Sony | DAV-SC5 | Sony DAV-SC5 Istruzioni per l'uso

4-248-409-32(1)
Compact AV
System
Gebruiksaanwijzing
NL
Istruzioni per l’uso
IT
Bruksanvisning
SE
Instrukcja obsługi
PL
DAV-SC5
©2003 Sony Corporation
3
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of
vocht om het gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.
Installeer het toestel niet in een beperkte ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz..
Plaats geen brandende kaarsen op het toestel.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Gooi de batterij niet weg maar lever
deze in als klein chemisch afval
(KCA).
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof of mechanische
schokken.
• Zet het toestel niet schuin. Het toestel is ontworpen
voor gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het toestel als discs uit de buurt van
apparatuur waarin een krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
• Als het toestel van een koude naar een warme
omgeving wordt gebracht kan er vocht binnenin het
toestel condenseren, hetgeen schade aan de lenzen tot
gevolg kan hebben. Wacht daarom bij het voor de
eerste maal installeren van het toestel, of wanneer u
dit van een koude naar een warme omgeving
verplaatst ongeveer 30 minuten voor u het in gebruik
neemt.
Welkom!
Dit toestel is
geclassificeerd als een
laserproduct van klasse
1. Het label bevindt zich
onderaan op het toestel.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u
uitsluitend de stekker vastnemen. Trek nooit aan het
snoer zelf.
Installeren
• Kies een plaats waar een ongehinderde
luchtdoorstroming mogelijk is, om oververhitting van
vitale onderdelen te voorkomen.
• Zet het toestel niet op een zacht of wollig oppervlak
(een kleedje of deken), of tegen gordijnen, waardoor
de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen worden.
2NL
Dank u voor aankoop van dit Sony Compact AV
System. Voor u het toestel in gebruik neemt,
moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig
lezen en bewaren zodat u deze later nog kunt
raadplegen.
Voorzorgsmaatregelen
Spanningsbronnen
Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakpersoneel
worden vervangen.
Plaatsing
• Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats
om te voorkomen dat het te sterk opwarmt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dat is normaal en duidt niet
op storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het toestel niet in een nauw bemeten en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
toestel te plaatsen. Het systeem is uitgerust met een
krachtige versterker. Indien de ventilatiegaten
bovenaan worden afgesloten, kan het toestel
oververhit en defect raken.
• Plaats het toestel niet op een zachte ondergrond zoals
een tapijt waardoor de ventilatiegaten onderaan
kunnen worden afgesloten.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof
of mechanische schokken.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in een warme
of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de lenzen in het toestel.
In dat geval kan de werking van het toestel zijn
verstoord. Verwijder in dat geval de disc en laat het
toestel ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht
is verdampt.
• Haal de disc uit het toestel wanneer u dit verplaatst.
Indien u dat niet doet, kan de disc beschadigd worden.
• Om stroom te sparen kan het systeem volledig
worden afgezet met de [/1 toets op het systeem. Het
systeem is dan volledig uitgeschakeld, ook al blijft de
LED enige tijd branden.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder noch solventen zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony handelaar.
Discs reinigen
Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD/DVDreinigingsdisc. Die kan defecten veroorzaken.
Kleuren op een TV-scherm
Indien de luidsprekers de kleuren op het TV-scherm
beïnvloeden, moet u de TV meteen afzetten en na 15
tot 30 minuten weer aanzetten. Indien de kleuren nog
altijd vervormen, moet u de luidsprekers verder van de
TV af zetten.
Het kenplaatje bevindt zich onderaan op de buitenkant
van het toestel.
NL
BELANGRIJK
Opgelet : Dit toestel kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het TVscherm tonen. Als u dat beeld lange tijd op het TVscherm laat staan, bestaat het gevaar dat uw
televisiescherm onherstelbaar wordt beschadigd.
Vooral projectietelevisies zijn hier gevoelig voor.
Het systeem verplaatsen
Wanneer u het toestel verplaatst, moet u de volgende
procedure gebruiken om het binnenste loopwerk te
beschermen. Verwijder de disc. Druk vervolgens op de
x toets op het toestel en houd deze ingedrukt. Nadat
“MECHA LOCK” op het display (voorpaneel) is
verschenen, trekt u de stekker uit het stopcontact.”
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
3NL
Inhoudsopgave
Welkom! ................................................. 2
Voorzorgsmaatregelen ............................ 3
Betreffende deze gebruiksaanwijzing ..... 6
Met dit toestel kunnen de volgende discs
worden afgespeeld ............................ 6
Terminologie........................................... 6
Opmerkingen betreffende discs .............. 9
Bedieningsmenuweergave .................... 10
Aan de slag
Uitpakken.............................................. 12
De batterijen in de afstandsbediening
plaatsen ........................................... 12
Stap 1: Luidsprekers aansluiten ............ 13
Stap 2: Antennes aansluiten .................. 17
Stap 3: TV en videocomponenten
aansluiten ........................................ 19
Stap 4: Het netsnoer aansluiten............. 21
Luidsprekeropstelling ........................... 22
Discs afspelen
Discs afspelen ....................................... 23
De weergave hervatten vanaf het punt
waar u de disc hebt gestopt............. 25
(Resume Play)
Gebruik van het DVD Menu................. 25
Bij het afspelen van VIDEO CD's met
PBC-functies (Ver. 2.0) .................. 26
(PBC-weergave)
Een MP3 Audio Track afspelen............ 27
JPEG-beeldbestanden afspelen ............. 28
Een eigen programma maken................ 31
(Programme Play)
Willekeurige weergave ......................... 32
(Shuffle Play)
Herhaalde weergave.............................. 33
(Repeat Play)
Een bepaald punt op een disc zoeken ... 34
(Scan, Slow-motion Play)
Een titel/hoofdstuk/track/index/album/
bestand zoeken................................ 35
Disc-informatie controleren .................. 37
4NL
Geluidsregeling
Het geluid regelen................................. 42
Surround Sound-weergave ................... 44
Geluidseffecten..................................... 47
Diverse bijkomende functies
Hoeken wijzigen ................................... 48
Ondertitels weergeven .......................... 49
Discs vergrendelen ............................... 50
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Andere handelingen
Uw TV bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening........................... 55
Naar de video of een ander toestel
kijken.............................................. 56
Luisteren naar de radio ......................... 57
Gebruik van het Radio Data System
(RDS) ............................................. 60
Gebruik van de Sleep Timer................. 60
U kunt de helderheid van het
uitleesvenster op het voorpaneel
regelen ............................................ 61
Terugkeren naar de
standaardinstelling.......................... 61
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het instelscherm ............... 62
De taal voor schermweergave en geluid
kiezen ............................................. 63
(TAALKEUZE)
Beeldinstellingen .................................. 64
(SCHERMINSTELLING)
Individuele instellingen ........................ 65
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Luidsprekerinstellingen ........................ 67
(LUIDSPREKER)
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen .......................71
Technische gegevens ............................ 74
Verklarende woordenlijst...................... 75
Onderdelen en bedieningselementen .... 78
Taalcodelijst .......................................... 83
DVD instelmenulijst ............................. 84
Index ..................................................... 85
Beknopte handleiding voor afstandsbediening ............................................... 86
5NL
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. Ook de bedieningselementen op
het toestel kunnen worden gebruikt indien ze
dezelfde of soortgelijke namen hebben als die
op de afstandsbediening.
• In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt.
Symbool
Functies beschikbaar in VIDEO CD
mode
Functies beschikbaar in CD mode
Functies beschikbaar in Super
Audio CD en Audio CD mode
Beschikbare functies voor MP3*
audio tracks
Functies beschikbaar voor JPEG
bestanden
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardformaat
van ISO/MPEG waarbij audiogegevens worden
gecomprimeerd.
Met dit toestel kunnen de
volgende discs worden
afgespeeld
DVD VIDEO
Super Audio
CD
6NL
Disc-logo
VIDEO CD
Audio CD
CD-R/CD-RW
(audiogegeven
s) (MP3bestanden)
(JPEGbestanden)
Betekenis
Functies beschikbaar voor DVD
VIDEO's en DVD-R's/DVD-RW's
in video mode of DVD+R's/
DVD+RW's
Disc-formaat
Disc-formaat
Disc-logo
Het “DVD VIDEO” logo is een handelsmerk.
Terminologie
• Titel
Het langste deel van een beeld of track op een
DVD; bijvoorbeeld een film op video software
of een album op audio software.
• Hoofdstuk
Delen van een beeld of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
verscheidene hoofdstukken. Sommige discs
bevatten geen hoofdstukken.
• Album
Deel van een muziekstuk of een beeld op een
data CD met MP3 audio tracks of JPEGbestanden.
• Track
Delen van een beeld of muziekstuk op een
VIDEO CD, Super Audio CD, CD of MP3.
• Index (Super Audio CD, CD) / Video
Index (VIDEO CD)
Een getal waarmee een track wordt opgesplitst
zodat u makkelijk een bepaald punt op een
VIDEO CD, Super Audio CD of CD kunt
vinden. Sommige discs bevatten geen indexen.
• Scène
Op een VIDEO CD met PBC-functies
(pagina 26) zijn de menuschermen,
bewegende beelden en stilstaande beelden
opgesplitst in “scènes”.
• Bestand
Deel van een beeld op een data CD met JPEGbeeldbestanden.
Disc
DVDstructuur
Titel
Hoofdst
VIDEO
CD-,
Super
Audio CDof CD-
Disc
Track
Index
Disc
MP3structuur
Regiocode
Op de achterkant van het toestel staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD moet
vermeld staan om met dit toestel te kunnen
worden afgespeeld.
Album
Track
Disc
JPEGstructuur
opgenomen, kunnen eveneens worden
afgespeeld.
• Indien audiotracks en beelden in muziek CDformaat of video CD-formaat zijn opgenomen
tijdens de eerste sessie, wordt alleen de eerste
sessie afgespeeld.
Album
Bestand
Opmerking bij PBC (Playback
Control) (VIDEO CD's)
Dit toestel beantwoordt aan Ver. 1.1 en Ver. 2.0
of VIDEO CD-normen. Afhankelijk van de disc
zijn er twee weergavemogelijkheden.
Disc-type
Mogelijkheden
VIDEO CD's
zonder PBC
functies
(Ver. 1.1 discs)
Weergave van bewegende
beelden en muziek.
VIDEO CD's
met PBC
functies
(Ver. 2.0 discs)
Weergave van interactieve
software met menuschermen op
het TV-scherm (PBC Playback),
met bovendien de
videoweergavefuncties van Ver.
1.1 discs. Hiermee kunnen ook
stilstaande hogeresolutiebeelden
worden afgespeeld als deze op
de disc staan.
Betreffende een multi-sessie CD
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een MP3
audio track bevat. Volgende MP3 audio tracks
die in latere sessies werden opgenomen,
kunnen eveneens worden afgespeeld.
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een JPEGbeeldbestand bevat. Volgende JPEGbeeldbestanden die in latere sessies werden
DVD's met label ALL kunnen ook met dit toestel
worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD probeert af te spelen,
verschijnt het bericht “Weergave van deze disc
niet toegestaan wegens regiobeperkingen.” op
het scherm. Het is mogelijk dat sommige DVD's
waarop geen regiocode staat vermeld, toch geen
DVD's kunnen worden afgespeeld.
Voorbeelden van discs die
niet kunnen worden
afgespeeld met het toestel
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM's (behalve met extensie “.MP3,”
“.JPG,” of “.JPEG”)
• Andere CD-R's/CD-RW's dan opgenomen in
de volgende formaten:
– muziek CD-formaat
– video CD-formaat
– MP3/JPEG-formaat conform ISO9660*
Level 1/Level 2, of het uitgebreide formaat,
Joliet
• Datasecties van CD-Extra's
• DVD-ROM's
• DVD Audio discs
• DVD-RAM's
• DVD-RW’s in VR (Video Recording) mode
• Progressive JPEG-bestand
* Een logisch formaat van bestanden en mappen op
CD-ROM's, bepaald door ISO (International
Standard Organization)
wordt vervolgd
7NL
Plaats de volgende discs niet:
• Een DVD met een verschillende regiocode
(pagina 7, 76).
• Een disc die niet standaard of niet rond is
(zoals een kaart of een hart- of stervorm).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
gekleefd.
• Een disc met resten van kleefmiddel of
kleefband.
Opmerkingen betreffende CD-R/CD-RW/ DVDR/DVD-RW (Video mode)
Sommige CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW's (Video
mode) niet met dit toestel kunnen worden afgespeeld
afhankelijk van de opnamekwaliteit, de staat van de
disc of de karakteristieken van de opnameapparatuur
en beveiligingssoftware.
Ook een disc die niet correct werd gefinaliseerd, wordt
niet afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de opnameapparatuur voor meer informatie.
Merk op dat discs aangemaakt in Packet Write formaat
ook niet kunnen worden afgespeeld.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op
de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat
sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm
en wellicht niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Opmerking betreffende de
weergave van DVD's en
VIDEO CD's
Sommige weergavefuncties van DVD's en
VIDEO CD's kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit apparaat speelt
DVD's en VIDEO CD's af volgens de inhoud
van de disc zodat bepaalde weergavefuncties
niet beschikbaar kunnen zijn. Raadpleeg daarom
de instructies die bij DVD's of VIDEO CD's
worden geleverd.
8NL
Auteursrechten
Dit product bevat copyrightbeveiligingstechnologie die is beschermd door
Amerikaanse patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten. Het gebruik van deze
copyright-beveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision, en is bedoeld
voor gebruik in huis en beperkte kring tenzij
Macrovision hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend. Aanpassing of
demontage is verboden.
Dit systeem is uitgerust met een Dolby* Digital
and Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix
surround decoder en het DTS** Digital
Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater
Systems, Inc.
“DTS” en “DTS Digital Surround” zijn
handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
Opmerkingen betreffende
discs
Behandeling van discs
• Neem de disc vast aan de rand om ze proper te
houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Kleef niets op een disc.
• Stel een disc niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals hete
luchtkanalen of in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de houder.
Reiniging
• Maak een disc voor het afspelen altijd schoon
met een doek.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen solventen zoals benzine, thinner
en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit systeem kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u er discs
met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of
stervormig) probeert mee af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbare accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
9NL
Bedieningsmenuweergave
Kies de functie die u wilt gebruiken via het bedieningsmenu. Het bedieningsmenuscherm verschijnt
wanneer de DVD DISPLAY toets wordt ingedrukt. Meer details vindt u op de pagina tussen haakjes.
Totaal aantal
opgenomen
Totaal aantal opgenomen hoofdstukken of indexen
titels of tracks
Naam van de
Weergavestatus
Naam of type
huidige titel
(NWeergave, XPauze, xStop, enz.)
van disc
Huidig titelnummer (Video CD/Super
Audio CD/CD: tracknummer)
Huidig hoofdstuknummer
(Video CD/Super Audio CD/
CD: indexnummer)
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Speelduur
T
Pictogram van gekozen
bedieningsmenupunt
DVD
Type disc dat
wordt afgespeeld
1:32:55
1: ENGLISCH
2: FRANZÖSISCH
3: SPANISCH
Huidige instelling
Opties
Bedieningsmenupunten
Functienaam van gekozen
bedieningsmenupunt
UNTERTITEL
Auswählen:
ENTER
Melding
Lijst van bedieningsmenupunten
DISC
Geeft de naam of het type weer van de disc die in het apparaat
is geplaatst.
TITEL (alleen DVD) (pagina 35)/
Om de titel (DVD) of de track (VIDEO CD) te kiezen voor
weergave.
Toont de scène (VIDEO CD bij PBC-weergave).
SCENE (alleen VIDEO CD bij PBCweergave) /TRACK (alleen VIDEO CD)
(pagina 35)
HOOFDSTUK (alleen DVD)
(pagina 36)/INDEX (alleen VIDEO CD)
Om het hoofdstuk (DVD) of de index (VIDEO CD) te kiezen
voor weergave.
(pagina 36)
ALBUM (alleen MP3) (pagina 27,
Kiest het album (MP3) voor weergave.
TRACK (alleen Super Audio CD/
Om de track (Super Audio CD/CD/MP3) te kiezen voor
weergave.
35)
CD/MP3) (pagina 27, 35)
INDEX (alleen Super Audio CD/
CD)
Geeft de index weer en selecteert de index (Super Audio CD)
die wordt afgespeeld.
(pagina 36)
TIJD (pagina 37)
10NL
Verstreken en resterende speelduur controleren.
Tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek invoeren.
GELUID (alleen DVD/VIDEO CD/ Om de geluidsinstelling te wijzigen.
Super Audio CD/CD/MP3) (pagina 42)
ONDERTITELING (alleen DVD)
Ondertitels weergeven.
Om de taal van de ondertitels te wijzigen.
ALBUM (alleen JPEG)
Kiest het album (JPEG) voor weergave.
BESTAND (alleen JPEG)
Om het bestand (JPEG) te kiezen voor weergave.
DATUM (alleen JPEG)
Toont de datuminformatie.
HOEK (alleen DVD) (pagina 48)
Om de hoek te wijzigen.
STAND (alleen VIDEO CD/Super
Om de weergavestand te kiezen.
(pagina 49)
(pagina 29)
(pagina 29)
(pagina 41)
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (pagina 33)
HERHALEN (pagina 33)
Speelt herhaaldelijk de volledige disc (alle titels/alle tracks),
één titel/hoofdstuk/track/album of de inhoud van het
programma af.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Om weergavebeperkingen in te stellen.
(pagina 50)
Tips
• Bij elke druk op DVD DISPLAY verandert het bedieningsmenuscherm als volgt:
Bedieningsmenuscherm
m
Bedieningsmenuscherm uit
De bedieningsmenupunten hangen af van de disc.
• De indicator voor het bedieningsmenu licht groen
t
op tenzij u HERHALEN op “UIT” hebt
ingesteld.
• De indicator voor “HOEK” licht alleen groen op wanneer er meerdere hoeken op de disc staan.
11NL
Aan de slag
Uitpakken
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• Luidsprekers (5)
• Subwoofer (1)
• AM-kaderantenne (1).
• FM-draadantenne (1)
• Luidsprekerkabels (3,5 m × 3, 10m × 2, 5m ×
1)
• Afstandsbediening RM-SP800 (1)
• R6 (AA) batterijen (2)
• Gebruiksaanwijzing (1)
• Luidsprekeraansluiting en -installatie (kaart)
(1)
De batterijen in de
afstandsbediening
plaatsen
Dit toestel kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
AA (R6) batterijen in de batterijhouder en hou
daarbij rekening met de 3 en # aanduidingen.
Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op het toestel.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
directe zonnestraling of felle verlichting. Hierdoor
kan de werking worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange tijd
niet zult gebruiken, verwijder dan de batterijen om
mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
12NL
Stap 1: Luidsprekers aansluiten
Aan de slag
Sluit de meegeleverde luidsprekers aan met behulp van de meegeleverde luidsprekerkabels en let erop
dat de kleuren van de aansluitingen en de kabels overeenstemmen. Sluit geen andere luidsprekers aan
dan deze die bij het toestel zijn geleverd.
Voor optimaal surroundgeluid dient u de luidsprekerparameters (afstand, niveau, enz.) op te geven
zoals beschreven op pagina 22.
Benodigde kabels
Luidsprekerkabels
De stekker en de buis van de luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als het label van de aansluitingen.
(–)
(+)
(–)
(+)
Gekleurde buis
13NL
Luidsprekeraansluitingen
Sluit de
aan op
Voorluidsprekers
SPEAKER FRONT L (wit) en R (rood)
Surround luidsprekers
SPEAKER SURR L (blauw) en R (grijs)
Middenluidspreker
SPEAKER CENTER (groen)
Subwoofer
SPEAKER WOOFER (paars)
Voorluidspreker (R)
Voorluidspreker (L)
Middenluidspreker
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
VIDEO 2 VIDEO 1
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
Surround luidspreker (R)
L
AUDIO IN
FM 75
VIDEO IN
EURO AV
SURR R
VIDEO IN
Subwoofer
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
Surround luidspreker (L)
Opmerking over plaatsen van luidsprekers
Ga voorzichtig te werk wanneer u de subwoofer of een luidsprekerstandaard (niet bijgeleverd) die op
de voor-/surround luidsprekers is bevestigd, op een speciaal behandelde vloer (met was of olie
behandeld, gepolijst, enzovoort) plaatst; anders kunnen vlekken of verkleuringen optreden.
14NL
Opmerking
Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel niet in de SPEAKER aansluiting klem komt te zitten.
Sluit de luidsprekerkabel aan nadat het uiteinde is omgebogen. Vermijd dat de luidsprekerkabel klem raakt in de
SPEAKER aansluiting.
Aan de slag
Tip
Kortsluiting van de luidsprekers voorkomen
Door kortsluiting van de luidsprekers kan het toestel worden beschadigd. Om dat te voorkomen, dient
u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het aansluiten van de luidsprekers. Zorg
ervoor dat een blootliggende draad van een luidsprekerkabel niet in contact komt met een andere
aansluitingsklem of een blootliggende draad van een andere luidsprekerkabel.
Voorbeelden van slechte staat van een luidsprekerkabel
De gestripte
luidsprekerkabel raakt een
andere luidsprekerklem.
Gestripte kabels raken elkaar
doordat er teveel isolatie is
verwijderd.
Nadat alle componenten, luidsprekers en het netsnoer zijn aangesloten, dient u te controleren of alle
luidsprekers correct zijn aangesloten aan de hand van een testtoon. Voor meer details over de testtoon,
zie pagina 68.
Indien een luidspreker geen testtoon produceert of de testtoon wordt geproduceerd door een andere
luidspreker dan de luidspreker die wordt vermeld in het uitleesvenster, kan de luidspreker zijn
kortgesloten. Controleer dan de luidsprekeraansluiting opnieuw.
Opmerking
Verbind de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting op de componenten: 3 op 3 en # op #. Indien de draden
worden omgewisseld, is er te weinig bass en kan het geluid zijn vervormd.
15NL
De luidsprekerkabels vervangen
Om een andere luidsprekerkabel te gebruiken, maakt u de stekker los om een andere kabel aan te
sluiten.
Losmaken
Uitsteeksel
Hou de stekker met het uitsteeksel naar beneden op een vlak oppervlak en trek de kabels uit de stekker.
Bevestigen
Druk de stekker naar beneden op een vlak oppervlak en steek de nieuwe luidsprekerkabels in.
Het gestreepte luidsprekersnoer dient te worden bevestigd aan de negatieve (-) kant van de stekker.
Opmerking
Let op dat u het oppervlak (tafel e.d.) niet beschadigt bij het bevestigen/losmaken van de luidsprekersnoeren.
Tips
• U kunt in de handel verkrijgbare luidsprekerkabel of snoermaat AWG #18 - AWG #24 gebruiken.
• Alvorens een nieuwe kabel te bevestigen, stript u 10 mm van de isolatie en twist u de blootliggende draden van
beide snoeren.
10 mm
16NL
Stap 2: Antennes aansluiten
Aan de slag
Sluit de meegeleverde AM/FM-antennes aan om naar de radio te luisteren.
Antenne-aansluitingen
Sluit de
aan op
AM-kaderantenne
AM-aansluitingen
FM-draadantenne
FM 75Ω COAXIAL aansluiting
AM-kaderantenne
SPEAKER
FRONT R
CENTER
VIDEO 2 VIDEO 1
FRONT L
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
L
AUDIO IN
FM 75
VIDEO IN
VIDEO IN
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
FM-draadantenne
Opmerkingen
• Om ruis te voorkomen, moet u de AM-kaderantenne zo ver mogelijk van het toestel en andere componenten
houden.
• Strek de FM-draadantenne volledig uit.
• Hou de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.
Tip
Bij aansluiting van de meegeleverde AM-kaderantenne kunnen snoer (A) en snoer (B) naar believen worden
aangesloten.
AM
A
B
wordt vervolgd
17NL
Tip
Gebruik bij slechte FM-ontvangst een 75-ohmige coaxiaalkabel (niet meegeleverd) om het toestel aan te sluiten op
een externe FM-antenne zoals hieronder afgebeeld.
FMbuitenantenne
Toestel
AM
FM 75
COAXIAL
18NL
Stap 3: TV en videocomponenten aansluiten
SCART (EURO AV) kabel voor de aansluiting van een TV (niet
meegeleverd)
Aan de slag
Benodigde kabels
Audio-/videokabels (niet meegeleverd)
Bij het aansluiten van de kabels moet u ervoor zorgen dat de kleur van stekkers en aansluitingen van
de componenten overeenkomen.
Geel (Video)
Wit (L/audio)
Rood (R/audio)
Aansluitingen voor videocomponenten
Sluit de
aan op
TV
T EURO AV OUTPUT (TO TV) aansluiting
Videorecorder
VIDEO 1 aansluitingen
Digitale satellietontvanger
VIDEO 2 aansluitingen
Het toestel aansluiten op een TV
Sluit het toestel aan op uw TV met behulp van een SCART (EURO AV) kabel. Sluit de SCART (EURO
AV) kabel aan op T EURO AV OUTPUT (TO TV) op het toestel.
Indien u gebruik maakt van de SCART (EURO AV) kabel, controleer dan of de TV compatibel is met
S Video- of RGB-signalen. Wanneer de TV compatibel is met S Video, schakel dan de ingangsmode
van de TV om naar RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten TV.
Opmerking
Kies de 2CH STEREO mode wanneer u gebruik maakt van de VIDEO 1 lijnuitgangen. Wanneer u 2CH STEREO
niet kiest, kunnen de lijnuitgangen niet naar behoren functioneren.
wordt vervolgd
19NL
SPEAKER
FRONT R
CENTER
VIDEO 2 VIDEO 1
FRONT L
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
COAXIAL
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
IN
L
AUDIO IN
OUT
FM 75
VIDEO IN
VIDEO IN
OUTPUT(TO TV)
OUT
OUT
IN
EURO AV
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
DIGITAL
OUT
INTPUT(FROM VIDEO)
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Videorecorder
Digitale satellietontvanger
of PlayStation 2 enz.
TV
Opmerkingen
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
• Raadpleeg de instructies die bij de TV zijn geleverd.
• Het toestel kan geen component videosignalen produceren.
• Het toestel kan het audiosignaal van de aangesloten TV niet uitvoeren. Voer bij het beluisteren van het audiosignaal
van de TV via de aangesloten luidsprekers het audiosignaal van de TV in via de AUDIO IN L/R aansluiting.
Aansluiting op een TV met 4:3 scherm
Bij sommige discs past het beeld niet op het TV-scherm.
Zie pagina 64 om de breedte/hoogte-verhouding te wijzigen.
Een videorecorder aansluiten op het toestel
Sluit de digitale satellietontvanger alleen aan op VIDEO IN en AUDIO IN L/R van het toestel. Sluit de
stekkers stevig aan om gebrom en ruis te voorkomen. Wanneer VIDEO1 het geluid vervormt, sluit dan
de videorecorder aan op VIDEO2.
Het geluid van een TV of spelconsole (b.v.: PlayStation 2)
weergeven met het systeem
Verbind de audio-uitgangen van de TV of spelconsole met de VIDEO 2 AUDIO IN aansluitingen op
het systeem met behulp van de audiokabels (optie).
20NL
Opmerkingen
Aan de slag
• Sluit het toestel niet aan op een videorecorder. Wanneer de videosignalen via een videorecorder passeren, krijgt u
mogelijk geen helder beeld op het TV-scherm.
• Indien u met dit toestel geen beelden kunt bekijken van een videorecorder die is aangesloten op een TV met RGB
componentaansluitingen, moet u
op uw TV instellen op t (Audio/Video). Wanneer u
(RGB) kiest, kan
de TV geen signalen ontvangen van de videorecorder.
• Om de SmartLink-functie van uw videorecorder te kunnen gebruiken, moet u de videorecorder verbinden met de
SmartLink-aansluiting op uw TV.
• De SmartLink functie kan mogelijk niet naar behoren functioneren wanneer uw videorecorder via dit toestel is
aangesloten op uw TV.
• Het toestel voert geen S Video-signaal uit.
• Wanneer u “DVD” kiest door op FUNCTION (pagina 56) te drukken, worden het videosignaal en RGB-signaal
niet uitgevoerd via de VIDEO IN aansluitingen. Het toestel kan bovendien het componentvideosignaal niet
uitvoeren.
• Wanneer u VIDEO 1 of VIDEO 2 kiest door op FUNCTION (pagina 56) te drukken, wordt het audiosignaal van
de AUDIO L/R aansluiting uitgevoerd naar de aangesloten luidsprekers. Het audiosignaal wordt niet uitgevoerd via
T EURO AV OUTPUT (TO TV).
Stap 4: Het netsnoer aansluiten
Voordat u het netsnoer van het toestel aansluit op een stopcontact, moet u de luidsprekers aansluiten
op het toestel (zie pagina 14).
21NL
Luidsprekeropstelling
Voor een optimale surround sound moeten alle
luidsprekers behalve de subwoofer even ver van
de luisterpositie worden geplaatst (A).
De middenluidspreker kan tot 1,6 meter (B) en
de achterluidsprekers tot 4,6 meter (C) dichter
bij de luisterpositie dan de voorluidsprekers
worden geplaatst.
De voorluidsprekers kunnen op 1,0 tot 7,0 meter
(A) van de luisterpositie worden geplaatst.
Plaats de luidsprekers zoals hieronder afgebeeld
Betreffende magnetisch
afgeschermde luidsprekers (ter
voorkoming van kleurafwijking
op het TV-scherm)
De subwoofer in dit toestel is magnetisch
afgeschermd om magnetische lekken te
voorkomen. Toch kan er wat lekkage optreden
omdat de magneet zeer krachtig is. Wanneer de
subwoofer wordt gebruikt met een beeldbuis- of
projectie-TV, moet de subwoofer minstens 0,3
meter van het toestel zijn verwijderd. Wanneer
deze te dichtbij wordt geplaatst, kunnen de
kleuren op het scherm afwijken. Zet de TV af en
zet hem na 15 tot 30 minuten weer aan indien er
kleurafwijkingen optreden. Indien de kleuren
nog altijd afwijken, moet u de subwoofer verder
van de TV af zetten. Indien de kleuren dan nog
steeds afwijken, moet u controleren of er zich
geen magnetisch voorwerp dicht bij de
subwoofer bevindt. Kleurafwijking kan
optreden ten gevolge van interactie tussen de
subwoofer en het magnetisch object.
Voorbeelden van mogelijke bronnen van
magnetische storing zijn: magnetische sloten op
een TV-kastje e.d., medische apparatuur,
speelgoed, enz.
Opmerking
Plaats de midden- en surround luidsprekers niet verder
van de luisterpositie dan de voorluidsprekers.
Luidsprekerparameters
bepalen
Voor een optimaal surround sound moet u eerst
de afstand van de aangesloten luidsprekers tot de
luisterpositie opgeven en balans en niveau
regelen. Schakel luidsprekerniveau en -balans
gelijk aan de hand van de testtoon.
Kies “LUIDSPREKERINSTELLING” in het
instelscherm. Zie “Luidsprekerinstellingen”
voor meer details (pagina 67).
22NL
4
Breng een disc in.
Discs afspelen
Met de weergavekant omlaag
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD kunnen
sommige functies verschillend of onbeschikbaar
zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
Disc-gleuf
A H
Regel hier
het volume
5
[/1/
STANDBY indicator
FUNCTION
Discs afspelen
Duw de disc in de gleuf tot ze automatisch
wordt ingetrokken.
De disc wordt automatisch ingetrokken en
“READING” verschijnt in het
uitleesvenster.
Discs afspelen
Aansluiting
voor
hoofdtelefoon
[/1
FUNCTION
Druk op H.
Het toestel begint te spelen (continu
weergave).
Regel het volume op het toestel.
Na Stap 5
Bij sommige discs verschijnt er een menu op het
TV-scherm. Voor interactieve weergave volgt u
de instructies op het menuscherm. (DVD:
pagina 25), (VIDEO CD: pagina 26).
Disc verwijderen
H
1
2
3
Zet de TV aan.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
TV op dit toestel.
Druk op [/1 op het toestel.
Druk op A op het toestel of Z op de
afstandsbediening. Verwijder de disc nadat deze
door het toestel is uitgeworpen. “READY!”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Het toestel aanzetten
Druk op [/1 op het toestel. Het toestel wordt
aangeschakeld. In de wachtstand schakelt het
toestel ook aan door op A op het toestel of door
op H te drukken.
Het toestel wordt aangeschakeld.
Tenzij de “DVD” modus is ingesteld, drukt
u op FUNCTION om “DVD” te selecteren.
“READY!” verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en het toestel is klaar om
een disc in te brengen.
wordt vervolgd
23NL
Het toestel uitzetten
Druk op [/1 op de afstandsbediening. Het
toestel schakelt over naar de wachtstand en de
STANDBY indicator licht rood op. Om het
toestel volledig uit te schakelen, trekt u de
stekker uit het stopcontact.
Schakel het toestel niet uit tijdens het afspelen
van een disc door op [/1 op het toestel te
drukken. Hierdoor kunnen de menu-instellingen
immers worden gewist. Om het toestel af te
zetten, drukt u eerst op x om de weergave te
stoppen en vervolgens op [/1 op de
afstandsbediening.
Bijkomende handelingen
Z
./>
X
H
x
MUTING
Tip
VOLUME +/–
Indien er al een disc in het toestel zit, kunt u die
afspelen door gewoon op H te drukken. Het toestel
schakelt over naar DVD en de weergave start (Autofunctie). Tijdens geprogrammeerde weergave kan de
weergave alleen worden gestart door op H te
drukken.
Om
Druk op
Stroom sparen in de wachtstand
Te stoppen
x
Druk eenmaal op [/1 op het toestel of [/1 op de
afstandsbediening.
Te pauzeren*
X
Tip
De STANDBY indicator op het toestel licht op
wanneer het zich in de wachtstand bevindt.
Wachtstand annuleren
Druk eenmaal op [/1 op de afstandsbediening.
De weergave te hervatten na X of H
pauzeren
Naar volgende
>
hoofdstukken, tracks,
scènes of bestanden te gaan
in de continu weergavestand
Tijdens continu weergave
naar vorige hoofdstukken,
tracks, bestanden of scènes
te gaan
.
De weergave te stoppen en
de disc te verwijderen
Z
Het geluid te onderdrukken MUTING. Om de
geluidsonderdrukking
te annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u
het volume met
VOLUME +.
* Pauzeren kan niet tijdens JPEG-weergave.
Opmerkingen
• Wanneer er zich geen disc in het toestel bevindt,
verschijnt “READY!” in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• Wanneer de DVD-weergave ongeveer een uur lang is
onderbroken, schakelt het toestel automatisch uit.
24NL
(Resume Play)
Het toestel memoriseert het punt waar u op x
hebt gedrukt en “RESUME” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Resume Play
blijft beschikbaar zolang de disc niet wordt
verwijderd, zelfs al wordt het toestel in de
wachtstand gebracht door op [/1te drukken.
Gebruik van het DVD Menu
Een DVD is onderverdeeld in vele stukken beeld
of muziek. Deze stukken worden “titels”
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen via
het DVD TOP MENU/ALBUM–.
Bij het afspelen van een DVD waarop items
zoals de taal van de ondertitels en het geluid
kunnen worden gekozen, kunt u die kiezen met
de DVD MENU/ALBUM+.
Discs afspelen
De weergave hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt
Cijfertoetsen
H
1
x
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om de weergave te stoppen.
“RESUME” verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en u kunt de disc
herstarten vanaf het punt waar u ze hebt
gestopt.
Als “RESUME” niet verschijnt, is Resume
Play niet beschikbaar.
2
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
C/X/x/c/
ENTER
1
Druk op DVD TOP MENU/ALBUM– of
DVD MENU/ALBUM+.
Het discmenu verschijnt op het TV-scherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2
Druk op H.
Het toestel start de weergave vanaf het punt
waar u de disc in Stap 1 hebt gestopt.
DVD MENU/
ALBUM+
3
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te kiezen dat u wilt afspelen of
wijzigen.
Druk op ENTER.
Opmerking
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat de weergave niet precies op
hetzelfde punt wordt hervat afhankelijk van waar u de
disc hebt gestopt.
• Het punt waar u de weergave hebt gestopt wordt
gewist wanneer:
– u verandert van weergavestand.
– u de instelling wijzigt in het instelmenu.
Wanneer het DVD top menu of een DVD menu
ongeveer een uur lang verschijnt tijdens het afspelen
van een DVD, schakelt het toestel automatisch uit.
Tip
Om de weergave te starten vanaf het begin van de disc
drukt u tweemaal op x en vervolgens op H.
25NL
Opmerkingen
Bij het afspelen van VIDEO
CD's met PBC-functies
(Ver. 2.0)
(PBC-weergave)
Tip
PBC-weergave (Playback Control) biedt de
mogelijkheid van eenvoudige interactieve
handelingen, zoekfuncties en dergelijke.
Met PBC-weergave kunt u VIDEO CD's
interactief afspelen door de instructies in het
menu op het TV-scherm te volgen.
Cijfertoetsen
./>
H
x
X/x/
ENTER
O RETURN
1
Start de weergave van een VIDEO CD
met PBC-functies.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2
3
4
Kies het gewenste itemnummer door
op X/x of de cijfertoetsen te drukken.
Druk op ENTER.
Volg de instructies op het menuscherm
voor de interactieve handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
Terugkeren naar het
menuscherm
Druk op O RETURN.
26NL
• Bij sommige VIDEO CD's verschijnt het menu niet in
Stap 1.
• Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
“Druk op ENTER” in Stap 3 zijn vervangen door
“Druk op SELECT”. Druk in dat geval op H.
Voor weergave zonder PBC, drukt u op ./> of
de cijfertoetsen met het toestel in de stopstand om een
track te kiezen en drukt u vervolgens op H of
ENTER.
“Weergave zonder PBC” verschijnt op het TV-scherm
en continu weergave begint. Er kunnen geen
stilstaande beelden zoals bijvoorbeeld een
menuscherm worden getoond. Om terug te keren naar
PBC-weergave, drukt u tweemaal op x en vervolgens
op H.
Een MP3 Audio Track
afspelen
1
2
Discs afspelen
U kunt MP3 audio tracks op CD-ROM's, CD-R's
of CD-RW's afspelen. Om tracks door de speler
te laten herkennen, moeten de discs echter zijn
opgenomen conform ISO9660 level 1, level 2 of
Joliet formaat. Multi-sessie discs kunnen ook
worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de CD-R/RW
apparatuur of opnamesoftware (niet
meegeleverd) voor details omtrent het
opnameformaat.
Kiezen van een album en
track
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
Het toestel begint de eerste MP3 audio track
in het eerste album op de disc te spelen.
Opmerkingen
• Het toestel kan MP3 (MPEG1 Audio Layer3) geluid
afspelen. Het toestel kan geen audiotracks met
MP3PRO indeling afspelen.
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD afspelen
wanneer de eerste sessie een MP3 audio track bevat.
Volgende MP3 audio tracks die in latere sessies
werden opgenomen, kunnen eveneens worden
afgespeeld.
• Maximum aantal albums op een disc: 99 (Een album
kan maximaal 250 MP3 audio tracks bevatten.)
• Een album dat geen MP3 audio track bevat, wordt
overgeslagen.
• Wanneer u de extensie “.MP3” toevoegt aan
gegevens van een ander formaat dan MP3, kan het
toestel de gegevens niet goed herkennen en
produceert deze een hard geluid dat uw luidsprekers
kan beschadigen.
• Wanneer het toestel geen MP3 kan afspelen, moet u
de disc verwijderen en “INDIVIDUELE
INSTELLING” kiezen bij de instelitems. Kies
vervolgens “DATA CD PRIORITY”, zet dit op
“MP3” (pagina 66) en plaats de disc terug.
• Het toestel kan tot 8 directory's diep gaan.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Plaats een MP3 data disc in het toestel.
Druk op H.
DVD MENU/
ALBUM+
1
O RETURN
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu en de discnaam van de
MP3 data disc verschijnen.
2
Druk op X/x om
(ALBUM) te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
HOME TOWN
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
3
Kies een album dat u wilt afspelen met
X/x en druk op ENTER.
wordt vervolgd
27NL
4
Kies
(TRACK) met X/x en
druk op ENTER.
JPEG-beeldbestanden
afspelen
De lijst met tracks in het huidige album
verschijnt.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Als de volledige lijst met tracks of albums
niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te selecteren en
verschuif dan deze balk om met X/x de rest
van de lijst weer te geven. Druk op C of O
RETURN om terug te keren naar de trackof albumlijst.
5
Kies een track met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De gekozen track begint te spelen.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN of C.
Het display uitzetten
Druk op DVD DISPLAY.
Opmerkingen
• Voor album- of tracknamen kunnen alleen letters uit
het alfabet en cijfers worden gebruikt. Andere tekens
verschijnen als “ ”.
• Als het MP3-bestand dat u afspeelt, een ID3 tag heeft,
worden de gegevens van de ID3 tag weergegeven als
tracknaam.
• ID3 tag geldt alleen voor versie 1.
• Wanneer een MP3 met VBR (variabele bit rate)
wordt afgespeeld, kan de verstreken tijdsduur die
wordt aangegeven verschillen van de effectieve
tijdsduur.
Tip
Wanneer een MP3 data disc is ingebracht, kunt u een
album kiezen met behulp van DVD MENU/ALBUM+
of DVD TOP MENU/ALBUM– op de
afstandsbediening.
28NL
U kunt JPEG-beeldbestanden op CD-ROM's,
CD-R's of CD-RW's afspelen. Om de bestanden
door het toestel te laten herkennen, moeten de
discs echter zijn opgenomen conform ISO9660
level 1, level 2 of Joliet formaat. Multi-sessie
discs kunnen ook worden afgespeeld. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de CD-R/RW
apparatuur of opnamesoftware (niet
meegeleverd) voor details omtrent het
opnameformaat.
1
2
Plaats een JPEG data disc in het
toestel.
Druk op H.
Het toestel begint het eerste JPEGgegevensbestand in het eerste album op de
disc te spelen.
Opmerkingen
• Het toestel kan bestanden met de extensie “.JPG” of
“.JPEG” afspelen.
• Het toestel kan Multi Session CD's afspelen.
• Een album dat geen JPEG bestand bevat, wordt
overgeslagen.
• Wanneer het toestel geen JPEG kan afspelen, moet u
de disc verwijderen en “INDIVIDUELE
INSTELLING” kiezen bij de instelitems.
Kies vervolgens “PRIORITEIT DATA-CD”, zet dit
op “JPEG” (pagina 66) en plaats de disc terug.
• Een JPEG beeldbestand met een lengte of breedte van
meer dan 4.720 dots kan niet worden afgespeeld.
• Bepaalde CD-R's of CD-RW's kunnen niet met dit
toestel worden afgespeeld, afhankelijk van het
bestandsformaat.
• Het toestel kan tot 8 directory's diep gaan.
• Progressive JPEG-beeldbestanden kunnen niet
worden afgespeeld met dit toestel.
5
Kies een bestand met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
Het gekozen bestand begint te spelen.
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
DVD
DISPLAY
1
O RETURN
Druk op DVD DISPLAY.
Opmerkingen
Druk op DVD DISPLAY.
Druk op X/x om
(ALBUM) te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
4
Druk op O RETURN of C.
Het display uitzetten
De lijst van albums op de disc verschijnt.
3
Terugkeren naar de vorige
weergave
C/X/x/c/
ENTER
Het bedieningsmenu en de naam van de
JPEG data disc verschijnen.
2
Discs afspelen
Als de volledige lijst met bestanden of
albums niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te selecteren en
verschuif dan deze balk om met X/x de rest
van de lijst weer te geven. Druk op C of O
RETURN om terug te keren naar de
bestands- of albumlijst.
Kiezen van een album en
bestand
• Voor album- of bestandsnamen kunnen alleen letters
uit het alfabet en cijfers worden gebruikt. Andere
tekens verschijnen als “ ”.
• Maximum aantal albums op een disc: 99 (Een album
kan maximaal 250 JPEG-bestanden bevatten.)
Tip
Wanneer een JPEG data disc is ingebracht, kunt u een
album kiezen met behulp van DVD MENU/ALBUM+
of DVD TOP MENU/ALBUM– op de
afstandsbediening.
Kies een album dat u wilt afspelen met
X/x en druk op ENTER.
Kies
(BESTAND) met X/x en
druk op ENTER.
De lijst met bestanden in het huidige album
verschijnt.
MOUNTAIN
FAMILY
JPEG
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
29NL
Diavoorstelling met JPEG
data disc
M
Het huidige beeld roteren
H
H
C/c
1
Druk op M tijdens de weergave van
een JPEG-beeld.
De diavoorstelling begint vanaf het huidige
beeld.
2
Druk op H om de diavoorstelling te
stoppen.
Vanaf het huidige beeld terugkeren naar
normale weergave.
De tussentijd van de
diavoorstelling wijzigen
t
Bij elke druk op M tijdens de diavoorstelling,
verandert de tussentijd. Bij elke druk op de toets
verandert de indicatie als volgt:
FF1M t FF2M t FF3M
De FF3M tussentijd is korter dan FF2M.
Opmerking
Bij diavoorstelling kan weergave slechts in één
richting.
30NL
Roteer het huidige beeld met C/c.
Bij elke druk op c roteert het beeld een
kwartslag rechtsom.
Bij elke druk op C roteert het beeld een
kwartslag linksom.
Opmerking
Tijdens een diavoorstelling kan het beeld niet worden
geroteerd. Druk voor deze handeling op H om terug
te keren naar normale weergave.
Een eigen programma
maken
2
De cursor gaat naar de track (in dit geval
“1”). Voor MP3 tracks kunnen worden
geprogrammeerd, moet eerst het album
worden gekozen.
(Programme Play)
Discs afspelen
Cijfertoetsen
3
Kies de track die u wilt programmeren.
Kies bijvoorbeeld track “7”.
H
Program
1
Track
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
PLAY MODE op de afstandsbediening
tot “PGM” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Het programmamenu verschijnt op het TVscherm.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
TRACK10
Wanneer niet alle tracks in het venster
passen, verschijnt de schuifbalk. Druk op c
om de schuifbalk te selecteren en verschuif
dan deze balk om met X/x de rest van de
lijst weer te geven. Druk op C of O
RETURN om terug te keren naar de
tracklijst.
REPEAT
PLAY
MODE
1
Total Time 0:00
Program
1
Track
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de tracks
op de disc worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximum 25
tracks programmeren.
CLEAR
Druk op c.
Total Time 0:00
4
Total Time 0:00
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
TRACK10
Druk op X/x of de cijfertoetsen om “7”
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
Totale tijdsduur van de
geprogrammeerde tracks (behalve MP3)
Program
1 TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Time 12:34
wordt vervolgd
31NL
5
Herhaal stap 2 tot 4 om andere tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde tracks verschijnen in
de gekozen volgorde.
6
Willekeurige weergave
(Shuffle Play)
Druk op H om Programme Play te
starten.
Geprogrammeerde weergave start.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten door
op H te drukken.
U kunt tracks door het systeem laten “schudden”
en in willekeurige volgorde afspelen. De
afspeelvolgorde kan opnieuw worden gewijzigd
door nogmaals te “schudden”.
Andere handelingen
Om
Doe dit
Normale
weergave te
hervatten
Druk op CLEAR tijdens de
weergave.
CLEAR
PLAY
MODE
Het
Druk in de stopstand op PLAY
programmamenu MODE om het programmamenu
af te zetten
af te zetten.
De
Druk in stap 5 op CLEAR en het
programmavolgo laatste programma wordt één voor
rde te controleren één geannuleerd.
H
1
Opmerkingen
• Programme Play werkt niet met DVD's en JPEG.
• Wanneer de disc wordt verwijderd, stopt
geprogrammeerde weergave en wordt het programma
gewist.
• Bij het programmeren van MP3 tracks wordt
“- - : - -” weergegeven als de totale tijdsduur van de
geprogrammeerde tracks.
Tip
Repeat Play is mogelijk met de geprogrammeerde
tracks. Druk tijdens geprogrammeerde weergave op
REPEAT of zet “HERHALEN” in het bedieningsmenu
“ALLES” (pagina 33).
32NL
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
PLAY MODE op de afstandsbediening
tot “SHUF” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u een MP3 disc afspeelt, kunt u alle
tracks in albums in willekeurige volgorde
afspelen.
Zie pagina 33 voor nadere bijzonderheden
omtrent willekeurige albumweergave.
2
Druk op H.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE in de
stopstand tot “SHUF” verdwijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel of druk op
CLEAR tijdens de weergave om terug te keren
naar normale weergave.
Willekeurige weergave kiezen
in het bedieningsmenu
Herhaalde weergave
(Repeat Play)
U kunt kiezen uit normal shuffle en album
shuffle (alleen MP3).
H
Discs afspelen
U kunt alle titels/tracks/bestanden of één titel/
hoofdstuk/track op een disc afspelen.
In de Shuffle of Programme Play mode herhaalt
het toestel de tracks in willekeurige of
geprogrammeerde volgorde.
Tijdens PBC-weergave van VIDEO CD's
(pagina 26) is Repeat Play niet mogelijk.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
REPEAT
1
Druk op DVD DISPLAY.
CLEAR
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(STAND) te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
H
MP3
CONTINU
CONTINU(ALBUM)
SHUFFLE
SHUFFLE(ALBUM)
PROGRAMMEREN
1
3
Selecteer SHUFFLE of SHUFFLE
(ALBUM) met behulp van X/x en druk
op ENTER.
SHUFFLE: willekeurige weergave van de
tracks op de disc.
SHUFFLE (ALBUM): willekeurige
weergave van de tracks in het gekozen
album.
4
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(HERHALEN) te kiezen en druk op
ENTER of c.
Als u niet “UIT” kiest, licht de “REPEAT”
indicator groen op.
3
Kies de herhaalde weergavestand en
druk op ENTER.
Druk op H.
De gekozen willekeurige weergave start.
Opmerking
Shuffle Play wordt geannuleerd wanneer u de disc
uitwerpt. De weergavestand verandert als volgt:
SHUFFLE t CONTINU
SHUFFLE (ALBUM) t CONTINU (ALBUM)
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
UIT
ALLES
TITEL
HOOFDSTUK
wordt vervolgd
33NL
x Bij het afspelen van een DVD
•
•
•
•
UIT: geen herhaalde weergave.
ALLES: alle titels worden herhaald.
TITEL: huidige titel wordt herhaald.
HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
x Bij weergave van een VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3 met
Programme Play op UIT
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: herhaalde weergave van alle
tracks op de disc of het huidige album
(alleen wanneer CONTINUE
(ALBUM) of SHUFFLE (ALBUM) is
gekozen in de weergavestand).
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
Een bepaald punt op een
disc zoeken
(Scan, Slow-motion Play)
U kunt snel een bepaald punt op een disc zoeken
met beeld of vertraagde weergave.
x Bij het afspelen van een JPEG
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: herhaalde weergave van alle
bestanden op de disc (wanneer
CONTINU is gekozen in de
weergavestand) of het huidige album
(wanneer CONTINU (ALBUM) is
gekozen in de weergavestand).
SLOW
m/M
/
H
Opmerkingen
• Bij sommige DVD/VIDEO CD's zijn bepaalde van de
beschreven handelingen niet mogelijk.
• Tijdens zoeken of vertraagde weergave staat het
geluid af.
x Wanneer Programme Play AAN staat
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: Program Play wordt
herhaald.
Repeat Play annuleren
Druk op CLEAR.
Opmerkingen
• Herhaalde weergave werkt niet met sommige DVD
discs.
• Herhaalde weergave wordt geannuleerd wanneer de
disc wordt uitgeworpen.
• Wanneer “ALLES” is gekozen, blijft herhaalde
weergave beperkt tot 5 keer.
Tips
• U kunt Repeat Play instellen vanuit de stopstand.
Druk na het kiezen van “HERHALEN” op H.
Herhaalde weergave start.
• U kunt de “HERHALEN” status direct laten
verschijnen.
Druk op REPEAT op de afstandsbediening.
• U kunt Repeat Play gebruiken voor DVD's met
hoofdstukken.
34NL
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of
achteruit af te spelen (Scan)
1
2
Druk op m or M tijdens het afspelen
van een disc.
Wanneer u het gewenste punt hebt
gevonden, drukt u nogmaals op H om
terug te keren naar normale snelheid.
De scansnelheid wijzigen (alleen
DVD/VIDEO CD)
t
Weergaverichting
FF1M t FF2M
t
Tegenovergestelde richting
FR1m t FR2m
De FF2M/FR2m weergavesnelheid is
sneller dan FF1M/FR1m.
Vertraagde weergave (Slowmotion play)
(alleen DVD/VIDEO CD)
Druk op
of
pauzestand.
U kunt een titel (DVD), hoofdstuk (DVD), track
(CD, VIDEO CD, Super Audio CD, MP3),
index (VIDEO CD, Super Audio CD), album
(MP3, JPEG) en bestand (JPEG) zoeken. Aan
titels, tracks, albums en bestanden op de disc
zijn unieke nummers toegekend, zodat u ze kunt
kiezen via het bedieningsmenu. Ook aan
hoofdstukken en indexen zijn unieke nummers
toegekend, zodat u ze kunt kiezen door het
betreffende nummer in te voeren. U kunt ook
een bepaald punt zoeken aan de hand van de
tijdcode. (TIJD ZOEKEN).
met het toestel in de
Discs afspelen
Bij elke druk op m of M tijdens het zoeken,
verandert de weergavesnelheid. Er zijn twee
snelheden beschikbaar. Bij elke druk op de toets
verandert de indicatie als volgt:
Een titel/hoofdstuk/track/
index/album/bestand
zoeken
CLEAR
Druk op Hom terug te keren naar de normale
snelheid.
Cijfertoetsen
De vertraagde weergavesnelheid
wijzigen
Bij elke druk op
of
tijdens vertraagde
weergave, verandert de weergavesnelheid. Er
zijn twee snelheden beschikbaar. Bij elke druk
op de toets verandert de indicatie als volgt:
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
O RETURN
t
Weergaverichting
SLOW 2 t SLOW 1
1
t
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
Een titel/track/album/bestand
zoeken
De SLOW 2 /SLOW 2 weergavesnelheid
is trager dan SLOW 1 /SLOW 1 .
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
wordt vervolgd
35NL
x Bij het afspelen van een DVD
(TITEL)
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
Een hoofdstuk/index zoeken
1
x Bij het afspelen van een Super Audio
CD
2
(HOOFDSTUK)
x Bij het afspelen van een CD
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(TRACK)
(INDEX)
x Bij het afspelen van een MP3
x Bij het afspelen van een Super Audio
CD
(ALBUM) of
(MUZIEKSTUK)
(INDEX)
x Bij weergave van een JPEG-bestand
(ALBUM) of
(BESTAND)
Bijvoorbeeld: wanneer u
(HOOFDSTUK) kiest
“** (**)” wordt gekozen (** verwijst naar
een nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal hoofdstukken of indexen aan.
Bijvoorbeeld: wanneer u
(MUZIEKSTUK) kiest
De lijst van tracks in het album verschijnt.
CD
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
Als de volledige lijst met tracks of albums
niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te selecteren en
verschuif dan deze balk om met X/x de rest
van de lijst weer te geven. Druk op C of O
RETURN om terug te keren naar de trackof albumlijst.
CD
Druk op X/x om de gewenste track te
kiezen en druk op ENTER.
De weergave start vanaf de gekozen track.
36NL
3
DVD
Druk op ENTER of c.
“** (**)” verandert in “-- (**).”
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
DVD
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
3
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen.
x Bij het afspelen van een DVD
(TRACK)
CD
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
(TRACK)
4
Druk op X/x of de cijfertoetsen om het
gewenste hoofdstuk of indexnummer
te selecteren.
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander cijfer.
5
Druk op ENTER.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
Disc-informatie
controleren
Het bedieningsmenu uitzetten
Een bepaald punt zoeken aan de
hand van de tijdcode (TIJD
ZOEKEN)
Bijvoorbeeld: wanneer u de speelduur van de
huidige titel op een DVD zoekt
1
Kies
(TIJD) in stap 2.
“T **:**:**” (speelduur van de huidige titel)
is geselecteerd.
2
Druk op ENTER of c.
“T--:--:--” verschijnt boven “T**:**:**.”
3
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar het punt na
2 uur, 10 minuten en 20 seconden, voert u
gewoon “2:10:20” in.
Speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het
voorpaneel
Discs afspelen
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
U kunt informatie over de disc bekijken, zoals
de resterende tijd, het totaal aantal titels op een
DVD of tracks op een Super Audio CD, CD,
VIDEO CD of MP3 met de display (pagina 79).
DISPLAY
Opmerkingen
• Titels, hoofdstukken of tracks verschijnen met
hetzelfde nummer als op de disc.
• U kunt geen scène op een VIDEO CD zoeken.
• Voer bij het afspelen van een DVD de speelduur van
de huidige titel in met behulp van de tijdcode. Voer
bij het afspelen van een CD, Super Audio CD,
VIDEO CD of MP3 de speelduur van de huidige track
in met behulp van de tijdcode.
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY tijdens het afspelen
van de disc, verandert de indicatie zoals de
onderstaande tabellen laten zien.
Tip
U kunt de speelduur of resterende tijd laten weergeven.
Zie “Speelduur en resterende speelduur controleren”
(page 40).
37NL
Bij het afspelen van een DVD
Speelduur en nummer van de huidige titel
TITLE
CHAP
H
M
S
Bij het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC functies), Super
Audio CD of CD
Speelduur en huidig tracknummer
TRK
Resterende speelduur en
nummer van de huidige titel
TITLE
CHAP
H
M
INDEX
M
S
M
S
M
S
M
S
S
Resterende speelduur en
huidig tracknummer
TRK
Speelduur en nummer van het
huidige hoofdstuk
CHAP
H
M
INDEX
S
Speelduur van de disc
Resterende speelduur en nummer
van het huidige hoofdstuk
CHAP
H
M
S
Resterende speelduur
van de disc
Titel en speelduur
Tracknaam en
speelduur
Huidig geluidsveld
Huidig geluidsveld
38NL
Opmerkingen
Speelduur en huidig tracknummer
• Bij sommige discs en weergavestanden kan de
bovenvermelde disc-informatie niet verschijnen.
• ID3 tag geldt alleen voor versie 1.
• Als het MP3-bestand dat u afspeelt, een ID3 tag heeft,
worden de gegevens van de ID3 tag weergegeven als
tracknaam (bestand).
• Voor album-, track- of bestandsnamen kunnen alleen
letters uit het alfabet en cijfers worden gebruikt.
Andere tekens verschijnen als “ ”.
• In de volgende gevallen kan de verstreken speelduur
en de resterende duur van de track niet nauwkeurig
worden weergegeven.
– bij weergave van een MP3-bestand met VBR
(variable bit rate).
TRK
M
S
M
S
Resterende speelduur van
de huidige track
TRK
Track (bestand) naam
en speelduur
Album (map) en
speelduur
Huidig geluidsveld
Discs afspelen
Bij het afspelen van een MP3
Tips
• Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBC-functies
verschijnt alleen de speelduur van de scène.
• De speelduur en de resterende speelduur van
hoofdstuk, titel, track, scène of disc verschijnen ook
op uw TV-scherm. Zie “Speelduur en resterende
speelduur controleren” hieronder voor meer
informatie over de manier waarop deze informatie
moet worden geïnterpreteerd.
Bij het afspelen van een JPEG
Huidig bestandsnummer
Bestandsnaam
Albumnaam (map)
Huidig geluidsveld
39NL
Speelduur en resterende
speelduur controleren
U kunt de speelduur en de resterende speelduur
van de huidige titel, hoofdstuk of track en de
totale of resterende speelduur van de disc
controleren. U kunt ook de DVD/CD/Super
Audio CD-tekst en MP3-mapnaam/
bestandsnaam/ID3 tag (alleen songtitel) op de
disc controleren.
• C **:**:**
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
• **:**:**
Speelduur van menu of huidige titel
zonder hoofdstuk
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(met PBC-functies)
• **:**
Speelduur van de huidige scène
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC functies), Super Audio CD
of CD
DISPLAY
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de huidige
track
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D–**:**
Resterende speelduur van de huidige
disc
DVD
DISPLAY
1
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
Disc-type
Tijdinformatie
x Bij het afspelen van een MP3
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de huidige
track
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen
2
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de
tijd te wijzigen.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
wijzigen hangen af van de disc die u
afspeelt.
x Bij het afspelen van een DVD
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T–**:**:**
Resterende speelduur van de huidige
titel
40NL
• Het toestel kan alleen cijfers en letters tonen.
• Afhankelijk van de disc die wordt afgespeeld, kan het
toestel slechts een beperkt aantal tekens weergeven.
Ook worden niet alle teksttekens weergegeven,
afhankelijk van de disc.
Datuminformatie controleren
(alleen JPEG)
Discs afspelen
U kunt de datuminformatie controleren tijdens
de weergave wanneer de JPEG-beeldgegevens
de Exif* tag bevatten.
DVD
DISPLAY
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
JPEG
01 / 01/ 2003
Datuminformatie
* “Exchangeable Image File Format” is een digitaal
camerabeeldformaat bepaald door de Japan
Electronics & Information technology Industries
Association.
Opmerking
Indien een disc geen datuminformatie bevat of deze is
beschadigd, kan die informatie niet worden
weergegeven.
Tip
De volgorde van de datuminformatie kan worden
gewijzigd via JPEG DATUM onder INDIVIDUELE
INSTELLING (pagina 66).
41NL
2
Geluidsregeling
Druk op X/x om
(GELUID) te
kiezen en druk op ENTER of c.
De opties voor GELUID verschijnen.
Het geluid regelen
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
Bij DVD's met meertalige geluidssporen kunt u
de taal kiezen waarin de DVD wordt afgespeeld.
Wanneer de DVD is opgenomen in
verschillende audioformaten (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio of DTS) kunt u het
audioformaat kiezen bij het afspelen van een
DVD.
Bij stereo CD's, VIDEO CD's of MP3 kunt u het
geluid van het rechter of linker kanaal kiezen en
het geluid van het gekozen kanaal beluisteren
via de rechter en de linker luidspreker. (Het
stereo effect gaat dan wel verloren.) Bij een disc
met een liedje bijvoorbeeld kan het stemgeluid
via het rechter kanaal en de muziek via het linker
kanaal worden weergegeven. Als u dan alleen de
muziek wilt horen, kunt u het linker kanaal
kiezen en alleen het instrumentale geluid via
beide luidsprekers beluisteren.
3
Druk op X/x om het gewenste
audiosignaal te kiezen.
x Bij het afspelen van een DVD
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Kies de taalcode uit de lijst
op pagina 83. Als dezelfde taal twee of
meer keer verschijnt, wordt de DVD
opgenomen in meervoudig audioformaat.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD,
CD, of MP3
De standaard instelling is onderstreept.
• STEREO: standaard stereo geluid
• 1/L : geluid van het linker kanaal
(mono)
• 2/R : geluid van het rechter kanaal
(mono)
x Bij het afspelen van een Super Audio
CD
In de stopstand verschillen de
instelmogelijkheden afhankelijk van de
Super Audio CD.
• MULTI: de disc heeft een
meerkanaalsweergavezone.
• 2CH: de disc heeft een 2kanaalsweergavezone.
• CD: om de disc af te spelen als een
gewone CD.
AUDIO
DVD
DISPLAY
1
C/X/x/c/
ENTER
Opmerking
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Niet alle discs bieden u de drie bovenstaande
keuzemogelijkheden bij het afspelen van een
Super Audio CD. Alles hangt af van de
laagconfiguratie van de Super Audio CD die
wordt afgespeeld.
Het bedieningsmenu verschijnt.
4
42NL
Druk op ENTER.
Het bedieningsmenu uitzetten
Voorbeelden:
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
Opmerkingen
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
Tip
DOLBY DIGITAL 2/0
U kunt GELUID direct kiezen door op AUDIO te
drukken. Bij elke druk op de toets verandert het item.
DOLBY SURROUND
De audio-informatie van de
disc tonen
(alleen DVD)
Als u ”GELUID” kiest, verschijnen de
weergavekanalen op het scherm.
In Dolby Digital kunnen verscheidene signalen,
van mono tot 5.1-kanaalssignalen worden
opgenomen op een DVD. Het aantal opgenomen
kanalen hangt af van de DVD.
Huidig audioformaat*
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELS
• Dolby Digital 5.1ch
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Geluidsregeling
• Bij discs zonder meervoudig audioformaat kan het
geluid niet worden gewijzigd.
• Tijdens het afspelen van een DVD kan het geluid
automatisch veranderen.
PCM 48kHz 24bit
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Tips
• Wanneer het signaal surround signaalcomponenten
zoals LS, RS of S bevat, is het surround effect sterker.
• Bij de weergave van MPEG AUDIO geluidssporen,
worden PCM (stereo) signalen uitgevoerd.
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
* ”PCM”, “MPEG”, ”DTS” of “DOLBY
DIGITAL” verschijnt.
Bij ”DOLBY DIGITAL” verschijnen de
kanalen in de spelende track als volgt:
Voor Dolby Digital 5.1ch geluidscomponent:
Surround component 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Voorcomponent 2 +
Middencomponent 1
LEF (Low Frequency
Effect) component 1
43NL
Surround Sound-weergave
Surround sound-weergave kan door één van de
voorgeprogrammeerde geluidsvelden te kiezen.
Op die manier klinkt muziek bij u thuis net als in
een bioscoop of concertzaal.
Geluidsveld
Display
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC
PRO LOGIC
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MOVIE
PLII MOVIE
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MUSIC
PLII MUSIC
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ CLUB
LIVE CONCERT
L. CONCERT
GAME
GAME
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
*Met DCS-technologie
Met een hoofdtelefoon
Geluidsveld
Display
HEADPHONE [2 CH]
HP. [2CH]
HEADPHONE THEATER
HP. THEATER
Automatische decodering van
het audio-ingangssignaal
(AUTO FORMAT DIRECT
AUTO)
Deze automatische decodeerfunctie detecteert
automatisch het type audiosignaal dat wordt
ingevoerd (Dolby Digital, DTS of standaard 2kanaals stereo) en staat eventueel in voor de
nodige decodering. In deze stand wordt het
geluid weergegeven zoals het werd opgenomen/
gecodeerd, zonder enig effect (b.v. nagalm) toe
te voegen.
Wanneer er echter geen laagfrequente signalen
(Dolby Digital LFE, enz.) zijn, wordt een
laagfrequent signaal geproduceerd en naar de
subwoofer gestuurd.
SOUND
FIELD +/–
Betreffende DCS (Digital Cinema
Sound)
Samen met Sony Pictures Entertainment heeft
Sony de geluidsomgeving van zijn studio’s
gemeten en de meetwaarden samen met Sony’s
eigen DSP (Digital Signal Processor)
technologie gecombineerd om “Digital Cinema
Sound” te ontwikkelen. Bij een huisbioscoop
simuleert “Digital Cinema Sound” een ideale
bioscoopgeluidsomgeving volgens de voorkeur
van de filmregisseur.
Tip
Om het geluid van een TV of het stereo geluid van een
2-kanaalsbron weer te geven via de 6 luidsprekers van
het systeem, kiest u een ander geluidsveld dan “AUTO
FORMAT DIRECT AUTO” of “2 CHANNEL
STEREO”.
44NL
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/- op
de afstandsbediening tot “A.F.D. AUTO”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Alleen met voorluidsprekers
en subwoofer (2 CHANNEL
STEREO)
x C.ST.EX A (Cinema Studio EX A)
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de
Sony Pictures Entertainment “Cary Grant
Theater” cinema productiestudio. Dit is een
standaard stand die is aangewezen voor
nagenoeg elke film.
x C.ST.EX B (Cinema Studio EX B)
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de
Sony Pictures Entertainment “Kim Novak
Theater” cinema productiestudio. Deze stand is
ideaal voor science-fiction of actiefilms met veel
geluidseffecten.
Geluidsregeling
In deze modus wordt het geluid uitgevoerd via
de voorste linker- en rechterluidsprekers en de
subwoofer. Standaardmedia voor twee kanalen
(stereo) slaan de geluidsveldverwerking
volledig over. Indelingen voor surround-sound
via meerdere kanalen worden gereduceerd tot
afspelen via twee kanalen (downmixen).
Zo kunt u elk medium alleen met de voorste
linker- en rechterluidsprekers en de subwoofer
afspelen.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD –/+ op
de afstandsbediening tot “C.ST.EX A (of B,
C)” verschijnt in het uitleesvenster op het
frontpaneel.
x C.ST.EX C (Cinema Studio EX C)
SOUND
FIELD +/–
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de
Sony Pictures Entertainment muziek. Deze
stand is ideaal voor musicals of klassiekers met
muziek in de soundtrack.
x Betreffende Cinema Studio EX
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/- op
de afstandsbediening tot “2CH STEREO”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Films bekijken met Cinema
Studio EX
Cinema Studio EX is ideaal voor het bekijken
van films in multikanaalsformaat, zoals Dolby
Digital DVD. Deze mode reproduceert de
geluidskarakteristieken van de studio’s van
Sony Pictures Entertainment.
Cinema Studio EX bestaat uit de volgende drie
elementen.
• Virtual Multi Dimension
Creëert 5 virtuele luidsprekersets die de
luisteraar omringen op basis van één enkel
paar surround luidsprekers.
