Sony | DAV-SR2 | Sony DAV-SR2 Istruzioni per l'uso

4-255-440-33(2)
DVD Home Theatre
System
Gebruiksaanwijzing
NL
Istruzioni per l’uso
IT
Bruksanvisning
SE
Instrukcja obsługi
PL
DAV-SR2
©2004 Sony Corporation
3
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht om het gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.
Installeer het toestel niet in een beperkte ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz..
Plaats geen brandende kaarsen op het toestel.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Gooi de batterij niet weg maar lever
deze in als klein chemisch afval
(KCA).
Dit apparaat is
geclassificeerd als een
laserproduct van klasse
1. Het label bevindt zich
onderaan op het toestel.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
apparaat geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u
uitsluitend de stekker vastnemen. Trek nooit aan het
snoer zelf.
Installeren
• Kies een plaats waar een ongehinderde
luchtdoorstroming mogelijk is, om oververhitting van
vitale onderdelen te voorkomen.
• Zet het apparaat niet op een zacht of wollig oppervlak
(een kleedje of deken), of tegen gordijnen, waardoor
de ventilatie-openingen geblokkeerd kunnen worden.
2NL
• Installeer het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof of mechanische
schokken.
• Zet het apparaat niet schuin. Het apparaat is
ontworpen voor gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als discs uit de buurt van
apparatuur waarin een krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
• Als het apparaat van een koude naar een warme
omgeving wordt gebracht kan er vocht binnenin het
DVD Home Theatre System condenseren, hetgeen
schade aan de lenzen tot gevolg kan hebben. Wacht
daarom bij het voor de eerste maal installeren van het
toestel, of wanneer u dit van een koude naar een
warme omgeving verplaatst, ongeveer 30 minuten
voor u het in gebruik neemt.
Welkom!
Dank u voor aankoop van dit Sony DVD Home
Theatre System. Voor u het toestel in gebruik
neemt, moet u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen en bewaren zodat u deze later
nog kunt raadplegen.
Voorzorgsmaatregelen
Spanningsbronnen
Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakpersoneel
worden vervangen.
Plaatsing
• Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats
om te voorkomen dat het te sterk opwarmt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dat is normaal en duidt niet
op storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het toestel niet in een nauw bemeten en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de koelventilator of ventilatiegaten niet
door iets op het toestel te plaatsen. Plaats het toestel
ook niet op een zachte ondergrond zoals een tapijt
waardoor de ventilatiegaten onderaan kunnen worden
afgesloten. Het systeem is uitgerust met een krachtige
versterker. Indien de koelventilator of ventilatiegaten
zijn geblokkeerd, kan het toestel oververhit en defect
raken.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof
of mechanische schokken.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in een warme
of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de lenzen in het toestel.
In dat geval kan de werking van het toestel zijn
verstoord. Verwijder in dat geval de disc en laat het
toestel ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht
is verdampt.
• Haal de disc uit het toestel wanneer u dit verplaatst.
Indien u dat niet doet, kan de disc beschadigd worden.
• Om stroom te sparen kan het systeem in de
wachtstand worden afgezet door op de "/1 toets te
drukken (de STANDBY indicator licht op).. Om het
volledig uit te schakelen, trekt u de stekker uit het
stopcontact.
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder noch solventen zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony handelaar.
Discs reinigen
Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD/DVDreinigingsdisc. Die kan defecten veroorzaken.
Kleuren op een TV-scherm
Indien de luidsprekers de kleuren op het TV-scherm
beïnvloeden, moet u de TV meteen afzetten en na 15
tot 30 minuten weer aanzetten. Indien de kleuren nog
altijd vervormen, moet u de luidsprekers verder van de
TV af zetten.
Het kenplaatje bevindt zich onderaan op de buitenkant
van het toestel.
BELANGRIJK
Opgelet : Dit toestel kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het TVscherm tonen. Als u dat beeld lange tijd op het TVscherm laat staan, bestaat het gevaar dat uw
televisiescherm onherstelbaar wordt beschadigd.
Vooral projectietelevisies zijn hier gevoelig voor.
Het systeem verplaatsen
Wanneer u het toestel verplaatst, moet u de volgende
procedure gebruiken om het binnenste loopwerk te
beschermen.
1 Controleer of de disc uit het toestel is
verwijderd.
2 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om "DVD"
te kiezen.
3 Druk op ., > en Z tegelijk.
In het display op het voorpaneel verschijnt
"MECHA LOCK".
Druk op "/1 om te annuleren.
4 Trek de stekker uit het stopcontact.
3NL
Inhoudsopgave
Welkom! ................................................. 3
Voorzorgsmaatregelen ............................ 3
Betreffende deze gebruiksaanwijzing ..... 6
Met dit toestel kunnen de volgende discs
worden afgespeeld ............................ 6
Disc-terminologie ................................... 6
Opmerkingen betreffende discs .............. 9
Bedieningsmenuweergave .................... 10
Aan de slag
Uitpakken.............................................. 12
De batterijen in de afstandsbediening
plaatsen ........................................... 12
Stap 1: Luidsprekers aansluiten ............ 13
Stap 2: Antennes aansluiten .................. 18
Stap 3: TV en videocomponenten
aansluiten ........................................ 20
Stap 4: Het netsnoer aansluiten............. 23
Stap 5: Snelinstelling verrichten ........... 23
Luidsprekerinstelling ............................ 25
Discs afspelen
Discs afspelen ....................................... 26
De weergave hervatten vanaf het punt
waar u de disc hebt gestopt............. 28
(Resume Play)
Gebruik van het DVD Menu................. 29
Bij het afspelen van VIDEO CD's met
PBC-functies (Ver. 2.0) .................. 29
(PBC-weergave)
Een MP3 Audio Track afspelen............ 30
JPEG-beeldbestanden afspelen ............. 32
Een eigen programma maken................ 34
(Programme Play)
Willekeurige weergave ......................... 36
(Shuffle Play)
Herhaalde weergave.............................. 37
(Repeat Play)
Een bepaald punt op een disc
zoeken............................................. 38
(Scan, Slow-motion Play)
Een titel/hoofdstuk/track/index/album/
bestand zoeken................................ 39
Disc-informatie bekijken ...................... 41
4NL
Geluidsregeling
Het geluid regelen................................. 46
Surround Sound-weergave ................... 48
De Surround Back Decoding Mode
kiezen ............................................. 52
Geluidseffecten..................................... 54
Diverse bijkomende functies
Hoeken wijzigen ................................... 55
Ondertitels weergeven .......................... 56
Discs vergrendelen ............................... 57
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Andere handelingen
Uw TV bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening ........................... 62
Gebruik van de SONY TV DIRECT
functie............................................. 64
Naar de video of een ander toestel
kijken.............................................. 66
Multiplex Broadcast Sound
(DUAL MONO)............................. 66
Luisteren naar de radio ......................... 67
Gebruik van het Radio Data System
(RDS) ............................................. 70
Gebruik van de Sleep Timer................. 71
De helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel regelen ................... 71
Terugkeren naar de
standaardinstellingen...................... 72
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het instelscherm................ 73
De taal voor schermweergave en geluid
kiezen.............................................. 74
(TAALKEUZE)
Beeldinstellingen................................... 75
(SCHERMINSTELLING)
Individuele instellingen......................... 76
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Luidsprekerinstellingen......................... 77
(LUIDSPREKER)
Snelinstelling en systeemherstelling ..... 83
(INSTELLING)
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen ....................... 84
Technische gegevens ............................ 87
Verklarende woordenlijst...................... 88
Onderdelen en bedieningselementen .... 92
Taalcodelijst .......................................... 97
DVD instelmenulijst ............................. 98
Versterkermenulijst............................. 100
Index ................................................... 101
Beknopte handleiding voor
afstandsbediening ......................... 102
5NL
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. Ook de bedieningselementen op
het toestel kunnen worden gebruikt indien ze
dezelfde of soortgelijke namen hebben als die
op de afstandsbediening.
• In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt.
Symbool
Functies beschikbaar in VIDEO CD
mode
Functies beschikbaar in CD mode
Functies beschikbaar in Super
Audio CD en Audio CD mode
Beschikbare functies voor MP3*
audio tracks
Functies beschikbaar voor JPEG
bestanden
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardformaat
van ISO/MPEG waarbij audiogegevens worden
gecomprimeerd.
Met dit toestel kunnen de
volgende discs worden
afgespeeld
DVD VIDEO
Super Audio
CD
6NL
Disc-logo
VIDEO CD
Audio CD
CD-R/CD-RW
(audiogegevens)
(MP3bestanden)
(JPEGbestanden)
Betekenis
Functies beschikbaar voor DVD
VIDEO's, DVD-R's/DVD-RW's in
video mode en DVD+R's/
DVD+RW's
Disc-formaat
Disc-formaat
Disc-logo
Het "DVD VIDEO" logo is een handelsmerk.
Disc-terminologie
• Titel
Het langste deel van een beeld of muziekstuk
op een DVD; bijvoorbeeld een film op video
software of een album op audio software.
• Hoofdstuk
Delen van een beeld of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
verscheidene hoofdstukken. Sommige discs
bevatten geen hoofdstukken.
• Album
Deel van een muziekstuk of een beeld op een
data CD met MP3 audio tracks of JPEGbestanden.
• Track
Delen van een beeld of muziekstuk op een
VIDEO CD, Super Audio CD, CD of MP3.
• Index (Super Audio CD, CD) / Video
Index (VIDEO CD)
Een getal waarmee een muziekstuk wordt
opgesplitst zodat u makkelijk een bepaald punt
op een VIDEO CD, Super Audio CD of CD
kunt vinden. Sommige discs bevatten geen
indexen.
• Scène
Op een VIDEO CD met PBC-functies
(pagina 29) zijn de menuschermen,
bewegende beelden en stilstaande beelden
opgesplitst in "scenes".
• Bestand
Deel van een beeld op een data CD met JPEGbeeldbestanden.
Disc
DVDstructuur
Titel
Hoofdstuk
VIDEO
CD-,
Super
Audio CDof CDstructuur
MP3structuur
Disc
Track
Index
Disc
Album
Betreffende een multi-sessie CD
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een MP3
audio track bevat. Volgende MP3 audio tracks
die in latere sessies werden opgenomen,
kunnen eveneens worden afgespeeld.
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een JPEGbeeldbestand bevat. Volgende JPEGbeeldbestanden die in latere sessies werden
opgenomen, kunnen eveneens worden
afgespeeld.
• Indien audiotracks en beelden in muziek CDformaat of video CD-formaat zijn opgenomen
tijdens de eerste sessie, wordt alleen de eerste
sessie afgespeeld.
Track
Disc
JPEGstructuur
Album
Bestand
Opmerking bij PBC (Playback
Control) (VIDEO CD's)
Dit toestel beantwoordt aan Ver. 1.1 en Ver. 2.0
van de VIDEO CD-normen. Afhankelijk van de
disc zijn er twee weergavemogelijkheden.
Disc-type
Mogelijkheden
VIDEO CD's
zonder PBC
functies
(Ver. 1.1 discs)
Weergave van bewegende
beelden en muziek.
VIDEO CD's
met PBC
functies
(Ver. 2.0 discs)
Weergave van interactieve
software met menuschermen op
het TV-scherm (PBC Playback),
met bovendien de
videoweergavefuncties van Ver.
1.1 discs. Hiermee kunnen ook
stilstaande hogeresolutiebeelden
worden afgespeeld als deze op
de disc staan.
Regiocode
Op de achterkant van het toestel staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD moet
vermeld staan om met dit toestel te kunnen
worden afgespeeld.
DVD's met label ALL kunnen ook met dit toestel
worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD probeert af te spelen,
verschijnt het bericht [Weergave van deze disc
niet toegestaan wegens regiobeperkingen.] op
het scherm. Het is mogelijk dat sommige DVD's
waarop geen regiocode staat vermeld, toch niet
kunnen worden afgespeeld.
Voorbeelden van discs die
niet kunnen worden
afgespeeld met het toestel
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM's (behalve met extensie ".MP3",
".JPG" of ".JPEG")
• Andere CD-R's/CD-RW's dan opgenomen in
de volgende formaten:
– audio CD-formaat
– video CD-formaat
– MP3/JPEG-formaat conform ISO9660*
Level 1/Level 2, of het uitgebreide formaat,
Joliet
• Datasecties van CD-Extra's
• DVD-ROM's
• DVD Audio discs
wordt vervolgd
7NL
• DVD-RAM's
• DVD-RW's in VR (Video Recording) mode
• Progressive JPEG-bestand
* Een logisch formaat van bestanden en mappen op
CD-ROM's, bepaald door ISO (International
Standard Organization)
Plaats de volgende discs niet:
• Een DVD met een verschillende regiocode
(pagina 7, 90).
• Een disc die niet standaard of niet rond is
(zoals een kaart of een hart- of stervorm).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
gekleefd.
• Een disc met resten van kleefmiddel of
kleefband.
Opmerkingen betreffende CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW (Video mode)/DVD+R/DVD+RW
Sommige CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW (Video
mode)/DVD+R/DVD+RW kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld afhankelijk van de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur en
beveiligingssoftware.
Ook een disc die niet correct werd gefinaliseerd, wordt
niet afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de opnameapparatuur voor meer informatie.
Merk op dat discs aangemaakt in Packet Write formaat
ook niet kunnen worden afgespeeld.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op
de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat
sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm
en wellicht niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
8NL
Opmerking betreffende de
weergave van DVD's en
VIDEO CD's
Sommige weergavefuncties van DVD's en
VIDEO CD's kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit apparaat speelt
DVD's en VIDEO CD's af volgens de inhoud
van de disc zodat bepaalde weergavefuncties
niet beschikbaar kunnen zijn. Raadpleeg daarom
de instructies die bij DVD's of VIDEO CD's
worden geleverd.
Auteursrechten
Dit product bevat copyrightbeveiligingstechnologie die is beschermd door
Amerikaanse patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten. Het gebruik van deze
copyright-beveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision, en is bedoeld
voor gebruik in huis en beperkte kring tenzij
Macrovision hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend. Aanpassing of
demontage is verboden.
Dit systeem is uitgerust met een Dolby* Digital
and Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix
surround decoder en het DTS** Digital
Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater
Systems, Inc.
"DTS," "DTS-ES," "Neo:6," en "DTS Digital
Surround" zijn handelsmerken van Digital Theater
Systems, Inc.
Opmerkingen betreffende
discs
Behandeling van discs
• Neem de disc vast aan de rand om ze proper te
houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Kleef geen papier noch tape op een disc.
• Stel een disc niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals hete
luchtkanalen of in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de houder.
Reiniging
• Maak een disc voor het afspelen altijd schoon
met een doek.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen solventen zoals benzine, thinner
en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit systeem kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u er discs
met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of
stervormig) probeert mee af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbare accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
9NL
Bedieningsmenuweergave
Kies de functie die u wilt gebruiken via het bedieningsmenu. Het bedieningsmenuscherm verschijnt
wanneer de DVD DISPLAY toets wordt ingedrukt. Meer details vindt u op de pagina tussen haakjes.
Totaal aantal
Totaal aantal opgenomen hoofdstukken of
opgenomen
Huidig titelnummer (VIDEO CD/Super
indexen
titels of tracks
Audio CD/CD: tracknummer)
Naam van de
Naam of type
Weergavestatus
huidige titel
van disc
(NWeergave, XPauze, xStop, enz.)
Huidig hoofdstuknummer
(VIDEO CD/Super Audio CD/
CD: indexnummer)
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE 12
18(34)
Speelduur
T
Pictogram van gekozen
bedieningsmenupunt
DVD
Type disc dat
wordt afgespeeld
1:32:55
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
Huidige instelling
Opties
Bedieningsmenupunten
Functienaam van gekozen
bedieningsmenupunt
ONDERTITELING
ENTER
Kiezen:
Melding
Lijst van bedieningsmenupunten
DISC
Geeft de naam of het type weer van de disc die in het apparaat
is geplaatst.
TITEL (alleen DVD) (pagina 39)/
Om de titel (DVD) of de track (VIDEO CD) te kiezen voor
weergave.
Toont de scène (VIDEO CD bij PBC-weergave).
SCENE (alleen VIDEO CD bij PBCweergave) /TRACK (alleen VIDEO CD)
(pagina 39)
HOOFDSTUK (alleen DVD)
(pagina 40)/INDEX (alleen VIDEO CD)
Om het hoofdstuk (DVD) of de index (VIDEO CD) te kiezen
voor weergave.
(pagina 40)
ALBUM (alleen MP3) (pagina 31,
Kiest het album (MP3) voor weergave.
TRACK (alleen Super Audio CD/
Om de track (Super Audio CD/CD/MP3) te kiezen voor
weergave.
39)
CD/MP3) (pagina 31, 39)
INDEX (alleen Super Audio CD/
CD) (pagina 40)
TIJD (pagina 41)
Geeft de index weer en selecteert de index (Super Audio CD)
die wordt afgespeeld.
Verstreken en resterende speelduur controleren.
Tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek invoeren.
GELUID (alleen DVD/VIDEO CD/ Om de geluidsinstelling te wijzigen.
Super Audio CD/CD/MP3) (pagina 46)
10NL
ONDERTITELING (alleen DVD)
Ondertitels weergeven.
Om de taal van de ondertitels te wijzigen.
ALBUM (alleen JPEG)
Kiest het album (JPEG) voor weergave.
BESTAND (alleen JPEG)
Om het bestand (JPEG) te kiezen voor weergave.
DATUM (alleen JPEG)
Toont de datuminformatie.
HOEK (alleen DVD) (pagina 55)
Om de hoek te wijzigen.
STAND (alleen VIDEO CD/Super
Om de weergavestand te kiezen.
(pagina 56)
(pagina 32)
(pagina 32)
(pagina 45)
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (pagina 37)
HERHALEN (pagina 37)
Speelt herhaaldelijk de volledige disc (alle titels/alle tracks),
één titel/hoofdstuk/track/album of de inhoud van het
programma af.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Om weergavebeperkingen in te stellen.
(pagina 57)
Tips
• Bij elke druk op DVD DISPLAY verandert het bedieningsmenuscherm als volgt:
Bedieningsmenuscherm
m
Bedieningsmenuscherm uit
De bedieningsmenupunten verschillen volgens de disc.
• De indicator voor het bedieningsmenu licht groen
t
op tenzij u [HERHALEN] op [UIT] hebt
ingesteld.
• De indicator voor [HOEK] licht alleen groen op wanneer er meerdere hoeken op de disc staan.
11NL
Aan de slag
Uitpakken
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• Luidsprekers (5)
• Subwoofer (1)
• AM-kaderantenne (1).
• FM-draadantenne (1)
• Luidsprekerkabels (3,5m × 3, 10m × 2)
• Afstandsbediening RM-SP320 (1)
• AAA (R03) batterijen (2)
• Gebruiksaanwijzing
• Luidsprekers - Aansluiting en installatie
(kaart) (1)
De batterijen in de
afstandsbediening
plaatsen
Dit toestel kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
AAA (R03) batterijen in de batterijhouder en
hou daarbij rekening met de 3 en #
aanduidingen. Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op het toestel.
Verwijder het deksel.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
directe zonnestraling of felle verlichting. Hierdoor
kan de werking worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange tijd
niet zult gebruiken, verwijder dan de batterijen om
mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
12NL
Stap 1: Luidsprekers aansluiten
Aan de slag
Sluit de meegeleverde luidsprekers aan met behulp van de meegeleverde luidsprekerkabels en let erop
dat de kleuren van de aansluitingen en de kabels overeenstemmen. Sluit geen andere luidsprekers aan
dan deze die bij het toestel zijn geleverd.
Voor optimaal surround geluid dient u de luidsprekerparameters (afstand, niveau, enz.) op te geven
zoals beschreven op pagina 25.
Benodigde kabels
Luidsprekerkabels
De stekker en de buis van de luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als het label van de aansluitingen.
(–)
(+)
(–)
(+)
Gekleurde buis
13NL
Luidsprekeraansluitingen
Sluit de
aan op
Voorluidsprekers
SPEAKER FRONT L (wit) en R (rood)
Surround luidsprekers
SPEAKER SURR L (blauw) en R (grijs)
Middenluidspreker
SPEAKER CENTER (groen)
Subwoofer
SPEAKER WOOFER (paars)
Voorluidspreker (R)
Voorluidspreker (L)
Middenluidspreker
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
SURR L
WOOFER
R
AUDIO IN
SURROUND
R
BACK
AUDIO IN
L
EURO AV
SURR R
Onderkant
voorluidspreker
Onderkant
voorluidspreker
Surround luidspreker (R)
14NL
OUTPUT(TO TV)
L
SAT
Subwoofer
Surround luidspreker (L)
Opmerking over plaatsen van luidsprekers
Aan de slag
• Zet de luidsprekers niet schuin.
• Zet de luidsprekers niet op plaatsen waar ze blootstaan aan:
– extreem hoge of lage temperaturen;
– veel stof of vuil;
– regen of vocht;
– sterke trillingen;
– directe zonnestraling.
• Ga voorzichtig te werk wanneer u de subwoofer, grote luidsprekers of een luidsprekerstandaard (niet bijgeleverd)
die op de surround luidsprekers is bevestigd, op een speciaal behandelde vloer (met was of olie behandeld, gepolijst,
enzovoort) plaatst; anders kunnen vlekken of verkleuringen optreden.
• Leun niet tegen de luidspreker en hang er ook niet aan omdat hij dan kan vallen.
Opmerking
Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel niet in de SPEAKER aansluiting klem komt te zitten.
Tip
Sluit de luidsprekerkabel aan nadat het uiteinde is omgebogen. Dit voorkomt dat de luidsprekerkabel klem raakt in
de SPEAKER aansluiting.
wordt vervolgd
15NL
De surround achterluidspreker aansluiten
Het apparaat is compatibel met het 6.1 surround systeem. Om een DVD te beluisteren die compatibel
is met het 6.1 surround systeem, zoals bijvoorbeeld een DTS-ES disc, sluit u de surround
achterluidspreker (niet meegeleverd) aan en stelt u de parameters in (zie "Luidsprekerinstellingen" op
pagina 77).
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
WOOFER
AUDIO IN
SAT
L
SAT
Versterker
AUDIO
IN
Surround achterluidspreker
Tip
6.1 surround geluid is ook mogelijk bij weergave van een 2 of 5.1 kanaalsbron met surround back-decodeerfunctie
(zie "De Surround Back Decoding Mode kiezen" op pagina 52).
Kortsluiting van de luidsprekers voorkomen
Door kortsluiting van de luidsprekers kan het toestel worden beschadigd. Om dat te voorkomen, dient
u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het aansluiten van de luidsprekers. Zorg
ervoor dat een blootliggende draad van een luidsprekerkabel niet in contact komt met een andere
aansluitingsklem of een blootliggende draad van een andere luidsprekerkabel.
Voorbeelden van slechte staat van een luidsprekerkabel
De gestripte
luidsprekerkabel raakt een
andere luidsprekerklem.
Gestripte kabels raken elkaar
doordat er teveel isolatie is
verwijderd.
Nadat alle componenten, luidsprekers en het netsnoer zijn aangesloten, dient u te controleren of alle
luidsprekers correct zijn aangesloten aan de hand van een testtoon. Voor meer details over de testtoon,
zie pagina 79.
Indien een luidspreker geen testtoon produceert of de testtoon wordt geproduceerd door een andere
luidspreker dan de luidspreker die wordt vermeld in het uitleesvenster, kan de luidspreker zijn
kortgesloten. Controleer dan de luidsprekeraansluiting opnieuw.
Opmerkingen
• Verbind de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting op de componenten: 3 op 3 en # op #. Indien de draden
worden omgewisseld, is er te weinig bass en kan het geluid zijn vervormd.
• Wanneer de luidsprekerkabel verkeerd is aangesloten of het volume bij kortsluiting hoger wordt gezet, verschijnt
"PROTECT" in het uitleesvenster op het voorpaneel en schakelt het systeem over naar de wachtstand. Trek in dat
geval de stekker uit het stopcontact, steek hem weer in en zet het systeem weer aan.
16NL
De luidsprekerkabels vervangen
Losmaken
Aan de slag
Om een andere luidsprekerkabel te gebruiken, maakt u de stekker los om een andere kabel aan te
sluiten.
Uitsteeksel
Hou de stekker met het uitsteeksel naar beneden op een vlak oppervlak en trek de kabels uit de stekker.
Bevestigen
Druk de stekker naar beneden op een vlak oppervlak en steek de nieuwe luidsprekerkabels in.
Het gestreepte luidsprekersnoer dient te worden bevestigd aan de negatieve (-) kant van de stekker.
Opmerkingen
• Let op dat u het oppervlak (tafel e.d.) niet beschadigt bij het bevestigen/losmaken van de luidsprekersnoeren.
• Bij gebruik van de luidsprekerkabel zijn de twee buitenste zwarte draden of de draden met letters negatief.
(–)
(–)
(+)
(+)
(–)
(–)
• Wanneer de subwooferkabel verkeerd is aangesloten of het volume bij kortsluiting hoger wordt gezet, verschijnt
"PROTECT" in het uitleesvenster op het voorpaneel en schakelt het systeem over naar de wachtstand. Trek in dat
geval de stekker uit het stopcontact, steek hem weer in en zet het systeem weer aan.
Tips
• U kunt in de handel verkrijgbare luidsprekerkabel of snoermaat AWG #18 - AWG #22 gebruiken.
• Alvorens een nieuwe kabel te bevestigen, stript u 10 mm van de isolatie en twist u de blootliggende draden van
beide snoeren.
10 mm
17NL
Stap 2: Antennes aansluiten
Sluit de meegeleverde AM/FM-antennes aan om naar de radio te luisteren.
Antenne-aansluitingen
Sluit de
aan op
AM-kaderantenne
AM-aansluitingen
FM-draadantenne
FM 75Ω COAXIAL aansluiting
AM-kaderantenne
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
WOOFER
AUDIO IN
L
SAT
SAT
FM-draadantenne
Opmerkingen
• Om ruis te voorkomen, moet u de AM-kaderantenne zo ver mogelijk van het toestel en andere componenten
houden.
• Strek de FM-draadantenne volledig uit.
• Hou de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.
Tip
Bij aansluiting van de meegeleverde AM-kaderantenne kunnen snoer (A) en snoer (B) naar believen worden
aangesloten.
AM
A
B
18NL
Tip
Gebruik bij slechte FM-ontvangst een 75-ohmige coaxiaalkabel (niet meegeleverd) om het toestel aan te sluiten op
een externe FM-antenne zoals hieronder afgebeeld.
Aan de slag
FMbuitenantenne
AM
FM 75
Toestel
COAXIAL
19NL
Stap 3: TV en videocomponenten aansluiten
Benodigde kabels
SCART (EURO AV) kabel voor de aansluiting van een TV (niet
meegeleverd)
Audiokabels (niet meegeleverd)
Bij het aansluiten van de kabels moet u ervoor zorgen dat de kleur van stekkers en aansluitingen van
de componenten overeenkomen.
Wit (L/audio)
Rood (R/audio)
Aansluitingen voor videocomponenten
Sluit de
aan op
TV (VIDEO IN)
T EURO AV OUTPUT (TO TV) aansluiting
Videorecorder (AUDIO OUT)
VIDEO (AUDIO IN) aansluitingen
Digitale satellietontvanger
(AUDIO OUT)
SAT (AUDIO IN) aansluitingen
Het toestel aansluiten op een TV
Sluit het toestel aan op uw TV met behulp van een SCART (EURO AV) kabel. Sluit de SCART (EURO
AV) kabel aan op T EURO AV OUTPUT (TO TV) op het toestel.
Indien u gebruik maakt van de SCART (EURO AV) kabel, controleer dan of de TV compatibel is met
S Video- of RGB-signalen. Wanneer de TV compatibel is met S Video, schakel dan de ingangsmode
van de TV om naar RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten TV.
20NL
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
AUDIO IN
SAT
WOOFER
OUT
SAT
L
OUT
OUT
Aan de slag
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
IN
EURO AV
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Videorecorder
OPTICAL
DIGITAL
OUT
Digitale satellietontvanger
of PlayStation 2 enz.
INTPUT(FROM VIDEO)
TV
Opmerkingen
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
• Raadpleeg de instructies die bij de TV zijn geleverd.
• Het toestel kan geen component videosignalen produceren.
• Het toestel kan een audiosignaal van de aangesloten TV niet uitvoeren. De systeemluidsprekers produceren alleen
het audiosignaal van de TV.
Tips
• Om het geluid van een TV of het stereo geluid van een 2-kanaalsbron weer te geven via de 6 luidsprekers, kiest u
een ander geluidsveld dan "AUTO FORMAT DIRECT AUTO" or "2CH STEREO" (pagina 48).
• Indien er vervorming optreedt tijdens de weergave van de component die is aangesloten op VIDEO AUDIO IN,
moet u de component aansluiten op SAT AUDIO IN.
Bij aansluiting van een digitale satellietontvanger met OPTICAL OUT
De digitale satellietontvanger kan op het toestel worden aangesloten via SAT OPTICAL DIGITAL IN
in plaats van SAT AUDIO IN (L/R).
Het toestel kan digitale en analoge signalen verwerken. Digitale signalen hebben voorrang op analoge
signalen. Wanneer het digitale signaal wegvalt, wordt het analoge signaal na 2 seconden verwerkt.
Bij aansluiting van een digitale satellietontvanger zonder OPTICAL
OUT
Sluit de digitale satellietontvanger alleen aan op SAT AUDIO IN L/R van het toestel.
Het geluid van een spelconsole (b.v. PlayStation 2) beluisteren via het
systeem
Verbind de audio-uitgangen van de spelconsole met de SAT AUDIO IN (L/R) aansluitingen op het
systeem met behulp van de audiokabels (niet meegeleverd).
wordt vervolgd
21NL
Opmerkingen
• Het toestel voert geen S Video-signaal uit.
• Wanneer u VIDEO of SAT kiest door op FUNCTION (pagina 66) te drukken, wordt het audiosignaal van de
AUDIO IN (L/R) aansluiting uitgevoerd naar de aangesloten luidsprekers. Het audiosignaal wordt niet uitgevoerd
via T EURO AV OUTPUT (TO TV).
Aansluiting op een TV met 4:3 scherm
Bij sommige discs past het beeld niet op het TV-scherm.
Zie pagina 75 om de breedte/hoogte-verhouding te wijzigen.
22NL
Stap 4: Het netsnoer aansluiten
Stap 5: Snelinstelling verrichten
Aan de slag
Voordat u het netsnoer van het toestel aansluit op een stopcontact, moet u de luidsprekers aansluiten
op het toestel (zie pagina 14).
Voer na de eerste 4 stappen de basisinstellingen uit met de Snelinstelling. U kunt de basisinstelling van
[TAALKEUZE], [KAMERGROOTTE], [LUISTERPOSITIE] en [TV TYPE] stap voor stap
verrichten.
Na het verrichten van de Snelinstelling is het systeem klaar voor de weergave van films, muziek-CD's,
enz. Voor de luidsprekerinstellingen, zie "Luidsprekerinstellingen" op pagina 77.
Gebruik van Snelinstelling
5
Druk op ENTER.
[TAALKEUZE (LANGUAGE SETUP)]
verschijn.
"/1
LANGUAGE SETUP
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
PORTUGUÉS
FUNCTION
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
INSTEL
LING
Opmerkingen
• De taalkeuze hangt van het gebied.
• De taal die u met [TAALKEUZE] hebt gekozen,
wordt ook gebruikt voor [SCHERMDISPL.],
[DVD MENU] en [ONDERTITELING]
(pagina 74).
CLEAR
Met open deksel.
1
2
3
4
Zet de TV aan.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
TV op dit toestel.
6
Kies een taal met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De instelling is gekozen en
[KAMERGROOTTE] verschijnt.
KAMERGROOTTE
Druk op "/1.
Druk op FUNCTION om "DVD" te
kiezen.
Er verschijnt een melding op het TVscherm.
KLEIN
VOOR:
1.6m
SURROUND:
1.6m
Opmerking
Wanneer er een disc in het toestel zit, verschijnt
de melding niet op het TV-scherm.
wordt vervolgd
23NL
7
Kies een geschikte kamergrootte uit
[KLEIN], [GEMIDDELD] en [GROOT]
met X/x, en druk vervolgens op ENTER.
De instelling is gekozen en
[LUISTERPOSITIE] verschijnt.
LUISTERPOSITIE
VOOR:
1.6m
SURROUND:
1.6m
Het [LUISTERPOSITIE] aantal dat u kunt
kiezen hangt af van de gekozen
[KAMERGROOTTE].
[KLEIN]: drie posities
[GEMIDDELD: vier posities
[GROOT]: vijf posities
8
Kies een geschikte luisterpositie met
X/x en druk vervolgens op ENTER.
De instelling is gekozen en [TV TYPE]
verschijnt.
TV TYPE
16 : 9
9
4:3
Kies een TV type met X/x en druk
vervolgens op ENTER.
Snelinstelling is voltooid.
Wanneer de snelinstelling is voltooid,
worden de instellingen opgeslagen en
verschijnt de melding niet meer wanneer u
het systeem de volgende keer aanschakelt.
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN en kies opnieuw.
Snelinstelling stoppen
Druk op DVD SETUP.
24NL
Opmerkingen
• Wanneer u op CLEAR drukt, verdnijnt het bericht.
Om instellingen te wijzigen, kiest u [SNEL] bij
[INSTELLING] in het instelscherm (pagina 83).
• Wanneer u [4:3] kiest bij [TV TYPE], wordt [4:3
LETTER BOX] gekozen (pagina 75).
• Afstand en niveau van elke luidspreker worden
automatisch ingesteld volgens de instelling van
[KAMERGROOTTE] en [LUISTERPOSITIE]
(pagina 77).
• Om een instelling te wijzigen, zie "Gebruik van het
instelscherm" op pagina 73.
• De illustraties die verschijnen voor
[KAMERGROOTTE] en [LUISTERPOSITIE] zijn
slechts voorbeelden en kunnen verschillen van de
effectieve kamergrootte en -indeling.
De instellingen voor
[LUIDSPREKERINSTELLING] (pagina 77)
verschijnen hier niet.
Luidsprekerinstelling
Voor een optimale surround sound moeten alle
luidsprekers behalve de subwoofer even ver van
de luisterpositie worden geplaatst (A).
De middenluidspreker kan tot 1,6 meter (B) en
de achterluidsprekers tot 4,6 meter (C) dichter
bij de luisterpositie dan de voorluidsprekers
worden geplaatst.
De voorluidsprekers kunnen op 1,0 tot 7,0 meter
(A) van de luisterpositie worden geplaatst.
Plaats de luidsprekers zoals hieronder afgebeeld
Opmerkingen
• Plaats de midden- en surround luidsprekers niet
verder van de luisterpositie dan de voorluidsprekers.
• Bij aansluiting van een los verkrijgbare surround
achterluidspreker, plaatst u die achter de
luisterpositie (positie (D) in de bovenstaande
afbeelding). Zet [SURROUND ACHTER] bij
[GROOTTE] in dat geval op [JA] (pagina 77) om de
surround achterluidspreker te laten spelen.
De subwoofer in dit toestel is magnetisch
afgeschermd om magnetische lekken te
voorkomen. Toch kan er wat lekkage optreden
omdat de magneet zeer krachtig is. Wanneer de
subwoofer wordt gebruikt met een beeldbuis- of
projectie-TV, moet de subwoofer minstens 0,3
meter van het toestel zijn verwijderd. Wanneer
deze te dichtbij wordt geplaatst, kunnen de
kleuren op het scherm afwijken. Zet de TV af en
zet hem na 15 tot 30 minuten weer aan indien er
kleurafwijkingen optreden. Indien de kleuren
nog altijd afwijken, moet u de subwoofer verder
van de TV af zetten. Indien de kleuren dan nog
steeds afwijken, moet u controleren of er zich
geen magnetisch voorwerp dicht bij de
subwoofer bevindt. Kleurafwijking kan
optreden ten gevolge van interactie tussen de
subwoofer en het magnetisch object.
Voorbeelden van mogelijke bronnen van
magnetische storing zijn: magnetische sloten op
een TV-kastje e.d., medische apparatuur,
speelgoed, enz.
Aan de slag
De luidsprekers opstellen
Betreffende magnetisch
afgeschermde luidsprekers (ter
voorkoming van kleurafwijking
op het TV-scherm)
Luidsprekerparameters
bepalen
Voor een optimaal surround sound moet u eerst
de afstand van de aangesloten luidsprekers tot de
luisterpositie opgeven en balans en niveau
regelen. Schakel luidsprekerniveau en -balans
gelijk aan de hand van de testtoon.
Kies [LUIDSPREKERINSTELLING] in het
instelscherm. Zie "Luidsprekerinstellingen" op
pagina 77 voor meer details.
25NL
4
Breng een disc in.
Duw de disc in de gleuf tot ze automatisch
wordt ingetrokken.
De disc wordt automatisch ingetrokken en
"READING" verschijnt in het
uitleesvenster.
Discs afspelen
Discs afspelen
Met de weergavekant omlaag
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD kunnen
sommige functies verschillend of onbeschikbaar
zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
Disc-gleuf
Regel hier
het volume
Z
5
"/1
STANDBY indicator
Sluit hier een
hoofdtelefoon
aan
FUNCTION
Druk op H op de afstandsbediening of
op het toestel.
Het toestel begint te spelen (continu
weergave).
Regel het volume op het toestel.
Na Stap 5
"/1
Z
FUNCTION
H
Bij sommige discs verschijnt er een menu op het
TV-scherm. Voor interactieve weergave volgt u
de instructies op het menuscherm. (DVD:
pagina 29), (VIDEO CD: pagina 29).
Disc verwijderen
Druk op Z. Verwijder de disc nadat deze door
het toestel is uitgeworpen. "NO DISC"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
1
2
3
Het toestel aanzetten
Zet de TV aan.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
TV op dit toestel.
Druk op "/1 op het toestel.
Het toestel wordt aangeschakeld.
Wanneer het systeem niet is ingesteld op
"DVD" druk dan op FUNCTION om
"DVD" te kiezen.
"NO DISC" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en het toestel is klaar om
de disc in te brengen.
26NL
Druk op "/1 op het toestel. Het toestel wordt
aangeschakeld. In de wachtstand schakelt het
toestel ook aan door een disc in te brengen.
Het toestel uitzetten
Bijkomende handelingen
Z
X
./>
x
H
MUTING
VOL +/–
Discs afspelen
Druk op "/1. Het toestel schakelt over naar de
wachtstand en de STANDBY indicator licht
rood op. Om het volledig uit te schakelen, trekt
u de stekker uit het stopcontact.
Schakel het toestel niet uit tijdens het afspelen
van een disc door op "/1 te drukken. Hierdoor
kunnen de menu-instellingen immers worden
gewist. Om het toestel af te zetten, drukt u eerst
op x om de weergave te stoppen en vervolgens
op "/1 .
Stroom sparen in de wachtstand
Druk op "/1 terwijl het toestel aanschakelt (de
STANDBY indicator licht op).
Om
Druk op
Te stoppen
x
Wachtstand annuleren
Te pauzeren*
X
Druk eenmaal op "/1.
De weergave te hervatten na X of H
pauzeren
Naar volgende
>
hoofdstukken, tracks,
scènes of bestanden te gaan
in de continu weergavestand
Tijdens continu weergave
naar vorige hoofdstukken,
tracks, bestanden of scènes
te gaan
.
De weergave te stoppen en
de disc te verwijderen
Z
Het geluid te onderdrukken MUTING. Om de
geluidsonderdrukking
te annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u
het volume met VOL +.
* Pauzeren kan niet tijdens JPEG-weergave.
Opmerkingen
• Wanneer er zich geen disc in het toestel bevindt,
verschijnt "NO DISC" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• Wanneer de DVD-weergave ongeveer een uur lang is
onderbroken, schakelt het toestel automatisch uit.
Tip
Wanneer op een DVD meer dan twee titels staan, kunt
u niet naar de volgende of vorige titel gaan door op
. of > te drukken. Deze knoppen werken alleen
binnen één enkele titel. Druk op DVD TOP MENU of
DVD MENU en kies vervolgens de gewenste titel in
het bedieningsmenu om naar de volgende of vorige
titel te gaan.
27NL
Tip
De weergave hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt
(Resume Play)
Het toestel memoriseert het punt waar u op x
hebt gedrukt en "RESUME" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Resume Play
blijft beschikbaar zolang de disc niet wordt
verwijderd, zelfs al wordt het toestel in de
wachtstand gebracht door op "/1te drukken.
H
1
x
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om de weergave te stoppen.
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en u kunt de disc
herstarten vanaf het punt waar u ze hebt
gestopt.
Als "RESUME" niet verschijnt, is Resume
Play niet beschikbaar.
2
Druk op H.
Het toestel start de weergave vanaf het punt
waar u de disc in Stap 1 hebt gestopt.
Opmerkingen
• Resume Play is niet mogelijk tijdens Shuffle Play of
Program Play.
• Het is mogelijk dat de weergave niet precies op
hetzelfde punt wordt hervat afhankelijk van waar u de
disc hebt gestopt.
• Het punt waar u de weergave hebt gestopt wordt
gewist wanneer:
– u verandert van weergavestand.
– u de instelling wijzigt in het instelmenu.
28NL
Om de weergave te starten vanaf het begin van de disc
drukt u tweemaal op x en vervolgens op H.
Gebruik van het DVD Menu
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
(PBC-weergave)
PBC-weergave (Playback Control) biedt de
mogelijkheid van eenvoudige interactieve
handelingen, zoekfuncties en dergelijke.
Met PBC-weergave kunt u VIDEO CD's
interactief afspelen door de instructies in het
menu op het TV-scherm te volgen.
Discs afspelen
Een DVD is onderverdeeld in vele stukken beeld
of muziek. Deze stukken worden "titels"
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen via
het DVD TOP MENU/ALBUM–.
Bij het afspelen van een DVD waarop items
zoals de taal van de ondertitels en het geluid
kunnen worden gekozen, kunt u die kiezen met
de DVD MENU/ALBUM+.
Bij het afspelen van VIDEO
CD's met PBC-functies
(Ver. 2.0)
DVD MENU/
ALBUM+
./>
C/X/x/c/
ENTER
x
H
X/x/
ENTER
O RETURN
Cijfertoetsen
Cijfertoetsen
Met open deksel.
1
Druk op DVD TOP MENU/ALBUM– of
DVD MENU/ALBUM+.
Het disc-menu verschijnt op het TVscherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2
3
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te kiezen dat u wilt afspelen of
wijzigen.
Druk op ENTER.
Opmerking
Wanneer het DVD top menu of een DVD menu
ongeveer een uur lang verschijnt tijdens het afspelen
van een DVD, schakelt het toestel automatisch uit.
Met open deksel.
1
Start de weergave van een VIDEO CD
met PBC-functies.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2
3
4
Kies het gewenste itemnummer door
op X/x of de cijfertoetsen te drukken.
Druk op ENTER.
Volg de instructies op het menuscherm
voor de interactieve handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
wordt vervolgd
29NL
Terugkeren naar het
menuscherm
Druk op O RETURN.
Een MP3 Audio Track
afspelen
Opmerkingen
• Bij sommige VIDEO CD's verschijnt het menu niet in
Stap 1.
• Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
"Druk op ENTER" in Stap 3 zijn vervangen door
"Druk op SELECT". Druk in dat geval op H.
Tip
Voor weergave zonder PBC, drukt u op ./> of
de cijfertoetsen met het toestel in de stopstand om een
track te kiezen en drukt u vervolgens op H of
ENTER.
"Weergave zonder PBC" verschijnt op het TV-scherm
en continu weergave begint. Er kunnen geen
stilstaande beelden zoals bijvoorbeeld een
menuscherm worden getoond. Om terug te keren naar
PBC-weergave, drukt u tweemaal op x en vervolgens
op H.
U kunt MP3 audio tracks op CD-ROM's, CD-R's
of CD-RW's afspelen. Om tracks door de speler
te laten herkennen, moeten de discs echter zijn
opgenomen conform ISO9660 level 1, level 2 of
Joliet formaat. Multi-sessie discs kunnen ook
worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de CD-R/RW
apparatuur of opnamesoftware (niet
meegeleverd) voor details omtrent het
opnameformaat.
1
2
Plaats een MP3 data disc in het toestel.
Druk op H.
Het toestel begint de eerste MP3 audio track
in het eerste album op de disc te spelen.
Opmerkingen
• Het toestel kan MP3 (MPEG1 Audio Layer3) geluid
afspelen. Het toestel kan geen audio tracks met
MP3PRO indeling afspelen.
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD afspelen
wanneer de eerste sessie een MP3 audio track bevat.
Volgende MP3 audio tracks die in latere sessies
werden opgenomen, kunnen eveneens worden
afgespeeld.
• Maximum aantal albums op een disc: 99 (Een album
kan maximaal 250 MP3 audio tracks bevatten.)
• Een album dat geen MP3 audio track bevat, wordt
overgeslagen.
• Wanneer u de extensie ".MP3" toevoegt aan
gegevens van een ander formaat dan MP3, kan het
toestel de gegevens niet goed herkennen en
produceert het een hard geluid dat uw luidsprekers
kan beschadigen.
• Indien het toestel geen MP3 kan afspelen, zet dan
[PRIORITEIT DATA CD] op [MP3] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] (pagina 77).
• Het toestel kan tot 8 directory's diep gaan, met
inbegrip van een hoofddirectory.
30NL
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
5
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
O RETURN
Kies een track met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De gekozen track begint te spelen.
Discs afspelen
Als de volledige lijst met tracks of albums
niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te selecteren en
verschuif dan deze balk om met X/x de rest
van de lijst weer te geven. Druk op C of
O RETURN om terug te keren naar de
track- of albumlijst.
Kiezen van een album en
track
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN of C.
1
2
Druk op DVD DISPLAY.
Het display uitzetten
Het bedieningsmenu en de naam van de
MP3 data disc verschijnen.
Druk op DVD DISPLAY.
Druk op X/x om
(ALBUM) te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
• Voor album- of tracknamen kunnen alleen letters uit
het alfabet en cijfers worden gebruikt. Iets anders
verschijnt als
" ".
• Als het MP3-bestand dat u afspeelt, een ID3 tag heeft,
worden de gegevens van de ID3 tag weergegeven als
tracknaam.
• ID3 tag geldt alleen voor versie 1.
• Wanneer een MP3 met VBR (variabele bit rate)
wordt afgespeeld, kan de verstreken tijdsduur die
wordt aangegeven verschillen van de effectieve
tijdsduur.
• Tot de disc speelt of een album wordt gekozen in stap
2, verschijnt de albumnaam als "**Album" (** staat
voor een cijfer) in het bedieningsmenu vooraleer de
albumnaam verschijnt.
Opmerkingen
De lijst van albums op de disc verschijnt.
HOME TOWN
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
3
4
Kies een album dat u wilt afspelen met
X/x en druk op ENTER.
Kies
(TRACK) met X/x en
druk op ENTER.
Tip
Wanneer een MP3 data disc is ingebracht, kunt u een
album kiezen met behulp van DVD MENU/ALBUM+
of DVD TOP MENU/ALBUM– op de
afstandsbediening.
De lijst met tracks in het huidige album
verschijnt.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
31NL
JPEG-beeldbestanden
afspelen
U kunt JPEG-beeldbestanden op CD-ROM's,
CD-R's of CD-RW's afspelen. Om de bestanden
door het toestel te laten herkennen, moeten de
discs echter zijn opgenomen conform ISO9660
level 1, level 2 of Joliet formaat. Multi-sessie
discs kunnen ook worden afgespeeld. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de CD-R/RW
apparatuur of opnamesoftware (niet
meegeleverd) voor details omtrent het
opnameformaat.
1
2
Kiezen van een album en
bestand
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
1
2
Druk op .of > om naar het volgende of vorige
bestand te gaan.
32NL
Druk op DVD DISPLAY.
Druk op X/x om
(ALBUM) te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Opmerkingen
Tip
O RETURN
Het bedieningsmenu en de naam van de
JPEG data disc verschijnen.
Het toestel begint het eerste JPEGgegevensbestand in het eerste album op de
disc te spelen.
• Het toestel kan bestanden met de extensie ".JPG" of
".JPEG" afspelen.
• Het toestel kan Multi Session CD's afspelen.
• Een album dat geen JPEG-bestand bevat, wordt
overgeslagen.
• Indien het toestel geen JPEG kan afspelen, zet dan
[PRIORITEIT DATA CD] op [JPEG] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] (pagina 77).
• Een JPEG beeldbestand met een lengte of breedte van
meer dan 4.720 dots kan niet worden afgespeeld.
• Een JPEG-beeldbestand met een grote breedte/lengte
kan niet worden afgespeeld.
• Bepaalde CD-R's of CD-RW's kunnen niet met dit
toestel worden afgespeeld, afhankelijk van het
bestandsformaat.
• Het toestel kan tot 8 directory's diep gaan, met
inbegrip van een hoofddirectory.
• Progressive JPEG-beeldbestanden kunnen niet
worden afgespeeld met dit toestel.
• Maximum aantal albums op een disc: 99
(Een album kan maximaal 250 JPEG-bestanden
bevatten.)
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Plaats een JPEG data disc in het
toestel.
Druk op H.
DVD MENU/
ALBUM+
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
3
4
Kies een album dat u wilt afspelen met
X/x en druk op ENTER.
Kies
(BESTAND) met X/x en
druk op ENTER.
De lijst met bestanden in het huidige album
verschijnt.
MOUNTAIN
FAMILY
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
JPEG
5
Diavoorstelling met JPEG
data disc
M
H
Kies een bestand met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
Het gekozen bestand begint te spelen.
Discs afspelen
Als de volledige lijst met bestanden of
albums niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te selecteren en
verschuif dan deze balk om met X/x de rest
van de lijst weer te geven. Druk op C of
O RETURN om terug te keren naar de
bestands- of albumlijst.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN of C.
Het display uitzetten
1
Druk op DVD DISPLAY.
De diavoorstelling begint vanaf het huidige
beeld.
Opmerkingen
Tip
Wanneer een JPEG data disc is ingebracht, kunt u een
album kiezen met behulp van DVD MENU/ALBUM+
of DVD TOP MENU/ALBUM– op de
afstandsbediening.
2
Druk op H om de diavoorstelling te
stoppen.
Vanaf het huidige beeld terugkeren naar
normale weergave.
De tussentijd van de
diavoorstelling wijzigen
Bij elke druk op M tijdens de diavoorstelling,
verandert de tussentijd. Bij elke druk op de toets
verandert de indicatie als volgt:
1M t 2M t 3M
t
• Voor album- of bestandsnamen kunnen alleen letters
uit het alfabet en cijfers worden gebruikt. Iets anders
verschijnt als " ".
• Tot de disc speelt of een album wordt gekozen in stap
2, verschijnt de albumnaam als "**Album" (** staat
voor een cijfer) in het bedieningsmenu vooraleer de
albumnaam verschijnt.
Druk op M tijdens de weergave van
een JPEG-beeld.
De 3M tussentijd is korter dan 2M.
Opmerking
Bij diavoorstelling kan weergave slechts in één
richting.
33NL
Het huidige beeld roteren
Een eigen programma
maken
(Programme Play)
H
C/c
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de tracks
op de disc worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximum 25
tracks programmeren.
Roteer het huidige beeld met C/c
H
Bij elke druk op c roteert het beeld een
kwartslag rechtsom.
Bij elke druk op C roteert het beeld een
kwartslag linksom.
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
Opmerking
MODE
Tijdens een diavoorstelling kan het beeld niet worden
geroteerd. Druk voor deze handeling op H om terug
te keren naar normale weergave.
PLAY
MODE
Cijfertoetsen
CLEAR
Met open deksel.
1
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
PLAY MODE op de afstandsbediening
tot "PGM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Het programmamenu verschijnt op het TVscherm.
Kies bijvoorbeeld een track op een MP3
disc.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
34NL
Total Time - - : - -
2
Program
1 Album
2 1 ALBUM
Track
3 2 ALBUM
ALL TRACKS
4 3 ALBUM
1 TRACK1
5 4 ALBUM
2 TRACK2
6 5 ALBUM
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
Program
1 ALBUM 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
Total Time - - : - -
Total Time - - : - TRACK 7
Herhaal stap 2 tot 4 om andere tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde tracks verschijnen in
de gekozen volgorde.
6
Druk op c om de schuifbalk te selecteren
en verschuif dan deze balk om met X/x de
rest van de lijst weer te geven zodat een
track die niet in het uitleesvenster staat, kan
worden gekozen. Druk op C of
O RETURN om terug te keren naar de
tracklijst.
Het schuifbalkpictogram kan alleen worden
gekozen wanneer er meer dan 9 tracks zijn.
Kies de track die u wilt programmeren.
Kies bijvoorbeeld track "7".
Program
1 Album
2 1 ALBUM
Track
3 2 ALBUM
ALL TRACKS
4 3 ALBUM
1 TRACK1
5 4 ALBUM
2 TRACK2
6 5 ALBUM
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
Druk op X/x of de cijfertoetsen om "7"
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
Totale tijdsduur van de geprogrammeerde
tracks (behalve MP3)
Druk op c.
De cursor gaat naar de track (in dit geval
"1"). Voor MP3 tracks kunnen worden
geprogrammeerd, moet eerst het album
worden gekozen.
3
4
Discs afspelen
Druk op C om het schuifbalkpictogram te
kiezen en de reeds aangemaakte tracks of
albums te controleren, en laat dan de rest
van de lijst verschijnen met behulp van
X/x. Druk op c of O RETURN om terug
te keren naar de tracklijst.
Het schuifbalkpictogram kan alleen worden
gekozen wanneer er meer dan 9
geprogrammeerde tracks of albums zijn.
Total Time - - : - -
Druk op H om Programme Play te
starten.
Geprogrammeerde weergave start.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten door
op H te drukken.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk in de stopstand herhaaldelijk op PLAY
MODE op de afstandsbediening tot "PGM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Andere handelingen
Om
Doe dit
Het
Druk in de stopstand op PLAY
programmamenu MODE om het programmamenu
af te zetten
af te zetten.
De programmavolgorde te
annuleren
Druk in stap 5 op CLEAR en het
laatste programma wordt één voor
één geannuleerd.
wordt vervolgd
35NL
Opmerkingen
• Programme Play werkt niet met DVD's en JPEG.
• Wanneer de disc wordt verwijderd, stopt
geprogrammeerde weergave en wordt het programma
gewist.
• Bij het programmeren van MP3 tracks wordt
"- - : - -" weergegeven als de totale tijdsduur van de
geprogrammeerde tracks.
Tip
Repeat Play is mogelijk met de geprogrammeerde
tracks. Druk tijdens geprogrammeerde weergave op
REPEAT of zet [HERHALEN] in het bedieningsmenu
op [ALLES] (pagina 37).
Willekeurige weergave
(Shuffle Play)
U kunt tracks door het systeem laten "schudden"
en in willekeurige volgorde afspelen. De
afspeelvolgorde kan opnieuw worden gewijzigd
door nogmaals te "schudden".
H
PLAY
MODE
Met open deksel.
1
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
PLAY MODE op de afstandsbediening
tot "SHUF" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u een MP3 disc afspeelt, kunt u alle
tracks in albums in willekeurige volgorde
afspelen.
Zie pagina 37 voor nadere bijzonderheden
omtrent willekeurige albumweergave.
2
Druk op H.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk in de stopstand herhaaldelijk op PLAY
MODE tot "SHUF" in het uitleesvenster op het
voorpaneel verdwijnt (SHUFFLE geannuleerd).
SHUFFLE (ALBUM) kan op dezelfde manier
worden geannuleerd.
36NL
Willekeurige weergave kiezen
in het bedieningsmenu
(Repeat Play)
U kunt kiezen uit normal shuffle en album
shuffle (alleen MP3).
C/X/x/c/
ENTER
1
U kunt alle titels/tracks/bestanden of één titel/
hoofdstuk/track op een disc afspelen.
In de Shuffle of Program Play mode herhaalt het
toestel de tracks in willekeurige of
geprogrammeerde volgorde.
Tijdens PBC-weergave van VIDEO CD's
(pagina 29) is Repeat Play niet mogelijk.
Discs afspelen
H
DVD
DISPLAY
Herhaalde weergave
H
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(STAND) te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
REPEAT
MP3
CONTINU
CONTINU(ALBUM)
SHUFFLE
SHUFFLE(ALBUM)
PROGRAMMEREN
Met open deksel.
3
Selecteer [SHUFFLE] of [SHUFFLE
(ALBUM)] met behulp van X/x en druk
op ENTER.
[SHUFFLE]: willekeurige weergave van de
tracks op de disc.
[SHUFFLE (ALBUM)]: willekeurige
weergave van de tracks in het gekozen
album.
4
Druk op H.
De gekozen willekeurige weergave start.
Opmerking
Shuffle Play wordt geannuleerd wanneer u de disc
uitwerpt. De weergavestand verandert als volgt:
SHUFFLE t CONTINU
SHUFFLE (ALBUM) t CONTINU (ALBUM)
1
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(HERHALEN) te kiezen en druk op
ENTER of c.
Als u niet [UIT] kiest, licht de [REPEAT]
indicator groen op.
3
Kies de herhaalde weergavestand en
druk op ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
DVD
1:32:55
UIT
ALLES
TITEL
HOOFDSTUK
wordt vervolgd
37NL
x Bij het afspelen van een DVD
•
•
•
•
UIT: geen herhaalde weergave.
ALLES: alle titels worden herhaald.
TITEL: huidige titel wordt herhaald.
HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
x Bij weergave van een VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3 met
Programme Play op UIT
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: herhaalde weergave van alle
tracks op de disc of het huidige album
(alleen wanneer CONTINUE
(ALBUM) of SHUFFLE (ALBUM) is
gekozen in de weergavestand).
• TRACK: huidige track wordt
herhaald.
Een bepaald punt op een
disc zoeken
(Scan, Slow-motion Play)
U kunt snel een bepaald punt op een disc zoeken
met beeld of vertraagde weergave.
H
SLOW
m/M
/
x Bij het afspelen van een JPEG
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: herhaalde weergave van alle
bestanden op de disc (wanneer
CONTINU is gekozen in de
weergavestand) of het huidige album
(wanneer CONTINU (ALBUM) is
gekozen in de weergavestand).
x Wanneer Programme Play AAN staat
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: Program Play wordt
herhaald.
Opmerkingen
• Herhaalde weergave werkt niet met sommige DVD
discs.
• Herhaalde weergave wordt geannuleerd wanneer de
disc wordt uitgeworpen.
• Wanneer [ALLES] is gekozen, blijft herhaalde
weergave beperkt tot 5 keer.
Tips
• U kunt Repeat Play instellen vanuit de stopstand.
Druk na het kiezen van [HERHALEN] op H.
Herhaalde weergave start.
• U kunt de [HERHALEN] status direct laten
verschijnen.
Druk op REPEAT op de afstandsbediening.
• U kunt Repeat Play gebruiken voor DVD's met
hoofdstukken.
38NL
Opmerkingen
• Bij sommige DVD/VIDEO CD's zijn bepaalde van de
beschreven handelingen niet mogelijk.
• Tijdens zoeken of vertraagde weergave staat het
geluid af.
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of
achteruit af te spelen (Scan)
1
2
Druk op m of M tijdens het afspelen
van een disc.
Wanneer u het gewenste punt hebt
gevonden, drukt u nogmaals op H om
terug te keren naar normale snelheid.
De scansnelheid wijzigen (alleen
DVD/VIDEO CD)
t
Weergaverichting
1M t 2M
t
Tegenovergestelde richting
1m t 2m
De 2M/2m weergavesnelheid is sneller dan
1M/1m.
Vertraagde weergave (Slowmotion Play)
(alleen DVD/VIDEO CD)
Druk op
of
pauzestand.
U kunt een titel (DVD), hoofdstuk (DVD), track
(CD, VIDEO CD, Super Audio CD, MP3),
index (VIDEO CD, Super Audio CD), album
(MP3, JPEG) en bestand (JPEG) zoeken. Aan
titels, tracks, albums en bestanden op de disc
zijn unieke nummers toegekend, zodat u ze kunt
kiezen via het bedieningsmenu. Ook aan
hoofdstukken en indexen zijn unieke nummers
toegekend, zodat u ze kunt kiezen door het
betreffende nummer in te voeren. U kunt ook
een bepaald punt zoeken aan de hand van de
tijdcode (TIJD ZOEKEN).
U kunt geen scène op een VIDEO CD zoeken
(wanneer de PBC-functie aan staat).
Discs afspelen
Bij elke druk op m of M tijdens het zoeken,
verandert de weergavesnelheid. Er zijn twee
snelheden beschikbaar. Bij elke druk op de toets
verandert de indicatie als volgt:
Een titel/hoofdstuk/track/
index/album/bestand
zoeken
met het toestel in de
Druk op Hom terug te keren naar de normale
snelheid.
De vertraagde weergavesnelheid
wijzigen
Bij elke druk op
of
tijdens vertraagde
weergave, verandert de weergavesnelheid. Er
zijn twee snelheden beschikbaar. Bij elke druk
op de toets verandert de indicatie als volgt:
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
Cijfertoetsen
Weergaverichting
2 t1
t
CLEAR
Met open deksel.
t
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
2 t1
De 2 /2
1 /1 .
Een titel/track/album/bestand
zoeken
weergavesnelheid is trager dan
1
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
wordt vervolgd
39NL
x Bij het afspelen van een DVD
(TITEL)
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
Een hoofdstuk/index zoeken
1
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
(TRACK)
x Bij het afspelen van een Super Audio
CD
2
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen.
x Bij het afspelen van een DVD
(TRACK)
(HOOFDSTUK)
x Bij het afspelen van een CD
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functies)
(TRACK)
x Bij het afspelen van een MP3
(INDEX)
(ALBUM) of
x Bij het afspelen van een Super Audio
CD
(TRACK)
x Bij weergave van een JPEG-bestand
(INDEX)
(ALBUM) of
(BESTAND)
Bijvoorbeeld: wanneer u
(HOOFDSTUK) kiest
"** (**)" wordt gekozen (** verwijst naar
een nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal hoofdstukken of indexen aan.
Bijvoorbeeld: wanneer u
(TRACK) kiest
De lijst van tracks in het album verschijnt.
CD
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
Als de volledige lijst met tracks of albums
niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te selecteren en
verschuif dan deze balk om met X/x de rest
van de lijst weer te geven. Druk op C of
O RETURN om terug te keren naar de
tracklijst.
CD
Druk op X/x om de gewenste track te
kiezen en druk op ENTER.
De weergave start vanaf de gekozen track.
40NL
1:32:55
Druk op ENTER of c.
"** (**)" verandert in "-- (**)".
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
––(34)
T
1:32:55
DVD
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
3
3
DVD
4
Druk op X/x of de cijfertoetsen om het
gewenste hoofdstuk of indexnummer
te selecteren.
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander cijfer.
5
Druk op ENTER.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
Disc-informatie bekijken
Opmerking
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Een bepaald punt zoeken aan de
hand van de tijdcode (TIJD
ZOEKEN)
Bijvoorbeeld: wanneer u de speelduur van de
huidige titel op een DVD zoekt
Speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het
voorpaneel
U kunt informatie over de disc bekijken, zoals
de resterende tijd, het totaal aantal titels op een
DVD of tracks op een Super Audio CD, CD,
VIDEO CD of MP3 met de display (pagina 93).
Discs afspelen
Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBC-functies
werkt de indexzoekfunctie niet.
1 Kies
(TIJD) in stap 2.
"T **:**:**" (speelduur van de huidige titel)
is geselecteerd.
DISPLAY
2 Druk op ENTER of c.
"T--:--:--" verschijnt boven "T**:**:**".
3 Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar het punt na
2 uur, 10 minuten en 20 seconden, voert u
gewoon "2:10:20" in.
Opmerkingen
• Titels, hoofdstukken of tracks verschijnen met
hetzelfde nummer als op de disc.
• De tijdzoekfunctie werkt niet met een VIDEO CD
(wanneer de PBC-functie aan staat).
• Voer bij het afspelen van een DVD de speelduur van
de huidige titel in met behulp van de tijdcode. Voer
bij het afspelen van een CD, Super Audio CD,
VIDEO CD of MP3 de speelduur van de huidige track
in met behulp van de tijdcode.
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY tijdens het afspelen
van de disc, verandert de indicatie zoals de
onderstaande tabellen laten zien.
Tip
U kunt de speelduur of resterende tijd laten weergeven.
Voor details, zie "Speelduur en resterende speelduur
controleren" (pagina 44).
wordt vervolgd
41NL
Bij het afspelen van een DVD
Speelduur en nummer van de huidige titel
TITLE
CHAP
Bij het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC functies), Super
Audio CD of CD
Speelduur en huidig tracknummer
TRK
Resterende speelduur en
nummer van de huidige titel
TITLE
CHAP
Resterende speelduur en
huidig tracknummer
TRK
Speelduur en nummer van het
huidige hoofdstak
CHAP
Speelduur van de disc
Resterende speelduur en
nummer van het huidige
hoofdstuk
CHAP
Resterende speelduur van
de disc
Titelnaam
Tracknaam
Huidig geluidsveld
Huidig geluidsveld
42NL
Opmerkingen
Speelduur en huidig tracknummer
• Bij sommige discs en weergavestanden kan de
bovenvermelde disc-informatie niet verschijnen.
• ID3 tag geldt alleen voor versie 1.
• Als het MP3-bestand dat u afspeelt, een ID3 tag heeft,
worden de gegevens van de ID3 tag weergegeven als
tracknaam (bestand).
• Voor album-, track- of bestandsnamen kunnen alleen
letters uit het alfabet en cijfers worden gebruikt. Iets
anders verschijnt als " ".
• In het volgende geval kan de verstreken speelduur en
de resterende duur van de track niet nauwkeurig
worden weergegeven.
– bij weergave van een MP3-bestand met VBR
(variable bit rate).
TRK
Resterende speelduur van
de huidige track
TRK
Tracknaam (bestand)
Albumnaam (map)
Huidig geluidsveld
Discs afspelen
Bij het afspelen van een MP3
Tips
• Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBC-functies
verschijnt alleen de speelduur van de scène.
• De speelduur en de resterende speelduur van
hoofdstuk, titel, track, scène of disc verschijnen ook
op uw TV-scherm. Zie "Speelduur en resterende
speelduur controleren" hieronder voor meer
informatie over de manier waarop deze informatie
moet worden geïnterpreteerd.
Bij het afspelen van een JPEG
Huidig bestandsnummer
Bestandsnaam
Albumnaam (map)
Huidig geluidsveld
43NL
Speelduur en resterende
speelduur controleren
U kunt de speelduur en de resterende speelduur
van de huidige titel, hoofdstuk of track en de
totale of resterende speelduur van de disc
controleren. U kunt ook de DVD/CD/Super
Audio CD-tekst en MP3-mapnaam/
bestandsnaam/ID3 tag (alleen songtitel) op de
disc controleren.
• C–**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
• **:**:**
Speelduur van menu of huidige titel
zonder hoofdstuk
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(met PBC-functies)
• **:**
Speelduur van de huidige scène
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC functies), Super Audio CD
of CD
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de huidige
track
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D–**:**
Resterende speelduur van de huidige
disc
DISPLAY
DVD
DISPLAY
1
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
DVD
Disc-type
Tijdinformatie
x Bij het afspelen van een MP3
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de huidige
track
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
2
Opmerkingen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de
tijd te wijzigen.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
controleren hangen af van de disc die u
afspeelt.
x Bij het afspelen van een DVD
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T–**:**:**
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C **:**:**
Speelduur van het huidige hoofdstuk
44NL
• De speler kan alleen cijfers en letters tonen.
• Afhankelijk van de disc die wordt afgespeeld, kan het
apparaat slechts een beperkt aantal tekens weergeven.
Ook worden niet alle teksttekens weergegeven,
afhankelijk van de disc.
Datuminformatie controleren
(alleen JPEG)
Discs afspelen
U kunt de datuminformatie controleren tijdens
de weergave wanneer de JPEG-beeldgegevens
de Exif* tag bevatten.
DVD
DISPLAY
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
JPEG
01 / 01/ 2004
Datuminformatie
* "Exchangeable Image File Format" is een digitaal
camerabeeldformaat bepaald door de Japan
Electronics & Information technology Industries
Association.
Opmerking
Indien een disc geen datuminformatie bevat of deze is
beschadigd, kan die informatie niet worden
weergegeven.
Tip
De volgorde van de datuminformatie kan worden
gewijzigd via [JPEG DATUM] onder
[INDIVIDUELE INSTELLING] (pagina 77).
45NL
2
Geluidsregeling
Druk op X/x om
(GELUID) te
kiezen en druk op ENTER of c.
De opties voor GELUID verschijnen.
Het geluid regelen
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
Bij DVD's met meertalige geluidssporen kunt u
de taal kiezen waarin de DVD wordt afgespeeld.
Wanneer de DVD is opgenomen in
verschillende audioformaten (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio of DTS) kunt u het
audioformaat kiezen bij het afspelen van een
DVD.
Bij stereo CD's, VIDEO CD's of MP3 kunt u het
geluid van het linker of rechter kanaal kiezen en
het geluid van het gekozen kanaal beluisteren
via de linker en de rechter luidspreker (het stereo
effect verdwijnt dan). Bij een disc met een liedje
bijvoorbeeld kan het stemgeluid via het rechter
kanaal en de muziek via het linker kanaal
worden weergegeven. Als u dan alleen de
muziek wilt horen, kunt u het linker kanaal
kiezen en alleen het instrumentale geluid via
beide luidsprekers beluisteren.
3
Druk op X/x om het gewenste
audiosignaal te kiezen.
x Bij het afspelen van een DVD
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Kies de taalcode uit de lijst
op pagina 97. Als dezelfde taal twee of
meer keer verschijnt, wordt de DVD
opgenomen in meervoudig audioformaat.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD,
CD, of MP3
De standaard instelling is onderstreept.
• STEREO: standaard stereo geluid
• 1/L : geluid van het linker kanaal
(mono)
• 2/R : geluid van het rechter kanaal
(mono)
x Bij het afspelen van een Super Audio
CD
In de stopstand verschillen de
instelmogelijkheden afhankelijk van de
Super Audio CD.
• MULTI: De disc heeft een
meerkanaalsweergavezone.
• 2CH: de disc heeft een 2kanaalsweergavezone.
• CD: om de disc af te spelen als een
gewone CD.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
AUDIO
Opmerking
Met open deksel.
1
Niet alle discs bieden u de drie bovenstaande
keuzemogelijkheden bij het afspelen van een
Super Audio CD. Alles hangt af van de
laagconfiguratie van de Super Audio CD die
wordt afgespeeld.
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
4
46NL
Druk op ENTER.
Het bedieningsmenu uitzetten
Voorbeelden:
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
Opmerkingen
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
Tip
DOLBY DIGITAL 2/0
U kunt [GELUID] direct kiezen door op AUDIO te
drukken. Bij elke druk op de toets verandert het item.
DOLBY SURROUND
De audio-informatie van de
disc tonen
(alleen DVD)
Als u [GELUID] kiest, verschijnen de
weergavekanalen op het scherm.
In Dolby Digital kunnen verscheidene signalen,
van mono tot 5.1-kanaalssignalen worden
opgenomen op een DVD. Het aantal opgenomen
kanalen hangt af van de DVD.
Huidig audioformaat*
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELS
DVD
• Dolby Digital 5.1ch
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Geluidsregeling
• Bij discs zonder meervoudig audioformaat kan het
geluid niet worden gewijzigd.
• Tijdens het afspelen van een DVD kan het geluid
automatisch veranderen.
PCM 48kHz 24bit
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Tips
• Wanneer het signaal surround signaalcomponenten
zoals LS, RS of S bevat, is het surround effect sterker.
• Bij de weergave van MPEG AUDIO geluidssporen,
worden PCM (stereo) signalen uitgevoerd.
• Het surround back-kanaal wordt niet weergegeven,
ook al bevat de audio een surround back-component.
Dolby Digital-EX of DTS-ES verschijnt als "3/
2.1"op het scherm.
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
* [PCM], [MPEG], [DTS] of [DOLBY
DIGITAL] verschijnt.
Bij [DOLBY DIGITAL] verschijnen de
kanalen in de spelende track als volgt:
Voor Dolby Digital 5.1ch geluidscomponent:
Surround component 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Voorcomponent 2 +
Middencomponent 1
LEF (Low Frequency
Effect) component 1
47NL
Surround Sound-weergave
Surround sound-weergave kan door één van de
voorgeprogrammeerde geluidsvelden te kiezen.
Op die manier klinkt muziek bij u thuis net als in
een bioscoop of concertzaal.
Om het geluidsveld te kiezen, drukt u
herhaaldelijk op AUTO FORMAT DIRECT of
MODE op de afstandsbediening tot het
gewenste geluidsveld verschijnt in het display
op het frontpaneel.
Tip
Om het geluid van een TV of het stereo geluid van een
2-kanaalsbron weer te geven via de 6 luidsprekers van
het systeem, kiest u een ander geluidsveld dan "AUTO
FORMAT DIRECT AUTO" of "2 CHANNEL
STEREO".
Automatische decodering van
het audio-ingangssignaal
(AUTO FORMAT DIRECT
AUTO)
Deze automatische decodeerfunctie detecteert
automatisch het type audiosignaal dat wordt
ingevoerd (Dolby Digital, DTS of standaard 2kanaals stereo) en staat eventueel in voor de
nodige decodering. In deze stand wordt het
geluid weergegeven zoals het werd opgenomen/
gecodeerd, zonder enig effect (b.v. nagalm) toe
te voegen.
Wanneer er echter geen laagfrequente signalen
(Dolby Digital LFE, enz.) zijn, wordt een
laagfrequent signaal geproduceerd en naar de
subwoofer gestuurd.
AUTO FORMAT
DIRECT
Met open deksel.
Druk herhaaldelijk op AUTO FORMAT
DIRECT tot "A.F.D. AUTO" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
48NL
Geluidsveld
Display
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
Alleen met voorluidsprekers
en subwoofer (2 CHANNEL
STEREO)
Een geluidsveld kiezen (AUTO
FORMAT DIRECT toets)
AUTO FORMAT
DIRECT
Geluidsregeling
In deze modus wordt het geluid uitgevoerd via
de voorste linker- en rechterluidsprekers en de
subwoofer. Standaardmedia voor twee kanalen
(stereo) slaan de geluidsveldverwerking
volledig over. Indelingen voor surround-sound
via meerdere kanalen worden gereduceerd tot
afspelen via twee kanalen (downmixen).
Zo kunt u elk medium alleen met de voorste
linker- en rechterluidsprekers en de subwoofer
afspelen.
Met open deksel.
MODE
Met open deksel.
Druk herhaaldelijk op MODE tot "2CH
STEREO" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Geluidsveld
Display
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
Druk herhaaldelijk op AUTO FORMAT
DIRECT tot het gewenste geluidsveld
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Geluidsveld
Display
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC
DOLBY PL
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MOVIE
PLII MOVIE
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MUSIC
PLII MUSIC
Neo:6 CINEMA
NEO:6 CIN
Neo:6 MUSIC
NEO:6 MUS
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Dolby Pro Logic maakt vijf uitvoerkanalen uit
2-kanaals bronnen. In deze modus wordt Pro
Logic decodering toegepast op het
ingangssignaal en het uitgangssignaal naar de
voor-, midden- en surround luidsprekers. Het
surround kanaal wordt dan mono.
wordt vervolgd
49NL
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
Dolby Pro LogicII maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2-kanaals
bronnen. Dit wordt gedaan met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
Een geluidsveld kiezen (MODE
toets)
x Neo:6 CINEMA
Voor DTS Neo:6 Cinema mode decodering.
MODE
x Neo:6 MUSIC
Voor DTS Neo:6 Music mode decodering. Deze
instelling is ideaal voor gewone stereo bronnen,
zoals bijvoorbeeld CD's.
Opmerkingen
• Wanneer het ingangssignaal afkomstig is van een
multikanaalsbron, worden PRO LOGIC, PRO
LOGIC II MOVIE/MUSIC en Neo:6 Cinema/Music
uitgeschakeld en wordt het signaal van de
multikanaalsbron rechtstreeks uitgevoerd.
• Neo:6 Cinema/Music mode decodering is niet
beschikbaar voor DTS 2-kanaalssignalen.
• Dit systeem is niet compatibel et DTS 96/24
decodering. Een DTS 96/24 disc wordt afgespeeld als
een gewone disc.
Met open deksel.
Druk herhaaldelijk op MODE tot het
gewenste geluidsveld verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Voor film
Geluidsveld
Display
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
*Met DCS-technologie
Betreffende DCS (Digital Cinema
Sound)
Samen met Sony Pictures Entertainment heeft
Sony de geluidsomgeving van zijn studio's
gemeten en de meetwaarden samen met Sony's
eigen DSP (Digital Signal Processor)
technologie gecombineerd om "Digital Cinema
Sound" te ontwikkelen. Bij een huisbioscoop
simuleert "Digital Cinema Sound" een ideale
bioscoopgeluidsomgeving volgens de voorkeur
van de filmregisseur.
x C. ST. EX A (Cinema Studio EX A)
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de
Sony Pictures Entertainment "Cary Grant
Theater" cinema productiestudio. Dit is een
standaard stand die is aangewezen voor
nagenoeg elke film.
50NL
x C. ST. EX B (Cinema Studio EX B)
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de
Sony Pictures Entertainment "Kim Novak
Theater" cinema productiestudio. Deze stand is
ideaal voor science-fiction of actiefilms met veel
geluidseffecten.
x C. ST. EX C (Cinema Studio EX C)
Betreffende Cinema Studio EX
Cinema Studio EX is ideaal voor het bekijken
van films in multikanaalsformaat, zoals Dolby
Digital DVD. Deze mode reproduceert de
geluidskarakteristieken van de studio's van Sony
Pictures Entertainment.
Cinema Studio EX bestaat uit de volgende drie
elementen.
• Virtual Multi Dimension
Creëert 5 virtuele luidsprekersets die de
luisteraar omringen op basis van één enkel
paar surround luidsprekers.
• Screen Depth Matching
In een bioscoop lijkt het geluid vanuit het
beeld op het scherm te komen. Dit element
geeft dezelfde indruk in uw huiskamer door
het geluid van de voorluidsprekers "in" het
scherm te schuiven.
• Cinema Studio Reverberation
Reproduceert het speciale nagalmeffect van
een bioscoop. Cinema Studio EX is de
geïntegreerde mode die deze elementen samen
laat werken.
Opmerkingen
• Het virtuele luidsprekereffect kan meer ruis
veroorzaken in het weergavesignaal.
• Bij het beluisteren van geluidsvelden met virtuele
luidsprekers hoort u geen geluid rechtstreeks via de
achterluidsprekers.
Geluidsveld
Display
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ CLUB
LIVE CONCERT
L. CONCERT
GAME
GAME
SPORTS
SPORTS
MONO MOVIE
MONO MOVIE
x HALL (Zaal)
Reproduceert de akoestiek van een rechthoekige
concertzaal.
x JAZZ CLUB (Jazz Club)
Geluidsregeling
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de
Sony Pictures Entertainment muziek. Deze
stand is ideaal voor musicals of klassiekers met
muziek in de soundtrack.
Voor muziek of andere
Reproduceert de akoestiek van een jazz club.
x L. CONCERT (Live Concert)
Reproduceert de akoestiek van een live concert
met 300 plaatsen.
x GAME (Spel)
Voor een maximale audio impact van video
game software.
x SPORTS (Sport)
Simuleert het geluid van in een arena of stadion.
x MONO MOVIE (Mono film)
Reproduceert het monogeluid dat beter geschikt
is voor oude films.
Met een hoofdtelefoon
Geluidsveld
Display
HEADPHONE 2CH
HP 2CH
HEADPHONE THEATER
HP THEATER
x HEADPHONE 2CH
In deze stand wordt het geluid uitgevoerd via de
hoofdtelefoon L/R. De geluidsveldregeling
geldt niet voor standaard tweekanaals (stereo)
bronnen. Indelingen voor surround-sound via
meerdere kanalen worden gereduceerd tot
afspelen via twee kanalen (downmixen).
x HEADPHONE THEATER
In deze stand wordt het geluid als surround
uitgevoerd via hoofdtelefoon L/R.
wordt vervolgd
51NL
Het surround-effect uitzetten
Druk herhaaldelijk op AUTO FORMAT
DIRECT tot "A.F.D. AUTO" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
De Surround Back
Decoding Mode kiezen
Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten
op PHONES
Druk herhaaldelijk op AUTO FORMAT
DIRECT of MODE tot "HP 2CH" verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet bij de weergave van Super
AudioCD's en dts 2048 frame als ingangssignaal.
• Bij het afspelen van een Super Audio CD (Direct
Stream Digital) schakelt het geluidsveld automatisch
om naar "AUTO FORMAT DIRECT AUTO".
• Dit systeem is niet compatibel met DTS 96/24
decodering. Een DTS 96/24 disc wordt afgespeeld als
een gewone disc.
Tips
• Om het geluid van een TV of het stereo geluid van
een 2-kanaalsbron weer te geven via de 6
luidsprekers, kiest u een ander geluidsveld dan
"AUTO FORMAT DIRECT AUTO" or "2CH
STEREO".
• Het systeem onthoudt het laatste geluidsveld dat voor
elke werkingsstand werd geselecteerd.
Wanneer u een functie als DVD of TUNER kiest,
wordt het geluidsveld dat het laatst voor de functie
gold automatisch opnieuw gekozen. Indien u
bijvoorbeeld een DVD beluistert met HALL als
geluidsveld en u na het overschakelen naar een
andere functie weer terugkeert naar DVD, wordt
HALL opnieuw gekozen. Met de tuner worden
geluidsvelden afzonderlijk onthouden voor alle
voorinstelzenders.
• Het codeerformaat van software staat vermeld op de
verpakking
– Dolby Digital discs zijn voorzien van het
logo.
– DTS-ES gecodeerde programma's zijn
gemarkeerd met DTS-ES.
– Dolby Surround programma's zijn voorzien van
het
logo.
– DTS Digital Surround discs zijn gemarkeerd met
DTS.
Met deze functie kan men de decoderingsmodus
voor de surround back signalen van
multikanaalsingangssignalen kiezen.
Door het surround back signaal van DVD
software, enz. opgenomen in Dolby Digital EX,
DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 enz. te
decoderen, kunt u genieten van de
oorspronkelijke surround sound voor de film
(pagina 88, 89).
Opmerking
Deze functie werkt alleen wanneer u de surround back
luidspreker aansluit op het systeem (pagina 16) en
[SURROUND ACHTER] bij [GROOTTE] instelt op
[JA] (pagina 77).
ENTER
X/x
AMP MENU
Met open deksel.
1
2
3
52NL
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"CUSTOMIZE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op ENTER.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SB DEC"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
ENTER.
4
Druk op X/x om de gewenste surround
back mode te kiezen volgens het
ingangssignaal en druk vervolgens op
ENTER of AMP MENU.
De standaardinstelling is "SB MATRIX".
Indien "SB MATRIX" wordt
gekozen
Ingangssignaal
Uitgangs- Gebruikte surround
kanaal
back decoder
Dolby Digital
5.1
6.1
De Matrix decoder is
conform Dolby Digital
EX
DTS 5.1
6.1
DTS Matrix decoder
Dolby Digital
EXb)
6.1
De Matrix decoder is
conform Dolby Digital
EX
DTS-ES Matrix 6.1
6.1c)
DTS Matrix decoder
DTS-ES
Discrete 6.1d)
DTS Discrete decoder
6.1
Surround back decodering werkt niet.
a) 6.1 channel decode flag is informatie opgenomen op
software zoals bijvoorbeeld een DVD.
b) Dolby Digital DVD met Surround EX flag. Op de
website van Dolby Corporation vindt u meer
informatie over Surround EX films.
c) Software met een flag die aangeeft dat ze zowel
Surround EX als 5.1 kanaalssignalen bevat.
d) Software met 5.1 kanaalssignalen en een extra
signaal om die weer om te zetten naar afzonderlijke
6.1 kanalen. Afzonderlijke 6.1 kanaalssignalen zijn
DVD specifieke signalen die niet in bioscopen
worden gebruikt.
Geluidsregeling
Dolby Digital EX of DTS-ES dient om het
surround back signaal te decoderen, of het
ingangssignaal nu al dan niet een 6.1 channel
decode flaga) bevat. Deze decoder werkt
conform Dolby Digital EX of DTS-ES.
Indien "SB OFF" wordt gekozen
Opmerkingen
• U kunt surround back decodering alleen kiezen
wanneer de AUTO FORMAT DIRECT AUTO mode
is geselecteerd (pagina 48). Bij andere geluidsvelden
wordt deze functie intern omzeild.
• Sommige discs hebben geen Dolby Digital EX flag,
ook al staat het Dolby Digital Surround EX logo
vermeld op de verpakking. Kies in dat geval "SB
MATRIX".
Indien "SB AUTO" wordt gekozen
Wanneer het ingangssignaal de 6.1 channel
decoding flaga) bevat, wordt de juiste decoder
gebruikt om het surround back signaal te
decoderen.
Ingangssignaal
Uitgangs- Gebruikte surround
kanaal
back decoder
Dolby Digital
5.1
5.1
—
DTS 5.1
5.1
—
Dolby Digital
EXb)
6.1
De Matrix decoder is
conform Dolby Digital
EX
DTS-ES Matrix 6.1
6.1c)
DTS Matrix decoder
DTS-ES
Discrete 6.1d)
DTS Discrete decoder
6.1
53NL
Geluidseffecten
Dit toestel biedt met een eenvoudige druk op een
toets keuze uit 2 soorten geluidseffecten. Kies
het gewenste geluidseffect.
NIGHT
MODE
DSGX
Met open deksel.
Druk op NIGHT MODE of DSGX op de
afstandsbediening.
Het geluidseffect wordt geactiveerd.
x NIGHT MODE
In deze stand klinken de geluidseffecten en
dialogen zoals in een bioscoop, zelfs bij laag
volume. Dit is heel nuttig om 's nachts naar een
film te kijken.
x DSGX
Met DSGX aangeschakeld worden lage
frequenties versterkt.
Geluidseffecten afzetten
Druk nogmaals op NIGHT MODE of DSGX.
Opmerkingen
• De NIGHT MODE functie wordt alleen geactiveerd
bij een Dolby Digital ingangssignaal.
• De DSGX functie werkt niet wanneer een
hoofdtelefoon is aangesloten.
• Beide geluidseffecten kunnen niet tegelijkertijd
worden geactiveerd.
• De DSGX-functie kan mogelijk niet werken
afhankelijk van het ingangssignaal.
54NL
[HOEK] licht groen op wanneer er
meerdere hoeken op de disc staan.
Diverse bijkomende functies
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
Hoeken wijzigen
T
DVD
1:32:55
1(9)
3
Druk op ENTER of c.
Het hoeknummer verandert in "-".
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
DVD
–(9)
4
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Kies het hoeknummer met behulp van
de cijfertoetsen of X/x en druk
vervolgens op ENTER.
Diverse bijkomende functies
Bij DVD's waarop verschillende hoeken voor
een scène zijn opgenomen, kunt u de hoeken
tijdens het afspelen wijzigen.
Bij een scène met een rijdende trein kunt u
bijvoorbeeld een beeld tonen van voor de trein,
vanuit het linker venster of vanuit het rechter
venster terwijl de trein verder rijdt zonder de
beweging van de rijdende trein te onderbreken.
De hoek wordt gewijzigd.
Het bedieningsmenu uitzetten
ANGLE
Cijfertoetsen
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
Bij sommige DVD's kunt u de hoeken niet wijzigen,
ook al zijn er meervoudige hoeken op opgenomen.
Met open deksel.
1
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Tip
U kunt de hoek direct kiezen door op ANGLE te
drukken. Bij elke druk op de toets verandert de hoek.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
kiezen.
(HOEK) te
Het hoeknummer verschijnt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal hoeken aan. De indicator voor
55NL
3
Ondertitels weergeven
Druk op X/x om een taal te kiezen.
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Kies de taalcode uit de lijst
op pagina 97.
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen laten
verschijnen of doen verdwijnen. Bij discs
waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen,
kunt u de taal van de ondertitels tijdens het
afspelen veranderen en naar believen aan- en
uitzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld de taal kiezen
die u wilt leren en de ondertitels aanzetten voor
een beter begrip.
4
Druk op ENTER.
De [ONDERTITELING] instelling
wijzigen
Kies [UIT] in stap 3.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
Bij sommige DVD's kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels op
opgenomen.
Tip
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
SUBTITLE
Met open deksel.
1
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(ONDERTITELING) te kiezen, en druk
vervolgens op ENTER of c.
De opties voor [ONDERTITELING]
verschijnen.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
UIT
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
56NL
DVD
U kunt ONDERTITELING direct kiezen door op
SUBTITLE te drukken. Bij elke druk op de toets
verandert de taal.
3
Discs vergrendelen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Druk op X/x om
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING) te kiezen, en
druk vervolgens op ENTER of c.
[EIGEN KINDERBEVEILIGING] wordt
geselecteerd.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
AAN
WACHTWOORD
4
Druk op X/x om [AAN t] te kiezen en
druk op ENTER.
x Als u geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Eigen kinderbeveiliging
Een wachtwoord voor eigen kinderbeveiliging
kan voor maximaal 25 discs worden ingesteld.
Als u de 26e disc instelt, wordt de
afspeelbeperking voor de eerste disc waarvoor u
het wachtwoord hebt ingesteld, geannuleerd.
x
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Diverse bijkomende functies
De weergave van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat het toestel
bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD's kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met eenzelfde wachtwoord.
DVD
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Cijfertoetsen
Geef het wachtwoord in,druk daarna op
ENTER
.
Met open deksel.
1
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op x
om de weergave te stoppen.
2
Druk op DVD DISPLAY in de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
wordt vervolgd
57NL
5
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
[Eigen kinderbeveiliging staat aan.]
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Een disc afspelen waarvoor
Eigen Kinderbeveiliging is
ingesteld
1
Indien u zich vergist bij het invoeren
van uw wachtwoord
Plaats de disc waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Het [EIGEN KINDERBEVEILIGING]
scherm verschijnt.
Druk op C voor u ENTER indrukt en voer
het juiste nummer in.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Als u zich hebt vergist
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
Druk op O RETURN en begin dan opnieuw
vanaf Stap 3.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
2
Eigen kinderbeveiliging uitzetten
1 Kies [UIT t] in stap 4 en druk vervolgens
Het toestel is klaar voor weergave.
op ENTER.
2 Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met behulp
van de cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
Wachtwoord wijzigen
1 Druk in stap 4 op X/x om [WACHTWOORD
t] te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
2 Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met behulp
van de cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
3 Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
4 Om uw wachtwoord te bevestigen, voert u
het nogmaals in met de cijfertoetsen en
drukt u vervolgens op ENTER.
58NL
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Opmerkingen
• Wanneer u de laag of zone verandert van een Super
Audio CD waarvoor Eigen kinderbeveiliging is
ingesteld, kan het wachtwoordinvoerscherm
verschijnen.
• Wanneer u het Eigen kinderbeveiligingswachtwoord
voor een Hybrid Super Audio CD instelt, werkt de
Eigen kinderbeveiliging alleen voor de huidige laag.
Tip
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan het
cijfer "199703" in met de cijfertoetsen wanneer het
[EIGEN KINDERBEVEILIGING] scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER. U
wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te
voeren.
Weergave door kinderen
beperken (kinderbeveiliging)
(alleen DVD)
3
Druk op X/x om [KINDERBEVEILIGING
t] te kiezen, en druk vervolgens op
ENTER of c.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Voor de weergave van sommige DVD's kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Dat kan met de functie
"Kinderbeveiliging".
Een beperkte scène wordt niet afgespeeld of
wordt vervangen door een andere scène.
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
SETUP
O RETURN
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Diverse bijkomende functies
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
Cijfertoetsen
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in,
druk daarna op ENTER .
Met open deksel.
1
Druk op DVD SETUP in de stopstand.
Het instelscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om [INDIVIDUELE
INSTELLING] te kiezen, en druk
vervolgens op ENTER of c.
[INDIVIDUELE INSTELLING]
verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
UIT
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
AUDIO DRC:
MP3
PRIORITEIT DATA-CD:
MM/DD/JJJJ
JPEG DATUM:
4
Voer uw wachtwoord in met behulp van
de cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
weergavebeperkingsniveau en het wijzigen
van het wachtwoord verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
UIT
USA
wordt vervolgd
59NL
5
Druk op X/x om [STANDAARD] te
kiezen, en druk vervolgens op ENTER
of c.
De gekozen items voor [STANDAARD]
verschijnen.
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN of C om terug te keren
naar het vorige scherm.
Het instelscherm uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD SETUP tot het
instelscherm wordt uitgeschakeld.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
UIT
STANDAARD:
USA
WACHTWOORD WIJZIGEN
ANDERE
De kinderbeveiligingsfunctie
uitschakelen en de DVD afspelen
nadat u uw wachtwoord hebt
ingevoerd
Zet [NIVEAU] in stap 8 op [UIT].
