003, 011, 012, 015,
034
GRUNDIG
017, 034
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
JVC
016
MAGNAVOX
002, 003, 018
MITSUBISHI/MGA
002, 003, 019
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032,
033, 034
SANYO
008, 044, 045, 046
TV ?/1
TV/VIDEO
2
035
3
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
ENTER
VOL +/–
COMMAND
MODE DVD
TV schakelaar
./>
Houd TV [/1 ingedrukt terwijl u de
merkcode van uw TV (zie tabel) invoert met
behulp van de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER. Laat dan TV [/1 los.
CATV
Merk
Codenummer
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 119, 131
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Codenummers van bedienbare TV’s
Als er meer dan één codenummer is
vermeld, voer ze dan één voor één in tot u
het juiste codenummer hebt gevonden.
01NL10USI-CEL.p65_54-63
59
Andere handelingen
Cijfertoetsen
1
SHARP
wordt vervolgd
59NL
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
De TV bedienen
U kunt uw TV bedienen met de
onderstaande toetsen.
Druk op
TV [/1
TV/VIDEO
Om
de TV aan of uit te zetten.
de ingang van de TV over te
schakelen tussen de TV en
andere bronnen.
Omschakelen tussen TV en DVD
Met de COMMAND MODE DVD TV
schakelaar kunt u het
afstandsbedieningssignaal omschakelen
tussen TV en DVD. Om een DVD te
bekijken, moet u ervoor zorgen dat de
COMMAND MODE DVD TV schakelaar
op DVD staat.
Naar de video of een
ander toestel kijken
U kunt videorecorders of andere toestellen
gebruiken die zijn aangesloten op VIDEO 1
of VIDEO 2. Meer informatie over de
bediening vindt u in de gebruiksaanwijzing
van het betreffende toestel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
De onderstaande tabel geeft een overzicht
van de toetsen die worden beïnvloed door de
stand van de COMMAND MODE DVD TV
schakelaar.
Toets
1~9,*
>10,
10/0
ENTER
.
>
3
#
DVD
Standaard cijfertoetsfunctie
voor DVD.
Standaard invoerfunctie voor
DVD.
TV
Selecteert de TVkanalen.
Bevestigt het
geselecteerde
kanaal. Het kan
voorkomen dat u
12 kanalen direct
kunt selecteren.
TV CH –
Standaard
vorige titel-,
hoofdstukfunctie voor DVD.
Standaard volgende TV CH +
titel-, hoofdstukfunctie voor DVD.
VOL +
VOL +
VOL –
VOL –
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
VIDEO 1 of VIDEO 2 waarop u het
toestel hebt aangesloten in het
uitleesvenster op het voorpaneel
verschijnt.
Bij elke druk op FUNCTION verandert de
indicatie als volgt.
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
Opmerking
Afhankelijk van de TV is het mogelijk dat u uw TV
niet kunt bedienen of sommige van de
bovenvermelde toetsen niet kunt gebruiken.
* Voor tweecijferige getallen drukt u eerst op >10 en
dan op het juiste cijfer. (Om bijvoorbeeld 25 in te
voeren, drukt u op >10 en vervolgens op 2 en 5.)
60NL
01NL10USI-CEL.p65_54-63
60
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Luisteren naar de radio
Sla eerst radiozenders op in het geheugen
van het toestel (zie “Radiozenders
voorinstellen” op pagina 29).
1
STEREO/
MONO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
DISPLAY
VOL +/–
TUNING
–/+
PRESET
–/+
Niet-vooringestelde radiozenders
beluisteren
Maak gebruik van handmatig of automatisch
afstemmen in stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING + of – op de
afstandsbediening voor handmatig
afstemmen.
Houd TUNING + of – op de
afstandsbediening ingedrukt voor
automatisch afstemmen.
z Indien een FM-programma is gestoord
Druk op STEREO/MONO op de afstandsbediening
zodat “MONO” verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Het stereo effect valt weg maar de
ontvangst is beter. Druk nogmaals op de toets om het
stereo effect te herstellen.
z Voor een betere ontvangst
Richt de meegeleverde antennes.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
tot TUNER verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
* Dit wordt weergegeven als u een naam
voor voorkeuzezenders hebt opgegeven
(pagina 62).
m
TUNED
ST
FM
MHz
2
Andere handelingen
Er wordt afgestemd op de zender die
het laatst werd ontvangen.
Frequentie of geluidsveld controleren
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY verandert het
uitleesvenster op het voorpaneel als volgt:
indexnaam zender* t frequentie t
geluidsveld t indexnaam zender.
Druk herhaaldelijk op PRESET
+ of – om de gewenste
voorinstelzender te kiezen.
Bij elke druk op de toets stemt het
toestel af op een voorinstelzender.
3
Regel het volume door op VOL
+ of – te drukken.
De radio uitzetten
Druk op 1.
61NL
01NL10USI-CEL.p65_54-63
61
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Gebruik van het Radio
Data System (RDS)
Voorinstelzenders
benoemen
(Alleen voor de Europese modellen)
Wat is het Radio Data System?
Radio Data System (RDS) is een service die
radiozenders in staat stelt om samen met het
gewone signaal extra informatie mee te
sturen. Deze tuner biedt handige RDSmogelijkheden zoals zendernaamweergave.
RDS werkt alleen met FM-zenders.*
U kunt voorinstelzenders benoemen met
maximaal 8 tekens. Deze namen
(bijvoorbeeld “XYZ”) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel wanneer
een zender wordt gekozen.
Merk op dat er voor elke voorinstelzender
slechts één naam kan worden ingevoerd.
NAME
Opmerking
RDS kan minder goed functioneren als de zender
waarop is afgestemd geen behoorlijk RDS-signaal
uitzendt of als het signaal te zwak is.
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
* Niet alle FM-zenders bieden een RDS service en
ook de diensten verschillen soms. Bent u niet
vertrouwd met RDS, vraag dan meer informatie
bij uw lokale radiozenders.
3
FUNCTION
C/X/x/c
ENTER
RDS-uitzendingen ontvangen
Kies gewoon een zender op de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met RDS
services, verschijnt de zendernaam in het
uitleesvenster.
1
Er wordt afgestemd op de zender die
het laatst werd ontvangen.
Bij elke druk op FUNCTION
verandert de indicatie als volgt:
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
RDS-informatie controleren
Bij elke druk op DISPLAY verandert de
indicatie als volgt:
t Zendernaam*
r
Frequentie
r
SOUND FIELD
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam eventueel niet in het
uitleesvenster.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
tot TUNER verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
2
Stem af op de voorinstelzender
die u wilt benoemen.
Bent u niet vertrouwd met het
afstemmen op voorinstelzenders, zie
“Luisteren naar de radio” op pagina 61.
62NL
01NL10USI-CEL.p65_54-63
62
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
3
4
Druk op NAME.
Geef een naam met behulp van de
cursortoetsen:
Druk op x/X om een teken te kiezen
en druk vervolgens op c om de cursor
naar de volgende positie te verplaatsen.
Als u zich hebt vergist
Druk herhaaldelijk op C of c tot het
teken dat u wilt wijzigen knippert en
druk vervolgens op x/X om het juiste
teken te kiezen.
5
Druk op ENTER.
Andere zenders benoemen
Herhaal stap 2 tot 5.
Andere handelingen
63NL
01NL10USI-CEL.p65_54-63
63
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Instellingen en afstellingen
2
Gebruik van het
instelscherm
Via het instelscherm kunt u diverse beelden geluidsinstellingen verrichten. U kunt
ook een taal kiezen voor bijvoorbeeld de
ondertitels en het instelscherm. Zie pagina
65-71 voor details omtrent elk item van het
instelscherm. Zie pagina 82 voor een
algemene lijst van instelitems.
Druk op X/x om het instelitem te kiezen
uit de lijst: “TAALKEUZE”,
“SCHERMINSTELLING”, “INDIVIDUELE
INSTELLING”, “LUIDSPREKE” en
“HERSTELLEN”. Druk vervolgens op
ENTER of c.
Het gekozen item verschijnt.
Voorbeeld: “SCHERMINSTELLING”
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
COMPONENT OUT:
16:9
AAN
HOESBEELD
INTERLACE
Gebruik van het instelscherm
>10
3
10/0
X/x/c
DVD
DISPLAY
DVD
SETUP
1
ENTER
Kies een item met X/x en druk
vervolgens op ENTER of c.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Voorbeeld: “TV TYPE”
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
COMPONENT OUT:
Druk op DVD SETUP in de stopstand.
Het instelscherm verschijnt.
Hoofditem
TAALKEUZE
SCHERMDISPL. :
DVD MENU :
GELUID :
ONDERTITELING :
Opties
ENGELS
ENGELS
ENGELS
ENGELS
64NL
01NL11SET-CEL.p65_64-71
64
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
4
Kies een instelling met X/x en druk
vervolgens op ENTER.
De instelling wordt gekozen en
beëindigd.
Voorbeeld: “4:3 PAN&SCAN”
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen (TAALKEUZE)
Gekozen instelling
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
4:3 PAN&SCAN
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
COMPONENT OUT:
INTERLACE
Het instelscherm uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD SETUP of DVD
DISPLAY tot het instelscherm wordt
uitgeschakeld.
Met “TAALKEUZE” kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies “TAALKEUZE” in het instelscherm.
Voor details omtrent het gebruik van het
scherm, zie “Gebruik van het instelscherm”
(pagina 64).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL. :
DVD MENU :
GELUID :
ONDERTITELING :
ENGELS
ENGELS
ENGELS
ENGELS
z Wanneer u “HERSTELLEN” kiest in stap 2, kunt
xSCHERMDISPL. (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
xDVD MENU (alleen DVD)
Verandert de taal voor het DVD menu.
xGELUID (alleen DVD)
De taal van de sound track kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
xONDERTITELING (alleen DVD)
De taal van de ondertitels kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
wordt vervolgd
01NL11SET-CEL.p65_64-71
65
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Instellingen en afstellingen
u alle “INSTELLING” items op pagina 82 (behalve
KINDERBEVEILIGING) in de standaardinstelling
brengen. Nadat u “HERSTELLEN” hebt gekozen en
op ENTER hebt gedrukt, kiest u “JA” om de
instellingen terug te zetten (dit duurt enkele
seconden) of “NEE” en drukt u op ENTER om terug
te keren naar het bedieningsmenu. Druk niet op
POWER op het toestel of 1 tijdens het herstellen.
65NL
zWanneer u “ANDERE t” kiest in “DVD
MENU”, “ONDERTITELING” en “GELUID”, kies
en voer dan de taalcode uit de lijst in met behulp van
de cijfertoetsen (pagina 81).
Nadat u een keuze hebt gemaakt, verschijnt de
taalcode (4 cijfers) wanneer u de volgende keer
“ANDERE t” kiest.
Opmerking
Als u een taal kiest die niet is opgenomen op de
DVD, wordt één van de opgenomen talen
automatisch gekozen (behalve “SCHERMDISPL.”).
Beeldinstellingen
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen volgens de aangesloten
TV.
Kies “SCHERMINSTELLING” in het
instelscherm. Voor details omtrent het
gebruik van het scherm, zie “Gebruik van
het instelscherm” (pagina 64).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
COMPONENT OUT:
16:9
AAN
HOESBEELD
INTERLACE
xTV TYPE (alleen DVD)
Om de breedte/hoogte-verhouding van de
aangesloten TV te kiezen (standaard 4:3 of
breedbeeld).
De standaard instellingen variëren,
afhankelijk van het landmodel.
16:9
4:3
LETTER
BOX
4:3
PAN&SCAN
Kies dit wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldfunctie
aansluit.
Kies dit wanneer u een TV met
4:3 scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken
bovenaan en onderaan het
scherm.
Kies dit wanneer u een TV met
4:3 scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op
het volledige scherm en snijdt
het overtollige gedeelte af.
66NL
01NL11SET-CEL.p65_64-71
66
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
16:9
xCOMPONENT OUT
Verandert het uitgangssignaal via
COMPONENT VIDEO OUT op de speler.
Zie pagina 77,78 voor meer informatie over
de verschillende soorten signalen.
4:3 LETTER BOX
Kies dit bij aansluiting op
een standaard (interlace)
TV.
PROGRESSIVE Kies dit bij aansluiting op
een TV die compatibel is
met progressive signalen.
INTERLACE
4:3 PAN&SCAN
Opmerkingen
Opmerking
Bij sommige DVD’s kan “4:3 LETTER BOX”
automatisch worden gekozen in plaats van
“4:3 PAN&SCAN” en omgekeerd.
xSCHERMBEVEILIGING
Als u de schermbeveiliging inschakelt,
verschijnt het schermbeveiligingsbeeld
wanneer u het toestel gedurende 15 minuten
in de pauze- of stopstand laat of wanneer u
een CD langer dan 15 minuten afspeelt. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
wordt beschadigd (spookbeelden). Druk op
H om de schermbeveiliging uit te zetten.
AAN
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
Instellingen en afstellingen
UIT
• Tenzij de COMPONENT VIDEO OUT/SCAN
SELECT schakelaar op het achterpaneel van het
apparaat is ingesteld op “SELECTABLE”, kunt u
de bovenstaande instelling niet selecteren.
• Als u “PROGRESSIVE” in
“SCHERMINSTELLING” selecteert, wordt er
geen signaal verzonden via de MONITOR OUT of
S VIDEO OUT aansluitingen.
• Als “PROGRESSIVE” is geselecteerd in
“SCHERMINSTELLING” en PAL het
kleurensysteem van de TV is, wordt het signaal
automatisch gewijzigd in een signaal met interlace
indeling.
xACHTERGROND
Om de achtergrondkleur van het TV-scherm
in de stopstand of bij het afspelen van een
CD te kiezen.
HOESBEELD Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen op de
achtergrond wanneer het is
opgenomen op de disc (CDEXTRA enz.). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het “GRAFISCH”
beeld.
GRAFISCH Op de achtergrond verschijnt
een beeld dat vooraf in het
toestel is opgeslagen.
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
67NL
01NL11SET-CEL.p65_64-71
67
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Hiermee kunnen kinderbeveiliging en
andere instellingen worden verricht.
Kies “INDIVIDUELE INSTELLING” in
het instelscherm. Voor details omtrent het
gebruik van het scherm, zie “Gebruik van
het instelscherm” (pagina 64).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
KLEURSYSTEEM
KINDERBEVEILIGING
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
xMUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD)
Geeft het geluidsspoor met het grootste
aantal kanalen voorrang bij het afspelen van
een DVD met verschillende geluidsformaten
(PCM, MPEG audio, DTS of Dolby
Digital).
UIT
AUTO
Geen voorrang toegekend.
Voorrang toegekend.
Opmerkingen
• Wanneer u het item instelt op “AUTO” kan de taal
veranderen. De instelling “MUZIEKSTUKKEUZE”
heeft een hogere prioriteit dan de “GELUID”
instellingen onder “TAALKEUZE” (pagina 65).
• Als PCM, DTS, MPEG audio en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
toestel PCM, DTS, Dolby Digital en MPEG
geluidssporen in deze volgorde.
• Bij sommige DVD’s kan de voorrang vooraf zijn
bepaald. In dat geval kunt u geen voorrang geven
aan het DTS, Dolby Digital of MPEG audio
formaat door “AUTO” te kiezen.
xKLEURSYSTEEM (alleen Aziatische
en Australische modellen)
Kies het kleurensysteem bij het afspelen van
een VIDEO CD.
AUTO
PAL
NTSC
Het videosignaal wordt
uitgevoerd zoals op de disc
(PAL of NTSC). Kies AUTO
indien uw TV werkt met een
DUBBEL systeem.
Verandert het videosignaal van
een NTSC disc en voert een
PAL signaal uit.
Verandert het videosignaal van
een PAL disc en voert een
NTSC signaal uit.
Opmerkingen
• U kunt het kleursysteem van de disc zelf niet
wijzigen.
• Bij Aziatische of Australische modellen kunt u het
kleurensysteem van dit toestel wijzigen volgens de
aangesloten TV. Zie pagina 23.
xKINDERBEVEILIGING t (alleen DVD)
Om een wachtwoord en
weergavebeperkingsniveau in te stellen voor
het afspelen van DVD’s met
weergavebeperking voor kinderen. Voor
details, zie “Weergave door kinderen
beperken (kinderbeveiliging)” (pagina 55).
68NL
01NL11SET-CEL.p65_64-71
68
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Luidsprekerinstellingen
(LUIDSPREKER)
Voor een optimaal surround-geluid, moet u
het formaat van de aangesloten luidsprekers
en hun afstand tot uw luisterpositie instellen.
Schakel vervolgens luidsprekervolume en
-balans gelijk aan de hand van de testtoon.
Kies “LUIDSPREKER” in het instelscherm.
Voor details, zie “Gebruik van het
instelscherm” (pagina 64).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU:
BALANS:
TEST TOON:
Terugkeren naar de standaard
instelling
Kies het item en druk op CLEAR.
Positie en hoogte achterluidsprekers
opgeven
Wanneer u iets anders kiest dan “GEEN” bij
“ACHTER”, moet u de positie en de hoogte
van de achterluidsprekers opgeven. De
standaard instelling is onderstreept.
Kies dit als de
achterluidsprekers zich in
sectie B en D bevinden.
Kies dit als de
ACHTER
achterluidsprekers zich in
(HOOG)
sectie B en C bevinden.
OPZIJ (LAAG) Kies dit als de
achterluidsprekers zich in
sectie A en D bevinden.
OPZIJ (HOOG) Kies dit als de
achterluidsprekers zich in
sectie A en C bevinden.
ACHTER
(LAAG)
Deze parameters zijn niet beschikbaar als
“ACHTER” is ingesteld op “GEEN”.
Instellingen en afstellingen
xGROOTTE
Indien u geen midden- of achterluidsprekers
aansluit of de achterluidsprekers verplaatst,
moet u de parameters voor MIDDEN en
ACHTER instellen. De instellingen van
voorluidsprekers en subwoofer zijn
vastgelegd en kunnen niet worden
gewijzigd. Standaard instellingen zijn
onderstreept.
• VOOR
— JA
• MIDDEN
— JA: kies normaal deze instelling.
— GEEN: kies deze instelling wanneer
geen middenluidspreker is aangesloten.
• ACHTER
— ACHTER (LAAG), ACHTER (HOOG),
OPZIJ (LAAG), OPZIJ (HOOG): Geef
positie en hoogte op voor de Digital
Cinema Surround modes.
— GEEN: kies deze instelling wanneer
geen achterluidspreker is aangesloten.
• SUBWOOFER
— JA
Opmerkingen
• Als u een item kiest, valt het geluid tijdelijk weg.
• De subwoofer kan een overdreven krachtig geluid
produceren afhankelijk van de instelling van de
andere luidsprekers.
wordt vervolgd
69NL
01NL11SET-CEL.p65_64-71
69
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Positieschema
VOOR
5m
90
A
A
45
B
B
20
Hoogteschema
De afstand van de voorluidsprekers
tot de luisterpositie kan in stappen
van 0,2 meter worden ingesteld van
1,0 tot 15,0 meter.
MIDDEN De afstand van de
5m
achterluidsprekers kan in stappen
van 0,2 meter van de
voorluidsprekerafstand tot 1,6 meter
dichter bij de luisterpositie worden
ingesteld.
ACHTER De afstand van de
3,4m
achterluidsprekerafstand kan in
stappen van 0,2 meter van de
voorluidsprekers tot 4,6 meter
dichter bij de luisterpositie worden
ingesteld.
Opmerkingen
C
C
60
D
D
30
xAFSTAND
De standaard afstand voor de luidsprekers
ten opzichte van de luisterpositie staat
hieronder afgebeeld.
• Als u de afstand instelt, valt het geluid tijdelijk
weg.
• Als de voor- of achterluidsprekers niet even ver van
de luisterpositie af staan, stel dan de afstand van de
dichtste luidspreker in.
• Plaats de achterluidsprekers niet verder van de
luisterpositie dan de voorluidsprekers.
xNIVEAU
U kunt het niveau van elke luidspreker
regelen. Zorg ervoor dat “TEST TOON” op
“AAN” staat.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
MIDDEN
0dB
5m
5m
3,4 m
5m
Regelt het niveau van de
middenluidspreker (–6 dB tot
+6 dB, in stappen van 1 dB)
ACHTER
Regelt het niveau van de
0dB
achterluidsprekers (–6 dB tot
+6 dB, in stappen van 1 dB)
SUBWOOFER Regelt het niveau van de
subwoofer (–6 dB tot +6 dB, in
0dB
stappen van 1 dB)
3,4 m
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
70NL
01NL11SET-CEL.p65_64-71
70
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
xBALANS
U kunt de balans tussen linker en rechter
luidsprekers als volgt regelen. Zorg ervoor
dat “TEST TOON” op “AAN” staat.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
Regel de balans tussen de linker en
rechter voorluidsprekers (u kunt
6 stappen naar links of naar rechts
instellen vanuit het midden)
ACHTER Regel de balans tussen de linker en
MIDDEN rechter achterluidsprekers (u kunt
6 stappen naar links of naar rechts
instellen vanuit het midden)
VOOR
MIDDEN
Het volume van alle luidsprekers
tegelijk regelen
Gebruik de VOLUME regelaar op het toestel
of druk op VOL +/–.
xTEST TOON
De luidsprekers produceren een testtoon om
“BALANS” en “NIVEAU” te regelen.
Luidsprekervolume en -niveau
regelen
1
Kies na de weergave “LUIDSPREKER”
in het instelscherm nadat u op DVD
SETUP hebt gedrukt.
2
Kies “TEST TOON” en zet “TEST TOON”
op “AAN”.
Elke luidspreker produceert
achtereenvolgens de testtoon.
3
Kies vanuit uw luisterpositie “BALANS”
of “NIVEAU” en stel de waarde van
“BALANS” en “NIVEAU” in met X/x.
Zowel de linker als de rechter
luidsprekers produceren een testtoon.
4
Kies “TEST TOON” en zet “TEST TOON”
op “UIT” om de testtoon uit te zetten.
Opmerking
UIT
AAN
Bij het verrichten van de luidsprekerinstellingen, valt
het geluid tijdelijk weg.
Instellingen en afstellingen
De luidsprekers produceren geen
testtoon.
Bij het regelen van balans of niveau
produceert elke luidspreker
achtereenvolgens de testtoon.
Wanneer u een “LUIDSPREKER”
item kiest, produceren de linker en
rechter luidsprekers tegelijk een
testtoon.
71NL
01NL11SET-CEL.p65_64-71
71
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het
gebruik van dit toestel, probeer die dan eerst
zelf op de lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem
daarmee niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Voeding
Het toestel schakelt niet in.
, Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Beeld
Het beeld vertoont ruis.
, De disc is vuil of vervormd.
, Als het videosignaal van het toestel via uw
videorecorder naar uw TV moet gaan, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma’s de beeldkwaliteit beïnvloeden.
Indien u nog altijd problemen hebt wanneer
het toestel rechtstreeks is aangesloten op uw
TV, probeer het dan eens aan te sluiten op de
S-ingang van uw TV (pagina 22).
Het beeld vult niet volledig het
scherm, ook al is de breedte/hoogteverhouding onder “TV TYPE” bij
“SCHERMINSTELLING” op het
instelscherm ingesteld.
, De breedte/hoogte-verhouding ligt vast op de
DVD.
Geen beeld.
, De videokabels zijn niet goed aangesloten.
, De videokabels zijn beschadigd.
, De speler is niet op de juiste TV-ingang
aangesloten (pagina 22).
, De video-ingang van de TV is niet ingesteld
om beelden met het toestel te bekijken.
, U hebt “COMPONENT OUT” in
“SCHERMINSTELLING” ingesteld op
“PROGRESSIVE”, hoewel de TV geen
signalen met de progressieve indeling kan
ontvangen. In dit geval zet u de
COMPONENT VIDEO OUT/SCAN
SELECT schakelaar op het achterpaneel van
het apparaat op INTERLACE. Zodra u het
TV-scherm goed kunt zien, stelt u
“COMPONENT OUT” in op “INTERLACE”.
Daarna zet u de COMPONENT VIDEO
OUT/SCAN SELECT schakelaar terug naar
SELECTABLE.
, Wanneer “COMPONENT OUT” is ingesteld
op “PROGRESSIVE” kan het beeld niet in
orde zijn, ook al is de TV compatibel met
progressive signalen (480p). Zet
“COMPONENT OUT” dan op “INTERLACE”.
, Als u “PROGRESSIVE” in
“SCHERMINSTELLING” selecteert, wordt
er geen signaal verzonden via de MONITOR
OUT of S VIDEO OUT aansluitingen.
Het beeld is zwart/wit.
, Bij sommige TV’s is het beeld zwart/wit bij
het afspelen van een disc opgenomen met het
NTSC-kleurensysteem.
Geluid
Geen geluid.
, De audiokabel is niet goed aangesloten.
, De audiokabel is beschadigd. Vervang de
kabel door een nieuwe.
, Druk op MUTING op de afstandsbediening
wanneer “MUTING ON” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
, De beveiliging van het toestel werd
geactiveerd door een kortsluiting. Zet het
toestel uit, los het kortsluitingsprobleem op
en zet het toestel weer aan.
, Het toestel staat in de pauzestand of in de
vertraagde weergave-stand. Druk op H om
terug te keren naar normale weergave.
, Snel vooruit of snel achteruit is bezig. Druk
op H om terug te keren naar normale
weergave.
, Controleer de luidsprekerinstelling
(pagina 24, 69).
72NL
01NL12ADD-CEL.p65_72-82
72
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Het linker en rechter geluid zijn niet
in balans of zijn omgewisseld.
, Controleer of de luidsprekers en
componenten goed zijn aangesloten.
, Pas de balansparameter in het BALANCE
menu aan (pagina’s 27, 71).
, Bij sommige DVD is het uitgangssignaal niet
volledig compatibel met 5.1 kanalen. Het kan
mono of stereo zijn, ook al is het
geluidsspoor opgenomen in Dolby Digital of
MPEG audioformaat.
Alleen de middenluidspreker werkt.
Sterke brom of ruis is hoorbaar.
, Controleer of de luidsprekers en
componenten goed zijn aangesloten.
, Controleer of de kabels niet in de buurt zitten
van een transformator of motor en minstens
3 meter van een TV of TL-lamp zijn
verwijderd.
, Plaats de TV verder van de
audiocomponenten af.
, De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak
ze schoon met een doek die lichtjes is
bevochtigd met alcohol.
, Reinig de disc.
Er is minder stereo effect bij het
afspelen van een VIDEO CD of CD.
, Zet “GELUID” op “STEREO” in het
bedieningsmenuscherm (pagina 46).
, Controleer of het toestel goed is aangesloten.
, Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 48).
, Controleer de luidsprekeraansluitingen en
-instellingen (pagina 24, 69).
, Bij sommige DVD is het uitgangssignaal niet
volledig compatibel met 5.1 kanalen. Het kan
mono of stereo zijn, ook al is het
geluidsspoor opgenomen in Dolby Digital of
MPEG audioformaat.
Het surround effect is moeilijk
hoorbaar bij weergave van een Dolby
Digital of MPEG geluidsspoor.
Er komt geen geluid uit de
middenluidspreker.
, Controleer de aansluitingen en instellingen
van de luidsprekers.
, Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 48).
, Kies een geluidsveld dat het woord “cinema”
bevat (pagina 48).
De achterluidsprekers produceren
geen of slechts een heel zwak geluid.
, Controleer de aansluitingen en instellingen
van de luidsprekers.
, Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 48).
, Kies een geluidsveld dat het woord “cinema”
bevat (pagina 48).
Bediening
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
, Controleer of de antennes goed zijn
aangesloten. Regel de antennes en sluit
eventueel een buitenantenne aan.
, Het zendersignaal is te zwak (bij automatisch
afstemmen). Stem handmatig af.
, Er werden geen zenders vooringesteld of de
vooringestelde zenders werden gewist (bij het
zoeken naar vooringestelde zenders). Stel de
zenders voorin (pagina 29).
, Druk op DISPLAY zodat de frequentie
verschijnt in het uitleesvenster.
Aanvullende informatie
Het surround effect is moeilijk
hoorbaar bij weergave van een Dolby
Digital geluidsspoor.
, Bij sommige discs weerklinkt het geluid
alleen uit de middenluidspreker.
, Controleer de luidsprekeraansluitingen en
-instellingen (pagina 24, 69).
wordt vervolgd
01NL12ADD-CEL.p65_72-82
73
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
73NL
De afstandsbediening werkt niet.
, Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en het toestel.
, De afstand tussen afstandsbediening en
toestel is te groot.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op het toestel
gericht.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
De disc speelt niet.
, Er zit geen disc in het toestel.
, De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc correct met de weergavekant
naar onderen op de disc-lade.
, De disc zit scheef.
, Het toestel kan geen CD-ROM’s, enz.
afspelen (pagina 8).
, De regiocode op de DVD komt niet overeen
met die op het toestel.
, Er is condensvorming opgetreden in het
toestel. Verwijder de disc en laat het systeem
ongeveer een half uur aan staan (pagina 4).
Een MP3 audio track kan niet worden
afgespeeld.
, De DATA CD is niet opgenomen in het MP3
formaat conform ISO9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
, De MP3 audio track is niet voorzien van de
extensie “.MP3”.
, De gegevens zijn niet van MP3 formaat,
ondanks de extensie “.MP3”.
, Het apparaat kan geen audiotracks met
MP3PRO indeling afspelen.
De titel van het MP3 audio album of
track wordt niet juist getoond.
, Het apparaat kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens worden
weergegeven als “ ”.
De disc begint niet te spelen vanaf
het begin.
, Programme Play, Shuffle Play of Repeat Play
werd geselecteerd (pagina 36, 38, 39).
Druk op CLEAR om deze functies te
annuleren alvorens een disc af te spelen.
, Resume Play is geselecteerd.
Na het stoppen drukt u op x op het apparaat
of de afstandsbediening en vervolgens start u
het afspelen opnieuw (pagina 32).
, Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt
automatisch op het TV-scherm.
Het toestel begint de disc
automatisch af te spelen.
, De DVD is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
De weergave stopt automatisch.
, Sommige discs zijn voorzien van een
automatische pauzeerfunctie. Bij het afspelen
van een dergelijke disc stopt het toestel de
weergave bij het automatisch pauzeersignaal.
Sommige functies zoals Stop,
Search, Slow-motion Play, Repeat
Play, Shuffle Play of Programme Play
werken niet.
, Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen
niet mogelijk. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
De berichten verschijnen niet in de
gewenste taal op het scherm.
, Kies de taal voor het schermdisplay in het
instelscherm “SCHERMDISPL.” onder
“TAALKEUZE” (pagina 65).
De taal voor het geluid kan niet
worden gewijzigd.
, Er zijn geen meertalige geluidssporen
opgenomen op de DVD.
, De taal voor het geluid van de DVD kan niet
worden gewijzigd.
74NL
01NL12ADD-CEL.p65_72-82
74
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd.
“PROTECT” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
, Er zijn geen meertalige ondertitels
opgenomen op de DVD.
, Ondertitels veranderen kan niet met de DVD.
, De luidsprekerbeveiligingsschakeling werkt.
Controleer de luidsprekeraansluitingen.
De ondertiteling kan niet worden
uitgeschakeld.
, Ondertitels uitschakelen kan niet met de
DVD.
De hoeken kunnen niet worden
gewijzigd.
, Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen
op de DVD. De hoek kan worden gewijzigd
wanneer de “ANGLE” indicator groen oplicht
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
, Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
Het toestel werkt niet zoals het hoort.
, De werking van het toestel kan zijn verstoord
door statische elektriciteit, enz. Druk op
POWER op het toestel om het uit en weer in
te schakelen.
Er verschijnt niets in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
, Druk op DIMMER op de afstandsbediening.
Aanvullende informatie
Er verschijnt een 5-delige
servicecode op het scherm en in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
, De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd.
(Raadpleeg de tabel op pagina 76).
Een disc kan niet worden
uitgeworpen en LOCKED wordt op
het display weergegeven.
, Neem contact op met uw Sony handelaar of
een plaatselijke erkende Sony
onderhoudsdienst.
75NL
01NL12ADD-CEL.p65_72-82
75
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Zelfdiagnosefunctie
Verklarende woordenlijst
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen
Album
Deel van een muziekstuk op een data CD
met MP3 audio tracks.
in het uitleesvenster)
De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd om
defecten te voorkomen. Er verschijnt dan
een vijfdelige servicecode (b.v. C 13 00)
bestaande uit een combinatie van een letter
en cijfers op het scherm en in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Raadpleeg
de volgende tabel.
C:13:00
Digital Cinema Sound (DCS)
Dit is de algemene benaming van het
surroundgeluid geproduceerd door digitale
signaalverwerkingstechnologie die door
Sony werd ontwikkeld. In tegenstelling tot
vroegere surroundgeluidsvelden die
hoofdzakelijk waren bedoeld voor
muziekweergave, werd Digital Cinema
Sound speciaal ontwikkeld voor
filmtoepassingen.
Dolby Digital
Eerste drie
tekens van de
servicecode
C 13
C 31
E XX
(xx is een cijfer)
Oorzaak en/of oplossing
De disc is vuil.
, Reinig de disc met een
zachte doek (pagina 9).
De disc is niet correct
ingebracht.
, Breng de disc correct in.
De zelfdiagnosefunctie van het
toestel heeft gewerkt om een
defect te voorkomen.
, Neem contact op met uw
Sony dealer of een
erkende Sony werkplaats
en vermeld de 5-delige
servicecode.
Voorbeeld: E 61 10
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Pro Logic
Surround. Bij dit formaat is er een apart
kanaal voor de achterluidsprekers met een
uitgebreid frequentiebereik en een
subwoofer voor een vol bass-geluid. Dit
formaat wordt ook wel “5.1” genoemd
omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als 0.1 kanaal (werkt alleen
wanneer een diep bass-effect is vereist). Alle
zes de kanalen van dit formaat worden apart
opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien is er minder
signaalverlies doordat alle signalen digitaal
worden verwerkt.
Dolby Pro Logic Surround
Dolby Pro Logic Surround is een methode
voor het decoderen van Dolby Surround en
produceert vier kanalen op basis
vantweekanaalsgeluid. Vergeleken met het
vroegere Dolby Surround, reproduceert
Dolby Pro Logic Surround links-rechts
verschuiving natuurlijker en zijn geluiden
nauwkeuriger te lokaliseren. Om Dolby Pro
Logic Surround optimaal te benutten, dient
u te beschikken over een paar
achterluidsprekers en een
middenluidspreker. De achterluidsprekers
produceren mono geluid.
76NL
01NL12ADD-CEL.p65_72-82
76
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf
uitvoerkanalen met volledige bandbreedte
uit 2-kanaals bronnen. Dit wordt gedaan met
een geavanceerde, zeer zuivere matrix
surround decodering die de ruimtelijke
eigenschappen van de oorspronkelijke
opname extraheert zonder nieuwe geluiden
of toonvariaties toe te voegen.
Movie modus
U kunt de Movie modus gebruiken voor TVprogramma’s in stereo en alle programma’s
die in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het
resultaat is een verbeterde gerichtheid van
het geluidsveld die de kwaliteit van discreet
5.1-kanaals geluid benadert.
Music modus
U kunt de Music modus gebruiken voor
muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u
over een brede en diepe geluidsruimte.
Audiogegevens worden opgenomen in
Dolby Digital en PCM, voor een meer
natuurgetrouwe weergave.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
Filmsoftware, Videosoftware
DVD’s kunnen worden opgedeeld in Filmen Videosoftware. Op Film-DVD’s staan
dezelfde beelden (24 frames per seconde)
die in de bioscoop worden vertoond. Op
Video-DVD’s, zoals TV-drama’s of sitcoms, staan beelden van 30 frames (of 60
velden) per seconde.
Hoofdstuk
Delen van een beeld of een muziekstuk op
een DVD die korter zijn dan titels. Een titel
bestaat uit verscheidene hoofdstukken.
DTS
Interlace formaat
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems,
Inc.. Deze technologie is compatibel met
5.1-kanaals surround sound. Het
achterkanaal is stereo en er is ook een apart
subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde
digitale kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen. De
kanaalscheiding is uitstekend omdat alle
kanaalgegevens apart zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
Het interlace formaat toont beeldlijnen om
beurten als een “veld” en is de norm voor
televisieweergave. De even velden tonen de
even beeldlijnen en de oneven velden de
oneven beeldlijnen.
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten,
met eenzelfde diameter als de CD.
De datacapaciteit van een éénlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Giga Byte), wat 7
keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
enkelzijdige DVD is 8,5 GB, van een éénlagige
en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van een
tweelagige en dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2
formaat, één van de wereldwijde normen
inzake digitale compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/40e van de oorspronkelijke grootte.
De DVD maakt ook gebruik van variabele
codeertechnologie die de toe te kennen
gegevens aanpast volgens de beeldstatus.
01NL12ADD-CEL.p65_72-82
77
Een functie van een DVD waarmee de
weergave van de disc kan worden beperkt
volgens de leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen
of vervangen door andere scènes, enzovoort.
Multi-hoekfunctie
Op sommige DVD’s zijn verschillende
hoeken of camerastandpunten voor een
scène opgenomen.
wordt vervolgd
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Aanvullende informatie
DVD
Kinderbeveiliging
77NL
Multi-taalfunctie
Scene
Op sommige DVD’s zijn geluid en ondertitels
opgenomen in verschillende talen.
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn
de menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in
zogenaamde “scenes”.
Muziekstuk
Delen van een film of een muziekstuk op
een Super Audio CD, CD, VIDEO CD of
MP3. Een album bestaat uit verscheidene
tracks (alleen voor MP3).
Playback Control (PBC)
Signalen opgenomen op VIDEO CD’s
(Versie 2.0) om de weergave te regelen.
Menuschermen opgenomen op VIDEO CD’s
met PBC functies bieden de mogelijkheid
van eenvoudige interactieve programma’s,
programma’s met zoekfuncties, enzovoort.
Progressive formaat
Vergeleken met het Interlace formaat dat
beeldlijnen (velden) om beurten toont om
een frame samen te stellen, toont het
Progressive formaat het hele beeld als één
enkel frame. Dit betekent dat met het
Progressive formaat 60 frames per seconde
kunnen worden getoond in plaats van 30
frames (60 velden) met het Interlace
formaat. De algemene beeldkwaliteit is
hoger en stilstaande beelden, tekst en
horizontale lijnen ogen scherper. Het
apparaat is compatibel met de 480
progressieve indeling.
Regiocode
Dit systeem is bedoeld ter bescherming van
de auteursrechten. Aan elke DVD-speler en
DVD wordt een regiocode toegekend
volgens het verkoopgebied. Elke regiocode
staat vermeld op de speler en de discverpakking. De speler kan discs afspelen
waarvan de regiocode overeenkomt met zijn
regiocode. De speler kan ook discs afspelen
met het merkteken “ ”. Ook wanneer er
geen regiocode vermeld is op de DVD kan
de regiobeperking worden geactiveerd.
ALL
Super Audio CD
Dit audioformaat is gebaseerd op de huidige
audio CD-normen maar bevat meer
informatie voor een hogere geluidskwaliteit.
Er zijn drie soorten discs: éénlagige,
tweelagige en hybride discs. Een hybride
disc bevat zowel standaard audio CD als
Super Audio CD informatie.
Titel
Het langste deel van een beeld of track op
een DVD; bijvoorbeeld een film voor een
stuk beeld op video software of een album
voor een stuk muziek op audio software.
VIDEO CD
Een compact disc die bewegende beelden
bevat.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 1
formaat, één van de wereldwijde normen
inzake digitale compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/140e van de oorspronkelijke
grootte. Een 12 cm VIDEO CD kan dus
maximum 74 minuten bewegende beelden
bevatten.
VIDEO CD’s bevatten ook compacte
audiogegevens. Geluiden buiten het
hoorbare bereik worden gecomprimeerd
terwijl geluiden die de mens wel kan
worden, niet worden gecomprimeerd.
VIDEO CD’s kunnen 6 keer meer
audiogegevens bevatten dan conventionele
audio CD’s.
Er zijn twee versies van VIDEO CD’s.
• Versie 1.1: hiermee kunnen alleen
bewegende beelden en geluid worden
afgespeeld.
• Versie 2.0: hiermee kunnen stilstaande
beelden met hoge resolutie worden
bekeken en PBC functies worden gebruikt.
Dit toestel is compatibel met beide versies.
78NL
01NL12ADD-CEL.p65_72-82
78
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Technische gegevens
Versterkergedeelte
Stereo mode
Surround mode
80 W + 80 W (4 ohm bij 1 kHz, 10 % THD)
Voor: 80 W + 80 W
Midden*: 80 W
Achter*: 80 watt + 80 watt (4 ohm bij 1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 100 W (3 ohm bij 100 Hz, 10 % THD)
* Afhankelijk van geluidsveldinstelling en bron kan er geen geluid hoorbaar zijn.
Ingangen (analoog)
Ingangen (digitaal)
Uitgangen (analoog)
VIDEO 1, 2:
Gevoeligheid: 150 mV
Impedantie: 50 kohm
VIDEO 2 (optisch):
Gevoeligheid: –
VIDEO 1 (AUDIO OUT):
Spanning: 2 V
Impedantie: 1 kohm
PHONES:
Geschikt voor hoofdtelefoons met lage en hoge impedantie
Super Audio CD/DVD-systeem
Laser
Aanvullende informatie
Halfgeleiderlaser
(Super Audio CD/DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emissieduur: continu
Signaalformaat
NTSC of NTSC/PAL
Frequentiebereik (in 2 CH STEREO mode)
DVD (PCM): 2 Hz tot 22 kHz (±1,0 dB)
CD: 2 Hz tot 20 kHz (±1,0 dB)
Signaal/ruis-afstand
Meer dan 80 dB (alleen via VIDEO 1 (AUDIO))
Harmonische vervorming
Minder dan 0,03 %
FM tunergedeelte
Systeem
Afstembereik
Antenne
Antenne-aansluitingen
Tussenfrequentie
PLL quartz-locked digital synthesizer-systeem
87,5 – 108,0 MHz (50 kHz interval)
FM-draadantenne
75 ohm, ongebalanceerd
10,7 MHz
AM tunergedeelte
Systeem
PLL quartz-locked digital synthesizer-systeem
Afstembereik
Modellen voor Europa, het Midden-Oosten en de Filippijnen:
531 – 1.602 kHz (met interval van 9 kHz)
Overige modellen:
531 – 1.602 kHz (met interval van 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (met interval van 10 kHz)
Antenne
kaderantenne
Tussenfrequentie
450 kHz
wordt vervolgd
01NL12ADD-CEL.p65_72-82
79
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
79NL
Videogedeelte
Ingangen
Uitgangen
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Video: 1 Vp-p 75 ohm
S-video:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
C: 0,286 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p 75 ohm
Luidsprekers
Voor/Midden/Achter
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex
Conus van 77 mm diam., balanskoepel van 15 mm diam.
4 ohm
97 × 97 × 112 mm (b/h/d)
0,795 kg
Subwoofer
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Gesloten type
160 mm diam., conustype
3 ohm
217 × 302 × 217 mm (b/h/d)
4,6 kg
Algemeen
Stroomvereisten
Europees model:
230 V AC, 50/60 Hz
Australische en Aziatische modellen:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Mexicaans model:
120 V AC, 60 Hz
Chinees model:
220 V AC, 50/60 Hz
Taiwanees model:
110 – 120 V AC, 50/60 Hz
Andere modellen:
110 – 240 V/220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik
120 W (120 V AC) 120 W (230 V AC)
1 W (120 V AC) 2 W (230 V AC) (in de stroombesparingsstand)
Afmetingen (ong.)
355 × 60 × 323 mm (b/h/d) inclusief uitstekende delen
Gewicht (ong.)
3,8 kg
Gebruikstemperatuur
5˚C tot 35˚C
Gebruiksvochtigheid
5% tot 90%
Bijgeleverde accessoires
Zie pagina 16.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
80NL
01NL12ADD-CEL.p65_72-82
80
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Taalcodelijst
Voor details, zie pagina 46, 53, 66.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Niet vermeld
Aanvullende informatie
Code Taal
81NL
01NL12ADD-CEL.p65_72-82
81
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
DVD Instelmenulijst
Via het DVD Instelmenu kunnen de volgende items worden ingesteld.
De volgorde op het scherm kan verschillen.
TAALKEUZE
SCHERMINSTELLING
SCHERMDISPL.
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de
getoonde talenlijst.)
TV TYPE
DVD MENU
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de
getoonde talenlijst.)
SCHERMBEVEILIGING
GELUID
ONDERTITELING
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de
getoonde talenlijst.)
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de
getoonde talenlijst.)
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTO
PAL
NTSC
KINDERNIVEAU
UIT
BEVEILIGING
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDAARD USA
ANDERE t
WACHTWOORD WIJZIGEN
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
AUTO
ACHTERGROND
COMPONENT OUT
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN&SCAN
AAN
UIT
HOESBEELD
GRAFISCH
BLAUW
ZWART
INTERLACE
PROGRESSIVE
LUIDSPREKER
GROOTTE
VOOR
MIDDEN
VCD KLEURSYSTEEM*
ACHTER
JA
JA
GEEN
ACHTER
OPZIJ
AFSTAND
LAAG
HOOG
LAAG
HOOG
GEEN
SUBWOOFER JA
VOOR
1,0 m ~ 15 m
MIDDEN
0 m ~ 15 m
ACHTER
0 m ~ 15 m
NIVEAU
MIDDEN
–6 dB ~ +6 dB
ACHTER
–6 dB ~ +6 dB
SUBWOOFER –6 dB ~ +6 dB
BALANS
VOOR
6 stappen naar
links of naar rechts
TESTTOON
ACHTER
UIT
AAN
6 stappen naar
links of naar rechts
HERSTELLEN
JA
*
Alleen voor Aziatische en Australische
modellen.
82NL
01NL12ADD-CEL.p65_72-82
82
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Index
Cijfers
H
S
16:9 66
4:3 LETTER BOX 66
4:3 PAN&SCAN 66
HERHALEN 39
HERSTELLEN 65
HOEK 52
HOOFDSTUK 42
Hoofdstuk 7, 77
KLEURENSYSTEEM 68
KINDERBEVEILIGING
55, 68, 77
Scan 40
SCENE 14
Scene 7, 78
Schermweergave
Bedieningsmenu 14
Schermdisplay 64
SCHERMBEVEILIGING 67
SCHERMDISPL. 65
SCHERMINSTELLING 66
SHUFFLE 38
Shuffle play 38
Snel achteruit 40
Snel vooruit 40
Snelle kennismaking 16
Super Audio CD 78
S VIDEO 22
L
T
A
ACHTERGROND 67
Achterpaneel 12
AFSTAND 26, 70
Afstandsbediening 13, 59
Album 7, 76
ALBUM 35, 41
Antenne aansluiten 20
AMP MENU 25
I
INDEX 42
Index 7
INDIVIDUELE
INSTELLING 68
K
B
BALANS 27, 71
BAND 29
Batterijen 17
Bedieningsmenu 14
Behandelen van discs 9
Luidsprekers aansluiten 17
LUIDSPREKER 69
M
C
D
DIMMER 28
Dolby Digital 76
Dolby Pro Logic Surround 76
DTS 77
DVD 33, 77
DVD MENU 33, 65
N
NAME 62
NIVEAU 28, 70
O
E
ONDERTITELING 53, 65
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 54
P
PBC weergave 34, 78
PLAY MODE (weergavestand)
36, 38
Programme Play 36
G
GELUID 46, 65
Geluidsveld 48
Geschikte discs 7
GROOTTE 25, 69
R
Radio 61
RDS 62
Regiocode 8, 78
Resume Play 32
U
Uitleesvenster op het
voorpaneel 11
V
Verhelpen van storingen 72
Vertraagde weergave 40
VIDEO CD 34, 78
Voorinstelzender 29, 61
Voorpaneel 10
Z
Aanvullende informatie
MEMORY (geheugen) 29
MP3 35
Multi-hoekfunctie 52
Multi-taalfunctie 46
MUTING 32
MUZIEKSTUK 41
Muziekstuk 7, 78
MUZIEKSTUKKEUZE 68
COMPONENT OUT 67
Continu weergave
CD/VIDEO/Super Audio CD/
DVD/MP3 31
TAALKEUZE 65
TEST TOON 71
TIJD 42
TIME 43
TIJD ZOEKEN 41
TITEL 41
Titel 7, 78
TV en videocomponenten
aansluiten 22
TV TYPE 66
Zoeken
naar een specifiek punt
met beeld 40
83NL
01NL13IND-CEL.p65_83
83
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Beknopte handleiding voor
afstandsbediening
qd H PLAY/SELECT
Om een disc af te spelen.
qf DVD TOP MENU
Laat het titelmenu op het TV-scherm verschijnen.
qg DVD DISPLAY
Om het bedieningsmenu op het TV-scherm te
tonen of items in te stellen.
qh C/X/x/c/ENTER
Om items te kiezen of instellingen te verrichten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
qj DVD SETUP
Om het instelmenu op het TV-scherm te tonen of
items in te stellen.
qk 1 (wachtstand)
Hiermee wordt het systeem in- en uitgeschakeld.
ql DIMMER
U kunt de helderheid van het display op het
frontpaneel regelen in twee stappen.
w; TV/VIDEO
Om de ingangsmode van de TV te wijzigen.
wa REPEAT
Laat het “HERHALEN” beeld op het TV-scherm
verschijnen.
ws MUTING
Zet het geluid uit.
De functie van toetsen met z gearceerde zones wordt
bepaald door de COMMAND MODE DVD TV schakelaar.
Gearceerde omschrijvingen verwijzen naar de TV instelling
op de schakelaar.
wd TIME
Toont de speelduur van de disc, enz. in het display
op het frontpaneel.
wf FUNCTION
Om de component te kiezen die u wilt gebruiken.
wg BAND
Opmerking
De afstansbediening van het toestel werkt met dezelfde
signalen als andere Sony DVD producten.
Op sommige toetsen kunnen dan ook andere Sony DVD
producten reageren.
1 TV [/1 (aan/wachtstand)
Om de AM of FM band te kiezen.
wh Cijfertoetsen*
Om instel-items te kiezen.
TV: Om kanaalnummers te kiezen.
wj SOUND FIELD
Om het geluidsveld te kiezen.
Om de TV aan en uit te zetten.
2 Z EJECT
wk DISPLAY
Om het item in het display op het frontpaneel te
wijzigen.
Disc uitwerpen
wl ENTER
3 NAME
Activeert de benoemingsfunctie.
4 STEREO/MONO
Schakelt om tussen mono of FM stereo ontvangst.
5 MEMORY
Indrukken om een zender op te slaan.
Om items of instellingen uit te voeren. TV:
Indrukken na het kiezen van een kanaalnummer
e; COMMAND MODE DVD TV schakelaar
Schakelt de ingangsbron van de TV om tussen TV
en DVD-speler.
ea m/M,
6 CLEAR
Druk hierop om terug te keren naar continu
weergave, enz.
7 PLAY MODE
Om te kiezen tussen geprogrammeerde of
willekeurige weergave.
8 AUDIO
Om het geluid te wijzigen bij het afspelen van een
DVD of VIDEO CD.
9 ANGLE
Om de hoeken te wijzigen bij het afspelen van een
DVD.
/
SLOW, TUNING –/+
m/M (SCAN): Zoek een punt met beeld tijdens
het afspelen van een disc.
/
SLOW: Speel een disc vertraagd af in de
pauzestand.
TUNING –/+: Overloop alle beschikbare
radiozenders.
es x STOP
Stopt de weergave van een disc.
ed X PAUSE
Onderbreekt de weergave van een disc.
ef DVD MENU
Laat het DVD menu op het TV-scherm verschijnen.
q; SUBTITLE
Toont het “ONDERTITELING” menu op het
bedieningsmenuscherm.
qa VOL +/–
Om het SYSTEM volume te regelen. TV: Om het
TV volume te regelen.
qs ./>, PREV/NEXT, TV CH –/+, PRESET –/+
./> PREV/NEXT: Druk hierop om naar het
volgende hoofdstuk of track te gaan, of om terug te
keren naar het vorige hoofdstuk of track.
PRESET –/+: Om alle voorinstelzenders te overlopen.
TV CH –/+: Om het TV kanaal te kiezen.
eg O RETURN
Druk hierop om terug te keren naar het vorige
keuzescherm, enz.
eh AMP MENU
Toont de luidsprekerinstelparameters in het
display op het frontpaneel.
* Afhankelijk van de TV kan het cijfer ook als volgt worden
ingevoerd:
Press >10 en dan het cijfer. (Om bijvoorbeeld 25 in te
voeren, drukt u op >10 en vervolgens op 2 en 5.)
84NL
01NL14BCO-CEL.p65
84
7/8/02, 15:06
DAV-S550 4-241-066-31(1)
IT
02IT02WAR-CEL.p65_01-03
1
7/8/02, 16:36
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Si dichiara che l’apparecchio è stato
fabbricato in conformità all’art.2,
Comma 1 del D.M. 28.08.1995
n.548.
Sony International (Europe) GmbH
Product Compliance Europe
Precauzioni
ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di
incendi o di scosse elettriche,
non esporre l’apparecchio a
pioggia o umidità.
Non installare l’apparecchio in uno
spazio chiuso come una libreria o un
mobiletto.
Non coprire i fori di ventilazione
dell’apparecchio con giornali,
tessuti, tendaggi e così via, onde
evitare il rischio di incendi, né
collocare sull’apparecchio candele
accese.
Onde evitare scosse elettriche, non
collocare sull’apparecchio oggetti
contenenti liquidi, quale un vaso.
Questo apparecchio è classificato
come prodotto CLASS 1 LASER.
L’apposita targhetta si trova nella
parte inferiore esterna.
Non gettare le
pile insieme ai
rifiuti domestici,
ma negli
appositi
contenitori per
lo smaltimento
di rifiuti
chimici.
Sicurezza
• Se un qualunque oggetto cade
all’interno dell’apparecchio,
scollegare quest’ultimo e farlo
controllare da personale
qualificato prima di utilizzarlo
nuovamente.
• L’apparecchio non è scollegato
dalla rete domestica fino a
quando non viene scollegato
dalla presa di rete, anche nel
caso in cui sia stato spento.
• Scollegare l’apparecchio dalla
presa di rete se si prevede di
non utilizzarlo per un lungo
periodo. Scollegare
l’apparecchio afferrando il
cavo per la spina, mai tirando
il cavo stesso.
• Se l’apparecchio viene portato
direttamente da un luogo
freddo ad uno caldo, al suo
interno si potrebbe formare
della condensa che ne
danneggerebbe le lenti. Se
l’apparecchio viene installato
per la prima volta o se viene
spostato da un luogo freddo
ad uno caldo, attendere circa
30 minuti prima di utilizzarlo.
Installazione
• Non installare l’apparecchio in
spazi ristretti, quali una
libreria o un mobiletto.
• Per evitare il surriscaldamento
interno dell’apparecchio,
collocarlo in un ambiente che
consenta un’adeguata
circolazione d’aria.
• Non collocare l’apparecchio su
superfici morbide (tappeti,
coperte, ecc.) o in prossimità di
materiali (tendaggi o simili)
che potrebbero bloccarne le
prese di ventilazione.
• Non collocare l’apparecchio in
prossimità di fonti di calore
quali radiatori o condotti
d’aria calda né in luoghi
soggetti alla luce solare diretta,
a polvere eccessiva, a
vibrazioni o a urti.
• Non collocare l’apparecchio in
una posizione inclinata poiché
è stato progettato per essere
utilizzato solo in posizione
orizzontale.
• Tenere l’apparecchio e i dischi
lontani da apparecchi con forti
magneti quali forni a
microonde o diffusori di
grandi dimensioni.
• Non collocare oggetti pesanti
sull’apparecchio.
2IT
02IT02WAR-CEL.p65_01-03
2
7/6/02, 01:27
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Complimenti!
Grazie per l’acquisto di questo
sistema compatto AV Sony. Prima di
utilizzare il sistema, si raccomanda
di leggere attentamente queste
istruzioni e di conservarle per un
futuro riferimento.
3IT
02IT02WAR-CEL.p65_01-03
3
7/6/02, 01:27
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Regolazione del volume
Precauzioni
Sicurezza
Se un qualunque oggetto solido o sostanza liquida
dovesse penetrare nell’apparecchio, scollegarlo e
farlo controllare da personale qualificato, prima di
riutilizzarlo.
Fonti di alimentazione
Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito
solo presso i centri di assistenza qualificati.
Installazione
• Collocare il sistema in un ambiente che
consenta un’adeguata circolazione d’aria per
prevenire il surriscaldamento interno.
• Se l’apparecchio viene utilizzato ad alto volume
per periodi prolungati, il rivestimento diventa
caldo. Non si tratta di un problema di
funzionamento. Tuttavia, evitare di toccare
l’apparecchio. Onde evitare il surriscaldamento
dell’apparecchio, non collocarlo in luoghi in cui
la ventilazione non è adeguata.
• Non collocare alcun oggetto sul sistema onde
evitare di bloccarne le prese di ventilazione. Il
sistema è dotato di un amplificatore ad elevata
potenza. Se le prese di ventilazione nella parte
superiore vengono bloccate, l’apparecchio
potrebbe surriscaldarsi e potrebbero verificarsi
problemi di funzionamento.
• Non collocare il sistema su superfici morbide,
come su un tappeto, che potrebbero ostruire le
prese di ventilazione sul fondo.
• Non collocare il sistema in prossimità di fonti di
calore o in luoghi esposti alla luce diretta del
sole, eccessivamente polverosi o soggetti a
scosse meccaniche.
Funzionamento
• Se il sistema viene spostato direttamente da un
luogo freddo ad uno caldo o se viene posto in un
ambiente molto umido, è possibile che si formi
della condensa sulle lenti all’interno del sistema.
Se ciò dovesse verificarsi, il sistema potrebbe
non funzionare correttamente. In questo caso,
rimuovere il disco e lasciare acceso il sistema
per circa mezz’ora, per consentire
l’evaporazione della condensa.
• Quando si trasporta il sistema, rimuovere tutti i
dischi dal suo interno. Se ciò non viene fatto, il
disco potrebbe esserne danneggiato.
• Per motivi di risparmio energetico, il sistema
può essere disattivato completamente mediante
il tasto POWER sull’apparecchio principale.
Benché il LED rimanga acceso per qualche
istante, il sistema è completamente disattivato.
Non alzare eccessivamente il volume durante
l’ascolto di una parte di brano con livelli di suono
molto bassi o con segnali audio assenti. Così
facendo, i diffusori potrebbero essere danneggiati
nel caso in cui venisse riprodotto un suono a
livello massimo.
Pulizia
Pulire l’apparecchio, il pannello e i comandi con
un panno morbido leggermente inumidito con una
soluzione detergente delicata. Non utilizzare alcun
tipo di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi
come alcol o benzene.
Per qualsiasi domanda o problema riguardanti il
sistema, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Pulizia dei dischi
Non utilizzare dischi di pulizia CD/DVD
disponibili in commercio, in quanto potrebbero
causare problemi di funzionamento.
Colori del televisore
Nel caso in cui i diffusori causassero irregolarità
dei colori dello schermo televisivo, spegnere
immediatamente il televisore e riaccenderlo dopo
15 - 30 minuti. Se l’irregolarità dei colori dovesse
persistere, posizionare i diffusori lontano dal
televisore.
La targhetta è situata nella parte inferiore esterna.
IMPORTANTE
Avvertenza: il presente sistema è in grado di
mantenere sullo schermo del televisore un
fermo immagine o un’indicazione per un tempo
indeterminato. Se vengono visualizzati un
fermo immagine o un’indicazione per un
periodo prolungato, lo schermo del televisore
potrebbe venire danneggiato in modo
irreparabile. Gli schermi televisivi sono
particolarmente soggetti a questa eventualità.
Trasporto del sistema
Quando il sistema viene trasportato, attenersi alla
procedura seguente per garantire la protezione del
meccanismo interno. Rimuovere il disco, quindi
premere e tenere premuto il tasto x sul sistema.
Una volta visualizzato “MECHA LOCK” sul
display del pannello frontale, spegnere il sistema.
4IT
02IT02WAR-CEL.p65_04
4
7/6/02, 01:27
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Indice
ATTENZIONE .................................................................................................... 2
Complimenti! ...................................................................................................... 3
Precauzioni ........................................................................................................ 4
Informazioni relative a questo manuale ............................................................. 7
Dischi riproducibili dal sistema ........................................................................... 7
Note sui dischi ................................................................................................... 9
Indice dei componenti e dei comandi .............................................................. 10
Guida al display del menu di controllo ............................................................. 14
Operazioni preliminari ....................................................... 16
Presentazione ..................................................................................................
Disimballaggio .................................................................................................
Inserimento delle pile nel telecomando ...........................................................
Punto 1: collegamento dei diffusori ..................................................................
Punto 2: collegamento dell’antenna .................................................................
Punto 3: collegamento ad un televisore e ai componenti video .......................
Impostazione dei diffusori ................................................................................
Preimpostazione delle stazioni radio ...............................................................
16
16
17
17
20
22
24
29
Riproduzione di dischi ....................................................... 31
Riproduzione di dischi ......................................................................................
Ripristino della riproduzione dal punto in cui il disco è stato interrotto
(Continuazione della riproduzione) ............................................................
Uso del menu DVD ..........................................................................................
Riproduzione di VIDEO CD con le funzioni PBC (Riproduzione PBC) ............
Riproduzione di una pista sonora MP3 ............................................................
Creazione di un programma personalizzato (Riproduzione programmata) .....
Riproduzione in ordine casuale (Casuale) .......................................................
Ripetizione della riproduzione (Riproduzione ripetuta) ....................................
31
32
33
34
35
36
38
39
Ricerca di una scena ......................................................... 40
Ricerca di un punto particolare di un disco (Ricerca, Riproduzione al
rallentatore) ................................................................................................ 40
Ricerca di un titolo/capitolo/brano/indice/album .............................................. 41
Visualizzazione delle informazioni sul disco ............................. 43
Visualizzazione del tempo di riproduzione e del tempo residuo sul display del
pannello frontale ......................................................................................... 43
Controllo del tempo di riproduzione e del tempo residuo ................................ 44
continua
02IT03CON-CEL.p65_05-06
5
7/6/02, 01:27
DAV-S550 4-241-066-31(1)
5IT
Regolazioni dell’audio ....................................................... 46
Modifica dell’audio ...........................................................................................
Decodifica automatica del segnale audio in ingresso
(decodifica automatica) ..............................................................................
Effetto surround ...............................................................................................
Uso dei soli diffusori anteriori e del subwoofer (stereo a 2 canali) ..................
Regolazione dei parametri di livello .................................................................
46
48
48
51
51
Visione di film ................................................................ 52
Modifica dell’angolo di inquadratura ................................................................ 52
Visualizzazione dei sottotitoli ........................................................................... 53
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive ................................... 54
Bloccaggio dei dischi (PROTEZIONE PERSONALIZZATA, PROTEZIONE) ... 54
Ulteriori operazioni .......................................................... 59
Controllo del televisore con il telecomando in dotazione .................................
Utilizzo del videoregistratore o di altre unità ....................................................
Ascolto della radio ...........................................................................................
Uso del sistema dati radio (RDS)
(Solo per modelli europei) ..........................................................................
Denominazione delle stazioni preimpostate ....................................................
59
60
61
62
62
Impostazioni e regolazioni .................................................. 64
Utilizzo del display di impostazione .................................................................
Impostazione della lingua per il display e per l’audio
(IMPOSTAZIONE LINGUA) ........................................................................
Impostazioni per il display (IMPOSTAZIONE SCHERMO) ..............................
Impostazioni personalizzate
(IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA) ......................................................
Impostazioni per i diffusori (IMPOSTAZIONE DIFFUSORI) ............................
64
65
66
68
69
Altre informazioni ............................................................ 72
Soluzione dei problemi ....................................................................................
Funzione di autodiagnostica (lettere e numeri visualizzati nel display) ...........
Glossario ..........................................................................................................
Caratteristiche tecniche ...................................................................................
Elenco dei codici delle lingue ...........................................................................
Elenco delle voci del menu di impostazione DVD ............................................
Indice analitico .................................................................................................
Guida rapida di riferimento per il telecomando ................................................
72
76
76
79
81
82
83
84
6IT
02IT03CON-CEL.p65_05-06
6
7/6/02, 01:27
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Informazioni relative a
questo manuale
• Le istruzioni in questo manuale descrivono i
comandi sul telecomando. È possibile
utilizzare anche i comandi sul sistema se
questi hanno denominazioni uguali o simili
a quelle sul telecomando.
• Le icone utilizzate in questo manuale
vengono descritte qui sotto:
Icona Significato
Funzioni
disponibili
nel modo
DVD video
Icona Significato
Funzioni
disponibili nel
modo Super
Audio CD e CD
audio
Funzioni
Funzioni
disponibili
disponibili per
nel modo
le piste sonore
VIDEO CD
MP3*
Funzioni
Funzioni
disponibili
z maggiormente
nel modo CD
utili
• Nel presente manuale, il modello per
l’Europa viene utilizzato per le illustrazioni
e per la visualizzazione delle informazioni a
schermo (OSD).
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) è un formato
standard definito da ISO/MPEG che effettua la
compressione dei dati audio.
Dischi riproducibili dal
sistema
Termini dei dischi
• Titolo
In un software video, i titoli corrispondono
a un film, alle sezioni più lunghe di
un’immagine o di un brano musicale su un
DVD, ecc.; in un software audio
corrispondono invece a un intero album.
• Capitolo
Sezioni di immagini o un brano musicale
più brevi dei titoli. Un titolo è composto da
diversi capitoli. A seconda del disco,
potrebbe non esserci alcun capitolo
registrato.
• Album
Sezione di un brano musicale su un CD di
dati contenente piste sonore MP3.
• Brano
Sezioni di un’immagine o di un brano
musicale su un VIDEO CD, Super Audio
CD, CD o MP3.
• Indice (Super Audio CD, CD)/Indice
video (VIDEO CD)
Un numero che divide un brano in sezioni
per facilitare l’individuazione del punto
desiderato su un VIDEO CD o Super
Audio CD. A seconda del disco, potrebbe
non esserci alcun indice registrato.
• Scena
In un VIDEO CD con funzioni PBC
(pagina 34), le schermate dei menu, le
immagini in movimento e i fermi
immagine vengono suddivisi in sezioni
denominate “scene”.
Formato dei dischi
DVD VIDEO
Super Audio CD
VIDEO CD
CD audio
Il logo “DVD VIDEO” è un marchio di fabbrica.
02IT04BAC-CEL.p65_07-15
7
continua
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
7IT
Disco
Struttura
del DVD
Struttura
del VIDEO
CD, Super
Audio CD,
o CD
Struttura
di un disco
contenente
brani MP3
Titolo
Capitolo
Disco
Codice di zona
Il sistema riporta stampato sul retro un
codice di zona e può riprodurre solo DVD
con lo stesso codice di zona.
Brano
Indice
Disco
Album
Brano
Nota sul PBC (Controllo della
riproduzione) (VIDEO CD)
Questo sistema è conforme alla Versione 1.1
e alla Versione 2.0 degli standard VIDEO
CD. È possibile ottenere due tipi di
riproduzione a seconda del tipo di disco.
Tipo di disco È possibile
VIDEO CD
Ottenere una riproduzione
sprovvisto delle video (immagini in
funzioni PBC
movimento) e una
(dischi Versione riproduzione sonora.
1.1)
Riprodurre un software
VIDEO CD
interattivo, mediante le
provvisti delle
schermate dei menu
funzioni PBC
visualizzate sullo schermo
(dischi Versione
del televisore (riproduzione
2.0)
PBC), oltre alle funzioni di
riproduzione video dei dischi
Versione 1.1. Inoltre, è
possibile riprodurre fermi
immagine ad alta risoluzione,
se essi sono inclusi nel disco.
Con questo sistema è inoltre possibile
riprodurre dischi DVD con il contrassegno
.
Se si tenta di riprodurre altri tipi di DVD,
sullo schermo del televisore appare un
messaggio simile a “Impossibile riprodurre
questo disco per limiti di area”. È possibile
che alcuni tipi di DVD non riportino il
codice di zona anche se la loro riproduzione
è vietata dai limiti di zona.