• Screen Depth Matching
In een bioscoop lijkt het geluid vanuit het
beeld op het scherm te komen. Dit element
geeft dezelfde indruk in uw huiskamer door
het geluid van de voorluidsprekers in het
scherm te schuiven.
• Cinema Studio Reverberation
Reproduceert het speciale nagalmeffect van
een bioscoop. Cinema Studio EX is de
geïntegreerde mode die deze elementen samen
laat werken.
Opmerkingen
SOUND
FIELD +/–
• De effecten van de virtuele luidsprekers kunnen meer
ruis veroorzaken in het weergavesignaal.
• Bij het beluisteren van geluidsvelden met virtuele
luidsprekers hoort u geen geluid rechtstreeks via de
surround luidsprekers.
45NL
Andere geluidsvelden kiezen
SOUND
FIELD +/–
x HEADPHONE [2CH]
In deze stand wordt het geluid uitgevoerd via de
hoofdtelefoon L/R. De geluidsveldregeling
geldt niet voor Standaard tweekanaals (stereo)
bronnen. Indelingen voor surround-sound via
meerdere kanalen worden gereduceerd tot
afspelen via twee kanalen (downmixen).
x HEADPHONE THEATER
In deze stand wordt het geluid als surround
uitgevoerd via hoofdtelefoon L/R.
Het surround-effect uitzetten
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/–
op de afstandsbediening tot het
gewenste geluidsveld verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Dolby Pro Logic maakt vijf uitvoerkanalen uit
2-kanaals bronnen. In deze modus wordt Pro
Logic decodering toegepast op het
ingangssignaal en het uitgangssignaal naar de
voor-, midden- en surround luidsprekers. Het
surround kanaal wordt dan mono.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
Dolby Pro LogicII maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2-kanaals
bronnen. Dit wordt gedaan met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
x HALL (Zaal)
Reproduceert de akoestiek van een rechthoekige
concertzaal.
x JAZZ CLUB (Jazz Club)
Reproduceert de akoestiek van een jazz club.
x L. CONCERT (Live Concert)
Reproduceert de akoestiek van een live concert
met 300 plaatsen.
x GAME (Spel)
Voor een maximale audio impact van video
game software.
46NL
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/- op de
afstandsbediening tot “A.F.D. AUTO”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Bij aansluiting van de hoofdtelefoon op
PHONES
Druk op SOUND FIELD +/- op de
afstandsbediening tot “HP. [2CH]” verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet bij de weergave van Super
AudioCD's en dts 2048 frame als ingangssignaal.
• Wanneer het ingangssignaal afkomstig is van een
multikanaalsbron, worden AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGIC, AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MOVIE/MUSIC uitgeschakeld en
wordt het signaal van de multikanaalsbron
rechtstreeks uitgevoerd.
Tip
Het systeem memoriseert het laatst gekozen
geluidsveld voor elke stand.
Wanneer u een functie als DVD of TUNER kiest,
wordt het geluidsveld dat het laatst voor de functie gold
automatisch opnieuw gekozen. Indien u bijvoorbeeld
een DVD beluistert met HALL als geluidsveld en u na
het overschakelen naar een andere functie weer
terugkeert naar DVD, wordt HALL opnieuw gekozen.
Met de tuner worden geluidsvelden afzonderlijk
onthouden voor alle voorinstelzenders.
Opmerkingen
Geluidseffecten
Dit toestel biedt met een eenvoudige druk op een
toets keuze uit 2 soorten geluidseffecten. Kies
het gewenste geluidseffect.
• De NIGHT MODE functie wordt alleen geactiveerd
bij een Dolby Digital ingangssignaal.
• BASS LEVEL werkt niet wanneer een hoofdtelefoon
is aangesloten.
• Bij het afspelen van een Super Audio CD werkt alleen
de BASS LEVEL functie en werkt de NIGHT MODE
functie niet.
Deze twee geluidseffecten kunnen tegelijkertijd
worden geactiveerd.
NIGHT MODE
Geluidsregeling
Tip
BASS LEVEL
Druk op NIGHT MODE of BASS LEVEL op
de afstandsbediening.
Het geluidseffect wordt geactiveerd.
x NIGHT MODE
In deze stand klinken de geluidseffecten en
dialogen zoals in een bioscoop, zelfs bij laag
volume. Dit is heel nuttig om 's nachts naar een
film te kijken.
x BASS LEVEL
Met BASS LEVEL aangeschakeld worden lage
frequenties versterkt.
Bij elke druk op BASS LEVEL verandert het
bass-niveau als volgt:
BASS OFF t BASS 1 t BASS 2 t
BASS OFF…
Geluidseffecten afzetten
Druk nogmaals op NIGHT MODE of
herhaaldelijk op BASS LEVEL op de
afstandsbediening tot “BASS OFF” verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
47NL
3
Druk op ENTER of c.
Het hoeknummer verandert in “-”.
Diverse bijkomende functies
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Hoeken wijzigen
T
DVD
1:32:55
–(9)
Bij DVD's waarop verschillende hoeken voor
een scène zijn opgenomen, kunt u de hoeken
tijdens het afspelen wijzigen.
Bij een scène met een rijdende trein kunt u
bijvoorbeeld een beeld tonen van voor de trein,
vanuit het linker venster of vanuit het rechter
venster terwijl de trein verder rijdt zonder de
beweging van de rijdende trein te onderbreken.
4
Kies het hoeknummer met behulp van
de cijfertoetsen of X/x en druk
vervolgens op ENTER.
De hoek wordt gewijzigd.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
Bij sommige DVD's kunt u de hoeken niet wijzigen,
ook al zijn er meervoudige hoeken op opgenomen.
Cijfertoetsen
ANGLE
U kunt de hoek direct kiezen door op ANGLE te
drukken. Bij elke druk op de toets verandert de hoek.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
kiezen.
(HOEK) te
Het hoeknummer verschijnt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal hoeken aan. De indicator voor
“HOEK” licht groen op wanneer er
meerdere hoeken op de disc staan.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1(9)
48NL
Tip
DVD
3
Ondertitels weergeven
Druk op X/x om een taal te kiezen.
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Kies de taalcode uit de lijst
op pagina 83.
4
Druk op ENTER.
De ONDERTITELING instelling
wijzigen
Kies “UIT” in Stap 3.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
Bij sommige DVD's kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels op
opgenomen.
Tip
U kunt ONDERTITELING direct kiezen door op
SUBTITLE te drukken. Bij elke druk op de toets
verandert het item.
SUBTITLE
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Diverse bijkomende functies
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen laten
verschijnen of doen verdwijnen. Bij discs
waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen,
kunt u de taal van de ondertitels tijdens het
afspelen veranderen en naar believen aan- en
uitzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld de taal kiezen
die u wilt leren en de ondertitels aanzetten voor
een beter begrip.
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(ONDERTITELING) te kiezen en druk op
ENTER of c.
De opties voor ONDERTITELING
verschijnen.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
UIT
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
49NL
3
Discs vergrendelen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Druk op X/x om
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER of c.
“EIGEN KINDERBEVEILIGING” wordt
geselecteerd.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
De weergave van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat het toestel
bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD's kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met eenzelfde wachtwoord.
T
DVD
1:32:55
AAN
WACHTWOORD
4
Druk op X/x om “AAN t” te kiezen en
druk op ENTER.
x Als u geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Eigen kinderbeveiliging
Een wachtwoord voor eigen kinderbeveiliging
kan voor maximaal 25 discs worden ingesteld.
Als u de 26e disc instelt, wordt de
afspeelbeperking voor de eerste disc waarvoor u
het wachtwoord hebt ingesteld, geannuleerd.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
Cijfertoetsen
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
x
EIGEN KINDERBEVEILIGING
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
O RETURN
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op x
om de weergave te stoppen.
2
Druk op DVD DISPLAY in de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
50NL
Geef het wachtwoord in,druk daarna op
ENTER
.
5
Voer uw 4-cijferig wachtwoord
(opnieuw) in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
“Eigen kinderbeveiliging staat aan.”
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Een disc afspelen waarvoor
Eigen Kinderbeveiliging is
ingesteld
1
Plaats de disc waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Het EIGEN KINDERBEVEILIGING
scherm verschijnt.
Indien u zich vergist bij het invoeren
van uw wachtwoord
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Als u zich hebt vergist
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
Druk op O RETURN en begin dan opnieuw
vanaf Stap 3.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
2
Eigen kinderbeveiliging uitzetten
1
Kies “UIT t” in stap 4 en druk vervolgens
op ENTER.
2
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met behulp
van de cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
Wachtwoord wijzigen
1
Druk in stap 4 op X/x om “WACHTWOORD
t” te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
2
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met behulp
van de cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
3
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
4
Om uw wachtwoord te bevestigen, voert u
het nogmaals in met de cijfertoetsen en
drukt u vervolgens op ENTER.
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het toestel is klaar voor weergave.
Opmerkingen
Diverse bijkomende functies
Druk op C voor u ENTER indrukt en voer
het juiste nummer in.
• Wanneer u de laag of zone verandert van een Super
Audio CD waarvoor Eigen kinderbeveiliging is
ingesteld, kan het wachtwoordinvoerscherm
verschijnen.
• Wanneer u het Eigen kinderbeveiligingswachtwoord
voor een Hybrid Super Audio CD instelt, werkt de
Eigen kinderbeveiliging alleen voor de huidige laag.
Tip
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan het
cijfer “199703” in met de cijfertoetsen wanneer het
EIGEN KINDERBEVEILIGING scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER. U
wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te
voeren.
51NL
Weergave door kinderen
beperken (kinderbeveiliging)
(alleen DVD)
3
Druk op X/x om “KINDERBEVEILIGING
t” te kiezen en druk vervolgens op
ENTER of c.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Voor de weergave van sommige DVD's kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Dat kan met de functie
“Kinderbeveiliging”.
Een beperkte scène wordt niet afgespeeld of
wordt vervangen door een andere scène.
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
Cijfertoetsen
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
H
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
1
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in,
druk daarna op ENTER .
Druk op DVD SETUP in de stopstand.
Het instelscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om “INDIVIDUELE
INSTELLING” te kiezen en druk op
ENTER.
“INDIVIDUELE INSTELLING”
verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
UIT
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
AUDIO DRC:
MP3
PRIORITEIT DATA-CD:
MM/DD/JJJJ
JPEG DATUM:
52NL
4
Voer uw wachtwoord (opnieuw) in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
weergavebeperkingsniveau en het wijzigen
van het wachtwoord verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
UIT
USA
5
Druk op X/x om “STANDAARD” te
kiezen en druk op ENTER.
De gekozen items voor “STANDAARD”
verschijnen.
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN om terug te keren naar
het vorige scherm.
Het instelscherm uitzetten
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
UIT
STANDAARD:
USA
WACHTWOORD WIJZIGEN
ANDERE
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u “ANDERE t” kiest, voer dan
de standaardcode in de tabel op pagina 54
in met behulp van de cijfertoetsen.
7
Druk op X/x om “NIVEAU” te kiezen en
druk op ENTER.
De kinderbeveiligingsfunctie
uitschakelen en de DVD afspelen
nadat u uw wachtwoord hebt
ingevoerd
Zet “NIVEAU” in Stap 8 op “UIT”.
Wachtwoord wijzigen
1
Kies in stap 5 “WACHTWOORD WIJZIGEN
t” met x en druk vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
2
Volg stap 3 om een nieuw wachtwoord in te
voeren.
Diverse bijkomende functies
6
Druk herhaaldelijk op DVD SETUP tot het
instelscherm wordt uitgeschakeld.
De gekozen items voor “NIVEAU”
verschijnen.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
8:
7:
WACHTWOORD WIJZIGEN
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
UIT
NC17
R
PG13
PG
G
Kies het gewenste niveau met X/x, en
druk vervolgens op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
4:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
PG13
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
53NL
Een disc afspelen waarvoor
Kinderbeveiliging is ingesteld
1
2
Standaard
Codenummer
Argentinië
2044
Breng de disc in en druk op H.
Australië
2047
Het KINDERBEVEILIGING scherm
verschijnt.
België
2057
Brazilië
2070
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Canada
2079
De weergave start.
Chili
2090
China
2092
Denemarken
2115
Opmerkingen
Duitsland
2109
• Bij het afspelen van DVD's zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan de weergave niet
worden beperkt met deze speler.
• Bij sommige DVD's kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan uw
wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het originele
niveau hersteld.
Filippijnen
2424
Tip
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, verwijder
dan de disc en herhaal stap 1 tot 3 van “De weergave
door kinderen beperken.” Wanneer u wordt gevraagd
uw wachtwoord in te voeren, voert u “199703” in met
de cijfertoetsen en drukt u vervolgens op ENTER. U
wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te
voeren. Nadat u in stap 3 een nieuw 4-cijferig
wachtwoord hebt ingevoerd, moet u de disc weer in het
toestel plaatsen en op H drukken. Voer uw nieuw
wachtwoord in wanneer het KINDERBEVEILIGING
scherm verschijnt.
54NL
Regiocode
Finland
2165
Frankrijk
2174
Hong Kong
2219
India
2248
Indonesië
2238
Italië
2254
Japan
2276
Korea
2304
Maleisië
2363
Mexico
2362
Nederland
2376
Nieuw-Zeeland
2390
Noorwegen
2379
Oostenrijk
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Singapore
2501
Spanje
2149
Taiwan
2543
Thailand
2528
Verenigd Koninkrijk
2184
Zweden
2499
Zwitserland
2086
Codenummers van bedienbare TV's
Andere handelingen
Uw TV bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening
Als het signaal van de afstandsbediening juist is
ingesteld, kunt u uw TV bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening.
Opmerkingen
TV
Merk
Codenummer
SONY
001
AIWA
001, 047
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007, 015
FISHER
008
GOLDSTAR
002, 003, 011, 012, 015, 034
GRUNDIG
017, 034, 055
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
JVC
016
LOEWE
048, 049, 050
MAGNAVOX
002, 003, 018
MITSUBISHI/MGA 002, 003, 019
TV's bedienen met de
afstandsbediening
TV ?/ 1
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032, 033,
034, 051, 052, 053, 054
SANYO
008, 044, 045, 046
TV-knop
Cijfertoetsen
TV CH +/–
SHARP
035
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
Andere handelingen
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt het
oude codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer automatisch
teruggezet (SONY). Voer dan opnieuw het juiste
codenummer in.
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voer ze dan één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
TV/VIDEO
TV VOL +/–
Hou TV [/1 ingedrukt terwijl u de merkcode
van uw TV (zie tabel) in met behulp van de
cijfertoetsen invoert. Laat dan TV [/1 los.
Wanneer de merkcode met succes is ingesteld,
knippert de TV-knop traag. Wanneer de
instelling is mislukt, knippert de TV-knop vijf
keer snel.
wordt vervolgd
55NL
CATV
Merk
Codenummer
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 119, 131
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC
ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Naar de video of een ander
toestel kijken
U kunt videorecorders of andere toestellen
gebruiken die zijn aangesloten op VIDEO 1 of
VIDEO 2. Meer informatie over de bediening
vindt u in de gebruiksaanwijzing van het
betreffende toestel.
FUNCTION
De TV bedienen
U kunt uw TV bedienen met de onderstaande
toetsen.
Druk op
Mogelijkheden
TV [/1
De TV aan- of uitzetten.
TV/VIDEO
De ingang van de TV
overschakelen tussen de TV en
andere bronnen.
TV VOL +/–
Het TV-volume regelen.
TV CH +/–
De TV-kanalen kiezen.
De TV bedienen met de cijfertoetsen
Wanneer u de afstandsbediening in de TV mode
zet, kunt u de TV bedienen met de cijfertoetsen.
Druk op de TV-knop.
De TV-knop wordt rood en de
afstandsbediening schakelt over naar TV mode.
De TV-kanalen kunnen worden gekozen met de
cijfertoetsen.
>10 dient om een kanaalnummer hoger dan 10 te
kiezen.
Druk nogmaals op de TV-knop om de TV mode
te annuleren.
Opmerkingen
• Afhankelijk van de TV is het mogelijk dat u uw TV
niet kunt bedienen of sommige van de
bovenvermelde toetsen niet kunt gebruiken.
• De TV-knop dooft wanneer u de afstandsbediening
gedurende 10 seconden niet gebruikt.
Tip
Bij sommige TV's werkt dit ook als volgt. Press >10 en
dan het cijfer. (Om bijvoorbeeld 25 in te voeren, drukt
u op >10 en vervolgens op 2 en 5.)
56NL
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
VIDEO 1 of VIDEO 2 waarop u het toestel
hebt aangesloten in het uitleesvenster op
het voorpaneel verschijnt.
Bij elke druk op FUNCTION verandert de
indicatie als volgt.
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t TUNER
(FM of AM) t TV* t DVD...
* Wanneer TV is gekozen, wordt het geluid van de
TV uitgevoerd.
Luisteren naar de radio
4
Druk op PRESET + of – om het
gewenste voorinstelnummer te kiezen.
ST
FM
MHz
Radiozenders voorinstellen
U kunt 20 FM radiozenders en 10 AM
radiozenders voorinstellen.Zet het volume
helemaal dicht alvorens af te stemmen.
5
Druk op ENTER.
De zender wordt opgeslagen.
[/1
m
FUNCTION
ST
BAND
FM
MHz
6
ENTER
PRESET
–/+
1
TUNING –/+
x
Herhaal stap 1 tot 5 om andere zenders
op te slaan.
Een voorinstelnummer wijzigen
Begin opnieuw vanaf stap 1.
Andere handelingen
MEMORY
Druk herhaaldelijk op BAND tot de
gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op BAND wisselt de band af
tussen AM en FM.
2
Houd TUNING + of – ingedrukt tot het
zoeken begint en laat dan los.
Het zoeken stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. “TUNED” en “ST” (voor
stereo programma's) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
ST
FM
3
MHz
Druk op MEMORY.
Een voorinstelnummer verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
ST
FM
MHz
57NL
Niet-vooringestelde radiozenders
beluisteren
Luisteren naar de radio
Sla eerst radiozenders op in het geheugen van
het toestel (zie “Radiozenders voorinstellen” op
pagina 57).
[/1
DISPLAY
FUNCTION
BAND
STEREO/
MONO
Tips
TUNING –/+
PRESET
–/+
x
VOLUME +/–
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
FM of AM verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
FM
m
ST
FM
2
MHz
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de gewenste voorinstelzender te
kiezen.
Bij elke druk op de toets stemt het toestel af
op een voorinstelzender.
Bij elke druk op BAND wisselt de band af
tussen AM en FM.
3
Regel het volume door op VOLUME +/–
te drukken.
De radio uitzetten
Druk op [/1.
58NL
Maak gebruik van handmatig of automatisch
afstemmen in stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING + of – op de
afstandsbediening voor handmatig afstemmen.
Houd TUNING + of – op de afstandsbediening
ingedrukt voor automatisch afstemmen. Druk op
TUNING + of – om automatisch afstemmen te
stoppen.
• Wanneer een FM-programma is gestoord, druk dan
op STEREO/MONO op de afstandsbediening zodat
“MONO” verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Het stereo effect valt weg maar de
ontvangst is beter. Druk nogmaals op de toets om het
stereo effect te herstellen.
• Richt de meegeleverde antennes om de ontvangst te
verbeteren.
Frequentie of geluidsveld
controleren
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY verandert het
uitleesvenster op het voorpaneel als volgt:
frequentie t geluidsveld t frequentie...
Als u zich hebt vergist
Voorinstelzenders benoemen
U kunt voorinstelzenders benoemen met
maximum 6 tekens. Deze namen (bijvoorbeeld
“XYZ”) verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt gekozen.
Merk op dat er voor elke voorinstelzender
slechts één naam kan worden ingevoerd.
Druk herhaaldelijk op C of c tot het teken
dat u wilt wijzigen knippert en druk
vervolgens op x/X om het juiste teken te
kiezen. Een radiozender kan worden
benoemd met hoofdletters, cijfers en
symbolen.
5
Druk op ENTER.
De zendernaam wordt opgeslagen.
FUNCTION
BAND
NAME
C/X/x/c/
ENTER
1
Andere handelingen
PRESET
–/+
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
FM of AM verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op BAND wisselt de band af
tussen AM en FM.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
Bij elke druk op FUNCTION verandert de
indicatie als volgt:
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER (FM of AM) t TVt DVD…
2
3
4
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de voorinstelzender te kiezen die u
wilt benoemen.
Druk op NAME.
Geef een naam met behulp van de
cursortoetsen:
Druk op x/X om een teken te kiezen en
vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te brengen.
59NL
Gebruik van het Radio
Data System (RDS)
Wat is het Radio Data
System?
Radio Data System (RDS) is een service die
radiozenders in staat stelt om samen met het
gewone signaal extra informatie mee te sturen.
Deze tuner biedt handige RDS-mogelijkheden
zoals zendernaamweergave. RDS werkt alleen
met FM-zenders.*
Gebruik van de Sleep
Timer
U kunt het toestel op een vooringesteld tijdstip
laten uitschakelen zodat u in slaap kunt vallen
met muziek. De tijd kan worden ingesteld tot
180 minuten.
SLEEP
Opmerking
RDS kan minder goed functioneren als de zender
waarop is afgestemd geen behoorlijk RDS-signaal
uitzendt of als het signaal te zwak is.
* Niet alle FM-zenders bieden een RDS service en
ook de diensten verschillen soms. Bent u niet
vertrouwd met RDS, vraag dan meer informatie bij
uw lokale radiozenders.
RDS-uitzendingen ontvangen
Kies gewoon een zender op de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met RDS
services, verschijnt de zendernaam* bij de
TUNER informatie.
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam eventueel niet in het
uitleesvenster.
Druk op SLEEP.
Bij elke druk op deze toets veranderen de
minuten (resterende tijd) in het uitleesvenster als
volgt:
OFF t 0.10.00 (10MIN) t 0.20.00
(20MIN) t 0.30.00 (30MIN) t 1.00.00
(60MIN) t 1.30.00 (90MIN) t 2.00.00
(120MIN) t 2.30.00 (150MIN) t
3.00.00 (180MIN) t OFF…
Resterende tijd controleren
Druk eenmaal op SLEEP.
Resterende tijd wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te kiezen.
Sleep Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op SLEEP tot “SLEEP OFF”
verschijnt in het uitleesvenster.
60NL
U kunt de helderheid van
het uitleesvenster op het
voorpaneel regelen
U kunt de helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel regelen in twee stappen.
Terugkeren naar de
standaardinstelling
U kunt de standaard systeemparameters zoals
luidsprekerinstelling en voorinstelzenders
herstellen.
Andere handelingen
C/X/x/c/
ENTER
C/X/x/c/
ENTER
AMP MENU
AMP MENU
1
2
3
Druk herhaaldelijk op AMP MENU tot
“CUSTOMIZE” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op x/X tot “DIMMER” verschijnt
in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Druk op C/c.
1
2
3
Bij elke druk op deze toets verandert de
helderheid van het uitleesvenster.
Druk herhaaldelijk op AMP MENU tot
“CUSTOMIZE” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op x/X tot “MEMO. CLR. N”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Druk op C/c tot “MEMO. CLR. Y”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk op ENTER.
Wanneer u “MEMO. CLR. N” kiest en op
ENTER drukt, wordt deze handeling
geannuleerd.
4
Druk op C/c tot “Really? Y” verschijnt
in het uitleesvenster op het voorpaneel
en druk op ENTER.
“ALL CLEAR!” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
standaardinstellingen zijn hersteld.
Wanneer u “Really? N” kiest en op ENTER
drukt, wordt deze handeling geannuleerd.
61NL
2
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het
instelscherm
Druk op X/x om het instelitem te kiezen
uit de lijst: “TAALKEUZE”,
“SCHERMINSTELLING”,
“INDIVIDUELE INSTELLING”,
“LUIDSPREKERINSTELLING” en
“HERSTELLEN*”. Druk vervolgens op
ENTER of c.
Het gekozen item verschijnt.
Bijvoorbeeld: “SCHERMINSTELLING”
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten. U kunt ook een
taal kiezen voor bijvoorbeeld de ondertitels en
het instelscherm. Zie pagina 63-69 voor meer
details omtrent het gebruik van het scherm. Voor
een algemene lijst van instelpunten, zie pagina
84.
Gebruik van het instelscherm
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
3
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
Kies een item met X/x, en druk
vervolgens op ENTER of c.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Bijvoorbeeld: “TV TYPE”
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
Opties
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
1
Druk op DVD SETUP in de stopstand.
Het instelscherm verschijnt.
Druk op C of O RETURN om terug te
keren naar de instelpunten.
4
Kies een instelling met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De instelling wordt gekozen en beëindigd.
Bijvoorbeeld: “4:3 PAN&SCAN”
Gekozen instelling
Hoofditem
62NL
TAALKEUZE
SCHERMDISPL. :
DVD MENU :
GELUID :
ONDERTITELING :
ENGELS
ENGELS
ENGELS
ENGELS
SCHERMINSTELLING
4:3 PAN&SCAN
TV TYPE:
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
HOESBEELD
ACHTERGROND:
VIDEO
LINE:
Het instelscherm uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD SETUP tot het
instelscherm wordt uitgeschakeld.
* Wanneer u in stap 2 “HERSTELLEN”
kiest, worden de volgende items weer standaard
ingesteld.
• Instelmenu (behalve KINDERBEVEILIGING)
(pagina 84)
Nadat u “HERSTELLEN” hebt gekozen en op ENTER
hebt gedrukt, kiest u “JA” om de instellingen terug te
stellen (dit duurt enkele seconden). Kies “NEE” en
druk op ENTER om te annuleren. Druk niet op [/1 bij
het terugstellen van het toestel.
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen
(TAALKEUZE)
Met “TAALKEUZE” kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies “TAALKEUZE” in het instelscherm. Voor
details omtrent het gebruik van het scherm, zie
“Gebruik van het instelscherm” (pagina 62)..
ENGELS
ENGELS
ENGELS
ENGELS
x SCHERMDISPL. (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
x DVD MENU (alleen DVD)
Instellingen en afstellingen
TAALKEUZE
SCHERMDISPL. :
DVD MENU :
GELUID :
ONDERTITELING :
Verandert de taal voor het DVD menu.
x GELUID (alleen DVD)
De taal van de sound track kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
x ONDERTITELING (alleen DVD)
De taal van de ondertitels kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
Opmerking
Als u een taal kiest die niet is opgenomen op de DVD,
wordt één van de opgenomen talen automatisch
gekozen (behalve “SCHERMDISPL.”).
Tip
Wanneer u “ANDERE t” kiest in “DVD MENU”,
“ONDERTITELING” of “GELUID”, kies en voer dan
de taalcode uit de lijst in met behulp van de
cijfertoetsen (pagina 83).
Nadat u een keuze hebt gemaakt, verschijnt de taalcode
(4 cijfers) wanneer u de volgende keer “ANDERE t”
kiest.
63NL
16:9
Beeldinstellingen
(SCHERMINSTELLING)
4:3 LETTER BOX
Kies de instellingen volgens de aangesloten TV.
Kies “SCHERMINSTELLING” in het
instelscherm. Voor details omtrent het gebruik
van het scherm, zie “Gebruik van het
instelscherm” (pagina 62).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 PAN&SCAN
Opmerking
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
Bij sommige DVD’s kan “4:3 LETTER BOX”
automatisch worden gekozen in plaats van “4:3
PAN&SCAN” en omgekeerd.
x SCHERMBEVEILIGING
x TV TYPE (alleen DVD)
Om de breedte/hoogte-verhouding van de
aangesloten TV te kiezen (4:3 of breedbeeld).
16:9
Kies dit wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een televisie
met breedbeeldfunctie aansluit.
4:3
LETTER
BOX
Kies dit wanneer u een TV met 4:3
scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken
bovenaan en onderaan het scherm.
4:3
PAN&SCAN
64NL
Kies dit wanneer u een TV met 4:3
scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op het
volledige scherm en snijdt het
overtollige gedeelte af.
Als u de schermbeveiliging inschakelt,
verschijnt het schermbeveiligingsbeeld wanneer
u het toestel gedurende 15 minuten in de pauzeof stopstand laat of wanneer u een CD, een
Super Audio CD, een MP3 of een JPEG-bestand
(behalve bij een diavoorstelling) langer dan 15
minuten afspeelt. De schermbeveiliging
voorkomt dat het scherm wordt beschadigd
(spookbeelden). Druk op H om de
schermbeveiliging af te zetten.
AAN
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
x ACHTERGROND
Om de achtergrondkleur van het TV-scherm in
de stopstand of bij het afspelen van een CD te
kiezen.
HOESBEELD
Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen op de
achtergrond wanneer het is
opgenomen op de disc (CDEXTRA enz.). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het “GRAFISCH”
beeld.
Op de achtergrond verschijnt een
beeld dat vooraf in het toestel is
opgeslagen.
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Hiermee kunnen kinderbeveiliging en andere
instellingen worden verricht.
Kies “INDIVIDUELE INSTELLING” in het
instelscherm. Voor details omtrent het gebruik
van het scherm, zie “Gebruik van het
instelscherm” (pagina 62).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
UIT
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
AUDIO DRC:
MP3
PRIORITEIT DATA-CD:
MM/DD/JJJJ
JPEG DATUM:
x LINE
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de T EURO AV OUTPUT
(TO TV) aansluitingen achteraan op het toestel.
VIDEO
Voert videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerking
Wanneer uw TV niet compatibel is met RGB-signalen,
verschijnt er geen beeld op het TV-scherm wanneer u
“RGB” kiest. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
uw TV.
x KINDERBEVEILIGING t (alleen DVD)
Om een wachtwoord en
weergavebeperkingsniveau in te stellen voor het
afspelen van DVD's met weergavebeperking
voor kinderen. Voor details, zie “Weergave door
kinderen beperken (kinderbeveiliging)”
(pagina 52).
Instellingen en afstellingen
GRAFISCH
Individuele instellingen
x MUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD)
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een DVD
met verschillende geluidsformaten (PCM,
MPEG audio, DTS of Dolby Digital).
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
Opmerkingen
• Wanneer u het item instelt op “AUTO” kan de taal
veranderen. De instelling “TRACKKEUZE” heeft
een hogere prioriteit dan de “AUDIO” instellingen
onder “TAALKEUZE” (pagina 63).
• Als PCM, DTS, MPEG audio en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
toestel PCM, DTS, Dolby Digital en MPEG
geluidssporen in deze volgorde.
• Bij sommige DVD's kan de voorrang vooraf zijn
bepaald. In dat geval kunt u geen voorrang geven aan
het DTS, Dolby Digital of MPEG audio formaat door
“AUTO” te kiezen.
wordt vervolgd
65NL
x AUDIO DRC
x JPEG DATUM
Versmalt het DYNAMISCHE bereik van de
sound track.
Dit is handig om 's nachts films te bekijken met
laag volume.
Wijzig de datuminformatie van een JPEG-beeld
via het bedieningsmenu.
MM/DD/JJJJ
JJJJ/MM/DD
UIT
AAN
Geen compressie van het
DYNAMISCHE bereik.
De sound track wordt
weergegeven met het normale
DYNAMISCHE bereik.
Opmerking
DYNAMISCHE range compression werkt alleen met
Dolby Digital bronnen.
x PRIORITEIT DATA-CD (alleen MP3,
JPEG)
Bepaalt welke gegevens bij voorkeur worden
weergegeven bij het afspelen van een DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) met MP3 audio
tracks en JPEG-beeldbestanden.
MP3
Wanneer er een MP3-bestand op
de disc staat, herkent het toestel
deze disc als een “MP3 Disc”.
Wanneer er alleen JPEGbestanden op staan, herkent het
toestel de disc als een “JPEG
Disc”.
JPEG
Wanneer er een JPEG-bestand op
de disc staat, herkent het toestel
deze disc als een “JPEG Disc”.
Wanneer er alleen MP3-bestanden
op staan, herkent het toestel de
disc als een “MP3 Disc”.
Opmerkingen
• Bij het afspelen van multi-sessie CD's bepaalt het
toestel zelf de laatste sessie of de sessie die is
gekoppeld aan de laatste sessie.
• Plaats de disc terug wanneer u deze instelling wijzigt.
66NL
DD/MM/JJJJ
JJJJ/DD/MM
JJJJ: jaar
MM: maand
DD: dag
Luidsprekerinstellingen
Hoogteschema
(LUIDSPREKER)
Voor een optimaal surround-geluid, moet u het
formaat van de aangesloten luidsprekers en hun
afstand tot uw luisterpositie instellen. Schakel
vervolgens luidsprekervolume en –balans gelijk
aan de hand van de testtoon.
Kies “LUIDSPREKERINSTELLING” in het
instelscherm. Voor details, zie “Gebruik van het
instelscherm” (pagina 62).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
60
D
D
30
VOOR
JA
MIDDEN
JA: kies normaal deze instelling.
GEEN: kies deze instelling wanneer
geen middenluidspreker is
aangesloten.
SURROUND
ACHTER (LAAG): Kies dit als de
achterluidsprekers zich in sectie B
en D bevinden.
ACHTER (HOOG): Kies dit als de
achterluidsprekers zich in sectie B
en C bevinden.
OPZIJ (LAAG): Kies dit als de
achterluidsprekers zich in sectie A
en D bevinden.
OPZIJ (HOOG): Kies dit als de
achterluidsprekers zich in sectie A
en C bevinden.
GEEN: kies deze instelling wanneer
geen surround luidspreker is
aangesloten.
Terugkeren naar de standaard
instelling bij het wijzigen van een
instelling
Kies het item en druk op CLEAR.
x GROOTTE
Indien u geen midden- of surround luidsprekers
aansluit of de achterluidsprekers verplaatst,
moet u de parameters voor MIDDEN en
SURROUND instellen en de positie en hoogte
van de surround luidsprekers opgeven. De
instellingen van voorluidsprekers en subwoofer
zijn vastgelegd en kunnen niet worden
gewijzigd.
C
Instellingen en afstellingen
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU:
BALANS:
TEST TOON:
C
SUBWOOFER JA
Opmerkingen
• Als u een item kiest, valt het geluid tijdelijk weg.
• De subwoofer kan een overdreven krachtig geluid
produceren afhankelijk van de instelling van de
andere luidsprekers.
Positieschema
90
A
A
45
B
B
20
wordt vervolgd
67NL
x AFSTAND
x NIVEAU
De standaard afstand voor de luidsprekers ten
opzichte van de luisterpositie staat hieronder
afgebeeld.
U kunt het niveau van elke luidspreker regelen.
Zorg ervoor dat “TEST TOON” op “AAN”
staat.
MIDDEN
0 dB
Regelt het niveau van de
middenluidspreker (–6 dB tot +6
dB, in stappen van 1 dB)
SURROUND
LEFT 0 dB
SURROUND
RIGHT 0 dB
Regelt het niveau van de surround
luidsprekers (–6 dB tot +6 dB, in
stappen van 1 dB)
3m
3m
3m
SUBWOOFER Regelt het niveau van de subwoofer
0 dB
(–6 dB tot +6 dB, in stappen van 1
dB)
3m
3m
x BALANS
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst.
VOOR
3,0 m
De afstand van de voorluidsprekers tot
de luisterpositie kan in stappen van
0,2 meter worden ingesteld van 1,0 tot
7,0 meter.
MIDDEN
3,0 m
De afstand van de middenluidspreker
kan in stappen van 0,2 meter van de
voorluidsprekers tot 1,6 meter dichter
bij de luisterpositie worden ingesteld.
SURROUND De afstand van de surround
3,0 m
luidsprekers kan in stappen van 0,2
meter van de voorluidsprekers tot 4,6
meter dichter bij de luisterpositie
worden ingesteld.
Opmerkingen
• Als u de afstand instelt, valt het geluid tijdelijk weg.
• Als de voor- en surround luidsprekers niet even ver
van de luisterpositie af staan, stel dan de afstand van
de dichtste luidspreker in.
• Plaats de surround luidsprekers niet verder van de
luisterpositie dan de voorluidsprekers.
• De instelling AFSTAND is alleen beschikbaar voor
Super Audio CD's.
68NL
U kunt de balans tussen linker en rechter
luidsprekers als volgt regelen. Zorg ervoor dat
“TEST TOON” op “AAN” staat.
VOOR
Regel de balans tussen de linker en
(MIDDEN) rechter voorluidsprekers.
Het volume van alle luidsprekers
tegelijk regelen
Gebruik de VOLUME regelaar op het toestel of
druk op VOLUME +/–.
x TEST TOON
De luidsprekers produceren een testtoon om
“NIVEAU” en “BALANS” te regelen.
UIT
De luidsprekers produceren geen testtoon.
AAN
De testtoon wordt tegelijkertijd uitgevoerd
door de linker- en rechterluidspreker
wanneer u de balans aanpast. Als u een van
de items bij
“LUIDSPREKERINSTELLING”
selecteert, wordt de testtoon
achtereenvolgens uitgevoerd door elke
luidspreker.
Regel luidsprekerbalans en niveau met de testtoon.
1
Druk op DVD SETUP in de stopstand.
Het instelscherm verschijnt.
2
3
4
Druk herhaaldelijk op X of x om
“LUIDSPREKER” te kiezen en druk
vervolgens op ENTER of c.
De luidsprekers instellen via
het uitleesvenster op het
toestel
De luidsprekers kunnen worden ingesteld met
behulp van het versterkermenu in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op X of x om
“TESTTOON” te kiezen en druk
vervolgens op ENTER of c.
Druk herhaaldelijk op X of x om “AAN”
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
5
Regel “BALANS” en “NIVEAU” vanuit
de luisterpositie met behulp van C/X/x/
c.
Zowel de linker als de rechter luidsprekers
produceren een testtoon wanneer u
“BALANS” instelt.
Bij het instellen van “NIVEAU” wordt de
testtoon alleen geproduceerd door de
betreffende luidspreker.
6
7
8
C/X/x/c/
ENTER
AMP MENU
1
Druk op ENTER na het verrichten van
de nodige instellingen.
• SP. SETUP
Om luidsprekergrootte, -afstand en –positie
in te stellen.
• LEVEL
Om balans en niveau van elke luidspreker
in te stellen en de testtoon aan/uit te zetten.
Druk herhaaldelijk op X of x om
“TESTTOON” te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Druk herhaaldelijk op X of x om “UIT”
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
Opmerking
Bij het verrichten van de luidsprekerinstellingen, valt
het geluid tijdelijk weg.
Tip
Om balans of niveau te regelen zonder testtoon, kiest u
“BALANS” of “NIVEAU” in stap 3 en drukt u
vervolgens op ENTER. Regel dan balans of niveau met
X/x en druk op ENTER.
Druk herhaaldelijk op AMP MENU tot
het gewenste instelpunt verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Instellingen en afstellingen
Elke luidspreker produceert
achtereenvolgens de testtoon.
2
Druk op X of x om het gewenste item te
kiezen en druk vervolgens op C of c om
de gewenste instelling te kiezen.
Er is keuze uit de volgende instellingen:
• SP. SETUP
CENTER
(middenluidspreker)
YES (ja)
NO (nee)
SURR.
(surround
luidsprekers)
YES (ja)
NO (nee)
F.D.
(afstand
voorluidsprekers)
1 tot 7 meter
wordt vervolgd
69NL
C.D.
Tot 1,6 meter
(afstand
dichter bij de
middenluidsprekers) luisterpositie dan de
voorluidsprekers.
(Kan niet op minder
dan 1 meter worden
ingesteld.)
S.D.
(afstand surround
luidsprekers)
Tot 4,6 meter
dichter bij de
luisterpositie dan de
voorluidsprekers.
(Kan niet op minder
dan 1 meter worden
ingesteld.)
S.P.
(positie surround
luidsprekers)
BEHIND (achter)
SIDE (opzij)
S.H.
(hoogte surround
luidsprekers)
LOW (laag)
HIGH (hoog)
• LEVEL
T.TONE
(testtoon)
ON (aan)
OFF (uit)
F.______I_______
(balans
voorluidsprekers)
C.LEV
(niveau
middenluidspreker)
–6 dB tot +6 dB
S.L.LEV
(niveau linker
surround
luidspreker)
–6 dB tot +6 dB
S.R.LEV
(niveau rechter
surround
luidspreker)
–6 dB tot +6 dB
S.W.LEV
(niveau subwoofer)
–6 dB tot +6 dB
D.COMP
(dynamische
compressie)
ON (aan)
OFF (uit)
Het amp menu verdwijnt wanneer u de
afstandsbediening gedurende enkele
seconden niet gebruikt.
70NL
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op de
lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als
het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
Voeding
Het toestel schakelt niet aan.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Beeld
Geen beeld.
• De SCART (EURO AV) kabel is niet goed
aangesloten.
• De SCART (EURO AV) kabel is beschadigd.
• Het toestel is niet aangesloten op de juiste t
EURO AV INPUT aansluiting (pagina 19).
• De video-ingang van de TV is niet ingesteld om
beelden met het toestel te bekijken.
• Controleer de uitvoer van uw systeem
(pagina 65).
Het beeld vertoont ruis.
• De disc is vuil of vervormd.
• Als het videosignaal van het toestel via uw
videorecorder naar uw TV moet gaan, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma's de beeldkwaliteit beïnvloeden.
Geluid
Geen geluid.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Druk op MUTING op de afstandsbediening
wanneer “MUTING ON” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Het toestel staat in de pauzestand of in de
vertraagde weergave-stand. Druk op H om terug
te keren naar de normale weergavestand.
• Snel vooruit of snel achteruit is bezig. Druk op
H om terug te keren naar de normale
weergavestand.
• Controleer de luidsprekerinstelling (pagina 22,
67).
Het linker en rechter geluid zijn niet in balans
of zijn omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Regel de balansparameter in het BALANS menu
(pagina 68).
De subwoofer produceert geen geluid.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 22, 67).
• Stel het geluidsveld in op “AUTO FORMAT
DIRECT AUTO” (pagina 44).
Aanvullende informatie
Indien de STANDBY indicator knippert.
Trek de stekker meteen uit het stopcontact en
controleer het volgende.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven
luidsprekers?
• Zijn de verluchtingsgaten bovenaan het toestel
afgesloten?
Steek de stekker na het controleren van de
bovenstaande punten en het oplossen van eventuele
problemen weer in het stopcontact en schakel het
toestel aan. Wanneer de indicator nog steeds
knippert of de oorzaak van het probleem na het
overlopen van bovenstaande punten niet is
gevonden, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Het beeld vult niet volledig het scherm, ook al
is de breedte/hoogte-verhouding onder “TV
TYPE” bij “SCHERMINSTELLING” op het
instelscherm ingesteld.
• De breedte/hoogte-verhouding ligt vast op de
DVD.
Sterke brom of ruis is hoorbaar.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
3 meter verwijderd van een TV-toestel of
fluorescentieverlichting.
• Plaats de TV verder van de audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze
schoon met een doek die lichtjes is bevochtigd
met alcohol.
• Reinig de disc.
Er is minder stereo effect bij het afspelen van
een VIDEO CD, een CD of een MP3.
• Zet “AUDIO” in het instelscherm op “STEREO”
(pagina 42).
• Controleer of het toestel goed is aangesloten.
wordt vervolgd
71NL
Het surround effect is moeilijk hoorbaar bij
weergave van een Dolby Digital, DTS of MPEG
geluidsspoor.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 44).
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 22, 67).
• Bij sommige DVD's is het uitgangssignaal niet
volledig compatibel met 5.1 kanalen. Het kan
mono of stereo zijn, ook al is het geluidsspoor
opgenomen in Dolby Digital of MPEG
audioformaat.
Alleen de middenluidspreker werkt.
• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit
de middenluidspreker.
Er komt geen geluid uit de middenluidspreker.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 44).
De surround luidsprekers produceren geen of
slechts een heel zwak geluid.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 44).
• Kies een geluidsveld dat het woord “C. ST. EX”
bevat (pagina 45).
• Bij sommige geluidsbronnen is het surroundeffect minder uitgesproken.
Bediening
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
• Controleer of de antennes goed zijn aangesloten.
Regel de antennes en sluit eventueel een
buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij automatisch
afstemmen). Stem handmatig af.
• Er werden geen zenders vooringesteld of de
vooringestelde zenders werden gewist (bij het
zoeken naar vooringestelde zenders). Stel de
zenders opnieuw voorin (pagina 57).
• Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt
in het uitleesvenster.
72NL
De afstandsbediening werkt niet.
• Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en het toestel.
• De afstand tussen afstandsbediening en toestel is
te groot.
• De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op het toestel gericht.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna
leeg.
De disc speelt niet.
• Er zit geen disc in het toestel.
• De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc correct met de weergavekant naar
onderen op de disc-lade.
• De disc zit niet goed in het toestel.
• Het toestel kan geen CD-ROM's, enz. afspelen
(pagina 7).
• De regiocode op de DVD komt niet overeen met
die op het toestel.
• Er is condensvorming opgetreden in het toestel.
Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een
half uur aan staan (pagina 2).
Een MP3 audio track kan niet worden
afgespeeld.
• De DATA CD is niet opgenomen in het MP3
formaat conform ISO9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• De MP3 audio track is niet voorzien van de
extensie “.MP3”.
• De gegevens zijn niet van MP3 formaat, ondanks
de extensie “.MP3”.
• Het toestel kan alleen MP3 (MPEG1 Audio
Layer3) geluid afspelen.
• Verwijder de disc en kies “INDIVIDUELE
INSTELLING” in het instelmenu. Kies
vervolgens “DATA CD PRIORITY” en stel dit
weer in op “MP3”.
• Directory-niveau hoger dan 8.
De titel van het MP3 audio album of track
wordt niet juist getoond.
• Het apparaat kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens worden weergegeven
als “ ”.
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld
• De DATA CD is niet opgenomen in het JPEGformaat conform ISO9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• Het JPEG-beeldbestand heeft niet de extensie
“.JPG” of “.JPEG”.
• De gegevens zijn niet van JPEG-formaat, ondanks
de extensie “.JPG” of “.JPEG”.
• Het beeld is meer dan 4.720 punten lang of breed.
• Verwijder de disc en kies “INDIVIDUELE
INSTELLING” in het instelmenu. Kies
vervolgens “DATA CD PRIORITY” en stel dit
weer in op “JPEG”.
• Directory-niveau hoger dan 8.
• Een Progressive JPEG-bestand kan niet worden
afgespeeld.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt niet
voor een Super Audio CD, ook al is Eigen
kinderbeveiliging ingesteld.
• Eigen kinderbeveiliging wordt ingesteld voor
verschillende lagen van een Super Audio CD.
De disc begint niet te spelen vanaf het begin.
• Programme Play, Shuffle Play of Repeat Play
werd geselecteerd (pagina 31, 32, 33).
Druk op CLEAR om deze functies te annuleren
alvorens een disc af te spelen.
• Resume Play is geselecteerd.
Druk in de stopstand op x op het toestel of de
afstandsbediening en start de weergave
(pagina 25).
• Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt
automatisch op het TV-scherm.
Sommige functies zoals Stop, Search, Slowmotion Play, Repeat Play, Shuffle Play of
Programme Play werken niet.
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de disc.
De berichten verschijnen niet in de gewenste
taal op het scherm.
• Kies de taal voor het schermdisplay in het
instelscherm “SCHERMDISPL.” onder
“TAALKEUZE” ((pagina 63)).
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige geluidssporen opgenomen
op de DVD.
• De taal voor het geluid van de DVD kan niet
worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op
de DVD.
• Ondertitels veranderen kan niet met de DVD.
Aanvullende informatie
De titel van het JPEG album of bestand wordt
niet juist getoond.
• Het apparaat kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens worden weergegeven
als “ ”.
Het toestel schakelde uit tijdens het afspelen
van een DVD.
• Wanneer de DVD weergave ongeveer een uur
lang is onderbroken of het DVD top menu of een
DVD menu ongeveer een uur lang verschijnt
tijdens het afspelen van een DVD, schakelt het
toestel automatisch uit.
De ondertiteling kan niet worden
uitgeschakeld.
• Ondertitels uitschakelen kan niet met de DVD.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
• Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op
de DVD. (48pagina)
• Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
Het toestel begint de disc automatisch af te
spelen.
• De DVD is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
Een disc kan niet worden uitgeworpen en
“LOCKED” wordt op het display
weergegeven.
• Neem contact op met uw Sony handelaar of een
plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst.
De weergave stopt automatisch.
• Sommige discs zijn voorzien van een
automatische pauzeerfunctie. Bij het afspelen van
een dergelijke disc stopt het toestel de weergave
bij het automatisch pauzeersignaal.
“C-32” verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• Zet het toestel uit en vervolgens weer aan door op
[/1 te drukken.
Het toestel werkt niet zoals het hoort.
• Indien de werking wordt beïnvloed door statische
elektriciteit, druk dan op [/1 op het toestel om het
af te zetten en zet het vervolgens weer aan.
73NL
Technische gegevens
Versterkergedeelte
Stereo mode
Surround mode
90 W + 90 W (4 ohm bij
1 kHz, THD 10 %)
Voor: 90 W + 90 W
Midden*: 90 W
Surround*: 90 W + 90W
(4 ohm bij 1 kHz, THD
10 %)
Subwoofer*: 100 W
(4 ohm bij 100 Hz, THD
10 %)
* Afhankelijk van geluidsveldinstelling en bron kan er
geen geluid hoorbaar zijn.
Ingangen
VIDEO 1/VIDEO 2/TV:
Gevoeligheid: 150 mV
Uitgangen
Impedantie: 50 kohm
VIDEO 1 (AUDIO
OUT):
Spanning: 1 V
Impedantie: 1 kohm
Hoofdtelefoon
Geschikt voor
hoofdtelefoons met lage en
hoge impedantie.
Super Audio CD/DVD-systeem
Laser
Halfgeleiderlaser
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emissieduur: continu
Signaalformaat
NTSC of NTSC/PAL
Frequentiebereik (in 2 CH STEREO mode)
DVD (PCM): 2 Hz tot 22
kHz (±1 dB)
CD : 2 Hz tot 20 kHz (±1
dB)
Harmonische vervormingMinder dan 0,03 %
Tunergedeelte
Systeem
FM tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Antenne-aansluitingen
Tussenfrequentie
AM tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Tussenfrequentie
87,5 – 108,0 MHz (stappen
van 50 kHz)
FM-draadantenne
75 ohm, asymmetrisch
10,7 MHz
531 – 1.602 kHz (met
interval van 9 kHz)
AM-kaderantenne
450 kHz
Videogedeelte (VIDEO 1, 2, EURO AV)
Ingangen
Uitgangen
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Luidsprekers
Voor/Surround
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex
70 mm diam. conus
4 ohm
128 × 216 × 114 mm
(b/h/d, met stand)
0,53 kg
Midden
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex
70 mm diam. conus
4 ohm
190 × 122 × 89 mm
(b/h/d, met stand)
0,56 kg
Subwoofer
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
74NL
PLL quartz-locked digital
synthesizer
Bass reflex
160 mm diam. conus
4 ohm
190 × 384 × 357 mm
(b/h/d)
7,67 kg
Algemeen
Voeding
Stroomverbruik
230 V AC, 50/60 Hz
120 W
2 W (in de
stroomspaarstand)
Afmetingen (ong.)
380 × 60 × 337 mm (b/h/d)
incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ong.)
4,2 kg
Bedrijfstemperatuur
5°C tot 35°C
Vochtigheidsgraad bij werking
5 % tot 90 %
Meegeleverde toebehoren Zie pagina 12.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Verklarende woordenlijst
Album
Deel van een muziekstuk of een beeld op een
data CD met MP3 audio tracks of JPEGbestanden.
Bestand
Deel van een beeld op een data CD met JPEGbeeldbestanden.
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2-kanaals
bronnen. Dit wordt gedaan met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
Aanvullende informatie
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surround luidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
bass-geluid. Dit formaat wordt ook wel “5.1”
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als 0.1 kanaal (werkt alleen wanneer
een diep bass-effect is vereist). Alle zes de
kanalen van dit formaat worden apart
opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien is er minder
signaalverlies doordat alle signalen digitaal
worden verwerkt.
x Movie modus
U kunt de Movie modus gebruiken voor TVprogramma's in stereo en alle programma's die
in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het resultaat
is een verbeterde gerichtheid van het geluidsveld
die de kwaliteit van afzonderlijk 5.1-kanaals
geluid benadert.
x Music modus
U kunt de Music modus gebruiken voor
muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u over
een brede en diepe geluidsruimte.
wordt vervolgd
75NL
Dolby Surround Pro Logic
Filmsoftware, Videosoftware
Dolby Surround Pro Logic is een methode voor
het decoderen van Dolby Surround en
produceert vier kanalen op basis van
tweekanaalsgeluid. Vergeleken met het
vroegere Dolby Surround, reproduceert Dolby
Surround Pro Logic links-rechts verschuiving
natuurlijker en zijn geluiden nauwkeuriger te
lokaliseren. Om Dolby Surround Pro Logic
optimaal te benutten, dient u te beschikken over
een paar surround luidsprekers en een
middenluidspreker. De surround luidsprekers
produceren mono geluid.
DVD's kunnen worden opgedeeld in Film- en
Videosoftware. Op Film-DVD's staan dezelfde
beelden (24 frames per seconde) die in de
bioscoop worden vertoond. Op Video-DVD's,
zoals bijvoorbeeld TV-drama's of sitcoms, staan
beelden van 30 frames (of 60 velden) per
seconde.
DTS
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems, Inc.
Deze technologie is compatibel met 5.1-kanaals
surround sound. Het achterkanaal is stereo en er
is ook een apart subwooferkanaal. DTS
produceert hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid
via 5.1 kanalen. De kanaalscheiding is
uitstekend omdat alle kanaalgegevens apart zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
DVD
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
eenzelfde diameter als de CD.
De datacapaciteit van een éénlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Giga Byte), wat 7
keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
dubbelzijdige DVD is 8,5 GB, van een éénlagige
en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van een
tweelagige en dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2 formaat,
één van de wereldwijde normen inzake digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40e van
de oorspronkelijke grootte. De DVD maakt ook
gebruik van variabele codeertechnologie die de
toe te kennen gegevens aanpast volgens de
beeldstatus.
Audiogegevens worden opgenomen in Dolby
Digital en PCM, voor een meer natuurgetrouwe
weergave.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
76NL
Hoofdstuk
Onderverdeling van een titel op een DVD. Een
titel bestaat uit verscheidene hoofdstukken.
Kinderbeveiliging
Een functie van een DVD waarmee de weergave
van de disc kan worden beperkt volgens de
leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen of
vervangen door andere scènes, enzovoort.
Multi-hoekfunctie
Op sommige DVD's zijn verschillende hoeken
of camerastandpunten voor een scène
opgenomen.
Multi-taalfunctie
Op sommige DVD's zijn geluid en ondertitels
opgenomen in verschillende talen.
Playback Control (PBC)
Signalen opgenomen op VIDEO CD’s (Versie
2.0) om de weergave te regelen.
Menuschermen opgenomen op VIDEO CD's
met PBC functies bieden de mogelijkheid van
eenvoudige interactieve programma's,
programma's met zoekfuncties, enzovoort.
Regiocode
Dit systeem is bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten. Aan elke DVD-speler en DVD
wordt een regiocode toegekend volgens het
verkoopgebied. Elke regiocode staat vermeld op
de speler en de disc-verpakking. De speler kan
discs afspelen waarvan de regiocode
overeenkomt met zijn regiocode. De speler kan
ook discs afspelen met het merkteken “ ALL ”.
Ook wanneer er geen regiocode vermeld is op de
DVD kan de regiobeperking worden
geactiveerd.
Scène
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de
menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in zogenaamde
“scènes”.
Super Audio CD
Dit audioformaat is gebaseerd op de huidige
audio CD-normen maar bevat meer informatie
voor een hogere geluidskwaliteit. Er zijn drie
soorten discs: éénlagige, tweelagige en hybride
discs. Een hybride disc bevat zowel standaard
audio CD als Super Audio CD informatie.
Titel
Het langste deel van een beeld of track op een
DVD; bijvoorbeeld een film voor een stuk beeld
op video software of een album voor een stuk
muziek op audio software.
Delen van een beeld of een stuk muziek op een
Super Audio CD, CD, VIDEO CD of MP3. Een
album bestaat uit verscheidene tracks (alleen
MP3).
VIDEO CD
Een compact disc die bewegende beelden bevat.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 1 formaat,
één van de wereldwijde normen inzake digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40e van
de oorspronkelijke grootte. Een 12 cm VIDEO
CD kan dus maximum 74 minuten bewegende
beelden bevatten.
VIDEO CD's bevatten ook compacte
audiogegevens. Geluiden buiten het hoorbare
bereik worden gecomprimeerd terwijl geluiden
die de mens wel kan worden, niet worden
gecomprimeerd. VIDEO CD’s kunnen 6 keer
meer audiogegevens bevatten dan conventionele
audio CD’s.
Er zijn twee versies van VIDEO CD’s.
• Versie 1.1: hiermee kunnen alleen bewegende
beelden en geluid worden afgespeeld.
• Versie 2.0: hiermee kunnen stilstaande
beelden met hoge resolutie worden bekeken en
PBC functies worden gebruikt.
Dit toestel is compatibel met beide versies.
Aanvullende informatie
Track
77NL
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina's tussen haakjes.
Voorpaneel
A Disc-gleuf (23)
B A (uitwerpen) (23)
C H (weergave) (23)
D X (pauze) (24)
E x (stop) (24)
F ./> PREV/NEXT (vorig/volgend)
(24, 26, 57, 58)
I PHONES (hoofdtelefoon) (aan de kant
van het systeem) aansluiting (23)
J SOUND FIELD (geluidsveld) –/+ (44, 45,
46)
K DISPLAY (weergave) (37, 40, 58)
L BAND (57, 58)
M FUNCTION (functie) (23, 56, 58)
G VOLUME +/– (23, 68)
N Uitleesvenster op het voorpaneel (79)
H BASS LEVEL (bass-niveau) (47)
O
(afstandsbedieningssensor) (12)
P [/1 (aan/uit) schakelaar/STANDBY
(wachtstand) indicator (23)
78NL
Uitleesvenster op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD
Weergavestatus
Huidig geluid
Huidig geluidseffect
Huidig hoofdstuknummer
TITLE
CHAP
H
M
S
DIGITAL
DOLBY PL
Huidig
titelnummer
Speelduur
NIGHT
BASS SHUF
PROG
REP 1
Huidige stand
Licht op tijdens MULTI
kanaalsweergave (alleen
Super Audio CD)
Huidig geluid
SACD MULTI
Huidig geluidseffect
Weergavestatus
TRK
M
S
PCM MP3
Huidig tracknummer
NIGHT
BASS SHUF
PBC PROG
REP 1
Aanvullende informatie
Bij het afspelen van een Super Audio CD, CD, VIDEO CD (zonder PBC
functies) of MP3
Huidige stand
Speelduur
Licht op tijdens PBC weergave
(alleen VIDEO CD)
Bij het luisteren naar de radio
Voorinstelnummer
Mono/Stereo effect
TUNED
MONO
FM AM
Huidige band
Geluidseffect
ST NIGHT
kHz BASS
MHz
Huidige zender
wordt vervolgd
79NL
Bij het afspelen van een JPEG
Weergavestatus
80NL
Huidig
bestandsnummer
Achterpaneel
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
VIDEO 2 VIDEO 1
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
L
AUDIO IN
B VIDEO 2 OPTICAL DIGITAL IN (video 2
optisch digitale ingang) aansluiting
(20)
C VIDEO 1 ANALOG OUT (video 1
analoge uitgang) aansluiting (19)
D VIDEO 2 ANALOG IN (video 2 analoge
ingang) aansluiting (19)
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
E AM-aansluitingen (17)
F FM 75Ω COAXIAL (coaxiaal) aansluiting
(17)
G EURO AV OUTPUT (TO TV) (euro AV
uitgang (naar TV)) aansluitingen (19)
H VIDEO 1 ANALOG IN (video 1 analoge
ingang) aansluiting (19)
Aanvullende informatie
A SPEAKER (luidspreker) aansluitingen
(14)
VIDEO IN
FM 75
VIDEO IN
81NL
Afstandsbediening
G PLAY MODE (weergavestand) (31, 32)
H CLEAR (wissen) (31, 32, 33, 35)
I TV (55)
J AUDIO (geluid) (42)
K ANGLE (hoek) (48)
L SUBTITLE (ondertiteling) (49)
M ./>, PREV/NEXT, PRESET –/+
(vorige/volgende, voorinstelling) (24,
26, 57, 58)
N H (weergave) (23, 26, 31, 32, 33)
O X (pauze) (24)
P DVD TOP MENU/ALBUM– (25, 27, 29)
Q C/X/x/c/ENTER (25, 26, 27, 29, 31, 33,
35, 42, 48, 49, 50, 52, 61, 62)
R DVD DISPLAY (DVD-weergave) (27, 29,
33, 35, 40, 42, 48, 49, 50)
S TV CH +/– (55)
T TV VOL +/– (55)
U TV [/1 (aan/wachtstand) (55)
V [/1 (wachtstand) (23, 57)
W REPEAT (herhalen) (31, 33)
X NAME (naam) (59)
Y SOUND FIELD +/– (geluidsveld) (44, 45,
46)
Z MEMORY (geheugen) (57)
wj NIGHT MODE (nachtstand) (47)
wk Cijfertoetsen (25, 26, 31, 35, 48, 50, 52,
55)
wl ENTER (57)
e; m/M/ /
SLOW, TUNING –/+
(traag, afstemmen) (30, 34, 57)
ez
Opmerking
Deze afstandsbediening licht op in het donker. Om te
kunnen oplichten, moet de afstandsbediening enige tijd
aan licht zijn blootgesteld.
ed DVD MENU/ALBUM+ (25, 27, 29)
ef VOLUME +/– (58)
eg O RETURN (terug) (25, 26, 27, 29, 31,
35, 50, 52, 62)
A SLEEP (sluimer) (60)
eh TV/VIDEO (55)
B Z (uitwerpen) (23, 24)
ej BASS LEVEL (47)
C DISPLAY (37, 40, 58)
ek AMP MENU (61)
D FUNCTION (23, 56, 58)
el DVD SETUP (DVD-instelling) (52, 62)
E STEREO/MONO (58)
F BAND (57, 58)
82NL
x (stop) (24, 25, 26, 50)
es MUTING (geluidsonderdrukking) (24)
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Taal
Code
Taal
Code
Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Niet vermeld
Aanvullende informatie
Code
83NL
DVD instelmenulijst
Via het DVD instelmenu kunnen de volgende items worden ingesteld.
De volgorde op het scherm kan verschillen.
TAALKEUZE
SCHERMINSTELLING
SCHERMDISPL.
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
TV TYPE
DVD MENU
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
SCHERMBEVEILIGING
GELUID
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
ONDERTITELING
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
ACHTERGROND
LINE
LUIDSPREKER
GROOTTE
INDIVIDUELE INSTELLING
AUDIO
DRC
UIT
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDAARD
USA
ANDERE t
WACHTWOORD WIJZIGEN
UIT
AUTO
UIT
AAN
KINDERNIVEAU
BEVEILIGIN
PRIORTEIT
DATA-CD
MP3
JPEG
JPEG
DATUM
MM/DD/JJJJ
JJJJ/MM/DD
DD/MM/JJJJ
JJJJ/DD/MM
MUZIEKSTUKKEUZE
AFSTAND
NIVEAU
BALANS
TEST
TOON
HERSTELLEN
84NL
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN&SCAN
AAN
UIT
HOESBEELD
GRAFISCH
BLAUW
ZWART
VIDEO
RGB
JA
NEE
VOOR
MIDDEN
JA
JA
GEEN
SURROUND ACHTER (LAAG)
ACHTER (HOOG)
OPZIJ (LAAG)
OPZIJ (HOOG)
GEEN
SUBWOOFER JA
VOOR
1,0m – 7,0m
1,0m – 7,0m
MIDDEN
SURROUND 1,0m – 7,0m
MIDDEN
–6 dB – +6 dB
SURROUND –6 dB – +6 dB
LINKS
SURROUND –6 dB – +6 dB
RECHTS
SUBWOOFER –6 dB – +6 dB
VOOR
6 stappen naar
links of naar
UIT
rechts
AAN
Index
Cijfers
H
R
16:9 64
4:3 LETTER BOX 64
4:3 PAN&SCAN 64
HERSTELLEN 63
HOOFDSTUK 36
Hoofdstuk 6, 76
A
I
Radio 58
RDS 60
Regiocode 7, 76
REPEAT 33
Resume Play 25
ACHTERGROND 65
Achterpaneel 81
AFSTAND 68
Afstandsbediening 55, 82
ALBUM 27, 35
Album 6, 75
ANGLE 48
Antennes aansluiten 17
AUDIO DRC 66
INDEX 36
Index 6
INDIVIDUELE INSTELLING
65
Instelscherm 62
BALANS 68
BASS LEVEL 47
Batterijen 12
Bedieningsmenu 10
Behandeling van discs 9
Bestand 7, 75
C
Continu weergave
CD/VIDEO CD/Super Audio
CD/DVD/MP3 23
D
DISPLAY 37
Dolby Digital 75
Dolby Surround Pro Logic 75
DTS 76
DVD 76
DVD MENU 63
E
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 50
JPEG 28
JPEG DATUM 66
K
KINDERBEVEILIGING 52,
65, 76
L
LINE 65
LUIDSPREKER 67
Luidsprekers aansluiten 13
M
MP3 27
Multi-hoekfunctie 48, 76
Multi-taalfunctie 42, 76
MUTING 24
MUZIEKSTUK 35
MUZIEKSTUKKEUZE 65
N
NIGHT MODE 47
NIVEAU 68
O
ONDERTITELING 49, 63
G
P
GELUID 42, 63
Geluidsveld 44
Geschikte discs 6
GROOTTE 67
PBC-weergave 26, 76
PLAY MODE 31, 32
PRIORTEIT DATA-CD 66
Programme Play 31
Scan 34
SCENE 10
Scène 6, 77
SCHERMBEVEILIGING 64
SCHERMDISPL. 63
Schermdisplay
Bedieningsmenuscherm 10
SCHERMINSTELLING 64
SHUFFLE 32
Shuffle Play 32
SLEEP 60
Slow-motion 34
Snel achteruit 34
Snel vooruit 34
Super Audio CD 77
T
TAALKEUZE 63
TESTTOON 68
TIJD ZOEKEN 35
TITEL 35
Titel 6, 77
Track 6, 27, 77
TV en videocomponenten
aansluiten 19
TV TYPE 64
Aanvullende informatie
B
J
S
U
Uitleesvenster op het
voorpaneel 79
V
Verhelpen van storingen 71
VIDEO CD 77
Voorinstelzender 57
Voorpaneel 78
85NL
Beknopte handleiding voor afstandsbediening
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
wj
wk
wl
e;
Opmerking
De afstandsbediening van het toestel werkt met dezelfde
signalen als andere Sony DVD producten.
Op sommige toetsen kunnen dan ook andere Sony DVD
producten reageren.
A Om het toestel op een bepaald tijdstip uit te laten
schakelen.
B Om de disc uit te werpen.
C Om het item in het display op het voorpaneel te
wijzigen.
D Om de component te kiezen die u wilt gebruiken.
E Schakelt om tussen mono of FM stereo ontvangst.
F Om de AM of FM band te kiezen.
G Om te kiezen tussen geprogrammeerde of
willekeurige weergave.
H Druk hierop om terug te keren naar continu
weergave, enz.
I Zet de afstandsbediening in de TV-stand.
Normale stand: schakelt uit.
TV-stand: wordt rood.
J Om het geluid te wijzigen.
K Om de hoeken te wijzigen bij het afspelen van een
DVD.
L Om de ondertitels te wijzigen.
M ./>, PREV/NEXT : Druk hierop om naar
het volgende hoofdstuk of track te gaan, of om
terug te keren naar het vorige hoofdstuk of track.
86NL
ea
es
ed
ef
eg
eh
ej
ek
el
PRESET –/+ : Om alle voorinstelzenders te
overlopen.
Om een disc af te spelen.
Onderbreekt de weergave van een disc.
Laat het titelmenu op het TV-scherm verschijnen.
MP3/JPEG: Om albums te kiezen.
Om items te kiezen of instellingen te verrichten.
Om het bedieningsmenu op het TV-scherm te
tonen of items in te stellen.
Om het TV-kanaal te kiezen.
Om het TV-volume te regelen.
Om de TV aan en uit te zetten.
Hiermee wordt het systeem in- en uitgeschakeld.
Laat het “HERHALEN” beeld op het TV-scherm
verschijnen.
Activeert de benoemingsfunctie.
Om het geluidsveld te kiezen.
Indrukken om een zender op te slaan.
Maakt het geluid helder bij laag volume.
Om instel-items te kiezen. TV : Om
kanaalnummers te kiezen.*
Om items of instellingen uit te voeren.
m/M (SCAN) : Zoek een punt met beeld
tijdens het afspelen van een disc.
/
SLOW : Speel een disc vertraagd af in de
pauzestand.
TUNING –/+ : Overloop alle beschikbare
radiozenders.
Stopt de weergave van een disc.
Zet het geluid uit.
Laat het DVD menu op het TV-scherm
verschijnen.
MP3/JPEG: Om albums te kiezen.
Om het SYSTEM volume te regelen.