6
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u [ANDERE t] kiest, voer dan
de standaardcode in de tabel op pagina 61 in
met behulp van de cijfertoetsen.
7
Druk op X/x om [NIVEAU] te kiezen, en
druk vervolgens op ENTER of c.
De gekozen items voor [NIVEAU]
verschijnen.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
8:
7:
WACHTWOORD WIJZIGEN
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
UIT
NC17
R
PG13
PG
G
Kies het gewenste niveau met X/x, en
druk vervolgens op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
4:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
PG13
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
60NL
Wachtwoord wijzigen
1 Kies in stap 5 [WACHTWOORD WIJZIGEN
t] met x en druk vervolgens op ENTER of
c.
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
2 Volg stap 3 om een nieuw wachtwoord in te
voeren.
Een disc afspelen waarvoor
Kinderbeveiliging is ingesteld
1
2
Regiocode
Standaard
Codenummer
Argentinië
2044
Breng de disc in en druk op H.
Australië
2047
Het [KINDERBEVEILIGING] scherm
verschijnt.
België
2057
Brazilië
2070
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Canada
2079
Chili
2090
2092
Denemarken
2115
Opmerkingen
Duitsland
2109
• Bij het afspelen van een DVD zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan de weergave niet
worden beperkt met deze speler.
• Bij sommige DVD's kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan uw
wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het originele
niveau hersteld.
Filippijnen
2424
Finland
2165
Frankrijk
2174
De weergave start.
Tip
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, verwijder
dan de disc en herhaal stap 1 tot 3 van "Weergave door
kinderen beperken". Wanneer u wordt gevraagd uw
wachtwoord in te voeren, voert u "199703" in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op ENTER. U
wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te
voeren. Nadat u in stap 3 een nieuw 4-cijferig
wachtwoord hebt ingevoerd, moet u de disc weer in het
toestel plaatsen en op H drukken. Voer uw nieuw
wachtwoord in wanneer het
[KINDERBEVEILIGING] scherm verschijnt.
Hong Kong
2219
India
2248
Indonesië
2238
Italië
2254
Japan
2276
Korea
2304
Maleisië
2363
Mexico
2362
Nederland
2376
Nieuw-Zeeland
2390
Noorwegen
2379
Oostenrijk
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Singapore
2501
Spanje
2149
Taiwan
2543
Thailand
2528
Verenigd Koninkrijk
2184
Zweden
2499
Zwitserland
2086
Diverse bijkomende functies
China
61NL
Codenummers van bedienbare TV's
Andere handelingen
Uw TV bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening
Als het signaal van de afstandsbediening juist is
ingesteld, kunt u uw TV bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening.
Opmerkingen
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt het
oude codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer automatisch
teruggezet (SONY). Voer dan opnieuw het juiste
codenummer in.
TV's bedienen met de
afstandsbediening
TV ?/ 1
TV/VIDEO
TV toets
Cijfertoetsen
TV CH +/–
TV VOL +/–
Met open deksel.
62NL
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voer ze dan één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
TV
Merk
Codenummer
SONY
001
Admiral
012, 016, 039
AIWA
001, 007, 008
AKAI
002, 010, 027
AOC
002
Bell&Howell
016, 039
Bestar
027
Blaupunkt
052, 053
Blue sky
027
Brandt
045
Broksonic
(Brocsonic)
002
Bush
006, 027
Clatronic
027
Croslex
034
CURTIS-MATHES
002, 046
DAEWOO
002, 003, 004, 005, 006, 027
Daytron
020
Deccacolour
037
DUAL
027
EMERSON
002, 020
Ferguson
035, 042, 045
First line
010, 027
FISHER
009, 010
FUJITSU
055
FUNAI
054
Fraba
027
General Electric
002, 012, 049
Goodmans
006, 027, 045
GRUNDIG
038, 052, 053
Hou TV [/1 ingedrukt terwijl u de merkcode
van uw TV (zie tabel) met behulp van de
cijfertoetsen invoert. Laat dan TV [/1 los.
HITACHI
002, 013, 014, 015, 020, 021,
027
Inno-Hit
027
Wanneer de merkcode met succes is ingesteld,
knippert de TV-knop tweemaal traag. Wanneer
de instelling is mislukt, knippert de TV-knop
vijf keer snel.
Irradio
027
ITT/NOKIA
025, 026
JC Penny
002, 012
JVC
018, 019
Kendo
027
Codenummer
Merk
Codenummer
Kiton
027
SYLVANIA
002, 034
KTV
002, 020
TaTung
027
LG/Goldstar
002, 020, 027, 028, 038
TEAC
027
LOEWE
027, 028, 038
Techimagen
027
LXI(Sears)
002, 009, 012, 034, 046
TELEFUNKEN
035, 041, 042, 043, 044, 045
MAGNAVOX
002, 020, 027, 034
THOMSON
035, 041, 043, 045
MARANTZ
022
Thorn
027
Mark
027
TOSHIBA
039, 046, 047, 048
Matsui
010, 052, 053
Universum
027
Medion
027
Vestel
027
Mitsubishi/MGA
002, 021, 022
Videch
002, 015
NEC
002, 020, 023, 024, 048
W.W.House
027
NEI
027
WARDS
002, 020
NOKIA
025, 026
Watson
027
Nokia Oceanic
026
ZENITH
016, 017
Nordmende
035, 042
Okano
027
ORION
007
PANASONIC
049, 050, 051
Philco
002, 004, 015, 020, 034
PHILIPS
013, 027, 034
Phoenix
027
PIONEER
029, 030, 031, 046, 049
Portland
002
Provision
027
PYE
027
QUASAR
039, 049
Radio
027
RADIO SHACK
002, 012, 022
Radiola
034
RCA/PROSCAN
002, 012, 032, 033
SABA
035, 041, 042, 043, 045
SAMSUNG
002, 013, 020, 027, 028, 036,
037, 038
SANYO
009, 010, 011
Schneider
027
SCOTT
002
SHARP
020, 039, 040
SIEMENS
052
Signature
016, 039, 040
Sinudyne
027
Supertech
027
Supervision
027
Andere handelingen
Merk
wordt vervolgd
63NL
De TV bedienen
U kunt uw TV bedienen met de onderstaande
toetsen.
Druk op
Mogelijkheden
TV [/1
De TV aan- of uitzetten.
TV/VIDEO
De ingang van de TV
overschakelen tussen de TV en
andere bronnen.
TV VOL +/–
Het TV-volume regelen.
TV CH +/–
De TV-kanalen kiezen.
Gebruik van de SONY TV
DIRECT functie
Met SONY TV DIRECT kunt u uw SONY TV
en dit systeem aanschakelen, de systeemmodus
omschakelen naar "DVD," en vervolgens de
gekozen ingangsbron van de TV met één druk
op een toets kiezen.
De TV bedienen met de cijfertoetsen
SONY TV
DIRECT
Wanneer u de afstandsbediening in de TV mode
zet, kunt u de TV bedienen met de cijfertoetsen.
Druk op de TV-knop.
De TV-knop wordt rood en de
afstandsbediening schakelt over naar TV mode.
De TV-kanalen kunnen worden gekozen met de
cijfertoetsen.
>10 dient om een kanaalnummer hoger dan 10 te
kiezen.
Druk nogmaals op de TV-knop om de TV mode
te annuleren.
TV/VIDEO
TV toets
TV CH +
Cijfertoetsen
Opmerkingen
• Afhankelijk van de TV is het mogelijk dat u uw TV
niet kunt bedienen of sommige van de
bovenvermelde toetsen niet kunt gebruiken.
• De TV-knop dooft wanneer u de afstandsbediening
gedurende 10 seconden niet gebruikt.
Tip
Bij sommige TV's werkt dit ook als volgt. Druk op >10
en dan op het cijfer. (Om bijvoorbeeld 25 in te voeren,
drukt u op >10 en vervolgens op 2 en 5.)
Met open deksel.
Wanneer u de T EURO AV OUTPUT
aansluiting op het systeem verbindt met de
EURO AV INPUT aansluiting op uw TV met
behulp van de SCART (EURO AV) kabel (niet
meegeleverd), zijn de volgende voorbereidingen
overbodig.
Voorbereiding
Noteer de ingangsbron van de TV die is
aangesloten op dit systeem.
Hou TV/VIDEO ingedrukt en voer de code
van de TV-ingangsbron die op dit systeem
wordt aangesloten (zie onderstaande tabel)
in met de cijfertoetsen.
De TV-ingangsbron is gekozen.
Wanneer de code van de TV-ingangsbron met
succes is ingesteld, knippert de TV-knop
tweemaal traag. Wanneer de instelling is
mislukt, knippert de TV-knop vijf keer snel.
64NL
Opmerkingen
Nummer
TV-ingangsbron
TV/VIDEO
0
Geen ingangsbron
(standaard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7*
COMPONENT1
INGANG
8*
COMPONENT2
INGANG
* Behalve Noord-Amerikaanse modellen.
Bediening
Richt de afstandsbediening op de TV en dit
systeem, en druk eenmaal op SONY TV
DIRECT.
De TV toets knippert terwijl de code van de
afstandsbediening wordt verstuurd.
Verander de transmissietijd wanneer de functie
niet werkt. De transmissietijd hangt af van de
TV.
• Deze functie werkt alleen met Sony TV's.
• Wanneer de TV en het systeem te ver van elkaar
staan, kan deze functie mogelijk niet werken. Plaats
het systeem dichter bij de TV.
• Richt de afstandsbediening naar de TV en het
systeem terwijl de TV-knop knippert.
Andere handelingen
Druk op
Transmissietijd wijzigen
Hou TV CH + ingedrukt en voer de code voor
de transmissietijd (zie onderstaande tabel) in
met de cijfertoetsen.
De transmissietijd van de afstandsbediening is
gekozen.
Wanneer de transmissietijdcode met succes is
ingesteld, knippert de TV-knop tweemaal traag.
Wanneer de instelling is mislukt, knippert de
TV-knop vijf keer snel.
Druk op
Nummer
Transmissietijd
TV CH +
1
0,5 (standaard)
2
1
3
1.5
4
2
5
2.5
6
3
7
3.5
8
4
65NL
Naar de video of een ander
toestel kijken
U kunt videorecorders of andere toestellen
gebruiken die zijn aangesloten op VIDEO of
SAT. Meer informatie over de bediening vindt u
in de gebruiksaanwijzing van het betreffende
toestel.
FUNCTION
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
VIDEO of SAT waarop u het toestel hebt
aangesloten in het uitleesvenster op het
voorpaneel verschijnt.
Multiplex Broadcast
Sound (DUAL MONO)
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk bij ontvangst van een of AC-3
multiplex zendsignaal.
Opmerking
Om een AC-3 signaal te ontvangen, moet u een digitale
satelliettuner op het systeem aansluiten met een
OPTISCHE kabel (pagina 21) en de digitale
uitgangsstand van de digitale satelliettuner instellen op
AAC.
C/X/x/c/
ENTER
Bij elke druk op FUNCTION verandert de
indicatie als volgt.
FM t AM t VIDEO t SAT t TV* t
DVD t FM...
* Wanneer TV is gekozen, wordt het geluid van de
TV uitgevoerd. Bij aansluiting op een TV alleen via
de SCART aansluiting, produceert de TV geen
geluid.
AMP MENU
Met open deksel.
1
2
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op x/X tot
"CUSTOMIZE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op ENTER of c.
Het systeem schakelt over naar de
Customize Menu mode.
3
4
Druk herhaaldelijk op x/X tot "DUAL
MONO" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op ENTER of c.
Druk op x/X om het geluid te kiezen.
xMAIN
Het hoofdgeluid wordt geproduceerd door
de linker en rechter luidsprekers.
66NL
xSUB
Het subgeluid wordt geproduceerd door de
linker en rechter luidsprekers.
xMAIN+SUB
Hoofd- en subgeluid worden geproduceerd
door de linker en rechter luidsprekers.
xMAIN/SUB
Het hoofdgeluid wordt geproduceerd door
de linker luidspreker en het subgeluid door
de rechter luidspreker.
5
Luisteren naar de radio
Radiozenders voorinstellen
U kunt 20 FM radiozenders en 10 AM
radiozenders voorinstellen. Zet het volume
helemaal dicht alvorens af te stemmen.
Druk op AMP MENU.
TUNER/
BAND
Zet het AMP menu af.
TUNING –/+
Andere handelingen
C/X/x/c/
ENTER
TUNER
MENU
Met open deksel.
1
Druk herhaaldelijk op TUNER/BAND tot
de gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op TUNER/BAND wisselt de
band af tussen AM en FM.
2
Houd TUNING + of – ingedrukt tot het
zoeken begint en laat dan los.
Het zoeken stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor
stereo programma's) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
ST
MHz
3
4
Druk op TUNER MENU.
Druk herhaaldelijk op C/c/x/X tot
"MEMORY ?" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
wordt vervolgd
67NL
5
Druk op ENTER.
Een voorinstelnummer verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
ST
6
Luisteren naar de radio
Sla eerst radiozenders op in het geheugen van
het toestel (zie "Radiozenders voorinstellen" op
pagina 67).
TUNER/
BAND
Druk op C/c/x/X om het gewenste
voorinstelnummer te kiezen.
"/1
FUNCTION
DISPLAY
ST
7
TUNING –/+
x
PRESET
–/+
Druk op ENTER.
VOL +/–
De zender wordt opgeslagen.
m
ST
MHz
FM MODE
8
Met open deksel.
Herhaal stap 1 tot 7 om andere zenders
op te slaan.
Een voorinstelnummer wijzigen
1
Begin opnieuw vanaf stap 1.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"FM" of "AM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
ST
MHz
2
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de gewenste voorinstelzender te
kiezen.
Bij elke druk op de toets stemt het toestel af
op een voorinstelzender.
Bij elke druk op TUNER/BAND wisselt de
band af tussen AM en FM.
3
Regel het volume door op
VOL +/– te drukken.
De radio uitzetten
Druk op "/1.
68NL
Niet-vooringestelde radiozenders
beluisteren
Maak gebruik van handmatig of automatisch
afstemmen in stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING + of – op de
afstandsbediening voor handmatig afstemmen.
Houd TUNING + of – op de afstandsbediening
ingedrukt voor automatisch afstemmen. Druk op
x om automatisch afstemmen te stoppen.
Voorinstelzenders benoemen
U kunt voorinstelzenders benoemen met
maximum 8 tekens. Deze namen (bijvoorbeeld
"XYZ") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt gekozen.
Merk op dat er voor elke voorinstelzender
slechts één naam kan worden ingevoerd.
TUNER/
BAND
Tips
FUNCTION
PRESET
–/+
Andere handelingen
• Wanneer een FM-programma is gestoord, druk dan
op FM MODE op de afstandsbediening zodat
"MONO" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Het stereo effect valt weg maar de
ontvangst is beter. Druk nogmaals op de toets om het
stereo effect te herstellen.
• Richt de meegeleverde antennes om de ontvangst te
verbeteren.
C/X/x/c/
ENTER
Frequentie of geluidsveld
controleren
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY verandert het
uitleesvenster op het voorpaneel als volgt:
indexnaam van de zender* t frequentie t
geluidsveld t indexnaam van de zender…
* Dit wordt weergegeven als u een naam voor
een voorkeuzezender hebt opgegeven
(pagina 69).
TUNER
MENU
Met open deksel.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"FM" of "AM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op TUNER/BAND wisselt de
band af tussen AM en FM.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
Bij elke druk op FUNCTION verandert de
indicatie als volgt:
FM t AM t VIDEO t SAT t TV t
DVD t FM...
2
3
4
5
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de voorinstelzender te kiezen die u
wilt benoemen.
Druk op TUNER MENU.
Druk herhaaldelijk op C/c tot "NAME
IN?" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Druk op ENTER.
wordt vervolgd
69NL
6
Geef een naam met behulp van de
cursortoetsen:
Druk op X/x om een teken te kiezen en
vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te brengen.
Als u zich hebt vergist
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen knippert en druk vervolgens
op X/x om het juiste teken te kiezen. Een
radiozender kan worden benoemd met
hoofdletters, cijfers en symbolen.
7
Druk op ENTER.
De zendernaam wordt opgeslagen.
Gebruik van het Radio
Data System (RDS)
Wat is het Radio Data
System?
Radio Data System (RDS) is een service die
radiozenders in staat stelt om samen met het
gewone signaal extra informatie mee te sturen.
Deze tuner biedt handige RDS-mogelijkheden
zoals zendernaamweergave. RDS werkt alleen
met FM-zenders.*
Opmerking
RDS kan minder goed functioneren als de zender
waarop is afgestemd geen behoorlijk RDS-signaal
uitzendt of als het signaal te zwak is.
* Niet alle FM-zenders bieden een RDS service en
ook de diensten verschillen soms. Bent u niet
vertrouwd met RDS, vraag dan meer informatie bij
uw lokale radiozenders.
RDS-uitzendingen ontvangen
Kies gewoon een zender op de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met RDS
services, verschijnt de zendernaam* bij de
TUNER informatie.
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam eventueel niet in het
uitleesvenster.
70NL
Gebruik van de Sleep
Timer
U kunt het toestel op een vooringesteld tijdstip
laten uitschakelen zodat u in slaap kunt vallen
met muziek. De tijd kan worden ingesteld in
stappen van 10 minuten.
De helderheid van het
uitleesvenster op het
voorpaneel regelen
U kunt de helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel regelen in twee stappen.
SLEEP
Andere handelingen
C/X/x/c/
ENTER
Druk op SLEEP.
Bij elke druk op deze toets veranderen de
minuten (resterende tijd) in het uitleesvenster als
volgt:
AUTO t 90MIN t 80MIN t 70MIN
r
R
SLEEP OFF T 10MIN ..... 50MIN T 60MIN
Wanneer u AUTO kiest
Het toestel schakelt uit wanneer de huidige disc
is afgespeeld (maximum 240 minuten). Het
toestel schakelt uit wanneer u de discweergave
handmatig stopt.
"AUTO" mode werkt alleen met functies zoals
DVD die zijn geselecteerd vooraleer wordt
omgeschakeld naar "AUTO".
AMP MENU
Met open deksel.
1
2
Resterende tijd wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te kiezen.
Druk herhaaldelijk op x/X tot
"CUSTOMIZE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op ENTER of c.
Het systeem schakelt over naar de
Customize Menu mode.
3
Resterende tijd controleren
Druk eenmaal op SLEEP. Wanneer u "AUTO"
kiest, kan de resterende tijd niet worden
gecontroleerd.
Druk op AMP MENU.
4
5
Druk herhaaldelijk op x/X tot
"DIMMER" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op ENTER of c.
Druk op x/X om de helderheid van het
uitleesvenster op het voorpaneel te
regelen.
Druk op AMP MENU.
Zet het AMP menu af.
Sleep Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op SLEEP tot "SLEEP OFF"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
71NL
Terugkeren naar de
standaardinstellingen
U kunt de standaard systeemparameters zoals
luidsprekerinstelling en voorinstelzenders
herstellen.
Z
Druk tegelijkertijd op .,
.
of Z op het
systeem.
"COLD RESET" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en de standaardinstellingen
zijn hersteld.
72NL
2
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het
instelscherm
Druk op X/x om het instelitem te kiezen
uit de lijst: [TAALKEUZE],
[SCHERMINSTELLING], [INDIVIDUELE
INSTELLING],
[LUIDSPREKERINSTELLING] en
[INSTELLING]. Druk vervolgens op
ENTER of c.
Het gekozen item verschijnt.
Bijvoorbeeld: [SCHERMINSTELLING]
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
3
Gebruik van het instelscherm
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
Kies een item met X/x, en druk
vervolgens op ENTER of c.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Bijvoorbeeld: [TV TYPE]
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
C/X/x/c/
ENTER
Instellingen en afstellingen
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten. U kunt ook een
taal kiezen voor bijvoorbeeld de ondertitels en
het instelscherm. Zie pagina 74-80 voor meer
details omtrent het gebruik van het scherm. Voor
een algemene lijst van instelpunten, zie pagina
98.
O RETURN
DVD
SETUP
Opties
Druk op C of O RETURN om terug te
keren naar de instelpunten.
4
Met open deksel.
1
Druk op DVD SETUP in de stopstand.
Het instelscherm verschijnt.
Hoofditem
TAALKEUZE
SCHERMDISPL. :
DVD MENU :
GELUID :
ONDERTITELING :
ENGELS
ENGELS
ENGELS
ENGELS
Kies een instelling met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De instelling wordt gekozen en beëindigd.
Bijvoorbeeld: [4:3 PAN&SCAN]
Gekozen instelling
SCHERMINSTELLING
4:3 PAN&SCAN
TV TYPE:
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
HOESBEELD
ACHTERGROND:
VIDEO
LINE:
wordt vervolgd
73NL
Het instelscherm uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD SETUP tot het
instelscherm wordt uitgeschakeld.
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen
(TAALKEUZE)
Met [TAALKEUZE] kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies [TAALKEUZE] in het instelscherm. Voor
details omtrent het gebruik van het scherm, zie
"Gebruik van het instelscherm" op pagina 73.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL. :
DVD MENU :
GELUID :
ONDERTITELING :
ENGELS
ENGELS
ENGELS
ENGELS
x SCHERMDISPL. (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
x DVD MENU (alleen DVD)
Verandert de taal voor het DVD menu.
Kies de taal uit de lijst.
x GELUID (alleen DVD)
De taal van de sound track kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
x ONDERTITELING (alleen DVD)
De taal van de ondertitels kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
Opmerking
Als u een taal kiest die niet is opgenomen op de DVD,
wordt één van de opgenomen talen automatisch
gekozen (behalve [SCHERMDISPL.]).
Tip
Wanneer u [ANDERE t] kiest in [DVD MENU],
[ONDERTITELING] of [GELUID], kies en voer dan
de taalcode uit de lijst in met behulp van de
cijfertoetsen (pagina 97).
Nadat u een keuze hebt gemaakt, verschijnt de taalcode
(4 cijfers) wanneer u de volgende keer [ANDERE t]
kiest.
74NL
16:9
Beeldinstellingen
(SCHERMINSTELLING)
4:3 LETTER BOX
Kies de instellingen volgens de aangesloten TV.
Kies [SCHERMINSTELLING] in het
instelscherm. Voor details omtrent het gebruik
van het scherm, zie "Gebruik van het
instelscherm" op pagina 73.
Standaard instellingen zijn onderstreept.
Opmerking
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
Bij sommige DVD's kan [4:3 LETTER BOX]
automatisch worden gekozen in plaats van [4:3
PAN&SCAN] en omgekeerd.
x SCHERMBEVEILIGING
x TV TYPE (alleen DVD)
Om de breedte/hoogte-verhouding van de
aangesloten TV te kiezen (4:3 of breedbeeld).
16:9
Kies dit wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een televisie
met breedbeeldfunctie aansluit.
4:3
LETTER
BOX
Kies dit wanneer u een TV met 4:3
scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken
bovenaan en onderaan het scherm.
4:3
PAN&SCAN
Kies dit wanneer u een TV met 4:3
scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op het
volledige scherm en snijdt het
overtollige gedeelte af.
Als u de schermbeveiliging inschakelt,
verschijnt het schermbeveiligingsbeeld wanneer
u het toestel gedurende 15 minuten in de pauzeof stopstand laat of wanneer u een CD, een
Super Audio CD, een MP3 of een JPEG-bestand
(behalve bij een diavoorstelling) langer dan 15
minuten afspeelt. De schermbeveiliging
voorkomt dat het scherm wordt beschadigd
(spookbeelden). Druk op H om de
schermbeveiliging af te zetten.
AAN
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
Instellingen en afstellingen
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 PAN&SCAN
wordt vervolgd
75NL
x ACHTERGROND
Om de achtergrondkleur van het TV-scherm in
de stopstand of bij het afspelen van een CD te
kiezen.
HOESBEELD
Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen op de
achtergrond wanneer het is
opgenomen op de disc (CDEXTRA enz.). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het [GRAFISCH 1]
beeld.
GRAFISCH 1-5
Op de achtergrond verschijnt een
beeld dat vooraf in het toestel is
opgeslagen.
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Hiermee kunnen kinderbeveiliging en andere
instellingen worden verricht.
Kies [INDIVIDUELE INSTELLING] in het
instelscherm. Voor details omtrent het gebruik
van het scherm, zie "Gebruik van het
instelscherm" op pagina 73.
Standaard instellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
UIT
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
AUDIO DRC:
MP3
PRIORITEIT DATA-CD:
MM/DD/JJJJ
JPEG DATUM:
x LINE
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de T EURO AV OUTPUT
(TO TV) aansluitingen achteraan op het toestel.
VIDEO
Voert videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerking
Wanneer uw TV niet compatibel is met RGB-signalen,
verschijnt er geen beeld op het TV-scherm wanneer u
[RGB] kiest. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
TV.
x KINDERBEVEILIGING t (alleen DVD)
Om een wachtwoord en
weergavebeperkingsniveau in te stellen voor het
afspelen van DVD's met weergavebeperking
voor kinderen. Voor details, zie "Weergave door
kinderen beperken (kinderbeveiliging) (alleen
DVD)" op pagina 59.
x TRACKKEUZE (alleen DVD)
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een DVD
met verschillende geluidsformaten (PCM,
MPEG audio, DTS of Dolby Digital).
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
Opmerkingen
• Wanneer u het item instelt op [AUTO] kan de taal
veranderen. De instelling [TRACKKEUZE] heeft
een hogere prioriteit dan de [GELUID] instellingen
onder [TAALKEUZE] (pagina 74).
• Als PCM, DTS, MPEG audio en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
toestel PCM, DTS, Dolby Digital en MPEG
geluidssporen in deze volgorde.
• Bij sommige DVD's kan de voorrang vooraf zijn
bepaald. In dat geval kunt u geen voorrang geven aan
het DTS, Dolby Digital of MPEG audio formaat door
[AUTO] te kiezen.
76NL
x AUDIO DRC*
Versmalt het DYNAMISCHE bereik van de
sound track.
Dit is handig om ‘s nachts films te bekijken met
laag volume.
* Dynamic Range Compression
UIT
Geen compressie van het
DYNAMISCHE bereik.
AAN
De sound track wordt
weergegeven met het normale
DYNAMISCHE bereik.
Opmerking
AUDIO DRC werkt alleen met Dolby Digital bronnen.
Luidsprekerinstellingen
(LUIDSPREKER)
Voor een optimaal surround-geluid, moet u de
grootte van de aangesloten luidsprekers en hun
afstand tot uw luisterpositie instellen. Schakel
vervolgens luidsprekervolume en –balans gelijk
aan de hand van de testtoon.
Kies [LUIDSPREKERINSTELLING] in het
instelscherm. Voor details, zie "Gebruik van het
instelscherm" op pagina 73.
Standaard instellingen zijn onderstreept.
Bepaalt welke gegevens bij voorkeur worden
weergegeven bij het afspelen van een DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) met MP3 audio
tracks en JPEG-beeldbestanden.
MP3
JPEG
Wanneer er een MP3-bestand op
de disc staat, herkent het toestel
deze disc als een "MP3 Disc".
Wanneer er alleen JPEGbestanden op staan, herkent het
toestel de disc als een "JPEG
Disc".
Wanneer er een JPEG-bestand op
staat, herkent het toestel de disc
als een "JPEG Disc". Wanneer er
alleen MP3-bestanden op staan,
herkent het toestel de disc als een
"MP3 Disc".
x JPEG DATUM
Wijzig de datuminformatie van een JPEG-beeld
via het bedieningsmenu.
MM/DD/JJJJ
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU:
BALANS:
TEST TOON:
Terugkeren naar de standaard
instelling bij het wijzigen van een
instelling
Kies het item en druk op CLEAR.
Instellingen en afstellingen
x PRIORITEIT DATA-CD (alleen MP3,
JPEG)
x GROOTTE
Indien u geen midden- of surround luidsprekers
aansluit of de achterluidsprekers verplaatst,
moet u de parameters voor [MIDDEN] en
[SURROUND] instellen en de positie en hoogte
van de surround luidsprekers opgeven. De
instellingen van voorluidsprekers en subwoofer
zijn vastgelegd en kunnen niet worden
gewijzigd.
Stel [SURROUND ACHTER] in op [JA]
wanneer een surround back luidspreker is
aangesloten.
JJJJ/MM/DD
DD/MM/JJJJ
JJJJ/DD/MM
JJJJ: jaar
MM: maand
DD: dag
wordt vervolgd
77NL
Wanneer u de afstand instelt met snelinstelling
(pagina 23), verschijnt de instelling
automatisch.
Positieschema
1,6m
1,6m
1,6m
90
A
A
45
B
B
20
1,6m
VOOR
JA
MIDDEN
JA: kies normaal deze instelling.
GEEN: kies deze instelling wanneer
geen middenluidspreker is
aangesloten.
SURROUND
SURROUND
ACHTER
(verschijnt
wanneer u
[SURROUND]
bij [GROOTTE]
instelt op
[GEEN].)
ACHTER: Kies dit als de surround
luidsprekers zich in sectie B
bevinden.
OPZIJ: Kies dit als de surround
luidsprekers zich in sectie A
bevinden.
GEEN: kies deze instelling wanneer
geen surround luidspreker is
aangesloten.
GEEN: kies normaal deze instelling.
JA: kies deze instelling wanneer een
surround back luidspreker is
aangesloten.
SUBWOOFER JA
Opmerkingen
• Als u een item kiest, valt het geluid tijdelijk weg.
• De subwoofer kan een overdreven krachtig geluid
produceren afhankelijk van de instelling van de
andere luidsprekers.
x AFSTAND
De standaard afstand voor de luidsprekers ten
opzichte van de luisterpositie staat hieronder
afgebeeld.
78NL
1,6m
1,6m
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst.
VOOR
1,6 m*
De afstand van de voorluidsprekers tot
de luisterpositie kan in stappen van
0,2 meter worden ingesteld van 1,0 tot
7,0 meter.
MIDDEN
1,6 m*
(verschijnt
wanneer u
[MIDDEN] bij
[GROOTTE]
instelt op [JA].)
De afstand van de middenluidspreker
kan in stappen van 0,2 meter van de
voorluidsprekers tot 1,6 meter dichter
bij de luisterpositie worden ingesteld.
SURROUND
1,6 m*
(verschijnt
wanneer u
[SURROUND]
bij
[GROOTTE]
instelt op
[GEEN].)
De afstand van de surround
luidsprekers kan in stappen van 0,2
meter van de voorluidsprekers tot 4,6
meter dichter bij de luisterpositie
worden ingesteld.
SURROUND
ACHTER
1,6 m
(verschijnt
wanneer u
[SURROUND
ACHTER] bij
[GROOTTE]
instelt op [JA].)
De afstand van de surround back
luidspreker kan in stappen van 0,2
meter van de voorluidsprekers tot 4,6
meter dichter bij de luisterpositie
worden ingesteld.
* Bij het verrichten van de Snelinstelling (pagina 23)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
Opmerkingen
x BALANS
• Als u de afstand instelt, valt het geluid tijdelijk weg.
• Als de voor- en surround luidsprekers niet even ver
van de luisterpositie af staan, stel dan de afstand van
de dichtste luidspreker in.
• Plaats de surround luidsprekers niet verder van de
luisterpositie dan de voorluidsprekers.
• De instelling [AFSTAND] kan mogelijk niet werken
afhankelijk van het ingangssignaal.
U kunt de balans tussen linker en rechter
luidsprekers als volgt regelen. Zorg ervoor dat
[TEST TOON] op [AAN] staat.
VOOR
(MIDDEN)
x NIVEAU
U kunt het niveau van elke luidspreker regelen.
Zorg ervoor dat [TEST TOON] op [AAN] staat.
Regelt het niveau van de
middenluidspreker (–6 dB tot +6
dB, in stappen van 1 dB)
SURROUND
LEFT 0 dB*
SURROUND
RIGHT 0 dB*
(verschijnt
wanneer u
[SURROUND]
bij [GROOTTE]
instelt op
[GEEN].)
Regelt het niveau van de surround
luidsprekers (–6 dB tot +6 dB, in
stappen van 1 dB)
SURROUND
ACHTER
0 dB
(verschijnt
wanneer u
[SURROUND
ACHTER] bij
[GROOTTE]
instelt op [JA].)
Regelt het niveau van de surround
back luidspreker (–10 dB tot +10
dB, in stappen van 1 dB)
Het volume van alle luidsprekers
tegelijk regelen
Gebruik de VOLUME regelaar op het toestel of
druk op VOL +/–.
x TEST TOON
De luidsprekers produceren een testtoon om
[NIVEAU] en [BALANS] te regelen.
UIT
De luidsprekers produceren geen testtoon.
AAN
Zowel de linker als de rechter luidsprekers
produceren een testtoon tijdens het regelen
van de balans. Wanneer u een item onder
[LUIDSPREKERINSTELLING] kiest,
produceert elke luidspreker
achtereenvolgens een testtoon.
Instellingen en afstellingen
MIDDEN
0 dB*
(verschijnt
wanneer u
[MIDDEN] bij
[GROOTTE]
instelt op [JA].)
Regel de balans tussen de linker en
rechter voorluidsprekers.
De middenpositie wordt getoond als
"---" (u kunt instellen vanuit het
midden, 6 stappen naar links of naar
rechts).
SUBWOOFER Regelt het niveau van de subwoofer
+4 dB*
(–6 dB tot +6 dB, in stappen van 1
dB)
* Bij het verrichten van de Snelinstelling (pagina 23)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
79NL
Luidsprekerbalans en regelen met de testtoon
1
Druk op DVD SETUP in de stopstand.
Het instelscherm verschijnt.
2
3
4
5
Druk herhaaldelijk op X/x om
[LUIDSPREKERINSTELLING] te kiezen,
en druk vervolgens op ENTER of c.
Druk herhaaldelijk op X/x om
[TESTTOON] te kiezen, en druk
vervolgens op ENTER of c.
7
8
De luidsprekers kunnen worden ingesteld met
behulp van het versterkermenu in het
uitleesvenster ophet voorpaneel.
Versterkermenulijst
SP SETUP
CENTER SP
Druk herhaaldelijk op X/x om [AAN] te
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
SURR SP
Elke luidspreker produceert
achtereenvolgens de testtoon.
SURR B SPa)
Regel vanuit de luisterpositie
[BALANS] en [NIVEAU] met C/X/x/c.
Zowel de linker als de rechter luidsprekers
produceren een testtoon wanneer u
[BALANS] instelt.
Bij het instellen van [NIVEAU] wordt de
testtoon alleen geproduceerd door de
betreffende luidspreker.
6
De luidsprekers instellen via
het uitleesvenster op het
toestel
F DIST
CEN DISTb)
SURR DISTb)
SB DISTb)
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
SP POSb)
SP BEHIND
SP SIDE
LEVEL
Druk op ENTER na het verrichten van
de nodige instellingen.
TESTTONE
Druk herhaaldelijk op X/x om [TEST
TOON] te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
F BALANCE
SL LEVELb)
–6 dB - +6 dB
Druk herhaaldelijk op X/x om [UIT] te
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
SR LEVELb)
–6 dB - +6 dB
SB LEVELb)
SW LEVEL
–10 dB - +10 dB
–6 dB - +6 dB
• Bij het verrichten van de luidsprekerinstellingen, valt
het geluid tijdelijk weg.
• Het niveau van de surround back luidspreker kan ook
worden geregeld op de aangesloten versterker.
Tip
Om balans of niveau te regelen zonder testtoon, kiest u
[BALANS] of [NIVEAU] in stap 3 en drukt u
vervolgens op ENTER. Regel dan balans of niveau met
X/x en druk op ENTER.
T.TONE OFF
T.TONE ON
6 stappen naar links of naar rechts
CEN LEVELb) –6 dB - +6 dB
Opmerkingen
80NL
CENTER Y
CENTER N
SURR Y
SURR N
SURR B N
SURR B Y
AUDIO DRC DRC OFF
DRC ON
a)
b)
Deze instelling verschijnt wanneer u "SURR
SP" bij "SP SETUP" instelt op "SURR Y".
Deze instelling verschijnt wanneer u de
betreffende luidspreker bij "SP SETUP" instelt
op "Y".
xSP SETUP
CUSTOMIZE
DUAL MONO
SB DEC
DIMMER
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
SB MATRIX
SB AUTO
SB OFF
DIM OFF
DIM ON
CENTER Y: kies deze
instelling wanneer geen
middenluidspreker is
aangesloten.
CENTER N: kies deze
instelling wanneer geen
middenluidspreker is
aangesloten.
SURR SP
(surround
luidsprekers)
SURR Y: kies deze instelling
wanneer surround
luidsprekers zijn aangesloten.
SURR N: kies deze instelling
wanneer geen surround
luidspreker is aangesloten.
SURR B SPa)
(surround
back
luidspreker)
SURR B N: kies deze
instelling wanneer geen
surround back luidspreker is
aangesloten.
SURR B Y: kies deze
instelling wanneer een
surround back luidspreker is
aangesloten.
F DIST
(afstand
voor)
1,6 mb)
De afstand van de
voorluidsprekers tot de
luisterpositie kan in stappen
van 0,2 meter worden
ingesteld van 1,0 tot 7,0
meter.
CEN DIST)c)
(afstand
midden)
1,6 mb)
De afstand van de
middenluidspreker kan in
stappen van 0,2 meter van de
voorluidsprekers tot 1,6 meter
dichter bij de luisterpositie
worden ingesteld.
SURR DISTc)
(surround
afstand)
1,6 mb)
De afstand van de surround
luidsprekers kan in stappen
van 0,2 meter van de
voorluidsprekers tot 4,6 meter
dichter bij de luisterpositie
worden ingesteld.
C/X/x/c/
ENTER
AMP MENU
Met open deksel.
1
2
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot het
gewenste instelpunt verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
xSP SETUP
Om luidsprekergrootte, -afstand en –positie
in te stellen.
xLEVEL
Om balans en niveau van elke luidspreker
in te stellen en de testtoon aan/uit te zetten.
3
4
Druk op ENTER of c.
Druk op X/x om het gewenste item te
kiezen, en druk vervolgens op ENTER
of c.
Instellingen en afstellingen
CENTER SP
(middenluidsprekers)
SB DISTc)
De afstand van de surround
(surround
back luidspreker kan in
back afstand) stappen van 0,2 meter van de
1,6 mb)
voorluidsprekers tot 4,6 meter
dichter bij de luisterpositie
worden ingesteld.
Om het item in te stellen, drukt u op X/x en
vervolgens ENTER of AMP MENU.
Er is keuze uit de volgende instellingen.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
wordt vervolgd
81NL
SP POSc)
(surround
luidsprekerpositie)
a)
b)
c)
SP BEHIND: kies deze
instelling wanneer er
surround luidsprekers
achteraan de luisterpositie
zijn opgesteld.
SP SIDE: kies deze instelling
wanneer er surround
luidsprekers naast de
luisterpositie zijn opgesteld.
Deze instelling verschijnt wanneer u "SURR
SP" bij "SP SETUP" instelt op "SURR Y".
Bij het verrichten van de Snelinstelling
(pagina 23) worden de standaardinstellingen
gewijzigd.
Deze instelling verschijnt wanneer u de
betreffende luidspreker instelt op "Y" bij "SP
SETUP" (pagina 81).
T. TONE OFF: De
luidsprekers produceren geen
testtoon.
T. TONE ON: Zowel de linker
als de rechter luidsprekers
produceren een testtoon
tijdens het regelen van de
balans. Wanneer u een item
onder "LEVEL" kiest,
produceert elke luidspreker
achtereenvolgens een testtoon.
F BALANCE Regel de balans tussen de
(balans voor) linker en rechter
0
voorluidsprekers. (u kunt
instellen vanuit het midden, 6
stappen naar links (L6) of naar
rechts (R6).)
CEN LEVELb) Regelt het niveau van de
(niveau
middenluidspreker (–6 dB tot
midden)
+6 dB, in stappen van 1 dB)
0a)
82NL
AUDIO DRC
(dynamische
compressie)
a)
b)
DRC OFF: Geen compressie
van het DYNAMISCHE
bereik.
DRC ON: De sound track
wordt weergegeven met het
normale DYNAMISCHE
bereik.
Bij het verrichten van de Snelinstelling
(pagina 23) worden de standaardinstellingen
gewijzigd.
Deze instelling verschijnt wanneer u de
betreffende luidspreker instelt op "Y" bij "SP
SETUP" (pagina 81).
xCUSTOMIZE
xLEVEL
TEST TONE
(testtoon)
SW LEVEL
Regelt het niveau van de
(subwooferni subwoofer (–6 dB tot +6 dB, in
veau)
stappen van 1 dB)
+4a)
SL LEVELb)
(surround
niveau links)
0a)
Regelt het niveau links van de
surround luidsprekers (–6 dB
tot +6 dB, in stappen van 1 dB)
SR LEVELb)
(surround
niveau
rechts)
0a)
Regelt het niveau rechts van de
surround luidsprekers (–6 dB
tot +6 dB, in stappen van 1 dB)
SB LEVELb)
(surround
back niveau)
0a)
Regelt het niveau van de
surround back luidspreker
(–10 dB tot +10 dB, in stappen
van 1 dB).
DUAL MONO
(dual mono)
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
Voor details, zie "Multiplex
Broadcast Sound (DUAL
MONO)" op pagina 66.
SB DEC
(surround
back
decodering)
SB MATRIX
SB AUTO
SB OFF
Voor details, zie "De Surround
Back Decoding Mode kiezen"
op pagina 52.
DIMMER
(dimmer)
DIM OFF
DIM ON
Voor details, zie "De
helderheid van het
uitleesvenster op het
voorpaneel regelen" op
pagina 71.
Opmerkingen
Snelinstelling en
systeemherstelling
(INSTELLING)
Kies [INSTELLING] in het instelscherm.
Voor details, zie "Gebruik van het instelscherm"
op pagina 73.
• Wanneer u [HERSTELLEN] kiest, worden alle
standaardinstellingen weer gekozen.
• Wanneer u het systeem na het herstellen weer
aanschakelt, verschijnt het bericht op het TV-scherm.
Om de snelinstelling (pagina 23) te verrichten, drukt
u op ENTER en om terug te keren naar gewone
schermweergave, drukt u op CLEAR.
INSTELLING
SNEL
HERSTELLEN
Wanneer u het systeem voor het eerst of na een
reset aanschakelt, verschijnt er een melding op
het TV-scherm dat snelinstelling mogelijk is.
Indien u de snelinstelling hebt geannuleerd en
die toch wilt verrichten, gaat u via dit scherm
tewerk.
Zie “Gebruik van Snelinstelling” op pagina 23.
Opmerking
Na de snelinstelling is de instelling van de volgende
items gewijzigd.
– [SCHERMDISPL.], [DVD MENU] en
[ONDERTITELING] bij [TAALKEUZE]
– [AFSTAND] en [NIVEAU] bij
[LUIDSPREKERINSTELLING]
– [TV TYPE] bij [SCHERMINSTELLING]
Instellingen en afstellingen
x SNEL
x HERSTELLEN
U kunt het systeem "herstellen" (reset).
Nadat u [HERSTELLEN] hebt gekozen en op
ENTER hebt gedrukt, kiest u [JA] om de
instellingen terug te stellen (dit duurt enkele
seconden). Kies [NEE] en druk op ENTER om
te annuleren. Druk niet op "/1 bij het herstellen
van het systeem.
83NL
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op de
lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als
het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
Voeding
Het toestel schakelt niet aan.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
De STANDBY indicator knippert.
Trek de stekker meteen uit het stopcontact en
controleer het volgende.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven
luidsprekers?
• Zijn de verluchtingsgaten bovenaan het toestel
afgesloten?
• Is de subwoofer verkeerd aangesloten?
Steek de stekker na het controleren van de
bovenstaande punten en het oplossen van eventuele
problemen weer in het stopcontact en schakel het
toestel aan. Wanneer de indicator nog steeds
knippert of de oorzaak van het probleem na het
overlopen van bovenstaande punten niet is
gevonden, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Beeld
Geen beeld.
• De SCART (EURO AV) kabel is niet goed
aangesloten.
• De SCART (EURO AV) kabel is beschadigd.
• Het toestel is niet aangesloten op de juiste
t EURO AV INPUT aansluiting (pagina 20).
• De video-ingang van de TV is niet ingesteld om
beelden met het toestel te bekijken.
• Controleer de uitvoer van uw systeem
(pagina 76).
Het beeld vertoont ruis.
• De disc is vuil of vervormd.
84NL
Het beeld vult niet volledig het scherm, ook al
is de breedte/hoogte-verhouding onder [TV
TYPE] bij [SCHERMINSTELLING] op het
instelscherm ingesteld.
• De breedte/hoogte-verhouding ligt vast.
Geluid
Geen geluid.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Druk op MUTING op de afstandsbediening
wanneer "MUTING ON" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Het toestel staat in de pauzestand of in de
vertraagde weergave-stand. Druk op H om terug
te keren naar de normale weergavestand.
• Snel vooruit of snel achteruit is bezig. Druk op
H om terug te keren naar de normale
weergavestand.
• Controleer de luidsprekerinstelling (pagina 25,
77).
Het linker en rechter geluid zijn niet in balans
of zijn omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Regel de balansparameter in het [BALANS] menu
(pagina 79).
De subwoofer produceert geen geluid.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 25, 77).
• Stel het geluidsveld in op "AUTO FORMAT
DIRECT AUTO" (pagina 48).
Sterke brom of ruis is hoorbaar.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Controleer of de aansluitsnoeren zich niet in de
buurt van een transformator of motor bevinden, en
minstens 3 meter verwijderd zijn van een TVtoestel of fluorescentieverlichting.
• Plaats de TV verder van de audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze
schoon met een doek die lichtjes is bevochtigd
met alcohol.
• Reinig de disc.
Er is minder stereo effect bij het afspelen van
een VIDEO CD, een CD of een MP3.
• Zet [AUDIO] in het instelscherm op [STEREO]
(pagina 46).
• Controleer of het toestel goed is aangesloten.
Het surround effect is moeilijk hoorbaar bij
weergave van een Dolby Digital, DTS of MPEG
sound track.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 48).
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 25, 77).
• Bij sommige DVD's is het uitgangssignaal niet
volledig compatibel met 5.1 kanalen. Het kan
mono of stereo zijn, ook al is het geluidsspoor
opgenomen in Dolby Digital of MPEG
audioformaat.
Alleen de middenluidspreker werkt.
• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit
de middenluidspreker.
De surround luidsprekers produceren geen of
slechts een heel zwak geluid.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 48).
• Kies een geluidsveld dat het woord "C. ST. EX"
bevat (pagina 50).
• Bij sommige geluidsbronnen is het surroundeffect minder uitgesproken.
Bediening
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
• Controleer of de antennes goed zijn aangesloten.
Regel de antennes of sluit eventueel een
buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij automatisch
afstemmen). Stem handmatig af.
• Er werden geen zenders vooringesteld of de
vooringestelde zenders werden gewist (bij het
zoeken naar vooringestelde zenders). Stel de
zenders opnieuw voorin (pagina 67).
• Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt
in het uitleesvenster.
De disc speelt niet.
• Er zit geen disc in het toestel.
• De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc correct met de weergavekant naar
onderen op de disc-lade.
• De disc zit niet goed in het toestel.
• Het toestel kan geen CD-ROM's, enz. afspelen
(pagina 7).
• De regiocode op de DVD komt niet overeen met
die op het toestel.
• Er is condensvorming opgetreden in het toestel.
Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een
half uur aan staan (pagina 2).
Een MP3 audio track kan niet worden
afgespeeld.
• De DATA CD is niet opgenomen in het MP3
formaat conform ISO9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• De MP3 audio track is niet voorzien van de
extensie ".MP3".
• De gegevens zijn niet van MP3 formaat, ondanks
de extensie ".MP3".
• Het toestel kan alleen MP3 (MPEG1 Audio
Layer3) geluid afspelen.
• Zet [PRIORITEIT DATA CD] op [MP3] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] (pagina 77).
• Directory-niveau hoger dan 8.
• Er staan meer dan 99 albums op de disc (een
album kan maximaal 250 MP3 audio tracks
bevatten.)
Aanvullende informatie
Er komt geen geluid uit de middenluidspreker.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 48).
• Bij sommige geluidsbronnen is het surroundeffect minder uitgesproken.
De afstandsbediening werkt niet.
• Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en het toestel.
• De afstand tussen afstandsbediening en toestel is
te groot.
• De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op het toestel gericht.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna
leeg.
De titel van het MP3 audio album of track
wordt niet juist getoond.
• Het apparaat kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens verschijnen als " ".
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt niet
voor een Super Audio CD, ook al is Eigen
kinderbeveiliging ingesteld.
• Eigen kinderbeveiliging wordt ingesteld voor
verschillende lagen van een Super Audio CD.
wordt vervolgd
85NL
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld
• De DATA CD is niet opgenomen in het JPEGformaat conform ISO9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• Het JPEG-beeldbestand heeft niet de extensie
".JPG" of ".JPEG".
• De gegevens zijn niet van JPEG-formaat, ondanks
de extensie ".JPG" of ".JPEG".
• Het beeld is meer dan 4.720 punten lang of breed.
• Zet [PRIORITEIT DATA CD] op [JPEG] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] (pagina 77).
• Directory-niveau hoger dan 8.
• Een Progressive JPEG-bestand kan niet worden
afgespeeld.
• Een JPEG-beeldbestand met een grote breedte/
lengte-verhouding kan niet worden afgespeeld.
• Er staan meer dan 99 albums op de disc (een
album kan maximaal 250 JPEG-beeldbestanden
bevatten).
De titel van het JPEG album of bestand wordt
niet juist getoond.
• Het apparaat kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens verschijnen als " ".
Een disc begint niet te spelen vanaf het begin.
• Programme Play, Shuffle Play of Repeat Play
werd geselecteerd (pagina 34, 36, 37).
• Resume Play is geselecteerd.
Druk in de stopstand op x op het toestel of de
afstandsbediening en start de weergave
(pagina 28).
• Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt
automatisch op het TV-scherm.
Het toestel begint de disc automatisch af te
spelen.
• De DVD is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
De weergave stopt automatisch.
• Sommige discs zijn voorzien van een
automatische pauzeerfunctie. Bij het afspelen van
een dergelijke disc stopt het toestel de weergave
bij het automatisch pauzeersignaal.
Het toestel schakelt uit tijdens het afspelen
van een DVD.
• Wanneer de DVD weergave ongeveer een uur
lang is onderbroken of het DVD top menu of een
DVD menu ongeveer een uur lang verschijnt
tijdens het afspelen van een DVD, schakelt het
toestel automatisch uit.
86NL
Sommige functies zoals Stop, Search, Slowmotion Play, Repeat Play, Shuffle Play of
Programme Play werken niet.
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de disc.
De berichten verschijnen niet in de gewenste
taal op het scherm.
• Kies de taal voor het schermdisplay in het
instelscherm [SCHERMDISPL.] onder
[TAALKEUZE] (pagina 74).
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige geluidssporen opgenomen
op de DVD.
• De taal voor het geluid van de DVD kan niet
worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op
de DVD.
• Ondertitels veranderen kan niet met de DVD.
De ondertiteling kan niet worden
uitgeschakeld.
• Ondertitels uitschakelen kan niet met de DVD.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
• Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op
de DVD (pagina 55).
• Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
Een disc kan niet worden uitgeworpen en
"LOCKED" wordt op het display weergegeven.
• Neem contact op met uw Sony handelaar of een
plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst.
"C-32" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• Zet het toestel uit en vervolgens weer aan door op
[/1 te drukken.
"CANNOT LOCK" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Zet het toestel uit en vervolgens weer aan door op
[/1 te drukken en zie "Het systeem verplaatsen"
op pagina 3. Neem contact op met uw Sony
verdeler indien "CANNOT LOCK" nog altijd in
het uitleesvenster op het voorpaneel staat.
Het toestel werkt niet zoals het hoort.
• Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem
na enkele minuten weer in.
Technische gegevens
Versterkergedeelte
Stereo mode (nominaal) 65 W + 65 W (4 ohm bij
1 kHz, THD 10 %)
Surround mode
Voor: 100 W + 100 W
(referentie)
Muziekvermogen
(met SS-TS21)
Midden*: 100 W
(met SS-CT33)
Surround*: 100 W +
100 W (met SS-TS20)
Subwoofer*: 100 W × 2
(met SS-WS12)
* Afhankelijk van geluidsveldinstelling en bron kan er
geen geluid hoorbaar zijn.
Ingangen
VIDEO/TV/SAT:
Impedantie: 50 kohm
Uitgang
Hoofdtelefoon
SURROUND BACK
Spanning: 2V
Impedantie: 1 kohm
Geschikt voor
hoofdtelefoons met lage en
hoge impedantie.
Super Audio CD/DVD-systeem
Laser
Halfgeleiderlaser
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emissieduur: continu
Signaalformaat
PAL/NTSC
Frequentiebereik (in 2 CH STEREO mode)
DVD (PCM): 2 Hz tot 22
kHz (±1 dB)
CD : 2 Hz tot 20 kHz (±1
dB)
Harmonische vervorming
Minder dan 0,03 %
Systeem
FM tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Antenne-aansluitingen
Tussenfrequentie
AM tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Tussenfrequentie
PLL quartz-locked digital
synthesizer
87,5 – 108,0 MHz (stappen
van 50 kHz)
FM-draadantenne
75 ohm, asymmetrisch
10,7 MHz
531 – 1.602 kHz (met
interval van 9 kHz)
AM-kaderantenne
450 kHz
Videogedeelte
Uitgangen
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Luidsprekers
Voor
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Tweeweg bass reflex
70 mm diam. conus, 25
mm diam. koepeltweeter
4 ohm
255 × 1112 × 255 mm
(b/h/d)
4,1 kg
Midden
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Tweeweg bass reflex
70 mm diam. conus, 25
mm diam. koepeltweeter
4 ohm
356 × 92 × 76 mm
(b/h/d)
0,95 kg
Aanvullende informatie
Gevoeligheid: 250 mV/
450 mV/450 mV
Tunergedeelte
Surround
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex
70 mm diam. conus
4 ohm
90 × 221 × 75 mm
(b/h/d)
0,7 kg
Subwoofer
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex
160 mm diam. conus x 2
4 ohm
201 × 368 × 448 mm
(b/h/d)
9,5 kg
wordt vervolgd
87NL
Algemeen
Stroomvereisten
Europese modellen:
Russisch model:
Stroomverbruik
230 V AC, 50/60 Hz
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
120 W
0,3 W (in de
stroomspaarstan)
Afmetingen (ong.)
430 × 60 × 385 mm (b/h/d)
incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ong.)
4,7 kg
Meegeleverde toebehoren Zie pagina 12.
Verklarende woordenlijst
Album
Deel van een muziekstuk of een beeld op een
data CD met MP3 audio tracks of JPEGbestanden.
Bestand
Deel van een beeld op een data CD met JPEGbeeldbestanden.
Digital Cinema Sound (DCS)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Dit is de algemene benaming van het
surroundgeluid geproduceerd door digitale
signaalverwerkingstechnologie die door Sony
werd ontwikkeld. In tegenstelling tot vroegere
surroundgeluidsvelden die hoofdzakelijk waren
bedoeld voor muziekweergave, werd Digital
Cinema Sound speciaal ontwikkeld voor
filmtoepassingen.
Dolby Digital
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surround luidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
bass-geluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als 0.1 kanaal (werkt alleen wanneer
een diep bass-effect is vereist). Alle zes de
kanalen van dit formaat worden apart
opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien is er minder
signaalverlies doordat alle signalen digitaal
worden verwerkt.
Dolby Digital EX
Een verbeterde versie van Dolby Digital 5.1,
ontwikkeld door Dolby Laboratories and
Lucasfilm THX, met een extra surround back
kanaal en compatibel met 6.1(drie surround
luidsprekers) kanaalsweergave door matrix
codering.
88NL
Dolby Pro Logic II
DTS-ES
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2-kanaals
bronnen. Dit wordt gedaan met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
Verbeterd 5.1 kanaalssysteem met een extra
surround back kanaal. Er zijn twee formaten:
Discrete 6.1, dat het surround back signaal
afzonderlijk verwerkt, en Matrix 6.1, dat het
samen met de Surround (L/R) kanalen verwerkt.
x Movie modus
U kunt de Movie modus gebruiken voor TVprogramma's in stereo en alle programma's die
in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het resultaat
is een verbeterde gerichtheid van het geluidsveld
die de kwaliteit van afzonderlijk 5.1-kanaals
geluid benadert.
x Music modus
Dolby Surround Pro Logic
Dolby Surround Pro Logic is een methode voor
het decoderen van Dolby Surround en
produceert vier kanalen op basis van
tweekanaalsgeluid. Vergeleken met het
vroegere Dolby Surround, reproduceert Dolby
Surround Pro Logic links-rechts verschuiving
natuurlijker en zijn geluiden nauwkeuriger te
lokaliseren. Om Dolby Surround Pro Logic
optimaal te benutten, dient u te beschikken over
een paar surround luidsprekers en een
middenluidspreker. De surround luidsprekers
produceren mono geluid.
DTS
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems, Inc..
Deze technologie is compatibel met 5.1-kanaals
surround sound. Dit formaat omvat stereo
achterkanalen en een apart subwooferkanaal.
DTS produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen. De
kanaalscheiding is uitstekend omdat alle
kanaalgegevens apart zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
eenzelfde diameter als de CD.
De datacapaciteit van een éénlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Giga Byte), wat 7
keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
enkelzijdige DVD is 8,5 GB, van een éénlagige
en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van een
tweelagige en dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2 formaat,
één van de wereldwijde normen inzake digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40e van
de oorspronkelijke grootte. De DVD maakt ook
gebruik van variabele codeertechnologie die de
toe te kennen gegevens aanpast volgens de
beeldstatus.
Audiogegevens worden opgenomen in Dolby
Digital en PCM, voor een meer natuurgetrouwe
weergave.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
Aanvullende informatie
U kunt de Music modus gebruiken voor
muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u over
een brede en diepe geluidsruimte.
DVD
Filmsoftware, Videosoftware
DVD's kunnen worden opgedeeld in Film- en
Videosoftware. Op Film-DVD's staan dezelfde
beelden (24 frames per seconde) die in de
bioscoop worden vertoond. Op Video-DVD's,
zoals bijvoorbeeld TV-drama's of sitcoms, staan
beelden van 30 frames (of 60 velden) per
seconde.
Hoofdstuk
Onderverdeling van een titel op een DVD. Een
titel bestaat uit verscheidene hoofdstukken.
Index (Super Audio CD, CD) / Video
Index (VIDEO CD)
Een getal waarmee een track wordt opgesplitst
zodat u makkelijk een bepaald punt op een
VIDEO CD, Super Audio CD of CD kunt
vinden. Sommige discs bevatten geen indexen.
wordt vervolgd
89NL
Kinderbeveiliging
Scène
Een functie van een DVD waarmee de weergave
van de disc kan worden beperkt volgens de
leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen of
vervangen door andere scènes, enzovoort.
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de
menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in zogenaamde
"scènes".
Multi-hoekfunctie
Op sommige DVD's zijn verschillende hoeken
of camerastandpunten voor een scène
opgenomen.
Multi-taalfunctie
Op sommige DVD's zijn geluid en ondertitels
opgenomen in verschillende talen.
Neo:6
Ontwikkeld door Digital Theater Systems, Inc.,
waarbij een conventioneel 2-kanaals of Dolby
Digital bronsignaal wordt verwerkt door een
ultranauwkeurige, digital matrix decoder voor
6.1-kanaals surround weergave.
CINEMA mode zorgt voor extra
kanaalscheiding en een beter 6.1-kanaalseffect,
ideaal voor films.
MUSIC mode laat de voorste L en R kanalen
onverwerkt voor optimale stereo, waarbij
surround componenten het weergavegeluid een
bijzondere kwaliteit geven.
Super Audio CD
Een Super Audio CD disc kan geluid bijzonder
natuurgetrouw reproduceren dankzij DSD
(Direct Stream Digital) technologie. Deze
technologie maakt gebruik van een
bemonsteringsfrequentie van 2,8224 MHz, 64
keer meer dan bij een conventionele CD en 1-bit
kwantisering waarmee de disc 4 keer meer
informatie kan bevatten dan een CD van
standaard PCM formaat. Super Audio CD's zijn
ingedeeld in de volgende types.
• Super Audio CD (éénlagige disc)
Deze disc bestaat uit één HD laag*.
* Signaallaag met hoge densiteit voor de Super Audio
CD
HD (high density) laag
• Super Audio CD (tweelagige disc)
Deze disc bestaat uit dubbele HD-lagen en is
geschikt voor een lange speelduur.
Doordat een tweelagige disc slechts twee HDlagen aan één kant bevat, hoeft u de disc
tijdens het afspelen niet om te draaien.
Playback Control (PBC)
Signalen opgenomen op VIDEO CD's (Versie
2.0) om de weergave te regelen.
Menuschermen opgenomen op VIDEO CD's
met PBC functies bieden de mogelijkheid van
eenvoudige interactieve programma's,
programma's met zoekfuncties, enzovoort.
Regiocode
Dit systeem is bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten. Aan elke DVD-speler en DVD
wordt een regiocode toegekend volgens het
verkoopgebied. Elke regiocode staat vermeld op
de speler en de disc-verpakking. De speler kan
discs afspelen waarvan de regiocode
overeenkomt met zijn regiocode. Het toestel kan
ook discs afspelen met het merkteken " ALL ".
Ook wanneer er geen regiocode vermeld is op de
DVD kan de regiobeperking worden
geactiveerd.
90NL
HD-laag
HD-laag
• Super Audio CD + CD (hybride disc)
Deze disc bestaat uit een HD-laag en een CDlaag. Doordat de twee lagen zich slechts aan
één kant bevinden, hoeft u de disc tijdens de
weergave niet om te draaien. De CD-laag kan
worden afgespeeld met een conventionele CDspeler.
CD-laag
HD-laag
• 2-kanaals + multikanaals Super Audio CD
Deze discs bestaat uit een 2kanaalsweergavezone en een
multikanaalsweergavezone.
2-kanaalsweergavezone
Multikanaalsweergavezone
Titel
Track
Delen van een beeld of een stuk muziek op een
Super Audio CD, CD, VIDEO CD of MP3. Een
album bestaat uit verscheidene tracks (alleen
MP3).
VIDEO CD
Een compact disc die bewegende beelden bevat.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 1 formaat,
één van de wereldwijde normen inzake digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40e van
de oorspronkelijke grootte. Een 12 cm VIDEO
CD kan dus maximum 74 minuten bewegende
beelden bevatten.
VIDEO CD's bevatten ook compacte
audiogegevens. Geluiden buiten het hoorbare
bereik worden gecomprimeerd terwijl geluiden
die de mens wel kan worden, niet worden
gecomprimeerd. VIDEO CD's kunnen 6 keer
meer audiogegevens bevatten dan conventionele
audio CD's.
Er zijn twee versies van VIDEO CD's.
• Versie 1.1: hiermee kunnen alleen bewegende
beelden en geluid worden afgespeeld.
• Versie 2.0: hiermee kunnen stilstaande
beelden met hoge resolutie worden bekeken en
PBC functies worden gebruikt.
Dit toestel is compatibel met beide versies.
Aanvullende informatie
Het langste deel van een beeld of muziekstuk op
een DVD; bijvoorbeeld een film voor een stuk
beeld op video software of een album voor een
stuk muziek op audio software.
91NL
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina's tussen haakjes.
Voorpaneel
92NL
A [/1 (voeding) schakelaar/STANDBY
indicator (26)
F VOLUME +/– (26, 79)
B Disc-gleuf (26)
H x (stop) (27)
C
I
(afstandsbedieningssensor) (12)
G ./> (27, 29)
(weergave/pauze) (26)
D Uitleesvenster op het voorpaneel (93)
J FUNCTION (functie) (26, 66, 68)
E PHONES (hoofdtelefoon) (aan de kant
van het systeem) aansluiting (26)
K Z (uitwerpen) (26)
Uitleesvenster op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD
Weergavestatus
Huidige stand
Huidig geluidseffect
Huidig hoofdstuknummer
TITLE
CHAP
NIGHT
DSGX
REP 1
D EX
PL
DTS –ES
Huidig
titelnummer
Huidig geluids
Speelduur
Speelduur
Weergavestatus
Huidige stand
Huidig geluidseffect
Huidig tracknummer
PGM
SHUF REP 1
MP3
SA– CD MULTI PBC
TRK
NIGHT
DSGX
PL
DTS –ES NEO:6
Licht op tijdens PBC weergave
(alleen VIDEO CD)
Aanvullende informatie
Bij het afspelen van een Super Audio CD, CD, VIDEO CD (zonder PBC
functies) of MP3
Huidig geluids
(alleen CD, VIDEO
CD, of MP3)
Licht op tijdens MULTI
kanaalsweergave (alleen
Super Audio CD)
Bij het luisteren naar de radio
Mono/Stereo effect
TUNED ST
Huidige band
Voorinstelnummer
Geluidseffect
MONO NIGHT
DSGX
kHz
MHz
Huidige zender
wordt vervolgd
93NL
Bij het afspelen van een JPEG-bestand
Weergavestatus
JPEG
94NL
Huidig
bestandsnummer
Achterpaneel
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
B SURROUND BACK aansluiting (16)
C VIDEO AUDIO IN (L/R) aansluiting (20)
D SAT OPTICAL DIGITAL IN aansluiting
(21)
AUDIO IN
L
SAT
E AM-aansluitingen (18)
F FM 75Ω COAXIAL (coaxiaal) aansluiting
(18)
G EURO AV OUTPUT (TO TV) (euro AVuitgang (naar TV)) aansluitingen (20)
H SAT AUDIO IN (L/R) aansluiting (20)
Aanvullende informatie
A SPEAKER (luidspreker) aansluitingen
(14)
WOOFER
SAT
95NL
Afstandsbediening
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Open het deksel.
X
Y
Z
wj
wk
wl
Opmerking
Deze afstandsbediening licht op in het donker. Om te
kunnen oplichten, moet de afstandsbediening enige tijd
aan licht zijn blootgesteld.
96NL
e;
ea
es
ed
ef
eg
eh
ej
ek
el
r;
Z (uitwerpen) (26, 27)
DISPLAY (weergave) (41, 44, 68)
SLEEP (sluimer) (71)
./>, PRESET –/+ (27, 29, 68)
H (weergave) (26, 29, 34, 36, 37)
DVD TOP MENU/ALBUM– (29, 31, 32)
C/X/x/c/ENTER (29, 29, 31, 32, 34, 34,
37, 39, 46, 55, 56, 57, 59, 67, 69, 71, 73)
DVD DISPLAY (31, 32, 37, 39, 44, 45, 46,
55, 56, 57)
AUTO FORMAT DIRECT (automatisch
direct formaat) (48, 49)
DSGX (versterken lage frequenties)
(54)
DVD SETUP (DVD-instelling) (59, 73)
SUBTITLE (ondertiteling) (56)
AUDIO (geluid) (46)
ANGLE (hoek) (55)
Cijfertoetsen (29, 29, 34, 39, 55, 57, 59,
62, 64)
ENTER
TUNER MENU (tunermenu) (67, 69)
TV [/1 (aan/wachtstand) (62)
"/1 (wachtstand) (26, 67)
SONY TV DIRECT (64)
TUNER/BAND (67, 68)
FUNCTION (functie) (26, 66, 68)
m/M/ /
SLOW, TUNING –/+
(traag, afstemmen) (33, 38, 67)
x (stop) (27, 28, 29, 57)
X (pauze) (27)
MUTING (geluidsonderdrukking) (27)
DVD MENU/ALBUM+ (29, 31, 32)
VOL +/– (68)
O RETURN (terug) (29, 31, 32, 34, 39,
57, 59, 73)
MODE (50)
NIGHT MODE (nachtstand) (54)
PLAY MODE (weergavestand) (34, 36)
REPEAT (herhalen) (34, 37)
TV (62)
TV/VIDEO (62)
TV CH +/– (62)
TV VOL +/– (62)
AMP MENU (71)
CLEAR (wissen) (34, 36, 39)
FM MODE (68)
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Taal
Code
Taal
Code
Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Niet vermeld
Aanvullende informatie
Code
97NL
DVD instelmenulijst
Via het DVD instelmenu kunnen de volgende items worden ingesteld.
De volgorde op het scherm kan verschillen.
TAALKEUZE
SCHERMINSTELLING
SCHERMDISPL.
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
TV TYPE
DVD MENU
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
SCHERMBEVEILI
GELUID
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
ONDERTITELING
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING LEVEL
GELUID
DRC
UIT
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDAAR
USA
ANDERE t
WACHTWOORD WIJZIGEN
UIT
AUTO
UIT
AAN
DATA CD
PRIORITY
MP3
JPEG
JPEG
DATUM
MM/DD/JJJJ
JJJJ/MM/DD
DD/MM/JJJJ
JJJJ/DD/MM
TRACKKEUZE
98NL
ACHTERGRON
LINE
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN&SCAN
AAN
UIT
HOES
BEELD
GRAFISCH 1
GRAFISCH 2
GRAFISCH 3
GRAFISCH 4
GRAFISCH 5
BLAUW
ZWART
VIDEO
RGB
LUIDSPREKER
GROOTTE
VOOR
MIDDEN
SURROUND
SURROUND
ACHTER
SUBWOOFER
LEVEL
BALANS
TEST
TONE
VOOR
UIT
AAN
GEEN
JA
JA
1,0m – 7,0m
1,0m – 7,0m*
1,0m – 7,0m*
1,0m – 7,0m*
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–10 dB – +10 dB
–6 dB – +6 dB
6 stappen naar links of naar rechts
*) Het instelbereik varieert volgens de
voorluidsprekerinstelling (pagina 77).
Aanvullende informatie
VOOR
MIDDEN
SURROUND
SURROUND
ACHTER
MIDDEN
SURROUND
LEFT
SURROUND
RIGHT
SURROUND
ACHTER
SUBWOOFER
AFSTAND
JA
JA
GEEN
ACHTER
OPZIJ
GEEN
SETUP
SNEL
HERSTELLEN
JA
NEE
99NL
Versterkermenulijst
Met AMP MENU op de afstandsbediening kunnen de volgende items worden ingesteld.
SP SETUP
CENTER SP
SURR SP
SURR B SP
F DIST
CEN DIST
SURR DIST
SB DIST
SP POS
CUSTOMIZE
CENTER Y
CENTER N
SURR Y
SURR N
SURR B N
SURR B Y
DUAL MONO
1,0m - 7,0m
1,0m - 7,0m*
1,0m - 7,0m*
1,0m - 7,0m*
DIMMER
SB DEC
SP BEHIND
SP SIDE
*) Het instelbereik varieert volgens de
voorluidsprekerinstelling (pagina 80).
LEVEL
TESTTONE
F BALANCE
T.TONE OFF
T.TONE ON
6 stappen naar links of naar rechts
CEN LEVEL
–6 dB - +6 dB
SL LEVEL
–6 dB - +6 dB
SR LEVEL
–6 dB - +6 dB
SB LEVEL
SW LEVEL
–10 dB - +10 dB
–6 dB - +6 dB
AUDIO DRC DRC OFF
DRC ON
100NL
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
SB MATRIX
SB AUTO
SB OFF
DIM OFF
DIM ON
Index
G
R
16:9 75
4:3 LETTER BOX 75
4:3 PAN&SCAN 75
GELUID 46, 74
Geluidsveld 48
Geschikte discs 6
GROOTTE 77
Radio 68
RDS 70
Regiocode 7, 90
Resume Play 28
H
S
HERHALEN 37
HOOFDSTUK 40
Hoofdstuk 6, 89
Scan 38
SCENE 10
Scène 6, 90
SCHERMBEVEILIGING 75
SCHERMDISPL. 74
Schermdisplay
Bedieningsmenuscherm 10
SCHERMINSTELLING 75
SHUFFLE 36
Shuffle Play 36
SLEEP 71
Slow-motion 38
Snel achteruit 38
Snel vooruit 38
Super Audio CD 90
Surround Back Decoding Mode
52
A
ACHTERGROND 76
Achterpaneel 95
AFSTAND 78
Afstandsbediening 62, 96
ALBUM 31, 39
Album 6, 88
ANGLE 55
Antennes aansluiten 18
AUDIO DRC 77
B
BALANS 79
Batterijen 12
Bedieningsmenu 10
Behandeling van discs 9
Bestand 7, 88
C
Continu weergave
CD/VIDEO CD/Super Audio
CD/DVD/MP3 26
D
Diavoorstelling 33
Digital Cinema Sound 88
DIMMER 71
DISPLAY 41
Dolby Digital 88
Dolby Digital EX 88
Dolby Pro Logic II 89
Dolby Surround Pro Logic 89
DSGX 54
DTS 89
DTS-ES 89
DUAL MONO 66
DVD 89
DVD MENU 74
E
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 57
I
INDEX 40
Index 6, 89
INDIVIDUELE INSTELLING
76
Instelscherm 73
J
JPEG 32
JPEG DATUM 77
K
KINDERBEVEILIGING 59,
76, 90
L
T
MP3 30
Multi-hoekfunctie 55, 90
Multi-taalfunctie 46, 90
MUTING 27
TAALKEUZE 74
TESTTOON 79
TIJD ZOEKEN 39
TITEL 39
Titel 6, 91
TRACK 39
Track 6, 31, 91
TRACKKEUZE 76
TV en videocomponenten
aansluiten 20
TV TYPE 75
N
U
Neo:6 90
NIGHT MODE 54
NIVEAU 79
Uitleesvenster op het
voorpaneel 93
LINE 76
LUIDSPREKER 77
Luidsprekers aansluiten 13
Luisteren naar de radio 68
M
O
ONDERTITELING 56, 74
P
Aanvullende informatie
Cijfers
V
Verhelpen van storingen 84
VIDEO CD 91
Voorinstelzender 67
Voorpaneel 92
PBC-weergave 29, 90
PLAY MODE 34, 36
PRIORITEIT DATA-CD 77
Programme Play 34
101NL
Beknopte handleiding voor afstandsbediening
Met open deksel
Opmerking
De afstandsbediening van het toestel werkt met dezelfde
signalen als andere Sony DVD producten.
Op sommige toetsen kunnen dan ook andere Sony DVD
producten reageren.
A Om de disc uit te werpen.
B Om het item in het display op het voorpaneel te
wijzigen.
C Om het toestel op een bepaald tijdstip uit te laten
schakelen.
D ./>: Druk hierop om naar het volgende
hoofdstuk of track te gaan, of om terug te keren
naar het vorige hoofdstuk of track.
PRESET –/+: Om alle voorinstelzenders te
overlopen.
E Om een disc af te spelen.
F Laat het titelmenu op het TV-scherm verschijnen.
MP3/JPEG: om albums te kiezen.
G Om items te kiezen of instellingen te verrichten.
H Om het bedieningsmenu op het TV-scherm te
tonen of items in te stellen.
I Om het geluidsveld te kiezen.
J Bass-geluid wordt versterkt.
K Om het instelmenu op het TV-scherm te tonen of
items in te stellen.
L Om de ondertitels te wijzigen.
M Om het geluid te wijzigen.
N Om de hoeken te wijzigen bij het afspelen van een
DVD.
O Om instel-items te kiezen.
TV : Om kanaalnummers te kiezen.*
102NL
P Om items of instellingen uit te voeren.
Q Indrukken om een zender op te slaan. Activeert de
benoemingsfunctie.
R Om de TV aan en uit te zetten.
S Hiermee wordt het systeem in- en uitgeschakeld.
T Schakelt de SONY TV en het systeem aan en
verandert de TV-ingangsbron.
U Om de AM of FM band te kiezen.
V Om de component te kiezen die u wilt gebruiken.
W m/M (SCAN) : Zoek een punt met beeld
tijdens het afspelen van een disc.
/
SLOW: Speel een disc vertraagd af in de
pauzestand.
TUNING –/+: Overloop alle beschikbare
radiozenders.
X Stopt de weergave van een disc.
Y Onderbreekt de weergave van een disc.
Z Zet het geluid uit.
wj Laat het DVD menu op het TV-scherm
verschijnen.
MP3/JPEG: om albums te kiezen.
wk Om het SYSTEM volume te regelen.
wl Druk hierop om terug te keren naar het vorige
keuzescherm, enz.
e; Om het geluidsveld te kiezen.
ea Maakt het geluid helder bij laag volume.
es Om te kiezen tussen geprogrammeerde of
willekeurige weergave.
ed Toont de herhaalstatus.
ef Zet de afstandsbediening in de TV-stand.
Normale stand: schakelt uit.
TV-stand: wordt rood.
eg Om de ingangsmode van de TV te wijzigen.
eh Om het TV-kanaal te kiezen.
ej Om het TV-volume te regelen.
ek Om de luidsprekerparameters in te stellen en de
helderheid van het uitleesvenster op het
voorpaneel te regelen in twee stappen.
el Druk hierop om geprogrammeerde tracks e.d. te
annuleren.
r; Schakelt om tussen mono of FM stereo ontvangst.
* Bij sommige TV's werkt dit ook als volgt. Druk op >10 en
dan het cijfer. (Om bijvoorbeeld 25 in te voeren, drukt u op
>10 en vervolgens op 2 en 5.)
IT
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’art.2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995
n.548.
Sony International (Europe) GmbH Product
Compliance Europe
3
ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di incendi o di
scosse elettriche, non esporre
l’apparecchio a pioggia o umidità.
Non installare l’apparecchio in uno spazio chiuso come
una libreria o un mobiletto.
Non coprire i fori di ventilazione dell’apparecchio con
giornali, tessuti, tendaggi e così via, onde evitare il
rischio di incendi, né collocare sull’apparecchio
candele accese.
Onde evitare scosse elettriche, non collocare
sull’apparecchio oggetti contenenti liquidi, quale un
vaso.
Non gettare le pile insieme ai rifiuti
domestici, ma negli appositi
contenitori per lo smaltimento di
rifiuti chimici.
Questo apparecchio è
classificato come
prodotto CLASS 1
LASER. L’apposita
targhetta si trova nella
parte inferiore
dell’apparecchio.
Precauzioni
Sicurezza
• Se un qualunque oggetto cade all’interno
dell’apparecchio, scollegare quest’ultimo e farlo
controllare da personale qualificato prima di
utilizzarlo nuovamente.
• L’apparecchio non è scollegato dall’alimentazione
CA (rete) fino a quando non viene scollegato dalla
presa di rete, anche nel caso in cui sia stato spento.
• Scollegare l’apparecchio dalla presa di rete se si
prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo.
Scollegare l’apparecchio afferrando il cavo per la
spina, mai tirando il cavo stesso.
2IT
Installazione
• Per evitare il surriscaldamento interno
dell’apparecchio, collocarlo in un ambiente che
consenta un’adeguata circolazione d’aria.
• Non collocare l’apparecchio su superfici morbide
(tappeti, coperte, ecc.) o in prossimità di materiali
(tendaggi o simili) che potrebbero bloccarne le prese
di ventilazione.
• Non collocare l’apparecchio in prossimità di fonti di
calore quali radiatori o condotti d’aria calda né in
luoghi soggetti alla luce solare diretta, a polvere
eccessiva, a vibrazioni o a urti.
• Non installare l’apparecchio in posizione inclinata.
Esso è progettato esclusivamente per l’uso in
posizione orizzontale.
• Tenere l’apparecchio e i dischi lontani da apparecchi
con forti magneti quali forni a microonde o diffusori
di grandi dimensioni.
• Non collocare oggetti pesanti sull’apparecchio.
• Se l’apparecchio viene portato direttamente da un
luogo freddo ad uno caldo, al suo interno si potrebbe
formare della condensa che ne danneggerebbe le
lenti. Se l’apparecchio viene installato per la prima
volta o se viene spostato da un luogo freddo ad uno
caldo, attendere circa 30 minuti prima di utilizzarlo.
Complimenti!
Grazie per l’acquisto del cinema domestico
DVD Sony. Prima di utilizzare il sistema, si
raccomanda di leggere attentamente queste
istruzioni e di conservarle per un futuro
riferimento.
Precauzioni
Fonti di alimentazione
Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito solo
presso i centri di assistenza qualificati.
Installazione
• Collocare il sistema in un ambiente che consenta
un’adeguata circolazione d’aria per prevenire il
surriscaldamento interno.
• Se l’apparecchio viene utilizzato ad alto volume per
periodi prolungati, il rivestimento diventa caldo. Non
si tratta di un problema di funzionamento. Tuttavia,
evitare di toccare l’apparecchio. Onde evitare il
surriscaldamento dell’apparecchio, non collocarlo in
luoghi in cui la ventilazione non è adeguata.
• Non collocare alcun oggetto sul sistema onde evitare
di bloccarne le prese di ventilazione o la ventola di
raffreddamento. Non collocare il sistema su superfici
morbide, come ad esempio un tappeto, che
potrebbero ostruire le prese di ventilazione sul fondo.
Il sistema è dotato di un amplificatore ad elevata
potenza. Se la ventola di raffreddamento o le prese di
ventilazione sono bloccate, l’unità potrebbe
surriscaldarsi e non funzionare correttamente.
• Non collocare il sistema in prossimità di fonti di
calore o in luoghi esposti alla luce diretta del sole,
eccessivamente polverosi o soggetti a scosse
meccaniche.
Funzionamento
• Se il sistema viene spostato direttamente da un luogo
freddo ad uno caldo o se viene posto in un ambiente
molto umido, è possibile che si formi della condensa
sulle lenti all’interno del sistema. Se ciò dovesse
verificarsi, il sistema potrebbe non funzionare
correttamente. In questo caso, rimuovere il disco e
lasciare acceso il sistema per circa mezz’ora, per
consentire l’evaporazione della condensa.
• Quando si sposta il sistema, estrarre l’eventuale
disco. Non facendolo, il disco potrebbe danneggiarsi.
• Per motivi di risparmio energetico, impostare il
sistema sul modo di attesa premendo il pulsante "/1
(l’indicatore STANDBY si accende). Per spegnere
completamente il sistema, rimuovere il cavo di
alimentazione dalla presa di rete.
Regolazione del volume
Non alzare eccessivamente il volume durante l’ascolto
di una parte di brano con livelli di suono molto bassi o
con segnali audio assenti. Così facendo, i diffusori
potrebbero essere danneggiati nel caso in cui venisse
riprodotto improvvisamente un suono a livello
massimo.
Pulizia
Pulire l’apparecchio, il pannello e i comandi con un
panno morbido leggermente inumidito con una
soluzione detergente delicata. Non utilizzare alcun tipo
di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi come alcol
o benzene.
Per qualsiasi domanda o problema riguardanti il
sistema, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Pulizia dei dischi
Non utilizzare dischi di pulizia CD/DVD disponibili in
commercio, in quanto potrebbero causare problemi di
funzionamento.
Colori del televisore
Nel caso in cui i diffusori causassero irregolarità dei
colori dello schermo televisivo, spegnere
immediatamente il televisore e riaccenderlo dopo 15 30 minuti. Se l’irregolarità dei colori dovesse
persistere, posizionare i diffusori lontano dal
televisore.
L’apposita targhetta si trova nella parte esteriore bassa
dell’apparecchio.
IMPORTANTE
Avvertenza: il presente sistema è in grado di
mantenere sullo schermo del televisore un fermo
immagine o un’indicazione per un tempo
indeterminato. Se vengono visualizzati un fermo
immagine o un’indicazione per un periodo
prolungato, lo schermo del televisore potrebbe
venire danneggiato in modo irreparabile. Gli
schermi televisivi sono particolarmente soggetti a
questa eventualità.
Spostamento del sistema
Quando si trasporta il sistema, utilizzare la procedura
seguente per proteggere il meccanismo interno.
1 Assicurarsi che il disco sia stato rimosso dal
sistema.
2 Premere ripetutamente FUNCTION per
selezionare “DVD”.
3 Premere simultaneamente ., > e Z.
Il display del pannello frontale diventa
“MECHA LOCK”.
Per annullare, premere "/1.
4 Rimuovere i cavi di alimentazione dalla
presa a muro.
3IT
Indice
Complimenti! .......................................... 2
Precauzioni.............................................. 3
Informazioni relative a questo
manuale............................................. 6
Dischi riproducibili dal sistema .............. 6
Termini relativi ai dischi......................... 6
Note sui dischi......................................... 9
Guida al display del menu di
controllo.......................................... 10
Ricerca di un punto particolare di
un disco .......................................... 41
(Ricerca, Riproduzione al
rallentatore)
Ricerca di un titolo/capitolo/brano/indice/
album/file ....................................... 42
Visualizzazione delle informazioni sul
disco ............................................... 44
Regolazioni dell’audio
Operazioni preliminari
Disimballaggio...................................... 12
Inserimento delle pile nel
telecomando.................................... 12
Punto 1: Collegamento dei diffusori ..... 13
Punto 2: Collegamento dell’antenna..... 19
Punto 3: Collegamento ad un televisore e
ai componenti video........................ 21
Punto 4: Collegamento dei cavi
dell’alimentazione di rete ............... 24
Punto 5: Esecuzione dell’impostazione
rapida .............................................. 24
Impostazione dei diffusori .................... 26
Riproduzione di dischi
Riproduzione di dischi .......................... 27
Ripristino della riproduzione dal punto in
cui il disco è stato interrotto ........... 29
(Continuazione della
riproduzione)
Uso del menu DVD............................... 30
Riproduzione di VIDEO CD muniti delle
funzioni PBC (Ver. 2.0).................. 31
(Riproduzione PBC)
Riproduzione di una pista sonora
MP3 ................................................ 32
Riproduzione di file di immagini
JPEG ............................................... 34
Creazione di un programma
personalizzato ................................. 36
(Riproduzione programmata)
Riproduzione in ordine casuale............. 38
(Riproduzione in ordine casuale)
Riproduzione ripetuta............................ 39
(Riproduzione ripetuta)
4IT
Modifica dell’audio .............................. 49
Effetto surround.................................... 51
Selezione del modo di decodifica
posteriore surround......................... 55
Uso dell’effetto sonoro ......................... 57
Utilizzo delle varie funzioni
aggiuntive
Modifica dell’angolo di inquadratura ... 58
Visualizzazione dei sottotitoli .............. 59
Blocco dei dischi .................................. 60
(PROTEZIONE
PERSONALIZZATA,
PROTEZIONE)
Ulteriori operazioni
Controllo del televisore con il
telecomando in dotazione............... 65
Utilizzo della funzione
SONY TV DIRECT ....................... 67
Utilizzo del videoregistratore o di altre
unità................................................ 69
Scolto dell’audio Multiplex Broadcast
(DUAL MONO)............................. 69
Ascolto della radio................................ 70
Uso del sistema dati radio (RDS) ......... 73
Uso del timer ........................................ 74
Modifica della luminosità del display del
pannello frontale............................. 74
Ritorno alle impostazioni
predefinite....................................... 75
Impostazioni e regolazioni
Utilizzo del display di impostazione..... 76
Impostazione della lingua per il display e
per l’audio....................................... 77
(IMPOSTAZIONE LINGUA)
Impostazioni per il display.................... 78
(IMPOSTAZIONE SCHERMO)
Impostazioni personalizzate..................79
(IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA)
Impostazioni per i diffusori................... 80
(IMPOSTAZIONE DIFFUSORI)
Impostazione rapida e ripristino del
sistema ............................................ 86
(IMPOSTAZIONE)
Altre informazioni
Soluzione dei problemi ......................... 88
Caratteristiche tecniche ......................... 91
Glossario ...............................................93
Indice dei componenti e dei
comandi .......................................... 97
Elenco dei codici di lingua.................. 102
Elenco delle voci del menu di
impostazione DVD ....................... 103
Elenco menu AMP .............................. 105
Indice................................................... 106
Guida rapida di riferimento per
il telecomando............................... 108
5IT
Informazioni relative a
questo manuale
• Le istruzioni in questo manuale descrivono i
comandi sul telecomando. È possibile
utilizzare anche i comandi sul sistema se questi
hanno denominazioni uguali o simili a quelle
sul telecomando.
• In questo manuale sono utilizzati i seguenti
simboli.
Simbolo
Funzioni disponibili nel modo
VIDEO CD
Funzioni disponibili nel modo CD
Funzioni disponibili nel modo
Super Audio CD e CD audio
Funzioni disponibili per le piste
sonore MP3*
Funzione disponibile per i file JPEG
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) è un formato standard
definito da ISO/MPEG che effettua la compressione
dei dati audio.
Dischi riproducibili dal
sistema
DVD VIDEO
Super Audio
CD
VIDEO CD
6IT
Logo del disco
Audio CD
CD-R/CD-RW
(dati audio)
(file MP3) (file
JPEG)
Significato
Le funzioni disponibili per DVD
VIDEO, DVD-R/DVD-RW nel
modo video e DVD+R/DVD+RW
Formato dei
dischi
Formato dei
dischi
Logo del disco
Il logo “DVD VIDEO” è un marchio di fabbrica.
Termini relativi ai dischi
• Titolo
In un software video, i titoli corrispondono a
un film, alle sezioni più lunghe di
un’immagine o di un brano musicale su un
DVD, ecc.; in un software audio
corrispondono invece a un intero album.
• Capitolo
Sezioni di immagini o un brano musicale più
brevi dei titoli. Un titolo è composto da diversi
capitoli. A seconda del disco, potrebbe non
esserci alcun capitolo registrato.
• Album
Sezione di un brano musicale o un’immagine
su un CD di dati contenente piste sonore MP3
o file JPEG.
• Brano
Sezioni di un’immagine o di un brano
musicale su un VIDEO CD, Super Audio CD,
CD o MP3.
• Indice (Super Audio CD, CD)/Indice
video (VIDEO CD)
Un numero che divide un brano in sezioni per
facilitare l’individuazione del punto desiderato
su un VIDEO CD, Super Audio CD o CD. A
seconda del disco, potrebbe non esserci alcun
indice registrato.
• Scena
In un VIDEO CD con funzioni PBC,
(pagina 31) le schermate dei menu, le
immagini in movimento e i fermi immagine
vengono suddivisi in sezioni denominate
“scene.”.
• File
Sezione di un’immagine su un CD di dati
contenente file di immagini JPEG.
Disco
Struttura
del DVD
Titolo
Capitolo
Struttura
del VIDEO
CD, Super
Audio CD,
o CD
Struttura di
un disco
contenen-te
brani MP3
Struttura
JPEG
Disco
• Questo sistema può riprodurre CD Multi
Sessione quando un file immagine JPEG è
contenuto nella prima sessione. Possono anche
essere riprodotti tutti i seguenti file immagini
JPEG registrati in sessioni successive.
• Se i brani audio e le immagini in CD musicali
o in CD video sono stati registrati nella prima
sessione, verrà riprodotta solo la prima
sessione.
Brano
Codice di zona
Indice
Disco
Il sistema riporta stampato sul retro un codice di
zona e può riprodurre solo DVD con lo stesso
codice di zona.
Disco
Con questo sistema è inoltre possibile riprodurre
dischi DVD con il contrassegno ALL .
Se si tenta di riprodurre altri tipi di DVD, sullo
schermo del televisore appare un messaggio
simile a [Impossibile riprodurre questo disco per
limiti di area]. È possibile che alcuni tipi di DVD
non riportino il codice di zona anche se la loro
riproduzione è vietata dai limiti di zona.
Album
Brano
Album
File
Nota sul PBC (Controllo della
riproduzione) (VIDEO CD)
Questo sistema è conforme alle versioni 1.1 e
Ver. 2.0 degli standard VIDEO CD. È possibile
ottenere due tipi di riproduzione a seconda del
tipo di disco.
Tipo di disco
È possibile
VIDEO CD
sprovvisto delle
funzioni PBC
(Dischi
versione 1.1)
Ottenere una riproduzione video
(immagini in movimento) e una
riproduzione sonora.
VIDEO CD
munito delle
funzioni PBC
(Dischi
versione 2.0)
Riprodurre un software
interattivo, mediante le
schermate dei menu visualizzate
sullo schermo del televisore
(riproduzione PBC), oltre alle
funzioni di riproduzione video
dei dischi Versione 1.1. Inoltre,
è possibile riprodurre fermi
immagine ad alta risoluzione, se
essi sono inclusi nel disco.
CD Multi Sessione
• Questo sistema può riprodurre CD Multi
Sessione quando un brano audio MP3 è
contenuto nella prima sessione. Possono anche
essere riprodotti tutti i seguenti brani MP3,
registrati in sessioni successive.
Esempio di dischi che il
sistema non è in grado di
riprodurre
Il sistema non riproduce i seguenti dischi:
• CD-ROM (ad eccezione delle estensioni
“.MP3,” “.JPG,” o “.JPEG”)
• CD-R/CD-RW diversi da quelli registrati nei
formati seguenti:
– formato CD audio
– formato CD video
– formato MP3/JPEG conforme a ISO9660*
Level 1/Level 2 o al relativo formato esteso
Joliet
• Parte dei dati di CD Extra
• DVD-ROM
• Dischi DVD audio
• DVD-RAM
• DVD-RW nel modo VR (videoregistrazione)
• File JPEG progressivo
* Formati logici di file e cartelle su CD-ROM definiti
da ISO (International Organization for
Standardization)
Non caricare i seguenti dischi:
continua
7IT
• DVD con un codice di zona diverso (pagina 7,
93).