ALL
Esempio di dischi che il sistema non
è in grado di riprodurre
Il sistema non riproduce i seguenti dischi:
• CD-ROM (compresi PHOTO CD)
• CD-R/CD-RW diversi da quelli registrati
nei formati seguenti:
– formato CD audio
– formato CD video
– formato MP3 conforme a ISO9660* Level
1/Level 2 o al relativo formato esteso Joliet
• Parte dei dati di CD Extra
• DVD-ROM
• Dischi DVD audio
* Formati logici di file e cartelle su CD-ROM definiti
da ISO (International Standard Organization)
Non caricare i seguenti dischi:
• DVD con un codice di zona diverso
(pagina 8, 76).
• Dischi di forma non circolare diversa da
quella standard (quali quelli a forma di
cuore, stella e così via).
• Dischi sui quali è stata applicata carta o
adesivi.
• Dischi sui quali sono presenti residui di
materiali adesivi.
Nota
Si noti che, con questo sistema, non sarà possibile
riprodurre alcuni CD-R o CD-RW per motivi dovuti
alla qualità di registrazione, alle condizioni del disco
o alle caratteristiche del dispositivo di registrazione.
Inoltre, i dischi non possono essere riprodotti se non
sono stati finalizzati correttamente. Per ulteriori
informazioni, vedere le istruzioni per l’uso
dell’apparecchio utilizzato per la registrazione.
8IT
02IT04BAC-CEL.p65_07-15
8
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Nota sulle operazioni di riproduzione
dei dischi DVD e VIDEO CD
È possibile che alcune operazioni di
riproduzione dei DVD e dei VIDEO CD
vengano intenzionalmente impostate dai
produttori di software. Dato che questo
sistema riproduce DVD e VIDEO CD in
base al contenuto del disco impostato dai
produttori di software, alcune funzioni di
riproduzione potrebbero non essere
disponibili. Consultare anche le istruzioni in
dotazione con i DVD o i VIDEO CD.
Copyright
Questo prodotto incorpora una tecnologia di
protezione del copyright che è protetta da
rivendicazioni di criterio di alcuni brevetti
statunitensi, di altri diritti di proprietà
intellettuale di Macrovision Corporation e di
altri proprietari di diritti. L’utilizzo di questa
tecnologia di protezione del copyright deve
essere autorizzato da Macrovision
Corporation ed è destinato solo all’uso
domestico e ad altri usi di visione limitata,
salvo quanto diversamente autorizzato da
Macrovision Corporation. Non è consentito
lo smontaggio o la manomissione.
Questo sistema incorpora il decodificatore
surround a matrice attiva Dolby* Digital e
Dolby Pro Logic (II) e il sistema DTS**
Digital Surround.
* Prodotto sotto licenza di Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” e il simbolo della doppia D
sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.
** Prodotto sotto licenza di Digital Theater Systems,
Inc.
“DTS” e “DTS Digital Surround” sono marchi di
fabbrica di Digital Theater Systems, Inc.
Note sui dischi
Manutenzione dei dischi
• Per mantenere i dischi puliti, afferrarli dal
bordo. Evitare di toccarne la superficie.
• Non applicare carta né nastro adesivo sul
disco.
• Non esporre i dischi alla luce solare diretta
o a fonti di calore, quali condotti di aria
calda, né lasciarli in un’auto parcheggiata
al sole, poiché la temperatura interna
potrebbe aumentare considerevolmente.
• Dopo la riproduzione, riporre il disco
nell’apposita custodia.
Pulizia dei dischi
• Prima delle riproduzione, pulire il disco
con un panno pulito.
Procedere dal centro verso l’esterno.
• Non utilizzare solventi come benzene,
acquaragia o detergenti disponibili in
commercio o spray antistatici per dischi in
vinile.
Il sistema è in grado di riprodurre
unicamente dischi di forma standard. L’uso
di dischi di forma diversa (ad esempio a
cuore, stella e così via) potrebbe causare
problemi di funzionamento.
Non utilizzare dischi ai quali siano stati
applicati accessori disponibili in commercio,
quali un’etichetta o un anello.
9IT
02IT04BAC-CEL.p65_07-15
9
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Indice dei componenti e dei comandi
Per maggiori informazioni, consultare le pagine indicate fra parentesi.
Pannello frontale
STANDBY
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
Interruttore POWER (31)
Indicatore STANDBY (31)
Alloggiamento per dischi (31)
A (EJECT (espulsione)) (31)
H (riproduzione) (31)
X (pausa) (32)
x (arresto) (30, 31)
./> PREV/NEXT, PRESET –/+
(32, 61)
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
Presa PHONES (31)
Controllo VOLUME (31, 71)
SOUND FIELD –/+ (48, 51)
DISPLAY (61)
BAND (29)
FUNCTION (31, 60, 61)
Display del pannello frontale (11)
(sensore del telecomando) (17)
10IT
02IT04BAC-CEL.p65_07-15
10
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Display del pannello frontale
Durante la riproduzione di un DVD
Segnale audio
corrente
Stato della
riproduzione
TITLE
PCM
Illuminato quando è
possibile cambiare
l’angolo
Numero di
capitolo corrente
CHAPTER
H
M
S
ANGLE
REPEAT 1
DIGITAL
PRO LOGIC
Formato surround Numero di titolo
corrente
corrente
Tempo di
riproduzione
Modo di ripetizione
corrente
Durante la riproduzione di Super Audio CD, CD, VIDEO CD o MP3
Numero di indice corrente
(l’indicatore relativo all’indice
non viene visualizzato
durante la riproduzione di
Super Audio CD o MP3)
Segnale audio
corrente
SACD
TRACK
PCM
INDEX
Illuminato durante la
riproduzione PBC
(solo VIDEO CD)
M
S
REPEAT 1
PROG PBC
SHUFFLE
Stato della
riproduzione
Tempo di
riproduzione
Numero del brano
corrente
Modo di riproduzione
corrente
Durante l’ascolto della radio
Numero preimpostato
Effetto Mono/Stereo
TUNED
MONO ST
FM AM
MHz
Banda corrente
Stazione corrente
continua
02IT04BAC-CEL.p65_07-15
11
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
11IT
Pannello posteriore
FRONT
L
FRONT
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
R
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
1 Prese SPEAKER (18)
2 Antenna AM (20)
3 Selettore COMPONENT VIDEO OUT/
SCAN SELECT (67, 72)
4 Prese VIDEO 1 (22)
5 Prese VIDEO 2 (22)
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO 1
VIDEO IN
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
6 Presa DIGITAL IN (OPTICAL) (23)
7 Prese MONITOR OUT (VIDEO/
S VIDEO) (22)
8 Prese COMPONENT VIDEO OUT (22)
9 Presa antenna FM 75 Ω COAXIAL (20)
12IT
02IT04BAC-CEL.p65_07-15
12
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Telecomando
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
1
2
3
4
5
6
TV [/1 (acceso/attesa) (59)
Z (EJECT) (31)
NAME (62)
STEREO/MONO (61)
MEMORY (29)
CLEAR (36, 38, 39, 41)
7
8
9
q;
qa
qs
PLAY MODE (36, 38, 39)
AUDIO (46)
ANGLE (52)
SUBTITLE (53)
VOL +/– (59, 61)
./> PREV/NEXT, TV CH –/+,
PRESET –/+ (29, 34, 59, 61)
qd H PLAY/SELECT (31, 34, 36, 38, 39,
40)
qf DVD TOP MENU (33)
qg DVD DISPLAY (35, 39, 41, 44, 46, 52,
53)
qh C/X/x/c/ENTER (25, 29, 33, 34, 36,
39, 41, 46, 51, 52, 53, 62)
qj DVD SETUP (55, 64)
qk 1 (attesa) (29, 31, 61)
Nota
Questo telecomando si illumina al buio. Tuttavia,
prima di illuminarsi, deve essere esposto alla luce per
un po’ di tempo.
ql
w;
wa
ws
wd
wf
DIMMER (28)
TV/VIDEO (59)
REPEAT (36, 39)
MUTING (32)
TIME (43, 44)
FUNCTION (31, 60, 61, 62)
wg
wh
wj
wk
wl
e;
BAND (29)
Tasti numerici (33, 34, 36, 41, 52, 59)
SOUND FIELD (48, 51)
DISPLAY (61)
ENTER (59)
Interruttore COMMAND MODE DVD
TV (59)
ea m/M/ / SLOW, TUNING –/+
(29, 40, 61)
es x STOP (31, 34, 54)
ed X PAUSE (32)
ef DVD MENU (33)
eg O RETURN (34, 35, 54)
eh AMP MENU (25, 51)
13IT
02IT04BAC-CEL.p65_07-15
13
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Guida al display del menu di controllo
Utilizzare il menu di controllo per selezionare la funzione che si desidera utilizzare. Il display
del menu di controllo viene visualizzato premendo il tasto DVD DISPLAY. Per maggiori
informazioni, consultare le pagine indicate tra parentesi.
Menu di controllo
Numero del titolo in corso di
Numero complessivo
Numero complessivo di
riproduzione (CD Video/Super
di capitoli o indici registrati
titoli o brani registrati
Audio CD/CD: numero del brano)
Nome del disco Nome del titolo in
Stato della riproduzione
o tipo di disco fase di riproduzione
(NRiproduzione, XPausa,
xArresto, ecc.)
Numero del capitolo in corso di
riproduzione (CD Video/Super
DVD
Audio CD/CD: numero di indice)
DVD
Tipo di disco che
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
viene riprodotto
(
)
18 34
T
1:32:55
Tempo di riproduzione
Icona della voce del menu
di controllo selezionata
Impostazione corrente
1: INGLESE
2: FRANCESE
3: SPAGNOLO
Opzioni
Voci del menu di controllo
Nome della funzione della
voce del menu di controllo
selezionata
SOTTOTITOLO
Seleziona:
ENTER
Messaggio operazione
Elenco delle voci del menu di controllo
Consente di visualizzare il nome del disco o il
tipo di disco caricato nel sistema.
DISCO
TITOLO (solo DVD) (pagina 41)/ Seleziona il titolo (DVD), la scena
(VIDEO CD nella riproduzione PBC) o
SCENA (solo VIDEO CD nella
il brano (VIDEO CD) da riprodurre.
riproduzione PBC)/BRANO
(solo VIDEO CD) (pagina 41)
CAPITOLO (solo DVD) (pagina
42)/INDICE (solo VIDEO CD) (pagina 42)
Seleziona il capitolo (DVD) o l’indice
(VIDEO CD) da riprodurre.
ALBUM (solo MP3)
(pagina 35, 41)
Consente di selezionare l’album (MP3) da
riprodurre.
BRANO (solo Super Audio CD/ Seleziona il brano (Super Audio CD/CD/
MP3) da riprodurre.
CD/MP3) (pagina 35, 41)
INDICE (Solo Super Audio CD/
CD) (page 42)
Consente di visualizzare e selezionare
l’indice da riprodurre (Super Audio CD).
DURATA (pagina 42)
Controlla il tempo trascorso e il tempo di
riproduzione residuo.
Indicazione del codice temporale per la
ricerca dell’immagine e della musica.
14IT
02IT04BAC-CEL.p65_07-15
14
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
AUDIO (solo DVD/VIDEO CD/
Super Audio CD/CD) (pagina 46)
Cambia l’impostazione audio.
SOTTOTITOLO (solo DVD)
(pagina 53)
Visualizza i sottotitoli.
Cambia la lingua dei sottotitoli.
ANGOLO (solo DVD) (pagina 52)
MODO (solo VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3) (pagina 38)
RIPETIZIONE (pagina 39)
Cambia l’angolo.
Consente di selezionare il modo di
riproduzione.
Consente di riprodurre in modo ripetuto
l’intero disco (tutti i titoli/tutti i brani), un
titolo/capitolo/brano/album o i contenuti
del programma.
PROTEZIONE PERSONALIZZATA Imposta il disco per impedirne la
riproduzione.
(pagina 54)
z Ad ogni pressione del tasto DVD DISPLAY, il display del menu di controllo cambia come segue:
, Display del menu di controllo
m
Display del menu di controllo disattivato
Le voci del menu di controllo variano a seconda del disco.
z L’indicatore relativo all’icona del menu di controllo si illumina in verde
t
caso in cui la funzione di RIPETIZIONE venga impostata su “OFF”.
L’indicatore “ANGOLO” si illumina in verde solo quando è possibile modificare gli angoli.
ad eccezione del
15IT
02IT04BAC-CEL.p65_07-15
15
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Operazioni preliminari
Presentazione
In questo capitolo vengono fornite informazioni sufficienti per poter iniziare ad utilizzare il sistema.
Per selezionare la lingua del display, fare riferimento alla pagina 65.
Per selezionare il rapporto di formato del televisore da collegare, fare riferimento alla pagina 66.
Disimballaggio
Accertarsi di avere ricevuto i seguenti articoli:
• Diffusori (5)
• Subwoofer (1)
• Antenna a telaio AM (1)
• Antenna a filo FM (1)
• Cavi diffusori (5 m × 4,15 m × 2)
• Cavo video (1)
• Telecomando RM-SS880 (1)
• Pile R6 (formato AA) (2)
• Piedini antiscivolo (20)
• Diffusori-collegamento e installazione (scheda) (1)
• Adattatore a 21 pedini (1) (solo modelli per l’Europa)
16IT
02IT05GET-CEL.p65_16-30
16
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Inserimento delle pile nel telecomando
Note
Operazioni preliminari
È possibile controllare il sistema tramite il telecomando in dotazione. Inserire due pile R6
(formato AA) facendo corrispondere i poli 3 e # delle pile ai contrassegni presenti all’interno
dello scomparto. Quando si utilizza il telecomando, puntarlo verso il sensore di comando a
distanza sul sistema.
•
•
•
•
Non lasciare il telecomando in un luogo eccessivamente caldo o umido.
Non utilizzare una pila nuova con una vecchia.
Non far penetrare alcun corpo estraneo all’interno del telecomando, soprattutto durante la sostituzione delle pile.
Non esporre il sensore del telecomando alla luce diretta del sole o ad apparecchiature di illuminazione, onde
evitare problemi di funzionamento.
• Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le pile per evitare danni dovuti a
perdite di elettrolita e corrosione.
Punto 1: collegamento dei diffusori
Collegare i diffusori in dotazione utilizzando i cavi di collegamento in dotazione, facendo
corrispondere i colori dei terminali con quelli dei cavi. Collegare unicamente i diffusori forniti
con il presente sistema.
Per ottenere il miglior effetto surround, specificare i parametri dei diffusori (distanza, livello, ecc)
a pag. 25.
Cavi necessari
Cavi diffusori
Il connettore e il cilindro dei cavi dei diffusori sono dello stesso colore dell’etichetta presente
sui terminali da collegare.
Grigio
(+)
(+)
(–)
(–)
Cilindro colorato
Nero
continua
02IT05GET-CEL.p65_16-30
17
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
17IT
Terminali per il collegamento dei diffusori
Collegare il/i
Diffusori anteriori
Diffusori posteriori
Diffusore centrale
Subwoofer
al/ai
Terminali SPEAKER FRONT L (bianco) e R (rosso)
Terminali SPEAKER REAR L (blu) e R (grigio)
Terminale SPEAKER CENTER (verde)
Terminale SPEAKER WOOFER (viola)
Diffusore anteriore (R)
Diffusore anteriore (L)
Diffusore centrale
Etichetta colorata
FRONT
L
FRONT
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
R
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO 1
VIDEO IN
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO
VIDEO 2
MONITOR
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Per collegare il
cavo dei diffusori,
capovolgere il
subwoofer.
Diffusore posteriore (R)
Subwoofer
Diffusore posteriore (L)
Nota sulla collocazione dei diffusori
Se il subwoofer o un supporto (non in dotazione) applicato ai diffusori anteriori/posteriori viene
collocato su un pavimento trattato con prodotti speciali, quali cera, olio o lucidanti, prestare
attenzione onde evitare macchie o perdita di colore.
18IT
02IT05GET-CEL.p65_16-30
18
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Come evitare un corto circuito dei diffusori
Un corto circuito dei diffusori potrebbe danneggiare il sistema. Per evitarlo, accertarsi di
prendere i seguenti accorgimenti durante il collegamento dei diffusori. Accertarsi che il filo
scoperto di ciascun cavo non tocchi altri terminali dei diffusori o il filo scoperto di un altro cavo
dei diffusori.
L’estremità spelata di un cavo dei
diffusori è entrata in contatto con
un altro terminale del diffusore.
Le estremità spelate dei cavi sono entrate
in contatto a causa di una eccessiva
rimozione dell’isolamento.
Operazioni preliminari
Esempi di cattive condizioni del cavo del diffusore
Dopo aver collegato tutti i componenti, diffusori e cavo di alimentazione CA (corrente
domestica), trasmettere un segnale di prova per verificare che tutti i diffusori siano collegati
correttamente. Per maggiori informazioni sulla trasmissione di un segnale di prova, vedere
pagina 27.
Se un diffusore non emette alcun suono durante la trasmissione di un segnale di prova, o un
segnale di prova viene trasmesso da un diffusore diverso da quello correntemente visualizzato
sul display del pannello frontale, il diffusore potrebbe essere in corto circuito. Se ciò si
verificasse, controllare nuovamente il collegamento del diffusore.
Nota
Accertarsi di far corrispondere il cavo del diffusore al terminale esatto sui componenti: 3 con 3, e # con #. Se i
cavi vengono invertiti, il suono risulterà distorto e senza bassi.
19IT
02IT05GET-CEL.p65_16-30
19
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Punto 2: collegamento dell’antenna
Collegare le antenne AM/FM in dotazione per l’ascolto della radio.
Terminali per il collegamento delle antenne
Collegare la
Antenna a telaio AM
Antenna a filo FM
al/ai
Terminali AM
Terminale FM 75Ω COAXIAL
Antenna a telaio AM
FRONT
L
FRONT
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
R
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO IN
VIDEO 1
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
Antenna a filo FM
Note
•
•
•
•
Per evitare un disturbo del suono, tenere l’antenna a telaio AM lontana dal sistema e da altri componenti.
Accertarsi di svolgere completamente l’antenna a filo FM.
Dopo aver collegato l’antenna a filo FM, mantenerla il più possibile in posizione orizzontale.
Durante il collegamento dell’antenna a telaio AM in dotazione, collegare il cavo nero (B) al terminale U, e il
cavo bianco (A) all’altro terminale.
A
AM
B
20IT
02IT05GET-CEL.p65_16-30
20
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
z In caso di scarsa ricezione FM
Utilizzare un cavo coassiale da 75-ohm (non in dotazione) per collegare il sistema ad un’antenna FM esterna,
come mostrato.
Antenna FM esterna
Sistema
Filo di terra
(non in dotazione)
COAXIAL
FM
75Ω
Messa a terra
Nota
Operazioni preliminari
AM
Se il sistema viene collegato ad un’antenna esterna, dotarlo di messa a terra per proteggerlo dai fulmini. Per evitare
esplosioni di gas, non collegare il filo di terra a una conduttura di gas.
21IT
02IT05GET-CEL.p65_16-30
21
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Punto 3: collegamento ad un televisore e ai componenti
video
Cavi necessari
Cavo video per il collegamento ad un monitor TV
Giallo
Giallo
Cavi audio/video (non in dotazione)
Durante il collegamento di un cavo, accertarsi di far corrispondere i piedini colorati alle prese
sui componenti.
Giallo (Video)
Giallo (Video)
Bianco (L/audio)
Bianco (L/audio)
Rosso (R/audio)
Rosso (R/audio)
Prese per il collegamento dei componenti video
Collegare un
monitor TV
Videoregistratore
Ricevitore satellitare digitale
alla/alle
Presa MONITOR OUT
Prese VIDEO 1
Prese VIDEO 2
z Utilizzo della presa S-video anziché delle prese video
Il monitor TV deve essere anche collegato per mezzo di una presa S-video. I segnali S-video si trovano in una linea
separata dai segnali video e non verranno trasmessi dalle prese video.
z Se le prese COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) vengono utilizzate al posto delle prese
video.
È necessario che anche il monitor del televisore sia collegato tramite le prese COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/
CB, PR/CR). Se il televisore supporta i segnali nel formato progressivo, è necessario effettuare questo collegamento
e impostare “USCITA COMPONENTE” su “PROGRESSIVE” in “IMPOSTAZIONE SCHERMO” (pagina 67).
Note
• Se viene selezionato VIDEO 1 mediante il tasto FUNCTION, il segnale viene emesso dai diffusori L/R anteriori,
ma non dalle prese VIDEO 1 VIDEO OUT e AUDIO OUT L/R.
• Se si utilizzano le uscite di linea Video 1, impostare l’apparecchio sul modo 2CH STEREO. Se l’apparecchio
non è impostato sul modo 2CH STEREO, le uscite di linea potrebbero non funzionare correttamente.
• Se nella schermata “IMPOSTAZIONE SCHERMO” è stato selezionato “PROGRESSIVE”, dalle prese
MONITOR OUT o S VIDEO OUT non viene trasmesso alcun segnale.
• Se il sistema è impostato sul modo “DVD”, il segnale viene trasmesso dalle prese S VIDEO OUT o
COMPONENT OUT.
• Se il sistema è impostato sul modo “DVD” e in “IMPOSTAZIONE SCHERMO” è stato selezionato
“PROGRESSIVE”, il segnale viene trasmesso dalle sole prese COMPONENT OUT.
22IT
02IT05GET-CEL.p65_16-30
22
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
FRONT
L
FRONT
R
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
VIDEO IN
VIDEO 1
OUT
VIDEO
OUT
L
AUDIO IN
OUT
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
OUT
IN
INPUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
L
L
R
R
OUTPUT
OPTICAL
Videoregistratore
Ricevitore satellitare
digitale
Monitor TV
Operazioni preliminari
IN
VIDEO
IN
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
Collegamento di un ricevitore satellitare digitale con un presa OPTICAL
Il ricevitore satellitare digitale può essere collegato alla presa OPTICAL anziché alle prese
VIDEO IN e AUDIO IN L/R del sistema.
Il sistema è in grado di ricevere i segnali digitali e analogici. I segnali digitali hanno la priorità
sui segnali analogici. Se il segnale digitale cessa, il segnale analogico verrà elaborato dopo
2 secondi.
Collegamento di un ricevitore satellitare digitale senza la presa OPTICAL
Collegare il ricevitore satellitare digitale solo alle prese VIDEO IN e AUDIO IN L/R del
sistema.
Impostazione del sistema (per i modelli per l’Asia e l’Australia)
A seconda del monitor TV da collegare, è necessario impostare il sistema.
L’impostazione iniziale per i modelli per l’Asia è NTSC, per i modelli per l’Australia è PAL.
Se il sistema di colore del televisore è PAL*
Per impostare il sistema su PAL, attivare il sistema premendo 1 accensione sul telecomando e
contemporaneamente il tasto X (pausa) sul sistema. È necessario tenere premuto il tasto X
finché sul display non viene visualizzato DAV-S550. Per ripristinare il sistema di colore NTSC,
disattivare il sistema, quindi attivarlo di nuovo mediante il telecomando e premendo
contemporaneamente il tasto X sul sistema.
* Se il sistema di colore del televisore è NTSC, effettuare la stessa operazione di cui sopra per
impostare il sistema su NTSC.
Collegamento del cavo di alimentazione CA
Prima di collegare il cavo di alimentazione CA del sistema ad una presa di rete, collegare i
diffusori al sistema (vedere a pagina 17).
Collegare il cavo di alimentazione CA del televisore o dei componenti video ad una presa di
rete.
02IT05GET-CEL.p65_16-30
23
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
23IT
Impostazione dei diffusori
Per un effetto surround ottimale, tutti i diffusori ad eccezione del subwoofer devono trovarsi
alla stessa distanza dalla posizione di ascolto (A).
Tuttavia, questo sistema consente di avvicinare il diffusore centrale fino ad un massimo di 1,6 metri
(B) e i diffusori posteriori fino ad un massimo di 4,6 metri (C) rispetto alla posizione di ascolto.
I diffusori anteriori possono essere posizionati da 1,0 a 15,0 metri (A) dalla posizione di ascolto.
I diffusori posteriori possono essere posizionati dietro o lateralmente, a seconda della forma
della stanza, ecc.
Se i diffusori posteriori sono posizionati lateralmente
Se i diffusori posteriori sono posizionati dietro
B
B
A
A
A
45°
A
45°
C
C
C
C
90°
20°
90°
20°
Nota
Non collocare i diffusori centrali e posteriori più lontano dalla posizione di ascolto di quanto non lo siano i
diffusori anteriori.
Informazioni sui diffusori schermati magneticamente (per prevenire irregolarità
di colore sugli schermi televisivi)
Il subwoofer del presente sistema è schermato magneticamente onde prevenire dispersioni
magnetiche. Tuttavia, è possibile che si verifichino delle dispersioni, poiché viene utilizzato un
forte magnete. Se il subwoofer viene utilizzato con un televisore o un proiettore CRT (con tubo
a raggi catodici), installare il subwoofer ad una distanza di almeno 0,3 metri dal televisore, ecc.
Diversamente, è possibile che si verifichino irregolarità di colore sullo schermo.
Se si verificano irregolarità di colore…
Spegnere il televisore, quindi riaccenderlo dopo 15 - 30 minuti.
Se si verificano di nuovo irregolarità di colore…
Allontanare il subwoofer dal televisore.
Se le irregolarità di colore persistono dopo avere effettuato quanto indicato sopra…
Assicurarsi che non vi siano oggetti magnetici in prossimità del subwoofer. Le irregolarità di
colore si verificano a causa dell’interazione tra il subwoofer e l’oggetto magnetico.
Esempi di possibili sorgenti di interferenza magnetica comprendono: chiusure magnetiche su
un supporto per televisore e simili, apparecchiature medicali, giocattoli, ecc.
24IT
02IT05GET-CEL.p65_16-30
24
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Specificazione dei parametri dei diffusori
Per ottenere un suono surround ottimale, specificare dapprima la distanza dei diffusori dalla
posizione di ascolto, quindi impostare il bilanciamento e il livello. Utilizzare il segnale di prova
per regolare il volume dei diffusori allo stesso livello.
È possibile regolare i parametri dei diffusori utilizzando IMPOSTAZIONE DIFFUSORI nel
display di impostazione (pagina 69).
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Operazioni preliminari
1
3
C/X/x/c/ENTER
AMP MENU
Specificazione di dimensioni, distanza, posizione e altezza dei diffusori
1
Premere più volte AMP MENU per visualizzare 9 SP. SETUP sul display del pannello
frontale.
2
Sedersi nella postazione di ascolto e selezionare la voce da impostare con X/x.
• Voci impostate in 9 SP. SETUP
– Dimensioni dei diffusori centrale e posteriori
– Distanza dei diffusori anteriori, posteriori e centrale
– Posizione e altezza dei diffusori posteriori
Impostare il parametro utilizzando C/c.
Il parametro selezionato apparirà sul display del pannello frontale.
Per impostare altri parametri in 9 SP. SETUP, ripetere i punti 2 e 3.
Se il telecomando non viene utilizzato per alcuni secondi, il parametro scompare dal display
e viene memorizzato nel sistema.
3
4
xFORMATO
Quando i diffusori centrale o posteriori non vengono collegati, o se i diffusori posteriori
vengono spostati, impostare i parametri per i diffusori CENTER e REAR. Poiché le
impostazioni del diffusore anteriore e del subwoofer sono fisse, non è possibile modificarle. Le
impostazioni predefinite sono sottolineate.
• CENTER (diffusore centrale)
–YES: normalmente, selezionare questa posizione.
–NO: selezionare questa posizione se il diffusore centrale non viene utilizzato.
• REAR (diffusori posteriori)
–YES: normalmente selezionare questa voce. Specificare la posizione e l’altezza per
ottimizzare i modi Digital Cinema Surround.
continua
–NO: selezionare questa posizione se il diffusore posteriore non viene utilizzato.
02IT05GET-CEL.p65_16-30
25
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
25IT
xDISTANZA
È possibile modificare la distanza di ciascun diffusore nella maniera seguente. Le impostazioni
predefinite sono sottolineate.
• F. D. 5 m (distanza dei diffusori anteriori)
La distanza dei diffusori anteriori può essere impostata in incrementi di 0,2 metri da 1,0 a 15,0 m.
• C. D. 5 m (distanza del diffusore centrale)
La distanza del diffusore centrale può essere impostata a intervalli di 0,2 m dal diffusore
anteriore fino ad una distanza di 1,6 m verso la posizione di ascolto.
• R. D. 3,4 m (distanza dei diffusori posteriori)
La distanza del diffusore posteriore può essere impostata a intervalli di 0,2 m dal diffusore
anteriore fino ad una distanza di 4,6 m verso la posizione di ascolto.
Nota
Se i diffusori anteriori o posteriori non vengono posti alla stessa distanza dalla posizione di ascolto, impostare la
distanza in base al diffusore più vicino.
Specificazione della posizione e dell’altezza del diffusore posteriore
Se non viene selezionata la voce “NO” in “REAR”, specificare la posizione e l’altezza dei
diffusori posteriori. Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
Diagramma della posizione
90
A
A
45
B
B
20
• R. P. BEHIND
Selezionare questa posizione se i diffusori posteriori sono posizionati nella sezione B.
• R. P. SIDE
Selezionare questa posizione se i diffusori posteriori sono posizionati nella sezione A.
26IT
02IT05GET-CEL.p65_16-30
26
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Diagramma dell’altezza
C
C
D
30
• R. H. LOW
Selezionare questa posizione se i diffusori posteriori sono posizionati nella sezione D.
• R. H. HIGH
Selezionare questa posizione se i diffusori posteriori sono posizionati nella sezione C.
Operazioni preliminari
60
D
Questi parametri non sono disponibili quando “REAR” è impostato su “NO”.
Specificazione del bilanciamento e del livello dei diffusori
1
2
Premere più volte AMP MENU per visualizzare 9 LEVEL sul display del pannello frontale.
3
Sedersi nella postazione di ascolto e selezionare la voce da regolare con X/x.
• Voci regolate nel 9 LEVEL
– Bilanciamento dei diffusori anteriori e posteriori
– Livello del volume dei diffusori centrale e posteriori e del subwoofer
4
Regolare il livello di volume in maniera che il volume del segnale di prova sia lo stesso per
ciascun diffusore utilizzando C/c.
Il valore regolato apparirà sul display del pannello frontale.
5
Ripetere i punti 3 e 4 per regolare altri parametri nel 9 LEVEL.
Se il telecomando non viene utilizzato per alcuni secondi, il parametro scompare dal
display e viene memorizzato nel sistema.
6
Utilizzare X/x per selezionare T.TONE e C/c per impostare T.TONE su OFF.
Utilizzare X/x per selezionare T.TONE e C/c per impostare T.TONE su ON.
Il segnale di prova viene emesso da ciascun diffusore in sequenza.
xBILANCIAMENTO
È possibile modificare il bilanciamento di ciascun diffusore nella maniera seguente. Le
impostazioni predefinite sono sottolineate.
• F. ___I___ centrale (diffusori anteriori)
Regolare il bilanciamento dei diffusori anteriori sinistro e destro. È possibile regolare dal
centro, 6 passi a sinistra o a destra.
• R. ___I___ centrale (diffusori posteriori)
Regolare il bilanciamento dei diffusori posteriori sinistro e destro. È possibile regolare dal
centro, 6 passi a sinistra o a destra.
continua
02IT05GET-CEL.p65_16-30
27
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
27IT
xLIVELLO
È possibile modificare il livello di ciascun diffusore nella maniera seguente. Le impostazioni
predefinite sono sottolineate.
• C. LEVEL (0 dB) (livello del diffusore centrale)
Regolare il livello del diffusore centrale È possibile impostare questa voce su un valore
compreso tra –6 dB e +6 dB in incrementi di 1 dB.
• R. LEVEL (0 dB) (livello dei diffusori posteriori)
Regolare il livello dei diffusori posteriori È possibile impostare questa voce su un valore
compreso tra –6 dB e +6 dB in incrementi di 1 dB.
• S.W. LEV. (0 dB) (livello del subwoofer)
Regolare il livello del subwoofer È possibile impostare questa voce su un valore compreso tra
–6 dB e +6 dB in incrementi di 1 dB.
Note
• Quando si seleziona una voce, il suono viene momentaneamente interrotto.
• A seconda delle impostazioni degli altri diffusori, il subwoofer potrebbe emettere suoni eccessivi.
Per regolare il volume di tutti i diffusori contemporaneamente
Utilizzare il comando VOLUME.
Ulteriori impostazioni di AMP MENU
È possibile controllare la luminosità del display del pannello frontale, cancellare le stazioni
predefinite e i nomi delle stazioni e ripristinare le impostazioni predefinite dei parametri dei
diffusori. Premere più volte AMP MENU per visualizzare 9 CUSTOMIZE.
Utilizzare X/x per selezionare le seguenti voci.
xLUMINOSITÀ DISPLAY
È possibile modificare la luminosità del display del pannello frontale in due punti.
xMEMO. CLR.
• N (No): torna al menu precedente.
• Y (Sì): se viene selezionato Y premendo ENTER, apparirà “Really? N” e “Really? Y”.
Se viene selezionato “Really? Y” premendo ENTER, viene visualizzato “ALL CLEAR!”, tutte
le impostazioni, quali le stazioni preselezionate e i nomi delle stazioni, vengono cancellate e i
parametri dei diffusori vengono ripristinati sui valori predefiniti.
Questo sistema incorpora la tecnologia Dolby Pro Logic II dotata delle modalità per film e per
musica ed è in grado di riprodurre l’audio a 2 canali mediante 5.1 canali grazie a Dolby Pro Logic II.
Se il campo sonoro viene impostato su “NORMAL SURROUND”, è possibile selezionare il tipo di
decodifica per la sorgente a 2 canali. Premere più volte AMP MENU per visualizzare
92CH MODE. Selezionare le voci indicate di seguito utilizzando X/x.
x2CH MODE
• PLII MOVIE (Pro Logic II Movie): effettua la decodifica nella modalità Pro Logic II Movie.
Questa impostazione è ideale per i film codificati nel formato Dolby Surround. Inoltre, questo
modo consente di riprodurre l’audio a 5.1 canali durante la visione di sezioni video di vecchi
film o in lingua doppiata.
• PLII MUSIC (Pro Logic II Music): effettua la decodifica nella modalità Pro Logic II Music.
Questa impostazione è ideale per le sorgenti stereo normali, quali i CD.
• PRO LOGIC: effettua la decodifica nella modalità Pro Logic. La sorgente registrata nel modo
a 2 canali viene decodificata in 4 canali.
Nota
28
Dolby Pro Logic II non è disponibile per i segnali in formato DTS o MPEG né per i Super Audio CD.
IT
02IT05GET-CEL.p65_16-30
28
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Preimpostazione delle stazioni radio
È possibile preimpostare 20 stazioni per FM e 10 stazioni per AM.
Prima della sintonizzazione, accertarsi di abbassare il volume al minimo.
Operazioni preliminari
1
MEMORY
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
BAND
PRESET –/+
TUNING –/+
ENTER
1 Premere più volte BAND fino a che la banda desiderata appare sul display del
pannello frontale.
Ogni volta che si preme BAND, la banda cambia alternativamente in AM o FM.
2 Premere e tenere premuto TUNING + o – fino a che l’indicazione della
frequenza inizia a cambiare, quindi lasciare il tasto.
La ricerca si arresta quando il sistema rileva una stazione. “TUNED” e “ST” (per i
programmi stereo) appaiono sul display del pannello frontale.
PCM
TUNED
ST
FM
AUTO
MHz
3 Premere MEMORY.
Un numero preimpostato appare sul display del pannello frontale.
TUNED
ST
FM
MHz
4 Premere PRESET + o – per selezionare il numero preimpostato desiderato.
TUNED
ST
FM
MHz
continua
02IT05GET-CEL.p65_16-30
29
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
29IT
5 Premere ENTER.
La stazione viene memorizzata.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
v
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
6 Ripetere i punti da 1 a 5 per memorizzare altre stazioni.
Sintonizzazione di una stazione con segnale debole
Premere più volte TUNING + o – in 2 per sintonizzare la stazione manualmente.
Modifica del numero preimpostato
Ricominciare dal punto 1.
Modifica dell’intervallo di sintonizzazione AM (tranne i modelli europei, medio
orientali e filippini)
L’intervallo di sintonizzazione AM è impostato in fabbrica a 9 kHz (10 kHz in alcune aree).
Per modificare l’intervallo di sintonia AM, sintonizzarsi su una stazione AM qualsiasi, quindi
spegnere il sistema premendo 1 sul telecomando. Tenendo premuto x (sull’apparecchio),
attivare l’alimentazione utilizzando il telecomando. Quando viene modificato l’intervallo di
sintonia, le stazioni AM preselezionate vengono cancellate.
Per ripristinare l’intervallo, ripetere la stessa procedura.
30IT
02IT05GET-CEL.p65_16-30
30
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Riproduzione di dischi
4
Riproduzione di dischi
Caricare un disco.
Inserire il disco nell’apposito
scomparto finché non viene caricato
automaticamente.
A seconda del DVD o VIDEO CD, alcune
operazioni potrebbero essere diverse o non
eseguibili.
Fare riferimento alle istruzioni in dotazione
con il disco.
Con il lato di riproduzione rivolto
verso il basso
STANDBY
FUNCTION
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
FUNCTION
Regolazione Collegamento
del volume delle cuffie
Z (EJECT)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
x
H
1
2
3
Accendere il televisore.
Impostare il selettore di ingresso
del televisore sul sistema.
Premere POWER sul sistema.
Il sistema si attiva.
Premere FUNCTION per selezionare
“DVD”, a meno che il sistema non sia
impostato su “DVD”.
02IT06PLY-CEL.p65_31-39
31
5
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione
(riproduzione continua). Regolare il
volume sul sistema.
Riproduzione di dischi
AH x
POWER
Indicatore STANDBY
Dopo avere eseguito il punto 5
A seconda del disco, sullo schermo del
televisore potrebbe venire visualizzato un
menu. È possibile riprodurre il disco in
maniera interattiva seguendo le istruzioni
del menu. DVD (pagina 33), VIDEO CD
(pagina 34).
Per rimuovere il disco
Premere A sull’apparecchio oppure Z sul
telecomando. Rimuovere il disco dopo che è
stato espulso dal sistema.
“READY !” viene visualizzato sul display
del pannello frontale.
Per accendere il sistema
Premere POWER sul sistema. Il sistema si
accende. Per accendere il sistema nel modo
di attesa, premere A sul sistema oppure H.
Per disattivare il sistema
Premere 1 sul telecomando. Il sistema
entra nel modo di attesa e l’indicatore
STANDBY si illumina in rosso. Per
disattivare completamente il sistema,
premere POWER sull’apparecchio. Durante
la riproduzione di un disco, non spegnere il
sistema premendo POWER. Diversamente,
le impostazioni di menu potrebbero venire
cancellate. Quando si desidera spegnere il
sistema, premere x per arrestare la
riproduzione, quindi premere 1 sul
telecomando.
continua
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
31IT
Risparmio energetico nel modo di
attesa
Premere 1 una volta sul telecomando.
z Mentre il sistema si trova nel modo di attesa,
l’indicatore STANDBY sull’apparecchio si illumina.
Per disattivare il modo di attesa
Premere 1 una volta sul telecomando.
Operazioni aggiuntive
Z (EJECT)
MUTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Ripristino della
riproduzione dal punto in
cui il disco è stato
interrotto (Continuazione della
riproduzione)
Quando il disco viene interrotto, il sistema
memorizza il punto in cui il disco è stato
interrotto premendo x e “RESUME” appare
sul display del pannello frontale. La
funzione di ripristino della riproduzione è
attiva anche se il sistema entra nel modo di
attesa premendo 1, fintanto che il disco non
viene rimosso.
>10
10/0
./>
H
Per
Arrestare
x
X
Operazione
Premere x.
Effettuare una pausa
Premere X.
Ripristinare la
riproduzione dopo
una pausa
Premere X o H.
1
Andare al capitolo,
Premere >.
brano o scena successivi
in modo di riproduzione
continua
Tornare al capitolo,
Premere ..
brano, o scena precedenti
in modo di riproduzione
continua
Interrompere la
Premere Z
riproduzione e
rimuovere il disco
Disattivare l’audio
Premere MUTING.
Per riattivare l’audio,
premere nuovamente il
tasto o alzare il volume.
Durante la riproduzione di un
disco, premere x per
interrompere la riproduzione.
“RESUME” appare nel display del
pannello frontale ed è possibile
riprendere la riproduzione del disco dal
punto in cui è stata interrotta.
Se “RESUME” non appare, la
funzione di continuazione della
riproduzione non è disponibile.
2
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione dal
punto in cui è stato interrotto il disco al
punto 1.
z Per riprodurre il disco dall’inizio, premere due
32IT
02IT06PLY-CEL.p65_31-39
x
H
volte x quindi premere H.
32
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Note
• A seconda del punto in cui il disco è stato
interrotto, il sistema potrebbe non riprendere la
riproduzione dal punto preciso di interruzione.
• Il punto in cui la riproduzione è stata interrotta
viene cancellato quando:
– viene spenta l’alimentazione premendo POWER
sul sistema.
– viene cambiato il modo di riproduzione.
– vengono modificate le impostazioni del menu
Impostazione.
Uso del menu DVD
Tasti
numerici
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
DVD TOP
MENU
Riproduzione di dischi
Un DVD è diviso in sezioni lunghe di
un’immagine o di un brano musicale
chiamate “titoli”. Se viene riprodotto un
DVD contenente più titoli, è possibile
selezionare il titolo desiderato utilizzando
DVD TOP MENU.
Se viene riprodotto un DVD che consente di
selezionare voci quali la lingua dei sottotitoli
e la lingua per l’audio, selezionare queste
voci utilizzando DVD MENU.
DVD MENU
ENTER
C/X/x/c
1
Premere DVD TOP MENU o DVD
MENU.
Il menu del disco viene visualizzato
sullo schermo del televisore.
Il contenuto del menu cambia da disco
a disco.
2
3
Premere C/X/x/c o i tasti
numerici per selezionare la voce
che si desidera riprodurre o
modificare.
Premere ENTER.
33IT
02IT06PLY-CEL.p65_31-39
33
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Riproduzione di VIDEO CD
con le funzioni PBC
(Riproduzione PBC)
Con le funzioni PBC (controllo della
riproduzione), è possibile utilizzare semplici
operazioni interattive, funzioni di ricerca e
simili. La riproduzione PBC consente di
riprodurre VIDEO CD in modo interattivo
seguendo il menu a schermo sul televisore.
Per tornare al menu
Premere O RETURN.
z Per riprodurre senza utilizzare la funzione PBC,
premere ./> o i tasti numerici quando il
sistema viene arrestato per selezionare un brano,
quindi premere H o ENTER.
Un messaggio simile a “Riprodurre senza PBC”
appare sullo schermo del televisore e il sistema inizia
la riproduzione continua. Non è possibile riprodurre
fermi immagine come ad esempio un menu. Per
tornare alla riproduzione PBC, premere x due volte,
quindi premere H.
Nota
Tasti
numerici
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
A seconda del VIDEO CD, potrebbe apparire il
messaggio “Premere ENTER” al punto 3 al posto del
messaggio “Premere SELECT” come descritto nelle
istruzioni fornite con il disco. In questo caso,
premere H.
3
./>
H
x
O RETURN
X/x
ENTER
1
Avviare la riproduzione di un
VIDEO CD con funzioni PBC.
Appare il menu della selezione
effettuata.
2
3
4
Selezionare il numero della voce
desiderata premendo X/x o i tasti
numerici.
Premere ENTER.
Seguire le istruzioni nel menu per
le operazioni interattive.
Fare riferimento alle istruzioni fornite
con il disco, in quanto la procedura
potrebbe essere diversa a seconda del
VIDEO CD.
34IT
02IT06PLY-CEL.p65_31-39
34
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Riproduzione di una pista
sonora MP3
2
Premere X/x per selezionare
(ALBUM), quindi premere ENTER o c.
Viene visualizzato l’elenco degli album
contenuti nel disco.
MP3
2
Caricare nel sistema un CD di dati
registrato nel formato MP3.
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione della
prima pista sonora MP3 del primo
album del disco.
3
Selezionare l’album che si desidera
riprodurre utilizzando X/x, quindi
premere ENTER.
4
Selezionare
(BRANO)
mediante X/x e premere ENTER.
Viene visualizzato l’elenco dei brani
contenuti nell’album corrente.
Nota
Il lettore è in grado di riprodurre piste sonore MP3
registrate nelle seguenti frequenze di
campionamento: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
MP3
ROCK BEST HIT
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
3
DVD DISPLAY
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i brani o di tutti
gli album, viene visualizzata la freccia
per lo scorrimento. Premere c per
selezionare l’icona relativa alla freccia
per lo scorrimento, quindi far scorrere la
freccia per visualizzare il resto
dell’elenco utilizzando X/x.
O RETURN
ENTER
X/x/C/c
Premere DVD DISPLAY.
Vengono visualizzati il menu di
controllo e il nome del disco contenente
dati MP3.
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
Selezione di un album e di un brano
1
Riproduzione di dischi
1
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
È possibile riprodurre CD di dati (CDROM/CD-R/CD-RW) registrati nel formato
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3).
5
Selezionare un brano utilizzando X/x,
quindi premere ENTER.
Viene avviata la riproduzione del brano
selezionato.
Per tornare alla schermata precedente
Premere O RETURN o C.
Per disattivare la schermata
Premere DVD DISPLAY.
continua
02IT06PLY-CEL.p65_31-39
35
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
35IT
Note
• Per i nomi degli album e dei brani, è possibile
utilizzare esclusivamente lettere e numeri.
Eventuali altri caratteri vengono visualizzati come
“ ”.
• Se il file MP3 riprodotto dispone di una tag ID3, le
relative informazioni vengono visualizzate sotto
forma di nome del brano.
Informazioni sulle piste sonore MP3
È possibile riprodurre piste sonore MP3 su
CD-ROM, CD-R o CD-RW. Tuttavia, è
necessario che il disco sia stato registrato in
conformità a ISO9660 Level 1, Level 2 o al
formato Joliet affinché il lettore sia in grado
di riconoscere i brani. È inoltre possibile
riprodurre dischi registrati in multisessione.
Per ulteriori informazioni relative al formato
di registrazione, consultare le istruzioni per
l’uso del dispositivo CD-R/RW o del
software di registrazione (non in dotazione).
Per riprodurre un CD multisessione
Il presente lettore è in grado di riprodurre
CD multisessione se nella prima sessione si
trova una pista sonora MP3. È inoltre
possibile riprodurre le altre piste sonore
MP3 registrate nelle sessioni successive.
Se nella prima sessione sono stati registrati
brani e immagini nel formato CD audio o
nel formato CD video, è possibile riprodurre
solo la prima sessione.
Note
• Se si aggiunge l’estensione “.MP3” a dati non in
formato MP3, il lettore non è in grado di
riconoscere tali dati in modo corretto ed emette un
forte disturbo che potrebbe danneggiare i diffusori.
• Il lettore non è in grado di riprodurre piste sonore
nel formato MP3PRO.
Creazione di un
programma
personalizzato
(Riproduzione programmata)
È possibile riprodurre il contenuto di un
disco nell’ordine desiderato organizzando
l’ordine dei brani del disco in modo da
creare un programma personalizzato. È
possibile programmare fino a 25 brani.
REPEAT
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Tasti
numerici
H
X/x/c
ENTER
1
Nel modo di arresto, premere più
volte PLAY MODE fino a che
“PROGRAM” non appare sul
display del pannello frontale.
Il menu relativo al programma viene
visualizzato sullo schermo del
televisore.
Programma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totale Durata 0:12:34
36IT
02IT06PLY-CEL.p65_31-39
36
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
2
5
Premere c.
Il cursore si sposta in corrispondenza
del brano (in questo caso, “1”). Prima
di programmare le piste sonore MP3, è
necessario selezionare l’album.
Totale Durata 0:12:34
Selezionare il brano che si
desidera programmare.
Ad esempio, selezionare il brano “7”.
Programma
1
Brano
2
1 BRANO1
3
2 BRANO2
4
3 BRANO3
5
4 BRANO4
6
5 BRANO5
7
6 BRANO6
8
7 BRANO7
9
8 BRANO8
10
9 BRANO9
10 BRANO10
4
6
Premere H per iniziare la
riproduzione programmata.
La riproduzione programmata ha
inizio.
Quando il programma termina, è
possibile ripetere lo stesso programma
premendo H.
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i brani o di
tutti gli album, viene visualizzata la
freccia per lo scorrimento. Premere c
per selezionare l’icona relativa alla
freccia per lo scorrimento, quindi far
scorrere la freccia per visualizzare il
resto dell’elenco utilizzando X/x.
3
I brani programmati vengono
visualizzati nell’ordine selezionato.
Totale Durata 0:12:34
Per tornare al modo di riproduzione
normale
Premere CLEAR durante la riproduzione.
Per disattivare il menu di
programmazione
Nel modo di arresto, premere PLAY MODE
per disattivare il menu di programmazione.
Riproduzione di dischi
Programma
1
Brano
2
1 BRANO1
3
2 BRANO2
4
3 BRANO3
5
4 BRANO4
6
5 BRANO5
7
6 BRANO6
8
7 BRANO7
9
8 BRANO8
10
9 BRANO9
10 BRANO10
Per programmare altri brani,
ripetere i punti da 2 a 4.
Per annullare l’ordine programmato
Premere CLEAR al punto 2; l’ultimo
programma viene cancellato.
z È possibile eseguire la riproduzione ripetuta dei
brani programmati. Premere REPEAT oppure
impostare “RIPETIZIONE” su “TUTTO” nella
schermata del menu di controllo durante la
riproduzione programmata.
Note
Premere X/x o i tasti numerici per
selezionare “7”, quindi premere
ENTER.
• La funzione di riproduzione programmata non è
disponibile per i DVD.
• Durante la programmazione di piste sonore MP3,
“-:--:--” viene visualizzato come tempo di
riproduzione totale dei brani programmati.
Tempo totale dei brani programmati
(ad eccezione di MP3)
Programma
1 BRANO7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totale Durata 0:12:34
37IT
02IT06PLY-CEL.p65_31-39
37
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Riproduzione in ordine
casuale (Casuale)
È possibile predisporre il sistema in modo
che “mischi” i brani e li riproduca in ordine
casuale. L’ordine di riproduzione potrebbe
cambiare di volta in volta.
CLEAR
PLAY MODE
È possibile selezionare il modo casuale
normale oppure il modo casuale album (solo
MP3).
2
3
4
5
6
8
10/0
9
7
8
9
>10
10/0
X/x/c
ENTER
1
Premere DVD DISPLAY.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(MODO), quindi premere ENTER o c.
Nel modo di arresto, premere più
volte PLAY MODE finché
“SHUFFLE” non viene visualizzato
nel display del pannello frontale.
MP3
Premere H.
Per tornare al modo di riproduzione
normale
Nel modo di arresto, premere tre volte
PLAY MODE per disattivare il modo di
riproduzione CASUALE o due volte per
disattivare il modo di riproduzione
CASUALE (ALBUM). Durante la
riproduzione, premere CLEAR per tornare
alla riproduzione normale.
MP3
(15)
CONTINUATA
CONTINUATA(ALBUM)
CASUALE
CASUALE(ALBUM)
PROGRAMMA
Se viene riprodotto un disco
contenente MP3, è possibile riprodurre
tutti i brani degli album in ordine
casuale.
2
7
>10
DVD DISPLAY
1
H
1
Impostazione del modo casuale nel
menu di controllo
3
Selezionare CASUALE o CASUALE
(ALBUM) mediante X/x e premere
ENTER.
4
Premere H.
Viene avviata la riproduzione nel modo
casuale selezionato.
Nota
38
La riproduzione casuale viene cancellata quando:
– il disco viene espulso.
– il sistema viene spento.
– viene modificata la funzione.
IT
02IT06PLY-CEL.p65_31-39
38
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ripetizione della
riproduzione (Riproduzione
3
Selezionare l’impostazione della
ripetizione della riproduzione.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
ripetuta)
T
REPEAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
DVD DISPLAY
X/x
ENTER
1
Premere DVD DISPLAY.
Appare il menu di controllo.
2
OFF
TUTTO
TITOLO
CAPITOLO
Se viene riprodotto un DVD
• OFF: non viene effettuata la ripetizione
della riproduzione.
• TUTTO: ripete tutti i titoli.
• TITOLO: ripete il titolo corrente sul disco.
• CAPITOLO: ripete il capitolo corrente.
Se viene riprodotto un VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3 e se la
riproduzione programmata è
impostata su OFF
• OFF: non viene effettuata la ripetizione
della riproduzione.
• TUTTO: consente di ripetere tutti i brani
di un disco o l’album corrente (solo MP3).
• BRANO: ripete il brano corrente.
CLEAR
PLAY MODE
1:32:55
Premere X/x per selezionare
(RIPETIZIONE), quindi
premere ENTER.
Se non viene selezionato “OFF”,
l’indicatore di “RIPETIZIONE” si
illumina in verde.
Riproduzione di dischi
È possibile riprodurre tutti i titoli o i brani di
un disco o un solo titolo, capitolo o brano.
Nel modo di riproduzione casuale o
programmata, il sistema ripete i brani in
ordine casuale o nell’ordine programmato.
Non è possibile effettuare la ripetizione
della riproduzione durante la riproduzione
PBC di VIDEO CD (pagina 34).
DVD
Quando la riproduzione programmata
è impostata su ON
• OFF: non viene effettuata la ripetizione
della riproduzione.
• TUTTO: ripete la Riproduzione
programmata.
Per cancellare la ripetizione della
riproduzione
Premere CLEAR.
z È possibile impostare la ripetizione della
riproduzione nel modo di arresto
Dopo aver selezionato la voce “RIPETIZIONE”,
premere H.
Il sistema inizia la ripetizione della riproduzione.
z È possibile visualizzare rapidamente lo
stato della “RIPETIZIONE”
Premere REPEAT sul telecomando.
Note
• La ripetizione della riproduzione viene cancellata
quando:
– il disco viene espulso.
– il sistema viene spento.
– viene modificata la funzione.
• È possibile eseguire la riproduzione ripetuta di
titoli DVD che contengono capitoli.
02IT06PLY-CEL.p65_31-39
39
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
39IT
Ricerca di una scena
Direzione opposta
FR 1m t FR 2m
t
(Ricerca, Riproduzione al rallentatore)
Direzione della riproduzione
FF 1M t FF 2M
t
Ricerca di un punto
particolare di un disco
H
Note
• A seconda del DVD/VIDEO CD, potrebbe non
essere possibile effettuare alcune delle operazioni
descritte.
• Questa funzione non è disponibile durante la
riproduzione di dischi MP3.
Individuazione rapida di un punto
riproducendo il disco in modo di
avanzamento rapido o di
riavvolgimento rapido (Ricerca)
Premere m o M durante la riproduzione
di un disco. Dopo aver individuato il punto
desiderato, premere H per tornare alla
velocità normale.
Ricerca fotogramma per
fotogramma (Riproduzione al
rallentatore)
Questa funzione è disponibile solo per i
DVD o i VIDEO CD. Premere
o
quando il sistema è nel modo di pausa. Per
tornare alla velocità normale, premere H.
Ogni volta che si preme il tasto
o
durante la riproduzione al rallentatore, la
velocità di riproduzione cambia. Sono
disponibili due diverse velocità. Ad ogni
pressione, l’indicazione cambia nel modo
seguente:
Direzione della riproduzione
SLOW 2 t SLOW 1
t
SLOW
/
m/M
La velocità di riproduzione FF 2M/
FR 2m è superiore a quella FF 1M/
FR 1m.
Direzione opposta (solo DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
t
È possibile individuare rapidamente un
punto particolare di un disco controllando
l’immagine o riproducendo il disco al
rallentatore.
La velocità di riproduzione SLOW 2 /
SLOW 2 è inferiore a quella SLOW 1
SLOW 1 .
/
Per modificare la velocità di ricerca
(solo DVD/VIDEO CD/CD Super
Audio)
Ogni volta che si preme il tasto m o M
durante la ricerca, la velocità di riproduzione
cambia. Sono disponibili due velocità. Ad
ogni pressione, l’indicazione cambia nel
modo seguente:
40IT
02IT07SEA-CEL.p65_40-42
40
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
xSe viene riprodotto un DVD
(TITOLO)
Ricerca di un titolo/
capitolo/brano/indice/
album
xSe viene riprodotto un VIDEO
CD
(BRANO)
xSe viene riprodotto un Super
Audio CD
(BRANO)
È possibile ricercare un titolo (DVD),
capitolo (DVD), brano (CD, VIDEO CD,
Super Audio CD, MP3), indice (VIDEO
CD, Super Audio CD) e album (MP3).
Poiché ai titoli, brani e album sono assegnati
dei numeri univoci sul disco, è possibile
selezionare il numero desiderato dal menu di
controllo. Inoltre, poiché anche ai capitoli e
agli indici sono assegnati dei numeri univoci
sul disco, è possibile selezionare il capitolo
o indice desiderato immettendo il relativo
numero. È infine possibile ricercare un
punto specifico utilizzando il codice
temporale (CERCA DURATA).
xSe viene riprodotto un CD
(BRANO)
Esempio: se viene selezionato
(BRANO)
Viene visualizzato l’elenco dei brani
contenuti nel disco.
Ricerca di una scena
xSe viene riprodotto un disco
MP3
(ALBUM) o
(BRANO)
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
CLEAR
Tasti
numerici
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i brani o di
tutti gli album, viene visualizzata la
freccia per lo scorrimento. Premere c
per selezionare l’icona relativa alla
freccia per lo scorrimento, quindi far
scorrere la freccia per visualizzare il
resto dell’elenco utilizzando X/x.
DVD
DISPLAY
X/x/c
ENTER
CD
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Ricerca di un titolo/brano/album
1
Premere DVD DISPLAY.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare il metodo
di ricerca, quindi premere ENTER.
3
Premere X/x per selezionare il brano
desiderato, quindi premere ENTER.
Il sistema avvia la riproduzione a partire
dal brano selezionato.
continua
02IT07SEA-CEL.p65_40-42
41
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
41IT
Ricerca di un capitolo/indice
1
2
4
Premere DVD DISPLAY.
Appare il menu di controllo.
In caso di errore
Cancellare il numero premendo
CLEAR, quindi selezionare un numero
diverso.
Premere X/x per scegliere il metodo di
ricerca.
xSe viene riprodotto un DVD
(CAPITOLO)
5
xSe viene riprodotto un VIDEO
CD
(INDICE)
xSe viene riprodotto un Super
Audio CD
(INDICE)
Esempio: quando viene selezionato
(CAPITOLO)
“** (**)” è selezionato (** si riferisce
a un numero).
Il numero riportato tra parentesi indica
il numero totale di titoli, capitoli, brani
o indici.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
3
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
DVD
Premere ENTER
Il sistema inizia la riproduzione
partendo dal numero selezionato.
Per disattivare il menu di controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a
che il menu di controllo non scompare.
Per ricercare un punto specifico
utilizzando il codice temporale
(CERCA DURATA)
1
Al punto 2, selezionare
(DURATA).
“T **:**:**” (tempo di riproduzione del
titolo o del brano corrente) è
selezionato.
2
Premere ENTER.
“T **:**:**” cambia in “T --:--:--”.
3
Inserire il codice temporale tramite i
tasti numerici, quindi premere ENTER.
Ad esempio per trovare il punto
desiderato 2 ore, 10 minuti e 20 secondi
dopo l’inizio, è sufficiente immettere
“2:10:20”.
DVD
Premere ENTER.
“** (**)” cambia in “— (**)”.
Per selezionare il numero di capitolo o
di indice che si desidera ricercare,
premere X/x o i tasti numerici.
Note
• Il numero del titolo, capitolo o brano visualizzato è
lo stesso numero registrato sul disco.
• Non è possibile ricercare una scena di un VIDEO
CD.
42IT
02IT07SEA-CEL.p65_40-42
42
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Visualizzazione delle informazioni sul disco
Visualizzazione del tempo
di riproduzione e del
tempo residuo sul display
del pannello frontale
Quando si riproduce un DVD
Tempo di riproduzione e numero del titolo corrente
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo residuo del
titolo corrente
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo di riproduzione e
numero del capitolo corrente
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo residuo del
capitolo corrente
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
Nome titolo
TITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Se viene riprodotto un VIDEO CD
(privo delle funzioni PBC), Super
Audio CD o CD
Tempo di riproduzione e numero di brano corrente
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo residuo del
brano corrente
Premere TIME.
Ogni volta che si preme TIME durante la
riproduzione del disco, il display cambia
come indicato dei grafici seguenti.
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo di riproduzione
del disco
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
Visualizzazione delle informazioni sul disco
Utilizzando il display del pannello frontale
(pagina 11), è possibile controllare le
informazioni relative a un disco, quali il
tempo residuo, il numero totale di titoli di
un DVD o di brani di Super Audio CD, CD,
VIDEO CD o MP3.
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo residuo del disco
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Nome brano
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
continua
43IT
02IT08VIE-CEL.p65_43-45
43
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Se viene riprodotto un disco MP3
Tempo di riproduzione e numero del brano corrente
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo residuo del
brano corrente
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Nome brano (file)
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
MONO ST
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Nome album (cartella)
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
Controllo del tempo di
riproduzione e del tempo
residuo
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
È possibile controllare il tempo di
riproduzione e il tempo residuo del titolo,
capitolo o brano correnti e il tempo totale di
riproduzione o il tempo residuo del disco. È
inoltre possibile verificare le informazioni di
testo di DVD/CD/Super Audio CD, nonché
il nome della cartella/nome del file/tag ID3
(solo il titolo della canzone) di MP3
registrati sul disco.
Note
• Le tag ID3 sono disponibili esclusivamente nella
versione 1.
• Se il file MP3 riprodotto dispone di una tag ID3, le
relative informazioni vengono visualizzate sotto
forma di nome del brano (file).
• I codici dei caratteri per le tag ID3 sono conformi
agli standard ASCII e ISO. È possibile visualizzare
i dati dei dischi nel formato Joliet esclusivamente in
ASCII. I caratteri non compatibili con tale standard
vengono visualizzati come “ ”.
• Nei casi riportati di seguito, è possibile che il
tempo di riproduzione trascorso e il tempo residuo
del brano non vengano visualizzati in modo
accurato.
– se viene riprodotto un file MP3 con velocità di
trasmissione variabile (VBR).
– durante l’avanzamento/riavvolgimento rapido.
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Appare il menu di controllo.
z Durante la riproduzione di VIDEO CD provvisti
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
di funzioni PBC vengono visualizzati il numero della
scena e il tempo di riproduzione.
T
1:32:55
z Il tempo di riproduzione e il tempo residuo del
capitolo, titolo, brano scena o disco correnti vengono
inoltre visualizzati sullo schermo televisivo. Vedere la
sezione “Controllo del tempo di riproduzione e del
tempo residuo” per le istruzioni su come leggere
queste informazioni.
Note
• Durante la riproduzione di un Super Audio CD,
l’indicatore di indice non appare sul display del
pannello frontale.
• A seconda del tipo di disco riprodotto e del modo
di riproduzione, le informazioni sul disco
potrebbero non essere visualizzate.
44IT
Informazioni sulla
durata
2
DVD
Tipo di
disco
Premere TIME più volte per
cambiare le informazioni sulla
durata.
Il display e i tipi di tempo che si
possono cambiare dipendono dal disco
che viene riprodotto.
xQuando si riproduce un DVD
• T **:**:**
Tempo di riproduzione del titolo
corrente
• T–**:**:**
Tempo residuo del titolo corrente
• C **:**:**
Tempo di riproduzione del capitolo
corrente
• C–**:**:**
Tempo residuo del capitolo
corrente
Visualizzazione delle informazioni sul disco
xQuando si riproduce un VIDEO
CD (provvisto di funzioni PBC)
• **:**
Tempo di riproduzione della scena
corrente
xDurante la riproduzione di un
VIDEO CD (sprovvisto delle funzioni
PBC), di un Super Audio CD o di un
CD
• T **:**
Tempo di riproduzione del brano
corrente
• T–**:**
Tempo residuo del brano corrente
• D **:**
Tempo di riproduzione del disco
corrente
• D–**:**
Tempo residuo del disco corrente
xSe viene riprodotto un disco
MP3
• T **:**
Tempo di riproduzione del brano
corrente
• T–**:**
Tempo residuo del brano corrente
Per disattivare il menu di controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a
che il menu di controllo non scompare.
Note
• Possono essere visualizzate solo le lettere
dell’alfabeto.
• A seconda del tipo di disco riprodotto, il sistema è
in grado di visualizzare soltanto un numero limitato
di caratteri. Inoltre, è possibile che non tutti i
caratteri di testo vengano visualizzati.
45IT
02IT08VIE-CEL.p65_43-45
45
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Regolazioni dell’audio
2
Modifica dell’audio
Se il DVD è multilingue, è possibile
selezionare la lingua desiderata durante la
riproduzione del DVD.
Se il DVD è registrato in diversi formati
audio (PCM, Dolby Digital, MPEG audio o
DTS), è possibile selezionare il formato
audio durante la riproduzione del DVD.
Con i CD stereo o i VIDEO CD, si può
selezionare il suono del canale destro o
sinistro ed ascoltare il suono del canale
selezionato attraverso i diffusori di destra e
di sinistra. In questo caso, il suono perde
l’effetto stereo. Ad esempio, quando si
riproduce un disco contenente una canzone
con i suoni vocali sul canale destro e i suoni
strumentali sul canale sinistro, è possibile
selezionare il canale sinistro e ascoltare solo
i suoni strumentali da entrambi i diffusori.
AUDIO
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
X/x
ENTER
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di
controllo.
Premere X/x per selezionare
(AUDIO), quindi premere
ENTER.
Vengono visualizzate le opzioni di
AUDIO.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: INGLESE
2: FRANCESE
3: SPAGNOLO
3
Premere X/x per selezionare il
segnale audio desiderato.
xQuando si riproduce un DVD
A seconda del DVD, la scelta della
lingua è diversa.
Quando viene visualizzato un numero
a 4 cifre, questo rappresenta un codice
lingua. Fare riferimento all’elenco a
pagina 81 per vedere a quale lingua
corrisponde il codice. Quando la stessa
lingua viene visualizzata due o più
volte, il DVD è registrato in diversi
formati audio.
xQuando si riproduce un VIDEO
CD o un CD
Le impostazioni predefinite sono
sottolineate.
• STEREO: il suono stereo standard
• 1/S: il suono del canale sinistro
(monofonico)
• 2/D: il suono del canale destro
(monofonico)
xQuando si riproduce un Super
Audio CD
Nel modo di arresto, a seconda del
Super Audio CD, la scelta delle
impostazioni è diversa.
• MULTI: il disco è dotato di una
zona di riproduzione a più canali
• 2CH: il disco è dotato di una zona
di riproduzione a 2 canali.
• CD: se si desidera riprodurre il
disco come un CD convenzionale.
46IT
02IT09SOU-CEL.p65_46-53
46
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Nota
Non tutti i dischi forniscono queste tre
possibilità durante la riproduzione di un Super
Audio CD. Ciò dipende dalla configurazione
degli strati del Super Audio CD da riprodurre.
4
Per i componenti sonori Dolby Digital 5.1
canali:
Componente posteriore 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Premere ENTER.
Per disattivare il menu di controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a
che il menu di controllo non scompare.
Componente anteriore 2 +
Componente centrale 1
z È possibile selezionare direttamente AUDIO
Seguono alcuni esempi di display:
• PCM (stereo)
premendo il tasto AUDIO. Ad ogni pressione del
tasto, la voce cambia.
Note
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Visualizzazione delle informazioni
audio del disco
Quando si seleziona “AUDIO”, i canali in
corso di riproduzione sono visualizzati sullo
schermo.
Ad esempio, in formato Dolby Digital, vari
tipi di segnali, da monofonici a 5.1 canali,
possono essere registrati su un DVD. A
seconda del DVD, il numero di canali
registrati potrebbe cambiare.