Druk hierop om terug te keren naar het vorige
keuzescherm, enz.
Om de ingangsmode van de TV te wijzigen.
Bass-geluid wordt versterkt.
Laat het systeem op een vooringesteld tijdstip
uitschakelen en dimt het uitleesvenster op het
voorpaneel met twee stappen.
Om het instelmenu op het TV-scherm te tonen of
items in te stellen.
* Bij sommige TV's werkt dit ook als volgt. Druk op >10 en
dan het cijfer. (Om bijvoorbeeld 25 in te voeren, drukt u op
>10 en vervolgens op 2 en 5.)
IT
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’art.2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995
n.548.
Sony International (Europe) GmbH Product
Compliance Europe
3
ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di incendi o di
scosse elettriche, non esporre
l’apparecchio a pioggia o umidità.
Non installare l’apparecchio in uno spazio chiuso come
una libreria o un mobiletto.
Non coprire i fori di ventilazione dell’apparecchio con
giornali, tessuti, tendaggi e così via, onde evitare il
rischio di incendi, né collocare sull’apparecchio
candele accese.
Onde evitare scosse elettriche, non collocare
sull’apparecchio oggetti contenenti liquidi, quale un
vaso.
Non gettare le pile insieme ai rifiuti
domestici, ma negli appositi
contenitori per lo smaltimento di
rifiuti chimici.
Questo apparecchio è
classificato come
prodotto CLASS 1
LASER. L’apposita
targhetta si trova nella
parte inferiore
dell’apparecchio.
Precauzioni
Sicurezza
• Se un qualunque oggetto cade all’interno
dell’apparecchio, scollegare quest’ultimo e farlo
controllare da personale qualificato prima di
utilizzarlo nuovamente.
• L’apparecchio non è scollegato dall’alimentazione
CA (rete) fino a quando non viene scollegato dalla
presa di rete, anche nel caso in cui sia stato spento.
• Scollegare l’apparecchio dalla presa di rete se si
prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo.
Scollegare l’apparecchio afferrando il cavo per la
spina, mai tirando il cavo stesso.
2IT
Installazione
• Per evitare il surriscaldamento interno
dell’apparecchio, collocarlo in un ambiente che
consenta un’adeguata circolazione d’aria.
• Non collocare l’apparecchio su superfici morbide
(tappeti, coperte, ecc.) o in prossimità di materiali
(tendaggi o simili) che potrebbero bloccarne le prese
di ventilazione.
• Non collocare l’apparecchio in prossimità di fonti di
calore quali radiatori o condotti d’aria calda né in
luoghi soggetti alla luce solare diretta, a polvere
eccessiva, a vibrazioni o a urti.
• Non installare l’apparecchio in posizione inclinata.
Esso è progettato esclusivamente per l’uso in
posizione orizzontale.
• Tenere l’apparecchio e i dischi lontani da apparecchi
con forti magneti quali forni a microonde o diffusori
di grandi dimensioni.
• Non collocare oggetti pesanti sull’apparecchio.
• Se l’apparecchio viene portato direttamente da un
luogo freddo ad uno caldo, al suo interno si potrebbe
formare della condensa che ne danneggerebbe le
lenti. Se l’apparecchio viene installato per la prima
volta o se viene spostato da un luogo freddo ad uno
caldo, attendere circa 30 minuti prima di utilizzarlo.
Complimenti!
Grazie per l’acquisto del sistema compatto AV
Sony. Prima di utilizzare il sistema, si
raccomanda di leggere attentamente queste
istruzioni e di conservarle per un futuro
riferimento.
Precauzioni
Fonti di alimentazione
Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito solo
presso i centri di assistenza qualificati.
Installazione
• Collocare il sistema in un ambiente che consenta
un’adeguata circolazione d’aria per prevenire il
surriscaldamento interno.
• Se l’apparecchio viene utilizzato ad alto volume per
periodi prolungati, il rivestimento diventa caldo. Non
si tratta di un problema di funzionamento. Tuttavia,
evitare di toccare l’apparecchio. Onde evitare il
surriscaldamento dell’apparecchio, non collocarlo in
luoghi in cui la ventilazione non è adeguata.
• Non collocare alcun oggetto sul sistema onde evitare
di bloccarne le prese di ventilazione. Il sistema è
dotato di un amplificatore ad elevata potenza. Se le
prese di ventilazione nella parte superiore vengono
bloccate, l’apparecchio potrebbe surriscaldarsi e
potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
• Non collocare il sistema su superfici morbide, come
su un tappeto, che potrebbero ostruire le prese di
ventilazione sul fondo.
• Non collocare il sistema in prossimità di fonti di
calore o in luoghi esposti alla luce diretta del sole,
eccessivamente polverosi o soggetti a scosse
meccaniche.
Funzionamento
• Se il sistema viene spostato direttamente da un luogo
freddo ad uno caldo o se viene posto in un ambiente
molto umido, è possibile che si formi della condensa
sulle lenti all’interno del sistema. Se ciò dovesse
verificarsi, il sistema potrebbe non funzionare
correttamente. In questo caso, rimuovere il disco e
lasciare acceso il sistema per circa mezz’ora, per
consentire l’evaporazione della condensa.
• Quando si sposta il sistema, estrarre l’eventuale
disco. Non facendolo, il disco potrebbe danneggiarsi.
• Per motivi di risparmio energetico, il sistema può
essere disattivato completamente mediante il tasto "/
1 sull’apparecchio. Benché il LED rimanga acceso
per qualche istante, il sistema è completamente
disattivato.
Regolazione del volume
Non alzare eccessivamente il volume durante l’ascolto
di una parte di brano con livelli di suono molto bassi o
con segnali audio assenti. Così facendo, i diffusori
potrebbero essere danneggiati nel caso in cui venisse
riprodotto improvvisamente un suono a livello
massimo.
Pulizia
Pulire l’apparecchio, il pannello e i comandi con un
panno morbido leggermente inumidito con una
soluzione detergente delicata. Non utilizzare alcun tipo
di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi come alcol
o benzene.
Per qualsiasi domanda o problema riguardanti il
sistema, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Pulizia dei dischi
Non utilizzare dischi di pulizia CD/DVD disponibili in
commercio, in quanto potrebbero causare problemi di
funzionamento.
Colori del televisore
Nel caso in cui i diffusori causassero irregolarità dei
colori dello schermo televisivo, spegnere
immediatamente il televisore e riaccenderlo dopo 15 30 minuti. Se l’irregolarità dei colori dovesse
persistere, posizionare i diffusori lontano dal
televisore.
L’apposita targhetta si trova nella parte esteriore bassa
dell’apparecchio.
IMPORTANTE
Avvertenza: il presente sistema è in grado di
mantenere sullo schermo del televisore un fermo
immagine o un’indicazione per un tempo
indeterminato. Se vengono visualizzati un fermo
immagine o un’indicazione per un periodo
prolungato, lo schermo del televisore potrebbe
venire danneggiato in modo irreparabile. Gli
schermi televisivi sono particolarmente soggetti a
questa eventualità.
Spostamento del sistema
Quando si trasporta il sistema, utilizzare la procedura
seguente per proteggere il meccanismo interno.
Rimuovere il disco, quindi tenere premuto il pulsante
x nel sistema. Dopo che sul display del pannello
anteriore viene visualizzata l'indicazione “MECHA
LOCK”, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa
a muro.
3IT
Indice
Complimenti! .......................................... 2
Precauzioni.............................................. 3
Informazioni relative a questo
manuale............................................. 6
Dischi riproducibili dal sistema .............. 6
Termini dei dischi ................................... 6
Note sui dischi......................................... 9
Guida al display del menu di
controllo.......................................... 10
Ricerca di un punto particolare di un
disco ............................................... 35
(Ricerca, Riproduzione al
rallentatore)
Ricerca di un titolo/capitolo/brano/indice/
album/file ....................................... 36
Visualizzazione delle informazioni sul
disco ............................................... 38
Regolazioni dell’audio
Operazioni preliminari
Disimballaggio...................................... 12
Inserimento delle pile nel
telecomando.................................... 12
Punto 1: Collegamento dei diffusori ..... 13
Punto 2: Collegamento dell’antenna..... 17
Punto 3: Collegamento ad un televisore e
ai componenti video........................ 19
Punto 4: Collegamento dei cavi
dell’alimentazione di rete ............... 21
Impostazione dei diffusori .................... 22
Riproduzione di dischi
Riproduzione di dischi .......................... 23
Ripristino della riproduzione dal punto in
cui il disco è stato interrotto ........... 25
(Continuazione della
riproduzione)
Uso del menu DVD............................... 26
Riproduzione di VIDEO CD muniti delle
funzioni PBC (Ver. 2.0).................. 26
(Riproduzione PBC)
Riproduzione di una pista sonora
MP3 ................................................ 27
Riproduzione di file di immagini
JPEG ............................................... 29
Creazione di un programma
personalizzato ................................. 31
(Riproduzione programmata)
Riproduzione in ordine casuale............. 33
(Riproduzione in ordine casuale)
Riproduzione ripetuta............................ 34
(Riproduzione ripetuta)
4IT
Modifica dell’audio .............................. 43
Effetto surround.................................... 45
Uso dell’effetto sonoro ......................... 48
Utilizzo delle varie funzioni
aggiuntive
Modifica dell’angolo di
inquadratura.................................... 49
Visualizzazione dei sottotitoli .............. 50
Blocco dei dischi .................................. 51
(PROTEZIONE
PERSONALIZZATA,
PROTEZIONE)
Ulteriori operazioni
Controllo del televisore con il
telecomando in dotazione............... 56
Utilizzo del videoregistratore o di altre
unità................................................ 57
Ascolto della radio................................ 58
Uso del sistema dati radio (RDS) ......... 61
Uso del timer ........................................ 61
Per modificare la luminosità del display
del pannello frontale....................... 62
Ritorno alle impostazioni
predefinite....................................... 62
Impostazioni e regolazioni
Utilizzo del display di impostazione .... 63
Impostazione della lingua per il display e
per l’audio ...................................... 64
(IMPOSTAZIONE LINGUA)
Impostazioni per il display ................... 65
(IMPOSTAZIONE SCHERMO)
Impostazioni personalizzate.................. 66
(IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA)
Impostazioni per i diffusori...................68
(IMPOSTAZIONE DIFFUSORI)
Altre informazioni
Soluzione dei problemi ......................... 72
Caratteristiche tecniche ......................... 75
Glossario ............................................... 76
Indice dei componenti e dei
comandi .......................................... 79
Elenco dei codici di lingua.................... 84
Elenco delle voci del menu di
impostazione DVD ......................... 85
Indice..................................................... 86
Guida rapida di riferimento per il
telecomando.................................... 88
5IT
Informazioni relative a
questo manuale
• Le istruzioni in questo manuale descrivono i
comandi sul telecomando. È possibile
utilizzare anche i comandi sul sistema se questi
hanno denominazioni uguali o simili a quelle
sul telecomando.
• In questo manuale sono utilizzati i seguenti
simboli.
Simbolo
Funzioni disponibili nel modo
VIDEO CD
Funzioni disponibili nel modo CD
Funzioni disponibili nel modo
Super Audio CD e CD audio
Funzioni disponibili per le piste
sonore MP3*
Funzione disponibile per i file JPEG
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) è un formato standard
definito da ISO/MPEG che effettua la compressione
dei dati audio.
Dischi riproducibili dal
sistema
DVD VIDEO
Super Audio
CD
VIDEO CD
6IT
Logo del disco
Audio CD
CD-R/CD-RW
(dati audio)
(file MP3) (file
JPEG)
Significato
Le funzioni disponibili per DVD
VIDEO e DVD-R/DVD-RW nel
modo video oppure DVD+R/
DVD+RW
Formato dei
dischi
Formato dei
dischi
Logo del disco
Il logo “DVD VIDEO” è un marchio di fabbrica.
Termini dei dischi
• Titolo
In un software video, i titoli corrispondono a
un film, alle sezioni più lunghe di
un’immagine o di un brano musicale su un
DVD, ecc.; in un software audio
corrispondono invece a un intero album.
• Capitolo
Sezioni di immagini o un brano musicale più
brevi dei titoli. Un titolo è composto da diversi
capitoli. A seconda del disco, potrebbe non
esserci alcun capitolo registrato.
• Album
Sezione di un brano musicale o un’immagine
su un CD di dati contenente piste sonore MP3
o file JPEG.
• Brano
Sezioni di un’immagine o di un brano
musicale su un VIDEO CD, Super Audio CD,
CD o MP3.
• Indice (Super Audio CD, CD)/Indice
video (VIDEO CD)
Un numero che divide un brano in sezioni per
facilitare l’individuazione del punto desiderato
su un VIDEO CD,Super Audio CD o CD. A
seconda del disco, potrebbe non esserci alcun
indice registrato.
• Scena
In un VIDEO CD con funzioni PBC,
(pagina 26) le schermate dei menu, le
immagini in movimento e i fermi immagine
vengono suddivisi in sezioni denominate
“scene”.
• File
Sezione di un’immagine su un CD di dati
contenente file di immagini JPEG.
Disc
Struttura
del DVD
Titolo
Capitolo
Struttura
del VIDEO
CD, Super
Audio CD,
o CD
Struttura
di un
Disc
• Questo sistema può riprodurre CD Multi
Sessione quando un file immagine JPEG è
contenuto nella prima sessione. Possono anche
essere riprodotti tutti i seguenti file immagini
JPEG registrati in sessioni successive.
• Se i brani audio e le immagini in CD musicali
o in CD video sono stati registrati nella prima
sessione, verrà riprodotta solo la prima
sessione.
Brano
Codice di zona
Indice
Disc
Il sistema riporta stampato sul retro un codice di
zona e può riprodurre solo DVD con lo stesso
codice di zona.
Disc
Con questo sistema è inoltre possibile riprodurre
dischi DVD con il contrassegno ALL .
Se si tenta di riprodurre altri tipi di DVD, sullo
schermo del televisore appare un messaggio
simile a “Impossibile riprodurre questo disco
per limiti di area”. È possibile che alcuni tipi di
DVD non riportino il codice di zona anche se la
loro riproduzione è vietata dai limiti di zona.
Album
Brano
Struttura
JPEG
Album
File
Nota sul PBC (Controllo della
riproduzione) (VIDEO CD)
Questo sistema è conforme alle versioni 1.1 e
Ver. 2.0 degli standard VIDEO CD. È possibile
ottenere due tipi di riproduzione a seconda del
tipo di disco.
Tipo di disco
È possibile
VIDEO CD
sprovvisto delle
funzioni PBC
(Dischi
versione 1.1)
Ottenere una riproduzione video
(immagini in movimento) e una
riproduzione sonora.
VIDEO CD
munito delle
funzioni PBC
(Dischi
versione 2.0)
Riprodurre un software
interattivo, mediante le
schermate dei menu visualizzate
sullo schermo del televisore
(riproduzione PBC), oltre alle
funzioni di riproduzione video
dei dischi Versione 1.1. Inoltre,
è possibile riprodurre fermi
immagine ad alta risoluzione, se
essi sono inclusi nel disco.
CD Multi Sessione
• Questo sistema può riprodurre CD Multi
Sessione quando un brano audio MP3 è
contenuto nella prima sessione. Possono anche
essere riprodotti tutti i seguenti brani MP3,
registrati in sessioni successive.
Esempio di dischi che il
sistema non è in grado di
riprodurre
Il sistema non riproduce i seguenti dischi:
• CD-ROM (ad eccezione delle estensioni
“.MP3”, “.JPG” e “.JPEG”)
• CD-R/CD-RW diversi da quelli registrati nei
formati seguenti:
– formato CD audio
– formato CD video
– formato MP3/JPEG conforme a ISO9660*
Level 1/Level 2 o al relativo formato esteso
Joliet
• Parte dei dati di CD Extra
• DVD-ROM
• Dischi DVD audio
• DVD-RAM
• DVD-RW nel modo VR (videoregistrazione)
• File JPEG progressivo
* Formati logici di file e cartelle su CD-ROM definiti
da ISO (International Standard Organization)
continua
7IT
Non caricare i seguenti dischi:
• DVD con un codice di zona diverso (pagina 7,
76).
• Dischi di forma non circolare diversa da quella
standard (quali quelli a forma di cuore, stella e
così via).
• Dischi sui quali è stata applicata carta o
adesivi.
• Dischi sui quali sono presenti residui di
materiali adesivi o cellophane.
Note sui CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW (modo
Video)
In alcuni casi, il CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW
(modo Video) non può essere riprodotto in questo
lettore, a causa della qualità di registrazione o delle
condizioni fisiche del disco, oppure le caratteristiche
del dispositivo di registrazione e il software di
authoring.
Il disco non può essere riprodotto se non è stato
finalizzato correttamente. Per ulteriori informazioni,
vedere le istruzioni per l’uso dell’apparecchio
utilizzato per la registrazione.
Notare che i dischi creati nel formato Packet Write non
possono essere riprodotti.
Disco registrato con sistema di protezione del
copyright
Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione
di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc).
Di recente, alcune case discografiche hanno immesso
sul mercato dischi audio codificati con sistema di
protezione del copyright. Si avverte che alcuni di
questi dischi non sono conformi allo standard CD,
pertanto potrebbero non essere riprodotti
dall’apparecchio.
Nota sulle operazioni di
riproduzione dei dischi DVD e
VIDEO CD
È possibile che alcune operazioni di
riproduzione dei DVD e dei VIDEO CD
vengano intenzionalmente impostate dai
produttori di software. Dato che questo sistema
riproduce DVD e VIDEO CD in base al
contenuto del disco impostato dai produttori di
software, alcune funzioni di riproduzione
potrebbero non essere disponibili. Consultare
anche le istruzioni in dotazione con i DVD o i
VIDEO CD.
8IT
Copyright
Questo prodotto include una tecnologia di
protezione del copyright protetta da brevetti
USA e altri diritti di proprietà intellettuale.
L’utilizzo di questa tecnologia di protezione del
copyright deve essere autorizzato da
Macrovision ed è destinato solo all’uso
domestico e ad altri usi di visione limitata, salvo
quanto diversamente autorizzato da
Macrovision. Non è consentito lo smontaggio o
la manomissione.
Questo sistema incorpora il decodificatore
surround a matrice attiva Dolby* Digital e
Dolby Pro Logic (II) e il sistema DTS** Digital
Surround.
* Prodotto sotto licenza di Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” e il simbolo della doppia D
sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.
** Prodotto sotto licenza di Digital Theater Systems,
Inc.
“DTS” e “DTS Digital Surround” sono marchi di
fabbrica di Digital Theater Systems, Inc.
Note sui dischi
Manutenzione dei dischi
• Per mantenere i dischi puliti, afferrarli dal
bordo. Evitare di toccarne la superficie.
• Non applicare carta né nastro adesivo sul
disco.
• Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a
fonti di calore, quali condotti di aria calda, né
lasciarli in un’auto parcheggiata al sole, poiché
la temperatura interna potrebbe aumentare
considerevolmente.
• Dopo la riproduzione, riporre il disco
nell’apposita custodia.
Pulizia
• Prima delle riproduzione, pulire il disco con un
panno pulito.
Procedere dal centro verso l’esterno.
• Non utilizzare solventi come benzene,
acquaragia o detergenti disponibili in
commercio o spray antistatici per dischi in
vinile.
Il sistema può riprodurre solo un disco circolare
standard. Utilizzando dischi né standard né
circolari (es.: forma di scheda, cuore o stella)
potrebbe causare problemi di funzionamento.
Non utilizzare dischi ai quali siano stati applicati
accessori disponibili in commercio, quali
un’etichetta o un anello.
9IT
Guida al display del menu di controllo
Utilizzare il menu di controllo per selezionare la funzione che si desidera utilizzare. Il display del menu
di controllo viene visualizzato premendo il tasto DVD DISPLAY. Per maggiori informazioni,
consultare le pagine indicate tra parentesi.
Numero del titolo in corso di riproduzione Numero
(CD Video/Super Audio CD/CD: numero complessivo di titoli
Numero complessivo di capitoli o indici registrati
o brani registrati
del brano)
Stato della riproduzione
Nome del disco Nome del titolo in
(NRiproduzione, XPausa,
fase di riproduzione
o tipo di disco
xArresto, ecc.)
Numero del capitolo in corso
di riproduzione (CD Video/
DVD
Super Audio CD/CD: numero
DVD
Tipo di disco che
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
dell’indice)
viene riprodotto
18(34)
T
1:32:55
Tempo di riproduzione
Icona della voce del menu
di controllo selezionata
1: ENGLISCH
2: FRANZÖSISCH
3: SPANISCH
Impostazione corrente
Opzioni
Voci del menu di controllo
Nome della funzione della
voce del menu di controllo
selezionata
UNTERTITEL
Auswählen:
ENTER
Messaggio
operazione
Elenco delle voci del menu di controllo
DISCO
Consente di visualizzare il nome del disco o il tipo di disco
caricato nel sistema.
TITOLO (solo DVD) (pagina 36)/
Seleziona il titolo (DVD) o il brano (VIDEO CD) da
riprodurre.
Visualizza la scena (VIDEO CD in riproduzione PBC).
SCENA (solo VIDEO CD nella riproduzione
PBC) /BRANO (solo VIDEO CD) (pagina 36)
CAPITOLO (solo DVD)
(pagina 37)/INDICE (solo VIDEO CD)
Seleziona il capitolo (DVD) o l’indice (VIDEO CD) da
riprodurre.
(pagina 37)
ALBUM (solo MP3) (pagina 28,
Consente di selezionare l’album (MP3) da riprodurre.
BRANO (solo Super Audio CD/
Seleziona il brano (Super Audio CD/CD/MP3) da riprodurre.
36)
CD/MP3) (pagina 28, 36)
INDICE (solo Super Audio CD/
CD)
Consente di visualizzare e selezionare l’indice da riprodurre
(Super Audio CD).
(pagina 37)
DURATA (pagina 38)
10IT
Controlla il tempo trascorso e il tempo di riproduzione
residuo.
Indicazione del codice temporale per la ricerca dell’immagine
e della musica.
AUDIO (solo DVD/VIDEO CD/
Cambia l’impostazione audio.
Super Audio CD/CD/MP3) (pagina 43)
SOTTOTITOLO (solo DVD)
Visualizza i sottotitoli.
Cambia la lingua dei sottotitoli.
ALBUM (solo JPEG) (pagina 29)
Consente di selezionare l’album (JPEG) da riprodurre.
FILE (solo JPEG) (pagina 29)
Selezionare il file (JPEG) da riprodurre.
DATA (solo JPEG) (pagina 42)
Consente di visualizzare le informazioni sulla data.
(pagina 50)
ANGOLO (solo DVD) (pagina 49) Cambia l’angolo.
MODO (solo VIDEO CD/Super
Consente di selezionare il modo di riproduzione.
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (pagina 33)
RIPETIZIONE (pagina 34)
Consente di riprodurre in modo ripetuto l’intero disco (tutti i
titoli/tutti i brani), un titolo/capitolo/brano/album o i
contenuti del programma.
PROTEZIONE
Imposta il disco per impedirne la riproduzione.
PERSONALIZZATA (pagina 51)
Suggerimenti
• Ad ogni pressione del tasto DVD DISPLAY, il display del menu di controllo cambia come segue:
Display del menu di
m
Display del menu di controllo
Le voci del menu di controllo variano a seconda del disco.
• L’indicatore relativo all’icona del menu di controllo si illumina in verde
t
ad eccezione del caso
in cui la funzione di RIPETIZIONE venga impostata su “OFF”.
• L’indicatore “ANGOLO” si illumina in verde solo quando sul disco sono registrati più angoli.
11IT
Operazioni preliminari
Disimballaggio
Accertarsi di avere ricevuto i seguenti articoli:
• Diffusori (5)
• Subwoofer (1)
• Antenna a telaio AM (1)
• Antenna a filo FM (1)
• Cavi diffusori (3,5 m × 3, 10 m × 2,5 m × 1)
• Telecomando RM-SP800 (1)
• Pile R6 (formato AA) (2)
• Istruzioni per l'uso (1)
• Diffusori-collegamento e installazione
(scheda) (1)
Inserimento delle pile nel
telecomando
È possibile controllare il sistema tramite il
telecomando in dotazione. Inserire due pile R6
(formato AA) facendo corrispondere i poli 3 e
# delle pile ai contrassegni presenti all’interno
dello scomparto. Quando si utilizza il
telecomando, puntarlo verso il sensore di
comando a distanza sul sistema.
Note
• Non lasciare il telecomando in un luogo
eccessivamente caldo o umido.
• Non utilizzare una pila nuova con una vecchia.
• Non far penetrare alcun corpo estraneo all’interno del
telecomando, soprattutto durante la sostituzione delle
pile.
• Non esporre il sensore del telecomando alla luce
diretta del sole o ad apparecchiature di illuminazione,
onde evitare problemi di funzionamento.
• Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un
lungo periodo, rimuovere le pile per evitare danni
dovuti a perdite di elettrolita e corrosione.
12IT
Punto 1: Collegamento dei diffusori
Cavi necessari
Cavi diffusori
Operazioni preliminari
Collegare i diffusori in dotazione utilizzando i cavi di collegamento in dotazione, facendo
corrispondere i colori delle prese con quelli dei cavi. Collegare unicamente i diffusori forniti con il
presente sistema.
Per ottenere il miglior effetto surround, specificare i parametri dei diffusori (distanza, livello, ecc) a
pagina 22.
Il connettore e il cilindro dei cavi dei diffusori sono dello stesso colore dell’etichetta presente sulle
prese da collegare.
(–)
(+)
(–)
(+)
cilindro colorato
13IT
Terminali per il collegamento dei diffusori
Collegare
A
Diffusori anteriori
Prese SPEAKER FRONT L (bianco) e R (rosso)
Diffusori surround
Prese SPEAKER SURR L (blu) e R (grigio)
Diffusore centrale
Presa SPEAKER CENTER (verde)
Subwoofer
Presa SPEAKER WOOFER (viola)
Diffusore anteriore (R)
Diffusore anteriore (L)
Diffusore centrale
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
VIDEO 2 VIDEO 1
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
L
AUDIO IN
Diffusore surround (R)
FM 75
VIDEO IN
VIDEO IN
Subwoofer
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
Diffusore surround (L)
Nota sulla collocazione dei diffusori
Se il subwoofer o un supporto (non in dotazione) applicato ai diffusori anteriori/surround viene
collocato su un pavimento trattato con prodotti speciali, quali cera, olio o lucidanti, prestare attenzione
onde evitare macchie o perdita di colore.
14IT
nota
Non impigliare l’isolante del cavo altoparlante nella presa SPEAKER (diffusore).
Collegare il cavo dell’altoparlante dopo aver piegato il filo dell’altoparlante all’estremità dell’isolante. È possibile
evitare che il cavo dell'altoparlante si impigli nella presa SPEAKER jack.
Operazioni preliminari
Suggerimento
Come evitare un corto circuito dei diffusori
Un corto circuito dei diffusori potrebbe danneggiare il sistema. Per evitarlo, accertarsi di prendere i
seguenti accorgimenti durante il collegamento dei diffusori. Accertarsi che il filo scoperto di ciascun
cavo non tocchi un’altra presa di diffusore o il filo scoperto di un altro cavo dei diffusori.
Esempi di cattive condizioni del cavo del diffusore
L’estremità spelata di un cavo dei
diffusori è entrata in contatto con
un altro terminale del diffusore.
Le estremità spelate dei cavi sono
entrate in contatto a causa di una
eccessiva rimozione dell’isolamento.
Dopo aver collegato tutti i componenti, diffusori e cavo di alimentazione di rete, trasmettere un segnale
di prova per verificare che tutti i diffusori siano collegati correttamente. Per maggiori informazioni
sulla trasmissione di un segnale di prova, vedere pagina 69.
Se un diffusore non emette alcun suono durante la trasmissione di un segnale di prova, o un segnale di
prova viene trasmesso da un diffusore diverso da quello correntemente visualizzato sul display del
pannello frontale, il diffusore potrebbe essere in corto circuito. Se ciò si verificasse, controllare
nuovamente il collegamento del diffusore.
Nota
Accertarsi di far corrispondere il cavo del diffusore al terminale esatto sui componenti: 3 a 3 e # a #. Se le corde
vengono invertite, l’audio mancherà dei bassi e potrebbe essere distorto.
15IT
Modifica dei cavi degli altoparlanti
Se si desidera utilizzare un cavo di altoparlante diverso, è possibile staccare la spina per collegarla a un
altro cavo.
Stacco
Dente
Con il dente rivolto verso il basso, tenere premuta la spina contro una superficie piatta e rimuovere i
cavi dalla spina.
Attacco
Mentre si preme la spina verso il basso contro una superficie piatta, inserire i nuovi cavi degli
altoparlanti
Notare che il cavo contrassegnato da una linea dovrebbe essere attaccato al lato meno (-) della spina.
Nota
Fare attenzione a non danneggiare la superficie utilizzata (tavolo, ecc....) quando si attaccano/staccano i cavi dei
diffusori.
Suggerimenti
• È possibile utilizzare qualsiasi cavo di diffusore disponibile in commercio di cavo di calibrazione AWG #18 - AWG
#24.
• Prima di attaccare un nuovo cavo, spelare 10 mm di isolante e attorcigliare i fili nudi di entrambi i cavi.
10 mm
16IT
Punto 2: Collegamento dell’antenna
Operazioni preliminari
Collegare le antenne AM/FM in dotazione per l’ascolto della radio.
Terminali per il collegamento delle antenne
Collegare
A
Antenna a telaio AM
Terminali AM
Antenna a filo FM
Presa FM 75Ω COAXIAL
Antenna a telaio AM
SPEAKER
FRONT R
CENTER
VIDEO 2 VIDEO 1
FRONT L
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
L
AUDIO IN
FM 75
VIDEO IN
VIDEO IN
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
Antenna a filo FM
Note
• Per evitare un disturbo dell’audio, tenere l’antenna a telaio AM lontana dal sistema e da altri componenti.
• Accertarsi di svolgere completamente l’antenna a filo FM.
• Dopo aver collegato l’antenna a filo FM, mantenerla il più possibile in posizione orizzontale.
Suggerimento
Quando si collega l'antenna a telaio AM in dotazione, il cavo (A) e il cavo (B) possono essere collegati in qualsiasi
terminale.
AM
A
B
continua
17IT
Suggerimento
Se la ricezione FM è di cattiva qualità, utilizzare un cavo coassiale da 75-ohm (non in dotazione) per collegare il
sistema ad un’antenna FM esterna, come mostrato.
Antenna FM
esterna
Sistema
AM
FM 75
COAXIAL
18IT
Cavi necessari
Cavo SCART (EURO AV) per il collegamento ad un televisore (non in
dotazione)
Operazioni preliminari
Punto 3: Collegamento ad un televisore e ai componenti
video
Cavi audio/video (non in dotazione)
Durante il collegamento di un cavo, accertarsi di far corrispondere i piedini colorati alle prese sui
componenti.
Giallo (Video)
Bianco (L/audio)
Rosso (R/audio)
Terminali per il collegamento dei componenti video
Collegare
A
Televisore
Presa T EURO AV OUTPUT (TO TV)
Videoregistratore
Prese VIDEO 1
Ricevitore satellitare digitale
Prese VIDEO 2
Collegamento del sistema a un televisore
Collegare il sistema al vostro televisore utilizzando il cavo SCART (EURO AV) in dotazione.
Accertarsi di collegare il cavo SCART (EURO AV) alla presa dell’USCITA T EURO AV (VERSO
IL TV) sul sistema.
Quando si effettua il collegamento mediante il cavo SCART (EURO AV), controllare che il televisore
sia conforme ai segnali S video o RGB. Se il televisore è conforme allo standard S video, impostare il
modo di ingresso del televisore sui segnali RGB. Consultare le istruzioni per l’uso fornite con il
televisore da collegare.
Nota
Se si utilizzano le uscite di linea VIDEO 1, impostare il sistema sul modo 2CH STEREO. Se il sistema non è
impostato sul modo 2CH STEREO, le uscite di linea potrebbero non funzionare correttamente.
continua
19IT
SPEAKER
FRONT R
CENTER
VIDEO 2 VIDEO 1
FRONT L
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
COAXIAL
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
IN
L
AUDIO IN
OUT
FM 75
VIDEO IN
VIDEO IN
OUTPUT(TO TV)
OUT
OUT
IN
EURO AV
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
DIGITAL
OUT
INTPUT(FROM VIDEO)
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Videoregistratore
Ricevitore satellitare
digitale o PlayStation 2
ecc.
Televisore
Note
• Effettuare i collegamenti con cura per evitare disturbi indesiderati.
• Fare riferimento alle istruzioni fornite con il televisore.
• Il sistema non è in grado di emettere segnali video dei componenti.
• Il sistema non è in grado di emettere il segnale video del televisore collegato. Quando si ascolta il segnale audio del
televisore utilizzando i diffusori collegati, emettere il segnale audio del televisore dalla presa AUDIO IN L/R.
Quando si effettua il collegamento a un televisore con schermo
standard 4:3
A seconda del disco, l’immagine potrebbe non entrare sullo schermo del televisore.
Se si desidera modificare il rapporto di formato, consultare pagina 65.
Collegamento di un videoregistratore al sistema
Collegare il videoregistratore alle prese VIDEO IN e AUDIO IN L/R del sistema. Assicurarsi di
effettuare con cura i collegamenti, per evitare ronzii e disturbi. Se, utilizzando VIDEO1, il suono viene
distorto, ricollegare il videoregistratore a VIDEO2.
Per ascoltare l’audio dl televisore o del videogioco (es:
PlayStation 2) utilizzando il sistema
Collegare le prese delle uscite audio del televisore o del videogioco alle prese VIDEO 2 AUDIO IN del
sistema con i cavi audio (opzionali).
20IT
Note
Operazioni preliminari
• Non collegare il sistema a un videoregistratore. Se si trasmettono segnali video dal sistema tramite un
videoregistratore, è possibile che non si riceva un’immagine ben definita sullo schermo del televisore.
• Se non si riesce a vedere l’immagine proveniente da un videoregistratore attraverso questo sistema che è collegato
a un televisore con prese dei componenti RGB, impostare
su t (Audio/Video) sul televisore. Se si seleziona
(RGB), il televisore non può ricevere il segnale proveniente dal videoregistratore.
• Se si desidera utilizzare la funzione SmartLink del videoregistratore, collegare il videoregistratore alla presa
SmartLink del televisore.
• La funzione SmartLink potrebbe non funzionare correttamente qualora il videoregistratore sia collegato al
televisore tramite questo sistema.
• Il sistema non è in grado di emettere segnali video S.
• Quando si seleziona “DVD” premendo FUNCTION (pagina 57), il segnale video e il segnale RGB non vengono
emessi dalle prese VIDEO IN. Inoltre, il sistema non è in grado di emettere il segnale video dei componenti.
• Quando si seleziona VIDEO 1 o VIDEO 2 premendo FUNCTION (pagina 57), il segnale audio proveniente dalla
presa AUDIO L/R viene emesso sui diffusori collegati. Il segnale audio non viene emesso dalla presa T EURO
AV OUTPUT (TO TV).
Punto 4: Collegamento dei cavi dell’alimentazione di rete
Prima di collegare il cavo di alimentazione di rete di questo sistema ad una presa a muro, collegare i
diffusori al sistema (vedere pagina 14).
21IT
Impostazione dei diffusori
Per un effetto surround ottimale, tutti i diffusori
ad eccezione del subwoofer devono trovarsi alla
stessa distanza dalla posizione di ascolto (A).
Tuttavia, questo sistema consente di avvicinare
il diffusore centrale fino ad un massimo di 1,6
metri più vicino (B) e i diffusori surround fino
ad un massimo di 4,6 metri più vicino (C)
rispetto alla posizione di ascolto.
I diffusori anteriori possono essere posizionati
da 1,0 a 7,0 metri (A) dalla posizione di
ascolto.
Posizionare i diffusori come mostrato qui di
seguito
Informazioni sui diffusori
schermati magneticamente (per
prevenire irregolarità di colore
sugli schermi televisivi)
Il subwoofer del presente sistema è schermato
magneticamente onde prevenire dispersioni
magnetiche. Tuttavia, è possibile che si
verifichino delle dispersioni, poiché viene
utilizzato un forte magnete. Se il subwoofer
viene utilizzato con un televisore o un proiettore
basato sullo standard CRT, installare il
subwoofer a una distanza di almeno 0,3 metri
dal televisore. Se viene installato troppo vicino,
sullo schermo possono presentarsi delle
irregolarità nei colori. In tal caso, spegnere il
televisore, quindi riaccenderlo dopo 15 - 30
minuti. Se l’irregolarità dei colori dovesse
ripresentarsi, posizionare il subwoofer lontano
dal televisore. Se l’irregolarità dei colori
continua a manifestarsi dopo aver effettuato le
operazioni di cui sopra, assicurarsi che vicino al
subwoofer non sia stato collocato nessun
oggetto magnetico. Le irregolarità di colore si
verificano a causa dell’interazione tra il
subwoofer e l’oggetto magnetico.
Esempi di possibili sorgenti di interferenza
magnetica comprendono: chiusure magnetiche
su un supporto per televisore e simili,
apparecchiature medicali, giocattoli, ecc.
Nota
Non collocare i diffusori centrali e surround più
lontano dalla posizione di ascolto di quanto non lo
siano i diffusori anteriori.
Specificazione dei parametri
dei diffusori
Per ottenere un suono surround ottimale,
specificare dapprima la distanza dei diffusori
dalla posizione di ascolto, quindi impostare il
livello e il bilanciamento. Utilizzare il segnale di
prova per regolare il livello e il bilanciamento
del diffusore sullo stesso livello.
Selezionare “IMPOSTAZIONE DIFFUSORI”
nel display di impostazione. Per maggiori
informazioni, vedere “Impostazioni per i
diffusori” (pagina 68).
22IT
4
Riproduzione di dischi
A seconda del DVD o VIDEO CD, alcune
operazioni potrebbero essere diverse o non
eseguibili.
Fare riferimento alle istruzioni fornite con il
disco.
"/1/
Indicatore STANDBY
A H
Con il lato di riproduzione rivolto
verso il basso
Regolazione
del volume
FUNCTION
Collegare le
cuffie
"/1
FUNCTION
5
Riproduzione di dischi
Spingere il disco all'interno del relativo
alloggiamento finché non viene prelevato
automaticamente.
Il disco viene inserito nel sistema
automaticamente e l'indicazione
“READING” appare sul display del
pannello anteriore.
Riproduzione di dischi
Alloggiamento del
disco
Caricare un disco.
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione
(riproduzione continua).
Regolare il volume sul sistema.
Dopo avere eseguito il punto 5
A seconda del disco, sullo schermo del
televisore potrebbe venire visualizzato un menu.
È possibile riprodurre il disco in maniera
interattiva seguendo le istruzioni del menu.
(DVD: pagina 26), (VIDEO CD: pagina 26).
Per rimuovere il disco
H
1
2
3
Accendere il televisore.
Impostare il selettore di ingresso del
televisore sul sistema.
Premere "/1 sul sistema.
Il sistema si attiva.
Premere FUNCTION per selezionare
“DVD”, a meno che il sistema non sia
impostato su “DVD”.
“READY!” appare sul display del pannello
frontale e il sistema è pronto per
caricare il disco.
Premere A sul sistema, oppure Z sul
telecomando. Rimuovere il disco dopo che viene
espulso dal sistema. Sul display del pannello
frontale compare “READY!”.
Per accendere il sistema
Premere "/1 sul sistema. Il sistema si attiva. Nel
modo di attesa, il sistema si accende premendo
A sul sistema oppure premendo H.
continua
23IT
Per disattivare il sistema
Premere "/1 sul telecomando. Il sistema entra
nel modo di attesa e l’indicatore STANDBY si
illumina in rosso. Per spegnere completamente il
sistema, rimuovere il cavo di alimentazione da
una presa a muro.
Durante la riproduzione di un disco, non
spegnere il sistema premendo "/1. Così
facendo, le impostazioni di menu potrebbero
cancellarsi. Quando si spegne il sistema,
premere prima x per interrompere la
riproduzione, quindi premere "/1 sul
telecomando.
Operazioni aggiuntive
Z
./>
X
H
x
VOLUME +/–
Suggerimento
Se un disco è già caricato nel sistema, è possibile
riprodurlo premendo semplicemente H. La funzione
diventa DVD e inizia la riproduzione (funzione
automatica). Tuttavia, se la funzione di riproduzione
programmata è attivata, è possibile iniziare la
riproduzione solo premendo H.
Risparmio di energia nel modo di
attesa
Premere una volta "/1 sul sistema, oppure "/1
sul telecomando.
Suggerimento
Mentre il sistema è nel modo di attesa, l’indicatore
STANDBY si accende.
Per cancellare il modo di attesa
Premere "/1 una volta sul telecomando.
MUTING
Per
Premere
Arrestare
x
Effettuare una pausa*
X
Ripristinare la riproduzione X o H
dopo una pausa
Andare al capitolo, brano,
scena o file successivi in
modo di riproduzione
continua
>
Tornare al capitolo, brano,
scena o file precedenti in
modo di riproduzione
continua
.
Interrompere la
Z
riproduzione e rimuovere il
disco
Disattivare l’audio
MUTING. Per
riattivare l’audio,
premere nuovamente il
tasto o VOLUME + per
regolare il volume.
* Durante la riproduzione JPEG non è possibile
effettuare una pausa.
Note
• Se nel sistema non è inserito nessun disco, sul display
del pannello frontale compare l’indicazione
“READY!”.
• Se la riproduzione del DVD viene messa in pausa per
circa un’ora, il sistema si spegne automaticamente.
24IT
Note
(Continuazione della riproduzione)
• A seconda del punto in cui il disco è stato interrotto,
il sistema potrebbe non riprendere la riproduzione dal
punto preciso di interruzione.
• Il punto in cui la riproduzione è stata interrotta viene
cancellato quando:
– viene cambiato il modo di riproduzione.
– vengono modificate le impostazioni del menu
Impostazione.
Suggerimento
Quando il disco viene interrotto, il sistema
memorizza il punto in cui il disco è stato
interrotto premendo x e “RESUME” appare sul
display del pannello frontale. La funzione di
ripristino della riproduzione è attiva anche se il
sistema entra nel modo di attesa premendo "/1,
fintanto che il disco non viene rimosso.
H
1
Per riprodurre il disco dall’inizio, premere due volte x
quindi premere H.
Riproduzione di dischi
Ripristino della
riproduzione dal punto in
cui il disco è stato
interrotto
x
Durante la riproduzione di un disco,
premere x per interrompere la
riproduzione.
“RESUME” appare nel display del pannello
frontale ed è possibile riprendere la
riproduzione del disco dal punto in cui è
stata interrotta.
Se “RESUME” non appare, la funzione di
continuazione della riproduzione non è
disponibile.
2
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione dal punto in
cui è stato interrotto il disco al punto 1.
25IT
Uso del menu DVD
Un DVD è diviso in varie sezioni, che
compongono un’immagine o un brano musicale.
Tali sezioni vengono chiamate “titoli”. Se viene
riprodotto un DVD contenente più titoli, è
possibile selezionare il titolo desiderato
utilizzando DVD TOP MENU/ALBUM–.
Se viene riprodotto un DVD che consente di
selezionare voci quali la lingua dei sottotitoli e la
lingua per l’audio, selezionare queste voci
utilizzando DVD MENU/ALBUM+.
Riproduzione di VIDEO CD
muniti delle funzioni PBC
(Ver. 2.0)
(Riproduzione PBC)
Con le funzioni PBC (controllo della
riproduzione), è possibile utilizzare semplici
operazioni interattive, funzioni di ricerca e
simili.
La riproduzione PBC consente di riprodurre
VIDEO CD in modo interattivo seguendo il
menu a schermo sul televisore.
Tasti
numerici
Tasti
numerici
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
./>
H
X/x/
ENTER
C/X/x/c/
ENTER
1
O RETURN
Premere DVD TOP MENU/ALBUM– o
DVD MENU/ALBUM+.
Il menu del disco viene visualizzato sullo
schermo del televisore.
Il contenuto del menu cambia da disco a
disco.
2
3
Premere C/X/x/c o i tasti numerici per
selezionare la voce che si desidera
riprodurre o modificare.
Premere ENTER.
Nota
Se il menu superiore DVD o il menu DVD viene
visualizzato durante la riproduzione del DVD per circa
un’ora, il sistema si spegne automaticamente.
1
Avviare la riproduzione di un VIDEO CD
con funzioni PBC.
Appare il menu della selezione effettuata.
2
3
4
Selezionare il numero della voce
desiderata premendo X/x o i tasti
numerici.
Premere ENTER.
Seguire le istruzioni nel menu per le
operazioni interattive.
Fare riferimento alle istruzioni per l’uso
fornite con il disco, in quanto la procedura
potrebbe essere diversa a seconda del
VIDEO CD.
Per tornare al menu
Premere O RETURN.
26IT
x
Note
Suggerimento
Per riprodurre senza utilizzare la funzione PBC,
premere ./> o i tasti numerici quando il sistema
viene arrestato per selezionare un brano, quindi
premere H o ENTER.
Un messaggio simile a “Riprodurre senza PBC” appare
sullo schermo del televisore e il sistema inizia la
riproduzione continua. Non è possibile riprodurre
fermi immagine come ad esempio un menu. Per tornare
alla riproduzione PBC, premere x due volte, quindi
premere H.
Riproduzione di una pista
sonora MP3
È possibile riprodurre piste sonore MP3 su CDROM, CD-R o CD-RW. Tuttavia, è necessario
che il disco sia stato registrato in conformità a
ISO9660 Level 1, Level 2 o al formato Joliet
affinché il lettore sia in grado di riconoscere i
brani. È inoltre possibile riprodurre dischi
registrati in multisessione. Per ulteriori
informazioni relative al formato di
registrazione, consultare le istruzioni per l’uso
del dispositivo CD-R/RW o del software di
registrazione (non in dotazione).
1
2
Riproduzione di dischi
• A seconda del VIDEO CD, il menu non appare nel
Punto 1.
• A seconda del VIDEO CD, potrebbe apparire il
messaggio “Premere ENTER” al punto 3 al posto del
messaggio “Premere SELECT” come descritto nelle
istruzioni fornite con il disco. In questo caso, premere
H.
Caricare nel sistema un CD di dati
registrato nel formato MP3.
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione della prima
pista sonora MP3 del primo album del
disco.
Note
• Il sistema può riprodurre audio MP3 (MPEG1 Audio
Layer3). Il lettore non è in grado di riprodurre piste
sonore nel formato MP3PRO.
• Il presente lettore è in grado di riprodurre CD
multisessione se nella prima sessione si trova una
pista sonora MP3. È inoltre possibile riprodurre le
altre piste sonore MP3 registrate nelle sessioni
successive.
• Numero massimo di album su un disco: 99 (Il numero
massimo di piste sonore MP3 che può entrare in un
album è pari a 250.)
• Se un album non include una pista sonora MP3 viene
ignorato.
• Se si aggiunge l’estensione “.MP3” a dati non in
formato MP3, il lettore non è in grado di riconoscere
tali dati in modo corretto ed emette un forte disturbo
che potrebbe danneggiare i diffusori.
• Quando il sistema non è in grado di riprodurre MP3,
rimuovere il disco e selezionare “IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA” dalle voci di impostazione.
Selezionare quindi “PRIORITÀ CD DATI”,
impostare su “MP3” (pagina 67) e inserire di nuovo il
disco.
• Il sistema può riprodurre fino a una profondità di 8
directory.
27IT
Selezione di un album e di un
brano
4
Selezionare
(BRANO)
mediante X/x e premere ENTER.
Viene visualizzato l’elenco dei brani
contenuti nell’album corrente.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
O RETURN
Premere DVD DISPLAY.
Vengono visualizzati il menu di controllo e
il nome del disco contenente dati MP3.
2
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i brani o di tutti gli
album, viene visualizzata la freccia per lo
scorrimento. Premere c per selezionare
l’icona relativa alla freccia per lo
scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell’elenco
utilizzando X/x. Premere C o O
RETURN per tornare al brano o all’elenco
di album.
Premere X/x per selezionare
(ALBUM), quindi premere ENTER o c.
Viene visualizzato l’elenco degli album
contenuti nel disco.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
MP3
5
Selezionare un brano utilizzando X/x,
quindi premere ENTER.
Viene avviata la riproduzione del brano
selezionato.
Per tornare alla schermata
precedente
Premere O RETURN o C.
Per disattivare la schermata
Premere DVD DISPLAY.
Note
3
Selezionare l’album che si desidera
riprodurre utilizzando X/x, quindi
premere ENTER.
• Per i nomi degli album e dei brani, è possibile
utilizzare esclusivamente lettere e numeri. Eventuali
altri caratteri vengono visualizzati come “ ”.
• Se il file MP3 riprodotto dispone di una tag ID3, le
relative informazioni vengono visualizzate sotto
forma di nome del brano.
• Le tag ID3 sono disponibili esclusivamente nella
versione 1.
• Se viene riprodotto un file MP3 con velocità di
trasmissione variabile (VBR), il tempo trascorso
indicato potrebbe essere diverso dal tempo effettivo.
Suggerimento
Quando viene inserito un CD di dati MP3, è possibile
selezionare un album utilizzando DVD MENU/
ALBUM+ o DVD TOP MENU/ALBUM– sul
telecomando.
28IT
Riproduzione di file di
immagini JPEG
1
2
Caricare nel sistema un CD di dati
registrato nel formato JPEG.
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
1
O RETURN
Premere DVD DISPLAY.
Appare il menu di controllo e il nome del
disco dei dati JPEG.
2
Note
• Il sistema può riprodurre file con le estensioni “.JPG”
o “.JPEG.”
• Il sistema può riprodurre CD multisessione.
• Se un album non include un file JPEG, viene
ignorato.
• Quando il sistema non è in grado di riprodurre JPEG,
rimuovere il disco e selezionare “IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA” dalle voci di impostazione.
Selezionare quindi “PRIORITÀ CD DATI”,
impostare “JPEG” (pagina 67) e inserire di nuovo il
disco.
• Un file di immagini JPEG di lunghezza o larghezza
superiore a 4.720 punti non può essere riprodotto.
• Alcuni CD-R o CD-RW non possono essere
riprodotti su questo sistema, a seconda del formato di
file.
• Il sistema può riprodurre fino a una profondità di 8
directory.
• I file di immagini JPEG progressivi non possono
essere riprodotti in questo sistema.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione del file di
immagine JPEG del primo album del disco.
DVD MENU/
ALBUM+
Riproduzione di dischi
È possibile riprodurre file di immagini JPEG su
CD-ROM, CD-R o CD-RW. Tuttavia, è
necessario che il disco sia stato registrato in
conformità a ISO9660 Level 1, Level 2 o al
formato Joliet affinché il lettore sia in grado di
riconoscere i file. È inoltre possibile riprodurre
dischi registrati in multisessione. Per ulteriori
informazioni relative al formato di
registrazione, consultare le istruzioni per l’uso
del dispositivo CD-R/RW o del software di
registrazione (non in dotazione).
Selezione di un album e di un
file
Premere X/x per selezionare
(ALBUM), quindi premere ENTER o c.
Viene visualizzato l’elenco degli album
contenuti nel disco.
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
3
Selezionare l’album che si desidera
riprodurre utilizzando X/x, quindi
premere ENTER.
continua
29IT
4
Selezionare
(FILE) mediante
X/x e premere ENTER.
Viene visualizzato l’elenco dei file
contenuti nell’album corrente.
MOUNTAIN
FAMILY
Riproduzione di diapositive
sul CD di dati JPEG
JPEG
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i file o di tutti gli
album, viene visualizzata la freccia per lo
scorrimento. Premere c per selezionare
l'icona relativa alla freccia per lo
scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell'elenco
utilizzando X/x. Premere C o O
RETURN per tornare al file o all’elenco di
album.
1
Per tornare alla schermata
precedente
Premere O RETURN o C.
Per disattivare la schermata
Premere DVD DISPLAY.
Note
• Per i nomi degli album e dei file, è possibile utilizzare
esclusivamente lettere e numeri. Eventuali altri
caratteri vengono visualizzati come “ ”.
• Numero massimo di album su un disco: 99 (Il numero
massimo di file immagine JPEG che può entrare in un
album è pari a 250.)
Suggerimento
Quando viene inserito un CD di dati JPEG , è possibile
selezionare un album utilizzando DVD MENU/
ALBUM+ o DVD TOP MENU/ALBUM– sul
telecomando.
Premere M durante la visualizzazione
di un’immagine JPEG.
La riproduzione di diapositive inizia
dall’immagine corrente.
2
Selezionare un file utilizzando X/x,
quindi premere ENTER.
Viene avviata la riproduzione del file
selezionato.
30IT
H
Premere H quando si desidera uscire
dalla riproduzione di diapositive.
Tornare alla riproduzione normale
dall’immagine corrente.
Per modificare il tempo di
intervallo della riproduzione di
diapositive
Ogni volta che si preme il tasto M durante la
riproduzione di diapositive, il tempo di
intervallo cambia. Ad ogni pressione,
l’indicazione cambia nel modo seguente:
FF1M t FF2M t FF3M
t
5
M
Il tempo di intervallo FF3M è più veloce di
FF2M.
Nota
La riproduzione di diapositive può avvenire in
un’unica direzione.
Per ruotare l’immagine
corrente
Creazione di un
programma personalizzato
(Riproduzione programmata)
H
CLEAR
C/c
Riproduzione di dischi
È possibile riprodurre il contenuto di un disco
nell’ordine desiderato organizzando l’ordine dei
brani del disco in modo da creare un programma
personalizzato. È possibile programmare fino a
25 brani.
REPEAT
PLAY
MODE
Tasti
numerici
Ruotare l’immagine corrente usando C/c.
Ogni volta che si preme c, l’immagine gira in
senso orario di 90º.
Ogni volta che si preme C, l’immagine gira in
senso antiorario di 90º.
H
Nota
C/X/x/c/
ENTER
Non è possibile ruotare l’immagine durante la
riproduzione di diapositive. Premere H per tornare
alla riproduzione normale prima di questa operazione.
O RETURN
1
Nel modo di arresto, premere più volte
PLAY MODE fino a che “PGM” non
appare sul display del pannello
frontale.
Il menu relativo al programma viene
visualizzato sullo schermo del televisore.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Time 0:00
continua
31IT
2
Premere c.
Il cursore si sposta in corrispondenza del
brano (in questo caso, “1”). Prima di
programmare le piste sonore MP3, è
necessario selezionare l’album.
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
TRACK10
Selezionare il brano che si desidera
programmare.
Total Time 0:00
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
TRACK10
Premere X/x o i tasti numerici per
selezionare “7”, quindi premere
ENTER.
Program
1 TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
32IT
Procedere come segue
Tornare al modo Premere CLEAR durante la
di riproduzione riproduzione.
normale
Disattivare il
Nel modo di arresto, premere
menu di
PLAY MODE per disattivare il
programmazione menu di programmazione.
Annullare
l’ordine
programmato
Premere CLEAR al punto 5;
l’ultimo programma viene
cancellato.
Note
• La funzione di riproduzione programmata non è
disponibile per i DVD e i JPEG.
• Quando si rimuove il disco, la riproduzione
programmata viene annullata e il programma creato
viene cancellato.
• Quando si programmano brani MP3, “- - : - -” viene
visualizzato come tempo tale dei brani programmati.
Suggerimento
Tempo totale dei brani programmati
(ad eccezione di MP3)
5
La riproduzione programmata ha inizio.
Quando il programma termina, è possibile
ripetere lo stesso programma premendo
H.
Ulteriori operazioni
Ad esempio, selezionare il brano “7”.
4
Premere H per iniziare la riproduzione
programmata.
Per
Quando l’elenco di tutti i brani non può
essere visualizzato nella finestra, appare la
barra di navigazione. Premere c per
selezionare l’icona relativa alla freccia per
lo scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell’elenco
utilizzando X/x. Premere C o O
RETURN per tornare all’elenco dei brani.
Program
1
Track
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
6
Total Time 0:00
Program
1
Track
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
3
I brani programmati vengono visualizzati
nell’ordine selezionato.
Total Time 12:34
Per programmare altri brani, ripetere i
punti da 2 a 4.
È possibile eseguire la riproduzione ripetuta dei brani
programmati. Premere REPEAT oppure impostare
“RIPETIZIONE” su “TUTTO” nella schermata del
menu di controllo durante la riproduzione
programmata (pagina 33).
Riproduzione in ordine
casuale
(Riproduzione in ordine casuale)
Impostazione del modo
casuale nel menu di controllo
È possibile selezionare il modo casuale normale
oppure il modo casuale album (solo MP3).
H
PLAY
MODE
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
CLEAR
1
Riproduzione di dischi
È possibile predisporre il sistema in modo che
“mischi” i brani e li riproduca in ordine casuale.
L’ordine di riproduzione cambierà di volta in
volta.
Premere DVD DISPLAY.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
H
1
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
Nel modo di arresto, premere più volte
PLAY MODE fino a che “SHUF” non
appare sul display del pannello
frontale.
Se viene riprodotto un disco contenente
MP3, è possibile riprodurre tutti i brani
degli album in ordine casuale.
Per maggiori informazioni sul modo
casuale album, vedere pagina 33.
2
Premere X/x per selezionare
(PLAY MODE), quindi premere ENTER
o c.
CONTINUATA
CONTINUATA(ALBUM)
CASUALE
CASUALE(ALBUM)
PROGRAMMA
3
Selezionare CASUALE o CASUALE
(ALBUM) mediante X/x e premere
ENTER.
CASUALE: riproduce in ordine casuale i
brani del disco.
CASUALE (ALBUM): riproduce in ordine
casuale i brani dell’album selezionato.
Premere H.
Per tornare al modo di
riproduzione normale
Nel modo di arresto, premere più volte PLAY
MODE fino a che “SHUF” non scompare dal
display del pannello frontale, o durante la
riproduzione, premere CLEAR per tornare al
modo di riproduzione normale.
MP3
4
Premere H.
Viene avviata la riproduzione nel modo
casuale selezionato.
Nota
La riproduzione in ordine casuale viene annullata
quando si estrae il disco. Il modo di riproduzione
cambia nella sequenza seguente:
CASUALE t CONTINUATA
CASUALE (ALBUM) t CONTINUATA
(ALBUM)
33IT
x Se viene riprodotto un DVD
Riproduzione ripetuta
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• TUTTO: ripete tutti i titoli.
• TITOLO: ripete il titolo corrente sul
disco.
• CAPITOLO: ripete il capitolo
corrente.
(Riproduzione ripetuta)
È possibile riprodurre tutti i titoli/brani/file
oppure un solo titolo/capitolo/brano su un disco.
Nel modo di riproduzione casuale o
programmata, il sistema ripete i brani in ordine
casuale o nell’ordine programmato.
Non è possibile effettuare la ripetizione della
riproduzione durante la riproduzione PBC di
VIDEO CD (pagina 26).
x Se viene riprodotto un VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3 e se la
riproduzione programmata è impostata
su OFF
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• ALL: consente di ripetere tutti i brani
di un disco o l’album corrente (solo
quando sono selezionate le opzioni
CONTINUATA (ALBUM) o
CASUALE (ALBUM) nel modo di
riproduzione).
• BRANO: ripete il brano corrente.
REPEAT
CLEAR
x Se viene riprodotto un file JPEG
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• ALL: consente di ripetere tutti i file
sul disco (quando è selezionata
l’opzione CONTINUATA nel modo
di riproduzione), oppure di ripetere
l’album corrente (quando è
selezionata l’opzione CONTINUATA
(ALBUM) nel modo di riproduzione).
H
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Premere DVD DISPLAY.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(RIPETIZIONE), quindi premere ENTER
o c.
x Quando la riproduzione
programmata è impostata su ON
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• ALL: ripete la riproduzione
programmata.
Se non viene selezionato “OFF”,
l’indicatore di “RIPETIZIONE” si illumina
in verde.
3
Selezionare l’impostazione della
ripetizione della riproduzione, quindi
premere ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
OFF
TUTTO
TITOLO
CAPITOLO
34IT
DVD
Per cancellare la ripetizione della
riproduzione
Premere CLEAR.
Note
• A seconda del disco DVD, la ripetizione ripetuta non
funziona.
• La ripetizione della riproduzione viene cancellata
quando si estrae il disco.
• Se è selezionata l’opzione “TUTTO”, la riproduzione
ripetuta è limitata a 5 volte.
Suggerimenti
Ricerca di un punto
particolare di un disco
(Ricerca, Riproduzione al rallentatore)
È possibile individuare rapidamente un punto
particolare di un disco controllando l’immagine
o riproducendo il disco al rallentatore.
SLOW
m/M
Riproduzione di dischi
• È possibile impostare la ripetizione della
riproduzione nel modo di arresto.
Dopo aver selezionato la voce “RIPETIZIONE”,
premere H.
Il sistema inizia la ripetizione della riproduzione.
• È possibile visualizzare rapidamente lo stato della
“RIPETIZIONE”.
Premere REPEAT sul telecomando.
• È possibile eseguire la riproduzione ripetuta di titoli
DVD che contengono capitoli.
/
H
Note
• A seconda del DVD/VIDEO CD, potrebbe non essere
possibile effettuare alcune delle operazioni descritte.
• Durante la ricerca o la riproduzione al rallentatore,
l’audio è disattivato.
Individuazione rapida di un
punto riproducendo il disco in
modo di avanzamento rapido
o di riavvolgimento rapido
(Ricerca)
1
2
Premere m o M durante la
riproduzione di un disco.
Dopo aver individuato il punto
desiderato, premere H per tornare
alla velocità normale.
continua
35IT
Per modificare la velocità di
ricerca (solo DVD/VIDEO CD)
Ogni volta che si preme il tasto m o M
durante la ricerca, la velocità di riproduzione
cambia. Sono disponibili due velocità. Ad ogni
pressione, l’indicazione cambia nel modo
seguente:
t
Direzione della riproduzione
FF1M t FF2M
t
Direzione opposta
FR1m t FR2m
La velocità di riproduzione FF2M/FR2m è
superiore a quella FF1M/FR1m.
Ricerca fotogramma per
fotogramma (Riproduzione al
rallentatore)
(Solo DVD/VIDEO CD)
Ricerca di un titolo/
capitolo/brano/indice/
album/file
È possibile ricercare un titolo (DVD), capitolo
(DVD), brano (CD, VIDEO CD, Super Audio
CD, MP3), indice (VIDEO CD, Super Audio
CD), album (MP3, JPEG) e file (JPEG). Come
per i titoli, agli album ed ai file sul disco
vengono assegnati nomi singoli per cui è
possibile selezionare ciò che si desidera dal
Menù Controllo. Inoltre, poiché anche ai
capitoli e agli indici sono assegnati dei numeri
univoci sul disco, è possibile selezionare il
capitolo o indice desiderato immettendo il
relativo numero. È infine possibile ricercare un
punto specifico utilizzando il codice temporale.
(CERCA DURATA)
Premere
o
quando il sistema è nel
modo di pausa.
CLEAR
Per tornare alla velocità normale, premere H.
Per modificare la velocità della
riproduzione al rallentatore
Tasti
numerici
Ogni volta che si preme il tasto
o
durante
la riproduzione al rallentatore, la velocità di
riproduzione cambia. Sono disponibili due
velocità. Ad ogni pressione, l’indicazione
cambia nel modo seguente:
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
O RETURN
t
Direzione della riproduzione
SLOW 2 t SLOW 1
1
t
Direzione opposta (solo DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
Ricerca di un titolo/brano/
album/file
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
La velocità di riproduzione SLOW 2 /SLOW
2 è inferiore a quella SLOW 1 /SLOW
1 .
36IT
Premere DVD DISPLAY.
Premere X/x per selezionare il metodo
di ricerca, quindi premere ENTER o c.
3
x Se viene riprodotto un DVD
(TITOLO)
Il sistema avvia la riproduzione a partire dal
brano selezionato.
x Se viene riprodotto un VIDEO CD
(BRANO)
(BRANO)
Ricerca di un capitolo/indice
1
Viene visualizzato il menu di controllo.
x Se viene riprodotto un CD
2
(BRANO)
x Se viene riprodotto un disco MP3
(CAPITOLO)
x Se viene riprodotto un VIDEO CD
x Se viene visualizzato un file JPEG
(INDICE)
(FILE)
x Se viene riprodotto un Super Audio
CD
Esempio: se viene selezionato
(BRANO)
Viene visualizzato l’elenco dei brani
contenuti nel disco.
CD
(INDICE)
Esempio: quando si seleziona
(CAPITOLO)
“** (**)” è selezionato (** si riferisce a un
numero).
Il numero riportato tra parentesi indica il
numero totale di capitoli o indici.
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i brani o di tutti gli
album, viene visualizzata la freccia per lo
scorrimento. Premere c per selezionare
l'icona relativa alla freccia per lo
scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell'elenco
utilizzando X/x. Premere C o O
RETURN per tornare al brano o all’elenco
di album.
CD
Premere X/x per scegliere il metodo di
ricerca.
x Se viene riprodotto un DVD
(ALBUM) o
(BRANO)
(ALBUM) o
Premere DVD DISPLAY.
CD
Riproduzione di dischi
x Se viene riprodotto un Super Audio
CD
Premere X/x per selezionare il brano
desiderato, quindi premere ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
3
DVD
Premere ENTER o c.
“** (**)” cambia in “-- (**).”
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
DVD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
continua
37IT
4
Per selezionare il numero di capitolo o
di indice che si desidera ricercare,
premere X/x o i tasti numerici.
In caso di errore
Visualizzazione delle
informazioni sul disco
Cancellare il numero premendo CLEAR,
quindi selezionare un numero diverso.
5
Premere ENTER.
Il sistema inizia la riproduzione partendo
dal numero selezionato.
Per disattivare il menu di
controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Per ricercare un punto specifico
utilizzando il codice temporale
(CERCA DURATA)
Visualizzazione del tempo di
riproduzione e del tempo
residuo sul display del
pannello frontale
Utilizzando il display del pannello frontale
(pagina 80), è possibile controllare le
informazioni relative a un disco, quali il tempo
residuo, il numero totale di titoli di un DVD o di
brani di Super Audio CD, CD, VIDEO CD o
MP3.
Esempio: se si cerca il tempo di riproduzione del
titolo corrente su un DVD
1
Al punto 2, selezionare
(DURATA).
“T **:**:**” (tempo di riproduzione del titolo
corrente) è selezionato.
2
Premere ENTER o c.
“T--:--:--” appare sopra “T**:**:**.”
3
Inserire il codice temporale tramite i tasti
numerici, quindi premere ENTER.
Ad esempio per trovare il punto desiderato 2
ore, 10 minuti e 20 secondi dopo l’inizio, è
sufficiente immettere “2:10:20”.
Note
• Il numero del titolo, capitolo o brano visualizzato è lo
stesso numero registrato sul disco.
• Non è possibile ricercare una scena di un VIDEO CD.
• Se si riproduce un DVD, specificare il tempo di
riproduzione del titolo corrente utilizzando il codice
temporale. Se si riproduce un CD, Super Audio CD,
VIDEO CD o MP3, specificare il tempo di
riproduzione del brano corrente utilizzando il codice
temporale.
Suggerimento
È possibile modificare il display in modo che venga
visualizzato il tempo di riproduzione o il tempo
rimasto. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione
“Controllo del tempo di riproduzione e del tempo
residuo” (page 41).
38IT
DISPLAY
Premere DISPLAY.
Ogni volta che si preme DISPLAY durante la
riproduzione del disco, il display cambia come
indicato dei grafici.
Se viene riprodotto un DVD
Se viene riprodotto un VIDEO CD
(privo delle funzioni PBC), Super
Audio CD o CD
Tempo di riproduzione e numero del
titolo corrente
TITLE
CHAP
H
M
S
CHAP
H
M
S
CHAP
H
M
M
S
M
S
M
S
M
S
Tempo residuo e numero di
brano corrente
TRK
Tempo di riproduzione e
numero del capitolo corrente
INDEX
INDEX
S
Tempo di riproduzione del
disco
Riproduzione di dischi
TRK
Tempo residuo e numero
del titolo corrente
TITLE
Tempo di riproduzione e numero di
brano corrente
Tempo residuo e numero
del capitolo corrente
CHAP
H
M
S
Tempo residuo del disco
Nome del titolo e tempo
di riproduzione
Nome del brano e tempo
di riproduzione
Campo audio corrente
Campo audio corrente
continua
39IT
Se viene riprodotto un disco MP3
Note
Tempo di riproduzione e numero di
brano corrente
• A seconda del tipo di disco riprodotto e del modo di
riproduzione, le informazioni sul disco potrebbero
non essere visualizzate.
• Le tag ID3 sono disponibili esclusivamente nella
versione 1.
• Se il file MP3 riprodotto dispone di una tag ID3, le
relative informazioni vengono visualizzate sotto
forma di nome del brano (file).
• Per i nomi degli album, dei brani e dei file, è possibile
utilizzare esclusivamente lettere e numeri. Eventuali
altri caratteri vengono visualizzati come “ ”.
• Nei casi riportati di seguito, è possibile che il tempo
di riproduzione trascorso e il tempo residuo del brano
non vengano visualizzati in modo accurato.
– se viene riprodotto un file MP3 con velocità di
trasmissione variabile (VBR).