• Dischi di forma non circolare diversa da quella
standard (quali quelli a forma di cuore, stella e
così via).
• Dischi sui quali è stata applicata carta o
adesivi.
• Dischi sui quali sono presenti residui di
materiali adesivi o cellophane.
Note sui CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW (modo
Video)/DVD+R/DVD+RW
In alcuni casi, il CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW
(modo Video)/DVD+R/DVD+RW non può essere
riprodotto in questo lettore, a causa della qualità di
registrazione o delle condizioni fisiche del disco,
oppure le caratteristiche del dispositivo di
registrazione e il software di authoring.
Il disco non può essere riprodotto se non è stato
finalizzato correttamente. Per ulteriori informazioni,
vedere le istruzioni per l’uso dell’apparecchio
utilizzato per la registrazione.
Notare che i dischi creati nel formato Packet Write non
possono essere riprodotti.
Disco registrato con sistema di protezione del
copyright
Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione
di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc).
Di recente, alcune case discografiche hanno immesso
sul mercato dischi audio codificati con sistema di
protezione del copyright. Si avverte che alcuni di
questi dischi non sono conformi allo standard CD,
pertanto potrebbero non essere riprodotti
dall’apparecchio.
Nota sulle operazioni di
riproduzione dei dischi DVD e
VIDEO CD
È possibile che alcune operazioni di
riproduzione dei DVD e dei VIDEO CD
vengano intenzionalmente impostate dai
produttori di software. Dato che questo sistema
riproduce DVD e VIDEO CD in base al
contenuto del disco impostato dai produttori di
software, alcune funzioni di riproduzione
potrebbero non essere disponibili. Consultare
anche le istruzioni in dotazione con i DVD o i
VIDEO CD.
8IT
Copyright
Questo prodotto include la tecnologia di
protezione del copyright protetta dai brevetti
U.S.A e degli altri diritti di proprietà
intellettuale. L’utilizzo di questa tecnologia di
protezione del copyright deve essere autorizzato
da Macrovision ed è destinato solo all’uso
domestico e ad altri usi di visione limitata, salvo
quanto diversamente autorizzato da
Macrovision. Non è consentito lo smontaggio o
la manomissione.
Questo sistema incorpora il decodificatore
surround a matrice attiva Dolby* Digital e
Dolby Pro Logic (II) e il sistema DTS** Digital
Surround.
* Prodotto sotto licenza di Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” e il simbolo della doppia D
sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.
** Prodotto sotto licenza di Digital Theater Systems,
Inc.
“DTS,” “DTS-ES,” “Neo:6,” e “DTS Digital
Surround” sono marchi di fabbrica di Digital
Theater Systems, Inc.
Note sui dischi
Manutenzione dei dischi
• Per mantenere i dischi puliti, afferrarli dal
bordo. Evitare di toccarne la superficie.
• Non applicare carta né nastro adesivo sul
disco.
• Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a
fonti di calore, quali condotti di aria calda, né
lasciarli in un’auto parcheggiata al sole, poiché
la temperatura interna potrebbe aumentare
considerevolmente.
• Dopo la riproduzione, riporre il disco
nell’apposita custodia.
Pulizia
• Prima delle riproduzione, pulire il disco con un
panno pulito.
Procedere dal centro verso l’esterno.
• Non utilizzare solventi come benzene,
acquaragia o detergenti disponibili in
commercio o spray antistatici per dischi in
vinile.
Il sistema può riprodurre solo un disco circolare
standard. Utilizzando dischi né standard né
circolari (es.: forma di scheda, cuore o stella)
potrebbe causare problemi di funzionamento.
Non utilizzare dischi ai quali siano stati applicati
accessori disponibili in commercio, quali
un’etichetta o un anello.
9IT
Guida al display del menu di controllo
Utilizzare il menu di controllo per selezionare la funzione che si desidera utilizzare. Il display del menu
di controllo viene visualizzato premendo il tasto DVD DISPLAY. Per maggiori informazioni,
consultare le pagine indicate tra parentesi.
Numero del titolo in corso di riproduzione Numero
(VIDEO CD Video/Super Audio CD/CD: complessivo di titoli Numero complessivo di capitoli o
indici registrati
o brani registrati
numero del brano)
Nome del titolo
Stato della riproduzione
Nome del disco
in fase di
(NRiproduzione, XPausa, xArresto, ecc.)
Numero del capitolo in corso o tipo di disco
riproduzione
di riproduzione (VIDEO CD/
DVD
Super Audio CD/CD: numero
DVD
Tipo di disco che
1 2 ( 2 7 ) TITLE 12
dell’indice)
viene riprodotto
18(34)
T
1:32:55
Tempo di riproduzione
Icona della voce del menu
di controllo selezionata
1: INGLESE
2: FRANCESE
3: SPAGNOLO
Impostazione corrente
Opzioni
Voci del menu di controllo
Nome della funzione della voce
del menu di controllo selezionata
SOTTOTITOLO
Seleziona:
ENTER
Messaggio operazione
Elenco delle voci del menu di controllo
DISCO
Consente di visualizzare il nome del disco o il tipo di disco
caricato nel sistema.
TITOLO (solo DVD) (pagina 42)/
Seleziona il titolo (DVD) o il brano (VIDEO CD) da
riprodurre.
Visualizza la scena (VIDEO CD in riproduzione PBC).
SCENA (solo VIDEO CD nella riproduzione
PBC) /BRANO (solo VIDEO CD) (pagina 42)
CAPITOLO (solo DVD)
(pagina 43)/INDICE (solo VIDEO CD)
Seleziona il capitolo (DVD) o l’indice (VIDEO CD) da
riprodurre.
(pagina 43)
ALBUM (solo MP3) (pagina 32,
Consente di selezionare l’album (MP3) da riprodurre.
BRANO (solo Super Audio CD/
Seleziona il brano (Super Audio CD/CD/MP3) da riprodurre.
42)
CD/MP3) (pagina 32, 42)
INDICE (solo Super Audio CD/
CD) (pagina 43)
10IT
Consente di visualizzare e selezionare l’indice da riprodurre
(Super Audio CD).
DURATA (pagina 43)
Controlla il tempo trascorso e il tempo di riproduzione
residuo.
Indicazione del codice temporale per la ricerca dell’immagine
e della musica.
AUDIO (solo DVD/VIDEO CD/
Cambia l’impostazione audio.
Super Audio CD/CD/MP3) (pagina 49)
SOTTOTITOLO (solo DVD)
Visualizza i sottotitoli.
Cambia la lingua dei sottotitoli.
ALBUM (solo JPEG) (pagina 34)
Consente di selezionare l’album (JPEG) da riprodurre.
FILE (solo JPEG) (pagina 34)
Selezionare il file (JPEG) da riprodurre.
DATA (solo JPEG) (pagina 48)
Consente di visualizzare le informazioni sulla data.
(pagina 59)
ANGOLO (solo DVD) (pagina 58) Cambia l’angolo.
MODO (solo VIDEO CD/Super
Consente di selezionare il modo di riproduzione.
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (pagina 39)
RIPETIZIONE (pagina 39)
Consente di riprodurre in modo ripetuto l’intero disco (tutti i
titoli/tutti i brani), un titolo/capitolo/brano/album o i
contenuti del programma.
PROTEZIONE
Imposta il disco per impedirne la riproduzione.
PERSONALIZZATA (pagina 60)
Suggerimenti
• Ad ogni pressione del tasto DVD DISPLAY, il display del menu di controllo cambia come segue:
Display del menu di controllo
m
Display del menu di controllo disattivato
Le voci del menu di controllo variano a seconda del disco.
• L’indicatore relativo all’icona del menu di controllo si illumina in verde
t
ad eccezione del caso
in cui la funzione di [RIPETIZIONE] venga impostata su [OFF].
• L’indicatore [ANGOLO] si illumina in verde solo quando sul disco sono registrati più angoli.
11IT
Operazioni preliminari
Disimballaggio
Accertarsi di avere ricevuto i seguenti articoli:
• Diffusori (5)
• Subwoofer (1)
• Antenna a telaio AM (1)
• Antenna a filo FM (1)
• Cavi diffusori (3,5 m × 3,10 m × 2)
• Telecomando RM-SP320 (1)
• Pile formato AAA (R03) (2)
• Istruzioni per l’uso
• Diffusori - Collegamento e installazione
(scheda) (1)
Inserimento delle pile nel
telecomando
È possibile controllare il sistema tramite il
telecomando in dotazione. Inserire due pile
formato AAA (R03) facendo corrispondere i
poli 3 e # delle pile ai contrassegni presenti
all’interno dello scomparto. Quando si utilizza il
telecomando, puntarlo verso il sensore di
comando a distanza sul sistema.
Rimuovere il coperchio.
Note
• Non lasciare il telecomando in un luogo
eccessivamente caldo o umido.
• Non utilizzare una pila nuova con una vecchia.
• Non far penetrare alcun corpo estraneo all’interno del
telecomando, soprattutto durante la sostituzione delle
pile.
• Non esporre il sensore del telecomando alla luce
diretta del sole o ad apparecchiature di illuminazione,
onde evitare problemi di funzionamento.
• Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un
lungo periodo, rimuovere le pile per evitare danni
dovuti a perdite di elettrolita e corrosione.
12IT
Punto 1: Collegamento dei diffusori
Cavi necessari
Cavi diffusori
Operazioni preliminari
Collegare i diffusori in dotazione utilizzando i cavi di collegamento in dotazione, facendo
corrispondere i colori delle prese con quelli dei cavi. Collegare unicamente i diffusori forniti con il
presente sistema.
Per ottenere il miglior effetto surround, specificare i parametri dei diffusori (distanza, livello, ecc) a
pagina 26.
Il connettore e il cilindro dei cavi dei diffusori sono dello stesso colore dell’etichetta presente sulle
prese da collegare.
(–)
(+)
(–)
(+)
cilindro colorato
13IT
Terminali per il collegamento dei diffusori
Collegare
A
Diffusori anteriori
Prese SPEAKER FRONT L (bianco) e R (rosso)
Diffusori surround
Prese SPEAKER SURR L (blu) e R (grigio)
Diffusore centrale
Presa SPEAKER CENTER (verde)
Subwoofer
Prese SPEAKER WOOFER (viola)
Diffusore anteriore (R)
Diffusore anteriore (L)
Diffusore centrale
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
SURR L
WOOFER
R
AUDIO IN
SURROUND
R
BACK
AUDIO IN
L
EURO AV
SURR R
Parte inferiore
del diffusore
anteriore
Parte inferiore
del diffusore
anteriore
Diffusore surround (R)
14IT
OUTPUT(TO TV)
L
SAT
Subwoofer
Diffusore surround (L)
Nota sulla collocazione dei diffusori
Operazioni preliminari
• Non installare i diffusori in posizione inclinata.
• Non collocare i diffusori in luoghi che siano:
– Eccessivamente caldi o freddi
– Polverosi o sporchi
– Eccessivamente umidi
– Soggetti a variazioni
– Soggetti alla luce solare diretta.
• Se il subwoofer, i diffusori alti o i supporti dei diffusori (non in dotazione) applicati ai diffusori surround vengono
collocati su un pavimento trattato con prodotti speciali, quali cera, olio o lucidanti, prestare attenzione onde evitare
macchie o perdita di colore.
• Non inclinare né appendere il diffusore, in quanto potrebbe cadere.
Nota
Non impigliare l’isolante del cavo altoparlante nella presa SPEAKER (diffusore).
Suggerimento
Collegare il cavo dell’altoparlante dopo aver piegato il filo dell’altoparlante all’estremità dell’isolante. È possibile
evitare che il cavo dell’altoparlante si impigli nella presa SPEAKER.
continua
15IT
Per collegare il diffusore posteriore surround
Questo sistema è compatibile con il sistema surround 6.1. Quando si ascolta un DVD compatibile con
il sistema surround 6.1 come dischi DTS-ES, collegare il diffusore posteriore surround (non in
dotazione) e impostarne i parametri (vedere “Impostazioni per i diffusori” a pagina 80).
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
WOOFER
AUDIO IN
SAT
L
SAT
Amplificatore
AUDIO
IN
Diffusore posteriore surround
Suggerimento
È possibile ascoltare l’audio surround 6.1 durante la riproduzione di un canale 2 o 5.1 mediante la funzione di
decodifica posteriore surround (vedere “Selezione del modo di decodifica posteriore surround” a pagina 55).
Come evitare un corto circuito dei diffusori
Un corto circuito dei diffusori potrebbe danneggiare il sistema. Per evitarlo, accertarsi di prendere i
seguenti accorgimenti durante il collegamento dei diffusori. Accertarsi che il filo scoperto di ciascun
cavo non tocchi un’altra presa di diffusore o il filo scoperto di un altro cavo dei diffusori.
Esempi di cattive condizioni del cavo del diffusore
L’estremità spelata di un cavo dei
diffusori è entrata in contatto con
un altro terminale del diffusore.
Le estremità spelate dei cavi sono
entrate in contatto a causa di una
eccessiva rimozione dell’isolamento.
Dopo aver collegato tutti i componenti, diffusori e cavo di alimentazione di rete, trasmettere un segnale
di prova per verificare che tutti i diffusori siano collegati correttamente. Per maggiori informazioni
sulla trasmissione di un segnale di prova, vedere pagina 82.
Se un diffusore non emette alcun suono durante la trasmissione di un segnale di prova, o un segnale di
prova viene trasmesso da un diffusore diverso da quello correntemente visualizzato sul display del
pannello frontale, il diffusore potrebbe essere in corto circuito. Se ciò si verificasse, controllare
nuovamente il collegamento del diffusore.
Note
• Accertarsi di far corrispondere il cavo del diffusore al terminale esatto sui componenti: 3 a 3 e # a #. Se i cavi
vengono invertiti, l’audio mancherà dei bassi e potrebbe essere distorto.
• Se si collega il cavo del diffusore in modo scorretto, oppure se si aumenta il volume in una condizione di
cortocircuito, sul display del pannello anteriore appare l’indicazione “PROTECT” e il sistema entra nel modo di
attesa. In questo caso, scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione di rete dalla presa di rete, quindi
accendere il sistema.
16IT
Modifica dei cavi degli altoparlanti
Stacco
Dente
Operazioni preliminari
Se si desidera utilizzare un cavo di altoparlante diverso, è possibile staccare la spina per collegarla a un
altro cavo.
Con il dente rivolto verso il basso, tenere premuta la spina contro una superficie piatta e rimuovere i
cavi dalla spina.
Attacco
Mentre si preme la spina verso il basso contro una superficie piatta, inserire i nuovi cavi degli
altoparlanti
Notare che il cavo contrassegnato da una linea dovrebbe essere attaccato al lato meno (-) della spina.
Note
• Fare attenzione a non danneggiare la superficie utilizzata (tavolo, ecc....) quando si attaccano/staccano i cavi dei
diffusori.
• Quando si usa il cavo del subwoofer, notare che i due cavi neri esterni o i cavi contrassegnati con lettere sono
negativi.
(–)
(–)
(–)
(+)
(+)
(–)
• Se si collega il cavo del subwoofer in modo scorretto, oppure se si aumenta il volume in una condizione di
cortocircuito, sul display del pannello anteriore appare l’indicazione “PROTECT” e il sistema entra nel modo di
attesa. In questo caso, scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro, quindi
accendere il sistema.
continua
17IT
Suggerimenti
• È possibile utilizzare qualsiasi cavo di diffusore disponibile in commercio di cavo di calibrazione AWG #18 - AWG
#22.
• Prima di attaccare un nuovo cavo, spelare 10 mm di isolante e attorcigliare i fili nudi di entrambi i cavi.
10 mm
18IT
Punto 2: Collegamento dell’antenna
Operazioni preliminari
Collegare le antenne AM/FM in dotazione per l’ascolto della radio.
Terminali per il collegamento delle antenne
Collegare
A
Antenna a telaio AM
Terminali AM
Antenna a filo FM
Presa FM 75Ω COAXIAL
Antenna a telaio AM
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
WOOFER
AUDIO IN
L
SAT
SAT
Antenna a filo FM
Note
• Per evitare un disturbo dell’audio, tenere l’antenna a telaio AM lontana dal sistema e da altri componenti.
• Accertarsi di svolgere completamente l’antenna a filo FM.
• Dopo aver collegato l’antenna a filo FM, mantenerla il più possibile in posizione orizzontale.
Suggerimento
Quando si collega l’antenna a telaio AM in dotazione, il cavo (A) e il cavo (B) possono essere collegati in qualsiasi
terminale.
AM
A
B
continua
19IT
Suggerimento
Se la ricezione FM è di cattiva qualità, utilizzare un cavo coassiale da 75-ohm (non in dotazione) per collegare il
sistema ad un’antenna FM esterna, come mostrato.
Antenna FM
esterna
AM
FM 75
Sistema
COAXIAL
20IT
Cavi necessari
Cavo SCART (EURO AV) per il collegamento ad un televisore (non in
dotazione)
Operazioni preliminari
Punto 3: Collegamento ad un televisore e ai componenti
video
Cavi audio (non in dotazione)
Durante il collegamento di un cavo, accertarsi di far corrispondere i piedini colorati alle prese sui
componenti.
Bianco (L/audio)
Rosso (R/audio)
Terminali per il collegamento dei componenti video
Collegare
A
Televisore (VIDEO IN)
Presa T EURO AV OUTPUT (TO TV)
Videoregistratore (AUDIO OUT)
Prese VIDEO (AUDIO IN)
Ricevitore satellitare digitale
(AUDIO OUT)
Prese SAT (AUDIO IN)
Collegamento del sistema a un televisore
Collegare il sistema al televisore utilizzando il cavo SCART (EURO AV) in dotazione. Accertarsi di
collegare il cavo SCART (EURO AV) alla presa T EURO AV OUTPUT (TO TV) sul sistema.
Quando si effettua il collegamento mediante il cavo SCART (EURO AV), controllare che il televisore
sia conforme ai segnali S video o RGB. Se il televisore è conforme allo standard S video, impostare il
modo di ingresso del televisore sui segnali RGB. Consultare le istruzioni per l’uso fornite con il
televisore da collegare.
continua
21IT
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
AUDIO IN
SAT
WOOFER
OUT
SAT
L
OUT
OUT
IN
EURO AV
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Videoregistratore
OPTICAL
DIGITAL
OUT
Ricevitore satellitare
digitale o PlayStation 2
ecc.
INTPUT(FROM VIDEO)
Televisore
Note
• Effettuare i collegamenti con cura per evitare disturbi indesiderati.
• Fare riferimento alle istruzioni fornite con il televisore.
• Il sistema non è in grado di emettere segnali video dei componenti.
• Il sistema non è in grado di emettere il segnale video del televisore collegato. Solo il segnale audio del televisore
viene emesso dai diffusori.
Suggerimenti
• Quando si desidera inviare il suono del televisore o il suono stereo di una sorgente a 2 canali dai 6 diffusori del
sistema, selezionare un campo sonoro diverso da “AUTO FORMAT DIRECT AUTO” o “2CH STEREO”
(pagina 51).
• Se durante la riproduzione si verifica una distorsione del componente collegato alle prese VIDEO AUDIO IN,
collegare il componente alle prese SAT AUDIO IN.
Se si collega un ricevitore satellitare con una presa OPTICAL OUT
Il ricevitore satellitare può essere collegato alla presa SAT OPTICAL DIGITAL IN, invece che alle
prese SAT AUDIO IN (L/R) del sistema.
Il sistema può accettare sia i segnali digitali che analogici. I segnali digitali hanno la priorità sui segnali
analogici. Se il segnale digitale cessa, il segnale analogico verrà elaborato dopo 2 secondi.
Se si collega un ricevitore satellitare senza una presa OPTICAL OUT
Collegare il ricevitore satellitare digitale solo alle prese SAT AUDIO IN (L/R) del sistema.
Per ascoltare l’audio del televisore o del videogioco (es: PlayStation 2)
utilizzando il sistema
Collegare le prese delle uscite audio del videogioco alle prese SAT AUDIO IN (L/R) del sistema con
i cavi audio (non in dotazione).
22IT
Note
Quando si effettua il collegamento a un televisore con schermo
standard 4:3
A seconda del disco, l’immagine potrebbe non entrare sullo schermo del televisore.
Se si desidera modificare il rapporto di formato, consultare pagina 78.
Operazioni preliminari
• Il sistema non è in grado di emettere segnali video S.
• Quando si seleziona VIDEO 1 o SAT premendo FUNCTION (pagina 69), il segnale audio proveniente dalla presa
AUDIO IN (L/R) viene emesso sui diffusori collegati. Il segnale audio non viene emesso dalla presa T EURO
AV OUTPUT (TO TV).
23IT
Punto 4: Collegamento dei cavi dell’alimentazione di rete
Prima di collegare il cavo di alimentazione di rete di questo sistema ad una presa di rete, collegare i
diffusori al sistema (vedere pagina 14).
Punto 5: Esecuzione dell’impostazione rapida
Dopo aver completato le prime 4 operazioni, definire le impostazioni iniziali mediante l’impostazione
rapida. È possibile definire l’impostazione iniziale di [IMPOSTAZIONEL INGUA], [DIMENSIONI
STANZA], [POSIZIONE DI ASCOLTO] e [TIPO TV] gradualmente.
Dopo aver eseguito l’impostazione rapida, il sistema è pronto per la riproduzione di filmati, CD
musicali, ecc... Per eseguire ulteriori impostazioni dei diffusori, vedere “Impostazioni per i diffusori”
a pagina 80.
5
Come utilizzare
l’impostazione rapida
Premere ENTER.
Appare l’indicazione [IMPOSTAZIONE
LINGUA (LANGUAGE SETUP)].
LANGUAGE SETUP
"/1
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
PORTUGUÉS
FUNCTION
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
Note
• La lingua selezionabile varia a seconda dell’area
geografica.
• La lingua selezionata in [IMPOSTAZIONE
LINGUA] viene utilizzata anche per [OSD],
[MENU DVD] e [SOTTOTITOLO]
(pagina 77).
CLEAR
Con il coperchio aperto.
1
2
3
4
Accendere il televisore.
Impostare il selettore di ingresso del
televisore sul sistema.
Selezionare una lingua utilizzando X/x,
quindi premere ENTER.
L’impostazione viene selezionata e appare
l’indicazione [DIMENSIONI STANZA].
DIMENSIONI STANZA
Premere "/1.
Premere FUNCTION per selezionare
“DVD”.
Il messaggio di guida viene visualizzato
sullo schermo del televisore.
Nota
Quando nel sistema è presente un disco, il
messaggio della guida non appare sullo schermo
del televisore.
24IT
6
PICCOLO
ANTERIORE:
1.6m
SURROUND:
1.6m
7
Per uscire dall’impostazione
rapida
L’impostazione viene selezionata e appare
l’indicazione [POSIZIONE DI
ASCOLTO].
Note
POSIZIONE DI ASCOLTO
ANTERIORE:
1.6m
SURROUND:
1.6m
Il numero di [POSIZIONE DI ASCOLTO]
selezionabile varia a seconda
dell’impostazione [DIMENSIONI
STANZA].
[PICCOLO]: tre posizioni
[MEDIE]: quattro posizioni
[GRANDE]: cinque posizioni
8
Selezionare una posizione di ascolto
idonea mediante X/x, quindi premere
ENTER.
Premere DVD SETUP in qualsiasi momento.
• Quando si preme CLEAR nel messaggio di guida, il
messaggio scompare. Per modificare le impostazioni,
selezionare [VERSIONE RAPIDA] in
[IMPOSTAZIONE] nel display di impostazione
(pagina 86).
• Quando è selezionata l’opzione [4:3] in [TIPO TV],
[4:3 LETTER BOX] (pagina 78).
• La distanza e il livello di ciascun diffusore verranno
impostati automaticamente in base alla selezione di
[DIMENSIONI STANZA] e [POSIZIONE DI
ASCOLTO] (pagina 80).
• Se si modifica ciascuna impostazione, vedere
“Utilizzo del display di impostazione” a pagina 76.
• Le illustrazioni visualizzate per [DIMENSIONI
STANZA] e [POSIZIONE DI ASCOLTO] sono solo
degli esempi e potrebbero differire rispetto alle
effettive dimensioni e alla disposizione della stanza.
Le impostazioni per [IMPOSTAZIONE
DIFFUSORI] (pagina 80) non appaiono su questi
schermi.
Operazioni preliminari
Selezionare dimensioni della stanza
idonee tra [PICCOLO], [MEDIE] oppure
[GRANDE)] mediante X/x, quindi
premere ENTER.
L’impostazione viene selezionata e appare
l’indicazione [TIPO TV].
TIPO TV
16 : 9
9
4:3
Selezionare un tipo di televisore
collegato al sistema utilizzando X/x,
quindi premere ENTER.
L’impostazione rapida è stata completata.
Al termine dell’impostazione rapida, le
impostazioni vengono salvate e il
messaggio di guida non appare la prossima
volta che si accende il sistema.
In caso di errore
Premere O RETURN, quindi riselezionare
l’opzione.
25IT
Impostazione dei diffusori
Posizionamento dei diffusori
Per un effetto surround ottimale, tutti i diffusori
ad eccezione del subwoofer devono trovarsi alla
stessa distanza dalla posizione di ascolto (A).
Tuttavia, questo sistema consente di avvicinare
il diffusore centrale fino ad un massimo di 1,6
metri più vicino (B) e i diffusori surround fino
ad un massimo di 4,6 metri più vicino (C)
rispetto alla posizione di ascolto.
I diffusori anteriori possono essere posizionati
da 1 a 7 metri (A) dalla posizione di ascolto.
Posizionare i diffusori come mostrato qui di
seguito
Note
• Non collocare i diffusori centrali e surround più
lontano dalla posizione di ascolto di quanto non lo
siano i diffusori anteriori.
• Quando si collega un diffusore posteriore surround
opzionale, posizionarlo dietro alla posizione di
ascolto (posizionare (D) come sopra illustrato). In
questo caso, impostare [SURROUND
POSTERIORE] su [SÌ] nell’impostazione
[FORMATO] (pagina 80) per emettere l’audio dal
diffusore posteriore surround.
26IT
Informazioni sui diffusori
schermati magneticamente (per
prevenire irregolarità di colore
sugli schermi televisivi)
Il subwoofer del presente sistema è schermato
magneticamente onde prevenire dispersioni
magnetiche. Tuttavia, è possibile che si
verifichino delle dispersioni, poiché viene
utilizzato un forte magnete. Se il subwoofer
viene utilizzato con un televisore o un proiettore
basato sullo standard CRT, installare il
subwoofer a una distanza di almeno 0,3 metri
dal televisore. Se viene installato troppo vicino,
sullo schermo possono presentarsi delle
irregolarità nei colori. In tal caso, spegnere il
televisore, quindi riaccenderlo dopo 15 - 30
minuti. Se l’irregolarità dei colori dovesse
ripresentarsi, posizionare il subwoofer lontano
dal televisore. Se l’irregolarità dei colori
continua a manifestarsi dopo aver effettuato le
operazioni di cui sopra, assicurarsi che vicino al
subwoofer non sia stato collocato nessun
oggetto magnetico. Le irregolarità di colore si
verificano a causa dell’interazione tra il
subwoofer e l’oggetto magnetico.
Esempi di possibili sorgenti di interferenza
magnetica comprendono: chiusure magnetiche
su un supporto per televisore e simili,
apparecchiature medicali, giocattoli, ecc.
Specificazione dei parametri
dei diffusori
Per ottenere un suono surround ottimale,
specificare dapprima la distanza dei diffusori
dalla posizione di ascolto, quindi impostare il
livello e il bilanciamento. Utilizzare il segnale di
prova per regolare il livello e il bilanciamento
del diffusore sullo stesso livello.
Selezionare [IMPOSTAZIONE DIFFUSORI]
nel display di impostazione. Per maggiori
informazioni, vedere “Impostazioni per i
diffusori” (pagina 80).
4
Riproduzione di dischi
A seconda del DVD o VIDEO CD, alcune
operazioni potrebbero essere diverse o non
eseguibili.
Fare riferimento alle istruzioni fornite con il
disco.
"/1
Indicatore STANDBY
Z
FUNCTION
Con il lato di riproduzione rivolto
verso il basso
Alloggiam
ento del
disco
Collegare le
cuffie
"/1
Z
FUNCTION
H
5
Riproduzione di dischi
Spingere il disco all’interno del relativo
alloggiamento finché non viene prelevato
automaticamente.
Il disco viene inserito nel sistema
automaticamente e l’indicazione
“READING” appare sul display del
pannello frontale.
Riproduzione di dischi
Regolazione del volume
Caricare un disco.
Premere H sul telecomando oppure
sul sistema.
Il sistema avvia la riproduzione
(riproduzione continua).
Regolare il volume sul sistema.
Dopo avere eseguito il punto 5
A seconda del disco, sullo schermo del
televisore potrebbe venire visualizzato un menu.
È possibile riprodurre il disco in maniera
interattiva seguendo le istruzioni del menu.
(DVD: pagina 30), (VIDEO CD: pagina 31).
Per rimuovere il disco
1
2
3
Accendere il televisore.
Impostare il selettore di ingresso del
televisore sul sistema.
Premere "/1 sul sistema.
Il sistema si attiva.
Premere FUNCTION per selezionare
“DVD”, a meno che il sistema non sia
impostato su “DVD”.
Sul display del pannello frontale appare
l’indicazione “NO DISC” e il sistema è
pronto per caricare il disco.
Premere Z. Rimuovere il disco dopo che viene
espulso dal sistema. Sul display del pannello
frontale compare l’indicazione “NO DISC”.
Per accendere il sistema
Premere "/1 sul sistema. Il sistema si attiva. Nel
modo attesa, il sistema si accende mediante il
caricamento di un disco.
continua
27IT
Per disattivare il sistema
Premere "/1. Il sistema entra nel modo di attesa
e l’indicatore STANDBY si illumina in rosso.
Per spegnere completamente il sistema,
rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di
rete.
Durante la riproduzione di un disco, non
spegnere il sistema premendo "/1. Così
facendo, le impostazioni di menu potrebbero
cancellarsi. Quando si spegne il sistema,
premere prima x per interrompere la
riproduzione, quindi premere "/1.
Per risparmiare energia nel modo
di attesa
Premere "/1 mentre il sistema è nel modo di
attesa (l’indicatore STANDBY del sistema si
accende).
Per cancellare il modo di attesa
Premere una volta "/1.
Operazioni aggiuntive
Z
X
./>
x
H
MUTING
VOL +/–
Per
Premere
Arrestare
x
Effettuare una pausa*
X
Ripristinare la riproduzione X o H
dopo una pausa
Andare al capitolo, brano,
scena o file successivi in
modo di riproduzione
continua
>
Tornare al capitolo, brano,
scena o file precedenti in
modo di riproduzione
continua
.
Interrompere la
Z
riproduzione e rimuovere il
disco
Disattivare l’audio
MUTING. Per
riattivare l’audio,
premere nuovamente il
tasto o VOL + per
regolare il volume.
* Durante la riproduzione JPEG non è possibile
effettuare una pausa.
Note
• Se nel sistema non è inserito nessun disco, sul display
del pannello frontale compare l’indicazione “NO
DISC”.
• Se la riproduzione del DVD viene messa in pausa per
circa un’ora, il sistema si spegne automaticamente.
28IT
Suggerimento
Ripristino della
riproduzione dal punto in
cui il disco è stato
interrotto
(Continuazione della riproduzione)
Quando il disco viene interrotto, il sistema
memorizza il punto in cui il disco è stato
interrotto premendo x e “RESUME” e
“RESUME” appare sul display del pannello
frontale. La funzione di ripristino della
riproduzione è attiva anche se il sistema entra
nel modo di attesa premendo "/1, fintanto che il
disco non viene rimosso.
H
1
Riproduzione di dischi
Se un DVD contiene più di due titoli, non è possibile
passare al titolo successivo o tornare a quello
precedente premendo . o >. Questi pulsanti
funzionano solo all’interno di un singolo titolo. Se si
desidera passare al titolo successivo o tornare a quello
precedente, premere DVD TOP MENU o DVD
MENU selezionare quindi il titolo cui passare dal
menu di controllo.
x
Durante la riproduzione di un disco,
premere x per interrompere la
riproduzione.
“RESUME” appare nel display del pannello
frontale ed è possibile riprendere la
riproduzione del disco dal punto in cui è
stata interrotta.
Se “RESUME” non appare, la funzione di
continuazione della riproduzione non è
disponibile.
2
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione dal punto in
cui è stato interrotto il disco al punto 1.
continua
29IT
Note
• Non è possibile eseguire Resume durante la
riproduzione in ordine casuale o la riproduzione
programmata.
• A seconda del punto in cui il disco è stato interrotto,
il sistema potrebbe non riprendere la riproduzione dal
punto preciso di interruzione.
• Il punto in cui la riproduzione è stata interrotta viene
cancellato quando:
– viene cambiato il modo di riproduzione.
– vengono modificate le impostazioni del menu
Impostazione.
Suggerimento
Per riprodurre il disco dall’inizio, premere due volte x
quindi premere H.
Uso del menu DVD
Un DVD è diviso in varie sezioni, che
compongono un’immagine o un brano musicale.
Tali sezioni vengono chiamate “titoli”. Se viene
riprodotto un DVD contenente più titoli, è
possibile selezionare il titolo desiderato
utilizzando DVD TOP MENU/ALBUM–.
Se viene riprodotto un DVD che consente di
selezionare voci quali la lingua dei sottotitoli e la
lingua per l’audio, selezionare queste voci
utilizzando DVD MENU/ALBUM+.
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
C/X/x/c/
ENTER
Tasti
numerici
Con il coperchio aperto.
1
Premere DVD TOP MENU/ALBUM– o
DVD MENU/ALBUM+.
Il menu del disco viene visualizzato sullo
schermo del televisore.
Il contenuto del menu cambia da disco a
disco.
2
3
Premere C/X/x/c o i tasti numerici per
selezionare la voce che si desidera
riprodurre o modificare.
Premere ENTER.
Nota
Se il menu superiore DVD o il menu DVD viene
visualizzato durante la riproduzione del DVD per circa
un’ora, il sistema si spegne automaticamente.
30IT
(Riproduzione PBC)
Con le funzioni PBC (controllo della
riproduzione), è possibile utilizzare semplici
operazioni interattive, funzioni di ricerca e
simili.
La riproduzione PBC consente di riprodurre
VIDEO CD in modo interattivo seguendo il
menu a schermo sul televisore.
Per tornare al menu
Premere O RETURN.
Note
• A seconda del VIDEO CD, il menu non appare nel
Punto 1.
• A seconda del VIDEO CD, potrebbe apparire il
messaggio “Premere ENTER” al punto 3 al posto del
messaggio “Premere SELECT” come descritto nelle
istruzioni fornite con il disco. In questo caso, premere
H.
Suggerimento
Per riprodurre senza utilizzare la funzione PBC,
premere ./> o i tasti numerici quando il sistema
viene arrestato per selezionare un brano, quindi
premere H o ENTER.
Un messaggio simile a “Riprodurre senza PBC” appare
sullo schermo del televisore e il sistema inizia la
riproduzione continua. Non è possibile riprodurre
fermi immagine come ad esempio un menu. Per tornare
alla riproduzione PBC, premere x due volte, quindi
premere H.
Riproduzione di dischi
Riproduzione di VIDEO CD
muniti delle funzioni PBC
(Ver. 2.0)
./>
x
H
X/x/
ENTER
O RETURN
Tasti
numerici
Con il coperchio aperto.
1
Avviare la riproduzione di un VIDEO CD
con funzioni PBC.
Appare il menu della selezione effettuata.
2
3
4
Selezionare il numero della voce
desiderata premendo X/x o i tasti
numerici.
Premere ENTER.
Seguire le istruzioni nel menu per le
operazioni interattive.
Fare riferimento alle istruzioni per l’uso
fornite con il disco, in quanto la procedura
potrebbe essere diversa a seconda del
VIDEO CD.
31IT
Riproduzione di una pista
sonora MP3
È possibile riprodurre piste sonore MP3 su CDROM, CD-R o CD-RW. Tuttavia, è necessario
che il disco sia stato registrato in conformità a
ISO9660 Level 1, Level 2 o al formato Joliet
affinché il lettore sia in grado di riconoscere i
brani. È inoltre possibile riprodurre dischi
registrati in multisessione. Per ulteriori
informazioni relative al formato di
registrazione, consultare le istruzioni per l’uso
del dispositivo CD-R/RW o del software di
registrazione (non in dotazione).
1
2
Caricare nel sistema un CD di dati
registrato nel formato MP3.
Selezione di un album e di un
brano
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
1
O RETURN
Premere DVD DISPLAY.
Vengono visualizzati il menu di controllo e
il nome del disco contenente dati MP3.
2
Premere X/x per selezionare
(ALBUM), quindi premere ENTER o c.
Viene visualizzato l’elenco degli album
contenuti nel disco.
Il sistema avvia la riproduzione della prima
pista sonora MP3 del primo album del
disco.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Note
32IT
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Premere H.
• Il sistema può riprodurre audio MP3 (MPEG1 Audio
Layer3). Il lettore non è in grado di riprodurre piste
sonore nel formato MP3PRO.
• Il presente lettore è in grado di riprodurre CD
multisessione se nella prima sessione si trova una
pista sonora MP3. È inoltre possibile riprodurre le
altre piste sonore MP3 registrate nelle sessioni
successive.
• Numero massimo di album su un disco: 99 (Il numero
massimo di piste sonore MP3 che può entrare in un
album è pari a 250.)
• Se un album non include una pista sonora MP3 viene
ignorato.
• Se si aggiunge l’estensione “.MP3” a dati non in
formato MP3, il lettore non è in grado di riconoscere
tali dati in modo corretto ed emette un forte disturbo
che potrebbe danneggiare i diffusori.
• Se il sistema non è in grado di riprodurre MP3,
impostare [PRIORITÀ CD DATI] su [MP3]
nell’impostazione [IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA] (pagina 80).
• Il sistema può riprodurre fino ad una directory di 8°
livello, inclusa la directory principale.
DVD MENU/
ALBUM+
3
Selezionare l’album che si desidera
riprodurre utilizzando X/x, quindi
premere ENTER.
MP3
4
Suggerimento
Selezionare
(BRANO)
mediante X/x e premere ENTER.
Quando viene inserito un CD di dati MP3, è possibile
selezionare un album utilizzando DVD MENU/
ALBUM+ o DVD TOP MENU/ALBUM– sul
telecomando.
Viene visualizzato l’elenco dei brani
contenuti nell’album corrente.
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i brani o di tutti gli
album, viene visualizzata la freccia per lo
scorrimento. Premere c per selezionare
l’icona relativa alla freccia per lo
scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell’elenco
utilizzando X/x. Premere C o
O RETURN per tornare al brano o
all’elenco di album.
5
Riproduzione di dischi
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
Selezionare un brano utilizzando X/x,
quindi premere ENTER.
Viene avviata la riproduzione del brano
selezionato.
Per tornare alla schermata
precedente
Premere O RETURN o C.
Per disattivare la schermata
Premere DVD DISPLAY.
Note
• Per i nomi degli album e dei brani, è possibile
utilizzare esclusivamente lettere e numeri. Eventuali
altri caratteri vengono visualizzati come
“ ”.
• Se il file MP3 riprodotto dispone di una tag ID3, le
relative informazioni vengono visualizzate sotto
forma di nome del brano.
• Le tag ID3 sono disponibili esclusivamente nella
versione 1.
• Se viene riprodotto un file MP3 con velocità di
trasmissione variabile (VBR), il tempo trascorso
indicato potrebbe essere diverso dal tempo effettivo.
• Finché si riproduce il disco o si seleziona un album al
punto 2, il nome dell’album viene visualizzato come
“**Album” (** si riferisce a un numero) nel menu di
controllo, dopodiché viene visualizzato il nome
dell’album.
33IT
Riproduzione di file di
immagini JPEG
È possibile riprodurre file di immagini JPEG su
CD-ROM, CD-R o CD-RW. Tuttavia, è
necessario che il disco sia stato registrato in
conformità a ISO9660 Level 1, Level 2 o al
formato Joliet affinché il lettore sia in grado di
riconoscere i file. È inoltre possibile riprodurre
dischi registrati in multisessione. Per ulteriori
informazioni relative al formato di
registrazione, consultare le istruzioni per l’uso
del dispositivo CD-R/RW o del software di
registrazione (non in dotazione).
1
2
Caricare nel sistema un CD di dati
registrato nel formato JPEG.
Premere H.
Selezione di un album e di un
file
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
1
Quando si passa al file successivo o si torna a quello
precedente, premere . o >.
34IT
O RETURN
Premere DVD DISPLAY.
Appare il menu di controllo e il nome del
disco dei dati JPEG.
2
Premere X/x per selezionare
(ALBUM), quindi premere ENTER o c.
Viene visualizzato l’elenco degli album
contenuti nel disco.
Note
Suggerimento
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Il sistema avvia la riproduzione del file di
immagine JPEG del primo album del disco.
• Il sistema può riprodurre file con le estensioni “.JPG”
o “.JPEG”.
• Il sistema può riprodurre CD multisessione.
• Se un album non include un file JPEG, viene
ignorato.
• Se il sistema non è in grado di riprodurre JPEG,
impostare [PRIORITÀ CD DATI] su [JPEG]
nell’impostazione [IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA] (pagina 80).
• Un file di immagini JPEG di lunghezza o larghezza
superiore a 4.720 punti non può essere riprodotto.
• Non è possibile visualizzare un file di immagine
JPEG con un elevato rapporto larghezza-lunghezza.
• Alcuni CD-R o CD-RW non possono essere
riprodotti su questo sistema, a seconda del formato di
file.
• Il sistema può riprodurre fino ad una directory di 8°
livello, inclusa la directory principale.
• I file di immagini JPEG progressivi non possono
essere riprodotti in questo sistema.
• Numero massimo di album su un disco: 99
(Il numero massimo di file immagine JPEG che può
entrare in un album è pari a 250.)
DVD MENU/
ALBUM+
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
3
4
Selezionare l’album che si desidera
riprodurre utilizzando X/x, quindi
premere ENTER.
Selezionare
(FILE) mediante
X/x e premere ENTER.
Viene visualizzato l’elenco dei file
contenuti nell’album corrente.
MOUNTAIN
FAMILY
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
JPEG
5
Riproduzione di diapositive
sul CD di dati JPEG
M
H
Selezionare un file utilizzando X/x,
quindi premere ENTER.
Viene avviata la riproduzione del file
selezionato.
Per tornare alla schermata
precedente
1
Premere O RETURN o C.
2
Note
Suggerimento
Quando viene inserito un CD di dati JPEG , è possibile
selezionare un album utilizzando DVD MENU/
ALBUM+ o DVD TOP MENU/ALBUM– sul
telecomando.
Premere H quando si desidera uscire
dalla riproduzione di diapositive.
Tornare alla riproduzione normale
dall’immagine corrente.
Per modificare il tempo di
intervallo della riproduzione di
diapositive
Ogni volta che si preme il tasto M durante la
riproduzione di diapositive, il tempo di
intervallo cambia. Ad ogni pressione,
l’indicazione cambia nel modo seguente:
1M t 2M t 3M
t
• Per i nomi degli album e dei file, è possibile utilizzare
esclusivamente lettere e numeri. Eventuali altri
caratteri vengono visualizzati come “ ”.
• Finché si riproduce il disco o si seleziona un album al
punto 2, il nome dell’album viene visualizzato come
“**Album” (** si riferisce a un numero) nel menu di
controllo, dopodiché viene visualizzato il nome
dell’album.
Premere M durante la visualizzazione
di un’immagine JPEG.
La riproduzione di diapositive inizia
dall’immagine corrente.
Per disattivare la schermata
Premere DVD DISPLAY.
Riproduzione di dischi
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i file o di tutti gli
album, viene visualizzata la freccia per lo
scorrimento. Premere c per selezionare
l’icona relativa alla freccia per lo
scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell’elenco
utilizzando X/x. Premere C o
O RETURN per tornare al file o all’elenco
di album.
Il tempo di intervallo 3M è più veloce di 2M.
Nota
La riproduzione di diapositive può avvenire in
un’unica direzione.
35IT
Per ruotare l’immagine
corrente
Creazione di un
programma personalizzato
(Riproduzione programmata)
H
C/c
È possibile riprodurre il contenuto di un disco
nell’ordine desiderato organizzando l’ordine dei
brani del disco in modo da creare un programma
personalizzato. È possibile programmare fino a
25 brani.
Ruotare l’immagine corrente usando C/c.
Ogni volta che si preme c, l’immagine gira in
senso orario di 90º.
Ogni volta che si preme C, l’immagine gira in
senso antiorario di 90º.
H
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
REPEAT
Nota
Non è possibile ruotare l’immagine durante la
riproduzione di diapositive. Premere H per tornare
alla riproduzione normale prima di questa operazione.
PLAY
MODE
Tasti
numerici
CLEAR
Con il coperchio aperto.
1
Nel modo di arresto, premere più volte
PLAY MODE fino a che “PGM” non
appare sul display del pannello
frontale.
Il menu relativo al programma viene
visualizzato sullo schermo del televisore.
Ad esempio, selezionare un brano su un
disco MP3.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Time - - : - -
Per controllare i brani o gli album già creati
una volta, premere C per selezionare l’icona
36IT
2
Premere X/x o i tasti numerici per
selezionare “7”, quindi premere
ENTER.
Tempo totale dei brani programmati
(ad eccezione di MP3)
Program
1 ALBUM 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Premere c.
Il cursore si sposta in corrispondenza del
brano (in questo caso, “1”). Prima di
programmare le piste sonore MP3, è
necessario selezionare l’album.
Program
1 Album
2 1 ALBUM
Track
3 2 ALBUM
ALL TRACKS
4 3 ALBUM
1 TRACK1
5 4 ALBUM
2 TRACK2
6 5 ALBUM
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
Total Time - - : - -
6
Selezionare il brano che si desidera
programmare.
Ad esempio, selezionare il brano “7”.
Program
1 Album
2 1 ALBUM
Track
3 2 ALBUM
ALL TRACKS
4 3 ALBUM
1 TRACK1
5 4 ALBUM
2 TRACK2
6 5 ALBUM
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
5
Total Time - - : - TRACK 7
Per programmare altri brani, ripetere i
punti da 2 a 4.
I brani programmati vengono visualizzati
nell’ordine selezionato.
Per selezionare un brano non visualizzato
nella finestra, premere c per selezionare
l’icona relativa alla freccia per lo
scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell’elenco
utilizzando X/x. Premere C o
O RETURN per tornare all'elenco dei
brani.
È possibile selezionare l’icona relativa alla
freccia per lo scorrimento solo se ci sono
più di 9 brani.
3
4
Riproduzione di dischi
relativa alla freccia per lo scorrimento,
quindi far scorrere la freccia per
visualizzare il resto dell’elenco utilizzando
X/x. Premere c o O RETURN per tornare
all’elenco dei brani.
È possibile selezionare l’icona relativa alla
freccia per lo scorrimento solo se ci sono
più di 9 brani o album programmati.
Total Time - - : - -
Premere H per iniziare la riproduzione
programmata.
La riproduzione programmata ha inizio.
Quando il programma termina, è possibile
ripetere lo stesso programma premendo
H.
Per tornare al modo di
riproduzione normale
Nel modo di arresto, premere più volte PLAY
MODE fino a che “PGM” non scompare dal
display del pannello frontale.
Ulteriori operazioni
Per
Procedere come segue
Disattivare il
Nel modo di arresto, premere
menu di
PLAY MODE per disattivare il
programmazione menu di programmazione.
Annullare
l’ordine
programmato
Premere CLEAR al punto 5;
l’ultimo programma viene
cancellato.
Note
• La funzione di riproduzione programmata non è
disponibile per i DVD e i JPEG.
• Quando si rimuove il disco, la riproduzione
programmata viene annullata e il programma creato
viene cancellato.
• Quando si programmano brani MP3, l’indicazione
“- - : - -” viene visualizzata come tempo totale dei
brani programmati.
continua
37IT
Suggerimento
È possibile eseguire la riproduzione ripetuta dei brani
programmati. Premere REPEAT oppure impostare
[RIPETIZIONE] su [TUTTO] nella schermata del
menu di controllo durante la riproduzione
programmata (pagina 39).
Riproduzione in ordine
casuale
(Riproduzione in ordine casuale)
È possibile predisporre il sistema in modo che
“mischi” i brani e li riproduca in ordine casuale.
L’“ordine di riproduzione” cambierà di volta in
volta.
H
PLAY
MODE
Con il coperchio aperto.
1
Nel modo di arresto, premere più volte
PLAY MODE fino a che “SHUF” non
appare sul display del pannello
frontale.
Se viene riprodotto un disco contenente
MP3, è possibile riprodurre tutti i brani
degli album in ordine casuale.
Per maggiori informazioni sul modo
casuale album, vedere pagina 39.
2
Premere H.
Per tornare al modo di
riproduzione normale
Nel modo di arresto, premere più volte PLAY
MODE fino a che “SHUF” non scompare dal
display del pannello frontale (SHUFFLE
annullato). Lo stesso vale per annullare
SHUFFLE (ALBUM).
38IT
Impostazione del modo
casuale nel menu di controllo
È possibile selezionare il modo casuale normale
oppure il modo casuale album (solo MP3).
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
(Riproduzione ripetuta)
È possibile riprodurre tutti i titoli/brani/file
oppure un solo titolo/capitolo/brano su un disco.
Nel modo di riproduzione casuale o
programmata, il sistema ripete i brani in ordine
casuale o nell’ordine programmato.
Non è possibile effettuare la ripetizione della
riproduzione durante la riproduzione PBC di
VIDEO CD (pagina 31).
Premere DVD DISPLAY.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Riproduzione di dischi
H
Riproduzione ripetuta
H
Premere X/x per selezionare
(PLAY MODE), quindi premere ENTER
o c.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
MP3
REPEAT
CONTINUATA
CONTINUATA(ALBUM)
CASUALE
CASUALE(ALBUM)
PROGRAMMA
3
Con il coperchio aperto.
Selezionare [CASUALE] o [CASUALE
(ALBUM)] mediante X/x e premere
ENTER.
[CASUALE]: riproduce in ordine casuale i
brani del disco.
[CASUALE (ALBUM)]: riproduce in
ordine casuale i brani dell’album
selezionato.
4
Premere H.
1
Premere DVD DISPLAY.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(RIPETIZIONE), quindi premere ENTER
o c.
Se non viene selezionato [OFF],
l’indicatore di [RIPETIZIONE] si illumina
in verde.
Viene avviata la riproduzione nel modo
casuale selezionato.
Nota
La riproduzione in ordine casuale viene annullata
quando si estrae il disco. Il modo di riproduzione
cambia nella sequenza seguente:
CASUALE t CONTINUATA
CASUALE (ALBUM) t CONTINUATA
(ALBUM)
continua
39IT
3
Selezionare l’impostazione della
ripetizione della riproduzione, quindi
premere ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
DVD
Note
• A seconda del disco DVD, la ripetizione ripetuta non
funziona.
• La ripetizione della riproduzione viene cancellata
quando si estrae il disco.
• Se è selezionata l’opzione [TUTTO], la riproduzione
ripetuta è limitata a 5volte.
Suggerimenti
OFF
TUTTO
TITOLO
CAPITOLO
x Se viene riprodotto un DVD
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• TUTTO: ripete tutti i titoli.
• TITOLO: ripete il titolo corrente sul
disco.
• CAPITOLO: ripete il capitolo
corrente.
x Se viene riprodotto un VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3 e se la
riproduzione programmata è impostata
su OFF
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• ALL: consente di ripetere tutti i brani
di un disco o l’album corrente (solo
quando sono selezionate le opzioni
CONTINUATA (ALBUM) o
CASUALE (ALBUM) nel modo di
riproduzione).
• BRANO: ripete il brano corrente.
x Se viene riprodotto un file JPEG
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• ALL: consente di ripetere tutti i file
sul disco (quando è selezionata
l’opzione CONTINUATA nel modo
di riproduzione), oppure di ripetere
l’album corrente (quando è
selezionata l’opzione CONTINUATA
(ALBUM) nel modo di riproduzione).
x Quando la riproduzione
programmata è impostata su ON
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• ALL: ripete la riproduzione
programmata.
40IT
• È possibile impostare la ripetizione della
riproduzione nel modo di arresto.
Dopo aver selezionato la voce [RIPETIZIONE],
premere H.
Il sistema inizia la ripetizione della riproduzione.
• È possibile visualizzare rapidamente lo stato della
[RIPETIZIONE].
Premere REPEAT sul telecomando.
• È possibile eseguire la riproduzione ripetuta di titoli
DVD che contengono capitoli.
Per modificare la velocità di
ricerca (solo DVD/VIDEO CD)
Ricerca di un punto
particolare di un disco
Direzione della riproduzione
1M t 2M
t
È possibile individuare rapidamente un punto
particolare di un disco controllando l’immagine
o riproducendo il disco al rallentatore.
H
SLOW
m/M
/
t
Direzione opposta
1m t 2m
Riproduzione di dischi
(Ricerca, Riproduzione al rallentatore)
Ogni volta che si preme il tasto m o M
durante la ricerca, la velocità di riproduzione
cambia. Sono disponibili due velocità. Ad ogni
pressione, l’indicazione cambia nel modo
seguente:
La velocità di riproduzione 2M/2m è
superiore a quella 1M/1m.
Individuazione rapida di un
punto riproducendo il disco in
modo di avanzamento rapido
o di riavvolgimento rapido
(Ricerca)
1
2
Premere m o M durante la
riproduzione di un disco.
Dopo aver individuato il punto
desiderato, premere H per tornare
alla velocità normale.
Premere
o
quando il sistema è nel
modo di pausa.
Per tornare alla velocità normale, premere H.
Per modificare la velocità della
riproduzione al rallentatore
Ogni volta che si preme il tasto
o
durante
la riproduzione al rallentatore, la velocità di
riproduzione cambia. Sono disponibili due
velocità. Ad ogni pressione, l’indicazione
cambia nel modo seguente:
Direzione della riproduzione
2 t1
t
• A seconda del DVD/VIDEO CD, potrebbe non essere
possibile effettuare alcune delle operazioni descritte.
• Durante la ricerca o la riproduzione al rallentatore,
l’audio è disattivato.
Direzione opposta (solo DVD)
2 t1
t
Note
Ricerca fotogramma per
fotogramma (Riproduzione al
rallentatore)
(Solo DVD/VIDEO CD)
La velocità di riproduzione 2
a quella di 1 /1 .
/2
è inferiore
41IT
Ricerca di un titolo/
capitolo/brano/indice/
album/file
Ricerca di un titolo/brano/
album/file
1
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
È possibile ricercare un titolo (DVD), capitolo
(DVD), brano (CD, VIDEO CD, Super Audio
CD, MP3), indice (VIDEO CD, Super Audio
CD), album (MP3, JPEG) e file (JPEG). Come
per i titoli, agli album ed ai file sul disco
vengono assegnati nomi singoli per cui è
possibile selezionare ciò che si desidera dal
Menù Controllo. Inoltre, poiché anche ai
capitoli e agli indici sono assegnati dei numeri
univoci sul disco, è possibile selezionare il
capitolo o indice desiderato immettendo il
relativo numero. È infine possibile ricercare un
punto specifico utilizzando il codice temporale.
(CERCA DURATA).
Non è possibile ricercare una scena di un
VIDEO CD (se la funzione PBC è attivata).
Premere DVD DISPLAY.
Premere X/x per selezionare il metodo
di ricerca, quindi premere ENTER o c.
x Se viene riprodotto un DVD
(TITOLO)
x Se viene riprodotto un VIDEO CD
(BRANO)
x Se viene riprodotto un Super Audio
CD
(BRANO)
x Se viene riprodotto un CD
(BRANO)
x Se viene riprodotto un disco MP3
(ALBUM) o
(BRANO)
x Se viene visualizzato un file JPEG
(ALBUM) o
(FILE)
Esempio: se viene selezionato
(BRANO)
Viene visualizzato l’elenco dei brani
contenuti nel disco.
CD
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
Tasti
numerici
CLEAR
Con il coperchio aperto.
42IT
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i brani o di tutti gli
album, viene visualizzata la freccia per lo
scorrimento. Premere c per selezionare
l’icona relativa alla freccia per lo
scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell’elenco
utilizzando X/x. Premere C o
O RETURN per tornare al brano o
all’elenco di album.
CD
3
Premere ENTER o c.
“** (**)” cambia in “-- (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
––(34)
T
1:32:55
CD
3
Premere X/x per selezionare il brano
desiderato, quindi premere ENTER.
4
Il sistema avvia la riproduzione a partire dal
brano selezionato.
Ricerca di un capitolo/indice
1
Premere DVD DISPLAY.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per scegliere il metodo di
ricerca.
x Se viene riprodotto un DVD
(CAPITOLO)
x Quando si riproduce un VIDEO CD
(sprovvisto di funzioni PBC)
(INDICE)
x Se viene riprodotto un Super Audio
CD
(INDICE)
Esempio: quando si seleziona
(CAPITOLO)
“** (**)” è selezionato (** si riferisce a un
numero).
Il numero riportato tra parentesi indica il
numero totale di capitoli o indici.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
DVD
Per selezionare il numero di capitolo o
di indice che si desidera ricercare,
premere X/x o i tasti numerici.
In caso di errore
Riproduzione di dischi
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
Cancellare il numero premendo CLEAR,
quindi selezionare un numero diverso.
5
Premere ENTER.
Il sistema inizia la riproduzione partendo
dal numero selezionato.
Nota
Quando si riproduce un VIDEO CD con funzioni PBC,
la funzione di ricerca dell’indice non funziona.
Per disattivare il menu di
controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Per ricercare un punto specifico
utilizzando il codice temporale
(CERCA DURATA)
Esempio: se si cerca il tempo di riproduzione del
titolo corrente su un DVD
1 Al punto 2, selezionare
(DURATA).
“T **:**:**” (tempo di riproduzione del titolo
corrente) è selezionato.
2 Premere ENTER o c.
DVD
“T--:--:--” appare sopra “T**:**:**”.
3 Inserire il codice temporale tramite i tasti
numerici, quindi premere ENTER.
Ad esempio per trovare il punto desiderato 2
ore, 10 minuti e 20 secondi dopo l’inizio, è
sufficiente immettere “2:10:20”.
continua
43IT
Note
• Il numero del titolo, capitolo o brano visualizzato è lo
stesso numero registrato sul disco.
• La funzione di ricerca della durata non funziona su
VIDEO CD (se la funzione PBC è attivata).
• Se si riproduce un DVD, specificare il tempo di
riproduzione del titolo corrente utilizzando il codice
temporale. Se si riproduce un CD, Super Audio CD,
VIDEO CD o MP3, specificare il tempo di
riproduzione del brano corrente utilizzando il codice
temporale.
Suggerimento
È possibile modificare il display in modo che venga
visualizzato il tempo di riproduzione o il tempo
rimasto. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione
“Controllo del tempo di riproduzione e del tempo
residuo” (pagina 47).
Visualizzazione delle
informazioni sul disco
Visualizzazione del tempo di
riproduzione e del tempo
residuo sul display del
pannello frontale
Utilizzando il display del pannello frontale
(pagina 98), è possibile controllare le
informazioni relative a un disco, quali il tempo
residuo, il numero totale di titoli di un DVD o di
brani di Super Audio CD, CD, VIDEO CD o
MP3.
DISPLAY
Premere DISPLAY.
Ogni volta che si preme DISPLAY durante la
riproduzione del disco, il display cambia come
indicato dei grafici.
44IT
Se viene riprodotto un DVD
Tempo di riproduzione e numero del titolo corrente
TITLE
CHAP
Se viene riprodotto un VIDEO CD
(privo delle funzioni PBC), Super
Audio CD o CD
Tempo di riproduzione e numero di brano corrente
TITLE
CHAP
Tempo di riproduzione e
numero del capitolo corrente
Riproduzione di dischi
Tempo residuo e numero
del titolo corrente
TRK
Tempo residuo e numero di
brano corrente
TRK
CHAP
Tempo di riproduzione del
disco
Tempo residuo e numero del
capitolo corrente
CHAP
Tempo residuo del disco
Nome del titolo e tempo di
riproduzione
Nome del brano e tempo di
riproduzione
Campo audio corrente
Campo audio corrente
continua
45IT
Se viene riprodotto un disco MP3
Note
Tempo di riproduzione e numero di brano corrente
• A seconda del tipo di disco riprodotto e del modo di
riproduzione, le informazioni sul disco potrebbero
non essere visualizzate.
• Le tag ID3 sono disponibili esclusivamente nella
versione 1.
• Se il file MP3 riprodotto dispone di una tag ID3, le
relative informazioni vengono visualizzate sotto
forma di nome del brano (file).
• Per i nomi degli album, dei brani e dei file, è possibile
utilizzare esclusivamente lettere e numeri. Eventuali
altri caratteri vengono visualizzati come “ ”.
• Nei casi riportati di seguito, è possibile che il tempo
di riproduzione trascorso e il tempo residuo del brano
non vengano visualizzati in modo accurato.
– se viene riprodotto un file MP3 con velocità di
trasmissione variabile (VBR).
TRK
Tempo residuo del brano
corrente
TRK
Nome del brano (del file) e
tempo di riproduzione
Nome album (cartella)
Suggerimenti
Campo audio corrente
Se viene riprodotto un file JPEG
Numero del file corrente
Nome file
Nome album (cartella)
Campo audio corrente
46IT
• Durante la riproduzione di VIDEO CD provvisti di
funzioni, PBC viene visualizzato solo il tempo di
riproduzione della scena.
• Il tempo di riproduzione e il tempo residuo del
capitolo, titolo, brano scena o disco correnti vengono
inoltre visualizzati sullo schermo televisivo. Vedere
la sezione “Controllo del tempo di riproduzione e del
tempo residuo” per le informazioni su come leggere
queste informazioni.
È possibile controllare il tempo di riproduzione
e il tempo residuo del titolo, capitolo o brano
correnti e il tempo totale di riproduzione o il
tempo residuo del disco. È inoltre possibile
verificare le informazioni di testo di DVD/CD/
Super Audio CD, nonché il nome della cartella/
nome del file/tag ID3 (solo il titolo della
canzone) di MP3 registrati sul disco.
x Quando si riproduce un VIDEO CD
(provvisto di funzioni PBC)
• **:**
Tempo di riproduzione della scena
corrente
x Se viene riprodotto un VIDEO CD
(privo delle funzioni PBC), Super Audio
CD o CD
DISPLAY
• T **:**
Tempo di riproduzione del brano
corrente
• T–**:**
Tempo residuo del brano corrente
• D **:**
Tempo di riproduzione del disco
corrente
• D–**:**
Tempo residuo del disco corrente
DVD
DISPLAY
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
Informazioni sulla
durata
2
x Se viene riprodotto un disco MP3
• T **:**
Tempo di riproduzione del brano
corrente
• T–**:**
Tempo residuo del brano corrente
DVD
Tipo di
disco
Premere DISPLAY più volte per
cambiare le informazioni sulla durata.
Il display e i tipi di tempo che si possono
cambiare dipendono dal disco che viene
riprodotto.
x Se viene riprodotto un DVD
• T **:**:**
Tempo di riproduzione del titolo
corrente
• T–**:**:**
Tempo residuo del titolo corrente
Riproduzione di dischi
• C **:**:**
Tempo di riproduzione del capitolo
corrente
• C–**:**:**
Tempo residuo del capitolo corrente
• **:**:**
Tempo di riproduzione del menu o
titolo corrente senza un capitolo
Controllo del tempo di
riproduzione e del tempo
residuo
Per disattivare il menu di
controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Note
• Possono essere visualizzate solo le lettere
dell’alfabeto e i numeri.
• A seconda del tipo di disco riprodotto, il sistema è in
grado di visualizzare soltanto un numero limitato di
caratteri. Inoltre, a seconda del disco, non tutti i
caratteri di testo verranno visualizzati.
47IT
Controllo delle informazioni
sulla data (solo JPEG)
È possibile controllare le informazioni della data
durante la riproduzione quando la tag Exif*
viene registrata nei dati dell’immagine JPEG.
DVD
DISPLAY
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
JPEG
01 / 01/ 2004
Informazioni sulla
data
* L’“Exchangeable Image File Format” (formato di
file di immagini scambiabile) è un formato di
immagine di fotocamera digitale definito dalla
Japan Electronics & Information technology
Industries Association (JEITA).
Nota
Se non sono disponibili informazioni sulla data, oppure
se i dati sul disco sono danneggiati, il sistema non può
visualizzare le informazioni relative alla data.
Suggerimento
È possibile modificare l’ordine delle informazioni
relative alla data in [DATA JPEG] di
[IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA]
(pagina 80).
48IT
2
Regolazioni dell’audio
Premere X/x per selezionare
(AUDIO), quindi premere ENTER o c.
Vengono visualizzate le opzioni di AUDIO.
Modifica dell’audio
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: INGLESE
2: FRANCESE
3: SPAGNOLO
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
AUDIO
Con il coperchio aperto.
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
3
Premere X/x per selezionare il segnale
audio desiderato.
x Se viene riprodotto un DVD
A seconda del DVD, la scelta della lingua è
diversa.
Quando viene visualizzato un numero a 4
cifre, questo rappresenta un codice lingua.
Fare riferimento all’elenco a pagina 102 per
vedere a quale lingua corrisponde il codice.
Quando la stessa lingua viene visualizzata
due o più volte, il DVD è registrato in
diversi formati audio.
Regolazioni dell’audio
Se il DVD è multilingue, è possibile selezionare
la lingua desiderata durante la riproduzione del
DVD.
Se il DVD è registrato in diversi formati audio
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio o DTS), è
possibile selezionare il formato audio durante la
riproduzione del DVD.
Con lettori CD stereo, VIDEO CD o MP3, è
possibile selezionare il suono dal canale destro o
da quello sinistro e ascoltare il suono del canale
selezionato attraverso sia il diffusore destro che
quello sinistro. (In questo caso, il suono perde
l’effetto stereo). Ad esempio, quando si
riproduce un disco contenente una canzone con
i suoni vocali sul canale destro e i suoni
strumentali sul canale sinistro, è possibile
selezionare il canale sinistro e ascoltare solo i
suoni strumentali da entrambi i diffusori.
x Quando si riproduce un VIDEO CD,
CD o un MP3
Le impostazioni predefinite sono
sottolineate.
• STEREO: il suono stereo standard
• 1/S: il suono del canale sinistro
(monofonico)
• 2/D: il suono del canale destro
(monofonico)
x Se viene riprodotto un Super Audio
CD
Nel modo di arresto, a seconda del Super
Audio CD, la scelta delle impostazioni è
diversa.
• MULTI: il disco è dotato di una zona
di riproduzione a più canali.
• 2CH: il disco è dotato di una zona di
riproduzione a 2 canali.
• CD: se si desidera riprodurre il disco
come un CD convenzionale.
Nota
Non tutti i dischi forniscono queste tre possibilità
durante la riproduzione di un Super Audio CD.
Ciò dipende dalla configurazione degli strati del
Super Audio CD da riprodurre.
continua
49IT
4
Seguono alcuni esempi di
display:
Premere ENTER.
Per disattivare il menu di
controllo
• PCM (stereo)
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Note
• Non è possibile cambiare il suono dei dischi che non
sono registrati in diversi formati audio.
• Durante la riproduzione di un DVD, il suono
potrebbe cambiare automaticamente.
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Suggerimento
È possibile selezionare direttamente [AUDIO]
premendo il tasto AUDIO. Ad ogni pressione del tasto,
la voce cambia.
• Dolby Digital 5.1ch
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Visualizzazione delle
informazioni audio del disco
(solo DVD)
• DTS
Quando si seleziona [AUDIO], i canali in corso
di riproduzione sono visualizzati sullo schermo.
Ad esempio, in formato Dolby Digital, vari tipi
di segnali, da monofonici a 5.1 canali, possono
essere registrati su un DVD. A seconda del
DVD, il numero di canali registrati potrebbe
cambiare.
Suggerimenti
Formato audio corrente*
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: INGLESE
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
* Viene visualizzato [PCM], [MPEG], [DTS] o
[DOLBY DIGITAL].
Nel caso in cui venga visualizzato [DOLBY
DIGITAL], i canali presenti nel brano
riprodotto sono indicati da numeri come
segue:
Per i componenti sonori Dolby Digital 5.1
canali:
Componente surround 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Componente anteriore 2 Componente LFE (effetto
+ Componente centrale 1 bassa frequenza) 1
50IT
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
• Quando il segnale contiene componenti di segnale
surround come LS, RS, o S, l’effetto surround risulta
enfatizzato.
• Se vengono riprodotti brani sonori MPEG AUDIO, il
sistema emette segnali PCM (stereo).
• Anche se il flusso audio contiene un componente
posteriore surround, il canale posteriore surround non
viene visualizzato.
La fonte Dolby Digital-EX o DTS-ES viene
visualizzata come “3/2.1”sullo schermo.
Effetto surround
Suggerimento
Quando si desidera inviare il suono del televisore o il
suono stereo di una sorgente a 2 canali dai 6 diffusori
del sistema, selezionare un campo sonoro diverso da
“AUTO FORMAT DIRECT AUTO” oppure “2
CHANNEL STEREO”.
La funzione di decodifica automatica rileva
automaticamente il tipo di segnale audio in
ingresso (Dolby Digital, DTS o stereo a 2 canali
standard) ed esegue la decodifica appropriata se
necessario. In questo modo l’audio viene
riprodotto nel modo in cui è stato registrato/
codificato senza aggiunta di alcun effetto (ad
esempio, riverberazione).
Tuttavia, in assenza di segnali a bassa frequenza
(Dolby Digital LFE, ecc.), viene generato un
segnale a bassa frequenza da trasmettere al
subwoofer.
Regolazioni dell’audio
È possibile ottenere effetti surround
semplicemente selezionando uno dei campi
sonori preprogrammati del ’sistema. Gli effetti
surround permettono di potenziare l’audio
ricreando nell’ambiente domestico l’atmosfera
tipica di un cinema.
Per selezionare il campo sonoro, premere
AUTO FORMAT DIRECT o MODE sul
telecomando in maniera che il display del
pannello frontale visualizzi il campo sonoro
desiderato.
Decodifica automatica del
segnale audio in ingresso
(AUTO FORMAT DIRECT
AUTO)
AUTO FORMAT
DIRECT
Con il coperchio aperto.
Premere ripetutamente AUTO FORMAT
DIRECT finché sul display del pannello
frontale non compare l’indicazione “A.F.D.
AUTO”.
Campo sonoro
Display
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
51IT
Uso dei soli diffusori anteriori
e del subwoofer (2 CHANNEL
STEREO)
Selezione di un campo sonoro
(pulsante AUTO FORMAT
DIRECT)
In questo modo l’audio viene trasmesso dai
diffusori anteriori sinistro e destro e dal
subwoofer. Le fonti stereo a due canali standard
escludono completamente l’elaborazione del
campo sonoro. I formati surround a più canali
vengono smistati su due canali.
Ciò consente di riprodurre qualsiasi fonte
mediante i soli diffusori anteriori destro e
sinistro e il subwoofer.
AUTO FORMAT
DIRECT
Con il coperchio aperto.
MODE
Con il coperchio aperto.
Premere più volte MODE finché
l’indicazione “2CH STEREO” non appare
sul display del pannello frontale.
Campo sonoro
Display
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
Premere più volte AUTO FORMAT DIRECT
fino a che il campo audio desiderato non
appare sul display del pannello frontale.
Campo sonoro
Display
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC
DOLBY PL
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MOVIE
PLII MOVIE
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MUSIC
PLII MUSIC
Neo:6 CINEMA
NEO:6 CIN
Neo:6 MUSIC
NEO:6 MUS
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Dolby Pro Logic crea cinque canali di uscita da
sorgenti a due canali. Questo modo esegue la
decodifica Pro Logic sul segnale di ingresso e
uscita sui diffusori anteriore, centrale e
surround. Nel frattempo, il canale surround
diventa monofonico.
52IT
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
x Neo:6 CINEMA
Esegue la decodifica nel modo DTS Neo:6
Cinema.
MODE
x Neo:6 MUSIC
Esegue la decodifica nel modo DTS Neo:6
Music. Questa impostazione è ideale per le fonti
stereo standard, come i CD.
Regolazioni dell’audio
Dolby Pro LogicII crea cinque canali di uscita
con larghezza di banda totale da sorgenti a due
canali. Questo avviene mediante un
decodificatore surround a matrice attiva di
elevata purezza che utilizza le proprietà spaziali
della registrazione originale senza aggiungervi
nuovi suoni o tonalità.
Selezione di un campo sonoro
(pulsante MODE)
Note
• Quando il segnale di ingresso è una sorgente multicanale, vengono cancellati PRO LOGIC, PRO
LOGIC II MOVIE/MUSIC e Neo:6 Cinema/Music e
la sorgente multi-canale viene trasmessa
direttamente.
• La decodifica del modo Neo:6 Cinema/Music non è
disponibile per il segnale del canale DTS 2.
• Questo sistema non è compatibile con la funzione di
decodifica DTS 96/24. Quando si riproduce il disco
DTS 96/24, il sistema lo riproduce come un disco
normale.
Con il coperchio aperto.
Premere più volte MODE fino a che il
campo sonoro desiderato non appare sul
display del pannello frontale.
Per i film
Campo sonoro
Display
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
*Utilizzare la tecnologia DCS
Informazioni sul DCS (Digital Cinema
Sound)
In collaborazione con la Sony Pictures
Entertainment, la Sony ha misurato l’ambiente
audio dei propri studi e ha integrato i dati della
misurazione e della tecnologia DSP (Digital
Signal Processor) di Sony per sviluppare il
“Digital Cinema Sound”. Il “Digital Cinema
Sound” simula in un cinema domestico un
ambiente di cinema ideale basato sulle
preferenze del regista.
x C. ST. EX A (Cinema Studio EX A)
Riproduce le caratteristiche sonore dello studio
di produzione cinematografica “Cary Grant
Theater” della Sony Pictures Entertainment.
Questo è un modo standard, ideale per guardare
la maggior parte di film.
continua
53IT
x C. ST. EX B (Cinema Studio EX B)
Riproduce le caratteristiche sonore dello studio
di produzione cinematografica “Kim Novak
Theater” della Sony Pictures Entertainment.
Questo modo è ideale per guardare film di
fantascienza o di azione con molti effetti sonori.
x C. ST. EX C (Cinema Studio EX C)
Riproduce le caratteristiche audio del
palcoscenico della Sony Pictures Entertainment.
Questo modo è ideale per la visione di musical o
film classici in cui la musica è inserita nella
colonna sonora.
Informazioni su Cinema Studio EX
Cinema Studio EX è ideale per l’utilizzo del
software per film codificato con il formato
multicanale, come il DVD Dolby Digital.
Questa modalità riproduce le caratteristiche
audio degli studi della Sony Pictures
Entertainment.
Cinema Studio EX consiste nei tre seguenti
elementi.
• Multidimensione virtuale
Crea 5 insiemi di diffusori virtuali che
circondano l’ascoltatore da una singola coppia
di diffusori surround.
• Corrispondenza della profondità dello
schermo
In un cinema, l’audio sembra provenire
dall’interno dell’immagine riflessa sullo
schermo. Questo elemento crea la stessa
sensazione che si ha nella stanza di ascolto
spostando l’audio dei diffusori anteriori
“nello” schermo.
• Riverberazione dello studio cinematografico
Riproduce le riverberazioni peculiari di un
cinema. Cinema Studio EX è il modo integrato
che gestisce simultaneamente questi elementi.
Note
• Gli effetti forniti dai diffusori virtuali possono
provocare un aumento di rumore nel segnale di
riproduzione.
• Quando si ascolta con campi sonori che utilizzano i
diffusori virtuali, non si sarà in grado di sentire
nessun suono proveniente direttamente dai diffusori
surround.
54IT
Per la musica o altro
Campo sonoro
Display
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ CLUB
LIVE CONCERT
L. CONCERT
GAME
GAME
SPORTS
SPORTS
MONO MOVIE
MONO MOVIE
x HALL (auditorium)
Riproduce l’acustica di una sala concerti
rettangolare.
x JAZZ CLUB (club jazzistico)
Riproduce l’acustica di un club jazzistico.
x L. CONCERT (concerto dal vivo)
Riproduce l’acustica di un concerto dal vivo da
300 posti.
x GAME (gioco)
Ottiene il massimo impatto audio dal
videogioco.
x SPORTS (sport)
Simula il suono di un’arena o di uno stadio.
x MONO MOVIE (film monofonico)
Riproduce il suono monofonico adatto per i
vecchi film.
Quando si utilizzano le cuffie
Campo sonoro
Display
HEADPHONE 2CH
HP 2CH
HEADPHONE THEATER
HP. THEATER
x HEADPHONE 2CH
Questo modo emette l’audio dalla cuffia L/R. Le
fonti stereo a 2 canali standard (stereo)
escludono completamente l’elaborazione del
campo sonoro. I formati surround a più canali
vengono smistati su due canali.
x HEADPHONE THEATER
Questo modo trasmette il suono in surround
dalla cuffia L/R.
Per disattivare gli effetti
surround
Premere ripetutamente AUTO FORMAT
DIRECT finché sul display del pannello frontale
non compare l’indicazione “A.F.D. AUTO”.
Selezione del modo di
decodifica posteriore
surround
Quando si collegano le cuffie alla presa
PHONES
Note
• Questa funzione non è disponibile durante la
riproduzione di CD Super Audio e quando il flusso di
input è il frame 2048 dts.
• Quando si riproduce un Super Audio CD (Direct
Stream Digital), il campo audio diventa “AUTO
FORMAT DIRECT AUTO” automaticamente.
• Questo sistema non è compatibile con la funzione di
decodifica DTS 96/24. Quando si riproduce il disco
DTS 96/24, il sistema lo riproduce come un disco
normale.
Suggerimenti
• Quando si desidera inviare il suono del televisore o il
suono stereo di una sorgente a 2 canali dai 6 diffusori
del sistema, selezionare un campo sonoro diverso da
“AUTO FORMAT DIRECT AUTO” o “2CH
STEREO”.
• Il sistema memorizza l’ultimo campo sonoro
selezionato per ciascun modo di funzione.
Ogni volta che si seleziona una funzione come DVD
o TUNER, l’ultimo campo sonoro che era stato
applicato alla funzione viene automaticamente
riapplicato. Ad esempio, se si ascolta DVD con
HALL come campo sonoro, quindi si passa un’altra
funzione per poi tornare a DVD, HALL verrà
applicato nuovamente. Con il sintonizzatore, i campi
sonori vengono memorizzati separatamente per tutte
le stazioni preselezionate.
• Osservando questo imballaggio, è possibile
identificare il formato di codifica del software.
– I dischi Dolby Digital sono etichettati con il logo
.
– I programmi codificati DTS-ES sono
contrassegnati da
DTS-ES.
– I programmi codificati Dolby Surround sono
etichettati con il logo
.
– I dischi DTS Digital Surround sono contrassegnati
con DTS.
Questa funzione consente di selezionare la
modalità di modifica per i segnali posteriori
surround del flusso di input multicanale.
Decodificando il segnale posteriore surround del
software del DVD, ecc..., registrato nel formato
Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1, ecc.., è possibile ascoltare il tipo di
audio surround originariamente destinato al film
(pagina 93, 94).
Regolazioni dell’audio
Premere più volte AUTO FORMAT DIRECT o
MODE finché sul display del pannello frontale
non appare l’indicazione “HP 2CH”.
Nota
Questa funzione è utilizzabile solo quando si collega il
diffusore posteriore surround al sistema (pagina 16) e
si imposta [SURROUND POSTERIORE] su [SÌ] in
[FORMATO] (pagina 80).
ENTER
X/x
AMP MENU
Con il coperchio aperto.
1
2
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a che
“CUSTOMIZE” non compare sul
display del pannello frontale, quindi
premere ENTER.
continua
55IT
3
4
Premere più volte X/x fino a che “SB
DEC” non compare sul display del
pannello frontale, quindi premere
ENTER.
Premere X/x per selezionare il modo
posteriore surround desiderato in base
al flusso di input, quindi premere
ENTER o AMP MENU.
L’impostazione predefinita è “SB
MATRIX”.
Quando si seleziona “SB
MATRIX”
Dolby Digital EX o DTS-ES viene applicato per
decodificare il segnale posteriore surround a
prescindere dall’indicatore di decodifica del
canale 6.1a) nel flusso di input. Il decodificatore
è conforme allo standard Dolby Digital EX o
DTS-ES.
Flusso di
input
Canale
di
output
Decodificatore
posteriore surround
applicato
Dolby Digital
5.1
6.1
Il decodificatore a
matrice è conforme allo
standard Dolby Digital
EX
DTS 5.1
6.1
Decodificatore a matrice
DTS
Dolby Digital
EXb)
6.1
Il decodificatore a
matrice è conforme allo
standard Dolby Digital
EX
DTS-ES Matrix 6.1
6.1c)
Decodificatore a matrice
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1d)
Decodificatore discreto
DTS
6.1
Quando si seleziona “SB AUTO”
Se il flusso di input contiene l’indicatore di
decodifica del canale 6.1a), viene applicato il
decodificatore appropriato per decodificare il
segnale posteriore surround.
56IT
Flusso di
input
Canale
di
output
Decodificatore
posteriore surround
applicato
Dolby Digital
5.1
5.1
—
DTS 5.1
5.1
—
Flusso di
input
Canale
di
output
Decodificatore
posteriore surround
applicato
Dolby Digital
EXb)
6.1
Il decodificatore a
matrice è conforme allo
standard Dolby Digital
EX
DTS-ES Matrix 6.1
6.1c)
Decodificatore a matrice
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1d)
Decodificatore discreto
DTS
6.1
Quando si seleziona “SB OFF”
La decodifica posteriore surround non viene
eseguita.
a) L’indicatore di decodifica del canale 6.1 è registrato
con le informazioni di software come quello per il
DVD.
b) DVD Dolby Digital, il quale include l’indicatore
Surround EX. Per informazioni sui file Surround
EX, consultare la pagina web della Dolby
Corporation.
c) Software codificato con un indicatore per indicare
che esso contiene sia i segnali Surround EX che
quelli del canale 5.1.
d) Software codificato sia con i segnali del canale 5.1
che con un flusso di estensione studiato per reinviate
tali segnali ai canali discreti 6.1. I segnali del canale
6.1 discreto sono segnali specifici del DVD, non
utilizzato nei cinema.
Note
• È possibile selezionare la decodifica posteriore
surround solo quando è selezionato il modo AUTO
FORMAT DIRECT AUTO (pagina 51). Negli altri
campi sonori, questa funzione viene esclusa
internamente.
• Alcuni dischi non hanno un indicatore Dolby Digital
EX, anche se il loro imballaggio potrebbe riportare un
logo Dolby Digital Surround EX. In questo caso,
selezionare “SB MATRIX”.
Uso dell’effetto sonoro
Regolazioni dell’audio
Questo sistema fornisce 2 tipi di effetti sonori,
grazie alla semplice pressione di un tasto.
Scegliere l’audio più adatto alle proprie
esigenze.
NIGHT
MODE
DSGX
Con il coperchio aperto.
Premere NIGHT MODE o DSGX sul
telecomando.
L’effetto sonoro è attivato.
x NIGHT MODE
In questo modo, è possibile riprodurre effetti
sonori o dialoghi, come si farebbe in un cinema,
anche a basso volume. È utile per vedere film di
notte.
x DSGX
Con DSGX attivato, le basse frequenze vengono
rafforzate con efficacia.
Per disattivare l’effetto sonoro
Premere di nuovo NIGHT MODE o DSGX.
Note
• La funzione NIGHT MODE viene attivata solo
quando il flusso di input è nel formato Dolby Digital.
• Quando si collegano le cuffie al sistema, la funzione
DSGX non funziona.
• Questi due tipi di effetto sonoro non possono essere
attivati simultaneamente.
• A seconda del flusso di input, la funzione DSGX
potrebbe essere inefficace.
57IT
[ANGOLO] si illumina in verde quando sul
disco sono registrati degli angoli.
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
Modifica dell’angolo di
inquadratura
Se sul DVD, per un’unica scena, sono registrati
più angoli (multiangoli), è possibile modificare
l’angolo di inquadratura.
Ad esempio, durante la riproduzione di una
scena con un treno in movimento, è possibile
visualizzare la scena di fronte, dal finestrino
sinistro o da quello destro del treno, senza
interrompere il movimento del treno.
T
DVD
1:32:55
1(9)
3
Premere ENTER o c.
Il numero dell’angolo cambia in “-”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Selezionare il numero di angolo con i
tasti numerici oppure X/x, quindi
premere ENTER.
L’angolo passa a quello selezionato.
Per disattivare il menu di
controllo
ANGLE
Tasti
numerici
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Nota
Con il coperchio aperto.
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(ANGOLO).
Viene visualizzato il numero dell’angolo.
Il numero fra parentesi indica il numero
complessivo degli angoli. L’indicatore
58IT
A seconda del DVD, potrebbe non essere possibile
cambiare gli angoli anche se sul DVD sono registrati
angoli diversi.
Suggerimento
È possibile selezionare direttamente l’angolo
premendo il tasto ANGLE. Ad ogni pressione del tasto,
l’angolo cambia.
3
Visualizzazione dei
sottotitoli
A seconda del DVD, la scelta della lingua è
diversa.
Quando viene visualizzato un numero a 4
cifre, questo indica un codice lingua. Fare
riferimento all’elenco a pagina 102 per
vedere a quale lingua corrisponde il codice.
4
Premere ENTER.
Per annullare l’impostazione
[SOTTOTITOLO]
Selezionare [OFF] al punto 3.
Per disattivare il menu di
controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Nota
A seconda del DVD, potrebbe non essere possibile
cambiare i sottotitoli, anche se sul disco sono stati
registrati sottotitoli multilingue.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Suggerimento
È possibile selezionare direttamente i sottotitoli
premendo il tasto SUBTITLE. Ad ogni pressione del
tasto, la lingua cambia.
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
Se sul disco sono registrati sottotitoli, è possibile
attivare o disattivare i sottotitoli a piacere
durante la riproduzione. Se sono registrati
sottotitoli multilingue, è possibile cambiare la
lingua dei sottotitoli durante la riproduzione o
attivarli o disattivarli in qualsiasi momento. Ad
esempio, è possibile selezionare la lingua in cui
si desidera fare pratica e attivare i sottotitoli per
una migliore comprensione.
Premere X/x per selezionare la lingua.
SUBTITLE
Con il coperchio aperto.
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(SOTTOTITOLO), quindi premere
ENTER o c.
Vengono visualizzate le opzioni di
[SOTTOTITOLO].
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
DVD
1:32:55
OFF
1: INGLESE
2: FRANCESE
3: SPAGNOLO
59IT
2
Blocco dei dischi
(PROTEZIONE PERSONALIZZATA,
PROTEZIONE)
È possibile impostare due tipi di bloccaggio
della riproduzione per un disco.
• Protezione personalizzata
Impostando il bloccaggio della riproduzione il
sistema non riproduce dischi non desiderati.
• Protezione
La riproduzione di alcuni DVD può essere
limitata in base a parametri prestabiliti quali
l’età dell’utente.
Viene utilizzata la stessa password sia per la
protezione che per la protezione personalizzata.
Premere DVD DISPLAY mentre il
sistema è nel modo di arresto.
Viene visualizzato il menu di controllo.
3
Premere X/x per selezionare
(PROTEZIONE PERSONALIZZATA),
quindi premere ENTER o c.
[PROTEZIONE PERSONALIZZATA]
risulta selezionato.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
DVD
1:32:55
ON
PASSWORD
4
Premere X/x per selezionare [ON t],
quindi premere ENTER.
x Se non è stata inserita una password
Protezione personalizzata
È possibile impostare la stessa password di
protezione personalizzata per un massimo di 25
dischi. Se viene impostato il 26° disco, i limiti di
riproduzione del disco per cui è stata impostata
una password vengono annullati.
x
C/X/x/c/
ENTER
Viene visualizzato il display per la
registrazione della nuova password.
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
Inserire una nuova password di 4
caratteri, quindi premere ENTER .
Immettere una password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER.
Viene visualizzato il display di conferma
della password.
O RETURN
DVD
DISPLAY
x Se è già stata registrata una
password
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
Tasti
numerici
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
Con il coperchio aperto.
1
Inserire il disco che si desidera
proteggere.
Se il disco viene riprodotto, premere x per
interrompere la riproduzione.
60IT
Inserire la password, quindi premere
ENTER
.
5
Immettere o reimmettere la password a
4 cifre utilizzando i tasti numerici,
quindi premere ENTER.
Appare il messaggio [Protezione
personalizzata impostata] e la schermata
ritorna al display del menu di controllo.
Riproduzione di un disco per
cui è stata impostata la
protezione personalizzata
1
In caso di errore mentre si inserisce la
password
Inserire il disco per cui è stata
impostata la protezione personalizzata.
Viene visualizzata l’indicazione
[PROTEZIONE PERSONALIZZATA].
Premere C prima di premere ENTER e
inserire il numero corretto.
Protezione personalizzata già impostata.
Inserire la password, quindi premere ENTER .
Premere O RETURN e riprendere a partire dal
punto 3.
Per disattivare il menu di
controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Per disattivare la funzione di
protezione personalizzata
1 Al punto 4, selezionare [OFF t], quindi
premere ENTER.
2 Immettere la password a 4 cifre utilizzando i
tasti numerici, quindi premere ENTER.
Per modificare la password
1 Al punto 4, premere X/x per selezionare
[PASSWORD t], quindi premere ENTER.
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
2 Immettere la password a 4 cifre utilizzando i
tasti numerici, quindi premere ENTER.
3 Immettere una nuova password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER.
2
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Il sistema è pronto per la riproduzione.
Note
• Quando si modifica lo strato o l’area in un Super
Audio CD per il quale è impostata la protezione
personalizzata, potrebbe venire visualizzata la
schermata per l’immissione della password.
• Quando si imposta la password di protezione
personalizzata per un Super Audio CD ibrido,
l’impostazione di controllo personalizzata funziona
solo per lo strato corrente.
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
In caso di errore
Suggerimento
Se si dimentica la password, quando il display
[PROTEZIONE PERSONALIZZATA] richiede la
password, inserire il numero a 6 cifre “199703”
utilizzando i tasti numerici, quindi premere ENTER. Il
display richiederà di inserire una nuova password a 4
cifre.
4 Per confermare la password, reimmetterla
utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER.
61IT
Limitazione della riproduzione
per i minori (Protezione)
(solo DVD)
3
Premere X/x per selezionare
[PROTEZIONE t], quindi premere
ENTER o c.
x Se non è stata inserita una password
Viene visualizzato il display per la
registrazione della nuova password.
La riproduzione di alcuni DVD può essere
limitata in base a parametri prestabiliti quali
l’età dell’utente. La funzione “Protezione”
consente di impostare un livello di limitazione
della riproduzione.
La scena che viene limitata non verrà riprodotta
oppure sarà sostituita con un’altra scena.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
Inserire una nuova password di 4
caratteri, quindi premere ENTER .
Immettere la password a 4 cifre utilizzando
i tasti numerici, quindi premere ENTER.
Viene visualizzato il display di conferma
della password.
x Se è già stata registrata una
password
C/X/x/c/
ENTER
DVD
SETUP
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
O RETURN
Tasti
numerici
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
Inserire la password, quindi premere
ENTER .
Con il coperchio aperto.
1
Premere DVD SETUP mentre il sistema
è nel modo di arresto.
Viene visualizzato il display di
impostazione.
2
Premere X/x per selezionare
[IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA],
quindi premere ENTER o c.
Viene visualizzata l’indicazione
[IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA].
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
SELEZIONE BRANO
OFF
OFF
AUDIO DRC:
PRIORITÀ CD DATI:
MP3
MM/GG/AAAA
DATA JPEG:
62IT
4
Immettere o reimmettere la password
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Viene visualizzato il display di
impostazione del livello di limitazione della
riproduzione e di modifica della password.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
OFF
STANDARD:
USA
CAMBIA PASSWORD
5
Premere X/x per selezionare
[STANDARD], quindi premere ENTER o
c.
Vengono visualizzate le voci per
[STANDARD].
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
OFF
STANDARD:
USA
CAMBIA PASSWORD
ALTRE
7
Premere X/x per selezionare una zona
geografica come livello standard di
limitazione della riproduzione, quindi
premere ENTER.
In caso di errore
Premere O RETURN o C per tornare alla
schermata precedente.
Disattivazione del display di
impostazione
Premere DVD SETUP più volte fino a che il
display di impostazione non scompare.
Per disattivare la funzione di
protezione e riprodurre il DVD
dopo avere inserito la password
Impostare [LEVELLO] su [OFF] al punto 8.
Per modificare la password
L’area è selezionata.
Quando si seleziona [ALTRE t],
selezionare e inserire il codice standard
indicato nella tabella a pagina 64
utilizzando i tasti numerici.
1 Al punto 5, selezionare [CAMBIA
Premere X/x per selezionare
[LIVELLO], quindi premere ENTER o c.