• Dolby Digital 5.1 canali
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
Formato audio corrente*
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
DVD
T
1:32:55
1: INGLESE
Regolazioni dell’audio
• Non è possibile cambiare il suono dei dischi che
non sono registrati in diversi formati audio.
• Durante la riproduzione di un DVD, il suono
potrebbe cambiare automaticamente.
Componente LFE
(effetto bassa
frequenza) 1
Note
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• Quando il segnale contiene dei componenti
posteriori come LS, RS o S, l’effetto surround è
potenziato.
• Se vengono riprodotti brani sonori MPEG AUDIO,
il sistema emette segnali PCM (stereo).
* Viene visualizzato “PCM”, “MPEG”,
“DTS”, o “DOLBY DIGITAL”.
Nel caso in cui venga visualizzato
“DOLBY DIGITAL”, i canali presenti nel
brano riprodotto sono indicati da numeri
come segue:
47IT
02IT09SOU-CEL.p65_46-53
47
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Decodifica automatica
del segnale audio in
ingresso (decodifica automatica)
La funzione di decodifica automatica rileva
automaticamente il tipo di segnale audio in
ingresso (Dolby Digital, DTS o stereo a
2 canali standard) ed esegue la decodifica
appropriata se necessario. In questo modo
l’audio viene riprodotto nel modo in cui è
stato registrato/codificato senza aggiunta di
alcun effetto (ad esempio, riverberazione).
Tuttavia, in assenza di segnali a bassa
frequenza (Dolby Digital LFE, ecc.), viene
generato un segnale a bassa frequenza da
trasmettere al subwoofer.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Effetto surround
È possibile ottenere effetti surround
semplicemente selezionando uno dei campi
sonori preprogrammati del sistema. Gli
effetti surround permettono di potenziare
l’audio ricreando nell’ambiente domestico
l’atmosfera tipica di un cinema e di una sala
concerti.
Per selezionare il campo sonoro, premere
più volte SOUND FIELD –/+
sull’apparecchio oppure SOUND FIELD sul
telecomando finché il campo sonoro
desiderato non compare nel display del
pannello frontale.
Campo sonoro
Decodifica automatica
Surround normale
Cinema Studio EX A
Cinema Studio EX B
Cinema Studio EX C
Sala concerti
Club jazz
Concerto dal vivo
Giochi
Stereo a 2 canali
Display
AUTO DECO.
N.SURROUND
C.S.EX A*
C.S.EX B*
C.S.EX C*
HALL
JAZZ CLUB
L.CONCERT
GAME
2CH STEREO
* Utilizzare la tecnologia DCS
Premere più volte SOUND FIELD –/+
sull’apparecchio oppure SOUND FIELD
sul telecomando finché “AUTO DECO.
(DECODIFICA AUTO)” non viene
visualizzato nel display del pannello
frontale.
La funzione di decodifica automatica del
formato viene attivata.
Informazioni sulla tecnologia DCS
(Digital Cinema Sound)
In collaborazione con Sony Pictures
Entertainment, Sony ha misurato l’ambiente
audio dei propri studi cinematografici ed ha
integrato i dati di misurazione alla
tecnologia DSP (Digital Signal Processor)
originale di Sony per sviluppare “Digital
Cinema Sound”. La tecnologia “Digital
Cinema Sound” simula in un ambiente
domestico privato l’ambiente audio di una
sala cinematografica ideale, basato sulla
preferenza del regista.
48IT
02IT09SOU-CEL.p65_46-53
48
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Cinema Studio EX è ideale per la visione di
software per film codificato con formato a
più canali, quale Dolby Digital DVD.
Questo modo riproduce le caratteristiche
audio degli studi cinematografici di Sony
Pictures Entertainment.
Premere più volte SOUND FIELD –/+
sull’apparecchio oppure SOUND FIELD sul
telecomando finché “C.S.EX A (o B o C)”
non viene visualizzato nel display del
pannello frontale.
C.S.EX A (Cinema Studio EX A)
Riproduce le caratteristiche audio dello
studio di produzione cinematografica “Cary
Grant Theater” di Sony Pictures
Entertainment. Questo è un modo standard,
ideale per la visione della maggior parte dei
tipi di film.
C.S.EX B (Cinema Studio EX B)
Riproduce le caratteristiche audio dello
studio di produzione cinematografica “Kim
Novak Theater” di Sony Pictures
Entertainment. Questo modo è ideale per la
visione di film di fantascienza o d’azione
caratterizzati da molti effetti sonori.
02IT09SOU-CEL.p65_46-53
49
Informazioni su Cinema Studio EX
Cinema Studio EX è formato dai tre
elementi seguenti.
• Virtual Multi Dimension (pluridimensione
virtuale)
Viene utilizzata una sola coppia di
diffusori posteriori reali per creare 5 serie
di diffusori virtuali intorno alla posizione
di ascolto.
• Screen Depth Matching (adattamento
profondità schermo)
In una sala cinematografica, l’audio
sembra provenire direttamente
dall’immagine riflessa sullo schermo
cinematografico. Questa funzionalità crea
la stessa sensazione in una sala di ascolto
domestica privata facendo scorrere il
suono dei diffusori anteriori “attraverso” lo
schermo.
• Cinema Studio Reverberation
(riverberazione da studio cinematografico)
Riproduce le riverberazioni caratteristiche
di una sala cinematografica.
Cinema Studio EX è il modo integrato che
utilizza questi elementi simultaneamente.
Regolazioni dell’audio
Visione di film con Cinema Studio
EX
C.S.EX C (Cinema Studio EX C)
Riproduce le caratteristiche audio dello
studio di registrazione di Sony Pictures
Entertainment. Questo modo è ideale per la
visione di musical o di film classici in cui la
colonna sonora è costituita da brani
musicali.
Note
• Gli effetti prodotti dai diffusori virtuali potrebbero
causare un aumento del disturbo nel segnale di
riproduzione.
• Durante l’ascolto con campi sonori che utilizzano
diffusori virtuali, non sarà possibile ascoltare alcun
suono proveniente direttamente dai diffusori
posteriori.
Selezione di altri campi sonori
Premere più volte SOUND FIELD –/+
sull’apparecchio oppure SOUND FIELD sul
telecomando finché il campo sonoro
desiderato non viene visualizzato sul
display del pannello frontale.
Sul display del pannello frontale viene
visualizzato il campo sonoro corrente.
continua
49IT
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
N. SURROUND (surround normale)
I software contenenti segnali audio surround
multicanale vengono riprodotti in base al
modo in cui sono stati registrati. Per creare
gli effetti surround, i software dotati di
segnali audio a 2 canali vengono
decodificati mediante i sistemi Dolby Pro
Logic o Dolby Pro Logic II (pagina 28).
HALL (sala concerti)
Riproduce l’acustica di una sala concerti
rettangolare.
JAZZ CLUB (club jazz)
Riproduce l’acustica di un club jazz.
L. CONCERT (concerto dal vivo)
Riproduce l’acustica di un concerto dal vivo
con 300 posti.
z Il sistema memorizza l’ultimo campo
sonoro selezionato per ciascun modo
funzione (Sound Field Link)
Selezionando una funzione quale DVD o TUNER,
automaticamente viene di nuovo applicato lo stesso
campo sonoro utilizzato l’ultima volta che la funzione
è stata selezionata. Ad esempio, se si ascolta un DVD
con il campo sonoro HALL, quindi si passa ad un’altra
funzione, tornando al DVD viene applicato di nuovo
HALL. Per quanto riguarda il sintonizzatore, i campi
sonori vengono memorizzati separatamente per tutte le
stazioni preselezionate.
z È possibile verificare il formato di
codifica del software individuandolo sulla
confezione del software stesso
– I dischi Dolby Digital sono contrassegnati dal logo
.
– I programmi codificati in Dolby Surround sono
contrassegnati dal logo
.
– I dischi DTS Digital Surround sono contrassegnati
da DTS.
Nota
GAME (giochi)
Ottiene il massimo impatto audio dei
software per video game.
Quando vengono riprodotti i brani sonori con una
frequenza di campionamento di 96 kHz, i segnali
emessi verranno convertiti in 48 kHz (frequenza di
campionamento).
HP. THEATER (sala concerti in cuffia)
Se le cuffie vengono collegate alla presa
PHONES del sistema, grazie al modo
HEADPHONE THEATER è possibile
ottenere un effetto audio simile a quello dei
teatri. Tale modo è particolarmente indicato
per le sorgenti con segnali separati a 5.1
canali quali Dolby Digital e DTS. Il modo
viene attivato selezionando uno qualsiasi dei
campi sonori (ad eccezione di AUTO
DECODING o 2 CH STEREO).
Per disattivare l’effetto surround
Premere più volte SOUND FIELD –/+
sull’apparecchio oppure SOUND FIELD sul
telecomando finché “AUTO DECO.” o
“2CH STEREO” non viene visualizzato sul
display del pannello frontale.
50IT
02IT09SOU-CEL.p65_46-53
50
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Uso dei soli diffusori
anteriori e del subwoofer
Regolazione dei
parametri di livello
(stereo a 2 canali)
Il menu del livello contiene parametri che
permettono di regolare il bilanciamento e il
volume di ciascun diffusore (pagina 27).
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
ENTER
Premere più volte SOUND FIELD –/+
sull’apparecchio oppure SOUND FIELD
sul telecomando finché “2CH STEREO”
non viene visualizzato sul display del
pannello frontale.
In questo modo l’audio viene trasmesso dai
diffusori anteriori sinistro e destro e dal
subwoofer. Le fonti stereo a due canali
standard escludono completamente
l’elaborazione del campo sonoro. I formati
surround a più canali vengono smistati su
due canali.
Ciò consente di riprodurre qualsiasi fonte
mediante i soli diffusori anteriori destro e
sinistro e il subwoofer.
1
2
AMP MENU
Regolazioni dell’audio
C/X/x/c
Iniziare a riprodurre una fonte di
programma codificata con un
suono surround a più canali.
Premere più volte AMP MENU.
9 LEVEL appare sul display del
pannello frontale.
3
4
Sedersi nella postazione di
ascolto e selezionare la voce da
regolare con X/x.
Regolare il volume con C/c.
Il valore regolato apparirà sul display
del pannello frontale. Se il
telecomando non viene utilizzato per
alcuni secondi, il valore si spegne e
viene memorizzato nel sistema.
51IT
02IT09SOU-CEL.p65_46-53
51
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Visione di film
3
Modifica dell’angolo di
inquadratura
Premere c o ENTER.
Il numero dell’angolo cambia in “-”.
Se per una stessa scena sono registrati più
angoli su un DVD, “ANGLE” appare nel
display del pannello frontale. Ciò significa
che è possibile modificare l’angolo di
inquadratura.
Ad esempio, durante la riproduzione di una
scena con un treno in movimento, è
possibile visualizzare la scena di fronte, dal
finestrino sinistro o da quello destro del
treno, senza interrompere il movimento del
treno.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
Selezionare il numero di angolo
con i tasti numerici oppure X/x,
quindi premere ENTER.
L’angolo passa a quello selezionato.
Tasti
numerici
ANGLE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Per disattivare il menu di controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a
che il menu di controllo non scompare.
z È possibile selezionare direttamente l’angolo
premendo il tasto ANGLE. Ad ogni pressione del
tasto, l’angolo cambia.
DVD
DISPLAY
1
Nota
X/c/x
ENTER
A seconda del DVD, potrebbe non essere possibile
cambiare gli angoli anche se sul DVD sono registrati
angoli diversi.
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Appare il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(ANGOLO).
Viene visualizzato il numero
dell’angolo.
Il numero fra parentesi indica il
numero complessivo degli angoli.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
1(9)
52IT
02IT09SOU-CEL.p65_46-53
52
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
3
Visualizzazione dei
sottotitoli
Se sul disco sono registrati sottotitoli, è
possibile attivare o disattivare i sottotitoli a
piacere durante la riproduzione. Se sono
registrati sottotitoli multilingue, è possibile
cambiare la lingua dei sottotitoli durante la
riproduzione o attivarli o disattivarli in
qualsiasi momento. Ad esempio, è possibile
selezionare la lingua in cui si desidera fare
pratica e attivare i sottotitoli per una
migliore comprensione.
4
SUBTITLE
5
6
7
8
9
>10
10/0
Premere X/x per selezionare la
lingua.
A seconda del DVD, la scelta della
lingua è diversa.
Quando viene visualizzato un numero
a 4 cifre, questo indica un codice
lingua. Fare riferimento all’elenco a
pagina 81 per vedere a quale lingua
corrisponde il codice.
4
Premere ENTER.
Per annullare l’impostazione
SOTTOTITOLO
Selezionare “OFF” al punto 3.
DVD
DISPLAY
X/x
z È possibile selezionare direttamente
ENTER
SOTTOTITOLO premendo il tasto SUBTITLE. Ad
ogni pressione del tasto, la voce cambia.
Visione di film
Per disattivare il menu di controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a
che il menu di controllo non scompare.
Nota
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
A seconda del DVD, potrebbe non essere possibile
cambiare i sottotitoli, anche se sul disco sono stati
registrati sottotitoli multilingue.
Appare il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(SOTTOTITOLO), quindi
premere ENTER.
Vengono visualizzate le opzioni di
SOTTOTITOLO.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
OFF
1: INGLESE
2: FRANCESE
3: SPAGNOLO
53IT
02IT09SOU-CEL.p65_46-53
53
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
Bloccaggio dei dischi
3
(PROTEZIONE PERSONALIZZATA,
PROTEZIONE)
È possibile impostare due tipi di bloccaggio
della riproduzione per un disco.
• Protezione personalizzata
Impostando il bloccaggio della
riproduzione il sistema non riproduce
dischi non desiderati.
• Protezione
La riproduzione di alcuni DVD può essere
limitata in base a parametri prestabiliti
quali l’età dell’utente.
Viene utilizzata la stessa password sia per la
protezione che per la protezione
personalizzata.
Protezione personalizzata
È possibile impostare la stessa password di
protezione personalizzata per un massimo di
25 dischi. Se viene impostato il 26° disco, i
limiti di riproduzione del disco per cui è
stata impostata una password vengono
annullati.
Tasti
numerici
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
2
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
ON
PASSWORD
4
Premere X/x per selezionare “ON t”,
quindi premere ENTER.
xSe non è stata inserita una
password
Viene visualizzato il display per la
registrazione della nuova password.
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
Inserire una nuova password di 4
caratteri, quindi premere ENTER .
3
x
C/X/x
O RETURN
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Premere X/x per selezionare
(PROTEZIONE PERSONALIZZATA),
quindi premere ENTER.
“PROTEZIONE PERSONALIZZATA”
risulta selezionato.
Inserire il disco che si desidera
proteggere.
Se il disco viene riprodotto, premere x
per interrompere la riproduzione.
Immettere una password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Viene visualizzato il display di conferma
della password.
xSe è già stata registrata una
password
Viene visualizzato il display di
inserimento della password.
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
Inserire la password, quindi premere
ENTER
.
Premere DVD DISPLAY mentre il
sistema è nel modo di arresto.
Appare il menu di controllo.
54IT
02IT10USI-CEL.p65_54-63
54
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
5
Immettere o reimmettere la password a
4 cifre utilizzando i tasti numerici,
quindi premere ENTER.
Appare il messaggio “Protezione
personalizzata impostata” e la schermata
ritorna al display del menu di controllo.
Riproduzione di un disco per cui è
stata impostata la protezione
personalizzata
1
In caso di errore mentre si
inserisce la password
Premere C prima di premere ENTER e
inserire il numero corretto.
Inserire il disco per cui è stata
impostata la protezione personalizzata.
Viene visualizzato il display
PROTEZIONE PERSONALIZZATA.
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
Protezione personalizzata già impostata.
Inserire la password, quindi premere ENTER .
In caso di errore
Premere O RETURN e riprendere a partire
dal punto 3.
Per disattivare il menu di controllo
Premere più volte DVD DISPLAY finché il
menu di controllo non è disattivato.
1
Al punto 4, selezionare “OFF t”,
quindi premere ENTER.
2
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Il sistema è pronto per la riproduzione.
z Se si dimentica la password, quando il display
PROTEZIONE PERSONALIZZATA richiede la
password, inserire il numero a 6 cifre “199703”
utilizzando i tasti numerici, quindi premere ENTER.
Il display richiederà di inserire una nuova password a
4 cifre.
Per modificare la password
1
Al punto 4, premere X/x per selezionare
“PASSWORD t”, quindi premere
ENTER. Viene visualizzato il display di
inserimento della password.
2
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
3
Immettere una nuova password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
4
Per confermare la password,
reimmetterla utilizzando i tasti numerici,
quindi premere ENTER.
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
Per disattivare la funzione di
protezione personalizzata
2
continua
55IT
02IT10USI-CEL.p65_54-63
55
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Limitazione della riproduzione per i
minori (Protezione)
3
La riproduzione di alcuni DVD può essere
limitata in base a parametri prestabiliti quali
l’età dell’utente. La funzione “Protezione”
consente di impostare un livello di
limitazione della riproduzione.
La scena che viene limitata non verrà
riprodotta oppure sarà sostituita con un’altra
scena.
Tasti
numerici
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Premere X/x per selezionare
“PROTEZIONE t”, quindi premere
ENTER.
xSe non è stata inserita una
password
Viene visualizzato il display per la
registrazione della nuova password.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
Inserire una nuova password di 4
caratteri, quindi premere ENTER .
3
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Viene visualizzato il display di conferma
della password.
xSe è già stata registrata una
password
Viene visualizzato il display di conferma
della password.
H
X/x
O RETURN
ENTER
DVD
SETUP
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
Inserire la password, quindi premere
ENTER .
1
Premere DVD SETUP mentre il sistema
è nel modo di arresto.
Viene visualizzato il display di
impostazione.
2
Premere X/x per selezionare
“IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA”,
quindi premere ENTER.
Viene visualizzata l’indicazione
“IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA”.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
SISTEMA DEL COLORE
PROTEZIONE
SELEZIONE BRANO
OFF
4
Immettere o reimmettere la password
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Viene visualizzato il display di
impostazione del livello di limitazione
della riproduzione e di modifica della
password.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
OFF
STANDARD:
USA
CAMBIA PASSWORD
56IT
02IT10USI-CEL.p65_54-63
56
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
5
Premere X/x per selezionare
“STANDARD”, quindi premere ENTER.
Vengono visualizzate le voci per
“STANDARD”.
8
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
4:
PG13
STANDARD:
USA
CAMBIA PASSWORD
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
OFF
STANDARD:
USA
CAMBIA PASSWORD
ALTRE
6
Premere X/x per selezionare
“LIVELLO”, quindi premere ENTER.
Vengono visualizzate le voci per
“LIVELLO”.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
OFF
STANDARD:
8:
CAMBIA PASSWORD 7:
NC17
6:
R
5:
4:
PG13
3:
PG
2:
1:
G
Più basso è il valore, più estesa è la
limitazione.
In caso di errore
Premere O RETURN per tornare alla
schermata precedente.
Disattivazione del display di
impostazione
Premere DVD SETUP più volte fino a che il
display di impostazione non scompare.
Per disattivare la funzione di
protezione e riprodurre il DVD dopo
avere inserito la password
Impostare “LIVELLO” su “OFF” al punto 8.
Per modificare la password
1
Al punto 5, selezionare “CAMBIA
PASSWORD t” utilizzando x, quindi
premere ENTER.
Viene visualizzato il display di
inserimento della password.
2
Seguire il punto 3 per inserire una nuova
password.
continua
02IT10USI-CEL.p65_54-63
57
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
7
Premere X/x per selezionare una zona
geografica come livello standard di
limitazione della riproduzione, quindi
premere ENTER.
L’area è selezionata.
Quando si seleziona “ALTRE t”,
selezionare e inserire il codice standard
indicato nella tabella a pagina 58
utilizzando i tasti numerici.
Selezionare il livello desiderato
utilizzando X/x, quindi premere ENTER.
L’impostazione della protezione è
completa.
57IT
Riproduzione di un disco per cui è
stata impostata la protezione
1
2
Inserire il disco e premere H.
Viene visualizzato il display
PROTEZIONE.
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Il sistema avvia la riproduzione.
z Se si dimentica la password, rimuovere il disco e
ripetere le istruzioni dal punto 1 al punto 5 della
sezione “Limitazione della riproduzione per i
minori”. Quando il display richiede la password,
inserire “199703” utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER. Il display richiederà di inserire una
nuova password a 4 cifre. Dopo aver inserito una
nuova password a 4 cifre al punto 3, inserire
nuovamente il disco nel sistema e premere H.
Quando viene visualizzato il display PROTEZIONE,
inserire la nuova password.
Codice dell’area
Standard
Numero Standard
di codice
Numero
di codice
Argentina
2044
Indonesia
2238
Australia
2047
Italia
2254
Austria
2046
Malesia
2363
Belgio
2057
Messico
2362
Brasile
2070
Norvegia
2379
Canada
2079
Nuova Zelanda
2390
Cile
2090
Paesi Bassi
2376
Cina
2092
Pakistan
2427
Corea
2304
Portogallo
2436
Danimarca
2115
Regno Unito
2184
Filippine
2424
Russia
2489
Finlandia
2165
Singapore
2501
Francia
2174
Spagna
2149
Germania
2109
Svezia
2499
Giappone
2276
Svizzera
2086
Hong Kong
2219
Tailandia
2528
India
2248
Taiwan
2543
Note
• Quando si riproduce un DVD sprovvisto della
funzione di protezione, non è possibile limitare la
riproduzione su questo sistema.
• A seconda del DVD, potrebbe essere necessario
cambiare il livello di protezione durante la
riproduzione del disco. In questo caso, immettere la
password e cambiare il livello. Se il modo di
continuazione della riproduzione è annullato, viene
ripristinato il livello d’origine.
58IT
02IT10USI-CEL.p65_54-63
58
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ulteriori operazioni
Controllo del televisore
con il telecomando in
dotazione
Attraverso la regolazione del segnale del
telecomando è possibile controllare il
televisore utilizzando il telecomando in
dotazione.
Note
• Se viene immesso un nuovo codice numerico,
quello precedente verrà cancellato.
• Quando si sostituiscono le pile del telecomando, il
codice numerico potrebbe essere reimpostato sul
valore predefinito (SONY). Ripristinare il codice
numerico appropriato.
Controllo del televisore tramite il
telecomando
TV ?/1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
./>
FISHER
008
GOLDSTAR
002, 003, 011, 012, 015,
034
GRUNDIG
017, 034
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
JVC
016
MAGNAVOX
002, 003, 018
MITSUBISHI/MGA
002, 003, 019
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032,
033, 034
SANYO
008, 044, 045, 046
035
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ENTER
ZENITH
042, 043
Interruttore
COMMAND
MODE DVD
TV
CATV
Numeri di codice di televisori
azionabili con il telecomando
Se sono elencati più numeri di codice,
provare ad immetterli uno alla volta fino a
trovare quello compatibile con il televisore
utilizzato.
59
002, 004, 005, 006, 007,
015
023, 036, 037, 038
Tenere premuto il tasto TV [/1 e immettere
il codice di fabbricazione del televisore
(vedere tabella) utilizzando i tasti numerici
e premere ENTER. Quindi rilasciare TV [/1.
02IT10USI-CEL.p65_54-63
001
DAEWOO
TELEFUNKEN
3
VOL +/–
Numero di codice
SONY
Marca
Numero di codice
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 119, 131
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
continua
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
operazioni
Ulteriorioperazioni
Ulteriori
1
Marca
SHARP
TV/VIDEO
Tasti
numerici
Televisore
59IT
Controllo del televisore
È possibile controllare il televisore
utilizzando i seguenti tasti.
Premendo
TV [/1
È possibile
Spegnere e riaccendere il
televisore.
Alternare la fonte di ingresso
del televisore fra il televisore e
altre fonti.
TV/VIDEO
Alternare tra televisore e DVD
Utilizzando l’interruttore COMMAND
MODE DVD TV, è possibile alternare il
segnale di controllo a distanza tra il
controllo del televisore e il controllo
dell’unità DVD. Durante la riproduzione di
un DVD, accertarsi che l’interruttore
COMMAND MODE DVD TV sia
impostato su DVD.
La tabella sottostante mostra i tasti su cui ha
effetto l’interruttore COMMAND MODE
DVD TV.
Tasto
1~9,*
>10,
10/0
ENTER
.
>
3
#
DVD
Tasti numerici
standard per
DVD.
Invio standard
per DVD.
Utilizzo del
videoregistratore o di
altre unità
È possibile utilizzare dei videoregistratori o
altre unità collegate alle prese VIDEO 1 o
VIDEO 2. Fare riferimento al manuale di
istruzioni in dotazione con l’unità per
maggiori informazioni sull’operazione.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
Televisore
Seleziona i canali
televisivi.
Conferma il
canale
selezionato. In
alcuni casi
potrebbe essere
possibile
impostare
direttamente
12 canali.
TV CH –
Salto capitolo,
titolo precedente
per DVD.
Salto capitolo,
titolo successivo
per DVD.
VOL +
VOL –
Premere più volte FUNCTION fino a che
VIDEO 1 o VIDEO 2 collegati all’unità
non appaiono sul display del pannello
frontale.
Ad ogni pressione del tasto FUNCTION, il
modo del sistema cambia nella sequenza
seguente.
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
TV CH +
VOL +
VOL –
Nota
A seconda del televisore, potrebbe non essere
possibile controllare il televisore o utilizzare alcuni
dei tasti suddetti.
* Per la digitazione di un numero a due cifre,
premere >10, quindi il numero. Ad esempio,
premere >10, quindi 2 e 5 per inserire 25.
60IT
02IT10USI-CEL.p65_54-63
60
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ascolto della radio
Preimpostare dapprima le stazioni radio
nella memoria del sistema (vedere
“Preimpostazione delle stazioni radio” a
pagina 29).
Per ascoltare le stazioni radio non
preimpostate
Usare la sintonizzazione manuale o
automatica al punto 2.
Per la sintonizzazione manuale, premere
TUNING + o – più volte sul telecomando.
Per la sintonizzazione automatica, tenere
premuto TUNING + o – sul telecomando.
1
STEREO/
MONO
z Se un programma FM è disturbato
1
2
FUNCTION
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DISPLAY
VOL +/–
Premere STEREO/MONO sul telecomando in
maniera che il display del pannello frontale visualizzi
“MONO”. Verrà eliminato l’effetto stereo, ma la
ricezione sarà migliore. Premere di nuovo il tasto per
ripristinare l’effetto stereo.
z Per migliorare la ricezione
PRESET
–/+
1
TUNING
–/+
Premere più volte FUNCTION fino
a che TUNER non appare sul
display del pannello frontale.
Per controllare la frequenza o il
campo sonoro
Premere più volte DISPLAY.
Ad ogni pressione del tasto DISPLAY, il
display del pannello frontale cambia come
segue:
nome di indice della stazione* t frequenza
t campo sonoro t nome di indice della
stazione.
* Visualizzato se è stato inserito un nome
per le stazioni preselezionate (pagina 62).
m
TUNED
ST
FM
MHz
2
Ulteriori operazioni
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
Orientare di nuovo le antenne in dotazione.
Premere PRESET + o – più volte
per selezionare la stazione
preimpostata desiderata.
Ad ogni pressione del tasto, il sistema
si sintonizza su una stazione
preimpostata.
3
Regolare il volume premendo VOL
+/–.
Per spegnere la radio
Premere 1.
61IT
02IT10USI-CEL.p65_54-63
61
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Uso del sistema dati radio
(RDS)
Denominazione delle
stazioni preimpostate
(Solo per modelli europei)
È possibile inserire un nome con un
massimo di 8 caratteri per le stazioni
preimpostate. Questi nomi (ad esempio,
“XYZ”) appaiono sul display del pannello
frontale del sistema quando una di queste
stazioni viene selezionata.
Si noti che non è possibile inserire più di un
nome per ciascuna stazione preimpostata.
Che cos’è il sistema dati radio?
Il sistema dati radio (RDS) è un servizio di
radiodiffusione che permette alle stazioni
radio di inviare informazioni aggiuntive
oltre al normale segnale di programma.
Questo sintonizzatore presenta semplici
caratteristiche RDS, come la visualizzazione
del nome della stazione. Il RDS è
disponibile solo per le stazioni FM.*
NAME
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
Nota
Il sistema dati radio potrebbe non funzionare
correttamente se la stazione sintonizzata non
trasmette correttamente il segnale RDS, o se il
segnale è debole.
C/X/x/c
* Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio
RDS, né lo stesso tipo di servizi. Se non si
conosce il sistema RDS, consultare le stazioni
radio locali per maggiori dettagli sui servizi RDS
della zona.
Ricezione dei servizi RDS
ENTER
1
Selezionare semplicemente una stazione
dalla banda FM. Quando viene sintonizzata
una stazione che fornisce i servizi RDS, il
nome della stazione appare sul display.
Per controllare le informazioni RDS
Ad ogni pressione del tasto DISPLAY, il
display cambia come segue:
t Nome della stazione*
r
Frequenza
r
SOUND FIELD
62
* Se la trasmissione RDS non viene ricevuta, il
nome della stazione potrebbe non apparire sul
IT display.
02IT10USI-CEL.p65_54-63
62
Premere più volte FUNCTION fino
a che TUNER non appare sul
display del pannello frontale.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
Ad ogni pressione del tasto
FUNCTION, il modo del sistema
cambia nella sequenza seguente:
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
2
Sintonizzare la stazione
preimpostata per cui si desidera
creare un nome di indice.
Per sintonizzare le stazioni
preimpostate, vedere la sezione
“Ascolto della radio” a pagina 61.
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
3
4
Premere NAME.
Creare un nome di indice usando i
tasti cursore:
Premere x/X per selezionare un
carattere, quindi premere c per
spostare il cursore nella posizione
successiva.
In caso di errore
Premere più volte C o c fino a che il
carattere da modificare non lampeggia,
quindi premere x/X per selezionare il
carattere esatto.
5
Premere ENTER.
Per assegnare nomi di indice alle
altre stazioni
Ripetere i punti da 2 a 5.
Ulteriori operazioni
63IT
02IT10USI-CEL.p65_54-63
63
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Impostazioni e regolazioni
2
Utilizzo del display di
impostazione
Utilizzando il display di impostazione, è
possibile apportare modifiche ad alcuni
elementi, come immagine e suono. Tra
l’altro, è possibile impostare la lingua per i
sottotitoli e il display di impostazione. Per
maggiori informazioni sulle voci del display
di impostazione, vedere pagina 65 - 71. Per
un elenco generale delle voci del display di
impostazione, vedere pagina 82.
Premere X/x per selezionare la voce di
impostazione dall’elenco visualizzato:
“IMPOSTAZIONE LINGUA”,
“IMPOSTAZIONE SCHERMO”,
“IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA”,
“IMPOSTAZIONE DIFFUSORI” e
“REIMPOSTA”; quindi premere ENTER
o c.
La voce selezionata viene visualizzata.
Esempio: “IMPOSTAZIONE
SCHERMO”
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV :
16:9
SCREEN SAVER:
ON
SFONDO:
IMMAGINE COPERTINA
USCITA COMPONENTE: INTERLACE
Come utilizzare il display di
impostazione
>10
10/0
3
X/x/c
DVD
DISPLAY
DVD
SETUP
1
Selezionare una voce utilizzando X/x,
quindi premere ENTER o c.
Vengono visualizzate le opzioni della
voce selezionata.
Esempio: “TIPO TV”
ENTER
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV:
16:9
SCREEN SAVER:
4:3 LETTER BOX
SFONDO:
4:3 PAN SCAN
USCITA COMPONENTE:
Premere DVD SETUP mentre il sistema
è nel modo di arresto.
Viene visualizzato il display di
impostazione.
Voci
principali
IMPOSTAZIONE LINGUA
OSD:
MENU DVD :
AUDIO :
SOTTOTITOLO :
Opzioni
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
64IT
02IT11SET-CEL.p65_64-71
64
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
4
Selezionare un’impostazione
utilizzando X/x, quindi premere
ENTER.
L’impostazione selezionata viene
completata.
Esempio: “4:3 PAN SCAN”
Impostazione della lingua
per il display e per l’audio
(IMPOSTAZIONE LINGUA)
Impostazione selezionata
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV:
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER:
ON
SFONDO:
IMMAGINE COPERTINA
USCITA COMPONENTE: INTERLACE
Tramite “IMPOSTAZIONE LINGUA” è
possibile impostare diverse lingue per le
indicazioni a schermo o per l’audio.
Selezionare “IMPOSTAZIONE LINGUA”
nel display di impostazione. Per ulteriori
dettagli sull’utilizzo del display, vedere la
sezione “Utilizzo del display di
impostazione” (pagina 64).
Disattivazione del display di
impostazione
Premere DVD SETUP o DVD DISPLAY
più volte fino a che il display di
impostazione non scompare.
z Selezionando “REIMPOSTA” al punto 2, è
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
xOSD (indicazioni a schermo)
Seleziona la lingua per le indicazioni a
schermo.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
xMENU DVD (solo DVD)
Seleziona la lingua desiderata per il menu
DVD.
xAUDIO (solo DVD)
Seleziona la lingua per il brano sonoro.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
xSOTTOTITOLO (solo DVD)
Cambia la lingua del sottotitolo.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
continua
02IT11SET-CEL.p65_64-71
65
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Impostazioni e regolazioni
possibile ripristinare tutte le impostazioni di
“IMPOSTAZIONE” a pagina 82 (ad eccezione di
PROTEZIONE) sui valori predefiniti. Dopo aver
selezionato “REIMPOSTA” e premuto ENTER,
selezionare “SÌ” per ridefinire le impostazioni (per
questa operazione sono necessari alcuni secondi) o
selezionare “NO” e premere ENTER per tornare al
menu di controllo. Non premere POWER
sull’apparecchio o 1 durante il ripristino del sistema.
IMPOSTAZIONE LINGUA
OSD :
MENU DVD:
AUDIO :
SOTTOTITOLO :
65IT
z Se si seleziona “ALTRE t” in “MENU DVD”,
“SOTTOTITOLO” o “AUDIO”, selezionare e
immettere il codice linguistico dalla lista utilizzando i
tasti numerici (pagina 81).
Dopo avere effettuato la selezione, il codice della
lingua (4 cifre) viene visualizzato la volta successiva
quando si seleziona “ALTRE t”.
Impostazioni per il
display (IMPOSTAZIONE SCHERMO)
Selezionare le impostazioni in base al
televisore da collegare.
Nota
Se si seleziona una lingua che non è registrata sul
DVD, una delle lingue registrate verrà selezionata
automaticamente (salvo per le “OSD”).
Selezionare “IMPOSTAZIONE
SCHERMO” nel display di impostazione.
Per ulteriori dettagli sull’utilizzo del display,
vedere la sezione “Utilizzo del display di
impostazione” (pagina 64).
Le impostazioni predefinite sono
sottolineate.
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV:
16:9
SCREEN SAVER:
ON
SFONDO:
IMMAGINE COPERTINA
USCITA COMPONENTE: INTERLACE
xTIPO TV (solo DVD)
Seleziona il rapporto di formato del
televisore collegato (4:3 standard o grande
schermo).
Le impostazioni predefinite variano a
seconda del modello locale.
16:9
4:3
LETTER
BOX
4:3
PAN SCAN
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore a grande schermo o
con una funzione di modo
grande schermo.
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore formato 4:3.
Visualizza un’immagine a
grande schermo con bande nella
parte superiore ed inferiore dello
schermo.
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore formato 4:3.
Visualizza automaticamente
l’immagine a grande schermo
sull’intero schermo ed elimina
le porzioni che non vi rientrano.
66IT
02IT11SET-CEL.p65_64-71
66
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
16:9
xUSCITA COMPONENTE
Modifica il tipo di segnale emesso dalle
prese COMPONENT VIDEO OUT del
lettore. Per ulteriori informazioni sui vari
tipi di segnale, vedere a pagina 77, 78.
4:3 LETTER BOX
Selezionare questa voce se
il sistema è collegato ad un
televisore standard (formato
di interallacciamento).
PROGRESSIVE Selezionare questa voce se
si dispone di un televisore
che supporta i segnali nel
formato progressivo.
INTERLACE
4:3 PAN SCAN
Nota
A seconda del DVD, può venire selezionata
automaticamente l’opzione “4:3 LETTER BOX”
invece di “4:3 PAN SCAN” o vice versa.
xSCREEN SAVER
Attiva o disattiva lo screen saver in maniera
che l’immagine dello screen saver appaia
quando si lascia il sistema in pausa o nel
modo di arresto per 15 minuti, o quando un
CD è in riproduzione da oltre 15 minuti.
L’impiego dello screen saver aiuta ad evitare
che il dispositivo di visualizzazione venga
danneggiato (immagini sdoppiate). Premere
H per disattivare lo screen saver.
Impostazioni e regolazioni
ON
OFF
Note
• A meno che il selettore COMPONENT VIDEO
OUT/SCAN SELECT sul pannello posteriore
dell’unità sia impostato su “SELECTABLE”, non è
possibile eseguire l’impostazione di cui sopra.
• Se in “IMPOSTAZIONE SCHERMO” è stato
selezionato “PROGRESSIVE”, dalle prese
MONITOR OUT o S VIDEO OUT non viene
trasmesso alcun segnale.
• Se in “IMPOSTAZIONE SCHERMO” viene
selezionato “PROGRESSIVE” e il sistema di
colore del televisore è PAL, il segnale passa
automaticamente al segnale in formato di
interlacciamento.
Attiva lo screen saver.
Disattiva lo screen saver.
xSFONDO
Seleziona il colore di sfondo o
dell’immagine sullo schermo televisivo nel
modo di arresto o durante la riproduzione di
un CD.
IMMAGINE Sullo sfondo appare l’immagine
COPERTINA copertina (fermo immagine), ma
soltanto quando nel disco è
registrata l’immagine copertina
(CD-EXTRA, ecc). Se il disco
non contiene un’immagine
copertina, appare l’immagine
“GRAFICI”.
GRAFICI
Sullo sfondo appare l’immagine
memorizzata nel sistema.
BLU
Il colore dello sfondo è blu.
NERO
Il colore dello sfondo è nero.
67IT
02IT11SET-CEL.p65_64-71
67
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Impostazioni
personalizzate
(IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA)
Consente di impostare l’opzione di
protezione ed altre impostazioni.
Selezionare “IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA” nel display di
impostazione. Per ulteriori dettagli
sull’utilizzo del display, vedere la sezione
“Utilizzo del display di impostazione”
(pagina 64).
Le impostazioni predefinite sono
sottolineate.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
SISTEMA DEL COLORE
PROTEZIONE
SELEZIONE BRANO
OFF
xSISTEMA DI COLORE per la
riproduzione di VIDEO CD (solo
modelli asiatici e australiani)
Selezionare il sistema di colore quando
viene riprodotto un VIDEO CD.
AUTO
PAL
NTSC
xPROTEZIONE t (solo DVD)
Per impostare una password e il livello di
limitazione della riproduzione per i DVD
con limitazione di riproduzione per i minori.
Per ulteriori dettagli, vedere “Limitazione
della riproduzione per i minori (Protezione)”
(pagina 55).
xSELEZIONE BRANO (solo DVD)
Quando si riproduce un DVD con diversi
formati audio, assegna la priorità al brano
sonoro contenente il maggior numero di
canali (PCM, MPEG audio, DTS o Dolby
Digital).
OFF
AUTO
Per non assegnare la priorità.
Per assegnare la priorità.
Note
• Quando si imposta la voce su “AUTO”, la lingua
potrebbe cambiare. L’impostazione “SELEZIONE
BRANO” ha una priorità più alta di quella
dell’impostazione “AUDIO” in “IMPOSTAZIONE
LINGUA” (pagina 65).
• Se i brani sonori PCM, DTS, MPEG audio e Dolby
Digital hanno lo stesso numero di canali, il sistema
seleziona i brani sonori PCM, DTS, Dolby Digital e
MPEG audio nell’ordine seguente.
• A seconda del DVD, è possibile che il canale audio
con priorità sia predeterminato. In tal caso, non è
possibile assegnare la priorità ai formati DTS,
Dolby Digital, o MPEG audio selezionando
“AUTO”.
Emette il segnale video del disco
nel sistema, PAL o NTSC. Se il
televisore utilizza un DUPLICE
sistema, selezionare AUTO.
Modifica il segnale video di un
disco NTSC nel sistema PAL.
Modifica il segnale video di un
disco PAL nel sistema NTSC.
Note
• Non è possibile modificare il sistema di colore del
disco stesso.
• Sui modelli asiatici o australiani, è possibile
modificare il sistema di colore di questa unità in
base al televisore collegato. Vedere pagina 23.
68IT
02IT11SET-CEL.p65_64-71
68
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Impostazioni per i
diffusori (IMPOSTAZIONE
DIFFUSORI)
Per ottenere il miglior effetto surround,
impostare le dimensioni dei diffusori
collegati e la loro distanza dal punto di
ascolto. Utilizzare quindi il segnale di prova
per regolare il volume e il bilanciamento dei
diffusori allo stesso livello.
Selezionare “IMPOSTAZIONE
DIFFUSORI” nel display di impostazione.
Per ulteriori dettagli, vedere la sezione
“Utilizzo del display di impostazione”
(pagina 64).
Le impostazioni predefinite sono
sottolineate.
IMPOSTAZIONE DIFFUSORI
FORMATO:
DISTANZA :
LIVELLO:
BILANCIAMENTO:
TONO DI PROVA:
Note
• Quando si seleziona una voce, il suono viene
momentaneamente interrotto.
• A seconda delle impostazioni degli altri diffusori, il
subwoofer potrebbe emettere suoni eccessivi.
Specificazione della posizione e
dell’altezza del diffusore posteriore
Se non viene selezionata la voce
“NESSUNO” in “POSTERIORE”,
specificare la posizione e l’altezza dei
diffusori posteriori. Le impostazioni
predefinite sono sottolineate.
POSTERIORE
(BASSO)
POSTERIORE
(ALTO)
LATERALE
(BASSO)
LATERALE
(ALTO)
Selezionare questa posizione
se i diffusori posteriori sono
posizionati nella sezione
B e D.
Selezionare questa posizione
se i diffusori posteriori sono
posizionati nella sezione
B e C.
Selezionare questa posizione
se i diffusori posteriori sono
posizionati nella sezione
A e D.
Selezionare questa posizione
se i diffusori posteriori sono
posizionati nella sezione
A e C.
Questi parametri non sono disponibili quando
“POSTERIORE” è impostato su “NESSUNO”.
continua
02IT11SET-CEL.p65_64-71
69
Impostazioni e regolazioni
Per ripristinare le impostazioni
predefinite
Selezionare la voce e premere CLEAR.
xFORMATO
Quando i diffusori centrale o posteriori non
vengono collegati, o se i diffusori posteriori
vengono spostati, impostare i parametri per i
diffusori CENTRALE e POSTERIORE.
Poiché le impostazioni del diffusore
anteriore e del subwoofer sono fisse, non è
possibile modificarle. Le impostazioni
predefinite sono sottolineate.
• ANTERIORE
— SÌ
• CENTRALE
— SÌ: normalmente, selezionare questa
posizione.
— NESSUNO: selezionare questa
posizione se il diffusore centrale non
viene utilizzato.
• POSTERIORE
— POSTERIORE (BASSO),
POSTERIORE (ALTO), LATERALE
(BASSO), LATERALE (ALTO):
specificare la posizione e l’altezza per
ottimizzare i modi Digital Cinema
Surround.
— NESSUNO: selezionare questa
posizione se il diffusore posteriore non
viene utilizzato.
• SUBWOOFER
— SÌ
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
69IT
Diagramma della posizione
ANTERIORE
5m
CENTRALE
5m
90
A
A
45
B
B
POSTERIORE
3,4 m
20
Diagramma dell’altezza
C
C
60
D
D
30
xDISTANZA
L’impostazione predefinita della distanza
per i diffusori dipende dalla posizione di
ascolto sotto illustrata.
5m
5m
5m
La distanza del diffusore
anteriore può essere impostata
in incrementi da 0,2 metri
rispetto alla posizione di
ascolto ed essere compresa tra
1,0 e 15,0 metri.
La distanza del diffusore
centrale può essere impostata
fino a 1,6 metri verso la
posizione di ascolto, con
incrementi di 0,2 metri.
La distanza del diffusore
posteriore può essere
impostata fino a 4,6 metri
verso la posizione di ascolto
dalla posizione dei diffusori
anteriori, con incrementi di
0,2 metri.
Note
• Quando si imposta la distanza, il suono viene
momentaneamente interrotto.
• Se i diffusori anteriori o posteriori non vengono
posti alla stessa distanza dalla posizione di ascolto,
impostare la distanza in base al diffusore più
vicino.
• Non collocare i diffusori posteriori più lontano
dalla posizione di ascolto di quanto non lo siano i
diffusori anteriori.
xLIVELLO
È possibile modificare il livello di ciascun
diffusore nella maniera seguente. Accertarsi
di impostare “TONO DI PROVA” su “ON”
per una più agevole regolazione.
Le impostazioni predefinite sono
sottolineate.
CENTRALE
0 dB
3,4 m
3,4 m
Accertarsi di modificare il valore nel display
di impostazione quando i diffusori vengono
spostati. Le impostazioni predefinite sono
sottolineate.
Per regolare il livello del
diffusore centrale (da –6 dB a
+6 dB, in incrementi da
1 dB).
POSTERIORE Per regolare il livello dei
diffusori posteriori (da –6 dB
0 dB
a +6 dB, in incrementi da
1 dB).
SUBWOOFER Per regolare il livello del
subwoofer (da –6 dB a +6 dB,
0 dB
in incrementi da 1 dB).
70IT
02IT11SET-CEL.p65_64-71
70
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
xBILANCIAMENTO
È possibile modificare il bilanciamento dei
diffusori di sinistra e di destra nella maniera
seguente. Accertarsi di impostare “TONO DI
PROVA” su “ON” per una regolazione più
agevole.
Le impostazioni predefinite sono
sottolineate.
Regolare il bilanciamento dei
diffusori anteriori sinistro e
destro (è possibile regolare dal
centro, a 6 passi da sinistra o da
destra).
POSTERIORE Regolare il bilanciamento dei
diffusori posteriori sinistro e
CENTRALE
destro (è possibile regolare dal
centro, a 6 passi da sinistra o da
destra).
ANTERIORE
CENTRALE
Per regolare il volume di tutti i
diffusori contemporaneamente
Utilizzare il comando VOLUME
sull’apparecchio oppure premere VOL +/–.
xTONO DI PROVA
I diffusori emetteranno un segnale di prova
per regolare “BILANCIAMENTO” e
“LIVELLO”.
Regolazione del volume e del livello
dei diffusori
1
Dopo aver interrotto la riproduzione,
selezionare “IMPOSTAZIONE
DIFFUSORI” dopo aver premuto DVD
SETUP nel display di impostazione.
2
Selezionare “TONO DI PROVA” e
impostare “TONO DI PROVA” su “ON”.
Il segnale di prova viene emesso da
ciascun diffusore in sequenza.
3
Dalla posizione di ascolto, selezionare
“BILANCIAMENTO” o “LIVELLO”,
quindi regolare il valore di
“BILANCIAMENTO” e “LIVELLO”
utilizzando X/x.
Il segnale di prova viene emesso dai
diffusori sinistro e destro
contemporaneamente.
4
Selezionare “TONO DI PROVA” e
impostare “TONO DI PROVA” su “OFF”
per disattivare il segnale di prova.
ON
Il segnale di prova non viene
emesso dai diffusori.
Il segnale di prova è emesso da ogni
diffusore in sequenza durante la
regolazione del bilanciamento o del
livello.
Quando si seleziona una delle voci
di “IMPOSTAZIONE
DIFFUSORI”, il segnale di prova è
emesso da entrambi i diffusori
sinistro e destro
contemporaneamente.
Quando si regolano le impostazioni dei diffusori, il
suono viene momentaneamente interrotto.
Impostazioni e regolazioni
Nota
OFF
71IT
02IT11SET-CEL.p65_64-71
71
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Altre informazioni
Soluzione dei problemi
Se si verifica uno dei seguenti inconvenienti
durante l’utilizzo del sistema, utilizzare
questa guida alla soluzione dei problemi per
trovare un rimedio prima di eventuali
riparazioni. Se il problema persiste,
rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Alimentazione
L’immagine presenta disturbi.
, Il disco è sporco o presenta delle
imperfezioni.
, Se il segnale video del sistema deve passare
attraverso il videoregistratore prima di
arrivare al televisore, il sistema anticopia di
alcuni programmi DVD potrebbe
compromettere la qualità dell’immagine. Se il
problema persiste anche dopo aver collegato
direttamente il sistema al televisore, provare a
collegare il sistema direttamente all’ingresso
S video del televisore (pagina 22).
L’alimentazione non viene attivata.
, Accertarsi che il cavo di alimentazione CA
sia collegato saldamente.
Immagine
Anche se il rapporto di formato è
stato impostato su “TIPO TV” in
“IMPOSTAZIONE SCHERMO”,
l’immagine non riempie lo schermo.
Non viene riprodotta alcuna
immagine.
, Sul DVD il rapporto di formato è fisso.
, I cavi di collegamento video non sono
collegati in modo saldo.
, I cavi di collegamento video sono
danneggiati.
, Il sistema non è collegato al connettore di
ingresso del televisore corretto (pagina 22).
, L’ingresso video del televisore non è
impostato in modo da poter vedere le
immagini del sistema.
, “USCITA COMPONENTE” in
“IMPOSTAZIONE SCHERMO” è stato
impostato su “PROGRESSIVE” nonostante il
televisore non sia in grado di accettare segnali
in formato progressivo. In tal caso, impostare
il selettore COMPONENT VIDEO OUT/
SCAN SELECT sul pannello posteriore
dell’unità su INTERLACE. Quindi,
impostare “USCITA COMPONENTE” su
“INTERLACE” dopo che la schermata del
televisore è stata visualizzata correttamente e
riportare il selettore COMPONENT VIDEO
OUT/ SCAN SELECT su SELECTABLE.
, Anche se il proprio televisore è compatibile
con i segnali nel formato progressivo (480p),
è possibile che l’immagine sia influenzata
dall’impostazione di “USCITA
COMPONENTE” su “PROGRESSIVE”. In
questo caso, impostare “USCITA
COMPONENTE” su “INTERLACE”.
, Se in “IMPOSTAZIONE SCHERMO” è stato
selezionato “PROGRESSIVE”, dalle prese
MONITOR OUT o S VIDEO OUT non viene
emesso alcun segnale.
L’immagine appare in bianco e nero.
, A seconda del televisore, l’immagine sullo
schermo appare in bianco e nero quando si
riproduce un disco registrato con il sistema di
colore NTSC.
Audio
Non viene riprodotto alcun suono.
, Il cavo di collegamento audio non è collegato
in modo saldo.
, Il cavo di collegamento audio è danneggiato.
Sostituirlo con uno nuovo.
, Premere MUTING sul telecomando se sul
display del pannello frontale viene
visualizzato “MUTING ON”.
, Il dispositivo di protezione del sistema è stato
disattivato da un corto circuito. Spegnere il
sistema, eliminare il problema del corto
circuito e riaccendere il sistema.
, Il sistema è nel modo di pausa o nel modo di
riproduzione al rallentatore. Premere H per
tornare al modo di riproduzione normale.
, È in corso l’avanzamento o il riavvolgimento
rapido. Premere H per tornare al modo di
riproduzione normale.
, Verificare le impostazioni dei diffusori
(pagine 24, 69).
72IT
02IT12ADD-CEL.p65_72-82
72
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
, Accertarsi che i diffusori ed i componenti
siano collegati correttamente e saldamente.
, Regolare il parametro di bilanciamento dal
menu BILANCIAMENTO (pagine 27, 71).
, A seconda del DVD, il segnale di uscita
potrebbe non essere smistato in 5.1 canali. Il
segnale potrebbe essere monofonico o
stereofonico anche se il brano sonoro è
registrata nel formato Dolby Digital o MPEG
audio.
Vengono emessi forti ronzii e
disturbi.
Il suono è emesso solo dal diffusore
centrale.
, Accertarsi che i diffusori ed i componenti
siano collegati saldamente.
, Accertarsi che i cavi di collegamento siano
lontani da un trasformatore o da un motore e
ad almeno 3 metri dal televisore o da una luce
fluorescente.
, Allontanare il televisore dai componenti
audio.
, Le spine e le prese sono sporche. Pulirle con
un panno leggermente inumidito con alcol.
, Pulire il disco.
, A seconda del disco, il suono potrebbe
provenire solo dal diffusore centrale.
I suoni di sinistra e di destra non
sono bilanciati o invertiti.
L’audio perde l’effetto stereo quando
vengono riprodotti VIDEO CD o CD.
, Impostare “AUDIO” su “STEREO” nel
display del menu di controllo (pagina 46).
, Accertarsi di aver collegato correttamente il
sistema.
, Accertarsi che sia stata attivata la funzione
campo audio (pagina 48).
, Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori (pagine 24, 69).
, A seconda del DVD, il segnale di uscita
potrebbe non essere smistato in 5.1 canali. Il
segnale potrebbe essere monofonico o
stereofonico anche se il brano sonoro è
registrata nel formato Dolby Digital o MPEG
audio.
Durante la riproduzione di brani
sonori Dolby Digital o MPEG audio
l’effetto surround non viene percepito
correttamente.
, Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori (pagine 24, 69).
02IT12ADD-CEL.p65_72-82
73
, Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori.
, Accertarsi che sia stata attivata la funzione
campo sonoro (pagina 48).
, Selezionare un campo audio contenente la
parola “cinema” (pagina 48).
I diffusori posteriori non emettono
suoni o un suono di livello molto
basso.
, Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori.
, Accertarsi che sia stata attivata la funzione
campo sonoro (pagina 48).
, Selezionare un campo audio contenente la
parola “cinema” (pagina 48).
Operazione
Non è possibile effettuare la
sintonizzazione di stazioni radio.
, Accertarsi che le antenne siano collegate
saldamente. Regolare le antenne e collegare
se necessario un’antenna esterna.
, Il segnale delle stazioni è troppo debole
(durante la sintonizzazione automatica).
Usare la sintonizzazione diretta.
, Non è stata preimpostata alcuna stazione o le
stazioni preimpostate sono state cancellate
(durante la sintonizzazione per ricerca delle
stazioni preimpostate). Preimpostare le
stazioni (pagina 29).
, Premere DISPLAY per far apparire la
frequenza sul display.
continua
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Altre informazioni
Durante la riproduzione di brani
sonori Dolby Digital l’effetto surround
non viene percepito correttamente.
Il diffusore centrale non emette alcun
suono.
73IT
Il telecomando non funziona.
, Vi sono ostacoli tra il telecomando e il
sistema.
, Vi è troppa distanza tra il telecomando e il
sistema.
, Il telecomando non viene puntato verso il
sensore situato sul sistema.
, Le pile del telecomando sono scariche.
Il disco non viene riprodotto.
, Non vi sono dischi inseriti.
, Il disco è capovolto.
Inserire il disco con il lato di riproduzione
rivolto verso il basso sul vassoio del disco.
, Il disco non è allineato.
, Il sistema non riproduce CD-ROM, ecc.
(pagina 8).
, Il codice di zona sul DVD non corrisponde al
sistema.
, Si è creata della condensa all’interno del
sistema. Rimuovere il disco e lasciare il
sistema acceso per mezz’ora circa (pagina 4).
Non è possibile riprodurre le piste
sonore MP3.
, Il CD di dati non è registrato nel formato
MP3 conforme a ISO9660 Level 1/ Level 2 o
Joliet.
, La pista sonora MP3 non è dotata
dell’estensione “.MP3”.
, I dati non sono formattati nel formato MP3
anche se sono dotati dell’estensione “.MP3”.
, Il sistema non è in grado di riprodurre piste
sonore in formato MP3PRO.
Il disco non viene riprodotto
dall’inizio.
, È stato selezionato il modo di riproduzione
programmata, in ordine casuale o ripetuta
(pagine 36, 38, 39).
Premere CLEAR per annullare queste
funzioni prima di riprodurre un disco.
, È stato selezionato il modo di ripristino della
riproduzione.
Nel modo di arresto, premere x sul sistema o
sul telecomando, quindi avviare la
riproduzione (pagina 32).
, Sullo schermo del televisore appare
automaticamente il menu PBC, DVD o dei
titoli.
Il sistema avvia automaticamente la
riproduzione del disco.
, Per il DVD è attivata la funzione di
riproduzione automatica.
La riproduzione si arresta
automaticamente.
, È possibile che il disco contenga un segnale
di pausa automatico. Durante la riproduzione
di tali dischi, quando il sistema individua il
segnale di pausa, la riproduzione viene
arrestata.
Non è possibile eseguire alcuna
operazione quale l’arresto, la ricerca,
la riproduzione al rallentatore,
ripetuta, in ordine casuale o
programmata.
Il titolo dell’album/della pista sonora
MP3 non viene visualizzato
correttamente.
, A seconda del disco, potrebbe non essere
possibile effettuare alcune delle operazioni
descritte. Consultare il manuale di istruzioni
in dotazione con il disco.
, Il sistema è in grado di visualizzare
unicamente caratteri alfanumerici. Gli altri
caratteri vengono visualizzati come “ ”.
Sullo schermo non appaiono i
messaggi nella lingua desiderata.
, Nel display di impostazione, selezionare la
lingua delle informazioni a schermo in
“OSD” all’opzione “IMPOSTAZIONE
LINGUA” (pagina 65).
74IT
02IT12ADD-CEL.p65_72-82
74
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Non è possibile cambiare la lingua
per il brano sonoro.
, Sul DVD che viene riprodotto non sono
registrati brani multilingue.
, Il DVD non consente la modifica della lingua
per il brano sonoro.
Non è possibile modificare la lingua
dei sottotitoli.
, Sul DVD che viene riprodotto non sono
registrati sottotitoli multilingue.
, Il DVD non consente la modifica dei
sottotitoli.
Non è possibile espellere alcun disco
e l’indicazione “LOCKED” viene
visualizzata nel display del pannello
frontale.
, Rivolgersi al rivenditore Sony o al servizio di
assistenza autorizzato Sony.
“PROTECT” appare sul display del
pannello frontale.
, Il circuito di protezione dei diffusori è in
funzione. Controllare i collegamenti dei
diffusori.
Non è possibile disattivare i sottotitoli.
, Il DVD non consente la disattivazione dei
sottotitoli.
Non è possibile modificare gli angoli.
, Sul DVD che viene riprodotto non sono
registrati più angoli. È possibile cambiare
l’angolo solo quando l’indicatore “ANGLE” si
illumina sul display del pannello frontale.
, Il DVD non consente la modifica degli angoli.
Il sistema non funziona in modo
appropriato.
Altre informazioni
, L’elettricità statica e fattori simili possono
causare problemi di funzionamento del
sistema. Premere POWER sul sistema per
spegnere e riaccendere l’apparecchio.
Nel display del pannello frontale non
viene visualizzata alcuna voce.
, Premere DIMMER sul telecomando.
Sullo schermo e nel display del
pannello frontale vengono
visualizzati 5 numeri o lettere.
, È stata attivata la funzione di autodiagnostica.
(Vedere la tabella a pagina 76).
75IT
02IT12ADD-CEL.p65_72-82
75
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Funzione di
autodiagnostica (lettere e
numeri visualizzati nel display)
Quando la funzione di autodiagnostica viene
attivata per evitare problemi di
funzionamento del sistema, un codice di
servizio formato da cinque caratteri, con una
combinazione di una lettera e di numeri (ad
esempio, C 13 00), appare sullo schermo e
nel display del pannello frontale. Consultare
la seguente tabella.
C:13:00
Glossario
Album
Sezione di un brano musicale su un CD di
dati contenente piste sonore MP3.
Brano
Sezioni di un’immagine o di un brano
musicale di Super Audio CD, CD, VIDEO
CD o MP3. Un album è composto da più
brani (solo MP3).
Capitolo
Sezioni di immagine o di audio su un DVD
più piccole dei titoli. Un titolo è composto
da diversi capitoli.
Codice di zona
Primi tre
caratteri del
codice di
servizio
C 13
C 31
E XX
(xx sta per un
numero)
Causa e/o azione di
correzione
Il disco è sporco.
, Pulire il disco con un
panno soffice (pagina 9).
Il disco non è stato inserito in
modo corretto.
, Reinserire il disco
correttamente.
Per evitare che si verifichino
problemi di funzionamento, il
sistema ha attivato la funzione
di autodiagnostica.
, Contattare il rivenditore
Sony più vicino o il centro
di assistenza locale
autorizzato Sony e fornire
il codice di servizio a
cinque caratteri.
Esempio: E 61 10
76IT
02IT12ADD-CEL.p65_72-82
76
Questo sistema viene utilizzato per
proteggere i copyright. Ad ogni sistema
DVD e ad ogni disco DVD viene assegnato
un codice di zona in base all’area di vendita.
Ogni codice di zona è indicato sia sul
sistema che sulla confezione del disco. Il
sistema è in grado di riprodurre i dischi che
corrispondono al relativo codice di zona. Il
sistema è inoltre in grado di riprodurre
dischi contrassegnati da “ ”. Inoltre,
anche se il codice di zona non è indicato sul
DVD, le relative limitazioni possono essere
attivate.
ALL
Controllo riproduzione (PBC)
Segnali codificati sui VIDEO CD (Versione
2.0) per controllare la riproduzione.
Utilizzando gli schermi dei menu registrati
sui VIDEO CD con funzioni PBC, è
possibile utilizzare semplici programmi
interattivi, programmi con funzioni di
ricerca, e così via.
Digital Cinema Sound (DCS)
Questo è il nome generico del suono
surround prodotto dalla tecnologia di
elaborazione digitale sviluppata da Sony. A
differenza dei precedenti campi sonori,
mirati principalmente alla riproduzione di
musica, il Digital Cinema Sound è stato
progettato espressamente per la visione di
film.
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Dolby Digital
Questo formato audio per film è più avanzato
del Dolby Pro Logic Surround. In questo
formato vengono forniti distintamente un
suono stereo di uscita dei diffusori posteriori
con una gamma di frequenza estesa e un
canale subwoofer per i bassi. Questo formato
viene anche chiamato “5.1” perché il canale
del subwoofer viene considerato come un
canale 0.1 (dal momento che funziona
solamente quando è necessario un effetto di
bassi). Tutti i sei canali di questo formato
vengono registrati separatamente per
ottenere una migliore separazione dei canali.
Inoltre, poiché tutti i segnali vengono
elaborati in digitale, si verifica un
deterioramento minimo del segnale.
Dolby Surround (Pro Logic)
In quanto metodo di decodificazione del
Dolby Surround, il Dolby Surround Pro
Logic produce quattro canali da un suono a
due canali. Rispetto al precedente sistema
Dolby Surround, il Dolby Surround Pro
Logic riproduce in modo più naturale la
panoramica da sinistra a destra e localizza i
suoni in maniera più precisa. Per ottenere il
migliore risultato dal Dolby Surround Pro
Logic, è necessario utilizzare due diffusori
posteriori e un diffusore centrale. I diffusori
posteriori emettono un suono monofonico.
Modo Movie (film)
Il modo Movie viene utilizzato per i
programmi televisivi stereo e per quelli
codificati in Dolby Surround. Grazie a tale
modo, è possibile ottenere una migliore
direzionalità dei campi sonori simile a
quella dell’audio a 5.1 canali separati.
Modo Music (musica)
Il modo Music viene utilizzato per le
registrazioni musicali stereo e consente di
ottenere una dimensione audio più ampia e
profonda.
02IT12ADD-CEL.p65_72-82
77
DVD
Disco che può contenere fino a 8 ore di
immagini in movimento sebbene il suo
diametro sia lo stesso di quello di un CD.
La capacità di un DVD a strato e a lato
singoli è di 4,7 GB (Gigabyte), una capacità
7 volte superiore rispetto a quella di un CD.
Inoltre, la capacità di un DVD a doppio
strato e a lato singolo è di 8,5 GB, la
capacità di un DVD a strato singolo e a
doppio lato è di 9,4 GB e la capacità di un
DVD a doppio strato e a doppio lato è di
17 GB.
I dati di immagine utilizzano il formato
MPEG 2, uno dei formati standard della
tecnologia di compressione digitale più
diffusi. I dati di immagine vengono
compressi a circa 1/40 delle dimensioni
originali. I DVD impiegano inoltre una
tecnologia di codifica con gamma variabile
che modifica i dati da assegnare in base alle
condizioni dell’immagine.
I dati audio vengono registrati sia in Dolby
Digital che in PCM, consentendo di ottenere
una qualità sonora più realistica.
Inoltre, i DVD sono dotati di varie funzioni
avanzate quali le funzioni multiangolo,
multilingue e di protezione.
Altre informazioni
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II consente di creare
cinque canali di uscita con larghezza di
banda totale da sorgenti a due canali
mediante un decodificatore surround a
matrice attiva di elevata purezza che utilizza
le proprietà spaziali della registrazione
originale senza aggiungervi nuovi suoni o
tonalità.
DTS
Tecnologia di compressione audio digitale
sviluppata da Digital Theater Systems, Inc.
Questa tecnologia è conforme al suono
surround con 5.1 canali. Il canale posteriore
è stereo e in questo formato esiste un canale
subwoofer distinto. La tecnologia DTS
fornisce gli stessi 5.1 canali distinti di audio
digitale con qualità elevata. La buona
separazione dei canali è resa possibile dalla
registrazione separata e dall’elaborazione in
digitale di tutti i dati di canale.
Formato di interallacciamento
Il formato di interallacciamento mostra
ciascuna linea di un’immagine come un
singolo “campo” e costituisce il metodo
standard per la visualizzazione di immagini
su un televisore. Il campo di numero pari
mostra le linee pari di un’immagine, mentre
il campo di numero dispari mostra le linee
dispari di un’immagine.
continua
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
77IT
Formato progressivo
Rispetto al formato di interallacciamento
che mostra alternativamente le linee pari e
dispari di un’immagine (campo) per creare
un fotogramma, il formato progressivo
mostra direttamente l’immagine intera come
un unico fotogramma. Perciò, mentre il
formato di interallacciamento può mostrare
30 fotogrammi (60 campi) in un secondo, il
formato progressivo può mostrare 60
fotogrammi in un secondo. La qualità
complessiva dell’immagine migliora; i fermi
immagine, le parti di testo e le linee
orizzontali appaiono più nitidi. Questo
sistema è compatibile con il formato
progressivo 480.
Funzione multiangolo
Su alcuni DVD vengono registrati diversi
angoli, o punti di vista della telecamera, per
una scena.
Funzione multilingue
Su alcuni DVD vengono registrate diverse
lingue per l’audio o i sottotitoli.
Protezione
Funzione per i DVD per limitare la
riproduzione dei dischi in base all’età
dell’utente e al livello di limitazione proprio
di ogni paese. Le limitazioni variano da
disco a disco. Quando la funzione viene
attivata, la riproduzione non è consentita
oppure le scene cruente vengono saltate o
sostituite da altre scene e così via.
Scena
In un VIDEO CD con funzioni PBC
(Playback control), le schermate dei menu,
le immagini in movimento e i fermi
immagine vengono suddivisi in sezioni
chiamate “scene”.
Software video e software audio
È possibile classificare i DVD come
software video o software audio. I DVD con
software video contengono le stesse
immagini (24 fotogrammi al secondo) che
vengono mostrate nei cinema. I DVD con
software audio, quali film per la televisione
o sit-com, visualizzano le immagini a 30
fotogrammi (o 60 campi) al secondo.
Super Audio CD
Questo formato audio si basa sugli standard
correnti dei CD audio, ma comprende una
quantità di informazioni che permette una
qualità del suono più elevata. Esistono tre
tipi di dischi: a strato singolo, a doppio
strato e dischi ibridi. Il disco ibrido contiene
le informazioni relative ai CD audio
standard e quelle relative ai Super Audio
CD.
Titolo
In un software video, i titoli corrispondono a
un film, alle sezioni più lunghe di
un’immagine o di un brano musicale su un
DVD, ecc.; in un software audio
corrispondono invece a un intero album.
VIDEO CD
Un compact disc che contiene immagini in
movimento.