TRK
M
S
M
S
Tempo residuo del brano
corrente
TRK
Nome del brano (del file)
e tempo di riproduzione
Nome dell’album (cartella)
e tempo di riproduzione
Campo audio corrente
Se viene riprodotto un file JPEG
Numero del file corrente
Nome file
Nome album (cartella)
Campo audio corrente
40IT
Suggerimenti
• Durante la riproduzione di VIDEO CD provvisti di
funzioni, PBC viene visualizzato solo il tempo di
riproduzione della scena.
• Il tempo di riproduzione e il tempo residuo del
capitolo, titolo, brano scena o disco correnti vengono
inoltre visualizzati sullo schermo televisivo. Vedere
la sezione “Controllo del tempo di riproduzione e del
tempo residuo” per le informazioni su come leggere
queste informazioni.
È possibile controllare il tempo di riproduzione
e il tempo residuo del titolo, capitolo o brano
correnti e il tempo totale di riproduzione o il
tempo residuo del disco. È inoltre possibile
verificare le informazioni di testo di DVD/CD/
Super Audio CD, nonché il nome della cartella/
nome del file/tag ID3 (solo il titolo della
canzone) di MP3 registrati sul disco.
x Quando si riproduce un VIDEO CD
(provvisto di funzioni PBC)
• **:**
Tempo di riproduzione della scena
corrente
DISPLAY
Riproduzione di dischi
• T–**:**:**
Tempo residuo del titolo corrente
• C **:**:**
Tempo di riproduzione del capitolo
corrente
• C–**:**:**
Tempo residuo del capitolo corrente
• **:**:**
Tempo di riproduzione del menu o
titolo corrente senza un capitolo
Controllo del tempo di
riproduzione e del tempo
residuo
x Se viene riprodotto un VIDEO CD
(privo delle funzioni PBC), Super Audio
CD o CD
• T **:**
Tempo di riproduzione del brano
corrente
• T–**:**
Tempo residuo del brano corrente
• D **:**
Tempo di riproduzione del disco
corrente
• D–**:**
Tempo residuo del disco corrente
DVD
DISPLAY
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
x Se viene riprodotto un disco MP3
Viene visualizzato il menu di controllo.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
Informazioni sulla
durata
2
• T **:**
Tempo di riproduzione del brano
corrente
• T–**:**
Tempo residuo del brano corrente
DVD
Tipo di
disco
Premere DISPLAY più volte per
cambiare le informazioni sulla durata.
Il display e i tipi di tempo che si possono
cambiare dipendono dal disco che viene
riprodotto.
x Se viene riprodotto un DVD
• T **:**:**
Tempo di riproduzione del titolo
corrente
Per disattivare il menu di
controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Note
• Possono essere visualizzate solo le lettere
dell’alfabeto e i numeri.
• A seconda del tipo di disco riprodotto, il sistema è in
grado di visualizzare soltanto un numero limitato di
caratteri. Inoltre, a seconda del disco, non tutti i
caratteri di testo verranno visualizzati.
41IT
Controllo delle informazioni
sulla data (solo JPEG)
È possibile controllare le informazioni della data
durante la riproduzione quando la tag Exif*
viene registrata nei dati dell’immagine JPEG.
DVD
DISPLAY
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
JPEG
01 / 01/ 2003
Informazioni sulla
data
* L’Exchangeable Image File Format” (formato di
file di immagini scambiabile) è un formato di
immagine di fotocamera digitale definito dalla
Japan Electronics & Information technology
Industries Association.
Nota
Se non sono disponibili informazioni sulla data, oppure
se i dati sul disco sono danneggiati, il sistema non può
visualizzare le informazioni relative alla data.
Suggerimento
È possibile modificare l’ordine delle informazioni
relative alla data in DATA JPEG di IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA (pagina 67).
42IT
2
Regolazioni dell’audio
Premere X/x per selezionare
(AUDIO), quindi premere ENTER o c.
Vengono visualizzate le opzioni di AUDIO.
Modifica dell’audio
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: INGLESE
2: FRANCESE
3: SPAGNOLO
3
Premere X/x per selezionare il segnale
audio desiderato.
x Se viene riprodotto un DVD
A seconda del DVD, la scelta della lingua è
diversa.
Quando viene visualizzato un numero a 4
cifre, questo rappresenta un codice lingua.
Fare riferimento all’elenco a pagina 84 per
vedere a quale lingua corrisponde il codice.
Quando la stessa lingua viene visualizzata
due o più volte, il DVD è registrato in
diversi formati audio.
Regolazioni dell’audio
Se il DVD è multilingue, è possibile selezionare
la lingua desiderata durante la riproduzione del
DVD.
Se il DVD è registrato in diversi formati audio
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio o DTS), è
possibile selezionare il formato audio durante la
riproduzione del DVD.
Con lettori CD stereo, VIDEO CD o MP3, è
possibile selezionare il suono dal canale destro o
da quello sinistro e ascoltare il suono del canale
selezionato attraverso sia il diffusore destro che
quello sinistro. (In questo caso, il suono perde
l’effetto stereo). Ad esempio, quando si
riproduce un disco contenente una canzone con
i suoni vocali sul canale destro e i suoni
strumentali sul canale sinistro, è possibile
selezionare il canale sinistro e ascoltare solo i
suoni strumentali da entrambi i diffusori.
x Quando si riproduce un VIDEO CD,
CD o un MP3
Le impostazioni predefinite sono
sottolineate.
• STEREO: il suono stereo standard
• 1/S: il suono del canale sinistro
(monofonico)
• 2/D: il suono del canale destro
(monofonico)
AUDIO
x Se viene riprodotto un Super Audio
CD
DVD
DISPLAY
1
C/X/x/c/
ENTER
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
Nel modo di arresto, a seconda del Super
Audio CD, la scelta delle impostazioni è
diversa.
• MULTI: il disco è dotato di una zona
di riproduzione a più canali.
• 2CH: il disco è dotato di una zona di
riproduzione a 2 canali.
• CD: se si desidera riprodurre il disco
come un CD convenzionale.
Nota
Non tutti i dischi forniscono queste tre possibilità
durante la riproduzione di un Super Audio CD.
Ciò dipende dalla configurazione degli strati del
Super Audio CD da riprodurre.
continua
43IT
4
Premere ENTER.
Per i componenti sonori Dolby Digital 5.1
canali:
Per disattivare il menu di
controllo
Componente surround 2
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Note
• Non è possibile cambiare il suono dei dischi che non
sono registrati in diversi formati audio.
• Durante la riproduzione di un DVD, il suono
potrebbe cambiare automaticamente.
Suggerimento
È possibile selezionare direttamente AUDIO
premendo il tasto AUDIO. Ad ogni pressione del tasto,
la voce cambia.
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Componente anteriore
2 + Componente
centrale 1
Componente LFE
(effetto bassa
frequenza) 1
Seguono alcuni esempi di
display:
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
Visualizzazione delle
informazioni audio del disco
(solo DVD)
Quando si seleziona “AUDIO”, i canali in corso
di riproduzione sono visualizzati sullo schermo.
Ad esempio, in formato Dolby Digital, vari tipi
di segnali, da monofonici a 5.1 canali, possono
essere registrati su un DVD. A seconda del
DVD, il numero di canali registrati potrebbe
cambiare.
Formato audio corrente*
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: INGLESE
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
* Viene visualizzato “PCM”, “MPEG”, “DTS”
o “DOLBY DIGITAL”.
Nel caso in cui venga visualizzato “DOLBY
DIGITAL”, i canali presenti nel brano
riprodotto sono indicati da numeri come
segue:
44IT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
• Dolby Digital 5.1ch
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Suggerimenti
• Quando il segnale contiene componenti di segnale
surround come LS, RS, o S, l’effetto surround risulta
enfatizzato.
• Se vengono riprodotti brani sonori MPEG AUDIO, il
sistema emette segnali PCM (stereo).
Effetto surround
Campo sonoro
Display
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D AUTO
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC
PRO LOGIC
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MOVIE
PLII MOVIE
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MUSIC
PLII MUSIC
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ CLUB
LIVE CONCERT
L. CONCERT
GAME
GAME
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
Campo sonoro
Display
HEADPHONE [2 CH]
HP. [2CH]
HEADPHONE THEATER
HP. THEATER
Decodifica automatica del
segnale audio in ingresso
(AUTO FORMAT DIRECT
AUTO)
La funzione di decodifica automatica rileva
automaticamente il tipo di segnale audio in
ingresso (Dolby Digital, DTS o stereo a 2 canali
standard) ed esegue la decodifica appropriata se
necessario. In questo modo l’audio viene
riprodotto nel modo in cui è stato registrato/
codificato senza aggiunta di alcun effetto (ad
esempio, riverberazione).
Tuttavia, in assenza di segnali a bassa frequenza
(Dolby Digital LFE, ecc.), viene generato un
segnale a bassa frequenza da trasmettere al
subwoofer.
Regolazioni dell’audio
È possibile ottenere effetti surround
semplicemente selezionando uno dei campi
sonori preprogrammati del sistema. Gli effetti
surround permettono di potenziare l’audio
ricreando nell’ambiente domestico l’atmosfera
tipica di un cinema.
Quando si utilizzano le cuffie
SOUND
FIELD +/–
*Utilizzare la tecnologia DCS
Informazioni sul DCS (Digital
Cinema Sound)
In collaborazione con la Sony Pictures
Entertainment, la Sony ha misurato l'ambiente
audio dei propri studi e ha integrato i dati della
misurazione e della tecnologia DSP (Digital
Signal Processor) di Sony per sviluppare il
“Digital Cinema Sound”. Il “Digital Cinema
Sound” simula in un cinema domestico un
ambiente di cinema ideale basato sulle
preferenze del regista.
Premere più volte SOUND FIELD +/– sul
telecomando in maniera che il display del
pannello frontale visualizzi “A.F.D. AUTO”.
Suggerimento
Quando si desidera inviare il suono del televisore o il
suono stereo di una sorgente a 2 canali dai 6 diffusori
del sistema, selezionare un campo sonoro diverso da
“AUTO FORMAT DIRECT AUTO” oppure “2
CHANNEL STEREO”.
45IT
Uso dei soli diffusori anteriori
e del subwoofer (2 CHANNEL
STEREO)
In questo modo l’audio viene trasmesso dai
diffusori anteriori sinistro e destro e dal
subwoofer. Le fonti stereo a due canali standard
escludono completamente l’elaborazione del
campo sonoro. I formati surround a più canali
vengono smistati su due canali.
Ciò consente di riprodurre qualsiasi fonte
mediante i soli diffusori anteriori destro e
sinistro e il subwoofer.
SOUND
FIELD +/–
Premere più volte SOUND FIELD +/– sul
telecomando in maniera che il display del
pannello frontale visualizzi “C.ST.EX A (o
B, C)”.
x C.ST.EX A (Cinema Studio EX A)
Riproduce le caratteristiche sonore dello studio
di produzione cinematografica “Cary Grant
Theater” della Sony Pictures Entertainment.
Questo è un modo standard, ideale per guardare
la maggior parte di film.
x C.ST.EX B (Cinema Studio EX B)
Riproduce le caratteristiche sonore dello studio
di produzione cinematografica “Kim Novak
Theater” della Sony Pictures Entertainment.
Questo modo è ideale per guardare film di
fantascienza o di azione con molti effetti sonori.
x C.ST.EX C (Cinema Studio EX C)
Riproduce le caratteristiche audio del
palcoscenico della Sony Pictures Entertainment.
Questo modo è ideale per la visione di musical o
film classici in cui la musica è inserita nella
colonna sonora.
x Informazioni su Cinema Studio EX
Premere più volte SOUND FIELD +/– sul
telecomando in maniera che il display del
pannello frontale visualizzi “2CH
STEREO”.
Visione di film con Cinema
Studio EX
Cinema Studio EX è ideale per l'utilizzo del
software per film codificato con il formato
multicanale, come il DVD Dolby Digital.
Questa modalità riproduce le caratteristiche
audio degli studi della Sony Pictures
Entertainment.
SOUND
FIELD +/–
Cinema Studio EX consiste nei tre seguenti
elementi.
• Multidimensione virtuale
Crea 5 insiemi di diffusori virtuali che
circondano l'ascoltatore da una singola coppia
di diffusori surround.
• Corrispondenza della profondità dello
schermo
In un cinema, l'audio sembra provenire
dall'interno dell'immagine riflessa sullo
schermo. Questo elemento crea la stessa
sensazione che si ha nella stanza di ascolto
spostando l'audio dei diffusori anteriori
“nello” schermo.
• Riverberazion dello studio cinematografico
Riproduce le riverberazioni peculiari di un
cinema. Cinema Studio EX è il modo integrato
che gestisce simultaneamente questi elementi.
Note
• Gli effetti forniti dai diffusori virtuali possono
provocare un aumento di rumore nel segnale di
riproduzione.
• Quando si ascolta con campi sonori che utilizzano i
diffusori virtuali, non si sarà in grado di sentire
nessun suono proveniente direttamente dai diffusori
surround.
46IT
Selezione di altri campi sonori
SOUND
FIELD +/–
x HEADPHONE [2CH]
Questo modo emette l'audio dalla cuffia L/R. Le
fonti stereo a 2 canali standard (stereo)
escludono completamente l’elaborazione del
campo sonoro. I formati surround a più canali
vengono smistati su due canali.
x HEADPHONE THEATER
Per disattivare gli effetti
surround
Premere più volte SOUND FIELD +/– sul
telecomando in maniera che il display
del pannello frontale visualizzi il campo
sonoro desiderato.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Dolby Pro Logic crea cinque canali di uscita da
sorgenti a due canali. Questo modo esegue la
decodifica Pro Logic sul segnale di ingresso e
uscita sui diffusori anteriore, centrale e
surround. Nel frattempo, il canale surround
diventa monofonico.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
Dolby Pro LogicII crea cinque canali di uscita
con larghezza di banda totale da sorgenti a due
canali. Questo avviene mediante un
decodificatore surround a matrice attiva di
elevata purezza che utilizza le proprietà spaziali
della registrazione originale senza aggiungervi
nuovi suoni o tonalità.
x HALL (Hall)
Riproduce l'acustica di una sala concerti
rettangolare.
x JAZZ CLUB (club jazzistico)
Premere più volte SOUND FIELD +/– sul
telecomando in maniera che il display del
pannello frontale visualizzi “A.F.D. AUTO”.
Quando si collegano le cuffie alla presa
PHONES
Regolazioni dell’audio
Questa modalità trasmette il suono in surround
dalla cuffia L/R.
Premere SOUND FIELD +/– sul telecomando
finché non viene visualizzata l’indicazione “HP.
[2CH]” sul display del pannello frontale.
Note
• Questa funzione non è disponibile durante la
riproduzione di CD Super Audio e quando il flusso di
input è il frame 2048 dts.
• Quando il segnale di ingresso è una sorgente multicanale, vengono cancellati l’AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGIC, l’AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MOVIE/MUSIC e la sorgente multicanale viene trasmessa direttamente.
Suggerimento
Il sistema memorizza l'ultimo campo sonoro
selezionato per ciascun modo di funzione.
Ogni volta che si seleziona una funzione come DVD o
TUNER, l'ultimo campo sonoro che era stato applicato
alla funzione viene automaticamente riapplicato. Ad
esempio, se si ascolta DVD con HALL come campo
sonoro, quindi si passa un'altra funzione per poi tornare
a DVD, HALL verrà applicato nuovamente. Con il
sintonizzatore, i campi sonori vengono memorizzati
separatamente per tutte le stazioni preselezionate.
Riproduce l'acustica di un club jazzistico.
x L. CONCERT (converto dal vivo)
Riproduce l'acustica di un concerto dal vivo da
300 posti.
x GAME (Gioco)
Ottiene il massimo impatto audio dal
videogioco.
47IT
Note
Uso dell’effetto sonoro
Questo sistema fornisce 2 tipi di effetti sonori,
grazie alla semplice pressione di un tasto.
Scegliere l’audio più adatto alle proprie
esigenze.
• La funzione NIGHT MODE viene attivata solo
quando il flusso di input è nel formato Dolby Digital.
• Quando si collegano le cuffie al sistema, la funzione
BASS LEVEL non funziona.
• Quando si riproduce un Super Audio CD, funziona
solo la funzione BASS LEVEL, mentre la funzione
NIGHT MODE non funziona.
Suggerimento
Questi due tipi di effetto sonoro possono essere attivati
simultaneamente.
NIGHT MODE
BASS LEVEL
Premere NIGHT MODE o BASS LEVEL sul
telecomando.
L’effetto sonoro è attivato.
x NIGHT MODE
In questa modalità, è possibile riprodurre effetti
sonori o dialoghi, come si farebbe in un cinema,
anche a basso volume. È utile per vedere film di
notte.
x BASS LEVEL
Con DYNAMIC BASS attivato, le basse
frequenze vengono rafforzate con efficacia.
Ad ogni pressione del tasto BASS LEVEL, il
livello dei bassi cambia nella sequenza seguente:
BASS OFF t BASS 1 t BASS 2 t
BASS OFF…
Per disattivare l’effetto sonoro
Premere di nuovo NIGHT MODE sul
telecomando oppure più volte BASS LEVEL sul
telecomando in maniera che il display del
pannello frontale visualizzi “BASS OFF”.
48IT
“ANGOLO” si illumina in verde quando
sul disco sono registrati degli angoli.
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Modifica dell’angolo di
inquadratura
1:32:55
1(9)
3
Premere ENTER o c.
Il numero dell’angolo cambia in “-”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
ANGLE
Tasti
numerici
Selezionare il numero di angolo con i
tasti numerici oppure X/x, quindi
premere ENTER.
L’angolo passa a quello selezionato.
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
Se sul DVD, per un’unica scena, sono registrati
più angoli (multiangoli), è possibile modificare
l’angolo di inquadratura.
Ad esempio, durante la riproduzione di una
scena con un treno in movimento, è possibile
visualizzare la scena di fronte, dal finestrino
sinistro o da quello destro del treno, senza
interrompere il movimento del treno.
T
DVD
Per disattivare il menu di
controllo
DVD
DISPLAY
1
C/X/x/c/
ENTER
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(ANGOLO).
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Nota
A seconda del DVD, potrebbe non essere possibile
cambiare gli angoli anche se sul DVD sono registrati
angoli diversi.
Suggerimento
È possibile selezionare direttamente l’angolo
premendo il tasto ANGLE. Ad ogni pressione del tasto,
l’angolo cambia.
Viene visualizzato il numero dell’angolo.
Il numero fra parentesi indica il numero
complessivo degli angoli. L’indicatore
49IT
3
Visualizzazione dei
sottotitoli
Se sul disco sono registrati sottotitoli, è possibile
attivare o disattivare i sottotitoli a piacere
durante la riproduzione. Se sono registrati
sottotitoli multilingue, è possibile cambiare la
lingua dei sottotitoli durante la riproduzione o
attivarli o disattivarli in qualsiasi momento. Ad
esempio, è possibile selezionare la lingua in cui
si desidera fare pratica e attivare i sottotitoli per
una migliore comprensione.
Premere X/x per selezionare la lingua.
A seconda del DVD, la scelta della lingua è
diversa.
Quando viene visualizzato un numero a 4
cifre, questo indica un codice lingua. Fare
riferimento all’elenco a pagina 84 per
vedere a quale lingua corrisponde il codice.
4
Premere ENTER.
Per annullare l’impostazione
SOTTOTITOLO
Selezionare “OFF” al punto 3.
Per disattivare il menu di
controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Nota
A seconda del DVD, potrebbe non essere possibile
cambiare i sottotitoli, anche se sul disco sono stati
registrati sottotitoli multilingue.
Suggerimento
È possibile selezionare direttamente i sottotitoli
premendo il tasto SUBTITLE. Ad ogni pressione del
tasto, la voce cambia.
SUBTITLE
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(SOTTOTITOLO), quindi premere
ENTER o c.
Vengono visualizzate le opzioni di
SOTTOTITOLO.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
OFF
1: INGLESE
2: FRANCESE
3: SPAGNOLO
50IT
DVD
3
Blocco dei dischi
(PROTEZIONE PERSONALIZZATA,
PROTEZIONE)
Premere X/x per selezionare
(PROTEZIONE PERSONALIZZATA),
quindi premere ENTER o c.
“PROTEZIONE PERSONALIZZATA”
risulta selezionato.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Protezione personalizzata
È possibile impostare la stessa password di
protezione personalizzata per un massimo di 25
dischi. Se viene impostato il 26° disco, i limiti di
riproduzione del disco per cui è stata impostata
una password vengono annullati.
T
1:32:55
ON
PASSWORD
4
Premere X/x per selezionare “ON t”,
quindi premere ENTER.
x Se non è stata inserita una password
Viene visualizzato il display per la
registrazione della nuova password.
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
Inserire una nuova password di 4
caratteri, quindi premere ENTER .
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
È possibile impostare due tipi di bloccaggio
della riproduzione per un disco.
• Protezione personalizzata
Impostando il bloccaggio della riproduzione il
sistema non riproduce dischi non desiderati.
• Protezione
La riproduzione di alcuni DVD può essere
limitata in base a parametri prestabiliti quali
l’età dell’utente.
Viene utilizzata la stessa password sia per la
protezione che per la protezione personalizzata.
DVD
Immettere una password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER.
Viene visualizzato il display di conferma
della password.
Tasti
numerici
x Se è già stata registrata una
password
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
x
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Inserire la password, quindi premere
ENTER
.
O RETURN
Inserire il disco che si desidera
proteggere.
Se il disco viene riprodotto, premere x per
interrompere la riproduzione.
2
Premere DVD DISPLAY mentre il
sistema è nel modo di arresto.
Viene visualizzato il menu di controllo.
continua
51IT
5
Immettere o reimmettere la password a
4 cifre utilizzando i tasti numerici,
quindi premere ENTER.
Appare il messaggio “Protezione
personalizzata impostata” e la schermata
ritorna al display del menu di controllo.
Riproduzione di un disco per
cui è stata impostata la
protezione personalizzata
1
In caso di errore mentre si inserisce la
password
Inserire il disco per cui è stata
impostata la protezione personalizzata.
Viene visualizzato il display
PROTEZIONE PERSONALIZZATA.
Premere C prima di premere ENTER e
inserire il numero corretto.
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
In caso di errore
Protezione personalizzata già impostata.
Inserire la password, quindi premere ENTER .
Premere O RETURN e riprendere a partire dal
punto 3.
Per disattivare il menu di
controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Per disattivare la funzione di
protezione personalizzata
1
Al punto 4, selezionare “OFF t”, quindi
premere ENTER.
2
Immettere la password a 4 cifre utilizzando i
tasti numerici, quindi premere ENTER.
Per modificare la password
1
52IT
Al punto 4, premere X/x per selezionare
“PASSWORD t”, quindi premere ENTER.
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
2
Immettere la password a 4 cifre utilizzando i
tasti numerici, quindi premere ENTER.
3
Immettere una nuova password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER.
4
Per confermare la password, reimmetterla
utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER.
2
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Il sistema è pronto per la riproduzione.
Note
• Quando si modifica lo strato o l’area in un Super
Audio CD per il quale è impostata la protezione
personalizzata, potrebbe venire visualizzata la
schermata per l’immissione della password.
• Quando si imposta la password di protezione
personalizzata per un Super Audio CD ibrido,
l’impostazione di controllo personalizzata funziona
solo per lo strato corrente.
Suggerimento
Se si dimentica la password, quando il display
PROTEZIONE PERSONALIZZATA richiede la
password, inserire il numero a 6 cifre “199703”
utilizzando i tasti numerici, quindi premere ENTER. Il
display richiederà di inserire una nuova password a 4
cifre.
Limitazione della riproduzione
per i minori (Protezione)
(solo DVD)
3
Premere X/x per selezionare
“PROTEZIONE t”, quindi premere
ENTER o c.
x Se non è stata inserita una password
Viene visualizzato il display per la
registrazione della nuova password.
La riproduzione di alcuni DVD può essere
limitata in base a parametri prestabiliti quali
l’età dell’utente. La funzione “Protezione”
consente di impostare un livello di limitazione
della riproduzione.
La scena che viene limitata non verrà riprodotta
oppure sarà sostituita con un’altra scena.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
Inserire una nuova password di 4
caratteri, quindi premere ENTER .
Tasti
numerici
x Se è già stata registrata una
password
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
H
C/X/x/c/
ENTER
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
Immettere la password a 4 cifre utilizzando
i tasti numerici, quindi premere ENTER.
Viene visualizzato il display di conferma
della password.
Inserire la password, quindi premere
ENTER .
O RETURN
DVD
SETUP
1
2
Premere DVD SETUP mentre il sistema
è nel modo di arresto.
4
Viene visualizzato il display di
impostazione.
Immettere o reimmettere la password
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Premere X/x per selezionare
“IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA”,
quindi premere ENTER.
Viene visualizzato il display di
impostazione del livello di limitazione della
riproduzione e di modifica della password.
Viene visualizzata l’indicazione
“IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA”.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
OFF
STANDARD:
USA
CAMBIA PASSWORD
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
SELEZIONE BRANO
OFF
OFF
AUDIO DRC:
PRIORITÀ CD DATI:
MP3
MM/GG/AAAA
DATA JPEG:
continua
53IT
5
Premere X/x per selezionare
“STANDARD”, quindi premere ENTER.
Vengono visualizzate le voci per
“STANDARD”.
In caso di errore
Premere O RETURN per tornare alla
schermata precedente.
Disattivazione del display di
impostazione
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
OFF
STANDARD:
USA
CAMBIA PASSWORD
ALTRE
Premere DVD SETUP più volte fino a che il
display di impostazione non scompare.
Per disattivare la funzione di
protezione e riprodurre il DVD
dopo avere inserito la password
6
Premere X/x per selezionare una zona
geografica come livello standard di
limitazione della riproduzione, quindi
premere ENTER.
L’area è selezionata.
Quando si seleziona “ALTRE t”,
selezionare e inserire il codice standard
indicato nella tabella a pagina 55
utilizzando i tasti numerici.
7
Premere X/x per selezionare
“LIVELLO”, quindi premere ENTER.
Vengono visualizzate le voci per
“LIVELLO”.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
OFF
STANDARD:
8:
NC17
CAMBIA PASSWORD 7:
6:
R
5:
4:
PG13
3:
PG
2:
1:
G
8
Selezionare il livello desiderato
utilizzando X/x, quindi premere
ENTER.
L’impostazione della protezione è
completa.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
4:
PG13
STANDARD:
USA
CAMBIA PASSWORD
Più basso è il valore, più estesa è la
limitazione.
54IT
Impostare “LIVELLO” su “OFF” al punto 8.
Per modificare la password
1
Al punto 5, selezionare “CAMBIA
PASSWORD t” utilizzando x, quindi
premere ENTER.
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
2
Seguire il punto 3 per inserire una nuova
password.
Riproduzione di un disco per
cui è stata impostata la
protezione
1
2
Codice dell’area
Standard
Numero di codice
Argentina
2044
2047
Inserire il disco e premere H.
Austria
2046
Viene visualizzato il display
PROTEZIONE.
Belgio
2057
Brasile
2070
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Canada
2079
Cile
2090
Cina
2092
Corea
2304
Note
Danimarca
2115
• Quando si riproduce un DVD sprovvisto della
funzione di protezione, non è possibile limitare la
riproduzione su questo sistema.
• A seconda del DVD, potrebbe essere necessario
cambiare il livello di protezione durante la
riproduzione del disco. Se il modo di continuazione
della produzione è annullato, viene ripristinato il
livello d'origine.
Filippine
2424
Finlandia
2165
Il sistema avvia la riproduzione.
Suggerimento
Se si dimentica la password, rimuovere il disco e
ripetere le istruzioni dal punto 1 al punto 3 della
sezione “Limitazione della riproduzione per i minori”.
Quando il display richiede la password, inserire
“199703” utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER. Il display richiederà di inserire una nuova
password a 4 cifre. Dopo aver inserito una nuova
password a 4 cifre al punto 3, inserire nuovamente il
disco nel sistema e premere H. Quando viene
visualizzato il display PROTEZIONE, immettere la
nuova password.
Francia
2174
Germania
2109
Giappone
2276
Hong Kong
2219
India
2248
Indonesia
2238
Italia
2254
Malesia
2363
Messico
2362
Norvegia
2379
Nuova Zelanda
2390
Paesi Bassi
2376
Pakistan
2427
Portogallo
2436
Regno Unito
2184
Russia
2489
Singapore
2501
Spagna
2149
Svezia
2499
Svizzera
2086
Tailandia
2528
Taiwan
2543
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
Australia
55IT
Numeri di codice di televisori
azionabili con il telecomando
Ulteriori operazioni
Controllo del televisore
con il telecomando in
dotazione
Attraverso la regolazione del segnale del
telecomando è possibile controllare il televisore
utilizzando il telecomando in dotazione.
Note
• Se viene immesso un nuovo codice numerico, quello
precedente verrà cancellato.
• Quando si sostituiscono le pile del telecomando, il
codice numerico potrebbe essere reimpostato sul
valore predefinito (SONY). Ripristinare il codice
numerico appropriato.
Controllo del televisore
tramite il telecomando
TV ?/1
Tasto TV
Tasti
numerici
TV CH +/–
TV/VIDEO
TV VOL +/–
Tenere premuto il tasto TV [/1 e immettere
il codice di fabbricazione del televisore
(vedere la tabella) utilizzando i tasti
numerici. Quindi rilasciare TV [/1.
Se si imposta con successo il codice del
produttore, il tasto TV lampeggia lentamente
due volte. Se l’impostazione non ha successo, il
tasto TV lampeggia velocemente cinque volte.
56IT
Se sono elencati più numeri di codice, provare
ad immetterli uno alla volta fino a trovare quello
compatibile con il televisore utilizzato.
Televisore
Marca
Numero di codice
SONY
001
AIWA
001, 047
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007, 015
FISHER
008
GOLDSTAR
002, 003, 011, 012, 015, 034
GRUNDIG
017, 034, 055
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
JVC
016
LOEWE
048, 049, 050
MAGNAVOX
002, 003, 018
MITSUBISHI/MGA 002, 003, 019
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032, 033,
034, 051, 052, 053, 054
SANYO
008, 044, 045, 046
SHARP
035
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
CATV
Marca
Numero di codice
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 119, 131
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC
ATLANTA
110, 111, 112
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
È possibile utilizzare dei videoregistratori o altre
unità collegate alle prese VIDEO 1 o VIDEO 2.
Fare riferimento al manuale di istruzioni in
dotazione con l’unità per maggiori informazioni
sull’operazione.
FUNCTION
Controllo del televisore
È possibile controllare il televisore utilizzando i
seguenti tasti.
Premendo
È possibile
TV [/1
Spegnere e riaccendere il
televisore.
TV/VIDEO
Alternare la fonte di ingresso del
televisore fra il televisore e altre
fonti.
TV VOL +/–
Regolare il volume del sistema.
TV CH +/–
Selezionare il canale televisivo.
Uso dei tasti numerici per controllare il
televisore
Quando si imposta il telecomando sulla
modalità TV, è possibile usare i tasti numerici
per controllare il televisore.
Premere il tasto TV.
Ulteriori operazioni
TOCOM
Utilizzo del
videoregistratore o di
altre unità
Premere più volte FUNCTION fino a che
VIDEO 1 o VIDEO 2 collegati all’unità non
appaiono sul display del pannello frontale.
Ad ogni pressione del tasto FUNCTION, il
modo del sistema cambia nella sequenza
seguente.
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t TUNER
(FM o AM) t TV* t DVD...
* Quando si seleziona il televisore, l’audio del
televisore è attivato.
Il tasto TV diventa rosso e il telecomando viene
impostato sul modo TV. È possibile selezionare
i canali televisivi mediante i tasti numerici.
>10 consente di selezionare un numero di canale
superiore a 10.
Per annulla re il modo TV, premere di nuovo il
tasto TV.
Note
• A seconda del televisore, potrebbe non essere
possibile controllare il televisore o utilizzare alcuni
dei tasti suddetti.
• Il tasto TV si spegne quando non si utilizza il
telecomando per 10 secondi.
Suggerimento
A seconda del produttore del televisore, funziona
anche il seguente metodo. Premere >10, quindi il
numero. (Ad esempio, per il canale 25, premere >10,
quindi 2 e 5.)
57IT
4
Ascolto della radio
Premere PRESET + o – per selezionare
il numero preimpostato desiderato.
ST
FM
Preimpostazione delle
stazioni radio
5
È possibile preimpostare 20 stazioni per FM e 10
stazioni per AM.
Prima della sintonizzazione, accertarsi di
abbassare il volume al minimo.
MHz
Premere ENTER.
La stazione viene memorizzata.
m
"/1
ST
FM
FUNCTION
BAND
MEMORY
ENTER
PRESET
–/+
1
TUNING –/+
x
Premere più volte BAND fino a che la
banda desiderata appare sul display
del pannello frontale.
Ogni volta che si preme BAND, la banda
cambia alternativamente in AM o FM.
2
Premere e tenere premuto TUNING + o
– fino a che non inizia la ricerca, quindi
lasciare il tasto.
La ricerca si arresta quando il sistema rileva
una stazione. “TUNED” e “ST” (per
programma stereo) appaiono sul display del
pannello frontale.
ST
FM
3
MHz
Premere MEMORY.
Un numero preimpostato appare sul display
del pannello frontale.
ST
FM
58IT
MHz
6
Ripetere i punti da 1 a 5 per
memorizzare altre stazioni.
Modifica del numero
preimpostato
Ricominciare dal punto 1.
MHz
Ascolto della radio
Preimpostare dapprima le stazioni radio nella
memoria del sistema (vedere “Preimpostazione
delle stazioni radio” a pagina 58).
"/1
DISPLAY
FUNCTION
BAND
Suggerimenti
VOLUME +/–
Per controllare la frequenza o il
campo sonoro
TUNING –/+
PRESET
–/+
Premere più volte FUNCTION fino a che
FM o AM non appare sul display del
pannello frontale.
Premere più volte DISPLAY.
Ad ogni pressione del tasto DISPLAY, il display
del pannello frontale cambia come segue:
frequenza t campo sonoro t frequenza...
Ulteriori operazioni
x
• Se un programma FM è rumoroso, premere
STEREO/MONO sul telecomando in maniera che il
display del pannello frontale visualizzi “MONO”.
Verrà eliminato l’effetto stereo, ma la ricezione sarà
migliore. Premere di nuovo il tasto per ripristinare
l’effetto stereo.
• Per migliorare la ricezione, riorientare le antenne in
dotazione.
STEREO/
MONO
1
Usare la sintonizzazione manuale o automatica
al punto 2.
Per la sintonizzazione manuale, premere
TUNING + o – più volte sul telecomando.
Per la sintonizzazione automatica, tenere
premuto TUNING + o – sul telecomando.
Premere TUNING + o – quando si arresta la
sintonizzazione automatica.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
FM
m
ST
FM
2
MHz
Premere PRESET + o – più volte per
selezionare la stazione preimpostata
desiderata.
Ad ogni pressione del tasto, il sistema si
sintonizza su una stazione preimpostata.
Ogni volta che si preme BAND, la banda
cambia alternativamente in AM o FM.
3
Regolare il volume premendo VOLUME
+/–.
Per spegnere la radio
Premere "/1.
Per ascoltare le stazioni radio
non preimpostate
59IT
In caso di errore
Assegnazione di un nome alle
stazioni preimpostate
È possibile immettere un nome fino a 6 caratteri
per le stazioni preimpostate. Questi nomi (ad
esempio, “XYZ”) appaiono nel display del
pannello frontale del sistema quando viene
selezionata una stazione.
Notare che per ciascuna stazione preimpostata
non può essere immesso più di un nome.
FUNCTION
BAND
NAME
PRESET
–/+
C/X/x/c/
ENTER
1
Premere più volte FUNCTION fino a che
FM o AM non appare sul display del
pannello frontale.
Ogni volta che si preme BAND, la banda
cambia alternativamente in AM o FM.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
Ad ogni pressione del tasto FUNCTION, il
modo del sistema cambia nella sequenza
seguente:
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER (FM o AM) t TV t DVD…
2
3
4
Premere PRESET + o – più volte per
selezionare la stazione preimpostata
desiderata per la quale si desidera
creare un nome di indice.
Premere NAME.
Creare un nome di indice mediante i
tasti cursore:
Premere x/X per selezionare un carattere,
quindi premere c per spostare il cursore
sulla posizione successiva.
60IT
Premere C or c ripetutamente finché il
carattere da modificare non lampeggia,
quindi premere x/X per selezionare il
carattere desiderato. Per un nome di
stazione radio è possibile immettere lettere
maiuscole, numeri e altri simboli.
5
Premere ENTER.
Il nome della stazione viene memorizzato.
Uso del sistema dati radio
(RDS)
Che cos’è il sistema dati
radio?
È possibile impostare il sistema in modo che si
spenga a un’ora preimpostata, in modo da
potersi addormentare durante l’ascolto della
musica. È possibile preimpostare l’ora fino a
180 minuti.
SLEEP
Ulteriori operazioni
Il sistema dati radio (RDS) è un servizio di
radiodiffusione che permette alle stazioni radio
di inviare informazioni aggiuntive oltre al
normale segnale di programma. Questo
sintonizzatore presenta semplici caratteristiche
RDS, come la visualizzazione del nome della
stazione. L’RDS è disponibile solo per le
stazioni FM.*
Uso del timer
Nota
Il sistema dati radio potrebbe non funzionare
correttamente se la stazione sintonizzata non trasmette
correttamente il segnale RDS, o se il segnale è debole.
* Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS,
né lo stesso tipo di servizi. Se non si conosce il
sistema RDS, consultare le stazioni radio locali per
maggiori dettagli sui servizi RDS della zona.
Premere SLEEP.
Ricezione dei servizi RDS
Selezionare semplicemente una stazione
dalla banda FM. Quando viene sintonizzata
una stazione che fornisce i servizi RDS, il
nome della stazione* appare nelle
informazioni relative a TUNER.
* Se una trasmissione RDS non viene ricevuta, il
nome della stazione potrebbe non apparire sul
display.
Ad ogni pressione di questo tasto, il display dei
minuti (tempo rimasto) cambia nel modo
seguente:
OFF t 0.10.00 (10MIN) t 0.20.00
(20MIN) t 0.30.00 (30MIN) t 1.00.00
(60MIN) t 1.30.00 (90MIN) t 2.00.00
(120MIN) t 2.30.00 (150MIN) t
3.00.00 (180MIN) t OFF…
Per controllare il tempo rimasto
Premere SLEEP una volta.
Per modificare il tempo rimasto
Premere SLEEP più volte per selezionare il
tempo desiderato.
Per annullare la funzione Sleep
Timer
Premere più volte SLEEP fino a che “SLEEP
OFF” non appare sul display.
61IT
Per modificare la
luminosità del display del
pannello frontale
È possibile modificare la luminosità del display
del pannello frontale in due punti.
Ritorno alle impostazioni
predefinite
È possibile ripristinare i parametri di sistema
come le impostazioni dei diffusori e la stazione
preimpostata sulle impostazioni predefinite.
C/X/x/c/
ENTER
C/X/x/c/
ENTER
AMP MENU
AMP MENU
1
2
3
Premere più volte AMP MENU fino a
che “CUSTOMIZE” non appare sul
display del pannello frontale.
Premere x/X fino a che “DIMMER” non
compare sul display del pannello
frontale.
Premere C/c.
1
2
3
Ad ogni pressione di questo tasto, la
luminosità del display del pannello frontale
cambia.
Premere più volte AMP MENU fino a
che “CUSTOMIZE” non appare sul
display del pannello frontale.
Premere x/X fino a che “MEMO. CLR.
N” non compare sul display del
pannello frontale.
Premere C/c fino a che “MEMO. CLR.
Y” non compare sul display del
pannello frontale e premere ENTER.
Quando si seleziona “MEMO. CLR. N” e si
preme ENTER, questa operazione verrà
annullata.
4
Premere C/c fino a che sul display del
pannello frontale non compare
“Really? Y” e premere ENTER.
“ALL CLEAR!” appare sul display del
pannello frontale e le impostazioni tornano
ai valori predefiniti.
Quando si seleziona “Really? N” e si preme
ENTER, questa operazione verrà annullata.
62IT
1
Impostazioni e regolazioni
Premere DVD SETUP mentre il sistema
è nel modo di arresto.
Viene visualizzato il display di
impostazione.
Utilizzo del display di
impostazione
Voci
principali
2
Come utilizzare il display di
impostazione
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
Premere X/x per selezionare il numero
preimpostato dall'elenco desiderato:
“IMPOSTAZIONE LINGUA”,
“IMPOSTAZIONE SCHERMO”,
“IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA”,
“IMPOSTAZIONE DIFFUSORI” e
“REIMPOSTA*.” Premere quindi
ENTER o c.
La voce selezionata viene visualizzata.
Esempio: “IMPOSTAZIONE SCHERMO”
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV :
16:9
ON
SCREEN SAVER:
IMMAGINE COPERTINA
SFONDO:
VIDEO
LINE:
3
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
Impostazioni e regolazioni
Utilizzando il display di impostazione, è
possibile apportare modifiche ad alcuni
elementi, come immagine e suono. Tra l’altro, è
possibile impostare la lingua per i sottotitoli e il
display di impostazione. Per maggiori
informazioni sulle voci del display di
impostazione, vedere pagina 64-70. Per un
elenco generale delle voci del display di
impostazione, vedere pagina 85.
IMPOSTAZIONE LINGUA
OSD:
MENU DVD :
AUDIO :
SOTTOTITOLO :
Selezionare una voce utilizzando X/x,
quindi premere ENTER o c.
Vengono visualizzate le opzioni della voce
selezionata.
Esempio: “TIPO TV”
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV:
16:9
SCREEN SAVER:
4:3 LETTER BOX
SFONDO:
4:3 PAN SCAN
LINE:
Opzioni
Premere C o O RETURN per tornare alle
voci di impostazione.
continua
63IT
4
Selezionare un’impostazione
utilizzando X/x, quindi premere
ENTER.
L’impostazione selezionata viene
completata.
Esempio: "4:3 PAN SCAN"
Impostazione della lingua
per il display e per l’audio
(IMPOSTAZIONE LINGUA)
Impostazione selezionata
IMPOSTAZIONE SCHERMO
4:3 PAN SCAN
TIPO TV:
SCREEN SAVER:
ON
SFONDO:
IMMAGINE COPERTINA
LINE:
VIDEO
Tramite “IMPOSTAZIONE LINGUA” è
possibile impostare diverse lingue per le
indicazioni a schermo o per l’audio.
Selezionare “IMPOSTAZIONE LINGUA” nel
display di impostazione. Per ulteriori dettagli
sull’utilizzo del display, vedere la sezione
“Utilizzo del display di impostazione”
(pagina 63).
Disattivazione del display di
impostazione
IMPOSTAZIONE LINGUA
OSD :
MENU DVD:
AUDIO :
SOTTOTITOLO :
Premere DVD SETUP più volte fino a che il
display di impostazione non scompare.
* Quando si seleziona “REIMPOSTA”
al
punto 2, le seguenti voci vengono ripristinate sulle
impostazioni predefinite.
• Menu di impostazione (ad eccezione di
PROTEZIONE) (pagina 85)
Dopo aver selezionato “REIMPOSTA” e premuto
ENTER, selezionare “SÌ” per ridefinire le
impostazioni (per questa operazione sono necessari
alcuni secondi). Selezionare “NO” e premere ENTER
per annullare. Quando si ridefinisce il sistema, non
premere "/1 sul sistema.
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
x OSD (indicazioni a schermo)
Seleziona la lingua per le indicazioni a schermo.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
x MENU DVD (solo DVD)
Seleziona la lingua desiderata per il menu DVD.
x AUDIO (solo DVD)
Seleziona la lingua per il brano sonoro.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
x SOTTOTITOLO (solo DVD)
Cambia la lingua del sottotitolo.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
Nota
Se si seleziona una lingua che non è registrata sul
DVD, una delle lingue registrate verrà selezionata
automaticamente (salvo per le “OSD”).
Suggerimento
Se si seleziona “ALTRE t” in “MENU DVD”,
“SOTTOTITOLO” o “AUDIO”, selezionare e
immettere il codice linguistico dalla lista utilizzando i
tasti numerici (pagina 84).
Dopo avere effettuato la selezione, il codice della
lingua (4 cifre) viene visualizzato la volta successiva
quando si seleziona “ALTRE t”.
64IT
Impostazioni per il display
16:9
(IMPOSTAZIONE SCHERMO)
4:3 LETTER BOX
Selezionare le impostazioni in base al televisore
da collegare.
Selezionare “IMPOSTAZIONE SCHERMO”
nel display di impostazione. Per ulteriori dettagli
sull’utilizzo del display, vedere la sezione
“Utilizzo del display di impostazione”
(pagina 63).
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
x TIPO TV (solo DVD)
Seleziona il rapporto di formato del televisore
collegato (4:3 standard o grande schermo).
16:9
4:3
LETTER
BOX
4:3
PAN SCAN
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore a grande schermo o con
una funzione di modo grande
schermo.
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore formato 4:3. Visualizza
un’immagine a grande schermo
con bande nella parte superiore ed
inferiore dello schermo.
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore formato 4:3. Visualizza
automaticamente l’immagine a
grande schermo sull’intero
schermo ed elimina le porzioni che
non vi rientrano.
Nota
A seconda del DVD, può venire selezionata
automaticamente l’opzione “4:3 LETTER BOX”
invece di “4:3 PAN SCAN” o viceversa.
x SCREEN SAVER
Accende e spegne il salvaschermo in modo che
appaia l’immagine del salvaschermo quando il
sistema viene lasciato in pausa o in modalità
stop per 15 minuti, o quando viene riprodotto un
CD, un Super Audio CD, un MP3 o un JPEG
(tranne che durante la presentazione) per più di
15 minuti. L’impiego dello screen saver aiuta ad
evitare che il dispositivo di visualizzazione
venga danneggiato (immagini sdoppiate).
Premere H per disattivare lo screen saver.
ON
Attiva lo screen saver.
OFF
Disattiva lo screen saver.
Impostazioni e regolazioni
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV:
16:9
ON
SCREEN SAVER:
IMMAGINE COPERTINA
SFONDO:
VIDEO
LINE:
4:3 PAN SCAN
x SFONDO
Seleziona il colore di sfondo o dell’immagine
sullo schermo televisivo nel modo di arresto o
durante la riproduzione di un CD.
IMMAGINE
COPERTINA
Sullo sfondo appare l’immagine
copertina (fermo immagine), ma
soltanto quando nel disco è
registrata l’immagine copertina
(CD-EXTRA, ecc). Se il disco
non contiene un’immagine
copertina, appare l’immagine
“GRAFICI”.
GRAFICI
Sullo sfondo appare l’immagine
memorizzata nel sistema.
BLU
Il colore dello sfondo è blu.
NERO
Il colore dello sfondo è nero.
continua
65IT
x LINE
Selezionare il metodo di uscita per i segnali
video dalla presa T EURO AV OUTPUT (TO
TV) sul pannello posteriore del sistema.
VIDEO
Emette i segnali video.
RGB
Emette i segnali RGB.
Nota
Se il televisore non accetta i segnali RGB, sullo
schermo del televisore non appare nessuna immagine,
anche se si seleziona “RGB”. Fare riferimento alle
istruzioni fornite con il televisore.
Impostazioni
personalizzate
(IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA)
Consente di impostare l’opzione di protezione
ed altre impostazioni.
Selezionare “IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA” nel display di
impostazione. Per ulteriori dettagli sull’utilizzo
del display, vedere la sezione “Utilizzo del
display di impostazione” (pagina 63).
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
OFF
SELEZIONE BRANO
AUDIO DRC:
OFF
PRIORITÀ CD DATI:
MP3
MM/GG/AAAA
DATA JPEG:
x PROTEZIONE t (solo DVD)
Per impostare una password e il livello di
limitazione della riproduzione per i DVD con
limitazione di riproduzione per i minori. Per
ulteriori dettagli, vedere “Limitazione della
riproduzione per i minori (Protezione)”
(pagina 53).
x SELEZIONE BRANO (solo DVD)
Quando si riproduce un DVD con diversi
formati audio, assegna la priorità al brano
sonoro contenente il maggior numero di canali
(PCM, MPEG audio, DTS o Dolby Digital).
OFF
Per non assegnare la priorità.
AUTO
Per assegnare la priorità.
Note
• Quando si imposta la voce su “AUTO”, la lingua
potrebbe cambiare. L’impostazione “SELEZIONE
BRANO” ha una priorità più alta di quella
dell’impostazione “AUDIO” in “IMPOSTAZIONE
LINGUA” (pagina 64).
• Se i brani sonori PCM, DTS, MPEG audio e Dolby
Digital hanno lo stesso numero di canali, il sistema
seleziona i brani sonori PCM, DTS, Dolby Digital e
MPEG audio nell’ordine seguente.
66IT
• A seconda del DVD, è possibile che il canale audio
con priorità sia predeterminato. In tal caso, non è
possibile assegnare la priorità ai formati DTS, Dolby
Digital, o MPEG audio selezionando “AUTO”.
x DATA JPEG
x AUDIO DRC
MM/GG/AAAA
Restringe l’intervallo DINAMICO del brano
musicale.
È utile per guardare i film a basso volume a tarda
notte.
AAAA/MM/GG
OFF
Nessuna compressione di
intervallo DINAMICO.
ON
Riproduce i brani audio con il tipo
di intervallo DINAMICO
desiderato dal tecnico della
registrazione.
AAAA: Anno
MM: Mese
GG: Giorno
La compressione della DINAMICO funziona solo per
sorgenti Dolby Digital.
x PRIORITÀ CD DATI (solo MP3 e JPEG)
Imposta i dati di priorità da riprodurre, stabilisce
quando viene riprodotto il CD di dati (CDROM/CD-R/CD-RW) contenente i brani audio
MP3 e i file di immagini JPEG.
MP3
Se sul disco è presente un file
MP3, il sistema riconosce il disco
come “Disco MP3”. Se sul disco
sono presenti sono file JPEG, il
sistema riconosce il disco come
“Disco JPEG”.
JPEG
Se sul disco è presente un file
JPEG , il sistema riconosce il
disco come “Disco JPEG ”. Se sul
disco sono presenti sono file MP3,
il sistema riconosce il disco come
“Disco MP3”.
GG/MM/AAAA
AAAA/GG/MM
Impostazioni e regolazioni
Nota
Cambia l’ordine di informazione della data
oppure un’immagine JPEG nel Menù Controllo.
Note
• Quando si riproducono CD multisessione, il sistema
stabilisce una destinazione da riprodurre per l’ultima
sessione oppure una sessione collegata con l’ultima
sessione.
• Se si modifica questa impostazione, reinserire il
disco.
67IT
Impostazioni per i
diffusori
Diagramma di altezza
(IMPOSTAZIONE DIFFUSORI)
C
Per ottenere il miglior effetto surround,
impostare le dimensioni dei diffusori collegati e
la loro distanza dal punto di ascolto. Utilizzare
quindi il segnale di prova per regolare il livello
e il bilanciamento dei diffusori allo stesso
livello.
Selezionare “IMPOSTAZIONE DIFFUSORI”
nel display di impostazione. Per ulteriori
dettagli, vedere la sezione “Utilizzo del display
di impostazione” (pagina 63).
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
IMPOSTAZIONE DIFFUSORI
FORMATO:
DISTANZA :
LIVELLO:
BILANCIAMENTO:
TONO DI PROVA:
60
D
D
30
ANTERIORE
SÌ
CENTRALE
SÌ: normalmente, selezionare questa
posizione.
NESSUNO: selezionare questa
posizione se il diffusore centrale non
viene utilizzato.
SURROUND
POSTERIORE (BASSO):
selezionare questa posizione se i
diffusori surround si trovano nella
sezione B e D.
POSTERIORE (ALTO):
selezionare questa posizione se i
diffusori surround si trovano nella
sezione B e C.
LATERALE (BASSO): selezionare
questa posizione se i diffusori
surround si trovano nella sezione A
e D.
LATERALE (ALTO): selezionare
questa posizione se i diffusori
surround si trovano nella sezione A
e C.
NESSUNO: selezionare questa
posizione se il diffusore surround
non viene utilizzato.
Per ripristinare le impostazioni
predefinite quando si modifica
un’impostazione
Selezionare la voce e premere CLEAR.
x FORMATO
Quando i diffusori centrale o surround non
vengono collegati, o se i diffusori surround
vengono spostati, impostare i parametri per
CENTRALE e SURROUND e specificare la
posizione e l'altezza del diffusore surround.
Poiché le impostazioni del diffusore anteriore e
del subwoofer sono fisse, non è possibile
modificarle.
Diagramma di posizione
C
SUBWOOFER SÌ
Note
• Quando si seleziona una voce, il suono viene
momentaneamente interrotto.
• A seconda delle impostazioni degli altri diffusori, il
subwoofer potrebbe emettere suoni eccessivi.
90
A
B
B
20
68IT
A
45
x DISTANZA
x LIVELLO
L’impostazione predefinita della distanza per i
diffusori dipende dalla posizione di ascolto sotto
illustrata.
È possibile modificare il livello di ciascun
diffusore nella maniera seguente. Accertarsi di
impostare “TONO DI PROVA” su “ON” per
una più agevole regolazione.
CENTRALE
0 dB
3m
3m
3m
Per regolare il livello del diffusore
centrale (da –6 dB a +6 dB, in
incrementi da 1 dB).
SURROUND
Per regolare il livello dei diffusori
SINISTRO 0
surround (da –6 dB a +6 dB, in
dB
incrementi da 1 dB).
SURROUND
DESTRO 0 dB
3m
3m
SUBWOOFER Per regolare il livello del subwoofer
0 dB
(da –6 dB a +6 dB, in incrementi da
1 dB).
Accertarsi di modificare il valore nel display di
impostazione quando i diffusori vengono
spostati.
ANTERIORE La distanza del diffusore anteriore può
3,0 m
essere impostata in incrementi da 0,2
metri rispetto alla posizione di ascolto
ed essere compresa tra 1,0 e 7,0 metri.
CENTRALE
3,0 m
La distanza del diffusore centrale può
essere aumentata fino a 1,6 metri più
vicino alla posizione di ascolto dalla
distanza del diffusore anteriore, a
incrementi di 0,2 metri.
SURROUND La distanza dal diffusore surround può
3,0 m
essere aumentata fino a 4.6 metri più
vicino alla posizione di ascolto dalla
distanza del diffusore anteriore, a
incrementi di 0,2 metri.
È possibile modificare il bilanciamento dei
diffusori di sinistra e di destra nella maniera
seguente. Accertarsi di impostare “TONO DI
PROVA” su “ON” per una più agevole
regolazione.
ANTERIORE
(CENTRALE)
Per regolare il volume di tutti i
diffusori contemporaneamente
Utilizzare il comando VOLUME
sull’apparecchio oppure premere
VOLUME +/–.
x TONO DI PROVA
I diffusori emetteranno un segnale di prova per
regolare “LIVELLO” e “BILANCIAMENTO”.
OFF
Il segnale di prova non viene emesso dai
diffusori.
ON
Durante la regolazione del bilanciamento,
il segnale di prova viene emesso
contemporaneamente da entrambi i
diffusori sinistro e destro. Se viene
selezionata una delle voci di
“IMPOSTAZIONE DIFFUSORI”, il
segnale di prova viene emesso in sequenza
da ciascuno dei diffusori.
Note
• Quando si imposta la distanza, il suono viene
momentaneamente interrotto.
• Se tutti i diffusori anteriori e surround non vengono
posti alla stessa distanza dalla posizione di ascolto,
impostare la distanza in base al diffusore più vicino.
• Non collocare i diffusori surround più lontano dalla
posizione di ascolto di quanto non lo siano i diffusori
anteriori.
• L’impostazione DISTANZA è disponibile ad
eccezione che per i Super Audio CD.
Regola il bilanciamento dei
diffusori anteriori sinistro e destro.
Impostazioni e regolazioni
x BILANCIAMENTO
69IT
Regolazione del
bilanciamento e del livello dei
diffusori utilizzando il segnale
di prova
1
Premere DVD SETUP nel modo di
arresto.
Impostazione dei diffusori
utilizzando il display del
pannello frontale
È possibile impostare i diffusori utilizzando il
menu amp visualizzato sul display del pannello
frontale.
Viene visualizzato il display di
impostazione.
2
3
4
Premere ripetutamente X o x per
selezionare “IMPOSTAZIONE
DIFFUSORI”, quindi premere ENTER o
c.
Premere ripetutamente X o x per
selezionare “TONO DI PROVA”, quindi
premere ENTER o c.
Premere ripetutamente X o x per
selezionare “ON”, quindi premere
ENTER.
C/X/x/c/
ENTER
Il segnale di prova viene emesso da ciascun
diffusore in sequenza.
5
Dalla posizione di ascolto, regolare il
valore di “BILANCIAMENTO” e
“LIVELLO” utilizzando C/X/x/c.
Quando si seleziona
“BILANCIAMENTO”, il segnale di prova
viene emesso dai diffusori sinistro e destro
contemporaneamente.
Quando si seleziona “LIVELLO”, il
segnale di prova viene emesso solo dal
diffusore che si sta regolando.
6
7
8
1
Premere ripetutamente X o x per
selezionare “TONO DI PROVA”, quindi
premere ENTER.
Premere ripetutamente X o x per
selezionare “OFF”, quindi premere
ENTER.
Premere più volte AMP MENU fino a
che la voce desiderata non appare sul
display del pannello frontale.
• SP. SETUP
Imposta le dimensioni, la distanza e la
posizione dei diffusori.
• LEVEL
Imposta il livello e il bilanciamento dei
singoli diffusori, e imposta il tono di prova
su ON o su OFF.
Al termine delle regolazioni, premere
ENTER.
Nota
2
Premere X o x per selezionare la voce
desiderata, quindi premere C o c per
scegliere l’impostazione.
È possibile impostare le seguenti voci:
• SP. SETUP
CENTER
(diffusore centrale)
YES (si)
NO (no)
Suggerimento
SURR.
(diffusori surround)
Per regolare il bilanciamento o il livello senza ascoltare
il segnale di prova, selezionare “BILANCIAMENTO”
o “LIVELLO” al punto 3 e premere ENTER. Regolare
quindi il bilanciamento o il livello utilizzando X/x e
premere ENTER.
YES (si)
NO (no)
F.D.
(distanza del
diffusore anteriore)
da 1,0 a 7,0 m
Quando si regolano le impostazioni dei diffusori, il
suono viene momentaneamente interrotto.
70IT
AMP MENU
Fino a 1,6 metri più
vicino alla posizione
di ascolto rispetto ai
diffusori anteriori.
(Non può essere
impostato a meno di
1 metro.)
S.D.
(distanza del
diffusore surround)
Fino a 4,6 metri più
vicino alla posizione
di ascolto rispetto ai
diffusori anteriori.
(Non può essere
impostato a meno di
1 metro.)
S.P.
(posizione del
diffusore surround)
BEHIND
(posteriore)
SIDE (laterale)
S.H.
(altezza del diffusore
surround)
LOW (basso)
HIGH (alto)
• LEVEL
T.TONE
(tono di prova)
ON (on)
OFF (off)
F.______I_______
(bilanciamento del
diffusore anteriore)
C.LEV
(livello del diffusore
centrale)
da –6 dB a +6 dB
S.L.LEV
(livello del diffusore
surround a sinistra)
da –6 dB a +6 dB
S.R.LEV
(livello del diffusore
surround a destra)
da –6 dB a +6 dB
S.W.LEV
(livello subwoofer)
da –6 dB a +6 dB
D.COMP
(compressione
dinamica)
ON (on)
OFF (off)
Impostazioni e regolazioni
C.D.
(distanza del
diffusore centrale)
Il menu amp viene annullato quando non si
utilizza il telecomando per vari secondi.
71IT
Altre informazioni
Soluzione dei problemi
Se si verifica uno dei seguenti inconvenienti
durante l’utilizzo del sistema, utilizzare questa
guida alla soluzione dei problemi per trovare un
rimedio prima di eventuali riparazioni. Se il
problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony
più vicino.
Alimentazione
L’alimentazione non viene attivata.
• Accertarsi che il cavo di alimentazione di rete sia
collegato saldamente.
Quando l’indicatore STANDBY lampeggia.
Staccare immediatamente il cavo di alimentazione e
controllare quanto segue.
• I cavi dei diffusori + e – sono in cortocircuito?
• Si stanno utilizzando solo i diffusori specificati?
• Un oggetto blocca le prese di ventilazione poste
sulla parte superiore del sistema?
Dopo aver controllato gli elementi di cui sopra e
aver risolto gli eventuali problemi, collegare di
nuovo il cavo di alimentazione e accendere il
sistema. Se l’indicatore continua a lampeggiare,
oppure se non si riesce a trovare la causa del
problema nemmeno dopo aver controllato tutto
quando sopra, consultare il rivenditore Sony più
vicino.
Immagine
Non viene riprodotta alcuna immagine.
• Il cavo SCART (EURO AV) non è collegato
saldamente.
• Il cavo SCART (EURO AV) è danneggiato.
• Il sistema non è collegato alla t presa EURO
AV INPUT (pagina 19) corretta.
• L’ingresso video del televisore non è impostato in
modo da poter vedere le immagini del sistema.
• Controllare il metodo di uscita sul sistema
(pagina 66).
L’immagine presenta disturbi.
• Il disco è sporco o presenta delle imperfezioni.
• Se il segnale video del sistema deve passare
attraverso il videoregistratore prima di arrivare al
televisore, il sistema anticopia di alcuni
programmi DVD potrebbe compromettere la
qualità dell’immagine.
72IT
Anche se il rapporto di formato è stato
impostato su “TIPO TV” in “IMPOSTAZIONE
SCHERMO”, l’immagine non riempie lo
schermo.
• Sul DVD il rapporto di formato è fisso.
Audio
Non viene riprodotto alcun suono.
• Il cavo del diffusore non è collegato saldamente.
• Premere MUTING sul telecomando se sul display
del pannello frontale viene visualizzato
“MUTING ON”.
• Il sistema è nel modo di pausa o nel modo di
riproduzione al rallentatore. Premere H per
tornare al modo di riproduzione normale.
• È in corso l’avanzamento o il riavvolgimento
rapido. Premere H per tornare al modo di
riproduzione normale.
• Verificare le impostazioni dei diffusori (pagine
22, 68).
I suoni di sinistra e di destra non sono
bilanciati o invertiti.
• Accertarsi che i diffusori ed i componenti siano
collegati correttamente e saldamente.
• Regolare il parametro di bilanciamento dal menu
BILANCIAMENTO (pagina 69).
Non viene riprodotto alcun suono dal
subwoofer.
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori (pagine 22, 68).
• Impostare il campo sonoro su “AUTO FORMAT
DIRECT AUTO” (pagina 45).
Vengono emessi forti ronzii e disturbi.
• Accertarsi che i diffusori ed i componenti siano
collegati saldamente.
• Controllare che i cavi di collegamento siano
distanti da un trasformatore o motore e ad almeno
3 metri da un televisore o una luce fluorescente.
• Allontanare il televisore dai componenti audio.
• Le spine e le prese sono sporche. Pulirle con un
panno leggermente inumidito con alcol.
• Pulire il disco.
Il suono perde l’effetto stereo quando viene
riprodotto un VIDEO CD, un CD o un MP3.
• Impostare “AUDIO” su “STEREO” nel display
del menu di controllo (pagina 43).
• Accertarsi che il sistema sia collegato
correttamente.
Durante la riproduzione di brani sonori Dolby
Digital. DTS o MPEG audio l’effetto surround
non viene percepito correttamente.
• Accertarsi che sia stata attivata la funzione campo
audio (pagina 45).
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori (pagine 22, 68).
• A seconda del DVD, il segnale di uscita potrebbe
non essere smistato in 5.1 canali. Il segnale
potrebbe essere monofonico o stereofonico anche
se il brano sonoro è registrata nel formato Dolby
Digital o MPEG audio.
Il suono è emesso solo dal diffusore centrale.
• A seconda del disco, il suono potrebbe provenire
solo dal diffusore centrale.
I diffusori surround non emettono suoni o un
suono di livello molto basso.
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori.
• Accertarsi che sia stata attivata la funzione campo
audio (pagina 45).
• Selezionare un campo sonoro contenente la parola
“C. ST. EX” (pagina 46).
• A seconda della sorgente, l'effetto dei diffusori
surround potrebbe essere meno accentuato.
Operazione
Non è possibile effettuare la sintonizzazione di
stazioni radio.
• Accertarsi che le antenne siano collegate
saldamente. Regolare le antenne e collegare se
necessario un’antenna esterna.
• Il segnale delle stazioni è troppo debole (durante
la sintonizzazione automatica). Usare la
sintonizzazione diretta.
• Non è stata preimpostata alcuna stazione o le
stazioni preimpostate sono state cancellate
(durante la sintonizzazione per ricerca delle
stazioni preimpostate). Preimpostare le stazioni
(pagina 58).
• Premere DISPLAY per far apparire la frequenza
sul display.
Il disco non viene riprodotto.
• Non vi sono dischi inseriti.
• Il disco è inserito dal lato sbagliato.
Inserire il disco con il lato di riproduzione rivolto
verso il basso sul vassoio del disco.
• Il disco non è allineato nel sistema.
• Il sistema non può riprodurre CD-ROM, ecc.
(pagina 7).
• Il codice di zona sul DVD non corrisponde al
sistema.
• Si è creata della condensa all’interno del sistema.
Rimuovere il disco e lasciare il sistema acceso per
mezz’ora circa (pagina 2).
Non è possibile riprodurre le piste sonore
MP3.
• Il CD di dati non è registrato nel formato MP3
conforme a ISO9660 Level 1/ Level 2 o Joliet.
• La pista sonora MP3 non è dotata dell’estensione
“.MP3”.
• I dati non sono formattati nel formato MP3 anche
se sono dotati dell’estensione “.MP3”.
• Il sistema può riprodurre solo audio MP3
(MPEG1 Audio Layer3).
• Rimuovere il disco e selezionare
“IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA” dalle
voci di impostazione. Selezionare quindi
“PRIORITÀ CD DATI” e impostare di nuovo su
“MP3”.
• Il livello della directory è maggiore di 8.
Altre informazioni
Il diffusore centrale non emette alcun suono.
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori.
• Accertarsi che sia stata attivata la funzione campo
audio (pagina 45).
Il telecomando non funziona.
• Vi sono ostacoli tra il telecomando e il sistema.
• Vi è troppa distanza tra il telecomando e il
sistema.
• Il telecomando non viene puntato verso il sensore
situato sul sistema.
• Le pile del telecomando sono scariche.
Il titolo dell’album/della pista sonora MP3 non
viene visualizzato correttamente.
• Il sistema è in grado di visualizzare unicamente
caratteri alfanumerici. Gli altri caratteri vengono
visualizzati come “ ”.
continua
73IT
Non è possibile riprodurre il file di immagini
JPEG.
• Il CD di dati non è registrato nel formato JPEG
conforme a ISO9660 Level 1/ Level 2 o Joliet.
• Il file di immagini JPEG non ha l’estensione
“.JPG” o “.JPEG.”
• I dati non sono formattati nel formato JPEG anche
se sono dotati dell’estensione “.JPG” o “.JPEG”.
• La lunghezza o la larghezza dell’immagine è
superiore a 4720 punti.
• Rimuovere il disco e selezionare
“IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA” dalle
voci di impostazione. Selezionare quindi
“PRIORITÀ CD DATI” e impostare di nuovo su
“JPEG”.
• Il livello della directory è maggiore di 8.
• Non è possibile riprodurre il file JPEG
progressivo.
Il titolo dell’album o del file JPEG non viene
visualizzato correttamente.
• Il sistema è in grado di visualizzare unicamente
caratteri alfanumerici. Gli altri caratteri vengono
visualizzati come “ ”.
La schermata di immissione della password
non appare per il Super Audio CD, anche se è
impostata la protezione personalizzata.
• La protezione personalizzata viene impostati per i
vari strati di un Super Audio CD.
Il disco non viene riprodotto dall’inizio.
• È stato selezionato il modo di riproduzione
programmata, in ordine casuale o ripetuta (pagine
31, 33, 34).
Premere CLEAR per annullare queste funzioni
prima di riprodurre un disco.
• È stato selezionato il modo di ripristino della
riproduzione.
Nel modo di arresto, premere x sul sistema o sul
telecomando, quindi avviare la riproduzione
(pagina 25).
• Sullo schermo del televisore appare
automaticamente il menu PBC, DVD o dei titoli.
Il sistema avvia automaticamente la
riproduzione del disco.
• Per il DVD è attivata la funzione di riproduzione
automatica.
La riproduzione si arresta automaticamente.
• È possibile che il disco contenga un segnale di
pausa automatico. Durante la riproduzione di tali
dischi, quando il sistema individua il segnale di
pausa, la riproduzione viene arrestata.
74IT
Il sistema si è spento durante la riproduzione
DVD.
• Se trascorre circa un'ora con la riproduzione DVD
in pausa oppure con il menu superiore DVD o un
menu DVD visualizzato durante la riproduzione
del DVD, il sistema si spegne automaticamente.
Non è possibile eseguire alcuna operazione
quale l’arresto, la ricerca, la riproduzione al
rallentatore, ripetuta, in ordine casuale o
programmata.