2 Seguire il punto 3 per inserire una nuova
Vengono visualizzate le voci per
[LIVELLO].
PASSWORD t] utilizzando x, quindi
premere ENTER o c.
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
password.
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
6
Più basso è il valore, più estesa è la
limitazione.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
OFF
STANDARD:
8:
NC17
CAMBIA PASSWORD 7:
6:
R
5:
4:
PG13
3:
PG
2:
1:
G
8
Selezionare il livello desiderato
utilizzando X/x, quindi premere
ENTER.
L’impostazione della protezione è
completa.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
4:
PG13
STANDARD:
USA
CAMBIA PASSWORD
63IT
Riproduzione di un disco per
cui è stata impostata la
protezione
1
2
Standard
Numero di codice
Argentina
2044
Australia
2047
Inserire il disco e premere H.
Austria
2046
Viene visualizzato il display
[PROTEZIONE].
Belgio
2057
Brasile
2070
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Canada
2079
Il sistema avvia la riproduzione.
Cile
2090
Cina
2092
Corea
2304
Note
Danimarca
2115
• Quando si riproduce un DVD sprovvisto della
funzione di protezione, non è possibile limitare la
riproduzione su questo sistema.
• A seconda del DVD, potrebbe essere necessario
cambiare il livello di protezione durante la
riproduzione del disco. In questo caso, immettere la
password e cambiare il livello. Se il modo di
continuazione della produzione è annullato, viene
ripristinato il livello d’origine.
Filippine
2424
Finlandia
2165
Francia
2174
Suggerimento
Se si dimentica la password, rimuovere il disco e
ripetere le istruzioni dal punto 1 al punto 3 della
sezione “Limitazione della riproduzione per i minori”.
Quando il display richiede la password, inserire
“199703” utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER. Il display richiederà di inserire una nuova
password a 4 cifre. Dopo aver inserito una nuova
password a 4 cifre al punto 3, inserire nuovamente il
disco nel sistema e premere H. Quando viene
visualizzato il display [PROTEZIONE], immettere la
nuova password.
64IT
Codice dell’area
Germania
2109
Giappone
2276
Hong Kong
2219
India
2248
Indonesia
2238
Italia
2254
Malesia
2363
Messico
2362
Norvegia
2379
Nuova Zelanda
2390
Paesi Bassi
2376
Pakistan
2427
Portogallo
2436
Regno Unito
2184
Russia
2489
Singapore
2501
Spagna
2149
Svezia
2499
Svizzera
2086
Tailandia
2528
Taiwan
2543
Numeri di codice di televisori
azionabili con il telecomando
Ulteriori operazioni
Controllo del televisore
con il telecomando in
dotazione
Attraverso la regolazione del segnale del
telecomando è possibile controllare il televisore
utilizzando il telecomando in dotazione.
Note
Controllo del televisore
tramite il telecomando
TV ?/1
TV/VIDEO
Tasto TV
Tasti
numerici
TV CH +/–
TV VOL +/–
Con il coperchio aperto.
Televisore
Marca
Numero di codice
SONY
001
Admiral
012, 016, 039
AIWA
001, 007, 008
AKAI
002, 010, 027
AOC
002
Bell&Howell
016, 039
Bestar
027
Blaupunkt
052, 053
Blue sky
027
Brandt
045
Broksonic
(Brocsonic)
002
Bush
006, 027
Clatronic
027
Ulteriori operazioni
• Se viene immesso un nuovo codice numerico, quello
precedente verrà cancellato.
• Quando si sostituiscono le pile del telecomando, il
codice numerico potrebbe essere reimpostato sul
valore predefinito (SONY). Ripristinare il codice
numerico appropriato.
Se sono elencati più numeri di codice, provare
ad immetterli uno alla volta fino a trovare quello
compatibile con il televisore utilizzato.
Croslex
034
CURTIS-MATHES
002, 046
DAEWOO
002, 003, 004, 005, 006, 027
Daytron
020
Deccacolour
037
DUAL
027
EMERSON
002, 020
Ferguson
035, 042, 045
First line
010, 027
FISHER
009, 010
FUJITSU
055
FUNAI
054
Fraba
027
General Electric
002, 012, 049
Goodmans
006, 027, 045
Tenere premuto il tasto TV [/1 e immettere
il codice di fabbricazione del televisore
(vedere la tabella) utilizzando i tasti
numerici. Quindi rilasciare TV [/1.
GRUNDIG
038, 052, 053
HITACHI
002, 013, 014, 015, 020, 021,
027
Inno-Hit
027
Se si imposta con successo il codice del
produttore, il tasto TV lampeggia lentamente
due volte. Se l’impostazione non ha successo, il
tasto TV lampeggia velocemente cinque volte.
Irradio
027
ITT/NOKIA
025, 026
JC Penny
002, 012
JVC
018, 019
continua
65IT
66IT
Marca
Numero di codice
Marca
Kendo
027
Supervision
027
Kiton
027
SYLVANIA
002, 034
KTV
002, 020
TaTung
027
LG/Goldstar
002, 020, 027, 028, 038
TEAC
027
LOEWE
027, 028, 038
Techimagen
027
LXI(Sears)
002, 009, 012, 034, 046
TELEFUNKEN
035, 041, 042, 043, 044, 045
MAGNAVOX
002, 020, 027, 034
THOMSON
035, 041, 043, 045
MARANTZ
022
Thorn
027
Mark
027
TOSHIBA
039, 046, 047, 048
Matsui
010, 052, 053
Universum
027
Medion
027
Vestel
027
Mitsubishi/MGA
002, 021, 022
Videch
002, 015
NEC
002, 020, 023, 024, 048
W.W.House
027
NEI
027
WARDS
002, 020
NOKIA
025, 026
Watson
027
Nokia Oceanic
026
ZENITH
016, 017
Nordmende
035, 042
Okano
027
ORION
007
PANASONIC
049, 050, 051
Philco
002, 004, 015, 020, 034
PHILIPS
013, 027, 034
Phoenix
027
PIONEER
029, 030, 031, 046, 049
Portland
002
Provision
027
PYE
027
QUASAR
039, 049
Radio
027
RADIO SHACK
002, 012, 022
Radiola
034
RCA/PROSCAN
002, 012, 032, 033
SABA
035, 041, 042, 043, 045
SAMSUNG
002, 013, 020, 027, 028, 036,
037, 038
SANYO
009, 010, 011
Schneider
027
SCOTT
002
SHARP
020, 039, 040
SIEMENS
052
Signature
016, 039, 040
Sinudyne
027
Supertech
027
Numero di codice
Controllo del televisore
È possibile controllare il televisore utilizzando i
seguenti tasti.
Premendo
È possibile
TV [/1
Spegnere e riaccendere il
televisore.
TV/VIDEO
Alternare la fonte di ingresso del
televisore fra il televisore e altre
fonti.
TV VOL +/–
Regolare il volume del sistema.
TV CH +/–
Selezionare il canale televisivo.
Utilizzo della funzione
SONY TV DIRECT
SONY TV DIRECT consente di accendere il
televisore SONY e il presente sistema,
impostare il modo del sistema su “DVD”, e
quindi commutare la fonte di ingresso del
televisore impostata con la pressione di un
pulsante.
SONY TV
DIRECT
Quando si imposta il telecomando sulla
modalità TV, è possibile usare i tasti numerici
per controllare il televisore.
Premere il tasto TV.
Il tasto TV diventa rosso e il telecomando viene
impostato sul modo TV. È possibile selezionare
i canali televisivi mediante i tasti numerici.
>10 consente di selezionare un numero di canale
superiore a 10.
Per annulla re il modo TV, premere di nuovo il
tasto TV.
Note
• A seconda del televisore, potrebbe non essere
possibile controllare il televisore o utilizzare alcuni
dei tasti suddetti.
• Il tasto TV si spegne quando non si utilizza il
telecomando per 10 secondi.
Suggerimento
A seconda del produttore del televisore, funziona
anche il seguente metodo. Premere >10, quindi il
numero. (Ad esempio, per il canale 25, premere >10,
quindi 2 e 5.)
TV/VIDEO
Ulteriori operazioni
Uso dei tasti numerici per controllare
il televisore
Tasto TV
TV CH +
Tasti
numerici
Con il coperchio aperto.
Quando si collega la presa T EURO AV
OUPUT del sistema alla presa EURO AV
INPUT del televisore mediante il cavo SCART
(EURO AV) (non in dotazione), non è
necessario eseguire i seguenti preparativi.
Preparazione
Registrare la fonte di ingresso del televisore
collegata a questo sistema.
Tenere premuto il tasto TV/VIDEO e
immettere il codice per la fonte di input del
televisore per collegare questo sistema
(vedere la tabella seguente) utilizzando i
tasti numerici.
Viene selezionata la fonte di input.
Se si imposta con successo il codice della fonte
di input del televisore, il pulsante del televisore
lampeggia lentamente due volte. Se
l’impostazione non ha successo, il tasto TV
lampeggia velocemente cinque volte.
continua
67IT
Note
Premendo
Numero
Fonte di input del
televisore
TV/VIDEO
0
Nessuna fonte di input
(predefinito)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO1
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7*
COMPONENT1
INPUT
8*
COMPONENT2
INPUT
* Ad eccezione dei modelli per il nord America.
Operazione
Puntare il telecomando nella direzione del
televisore e di questo sistema, quindi premere
una volta SONY TV DIRECT.
Mentre si trasmette il codice dal telecomando, il
pulsante TV lampeggia.
Se questa funzione non è attiva, modificare il
tempo di trasmissione. La durata della
trasmissione varia a seconda del televisore.
Per modificare il tempo di
trasmissione
Tenere premuto il tasto TV CH + e immettere il
codice per la durata della trasmissione (vedere
la tabella seguente) utilizzando i tasti numerici.
Viene selezionata la durata della trasmissione
per il telecomando.
Se si imposta con successo il codice della durata
di trasmissione, il tasto del televisore lampeggia
due volte lentamente. Se l’impostazione non ha
successo, il tasto TV lampeggia velocemente
cinque volte.
68IT
Premendo
Numero
Durata trasmissione
TV CH +
1
0,5 (Default)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
• Questa funzione è disponibile solo nella serie SONY
TV.
• Se la distanza tra il televisore e questo sistema è
eccessiva, questa funzione potrebbe non funzionare.
Installare il sistema vicino al televisore.
• Puntare il telecomando nella direzione del televisore
e di questo sistema, mentre il pulsante TV lampeggia.
Utilizzo del
videoregistratore o di
altre unità
È possibile utilizzare dei videoregistratori o altre
unità collegate alle prese VIDEO o SAT. Fare
riferimento al manuale di istruzioni in dotazione
con l’unità per maggiori informazioni
sull’operazione.
Premere più volte FUNCTION fino a che
VIDEO o SAT collegati all’unità non
appaiono sul display del pannello frontale.
L’audio multiplex broadcast può essere
ascoltato se il sistema riceve il segnale multiplex
broadcast AC-3.
Nota
Per ricevere il segnale AC-3, è necessario collegare un
sintonizzatore satellitare digitale al sistema con un
cavo OPTICAL (pagina 22) e impostare il modo di
output digitale del sintonizzatore satellitare digitale su
AAC.
C/X/x/c/
ENTER
Ad ogni pressione del tasto FUNCTION, il
modo del sistema cambia nella sequenza
seguente.
FM t AM t VIDEO t SAT t TV* t
DVD t FM...
* Quando si seleziona il televisore, l’audio del
televisore è attivato. Quando ci si collega al
televisore utilizzando solo la presa SCART, il
televisore non emette alcun suono.
Ulteriori operazioni
FUNCTION
Scolto dell’audio
Multiplex Broadcast
(DUAL MONO)
AMP MENU
Con il coperchio aperto.
1
2
Premere AMP MENU.
Premere più volte x/X fino a che
“CUSTOMIZE” non compare sul
display del pannello frontale, quindi
premere ENTER o c.
Il sistema entra nel modo Personalizza
menu.
3
4
Premere più volte x/X fino a che
“DUAL MONO” non compare sul
display del pannello frontale, quindi
premere ENTER o c.
Premere x/X per selezionare il suono
desiderato.
continua
69IT
x MAIN
L’audio principale viene emesso dai
diffusori sinistro e destro.
x SUB
L’audio secondario viene emesso dai
diffusori sinistro e destro.
x MAIN+SUB
L’audio principale e quello secondario
vengono emessi dai diffusori sinistro e
destro.
Ascolto della radio
Preimpostazione delle
stazioni radio
È possibile preimpostare 20 stazioni per FM e 10
stazioni per AM.
Prima della sintonizzazione, accertarsi di
abbassare il volume al minimo.
x MAIN/SUB
L’audio principale viene emesso dal
diffusore sinistro e l’audio secondaria viene
emesso dal diffusore destro.
5
TUNER/
BAND
TUNING –/+
Premere AMP MENU.
Disattiva il menu AMP.
C/X/x/c/
ENTER
TUNER
MENU
Con il coperchio aperto.
1
Premere più volte TUNER/BAND fino a
che la banda desiderata appare sul
display del pannello frontale.
Ogni volta che si preme TUNER/BAND, la
banda cambia alternativamente in AM o
FM.
2
Premere e tenere premuto TUNING + o
– fino a che non inizia la ricerca, quindi
lasciare il tasto.
La ricerca si arresta quando il sistema rileva
una stazione. “TUNED” e “ST” (per il
programma stereo) appaiono sul display del
pannello frontale.
ST
MHz
3
70IT
Premere TUNER MENU.
4
5
Premere più volte C/c/x/X fino a che
l’indicazione “MEMORY ?” non appare
sul display del pannello frontale.
Premere ENTER.
Un numero preimpostato appare sul display
del pannello frontale.
Ascolto della radio
Preimpostare dapprima le stazioni radio nella
memoria del sistema (vedere “Preimpostazione
delle stazioni radio” a pagina 70).
TUNER/
BAND
"/1
ST
FUNCTION
DISPLAY
6
Premere C/c/x/X per selezionare il
numero preimpostato desiderato.
TUNING –/+
x
PRESET
–/+
VOL +/–
ST
Premere ENTER.
La stazione viene memorizzata.
FM MODE
m
Ulteriori operazioni
7
Con il coperchio
ST
MHz
1
8
Ripetere i punti da 1 a 7 per
memorizzare altre stazioni.
Premere più volte FUNCTION fino a che
“FM” o “AM” non appare sul display
del pannello frontale.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
Modifica del numero
preimpostato
ST
Ricominciare dal punto 1.
MHz
2
Premere PRESET + o – più volte per
selezionare la stazione preimpostata
desiderata.
Ad ogni pressione del tasto, il sistema si
sintonizza su una stazione preimpostata.
Ogni volta che si preme TUNER/BAND, la
banda cambia alternativamente in AM o
FM.
3
Regolare il volume premendo
VOL +/–.
Per spegnere la radio
Premere "/1.
continua
71IT
Per ascoltare le stazioni radio
non preimpostate
Usare la sintonizzazione manuale o automatica
al punto 2.
Per la sintonizzazione manuale, premere
TUNING + o – più volte sul telecomando.
Per la sintonizzazione automatica, tenere
premuto TUNING + o – sul telecomando.
Premere x quando si arresta la sintonizzazione
automatica.
Assegnazione di un nome alle
stazioni preimpostate
È possibile immettere un nome fino a 8 caratteri
per le stazioni preimpostate. Questi nomi (ad
esempio, “XYZ”) appaiono nel display del
pannello frontale del sistema quando viene
selezionata una stazione.
Notare che per ciascuna stazione preimpostata
non può essere immesso più di un nome.
Suggerimenti
• Se un programma FM è rumoroso, premere FM
MODE sul telecomando in maniera che il display del
pannello frontale visualizzi FM MODE. Verrà
eliminato l’effetto stereo, ma la ricezione sarà
migliore. Premere di nuovo il tasto per ripristinare
l’effetto stereo.
• Per migliorare la ricezione, riorientare le antenne in
dotazione.
TUNER/
BAND
FUNCTION
PRESET
–/+
C/X/x/c/
ENTER
Per controllare la frequenza o il
campo sonoro
Premere più volte DISPLAY.
Ad ogni pressione del tasto DISPLAY, il display
del pannello frontale cambia come segue:
nome dell’indice della stazione* t frequenza
t campo sonoro t nome dell’indice della
stazione...
* Viene visualizzato se si è immesso un nome
per una stazione preimpostata (pagina 72).
TUNER
MENU
Con il coperchio aperto.
1
Premere più volte FUNCTION fino a che
“FM” o “AM” non appare sul display
del pannello frontale.
Ogni volta che si preme TUNER/BAND, la
banda cambia alternativamente in AM o
FM.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
Ad ogni pressione del tasto FUNCTION, il
modo del sistema cambia nella sequenza
seguente:
FM t AM t VIDEO t SAT t TV t
DVD t FM...
2
3
72IT
Premere PRESET + o – più volte per
selezionare la stazione preimpostata
desiderata per la quale si desidera
creare un nome di indice.
Premere TUNER MENU.
4
5
6
Premere più volte C/c fino a che
l’indicazione “NAME IN?” non appare
sul display del pannello frontale.
Premere ENTER.
Creare un nome di indice mediante i
tasti cursore:
Premere x/X per selezionare un carattere,
quindi premere c per spostare il cursore
sulla posizione successiva.
In caso di errore
Premere ENTER.
Il nome della stazione viene memorizzato.
Che cos’è il sistema dati
radio?
Il sistema dati radio (RDS) è un servizio di
radiodiffusione che permette alle stazioni radio
di inviare informazioni aggiuntive oltre al
normale segnale di programma. Questo
sintonizzatore presenta semplici caratteristiche
RDS, come la visualizzazione del nome della
stazione. L’RDS è disponibile solo per le
stazioni FM.*
Nota
Il sistema dati radio potrebbe non funzionare
correttamente se la stazione sintonizzata non trasmette
correttamente il segnale RDS, o se il segnale è debole.
* Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS,
né lo stesso tipo di servizi. Se non si conosce il
sistema RDS, consultare le stazioni radio locali per
maggiori dettagli sui servizi RDS della zona.
Ulteriori operazioni
Premere C or c ripetutamente finché il
carattere da modificare non lampeggia,
quindi premere X/x per selezionare il
carattere desiderato. Per un nome di
stazione radio è possibile immettere lettere
maiuscole, numeri e altri simboli.
7
Uso del sistema dati radio
(RDS)
Ricezione dei servizi RDS
Selezionare semplicemente una stazione
dalla banda FM.
Quando viene sintonizzata una stazione che
fornisce i servizi RDS, il nome della stazione*
appare nelle informazioni relative a TUNER.
* Se una trasmissione RDS non viene ricevuta, il
nome della stazione potrebbe non apparire sul
display.
73IT
Uso del timer
È possibile impostare il sistema in modo che si
spenga a un’ora preimpostata, in modo da
potersi addormentare durante l’ascolto della
musica. È possibile preimpostare l’ora a
decrementi di 10 minuti.
Modifica della luminosità
del display del pannello
frontale
È possibile modificare la luminosità del display
del pannello frontale in due punti.
SLEEP
C/X/x/c/
ENTER
Premere SLEEP.
Ad ogni pressione di questo tasto, il display dei
minuti (tempo rimasto) cambia nel modo
seguente:
AUTO t 90MIN t 80MIN t 70MIN
r
R
SLEEP OFF T 10MIN ..... 50MIN T 60MIN
Quando si sceglie AUTO
Il sistema si spegne quando il disco corrente
termina la riproduzione (fino a 240 minuti). Il
sistema si spegne se si interrompe manualmente
la riproduzione di un disco.
La modalità “AUTO” funziona solo con
funzioni quali DVD, le quali vengono
selezionate prima dell'impostazione su
“AUTO”.
AMP MENU
Con il coperchio aperto.
1
2
3
4
Per modificare il tempo rimasto
Premere SLEEP più volte per selezionare il
tempo desiderato.
Per annullare la funzione Sleep
Timer
Premere più volte SLEEP fino a che “SLEEP
OFF” non appare sul display del pannello
frontale.
74IT
Premere più volte x/X fino a che
“CUSTOMIZE” non compare sul
display del pannello frontale, quindi
premere ENTER o c.
Il sistema entra nel modo Personalizza
menu.
Per controllare il tempo rimasto
Premere SLEEP una volta. Non è possibile
controllare il tempo rimasto, se si seleziona
“AUTO.”
Premere AMP MENU.
5
Premere più volte x/X fino a che
“DIMMER” non compare sul display
del pannello frontale, quindi premere
ENTER o c.
Premere x/X per selezionare la
luminosità del display del pannello
frontale.
Premere AMP MENU.
Disattiva il menu AMP.
Ritorno alle impostazioni
predefinite
È possibile ripristinare i parametri di sistema
come le impostazioni dei diffusori e la stazione
preimpostata sulle impostazioni predefinite.
Z
.
“COLD RESET” appare sul display del
pannello frontale e le impostazioni tornano ai
valori predefiniti.
Ulteriori operazioni
Premere .,
o Z sul sistema
contemporaneamente.
75IT
Viene visualizzato il display di
impostazione.
Impostazioni e regolazioni
Utilizzo del display di
impostazione
Utilizzando il display di impostazione, è
possibile apportare modifiche ad alcuni
elementi, come immagine e suono. Tra l’altro, è
possibile impostare la lingua per i sottotitoli e il
display di impostazione. Per maggiori
informazioni sulle voci del display di
impostazione, vedere pagina 77-83. Per un
elenco generale delle voci del display di
impostazione, vedere pagina 103.
Voci
principali
2
IMPOSTAZIONE LINGUA
OSD:
MENU DVD :
AUDIO :
SOTTOTITOLO :
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
Premere X/x per selezionare il numero
preimpostato dall’elenco visualizzato:
[IMPOSTAZIONE LINGUA],
[IMPOSTAZIONE SCHERMO],
[IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA],
[IMPOSTAZIONE DIFFUSORI] e
[IMPOSTAZIONE]. Premere quindi
ENTER o c.
La voce selezionata viene visualizzata.
Esempio: [IMPOSTAZIONE SCHERMO]
Come utilizzare il display di
impostazione
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV :
16:9
ON
SCREEN SAVER:
IMMAGINE COPERTINA
SFONDO:
VIDEO
LINE:
3
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
Selezionare una voce utilizzando X/x,
quindi premere ENTER o c.
Vengono visualizzate le opzioni della voce
selezionata.
Esempio: [TIPO TV]
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV:
16:9
SCREEN SAVER:
4:3 LETTER BOX
SFONDO:
4:3 PAN SCAN
LINE:
Con il coperchio aperto.
1
Premere DVD SETUP mentre il sistema
è nel modo di arresto.
Opzioni
Premere C o O RETURN per tornare alle
voci di impostazione.
76IT
4
Selezionare un’impostazione
utilizzando X/x, quindi premere
ENTER.
L’impostazione selezionata viene
completata.
Esempio: [4:3 PAN SCAN]
Impostazione della lingua
per il display e per l’audio
(IMPOSTAZIONE LINGUA)
Impostazione selezionata
IMPOSTAZIONE SCHERMO
4:3 PAN SCAN
TIPO TV:
SCREEN SAVER:
ON
SFONDO:
IMMAGINE COPERTINA
LINE:
VIDEO
Tramite [IMPOSTAZIONE LINGUA] è
possibile impostare diverse lingue per le
indicazioni a schermo o per l’audio.
Selezionare [IMPOSTAZIONE LINGUA] nel
display di impostazione. Per ulteriori dettagli
sull’utilizzo del display, vedere “Utilizzo del
display di impostazione” (pagina 76).
IMPOSTAZIONE LINGUA
OSD :
MENU DVD:
AUDIO :
SOTTOTITOLO :
Premere DVD SETUP più volte fino a che il
display di impostazione non scompare.
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
x OSD (indicazioni a schermo)
Seleziona la lingua per le indicazioni a schermo.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
Impostazioni e regolazioni
Disattivazione del display di
impostazione
x MENU DVD (solo DVD)
Seleziona la lingua desiderata per il menu DVD.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
x AUDIO (solo DVD)
Seleziona la lingua per il brano sonoro.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
x SOTTOTITOLO (solo DVD)
Cambia la lingua del sottotitolo.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
Nota
Se si seleziona una lingua che non è registrata sul
DVD, una delle lingue registrate verrà selezionata
automaticamente (salvo per le [OSD]).
Suggerimento
Se si seleziona [ALTRE] t] in [MENU DVD],
[AUDIO] o [SOTTOTITOLO], selezionare e
immettere il codice della lingua dalla lista utilizzando i
tasti numerici (pagina 102).
Dopo avere effettuato la selezione, il codice della
lingua (4 cifre) viene visualizzato la volta successiva
quando si seleziona [ALTRE t].
77IT
Impostazioni per il display
16:9
(IMPOSTAZIONE SCHERMO)
4:3 LETTER BOX
Selezionare le impostazioni in base al televisore
da collegare.
Selezionare [IMPOSTAZIONE SCHERMO]
nel display di impostazione. Per ulteriori dettagli
sull’utilizzo del display, vedere “Utilizzo del
display di impostazione” (pagina 76).
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
4:3 PAN SCAN
Nota
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV:
16:9
ON
SCREEN SAVER:
IMMAGINE COPERTINA
SFONDO:
VIDEO
LINE:
A seconda del DVD, può venire selezionata
automaticamente l’opzione [4:3 LETTER BOX]
invece di [4:3 PAN SCAN] o viceversa.
x SCREEN SAVER
x TIPO TV (solo DVD)
Seleziona il rapporto di formato del televisore
collegato (4:3 standard o grande schermo).
16:9
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore a grande schermo o con
una funzione di modo grande
schermo.
4:3
LETTER
BOX
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore formato 4:3. Visualizza
un’immagine a grande schermo
con bande nella parte superiore ed
inferiore dello schermo.
4:3
PAN SCAN
78IT
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore formato 4:3. Visualizza
automaticamente l’immagine a
grande schermo sull’intero
schermo ed elimina le porzioni che
non vi rientrano.
Accende e spegne il salvaschermo in modo che
appaia l’immagine del salvaschermo quando il
sistema viene lasciato in pausa o in modalità
stop per 15 minuti, o quando viene riprodotto un
CD, un Super Audio CD, un MP3 o un JPEG
(tranne che durante la presentazione) per più di
15 minuti. L’impiego dello screen saver aiuta ad
evitare che il dispositivo di visualizzazione
venga danneggiato (immagini sdoppiate).
Premere H per disattivare lo screen saver.
ON
Attiva lo screen saver.
OFF
Disattiva lo screen saver.
x SFONDO
Seleziona il colore di sfondo o dell’immagine
sullo schermo televisivo nel modo di arresto o
durante la riproduzione di un CD.
IMMAGINE
COPERTINA
Sullo sfondo appare l’immagine
copertina (fermo immagine), ma
soltanto quando nel disco è
registrata l’immagine copertina
(CD-EXTRA, ecc). Se il disco
non contiene un’immagine
copertina, appare l’immagine
[GRAFICI].
GRAFICI 1-5
Sullo sfondo appare l’immagine
memorizzata nel sistema.
BLU
Il colore dello sfondo è blu.
NERO
Il colore dello sfondo è nero.
x LINE
Seleziona il metodo di uscita per i segnali video
dalla presa T EURO AV OUTPUT (TO TV)
sul pannello posteriore del sistema.
VIDEO
Emette i segnali video.
RGB
Emette i segnali RGB.
Nota
Se il televisore non accetta i segnali RGB, sullo
schermo del televisore non appare nessuna immagine,
anche se si seleziona [RGB]. Fare riferimento alle
istruzioni fornite con il televisore.
Impostazioni
personalizzate
(IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA)
Consente di impostare l’opzione di protezione
ed altre impostazioni.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
OFF
SELEZIONE BRANO
AUDIO DRC:
OFF
PRIORITÀ CD DATI:
MP3
MM/GG/AAAA
DATA JPEG:
x PROTEZIONE t (solo DVD)
Per impostare una password e il livello di
limitazione della riproduzione per i DVD con
limitazione di riproduzione per i minori. Per
ulteriori dettagli, vedere “Limitazione della
riproduzione per i minori (Protezione) (solo
DVD)” (pagina 62).
Impostazioni e regolazioni
Selezionare [IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA] nel display di
impostazione. Per ulteriori dettagli sull’utilizzo
del display, vedere “Utilizzo del display di
impostazione” (pagina 76).
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
x SELEZIONE BRANO (solo DVD)
Quando si riproduce un DVD con diversi
formati audio, assegna la priorità al brano
sonoro contenente il maggior numero di canali
(PCM, MPEG audio, DTS o Dolby Digital).
OFF
Per non assegnare la priorità.
AUTO
Per assegnare la priorità.
Note
• Quando si imposta la voce su [AUTO], la lingua
potrebbe cambiare. L’impostazione [SELEZIONE
BRANO] ha una priorità più alta di quella
dell’impostazione [AUDIO] in [IMPOSTAZIONE
LINGUA] (pagina 77).
• Se i brani sonori PCM, DTS, MPEG audio e Dolby
Digital hanno lo stesso numero di canali, il sistema
seleziona i brani sonori PCM, DTS, Dolby Digital e
MPEG audio nell’ordine seguente.
continua
79IT
• A seconda del DVD, è possibile che il canale audio
con priorità sia predeterminato. In tal caso, non è
possibile assegnare la priorità ai formati DTS, Dolby
Digital, o MPEG audio selezionando [AUTO].
x AUDIO DRC*
Restringe l’intervallo DINAMICO del brano
musicale.
È utile per guardare i film a basso volume a tarda
notte.
* Compressione intervallo dinamico
OFF
Nessuna compressione di
intervallo DINAMICO.
ON
Riproduce i brani audio con il tipo
di intervallo DINAMICO
desiderato dal tecnico della
registrazione.
Nota
Impostazioni per i
diffusori
(IMPOSTAZIONE DIFFUSORI)
Per ottenere il miglior effetto surround,
impostare le dimensioni dei diffusori collegati e
la loro distanza dal punto di ascolto. Utilizzare
quindi il segnale di prova per regolare il livello
e il bilanciamento dei diffusori allo stesso
livello.
Selezionare [IMPOSTAZIONE DIFFUSORI]
nel display di impostazione. Per ulteriori
dettagli, vedere “Utilizzo del display di
impostazione” (pagina 76).
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
AUDIO DRC funziona solo per sorgenti Dolby
Digital.
x PRIORITÀ CD DATI (solo MP3 e JPEG)
IMPOSTAZIONE DIFFUSORI
FORMATO:
DISTANZA :
LIVELLO:
BILANCIAMENTO:
TONO DI PROVA:
Imposta i dati di priorità da riprodurre, stabilisce
quando viene riprodotto il CD di dati (CDROM/CD-R/CD-RW) contenente i brani audio
MP3 e i file di immagini JPEG.
MP3
JPEG
Se sul disco è presente un file
MP3, il sistema riconosce il disco
come “Disco MP3”. Se sul disco
sono presenti sono file JPEG, il
sistema riconosce il disco come
“Disco JPEG”.
Per ripristinare le impostazioni
predefinite quando si modifica
un’impostazione
Se sul disco è presente un file
JPEG, il sistema riconosce il disco
come “Disco JPEG”. Se sul disco
sono presenti file MP3, il sistema
riconosce il disco come “Disco
MP3”.
Quando i diffusori centrale o surround non
vengono collegati, o se i diffusori surround
vengono spostati, impostare i parametri per
[CENTRALE] e [SURROUND] e specificare la
posizione e l’altezza del diffusore surround.
Poiché le impostazioni del diffusore anteriore e
del subwoofer sono fisse, non è possibile
modificarle.
Se si collega il diffusore posteriore surround,
impostare [SURROUND POSTERIORE] su
[SÌ].
x DATA JPEG
Cambia l’ordine di informazione della data
oppure un’immagine JPEG nel Menù Controllo.
MM/GG/AAAA
AAAA/MM/GG
GG/MM/AAAA
AAAA/GG/MM
AAAA: Anno
MM: Mese
GG: Giorno
80IT
Selezionare la voce e premere CLEAR.
x FORMATO
x DISTANZA
Diagramma di posizione
L’impostazione predefinita della distanza per i
diffusori dipende dalla posizione di ascolto sotto
illustrata.
Se si imposta la distanza con impostazione
rapida (pagina 24), le impostazioni vengono
visualizzate automaticamente.
90
A
1,6m
A
45
B
B
1,6m
1,6m
20
SÌ
CENTER
SÌ: normalmente, selezionare questa
posizione.
NESSUNO: selezionare questa
posizione se il diffusore centrale non
viene utilizzato.
SURROUND
SURROUND
POSTERIORE
(appare tranne
quando si
imposta
[SURROUND]
su [NESSUNO]
nell’impostazion
e [FORMATO].
POSTERIORE: selezionare questa
posizione se i diffusori surround si
trovano nella sezione B.
LATERALE: selezionare questa
posizione se i diffusori surround si
trovano nella sezione A.
NESSUNO: selezionare questa
posizione se il diffusore surround
non viene utilizzato.
NESSUNO: normalmente,
selezionare questa posizione.
SÌ: selezionare questa posizione se il
diffusore surround viene utilizzato.
SUBWOOFER SÌ
Note
• Quando si seleziona una voce, il suono viene
momentaneamente interrotto.
• A seconda delle impostazioni degli altri diffusori, il
subwoofer potrebbe emettere suoni eccessivi.
1,6m
1,6m
1,6m
Accertarsi di modificare il valore nel display di
impostazione quando i diffusori vengono
spostati.
ANTERIORE La distanza del diffusore anteriore può
1,6 m*
essere impostata in incrementi da 0,2
Impostazioni e regolazioni
ANTERIORE
metri rispetto alla posizione di ascolto
ed essere compresa tra 1 e 7 metri.
CENTER
1,6 m*
(appare quando
si imposta
[CENTRALE]
su [SÌ]
nell’impostazio
ne
[FORMATO].
La distanza del diffusore centrale può
essere aumentata fino a 1,6 metri più
vicino alla posizione di ascolto dalla
distanza del diffusore anteriore, a
incrementi di 0,2 metri.
SURROUND
1,6 m*
(appare tranne
quando si
imposta
[SURROUND]
su
[NESSUNO]
nell’impostazio
ne
[FORMATO].
La distanza dal diffusore surround può
essere aumentata fino a 4,6 metri più
vicino alla posizione di ascolto dalla
distanza del diffusore anteriore, a
incrementi di 0,2 metri.
continua
81IT
SURROUND
POSTERIORE
1,6 m
(appare quando
si imposta
[SURROUND
POSTERIORE]
su [SÌ]
nell'impostazion
e [FORMATO].
La distanza dal diffusore surround può
essere aumentata fino a 4.6 metri più
vicino alla posizione di ascolto dalla
distanza del diffusore anteriore, a
incrementi di 0,2 metri.
* Quando si esegue l’impostazione rapida
(pagina 24), le impostazioni predefinite vengono
modificate.
Note
• Quando si imposta la distanza, il suono viene
momentaneamente interrotto.
• Se tutti i diffusori anteriori e surround non vengono
posti alla stessa distanza dalla posizione di ascolto,
impostare la distanza in base al diffusore più vicino.
• Non collocare i diffusori surround più lontano dalla
posizione di ascolto di quanto non lo siano i diffusori
anteriori.
• A seconda del flusso di input, l’impostazione
[DISTANZA] potrebbe essere inefficace.
x LIVELLO
SURROUND
Per regolare il livello del diffusore
POSTERIORE
posteriore surround (da –10 dB a
0 dB
+10 dB, in incrementi da 1 dB).
(appare quando si
imposta
[SURROUND
POSTERIORE]
su [SÌ]
nell’impostazione
[FORMATO].
SUBWOOFER Per regolare il livello del subwoofer
+4 dB*
(da –6 dB a +6 dB, in incrementi da
1 dB).
* Quando si esegue l’impostazione rapida
(pagina 24), le impostazioni predefinite vengono
modificate.
x BILANCIAMENTO
È possibile modificare il bilanciamento dei
diffusori di sinistra e di destra nella maniera
seguente. Accertarsi di impostare [TONO DI
PROVA] su [ON] per una più agevole
regolazione.
ANTERIORE Regola il bilanciamento dei diffusori
CENTRALE) anteriori sinistro e destro.
La posizione centrale è mostrata come
“---”. (È possibile regolare dal centro, 6
passi a sinistra o a destra.)
È possibile modificare il livello di ciascun
diffusore nella maniera seguente. Accertarsi di
impostare [TONO DI PROVA] su [ON] per una
più agevole regolazione.
CENTER
Per regolare il livello del diffusore
0 dB*
centrale (da –6 dB a +6 dB, in
(appare quando si incrementi da 1 dB).
imposta
[CENTRALE] su
[SÌ]
nell’impostazione
[FORMATO].
SURROUND
Per regolare il livello dei diffusori
SINISTRO
surround (da –6 dB a +6 dB, in
0 dB*
incrementi da 1 dB).
SURROUND
DESTRO
0 dB*
(appare tranne
quando si imposta
[SURROUND] su
[NESSUNO]
nell’impostazione
[FORMATO].
82IT
Per regolare il volume di tutti i
diffusori contemporaneamente
Utilizzare il comando VOLUME
sull’apparecchio oppure premere VOL +/–.
x TONO DI PROVA
I diffusori emetteranno un segnale di prova per
regolare [LIVELLO] e [BILANCIAMENTO].
OFF
Il segnale di prova non viene emesso dai
diffusori.
ON
Durante la regolazione del bilanciamento,
il segnale di prova viene emesso
contemporaneamente da entrambi i
diffusori sinistro e destro. Se viene
selezionata una delle voci di
[IMPOSTAZIONE DIFFUSORI], il
segnale di prova viene emesso in sequenza
da ciascuno dei diffusori.
Suggerimento
Regolazione del
bilanciamento e del livello dei
diffusori utilizzando il segnale
di prova
1
Per regolare il bilanciamento o il livello senza ascoltare
il segnale di prova, selezionare [BILANCIAMENTO]
o [LIVELLO] al punto 3 e premere ENTER. Regolare
quindi il bilanciamento o il livello utilizzando X/x e
premere ENTER.
Premere DVD SETUP nel modo di
arresto.
Viene visualizzato il display di
impostazione.
2
3
Premere più volte X/x per selezionare
[TONO DI PROVA], quindi premere
ENTER o c.
Premere più volte X/x per selezionare
[ON], quindi premere ENTER.
Il segnale di prova viene emesso da ciascun
diffusore in sequenza.
5
Dalla posizione di ascolto, regolare il
valore di [BILANCIAMENTO] e
[LIVELLO] utilizzando C/X/x/c.
Quando si seleziona
[BILANCIAMENTO], il segnale di prova
viene emesso dai diffusori sinistro e destro
contemporaneamente.
Quando si seleziona [LIVELLO], il segnale
di prova viene emesso solo dal diffusore
che si sta regolando.
6
7
8
Impostazioni e regolazioni
4
Premere più volte X/x per selezionare
[IMPOSTAZIONE DIFFUSORI], quindi
premere ENTER o c.
Al termine delle regolazioni, premere
ENTER.
Premere più volte X/x per selezionare
[TONO DI PROVA], quindi premere
ENTER.
Premere più volte X/x per selezionare
[OFF], quindi premere ENTER.
Note
• Quando si regolano le impostazioni dei diffusori, il
suono viene momentaneamente interrotto.
• Il livello del diffusore posteriore surround può essere
regolato anche sull’amplificatore collegato al
diffusore posteriore surround.
83IT
Impostazione dei diffusori
utilizzando il display del
pannello frontale
CUSTOMIZE
DUAL MONO
È possibile impostare i diffusori utilizzando il
menu AMP visualizzato sul display del pannello
frontale.
SB DEC
Elenco menu AMP
DIMMER
SP SETUP
CENTER SP
SURR SP
SURR B SPa)
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
SB MATRIX
SB AUTO
SB OFF
DIM OFF
DIM ON
CENTER Y
CENTER N
SURR Y
SURR N
SURR B N
SURR B Y
F DIST
CEN DISTb)
SURR DISTb)
SB DISTb)
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
SP POSb)
SP BEHIND
SP SIDE
C/X/x/c/
ENTER
LEVEL
AMP MENU
TESTTONE
F BALANCE
T.TONE OFF
T.TONE ON
6 passi a sinistra o a destra
CEN LEVELb) –6 dB - +6 dB
LEVELb)
–6 dB - +6 dB
SR LEVELb)
–6 dB - +6 dB
SB LEVELb)
SW LEVEL
–10 dB - +10 dB
–6 dB - +6 dB
SL
Con il coperchio aperto.
1
2
b)
Questa impostazione appare quando si imposta
“SURR SP” su “SURR Y” in “SP SETUP”.
Questa impostazione appare quando si imposta
il diffusore corrispondente su “Y” in “SP
SETUP”.
Premere più volte X/x fino a che la
voce desiderata non appare sul display
del pannello frontale.
xSP SETUP
Imposta le dimensioni, la distanza e la
posizione dei diffusori.
AUDIO DRC DRC OFF
DRC ON
a)
Premere AMP MENU.
xLEVEL
Imposta il livello e il bilanciamento dei
singoli diffusori, e imposta il tono di prova
su ON o su OFF.
3
4
Premere ENTER o c.
Premere X/x per selezionare l’opzione
desiderata, quindi premere ENTER o c.
Per impostare l’opzione, premere X/x,
quindi premere ENTER o AMP MENU.
È possibile impostare le seguenti voci. Le
impostazioni predefinite sono sottolineate.
84IT
a)
xSP SETUP
CENTER SP
(diffusore
centrale)
SURR SP
(diffusori
surround)
CENTER Y: selezionare se si
utilizza un diffusore centrale.
CENTER N: selezionare se il
diffusore centrale non viene
utilizzato.
SURR Y: selezionare se si
utilizzano diffusori surround.
SURR N: selezionare questa
posizione se il diffusore
surround non viene utilizzato.
SURR B N: selezionare se
viene utilizzato il diffusore
posteriore surround.
SURR B Y: selezionare se si
utilizza un diffusore
posteriore surround.
F DIST
(distanza
anteriore)
1,6 mb)
La distanza del diffusore
anteriore può essere impostata
in incrementi da 0,2 metri
rispetto alla posizione di
ascolto ed essere compresa tra
1 e 7 metri.
CEN DISTc)
(distanza
centro)
1,6 mb)
La distanza del diffusore
centrale può essere aumentata
fino a 1,6 metri più vicino alla
posizione di ascolto dalla
distanza del diffusore
anteriore, a incrementi di 0,2
metri.
SURR DISTc)
(distanza
surround)
1,6 mb)
c)
La distanza dal diffusore
surround può essere
aumentata fino a 4.6 metri più
vicino alla posizione di
ascolto dalla distanza del
diffusore anteriore, a
incrementi di 0,2 metri.
SB DIST
(distanza
posteriore
surround)
1,6 mb)
La distanza dal diffusore
surround può essere
aumentata fino a 4.6 metri più
vicino alla posizione di
ascolto dalla distanza del
diffusore anteriore, a
incrementi di 0,2 metri.
SP POSc)
(posizione
del diffusore
surround)
SP BEHIND: selezionare se i
diffusori surround si trovano
nell’area posteriore della
posizione di ascolto.
SP SIDE: selezionare se i
diffusori surround si trovano
nell’area laterale della
posizione di ascolto.
c)
xLEVEL
TEST TONE
(tono di
prova)
T. TONE OFF: il segnale di
prova non viene emesso dai
diffusori.
T. TONE ON: durante la
regolazione del bilanciamento,
il segnale di prova viene
emesso contemporaneamente
da entrambi i diffusori sinistro
e destro. Se viene selezionata
una delle voci di “LEVEL”, il
segnale di prova viene emesso
in sequenza da ciascuno dei
diffusori.
F BALANCE
(bilanciamen
to anteriore)
0
Regola il bilanciamento dei
diffusori anteriori sinistro e
destro. (È possibile regolare
dal centro procedendo a
incrementi di 6 a sinistra (L6)
o a destra (R6).)
Impostazioni e regolazioni
SURR B SPa)
(diffusore
posteriore
surround)
b)
Questa impostazione appare quando si imposta
“SURR SP” su “SURR Y” in “SP SETUP”.
Quando si esegue l’impostazione rapida
(pagina 24), le impostazioni predefinite
vengono modificate.
Questa impostazione appare quando si imposta
il diffusore corrispondente su “Y” in “SP
SETUP” (pagina 85).
CEN LEVELb) Per regolare il livello del
(livello
diffusore centrale (da –6 dB a
centrale)
+6 dB, in incrementi da 1 dB).
0a)
SL LEVELb)
(livello
surround
sinistro)
0a)
Per regolare il livello di
sinistra del diffusore surround
(da –6 dB a +6 dB, in
incrementi da 1 dB).
SR LEVELb)
(livello
surround
destro)
0a)
Per regolare il livello del
diffusore surround destro (da –
6 dB a +6 dB, in incrementi da
1 dB).
SB LEVELb)
(livello
posteriore
surround)
0a)
Per regolare il livello del
diffusore posteriore surround
(da –10 dB a +10 dB, in
incrementi da 1dB).
SW LEVEL
(livello
subwoofer)
+4a)
Per regolare il livello del
subwoofer (da –6 dB a +6 dB,
in incrementi da 1 dB).
continua
85IT
AUDIO DRC
DRC OFF: nessuna
(compression compressione di intervallo
e dinamica)
DINAMICO.
DRC ON: riproduce i brani
audio con il tipo di intervallo
DINAMICO desiderato dal
tecnico della registrazione.
a)
b)
Quando si esegue l’impostazione rapida
(pagina 24), le impostazioni predefinite
vengono modificate.
Questa impostazione appare quando si imposta
il diffusore corrispondente su “Y” in “SP
SETUP” (pagina 85).
Impostazione rapida e
ripristino del sistema
(IMPOSTAZIONE)
Selezionare [IMPOSTAZIONE] nel display di
impostazione.
Per ulteriori dettagli, vedere “Utilizzo del
display di impostazione” (pagina 76)..
xCUSTOMIZE
DUAL MONO
(dual mono)
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
Per informazioni, vedere
“Scolto dell’audio Multiplex
Broadcast (DUAL MONO)” a
pagina 69.
SB DEC
SB MATRIX
(Decodificato SB AUTO
re posteriore
SB OFF
surround)
Per informazioni, vedere
“Selezione del modo di
decodifica posteriore
surround” a pagina 55.
DIMMER
(dimmer)
DIM OFF
DIM ON
Per informazioni, vedere
“Modifica della luminosità del
display del pannello frontale”
a pagina 74.
IMPOSTAZIONE
VERSIONE RAPIDA
REIMPOSTA
x VERSIONE RAPIDA
Normalmente, quando si accende il sistema la
prima volta oppure dopo aver reimpostato il
sistema, il messaggio di guida appare sullo
schermo del televisore ed è possibile eseguire
l’impostazione rapida. Se si era annullata
l’impostazione rapida e si desidera rieseguirla,
agire in questa schermata.
Vedere “Come utilizzare l’impostazione rapida”
a pagina 24.
Nota
Dopo aver eseguire l’impostazione rapida, le
impostazioni delle seguenti opzioni vengono
modificate.
– [OSD], [MENU DVD] e [SOTTOTITOLO] in
[IMPOSTAZIONE LINGUA]
– [DISTANZA] e [LIVELLO] in [IMPOSTAZIONE
DIFFUSORI]
– [TIPO TV] in [IMPOSTAZIONE SCHERMO]
x REIMPOSTA
È possibile reimpostare il sistema.
Dopo aver selezionato [REIMPOSTA] e
premuto ENTER, selezionare [SÌ] per ridefinire
le impostazioni (per questa operazione sono
necessari alcuni secondi). Selezionare [NO] e
premere ENTER per annullare. Quando si
ridefinisce il sistema, non premere "/1.
86IT
Note
• Quando si seleziona [REIMPOSTA], tutte le
impostazioni tornano ai valori predefiniti.
• Quando si accende il sistema dopo averlo
reimpostato, sullo schermo del televisore appare il
messaggio della guida. Per eseguire l’impostazione
veloce (pagina 24), premere ENTER; per tornare alla
schermata normale, premere CLEAR.
Impostazioni e regolazioni
87IT
Altre informazioni
Soluzione dei problemi
Se si verifica uno dei seguenti inconvenienti
durante l’utilizzo del sistema, utilizzare questa
guida alla soluzione dei problemi per trovare un
rimedio prima di eventuali riparazioni. Se il
problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony
più vicino.
Alimentazione
L’alimentazione non viene attivata.
• Accertarsi che il cavo di alimentazione di rete sia
collegato saldamente.
L’indicatore STANDBY lampeggia:
Staccare immediatamente il cavo di alimentazione e
controllare quanto segue.
• I cavi dei diffusori + e – sono in cortocircuito?
• Si stanno utilizzando solo i diffusori specificati?
• Un oggetto blocca le prese di ventilazione poste
sulla parte superiore del sistema?
• Il subwoofer è collegato in modo scorretto?
Dopo aver controllato gli elementi di cui sopra e
aver risolto gli eventuali problemi, collegare di
nuovo il cavo di alimentazione e accendere il
sistema. Se l’indicatore continua a lampeggiare,
oppure se non si riesce a trovare la causa del
problema nemmeno dopo aver controllato tutto
quando sopra, consultare il rivenditore Sony più
vicino.
Immagine
Non viene riprodotta alcuna immagine.
• Il cavo SCART (EURO AV) non è collegato
saldamente.
• Il cavo SCART (EURO AV) è danneggiato.
• Il sistema non è collegato alla presa
t EURO AV INPUT (pagina 21) corretta.
• L’ingresso video del televisore non è impostato in
modo da poter vedere le immagini del sistema.
• Controllare il metodo di uscita sul sistema
(pagina 79).
L’immagine presenta disturbi.
• Il disco è sporco o presenta delle imperfezioni.
88IT
Anche se il rapporto di formato è stato
impostato su [TIPO TV] in [IMPOSTAZIONE
SCHERMO], l’immagine non riempie lo
schermo.
• Sul DVD il rapporto di formato è fisso.
Audio
Non viene riprodotto alcun suono.
• Il cavo del diffusore non è collegato saldamente.
• Premere MUTING sul telecomando se sul display
del pannello frontale viene visualizzato
“MUTING ON”.
• Il sistema è nel modo di pausa o nel modo di
riproduzione al rallentatore. Premere H per
tornare al modo di riproduzione normale.
• È in corso l’avanzamento o il riavvolgimento
rapido. Premere H per tornare al modo di
riproduzione normale.
• Verificare le impostazioni dei diffusori (pagine
26, 80).
I suoni di sinistra e di destra non sono
bilanciati o invertiti.
• Accertarsi che i diffusori ed i componenti siano
collegati correttamente e saldamente.
• Regolare il parametro di bilanciamento dal menu
[BILANCIAMENTO] (pagina 82).
Non viene riprodotto alcun suono dal
subwoofer.
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori (pagine 26, 80).
• Impostare il campo sonoro su “AUTO FORMAT
DIRECT AUTO” (pagina 51).
Vengono emessi forti ronzii e disturbi.
• Accertarsi che i diffusori ed i componenti siano
collegati saldamente.
• Controllare che i cavi di collegamento siano
distanti da un trasformatore o motore e ad almeno
3 metri di distanza dal televisore o da una luce
fluorescente
• Allontanare il televisore dai componenti audio.
• Le spine e le prese sono sporche. Pulirle con un
panno leggermente inumidito con alcol.
• Pulire il disco.
Il suono perde l’effetto stereo quando viene
riprodotto un VIDEO CD, un CD o un MP3.
• Impostare [AUDIO] su [STEREO] nel display del
menu di controllo (pagina 49).
• Accertarsi che il sistema sia collegato
correttamente.
Durante la riproduzione di brani sonori Dolby
Digital. DTS o MPEG audio l’effetto surround
non viene percepito correttamente.
• Accertarsi che sia stata attivata la funzione campo
audio (pagina 51).
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori (pagine 26, 80).
• A seconda del DVD, il segnale di uscita potrebbe
non essere smistato in 5.1 canali. Il segnale
potrebbe essere monofonico o stereofonico anche
se il brano sonoro è registrata nel formato Dolby
Digital o MPEG audio.
Il suono è emesso solo dal diffusore centrale.
• A seconda del disco, il suono potrebbe provenire
solo dal diffusore centrale.
I diffusori surround non emettono suoni o un
suono di livello molto basso.
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori.
• Accertarsi che sia stata attivata la funzione campo
audio (pagina 51).
• Selezionare un campo sonoro contenente la parola
“C. ST. EX” (pagina 53).
• A seconda della sorgente, l’effetto dei diffusori
surround potrebbe essere meno accentuato.
Operazione
Non è possibile effettuare la sintonizzazione di
stazioni radio.
• Accertarsi che le antenne siano collegate
saldamente. Regolare le antenne e collegare se
necessario un’antenna esterna.
• Il segnale delle stazioni è troppo debole (durante
la sintonizzazione automatica). Usare la
sintonizzazione diretta.
• Non è stata preimpostata alcuna stazione o le
stazioni preimpostate sono state cancellate
(durante la sintonizzazione per ricerca delle
stazioni preimpostate). Preimpostare le stazioni
(pagina 70).
• Premere DISPLAY per far apparire la frequenza
sul display.
Il disco non viene riprodotto.
• Non vi sono dischi inseriti.
• Il disco è inserito dal lato sbagliato.
Inserire il disco con il lato di riproduzione rivolto
verso il basso sul vassoio del disco.
• Il disco non è allineato nel sistema.
• Il sistema non può riprodurre CD-ROM, ecc.
(pagina 7).
• Il codice di zona sul DVD non corrisponde al
sistema.
• Si è creata della condensa all’interno del sistema.
Rimuovere il disco e lasciare il sistema acceso per
mezz’ora circa (pagina 2).
Non è possibile riprodurre le piste sonore
MP3.
• Il CD di dati non è registrato nel formato JPEG
conforme a ISO9660 Level 1/ Level 2 o Joliet.
• La pista sonora MP3 non è dotata dell’estensione
“.MP3”.
• I dati non sono formattati nel formato MP3 anche
se sono dotati dell’estensione “.MP3”.
• Il sistema può riprodurre solo audio MP3
(MPEG1 Audio Layer3).
• Impostare [PRIORITÀ CD DATI] su [MP3]
nell’impostazione [IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA] (pagina 80).
• Il livello della directory è maggiore di 8.
• Il disco contiene più di 99 album (il numero
massimo di piste sonore MP3 inseribile in un
album è pari a 250).
Altre informazioni
Il diffusore centrale non emette alcun suono.
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori.
• Accertarsi che sia stata attivata la funzione campo
audio (pagina 51).
• A seconda della sorgente, l’effetto dei diffusori
surround potrebbe essere meno accentuato.
Il telecomando non funziona.
• Vi sono ostacoli tra il telecomando e il sistema.
• Vi è troppa distanza tra il telecomando e il
sistema.
• Il telecomando non viene puntato verso il sensore
situato sul sistema.
• Le pile del telecomando sono scariche.
Il titolo dell’album/della pista sonora MP3 non
viene visualizzato correttamente.
• Il sistema è in grado di visualizzare unicamente
caratteri alfanumerici. Gli altri caratteri vengono
visualizzati come “ ”.
La schermata di immissione della password
non appare per il Super Audio CD, anche se è
impostata la protezione personalizzata.
• La protezione personalizzata viene impostati per i
vari strati di un Super Audio CD.
continua
89IT
Non è possibile riprodurre il file di immagini
JPEG.
• Il CD di dati non è registrato nel formato JPEG
conforme a ISO9660 Level 1/ Level 2 o Joliet.
• Il file di immagine JPEG non ha l’estensione
“.JPG” o “.JPEG”.
• I dati non sono formattati nel formato JPEG anche
se sono dotati dell’estensione “.JPG” o “.JPEG”.
• La lunghezza o la larghezza dell’immagine è
superiore a 4720 punti.
• Impostare [PRIORITÀ CD DATI] su [JPEG]
nell’impostazione [IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA] (pagina 80).
• Il livello della directory è maggiore di 8.
• Non è possibile riprodurre il file JPEG
progressivo.
• Non è possibile riprodurre un file di immagine
JPEG con un elevato rapporto larghezzalunghezza.
• Il disco contiene più di 99 album (il numero
massimo di file di immagine JPEG inseribile in un
album è pari a 250).
Il titolo dell’album o del file JPEG non viene
visualizzato correttamente.
• Il sistema è in grado di visualizzare unicamente
caratteri alfanumerici. Gli altri caratteri vengono
visualizzati come “ ”.
Il disco non viene riprodotto dall’inizio.
• È stato selezionato il modo di riproduzione
programmata, in ordine casuale o ripetuta (pagine
36, 38, 39).
• È stato selezionato il modo di ripristino della
riproduzione.
Nel modo di arresto, premere x sul sistema o sul
telecomando, quindi avviare la riproduzione
(pagina 29).
• Sullo schermo del televisore appare
automaticamente il menu PBC, DVD o dei titoli.
Il sistema avvia automaticamente la
riproduzione del disco.
• Per il DVD è attivata la funzione di riproduzione
automatica.
La riproduzione si arresta automaticamente.
• È possibile che il disco contenga un segnale di
pausa automatico. Durante la riproduzione di tali
dischi, quando il sistema individua il segnale di
pausa, la riproduzione viene arrestata.
90IT
Il sistema si è spento durante la riproduzione
DVD.
• Se trascorre circa un’ora con la riproduzione DVD
in pausa oppure con il menu superiore DVD o un
menu DVD visualizzato durante la riproduzione
del DVD, il sistema si spegne automaticamente.
Non è possibile eseguire alcuna operazione
quale l’arresto, la ricerca, la riproduzione al
rallentatore, ripetuta, in ordine casuale o
programmata.
• A seconda del disco, potrebbe non essere possibile
effettuare alcune delle operazioni descritte.
Consultare il manuale di istruzioni in dotazione
con il disco.
Sullo schermo non appaiono i messaggi nella
lingua desiderata.
• Nel display di impostazione, selezionare la lingua
delle informazioni a schermo in [OSD]
all’opzione [IMPOSTAZIONE LINGUA]
(pagina 77).
Non è possibile cambiare la lingua per il brano
sonoro.
• Sul DVD che viene riprodotto non sono registrati
brani multilingue.
• Il DVD non consente la modifica della lingua per
il brano sonoro.
Non è possibile modificare la lingua dei
sottotitoli.
• Sul DVD che viene riprodotto non sono registrati
sottotitoli multilingue.
• Il DVD non consente la modifica dei sottotitoli.
Non è possibile disattivare i sottotitoli.
• Il DVD non consente la disattivazione dei
sottotitoli.
Non è possibile modificare gli angoli.
• Sul DVD che viene riprodotto non sono registrati
più angoli (pagina 58).
• Il DVD non consente la modifica degli angoli.
Non è possibile espellere alcun disco e
l’indicazione “LOCKED” viene visualizzata nel
display del pannello frontale.
• Rivolgersi al rivenditore Sony o al servizio di
assistenza autorizzato Sony.
Sul display del pannello anteriore compare
l’indicazione “C-32”.
• Spegnere e riaccendere l’apparecchio premendo
[/1 sul sistema.
Sul display del pannello frontale compare
“CANNOT LOCK”.
• Spegnere e riaccendere l’apparecchio premendo
[/1 sul sistema, quindi eseguire le operazioni
previste in “Spostamento del sistema” (pagina 3).
Se sul display del pannello anteriore compare
ancora l’indicazione “CANNOT LOCK”,
contattare il rivenditore o il servizio di assistenza
Sony autorizzato.
Il sistema non funziona normalmente.
• Scollegare il cavo di alimentazione di rete dalla
presa di rete, quindi ricollegarlo dopo qualche
minuto.
Caratteristiche tecniche
Sezione amplificatore
Modo stereo mode (nominale)
65 W + 65 W (4 ohm a 1
kHz, DIN)
Modo sorround
Anteriore: 100 W + 100 W
(riferimento)
uscita potenza musicale
(con SS-TS21)
Centrale*: 100 W
(con SS-CT33)
Surround*: 100 W +
100W
(con SS-TS20)
Subwoofer*: 100 W × 2
(con SS-WS12)
* A seconda delle impostazioni del campo sonoro e
della fonte, potrebbe non essere emesso alcun suono.
VIDEO/TV/SAT:
Sensibilità: 250 mV/
450 mV/450 mV
Impedenza: 50 kilohm
Uscita
Cuffie
SURROUND BACK
Tensione: 2V
Impedenza: 1 kilohm
Accetta cuffie con
impedenza bassa e alta.
Altre informazioni
Entrate
Sistema Super Audio CD/DVD
Laser
Laser a semiconduttore
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Durata di emissione:
continua
Sistema formato segnale PAL/NTSC
Risposta in frequenza (a 2 CH modo STEREO)
DVD (PCM): da 2 Hz a 22
kHz (±1 dB)
Distorsione armonica
CD: da 2 Hz a 20 kHz
(±1,0 dB)
Inferiore allo 0,03 %
continua
91IT
Sezione sintonizzatore
Subwoofer
Sistema
Sistema diffusori
Unità diffusore
Sistema sintetizzatore
digitale bloccato al quarzo
PLL
Sezione sintonizzatore FM*
Gamma di sintonizzazione 87,5 – 108,0 MHz
(incrementi di 50 kHz)
Antenna
Antenna a filo FM
Terminali antenna
75 ohm, non bilanciati
Frequenza intermedia
10,7 MHz
Sezione sintonizzatore AM*
Gamma di sintonizzazione 531 – 1.602 kHz (con
l’intervallo impostato a
9 kHz)
Antenna
Antenna a telaio AM
Frequenza intermedia
450 kHz
Sezione video:
Uscite
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Diffusori
Anteriore
Sistema diffusori
Unità diffusore
Impedenza nominale
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
Bass reflex a due vie
70 mm di diametro, tipo
conico, tweeter a
semicupola di 25 mm di
diametro
4 ohm
255 × 1112 × 255 mm
(l/a/p)
4,1 kg
Centrale
Sistema diffusori
Unità diffusore
Impedenza nominale
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
Bass reflex a due vie
70 mm di diametro, tipo
conico, tweeter a
semicupola di 25 mm di
diametro
4 ohm
356 × 92 × 76 mm
(l/a/p)
0,95 kg
Surround
Sistema diffusori
Unità diffusore
Impedenza nominale
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
92IT
Bass reflex
70 mm di diametro, tipo a
cono
4 ohm
90 × 221 × 75 mm
(l/a/p)
0,7 kg
Impedenza nominale
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
Bass reflex
160 mm di diametro, tipo a
cono × 2
4 ohm
201 × 368 × 448 mm
(l/a/p)
9,5 kg
Generali
Requisiti di alimentazione
Modelli europei:
230 V CA, 50/60 Hz
Modello russo:
220 – 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico
120 W
0,3 W (nel modo di
risparmio energetico)
Dimensioni (approssimative)
430 × 60 × 385 mm (l/a/p),
incluse le parti sporgenti
Peso (circa)
4,7 kg
Accessori in dotazione
Vedere pagina 12.
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
* “di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e
al par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87”
Dolby Digital
Glossario
Album
Sezione di un brano musicale o un’immagine su
un CD di dati contenente piste sonore MP3 o file
JPEG.
Brano
Sezioni di un’immagine o di un brano musicale
di Super Audio CD, CD, VIDEO CD o MP3. Un
album è composto da più brani (solo MP3).
Capitolo
Suddivisione di un titolo su un DVD. Un titolo è
composto da diversi capitoli.
Codice di zona
Controllo riproduzione (PBC)
Segnali codificati sui VIDEO CD (Versione 2.0)
per controllare la riproduzione.
Utilizzando gli schermi dei menu registrati sui
VIDEO CD con funzioni PBC, è possibile
utilizzare semplici programmi interattivi,
programmi con funzioni di ricerca, e così via.
Digital Cinema Sound (DCS)
Questo è il nome generico del suono surround
prodotto dalla tecnologia di elaborazione dei
segnali digitali sviluppata dalla Sony. A
differenza dei campi audio surround precedenti
rivolti principalmente alla riproduzione di
musica, il Digital Cinema Sound è progettato
appositamente per la fruizione di film.
Dolby Digital EX
Un formato compatibile migliorato del Dolby
Digital 5.1, sviluppato da Dolby Laboratories e
Lucasfilm THX, che aggiunge un ulteriore
canale posteriore surround e può essere
utilizzato per la riproduzione del canale 6.1(tre
diffusori surround), mediante la codifica a
matrice.
Dolby Pro Logic II
Altre informazioni
Questo sistema viene utilizzato per proteggere i
copyright. Ad ogni sistema DVD e ad ogni disco
DVD viene assegnato un codice di zona in base
all’area di vendita. Ogni codice di zona è
indicato sia sul sistema che sulla confezione del
disco. Il sistema è in grado di riprodurre i dischi
che corrispondono al relativo codice di zona. Il
sistema è inoltre in grado di riprodurre dischi
contrassegnati da “ ALL ”. Inoltre, anche se il
codice di zona non è indicato sul DVD, le
relative limitazioni possono essere attivate.
Questo formato audio per film è più avanzato del
Dolby Surround Pro Logic. In questo formato
vengono forniti distintamente un suono stereo di
uscita dei diffusori surround con una gamma di
frequenza estesa e un canale subwoofer per i
bassi. Questo formato viene anche chiamato
“5.1,” perché il canale del subwoofer viene
considerato come un canale 0.1 (dal momento
che funziona solamente quando è necessario un
effetto di bassi). Tutti i sei canali di questo
formato vengono registrati separatamente per
ottenere una migliore separazione dei canali.
Inoltre, poiché tutti i segnali vengono elaborati
in digitale, si verifica un deterioramento minimo
del segnale.
Dolby Pro Logic II crea cinque canali di uscita
con larghezza di banda totale da sorgenti a due
canali. Questo avviene mediante un
decodificatore surround a matrice attiva di
elevata purezza che utilizza le proprietà spaziali
della registrazione originale senza aggiungervi
nuovi suoni o tonalità.
x Modo Movie (film)
Il modo Movie viene utilizzato per i programmi
televisivi stereo e per quelli codificati in Dolby
Surround. Grazie a tale modo, è possibile
ottenere una migliore direzionalità dei campi
sonori simile a quella dell’audio del canale 5.1
separato.
x Modo Music (musica)
Il modo Music viene utilizzato per le
registrazioni musicali stereo e consente di
ottenere una dimensione audio più ampia e
profonda.
continua
93IT
Dolby Pro Logic Surround
In quanto metodo di decodificazione del Dolby
Surround, il Dolby Surround Pro Logic produce
quattro canali da un suono a due canali. Rispetto
al precedente sistema Dolby Surround, il Dolby
Surround Pro Logic riproduce in modo più
naturale la panoramica da sinistra a destra e
localizza i suoni in maniera più precisa. Per
ottenere il migliore risultato dal Dolby Surround
Pro Logic, è necessario utilizzare due diffusori
surround e un diffusore centrale. I diffusori
surround emettono un suono monofonico.
DTS
Tecnologia di compressione audio digitale
sviluppata da Digital Theater Systems, Inc.
Questa tecnologia è conforme al suono surround
con canale 5.1. Il canale posteriore è stereo e in
questo formato esiste un canale subwoofer
distinto. La tecnologia DTS fornisce gli stessi
5.1 canali distinti di audio digitale con qualità
elevata. La buona separazione dei canali è resa
possibile dalla registrazione separata e
dall’elaborazione in digitale di tutti i dati di
canale.
DTS-ES
Un formato compatibile migliorato del canale
5.1, che aggiunge un ulteriore canale posteriore
surround. Ci sono due formati: il formato
separato 6.1, che elabora il segnale posteriore
surround in modo indipendente e il formato
Matrix 6.1, che lo elabora insieme ai canali
Surround (L/R).
DVD
Disco che può contenere fino a 8 ore di
immagini in movimento sebbene il suo diametro
sia lo stesso di quello di un CD.
La capacità di un DVD a strato e a lato singoli è
di 4,7 GB (Gigabyte), una capacità 7 volte
superiore rispetto a quella di un CD. Inoltre, la
capacità di un DVD a doppio strato e a lato
singolo è di 8,5 GB, la capacità di un DVD a
strato singolo e a doppio lato è di 9,4 GB e la
capacità di un DVD a doppio strato e a doppio
lato è di 17 GB.
I dati di immagine utilizzano il formato MPEG
2, uno dei formati standard della tecnologia di
compressione digitale più diffusi. I dati di
immagine vengono compressi a circa 1/40 delle
dimensioni originali. I DVD impiegano inoltre
94IT
una tecnologia di codifica con gamma variabile
che modifica i dati da assegnare in base alle
condizioni dell’immagine.
I dati audio vengono registrati sia in Dolby
Digital che in PCM, consentendo di ottenere una
qualità sonora più realistica.
Inoltre, i DVD sono dotati di varie funzioni
avanzate quali le funzioni multiangolo,
multilingue e di protezione.
File
Sezione di un’immagine su un CD di dati
contenente file di immagini JPEG.
Funzione multiangolo
Su alcuni DVD vengono registrati diversi
angoli, o punti di vista della telecamera, per una
scena.
Funzione multilingue
Su alcuni DVD vengono registrate diverse
lingue per l’audio o i sottotitoli.
Indice (Super Audio CD, CD)/Indice
video (VIDEO CD)
Un numero che divide un brano in sezioni per
facilitare l’individuazione del punto desiderato
su un VIDEO CD, Super Audio CD o CD. A
seconda del disco, potrebbe non esserci alcun
indice registrato.
Neo:6
Sviluppato da Digital Theater Systems, Inc.,
applica un segnale di fonte a 2 canali
convenzionale oppure Dolby Digital a un
decodificatore a matrice digitale ad alta
precisione, per ottenere una riproduzione
surround del canale 6.1.
Il modo CINEMA consente una maggiore
separazione dei canali, per migliorare l’effetto
del canale 6.1 ed è ideale per i film.
Il modo MUSIC consente ai canali anteriori L e
R di non venire elaborati per fornire un effetto
stereo ottimale, con l’aggiunga di componenti
surround, aggiungendo una qualità speciale
all’audio.
Protezione
Funzione per i DVD per limitare la riproduzione
dei dischi in base all’età dell’utente e al livello di
limitazione proprio di ogni paese. Le limitazioni
variano da disco a disco. Quando la funzione
viene attivata, la riproduzione non è consentita
oppure le scene cruente vengono saltate o
sostituite da altre scene e così via.
Scena
In un VIDEO CD con funzioni PBC (Playback
control), le schermate dei menu, le immagini in
movimento e i fermi immagine vengono
suddivisi in sezioni chiamate “scene”.
Software video e software audio
Super Audio CD
Un disco Super Audio CD è in grado di
riprodurre suoni estremamente fedeli al suono
originale mediante la tecnologia DSD (Direct
Stream Digital). Questa tecnologia utilizza una
frequenza di campionamento pari a 2.8224
MHz, che è 64 volte quella di un CD
convenzionale e una quantizzazione a 1 bit che
consente al disco di contenere 4 volte la quantità
di informazioni presente in un CD standard
formato PCM. I Super Audio CD possono essere
del seguente tipo.
• Super Audio CD (disco a strato singolo)
Questo disco consiste in un singolo strato ad
alta densità*.
Strato HD
Strato HD
• Super Audio CD + CD (disco ibrido)
Questo disco consiste in uno strato HD e uno
strato CD. Inoltre, i doppi strati sono presenti
su un solo lato e non è necessario capovolgere
il disco durante la riproduzione. Questo strato
di CD può essere riprodotto mediante un
lettore CD convenzionale.
Strato CD
Strato HD
• Super Audio CD a 2 canali + Multicanale
Questo disco consiste in un’area di
riproduzione a 2 canali e un’area di
riproduzione multicanale.
Altre informazioni
È possibile classificare i DVD come software
video o software audio. I DVD con software
video contengono le stesse immagini (24
fotogrammi al secondo) che vengono mostrate
nei cinema. I DVD con software audio, quali
film per la televisione o sit-com, visualizzano le
immagini a 30 fotogrammi (o 60 campi) al
secondo.
necessario capovolgere il disco durante la
riproduzione.
Area di riproduzione a 2
canali
Area di riproduzione
multicanale
Titolo
In un software video, i titoli corrispondono a un
film, alle sezioni più lunghe di un’immagine o di
un brano musicale su un DVD, ecc.; in un
software audio corrispondono invece a un intero
album.
* Strato di segnale ad alta densità per il Super Audio
CD
Strato HD (alta densità)
• Super Audio CD (disco a strato doppio)
Questo disco consiste in strati HD doppi e
fornisce un’elevata capacità di riproduzione.
Inoltre, il disco a doppio strato consiste in
strati HD doppi solo su un lato; non è
continua
95IT
VIDEO CD
Un compact disc che contiene immagini in
movimento.
I dati di immagine utilizzano il formato MPEG
1, uno dei formati standard della tecnologia di
compressione digitale più diffusi. I dati di
immagine vengono compressi a circa 1/140
delle dimensioni originali. Di conseguenza, un
VIDEO CD da 12 cm può contenere fino a 74
minuti di immagini in movimento.
I VIDEO CD contengono anche dati audio
compressi. I suoni che non appartengono ala
gamma dell’udito umano sono suoni compressi,
mentre i suoni che si possono udire non sono
compressi. I VIDEO CD possono contenere fino
a 6 volte le informazioni audio contenute nei CD
audio tradizionali.
Esistono 2 versioni di VIDEO CD.
• Versione 1.1: è possibile riprodurre solo
immagini in movimento e suoni.
• Versione 2.0: è possibile riprodurre fermi
immagine ad alta risoluzione e attivare le
funzioni PBC.
Questo sistema è conforme a entrambe le
versioni.
96IT
Indice dei componenti e dei comandi
Per maggiori informazioni, consultare le pagine indicate fra parentesi.
Pannello frontale
F VOLUME +/– (27, 82)
B Alloggiamento del disco (27)
H x (arresto) (28)
C
I
(sensore del telecomando) (12)
G ./> (28, 31)
(riproduzione/pausa) (27)
D Display del pannello frontale (98)
J FUNCTION (funzione) (27, 69, 71)
E Presa PHONES (cuffie) (sul lato del
sistema) (27)
K Z (espulsione) (27)
Altre informazioni
A [/1 Interruttore di alimentazione/
Indicatore STANDBY (27)
97IT
Display del pannello frontale
Durante la riproduzione di un DVD
Stato della
riproduzione
Modo corrente
Effetto sonoro corrente
Numero di capitolo corrente
TITLE
CHAP
NIGHT
DSGX
REP 1
D EX
PL
DTS –ES
Numero di titolo
corrente
Segnale audio
corrente
Tempo di riproduzione
Durante la riproduzione di Super Audio CD, CD, VIDEO CD (privo delle
funzioni PBC) o MP3
Stato della riproduzione
Modo corrente
Tempo di riproduzione
Effetto sonoro corrente
Numero del brano corrente
PGM
SHUF REP 1
MP3
SA– CD MULTI PBC
TRK
NIGHT
DSGX
PL
DTS –ES NEO:6
Illuminato durante la riproduzione
PBC (solo VIDEO CD)
Segnale audio corrente
(solo CD, VIDEO CD o MP3)
Si accende durante l’area di
riproduzione del canale
MULTI (solo Super Audio CD)
Durante l’ascolto della radio
Effetto Mono/Stereo
TUNED ST
Banda corrente
98IT
Numero preimpostato
Effetto sonoro
MONO NIGHT
Stazione corrente
DSGX
kHz
MHz
Durante la riproduzione di un JPEG
Stato della riproduzione
Numero del file
corrente
JPEG
Altre informazioni
99IT
Pannello posteriore
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
A Prese SPEAKER (diffusore) (14)
B Presa SURROUND BACK (surround
posteriore) (16)
100IT
WOOFER
AUDIO IN
L
SAT
SAT
E Terminali AM (19)
F Presa FM 75Ω COAXIAL (coassiale) (19)
C Presa VIDEO AUDIO IN (L/R) (ingresso
video/audio) (21)
G Prese EURO AV OUTPUT (TO TV)
(uscita EURO AV (verso il televisore))
(21)
D Presa SAT OPTICAL DIGITAL IN
(ingresso digitale ottico SAT) (22)
H Presa SAT AUDIO IN (L/R) (ingresso
SAT/audio) (21)
Telecomando
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
P
Q
R
S
T
U
V
W
Aprire il coperchio.
X
Y
Z
wj
wk
wl
e;
ea
es
Nota
Questo telecomando si illumina al buio. Tuttavia,
prima di illuminarsi, deve essere esposto alla luce per
un po’ di tempo.
ed
ef
eg
eh
ej
ek
el
r;
Altre informazioni
L
M
N
O
Z (espulsione) (27, 28)
DISPLAY (44, 47, 71)
SLEEP (sonno) (74)
./>, PRESET –/+ (preimposta -/+)
(28, 31, 71)
H (riproduci) (27, 31, 36, 38, 39)
DVD TOP MENU/ALBUM– (menu dvd
alto/album–) (30, 32, 34)
C/X/x/c/ENTER (30, 31, 32, 34, 36, 36,
39, 42, 49, 58, 59, 60, 62, 70, 72, 74, 76)
DVD DISPLAY (display DVD) (32, 34, 39,
42, 47, 48, 49, 58, 59, 60)
AUTO FORMAT DIRECT (formato
automatico diretto) (51, 52)
DSGX (57)
DVD SETUP (impostazione DVD) (62,
76)
SUBTITLE (sottotitolo) (59)
AUDIO (49)
ANGLE (angolo) (58)
Tasti numerici (30, 31, 36, 42, 58, 60, 62,
65, 67)
ENTER
TUNER MENU (menu sintonizzatore)
(70, 72)
TV [/1 (acceso/attesa) (65)
"/1 (attesa) (27, 70)
SONY TV DIRECT (tv Sony diretto) (67)
TUNER/BAND (sintonizzatore/banda)
(70, 71)
FUNCTION (funzione) (27, 69, 71)
m/M/ /
SLOW, TUNING –/+
(LENTO, SINTONIA –/+) (35, 41, 70)
x (arresto) (28, 29, 31, 60)
X (pausa) (28)
MUTING (muto) (28)
DVD MENU/ALBUM+ (menu DVD/
album+) (30, 32, 34)
VOL +/– (71)
O RETURN (indietro) (31, 32, 34, 36,
42, 60, 62, 76)
MODE (mode) (53)
NIGHT MODE (mode notte) (57)
PLAY MODE (modo riproduzione) (36,
38)
REPEAT (ripetizione) (36, 39)
TV (televisore) (65)
TV/VIDEO (tv/video) (65)
TV CH +/– (canale TV +/–) (65)
TV VOL +/– (volume TV +/–) (65)
AMP MENU (74)
CLEAR (cancella) (36, 38, 42)
FM MODE (modo FM) (71)
101IT
Elenco dei codici di lingua
L’ortografia delle lingue è conforme allo standard ISO 639 1988 (E/F).
102IT
Codice
Lingua
Codice
Lingua
Codice
Lingua
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Non specificato
Elenco delle voci del menu di impostazione DVD
Con il menu di impostazione DVD, è possibile impostare le seguenti voci.
L’ordine delle voci visualizzate potrebbe essere diverso dalla visualizzazione reale.
IMPOSTAZIONE LINGUA
OSD
MENU DVD
AUDIO
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV
SCREEN SAVER
SFONDO
LINE
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
IMMAGI
COPERTI
GRAFICI 1
GRAFICI 2
GRAFICI 3
GRAFICI 4
GRAFICI 5
BLU
NERO
VIDEO
RGB
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LEVEL
SELEZIONE
BRANO
AUDIO
DRC
OFF
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD USA
ALTREt
CAMBIA PASSWORD
OFF
AUTO
OFF
ON
PRIORITÀ
DATI CD
MP3
JPEG
DATA
JPEG
MM/GG/AAAA
AAAA/MM/GG
GG/MM/AAAA
AAAA/GG/MM
Altre informazioni
SOTTOTITOLO
(Selezionare la lingua che
si desidera utilizzare
dall’elenco delle lingue
visualizzato.)
(Selezionare la lingua che
si desidera utilizzare
dall’elenco delle lingue
visualizzato.)
(Selezionare la lingua che
si desidera utilizzare
dall’elenco delle lingue
visualizzato.)
(Selezionare la lingua che
si desidera utilizzare
dall’elenco delle lingue
visualizzato.)
continua
103IT
IMPOSTAZIONE DIFFUSORI
FORMATO
ANTERIORE
CENTER
SURROUND
SURROUND
POSTERIORE
SUBWOOFER
SÌ
SÌ
NESSUN
BEHIND
SIDE
NESSUNO
NESSUNO
SÌ
SÌ
ANTERIORE 1 m – 7 m
CENTER
1 m – 7 m*
SURROUND 1 m – 7 m*
SURROUND
1 m – 7 m*
POSTERIORE
CENTER
–6 dB – +6 dB
SURROUND
–6 dB – +6 dB
SINISTRO
SURROUND
–6 dB – +6 dB
DESTRO
SURROUND
–10 dB – +10 dB
POSTERIORE
SUBWOOFER
–6 dB – +6 dB
DISTANZA
LEVEL
BILANCIAMENTO ANTERIORE
OFF
TONO DI
ON
PROVA
6 passi a sinistra o a destra
*) L’intervallo di impostazioni cambia a seconda
dell’impostazione dell’altoparlante anteriore
(pagina 80).
IMPOSTAZIONE
VERSIONE RAPIDA
REIMPOSTA
SÌ
NO
104IT
Elenco menu AMP
Con il telecomando è possibile impostare le seguenti voci.
SP SETUP
CENTER SP
SURR SP
SURR B SP
F DIST
CEN DIST
SURR DIST
SB DIST
SP POS
CUSTOMIZE
CENTER Y
CENTER N
SURR Y
SURR N
SURR B N
SURR B Y
DUAL MONO
1,0m - 7,0m
1,0m - 7,0m*
1,0m - 7,0m*
1,0m - 7,0m*
DIMMER
*) L’intervallo di impostazioni cambia a seconda
dell’impostazione dell’altoparlante anteriore
(pagina 84).
LEVEL
TESTTONE
F BALANCE
T.TONE OFF
T.TONE ON
6 passi a sinistra o a destra
CEN LEVEL
–6 dB - +6 dB
SL LEVEL
–6 dB - +6 dB
SR LEVEL
–6 dB - +6 dB
SB LEVEL
SW LEVEL
–10 dB - +10 dB
–6 dB - +6 dB
Altre informazioni
SP BEHIND
SP SIDE
SB DEC
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
SB MATRIX
SB AUTO
SB OFF
DIM OFF
DIM ON
AUDIO DRC DRC OFF
DRC ON
105IT
Indice
Numerico
F
P
16:9 78
4:3 LETTER BOX 78
4:3 PAN SCAN 78
File 7, 94
FORMATO 80
Funzione multiangolo 58, 94
Funzione multilingue 49, 94
Pannello frontale 97
Pannello posteriore 100
Pile 12
PLAY MODE 36, 38
Presentazione 35
PRIORITÀ CD DATI 80
PROTEZIONE 62, 79, 95
PROTEZIONE
PERSONALIZZATA 60
A
ALBUM 32, 42
Album 6, 93
ANGLE 58
Ascolto della radio 71
AUDIO 49, 77
AUDIO DRC 80
Avanzamento rapido 41
B
BILANCIAMENTO 82
BRANO 42
Brano 6, 32, 93
C
Campo sonoro 51
CAPITOLO 43
Capitolo 6, 93
CASUALE 38
CERCA DURATA 42
Codice di zona 7, 93
Collegamento ad un televisore e
ai componenti video 21
Collegamento dei diffusori 13
Collegamento dell’antenna 19
Continuazione della
riproduzione 29
D
DATA JPEG 80
Digital Cinema Sound 93
Dischi utilizzabili 6
DISPLAY 44
Display del pannello frontale 98
Display di impostazione 76
DISTANZA 81
Dolby Digital 93
Dolby Digital EX 93
Dolby Pro Logic II 93
Dolby Pro Logic Surround 94
DSGX 57
DTS 94
DTS-ES 94
DUAL MONO 69
DVD 94
106IT
I
IMPOSTAZIONE DIFFUSORI
80
IMPOSTAZIONE LINGUA 77
IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA 79
IMPOSTAZIONE SCHERMO
78
Indicazioni a schermo
Display del menu di controllo
10
INDICE 43
Indice 6, 94
J
JPEG 34
L
LEVEL 82
LINE 79
LUMINOSITÀ DISPLAY 74
R
Radio 71
RDS 73
REPEAT 39
Riavvolgimento rapido 41
Ricerca 41
Riproduzione al rallentatore 41
Riproduzione continua
CD/VIDEO CD/Super Audio
CD/DVD/MP3 27
Riproduzione in ordine casuale
38
Riproduzione PBC 31, 93
Riproduzione programmata 36
S
Manutenzione dei dischi 9
Menu di controllo 10
MENU DVD 77
Modo di decodifica posteriore
surround 55
MP3 32
MUTING 28
SCENA 10
Scena 6, 95
SCREEN SAVER 78
SELEZIONE BRANO 79
SFONDO 78
SLEEP 74
Soluzione dei problemi 88
Stazione preimpostata 70
SUBTITLE 59, 77
Super Audio CD 95
N
T
Neo:6 94
NIGHT MODE 57
Telecomando 65, 101
TIPO TV 78
TITOLO 42
Titolo 6, 95
TONO DI PROVA 82
M
O
OSD 77
V
VIDEO CD 96
continua
107IT
Guida rapida di riferimento per il telecomando
Con il coperchio aperto.
Nota
Il comando a distanza dell’apparecchio utilizza segnali di
comando comuni ad altri prodotti DVD Sony.
Perciò, a seconda del tasto, è possibile che altri prodotti DVD
Sony rispondano ai comandi.
A Per estrarre il disco.
B Per passare alla voce visualizzata sul display del
pannello frontale.
C Per spegnere il sistema all’ora preimpostata.
D ./>: premere per passare al capitolo/brano
successivo o per tornare al capitolo/brano
precedente.
PRESET –/+: per scorrere tutte le stazioni
preselezionate.
E Per riprodurre un disco.
F Per visualizzare il menu titolo sullo schermo del
televisore.
MP3/JPEG: per selezionare gli album.
G Per selezionare e attivare le voci o le
impostazioni.
H Per visualizzare il menu di controllo sullo
schermo del televisore per impostare o regolare le
voci.
I Per selezionare il campo sonoro.
J I bassi vengono rafforzati.
K Per visualizzare la schermata di impostazione
sullo schermo del televisore per impostare o
regolare le voci.
L Per cambiare i sottotitoli.
M Per modificare l’audio.
108IT
N Per modificare gli angoli durante la riproduzione
di un DVD.
O Per selezionare le voci delle impostazioni. TV:
per selezionare i numeri dei canali.*
P Per attivare le voci o le impostazioni.
Q Premere per memorizzare una stazione
preselezionata. Attiva la funzione del nome.
R Per accendere e spegnere il televisore.
S Per attivare e disattivare l’alimentazione del
sistema.
T Per accendere il televisore e il sistema SONY e
cambiare la fonte di input del televisore.
U Per selezionare la banda AM o FM.
V Per selezionare il componente che si desidera
utilizzare.
W m/M (SCAN) : per individuare un punto
visualizzando le immagini durante la
riproduzione di un disco.
/
SLOW: per riprodurre un disco al
rallentatore nel modo di pausa.
TUNING –/+ : per scorrere tutte le stazioni
radiofoniche disponibili.
X Per arrestare la riproduzione di un disco.
Y Per effettuare una pausa durante la riproduzione
di un disco.
Z Per disattivare l’audio.
wj Per visualizzare il MENU DVD sullo schermo del
televisore.
MP3/JPEG: per selezionare gli album.
wk Per regolare il volume del sistema.
wl Premere per tornare alla schermata
precedentemente selezionata, ecc.
e; Per selezionare il campo sonoro.
ea Per rendere chiaro l’audio a basso volume.
es Per selezionare il modo di riproduzione
programmata o casuale.
ed Visualizza lo stato di ripetizione.
ef Per impostare il disco sul modo TV.
Modo normale: disattivazione.
Modo TV: diventa rosso.
eg Per cambiare il modo di ingresso del televisore.
eh Per selezionare il canale televisivo.
ej Per regolare il volume del sistema.
ek Per impostare il parametro del diffusore e
modificare la luminosità del display del pannello
frontale in due fasi.
el Per annullare il brano programmato, ecc.
r; Per cambiare la ricezione FM da stereofonica a
monofonica e viceversa.
* A seconda del produttore del televisore, funziona anche il
seguente metodo. Premere >10, quindi il numero. (Ad
esempio, per il canale 25, premere >10, quindi 2 e 5.)
SE
3
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt,
eftersom det innebär risk för brand och/
eller elektriska stötar.
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning
och brand. Placera inte tända ljus ovanpå enheten.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på
enheten medför risk för elektriska stötar och fara för
brand.
Kasta inte batterierna med
hushållsavfallet, behandla dem som
miljöfarligt avfall.
Den här apparaten
klassas som en CLASS 1
LASER. Etiketten sitter
på enhetens undersida.
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhet
• Om något föremål olyckligtvis skulle råka komma in
bakom enhetens hölje bör du genast koppla bort
strömmen till enheten, och sedan lämna in den till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder den
igen.
• Enheten är inte bortkopplad från växelströmmen
(elnätet) så länge som nätkabeln sitter insatt i ett
vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
själva enheten.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla bort den
från vägguttaget. När du kopplar ur nätkabeln bör du
fatta tag om kontakten; lossa aldrig kontakten genom
att dra i sladden.
Installation
• Se till att ventilationen runt enheten är tillräcklig så
undviker du överhettning.
• Placera inte enheten på ytor som har ett material som
kan blockera ventilationsöppningarna (som t.ex.
textilier, mattor och liknande) eller, av samma
anledning, i närheten av gardiner o.dyl.
2SE
• Placera inte enheten i närheten av värmekällor, t.ex.
radiatorer och varmluftsutsläpp och inte heller i
direkt solljus eller där det är mycket dammigt eller
där den kan utsättas för mekaniska stötar och
vibrationer.
• Placera inte enheten lutande. Den är avsedd att
placeras i horisontell position på ett plant underlag.
• Placera inte vare sig enheten eller skivorna i närheten
av starka magnetiska fält, sådana som alstras av
mikrovågsugnar och stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på enheten.
• Om du tar in enheten från en kall plats och in i ett
varmt rum kan fukt kondensera inne i den och skada
linssystemet inne i enheten. När du har packat upp
den och ska ta den i bruk för första gången bör du av
samma skäl vänta ungefär en halvtimme innan du
börjar använda den.
Välkommen!
Tack för att du har köpt Sony DVD Home
Theatre System. Innan du använder systemet ska
du gå igenom denna bruksanvisning noggrant
och sedan ha den till hands för framtida referens.
Justera volymen
Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Då kan högtalarna skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Rengöring
Nätkabeln får bara bytas av en behörig servicetekniker.
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en mjuk
trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel. Använd inte
rengöringsdon med sträv yta eller medel som
skurpulver, alkohol eller bensol.
Om du har några frågor eller får problem med systemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Placering
Rengöra skivor
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att det blir för varmt.
• Om du spelar på hög volym och under en längre tid,
blir höljet varmt. Det är normalt. Du bör emellertid
vara försiktig med att vidröra de heta ytorna. Placera
inte enheten där utrymmet runt den är begränsat. Om
inte luften kan cirkulera fritt finns risk för
överhettning.
• Blockera inte kylningsfläkten eller
ventilationsgallren genom att placera saker på
systemet. Placera inte heller systemet på en mjuk yta
som t ex en matta, då det kan blockera
ventilationshålen i bottnen. Systemet är utrustat med
en kraftig förstärkare. Om kylningsfläkten eller
ventilationsgallren är blockerade, kan enheten
överhettas och sluta att fungera.
• Placera inte systemet på en plats där den utsätts för
värme eller där den är utsatt för direkt solljus, mycket
damm eller mekaniska stötar.
Använd inte de CD/DVD-rengöringsskivor som finns
på marknaden. De kan orsaka skador på systemet.
Användning
Använd följande procedur när du ska bära systemet, för
att skydda mekanismen inuti enheten.
Säkerhetsföreskrifter
Strömkällor
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
linserna kondenseras. Om detta inträffar kanske inte
systemet kommer att fungera ordentligt. Ta då ur
skivan och låt systemet stå på i en halvtimme tills
imman försvinner.
• Mata ut eventuella skivor ur systemet innan du flyttar
på det. Om du inte tar ur skivorna kan de skadas.
• Om du vill spara på strömmen, kan systemet försättas
i standbyläge genom att man trycker på "/1
(STANDBY-indikatorn tänds). Stäng av systemet
helt genom att avlägsna systemets nätkablar från
vägguttaget.
TV:ns färger
Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n omedelbart och sedan
slå på den igen efter 15-30 minuter. Om problemet
kvarstår placerar du högtalarna längre ifrån TV:n.
Märketiketten sitter nedtill på enhetens utsida.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Systemet kan visa en videostillbild eller
en displaybild på TV-skärmen hur länge som helst.