I dati di immagine utilizzano il formato
MPEG 1, uno dei formati standard della
tecnologia di compressione digitale più
diffusi. I dati di immagine vengono
compressi a circa 1/140 delle dimensioni
originali. Di conseguenza, un VIDEO CD da
12 cm può contenere fino a 74 minuti di
immagini in movimento.
I VIDEO CD contengono anche dati audio
compressi. I suoni che non appartengono ala
gamma dell’udito umano sono suoni
compressi, mentre i suoni che si possono
udire non sono compressi. I VIDEO CD
possono contenere fino a 6 volte le
informazioni audio contenute nei CD audio
tradizionali.
Esistono 2 versioni di VIDEO CD.
• Versione 1.1: è possibile riprodurre solo
immagini in movimento e suoni.
• Versione 2.0: è possibile riprodurre fermi
immagine ad alta risoluzione e attivare le
funzioni PBC.
Questo sistema è conforme a entrambe le
versioni.
78IT
02IT12ADD-CEL.p65_72-82
78
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Caratteristiche tecniche
Sezione amplificatore
Modo stereo
Modo surround
80 W + 80 W (4 ohm a 1 kHz, THD 10 %)
Anteriore: 80 W + 80 W
Centrale*: 80 W
Posteriore*: 80 W + 80 W (4 ohm a 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer*: 100 W (3 ohm a 100 Hz, THD 10 %)
* A seconda delle impostazioni del campo sonoro e della fonte, potrebbe non essere emesso alcun suono.
Entrate (analogiche)
Entrate (digitali)
Uscite (analogiche)
VIDEO 1, 2:
Sensibilità: 150 mV
Impedenza: 50 kilohm
VIDEO 2 (ottico):
Sensibilità: –
VIDEO 1 (AUDIO OUT):
Voltaggio: 2 V
Impedenza: 1 kilohm
CUFFIE:
Accetta cuffie a impedenza bassa o alta
Sistema Super Audio CD/DVD
Laser
Altre informazioni
Laser a semiconduttore
(Super Audio CD/DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Durata di emissione: continua
Sistema formato segnale
NTSC o NTSC/PAL
Risposta in frequenza (a 2 CH modo STEREO)
DVD (PCM): da 2 Hz a 22 kHz (±1,0 dB)
CD: da 2 Hz a 20 kHz (±1,0 dB)
Rapporto segnale rumore
Superiore a 80 dB (solo connettori VIDEO 1 (AUDIO))
Distorsione armonica
Inferiore a 0,03 %
Sezione sintonizzatore FM*
Sistema
Gamma di sintonizzazione
Antenna
Terminali antenna
Frequenza intermedia
Sistema sintetizzatore digitale bloccato al quarzo PLL
87.5 – 108.0 MHz (incrementi di 50 kHz)
Antenna a filo FM
75 ohm, non bilanciati
10.7 MHz
Sezione sintonizzatore AM*
Sistema
Sistema sintetizzatore digitale bloccato al quarzo PLL
Gamma di sintonizzazione
Modelli europei, mediorientali e filippini:
531 – 1.602 kHz (con l’intervallo impostato a 9 kHz)
Altri modelli:
531 – 1.602 kHz (con l’intervallo impostato a 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (con l’intervallo impostato a 10 kHz)
Antenna
Antenna a telaio
Frequenza intermedia
450 kHz
continua
02IT12ADD-CEL.p65_72-82
79
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
79IT
Sezione video
Entrate
Uscite
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Video: 1 Vp-p 75 ohm
S VIDEO:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
C: 0,286 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p 75 ohm
Diffusori
Anteriori/Centrale/Posteriori
Sistema diffusori
Unità diffusore
Impedenza
Dimensioni (circa)
Pesov (circa)
Bass reflex
77 mm di diametro, tipo a cono; 15 mm di diametro, a cupola bilanciato
4 ohm
97 × 97 × 112 mm (lunghezza/altezza/profondità)
0,795 kg
Subwoofer
Sistema diffusori
Unità diffusore
Impedenza
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
Tipo chiuso
Tipo a cono con diametro di 160 mm
3 ohm
217 × 302 × 217 mm (lunghezza/altezza/profondità)
4,6 kg
Generali
Requisiti di alimentazione
Modello per l’Europa:
Modello per l’Australia e l’Asia:
Modello per il Messico:
Modello per la Cina:
Modello per Taiwan:
Altri modelli:
Consumo energetico
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
Temperatura di utilizzo
Umidità di utilizzo
Accessori in dotazione
230 V CA, 50/60 Hz
220 – 240 V CA, 50/60 Hz
120 V CA, 60 Hz
220 V CA, 50/60 Hz
110 – 120 V CA, 50/60 Hz
110 – 240 V/220 – 240 V CA, 50/60 Hz
120 W (120 V CA) 120 W (230 V CA)
1 W (120 V CA) 2 W (230 V CA) (nel modo di risparmio energetico)
355 × 60 × 323 mm (l/a/p), incluse le parti sporgenti
3,8 kg
da 5°C a 35°C
dal 5 al 90%
vedere a pagina 16.
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
* “di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87”
80IT
02IT12ADD-CEL.p65_72-82
80
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Elenco dei codici delle lingue
Per maggiori informazioni, vedere le pagine 46, 53, 66.
L’ortografia delle lingue è conforme allo standard ISO 639: 1988 (E/F).
Codice lingua
Codice lingua
Codice lingua
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Altre informazioni
Codice lingua
1703 Non specificato
81IT
02IT12ADD-CEL.p65_72-82
81
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Elenco delle voci del menu di impostazione DVD
Con il menu di impostazione DVD, è possibile impostare le seguenti voci.
L’ordine delle voci visualizzate potrebbe essere diverso dalla visualizzazione reale.
IMPOSTAZIONE LINGUA
IMPOSTAZIONE SCHERMO
OSD
(Selezionare la lingua che si
desidera utilizzare dall’elenco
delle lingue visualizzato.)
TIPO TV
MENU
DVD
(Selezionare la lingua che si
desidera utilizzare dall’elenco
delle lingue visualizzato.)
SCREEN SAVER
AUDIO
(Selezionare la lingua che si
desidera utilizzare dall’elenco
delle lingue visualizzato.)
SOTTOTITOLO
(Selezionare la lingua che si
desidera utilizzare dall’elenco
delle lingue visualizzato.)
SFONDO
USCITA
COMPONENTE
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
IMMAGINE
COPERTINA
GRAFICI
BLU
NERO
INTERLACE
PROGRESSIVE
IMPOSTAZIONE DIFFUSORI
FORMATO
SÌ
SÌ
NESSUNO
POSTERIORE POSTERIORE BASSO
ALTO
LATERALE BASSO
ALTO
NESSUNO
SUBWOOFER SÌ
DISTANZA
ANTERIORE 1,0 m ~ 15 m
CENTRALE
0 m ~ 15 m
POSTERIORE 0 m ~ 15 m
LIVELLO
CENTRALE
–6 dB ~ +6 dB
POSTERIORE –6 dB ~ +6 dB
SUBWOOFER –6 dB ~ +6 dB
6 passi a sinistra
BILANCIAMENTO ANTERIORE
o a destra
POSTERIORE 6 passi a sinistra
o a destra
TONO
OFF
DI PROVA ON
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
SISTEMA DI
COLORE VCD*
AUTO
PAL
NTSC
PROTEZIONE LIVELLO
OFF
8.
7.
NC17
6.
R
5.
4.
PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD USA
ALTREt
CAMBIA PASSWORD
SELEZIONE OFF
BRANO
AUTO
ANTERIORE
CENTRALE
REIMPOSTA
Sì
*
Solo modelli per l’Australia e per l’Asia.
82IT
02IT12ADD-CEL.p65_72-82
82
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Indice analitico
Numerico
I
R
16:9 66
4:3 LETTER BOX 66
4:3 PAN SCAN 66
IMPOSTAZIONE
DIFFUSORI 69
IMPOSTAZIONE LINGUA 65
IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA 68
IMPOSTAZIONE SCHERMO
66
Indicazioni a schermo
Display del menu di controllo
14
Display di impostazione 64
INDICE 42
Indice 7
Individuazione
di un punto specifico
osservando lo schermo
televisivo 40
Radio 61
RDS 62
REIMPOSTA 65
Riavvolgimento rapido 40
Ricerca 40
RIPETIZIONE 39
Riproduzione al rallentatore 40
Riproduzione casuale 38
Riproduzione continua
CD/VIDEO/Super Audio
CD/DVD/MP3 31
Riproduzione PBC 34, 78
Riproduzione programmata 36
A
Album 7, 76
ALBUM 35, 41
AMP, MENU 25
ANGOLO 52
Antenna, collegamento 20
AUDIO 46, 65
Avanzamento rapido 40
B
BAND 29
BILANCIAMENTO 27, 71
BRANO 41
Brano 7, 76
L
LIVELLO (LEVEL) 28, 70
LUMINOSITÀ DISPLAY 28
C
M
Manutenzione dei dischi 9
MEMORY 29
Menu di controllo 14
MODO 36, 38
MP3 35
Multiangolo, funzione 52
Multilingua, funzione 46
MUTING (ESCLUSIONE
AUDIO) 32
D
N
Dischi utilizzabili 7
Display del pannello frontale 11
DISTANZA 26, 70
Dolby Digital 77
Dolby Surround Pro Logic 77
DTS 77
DURATA (TIME) 42, 43
DVD 33, 77
MENU DVD 33, 65
NAME (NOME) 62
S VIDEO 22
SCENA 14
Scena 7, 78
SCREEN SAVER 67
SELEZIONE BRANO 68
SFONDO 67
SISTEMA DI COLORE 68
Soluzione dei problemi 72
SOTTOTITOLO 53, 65
Stazione preimpostata 29, 61
Super Audio CD 78
T
Telecomando 13, 59
TIPO TV 66
TITOLO 41
Titolo 7, 78
TONO DI PROVA 71
U
USCITA COMPONENTE 67
O
OSD 65
V
Altre informazioni
Campo sonoro 48
CAPITOLO 42
Capitolo 7, 76
CASUALE 38
CERCA DURATA 41
Codice di zona 8, 76
Collegamento ad un televisore e
dei componenti video 22
Collegamento dei diffusori 17
Continuazione della
riproduzione 32
S
VIDEO CD 34, 78
P
Pannello frontale 10
Pannello posteriore 12
Pile 17
Presentazione 16
PROTEZIONE 55, 68, 77
PROTEZIONE
PERSONALIZZATA 54
F
FORMATO 25, 69
83IT
02IT13IND-CEL.p65_83
83
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Guida rapida di riferimento
per il telecomando
qd H PLAY/SELECT
Per riprodurre un disco.
qf DVD TOP MENU
Per visualizzare il menu titolo sullo schermo del
televisore.
qg DVD DISPLAY
Per visualizzare il menu di controllo sullo schermo
del televisore per impostare o regolare le voci.
qh C/X/x/c/ENTER
Per selezionare e attivare le voci o le impostazioni.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
qj DVD SETUP
Per visualizzare la schermata di impostazione sullo
schermo del televisore per impostare o regolare le
voci.
qk 1 (attesa)
Per attivare e disattivare l’alimentazione del sistema.
ql DIMMER
Per modificare la luminosità del display del
pannello frontale di due incrementi.
w; TV/VIDEO
Per cambiare il modo di ingresso del televisore.
wa REPEAT
Per visualizzare la schermata “RIPETIZIONE”
sullo schermo del televisore.
ws MUTING
zLe parti ombreggiate dei tasti sono influenzate
dall’interruttore COMMAND MODE DVD TV. Le
descrizioni ombreggiate fanno riferimento all’impostazione
del televisore sull’interruttore.
Note
Il comando a distanza dell’apparecchio utilizza segnali di
comando comuni ad altri prodotti DVD Sony.
Perciò, a seconda del tasto, è possibile che altri prodotti DVD
Sony rispondano ai comandi.
1 TV [/1 (accensione/attesa)
Per accendere e spegnere il televisore.
2 Z EJECT
wf FUNCTION
Per selezionare il componente che si desidera
utilizzare.
wg BAND
Per selezionare la banda AM o FM.
wh Tasti numerici*
Per selezionare le voci delle impostazioni.
TV: per selezionare i numeri dei canali.
wj SOUND FIELD
wk DISPLAY
Per attivare la funzione nome.
4 STEREO/MONO
Per passare alla voce visualizzata sul display del
pannello frontale.
wl ENTER
Per cambiare la ricezione FM da stereofonica a
monofonica e viceversa.
5 MEMORY
Premere per memorizzare una stazione preselezionata.
6 CLEAR
Premere per tornare alla riproduzione continua, ecc.
7 PLAY MODE
Per selezionare il modo di riproduzione
programmata o casuale.
8 AUDIO
Per modificare l’audio durante la riproduzione di
un DVD o di un VIDEO CD.
9 ANGLE
Per modificare gli angoli durante la riproduzione
di un DVD.
q; SUBTITLE
Per visualizzare il menu “SOTTOTITOLO” nella
schermata del menu di controllo.
qa VOL +/–
Per regolare il volume del sistema. TV: regola il
volume del televisore.
qs ./>, PREV/NEXT, TV CH –/+, PRESET –/+
./> PREV/NEXT: premere per passare al
capitolo/brano successivo o per tornare al
capitolo/brano precedente.
PRESET –/+: per scorrere tutte le stazioni
preselezionate.
TV CH –/+: per selezionare il canale del televisore
02IT14BCO-CEL.p65
Per visualizzare il tempo di riproduzione del disco,
ecc., nel display del pannello frontale.
Per selezionare il campo sonoro.
Per espellere il disco.
3 NAME
84IT
Per disattivare l’audio.
wd TIME
84
Per attivare le voci o le impostazioni. TV: premere
dopo avere selezionato un numero di canale
e; Selettore COMMAND MODE DVD/TV
Per alternare la sorgente di ingresso del televisore
fra televisore e DVD.
ea m/M,
/
SLOW, TUNING –/+
m/M (SCAN): per individuare un punto
visualizzando le immagini durante la riproduzione
di un disco.
/
SLOW: per riprodurre un disco al
rallentatore nel modo di pausa.
TUNING –/+: per scorrere tutte le stazioni
radiofoniche disponibili.
es x STOP
Per arrestare la riproduzione di un disco.
ed X PAUSE
Per effettuare una pausa durante la riproduzione
di un disco.
ef DVD MENU
Per visualizzare il MENU DVD sullo schermo del
televisore.
eg O RETURN
Premere per tornare alla schermata
precedentemente selezionata, ecc.
eh AMP MENU
Per visualizzare i parametri di impostazione dei
diffusori nel display del pannello frontale.
* A seconda del televisore, è possibile immettere il numero
nel modo indicato di seguito:
Premere >10, quindi il numero (ad esempio, premere >10,
quindi 2 e 5 per immettere il numero 25.)
7/6/02, 01:28
DAV-S550 4-241-066-31(1)
SE
FR
03SE02WAR-CEL.p65_01-03
1
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
VARNING
Utsätt inte enheten för regn
eller fukt, eftersom det innebär
risk för brand och/eller
elektriska stötar.
Installera inte enheten i ett utrymme
där den får för lite utrymme för
ventilation, t.ex. i en bokhylla eller i
en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex.
tidningar, bordsdukar, gardiner eller
liknande medför risk för
överhettning och brand. Placera inte
tända ljus ovanpå enheten.
Att placera kärl med vätska, t.ex.
blomvaser, medför risk för elektriska
stötar och fara för brand.
Den här apparaten klassas som en
CLASS 1 LASER. Etiketten sitter på
undersidan.
Kasta inte
batterierna med
hushållsavfallet,
behandla dem
som miljöfarligt
avfall.
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Om något föremål olyckligtvis
skulle råka komma in i bakom
enhetens hölje bör du genast
koppla bort strömmen till enheten,
och sedan lämna in den till en
behörig tekniker för kontroll innan
du använder den igen.
• Enheten är inte bortkopplad från
nätspänningen så länge som
nätkabeln sitter insatt i ett
vägguttag, även om du har slagit
av strömmen på själva enheten.
• Om du vet med dig att du inte
kommer att använda enheten under
en längre tid bör du koppla bort
den från vägguttaget. När du
kopplar ur nätkabeln bör du fatta
tag om kontakten; lossa aldrig
kontakten genom att dra i sladden.
Installation
• Installera inte spelaren där den blir
innesluten, t.ex. i en bokhylla eller
en inbyggnadslåda.
• Se till att ventilationen runt
enheten är tillräcklig så undviker
du överhettning.
• Placera inte enheten på ytor som
har ett material som kan blockera
ventilationsöppningarna (som t.ex.
textilier, mattor och liknande)
eller, av samma anledning, i
närheten av gardiner o.dyl.
• Placera inte enheten i närheten av
värmekällor, t.ex. radiatorer och
varmluftsutsläpp och inte heller i
direkt solljus eller där det är
mycket dammigt eller där den kan
utsättas för mekaniska stötar och
vibrationer.
• Placera inte enheten lutande. Den
är avsedd att placeras i horisontell
position på ett plant underlag.
• Placera inte vare sig enheten eller
skivorna i närheten av starka
magnetiska fält, sådana som
alstras av mikrovågsugnar och
stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på
enheten.
• Om du tar in enheten från en kall
plats och in i ett varmt rum kan fukt
kondensera inne i den och du bör
därför vänta en timme eller så med
att använda den, så att fukten hinner
avdunsta. I annat fall riskerar du att
skada linssystemet inne i enheten.
När du har packat upp den och ska
ta den i bruk för första gången bör
du av samma skäl vänta någon
timme innan du börjar använda den.
2SE
03SE02WAR-CEL.p65_01-03
2
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Välkommen!
Tack för att du har köpt Sony
Compact AV System. Innan du
använder apparaten ska du gå
igenom denna bruksanvisning
noggrant och sedan ha den till hands
för framtida referens.
3SE
03SE02WAR-CEL.p65_01-03
3
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhet
Om något objekt eller vätska kommer inuti höljet
ska du koppla ur apparaten och få den undersökt av
kvalificerad personal.
Strömkällor
AC-adapterns nätkabel får bara bytas av en behörig
servicetekniker.
Justera volymen
Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal
alls. Då kan högtalarna skadas när den kommer till
högre nivåer.
Rengöring
Rengör höljet, panelen och kontroller med en mjuk
duk fuktad med ett milt rengöringsmedel. Använd
inte rengöringsdon med sträv yta eller medel som
skurpulver, alkohol eller bensol.
Om du har några frågor eller får problem med
apparaten kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Placering
• Placera apparaten på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att den blir för varm.
• Om du spelar på hög volym och under en längre
tid, blir höljet varmt. Det är normalt. Du bör
emellertid vara försiktig med att vidröra de heta
ytorna. Placera inte enheten där utrymmet runt den
är begränsat. Om inte luften kan cirkulera fritt
finns risk för överhettning.
• Riskera inte att täppa för ventilationsöppningarna
genom att placera någonting på systemet. Systemet
är utrustat med en högeffektförstärkare och om
ventilationshålen på ovansidan täcks över finns
risk för överhettning och därmed också risk för
felaktiga funktioner.
• Placera inte apparaten på ett mjukt underlag som
exempelvis en matta eftersom detta kan blockera
ventileringshålen på dess undersida.
• Placera inte apparaten på en plats där den utsätts
för värme eller där den är utsatt för direkt solsken,
damm eller stötar.
Rengöra skivor
Använd inte de CD/DVD-rengöringsdiskar som
finns på marknaden. De kan skada apparaten.
TV:ns färger
Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n omedelbart och sedan
slå på den igen efter 15-30 minuter. Om problemet
består placerar du högtalarna längre ifrån TV:n.
Märketiketten sitter på apparatens undersida.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Apparaten kan visa en videostillbild eller
en displaybild på TV-skärmen hur länge som
helst. Om du lämnar bilden på skärmen under en
mycket lång tid kan TV:n få permanenta skador.
Detta gäller särskilt för projektionsapparater.
När du ska flytta systemet
Användning
• Om apparaten tas direkt från en kall till en varm
plats eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum
kan linserna kondenseras. Om detta inträffar
kanske inte apparaten kommer att fungera
ordentligt. Ta då ur skivan och låt apparaten stå på
i en halvtimme tills imman försvinner.
• Ta ur skivorna innan du flyttar apparaten. Annars
kan de skadas.
• Om du vill spara på strömmen kan du stänga av
systemet helt och hållet. Tryck då på strömbrytaren
(POWER) på huvudenheten. Lampan slocknar
visserligen inte omedelbart, men systemet är helt
avstängt.
När du bär med dig systemet gör du så här för att
skydda systemets mekanism. Ta ur skivan och tryck
sedan ned systemets x-knapp och håll den
nedtryckt. När “MECHA LOCK” visats i
frontpanelens teckenfönster slår du av systemet.
4SE
03SE02WAR-CEL.p65_04
4
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Innehållsförteckning
VARNING ........................................................................................................... 2
Välkommen! ....................................................................................................... 3
Säkerhetsföreskrifter .......................................................................................... 4
Om denna bruksanvisning ................................................................................. 7
Följande skivor kan spelas på denna apparat ................................................... 7
Skivor ................................................................................................................. 9
Register över delar och kontroller .................................................................... 10
Guide till kontrollmenyn ................................................................................... 14
Komma igång ................................................................. 16
Snabböversikt ..................................................................................................
Packa upp ........................................................................................................
Stoppa in batterierna i fjärrkontrollen ...............................................................
Steg 1: Koppla in högtalarna ...........................................................................
Steg 2: Koppla antenner ..................................................................................
Steg 3: Koppla TV- och videokomponenter .....................................................
Högtalarinställningar ........................................................................................
Ställa in radiostationer .....................................................................................
16
16
17
17
20
22
24
29
Spela skivor ................................................................... 31
Spela skivor .....................................................................................................
Återuppta uppspelningen från den punkt där du stoppade skivan
(Resume Play) ...........................................................................................
Använda DVD-skivornas meny ........................................................................
Spela VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner (PBC-uppspelning) ..................
Spela upp ett MP3-spår ...................................................................................
Skapa dina egna program (Program Play) ......................................................
Spela i slumpvis ordning (Shuffle Play) ..........................................................
Spela upprepade gånger (Repeat Play) .........................................................
31
SE
FR
32
33
34
35
36
38
39
Söka efter en scen ............................................................ 40
Söka efter en viss punkt på en skiva (Scan, Slow-motion Play) ...................... 40
Söka efter titel/kapitel/spår/index/album .......................................................... 41
Visa information om skivan ................................................. 43
Visa uppspelningstiden och återstående tid i frontpanelens display ............... 43
Kontrollera uppspelningstiden och återstående tid .......................................... 44
forts.
03SE03CON-CEL.p65_05-06
5
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
5SE
Ljudjusteringar................................................................ 46
Ändra ljudet ......................................................................................................
Automatisk avkodning av den inkommande ljudsignalen (Auto Decoding) .....
Surround-ljud ...................................................................................................
Lyssning med bara de främre högtalarna och subwoofern
(2-kanalig stereo) .......................................................................................
Justera nivåparametrar ....................................................................................
46
48
48
51
51
Titta på filmer ................................................................. 52
Ändra vinklarna ................................................................................................ 52
Visa textning .................................................................................................... 53
Använda olika extrafunktioner .............................................. 54
Låsa skivor (ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS) ............................................ 54
Andra åtgärder ................................................................ 59
Kontrollera TV:n med den medföljande fjärrkontrollen .....................................
Använda videon eller en annan enhet .............................................................
Lyssna på radio ...............................................................................................
Använda RDS (Radio Data System)
(Endast för europeiska modeller) ...............................................................
Namnge förinställda stationer ..........................................................................
59
60
61
62
62
Inställningar och justeringar................................................ 64
Använda Setup-displayen ................................................................................
Ange språk för displayen eller ljudspåret (SPRÅKINSTÄLLNING) ..................
Inställningar för displayen (SKÄRMINSTÄLLNINGAR) ...................................
Anpassade inställningar (SPECIALINSTÄLLNINGAR) ...................................
Inställningar för högtalarna (HÖGTALARINSTÄLLN.) .....................................
64
65
66
68
69
Ytterligare information ...................................................... 72
Felsökning .......................................................................................................
Självtestfunktionen (när bokstäver/siffror visas i displayen) ............................
Ordlista ............................................................................................................
Tekniska data ...................................................................................................
Språkkoder ......................................................................................................
Lista över DVD-inställningar ............................................................................
Sakregister .......................................................................................................
Snabbreferens för fjärrkontrollen .....................................................................
72
76
76
79
81
82
83
84
6SE
03SE03CON-CEL.p65_05-06
6
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Om denna bruksanvisning
• Denna bruksanvisning beskriver kontrollerna
på fjärrkontrollen. Du kan också använda
kontroller på apparaten om de har samma eller
liknande namn som de på fjärrkontrollen.
• Ikonerna som används i bruksanvisningen
beskrivs nedan:
Ikon
Betydelse
Ikon
Funktioner
tillgängliga
i DVDvideoläge
Betydelse
Funktioner
tillgängliga i
Super Audio
CD och Audio
CD-läge
Tillgängliga
funktioner i
VIDEOCD-läget
Tillgängliga
funktioner i
CD-läget
Tillgängliga
funktioner för
ljudspår av
formatet MP3*
Fler
användbara
funktioner
z
• I den här bruksanvisningen används den
europeiska modellen för illustrationerna och
för beskrivning av skärmmeddelandena
(SKÄRMTEXT).
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) är ett standardformat
för komprimering av ljudinformation som definierats
av ISO/MPEG.
Följande skivor kan
spelas på denna apparat
Villkor för skivor
• Titel
Det längsta avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett album
på en ljudskiva.
• Kapitel
Avsnitt i en film eller en musiksamling
som är mindre än titlar. En titel består av
flera kapitel. Alla skivor innehåller inte
kapitel.
• Album
Del av musiken på en data-CD med
ljudspår av formatet MP3.
• Spår
Del av en bild eller ett musikstycke på en
VIDEO-CD, Super Audio CD, CD eller
MP3.
• Index (Super Audio CD, CD) /
Videoindex (VIDEO-CD)
Ett nummer som används för att dela in
spår i olika sektioner för att det ska vara
lättare att hitta en viss punkt på en
VIDEO-CD eller Super Audio CD-skiva.
För vissa skivor finns inga index inspelade.
• Avsnitt
På en VIDEO-CD med PBC-funktioner
(sid 34) är menyskärmar, filmklipp och
stillbilder uppdelade i avsnitt som kallas
för “scener”.
Skivformat
DVD VIDEO
Super Audio CD
VIDEO-CD
Musik-CD
forts.
Logotypen “DVD VIDEO” är ett varumärke.
03SE04BAC-CEL.p65_07-15
7
7SE
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Skiva
DVDstruktur
Titel
Kapitel
Skiva
VIDEOCD-, Super
Audio CDeller CDstruktur
MP3struktur
Spår
Områdeskod
Apparaten har en områdeskod som är tryckt på
apparatens baksida och du kan bara använda
DVD-skivor som har samma områdeskod.
kan också spelas
DVD-skivor med märket
på denna apparat.
Om du försöker spela någon annan typ av
DVD visas meddelandet “Det är inte tillåtet att
spela upp denna skiva pga områdeskoden.” på
TV-skärmen. Det kan finnas DVD utan kod
även om det är förbjudet att spela en viss DVD
i aktuellt område.
ALL
Index
Skiva
Album
Spår
PBC-uppspelning (Playback Control)
(VIDEO-CD)
Denna apparat följer ver. 1.1 och ver. 2.0 av
VIDEO-CD-standarder. Du har två olika
typer av uppspelning beroende på skivtypen.
Typ av skiva
VIDEO-CD utan
PBC-funktioner
(Ver. 1.1-skivor)
VIDEO-CD med
PBC-funktioner
(Ver. 2.0-skivor)
Du kan
Njuta av både
videouppspelning (film)
och musik.
Spela interaktiva program
med hjälp av
menyskärmarna som visas
på TV-skärmen (PBCuppspelning), förutom
videouppspelningsfunktionerna på ver 1.1skivor. Dessutom kan du
visa stillbilder med hög
upplösning, om det finns
några på skivan.
Exempel på skivor som inte kan
spelas på denna apparat
Följande skivor kan inte spelas på denna
apparat:
• CD-ROM (inklusive PHOTO CD)
• CD-R/CD-RW-skivor som inte spelats in i
något av följande format:
– formatet musik-CD
– formatet video-CD
– formatet MP3, som följer ISO9660*
Level 1/Level 2 eller dess utökade
format, Joliet
• Datadelen av CD-Extras
• DVD-ROM
• DVD-ljudskivor
* Ett logiskt format för filer och mappar på CDROM-skivor, som definierats av ISO (International
Standard Organization)
Använd inte skivor av följande typer:
• En DVD som har en annan områdeskod
(sid 8, 78).
• En skiva som varken är av standardformatet
eller rund (t.ex. skivor formade som kort,
hjärtan eller stjärnor).
• Skivor med papper eller etiketter på dem.
• Skivor som har självhäftande tejp eller
cellofantejp eller klistermärken.
Obs!
Alla CD-R- eller CD-RW-skivor kan inte spelas på denna
apparat beroende på skivans inspelningskvalitet eller
fysiska tillstånd, eller inspelningsenhetens egenskaper.
Dessutom kan inte skivan spelas om den inte har
slutbehandlats på rätt sätt. Mer information finns i
bruksanvisningen för inspelningsenheten.
8SE
03SE04BAC-CEL.p65_07-15
8
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Uppspelningsfunktioner för DVD och
VIDEO-CD
Vissa uppspelningsfunktioner på DVD och
VIDEO-CD kan vara förinställda av
programtillverkare. Eftersom denna apparat
spelar upp DVD och VIDEO-CD beroende
på innehållet på skivan som levereras av
programtillverkaren kanske inte alla
uppspelningsfunktioner är tillgängliga. Se i
instruktionerna som levereras med din DVD
eller VIDEO-CD.
Copyright
Denna produkt innefattar
upphovsrättsskyddad teknik som är skyddad
av vissa patent i USA, lagar om intellektuell
egendom för rättigheter som tillhör
Macrovision Corporation, samt andra
innehavare av rättigheter. Användning av
denna upphovsrättsskyddade teknik måste
auktoriseras av Macrovision Corporation
och gäller för användning i hemmet och
andra begränsade visningsmiljöer såvida
inte något annat uttryckligen tillåts av
Macrovision Corporation. Så kallad
“Reverse engineering” eller disassemblering
är förbjuden.
I det här systemet ingår Dolby* Digital och
Dolby Pro Logic (II) självjusterande
matrissurroundavkodare (adaptive matrix
surround decoder) och DTS** Digital
Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” och dubbel-D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkad under licens från Digital Theater
Systems, Inc.
“DTS” och “DTS Digital Surround” är
varumärken som tillhör Digital Theater Systems,
Inc.
Skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska du alltid hålla i
dess kanter. Vidrör inte skivans
uppspelningsyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
• Skivan ska inte lämnas i direkt solsken
eller i andra varma miljöer, t ex i närheten
av en varmluftsventil eller i en bil som är
parkerad i solen då temperaturen kan bli
mycket hög i bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras
i dess fodral.
Rengöring
• Innan du spelar en skiva ska du rengöra
den med en duk.
Torka av skivan från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensen,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer som ibland används för
LP-skivor.
Det här systemet kan bara spela upp skivor
av standardformat. Försöker du spela upp
skivor som inte har standardformat eller som
inte är runda (t.ex. skivor som är formade
som kort, hjärtan eller stjärnor) kan ett
funktionsfel uppstå.
Använda inte skivor som har något av de
“skivtillägg” som finns att köpa i handeln,
t.ex. i form av extra etiketter eller ringar.
9SE
03SE04BAC-CEL.p65_07-15
9
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
STANDBY
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
POWER (ström)-knapp (31)
STANDBY-indikator (31)
Skivlucka (31)
A (EJECT (utmatning)) (31)
H (spela upp) (31)
X (paus) (32)
x (stopp) (30, 31)
./> PREV/NEXT, PRESET –/+
(32, 61)
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
PHONES (hörlurar) (31)
Volymkontroll (31, 71)
SOUND FIELD –/+ (48, 51)
DISPLAY (61)
BAND (29)
FUNCTION (31, 60, 61)
Display (11)
(fjärrsensor) (17)
10SE
03SE04BAC-CEL.p65_07-15
10
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Display
När du spelar en DVD
Aktuellt ljud
Uppspelningsstatus
TITLE
PCM
Lyser när du ändrar vinkel
Aktuellt kapitelnummer
CHAPTER
H
M
S
ANGLE
REPEAT 1
DIGITAL
PRO LOGIC
Aktuellt surroundformat
Uppspelningstid
Aktuellt
titelnummer
Aktuellt läge för
upprepad uppspelning
Uppspelning av Super Audio CD, CD, VIDEO-CD eller MP3
Aktuellt indexnummer
(Indexindikatorn visas inte under
uppspelning av Super Audio CD
eller MP3.)
Aktuellt ljud
SACD
TRACK
PCM
INDEX
Lyser under PBCuppspelning
(endast VIDEO CD)
M
S
REPEAT 1
PROG PBC
SHUFFLE
Uppspelningsstatus Aktuellt spårnummer
Uppspelningstid
Aktuellt
uppspelningsläge
När du lyssnar på radio
Förinställt nummer
Mono/stereo-effekt
TUNED
MONO ST
FM AM
MHz
Aktuellt band
Aktuell Station
forts.
03SE04BAC-CEL.p65_07-15
11
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
11SE
Bakpanel
FRONT
L
FRONT
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
R
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
1 SPEAKER (högtalaruttag) (18)
2 AM-antenn (20)
3 COMPONENT VIDEO OUT/SCAN
SELECT, omkopplare (67, 72)
4 VIDEO 1-uttag (22)
5 VIDEO 2-uttag (22)
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO 1
VIDEO IN
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
6 DIGITAL IN (OPTICAL)-uttag (23)
7 MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO)uttag (22)
8 COMPONENT VIDEO OUT, kontakter
(22)
9 FM 75Ω COAXIAL-antennuttag (20)
12SE
03SE04BAC-CEL.p65_07-15
12
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Fjärrkontroll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
1
2
3
4
5
6
TV [/1 (på/standby) (59)
Z (EJECT (utmatning)) (31)
NAME (62)
STEREO/MONO (61)
MEMORY (29)
CLEAR (36, 38, 39, 41)
7
8
9
q;
qa
qs
PLAY MODE (36, 38, 39)
AUDIO (46)
ANGLE (52)
SUBTITLE (53)
VOL +/– (59, 61)
./> PREV/NEXT, TV CH –/+,
PRESET –/+ (29, 34, 59, 61)
qd H PLAY/SELECT (31, 34, 36, 38, 39,
40)
qf DVD TOP MENU (33)
qg DVD DISPLAY (35, 39, 41, 44, 46, 52,
53)
qh C/X/x/c/ENTER (25, 29, 33, 34, 36,
39, 41, 46, 51, 52, 53, 62)
qj DVD SETUP (55, 64)
qk 1 (standby) (29, 31, 61)
Obs!
Denna fjärrkontroll lyser i mörkret. Men den måste
först exponeras för ljus en stund.
ql
w;
wa
ws
wd
wf
DIMMER (28)
TV/VIDEO (59)
REPEAT (36, 39)
MUTING (32)
TIME (43, 44)
FUNCTION (31, 60, 61, 62)
wg
wh
wj
wk
wl
e;
BAND (29)
Nummerknappar (33, 34, 36, 41, 52, 59)
SOUND FIELD (48, 51)
DISPLAY (61)
ENTER (59)
COMMAND MODE DVD TV-knapp
(59)
ea m/M/ / SLOW, TUNING –/+
(29, 40, 61)
es x STOP (31, 34, 54)
ed X PAUSE (32)
ef DVD MENU (33)
eg O RETURN (34, 35, 54)
eh AMP MENU (25, 51)
13SE
03SE04BAC-CEL.p65_07-15
13
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Guide till kontrollmenyn
Använd kontrollmenyn för att välja en funktion som du vill använda. Kontrollmenyn visas när
du trycker på knappen DVD DISPLAY. Mer information finns på sidan som anges inom
parentes.
Kontrollmeny
Aktuellt titelnummer (Video-CD/
Totalt antal inspelade
Totalt antal inspelade kapitel eller index
Super Audio CD/CD: spårnummer)
titlar eller spår
Namnet på den
Skivnamn
titel som spelas upp Uppspelningsstatus
eller skivtyp
(NSpela upp, XPaus, xStopp, etc.)
Aktuellt kapitelnummer
(Video- CD/Super Audio
DVD
DVD
CD/CD: indexnummer)
Typ av skiva som
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
spelas
18(34)
T
1:32:55
Uppspelningstid
Ikon för valt objekt på
kontrollmenyn
Aktuell inställning
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
Alternativ
Objekt på kontrollmenyn
Funktionsnamn för objekt
på kontrollmenyn
UNDERTEXT
Välj:
ENTER
Användningsmeddelande
Lista med objekt på kontrollmenyn
SKIVA
TITEL (endast DVD) (sid 41)/
AVSNITT (endast VIDEO-CD i
PBC-uppspelning) /SPÅR (endast
VIDEO-CD (sid 41)
KAPITEL (endast DVD) (sid
42)/INDEX (endast VIDEO-CD) (sid 42)
ALBUM (endast MP3) (sid 35, 41)
Visar skivnamn eller skivtyp för den skiva
som du satt in i systemet.
Välj titel (DVD), scen (VIDEO-CD i PBCuppspelning) eller spår (VIDEO-CD) som
ska spelas.
Välj kapitel (DVD) eller index (VIDEOCD) som ska spelas.
Väljer vilket album (MP3) som ska spelas
upp.
SPÅR (endast Super Audio CD/
CD/MP3) (sid 35, 41)
Välj det spår (Super Audio CD/CD/MP3)
som ska spelas.
INDEX (endast Super Audio CD/
CD) (sid 42)
Visar index och väljer det index (Super
Audio CD) som ska spelas upp.
Kontrollera hur mycket tid som gått och
kvarvarande uppspelningstid.
Ange tidskod för bild- och musiksökning.
TID (sid 42)
14SE
03SE04BAC-CEL.p65_07-15
14
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
LJUD (endast DVD/VIDEO-CD/
Ändrar ljudinställningar.
Super Audio CD/CD) (sid 46)
UNDERTEXT (endast DVD)
Visar textning.
Ändrar textningsspråk.
VINKEL (endast DVD) (sid 52)
Byter vinkel.
(sid 53)
LÄGE (endast VIDEO-CD/
Super Audio CD/CD/MP3) (sid 38)
Väljer uppspelningsläget.
REPETERA (sid 39)
Spelar upp hela skivan (alla titlar/alla
spår), en titel/ett kapitel/spår/album, eller
innehållet i ett program upprepade gånger.
ANPASSAT BARNLÅS (sid 54)
Ställer in barnfilter för skivan.
z Varje gång du trycker på DVD DISPLAY ändras kontrollmenyn enligt följande:
, Kontrollmenyn
m
Kontrollmenyn avstängd
Objekten på kontrollmenyn varierar beroende på vilken skiva du spelar.
z Kontrollmenyikonen lyser grönt
t
om du inte ställer REPETERA på “AV”.
Indikatorn “VINKEL” lyser bara när du kan ändra kameravinklarna.
15SE
03SE04BAC-CEL.p65_07-15
15
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Komma igång
Snabböversikt
Det här kapitlet ger en snabböversikt så att du kan börja använda apparaten.
Om du vill välja språk för displayen går du till sid 65.
Om du vill välja bildförhållande för TV:n går du till sid 66.
Packa upp
Kontrollera att du har följande objekt:
• Högtalare (5)
• Subwoofer (1)
• AM-antenn (1)
• FM-antenn (1)
• Högtalarsladdar (5m × 4, 15m × 2)
• Videosladd (1)
• Fjärrkontroll RM-SS880 (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Fotstöd (20)
• Högtalare - Anslutning och placering (kort) (1)
• 21-stiftsadapter (1) (endast för modeller i Europa)
16SE
03SE05GET-CEL.p65_16-30
16
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Stoppa in batterierna i fjärrkontrollen
Du kan styra apparaten med fjärrkontrollen. Sätt in två R6-batterier (storlek AA) genom att
matcha 3 och # på batterierna med märkena i batterifacket. När du använder fjärrkontrollen
ska du peka den mot fjärrsensorn på apparaten.
Komma igång
Obs!
•
•
•
•
•
Du ska inte lägga fjärrkontrollen på ett hett eller fuktigt ställe.
Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
Det får inte finnas något främmande föremål i fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter batterier.
Fjärrsensorn ska inte exponeras med direkt solsken eller ljus från andra källor. Detta kan skada sensorn.
Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att de skadas
pga. batteriläckage och korrosion.
Steg 1: Koppla in högtalarna
Koppla in högtalarsystemet genom att matcha färgerna på uttagen med de på sladdarna. Anslut
inte några andra högtalare än de som medföljer apparaten.
För att få bästa surround-ljud anger du högtalarnas parametrar (avstånd, nivå, etc.) på sid 25.
Sladdar som krävs
Högtalarsladdar
Kontakten och färgtuben på högtalarsladdarna har samma färg som uttagen dit de ska kopplas.
Grå
(+)
(+)
(–)
(–)
Färgtub
Svart
forts.
03SE05GET-CEL.p65_16-30
17
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
17SE
Uttag för koppling av högtalarna
Koppla
Främre högtalare
Bakre högtalare
Mitthögtalare
Subwoofer
Till
SPEAKER FRONT L (vit) och R (röd)
SPEAKER REAR L (blå) och R (grå)
SPEAKER CENTER (grön)
SPEAKER WOOFER (lila)
Främre högtalare (R)
Mitthögtalare
Främre högtalare (L)
Färgetikett
FRONT
L
FRONT
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
R
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO 1
VIDEO IN
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
Vänd på
subwoofern när
du ska ansluta
högtalarkabeln.
Bakre högtalare (R)
Subwoofer
Bakre högtalare (L)
Placering av högtalare
Var försiktig om du placerar subwoofern eller högtalarstativ (medföljer ej) med monterad
främre eller bakre högtalare på ett ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande)
eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
18SE
03SE05GET-CEL.p65_16-30
18
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Undvika kortslutning
Kortslutning av högtalarna kan skada apparaten. För att undvika detta ska du utföra följande
säkerhetsåtgärder när du kopplar in högtalarna. Kontrollera att metalltrådarna i högtalarnas
sladdar inte vidrör någon pol, ett uttag eller en metalltråd som tillhör en annan högtalare.
Exempel på dåliga omständigheter
Oisolerade delar av kablarna har kommit
i kontakt med varandra eftersom för
mycket av isoleringen tagits bort.
Komma igång
En oisolerad del av en
högtalarkabel är i kontakt med
en annan högtalarterminal.
När du har kopplat alla komponenter, högtalare och nätsladden spelar du upp en testton för att
kontrollera att alla högtalarna är ordentligt anslutna. Mer information om hur du spelar upp
testtoner finns på sid 27.
Om du inte hör något ljud från en högtalare när testtonen spelas eller om en testton spelas upp i
en annan högtalare än den som visas i displayen, kan det betyda att högtalarna har kortslutits.
Då måste du kontrollera högtalarkopplingarna igen.
Obs!
Kontrollera att du matchar högtalarsladden till rätt uttag på komponenterna: 3 till 3, och # till #. Om sladdarna
kopplas fel blir ljudet förvrängt och du får inget basljud.
19SE
03SE05GET-CEL.p65_16-30
19
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Steg 2: Koppla antenner
Koppla in de medföljande AM/FM-antennerna för att lyssna på radio.
Uttag för koppling av antenner
Koppla
AM-antenn
FM-antenn
Till
AM-uttag
FM 75Ω COAXIAL-uttag
AM-antenn
FRONT
L
FRONT
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
R
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO IN
VIDEO 1
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
FM-antenn
Obs!
•
•
•
•
För att undvika brus ska du placera AM-antennen en bit ifrån apparaten eller andra komponenter.
Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
När du har kopplat in FM-antennen ska den ligga så vågrätt som möjligt.
När du ansluter den medföljande AM-antennen kopplar du den svarta sladden (B) till U-polen och den vita
sladden (A) till den andra polen.
A
AM
B
20SE
03SE05GET-CEL.p65_16-30
20
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
z Om du har dålig FM-mottagning
Använd en 75-ohm koaxial kabel (medföljer inte) för att koppla apparaten till en FM-utomhusantenn som i
exemplet nedan.
Apparat
FM-utomhusantenn
Jordad kabel
(medföljer inte)
Komma igång
AM
COAXIAL
FM
75Ω
Jordning
Obs!
Om du ansluter apparaten till en utomhusantenn ska den jordas som blixtskydd. För att undvika gasexplosioner ska
du inte koppla den jordade kabeln till en gasledning.
21SE
03SE05GET-CEL.p65_16-30
21
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Steg 3: Koppla TV- och videokomponenter
Sladdar som krävs
Videosladd för koppling av TV-skärm
Gul
Gul
Ljud/video-kabel (medföljer inte)
När du ansluter en kabel måste de färgkodade pinnarna kopplas till rätt uttag på
komponenterna.
Gul (video)
Gul (video)
Vit (V/ljud)
Vit (V/ljud)
Röd (H/ljud)
Röd (H/ljud)
Uttag för koppling av videokomponenter
Koppla
TV-skärm
Video
Digital satellitmottagare
Till
MONITOR OUT
VIDEO 1
VIDEO 2
z När du använder S-videouttaget i stället för videouttaget
TV-skärmen måste också vara ansluten via ett S-videouttag. S-videosignaler finns på en separat buss från
videosignalerna och kommer inte att gå igenom videouttagen.
z När du använder COMPONENT VIDEO OUT-kontakterna (Y, PB/CB, PR/CR) istället för
videokontakterna
Se också till att TVn är ansluten via COMPONENT VIDEO OUT-kontakterna (Y, PB/CB, PR/CR). Om TVn kan
hantera progressiva signaler måste du använda den här anslutningen och ställa “KOMPONENT UT” på
“PROGRESSIVE” under “SKÄRMINSTÄLLNINGAR” (sid 67).
Obs!
• Om du väljer VIDEO 1 med knappen FUNCTION sänds signalen ut via de främre högtalarna (vänster/höger),
men inte via VIDEO 1 VIDEO OUT- och AUDIO OUT L/R-kontakterna.
• När du använder linjeutgången för Video 1 ställer du enheten i läget 2CH STEREO. Om du inte använder läget
2CH STEREO är det inte säkert att linjesignalerna blir korrekta.
• När du valt “PROGRESSIVE” under “SKÄRMINSTÄLLNINGAR” sänds ingen signal ut från MONITOR
OUT- eller S VIDEO OUT-kontakterna.
• När systemläget är ställt på “DVD” matas signalen ut från S VIDEO OUT eller COMPONENT OUT-kontakterna.
• När systemläget är ställt på “DVD” och du har valt “PROGRESSIVE” under “SKÄRMINSTÄLLNINGAR”,
sänds signalen bara ut från COMPONENT OUT-kontakterna.
22SE
03SE05GET-CEL.p65_16-30
22
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
FRONT
L
FRONT
R
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
L
AUDIO IN
VIDEO IN
VIDEO 1
OUT
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
IN
INPUT
VIDEO
IN
L
L
R
R
OUTPUT
Komma igång
IN
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
WOOFER
OPTICAL
Video
Digital satellitmottagare
TV-skärm
Om du ansluter en digital satellitmottagare med OPTICAL-uttaget
Den digitala satellitmottagaren kan anslutas till OPTICAL-uttaget i stället för VIDEO IN och
AUDIO IN L/R på apparaten.
Apparaten kan acceptera både digitala och analoga signaler. Digitala signaler har prioritet över
analoga signaler. När de digitala signalerna slutar bearbetas analoga signaler efter 2 sekunder.
Om du ansluter en digital satellitmottagare utan OPTICAL-uttaget
Koppla den digitala satellitmottagaren bara till VIDEO IN- och AUDIO IN L/R-uttagen på
apparaten.
Systeminställning (för modeller i Asien och Australien)
Du måste ställa in systemet efter den TV du använder.
För modeller för Asien används NTSC som ursprunglig inställning, men för modeller för
Australien är inställningen PAL.
Om TVns färgsystem är PAL*
Du ställer in systemet för PAL genom att slå på systemet genom att trycka på 1 (strömbrytaren)
på fjärrkontrollen samtidigt som du trycker på X (paus) på systemet. Håll knappen X intryckt
tills DAV-S550 visas i teckenfönstret. Du återställer systemet till NTSC genom att först slå av
det och sedan slå på det igen med hjälp av fjärrkontrollen samtidigt som du håller X på
systemet intryckt.
* Om TV använder NTSC som färgsystem, ställer du in systemet på NTSC genom att utföra
ovanstående procedur.
Ansluta nätkabeln
Innan du ansluter systemets nätkabel till ett vägguttag bör du ha anslutit högtalarna till systemet
(se sidan 17).
Anslut TVns/videons nätkabel till ett vägguttag.
23SE
03SE05GET-CEL.p65_16-30
23
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Högtalarinställningar
För att få bästa surround-ljud ska alla högtalare utom din subwoofer finnas på samma avstånd
från lyssningspositionen (A).
Med det här systemet kan du emellertid placera mitthögtalaren upp till 1,6 meter närmare (B)
och de bakre högtalarna upp till 4,6 meter närmare (C) den plats du lyssnar från.
De främre högtalarna kan placeras mellan 1,0 och 15,0 meter (A) från lyssningspositionen.
Du kan placera de bakre högtalarna antingen bakom dig eller på sidan, beroende på hur rummet
ser ut, etc.
När de bakre högtalarna är placerade på sidan
När de bakre högtalarna är placerade bakom dig
B
B
A
A
A
45°
A
45°
C
C
C
C
90°
20°
90°
20°
Obs!
Placera inte mitthögtalare och bakre högtalare längre bort från lyssningspositionen än de främre högtalarna.
Om magnetiskt avskärmade högtalare (för att undvika uppkomst av
färgoregelbundenheter på TV-skärmen)
Systemets subwoofer är magnetiskt avskärmad för att förhindra magnetiskt läckage. Trots det
kan ett visst läckage förekomma, eftersom magneten i högtalaren är mycket stark. Om du
använder subwoofern med en CRT-baserad TV eller projektor, bör du placera subwoofern minst
0,3 meter från TVn eller projektorn. Om du placerar den alltför nära kan det uppstå
färgoregelbundenheter på skärmen.
Om färgoregelbundenheter uppstår…
Stäng av TVn en gång och slå sedan på den igen efter 15 till 30 minuter.
Om färgoregelbundenheterna kommer tillbaka…
Flytta subwoofern längre bort från TVn.
Om du utfört ovanstående åtgärder och färgoregelbundenheterna trots det återkommer…
Se till att inga magnetiska föremål finns i närheten av subwoofern. Färgoregelbundenheterna
kan vara resultatet av en samverkan mellan subwoofern och det magnetiska föremålet.
Exempel på möjliga källor till magnetisk samverkan: magnetlås på TV-stativet eller liknande,
vissa hälsoprodukter, leksaker osv.
24SE
03SE05GET-CEL.p65_16-30
24
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ange högtalarparametrar
För att få bästa möjliga surround-ljud anger du högtalarnas avstånd från lyssningspositionen och
ställer sedan in balans och nivå. Använd testtonen för att justera högtalarnas volym till samma nivå.
Du kan justera högtalarnas parametrar med alternativet HÖGTALARINSTÄLLN. i
inställningsdisplayen (sid 69).
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Komma igång
1
3
C/X/x/c/ENTER
AMP MENU
Ange högtalarnas storlek, avstånd, position och höjd
1
2
Tryck på AMP MENU tills 9 SP. SETUP visas i displayen.
3
Ställ in parametrar med C/c.
Den valda parametern visas i displayen.
4
Du ställer in andra parametrar under 9 SP. SETUP genom att upprepa steg 2 och 3.
Om du inte använder fjärrkontrollen under några sekunder slocknar parametern i
teckenfönstret och det inställda värdet lagras i systemets minne.
Sitt i din lyssningsposition och välj alternativ med X/x.
• Alternativ i 9 SP. SETUP
– Storlek på mitthögtalare och bakre högtalare
–Avstånd till högtalare (främre, bakre, mitt)
–Position och höjd på bakre högtalare
xSTORLEK
Om du inte kopplar in några mitthögtalare eller bakre högtalare eller om du flyttar de främre
högtalarna ställer du in parametrarna för CENTER och REAR. Eftersom inställningarna för de främre
högtalarna och din subwoofer är fasta kan du inte ändra dem. Standardinställningarna är understrukna.
• CENTER (mitthögtalare)
– YES: Välj normalt detta.
– NO: Välj detta om du inte har några mitthögtalare.
• REAR (bakre högtalare)
– YES: Välj i normala fall det här läget. För att Digital Cinema Surround-lägena ska fungera anger
du position och höjd.
– NO: Välj detta om du inte använder några bakre högtalare.
forts.
03SE05GET-CEL.p65_16-30
25
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
25SE
xAVSTÅND
Du kan variera avståndet för varje högtalare enligt följande. Ursprunglig inställning är
understruken.
• F. D. 5 m (avstånd till främre högtalare)
Du kan ställa in avståndet till de främre högtalarna mellan 1,0 och 15,0 m i steg om 0,2 m.
• C. D. 5 m (avstånd till mitthögtalare)
Mitthögtalarna kan ställas in i steg på 0,2 m till de främre högtalarna till 1,6 m närmare din
lyssningsposition.
• R. D. 3,4 m (avstånd till bakre högtalare)
De bakre högtalarna kan ställas in i steg på 0,2 m till ett avstånd som är lika med avståndet för
de främre högtalarna till ett avstånd på 4,6 m närmare din lyssningsposition.
Obs!
Om inte varje högtalare (främre och bakre) placeras på samma avstånd från lyssningspositionen ställer du in
avståndet efter den närmaste högtalaren.
Ange position och höjd för bakre högtalare
Om du väljer något annat än “NO” under “REAR”. ska du ange position och höjd för de bakre
högtalarna. Standardinställningarna är understrukna.
Positioner
90
A
A
45
B
B
20
• R. P. BEHIND
Välj detta om de bakre högtalarna finns i område B.
• R. P. SIDE
Välj detta om de bakre högtalarna finns i område A.
26SE
03SE05GET-CEL.p65_16-30
26
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Höjd
C
C
Komma igång
60
D
D
30
• R. H. LOW
Välj detta om de bakre högtalarna finns i område D.
• R. H. HIGH
Välj detta om de bakre högtalarna finns i område C.
Dessa parametrar är inte tillgängliga om “REAR” är ställt till “NO”.
Ange högtalarnas balans och nivå
1
2
Tryck på AMP MENU tills 9 LEVEL visas i displayen.
Använd X/x för att välja T.TONE och använd C/c för att ange ON.
En testton hörs från varje högtalare i sekvens.
3
Sitt i din lyssningsposition och välj det alternativ som ska justeras med X/x.
• Alternativ under 9 LEVEL
– Balans på främre och bakre högtalare
–Volymnivå på mitthögtalare, bakre högtalare och subwoofer
4
Justera volymen så att testtonen från varje högtalare låter likadant när du använder C/c.
Det justerade värdet visas i displayen.
5
Upprepa steg 3 och 4 om du vill ställa in fler parametrar i 9 LEVEL.
Om du inte använder fjärrkontrollen under några sekunder stängs parametrarna och de
lagras på apparaten.
6
Använd X/x för att välja T.TONE och använd C/c för att ange OFF.
xBALANS
Du kan ändra balansen för varje högtalare enligt följande. Ursprunglig inställning är
understruken.
• F. ___I___ mitten (främre högtalare)
Justera balansen mellan främre vänster och höger högtalare (du kan justera från mitten,
6 steg åt vänster eller höger).
• R. ___I___ mitten (bakre högtalare)
Justera balansen mellan bakre vänster och höger högtalare (du kan justera från mitten,
6 steg åt vänster eller höger).
forts.
03SE05GET-CEL.p65_16-30
27
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
27SE
xNIVÅ
Du kan variera nivån på varje högtalare enligt följande. Ursprunglig inställning är understruken.
• C. LEVEL (0 dB) (mitthögtalarnivå)
Justera nivån på mitthögtalaren (Du kan göra justeringar från –6 dB till +6 dB i steg om 1 dB.).
• R. LEVEL (0 dB) (bakre högtalarnivå)
Justera nivån på de bakre högtalarna (Du kan göra justeringar från –6 dB till +6 dB i steg om 1 dB.).
• S. W. LEV. (0 dB) (subwoofernivå)
Justera nivån på din subwoofer (Du kan göra justeringar från –6 dB till +6 dB i steg om 1 dB.).
Obs!
• När du väljer ett alternativ stoppas ljudet en kort stund.
• Beroende på inställningarna på övriga högtalare, kan din subwoofer få för hög uteffekt.
Justera volymen på alla högtalare samtidigt
Använd VOLUME.
Andra inställningar på AMP MENU
Du kan ställa in ljusstyrkan i frontpanelens display, rensa förinställda stationer och
stationsnamn samt återställa standardinställningarna för högtalarna. Tryck på AMP MENU tills
9 CUSTOMIZE visas. Använd X/x för att välja följande alternativ.
xDIMMER
Du kan ändra ljusstyrkan i displayen i två steg.
xMEMO. CLR.
• N (Nej): Gå tillbaka till föregående meny.
• J (Ja): Om du väljer Ja genom att trycka på ENTER visas “Really? N” och “Really? Y”.
Om du väljer “Really? Y”, genom att trycka på ENTER visas “ALL CLEAR!” och alla
inställningar, t.ex. förinställda kanaler och kanalnamn, raderas och högtalarparametrarna
återställs till sina ursprungliga inställningar.
Det här systemet hanterar Dolby Pro Logic II, både film och musikläge, och systemet kan
genom Dolby Pro Logic II återge 2-kanaligt ljud i 5.1-kanaler.
När ljudfältet är ställt på “NORMAL SURROUND”, kan du välja typ av avkodning för
2-kanalig källa. Visa 92CH MODE genom att trycka flera gånger på AMP MENU. Välj
följande alternativ med hjälp av X/x.
x2CH MODE
• PLII MOVIE (Pro Logic II-film): Avkodar film med Pro Logic II. Den här inställningen
passar filmer vars ljud kodats med formatet Dolby Surround. Dessutom kan det här läget
återge ljudet i 5.1-kanaler när du tittar på gamla filmer eller filmer med dubbat språk.
• PLII MUSIC (Pro Logic II-musik): Avkodar musik med Pro Logic II. Det här läget passar
vanliga stereokällor, t.ex. CD-skivor.
• PRO LOGIC: Avkodar med Pro Logic. Källor som spelats in med 2 kanaler avkodas till
4 kanaler.
Obs!
Dolby Pro Logic II hanterar varken DTS- eller MPEG-signaler eller Super Audio CD-skivor.
28SE
03SE05GET-CEL.p65_16-30
28
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ställa in radiostationer
Du kan ställa in 20 FM-stationer 10 AM-stationer.
Innan du ställer in stationerna måste du skruva ner volymen till ett minimum.
Komma igång
1
MEMORY
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
BAND
PRESET –/+
TUNING –/+
ENTER
1 Tryck på BAND tills det band du vill ha visas i displayen.
Varje gång du trycker på BAND växlas bandet mellan AM och FM.
2 Tryck ner TUNING + eller – tills frekvensindikatorn börjar att ändras, och släpp
sedan knappen.
Sökningen avbryts när apparaten hittar en station och “TUNED” visas i displayen
tillsammans med “ST” (om det är ett stereoprogram).
PCM
TUNED
ST
FM
AUTO
MHz
3 Tryck på MEMORY.
Ett förinställt nummer visas i displayen.
TUNED
ST
FM
MHz
4 Tryck på PRESET + eller – för att välja det förinställda nummer du vill ha.
TUNED
ST
FM
MHz
forts.
03SE05GET-CEL.p65_16-30
29
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
29SE
5 Tryck på ENTER.
Stationen lagras.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
v
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
6 Upprepa steg 1 till 5 om du vill spara fler stationer.
Få in en station med en svag signal
Tryck på TUNING + eller – flera gånger i steg 2 tills stationen hörs.
Ändra förinställt nummer
Börja igen från 1.
Ändra AM-mottagningsintervall (gäller inte för modeller i Europa, Mellanöstern
eller Filippinerna)
AM-mottagningsintervallet är fabriksinställt till 9 kHz (10 kHz i vissa områden).
För att ändra inställningsintervallet för AM ställer du först in en AM-kanal och slår sedan av
systemet genom att trycka på 1 på fjärrkontrollen. Medan du håller x (på systemet) nedtryckt
stänger du av strömmen med hjälp av fjärrkontrollen. När du ändrar inställningsintervall raderas
alla snabbvalsinställda AM-kanaler.
Om du vill återställa intervallet upprepar du samma procedur.
30SE
03SE05GET-CEL.p65_16-30
30
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Spela skivor
4
Spela skivor
Sätt in en skiva.
Tryck in skivan i skivfacket tills skivan
dras in automatiskt.
Uppspelningssidan ska vara vänd nedåt
POWER
STANDBY-indikator
Spela skivor
Beroende på DVD eller VIDEO-CD kan
vissa funktioner vara annorlunda eller
begränsade.
Se den bruksanvisning som medföljer
skivorna.
AH x
STANDBY
FUNCTION
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
5
Tryck på H.
Skivan spelas upp (oavbruten
uppspelning). Ställ in ljudvolymen.
FUNCTION
Justera Koppla
volymen hörlurar
Z (EJECT)
1
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
3
Hur du tar ur skivan
Tryck på A på systemet eller Z på
fjärrkontrollen. Ta ur skivan när den matats ut.
“READY !” visas i frontpanelens
teckenfönster.
H
1
2
3
Efter att ha gjort steg 5
Beroende på vilken skiva som satts in kan en
meny visas på TV:n. Du kan spela skivan
interaktivt genom att följa instruktionerna på
menyn. DVD (sid 33), VIDEO-CD (sid 34).
x
Sätt på TV:n.
Växla väljaren på TV:n till din nya
apparat.
Tryck på POWER på apparaten.
Systemet slås på.
Om systemläget inte är ställt på
“DVD” trycker du på FUNCTION och
väljer “DVD”.
Starta apparaten
Tryck på POWER på systemet. Systemet
slås på. I standbyläget kan du också slå på
systemet genom att trycka på A på systemet
eller genom att trycka på H.
Stänga av apparaten
Tryck på 1 på fjärrkontrollen. Systemet
växlar över till standbyläge och STANDBYindikatorn lyser röd. Om du vill stänga av
systemet helt trycker du på POWER på
systemet. Du bör inte stänga av systemet
genom att trycka på POWER medan du
spelar upp en skiva. Gör du det kan
menyinställningarna raderas. Om du vill
stänga av systemet stoppar du först
uppspelningen genom att trycka på x och
trycker sedan på 1 på fjärrkontrollen.
forts.
03SE06PLY-CEL.p65_31-39
31
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
31SE
Spara ström i standbyläget
Tryck en gång på 1 på fjärrkontrollen.
z När systemet är i standbyläge lyser STANDBYindikatorn.
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade skivan (Resume Play)
Avbryta standbyläget
Tryck en gång på 1 på fjärrkontrollen.
När du stoppar skivan kommer spelaren ihåg
den punkt där du tryckte på x och
“RESUME” visas på frontpanelens display.
Så länge du inte tar ur skivan fungerar
återupptagen uppspelning även om systemet
gått in i standbyläge genom att du tryckt på 1.
Ytterligare funktioner
Z (EJECT)
MUTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
>10
10/0
x
H
./>
H
Funktion
Stoppa
Paus
Återuppta uppspelning
efter paus
Gå till nästa kapitel,
spår eller scen i
kontinuerligt
uppspelningsläge
Gå tillbaka till
föregående kapitel, spår,
eller scen i kontinuerligt
uppspelningsläge
Stoppa uppspelningen
och ta ur skivan
Sänka ljudet
x
X
Åtgärd
Tryck på x.
Tryck på X.
Tryck på X eller H.
1
“RESUME” visas i displayen så att du
kan starta om skivan från den punkt
där du stoppade.
Om “RESUME” inte visas är inte
funktionen “Återuppta” uppspelningen
tillgänglig.
Tryck på >.
Tryck på ..
2
Tryck på Z.
Tryck på MUTING.
Om du vill återställa
ljudet trycker du på
knappen igen eller
skruvar upp volymen.
Medan du spelar en skiva, tryck på
x för att stoppa uppspelningen.
Tryck på H.
Apparaten startar uppspelningen från
den punkt där du stoppade i steg 1.
z För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
32SE
03SE06PLY-CEL.p65_31-39
32
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Obs!
• Beroende på var du stoppade skivan kommer
apparaten kanske inte att återuppta uppspelningen
från exakt samma punkt.
• Den punkt där du stoppade nollställs när:
– du stänger av strömmen genom att trycka på
POWER på apparaten.
– du ändrar uppspelningsläget.
– du ändrar inställningen i inställningsmenyn.
Använda DVD-skivornas
meny
Nummerknappar
1
2
Spela skivor
En DVD-skiva är uppdelad i långa filmeller musikavsnitt som kallas “titlar”. När du
spelar upp en DVD-skiva som innehåller
flera titlar kan du välja önskad titel från
menyn DVD TOP MENU.
När du spelar upp DVD-skivor som
innehåller olika alternativ som du kan välja
mellan, t.ex. vilket språk textremsorna ska
ha, eller språk för ljudet osv. väljer du dessa
alternativ från DVD MENU.
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD TOP
MENU
DVD MENU
ENTER
C/X/x/c
1
Tryck på DVD TOP MENU eller
DVD MENU.
Skivmenyn visas på TV-skärmen.
Menyinnehållet varierar från skiva till
skiva.
2
3
Välj det alternativ du vill spela upp
eller ändra genom att trycka på
C/X/x/c eller nummerknapparna.
Tryck på ENTER.
33SE
03SE06PLY-CEL.p65_31-39
33
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Spela VIDEO-CD-skivor
med PBC-funktioner
(PBC-uppspelning)
Med PBC-funktioner (uppspelningskontroll)
kan du utföra enkla interaktiva åtgärder,
använda sökfunktioner och andra liknande
funktioner.
Med PBC-uppspelning kan du spela
VIDEO-CD-skivor interaktivt genom att
följa menyn på TV:n.
Nummerknappar
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Gå tillbaka till menyn
Tryck på O RETURN.
z Om du vill spela upp utan PBC-funktionen
trycker du på ./> eller använder
nummerknapparna medan apparaten stoppas för att
välja ett spår, och tryck sedan på H eller ENTER.
Meddelandet “Uppspelning utan PBC” visas på TV:n
och apparaten börjar kontinuerlig uppspelning. Du
kan inte visa stillbilder som till exempel en meny. För
att återgå till PBC-uppspelning trycker du på x två
gånger och sedan på H.
Obs!
Beroende på VIDEO-CD kan “Tryck på ENTER” i
Steg 3 kanske visas som “Tryck på SELECT” i de
instruktioner som medföljer skivan. I så fall trycker
du på H.
3
./>
H
x
O RETURN
ENTER
1
X/x
Börja spela en VIDEO-CD med
PBC-funktioner.
Menyn för ditt val visas.
2
3
4
Välj det nummer du vill ha genom
att trycka på X/x eller använda
nummerknapparna.
Tryck på ENTER.
Följ instruktionerna på menyn för
interaktiva funktioner.
Se de medföljande instruktionerna för
skivan eftersom procedurerna kan
skilja sig mellan olika VIDEO-CD.
34SE
03SE06PLY-CEL.p65_31-39
34
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Spela upp ett MP3-spår
2
Välj
(ALBUM) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER
eller c.
Skivans albumlista visas.
Du kan spela upp CD-skivor (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) med information som spelats
in i formatet MP3 (MPEG1 Audio Layer 3).
2
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Spela skivor
1
MP3
Sätt in en skiva med MP3-filer i
systemet.
Tryck på H.
Det första MP3-spåret i det första
albumet på skivan spelas upp.
3
Välj ett album du vill spela upp med
hjälp av X/x och tryck sedan på ENTER.
4
Välj
X/x, tryck sedan på ENTER.
Skivans spårlista för det aktuella
albumet visas.
Obs!
Spelaren kan spela upp MP3-filer som spelats in med
följande samplingsfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz och
48 kHz.