• A seconda del disco, potrebbe non essere possibile
effettuare alcune delle operazioni descritte.
Consultare il manuale di istruzioni in dotazione
con il disco.
Sullo schermo non appaiono i messaggi nella
lingua desiderata.
• Nel display di impostazione, selezionare la lingua
delle informazioni a schermo in “OSD”
all’opzione “IMPOSTAZIONE LINGUA”
(pagina 64).
Non è possibile cambiare la lingua per il brano
sonoro.
• Sul DVD che viene riprodotto non sono registrati
brani multilingue.
• Il DVD non consente la modifica della lingua per
il brano sonoro.
Non è possibile modificare la lingua dei
sottotitoli.
• Sul DVD che viene riprodotto non sono registrati
sottotitoli multilingue.
• Il DVD non consente la modifica dei sottotitoli.
Non è possibile disattivare i sottotitoli.
• Il DVD non consente la disattivazione dei
sottotitoli.
Non è possibile modificare gli angoli.
• Sul DVD che viene riprodotto non sono registrati
più angoli (pagina 49)
• Il DVD non consente la modifica degli angoli.
Non è possibile espellere alcun disco e
l’indicazione “LOCKED” viene visualizzata nel
display del pannello frontale.
• Rivolgersi al rivenditore Sony o al servizio di
assistenza autorizzato Sony.
Sul display del pannello anteriore compare
l’indicazione “C-32”.
• Spegnere e riaccendere l’apparecchio premendo
[/1 sul sistema.
Il sistema non funziona normalmente.
• Se questo agisce sul funzionamento del sistema,
premere [/1 per disattivare l’alimentazione,
quindi riattivarla.
Caratteristiche tecniche
Sezione amplificatore
Modo stereo
90 W + 90 W (4 ohm a 1
kHz, THD 10 %)
Modo surround
Anteriore: 90 W + 90 W
Centrale*: 90 W
Surround*: 90 W + 90W
(4 ohm a 1 kHz, THD
10 %)
Subwoofer*: 100 W
(4 ohm a 100 Hz, THD 10
%)
* A seconda delle impostazioni del campo sonoro e
della fonte, potrebbe non essere emesso alcun suono.
Entrate
VIDEO 1/VIDEO 2/TV:
Sensibilità: 150 mV
Voltaggio: 1 V
Impedenza: 1 kilohm
Cuffie
Accetta cuffie con
impedenza bassa e alta.
Sezione sintonizzatore FM*
Gamma di sintonizzazione 87,5 – 108,0 MHz
(incrementi di 50 kHz)
Antennna
Antenna a filo FM
Terminali antenna
75 ohm, non bilanciati
Frequenza intermedia
10,7 MHz
Sezione sintonizzatore AM*
Gamma di sintonizzazione 531 – 1.602 kHz (con
l’intervallo impostato
a 9 kHz)
Antenna
Antenna a telaio AM
Frequenza intermedia
450 kHz
Sezione video (VIDEO 1, 2, EURO AV)
Entrate
Uscite
Laser a semiconduttore
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Durata di emissione:
continua
Sistema formato segnale NTSC o NTSC/PAL
Risposta in frequenza (a 2 CH modo STEREO)
DVD (PCM): da 2 Hz a 22
kHz (±1 dB)
Distorsione armonica
CD: da 2 Hz a 20 kHz
(±1,0 dB)
Inferiore allo 0,03 %
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Diffusori
Anteriore/Surround
Sistema diffusori
Unità diffusore
Sistema Super Audio CD/DVD
Laser
Sistema sintetizzatore
digitale bloccato al quarzo
PLL
Impedenza nominale
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
Bass reflex
70 mm di diametro, tipo a
cono
4 ohm
128 × 216 × 114 mm
(l/a/p, con il supporto)
0,53 kg
Altre informazioni
Uscite
Impedenza: 50 kilohm
VIDEO 1 (AUDIO
OUT):
Sezione sintonizzatore
Sistema
Centrale
Sistema diffusori
Unità diffusore
Impedenza nominale
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
Bass reflex
70 mm di diametro, tipo a
cono
4 ohm
190 × 122 × 89 mm
(l/a/p, con il supporto)
0,56 kg
Subwoofer
Sistema diffusori
Unità diffusore
Impedenza nominale
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
Bass reflex
160 mm di diametro, tipo a
cono
4 ohm
190 × 384 × 357 mm
(l/a/p)
7,67 kg
continua
75IT
Generali
Requisiti di alimentazione
230 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico
120 W
2 W (nel modo di
risparmio energetico)
Dimensioni (approssimative)
380 × 60 × 337 mm (l/a/p),
incluse le parti sporgenti
Peso (circa)
4,2 kg
Temperatura di utilizzo
Da 5°C a 35°C
Umidità di utilizzo
Da 5 % a 90 %
Accessori in dotazione
Vedere pagina 12.
Glossario
Album
Sezione di un brano musicale o un’immagine su
un CD di dati contenente piste sonore MP3 o file
JPEG.
Brano
Sezioni di un’immagine o di un brano musicale
di Super Audio CD, CD, VIDEO CD o MP3. Un
album è composto da più brani (solo MP3).
Capitolo
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
* “di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e
al par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87”
Suddivisione di un titolo su un DVD. Un titolo è
composto da diversi capitoli.
Codice di zona
Questo sistema viene utilizzato per proteggere i
copyright. Ad ogni sistema DVD e ad ogni disco
DVD viene assegnato un codice di zona in base
all’area di vendita. Ogni codice di zona è
indicato sia sul sistema che sulla confezione del
disco. Il sistema è in grado di riprodurre i dischi
che corrispondono al relativo codice di zona. Il
sistema è inoltre in grado di riprodurre dischi
contrassegnati da “ ALL ”. Inoltre, anche se il
codice di zona non è indicato sul DVD, le
relative limitazioni possono essere attivate.
Controllo riproduzione (PBC)
Segnali codificati sui VIDEO CD (Versione 2.0)
per controllare la riproduzione.
Utilizzando gli schermi dei menu registrati sui
VIDEO CD con funzioni PBC, è possibile
utilizzare semplici programmi interattivi,
programmi con funzioni di ricerca, e così via.
Dolby Digital
Questo formato audio per film è più avanzato del
Dolby Surround Pro Logic. In questo formato
vengono forniti distintamente un suono stereo di
uscita dei diffusori surround con una gamma di
frequenza estesa e un canale subwoofer per i
bassi. Questo formato viene anche chiamato
“5.1” perché il canale del subwoofer viene
considerato come un canale 0.1 (dal momento
che funziona solamente quando è necessario un
effetto di bassi). Tutti i sei canali di questo
formato vengono registrati separatamente per
ottenere una migliore separazione dei canali.
Inoltre, poiché tutti i segnali vengono elaborati
76IT
in digitale, si verifica un deterioramento minimo
del segnale.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II crea cinque canali di uscita
con larghezza di banda totale da sorgenti a due
canali. Questo avviene mediante un
decodificatore surround a matrice attiva di
elevata purezza che utilizza le proprietà spaziali
della registrazione originale senza aggiungervi
nuovi suoni o tonalità.
x Modo Movie (film)
Il modo Movie viene utilizzato per i programmi
televisivi stereo e per quelli codificati in Dolby
Surround. Grazie a tale modo, è possibile
ottenere una migliore direzionalità dei campi
sonori simile a quella dell’audio a 5.1 canali
separati.
Il modo Music viene utilizzato per le
registrazioni musicali stereo e consente di
ottenere una dimensione audio più ampia e
profonda.
Dolby Pro Logic Surround
In quanto metodo di decodificazione del Dolby
Surround, il Dolby Surround Pro Logic produce
quattro canali da un suono a due canali. Rispetto
al precedente sistema Dolby Surround, il Dolby
Surround Pro Logic riproduce in modo più
naturale la panoramica da sinistra a destra e
localizza i suoni in maniera più precisa. Per
ottenere il migliore risultato dal Dolby Surround
Pro Logic, è necessario utilizzare due diffusori
surround e un diffusore centrale. I diffusori
surround emettono un suono monofonico.
DTS
Tecnologia di compressione audio digitale
sviluppata da Digital Theater Systems, Inc.
Questa tecnologia è conforme al suono surround
con canale 5.1. Il canale posteriore è stereo e in
questo formato esiste un canale subwoofer
distinto. La tecnologia DTS fornisce gli stessi
5.1 canali distinti di audio digitale con qualità
elevata. La buona separazione dei canali è resa
possibile dalla registrazione separata e
dall’elaborazione in digitale di tutti i dati di
canale.
Disco che può contenere fino a 8 ore di
immagini in movimento sebbene il suo diametro
sia lo stesso di quello di un CD.
La capacità di un DVD a strato e a lato singoli è
di 4,7 GB (Gigabyte), una capacità 7 volte
superiore rispetto a quella di un CD. Inoltre, la
capacità di un DVD a doppio strato e a lato
singolo è di 8,5 GB, la capacità di un DVD a
strato singolo e a doppio lato è di 9,4 GB e la
capacità di un DVD a doppio strato e a doppio
lato è di 17 GB.
I dati di immagine utilizzano il formato MPEG
2, uno dei formati standard della tecnologia di
compressione digitale più diffusi. I dati di
immagine vengono compressi a circa 1/40 delle
dimensioni originali. I DVD impiegano inoltre
una tecnologia di codifica con gamma variabile
che modifica i dati da assegnare in base alle
condizioni dell’immagine.
I dati audio vengono registrati sia in Dolby
Digital che in PCM, consentendo di ottenere una
qualità sonora più realistica.
Inoltre, i DVD sono dotati di varie funzioni
avanzate quali le funzioni multiangolo,
multilingue e di protezione.
Altre informazioni
x Modo Music (musica)
DVD
File
Sezione di un’immagine su un CD di dati
contenente file di immagini JPEG.
Funzione multiangolo
Su alcuni DVD vengono registrati diversi
angoli, o punti di vista della telecamera, per una
scena.
Funzione multilingue
Su alcuni DVD vengono registrate diverse
lingue per l’audio o i sottotitoli.
Protezione
Funzione per i DVD per limitare la riproduzione
dei dischi in base all’età dell’utente e al livello di
limitazione proprio di ogni paese. Le limitazioni
variano da disco a disco. Quando la funzione
viene attivata, la riproduzione non è consentita
oppure le scene cruente vengono saltate o
sostituite da altre scene e così via.
continua
77IT
Scena
In un VIDEO CD con funzioni PBC (Playback
control), le schermate dei menu, le immagini in
movimento e i fermi immagine vengono
suddivisi in sezioni chiamate “scene”.
Software video e software audio
È possibile classificare i DVD come software
video o software audio. I DVD con software
video contengono le stesse immagini (24
fotogrammi al secondo) che vengono mostrate
nei cinema. I DVD con software audio, quali
film per la televisione o sit-com, visualizzano le
immagini a 30 fotogrammi (o 60 campi) al
secondo.
Super Audio CD
Questo formato audio si basa sugli standard
correnti dei CD audio, ma comprende una
quantità di informazioni che permette una
qualità del suono più elevata. Ci sono tre tipi di
dischi: strato singolo, strato doppio e dischi
ibridi. Il disco ibrido contiene le informazioni
relative ai CD audio standard e quelle relative ai
Super Audio CD.
Titolo
In un software video, i titoli corrispondono a un
film, alle sezioni più lunghe di un’immagine o di
un brano musicale su un DVD, ecc.; in un
software audio corrispondono invece a un intero
album.
VIDEO CD
Un compact disc che contiene immagini in
movimento.
I dati di immagine utilizzano il formato MPEG
1, uno dei formati standard della tecnologia di
compressione digitale più diffusi. I dati di
immagine vengono compressi a circa 1/140
delle dimensioni originali. Di conseguenza, un
VIDEO CD da 12 cm può contenere fino a 74
minuti di immagini in movimento.
I VIDEO CD contengono anche dati audio
compressi. I suoni che non appartengono ala
gamma dell’udito umano sono suoni compressi,
mentre i suoni che si possono udire non sono
compressi. I VIDEO CD possono contenere fino
a 6 volte le informazioni audio contenute nei CD
audio tradizionali.
Esistono 2 versioni di VIDEO CD.
78IT
• Versione 1.1: è possibile riprodurre solo
immagini in movimento e suoni.
• Versione 2.0: è possibile riprodurre fermi
immagine ad alta risoluzione e attivare le
funzioni PBC.
Questo sistema è conforme a entrambe le
versioni.
Indice dei componenti e dei comandi
Per maggiori informazioni, consultare le pagine indicate fra parentesi.
Pannello frontale
B A (espulsione) (23)
C H (riproduzione) (23)
D X (pausa) (24)
E x (arresto) (24)
F ./>, PREV/NEXT (prec/succ)
(24, 26, 58, 59)
I Presa PHONES (cuffie) (sul lato del
sistema) (23)
J SOUND FIELD –/+ (campo sonoro –/+)
(45, 46, 47)
K DISPLAY (38, 41, 59)
Altre informazioni
A Alloggiamento del disco (23)
L BAND (banda) (58, 59)
M FUNCTION (funzione) (23, 57, 59)
G VOLUME +/– (23, 69)
N Display del pannello frontale (80)
H BASS LEVEL (livello bassi) (48)
O
(sensore del telecomando) (12)
P [/1 Interruttore di alimentazione/
Indicatore STANDBY (23)
79IT
Display del pannello frontale
Durante la riproduzione di un DVD
Stato della
riproduzione
Segnale audio
corrente
Effetto sonoro corrente
Numero di capitolo corrente
TITLE
CHAP
H
M
S
DIGITAL
DOLBY PL
Numero di titolo
corrente
Tempo di riproduzione
NIGHT
BASS SHUF
PROG
REP 1
Modo corrente
Durante la riproduzione di Super Audio CD, CD, VIDEO CD (privo delle
funzioni PBC) o MP3
Si accende durante l’area di
riproduzione del canale
MULTI (solo Super Audio CD)
Segnale audio
Stato della riproduzione
corrente
SACD MULTI
Effetto sonoro corrente
TRK
M
S
PCM MP3
Numero del brano corrente
Tempo di riproduzione
NIGHT
BASS SHUF
PBC PROG
REP 1
Modo
corrente
Illuminato durante la ripro-duzione
PBC (solo VIDEO CD)
Durante l’ascolto della radio
Numero preimpostato
Effetto Mono/Stereo
TUNED
MONO
FM AM
Banda corrente
80IT
Stazione corrente
Effetto sonoro
ST NIGHT
kHz BASS
MHz
Durante la riproduzione di un JPEG
Stato della
riproduzione
Numero del file corrente
Altre informazioni
81IT
Pannello posteriore
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
VIDEO 2 VIDEO 1
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
A Prese SPEAKER (diffusore) (14)
B Presa VIDEO 2 OPTICAL DIGITAL IN
(20)
C Presa VIDEO 1 ANALOG OUT (19)
D Presa VIDEO 2 ANALOG IN (video 1
analogico in) (19)
82IT
L
AUDIO IN
VIDEO IN
FM 75
VIDEO IN
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
E Terminali AM (17)
F Presa FM 75Ω COAXIAL (coassiale) (17)
G Prese EURO AV OUTPUT (TO TV)
(uscita EURO AV (verso il televisore))
(19)
H Presa VIDEO 1 ANALOG IN (video 1
analogico in) (19)
Telecomando
H CLEAR (cancella) (31, 33, 34, 36)
I Televisore (56)
J AUDIO (43)
K ANGLE (angolo) (49)
L SUBTITLE (sottotitolo) (50)
M ./>, PREV/NEXT, PRESET –/+
(prec/succ, preimpostare -/+) (24, 26,
58, 59)
N H (riproduci) (23, 26, 31, 33, 33)
O X (pausa) (24)
P DVD TOP MENU/ALBUM– (menu dvd
alto/album–) (26, 28, 29)
Q C/X/x/c/ENTER (26, 28, 29, 31, 33, 34,
36, 43, 49, 50, 51, 53, 62, 63)
R DVD DISPLAY (display DVD) (28, 29, 33,
34, 36, 41, 43, 49, 50, 51)
T TV VOL +/– (56)
U TV [/1 (acceso/attesa) (56)
V "/1 (attesa) (23, 58)
W REPEAT (ripetizione) (31, 34)
X NAME (nome) (60)
Y SOUND FIELD +/– (campo sonoro +/–)
(45, 46, 47)
Altre informazioni
S TV CH +/– (56)
Z MEMORY (memoria) (58)
wj NIGHT MODE (modalità notte) (48)
wk Tasti numerici (26, 31, 36, 49, 51, 53, 56)
wl ENTER (58)
e; m/M/ /
SLOW, TUNING –/+
(lento, sintonia –/+) (30, 35, 58)
ez
x (arresto) (24, 25, 26, 51)
es MUTING (muto) (24)
Nota
Questo telecomando si illumina al buio. Tuttavia,
prima di illuminarsi, deve essere esposto alla luce per
un po’ di tempo.
A SLEEP (sonno) (61)
B Z (espulsione) (23, 24)
C DISPLAY (38, 41, 59)
D FUNCTION (funzione) (23, 57, 59)
E STEREO/MONO (59)
F BAND (banda) (58, 59)
ed DVD MENU/ALBUM+ (menu DVD/
album+) (26, 28, 29)
ef VOLUME +/– (59)
eg O RETURN (indietro) (26, 28, 29, 31,
36, 51, 53, 63)
eh TV/VIDEO (56)
ej BASS LEVEL (livello bassi) (48)
ek AMP MENU (62)
el DVD SETUP (impostazione DVD) (53,
63)
G PLAY MODE (modo riproduzione) (31,
33)
83IT
Elenco dei codici di lingua
L’ortografia delle lingue è conforme allo standard ISO 639 1988 (E/F).
84IT
Codice
Lingua
Codice
Lingua
Codice
Lingua
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Non specificato
Elenco delle voci del menu di impostazione DVD
Con il menu di impostazione DVD, è possibile impostare le seguenti voci.
L’ordine delle voci visualizzate potrebbe essere diverso dalla visualizzazione reale.
IMPOSTAZIONE LINGUA
OSD
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
SELEZIONE
BRANO
AUDIO
DRC
PRIORITÀ
CD DATI
DATA
JPEG
LIVELLO
OFF
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD USA
ALTREt
CAMBIA PASSWORD
OFF
AUTO
OFF
ON
MP3
JPEG
MM/GG/AAAA
AAAA/MM/GG
GG/MM/AAAA
AAAA/GG/MM
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV
SCREEN SAVER
SFONDO
LINE
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
IMMAGINE
COPERTINA
GRAFICI
BLU
NERO
VIDEO
RGB
IMPOSTAZIONE DIFFUSORI
FORMATO
ANTERIORE
CENTRALE
SÌ
SÌ
NESSUNO
SURROUND POSTERIORE (BASSO)
POSTERIORE (ALTO)
LATERALE (BASSO)
LATERALE (ALTO)
NESSUNO
SUBWOOFER SÌ
DISTANZA ANTERIORE
1m–7m
CENTRALE
1m–7m
SURROUND 1 m – 7 m
LIVELLO
CENTRALE
–6 dB – +6 dB
SURROUND –6 dB – +6 dB
SINISTRO
SURROUND –6 dB – +6 dB
DESTRO
SUBWOOFER –6 dB – +6 dB
6 passi a
BILANCIAMENTO ANTERIORE
sinistra o a
OFF
TONO DI
destra
ON
PROVA
Altre informazioni
(Selezionare la lingua che
si desidera utilizzare
dall’elenco delle lingue
visualizzato.)
MENU DVD
(Selezionare la lingua che
si desidera utilizzare
dall’elenco delle lingue
visualizzato.)
AUDIO
(Selezionare la lingua che
si desidera utilizzare
dall’elenco delle lingue
visualizzato.)
SOTTOTITOLO (Selezionare la lingua che
si desidera utilizzare
dall’elenco delle lingue
visualizzato.)
REIMPOSTA
SÌ
NO
85IT
Indice
Numerico
F
R
16:9 65
4:3 LETTER BOX 65
4:3 PAN SCAN 65
File 7, 77
FORMATO 68
Funzione multiangolo 49, 77
Funzione multilingue 43, 77
Radio 59
RDS 61
REIMPOSTA 64
REPEAT 34
Riavvolgimento rapido 35
Ricerca 35
Riproduzione al rallentatore 35
Riproduzione continua
CD/VIDEO CD/Super Audio
CD/DVD/MP3 23
Riproduzione in ordine casuale
33
Riproduzione PBC 26, 76
Riproduzione programmata 31
A
ALBUM 28, 36
Album 6, 76
ANGOLO 49
AUDIO 43, 64
AUDIO DRC 67
Avanzamento rapido 35
B
BASS LEVEL 48
BILANCIAMENTO 69
BRANO 36
Brano 6, 28, 76
C
Campo sonoro 45
CAPITOLO 37
Capitolo 6, 76
CASUALE 33
CERCA DURATA 36
Codice di zona 7, 76
Collegamento ad un televisore e
ai componenti video 19
Collegamento dei diffusori 13
Collegamento dell’antenna 17
Continuazione della
riproduzione 25
D
DATA JPEG 67
Dischi utilizzabili 6
DISPLAY 38
Display del pannello frontale 80
Display di impostazione 63
DISTANZA 69
Dolby Digital 76
Dolby Pro Logic Surround 77
DTS 77
DVD 77
86IT
I
IMPOSTAZIONE DIFFUSORI
68
IMPOSTAZIONE LINGUA 64
IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA 66
IMPOSTAZIONE SCHERMO
65
Indicazioni a schermo
Display del menu di controllo
10
INDICE 37
Indice 6
S
LINE 66
LIVELLO 69
SCENA 10
Scena 6, 78
SCREEN SAVER 65
SELEZIONE BRANO 66
SFONDO 65
SLEEP 61
Soluzione dei problemi 72
SOTTOTITOLO 50, 64
Stazione preimpostata 58
Super Audio CD 78
M
T
Manutenzione dei dischi 9
Menu di controllo 10
MENU DVD 64
MP3 27
MUTING 24
Telecomando 56, 83
TIPO TV 65
TITOLO 36
Titolo 6, 78
TONO DI PROVA 69
N
V
NIGHT MODE 48
VIDEO CD 78
J
JPEG 29
L
O
OSD 64
P
Pannello frontale 79
Pannello posteriore 82
Pile 12
PLAY MODE 31, 33
PRIORITÀ CD DATI 67
PROTEZIONE 53, 66, 77
PROTEZIONE
PERSONALIZZATA 51
Altre informazioni
continua
87IT
Guida rapida di riferimento per il telecomando
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nota
Il comando a distanza dell’apparecchio utilizza segnali di
comando comuni ad altri prodotti DVD Sony.
Perciò, a seconda del tasto, è possibile che altri prodotti DVD
Sony rispondano ai comandi.
A Per spegnere il sistema all’ora preimpostata.
B Per estrarre il disco.
C Per passare alla voce visualizzata sul display del
pannello frontale.
D Per selezionare il componente che si desidera
utilizzare.
E Per cambiare la ricezione FM da stereofonica a
monofonica e viceversa.
F Per selezionare la banda AM o FM.
G Per selezionare il modo di riproduzione
programmata o casuale.
H Premere per tornare alla riproduzione continua,
ecc.
I Per impostare il disco sul modo TV.
Modo normale: disattivazione.
Modo TV: diventa rosso.
J Per modificare l’audio.
K Per modificare gli angoli durante la riproduzione
di un DVD.
L Cambia i sottotitoli.
M ./>, PREV/NEXT : premere per passare al
capitolo/brano successivo o per tornare al
88IT
wj
wk
wl
e;
ea
es
ed
ef
eg
eh
ej
ek
el
capitolo/brano precedente. PRESET –/+: per
scorrere tutte le stazioni preselezionate.
Per riprodurre un disco.
Per effettuare una pausa durante la riproduzione
di un disco.
Per visualizzare il menu titolo sullo schermo del
televisore.
MP3/JPEG: per selezionare gli album.
Per selezionare e attivare le voci o le
impostazioni.
Per visualizzare il menu di controllo sullo
schermo del televisore per impostare o regolare le
voci.
Per selezionare il canale televisivo.
Regolare il volume del sistema.
Per accendere e spegnere il televisore.
Per attivare e disattivare l’alimentazione del
sistema.
Per visualizzare “RIPETIZIONE” sullo schermo
del televisore.
Attiva la funzione del nome.
Per selezionare il campo sonoro.
Premere per memorizzare una stazione
preselezionata.
Per rendere chiaro l’audio a basso volume.
Per selezionare le voci delle impostazioni. TV:
per selezionare i numeri dei canali.*
Per attivare le voci o le impostazioni.
m/M (SCAN) : per individuare un punto
visualizzando le immagini durante la
riproduzione di un disco.
/
SLOW: per riprodurre un disco al
rallentatore nel modo di pausa.
TUNING –/+ : per scorrere tutte le stazioni
radiofoniche disponibili.
Per arrestare la riproduzione di un disco.
Per disattivare l’audio.
Per visualizzare il MENU DVD sullo schermo del
televisore.
MP3/JPEG: per selezionare gli album.
Per regolare il volume del sistema.
Premere per tornare alla schermata
precedentemente selezionata, ecc.
Per cambiare il modo di ingresso del televisore.
I bassi vengono rafforzati.
Imposta il sistema in modo che si spenga all'ora
predefinita e modifica la luminosità del display
del pannello frontale in due fasi.
Per visualizzare la schermata di impostazione
sullo schermo del televisore per impostare o
regolare le voci.
* A seconda del tipo di televisore, funziona anche il seguente
metodo. Premere >10, quindi il numero. (Ad esempio, per il
canale 25, premere >10, poi 2 e 5).
SE
3
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt,
eftersom det innebär risk för brand och/
eller elektriska stötar.
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning
och brand. Placera inte tända ljus ovanpå enheten.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på
enheten medför risk för elektriska stötar och fara för
brand.
Kasta inte batterierna med
hushållsavfallet, behandla dem som
miljöfarligt avfall.
Den här apparaten
klassas som en CLASS 1
LASER. Etiketten sitter
på enhetens undersida.
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhet
• Om något föremål olyckligtvis skulle råka komma in
bakom enhetens hölje bör du genast koppla bort
strömmen till enheten, och sedan lämna in den till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder den
igen.
• Enheten är inte bortkopplad från växelströmmen
(elnätet) så länge som nätkabeln sitter insatt i ett
vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
själva enheten.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla bort den
från vägguttaget. När du kopplar ur nätkabeln bör du
fatta tag om kontakten; lossa aldrig kontakten genom
att dra i sladden.
Installation
• Se till att ventilationen runt enheten är tillräcklig så
undviker du överhettning.
• Placera inte enheten på ytor som har ett material som
kan blockera ventilationsöppningarna (som t.ex.
textilier, mattor och liknande) eller, av samma
anledning, i närheten av gardiner o.dyl.
2SE
• Placera inte enheten i närheten av värmekällor, t.ex.
radiatorer och varmluftsutsläpp och inte heller i
direkt solljus eller där det är mycket dammigt eller
där den kan utsättas för mekaniska stötar och
vibrationer.
• Placera inte enheten lutande. Den är avsedd att
placeras i horisontell position på ett plant underlag.
• Placera inte vare sig enheten eller skivorna i närheten
av starka magnetiska fält, sådana som alstras av
mikrovågsugnar och stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på enheten.
• Om du tar in enheten från en kall plats och in i ett
varmt rum kan fukt kondensera inne i den och skada
linssystemet inne i enheten. När du har packat upp
den och ska ta den i bruk för första gången bör du av
samma skäl vänta ungefär en halvtimme innan du
börjar använda den.
Välkommen!
Tack för att du har köpt Sony Compact AV
System. Innan du använder systemet ska du gå
igenom denna bruksanvisning noggrant och
sedan ha den till hands för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Strömkällor
Nätkabeln får bara bytas av en behörig servicetekniker.
Placering
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att den blir för varm.
• Om du spelar på hög volym och under en längre tid,
blir höljet varmt. Det är normalt. Du bör emellertid
vara försiktig med att vidröra de heta ytorna. Placera
inte enheten där utrymmet runt den är begränsat. Om
inte luften kan cirkulera fritt finns risk för
överhettning.
• Riskera inte att täppa för ventilationsöppningarna
genom att placera någonting på systemet. Systemet är
utrustat med en högeffektsförstärkare. Om
ventilationshålen på ovansidan täcks över finns risk
för överhettning och därmed också risk för felaktiga
funktioner.
• Placera inte systemet på ett mjukt underlag som
exempelvis en matta eftersom detta kan blockera
ventilationshålen på dess undersida.
• Placera inte systemet på en plats där den utsätts för
värme eller där den är utsatt för direkt solljus, mycket
damm eller mekaniska stötar.
Användning
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum kan
linserna kondenseras. Om detta inträffar kanske inte
systemet kommer att fungera ordentligt. Ta då ur
skivan och låt systemet stå på i en halvtimme tills
imman försvinner.
• Mata ut eventuella skivor ur systemet innan du flyttar
på det. Om du inte tar ur skivorna kan de skadas.
• Om du vill spara på strömmen kan du stänga av
systemet helt och hållet med knappen "/1 på
systemet. Lampan slocknar visserligen inte
omedelbart, men systemet är helt avstängt.
Rengöring
Rengör höljet, panelen och kontroller med en mjuk
trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel. Använd inte
rengöringsdon med sträv yta eller medel som
skurpulver, alkohol eller bensol.
Om du har några frågor eller får problem med systemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Rengöra skivor
Använd inte de CD/DVD-rengöringsdiskar som finns
på marknaden. De kan orsaka skador på systemet.
TV:ns färger
Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n omedelbart och sedan
slå på den igen efter 15-30 minuter. Om problemet
kvarstår placerar du högtalarna längre ifrån TV:n.
Märketiketten sitter nedtill på enhetens utsida.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Systemet kan visa en videostillbild eller
en displaybild på TV-skärmen hur länge som helst.
Om du lämnar bilden på skärmen under en mycket
lång tid kan TV:n få permanenta skador. Detta
gäller särskilt för projektionsapparater.
När du ska flytta systemet
Använd följande procedur när du ska bära systemet, för
att skydda mekanismen inuti enheten. Ta bort skivan
och tryck sedan på knappen x på systemet och håll ner
den. När “MECHA LOCK” visas i frontpanelens
teckenfönster, avlägsnar du systemets nätkablar från
vägguttaget.
Justera volymen
Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Då kan högtalarna skadas när den kommer till högre
nivåer.
3SE
Innehållsförteckning
Välkommen! ........................................... 2
Säkerhetsföreskrifter ............................... 3
Om denna bruksanvisning....................... 6
Följande skivor kan spelas på detta
system ............................................... 6
Villkor för skivor .................................... 6
Skivor...................................................... 8
Guide till kontrollmenyn......................... 9
Komma igång
Packa upp .............................................. 11
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen........ 11
Steg 1: Kopplingar till
högtalarsystem ................................ 12
Steg 2: Antennkopplingar ..................... 16
Steg 3: Koppla TV- och
videokomponenter .......................... 18
Steg 4: Ansluta nätkabeln ..................... 20
Högtalarinställningar............................. 21
Spela skivor
Spela skivor........................................... 22
Återuppta uppspelningen från den punkt
där du stoppade skivan ................... 24
(Resume Play)
Använda DVD-menyn .......................... 24
Spela upp VIDEO-CD med PBCfunktioner (Ver. 2.0)....................... 25
(PBC-uppspelning)
Spela upp ett MP3-spår......................... 26
Spela upp JPEG-bildfiler ...................... 27
Skapa egna program.............................. 30
(Programmerad uppspelning)
Spela i slumpvis ordning....................... 31
UPPSPELNINGSLÄGE (Shuffle
Play (Slumpmässig uppspelning))
Spela upprepade gånger ........................ 32
(Repeat Play (Repetering))
Söka efter en viss punkt på en skiva ..... 33
(Scan, Slow-motion Play)
Söka efter titel/kapitel/spår/index/album/
fil..................................................... 34
Visa information om skivan.................. 36
4SE
Ljudjusteringar
Ändra ljudet .......................................... 41
Surround-ljud........................................ 43
Använda ljudeffekter ............................ 46
Använda olika
extrafunktioner
Ändra vinklarna .................................... 47
Visa undertexter.................................... 48
Låsa skivor............................................ 49
(ANPASSAT BARNLÅS,
BARNLÅS)
Andra åtgärder
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen................................. 54
Använda videon eller en annan
enhet ............................................... 55
Radio..................................................... 56
Använda RDS (Radio Data System) .... 59
Använda sovtimern............................... 59
Ändra ljusstyrkan på frontpanelens
teckenfönster .................................. 60
Återgå till standarsinställningarna ........ 60
Inställningar och justeringar
Använda Inställningsdisplayen............. 61
Ange språk för skärmtexten eller
ljudspåret ........................................ 62
(SPRÅKINSTÄLLNING)
Inställningar för displayen .................... 63
(SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
Anpassade inställningar........................ 64
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Inställningar för högtalarna .................. 65
(HÖGTALARINSTÄLLN.)
Ytterligare information
Felsökning............................................. 69
Tekniska data ........................................ 72
Ordlista.................................................. 73
Register över delar och kontroller......... 76
Språkkoder ............................................ 81
Lista över DVD-inställningsmenyn ...... 82
Sakregister............................................. 83
Snabbreferens för fjärrkontrollen.......... 84
5SE
Om denna bruksanvisning
• Denna bruksanvisning beskriver kontrollerna
på fjärrkontrollen. Du kan också använda
kontrollerna på systemet om de har samma
eller liknande namn som de på fjärrkontrollen.
• Nedanstående symboler används i den här
bruksanvisningen.
Symbol
Tillgängliga funktioner i VIDEOCD-läget
Tillgängliga funktioner i CD-läget
Tillgängliga funktioner i Super
Audio CD och Audio CD-läge
Tillgängliga funktioner för ljudspår
av formatet MP3*
Tillgängliga funktioner för JPEGfiler
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) är ett standardformat för
komprimering av ljudinformation som definierats av
ISO/MPEG.
Följande skivor kan spelas
på detta system
DVD VIDEO
Super Audio
CD
VIDEO-CD
Audio CD
6SE
Skivlogotyp
CD-R/CD-RW
(ljuddata)
(MP3-filer)
(JPEG-filer)
Logotypen ”DVD VIDEO” är ett varumärke.
Betydelse
Tillgängliga funktioner för DVD
VIDEO och DVD-R/DVD-RW i
videoläge eller DVD+R/DVD+RW
Skivformat
Skivformat
Skivlogotyp
Villkor för skivor
• Titel
Det mest omfattande avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett helt album
på en ljudskiva.
• Kapitel
Avsnitt i en film eller en musiksamling som är
mindre än titlar. En titel består av flera kapitel.
Alla skivor innehåller inte kapitel.
• Album
Indelning av en data-CD med ljudspår eller en
bild av formatet MP3 eller JPEG.
• Spår
Del av en bild eller ett musikstycke på en
VIDEO-CD, Super Audio CD, CD eller MP3.
• Index (Super Audio CD, CD) /
Videoindex (VIDEO-CD)
Ett nummer som används för att dela in spår i
olika sektioner för att det ska vara lättare att
hitta en viss punkt på en VIDEO-CD, Super
Audio CD-skiva eller CD. För vissa skivor
finns inga index inspelade.
• Avsnitt
På en VIDEO-CD med PBC-funktioner
(sid. 25) är menyskärmar, filmklipp och
stillbilder uppdelade i avsnitt.
• Fil
Avsnitt av en film på en CD innehållande
information såsom JPEG-bildfiler.
Skiva
DVDstruktur
Titel
Områdeskod
Kapitel
VIDEOCD-,
Super
Audio CDeller CD-
första bränningen, kan bara filer från den första
bränningen spelas upp.
Skiva
Spår
Index
Systemet har en områdeskod som är tryckt på
systemets baksida och du kan bara använda
DVD-skivor som har samma områdeskod.
Skiva
MP3struktur
Album
Spår
Skiva
JPEGstruktur
Album
Fil
PBC-uppspelning (Playback
Control) (VIDEO-CD)
Det här systemet följer version 1.1 och version
2.0 för VIDEO CD-standarder. Du har två olika
typer av uppspelning beroende på skivtypen.
Typ av skiva
För att
VIDEO-CD
utan PBCfunktioner
(Skivor av
version 1.1)
Njuta av både videouppspelning
(film) och musik.
VIDEO-CD
med PBCfunktioner
(Skivor av
version 2.0)
Spela interaktiva program med
hjälp av menyskärmarna som
visas på TV-skärmen (PBCuppspelning), förutom
videouppspelningsfunktionerna
på skivor av version 1.1.
Dessutom kan du visa stillbilder
med hög upplösning, om det
finns några på skivan.
Multi Session-CD-skivor
• Det här systemet kan spela upp Multi SessionCD-skivor när en MP3-ljudfil har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande MP3-ljudfiler, som spelats in
under senare bränningar, kan också spelas upp.
• Det här systemet kan spela upp Multi SessionCD-skivor när en JPEG-bildfil har spelats in
under den första bränningen. Alla
efterföljande JPEG-bildfiler, som spelats in
under senare bränningar, kan också spelas upp.
• Om ljudspår och bilder i musik-CD-format
eller video-CD-format spelats in under den
DVD-skivor med märket ALL kan också spelas
på detta system.
Om du försöker spela någon annan typ av DVD
visas meddelandet ”Det är inte tillåtet att spela
upp denna skiva pga områdeskoden” på TVskärmen. Det kan finnas DVD utan kod även om
det är förbjudet att spela en viss DVD i aktuellt
område.
Exempel på skivor som inte
kan spelas på detta system
Följande skivor kan inte spelas på detta system:
• CD-ROM-skivor (förutom filtilläggen
”.MP3,” ”.JPG,” och ”.JPEG”)
• CD-R/CD-RW-skivor som inte spelats in i
något av följande format:
– formatet musik-CD
– formatet video-CD
– formatet MP3/JPEG som följer ISO9660*
Level 1/Level 2 eller dess utökade format,
Joliet
• Datadelen av CD-Extras
• DVD-ROM
• DVD-ljudskivor
• DVD-RAM
• DVD-RW i VR-läge (videoinspelningsläge)
• Progressiv JPEG-fil
* Ett logiskt format för filer och mappar på CD-ROMskivor, som definierats av ISO (International
Standard Organization)
Använd inte skivor av följande typer:
• En DVD som har en annan områdeskod (sid. 7,
74).
• En skiva som varken är av standardformatet
eller rund (t.ex. skivor formade som kort,
hjärtan eller stjärnor).
• Skivor med papper eller etiketter på dem.
• Skivor där klister eller tejp sitter kvar.
forts.
7SE
Anmärkningar om CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/
DVD-RW-skivor (videoläge)
I vissa fall kan inte CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/DVDRW-skivor (videoläge) spelas i denna spelare. Detta
kan bero på skivans inspelningskvalitet eller fysiska
tillstånd, eller på inspelningsenhetens och
redigeringsprogramvarans egenskaper.
Skivan kan inte spelas om den inte har slutbehandlats
på rätt sätt. Mer information finns i bruksanvisningen
för inspelningsenheten.
Observera att skivor som skapats i Packet Write-format
inte kan spelas.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av
skivor som följer standarden Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor med upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av
dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske
därför inte kan spelas upp av den här produkten.
Uppspelningsfunktioner för
DVD och VIDEO-CD
Vissa uppspelningsfunktioner på DVD och
VIDEO-CD kan vara förinställda av
programtillverkare. Eftersom detta system
spelar upp DVD och VIDEO-CD beroende på
innehållet på skivan som levereras av
programtillverkaren kanske inte alla
uppspelningsfunktioner är tillgängliga. Se i
instruktionerna som levereras med din DVD
eller VIDEO-CD.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” och symbolen med dubbla
D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkad under licens från Digital Theater
Systems, Inc.
”DTS” och ”DTS Digital Surround” är varumärken
som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
Skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska du alltid hålla i dess
kanter. Vidrör inte skivans uppspelningsyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
• Skivan ska inte lämnas i direkt solljus eller i
andra varma miljöer, t.ex. i närheten av en
varmluftsventil eller i en bil som är parkerad i
solen då temperaturen kan bli mycket hög i
bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras i
dess fodral.
Rengöring
• Innan du spelar en skiva ska du rengöra den
med en trasa.
Torka av skivan från mitten och utåt.
Copyright
Denna produkt innefattar upphovsrättsskyddad
teknik som är skyddad av patent i USA och av
andra rättigheter för immateriell egendom. Bruk
av denna upphovsrättsskyddade teknik måste
auktoriseras av Macrovision och gäller för
användning i hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer, såvida inte något annat
uttryckligen tillåts av Macrovision. Så kallad
”Reverse engineering” eller disassemblering är
förbjuden.
I det här systemet ingår Dolby* Digital och
Dolby Pro Logic (II) självjusterande
matrissurroundavkodare (adaptive matrix
surround decoder) och DTS** Digital Surround
System.
8SE
• Använd inte lösningsmedel som bensen,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Försöker du spela upp skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex.
skivor som är formade som kort, hjärtan eller
stjärnor) kan ett funktionsfel uppstå.
Använda inte skivor som har något av de
”skivtillbehör” som finns att köpa i handeln,
t.ex. i form av extra etiketter eller ringar.
Guide till kontrollmenyn
Använd kontrollmenyn för att välja en funktion som du vill använda. Kontrollmenyn visas när du
trycker på knappen DVD DISPLAY. Mer information finns på sidan som anges inom parentes.
Totalt antal
inspelade titlar
Aktuellt titelnummer (Video-CD/ Super
eller spår
Audio CD/CD: spårnummer)
Totalt antal inspelade kapitel eller index
Namnet på den
Skivnamn
Uppspelningsstatus
eller skivtyp titel som spelas
upp
(NSpela upp, XPaus, xStopp, etc.)
Aktuellt kapitelnummer
DVD
(Video-CD/ Super Audio CD/
DVD
Typ av skiva som
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
CD: indexnummer)
spelas
18(34)
T
1:32:55
Uppspelningstid
Ikon för valt objekt
på kontrollmenyn
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
Aktuell inställning
Alternativ
Objekt på kontrollmenyn
Funktionsnamn för valt
objekt på kontrollmenyn
UNDERTEXT
Välj:
ENTER
Användningsmeddelande
Lista över objekt på kontrollmenyn
SKIVA
Visar skivnamn eller skivtyp för den skiva som du satt in i
systemet.
TITEL (endast DVD) (sid. 34)/
Väljer titel (DVD) eller spår (VIDEO-CD) som ska spelas.
Visar avsnitt (VIDEO-CD i PBC-uppspelning).
AVSNITT (endast VIDEO-CD i PBCuppspelning) /SPÅR (endast VIDEO-CD)
(sid. 34)
KAPITEL (endast DVD) (sid. 35)/
INDEX (endast VIDEO-CD) (sid. 35)
Väljer kapitel (DVD) eller index (VIDEO-CD) som ska
spelas.
ALBUM (endast MP3) (sid. 26,
Väljer vilket album (MP3) som ska spelas upp.
SPÅR (endast Super Audio CD/
Väljer det spår (Super Audio CD/CD/MP3) som ska spelas.
34)
CD/MP3) (sid. 26, 34)
INDEX (endast Super Audio CD/
Visar index och väljer det index (Super Audio CD) som ska
spelas upp.
TID (sid. 36)
Kontrollera hur mycket tid som gått och kvarvarande
uppspelningstid.
Anger tidskod för bild- och musiksökning.
LJUD (endast DVD/VIDEO-CD/
Ändrar ljudinställningar.
CD)
(sid. 35)
Super Audio CD/CD/MP3) (sid. 41)
forts.
9SE
UNDERTEXT (endast DVD)
Visar undertext.
Ändrar undertextspråket.
ALBUM (endast JPEG) (sid. 28)
Väljer vilket album (JPEG) som ska spelas upp.
FIL (endast JPEG) (sid. 28)
Väljer fil (JPEG) som ska spelas upp.
DATUM (endast JPEG) (sid. 40)
Visar datum.
VINKEL (endast DVD) (sid. 47)
Byter vinkel.
LÄGE (endast VIDEO-CD/Super
Väljer uppspelningsläget.
(sid. 48)
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (sid. 32)
REPETERA (sid. 32)
Spelar upp hela skivan (alla titlar/alla spår), en titel/ett
kapitel/spår/album, eller innehållet i ett program upprepade
gånger.
ANPASSAT BARNLÅS (sid. 49)
Ställer in barnfilter för skivan.
Tips
• Varje gång du trycker på DVD DISPLAY ändras kontrollmenyn enligt följande:
Kontrollmenyn
m
Kontrollmenyn avstängd
Objekten på kontrollmenyn varierar beroende på vilken skiva du spelar.
• Kontrollmenyikonen lyser grönt
t
om du inte ställer REPETERA på ”AV”.
• Indikatorn ”VINKEL” lyser grönt endast när flera olika vinklar har spelats in på skivan.
10SE
Komma igång
Kontrollera att du har följande objekt:
• Högtalare (5)
• Subwoofer (1)
• AM-ramantenn (1)
• FM-antennsladd (1)
• Högtalarsladdar (3,5 m × 3,10 m × 2, 5 m × 1)
• Fjärrkontroll RM-SP800 (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Bruksanvisning (1)
• Högtalare - Anslutning och placering (kort) (1)
Du kan styra systemet med fjärrkontrollen. Sätt
i två R6-batterier (storlek AA) genom att matcha
3 och # på batterierna med märkena i
batterifacket. När du använder fjärrkontrollen
ska du peka den mot fjärrsensorn på systemet.
Komma igång
Packa upp
Sätta i batterierna i
fjärrkontrollen
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på ett hett eller fuktigt ställe.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt.
• Det får inte finnas något främmande föremål i
fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter
batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller
ljus från andra källor. Detta kan skada sensorn.
• Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en
längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att de
skadas pga. batteriläckage och korrosion.
11SE
Steg 1: Kopplingar till högtalarsystem
Koppla in högtalarsystemet genom att matcha färgerna på uttagen med de på sladdarna. Anslut inte
några andra högtalare än de som medföljer systemet.
För att få bästa surround-ljud anger du högtalarnas parametrar (avstånd, nivå, etc.) på sid. 21.
Sladdar som krävs
Högtalarsladdar
Kontakten och färgtuben på högtalarsladdarna har samma färg som uttagen dit de ska kopplas.
(–)
(–)
(+)
(+)
Färgtub
12SE
Uttag för koppling av högtalarna
Komma igång
Koppla
Till
Främre högtalare
SPEAKER FRONT L (vit) och R (röd)
Surround-högtalare
SPEAKER SURR L (blå) och R (grå)
Mitthögtalare
SPEAKER CENTER (grön)
Subwoofer
SPEAKER WOOFER (lila)
Främre högtalare (V)
Främre högtalare (H)
Mitthögtalare
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
VIDEO 2 VIDEO 1
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
Surround-högtalare (H)
L
AUDIO IN
FM 75
VIDEO IN
VIDEO IN
Subwoofer
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
Surround-högtalare (V)
Placering av högtalare
Var försiktig om du placerar subwoofern eller högtalarstativ (medföljer ej) med monterad främre eller
surround-högtalare på ett ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande) eftersom golvet kan få
fläckar eller missfärgas.
forts.
13SE
Observera
Se till att högtalarkabelns isolering inte fastnar i SPEAKER (högtalar-)uttaget.
Tips
Anslut högtalarkabeln efter att du har böjt högtalartråden i isoleringsänden. Du kan undvika att högtalarkabeln
fastnar i SPEAKER (högtalar-)uttaget.
Undvika kortslutning
Kortslutning av högtalarna kan skada systemet. För att undvika detta ska du utföra följande
förebyggande säkerhetsåtgärder när du kopplar in högtalarna. Kontrollera att metalltrådarna i
högtalarnas sladdar inte vidrör ett annat högtalaruttag eller en metalltråd som tillhör en annan
högtalarsladd.
Exempel på dåliga omständigheter
En oisolerad del av en
högtalarkabel är i kontakt med ett
annat högtalaruttag.
Oisolerade delar av kablarna har kommit i
kontakt med varandra eftersom för mycket
av isoleringen tagits bort.
När du har kopplat alla komponenter, högtalare och nätkabeln spelar du upp en testton för att
kontrollera att alla högtalarna är korrekt anslutna. För mer information om uppspelning av testton, se
sid. 67.
Om du inte hör något ljud från en högtalare när testtonen spelas eller om en testton spelas upp i en annan
högtalare än den som visas i frontpanelens teckenfönster, kan det betyda att högtalarna har kortslutits.
Då måste du kontrollera högtalarkopplingarna igen.
Obs!
Kontrollera att högtalarsladden har anslutits till korrekt uttag på komponenterna: 3 till 3, och # till #. Om
sladdarna kopplas fel kan ljudet förvrängas och du får inget basljud.
14SE
Byta högtalarkablar
Urkoppling
Komma igång
Om du vill använda en annan högtalarkabel, kopplar du ur kontakten och ansluter en annan kabel.
Uppfångare
Rikta uppfångaren nedåt, tryck och håll ner kontakten mot ett plant underlag och ta bort sladdarna från
kontakten.
Anslutning
Tryck ner kontakten mot ett plant underlag och anslut samtidigt de nya högtalarsladdarna.
Observera att sladden som märkts med ett streck ska anslutas till kontaktens minussida (-).
Obs!
Var försiktig så att du inte skadar underlaget (skrivbordet, etc.) när du ansluter/kopplar ur högtalarsladdarna.
Tips
• Använd vilken högtalarsladd som helst som finns i handeln med AWG 18-24.
• Innan du ansluter den nya kabeln, skala bort 10 mm av dess isolering och tvinna de bara trådarna på bägge sladdar.
10 mm
15SE
Steg 2: Antennkopplingar
Koppla in de medföljande AM/FM-antennerna för att lyssna på radio.
Uttag för koppling av antenner
Koppla
Till
AM-antenn
AM-uttaget
FM-antenn
FM 75Ω COAXIAL-uttag
AM-antenn
SPEAKER
FRONT R
CENTER
VIDEO 2 VIDEO 1
FRONT L
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
L
AUDIO IN
VIDEO IN
FM 75
VIDEO IN
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
FM-antenn
Obs!
• För att undvika brus ska du placera AM-antennen en bit ifrån systemet och andra komponenter.
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennen ska den ligga så vågrätt som möjligt.
Tips
När du ansluter den medföljande AM-antennen, kan sladd (A) och sladd (B) anslutas i endera terminalen.
AM
A
B
16SE
Tips
Använd en 75-ohm koaxial kabel (medföljer inte) för att koppla systemet till en FM-utomhusantenn som i exemplet
nedan, om du har dålig FM-mottagning.
System
AM
FM 75
Komma igång
FMutomhusantenn
COAXIAL
17SE
Steg 3: Koppla TV- och videokomponenter
Sladdar som krävs
SCART-kabel (EURO AV) för anslutning av TV (medföljer inte)
Ljud/video-kabel (medföljer inte)
När du ansluter en kabel måste de färgkodade hylsorna kopplas till rätt uttag på komponenterna.
Gul (video)
Vit (V/ljud)
Röd (H/ljud)
Uttag för koppling av videokomponenter
Koppla
Till
TV
T EURO AV OUTPUT (TO TV)
Video
VIDEO 1
Digital satellitmottagare
VIDEO 2
Ansluta systemet till en TV
Anslut systemet till din TV med SCART-kabeln (EURO AV). Kontrollera att SCART-kabeln (EURO
AV) ansluts till uttaget T EURO AV OUTPUT (TO TV) på systemet.
När du ansluter SCART-kabeln (EURO AV), ska du kontrollera att TV:n kan ta emot S-video- eller
RGB-signaler. Om TV:n kan ta emot S-videosignaler, ska du ändra TV:ns ingångsläge till RGBsignaler. Se bruksanvisningen för den TV som ska anslutas.
Obs!
Ställ in systemet i 2CH STEREO-läge när du använder VIDEO 1-linjeutgångarna. Om systemet inte är i 2CH
STEREO-läge, kan det hända att linjeutgångarna inte fungerar som de ska.
18SE
CENTER
VIDEO 2 VIDEO 1
FRONT L
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
COAXIAL
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
IN
L
AUDIO IN
OUT
FM 75
VIDEO IN
VIDEO IN
OUTPUT(TO TV)
OUT
OUT
Komma igång
SPEAKER
FRONT R
IN
EURO AV
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
DIGITAL
OUT
INTPUT(FROM VIDEO)
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Video
Digital satellitmottagare
eller PlayStation 2 etc.
TV
Obs!
• Kontrollera att anslutningarna sitter ordentligt för att undvika oönskat brus.
• Hänvisa till instruktionerna som medföljde TV:n.
• Systemet kan inte mata ut komponentens videosignaler.
• Systemet kan inte spela upp ljudsignalen från den anslutna TV:n. När du lyssnar på ljudsignalen från TV:n genom
de anslutna högtalarna, ska TV:ns ljudsignal matas in från AUDIO IN L/R.
Vid anslutning till en TV-skärm av standardstorlek (4:3)
Beroende på vilken skiva som spelas, är det inte säkert att bilden passar TV-skärmen.
För att ändra bildförhållande, se sid. 63.
Ansluta en videobandspelare till systemet
Koppla videobandspelaren till VIDEO IN- och AUDIO IN L/R-uttagen på systemet. Se till att
anslutningarna sitter ordentligt för att undvika brummande ljud och brus. Om ljudet förvrängs när
VIDEO1 används, ska du koppla videobandspelaren till VIDEO2 igen.
För att lyssna till ljudet från TV:n eller spelenheten (t.ex.:
PlayStation 2) genom systemet
Anslut TV:ns eller spelenhetens ljudutgångar till VIDEO 2 AUDIO IN på systemet med ljudkablarna
(tillval).
19SE
Obs!
• Anslut inte systemet till en videobandspelare. Om du låter videosignaler gå från systemet och igenom en
videobandspelare, kan det hända att bilden som mottas på TV-skärmen är oklar.
• Om du inte kan se bilden från en videobandspelare genom det här systemet som är ansluten till en TV med RGBkomponentuttag, ställ in
till t (Audio/Video) på TV:n. Om du väljer
(RGB), kan TV:n inte ta emot
signalenfrån videobandspelaren.
• Om du vill använda videobandspelarens SmartLink-funktion, anslut videobandspelaren till TV:ns SmartLink-uttag
• Det kan hända att SmartLink-funktionen inte fungerar korrekt om videobandspelaren är ansluten till TV:n via den
här systemet.
• Systemet matar inte ut S-videosignaler.
• När du väljer ”DVD” genom att trycka på FUNCTION (sid. 55), sker ingen utmatning av videosignalen och RGBsignalen från VIDEO IN-uttagen. Dessutom kan systemet inte mata ut komponentens videosignal.
• När du väljer VIDEO 1 eller VIDEO 2 genom att trycka på FUNCTION (sid. 55), matas ljudsignalen från AUDIO
L/R-uttaget ut till de anslutna högtalarna. Ljudsignalen matas inte ut från T EURO AV OUTPUT (TO TV)uttaget.
Steg 4: Ansluta nätkabeln
Innan du ansluter systemets nätkablar till ett vägguttag bör du ha anslutit högtalarna till systemet (se
sid. 13).
20SE
Högtalarinställningar
Placera högtalarna enligt illustrationen nedan
Systemets subwoofer är magnetiskt avskärmad
för att förhindra magnetiskt läckage. Trots det
kan ett visst läckage förekomma, eftersom
magneten i högtalaren är mycket stark. Om
subwoofern används med en CRT-baserad TV
eller projektor, ska den installeras minst 0,3
meter från TV:n. Om den placeras alltför nära,
kan färgerna visas felaktigt på skärmen. Stäng
av TV:n en gång och slå sedan på den igen efter
15 till 30 minuter. Om problemet uppstår igen,
placerar du högtalarna längre ifrån TV:n. Om
problemet kvarstår trots att anvisningarna ovan
utförts, ska du se till att inga magnetiska föremål
finns i närheten av subwoofern. Den felaktiga
färgåtergivningen kan vara resultatet av en
samverkan mellan subwoofern och det
magnetiska föremålet.
Exempel på möjliga källor till magnetiska
störningar: magnetlås på TV-stativet eller
liknande, vissa sjukvårdsapparater, leksaker
osv.
Komma igång
För att få bästa surround-ljud ska alla högtalare
utom subwoofern finnas på samma avstånd från
lyssningspositionen (A).
Med det här systemet kan du emellertid placera
mitthögtalaren upp till 1,6 meter närmare (B)
och surround-högtalarna upp till 4,6 meter
närmare (C) den plats du lyssnar från.
De främre högtalarna kan placeras mellan 1,0
och 7,0 meter (A) från lyssningspositionen.
Om magnetiskt avskärmade
högtalare (för att undvika felaktig
färgåtergivning på TV-skärmen)
Ange högtalarparametrar
Obs!
Placera inte mitthögtalare och surround-högtalare
längre bort från lyssningspositionen än de främre
högtalarna.
För att få bästa möjliga surround-ljud anger du
högtalarnas avstånd från lyssningspositionen
och ställer sedan in balans och nivå. Använd
testtonen för att justera högtalarnas balans och
nivå till samma nivå.
Välj ”HÖGTALARINSTÄLLN.” i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Inställningar för högtalarna” (sid. 65).
21SE
4
Sätt in en skiva.
Sätt in skivan i skivhållaren tills skivan dras
in automatiskt.
Skivan dras in i systemet automatiskt och
”READING” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Spela skivor
Spela skivor
Med uppspelningssidan vänd nedåt
Beroende på DVD eller VIDEO-CD kan vissa
funktioner vara annorlunda eller begränsade.
Se den bruksanvisning som medföljer skivorna.
Skivhållare
"/1/
STANDBY-indikator
A H
Justera
volymen
FUNCTION
Anslut
hörlurarna
"/1
FUNCTION
5
Tryck på H.
Skivan spelas upp (oavbruten uppspelning).
Ställ in ljudvolymen.
Efter att ha utfört steg 5
Beroende på vilken skiva som spelas, visas
eventuellt en meny på TV-skärmen. Du kan
spela upp skivan interaktivt genom att följa
instruktionerna på menyn. (DVD: sid. 24),
(VIDEO CD: sid. 25).
Ta ut skivan
H
1
2
3
Sätt på TV:n.
Växla väljaren på TV:n till det här
systemet.
Tryck på "/1 på systemet.
Systemet slås på.
Om systemläget inte är ställt på ”DVD”
trycker du på FUNCTION och väljer
”DVD”.
”READY!” visas i frontpanelens
teckenfönster och systemet är klart för
att föra in skivan.
22SE
Tryck på A på systemet, eller Z på
fjärrkontrollen. Ta bort skivan när den har
matats ut ur systemet. ”READY!” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Starta systemet
Tryck på "/1 på systemet. Systemet slås på. I
standbyläge kan du även slå på systemet genom
att trycka på A på systemet eller genom att
trycka på H.
Stänga av systemet
Ytterligare funktioner
Z
./>
X
H
Tips
x
MUTING
Om en skiva redan har satts in i systemet, kan du spela
upp den genom att trycka på H. Funktionen ändras
till DVD och uppspelningen startas (autofunktion).
Om Programmerad uppspelning är på, kan du dock
bara starta uppspelning genom att trycka på H.
Spara energiförbrukningen i
standbyläge
VOLUME +/–
Funktion
Tryck på
Tryck på "/1 på systemet eller "/1 en gång på
fjärrkontrollen.
Stopp
x
Paus*
X
Tips
Återuppta uppspelning efter X eller H
paus
Under tiden systemet är i standbyläge, är STANDBYindikatorn på systemet tänd.
Avbryta standbyläget
Tryck på "/1 en gång på fjärrkontrollen.
Spela skivor
Tryck på "/1 på fjärrkontrollen. Systemet växlar
över till standbyläge och STANDBY-indikatorn
lyser röd. Stäng av systemet helt genom att
avlägsna systemets nätkablar från vägguttaget.
Du bör inte stänga av systemet genom att trycka
på "/1 på systemet medan du spelar upp en
skiva. Detta kan avbryta menyinställningarna.
När du stänger av systemet, trycker du först på
x för att stoppa uppspelningen och sedan på
"/1 på fjärrkontrollen.
Gå till nästa kapitel, spår
eller scen i kontinuerligt
uppspelningsläge
>
Gå tillbaka till föregående .
kapitel, spår, scen eller fil i
kontinuerligt
uppspelningsläge
Stoppa uppspelningen och
ta ut skivan
Z
Sänka ljudet
MUTING. För att
avbryta ”muting”,
tryck på samma knapp
igen eller på VOLUME
+ för att justera
volymen.
* Det går inte att pausa vid uppspelning av JPEGfiler.
Obs!
• Om det inte finns någon skiva i systemet, visas
”READY!” i frontpanelens teckenfönster.
• Om DVD-uppspelningen pausas i cirka en timme,
stängs systemet automatiskt av.
23SE
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade skivan
(Resume Play)
När du stoppar skivan kommer systemet ihåg
den punkt där du tryckte på x och ”RESUME”
visas i frontpanelens teckenfönster. Så länge du
inte tar ur skivan fungerar återupptagen
uppspelning även om systemet gått in i
standbyläge genom att du tryckt på "/1.
Använda DVD-menyn
En DVD-skiva är uppdelad i flera sektioner som
tillsammans utgör en film eller ett musikstycke.
Dessa sektioner kallas ”titlar.” När du spelar upp
en DVD som innehåller flera titlar kan du välja
den titel du önskar via DVD TOP MENU/
ALBUM–.
När du spelar upp DVD-skivor som tillåter dig
att välja alternativ som t.ex. undertextspråket
och det talade språket, välj dessa poster via
DVD MENU/ALBUM+.
Nummerknappar
H
1
x
Tryck på H.
1
• Beroende på var du stoppade skivan, är det inte säkert
att systemet kan återuppta uppspelningen från exakt
samma punkt.
• Den punkt där du stoppade spelningen raderas om:
– du ändrar uppspelningsläget,
– du ändrar inställningen i inställningsmenyn.
Tips
För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
24SE
Tryck på DVD TOP MENU/ALBUM–
eller DVD MENU/ALBUM+.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.
2
Systemet startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
Obs!
DVD MENU/
ALBUM+
C/X/x/c/
ENTER
Medan du spelar en skiva, tryck på x
för att stoppa uppspelningen.
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster så att du kan starta om skivan
från den punkt där du stoppade den.
Om ”RESUME” inte visas är inte
funktionen ”Återuppta uppspelningen”
(Resume Play) tillgänglig.
2
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
3
Tryck på C/X/x/c eller
nummerknapparna för att välja det
alternativ du önskar spela upp eller
ändra.
Tryck på ENTER.
Obs!
Om DVD:ns toppmeny eller en DVD-meny visas
under DVD-uppspelning i cirka en timme, stängs
systemet automatiskt av.
Obs!
Spela upp VIDEO-CD med
PBC-funktioner (Ver. 2.0)
(PBC-uppspelning)
Tips
Med PBC-funktioner (uppspelningskontroll)
kan du utföra enkla interaktiva åtgärder,
använda sökfunktioner och andra liknande
funktioner.
Med PBC-uppspelning kan du spela VIDEOCD-skivor interaktivt genom att följa menyn på
TV:n.
Om du vill spela upp utan PBC-funktionen trycker du
på ./> eller använder nummerknapparna medan
systemet har stoppats för att välja ett spår, och tryck
sedan på H eller ENTER.
Meddelandet ”Uppspelning utan PBC” visas på TV:n
och systemet börjar kontinuerlig uppspelning. Du kan
inte visa stillbilder som till exempel en meny. För att
återgå till PBC-uppspelning trycker du på x två
gånger och sedan på H.
Spela skivor
• Beroende på vilken VIDEO-CD du spelar kanske
menyn inte visas i steg 1.
• Beroende på VIDEO-CD kan ”Tryck på ENTER” i
Steg 3 kanske visas som ”Tryck på SELECT” i de
instruktioner som medföljer skivan. I så fall trycker
du på H.
Nummerknappar
./>
H
x
X/x/
ENTER
O RETURN
1
Börja spela en VIDEO-CD med PBCfunktioner.
Menyn för ditt val visas.
2
3
4
Välj det nummer du vill ha genom att
trycka på X/x eller använda
nummerknapparna.
Tryck på ENTER.
Följ instruktionerna på menyn för
interaktiva funktioner.
Se de medföljande instruktionerna för
skivan eftersom procedurerna kan skilja sig
mellan olika VIDEO-CD-skivor.
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
25SE
Spela upp ett MP3-spår
Du kan spela upp MP3-spår på CD-ROM-,
CD-R- eller CD-RW-skivor. Skivan måste
emellertid vara inspelad i formaten ISO9660
level 1, level 2 eller Joliet för att spelaren ska
kunna identifiera och spela upp spåren. Du kan
också spela upp Multi Session-skivor. Mer
information om inspelningsformat finns i
instruktionerna för CD-R/RW-enheten eller för
programvaran som du använder för inspelning
(medföljer inte).
1
2
Välja album och spår
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
1
Det första MP3-spåret i det första albumet
på skivan spelas upp.
Obs!
• Systemet kan spela ljudfiler av typen MP3 (MPEG1
Audio Layer3). Systemet kan inte spela upp ljudspår
med formatet MP3PRO.
• Den här spelaren kan spela upp Multi Session-CDskivor och MP3-filer som spelats in under den första
bränningen. Alla efterföljande MP3-filer, som spelats
in under senare bränningar, kan också spelas upp.
• Maximalt antal album på en skiva: 99 (Det får
maximalt plats 250 st. MP3-ljudspår på ett album.)
• Album som inte innehåller något MP3-ljudspår
hoppas över.
• Om du anger filtillägget ”.MP3” för filer som inte är
av MP3-format, kan inte spelaren identifiera
informationen på rätt sätt. Detta leder till att systemet
genererar ett högt störljud, som kan skada
högtalarsystemet.
• Om systemet inte kan spela upp MP3-filer, ta ut
skivan och välj inställningsalternativet
”SPECIALINSTÄLLNINGAR”. Välj sedan
”DATA-CD PRIORITET”, ställ in alternativet
”MP3” (sid. 65) och sätt i skivan igen.
• Systemet kan spela upp till åtta kataloger.
26SE
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Sätt in en skiva med MP3-filer i
systemet.
Tryck på H.
DVD MENU/
ALBUM+
O RETURN
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn och skivnamnet för skivan
med MP3-filer visas.
2
Välj X/x för att välja
(ALBUM), tryck sedan på ENTER eller
c.
Skivans albumlista visas.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
3
Välj ett album du vill spela upp med
hjälp av X/x och tryck sedan på
ENTER.
MP3
4
Välj
(SPÅR) med hjälp av X/x,
tryck sedan på ENTER.
Spela upp JPEG-bildfiler
Skivans spårlista för det aktuella albumet
visas.
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till spåret eller albumlistan.
5
Välj spår med hjälp av X/x, tryck sedan
på ENTER.
Det spår du valt spelas upp.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN eller C.
Stänga visningen
Tryck på DVD DISPLAY.
Obs!
• I namn på album och spår kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som ” ”.
• Om den MP3-fil som du spelar upp har en ID3-tagg
visas informationen för ID3-taggen som ett
spårnamn.
• ID3-tagg gäller bara för version 1.
• Om du spelar upp en MP3-fil med VBR (varierande
bithastighet), motsvaras inte alltid den
uppspelningstid som visas av den verkliga tid som
förflutit.
Tips
Du kan spela upp JPEG-bildfiler på CD-ROM-,
CD-R- eller CD-RW-skivor. Skivan måste
emellertid vara inspelad i formaten ISO9660
level 1, level 2 eller Joliet för att spelaren ska
kunna identifiera och spela upp filerna. Du kan
också spela upp Multi Session-skivor. Mer
information om inspelningsformat finns i
instruktionerna för CD-R/RW-enheten eller för
programvaran som du använder för inspelning
(medföljer inte).
1
2
Spela skivor
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
Sätt in en skiva med JPEG-filer i
systemet.
Tryck på H.
Det första JPEG-spåret i det första albumet
på skivan spelas upp.
Obs!
• Systemet kan spela upp filer med filtillägget “.JPG”
och “.JPEG.”
• Systemet kan spela upp Multi Session CD-skivor.
• Ett album som inte innehåller en JPEG-fil hoppas
över.
• Om systemet inte kan spela upp JPEG, ska du ta ut
skivan och välja inställningsalternativet
”SPECIALINSTÄLLNINGAR”.
Välj ”DATA-CD PRIORITET” och ställ in
alternativet ”JPEG” (sid. 65). Sätt därefter in skivan
igen.
• JPEG-bildfiler vars längd eller bredd överstiger 4 720
bildpunkter kan inte spelas upp.
• Beroende på filformatet kan vissa CD-R- och
CD-RW-skivor inte spelas upp på det här systemet.
• Systemet kan spela upp till åtta kataloger.
• Progressiva JPEG-bildfiler kan inte spelas upp med
detta system.
När en skiva med MP3-filer sätts i, kan du välja ett
album med hjälp av DVD MENU/ALBUM+ eller
DVD TOP MENU/ALBUM– på fjärrkontrollen.
27SE
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till filen eller albumlistan.
Välja album och fil
5
Välj fil med hjälp av X/x, tryck sedan på
ENTER.