Om du lämnar bilden på skärmen under en mycket
lång tid kan TV:n få permanenta skador. Detta
gäller särskilt för projektionsapparater.
När du ska flytta systemet
1 Om det sitter en skiva i systemet ska denna
tas ut.
2 Tryck på FUNCTION (Funktion) upprepade
gånger för att välja ”DVD”.
3 Tryck på ., > och Z samtidigt.
Frontpanelens teckenfönster ändras till
”MECHA LOCK”.
För att avbryta, tryck på "/1.
4 Avlägsna systemets nätkablar från
vägguttaget.
3SE
Innehållsförteckning
Välkommen! ........................................... 3
Säkerhetsföreskrifter ............................... 3
Om denna bruksanvisning....................... 6
Följande skivor kan spelas på detta
system ............................................... 6
Villkor för skivor .................................... 6
Skivor...................................................... 9
Guide till kontrollmenyn....................... 10
Komma igång
Packa upp .............................................. 12
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen........ 12
Steg 1: Kopplingar till
högtalarsystem ................................ 13
Steg 2: Antennkopplingar ..................... 18
Steg 3: Koppla TV- och
videokomponenter .......................... 20
Steg 4: Ansluta nätkablarna .................. 23
Steg 5: Utföra snabbinställningarna...... 23
Högtalarinställningar............................. 25
Spela skivor
Spela skivor........................................... 26
Återuppta uppspelningen från den punkt
där du stoppade skivan ................... 28
(Resume Play (Återuppta
uppspelningen))
Använda DVD-menyn .......................... 29
Spela upp VIDEO-CD med PBCfunktioner (Ver. 2.0) ....................... 29
(PBC-uppspelning)
Spela upp ett MP3-spår......................... 30
Spela upp JPEG-bildfiler ...................... 32
Skapa egna program.............................. 34
(Programmerad uppspelning)
Spela i slumpvis ordning....................... 36
(Shuffle Play (Slumpmässig
uppspelning))
Spela upprepade gånger ........................ 37
(Repeat Play (Repetering))
Söka efter en viss punkt på en skiva ..... 38
(Scan, Slow-motion Play
(Sökning, slowmotionuppspelning))
4SE
Söka efter titel/kapitel/spår/index/album/
fil .................................................... 39
Visa information om skivan ................. 41
Ljudjusteringar
Ändra ljudet .......................................... 45
Surround-ljud........................................ 47
Välja avkodningsläge för bakre
surroundljud ................................... 51
Använda ljudeffekter ............................ 53
Använda olika
extrafunktioner
Ändra vinklarna .................................... 54
Visa undertexter.................................... 55
Låsa skivor............................................ 56
(ANPASSAT BARNLÅS,
BARNLÅS)
Andra åtgärder
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen................................. 61
Använda funktionen
SONY TV DIRECT ....................... 63
Använda videon eller andra enheter ..... 65
Multiplex-sändningsljud
(DUAL MONO)............................. 65
Radio..................................................... 66
Använda RDS (Radio Data System) .... 69
Använda sovtimern............................... 70
Ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster .................................. 70
Återgå till standardinställningarna ....... 71
Inställningar och justeringar
Använda Inställningsdisplayen ............. 72
Ange språk för skärmtexten eller
ljudspåret ........................................ 73
(SPRÅKINSTÄLLNING)
Inställningar för displayen .................... 74
(SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
Anpassade inställningar ........................ 75
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Inställningar för högtalarna................... 76
(HÖGTALARINSTÄLLN.)
Snabbinställa och återställa systemet.... 82
(INSTÄLLNINGAR)
Ytterligare information
Felsökning............................................. 83
Tekniska data ........................................ 86
Ordlista.................................................. 87
Register över delar och kontroller......... 91
Språkkoder ............................................ 96
Lista över DVD-inställningsmenyn ...... 97
”AMP menu”-lista ................................ 99
Sakregister........................................... 100
Snabbreferens för fjärrkontrollen........ 102
5SE
Om denna bruksanvisning
• Denna bruksanvisning beskriver kontrollerna
på fjärrkontrollen. Du kan också använda
kontrollerna på systemet om de har samma
eller liknande namn som de på fjärrkontrollen.
• Nedanstående symboler används i den här
bruksanvisningen.
Symbol
Tillgängliga funktioner i VIDEOCD-läget
Tillgängliga funktioner i CD-läget
Tillgängliga funktioner i Super
Audio CD och Audio CD-läge
Tillgängliga funktioner för ljudspår
av formatet MP3*
Tillgängliga funktioner för JPEGfiler
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) är ett standardformat för
komprimering av ljudinformation som definierats av
ISO/MPEG.
Följande skivor kan spelas
på detta system
DVD VIDEO
Super Audio
CD
VIDEO-CD
Audio CD
6SE
Skivlogotyp
CD-R/CD-RW
(ljuddata)
(MP3-filer)
(JPEG-filer)
Logotypen ”DVD VIDEO” är ett varumärke.
Betydelse
Tillgängliga funktioner för DVD
VIDEO, DVD-R/DVD-RW i
videoläge och DVD+R/DVD+RW
Skivformat
Skivformat
Skivlogotyp
Villkor för skivor
• Titel
Det mest omfattande avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett helt album
på en ljudskiva.
• Kapitel
Avsnitt i en film eller en musiksamling som är
mindre än titlar. En titel består av flera kapitel.
Alla skivor innehåller inte kapitel.
• Album
Indelning av en data-CD med ljudspår eller en
bild av formatet MP3 eller JPEG.
• Spår
Del av en bild eller ett musikstycke på en
VIDEO-CD, Super Audio CD, CD eller MP3.
• Index (Super Audio CD, CD) /
Videoindex (VIDEO-CD)
Ett nummer som används för att dela in spår i
olika sektioner för att det ska vara lättare att
hitta en viss punkt på en VIDEO-CD, Super
Audio CD-skiva eller CD. För vissa skivor
finns inga index inspelade.
• Avsnitt
På en VIDEO-CD med PBC-funktioner
(sid. 29), är menyskärmar, filmklipp och
stillbilder uppdelade i avsnitt.
• Fil
Avsnitt av en film på en CD innehållande
information såsom JPEG-bildfiler.
Skiva
DVDstruktur
Titel
Kapitel
VIDEOCD-,
Super
Audio CDeller CDstruktur
MP3struktur
Skiva
Spår
Index
Skiva
Album
Spår
Skiva
JPEGstruktur
Album
Multi Session-CD-skivor
• Det här systemet kan spela upp Multi SessionCD-skivor när en MP3-ljudfil har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande MP3-ljudfiler, som spelats in
under senare bränningar, kan också spelas upp.
• Det här systemet kan spela upp Multi SessionCD-skivor när en JPEG-bildfil har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande JPEG-bildfiler, som spelats in
under senare bränningar, kan också spelas upp.
• Om ljudspår och bilder i musik-CD-format
eller video-CD-format spelats in under den
första bränningen, kan bara filer från den första
bränningen spelas upp.
Områdeskod
Fil
PBC-uppspelning (Playback
Control) (VIDEO-CD)
Det här systemet följer version 1.1 och version
2.0 för VIDEO CD-standarder. Du har två olika
typer av uppspelning beroende på skivtypen.
Typ av skiva
För att
VIDEO-CD
utan PBCfunktioner
(Skivor av
version 1.1)
Njuta av både videouppspelning
(film) och musik.
VIDEO-CD
med PBCfunktioner
(Skivor av
version 2.0)
Spela interaktiva program med
hjälp av menyskärmarna som
visas på TV-skärmen (PBCuppspelning), förutom
videouppspelningsfunktionerna
på skivor av version 1.1.
Dessutom kan du visa stillbilder
med hög upplösning, om det
finns några på skivan.
Systemet har en områdeskod som är tryckt på
systemets baksida och du kan bara använda
DVD-skivor som har samma områdeskod.
DVD-skivor med märket ALL kan också spelas
på detta system.
Om du försöker spela någon annan typ av DVD
visas meddelandet [Det är inte tillåtet att spela
upp denna skiva pga. områdeskoden] på TVskärmen. Det kan finnas DVD utan kod även om
det är förbjudet att spela denna DVD i det
aktuella området.
Exempel på skivor som inte
kan spelas på detta system
Följande skivor kan inte spelas på detta system:
• CD-ROM-skivor (förutom filtilläggen
”.MP3”, ”.JPG” och ”.JPEG”)
• CD-R/CD-RW-skivor som inte spelats in i
något av följande format:
– formatet ljud-CD
– formatet video-CD
– formatet MP3/JPEG som följer ISO9660*
Level 1/Level 2 eller dess utökade format,
Joliet
• Datadelen av CD-Extras
• DVD-ROM
• DVD-ljudskivor
• DVD-RAM
• DVD-RW i VR-läge (videoinspelningsläge)
• Progressiv JPEG-fil
forts.
7SE
* Ett logiskt format för filer och mappar på CD-ROMskivor, som definierats av ISO (International
Standard Organization)
Använd inte skivor av följande typer:
• En DVD som har en annan områdeskod (sid. 7,
89).
• En skiva som varken är av standardformatet
eller rund (t.ex. skivor formade som kort,
hjärtan eller stjärnor).
• Skivor med papper eller etiketter på dem.
• Skivor där klister eller tejp sitter kvar.
Anmärkningar om CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/DVDRW-skivor (videoläge)/DVD+R/DVD+RW
I vissa fall kan inte CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/DVDRW-skivor (videoläge)/DVD+R/DVD+RW spelas i
denna spelare. Detta kan bero på skivans
inspelningskvalitet eller fysiska tillstånd, eller på
inspelningsenhetens och redigeringsprogramvarans
egenskaper.
Skivan kan inte spelas om den inte har slutbehandlats
på rätt sätt. Mer information finns i bruksanvisningen
för inspelningsenheten.
Observera att skivor som skapats i Packet Write-format
inte kan spelas.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av
skivor som följer standarden Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor med upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av
dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske
därför inte kan spelas upp av den här produkten.
Uppspelningsfunktioner för
DVD och VIDEO-CD
Vissa uppspelningsfunktioner på DVD och
VIDEO-CD kan vara förinställda av
programtillverkare. Eftersom detta system
spelar upp DVD och VIDEO-CD beroende på
innehållet på skivan som levereras av
programtillverkaren kanske inte alla
uppspelningsfunktioner är tillgängliga. Se i
instruktionerna som levereras med din DVD
eller VIDEO-CD.
8SE
Copyright
Denna produkt innefattar upphovsrättsskyddad
teknik som är skyddad av vissa patent i USA,
samt av andra rättigheter för immateriell
egendom. Användning av denna
upphovsrättsskyddade teknik måste auktoriseras
av Macrovision och gäller för användning i
hemmet och andra begränsade visningsmiljöer
såvida inte något annat uttryckligen tillåts av
Macrovision. Så kallad ”Reverse engineering”
eller disassemblering är förbjuden.
I det här systemet ingår Dolby* Digital och
Dolby Pro Logic (II) självjusterande
matrissurroundavkodare (adaptive matrix
surround decoder) och DTS** Digital Surround
System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och symbolen med dubbla
D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkad under licens från Digital Theater
Systems, Inc.
”DTS,” ”DTS-ES,” ”Neo:6 ” och ”DTS Digital
Surround” är varumärken som tillhör Digital
Theater Systems, Inc.
Skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska du alltid hålla i dess
kanter. Vidrör inte skivans uppspelningsyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
• Skivan ska inte lämnas i direkt solljus eller i
andra varma miljöer, t.ex. i närheten av en
varmluftsventil eller i en bil som är parkerad i
solen då temperaturen kan bli mycket hög i
bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras i
sina fodral.
Rengöring
• Innan du spelar en skiva ska du rengöra den
med en trasa.
Torka av skivan från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensen,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Försöker du spela upp skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex.
skivor som är formade som kort, hjärtan eller
stjärnor) kan ett funktionsfel uppstå.
Använd inte skivor som har något av de
”skivtillbehör” som finns att köpa i handeln,
t.ex. i form av extra etiketter eller ringar.
9SE
Guide till kontrollmenyn
Använd kontrollmenyn för att välja en funktion som du vill använda. Kontrollmenyn visas när du
trycker på knappen DVD DISPLAY. Mer information finns på sidan som anges inom parentes.
Totalt antal
inspelade titlar
Aktuellt titelnummer (Video-CD/ Super
eller spår
Totalt antal inspelade kapitel eller index
Namnet på den
Audio CD/CD: spårnummer)
Uppspelningsstatus
Skivnamn
titel som spelas
(NSpela upp, XPaus, xStopp, etc.)
eller skivtyp
upp
Aktuellt kapitelnummer
DVD
(Video-CD/ Super Audio CD/
DVD
Typ av skiva som
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
CD: indexnummer)
spelas
18(34)
T
1:32:55
Uppspelningstid
Ikon för valt objekt
på kontrollmenyn
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
Aktuell inställning
Alternativ
Objekt på kontrollmenyn
Funktionsnamn för valt
objekt på kontrollmenyn
UNDERTEXT
Välj:
ENTER
Användningsmedd
Lista över objekt på kontrollmenyn
SKIVA
Visar skivnamn eller skivtyp för den skiva som du satt in i
systemet.
TITEL (endast DVD) (sid. 39)/
Väljer titel (DVD) eller spår (VIDEO-CD) som ska spelas.
Visar avsnitt (VIDEO-CD i PBC-uppspelning).
AVSNITT (endast VIDEO-CD i PBCuppspelning) /SPÅR (endast VIDEO-CD)
(sid. 39)
KAPITEL (endast DVD) (sid. 40)/
INDEX (endast VIDEO-CD) (sid. 40)
Väljer kapitel (DVD) eller index (VIDEO-CD) som ska
spelas.
ALBUM (endast MP3) (sid. 31,
Väljer vilket album (MP3) som ska spelas upp.
SPÅR (endast Super Audio CD/
Väljer det spår (Super Audio CD/CD/MP3) som ska spelas.
39)
CD/MP3) (sid. 31, 39)
INDEX (endast Super Audio CD/
CD) (sid. 40)
TID (sid. 40)
Kontrollera hur mycket tid som gått och kvarvarande
uppspelningstid.
Anger tidskod för bild- och musiksökning.
LJUD (endast DVD/VIDEO-CD/
Ändrar ljudinställningar.
Super Audio CD/CD/MP3) (sid. 45)
10SE
Visar index och väljer det index (Super Audio CD) som ska
spelas upp.
UNDERTEXT (endast DVD)
Visar undertext.
Ändrar undertextspråket.
ALBUM (endast JPEG) (sid. 32)
Väljer vilket album (JPEG) som ska spelas upp.
FIL (endast JPEG) (sid. 32)
Väljer fil (JPEG) som ska spelas upp.
DATUM (endast JPEG) (sid. 44)
Visar datum.
VINKEL (endast DVD) (sid. 54)
Byter vinkel.
LÄGE (endast VIDEO-CD/Super
Väljer uppspelningsläget.
(sid. 55)
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (sid. 36)
REPETERA (sid. 37)
Spelar upp hela skivan (alla titlar/alla spår), en titel/ett
kapitel/spår/album, eller innehållet i ett program upprepade
gånger.
ANPASSAT BARNLÅS (sid. 56)
Ställer in barnfilter för skivan.
Tips
• Varje gång du trycker på DVD DISPLAY ändras kontrollmenyn enligt följande:
Kontrollmenyn
m
Kontrollmenyn avstängd
Objekten på kontrollmenyn varierar beroende på vilken skiva du spelar.
• Kontrollmenyikonen lyser grönt
t
om du inte ställer [REPETERA] på [AV].
• Indikatorn [VINKEL] lyser grönt endast när flera olika vinklar har spelats in på skivan.
11SE
Komma igång
Packa upp
Kontrollera att du har följande objekt:
• Högtalare (5)
• Subwoofer (1)
• AM-ramantenn (1)
• FM-antennsladd (1)
• Högtalarsladdar (3,5 m × 3, 10 m × 2)
• Fjärrkontroll RM-SP320 (1)
• R03-batterier (storlek AAA) (2)
• Bruksanvisning
• Högtalare - Anslutning och placering (kort) (1)
Sätta i batterierna i
fjärrkontrollen
Du kan styra systemet med fjärrkontrollen. Sätt
i två R03-batterier (storlek AAA) genom att
matcha 3 och # på batterierna med märkena i
batterifacket. När du använder fjärrkontrollen
ska du peka den mot fjärrsensorn på systemet.
Ta bort skyddet.
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på ett hett eller fuktigt ställe.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt.
• Det får inte finnas något främmande föremål i
fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter
batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller
ljus från andra källor. Detta kan skada sensorn.
• Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en
längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att de
skadas pga. batteriläckage och korrosion.
12SE
Steg 1: Kopplingar till högtalarsystem
Sladdar som krävs
Komma igång
Koppla in högtalarsystemet genom att matcha färgerna på uttagen med de på sladdarna. Anslut inte
några andra högtalare än de som medföljer systemet.
För att få bästa surround-ljud anger du högtalarnas parametrar (avstånd, nivå, osv.) på sid. 25.
Högtalarsladdar
Kontakten och färgtuben på högtalarsladdarna har samma färg som uttagen dit de ska kopplas.
(–)
(–)
(+)
(+)
Färgtub
13SE
Uttag för koppling av högtalarna
Koppla
Till
Främre högtalare
SPEAKER FRONT L (vit) och R (röd)
Surround-högtalare
SPEAKER SURR L (blå) och R (grå)
Mitthögtalare
SPEAKER CENTER (grön)
Subwoofer
SPEAKER WOOFER (lila)
Främre högtalare (V)
Främre högtalare (H)
Mitthögtalare
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
SURR L
WOOFER
R
AUDIO IN
SURROUND
R
BACK
AUDIO IN
L
EURO AV
SURR R
Undersida på
främre högtalare
Undersida på
främre högtalare
Surround-högtalare (H)
14SE
OUTPUT(TO TV)
L
SAT
Subwoofer
Surround-högtalare (V)
Placering av högtalare
Komma igång
• Placera inte högtalarna lutande.
• Placera inte högtalarna på platser som är:
– Extremt heta eller kalla
– Dammiga eller smutsiga
– Mycket fuktiga
– Utsatta för vibrationer
– Utsatta för direkt solljus
• Var försiktig om du placerar subwoofern, högtalarna eller högtalarstativen (medföljer ej) med monterade surroundhögtalare på ett ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande) eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
• Luta dig inte mot, och häng inte i, högtalaren, eftersom den kan falla ner.
Obs!
Se till att högtalarkabelns isolering inte fastnar i SPEAKER (högtalar)-uttaget.
Tips
Anslut högtalarkabeln efter att du har böjt högtalartråden i isoleringsänden. Du kan undvika att högtalarkabeln
fastnar i SPEAKER (högtalar-)uttaget.
forts.
15SE
Ansluta den bakre surround-högtalaren
Systemet är förenligt med surroundsystem 6.1. När du spelar upp en DVD som är förenlig med
surroundsystem 6.1, till exempel DTS-ES-skivor, ansluter du den bakre surround-högtalaren
(medföljer inte) och ställer in dess parametrar (se ”Inställningar för högtalarna” på sid. 76).
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
WOOFER
AUDIO IN
SAT
L
SAT
Förstärka
AUDIO
IN
Bakre surround-högtalare
Tips
Du kan även spela upp surroundljud 6.1 när du spelar upp en 2- eller 5.1-kanalskälla, genom att använda
avkodningsfunktionen för bakre surroundljud (se ”Välja avkodningsläge för bakre surroundljud” på sid. 51).
Undvika kortslutning
Kortslutning av högtalarna kan skada systemet. För att undvika detta ska du utföra följande
förebyggande säkerhetsåtgärder när du kopplar in högtalarna. Kontrollera att metalltrådarna i
högtalarnas sladdar inte vidrör ett annat högtalaruttag eller en metalltråd som tillhör en annan
högtalarsladd.
Exempel på dåliga omständigheter
En oisolerad del av en
högtalarkabel är i kontakt med
ett annat högtalaruttag.
Oisolerade delar av kablarna har kommit i
kontakt med varandra eftersom för mycket
av isoleringen tagits bort.
När du har kopplat alla komponenter, högtalare och nätkabeln spelar du upp en testton för att
kontrollera att alla högtalarna är korrekt anslutna. För mer information om uppspelning av testton, se
sid. 78.
Om du inte hör något ljud från en högtalare när testtonen spelas eller om en testton spelas upp i en annan
högtalare än den som visas i frontpanelens teckenfönster, kan det betyda att högtalarna har kortslutits.
Då måste du kontrollera högtalarkopplingarna igen.
Obs!
• Kontrollera att högtalarsladden har anslutits till korrekt uttag på komponenterna: 3 till 3 och # till #. Om
sladdarna kopplas fel kan ljudet förvrängas och du får inget basljud.
• Om du inte ansluter högtalarsladden på rätt sätt eller om du vrider upp volymen som en kortslutning visas
”SKYDDA” i frontpanelens display och systemet går in i viloläge. Om detta händer, drar du ur och ansluter sedan
strömkabeln i vägguttaget och startar systemet.
16SE
Byta högtalarkablar
Urkoppling
Komma igång
Om du vill använda en annan högtalarkabel, kopplar du ur kontakten och ansluter en annan kabel.
Uppfångar
Rikta uppfångaren nedåt, tryck och håll ner kontakten mot ett plant underlag och ta bort sladdarna från
kontakten.
Anslutning
Tryck ner kontakten mot ett plant underlag och anslut samtidigt de nya högtalarsladdarna.
Observera att sladden som märkts med ett streck ska anslutas till kontaktens minussida (-).
Obs!
• Var försiktig så att du inte skadar underlaget (skrivbordet, etc.) när du ansluter/kopplar ur högtalarsladdarna.
• När sladden till din subwoofer används bör du notera att de två utvändiga, svarta sladdarna eller sladdarna som är
markerade med bokstäver är negativa.
(–)
(–)
(+)
(+)
(–)
(–)
• Om du ansluter subwoofer-sladden felaktigt eller höjer volymen vid kortslutning, visas ”PROTECT” i
frontpanelens teckenfönster och systemet växlar över till standbyläge. I detta fall drar du ut nätsladden ur
vägguttaget och sätter sedan i den igen, och slår på systemet.
Tips
• Använd vilken högtalarsladd som helst som finns i handeln med AWG 18-22.
• Innan du ansluter den nya kabeln, skala bort 10 mm av dess isolering och tvinna de bara trådarna på bägge sladdar.
10 mm
17SE
Steg 2: Antennkopplingar
Koppla in de medföljande AM/FM-antennerna för att lyssna på radio.
Uttag för koppling av antenner
Koppla
Till
AM-antenn
AM-uttaget
FM-antenn
FM 75Ω COAXIAL-uttag
AM-antenn
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
WOOFER
AUDIO IN
L
SAT
SAT
FM-antenn
Obs!
• För att undvika brus ska du placera AM-antennen en bit ifrån systemet och andra komponenter.
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennen ska den ligga så vågrätt som möjligt.
Tips
När du ansluter den medföljande AM-antennen, kan sladd (A) och sladd (B) anslutas i endera terminalen.
AM
A
B
18SE
Tips
Använd en 75-ohm koaxial kabel (medföljer inte) för att koppla systemet till en FM-utomhusantenn som i exemplet
nedan, om du har dålig FM-mottagning.
AM
FM 75
Komma igång
FMutomhusantenn
System
COAXIAL
19SE
Steg 3: Koppla TV- och videokomponenter
Sladdar som krävs
SCART-kabel (EURO AV) för anslutning av TV (medföljer inte)
Ljudkablar (medföljer inte)
När du ansluter en kabel måste de färgkodade hylsorna kopplas till rätt uttag på komponenterna.
Vit (V/ljud)
Röd (H/ljud)
Uttag för koppling av videokomponenter
Koppla
Till
TV (VIDEO IN)
T EURO AV OUTPUT (TO TV)-uttag
Video (AUDIO OUT)
VIDEO (AUDIO IN)-uttag
Digital satellitmottagare
(AUDIO OUT)
SAT (AUDIO IN)-uttag
Ansluta systemet till en TV
Anslut systemet till din TV med SCART-kabeln (EURO AV). Kontrollera att SCART-kabeln (EURO
AV) ansluts till uttaget T EURO AV OUTPUT (TO TV) på systemet.
När du ansluter SCART-kabeln (EURO AV), ska du kontrollera att TV:n kan ta emot S-video- eller
RGB-signaler. Om TV:n kan ta emot S-videosignaler, ska du ändra TV:ns ingångsläge till RGBsignaler. Se bruksanvisningen för den TV som ska anslutas.
20SE
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
Komma igång
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
AUDIO IN
SAT
WOOFER
OUT
SAT
L
OUT
OUT
IN
EURO AV
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Video
OPTICAL
DIGITAL
OUT
Digital satellitmottagare
eller PlayStation 2 etc.
INTPUT(FROM VIDEO)
TV
Obs!
• Kontrollera att anslutningarna sitter ordentligt för att undvika oönskat brus.
• Se instruktionerna som medföljde TV:n.
• Systemet kan inte mata ut komponentens videosignaler.
• Systemet kan inte spela upp någon ljudsignal till den anslutna TV:n. Endast ljudsignalen från TV:n spelas upp
genom systemets högtalare.
Tips
• När du vill leda ut TV-ljudet eller stereoljudet genom en 2-kanalig källa från systemets 6 högtalare, väljer du ett
annat ljudfält än ”AUTO FORMAT DIRECT AUTO” eller ”2 CHANNEL STEREO” (sid. 47).
• Om du upplever distorsion vid uppspelning av komponenten som anslutits till VIDEO AUDIO IN (uttag för
VIDEO-ljud), ansluter du komponenten till SAT AUDIO IN (uttag för SAT-ljud).
Om du ansluter en digital satellitmottagare med ett OPTICAL OUTuttag
Den digitala satellitmottagaren kan anslutas till SAT OPTICAL DIGITAL IN-uttaget istället för SAT
AUDIO IN (L/R)-uttagen på systemet.
Systemet kan ta emot både digitala och analoga signaler. Digitala signaler har prioritet över analoga
signaler. Om den digitala signalen upphör, kommer den analoga signalen att bearbetas efter 2 sekunder.
Om du ansluter en digital satellitmottagare utan ett OPTICAL OUTuttag
Koppla den digitala satellitmottagaren till SAT AUDIO IN (L/R)-uttagen på systemet.
För att lyssna till ljudet från spelenheten (t.ex. PlayStation 2) genom
systemet
Anslut spelenhetens ljudutgångar till SAT AUDIO IN (L/R) på systemet med ljudkablarna (tillval).
forts.
21SE
Obs!
• Systemet matar inte ut S-videosignaler.
• När du väljer VIDEO eller SAT genom att trycka på FUNCTION (sid. 65), matas ljudsignalen från AUDIO IN (L/
R)-uttaget ut till de anslutna högtalarna. Ljudsignalen matas inte ut från T EURO AV OUTPUT (TO TV)-uttaget.
Vid anslutning till en TV-skärm av standardstorlek (4:3)
Beroende på vilken skiva som spelas, är det inte säkert att bilden passar TV-skärmen.
För att ändra bildförhållande, se sid. 74.
22SE
Steg 4: Ansluta nätkablarna
Steg 5: Utföra snabbinställningarna
Komma igång
Innan du ansluter systemets nätkablar till ett eluttag bör du ha anslutit högtalarna till systemet (se
sid. 14).
När du har avslutat de första 4 stegen, gör du de första inställningarna med hjälp av
snabbinställningarna. Du kan göra de första inställningarna i [SPRÅKINSTÄLLNING],
[RUMSSTORLEK], [LYSSNINGSPOSITION] och [TV-TYP] steg för steg.
När snabbinställningarna har gjorts, är systemet klart för uppspelning av filmer, musik-CD, osv. För
ytterligare högtalarinställningar, se ”Inställningar för högtalarna” på sid. 76.
5
Använda
snabbinställningarna
Tryck på ENTER.
[SPRÅKINSTÄLLNING (LANGUAGE
SETUP)] visas.
LANGUAGE SETUP
"/1
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
PORTUGUÉS
FUNCTION
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
Obs!
• Vilket språk som kan väljas beror på området.
• Det språk du valde under
[SPRÅKINSTÄLLNING] används också för
[SKÄRMTEXT], [DVD MENY] och
[UNDERTEXT] (sid. 73).
CLEAR
6
Med skyddet öppet.
1
2
3
4
Sätt på TV:n.
Växla väljaren på TV:n till det här
systemet.
Välj språk med hjälp av X/x, tryck
sedan på ENTER.
Alternativet väljs och [RUMSSTORLEK]
visas.
RUMSSTORLEK
Tryck på "/1.
LITEN
Tryck på FUNCTION för att välja ”DVD”.
FRAM:
1.6m
SURROUND:
1.6m
Guidemeddelandet visas på TV-skärmen.
Obs!
När det finns en skiva i systemet, visas inte
guidemeddelandet på TV-skärmen.
forts.
23SE
7
Välj passande rumsstorlek bland
alternativen [LITEN], [MEDELSTORT]
eller [STOR] med X/x, och tryck sedan
på ENTER.
Alternativet väljs och
[LYSSNINGSPOSITION] visas.
LYSSNINGSPOSITION
FRAM:
1.6m
SURROUND:
1.6m
Det nummer som kan väljas för
[LYSSNINGSPOSITION] varierar,
beroende på inställningen
[RUMSSTORLEK].
[LITEN]: Tre positioner
[MEDELSTORT]: Fyra positioner
[STOR]: Fem positioner
8
Välj en passande lyssningsposition
med X/x, och tryck sedan på ENTER.
Alternativet väljs och [TV-TYP] visas.
TV-TYP
16 : 9
9
4:3
Välj en TV-typ för anslutning till
systemet med C/c, och tryck sedan på
ENTER.
Snabbinställningen är klar.
När snabbinställningen är klar, sparas
inställningarna och guidemeddelandet
kommer inte att visas nästa gång du slår på
systemet.
Om du skriver fel
Tryck på O RETURN, och välj sedan objektet
igen.
För att lämna snabbinställningen
Tryck på DVD SETUP under valfritt steg.
24SE
Obs!
• När du trycker på CLEAR i ett guidemeddelande,
försvinner meddelandet. Om du behöver ändra
inställningarna väljer du [SNABB] från
[INSTÄLLNINGAR] i inställningsdisplayen
(sid. 82).
• När du väljer [4:3] i [TV-TYP], väljs [4:3
BREVLÅDEFORMAT] (sid. 74).
• Avståndet och nivån för varje högtalare ställs in
automatiskt efter alternativen under
[RUMSSTORLEK] och [LYSSNINGSPOSITION]
(sid. 76).
• För att ändra alla inställningarna, se ”Använda
Inställningsdisplayen” på sid. 72.
• Bilderna som visar [RUMSSTORLEK] och
[LYSSNINGSPOSITION] är endast exempel på
sådana och kan skifta från den verkliga rumsstorleken
och -utformningen.
Inställningarna för [HÖGTALARINSTÄLLN.]
(sid. 76) visas inte på dessa skärmar.
Högtalarinställningar
För att få bästa surround-ljud ska alla högtalare
utom subwoofern finnas på samma avstånd från
lyssningspositionen (A).
Med det här systemet kan du emellertid placera
mitthögtalaren upp till 1,6 meter närmare (B)
och surround-högtalarna upp till 4,6 meter
närmare (C) den plats du lyssnar från.
De främre högtalarna kan placeras mellan 1,0
och 7,0 meter (A) från lyssningspositionen.
Placera högtalarna enligt illustrationen nedan
Systemets subwoofer är magnetiskt avskärmad
för att förhindra magnetiskt läckage. Trots det
kan ett visst läckage förekomma, eftersom
magneten i högtalaren är mycket stark. Om
subwoofern används med en CRT-baserad TV
eller projektor, ska den installeras minst 0,3
meter från TV:n. Om den placeras alltför nära,
kan färgerna visas felaktigt på skärmen. Stäng
av TV:n en gång och slå sedan på den igen efter
15 till 30 minuter. Om problemet uppstår igen,
placerar du högtalarna längre ifrån TV:n. Om
problemet kvarstår trots att anvisningarna ovan
har följts, ska du se till att inga magnetiska
föremål finns i närheten av subwoofern. Den
felaktiga färgåtergivningen kan vara resultatet
av en samverkan mellan subwoofern och det
magnetiska föremålet.
Exempel på möjliga källor till magnetiska
störningar är: magnetlås på TV-stativet, osv.,
vissa sjukvårdsapparater, leksaker, osv.
Komma igång
Ställa in högtalarnas position
Om magnetiskt avskärmade
högtalare (för att undvika felaktig
färgåtergivning på TV-skärmen)
Ange högtalarparametrar
Obs!
• Placera inte mitthögtalare och surround-högtalare
längre bort från lyssningspositionen än de främre
högtalarna.
• När du ansluter en extra bakre surround-högtalare,
placerar du den bakre surround-högtalaren bakom
lyssningspositionen (placera (D) enligt illustrationen
ovan). I så fall, ställer du in [SURROUND BAK] till
[JA] under inställningen [STORLEK] (sid. 76) för att
mata ut ljudet från den bakre surround-högtalaren.
För att få bästa möjliga surround-ljud anger du
högtalarnas avstånd från lyssningspositionen
och ställer sedan in balans och nivå. Använd
testtonen för att justera högtalarnas balans och
nivå till samma nivå.
Välj [HÖGTALARINSTÄLLN.] i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Inställningar för högtalarna” (sid. 76).
25SE
4
Sätt in skivan i skivhållaren tills skivan dras
in automatiskt.
Skivan dras in i systemet automatiskt och
”READING” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Spela skivor
Spela skivor
Med uppspelningssidan vänd nedåt
Beroende på DVD eller VIDEO-CD kan vissa
funktioner vara annorlunda eller begränsade.
Se den bruksanvisning som medföljer skivorna.
Skivhållare
"/1
STANDBY-indikator
Sätt in en skiva.
Z
FUNCTION
Justera
volymen
Anslut
hörlurar
"/1
5
Tryck på H på fjärrkontrollen, eller
på systemet.
Skivan spelas upp (oavbruten uppspelning).
Ställ in ljudvolymen.
Z
FUNCTION
H
Efter att ha utfört steg 5
Beroende på vilken skiva som spelas, visas
eventuellt en meny på TV-skärmen. Du kan
spela upp skivan interaktivt genom att följa
instruktionerna på menyn. (DVD: sid. 29),
(VIDEO-CD: sid. 29).
Ta ut skivan
1
2
3
Sätt på TV:n.
Växla väljaren på TV:n till det här
systemet.
Tryck på "/1 på systemet.
Systemet slås på.
Om systemläget inte är ställt på ”DVD”
trycker du på FUNCTION och väljer
”DVD”.
”NO DISC” visas i frontpanelens
teckenfönster och systemet är klart för att
föra in skivan.
26SE
Tryck på Z. Ta bort skivan när den har matats ut
ur systemet. ”NO DISC” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Starta systemet
Tryck på "/1 på systemet. Systemet slås på. I
standbyläge, kan systemet även slås på genom
att man sätter in en skiva.
Stänga av systemet
Ytterligare funktioner
Z
X
./>
x
H
MUTING
VOL +/–
Spela skivor
Tryck på "/1. Systemet växlar över till
standbyläge och STANDBY-indikatorn lyser
röd. Stäng av systemet helt genom att avlägsna
systemets nätkablar från vägguttaget.
Du bör inte stänga av systemet genom att trycka
på "/1 på systemet medan du spelar upp en
skiva. Detta kan avbryta menyinställningarna.
När du stänger av systemet, trycker du först på
x för att stoppa uppspelningen och sedan på
"/1.
Spara energiförbrukningen i
standbyläge
Tryck på "/1 medan systemet slås på
(STANDBY-indikatorn på systemet tänds).
Funktion
Tryck på
Stopp
x
Avbryta standbyläget
Paus*
X
Tryck på "/1 en gång.
Återuppta uppspelning efter X eller H
paus
Gå till nästa kapitel, spår
eller avsnitt i kontinuerligt
uppspelningsläge
>
Gå tillbaka till föregående .
kapitel, spår, avsnitt eller fil
i kontinuerligt
uppspelningsläge
Stoppa uppspelningen och
ta ut skivan
Z
Sänka ljudet
MUTING. För att
avbryta ”muting”,
tryck på samma knapp
igen eller på VOL + för
att justera volymen.
* Det går inte att pausa vid uppspelning av JPEGfiler.
Obs!
• Om det inte finns någon skiva i systemet, visas ”NO
DISC” i frontpanelens teckenfönster.
• Om DVD-uppspelningen pausas i cirka en timme,
stängs systemet automatiskt av.
Tips
Om en DVD har mer än två titlar, är det inte möjligt att
gå till nästa titel eller gå tillbaka till föregående titel
genom att trycka på . eller >. Dessa knappar
kan endast användas inom en enda titel. Om du vill gå
vidare till nästa titel eller gå bakåt till föregående titel,
tryck på DVD TOP MENU eller DVD MENU och välj
sedan den titel du vill gå till från kontrollmenyn.
27SE
Obs!
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade skivan
(Resume Play (Återuppta
uppspelningen))
• Du kan inte använda Återuppta uppspelning (Resume
play) under slumpmässig uppspelning eller
repetering.
• Beroende på var du stoppade skivan, är det inte säkert
att systemet kan återuppta uppspelningen från exakt
samma punkt.
• Den punkt där du stoppade spelningen raderas om:
– du ändrar uppspelningsläget,
– du ändrar inställningen i inställningsmenyn.
Tips
När du stoppar skivan kommer systemet ihåg
den punkt där du tryckte på x och ”RESUME”
visas i frontpanelens teckenfönster. Så länge du
inte tar ur skivan fungerar återupptagen
uppspelning även om systemet gått in i
standbyläge genom att du tryckt på "/1.
H
1
x
Medan du spelar en skiva, tryck på x
för att stoppa uppspelningen.
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster så att du kan starta om skivan
från den punkt där du stoppade den.
Om ”RESUME” inte visas är inte
funktionen ”Återuppta uppspelningen”
(Resume Play) tillgänglig.
2
Tryck på H.
Systemet startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
28SE
För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
Använda DVD-menyn
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
(PBC-uppspelning)
Med PBC-funktioner (uppspelningskontroll)
kan du utföra enkla interaktiva åtgärder,
använda sökfunktioner och andra liknande
funktioner.
Med PBC-uppspelning kan du spela VIDEOCD-skivor interaktivt genom att följa menyn på
TV:n.
Spela skivor
En DVD-skiva är uppdelad i flera sektioner som
tillsammans utgör en film eller ett musikstycke.
Dessa sektioner kallas ”titlar”. När du spelar upp
en DVD som innehåller flera titlar kan du välja
den titel du önskar via DVD TOP MENU/
ALBUM–.
När du spelar upp DVD-skivor som tillåter dig
att välja alternativ som t.ex. undertextspråket
och det talade språket, välj dessa poster via
DVD MENU/ALBUM+.
Spela upp VIDEO-CD med
PBC-funktioner (Ver. 2.0)
./>
x
H
X/x/
ENTER
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
Nummerknappar
Nummerknappar
Med skyddet öppet.
1
2
3
Tryck på DVD TOP MENU/ALBUM–
eller DVD MENU/ALBUM+.
Med skyddet öppet.
1
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.
2
Tryck på C/X/x/c eller
nummerknapparna för att välja det
alternativ du önskar spela upp eller
ändra.
3
4
Tryck på ENTER.
Obs!
Om DVD:ns toppmeny eller en DVD-meny visas
under DVD-uppspelning i cirka en timme, stängs
systemet automatiskt av.
Börja spela en VIDEO-CD med PBCfunktioner.
Menyn för ditt val visas.
Välj det nummer du vill ha genom att
trycka på X/x eller använda
nummerknapparna.
Tryck på ENTER.
Följ instruktionerna på menyn för
interaktiva funktioner.
Se de medföljande instruktionerna för
skivan eftersom procedurerna kan skilja sig
åt mellan olika VIDEO-CD-skivor.
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
forts.
29SE
Obs!
• Beroende på vilken VIDEO-CD du spelar kanske
menyn inte visas i steg 1.
• Beroende på VIDEO-CD kan ”Tryck på ENTER” i
Steg 3 kanske visas som ”Tryck på SELECT” i de
instruktioner som medföljer skivan. I så fall trycker
du på H.
Tips
Om du vill spela upp utan PBC-funktionen trycker du
på ./> eller använder nummerknapparna medan
systemet har stoppats för att välja ett spår, och trycker
sedan på H eller ENTER.
Meddelandet ”Uppspelning utan PBC” visas på TV:n
och systemet börjar kontinuerlig uppspelning. Du kan
inte visa stillbilder som till exempel en meny. För att
återgå till PBC-uppspelning trycker du på x två
gånger och sedan på H.
Spela upp ett MP3-spår
Du kan spela upp MP3-spår på CD-ROM-, CDR- eller CD-RW-skivor. Skivan måste
emellertid vara inspelad i formaten ISO9660
level 1, level 2 eller Joliet för att spelaren ska
kunna identifiera och spela upp spåren. Du kan
också spela upp Multi Session-skivor. Mer
information om inspelningsformat finns i
instruktionerna för CD-R/RW-enheten eller för
programvaran som du använder för inspelning
(medföljer inte).
1
2
Sätt in en skiva med MP3-filer i
systemet.
Tryck på H.
Det första MP3-spåret i det första albumet
på skivan spelas upp.
Obs!
• Systemet kan spela ljudfiler av typen MP3 (MPEG1
Audio Layer3). Systemet kan inte spela upp ljudspår
med formatet MP3PRO.
• Den här spelaren kan spela upp Multi Session-CDskivor och MP3-filer som spelats in under den första
bränningen. Alla efterföljande MP3-filer, som spelats
in under senare bränningar, kan också spelas upp.
• Maximalt antal album på en skiva: 99 (Det får
maximalt plats 250 st. MP3-ljudspår på ett album.)
• Album som inte innehåller något MP3-ljudspår
hoppas över.
• Om du anger filtillägget ”.MP3” för filer som inte är
av MP3-format, kan inte spelaren identifiera
informationen på rätt sätt. Detta leder till att systemet
genererar ett högt störljud, som kan skada
högtalarsystemet.
• Om systemet inte kan spela upp MP3-filer, ställer du
in [DATA-CD PRIORITET] till [MP3] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] (sid. 76).
• Systemet kan spela upp till åtta kataloger, bl.a. direkt
från en rotkatalog.
30SE
4
Välja album och spår
Välj
(SPÅR) med hjälp av X/x,
tryck sedan på ENTER.
Skivans spårlista för det aktuella albumet
visas.
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
O RETURN
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN (återgå) för
att komma tillbaka till spåret eller
albumlistan.
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn och skivnamnet för skivan
med MP3-filer visas.
2
Välj X/x för att välja
(ALBUM), tryck sedan på ENTER eller
c.
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
5
Välj spår med hjälp av X/x, tryck sedan
på ENTER.
Det spår du valt spelas upp.
Skivans albumlista visas.
HOME TOWN
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Spela skivor
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
MP3
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN eller C.
Stänga visningen
Tryck på DVD DISPLAY.
Obs!
3
Välj ett album du vill spela upp med
hjälp av X/x och tryck sedan på
ENTER.
• I namn på album och spår kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som
” ”.
• Om den MP3-fil som du spelar upp har en ID3-tagg
visas informationen för ID3-taggen som ett
spårnamn.
• ID3-tagg gäller bara för version 1.
• Om du spelar upp en MP3-fil med VBR (varierande
bithastighet), motsvaras inte alltid den
uppspelningstid som visas av den verkliga tid som
förflutit.
• Fram till det att du spelar skivan eller väljer ett album
i steg 2, visas albumnamnet som ”**Album” (** är
ett nummer) i kontrollmenyn. Därefter visas
albumnamnet.
Tips
När en skiva med MP3-filer sätts i, kan du välja ett
album med hjälp av DVD MENU/ALBUM+ eller
DVD TOP MENU/ALBUM– på fjärrkontrollen.
31SE
Spela upp JPEG-bildfiler
Du kan spela upp JPEG-bildfiler på CD-ROM-,
CD-R- eller CD-RW-skivor. Skivan måste
emellertid vara inspelad i formaten ISO9660
level 1, level 2 eller Joliet för att spelaren ska
kunna identifiera och spela upp filerna. Du kan
också spela upp Multi Session-skivor. Mer
information om inspelningsformat finns i
instruktionerna för CD-R/RW-enheten eller för
programvaran som du använder för inspelning
(medföljer inte).
1
2
Sätt in en skiva med JPEG-filer i
systemet.
Tryck på H.
Det första JPEG-spåret i det första albumet
på skivan spelas upp.
Välja album och fil
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
Tips
När du går till nästa fil eller tillbaka till föregående fil
trycker du på . eller >.
32SE
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
O RETURN
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn med namnet på JPEGskivan visas.
2
Välj X/x för att välja
(ALBUM),
tryck sedan på ENTER eller c.
Skivans albumlista visas.
Obs!
• Systemet kan spela upp filer med filtillägget ”.JPG”
och ”.JPEG”.
• Systemet kan spela upp Multi Session CD-skivor.
• Ett album som inte innehåller en JPEG-fil hoppas
över.
• Om systemet inte kan spela upp JPEG-filer, ställer du
in [DATA-CD PRIORITET] till [JPEG] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] (sid. 76).
• JPEG-bildfiler vars längd eller bredd överstiger 4 720
bildpunkter kan inte spelas upp.
• En JPEG-bildfil med ett stort bildförhållande (höjd/
bredd) kan inte visas.
• Beroende på filformatet kan vissa CD-R- och CDRW-skivor inte spelas upp på det här systemet.
• Systemet kan spela upp till åtta kataloger, bl.a. direkt
från en rotkatalog.
• Progressiva JPEG-bildfiler kan inte spelas upp med
detta system.
• Maximalt antal album på en skiva: 99
(Det får maximalt plats 250 st. JPEG-bildfiler på ett
album.)
DVD MENU/
ALBUM+
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
3
4
Välj ett album du vill spela upp med
hjälp av X/x och tryck sedan på
ENTER.
Välj
(FIL) med hjälp av X/x,
tryck sedan på ENTER.
Skivans fillista för det aktuella albumet
visas.
MOUNTAIN
FAMILY
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
JPEG
5
Använda bildspelet på JPEGskivor
Välj fil med hjälp av X/x, tryck sedan på
ENTER.
M
H
Den fil du valt spelas upp.
Återgå till föregående skärm
Spela skivor
När listans alla filer eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till filen eller albumlistan.
Tryck på O RETURN eller C.
Stänga visningen
Tryck på DVD DISPLAY.
Obs!
• I namn på album och filer kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som ” ”.
• Fram till det att du spelar skivan eller väljer ett album
i steg 2, visas albumnamnet som ”**Album” (** är
ett nummer) i kontrollmenyn. Därefter visas
albumnamnet.
1
Bildspelet startar från den aktuella bilden.
2
Tryck på H för att avsluta bildspelet.
Återgå till normal uppspelning från den
aktuella bilden.
Tips
Ändra intervalltiden för bildspel
Varje gång du trycker på M under pågående
bildspel ändras intervalltiden. Med varje
tryckning ändras visningen enligt följande:
1M t 2M t 3M
t
När en skiva med JPEG-filer sätts i, kan du välja ett
album med hjälp av DVD MENU/ALBUM+ eller
DVD TOP MENU/ALBUM– på fjärrkontrollen.
Tryck på M samtidigt som en JPEGbild visas.
Intervalltiden 3M är snabbare än 2M.
Obs!
Bildspelet kan endast spelas upp i en riktning.
33SE
Rotera den aktuella bilden
Skapa egna program
(Programmerad uppspelning)
H
C/c
Du kan spela upp innehållet på en skiva i önskad
ordning genom att skapa ett eget program med
uppspelningsordning för spåren. Ett program
kan bestå av upp till 25 spår.
H
Rotera den aktuella bilden med C/c.
Varje gång du trycker på c, vrids bilden medurs
med 90º.
Varje gång du trycker på C, vrids bilden moturs
med 90º.
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
REPEAT
Obs!
PLAY
MODE
Nummerknappar
Det går inte att rotera bilden under pågående bildspel.
Tryck på H för att återgå till normal uppspelning
innan den här åtgärden.
CLEAR
Med skyddet öppet.
1
I stoppläget trycker du på PLAY MODE
tills ”PGM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Programmenyn visas på TV-skärmen.
Välj till exempel ett spår på en MP3-skiva.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
34SE
Total Time - - : - -
2
Välj ”7” genom att trycka på X/x eller
med hjälp av nummerknapparna, tryck
sedan på ENTER.
Total uppspelningstid för de
programmerade spåren (gäller ej MP3)
Program
1 ALBUM 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tryck på c.
Markören flyttas till spåret (i det här fallet
”1”). Innan du programmerar några MP3spår måste du först välja album.
Program
1 Album
2 1 ALBUM
Track
3 2 ALBUM
ALL TRACKS
4 3 ALBUM
1 TRACK1
5 4 ALBUM
2 TRACK2
6 5 ALBUM
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
Total Time - - : - TRACK 7
Vill du programmera fler spår upprepar
du steg 2 till 4.
De programmerade spåren visas i den
ordning du valt dem.
6
Välj det spår du vill ha med i
programmet.
Välj t.ex. spår ”7”.
Program
1 Album
2 1 ALBUM
Track
3 2 ALBUM
ALL TRACKS
4 3 ALBUM
1 TRACK1
5 4 ALBUM
2 TRACK2
6 5 ALBUM
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
5
Total Time - - : - -
Välj ett spår som inte visas i fönstret med
hjälp av c för att aktivera rullningslistens
ikon och rulla sedan listan med hjälp av
X/x för att visa resten av listan. Tryck på C
eller O RETURN (återgå) för att återgå till
spårlistan.
Du kan endast välja rullningslistens ikon
om det finns fler än 9 spår.
3
4
Spela skivor
Kontrollera de spår eller album som du
redan har skapat genom att trycka på C för
att välja rullningslistens ikon och rulla
sedan listan med hjälp av X/x. Tryck på c
eller O RETURN för att återgå till
spårlistan.
Du kan endast välja rullningslistens ikon
om det finns fler än 9 inprogrammerade
spår eller album.
Total Time - - : - -
Tryck på H för att starta
programmerad uppspelning.
Programmerad uppspelning börjar.
När programmet slutar kan du starta om
samma program igen genom att trycka på
H.
Återgå till normal uppspelning
I stoppläget trycker du på PLAY MODE tills
”PGM” försvinner från frontpanelens
teckenfönster.
Andra åtgärder
Funktion
Åtgärd
Stäng av
programmenyn
I stoppläge, tryck på PLAY
MODE för att stänga
programmenyn.
Avbryt program- Tryck på CLEAR i steg 5 och de
ordningen
senaste programmeringarna
raderas, en i taget.
Obs!
• Den här funktionen för programmerad uppspelning
(Programme Play) är inte tillgänglig för DVD-skivor
och JPEG-filer.
• När du tar ur skivan avbryts den programmerade
uppspelningen och det program du skapat raderas.
• När du programmerar MP3-spår, visas ”- - : - -” som
total uppspelningstid för de programmerade spåren.
Tips
De programmerade spåren kan spelas upp upprepade
gånger. Under programmerad uppspelning trycker du
på REPEAT eller ställer [REPETERA] till [ALLA] i
kontrollmenyn under programuppspelning (sid. 37).
35SE
Spela i slumpvis ordning
(Shuffle Play (Slumpmässig
uppspelning))
Ställa in slumpvis
uppspelning från
kontrollmenyn
Du kan välja normal slumpvis uppspelning och
slumpvis uppspelning av album (endast för
MP3-filer).
Du kan välja om du vill att systemet ska
”blanda” spåren och spela upp dem i slumpvis
ordning. När du ”blandar” får du olika
spelordningar.
H
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
H
1
PLAY
MODE
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj X/x för att välja
(UPPSPELNINGSLÄGE), tryck sedan
på ENTER eller c.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
MP3
Med skyddet öppet.
1
När du spelar upp en MP3-skiva kan du
spela upp alla spår i albumen i en slumpvis
ordning.
Se sidan 36 för information om slumpvis
uppspelning av album.
2
KONTINUERLIGT
KONTINUERLIGT(ALBUM)
SLUMPMÄSSIG
SLUMPMÄSSIG(ALBUM)
PROGRAM
I stoppläget trycker du på PLAY MODE
tills ”SHUF” visas i frontpanelens
teckenfönster.
3
[SLUMPMÄSSIG]: Spelar upp spåren på
skivan i slumpmässig ordning.
[SLUMPMÄSSIG (ALBUM)]: Spelar upp
spår från valt album i slumpmässig ordning.
Tryck på H.
Återgå till normal uppspelning
I stoppläget trycker du på PLAY MODE tills
”SHUF” försvinner från frontpanelens
teckenfönster. Samma sak gäller för att avbryta
SHUFFLE (ALBUM).
Välj [SLUMPMÄSSIG] eller
[SLUMPMÄSSIG (ALBUM)] med hjälp
av X/x, tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på H.
Det valda läget för slumpvis uppspelning
startas.
Obs!
Slumpvis uppspelning avbryts om skivan matas ut.
Uppspelningsläget ändras i följande sekvens:
SLUMPMÄSSIG t KONTINUERLIGT
SLUMPMÄSSIG (ALBUM) t
KONTINUERLIGT (ALBUM)
36SE
x När du spelar DVD-skivor
Spela upprepade gånger
(Repeat Play (Repetering))
Du kan spela alla titlar/spår/filer på en skiva
eller enstaka titlar/kapitel/spår på en skiva.
I läget för slumpvis uppspelning eller
programmerad uppspelning repeterar systemet
spåren i slumpvis respektive i programmerad
ordning.
Du kan inte använda repetering under PBCuppspelning av VIDEO-CD (sid. 29).
x När du spelar upp VIDEO-CD/Super
Audio CD/CD/MP3 och programmerad
uppspelning är ställd på AV
Spela skivor
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla titlar.
• TITEL: repeterar aktuell titel på en
skiva.
• KAPITEL: repeterar det aktuella
kapitlet.
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla spår på skivan,
eller repeterar aktuellt album (endast
när KONTINUERLIGT (ALBUM)
eller SLUMPMÄSSIG (ALBUM) har
valts i uppspelningsläget).
• SPÅR: repeterar det aktuella spåret.
x När du spelar JPEG
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla filerna på skivan
(när KONTINUERLIGT väljs i
uppspelningsläget), eller repeterar
aktuellt album (när
KONTINUERLIGT (ALBUM) väljs i
uppspelningsläget).
H
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
REPEAT
x När programmerad uppspelning är
aktiverad (PÅ)
• AV: ingen repetering.
• ALLA: upprepar programmerad
uppspelning.
Med skyddet öppet.
1
Obs!
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj X/x för att välja
(REPETERA), tryck sedan på ENTER
eller c.
Om du väljer någon annan inställning än
[AV] kommer [REPETERA]-indikatorn att
lysa grönt.
3
Välj repetering, och tryck på ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
DVD
• Beroende på vilken DVD-skiva du spelar kanske
repetering inte fungerar.
• Repetering avbryts när skivan matas ut.
• Om [ALLA] väljs så begränsas repetering till 5
gånger.
Tips
• Du kan ställa in repetering i stoppläget.
När du har valt [REPETERA], tryck på H.
Repetering startas.
• Du kan snabbt visa status för [REPETERA].
Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen.
• Du kan utföra repetering för DVD-titlar som
innehåller kapitel.
AV
ALLA
TITEL
KAPITEL
37SE
Ändra sökhastigheten (endast
DVD/VIDEO-CD)
Söka efter en viss punkt
på en skiva
Varje gång du trycker på m eller M under
sökning ändras uppspelningshastigheten. Två
hastigheter finns. Med varje tryckning ändras
visningen enligt följande:
Motsatt riktning
1m t 2m
t
Du kan snabbt hitta en viss punkt på en skiva
genom att titta på filmen på skärmen eller spela
den långsamt.
Uppspelningsriktning
1M t 2M
t
(Scan, Slow-motion Play (Sökning,
Slow-motionuppspelning))
H
SLOW
m/M
/
2M/2m är snabbare än 1M/1m.
Bild efter bild (Slow-motion
Play)
(endast DVD/VIDEO-CD)
Tryck på
pausläge.
eller
när systemet är i
Obs!
För att återgå till normal hastighet trycker du på
H.
• Beroende på vilken DVD/VIDEO-CD du spelar
kanske du inte kan använda alla funktioner.
• Under sökning eller slow-motion hörs inget ljud.
Ändra hastigheten för slowmotion-läge
1
När du hittar den plats du söker, tryck
på H för att återgå till normal
hastighet.
Uppspelningsriktning
2 t1
Motsatt riktning (endast DVD)
2 t1
t
2
Tryck på m eller M medan du spelar
upp en skiva.
Varje gång du trycker på
eller
under
slow-motion ändras uppspelningshastigheten.
Två hastigheter finns. Med varje tryckning
ändras visningen enligt följande:
t
Hitta en punkt med
snabbspolning framåt eller
bakåt (Scan)
Uppspelningshastigheten 2
långsammare än 1 /1 .
38SE
/2
är
x När du spelar DVD-skivor
Söka efter titel/kapitel/
spår/index/album/fil
(TITEL)
x När du spelar VIDEO-CD-skivor
(SPÅR)
(SPÅR)
Du kan söka efter titel (DVD), kapitel (DVD),
spår (CD, VIDEO-CD, Super Audio CD, MP3),
index (VIDEO-CD, Super Audio CD), album
(MP3, JPEG) och fil (JPEG). Eftersom titlar,
spår, album och filer har unika namn på skivan,
kan du välja det du söker från kontrollmenyn.
Dessutom tilldelas kapitel och index unika
nummer på skivan. Därför kan du göra önskat
val genom att ange motsvarande nummer. Du
kan dessutom söka efter en viss punkt genom att
använda tidskoden (TIDSSÖKNING).
Du kan inte söka efter ett avsnitt på VIDEO-CDskivor (när PBC-funktionen är på).
x När du spelar CD-skivor
(SPÅR)
x När du spelar MP3-filer
(ALBUM) eller
(SPÅR)
x När du visar en JPEG-fil
(ALBUM) eller
Exempel: när du väljer
Skivans spårlista visas.
CD
(SPÅR)
CD
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till spåret eller albumlistan.
O RETURN
DVD
DISPLAY
Nummerknappar
CLEAR
CD
Söka efter titel/spår/album/fil
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
Välj X/x för att välja sökmetod, tryck
sedan på ENTER eller c.
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
Med skyddet öppet.
2
(FIL)
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
C/X/x/c/
ENTER
1
Spela skivor
x När du spelar Super Audio CD-skivor
3
Välj X/x för att välja önskat spår, tryck
sedan på ENTER.
Uppspelningen börjar från det spår du valt.
39SE
5
Söka kapitel/index
1
2
Tryck på ENTER.
Systemet startar uppspelningen från
markerat nummer.
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
Obs!
Tryck på X/x för att välja sökmetod.
När du spelar upp en VIDEO-CD med PBCfunktioner, fungerar inte indexsökfunktionen.
x När du spelar DVD-skivor
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
(KAPITEL)
x När du spelar en VIDEO-CD (med
PBC-funktioner)
(INDEX)
x När du spelar Super Audio CD-skivor
(INDEX)
Exempel: när du väljer
(KAPITEL)
markeras ”** (**)” (** är ett nummer).
Talet inom parentes visar totala antalet
kapitel eller index.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Hitta en viss punkt med hjälp av
tidskoden (TIDSSÖKNING)
Exempel: Om du söker efter uppspelningstiden
för den aktuella titeln på en DVD-skiva
1 Välj
(TID) i steg 2.
”T **:**:**” (uppspelningstid för den
aktuella titeln) väljs.
2 Tryck på ENTER eller c.
”T--:--:--” visas ovanför ”T**:**:**”.
DVD
3 Ange tidskoden med nummerknapparna
och tryck sedan på ENTER.
För att exempelvis finna den önskade
punkten 2 timmar, 10 minuter och 20
sekunder efter starten, skriv in ”2:10:20”.
1:32:55
Obs!
3
Tryck på ENTER eller c.
”** (**)” ändras till ”-- (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
––(34)
T
1:32:55
DVD
• Titel-, kapitel- eller spårnummer som visas är samma
nummer som spelats in på skivan.
• Tidssökfunktionen fungerar inte på en VIDEO-CD
(när PBC-funktionen är på).
• Om du spelar upp en DVD-skiva, kan du mata in
uppspelningstiden för den aktuella titeln genom att
använda tidskoden. Om du spelar upp en CD-, Super
Audio CD-, VIDEO CD- eller MP3-skiva, kan du
mata in uppspelningstiden för det aktuella spåret
genom att använda tidskoden.
Tips
4
Välj det kapitel- eller indexnummer du
söker genom att trycka på X/x eller på
nummerknapparna.
Om du skriver fel
Raderar du numret genom att trycka på
CLEAR och sedan välja ett annat nummer.
40SE
Du kan välja mellan att visa uppspelningstid och
återstående tid i displayen. Mer information finns i
”Kontrollera uppspelningstiden och återstående tid”
(sid. 43).
Visa information om
skivan
När du spelar DVD-skivor
Uppspelningstid och nummer för den aktuella titeln
TITLE
CHAP
Spela skivor
Återstående tid och nummer
för den aktuella titeln
Visa uppspelningstiden och
återstående tid i
frontpanelens teckenfönster
Du kan granska skivans information, t.ex.
återstående tid, totalt antal titlar på en DVDskiva eller antalet spår för Super Audio CD, CD,
VIDEO-CD eller MP3, i frontpanelens
teckenfönster (sid. 92).
TITLE
CHAP
Uppspelningstid och
nummer för aktuellt kapitel
CHAP
Återstående tid och nummer
för det aktuella kapitlet
CHAP
DISPLAY
Titelnamn
Aktuellt ljudfält
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY medan du
spelar skivan ändras teckenfönstret enligt
följande tabell.
forts.
41SE
När du spelar en VIDEO-CD (utan
PBC-funktioner), Super Audio CD
eller CD
När du spelar MP3-filer
Uppspelningstid och aktuellt spårnummer
TRK
Uppspelningstid och aktuellt spårnummer
TRK
Återstående tid för det
aktuella spåret
TRK
Återstående tid och aktuellt
spårnummer
TRK
Spårnamn (filnamn)
Uppspelningstid för skivan
Albumnamn (mappnamn)
Återstående tid för skivan
Aktuellt ljudfält
Spårnamn
När du spelar JPEG
Aktuellt filnummer
Aktuellt ljudfält
Filnamn
Albumnamn (mappnamn)
Aktuellt ljudfält
42SE
Obs!
Kontrollera
uppspelningstiden och
återstående tid
Du kan kontrollera uppspelningstiden och den
återstående tiden för den titel, det kapitel eller
spår som spelas samt den totala
uppspelningstiden eller den återstående tiden för
skivan. Du kan också granska textinformationen
på DVD-/CD-/Super Audio CD-skivor och MP3
-mappnamn/-filnamn/ID3-taggar (endast
sångtitlar), som finns inspelade på skivan.
Spela skivor
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas och
uppspelningsläget kanske informationen inte visas.
• ID3-tagg gäller bara för version 1.
• Om den MP3-fil som du spelar upp har en ID3-tagg
visas informationen för ID3-taggen som ett spårnamn
(filnamn).
• I namn på album, spår och filer kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som
” ”.
• I följande fall kan det hända att den förflutna
uppspelningstiden och tiden för de återstående spåren
inte visas korrekt.
– när MP3-filer med VBR (varierande bithastighet)
spelas upp.
Tips
• Endast uppspelningstiden för avsnittet visas när du
spelar VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner.
• Uppspelningstiden och den återstående tiden för
kapitlet, titeln, spåret, avsnittet eller skivan som
spelas visas också på TV-skärmen. Se avsnittet
”Kontrollera uppspelningstiden och återstående tid”
nedan för en beskrivning av hur man läser den här
informationen.
DISPLAY
DVD
DISPLAY
1
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
Tidsinformation
2
DVD
Typ av
skiva
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
för att ändra tidsinformationen.
Vad displayen visar och vilken typ av tid
som du kan ändra beror på vilken skiva du
spelar.
x När du spelar DVD-skivor
• T **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella titeln
• T–**:**:**
Återstående tid för den aktuella titeln
forts.
43SE
• C **:**:**
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C–**:**:**
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
• **:**:**
Uppspelningstid för menyn eller
aktuell titel utan kapitel
Kontrollera datuminformation
(endast JPEG)
Du kan kontrollera datuminformationen under
uppspelning när Exif*-taggen registrerats i
JPEG-bildens data.
x När du spelar en VIDEO-CD (med
PBC-funktioner)
• **:**
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
x När du spelar en VIDEO-CD (utan
PBC-funktioner), Super Audio CD eller
CD
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
• D **:**
Uppspelningstid för den aktuella
skivan
• D–**:**
Återstående tid för den aktuella skivan
DVD
DISPLAY
Tryck på DVD DISPLAY under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
01 / 01/ 2004
JPEG
Datuminformation
x När du spelar MP3-filer
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs!
• Endast bokstäver och siffror kan visas.
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas upp kan
systemet bara visa ett begränsat antal tecken. För
vissa skivor kan inte alla tecknen i texten visas.
44SE
* ”Exchangeable Image File Format” är ett bildformat
för digitalkameror som definierats av Japan
Electronics & Information technology Industries
Association.
Obs!
Om det inte finns någon datuminformation eller om
data har skadats på skivan, kan systemet inte visa
datumet.
Tips
Du kan ändra ordningen på datumuppgifterna i [JPEGDATUM] i [SPECIALINSTÄLLNINGAR] (sid. 76).
2
Ljudjusteringar
Tryck på X/x för att välja
(LJUD), tryck sedan på ENTER eller c.
Alternativen för LJUD visas.
Ändra ljudet
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
3
Ljudjusteringar
Om en DVD-skiva är inspelad med flerspråkiga
spår kan du välja vilket språk du vill använda
medan du spelar skivan.
Om DVD-skivan är inspelad i flera ljudformat
(PCM, Dolby Digital, MPEG-ljud eller DTS)
kan du välja det ljudformat du önskar medan du
spelar din DVD.
Med Stereo CD-, VIDEO CD-skivor eller MP3
kan du välja ljudet från den högra eller vänstra
kanalen och lyssna på ljudet från den valda
kanalen genom både den högra och den vänstra
högtalaren. (I så fall förlorar ljudet
stereoeffekten.) När du spelar en skiva med sång
på den högra kanalen och instrumenten på den
vänstra kanalen kan du exempelvis välja den
vänstra kanalen och bara lyssna på instrumenten
från båda högtalarna.
Tryck på X/x för att välja önskad
ljudsignal.
x När du spelar DVD-skivor
Beroende på vilken DVD du spelar kommer
valet av språk att variera.
När 4 siffror visas avser de språkkoden. Se
språkkoderna på sid. 96 för att se vilket
språk som koderna representerar. När
samma språk visas två eller fler gånger har
DVD-skivan spelats in i flera ljudformat.
x När du spelar en VIDEO-CD, CD, eller
MP3
Standardinställningarna är understrukna.
• STEREO: Standardstereoljud
• 1/V: Ljudet från den vänstra kanalen
(enkanalig)
• 2/H: Ljudet från den högra kanalen
(enkanalig)
x När du spelar Super Audio CD-skivor
I stoppläge, beroende på vilken Super
Audio CD du spelar, kan alternativen
variera.
• MULTI: Skivan har ett
uppspelningsområde med flera
kanaler
• KANAL 2: Skivan har ett
uppspelningsområde med 2 kanaler
• CD: När du vill spela skivan som en
vanlig CD.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
AUDIO
Med skyddet öppet.
1
Obs!
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Inte alla skivor innehåller de tre alternativen ovan
under Super Audio CD-uppspelning. Detta är
beroende av lagerkonfigurationen på Super
Audio CD-skivan som spelas.
Kontrollmenyn visas.
4
Tryck på ENTER.
forts.
45SE
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Exempel:
• PCM (stereo)
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
Obs!
• För skivor som inte har flera ljudformat kan du inte
ändra ljudet.
• Medan du spelar en DVD kan ljudet ändras
automatiskt.
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Tips
Du kan välja [LJUD] direkt genom att trycka på
AUDIO. Varje gång du trycker på knappen ändras
alternativet.
• Dolby Digital 5.1
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Visa ljudinformation för
skivan
(endast DVD)
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
När du väljer [LJUD] visas de kanaler som
spelas på skärmen.
I Dolby Digital-format kan exempelvis signaler
från en kanal till 5.1 spelas in på en DVD.
Beroende på vilken DVD du spelar kan antalet
ljudkanaler variera.
Aktuellt ljudformat*
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGELSKA
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
* [PCM], [MPEG], [DTS] eller [DOLBY
DIGITAL] visas.
Om det är [DOLBY DIGITAL] visas
kanalerna i uppspelningsspåret numeriskt som
följer:
För Dolby Digital 5.1:
Surround-komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Främre komponent 2 +
Mittkomponent 1
46SE
LFE-komponent
(baskanal) 1
Tips
• När signalen innehåller surroundsignalkomponenter, t.ex. LS, RS eller S, utökas
surround-effekten.
• Om du spelar MPEG-ljudspår kommer systemet att
sända PCM-signaler (stereo).
• Även om ljudströmmen innehåller en bakre surroundkomponent, visas inte den bakre surround-kanalen.
Dolby Digital-EX eller DTS-ES-källan visas som
”3/2.1”på skärmen.
Surround-ljud
Tips
Den automatiska avkodningen identifierar
vilken typ av ljudsignal som matas in (Dolby
Digital, DTS eller vanlig 2-kanalsstereo).
Därefter utförs den avkodning som behövs. I det
här läget återges ljudet som det spelats in/kodats,
utan några tillagda effekter (t.ex. efterklang,
reverb).
Om lågfrekventa signaler saknas (Dolby Digital
LFE, eller liknande) skapas en lågfrekvent
signal som sänds till subwoofern.
Ljudjusteringar
Du kan få alla de fördelar som surroundljud ger
genom att välja något av systemets
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten skapar ett
kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som
ljudet i en biosalong, trots att du lyssnar i vanlig
hemmiljö.
För att välja ljudfält trycker du på AUTO
FORMAT DIRECT eller MODE på
fjärrkontrollen flera gånger tills det ljudfält som
önskas visas i frontpanelens teckenfönster.
Automatisk avkodning av den
inkommande ljudsignalen
(AUTO FORMAT DIRECT
AUTO)
När du vill leda ut TV-ljudet eller stereoljudet genom
en 2-kanalig källa från systemets 6 högtalare, väljer du
ett annat ljudfält än ”AUTO FORMAT DIRECT
AUTO” eller ”2 CHANNEL STEREO”.
AUTO FORMAT
DIRECT
Med skyddet öppet.
Tryck på AUTO FORMAT DIRECT flera
gånger tills ”A.F.D. AUTO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Ljudfält
Teckenfönster
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
47SE
Lyssning med bara de främre
högtalarna och subwoofern
(2-kanalsstereo)
Välja ett ljudfält (knappen
AUTO FORMAT DIRECT)
I det här läget sänds ljudet bara ut från de främre
vänstra och högra högtalarna och subwoofern.
Vanliga tvåkanalsskällor (stereo) påverkas inte
av ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat
mixas ned till två kanaler.
Det här gör att du kan spela upp vilken ljudkälla
som helst och få ut ljudet bara från vänster och
höger högtalare och subwoofern.
AUTO FORMAT
DIRECT
Med skyddet öppet.
MODE
Med skyddet öppet.
Tryck på MODE flera gånger tills ”2CH
STEREO” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Ljudfält
Teckenfönster
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
Tryck på AUTO FORMAT DIRECT
upprepade gånger tills det ljudfält du vill ha
visas i frontpanelens teckenfönster.
Ljudfält
Teckenfönster
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC
DOLBY PL
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MOVIE
PLII MOVIE
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MUSIC
PLII MUSIC
Neo:6 CINEMA
NEO:6 CIN
Neo:6 MUSIC
NEO:6 MUS
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
fem utkanaler. I det här läget sker Pro Logicavkodning av ingångssignalen som skickas ut
till främre, mittplacerade och surrondhögtalare.
Under tiden blir surround-kanalen enkanalig.
48SE
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro
LogicII fem utkanaler med full bandbredd. Det
görs med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
Välja ett ljudfält (knappen
MODE)
Ljudjusteringar
x Neo:6 CINEMA
Utför avkodning av läget DTS Neo:6 Cinema.
x Neo:6 MUSIC
Utför avkodningen av läget DTS Neo:6 Music.
Denna inställning är idealisk för stereokällor av
standardtyp, till exempel CD-skivor.
MODE
Obs!
• När ingångssignalen kommer från en flerkanalskälla,
avbryts PRO LOGIC, PRO LOGIC II MOVIE/
MUSIC, och Neo:6 Cinema/Music och
flerkanalskällan sänds ut direkt.
• Avkodning av läge Neo:6 Cinema/Music är inte
tillgänglig för signaler från DTS 2-kanal.
• Systemet är inte förenligt med avkodningsfunktionen
DTS 96/24. När du spelar skivan DTS 96/24, spelar
systemet upp den som en vanlig skiva.
Med skyddet öppet.
Tryck på MODE upprepade gånger tills det
ljudfält du vill ha visas i frontpanelens
teckenfönster.
För filmer
Ljudfält
Teckenfönster
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
*Använder DCS-teknologi
Om DCS (Digital Cinema Sound)
I samverkan med Sony Pictures Entertainment,
har Sony mätt ljudmiljön i sina studior och
integrerat data från mätningen och Sonys egen
DSP-teknologi (Digital Signal Processor) för att
utveckla ett ”Digital Cinema Sound” (digitalt
bioljud). ”Digital Cinema Sound” simulerar i en
hemmiljö en idealisk bioljudsmiljö baserat på
filmregissörens preferenser.
x C. ST. EX A (Cinema Studio EX A)
Återskapar ljudegenskaperna från Sony Pictures
Entertainments bioproduktionsstudio ”Cary
Grant Theater”. Detta är ett standardläge, som är
utmärkt för nästan alla filmer.
forts.
49SE
x C. ST. EX B (Cinema Studio EX B)
Återskapar ljudegenskaperna från Sony Pictures
Entertainments bioproduktionsstudio ”Kim
Novak Theater”. Det här läget är idealiskt för
sciencefiction- eller actionfilmer med många
ljudeffekter.
x C. ST. EX C (Cinema Studio EX C)
Återskapar ljudegenskaperna i the Sony Pictures
Entertainments filmmusikscen. Detta läge är
idealiskt för musikaler eller klassiska filmer där
musik förekommer i ljudspåret.
Om Cinema Studio EX
Cinema Studio EX är idealiskt om man vill titta
på filmer som kodats med flerkanalsformat, som
t.ex. Dolby Digital DVD. Det här läget
återskapar ljudegenskaperna från Sony Pictures
Entertainments studior.
Cinema Studio EX består av följande tre
element.
• Virtual Multi Dimension
Skapar 5 virtuella högtalare som omger
lyssnaren från ett enda par verkliga surroundhögtalare.
• Screen Depth Matching
I en biograf kan det verka som om ljudet
kommer inifrån bilden som visas på
filmduken. Det här elementet skapar samma
känsla i rummet du sitter genom att flytta
ljudet från de främre högtalarna ”in i”
skärmen.
• Cinema Studio Reverberation
Återskapar reverbeffekterna som är typiska för
en biograf. Cinema Studio EX är det
integrerade läget som håller igång dessa
element samtidigt.
Obs!
• De effekter som de virtuella högtalarna ger kan
orsaka ökat brus i den uppspelade signalen.
• När du lyssnar med ljudfält som utnyttjar de virtuella
högtalarna, kommer du inte att kunna höra något ljud
direkt från surround-högtalarna.
50SE
För musik eller annat
Ljudfält
Teckenfönster
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ CLUB
LIVE CONCERT
L. CONCERT
GAME
GAME
SPORTS
SPORTS
MONO MOVIE
MONO MOVIE
x HALL (Konsertsal)
Återskapar akustiken i en rektangulär
konsertsal.
x JAZZ CLUB (Jazzklubb)
Återskapar akustiken i en jazzklubb.
x L. CONCERT (Livekonsert)
Återskapar akustiken i en livekonsert med 300
platser.
x GAME (Spel)
Får maximal ljudpåverkan från videospel.
x SPORTS (Sport)
Simulerar ljudet från arenan eller
sportanläggningen.
x MONO MOVIE (Mono-film)
Återskapar monoljudet som passar bäst för
gamla filmer.
När du använder hörlurarna
Ljudfält
Teckenfönster
HEADPHONE 2CH
HP 2CH
FÖRESTÄLLNING M.
HÖRLURAR
HP THEATER
x HEADPHONE 2CH
I det här läget sänds ljudet ut från hörlurarna V/
H. Vanliga tvåkanalskällor (stereo) påverkas
inte av ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat
mixas ned till två kanaler.
x FÖRESTÄLLNING M. HÖRLURAR
Detta läge sänder ut ljudet som surround från
hörlurarna V/H.
Stänga av surround-effekterna
Tryck på AUTO FORMAT DIRECT flera
gånger tills ”A.F.D. AUTO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Välja avkodningsläge för
bakre surroundljud
Ansluta hörlurarna till uttaget PHONES
Obs!
• Den här funktionen är inte tillgänglig när man spelar
Super Audio CD-skivor och när den ingående
ljudströmmen är 2048 dts/bildruta.
• När du spelar upp en Super Audio-CD (Direct Stream
Digital), ändras ljudfältet automatiskt till ”AUTO
FORMAT DIRECT AUTO”.
• Systemet är inte förenligt med avkodningsfunktionen
DTS 96/24. När du spelar skivan DTS 96/24, spelar
systemet upp den som en vanlig skiva.
Tips
• När du vill leda ut TV-ljudet eller stereoljudet genom
en 2-kanalig källa från systemets 6 eller 7 högtalare,
väljer du ett annat ljudfält än ”AUTO FORMAT
DIRECT AUTO” eller ”2CH STEREO”.
• Systemet memorerar det sista ljudfältet som valdes
för varje funktionsläge.
När du väljer en funktion som t.ex. DVD eller
TUNER, väljs automatiskt det ljudfält som användes
senast. Om du exempelvis lyssnar på DVD med
ljudfältet HALL, växlar till en annan funktion och
sedan återvänder till DVD, kommer HALL att
användas igen. Med tunern memoreras ljudfält
separat för alla förinställda kanaler.
• Du kan identifiera en programvaras
avkodningsformat genom att titta på dess
förpackning.
– Dolby Digital-skivor är märkta med logon
.
– DTS-ES-kodade program är märkta med
DTS-ES.
– Dolby Surround-kodade program är märkta med
logon
.
– DTS Digital Surround-skivor är märkta med DTS.
Med denna kan du välja avkodningsläge för
bakre surroundsignaler från
flerkanalsingångsströmmen.
Genom att avkoda den bakre surround-signalen
från DVD-program, etc., som spelats in med
formaten Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix,
DTS-ES Discrete 6.1 etc., kan du spela upp den
typ av surroundljud som ursprungligen avsågs
för filmen (sid. 88, 88).
Ljudjusteringar
Tryck på AUTO FORMAT DIRECT eller
MODE flera gånger tills ”HP 2CH” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Obs!
Denna funktion fungerar endast när du ansluter den
bakre surround-högtalaren till systemet (sid. 16) och
ställer in [SURROUND BAK] till [JA] i [STORLEK]
(sid. 76).
ENTER
X/x
AMP MENU
Med skyddet öppet.
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”CUSTOMIZE” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
ENTER.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SB DEC” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
ENTER.
forts.
51SE
4
Tryck på X/x för att välja det bakre
surroundläge du önskar beroende på
inströmmen, och tryck sedan på
ENTER eller AMP MENU.
Standardinställningen är ”SB MATRIX”.
Om du väljer ”SB MATRIX”
Dolby Digital EX eller DTS-ES tillämpas för att
avkoda den bakre surroundsignalen oberoende
av 6.1-kanalens avkodningsflaggaa) i
inströmmen. Denna avkodning överensstämmer
med Dolby Digital EX eller DTS-ES.
Inström
Utkanal Tillämpad bakre
surroundavkodare
Dolby Digital
5.1
6.1
DTS 5.1
6.1
DTS Matrisavkodare
Dolby Digital
EXb)
6.1
Matrisavkodare
överensstämmer med
Dolby Digital EX
Matrisavkodare
överensstämmer med
Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1
6.1c)
Matrisavkodare
DTS-ES
Discrete 6.1d)
DTS Discrete-avkodare
6.1
Om du väljer ”SB AUTO”
Om din inström innehåller 6.1-kanalens
avkodningsflagga a), tillämpas korrekt avkodare
för att avkoda den bakre surroundsignalen.
52SE
Inström
Utkanal Tillämpad bakre
surroundavkodare
Dolby Digital
5.1
5.1
—
DTS 5.1
5.1
—
Dolby Digital
EXb)
6.1
Matrisavkodare
överensstämmer med
Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1
6.1c)
DTS Matrisavkodare
DTS-ES
Discrete 6.1d)
DTS Discrete-avkodare
6.1
Om du väljer ”SB OFF”
Avkodning av bakre surroundljud utförs inte.
a) 6.1-kanalens avkodningsflagga är information som
spelats in i program som DVD.
b) Dolby Digital DVD som innefattar en Surround EXflagga. Se Dolby Corporations webbplats för
information om Surround EX-filmer.
c) Program avkodat med en flagga för att markera att
det har både Surround EX och 5.1-kanalsignaler.
d) Program avkodat med både 5.1-kanalsignaler och
en utökad ström som utformats för att skicka
tillbaka dessa signaler till diskreta 6.1-kanaler.
Signaler från diskreta 6.1-kanaler är DVD-specifika
signaler, som inte används i biografer.
Obs!
• Du kan endast välja den bakre surround-avkodningen
när läget AUTO FORMAT DIRECT AUTO är
markerat (sid. 47). I andra ljudfält, förbigås denna
funktion internt.
• Vissa skivor har ingen Dolby Digital EX-flagga, trots
att deras förpackning eventuellt är märkt med logon
för Dolby Digital Surround EX. I detta fall väljer du
“SB MATRIX”.
Använda ljudeffekter
På det här systemet kan man välja mellan 2
ljudeffekter med en enkel knapptryckning. Välj
det ljud som bäst motsvarar dina behov.
Ljudjusteringar
NIGHT
MODE
DSGX
Med skyddet öppet.
Tryck på NIGHT MODE eller DSGX på
fjärrkontrollen.
Ljudeffekten aktiveras.
x NIGHT MODE
I det här läget hör man ljudeffekterna och
dialogerna som om man satt på en bio, även vid
låg volym. Det här läget är lämpligt om man vill
titta på en film på natten.
x DSGX
Med funktionen DSGX förstärks
basfrekvenserna.
Stänga av ljudeffekten
Tryck på NIGHT MODE eller DSGX igen.
Obs!
• Funktionen NIGHT MODE aktiveras endast när
inströmmen är i Dolby Digital-format.
• När du ansluter hörlurarna till systemet, fungerar inte
DSGX-funktionen.
• Dessa två ljudeffektstyper kan inte aktiveras
samtidigt.
• Beroende på den ingående ljudströmmen, är kanske
DSGX-funktionen inte effektiv.
53SE
3
Tryck på ENTER eller c.
Numret på vinkeln ändras till ”-”.
Använda olika extrafunktioner
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
Ändra vinklarna
T
DVD
1:32:55
–(9)
Om olika vinklar för ett avsnitt har spelats in på
DVD-skivan kan du ändra visningsvinkel.
Till exempel medan du spelar ett avsnitt med ett
tåg i rörelse kan du visa bilden antingen
framifrån, eller från tågets vänstra eller högra
fönster utan att tågets rörelse påverkas.
4
Välj vinkelnummer med
nummerknapparna eller X/x och tryck
sedan på ENTER.
Vinkeln ändras till markerad vinkel.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
ANGLE
Du kan välja vinkel direkt genom att trycka på
ANGLE. Varje gång du trycker på knappen ändras
vinkeln.
Med skyddet öppet.
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(VINKEL).
Numret på vinkeln visas.
Numret inom parentes anger det totala
antalet vinklar. Indikatorn [VINKEL] lyser
grönt när olika vinklar har spelats in på
skivan.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
1(9)
54SE
Beroende på vilken DVD du spelar kanske du inte kan
ändra vinkeln även om flera vinklar har spelats in på
skivan.
Tips
Nummerknappar
1
Obs!
DVD
3
Visa undertexter
Beroende på vilken DVD du spelar kommer
valet av språk att variera.
När 4 siffror visas anger de språkkoden. Se
språkkoderna på sid. 96 för att se vilket
språk som koderna representerar.
4
Tryck på ENTER.
Avbryta [UNDERTEXT]inställningen
Välj [AV] i steg 3.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs!
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
SUBTITLE
Beroende på vilken DVD du spelar kanske du inte kan
ändra undertexterna även om undertexter på flera språk
har spelats in på skivan.
Tips
Du kan välja undertexten direkt genom att trycka på
SUBTITLE. Varje gång du trycker på knappen ändras
språket.
Använda olika extrafunktioner
Om undertexter har spelats in på skivan kan du
sätta på eller stänga av undertexterna under
uppspelningen. Om flera undertextspråk
förekommer på skivan kan du ändra språk under
uppspelningen och sätta på eller stänga av
undertexterna när du vill. Du kan till exempel
välja det språk som du vill öva på, och sätta på
undertexterna för att förstå bättre.
Tryck på X/x för att välja språk.
Med skyddet öppet.
1
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj X/x för att välja
(UNDERTEXT), tryck sedan på ENTER
eller c.
Alternativen för [UNDERTEXT] visas.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
DVD
1:32:55
AV
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
55SE
3
Låsa skivor
Välj X/x för att välja
(ANPASSAT BARNLÅS), tryck sedan
på ENTER eller c.
(ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS)
[ANPASSAT BARNLÅS] markeras.
Du kan ange två typer av
uppspelningsrestriktioner för en skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ange uppspelningsrestriktionerna så att
systemet inte kommer att spela olämpliga
skivor.
• Barnlås
Uppspelningen av vissa DVD-skivor kan
begränsas till en förutbestämd nivå som till
exempel en åldersgrupp.
Samma lösenord används för både Anpassat
barnlås och Barnlås.
Anpassat barnlås
x
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
Nummerknappar
Om skivan spelas trycker du på x för att
stoppa uppspelningen.
2
Tryck på DVD DISPLAY i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
56SE
PÅ
LÖSENORD
4
Välj X/x för att välja [PÅ t], tryck
sedan på ENTER.
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för bekräftande av lösenordet
visas.
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
Ange lösenord och tryck på
Sätt i den skiva som du vill låsa.
DVD
1:32:55
ANPASSAT BARNLÅS
Med skyddet öppet.
1
T
ANPASSAT BARNLÅS
Du kan ange samma lösenord för Anpassat
barnlås för upp till 25 skivor. När du gör
inställningar för skiva nummer 26 raderas
begränsningarna för den skiva som du först
angav lösenord för.
DVD
DISPLAY
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
ENTER
.
5
Ange eller skriv om ditt lösenord på 4
siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på ENTER.
Spela en skiva med Anpassat
barnlås
[Anpassat barnlås används.] visas och
skärmen återgår sedan till kontrollmenyn.
1
Om du skriver fel medan du skriver in
lösenordet
Sätt i skivan som har Anpassat barnlås
aktiverat.
Displayen [ANPASSAT BARNLÅS]
visas.
Tryck på C innan du trycker på ENTER och
skriv in rätt nummer.
ANPASSAT BARNLÅS
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på ENTER .
Tryck på O RETURN och starta sedan från
steg 3 igen.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Om du vill stänga av Anpassat
barnlås
1 I steg 4 väljer du [AV t], och trycker sedan
på ENTER.
2 Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Ändra lösenordet
1 I steg 4 trycker du på X/x för att välja
[LÖSENORD t] och trycker sedan på
ENTER.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Systemet är klart för uppspelning.
Obs!
• När du byter lager eller område på en Super Audio
CD med Anpassat barnlås aktiverat, kan displayen
där du ska ange ditt lösenord komma att visas.
• När du anger lösenordet till det anpassade barnlåset
för en hybrid-Super Audio CD, fungerar bara det
anpassade barnlåset på det aktuella lagret.
Använda olika extrafunktioner
Om du skriver fel
Tips
Om du glömmer lösenordet, skriv in det 6-siffriga
numret ”199703” när displayen [ANPASSAT
BARNLÅS] frågar efter lösenordet och tryck sedan på
ENTER. Displayen kommer att be dig att skriva in ett
nytt 4-siffrigt lösenord.
2 Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
3 Ange ett nytt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
4 För att bekräfta lösenordet anger du det på
nytt med hjälp av nummerknapparna och
trycker sedan på ENTER.
57SE
Begränsa uppspelning för
barn (Barnlås)
(endast DVD)
3
Välj X/x för att välja [BARNLÅS t]
tryck sedan på ENTER eller c.
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
Uppspelningen av vissa DVD-skivor kan
begränsas till en förutbestämd nivå som till
exempel en åldersgrupp. Funktionen ”Barnlås”
gör att du kan ange en uppspelningsgräns.
Ett avsnitt som är begränsat visas inte eller byts
ut mot ett annat avsnitt.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för bekräftande av lösenordet
visas.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
SETUP
x När du redan har registrerat ett
lösenord
O RETURN
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
Nummerknappar
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
Med skyddet öppet.
1
Tryck på DVD SETUP i stoppläge.
Inställningsdisplayen visas.
2
Välj X/x för att välja
[SPECIALINSTÄLLNINGAR], tryck
sedan på ENTER eller c.
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
SPÅRVAL
AV
AUDIO DRC:
AV
DATA-CD PRIORITET:
MP3
JPEG-DATUM:
MM/DD/ÅÅÅÅ
58SE
4
Ange eller skriv om ditt lösenord med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för angivande av nivå för
uppspelningsbegränsning och ändring av
lösenordet visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
AV
USA
5
Välj X/x för att välja [STANDARD], tryck
sedan på ENTER eller c.
Alternativen för [STANDARD] visas.
Om du skriver fel
Tryck på O RETURN eller C för att gå tillbaka
till föregående skärm.
Stänga inställningsdisplayen
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
Tryck på X/x för att välja ett geografiskt
område som nivå för
uppspelningsbegränsning och tryck
sedan på ENTER.
Området väljs.
Om du väljer [ÖVRIGA t], väljer du och
skriver in standardkoden som står i tabellen
på sid. 60 med hjälp av nummerknapparna.
7
Välj X/x för att välja [NIVÅ], tryck sedan
på ENTER eller c.
Alternativen för [NIVÅ] visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
8:
7:
ÄNDRA LÖSENORD
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
Tryck på DVD SETUP tills
inställningsdisplayen stängs.
Stänga av Barnlås och spela
DVD-skivan efter att du har
skrivit in lösenordet
Ställ in [NIVÅ] till [AV] i steg 8.
Ändra lösenordet
1 I steg 5, välj [ÄNDRA LÖSENORD t] med
x och tryck sedan på ENTER eller c.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
2 Följ steg 3 för att skriva in ett nytt lösenord.
Använda olika extrafunktioner
6
AV
USA
ÖVRIGA
AV
NC17
R
PG13
PG
G
Välj en nivå med X/x och tryck sedan
på ENTER.
Inställningen av Barnlås är klar.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
4:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
PG13
USA
Ju lägre värdet är desto mer strikt är
begränsningen.
59SE
Spela en skiva med barnlås
1
2
60SE
Områdeskod
Standard
Kod
Sätt in skivan och tryck på H.
Argentina
2044
Displayen [BARNLÅS] visas.
Australien
2047
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Belgien
2057
Uppspelningen startas.
Brasilien
2070
Chile
2090
Danmark
2115
Obs!
Filippinerna
2424
• När du spelar DVD-skivor som inte har barnlås kan
uppspelningen inte begränsas på detta system.
• Beroende på vilken DVD som används kanske du
ombeds att ändra Barnlås-nivån medan skivan spelas.
I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar sedan
nivå. Om läget för återupptagen uppspelning avbryts,
återgår nivån till den ursprungliga nivån.
Finland
2165
Italien
2254
Tips
Japan
2276
Om du glömmer lösenordet tar du ur skivan och
upprepar steg 1-3 i avsnittet ”Begränsa uppspelning för
barn”. När du ombeds att ange lösenordet skriver du
”199703” med hjälp av nummerknapparna och trycker
sedan på ENTER. Displayen kommer att be dig att
skriva in ett nytt 4-siffrigt lösenord. När du har angett
ett nytt 4-siffrigt lösenord i steg 3, sätter du in skivan i
systemet igen och trycker på H. När displayen
[BARNLÅS] visas anger du ditt nya lösenord.