MP3
ROCK BEST HIT
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
Välja album och spår
1
(SPÅR) med hjälp av
3
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
5
O RETURN
DVD DISPLAY
ENTER
Välj spår med hjälp av X/x, tryck sedan
på ENTER.
Det spår du valt spelas upp.
X/x/C/c
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN eller C.
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn och skivnamnet för
skivan med MP3-filer visas.
Stänga visningen
Tryck på DVD DISPLAY.
forts.
35SE
03SE06PLY-CEL.p65_31-39
35
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Obs!
• I namn på album och spår kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som “ ”.
• Om den MP3-fil som du spelar upp har en ID3-tagg
visas informationen för ID3-taggen som ett
spårnamn.
Om MP3-ljudspår
Du kan spela upp MP3-spår på CD-ROM,
CD-R eller CD-RW-skivor. Skivan måste
emellertid vara inspelad i formaten ISO9660
level 1, level 2 eller Joliet för att spelaren
ska kunna identifiera och spela upp spåren.
Du kan också spela upp Multi Sessionskivor.
För mer information om inspelningsformat
finns i instruktionerna för CD-R/RWenheten eller för programvaran som du
använder för inspelning (medföljer inte).
Spela upp Multi Session-CD-skivor
Den här spelaren kan spela upp Multi
Session-CD-skivor och MP3-filer som
spelats in under den första bränningen. Alla
efterföljande MP3-filer, som spelats in under
senare bränningar, kan också spelas upp.
Om ljudspår och bilder i musik-CD-format
eller video-CD-format spelats in under den
första bränningen, kan bara filer från den
första bränningen spelas upp.
Obs!
• Om du anger filändelsen “.MP3” för filer som inte
är av MP3-format, kan inte spelaren identifiera
informationen. Detta leder till att systemet
genererar ett högt störljud, som kan skada
högtalarsystemet.
• Spelaren kan inte spela upp ljudspår av formatet
MP3PRO.
Skapa dina egna program
(Program Play)
Du kan spela upp innehållet på en skiva i
önskad ordning genom att skapa ett eget
program med uppspelningsordning för
spåren. Ett program kan bestå av upp till
25 spår.
REPEAT
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Nummerknappar
H
X/x/c
ENTER
1
I stoppläget trycker du på PLAY
MODE tills “PROGRAM” visas i
displayen.
Programmenyn visas på TV-skärmen.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totalt Tid 0:12:34
36SE
03SE06PLY-CEL.p65_31-39
36
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
2
5
Tryck på c.
Markören flyttas till spåret (i det här
fallet “1”). Innan du programmerar
några MP3-spår måste du först välja
album.
Totalt Tid 0:12:34
SPÅR1
SPÅR2
SPÅR3
SPÅR4
SPÅR5
SPÅR6
SPÅR7
SPÅR8
SPÅR9
SPÅR10
Välj det spår du vill ha med i
programmet.
Välj t.ex. spår “7”.
Program
1
Spår
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
6
Tryck på H för att starta
programmet.
Programmet börjar.
När programmet slutar kan du starta
om samma program igen genom att
trycka på H.
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp
av c och rulla sedan listan med hjälp av
X/x.
3
De programmerade spåren visas i den
ordning du valt dem.
Totalt Tid 0:12:34
SPÅR1
SPÅR2
SPÅR3
SPÅR4
SPÅR5
SPÅR6
SPÅR7
SPÅR8
SPÅR9
SPÅR10
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR under uppspelning.
Spela skivor
Program
1
Spår
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
Vill du programmera fler spår
upprepar du steg 2 till 4.
Avsluta programmenyn
I stoppläge, tryck på PLAY MODE för att
stänga programmenyn.
Radera den programmerade
ordningen
Tryck på CLEAR i steg 2 och de senaste
programmeringarna raderas, en i taget.
z De programmerade spåren kan spelas upp
upprepade gånger. Under programmerad uppspelning
trycker du på REPEAT eller ställer “REPETERA” i
kontrollmenyn på “ALLA”.
Obs!
4
Välj “7” genom att trycka på X/x
eller med hjälp av
sifferknapparna, tryck sedan på
ENTER.
• Den här funktionen för programmerad uppspelning
är inte tillgänglig för DVD-skivor.
• När du programmerar MP3-spår visas “-:--:--” som
den totala tiden för de programmerade spåren.
Total uppspelningstid för de
programmerade spåren (gäller ej MP3)
Program
1 SPÅR7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totalt Tid 0:12:34
37SE
03SE06PLY-CEL.p65_31-39
37
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Spela i slumpvis ordning
(Shuffle Play)
Du kan välja om du vill att systemet ska
“blanda” spåren och spela upp dem i
slumpvis ordning. När du “blandar” får du
olika spelordningar.
CLEAR
PLAY MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Du kan välja normal slumpvis uppspelning
eller slumpvis uppspelning av album (endast
för MP3-filer).
8
10/0
9
X/x/c
ENTER
I stoppläget trycker du flera
gånger på PLAY MODE tills
“SHUFFLE” visas i frontpanelens
teckenfönster.
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(LÄGE) genom att trycka
på X/x, tryck sedan på ENTER eller c.
MP3
MP3
(15)
När du spelar upp en MP3-skiva kan
du spela upp alla spår i albumen i en
slumpvis ordning.
2
7
>10
DVD DISPLAY
H
1
Ställa in slumpvis uppspelning från
kontrollmenyn
KONTINUERLIGT
KONTINUERLIGT(ALBUM)
SLUMPMÄSSIG
SLUMPMÄSSIG(ALBUM)
PROGRAM
Tryck på H.
Återgå till normal uppspelning
I stoppläget trycker du på PLAY MODE tre
gånger för att avbryta SLUMPMÄSSIG, eller
två gånger för att avbryta SLUMPMÄSSIG
(ALBUM). Du kan också återgå till normal
uppspelning genom att trycka på CLEAR
under uppspelning.
3
Välj SLUMPMÄSSIG eller
SLUMPMÄSSIG (ALBUM) med hjälp av
X/x, tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på H.
Det valda läget för slumpvis
uppspelning startas.
Obs!
Slumpmässig uppspelning avbryts när:
– du matar ut skivan.
– du stänger av strömmen.
– du ändrar funktion.
38SE
03SE06PLY-CEL.p65_31-39
38
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Spela upprepade gånger
3
Välj repetering.
(Repeat Play)
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
AV
ALLA
TITEL
KAPITEL
När du spelar DVD-skivor
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla titlar.
• TITEL: repeterar aktuell titel på en skiva.
• KAPITEL: repeterar det aktuella kapitlet.
Spela skivor
Du kan spela alla titlar/spår på en skiva eller
en enda titel/kapitel/spår på en skiva.
I läget för slumpvis uppspelning eller
programmerad uppspelning upprepar
systemet spåren slumpvis respektive
programmerad ordning.
Du kan inte använda repetering under PBCuppspelning av VIDEO-CD (sid 34).
DVD
REPEAT
När du spelar upp VIDEO-CD/Super
Audio CD/CD/MP3 och programmerad
uppspelning är ställd på AV
• AV: ingen repetering.
• ALLA: upprepar alla spår på skivan, eller
upprepar det aktuella albumet (endast för
MP3).
• SPÅR: repeterar aktuellt spår.
CLEAR
PLAY MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
DVD DISPLAY
X/x
ENTER
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(REPETERA) och tryck sedan på
ENTER.
Om du väljer någon annan inställning
än “AV” kommer REPEAT-indikatorn
att lysa grönt.
När programmerad uppspelning är
aktiverad (ON)
• AV: ingen repetering.
• ALLA: upprepar programmerad
uppspelning.
Avbryta repetering
Tryck på CLEAR.
z Du kan ställa in repetering i stoppläge
När du har valt “REPETERA”, tryck på H.
Repetering startas.
z Du kan snabbt visa status för
“REPETERA”
Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen.
Obs!
• Repetering avbryts när:
– du matar ut skivan.
– du stänger av strömmen.
– du ändrar funktion.
• Du kan utföra repetering för DVD-titlar som
innehåller kapitel.
03SE06PLY-CEL.p65_31-39
39
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
39SE
Söka efter en scen
Play)
Du kan snabbt hitta en viss punkt på en
skiva genom att titta på skärmen och
snabbspola filmen eller spela den långsamt.
Motsatt riktning
BAKSPOLN.
BAKSPOLN.
(FR) 1m t (FR) 2m
t
Söka efter en viss punkt
på en skiva (Scan, Slow-motion
Hastigheten FRAMSPOLN. (FF) 2M/
BAKSPOLN. (FR) 2m är snabbare än
FRAMSPOLN. (FF) 1M/BAKSPOLN.
(FR) 1m.
Bild efter bild (Slow-motion Play)
SLOW
/
m/M
H
Obs!
Denna funktion kan endast användas för
DVD-skivor eller VIDEO-CD-skivor. Tryck
eller
när apparaten är i pausläge.
på
För att återgå till normala hastighet trycker
du på H.
eller
under
Varje gång du trycker
sökning ändras uppspelningshastigheten.
Två hastigheter finns. Med varje tryckning
ändras visningen enligt följande:
Uppspelningsriktning
SLOW 2 t SLOW 1
Hitta en punkt med snabbspolning
framåt eller bakåt (Scan)
Motsatt riktning (endast DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
Tryck på m eller M medan du spelar en
skiva. När du kommer till den plats du vill
trycker du på H för att gå tillbaka till
normal hastighet.
t
t
• Beroende på vilken DVD/VIDEO-CD du spelar
kanske du inte kan använda alla funktioner.
• Du kan inte använda den här funktionen när du
spelar upp en skiva med MP3-filer.
Uppspelningshastigheten SLOW 2 /
SLOW 2 är långsammare än SLOW 1
SLOW 1 .
/
Ändra sökhastigheten (endast DVD/
VIDEO CD/Super Audio CD)
Varje gång du trycker på m eller M under
sökning ändras uppspelningshastigheten. Du
kan välja mellan två hastigheter. Med varje
tryckning ändras visningen enligt följande:
t
Uppspelningsriktning
FRAMSPOLN. FRAMSPOLN.
(FF) 1M
t (FF) 2M
40SE
03SE07SEA-CEL.p65_40-42
40
7/8/02, 21:19
DAV-S550 4-241-066-31(1)
xNär du spelar DVD-skivor
(TITEL)
Söka efter titel/kapitel/
spår/index/album
xNär du spelar VIDEO-CD-skivor
(SPÅR)
xNär du spelar Super Audio CDskivor
(SPÅR)
Du kan söka efter titel (DVD), kapitel
(DVD), spår (CD, VIDEO-CD, Super Audio
CD, MP3), index (VIDEO-CD, Super Audio
CD) och album (MP3). Eftersom titlar, spår
och album har unika namn på skivan, kan du
välja det du söker från kontrollmenyn.
Dessutom tilldelas kapitel och index unika
nummer på skivan. Därför kan du göra
önskat val genom att ange motsvarande
nummer. Du kan dessutom söka efter en viss
punkt genom att använda tidkoden.
(TIDSSÖKNING)
xNär du spelar CD-skivor
(SPÅR)
Exempel: När du väljer
(SPÅR)
Skivans spårlista visas.
CLEAR
Nummerknappar
Söka efter en scen
xNär du spelar MP3-filer
(ALBUM) eller
(SPÅR)
CD
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
3
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
DVD
DISPLAY
X/x/c
ENTER
CD
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Söka efter titel/spår/album
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj sökmetod med hjälp av X/x, tryck
sedan på ENTER.
3
Välj spår med hjälp av X/x, tryck sedan
på ENTER.
Uppspelningen börjar från det spår du
valt.
forts.
41SE
03SE07SEA-CEL.p65_40-42
41
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Söka kapitel/index
1
2
4
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
Om du skriver in fel
raderar du numret genom att trycka på
CLEAR och sedan välja ett annat
nummer.
Tryck på X/x för att välja sökmetod.
xNär du spelar DVD-skivor
(KAPITEL)
5
xNär du spelar VIDEO-CD-skivor
(INDEX)
xNär du spelar Super Audio CDskivor
(INDEX)
Exempel: när du väljer
(KAPITEL)
“** (**)” markeras (** är ett nummer).
Talen inom parentes visar totala antalet
titlar, kapitel, spår eller index.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
3
DVD
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
DVD
Tryck på ENTER.
Apparaten startar uppspelningen från
markerat nummer.
Stänga kontrollmenyn
Tryck på DVD DISPLAY upprepade gånger
tills kontrollmenyn stängs av.
Hitta en viss punkt med hjälp av
tidkoden (TIME SEARCH)
1
Välj
(TID) i steg 2.
“T **:**:**” (uppspelningstid för den
aktuella titeln eller det aktuella spåret) är
vald.
2
Tryck på ENTER.
“T **:**:**” ändras till “T --:--:--”.
3
Ange tidskoden med nummerknapparna
och tryck sedan på ENTER.
Om du t.ex. vill gå till den punkt som
befinner sig 2 timmar, 10 minuter och
20 sekunder från början matar du in
“2:10:20”.
1:32:55
Tryck på ENTER.
“** (**)” ändras till “— (**)”.
Välj det kapitel- eller indexnummer du
söker genom att trycka på X/x eller på
nummerknapparna.
Obs!
• Titel-, kapitel- eller spårnummer som visas är
samma nummer som spelats in på skivan.
• Du kan inte söka efter avsnitt på VIDEO-CDskivor.
42SE
03SE07SEA-CEL.p65_40-42
42
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Visa information om skivan
Visa uppspelningstiden
och återstående tid i
frontpanelens display
När du spelar en DVD
Uppspelningstid och nummer för den aktuella titeln
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Återstående tid för den
aktuella titeln
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Du kan granska skivans information, t.ex.
återstående tid, totalt antal titlar på en DVDskiva eller antalet spår för Super Audio CD,
CD, VIDEO-CD eller MP3, i frontpanelens
teckenfönster (sidan 11).
Uppspelningstid och
nummer för aktuellt kapitel
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Återstående tid för det
aktuella kapitlet
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Titelnamn
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
När du spelar VIDEO-CD-skivor (utan
PBC-funktioner), Super Audio CDeller CD-skivor
Uppspelningstid och aktuellt spårnummer
TITLE
Tryck på TIME.
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
Visa information om skivan
TITLE
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Varje gång du trycker på TIME medan du
spelar skivan ändras displayen enligt
följande tabell.
Återstående tid för det
aktuella spåret
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Uppspelningstid för skivan
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Återstående tid för
skivan
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Spårnamn
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
forts.
03SE08VIE-CEL.p65_43-45
43
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
43SE
När du spelar upp en MP3-fil
Uppspelningstid och aktuellt spårnummer
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Återstående tid för det
aktuella spåret
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
Kontrollera
uppspelningstiden och
återstående tid
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Spårnamn (filnamn)
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
MONO ST
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Albumnamn (mappnamn)
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Du kan kontrollera uppspelningstiden och den
återstående tiden för den titel, det kapitel eller
spår som spelas samt den totala
uppspelningstiden eller den återstående tiden för
skivan. Du kan också granska textinformationen
på DVD/CD/Super Audio CD-skivor och MP3
mappnamn/filnamn/ID3-taggar (endast
sångtitlar), som finns inspelade på skivorna.
Obs!
• ID3-tagg gäller bara för version 1.
• Om den MP3-fil som du spelar upp har en ID3-tagg
visas informationen för ID3-taggen som ett
spårnamn (filnamn).
• ID3-taggens teckenkoder följer standarderna ASCII
och ISO. Joliet-formaterade skivor kan bara visas
med ASCII. Tecken som inte är kompatibla visas
som “ ”.
• I följande fall kan det hända att den förflutna
uppspelningstiden och tiden för de återstående
spåren inte visas korrekt.
– när MP3-filer med VBR (varierande bithastighet)
spelas upp.
– under snabbspolning framåt/bakåt.
z Scennumret och uppspelningstiden visas när du
spelar VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner.
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
1
z Uppspelningstiden och den återstående tiden för
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
aktuellt kapitel, titel, spår, scen eller skiva kommer
också att visas på TV:n. Se avsnittet “Kontrollera
uppspelningstiden och återstående tid” för
instruktioner om hur du läser denna information.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
Obs!
DVD
Typ av
skiva
Tidsinformation
• När du spelar en Super Audio CD visas inte
indexindikatorn i displayen.
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas och
uppspelningsläget kanske informationen inte visas.
2
44SE
Tryck på TIME upprepade gånger
för att ändra tidsinformationen.
Vad displayen visar och vilken typ av
tid som du kan ändra beror på vilken
skiva du spelar.
xNär du spelar en DVD
• T **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella
titeln
• T–**:**:**
Återstående tid för den aktuella titeln
• C **:**:**
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C–**:**:**
Återstående tid för det aktuella kapitlet
Visa information om skivan
xNär du spelar en VIDEO-CD
(med PBC-funktioner)
• **:**
Uppspelningstid för den aktuella
scenen
xNär du spelar en VIDEO-CD
(utan PBC-funktioner), Super
Audio CD eller CD
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
• D **:**
Uppspelningstid för den aktuella
skivan
• D–**:**
Återstående tid för den aktuella skivan
xNär du spelar MP3-filer
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella
spåret
Stänga kontrollmenyn
Tryck på DVD DISPLAY upprepade gånger
tills kontrollmenyn stängs.
Obs!
• Endast bokstäver från alfabetet kan visas.
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas upp
kan systemet bara visa ett begränsat antal tecken.
För vissa skivor kan inte alla tecknen i texten visas.
03SE08VIE-CEL.p65_43-45
45
45SE
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ljudjusteringar
3
Ändra ljudet
xNär du spelar en DVD
Beroende på vilken DVD du spelar
kommer valet av språk att variera.
När 4 siffror visas avser de det språkets
kod. Se språkkoderna på sid 81 för att
se vilket språk som koderna
representerar. När samma språk visas
två eller fler gånger har DVD-skivan
spelats in i flera ljudformat.
Om en DVD-skiva är inspelad med
flerspråkiga spår kan du välja vilket språk du
vill använda medan du spelar skivan.
Om DVD-skivan är inspelad i flera
ljudformat (PCM, Dolby Digital, MPEG-ljud
eller DTS) kan du välja det ljudformat du
önskar medan du spelar din DVD.
Med Stereo CD- eller VIDEO CD-skivor kan
du välja ljudet från den högra eller vänstra
kanalen och lyssna på ljudet från den valda
kanalen genom både den högra och den
vänstra högtalaren. (I så fall förlorar ljudet
stereoeffekten.) När du spelar en skiva med
sång på den högra kanalen och instrumenten
på den vänstra kanalen kan du exempelvis
välja den vänstra kanalen och bara lyssna på
instrumenten från båda högtalarna.
AUDIO
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
xNär du spelar en VIDEO-CD
eller CD
Standardinställningarna är understrukna.
• STEREO: Standardstereoljud
• 1/V: Ljudet från den vänstra kanalen
(enkanalig)
• 2/H: Ljudet från den högra kanalen
(enkanalig)
xNär du spelar en Super Audio CD
I stoppläge, beroende på vilken Super
Audio CD du spelar, kan alternativen
variera.
• MULTI: Skivan har ett uppspelningsområde med flera kanaler
• KANAL 2: Skivan har ett uppspelningsområde med två kanaler
• CD: När du vill spela skivan som en
vanlig CD.
X/ x
Obs!
ENTER
1
Inte alla skivor innehåller de tre alternativen
ovan under Super Audio CD-uppspelning.
Detta är beroende av lagerkonfigurationen på
Super Audio CD-skivan som spelas.
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
4
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(LJUD) och tryck sedan på ENTER.
Alternativen för LJUD visas.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
DVD
Tryck på ENTER.
Stänga kontrollmenyn
Tryck på DVD DISPLAY upprepade gånger
tills kontrollmenyn stängs.
z Du kan välja AUDIO direkt genom att trycka på
AUDIO. Varje gång du trycker på knappen ändras
alternativet.
Obs!
• För skivor som inte har flera ljudformat kan du inte
ändra ljudet.
• Medan du spelar en DVD kan ljudet ändras automatiskt.
46SE
03SE09SOU-CEL.p65_46-53
Tryck på X/x för att välja önskad
ljudsignal.
46
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Visa ljudinformation för skivan
När du väljer “LJUD” visas de kanaler som
spelas på skärmen.
I Dolby Digital-format kan exempelvis
signaler från en kanal till 5.1 spelas in på en
DVD. Beroende på vilken DVD du spelar
kan antalet ljudkanaler variera.
• Dolby Digital 5.1
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Aktuellt ljudformat*
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSKA
DVD
Obs!
• När signalen innehåller bakre signalkomponenter,
t ex LS, RS eller S, utökas surround-effekten.
• Om du spelar MPEG-ljudspår kommer apparaten
att sända PCM-signaler (stereo).
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Ljudjusteringar
* “PCM”, “MPEG”, “DTS”, eller “DOLBY
DIGITAL” visas.
Om det är “DOLBY DIGITAL” visas
kanalerna i uppspelningsspåret numeriskt
som följer:
För Dolby Digital 5.1:
Bakre komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Främre komponent 2 +
Mittkomponent 1
LFE-komponent
(baskanal) 1
Exemple:
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
47SE
03SE09SOU-CEL.p65_46-53
47
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Automatisk avkodning av
den inkommande
ljudsignalen (Auto Decoding)
Den automatiska avkodningen identifierar
vilken typ av ljudsignal som matas in
(Dolby Digital, DTS eller vanlig 2-kanalig
stereo). Därefter utförs den nödvändiga
avkodningen. Det här läget återger ljudet
som det spelats in/kodats, utan några
tillagda effekter (t.ex. efterklang, reverb).
Om lågfrekventa signaler saknas (Dolby
Digital LFE, eller liknande) skapas en
lågfrekvent signal som matas ut till
subwoofern.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Surround-ljud
Du kan få alla de fördelar som surroundljud
ger genom att välja något av systemets
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten
skapar ett kraftfullt ljud med stor
närvarokänsla, som ljudet i en biosalong
eller en konsertsal, trots att du lyssnar i
vanlig hemmiljö.
Välj ljudfältet genom att trycka flera gånger
på SOUND FIELD –/+ på systemet eller på
SOUND FIELD tills önskat ljudfält visas i
frontpanelens teckenfönster.
Ljudfält
Auto Decoding
(automatisk avkodning)
Normalt surround-ljud
Cinema Studio EX A
Cinema Studio EX B
Cinema Studio EX C
Sal
Jazzklubb
Livekonsert
TV-spel
2-kanalig stereo
Teckenfönster
AUTO DECO.
N.SURROUND
C.S.EX A*
C.S.EX B*
C.S.EX C*
HALL
JAZZ CLUB
L.CONCERT
GAME
2CH STEREO
* Använder DCS-teknologi
Tryck flera gånger på SOUND FIELD –/+
på systemet eller på SOUND FIELD på
fjärrkontrollen tills “AUTO DECO.
(AUTO DECODING)” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Om DCS (Digital Cinema Sound)
I samarbete med Sony Pictures
Entertainment har Sony analyserat
ljudmiljön i deras studior. Vid utvecklingen
av “Digital Cinema Sound” har resultaten av
analyserna integrerats med Sonys egen
digitala DSP-teknik (Digital Signal
Processor). I en hemmabio simulerar
“Digital Cinema Sound” ljudmiljön i en
biografsalong på det sätt som regissören
tänkt sig att ljudet ska uppfattas.
Därmed är funktionen för automatisk
formatavkodning aktiverad.
48SE
03SE09SOU-CEL.p65_46-53
48
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Cinema Studio EX är idealiskt när du tittar
på filmer vars ljud har kodats i flerkanaligt
format, t.ex. Dolby Digital DVD. Det här
läget återskapar ljudmiljön i Sony Pictures
Entertainments studior.
Tryck flera gånger på SOUND FIELD –/+ på
systemet eller på SOUND FIELD på
fjärrkontrollen tills “C.S.EX A (eller B, C)”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Om Cinema Studio EX
Cinema Studio EX består av följande tre
element.
• Virtual Multi Dimension (virtuell
flerdimensionalitet)
Av ett par fysiska bakre högtalare skapas 5
uppsättningar virtuella högtalare, som
omger lyssnaren.
• Screen Depth Matching
(bildskärmsanpassning)
I en biosalong verkar det som om ljudet
kommer direkt från den bild som visas på
bioduken. Det här elementet skapar samma
känsla i ditt system genom att ljudet flyttas
från de främre högtalarna och “into” i
skärmen.
• Cinema Studio Reverberation
(biografefterklang)
Återger de typiska ljudreflektioner som
förekommer i en biosalong.
Cinema Studio EX är det integrerade läge
som använder dessa element samtidigt.
Ljudjusteringar
Titta på filmer med Cinema Studio EX
C.S.EX C (Cinema Studio EX C)
Återger ljudmiljön i Sony Pictures
Entertainments orkesterscen. Det här läget
är ett bra val för musikaler eller filmer med
mycket musik.
Obs!
C.S.EX A (Cinema Studio EX A)
Återger ljudmiljön i Sony Pictures
Entertainments filmproduktionsstudio “Cary
Grant Theater”. Det här är ett standardläge
som passar de flesta filmtyper.
C.S.EX B (Cinema Studio EX B)
Återger ljudmiljön i Sony Pictures
Entertainments filmproduktionsstudio “Kim
Novak Theater”. Det här läget är ett bra val
när du tittar på Science fiction eller
actionfilmer med mycket ljudeffekter.
• Effekterna som de virtuella högtalarna skapar kan
öka bruset i ljudet.
• När du lyssnar med ljudfält som använder virtuella
högtalare hör du inte något ljud direkt från de bakre
högtalarna.
Välja andra ljudfält
Tryck flera gånger på SOUND FIELD –/+ på
systemet eller på SOUND FIELD på
fjärrkontrollen tills önskat ljudfält visas i
frontpanelens teckenfönster.
Aktuellt ljudfält visas i frontpanelens
teckenföster.
forts.
03SE09SOU-CEL.p65_46-53
49
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
49SE
N. SURROUND (normalt surroundljud)
Program med flerkanaligt surroundljud
spelas upp som det spelades in. För program
med 2-kanaligt ljud skapas surroundeffekter
genom avkodning med Dolby Pro Logic
eller Dolby Pro Logic II (sidan 28).
HALL (Sal)
Återger ljudbilden i en rektangulär
konsertsal.
JAZZ CLUB (jazzklubb)
Återger akustiken i en jazzklubb.
L. CONCERT (livekonsert)
Återger akustiken på en livekonsert med 300
platser.
GAME (TV-spel)
Ger maximala ljudeffekter för videospel.
z För varje funktionsläge lagras det ljudfält
du senast använde (Sound Field Link,
ljudfältslänkning)
När du väljer en funktion, t.ex. DVD eller TUNER,
aktiveras automatiskt det ljudfält som du senast
använde. Om du t.ex. lyssnar på en DVD-skiva med
ljudfältet HALL och sedan byter till en annan
funktion och därefter byter tillbaka till DVD, används
automatiskt ljudfältet HALL igen. När det gäller
radion lagras ljudfälten separat för varje
snabbvalskanal.
z På programmets förpackning anges
vilken ljudkodning som använts
– Dolby Digital-skivor har en etikett med logotypen
.
– Dolby Surround-skivor har etiketten med logotypen
.
– DTS Digital Surround-skivor är märkta med DTS.
Obs!
När du spelar ljudspår som har samplingsfrekvensen
96 kHz konverteras utsignalerna till 48 kHz
(samplingsfrekvens).
HP. THEATER (Teaterakustik med
hörlurar)
När du ansluter ett par hörlurar till systemets
PHONES-uttag och använder läget
HEADPHONE THEATER får du en ljudbild
som påminner om akustiken i en biosalong.
Det här läget är mycket effektivt med 5.1
separata signalkällor som t.ex. Dolby Digital
och DTS. När du väljer ett ljudfält (utom
AUTO DECODING eller 2 CH STEREO)
aktiveras det här läget.
Stänga av surroundeffekten
Tryck flera gånger på SOUND FIELD –/+ på
systemet eller på SOUND FIELD på
fjärrkontrollen tills “AUTO DECO”. eller
“2CH STEREO” visas i frontpanelens
teckenfönster.
50SE
03SE09SOU-CEL.p65_46-53
50
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Lyssning med bara de
främre högtalarna och
subwoofern (2-kanalig stereo)
Justera nivåparametrar
Nivåmenyn innehåller parametrar som gör
att du kan justera balansen och volymen för
högtalarna (sid 27).
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
ENTER
Tryck flera gånger på SOUND FIELD –/+
på systemet eller på SOUND FIELD på
fjärrkontrollen tills “2CH STEREO”
visas i frontpanelens teckenfönster.
I det här läget sänds ljudet bara ut från de
främre vänstra och högra högtalarna och
subwoofern. Standardkällor i tvåkanalig
(stereo) påverkas inte av ljudfälten.
Flerkanaliga surroundformat mixas ned till
två kanaler.
Det här gör att du kan spela upp vilken
ljudkälla som helst och få ut ljudet bara från
vänster och höger högtalare och
subwoofern.
1
2
AMP MENU
Ljudjusteringar
C/X/x/c
Börja spela en programkälla
kodad med surround-ljud på flera
kanaler.
Tryck flera gånger på AMP MENU.
9 LEVEL visas i displayen.
3
4
Sitt i din lyssningsposition och
välj det alternativ som ska
justeras med X/x.
Justera volymnivån med C/c.
Det justerade värdet visas i displayen.
Om du inte använder fjärrkontrollen
under några sekunder stängs värdena och
de lagras i systemet.
51SE
03SE09SOU-CEL.p65_46-53
51
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Titta på filmer
3
Ändra vinklarna
Numret på vinkeln ändras till “-”.
Om olika vinklar för en scen har spelats in
på DVD-skivan kommer “ANGLE” att visas
på displayen. Detta betyder att du kan byta
visningsvinkel.
Till exempel medan du spelar en scen med
ett tåg i rörelse kan du visa bilden från
antingen framifrån, tågets vänstra fönster
eller från tågets högra fönster utan att tågets
rörelse påverkas.
Nummerknappar
ANGLE
Tryck på c eller ENTER.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
–(9)
4
Välj vinkelnummer med
nummerknapparna eller X/x och
tryck sedan på ENTER.
Vinkeln ändras till markerad vinkel.
Stänga kontrollmenyn
Tryck på DVD DISPLAY upprepade gånger
tills kontrollmenyn stängs.
DVD
DISPLAY
z Du kan välja vinkel direkt genom att trycka på
X/c/x
ENTER
ANGLE. Varje gång du trycker på knappen ändras
vinkeln.
Obs!
1
Beroende på vilken DVD du spelar kanske du inte
kan ändra vinkeln även om flera vinklar har spelats in
på skivan.
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(VINKEL).
Numret på vinkeln visas.
Numret inom parentes anger det totala
antalet vinklar.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
1(9)
52SE
03SE09SOU-CEL.p65_46-53
52
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
3
Visa textning
Om textning har spelats in på skivan kan du
sätta på eller stänga av textningen under
uppspelningen. Om flera språk har textats på
skivan kan du ändra språk under
uppspelningen och sätta på eller stänga av
textning när du vill. Till exempel kan du
välja ett språk som du vill öva på och sätta
på textningen för bättre förståelse.
SUBTITLE
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Tryck på X/x för att välja språk.
Beroende på vilken DVD du spelar
kommer valet av språk att variera.
När 4 siffror visas anger de språkkoden.
Se språkkoderna på sid 81 för att se
vilket språk som koderna representerar.
4
Tryck på ENTER.
Avbryta SUBTITLE-inställningen
Välj “AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
Tryck på DVD DISPLAY upprepade gånger
tills kontrollmenyn stängs.
X/x
z Du kan välja UNDERTEXT direkt genom att
ENTER
trycka på SUBTITLE. Varje gång du trycker på
knappen ändras alternativet.
Obs!
1
Beroende på vilken DVD du spelar kanske du inte
kan ändra textningen även om textning på flera språk
har spelats in på skivan.
Titta på filmer
DVD
DISPLAY
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(UNDERTEXT) och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för UNDERTEXT visas.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
AV
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
53SE
03SE09SOU-CEL.p65_46-53
53
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Använda olika extrafunktioner
Låsa skivor (ANPASSAT BARNLÅS,
3
BARNLÅS)
Du kan ange två typer av
uppspelningsrestriktioner för en skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ange uppspelningsrestriktionerna
så att apparaten inte kommer att spela
olämpliga skivor.
• Barnlås
Uppspelningen av vissa DVD-skivor kan
vara begränsad till en förutbestämd nivå
som till exempel en åldersgrupp.
Samma lösenord används för både Anpassat
barnlås och Barnlås.
Du kan ange samma lösenord för Anpassat
barnlås för upp till 25 skivor. När du gör
inställningar för skiva nummer 26 raderas
begränsningarna för den skiva som du först
angav lösenord för.
1
2
4
5
2
DVD
PÅ
LÖSENORD
4
Tryck på X/x för att välja “PÅ t”, och
tryck sedan på ENTER.
6
7
8
9
>10
10/0
ANPASSAT BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
3
x
C/X/x
O RETURN
ENTER
DVD
DISPLAY
1
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
xOm du inte har skrivit in ett
lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
Anpassat barnlås
Nummerknappar
Tryck på X/x för att välja
(ANPASSAT BARNLÅS) och tryck sedan
på ENTER.
“ANPASSAT BARNLÅS” markeras.
Sätt i den skiva som du vill låsa.
Om skivan spelas trycker du på x för att
stoppa uppspelningen.
Tryck på DVD DISPLAY i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för bekräftande av lösenordet
visas.
xNär du redan har registrerat ett
lösenord
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
ANPASSAT BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
54SE
03SE10USI-CEL.p65_54-63
54
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
5
Ange eller skriv om ditt lösenord på 4
siffror med nummerknapparna och tryck
sedan på ENTER.
“Anpassat barnlås används.” visas och
skärmen återgår sedan till att visa
kontrollmenyn.
Spela en skiva med Anpassat barnlås
1
Om du skriver fel medan du
skriver in lösenordet
Tryck på C innan du trycker på ENTER
och skriv in rätt nummer.
Om du skriver fel
Tryck på O RETURN och starta sedan från
Steg 3 igen.
Om du vill stänga av kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
1
I Steg 4 väljer du “AV t”, och trycker
sedan på ENTER.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Om du vill ändra lösenordet
1
I Steg 4 trycker du på X/x för att välja
“LÖSENORD t”, och trycker sedan på
ENTER.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
2
Ange ditt 4-siffriga lösenord med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
3
Ange ett nytt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
4
För att bekräfta lösenordet anger du det
på nytt med hjälp av nummerknapparna
och trycker sedan på ENTER.
ANPASSAT BARNLÅS
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på ENTER .
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Apparaten är klar för uppspelning.
z Om du glömmer lösenordet, skriv in det 6-siffriga
numret “199703” när displayen ANPASSAT BARNLÅS
frågar efter lösenordet och tryck sedan på ENTER. Du
ombeds att skriva in ett nytt 4-siffrigt lösenord.
Använda olika extrafunktioner
Om du vill stänga av Anpassat
barnlås
Sätt in skivan som har Anpassat barnlås
aktiverat.
Displayen ANPASSAT BARNLÅS visas.
Begränsa uppspelning för barn
(barnlås)
Uppspelningen av vissa DVD-skivor kan vara
begränsad till en förutbestämd nivå som till
exempel en åldersgrupp. Funktionen “Barnlås”
gör att du kan ange en uppspelningsgräns.
En scen som är begränsad visas inte eller byts
ut mot en annan scen.
Nummerknappar
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
H
X/x
O RETURN
ENTER
DVD
SETUP
forts.
55SE
03SE10USI-CEL.p65_54-63
55
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
1
Tryck på DVD SETUP i stoppläge.
Inställningsmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” och tryck
sedan på ENTER.
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
FÄRGSYSTEM
BARNLÅS
SPÅRVAL
3
4
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
AV
Tryck på X/x för att välja
“BARNLÅS t” och tryck sedan på
ENTER.
Ange eller skriv om ditt lösenord med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för angivande av
uppspelningsbegränsning och ändring av
lösenordet visas.
5
xOm du inte har skrivit in ett
lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
AV
USA
Tryck på X/x för att välja “STANDARD”
och tryck sedan på ENTER.
Alternativen för “STANDARD” visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
AV
USA
ÖVRIGA
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
6
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för bekräftande av lösenordet
visas.
Tryck på X/x för att välja ett geografiskt
område som uppspelningsbegränsning
och tryck sedan på ENTER.
Området väljs.
Om du väljer “ÖVRIGA t”, väljer du
och skriver in standardkoden i tabellen på
sid 58 med hjälp av nummerknapparna.
xNär du redan har registrerat ett
lösenord
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
56SE
03SE10USI-CEL.p65_54-63
56
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
7
Tryck på X/x för att välja “NIVÅ” och
tryck sedan på ENTER.
Alternativen för “NIVÅ” visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
8:
STANDARD:
7:
ÄNDRA LÖSENORD
6:
5:
4:
3:
2:
1:
AV
NC17
R
PG13
PG
Spela en skiva med barnlås
1
Sätt in skivan och tryck på H.
Displayen BARNLÅS visas.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Uppspelningen startas.
G
z Om du glömmer lösenordet tar du ur skivan och
8
Välj en nivå med X/x och tryck sedan
på ENTER.
Inställningen av Barnlås är klar.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
4:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
PG13
USA
upprepar steg 1-5 i avsnittet “Begränsa uppspelning
för barn”. När du ombeds att ange lösenordet skriver
du “199703” med hjälp av nummerknapparna och
trycker sedan på ENTER. Displayen kommer att be
dig att skriva in ett nytt 4-siffrigt lösenord. När du har
angett ett nytt 4-siffrigt lösenord i steg 3, stoppar du
in skivan i apparaten igen och trycker på H. När
displayen BARNLÅS visas anger du ditt nya
lösenord.
Obs!
Om du skriver fel
Tryck på O RETURN för att gå tillbaka till
föregående skärm.
Stänga inställningsdisplayen
Tryck på DVD SETUP upprepade gånger
tills inställningsdisplayen stängs.
Stänga av Barnlås och spela DVDskivan efter att du har skrivit in
lösenordet
Ställ in “NIVÅ” till “AV” i steg 8.
Använda olika extrafunktioner
Ju lägre värdet är desto mer strikt är
begränsningen.
• När du spelar DVD-skivor som inte har barnlås kan
uppspelningen inte begränsas på denna apparat.
• Beroende på vilken DVD som används kanske du
ombeds att ändra Barnlås-nivån medan skivan
spelas. I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar
sedan nivå. Om läget Resume Play avbryts återgår
nivån till den ursprungliga nivån.
Ändra lösenordet
1
I steg 5, välj “ÄNDRA LÖSENORD
t” med x och tryck sedan på ENTER.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
2
Följ steg 3 för att skriva in ett nytt
lösenord.
03SE10USI-CEL.p65_54-63
57
forts.
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
57SE
Områdeskod
Standard
Kod
Standard
Kod
Argentina
2044
Nederländerna
2376
Australien
2047
Norge
2379
Belgien
2057
Nya Zeeland
2390
Brasilien
2070
Malaysia
2363
Chile
2090
Mexiko
2362
Danmark
2115
Pakistan
2427
Filippinerna
2424
Portugal
2436
Finland
2165
Ryssland
2489
Frankrike
2174
Schweiz
2086
HongKong
2219
Singapore
2501
Indien
2248
Spanien
2149
Indonesien
2238
Storbritannien
2184
Italien
2254
Sverige
2499
Japan
2276
Taiwan
2543
Kanada
2079
Thailand
2528
Kina
2092
Tyskland
2109
Korea
2304
Österrike
2046
58SE
03SE10USI-CEL.p65_54-63
58
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Andra åtgärder
Kontrollera TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Genom att justera fjärrsignalen kan du styra
TV:n med fjärrkontrollen.
Obs!
• Om du anger en ny kod kommer föregående
kodinställning att tas bort.
• Koden kan ändras eller återställas till
standardinställningen (SONY) när du byter
batterier i fjärrkontrollen. Återställ då rätt
kodnummer.
Kontrollera TV:n med fjärrkontrollen
TV ?/1
TV
Tillverkare
Kod
SONY
001
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007,
015
FISHER
008
GOLDSTAR
002, 003, 011, 012, 015,
034
GRUNDIG
017, 034
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
JVC
016
MAGNAVOX
002, 003, 018
MITSUBISHI/MGA
002, 003, 019
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032,
033, 034
SANYO
008, 044, 045, 046
TV/VIDEO
Nummerknappar
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
ENTER
VOL +/–
COMMAND
MODE DVD
TV-knapp
./>
SHARP
035
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
Andra åtgärder
1
CATV
Håll ner TV [/1 och ange TV-tillverkarens
kod (se tabellen) med hjälp av
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER. Släpp sedan TV [/1.
Tillverkare
Kod
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 119, 131
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Koder för TV-apparater som går att
styra
Om mer än en kod angetts, provar du dem
en efter en tills du hittar en kod som
fungerar för din TV.
03SE10USI-CEL.p65_54-63
59
forts.
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
59SE
Kontrollera TV:n
Du kan kontrollera TV:n med knapparna
nedan.
Tryck på
TV [/1
TV/VIDEO
För att
Stänga av eller slå på TV:n.
Växla TV:ns insignalkälla
mellan TV:n och andra
insignalkällor.
Växla mellan TV och DVD
Med knappen COMMAND MODE DVD
TV kan du växla fjärrsignalen mellan TV:n
och DVD-enheten. När du tittar på en DVD
ska COMMAND MODE DVD TV vara
ställt på DVD.
Använda videon eller en
annan enhet
Du kan använda en videobandspelare eller
andra enheter som är anslutna till uttaget
VIDEO 1 eller VIDEO 2. Se
bruksanvisningen som medföljder enheten
för mer information.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
Tabellen nedan visar vilka knappar som
påverkas av knappen COMMAND MODE
DVD TV.
Knapp
1~9,*
>10,
10/0
ENTER
.
>
3
#
DVD
Standardfunktion
knappfunktion
för DVD.
Standardfunktion
för inmatning
för DVD.
Standardknapp
för föregående
titel, kapitel
för DVD.
Standardknapp
för nästa titel,
kapitel för DVD.
VOL +
VOL –
TV
Väljer TVkanalerna.
Bekräftar den
valda kanalen.
I vissa fall kan
det hända att du
kan välja 12
kanaler direkt.
TV CH –
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills VIDEO 1 eller VIDEO 2 (beroende
på var du anslutit enheten) visas i
displayen.
Varje gång du trycker på FUNCTION
ändras apparatens läge i följande sekvens.
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
TV CH +
VOL +
VOL –
Obs!
Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan
kontrollera TV:n eller använda vissa knappar.
* För tvåsiffriga nummer trycker du på >10 och sedan
numret. (Kanal 25 väljer du exempelvis genom att
först trycka på >10, sedan 2 och sedan 5).
60SE
03SE10USI-CEL.p65_54-63
60
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i apparatens
minne (se “Ställa in radiostationer” på sid
29).
Lyssna på andra radiostationer
Använd manuell eller automatisk inställning
i steg 2.
För manuell inställning trycker du på
TUNING + eller – på fjärrkontrollen flera
gånger.
För automatisk inställning trycker du på
TUNING + eller – på fjärrkontrollen.
1
z FM-program med mycket brus
STEREO/
MONO
1
2
FUNCTION
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DISPLAY
VOL +/–
Tryck på STEREO/MONO på fjärrkontrollen så att
“MONO” visas i displayen. Du får inget stereoljud,
men mottagningen blir bättre. Tryck på knappen igen
om du vill få tillbaka stereoeffekten.
z Förbättra mottagning
Rikta om antennerna.
TUNING
–/+
PRESET
–/+
1
Tryck på FUNCTION tills TUNER
visas i displayen.
Den senast mottagna stationen tas in.
Kontrollera frekvens eller ljudfält
Tryck på DISPLAY upprepade gånger.
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
displayen enligt följande:
indexnamn på stationen* t frekvens t
ljudfält t indexnamn på stationen.
* Detta visas när du matat in ett namn för
snabbvalsinställda kanaler (sidan 62).
Andra åtgärder
m
TUNED
ST
FM
MHz
2
Tryck på PRESET + eller – för att
välja den förinställda station du
vill ha.
Varje gång du trycker på knappen tas
en ny förinställd station in.
3
Justera volymen på TV:n genom
att trycka på VOL +/–.
Stänga av radion
Tryck på 1.
61SE
03SE10USI-CEL.p65_54-63
61
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Använda RDS (Radio Data
System)
Namnge förinställda
stationer
(Endast för europeiska modeller)
Vad är RDS?
RDS (Radio Data System) är en tjänst som
gör att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna tuner har flera
RDS-funktioner, t ex visning av
stationsnamn. RDS är bara tillgängligt för
FM-stationer.*
Du kan ange ett namn på upp till 8 tecken
för förinställda stationer. Dessa namn (t ex
“XYZ”) visas på apparatens display när du
väljer en station.
Observera att du bara kan ange ett namn för
varje station.
NAME
Obs!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalstyrkan är för
svag.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant
med RDS-system kan du höra med lokala
radiostationer för mer information om RDStjänster i ditt område.
C/X/x/c
ENTER
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station på FM-bandet. När du får in
en station som har RDS-tjänster visas
stationsnamnet i displayen.
1
Den senast mottagna stationen tas in.
Varje gång du trycker på FUNCTION
ändras apparatens läge i följande
sekvens:
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
Kontrollera RDS-information
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
displayen enligt följande:
t Stationsnamn*
r
Frekvens
r
SOUND FIELD
* Om RDS-sändningen inte tas emot kanske inte
stationsnamnet visas i displayen.
Tryck på FUNCTION upprepade
gånger tills TUNER visas i
displayen.
2
Ta in den förinställda station som
du vill skapa ett namn för.
Om du inte vet hur du tar in
förinställda stationer går du till
“Lyssna på radio” på sid 61.
62SE
03SE10USI-CEL.p65_54-63
62
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
3
4
Tryck på NAME.
Skapa ett indexnamn med hjälp av
markörknapparna:
Tryck på x/X för att välja ett tecken
och tryck sedan på c för att flytta
markören till nästa position.
Om du skriver fel
Tryck på C eller c tills tecknen som
ska ändras blinkar och tryck sedan på
x/X för att välja rätt tecken.
5
Tryck på ENTER.
Tilldela indexnamn till andra stationer
Upprepa steg 2 till 5.
Andra åtgärder
63SE
03SE10USI-CEL.p65_54-63
63
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Inställningar och justeringar
Använda Setup-displayen
2
Genom att använda Setup-displayen kan du
göra olika justeringar för till exempel bild
och ljud. Du kan också ange ett språk för
textning och Setup-displayen, bland annat.
För information om hur du använder Setupdisplayen se sid sid 65-71. För en allmän
lista med funktioner på Setup-displayen, se
sid 82.
Välj alternativ för inställning från den
lista som visas genom att trycka på X/x:
“SPRÅKINSTÄLLNING”,
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR”,
“SPECIALINSTÄLLNINGAR”,
“HÖGTALARINSTÄLLN.” och
“ÅTERSTÄLLA”. Tryck sedan på ENTER
eller c.
Valt alternativ visas.
Exempel: “SKÄRMINSTÄLLNINGAR”
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
KOMPONENT UT:
INTERLACE
Använda inställningsdisplayen
>10
10/0
3
X/x/c
DVD
DISPLAY
DVD
SETUP
1
Välj alternativ med hjälp av X/x, tryck
sedan på ENTER eller c.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: “TV-TYP”
ENTER
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
KOMPONENT UT:
Tryck på DVD-SETUP i stoppläge.
Setup-displayen visas.
Huvudalternativ
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT :
DVD MENY :
LJUD :
UNDERTEXT :
Alternativ
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
64SE
03SE11SET-CEL.p65_64-71
64
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
4
Välj ett alternativ med X/x och tryck
sedan på ENTER.
Alternativet väljs och inställningen är
klar.
Exempel: “4:3 PAN&SCAN”
Ange språk för displayen
eller ljudspåret
(SPRÅKINSTÄLLNING)
Markerad inställning
SCREEN SETUP
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE
BAKGRUND:
KOMPONENT UT:
4:3 PAN&SCAN
PÅ
INNEHÅLLSBILD
INTERLACE
Stänga inställningsdisplayen
Tryck på DVD SETUP eller DVD
DISPLAY tills inställningsdisplayen stängs.
Välj “SPRÅKINSTÄLLNING” i
inställningarna. Mer information om hur
displayen används finns i “Använda Setupdisplayen” (sid 64).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT :
DVD MENY :
LJUD :
UNDERTEXT :
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
xSKÄRMTEXT (On-Screen Display)
Ändrar displayspråk för skärmen.
Väljer språk från den lista som visas.
xDVD MENY (endast DVD)
Du kan välja önskat språk för DVD-menyn.
xLJUD (endast DVD)
Ändrar språk för ljudspåret.
Väljer språk från den lista som visas.
xUNDERTEXT (endast DVD)
Ändrar språk för textning.
Väljer språk från den lista som visas.
forts.
03SE11SET-CEL.p65_64-71
65
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Inställningar och justeringar
zOm du väljer “ÅTERSTÄLLA” i steg 2 kan du
återställa alla inställningar för “INSTÄLLNINGAR” på
sid 82 (utom BARNLÅS) till standardinställningarna.
Efter att du väljer “ÅTERSTÄLLA” och trycker på
ENTER väljer du JA för att återställa inställningarna
(det tar ett par sekunder) eller väljer “NEJ” och sedan
ENTER för att gå tillbaka till kontrollmenyn. Tryck
inte på POWER på systemet eller 1 när du återställer
systemet.
Med “SPRÅKINSTÄLLNING” kan du ange
olika språk för displayen och ljudspåret.
65SE
zOm du väljer “ÖVRIGA t” i “DVD MENY”,
“UNDERTEXT” eller “LJUD”, väljer du och anger
språkkod från listan med hjälp av nummerknapparna
(sid 81).
Efter att du har gjort ett val visas språkkoden
(4 siffror) nästa gång du väljer “ÖVRIGA. t”.
Inställningar för
displayen (SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
Obs!
När du väljer ett språk som inte spelats in på aktuell
DVD väljs något av de andra språken automatiskt
(utom för “SKÄRMTEXT”).
Välj inställningar beroende på vilken TV
som ansluts.
Välj “SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i
inställningsdisplayen. Mer information om
hur displayen används finns i “Använda
Setup-displayen” (sid 64).
Standardinställningarna är understrukna.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
KOMPONENT UT:
INTERLACE
xTV-TYP (endast DVD)
Väljer bildförhållandet för den anslutna
TV:n (4:3 standard eller widescreen).
Beroende på vilken landsmodell du har
kommer standardinställningarna att variera.
Välj detta när du ansluter till en
widescreen-TV eller en TV med
wide-läge.
Välj detta när du ansluter till en
4:3
BREVLÅDE- TV med 4:3-skärm. Visar en
widescreen-film med tomma
FORMAT
avsnitt i den övre och nedre
delen av skärmen.
Välj detta när du ansluter till en
4:3
PAN&SCAN TV med 4:3-skärm. Visar
automatiskt widescreen-filmen
på hela skärmen och skär av de
delar som inte passar.
16:9
66SE
03SE11SET-CEL.p65_64-71
66
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
16:9
xKOMPONENT UT
Det här ändrar signaltypen som matas ut
från spelarens COMPONENT VIDEO OUTkontakter. Mer information om de olika
typerna finns på sidan 78.
4:3 BREVLÅDEFORMAT
Välj det här läget när
systemet är anslutet till en
standard TV (interlaceformat).
PROGRESSIVE Välj det här läget när du
använder en TV som kan
hantera progressiva signaler.
INTERLACE
4:3 PAN&SCAN
Obs!
Beroende på vilken DVD du spelar kan “4:3
BREVLÅDEFORMAT” kanske väljas automatiskt i
stället för “4:3 PAN&SCAN” eller vice versa.
xSKÄRMSLÄCKARE
Aktiverar eller inaktiverar skärmsläckaren så
att bilden visas när apparaten har varit i
paus- eller stoppläge i 15 minuter, eller när
du spelar en CD i mer än 15 minuter.
Skärmsläckaren kommer att hjälpa till att
förhindra att din display blir skadad
(ghosting). Tryck på H när du vill
inaktivera skärmsläckaren.
Aktiverar skärmsläckaren.
Inaktiverar skärmsläckaren.
Inställningar och justeringar
PÅ
AV
Obs!
• Du kan inte välja ovanstående inställning om inte
COMPONENT VIDEO OUT/SCAN SELECTomkopplaren på enhetens baksida är ställd på
“SELECTABLE”.
• När du valt “PROGRESSIVE” under
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR” sänds ingen signal
ut från MONITOR OUT- eller S VIDEO OUTkontakterna.
• Om du har valt “PROGRESSIVE” under
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR” och TVns
färgsystem är PAL, ändras signalen automatiskt till
språngavsökning (interlace format).
xBAKGRUND
Väljer bakgrundsfärg eller bild på TV:n i
stoppläge eller medan du spelar en CDskiva.
INNEHÅLLS- Innehållsbilden (stillbild) visas i
BILD
bakgrunden, men bara om
bilden redan har spelats in på
skivan (CD-EXTRA osv.). Om
skivan inte innehåller någon
innehållsbild visas bilden
“GRAFIK” .
GRAFIK
En förinställd bild som sparats i
apparaten visas i bakgrunden.
BLÅ
Bakgrundens färg är blå.
SVART
Bakgrundens färg är svart.
67SE
03SE11SET-CEL.p65_64-71
67
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Anpassade inställningar
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Gör att du kan ange barnlås och andra
inställningar.
Välj “SPECIALINSTÄLLNINGAR” i
inställningsdisplayen. Mer information om
hur displayen används finns i “Använda
Setup-displayen” (sid 64).
Standardinställningarna är understrukna.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
FÄRGSYSTEM
BARNLÅS
SPÅRVAL
AV
xSPÅRVAL (endast DVD)
Ger det ljudspår som har det största antalet
kanaler prioritet när du spelar en DVD som
har flera ljudformat (PCM, MPEG-ljud,
DTS eller Dolby Digital).
AV
AUTO
Ingen prioritet.
Prioritet ges.
Obs!
• När du väljer “AUTO” kan språket komma att
ändras. Inställningen “SPÅRVAL” har högre
prioritet än “LJUD”-inställningarna under
“SPRÅKINSTÄLLNING” (sid 65).
• Om ljudspåren PCM, DTS, MPEG-ljud och Dolby
Digital har samma antal kanaler väljer apparaten
PCM, DTS, Dolby Digital och MPEG-ljud i den
ordningen.
• Beroende på vilken DVD du spelar kan den
ljudkanal som har prioritet vara förutbestämd. I så
fall kan du inte ge prioritet för DTS, Dolby Digital
eller MPEG-ljudformaten genom att välja “AUTO”.
xFÄRGSYSTEM (endast asiatiska
och australiska modeller)
Välj färgsystem när du spelar en VIDEO CD.
AUTO
Sänder videosignalen i skivans
system, antingen PAL eller
NTSC. Om din TV har ett
DUAL-system, väljer du AUTO.
PAL
Ändrar videosignalen för en
NTSC-skiva till sändning i PALsystemet.
Ändrar videosignalen för en
PAL-skiva till sändning i NTSCsystemet.
NTSC
Obs!
• Det går inte att ändra färgsystemet på själva skivan.
• På asiatiska och australiska modeller kan du ändra
färgsystemet för denna apparat efter den TV som är
inkopplad. Se sid 23.
xBARNLÅS t (endast DVD)
Anger lösenord och uppspelningsbegränsning
för DVD-skivor med uppspelningsbegränsning
för barn. För mer information, se “Begränsa
uppspelning för barn” (sid 55).
68SE
03SE11SET-CEL.p65_64-71
68
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Inställningar för
högtalarna (HÖGTALARINSTÄLLN.)
För att få bästa möjliga surround-ljud ställer
du in storleken på högtalarna du har kopplat
in och avståndet mellan dem och
lyssningspositionen. Använd sedan testtonen
för att justera högtalarnas volym och balans.
Välj “HÖGTALARINSTÄLLN.” i
inställningsdisplayen. Mer information finns
i “Använda Setup-displayen” (sid 64).
Standardinställningarna är understrukna.
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK:
AVSTÅND:
NIVÅ:
BALANS:
TESTTON:
Återgå till standardinställningen
Markera alternativet och tryck på CLEAR.
Ange position och höjd för bakre
högtalare
Om du väljer något annat än “INGEN”
under “BAK” ska du ange position och höjd
för de bakre högtalarna.
Standardinställningarna är understrukna.
BAKOM (LÅGT) Välj detta om de bakre
högtalarna finns i område B
och D.
BAKOM (HÖGT) Välj detta om de bakre
högtalarna finns i område B
och C.
Välj detta om de bakre
VID SIDAN
högtalarna finns i område A
(LÅGT)
och D.
Välj detta om de bakre
VID SIDAN
högtalarna finns i område A
(HÖGT)
och C.
Dessa parametrar är inte tillgängliga om “BAK” är
ställt till “INGEN”.
Inställningar och justeringar
xSTORLEK
Om du inte kopplar in några mitthögtalare
eller bakre högtalare eller om du flyttar de
bakre högtalarna ställer du in parametrarna
för MITTEN och BAK. Eftersom
inställningarna för de främre högtalarna och
din subwoofer är fasta kan du inte ändra dem.
Standardinställningarna är understrukna.
• FRAM
— JA
• MITTEN
— JA: Välj normalt detta.
— INGEN: Välj detta om du inte har några
mitthögtalare.
• BAK
— BAKOM (LÅGT), BAKOM (HÖGT),
VID SIDAN (LÅGT), VID SIDAN
(HÖGT): Välj i normala fall det här läget.
För att Digital Cinema Surround-lägena
ska fungera anger du position och höjd.
— INGEN: Välj detta om du inte använder
några bakre högtalare.
• SUBWOOFER
— JA
Obs!
• När du väljer ett alternativ stoppas ljudet en kort
stund.
• Beroende på inställningarna på övriga högtalare,
kan din subwoofer få för hög uteffekt.
forts.
69SE
03SE11SET-CEL.p65_64-71
69
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Positioner
FRAM
5m
MITTEN
5m
90
A
BAK
3,4 m
A
45
B
B
20
Avståndet mellan de främre
högtalarna och lyssningspositionen
kan ställas in i steg på 0,2 meter
från 1,0 till 15,0 meter.
Avståndet till mitthögtalarna kan
flyttas upp till 1,6 meter närmare
lyssningspositionen i steg på
0,2 meter.
Avståndet till de bakre högtalarna
kan flyttas upp till 4,6 meter
närmare lyssningspositionen från de
främre högtalarna, i steg på
0,2 meter.
Höjd
Obs!
C
C
60
D
D
30
xAVSTÅND
Standardavståndet mellan högtalarna i
relation till lyssningspositionen visas i
exemplet nedan.
3,4 m
xNIVÅ
Du kan variera nivån på varje högtalare
enligt följande. Kontrollera att du ställer in
“TESTTON” på “PÅ” för att göra
justeringen lättare.
Ursprunglig inställning är understruken.
Justera nivån på mitthögtalaren
(–6 dB till +6 dB, i steg på 1 dB).
Justera nivån på de bakre
högtalarna (–6 dB till +6 dB,
i steg på 1 dB).
SUBWOOFER Justera nivån på din subwoofer
(–6 dB till +6 dB, i steg på 1 dB).
0 dB
MITTEN
0 dB
BAK 0 dB
5m
5m
• När du ställer in avståndet stoppas ljudet en kort
stund.
• Om inte varje högtalare (främre och bakre)
placeras på samma avstånd från
lyssningspositionen ställer du in avståndet efter
den närmaste högtalaren.
• Placera inte de bakre högtalarna längre bort från
lyssningspositionen än de främre högtalarna.
5m
3,4 m
Du måste ändra värdet i Setup-displayen när
du flyttar högtalarna. Ursprunglig inställning
är understruken.
70SE
03SE11SET-CEL.p65_64-71
70
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
xBALANS
Du kan variera balansen för vänster och
höger högtalare enligt följande. Kontrollera
att du ställer in “TESTTON” på “PÅ” för att
göra justeringen lättare.
Ursprunglig inställning är understruken.
FRAM
MITTEN
BAK
MITTEN
Justera balansen mellan främre
vänster och höger högtalare (du kan
justera från mitten 6 steg vänster
eller höger).
Justera balansen mellan bakre
vänster och höger högtalare (du kan
justera från mitten 6 steg vänster
eller höger).
Justera högtalarvolym och -nivå
1
När du har slutat uppspelningen väljer
du “HÖGTALARINSTÄLLN”. efter att du
har tryckt på DVD SETUP i
inställningsdisplayen.
2
Välj “TESTTON” och ställ in alternativet
på “PÅ”.
En testton hörs från varje högtalare i
sekvens.
3
Välj “BALANS” eller “NIVÅ” från den
plats du lyssnar och använd X/x för att
ställa in värdet för “BALANS” eller
“NIVÅ”.
Testtonen hörs från både vänster och
höger högtalare samtidigt.
4
Välj “TESTTON” och ställ in alternativet
på “AV” för att stänga av testtonen.
Justera volymen på alla högtalare
samtidigt
Använd systemets volymkontroll eller tryck
på VOL +/–.
xTESTTON
Du får en testton i högtalarna för att justera
“BALANS” och “NIVÅ”.
Obs!
AV
När du justerar högtalarinställningar stoppas ljudet en
kort stund.
Inställningar och justeringar
PÅ
Testtonen kommer inte ifrån
högtalarna.
Testtonen hörs i varje högtalare i
sekvens medan du justerar balans
eller nivå.
När du väljer något av
“HÖGTALARINSTÄLLN.”alternativen hörs testtonen från
både vänster och höger högtalare
samtidigt.
71SE
03SE11SET-CEL.p65_64-71
71
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ytterligare information
Det finns bildstörningar.
Felsökning
Om du får några av följande problem med
apparaten kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa
problemet innan du tar den till reparation.
Om du inte kan lösa problemet kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
, Kontroller a att nätkabeln är ordentligt
ansluten.
, Skivan är sm utsig eller skadad.
, Om bilden från appar aten går via
videobandspelaren till TV:n, kan
kopier ingsskyddsignalen, som tillämpas för
vissa D VD-program, påv erka bildkvaliteten.
Om du f ortfarande har prob lem äv en när du
ansluter appar aten direkt till TV:n, kan du
försöka att ansluta den till TV:ns
S-video-ingång (sid 22).
Även om du ställer in bildförhållandet
under “TV-TYP” till
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR” fyller inte
bilden hela skärmen.
, Skivans bildförhållande är f ast på D VDspelaren.
Bild
Du får ingen bild.
, Videokab larna är inte ordentligt anslutna.
, Videokab larna är skadade .
, Appar aten är inte ansluten till rätt TV-kontakt
(sid 22).
, TV:ns videoingång är inte inställd så att du
kan visa bilder från apparaten.
, Du har ställt “KOMPONENT UT” under
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR”på
“PROGRESSIVE” trots att TVn inte kan
hanter a prog ressiv a signaler . I så f all ställer
du COMPONENT VIDEO OUT/SCAN
SELECT-omkopplaren på enhetens baksida
på INTERLACE. Ställ sedan
“KOMPONENT UT” på “INTERLACE” när
bilden på TV-skär men visas på rätt sätt och
ställ därefter tillbaka COMPONENT VIDEO
OUT/SCAN SELECT -omkopplaren på
SELECTABLE.
, Även om TVn kan hanter a det prog ressiv a
signalformatet (480p) kan det hända att
bilden påv erkas när du ställer
“KOMPONENT UT” på “PROGRESSIVE”.
I så f all ställer du “KOMPONENT UT” på
“INTERLACE”.
, När du v alt “PROGRESSIVE” under
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR”sänds ingen
signal ut från MONIT OR OUT- eller
S VIDEO OUT-kontakter na.
Bilden blir svartvit.
, Beroende på vilk en TV du har kan bilden b li
svar tvit när du spelar en skiv a som spelats in
med färgsystemet NTSC .
Ljud
Du får inget ljud.
, Ljudkabeln är inte ordentligt ansluten.
, Ljudkabeln är skadad. Byt ut den mot en n y.
, Tryck på MUTING på fjärr kontrollen om ett
meddelande om att ljudet är a vstängt visas i
displayen.
, Appar atens skyddsanordning har aktiv erats
pga k ortslutning. Stäng a v appar aten,
eliminer a orsak en till kortslutningen och slå
på strömmen igen.
, Appar aten är i pausläge eller i slo w motionläge . Tryck på H om du vill återgå till
normalt uppspelningsläge.
, Apparaten snabbspolar framåt eller bakåt.
Tryck på H om du vill återgå till nor malt
uppspelningsläge.
, Kontrollera högtalarinställningarna
(sid 24, 69).
72SE
03SE12ADD-CEL.p65_72-82
72
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Vänster och höger ljud är obalanserat
eller reverserat.
, Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är korrekt och ordentligt
anslutna.
, Justera parametern för balansen i menyn
BALANCE (sidor na 27, 71).
Det finns störningar i ljudet.
, Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är ordentligt anslutna.
, Kontrollera att anslutningskablarna inte
ligger för när a en tr ansf ormator eller motor ,
och befinner sig minst 3 meter från en
TV
eller lysrör .
, Flytta bor t TV:n från ljudk omponenter na.
, Kontakter na och uttagen är sm utsiga. Torka
av dem med en trasa fuktad i lite alkohol.
, Rengör skivan.
Ljudet förlorar stereoeffekten när du
spelar en VIDEO CD eller CD.
, Ställ in “LJUD” på “STEREO ” på
kontrollmen yn (sid 46).
, Se till att du ansluter apparaten på rätt sätt.
, Kontrollera att ljudfältsfunktionen är
aktiverad (sid 48).
, Kontrollera högtalaranslutningarna och inställningar na (sid 24, 69).
, Beroende på DVD-skivan kanske inte
utsignalen är fullständiga 5.1-kanaler . Det
kan vara mono eller stereo även om
ljudspåret är inspelad i Dolby Digital- eller
MPEG-ljudformat.
Surround-effekten är svår att urskilja
när du spelar ett Dolby Digital- eller
MPEG-ljudspår.
Ljudet kommer bara från
mitthögtalaren.
, Beroende på vilken skiva du spelar kanske
ljudet bara kommer från mitthögtalaren.
Inget ljud hörs från mitthögtalaren.
, Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
, Kontrollera att ljudfältsfunktionen är
aktiverad (sid 48).
, Välj ett ljudfält som innehåller ordet
“cinema” (sid 48).
Inget eller bara ett svagt ljud hörs
från de bakre högtalarna.
, Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
, Kontrollera att ljudfältsfunktionen är
aktiverad (sid 48).
, Välj ett ljudfält som innehåller ordet
“cinema” (sid 48).
Användning
Ytterligare information
Surround-effekten är svår att urskilja
när du spelar ett Dolby Digitalljudspår.
, Beroende på DVD-skivan kanske inte
utsignalen är fullständiga 5.1-kanaler . Det
kan vara mono eller stereo även om
ljudspåret är inspelad i Dolby Digital- eller
MPEG-ljudformat.
Det går inte att få in radiostationer.
, Kontrollera att antennerna är ordentligt
anslutna. Justera antennerna och anslut en
extern antenn om så behövs.
, Stationernas signalstyrka är för svag (när du
använder automatisk inställning). Prova med
att ställa in manuellt.
, Inga stationer är förinställda, eller de
förinställda stationerna har raderats (när du
ställer in genom att söka förinställda
stationer). Förinställ stationerna (sid 29).
, Tryck på DISPLA Y så att frekv ensen visas i
displayen.
, Kontrollera högtalaranslutningarna och inställningar na (sid 24, 69).
forts.
73SE
03SE12ADD-CEL.p65_72-82
73
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Skivan startar inte från början.
, Det finns något hinder mellan fjärrkontrollen
och apparaten.
, Avståndet mellan fjärr kontrollen och
apparaten är för långt.
, Fjärrkontrollen pekas inte mot fjärrsensor n på
apparaten.
, Fjärrkontrollens batter ier är sv aga.