Den fil du valt spelas upp.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN eller C.
Stänga visningen
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD
DISPLAY
1
DVD MENU/
ALBUM+
Tryck på DVD DISPLAY.
C/X/x/c/
ENTER
• I namn på album och filer kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som ” ”.
• Maximalt antal album på en skiva: 99 (maximalt antal
JPEG-bildfiler som får plats på ett album är 250).
O RETURN
Tryck på DVD DISPLAY.
Tips
Kontrollmenyn med namnet på JPEGskivan visas.
2
Välj X/x för att välja
(ALBUM),
tryck sedan på ENTER eller c.
Skivans albumlista visas.
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
3
4
Välj ett album du vill spela upp med
hjälp av X/x och tryck sedan på
ENTER.
Välj
(FIL) med hjälp av X/x,
tryck sedan på ENTER.
Skivans fillista för det aktuella albumet
visas.
MOUNTAIN
FAMILY
JPEG
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
När listans alla filer eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
28SE
Obs!
När en skiva med JPEG-filer sätts i, kan du välja ett
album med hjälp av DVD MENU/ALBUM+ eller
DVD TOP MENU/ALBUM– på fjärrkontrollen.
Använda bildspelet på JPEGskivor
Rotera den aktuella bilden
Spela skivor
H
M
H
C/c
1
2
Tryck på M samtidigt som en JPEGbild visas.
Bildspelet startar från den aktuella bilden.
Rotera den aktuella bilden med C/c.
Tryck på H för att avsluta bildspelet.
Varje gång du trycker på c, vrids bilden medurs
med 90º.
Varje gång du trycker på C, vrids bilden moturs
med 90º.
Återgå till normal uppspelning från den
aktuella bilden.
Ändra intervalltiden för bildspel
Obs!
Det går inte att rotera bilden under pågående bildspel.
Tryck på H för att återgå till normal uppspelning
innan den här åtgärden.
t
Varje gång du trycker på M under pågående
bildspel ändras intervalltiden. Med varje
tryckning ändras visningen enligt följande:
FRAMSPOLN. t FRAMSPOLN. t FRAMSPOLN.
(FF)2M
(FF)3M
(FF)1M
Intervalltiden FRAMSPOLN. (FF)3M är
snabbare än FRAMSPOLN. (FF)2M.
Obs!
Bildspelet kan endast spelas upp i en riktning.
29SE
Skapa egna program
2
Markören flyttas till spåret (i det här fallet
”1”). Innan du programmerar några MP3spår måste du först välja album.
(Programmerad uppspelning)
Nummerknappar
3
H
Välj det spår du vill ha med i
programmet.
Välj t.ex. spår ”7”.
C/X/x/c/
ENTER
Program
1
Track
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
O RETURN
I stoppläget trycker du på PLAY MODE
upprepade gånger tills ”PGM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Programmenyn visas på TV-skärmen.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
TRACK10
När inte listans alla spår kan visas
samtidigt, visas rullningslisten. Aktivera
rullningslistens ikon med hjälp av c och
rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O för att återgå till
spårlistan.
REPETERA
PLAY
MODE
1
Total Time 0:00
Program
1
Track
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
Du kan spela upp innehållet på en skiva i önskad
ordning genom att skapa ett eget program med
uppspelningsordning för spåren. Ett program
kan bestå av upp till 25 spår.
CLEAR
Tryck på c.
Total Time 0:00
4
Total Time 0:00
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
TRACK10
Välj ”7” genom att trycka på X/x eller
med hjälp av nummerknapparna, tryck
sedan på ENTER.
Total uppspelningstid för de
programmerade spåren (gäller ej MP3)
Program
1 TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
Total Time 12:34
Vill du programmera fler spår upprepar
du steg 2 till 4.
De programmerade spåren visas i den
ordning du valt dem.
30SE
6
Tryck på H för att starta
programmerad uppspelning.
Andra åtgärder
Funktion
Åtgärd
Återgå till
Tryck på CLEAR under
normalt
uppspelning.
uppspelningsläge
Stäng av
programmenyn
Spela i slumpvis ordning
UPPSPELNINGSLÄGE (Shuffle Play
(Slumpmässig uppspelning))
Du kan välja om du vill att systemet ska
”blanda” spåren och spela upp dem i slumpvis
ordning. När du ”blandar” får du olika
spelordningar.
I stoppläge, tryck på PLAY
MODE för att stänga
programmenyn.
Spela skivor
Programmerad uppspelning börjar.
När programmet slutar kan du starta om
samma program igen genom att trycka på
H.
CLEAR
PLAY
MODE
Avbryt
Tryck på CLEAR i steg 5 och de
programordninge senaste programmeringarna
n
raderas, en i taget.
Obs!
• Den här funktionen för programmerad uppspelning
(Programme Play) är inte tillgänglig för DVD-skivor
och JPEG-filer.
• När du tar ur skivan avbryts den programmerade
uppspelningen och det program du skapat raderas.
• När du programmerar MP3-spår visas ”- - : - -”. Detta
är den totala tiden för de programmerade spåren.
H
1
I stoppläget trycker du på PLAY MODE
tills ”SHUF” visas i frontpanelens
teckenfönster.
När du spelar upp en MP3-skiva kan du
spela upp alla spår i albumen i en slumpvis
ordning.
Se sidan 32 för information om slumpvis
uppspelning av album.
Tips
De programmerade spåren kan spelas upp upprepade
gånger. Under programmerad uppspelning trycker du
på REPEAT eller ställer ”REPETERA” i
kontrollmenyn på ”ALLA” (sid. 32).
2
Tryck på H.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på PLAY MODE flera gånger i
stoppläget, tills ”SHUF” försvinner från
frontpanelens teckenfönster, eller tryck på
CLEAR under uppspelning för att återgå till
normalt uppspelningsläge.
31SE
Ställa in slumpvis
uppspelning från
kontrollmenyn
Spela upprepade gånger
(Repeat Play (Repetering))
Du kan välja normal slumpvis uppspelning och
slumpvis uppspelning av album (endast för
MP3-filer).
H
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Du kan spela alla titlar/spår/filer på en skiva
eller enstaka titlar/kapitel/spår på en skiva.
I läget för slumpvis uppspelning eller
programmerad uppspelning repeterar systemet
spåren i slumpvis respektive i programmerad
ordning.
Du kan inte använda repetering under PBCuppspelning av VIDEO-CD (sid. 25).
REPEAT
CLEAR
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj X/x för att välja
(UPPSPELNINGSLÄGE), tryck sedan
på ENTER eller c.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
H
MP3
KONTINUERLIGT
KONTINUERLIGT(ALBUM)
SLUMPMÄSSIG
SLUMPMÄSSIG(ALBUM)
PROGRAM
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
3
Välj SLUMPMÄSSIG eller
SLUMPMÄSSIG (ALBUM) med hjälp av
X/x, tryck sedan på ENTER.
SLUMPMÄSSIG: Spelar upp spåren på
skivan i slumpmässig ordning.
SLUMPMÄSSIG (ALBUM): Spelar upp
spår från valt album i slumpmässig ordning.
4
Tryck på H.
Det valda läget för slumpvis uppspelning
startas.
2
Välj X/x för att välja
(REPETERA), tryck sedan på ENTER
eller c.
Om du väljer någon annan inställning än
”AV” kommer REPETERA-indikatorn att
lysa grönt.
3
Välj repetering, och tryck på ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
Obs!
Slumpvis uppspelning avbryts om skivan matas ut.
Uppspelningsläget ändras i följande sekvens:
SLUMPMÄSSIG t KONTINUERLIGT
SLUMPMÄSSIG (ALBUM) t
KONTINUERLIGT (ALBUM)
32SE
AV
ALLA
TITEL
KAPITEL
DVD
x När du spelar DVD-skivor
x När du spelar upp VIDEO-CD/Super
Audio CD/CD/MP3 och programmerad
uppspelning är ställd på AV
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla spår på skivan,
eller repeterar aktuellt album (endast
när KONTINUERLIGT (ALBUM)
eller SLUMPMÄSSIG (ALBUM) har
valts i uppspelningsläget).
• SPÅR: repeterar det aktuella spåret.
Söka efter en viss punkt
på en skiva
(Scan, Slow-motion Play)
Du kan snabbt hitta en viss punkt på en skiva
genom att titta på filmen på skärmen eller spela
den långsamt.
Spela skivor
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla titlar.
• TITEL: repeterar aktuell titel på en
skiva.
• KAPITEL: repeterar det aktuella
kapitlet.
x När du spelar JPEG
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla filerna på skivan
(när KONTINUERLIGT väljs i
uppspelningsläget), eller repeterar
aktuellt album (när
KONTINUERLIGT (ALBUM) väljs i
uppspelningsläget).
x När programmerad uppspelning är
aktiverad (PÅ)
• AV: ingen repetering.
• ALLA: upprepar programmerad
uppspelning.
Avbryta repetering
SLOW
m/M
Obs!
• Beroende på vilken DVD/VIDEO-CD du spelar
kanske du inte kan använda alla funktioner.
• Under sökning eller slow-motion hörs inget ljud.
Hitta en punkt med
snabbspolning framåt eller
bakåt (Scan)
1
Tryck på CLEAR.
Obs!
• Beroende på vilken DVD-skiva du spelar kanske
repetering inte fungerar.
• Repetering avbryts när skivan matas ut.
• Om ”ALLA” väljs så begränsas repetering till 5
gånger.
/
H
2
Tryck på m eller M medan du spelar
upp en skiva.
När du hittar den plats du söker, tryck
på H för att återgå till normal
hastighet.
Tips
• Du kan ställa in repetering i stoppläget.
När du har valt ”REPETERA”, tryck på H.
Repetering startas.
• Du kan snabbt visa status för ”REPETERA”.
Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen.
• Du kan utföra repetering för DVD-titlar som
innehåller kapitel.
forts.
33SE
Ändra sökhastigheten (endast
DVD/VIDEO-CD)
Varje gång du trycker på m eller M under
sökning ändras uppspelningshastigheten. Två
hastigheter finns. Med varje tryckning ändras
visningen enligt följande:
t
Uppspelningsriktning
FRAMSPOLN. (FF)1M t FRAMSPOLN. (FF)2M
t
Motsatt riktning
BAKSPOLN. (FR)1m t BAKSPOLN. (FR)2m
Uppspelningshastigheten FRAMSPOLN.
(FF)2M/BAKSPOLN. (FR)2m är snabbare
än FRAMSPOLN. (FF)1M/BAKSPOLN.
(FR)1m.
Söka efter titel/kapitel/
spår/index/album/fil
Du kan söka efter titel (DVD), kapitel (DVD),
spår (CD, VIDEO-CD, Super Audio CD, MP3),
index (VIDEO-CD, Super Audio CD), album
(MP3, JPEG) och fil (JPEG). Eftersom titlar,
spår, album och filer har unika namn på skivan,
kan du välja det du söker från kontrollmenyn.
Dessutom tilldelas kapitel och index unika
nummer på skivan. Därför kan du göra önskat
val genom att ange motsvarande nummer. Du
kan dessutom söka efter en viss punkt genom att
använda tidskoden. (TIDSSÖKNING)
CLEAR
Bild efter bild (Slow-motion
Play)
(endast DVD/VIDEO-CD)
Tryck på
pausläge.
eller
Nummerknappar
när systemet är i
För att återgå till normal hastighet trycker du på
H.
Ändra hastigheten för slowmotion
Varje gång du trycker på
eller
under
slow-motion ändras uppspelningshastigheten.
Två hastigheter finns. Med varje tryckning
ändras visningen enligt följande:
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
Söka efter titel/spår/album/fil
1
t
Uppspelningsriktning
SLOW 2 t SLOW 1
t
Motsatt riktning (endast DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
Uppspelningshastigheten SLOW 2 /SLOW
2 är långsammare än SLOW 1 /SLOW
1 .
34SE
O RETURN
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj X/x för att välja sökmetod, tryck
sedan på ENTER eller c.
x När du spelar DVD-skivor
Söka kapitel/index
(TITEL)
x När du spelar VIDEO-CD-skivor
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
(SPÅR)
Tryck på X/x för att välja sökmetod.
x När du spelar DVD-skivor
(SPÅR)
(KAPITEL)
x När du spelar CD-skivor
x När du spelar VIDEO-CD-skivor
(SPÅR)
(INDEX)
x När du spelar MP3-filer
Spela skivor
x När du spelar Super Audio CD-skivor
2
x När du spelar Super Audio CD-skivor
(ALBUM) eller
(SPÅR)
(INDEX)
x När du visar en JPEG-fil
(ALBUM) eller
Exempel: när du väljer
Skivans spårlista visas.
CD
Exempel: när du väljer
(KAPITEL)
”** (**)” markeras (** är ett nummer).
Talet inom parentes visar totala antalet
kapitel eller index.
(FIL)
(SPÅR)
CD
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
T
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till spåret eller albumlistan.
CD
1:32:55
Tryck på ENTER eller c.
”** (**)” ändras till ”-- (**).”
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
DVD
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
3
3
DVD
Välj X/x för att välja önskat spår, tryck
sedan på ENTER.
Uppspelningen börjar från det spår du valt.
4
Välj det kapitel- eller indexnummer du
söker genom att trycka på X/x eller på
nummerknapparna.
Om du skriver fel
Raderar du numret genom att trycka på
CLEAR och sedan välja ett annat nummer.
forts.
35SE
5
Tryck på ENTER.
Systemet startar uppspelningen från
markerat nummer.
Visa information om
skivan
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Hitta en viss punkt med hjälp av
tidskoden (TIDSSÖKNING)
Exempel: Om du söker efter uppspelningstiden
för den aktuella titeln på en DVD-skiva
1
Välj
(TID) i steg 2.
“T **:**:**” (uppspelningstid för den
aktuella titeln) väljs.
2
Tryck på ENTER eller c.
”T--:--:--” visas ovanför ”T**:**:**.”
3
Ange tidskoden med nummerknapparna
och tryck sedan på ENTER.
För att exempelvis finna den önskade
punkten 2 timmar, 10 minuter och 20
sekunder efter starten, skriv in ”2:10:20.”
Visa uppspelningstiden och
återstående tid i
frontpanelens teckenfönster
Du kan granska skivans information, t.ex.
återstående tid, totalt antal titlar på en DVDskiva eller antalet spår för Super Audio CD, CD,
VIDEO-CD eller MP3, i frontpanelens
teckenfönster (sid. 77).
DISPLAY
Obs!
• Titel-, kapitel- eller spårnummer som visas är samma
nummer som spelats in på skivan.
• Du kan inte söka efter ett avsnitt på VIDEO-CDskivor.
• Om du spelar upp en DVD-skiva, kan du mata in
uppspelningstiden för den aktuella titeln genom att
använda tidskoden. Om du spelar upp en CD-, Super
Audio CD-, VIDEO CD- eller MP3-skiva, kan du
mata in uppspelningstiden för det aktuella spåret
genom att använda tidskoden.
Tips
Du kan välja mellan att visa uppspelningstid och
återstående tid i displayen. Mer information finns i
”Kontrollera uppspelningstiden och återstående tid”
(page 39).
36SE
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY medan du
spelar skivan ändras teckenfönstret enligt
följande tabell.
När du spelar DVD-skivor
När du spelar en VIDEO-CD (utan
PBC-funktioner), Super Audio CD
eller CD
Uppspelningstid och nummer för den
aktuella titeln
TITLE
CHAP
H
M
S
Uppspelningstid och aktuellt
spårnummer
INDEX
M
S
M
S
M
S
M
S
Spela skivor
TRK
Återstående tid och nummer
för den aktuella titeln
TITLE
CHAP
H
M
S
Återstående tid och aktuellt
spårnummer
TRK
INDEX
Uppspelningstid och
nummer för aktuellt kapitel
CHAP
H
M
S
Uppspelningstid för
skivan
Återstående tid och nummer
för det aktuella kapitlet
CHAP
H
M
S
Återstående tid för
skivan
Titelnamn och
uppspelningstid
Spårnamn och
uppspelningstid
Aktuellt ljudfält
Aktuellt ljudfält
forts.
37SE
När du spelar MP3-filer
Obs!
Uppspelningstid och aktuellt
spårnummer
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas och
uppspelningsläget kanske informationen inte visas.
• ID3-tagg gäller bara för version 1.
• Om den MP3-fil som du spelar upp har en ID3-tagg
visas informationen för ID3-taggen som ett spårnamn
(filnamn).
• I namn på album, spår och filer kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som
” ”.
• I följande fall kan det hända att den förflutna
uppspelningstiden och tiden för de återstående spåren
inte visas korrekt.
– när MP3-filer med VBR (varierande bithastighet)
spelas upp.
TRK
M
S
M
S
Återstående tid för det
aktuella spåret
TRK
Spårnamn (filnamn) och
uppspelningstid
Tips
Albumnamn (mappnamn) och
uppspelningstid
Aktuellt ljudfält
När du spelar JPEG
Aktuellt filnummer
Filnamn
Albumnamn
(mappnamn)
Aktuellt ljudfält
38SE
• Endast uppspelningstiden för avsnittet visas när du
spelar VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner.
• Uppspelningstiden och den återstående tiden för
kapitlet, titeln, spåret, avsnittet eller skivan som
spelas visas också på TV-skärmen. Se avsnittet
”Kontrollera uppspelningstiden och återstående tid”
nedan för en beskrivning av hur man läser den här
informationen.
Du kan kontrollera uppspelningstiden och den
återstående tiden för den titel, det kapitel eller
spår som spelas samt den totala
uppspelningstiden eller den återstående tiden för
skivan. Du kan också granska textinformationen
på DVD/CD/Super Audio CD-skivor och MP3
mappnamn/filnamn/ID3-taggar (endast
sångtitlar), som finns inspelade på skivan.
Spela skivor
• T–**:**:**
Återstående tid för den aktuella titeln
• C **:**:**
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
• C–**:**:**
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
• **:**:**
Uppspelningstid för menyn eller
aktuell titel utan kapitel
Kontrollera
uppspelningstiden och
återstående tid
x När du spelar en VIDEO-CD (med
PBC-funktioner)
• **:**
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
DISPLAY
x När du spelar en VIDEO-CD (utan
PBC-funktioner), Super Audio CD eller
CD
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
• D **:**
Uppspelningstid för den aktuella
skivan
• D–**:**
Återstående tid för den aktuella skivan
DVD
DISPLAY
1
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
x När du spelar MP3-filer
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
Tidsinformation
• T **:**
Uppspelningstid för det aktuella
spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
DVD
Typ av
skiva
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
2
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
för att ändra tidsinformationen.
Vad displayen visar och vilken typ av tid
som du kan ändra beror på vilken skiva du
spelar.
x När du spelar DVD-skivor
• T **:**:**
Uppspelningstid för den aktuella titeln
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs!
• Endast bokstäver från alfabetet och nummer kan
visas.
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas upp kan
systemet bara visa ett begränsat antal tecken. För
vissa skivor kan inte alla tecknen i texten visas.
39SE
Kontrollera datuminformation
(endast JPEG)
Du kan kontrollera datuminformationen under
uppspelning när Exif*-taggen registrerats i
JPEG-bildens data.
DVD
DISPLAY
Tryck på DVD DISPLAY under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
01 / 01/ 2003
JPEG
datuminformation
* ”Exchangeable Image File Format” är ett bildformat
för digitalkameror som definierats av Japan
Electronics & Information technology Industries
Association.
Obs!
Om det inte finns någon datuminformation eller om
data har skadats på skivan, kan systemet inte visa
datumet.
Tips
Du kan ändra ordningen på datumuppgifterna i JPEGDATUM i SPECIALINSTÄLLNINGAR (sid. 65).
40SE
2
Ljudjusteringar
Tryck på X/x för att välja
(LJUD), tryck sedan på ENTER eller c.
Alternativen för LJUD visas.
Ändra ljudet
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
3
1
Tryck på X/x för att välja önskad
ljudsignal.
x När du spelar DVD-skivor
Beroende på vilken DVD du spelar kommer
valet av språk att variera.
När 4 siffror visas avser de språkkoden. Se
språkkoderna på sid. 81 för att se vilket
språk som koderna representerar. När
samma språk visas två eller fler gånger har
DVD-skivan spelats in i flera ljudformat.
x När du spelar en VIDEO-CD, CD, eller
MP3
Standardinställningarna är understrukna.
• STEREO: Standardstereoljud
• 1/V: Ljudet från den vänstra kanalen
(enkanalig)
• 2/H: Ljudet från den högra kanalen
(enkanalig)
x När du spelar Super Audio CD-skivor
AUDIO
DVD
DISPLAY
Ljudjusteringar
Om en DVD-skiva är inspelad med flerspråkiga
spår kan du välja vilket språk du vill använda
medan du spelar skivan.
Om DVD-skivan är inspelad i flera ljudformat
(PCM, Dolby Digital, MPEG-ljud eller DTS)
kan du välja det ljudformat du önskar medan du
spelar din DVD.
Med Stereo CD-, VIDEO CD-skivor eller MP3
kan du välja ljudet från den högra eller vänstra
kanalen och lyssna på ljudet från den valda
kanalen genom både den högra och den vänstra
högtalaren. (I så fall förlorar ljudet
stereoeffekten.) När du spelar en skiva med sång
på den högra kanalen och instrumenten på den
vänstra kanalen kan du exempelvis välja den
vänstra kanalen och bara lyssna på instrumenten
från båda högtalarna.
I stoppläge, beroende på vilken Super
Audio CD du spelar, kan alternativen
variera.
• MULTI: Skivan har ett
uppspelningsområde med flera
kanaler
• KANAL 2: Skivan har ett
uppspelningsområde med 2 kanaler
• CD: När du vill spela skivan som en
vanlig CD.
C/X/x/c/
ENTER
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Obs!
Kontrollmenyn visas.
Inte alla skivor innehåller de tre alternativen ovan
under Super Audio CD-uppspelning. Detta är
beroende av lagerkonfigurationen på Super
Audio CD-skivan som spelas.
4
Tryck på ENTER.
forts.
41SE
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Exempel:
• PCM (stereo)
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
Obs!
• För skivor som inte har flera ljudformat kan du inte
ändra ljudet.
• Medan du spelar en DVD kan ljudet ändras
automatiskt.
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Tips
Du kan välja AUDIO direkt genom att trycka på
AUDIO. Varje gång du trycker på knappen ändras
alternativet.
• Dolby Digital 5.1
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Visa ljudinformation för
skivan
(endast DVD)
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
När du väljer ”LJUD” visas de kanaler som
spelas på skärmen.
I Dolby Digital-format kan exempelvis signaler
från en kanal till 5.1 spelas in på en DVD.
Beroende på vilken DVD du spelar kan antalet
ljudkanaler variera.
Aktuellt ljudformat*
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGELSKA
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
* ”PCM”, ”MPEG”, ”DTS” eller ”DOLBY
DIGITAL” visas.
Om det är ”DOLBY DIGITAL” visas
kanalerna i uppspelningsspåret numeriskt som
följer:
För Dolby Digital 5.1:
Surround-komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Främre komponent 2 +
Mittkomponent 1
42SE
LFE-komponent
(baskanal) 1
Tips
• När signalen innehåller surroundsignalkomponenter, t.ex. LS, RS eller S, utökas
surround-effekten.
• Om du spelar MPEG-ljudspår kommer systemet att
sända PCM-signaler (stereo).
När du använder hörlurarna
Surround-ljud
Ljudfält
Ljudfält
Teckenfönster
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC
PRO LOGIC
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MOVIE
PLII MOVIE
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC II MUSIC
PLII MUSIC
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ CLUB
LIVE CONCERT
L. CONCERT
GAME
GAME
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HP. [2CH]
HEADPHONE THEATER
HP. THEATER
Automatisk avkodning av den
inkommande ljudsignalen
(AUTO FORMAT DIRECT
AUTO)
Den automatiska avkodningen identifierar
vilken typ av ljudsignal som matas in (Dolby
Digital, DTS eller vanlig 2-kanalsstereo).
Därefter utförs den avkodning som behövs. I det
här läget återges ljudet som det spelats in/kodats,
utan några tillagda effekter (t.ex. efterklang,
reverb).
Om lågfrekventa signaler saknas (Dolby Digital
LFE, eller liknande) skapas en lågfrekvent
signal som sänds till subwoofern.
Ljudjusteringar
Du kan få alla de fördelar som surroundljud ger
genom att välja något av systemets
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten skapar ett
kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som
ljudet i en biosalong, trots att du lyssnar i vanlig
hemmiljö.
Teckenfönster
HEADPHONE [2 CH]
SOUND
FIELD +/–
*Använder DCS-teknologi
Om DCS (Digital Cinema Sound)
I samverkan med Sony Pictures Entertainment,
har Sony mätt ljudmiljön i sina studior och
integrerat data från mätningen och Sonys egen
DSP-teknologi (Digital Signal Processor) för att
utveckla ett “Digital Cinema Sound” (digitalt
bioljud). “Digital Cinema Sound” simulerar i en
hemmiljö en idealisk bioljudsmiljö baserat på
filmregissörens preferenser.
Tryck på SOUND FIELD +/– på
fjärrkontrollen upprepade gånger tills
“A.F.D. AUTO” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tips
När du vill leda ut TV-ljudet eller stereoljudet genom
en 2-kanalig källa från systemets 6 högtalare, väljer du
ett annat ljudfält än “AUTO FORMAT DIRECT
AUTO” eller “2 CHANNEL STEREO”.
43SE
Lyssning med bara de främre
högtalarna och subwoofern
(2-kanalsstereo)
I det här läget sänds ljudet bara ut från de främre
vänstra och högra högtalarna och subwoofern.
Vanliga tvåkanalsskällor (stereo) påverkas inte
av ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat
mixas ned till två kanaler.
Det här gör att du kan spela upp vilken ljudkälla
som helst och få ut ljudet bara från vänster och
höger högtalare och subwoofern.
SOUND
FIELD +/–
Tryck på SOUND FIELD +/– på
fjärrkontrollen upprepade gånger tills
“C.ST.EX A (eller B, C)” visas i
frontpanelens teckenfönster.
x C.ST.EX A (Cinema Studio EX A)
Återskapar ljudegenskaperna från Sony Pictures
Entertainments bioproduktionsstudio “Cary
Grant Theater”. Detta är ett standardläge, som är
utmärkt för nästan alla filmer.
x C.ST.EX B (Cinema Studio EX B)
Återskapar ljudegenskaperna från Sony Pictures
Entertainments bioproduktionsstudio “Kim
Novak Theater”. Det här läget är idealiskt för
sciencefiction- eller actionfilmer med många
ljudeffekter.
x C.ST.EX C (Cinema Studio EX C)
Återskapar ljudegenskaperna i the Sony Pictures
Entertainments filmmusikscen. Detta läge är
idealiskt för musikaler eller klassiska filmer där
musik förekommer i ljudspåret.
x Om Cinema Studio EX
Tryck på SOUND FIELD +/– på
fjärrkontrollen upprepade gånger tills “2CH
STEREO” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Titta på filmer med Cinema
Studio EX
Cinema Studio EX är idealiskt om man vill titta
på filmer som kodats med flerkanalsformat, som
t.ex. Dolby Digital DVD. Det här läget
återskapar ljudegenskaperna från Sony Pictures
Entertainments studior.
Cinema Studio EX består av följande tre
element.
• Virtual Multi Dimension
Skapar 5 virtuella högtalare som omger
lyssnaren från ett enda par verkliga surroundhögtalare.
• Screen Depth Matching
I en biograf kan det verka som om kommer
inifrån bilden som visas på filmduken. Det här
elementet skapar samma känsla i rummet du
sitter genom att flytta ljudet från de främre
högtalarna “in i” skärmen.
• Cinema Studio Reverberation
Återskapar reverbeffekterna som är typiska för
en biograf. Cinema Studio EX är det
integrerade läget som håller igång dessa
element samtidigt.
Obs!
SOUND
FIELD +/–
44SE
• De effekter som de virtuella högtalarna ger kan
orsaka ökat brus i den uppspelade signalen.
• När du lyssnar med ljudfält som utnyttjar de virtuella
högtalarna, kommer du inte att kunna höra något ljud
direkt från surround-högtalarna.
x FÖRESTÄLLNING M. HÖRLURAR
Välja andra ljudfält
Detta läge sänder ut ljudet som surround från
hörlurarna V/H.
Stänga av surround-effekterna
SOUND
FIELD +/–
Tryck på SOUND FIELD +/– på fjärrkontrollen
upprepade gånger tills “A.F.D. AUTO” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på SOUND FIELD +/– på fjärrkontrollen
tills “HP. [2CH]” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Obs!
Tryck på SOUND FIELD +/– på
fjärrkontrollen upprepade gånger tills
det ljudfält som önskas visas i
frontpanelens teckenfönster.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
fem utkanaler. I det här läget sker Pro Logicavkodning av ingångssignalen som skickas ut
till främre, mittplacerade och surrondhögtalare.
Under tiden blir surround-kanalen enkanalig.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro
LogicII fem utkanaler med full bandbredd. Det
görs med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
• Den här funktionen är inte tillgänglig när man spelar
Super Audio CD-skivor och när den ingående
ljudströmmen är 2048 dts/bildruta.
• När ingångssignalen kommer från en flerkanalskälla,
avbryts AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC,
AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII MOVIE/
MUSIC och flerkanalskällan sänds ut direkt.
Ljudjusteringar
Ansluta hörlurarna till uttaget PHONES
Tips
Systemet memorerar det sista ljudfältet som valdes för
varje funktionsläge.
När du väljer en funktion som t.ex. DVD eller TUNER,
väljs automatiskt det ljudfält som användes senast. Om
du exempelvis lyssnar på DVD med ljudfältet HALL,
växlar till en annan funktion och sedan återvänder till
DVD, kommer HALL att användas in igen. Med
tunern memoreras ljudfält separat för alla förinställda
kanaler.
x HALL (Konsertsal)
Återskapar akustiken i en rektangulär
konsertsal.
x JAZZ CLUB (Jazzklubb)
Återskapar akustiken i en jazzklubb.
x L. CONCERT (Livekonsert)
Återskapar akustiken i en livekonsert med 300
platser.
x GAME (Spel)
Får maximal ljudpåverkan från videospel.
x HEADPHONE [2CH]
I det här läget sänds ljudet ut från hörlurarna
V/H. Vanliga tvåkanalskällor (stereo) påverkas
inte av ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat
mixas ned till två kanaler.
45SE
Obs!
Använda ljudeffekter
På det här systemet kan man välja mellan 2
ljudeffekter med en enkel knapptryckning. Välj
det ljud som bäst motsvarar dina behov.
• Funktionen NIGHT MODE aktiveras endast när
inströmmen är i Dolby Digital-format.
• När du ansluter hörlurarna till systemet, fungerar inte
funktion BASS LEVEL.
• När du spelar upp en Super Audio CD, fungerar
endast BASS LEVEL-funktionen. NIGHT MODE
fungerar ej.
Tips
Du kan aktivera dessa två ljudeffektstyper samtidigt.
NIGHT MODE
BASS LEVEL
Tryck på NIGHT MODE eller BASS LEVEL
på fjärrkontrollen.
Ljudeffekten aktiveras.
x NIGHT MODE
I det här läget hör man ljudeffekterna och
dialogerna som om man satt på en bio, även vid
låg volym. Det här läget är lämpligt om man vill
titta på en film på natten.
x BASS LEVEL
Med funktionen BASS LEVEL förstärks
basfrekvenserna.
Varje gång du trycker på BASS LEVEL, ändras
basnivån i följande sekvens:
BASS OFF t BASS 1 t BASS 2 t
BASS OFF…
Stänga av ljudeffekten
Tryck på NIGHT MODE på fjärrkontrollen igen
eller på BASS LEVEL på fjärrkontrollen
upprepade gånger tills “BASS OFF” visas i
frontpanelens teckenfönster.
46SE
3
Tryck på ENTER eller c.
Numret på vinkeln ändras till ”-”.
Använda olika extrafunktioner
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Ändra vinklarna
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
Välj vinkelnummer med
nummerknapparna eller X/x och tryck
sedan på ENTER.
Vinkeln ändras till markerad vinkel.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Nummerknappar
ANGLE
Obs!
Beroende på vilken DVD du spelar kanske du inte kan
ändra vinkeln även om flera vinklar har spelats in på
skivan.
Använda olika extrafunktioner
Om olika vinklar för ett avsnitt har spelats in på
DVD-skivan kan du ändra visningsvinkel.
Till exempel medan du spelar ett avsnitt med ett
tåg i rörelse kan du visa bilden antingen
framifrån, från tågets vänstra eller högra fönster
utan att tågets rörelse påverkas.
Tips
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Du kan välja vinkel direkt genom att trycka på
ANGLE. Varje gång du trycker på knappen ändras
vinkeln.
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(VINKEL).
Numret på vinkeln visas.
Numret inom parentes anger det totala
antalet vinklar. Indikatorn ”VINKEL” lyser
grönt när olika vinklar har spelats in på
skivan.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
1(9)
47SE
3
Visa undertexter
Om undertexter har spelats in på skivan kan du
sätta på eller stänga av undertexterna under
uppspelningen. Om flera undertextspråk
förekommer på skivan kan du ändra språk under
uppspelningen och sätta på eller stänga av
undertexterna när du vill. Du kan till exempel
välja det språk som du vill öva på, och sätta på
undertexterna för att förstå bättre.
Tryck på X/x för att välja språk.
Beroende på vilken DVD du spelar kommer
valet av språk att variera.
När 4 siffror visas anger de språkkoden. Se
språkkoderna på sid. 81 för att se vilket
språk som koderna representerar.
4
Tryck på ENTER.
Avbryta UNDERTEXTinställningen
Välj ”AV” i steg 3.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs!
Beroende på vilken DVD du spelar kanske du inte kan
ändra undertexterna även om undertexter på flera språk
har spelats in på skivan.
SUBTITLE
Tips
Du kan välja undertexten direkt genom att trycka på
SUBTITLE. Varje gång du trycker på knappen ändras
alternativet.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj X/x för att välja
(UNDERTEXT), tryck sedan på ENTER
eller c.
Alternativen för UNDERTEXT visas.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
AV
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
48SE
DVD
3
Låsa skivor
(ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS)
Välj X/x för att välja
(ANPASSAT BARNLÅS), tryck sedan
på ENTER eller c.
”ANPASSAT BARNLÅS” markeras.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
PÅ
LÖSENORD
4
Välj X/x för att välja ”PÅ t”, tryck
sedan på ENTER.
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
ANPASSAT BARNLÅS
Anpassat barnlås
Du kan ange samma lösenord för Anpassat
barnlås för upp till 25 skivor. När du gör
inställningar för skiva nummer 26 raderas
begränsningarna för den skiva som du först
angav lösenord för.
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Använda olika extrafunktioner
Du kan ange två typer av
uppspelningsrestriktioner för en skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ange uppspelningsrestriktionerna så att
systemet inte kommer att spela olämpliga
skivor.
• Barnlås
Uppspelningen av vissa DVD-skivor kan
begränsas till en förutbestämd nivå som till
exempel en åldersgrupp.
Samma lösenord används för både Anpassat
barnlås och Barnlås.
DVD
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för bekräftande av lösenordet
visas.
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Nummerknappar
x
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
ANPASSAT BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
O RETURN
Sätt i den skiva som du vill låsa.
Om skivan spelas trycker du på x för att
stoppa uppspelningen.
2
Tryck på DVD DISPLAY i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
forts.
49SE
5
Ange eller skriv om ditt lösenord på 4
siffror med nummerknapparna och
tryck sedan på ENTER.
Spela en skiva med Anpassat
barnlås
”Anpassat barnlås används.” visas och
skärmen återgår sedan till kontrollmenyn.
1
Om du skriver fel medan du skriver in
lösenordet
Sätt i skivan som har Anpassat barnlås
aktiverat.
Displayen ANPASSAT BARNLÅS visas.
Tryck på C innan du trycker på ENTER och
skriv in rätt nummer.
ANPASSAT BARNLÅS
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på ENTER .
Om du skriver fel
Tryck på O RETURN och starta sedan från
steg 3 igen.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Om du vill stänga av Anpassat
barnlås
1
I steg 4 väljer du ”AV t”, och trycker sedan
på ENTER.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Ändra lösenordet
50SE
1
I steg 4 trycker du på X/x för att välja
”LÖSENORD t” och trycker sedan på
ENTER.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
3
Ange ett nytt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
4
För att bekräfta lösenordet anger du det på
nytt med hjälp av nummerknapparna och
trycker sedan på ENTER.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Systemet är klar för uppspelning.
Obs!
• När du byter lager eller område på en Super Audio
CD med Anpassat barnlås aktiverat, kan displayen
där du ska ange ditt lösenord komma att visas.
• När du anger lösenordet till det anpassade barnlåset
för en hybrid-Super Audio CD, fungerar bara det
anpassade barnlåset på det aktuella lagret.
Tips
Om du glömmer lösenordet, skriv in det 6-siffriga
numret ”199703” när displayen ANPASSAT
BARNLÅS frågar efter lösenordet och tryck sedan på
ENTER. Displayen kommer att be dig att skriva in ett
nytt 4-siffrigt lösenord.
Begränsa uppspelning för
barn (Barnlås)
(endast DVD)
3
Välj X/x för att välja ”BARNLÅS t”
tryck sedan på ENTER eller c.
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
Uppspelningen av vissa DVD-skivor kan
begränsas till en förutbestämd nivå som till
exempel en åldersgrupp. Funktionen ”Barnlås”
gör att du kan ange en uppspelningsgräns.
Ett avsnitt som är begränsad visas inte eller byts
ut mot ett annat avsnitt.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Nummerknappar
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
H
Använda olika extrafunktioner
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för bekräftande av lösenordet
visas.
C/X/x/c/
ENTER
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
O RETURN
DVD
SETUP
1
ENTER
.
Tryck på DVD-SETUP i stoppläge.
Inställningsdisplayen visas.
2
Ange lösenord och tryck på
Välj X/x för att välja
”SPECIALINSTÄLLNINGAR”, tryck
sedan på ENTER.
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
SPÅRVAL
AV
AUDIO DRC:
AV
DATA-CD PRIORITET:
MP3
JPEG-DATUM:
MM/DD/ÅÅÅÅ
4
Ange eller skriv om ditt lösenord med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för angivande av nivå för
uppspelningsbegränsning och ändring av
lösenordet visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
AV
USA
forts.
51SE
5
Välj X/x för att välja ”STANDARD”,
tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”STANDARD” visas.
Om du skriver fel
Tryck på O RETURN för att gå tillbaka till
föregående skärm.
Stänga inställningsdisplayen
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
6
AV
USA
ÖVRIGA
Tryck på X/x för att välja ett geografiskt
område som nivå för
uppspelningsbegränsning och tryck
sedan på ENTER.
Området väljs.
Om du väljer ”ÖVRIGA t”, väljer du och
skriver in standardkoden som står i tabellen
på sid. 53 med hjälp av nummerknapparna.
7
Välj X/x för att välja ”NIVÅ”, tryck
sedan på ENTER.
Alternativen för ”NIVÅ” visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
8:
7:
ÄNDRA LÖSENORD
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
AV
NC17
R
PG13
PG
G
Välj en nivå med X/x och tryck sedan
på ENTER.
Inställningen av Barnlås är klar.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
4:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
PG13
USA
Ju lägre värdet är desto mer strikt är
begränsningen.
52SE
Tryck på DVD SETUP tills
inställningsdisplayen stängs.
Stänga av Barnlås och spela
DVD-skivan efter att du har
skrivit in lösenordet
Ställ in ”NIVÅ” till ”AV” i steg 8.
Ändra lösenordet
1
I steg 5, välj ”ÄNDRA LÖSENORD t” med
x och tryck sedan på ENTER.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
2
Följ steg 3 för att skriva in ett nytt lösenord.
Spela en skiva med barnlås
1
2
Områdeskod
Standard
Kod
Sätt in skivan och tryck på H.
Argentina
2044
Displayen BARNLÅS visas.
Australien
2047
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Belgien
2057
Uppspelningen startas.
Brasilien
2070
Chile
2090
Danmark
2115
Filippinerna
2424
• När du spelar DVD-skivor som inte har barnlås kan
uppspelningen inte begränsas på detta system.
• Beroende på vilken DVD som används kanske du
ombeds att ändra Barnlås-nivån medan skivan spelas.
I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar sedan
nivå. Om läget för återupptagen uppspelning avbryts,
återgår nivån till den ursprungliga nivån.
Finland
2165
Tips
Japan
2276
Om du glömmer lösenordet tar du ur skivan och
upprepar steg 1-3 i avsnittet ”Begränsa uppspelning för
barn”. När du ombeds att ange lösenordet skriver du
”199703” med hjälp av nummerknapparna och trycker
sedan på ENTER. Displayen kommer att be dig att
skriva in ett nytt 4-siffrigt lösenord. När du har angett
ett nytt 4-siffrigt lösenord i steg 3, sätter du in skivan i
systemet igen och trycker på H. När displayen
BARNLÅS visas anger du ditt nya lösenord.
Kanada
2079
Frankrike
2174
Hongkong
2219
Indien
2248
Indonesien
2238
Italien
2254
Kina
2092
Korea
2304
Malaysia
2363
Mexiko
2362
Nederländerna
2376
Norge
2379
Nya Zeeland
2390
Pakistan
2427
Portugal
2436
Ryssland
2489
Schweiz
2086
Singapore
2501
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Taiwan
2543
Thailand
2528
Tyskland
2109
Österrike
2046
Använda olika extrafunktioner
Obs!
53SE
Koder för TV-apparater som går att
styra
Andra åtgärder
TV-knappen blinkar långsamt två gånger när du
angivit tillverkarens kod korrekt. Om du inte
angivit rätt kod blinkar TV-knappen snabbt fem
gånger i följd.
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
TV
Tillverkare
Kod
Genom att justera fjärrsignalen kan du styra
TV:n med fjärrkontrollen.
SONY
001
AIWA
001, 047
Obs!
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007, 015
• Om du anger en ny kod kommer föregående
kodinställning att tas bort.
• Koden kan ändras eller återställas till Sonys
standardinställning när du byter batterier i
fjärrkontrollen. Återställ då rätt kodnummer.
FISHER
008
GOLDSTAR
002, 003, 011, 012, 015, 034
GRUNDIG
017, 034, 055
Styra TV:n med fjärrkontrollen
TV ?/1
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
JVC
016
LOEWE
048, 049, 050
MAGNAVOX
002, 003, 018
MITSUBISHI/MGA 002, 003, 019
TV-knappen
Nummerknappar
TV CH +/–
TV/VIDEO
TV VOL +/–
Håll ner TV [/1 och ange TV-tillverkarens
kod (se tabellen) med hjälp av
nummerknapparna. Släpp sedan TV [/1.
Om TV-tillverkarens kod har angetts korrekt,
blinkar indikatorn för TV långsamt två gånger
och om inställningen inte fungerar, blinkar
indikatorn för TV fem gånger snabbt.
54SE
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032, 033,
034, 051, 052, 053, 054
SANYO
008, 044, 045, 046
SHARP
035
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
CATV
Tillverkare
Kod
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 119, 131
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC
ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Du kan använda en videobandspelare eller andra
enheter som är anslutna till uttaget VIDEO 1
eller VIDEO 2. Se bruksanvisningen som
medföljde enheten för mer information.
FUNCTION
Andra åtgärder
OAK
Använda videon eller en
annan enhet
Styra TV:n
Du kan styra TV:n med knapparna nedan.
Tryck på
För att
TV [/1
Stänga av eller slå på TV:n.
TV/VIDEO
Växla TV:ns insignalkälla mellan
TV:n och andra insignalkällor.
TV VOL +/–
Ställa in TV-volymen.
TV CH +/–
Välja TV-kanal.
Använda nummerknapparna för att styra
TV:n
När du ställer in fjärrkontrollen till TV-läget,
kan du styra TV:n med hjälp av
nummerknapparna.
Tryck på FUNCTION upprepade gånger tills
VIDEO 1 eller VIDEO 2 (beroende på var du
anslutit enheten) visas i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på FUNCTION ändras
systemets läge i följande sekvens.
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t TUNER
(FM eller AM) t TV* t DVD...
* När TV väljs, hörs ljud från TV:n.
Trycka på TV-knappen
TV-knappen blir röd och fjärrkontrollen ställs in
på TV. Du kan välja TV-kanaler med hjälp av
sifferknapparna.
>10 används till att välja kanaler vars nummer
överstiger 10.
Tryck på TV-knappen en gång till för att lämna
TV-läget.
Obs!
• Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan styra
TV:n eller använda vissa av knapparna ovan.
• TV-knappen stängs av om du inte använder
fjärrkontrollen på 10 sekunder.
Tips
Beroende på vilken slags TV du har, kan även följande
metod fungera. Tryck på >10, och sedan på siffran.
(För exempelvis kanal 25 trycker du först på >10, och
sedan på 2 och 5.)
55SE
4
Radio
Tryck på PRESET + eller – för att välja
det förinställda nummer du vill ha.
ST
FM
MHz
Förinställa radiostationer
Du kan förinställa 20 FM-stationer och 10 AMstationer.
Innan du ställer in stationerna bör du skruva ner
volymen till lägsta nivån.
5
Tryck på ENTER.
Stationen lagras.
m
"/1
FUNCTION
ST
FM
MHz
BAND
PRESET
–/+
1
MEMORY
6
ENTER
Ändra förinställt nummer
TUNING –/+
x
Tryck på BAND upprepade gånger tills
det band du vill ha visas i
frontpanelens teckenfönster.
Varje gång du trycker på BAND, växlar du
mellan AM och FM.
2
Håll ner TUNING + eller – tills
sökningen börjar och släpp sedan
knappen.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för
stereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster.
ST
FM
3
MHz
Tryck på MEMORY.
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
ST
FM
56SE
MHz
Upprepa steg 1 till 5 om du vill spara
fler stationer.
Börja om från steg 1.
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i systemets minne (se
”Förinställa radiostationer” på sid.56).
"/1
DISPLAY
FUNCTION
BAND
STEREO/
MONO
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
För manuell inställning trycker du på TUNING
+ eller – på fjärrkontrollen flera gånger.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING + eller – på fjärrkontrollen. Tryck på
TUNING + eller – när du avslutar den
automatiska inställningen.
Tips
PRESET
–/+
x
VOLUME +/–
• För FM-program med mycket brus, tryck på
STEREO/MONO på fjärrkontrollen så att ”MONO”
visas i frontpanelens teckenfönster. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre. Tryck på
knappen igen om du vill få tillbaka stereoeffekten.
• Förbättra mottagningen genom att rikta om
antennerna.
Kontrollera frekvens eller ljudfält
1
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills FM eller AM visas i frontpanelens
teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
Andra åtgärder
TUNING –/+
Tryck på DISPLAY upprepade gånger.
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
frontpanelens teckenfönster enligt följande:
frekvens t ljudfält t frekvens...
FM
m
ST
FM
2
MHz
Tryck på PRESET + eller – för att välja
den förinställda station du vill ha.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
Varje gång du trycker på BAND, växlar du
mellan AM och FM.
3
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
Stänga av radion
Tryck på "/1.
57SE
Om du skriver fel
Namnge förinställda stationer
Du kan ange ett namn på upp till 6 tecken för
förinställda stationer. Dessa namn (exempelvis
“XYZ”) visas i frontpanelens teckenfönster på
systemet när en station väljs.
Observera att endast ett namn kan användas för
varje förinställd station.
Tryck på C eller c upprepade gånger tills
tecknet som ska ändras blinkar, tryck sedan
på x/X för att välja önskat tecken. Stora
bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostations
namn.
5
Tryck på ENTER.
Stationens namn lagras.
FUNCTION
BAND
NAME
PRESET
–/+
C/X/x/c/
ENTER
1
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills FM eller AM visas i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på BAND, växlar du
mellan AM och FM.
Den senast mottagna stationen tas in.
Varje gång du trycker på FUNCTION
ändras systemets läge i följande sekvens:
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER (FM eller AM) t TV t DVD…
2
3
4
Tryck på PRESET+ eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
Tryck på NAME.
Skapa ett indexnamn genom att
använda markörknapparna:
Tryck på x/X för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
58SE
Använda RDS (Radio Data
System)
Vad är RDS?
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna tuner har flera RDSfunktioner, t.ex. visning av stationsnamn. RDS
är bara tillgängligt för FM-stationer.*
Använda sovtimern
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden upp
till 180 minuter.
SLEEP
Andra åtgärder
Obs!
RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalstyrkan är för
svag.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-systemet kan du höra med lokala
radiostationer för mer information om RDS-tjänster
i ditt område.
Ta emot RDS-sändningar
Tryck på SLEEP.
Välj en station på FM-bandet. När du får in
en station som har RDS-tjänster visas
stationsnamnet* i TUNER-informationen.
Varje gång du trycker på den här knappen,
ändras minuterna som visas (den kvarvarande
tiden) som följer:
OFF t 0.10.00 (10MIN) t 0.20.00
(20MIN) t 0.30.00 (30MIN) t 1.00.00
(60MIN) t 1.30.00 (90MIN) t 2.00.00
(120MIN) t 2.30.00 (150MIN) t
3.00.00 (180MIN) t OFF…
* Om en RDS-sändning inte tas emot kanske inte
stationsnamnet visas i frontpanelens teckenfönster.
Kontrollera återstående tid
Tryck på SLEEP en gång.
Ändra den återstående tiden
Tryck på SLEEP upprepade gånger för att välja
önskad tid.
Avbryta sovtimer-funktionen
Tryck på SLEEP upprepade gånger tills
”SLEEP OFF” visas i frontpanelens
teckenfönster.
59SE
Ändra ljusstyrkan på
frontpanelens
teckenfönster
Du kan ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster i två steg.
1
2
3
Återgå till
standarsinställningarna
Du kan återställa systemparametrar som
exempelvis högtalarinställningar och
förinställda stationer till
standardinställningarna.
C/X/x/c/
ENTER
C/X/x/c/
ENTER
AMP MENU
AMP MENU
Tryck på AMP MENU upprepade
gånger tills “CUSTOMIZE” visas i
frontpanelens teckenfönster.
1
Tryck på x/X tills “DIMMER” visas i
frontpanelens teckenfönster.
2
Tryck på C/c.
3
Varje gång du trycker på den här knappen,
ändras ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på AMP MENU upprepade
gånger tills “CUSTOMIZE” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på x/X tills “MEMO. CLR. N”
visas i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på C/c tills “MEMO. CLR. Y”
visas i frontpanelens teckenfönster
och tryck på ENTER.
När du väljer “MEMO. CLR. N” och
trycker på ENTER kommer den här
åtgärden att avbrytas.
4
Tryck på C/c tills “Really? Y” visas i
frontpanelens teckenfönster och tryck
på ENTER.
“ALL CLEAR!” visas i frontpanelens
teckenfönster och inställningarna återställs
till standardinställningarna.
När du väljer “Really? N” och trycker på
ENTER kommer den här åtgärden att
avbrytas.
60SE
2
Inställningar och justeringar
Använda
Inställningsdisplayen
Tryck på X/x för att välja alternativ för
inställning från den lista som visas:
”SPRÅKINSTÄLLNING,”
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR,”
”SPECIALINSTÄLLNINGAR,”
”HÖGTALARINSTÄLLN.” och
”ÅTERSTÄLLA*.” Tryck sedan på
ENTER eller c.
Valt alternativ visas.
Exempel: ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”
Genom att använda Inställningsdisplayen kan du
göra olika justeringar för till exempel bild och
ljud. Du kan också ange ett undertextspråk och
språk för inställningsdisplayen, bland annat. För
information om samtliga alternativ på
Inställningsdisplayen, se sid. 62-67. För en
översiktslista över alternativen på
Inställningsdisplayen, se sid. 82.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
Välj alternativ med hjälp av X/x, tryck
sedan på ENTER eller c.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: ”TV-TYP”
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
Inställningar och justeringar
3
Använda
inställningsdisplayen
Alternativ
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
1
Tryck på DVD-SETUP i stoppläge.
Tryck på C eller O RETURN för att återgå
till inställningsalternativen.
4
Välj inställning med hjälp av X/x, tryck
sedan på ENTER.
Alternativet väljs och inställningen är klar.
Exempel: ”4:3 PAN&SCAN”
Markerad inställning
Inställningsdisplayen visas.
Huvudalternativ
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT :
DVD MENY :
LJUD :
UNDERTEXT :
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
4:3 PAN&SCAN
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE
PÅ
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
forts.
61SE
Stänga inställningsdisplayen
Tryck på DVD SETUP tills
inställningsdisplayen stängs.
* Om du väljer ”ÅTERSTÄLLA”
i steg 2,
återställs följande alternativ till sina ursprungliga
inställningar.
• Inställningsmeny (utom BARNLÅS) (sid. 82)
Efter att du valt ”ÅTERSTÄLLA” och tryckt på
ENTER, välj ”JA” för att återställa inställningarna (det
tar ett par sekunder). Välj ”NEJ” och tryck på ENTER
för att avbryta. Tryck inte på "/1 på systemet eller när
du återställer systemet.
Ange språk för
skärmtexten eller
ljudspåret
(SPRÅKINSTÄLLNING)
Med ”SPRÅKINSTÄLLNING” kan du ange
olika språk för skärmtexten och ljudspåret.
Välj ”SPRÅKINSTÄLLNING” i
Inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
Inställningsdisplayen” (sid. 61).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT :
DVD MENY :
LJUD :
UNDERTEXT :
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
x SKÄRMTEXT (On-Screen Display)
Ändrar displayspråk för skärmen.
Väljer språk från den lista som visas.
x DVD MENY (endast DVD)
Du kan välja önskat språk för DVD-menyn.
x LJUD (endast DVD)
Ändrar språk för ljudspåret.
Väljer språk från den lista som visas.
x UNDERTEXT (endast DVD)
Ändrar undertextspråk.
Väljer språk från den lista som visas.
Obs!
När du väljer ett språk som inte spelats in på aktuell
DVD väljs något av de andra språken automatiskt
(utom för ”SKÄRMTEXT”).
Tips
Om du väljer ”ÖVRIGA t” i ”DVD MENY”,
”UNDERTEXT” eller ”LJUD”, väljer du och anger
språkkod från listan med hjälp av nummerknapparna
(sid. 81).
Efter att du har gjort ett val visas språkkoden (4 siffror)
nästa gång du väljer ”ÖVRIGA t”.
62SE
Inställningar för displayen
16:9
(SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
4:3 BREVLÅDEFORMAT
Välj inställningar beroende på vilken TV som
ansluts.
Välj ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i
Inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
Inställningsdisplayen” (sid. 61).
Standardinställningen är understruken.
4:3 PAN&SCAN
Obs!
Beroende på vilken DVD du spelar kan ”4:3
BREVLÅDEFORMAT” kanske väljas automatiskt i
stället för ”4:3 PAN&SCAN” eller vice versa.
x SKÄRMSLÄCKARE
x TV-TYP (endast DVD)
Väljer bildförhållandet för den anslutna TV:n
(4:3 standard eller widescreen).
16:9
Välj detta när du ansluter till en
widescreen-TV eller en TV med
wide-lägesfunktion.
4:3
BREVLÅDEFORMAT
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar en
widescreen-film med svarta
remsor på den övre och nedre
delen av skärmen.
4:3
PAN&SCAN
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar automatiskt
widescreen-filmen på hela
skärmen och skär av de delar som
inte får plats.
Aktiverar eller inaktiverar skärmsläckaren så att
skärmsläckarbilden visas när systemet har varit i
paus- eller stoppläge i 15 minuter, eller när du
spelar en CD-skiva, Super Audio CD-skiva,
MP3- eller JPEG-fil (förutom under ett bildspel)
i mer än 15 minuter. Skärmsläckaren kommer att
hjälpa till att förhindra att din display blir skadad
(afterimage). Tryck på H när du vill inaktivera
skärmsläckaren.
PÅ
Aktiverar skärmsläckaren.
AV
Inaktiverar skärmsläckaren.
Inställningar och justeringar
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
x BAKGRUND
Väljer bakgrundsfärg eller bakgrundsbild på
TV:n i stoppläge eller medan du spelar en CDskiva.
INNEHÅLLSBILD
Innehållsbilden (stillbild) visas i
bakgrunden, men bara om bilden
redan har spelats in på skivan
(CD-EXTRA osv.). Om skivan
inte innehåller någon
innehållsbild visas bilden
”GRAFIK” .
GRAFIK
En förinställd bild som sparats i
systemet visas i bakgrunden.
BLÅ
Bakgrundsfärgen är blå.
SVART
Bakgrundsfärgen är svart.
forts.
63SE
x LINE
Välj utsignalsmetoden för videosignaler från
uttaget T EURO AV OUTPUT (TO TV) på
systemets bakpanel.
VIDEO
Sänder ut videosignaler.
RGB
Sänder ut RGB-signaler.
Obs!
Om din TV inte kan ta emot RGB-signaler, visas ingen
bild på TV-skärmen även om du väljer ”RGB.”
Hänvisa till instruktionerna som medföljde TV:n.
Anpassade inställningar
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Gör att du kan ange barnlås och andra
inställningar.
Välj ”SPECIALINSTÄLLNINGAR” i
Inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
Inställningsdisplayen” (sid. 61).
Standardinställningen är understruken.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
SPÅRVAL
AV
AUDIO DRC:
AV
MP3
DATA-CD PRIORITET:
JPEG-DATUM:
MM/DD/ÅÅÅÅ
x BARNLÅS t (endast DVD)
Anger lösenord och nivå för
uppspelningsbegränsning för DVD-skivor med
uppspelningsbegränsning för barn. För mer
information, se ”Begränsa uppspelning för
barn” (sid. 51).
x SPÅRVAL (endast DVD)
Ger det ljudspår med störst antal kanaler
prioritet när du spelar en DVD med har flera
ljudformat (PCM, MPEG-ljud, DTS eller Dolby
Digital).
AV
Ingen prioritet.
AUTO
Prioritet ges.
Obs!
• När du väljer ”AUTO” kan språket komma att ändras.
Inställningen ”SPÅRVAL” har högre prioritet än
”LJUD”-inställningarna under
”SPRÅKINSTÄLLNING” (sid. 62).
• Om ljudspåren PCM, DTS, MPEG-ljud och Dolby
Digital har samma antal kanaler väljer systemet
PCM, DTS, Dolby Digital och MPEG-ljud i den
ordningen.
• Beroende på vilken DVD du spelar kan den ljudkanal
som har prioritet vara förutbestämd. I så fall kan du
inte ge prioritet för DTS, Dolby Digital eller MPEGljudformaten genom att välja ”AUTO”.
64SE
x AUDIO DRC
Begränsar ljudspårets DYNAMISK-område.
Lämpligt om man vill titta på film på natten med
låg volym.
AV
Ingen kompression av
DYNAMISK-området.
PÅ
Återskapar ljudspåret med det
DYNAMISK-området som
inspelningsteknikern avsåg.
Obs!
Kompression av DYNAMISK-området fungerar
endast för Dolby Digital-källor.
x DATA-CD PRIORITET (endast MP3,
JPEG)
MP3
JPEG
Om en MP3-fil finns på skivan,
uppfattar systemet skivan som en
”MP3-skiva.” Om det endast finns
JPEG-filer på skivan, uppfattar
systemet skivan som en ”JPEGskiva.”
Om en JPEG-fil finns på skivan,
uppfattar systemet skivan som en
”JPEG-skiva.” Om det endast
finns MP3-filer på skivan,
uppfattar systemet skivan som en
”MP3-skiva.”
Obs!
• När du spelar Multi Session-CD-skivor, avgör
systemet ett mål som ska spelas för sista bränningen
eller en bränning förknippad med sista bränningen.
• Sätt tillbaka skivan om du ändrar denna inställning.
x JPEG-DATUM
(HÖGTALARINSTÄLLN.)
För att få bästa möjliga surround-ljud ställer du
in storleken på högtalarna du har kopplat in och
avståndet mellan dem och lyssningspositionen.
Använd sedan testtonen för att justera
högtalarnas nivå och balans till samma nivå.
Välj ”HÖGTALARINSTÄLLN.” i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda Inställningsdisplayen” (sid. 61).
Standardinställningen är understruken.
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK:
AVSTÅND:
NIVÅ:
BALANS:
TESTTON:
Återgå till standardinställningen
när du ändrar en inställning
Markera alternativet och tryck på CLEAR.
Inställningar och justeringar
Ställ in den prioritetsdata du önskar när du spelar
upp en DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
som innehåller MP3-ljudspår och JPEGbildfiler.
Inställningar för
högtalarna
x STORLEK
Om du inte kopplar in några mitthögtalare eller
surrondhögtalare eller om du flyttar
surrondhögtalarna ställer du in parametrarna för
MITTEN och SURROUND och specificerar
surround-högtalarens läge och höjd. Eftersom
inställningarna för de främre högtalarna och din
subwoofer är fasta kan du inte ändra dem.
Positionsdiagram
Ändra ordningen på datumuppgifterna för en
JPEG-bild i kontrollmenyn.
MM/DD/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/MM/DD
DD/MM/ÅÅÅÅ
90
ÅÅÅÅ/DD/MM
A
ÅÅÅÅ: År
MM: Månad
DD: Dag
A
45
B
B
20
forts.
65SE
x AVSTÅND
Standardavståndet mellan högtalarna i relation
till lyssningspositionen visas i exemplet nedan.
Höjddiagram
3m
C
C
3m
3m
60
D
D
30
3m
FRAM
JA
MITTEN
JA: Välj normalt detta.
INGEN: Välj detta om du inte har
någon mitthögtalare.
SURROUND
BAKOM (LÅG): Välj detta om
surround-högtalarna är placerade i
sektion B och D.
BAKOM (HÖG): Välj detta om
surround-högtalarna är placerade i
sektion B och C.
SIDA (LÅG): Välj detta om
surround-högtalarna är placerade i
sektion A och D.
SIDA (HÖG): Välj detta om
surround-högtalarna är placerade i
sektion A och C.
INGEN: Välj detta om du inte har
några surround-högtalare.
Du måste ändra värdet i Inställningsdisplayen
när du flyttar högtalarna.
FRAM
3,0 m
Avståndet från de främre högtalarna
till lyssningspositionen kan ställas in i
steg om 0,2 meter, från 1,0 till 7,0
meter.
MITTEN
3,0 m
Avståndet till mitthögtalarna kan
flyttas upp till 1,6 meter närmare
lyssningspositionen från de främre
högtalarna, i steg om 0,2 meter.
SURROUND Avståndet till surroundhögtalarna kan
3,0 m
flyttas upp till 4,6 meter närmare
lyssningspositionen från de främre
högtalarna, i steg om 0,2 meter.
SUBWOOFER JA
66SE
3m
Obs!
Obs!
• När du väljer ett alternativ stoppas ljudet en kort
stund.
• Beroende på inställningarna för övriga högtalare, kan
din subwoofer få för hög uteffekt.
• När du ställer in avståndet stoppas ljudet en kort
stund.
• Om inte alla främre högtalare och surroundhögtalare
placeras på samma avstånd från lyssningspositionen
ställer du in avståndet efter den närmaste högtalaren.
• Placera inte surroundhögtalarna längre bort från
lyssningspositionen än de främre högtalarna.
• Alternativet AVSTÅND är tillgängligt, utom för
Super Audio CD-skivor.
x NIVÅ
Du kan variera nivån på varje högtalare enligt
följande. Kontrollera att du ställer in
”TESTTON” till ”PÅ” för att göra justeringen
lättare.
Justera högtalarnas balans
och nivå med hjälp av testton
1
Inställningsdisplayen visas.
MITTEN
0 dB
Justera nivån på mitthögtalaren (–6
dB till +6 dB, i steg om 1 dB).
2
SURROUND
VÄNSTER 0
dB
SURROUND
HÖGER 0 dB
Justera nivån på surroundhögtalaren (–6 dB till +6 dB, i steg
om 1 dB).
3
SUBWOOFER Justera nivån på din subwoofer (–6
0 dB
dB till +6 dB, i steg om 1 dB).
4
Använd systemets VOLUME-kontroll eller
tryck på VOLUME +/–.
x TESTTON
Du får en testton i högtalarna för att justera
”NIVÅ” och ”BALANS”.
AV
Testtonen kommer inte ifrån högtalarna.
PÅ
När du justerar balansen hörs testtonen
samtidigt från både vänster och höger
högtalare. När du väljer något av
”HÖGTALARINSTÄLLN.”-alternativen
hörs testtonen från både vänster och höger
högtalare i en följd efter varandra.
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja ”TESTTON” och tryck sedan på
ENTER eller c.
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja ”PÅ” och tryck sedan på ENTER.
Justera värdet för ”BALANS” och
”NIVÅ” med hjälp av C/X/x/c från din
lyssningsposition.
Testtonen hörs från både vänster och höger
högtalare samtidigt när du väljer
”BALANS”.
Om du väljer ”NIVÅ” hörs testtonen endast
från den högtalare som du justerar.
6
7
8
Tryck på ENTER när du är färdig med
justeringarna.
Inställningar och justeringar
5
FRAM
Justera balansen mellan de främre
(MITTEN) (vänstra och högra) högtalarna.
Justera volymen på alla
högtalare samtidigt
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja ”HÖGTALARINSTÄLLN.” och
tryck sedan på ENTER eller c.
En testton hörs från varje högtalare i
sekvens.
x BALANS
Du kan variera balansen för vänster och höger
högtalare enligt följande. Kontrollera att du
ställer in ”TESTTON” till ”PÅ” för att göra
justeringen lättare.
Tryck på DVD SETUP i stoppläge.
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja ”TESTTON” och tryck sedan på
ENTER.
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja ”AV” och tryck sedan på ENTER.
Obs!
När du justerar högtalarinställningar stoppas ljudet en
kort stund.
Tips
För att justera balans eller nivå utan att lyssna på
testtonen ska du välja ”BALANS” eller ”NIVÅ” i steg
3 och trycka på ENTER. Justera sedan balans eller nivå
med X/x och tryck på ENTER.
67SE
Ställa in högtalarna med hjälp
av frontpanelens
teckenfönster på systemet
C.D.
(avstånd till
mitthögtalare)
Upp till 1,6 meter
närmare
lyssningspositionen
än de främre
högtalarna. (Kan ej
ställas in på mindre
än 1 meter.)
S.D.
(avstånd till
surroundhögtalare)
Upp till 4,6 meter
närmare
lyssningspositionen
än de främre
högtalarna. (Kan ej
ställas in på mindre
än 1 meter.)
Du kan ställa in högtalarna med hjälp av amp
menu som visas i frontpanelens teckenfönster.
S.P.
BEHIND (bakom)
(surroundhögtalarna SIDE (vid sidan)
s position)
S.H.
LOW (lågt)
(surroundhögtalarna HIGH (högt)
s höjd)
C/X/x/c/
ENTER
• LEVEL
T.TONE
(testton)
AMP MENU
1
Tryck på AMP MENU flera gånger tills
den funktion du vill ställa in visas i
frontpanelens teckenfönster.
• SP. SETUP
Används till att ställa in högtalarnas storlek,
avstånd och placering.
• LEVEL
Används till att ställa in varje högtalares
balans och nivå, samt till att slå på/av
testtonen.
2
Tryck på X eller x för att välja önskad
funktion, och tryck sedan på C eller c
för att välja önskad inställning.
Du kan ange följande:
• SP. SETUP
68SE
CENTER
(mitthögtalare)
YES (ja)
NO (nej)
SURR.
(surroundhögtalare)
YES (ja)
NO (nej)
F.D.
(avstånd till främre
högtalare)
1,0 till 7,0 meter
ON (på)
OFF (av)
F.______I_______
(balansen mellan de
främre högtalarna)
C.LEV
(mitthögtalarens
nivå)
–6 dB till +6 dB
S.L.LEV
(vänstra
surroundhögtalaren
s nivå)
–6 dB till +6 dB
S.R.LEV
(högra
surroundhögtalaren
s nivå)
–6 dB till +6 dB
S.W.LEV
(subwoofernivå)
–6 dB till +6 dB
D.COMP
(dynamisk
komprimering)
ON (på)
OFF (av)
Amp menu avbryts om du inte använder
fjärrkontrollen under flera sekunder.
Ytterligare information
Felsökning
Om du får några av följande problem med
systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa problemet
innan du tar den till reparation. Om du inte kan
lösa problemet kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
Bild
Du får ingen bild.
• SCART-kabeln (EURO AV) är inte ordentligt
ansluten.
• SCART-kabeln (EURO AV) är skadad.
• Systemet har inte anslutits till korrekt t EURO
AV INPUT-uttag (sid. 18).
• TV:ns videoingång är inte inställd så att du kan
visa bilder från systemet.
• Kontrollera utgångsmetoden på systemet
(sid. 64).
Det finns bildstörningar.
• Skivan är smutsig eller skadad.
• Om bilden från systemet går via
videobandspelaren till TV:n, kan
kopieringsskyddssignalen, som tillämpas för vissa
DVD-program, påverka bildkvaliteten.
Ljud
Du får inget ljud.
• Ljudkabeln är inte ordentligt ansluten.
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen om
”MUTING ON” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Systemet är i pausläge eller i slow motion-läge.
Tryck på H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Systemet snabbspolar framåt eller bakåt. Tryck på
H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sid.21, 65).
Vänster och höger ljud är obalanserat eller
reverserat.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är korrekt och ordentligt anslutna.