Kanada
2079
Kina
2092
Korea
2304
Frankrike
2174
Hongkong
2219
Indien
2248
Indonesien
2238
Malaysia
2363
Mexiko
2362
Nederländerna
2376
Norge
2379
Nya Zeeland
2390
Pakistan
2427
Portugal
2436
Ryssland
2489
Schweiz
2086
Singapore
2501
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Taiwan
2543
Thailand
2528
Tyskland
2109
Österrike
2046
Koder för TV-apparater som går att
styra
Andra åtgärder
TV-knappen blinkar långsamt två gånger när du
angivit tillverkarens kod korrekt. Om du inte
angivit rätt kod blinkar TV-knappen snabbt fem
gånger i följd.
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
TV
Tillverkare
Kod
SONY
001
Admiral
012, 016, 039
Obs!
AIWA
001, 007, 008
• Om du anger en ny kod kommer föregående
kodinställning att tas bort.
• Koden kan ändras eller återställas till Sonys
standardinställning när du byter batterier i
fjärrkontrollen. Återställ då rätt kodnummer.
AKAI
002, 010, 027
Styra TV:n med fjärrkontrollen
TV ?/1
TV/VIDEO
TV-knappen
Nummerknappar
TV CH +/–
TV VOL +/–
Med skyddet öppet.
Håll ner TV [/1 och ange TV-tillverkarens
kod (se tabellen) med hjälp av
nummerknapparna. Släpp sedan TV [/1.
Om TV-tillverkarens kod har angetts korrekt,
blinkar TV-knappen långsamt två gånger. Om
inställningen inte fungerar, blinkar TV-knappen
fem gånger snabbt.
AOC
002
Bell&Howell
016, 039
Bestar
027
Blaupunkt
052, 053
Blue sky
027
Brandt
045
Broksonic
(Brocsonic)
002
Bush
006, 027
Clatronic
027
Andra åtgärder
Genom att justera fjärrsignalen kan du styra
TV:n med fjärrkontrollen.
Croslex
034
CURTIS-MATHES
002, 046
DAEWOO
002, 003, 004, 005, 006, 027
Daytron
020
Deccacolour
037
DUAL
027
EMERSON
002, 020
Ferguson
035, 042, 045
First line
010, 027
FISHER
009, 010
FUJITSU
055
FUNAI
054
Fraba
027
General Electric
002, 012, 049
Goodmans
006, 027, 045
GRUNDIG
038, 052, 053
HITACHI
002, 013, 014, 015, 020, 021,
027
Inno-Hit
027
Irradio
027
ITT/NOKIA
025, 026
JC Penny
002, 012
forts.
61SE
62SE
Tillverkare
Kod
Tillverkare
Kod
JVC
018, 019
Supertech
027
Kendo
027
Supervision
027
Kiton
027
SYLVANIA
002, 034
KTV
002, 020
TaTung
027
LG/Goldstar
002, 020, 027, 028, 038
TEAC
027
LOEWE
027, 028, 038
Techimagen
027
LXI(Sears)
002, 009, 012, 034, 046
TELEFUNKEN
035, 041, 042, 043, 044, 045
MAGNAVOX
002, 020, 027, 034
THOMSON
035, 041, 043, 045
MARANTZ
022
Thorn
027
Mark
027
TOSHIBA
039, 046, 047, 048
Matsui
010, 052, 053
Universum
027
Medion
027
Vestel
027
Mitsubishi/MGA
002, 021, 022
Videch
002, 015
NEC
002, 020, 023, 024, 048
W.W.House
027
NEI
027
WARDS
002, 020
NOKIA
025, 026
Watson
027
Nokia Oceanic
026
ZENITH
016, 017
Nordmende
035, 042
Okano
027
ORION
007
PANASONIC
049, 050, 051
Philco
002, 004, 015, 020, 034
PHILIPS
013, 027, 034
Phoenix
027
PIONEER
029, 030, 031, 046, 049
Portland
002
Provision
027
PYE
027
QUASAR
039, 049
Radio
027
RADIO SHACK
002, 012, 022
Radiola
034
RCA/PROSCAN
002, 012, 032, 033
SABA
035, 041, 042, 043, 045
SAMSUNG
002, 013, 020, 027, 028, 036,
037, 038
SANYO
009, 010, 011
Schneider
027
SCOTT
002
SHARP
020, 039, 040
SIEMENS
052
Signature
016, 039, 040
Sinudyne
027
Styra TV:n
Du kan styra TV:n med knapparna nedan.
Tryck på
För att
TV [/1
Stänga av eller slå på TV:n.
TV/VIDEO
Växla TV:ns insignalkälla mellan
TV:n och andra insignalkällor.
TV VOL +/–
Ställa in TV-volymen.
TV CH +/–
Välja TV-kanal.
Använda funktionen SONY
TV DIRECT
Med SONY TV DIRECT kan du slå på din
SONY TV och detta system, ändra systemets
läge till ”DVD,” och sedan växla TV:ns
insignalkälla med en knapptryckning.
Använda nummerknapparna för att
styra TV:n
SONY TV
DIRECT
Andra åtgärder
När du ställer in fjärrkontrollen till TV-läget,
kan du styra TV:n med hjälp av
nummerknapparna.
Trycka på TV-knappen
TV-knappen blir röd och fjärrkontrollen ställs in
på TV. Du kan välja TV-kanaler med hjälp av
sifferknapparna.
>10 används till att välja kanaler vars nummer
överstiger 10.
Tryck på TV-knappen en gång till för att lämna
TV-läget.
TV/VIDEO
TV-knappen
TV CH +
Nummerknappar
Obs!
• Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan styra
TV:n eller använda vissa av knapparna ovan.
• TV-knappen stängs av om du inte använder
fjärrkontrollen på 10 sekunder.
Tips
Beroende på vilken slags TV du har, kan även följande
metod fungera. Tryck på >10, och sedan på siffran.
(För exempelvis kanal 25 trycker du först på >10, och
sedan på 2 och 5.)
Med skyddet öppet.
När du ansluter systemets T EURO AV
OUPUT-uttag med EURO AV INPUT-uttaget
på TV:n med hjälp av en SCART-kabel (EURO
AV) (medföljer inte), behöver du inte göra
följande förberedelse.
Förberedelse
Registrera TV:ns insignalkälla som anslutits till
detta system.
Håll ner TV/VIDEO samtidigt som du skriver
in koden för TV:ns insignalkälla för att
ansluta systemet (se tabellen nedan) med
hjälp av nummerknapprana.
TV:ns insignalkälla väljs.
Om koden till TV:ns insignalkälla har angetts
korrekt, blinkar TV-knappen långsamt två
gånger. Om inställningen inte fungerar, blinkar
TV-knappen fem gånger snabbt.
forts.
63SE
Obs!
Tryck på
Nummer
TV:ns insignalkälla
TV/VIDEO
0
Ingen insignalkälla
(Standard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7*
COMPONENT1
INPUT
8*
COMPONENT2
INPUT
* Utom för modeller från Nordamerika.
Användning
Peka fjärrkontrollen i riktning mot TV:n och
systemet, och tryck sedan en gång på SONY
TV DIRECT.
När koden överförs från fjärrkontrollen, blinkar
TV-knappen.
Om denna funktion inte fungerar, ändrar du
överföringstiden. Överföringstiden varierar
beroende på TV:n.
Ändra överföringstiden
Håll ner TV CH + samtidigt som du skriver in
koden för överföringstiden (se tabellen nedan)
med hjälp av nummerknapparna.
Överföringstiden från fjärrkontrollen väljs.
Om koden för överföringstiden har angetts
korrekt, blinkar TV-knappen långsamt två
gånger. Om inställningen inte fungerar, blinkar
TV-knappen fem gånger snabbt.
64SE
Tryck på
Nummer
Överföringstid
TV CH +
1
0.5 (Standard)
2
1
3
1.5
4
2
5
2.5
6
3
7
3.5
8
4
• Denna funktion gäller endast för TV-sortimentet från
SONY.
• Om avståndet mellan TV:n och detta system är alltför
stort, fungerar eventuellt inte denna funktion.
Installera systemet nära TV:n.
• Håll fjärrkontrollen riktad mot TV:n och detta system
medan TV-knappen blinkar.
Använda videon eller
andra enheter
Du kan använda en videobandspelare eller andra
enheter som är anslutna till uttagen VIDEO eller
SAT. Se bruksanvisningen som medföljde
enheten för mer information.
FUNCTION
Du kan lyssna på multiplex-sändningsljud när
systemet tar emot någon av multiplexsändningssignalerna AC-3.
Obs!
För att kunna ta emot AC-3-signalen, behöver du
ansluta en digital satellitmottagare till systemet med en
OPTISK kabel (sid. 21), och ställa in det digitala
utmatningsläget på den digitala satellitmottagaren på
AAC.
Andra åtgärder
Tryck på FUNCTION upprepade gånger tills
VIDEO eller SAT, som enheten anslöts till,
visas i frontpanelens teckenfönster.
Multiplex-sändningsljud
(DUAL MONO)
C/X/x/c/
ENTER
Varje gång du trycker på FUNCTION ändras
systemets läge i följande sekvens.
FM t AM t VIDEO t SAT t TV* t
DVD t FM...
AMP MENU
* När TV väljs, hörs ljud från TV:n. Vid anslutning
till TV med enbart SCART-uttaget, kommer inget
ljud från TV:n.
Med skyddet öppet.
1
2
Tryck på AMP MENU.
Tryck på x/X upprepade gånger tills
”CUSTOMIZE” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
ENTER eller c.
Systemet försätts i läget för anpassad meny.
3
4
Tryck på x/X upprepade gånger tills
”DUAL MONO” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
ENTER eller c.
Tryck på x/X för att välja det ljud du
önskar.
x MAIN (huvudljud)
Huvudljudet hörs i de vänstra och högra
högtalarna.
forts.
65SE
x SUB (underordnat ljud)
Underordnat ljud hörs i de vänstra och
högra högtalarna.
Radio
x MAIN+SUB(huvud- och underordnat
ljud)
Förinställa radiostationer
Huvudljudet och det underordnade ljudet
hörs i de vänstra och högra högtalarna.
Du kan förinställa 20 FM-stationer och 10 AMstationer. Innan du ställer in stationerna bör du
skruva ner volymen till lägsta nivån.
x MAIN/SUB (huvud-/underordnat ljud)
Huvudljudet hörs i den vänstra högtalaren
och underljudet hörs i den högra högtalaren.
5
Tryck på AMP MENU.
TUNER/
BAND
Stänger av AMP-menyn.
TUNING –/+
C/X/x/c/
ENTER
TUNER
MENU
Med skyddet öppet.
1
Tryck på TUNER/BAND upprepade
gånger tills det band du vill ha visas i
frontpanelens teckenfönster.
Varje gång du trycker på TUNER/BAND,
växlar du mellan AM och FM.
2
Håll ner TUNING + eller – tills
sökningen börjar och släpp sedan
knappen.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för
stereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster.
ST
MHz
3
4
66SE
Tryck på TUNER MENU.
Tryck på C/c/x/X upprepade gånger
tills ”MEMORY ?” visas i frontpanelens
teckenfönster.
5
Tryck på ENTER.
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i systemets minne (se
”Förinställa radiostationer” på sid. 66).
ST
6
TUNER/
BAND
Tryck på C/c/x/X för att välja det
förinställda nummer du önskar.
"/1
FUNCTION
DISPLAY
TUNING –/+
x
ST
PRESET
–/+
7
VOL +/–
Tryck på ENTER.
m
ST
FM MODE
MHz
8
Andra åtgärder
Stationen lagras.
Med skyddet öppet.
Upprepa steg 1 till 7 om du vill spara
fler stationer.
1
Ändra förinställt nummer
Börja om från steg 1.
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”FM” eller ”AM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
ST
MHz
2
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station du vill ha.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
Varje gång du trycker på TUNER/BAND,
växlar du mellan AM och FM.
3
Justera volymen genom att trycka på
VOL +/–.
Stänga av radion
Tryck på "/1.
forts.
67SE
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
För manuell inställning trycker du på TUNING
+ eller – på fjärrkontrollen upprepade gånger.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING + eller – på fjärrkontrollen. Tryck på
x när du avslutar den automatiska inställningen.
Namnge förinställda stationer
Du kan ange ett namn på upp till 8 tecken för
förinställda stationer. Dessa namn (exempelvis
”XYZ”) visas i frontpanelens teckenfönster på
systemet när en station väljs.
Observera att endast ett namn kan användas för
varje förinställd station.
TUNER/
BAND
Tips
• För FM-program med mycket brus, tryck på FM
MODE på fjärrkontrollen så att ”MONO” visas i
frontpanelens teckenfönster. Du får inget stereoljud,
men mottagningen blir bättre. Tryck på knappen igen
om du vill få tillbaka stereoeffekten.
• Förbättra mottagningen genom att rikta om
antennerna.
FUNCTION
PRESET
–/+
C/X/x/c/
ENTER
Kontrollera frekvens eller ljudfält
Tryck på DISPLAY upprepade gånger.
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
frontpanelens teckenfönster enligt följande:
stationens indexnamn* t frekvens t ljudfält
t stationens indexnamn...
* Detta visas om du har angett ett namn för en
förinställd station (sid. 68).
TUNER
MENU
Med skyddet öppet.
1
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”FM” eller ”AM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Varje gång du trycker på TUNER/BAND,
växlar du mellan AM och FM.
Den senast mottagna stationen tas in.
Varje gång du trycker på FUNCTION
ändras systemets läge i följande sekvens:
FM t AM t VIDEO t SAT t TV t
DVD t FM...
2
3
4
5
68SE
Tryck på PRESET+ eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
Tryck på TUNER MENU.
Tryck på C/c upprepade gånger tills
”NAME IN?” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på ENTER.
6
Skapa ett indexnamn genom att
använda markörknapparna:
Tryck på x/X för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
Om du skriver fel
Tryck på C eller c upprepade gånger tills
tecknet som ska ändras blinkar, tryck sedan
på X/x för att välja önskat tecken. Stora
bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostations
namn.
Tryck på ENTER.
Stationens namn lagras.
Vad är RDS?
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna tuner har flera RDSfunktioner, t.ex. visning av stationsnamn. RDS
är bara tillgängligt för FM-stationer.*
Obs!
RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalstyrkan är för
svag.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-systemet kan du höra med lokala
radiostationer för mer information om RDS-tjänster
i ditt område.
Andra åtgärder
7
Använda RDS (Radio Data
System)
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station på FM-bandet.
När du får in en station som har RDS-tjänster
visas stationsnamnet* i TUNER-informationen.
* Om en RDS-sändning inte tas emot kanske inte
stationsnamnet visas i frontpanelens teckenfönster.
69SE
Använda sovtimern
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden till
steg om 10 minuter.
Ändra ljusstyrkan i
frontpanelens
teckenfönster
Du kan ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster i två steg.
SLEEP
C/X/x/c/
ENTER
Tryck på SLEEP.
Varje gång du trycker på den här knappen,
ändras minuterna som visas (den kvarvarande
tiden) som följer:
AUTO t 90MIN t 80MIN t 70MIN
r
R
SLEEP OFF T 10MIN ..... 50MIN T 60MIN
När du väljer AUTO
Med skyddet öppet.
1
2
Systemet stängs av när uppspelningen av den
aktuella skivan tar slut (upp till 240 minuter).
Systemet stängs av om du stoppar
uppspelningen av en skiva manuellt.
”AUTO”-läget fungerar endast med funktioner
som t.ex. DVD som valts före det att ”AUTO”
ställts in.
3
Kontrollera återstående tid
4
Tryck på SLEEP en gång. Det går inte att
kontrollera återstående tid om du väljer
”AUTO”.
5
Ändra den återstående tiden
Tryck på SLEEP upprepade gånger för att välja
önskad tid.
Avbryta sovtimer-funktionen
Tryck på SLEEP upprepade gånger tills
”SLEEP OFF” visas i frontpanelens
teckenfönster.
70SE
AMP MENU
Tryck på AMP MENU.
Tryck på x/X upprepade gånger tills
”CUSTOMIZE” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
ENTER eller c.
Systemet försätts i läget för anpassad meny.
Tryck på x/X upprepade gånger tills
”DIMMER” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
ENTER eller c.
Tryck på x/X för att välja ljusstyrkan i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på AMP MENU.
Stänger av AMP-menyn.
Återgå till
standardinställningarna
Du kan återställa systemparametrar som
exempelvis högtalarinställningar och
förinställda stationer till
standardinställningarna.
Z
eller Z på systemet
samtidigt.
”COLD RESET” visas i frontpanelens
teckenfönster och standardinställningarna
återställs.
Andra åtgärder
Tryck på .,
.
71SE
1
Inställningsdisplayen visas.
Inställningar och justeringar
Använda
Inställningsdisplayen
Genom att använda Inställningsdisplayen kan du
göra olika justeringar för till exempel bild och
ljud. Du kan också ange ett undertextspråk och
språk för inställningsdisplayen, bland annat. För
information om samtliga alternativ på
Inställningsdisplayen, se sid. 73-79. För en
översiktslista över alternativen på
Inställningsdisplayen, se sid. 97.
Tryck på DVD-SETUP i stoppläge.
Huvudalternativ
2
Använda
inställningsdisplayen
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT :
DVD MENY :
LJUD :
UNDERTEXT :
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
Tryck på X/x för att välja alternativ för
inställning från den lista som visas:
[SPRÅKINSTÄLLNING],
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR],
[SPECIALINSTÄLLNINGAR],
[HÖGTALARINSTÄLLN.], OCH
[INSTÄLLNINGAR]. Tryck sedan på
ENTER eller c.
Valt alternativ visas.
Exempel: [SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
3
Välj alternativ med hjälp av X/x, tryck
sedan på ENTER eller c.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: [TV-TYP]
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
Med skyddet öppet.
Alternativ
Tryck på C eller O RETURN för att återgå
till inställningsalternativen.
72SE
4
Välj inställning med hjälp av X/x, tryck
sedan på ENTER.
Alternativet väljs och inställningen är klar.
Exempel: [4:3 PAN&SCAN]
Markerad inställning
Ange språk för
skärmtexten eller
ljudspåret
(SPRÅKINSTÄLLNING)
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
4:3 PAN&SCAN
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE
PÅ
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
Stänga inställningsdisplayen
Välj [SPRÅKINSTÄLLNING] i
Inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
Inställningsdisplayen” (sid. 72).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT :
DVD MENY :
LJUD :
UNDERTEXT :
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
x SKÄRMTEXT (On-Screen Display)
Ändrar displayspråk för skärmen.
Välj språk från den lista som visas.
Inställningar och justeringar
Tryck på DVD SETUP tills
inställningsdisplayen stängs.
Med [SPRÅKINSTÄLLNING] kan du ange
olika språk för skärmtexten och ljudspåret.
x DVD MENY (endast DVD)
Du kan välja önskat språk för DVD-menyn.
Välj språk från den lista som visas.
x LJUD (endast DVD)
Ändrar språk för ljudspåret.
Välj språk från den lista som visas.
x UNDERTEXT (endast DVD)
Ändrar undertextspråk.
Välj språk från den lista som visas.
Obs!
När du väljer ett språk som inte spelats in på aktuell
DVD väljs något av de andra språken automatiskt
(utom för [SKÄRMTEXT]).
Tips
Om du väljer [ÖVRIGA t] i [DVD MENY], [LJUD],
eller [UNDERTEXT] väljer du och anger språkkod
från listan med hjälp av nummerknapparna (sid. 96).
Efter att du har gjort ett val visas språkkoden (4 siffror)
nästa gång du väljer [ÖVRIGA t].
73SE
Inställningar för displayen
16:9
(SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
4:3 BREVLÅDEFORMAT
Välj inställningar beroende på vilken TV som
ansluts.
Välj [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] i
Inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
Inställningsdisplayen” (sid. 72).
Standardinställningen är understruken.
4:3 PAN&SCAN
Obs!
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
Beroende på vilken DVD du spelar kan [4:3
BREVLÅDEFORMAT] kanske väljas automatiskt i
stället för [4:3 PAN&SCAN] eller vice versa.
x SKÄRMSLÄCKARE
x TV-TYP (endast DVD)
Väljer bildförhållandet för den anslutna TV:n
(4:3 standard eller widescreen).
16:9
Välj detta när du ansluter till en
widescreen-TV eller en TV med
wide-lägesfunktion.
4:3
BREVLÅDEFORMAT
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar en
widescreen-film med svarta
remsor på den övre och nedre
delen av skärmen.
4:3
PAN&SCAN
74SE
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar automatiskt
widescreen-filmen på hela
skärmen och skär av de delar som
inte får plats.
Aktiverar eller inaktiverar skärmsläckaren så att
skärmsläckarbilden visas när systemet har varit i
paus- eller stoppläge i 15 minuter, eller när du
spelar en CD-skiva, Super Audio CD-skiva,
MP3- eller JPEG-fil (förutom under ett bildspel)
i mer än 15 minuter. Skärmsläckaren kommer att
hjälpa till att förhindra att din display blir skadad
(afterimage). Tryck på H när du vill inaktivera
skärmsläckaren.
PÅ
Aktiverar skärmsläckaren.
AV
Inaktiverar skärmsläckaren.
x BAKGRUND
Väljer bakgrundsfärg eller bakgrundsbild på
TV:n i stoppläge eller medan du spelar en CDskiva.
INNEHÅLLSBILD
Innehållsbilden (stillbild) visas i
bakgrunden, men bara om bilden
redan har spelats in på skivan
(CD-EXTRA osv.). Om skivan
inte innehåller någon
innehållsbild visas bilden
[GRAFIK 1] .
GRAFIK 1-5
En förinställd bild som sparats i
systemet visas i bakgrunden.
BLÅ
Bakgrundsfärgen är blå.
SVART
Bakgrundsfärgen är svart.
x LINE
Väljer utsignalsmetoden för videosignaler från
uttaget T EURO AV OUTPUT (TO TV) på
systemets bakpanel.
VIDEO
Sänder ut videosignaler.
RGB
Sänder ut RGB-signaler.
Obs!
Om din TV inte kan ta emot RGB-signaler, visas ingen
bild på TV-skärmen även om du väljer [RGB]. Se
instruktionerna som medföljde TV:n.
Anpassade inställningar
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Gör att du kan ange barnlås och andra
inställningar.
Välj [SPECIALINSTÄLLNINGAR] i
Inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
Inställningsdisplayen” (sid. 72).
Standardinställningen är understruken.
x BARNLÅS t (endast DVD)
Anger lösenord och nivå för
uppspelningsbegränsning för DVD-skivor med
uppspelningsbegränsning för barn. För mer
information, se ”Begränsa uppspelning för barn
(Barnlås) (endast DVD)” (sid. 58).
Inställningar och justeringar
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
SPÅRVAL
AV
AUDIO DRC:
AV
MP3
DATA-CD PRIORITET:
JPEG-DATUM:
MM/DD/ÅÅÅÅ
x SPÅRVAL (endast DVD)
Ger det ljudspår med störst antal kanaler
prioritet när du spelar en DVD med flera
ljudformat (PCM, MPEG-ljud, DTS eller Dolby
Digital).
AV
Ingen prioritet.
AUTO
Prioritet ges.
Obs!
• När du väljer [AUTO] kan språket komma att ändras.
Inställningen [SPÅRVAL] har högre prioritet än
[LJUD]-inställningarna under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 73).
• Om ljudspåren PCM, DTS, MPEG-ljud och Dolby
Digital har samma antal kanaler väljer systemet
PCM, DTS, Dolby Digital och MPEG-ljud i den
ordningen.
• Beroende på vilken DVD du spelar kan den ljudkanal
som har prioritet vara förutbestämd. I så fall kan du
inte ge prioritet för DTS, Dolby Digital eller MPEGljudformaten genom att välja [AUTO].
forts.
75SE
x AUDIO DRC*
Begränsar ljudspårets DYNAMISK-område.
Lämpligt om man vill titta på film på natten med
låg volym.
* Dynamisk områdeskomprimeringl
AV
PÅ
Ingen kompression av
DYNAMISK-område.
Återskapar ljudspåret med det
DYNAMISK-området som
inspelningsteknikern avsåg.
Inställningar för
högtalarna
(HÖGTALARINSTÄLLN.)
För att få bästa möjliga surround-ljud ställer du
in storleken på högtalarna du har kopplat in och
avståndet mellan dem och lyssningspositionen.
Använd sedan testtonen för att justera
högtalarnas nivå och balans till samma nivå.
Obs!
AUDIO DRC fungerar endast för Dolby Digital-källor.
x DATA-CD PRIORITET (endast MP3,
JPEG)
Ställ in den prioritetsdata du önskar när du spelar
upp en DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
som innehåller MP3-ljudspår och JPEGbildfiler.
MP3
JPEG
Om en MP3-fil finns på skivan,
uppfattar systemet skivan som en
”MP3-skiva”. Om endast JPEGfiler finns på skivan, uppfattar
systemet skivan som en ”JPEGskiva”.
Om en JPEG-fil finns på skivan,
uppfattar systemet skivan som en
”JPEG-skiva”. Om endast MP3filer finns på skivan, uppfattar
systemet skivan som en ”MP3skiva”.
x JPEG-DATUM
Ändra ordningen på datumuppgifterna för en
JPEG-bild i kontrollmenyn.
MM/DD/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/MM/DD
DD/MM/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/DD/MM
ÅÅÅÅ: År
MM: Månad
DD: Dag
76SE
Välj [HÖGTALARINSTÄLLN.] i
Inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda Inställningsdisplayen” (sid. 72).
Standardinställningen är understruken.
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK:
AVSTÅND:
NIVÅ:
BALANS:
TESTTON:
Återgå till standardinställningen
när du ändrar en inställning
Markera alternativet och tryck på CLEAR.
x STORLEK
Om du inte kopplar in några mitthögtalare eller
surrondhögtalare eller om du flyttar
surrondhögtalarna ställer du in parametrarna för
[MITTEN] och [SURROUND] och specificerar
surround-högtalarens läge och höjd. Eftersom
inställningarna för de främre högtalarna och din
subwoofer är fasta kan du inte ändra dem.
Om du ansluter den bakre surround-högtalaren,
ställer du in [SURROUND BAK] till [JA].
x AVSTÅND
Positionsdiagram
Standardavståndet mellan högtalarna i relation
till lyssningspositionen visas i exemplet nedan.
När du ställer in avståndet via snabbinställning
(sid. 23), visas inställningarna automatiskt.
1,6m
90
A
1,6m
A
45
B
1,6m
B
20
JA
MITTEN
JA: Välj normalt detta.
INGEN: Välj detta om du inte har
någon mitthögtalare.
SURROUND
BAKOM: Välj detta om surroundhögtalarna är placerade i sektion B.
SIDA: Välj detta om surroundhögtalarna är placerade i sektion A.
INGEN: Välj detta om du inte har
någon surround-högtalare.
SURROUND
BAK
(visas utom när
du ställer in
[SURROUND]
till [INGEN] i
inställningen
[STORLEK].)
INGEN: Välj normalt detta.
JA: Välj detta om du inte har någon
bakre surround-högtalare.
SUBWOOFER JA
Obs!
• När du väljer ett alternativ stoppas ljudet en kort
stund.
• Beroende på inställningarna för övriga högtalare, kan
din subwoofer få för hög uteffekt.
1,6m
1,6m
1,6m
Du måste ändra värdet i Inställningsdisplayen
när du flyttar högtalarna.
FRAM
1,6 m*
Avståndet från de främre högtalarna
till lyssningspositionen kan ställas in i
steg om 0,2 meter, från 1,0 till 7,0
meter.
MITTEN
1,6 m*
(visas utom när
du ställer in
[MITTEN] till
[JA] i
inställningen
[STORLEK].)
Avståndet till mitthögtalarna kan
flyttas upp till 1,6 meter närmare
lyssningspositionen från de främre
högtalarna, i steg om 0,2 meter.
SURROUND
1,6 m*
(visas utom när
du ställer in
[SURROUND]
till [INGEN] i
inställningen
[STORLEK].)
Avståndet till surroundhögtalarna kan
flyttas upp till 4,6 meter närmare
lyssningspositionen från de främre
högtalarna, i steg om 0,2 meter.
SURROUND
BAK
1,6 m
(visas utom när
du ställer in
[SURROUND
BAK] till [JA] i
inställningen
[STORLEK].)
Avståndet till den bakre surroundhögtalaren kan flyttas upp till 4,6
meter närmare lyssningspositionen
från de främre högtalarna, i steg om
0,2 meter.
Inställningar och justeringar
FRAM
* När du gör snabbinställningarna (sid. 23), ändras
standardinställningarna.
forts.
77SE
Obs!
x BALANS
• När du ställer in avståndet stoppas ljudet en kort
stund.
• Om inte alla främre högtalare och surround-högtalare
placeras på samma avstånd från lyssningspositionen
ställer du in avståndet efter den närmaste högtalaren.
• Placera inte surroundhögtalarna längre bort från
lyssningspositionen än de främre högtalarna.
• Beroende på den ingående ljudströmmen, är kanske
inställningen för [AVSTÅND] inte effektiv.
Du kan variera balansen för vänster och höger
högtalare enligt följande. Kontrollera att du
ställer in [TESTTON] till [PÅ] för att göra
justeringen lättare.
FRAM
(MITTEN)
x LEVEL
Du kan variera nivån på varje högtalare enligt
följande. Kontrollera att du ställer in
[TESTTON] till [PÅ] för att göra justeringen
lättare.
MITTEN
Justera nivån på mitthögtalaren (–6
0 dB*
dB till +6 dB, i steg om 1 dB).
(visas utom när du
ställer in
[MITTEN] till
[JA] i
inställningen
[STORLEK].)
SURROUND
Justera nivån på surroundVÄNSTER
högtalaren (–6 dB till +6 dB, i steg
0 dB*
om 1 dB).
SURROUND
HÖGER 0 dB*
(visas utom när du
ställer in
[SURROUND]
till [INGEN] i
inställningen
[STORLEK].)
SURROUND
Justera nivån på den bakre
BAK 0 dB
surround-högtalaren (–10 dB till
(visas utom när du +10 dB, i steg om 1 dB).
ställer in
[SURROUND
BAK] till [JA] i
inställningen
[STORLEK].)
SUBWOOFER Justera nivån på din subwoofer (–6
+4 dB*
dB till +6 dB, i steg om 1 dB).
* När du gör snabbinställningarna (sid. 23), ändras
standardinställningarna.
78SE
Justera balansen mellan de främre
(vänstra och högra) högtalarna.
Mittpositionen visas som ”---”. (Du kan
justera sex steg åt vänster eller höger
från mitten.)
Justera volymen på alla
högtalare samtidigt
Använd systemets VOLUME-kontroll eller
tryck på VOL +/–.
x TESTTON
Du får en testton i högtalarna för att justera
[NIVÅ] och [BALANS].
AV
Testtonen kommer inte ifrån högtalarna.
PÅ
När du justerar balansen hörs testtonen
samtidigt från både vänster och höger
högtalare. När du väljer något av
[HÖGTALARINSTÄLLN.]-alternativen
hörs testtonen från både vänster och höger
högtalare i en följd efter varandra.
Justera högtalarnas balans
och nivå med hjälp av testton
1
Tryck på DVD SETUP i stoppläge.
Inställningsdisplayen visas.
2
3
4
Tryck på X/x för att välja [TESTTON],
tryck sedan på ENTER eller c.
7
8
”AMP menu”-listan
SP SETUP
CENTER SP
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja [PÅ] och tryck sedan på ENTER.
SURR SP
En testton hörs från varje högtalare i
sekvens.
SURR B SPa)
Justera värdet för [BALANS] och
[NIVÅ] med hjälp av C/X/x/c från din
lyssningsposition.
Testtonen hörs från både vänster och höger
högtalare samtidigt när du väljer
[BALANS].
Om du väljer [NIVÅ] hörs testtonen endast
från den högtalare som du justerar.
6
Du kan ställa in högtalarna med hjälp av ”AMP
menu” som visas i frontpanelens teckenfönster.
CENTER Y
CENTER N
SURR Y
SURR N
SURR B N
SURR B Y
F DIST
CEN DISTb)
SURR DISTb)
SB DISTb)
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
SP POSb)
SP BEHIND
SP SIDE
LEVEL
Tryck på ENTER när du är färdig med
justeringarna.
TESTTONE
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja [TESTTON] och tryck sedan på
ENTER.
F BALANCE
SL LEVELb)
–6 dB - +6 dB
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja [AV] och tryck sedan på ENTER.
SR LEVELb)
–6 dB - +6 dB
SB LEVELb)
SW LEVEL
–10 dB - +10 dB
–6 dB - +6 dB
CEN LEVELb) –6 dB - +6 dB
Obs!
• När du justerar högtalarinställningar stoppas ljudet en
kort stund.
• Nivån på den bakre surround-högtalaren kan även
justeras på förstärkaren som är ansluten till den bakre
surround-högtalaren.
Tips
För att justera balans eller nivå utan att lyssna på
testtonen ska du välja [BALANS] eller [NIVÅ] i steg
3 och trycka på ENTER. Justera sedan balans eller nivå
med X/x och tryck på ENTER.
T.TONE OFF
T.TONE ON
6 steg åt vänster eller höger
Inställningar och justeringar
5
Tryck på X/x flera gånger för att välja
[HÖGTALARINSTÄLLN.], tryck sedan
på ENTER eller c.
Ställa in högtalarna med hjälp
av frontpanelens
teckenfönster på systemet
AUDIO DRC DRC OFF
DRC ON
a)
b)
Denna inställning visas när du ställer in ”SURR
SP” till ”SURR Y” i ”SP SETUP”.
Denna inställning visas när du ställer in
motsvarande högtalare till ”Y” i ”SP SETUP”.
forts.
79SE
4
CUSTOMIZE
DUAL MONO
SB DEC
DIMMER
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
SB MATRIX
SB AUTO
SB OFF
DIM OFF
DIM ON
Ställ in funktionen genom att trycka på X/x,
och tryck sedan på ENTER eller AMP
MENU.
Du kan ange följande.
Standardinställningarna är understrukna.
xSP SETUP
C/X/x/c/
ENTER
AMP MENU
Med skyddet öppet.
1
2
Välj X/x för att välja önskad funktion,
tryck sedan på ENTER eller c.
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x flera gånger tills den
funktion du vill ställa in visas i
frontpanelens teckenfönster.
xSP SETUP
Används till att ställa in högtalarnas storlek,
avstånd och placering.
CENTER SP
(mitthögtalare)
CENTER Y: Välj detta om du
använder en mitthögtalare.
CENTER N: Välj detta om du
inte har någon mitthögtalare.
SURR SP
(surroundhögtalare)
SURR Y: Välj detta om du
använder en surroundhögtalare.
SURR N: Välj detta om du
inte har någon surroundhögtalare.
SURR B SPa)
(Bakre
surroundhögtalare)
SURR B N: Välj detta om du
inte har någon bakre
surround-högtalare.
SURR B Y: Välj detta om du
använder en bakre surroundhögtalare.
F DIST
(avstånd till
främre
högtalare)
1,6 mb)
Avståndet från de främre
högtalarna till
lyssningspositionen kan
ställas in i steg om 0,2 meter,
från 1,0 till 7,0 meter.
CEN DISTc)
(avstånd till
mitthögtalare)
1,6 mb)
Avståndet till mitthögtalarna
kan flyttas upp till 1,6 meter
närmare lyssningspositionen
från de främre högtalarna, i
steg om 0,2 meter.
SURR DISTc)
(avstånd till
surroundhögtalare)
1,6 mb)
Avståndet till
surroundhögtalarna kan
flyttas upp till 4,6 meter
närmare lyssningspositionen
från de främre högtalarna, i
steg om 0,2 meter.
SB DISTc)
(avstånd till
bakre
surroundhögtalare)
1,6 mb)
Avståndet till den bakre
surround-högtalaren kan
flyttas upp till 4,6 meter
närmare lyssningspositionen
från de främre högtalarna, i
steg om 0,2 meter.
xLEVEL
Används till att ställa in varje högtalares
balans och nivå, samt till att slå på/av
testtonen.
3
80SE
Tryck på ENTER eller c.
SP POSc)
(surroundhögtalarnas
position)
a)
b)
c)
SP BEHIND: Välj detta om
surround-högtalarna har
placerats i området bakom
lyssningspositionen.
SP SIDE: Välj detta om
surround-högtalarna har
placerats vid sidan av
lyssningspositionen.
Denna inställning visas när du ställer in
”SURR SP” till ”SURR Y” i ”SP SETUP”.
När du gör snabbinställningarna (sid. 23),
ändras standardinställningarna.
Denna inställning visas utom när du ställer in
motsvarande högtalare till ”Y” i ”SP SETUP”
(sid. 80).
SW LEVEL
Justera nivån på din subwoofer
(subwoofernIvå) (–6 dB till +6 dB, i steg om 1
a)
+4
dB).
AUDIO DRC
DRC OFF: Ingen kompression
(dynamisk
av DYNAMISK-området.
komprimering)
DRC ON: Återskapar
ljudspåret med det
DYNAMISK-området som
inspelningsteknikern avsåg.
a)
b)
När du gör snabbinställningarna (sid. 23),
ändras standardinställningarna.
Denna inställning visas utom när du ställer in
motsvarande högtalare till ”Y” i ”SP SETUP”
(sid. 80).
xCUSTOMIZE
xLEVEL
F BALANCE
(balansen
mellan
främre
högtalare)
0
T. TONE OFF: Testtonen
kommer inte ifrån högtalarna.
T. TONE ON: När du justerar
balansen hörs testtonen
samtidigt från både vänster
och höger högtalare. När du
väljer något av ”LEVEL”alternativen hörs testtonen från
både vänster och höger
högtalare i en följd efter
varandra.
Justera balansen mellan de
främre (vänstra och högra)
högtalarna. (Du kan justera
från mitten 6 steg åt vänster
(L6) eller åt höger (R6).)
CEN LEVELb) Justera nivån på
(mitthögtalarens mitthögtalaren (–6 dB till +6
nivå)
dB, i steg om 1 dB).
0a)
SL LEVELb)
(vänstra
surroundhögtalarens
nivå)
0a)
Justera den vänstra nivån på
surround-högtalaren (–6 dB
till +6 dB, i steg om 1 dB).
SR LEVELb)
(högra
surroundhögtalarens
nivå)
0a)
Justera den högra nivån på
surround-högtalaren (–6 dB
till +6 dB, i steg om 1 dB).
SB LEVELb)
(bakre
surroundhögtalarens
nivå)
0a)
Justera nivån på den bakre
surround-högtalaren (–10 dB
till +10 dB, i steg om 1dB).
DUAL MONO
(dubbel
mono)
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
Se ”Multiplex-sändningsljud
(DUAL MONO)” på sid. 65
för mer information.
SB DEC
(bakre
surroundavkodare)
SB MATRIX
SB AUTO
SB OFF
Se ”Välja avkodningsläge för
bakre surroundljud” på sid. 51
för mer information.
DIMMER
(avbländare)
DIM OFF
DIM ON
Se Ӏndra ljusstyrkan i
frontpanelens teckenfönster”
på sid. 70 för mer information.
Inställningar och justeringar
TEST TONE
(testton)
81SE
Obs!
Snabbinställa och
återställa systemet
(INSTÄLLNINGAR)
Välj [INSTÄLLNINGAR] i
inställningsdisplayen.
För mer information, se ”Använda
Inställningsdisplayen” (sid. 72).
INSTÄLLNINGAR
SNABB
ÅTERSTÄLLA
x SNABB
När du slår på systemet första gången eller efter
att du återställt systemet, visas normalt
guidemeddelandet på TV-skärmen och du kan
utföra snabbinställningen. Om du har avbrutit
snabbinställningen och vill göra den igen,
använder du denna skärm.
Se ”Använda snabbinställningarna” på sid. 23.
Obs!
När snabbinställningen är klar, har inställningarna för
följande funktioner ändrats.
– [SKÄRMTEXT], [DVD MENY] och
[UNDERTEXT] i [SPRÅKINSTÄLLNING]
– [AVSTÅND] och [NIVÅ] i
[HÖGTALARINSTÄLLN.]
– [TV- TYP] i [SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
x ÅTERSTÄLLA
Systemet kan återställas.
Efter att du valt [ÅTERSTÄLLA] och tryckt på
ENTER, välj [JA] för att återställa
inställningarna (det tar ett par sekunder). Välj
[NEJ] och tryck på ENTER för att avbryta.
Tryck inte på "/1 när du återställer systemet.
82SE
• När du väljer [ÅTERSTÄLLA], återställs alla
inställningar till standardinställningarna.
• När du slår på systemet efter att det återställts, visas
guidemeddelandet på TV-skärmen. För att utföra
snabbinställningarna (sid. 23) tryck på ENTER, för
att återgå till normalskärmen, tryck på RADERA.
Ytterligare information
Felsökning
Om du får några av följande problem med
systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa problemet
innan du tar det till reparation. Om du inte kan
lösa problemet kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
Bild
Du får ingen bild.
• SCART-kabeln (EURO AV) är inte ordentligt
ansluten.
• SCART-kabeln (EURO AV) är skadad.
• Systemet har inte anslutits till korrekt
t EURO AV INPUT-uttag (sid. 20).
• TV:ns videoingång är inte inställd så att du kan
visa bilder från systemet.
• Kontrollera utgångsmetoden på systemet
(sid. 75).
Det finns bildstörningar.
• Skivan är smutsig eller skadad.
Ljud
Du får inget ljud.
• Ljudkabeln är inte ordentligt ansluten.
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen om
”MUTING ON” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Systemet är i pausläge eller i slow motion-läge.
Tryck på H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Systemet snabbspolar framåt eller bakåt. Tryck på
H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sid. 25, 76).
Vänster och höger ljud är obalanserat eller
reverserat.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är korrekt och ordentligt anslutna.
• Justera parametern för balansen i menyn
[BALANS] (sid. 78).
Du får inget ljud från subwoofern.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och inställningarna (sid.25, 76).
• Ställ in ljudfältet till ”AUTO FORMAT DIRECT
AUTO” (sidan 47).
Ytterligare information
STANDBY-indikatorn blinkar.
Koppla omedelbart ifrån nätkabeln och kontrollera
följande:
• Har högtalarsladdarna (+ och –) kortslutits?
• Används endast de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar ventilationshålen
på systemets ovansida?
• Har subwoofern anslutits felaktigt?
Efter att du har kontrollerat punkterna ovan och
åtgärdat eventuella problem, anslut nätsladden igen
och slå på systemet. Om indikatorn fortfarande
blinkar, eller om orsaken till problemet inte kan
fastställas efter kontrollerna ovan, kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Även om du ställer in bildförhållandet under
[TV-TYP] till [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] fyller
inte bilden hela skärmen.
• DVD-skivans bildförhållande är fast.
Det finns störningar i ljudet.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är i
närheten av en transformator eller motor och på
minst
3 meters avstånd från en TV-apparat eller ett
lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna och uttagen är smutsiga. Torka av
dem med en trasa fuktad i lite alkohol.
• Rengör skivan.
Ljudet förlorar stereoeffekten när du spelar en
VIDEO-CD, en CD eller en MP3-fil.
• Ställ in [LJUD] till [STEREO] i kontrollmenyn
(sid. 45).
• Se till att systemet ansluts på rätt sätt.
forts.
83SE
Surround-effekten är svår att urskilja när du
spelar ett Dolby Digital-, DTS- eller MPEGljudspår.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 47).
• Kontrollera högtalaranslutningarna och inställningarna (sid.25, 76).
• Beroende på DVD-skivan kanske inte utsignalen
är fullständiga 5.1-kanaler. Den kan vara mono
eller stereo även om ljudspåret är inspelat i Dolby
Digital- eller MPEG-ljudformat.
Ljudet kommer bara från mitthögtalaren.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske ljudet
bara kommer från mitthögtalaren.
Inget ljud hörs från mitthögtalaren.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 47).
• Beroende på källan, kan effekten från surroundhögtalarna vara mindre märkbar.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
surround-högtalarna.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 47).
• Välj ett ljudfält innehållandet ordet ”C. ST. EX”
(sid. 49).
• Beroende på källan, kan effekten från surroundhögtalarna vara mindre märkbara.
Användning
Det går inte att få in radiostationer.
• Kontrollera att antennerna är ordentligt anslutna.
Justera antennerna och anslut en extern antenn om
så behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när du
använder automatisk inställning). Prova med att
ställa in manuellt.
• Inga stationer är förinställda, eller de förinställda
stationerna har raderats (när du ställer in genom
att söka förinställda stationer). Förinställ
stationerna (sid. 66).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas i
frontpanelens teckenfönster.
84SE
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Det finns något hinder mellan fjärrkontrollen och
systemet.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och systemet är
för långt.
• Fjärrkontrollen pekas inte mot fjärrsensorn på
systemet.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
Skivan spelas inte.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Skivan ligger upp och ner.
Stoppa in skivan med uppspelningssidan vänd
nedåt.
• Skivan är böjd i systemet.
• Systemet kan inte spela cd-romskivor etc. (sid. 7).
• Områdeskoden på DVD-skivan matchar inte
koden som finns på systemet.
• Systemets insida är fuktig. Ta bort skivan och
lämna systemet påslaget i ca en halvtimme
(sid. 2).
MP3-ljudspåret kan inte spelas upp.
• DATA CD-skivan är inte inspelad i formatet MP3
enligt ISO9660 Level 1/ Level 2 eller Joliet.
• MP3-spåret har inte filtillägget ”.MP3”.
• Spåret har inte MP3-format trots att filtillägget är
”.MP3”.
• Systemet kan enbart spela ljudfiler av typen MP3
(MPEG1 Audio Layer3).
• Ställ in [DATA-CD PRIORITET] till [MP3] i
inställningen [SPECIALINSTÄLLNINGAR]
(sid. 76).
• Katalognivån är högre än 8.
• Skivan innehåller fler än 99 album (det får
maximalt plats 250 st. MP3-ljudspår på ett
album).
Titeln på MP3-albumet eller spåret visas inte
på korrekt sätt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror.
Andra tecken visas som ” ”.
Displayen där du anger lösenord visas inte för
Super Audio CD, även om Anpassat barnlås är
aktiverat.
• Anpassat barnlås är aktiverat för olika lager på en
Super Audio CD.
JPEG-bildfilen kan inte visas.
• DATA CD-skivan är inte inspelad i formatet
JPEG enligt ISO9660 Level 1/ Level 2 eller Joliet.
• JPEG-bildfilen har inte filtillägget ”.JPG” eller
”.JPEG.”
• Spåret har inte JPEG-format trots att filtillägget är
”.JPG” eller ”.JPEG.”.
• Bildens längd eller bredd överstiger 4720
bildpunkter.
• Ställ in [DATA-CD PRIORITET] till [JPEG] i
inställningen [SPECIALINSTÄLLNINGAR]
(sid. 76).
• Katalognivån är högre än 8.
• Du kan inte spela progressiva JPEG-filer.
• En JPEG-bildfil med en hög grad bredd kontra
längd kan inte spelas.
• Skivan innehåller fler än 99 album (det får
maximalt plats 250 st. JPEG-bildfiler på ett
album).
Skivan startar inte från början.
• Du har valt programuppspelning, slumpmässig
uppspelning eller repetering (sid. 34, 36, 37)
• Du har valt återupptagen uppspelning.
I stoppläget trycker du på x på systemet eller på
fjärrkontrollen, starta sedan uppspelningen
(sid. 28).
• Titeln eller DVD- eller PBC-menyn visas
automatiskt på TV-skärmen.
Systemet börjar uppspelningen av skivan
automatiskt.
• DVD-spelaren har en autouppspelningsfunktion.
Uppspelningen stoppas automatiskt.
• Vissa skivor kan innehålla en autopaussignal. När
du spelar en sådan skiva stoppas uppspelningen
vid autopaussignalen.
Systemet stängdes av under DVDuppspelningen.
• Om cirka en timme förflyter medan DVDuppspelningen är pausad eller om DVDtoppmenyn eller en DVD-meny visas under DVDuppspelning, stängs systemet av automatiskt.
Meddelanden visas inte på det språk du
önskar.
• I inställningsdisplayen väljer du önskat språk för
visningen i [SKÄRMTEXT] under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 73).
Det går inte att ändra språket för ljudspåret.
• Den DVD som spelas har inte ljudspår med flera
språk.
• Det går inte att byta språk på denna DVD.
Det går inte att ändra undertexten.
• Den DVD som spelas har inte flera
undertextspråk.
• Du kan inte ändra undertext på denna DVD.
Det går inte att inaktivera undertexten.
• Du kan inte inaktivera undertexten på denna
DVD.
Det går inte att byta vinkel.
• Den DVD som spelas har inte spelats in med flera
vinklar (sid. 54).
• Du kan inte byta vinkel på denna DVD.
Ytterligare information
Titeln på JPEG-albumet eller -filen visas inte
på korrekt sätt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror.
Andra tecken visas som ” ”.
Du kan inte utföra funktioner som stopp,
sökning, slow-motion, repetering,
slumpmässig uppspelning eller
programuppspelning.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske du inte
kan använda alla funktioner ovan. Se i
bruksanvisningen som följer med skivan.
Det går inte att mata ut en skiva och
”LOCKED” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
”C-32” visas i frontpanelens teckenfönster.
• Stäng av strömmen och sätt sedan på den igen,
genom att trycka på [/1 på systemet.
”CANNOT LOCK” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Stäng av strömmen och sätt sedan på den igen,
genom att trycka på [/1 på systemet. Utför sedan
stegen under “När du ska flytta systemet” (sid. 3).
Om ”CANNOT LOCK” fortfarande visas i
frontpanelens teckenfönster, kontaktar du Sonyåterförsäljaren eller ett auktoriserat Sonyserviceställe.
Systemet fungerar inte som det ska.
• Koppla ur strömkabeln från vägguttaget, anlsut
sedan igen efter några minuter.
85SE
Tekniska data
Förstärkardelen
Stereoläge (beräknat)
Surroundläge
(referens)
strömutgång, musik
65 W + 65 W (4 ohm vid
1 kHz, DIN)
Främre: 100 W + 100 W
(med SS-TS21)
Mitt*: 100 W
(med SS-CT33)
Surround*: 100 W +
100 W
(med SS-TS20)
Subwoofer*: 100 W × 2
(med SS-WS12)
* Beroende på ljudfältsinställningarna och källan,
Radiodelen
System
FM-mottagare
Mottagningsområde
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
AM-mottagare
Mottagningsområde
Antenn
Mellanfrekvens
Digitalt synthesizersystem med PLL-låsning
87,5–108,0 MHz (steg om
50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
531–1 602 kHz (med
intervall om 9 kHz)
AM-ramantenn
450 kHz
Videodelen
Utgång
Video: 1 Vp-p 75 Ohm
kanske inga ljudutdata finns.
Ingångar
VIDEO/TV/SAT:
Känslighet: 250 mV/
450 mV/450 mV
Impedans: 50 Kohm
Utgång
Hörlurar
SURROUND BAK
Spänning: 2V
Impedans: 1 Kohm
Accepterar hörlurar för låg
och hög impedans.
Super Audio CD/DVD-system
Laser
Halvledarlaser
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emission: kontinuerlig
Signalformatsystem
PAL/NTSC
Frekvensåtergivning (vid 2 CH STEREO-läge)
DVD (PCM): 2 Hz till 22
kHz (±1,0 dB)
Harmonisk distortion
CD: 2 Hz till 20 kHz
(±1,0 dB)
Mindre än 0,03 %
Högtalare
Främre
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Tvåvägs-basreflex
70 mm dia. kontyp, 25 mm
dia. tweeter av typ
”balance-dome”
4 ohm
255 × 1112 × 255 mm
(b/h/d)
4,1 kg
Mitt
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Tvåvägs-basreflex
70 mm dia. kontyp, 25 mm
dia. tweeter av typ
”balance-dome”
4 ohm
356 × 92 × 76 mm
(b/h/d)
0,95 kg
Surround
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex
70 mm diam. kontyp
4 ohm
90 × 221 × 75 mm
(b/h/d)
0,7 kg
Subwoofer
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
86SE
Basreflex
160 mm diam. kontyp × 2
4 ohm
201 × 368 × 448 mm
(b/h/d)
9,5 kg
Allmänt
Strömförsörjning
Europeiska modeller:
Ryska modeller:
Energiförbrukning
Mått (ca)
Vikt (ca)
Medföljande tillbehör
Ordlista
230 V AC, 50/60 Hz
220-240 V AC, 50/60 Hz
120 W
0,3 W (i energisparläge)
430 × 60 × 385 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar
4,7 kg
Se sid. 12.
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
Album
Indelning av en data-CD med ljudspår eller en
bild av formatet MP3 eller JPEG.
Avsnitt
På en VIDEO-CD-skiva med PBC-funktioner
(uppspelningskontroll) är menyskärmar, rörliga
bilder och stillbilder indelade i sektioner som
kallas ”avsnitt”.
Barnlås
DCS (Digital Cinema Sound)
Detta är det generiska namnet för surroundljudet som skapas av processteknologin för
digitalsignaler som utvecklats av Sony. Till
skillnad från tidigare surroundljudsfält som
huvudsakligen avser återgivning av musik, har
Digital Cinema Sound konstruerats särskilt för
filmer.
Ytterligare information
En DVD-funktion som används för att begränsa
uppspelning av skivor beroende på tittarens
ålder och i vilket land den spelas. Begränsningen
varierar mellan olika skivor. Vissa våldsamma
avsnitt kanske hoppas över eller ersätts av andra
avsnitt, eller så kan en film vara helt förbjuden.
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surround-högtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det
här formatet kallas även ”5.1” eftersom
subwoofer-kanalen räknas som 0.1-kanal (då
den bara är i funktion när det krävs djupa
baseffekter). Alla sex kanaler i detta format
spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Och eftersom alla signaler
bearbetas digitalt, blir signalförsämringen
mindre.
forts.
87SE
Dolby Digital EX
DTS-ES
Ett utökat kompatibelt format från Dolby Digital
5.1, utvecklat av Dolby Laboratories och
Lucasfilm THX, som lägger till en extra bakre
surround-kanal, och som kan användas för 6.1kanaluppspelning (tre surround-högtalare), med
matriskodning.
Ett utökat kompatibelt format av 5.1-kanalen,
som lägger till en extra bakre surround-kanal.
Dessa är två format: Discrete 6.1, som bearbetar
den bakre surround-signalen oberoende, och
Matrix 6.1, som bearbetar den tillsammans med
Surround-kanalerna (L/R).
Dolby Pro Logic II
DVD
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
II fem utkanaler med full bandbredd. Det görs
med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
En skiva som kan innehålla upp till 8 timmar
med film även om dess diameter är samma som
en CD-skiva.
Datakapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en inspelad sida på 4,7 GB (gigabyte), är 7
gånger större än en CD-skiva. Och
datakapaciteten för en DVD med dubbelt lager
och en sida är 8,5 GB, för en DVD med ett lager
men två sidor är 9,4 GB, och för en DVD med
dubbelt lager och två sidor är 17 GB.
För bilddata används formatet MPEG 2, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/40 av dess ursprungliga storlek. På DVD
används också en variabel kodteknik som ändrar
hur mycket data som tilldelas beroende på
bildens status.
Ljuddata spelas in i Dolby Digital och PCM,
vilket gör att du får en mer realistisk ljudeffekt.
Dessutom finns det flera avancerade funktioner
för DVD, som exempelvis flera vinklar, flera
språk och barnlås (filter).
x Filmläge
Filmläget är avsett för TV-program i stereo och
för program som kodats med Dolby Surround.
Resultatet blir en förbättrad tydlighet i
ljudbilden, som gör att den kommer ganska nära
den kvalitet som ljud med separata 5.1-kanaler
har.
x Musikläge
Musikläget är avsett för musik som spelats in i
stereo och ger en ljudbild med påtagligt djup och
stor bredd.
Dolby Surround Pro Logic
Som en metod att avkoda Dolby Surround,
producerar Dolby Surround Pro Logic fyra
kanaler från tvåkanaligt ljud. Jämfört med
tidigare Dolby Surround-system, återger Dolby
Surround Pro Logic panorering från vänster till
höger mer naturligt och lokaliserar ljudet mer
precist. Om du vill kunna dra full fördel av
Dolby Surround Pro Logic, bör du ha ett par
surround-högtalare och en mitthögtalare.
Surround-högtalarna sänder enkanaligt ljud.
DTS
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av Digital Theater Systems, Inc.
Denna teknik kan användas för 5.1-kanals
surround-ljud. Den bakre kanalen är en
stereokanal och det finns en diskret subwooferkanal i detta format. DTS ger samma diskreta
5.1-kanaler med digitalt högkvalitetsljud.
Systemet ger utmärkt kanalseparering eftersom
all kanalinformation spelas in diskret och
bearbetas digitalt.
88SE
Fil
Avsnitt av en film på en CD innehållande JPEGbildfiler.
Filmbaserad och videobaserad
programvara
DVD-skivor kan klassificeras som filmbaserade
eller videobaserade. Filmbaserade DVD-skivor
har samma bildhastighet (24 bildrutor per
sekund) som de filmer som visas i biosalonger.
Videobaserade DVD-skivor, som t.ex. drama
eller situationskomedier, visar bilderna med en
hastighet av 30 bildrutor (eller 60 fält) per
sekund.
Funktion för flera språk
På vissa DVD-skivor har man spelat in ljudet
eller undertexten på flera språk.
Funktion för flera vinklar
Spår
På vissa DVD-skivor har man spelat in olika
vinklar (visningspunkter) för ett avsnitt.
Del av en bild eller ett musikstycke på en Super
Audio CD, CD, VIDEO-CD eller MP3. Ett
album består av flera spår (endast MP3).
Index (Super Audio CD, CD) /
Videoindex (VIDEO-CD)
Ett nummer som används för att dela in spår i
olika sektioner för att det ska vara lättare att hitta
en viss punkt på en VIDEO-CD, Super Audio
CD-skiva eller CD. För vissa skivor finns inga
index inspelade.
Kapitel
Underavdelning till titeln på en DVD. En titel
består av flera kapitel.
Neo:6
En Super Audio CD-skiva kan återge ljud som är
extremt trogna originalljudet tack vare DSDteknik (Direct Stream Digital). Denna teknik
utnyttjar en samplingsfrekvens på 2,8224 MHz,
vilket är 64 gånger mer än en konventionell CD,
och 1-bitskvantisering som gör att skivan
rymmer 4 gånger så mycket information som en
standard-CD av PCM-format. Super Audio CDskivor är uppdelade på följande typer.
• Super Audio CD (enkellagerskiva)
Denna skiva innehåller ett enda HD-lager*.
* Högdensitetssignallager för Super Audio CD
HD-lager (högdensitet)
• Super Audio CD (dubbellagerskiva)
Denna skiva innehåller dubbla HD-lager och
kan göra längre uppspelningar över långa
perioder.
Eftersom det dubbla lagret endast består av
dubbla HD-lager på en sida, behöver du inte
vända skivan vid uppspelning.
Ytterligare information
Utvecklat av Digital Theater Systems, Inc.,
tillämpar en konventionell 2-kanalskällsignal
eller Dolby Digital-källsignal till en digital
högprecisions-matriskodare för att uppnå
uppspelning av 6.1-kanal-surroundljud.
Med läget CINEMA tillåts större
kanalseparation för att höja 6.1-kanaleffekten,
och lämpar sig bäst för filmer.
Läget MUSIC tillåter de främre kanalerna (L
och R) att inte bearbetas för optimal stereo, med
den extra funktionen att surround-komponenter
ger ljudet en särskild kvalitet.
Super Audio CD
Områdeskod
Detta system används för att skydda
upphovsrätten. Även om du inte har någon
områdeskod på din DVD, kan begränsningarna
vara aktiverade. Varje områdeskod visas på
systemet och på skivan. Du kan bara spela de
skivor som matchar områdeskoden på systemet.
Systemet kan också spela skivor som har märket
” ALL ”. Genom att använda menyskärmarna som
finns på VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner, kan du spela enkla interaktiva
program, använda sökfunktioner och liknande.
HD-lager
HD-lager
• Super Audio CD + CD (Hybridskiva)
Denna skiva består av ett HD-lager och ett CDlager. Eftersom det dubbla lagret endast finns
på en sida, behöver du inte vända skivan vid
uppspelning. Du kan spela upp den här skivan
på en vanlig CD-spelare.
PBC-uppspelning (PBC)
Kodade signaler på VIDEO-CD-skivor (version
2.0) för att styra uppspelningen.
Varje DVD-apparat eller DVD-skiva får en
områdeskod beroende på försäljningsområdet.
CD-lager
HD-lager
• 2-kanal + Super Audio CD för flera kanaler
Denna skiva består av ett uppspelningsområde
forts.
89SE
med 2 kanaler och ett uppspelningsområde
med flera kanaler.
Uppspelningsområde
med 2 kanaler
Uppspelningsområde
med flera kanaler
Titel
Det mest omfattande avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett helt album på
en ljudskiva.
VIDEO-CD
En CD som innehåller rörliga bilder (film).
För bilddata används formatet MPEG 1, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/140 av dess ursprungliga storlek. En 12
cm VIDEO-CD kan alltså innehålla upp till 74
minuter filmklipp.
VIDEO-CD-skivor innehåller också kompakt
ljudinformation. Ljud med högre frekvens än
vad som kan uppfattas av det mänskliga örat
komprimeras, men de ljud som vi kan höra
påverkas inte. VIDEO-CD-skivor kan innehålla
6 gånger så mycket ljuddata som vanliga ljudCD.
Det finns två slags VIDEO-CD.
• Version 1.1: Du kan bara spela upp film och
ljud.
• Version 2.0: Du kan visa stillbilder med hög
upplösning och använda PBC-funktionerna.
Detta system kan användas för båda
versionerna.
90SE
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
F VOLUME +/– (26, 78)
B Skivhållare (26)
H x (stopp) (27)
C
I
(fjärrsensor) (12)
G ./> (27, 29)
(spela upp/paus) (26)
D Frontpanelens teckenfönster (92)
J FUNCTION (funktion) (26, 65, 67)
E PHONES (på andra sidan av systemet)
uttag (26)
K Z (utmatning) (26)
Ytterligare information
A [/1 (strömbrytare)/STANDBY-indikator
(26)
91SE
Frontpanelens teckenfönster
När du spelar en DVD
Aktuellt läge
Aktuell ljudeffekt
Uppspelningss Aktuellt kapitelnummer
TITLE
CHAP
NIGHT
DSGX
REP 1
D EX
PL
DTS –ES
Aktuellt
titelnummer
Uppspelningstid
Aktuellt ljud
Uppspelning av Super Audio CD, CD, VIDEO-CD (utan PBC-funktioner)
eller MP3
Uppspelningstid
Uppspelningsstatus
Aktuellt läge
Aktuell ljudeffekt
Aktuellt spårnummer
PGM
SHUF REP 1
MP3
SA– CD MULTI PBC
TRK
NIGHT
DSGX
PL
DTS –ES NEO:6
Lyser under PBC-uppspelning
(endast VIDEO-CD)
Aktuellt ljud
(CD, VIDEO CD
eller endast MP3)
Lyser vid uppspelningsområde med flera
kanaler (endast Super Audio CD)
När du lyssnar på radio
Mono/stereo-effekt
TUNED ST
Aktuellt band
92SE
Förinställt nummer
Ljudeffekt
MONO NIGHT
Aktuell Station
DSGX
kHz
MHz
När du spelar en JPEG
Uppspelningsstatus
Aktuellt
filnummer
JPEG
Ytterligare information
93SE
Bakpanel
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
A SPEAKER-uttag (högtalaruttag) (14)
SURR L
WOOFER
AUDIO IN
L
SAT
SAT
E AM-uttag (18)
B SURROUND BACK-uttag (16)
F FM 75Ω COAXIAL (koaxial)-uttag (18)
C VIDEO AUDIO IN (L/R)-uttag (20)
G EURO AV OUTPUT (TO TV)-uttag (euro
AV-utgång för TV) (20)
D SAT OPTICAL DIGITAL IN-uttag (21)
H SAT AUDIO IN (L/R)-uttag (20)
94SE
Fjärrkontroll
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Öppna skyddet.
X
Y
Z
wj
wk
wl
e;
ea
es
Obs!
Denna fjärrkontroll lyser i mörkret. Men den måste
först exponeras för ljus en stund.
ed
ef
eg
eh
ej
ek
el
r;
DISPLAY (visning) (41, 43, 67)
SLEEP (sovtimer) (70)
./>, PRESET –/+ (förinställning)
(27, 29, 67)
H (spela upp) (26, 29, 34, 36, 36)
DVD TOP MENU/ALBUM– (DVD-meny/
album–) (29, 31, 32)
C/X/x/c/ENTER (29, 29, 31, 32, 34, 34,
36, 39, 45, 54, 55, 56, 58, 66, 68, 70, 72)
DVD DISPLAY (31, 32, 37, 39, 43, 44, 45,
54, 55, 56)
AUTO FORMAT DIRECT (47, 48)
DSGX (53)
DVD SETUP (DVD-inställning) (58, 72)
SUBTITLE (undertext) (55)
AUDIO (Ijud) (45)
ANGLE (vinkel) (54)
Nummerknappar (29, 29, 34, 39, 54, 56,
58, 61, 63)
ENTER
TUNER MENU (radiomeny) (66, 68)
TV [/1 (på/standby) (61)
"/1 (standby) (26, 66)
SONY TV DIRECT (63)
TUNER/BAND (66, 67)
FUNCTION (funktion) (26, 65, 67)
m/M/ /
SLOW, TUNING –/+
(långsamt/stationsinställning –/+) (33,
38, 66)
x (stopp) (27, 28, 29, 56)
X (paus) (27)
MUTING (tyst) (27)
DVD MENU/ALBUM+ (DVD-meny/
album+) (29, 31, 32)
VOL +/– (67)
O RETURN (återgå) (29, 31, 32, 34, 39,
56, 58, 72)
MODE (49)
NIGHT MODE (nattläge) (53)
PLAY MODE (uppspelningsläge) (34,
36)
REPEAT (repetera) (34, 37)
TV (61)
TV/VIDEO (61)
TV CH +/– (61) (tv-kanal)
TV VOL +/– (61) (tv-volym)
AMP MENU (70)
CLEAR (radera) (34, 36, 39)
FM MODE (67)
Ytterligare information
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z (utmatning) (26, 27)
95SE
Språkkoder
Stavning av språk efterföljer standarden ISO 639: 1988 (E/F).
96SE
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Inte angivet
Lista över DVD-inställningsmenyn
Du kan ange följande på DVD-inställningsmenyn.
Alternativen kan komma i en annan ordning på skärmen.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT (Väljer önskat språk i den
lista som visas.)
DVD MENY
(Väljer önskat språk i den
lista som visas.)
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP
SKÄRMSLÄCKARE
BAKGRUND
(Väljer önskat språk i den
lista som visas.)
UNDERTEXT
(Väljer önskat språk i den
lista som visas.)
LINE
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
AUDIO
DRC
AV
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD USA
ÖVRIGAt
ÄNDRA LÖSENORD
AV
AUTO
AV
PÅ
DATA CD
PRIORITY
MP3
JPEG
JPEG
DATUM
MM/DD/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/MM/DD
DD/MM/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/DD/MM
SPÅRVAL
LEVEL
Ytterligare information
AUDIO
16:9
4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
PÅ
AV
INNEHÅLLSBILD
GRAFIK 1
GRAFIK 2
GRAFIK 3
GRAFIK 4
GRAFIK 5
BLÅ
SVART
VIDEO
RGB
forts.
97SE
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK
FRAM
CENTER
SURROUND
SURROUND
BAK
SUBWOOFER
FRAM
MITTEN
SURROUND
SURROUND
BAK
CENTER
SURROUND
VÄNSTER
SURROUND
HÖGER
SURROUND
BAK
SUBWOOFER
AVSTÅND
LEVEL
BALANS
TEST
TON
FRAM
AV
PÅ
JA
JA
INGEN
BAKOM
SIDA
INGEN
INGEN
JA
JA
1,0 m -7,0m
1,0 m -7,0m*
1,0 m -7,0m*
1,0 m -7,0m*
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–10 dB – +10 dB
–6 dB – +6 dB
6 steg åt vänster eller höger
*) Inställningsgraden varierar beroende på
inställningen för främre högtalare (sida 76).
INSTÄLLNINGAR
SNABB
ÅTERSTÄLLA
98SE
JA
NEJ
”AMP menu”-lista
Du kan ange följande funktioner med AMP MENU på fjärkontrollen.
SP SETUP
CENTER SP
SURR SP
SURR B SP
F DIST
CEN DIST
SURR DIST
SB DIST
SP POS
CUSTOMIZE
CENTER Y
CENTER N
SURR Y
SURR N
SURR B N
SURR B Y
DUAL MONO
1,0m - 7,0m
1,0m - 7,0m*
1,0m - 7,0m*
1,0m - 7,0m*
DIMMER
*) Inställningsgraden varierar beroende på
inställningen för främre högtalare (sida 79).
LEVEL
TESTTONE
F BALANCE
T.TONE OFF
T.TONE ON
6 steg åt vänster eller höger
CEN LEVEL
–6 dB - +6 dB
SL LEVEL
–6 dB - +6 dB
SR LEVEL
–6 dB - +6 dB
SB LEVEL
SW LEVEL
–10 dB - +10 dB
–6 dB - +6 dB
Ytterligare information
SP BEHIND
SP SIDE
SB DEC
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
SB MATRIX
SB AUTO
SB OFF
DIM OFF
DIM ON
AUDIO DRC DRC OFF
DRC ON
99SE
Sakregister
Numeriska data
R
16:9 74
4:3 BREVLÅDEFORMAT 74
4:3 PAN&SCAN 74
H
A
Hantera skivor 9
HÖGTALARINSTÄLLN. 76
Radio 67
RDS 69
REPEAT 37
Resume Play (Återuppta
uppspelningen) 28
I
S
INDEX 40
Index 6, 89
LEVEL 78
LINE 75
Lyssna på radio 67
Scan 38
Setup Display
(Inställningsdisplay) 72
Shuffle Play (Slumpmässig
uppspelning) 36
SKÄRMINSTÄLLNINGAR 74
SKÄRMSLÄCKARE 74
SKÄRMTEXT 73
Skärmtext (On-screen display)
Kontrollmenyn 10
SLEEP 70
Slow-motion 38
SLUMPMÄSSIG 36
Snabbspolning bakåt 38
Snabbspolning framåt 38
SPÅR 39
Spår 6, 31, 89
SPÅRVAL 75
SPECIALINSTÄLLNINGAR
75
SPRÅKINSTÄLLNING 73
STORLEK 76
Super Audio CD 89
Surround-ljud 47
M
T
MP3 30
MUTING 27
TESTTON 78
TIDSSÖKNING 39
TITEL 39
Titel 6, 90
TV-TYP 74
ALBUM 31, 39
Album 6, 87
ANGLE 54
ANPASSAT BARNLÅS 56
Antennkopplingar 18
AUDIO 45, 73
AUDIO DRC 76
Avkodsningsläge för bakre
surroundljud 51
AVSNITT 10
Avsnitt 6, 87
AVSTÅND 77
B
BAKGRUND 74
Bakpanel 94
BALANS 78
BARNLÅS 58, 75, 87
Batterier 12
Bildspel 33
Brukbara skivor 6
D
DATA-CD PRIORITET 76
Digital Cinema Sound 87
DIMMER 70
DISPLAY 41
Dolby Digital 87
Dolby Digital EX 88
Dolby Pro Logic II 88
Dolby Surround Pro Logic 88
DSGX 53
DTS 88
DTS-ES 88
DUAL MONO 65
DVD 88
DVD MENY 73
F
Felsökning 83
Fil 6, 88
Fjärrkontroll 61, 95
Förinställd station 66
Frontpanel 91
Frontpanelens teckenfönster 92
100SE
Funktion för flera språk 45, 88
Funktion för flera vinklar 54, 89
J
JPEG 32
JPEG DATUM 76
K
KAPITEL 40
Kapitel 6, 89
Kontinuerlig uppspelning
CD/VIDEO CD/Super Audio
CD/DVD/MP3 26
Kontrollmeny 10
Koppla TV- och
videokomponenter 20
Kopplingar till högtalarsystem
13
L
N
Neo:6 89
NIGHT MODE 53
U
O
UNDERTEXT 55, 73
Områdeskod 7, 89
V
P
VIDEO-CD 90
PBC-uppspelning 29, 89
PLAY MODE 34, 36
Programmerad uppspelning 34
forts.
101SE
Snabbreferens för fjärrkontrollen
Med skyddet öppet.
Obs!
Enhetens fjärrkontroll använder samma signaler som flera
andra Sony DVD-produkter.
Därför kan det hända att vissa knappar påverkar andra DVDprodukter från Sony.
A Matar ut skivan.
B Växlar alternativ som visas i frontpanelens
teckenfönster.
C Ställer in systemet att stängas av vid en förinställd
tid.
D ./>: Tryck för att gå till nästa kapitel eller
spår eller för att gå tillbaka till föregående kapitel
eller spår.
PRESET –/+: Söker igenom alla förinställda
kanaler.
E Startar uppspelningen av en skiva.
F Visar titelmenyn på TV-skärmen.
MP3/JPEG: Väljer album.
G Väljer och aktiverar alternativ och inställningar.
H Visar kontrollmenyn på TV-skärmen för
inställning eller justering av alternativen.
I Väljer ljudfältsläge.
J Basljudet förstärks effektivt.
K Visar inställningsmenyn på TV-skärmen för
inställning och justering av alternativen.
L Ändrar undertexten.
M Byter ljudet.
N Ändrar kameravinklarna under uppspelning av
DVD-skivor.
O Väljer inställningsalternativ. TV: Väljer
kanalnummer.*
102SE
P Aktiverar alternativ och inställningar.
Q Lagrar förinställda stationer. Aktiverar
namnfunktionen.
R Slår på/av TV:n.
S Slår på och av strömmen till systemet.
T Slår på din SONY TV och ditt system och ändrar
TV:ns insignalkälla.
U Väljer AM- eller FM-band.
V Väljer önskad komponent.
W m/M (SCAN): Söker en viss punkt medan du
tittar på bilden under uppspelning av skivan.
/ SLOW: Spelar upp en skiva i slow-motion
pausläget.
TUNING –/+ Avsöker alla tillgängliga
radiokanaler.
X Stoppar uppspelningen av en skiva.
Y Gör paus i uppspelningen av en skiva.
Z Dämpar ljudet.
wj Visar DVD-menyn på TV-skärmen.
MP3/JPEG: Väljer album.
wk Ställer in SYSTEM-volymen.
wl Återgår till den föregående valda skärmen osv.
e; Väljer ljudfältsläge.
ea Gör ljudet klart vid låg volym.
es Väljer program eller slumpvist uppspelningsläge.
ed Visar statusen för repetera.
ef Ställer in fjärrkontrollen på TV.
Normalläge: stängs av.
TV-läge: lyser rött.
eg Ändrar TV:ns ingångsläge.
eh Väljer TV-kanal.
ej Ställa in TV-volymen.
ek Ställer in högtalarparametern och ändrar
ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster i två
steg.
el Tryck för att avbryta det programmerade spåret,
etc.
r; Växlar mellan mono- och stereoljud för FMstereomottagning.
* Beroende på vilken slags TV du har, kan även följande
metod fungera. Tryck på >10, och sedan på siffran. (För
exempelvis kanal 25 trycker du först på >10, och sedan på 2
och 5.)
PL
3
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na
książki lub zabudowana szafka.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.
Nie należy też stawiać na urządzeniu zapalonych
świec.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Nie należy wyrzucać baterii wraz
z pozostałymi odpadkami z
gospodarstwa domowego.
Należy zutylizować je jako
odpady chemiczne.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie klasy 1
(CLASS 1 LASER).
Etykieta znajduje się
na spodzie urządzenia.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilający i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
•Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki nie zostanie odłączony przewód
zasilający, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilający. Aby
odłączyć przewód, należy pociągnąć za wtyczkę.
Nigdy nie należy ciągnąć za sam przewód.
Instalacja
•Zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec
przegrzaniu się zestawu.
•Nie ustawiać zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itp.) czy w pobliżu materiałów
2PL
(zasłony, draperie), które mogą zasłonić otwory
wentylacyjne urządzenia.
•Nie umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery czy przewody powietrzne
wydalające ciepłe powietrze lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, nadmierny kurz, mechaniczne
wstrząsy czy uderzenia.
•Nie ustawiać zestawu pochyło. Urządzenie to
zostało zaprojektowane do funkcjonowania tylko
w poziomie.
•Zestaw oraz płyty kompaktowe przechowywać z
dala od urządzeń emitujących silne pole
magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe
czy duże kolumny głośnikowe.
•Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
obudowie urządzenia.
•Po przyniesieniu zestawu bezpośrednio z
zimnego do ciepłego pomieszczenia wewnątrz
zestawu kina domowego DVD może nastąpić
skroplenie się pary, co może spowodować
uszkodzenie soczewki lasera. Po zainstalowaniu
urządzenia po raz pierwszy lub po przeniesieniu
go z zimnego do ciepłego otoczenia odczekać
około pół godziny przed rozpoczęciem jego
użytkowania.
Witamy!
Gratulujemy zakupu systemu kina
domowego DVD firmy Sony. Przed
rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
niniejszej instrukcji oraz pozostawienie jej
do wykorzystania w przyszłości.
Środki ostrożności
O źródłach zasilania
Przewód zasilający prądu zmiennego można
wymieniać tylko w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
O usytuowaniu
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza urządzenia, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wymianę powietrza.
•Podczas długotrwałego działania urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa staje
się gorąca. Nie oznacza to awarii. Należy jednak
unikać dotykania obudowy. Nie wolno
umieszczać urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni uniemożliwiającej
prawidłową wentylację, ponieważ może to być
przyczyną przegrzania.
•Nie należy zasłaniać wentylatora lub szczelin
wentylacyjnych przez kładzenie na urządzeniu
jakichkolwiek przedmiotów. Ponadto, nie należy
ustawiać urządzenia na miękkich
powierzchniach, na przykład na dywanie, gdyż
mogłoby to spowodować zasłonięcie otworów
wentylacyjnych znajdujących się na spodzie
obudowy. Urządzenie jest wyposażone we
wzmacniacz dużej mocy. Zasłonięcie wentylatora
lub szczelin wentylacyjnych urządzenia może
spowodować jego przegrzanie, a w rezultacie
awarię.
•Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
O działaniu
•Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia
lub ustawione w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu, na soczewkach w jego wnętrzu
może skraplać się para. Urządzenie nie będzie
wówczas działało prawidłowo. W takim wypadku
należy wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić
urządzenie w stanie włączonym przez około pół
godziny, aż wilgoć wyparuje.
•Przed przeniesieniem urządzenia należy wyjąć z
niego wszystkie płyty. W przeciwnym wypadku
płyta może ulec uszkodzeniu.
•W celu oszczędzania energii urządzenie można
przełączyć w tryb oczekiwania za pomocą
przycisku "/1 (zapali się wskaźnik STANDBY).
Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz
przewód zasilania z gniazdka.
O regulacji poziomu głośności
Nie należy zwiększać poziomu głośności podczas
słuchania fragmentu nagrania o bardzo niskim
poziomie sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. Może
to doprowadzić do uszkodzenia głośników, gdy w
nagraniu wystąpi nagle fragment o bardzo
wysokim poziomie dźwięku.
O czyszczeniu
Obudowę, panel i elementy sterowania można
czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej
łagodnym roztworem detergentu. Nie należy
używać szorstkich ściereczek, proszku
czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub
benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
O płytach czyszczących
Nie należy korzystać z powszechnie dostępnych
płyt czyszczących CD/DVD. Może to spwodować
usterkę.
O kolorach na ekranie odbiornika
telewizyjnego
Jeśli głośniki powodują zaburzenia kolorów na
ekranie, należy natychmiast wyłączyć telewizor i
włączyć go ponownie po upływie 15 - 30 minut.
Jeśli zaburzenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
urządzenia.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: To urządzenie umożliwia
wyświetlanie na ekranie telewizora
nieruchomego obrazu wideo lub menu
ekranowego przez nieograniczony czas. Jeśli
obraz taki będzie wyświetlany na ekranie przez
dłuższy czas, istnieje ryzyko trwałego
uszkodzenia ekranu telewizora (kineskopu).
Szczególnie podatne na to są telewizory
projekcyjne (telebimy).
O przenoszeniu urządzenia
W przypadku przenoszenia urządzenia, wykonaj
poniższe czynności, aby zapobiec uszkodzeniu
mechanizmu wewnętrznego.
1 Sprawdź, czy z urządzenia wyjęto płytę.
2 Kilkakrotnie naciśnij przycisk FUNCTION,
aby wybrać „DVD”.
3 Naciśnij jednocześnie przyciski ., > i
Z.
Wskazanie wyświetlacza panelu
przedniego zmieniło się na „MECHA
LOCK”.
Aby wyłączyć, naciśnij "/1.
4 Odłącz przewód zasilania z gniazdka
sieciowego.
3PL
4-255-440-33(1)
Spis treści
Witamy! ................................................. 2
Środki ostrożności ................................ 2
O niniejszym podręczniku ................... 6
Niniejsze urządzenie umożliwia
odtwarzanie następująch płyt........ 6
Terminologia dotycząca płyt ............... 6
Uwagi dotyczące płyt ........................... 9
Opis ekranu Menu sterowania ......... 10
Przeszukiwanie płyty.......................... 42
(Funkcja skanowania,
odtwarzanie w zwolnionym
tempie)
Wyszukiwanie tytułu/rozdziału/
utworu/indeksu/albumu/pliku .... 43
Przeglądanie informacji o płycie ...... 45
Ustawienia dźwięku
Rozpoczęcie pracy
Rozpakowywanie................................ 12
Wkładanie baterii do pilota............... 12
Krok 1: Podłączenie zestawu
głośnikowego ................................ 13
Krok 2: Podłączanie anten................. 19
Krok 3: Podłączenie odbiornika
telewizyjnego i magnetowidu...... 21
Krok 4: Podłączanie przewodów
zasilania ......................................... 24
Krok 5: Przeprowadzanie konfiguracji
wstępnej......................................... 24
Ustawienia głośników ........................ 26
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyt ................................ 27
Wznowienie odtwarzania od momentu
zatrzymania płyty ......................... 29
(Resume Play)
Korzystanie z menu płyty DVD........ 30
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z
funkcją PBC (wersja 2.0)............. 31
(PBC Playback)
Odtwarzanie utworu zapisanego w
formacie MP3................................ 32
Odtwarzanie plików obrazu JPEG... 34
Tworzenie własnego programu ......... 37
(Program Play)
Odtwarzanie losowe ........................... 39
(Shuffle Play)
Odtwarzanie z powtarzaniem............ 40
(Repeat Play)
4PL
Zmiana dźwięku ................................. 50
Słuchanie dźwięku przestrzennego .. 52
Wybór trybu dekodowania tylnego
sygnału dźwięku
przestrzennego ............................. 57
Korzystanie z funkcji
Sound Effect ................................. 58
Korzystanie z różnych funkcji
dodatkowych
Zmiana kątów ..................................... 60
Wyświetlanie napisów
dialogowych .................................. 61
Blokowanie płyt.................................. 62
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Inne czynności
Sterowanie odbiornikiem TV za
pomocą pilota ............................... 68
Korzystanie z funkcji SONY TV
DIRECT ....................................... 70
Korzystanie z magnetowidu lub innych
urządzeń ........................................ 72
Słuchanie dźwięku multipleksowego
(DUAL MONO).......................... 72
Korzystanie z radia............................. 73
Korzystanie z usługi RDS.................. 76
Korzystanie z funkcji Sleep Timer ... 77
Zmiana jasności wyświetlacza panelu
przedniego..................................... 78
Przywrócenie ustawień
domyślnych ................................... 78
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu
konfiguracji ................................... 79
Ustawianie języka wyświetlacza lub
ścieżki dźwiękowej ....................... 80
(LANGUAGE SETUP)
Ustawienia wyświetlacza.................... 81
(SCREEN SETUP)
Ustawienia niestandardowe .............. 83
(CUSTOM SETUP)
Ustawienia głośników ........................ 84
SPEAKER SETUP
(USTAWIENIA
GŁOŚNIKÓW)
Konfiguracja wstępna i przywracanie
ustawień domyślnych zestawu .... 90
(SETUP)
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów............... 92
Dane techniczne.................................. 95
Słowniczek ........................................... 97
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia ................................... 101
Lista kodów języków........................ 106
Lista menu konfiguracji DVD ........ 107
Lista menu AMP............................... 109
Indeks................................................. 110
Zwięzła instrukcja obsługi
pilota .................................Okaładka
5PL
O niniejszym
podręczniku
• Instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku dotyczą przycisków
sterujących dostępnych na pilocie. Można
również posługiwać się przyciskami na
samym urządzeniu, o ile ich nazwy są takie
same lub podobne do nazw przycisków
znajdujących się na pilocie.
• W niniejszym podręczniku wykorzystano
następujące symbole.
Symbol
Format płyt
Logo płyty
VIDEO CD
Audio CD
CD-R/CDRW (dane
dźwiękowe)
(pliki MP3)
(pliki JPEG)
Opis
Funkcje dostępne dla płyt DVD
VIDEO, DVD-R/DVD-RW w
trybie VIDEO oraz DVD+R/
DVD+RW
Funkcje dostępne w trybie
VIDEO CD
Logo „DVD VIDEO” jest znakiem towarowym.
Terminologia
dotycząca płyt
Funkcje dostępne w trybie CD
Funkcje dostępne w trybach
Super Audio CD i Audio CD
Funkcje dostępne w przypadku
utworów zapisanych w formacie
MP3*
Funkcje dostępne dla plików
JPEG
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy
format kompresji danych audio, określony przez
ISO/MPEG.
Niniejsze urządzenie
umożliwia odtwarzanie
następująch płyt
Format płyt
DVD
VIDEO
Super Audio
CD
6PL
Logo płyty
• Tytuł
Najdłuższe fragmenty obrazu lub muzyki
na płycie DVD, film itp., w przypadku płyty
z materiałem wideo lub cały album, w
przypadku płyty z materiałem audio.
• Rozdział
Fragmenty filmu lub utworu muzycznego
mniejsze niż tytuły. Tytuł składa się z kilku
rozdziałów. Niektóre płyty mogą w ogóle
nie zawierać podziału na rozdziały.
• Album
Fragment muzyki lub obrazu na płycie data
CD zapisany w formacie MP3 lub JPEG.
• Utwór
Fragmenty filmu lub utwór muzyczney na
płytach VIDEO CD, Super Audio CD, CD
lub w formacie MP3.
• Indeks (Super Audio CD, CD) / indeks
wideo (VIDEO CD)
Liczba, która dzieli utwory na fragmenty w
celu łatwego odnalezienia wybranego
miejsca na płycie VIDEO CD, Super
Audio CD lub CD. Niektóre płyty mogą
nie zawierać indeksów.
• Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcją PBC
(strona 31) ekrany menu, filmy i obrazy
nieruchome są podzielone na sekcje
nazywane „scenami”.
• Plik
Fragment obrazu na płycie z danymi
zawierającej pliki obrazu w formacie
JPEG.
Płyta
Struktura
płyty DVD
Tytuł
Rozdział
Struktura
płyty
VIDEO
CD, Super
Audio CD
lub CD
Struktura
pliku MP3
Płyta
Utwór
Indeks
Płyta
Album
Utwór
Informacje dotyczące płyt w formacie
wielosesyjnym (Multi Session)
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli utwór w formacie MP3 znajduje się w
pierwszej sesji. Wówczas możliwe jest
również odtwarzanie kolejnych utworów
MP3, zapisanych w późniejszych sesjach.
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli plik z obrazem w formacie JPEG
znajduje się w pierwszej sesji. Wówczas
możliwe jest również odtwarzanie
kolejnych plików JPEG, zapisanych w
późniejszych sesjach.
• Jeśli ścieżki dźwiękowe i obrazy w
muzycznym formacie CD lub wizyjnym
formacie CD zostały zapisane w pierwszej
sesji, to odtworzona zostanie tylko
pierwsza sesja.
Płyta
Struktura
pliku
JPEG
Album
Kod regionu
Plik
Urządzenie posiada kod regionu
wydrukowany na tylnej ściance i umożliwia
odtwarzanie jedynie płyt DVD opatrzonych
tym samym kodem regionu.
Uwaga dotycząca funkcji PBC
(Playback Control) (płyty VIDEO CD)
Niniejszy system jest zgodny z wersją 1.1
oraz wersją 2.0 standardów VIDEO CD. W
zależności od typu płyty, można korzystać z
dwóch trybów odtwarzania.
Typ płyty
Można
VIDEO CD
bez funkcji
PBC
(wersja 1.1)
Odtwarzać zarówno wideo
(filmy), jak i muzykę.
VIDEO CD z
funkcją PBC
(wersja 2.0)
Korzystanie z interaktywnego
oprogramowania
wyświetlającego menu na
ekranie odbiornika TV
(odtwarzanie z funkcją PBC)
obok zwykłych funkcji
odtwarzania wideo jak na
płytach z funkcjami wersji 1.1.
Oprócz tego, można
odtwarzać również
nieruchome obrazy o
wysokiej rozdzielczości, jeśli
znajdują się na płycie.
Urządzenie pozwala również odtwarzać
płyty DVD oznaczone symbolem ALL .
W wypadku próby odtworzenia
jakiejkolwiek innej płyty DVD na ekranie
telewizora zostanie wyświetlony komunikat
[Playback prohibited by area limitations].
Niektóre płyty DVD mogą nie być
oznaczone kodem regionu, chociaż ich
odtwarzanie jest zabronione ze względu na
ograniczenia regionalne.
Przykłady płyt, których nie można
odtwarzać przy użyciu tego
urządzenia
Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać następujących płyt:
• Płyty CD-ROM (z wyjątkiem rozszerzeń
„.MP3”, „.JPG” lub „.JPEG”)
• Płyty CD-R/CD-RW nagrane w formatach
innych niż podane poniżej:
– płyty nagrane w formacie audio CD
– płyty nagrane w formacie VCD
ciąg dalszy
7PL
– płyty nagrane w formacie MP3/JPEG,
zgodnie ze standardem ISO9660* Level
1/Level 2 lub jego rozszerzonym
formatem Joliet
• Dodatkowych ścieżek z danymi na płytach
CD-Extra
• Płyt DVD-ROM
• Płyt DVD Audio
• Płyt DVD-RAM
• Płyt DVD-RW w trybie VR (zapisu wideo)
• Plików Progressive JPEG
* Logiczny format plików i folderów na dyskach
CD-ROM, określony przez ISO
(Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną)
Nie należy wkładać następujących płyt:
• Płyty DVD z innym kodem regionu
(strona 7, 98).
• Płyty o niestandardowym kształcie (np. w
kształcie karty, serca, lub gwiazdy).
• Płyty z naklejkami.
• Płyty z pozostawionymi fragmentami
taśmy samoprzylepnej.
Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/DVDRW (tryb wideo)/DVD+R/DVD+RW
W niektórych przypadkach, płyty CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW (tryb wideo)/DVD+R/
DVD+RW nie mogą być odtwarzane w tym
urządzeniu z powodu jakości nagrania lub stanu
płyty, bądź specyfikacji nagrywarki i
oprogramowania do tworzenia plików filmowych.
Płyta nie może być odtwarzana, jeżeli nie została
prawidłowo sfinalizowana. Bardziej szczegółowe
informacje znajdziesz w instrukcji obsługi
nagrywarki.
Zwróć uwagę, że niemożliwe jest odtwarzanie płyt
nagranych w formacie Packet Write.
Płyty muzyczne zakodowane za pomocą
technologii ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich
płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
8PL
Uwaga dotycząca odtwarzania
płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre operacje odtwarzania płyt DVD
oraz VIDEO CD mogą być celowo
ustawione przez producentów
oprogramowania. Ponieważ to urządzenie
odtwarza płyty DVD i VIDEO CD zgodnie
z oprogramowaniem umieszczonym na nich
przez producentów, niektóre funkcje
odtwarzania mogą być na niektórych płytach
niedostępne. Należy zapoznać się również z
informacjami dołączonymi do płyty DVD
lub VIDEO CD.
Prawa autorskie
Niniejszy produkt wykorzystuje technologię
ochrony praw autorskich chronioną przez
prawa patentowe i inne prawa własności
intelektualnej obowiązujące w Stanach
Zjednoczonych. Technologia ta nie może
być wykorzystywana bez zgody firmy
Macrovision i przeznaczona jest wyłącznie
do zastosowań domowych oraz innych
zastosowań o charakterze niepublicznym, o
ile nie uzyskano specjalnej zgody
Macrovision. Odtwarzanie kodu źródłowego
i dezasemblacja są zabronione.
Urządzenie to wyposażono w adaptacyjny
matrycowy dekoder przestrzenny Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic (II) oraz system
DTS** Digital Surround.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” i symbol podwójnej litery
D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji firmy Digital
Theater Systems, Inc.
„DTS”, „DTS-ES”, „Neo:6” oraz „DTS Digital
Surround” są znakami towarowymi firmy
Digital Theater Systems, Inc.