, Du har v alt prog ram uppspelning,
slumpmässig uppspelning eller repetition
(sid 36, 38, 39).
Tryck på CLEAR för att a vbryta dessa
funktioner innan du spelar en skiv a.
, Du har v alt åter upptagen uppspelning.
I stoppläget tr ycker du på x på systemet eller
på fjärrkontrollen, starta sedan uppspelningen
(sid 32).
, Titeln eller D VD- eller PBC-men yn visas
automatiskt på TV-skär men.
Skivan spelas inte.
, Det finns ingen skiv a i spelaren.
, Skivan är upp och ner .
Stoppa in skiv an med uppspelningssidan vänd
nedåt.
, Skivan är sk ev.
, Appar aten kan inte spela cd-romskiv or etc.
(sid 8).
, Områdesk oden på D VD-skivan matchar inte
koden som finns på appar aten.
, Appar atens insida är fuktig. Ta bor t skivan
och lämna apparaten påslagen i ca en
halvtimme (sid 4).
MP3-ljudspåret kan inte spelas upp.
, DATA CD-skivan är inte inspelad i f ormatet
MP3 enligt ISO9660 Le vel 1/ Le vel 2 eller
Joliet.
, MP3-spåret har inte filändelsen “.MP3”.
, Spåret har inte MP3-format trots att
filändelsen är “.MP3”.
, Systemet kan inte spela upp ljudspår med
formatet MP3PR O.
Titeln på MP3-albumet eller spåret
visas inte på korrekt sätt.
, Systemet kan bar a visa bokstäv er och siffror .
Andra tec ken visas som “ ”.
Apparaten börjar uppspelningen av
skivan automatiskt.
, DVD-spelaren körs med
autouppspelningsfunktionen.
Uppspelningen stoppas automatiskt.
, Vissa skiv or kan innehålla en autopaussignal.
När du spelar en sådan skiv a stoppas
uppspelningen vid autopaussignalen.
Du kan inte utföra funktioner som
stopp, sökning, slow-motion,
repetera, slumpmässig uppspelning
eller programuppspelning.
, Beroende på vilk en skiv a du spelar kansk e du
inte kan an vända alla funktioner o van. Se i
bruksan visningen som följer med skiv an.
Meddelanden visas inte i det språk
du vill ha.
, I inställningsdispla yen väljer du önskat språk
för visningen i “SKÄRMTEXT” under
“SPRÅKINSTÄLLNING”(sid 65).
Det går inte att ändra språket för
ljudspåret.
, Den DVD som spelas har inte fler a språk för
ljudspår .
, Det går inte att b yta språk för D VDljudspåret.
74SE
03SE12ADD-CEL.p65_72-82
74
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Det går inte att ändra textning.
, Den DVD som spelas har inte fler a te xtspråk.
, Du kan inte ändr a te xtning med denna D VD.
Det går inte att inaktivera textning.
, Du kan inte inaktiv era te xtning med denna
DVD.
Det går inte att byta vinkel.
, Den DVD som spelas har inte spelats in med
flera vinklar . Vinkeln kan bar a ändr as när
indikator n för “ANGLE”lyser i displa yen.
, Du kan inte b yta vinkel med denna D VD.
Apparaten fungerar inte ordentligt.
, Om statisk elektricitet etc., gör att apparaten
funger ar på ett onor malt sätt, tr ycker du på
POWER på appar aten för att stänga a v den
och slår sedan på den igen.
Inget visas i displayen.
, Tryck på DIMMER på fjärr kontrollen.
Ett femsiffrigt servicenummer visas
på skärmen och i frontpanelens
display.
Ytterligare information
, Självtestfunktionen har aktiv erats . (Se i
tabellen på sid 76).
Det går inte att mata ut en skiva och
“LOCKED” visas i frontpanelens
teckenfönster.
, Kontakta Son y-återförsäljaren eller ett
auktor iser at Son y-ser viceställe .
“PROTECT” visas i frontpanelens
teckenfönster.
, Skyddskretsar na för högtalar na har trätt i
funktion. Kontroller a högtalar na.
75SE
03SE12ADD-CEL.p65_72-82
75
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Självtestfunktionen
Ordlista
(när bokstäver/siffror visas i displayen)
När självtestfunktionen är aktiverad för att
förebygga problem som gör att inte
apparaten fungerar. Om så är fallet visas ett
servicenummer på fem tecken, en
kombination av en bokstav och siffror (t ex
C 13 00) på skärmen och frontpanelens
display. Se följande tabell.
Album
Indelning av en data-CD med ljudspår av
formatet MP3.
Avsnitt
På en VIDEO-CD-skiva med PBCfunktioner (uppspelningskontroll) är
menyskärmar, rörliga bilder och stillbilder
indelade i sektioner som kallas “avsnitt”.
C:13:00
Orsak och/eller
De första tre
korrigerande åtgärd
tecknen i
servicenumret
Skivan är smutsig.
C 13
, Rengör skivan med en
mjuk duk (sid 9).
Skivan är inte ordentligt
C 31
instoppad.
, Stoppa in den på rätt sätt.
För att undvika prob lem har
E XX
apparaten gjort ett självtest.
(xx är ett
, Kontakta när maste Son ynummer)
återförsäljare eller
auktoriserat serviceställe
och ange servicenumret
(5 tec ken).
Exempel: E 61 10
Barnlås
En DVD-funktion som används för att
begränsa uppspelning av skivor beroende på
tittarens ålder och i vilket land den spelas.
Begränsningen varierar mellan olika skivor.
Vissa våldsamma scener kanske hoppas över
eller ersätts av andra scener, eller så kan en
film vara helt förbjuden.
DCS (Digital Cinema Sound)
Detta är den allmänna benämningen på
surround-ljud som producerats genom den
teknik för digital signalbearbetning som
utvecklats av Sony. Till skillnad från
föregående surround-ljudområden som i
huvudsak har rört musikåtergivning, har
DCS utformats specifikt för filmvisning.
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera
avancerat än Dolby Pro Logic Surround.
I det här formatet skickas de bakre
högtalarnas utgående stereoljud med
expanderat frekvensområde och subwooferkanal för djup bas, var för sig. Det här
formatet kallas även “5.1” eftersom
subwoofer-kanalen räknas som 0.1-kanal (då
den bara är i funktion när det krävs djupa
baseffekter). Alla sex kanaler i detta format
spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Och eftersom alla
signaler bearbetas digitalt, blir
signalförsämringen mindre.
76SE
03SE12ADD-CEL.p65_72-82
76
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Dolby Pro Logic Surround
Som en metod att avkoda Dolby Surround,
producerar Dolby Pro Logic Surround fyra
kanaler från tvåkanaligt ljud. Jämfört med
tidigare Dolby Surround-system, återger
Dolby Pro Logic Surround panorering från
vänster till höger mer naturligt och
lokaliserar ljudet mer precist. Om du vill
kunna dra full fördel av Dolby Pro Logic
Surround, bör du ha ett par bakre högtalare
och en mitthögtalare. De bakre högtalarna
sänder enkanaligt ljud.
Dolby Pro Logic II
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro
Logic II fem utkanaler med full bandbredd.
Det görs med en avancerad
matrisavkodning, som mycket rent
extraherar den ursprungliga inspelningens
ljudbild utan att ljudet förändras.
Filmläge
Filmläget är avsett för TV-program i stereo
och för program som kodats med Dolby
Surround. Resultatet blir en förbättrad
tydlighet i ljudbilden, som gör att den
kommer ganska nära den kvalitet som ljud
med separata 5.1-kanaler har.
DTS
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av Digital Theater Systems, Inc.
Denna teknik kan användas för 5.1-kanals
surround-ljud. Den bakre kanalen är en
stereokanal och det finns en diskret
subwoofer-kanal i detta format. DTS ger
samma diskreta 5.1-kanaler med digitalt
högkvalitetsljud. Systemet ger utmärkt
kanalseparering eftersom all
kanalinformation spelas in diskret och
bearbetas digitalt.
Filmbaserad och videobaserad
programvara
Ytterligare information
Musikläge
Musikläget är avsett för musik som spelats
in i stereo och ger en ljudbild med påtagligt
djup och stor bredd.
DVD
En skiva som kan innehålla upp till 8 timmar
med film även om dess diameter är samma
som en CD-skiva.
Datakapaciteten för en DVD-skiva med ett
lager och en inspelad sida på 4,7 GB
(gigabyte), är 7 gånger större än en CDskiva. Och datakapaciteten för en DVD med
dubbelt lager och en sida är 8,5 GB, en
DVD med ett lager men två sidor är 9,4 GB,
och en DVD med dubbelt lager och två sidor
är 17 GB.
För bilddata används formatet MPEG 2,
vilket är industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata
komprimeras till ca 1/40 av dess
ursprungliga storlek. DVD använder också
en variabel kodteknik som ändrar hur
mycket data som tilldelas beroende på
bildens status.
Ljudinformation spelas in i Dolby Digital
och PCM, vilket gör att du får en mer
realistisk ljudeffekt.
Dessutom finns det flera avancerade
funktioner för DVD, som exempelvis flera
vinklar, flera språk och barnlås (filter).
DVD-skivor kan klassificeras som
filmbaserade eller videobaserade.
Filmbaserade DVD-skivor har samma
bildhastighet (24 bildrutor per sekund) som
de filmer som visas i biosalonger.
Videobaserade DVD-skivor, som t.ex. drama
eller situationskomedier, visar bilderna med
en hastighet av 30 bildrutor (eller 60 fält)
per sekund.
Funktion för flera språk
På vissa DVD-skivor har man spelat in
ljudet eller textningen på flera språk.
Funktion för flera vinklar
På vissa DVD-skivor har man spelat in olika
vinklar (visningspunkter) för en scen.
forts.
77SE
03SE12ADD-CEL.p65_72-82
77
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Interlace-format
I interlaceformatet visas varannan linje av en
bild som ett separat “fält” och är den metod
som används vid visning av bilder på en TV.
Fält med jämna nummer visar bildlinjer med
jämna nummer och fält med udda nummer
visar bildlinjer med udda nummer.
Kapitel
Avsnitt i en film eller en musiksamling på
en DVD-skiva som är mindre än titlarna. En
titel består av flera kapitel.
Områdeskod
Detta system används för att skydda
upphovsrätten. Varje DVD-apparat eller
DVD-skiva får en områdeskod beroende på
försäljningsområdet. Varje områdeskod visas
på apparaten och på skivan. Du kan bara
spela de skivor som matchar områdeskoden
på apparaten. Apparaten kan också spela
skivor som har märket “ ”. Även om du
inte har någon områdeskod på din DVD, kan
begränsningarna vara aktiverade.
ALL
PBC-uppspelning (PBC)
Kodade signaler på VIDEO-CD-skivor
(version 2.0) för att styra uppspelningen.
Genom att använda menyskärmarna som
finns på VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner, kan du utföra enkla interaktiva
åtgärder, använda sökfunktioner och
liknande.
Progressivt format
I jämförelse med interlaceformatet, som
skapar en bildruta genom att visa var annan
bildlinje (fält), visar det progressiva formatet
hela bilden på en gång som en enda bildruta.
Det här betyder att medan interlaceformatet
kan visa 30 bildrutor (60 fält) under en
sekund kan det progressiva formatet visa 60
bildrutor per sekund. Bildkvaliteten
förbättras och stillbilder, text och
horisontella linjer blir skarpare. Det här
systemet är kompatibelt med det progressiva
formatet 480.
Spår
Del av en bild eller ett musikstycke på en
Super Audio CD, CD, VIDEO-CD eller
MP3. Ett album består av flera spår (endast
MP3).
Super Audio CD
Detta ljudformat bygger på rådande standard
för ljud-CD, men innehåller en större mängd
information som ger högre ljudkvalitet. Det
finns tre typer av skivor: skivor med ett
lager, med dubbelt lager samt hybrid-skivor.
Hybrid-skivorna innehåller både information
för vanliga ljud-CD och Super Audio CD.
Titel
Det mest omfattande avsnittet i en film eller
ett musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett helt
album på en ljudskiva.
VIDEO-CD
En CD som innehåller rörliga bilder (film).
För bilddata används formatet MPEG 1,
vilket är industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata
komprimeras till ca 1/140 av dess
ursprungliga storlek. En 12 cm VIDEO-CD
kan alltså innehålla upp till 74 minuter
filmklipp.
VIDEO-CD-skivor innehåller också
kompakt ljudinformation. Ljud som ligger
utanför människans hörsel dämpas, men de
tystare ljuden påverkas inte. VIDEO-CDskivor kan innehålla 6 gånger så mycket
ljuddata som vanliga ljud-CD.
Det finns två slags VIDEO-CD.
• Version 1.1: Du kan bara spela upp film
och ljud.
• Version 2.0: Du kan visa stillbilder med
hög upplösning och använda PBCfunktionerna.
Denna apparat kan användas för båda
versionerna.
78SE
03SE12ADD-CEL.p65_72-82
78
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Tekniska data
Förstärkardelen
Stereoläge
Surround-läge
80 W + 80 W (4 ohm vid 1 kHz, THD 10 %)
Fram: 80 W + 80 W
Mitt*: 80 W
Bak*: 80 W + 80 W (4 ohm vid 1 kHz, THD 10 %)
Subw oofer*: 100 W (3 ohm vid 100 Hz, THD 10 %)
* Beroende på ljudfältsinställningarna och källan, kanske inga ljudutdata finns.
Ingångar (analoga)
Ingångar (digitala)
Utgångar (analoga)
VIDEO 1, 2:
Känslighet: 150 mV
Impedans: 50 kOhm
VIDEO 2 (optisk):
Känslighet: –
VIDEO 1 (AUDIO OUT):
Spänning: 2 V
Impedance: 1 kOhm
HÖRLURAR:
Accepterar hörlurar för låg och hög impedans
Super Audio CD/DVD-apparat
Laser
Ytterligare information
Halvledarlaser
(Super A udio CD/D VD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emission: Kontinuer lig
Signalformatsystem
NTSC eller NTSC/P AL
Frekvensåtergivning (vid 2 K STEREO-läge)
DVD (PCM): 2 Hz till 22 kHz (±1,0 dB)
CD: 2 Hz till 20 kHz (±1,0 dB)
Signal/brusförhållande
Mer än 80 dB (endast vid VIDEO 1 (AUDIO))
Harmonisk distorsion
Mindre än 0,03 %
FM-mottagare
System
Mottagningsområde
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekv ens
synthesiz er-system med PLL-låsning
87,5 – 108,0 MHz (steg om 50 kHz)
FM-trådantenn
75 ohm, obalanserad
10,7 MHz
forts.
79SE
03SE12ADD-CEL.p65_72-82
79
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
AM-mottagare
System
Digitalt synthesiz er-system med PLL-låsning
Mottagningsområde
Europeisk, mellanöstern- och filippinsk modell:
531 – 1 602 kHz (med intervall om 9 kHz)
Övriga modeller:
531 – 1 602 kHz (med intervall om 9 kHz)
530 – 1 710 kHz (med intervall om 10 kHz)
Antenn
Ramantenn
Mellanfrekv ens
450 kHz
Videodelen
Ingångar
Utgångar
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Video: 1 Vp-p 75 ohm
S-video:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
C: 0,286 Vp-p 75 ohm
KOMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p 75 ohm
Högtalare
Främre/Mittre/Bakre
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Basreflex
77 mm diam., kontyp, 15 mm diam. balanserad kupol
4 ohm
97 × 97 ×112 mm (b/h/d)
0,795 kg
Subwoofer
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Sluten typ
160 mm diam. kontyp
3 ohm
217 × 302 × 217 mm (b/h/d)
4,6 kg
Allmänt
Strömförsörjning
Europeisk modell:
230 V växelström (AC), 50/60 Hz
Modeller för Australien och Asien: 220 – 240 V växelström (AC), 50/60 Hz
Mexikansk modell:
120 V växelström (AC), 60 Hz
Kinesisk modell:
220 V växelström (AC), 50/60 Hz
Taiwanesisk modell:
110 – 120 V växelström (AC), 50/60 Hz
Övriga modeller:
110 – 240 V/220 – 240 V växelström (AC), 50/60 Hz
Energiförbrukning
120 W (120 V AC) 120 W (230 V AC)
1 W (120 V AC) 2 W (230 V AC) (i energisparläge)
Storlek (ca.)
355 × 60 × 323 mm (b/h/d) inklusive utstickande delar
Vikt (ca.)
3,8 kg
Drifttemperatur
5ºC till 35ºC
Fuktighet vid drift
5 % till 90 %
Medföljande tillbehör
Se sidan 16.
Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.
80SE
03SE12ADD-CEL.p65_72-82
80
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Språkkoder
Mer information finns på sid 46, 53, 66.
Stavning av språk efterföljer standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Af ar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
J ava n e s e
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Af an)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Inte angivet
Ytterligare information
Kod Språk
81SE
03SE12ADD-CEL.p65_72-82
81
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Lista över DVD-inställningar
Du kan ange följande på DVD-menyn.
Alternativen kan komma i en annan ordning på displayen.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
SKÄRMTEXT
(Välj önskat språk i den
lista som visas.)
DVD MENY
(Välj önskat språk i den
lista som visas.)
LJUD
(Välj önskat språk i den
lista som visas.)
UNDERTEXT (Välj önskat språk i den
lista som visas.)
TV–TYP
SKÄRMSLÄCKARE
BAKGRUND
KOMPONENT UT
16:9
4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
PÅ
AV
INNEHÅLLSBILD
GRAFIK
BLÅ
SVART
INTERLACE
PROGRESSIVE
SPECIALINSTÄLLNINGAR
FÄRGSYSTEM*
BARNLÅS
SPÅRVAL
AUTO
PAL
NTSC
NIVÅ
AV
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD USA
ÖVRIGAt
ÄNDRA LÖSENORD
AV
AUTO
HÖGTALARINSTÄLLN
STORLEK
FRAM
MITTEN
BAK
JA
JA
INGEN
BAKOM
VID
SIDAN
AVSTÅND
NIVÅ
BALANS
TESTTON
LÅGT
HÖGT
LÅGT
HÖGT
INGEN
SUBWOOFER JA
FRAM
1,0 m ~ 15 m
MITTEN
0 m ~ 15 m
BAK
0 m ~ 15 m
MITTEN
–6 dB ~ +6 dB
BAK
–6 dB ~ +6 dB
SUBWOOFER –6 dB ~ +6 dB
FRAM 6 steg åt vänster
eller höger
6 steg åt vänster
BAK
eller höger
AV
PÅ
ÅTERSTÄLLA
JA
*
Endast modeller för Asien och Australien.
82SE
03SE12ADD-CEL.p65_72-82
82
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Sakregister
Numeriska data
I
S
16:9 66
4:3 BREVLÅDEFORMAT 66
4:3 PAN&SCAN 66
INDEX 42
Index 7
S VIDEO 22
Scan 40
Slow-motion play 40
Shuffle Play 38
SKÄRMINSTÄLLNINGAR 66
SKÄRMSLÄCKARE 67
Skivor som kan användas 7
SLUMPMÄSSIG 38
Snabböversikt 16
Snabbspolning bakåt 40
Snabbspolning framåt 40
Söka
en viss plats på en skiva
bild för bild 40
SPÅR 41
Spår 7, 78
SPECIALINSTÄLLNINGAR
68
SPRÅKINSTÄLLNING 65
SPÅRVAL 68
STORLEK 25, 69
Super Audio CD 78
K
A
KAPITEL 42
Kapitel 7, 78
KOMPONENT UT 67
Kontinuerlig uppspelning
CD/VIDEO/Super Audio
CD/DVD/MP3 31
Kontrollmeny 14
Kopplingar till
högtalarsystem 17
Album 7, 76
ALBUM 35, 41
AMP MENU 25
ANPASSAT BARNLÅS 54
Antennkopplingar 20
ÅTERSTÄLLA 65
AVSNITT 14
Avsnitt 7, 76
AVSTÅND 26, 70
L
B
LJUD 46, 65
Ljudfält 48
BAKGRUND 67
Bakpanel 12
BALANS 27, 71
BAND 29
BARNLÅS 55, 68, 76
Batterier 17
M
MINNE 29
MP3 35
MUTING 32
N
DIMMER 28
Dolby Digital 76
Dolby Pro Logic Surround 77
DTS 77
DVD 33, 77
DVD-MENY 33, 65
NAMN 62
NIVÅ 28, 70
PBC-uppspelning 34, 78
PLAY MODE 36, 38
Program Play 36
TESTTON 71
TID 42
TIDSSÖKNING 41
TIME 43
TITEL 41
Titel 7, 78
TV- och videokomponent
Kopplingar 22
TV-skärm
Kontrollmeny 14
Inställningsdisplay 64
TV-TYP 66
R
U
Radio 61
RDS 62
Resume Play 32
REPETERA 39
V
O
Områdeskod 8, 78
OSD (SKÄRMTEXT) 65
F
P
FÄRGSYSTEM 68
Felsökning 72
Fjärrkontroll 13, 59
Förinställd station 29, 61
Frontpanel 10
Frontpaneldisplay 11
Funktion för flera språk 46
Funktion för flera vinklar 52
H
Hantera skivor 9
HÖGTALARINSTÄLLNINGAR 69
T
UNDERTEXT 53, 65
Ytterligare information
D
VIDEO CD 34, 78
VINKEL 52
83SE
03SE13IND-CEL.p65_83
83
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Snabbreferens för
fjärrkontrollen
qd H PLAY/SELECT
Startar uppspelningen av en skiva.
qf DVD TOP MENU
Visar titelmenyn på TV-skärmen.
qg DVD DISPLAY
Visar kontrollmenyn på TV-skärmen för inställning
eller justering av alternativen.
qh C/X/x/c/ENTER
Väljer och aktiverar alternativ och inställningar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
qj DVD SETUP
Visar inställningsmenyn på TV-skärmen för
inställning och justering av alternativen.
qk 1 (standby)
Slår på och av strömmen till systemet.
ql DIMMER
Ändrar ljusstyrkan på frontpanelens teckenfönster
i två steg.
w; TV/VIDEO
Ändrar TVns ingångsläge.
wa REPEAT
Visar fönstret “REPETERA” på TV-skärmen.
ws MUTING
Dämpar ljudet.
zSkuggmarkerade knappar påverkas av COMMAND
MODE DVD TV-omkopplaren. Skuggmarkerade
beskrivningar hänvisar till omkopplarens TV-inställning.
Obs!
1 TV [/1 (på/standby)
wf FUNCTION
wg BAND
Väljer band, AM eller FM.
wh Nummerknappar*
Väljer inställningsalternativ.
TV: Väljer kanalnummer.
wj SOUND FIELD
Slår på/av TVn.
Väljer ljudfältsläge.
2 Z EJECT
wk DISPLAY
Matar ur skivan.
Växlar alternativ som visas i frontpanelens
teckenfönster.
3 NAME
Aktiverar namnfunktionen.
wl ENTER
4 STEREO/MONO
Växlar mellan mono- och stereoljud för FMstereomottagning.
5 MEMORY
Aktiverar alternativ eller inställningar. TV: Tryck
på den här knappen när du valt kanalnummer.
e; COMMAND MODE DVD TV-omkopplare
Växlar TVns ingångskälla mellan TV och DVDspelare.
Lagrar snabbvalskanaler.
6 CLEAR
ea m/M,
Återgår till oavbruten uppspelning osv.
7 PLAY MODE
Väljer program eller slumpvist uppspelningsläge.
8 AUDIO
Ändrar ljudet under uppspelning DVD- och
VIDEO CD-skivor.
9 ANGLE
Ändrar kameravinklarna under uppspelning av
DVD-skivor.
q; SUBTITLE
Visar menyn “UNDERTEXT” i kontrollmenyns
teckenfönster.
qa VOL +/–
Ställer in SYSTEM-volymen. TV: Ställer in TVns
ljudvolym.
qs ./>, PREV/NEXT, TV CH –/+, PRESET –/+
./> PREV/NEXT: Tryck för att gå till nästa
kapitel eller spår eller för att gå tillbaka till
föregående kapitel eller spår.
PRESET –/+: Söker igenom alla snabbvalsinställda
kanaler.
TV CH –/+: Väljer TV-kanal.
03SE14BCO-CEL.p65
Visar uppspelningtiden för skivan osv. i
frontpanelens teckenfönster.
Väljer önskad komponent.
Enhetens fjärrkontroll använder samma signaler som flera
andra Sony DVD-produkter använder.
Därför kan det hända att vissa knappar påverkar andra DVDprodukter från Sony.
84SE
wd TIME
84
/
SLOW, TUNING –/+
m/M (SCAN): Söker en viss punkt medan du
tittar på bilden under uppspelning av skivan.
/
SLOW: Spelar upp en skiva i slowmotion
i pausläget.
TUNING –/+: Avsöker alla tillgängliga radiokanaler.
es x STOP
Stoppar uppspelningen av en skiva.
ed X PAUSE
Gör paus i uppspelningen av en skiva.
ef DVD MENU
Visar DVD-menyn på TV-skärmen.
eg O RETURN
Återgår till den föregående valda skärmen osv.
eh AMP MENU
Visar högtalarinställningarnas parametrar i
frontpanelens teckenfönster.
* Beroende på vilken TV du använder kan du också mata in
siffror på följande sätt:
Tryck på >10, och sedan siffran. (Du matar in talet 25
genom att först trycka på >10 och sedan på 2 och 5.)
7/8/02, 21:20
DAV-S550 4-241-066-31(1)
PL
04PL02WAR-CEL.p65_01-03
1
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec
niebezpieczeństwu pożaru lub
porażenia prądem
elektrycznym, nie należy
narażać tego urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia
w miejscach o ograniczonej
przestrzeni, takich jak półka na
książki lub zabudowana szafka.
Aby uniknąć pożaru, nie należy
zakrywać otworów
wentylacyjnych za pomocą
gazet, obrusów, zasłon itp. Na
urządzeniu nie wolno także
stawiać płonących świec.
Aby uniknąć pożaru lub
porażenia prądem, nie należy
stawiać na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazony.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• Jeśli do wnętrza obudowy
dostanie się jakikolwiek
przedmiot, należy odłączyć
przewód zasilający i przed
dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego
sprawdzenie wykwalifikowanej
osobie.
• Urządzenie pozostaje
podłączone do źródła zasilania,
dopóki nie zostanie odłączony
przewód zasilający, nawet jeśli
samo urządzenie jest
wyłączone.
• Jeśli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć przewód
zasilający. Aby odłączyć
przewód, należy pociągnąć za
wtyczkę. Nigdy nie należy
ciągnąć za sam przewód.
• Po przyniesieniu zestawu
bezpośrednio z zimnego do
ciepłego pomieszczenia
wewnątrz może nastąpić
skroplenie się pary, co może
spowodować uszkodzenie
soczewki lasera. Po
zainstalowaniu urządzenia po
raz pierwszy lub po
przeniesieniu go z zimnego
pomieszczenia do ciepłego
odczekać około pół godziny
przed rozpoczęciem jego
użytkowania.
Instalacja
Niniejsze urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako urządzenie
klasy 1 (CLASS 1 LASER).
Etykieta znajduje się na spodzie
obudowy.
Baterii nie
wolno
wyrzucać
razem z
odpadkami
komunalnymi.
Należy je
prawidłowo
utylizować jako
odpady
chemiczne.
• Nie umieszczać urządzenia w
zamkniętych przestrzeniach,
takich jak szafki na książki lub
zabudowane półki.
• Zapewnić odpowiednią
wentylację, aby zapobiec
przegrzaniu się zestawu.
• Nie ustawiać zestawu na
powierzchniach (narzuty, koce
itp.) czy w pobliżu materiałów
(zasłony, draperie), które mogą
zasłonić otwory wentylacyjne
urządzenia.
• Nie umieszczać zestawu w
pobliżu źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery czy przewody
powietrzne wydalające ciepłe
powietrze lub w miejcach
narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego,
nadmierny kurz, mechaniczne
wstrząsy czy uderzenia.
• Nie ustawiać zestawu pochyło.
Urządzenie to zostało
zaprojektowane do
funkcjonowania tylko w
poziomie.
• Zestaw oraz płyty kompaktowe
przechowywać z dala od
urządzeń emitujących silne
pole magnetyczne, takich jak
kuchenki mikrofalowe czy duże
kolumny głośnikowe.
• Nie umieszczać ciężkich
przedmiotów na obudowie
urządzenia.
2PL
04PL02WAR-CEL.p65_01-03
2
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Witamy!
Dziękujemy za dokonanie
zakupu kompaktowego zestawu
audiowizualnego firmy Sony.
Przed rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia prosimy o dokładne
zapoznanie się z treścią
niniejszej instrukcji oraz
pozostawienie jej do
wykorzystania w przyszłości.
3PL
04PL02WAR-CEL.p65_01-03
3
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Środki ostrożności
na nim przycisku POWER. Mimo iż dioda LED
jeszcze przez chwilę świeci, urządzenie jest
całkowicie wyłączone.
O bezpieczeństwie
O regulacji poziomu głośności
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo ciało obce lub ciecz, należy odłączyć
przewód zasilający i przed ponownym
rozpoczęciem eksploatacji zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie.
Nie należy zwiększać poziomu głośności podczas
słuchania fragmentu nagrania o bardzo niskim
poziomie sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. Może to
doprowadzić do uszkodzenia głośników, gdy w
nagraniu wystąpi fragment o bardzo wysokim
poziomie dźwięku.
O źródłach zasilania
Przewód zasilający prądu zmiennego można
wymieniać tylko w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
O usytuowaniu
• Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza urządzenia, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wymianę powietrza.
• Podczas długotrwałego działania urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa staje
się gorąca. Nie oznacza to awarii. Należy jednak
unikać dotykania obudowy. Nie wolno
umieszczać urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni uniemożliwiającej
prawidłową wentylację, ponieważ może to być
przyczyną przegrzania.
• Nie wolno zasłaniać szczelin wentylacyjnych
przez kładzenie na urządzeniu jakichkolwiek
przedmiotów. Urządzenie jest wyposażone we
wzmacniacz dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych na górnej powierzchni urządzenia
może spowodować jego przegrzanie i awarię.
• Nie należy ustawiać urządzenia na miękkich
powierzchniach, na przykład na dywanie, gdyż
mogłoby to spowodować zasłonięcie otworów
wentylacyjnych znajdujących się w dolnej części
obudowy.
• Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
O działaniu
• Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia
lub ustawione w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu, na soczewkach w jego wnętrzu
może skraplać się para. Urządzenie nie będzie
wówczas działało prawidłowo. W takim wypadku
należy wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić
urządzenie w stanie włączonym przez około pół
godziny, aż wilgoć wyparuje.
• Przed przeniesieniem urządzenia należy wyjąć z
niego wszystkie płyty. W przeciwnym wypadku
płyta może ulec uszkodzeniu.
• W celu oszczędzania energii urządzenie można
wyłączyć całkowicie za pomocą znajdującego się
4PL
04PL02WAR-CEL.p65_04
4
O czyszczeniu
Obudowę, panel i elementy sterowania można
czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej
łagodnym roztworem detergentu. Nie należy
używać szorstkich ściereczek, proszku
czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub
benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
O płytach czyszczących
Nie należy używać dostępnych w handlu płyt
czyszczących CD/DVD. Mogą one spowodować
awarię urządzenia.
O kolorach na ekranie odbiornika
telewizyjnego
Jeśli głośniki powodują zaburzenia kolorów na
ekranie, należy natychmiast wyłączyć telewizor i
włączyć go ponownie po upływie 15 - 30 minut.
Jeśli zaburzenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
Tabliczka z nazwą znajduje się na spodzie
obudowy.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: To urządzenie umożliwia
wyświetlanie na ekranie telewizora
nieruchomego obrazu wideo lub menu
ekranowego przez nieograniczony czas. Jeśli
obraz taki będzie wyświetlany na ekranie przez
dłuższy czas, istnieje ryzyko trwałego
uszkodzenia ekranu telewizora (kineskopu).
Szczególnie podatne na to są telewizory
projekcyjne (telebimy).
Przenoszenie systemu
W przypadku przenoszenia systemu należy
postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby
uchronić mechanizmy wewnętrzne urządzenia
przed uszkodzeniem. Wyjmij płytę, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk x na urządzeniu.
Gdy na wyświetlaczu na przednim panelu
urządzenia pojawi się napis “MECHA LOCK”,
wyłącz urządzenie.
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Spis treści
OSTRZEŻENIE ................................................................................................... 2
Witamy! .............................................................................................................. 3
Środki ostrożności ............................................................................................. 4
O niniejszym podręczniku .................................................................................. 7
To urządzenie umożliwia odtwarzanie następujących płyt ................................ 7
Uwagi dotyczące płyt ........................................................................................ 9
Indeks części i elementów sterujących urządzenia ......................................... 10
Opis wyświetlacza Menu sterowania ............................................................... 14
Rozpoczęcie pracy ................................................................. 16
Skrócony przegląd ...........................................................................................
Rozpakowywanie .............................................................................................
Wkładanie baterii do pilota ..............................................................................
Etap 1: Podłączenie zestawu głośnikowego ...................................................
Etap 2: Podłączenie anten ...............................................................................
Etap 3: Podłączenie odbiornika telewizyjnego i magnetowidu .......................
Ustawienia głośników ......................................................................................
Programowanie stacji radiowych .....................................................................
16
16
17
17
20
22
24
29
Odtwarzanie płyt ..................................................................... 31
Odtwarzanie płyt ..............................................................................................
Wznawianie odtwarzania w miejscu, w którym zostało przerwane
(Resume Play) ............................................................................................
Korzystanie z menu płyty DVD ........................................................................
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z funkcjami PBC (PBC Playback) ......................
Odtwarzanie utworu zapisanego w formacie MP3 ..........................................
Tworzenie własnego programu (Programme Play) ..........................................
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej (Shuffle Play) ..............................
Wielokrotne odtwarzanie utworów (Repeat Play) ............................................
31
32
33
34
35
36
38
39
Wyszukiwanie sceny ............................................................... 40
Wyszukiwanie określonego miejsca na płycie (Scan, Slow-motion Play) ....... 40
Wyszukiwanie tytułu/rozdziału/utworu/indeksu/albumu ................................. 41
Przeglądanie informacji o płycie ........................................... 43
Sprawdzanie czasu odtwarzania i czasu pozostałego do końca utworu na
wyświetlaczu panelu przedniego ............................................................... 43
Sprawdzanie czasu odtwarzania oraz pozostałego czasu odtwarzania ......... 44
ciąg dalszy
5PL
04PL03CON-CEL.p65_05-06
5
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ustawienia dźwięku ................................................................ 46
Zmiana dźwięku ...............................................................................................
Automatyczne dekodowanie wejściowego sygnału audio (Auto Decoding) ...
Słuchanie dźwięku przestrzennego .................................................................
Korzystanie jedynie z głośników przednich oraz subwoofera
(dwukanałowy dźwięk stereofoniczny) .......................................................
Regulacja parametrów poziomu sygnału ........................................................
46
48
48
51
51
Oglądanie filmów .................................................................... 52
Zmiana kątów .................................................................................................. 52
Wyświetlanie napisów dialogowych ................................................................ 53
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych ........................ 54
Blokowanie płyt
(CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL) ....................... 54
Inne czynności ......................................................................... 59
Sterowanie odbiornikiem TV za pomocą dostarczonego pilota ......................
Korzystanie z magnetowidu lub innego urządzenia ........................................
Słuchanie audycji radiowych ...........................................................................
Korzystanie z systemu RDS (tylko modele europejskie) ..................................
Nadawanie nazw programowanym stacjom ...................................................
59
60
61
62
62
Ustawienia i regulacja ............................................................ 64
Korzystanie z ekranu konfiguracji ....................................................................
Ustawianie języka wyświetlania lub języka ścieżki dźwiękowej
(LANGUAGE SETUP) .................................................................................
Ustawienia wyświetlania (SCREEN SETUP) ....................................................
Ustawienia niestandardowe (CUSTOM SETUP) ..............................................
Ustawienia dla głośników (SPEAKER SETUP) ................................................
64
65
66
68
69
Informacje dodatkowe............................................................ 72
Rozwiązywanie problemów ............................................................................. 72
Funkcja samoczynnej diagnostyki
(gdy na wyświetlaczu pojawiają się litery/cyfry) ......................................... 76
Słownik ............................................................................................................ 76
Dane techniczne .............................................................................................. 79
Lista kodów języków ....................................................................................... 81
Lista menu ustawień DVD ................................................................................ 82
Indeks .............................................................................................................. 83
Zwięzła instrukcja obsługi pilota ............................................................. Okładka
6PL
04PL03CON-CEL.p65_05-06
6
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
VIDEO CD
O niniejszym
podręczniku
• Instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku dotyczą przycisków
sterujących dostępnych na pilocie. Można
również posługiwać się przyciskami na
samym urządzeniu, o ile ich nazwy są
takie same lub podobne do nazw
przycisków znajdujących się na pilocie.
• Objaśnienie znaczenia ikon stosowanych
w niniejszym podręczniku:
Ikona
Opis
Ikona
Opis
Funkcje
dostępne
w trybie
DVD
VIDEO
Funkcje
dostępne w
trybach Super
Audio CD i
Audio CD
Funkcje
dostępne
w trybie
VIDEO CD
Funkcje
dostępne w
przypadku
utworów
zapisanych w
formacie MP3*
Funkcje
dostępne
w trybie CD
z
Wygodniejsze
funkcje
• W niniejszym podręczniku do celów
ilustracyjnych oraz do opisu menu
ekranowego (OSD) użyto modelu
przeznaczonego na rynek europejski.
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy
format kompresji danych audio, określony
przez ISO/MPEG.
To urządzenie
umożliwia
odtwarzanie
następujących płyt
Music CD
Logo “DVD VIDEO” jest znakiem
towarowym.
Terminologia dotycząca płyt
• Tytuł
Najdłuższe fragmenty obrazu lub
muzyki na płycie DVD, film itp. w
przypadku płyty z materiałem wideo
lub cały album w przypadku płyty z
materiałem audio.
• Rozdział
Sekcje filmu lub utworu muzycznego
mniejsze niż tytuły. Tytuł składa się z
kilku rozdziałów. Niektóre płyty mogą
w ogóle nie zawierać podziału na
rozdziały.
• Album
Fragment utworu muzycznego na
płycie CD zawierającej ścieżki
dźwiękowe zapisane w formacie MP3.
• Utwór
Fragmenty filmu lub utworu
muzycznego na płytach VIDEO CD,
Super Audio CD, CD lub w pliku MP3.
• Indeks (Super Audio CD, CD)/indeks
wideo (VIDEO CD)
Liczba, która dzieli utwory na
fragmenty w celu łatwego odnalezienia
wybranego miejsca na płycie VIDEO
CD lub Super Audio CD. Niektóre płyty
mogą nie zawierać indeksów.
• Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcją PBC
(strona 34), ekrany menu, filmy i
obrazy nieruchome są podzielone na
sekcje nazywane “scenami”.
Format płyty
DVD VIDEO
Super Audio CD
ciąg dalszy
7PL
04PL04BAC-CEL.p65_07-15
7
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
telewizora zostanie wyświetlony
komunikat “Playback prohibited by area
limitations.” (Odtwarzanie zabronione z
powodu ograniczeń regionalnych).
Niektóre płyty DVD mogą nie być
oznaczone kodem regionu, chociaż ich
odtwarzanie jest zabronione ze względu
na ograniczenia regionalne.
Płyta
Struktura
płyty DVD
Tytuł
Struktura
płyty
VIDEO CD,
Super
Audio CD
lub CD
Rozdział
Struktura
pliku MP3
Płyta
Utwór
Indeks
Płyta
Album
Utwór
Uwaga dotycząca funkcji PBC
(Playback Control) (płyty VIDEO CD)
Niniejsze urządzenie spełnia
wymagania wersji 1,1 oraz 2,0
standardu VIDEO CD. W zależności od
typu płyty, można korzystać z dwóch
trybów odtwarzania.
Rodzaje płyt
VIDEO CD bez
funkcji PBC
(płyty w wersji
1,1)
Można
VIDEO CD z
funkcjami PBC
(wersja 2,0)
Korzystać z (obok
zwykłych funkcji
odtwarzania wideo jak na
płytach z funkcjami wersji
1,1) interaktywnego
oprogramowania
wyświetlającego menu
na ekranie telewizora
(PBC Playback). Oprócz
tego, można odtwarzać
również nieruchome
obrazy o wysokiej
rozdzielczości, jeśli
znajdują się na płycie.
Odtwarzać zarówno
wideo (filmy), jak i
muzykę.
Kod regionu
Urządzenie posiada kod regionu
wydrukowany na tylnej ściance i
umożliwia odtwarzanie jedynie płyt DVD
opatrzonych tym samym kodem
regionu.
Urządzenie pozwala również odtwarzać
.
płyty DVD oznaczone symbolem
W wypadku próby odtworzenia
jakiejkolwiek innej płyty DVD na ekranie
ALL
8PL
04PL04BAC-CEL.p65_07-15
8
Przykłady płyt, których nie
można odtwarzać przy użyciu
tego urządzenia
Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać następujących płyt:
• Płyt CD-ROM (łącznie z PHOTO CD)
• Płyt CD-R/CD-RW nagranych w
formatach innych niż podane poniżej:
– płyty nagrane w formacie
muzycznym
– płyty nagrane w formacie VCD
– płyty nagrane w formacie MP3,
zgodnie ze standardem ISO9660*
Level 1/Level 2 lub jego
rozszerzonym formatem Joliet
• Dodatkowych ścieżek z danymi na
płytach CD-Extra
• Płyt DVD-ROM
• Płyt DVD Audio
* Logiczny format plików i folderów na dyskach
CD-ROM, określony przez ISO
(Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną)
Nie należy ładować następujących płyt:
• Płyt DVD z niezgodnym kodem
regionu (strony 8, 78).
• Płyt o niestandardowym kształcie (np.
w kształcie karty, serca lub gwiazdy).
• Płyt z naklejkami.
• Płyt z pozostałościami celofanowej
taśmy samoprzylepnej lub naklejek.
Uwaga
Niektórych płyt CD-R i CD-RW nie można
odtwarzać na tym urządzeniu ze względu na
jakość nagrania, stan fizyczny samej płyty lub
parametry urządzenia użytego do jej nagrania.
Płyta nie będzie odtwarzana także wówczas,
gdy sesja nagrywania nie została prawidłowo
zamknięta (sfinalizowana). Aby uzyskać więcej
informacji, należy zapoznać się z instrukcją
obsługi urządzenia nagrywającego.
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Uwaga dotycząca odtwarzania
płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre operacje odtwarzania płyt DVD
oraz VIDEO CD mogą być celowo
ustawione przez producentów nagrań.
Ponieważ to urządzenie odtwarza płyty
DVD i VIDEO CD zgodnie z
oprogramowaniem umieszczonym na nich
przez producentów, niektóre funkcje
odtwarzania mogą być na niektórych
płytach niedostępne. Należy zapoznać się
również z informacjami dołączonymi do
płyty DVD lub VIDEO CD.
Prawa autorskie
Niniejszy produkt zawiera technologię
ochrony praw autorskich chronioną przez
prawa do określonych patentów w
Stanach Zjednoczonych i inne prawa do
własności intelektualnej będące w
posiadaniu firmy Macrovision
Corporation oraz innych firm. Korzystanie
z tej technologii ochrony praw autorskich
musi odbywać się na podstawie
autoryzacji firmy Macrovision
Corporation. Technologia ta powstała z
myślą o oglądaniu filmów w warunkach
domowych i w innych ograniczonych
zastosowaniach, chyba że firma
Macrovision Corporation udzieli
autoryzacji na inny sposób
wykorzystania. Odtwarzanie kodu
źródłowego i dezasemblacja są
zabronione.
Uwagi dotyczące płyt
O obchodzeniu się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać
ją za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub
źródeł ciepła, na przykład gorących
kanałów wentylacyjnych, ani
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie może dojść do
znacznego wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę
należy przechowywać w przeznaczonym
do tego celu opakowaniu.
O czyszczeniu
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ściereczki.
Płyty należy wycierać od środka w
stronę krawędzi zewnętrznej.
Urządzenie to wyposażono w
adaptacyjny matrycowy dekoder
przestrzenny Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic (II) oraz system DTS** Digital
Surround.
• Nie należy używać środków takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, dostępne w
sprzedaży środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone
do płyt winylowych.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” i symbol podwójnej litery
D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji firmy Digital
Theater Systems, Inc.
“DTS” oraz “DTS Digital Surround” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Digital Theater Systems, Inc.
Niniejsze urządzenie odtwarza poprawnie
jedynie standardowe, okrągłe płyty.
Stosowanie niestandardowych płyt o
innych kształtach (np. karty, serca lub
gwiazdy) może zaowocować
uszkodzeniem urządzenia.
04PL04BAC-CEL.p65_07-15
9
Nie należy używać dostępnych w
sprzedaży płyt z dołączonymi akcesoriami,
takimi jak etykiety lub pierścienie.
9PL
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia
Więcej informacji można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Panel przedni
STANDBY
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
Przełącznik POWER (31)
Wskaźnik STANDBY (31)
Szczelina płyt (31)
A (EJECT (wysuń)) (31)
H (odtwarzanie) (31)
X (pauza) (32)
x (zatrzymanie) (30, 31)
./> PREV/NEXT, PRESET –/+
(32, 61)
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
Gniazdo PHONES (31)
Pokrętło VOLUME (31, 71)
SOUND FIELD –/+ (48, 51)
DISPLAY (61)
BAND (29)
FUNCTION (31, 60, 61)
Wyświetlacz panelu przedniego (11)
(czujnik zdalnego sterowania) (17)
10PL
04PL04BAC-CEL.p65_07-15
10
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Wyświetlacz panelu przedniego
Podczas odtwarzania płyty DVD
Bieżący
dźwięk
Stan
odtwarzania
TITLE
PCM
Świeci się, gdy można zmienić
kąt oglądania obrazu
Bieżący numer rozdziału
CHAPTER
H
M
S
ANGLE
REPEAT 1
DIGITAL
PRO LOGIC
Bieżący format
dźwięku
przestrzennego
Bieżący
numer tytułu
Bieżący tryb
powtarzania
Czas odtwarzania
Podczas odtwarzania płyt Super Audio CD, CD, VIDEO CD lub plików MP3
Bieżący numer indeksu
(Wskaźnik indeksu nie pojawia
się podczas odtwarzania płyt
Super Audio CD, CD lub plików
MP3.)
Bieżący dźwięk
SACD
TRACK
PCM
INDEX
Świeci się podczas
odtwarzania z funkcją
PBC (dotyczy tylko
płyt VIDEO CD)
M
S
REPEAT 1
PROG PBC
SHUFFLE
Stan odtwarzania Bieżacy numer utworu
Czas odtwarzania
Bieżący tryb
odtwarzania
Podczas słuchania audycji radiowych
Zaprogramowany numer
Odtwarzanie monofoniczne/
efekt stereofoniczny
TUNED
MONO ST
FM AM
MHz
Bieżące pasmo
Bieżąca stacja
ciąg dalszy
11PL
04PL04BAC-CEL.p65_07-15
11
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Panel tylny
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
R
SCAN SELECT
AM
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
1 Gniazda SPEAKER (18)
2 Antena AM (20)
3 Przełącznik COMPONENT VIDEO
OUT/SCAN SELECT (67, 72)
4 Gniazda VIDEO 1 (22)
5 Gniazda VIDEO 2 (22)
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO 1
VIDEO IN
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
MONITOR
OUT
6 Gniazdo DIGITAL IN (OPTICAL) (23)
7 Gniazda MONITOR OUT (VIDEO/
S VIDEO) (22)
8 Gniazda COMPONENT VIDEO OUT
(22)
9 Gniazdo anteny FM 75Ω COAXIAL
(20)
12PL
04PL04BAC-CEL.p65_07-15
12
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
1 TV [/1 (włączony/tryb oczekiwania)
(59)
2 Z (EJECT (wysuń)) (31)
3 NAME (62)
4 STEREO/MONO (61)
5 MEMORY (29)
6 CLEAR (36, 38, 39, 41)
Pilot
1
2
7
8
9
q;
qa
qs
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
PLAY MODE (36, 38, 39)
AUDIO (46)
ANGLE (52)
SUBTITLE (53)
VOL +/– (59, 61)
./> PREV/NEXT, TV CH –/+,
PRESET –/+ (29, 34, 59, 61)
qd H PLAY/SELECT
(31, 34, 36, 38, 39, 40)
qf DVD TOP MENU (33)
qg DVD DISPLAY
(35, 39, 41, 44, 46, 52, 53)
qh C/X/x/c/ENTER (25, 29, 33, 34, 36,
39, 41, 46, 51, 52, 53, 62)
qj DVD SETUP (55, 64)
qk 1 (tryb oczekiwania) (29, 31, 61)
ql
w;
wa
ws
wd
wf
Uwaga
Pilot świeci w ciemnościach. Aby uzyskać ten
efekt, należy go na chwilę wystawić na działanie
światła.
DIMMER (28)
TV/VIDEO (59)
REPEAT (36, 39)
MUTING (32)
TIME (43, 44)
FUNCTION (31, 60, 61, 62)
wg BAND (29)
wh Przyciski numeryczne
(33, 34, 36, 41, 52, 59)
wj SOUND FIELD (48, 51)
wk DISPLAY (61)
wl ENTER (59)
e; Przełącznik COMMAND MODE DVD
TV (59)
ea m/M/ / SLOW, TUNING –/+
(29, 40, 61)
es x STOP (31, 34, 54)
ed X PAUSE (32)
ef DVD MENU (33)
eg O RETURN (34, 35, 54)
eh AMP MENU (25, 51)
04PL04BAC-CEL.p65_07-15
13
13PL
7/8/02, 6:31 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Opis wyświetlacza Menu sterowania
Menu sterowania służy do wybierania funkcji, z których chce się skorzystać.
Po naciśnięciu przycisku DVD DISPLAY wyświetlany jest ekran Menu sterowania.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
Menu sterowania
Całkowita liczba nagranych
Całkowita liczba nagranych rozdziałów
Numer aktualnie odtwarzanego
tytułów lub utworów
lub indeksów
tytułu (Video CD/Super Audio CD/
Tytuł lub
Tytuł aktualnie
CD: numer utworu)
rodzaj płyty
odtwarzanego Stan odtwarzania
(NOdtwarzanie, XPauza, xStop itd.)
utworu
Numer aktualnie odtwarzanego
rozdziału (Video CD/Super
DVD
Audio CD/CD: numer indeksu)
DVD
Rodzaj
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
odtwarzanej płyty
Czas odtwarzania
Ikona wybranego
elementu Menu sterowania
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
Bieżące ustawienie
Opcje
Elementy Menu sterowania
Nazwa funkcji wybranego
elementu Menu sterowania
SUBTITLE
Select:
ENTER
Komunikat dotyczący
działania
Lista elementów Menu sterowania
DISC
Wyświetlanie tytułu lub rodzaju płyty
umieszczonej w zestawie.
TITLE (tylko DVD) (strona 41)/
Wybór tytułu (DVD), sceny (VIDEO CD
w trybie PBC) lub utworu (VIDEO CD)
do odtwarzania.
SCENE (tylko VIDEO CD w trybie PBC) /
TRACK (tylko VIDEO CD) (strona 41)
CHAPTER (tylko DVD) (strona
42)/INDEX (tylko VIDEO CD) (strona 42)
ALBUM (tylko pliki MP3)
Wybór rozdziału (DVD) lub indeksu
(VIDEO CD) do odtwarzania.
(strona 35, 41)
Wybieranie albumu (MP3)
przeznaczonego do odtworzenia.
TRACK (tylko Super Audio
CD/CD/MP3) (strona 35, 41)
Wybór utworu (Super Audio CD/CD/
MP3) do odtwarzania.
INDEX (tylko Super Audio
CD/CD) (strona 42)
Wyświetla indeks oraz wybiera (Super
Audio CD) indeks, który ma być
odtwarzany.
14PL
04PL04BAC-CEL.p65_07-15
14
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
TIME (strona 42)
Sprawdzanie dotychczasowego czasu
trwania i pozostałego czasu
odtwarzania.
Wprowadzanie kodu czasowego w
celu wyszukiwania obrazów i muzyki.
AUDIO (tylko DVD/VIDEO CD/
Zmiana ustawień parametrów dźwięku.
Super Audio CD/CD) (strona 46)
SUBTITLE (tylko DVD)
(strona 53)
Wyświetlanie napisów dialogowych.
Zmiana języka napisów dialogowych.
ANGLE (tylko DVD) (strona 52)
Zmiana kąta widzenia.
PLAYMODE (tylko VIDEO CD/
Wybieranie trybu odtwarzania.
Super Audio CD/CD/MP3) (strona 38)
REPEAT (strona 39)
Wielokrotne odtwarzanie całej płyty
(wszystkie tytuły/utwory), wybranego
tytułu/rozdziału/utworu/albumu lub
ułożonego programu.
CUSTOM PARENTAL
Włączanie zabezpieczenia płyty
przed odtwarzaniem.
CONTROL (strona 54)
z Po każdym naciśnięciu przycisku DVD DISPLAY Menu sterowania zmienia się w następujący
sposób:
, Wyświetlanie Menu sterowania
m
Wyświetlanie Menu sterowania wyłączone
Opcje Menu sterowania mogą być różne dla różnych płyt.
z Wskaźnik Menu sterowania świeci na zielono
t
, chyba że dla opcji REPEAT
zostanie wybrane ustawienie “OFF”.
Wskaźnik zmiany kąta widzenia “ANGLE” świeci na zielono tylko wtedy, gdy można zmienić kąt
widzenia.
15PL
04PL04BAC-CEL.p65_07-15
15
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Rozpoczęcie pracy
Skrócony przegląd
W tym rozdziale przedstawiono skrót informacji niezbędnych do rozpoczęcia
korzystania z urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat wyboru języka obsługi menu ekranowego można
znaleźć na stronie 65.
Szczegółowe informacje na temat ustawień proporcji ekranu podłączanego
odbiornika telewizyjnego można znaleźć na stronie 66.
Rozpakowywanie
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
• Głośniki (5)
• Subwoofer (1)
• Antena ramowa AM (1)
• Antena przewodowa FM (1)
• Przewody głośnikowe (5 m × 4 szt., 15 m × 2 szt.)
• Przewód wideo (1)
• Pilot zdalnego sterowania RM-SS880 (1)
• Baterie R6 (rozmiar AA) (2)
• Nóżki głośników (20)
• Kolumny głośnikowe - połączenia oraz instalacja (karta) (1)
• Złącze 21-pinowe (1) (tylko modele europejskie)
16PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
16
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Wkładanie baterii do pilota
Rozpoczęcie pracy
Urządzeniem można sterować przy użyciu dostarczonego w zestawie pilota. Należy
włożyć 2 baterie R6 (AA), dopasowując bieguny 3 i # do oznaczeń w komorze
baterii. Korzystając z pilota, należy kierować go w stronę czujnika zdalnego
sterowania znajdującego się na przedniej ściance urządzenia.
Uwagi
• Nie należy zostawić pilota w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
• Nie należy używać starych baterii z nowymi.
• Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały się ciała obce, szczególnie podczas wymiany
baterii.
• Nie należy narażać czujnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
silnego światła sztucznego. Może to spowodować awarię.
• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją.
Etap 1: Podłączenie zestawu głośnikowego
Podłącz wchodzące w skład zestawu głośniki, używając dołączonych do zestawu
przewodów. Kolory przewodów należy dopasować do kolorów oznaczeń gniazd
głośników. Nie należy podłączać do urządzenia żadnych innych głośników niż
dostarczone w tym zestawie.
Aby uzyskać najlepsze brzmienie dźwięku przestrzennego, należy ustawić
odpowiednie parametry (odległość, poziom sygnału itp.). Szczegóły procedury
opisano na stronie 25.
Wymagane przewody
Przewody głośnikowe
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie
same kolory, jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
Szary
(+)
(+)
(–)
(–)
Kolorowa opaska
Czarny
ciąg dalszy
17PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
17
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Gniazda do podłączenia głośników
Podłącz
Głośniki przednie
Głośniki tylne
Głośnik środkowy
Subwoofer
Do
Gniazd SPEAKER FRONT L (biały) i R (czerwony)
Gniazd SPEAKER REAR L (niebieski) i R (szary)
Gniazda SPEAKER CENTER (zielony)
Gniazda SPEAKER WOOFER (fioletowy)
Głośnik przedni (R)
Głośnik przedni (L)
Głośnik środkowy
Kolorowe
oznaczenie
FRONT
L
FRONT
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
R
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO 1
VIDEO IN
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO 2
VIDEO
MONITOR
OUT
Aby podłączyć
przewód
głośnikowy, należy
obrócić subwoofer
do góry nogami.
Głośnik tylny (R)
Subwoofer
Głośnik tylny (L)
Uwaga dotycząca rozmieszczania głośników
Umieszczając subwoofer lub przymocowane do głośników przednich/tylnych stojaki
głośników (nie należą do wyposażenia) na podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą
itp., należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować ich poplamienie
lub odbarwienie.
18PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
18
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Aby uniknąć zwierania głośników
Zwarcie głośników może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Aby temu
zapobiec, podczas podłączania głośników należy zachować następujące środki
ostrożności. Należy upewnić się, że pozbawiona izolacji część przewodu
głośnikowego nie dotyka gniazda innego głośnika ani innego przewodu
głośnikowego.
Rozpoczęcie pracy
Przykłady niewłaściwego stanu przewodów głośnikowych
Nieizolowana końcówka
przewodu głośnikowego styka
się z gniazdem innego
głośnika.
Nieizolowane końcówki przewodów
głośnikowych stykają się wzajemnie
na skutek nadmiernego usunięcia
izolacji.
Po podłączeniu wszystkich komponentów, głośników oraz przewodu zasilającego,
należy włączyć odtwarzanie dźwięku testowego, aby sprawdzić, czy wszystkie
głośniki zostały prawidłowo podłączone. Szczegółowe informacje na temat
odtwarzania dźwięku testowego można znaleźć na stronie 27.
Jeśli w trakcie odtwarzania dźwięku testowego z głośników nie dochodzi żaden
dźwięk lub dźwięk dochodzi z głośnika innego niż pokazywany na wyświetlaczu
urządzenia, mogło dojść do zwarcia głośników. W takiej sytuacji należy ponownie
sprawdzić połączenia głośników.
Uwaga
Należy upewnić się, że przewody głośnikowe zostały podłączone do odpowiednich gniazd: 3 do 3,
# do #. Jeśli przewody są podłączone odwrotnie, dźwięk będzie zniekształcony i pozbawiony niskich
tonów.
19PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
19
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Etap 2: Podłączenie anten
Aby słuchać audycji radiowych, należy podłączyć dostarczone w zestawie anteny AM
i FM.
Gniazda antenowe
Podłącz
Antena ramowa AM
Antena przewodowa FM
Do
Gniazda AM
Gniazdo FM 75Ω (COAXIAL)
Antena ramowa AM
FRONT
L
FRONT
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
R
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
L
AUDIO IN
VIDEO 1
OPTICAL
DIGITAL
IN
VIDEO IN
Y
PB/CB
PR/CR
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO 2
VIDEO
MONITOR
OUT
Antena przewodowa FM
Uwagi
• Aby uniknąć odbierania zakłóceń, należy odsunąć antenę ramową AM od urządzenia i innych
komponentów zestawu.
• Należy upewnić się, że antena FM jest całkowicie rozwinięta.
• Po podłączeniu anteny przewodowej FM, należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do
poziomej.
• Instalując dostarczoną w zestawie antenę ramową AM, należy podłączyć jej czarny przewód (B) do
gniazda U, natomiast biały przewód (A) do drugiego gniazda.
A
AM
B
20PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
20
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
z Jeśli odbiór w paśmie FM jest słaby
Należy użyć 75-omowego kabla koncentrycznego (nie wchodzi w skład wyposażenia), aby podłączyć
do systemu antenę zewnętrzną FM, jak pokazano poniżej.
Rozpoczęcie pracy
Urządzenie Przewód uziemiający
(nie wchodzi w skład
wyposażenia)
AM
Antena zewnętrzna FM
COAXIAL
FM
75Ω
Uziemienie
Uwaga
Jeśli urządzenie jest podłączone do anteny zewnętrznej, należy uziemić system w celu zabezpieczenia
przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do rur
gazowych, ponieważ może to spowodować wybuch gazu.
21PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
21
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Etap 3: Podłączenie odbiornika telewizyjnego i
magnetowidu
Wymagane przewody
Przewód wideo do podłączenia odbiornika telewizyjnego
Żółty
Żółty
Przewody audio/wideo (nie wchodzą w skład wyposażenia)
Podłączając przewody, należy sprawdzić, czy kolory wtyków odpowiadają kolorom
gniazd, do których zostały one włożone.
Żółty (wideo)
Biały (lewy kanał audio)
Czerwony (prawy kanał audio)
Żółty (wideo)
Biały (lewy kanał audio)
Czerwony (prawy kanał audio)
Gniazda do podłączania komponentów wideo
Podłącz
Odbiornik TV
VCR
Cyfrowy odbiornik satelitarny
Do
Gniazda MONITOR OUT
Gniazda VIDEO 1
Gniazda VIDEO 2
z W przypadku korzystania z gniazda S-video zamiast zwykłych gniazd wideo
Odbiornik TV musi być również podłączony za pośrednictwem gniazda S-video. Sygnały S-video są
przekazywane odrębną magistralą i nie są wyprowadzane przez zwykłe wyjścia wideo.
z W przypadku używania złączy COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) zamiast złączy
wideo
Odbiornik TV musi być również podłączony za pośrednictwem gniazd COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR). Jeśli odbiornik TV odbiera sygnały w formacie progresywnym, to należy użyć tego
złącza i wybrać dla funkcji “COMPONENT OUT” opcję “PROGRESSIVE” w menu “SCREEN SETUP”
(strona 67).
Uwagi
• Po wybraniu za pomocą przycisku FUNCTION gniazda VIDEO 1 sygnał jest odtwarzany przy użyciu
głośników przednich, natomiast nie jest odtwarzany za pośrednictwem gniazd VIDEO 1 VIDEO OUT i
AUDIO OUT L/R.
• W przypadku korzystania z wyjść liniowych Video 1 należy ustawić urządzenie w tryb 2CH STEREO.
Jeśli urządzenie nie znajduje się w trybie 2CH STEREO, wyjścia liniowe mogą nie działać prawidłowo.
• Jeśli dla opcji “SCREEN SETUP” wybrano ustawienie “PROGRESSIVE”, na złącza MONITOR OUT i
S VIDEO OUT nie jest podawany sygnał.
• Jeśli urządzenie pracuje w trybie “DVD”, sygnał jest podawany na złącza S VIDEO OUT i
COMPONENT OUT.
• Jeśli urządzenie pracuje w trybie “DVD” i dla opcji “SCREEN SETUP” wybrano ustawienie
“PROGRESSIVE”, sygnał jest podawany jedynie na złącze COMPONENT OUT.
22PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
22
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
FRONT
L
FRONT
R
R
SCAN SELECT
AM
CENTER
WOOFER
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
COAXIAL
REAR
R
REAR
L
FM
R
75Ω
COMPONENT
VIDEO OUT
SPEAKER
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
VIDEO IN
VIDEO 1
OUT
VIDEO
OUT
L
AUDIO IN
OUT
OPTICAL
DIGITAL
IN
Y
PB/CB
PR/CR
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
VIDEO 2
VIDEO
MONITOR
OUT
Rozpoczęcie pracy
IN
VIDEO
IN
S VIDEO (DVD ONLY)
VIDEO IN
L
SELECTABLE
INTERLACE
IN
INPUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
L
L
R
R
OUTPUT
OPTICAL
VCR
Cyfrowy odbiornik
satelitarny
Odbiornik
telewizyjny
Podłączenie cyfrowego odbiornika satelitarnego przy użyciu gniazda OPTICAL
Cyfrowy odbiornik satelitarny można podłączyć do gniazda OPTICAL zamiast do
gniazd VIDEO IN oraz AUDIO IN L/R urządzenia.
Urządzenie może przyjmować zarówno sygnały cyfrowe, jak i analogowe. Sygnały
cyfrowe mają priorytet nad analogowymi. Jeśli sygnał cyfrowy zaniknie, urządzenie po
upływie 2 sekund zacznie przetwarzać sygnał analogowy.
Podłączenie cyfrowego odbiornika satelitarnego bez użycia gniazda OPTICAL
Cyfrowy odbiornik satelitarny należy podłączyć tylko do gniazd VIDEO IN oraz AUDIO
IN L/R urządzenia.
Konfiguracja systemu (dotyczy modeli przeznaczonych na rynki Azji i
Australii)
Dokonanie ustawień może być konieczne w wypadku niektórych typów odbiorników
telewizyjnych.
Ustawieniem początkowym dla modeli przeznaczonych na rynki Azji jest NTSC, a dla
modeli przeznaczonych na rynek Australii - PAL.
Jeśli telewizor pracuje w systemie PAL*
Aby przestawić urządzenie na pracę w systemie PAL, należy je włączyć, naciskając
przycisk 1 (zasilanie) na pilocie i trzymając jednocześnie naciśnięty przycisk
X (pauza) na urządzeniu. Przycisk X musi być naciśnięty do momentu, gdy na
wyświetlaczu pojawi się napis DAV-S550. Aby powrócić do pracy w systemie NTSC,
należy wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć je ponownie przy użyciu pilota,
trzymając naciśnięty przycisk X na urządzeniu.
* Jeśli odbiornik TV pracuje w systemie NTSC, w celu przestawienia urządzenia na
pracę w tym systemie należy wykonać te same czynności, które zostały opisane
powyżej.
Podłączanie przewodu zasilającego
Przed podłączeniem przewodu zasilania sieciowego do gniazda ściennego należy
podłączyć głośniki do urządzenia (patrz strona 17).
Przewody zasilania sieciowego urządzeń TV/wideo należy podłączyć do gniazda
ściennego.
04PL05GET-CEL.p65_16-30
23
23PL
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ustawienia głośników
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku przestrzennego, wszystkie głośniki, poza
subwooferem, powinny znajdować się w takiej samej odległości od słuchacza (A).
System ten pozwala jednak umieścić głośnik środkowy do 1,6 metra bliżej (B), zaś
głośniki tylne do 4,6 metra bliżej (C) słuchacza.
Głośniki przednie można ustawić w odległości od 1,0 do 15,0 m od słuchacza (A).
Głośniki tylne można ustawić z tyłu lub po bokach osoby słuchającej, w zależności od
kształtu pokoju oraz innych czynników.
Gdy głośniki tylne są ustawione po bokach
Gdy głośniki tylne są ustawione za słuchaczem
B
B
A
A
A
45°
A
45°
C
C
90°
20°
C
C
90°
20°
Uwaga
Nie należy umieszczać głośnika środkowego i głośników tylnych w większej odległości od słuchacza
niż głośniki przednie.
Informacje dotyczące głośnika ekranowanego magnetycznie (w celu
niedopuszczenia do pojawiania się zaburzeń kolorów na ekranie odbiornika TV)
W tym systemie subwoofer jest ekranowany magnetycznie, aby wyeliminować
zjawisko rozproszenia magnetycznego. Jednak w przypadku zastosowania silnego
magnesu może wystąpić pewne rozproszenie magnetyczne. Jeśli subwoofer jest
używany w pobliżu kineskopowego odbiornika telewizyjnego lub projektora, to należy
go zainstalować w odległości nie mniejszej niż 0,3 metra od odbiornika TV itp. W
przypadku zbyt małej odległości odbiornika TV od subwoofera, na ekranie mogą
pojawić się zaburzenia kolorów.
Jeśli występują zaburzenia kolorów...
Wyłącz odbiornik telewizyjny, a następnie włącz go po 15 - 30 minutach.
Jeśli ponownie występują zaburzenia kolorów...
Należy ustawić subwoofer dalej od odbiornika TV.
Jeśli zaburzenia kolorów będą występowały w dalszym ciągu po wykonaniu
podanych wyżej czynności...
Sprawdź, czy w pobliżu subwoofera nie ma żadnego obiektu emitującego pole
magnetyczne. Zaburzenia kolorów mogą wystąpić w wyniku wzajemnego
oddziaływania na siebie subwoofera i obiektu emitującego pole magnetyczne.