• Justera parametern för balansen i menyn
BALANS (sid. 67).
Du får inget ljud från subwoofern.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och inställningarna (sid.21, 65).
• Ställ in ljudfältet till “AUTO FORMAT DIRECT
AUTO” (sidan 43).
Ytterligare information
När STANDBY-indikatorn blinkar.
Koppla omedelbart ifrån nätkabeln och kontrollera
följande:
• Har högtalarsladdarna (+ och – ) kortslutits?
• Används endast de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar ventilationshålen
på systemets ovansida?
Efter att du har kontrollerat punkterna ovan och
åtgärdat eventuella problem, anslut nätsladden igen
och slå på systemet. Om indikatorn fortfarande
blinkar, eller om orsaken till problemet inte kan
fastställas efter kontrollerna ovan, kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Även om du ställer in bildförhållandet under
”TV-TYP” till ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” fyller
inte bilden hela skärmen.
• DVD-skivans bildförhållande är fast.
Det finns störningar i ljudet.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är i
närheten av en transformator eller motor och på
minst
3 meters avstånd från en TV-apparat eller ett
lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna och uttagen är smutsiga. Torka av
dem med en trasa fuktad i lite alkohol.
• Rengör skivan.
Ljudet förlorar stereoeffekten när du spelar en
VIDEO-CD, en CD eller en MP3-fil.
• Ställ in ”LJUD” till ”STEREO” i kontrollmenyn
(sid. 41).
• Se till att systemet ansluts på rätt sätt.
forts.
69SE
Surround-effekten är svår att urskilja när du
spelar ett Dolby Digital-, DTS- eller MPEGljudspår.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 43).
• Kontrollera högtalaranslutningarna och inställningarna (sid.21, 65).
• Beroende på DVD-skivan kanske inte utsignalen
är fullständiga 5.1-kanaler. Den kan vara mono
eller stereo även om ljudspåret är inspelat i Dolby
Digital- eller MPEG-ljudformat.
Ljudet kommer bara från mitthögtalaren.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske ljudet
bara kommer från mitthögtalaren.
Inget ljud hörs från mitthögtalaren.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 43).
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
surround-högtalarna.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 43).
• Välj ett ljudfält innehållandet ordet “C. ST. EX”
(sid. 44).
• Beroende på källan, kan effekten från surroundhögtalarna vara mindre märkbara.
Användning
Det går inte att få in radiostationer.
• Kontrollera att antennerna är ordentligt anslutna.
Justera antennerna och anslut en extern antenn om
så behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när du
använder automatisk inställning). Prova med att
ställa in manuellt.
• Inga stationer är förinställda, eller de förinställda
stationerna har raderats (när du ställer in genom
att söka förinställda stationer). Förinställ
stationerna (sid. 56).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas i
frontpanelens teckenfönster.
70SE
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Det finns något hinder mellan fjärrkontrollen och
systemet.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och systemet är
för långt.
• Fjärrkontrollen pekas inte mot fjärrsensorn på
systemet.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
Skivan spelas inte.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Skivan ligger upp och ner.
Stoppa in skivan med uppspelningssidan vänd
nedåt.
• Skivan är böjd i systemet.
• Systemet kan inte spela cd-romskivor etc. (sid. 7).
• Områdeskoden på DVD-skivan matchar inte
koden som finns på systemet.
• Systemets insida är fuktig. Ta bort skivan och
lämna systemet påslagen i ca en halvtimme
(sid. 2).
MP3-ljudspåret kan inte spelas upp.
• DATA CD-skivan är inte inspelad i formatet MP3
enligt ISO9660 Level 1/ Level 2 eller Joliet.
• MP3-spåret har inte filtillägget ”.MP3”.
• Spåret har inte MP3-format trots att filtillägget är
”.MP3”.
• Systemet kan enbart spela ljudfiler av typen MP3
(MPEG1 Audio Layer3).
• Ta ut skivan och välj inställningsalternativet
”SPECIALINSTÄLLNINGAR”. Välj ”DATACD PRIORITET” och ställ in alternativet ”MP3”
igen.
• Katalognivån är högre än 8.
Titeln på MP3-albumet eller spåret visas inte
på korrekt sätt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror.
Andra tecken visas som ” ”.
JPEG-bildfilen kan inte visas.
• DATA CD-skivan är inte inspelad i formatet
JPEG enligt ISO9660 Level 1/ Level 2 eller Joliet.
• JPEG-bildfilen har inte filtillägget ”.JPG” eller
”.JPEG.”
• Spåret är inte JPEG-formaterat trots att filtillägget
är ”.JPG” eller ”JPEG.”
• Bildens längd eller bredd överstiger 4 720
bildpunkter.
• Ta ut skivan och välj inställningsalternativet
”SPECIALINSTÄLLNINGAR”. Välj ”DATA CD PRIORITET” och ställ in alternativet ”JPEG”
igen.
• Katalognivån är högre än 8.
• Du kan inte spela den progressiva JPEG-filen.
Titeln på JPEG-albumet eller -filen visas inte
på korrekt sätt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror.
Andra tecken visas som ” ”.
Skivan startar inte från början.
• Du har valt programuppspelning, slumpmässig
uppspelning eller repetering (sid. 30, 31, 32)
Tryck på CLEAR för att avbryta dessa funktioner
innan du spelar en skiva.
• Du har valt återupptagen uppspelning.
I stoppläget trycker du på x på systemet eller på
fjärrkontrollen, starta sedan uppspelningen
(sid. 24).
• Titeln eller DVD- eller PBC-menyn visas
automatiskt på TV-skärmen.
Systemet börjar uppspelningen av skivan
automatiskt.
• DVD-spelaren har en autouppspelningsfunktion.
Meddelanden visas inte på det språk du
önskar.
• I inställningsdisplayen väljer du önskat språk för
visningen i ”SKÄRMTEXT” under
”SPRÅKINSTÄLLNING” (sid. 62).
Det går inte att ändra språket för ljudspåret.
• Den DVD som spelas har inte ljudspår med flera
språk.
• Det går inte att byta språk på denna DVD.
Det går inte att ändra undertexten.
• Den DVD som spelas har inte flera
undertextspråk.
• Du kan inte ändra undertext på denna DVD.
Det går inte att inaktivera undertexten.
• Du kan inte inaktivera undertexten på denna
DVD.
Det går inte att byta vinkel.
• Den DVD som spelas har inte spelats in med flera
vinklar. (sidan 47)
• Du kan inte byta vinkel på denna DVD.
Det går inte att mata ut en skiva och
”LOCKED” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
Ytterligare information
Displayen där du anger lösenord visas inte för
Super Audio CD, även om Anpassat barnlås är
aktiverat.
• Anpassat barnlås är aktiverat för olika lager på en
Super Audio CD.
slumpmässig uppspelning eller
programuppspelning.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske du inte
kan använda alla funktioner ovan. Se i
bruksanvisningen som följer med skivan.
”C-32” visas i frontpanelens teckenfönster.
• Stäng av strömmen och sätt sedan på den igen,
genom att trycka på [/1 på systemet.
Systemet fungerar inte som den ska.
• Om systemets funktion har påverkats, slå av
strömmen på systemets genom att trycka på [/1,
och slå sedan på den igen.
Uppspelningen stoppas automatiskt.
• Vissa skivor kan innehålla en autopaussignal. När
du spelar en sådan skiva stoppas uppspelningen
vid autopaussignalen.
Systemet stängdes av under DVDuppspelningen.
• Om cirka en timme förfluter medan DVDuppspelningen är pausad eller om DVDtoppmenyn eller en DVD-meny visas under DVDuppspelning, stängs systemet av automatiskt.
Du kan inte utföra funktioner som stopp,
sökning, slow-motion, repetering,
71SE
Tekniska data
Förstärkardelen
Stereoläge
Surroundläge
90 W + 90 W (4 ohm vid
1 kHz, THD 10 %)
Främre: 90 W + 90 W
Mitt*: 90 W
Surround*: 90 W + 90W
(4 ohm vid 1 kHz, THD
10 %)
Subwoofer*: 100 W
(4 ohm vid 100 Hz, THD
10 %)
* Beroende på ljudfältsinställningarna och källan,
kanske inga ljudutdata finns.
Ingångar
VIDEO 1/VIDEO2/TV:
Känslighet: 150 mV
Utgångar
Impedans: 50 Kohm
VIDEO 1 (AUDIO
OUT):
Spänning: 1 V
Impedans: 1 Kohm
Hörlurar
Accepterar hörlurar för låg
och hög impedans.
Super Audio CD/DVD-system
Laser
Halvledarlaser
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emission: kontinuerlig
Signalformatsystem
NTSC eller NTSC/PAL
Frekvensåtergivning (vid 2 CH STEREO-läge)
DVD (PCM): 2 Hz till 22
kHz (±1,0 dB)
Harmonisk distortion
CD: 2 Hz till 20 kHz
(±1,0 dB)
Mindre än 0,03 %
Radiodelen
System
FM-mottagare
Mottagningsområde
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
AM-mottagare
Mottagningsområde
Antenn
Mellanfrekvens
87,5–108,0 MHz (steg om
50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
531–1 602 kHz (med
intervall om 9 kHz)
AM-ramantenn
450 kHz
Videodelen (VIDEO 1, 2, EURO AV)
Ingångar
Utgångar
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Högtalare
Främre/Surround
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex
70 mm diam. kontyp
4 ohm
128 × 216 × 114 mm
(b/h/d, inklusive ställ)
0,53 kg
Mitt
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
Basreflex
70 mm diam. kontyp
4 ohm
190 × 122 × 89 mm
(b/h/d, inklusive ställ)
0,56 kg
Subwoofer
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (ca)
Vikt (ca)
72SE
Digitalt synthesizersystem med PLL-låsning
Basreflex
160 mm diam. kontyp
4 ohm
190 × 384 × 357 mm
(b/h/d)
7,67 kg
Allmänt
Strömförsörjning
Energiförbrukning
Mått (ca)
Vikt (ca)
Driftstemperatur
Luftfuktighet vid drift
Medföljande tillbehör
230 V AC, 50/60 Hz
120 W
2 W (i energisparläge)
380 × 60 × 337 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar
4,2 kg
5°C till 35°C
5 % till 90 %
Se sid. 11.
Rätt till ändringar av utförande och tekniska data utan
föregående meddelande förbehålles.
Ordlista
Album
Indelning av en data-CD med ljudspår eller en
bild av formatet MP3 eller JPEG.
Avsnitt
På en VIDEO-CD-skiva med PBC-funktioner
(uppspelningskontroll) är menyskärmar, rörliga
bilder och stillbilder indelade i sektioner som
kallas ”avsnitt”.
Barnlås
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surround-högtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det
här formatet kallas även ”5.1” eftersom
subwoofer-kanalen räknas som 0.1-kanal (då
den bara är i funktion när det krävs djupa
baseffekter). Alla sex kanaler i detta format
spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Och eftersom alla signaler
bearbetas digitalt, blir signalförsämringen
mindre.
Ytterligare information
En DVD-funktion som används för att begränsa
uppspelning av skivor beroende på tittarens
ålder och i vilket land den spelas. Begränsningen
varierar mellan olika skivor. Vissa våldsamma
avsnitt kanske hoppas över eller ersätts av andra
avsnitt, eller så kan en film vara helt förbjuden.
Dolby Pro Logic II
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
II fem utkanaler med full bandbredd. Det görs
med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
x Filmläge
Filmläget är avsett för TV-program i stereo och
för program som kodats med Dolby Surround.
Resultatet blir en förbättrad tydlighet i
ljudbilden, som gör att den kommer ganska nära
den kvalitet som ljud med separata 5.1-kanaler
har.
forts.
73SE
x Musikläge
Fil
Musikläget är avsett för musik som spelats in i
stereo och ger en ljudbild med påtagligt djup och
stor bredd.
Avsnitt av en film på en CD innehållande
JPEG-bildfiler.
Dolby Surround Pro Logic
Som en metod att avkoda Dolby Surround,
producerar Dolby Surround Pro Logic fyra
kanaler från tvåkanaligt ljud. Jämfört med
tidigare Dolby Surround-system, återger Dolby
Surround Pro Logic panorering från vänster till
höger mer naturligt och lokaliserar ljudet mer
precist. Om du vill kunna dra full fördel av
Dolby Surround Pro Logic, bör du ha ett par
surround-högtalare och en mitthögtalare.
Surround-högtalarna sänder enkanaligt ljud.
DTS
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av Digital Theater Systems, Inc.
Denna teknik kan användas för 5.1-kanals
surround-ljud. Den bakre kanalen är en
stereokanal och det finns en diskret subwooferkanal i detta format. DTS ger samma diskreta
5.1-kanaler med digitalt högkvalitetsljud.
Systemet ger utmärkt kanalseparering eftersom
all kanalinformation spelas in diskret och
bearbetas digitalt.
DVD
En skiva som kan innehålla upp till 8 timmar
med film även om dess diameter är samma som
en CD-skiva.
Datakapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en inspelad sida på 4,7 GB (gigabyte), är 7
gånger större än en CD-skiva. Och
datakapaciteten för en DVD med dubbelt lager
och en sida är 8,5 GB, för en DVD med ett lager
men två sidor är 9,4 GB, och för en DVD med
dubbelt lager och två sidor är 17 GB.
För bilddata används formatet MPEG 2, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/40 av dess ursprungliga storlek. På DVD
används också en variabel kodteknik som ändrar
hur mycket data som tilldelas beroende på
bildens status.
Ljuddata spelas in i Dolby Digital och PCM,
vilket gör att du får en mer realistisk ljudeffekt.
Dessutom finns det flera avancerade funktioner
för DVD, som exempelvis flera vinklar, flera
språk och barnlås (filter).
74SE
Filmbaserad och videobaserad
programvara
DVD-skivor kan klassificeras som filmbaserade
eller videobaserade. Filmbaserade DVD-skivor
har samma bildhastighet (24 bildrutor per
sekund) som de filmer som visas i biosalonger.
Videobaserade DVD-skivor, som t.ex. drama
eller situationskomedier, visar bilderna med en
hastighet av 30 bildrutor (eller 60 fält) per
sekund.
Funktion för flera vinklar
På vissa DVD-skivor har man spelat in olika
vinklar (visningspunkter) för ett avsnitt.
Funktion för flera språk
På vissa DVD-skivor har man spelat in ljudet
eller undertexten på flera språk.
Kapitel
Underavdelning till titeln på en DVD. En titel
består av flera kapitel.
Områdeskod
Detta system används för att skydda
upphovsrätten. Även om du inte har någon
områdeskod på din DVD, kan begränsningarna
vara aktiverade. Varje områdeskod visas på
systemet och på skivan. Du kan bara spela de
skivor som matchar områdeskoden på systemet.
Systemet kan också spela skivor som har märket
” ALL ”. Genom att använda menyskärmarna som
finns på VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner, kan du spela enkla interaktiva
program, använda sökfunktioner och liknande.
PBC-uppspelning (PBC)
Kodade signaler på VIDEO-CD-skivor (version
2.0) för att styra uppspelningen.
Varje DVD-apparat eller DVD-skiva får en
områdeskod beroende på försäljningsområdet.
Spår
Del av en bild eller ett musikstycke på en Super
Audio CD, CD, VIDEO-CD eller MP3. Ett
album består av flera spår (endast MP3).
Super Audio CD
Detta ljudformat baseras på rådande standard för
ljud-CD, men innehåller en större mängd
information som ger högre ljudkvalitet. Det
finns tre typer av skivor: skivor med ett lager,
skivor med dubbelt lager och hybridskivor.
Hybridskivorna innehåller både information för
vanliga ljud-CD och Super Audio CD.
Titel
Det mest omfattande avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva eller ett helt album på
en ljudskiva.
VIDEO-CD
Ytterligare information
En CD som innehåller rörliga bilder (film).
För bilddata används formatet MPEG 1, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/140 av dess ursprungliga storlek. En
12 cm VIDEO-CD kan alltså innehålla upp till
74 minuter filmklipp.
VIDEO-CD-skivor innehåller också kompakt
ljudinformation. Ljud med högre frekvens än
vad som kan uppfattas av det mänskliga örat
komprimeras, men de ljud som vi kan höra
påverkas inte. VIDEO-CD-skivor kan innehålla
6 gånger så mycket ljuddata som vanliga ljudCD.
Det finns två slags VIDEO-CD.
• Version 1.1: Du kan bara spela upp film och
ljud.
• Version 2.0: Du kan visa stillbilder med hög
upplösning och använda PBC-funktionerna.
Detta system kan användas för båda
versionerna.
75SE
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
A Skivhållare (22)
B A (utmatning) (22)
C H (spela upp) (22)
D X (paus) (23)
E x (stopp) (23)
F ./>, PREV/NEXT (fg./nästa) (23,
25, 56, 57)
I PHONES (på andra sidan av systemet)
uttag (22)
J SOUND FIELD –/+ (ljudfält –/+) (43, 44,
45)
K DISPLAY (visning) (36, 39, 57)
L BAND (56, 57)
M FUNCTION (funktion) (22, 55, 57)
G VOLUME +/– (22, 67)
N Frontpanelens teckenfönster (77)
H BASS LEVEL (46)
O
(fjärrsensor) (11)
P [/1 (strömbrytare)/STANDBY-indikator
(22)
76SE
Frontpanelens teckenfönster
När du spelar en DVD
Uppspelningsstatus
Aktuellt ljud
Aktuell ljudeffekt
Aktuellt kapitelnummer
TITLE
CHAP
H
M
S
DIGITAL
DOLBY PL
Aktuellt titelnummer
Uppspelningstid
NIGHT
BASS SHUF
PROG
REP 1
Aktuellt läge
Lyser vid uppspelningsområde
med flera kanaler (endast Super
Audio CD)
Aktuellt ljud
Aktuell ljudeffekt
Uppspelningsstatus
SACD MULTI
TRK
M
S
Aktuellt spårnummer
Uppspelningstid
PCM MP3
NIGHT
BASS SHUF
PBC PROG
REP 1
Ytterligare information
Uppspelning av Super Audio CD, CD, VIDEO-CD (utan PBC-funktioner)
eller MP3
Aktuellt läge
Lyser under PBC-uppspelning
(endast VIDEO-CD)
När du lyssnar på radio
Förinställt nummer
Mono/stereo-effekt
TUNED
MONO
FM AM
Aktuellt band
Ljudeffekt
ST NIGHT
kHz BASS
MHz
Aktuell Station
forts.
77SE
När du spelar en JPEG
Uppspelnings
status
78SE
Aktuellt
filnummer
Bakpanel
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
VIDEO 2 VIDEO 1
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
L
AUDIO IN
VIDEO IN
FM 75
VIDEO IN
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
E AM-uttaget (16)
B VIDEO 2 OPTICAL DIGITAL INuttag(19)
F FM 75Ω COAXIAL (koaxial)-uttag (16)
C VIDEO 1 ANALOG OUT (video 1 analog
ut)-uttag (18)
D VIDEO 2 ANALOG IN-uttag (18)
G EURO AV OUTPUT (TO TV)-uttag (euro
AV-utgång för TV) (18)
H VIDEO 1 ANALOG IN-uttag (18)
Ytterligare information
A SPEAKER (högtalaruttag)-uttag (13)
79SE
Fjärrkontroll
H CLEAR (radera) (30, 31, 32, 34)
I TV (54)
J AUDIO (Ijud) (41)
K ANGLE (vinkel) (47)
L SUBTITLE (undertext) (48)
M ./>, PREV/NEXT, PRESET –/+ (23,
25, 56, 57)
N H (spela upp) (22, 25, 30, 31, 32)
O X (paus) (23)
P DVD TOP MENU/ALBUM– (DVD-meny/
album–) (24, 26, 28)
Q C/X/x/c/ENTER (24, 25, 26, 28, 30, 32,
34, 41, 47, 48, 49, 51, 60, 61)
R DVD DISPLAY (26, 28, 32, 34, 39, 41, 47,
48, 49)
S TV CH +/– (54)
T TV VOL +/– (54)
U TV [/1 (på/standby) (54)
V "/1 (standby) (22, 56)
W REPEAT (30, 32)
X NAME (58)
Y SOUND FIELD +/– (ljudfält +/–) (43, 44,
45)
Z MEMORY (56)
wj NIGHT MODE (nattläge) (46)
wk Nummerknappar (24, 25, 30, 34, 47, 49,
51, 54)
wl ENTER (välj) (56)
e; m/M/ /
SLOW, TUNING –/+
(långsamt/stationsinställning –/+) (29,
33, 56)
ez
x (stopp) (23, 24, 25, 49)
es MUTING (tyst) (23)
Obs!
Denna fjärrkontroll lyser i mörkret. Men den måste
först exponeras för ljus en stund.
A SLEEP (sovtimer) (59)
ef VOLUME +/– (57)
B Z (utmatning) (22, 23)
eg O RETURN (återgå) (24, 25, 26, 28, 30,
34, 49, 51, 61)
C DISPLAY (visning) (36, 39, 57)
eh TV/VIDEO (54)
D FUNCTION (funktion) (22, 55, 57)
ej BASS LEVEL (46)
E STEREO/MONO (57)
ek AMP MENU (60)
F BAND (56, 57)
el DVD SETUP (DVD-inställning) (51, 61)
G PLAY MODE (uppspelningsläge) (30,
31)
80SE
ed DVD MENU/ALBUM+ (DVD-meny/
album+) (24, 26, 28)
Språkkoder
Stavning av språk efterföljer standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Inte angivet
Ytterligare information
Kod
81SE
Lista över DVD-inställningsmenyn
Du kan ange följande på DVD-inställningsmenyn.
Alternativen kan komma i en annan ordning på skärmen.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
SKÄRMTEXT (Väljer önskat språk i den
lista som visas).
TV-TYP
DVD MENY
SKÄRMSLÄCKARE
(Väljer önskat språk i den
lista som visas).
BAKGRUND
LJUD
(Väljer önskat språk i den
lista som visas).
UNDERTEXT
(Väljer önskat språk i den
lista som visas).
LINE
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
AUDIO
DRC
AV
8.
7. NC17
6.
H
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD
USA
ÖVRIGAt
ÄNDRA LÖSENORD
AV
AUTO
AV
PÅ
DATA-CD
PRIORITET
MP3
JPEG
SPÅRVAL
NIVÅ
AVSTÅND
NIVÅ
BALANS
TESTTON
ÅTERSTÄLLA
JA
NEJ
JPEGDATUM
82SE
MM/DD/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/MM/DD
DD/MM/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/DD/MM
16:9
4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
PÅ
AV
INNEHÅLLSBILD
GRAFIK
BLÅ
SVART
VIDEO
RGB
FRAM
MITTEN
JA
JA
INGEN
SURROUND BAKOM (LÅG)
BAKOM (HÖG)
SIDA (LÅG)
SIDA (HÖG)
INGEN
SUBWOOFER JA
FRAM
1,0 m – 7,0 m
MITTEN
1,0 m – 7,0 m
SURROUND 1,0 m – 7,0 m
MITTEN
SURROUND
VÄNSTER
SURROUND
HÖGER
SUBWOOFER
FRAM
AV
PÅ
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
6 steg åt vänster
eller höger
Sakregister
I
S
16:9 63
4:3 BREVLÅDEFORMAT 63
4:3 PAN&SCAN 63
INDEX 35
Index 6
Scan 33
Setup Display
(Inställningsdisplay) 61
Shuffle Play (Slumpmässig
uppspelning) 31
SKÄRMINSTÄLLNINGAR 63
SKÄRMSLÄCKARE 63
SKÄRMTEXT 62
Skärmtext (On-screen display)
Kontrollmenyn 9
SLEEP 59
Slow-motion 33
SLUMPMÄSSIG 31
Snabbspolning bakåt 33
Snabbspolning framåt 33
SPÅR 34
Spår 6, 26, 74
SPÅRVAL 64
SPECIALINSTÄLLNINGAR
64
SPRÅKINSTÄLLNING 62
STORLEK 65
Super Audio CD 75
Surround-ljud 43
A
ALBUM 26, 34
Album 6, 73
ANGLE 47
ANPASSAT BARNLÅS 49
Antennkopplingar 16
ÅTERSTÄLLA 62
AUDIO 41, 62
AUDIO DRC 65
AVSNITT 9
Avsnitt 6, 73
AVSTÅND 66
B
BAKGRUND 63
Bakpanel 79
BALANS 67
BARNLÅS 51, 64, 73
BASS LEVEL 46
Batterier 11
Brukbara skivor 6
D
DATA-CD PRIORITET 65
DISPLAY 36
Dolby Digital 73
Dolby Surround Pro Logic 73
DTS 74
DVD 74
DVD MENY 62
F
Felsökning 69
Fil 6, 74
Fjärrkontroll 54, 80
Förinställd station 56
Frontpanel 76
Frontpanelens teckenfönster 77
Funktion för flera språk 41, 74
Funktion för flera vinklar 47, 74
H
J
JPEG 27
JPEG DATUM 65
K
KAPITEL 35
Kapitel 6, 74
Kontinuerlig uppspelning
CD/VIDEO CD/Super Audio
CD/DVD/MP3 22
Kontrollmeny 9
Koppla TV- och
videokomponenter 18
Kopplingar till högtalarsystem
12
L
LINE 64
M
MP3 26
MUTING 23
T
NIGHT MODE 46
NIVÅ 67
TESTTON 67
TIDSSÖKNING 34
TITEL 34
Titel 6, 75
TV-TYP 63
O
U
Områdeskod 7, 74
UNDERTEXT 48, 62
P
V
PBC-uppspelning 25, 74
PLAY MODE 30, 31
Programmerad uppspelning 30
VIDEO-CD 75
N
Ytterligare information
Numeriska data
R
Radio 57
RDS 59
REPEAT 32
Resume Play (Återuppta
uppspelningen) 24
Hantera skivor 8
HÖGTALARINSTÄLLN. 65
83SE
Snabbreferens för fjärrkontrollen
Obs!
Enhetens fjärrkontroll använder samma signaler som flera
andra Sony DVD-produkter.
Därför kan det hända att vissa knappar påverkar andra DVDprodukter från Sony.
A Ställer in systemet att stängas av vid en förinställd
tid.
B Matar ut skivan.
C Växlar alternativ som visas i frontpanelens
teckenfönster.
D Väljer önskad komponent.
E Växlar mellan mono- och stereoljud för FMstereomottagning.
F Väljer AM- eller FM-band.
G Väljer program eller slumpvist uppspelningsläge.
H Återgår till oavbruten uppspelning osv.
I Ställer in fjärrkontrollen på TV.
Normalläge: stängs av.
TV-läge: lyser rött.
J Byter ljudet.
K Ändrar kameravinklarna under uppspelning av
DVD-skivor.
L Ändrar undertexten.
M ./>, PREV/NEXT: Tryck för att gå till
nästa kapitel eller spår eller för att gå tillbaka till
föregående kapitel eller spår. PRESET –/+: Söker
igenom alla förinställda kanaler.
N Startar uppspelningen av en skiva.
84SE
O Gör paus i uppspelningen av en skiva.
P Visar titelmenyn på TV-skärmen.
MP3/JPEG: Väljer album.
Q Väljer och aktiverar alternativ och inställningar.
R Visar kontrollmenyn på TV-skärmen för
inställning eller justering av alternativen.
S Väljer TV-kanal.
T Ställer in TV-volymen.
U Slår på/av TV:n.
V Slår på och av strömmen till systemet.
W Visar “REPEAT”-teckenfönstret på TV-skärmen.
X Aktiverar namnfunktionen.
Y Väljer ljudfältsläge.
Z Lagrar förinställda stationer.
wj Gör ljudet klart vid låg volym.
wk Väljer inställningsalternativ. TV: Väljer
kanalnummer.*
wl Aktiverar alternativ och inställningar.
e; m/M (SCAN): Söker en viss punkt medan du
tittar på bilden under uppspelning av skivan.
/ SLOW: Spelar upp en skiva i slow-motion
i pausläget.
TUNING –/+: Avsöker alla tillgängliga
radiokanaler.
ea Stoppar uppspelningen av en skiva.
es Dämpar ljudet.
ed Visar DVD-menyn på TV-skärmen.
MP3/JPEG: Väljer album.
ef Ställer in SYSTEM-volymen.
eg Återgår till den föregående valda skärmen osv.
eh Ändrar TV:ns ingångsläge.
ej Basljudet förstärks effektivt.
ek Ställer in systemet att stängas av vid en förinställd
tidpunkt och ändrar ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster med två steg.
el Visar inställningsmenyn på TV-skärmen för
inställning och justering av alternativen.
* Beroende på TV-tillverkaren, kan följande metod fungera.
Tryck på >10, sedan numret. (För exempelvis kanal 25,
trycker du först på >10 och sedan på 2 och 5.)
PL
Instalacja
3
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na
książki lub zabudowana szafka.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.
Nie należy też stawiać na urządzeniu zapalonych
świec.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Nie należy wyrzucać baterii wraz
z pozostałymi odpadkami z
gospodarstwa domowego.
Należy zutylizować je jako
odpady chemiczne.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie klasy 1
(CLASS 1 LASER).
Etykieta znajduje się
na spodzie urządzenia.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilający i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
•Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki nie zostanie odłączony przewód
zasilający, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilający. Aby
odłączyć przewód, należy pociągnąć za wtyczkę.
Nigdy nie należy ciągnąć za sam przewód.
2PL
•Zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec
przegrzaniu się zestawu.
•Nie ustawiać zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itp.) czy w pobliżu materiałów
(zasłony, draperie), które mogą zasłonić otwory
wentylacyjne urządzenia.
•Nie umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery czy przewody powietrzne
wydalające ciepłe powietrze lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, nadmierny kurz, mechaniczne
wstrząsy czy uderzenia.
•Nie ustawiać zestawu pochyło. Urządzenie to
zostało zaprojektowane do funkcjonowania tylko
w poziomie.
•Zestaw oraz płyty kompaktowe przechowywać z
dala od urządzeń emitujących silne pole
magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe
czy duże kolumny głośnikowe.
•Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
obudowie urządzenia.
•Po przyniesieniu zestawu bezpośrednio z
zimnego do ciepłego otoczenia wewnątrz może
nastąpić skroplenie się pary, co może
spowodować uszkodzenie soczewki lasera. Po
zainstalowaniu urządzenia po raz pierwszy lub po
przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia
odczekać około pół godziny przed rozpoczęciem
jego użytkowania.
Witamy!
Dziękujemy za dokonanie zakupu
niniejszego kompaktowego zestawu
audiowizualnego firmy Sony. Przed
rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
niniejszej instrukcji oraz pozostawienie jej
do wykorzystania w przyszłości.
Środki ostrożności
O źródłach zasilania
Przewód zasilający prądu zmiennego można
wymieniać tylko w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
O usytuowaniu
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza urządzenia, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wymianę powietrza.
•Podczas długotrwałego działania urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa staje
się gorąca. Nie oznacza to awarii. Należy jednak
unikać dotykania obudowy. Nie wolno umieszczać
urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni
uniemożliwiającej prawidłową wentylację,
ponieważ może to być przyczyną przegrzania.
•Nie wolno zasłaniać szczelin wentylacyjnych przez
kładzenie na urządzeniu jakichkolwiek
przedmiotów. Urządzenie jest wyposażone we
wzmacniacz dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych na górnej powierzchni urządzenia
może spowodować jego przegrzanie i awarię.
•Nie należy ustawiać urządzenia na miękkich
powierzchniach, na przykład na dywanie, gdyż
mogłoby to spowodować zasłonięcie otworów
wentylacyjnych znajdujących się na spodzie
obudowy.
•Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
O działaniu
•Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia
lub ustawione w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu, na soczewkach w jego wnętrzu
może skraplać się para. Urządzenie nie będzie
wówczas działało prawidłowo. W takim wypadku
należy wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić
urządzenie w stanie włączonym przez około pół
godziny, aż wilgoć wyparuje.
•Przed przeniesieniem urządzenia należy wyjąć z
niego wszystkie płyty. W przeciwnym wypadku
płyta może ulec uszkodzeniu.
•W celu oszczędzania energii urządzenie można
wyłączyć całkowicie za pomocą znajdującego się
na nim przycisku "/1. Mimo iż dioda LED jeszcze
przez chwilę świeci, urządzenie jest całkowicie
wyłączone.
O regulacji poziomu głośności
Nie należy zwiększać poziomu głośności podczas
słuchania fragmentu nagrania o bardzo niskim
poziomie sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. Może
to doprowadzić do uszkodzenia głośników, gdy w
nagraniu wystąpi nagle fragment o bardzo
wysokim poziomie dźwięku.
O czyszczeniu
Obudowę, panel i elementy sterowania można
czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej
łagodnym roztworem detergentu. Nie należy
używać szorstkich ściereczek, proszku
czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub
benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
O płytach czyszczących
Nie należy korzystać z powszechnie dostępnych
płyt czyszczących CD/DVD. Może to spowodować
usterkę.
O kolorach na ekranie odbiornika
telewizyjnego
Jeśli głośniki powodują zaburzenia kolorów na
ekranie, należy natychmiast wyłączyć telewizor i
włączyć go ponownie po upływie 15 - 30 minut.
Jeśli zaburzenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
urządzenia.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: To urządzenie umożliwia
wyświetlanie na ekranie telewizora
nieruchomego obrazu wideo lub menu
ekranowego przez nieograniczony czas. Jeśli
obraz taki będzie wyświetlany na ekranie przez
dłuższy czas, istnieje ryzyko trwałego
uszkodzenia ekranu telewizora (kineskopu).
Szczególnie podatne na to są telewizory
projekcyjne (telebimy).
O przenoszeniu urządzenia
W przypadku przenoszenia urządzenia, wykonaj
poniższe czynności, aby zapobiec uszkodzeniu
mechanizmu wewnętrznego. Wyjmij płytę, a
następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk x na
urządzeniu. Po pojawieniu się wskaźnika
„MECHA LOCK” na wyświetlaczu panelu
przedniego, odłącz przewód zasilania od gniazdka
sieciowego.
3PL
Spis treści
Witamy! ................................................. 2
Środki ostrożności ................................ 3
O niniejszym podręczniku ...................6
Niniejsze urządzenie umożliwia
odtwarzanie następująch płyt........6
Terminologia dotycząca płyt ...............6
Uwagi dotyczące płyt ........................... 9
Opis ekranu Menu sterowania ......... 10
Rozpoczęcie pracy
Rozpakowywanie................................ 12
Wkładanie baterii do pilota............... 12
Krok 1: Podłączenie zestawu
głośnikowego ................................ 13
Krok 2: Podłączanie anten................. 17
Krok 3: Podłączenie odbiornika
telewizyjnego i magnetowidu...... 19
Krok 4: Podłączanie przewodu
zasilania ......................................... 21
Ustawienia głośników ........................ 22
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyt ................................ 23
Wznowienie odtwarzania od momentu
zatrzymania płyty ......................... 25
(Resume Play)
Korzystanie z menu płyty DVD........ 26
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z
funkcjami PBC (wersja 2.0) ........ 26
(PBC Playback)
Odtwarzanie utworu zapisanego w
formacie MP3................................ 27
Odtwarzanie plików obrazu JPEG... 29
Tworzenie własnego programu ......... 31
(Program Play)
Odtwarzanie losowe ........................... 33
(Shuffle Play)
Odtwarzanie z powtarzaniem............ 34
(Repeat Play)
Przeszukiwanie płyty .......................... 36
(Funkcja skanowania,
odtwarzanie w zwolnionym
tempie)
Wyszukiwanie tytułu/rozdziału/
utworu/indeksu/albumu/pliku..... 37
4PL
Przeglądanie informacji o płycie ...... 39
Ustawienia dźwięku
Zmiana dźwięku ................................. 43
Słuchanie dźwięku przestrzennego .. 45
Korzystanie z funkcji Sound
Effect ............................................. 48
Korzystanie z różnych funkcji
dodatkowych
Zmiana kątów ..................................... 50
Wyświetlanie napisów
dialogowych .................................. 51
Blokowanie płyt.................................. 52
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Inne czynności
Sterowanie odbiornikiem TV za
pomocą pilota ............................... 57
Korzystanie z magnetowidu lub innego
urządzenia..................................... 58
Korzystanie z radia............................. 59
Korzystanie z usługi RDS.................. 62
Korzystanie z funkcji Sleep Timer ... 62
Zmiana jasności wyświetlacza panelu
przedniego..................................... 63
Przywracanie ustawień
domyślnych ................................... 63
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu konfiguracji ... 64
Ustawianie języka wyświetlacza lub
ścieżki dźwiękowej....................... 65
(LANGUAGE SETUP)
Ustawienia wyświetlacza ................... 66
(SCREEN SETUP)
Ustawienia niestandardowe .............. 68
(CUSTOM SETUP)
Ustawienia głośników ........................ 69
SPEAKER SETUP
(USTAWIENIA
GŁOŚNIKÓW)
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów............... 73
Dane techniczne.................................. 76
Słowniczek ........................................... 78
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia .....................................81
Lista kodów języków.......................... 86
Lista menu konfiguracji DVD .......... 87
Indeks................................................... 88
Skrócona instrukcja obsługi
pilota .................................Okaładka
5PL
Format płyt
O niniejszym
podręczniku
• Instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku dotyczą przycisków
sterujących dostępnych na pilocie. Można
również posługiwać się przyciskami na
samym urządzeniu, o ile ich nazwy są takie
same lub podobne do nazw przycisków
znajdujących się na pilocie.
• W niniejszym podręczniku wykorzystano
następujące symbole.
Symbol
Opis
Funkcje dostępne dla płyt DVD
VIDEO oraz DVD-R/DVD-RW
w trybie VIDEO lub DVD+R/
DVD+RW
Funkcje dostępne w trybie
VIDEO CD
Funkcje dostępne w trybie CD
Funkcje dostępne w trybach
Super Audio CD i Audio CD
Funkcje dostępne w przypadku
utworów zapisanych w formacie
MP3*
Funkcje dostępne dla plików
JPEG
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy
format kompresji danych audio, określony przez
ISO/MPEG.
Niniejsze urządzenie
umożliwia
odtwarzanie
następująch płyt
Format płyt
DVD
VIDEO
6PL
Logo płyty
Super Audio
CD
Logo płyty
VIDEO CD
Audio CD
CD-R/CDRW (dane
dźwiękowe)
(pliki MP3)
(pliki JPEG)
Logo „DVD VIDEO” jest znakiem towarowym.
Terminologia
dotycząca płyt
• Tytuł
Najdłuższe fragmenty obrazu lub muzyki
na płycie DVD, film itp., w przypadku płyty
z materiałem wideo lub cały album, w
przypadku płyty z materiałem audio.
• Rozdział
Fragmenty filmu lub utworu muzycznego
mniejsze niż tytuły. Tytuł składa się z kilku
rozdziałów. Niektóre płyty mogą w ogóle
nie zawierać podziału na rozdziały.
• Album
Fragment muzyki lub obrazu na płycie data
CD zapisany w formacie MP3 lub JPEG.
• Utwór
Fragmenty filmu lub utworu muzycznego
na płytach VIDEO CD, Super Audio CD,
CD lub w formacie MP3.
• Indeks (Super Audio CD, CD) / indeks
wideo (VIDEO CD)
Liczba, która dzieli utwory na fragmenty w
celu łatwego odnalezienia wybranego
miejsca na płycie VIDEO CD, Super
Audio CD lub CD. Niektóre płyty mogą
nie zawierać indeksów.
• Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcją (strona 26)
ekrany menu, filmy i obrazy nieruchome są
podzielone na fragmenty nazywane
„scenami”.
• Plik
Fragment obrazu na płycie z danymi
zawierającej pliki obrazu w formacie
JPEG.
Płyta
Struktura
płyty DVD
Tytuł
Rozdział
Struktura
płyty
VIDEO
CD, Super
Audio CD
Płyta
Utwór
Indeks
Płyta
Struktura
pliku MP3
Informacje dotyczące płyt w formacie
wielosesyjnym (Multi Session)
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli utwór w formacie MP3 znajduje się w
pierwszej sesji. Wówczas możliwe jest
również odtwarzanie kolejnych utworów
MP3, zapisanych w późniejszych sesjach.
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli plik z obrazem w formacie JPEG
znajduje się w pierwszej sesji. Wówczas
możliwe jest również odtwarzanie
kolejnych plików JPEG, zapisanych w
późniejszych sesjach.
• Jeśli ścieżki dźwiękowe i obrazy w
muzycznym formacie CD lub wizyjnym
formacie CD zostały zapisane w pierwszej
sesji, to odtworzona zostanie tylko
pierwsza sesja.
Album
Kod regionu
Utwór
Płyta
Struktura
pliku
Album
Plik
Uwaga dotycząca funkcji PBC
(Playback Control) (płyty VIDEO CD)
Niniejszy system jest zgodny z wersją 1.1
oraz wersją 2.0 standardów VIDEO CD. W
zależności od typu płyty, można korzystać z
dwóch trybów odtwarzania.
Typ płyty
Można
VIDEO CD
bez funkcji
PBC
(wersja 1.1
płyty)
Odtwarzać zarówno wideo
(filmy), jak i muzykę.
VIDEO CD
bez funkcji
PBC
(wersja 2.0
płyty)
Korzystać (obok zwykłych
funkcji odtwarzania wideo jak
na płytach z funkcjami wersji
1.1) z interaktywnego
oprogramowania
wyświetlającego menu na
ekranie telewizora (PBC
Playback) . Oprócz tego,
można odtwarzać również
nieruchome obrazy o
wysokiej rozdzielczości, jeśli
znajdują się na płycie.
Urządzenie posiada kod regionu
wydrukowany na tylnej ściance i umożliwia
odtwarzanie jedynie płyt DVD opatrzonych
tym samym kodem regionu.
Urządzenie pozwala również odtwarzać
płyty DVD oznaczone symbolem ALL .
W wypadku próby odtworzenia
jakiejkolwiek innej płyty DVD, na ekranie
telewizora zostanie wyświetlony komunikat
„Playback prohibited by area limitations”.
Niektóre płyty DVD mogą nie być
oznaczone kodem regionu, chociaż ich
odtwarzanie jest zabronione ze względu na
ograniczenia regionalne.
Przykłady płyt, których nie można
odtwarzać przy użyciu tego
urządzenia
Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać następujących płyt:
• Plyty CD-ROM (z wyjatkiem rozszerzeń
„.MP3” oraz „.JPG” lub „.JPEG”)
• Płyty CD-R/CD-RW nagrane w formatach
innych niż podane poniżej:
– płyty nagrane w formacie muzycznym
– płyty nagrane w formacie VCD
ciąg dalszy
7PL
– płyty nagrane w formacie MP3/JPEG,
zgodnie ze standardem ISO9660* Level
1/Level 2 lub jego rozszerzonym
formatem Joliet
• Dodatkowych ścieżek z danymi na płytach
CD-Extra
• Płyt DVD-ROM
• Płyt DVD Audio
• Płyt DVD-RAM
• Płyt DVD-RW w trybie VR (zapisu wideo)
• Plików Progressive JPEG
* Logiczny format plików i folderów na dyskach
CD-ROM, określony przez ISO
(Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną)
Nie należy wkładać następujących płyt:
• Płyty DVD z innym kodem regionu
(strona 7, 79).
• Płyty o niestandardowym kształcie (np. w
kształcie karty, serca, lub gwiazdy).
• Płyty z naklejkami.
• Płyty z pozostawionymi fragmentami
taśmy samoprzylepnej.
Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW (tryb wideo)
W niektórych przypadkach, płyty CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW (tryb wideo) nie mogą być
odtwarzane w tym urządzeniu z powodu jakości
nagrania lub stanu płyty, bądź specyfikacji
nagrywarki i oprogramowania do opracowań
autorskich.
Płyta nie może być odtwarzana, jeżeli nie została
prawidłowo sfinalizowana. Bardziej szczegółowe
informacje znajdziesz w instrukcji obsługi
nagrywarki.
Zwróć uwagę, że niemożliwe jest odtwarzanie płyt
nagranych w formacie Packet Write.
Płyty muzyczne z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich
płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
8PL
Uwaga dotycząca odtwarzania
płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre operacje odtwarzania płyt DVD
oraz VIDEO CD mogą być celowo
ustawione przez producentów
oprogramowania. Ponieważ to urządzenie
odtwarza płyty DVD i VIDEO CD zgodnie
z oprogramowaniem umieszczonym na nich
przez producentów, niektóre funkcje
odtwarzania mogą być na niektórych płytach
niedostępne. Należy zapoznać się również z
informacjami dołączonymi do płyty DVD
lub VIDEO CD.
Prawa autorskie
Niniejszy produkt wykorzystuje technologię
ochrony praw autorskich chronioną przez
prawa patentowe i inne prawa własności
intelektualnej obowiązujące w Stanach
Zjednoczonych. Technologia ta nie może
być wykorzystywana bez zgody firmy
Macrovision i przeznaczona jest wyłącznie
do zastosowań domowych oraz innych
zastosowań o charakterze niepublicznym, o
ile nie uzyskano specjalnej zgody
Macrovision. Odtwarzanie kodu źródłowego
i dezasemblacja są zabronione.
Urządzenie to wyposażono w adaptacyjny
matrycowy dekoder przestrzenny Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic (II) oraz system
DTS** Digital Surround.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” i symbol podwójnej litery
D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji firmy Digital
Theater Systems, Inc.
„DTS” oraz „DTS Digital Surround” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Digital Theater Systems, Inc.
Uwagi dotyczące płyt
Nie należy używać dostępnych w sprzedaży
płyt z dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
O obchodzeniu się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, ani pozostawiać ich w
samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu, gdzie może
dojść do znacznego wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
O czyszczeniu
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ściereczki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
• Nie należy używać środków takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, dostępne w
sprzedaży środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
Niniejsze urządzenie może odtwarzać
jedynie płyty o standardowym okrągłym
kształcie. Próba odtworzenia płyt o kształcie
niestandardowym (np. w kształcie karty,
serca czy gwiazdy) może spowodować
usterkę.
9PL
Opis ekranu Menu sterowania
Menu sterowania służy do wybierania funkcji, z których chce się skorzystać. Po naciśnięciu
przycisku DVD DISPLAY wyświetlany jest ekran Menu sterowania. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
Całkowita liczba
Numer aktualnie odtwarzanego tytułu
nagranych tytułów Całkowita liczba nagranych
(Video CD/Super Audio CD/ CD: numer lub utworów
rozdziałów lub indeksów
Tytuł
lub
utworu)
Tytuł aktualnie
Stan odtwarzania
rodzaj płyty
odtwarzanego
(NOdtwarzanie, XPauza, xStop, itd.)
utworu
Numer aktualnie
odtwarzanego rozdziału
DVD
(Video CD/Super Audio CD/
DVD
Rodzaj
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
CD: numer indeksu)
odtwarzanej płyty
Czas odtwarzania
Ikona wybranego elementu
Menu sterowania
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLISCH
2: FRANZÖSISCH
3: SPANISCH
Bieżące ustawienie
Opcje
Elementy Menu sterowania
Nazwa funkcji wybranego
elementu Menu sterowania
UNTERTITEL
Auswählen:
ENTER
Komunikat dotyczący
działania
Lista elementów Menu sterowania
DISC
TITLE (tylko DVD) (strona 37)/
SCENE (tylko VIDEO CD w trybie odtwarzania z
funkcją PBC) /TRACK (tylko VIDEO CD)
(strona 37)
Wybór tytułu (DVD) lub utworu (VIDEO CD) do
odtwarzania.
Wyświetlenie sceny (VIDEO CD podczas odtwarzania z
funkcją PBC).
CHAPTER (tylko DVD) (strona 38)/
INDEX (tylko VIDEO CD) (strona 38)
Wybór rozdziału (DVD) lub indeksu (VIDEO CD) do
odtwarzania.
ALBUM (tylko MP3) (strona 28, 37)
Wybieranie albumu (MP3) przeznaczonego do
odtworzenia.
TRACK (tylko Super Audio CD/CD/
MP3) (strona 28, 37)
Wybór utworu (Super Audio CD/CD/MP3) do
odtwarzania.
INDEX (tylko Super Audio CD/CD)
Wyświetla indeks oraz wybiera (Super Audio CD)
indeks, który ma być odtwarzany.
TIME (strona 38)
Sprawdzanie dotychczasowego czasu trwania i
pozostałego czasu odtwarzania.
Wprowadzanie kodu czasowego w celu wyszukiwania
obrazów i muzyki.
(strona 38)
AUDIO (tylko DVD/VIDEO CD/Super
Audio CD/CD/MP3) (strona 43)
10PL
Wyświetlanie tytułu lub rodzaju płyty umieszczonej w
urządzeniu.
Zmiana ustawień parametrów dźwięku.
SUBTITLE (tylko DVD) (strona 51)
Wyświetlanie napisów dialogowych.
Zmiana języka napisów dialogowych.
ALBUM (tylko JPEG) (strona 29)
Wybieranie albumu (JPEG) przeznaczonego do
odtworzenia.
FILE (tylko JPEG) (strona 29)
Należy wybrać plik (JPEG), który ma zostać
odtworzony.
DATE (tylko JPEG) (strona 42)
Wyświetlanie informacji o dacie
ANGLE (tylko DVD) (strona 50)
Zmiana kąta widzenia.
PLAYMODE (tylko VIDEO CD/Super
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (strona 33)
Wybieranie trybu odtwarzania.
REPEAT (strona 34)
Wielokrotne odtwarzanie całej płyty (wszystkie tytuły/
utwory), wybranego tytułu/rozdziału/utworu/albumu lub
ułożonego programu.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Włączanie zabezpieczenia płyty przed odtwarzaniem.
(strona 52)
Wskazówki
•Po każdym naciśnięciu przycisku DVD DISPLAY ekran Menu sterowania zmienia się w następujący
sposób:
Ekran Menu sterowania
m
Ekran Menu sterowania wyłączony
Opcje Menu sterowania mogą być różne dla różnych płyt.
•Wskaźnik Menu sterowania świeci na zielono
t
, chyba że dla opcji REPEAT zostanie
wybrane ustawienie „OFF”.
•Wskaźnik „ANGLE” świeci na zielono tylko gdy na płycie nagrana jest scena pod wieloma kątami.
11PL
Rozpoczęcie pracy
Rozpakowywanie
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu
znajdują się następujące elementy:
• Głośniki (5)
• Subwoofer (1)
• Antena ramowa AM (1)
• Antena przewodowa FM (1)
• Przewody głośnikowe (3,5m × 3, 10m × 2,
5m × 1)
• Pilot zdalnego sterowania (pilot)
RM-SP800 (1)
• Baterie R6 (rozmiar AA) (2)
• Instrukcja obsługi (1)
• Kolumny głośnikowe - połączenia oraz
instalacja (karta) (1)
Wkładanie baterii do
pilota
Urządzeniem można sterować przy użyciu
dostarczonego w zestawie pilota. Należy
włożyć 2 baterie R6 (AA), dopasowując
bieguny 3 i # do oznaczeń w komorze
baterii. Korzystając z pilota, należy kierować
go w stronę czujnika zdalnego sterowania
znajdującego się na urządzeniu.
Uwagi
•Nie należy zostawiać pilota w miejscach o
wysokiej temperaturze lub wilgotności.
•Nie należy używać starych baterii z nowymi.
•Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały
się ciała obce, szczególnie podczas wymiany
baterii.
•Nie należy narażać czujnika zdalnego sterowania
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub silnego światła sztucznego. Może to
spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem
elektrolitu i korozją.
12PL
Krok 1: Podłączenie zestawu głośnikowego
Wymagane przewody
Rozpoczęcie pracy
Podłącz wchodzące w skład zestawu głośniki, używając dołączonych do zestawu przewodów.
Kolory przewodów należy dopasować do kolorów oznaczeń gniazd głośników. Nie należy
podłączać do urządzenia żadnych innych głośników niż dostarczone w tym zestawie.
Aby uzyskać najlepsze brzmienie dźwięku przestrzennego, należy ustawić odpowiednie
parametry (odległość, poziom sygnału itp.). Szczegóły procedury opisano na strona 22.
Przewody głośnikowe
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same kolory,
jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
(–)
(–)
(+)
(+)
kolorowa opaska
13PL
Gniazda do podłączenia głośników
Podłącz
Do
Głośniki przednie
Gniazd SPEAKER FRONT L (biały) i R (czerwony)
Głośniki surround
Gniazd SPEAKER SURR L (niebieski) i R (szary)
Głośnik środkowy
Gniazda SPEAKER CENTER (zielony)
Subwoofer
Gniazda SPEAKER WOOFER (fioletowy)
Głośnik przedni (R)
Głośnik przedni (L)
Głośnik środkowy
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
VIDEO 2 VIDEO 1
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
Głośnik surround (R)
L
AUDIO IN
FM 75
VIDEO IN
VIDEO IN
Subwoofer
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
Głośnik surround (L)
Uwaga dotycząca rozmieszczania głośników
Umieszczając subwoofer lub przymocowane do głośników przednich/surround stojaki
głośników (nie należą do wyposażenia) na podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą itp. ,
należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować ich poplamienie lub odbarwienie.
14PL
Uwaga
Do gniazda SPEAKER należy wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego.
Podłącz przewód głośnikowy uprzednio zaginając nieizolowaną końcówkę. Uważaj, aby nie przyciąć
przewodu głośnikowego w gnieździe SPEAKER.
Rozpoczęcie pracy
Wskazówka
Aby uniknąć zwierania głośników
Zwarcie głośników może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Aby temu zapobiec,
podczas podłączania głośników należy zachować następujące środki ostrożności. Należy
upewnić się, że pozbawiona izolacji część przewodu głośnikowego nie dotyka gniazda innego
głośnika ani innego przewodu głośnikowego.
Przykłady niewłaściwego stanu przewodów głośnikowych
Nieizolowana końcówka
przewodu głośnikowego styka się
z gniazdem innego głośnika.
Nieizolowane końcówki przewodów
głośnikowych stykają się wzajemnie na
skutek nadmiernego usunięcia izolacji.
Po podłączeniu wszystkich komponentów, głośników oraz przewodu zasilającego, należy
włączyć odtwarzanie dźwięku testowego, aby sprawdzić, czy wszystkie głośniki zostały
prawidłowo podłączone. Szczegóły dotyczące odtwarzania dźwięku testowego znajdują się na
zob. strona 71.
Jeśli w trakcie odtwarzania dźwięku testowego z głośników nie dochodzi żaden dźwięk lub
dźwięk dochodzi z głośnika innego niż pokazywany na wyświetlaczu urządzenia, mogło dojść
do zwarcia głośników. W takiej sytuacji należy ponownie sprawdzić połączenia głośników.
Uwaga
Należy upewnić się, że przewody głośnikowe zostały podłączone do odpowiednich gniazd: 3 do 3, i # do
#. Jeżeli przewody są podłączone odwrotnie, dźwięk będzie zniekształcony i pozbawiony niskich tonów.
15PL
Zmiana przewodów głośnikowych
Jeżeli chcesz użyć innego przewodu głośnikowego, możesz odłączyć wtyczkę, aby zamocować
ją na innym przewodzie.
Odłączanie
Chwytak
Wtyczkę zwróconą chwytakiem do dołu dociśnij do płaskiej powierzchni i wyciągnij przewody.
Podłączanie
Dociskając wtyczkę do płaskiej powierzchni włóż nowe przewody.
Zwróć uwagę, aby przewód oznaczony linią ciągłą został podłączony do strony wtyczki z
minusem (-).
Uwaga
Uważaj, aby nie uszkodzić powierzchni (np. blatu biurka), na której dokonujesz podłączenia/odłączenia
przewodów głośnikowych.
Wskazówki
•Możesz używać dowolnych ogólnie dostępnych przewodów głośnikowych o grubości AWG #18 - AWG
#24.
•Przed podłączeniem nowego przewodu, usuń 10 mm izolacji i skręć nieizolowane końcówki obydwu
przewodów.
10 mm
16PL
Krok 2: Podłączanie anten
Rozpoczęcie pracy
Aby słuchać audycji radiowych, należy podłączyć dostarczone w zestawie anteny
Gniazda antenowe
Podłącz
Do
Antena ramowa AM
Gniazda AM
Antena przewodowa FM
Gniazda FM 75Ω COAXIAL
Antena ramowa AM
SPEAKER
FRONT R
CENTER
VIDEO 2 VIDEO 1
FRONT L
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
L
AUDIO IN
FM 75
VIDEO IN
VIDEO IN
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
Antena przewodowa FM
Uwagi
•Aby uniknąć odbierania zakłóceń, należy odsunąć antenę ramową AM od urządzenia i innych
komponentów zestawu.
•Należy upewnić się, że antena FM jest całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny przewodowej FM, należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
Wskazówka
Instalując dostarczoną w zestawie antenę ramową AM, przewód (A) i przewód (B) możesz podłączać do
dowolnego z gniazd.
AM
A
B
ciąg dalszy
17PL
Wskazówka
W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału FM należy użyć 75-omowego kabla koncentrycznego (nie
wchodzi w skład wyposażenia), aby podłączyć do urządzenia antenę zewnętrzną FM, jak pokazano poniżej.
Zewnętrzna
antena FM
Urządzenie
AM
FM 75
COAXIAL
18PL
Wymagane przewody
Przewód SCART (EURO AV) do podłączenia telewizora (nie wchodzi w skład
wyposażenia)
Rozpoczęcie pracy
Krok 3: Podłączenie odbiornika telewizyjnego i
magnetowidu
Przewody audio/wideo (nie wchodzą w skład wyposażenia)
Podłączając przewody, należy sprawdzić, czy kolory wtyków odpowiadają kolorom gniazd, do
których zostały one włożone.
Żółty (wideo)
Biały (lewy kanał audio)
Czerwony (prawy kanał audio)
Gniazda do podłączania komponentów wideo
Podłącz
Do
TV
Gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV)
Magnetowid
Gniazda VIDEO 1
Cyfrowy odbiornik satelitarny
Gniazda VIDEO 2
Podłączanie urządzenia do telewizora
Podłącz urządzenie do odbiornika TV przy użyciu przewodu SCART (EURO AV). Pamiętaj,
aby podłączyć przewód SCART (EURO AV) do gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV)
w urządzeniu.
Jeżeli podłączasz urządzenie za pośrednictwem przewodu SCART (EURO AV), sprawdź czy
odbiornik TV jest dostosowany do odbioru sygnałów S-video lub RGB. Jeżeli odbiornik TV
jest dostosowany do S-video, zmień tryb wprowadzania odbiornika TV na sygnały RGB. Patrz
instrukcja obsługi podłączanego odbiornika TV.
Uwaga
Jeśli korzystasz z wyjść liniowych VIDEO 1, ustaw tryb urządzenia na 2CH STEREO. Jeśli urządzenie nie
znajduje się w trybie 2CH STEREO, wyjścia liniowe mogą funkcjonować nieprawidłowo.
ciąg dalszy
19PL
SPEAKER
FRONT R
CENTER
VIDEO 2 VIDEO 1
FRONT L
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
COAXIAL
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
IN
L
AUDIO IN
OUT
FM 75
VIDEO IN
VIDEO IN
OUTPUT(TO TV)
OUT
OUT
IN
EURO AV
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
DIGITAL
OUT
INTPUT(FROM VIDEO)
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Magnetowid
Cyfrowy odbiornik
satelitarny lub konsola
PlayStation 2 itp.
TV
Uwagi
•Aby wyeliminować niepożądany szum, połączenia należy wykonać starannie.
•Zajrzyj do instrukcji telewizora.
•Urządzenie nie może odtwarzać sygnałów składowych wideo.
•Urządzenie nie może odtwarzać sygnału audio z podłączonego telewizora. Gdy odtwarzasz sygnał audio
telewizora poprzez podłączone głośniki, wprowadź sygnał audio telewizora z gniazda AUDIO IN L/R.
Gdy podłączasz telewizor o standardowym ekranie 4:3
W zależności od płyty, obraz może nie być dopasowany do ekranu telewizora.
Informacje na temat zmiany stosunku aspektu znajdują się na strona 66.
Podłączanie magnetowidu do urządzenia
Magnetowid należy podłączyć do gniazd VIDEO IN oraz AUDIO IN L/R urządzenia. Aby
wyeliminować niepożądany szum, wszystkie przewody powinny być starannie wetknięte w
gniazda. Jeśli gniazdo VIDEO1 powoduje zakłócenia dźwięku, podłącz magnetowid do gniazda
VIDEO2.
Aby słuchać dźwięku z telewizora lub konsoli gier (np. PlayStation 2) za
pośrednictwem urządzenia
Gniazda wyjścia audio telewizora lub konsoli gier połącz z gniazdami VIDEO 2 AUDIO IN
urządzenia za pośrednictwem (opcjonalnych) przewodów audio.
20PL
Uwagi
Rozpoczęcie pracy
•Nie należy podłączać magnetowidu do urządzenia. W przypadku przesyłania sygnału z urządzenia do
telewizora z pośrednictwem magnetowidu, obraz może być niewyraźny.
•Jeśli obraz z magnetowidu nie może być wyświetlany za pomocą niniejszego urządzenia podłączonego do
telewizora za pomocą gniazd składowych RGB, na telewizorze należy ustawić
na t (Audio/Video).
Po wybraniu
(RGB) telewizor nie może odbierać sygnału z magnetowidu.
•Jeśli chcesz korzystać z funkcji SmartLink magnetowidu, podłącz magnetowid do gniazda SmartLink w
telewizorze.
•Funkcja SmartLink może nie działać poprawnie, jeśli magnetowid podłączony jest do telewizora za
pośrednictwem niniejszego urządzenia.
•Urządzenie nie odtwarza sygnałów S video.
•Po wybraniu „DVD” poprzez naciśnięcie przycisku FUNCTION (strona 58), sygnały wideo i RGB nie są
odtwarzane z gniazd VIDEO IN. Urządzenie nie może też odtwarzać sygnału składowego wideo.
•Po wybraniu VIDEO 1 lub VIDEO 2 poprzez naciśnięcie przycisku FUNCTION (strona 58), sygnał audio
z gniazda AUDIO L/R odtwarzany jest za pośrednictwem podłączonych głośników. Sygnał audio nie jest
odtwarzany z gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV).
Krok 4: Podłączanie przewodu zasilania
Przed podłączeniem przewodu zasilania sieciowego do gniazda ściennego należy podłączyć
głośniki do urządzenia (zob. strona 14).
21PL
Ustawienia głośników
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, wszystkie głośniki, poza
subwooferem, powinny znajdować się w
takiej samej odległości od słuchacza (A).
System ten umożliwia jednak
umiejscowienie głośnika centralnego w
odległości do 1,6 metra bliżej (B), a
głośników surround do 4,6 metra bliżej (C)
względem pozycji słuchacza.
Głośniki przednie mogą być rozmieszczone
w odległości od 1,0 do 7,0 metrów (A) od
słuchacza.
Głośniki należy rozmieścić zgodnie z
poniższą ilustracją
0,3 metra od odbiornika TV. W przypadku
zbyt małej odległości odbiornika TV od
subwoofera, na ekranie mogą pojawić się
zaburzenia kolorów. W razie
nieprawidłowości wyłącz odbiornik
telewizyjny, a następnie włącz go po 15 - 30
minutach. Jeśli zaburzenia kolorów pojawią
się ponownie, należy umieścić subwoofer
dalej od telewizora. Jeśli po wykonaniu
powyższych czynności zaburzenia kolorów
wciąż występują, należy upewnić się, czy w
pobliżu subwoofera nie znajdują się żadne
urządzenia magnetyczne. Zaburzenia
kolorów mogą wystąpić w wyniku
wzajemnego oddziaływania na siebie
subwoofera i obiektu emitującego pole
magnetyczne.
ródłami ewentualnych zakłóceń
magnetycznych mogą być na przykład:
magnetyczne zaczepy na szafce telewizora
itp., urządzenia medyczne, zabawki, itp.
Określanie parametrów głośników
Uwaga
Nie należy umieszczać głośnika środkowego i
głośników surround w większej odległości od
słuchacza niż głośniki przednie.
Informacje dotyczące głośnika
ekranowanego magnetycznie (w celu
niedopuszczenia do pojawiania się
zaburzeń kolorów na ekranie
odbiornika TV)
W tym systemie subwoofer jest ekranowany
magnetycznie, aby wyeliminować zjawisko
rozproszenia magnetycznego. Jednak w
przypadku zastosowania silnego magnesu
może wystąpić pewne rozproszenie
magnetyczne. Jeśli subwoofer jest używany
w pobliżu kineskopowego odbiornika
telewizyjnego lub projektora, to należy go
zainstalować w odległości nie mniejszej niż
22PL
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, należy najpierw określić
odległość głośników od słuchacza, a
następnie ustawić odpowiedni balans i
poziom dźwięku. Aby ustawić głośność i
balans dźwięku poszczególnych głośników
na tym samym poziomie, należy skorzystać z
dźwięku testowego.
Na ekranie ustawień wybierz opcję
„SPEAKER SETUP”. Bardziej
szczegółowe informacje znajdują się w
rozdziale „Ustawienia głośników”
(strona 69).
4
Odtwarzanie płyt
W zależności od typu odtwarzanej płyty
DVD lub VIDEO CD, niektóre operacje
mogą przebiegać inaczej lub ich
zastosowanie może być ograniczone.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną
do płyty.
A H
Stroną z zapisem do dołu
Regulacja
głośności
5
"/1/
Wskaźnik STANDBY
Odtwarzanie płyt
Włóż płytę w szczelinę, aż zostanie
wciągnięta automatycznie.
Płyta zostanie wciągnięta do urządzenia
automatycznie i na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się wskaźnik
„READING”.
Odtwarzanie płyt
Szczelina płyty
Załaduj płytę.
Podłącz
słuchawki
FUNCTION
Naciśnij H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie (w
trybie ciągłym).
Ustaw poziom głośności.
Po wykonaniu czynności opisanych w
punkcie 5
"/1
FUNCTION
W przypadku niektórych płyt na ekranie
telewizora może pojawić się menu. Takie
płyty można odtwarzać interaktywnie,
postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi
w menu. (DVD: strona 26), (VIDEO CD:
strona 26).
Wyjmowanie płyty
H
1
2
3
Włącz odbiornik telewizyjny.
Wybierz to urządzenie jako źródło
sygnału dla odbiornika telewizyjnego.
Naciśnij przycisk "/1 na urządzeniu.
Urządzenie się włączy.
Jeśli urządzenie nie pracuje w trybie
„DVD”, naciśnij przycisk FUNCTION,
aby wybrać ustawienie „DVD”.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się wskaźnik „READY!” i
urządzenie jest gotowe do
załadowania płyty.
Naciśnij przycisk A na urządzeniu lub Z na
pilocie. Wyjmij płytę po jej wysunięciu z
urządzenia. Na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się wskaźnik „READY!”.
Włączanie urządzenia
Naciśnij przycisk "/1 na urządzeniu.
Urządzenie się włączy. Gdy urządzenie
znajduje się w trybie oczekiwania, również
można je włączyć naciskając przycisk A na
urządzeniu lub przycisk H.
ciąg dalszy
23PL
Wyłączanie urządzenia
Naciśnij przycisk "/1 na pilocie. Urządzenie
przechodzi do trybu oczekiwania, a
wskaźnik STANDBY zaczyna świecić na
czerwono. Aby całkowicie wyłączyć
urządzenie, odłącz przewód zasilania od
gniazdka sieciowego.
Podczas odtwarzania płyt nie należy
wyłączać urządzenia przez naciśnięcie
przycisku "/1 znajdującego się na
urządzeniu. Spowoduje to skasowanie
ustawień w menu. Wyłączając urządzenie
naciśnij najpierw przycisk x, aby zatrzymać
odtwarzanie, a następnie naciśnij przycisk
Wskaźnik na pilocie.
Dodatkowe operacje
Z
./>
X
H
x
MUTING
VOLUME +/–
Wskazówka
Jeżeli w urządzeniu znajduje się płyta, możesz ją
odtworzyć naciskając po prostu przycisk H.
Funkcja zmienia się na DVD i rozpoczyna się
odtwarzanie (funkcja automatyczna). Jeżeli
jednak włączony jest tryb odtwarzania
programowego, odtwarzanie można rozpocząć
wyłącznie naciskając przycisk H.
Oszczędzanie energii w trybie
oczekiwania
Naciśnij raz przycisk "/1 na urządzeniu lub
przycisk "/1 na pilocie.
Wskazówka
Gdy urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania,
wskaźnik STANDBY na urządzeniu zaczyna
świecić.
Wyłączanie trybu oczekiwania
Naciśnij raz przycisk "/1 na pilocie.
Aby
Naciśnij
Zatrzymać odtwarzanie
x
Wstrzymać odtwarzanie* X
Wznowić odtwarzanie po X lub H
pauzie
Przejść do następnego
rozdziału, utworu, sceny
lub pliku w trybie
odtwarzania ciągłego
>
Powrócić do
.
poprzedniego rozdziału,
utworu, sceny lub pliku w
trybie odtwarzania
ciągłego
Zatrzymać odtwarzanie i
wyjąć płytę
Z
Wyciszyć dźwięk
MUTING. Aby
anulować wyciszenie
naciśnij przycisk
ponownie lub naciśnij
VOLUME + w celu
ustawienia poziomu
głośności dźwięku.