Uwagi dotyczące płyt
Nie należy używać dostępnych w sprzedaży
płyt z dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
O obchodzeniu się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, ani pozostawiać ich w
samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu, gdzie może
dojść do znacznego wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
O czyszczeniu
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ściereczki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
• Nie należy używać środków takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, dostępne w
sprzedaży środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
Niniejsze urządzenie może odtwarzać
jedynie płyty o standardowym okrągłym
kształcie. Próba odtworzenia płyt o kształcie
niestandardowym (np. w kształcie karty,
serca lub gwiazdy) może spowodować
usterkę.
9PL
Opis ekranu Menu sterowania
Menu sterowania służy do wybierania funkcji, z których chce się skorzystać. Po naciśnięciu
przycisku DVD DISPLAY wyświetlany jest ekran Menu sterowania. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
Całkowita liczba
Numer aktualnie odtwarzanego
nagranych tytułów
Całkowita liczba nagranych rozdziałów lub
tytułu (VIDEO CD/Super Audio
lub utworów
indeksów
CD/ CD: numer utworu)
Tytuł lub
Tytuł aktualnie
Stan odtwarzania
rodzaj płyty
odtwarzanego
Numer aktualnie
(NOdtwarzanie, XPauza, xStop, itd.)
utworu
odtwarzanego rozdziału
(VIDEO CD/Super Audio
CD/CD: numer indeksu)
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE 12
18(34)
T
1:32:55
Numer bieżącego utworu
Ikona wybranego elementu
Menu sterowania
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
DVD
Rodzaj
odtwarzanej płyty
Bieżące ustawienie
Opcje
Elementy Menu sterowania
Nazwa funkcji wybranego
elementu Menu sterowania
SUBTITLE
Select:
ENTER
Komunikat
dotyczący działania
Lista elementów Menu sterowania
DISC
Wyświetlanie tytułu lub rodzaju płyty umieszczonej w
urządzeniu.
TITLE (TYTUŁ) (tylko DVD)
Wybór tytułu (DVD) lub utworu (VIDEO CD) do
odtwarzania.
Wyświetlenie sceny (VIDEO CD podczas odtwarzania z
funkcją PBC).
(strona 43)/SCENE (SCENA) (tylko VIDEO CD
w trybie odtwarzania z funkcją PBC) /TRACK
(UTWÓR) (tylko VIDEO CD) (strona 43)
CHAPTER (ROZDZIAŁ) (tylko
DVD) (strona 44)/INDEX (INDEKS) (tylko
Wybór rozdziału (DVD) lub indeksu (VIDEO CD) do
odtwarzania.
VIDEO CD) (strona 44)
ALBUM (tylko MP3) (strona 33,
Wybieranie albumu (MP3) przeznaczonego do
odtworzenia.
TRACK (UTWÓR) (tylko Super
Wybór utworu (Super Audio CD/CD/MP3) do
odtwarzania.
43)
Audio CD/CD/MP3) (strona 33, 43)
INDEX (tylko Super Audio CD/CD)
Wyświetla indeks oraz wybiera (Super Audio CD)
indeks, który ma być odtwarzany.
TIME (strona 45)
Sprawdzanie dotychczasowego czasu trwania i
pozostałego czasu odtwarzania.
Wprowadzanie kodu czasowego w celu wyszukiwania
obrazów i muzyki.
(strona 44)
10PL
AUDIO (tylko DVD/VIDEO CD/
Zmiana ustawień parametrów dźwięku.
Super Audio CD/CD/MP3) (strona 50)
SUBTITLE (tylko DVD) (strona 61) Wyświetlanie napisów dialogowych.
Zmiana języka napisów dialogowych.
ALBUM (tylko JPEG) (strona 35)
Wybieranie albumu (JPEG) przeznaczonego do
odtworzenia.
FILE (tylko JPEG) (strona 35)
Wybór pliku (JPEG), który ma być odtwarzany.
DATE (tylko JPEG) (strona 49)
Wyświetlanie informacji o dacie
ANGLE (tylko DVD) (strona 60)
Zmiana kąta widzenia.
PLAYMODE (tylko VIDEO CD/
Wybieranie trybu odtwarzania.
Super Audio CD/CD/MP3/JPEG) (strona 39)
REPEAT (strona 40)
Wielokrotne odtwarzanie całej płyty (wszystkie tytuły/
utwory), wybranego tytułu/rozdziału/utworu/albumu lub
ułożonego programu.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Włączanie zabezpieczenia płyty przed odtwarzaniem.
(strona 62)
Wskazówki
•Po każdym naciśnięciu przycisku DVD DISPLAY ekran Menu sterowania zmienia się w następujący
sposób:
Ekran Menu sterowania
m
Ekran Menu sterowania wyłączony
Opcje Menu sterowania mogą być różne dla różnych płyt.
•Wskaźnik Menu sterowania świeci na zielono
t
, chyba że dla opcji [REPEAT] zostanie
wybrane ustawienie [OFF].
•Wskaźnik [ANGLE] świeci na zielono tylko gdy na płycie nagrana jest scena pod wieloma kątami.
11PL
Rozpoczęcie pracy
Rozpakowywanie
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu
znajdują się następujące elementy:
• Głośniki (5)
• Subwoofer (1)
• Antena ramowa AM (1)
• Antena przewodowa FM (1)
• Speaker cords (3,5 m A 3, 10 m A 2)
• Pilot zdalnego sterowania (pilot) RMSP320 (1)
• Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)
• Instrukcja obsługi
• Kolumny głośnikowe - Podłączenie oraz
instalacja (karta) (1)
Wkładanie baterii do
pilota
Urządzeniem można sterować przy użyciu
dostarczonego w zestawie pilota. Należy
włożyć 2 baterie R03 (AAA), dopasowując
bieguny 3 i # do oznaczeń w komorze
baterii. Korzystając z pilota, należy kierować
go w stronę czujnika zdalnego sterowania
znajdującego się na urządzeniu.
Usuń pokrywę.
Uwagi
•Nie należy zostawiać pilota w miejscach o
wysokiej temperaturze lub wilgotności.
•Nie należy używać starych baterii z nowymi.
•Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały
się ciała obce, szczególnie podczas wymiany
baterii.
•Nie należy narażać czujnika zdalnego sterowania
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub silnego światła sztucznego. Może to
spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem
elektrolitu i korozją.
12PL
Krok 1: Podłączenie zestawu głośnikowego
Wymagane przewody
Rozpoczęcie pracy
Podłącz wchodzące w skład zestawu głośniki, używając dołączonych do zestawu przewodów.
Kolory przewodów należy dopasować do kolorów oznaczeń gniazd głośników. Nie należy
podłączać do urządzenia żadnych innych głośników niż dostarczone w tym zestawie.
Aby uzyskać najlepsze brzmienie dźwięku przestrzennego, należy ustawić odpowiednie
parametry (odległość, poziom sygnału itp.). Szczegóły procedury opisano na stronie 26.
Przewody głośnikowe
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same kolory,
jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
(–)
(+)
(–)
(+)
kolorowa opaska
13PL
Gniazda do podłączenia głośników
Podłącz
Do
Głośniki przednie
Gniazd SPEAKER FRONT L (biały) i R (czerwony)
Głośniki surround
Gniazd SPEAKER SURR L (niebieski) i R (szary)
Głośnik środkowy
Gniazda SPEAKER CENTER (zielony)
Subwoofer
Gniazda SPEAKER WOOFER (fioletowe)
Głośnik przedni (R)
Głośnik przedni (L)
Głośnik środkowy
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
SURR L
WOOFER
R
AUDIO IN
SURROUND
R
BACK
AUDIO IN
L
EURO AV
SURR R
OUTPUT(TO TV)
L
SAT
Dół głośnika
przedniego
Dół głośnika
przedniego
Głośnik surround (R)
14PL
Subwoofer
Głośnik surround (L)
Uwaga dotycząca rozmieszczania głośników
Rozpoczęcie pracy
•Nie ustawiać głośników w pozycji pochyłej.
•Nie należy ustawiać głośników w miejscach:
– o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze;
– o dużym poziomie zanieczyszczeń lub zapylenia;
– o dużej wilgotności;
– narażonych na wibracje;
– narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•W przypadku ustawiania subwoofera, kolumn lub stojaków głośników (nie należą do wyposażenia) na
podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą itp., zachowaj ostrożność, ponieważ może to spowodować
poplamienie lub odbarwienie takiej podłogi.
•Nie należy opierać się lub wieszać na głośniku, gdyż może to spowodować jego upadek.
Uwaga
Do gniazda SPEAKER należy wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego.
Wskazówka
Podłącz przewód głośnikowy uprzednio zaginając nieizolowaną końcówkę. Uważaj, aby nie przyciąć
przewodu głośnikowego w gnieździe SPEAKER.
ciąg dalszy
15PL
Aby podłączyć tylny głośnik surround
Urządzenie obsługuje format 6.1-kanałowego dźwięku przestrzennego. W przypadku
odtwarzania płyty DVD obsługującej format 6.1-kanałowy dźwięku przestrzennego, np. typu
DTS-ES, podłącz do urządzenia tylny głośnik surround (nie wchodzący w skład zestawu) i
ustaw jego parametry (patrz „Ustawienia głośników” na stronie 84).
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
WOOFER
AUDIO IN
SAT
L
SAT
Wzmacniacz
AUDIO
IN
Tylny głośnik surround
Wskazówka
Korzystanie z funkcji dekodowania tylnego sygnału dźwięku przestrzennego (patrz „Wybór trybu
dekodowania tylnego sygnału dźwięku przestrzennego” na stronie 57) umożliwia uzyskanie dźwięku
przestrzennego w formacie 6.1-kanałowego dźwięku przestrzennego również przy odtwarzaniu 2- lub 5.1kanałowego źródła.
Aby uniknąć zwierania głośników
Zwarcie głośników może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Aby temu zapobiec,
podczas podłączania głośników należy zachować następujące środki ostrożności. Należy
upewnić się, że pozbawiona izolacji część przewodu głośnikowego nie dotyka gniazda innego
głośnika ani innego przewodu głośnikowego.
Przykłady niewłaściwego stanu przewodów głośnikowych
Nieizolowana końcówka przewodu
głośnikowego styka się z gniazdem
innego głośnika.
Nieizolowane końcówki przewodów
głośnikowych stykają się wzajemnie na
skutek nadmiernego usunięcia izolacji.
Po podłączeniu wszystkich komponentów, głośników oraz przewodu zasilającego, należy
włączyć odtwarzanie dźwięku testowego, aby sprawdzić, czy wszystkie głośniki zostały
prawidłowo podłączone. W celu uzyskania szczegółów dotyczących odtwarzania dźwięku
testowego, zob. strona 86.
Jeśli w trakcie odtwarzania dźwięku testowego z głośników nie dochodzi żaden dźwięk lub
dźwięk dochodzi z głośnika innego niż pokazywany na wyświetlaczu urządzenia, mogło dojść
do zwarcia głośników. W takiej sytuacji należy ponownie sprawdzić połączenia głośników.
16PL
Uwagi
Zmiana przewodów głośnikowych
Jeżeli chcesz użyć innego przewodu głośnikowego, możesz odłączyć wtyczkę, aby zamocować
ją na innym przewodzie.
Rozpoczęcie pracy
•Należy upewnić się, że przewody głośnikowe zostały podłączone do odpowiednich gniazd: 3 do 3, i # do
#. Jeżeli przewody są podłączone odwrotnie, dźwięk będzie zniekształcony i pozbawiony niskich tonów.
•W przypadku niewłaściwego podłączenia przewodu głośnika lub zwiększenia głośności, gdy w urządzeniu
nastąpiło zwarcie, na wyświetlaczu panelu przedniego wyświetlony zostanie komunikat „PROTECT”, a
zestaw przejdzie w tryb oczekiwania. W takim przypadku odłącz, a następnie ponownie podłącz przewód
zasilania do gniazdka ściennego, a następnie włącz zestaw.
Odłączanie
Chwytak
Wtyczkę zwróconą chwytakiem do dołu dociśnij do płaskiej powierzchni i wyciągnij przewody.
Podłączanie
Dociskając wtyczkę do płaskiej powierzchni włóż nowe przewody.
Zwróć uwagę, aby przewód oznaczony linią ciągłą został podłączony do strony wtyczki z
minusem (-).
Uwagi
•Uważaj, aby nie uszkodzić powierzchni (np. blatu biurka), na której dokonujesz podłączenia/odłączenia
przewodów głośnikowych.
• Korzystając z przewodu subwoofera, pamiętaj, że dwa zewnętrzne czarne przewody lub przewody
oznaczone literami mają polaryzację ujemną.
(–)
(–)
(–)
(+)
(+)
(–)
•W przypadku niewłaściwego podłączenia przewodu subwoofera lub zwiększenia głośności, gdy w
urządzeniu nastąpiło zwarcie, na wyświetlaczu panelu przedniego wyświetlony zostanie komunikat
„PROTECT”, a zestaw przejdzie w tryb oczekiwania. W takim przypadku odłącz, a następnie ponownie
podłącz przewód zasilania sieciowego do gniazdka ściennego, a następnie włącz zestaw.
ciąg dalszy
17PL
Wskazówki
•Korzystaj z ogólnie dostępnych przewodów głośnikowych z kabla pomiarowego AWG #18 - AWG #22.
•Przed podłączeniem nowego przewodu, usuń 10 mm izolacji i skręć nieizolowane końcówki obydwu
przewodów.
10 mm
18PL
Krok 2: Podłączanie anten
Rozpoczęcie pracy
Aby słuchać audycji radiowych, należy podłączyć dostarczone w zestawie anteny
Gniazda antenowe
Podłącz
Do
Antena ramowa AM
Gniazda AM
Antena przewodowa FM
Gniazda FM 75Ω COAXIAL
Antena ramowa AM
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
WOOFER
AUDIO IN
L
SAT
SAT
Antena przewodowa FM
Uwagi
•Aby uniknąć odbierania zakłóceń, należy odsunąć antenę ramową AM od urządzenia i innych
komponentów zestawu.
•Należy upewnić się, że antena FM jest całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny przewodowej FM, należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
Wskazówka
Instalując dostarczoną w zestawie antenę ramową AM, przewód (A) i przewód (B) możesz podłączać do
dowolnego z gniazd.
AM
A
B
ciąg dalszy
19PL
Wskazówka
W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału FM należy użyć 75-omowego kabla koncentrycznego (nie
wchodzi w skład wyposażenia), aby podłączyć do urządzenia
antenę zewnętrzną FM, jak pokazano poniżej.
Zewnętrzna
antena FM
AM
FM 75
Urządzenie
COAXIAL
20PL
Wymagane przewody
Przewód SCART (EURO AV) do podłączenia telewizora (nie wchodzi w skład
wyposażenia)
Rozpoczęcie pracy
Krok 3: Podłączenie odbiornika telewizyjnego i
magnetowidu
Przewody audio (nie wchodzą w skład wyposażenia)
Podłączając przewody, należy sprawdzić, czy kolory wtyków odpowiadają kolorom gniazd, do
których zostały one włożone.
Biały (lewy kanał audio)
Czerwony (prawy kanał audio)
Gniazda do podłączania komponentów wideo
Podłącz
Do
TV (VIDEO IN)
Gniazdo T EURO AV OUTPUT (TO TV)
Magnetowid (AUDIO OUT)
Gniazda VIDEO (AUDIO IN)
Cyfrowy odbiornik satelitarny
(AUDIO OUT)
Gniazda SAT (AUDIO IN)
Podłączanie urządzenia do telewizora
Podłącz urządzenie do odbiornika TV przy użyciu przewodu SCART (EURO AV). Pamiętaj,
aby podłączyć przewód SCART (EURO AV) do gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV)
w urządzeniu.
Jeżeli podłączasz urządzenie za pośrednictwem przewodu SCART (EURO AV), sprawdź czy
odbiornik TV jest dostosowany do odbioru sygnałów S-video lub RGB. Jeżeli odbiornik TV
jest dostosowany do S-video, zmień tryb wprowadzania odbiornika TV na sygnały RGB. Patrz
instrukcja obsługi podłączanego odbiornika TV.
ciąg dalszy
21PL
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
SURR L
AUDIO IN
SAT
WOOFER
OUT
SAT
L
OUT
OUT
IN
EURO AV
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Magnetowid
OPTICAL
DIGITAL
OUT
Cyfrowy odbiornik
satelitarny lub konsola
PlayStation 2 itp.
INTPUT(FROM VIDEO)
TV
Uwagi
•Aby wyeliminować niepożądany szum, połączenia należy wykonać starannie.
•Zajrzyj do instrukcji telewizora.
•Urządzenie nie może odtwarzać sygnałów składowych wideo.
•Urządzenie nie może odtwarzać sygnału audio na podłączonym telewizorze. Na głośnikach zestawu
możliwe jest odtwarzanie jedynie sygnału audio z odbiornika telewizyjnego.
Wskazówki
•Aby przekazać dźwięk z odbiornika TV lub dźwięk stereo ze źródła 2-kanałowego na 6 głośników
urządzenia, wybierz pole akustyczne inne niż „AUTO FORMAT DIRECT AUTO” lub „2CH STEREO”
(strona 52).
•W przypadku występowania zakłóceń w odtwarzaniu sygnału z elementu zestawu podłączonego do gniazd
VIDEO AUDIO IN, podłącz dane urządzenie do gniazd SAT AUDIO IN.
Podłączenie cyfrowego odbiornika satelitarnego do gniazda OPTICAL OUT
Cyfrowy odbiornik satelitarny można podłączyć do gniazda SAT OPTICAL DIGITAL IN
zamiast do gniazd SAT AUDIO IN (L/R) urządzenia.
Urządzenie może przyjmować zarówno sygnały cyfrowe, jak i analogowe. Sygnały cyfrowe
mają priorytet nad analogowymi. Jeśli sygnał cyfrowy zaniknie, urządzenie po upływie 2 sekund
zacznie przetwarzać sygnał analogowy.
Podłączenie cyfrowego odbiornika satelitarnego bez użycia gniazda OPTICAL
OUT
Cyfrowy odbiornik satelitarny należy podłączyć tylko do gniazd SAT AUDIO IN (L/R)
urządzenia.
Aby odtwarzać dźwięki z konsoli gier (np. PlayStation 2) przy pomocy zestawu
Przy pomocy przewodów audio (nie wchodzących w skład wyposażenia) podłącz gniazda
wyjścia sygnału audio konsoli gier do gniazd SAT AUDIO IN (L/R) zestawu.
22PL
Uwagi
Gdy podłączasz telewizor o standardowym ekranie 4:3
W zależności od płyty, obraz może nie być dopasowany do ekranu telewizora.
W celu uzyskania informacji na temat zmiany stosunku aspektu, zob. stronie 81.
Rozpoczęcie pracy
•Urządzenie nie odtwarza sygnałów S video.
•Po wybraniu VIDEO lub SAT poprzez naciśnięcie przycisku FUNCTION (stronie 72), sygnał audio z
gniazda AUDIO IN (L/R) odtwarzany jest za pośrednictwem podłączonych głośników. Sygnał audio nie
jest odtwarzany z gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV).
23PL
Krok 4: Podłączanie przewodów zasilania
Przed podłączeniem przewodu zasilania sieciowego do gniazda ściennego należy podłączyć
głośniki do urządzenia zob. (strona 14).
Krok 5: Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej
Po wykonaniu 4 pierwszych kroków należy przy pomocy funkcji Quick Setup (Konfiguracja
wstępna) dokonać ustawień wstępnych. Krok po kroku możesz ustawić wstępne wartości opcji
[LANGUAGE SETUP], [ROOM SIZE], [LISTENING POSITION] oraz [TV TYPE].
Po wykonaniu konfiguracji wstępnej zestaw może odtwarzać filmy oraz płyty CD z muzyką.
Aby dokonać dodatkowych ustawień głośników, patrz „Ustawienia głośników” na stronie 84.
Korzystanie z konfiguracji
wstępnej
5
Naciśnij ENTER.
Pojawi się menu [LANGUAGE
SETUP].
LANGUAGE SETUP
"/1
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
PORTUGUÉS
FUNCTION
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
Uwagi
•Dostępne języki różnią się w zależności od
regionu.
•Język wybrany w pozycji [LANGUAGE
SETUP] jest używany jako ustawienie opcji
[OSD], [DVD MENU] oraz [SUBTITLE]
(strona 80).
CLEAR
1
2
3
4
Włącz odbiornik telewizyjny.
Wybierz to urządzenie jako źródło
sygnału dla odbiornika telewizyjnego.
Dane ustawienie zostało wybrane;
pojawi się menu [ROOM SIZE].
Naciśnij "/1.
ROOM SIZE
Naciskaj przyciski FUNCTION, aby
wybrać „DVD”.
Na ekranie odbiornika TV pojawi się
komunikat pomocniczy.
Uwaga
Gdy w urządzeniu znajduje się płyta, na
ekranie telewizora nie zostanie wyświetlony
żaden komunikat pomocniczy.
24PL
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie język, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Przy otwartej pokrywie.
SMALL
FRONT:
1.6m
SURROUND:
1.6m
7
Dane ustawienie zostało wybrane;
pojawi się menu [LISTENING
POSITION].
FRONT:
1.6m
SURROUND:
1.6m
Liczba dostępnych ustawień
[LISTENING POSITION] różni się w
zależności od ustawienia opcji [ROOM
SIZE].
[SMALL]: Trzy pozycje
[MEDIUM]: Cztery pozycje
[LARGE]: Pięć pozycji
Za pomocą przycisków X/x wybierz
właściwe miejsce odsłuchu, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Dane ustawienie zostało wybrane;
pojawi się menu [TV TYPE].
TV TYPE
16 : 9
9
Naciśnij przycisk O RETURN, a następnie
ponownie wybierz żądaną pozycję.
Aby zakończyć funkcję dokonywania
konfiguracji wstępnej
Naciśnij DVD SETUP w jakimkolwiek
momencie.
Uwagi
LISTENING POSITION
8
Jeśli popełnisz błąd
•Naciśnięcie przycisku CLEAR podczas
wyświetlania komunikatu powoduje jego
skasowanie. Aby zmienić ustawienia, wybierz
[QUICK] w menu [SETUP] na ekranie
konfiguracji (strona 90).
•Wybór opcji [4:3] w pozycji [TV TYPE] wymaga
ustawienia [4:3 LETTER BOX] (strona 81).
•Odległość od słuchacza oraz poziom natężenia
dźwięku dla każdego głośnika zostaną
automatycznie ustawione na wartości obrane dla
opcji [ROOM SIZE] oraz [LISTENING
POSITION] (strona 84).
•Aby zmienić każde ustawienie, patrz
„Korzystanie z ekranu konfiguracji” na
stronie 79.
•Ilustracje przedstawiające ustawienia opcji
[ROOM SIZE] oraz [LISTENING POSITION]
to tylko przykłady, które mogą różnić się od
rzeczywistego rozmiaru i rozkładu pokoju.
Ustawienia funkcji [SPEAKER SETUP]
(strona 84) nie zostały przedstawione na tych
ilustracjach.
Rozpoczęcie pracy
Za pomocą przycisków X/x ustaw
odpowiedni rozmiar pomieszczenia,
wybierając między [SMALL],
[MEDIUM] oraz [LARGE], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4:3
Za pomocą przycisków C/c wybierz typ
telewizora podłączonego do zestawu,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Konfiguracja wstępna została
wykonana.
Po zakończeniu dokonywania
konfiguracji wstępnej ustawienia są
zachowywane, a przy kolejnym
uruchomieniu zestawu nie pojawi się
komunikat pomocniczy.
25PL
Ustawienia głośników
Lokalizacja głośników
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, wszystkie głośniki, poza
subwooferem, powinny znajdować się w
takiej samej odległości od słuchacza (A).
System ten umożliwia jednak
umiejscowienie głośnika centralnego w
odległości do 1,6 metra bliżej (B), a
głośników surround do 4,6 metra bliżej (C)
względem pozycji słuchacza.
Głośniki przednie mogą być rozmieszczone
w odległości od 1,0 do 7,0 metrów (A) od
słuchacza.
Głośniki należy rozmieścić zgodnie z
poniższą ilustracją
Uwagi
•Nie należy umieszczać głośnika środkowego i
głośników surround w większej odległości od
słuchacza niż głośniki przednie.
•Podłączony opcjonalny tylny głośnik surround
umieść za miejscem odsłuchu (pozycja (D) na
rysunku powyżej). W takim przypadku, ustaw
funkcję [SURROUND BACK] na [YES] w
menu [SIZE] (strona 84), aby odtwarzać sygnały
z tylnego głośnika surround.
26PL
Informacje dotyczące głośnika
ekranowanego magnetycznie (w celu
niedopuszczenia do pojawiania się zaburzeń
kolorów na ekranie odbiornika TV)
W tym systemie subwoofer jest ekranowany
magnetycznie, aby wyeliminować zjawisko
rozproszenia magnetycznego. Jednak w
przypadku zastosowania silnego magnesu
może wystąpić pewne rozproszenie
magnetyczne. Jeśli subwoofer jest używany
w pobliżu kineskopowego odbiornika
telewizyjnego lub projektora, to należy go
zainstalować w odległości nie mniejszej niż
0,3 metra od odbiornika TV. W przypadku
zbyt małej odległości odbiornika TV od
subwoofera, na ekranie mogą pojawić się
zaburzenia kolorów. W razie
nieprawidłowości wyłącz odbiornik
telewizyjny, a następnie włącz go po 15 - 30
minutach. Jeśli zaburzenia kolorów pojawią
się ponownie, należy umieścić subwoofer
dalej od telewizora. Jeśli po wykonaniu
powyższych czynności zaburzenia kolorów
wciąż występują, należy upewnić się, czy w
pobliżu subwoofera nie znajdują się żadne
urządzenia magnetyczne. Zaburzenia
kolorów mogą wystąpić w wyniku
wzajemnego oddziaływania na siebie
subwoofera i obiektu emitującego pole
magnetyczne.
Zródłami ewentualnych zakłóceń
magnetycznych mogą być na przykład:
magnetyczne zaczepy na szafce telewizora
itp., urządzenia medyczne, zabawki, itp.
Określanie parametrów głośników
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, należy najpierw określić
odległość głośników od słuchacza, a
następnie ustawić odpowiedni balans i
poziom dźwięku. Aby ustawić głośność i
balans dźwięku poszczególnych głośników
na tym samym poziomie, należy skorzystać z
dźwięku testowego.
Na ekranie ustawień wybierz opcję
[SPEAKER SETUP]. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji, patrz
rozdział „Ustawienia głośników” (page 84).
4
Odtwarzanie płyt
W zależności od typu odtwarzanej płyty
DVD lub VIDEO CD, niektóre operacje
mogą przebiegać inaczej lub ich
zastosowanie może być ograniczone.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną
do płyty.
Z
Stroną z zapisem do dołu
Regulacja
głośności
5
"/1
Wskaźnik STANDBY
Odtwarzanie płyt
Włóż płytę w szczelinę, aż zostanie
wciągnięta automatycznie.
Płyta zostanie wciągnięta do urządzenia
automatycznie i na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się komunikat
„READING”.
Odtwarzanie płyt
Szczelina płyty
Załaduj płytę.
Podłącz
słuchawki
FUNCTION
"/1
Z
FUNCTION
H
Naciśnij przycisk H na pilocie lub
na urządzeniu.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie (w
trybie ciągłym).
Ustaw poziom głośności.
Po wykonaniu czynności opisanych w
punkcie 5
W przypadku niektórych płyt na ekranie
telewizora może pojawić się menu. Takie
płyty można odtwarzać interaktywnie,
postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi
w menu. (DVD: strona 30), (VIDEO CD:
strona 31).
Wyjmowanie płyty
1
2
3
Włącz odbiornik telewizyjny.
Wybierz to urządzenie jako źródło
sygnału dla odbiornika telewizyjnego.
Naciśnij przycisk "/1 na urządzeniu.
Urządzenie się włączy.
Jeśli urządzenie nie pracuje w trybie
„DVD”, naciśnij przycisk FUNCTION,
aby wybrać ustawienie „DVD”.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „NO DISC”, a
zestaw będzie gotowy do włożenia płyty.
Naciśnij Z. Wyjmij płytę po jej wysunięciu z
urządzenia. Na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się komunikat „NO
DISC”.
Włączanie urządzenia
Naciśnij przycisk "/1 na urządzeniu.
Urządzenie się włączy. Gdy urządzenie
znajduje się w trybie oczekiwania,
załadowanie płyty powoduje uruchomienie
zestawu.
ciąg dalszy
27PL
Wyłączanie urządzenia
Naciśnij "/1. Urządzenie przechodzi do
trybu oczekiwania, a wskaźnik STANDBY
zaczyna świecić na czerwono. Aby
całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz
przewód zasilania z gniazdka.
Podczas odtwarzania płyt nie należy
wyłączać urządzenia przez naciśnięcie
przycisku "/1. Spowoduje to skasowanie
ustawień w menu. W przypadku wyłączania
urządzenia, najpierw należy nacisnąć
przycisk x w celu przerwania odtwarzania, a
następnie nacisnąć "/1.
Oszczędzanie energii w trybie
oczekiwania
Naciśnij przycisk "/1, gdy zestaw zostanie
uruchomiony (zapali się wskaźnik
STANDBY na urządzeniu).
Wyłączanie trybu oczekiwania
Naciśnij jednokrotnie przycisk "/1.
Dodatkowe operacje
Z
X
./>
x
H
MUTING
VOL +/–
Aby
Naciśnij
Zatrzymać odtwarzanie
x
Wstrzymać odtwarzanie* X
Wznowić odtwarzanie po X lub H
pauzie
Przejść do następnego
rozdziału, utworu, sceny
lub pliku w trybie
odtwarzania ciągłego
>
Powrócić do
.
poprzedniego rozdziału,
utworu, sceny lub pliku w
trybie odtwarzania
ciągłego
Zatrzymać odtwarzanie i
wyjąć płytę
Z
Wyciszyć dźwięk
MUTING. Aby
anulować wyciszenie
naciśnij przycisk
ponownie lub naciśnij
VOL + w celu
ustawienia poziomu
głośności dźwięku.
* Nie można wstrzymać odtwarzania podczas
odtwarzania pliku JPEG.
Uwagi
•Jeśli w urządzeniu nie ma płyty, na wyświetlaczu
panelu przedniego wyświetlony zostanie
komunikat „NO DISC”.
•Po upływie około godziny od wstrzymania
odtwarzania płyty DVD, urządzenie wyłączy się
automatycznie.
28PL
Wskazówka
Wznowienie
odtwarzania od
momentu zatrzymania
płyty
(Resume Play)
Po zatrzymaniu płyty urządzenie
zapamiętuje miejsce, w którym naciśnięto x
i na wyświetlaczu panelu przedniego pojawia
się komunikat „RESUME”. Funkcja
Resume Play będzie działała, dopóki z
szuflady odtwarzacza nie zostanie wyjęta
płyta, nawet jeśli urządzenie przejdzie do
trybu oczekiwania po naciśnięciu przycisku
"/1.
H
1
Odtwarzanie płyt
Jeśli na płycie DVD znajdują się więcej niż dwa
tytuły, niemożliwe jest przejście do następnego lub
powrót do poprzedniego za pomocą przycisków
. i >. Przyciski te działają wyłącznie dla
jednego tytułu. Aby przejść do następnego tytułu
lub powrócić do poprzedniego, naciśnij przycisk
DVD TOP MENU lub DVD MENU i wybierz
żądany tytuł z Menu sterowania.
x
Naciśnij przycisk x, aby zatrzymać
odtwarzanie płyty.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „RESUME” i
można wówczas wznowić odtwarzanie
płyty od miejsca, w którym zostało ono
przerwane.
Jeśli komunikat „RESUME” nie
pojawia się na wyświetlaczu, funkcja
wznowienia odtwarzania nie jest
dostępna.
2
Naciśnij H.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
płyty od miejsca, w którym zostało ono
zatrzymane w punkcie 1.
ciąg dalszy
29PL
Uwagi
•Funkcja wznowienia odtwarzania nie działa
podczas odtwarzania w kolejności losowej lub
zaprogramowanej.
•W niektórych wypadkach urządzenie może nie
wznowić odtwarzania dokładnie od miejsca, w
którym odtwarzanie zostało zatrzymane.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane są usuwane z pamięci
urządzenia, gdy:
– zostanie zmieniony tryb odtwarzania.
– zostaną zmienione ustawienia w menu
konfiguracji.
Wskazówka
Aby rozpocząć odtwarzanie od początku płyty,
należy dwukrotnie nacisnąć przycisk x, a
następnie przycisk H.
Korzystanie z menu
płyty DVD
Płyta DVD jest podzielona na wiele sekcji, z
których ułożony jest obraz lub dźwięk na niej
zawarty. Sekcje te nazywane są „tytułami”.
Podczas odtwarzania płyty DVD
zawierającej kilka tytułów można wybrać
jeden z nich za pomocą menu DVD TOP
MENU/ALBUM–.
Podczas odtwarzania płyt DVD
pozwalających wybrać ustawienia, takie jak
język napisów dialogowych lub język ścieżki
dźwiękowej, ustawienia te można wybrać
przy użyciu menu DVD MENU/ALBUM+.
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
C/X/x/c/
ENTER
Przyciski
numeryczne
Przy otwartej pokrywie.
1
Naciśnij DVD TOP MENU/ALBUM– lub
DVD MENU/ALBUM+.
Na ekranie odbiornika TV zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od zawartości
płyty.
2
3
30PL
Użyj przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych, aby
wybrać element, który chcesz
odtworzyć lub zmienić.
Naciśnij ENTER.
Uwaga
Po upływie około godziny od wyświetlenia menu
górnego DVD lub menu DVD podczas
odtwarzania płyty DVD, urządzenie wyłączy się
automatycznie.
(PBC Playback)
Funkcje PBC (Playback Control sterowanie odtwarzaniem) pozwalają
wykorzystywać proste operacje
interaktywne, wyszukiwanie itp.
Odtwarzanie z funkcją PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
dzięki menu wyświetlanemu na ekranie
telewizora.
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyt
VIDEO CD z funkcją
PBC (wersja 2.0)
./>
x
H
X/x/
ENTER
O RETURN
Przyciski
numeryczne
Przy otwartej pokrywie.
1
Rozpocznij odtwarzanie płyty VIDEO
CD z funkcjami PBC.
Zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.
2
3
Wybierz numer elementu, naciskając
przyciski X/x lub przyciski
numeryczne.
Naciśnij ENTER.
ciąg dalszy
31PL
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami w
menu dotyczącymi operacji
interaktywnych.
Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do
płyty, ponieważ zasady obsługi
poszczególnych płyt VIDEO CD mogą
się różnić.
Odtwarzanie utworu
zapisanego w
formacie MP3
Powrót do menu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Uwagi
•W zależności od rodzaju płyty VIDEO CD, menu
nie pojawia podczas wykonywania czynności 1.
•W instrukcjach obsługi niektórych płyt VIDEO
CD punkt 3, czyli „Naciśnij ENTER” może
brzmieć „Naciśnij SELECT”. W takim wypadku
nacisnij przycisk H.
Wskazówka
Aby odtwarzać bez korzystania z funkcji PBC,
naciśnij ./> lub klawisze numeryczne w
chwili gdy urządzenie nie odtwarza, w celu
wybrania utworu, a następnie naciśnij H lub
ENTER.
Na ekranie telewizora pojawi się komunikat „Play
without PBC” i urządzenie rozpocznie
odtwarzanie w trybie ciągłym. Nie można w tym
trybie odtwarzać obrazów nieruchomych, np.
menu. Aby powrócić do trybu PBC, dwukrotnie
naciśnij przycisk x, a następnie naciśnij przycisk
H.
Możliwe jest odtwarzanie utworów
zapisanych w formacie MP3 na płytach CDROM, CD-R lub CD-RW. Aby jednak
odtwarzacz mógł rozpoznać zapisane
utwory, płyty muszą być nagrane w formacie
ISO9660 level 1, level 2, lub w formacie
Joliet. Możliwe jest również odtwarzanie
płyt nagranych w formacie wielosesyjnym
(Multi Session). Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat formatu nagrywania,
należy zapoznać się z instrukcją obsługi
urządzenia nagrywającego płyty CD-R/RW
lub instrukcją oprogramowania do
zapisywania dźwięku (nie znajduje się w
wyposażeniu).
1
2
Włóż do urządzenia płytę z danymi
zapisanymi w formacie MP3.
Naciśnij H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie
pierwszego utworu zapisanego w
formacie MP3 w pierwszym albumie na
płycie.
Uwagi
•Urządzenie może odtwarzać pliki audio w
formacie MP3 (MPEG1 Audio Layer3).
Urządzenie nie odtwarza utworów zapisanych w
formacie MP3PRO.
•Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt CD
nagranych w formacie wielosesyjnym, jeżeli
utwór w formacie MP3 znajduje się w pierwszej
sesji. Wówczas możliwe jest również odtwarzanie
kolejnych utworów MP3, zapisanych w
późniejszych sesjach.
•Maksymalna liczba albumów na płycie: 99
(Maksymalna liczba utworów w formacie MP3,
które można zapisać w albumie to 250.)
•Album, który nie zawiera plików w formacie MP3
jest pomijany.
32PL
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie
Zostanie wyświetlona lista utworów
wchodzących w skład bieżącego albumu.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
1
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Naciśnij X/x, aby wybrać
(ALBUM), a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Pojawia się lista albumów znajdujących
się na płycie.
HOME TOWN
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
3
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni utwór, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
utworu.
Pojawia się Menu sterowania i tytuł
płyty z utworami nagranymi w formacie
MP3.
2
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania, i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Naciśnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócić do listy
utworów lub albumów.
DVD MENU/
ALBUM+
DVD
DISPLAY
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Wybór albumu i utworu
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
(TRACK), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Odtwarzanie płyt
•Jeśli rozszerzenie „.MP3” zostanie przypisane
danym zapisanym w formacie innym niż format
MP3, odtwarzacz nie będzie mógł prawidłowo
rozpoznać tych danych i wygeneruje głośny
dźwięk, który może uszkodzić głośniki.
•Jeśli zestaw nie odtwarza plików w formacie
MP3, dla pozycji [DATA CD PRIORITY]
wybierz opcję [MP3] w ustawieniach [CUSTOM
SETUP] (strona 84).
•Urządzenie może odtwarzać do głębokości 8
katalogów, w tym bezpośrednio z katalogu
głównego.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album, który chcesz odtwarzać, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN lub C.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Uwagi
•W nazwach albumów lub utworów można używać
wyłącznie znaków alfanumerycznych. Wszelkie
inne znaki wyświetlane są w postaci
„ ”.
•Jeśli odtwarzany plik MP3 posiada opis w
formacie ID3, zawarta w opisie informacja jest
wyświetlana jako nazwa utworu.
•Znacznik ID3 dotyczy tylko wersji 1.
•W przypadku odtwarzania pliku MP3 w trybie
VBR (ze zmienną szybkością transmisji),
wyświetlany czas, jaki upłynął od początku
odtwarzania, może różnić się od rzeczywistego
czasu.
ciąg dalszy
33PL
•Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty lub
dokonaniem wyboru albumu w kroku 2, tytuł
albumu jest wyświetlany w menu sterowania jako
„**Album” (gdzie ** oznacza numer), po czym
wyświetlany jest tytuł albumu.
Odtwarzanie plików
obrazu JPEG
Wskazówka
Po włożeniu płyty z plikiem MP3, można wybrać
album przy pomocy przycisków DVD MENU/
ALBUM+ lub DVD TOP MENU/ALBUM– na
pilocie.
Możliwe jest wyświetlanie obrazów
zapisanych w formacie JPEG na płytach CDROM, CD-R lub CD-RW. Aby jednak
odtwarzacz mógł rozpoznać zapisane obrazy,
płyty muszą być nagrane w formacie
ISO9660 level 1, level 2, lub w formacie
Joliet. Możliwe jest również odtwarzanie
płyt nagranych w formacie wielosesyjnym
(Multi Session). Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat formatu nagrywania,
należy zapoznać się z instrukcją obsługi
urządzenia nagrywającego płyty CD-R/RW
lub instrukcją oprogramowania do
zapisywania dźwięku (nie znajduje się w
wyposażeniu).
1
2
Włóż do urządzenia płytę z danymi
zapisanymi w formacie JPEG.
Naciśnij H.
Urządzenie rozpoczyna wyświetlanie
pierwszego obrazu zapisanego w
formacie JPEG w pierwszym albumie na
płycie.
Uwagi
•Urządzenie może odtwarzać pliki z
rozszerzeniem „.JPG” lub „.JPEG”.
•Urządzenie może odtwarzać płyty nagrane w
formacie wielosesyjnym (Multi Session).
•Album, który nie zawiera pliku JPEG zostaje
pominięty.
•Jeśli zestaw nie odtwarza plików w formacie
JPEG, dla pozycji [DATA CD PRIORITY]
wybierz opcję [JPEG] w ustawieniach [CUSTOM
SETUP] (strona 84).
•Plik obrazu JPEG o wysokości lub szerokości
przekraczającej 4.720 punktów nie może być
wyświetlany.
•Plik obrazu JPEG o wysokim stosunku
szerokości do długości nie będzie wyświetlany.
•Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt
CD-R lub CD-RW w zależności od formatu
pliku.
•Urządzenie może odtwarzać do głębokości 8
katalogów, w tym bezpośrednio z katalogu
głównego.
34PL
Zostanie wyświetlona lista plików
wchodzących w skład bieżącego albumu.
•Urządzenie nie może odtwarzać plików w
formacie JPEG bez przeplotu.
•Maksymalna liczba albumów na płycie: 99
(Maksymalna liczba plików graficznych JPEG w
albumie wynosi 250.)
MOUNTAIN
FAMILY
Aby przejść do następnego pliku lub powrócić do
poprzedniego, naciśnij .lub >.
Wybór albumu i pliku
Gdy lista wszystkich plików lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania, i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Nacisnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócic do listy
plików lub albumów.
DVD MENU/
ALBUM+
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
O RETURN
5
Odtwarzanie płyt
Wskazówka
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
JPEG
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni plik, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
pliku.
1
2
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Powrót do poprzedniego ekranu
Spowoduje to wyświetlenie menu
sterowania oraz tytułu płyty
zawierającej obrazy w formacie JPEG.
Naciśnij przycisk O RETURN lub C.
Naciśnij X/x, aby wybrać
(ALBUM), a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Pojawia się lista albumów znajdujących
się na płycie.
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
Wyłączanie wyświetlacza
Uwagi
•W nazwach albumów lub plików można używać
wyłącznie znaków alfanumerycznych. Wszelkie
inne znaki wyświetlane są w postaci „ ”.
•Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty lub
dokonaniem wyboru albumu w kroku 2, tytuł
albumu jest wyświetlany w menu sterowania jako
„**Album” (gdzie ** oznacza numer), po czym
wyświetlany jest tytuł albumu.
Wskazówka
3
4
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album, który chcesz odtwarzać, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Po włożeniu płyty z plikiem JPEG, można wybrać
album przy pomocy przycisków DVD MENU/
ALBUM+ lub DVD TOP MENU/ALBUM– na
pilocie.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie
(FILE), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
35PL
Pokaz slajdów podczas
odtwarzania płyt z plikami JPEG
Obracanie obecnie wyświetlanego
obrazu
M
H
H
C/c
1
Naciśnij przycisk M podczas
wyświetlania obrazu w formacie JPEG.
Pokaz slajdów rozpocznie się od obecnie
wyświetlanego obrazu.
2
Naciśnij przycisk H jeśli chcesz
zakończyć Pokaz slajdów.
Powrót do normalnego odtwarzania
począwszy od obecnie wyświetlanego
obrazu.
Zmiana czasu odstępu między
obrazami wyświetlanymi podczas
Pokazu slajdów
Każde naciśnięcie przycisku M podczas
Pokazu slajdów powoduje zmianę czasu
odstępu. Po każdym naciśnięciu przycisku
wskaźnik na wyświetlaczu zmienia się w
następujący sposób:
t
1M t 2M t 3M
Odstęp 3M jest krótszy niż 2M.
Uwaga
Podczas Pokazu slajdów obrazy mogą być
wyświetlane tylko w jednym kierunku.
36PL
Obróć wyświetlany obraz przy pomocy
przycisków C/c.
Każde naciśnięcie przycisku c powoduje
obrót obrazu o 90° zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Każde naciśnięcie przycisku C powoduje
obrót obrazu o 90° w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Uwaga
Nie można obracać obrazów podczas Pokazu
slajdów. Przed taką operacją naciśnij przycisk H,
aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania.
(Program Play)
Zawartość płyty można odtwarzać w
wybranej kolejności, programując
odpowiednio kolejność utworów na płycie w
celu utworzenia własnego programu.
Maksymalna liczba utworów, które można
zaprogramować to 25.
2
Kursor przesuwa się do utworu (w tym
wypadku „1”). Przed rozpoczęciem
programowania utworów zapisanych w
formacie MP3, należy wybrać album.
Program
1 Album
2 1 ALBUM
Track
3 2 ALBUM
ALL TRACKS
4 3 ALBUM
1 TRACK1
5 4 ALBUM
2 TRACK2
6 5 ALBUM
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
H
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
REPEAT
CLEAR
Przy otwartej pokrywie.
1
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE, aż
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„PGM”.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu programowania.
Wybierz, na przykład, utwór lub płytę
MP3.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Time - - : - -
Total Time - - : - -
W celu wyboru utworu, który nie jest
wyświetlany w oknie, naciśnij przycisk
c, aby wybrać pasek przewijania i
przewijaj listę za pomocą przycisków
X/x. Naciśnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócić do listy
utworów.
Ikona paska przewijania jest dostępna,
pod warunkiem, że zaprogramowano
ponad 9 utworów.
PLAY
MODE
Przyciski
numeryczne
Naciśnij c.
Odtwarzanie płyt
W celu sprawdzenia wcześniej
stworzonych utworów lub albumów,
naciśnij przycisk C, aby wybrać pasek
przewijania, a następnie przewijaj listę
za pomocą przycisków X/x. Naciśnij
przycisk c lub O RETURN, aby
powrócić do listy utworów.
Ikonę paska przewijania jest dostępna,
pod warunkiem, że zaprogramowano
ponad 9 utworów lub albumów.
Tworzenie własnego
programu
3
Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.
Wybierz, na przykład, utwór „7”.
Program
1 Album
2 1 ALBUM
Track
3 2 ALBUM
ALL TRACKS
4 3 ALBUM
1 TRACK1
5 4 ALBUM
2 TRACK2
6 5 ALBUM
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
Total Time - - : - -
ciąg dalszy
37PL
4
Naciskaj przyciski X/x lub przyciski
numeryczne w celu wybrania utworu
„7”, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Całkowity czas trwania zaprogramowanych
utworów (za wyjątkiem plików MP3)
Program
1 ALBUM 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
Total Time - - : - TRACK 7
Aby zaprogramować pozostałe utwory,
powtórz czynności od 2 do 4.
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie utworów w
zaprogramowanej kolejności.
Rozpoczyna się odtwarzanie w trybie
Programme Play.
Po zakończeniu odtwarzania programu
można ponownie rozpocząć jego
odtwarzanie, naciskając przycisk H.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
W trybie zatrzymania naciśnij kilkakrotnie
przycisk PLAY MODE, aż z wyświetlacza
panelu przedniego zniknie komunikat
„PGM”.
Inne czynności
Aby
Wykonaj poniższą czynność
Wyłączyć menu Aby wyłączyć menu
programowania programowania w trybie
zatrzymania, naciśnij przycisk
PLAY MODE.
Anulować
Naciskanie przycisku CLEAR
zaprogramowan w punkcie 5 powoduje kolejne
ą kolejność
anulowanie ostatnio
zapamiętanych programów.
38PL
•Ta funkcja odtwarzania zaprogramowanego nie
jest dostępna dla płyt DVD i plików JPEG.
•Po wyjęciu płyty odtwarzanie programu zostanie
anulowane, a utworzony program zostanie
wyczyszczony.
•Jeśli zaprogramowano utwory w formacie MP3,
w miejsce całkowitego czasu trwania
zaprogramowanych utworów wyświetlany jest
symbol „- - : - -”.
Wskazówka
Zaprogramowane utwory wyświetlane
są w wybranej kolejności.
6
Uwagi
Możesz zastosować funkcję Repeat Play na
zaprogramowanych utworach. Podczas
odtwarzania utworów w trybie Programme Play
należy nacisnąć przycisk [REPEAT] lub dla opcji
[REPEAT] w Menu sterowania wybrać ustawienie
[ALL] (strona 40).
Odtwarzanie losowe
(Shuffle Play)
Możesz wybrać między opcją normalnego
odtwarzania w kolejności losowej a opcją
odtwarzania albumów w kolejności losowej
(dotyczy tylko plików MP3).
Odtwarzanie płyt
Urządzenie pozwala odtwarzać utwory „w
kolejności losowej”. Kolejne użycie funkcji
„odtwarzania losowego” spowoduje
ułożenie utworów w innej kolejności.
Ustawianie trybu odtwarzania w
kolejności losowej w Menu
sterowania
H
H
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
PLAY
MODE
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciśnij X/x, aby wybrać
(PLAY MODE), a następnie naciśnij
ENTER lub c.
Przy otwartej pokrywie.
1
Podczas odtwarzania płyty w formacie
MP3 można odtwarzać wszystkie utwory
z albumów w kolejności losowej.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji na temat losowej kolejności
odtwarzania albumu, patrz strona 39.
2
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE, aż
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„SHUF”.
CONTINUE
CONTINUE(ALBUM)
SHUFFLE
SHUFFLE(ALBUM)
PROGRAM
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie [SHUFFLE] lub [SHUFFLE
(ALBUM)] i naciśnij przycisk ENTER.
[SHUFFLE (KOLEJNOŚĆ
LOSOWA)]: Odtwarzanie utworów na
płycie w kolejności losowej.
[SHUFFLE (ALBUM) (KOLEJNOŚĆ
LOSOWA (ALBUM))]: Odtwarzanie
utworów z wybranego albumu w
kolejności losowej.
Naciśnij H.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
W trybie zatrzymania naciśnij kilkakrotnie
przycisk PLAY MODE, aż z wyświetlacza
zniknie komunikat „SHUF” (funkcja
SHUFFLE anulowana). W ten sam sposób
można anulować funkcję SHUFFLE
(ALBUM).
MP3
4
Naciśnij H.
Rozpoczyna się odtwarzanie losowe w
wybranym trybie.
ciąg dalszy
39PL
Uwaga
Odtwarzanie losowe jest anulowane w momencie
wyjęcia płyty. Tryb odtwarzania jest zmieniany w
następującej kolejności:
SHUFFLE t CONTINUE
SHUFFLE (ALBUM) t CONTINUE
(ALBUM)
Odtwarzanie z
powtarzaniem
(Repeat Play)
Istnieje możliwość odtwarzania wszystkich
tytułów/utworów/plików znajdujących się na
płycie lub pojedynczego tytułu/rozdziału/
utworu.
W trybie odtwarzania w kolejności losowej
lub odtwarzania programowego, urządzenie
powtarza utwory odpowiednio w kolejności
losowej lub zaprogramowanej.
Nie można korzystać z funkcji Repeat Play
podczas odtwarzania płyty VIDEO CD z
funkcją PBC (strona 31).
H
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
REPEAT
Przy otwartej pokrywie.
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(REPEAT), a następnie
naciśnij ENTER lub c.
Jeśli nie zostanie wybrana opcja [OFF],
wskaźnik [REPEAT] zaświeci się na
zielono.
40PL
3
x Przy włączonym trybie Programme
Play
Wybierz ustawienie Repeat Play, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
OFF
ALL
TITLE
CHAPTER
x Podczas odtwarzania płyty DVD
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzane są wszystkie
tytuły.
• TITLE: powtarzany jest bieżący
tytuł.
• CHAPTER: powtarzany jest
bieżący rozdział.
x Podczas odtwarzania płyt VIDEO
CD/ Super Audio CD/CD/MP3 przy
wyłączonym trybie Programme Play
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie wszystkich
utworów na płycie lub powtarzanie
bieżącego albumu (tylko gdy w
trybie odtwarzania wybrana
została opcja CONTINUE
(ALBUM) lub SHUFFLE
(ALBUM)).
• TRACK: powtarzany jest bieżący
utwór.
Uwagi
•W zależności od płyty DVD, odtwarzanie z
powtarzaniem nie działa.
•Tryb Repeat Play jest anulowany w momencie
wyjęcia płyty z urządzenia.
•Jeśli wybrana została opcja [ALL], tryb Repeat
Play jest ograniczony do 5 powtórzeń.
Odtwarzanie płyt
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie w trybie
Programme Play.
DVD
Wskazówki
•Tryb Repeat Play można ustawić w trybie
zatrzymania.
Po wybraniu funkcji [REPEAT] naciśnij przycisk
H.
Urządzenie zacznie odtwarzać utwory w trybie
Repeat Play.
•Można szybko uzyskać informacje o stanie
funkcji [REPEAT].
Naciśnij przycisk REPEAT na pilocie.
•Funkcję Repeat Play można wykonać w
przypadku tytułów DVD zawierających
rozdziały.
x Podczas odtwarzania pliku JPEG
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie wszystkich
plików na płycie (gdy w trybie
odtwarzania wybrana została opcja
CONTINUE) lub powtarzanie
bieżącego albumu (gdy w trybie
odtwarzania wybrana została opcja
CONTINUE (ALBUM)).
41PL
(Funkcja skanowania, odtwarzanie w
zwolnionym tempie)
Określone miejsce na płycie można szybko
odnaleźć dzięki funkcji monitorowania
obrazu lub odtwarzania obrazu w
zwolnionym tempie.
Zmiana szybkości skanowania
(dotyczy tylko płyt DVD/VIDEO CD)
Po każdym naciśnięciu przycisku m lub
M podczas przeglądania szybkość
odtwarzania się zmienia. Dostępne są dwie
szybkości. Po każdym naciśnięciu przycisku
wskaźnik na wyświetlaczu zmienia się w
następujący sposób:
Kierunek odtwarzania
1M t 2M
t
Przeszukiwanie płyty
H
SLOW
/
m/M
t
Kierunek przeciwny
1m t 2m
Prędkość odtwarzania 2M/2m jest
większa niż 1M/1m.
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie (Slow-motion play)
(tylko płyty DVD/VIDEO CD)
•W wypadku niektórych płyt DVD/VIDEO CD
niektóre spośród opisanych operacji mogą być
niemożliwe do wykonania.
•Podczas przeszukiwania lub odtwarzania w
zwolnionym tempie urządzenie nie odtwarza
dźwięku.
Szybkie wyszukiwanie miejsca na
płycie podczas szybkiego
przewijania do przodu lub do tyłu
(skanowanie)
1
Po odnalezieniu szukanego miejsca na
płycie naciśnij przycisk H, aby
powrócić do normalnej szybkości.
Aby powrócić do normalnej szybkości
odtwarzania, naciśnij przycisk H.
Zmiana szybkości odtwarzania w
trybie Slow-motion
Po każdym naciśnięciu przycisku
lub
podczas odtwarzania w trybie Slow-motion,
szybkość odtwarzania się zmienia. Dostępne
są dwie szybkości. Po każdym naciśnięciu
przycisku wskaźnik na wyświetlaczu zmienia
się w następujący sposób:
Kierunek odtwarzania
2 t1
Kierunek przeciwny (tylko płyty DVD)
2 t1
t
2
Naciśnij przycisk m lub M podczas
odtwarzania płyty.
Naciśnij przycisk
lub
gdy urządzenie
znajduje się w trybie pauzy.
t
Uwagi
Prędkość odtwarzania 2
niż 1 /1 .
42PL
/2
jest mniejsza
Wyszukiwanie tytułu/utworu/
albumu/pliku
1
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Istnieje możliwość wyszukiwania tytułu
(DVD), rozdziału (DVD), utworu (CD,
VIDEO CD, Super Audio CD, MP3),
indeksu (VIDEO CD, Super Audio CD),
albumu (MP3, JPEG) i pliku (JPEG).
Ponieważ tytułom, utworom, albumom i
plikom na płycie są przyporządkowane
niepowtarzalne nazwy, można wybrać jedną
z nich z Menu sterowania. Rozdziałom i
indeksom na płycie są również
przyporządkowane niepowtarzalne numery,
co pozwala wybrać żądany rozdział lub
indeks, wprowadzając odpowiedni numer.
Można również wyszukiwać konkretny
punkt na podstawie kodu czasowego (TIME
SEARCH).
Nie istnieje możliwość wyszukiwania sceny
na płycie VIDEO CD (z uruchomioną
funkcją PBC).
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
metodę wyszukiwania, a następnie
naciśnij ENTER lub c.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
(TITLE)
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD
Odtwarzanie płyt
Wyszukiwanie tytułu/
rozdziału/utworu/
indeksu/albumu/pliku
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty CD
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty MP3
(ALBUM) lub
(TRACK)
x Podczas odtwarzania pliku JPEG
(ALBUM) lub
(FILE)
Przykładowo, gdy wybrana zostanie
opcja
(TRACK),
wyświetlona zostaje lista utworów
znajdujących się na płycie.
C/X/x/c/
ENTER
CD
O RETURN
DVD
DISPLAY
Przyciski
numeryczne
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
CLEAR
Przy otwartej pokrywie.
ciąg dalszy
43PL
Liczba w nawiasach oznacza całkowitą
liczbę rozdziałów lub indeksów.
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania, i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Naciśnij C lub
O RETURN, aby powrócić utworu lub
listy albumów.
CD
3
Zapis „** (**)” zmienia się na „-- (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
––(34)
T
1:32:55
4
Wyszukiwanie rozdziału/indeksu
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
(CHAPTER)
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (bez funkcji PBC)
(INDEX)
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
(INDEX)
Przykładowo, gdy wybrana zostanie
opcja
(CHAPTER),
zaznaczona zostaje opcja „** (**)”
(gdzie ** oznacza liczbę).
Naciskaj przyciski X/x lub przyciski
numeryczne, aby wybrać numer
rozdziału lub indeksu, który chcesz
odnaleźć.
Usuń wybraną liczbę, naciskając
przycisk CLEAR, a następnie wybierz
inną.
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
metodę wyszukiwania.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
44PL
DVD
Jeśli popełnisz błąd
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciśnij przycisk ENTER lub c.
Naciskaj przyciski X/x aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
ENTER.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie od
wybranego utworu.
1
DVD
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
3
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
5
Naciśnij ENTER.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.
Uwaga
W przypadku odtwarzania płyty VIDEO CD z
funkcjami PBC, funkcja wyszukiwania indeksu nie
jest dostępna.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Wyszukiwanie konkretnego punktu
przy użyciu kodu czasowego (TIME
SEARCH)
1 W kroku 2 wybierz opcję
(TIME).
Spowoduje to wybranie pozycji „T
**:**:**” (czas odtwarzania bieżącego
tytułu).
2 Naciśnij przycisk ENTER lub c.
Wskazanie „T--:--:--” pojawi się ponad
wskazaniem „T**:**:**”.
3 Wprowadź kod czasowy za pomocą
przycisków numerycznych, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Na przykład, aby odnaleźć żądane miejsce
znajdujące się 2 godziny, 10 minut i 20
sekund od początku płyty, wpisz „2:10:20”.
Sprawdzanie czasu odtwarzania i
czasu pozostałego do końca
utworu na wyświetlaczu panelu
przedniego
Odtwarzanie płyt
Przykład: Gdy szukasz czasu odtwarzania
bieżącego tytułu na płycie DVD
Przeglądanie
informacji o płycie
Informacje o płycie, takie jak pozostały czas
odtwarzania, całkowita liczba tytułów na
płycie DVD albo utworów na płycie Super
Audio CD, CD, VIDEO CD lub MP3,
można sprawdzić na wyświetlaczu
(strona 102).
Uwagi
•Wyświetlany numer tytułu, rozdziału lub utworu
jest taki sam, jak numer zapisany na płycie.
•Funkcja wyszukiwania według kodu czasowego
nie jest dostępna dla płyty VIDEO CD (z
uruchomioną funkcją PBC).
•Jeżeli odtwarzasz płytę DVD, wprowadź czas
odtwarzania bieżącego tytułu korzystając z kodu
czasowego. Jeżeli odtwarzasz płytę CD, Super
Audio CD, VIDEO CD lub MP3, wprowadź czas
odtwarzania bieżącego utworu korzystając z
kodu czasowego.
DISPLAY
Wskazówka
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Możesz zmieniać wskazanie wyświetlacza, aby
wyświetlany był czas odtwarzania lub pozostały
czas. Szczegółowe informacje przedstawione
zostały w rozdziale „Sprawdzanie czasu
odtwarzania oraz pozostałego czasu odtwarzania”
(strona 48).
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
DISPLAY w trakcie odtwarzania płyty
powoduje zmianę wskazań wyświetlacza w
przedstawiony poniżej sposób.
ciąg dalszy
45PL
Podczas odtwarzania płyty DVD
Czas odtwarzania oraz numer bieżącego tytułu
TITLE
CHAP
Dotyczy odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC), Super Audio CD lub
CD
Czas odtwarzania i numer bieżącego utworu
Pozostały czas odtwarzania i
numer bieżącego tytułu
TITLE
CHAP
Czas odtwarzania oraz numer
bieżącego rozdziału
TRK
Pozostały czas odtwarzania
i numer bieżącego utworu
TRK
CHAP
Czas odtwarzania całej płyty
Pozostały czas odtwarzania
i numer bieżącego rozdziału
CHAP
Pozostały czas odtwarzania
płyty
Nazwa tytułu
Nazwa utworu
Bieżące pole akustyczne
Bieżące pole akustyczne
46PL
Uwagi
Czas odtwarzania i numer bieżącego utworu
•W wypadku niektórych płyt oraz trybów
odtwarzania informacje o płycie mogą nie być
wyświetlane.
•Znacznik ID3 dotyczy tylko wersji 1.
•Jeśli odtwarzany plik MP3 posiada opis w
formacie ID3, zawarta w opisie informacja jest
wyświetlana jako nazwa utworu (pliku).
•W nazwach albumów, utworów lub plików można
używać wyłącznie znaków alfanumerycznych.
Wszelkie inne znaki wyświetlane są w postaci „ ”.
•W następujących przypadkach może nie być
dokładnie wyświetlany czas, jaki upłynął od
początku odtwarzania i pozostały czas
odtwarzania utworu.
– podczas odtwarzania pliku MP3 w trybie VBR
(ze zmienną szybkością transmisji).
TRK
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
TRK
Nazwa utworu (pliku)
Nazwa albumu (folderu)
Odtwarzanie płyt
Podczas odtwarzania płyty MP3
Wskazówki
Bieżące pole akustyczne
Podczas odtwarzania pliku JPEG
•Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD z
funkcjami PBC, wyświetlany jest tylko czas
odtwarzania sceny.
•Czas odtwarzania i czas pozostały do końca
bieżącego rozdziału, tytułu, utworu, sceny lub
płyty zostanie również wyświetlony na ekranie
telewizora. Szczegóły na temat odczytywania tych
informacji można znaleźć w sekcji „Sprawdzanie
czasu odtwarzania oraz pozostałego czasu
odtwarzania”.
Numer bieżącego pliku
Nazwa pliku
Nazwa albumu (folderu)
Bieżące pole akustyczne
47PL
• C **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
• C–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
• **:**:**
Czas odtwarzania menu lub
bieżącego tytułu bez rozdziału
Sprawdzanie czasu odtwarzania
oraz pozostałego czasu
odtwarzania
Można sprawdzić czas odtwarzania oraz
pozostały czas odtwarzania bieżącego tytułu,
rozdziału lub utworu, a także całkowity czas
odtwarzania lub pozostały czas odtwarzania
płyty. Można także wyświetlić tekst zawarty
na płytach DVD/CD/Super Audio CD oraz
zapisane na płycie nazwy folderów MP3/
nazwy plików/znaczniki ID3 (tylko tytuły
piosenek).
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (z funkcjami PBC)
• **:**
Czas odtwarzania bieżącej sceny
x Dotyczy odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC), Super Audio CD lub
CD
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
• D **:**
Czas odtwarzania bieżącej płyty
• D–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącej płyty
DISPLAY
DVD
DISPLAY
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
x Podczas odtwarzania płyty MP3
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
DVD
Typ płyty
Informacje o czasie
Wyłączanie Menu sterowania
2
Naciskaj przycisk DISPLAY, aby
zmienić informacje o czasie.
Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj
informacji o czasie, które można
zmienić, zależą od odtwarzanej płyty.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
• T **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego tytułu
• T–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
48PL
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Uwagi
•Wyświetlane mogą być jedynie znaki
alfanumeryczne.
•Zależnie od typu odtwarzanej płyty urządzenie
może wyświetlać tylko ograniczoną liczbę
znaków. W wypadku niektórych płyt mogą
również nie być wyświetlane wszystkie znaki
tekstu.
Sprawdzanie informacji o dacie
(tylko pliki JPEG)
Odtwarzanie płyt
Można sprawdzić informacje o dacie podczas
odtwarzania jeśli dane obrazu JPEG
zawierają etykietę Exif*.
DVD
DISPLAY
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
JPEG
01 / 01/ 2004
Informacja o dacie
* „Exchangeable Image File Format” jest
formatem obrazu kamery cyfrowej
zdefiniowanym przez Japan Electronics &
Information technology Industries Association
(JEITA).
Uwaga
Jeśli na płycie nie zapisano informacji o dacie lub
jeśli dane te uległy uszkodzeniu, urządzenie nie
może ich wyświetlić.
Wskazówka
Możesz zmienić kolejność wyświetlania informacji
o dacie w pozycji [JPEG DATE] w CUSTOM
SETUP (strona 84).
49PL
1
Ustawienia dźwięku
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Zmiana dźwięku
Jeśli na płycie DVD nagrano wiele ścieżek
dźwiękowych w różnych językach, podczas
odtwarzania płyty można wybrać
odpowiedni język.
Jeśli płyta DVD została nagrana w wielu
formatach audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio lub DTS), podczas
odtwarzania płyty można wybrać
odpowiedni format.
W wypadku stereofonicznych płyt CD,
VIDEO CD lub MP3 można wybrać dźwięk
lewego lub prawego kanału i odsłuchiwać go
jednocześnie przez lewy i prawy głośnik. (W
tym wypadku następuje utrata efektu
stereofonicznego). (W tym wypadku
następuje utrata efektu stereofonicznego).
Na przykład, w czasie odtwarzania płyty
zawierającej partie wokalne w prawym, a
partie instrumentalne w lewym kanale,
można wybrać kanał lewy i przez oba
głośniki słuchać jedynie partii
instrumentalnych.
Naciśnij X/x, aby wybrać
(AUDIO), a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Zostaną wyświetlone opcje menu
AUDIO.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
3
DVD
Naciśnij X/x, aby wybrać żądany
sygnał audio.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
W zależności od płyty DVD zmienia się
wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Kody języków można
znaleźć na liście kodów języków
strona 106. Jeśli ten sam język jest
wyświetlany na liście przynajmniej dwa
razy, oznacza to, że płyta DVD jest
nagrana w wielu formatach audio.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD, CD, lub MP3
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
AUDIO
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
Przy otwartej pokrywie.
50PL
Ustawienie domyślne zostało
podkreślone.
• STEREO: Standardowy dźwięk
stereofoniczny
• 1/L: Dźwięk lewego kanału
(monofoniczny)
• 2/R: Dźwięk prawego kanału
(monofoniczny)
W trybie zatrzymania wybór dostępnych
ustawień zależy od płyty Super Audio
CD.
• MULTI: Płyta posiada
wielokanałowy obszar
odtwarzania.
• 2CH: Płyta posiada 2-kanałowy
obszar odtwarzania.
• CD: Odtwarzanie płyty jako
konwencjonalnej płyty CD.
Uwaga
Nie wszystkie płyty dają do dyspozycji
powyższe trzy możliwości podczas
odtwarzania w trybie Super Audio CD.
Zależy to od konfiguracji warstw na
odtwarzanej płycie Super Audio CD.
Naciśnij ENTER.
Składowa dźwięku przestrzennego 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Składowa przednia 2
oraz składowa
środkowa 1
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Przykłady wyglądu wyświetlacza:
• PCM (stereo)
Uwagi
•W wypadku płyt, które nie zostały zapisane w
wielu formatach audio nie można zmieniać
dźwięku.
•Podczas odtwarzania płyty DVD dźwięk może
zmienić się automatycznie.
Składowa LFE 1 (Low
Frequency Effect – efekt
niskiej częstotliwości)
PROGRAM FORMAT
Ustawienia dźwięku
4
kanały odtwarzanego utworu są oznaczane
numerycznie w następujący sposób:
Dla Dolby Digital 5.1.
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
Wskazówka
DOLBY DIGITAL 2/0
Menu [AUDIO] można wybrać bezpośrednio,
naciskając przycisk AUDIO. Po każdym
naciśnięciu przycisku zmieniają się elementy.
DOLBY SURROUND
• Dolby Digital 5.1
PROGRAM FORMAT
Wyświetlanie informacji audio o
płycie (tylko płyta DVD)
Po wybraniu funkcji opcji [AUDIO] na
ekranie zostaną wyświetlone symbole
kanałów, przez które jest odtwarzany
dźwięk.
Na przykład, w formacie Dolby Digital na
płycie DVD można zapisać wiele formatów
sygnału audio, począwszy od sygnału
monofonicznego aż po format 5.1. Liczba
nagranych kanałów na poszczególnych
płytach DVD może być różna.
Bieżący format audio*
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLISH
DVD
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Wskazówki
•Jeśli sygnał zawiera składowe surround sygnału,
np. LS, RS lub S, efekt dźwięku przestrzennego
jest wzmocniony.
•W wypadku odtwarzania ścieżki dźwiękowej
MPEG AUDIO, urządzenie odtwarza sygnały
PCM (stereo).
•Mimo że strumień audio zawiera tylne składowe
sygnału surround, tylny kanał surround nie jest
wyświetlany.
Płyty Dolby Digital-EX lub DTS-ES są
wyświetlane na ekranie jako źródła
„3/2.1-”kanałowe.
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
* Wyświetlany jest komunikat [PCM],
[MPEG], [DTS] lub [DOLBY DIGITAL].
W wypadku formatu [DOLBY DIGITAL]
51PL
Słuchanie dźwięku
przestrzennego
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego,
wystarczy wybrać jedno ze wstępnie
zaprogramowanych pól akustycznych.
Pozwalają one słuchać w warunkach
domowych silnego i ekscytującego
brzmienia charakterystycznego dla sali
kinowej.
Aby wybrać pole akustyczne, naciśnij
kilkakrotnie przycisk AUTO FORMAT
DIRECT lub MODE na pilocie, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się
żądane pole akustyczne.
Automatyczny odczyt
wejściowego sygnału audio (AUTO
FORMAT DIRECT AUTO)
Za pomocą funkcji automatycznego
dekodowania formatu automatycznie
wykrywany jest rodzaj wejściowego sygnału
audio (Dolby Digital, DTS lub standardowy
dwukanałowy dźwięk stereofoniczny) i w
razie potrzeby przeprowadzane jest
odpowiednie dekodowanie. W trybie tym
dźwięk odtwarzany jest odpowiednio do
sposobu, w jaki został nagrany/zakodowany,
bez dodatkowych efektów (np. pogłosu).
Jednak w wypadku braku sygnałów o niskiej
częstotliwości (Dolby Digital LFE itp.) na
wyjściu do subwoofera zostanie
wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości.
Wskazówka
Aby przekazać dźwięk z odbiornika TV lub dźwięk
ze źródła 2-kanałowego na 6 głośników
urządzenia, wybierz pole akustyczne inne niż
„AUTO FORMAT DIRECT AUTO” lub „2
CHANNEL STEREO”.
AUTO FORMAT
DIRECT
Przy otwartej pokrywie.
Naciskaj przycisk AUTO FORMAT DIRECT,
aż na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis „A.F.D. AUTO”.
52PL
Pole akustyczne
Wyświetlacz
AUTO FORMAT
DIRECT AUTO
A.F.D. AUTO
Korzystanie tylko z głośników
przednich oraz subwoofera (2
CHANNEL STEREO)
Wybór pola akustycznego
(przycisk AUTO FORMAT DIRECT)
AUTO FORMAT
DIRECT
Ustawienia dźwięku
W trybie tym dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich (lewego i prawego) i
subwoofera. W przypadku standardowych
źródeł dwukanałowego dźwięku
stereofonicznego przetwarzanie pola
akustycznego jest całkowicie pomijane.
Wielokanałowy zapis dźwięku
przestrzennego jest zamieniany na format
dwukanałowy.
Umożliwia to odtwarzanie dźwięku z
dowolnego źródła tylko za pomocą
głośników przednich (lewego i prawego)
oraz subwoofera.
Przy otwartej pokrywie.
Naciskaj przycisk AUTO FORMAT DIRECT,
aż na wyświetlaczu panelu przedniego
pokaże się żądane pole akustyczne.
MODE
Pole akustyczne
Wyświetlacz
AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGIC
DOLBY PL
AUTO FORMAT
PLII MOVIE
DIRECT PRO LOGIC II
MOVIE
Przy otwartej pokrywie.
Naciskaj przycisk MODE, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się
„2CH STEREO”.
Pole akustyczne
Wyświetlacz
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
AUTO FORMAT
PLII MUSIC
DIRECT PRO LOGIC II
MUSIC
Neo:6 CINEMA
NEO:6 CIN
Neo:6 MUSIC
NEO:6 MUS
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Dolby Pro Logic tworzy pięć kanałów
wyjściowych ze źródeł dwukanałowych. Tryb
ten przeprowadza dekodowanie Pro Logic
sygnału wejściowego i odtwarza sygnał
poprzez głośniki przednie, środkowe oraz
głośniki dźwięku przestrzennego.
Jednocześnie, kanał dźwięku przestrzennego
staje się monofoniczny.
ciąg dalszy
53PL
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł
dwukanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
przestrzennego o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
Wybór pola akustycznego
(przycisk MODE)
MODE
x Neo:6 CINEMA
Przeprowadza dekodowanie trybu DTS
Neo:6 Cinema.
x Neo:6 MUSIC
Przeprowadza dekodowanie trybu DTS
Neo:6 Music. Ustawienie to jest idealne dla
odtwarzania normalnych stereofonicznych
źródeł dźwięku takich jak płyty CD.
Uwagi
•Gdy sygnał wejściowy pochodzi ze źródła
dźwięku wielokanałowego, opcje PRO LOGIC,
PRO LOGIC II MOVIE/MUSIC oraz Neo:6
Cinema/Music zostają wyłączone, a sygnał
wielokanałowy jest wyprowadzany bezpośrednio.
•Tryb dekodowania Neo:6 Cinema/Music nie jest
dostępny dla 2-kanałowego sygnału DTS.
•Urządzenie nie obsługuje funkcji dekodowania
DTS 96/24. Płyta DTS 96/24 będzie odtwarzana
jako standardowa.
Przy otwartej pokrywie.
Naciskaj przycisk MODE, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego pokaże
się żądane pole akustyczne.
Do oglądania filmu
Pole akustyczne
Wyświetlacz
CINEMA STUDIO EX A C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C C. ST. EX C*
* Wykorzystują technologię DCS
O systemie cyfrowego dźwięku kinowego
DCS (Digital Cinema Sound)
We współpracy z firmą Sony Pictures
Entertainment, Sony dokonała pomiarów
środowiska akustycznego w jej studiach i
zintegrowała uzyskane dane ze swoją
technologią procesora sygnałowego DSP
(Digital Signal Processor), aby uzyskać
„Digital Cinema Sound system (cyfrowego
dźwięku kinowego)”. „Digital Cinema
Sound system (cyfrowego dźwięku
kinowego)” zapewnia w warunkach
domowych symulację idealnego kinowego
środowiska akustycznego w oparciu o
preferencje reżysera.
54PL
x C.ST.EX A (Cinema Studio EX A)
Uwagi
Tryb ten zapewnia symulację właściwości
akustycznych studia produkcyjnego „Cary
Grant Theater” firmy Sony Pictures
Entertainment. Jest to tryb standardowy,
doskonały w przypadku większości filmów.
•Efekty zapewniane przez wirtualne głośniki
mogą powodować zwiększony szum w sygnale
odtwarzania.
•Gdy włączone jest pole akustyczne
wykorzystujące głośniki wirtualne, nie słychać
dźwięku dochodzącego bezpośrednio z
głośników surround.
x C.ST.EX B (Cinema Studio EX B)
Do słuchania muzyki lub innego
użytku
Pole akustyczne
Wyświetlacz
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ CLUB
Tryb ten zapewnia symulację właściwości
akustycznych sali nagrań Sony Pictures
Entertainment. Idealny w przypadku
musicali i klasyki filmowej o bogatej ścieżce
dźwiękowej.
LIVE CONCERT
L. CONCERT
O Cinema Studio EX
Zapewnia symulację właściwości
akustycznych prostokątnej sali koncertowej.
x C.ST.EX C (Cinema Studio EX C)
Cinema Studio EX idealnie nadaje się do
korzystania z oprogramowania filmowego
zakodowanego w formacie
wielokanałowym, np. Dolby Digital DVD.
W tym trybie odtwarzana jest
charakterystyka akustyczna panująca w
studiach filmowych wytwórni Sony Pictures
Entertainment.
Cinema Studio EX składa się z trzech
następujących elementów.
• Efekt Virtual Multi Dimension
Z jednej pary głośników tworzy pięć
zestawów wirtualnych głośników
otaczających słuchacza.
• Efekt Screen Depth Matching
W kinie, dźwięk wydaje się dochodzić z
wnętrza obrazu wyświetlanego na ekranie.
Efekt ten tworzy to samo wrażenie w
Twoim pokoju, przesuwając dźwięk z
głośników przednich „w głąb” ekranu.
• Efekt Cinema Studio Reverberation
Zapewnia symulację pogłosów
charakterystycznych dla sali kinowej.
Cinema Studio EX jest zintegrowanym
trybem wykorzystującym te trzy efekty
jednocześnie.
GAME
GAME
SPORTS
SPORTS
MONO MOVIE
MONO MOVIE
Ustawienia dźwięku
Tryb ten zapewnia symulację właściwości
akustycznych studia produkcyjnego „Kim
Novak Theater” firmy Sony Pictures
Entertainment. Idealny w przypadku filmów
science-fiction i filmów akcji z dużą ilością
efektów dźwiękowych.
x HALL (Sala)
x JAZZ CLUB (Klub jazzowy)
Zapewnia symulację właściwości
akustycznych klubu jazzowego.
x L. CONCERT (Koncert na żywo)
Zapewnia symulację właściwości
akustycznych 300-osobowej sali podczas
koncertu na żywo.
x GAME (Gra)
Zapewnia maksymalne doznania dźwiękowe
towarzyszące grom wideo.
x SPORTS (Sport)
Zapewnia symulację atmosfery boiska lub
stadionu.
x MONO MOVIE (film w formacie mono)
Odtwarza dźwięk w formacie mono
charakterystycznym dla filmowych
klasyków.
Podczas korzystania ze słuchawek
Pole akustyczne
Wyświetlacz
HEADPHONE 2CH
HP 2CH
HEADPHONE
THEATER
HP THEATER
ciąg dalszy
55PL
x HEADPHONE 2CH
Wskazówki
Ten tryb odtwarza dźwięk przez słuchawki.
Standardowe źródła dwukanałowe
(stereofoniczne) pomijają przetwarzanie
związane z polem akustycznym.
Standardowe źródła dwukanałowe
(stereofoniczne) pomijają przetwarzanie
związane z polem akustycznym.
Wielokanałowy zapis dźwięku
przestrzennego jest zamieniany na format
dwukanałowy.
•Aby przekazać dźwięk z odbiornika TV lub
dźwięk ze źródła 2-kanałowego na 6 głośników
urządzenia, wybierz pole akustyczne inne niż
„AUTO FORMAT DIRECT AUTO” lub „2CH
STEREO”.
•Urządzenie zapamiętuje ostatnio wybrane pole
akustyczne dla każdego trybu.
Wybór funkcji, takiej jak DVD lub TUNER,
powoduje automatyczne włączenie pola
akustycznego ostatnio zastosowanego do tej
funkcji. Na przykład, jeżeli do słuchania muzyki z
płyty DVD wybrałeś pole akustyczne HALL, gdy
zmienisz funkcję i następnie znów powrócisz do
odtwarzania płyty DVD, ponownie wybrane
zostanie ustawienie HALL. W przypadku tunera,
pola akustyczne są zapamiętywane osobno dla
każdej zaprogramowanej stacji.
•Format kodowania zawartości płyty można
znaleźć na jej opakowaniu.
– Płyty nagrane w systemie Dolby Digital
posiadają logo
.
– Materiały zakodowane w systemie DTS-ES
posiadają logo
DTS-ES.
– Materiały zakodowane w systemie Dolby
Surround posiadają logo
.
– Płyty nagrane w systemie DTS Digital
Surround są oznaczone napisem DTS.
x HEADPHONE THEATER
W tym trybie odtwarzany jest dźwięk
przestrzenny przez słuchawki.
Wyłączanie efektów przestrzennych
Naciskaj przycisk AUTO FORMAT
DIRECT, aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się komunikat „A.F.D.
AUTO”.
Podłączanie słuchawek do gniazda
PHONES
Naciskaj przycisk AUTO FORMAT
DIRECT lub MODE, aż na wyświetlaczu
panelu przedniego pojawi się komunikat
„HP 2CH”.
Uwagi
•Funkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt Super Audio CD i gdy strumień wejściowy
wynosi dts 2048 ramek.
•Przy odtwarzaniu płyty Super Audio CD
(technologia Direct Stream Digital), ustawienie
pola akustycznego automatycznie zmienia się na
„AUTO FORMAT DIRECT AUTO”.
•Urządzenie nie obsługuje funkcji dekodowania
DTS 96/24. Płyta DTS 96/24 będzie odtwarzana
jako standardowa.
56PL
Wybór trybu
dekodowania tylnego
sygnału dźwięku
przestrzennego
4
Naciskaj przycisk X/x, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „SB DEC”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Korzystając z przycisków X/x wybierz
żądany tryb dekodowania sygnału
tylnego dźwięku przestrzennego
zgodnie ze strumieniem wejściowym, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub
AMP MENU.
Ustawieniem domyślnym jest „SB
MATRIX”.
Wybieranie „SB MATRIX”
Format Dolby Digital EX lub DTS-ES
stosowany jest do dekodowania tylnego
sygnału dźwięku przestrzennego, niezależnie
od tego, czy strumień wejściowy posiada
flagę dekodowania sygnału 6.1kanałowegoa). Dekoder ten jest zgodny z
formatem Dolby Digital EX lub DTS-ES.
Uwaga
Strumień
wejściowy
Funkcja ta jest dostępna jedynie po podłączeniu do
urządzenia głośnika tylnego (strona 16), gdy dla
opcji [SURROUND BACK] wybrano ustawienie
[YES] w menu [SIZE] (strona 84).
Dolby Digital 6.1
5.1
Dekoder Matrix jest
zgodny z formatem
Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1
Dekoder matrycowy
DTS Matrix
Dolby Digital 6.1
EXb)
Dekoder Matrix jest
zgodny z formatem
Dolby Digital EX
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
Dekoder matrycowy
DTS Matrix
DTS-ES
6.1
Discrete 6.1d)
Dekoder wydzielony
DTS Discrete
ENTER
X/x
Ustawienia dźwięku
Funkcja ta umożliwia wybór trybu
dekodowania tylnych sygnałów składowych
dźwięku przestrzennego dla
wielokanałowego sygnału wejściowego.
Dekodowanie przy pomocy
oprogramowania DVD lub podobnego
tylnego sygnału dźwięku przestrzennego
nagranego w formacie Dolby Digital EX,
DTS-ES Matrix oraz DTS-ES Discrete 6.1,
itp. umożliwia uzyskanie dźwięku
przestrzennego o jakości zamierzonej przez
twórców filmu (strona 97, 98).
3
Kanał
Zastosowany
wyjściowy dekoder tylnego
sygnału dźwięku
przestrzennego
Wybieranie „SB AUTO”
AMP MENU
Gdy strumień wejściowy zawiera flagę
dekodowania sygnału 6.1-kanałowegoa),
tylny sygnał dźwięku przestrzennego jest
odtwarzany przy pomocy odpowiedniego
dekodera.
Przy otwartej pokrywie.
1
2
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Naciskaj przycisk X/x, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „CUSTOMIZE”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Strumień
wejściowy
Kanał
Zastosowany
wyjściowy dekoder tylnego
sygnału dźwięku
przestrzennego
Dolby Digital 5.1
5.1
—
ciąg dalszy
57PL
Strumień
wejściowy
Kanał
Zastosowany
wyjściowy dekoder tylnego
sygnału dźwięku
przestrzennego
DTS 5.1
5.1
Korzystanie z funkcji
Sound Effect
—
Dolby Digital 6.1
EXb)
Dekoder Matrix jest
zgodny z formatem
Dolby Digital EX
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
Dekoder matrycowy
DTS Matrix
DTS-ES
6.1
Discrete 6.1d)
Dekoder wydzielony
DTS Discrete
Urządzenie pozwala wykorzystywać dwa
rodzaje efektów dźwiękowych poprzez
naciśnięcie przycisku. Wybierz dźwięk, który
będzie najlepiej odpowiadał Twoim
potrzebom.
Wybieranie „SB OFF”
Dekodowanie sygnału tylnego dźwięku
przestrzennego nie zostało przeprowadzone.
a) Flaga dekodowania sygnału 6.1-kanałowego
oznacza materiał nagrany przy pomocy
oprogramowania takiego jak DVD.
b) Dolby Digital DVD, które zawiera flagę
Surround EX. Informacje na temat filmów w
formacie Surround EX znajdują się na stronie
internetowej firmy Dolby Corporation.
c) Oprogramowanie zakodowane i oznaczone
flagą, posiadające sygnały zarówno w formacie
Surround EX jak i 5.1-kanałowym.
d) Oprogramowanie zakodowane z sygnałami w
formacie 5.1-kanałowym oraz dodatkowym
strumieniem przeznaczonym do
przekierowywania tych sygnałów do
wydzielonych kanałów formatu 6.1. Sygnały o
wydzielonych 6.1-kanałach są
charakterystyczne dla technologii DVD, ale nie
są wykorzystywane w salach kinowych.
Uwagi
•Funkcja dekodowania tylnego sygnału dźwięku
przestrzennego jest dostępna jedynie po
wybraniu trybu AUTO FORMAT DIRECT
AUTO (strona 52). W przypadku innych pól
akustycznych, funkcja ta jest automatycznie
pomijana.
•Niektóre płyty nie posiadają flagi Dolby Digital
EX, mimo że na ich opakowaniu widnieje logo
Dolby Digital Surround EX. W takim wypadku
wybierz „SB MATRIX”.
NIGHT
MODE
DSGX
Przy otwartej pokrywie.
Naciśnij przycisk NIGHT MODE lub DSGX
na pilocie.
Efekt dźwiękowy zostanie uruchomiony.
x NIGHT MODE
Ten tryb pozwala uzyskać jakość efektów
dźwiękowych czy dialogów
charakterystyczną dla nagłośnienia sal
kinowych, nawet przy niskim poziomie
głośności. Jest on szczególnie przydatny
podczas oglądania filmów nocą.
x DSGX
Po włączeniu trybu DSGX niskie
częstotliwości ulegają znacznemu
wzmocnieniu.
Wyłączanie efektu dźwiękowego
Naciśnij ponownie przycisk NIGHT MODE
lub DSGX.
58PL
Uwagi
Ustawienia dźwięku
•Funkcja NIGHT MODE jest włączana tylko
wówczas, gdy strumień wejściowy jest w formacie
Dolby Digital.
•Podłączenie słuchawek do urządzenia
uniemożliwia działanie funkcji DSGX.
•Powyższe typy efektów dźwiękowych nie mogą
być wykorzystywane równocześnie.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja DSGX może być
niedostępna.
59PL
świeci na zielono gdy na płycie nagrana
jest scena pod wieloma kątami.
Korzystanie z różnych funkcji
dodatkowych
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
Zmiana kątów
DVD
1:32:55
1(9)
Jeśli scena na płycie DVD została nagrana
pod różnymi kątami, można zmienić kąt
oglądania.
Na przykład, podczas odtwarzania sceny
poruszającego się pociągu można oglądać
obraz z przodu pociągu i z lewego lub
prawego okna pociągu bez przerywania jego
ruchu.
3
Naciśnij przycisk ENTER lub c.
Numer kąta zmienia się na “-”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Kąt jest zmieniany na wybrany przez
użytkownika.
ANGLE
Przyciski
numeryczne
Przy otwartej pokrywie.
1
2
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Uwaga
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD zmiana
kąta może nie być możliwa, nawet jeśli obraz na
płycie DVD został zapisany pod różnymi kątami.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
Wskazówka
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
Kąt można wybrać bezpośrednio, naciskając
przycisk ANGLE. Po każdym naciśnięciu
przycisku kąt ulega zmianie.
(ANGLE).
Zostanie wyświetlony numer kąta.
Liczba w nawiasie oznacza całkowitą
liczbę kątów. Wskaźnik [ANGLE]
60PL
Wybierz numer kąta za pomocą
przycisków numerycznych lub
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SUBTITLE].
Wyświetlanie napisów
dialogowych
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
OFF
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
3
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
język.
W zależności od płyty DVD zmienia się
wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Kody języków można
znaleźć na liście kodów języków
(strona 106).
4
Naciśnij ENTER.
Anulowanie ustawienia napisów
dialogowych [SUBTITLE]
Podczas wykonywania kroku 3 wybierz
opcję [OFF].
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
SUBTITLE
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Jeśli na płytach są nagrane napisy dialogowe,
można je włączać lub wyłączać podczas
odtwarzania. Jeśli na płycie nagrane są
napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączać i wyłączać napisy dialogowe. Na
przykład, można wybrać język do nauki, a
następnie włączyć napisy dialogowe, aby
lepiej rozumieć tekst wypowiadany na
ekranie.
DVD
Uwaga
Przy otwartej pokrywie.
1
Wskazówka
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD zmiana
napisów dialogowych może nie być możliwa,
nawet jeśli na płycie DVD zostały zapisane różne
wersje językowe.
Napisy dialogowe można wybrać bezpośrednio,
naciskając przycisk SUBTITLE. Każde naciśnięcie
przycisku powoduje zmianę języka.
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(SUBTITLE), a następnie
naciśnij ENTER lub c.
61PL
1
Blokowanie płyt
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Włóż płytę, którą chcesz zablokować.
Jeśli płyta jest odtwarzana, naciśnij
przycisk x, aby zatrzymać odtwarzanie.
2
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
Można ustawić dwa rodzaje ograniczeń
odtwarzania płyty.
• Custom Parental Control
(Niestandardowa kontrola rodzicielska)
Ograniczenia odtwarzania można ustawić
w taki sposób, aby urządzenie nie mogło
odtwarzać nieodpowiednich płyt.
• Parental Control (Kontrola rodzicielska)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD może
być ograniczane według wcześniej
określonego parametru, na przykład wieku
użytkowników.
Takie samo hasło jest używane zarówno dla
funkcji kontroli rodzicielskiej, jak i dla
funkcji niestandardowej kontroli
rodzicielskiej.
Niestandardowa kontrola
rodzicielska
Takie samo hasło niestandardowej kontroli
rodzicielskiej można ustawić nawet dla 25
płyt. W momencie ustawienia opcji kontroli
rodzicielskiej dla dwudziestej szóstej płyty
ograniczenie odtwarzania dla pierwszej płyty
zostanie anulowane.
x
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
Przyciski
numeryczne
Przy otwartej pokrywie.
62PL
3
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL), a następnie naciśnij
ENTER lub c.
Wybrana zostaje opcja [CUSTOM
PARENTAL CONTROL].
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
DVD
1:32:55
ON
PASSWORD
4
Naciskaj przyciski X/x aby wybrać [ON
t], a następnie naciśnij ENTER.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Zmiana hasła
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
1 W kroku 4 naciskaj przyciski X/x, aby
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
wybrać opcję [PASSWORD t], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
hasła.
2 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Za pomocą przycisków numerycznych
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub wprowadź ponownie 4cyfrowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Pojawia się komunikat [Custom
parental control is set.], a ekran powraca
do Menu sterowania.
Jeśli podczas wprowadzania hasła
pomylisz się
Przed naciśnięciem przycisku ENTER
naciśnij przycisk C i wprowadź
prawidłową liczbę.
Jeśli popełnisz błąd
Naciśnij przycisk O RETURN, a następnie
ponownie wykonaj czynności, począwszy od
punktu 3.
4 Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie za pomocą przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
5
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Wyłączanie funkcji niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
1 W kroku 4 wybierz opcję [OFF t], a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
2 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
63PL
Odtwarzanie płyty, dla której
została ustawiona funkcja
niestandardowej kontroli
rodzicielskiej
1
Włóż płytę, dla której została
ustawiona funkcja niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
Zostanie wyświetlony ekran funkcji
[CUSTOM PARENTAL CONTROL].
Ograniczanie odtwarzania dla
dzieci (kontrola rodzicielska)
(tylko płyta DVD)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD może być
ograniczane według wcześniej określonego
parametru, na przykład wieku
użytkowników. Funkcja “Parental Control”
umożliwia ustawienie poziomu ograniczenia
odtwarzania.