Źródłami ewentualnych zakłóceń magnetycznych mogą być na przykład: zatrzaski
magnetyczne zamontowane w szafce pod odbiornik TV itp., urządzenia
terapeutyczne, zabawki itp.
24PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
24
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Określanie parametrów głośników
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Rozpoczęcie pracy
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku przestrzennego, należy najpierw określić
odległość głośników od słuchacza, a następnie ustawić odpowiedni balans i poziom
dźwięku. Aby ustawić głośność dźwięku poszczególnych głośników na tym samym
poziomie, należy skorzystać z dźwięku testowego.
Parametry głośników można również ustawić, korzystając z opcji SPEAKER SETUP
na ekranie ustawień (strona 69).
C/X/x/c/ENTER
AMP MENU
Aby określić wielkość, odległość, położenie i wysokość głośników
1 Naciskaj przycisk AMP MENU, aż do pojawienia się na wyświetlaczu wskaźnika
9 SP. SETUP.
2 Usiądź w miejscu, w którym zwykle słuchasz muzyki i za pomocą przycisków X/x
wybierz element, który chcesz ustawić.
• Elementy ustawiane w menu 9 SP. SETUP
– Wielkość głośników tylnych oraz głośnika środkowego
– Odległość głośników przednich, tylnych i głośnika środkowego
– Położenie i wysokość głośników tylnych
3 Ustaw parametr za pomocą przycisków C/c.
Wybrany parametr zostanie pokazany na wyświetlaczu panelu przedniego.
4 Powtórz czynności 2 i 3, aby ustawić pozostałe parametry w menu 9 SP. SETUP.
Jeśli przyciski pilota nie są naciskane przez kilka sekund, wyświetlany parametr
znika z wyświetlacza i zostaje zapamiętany przez urządzenie.
x SIZE (WIELKOŚĆ)
Jeśli głośnik środkowy lub głośniki tylne nie są podłączone albo głośniki tylne zostały
przestawione, należy ustawić parametry CENTER i REAR. Ustawienia głośników
przednich i subwoofera są stałe i nie można ich zmienić. Ustawienia domyślne są
podkreślone.
• CENTER (głośnik środkowy)
–YES: Zazwyczaj należy wybrać to ustawienie.
–NO: To ustawienie należy wybrać, jeśli głośnik środkowy nie jest używany.
• REAR (głośniki tylne)
–YES: To ustawienie należy wybrać w normalnych warunkach. Aby skorzystać z
trybów Digital Cinema Surround, należy określić położenie i wysokość głośników.
–NO: To ustawienie należy wybrać, jeśli głośniki tylne nie są używane.
ciąg dalszy
25PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
25
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
xDISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)
Odległość każdego głośnika można ustawić w następujący sposób. Ustawienia
domyślne zostały podkreślone.
• F. D. 5 m (odległość głośników przednich)
Odległość głośników przednich można ustawiać w zakresie od 1 do 15 metrów w
odstępach 0,2 m.
• C. D. 5 m (odległość głośnika środkowego)
Odległość głośnika środkowego można ustawiać w odstępach co 0,2 m, począwszy
od odległości ustawionej dla głośników przednich, aż do odległości bliższej o 1,6 m
niż odległość głośników przednich od słuchacza.
• R. D. 3,4 m (odległość głośników tylnych)
Odległość głośników tylnych można ustawiać w odstępach co 0,2 m, począwszy od
odległości równej odległości ustawionej dla głośników przednich, aż do odległości o
4,6 metra bliższej niż odległość głośników przednich od słuchacza.
Uwaga
Jeśli głośniki przednie lub tylne są umieszczone w różnych odległościach od
słuchacza, należy ustawić odległość najbliższego głośnika.
Określanie położenia i wysokości głośnika tylnego
Jeśli w opcji “REAR” zostanie wybrane jakiekolwiek ustawienie inne niż “NO”, należy
określić położenie oraz wysokość głośników tylnych. Ustawienia domyślne są
podkreślone.
Schemat położenia głośników
90
A
A
45
B
B
20
• R. P. BEHIND
To ustawienie należy wybrać, jeśli głośniki tylne znajdują się w sekcji B.
• R. P. SIDE
To ustawienie należy wybrać, jeśli głośniki tylne znajdują się w sekcji A.
26PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
26
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Schemat wysokości głośników
C
C
Rozpoczęcie pracy
60
D
D
30
• R. H. LOW
To ustawienie należy wybrać, jeśli głośniki tylne znajdują się w sekcji D.
• R. H. HIGH
To ustawienie należy wybrać, jeśli głośniki tylne znajdują się w sekcji C.
Parametry te nie są dostępne, jeśli opcja “REAR” jest ustawiona jako “NO”.
Aby ustawić balans i poziom głośności
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk AMP MENU, aż na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się wskaźnik 9 LEVEL.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję T.TONE, a następnie użyj przycisków
C/c, aby ją włączyć (“ON”).
Usłyszysz dźwięk testowy, dochodzący kolejno z każdego głośnika.
3
Usiądź w miejscu, w którym zwykle słuchasz muzyki i wybierz element, który
zamierzasz zmienić za pomocą przycisków X/x.
• Elementy ustawiane w menu 9 LEVEL:
– Balans głośników przednich i tylnych
– Poziom głośności głośnika środkowego, głośników tylnych i subwoofera
4
Używając przycisków C/c, ustaw poziom głośności, tak aby głośność dźwięku
testowego z każdego głośnika była taka sama.
Ustawiona wartość pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego.
5
Powtórz czynności 3 i 4, aby ustawić pozostałe parametry w menu 9 LEVEL.
Jeśli przyciski pilota nie są naciskane przez kilka sekund, wyświetlana wartość
znika z wyświetlacza i zostaje zapamiętana przez urządzenie.
6
Za pomocą przycisków X/x, wybierz opcję T.TONE, a następnie użyj przycisków
C/c, aby ją wyłączyć (“OFF”).
xBALANCE (BALANS)
Balans każdego głośnika można zmieniać w następujący sposób. Ustawienia
domyślne zostały podkreślone.
• F. ___I___ środek (głośniki przednie)
Ustawianie balansu między lewym i prawym głośnikiem przednim (można ustawić
6 kroków w lewo lub w prawo od środka).
• R. ___I___ środek (głośniki tylne)
Ustawianie balansu między lewym i prawym głośnikiem tylnym (można ustawić
6 kroków w lewo lub w prawo od środka).
ciąg dalszy
27PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
27
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
xLEVEL (POZIOM)
Istnieje możliwość ustawienia różnych poziomów głośności dla poszczególnych głośników.
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
• C. LEVEL (0 dB) (poziom głośnika środkowego)
Ustawienie poziomu głośności głośnika środkowego (Istnieje możliwość regulacji w zakresie
od –6 dB do +6 dB w odstępach co 1 dB).
• R. LEVEL (0 dB) (poziom głośników tylnych)
Ustawienie poziomu głośności głośników tylnych (Istnieje możliwość regulacji w zakresie od
–6 dB do +6 dB w odstępach co 1 dB).
• S. W. LEV. (0 dB) (poziom subwoofera)
Ustawienie poziomu głośności subwoofera (Istnieje możliwość regulacji w zakresie od –6 dB
do +6 dB w odstępach co 1 dB).
Uwagi
• Po wybraniu elementu dźwięk na chwilę zanika.
• Przy pewnych ustawieniach parametrów innych głośników subwoofer może emitować zbyt silny dźwięk.
Aby jednocześnie ustawić poziom głośności dla wszystkich głośników
Użyj regulatora VOLUME.
Inne ustawienia opcji AMP MENU
Istnieje możliwość regulacji jasności wyświetlacza panelu przedniego, usuwania
zaprogramowanych stacji radiowych i ich nazw oraz przywracania parametrom głośników
wartości domyślnych. Naciskaj przycisk AMP MENU, aż na wyświetlaczu pojawi się napis
9 CUSTOMIZE. Użyj przycisków X/x, aby wybrać poszczególne elementy.
xDIMMER (PRZYCIEMNIANIE)
Istnieje możliwość dwustopniowej zmiany jasności wyświetlacza.
xMEMO. CLR (KASOWANIE PAMIĘCI)
• N (Nie): Powrót do poprzedniego menu.
• Y (Tak): Jeśli wybierzesz opcję Y, naciskając przycisk ENTER, na wyświetlaczu pojawią się
pytania “Really? N” (Na pewno? Nie.) oraz “Really? Y” (Na pewno? Tak.).
Jeśli wybierzesz opcję “Really? Y,” naciskając przycisk ENTER, zostanie wyświetlony
komunikat “ALL CLEAR!” i wszystkie ustawienia, takie jak zaprogramowane stacje i ich nazwy
zostaną skasowane, a parametrom głośników zostaną przywrócone wartości domyślne.
Niniejsze urządzenie obsługuje system Dolby Pro Logic II wyposażony w tryb filmowy oraz tryb
muzyczny i może odtwarzać dźwięk dwukanałowy w systemie kanałów 5.1 za pośrednictwem
systemu Dolby Pro Logic II.
Po wybraniu dla pola akustycznego opcji “NORMAL SURROUND” można wybrać sposób
dekodowania dla dwukanałowego źródła. Naciskaj przycisk AMP MENU, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik 92CH MODE. Użyj przycisków X/x, aby wybrać podane niżej elementy.
x 2CH MODE
• PLII MOVIE (Film Pro Logic II): Wykonuje dekodowanie trybu filmowego w systemie Pro Logic
II. To ustawienie jest idealne do odtwarzania dźwięku filmowego zakodowanego w systemie
Dolby Surround. Oprócz tego, ten tryb umożliwia odtwarzanie dźwięku w systemie kanałów
5.1 w trakcie oglądania nagrań starych filmów lub nagrań z dubbingiem.
• PLII MUSIC (Muzyka Pro Logic II): Wykonuje dekodowanie trybu muzycznego w systemie Pro
Logic II. To ustawienie nadaje się idealnie do odtwarzania dźwięku pochodzącego ze
zwykłych źródeł stereofonicznych, takich jak płyty CD.
• PRO LOGIC: Wykonuje dekodowanie w systemie Pro Logic. Dźwięk pochodzący ze źródła
nagranego w systemie dwukanałowym jest dekodowany do 4 kanałów.
Uwaga
System Dolby Pro Logic II nie działa w wypadku sygnałów w formacie DTS, MPEG ani Super Audio CD.
28PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
28
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Programowanie stacji radiowych
Istnieje możliwość zaprogramowania 20 stacji dla pasma FM oraz stacji dla pasma
AM.
Przed rozpoczęciem strojenia należy zmniejszyć głośność do minimum.
Rozpoczęcie pracy
1
MEMORY
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
BAND
PRESET –/+
TUNING –/+
ENTER
1 Naciskaj przycisk BAND, aż na wyświetlaczu pojawi się wybrane
pasmo.
Po każdym naciśnięciu przycisku BAND pasmo zmienia się na AM lub FM.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING + lub –, aż wskazywana
częstotliwość zacznie się zmieniać, a następnie zwolnij przycisk.
Wyszukiwanie jest zatrzymywane, gdy urządzenie dostroi się do stacji. Na
wyświetlaczu pojawiają się wówczas napisy “TUNED” (dostrojony) oraz “ST”
(stereo, dla programów stereofonicznych).
PCM
TUNED
ST
FM
AUTO
MHz
3 Naciśnij przycisk MEMORY.
Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się zaprogramowany numer.
TUNED
ST
FM
MHz
4 Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aby wybrać żądany numer.
TUNED
ST
FM
MHz
ciąg dalszy
29PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
29
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
5 Naciśnij przycisk ENTER.
Stacja została zapamiętana.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
v
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
6 Powtórz czynności od 1 do 5, aby zapamiętać inne stacje.
Aby dostroić stację o słabym sygnale
W punkcie 2 naciskaj przycisk TUNING + lub –, aby dostroić stację ręcznie.
Aby zmienić zaprogramowany numer
Rozpocznij wykonywanie czynności od punktu 1.
Aby zmienić interwał strojenia dla pasma AM (z wyjątkiem modeli
przeznaczonych na rynki Europy, Bliskiego Wschodu oraz Filipin)
Interwał strojenia dla pasma AM jest fabrycznie ustawiony na 9 kHz (w niektórych
rejonach na 10 kHz).
Aby zmienić interwał strojenia fal AM, ustaw najpierw dowolną stację nadającą w
zakresie AM, a następnie wyłącz urządzenie naciskając przycisk 1 na pilocie.
Przytrzymując przycisk x (w urządzeniu), włącz zasilanie przy pomocy pilota.
Podczas zmiany interwału zaprogramowane stacje AM zostaną usunięte z pamięci
urządzenia.
Aby przywrócić ustawienie fabryczne interwału, wykonaj ponownie powyższe
czynności.
30PL
04PL05GET-CEL.p65_16-30
30
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Odtwarzanie płyt
4
Odtwarzanie płyt
Wsuń płytę do szczeliny płyt, aż
zostanie automatycznie wciągnięta.
Zadrukowaną stroną do góry
Odtwarzanie płyt
W zależności od typu odtwarzanej płyty
DVD lub VIDEO CD, niektóre operacje mogą
przebiegać inaczej lub ich wyjście może być
ograniczone.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną
do płyty.
POWER
Wskaźnik
STANDBY
Wkładanie płyty CD do odtwarzacza.
AH x
5
STANDBY
FUNCTION
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
Naciśnij przycisk H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie (w
trybie ciągłym). Ustaw poziom głośności.
FUNCTION
Regulacja głośności Gniazdo
słuchawkowe
Z (EJECT)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
x
H
1
2
3
Włącz odbiornik telewizyjny.
Wybierz to urządzenie jako
źródło sygnału dla odbiornika
telewizyjnego.
Naciśnij przycisk POWER na
urządzeniu.
Zęstaw sie wyłaczy.
Jeśli urządzenie nie pracuje w trybie
“DVD”, naciśnij przycisk FUNCTION,
aby wybrać ustawienie “DVD”.
Po wykonaniu czynności opisanych w
punkcie 5
W wypadku niektórych płyt na ekranie
telewizora może pojawić się menu. Takie płyty
można odtwarzać interaktywnie, postępując
zgodnie z instrukcjami zawartymi w menu.
DVD (strona 33), VIDEO CD (strona 34).
Wyjmowanie płyty CD
Naciśnij przycisk A na urządzeniu lub
przycisk Z na pilocie. Wyjmij płytę po jej
wysunięciu z urządzenia.
Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi
się wskaźnik “READY !”.
Aby włączyć urządzenie
Naciśnij przycisk POWER na urządzeniu.
Urządzenie się włączy. W trybie oczekiwania
urządzenie można również włączyć,
naciskając przycisk A na urządzeniu lub
przycisk H .
Aby wyłączyć urządzenie
Naciśnij przycisk 1 na pilocie. Urządzenie
przechodzi do trybu oczekiwania, a wskaźnik
STANDBY zaczyna świecić na czerwono. Aby
całkowicie wyłączyć urządzenie, naciśnij
przycisk POWER na urządzeniu. Podczas
odtwarzania płyt nie należy wyłączać
urządzenia przez naciśnięcie przycisku
POWER. Może to spowodować anulowanie
ustawień menu. W przypadku wyłączania
urządzenia, najpierw należy nacisnąć
przycisk x w celu przerwania odtwarzania, a
następnie przycisk 1 na pilocie.
ciąg dalszy
31PL
04PL06PLY-CEL.p65_31-39
31
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Oszczędzanie energii w trybie
oczekiwania
Naciśnij jednokrotnie przycisk 1 na
pilocie.
z Po przejściu urządzenia do trybu oczekiwania,
zapala się na nim wskaźnik STANDBY.
Aby wyłączyć tryb oczekiwania
Naciśnij jednokrotnie przycisk 1 na
pilocie.
Dodatkowe operacje
Z (EJECT)
MUTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Wznawianie
odtwarzania w miejscu,
w którym zostało
przerwane (Resume Play)
Gdy odtwarzanie płyty zostanie
zatrzymane, urządzenie zapamiętuje
moment, w którym został naciśnięty
przycisk x, a na wyświetlaczu pojawia się
napis “RESUME”. Funkcja Resume Play
będzie działała, dopóki z szuflady
odtwarzacza nie zostanie wyjęta płyta,
nawet jeśli urządzenie przejdzie do trybu
oczekiwania po naciśnięciu przycisku 1.
>10
10/0
./>
H
Aby
Zatrzymać
odtwarzanie
Wstrzymać
odtwarzanie
Wznowić odtwarzanie
po pauzie
Przejść do następnego
rozdziału, utworu lub
sceny w trybie
odtwarzania ciągłego
Powrócić do
poprzedniego
rozdziału, utworu lub
sceny w trybie
odtwarzania ciągłego
Zatrzymać
odtwarzanie i
wyjąć płytę
Wyciszyć dźwięk
Operacja
Naciśnij przycisk x.
Naciśnij przycisk X.
Naciśnij przycisk X
lub H.
Naciśnij przycisk
>.
1
Naciśnij przycisk x, aby
zatrzymać odtwarzanie płyty.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis “RESUME” i można
wówczas wznowić odtwarzanie płyty
od miejsca, w którym zostało ono
przerwane.
Jeśli napis “RESUME” nie pojawia
się na wyświetlaczu, funkcja
wznowienia odtwarzania nie jest
dostępna.
Naciśnij przycisk
..
Naciśnij przycisk Z.
2
Naciśnij przycisk
MUTING. Aby
przywrócić dźwięk,
naciśnij ponownie
przycisk MUTING lub
zwiększ głośność.
32PL
04PL06PLY-CEL.p65_31-39
x
H
x
X
32
Naciśnij przycisk H.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
płyty od miejsca, w którym zostało
ono zatrzymane w punkcie 1.
z Aby rozpocząć odtwarzanie od początku płyty,
należy dwukrotnie nacisnąć przycisk x, a
następnie przycisk H.
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Uwagi
Korzystanie z menu
płyty DVD
Płyta DVD jest podzielona na długie
fragmenty zawierające obraz lub muzykę
nazywane “tytułami”. Podczas
odtwarzania płyty DVD zawierającej kilka
tytułów można wybrać jeden z nich za
pomocą menu DVD TOP MENU.
Podczas odtwarzania płyt DVD
pozwalających wybrać ustawienia, takie
jak język napisów dialogowych lub język
ścieżki dźwiękowej, ustawienia te można
wybrać przy użyciu menu DVD MENU.
Przyciski
numeryczne
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Odtwarzanie płyt
• Wniektórych wypadkach urządzenie może nie
wznowić odtwarzania dokładnie od miejsca, w
którym odtwarzanie zostało zatrzymane.
• Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane, są usuwane z pamięci
urządzenia, gdy:
– zasilanie zostanie wyłączone przez
naciśnięcie przycisku POWER na
urządzeniu.
– zostanie zmieniony tryb odtwarzania.
– zostaną zmienione ustawienia w menu
ustawień.
3
DVD TOP
MENU
DVD MENU
ENTER
C/X/x/c
1
Naciśnij przycisk DVD TOP
MENU lub przycisk DVD
MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od
zawartości płyty.
2
3
Użyj przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych, aby
wybrać element, który chcesz
odtworzyć lub zmienić.
Naciśnij przycisk ENTER.
33PL
04PL06PLY-CEL.p65_31-39
33
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Odtwarzanie płyt
VIDEO CD z funkcjami
PBC (PBC Playback)
Funkcje PBC (Playback Control sterowanie odtwarzaniem) pozwalają
wykorzystywać proste operacje
interaktywne, wyszukiwanie itp.
Odtwarzanie w trybie PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO
CD dzięki menu wyświetlanemu na
ekranie telewizora.
Przyciski
numeryczne
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
4
Postępuj zgodnie z
instrukcjami w menu
dotyczącymi operacji
interaktywnych.
Zapoznaj się z instrukcją
dołączoną do płyty, ponieważ
zasady obsługi poszczególnych
płyt VIDEO CD mogą się różnić.
Aby powrócić do menu
Naciśnij przycisk O RETURN.
z Aby odtwarzać płytę bez korzystania z
funkcji PBC, po zatrzymaniu urządzenia wybierz
utwór, naciskając przyciski ./> lub
przyciski numeryczne, a następnie naciśnij
przycisk H lub ENTER.
Na ekranie telewizora pojawi się napis “Play
without PBC” (odtwarzanie bez funkcji PBC) i
urządzenie rozpocznie odtwarzanie w trybie
ciągłym. Nie można w tym trybie odtwarzać
obrazów nieruchomych, np. menu. Aby
powrócić do trybu PBC, dwukrotnie naciśnij
przycisk x, a następnie naciśnij przycisk H.
Uwaga
./>
H
x
O RETURN
ENTER
1
X/x
W instrukcjach obsługi do niektórych płyt VIDEO
CD operacji “Press ENTER” (naciśnij przycisk
ENTER) w punkcie 3 może odpowiadać “Press
SELECT” (naciśnij przycisk SELECT). W takim
wypadku naciśnij przycisk H.
Rozpocznij odtwarzanie płyty
VIDEO CD z funkcjami PBC.
Zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.
2
3
Wybierz numer elementu,
naciskając przyciski X/x lub
przyciski numeryczne.
Naciśnij przycisk ENTER.
34PL
04PL06PLY-CEL.p65_31-39
34
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Odtwarzanie utworu
zapisanego w formacie
MP3
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(ALBUM), a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub c.
Pojawia się lista albumów znajdujących
się na płycie.
MP3
2
Włóż do urządzenia płytę z
danymi zapisanymi w formacie
MP3.
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album, który chcesz odtwarzać, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk H.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie
(TRACK), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlona lista utworów
wchodzących w skład bieżącego albumu.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie
pierwszego utworu zapisanego w
formacie MP3 w pierwszym albumie na
płycie.
MP3
ROCK BEST HIT
Uwaga
Wybór albumu i utworu
2
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać
pasek przewijania, i przewijaj listę za
pomocą przycisków X/x.
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
5
O RETURN
DVD DISPLAY
ENTER
X/x/C/c
1
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie utworów MP3
zapisanych przy użyciu następujących częstotliwości
próbkowania: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz.
1
Odtwarzanie płyt
Możliwe jest odtwarzanie różnych płyt CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) z danymi
zapisanymi w formacie MP3 (MPEG1 Audio
Layer 3).
1
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Pojawia się Menu sterowania i tytuł płyty
z utworami nagranymi w formacie MP3.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni utwór, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
utworu.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN lub C.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
ciąg dalszy
35PL
04PL06PLY-CEL.p65_31-39
35
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Uwagi
• W nazwach albumów lub utworów można
używać wyłącznie znaków alfanumerycznych.
Wszelkie inne znaki wyświetlane są w postaci
“ ”.
• Jeśli odtwarzany plik MP3 posiada opis w
formacie ID3, zawarta w opisie informacja jest
wyświetlana jako nazwa utworu.
Uwagi dotyczące utworów zapisanych
w formacie MP3
Możliwe jest odtwarzanie utworów
zapisanych w formacie MP3 na płytach
CD-ROM, CD-R lub CD-RW. Aby jednak
odtwarzacz mógł rozpoznać zapisane
utwory, płyty muszą być nagrane w
formacie ISO9660 level 1, level 2, lub w
formacie Joliet. Możliwe jest również
odtwarzanie płyt nagranych w formacie
wielosesyjnym (Multi Session). Aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat
formatu nagrywania, należy zapoznać się
z instrukcją obsługi urządzenia
nagrywającego płyty CD-R/RW lub
instrukcją oprogramowania do
zapisywania dźwięku (nie znajduje się w
wyposażeniu).
Odtwarzanie płyty CD nagranej w
formacie wielosesyjnym (Multi Session)
Ten odtwarzacz umożliwia odtwarzanie
płyt CD nagranych w formacie
wielosesyjnym, jeżeli utwór w formacie
MP3 znajduje się w pierwszej sesji.
Wówczas możliwe jest również
odtwarzanie kolejnych utworów MP3,
zapisanych w późniejszych sesjach.
Jeśli ścieżki dźwiękowe i obrazy w
muzycznym formacie CD lub wizyjnym
formacie CD zostały zapisane w pierwszej
sesji, to odtworzona zostanie tylko
pierwsza sesja.
Uwagi
• Jeśli rozszerzenie “.MP3” zostanie przypisane
danym zapisanym w formacie innym niż format
MP3, odtwarzacz nie będzie mógł prawidłowo
rozpoznać tych danych i wygeneruje głośny
dźwięk, który może uszkodzić głośniki.
• Odtwarzacz nie może odtwarzać utworów
zapisanych w formacie MP3PRO.
Tworzenie własnego
programu (Programme Play)
Zawartość płyty można odtwarzać w
wybranej kolejności, programując
odpowiednio kolejność utworów na
płycie w celu utworzenia własnego
programu. Maksymalna liczba utworów,
które można zaprogramować to 25.
REPEAT
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Przyciski
numeryczne
H
X/x/c
ENTER
1
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY
MODE, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis
“PROGRAM”.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu
programowania.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Time 0:12:34
36PL
04PL06PLY-CEL.p65_31-39
36
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
2
Naciśnij przycisk c.
5
Kursor przesuwa się do utworu (w
tym wypadku “1”). Przed
rozpoczęciem programowania
utworów zapisanych w formacie
MP3, należy wybrać album.
Total Time 0:12:34
6
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać
pasek przewijania, i przewijaj listę za
pomocą przycisków X/x.
3
Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.
Wybierz, na przykład, utwór “7”.
Program
1
Track
2
1 TRACK1
3
2 TRACK2
4
3 TRACK3
5
4 TRACK4
6
5 TRACK5
7
6 TRACK6
8
7 TRACK7
9
8 TRACK8
10
9 TRACK9
10 TRACK10
4
Total Time 0:12:34
Naciskaj przyciski X/x lub
przyciski numeryczne w celu
wybrania utworu “7”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Całkowity czas trwania zaprogramowanych
utworów (za wyjątkiem plików MP3)
Program
1 TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zaprogramowane utwory
wyświetlane są w wybranej
kolejności.
Total Time 0:12:34
Naciśnij przycisk H, aby
rozpocząć odtwarzanie
utworów w zaprogramowanej
kolejności.
Odtwarzanie płyt
Program
1
Track
2
1 TRACK1
3
2 TRACK2
4
3 TRACK3
5
4 TRACK4
6
5 TRACK5
7
6 TRACK6
8
7 TRACK7
9
8 TRACK8
10
9 TRACK9
10 TRACK10
Aby zaprogramować
pozostałe utwory, powtórz
czynności od 2 do 4.
Rozpoczyna się odtwarzanie w
trybie Programme Play.
Po zakończeniu odtwarzania
programu można ponownie
rozpocząć jego odtwarzanie,
naciskając przycisk H.
Aby powrócić do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR w czasie
odtwarzania.
Aby wyłączyć menu programowania
Aby wyłączyć menu programowania w
trybie zatrzymania, naciśnij przycisk
PLAY MODE.
Aby anulować zaprogramowaną
kolejność
Naciskanie przycisku CLEAR w punkcie
2 powoduje kolejne anulowanie ostatnio
zapamiętanych programów.
z Możliwe jest włączenie funkcji cyklicznego
odtwarzania zaprogramowanych utworów.
Podczas odtwarzania utworów w trybie
Programme Play należy nacisnąć przycisk
REPEAT lub dla opcji “REPEAT” w Menu
sterowania wybrać ustawienie “ALL”.
Uwagi
• Ta funkcja odtwarzania zaprogramowanego
nie jest dostępna dla płyt DVD.
• Jeśli zaprogramowano utwory w formacie
MP3, w miejsce całkowitego czasu trwania
zaprogramowanych utworów wyświetlany jest
symbol “-:--:--”.
37PL
04PL06PLY-CEL.p65_31-39
37
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Odtwarzanie utworów
w kolejności losowej
(Shuffle Play)
Urządzenie pozwala odtwarzać utwory w
kolejności losowej. Kolejne użycie funkcji
odtwarzania losowego może
spowodować ułożenie utworów w innej
kolejności.
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Ustawianie trybu odtwarzania
w kolejności losowej w Menu
sterowania
Do wyboru jest opcja normalnego
odtwarzania w kolejności losowej i
odtwarzania albumów w kolejności
losowej (dotyczy tylko plików MP3).
7
8
>10
10/0
9
3
DVD DISPLAY
X/x/c
ENTER
H
1
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY
MODE, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis “SHUFFLE”.
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu
sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(PLAY MODE), a
tryb
następnie naciśnij przycisk ENTER
lub c.
Podczas odtwarzania płyty w
formacie MP3 można odtwarzać
wszystkie utwory z albumów w
kolejności losowej.
MP3
MP3
(15)
2
Aby powrócić do normalnego trybu
odtwarzania
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
PLAY MODE trzykrotnie, aby anulować
tryb odtwarzania SHUFFLE, lub
dwukrotnie, aby anulować tryb SHUFFLE
(ALBUM). Lub, podczas odtwarzania
naciśnij przycisk CLEAR, aby powrócić
do normalnego trybu odtwarzania.
Uwaga
38
CONTINUE
CONTINUE(ALBUM)
SHUFFLE
SHUFFLE(ALBUM)
PROGRAM
Naciśnij przycisk H.
Tryb odtwarzania w kolejności losowej jest
anulowany, gdy:
– wyjmujesz płytę.
– zostanie wyłączone zasilanie.
PL – zostanie zmieniona funkcja urządzenia.
04PL06PLY-CEL.p65_31-39
38
3
Za pomocą przycisków X/x
wybierz ustawienie SHUFFLE lub
SHUFFLE (ALBUM) i naciśnij
przycisk ENTER.
4
Naciśnij przycisk H.
Rozpoczyna się odtwarzanie losowe
w wybranym trybie.
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Wielokrotne
odtwarzanie utworów
3
Wybierz ustawienie Repeat
Play.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
(Repeat Play)
T
REPEAT
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
H
DVD DISPLAY
X/x
ENTER
1:32:55
OFF
ALL
TITLE
CHAPTER
Odtwarzanie płyt
Istnieje możliwość odtwarzania wszystkich
tytułów/utworów znajdujących się na
płycie lub pojedynczych tytułów/utworów.
W trybie Shuffle Play lub Programme Play
urządzenie powtarza utwory odpowiednio
w kolejności losowej lub
zaprogramowanej.
Nie można korzystać z funkcji Repeat Play
podczas odtwarzania płyty VIDEO CD w
trybie PBC (strona 34).
DVD
Podczas odtwarzania płyty DVD
• OFF (wyłączone): funkcja powtarzania
odtwarzania nie działa.
• ALL: powtarzane są wszystkie tytuły.
• TITLE: powtarzany jest bieżący tytuł.
• CHAPTER: powtarzany jest bieżący
rozdział.
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3 przy
wyłączonym trybie Programme Play
• OFF: funkcja powtarzania odtwarzania
nie działa.
• ALL: powtarza wszystkie utwory na płycie
lub powtarza bieżący album (tylko utwory
w formacie MP3).
• TRACK: powtarzany jest bieżący utwór.
Przy włączonym trybie Programme Play
• OFF: funkcja powtarzania odtwarzania
nie działa.
• ALL: powtarzanie odtwarzania w trybie
Programme Play.
Aby anulować tryb Repeat Play
Naciśnij przycisk CLEAR.
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu
sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby
wybrać opcję
(REPEAT), a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Jeśli nie zostanie wybrana opcja
“OFF”, wskaźnik funkcji “REPEAT”
będzie świecił na zielono.
04PL06PLY-CEL.p65_31-39
39
z Tryb Repeat Play można ustawić w trybie
zatrzymania
Po wybraniu funkcji “REPEAT” naciśnij przycisk H.
Urządzenie zacznie odtwarzać utwory w trybie
Repeat Play.
z Można szybko uzyskać informacje o stanie
funkcji “REPEAT”
Naciśnij przycisk REPEAT na pilocie.
Uwagi
• Funkcja powtarzania odtwarzania jest anulowana,
gdy:
– wyjmujesz płytę.
– zostanie wyłączone zasilanie.
– zostanie zmieniona funkcja urządzenia.
• Funkcję Repeat Play można wykonać w
przypadku tytułów DVD zawierających
rozdziały.
39PL
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Wyszukiwanie sceny
Wyszukiwanie
określonego miejsca
na płycie (Scan, Slow-motion
Kierunek odtwarzania
FF 1M t FF 2M
t
Play)
Dostępne są dwie szybkości. Po
każdym naciśnięciu przycisku obraz na
wyświetlaczu zmienia się w następujący
sposób:
Kierunek przeciwny
FR 1m t FR 2m
t
Określone miejsce na płycie można
szybko odnaleźć dzięki funkcji
monitorowania obrazu lub odtwarzania
obrazu w zwolnionym tempie.
Szybkość odtwarzania
FF 2M/FR 2m jest większa niż
FF 1M/FR 1m.
Szybkie wyszukiwanie miejsca
na płycie podczas szybkiego
przewijania do przodu lub do
tyłu (Scan)
Naciśnij przycisk m lub M podczas
odtwarzania płyty. Po odnalezieniu
szukanego miejsca na płycie naciśnij
przycisk H, aby powrócić do
normalnej szybkości.
Aby zmienić szybkość skanowania
(dotyczy tylko płyt DVD/VIDEO CD/
Super Audio CD)
Po każdym naciśnięciu przycisku
m lub M podczas przeglądania
szybkość odtwarzania się zmienia.
Funkcji tej można używać tylko z
płytami DVD lub VIDEO CD. Naciśnij
lub , gdy urządzenie
przycisk
znajduje się w trybie pauzy. Aby
powrócić do normalnej szybkości
odtwarzania, naciśnij przycisk H.
Po każdym naciśnięciu przycisku
lub
podczas odtwarzania w trybie
Slow-motion, szybkość odtwarzania się
zmienia. Dostępne są dwie szybkości.
Po każdym naciśnięciu przycisku
wskaźniki na wyświetlaczu zmienia się
w następujący sposób:
Kierunek odtwarzania
SLOW 2 t SLOW 1
t
Uwagi
• W wypadku niektórych płyt DVD/VIDEO CD
niektóre spośród opisanych operacji mogą
być niemożliwe do wykonania.
• Funkcja ta nie działa podczas odtwarzania
płyt MP3.
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie (Slow-motion play)
Kierunek przeciwny (tylko DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
t
SLOW
/
m/M
H
Odtwarzanie z szybkością SLOW
2 /SLOW 2 jest wolniejsze niż
odtwarzanie z szybkością SLOW
1 /SLOW 1 .
40PL
04PL07SEA-CEL.p65_40-42
40
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Istnieje możliwość wyszukiwania tytułu
(DVD), rozdziału (DVD), utworu (CD, VIDEO
CD, Super Audio CD, MP3), indeksu
(VIDEO CD, Super Audio CD) i albumu
(MP3). Ponieważ tytułom, utworom i
albumom na płycie są przyporządkowane
niepowtarzalne nazwy, można wybrać
jedną z nich z Menu sterowania.
Rozdziałom i indeksom na płycie są
również przyporządkowane niepowtarzalne
numery, co pozwala wybrać żądany
rozdział lub indeks, wprowadzając
odpowiedni numer. Można również
wyszukiwać konkretny punkt na podstawie
kodu czasowego. (funkcja TIME SEARCH)
Wyszukiwanie sceny
x Podczas odtwarzania płyty DVD
(TITLE)
x Podczas odtwarzania płyty
VIDEO CD
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty
Super Audio CD
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty CD
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty z
nagraniami w formacie MP3
(ALBUM) lub
(TRACK)
Wyszukiwanie tytułu/
rozdziału/utworu/
indeksu/albumu
Przykład: gdy wybrana zostanie
opcja
(TRACK)
Wyświetlona zostaje lista utworów
znajdujących się na płycie.
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
CLEAR
Przyciski
numeryczne
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek
przewijania. Naciśnij przycisk c,
aby wybrać pasek przewijania, i
przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x.
DVD
DISPLAY
X/x/c
ENTER
CD
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Wyszukiwanie tytułu/utworu/
albumu
1
2
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu
sterowania.
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
sposób wyszukiwania, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
od wybranego utworu.
ciąg dalszy
41PL
04PL07SEA-CEL.p65_40-42
41
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Wyszukiwanie rozdziału/
indeksu
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu
sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby
wybrać metodę wyszukiwania.
xPodczas odtwarzania płyty DVD
(CHAPTER)
xPodczas odtwarzania płyty
VIDEO CD
(INDEX)
xPodczas odtwarzania płyty
Super Audio CD
(INDEX)
Przykład: Gdy wybrana zostanie
(CHAPTER)
funkcja
zaznaczona jest opcja “** (**)”
(** oznaczona liczbą).
Liczba w nawiasach oznacza
całkowitą liczbę tytułów,
rozdziałów, utworów lub indeksów.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
3
Naciskaj przyciski X/x lub
przyciski numeryczne, aby wybrać
numer rozdziału lub indeksu,
który chcesz odnaleźć.
Jeśli popełnisz błąd
Usuń wybraną liczbę, naciskając
przycisk CLEAR, a następnie
wybierz inną.
5
Naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
od wybranego numeru.
Aby wyłączyć Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Aby wyszukać konkretny punkt
przy użyciu kodu czasowego
(TIME SEARCH)
1
DVD
W punkcie 2 wybierz opcję
(TIME).
Zaznaczona jest opcja “T **:**:**”
(czas odtwarzania bieżącego tytułu
lub utworu).
DVD
Naciśnij przycisk ENTER.
Napis “** (**)” zmienia się na
“— (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
4
2
Naciśnij przycisk ENTER.
Napis “T **:**:**” zmienia się na
“T --:--:--”.
3
Wprowadź kod czasowy za
pomocą przycisków
numerycznych, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Na przykład, aby znaleźć punkt
odpowiadający drugiej godzinie,
dziesiątej minucie i dwudziestej
sekundzie odtwarzania, wprowadź
po prostu wartość “2:10:20”.
Uwagi
• Wyświetlany numer tytułu, rozdziału lub
utworu jest taki sam, jak numer zapisany na
płycie.
• Nie istnieje możliwość wyszukiwania sceny na
płycie VIDEO CD.
42PL
04PL07SEA-CEL.p65_40-42
42
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Przeglądanie informacji o płycie
Podczas odtwarzania płyty DVD
Sprawdzanie czasu
odtwarzania i czasu
pozostałego do końca
utworu na
wyświetlaczu panelu
przedniego
Czas odtwarzania oraz numer bieżącego tytułu
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Czas odtwarzania oraz
numer bieżącego rozdziału
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tytuł
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Dotyczy odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC), Super Audio CD
lub CD
Czas odtwarzania i numer bieżącego utworu
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
Przeglądanie informacji o płycie
Informacje o płycie, takie jak pozostały
czas odtwarzania, całkowita liczba
tytułów na płycie DVD albo utworów na
płycie Super Audio CD, CD, VIDEO CD
lub MP3, można sprawdzić na
wyświetlaczu (strona 11).
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Naciśnij przycisk TIME.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
TIME w trakcie odtwarzania płyty
powoduje zmianę wskazań
wyświetlacza w przedstawiony poniżej
sposób.
Czas odtwarzania
całej płyty
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Pozostały czas
odtwarzania płyty
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Utwór
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
ciąg dalszy
43PL
04PL08VIE-CEL.p65_43-45
43
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Dotyczy odtwarzania płyty z danymi
nagranymi w formacie MP3
Czas odtwarzania i numer bieżącego utworu
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Pozostały czas
odtwarzania bieżącego
utworu
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
Sprawdzanie czasu
odtwarzania oraz
pozostałego czasu
odtwarzania
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Utwór (plik)
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
MONO ST
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Album (folder)
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Uwagi
Istnieje możliwość sprawdzania czasu
odtwarzania, czasu pozostałego do
końca bieżącego tytułu, rozdziału lub
utworu oraz całkowitego czasu
odtwarzania lub czasu pozostałego do
końca płyty. Istnieje również możliwość
sprawdzenia tekstu nagranego na
płycie DVD/CD/Super Audio CD oraz
nazwy/nazwy pliku/znacznika ID3
folderu MP3 (dotyczy tylko tytułu
utworu).
• Znacznik ID3 dotyczy tylko wersji 1.
• Jeśli odtwarzany plik MP3 posiada opis w
formacie ID3, zawarta w opisie informacja jest
wyświetlana jako nazwa utworu (pliku).
• Kody znaków znacznika ID3 są zgodne ze
standardami ASCII i ISO. Płyty zapisane w
formacie Joliet mogą być wyświetlane jedynie
w kodzie ASCII. Znaki niezgodne z tym kodem
będą wyświetlane w postaci “ ”.
• W następujących przypadkach może nie być
dokładnie wyświetlany czas, jaki upłynął od
początku odtwarzania i pozostały czas
odtwarzania utworu.
– podczas odtwarzania pliku MP3 w trybie
VBR (ze zmienną szybkością transmisji).
– podczas przewijania do przodu lub do tylu.
z Podczas odtwarzania płyty VIDEO CD z
funkcjami PBC wyświetlany jest numer sceny
oraz czas odtwarzania.
z Czas odtwarzania i czas pozostały do końca
bieżącego rozdziału, tytułu, utworu, sceny lub
płyty zostanie również wyświetlony na ekranie
telewizora. Instrukcje na temat odczytywania
tych informacji można znaleźć w sekcji
“Sprawdzanie czasu odtwarzania oraz
pozostałego czasu odtwarzania”.
Uwagi
44PL
• Podczas odtwarzania płyt Super Audio CD
wskaźnik indeksu nie jest widoczny na
wyświetlaczu.
• W wypadku niektórych płyt oraz trybów
odtwarzania informacje o płycie mogą nie być
wyświetlane.
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
1
Naciśnij przycisk DVD
DISPLAY podczas
odtwarzania.
Zostanie wyświetlone Menu
sterowania.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
Informacje o czasie
DVD
Typ płyty
2
Naciskaj przycisk TIME, aby
zmienić informacje o czasie.
Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj
informacji o czasie, które można
zmienić, zależą od odtwarzanej
płyty.
Aby wyłączyć Menu sterowania
Naciskaj przycisk DVD DISPLAY, aż
Menu sterowania zostanie wyłączone.
Uwagi
Przeglądanie informacji o płycie
xPodczas odtwarzania płyty
DVD
• T **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
tytułu
• T–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
• C **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
• C–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
xPodczas odtwarzania płyty
MP3
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
• Wyświetlane mogą być jedynie litery alfabetu.
• Zależnie od typu odtwarzanej płyty urządzenie
może wyświetlać tylko ograniczoną liczbę
znaków. W wypadku niektórych płyt mogą
również nie być wyświetlane wszystkie znaki
tekstu.
xPodczas odtwarzania płyty
VIDEO CD (z funkcją PBC)
• **:**
Czas odtwarzania bieżącej
sceny
xPodczas odtwarzania płyty
VIDEO CD (bez funkcji PBC),
Super Audio CD lub CD
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
• D **:**
Czas odtwarzania bieżącej
płyty
• D–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącej płyty
45PL
04PL08VIE-CEL.p65_43-45
45
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ustawienia dźwięku
3
Zmiana dźwięku
xPodczas odtwarzania płyty DVD
W zależności od płyty DVD zmienia
się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu
oznaczają kod języka. Listę kodów
poszczególnych języków można
znaleźć na stronie 81. Jeśli ten sam
język jest wyświetlany na liście
przynajmniej dwa razy, oznacza to, że
płyta DVD jest nagrana w wielu
formatach audio.
xPodczas odtwarzania płyty
VIDEO CD lub CD
Ustawienie domyślne jest
podkreślone.
• STEREO: Standardowy dźwięk
stereofoniczny
• 1/L: Dźwięk lewego kanału
(monofoniczny)
• 2/R: Dźwięk prawego kanału
(monofoniczny)
xPodczas odtwarzania płyty
Super Audio CD
W trybie zatrzymania wybór
dostępnych ustawień zależy od
płyty Super Audio CD.
• MULTI: Płyta posiada
wielokanałowy obszar
odtwarzania.
• 2CH: Płyta ma dwukanałowy
obszar odtwarzania.
• CD: Odtwarzanie płyty jako
konwencjonalnej płyty CD.
Jeśli na płycie DVD nagrano wiele ścieżek
dźwiękowych w różnych językach, podczas
odtwarzania płyty można wybrać
odpowiedni format. Jeśli płyta DVD została
nagrana w wielu formatach audio (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio lub DTS),
podczas odtwarzania płyty można wybrać
odpowiedni format.
W wypadku stereofonicznych płyt CD oraz
VIDEO CD można wybrać dźwięk lewego lub
prawego kanału i odsłuchiwać go
jednocześnie przez lewy i prawy głośnik. (W
tym wypadku następuje utrata efektu
stereofonicznego). Na przykład, w czasie
odtwarzania płyty zawierającej partie
wokalne w prawym, a partie instrumentalne
w lewym kanale, można wybrać kanał lewy i
przez oba głośniki słuchać jedynie partii
instrumentalnych.
AUDIO
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
X/x
ENTER
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY
podczas odtwarzania.
Uwaga
Zostanie wyświetlone Menu
sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby
wybrać menu
(AUDIO), a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
AUDIO.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
DVD
Naciskaj przyciski X/x, aby
wybrać żądany sygnał audio.
Nie wszystkie płyty dają do dyspozycji
powyższe trzy możliwości podczas
odtwarzania w trybie Super Audio CD.
Zależy to od konfiguracji warstw na
odtwarzanej płycie Super Audio CD.
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Aby wyłączyć Menu sterowania
Naciskaj przycisk DVD DISPLAY, aż
Menu sterowania zostanie wyłączone.
z Menu AUDIO można wybrać bezpośrednio,
naciskając przycisk AUDIO. Po każdym
naciśnięciu przycisku element się zmienia.
46PL
04PL09SOU-CEL.p65_46-53
46
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Uwagi
• W wypadku płyt, które nie zostały zapisane w
wielu formatach audio nie można zmieniać
dźwięku.
• Podczas odtwarzania płyty DVD dźwięk może
zmienić się automatycznie.
Przykłady wyglądu wyświetlacza:
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
Wyświetlanie informacji audio
o płycie
• Dolby Digital 5.1ch
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Bieżący format audio*
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLISH
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Ustawienia dźwięku
Po wybraniu funkcji “AUDIO” na ekranie
zostaną wyświetlone symbole kanałów,
przez które jest odtwarzany dźwięk.
Na przykład, w formacie Dolby Digital
na płycie DVD można zapisać wiele
formatów sygnału audio, począwszy od
sygnału monofonicznego, aż po format
5.1 (5+1 kanałów). Liczba nagranych
kanałów na poszczególnych płytach
DVD może być różna.
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Uwagi
• Jeśli sygnał zawiera składowe tylne sygnału,
np. LS, RS lub S, efekt dźwięku
przestrzennego (Surround) jest wzmocniony.
• W wypadku odtwarzania ścieżki dźwiękowej
MPEG AUDIO, urządzenie odtwarza sygnały
PCM (stereo).
* Wyświetlany jest napis “PCM”,
“MPEG”, “DTS” lub “DOLBY DIGITAL”.
W wypadku formatu “DOLBY DIGITAL”
kanały odtwarzanego utworu są
oznaczane numerycznie w następujący
sposób:
Dla Dolby Digital 5.1ch:
Składowa tylna 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Składowa przednia 2 oraz Składowa LFE 1 (Low
składowa środkowa 1
Frequency Effect - efekt
niskiej częstotliwości)
47PL
04PL09SOU-CEL.p65_46-53
47
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Automatyczne
dekodowanie
wejściowego sygnału
audio (Auto Decoding)
Za pomocą funkcji automatycznego
dekodowania formatu automatycznie
wykrywany jest rodzaj wejściowego sygnału
audio (Dolby Digital, DTS lub standardowy
dwukanałowy dźwięk stereofoniczny) i w
razie potrzeby przeprowadzane jest
odpowiednie dekodowanie. W trybie tym
dźwięk odtwarzany jest odpowiednio do
sposobu, w jaki został nagrany/zakodowany,
bez dodatkowych efektów (np. pogłosu).
Jednak w wypadku braku sygnałów o niskiej
częstotliwości (Dolby Digital LFE itp.) na
wyjściu do subwoofera zostanie
wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Słuchanie dźwięku
przestrzennego
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego,
wystarczy wybrać jedno ze wstępnie
zaprogramowanych pól akustycznych
odbiornika. Pozwalają one słuchać w
warunkach domowych silnego i
ekscytującego brzmienia
charakterystycznego dla kina czy sali
koncertowej.
Aby wybrać pole akustyczne, naciśnij
kilkakrotnie przycisk SOUND FIELD –/+ na
urządzeniu lub przycisk SOUND FIELD na
pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się
żądane pole akustyczne.
Pole akustyczne
Auto Decoding
(automatyczne
dekodowanie)
Normal surround
(zwykły dźwięk
przestrzenny)
Cinema Studio EX A
Cinema Studio EX B
Cinema Studio EX C
Hall (sala koncertowa)
Jazz Club (klub jazzowy)
Live Concert
(koncert na żywo)
Game (gra)
2ch Stereo
(stereo dwukanałowe)
Wyświetlacz
AUTO DECO.
N.SURROUND
C.S.EX A*
C.S.EX B*
C.S.EX C*
HALL
JAZZ CLUB
L.CONCERT
GAME
2CH STEREO
* Wykorzystują technologię DCS
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND
FIELD –/+ na urządzeniu lub przycisk
SOUND FIELD na pilocie, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
“AUTO DECO.(AUTO DECODING)”.
Zostanie włączona funkcja automatycznego
dekodowania formatu.
Informacje o systemie DCS (Digital
Cinema Sound - cyfrowy dźwięk kinowy)
We współpracy z wytwórnią Sony Pictures
Entertainment firma Sony dokonała
pomiarów środowiska akustycznego swoich
studiów i wykorzystała wyniki pomiarów
oraz własną technologię DSP (Digital Signal
Processor - procesor sygnałów cyfrowych)
do opracowania technologii “Digital Cinema
Sound”. Technologia “Digital Cinema
Sound” symuluje w warunkach domowych
środowisko akustyczne idealnej sali kinowej
w oparciu o preferencje reżysera filmu.
48PL
04PL09SOU-CEL.p65_46-53
48
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Zastosowanie opcji Cinema Studio EX jest
idealnym rozwiązaniem podczas oglądania
materiału filmowego zakodowanego w
formacie wielokanałowym, takim jak format
Dolby Digital DVD. W tym trybie odtwarzana
jest charakterystyka akustyczna panująca w
studiach filmowych wytwórni Sony Pictures
Entertainment.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND
FIELD –/+ na urządzeniu lub przycisk
SOUND FIELD na pilocie, aż na
wyświetlaczu ukaże się wskazanie
“C.S.EX A (lub B, C)”.
C.S.EX A (Cinema Studio EX A)
Opcja ta umożliwia odtwarzanie
charakterystyki akustycznej studia
filmowego “Cary Grant Theater” wytwórni
Sony Pictures Entertainment. Jest to tryb
standardowy, doskonały do oglądania
większości rodzajów filmów.
C.S.EX B (Cinema Studio EX B)
Opcja ta umożliwia odtwarzanie
charakterystyki akustycznej studia
filmowego “Kim Novak Theater” wytwórni
Sony Pictures Entertainment. Tryb ten jest
idealny do oglądania filmów akcji oraz
filmów fantastyczno-naukowych z wieloma
efektami dźwiękowymi.
04PL09SOU-CEL.p65_46-53
49
Informacje o systemie Cinema Studio EX
System Cinema Studio EX składa się z
następujących trzech elementów:
• Opcja Virtual Multi Dimension
W oparciu o jedną parę rzeczywistych
głośników tylnych tworzy 5 zestawów
głośników wirtualnych otaczających
słuchacza.
• Opcja Screen Depth Matching
W sali kinowej dźwięk wydaje się
dochodzić z wnętrza obrazu oglądanego
na ekranie. Element ten wywołuje to samo
wrażenie w pomieszczeniu odsłuchowym
przez przeniesienie dźwięku głośników
przednich “na ekran”.
• Opcja Cinema Studio Reverberation
Odtwarza pogłos charakterystyczny dla
sali kinowej.
Cinema Studio EX to zintegrowany tryb
obsługujący jednocześnie wszystkie te
elementy.
Ustawienia dźwięku
Oglądanie filmów przy użyciu opcji
Cinema Studio EX
C.S.EX C (Cinema Studio EX C)
Opcja ta umożliwia odtwarzanie
charakterystyki akustycznej z etapu
nagrywania muzyki do filmu wytwórni Sony
Pictures Entertainment. Tryb ten jest idealny
do oglądania musicali lub klasycznych
filmów, w których na ścieżce dźwiękowej
pojawia się muzyka.
Uwagi
• Efekty odtwarzane przez głośniki wirtualne mogą
spowodować zwiększenie poziomu szumów w
odtwarzanym sygnale.
• Podczas słuchania dźwięku przy użyciu pól
akustycznych wykorzystujących głośniki wirtualne
słuchacz odnosi wrażenie, że bezpośrednio w
głośnikach tylnych nie są generowane żadne
dźwięki.
Wybór innych pól akustycznych
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND
FIELD –/+ na urządzeniu lub przycisk
SOUND FIELD na pilocie, aż na
wyświetlaczu ukaże się żądane pole
akustyczne.
Na wyświetlaczu ukazuje się bieżące pole
akustyczne.
ciąg dalszy
49PL
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
N. SURROUND (Normal Surround)
Materiały zawierające wielokanałowy
przestrzenny sygnał audio są
odtwarzane tak, jak zostały nagrane.
Dwukanałowe sygnały stereofoniczne
są dekodowane przy użyciu systemu
Dolby Pro Logic lub Dolby Pro Logic II
w celu stworzenia efektu dźwięku
przestrzennego (patrz strona 28).
HALL (opcja Sala koncertowa)
Funkcja ta umożliwia odtworzenie
akustyki prostokątnej sali koncertowej.
JAZZ CLUB (opcja Klub jazzowy)
Funkcja ta umożliwia odtworzenie
akustyki klubu jazzowego.
L. CONCERT (opcja Koncert na żywo)
Funkcja ta umożliwia odtworzenie
akustyki sali koncertowej na 300 miejsc.
GAME (opcja Gra)
Funkcja ta umożliwia uzyskanie
maksymalnego uwydatnienia dźwięku z
gier wideo lub gier komputerowych.
z Odbiornik zapamiętuje ostatnio wybrane
pole akustyczne dla każdego trybu pracy
(opcja Sound Field Link)
Po każdej zmianie (wybraniu) funkcji, takiej jak
DVD lub TUNER, zostanie ponownie
zastosowane ostatnio ustawione dla tej funkcji
pole akustyczne. Na przykład, jeśli podczas
odtwarzania płyty DVD było ustawione pole
akustyczne HALL, po zmianie funkcji, a
następnie po powrocie do odtwarzania płyty
DVD, zostanie ponownie zastosowane pole
akustyczne HALL. W przypadku tunera
ustawienia pola akustycznego są zapamiętywane
oddzielnie dla każdej zaprogramowanej stacji.
z Format kodowania zawartości płyty
można znaleźć na jej opakowaniu
– Płyty nagrane w systemie Dolby Digital
posiadają logo
.
– Materiały zakodowane w systemie Dolby
Surround posiadają logo
.
– Płyty nagrane w systemie DTS Digital
Surround są oznaczone napisem DTS.
Uwaga
Jeśli odtwarzane są utwory zapisane z
częstotliwością próbkowania 96 kHz, sygnał
wyjściowy jest konwertowany na częstotliwość
próbkowania 48 kHz.
HP. THEATER (opcja Kino domowe w
słuchawkach)
Po podłączeniu słuchawek do gniazda
PHONES odbiornika, dzięki trybowi
HEADPHONE THEATER można odnieść
wrażenie słuchania muzyki w sali
teatralnej. Tryb ten jest bardzo
efektywny w przypadku korzystania z
5.1-kanałowych cyfrowych źródeł
sygnału, np. Dolby Digital lub DTS. Tryb
ten jest włączany przez wybranie
dowolnego pola akustycznego (oprócz
opcji AUTO DECODING i 2 CH
STEREO).
50
Aby wyłączyć funkcję efektów
dźwięku przestrzennego
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND
FIELD –/+ na urządzeniu lub przycisk
SOUND FIELD na pilocie, aż na
wyświetlaczu ukaże się wskazanie
PL “AUTO DECO.” lub “2CH STEREO”.
04PL09SOU-CEL.p65_46-53
50
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Korzystanie jedynie z
głośników przednich
oraz subwoofera
Regulacja parametrów
poziomu sygnału
(dwukanałowy dźwięk
W menu LEVEL dostępne są parametry
umożliwiające regulowanie balansu i głośności
poszczególnych głośników (strona 27).
stereofoniczny)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Ustawienia dźwięku
C/X/x/c
ENTER
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
SOUND FIELD –/+ na urządzeniu
lub przycisk SOUND FIELD na
pilocie, aż na wyświetlaczu ukaże
się wskazanie “2CH STEREO”.
W trybie tym dźwięk jest odtwarzany
tylko z głośników przednich (lewego i
prawego) i subwoofera. W przypadku
standardowych źródeł dwukanałowego
dźwięku stereofonicznego
przetwarzanie pola akustycznego jest
całkowicie pomijane. Wielokanałowy
zapis dźwięku przestrzennego jest
zamieniany na format dwukanałowy.
Umożliwia to odtwarzanie dźwięku z
dowolnego źródła tylko za pomocą
głośników przednich (lewego i prawego)
oraz subwoofera.
2
AMP MENU
Rozpocznij odtwarzanie źródła
programu zakodowanego jako
wielokanałowy dźwięk
przestrzenny.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
AMP MENU.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się wskaźnik 9 LEVEL.
3
4
Usiądź w miejscu, w którym
zwykle słuchasz muzyki, i za
pomocą przycisków X/x wybierz
element, który chcesz regulować.
Ustaw poziom głośności za
pomocą przycisków C/c.
Regulowana wartość pojawi się na
wyświetlaczu panelu przedniego. Jeśli
pilot nie będzie używany przez kilka
sekund, wartość przestanie być
wyświetlana i zostanie zapisana w
pamięci urządzenia.
51PL
04PL09SOU-CEL.p65_46-53
51
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Oglądanie filmów
3
Zmiana kątów
Jeśli scena na płycie DVD została
nagrana pod różnymi kątami, na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawi
się wskaźnik “ANGLE”. Oznacza to, że
można zmieniać kąt widzenia.
Na przykład, podczas odtwarzania
sceny poruszającego się pociągu
można oglądać obraz z przodu pociągu
i z lewego lub prawego okna pociągu
bez przerywania ruchu pociągu.
Numer kąta zmienia się na “-”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
ANGLE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
1:32:55
–(9)
4
Przyciski
numeryczne
Naciśnij przycisk c lub
ENTER.
Wybierz numer kąta za
pomocą przycisków
numerycznych lub
przycisków X/x, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Kąt jest zmieniany na wybrany
przez użytkownika.
DVD
DISPLAY
Aby wyłączyć Menu sterowania
Naciskaj przycisk DVD DISPLAY, aż
Menu sterowania zostanie wyłączone.
X/c/x
ENTER
z Kąt można wybrać bezpośrednio, naciskając
1
przycisk ANGLE. Po każdym naciśnięciu
przycisku kąt ulega zmianie.
Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk DVD
DISPLAY.
Uwaga
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD
zmiana kąta może nie być możliwa, nawet jeśli
obraz na płycie DVD został zapisany pod
różnymi kątami.
Zostanie wyświetlone Menu
sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby
wybrać opcję
(ANGLE).
Zostanie wyświetlony numer kąta.
Liczba w nawiasie oznacza
całkowitą liczbę kątów.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
1(9)
52PL
04PL09SOU-CEL.p65_46-53
52
7/8/02, 6:32 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
3
Wyświetlanie napisów
dialogowych
Jeśli na płytach są nagrane napisy
dialogowe, można je włączać i wyłączać
podczas odtwarzania. Jeśli na płycie
nagrane są napisy dialogowe w wielu
wersjach językowych, podczas
odtwarzania można w dowolnej chwili
zmienić wersję językową lub włączać i
wyłączać napisy dialogowe. Na przykład,
można wybrać język do nauki, a następnie
włączyć napisy dialogowe, aby lepiej
rozumieć tekst wypowiadany na ekranie.
SUBTITLE
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Naciskaj przyciski X/x, aby
wybrać język.
W zależności od płyty DVD zmienia
się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu
oznaczają kod języka. Kody języków
można znaleźć na liście kodów
języków na stronie 81.
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Aby anulować ustawienia napisów
dialogowych (SUBTITLE)
Podczas wykonywania czynności 3
wybierz opcję “OFF”.
DVD
DISPLAY
Oglądanie filmów
Aby wyłączyć Menu sterowania
Naciskaj przycisk DVD DISPLAY, aż Menu
sterowania zostanie wyłączone.
X/x
z Napisy dialogowe Menu SUBTITLE można
ENTER
wybrać bezpośrednio, naciskając przycisk
SUBTITLE. Po każdym naciśnięciu przycisku
zmieniają się elementy.
Uwaga
1
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu
sterowania.
2
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD zmiana
napisów dialogowych może nie być możliwa,
nawet jeśli na płycie DVD zostały zapisane różne
wersje językowe.
Naciskaj przyciski X/x, aby
wybrać menu
(SUBTITLE), a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
SUBTITLE.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
OFF
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
53PL
04PL09SOU-CEL.p65_46-53
53
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Blokowanie płyt
2
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
3
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
opcję
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL), a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wybrane menu “CUSTOM
PARENTAL CONTROL”.
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Można ustawić dwa rodzaje ograniczeń
odtwarzania płyty.
• Niestandardowa kontrola rodzicielska
(CUSTOM PARENTAL CONTROL)
Ograniczenia odtwarzania można ustawić
w taki sposób, aby urządzenie nie mogło
odtwarzać nieodpowiednich płyt.
• Kontrola rodzicielska (PARENTAL
CONTROL)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD może
być ograniczane według wcześniej
określonego parametru, na przykład wieku
użytkowników.
Takie samo hasło jest używane zarówno dla
funkcji kontroli rodzicielskiej, jak i dla funkcji
niestandardowej kontroli rodzicielskiej.
Niestandardowa kontrola
rodzicielska
Takie samo hasło niestandardowej kontroli
rodzicielskiej można ustawić nawet dla 25
płyt. W momencie ustawienia opcji kontroli
rodzicielskiej dla dwudziestej szóstej płyty
ograniczenie odtwarzania dla pierwszej płyty
zostanie anulowane.
Przyciski
numeryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
x
C/X/x
O RETURN
ENTER
DVD
DISPLAY
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
ON
PASSWORD
4
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
opcję “ON t”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
xJeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
xJeśli hasło zostało już
wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
1
54PL
Włóż płytę, którą chcesz
zablokować.
Jeśli płyta jest odtwarzana, naciśnij
przycisk x, aby zatrzymać odtwarzanie.
04PL10USI-CEL.p65_54-63
54
Enter password, then press
ENTER
.
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
5
Za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź lub
wprowadź ponownie 4-cyfrowe
hasło, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Na wyświetlaczu pojawi się
komunikat “Custom parental control
is set.” (Niestandardowa kontrola
rodzicielska została ustawiona), a
ekran powróci do wyświetlania
Menu sterowania.
Jeśli podczas wprowadzania hasła
został popełniony błąd
Przed naciśnięciem przycisku ENTER
naciśnij przycisk C i wprowadź
prawidłową liczbę.
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Aby zmienić hasło
1
2
3
4
W punkcie 4 naciskaj przyciski X/x,
aby wybrać opcję “PASSWORD t ”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
1
Włóż płytę, dla której została ustawiona
funkcja niestandardowej kontroli
rodzicielskiej.
Zostanie wyświetlony ekran CUSTOM
PARENTAL CONTROL.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie jest gotowe do odtwarzania.
z Jeśli zapomnisz hasła, za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź 6-cyfrową liczbę “199703”,
gdy na ekranie CUSTOM PARENTAL CONTROL pojawi
się monit o hasło, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Na wyświetlaczu pojawi się monit o wprowadzenie
nowego 4-cyfrowego hasła.
Ograniczanie odtwarzania dla dzieci
(kontrola rodzicielska)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD może być
ograniczane według wcześniej określonego
parametru, na przykład wieku użytkowników.
Funkcja “Parental Control” (kontrola
rodzicielska) umożliwia ustawienie poziomu
ograniczenia odtwarzania.
Scena podlegająca ograniczeniu nie jest
odtwarzana lub jest zastępowana inną sceną.
Przyciski
numeryczne
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie za pomocą przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Jeśli został popełniony błąd
Naciśnij przycisk O RETURN, a
następnie ponownie wykonaj czynności,
począwszy od punktu 3.
Aby wyłączyć Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Aby wyłączyć funkcję niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
1 W punkcie 4 wybierz opcję “OFF t”,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Odtwarzanie płyty, dla której została
ustawiona funkcja niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
X/x
O RETURN
ENTER
DVD
SETUP
ciąg dalszy
55PL
04PL10USI-CEL.p65_54-63
55
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
1
W trybie zatrzymania naciśnij
przycisk DVD SETUP.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
menu “CUSTOM SETUP”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlone menu
“CUSTOM SETUP”.
CUSTOM SETUP
VCD COLOR SYSTEM
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
3
4
Za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź lub
wprowadź ponownie 4-cyfrowe
hasło, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
ustawiania poziomu ograniczenia
odtwarzania i zmiany hasła.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
OFF
USA
OFF
5
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
opcję “PARENTAL CONTROL t ”,
a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
x Jeśli hasło nie zostało
wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
funkcję “STANDARD”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje funkcji
“STANDARD”.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
OFF
STANDARD:
USA
CHANGE PASSWORD OTHERS
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
6
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
obszar geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wybrany obszar.
Jeśli zostanie wybrana opcja
“OTHERS t”, za pomocą przycisków
numerycznych należy wybrać i
wprowadzić kod standardowy z tabeli
na stronie 58.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
56PL
04PL10USI-CEL.p65_54-63
56
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
7
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
funkcję “LEVEL”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje funkcji
“LEVEL”.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
8:
CHANGE PASSWORD 7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
Odtwarzanie płyty, dla której
została ustawiona funkcja
kontroli rodzicielskiej
1
Włóż płytę i naciśnij przycisk H.
Zostanie wyświetlony ekran
PARENTAL CONTROL.
2
Za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź 4cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie.
OFF
NC17
R
PG13
PG
G
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni poziom, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawianie funkcji kontroli
rodzicielskiej zostało zakończone.
PG13
USA
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
4:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
z Jeśli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i
ponownie wykonaj czynności od 1 do 5 opisane
w rozdziale “Ograniczanie odtwarzania dla
dzieci”. Po pojawieniu się monitu o
wprowadzenie hasła za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź liczbę “199703”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER. Na
wyświetlaczu pojawi się monit o wprowadzenie
nowego 4-cyfrowego hasła. Po wprowadzeniu
w punkcie 3 nowego 4-cyfrowego włóż
ponownie płytę i naciśnij przycisk H. Po
wyświetleniu ekranu PARENTAL CONTROL
wprowadź nowe hasło.
Uwagi
Jeśli zostanie popełniony błąd
Naciśnij przycisk O RETURN, aby
powrócić o poprzedniego ekranu.
Aby wyłączyć ekran konfiguracji
Naciskaj przycisk DVD SETUP, aż ekran
konfiguracji zostanie wyłączony.
Aby wyłączyć funkcję kontroli
rodzicielskiej i odtwarzać płytę DVD po
wprowadzeniu hasła
W punkcie 8 dla funkcji “LEVEL” ustaw
opcję “OFF”.
• Podczas odtwarzania płyt DVD, które nie
obsługują funkcji kontroli rodzicielskiej,
odtwarzanie nie będzie ograniczane przez
urządzenie.
• W wypadku niektórych płyt DVD może być
konieczna zmiana poziomu kontroli
rodzicielskiej podczas odtwarzania płyty. W
takim wypadku należy wprowadzić hasło, a
następnie zmienić poziom. Jeśli tryb Resume
Play (wznawianie odtwarzania) jest wyłączony,
zostanie przywrócony poziom pierwotny.
Aby zmienić hasło
1
W punkcie 5 za pomocą przycisku x
wybierz funkcję “CHANGE
PASSWORD t” x, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
2
Wykonaj czynność 3, aby wprowadzić
nowe hasło.
04PL10USI-CEL.p65_54-63
57
ciąg dalszy
57PL
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Kod strefy
Standard
Kod
Standard
Kod
Argentyna
2044
Kanada
Australia
2047
Korea
2079
2304
Austria
2046
Malezja
2363
Belgia
2057
Meksyk
2362
Brazylia
2070
Niemcy
2109
Chile
2090
Norwegia
2379
Chiny
2092
Nowa Zelandia
2390
Dania
2115
Pakistan
2427
Filipiny
2424
Portugalia
2436
Finlandia
2165
Rosja
2489
Francja
2174
Singapur
2501
Hiszpania
2149
Szwajcaria
2086
Holandia
2376
Szwecja
2499
Hongkong
2219
Tajlandia
2528
Indie
2248
Tajwan
2543
Indonezja
2238
Wielka Brytania
2184
Japonia
2276
Włochy
2254
58PL
04PL10USI-CEL.p65_54-63
58
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Inne czynności
Sterowanie
odbiornikiem TV za
pomocą
dostarczonego pilota
Regulując odpowiednio sygnał pilota,
można za jego pomocą sterować
odbiornikiem TV.
Uwagi
• Jeśli zostanie wprowadzony nowy kod,
poprzedni kod zostanie usunięty.
• Wymiana baterii pilota może spowodować
przywrócenie domyślnego kodu (SONY).
Należy ustawić ponownie odpowiedni kod.
Sterowanie odbiornikami TV za
pomocą pilota
TV ?/1
TV/VIDEO
Przyciski
numeryczne
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
ENTER
VOL +/–
Przełącznik
COMMAND
MODE DVD
TV
./>
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV [/1,
wprowadzając jednocześnie za
pomocą przycisków numerycznych
kod producenta odbiornika TV (patrz
tabela), a następnie naciśnij przycisk
ENTER. Następnie zwolnij przycisk
TV [/1.
Kody odbiorników TV, którymi można
sterować
Jeśli na liście znajduje się kilka kodów,
należy wprowadzać je pojedynczo, tak
aby znaleźć ten, który umożliwia
współpracę z odbiornikiem TV.
04PL10USI-CEL.p65_54-63
59
Producent
Kod
SONY
001
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007,
015
FISHER
008
GOLDSTAR
002, 003, 011, 012, 015,
034
GRUNDIG
017, 034
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
JVC
016
MAGNAVOX
002, 003, 018
MITSUBISHI/MGA
002, 003, 019
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032,
033, 034
SANYO
008, 044, 045, 046
SHARP
035
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
Inne czynności
1
TV
CATV
Producent
Kod
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 119, 131
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
ciąg dalszy
59PL
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Sterowanie odbiornikiem TV
Do sterowania odbiornikiem TV służą
poniższe przyciski.
Naciskając przycisk
TV [/1
TV/VIDEO
Można
Włączać lub wyłączać
odbiornik TV.
Przełączać źródło
sygnału wejściowego
między odbiornikiem TV
a innymi źródłami.
Przełączanie między sygnałem TV a DVD
Za pomocą przełącznika COMMAND
MODE DVD TV można przełączać sygnał
pilota, aby sterować odbiornikiem TV lub
odtwarzaczem DVD. Podczas oglądania
filmu z płyty DVD należy ustawić przełącznik
COMMAND MODE DVD TV w położenie
DVD.
W poniższej tabeli przedstawiono przyciski,
których funkcja jest uzależniona od
ustawienia przełącznika COMMAND MODE
DVD TV.
Przycisk
1~9,*
>10,
10/0
ENTER
.
>
3
#
DVD
TV
Standardowa
Wybiera kanał TV.
funkcja przycisku
numerycznego
dla odtwarzacza
DVD.
Standardowa funkcja Zatwierdza
wprowadzania
wybrany kanał.
dla odtwarzacza DVD. W pewnych
sytuacjach
możliwe jest
wybranie 12
kanałów
bezpośrednio.
Standardowa
TV CH –
funkcja przechodzenia
do poprzedniego
utworu i pomijania
rozdziału dla
odtwarzacza DVD.
Standardowe
TV CH +
funkcja przewijania
do przodu utworu,
pomijania rozdziału
dla odtwarzacza DVD.
VOL +
VOL +
VOL –
VOL –
Korzystanie z
magnetowidu lub
innego urządzenia
Istnieje możliwość korzystania z
magnetowidów lub innych urządzeń
podłączonych do gniazd VIDEO 1 lub
VIDEO 2. Więcej informacji na temat
odpowiedniego urządzenia można
znaleźć w instrukcji obsługi tego
urządzenia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
Naciskaj przycisk FUNCTION,
aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się symbol
gniazda VIDEO 1 lub VIDEO 2,
do którego zostało
podłączone urządzenie.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy urządzenia
zmienia się w następujący sposób.
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
Uwaga
W wypadku niektórych odbiorników TV sterowanie
odbiornikiem lub używanie niektórych przycisków
wymienionych powyżej może nie być możliwe.
* Aby wprowadzić liczbę dwucyfrową, należy
nacisnąć przycisk >10, a następnie
wprowadzić odpowiednią liczbę (np. aby
wprowadzić liczbę 25, należy nacisnąć
przycisk >10, a następnie przyciski 2 i 5).
60PL
04PL10USI-CEL.p65_54-63
60
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
3
Słuchanie audycji
radiowych
Najpierw należy zaprogramować stacje
radiowe w pamięci urządzenia (zobacz
“Programowanie stacji radiowych” na
stronie 29).
1
STEREO/
MONO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
DISPLAY
Ustaw głośność, naciskając
przyciski VOL +/–.
Aby wyłączyć radio
Naciśnij przycisk 1.
Aby słuchać audycji stacji radiowych,
które nie zostały zaprogramowane
Przeprowadź strojenie ręczne lub
automatyczne opisane w punkcie 2.
Aby dostroić stację ręcznie, naciskaj
przycisk TUNING + lub – na pilocie.
Aby dostroić stację automatycznie,
naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+ lub – na pilocie.
VOL +/–
z Jeśli podczas słuchania audycji w paśmie
TUNING –/+
PRESET
–/+
1
Zostanie dostrojona ostatnio
odbierana stacja.
m
TUNED
ST
FM
MHz
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
PRESET + lub –, aby ustawić
wybraną zaprogramowaną
stację.
z Aby poprawić odbiór
Inne czynności
Naciskaj przycisk FUNCTION,
aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis
TUNER.
FM występują szumy
Naciśnij przycisk STEREO/MONO na pilocie,
tak aby na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawił się napis “MONO”. Efekt stereofoniczny
nie będzie dostępny, ale poprawi się odbiór.
Naciśnij ponownie przycisk, aby przywrócić
efekt stereofoniczny.
Zmień ustawienie anten.
Aby sprawdzić częstotliwość lub pole
akustyczne
Naciskaj przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku
DISPLAY wskazania na wyświetlaczu
zmieniają się w następujący sposób:
nazwa indeksu stacji* t częstotliwość
t pole akustyczne t nazwa indeksu
stacji.
* Wskaźnik ten wyświetlany jest po
wprowadzeniu nazw
zaprogramowanych stacji (strona 62).
Po każdym naciśnięciu przycisku
zostanie ustawiona jedna
zaprogramowana stacja.
61PL
04PL10USI-CEL.p65_54-63
61
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Korzystanie z systemu
RDS (tylko modele europejskie)
Co to jest RDS?
System danych radiowych (Radio Data
System, RDS) jest usługą umożliwiającą
stacjom radiowym wysyłanie
dodatkowych informacji podczas
nadawania programu razem ze
standardowym sygnałem radiowym. Ten
tuner oferuje wygodne funkcje RDS, takie
jak wyświetlanie nazwy stacji. System
RDS jest dostępny tylko dla stacji
nadających programy w paśmie FM.*
Nadawanie nazw
programowanym
stacjom
Nazwy zaprogramowanych stacji mogą
składać się maksymalnie z 8 znaków.
Nazwy te (np. “XYZ”) pojawiają się na
wyświetlaczu panelu przedniego po
wybraniu stacji.
Należy pamiętać, że jednej stacji można
nadać tylko jedną nazwę.
NAME
Uwaga
System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS we
właściwy sposób lub sygnał jest zbyt słaby.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
* Nie wszystkie stacje pasma FM oferują usługi
RDS i nie wszystkie oferują te same usługi.
Szczegółowe informacje na temat systemu
RDS i oferowanych usług można uzyskać w
lokalnej rozgłośni radiowej.
FUNCTION
C/X/x/c
ENTER
Odbiór informacji w systemie
RDS
Wystarczy wybrać stację z pasma
FM. Po ustawieniu częstotliwości
stacji nadającej informacje w
systemie RDS na wyświetlaczu
pojawi się nazwa stacji.
Aby odczytać informacje nadawane
w systemie RDS
Po każdorazowym naciśnięciu
przycisku DISPLAY ekran wyświetlacza
zmienia się w następujący sposób:
t Nazwa stacji*
r
Częstotliwość
r
SOUND FIELD
62
PL
* Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany, nazwa
stacji może nie pojawić się na wyświetlaczu.
04PL10USI-CEL.p65_54-63
62
1
Naciskaj przycisk FUNCTION,
aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis
TUNER.
Zostanie dostrojona ostatnio
odbierana stacja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy urządzenia
zmienia się w następujący sposób:
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
2
Dostrój zaprogramowaną
stację, dla której chcesz
utworzyć nazwę indeksu.
Jeśli nie wiesz, jak dostroić
zaprogramowaną stację, zobacz
“Słuchanie audycji radiowych” na
stronie 61.
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
3
4
Naciśnij przycisk NAME.
Utwórz nazwę indeksu,
używając przycisków
kursorów:
Naciskaj przyciski x/X, aby wybrać
znak, a następnie naciśnij przycisk
c, aby przesunąć kursor do
następnej pozycji.
Jeśli popełnisz błąd
Naciskaj przycisk C lub c, aż znak,
który ma być zmieniony zacznie
migać, a następnie naciśnij
przycisk x/X, aby wybrać właściwy
znak.
5
Naciśnij przycisk ENTER.
Aby przypisać nazwy indeksu innym
stacjom
Powtórz czynności od 2 do 5.
Inne czynności
63PL
04PL10USI-CEL.p65_54-63
63
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
2
Ekran konfiguracji umożliwia zmianę
różnych ustawień takich elementów, jak
obraz lub dźwięk. Można także, między
innymi, ustawiać język napisów
dialogowych i ekranu konfiguracji. Aby
uzyskać szczegółowe informacje na
temat elementów ekranu konfiguracji,
zobacz strony 65 - 71. Pełna lista
elementów ekranu konfiguracji znajduje
się na stronie 82.
Jak korzystać z ekranu
konfiguracji
>10
1
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
SCREEN SAVER:
ON
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
COMPONENT OUT:
INTERLACE
3
10/0
DVD
DISPLAY
X/x/c
DVD
SETUP
ENTER
Naciskaj przyciski X/x, aby z
wyświetlanej listy wybrać element
konfiguracji: “LANGUAGE
SETUP”, “SCREEN SETUP”,
“CUSTOM SETUP”, “SPEAKER
SETUP”, oraz “RESET”. Następnie
naciśnij przycisk ENTER lub c.
Zostanie wyświetlony wybrany
element konfiguracji.
Przykład: “SCREEN SETUP”
Za pomocą przycisków X/x
wybierz odpowiedni element, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER lub c.
Zostaną wyświetlone opcje
wybranego elementu.
Przykład: “TV TYPE”
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
COMPONENTOUT:
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
W trybie zatrzymania naciśnij
przycisk DVD SETUP.
Zostanie wyświetlone Menu
sterowania.
Element
glówny
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
Opcje
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
64PL
04PL11SET-CEL.p65_64-71
64
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
4
Za pomocą przycisków X/x
wybierz odpowiednie ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
Przykład: “4:3 PAN SCAN”
Ustawianie języka
wyświetlania lub języka
ścieżki dźwiękowej
(LANGUAGE SETUP)
Wybrane ustawienie
SCREEN SETUP
TV TYPE:
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER:
ON
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
COMPONENTOUT:
INTERLACE
Funkcja “LANGUAGE SETUP”
umożliwia ustawianie różnych języków
dla menu ekranowego i ścieżki
dźwiękowej.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
“LANGUAGE SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji,
zobacz “Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (strona 64).
Aby wyłączyć ekran konfiguracji
Naciskaj przycisk DVD SETUP lub DVD
DISPLAY, aż ekran konfiguracji
zostanie wyłączony.
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
z Jeśli w punkcie 2 zostanie wybrana opcja
xOSD (On-Screen Display, MENU
EKRANOWE)
Służy do przełączania języka
wyświetlania na ekranie.
Służy do wybierania języka z
wyświetlanej listy.
Ustawienia i regulacja
“RESET”, będzie można przywrócić wartości
domyślne wszystkich ustawień menu
“SETUP”opisanych na stronie 82 (poza
ustawieniami funkcji PARENTAL CONTROL).
Po wybraniu opcji “RESET” i naciśnięciu
przycisku ENTER, należy wybrać opcję “YES”,
aby przywrócić ustawienia domyślne (trwa to
kilka sekund) lub wybrać opcję “NO” i
nacisnąć przycisk ENTER, aby powrócić do
Menu sterowania. Podczas przywracania
ustawień domyślnych nie należy naciskać
przycisku POWER na urządzeniu ani
przycisku 1.
xDVD MENU (MENU DVD) (tylko
DVD)
Służy do wybierania języka menu DVD.
xAUDIO (tylko DVD)
Służy do przełączania języka ścieżki
dźwiękowej.
xSUBTITLE (NAPISY DIALOGOWE)
(tylko DVD)
Służy do przełączania języka napisów
dialogowych.
Służy do wybierania języka z
wyświetlanej listy.
ciąg dalszy
65PL
04PL11SET-CEL.p65_64-71
65
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
z Jeśli dla opcji “DVD MENU”, “SUBTITLE”
lub “AUDIO” zostanie wybrana wartość
“OTHERS t”, należy wybrać z listy i
wprowadzić kod języka za pomocą przycisków
numerycznych (strona 81).
Po dokonaniu wyboru kod języka (4 cyfry) jest
wyświetlany, gdy następnym razem zostanie
wybrana wartość “OTHERS t”.
Uwaga
Jeśli zostanie wybrany język, który nie jest
nagrany na płycie DVD, automatycznie zostanie
wybrany jeden z nagranych języków (nie
dotyczy opcji “OSD”).
Ustawienia
wyświetlania (SCREEN
SETUP)
Wybierz ustawienia zgodne z parametrami
podłączanego odbiornika TV.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
“SCREEN SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, zobacz
“Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 64).
Ustawienia domyślne są podkreślone.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
SCREEN SAVER:
ON
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
COMPONENT OUT:
INTERLACE
x TV TYPE (RODZAJ ODBIORNIKA TV)
(tylko DVD)
Służy do wybierania współczynnika
proporcji obrazu podłączonego
odbiornika TV (standardowego odbiornika
4:3 lub odbiornika panoramicznego).
Ustawienia domyślne różnią się w
zależności od modelu dostępnego w
danym kraju.
16:9
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do
urządzenia odbiornik
panoramiczny lub odbiornik
obsługujący tryb
szerokoekranowy.
4:3
LETTER
BOX
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do
urządzenia odbiornik 4:3. W
tym trybie w górnej i dolnej
części ekranu wyświetlane
są czarne pasy.
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do
urządzenia odbiornik 4:3. W
tym trybie szeroki obraz jest
automatycznie wyświetlany
na całym ekranie, a części,
które nie pasują, są
obcinane.
4:3
PAN SCAN
66PL
04PL11SET-CEL.p65_64-71
66
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
16:9
xCOMPONENT OUT
Wybranie tej opcji spowoduje zmianę
rodzaju sygnału wyjściowego na
gniazdach COMPONENT VIDEO OUT
odtwarzacza. Więcej informacji na
temat różnych typów sygnałów
wyjściowych można znaleźć na stronie
77.
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Uwaga
W zależności od płyty DVD ustawienie “4:3
LETTER BOX” może być wybierane
automatycznie zamiast ustawienia “4:3 PAN
SCAN” i na odwrót.
Włącza wygaszacz ekranu.
Wyłącza wygaszacz ekranu.
Uwagi
• Powyższego ustawienia nie można wybrać,
jeśli przełącznik COMPONENT VIDEO OUT/
SCAN SELECT na tylnej ściance urządzenia
nie jest ustawiony w pozycji “SELECTABLE”.
• Jeśli dla opcji “SCREEN SETUP” wybrano
ustawienie “PROGRESSIVE”, na złącza
MONITOR OUT i S VIDEO OUT nie jest
podawany sygnał.
• Jeśli w menu “SCREEN SETUP” została
wybrana opcja “PROGRESSIVE” i odbiornik
TV pracuje w systemie PAL, sygnał jest
automatycznie zamieniany na sygnał w
formacie z przeplotem.
Ustawienia i regulacja
xSCREEN SAVER (WYGASZACZ
EKRANU)
Służy do włączania i wyłączania
wygaszacza ekranu, gdy urządzenie
pozostaje w trybie pauzy lub
zatrzymania przez 15 minut lub gdy
przez ponad 15 minut jest odtwarzana
płyta CD. Wygaszacz ekranu zapobiega
uszkodzeniu ekranu podłączonego
urządzenia (tzw. zjawa). Naciśnij przycisk
H, aby wyłączyć wygaszacz ekranu.
ON
OFF
Wybierz tę opcję w
przypadku podłączenia
do standardowego
odbiornika TV
(z przeplotem).
PROGRESSIVE Wybierz tę opcję w
przypadku odbiornika TV
odbierającego sygnały
progresywne.
INTERLACE
xBACKGROUND (TŁO)
Służy do wybierania koloru tła lub
obrazu wyświetlanego na ekranie
odbiornika TV w trybie zatrzymania lub
podczas odtwarzania płyty CD.
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
Obraz tego typu (obraz
nieruchomy) jest wyświetlany
jako tło, ale tylko wówczas,
gdy jest już nagrany na
płycie (CD-EXTRA itd.). Jeśli
płyta nie zawiera takiego
obrazu, zostanie wyświetlony
obraz typu “GRAPHICS”.
Jako tło wyświetlany jest
obraz zapisany w pamięci
urządzenia.
Kolorem tła jest niebieski.
Kolorem tła jest czarny.
04PL11SET-CEL.p65_64-71
67
67PL
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ustawienia
niestandardowe
(CUSTOM SETUP)
Umożliwia konfigurowanie ustawień
kontroli rodzicielskiej i innych funkcji.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
“CUSTOM SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji,
zobacz “Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (strona 64).
Ustawienia domyślne są podkreślone.
CUSTOM SETUP
VCD COLOR SYSTEM
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
OFF
xPARENTAL CONTROL (KONTROLA
RODZICIELSKA) t (tylko DVD)
Służy do ustawiania hasła i poziomu
ograniczenia odtwarzania dla płyt
obsługujących funkcję ograniczenia
odtwarzania dla dzieci. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zobacz
“Ograniczanie odtwarzania dla dzieci
(kontrola rodzicielska)” (strona 55).
xTRACK SELECTION (WYBÓR
UTWORU) (tylko DVD)
W tym trybie ścieżka dźwiękowa o
największej liczbie kanałów ma
priorytet, gdy odtwarzana jest płyta
DVD, na której został nagrany dźwięk w
wielu formatach (PCM, MPEG audio,
DTS lub Dolby Digital).
OFF
AUTO
Ścieżka nie ma priorytetu.
Ścieżka ma priorytet.
Uwagi
xVCD COLOR SYSTEM (SYSTEM
KOLORU) (tylko modele azjatyckie i
australijski)
Służy do wybierania systemu kolorów
podczas odtwarzania płyty VIDEO CD.
AUTO
PAL
NTSC
Sygnał wideo jest odtwarzany
w systemie płyty, tj. PAL lub
NTSC. Jeśli odbiornik TV
obsługuje dwa systemy,
wybierz opcję AUTO.
Sygnał wideo z płyty
nagranej w systemie NTSC
jest zamieniany na sygnał w
systemie PAL.
Sygnał wideo z płyty
nagranej w systemie PAL jest
zamieniany na sygnał w
systemie NTSC.
• Po ustawieniu opcji w pozycji “AUTO”, język
może się zmienić. Ustawienia opcji “TRACK
SELECTION” mają wyższy priorytet niż
ustawienia opcji “AUDIO” w menu
“LANGUAGE SETUP” (strona 65).
• Jeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach
PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital mają
taką samą liczbę kanałów, urządzenie wybiera
je w następującej kolejności: PCM, DTS,
Dolby Digital i MPEG audio.
• W zależności od płyty DVD priorytetowy kanał
dźwiękowy może być wstępnie określony. W
tym przypadku nie można nadać priorytetu
formatowi DTS, Dolby Digital lub MPEG audio,
wybierając opcję “AUTO”.
Uwagi
• Nie można zmieniać systemu kolorów samej
płyty.
• W modelach sprzedawanych w Azji i Australii
można zmieniać system kolorów tego
urządzenia zgodnie z parametrami
podłączonego odbiornika TV. Patrz strona 23.
68PL
04PL11SET-CEL.p65_64-71
68
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Ustawienia dla
głośników
(SPEAKER SETUP)
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić wielkość głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu.
Następnie należy ustawić głośność i
balans głośników na tym samym poziomie
za pomocą dźwięku testowego.
Na ekranie ustawień wybierz opcję
“SPEAKER SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zapoznaj się z
sekcją “Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 64).
Ustawienia domyślne zostały
podkreślone.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL:
BALANCE:
TEST TONE:
• REAR
— BEHIND (LOW), BEHIND (HIGH),
SIDE (LOW), SIDE (HIGH): To
ustawienie należy wybrać w
normalnych warunkach. Aby
skorzystać z trybów Digital Cinema
Surround, należy określić położenie i
wysokość głośników.
— NONE: Wybierz to ustawienie, jeśli
nie są używane głośniki tylne.
• SUBWOOFER
— YES
Uwagi
• Podczas wybierania ustawienia dźwięk zostaje
na chwilę przerwany.
• W zależności od ustawień pozostałych
głośników subwoofer może odtwarzać dźwięk o
nadmiernym natężeniu.
Określanie rozmieszczenia i wysokości
głośników tylnych
Jeśli w opcji “REAR” został wybrany
parametr inny niż “NONE”, należy określić
rozmieszczenie i wysokość głośników
tylnych. Ustawienie domyślne zostało
podkreślone.
Wybierz to ustawienie, jeśli
głośniki tylne zostały
ustawione w obszarach
B i D.
BEHIND (HIGH) Wybierz to ustawienie, jeśli
głośniki tylne zostały
ustawione w obszarach
B i C.
Wybierz to ustawienie, jeśli
SIDE (LOW)
głośniki tylne zostały
ustawione w obszarach
A i D.
Wybierz to ustawienie, jeśli
SIDE (HIGH)
głośniki tylne zostały
ustawione w obszarach
A i C.
BEHIND (LOW)
x SIZE (USTAWIENIA)
Jeśli nie został podłączony głośnik
środkowy lub głośniki tylne albo głośniki
tylne zostały przesunięte, należy ustawić
parametry dla opcji CENTER i REAR.
Ponieważ ustawienia głośników przednich
i subwoofera są stałe, nie można ich
zmieniać. Ustawienia domyślne zostały
podkreślone.
• FRONT
— YES
• CENTER
— YES: Wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach.
— NONE: Wybierz to ustawienie, jeśli
nie jest używany głośnik środkowy.
Ustawienia i regulacja
Aby powrócić do ustawienia
domyślnego
Wybierz element, a następnie naciśnij
przycisk CLEAR.
Parametry te nie są dostępne, jeśli opcja “REAR”
jest ustawiona jako “NONE”.
ciąg dalszy
69PL
04PL11SET-CEL.p65_64-71
69
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Schemat rozmieszczenia
FRONT
5m
CENTER
5m
90
A
A
45
B
B
REAR
3,4 m
20
Schemat wysokości
Odległość głośników przednich
od miejsca odsłuchu można
ustawić w zakresie od 1,0 do
15,0 metrów w odstępach co
0,2 metra.
Głośnik środkowy można
przesunąć na odległość
1,6 metra bliżej miejsca
odsłuchu w odstępach co
0,2 metra.
Głośniki tylne można przesunąć
na odległość 4,6 metra bliżej
miejsca odsłuchu w odstępach
co 0,2 metra.
Uwagi
C
C
60
D
D
30
xDISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)
Poniżej przedstawiono domyślne
ustawienia odległości głośników
względem miejsca odsłuchu.
5m
5m
3,4 m
5m
3,4 m
Po przesunięciu głośników należy
zmienić odpowiednie wartości na
ekranie ustawień. Ustawienia domyślne
zostały podkreślone.
• Podczas ustawiania odległości dźwięk zostaje
na chwilę przerwany.
• Jeśli obydwa głośniki przednie lub tylne nie są
umieszczone w jednakowych odległościach
od miejsca odsłuchu, należy ustawić
odległość dla najbliższego głośnika.
• Nie należy umieszczać głośników tylnych w
większej odległości od miejsca odsłuchu niż
głośniki przednie.
xLEVEL (POZIOM)
W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla każdego
głośnika. W celu ułatwienia regulacji
należy ustawić funkcję “TEST TONE” w
pozycji “ON”.
Ustawienia domyślne zostały
podkreślone.
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla głośnika
środkowego (od –6 dB do
+6 dB, w odstępach co
1 dB).
Ustawia poziom natężenia
REAR 0 dB
dźwięku dla głośników
tylnych (od –6 dB do +6 dB,
w odstępach co 1dB).
SUBWOOFER Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla subwoofera (od
0 dB
–6 dB do +6 dB, w
odstępach co 1 dB).
CENTER
0 dB
70PL
04PL11SET-CEL.p65_64-71
70
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
xBALANCE (BALANS)
W następujący sposób można
regulować balans dla głośników lewych
i prawych. W celu ułatwienia regulacji
należy ustawić funkcję “TEST TONE“ w
pozycji “ON”.
Ustawienia domyślne zostały
podkreślone.
FRONT
Ustaw balans między
(CENTER) głośnikiem przednim lewym i
prawym (można dokonywać
regulacji o 6 kroków w lewo lub
w prawo od położenia
środkowego).
Ustaw balans między
REAR
(CENTER) głośnikiem tylnym lewym i
prawym (można dokonywać
regulacji o 6 kroków w lewo lub
w prawo od położenia
środkowego).
Aby ustawić poziom natężenia
dźwięku dla wszystkich głośników
jednocześnie
Skorzystaj z pokrętła regulacji głośności
VOLUME na urządzeniu lub naciśnij
przycisk VOL +/–.
OFF
ON
Głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
Podczas regulacji balansu lub
poziomu dźwięk testowy jest
emitowany kolejno przez każdy
głośnik.
Po wybraniu jednego z
elementów menu “SPEAKER
SETUP” dźwięk testowy jest
emitowany jednocześnie z
lewego i prawego głośnika.
1
Po zatrzymaniu odtwarzania i
naciśnięciu przycisku DVD SETUP
na ekranie ustawień wybierz
opcję “SPEAKER SETUP”.
2
Wybierz opcję “TEST TONE” i
ustaw parametr “TEST TONE” w
pozycji “ON”.
Usłyszysz dźwięk testowy
dochodzący kolejno z każdego
głośnika.
3
Siedząc w miejscu, w którym
zwykle słuchasz muzyki, wybierz
opcję “BALANCE” lub “LEVEL” i
ustaw wartość opcji “BALANCE” i
“LEVEL” za pomocą przycisków
X/x.
Dźwięk testowy jest emitowany
jednocześnie z lewego i prawego
głośnika.
4
Wybierz opcję “TEST TONE”, aby
wyłączyć dźwięk testowy i ustaw
parametr “TEST TONE” w pozycji
“OFF”.
Ustawienia i regulacja
xTEST TONE (DŹWIĘK TESTOWY)
Głośniki będą emitowały dźwięk
testowy w celu regulacji parametru
“BALANCE” i “LEVEL”.
Regulacja balansu i natężenia
dźwięku
Uwaga
Podczas regulowania ustawień głośników
dźwięk zostaje na chwilę przerwany.
71PL
04PL11SET-CEL.p65_64-71
71
7/8/02, 6:33 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli podczas użytkowania urządzenia
wystąpią problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać
z poniższych informacji dotyczących
usuwania usterek. Jeśli nie można
usunąć problemu, należy skontaktować
się z najbliższym przedstawicielem firmy
Sony.
Zasilanie
Brak zasilania.
, Sprawdź, czy przewód zasilający prądu
zmiennego jest prawidłowo podłączony.
Obraz
Brak obrazu.
, Przewody połączeniowe wideo nie są
prawidłowo podłączone.
, Przewody połączeniowe wideo są
uszkodzone.
, Urządzenie nie jest podłączone do
właściwego gniazda wejściowego
odbiornika TV (strona 22).
, Wejście wideo odbiornika TV nie jest
ustawione w sposób umożliwiający
oglądanie obrazu przesyłanego przez
urządzenie.
, W menu “SCREEN SETUP” nadano opcji
“COMPONENT OUT” wartość
“PROGRESSIVE”, ale telewizor nie potrafi
odebrać sygnału w formacie
progresywnym. W takim przypadku należy
ustawić przełącznik COMPONENT VIDEO
OUT/SCAN SELECT na tylnej ściance
urządzenia w pozycji INTERLACE.
Następnie przy normalnie wyświetlanym
ekranie należy dla opcji “COMPONENT
OUT” wybrać ustawienie “INTERLACE” i
dopiero teraz ponownie przestawić
przełącznik COMPONENT VIDEO OUT/
SCAN SELECT w pozycję SELECTABLE.
, Nawet jeśli odbiornik telewizyjny jest w
stanie odbierać sygnały w formacie
progresywnym (480p), to w przypadku
ustawienia funkcji “COMPONENT OUT”
na opcję “PROGRESSIVE” obraz może
być zakłócony. Należy wówczas dla
funkcji “COMPONENT OUT” wybrać
opcję “INTERLACE.”
, Jeśli dla opcji “SCREEN SETUP” wybrano
ustawienie “PROGRESSIVE”, na złącza
MONITOR OUT i S VIDEO OUT nie jest
podawany sygnał.
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
, Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
, Jeśli obraz przesyłany jest z urządzenia do
odbiornika TV za pośrednictwem
magnetowidu, sygnał zabezpieczenia
przed kopiowaniem zawarty na niektórych
płytach DVD może mieć wpływ na jakość
obrazu. Jeśli, mimo podłączenia
urządzenia bezpośrednio do odbiornika
TV, nadal występują problemy, spróbuj
podłączyć urządzenie do gniazda
wejściowego S-video odbiornika TV
(strona 22).
Obraz nie wypełnia ekranu, nawet jeśli
proporcje obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji “TV TYPE” menu
“SCREEN SETUP”.
, Proporcje obrazu na płycie DVD są
zapisane jako stałe.
Obraz jest czarno-biały.
, W przypadku niektórych odbiorników TV
obraz na ekranie staje się czarno-biały,
jeśli odtwarzana jest płyta nagrana w
systemie NTSC.
Dźwięk
Brak dźwięku.
, Przewód połączeniowy audio nie jest
prawidłowo podłączony.
, Przewód połączeniowy audio jest
uszkodzony. Wymień przewód na nowy.
, Naciśnij przycisk MUTING na pilocie, jeśli
na przednim panelu wyświetlacza
wyświetlany jest komunikat “MUTING
ON”.
, Zwarcie spowodowało włączenie
zabezpieczenia urządzenia. Wyłącz
urządzenie, usuń przyczynę zwarcia i
ponownie włącz zasilanie.
, Urządzenie znajduje się w trybie pauzy lub
w trybie odtwarzania w zwolnionym
tempie. Naciśnij przycisk H, aby
powrócić do normalnego trybu
odtwarzania.
, Odbywa się przewijanie do przodu lub do
tyłu. Naciśnij przycisk H, aby powrócić
do normalnego trybu odtwarzania.
, Sprawdź ustawienia głośników
(strony 24 i 69).
72PL
04PL12ADD-CEL.p65_72-82
72
7/8/02, 6:34 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Dźwięki lewego i prawego kanału są
niezrównoważone lub odwrócone.
, Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu
są prawidłowo i dokładnie podłączone.
, Ustaw balans dla głośników w menu
BALANCE (strony 27 i 71).
Słychać przydźwięk lub szum.
, Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu
są dokładnie podłączone.
, Sprawdź, czy przewody połączeniowe
znajdują się z dala od transformatora lub
silnika i w odległości co najmniej 3 metrów
od odbiornika TV lub lampy jarzeniowej.
, Odsuń odbiornik TV od urządzeń audio.
, Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj
je szmatką lekko zwilżoną alkoholem.
, Oczyść płytę.
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD
lub CD dźwięk jest pozbawiony efektu
stereofonicznego.
, W Menu sterowania ustaw parametr
“AUDIO” w pozycji “STEREO” (strona 46).
, Upewnij się, że urządzenie jest
podłączone prawidłowo.
, Upewnij się, że funkcja pola akustycznego
jest włączona (strona 48).
, Sprawdź podłączenia i ustawienia
głośników (strony 24 i 69).
, W przypadku niektórych płyt DVD sygnał
wyjściowy może nie być w pełni
wielokanałowy. Może być monofoniczny
lub stereofoniczny, nawet jeśli ścieżka
dźwiękowa została nagrana w formacie
Dolby Digital lub MPEG audio.
Podczas odtwarzania ścieżki
dźwiękowej zapisanej w formacie
Dolby Digital lub MPEG audio efekt
dźwięku przestrzennego jest słabo
słyszalny.
Dźwięk dobiega tylko z głośnika
środkowego.
, W przypadku niektórych płyt dźwięk może
być odtwarzany tylko z głośnika
środkowego.
Nie słychać dźwięku z głośnika
środkowego.
, Sprawdź połączenia głośników z
urządzeniem i ustawienia.
, Upewnij się, że funkcja pola akustycznego
jest włączona (strona 48).
, Wybierz pole akustyczne, którego nazwa
zawiera słowo “cinema” (strona 48).
Z głośników tylnych nie słychać
żadnego dźwięku lub tylko dźwięk o
bardzo niskim natężeniu.
, Sprawdź połączenia głośników z
urządzeniem i ustawienia.
, Upewnij się, że funkcja pola akustycznego
jest włączona (strona 48).
, Wybierz pole akustyczne, którego nazwa
zawiera słowo “cinema” (strona 48).
Informacje dodatkowe
Podczas odtwarzania ścieżki
dźwiękowej zapisanej w formacie
Dolby Digital efekt dźwięku
przestrzennego jest słabo słyszalny.
, W przypadku niektórych płyt DVD sygnał
wyjściowy może nie być w pełni
wielokanałowy. Może być monofoniczny
lub stereofoniczny, nawet jeśli ścieżka
dźwiękowa została nagrana w formacie
Dolby Digital lub MPEG audio.
Działanie
Nie można dostroić stacji radiowych.
, Sprawdź prawidłowość podłączenia anten.
W razie potrzeby podłącz antenę
zewnętrzną.
, Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas
dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Użyj strojenia
bezpośredniego.
, Nie została zaprogramowana żadna stacja
lub zaprogramowane stacje zostały
usunięte (podczas strojenia za pomocą
przeszukiwania zaprogramowanych
stacji). Zaprogramuj stacje (strona 29).
, Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na
wyświetlaczu pojawiła się częstotliwość.
, Sprawdź podłączenie i ustawienia
głośników (strony 24 i 69).
ciąg dalszy
73PL
04PL12ADD-CEL.p65_72-82
73
7/8/02, 6:34 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Pilot nie działa.
, Między pilotem i urządzeniem znajdują
się przeszkody.
, Odległość między pilotem i urządzeniem
jest zbyt duża.
, Pilot nie jest skierowany w stronę
czujnika zdalnego sterowania
znajdującego się w urządzeniu.
, Baterie w pilocie są rozładowane.
Nie można odtworzyć płyty.
, W urządzeniu nie ma płyty.
, Płyta została włożona odwrotnie.
Włóż płytę do szuflady stroną przeznaczoną
do odtwarzania skierowaną w dół.
, Płyta jest skrzywiona.
, Urządzenie nie potrafi odtwarzać płyt
CD-ROM itd. (strona 8).
, Kod regionu zapisany na płycie DVD nie
jest odpowiedni dla tego urządzenia.
, We wnętrzu urządzenia skropliła się
wilgoć. Wyjmij płytę i pozostaw
urządzenie włączone przez mniej więcej
pół godziny (strona 4).
Nie można odtwarzać utworu MP3.
, Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie MP3 zgodnym ze standardem
ISO9660 Level 1/ Level 2 lub Joliet.
, Utwór MP3 nie ma rozszerzenia “.MP3”.
, Dane nie zostały sformatowane w
formacie MP3, mimo że mają
rozszerzenie “.MP3”.
, Urządzenie nie odtwarza utworów
zapisanych w formacie MP3PRO.
Tytuł albumu lub utworu w formacie
.MP3 nie jest prawidłowo
wyświetlany.
, Urządzenie jest w stanie wyświetlać
jedynie cyfry i litery alfabetu. Inne znaki
są wyświetlane jako “ ”.
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
, Został wybrany tryb odtwarzania
Programme Play, Shuffle Play lub Repeat
Play (strony 36, 38 i 39).
Aby wyłączyć te funkcje, przed
rozpoczęciem odtwarzania płyty naciśnij
przycisk CLEAR.
, Została wybrana funkcja Resume Play.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x
na panelu urządzenia lub na pilocie, a
następnie rozpocznij odtwarzanie
(strona 32).
, Na ekranie odbiornika TV pojawia się
automatycznie tytuł, menu DVD lub PBC.
Urządzenie automatycznie
rozpoczyna odtwarzanie płyty.
, Płyta DVD zawiera funkcję
automatycznego odtwarzania.
Odtwarzanie zatrzymuje się
automatycznie.
, Niektóre płyty mogą zawierać sygnał
automatycznej pauzy. Podczas
odtwarzania takiej płyty urządzenie
zatrzymuje odtwarzanie w miejscu
wystąpienia sygnału automatycznej pauzy.
Nie można wykonywać niektórych
funkcji, takich jak Stop, Search,
Slow-motion Play, Repeat Play,
Shuffle Play lub Programme Play.
, W przypadku niektórych płyt
wykonywanie niektórych powyższych
operacji może nie być możliwe. Zapoznaj
się z podręcznikiem użytkowania płyty.
Komunikaty na ekranie nie są
wyświetlane w pożądanym języku.
, Wybierz pożądany język obsługi menu
ekranowego w opcji “OSD” menu
“LANGUAGE SETUP” na ekranie
ustawień (strona 65).
Nie można zmienić języka dla ścieżki
dźwiękowej.
, Na odtwarzanej płycie DVD nie została
nagrana ścieżka dźwiękowa w wielu
wersjach językowych.
, Płyta DVD jest zabezpieczona przed
zmianą języka dla ścieżki dźwiękowej.
74PL
04PL12ADD-CEL.p65_72-82
74
7/8/02, 6:34 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Nie można zmienić języka napisów
dialogowych.
, Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane napisy dialogowe w wielu
wersjach językowych.
, Płyta DVD jest zabezpieczona przed
zmianą napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć wyświetlania
napisów dialogowych.
, Płyta DVD jest zabezpieczona przed
wyłączaniem wyświetlania napisów
dialogowych.
Nie można zmieniać kątów.
, Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane sceny z możliwością oglądania
pod różnymi kątami. Kąt można
zmieniać tylko wówczas, gdy na
wyświetlaczu panelu przedniego
zaświeci się wskaźnik “ANGLE”.
, Płyta DVD jest zabezpieczona przed
zmianą kątów.
Urządzenie nie działa prawidłowo.
, Jeśli ładunek elektrostatyczny itp.
spowoduje nieprawidłowe działanie
urządzenia, należy nacisnąć przycisk
POWER na panelu urządzenia, aby
wyłączyć urządzenie, a następnie
włączyć je ponownie.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
nie są wyświetlane żadne informacje.
Informacje dodatkowe
, Naciśnij przycisk DIMMER
(PRZYCIEMNIANIE) na pilocie.
Na ekranie i na wyświetlaczu panelu
przedniego wyświetlany jest
5-znakowy numer serwisowy.
, Została włączona funkcja samoczynnej
diagnostyki. (Patrz tabela na stronie 76).
Nie można wysunąć płyty, a na
wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik
“LOCKED”.
, Skontaktuj się z autoryzowanym
punktem sprzedaży lub lokalnym
autoryzowanym punktem serwisowym
firmy Sony.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawia się napis “PROTECT”.
, Działa obwód zabezpieczający głośnika.
Sprawdź podłączenie głośnika.
75PL
04PL12ADD-CEL.p65_72-82
75
7/8/02, 6:34 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Funkcja samoczynnej
diagnostyki (gdy na
wyświetlaczu pojawiają się litery/
cyfry)
Słownik
Album
Fragment utworu muzycznego na płycie
CD zawierającej ścieżki dźwiękowe
zapisane w formacie MP3.
Digital Cinema Sound (DCS)
Funkcja samoczynnej diagnostyki włącza się
w celu ochrony urządzenia przed
uszkodzeniem. W takim wypadku na ekranie i
wyświetlaczu panelu przedniego jest
wyświetlany pięcioznakowy numer serwisowy,
złożony z kombinacji jednej litery i cyfr (np. C
13 00). Zapoznaj się z poniższą tabelą.
C:13:00
Pierwsze trzy
znaki numeru
serwisowego
C 13
C 31
E XX
(xx jest liczbą)
Jest to ogólna nazwa dźwięku
przestrzennego uzyskiwanego dzięki
technologii cyfrowego przetwarzania
sygnałów opracowanego przez firmę
Sony. W przeciwieństwie do
wcześniejszych przestrzennych pól
akustycznych, przeznaczonych głównie
do odtwarzania muzyki, system Digital
Cinema Sound został zaprojektowany
specjalnie w celu zwiększenia
przyjemności oglądania filmów.
Dolby Digital
Przyczyna i/lub rozwiązanie
Płyta jest zabrudzona.
, Oczyść płytę za pomocą
miękkiej ściereczki
(strona 9).
Płyta nie została włożona
prawidłowo.
, Włóż płytę prawidłowo.
Aby zapobiec uszkodzeniu
urządzenia, została
uruchomiona funkcja
samoczynnej diagnostyki.
, Skontaktuj się z
najbliższym
przedstawicielem firmy
Sony lub lokalnym
punktem serwisowym firmy
Sony i podaj 5-znakowy
numer serwisowy.
Przykład: E 61 10
Ten format dźwięku stworzony dla kin jest
bardziej zaawansowany niż format Dolby
Pro Logic Surround. W tym formacie
głośniki tylne odtwarzają dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania głębokich
basów otrzymuje niezależny sygnał.
Format ten jest także nazywany “5.1”,
ponieważ kanał subwoofera jest liczony
jako kanał 0.1 (ponieważ działa tylko
wtedy, gdy jest potrzebny efekt głębokich
basów). W celu uzyskania lepszej
separacji kanałów wszystkie sześć
kanałów w tym formacie zapisywanych
jest oddzielnie. Co więcej, ponieważ
wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek
jakości sygnału.
Dolby Pro Logic Surround
Będąc jedną z metod dekodowania
sygnału zapisanego w formacie Dolby
Surround, procesor Dolby Pro Logic
Surround umożliwia uzyskanie czterech
kanałów z dźwięku zapisanego w postaci
dwukanałowej. W porównaniu z
wcześniejszym systemem Dolby
Surround, system Dolby Pro Logic
Surround zapewnia bardziej naturalne
wypełnienie przestrzeni i bardziej
precyzyjną lokalizację dźwięków. Aby w
pełni wykorzystać zalety systemu Dolby
Pro Logic Surround, należy dodatkowo
wyposażyć urządzenie w parę głośników
tylnych i głośnik środkowy. Głośniki tylne
odtwarzają dźwięk monofoniczny.
76PL
04PL12ADD-CEL.p65_72-82
76
7/8/02, 6:34 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Dolby Pro Logic II
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł
dwukanałowych. Odbywa się to przy
użyciu zaawansowanego, matrycowego
dekodera przestrzennego o wysokiej
czystości, który wydobywa właściwości
przestrzenne z oryginalnego nagrania, nie
dodając przy tym żadnych nowych
dźwięków ani zabarwień brzmienia.
Tryb Film (Movie)
Tryb Film (Movie) znajduje zastosowanie
do oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby
Surround. Powoduje on poprawienie
charakterystyki kierunkowej pola
akustycznego, co zbliża jakość
odtwarzanych materiałów dźwiękowych
do jakości cyfrowego dźwięku 5.1kanałowego.
Tryb Muzyka (Music)
Tryb Muzyka (Music) jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
muzycznych stereo i umożliwia
osiągnięcie szerokiej i głębokiej
przestrzeni akustycznej.
DTS
DVD
Płyta umożliwiająca zapisywanie do
8 godzin ruchomych obrazów, mimo
zachowania tej samej średnicy, co płyta
CD.
Pojemność jednowarstwowej,
jednostronnej płyty DVD, wynosząca
4,7 GB (gigabajtów), jest 7 razy większa
od pojemności płyty CD. Ponadto
pojemność dwuwarstwowej,
jednostronnej płyty DVD wynosi 8,5 GB,
płyty DVD jednowarstwowej, dwustronnej
- 9,4 GB, a płyty DVD dwuwarstwowej i
dwustronnej - 17 GB.
04PL12ADD-CEL.p65_72-82
77
Format progresywny
W odróżnieniu od formatu z przeplotem
linii, w którym naprzemiennie wyświetlana
jest co druga linia obrazu (pola) w celu
uzyskania jednej ramki, w formacie
progresywnym wyświetlany jest od razu
cały obraz w postaci pojedynczej ramki.
Oznacza to, że o ile format z
zastosowaniem przeplotu umożliwia
wyświetlenie 30 ramek (60 pól) w ciągu
jednej sekundy, to format progresywny
umożliwia wyświetlenie 60 ramek w ciągu
jednej sekundy. Uzyskuje się w ten
sposób ogólną poprawę jakości obrazu
oraz ostrzejsze wyświetlanie obrazów
nieruchomych, tekstu i linii poziomych.
Urządzenie obsługuje format
“480 progressive”.
Informacje dodatkowe
Technologia cyfrowej kompresji sygnału
audio opracowana przez firmę Digital
Theater Systems, Inc. Technologia ta
zapewnia zgodność z 5.1-kanałowym
dźwiękiem przestrzennym. W tym
formacie występują stereofoniczne kanały
tylne i wydzielony kanał dla subwoofera.
System DTS pozwala na wykorzystanie
tych samych 5.1 niezależnych kanałów
także tylko do zapisu wysokiej jakości
cyfrowego dźwięku. Dobra separacja
kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla
każdego kanału oraz ich przetwarzaniu
metodą cyfrową.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 2, jeden z
ogólnoświatowych standardów
technologii kompresji cyfrowej. Dane
obrazu są skompresowane do około 1/40
pierwotnego rozmiaru. W standardzie DVD
stosowana jest także technologia
zmiennej szybkości kodowania, za
pomocą której zmienia się przydzielane
dane zgodnie ze statusem obrazu.
Dane audio są zapisywane w formacie
Dolby Digital oraz w formacie PCM, co
umożliwia uzyskanie bardziej
realistycznego dźwięku.
Ponadto wraz z płytą DVD pojawiły się
różne zaawansowane funkcje, takie jak
możliwość oglądania scen pod różnymi
kątami, obsługa wielu języków i funkcje
kontroli rodzicielskiej.
Format z przeplotem linii
Standardową metodą wyświetlania
obrazów w telewizji jest tzw. metoda
przeplotu linii poziomych, w której co
druga linia obrazu pokazywana jest jako
pojedyncze “pole”. Pole o numerze
parzystym ukazuje parzyste linie obrazu,
natomiast pole o numerze nieparzystym
ukazuje nieparzyste linie obrazu.
Funkcja oglądania scen pod różnymi
kątami
Różne kąty lub “punkty widzenia” kamery
wideo dla scen nagranych na niektórych
płytach DVD.
Funkcja obsługi wielu języków
Kilka języków dla ścieżek dźwiękowych
lub napisów dialogowych w filmach
nagranych na niektórych płytach DVD.
ciąg dalszy
77PL
7/8/02, 6:34 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Kod regionu
System ten jest stosowany do ochrony
praw autorskich. Numer kodu regionu jest
przypisany do każdego urządzenia DVD
lub płyty DVD zgodnie z regionem ich
sprzedaży. Każdy kod regionu jest
widoczny na obudowie urządzenia oraz na
opakowaniu płyty. Urządzenie może
odtwarzać płyty z odpowiednim kodem
regionu. Urządzenie może także
odtwarzać płyty oznaczone symbolem
“ ALL ”. Nawet jeśli kod regionu nie jest
widoczny na płycie DVD, ograniczenie
regionalne może być nadal aktywne.
można korzystać z prostych programów
interaktywnych, programów z funkcjami
wyszukiwania.
Super Audio CD
Ten format zapisu dźwięku jest oparty na
dotychczasowych standardach płyt audio
CD, ale zawiera większą ilość informacji,
przez co umożliwia uzyskanie dźwięku
wyższej jakości. Istnieją trzy rodzaje płyt:
jednowarstwowe, dwuwarstwowe i
hybrydowe. Płyta hybrydowa zawiera
informacje zapisane zarówno w
standardzie audio CD, jak i Super Audio
CD.
Kontrola rodzicielska
Tytuł
Funkcja płyt DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
według wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Ograniczenie to jest
uzależnione od danej płyty. Jego
włączenie może całkowicie uniemożliwić
odtwarzanie lub spowodować, że sceny
przemocy będą pomijane albo
zastępowane innymi itd.
Najdłuższe fragmenty obrazu lub muzyki
na płycie DVD, film itp. w przypadku płyty
z materiałem wideo lub cały album w
przypadku płyty z materiałem audio.
Materiały nagrywane w technice
filmowej, materiały nagrywane w
technice wideo
VIDEO CD
Płyty DVD można sklasyfikować jako płyty
zawierające materiały nagrane w technice
filmowej lub płyty zawierające materiały
nagrane w technice wideo. Płyty DVD
nagrane w technice filmowej zawierają
takie same obrazy (24 ramki na sekundę),
jakie pokazywane są w kinach. Płyty DVD
nagrane w technice wideo, na przykład
sztuki telewizyjne lub komedie sytuacyjne,
odtwarzają obrazy z szybkością 30 ramek
(lub 60 pól) na sekundę.
Rozdział
Fragment obrazu lub część utworu
muzycznego na płycie DVD mniejsza niż
tytuł. Tytuł składa się z kilku rozdziałów.
Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcjami PBC
(sterowanie odtwarzaniem) ekrany menu,
filmy i obrazy nieruchome są podzielone
na części nazywane “scenami”.
Sterowanie odtwarzaniem (PBC)
Sygnały zakodowane na płytach VIDEO
CD (wersja 2.0), umożliwiające sterowanie
odtwarzaniem.
Używając ekranów menu zapisanych na
płytach VIDEO CD z funkcjami PBC,
Utwór
Ścieżka filmu lub utworu muzycznego na
płytach Super Audio CD, CD, VIDEO CD
lub MP3. Album składa się z kilku
utworów (tylko dla formatu MP3).
Płyta kompaktowa zawierająca zapis
ruchomych obrazów.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 1, jeden z
ogólnoświatowych standardów
technologii kompresji cyfrowej. Dane
obrazu są skompresowane do około
1/140 pierwotnego rozmiaru. Dzięki temu,
płyta VIDEO CD o średnicy 12 cm może
zawierać do 74 minut ruchomych
obrazów.
Płyty VIDEO CD zawierają także zapis
dźwięku. Dźwięki spoza zakresu
słyszalnego przez człowieka są
skompresowane, podczas gdy dźwięki
słyszalne są zapisywane bez kompresji.
Płyty VIDEO CD mogą pomieścić 6 razy
więcej informacji audio niż
konwencjonalne płyty audio CD.
Istnieją dwie wersje płyt VIDEO CD.
• Wersja 1.1: Można odtwarzać jedynie
ruchome obrazy i dźwięki.
• Wersja 2.0: Można odtwarzać
nieruchome obrazy wysokiej
rozdzielczości oraz korzystać z funkcji
PBC.
To urządzenie jest zgodne z obiema
wersjami.
78PL
04PL12ADD-CEL.p65_72-82
78
7/8/02, 6:34 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Tryb stereofoniczny
Tryb dźwięku przestrzennego
80 W + 80 W (4 omy przy 1 kHz, THD 10%)
Przód: 80 W + 80 W
Środek*: 80 W
Tył*: 80 W + 80 W (4 omy przy 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer*: 100 W (3 omy przy 100 Hz, THD 10%)
* W przypadku niektórych ustawień pola akustycznego i pewnych typów źródeł, dźwięk może
nie być odtwarzany.
Wejścia (analogowe)
Wejścia (cyfrowe)
Wyjścia (analogowe)
VIDEO 1, 2:
Czułość: 150 mV
Impedancja: 50 kiloomów
VIDEO 2 (optyczne):
Czułość: –
VIDEO 1 (AUDIO OUT):
Napięcie: 2 V
Impedancja: 1 kiloom
PHONES:
Dopuszczalne są słuchawki o niskiej i wysokiej impedancji
Urządzenie Super Audio CD/DVD
Laser
Sekcja tunera FM
System
Zakres strojenia
Antena
Gniazda antenowe
Częstotliwość pośrednia
System cyfrowej syntezy częstotliwości PLL ze sprzężonym
kwarcem
87,5 – 108,0 MHz (w odstępach co 50 kHz)
Antena przewodowa FM
75 omów, niesymetryczne
10,7 MHz
Informacje dodatkowe
Laser półprzewodnikowy
(Super Audio CD/DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Czas trwania emisji: emisja ciągła
System formatu sygnału
NTSC lub NTSC/PAL
Pasmo przenoszenia (w trybie 2 CH STEREO)
DVD (PCM): od 2 Hz do 22 kHz (±1,0 dB)
CD: od 2 Hz do 20 kHz (±1,0 dB)
Odstęp sygnału od szumu
Powyżej 80 dB (tylko złącza VIDEO 1 (AUDIO))
Zniekształcenia harmoniczne Poniżej 0,03%
Sekcja tunera AM
System
System cyfrowej syntezy częstotliwości PLL ze sprzężonym
kwarcem
Zakres strojenia
Modele europejskie, bliskowschodnie i filipiński:
531 – 1.602 kHz (przy interwale strojenia ustawionym na 9 kHz)
Inne modele:
531 – 1.602 kHz (przy interwale strojenia ustawionym na 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (przy interwale strojenia ustawionym na 10 kHz)
Antena
Antena ramowa
ciąg dalszy
Częstotliwość pośrednia
450 KHz
79PL
04PL12ADD-CEL.p65_72-82
79
7/8/02, 6:34 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Sekcja wideo
Wejścia
Wyjścia
Video: 1 Vp-p 75 omów
Video: 1 Vp-p 75 omów
S-video:
Y : 1 Vp-p 75 omów
C : 0,286 Vp-p 75 omów
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 omów
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p 75 omów
Głośniki
Przednie/Środkowy/Tylne
Rodzaj obudowy
Głośnik
Bass reflex
Średnica 77 mm, typ stożkowy, średnica 15 mm, ze
zbalansowaną kopułką
4 omy
97 × 97 × 112 mm (szer./wys./głęb.)
0,795 kg
Impedancja znamionowa
Wymiary
Masa
Subwoofer
Rodzaj obudowy
Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary
Masa
Typu zamkniętego
Średnica 160 mm, typ stożkowy
3 omy
217 × 302 × 217 mm (szer./wys./głęb.)
4,6 kg
Parametry ogólne
Wymagania dotyczące zasilania
Model przeznaczony na rynek europejski:
230 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Modele przeznaczone na rynki Australii i Azji:
220 – 240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Model przeznaczony na rynek meksykański:
120 V (prąd zmienny), 60 Hz
Model przeznaczony na rynek chiński:
220 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Model przeznaczony na rynek tajwański:
110 – 120 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Inne modele:
110 – 240 V/220 – 240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Pobór mocy
120 W (120 V, prąd zmienny) 120 W (230 V, prąd zmienny)
1 W (120 V, prąd zmienny) 2 W (230 V, prąd zmienny) (w trybie
oszczędzania energii)
Wymiary (przybliżone)
355 × 60 × 323 mm (szer./wys./głęb.) łącznie z wystającymi
częściami
Waga (przybliżona)
3,8 kg
Temperatura pracy
5˚C do 35˚C
Wilgotność otoczenia podczas pracy urządzenia
od 5% do 90%
Dostarczone wyposażenie
Patrz strona 16.
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
80PL
04PL12ADD-CEL.p65_72-82
80
7/8/02, 6:34 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Lista kodów języków
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach 46, 53 i 66.
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kod Język
Kod Język
Kod Język
Kod Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Informacje dodatkowe
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1703 Nieokreślony
81PL
04PL12ADD-CEL.p65_72-82
81
7/8/02, 6:34 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Lista menu ustawień DVD
Przy użyciu menu DVD można ustawić następujące elementy.
Kolejność wyświetlanych elementów może się różnić od wyświetlanych w
rzeczywistości.
SCREEN SETUP
LANGUAGE SETUP
OSD
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
TV TYPE
DVD
MENU
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
SCREEN SAVER
AUDIO
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
SUBTITLE
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
INTERLACE
PROGRESSIVE
BACKGROUND
COMPONENT
OUT
SPEAKER SETUP
SIZE
CUSTOM SETUP
VCD COLOR
SYSTEM*
PARENTAL
CONTROL
TRACK
SELECTION
AUTO
PAL
NTSC
LEVEL
OFF
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD USA
OTHERSt
CHANGE PASSWORD
OFF
AUTO
FRONT
CENTER
REAR
YES
YES
NONE
BEHIND
SIDE
BALANCE
SUBWOOFER
FRONT
CENTER
REAR
CENTER
REAR
SUBWOOFER
FRONT
TEST
TONE
REAR
OFF
ON
DISTANCE
LEVEL
LOW
HIGH
LOW
HIGH
NONE
YES
1,0 m ~ 15 m
0 m ~ 15 m
0 m ~ 15 m
–6 dB ~ +6dB
–6 dB ~ +6dB
–6 dB ~ +6dB
6 kroków w lewo
lub w prawo
6 kroków w lewo
lub w prawo
RESET
YES
*
Dotyczy tylko modeli azjatyckich i modelu
australijskiego.
82PL
04PL12ADD-CEL.p65_72-82
82
7/8/02, 6:34 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Indeks
Numeryczne
L
S
16:9 66
4:3 LETTER BOX 66
4:3 PAN SCAN 66
LANGUAGE SETUP
(USTAWIENIA JĘZYKA) 65
LEVEL (POZIOM) 28, 70
A
M
Album 7,76
ALBUM 35, 41
AMP MENU (MENU
WZMACNIACZA) 25
ANGLE (KĄT) 52
AUDIO 46, 65
MEMORY (PAMIĘĆ) 29
Menu ekranowe
Ekran Menu sterowania 14
Ekran konfiguracji 64
Menu sterowania 14
MP3 35
MUTING (WYCISZANIE) 32
S VIDEO 22
Scan 40
Scena 7, 78
SCENE (SCENA) 14
SCREEN SAVER
(WYGASZACZ EKRANU) 67
SCREEN SETUP
(USTAWIENIA EKRANU) 66
SHUFFLE (KOLEJNOŚĆ
LOSOWA) 38
Shuffle Play (Odtwarzanie w
kolejności losowej) 38
Skrócony przegląd 16
SIZE 25, 69
Slow-motion Play
(Odtwarzanie w
zwolnionym tempie) 40
SPEAKER SETUP
(USTAWIENIA
GŁOŚNIKÓW) 69
SUBTITLE (NAPISY
DIALOGOWE) 53, 65
Super Audio CD 78
Szybkie przewijanie do
przodu 40
Szybkie przewijanie do tyłu 40
B
N
BACKGROUND (TŁO) 67
BALANCE (BALANS) 27, 71
BAND 29
Baterie 17
NAME (NAZWA) 62
O
Obchodzenie się z płytami 9
Odtwarzanie płyt
CD/VIDEO/Super Audio
CD/DVD/MP3 31
Odtwarzanie z użyciem
funkcji PBC 34, 78
OSD 65
C
CHAPTER (ROZDZIAŁ) 42
COMPONENT OUT 67
CUSTOM PARENTAL
CONTROL
(NIESTANDARDOWA
KONTROLA
RODZICIELSKA) 54
CUSTOM SETUP
(USTAWIENIA
NIESTANDARDOWE) 68
P
D
DIMMER
(PRZYCIEMNIANIE) 28
DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)
26, 70
Dolby Digital 76
Dolby Pro Logic Surround 76
DTS 77
DVD 33, 77
DVD MENU (MENU DVD) 33, 65
F
Funkcja obsługi wielu
języków 46
Funkcja oglądania scen pod
różnymi kątami 52
R
Radio 61
RDS 62
REPEAT (POWTÓRZENIE) 39
RESET (ZEROWANIE) 65
Resume Play (Wznawianie
odtwarzania) 32
Rodzaje używanych płyt 7
Rozdział 7, 78
Rozwiązywanie problemów 72
I
Indeks 7
INDEX (INDEKS) 42
K
Kod regionu 8, 78
T
TEST TONE (DŹWĘK
TESTOWY) 71
TIME (CZAS) 42, 43
TIME SEARCH
(WYSZUKIWANIE NA
PODSTAWIE KODU
CZASOWEGO) 41
TITLE (TYTUŁ) 41
TRACK (UTWÓR) 41
TRACK SELECTION
(WYBÓR UTWORU) 68
TV TYPE (RODZAJ
ODBIORNIKA TV) 66
Tytuł 7, 78
Informacje dodatkowe
Panel przedni 10
Panel tylny 12
PARENTAL CONTROL
(KONTROLA
RODZICIELSKA) 55, 68, 78
Pilot 13, 59
PLAY MODE (TRYB
ODTWARZANIA) 36, 38
Podłączenie anten 20
Podłączenie odbiornika
telewizyjnego
i magnetowidu 22
Podłączenie zestawu
głośnikowego 17
Pole akustyczne 48
Programme Play
(Odtwarzanie programu) 36
U
Utwór 7, 78
V
VCD COLOR SYSTEM 68
VIDEO CD 34, 78
W
Wyszukiwanie 40
Wyświetlacz panelu
przedniego 11
Z
Zaprogramowana
stacja 29, 61
04PL13IND-CEL.p65_83
83
83PL
7/8/02, 6:37 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Zwięzła instrukcja obsługi pilota
qf
DVD TOP MENU
Służy do wyświetlania menu tytułów na ekranie telewizora.
qg
DVD DISPLAY
Umożliwia wyświetlanie Menu sterowania na ekranie
odbiornika TV w celu ustawienia lub regulacji różnych
parametrów.
qh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
C/X/x/c/ ENTER
Umożliwia wybór i zatwierdzenie wybranych elementów lub
ustawień.
qj
DVD SETUP
Umożliwia wyświetlanie ekranu ustawień na ekranie odbiornika
TV w celu ustawienia lub regulacji różnych parametrów.
qk
1 (tryb oczekiwania)
Służy do włączania i wyłączania zasilania urządzenia.
ql
DIMMER
Umożliwia dwustopniową zmianę jasności wyświetlacza.
w;
TV/VIDEO
Umożliwia zmianę trybu wejściowego odbiornika TV.
wa
REPEAT
Umożliwia wyświetlanie ekranu “REPEAT” na ekranie telewizora.
ws
zDziałanie przycisków umieszczonych w przyciemnionej części
pilota uzależnione jest od położenia przełącznika COMMAND
MODE DVD TV. Opisy umieszczone na polach przyciemnionych
odnoszą się do ustawienia przełącznika w położeniu TV.
wd
wf
wg
W pilocie urządzenia zastosowano sygnały sterujące wspólne dla
innych urządzeń DVD firmy Sony.
Z tego względu, w zależności od użytego przycisku, na wysyłane
sygnały mogą reagować inne urządzenia DVD firmy Sony.
wh
1
wj
TV [/1 (włączony/tryb oczekiwania)
Z EJECT
wk
wl
STEREO/MONO
MEMORY
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia zapisanie
zaprogramowanej stacji w pamięci urządzenia.
CLEAR
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia powrót do odtwarzania w
trybie ciągłym itp.
7
e;
ea
Służy do zmiany kąta podczas odtwarzania płyty DVD.
q;
SUBTITLE
Umożliwia wyświetlenie menu “SUBTITLE” na ekranie Menu
sterowania.
qa
VOL +/–
Służy do ustawiania poziomu głośności SYSTEMU. TV: Służy
do ustawiania poziomu głośności odbiornika TV.
qs
./>, PREV/NEXT, TV CH –/+, PRESET –/+
./> PREV/NEXT: Naciskanie tych przycisków
powoduje przejście do następnego albo poprzedniego
rozdziału lub utworu.
PRESET –/+: Przyciski te służą do przeszukiwania wszystkich
zaprogramowanych stacji.
TV CH –/+: Przyciski te służą do wybierania kanałów TV.
qd
H PLAY/SELECT
Służy do odtwarzania płyty.
Przełącznik COMMAND MODE DVD TV
m/M,
/
SLOW, TUNING –/+
m/M (SCAN): Przyciski te służą do odszukania miejsca
na odtwarzanej płycie podczas monitorowania obrazu.
/
SLOW: Służy do odtwarzania płyty w zwolnionym
tempie w trybie pauzy.
TUNING –/+: Służy do przeszukiwania wszystkich dostępnych
stacji radiowych.
AUDIO
ANGLE
ENTER
Umożliwia przełączanie źródła sygnału wejściowego odbiornika
TV między sygnałem TV a DVD.
PLAY MODE
Służy do zmiany dźwięku podczas odtwarzania płyty DVD lub
VIDEO CD.
9
DISPLAY
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wykonanie danych
elementów lub ustawień. TV: Naciśnij po wybraniu numeru
kanału.
Służy do wyboru trybu odtwarzania programowego lub trybu
odtwarzania w kolejności losowej.
8
SOUND FIELD
Umożliwia przełączanie elementu wyświetlanego na
wyświetlaczu.
Służy do przełączania opcji odbioru monofonicznego lub
stereofonicznego w zakresie FM.
6
Przyciski numeryczne*
Umożliwia wybór pola akustycznego.
NAME
Służy od aktywacji funkcji wyświetlania nazwy.
5
BAND
Umożliwiają wybór elementów ustawień.
TV: Umożliwiają wybór numerów kanałów.
Służy do wysunięcia płyty.
4
FUNCTION
Umożliwia wybór zakresu AM lub FM.
Służy do włączania lub wyłączania telewizora.
3
TIME
Umożliwia wyświetlenie na wyświetlaczu czasu odtwarzania
płyty itp.
Umożliwia wybór urządzenia zestawu, który ma być używany.
Uwaga
2
MUTING
Służy do wyciszania dźwięku.
es
x STOP
Umożliwia zatrzymanie odtwarzania płyty.
ed
X PAUSE
Służy do wstrzymywania odtwarzania płyty.
ef
DVD MENU
Umożliwia wyświetlanie menu DVD na ekranie telewizora.
eg
O RETURN
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia powrót do poprzednio
wybranego ekranu itp.
eh
AMP MENU
Umożliwia wyświetlenie parametrów konfiguracyjnych
głośników.
* W przypadku niektórych odbiorników TV można również
wprowadzać numery w następujący sposób:
Naciśnij przycisk >10, a następnie odpowiednie przyciski
numeryczne. (np. aby wprowadzić liczbę 25, należy nacisnąć
przycisk >10, a następnie przyciski 2 i 5).
Sony Corporation Printed in Hungary
04PL14BCO-CEL.p65_84
84
7/8/02, 6:38 PM
DAV-S550 4-241-066-31(1)
Download PDF

advertising