Scena podlegająca ograniczeniu nie jest
odtwarzana lub jest zastępowana inną sceną.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie jest gotowe do odtwarzania.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
SETUP
O RETURN
Uwagi
•Przy zmianie warstwy lub obszaru płyty Super
Audio CD o indywidualnych ustawieniach
funkcji kontroli rodzicielskiej, pojawić się może
ekran z żądaniem wprowadzenia hasła.
•Przy dokonywaniu indywidualnych ustawień
funkcji kontroli rodzicielskiej dla płyty Hybrid
Super Audio CD, ustawienie to dotyczy jedynie
bieżącej warstwy.
Przyciski
numeryczne
Przy otwartej pokrywie.
1
Wskazówka
Jeśli zapomnisz hasła, za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź 6-cyfrową liczbę
“199703”, gdy na ekranie [CUSTOM
PARENTAL CONTROL] pojawi się prośba o
hasło, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Na
wyświetlaczu pojawi się prośba o wprowadzenie
nowego 4-cyfrowego hasła.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD SETUP.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
2
Naciśnij X/x, aby wybrać [CUSTOM
SETUP], a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Zostanie wyświetlone menu [CUSTOM
SETUP].
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
OFF
AUDIO DRC:
OFF
DATA CD PRIORITY:
MP3
JPEG DATE:
MM/DD/YYYY
64PL
3
Naciskaj przyciski X/x aby wybrać
[PARENTAL CONTROL t], a
następnie naciśnij ENTER lub c.
5
Naciśnij X/x, aby wybrać [STANDARD],
a następnie naciśnij ENTER lub c.
Zostaną wyświetlone opcje funkcji
[STANDARD].
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
OFF
STANDARD:
USA
CHANGE PASSWORD OTHERS
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
6
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
Zostanie wybrany obszar.
Jeśli zostanie wybrana opcja [OTHERS
t], za pomocą przycisków
numerycznych należy wybrać i
wprowadzić kod standardowy z tabeli
strona 67.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
7
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
4
ENTER
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
obszar geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij X/x, aby wybrać [LEVEL], a
następnie naciśnij ENTER lub c.
Zostaną wyświetlone opcje funkcji
[LEVEL].
.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub wprowadź ponownie
hasło, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
8:
CHANGE PASSWORD 7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
OFF
NC17
R
PG13
PG
G
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania
poziomu ograniczenia odtwarzania i
zmiany hasła.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
OFF
USA
ciąg dalszy
65PL
8
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni poziom, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawianie funkcji kontroli
rodzicielskiej zostało zakończone.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
4:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
Odtwarzanie płyty, dla której
została ustawiona funkcja kontroli
rodzicielskiej
1
Włóż płytę i naciśnij przycisk H.
Zostanie wyświetlony ekran
[PARENTAL CONTROL].
PG13
USA
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Jeśli popełnisz błąd
Naciśnij przycisk O RETURN lub C, aby
powrócić o poprzedniego ekranu.
Wyłączanie ekranu konfiguracji
Naciskaj przycisk DVD SETUP, aż ekran
konfiguracji zostanie wyłączony.
Wyłączanie funkcji kontroli
rodzicielskiej i odtwarzanie płyty DVD
po wprowadzeniu hasła
W kroku 8 funkcję [LEVEL] ustaw na
[OFF].
Zmiana hasła
1 W kroku 5 za pomocą przycisku x wybierz
funkcję [CHANGE PASSWORD t], a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub c.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
hasła.
2 Wykonaj czynność 3, aby wprowadzić
nowe hasło.
66PL
Uwagi
•Podczas odtwarzania płyt DVD, które nie
obsługują funkcji kontroli rodzicielskiej,
odtwarzanie nie będzie ograniczane przez
urządzenie.
•W przypadku niektórych płyt DVD urządzenie
może wyświetlić prośbę o zmianę poziomu
zabezpieczenia rodzicielskiego podczas
odtwarzania płyty. W takim wypadku wprowadź
hasło i zmień poziom. Jeśli tryb Resume Play jest
wyłączony, zostanie przywrócony poziom
pierwotny.
Wskazówka
Jeśli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i ponownie
wykonaj kroki od 1 do 3 opisane w sekcji
“Ograniczanie odtwarzania dla dzieci”. Po
pojawieniu się prośby o wprowadzenie hasła za
pomocą przycisków numerycznych wprowadź
liczbę “199703”, a następnie naciśnij przycisk
ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się prośba o
wprowadzenie nowego 4-cyfrowego hasła. Po
wprowadzeniu w punkcie 3 nowego 4-cyfrowego
włóż ponownie płytę i naciśnij przycisk H. Po
wyświetleniu ekranu [PARENTAL CONTROL]
wprowadź nowe hasło.
Kod strefy
Standard
Numer kodu
Argentyna
2044
Australia
2047
Austria
2046
Belgia
2057
Brazylia
2070
2090
Chiny
2092
Dania
2115
Filipiny
2424
Finlandia
2165
Francja
2174
Hiszpania
2149
Holandia
2376
Hongkong
2219
Indie
2248
Indonezja
2238
Japonia
2276
Kanada
2079
Korea
2304
Malezja
2363
Meksyk
2362
Niemcy
2109
Norwegia
2379
Nowa Zelandia
2390
Pakistan
2427
Portugalia
2436
Rosja
2489
Singapur
2501
Szwajcaria
2086
Szwecja
2499
Tajlandia
2528
Tajwan
2543
Wielka Brytania
2184
Włochy
2254
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Chile
67PL
Kody odbiorników TV, którymi można
sterować
Inne czynności
Sterowanie
odbiornikiem TV za
pomocą pilota
TV
Producent
Numer kodu
Regulując odpowiednio sygnał pilota, można
za jego pomocą sterować odbiornikiem TV.
SONY
001
Admiral
012, 016, 039
Uwagi
AIWA
001, 007, 008
•Jeśli zostanie wprowadzony nowy kod, poprzedni
kod zostanie usunięty.
•Wymiana baterii pilota może spowodować
przywrócenie domyślnego kodu (SONY). Należy
ustawić ponownie odpowiedni kod.
AKAI
002, 010, 027
AOC
002
Bell&Howell
016, 039
Bestar
027
Blaupunkt
052, 053
Sterowanie odbiornikami TV za
pomocą pilota
TV ?/1
TV/VIDEO
Przycisk TV
Przyciski
numeryczne
TV CH +/–
TV VOL +/–
Przy otwartej pokrywie.
68PL
Jeśli na liście znajduje się kilka kodów,
należy wprowadzać je pojedynczo, tak aby
znaleźć ten, który umożliwia współpracę z
odbiornikiem TV.
Blue sky
027
Brandt
045
Broksonic
(Brocsonic)
002
Bush
006, 027
Clatronic
027
Croslex
034
CURTISMATHES
002, 046
DAEWOO
002, 003, 004, 005, 006, 027
Daytron
020
Deccacolour
037
DUAL
027
EMERSON
002, 020
Ferguson
035, 042, 045
First line
010, 027
FISHER
009, 010
FUJITSU
055
FUNAI
054
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV [/1,
wprowadzając jednocześnie za pomocą
przycisków numerycznych kod producenta
odbiornika TV (patrz tabela). Następnie
zwolnij przycisk TV [/1.
Fraba
027
General Electric
002, 012, 049
Jeśli pomyślnie ustawiłeś kod producenta,
przycisk TV zaświeci się przez dłuższą chwilę
dwa razy. Jeśli nie, przycisk TV zaświeci się
na krótko pięć razy.
Goodmans
006, 027, 045
GRUNDIG
038, 052, 053
HITACHI
002, 013, 014, 015, 020, 021,
027
Inno-Hit
027
Irradio
027
ITT/NOKIA
025, 026
Numer kodu
Producent
Numer kodu
JC Penny
002, 012
Sinudyne
027
JVC
018, 019
Supertech
027
Kendo
027
Supervision
027
Kiton
027
SYLVANIA
002, 034
KTV
002, 020
TaTung
027
LG/Goldstar
002, 020, 027, 028, 038
TEAC
027
LOEWE
027, 028, 038
Techimagen
027
LXI(Sears)
002, 009, 012, 034, 046
TELEFUNKEN
035, 041, 042, 043, 044, 045
MAGNAVOX
002, 020, 027, 034
THOMSON
035, 041, 043, 045
MARANTZ
022
Thorn
027
Mark
027
TOSHIBA
039, 046, 047, 048
Matsui
010, 052, 053
Universum
027
Medion
027
Vestel
027
Mitsubishi/MGA
002, 021, 022
Videch
002, 015
NEC
002, 020, 023, 024, 048
W.W.House
027
NEI
027
WARDS
002, 020
NOKIA
025, 026
Watson
027
Nokia Oceanic
026
ZENITH
016, 017
Nordmende
035, 042
Okano
027
ORION
007
PANASONIC
049, 050, 051
Philco
002, 004, 015, 020, 034
PHILIPS
013, 027, 034
Phoenix
027
PIONEER
029, 030, 031, 046, 049
Portland
002
Provision
027
PYE
027
QUASAR
039, 049
Radio
027
RADIO SHACK
002, 012, 022
Radiola
034
RCA/PROSCAN
002, 012, 032, 033
SABA
035, 041, 042, 043, 045
SAMSUNG
002, 013, 020, 027, 028, 036,
037, 038
SANYO
009, 010, 011
Schneider
027
SCOTT
002
SHARP
020, 039, 040
SIEMENS
052
Signature
016, 039, 040
Inne czynności
Producent
ciąg dalszy
69PL
Sterowanie odbiornikiem TV
Do sterowania odbiornikiem TV służą
poniższe przyciski.
Naciskając
przycisk
Można
TV [/1
Włączać lub wyłączać odbiornik
TV.
TV/VIDEO
Przycisk ten służy do
przełączania źródła sygnału
wejściowego między
odbiornikiem TV a innymi
źródłami.
TV VOL +/–
Regulować głośność odbiornika
TV.
TV CH +/–
Wybierać kanał TV.
Korzystanie z funkcji
SONY TV DIRECT
Funkcja SONY TV DIRECT umożliwia
uruchomienie telewizora firmy SONY oraz
tego zestawu, zmianę trybu urządzenia na
„DVD”, a następnie przełączenie z
powrotem na ustawione źródło sygnału
wejściowego z odbiornika TV, a wszystko to
za naciśnięciem jednego przycisku.
SONY TV
DIRECT
Sterowanie odbiornikiem TV za pomocą
przycisków numerycznych
Gdy przełączysz pilota na tryb TV, możesz
sterować odbiornikiem TV za pomocą
przycisków numerycznych.
Naciśnij przycisk TV.
Przycisk TV zmieni kolor na czerwony, a
tryb pilota zostanie ustawiony na TV.
Korzystając z przycisków numerycznych
możesz wybrać żądany kanał TV.
Przycisk >10 służy do wybierania kanału o
numerze wyższym niż 10.
Aby wyjść z trybu TV ponownie naciśnij
przycisk TV.
TV/VIDEO
Przycisk
TV
Przyciski
numeryczne
TV CH +
Przy otwartej pokrywie.
•W wypadku niektórych odbiorników TV
sterowanie odbiornikiem lub używanie
niektórych przycisków wymienionych powyżej
może nie być możliwe.
•Przycisk TV wyłączy się, jeśli pilot nie będzie
używany przez 10 sekund.
Podłączenie wyjścia T EURO AV
OUTPUT zestawu przy pomocy przewodu
SCART (EURO AV) (nie wchodzącego w
skład wyposażenia) do wejścia EURO AV
INPUT odbiornika TV likwiduje
konieczność wykonania następujących
czynności przygotowawczych.
Wskazówka
Przygotowanie
Uwagi
W zależności od producenta telewizora, możliwy
jest także następujący sposób. Naciśnij >10, a
następnie liczbę. (Np. dla kanału 25, naciśnij >10, a
następnie 2 i 5.)\
Zarejestruj źródło wejściowe podłączone do
urządzenia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV/VIDEO,
jednocześnie wprowadzając kod źródła
wejściowego dla odbiornika TV, w celu
podłączenia tego zestawu (patrz tabela
poniżej) przy użyciu przycisków
numerycznych.
70PL
żródło sygnału wejściowego dla odbiornika
TV zostało wybrane.
Jeśli pomyślnie ustawiłeś kod źródła sygnału
wejściowego odbiornika TV, przycisk TV
dwa razy zaświeci się przez dłuższą chwilę.
Jeśli nie, przycisk TV zaświeci się na krótko
pięć razy.
Naciskając
przycisk
Numer
TV/VIDEO 0
Naciskając
przycisk
Numer
Czas nadawania
TV CH +
1
0,5 (Domyślnie)
2
1
3
1.5
4
2
5
2.5
6
3
7
3.5
8
4
Naciśnij sygnału
wejściowego
odbiornika TV
Brak źródła sygnału
wejściowego
(Domyślnie)
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7*
COMPONENT1
INPUT
8*
COMPONENT2
INPUT
Uwagi
•Funkcja ta dostępna jest jedynie dla odbiornika
TV formy SONY.
•W przypadku dużej odległości między
odbiornikiem TV a zestawem, funkcja ta może
nie działać. Ustaw zestaw niedaleko odbiornika
TV
•Gdy przycisk TV miga, kieruj pilota w kierunku
odbiornika TV oraz zestawu.
Inne czynności
1
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce
Północnej.
Działanie
Skieruj pilota w kierunku odbiornika TV oraz
urządzenia, a następnie naciśnij jednokrotnie
przycisk SONY TV DIRECT.
Podczas przesyłania kodu z pilota przycisk
TV miga.
Jeśli funkcja nie działa, zmień czas
nadawania. Ustawienia czasu nadawania
zależą od danego odbiornika TV.
Aby zmienić czas transmisji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV CH +,
jednocześnie wprowadzając kod czasu
transmisji (patrz tabela poniżej), korzystając z
przycisków numerycznych.
Wybrany został czas transmisji z pilota.
Jeśli pomyślnie ustawiłeś kod czasu
transmisji, przycisk TV zaświeci się dwa razy
przez dłuższą chwilę. Jeśli nie, przycisk TV
zaświeci się na krótko pięć razy.
71PL
Korzystanie z
magnetowidu lub
innych urządzeń
Istnieje możliwość korzystania z
magnetowidów lub innych urządzeń
podłączonych do gniazd VIDEO lub SAT.
Więcej informacji na temat odpowiedniego
urządzenia można znaleźć w instrukcji
obsługi tego urządzenia.
Słuchanie dźwięku
multipleksowego
(DUAL MONO)
Aby odtwarzać dźwięk multipleksowy, gdy
zestaw odbiera sygnał multipleksowy w
formacie AC-3.
Uwaga
Aby odbierać sygnał w formacie AC-3, należy przy
pomocy kabla OPTICAL (optycznego)
(strona 22) podłączyć cyfrowy tuner satelitarny do
zestawu, a następnie ustawić tryb sygnału
cyfrowego tunera na AAC.
FUNCTION
C/X/x/c/
ENTER
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się
symbol gniazda VIDEO lub SAT, do którego
zostało podłączone urządzenie.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy urządzenia zmienia
się w następujący sposób.
FM t AM t VIDEO t SAT t TV* t
DVD t FM...
* Po wybraniu opcji TV, odtwarzany jest dźwięk
TV. W przypadku podłączenia do odbiornika
TV przy pomocy jedynie gniazda SCART,
dźwięk z odbiornika nie jest odtwarzany.
AMP MENU
Przy otwartej pokrywie.
1
2
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Naciskaj przycisk x/X, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „CUSTOMIZE”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
Urządzenie przejdzie w tryb menu
regulacji.
72PL
3
Naciskaj przycisk x/X, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „DUAL MONO”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
4
Naciskaj przyciski x/X, aby wybrać
żądany format dźwięku.
x MAIN
Dźwięk główny jest odtwarzany z
lewego i prawego głośnika.
x SUB
Dźwięk poboczny jest odtwarzany z
lewego i prawego głośnika.
x MAIN+SUB
Dźwięk główny i dźwięk poboczny są
odtwarzane z lewego i prawego
głośnika.
Korzystanie z radia
Programowanie stacji radiowych
Istnieje możliwość zaprogramowania 20
stacji dla pasma FM oraz 10 stacji dla pasma
AM. Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.
x MAIN/SUB
5
TUNER/
BAND
TUNING –/+
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Wyłącza menu AMP.
C/X/x/c/
ENTER
Inne czynności
Dźwięk główny jest odtwarzany z
lewego głośnika, a dźwięk poboczny jest
odtwarzany z prawego głośnika.
TUNER
MENU
Przy otwartej pokrywie.
1
Naciskaj przycisk TUNER/BAND, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się wybrane pasmo.
Przy każdym naciśnięciu przycisku
TUNER/BAND zakres przełącza się
między AM a FM.
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+ lub –, aż do momentu, gdy rozpocznie
się wyszukiwanie, a następnie zwolnij
przycisk.
Gdy urządzenie dostroi się do stacji,
wyszukiwanie zostaje zatrzymywane. Na
wyświetlaczu pojawiają się wówczas
komunikaty „TUNED” oraz „ST” (dla
programów stereofonicznych).
ST
MHz
3
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
ciąg dalszy
73PL
4
5
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
C/c/x/X, aż na wyświetlaczu panelu
przedniego wyświetlone pojawi się
komunikat „MEMORY ?”.
Naciśnij ENTER.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się zaprogramowany numer.
Słuchanie audycji radiowych
Najpierw należy zaprogramować stacje
radiowe w pamięci urządzenia (patrz
„Programowanie stacji radiowych” na
stronie 73).
TUNER/
BAND
"/1
ST
FUNCTION
DISPLAY
6
Naciskaj przyciski C/c/x/X, aby
wybrać numer, pod którym ma być
zaprogramowana stacja.
TUNING –/+
x
PRESET
–/+
VOL +/–
ST
7
Naciśnij ENTER.
Stacja zostanie zapamiętana.
FM MODE
m
Przy otwartej pokrywie.
ST
MHz
8
1
Powtórz czynności od 1 do 7, aby
zapamiętać inne stacje.
Naciskaj przycisk FUNCTION do
momentu, aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się „FM” lub „AM”.
Uruchomi się ostatnio odbierana stacja.
Zmiana zaprogramowanego numeru
ST
MHz
Zacznij ponownie od punktu 1.
2
Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aby
ustawić wybraną zaprogramowaną
stację.
Po każdym naciśnięciu przycisku
zostanie ustawiona jedna
zaprogramowana stacja.
Przy każdym naciśnięciu przycisku
TUNER/BAND zakres przełącza się
między AM a FM.
3
Dostosuj poziom głośności za pomocą
przycisku
VOLUME +/–.
Wyłączanie radia
Naciśnij "/1.
74PL
Słuchanie stacji radiowych, które nie
zostały zaprogramowane
Przeprowadź strojenie ręczne lub
automatyczne opisane w punkcie 2.
Aby dostroić stację ręcznie, naciskaj
przycisk TUNING + lub – na pilocie.
Aby dostroić stację automatycznie, naciśnij i
przytrzymaj przycisk TUNING + lub – na
pilocie. Naciśnij x po zatrzymaniu
automatycznego strojenia.
Przydzielanie nazw stacji
Nazwy zaprogramowanych stacji mogą
składać się maksymalnie z 8 znaków.
Zapisane nazwy (np. „XYZ”) są
wyświetlane na przednim panelu urządzenia
po wybraniu stacji.
Każdej stacji można przydzielić tylko jedną
nazwę.
TUNER/
BAND
Wskazówki
FUNCTION
PRESET
–/+
Inne czynności
•Jeśli stacja FM odbierana jest z szumem, naciśnij
przycisk FM MODE na pilocie tak, aby na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawił się
komunikat „MONO”. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale poprawi się odbiór. Naciśnij
ponownie przycisk, aby przywrócić efekt
stereofoniczny.
•Aby poprawić odbiór należy zmienić położenie
załączonych w zestawie anten.
C/X/x/c/
ENTER
Sprawdzanie częstotliwości lub pola
akustycznego
Naciskaj przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
wskazania na wyświetlaczu panelu
przedniego zmieniają się w następujący
sposób:
indeks nazwy stacji* t częstotliwość t
pole akustyczne t indeks nazwy stacji...
* Informacja ta jest wyświetlana w
przypadku, gdy zaprogramowanej stacji
przypisano nazwę (strona 75).
TUNER
MENU
Przy otwartej pokrywie.
1
Naciskaj przycisk FUNCTION do
momentu, aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się „FM” lub „AM”.
Przy każdym naciśnięciu przycisku
TUNER/BAND zakres przełącza się
między AM a FM.
Włączona zostanie ostatnio odbierana
stacja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy urządzenia
zmienia się w następujący sposób.
FM t AM t VIDEO t SAT t TV
t DVD t FM...
2
3
Naciskaj przycisk PRESET+ lub –, aby
ustawić wybraną zaprogramowaną
stację, której chcesz przydzielić
nazwę.
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
ciąg dalszy
75PL
4
5
6
Naciskaj kilkakrotnie przycisk C/c, aż
na wyświetlaczu panelu przedniego
wyświetlone pojawi się komunikat
„NAME IN?”.
Naciśnij ENTER.
Stwórz nazwę korzystając z
przycisków strzałki:
Naciskaj przycisk x/X, aby wybrać znak,
a następnie naciśnij przycisk c, aby
przesunąć kursor do następnej pozycji.
Jeśli popełnisz błąd
Korzystając z przycisków C/c podświetl
znak, który chcesz poprawić, a następnie
naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
żądany znak. Przy wprowadzaniu nazwy
stacji radiowej można użyć wielkich
liter, cyfr i innych symboli.
7
Korzystanie z usługi
RDS
Naciśnij ENTER.
Nazwa stacji zostanie zapamiętana.
Co to jest RDS?
System danych radiowych (Radio Data
System, RDS) jest usługą umożliwiającą
stacjom radiowym wysyłanie dodatkowych
informacji podczas nadawania programu
razem ze standardowym sygnałem
radiowym. Ten tuner wyposażony jest w
wygodne funkcje RDS, takie jak
wyświetlanie nazwy stacji. System RDS jest
dostępny tylko dla stacji nadających
programy w paśmie FM.*
Uwaga
System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS we
właściwy sposób lub sygnał jest zbyt słaby.
* Nie wszystkie stacje pasma FM oferują usługi
RDS i nie wszystkie oferują te same usługi.
Szczegółowe informacje na temat systemu RDS
i oferowanych usług można uzyskać w lokalnej
rozgłośni radiowej.
Odbiór informacji w systemie RDS
Wystarczy wybrać stację z pasma FM.
Po ustawieniu częstotliwości stacji nadającej
informacje w systemie RDS na wyświetlaczu
TUNER pojawi się nazwa stacji*.
* Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany, nazwa stacji
może nie pojawić się na wyświetlaczu.
76PL
Korzystanie z funkcji
Sleep Timer
Urządzenie można zaprogramować by
wyłączało się o ustawionej godzinie, więc
można spokojnie zasnąć przy dźwiękach
muzyki. Czas można ustawiać w odstępach
10-minutowych.
Naciskaj przycisk SLEEP w celu wybrania
żądanego czasu.
Anulowanie funkcji Sleep Timer
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „SLEEP
OFF”.
Inne czynności
SLEEP
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę wyglądu wyświetlacza (pozostałego
czasu do wyłączenia urządzenia) według
poniższego schematu:
AUTO t 90MIN t 80MIN t 70MIN
r
R
SLEEP OFF T 10MIN ... 50MIN T 60MIN
Po wybraniu opcji AUTO
Urządzenie wyłącza się, gdy zakończy
odtwarzanie bieżącej płyty (do 240 minut).
Urządzenie wyłącza się po ręcznym
zatrzymaniu odtwarzania płyty.
Tryb AUTO działa wyłącznie z funkcjami,
takimi jak DVD, wybranymi przed jego
ustawieniem.
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij przycisk SLEEP raz. Po wybraniu
opcji „AUTO” nie można sprawdzić
pozostałego czasu.
77PL
Zmiana jasności
wyświetlacza panelu
przedniego
Istnieje możliwość dwustopniowej zmiany
jasności wyświetlacza.
.
lub Z znajdujące się na urządzeniu.
Przy otwartej pokrywie.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Naciskaj przycisk x/X, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „CUSTOMIZE”,
a następnie naciśnij przycisk ENTER
lub c.
Urządzenie przejdzie w tryb menu
regulacji.
3
Naciskaj przycisk x/X, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „DIMMER”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
4
Naciskaj przycisk x/X, aby określić
jaskrawość wyświetlacza panelu
przedniego.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Wyłącza menu AMP.
78PL
Z
Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi
się komunikat „COLD RESET”, a
ustawienia domyślne zostaną przywrócone.
AMP MENU
5
Parametry urządzenia, takie jak ustawienia
głośników oraz zaprogramowane stacje
można przywrócić do wartości domyślnych.
Naciśnij w tym samym czasie przyciski .,
C/X/x/c/
ENTER
1
2
Przywrócenie
ustawień domyślnych
1
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
Element
główny
2
Korzystanie z ekranu konfiguracji
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
Naciskaj przyciski X/x, aby z
wyświetlanej listy wybrać element
konfiguracji: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP], [CUSTOM SETUP],
[SPEAKER SETUP] oraz [SETUP].
Następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
Zostanie wyświetlony wybrany element
konfiguracji.
Przykładowo, [SCREEN SETUP]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
Ustawienia i regulacja
Ekran konfiguracji umożliwia zmianę
różnych ustawień takich elementów, jak
obraz lub dźwięk. Można także, między
innymi, ustawiać język napisów dialogowych
i ekranu konfiguracji. Szczegółowe
informacje na temat elementów ekranu
konfiguracji znajdują się strona 80 -87. Pełna
lista elementów ekranu konfiguracji
znajduje się zob. strona 107.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD SETUP.
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni element, a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub c.
Zostaną wyświetlone opcje wybranego
elementu.
Przykładowo, [TV TYPE]
Przy otwartej pokrywie.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Opcje
Naciśnij przycisk C lub O RETURN,
aby powrócić do elementów
konfiguracji.
ciąg dalszy
79PL
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
Przykładowo, [4:3 PAN SCAN]
Wybrane ustawienie
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 PAN SCAN
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
Wyłączanie ekranu konfiguracji
Naciskaj przycisk DVD SETUP, aż ekran
konfiguracji zostanie wyłączony.
Ustawianie języka
wyświetlacza lub
ścieżki dźwiękowej
(LANGUAGE SETUP)
Funkcja [LANGUAGE SETUP] umożliwia
ustawianie różnych języków dla menu
ekranowego i ścieżki dźwiękowej.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[LANGUAGE SETUP]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, patrz
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 79).
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
x OSD (On-Screen Display – Menu
ekranowe)
Służy do przełączania języka wyświetlania na
ekranie.
Wybierz język z wyświetlonej listy.
x DVD MENU (tylko DVD)
Służy do wybierania języka menu DVD.
Wybierz język z wyświetlonej listy.
x AUDIO (tylko DVD)
Służy do przełączania języka ścieżki
dźwiękowej.
Wybierz język z wyświetlonej listy.
x SUBTITLE (NAPISY DIALOGOWE) (tylko
DVD)
Służy do przełączania języka napisów
dialogowych.
Wybierz język z wyświetlonej listy.
Uwaga
Jeśli wybrany zostanie język, który nie jest nagrany
na płycie DVD, automatycznie zostanie wybrany
jeden z nagranych języków (nie dotyczy opcji
[OSD]).
80PL
Wskazówka
Jeśli dla opcji [DVD MENU], [AUDIO] lub
[SUBTITLE] zostanie wybrana wartość
[OTHERS t], należy wybrać z listy i wprowadzić
za pomocą przycisków numerycznych kod języka
(strona 106).
Po dokonaniu wyboru, kod języka (4 cyfry) jest
wyświetlany, gdy następnym razem zostanie
wybrana wartość [OTHERS t].
Ustawienia
wyświetlacza
(SCREEN SETUP)
Wybierz ustawienia zgodne z parametrami
podłączanego odbiornika TV.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
Ustawienia i regulacja
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[SCREEN SETUP]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, patrz
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 79).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
x TV TYPE (tylko DVD)
Służy do wybierania współczynnika
proporcji obrazu podłączonego odbiornika
TV (standardowego odbiornika 4:3 lub
odbiornika panoramicznego).
16:9
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik panoramiczny lub
odbiornik obsługujący tryb
szerokoekranowy.
4:3
LETTER
BOX
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik 4:3. W tym trybie w
górnej i dolnej części ekranu
wyświetlane są czarne pasy.
4:3
PAN SCAN
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik 4:3. W tym trybie
szeroki obraz jest
automatycznie wyświetlany na
całym ekranie, a części, które
nie pasują, są obcinane.
ciąg dalszy
81PL
x BACKGROUND (TŁO)
16:9
Służy do wybierania koloru tła lub obrazu
wyświetlanego na ekranie odbiornika TV w
trybie zatrzymania lub podczas odtwarzania
płyty CD.
4:3 LETTER BOX
JACKET
PICTURE
Obraz tego typu (obraz
nieruchomy) jest wyświetlany
jako tło, ale tylko wówczas, gdy
jest już nagrany na płycie (CDEXTRA itd.). Jeśli płyta nie
zawiera takiego obrazu,
zostanie wyświetlony obraz
typu [GRAPHICS 1].
GRAPHICS 1-5
Jako tło wyświetlany jest obraz
zapisany w pamięci urządzenia.
BLUE
Kolorem tła jest niebieski.
BLACK
Kolorem tła jest czarny.
4:3 PAN SCAN
Uwaga
W zależności od płyty DVD ustawienie [4:3
LETTER BOX] może być wybierane
automatycznie zamiast ustawienia [4:3 PAN
SCAN] i na odwrót.
x SCREEN SAVER (WYGASZACZ
EKRANU)
Włącza i wyłącza wygaszacz ekranu, i jeśli
pozostawisz urządzenie w trybie pauzy lub
zatrzymania na ponad 15 minut lub jeśli
urządzenie odtwarza płytę CD, Super Audio
CD lub pliki w formacie MP3 bądź JPEG
(oprócz pokazu slajdów). Wygaszacz ekranu
zapobiega uszkodzeniu ekranu
podłączonego urządzenia (tzw. powidok).
Naciśnij przycisk H, aby wyłączyć
wygaszacz ekranu.
82PL
ON
Włącza wygaszacz ekranu.
OFF
Wyłącza wygaszacz ekranu.
x LINE
Wybór metody wyjścia dla sygnałów audio z
gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV)
na tylnym panelu urządzenia.
VIDEO
Wyjście sygnału wideo.
RGB
Wyjście sygnału RGB.
Uwaga
Jeśli Twój telewizor nie obsługuje sygnałów RGB,
na ekranie nie wyświetlany jest żaden obraz nawet
po wybraniu opcji [RGB]. Zajrzyj do instrukcji
telewizora.
Uwagi
Ustawienia
niestandardowe
(CUSTOM SETUP)
Umożliwia konfigurowanie ustawień
kontroli rodzicielskiej i innych funkcji.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
OFF
AUDIO DRC:
OFF
DATA CD PRIORITY:
MP3
JPEG DATE:
MM/DD/YYYY
x PARENTAL CONTROL (KONTROLA
RODZICIELSKA) t (tylko DVD)
Służy do ustawiania hasła i poziomu
ograniczenia odtwarzania dla płyt
obsługujących funkcję ograniczenia
odtwarzania dla dzieci. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zobacz
„Ograniczanie odtwarzania dla dzieci
(kontrola rodzicielska) (tylko płyta DVD)”
(strona 64).
x AUDIO DRC*
Zawęża zakres opcji DYNAMIC ścieżki
dźwiękowej.
Użyteczna funkcja podczas oglądania
filmów późno w nocy przy niskim poziomie
głośności.
* Kompresja dynamiki
OFF
Brak kompresji zakresu funkcji
DYNAMIC.
ON
Odtwarza ścieżkę dźwiękową z
oryginalnym zakresem opcji
DYNAMIC.
Ustawienia i regulacja
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[CUSTOM SETUP]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, patrz
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 79).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
•Po ustawieniu opcji w pozycji [AUTO], język
może się zmienić. Ustawienia opcji [TRACK
SELECTION] mają wyższy priorytet niż
ustawienia opcji [AUDIO] w menu
[LANGUAGE SETUP] (strona 80).
•Jeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach
PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital mają
taką samą liczbę kanałów, urządzenie wybiera je
w następującej kolejności: PCM, DTS, Dolby
Digital i MPEG audio.
•W zależności od płyty DVD priorytetowy kanał
dźwiękowy może być wstępnie określony. W tym
przypadku nie można nadać priorytetu
formatowi DTS, Dolby Digital lub MPEG audio,
wybierając opcję [AUTO].
Uwaga
Funkcja AUDIO RDC działa tylko dla źródeł
Dolby Digital.
x TRACK SELECTION (WYBÓR UTWORU)
(tylko DVD)
W tym trybie ścieżka dźwiękowa o
największej liczbie kanałów ma priorytet,
gdy odtwarzana jest płyta DVD, na której
został nagrany dźwięk w wielu formatach
(PCM, MPEG audio, DTS lub Dolby
Digital).
OFF
Ścieżka nie ma priorytetu.
AUTO
Ścieżka ma priorytet.
ciąg dalszy
83PL
x DATA CD PRIORITY (PRIORYTET PŁYTY
CD Z DANYMI) (tylko MP3, JPEG)
Ustaw priorytet danych do odtwarzania,
podczas odtwarzania płyty DATA CD (CDROM/CD-R/CD-RW) zawierających
utwory muzyczne w formacie MP3 oraz
obrazy w formacie JPEG.
MP3
Jeśli na płycie zapisany jest plik
w formacie MP3, urządzenie
identyfikuje płytę jako „płytę
MP3”. Jeśli na płycie zapisane
są wyłącznie pliki w formacie
JPEG, urządzenie identyfikuje
płytę jako „płytę JPEG”.
JPEG
Jeśli na płycie zapisany jest plik
w formacie JPEG, urządzenie
identyfikuje płytę jako „płytę
JPEG”. Jeśli na płycie zapisane
są wyłącznie pliki w formacie
MP3, urządzenie identyfikuje
płytę jako „płytę MP3”.
Ustawienia głośników
SPEAKER SETUP (USTAWIENIA
GŁOŚNIKÓW)
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić wielkość głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[SPEAKER SETUP]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zapoznaj się z
sekcją „Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 79).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
x JPEG DATE
Zmiana kolejności informacji o dacie obrazu
JPEG w Menu sterowania.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL:
BALANCE:
TEST TONE:
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
YYYY/DD/MM
YYYY: Rok
MM: Miesiąc
DD: Dzień
84PL
Przywracanie ustawień domyślnych
po zmianie ustawień
Wybierz element, a następnie naciśnij
przycisk CLEAR.
x SIZE (ROZMIAR)
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround albo głośniki surround
zostały przesunięte, należy ustawić
parametry dla opcji [CENTER] i
[SURROUND] oraz określić położenie i
wysokość głośników. Ponieważ ustawienia
głośników przednich i subwoofera są stałe,
nie można ich zmieniać.
W przypadku podłączania tylnego głośnika
surround, funkcję [SURROUND BACK]
należy ustawić w pozycji [YES].
x DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)
Schemat rozmieszczenia
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia
odległości głośników względem miejsca
odsłuchu.
Jeśli odległość została ustawiona przy
pomocy funkcji konfiguracji wstępnej
(strona 24), powoduje to automatyczne
wyświetlenie ustawienia.
90
A
A
45
B
1,6m
B
1,6m
20
YES
CENTER
YES: Wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach.
NONE: Wybierz to ustawienie,
jeśli nie jest używany głośnik
środkowy.
SURROUND
SURROUND
BACK
(pojawia się,
chyba że
ustawisz
pozycję
[SURROUND]
w położeniu
[YES] w menu
[SIZE].)
BEHIND: Wybierz to
ustawienie, jeśli głośniki surround
znajdują się w polu B.
SIDE: Wybierz to ustawienie,
jeśli głośniki surround znajdują
się w polu A.
NONE: Wybierz to ustawienie,
jeśli nie jest używany głośnik
surround.
NONE: Wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach.
NONE: Wybierz to ustawienie,
jeśli tylny głośnik surround nie
jest używany.
SUBWOOFER YES
Uwagi
•Podczas wybierania ustawienia dźwięk zostaje na
chwilę przerwany.
•W zależności od ustawień pozostałych głośników
subwoofer może odtwarzać dźwięk o
nadmiernym natężeniu.
1,6m
1,6m
1,6m
Po przesunięciu głośników należy zmienić
odpowiednie wartości na ekranie
konfiguracji.
FRONT
1,6 m*
Odległość głośnika przedniego
od miejsca odsłuchu może
wynosić od 1,0 do 7,0 metrów w
odstępach co 0,2 metra.
CENTER
1,6 m*
(pojawia się po
ustawieniu
pozycji
[CENTER] w
położeniu [YES]
w menu [SIZE].)
Głośnik centralny można
przesunąć na odległość 1,6
metra bliżej miejsca odsłuchu
niż głośniki przednie, w
odstępach co 0,2 metra.
SURROUND
1,6 m*
(pojawia się,
chyba że ustawisz
pozycję
[SURROUND]
w położeniu
[YES] w menu
[SIZE].)
Głośnik surround można
przesunąć na odległość 4,6
metra bliżej miejsca odsłuchu
niż głośniki przednie, w
odstępach co 0,2 metra.
Ustawienia i regulacja
FRONT
1,6m
ciąg dalszy
85PL
SURROUND
BACK
1,6 m
(pojawia się po
ustawieniu
pozycji
[SURROUND
BACK] w
położeniu [YES]
w menu [SIZE].)
Głośnik surround można
przesunąć na odległość 4,6
metra bliżej miejsca odsłuchu
niż głośniki przednie, w
odstępach co 0,2 metra.
* Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej
(strona 24) powoduje zmianę ustawień
domyślnych.
SURROUND
BACK
0 dB
(pojawia się po
ustawieniu
pozycji
[SURROUND
BACK] w
położeniu [YES]
w menu [SIZE].)
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla tylnego głośnika
surround (od –10 dB do +10 dB,
w odstepach co 1 dB).
SUBWOOFER Ustawia poziom natężenia
+4 dB*
dźwięku dla subwoofera (od –6
dB do +6 dB, w odstępach co 1
dB).
Uwagi
•Podczas ustawiania odległości dźwięk zostaje na
chwilę przerwany.
•Jeśli wszystkie głośniki przednie i surround nie są
umieszczone w jednakowych odległościach od
miejsca odsłuchu, należy ustawić odległość dla
najbliższego głośnika.
•Nie należy umieszczać głośników surround w
większej odległości od miejsca odsłuchu niż
głośniki przednie.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, ustawienie [DISTANCE] może być
niedostępne.
* Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej
(strona 24) powoduje zmianę ustawień
domyślnych.
x BALANCE (BALANS)
W następujący sposób można regulować
balans dla głośników lewych i prawych. W
celu ułatwienia regulacji należy ustawić
funkcję [TEST TONE] w pozycji [ON].
FRONT
(CENTER)
x LEVEL (POZIOM)
W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla każdego
głośnika. W celu ułatwienia regulacji należy
ustawić funkcję [TEST TONE] w pozycji
[ON].
86PL
CENTER
0 dB*
(pojawia się po
ustawieniu
pozycji
[CENTER] w
położeniu [YES]
w menu [SIZE].)
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla głośnika
środkowego (od –6 dB do +6 dB,
w odstępach co 1 dB).
SURROUND
LEFT 0 dB*
SURROUND
RIGHT 0 dB*
(pojawia się,
chyba że
ustawisz pozycję
[SURROUND]
w położeniu
[YES] w menu
[SIZE].)
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla głośników surround
(od –6 dB do +6 dB, w odstępach
co 1 dB).
Umożliwia regulację balansu
pomiędzy prawym a lewym
głośnikiem przednim.
Pozycja środkowa oznaczana jest
symbolem „---”. (Regulacja
dostępna jest w 6 krokach, w lewo
lub w prawo.)
Ustawianie poziomu natężenia
dźwięku dla wszystkich głośników
jednocześnie
Skorzystaj z pokrętła regulacji głośności
VOLUME na urządzeniu lub naciśnij
przycisk VOL +/–.
x TEST TONE (DZWIĘK TESTOWY)
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [BALANCE] i
[LEVEL].
OFF
Głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
ON
Podczas regulacji balansu dźwięk
testowy jest emitowany jednocześnie z
lewego i prawego głośnika. Po wybraniu
jednego z elementów menu
[SPEAKER SETUP], dźwięk testowy
jest emitowany kolejno z
poszczególnych głośników.
Regulacja balansu i poziom
głośności za pomocą dźwięku
testowego
1
Naciśnij DVD SETUP w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
2
3
Możesz dokonać ustawień parametrów
głośników korzystając z menu AMP,
wyświetlanego na wyświetlaczu panelu
przedniego urządzenia.
Lista menu AMP
SP SETUP
CENTER SP
Naciskaj kilkakrotnie X/x, aby wybrać
[TEST TONE], a następnie naciśnij
ENTER lub c.
SURR SP
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
[ON], a następnie naciśnij ENTER.
SURR B SPa)
Usłyszysz dźwięk testowy dochodzący
kolejno z każdego głośnika.
5
Siedząc w miejscu odsłuchu dostosuj
wartości [BALANCE] oraz [LEVEL]
posługując się przyciskami C/X/x/c.
Po wyborze polecenia [BALANCE] ton
testowy jest emitowany jednocześnie z
lewego i prawego głośnika.
Po wyborze polecenia [LEVEL] ton
testowy jest emitowany tylko z głośnika,
którego ustawienia są regulowane.
6
7
8
SP POSb)
SP BEHIND
SP SIDE
F BALANCE
T.TONE OFF
T.TONE ON
6 stopni w lewo lub w prawo
CEN LEVELb) –6 dB - +6 dB
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
[OFF], a następnie naciśnij ENTER.
Wskazówka
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
TESTTONE
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
[TEST TONE], a następnie naciśnij
ENTER.
•Podczas regulowania ustawień głośników dźwięk
zostaje na chwilę przerwany.
•Poziom natężenia dźwięku dla tylnego głośnika
surround można wyregulować na wzmacniaczu
podłączonym do tylnego głośnika surround.
F DIST
CEN DISTb)
SURR DISTb)
SB DISTb)
LEVEL
Po zakończeniu regulacji naciśnij
ENTER.
Uwagi
CENTER Y
CENTER N
SURR Y
SURR N
SURR B N
SURR B Y
Ustawienia i regulacja
4
Naciskaj kilkakrotnie X/x, aby wybrać
[SPEAKER SETUP], a następnie
naciśnij ENTER lub c.
Ustawianie głośników za
pośrednictwem wyświetlacza
panelu przedniego urządzenia
SL LEVELb)
–6 dB - +6 dB
SR LEVELb)
–6 dB - +6 dB
SB LEVELb)
SW LEVEL
–10 dB - +10 dB
–6 dB - +6 dB
AUDIO DRC DRC OFF
DRC ON
a)
b)
Opcja ta pojawia się po ustawieniu pozycji
„SURR SP” w położeniu „SURR Y” w
menu „SP SETUP”.
Opcja ta pojawia się po ustawieniu
odpowiedniego głośnika w położeniu „Y” w
menu „SP SETUP”.
Aby wyregulować balans lub poziom głośności bez
odtwarzania dźwięku testowego wybierz
[BALANCE] lub [LEVEL] w kroku 3 i naciśnij
ENTER. Następnie wyreguluj balans lub poziom
głośności przy pomocy przycisków X/x i naciśnij
ENTER.
ciąg dalszy
87PL
Aby dokonać ustawienia dla danej
pozycji, naciśnij X/x, a następnie
naciśnij ENTER lub AMP MENU.
Możesz dokonać następujących
ustawień. Podkreślono ustawienia
domyślne.
CUSTOMIZE
DUAL MONO
SB DEC
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
SB MATRIX
SB AUTO
SB OFF
DIM OFF
DIM ON
xSP SETUP
CENTER SP
(głośnik
środkowy)
CENTER Y: Wybierz to
ustawienie, jeśli używasz
głośnika środkowego.
CENTER N: Wybierz to
ustawienie, jeśli głośnik
środkowy nie jest używany.
SURR SP
(głośniki
surround)
SURR Y: Wybierz to
ustawienie, jeśli używasz
głośników surround.
SURR N: Wybierz to
ustawienie, jeśli nie jest
używany głośnik surround.
SURR B SPa)
(tylny głośnik
surround)
SURR B N: Wybierz to
ustawienie, jeśli nie
używasz tylnego głośnika
surround.
SURR Y: Wybierz to
ustawienie, jeśli używasz
tylnego głośnika surround.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
F DIST
(odległość
głośników
przednich)
1,6 mb)
Odległość głośnika
przedniego od miejsca
odsłuchu może wynosić od
1,0 do 7,0 metrów w
odstępach co 0,2 metra.
Naciskaj przyciski X/x, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się pozycja, dla której chcesz
dokonać ustawienia.
CEN DISTc)
(odległość
głośników
środkowych)
1,6 mb)
Głośnik centralny można
przesunąć na odległość 1,6
metra bliżej miejsca
odsłuchu niż głośniki
przednie, w odstępach co
0,2 metra.
SURR DISTc)
(odległość
głośników
surround)
1,6 mb)
Głośnik surround można
przesunąć na odległość 4,6
metra bliżej miejsca
odsłuchu niż głośniki
przednie, w odstępach co
0,2 metra.
SB DISTc)
(odległość
tylnego
głośnika
surround)
1,6 mb)
Głośnik surround można
przesunąć na odległość 4,6
metra bliżej miejsca
odsłuchu niż głośniki
przednie, w odstępach co
0,2 metra.
DIMMER
C/X/x/c/
ENTER
AMP MENU
Przy otwartej pokrywie.
1
2
xSP SETUP
Ustawianie rozmiaru, odległości i
położenia głośników.
xLEVEL
Ustawianie balansu i poziomu natężenie
dźwięku dla każdego z głośników oraz
włączanie/wyłączanie dźwięku
testowego.
3
4
88PL
Naciśnij przycisk ENTER lub c.
Naciśnij X/x, aby wybrać żądaną
pozycję, a następnie naciśnij ENTER
lub c.
SP POSc)
(położenie
głośników
surround)
a)
b)
c)
SP BEHIND: Wybierz to
ustawienie, jeśli głośniki
surround znajdują się z tyłu
miejsca odsłuchu.
SP SIDE: Wybierz to
ustawienie, jeśli głośniki
surround znajdują się z
boku miejsca odsłuchu.
xLEVEL
TEST TONE
(dźwięk
testowy)
T. TONE OFF: Głośniki nie
emitują dźwięku testowego.
T. TONE ON: Podczas
regulacji balansu dźwięk
testowy jest emitowany
jednocześnie z lewego i
prawego głośnika. Po
wybraniu jednego z
elementów menu
„LEVEL”, dźwięk testowy
jest emitowany z każdego
głośnika po kolei.
F BALANCE
(balans
głośników
przednich)
0
Umożliwia regulację
balansu pomiędzy prawym a
lewym głośnikiem
przednim. (Regulacja
dostępna jest w 6 krokach w
lewo (L6) lub prawo (R6).)
CEN LEVELb)
(poziom
natężenia
dźwięku
głośnika
środkowego)
0a)
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla głośnika
środkowego (od –6 dB do +6
dB, w odstępach co 1 dB).
SL LEVELb)
(poziom
natężenia
dźwięku
lewego
głośnika
surround)
0a)
Regulacja poziomu
natężenia dźwięku dla
lewego głośnika surround
(od –6 dB do +6 dB, w
odstępach co 1 dB).
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla prawego
głośnika surround (od –6 dB
do +6 dB, w odstępach co 1
dB).
SB LEVELb)
(poziom
natężenia
dźwięku
tylnego
głośnika
surround)
0a)
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla tylnego
głośnika surround (od –10
dB do +10 dB, w odstępach
co 1 dB).
SW LEVEL
(poziom
natężenia
dźwięku
subwoofera)
+4a)
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla subwoofera (od
–6 dB do +6 dB, w
odstępach co 1 dB).
AUDIO DRC
(dynamiczna
kompresja)
DRC OFF: Brak kompresji
zakresu funkcji
DYNAMIC.
DRC ON: Odtwarza ścieżkę
dźwiękową z oryginalnym
zakresem opcji DYNAMIC.
a)
Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej
(strona 24) powoduje zmianę ustawień
domyślnych.
b)Ustawienie to pojawia się, gdy dla
odpowiedniego głośnika wybrano
ustawienie „Y” w „SP SETUP”
(strona 88).
Ustawienia i regulacja
Opcja ta pojawia się po ustawieniu pozycji
„SURR SP” w położeniu „SURR Y” w
menu „SP SETUP”.
Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej
(strona 24) powoduje zmianę ustawień
domyślnych.
Ustawienie to pojawia się, gdy dla
odpowiedniego głośnika wybrano
ustawienie „Y” w „SP SETUP”
(strona 88).
SR LEVELb)
(poziom
natężenia
dźwięku
prawego
głośnika
surround)
0a)
xCUSTOMIZE
DUAL MONO
(format
podwójne
mono)
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
Szczegółowe informacje
znajdują się w rozdziale
„Słuchanie dźwięku
multipleksowego (DUAL
MONO)” na stronie 72.
SB DEC
(dekodowanie
tylnego sygnału
dźwięku
przestrzennego)
SB MATRIX
SB AUTO
SB OFF
Szczegółowe informacje
znajdują się w rozdziale
„Wybór trybu dekodowania
tylnego sygnału dźwięku
przestrzennego” na
stronie 57.
ciąg dalszy
89PL
DIMMER
(przyciemnianie)
DIM OFF
DIM ON
Szczegółowe informacje
znajdują się w rozdziale
„Zmiana jasności
wyświetlacza panelu
przedniego” na stronie 78.
Konfiguracja wstępna i
przywracanie
ustawień domyślnych
zestawu
(SETUP)
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[SETUP].
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zapoznaj się z sekcją „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (strona 79).
SETUP
QUICK
RESET
x QUICK
Normalnie przy pierwszym uruchomieniu
zestawu lub po zrestetowaniu urządzenia, na
ekranie TV pojawi się wiadomość
pomocnicza, którą można wykonać podczas
konfiguracji wstępnej. Jeśli anulowałeś
konfigurację wstępną, a chcesz jeszcze raz
przeprowadzić cały proces, pracuj na tym
ekranie.
Patrz “Korzystanie z konfiguracji wstępnej”
na stronie 24.
Uwaga
Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej powoduje
zmianę następujących ustawień.
– [OSD], [DVD MENU] oraz [SUBTITLE] w
menu [LANGUAGE SETUP]
– [DISTANCE] i [LEVEL] w menu [SPEAKER
SETUP]
– [TV TYPE] w [SCREEN SETUP]
90PL
x RESET
Możesz zresetować urządzenie.
Po wybraniu [RESET] i naciśnięciu
przycisku ENTER, wybierz opcję [YES],
aby zresetować ustawienia (operacja ta
zajmuje kilka sekund). Wybierz opcję [NO] i
naciśnij przycisk ENTER, aby anulować.
Podczas przywracania ustawień domyślnych
nie należy naciskać przycisku "/1.
Uwagi
Ustawienia i regulacja
•Wybranie opcji [RESET] powoduje
przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych.
•Gdy uruchomisz urządzenie po zresetowaniu, na
ekranie TV pojawi się komunikat pomocniczy. W
celu przeprowadzenia konfiguracji wstępnej
(strona 24), naciśnij ENTER; aby powrócić do
normalnego ekranu, naciśnij CLEAR.
91PL
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli podczas użytkowania urządzenia
wystąpią problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z
poniższych informacji dotyczących usuwania
usterek. Jeśli nie można usunąć problemu,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Zasilanie
Brak zasilania.
• Sprawdź czy przewód zasilania jest dobrze
podłączony.
Wskaźnik STANDBY miga.
Natychmiast odłącz przewód zasilania i sprawdź
następujące elementy.
• Czy nie ma zwarcia na przewodach
głośnikowych + i –?
• Czy korzystasz z głośników określonych w
instrukcji?
• Czy coś blokuje otwory wentylacyjne
umieszczone w górnej części urządzenia?
• Czy podłączenie subwoofera zostało
wykonane nieprawidłowo?
Po sprawdzeniu powyższych elementów i
naprawieniu wszelkich problemów, podłącz
ponownie przewód zasilania i włącz urządzenie.
Jeśli wskaźnik nadal miga lub jeśli nie można
określić przyczyny problemu po sprawdzeniu
powyższych elementów, skontaktuj się z
najbliższym salonem sprzedaży firmy Sony.
Obraz
Brak obrazu.
• Przewód SCART (EURO AV) nie jest
odpowiednio podłączony.
• Przewód SCART (EURO AV) jest
uszkodzony.
• Urządzenie nie jest podłączone do
odpowiedniego gniazda
t EURO AV INPUT (strona 21).
• Wejście wideo odbiornika TV nie jest
ustawione w sposób umożliwiający oglądanie
obrazu przesyłanego przez urządzenie.
• Sprawdź metodę wyjścia w urządzeniu
(strona 82).
92PL
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
• Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
Obraz nie wypełnia ekranu, nawet jeśli
proporcje obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji [TV TYPE] menu [SCREEN
SETUP].
• Proporcje obrazu na płycie DVD są zapisane
jako stałe.
Dźwięk
Brak dźwięku.
• Przewód głośnikowy nie jest podłączony
prawidłowo.
• Naciśnij przycisk MUTING na pilocie, jeśli na
przednim panelu wyświetlacza wyświetlany
jest komunikat „MUTING ON”.
• Urządzenie znajduje się w trybie pauzy lub w
trybie odtwarzania w zwolnionym tempie.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Odbywa się przewijanie do przodu lub do tyłu.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Sprawdź ustawienia głośników (strony 26, 84).
Dźwięki lewego i prawego kanału są
niezrównoważone lub odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
• Wyreguluj balans w menu [BALANCE]
(strona 86).
Brak dźwięku z subwoofera.
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(strony 26, 84).
• Dla pola akustycznego wybierz pozycję
„AUTO FORMAT DIRECT AUTO”
(strona 52).
Słychać przydźwięk lub szum.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
dokładnie podłączone.
• Sprawdź czy przewody łączące nie znajdują się
w pobliżu transformatora lub silnika i
przynajmniej 3 metry od odbiornika TV lub
źródła światła fluorescencyjnego.
• Odsuń odbiornik TV od urządzeń audio.
• Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je
szmatką lekko zwilżoną alkoholem.
• Oczyść płytę.
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD, CD lub
MP3 dźwięk jest pozbawiony efektu
stereofonicznego.
• W Menu sterowania ustaw parametr
[AUDIO] w pozycji [STEREO] (strona 50).
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo
podłączone.
Dźwięk dobiega tylko z głośnika środkowego.
• W przypadku niektórych płyt dźwięk może
być odtwarzany tylko z głośnika środkowego.
Nie słychać dźwięku z głośnika środkowego.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 52).
• W przypadku niektórych źródeł, efekt
surround może być słabszy.
Z głośników surround nie słychać żadnego
dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim
natężeniu.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 52).
• Wybierz pole akustyczne zawierające w
nazwie „C. ST. EX” (strona 54).
• W przypadku niektórych źródeł, efekt
surround może być słabszy.
Nie można dostroić stacji radiowych.
• Sprawdź prawidłowość podłączenia anten. W
razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
• Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas
dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Użyj strojenia
bezpośredniego.
• Nie została zaprogramowana żadna stacja lub
zaprogramowane stacje zostały usunięte
(podczas strojenia za pomocą przeszukiwania
zaprogramowanych stacji). Zaprogramuj
stacje (strona 73).
• Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na
wyświetlaczu pojawiła się częstotliwość.
Pilot nie działa.
• Między pilotem i urządzeniem znajdują się
przeszkody.
• Odległość między pilotem i urządzeniem jest
zbyt duża.
• Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika
zdalnego sterowania znajdującego się w
urządzeniu.
• Baterie w pilocie są rozładowane.
Nie można odtworzyć płyty.
• W urządzeniu nie ma płyty.
• Płyta została włożona do góry nogami.
Włóż płytę do szuflady stroną przeznaczoną
do odtwarzania skierowaną w dół.
• Płyta została krzywo ułożona w urządzeniu.
• Urządzenie nie potrafi odtwarzać płyt CDROM itd. (strona 7)
• Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest
odpowiedni dla tego urządzenia.
• We wnętrzu urządzenia skropliła się wilgoć.
Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone
przez mniej więcej pół godziny (strona 2).
Informacje dodatkowe
Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej
zapisanej w formacie Dolby Digital, DTS lub
MPEG audio efekt dźwięku przestrzennego
jest słabo słyszalny.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 52).
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(strony 26, 84).
• W przypadku niektórych płyt DVD sygnał
wyjściowy może nie być w pełni 5.1-kanałowy.
Może być monofoniczny lub stereofoniczny,
nawet jeśli ścieżka dźwiękowa została nagrana
w formacie Dolby Digital lub MPEG audio.
Działanie
ciąg dalszy
93PL
Nie można odtwarzać utworu MP3.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem
ISO9660 Level 1/ Level 2 lub Joliet.
• Utwór MP3 nie ma rozszerzenia „.MP3”.
• Dane nie zostały sformatowane w formacie
MP3, mimo że mają rozszerzenie „.MP3”.
• Urządzenie może odtwarzać jedynie pliki
dźwiękowe MP3 audio (MPEG1 Audio
Layer3).
• Ustaw [DATA CD PRIORITY] na [MP3] w
menu [CUSTOM SETUP] (strona 84).
• Poziom katalogu jest wyższy niż 8.
• Płyta zawiera ponad 99 albumów
(maksymalna liczba utworów w formacie
MP3, które można zapisać w jednym albumie
to 250.)
Tytuł albumu lub utworu w formacie MP3 nie
jest prawidłowo wyświetlany.
• Urządzenie jest w stanie wyświetlać jedynie
cyfry i litery alfabetu. Inne znaki są
wyświetlane jako „ ”.
Ekran z żądaniem wprowadzania hasła nie
pojawia się dla płyty Super Audio CD, mimo że
dokonano indywidualnych ustawień funkcji
kontroli rodzicielskiej.
• Funkcja kontroli rodzicielskiej została
ustawiona dla innych warstw płyty Super
Audio CD.
Obraz zapisany w formacie JPEG nie jest
wyświetlany.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem
ISO9660 Level 1/ Level 2 lub Joliet.
• Obraz zapisany w formacie JPEG nie posiada
rozszerzenia „.JPG” lub „.JPEG”.
• Dane nie zostały sformatowane w formacie
JPEG, mimo że mają rozszerzenie „.JPG” lub
„JPEG”.
• Obraz ma więcej niż 4720 punkty szerokości
lub długości.
• Ustaw [DATA CD PRIORITY] na [JPEG] w
menu [CUSTOM SETUP] (strona 84).
• Poziom katalogu jest wyższy niż 8.
• Odtwarzanie plików w formacie Progressive
JPEG nie jest możliwe.
• Plik obrazu JPEG o wysokim stosunku
szerokości do długości nie będzie wyświetlany.
• Płyta zawiera ponad 99 albumów
(maksymalna liczba plików obrazu w formacie
JPEG, które można zapisać w jednym albumie
to 250.)
94PL
Tytuł albumu lub pliku JPEG nie został
poprawnie wyświetlony.
• Urządzenie jest w stanie wyświetlać jedynie
cyfry i litery alfabetu. Inne znaki są
wyświetlane jako „ ”.
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
• Został wybrany tryb odtwarzania Programme
Play, Shuffle Play lub Repeat Play (strony 37,
39 ,40).
• Została wybrana funkcja Resume Play.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na
panelu urządzenia lub na pilocie, a następnie
rozpocznij odtwarzanie (strona 29).
• Na ekranie odbiornika TV pojawia się
automatycznie tytuł, menu DVD lub PBC.
Urządzenie automatycznie rozpoczyna
odtwarzanie płyty.
• Płyta DVD zawiera funkcję automatycznego
odtwarzania.
Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie.
• Niektóre płyty mogą zawierać sygnał
automatycznej pauzy. Podczas odtwarzania
takiej płyty urządzenie zatrzymuje
odtwarzanie w miejscu wystąpienia sygnału
automatycznej pauzy.
Urządzenie wyłączyło się podczas
odtwarzania płyty DVD.
• Po upływie około godziny od wstrzymania
odtwarzania płyty DVD lub wyświetlenia
menu głównego DVD lub menu DVD
podczas odtwarzania płyty DVD, urządzenie
wyłączy się automatycznie.
Nie można wykonywać niektórych funkcji,
takich jak zatrzymanie odtwarzania,
wyszukiwanie, odtwarzanie w zwolnionym
tempie, odtwarzanie w kolejności losowej lub
odtwarzanie programowane.
• W przypadku niektórych płyt wykonywanie
niektórych powyższych operacji może nie być
możliwe. Zapoznaj się z podręcznikiem
użytkowania płyty.
Komunikaty na ekranie nie są wyświetlane w
pożądanym języku.
• Wybierz pożądany język obsługi menu
ekranowego w opcji „OSD” menu
[LANGUAGE SETUP] na ekranie
konfiguracji (strona 80).
Nie można zmienić języka dla ścieżki
dźwiękowej.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie została
nagrana ścieżka dźwiękowa w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
języka dla ścieżki dźwiękowej.
Nie można zmienić języka napisów
dialogowych.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć wyświetlania napisów
dialogowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed
wyłączaniem wyświetlania napisów
dialogowych.
Nie można wysunąć płyty, a na wyświetlaczu
widoczny jest wskaźnik „LOCKED”.
• Skontaktuj się z autoryzowanym punktem
sprzedaży lub lokalnym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi
się komunikat „C-32”.
• Wyłącz zasilanie i włącz je ponownie
naciskając przycisk "/1 na urządzeniu.
Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawia
się napis „CANNOT LOCK”.
• Wyłącz i ponownie włącz zasilanie poprzez
naciśnięcie przycisku "/1 na urządzeniu, a
następnie wykonaj czynności opisane w
rozdziale “O przenoszeniu urządzenia”
(strona 3). Jeśli napis „CANNOT LOCK” jest
nadal wyświetlany na panelu przednim,
skontaktuj się z autoryzowanym punktem
sprzedaży lub lokalnym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
Urządzenie nie działa prawidłowo.
• Odłącz przewód zasilania od gniazdka
ściennego, a następnie podłącz go ponownie
po kilku minutach.
Sekcja wzmacniacza
Tryb stereofoniczny (znamionowa)
65 W + 65 W (4 omy
przy 1 kHz, DIN)
Tryb dźwięku
Przód: 100 W + 100 W
przestrzennego
(wzorcowa)
moc wyjściowa
dla muzyki
(z SS-TS11)
Środkowy*: 100 W
(z SS-CT33)
Surround*: 100 W +
100W
(z SS-TS20)
Subwoofer*: 100 W × 2
(z SS-WS12)
* W przypadku niektórych ustawień pola
akustycznego i pewnych typów źródeł, dźwięk
może nie być odtwarzany.
Wejścia
VIDEO/TV/SAT:
Czułość: 250 mV/
450 mV/450 mV
Impedancja: 50
kiloomów
Wyjście
Słuchawki
SURROUND BACK
Napięcie: 2V
Impedancja: 1 kiloom
Dopuszczalne są
słuchawki o niskiej i
wysokiej impedancji.
Informacje dodatkowe
Nie można zmieniać kątów.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane sceny pod różnymi kątami
(strona 60).
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
kątów.
Dane techniczne
Urządzenie Super Audio CD/DVD
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Czas trwania emisji:
emisja ciągła
System formatu sygnału PAL/NTSC
Pasmo przenoszenia (w trybie 2 CH STEREO)
DVD (PCM): od 2 Hz do
22 kHz (±1,0 dB)
CD: od 2 Hz do 20 kHz
(±1,0 dB)
Zniekształcenia harmoniczne
Poniżej 0,03 %
ciąg dalszy
95PL
Sekcja tunera
System
Surround
System cyfrowej syntezy
częstotliwości PLL ze
sprzężonym kwarcem
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia
Bass reflex
70 mm średnicy, typ
stożkowy,
Impedancja znamionowa
87,5 – 108,0 MHz (w
odstępach co 50 kHz)
Antena
Antena przewodowa FM
Gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
531 – 1602 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Antena
Antena ramowa AM
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
Sekcja video
Wyjście
Rodzaj obudowy
Głośnik
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
4 omy
90 × 221 × 75 mm
(s/w/g)
0,7 kg
Subwoofer
Rodzaj obudowy
Głośnik
Bass reflex
160 mm średnicy typ
stożkowy x 2
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
4 omy
201 × 368 × 448 mm
(s/w/g)
9,5 kg
Video: 1 Vp-p 75 omów
Parametry ogólne
Głośniki
Przedni
Rodzaj obudowy
Dwustronna typu bass
reflex
Głośnik
Średnica 70 mm, typ
stożkowy; średnica 25
mm, głośnik
wysokotonowy ze
zbalansowaną kopułką
Impedancja znamionowa 4 omy
Wymiary (ok.)
255 × 1112 × 255 mm
(s/w/g)
Waga (ok.)
4,1 kg
Środkowy
Rodzaj obudowy
Głośnik
Dwustronna typu bass
reflex
Średnica 70 mm, typ
stożkowy; średnica 25
mm, głośnik
wysokotonowy ze
zbalansowaną kopułką
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
96PL
4 omy
356 × 92 × 76 mm
(s/w/g)
0,95 kg
Wymagania dotyczące zasilania
Modele europejskie:
230 V (prąd zmienny),
50/60 Hz
Model sprzedawany w Rosji:
prąd zmienny 220-240 V,
50/60 Hz
Pobór mocy
120 W
0,3 W (w trybie
oszczędzania energii)
Wymiary (ok.)
430 × 60 × 385 mm (s/w/
g), w tym części
wystające
Waga (ok.)
4,7 kg
Akcesoria dołączone do zestawu
Zob. strona 12
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
Dolby Pro Logic II
Słowniczek
Album
Fragment muzyki lub obrazu na płycie data
CD zapisany w formacie MP3 lub JPEG.
Cyfrowy system dźwięku kinowego DCS
(Digital Cinema Sound)
Jest to ogólna nazwa dźwięku
przestrzennego uzyskiwanego dzięki
technologii cyfrowego przetwarzania
sygnałów opracowanego przez firmę Sony.
W przeciwieństwie do wcześniejszych
przestrzennych pól akustycznych,
przeznaczonych głównie do odtwarzania
muzyki, system Digital Cinema Sound został
zaprojektowany specjalnie w celu
zwiększenia przyjemności oglądania filmów.
Ten format dźwięku stworzony dla kin jest
bardziej zaawansowany niż format Dolby
Surround Pro Logic. W tym formacie
głośniki surround odtwarzają dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania głębokich
basów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0.1
(gdyż działa on tylko w razie potrzeby
odtworzenia efektu głębokiego basu). W
celu uzyskania lepszej separacji kanałów
wszystkie sześć kanałów w tym formacie
zapisywanych jest oddzielnie. Co więcej,
ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek jakości
sygnału.
Dolby Digital EX
Wzbogacony format zgodny z Dolby Digital
5.1, stworzony przez Dolby Laboratories
oraz Lucasfilm THX, który posiada
dodatkowy tylny kanał dźwięku
przestrzennego i może odtwarzać sygnały w
formacie 6.1(trzy głośniki surround)kanałowym, wykorzystując kodowanie
matrycowe.
x Tryb Film (Movie)
Tryb Film (Movie) znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Powoduje on poprawienie charakterystyki
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
x Tryb Muzyka (Music)
Tryb Muzyka (Music) jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie
szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej.
Dolby Surround Pro Logic
Informacje dodatkowe
Dolby Digital
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł
dwukanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
przestrzennego o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
Będąc jedną z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci
dwukanałowej. W porównaniu z
wcześniejszym systemem Dolby Surround,
system Dolby Surround Pro Logic zapewnia
bardziej naturalne wypełnienie przestrzeni i
bardziej precyzyjną lokalizację dźwięków.
Aby w pełni wykorzystać zalety systemu
Dolby Surround Pro Logic, należy
dodatkowo wyposażyć urządzenie w parę
głośników surround i głośnik środkowy.
Głośniki surround odtwarzają dźwięk
monofoniczny.
DTS
Technologia cyfrowej kompresji audio
opracowana przez Digital Theater Systems,
Inc. Technologia ta jest zgodna z 5.1kanałowym dźwiękiem przestrzennym. W
ciąg dalszy
97PL
tym formacie występują stereofoniczne
kanały tylne i wydzielony kanał dla
subwoofera. DTS umożliwia wykorzystanie
tych samych 5.1 kanałów wysokiej jakości
cyfrowego dźwięku. Dobra separacja
kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
DTS-ES
Wzbogacony format zgodny z formatem 5.1kanałowym, który posiada dodatkowy tylny
kanał dźwięku przestrzennego. Istnieją dwa
formaty: Discrete 6.1 niezależnie przetwarza
tylny sygnał dźwięku przestrzennego, oraz
Matrix 6.1, który przetwarza sygnał razem z
kanałami Surround (L/R).
DVD
Płyta umożliwiająca zapisywanie do 8 godzin
ruchomych obrazów, mimo zachowania tej
samej średnicy, co płyta CD.
Pojemność jednowarstwowej, jednostronnej
płyty DVD, wynosząca 4,7 GB (gigabajtów),
jest 7 razy większa od pojemności płyty CD.
Ponadto pojemność dwuwarstwowej,
jednostronnej płyty DVD wynosi 8,5 GB,
płyty DVD jednowarstwowej, dwustronnej 9,4 GB, a płyty DVD dwuwarstwowej i
dwustronnej - 17 GB.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 2, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
40 pierwotnego rozmiaru. W standardzie
DVD stosowana jest także technologia
zmiennej szybkości kodowania, za pomocą
której zmienia się przydzielane dane zgodnie
ze statusem obrazu.
Dane audio są zapisywane w formacie Dolby
Digital oraz w formacie PCM, co umożliwia
uzyskanie bardziej realistycznego dźwięku.
Ponadto wraz z płytą DVD pojawiły się
różne zaawansowane funkcje, takie jak
możliwość oglądania scen pod różnymi
kątami, obsługa wielu języków i funkcje
kontroli rodzicielskiej.
98PL
Funkcja obsługi wielu języków
Kilka języków dla ścieżek dźwiękowych lub
napisów dialogowych w filmach nagranych
na niektórych płytach DVD.
Funkcja oglądania scen pod różnymi
kątami
Różne kąty lub „punkty widzenia” kamery
wideo dla scen nagranych na niektórych
płytach DVD.
Indeks (Super Audio CD, CD) / indeks
wideo (VIDEO CD)
Liczba, która dzieli utwory na fragmenty w
celu łatwego odnalezienia wybranego
miejsca na płycie VIDEO CD, Super Audio
CD lub CD. Niektóre płyty mogą nie
zawierać indeksów.
Kod regionu
System ten jest stosowany do ochrony praw
autorskich. Numer kodu regionu jest
przypisany do każdego urządzenia DVD lub
płyty DVD zgodnie z regionem ich
sprzedaży. Każdy kod regionu jest widoczny
na obudowie urządzenia oraz na
opakowaniu płyty. Urządzenie może
odtwarzać płyty z odpowiednim kodem
regionu. Urządzenie może także odtwarzać
płyty oznaczone symbolem „ ALL ”. Nawet
jeśli kod regionu nie jest widoczny na płycie
DVD, ograniczenie regionalne może być
nadal aktywne.
Kontrola rodzicielska
Funkcja płyt DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
według wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Ograniczenie to jest
uzależnione od danej płyty. Jego włączenie
może całkowicie uniemożliwić odtwarzanie
lub spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
Neo:6
Ten format stworzony przez Digital Theater
Systems, Inc. przetwarza konwencjonalny
sygnał 2-kanałowy lub Dolby Digital przy
pomocy wysoce precyzyjnego, cyfrowego
dekodera matrycowego w celu odtwarzania
dźwięku w 6.1-kanałowym systemie
surround.
Tryb CINEMA zapewnia większą separację
kanałów dla zwiększenia efektu dźwięku 6.1kanałowego; tryb ten polecany jest przy
odtwarzaniu filmów.
Tryb MUSIC nie przetwarza przednich
kanałów L oraz R w celu zachowania
optymalnego efektu dźwięku
stereofonicznego, wzbogaconego o
komponenty dźwięku przestrzennego dla
uzyskania szczególnej charakterystyki
dźwięku.
Super Audio CD
Dzięki wykorzystaniu technologii DSD
(Direct Stream Digital), płyta Super Audio
CD zapewnia odtwarzanie dźwięków, które
są bardzo bliskie oryginałowi. Technologia
ta wykorzystuje częstotliwość próbkowania
równą 28,224 MHz, czyli 64 większą niż w
przypadku konwencjonalnej płyty CD oraz
1-bitową kwantyzację, dzięki której mieści
ona 4 razy więcej danych niż standardowa
płyta CD w formacie PCM. Płyty Super
Audio CD dzieli się na następujące typy.
• Płyta Super Audio CD (płyta
jednowarstwowa)
Płyta składa się z pojedynczej warstwy
HD*.
* Warstwa sygnałowa dużej gęstości stosowana w
płycie Super Audio CD
Wybór obrazu na płycie z danymi
zawierającej pliki obrazu w formacie JPEG.
Program nagrany w technice filmowej,
program nagrany w technice wideo
Płyty DVD mogą być zaklasyfikowane jako
programy nagrane w technice filmowej lub
wideo. Płyty DVD nagrane w technice
filmowej zawierają takie same obrazy (24
klatki na sekundę), jakie pokazywane są w
kinach. Płyty DVD nagrane w technice
wideo, na przykład sztuki telewizyjne lub
komedie sytuacyjne, odtwarzają obrazy z
szybkością 30 klatek (lub 60 pól) na sekundę.
Rozdział
Fragment tytułu zawartego na płycie DVD.
Tytuł składa się z kilku rozdziałów.
Warstwa HD (dużej
gęstości)
• Płyta Super Audio CD (płyta
dwuwarstwowa)
Płyta składa się z dwóch warstw HD,
umożliwiających odtwarzanie jej przez
długi okres czasu.
Ponadto, jako że płyta dwuwarstwowa
składa się z dwóch warstw HD
rozmieszczonej na jednej stronie płyty, nie
istnieje konieczność obracania płyty
podczas odtwarzania.
Informacje dodatkowe
Plik
interaktywnych, programów z funkcjami
wyszukiwania itd.
Warstwa HD
Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcjami PBC
(sterowanie odtwarzaniem) ekrany menu,
filmy i obrazy nieruchome są podzielone na
części nazywane „scenami”.
Sterowanie odtwarzaniem (PBC)
Sygnały zakodowane na płytach VIDEO CD
(wersja 2.0) w celu sterowania
odtwarzaniem.
Używając ekranów menu zapisanych na
płytach VIDEO CD z funkcjami PBC,
można korzystać z prostych programów
Warstwa HD
• Płyta Super Audio CD + CD (płyta
hybrydowa)
Płyta składa się z warstwy HD oraz
warstwy CD. Ponadto, jako że obie
warstwy rozmieszczone są na jednej stronie
płyty, nie istnieje konieczność obracania
płyty podczas odtwarzania. Warstwę CD
ciąg dalszy
99PL
można odtwarzać na zwykłym odtwarzaczu
CD.
Warstwa CD
Warstwa HD
• 2-kanałowa + wielokanałowa płyta Super
Audio CD
Płyta składa się z obszaru 2-kanałowego
oraz obszaru wielokanałowego.
Obszar 2-kanałowy
Obszar wielokanałowy
Tytuł
Najdłuższe fragmenty obrazu lub muzyki na
płycie DVD, film itp. w przypadku płyty z
materiałem wideo lub cały album w
przypadku płyty z materiałem audio.
Utwór
Fragment filmu lub utwór muzyczny na
płytach Super Audio CD, CD, VIDEO CD
lub MP3. Album składa się z kilku utworów
(tylko dla formatu MP3).
100PL
VIDEO CD
Płyta kompaktowa zawierająca zapis
ruchomych obrazów.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 1, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
140 pierwotnego rozmiaru. Dzięki temu,
płyta VIDEO CD o średnicy 12 cm może
zawierać do 74 minut ruchomych obrazów.
Płyty VIDEO CD zawierają także zapis
dźwięku. Dźwięki spoza zakresu słyszalnego
przez człowieka są skompresowane, podczas
gdy dźwięki słyszalne są zapisywane bez
kompresji. Płyty VIDEO CD mogą
pomieścić 6 razy więcej informacji audio niż
konwencjonalne płyty audio CD.
Istnieją dwie wersje płyt VIDEO CD.
• Wersja 1.1: Można odtwarzać jedynie
ruchome obrazy i dźwięki.
• Wersja 2.0: Można odtwarzać nieruchome
obrazy wysokiej rozdzielczości oraz
korzystać z funkcji PBC.
To urządzenie jest zgodne z obiema
wersjami.
Indeks części i elementów sterujących urządzenia
Więcej informacji można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Panel przedni
F VOLUME +/– (głośność +/–) (27, 86)
B Szczelina płyty (27)
H x (zatrzymanie) (28)
C
I
(czujnik zdalnego sterowania) (12)
G ./> (28, 31)
(odtwarzanie/pauza) (27)
D Wyświetlacz panelu przedniego (102)
J FUNCTION (funkcja) (27, 72, 74)
E Gniazdo PHONES (słuchawkowe) (z
boku urządzenia) (27)
K Z (wysuń) ((27))
Informacje dodatkowe
A Przełącznik [/1 (zasilanie)/wskaźnik
STANDBY (tryb oczekiwania) (27)
101PL
Wyświetlacz panelu przedniego
Podczas odtwarzania płyty DVD
Bieżący tryb
Stan
odtwarzania
Bieżący efekt dźwiękowy
Numer bieżącego rozdziału
TITLE
CHAP
NIGHT
DSGX
REP 1
D EX
PL
DTS –ES
Numer bieżącego
tytułu
Numer bieżącego utworu
Bieżący dźwięk
Podczas odtwarzania płyt Super Audio CD, CD, VIDEO CD (bez funkcji PBC) lub
plików MP3
Numer bieżącego utworu
Stan odtwarzania
Bieżący tryb
Bieżący efekt
dźwiękowy
Czas odtwarzania
PGM
SHUF REP 1
MP3
SA– CD MULTI PBC
TRK
NIGHT
DSGX
PL
DTS –ES NEO:6
Świeci się podczas odtwarzania z funkcją
PBC (dotyczy tylko płyt VIDEO CD)
Bieżący dźwięk
(tylko CD, VIDEO CD lub MP3)
Świeci się gdy urządzenie odtwarza płytę w
miejscu gdzie została ona zapisana w trybie
wielokanałowym (tylko Super Audio CD)
Podczas słuchania audycji radiowych
Odtwarzanie monofoniczne/efekt stereofoniczny Efekt dźwiękowy
TUNED ST
Bieżące pasmo
102PL
Zaprogramowany
numer
MONO NIGHT
Bieżąca stacja
DSGX
kHz
MHz
Podczas odtwarzania płyty JPEG
Stan odtwarzania
Numer bieżącego
pliku
JPEG
Informacje dodatkowe
103PL
Panel tylny
VIDEO
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
WOOFER
R
AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL IN
L
EURO AV
AM
FM 75
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
SURROUND
R
BACK
SURR R
WOOFER
AUDIO IN
L
SAT
A Gniazda SPEAKER (głośnikowe) (14)
E Gniazda anteny AM (19)
B Gniazdo SURROUND BACK (tylny
surround) (16)
F Koncentryczne gniazdo anteny FM 75Ω
(19)
C Gniazda VIDEO AUDIO IN (L/R)
(Wejście (L/R) audio wideo) (21)
G Gniazda EURO AV OUTPUT (TO TV)
(EURO wyjście audio/wideo – do
telewizora) (21)
D Gniazdo SAT OPTICAL DIGITAL IN
(Optyczne wejście cyfrowe Sat) (22)
104PL
SURR L
SAT
H Gniazdo SAT AUDIO IN (L/R) [Wejście
(L/R) audio sat) (21)
A
B
C
D
Pilot
E
F
G
H
P
Q
R
S
T
U
V
W
Otwórz pokrywkę.
X
Y
Z
wj
wk
wl
Uwaga
Pilot świeci w ciemnościach. Aby uzyskać ten
efekt, należy go na chwilę wystawić na działanie
światła.
e;
ea
es
ed
ef
eg
eh
ej
ek
el
r;
Informacje dodatkowe
I
J
K
L
M
N
O
Z (wysuń) (27, 28)
DISPLAY (wyświetlacz) (45, 48, 74)
SLEEP (uśpienie) (77)
./>, PRESET –/+
(Zaprogramowane) (28, 31,74)
H (odtwarzaj) (27, 31, 37, 39, 39)
DVD TOP MENU/ALBUM– (menu
główne DVD/album–) (30, 33, 35)
C/X/x/c/ENTER (wprowadź) (30, 31,
33, 35, 36, 37, 39, 43, 50, 60, 61, 62, 64,
73, 75, 78, 79)
DVD DISPLAY (ekran DVD) (33, 35, 40,
43, 48, 49, 50, 60, 61, 62)
AUTO FORMAT DIRECT AUTO (52, 53)
DSGX (58)
DVD SETUP (konfiguracja DVD) (64, 79)
SUBTITLE (napisy) (61)
AUDIO (50)
ANGLE (kąt) (60)
Przyciski numeryczne (30, 31, 37, 43,
60, 62, 64, 68, 70)
ENTER
TUNER MENU (menu tunera) (73, 75)
TV [/1 (włączony/tryb oczekiwania)
(68)
"/1 (tryb oczekiwania) (27, 73)
SONY TV DIRECT (70)
TUNER/BAND (tuner/pasmo) (73, 74)
FUNCTION (funkcja) (27, 72, 74)
m/M/ /
SLOW (zwolnione
tempo), TUNING –/+ (strojenie –/+) (36,
42, 73)
x (zatrzymanie) (28, 29, 31, 62)
X (pauza) (28)
MUTING (wyciszenie) (28)
DVD MENU/ALBUM+ (menu DVD/
album+) (30, 33, 35)
VOL +/– (głośność +/–) 74
O RETURN (powrót) (31, 33, 35, 37, 43,
62, 64, 79)
MODE (tryb) (54)
NIGHT MODE (tryb nocny) (58)
PLAY MODE (tryb odtwarzania) (37, 39)
REPEAT (tryb powtórzenia) (37, 40)
TV (68)
TV/VIDEO (68)
TV CH +/– (68)
TV VOL +/– (głośność tv +/–) (68)
AMP MENU (menu wzmacniacza) (78)
CLEAR (wyczyść) (37, 39, 43)
FM MODE (tryb FM) (74)
105PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
106PL
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nie określony
Lista menu konfiguracji DVD
Przy użyciu menu konfiguracji DVD można ustawić następujące elementy.
Kolejność wyświetlanych elementów może się różnić od wyświetlanych w rzeczywistości.
LANGUAGE SETUP
SCREEN SETUP
OSD
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
TV TYPE
DVD MENU
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
SCREEN SAVER
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
SUBTITLE
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
LINE
CUSTOM SETUP
PARENTAL
CONTROL
LEVEL
TRACK
SELECTION
AUDIO
DRC
OFF
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD
USA
OTHERSt
CHANGE PASSWORD
OFF
AUTO
OFF
ON
DATA CD
PRIORITY
MP3
JPEG
JPEG
DATE
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
YYYY/DD/MM
Informacje dodatkowe
AUDIO
BACKGROUND
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS 1
GRAPHICS 2
GRAPHICS 3
GRAPHICS 4
GRAPHICS 5
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
ciąg dalszy
107PL
SPEAKER SETUP
SIZE
FRONT
CENTER
SURROUND
SURROUND
BACK
SUBWOOFER
FRONT
CENTER
SURROUND
SURROUND
BACK
CENTER
SURROUND
LEFT
SURROUND
RIGHT
SURROUND
BACK
SUBWOOFER
DISTANCE
LEVEL
BALANCE
TEST
TONE
FRONT
OFF
ON
YES
YES
NONE
BEHIND
SIDE
NONE
NONE
YES
YES
1,0m – 7,0m
1,0m – 7,0m*
1,0m – 7,0m*
1,0m – 7,0m*
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
6 stopni w lewo lub w prawo
*) Zakres regulacji jest zmienny i zależy od
ustawienia głośników przednich (strona 84).
SETUP
QUICK
RESET
108PL
YES
NO
Lista menu AMP
Przy użyciu menu AMP na pilocie można ustawić następujące elementy.
SP SETUP
CENTER SP
SURR SP
SURR B SP
F DIST
CEN DIST
SURR DIST
SB DIST
SP POS
CUSTOMIZE
CENTER Y
CENTER N
SURR Y
SURR N
SURR B N
SURR B Y
DUAL MONO
1,0m - 7,0m
1,0m - 7,0m*
1,0m - 7,0m*
1,0m - 7,0m*
DIMMER
*) Zakres regulacji jest zmienny i zależy od
ustawienia głośników przednich (strona 87).
LEVEL
TESTTONE
F BALANCE
T.TONE OFF
T.TONE ON
6 stopni w lewo lub w prawo
CEN LEVEL
–6 dB - +6 dB
SL LEVEL
–6 dB - +6 dB
SR LEVEL
–6 dB - +6 dB
SB LEVEL
SW LEVEL
–10 dB - +10 dB
–6 dB - +6 dB
Informacje dodatkowe
SP BEHIND
SP SIDE
SB DEC
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
SB MATRIX
SB AUTO
SB OFF
DIM OFF
DIM ON
AUDIO DRC DRC OFF
DRC ON
109PL
Indeks
Numeryczne
J
R
16:9 81
4:3 LETTER BOX 81
4:3 PAN SCAN 81
JPEG 34
JPEG DATE 84
Radio 74
RDS 76
REPEAT 40
Rodzaje używanych płyt 6
Rozdział 6, 99
Rozwiązywanie problemów
92
A
Kod regionu 7, 98
ALBUM 33, 43
Album 6, 97
ANGLE 60
AUDIO 50, 80
AUDIO DRC 83
L
B
M
BACKGROUND 82
BALANCE 86
Baterie 12
Menu ekranowe
Ekran Menu sterowania 10
Menu sterowania 10
MP3 32
MUTING 28
C
CHAPTER 44
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 62
CUSTOM SETUP 83
Cyfrowy system dźwięku
kinowego 97
D
DATA CD PRIORITY 84
DIMMER 78
DISPLAY 45
DISTANCE 85
Dolby Digital 97
Dolby Digital EX 97
Dolby Pro Logic II 97
Dolby Surround Pro Logic 97
DSGX 58
DTS 97
DTS-ES 98
DUAL MONO 72
DVD 98
DVD MENU 80
E
Ekran konfiguracji 79
F
Funkcja obsługi wielu
języków 50, 98
Funkcja oglądania scen pod
wieloma kątami 60, 98
I
Indeks 6, 98
INDEX 44
110PL
K
LANGUAGE SETUP 80
LEVEL 86
LINE 82
N
Neo:6 99
NIGHT MODE 58
O
Obchodzenie się z płytami 9
Odtwarzanie ciągłe
CD/VIDEO CD/Super
Audio CD/DVD/MP3 27
Odtwarzanie losowe 39
Odtwarzanie programu 37
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie 42
Odtwarzanie z funkcją PBC
31, 99
OSD 80
P
Panel przedni 101
Panel tylny 104
PARENTAL CONTROL 64,
83, 98
Pilot 68, 105
PLAY MODE 37, 39
Plik 7, 99
Podłączanie anten 19
Podłączenie odbiornika
telewizyjnego i
magnetowidu 21
Podłączenie zestawu
głośnikowego 13
Pokaz slajdów 36
Pole akustyczne 52
S
Słuchanie audycji radiowych
74
Scena 6, 99
SCENE 10
SCREEN SAVER 82
SCREEN SETUP 81
SHUFFLE 39
SIZE 84
Skanowanie 42
SLEEP 77
SPEAKER SETUP 84
SUBTITLE 61, 80
Super Audio CD 99
Szybkie przewijanie do
przodu 42
Szybkie przewijanie do tyłu
42
T
TEST TONE 86
TIME SEARCH 43
TITLE 43
TRACK 43
TRACK SELECTION 83
Tryb dekodowania tylnego
sygnału dźwięku
przestrzennego 57
TV TYPE 81
Tytuł 6, 100
U
Utwór 6, 33, 100
V
VIDEO CD 100
W
Wyświetlacz panelu
przedniego 102
Wznowienie odtwarzania 29
Z
Zaprogramowane stacje 73
Zwięzła instrukcja obsługi pilota
Przy otwartej pokrywie.
Uwaga
W pilocie urządzenia zastosowano sygnały sterujące
wspólne dla innych urządzeń DVD firmy Sony.
Z tego względu, w zależności od użytego przycisku, na
wysyłane sygnały mogą reagować inne urządzenia DVD
firmy Sony.
A Służy do wysuwania płyty.
B Umożliwia przełączanie elementu
wyświetlanego na wyświetlaczu.
C Umożliwia wyłączenie urządzenia o
określonej godzinie.
D ./>Naciskanie tych przycisków
powoduje przejście do następnego albo
poprzedniego rozdziału lub utworu.
PRESET –/+ : Umo?liwia przeszukiwanie
wszystkich zaprogramowanych stacji.
E Służy do odtwarzania płyty.
F Służy do wyświetlania menu tytułów na
ekranie telewizora.
MP3/JPEG: Umożliwia wybór albumów
G Umożliwia wybór i zatwierdzenie wybranych
elementów lub ustawień.
H Umożliwia wyświetlanie Menu sterowania na
ekranie odbiornika TV w celu ustawienia lub
regulacji różnych parametrów.
I Umożliwia wybór pola akustycznego.
J Brzmienie basu ulega znacznemu
wzmocnieniu.
K Umożliwia wyświetlanie ekranu ustawień na
ekranie odbiornika TV w celu ustawienia lub
regulacji różnych parametrów.
L Zmiana napisów dialogowych.
M Służy do zmiany dźwięku.
N Służy do zmiany kąta podczas odtwarzania
płyty DVD.
O Umożliwiają wybór elementów ustawień. TV
: Umożliwiają wybór numerów kanałów.*
Sony Corporation Printed in Hungary
P Naciśnięcie tego przycisku powoduje
zatwierdzenie danych elementów lub
ustawień.
Q Naciśnięcie tego przycisku umożliwia
zapisanie zaprogramowanej stacji w pamięci
urządzenia. Włącza funkcję nadawania nazw.
R Służy do włączania lub wyłączania telewizora.
S Służy do włączania i wyłączania zasilania
urządzenia.
T Umożliwia uruchomienie odbiornika
telewizyjnego oraz systemu kina domowego
firmy SONY, jak również zmianę źródła
sygnału wejściowego odbiornika.
U Umożliwia wybór zakresu AM lub FM.
V Umożliwia wybór urządzenia zestawu, które
ma być używane.
W m/M (SCAN) : Umożliwiają odszukanie
miejsca na odtwarzanej płycie podczas
monitorowania obrazu.
/
SLOW : Umożliwia odtwarzanie płyty
w zwolnionym tempie w trybie pauzy.
TUNING –/+ : Umo?liwia przeszukiwanie
wszystkich dostepnych stacji radiowych.
X Umożliwia zatrzymanie odtwarzania płyty.
Y Służy do wstrzymywania odtwarzania płyty.
Z Służy do wyciszania dźwięku.
wj Umożliwia wyświetlanie menu DVD na
ekranie telewizora.
MP3/JPEG: Umożliwia wybór albumów
wk Służy do ustawiania poziomu głośności
SYSTEM.
wl Naciśnięcie tego przycisku umożliwia powrót
do poprzednio wybranego ekranu itp.
e; Umożliwia wybór pola akustycznego.
ea Powoduje, że dźwięk jest czystszy przy niskim
poziomie natężenia.
es Służy do wyboru trybu odtwarzania
programowego lub trybu odtwarzania w
kolejności losowej.
ed Wyświetla stan funkcji odtwarzania z
powtarzaniem.
ef Służy do przełączania pilota na tryb
odbiornika TV.
Tryb normalny: gaśnie.
Tryb odbiornika TV: świeci się na czerwono.
eg Umożliwia zmianę trybu wejściowego
odbiornika TV.
eh Służy do wybierania kanałów TV.
ej Regulować głośność odbiornika TV.
ek Umożliwia ustawienie parametrów głośników
oraz zapewnia dwustopniową zmianę jasności
wyświetlacza.
el Naciśnięcie umożliwia anulowanie
zaprogramowanych utworów, itp.
r; Służy do przełączania opcji odbioru
monofonicznego lub stereofonicznego w
zakresie FM.
* W zale¿noœci od producenta telewizora, mo¿liwy jest tak¿e
nastêpuj¹cy sposób. Naciœnij >10, a nastêpnie liczbê. (Np.
dla kana³u 25, naciœnij >10, a nastêpnie 2 i 5.)
Download PDF

advertising