* Nie można wstrzymać odtwarzania podczas
odtwarzania pliku JPEG.
Uwagi
•Jeżeli w urządzeniu nie ma płyty, na wyświetlaczu
panelu przedniego pojawia się napis „READY!”.
•Po upływie około godziny od wstrzymania
odtwarzania płyty DVD, urządzenie wyłączy się
automatycznie.
24PL
Uwagi
(Resume Play)
•W niektórych wypadkach urządzenie może nie
wznowić odtwarzania dokładnie od miejsca, w
którym odtwarzanie zostało zatrzymane.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane są usuwane z pamięci
urządzenia, gdy:
– zostanie zmieniony tryb odtwarzania.
– zostaną zmienione ustawienia w menu
konfiguracji.
Wskazówka
Po zatrzymaniu płyty urządzenie
zapamiętuje miejsce, w którym naciśnięto x
i na wyświetlaczu panelu przedniego pojawia
się napis „RESUME”. Funkcja Resume Play
będzie działała, dopóki z szuflady
odtwarzacza nie zostanie wyjęta płyta, nawet
jeśli urządzenie przejdzie do trybu
oczekiwania po naciśnięciu przycisku "/1.
H
1
Aby rozpocząć odtwarzanie od początku płyty,
należy dwukrotnie nacisnąć przycisk x, a
następnie przycisk H.
Odtwarzanie płyt
Wznowienie
odtwarzania od
momentu zatrzymania
płyty
x
Naciśnij przycisk x, aby zatrzymać
odtwarzanie płyty.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis „RESUME” i można
wówczas wznowić odtwarzanie płyty od
miejsca, w którym zostało ono
przerwane.
Jeśli napis „RESUME” nie pojawia się
na wyświetlaczu, funkcja wznowienia
odtwarzania nie jest dostępna.
2
Naciśnij H.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
płyty od miejsca, w którym zostało ono
zatrzymane w punkcie 1.
25PL
Korzystanie z menu
płyty DVD
Płyta DVD jest podzielona na wiele sekcji, z
których ułożony jest obraz lub dźwięk na niej
zawarty. Sekcje te nazywane są „tytułami”.
Podczas odtwarzania płyty DVD
zawierającej kilka tytułów można wybrać
jeden z nich za pomocą menu DVD TOP
MENU/ALBUM–.
Podczas odtwarzania płyt DVD
pozwalających wybrać ustawienia, takie jak
język napisów dialogowych lub język ścieżki
dźwiękowej, ustawienia te można wybrać
przy użyciu menu DVD MENU/ALBUM+.
Odtwarzanie płyt
VIDEO CD z funkcjami
PBC (wersja 2.0)
(PBC Playback)
Funkcje PBC (Playback Control sterowanie odtwarzaniem) pozwalają
wykorzystywać proste operacje
interaktywne, wyszukiwanie itp.
Odtwarzanie z funkcją PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
dzięki menu wyświetlanemu na ekranie
telewizora.
Przyciski
numeryczne
Przyciski
numeryczne
./>
H
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
O RETURN
C/X/x/c/
ENTER
1
3
Użyj przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych, aby
wybrać element, który chcesz
odtworzyć lub zmienić.
Naciśnij ENTER.
Uwaga
Po upływie około godziny od wyświetlenia menu
górnego DVD lub menu DVD podczas
odtwarzania płyty DVD, urządzenie wyłączy się
automatycznie.
26PL
1
Naciśnij DVD TOP MENU/ALBUM– lub
DVD MENU/ALBUM+.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od zawartości
płyty.
2
x
X/x/
ENTER
DVD MENU/
ALBUM+
Rozpocznij odtwarzanie płyty VIDEO
CD z funkcjami PBC.
Zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.
2
3
4
Wybierz numer elementu, naciskając
przyciski X/x lub przyciski
numeryczne.
Naciśnij ENTER.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w
menu dotyczącymi operacji
interaktywnych.
Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do
płyty, ponieważ zasady obsługi
poszczególnych płyt VIDEO CD mogą
się różnić.
Powrót do menu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Uwagi
Wskazówka
Aby odtwarzać bez korzystania z funkcji PBC,
naciśnij ./> lub klawisze numeryczne w
chwili gdy urządzenie nie odtwarza, w celu
wybrania utworu, a następnie naciśnij H lub
ENTER.
Na ekranie telewizora pojawi się napis „Play
without PBC” (odtwarzanie bez funkcji PBC) i
urządzenie rozpocznie odtwarzanie w trybie
ciągłym. Nie można w tym trybie odtwarzać
obrazów nieruchomych, np. menu. Aby powrócić
do trybu PBC, dwukrotnie naciśnij przycisk x, a
następnie naciśnij przycisk H.
Możliwe jest odtwarzanie utworów
zapisanych w formacie MP3 na płytach CDROM, CD-R lub CD-RW. Aby jednak
odtwarzacz mógł rozpoznać zapisane
utwory, płyty muszą być nagrane w formacie
ISO9660 level 1, level 2, lub w formacie
Joliet. Możliwe jest również odtwarzanie
płyt nagranych w formacie wielosesyjnym
(Multi Session). Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat formatu nagrywania,
należy zapoznać się z instrukcją obsługi
urządzenia nagrywającego płyty CD-R/RW
lub instrukcją oprogramowania do
zapisywania dźwięku (nie znajduje się w
wyposażeniu).
1
2
Odtwarzanie płyt
•W zależności od rodzaju płyty VIDEO CD, menu
nie pojawia podczas wykonywania czynności 1.
•W instrukcjach obsługi dołączonych do
niektórych płyt VIDEO CD, operacji „Press
ENTER” (naciśnij przycisk ENTER) w punkcie
3 może odpowiadać „Press SELECT” (naciśnij
przycisk SELECT). W takim wypadku naciśnij
H.
Odtwarzanie utworu
zapisanego w
formacie MP3
Włóż do urządzenia płytę z danymi
zapisanymi w formacie MP3.
Naciśnij H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie
pierwszego utworu zapisanego w
formacie MP3 w pierwszym albumie na
płycie.
Uwagi
•Urządzenie może odtwarzać pliki audio w
formacie MP3 (MPEG1 Audio Layer3).
Urządzenie nie odtwarza utworów zapisanych w
formacie MP3PRO.
•Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt CD
nagranych w formacie wielosesyjnym, jeżeli
utwór w formacie MP3 znajduje się w pierwszej
sesji. Wówczas możliwe jest również odtwarzanie
kolejnych utworów MP3, zapisanych w
późniejszych sesjach.
•Maksymalna liczba albumów na płycie: 99
(Maksymalna liczba utworów w formacie MP3,
które można zapisać w albumie to 250.)
•Album, który nie zawiera plików w formacie MP3
jest pomijany.
•Jeśli rozszerzenie „.MP3” zostanie przypisane
danym zapisanym w formacie innym niż format
ciąg dalszy
27PL
MP3, odtwarzacz nie będzie mógł prawidłowo
rozpoznać tych danych i wygeneruje głośny
dźwięk, który może uszkodzić głośniki.
•Gdy urządzenie nie może odtworzyć pliku MP3,
wyjmij płytę i wybierz polecenie „CUSTOM
SETUP” z listy pozycji ustawień. Następnie
wybierz „DATA CD PRIORITY” i ustaw na
„MP3” (strona 68). Następnie włóż ponownie
płytę do odtwarzacza.
•Urządzenie odtwarza do 8 poziomów
katalogowych w głąb.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie
(TRACK), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlona lista utworów
wchodzących w skład bieżącego albumu.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Wybór albumu i utworu
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania, i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Naciśnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócić do listy
utworów lub albumów.
5
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
O RETURN
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
utworu.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN lub C.
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Wyłączanie wyświetlacza
Pojawia się Menu sterowania i tytuł
płyty z utworami nagranymi w formacie
MP3.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni utwór, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Naciśnij X/x, aby wybrać
(ALBUM), a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Pojawia się lista albumów znajdujących
się na płycie.
HOME TOWN
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Uwagi
•W nazwach albumów lub utworów można używać
wyłącznie znaków alfanumerycznych. Wszelkie
inne znaki wyświetlane są w postaci „ ”.
•Jeśli odtwarzany plik MP3 posiada opis w
formacie ID3, zawarta w opisie informacja jest
wyświetlana jako nazwa utworu.
•Znacznik ID3 dotyczy tylko wersji 1.
•W przypadku odtwarzania pliku MP3 w trybie
VBR (ze zmienną szybkością transmisji),
wyświetlany czas, jaki upłynął od początku
odtwarzania, może różnić się od rzeczywistego
czasu.
Wskazówka
3
28PL
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album, który chcesz odtwarzać, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Po włożeniu płyty z plikiem MP3, można wybrać
album przy pomocy przycisków DVD MENU/
ALBUM+ lub DVD TOP MENU/ALBUM– na
pilocie.
Odtwarzanie plików
obrazu JPEG
1
2
Włóż do urządzenia płytę z danymi
zapisanymi w formacie JPEG.
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
O RETURN
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Spowoduje to wyświetlenie menu
sterowania oraz tytułu płyty
zawierającej obrazy w formacie JPEG.
2
Naciśnij H.
Urządzenie rozpoczyna wyświetlanie
pierwszego obrazu zapisanego w
formacie JPEG w pierwszym albumie na
płycie.
Naciśnij X/x, aby wybrać
(ALBUM), a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Pojawia się lista albumów znajdujących
się na płycie.
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
Uwagi
•Urządzenie może odtwarzać pliki z
rozszerzeniem „.JPG” lub „.JPEG”.
•Urządzenie może odtwarzać płyty nagrane w
formacie wielosesyjnym (Multi Session).
•Album, który nie zawiera pliku JPEG zostaje
pominięty.
•Gdy urządzenie nie może odtwarzać pliku JPEG,
wyjmij płytę i wybierz polecenie „CUSTOM
SETUP” z listy pozycji ustawień.
Następnie wybierz „DATA CD PRIORITY”,
ustaw na „JPEG” (strona 68) i ponownie włóż
płytę do odtwarzacza.
•Plik obrazu JPEG o wysokości lub szerokości
przekraczającej 4.720 punktów nie może być
wyświetlany.
•Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt
CD-R lub CD-RW w zależności od formatu
pliku.
•Urządzenie odtwarza do 8 poziomów
katalogowych w głąb.
•Urządzenie nie umożliwia odtwarzania plików w
formacie JPEG bez przeplotu.
Odtwarzanie płyt
Możliwe jest wyświetlanie obrazów
zapisanych w formacie JPEG na płytach CDROM, CD-R lub CD-RW. Aby jednak
odtwarzacz mógł rozpoznać zapisane obrazy,
płyty muszą być nagrane w formacie
ISO9660 level 1, level 2, lub w formacie
Joliet. Możliwe jest również odtwarzanie
płyt nagranych w formacie wielosesyjnym
(Multi Session). Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat formatu nagrywania,
należy zapoznać się z instrukcją obsługi
urządzenia nagrywającego płyty CD-R/RW
lub instrukcją oprogramowania do
zapisywania dźwięku (nie znajduje się w
wyposażeniu).
Wybór albumu i pliku
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album, który chcesz odtwarzać, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
ciąg dalszy
29PL
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie
(FILE), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Pokaz slajdów podczas
odtwarzania płyt z plikami JPEG
Zostanie wyświetlona lista plików
wchodzących w skład bieżącego albumu.
MOUNTAIN
FAMILY
JPEG
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
Gdy lista wszystkich plików lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania, i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Nacisnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócic do listy
plików lub albumów.
1
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN lub C.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Uwagi
•W nazwach albumów lub plików można używać
wyłącznie znaków alfanumerycznych. Wszelkie
inne znaki wyświetlane są w postaci „ ”.
•Maksymalna liczba albumów na płycie: 99
(Maksymalna liczba plików graficznych JPEG w
albumie wynosi 250.)
Wskazówka
Po włożeniu płyty z plikiem JPEG, można wybrać
album przy pomocy przycisków DVD MENU/
ALBUM+ lub DVD TOP MENU/ALBUM– na
pilocie.
Naciśnij przycisk M podczas
wyświetlania obrazu w formacie JPEG.
Pokaz slajdów rozpocznie się od obecnie
wyświetlanego obrazu.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni plik, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
pliku.
30PL
H
Naciśnij przycisk H jeśli chcesz
zakończyć Pokaz slajdów.
Powrót do normalnego odtwarzania
począwszy od obecnie wyświetlanego
obrazu.
Zmiana czasu odstępu między
obrazami wyświetlanymi podczas
Pokazu slajdów
Każde naciśnięcie przycisku M podczas
Pokazu slajdów powoduje zmianę czasu
odstępu. Po każdym naciśnięciu przycisku
wskaźnik na wyświetlaczu zmienia się w
następujący sposób:
FF1M t FF2M t FF3M
t
5
M
Odstęp FF3M jest krótszy niż FF2M.
Uwaga
Podczas Pokazu slajdów obrazy mogą być
wyświetlane tylko w jednym kierunku.
Obracanie obecnie wyświetlanego
obrazu
Tworzenie własnego
programu
(Program Play)
H
C/c
CLEAR
Odtwarzanie płyt
Zawartość płyty można odtwarzać w
wybranej kolejności, programując
odpowiednio kolejność utworów na płycie w
celu utworzenia własnego programu.
Maksymalna liczba utworów, które można
zaprogramować to 25.
REPEAT
PLAY
MODE
Obróć wyświetlany obraz przy pomocy
przycisków C/c.
Przyciski
numeryczne
Każde naciśnięcie przycisku c powoduje
obrót obrazu o 90° zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Każde naciśnięcie przycisku C powoduje
obrót obrazu o 90° w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
H
C/X/x/c/
ENTER
Uwaga
Nie można obracać obrazów podczas Pokazu
slajdów. Przed taką operacją naciśnij przycisk H,
aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania.
O RETURN
1
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE, aż
na wyświetlaczu pojawi się napis
„PGM”.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu programowania.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Time 0:00
ciąg dalszy
31PL
2
5
Naciśnij c.
Kursor przesuwa się do utworu (w tym
wypadku „1”). Przed rozpoczęciem
programowania utworów zapisanych w
formacie MP3, należy wybrać album.
Wybierz, na przykład, utwór „7”.
4
Total Time 0:00
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
TRACK10
Całkowity czas trwania zaprogramowanych
utworów (za wyjątkiem plików MP3)
32PL
Inne czynności
Aby
Wykonaj poniższą czynność
Powrócić do
Naciśnij przycisk CLEAR w
zwykłego trybu czasie odtwarzania.
odtwarzania
Wyłączyć menu Aby wyłączyć menu
programowania programowania w trybie
zatrzymania, naciśnij przycisk
PLAY MODE.
Anulować
Naciskanie przycisku CLEAR
zaprogramowan w punkcie 5 powoduje kolejne
ą kolejność
anulowanie ostatnio
zapamiętanych programów.
Uwagi
Naciskaj przyciski X/x lub przyciski
numeryczne w celu wybrania utworu
„7”, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Program
1 TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie utworów w
zaprogramowanej kolejności.
Rozpoczyna się odtwarzanie w trybie
Programme Play.
Po zakończeniu odtwarzania programu
można ponownie rozpocząć jego
odtwarzanie, naciskając przycisk H.
Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.
Program
1
Track
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
6
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
TRACK10
Jeśli lista wszystkich utworów nie mieści
się w oknie, wyświetlany jest pasek
przewijania. Naciśnij przycisk c, aby
wybrać pasek przewijania, i przewijaj
listę za pomocą przycisków X/x.
Naciśnij przycisk C lub O RETURN,
aby powrócić do listy utworów.
3
Zaprogramowane utwory wyświetlane
są w wybranej kolejności.
Total Time 0:00
Program
1
Track
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10
Aby zaprogramować pozostałe utwory,
powtórz czynności od 2 do 4.
Total Time 12:34
•Ta funkcja odtwarzania zaprogramowanego nie
jest dostępna dla płyt DVD i plików JPEG.
•Po wyjęciu płyty odtwarzanie programu zostanie
anulowane, a utworzony program zostanie
wyczyszczony.
•Jeżeli zaprogramowano utwory formacie MP3, w
miejsce całkowitego czasu trwania
zaprogramowanych utworów wyświetlany jest
symbol „- - : - -”.
Wskazówka
Możesz zastosować funkcję Repeat Play na
zaprogramowanych utworach. Podczas
odtwarzania programu naciśnij REPEAT lub na
ekranie menu sterowania dla pozycji „REPEAT”
wybierz ustawienie „ALL” (strona 33).
Odtwarzanie losowe
(Shuffle Play)
Możesz wybrać między opcją normalnego
odtwarzania w kolejności losowej a opcją
odtwarzania albumów w kolejności losowej
(dotyczy tylko plików MP3).
Odtwarzanie płyt
Urządzenie pozwala odtwarzać utwory w
kolejności losowej. Kolejne użycie funkcji
odtwarzania losowego spowoduje ułożenie
utworów w innej kolejności.
Ustawianie trybu odtwarzania w
kolejności losowej w Menu
sterowania
CLEAR
H
PLAY
MODE
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
H
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
1
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE, aż
na wyświetlaczu pojawi się napis
„SHUF”.
2
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
(PLAY MODE), a następnie
naciśnij ENTER lub c.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
Podczas odtwarzania płyty w formacie
MP3 można odtwarzać wszystkie utwory
z albumów w kolejności losowej.
Szczegóły dotyczące losowej kolejności
odtwarzania albumu znajdują się na 33.
2
MP3
CONTINUE
CONTINUE(ALBUM)
SHUFFLE
SHUFFLE(ALBUM)
PROGRAM
Naciśnij H.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
3
W trybie zatrzymania, naciskaj przycisk
PLAY MODE, aż na wyświetlaczu panelu
przedniego zgaśnie wskaźnik „SHUF”, lub
podczas odtwarzania naciśnij przycisk
CLEAR, aby przywrócić normalne
odtwarzanie.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie SHUFFLE lub SHUFFLE
(ALBUM) i naciśnij przycisk ENTER.
SHUFFLE (KOLEJNOŚĆ LOSOWA):
Odtwarzanie utworów na płycie w
kolejności losowej.
SHUFFLE (ALBUM) (KOLEJNOŚĆ
LOSOWA (ALBUM)): Odtwarzanie
utworów z wybranego albumu w
kolejności losowej.
4
Naciśnij H.
Rozpoczyna się odtwarzanie losowe w
wybranym trybie.
ciąg dalszy
33PL
Uwaga
Odtwarzanie losowe jest anulowane w momencie
wyjęcia płyty. Tryb odtwarzania jest zmieniany w
następującej kolejności:
SHUFFLE t CONTINUE
SHUFFLE (ALBUM) t CONTINUE
(ALBUM)
Odtwarzanie z
powtarzaniem
(Repeat Play)
Istnieje możliwość odtwarzania wszystkich
tytułów/utworów/plików znajdujących się na
płycie lub pojedynczego tytułu/rozdziału/
utworu.
W trybie odtwarzania w kolejności losowej
lub odtwarzania programowego, urządzenie
powtarza utwory odpowiednio w kolejności
losowej lub zaprogramowanej.
Nie można korzystać z funkcji Repeat Play
podczas odtwarzania płyty VIDEO CD z
funkcjami PBC (strona 26).
REPEAT
CLEAR
H
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(REPEAT), a następnie
naciśnij ENTER lub c.
Jeśli nie zostanie wybrana opcja „OFF”,
wskaźnik funkcji „REPEAT” będzie
świecił na zielono.
34PL
3
x Przy włączonym trybie Programme
Play
Wybierz ustawienie Repeat Play, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
OFF
ALL
TITLE
CHAPTER
Anulowanie trybu Repeat Play
Naciśnij przycisk CLEAR.
Uwagi
x Podczas odtwarzania płyty DVD
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzane są wszystkie
tytuły.
• TITLE: powtarzany jest bieżący
tytuł.
• CHAPTER: powtarzany jest
bieżący rozdział.
x Podczas odtwarzania płyt VIDEO
CD/ Super Audio CD/CD/MP3 przy
wyłączonym trybie Programme Play
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie wszystkich
utworów na płycie lub powtarzanie
bieżącego albumu (tylko gdy w
trybie odtwarzania wybrana
została opcja CONTINUE
(ALBUM) lub SHUFFLE
(ALBUM)).
• TRACK: powtarzany jest bieżący
utwór.
•W zależności od płyty DVD, odtwarzanie z
powtarzaniem nie działa.
•Tryb Repeat Play jest anulowany w momencie
wyjęcia płyty z urządzenia.
•Jeśli wybrana została opcja „ALL”
(„WSZYSTKIE”), odtwarzanie z powtarzaniem
ograniczone jest do pięciu powtórzeń.
Odtwarzanie płyt
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie w trybie
Programme Play.
DVD
Wskazówki
•Tryb Repeat Play można ustawić w trybie
zatrzymania.
Po wybraniu funkcji „REPEAT” naciśnij
przycisk H.
Urządzenie zacznie odtwarzać utwory w trybie
Repeat Play.
•Można szybko uzyskać informacje o stanie
funkcji „REPEAT”.
Naciśnij przycisk REPEAT na pilocie.
•Funkcję Repeat Play można wykonać w
przypadku tytułów DVD zawierających
rozdziały.
x Podczas odtwarzania pliku JPEG
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie wszystkich
plików na płycie (gdy w trybie
odtwarzania wybrana została opcja
CONTINUE) lub powtarzanie
bieżącego albumu (gdy w trybie
odtwarzania wybrana została opcja
CONTINUE (ALBUM)).
35PL
Przeszukiwanie płyty
(Funkcja skanowania, odtwarzanie w
zwolnionym tempie)
Po każdym naciśnięciu przycisku m lub
M podczas przeglądania szybkość
odtwarzania się zmienia. Dostępne są dwie
szybkości. Po każdym naciśnięciu przycisku
wskaźnik na wyświetlaczu zmienia się w
następujący sposób:
Kierunek odtwarzania
FF1M t FF2M
t
Określone miejsce na płycie można szybko
odnaleźć dzięki funkcji monitorowania
obrazu lub odtwarzania obrazu w
zwolnionym tempie.
Zmiana szybkości skanowania
(dotyczy tylko płyt DVD/VIDEO CD)
t
Kierunek przeciwny
FR1m t FR2m
Prędkość odtwarzania FF2M/FR2m jest
większa niż FF1M/FR1m.
SLOW
/
m/M
H
Uwagi
•W wypadku niektórych płyt DVD/VIDEO CD
niektóre spośród opisanych operacji mogą być
niemożliwe do wykonania.
•Podczas skanowania lub odtwarzania w
zwolnionym tempie urządzenie nie odtwarza
dźwięku.
Szybkie wyszukiwanie miejsca na
płycie podczas szybkiego
przewijania do przodu lub do tyłu
(skanowanie)
2
Naciśnij przycisk
lub
gdy urządzenie
znajduje się w trybie pauzy.
Aby powrócić do normalnej szybkości
odtwarzania, naciśnij przycisk H.
Zmiana szybkości odtwarzania w
trybie Slow-motion
Naciśnij przycisk m lub M podczas
odtwarzania płyty.
Po każdym naciśnięciu przycisku
lub
podczas odtwarzania w trybie Slow-motion,
szybkość odtwarzania się zmienia. Dostępne
są dwie szybkości. Po każdym naciśnięciu
przycisku wskaźnik na wyświetlaczu zmienia
się w następujący sposób:
Po odnalezieniu szukanego miejsca na
płycie naciśnij przycisk H, aby
powrócić do normalnej szybkości.
Kierunek odtwarzania
SLOW 2 t SLOW 1
t
1
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie (Slow-motion play)
(tylko płyty DVD/VIDEO CD)
t
Kierunek przeciwny (tylko płyty DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
Prędkość odtwarzania SLOW 2 /SLOW
2 jest mniejsza niż SLOW 1 /SLOW
1 .
36PL
x Podczas odtwarzania płyty DVD
(TITLE)
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
Istnieje możliwość wyszukiwania tytułu
(DVD), rozdziału (DVD), utworu (CD,
VIDEO CD, Super Audio CD, MP3),
indeksu (VIDEO CD, Super Audio CD),
albumu (MP3, JPEG) i pliku (JPEG).
Ponieważ tytułom, utworom, albumom i
plikom na płycie są przyporządkowane
niepowtarzalne nazwy, można wybrać jedną
z nich z Menu sterowania. Rozdziałom i
indeksom na płycie są również
przyporządkowane niepowtarzalne numery,
co pozwala wybrać żądany rozdział lub
indeks, wprowadzając odpowiedni numer.
Można również wyszukiwać konkretny
punkt na podstawie kodu czasowego. (TIME
SEARCH)
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty CD
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty MP3
(ALBUM) lub
(TRACK)
x Podczas odtwarzania pliku JPEG
(ALBUM) lub
(FILE)
Przykład: gdy wybrana zostanie opcja
(TRACK),
Wyświetlona zostaje lista utworów
znajdujących się na płycie.
CD
CLEAR
Przyciski
numeryczne
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
O RETURN
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
metodę wyszukiwania, a następnie
naciśnij ENTER lub c.
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania, i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Nacisnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócic do listy
utworów lub albumów.
CD
Wyszukiwanie tytułu/utworu/
albumu/pliku
Odtwarzanie płyt
Wyszukiwanie tytułu/
rozdziału/utworu/
indeksu/albumu/pliku
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
ciąg dalszy
37PL
3
Naciskaj przyciski X/x aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
ENTER.
4
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie od
wybranego utworu.
Jeśli popełnisz błąd
Usuń wybraną liczbę, naciskając
przycisk CLEAR, a następnie wybierz
inną.
Wyszukiwanie rozdziału/indeksu
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
metodę wyszukiwania.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
(CHAPTER)
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD
(INDEX)
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
(INDEX)
Przykład: gdy wybrana zostanie opcja
(CHAPTER),
zaznaczona zostaje opcja „** (**)” (**
oznacza liczbę).
Liczba w nawiasach oznacza całkowitą
liczbę rozdziałów lub indeksów.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
Naciskaj przyciski X/x lub przyciski
numeryczne, aby wybrać numer
rozdziału lub indeksu, który chcesz
odnaleźć.
5
Naciśnij ENTER.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Wyszukiwanie konkretnego punktu
przy użyciu kodu czasowego (TIME
SEARCH)
Przykład: Gdy szukasz czasu odtwarzania
bieżącego tytułu na płycie DVD
1 W punkcie 2 wybierz opcję
(TIME).
Zaznaczona jest opcja „T **:**:**” (czas
odtwarzania bieżącego tytułu).
2 Naciśnij ENTER lub c.
Wskazanie „T--:--:--” pojawi się ponad
wskazaniem „T**:**:**.”
3 Wprowadź kod czasowy za pomocą
przycisków numerycznych, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Na przykład, aby odnaleźć żądane miejsce
znajdujące się 2 godziny, 10 minut i 20
sekund od początku płyty, wpisz „2:10:20”.
Uwagi
3
Naciśnij ENTER lub c.
„** (**)” zmienia się na „-- (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
DVD
•Wyświetlany numer tytułu, rozdziału lub utworu
jest taki sam, jak numer zapisany na płycie.
•Nie istnieje możliwość wyszukiwania sceny na
płycie VIDEO CD.
•Jeżeli odtwarzasz płytę DVD, wprowadź czas
odtwarzania bieżącego tytułu korzystając z kodu
czasowego. Jeżeli odtwarzasz płytę CD, Super
Audio CD, VIDEO CD lub MP3, wprowadź czas
odtwarzania bieżącego utworu korzystając z
kodu czasowego.
Wskazówka
Możesz zmieniać wskazanie wyświetlacza, aby
wyświetlany był czas odtwarzania lub pozostały
czas. Szczegółowe informacje przedstawione
zostały w rozdziale „Sprawdzanie czasu
odtwarzania oraz pozostałego czasu odtwarzania”
(strona 41).
38PL
Przeglądanie
informacji o płycie
Podczas odtwarzania płyty DVD
Czas odtwarzania oraz numer
bieżącego tytułu
TITLE
CHAP
H
S
M
S
M
S
M
S
Pozostały czas odtwarzania
i numer bieżącego tytułu
Sprawdzanie czasu odtwarzania i
czasu pozostałego do końca
utworu na wyświetlaczu panelu
przedniego
Informacje o płycie, takie jak pozostały czas
odtwarzania, całkowita liczba tytułów na
płycie DVD albo utworów na płycie Super
Audio CD, CD, VIDEO CD lub MP3,
można sprawdzić na wyświetlaczu
(strona 82).
DISPLAY
TITLE
CHAP
H
Czas odtwarzania oraz numer
bieżącego rozdziału
CHAP
H
Odtwarzanie płyt
M
Pozostały czas odtwarzania
i numer bieżącego rozdziału
CHAP
H
Nazwa tytułu i czas
odtwarzania
Bieżące pole akustyczne
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
DISPLAY w trakcie odtwarzania płyty
powoduje zmianę wskazań wyświetlacza w
przedstawiony poniżej sposób.
ciąg dalszy
39PL
Dotyczy odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC), Super Audio CD lub
CD
Podczas odtwarzania płyty MP3
Czas odtwarzania i numer
bieżącego utworu
TRK
M
S
M
S
Czas odtwarzania i numer
bieżącego utworu
TRK
INDEX
M
S
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
TRK
Pozostały czas odtwarzania
i numer bieżącego utworu
TRK
INDEX
M
S
M
S
M
S
Nazwa utworu (pliku) i
czas odtwarzania
Czas odtwarzania całej
płyty
Nazwa albumu (folderu) i
czas odtwarzania
Pozostały czas
odtwarzania płyty
Bieżące pole akustyczne
Nazwa utworu i czas
odtwarzania
Podczas odtwarzania pliku JPEG
Numer bieżącego pliku
Bieżące pole akustyczne
Nazwa pliku
Nazwa albumu (folderu)
Bieżące pole akustyczne
40PL
Uwagi
Sprawdzanie czasu odtwarzania
oraz pozostałego czasu
odtwarzania
Można sprawdzić czas odtwarzania oraz
pozostały czas odtwarzania bieżącego tytułu,
rozdziału lub utworu, a także całkowity czas
odtwarzania lub pozostały czas odtwarzania
płyty. Można także wyświetlić tekst zawarty
na płytach DVD/CD/Super Audio CD oraz
zapisane na płycie nazwy folderów MP3/
nazwy plików/znaczniki ID3 (tylko tytuły
piosenek).
Odtwarzanie płyt
•W wypadku niektórych płyt oraz trybów
odtwarzania informacje o płycie mogą nie być
wyświetlane.
•Znacznik ID3 dotyczy tylko wersji 1.
•Jeśli odtwarzany plik MP3 posiada opis w
formacie ID3, zawarta w opisie informacja jest
wyświetlana jako nazwa utworu (pliku).
•W nazwach albumów lub utworów można używać
wyłącznie znaków alfanumerycznych. Wszelkie
inne znaki wyświetlane są w postaci „ ”.
•W następujących przypadkach może nie być
dokładnie wyświetlany czas, jaki upłynął od
początku odtwarzania i pozostały czas
odtwarzania utworu.
– podczas odtwarzania pliku MP3 w trybie VBR
(ze zmienną szybkością transmisji).
DISPLAY
Wskazówki
•Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD z
funkcjami PBC, wyświetlany jest tylko czas
odtwarzania sceny.
•Czas odtwarzania i czas pozostały do końca
bieżącego rozdziału, tytułu, utworu, sceny lub
płyty zostanie również wyświetlony na ekranie
telewizora. Szczegóły na temat odczytywania tych
informacji można znaleźć w rozdziale
„Sprawdzanie czasu odtwarzania oraz
pozostałego czasu odtwarzania”.
DVD
DISPLAY
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
Typ płyty
Informacje o
czasie
2
Naciskaj przycisk DISPLAY, aby
zmienić informacje o czasie.
Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj
informacji o czasie, które można
zmienić, zależą od odtwarzanej płyty.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
• T **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego tytułu
ciąg dalszy
41PL
• T–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
• C **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
• C–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
• **:**:**
Czas odtwarzania menu lub
bieżącego tytułu bez rozdziału
Sprawdzanie informacji o dacie
(tylko pliki JPEG)
Można sprawdzić informacje o dacie podczas
odtwarzania jeśli dane obrazu JPEG
zawierają etykietę Exif*.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (z funkcjami PBC)
• **:**
Czas odtwarzania bieżącej sceny
x Dotyczy odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC), Super Audio CD lub
CD
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
• D **:**
Czas odtwarzania bieżącej płyty
• D–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącej płyty
DVD
DISPLAY
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
JPEG
01 / 01/ 2003
Informacja o dacie
x Podczas odtwarzania płyty MP3
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Uwagi
•Wyświetlane mogą być jedynie znaki
alfanumeryczne.
•Zależnie od typu odtwarzanej płyty urządzenie
może wyświetlać tylko ograniczoną liczbę
znaków. W wypadku niektórych płyt mogą
również nie być wyświetlane wszystkie znaki
tekstu.
42PL
* „Exchangeable Image File Format” jest
formatem obrazu kamery cyfrowej
zdefiniowanym przez Japan Electronics &
Information technology Industries Association.
Uwaga
Jeśli na płycie nie zapisano informacji o dacie lub
jeśli dane te uległy uszkodzeniu, urządzenie nie
może ich wyświetlić.
Wskazówka
Możesz zmienić kolejność wyświetlania informacji
o dacie w opcji JPEG DATE w CUSTOM SETUP
(strona 69).
2
Ustawienia dźwięku
Naciśnij X/x, aby wybrać
(AUDIO), a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Zmiana dźwięku
Zostaną wyświetlone opcje menu
AUDIO.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
3
Naciśnij X/x, aby wybrać żądany
sygnał audio.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
Ustawienia dźwięku
Jeśli na płycie DVD nagrano wiele ścieżek
dźwiękowych w różnych językach, podczas
odtwarzania płyty można wybrać
odpowiedni język.
Jeśli płyta DVD została nagrana w wielu
formatach audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio lub DTS), podczas
odtwarzania płyty można wybrać
odpowiedni format.
W wypadku stereofonicznych płyt CD,
VIDEO CD lub MP3 można wybrać dźwięk
lewego lub prawego kanału i odsłuchiwać go
jednocześnie przez lewy i prawy głośnik. (W
tym wypadku następuje utrata efektu
stereofonicznego). Na przykład, w czasie
odtwarzania płyty zawierającej partie
wokalne w prawym, a partie instrumentalne
w lewym kanale, można wybrać kanał lewy i
przez oba głośniki słuchać jedynie partii
instrumentalnych.
DVD
W zależności od płyty DVD zmienia się
wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Kody języków można
znaleźć na liście kodów języków na
strona 86. Jeśli ten sam język jest
wyświetlany na liście przynajmniej dwa
razy, oznacza to, że płyta DVD jest
nagrana w wielu formatach audio.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD, CD, lub MP3
Ustawienie domyślne zostało
podkreślone.
• STEREO: Standardowy dźwięk
stereofoniczny
• 1/L: Dźwięk lewego kanału
(monofoniczny)
• 2/R: Dźwięk prawego kanału
(monofoniczny)
AUDIO
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
DVD
DISPLAY
1
C/X/x/c/
ENTER
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
W trybie zatrzymania wybór dostępnych
ustawień zależy od płyty Super Audio
CD.
• MULTI: Płyta posiada
wielokanałowy obszar
odtwarzania.
• 2CH: Płyta posiada 2-kanałowy
obszar odtwarzania.
• CD: Odtwarzanie płyty jako
konwencjonalnej płyty CD.
ciąg dalszy
43PL
Uwaga
Nie wszystkie płyty dają do dyspozycji
powyższe trzy możliwości podczas
odtwarzania w trybie Super Audio CD.
Zależy to od konfiguracji warstw na
odtwarzanej płycie Super Audio CD.
4
sposób:
Dla Dolby Digital 5.1.
Składowa dźwięku przestrzennego 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Naciśnij ENTER.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Składowa przednia 2
oraz składowa
środkowa 1
Składowa LFE 1 (Low
Frequency Effect –
efekt niskiej
częstotliwości)
Uwagi
Przykłady wyglądu wyświetlacza:
•W wypadku płyt, które nie zostały zapisane w
wielu formatach audio nie można zmieniać
dźwięku.
•Podczas odtwarzania płyty DVD dźwięk może
zmienić się automatycznie.
• PCM (stereo)
Wskazówka
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
Menu AUDIO można wybrać bezpośrednio,
naciskając przycisk AUDIO. Po każdym
naciśnięciu przycisku zmieniają się elementy.
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Wyświetlanie informacji audio o
płycie
(tylko płyta DVD)
• Dolby Digital 5.1
Po wybraniu funkcji „AUDIO” na ekranie
zostaną wyświetlone symbole kanałów,
przez które jest odtwarzany dźwięk.
Na przykład, w formacie Dolby Digital na
płycie DVD można zapisać wiele formatów
sygnału audio, począwszy od sygnału
monofonicznego aż po format 5.1. Liczba
nagranych kanałów na poszczególnych
płytach DVD może być różna.
• DTS
Bieżący format audio*
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGLISH
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
* Wyświetlany jest napis „PCM”, „MPEG”,
„DTS” lub „DOLBY DIGITAL”.
W wypadku formatu „DOLBY
DIGITAL” kanały odtwarzanego utworu
są oznaczane numerycznie w następujący
44PL
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Wskazówki
•Jeśli sygnał zawiera składowe surround sygnału,
np. LS, RS lub S, efekt dźwięku przestrzennego
jest wzmocniony.
•W wypadku odtwarzania ścieżki dźwiękowej
MPEG AUDIO, urządzenie odtwarza sygnały
PCM (stereo).
Wskazówka
Słuchanie dźwięku
przestrzennego
Jeżeli chcesz odtwarzać dźwięk z telewizora lub
dźwięk stereo z dwukanałowego źródła dźwięku za
pośrednictwem sześciu głośników urządzenia,
wybierz dla pola akustycznego pozycję inną niż
„AUTO FORMAT DIRECT AUTO” lub „2
CHANNEL STEREO”.
Podczas korzystania ze słuchawek
Pole akustyczne
Wyświetlacz
AUTO FORMAT
DIRECT AUTO
A.F.D. AUTO
Automatyczny odczyt
wejściowego sygnału audio (AUTO
FORMAT DIRECT AUTO)
AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGIC
PRO LOGIC
AUTO FORMAT
PLII MOVIE
DIRECT PRO LOGIC II
MOVIE
AUTO FORMAT
PLII MUSIC
DIRECT PRO LOGIC II
MUSIC
CINEMA STUDIO EX A C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C C. ST. EX C*
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ CLUB
LIVE CONCERT
L. CONCERT
GAME
GAME
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
Pole akustyczne
Wyświetlacz
HEADPHONE [2 CH]
HP. [2CH]
HEADPHONE
THEATER
HP. THEATER
Ustawienia dźwięku
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego,
wystarczy wybrać jedno ze wstępnie
zaprogramowanych pól akustycznych
odbiornika. Pozwalają one słuchać w
warunkach domowych silnego i
ekscytującego brzmienia
charakterystycznego dla sali kinowej.
Za pomocą funkcji automatycznego
dekodowania formatu automatycznie
wykrywany jest rodzaj wejściowego sygnału
audio (Dolby Digital, DTS lub standardowy
dwukanałowy dźwięk stereofoniczny) i w
razie potrzeby przeprowadzane jest
odpowiednie dekodowanie. W trybie tym
dźwięk odtwarzany jest odpowiednio do
sposobu, w jaki został nagrany/zakodowany,
bez dodatkowych efektów (np. pogłosu).
Jednak w wypadku braku sygnałów o niskiej
częstotliwości (Dolby Digital LFE itp.) na
wyjściu do subwoofera zostanie
wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości.
* Wykorzystują technologię DCS
O systemie cyfrowego dźwięku
kinowego DCS (Digital Cinema Sound)
We współpracy z firmą Sony Pictures
Entertainment, Sony dokonała pomiarów
środowiska akustycznego w jej studiach i
zintegrowała uzyskane dane ze swoją
technologią procesora sygnałowego DSP
(Digital Signal Processor), aby uzyskać
system cyfrowego dźwięku kinowego.
Zapewnia on w warunkach domowych
symulację idealnego kinowego środowiska
akustycznego w oparciu o preferencje
reżysera.
SOUND
FIELD +/–
Naciskaj przycisk SOUND FIELD +/- na
pilocie do chwili aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis „A.F.D. AUTO”.
45PL
Korzystanie tylko z głośników
przednich oraz subwoofera (2
CHANNEL STEREO)
W trybie tym dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich (lewego i prawego) i
subwoofera. W przypadku standardowych
źródeł dwukanałowego dźwięku
stereofonicznego przetwarzanie pola
akustycznego jest całkowicie pomijane.
Wielokanałowy zapis dźwięku
przestrzennego jest zamieniany na format
dwukanałowy.
Umożliwia to odtwarzanie dźwięku z
dowolnego źródła tylko za pomocą
głośników przednich (lewego i prawego)
oraz subwoofera.
akustycznych studiów Sony Pictures
Entertainment.
SOUND
FIELD +/–
Naciskaj przycisk SOUND FIELD +/– na
pilocie, aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis „C.ST.EX A
(lub B, C)”.
x C.ST.EX A (Cinema Studio EX A)
SOUND
FIELD +/–
Tryb ten zapewnia symulację właściwości
akustycznych studia produkcyjnego „Cary
Grant Theater” Sony Pictures
Entertainment. Jest to tryb standardowy,
doskonały w przypadku większości filmów.
x C.ST.EX B (Cinema Studio EX B)
Naciskaj przycisk SOUND FIELD +/– na
pilocie aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pokaże się napis „2CH
STEREO”.
Oglądanie filmów z
zastosowaniem funkcji Cinema
Studio EX
Cinema Studio EX idealnie nadaje się do
korzystania z oprogramowania filmowego
zakodowanego w formacie
wielokanałowym, np. Dolby Digital DVD.
Tryb ten zapewnia symulację właściwości
46PL
Tryb ten zapewnia symulację właściwości
akustycznych studia produkcyjnego “Kim
Novak Theater” Sony Pictures
Entertainment. Idealny w przypadku filmów
science-fiction i filmów akcji z dużą ilością
efektów dźwiękowych.
x C.ST.EX C (Cinema Studio EX C)
Tryb ten zapewnia symulację właściwości
akustycznych sali nagrań Sony Pictures
Entertainment. Idealny w przypadku
musicali i klasyki filmowej o bogatej ścieżce
dźwiękowej.
x O Cinema Studio EX
Cinema Studio EX składa się z trzech
następujących elementów.
• Efekt Virtual Multi Dimension
Z jednej pary głośników tworzy pięć
zestawów wirtualnych głośników
otaczających słuchacza.
• Efekt Screen Depth Matching
W kinie, dźwięk wydaje się dochodzić z
wnętrza obrazu wyświetlanego na ekranie.
Efekt ten tworzy to samo wrażenie w
dwukanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
przestrzennego o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
Uwagi
Zapewnia symulację właściwości
akustycznych prostokątnej sali koncertowej.
•Efekty zapewniane przez wirtualne głośniki
mogą powodować zwiększony szum w sygnale
odtwarzania.
•Gdy włączone jest pole akustyczne
wykorzystujące głośniki wirtualne, nie słychać
dźwięku dochodzącego bezpośrednio z
głośników surround.
Wybór innych pól akustycznych
x HALL (Sala)
x JAZZ CLUB (Klub jazzowy)
Zapewnia symulację właściwości
akustycznych klubu jazzowego.
x L. CONCERT (Koncert na żywo)
Zapewnia symulację właściwości
akustycznych 300-osobowej sali podczas
koncertu na żywo.
Ustawienia dźwięku
Twoim pokoju, przesuwając dźwięk z
głośników przednich „w głąb” ekranu.
• Efekt Cinema Studio Reverberation
Zapewnia symulację pogłosów
charakterystycznych dla sali kinowej.
Cinema Studio EX jest zintegrowanym
trybem wykorzystującym te trzy efekty
jednocześnie.
x GAME (Gra)
Zapewnia maksymalne doznania dźwiękowe
towarzyszące grom wideo.
SOUND
FIELD +/–
x HEADPHONE [2CH]
Ten tryb odtwarza dźwięk przez słuchawki.
Standardowe źródła dwukanałowe
(stereofoniczne) pomijają przetwarzanie
związane z polem akustycznym.
Wielokanałowy zapis dźwięku
przestrzennego jest zamieniany na format
dwukanałowy.
x HEADPHONE THEATER
Naciskaj przycisk SOUND FIELD +/– na
pilocie aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się żądane pole
akustyczne.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Dolby Pro Logic tworzy pięć kanałów
wyjściowych ze źródeł dwukanałowych. Tryb
ten przeprowadza dekodowanie Pro Logic
sygnału wejściowego i odtwarza sygnał
poprzez głośniki przednie, środkowe oraz
głośniki dźwięku przestrzennego.
Jednocześnie, kanał dźwięku przestrzennego
staje się monofoniczny.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł
W tym trybie odtwarzany jest dźwięk
przestrzenny przez słuchawki.
Wyłączanie efektów przestrzennych
Naciskaj przycisk SOUND FIELD +/– na
pilocie aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis „A.F.D.
AUTO”.
Podłączanie słuchawek do gniazda
PHONES
Naciskaj przycisk SOUND FIELD +/– na
pilocie aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis „HP. [2CH]”.
Uwagi
•Funkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt Super Audio CD i gdy strumień wejściowy
wynosi dts 2048 ramek.
ciąg dalszy
47PL
•Gdy sygnał wejściowy pochodzi ze źródła
dźwięku wielokanałowego, AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGIC i AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGICII MOVIE/MUSIC
zostają wyłączone, a sygnał jest wyprowadzany
bezpośrednio.
Korzystanie z funkcji
Sound Effect
Wskazówka
Urządzenie zapamiętuje ostatnio wybrane pole
akustyczne dla każdego trybu.
Wybór funkcji, takiej jak DVD lub TUNER,
powoduje automatyczne włączenie pola
akustycznego ostatnio zastosowanego do tej
funkcji. Na przykład, jeżeli do słuchania muzyki z
płyty DVD wybrałeś pole akustyczne HALL, gdy
zmienisz funkcję i następnie znów powrócisz do
odtwarzania płyty DVD, ponownie wybrane
zostanie ustawienie HALL. W przypadku tunera,
pola akustyczne są zapamiętywane osobno dla
każdej zaprogramowanej stacji.
Urządzenie pozwala wykorzystywać dwa
rodzaje efektów dźwiękowych poprzez
naciśnięcie przycisku. Wybierz dźwięk, który
będzie najlepiej odpowiadał Twoim
potrzebom.
NIGHT MODE
BASS LEVEL
Naciśnij praycisk NIGHT MODE lub BASS
LEVEL na pilocie.
Efekt dźwiekowy zostanie uruchomiony.
x NIGHT MODE
Ten tryb pozwala uzyskać jakość efektów
dźwiękowych czy dialogów
charakterystyczną dla nagłośnienia sal
kinowych, nawet przy niskim poziomie
głośności. Jest on szczególnie przydatny
podczas oglądania filmów nocą.
x BASS LEVEL
Po włączeniu trybu BASS LEVEL,
częstotliwości basowe ulegają znacznemu
wzmocnieniu.
Po każdym naciśnięciu przycisku BASS
LEVEL, poziom basów zmienia się w
następującej kolejności:
BASS OFF t BASS 1 t BASS 2 t
BASS OFF…
48PL
Wyłączanie efektu dźwiękowego
Naciśnij przycisk NIGHT MODE na pilocie
ponownie lub naciskaj przycisk BASS
LEVEL aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis „BASS OFF”.
Uwagi
Wskazówka
Powyższe typy efektów dźwiękowych mogą być
wykorzystywane jednocześnie.
Ustawienia dźwięku
•Funkcja NIGHT MODE jest włączana tylko
wówczas, gdy strumień wejściowy jest w formacie
Dolby Digital.
•Po podłączeniu do urządzenia słuchawek, funkcja
BASS LEVEL nie działa.
•Podczas odtwarzania płyt Super Audio CD działa
tylko funkcja BASS LEVEL, a tryb NIGHT
MODE nie jest dostępny.
49PL
3
Naciśnij przycisk ENTER lub c.
Numer kąta zmienia się na „-”.
Korzystanie z różnych funkcji
dodatkowych
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Zmiana kątów
T
DVD
1:32:55
–(9)
Jeśli scena na płycie DVD została nagrana
pod różnymi kątami, można zmienić kąt
oglądania.
Na przykład, podczas odtwarzania sceny
poruszającego się pociągu można oglądać
obraz z przodu pociągu i z lewego lub
prawego okna pociągu bez przerywania
ruchu pociągu.
4
Wybierz numer kąta za pomocą
przycisków numerycznych lub
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Kąt jest zmieniany na wybrany przez
użytkownika.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Uwaga
Przyciski
numeryczne
ANGLE
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD zmiana
kąta może nie być możliwa, nawet jeśli obraz na
płycie DVD został zapisany pod różnymi kątami.
Wskazówka
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(ANGLE).
Zostanie wyświetlony numer kąta.
Liczba w nawiasie oznacza całkowitą
liczbę kątów. Wskaźnik „ANGLE”
świeci na zielono, gdy na płycie nagrana
jest scena pod wieloma kątami.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1(9)
50PL
DVD
Kąt można wybrać bezpośrednio, naciskając
przycisk ANGLE. Po każdym naciśnięciu
przycisku kąt ulega zmianie.
Wyświetlanie napisów
dialogowych
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
język.
W zależności od płyty DVD zmienia się
wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Kody języków można
znaleźć na liście kodów języków na
strona 86.
4
Naciśnij ENTER.
Anulowanie ustawienia napisów
dialogowych (SUBTITLE)
Podczas wykonywania czynności 3 wybierz
opcję „OFF”.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Uwaga
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD zmiana
napisów dialogowych może nie być możliwa,
nawet jeśli na płycie DVD zostały zapisane różne
wersje językowe.
Wskazówka
SUBTITLE
Napisy dialogowe można wybrać bezpośrednio,
naciskając przycisk SUBTITLE. Po każdym
naciśnięciu przycisku zmieniają się elementy.
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
1
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Jeśli na płytach są nagrane napisy dialogowe,
można je włączać lub wyłączać podczas
odtwarzania. Jeśli na płycie nagrane są
napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączać i wyłączać napisy dialogowe. Na
przykład, można wybrać język do nauki, a
następnie włączyć napisy dialogowe, aby
lepiej rozumieć tekst wypowiadany na
ekranie.
3
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(SUBTITLE), a następnie
naciśnij ENTER lub c.
Zostaną wyświetlone opcje menu
SUBTITLE.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
OFF
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
51PL
1
Blokowanie płyt
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Włóż płytę, którą chcesz zablokować.
Jeśli płyta jest odtwarzana, naciśnij
przycisk x, aby zatrzymać odtwarzanie.
2
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
Można ustawić dwa rodzaje ograniczeń
odtwarzania płyty.
• Custom Parental Control
(Niestandardowa kontrola rodzicielska)
Ograniczenia odtwarzania można ustawić
w taki sposób, aby urządzenie nie mogło
odtwarzać nieodpowiednich płyt.
• Parental Control (Kontrola rodzicielska)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD może
być ograniczane według wcześniej
określonego parametru, na przykład wieku
użytkowników.
Takie samo hasło jest używane zarówno dla
funkcji kontroli rodzicielskiej, jak i dla
funkcji niestandardowej kontroli
rodzicielskiej.
3
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL), a następnie naciśnij
ENTER lub c.
Wybrana zostaje opcja „CUSTOM
PARENTAL CONTROL”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
ON
PASSWORD
4
Naciskaj przyciski X/x aby wybrać „ON
t”, a następnie naciśnij ENTER.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Niestandardowa kontrola
rodzicielska
Takie samo hasło niestandardowej kontroli
rodzicielskiej można ustawić nawet dla 25
płyt. W momencie ustawienia opcji kontroli
rodzicielskiej dla dwudziestej szóstej płyty
ograniczenie odtwarzania dla pierwszej płyty
zostanie anulowane.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Przyciski
numeryczne
x
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
C/X/x/c/
ENTER
DVD
DISPLAY
52PL
O RETURN
ENTER
.
5
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub wprowadź ponownie 4cyfrowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Pojawia się napis „Custom parental
control is set.”, a ekran powraca do
Menu sterowania.
Odtwarzanie płyty, dla której
została ustawiona funkcja
niestandardowej kontroli
rodzicielskiej
1
Jeśli podczas wprowadzania hasła
pomylisz się
Włóż płytę, dla której została
ustawiona funkcja niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
Zostanie wyświetlony ekran CUSTOM
PARENTAL CONTROL.
Jeśli popełnisz błąd
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Naciśnij przycisk O RETURN, a następnie
ponownie wykonaj czynności, począwszy od
punktu 3.
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Wyłączanie funkcji niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
1 W punkcie 4 wybierz opcję „OFF t”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
2 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zmiana hasła
1 W punkcie 4 naciskaj przyciski X/x, aby
wybrać opcję „PASSWORD t”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
hasła.
2 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie jest gotowe do odtwarzania.
Uwagi
•Przy zmianie warstwy lub obszaru płyty Super
Audio CD o indywidualnych ustawieniach
funkcji kontroli rodzicielskiej, pojawić się może
ekran z żądaniem wprowadzenia hasła.
•Przy dokonywaniu indywidualnych ustawień
funkcji kontroli rodzicielskiej dla płyty Hybrid
Super Audio CD, ustawienie to dotyczy jedynie
bieżącej warstwy.
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Przed naciśnięciem przycisku ENTER
naciśnij przycisk C i wprowadź
prawidłową liczbę.
Wskazówka
Jeśli zapomnisz hasła, za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź 6-cyfrową liczbę
„199703”, gdy na ekranie CUSTOM PARENTAL
CONTROL pojawi się prośba o hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER. Na wyświetlaczu pojawi
się prośba o wprowadzenie nowego 4-cyfrowego
hasła.
3 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4 Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie za pomocą przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
53PL
Ograniczanie odtwarzania dla
dzieci (kontrola rodzicielska)
(tylko płyta DVD)
3
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
„PARENTAL CONTROL t”, a
następnie naciśnij ENTER lub c.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
Odtwarzanie niektórych płyt DVD może być
ograniczane według wcześniej określonego
parametru, na przykład wieku
użytkowników. Funkcja „Parental Control”
(kontrola rodzicielska) umożliwia
ustawienie poziomu ograniczenia
odtwarzania.
Scena podlegająca ograniczeniu nie jest
odtwarzana lub jest zastępowana inną sceną.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Przyciski
numeryczne
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
H
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
C/X/x/c/
ENTER
Enter password, then press
ENTER
.
O RETURN
DVD
SETUP
1
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD SETUP.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
„CUSTOM SETUP”, a następnie
naciśnij ENTER.
Zostanie wyświetlone menu „CUSTOM
SETUP”.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
OFF
AUDIO DRC:
OFF
DATA CD PRIORITY:
MP3
JPEG DATE:
MM/DD/YYYY
54PL
4
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub wprowadź ponownie
hasło, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania
poziomu ograniczenia odtwarzania i
zmiany hasła.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
OFF
USA
5
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
„STANDARD”, a następnie naciśnij
ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje funkcji
„STANDARD”.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
OFF
STANDARD:
USA
CHANGE PASSWORD OTHERS
7
Naciśnij przycisk O RETURN, aby
powrócić o poprzedniego ekranu.
Wyłączanie ekranu konfiguracji
Naciskaj przycisk DVD SETUP, aż ekran
konfiguracji zostanie wyłączony.
Wyłączanie funkcji kontroli
rodzicielskiej i odtwarzanie płyty DVD
po wprowadzeniu hasła
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
obszar geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
W punkcie 8 dla funkcji „LEVEL” ustaw
opcję „OFF”.
Zostanie wybrany obszar.
Jeśli zostanie wybrana opcja „OTHERS
t”, za pomocą przycisków
numerycznych należy wybrać i
wprowadzić kod standardowy z tabeli na
strona 56.
1 W punkcie 5 za pomocą przycisku x
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
„LEVEL”, a następnie naciśnij ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje funkcji
„LEVEL”.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
8:
CHANGE PASSWORD 7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
Jeśli popełnisz błąd
Zmiana hasła
wybierz funkcję „CHANGE PASSWORD
t”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
hasła.
2 Wykonaj czynność 3, aby wprowadzić
nowe hasło.
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
6
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
OFF
NC17
R
PG13
PG
G
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni poziom, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawianie funkcji kontroli
rodzicielskiej zostało zakończone.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
4:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
PG13
USA
55PL
Odtwarzanie płyty, dla której
została ustawiona funkcja kontroli
rodzicielskiej
1
2
Standard
Numer kodu
Argentyna
2044
Australia
2047
Włóż płytę i naciśnij przycisk H.
Austria
2046
Zostanie wyświetlony ekran
PARENTAL CONTROL.
Belgia
2057
Brazylia
2070
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Chile
2090
Chiny
2092
Dania
2115
Rozpocznie się odtwarzanie.
56PL
Kod strefy
Filipiny
2424
Uwagi
Finlandia
2165
•Podczas odtwarzania płyt DVD, które nie
obsługują funkcji kontroli rodzicielskiej,
odtwarzanie nie będzie ograniczane przez
urządzenie.
•W zależności od płyty DVD, urządzenie może
wyświetlić prośbę o zmianę poziomu kontroli
rodzicielskiej podczas odtwarzania płyty. W
takim wypadku wprowadź swoje hasło i zmień
poziom. Jeśli tryb Resume Play jest wyłączony,
zostanie przywrócony poziom pierwotny.
Francja
2174
Hiszpania
2149
Wskazówka
Korea
2304
Jeśli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i ponownie
wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w rozdziale
„Ograniczanie odtwarzania dla dzieci”. Po
pojawieniu się prośby o wprowadzenie hasła za
pomocą przycisków numerycznych wprowadź
liczbę „199703”, a następnie naciśnij przycisk
ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się prośba o
wprowadzenie nowego 4-cyfrowego hasła. Po
wprowadzeniu w punkcie 3 nowego 4-cyfrowego
włóż ponownie płytę i naciśnij przycisk H. Po
wyświetleniu ekranu PARENTAL CONTROL
wprowadź nowe hasło.
Malezja
2363
Meksyk
2362
Niemcy
2109
Holandia
2376
Hongkong
2219
Indie
2248
Indonezja
2238
Japonia
2276
Kanada
2079
Norwegia
2379
Nowa Zelandia
2390
Pakistan
2427
Portugalia
2436
Rosja
2489
Singapur
2501
Szwajcaria
2086
Szwecja
2499
Tajlandia
2528
Tajwan
2543
Wielka Brytania
2184
Włochy
2254
Kody odbiorników TV, którymi można
sterować
Inne czynności
Sterowanie
odbiornikiem TV za
pomocą pilota
Jeśli na liście znajduje się kilka kodów,
należy wprowadzać je pojedynczo, tak aby
znaleźć ten, który umożliwia współpracę z
odbiornikiem TV.
TV
Numer kodu
SONY
001
AIWA
001, 047
Uwagi
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007, 015
•Jeśli zostanie wprowadzony nowy kod, poprzedni
kod zostanie usunięty.
•Wymiana baterii pilota może spowodować
przywrócenie domyślnego kodu (SONY). Należy
ustawić ponownie odpowiedni kod.
FISHER
008
GOLDSTAR
002, 003, 011, 012, 015, 034
Sterowanie odbiornikami TV za
pomocą pilota
TV ?/1
Przycisk TV
Przyciski
numeryczne
TV CH +/–
TV/VIDEO
TV VOL +/–
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV [/1,
wprowadzając jednocześnie za pomocą
przycisków numerycznych kod producenta
odbiornika TV (patrz tabela). Następnie
zwolnij przycisk TV [/1.
Jeśli pomyślnie ustawiłeś kod producenta,
przycisk TV zaświeci się przez dłuższą chwilę
dwa razy. Jeśli nie, przycisk TV zaświeci się
na krótko pięć razy.
GRUNDIG
017, 034, 055
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
JVC
016
LOEWE
048, 049, 050
MAGNAVOX
002, 003, 018
MITSUBISHI/
MGA
002, 003, 019
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032, 033,
034, 051, 052, 053, 054
SANYO
008, 044, 045, 046
SHARP
035
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
Inne czynności
Producent
Regulując odpowiednio sygnał pilota, można
za jego pomocą sterować odbiornikiem TV.
CATV
Producent
Numer kodu
SONY
101
HAMLIN/
REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 119, 131
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
ciąg dalszy
57PL
Producent
Numer kodu
SCIENTIFIC
ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Sterowanie odbiornikiem TV
Do sterowania odbiornikiem TV służą
poniższe przyciski.
Naciskając
przycisk
Można
TV [/1
Włączać lub wyłączać odbiornik
TV.
TV/VIDEO
Przełączać źródło sygnału
wejściowego między
odbiornikiem TV a innymi
źródłami.
TV VOL +/–
Regulować głośność odbiornika
TV.
TV CH +/–
Wybierać kanał TV.
Korzystanie z
magnetowidu lub
innego urządzenia
Istnieje możliwość korzystania z
magnetowidów lub innych urządzeń
podłączonych do gniazd VIDEO 1 lub
VIDEO 2. Więcej informacji na temat
odpowiedniego urządzenia można znaleźć w
instrukcji obsługi tego urządzenia.
FUNCTION
Sterowanie odbiornikiem TV za pomocą
przycisków numerycznych
Gdy przełączysz pilota na tryb TV, możesz
sterować odbiornikiem TV za pomocą
przycisków numerycznych.
Naciśnij przycisk TV.
Przycisk TV zmieni kolor na czerwony, a
tryb pilota zostanie ustawiony na TV.
Korzystając z przycisków numerycznych
możesz wybrać żądany kanał TV.
Przycisk >10 służy do wybierania kanału o
numerze wyższym niż 10.
Aby wyjść z trybu TV ponownie naciśnij
przycisk TV.
Uwagi
•W wypadku niektórych odbiorników TV
sterowanie odbiornikiem lub używanie
niektórych przycisków wymienionych powyżej
może nie być możliwe.
•Przycisk TV wyłączy się, jeśli pilot nie będzie
używany przez 10 sekund.
Wskazówka
W zależności od producenta telewizora, możliwy
jest także następujący sposób. Naciśnij >10, a
następnie liczbę. (Np. dla kanału 25, naciśnij >10, a
następnie 2 i 5.)
58PL
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się
symbol gniazda VIDEO 1 lub VIDEO 2, do
którego zostało podłączone urządzenie.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy urządzenia zmienia
się w następujący sposób.
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER (FM lub AM) t TV* t DVD...
* Po wybraniu opcji TV, odtwarzany jest dźwięk
TV.
3
Korzystanie z radia
Naciśnij przycisk MEMORY.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się zaprogramowany numer.
Programowanie stacji radiowych
ST
FM
Istnieje możliwość zaprogramowania 20
stacji dla pasma FM oraz 10 stacji dla pasma
AM.
Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.
4
MHz
Naciskaj przyciski PRESET + lub –, aby
wybrać numer, pod którym ma być
zaprogramowana stacja.
ST
FM
MHz
"/1
BAND
Naciśnij ENTER.
Inne czynności
5
FUNCTION
Stacja zostanie zapamiętana.
MEMORY
PRESET
–/+
m
ENTER
TUNING –/+
ST
FM
MHz
x
6
Powtórz czynności od 1 do 5, aby
zapamiętać inne stacje.
Zmiana zaprogramowanego numeru
1
Naciskaj przycisk BAND, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się wybrane pasmo.
Zacznij ponownie od punktu 1.
Przy każdym naciśnięciu przycisku
BAND zakres przełącza się między AM
a FM.
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+ lub –, aż do momentu, gdy rozpocznie
się wyszukiwanie, a następnie zwolnij
przycisk.
Gdy urządzenie dostroi się do stacji,
wyszukiwanie zostaje zatrzymywane. Na
wyświetlaczu pojawiają się wówczas
napisy „TUNED” (dostrojony) oraz
„ST” (dla programów
stereofonicznych).
ST
FM
MHz
59PL
Słuchanie stacji radiowych, które nie
zostały zaprogramowane
Słuchanie audycji radiowych
Najpierw należy zaprogramować stacje
radiowe w pamięci urządzenia (zobacz
„Programowanie stacji radiowych” na na
stronie 59).
"/1
DISPLAY
FUNCTION
BAND
Wskazówki
STEREO/
MONO
TUNING –/+
PRESET
–/+
x
VOLUME +/–
1
Naciskaj przycisk FUNCTION do
momentu aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis FM lub
AM.
FM
m
ST
FM
MHz
Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aby
ustawić wybraną zaprogramowaną
stację.
Po każdym naciśnięciu przycisku
zostanie ustawiona jedna
zaprogramowana stacja.
Przy każdym naciśnięciu przycisku
BAND zakres przełącza się między AM
a FM.
3
Dostosuj poziom głośności za pomocą
przycisku VOLUME +/–.
Wyłączanie radia
Naciśnij "/1.
60PL
•Jeśli stacja FM odbierana jest z szumem, naciśnij
przycisk STEREO/MONO na pilocie tak, aby na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawił się napis
„MONO”. Efekt stereofoniczny nie będzie
dostępny, ale poprawi się odbiór. Naciśnij
ponownie przycisk, aby przywrócić efekt
stereofoniczny.
•Aby poprawić odbiór należy zmienić położenie
załączonych w zestawie anten.
Sprawdzanie częstotliwości lub pola
akustycznego
Zostanie dostrojona ostatnio odbierana
stacja.
2
Przeprowadź strojenie ręczne lub
automatyczne opisane w punkcie 2.
Aby dostroić stację ręcznie, naciskaj
przycisk TUNING + lub – na pilocie.
Aby dostroić stację automatycznie, naciśnij i
przytrzymaj przycisk TUNING + lub – na
pilocie. Naciśnij przycisk TUNING + lub –
po zakończeniu strojenia automatycznego.
Naciskaj przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
wskazania na wyświetlaczu panelu
przedniego zmieniają się w następujący
sposób:
częstotliwość t pole akustyczne t
częstotliwość...
Jeśli popełnisz błąd
Przydzielanie nazw stacji
Naciskaj przycisk C lub c aż znak, który
chcesz zmienić zacznie migać, a
następnie naciśnij przycisk x/X, aby
wybrać odpowiedni znak. Przy
wprowadzaniu nazwy stacji radiowej
można użyć wielkich liter, cyfr i innych
symboli.
Możesz wprowadzać nazwy stacji złożone z
maksimum 6 znaków. Nazwy te (np.
“XYZ”) pojawiać się będą na wyświetlaczu
panelu przedniego po wybraniu stacji.
Każdej stacji można przydzielić tylko jedną
nazwę.
5
Naciśnij ENTER.
Nazwa stacji zostanie zapamiętana.
FUNCTION
BAND
NAME
Inne czynności
PRESET
–/+
C/X/x/c/
ENTER
1
Naciskaj przycisk FUNCTION do
momentu aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis FM lub
AM.
Przy każdym naciśnięciu przycisku
BAND zakres przełącza się między AM
a FM.
Włączona zostanie ostatnio odbierana
stacja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy urządzenia
zmienia się w następujący sposób.
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER (FM lub AM) t TV t
DVD…
2
3
4
Naciskaj przycisk PRESET+ lub –, aby
ustawić wybraną zaprogramowaną
stację, której chcesz przydzielić
nazwę.
Naciśnij przycisk NAME.
Stwórz nazwę korzystając z
przycisków strzałki:
Naciskaj przycisk x/X, aby wybrać znak,
a następnie naciśnij przycisk c, aby
przesunąć kursor do następnej pozycji.
61PL
Korzystanie z usługi
RDS
Co to jest RDS?
System danych radiowych (Radio Data
System, RDS) jest usługą umożliwiającą
stacjom radiowym wysyłanie dodatkowych
informacji podczas nadawania programu
razem ze standardowym sygnałem
radiowym. Ten tuner wyposażony jest w
wygodne funkcje RDS, takie jak
wyświetlanie nazwy stacji. System RDS jest
dostępny tylko dla stacji nadających
programy w paśmie FM.*
Korzystanie z funkcji
Sleep Timer
Urządzenie można zaprogramować by
wyłączało się o ustawionej godzinie, więc
można spokojnie zasnąć przy dźwiękach
muzyki. Można ustawić czas do 180 minut.
SLEEP
Uwaga
System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS we
właściwy sposób lub sygnał jest zbyt słaby.
* Nie wszystkie stacje pasma FM oferują usługi
RDS i nie wszystkie oferują te same usługi.
Szczegółowe informacje na temat systemu RDS
i oferowanych usług można uzyskać w lokalnej
rozgłośni radiowej.
Odbiór informacji w systemie RDS
Wystarczy wybrać stację z pasma FM. Po
ustawieniu częstotliwości stacji nadającej
informacje w systemie RDS na
wyświetlaczu TUNER pojawi się nazwa
stacji*.
* Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany, nazwa stacji
może nie pojawić się na wyświetlaczu.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę wyglądu wyświetlacza (pozostałego
czasu do wyłączenia urządzenia) według
poniższego schematu:
OFF t 0.10.00 (10MIN) t 0.20.00
(20MIN) t 0.30.00 (30MIN) t 1.00.00
(60MIN) t 1.30.00 (90MIN) t 2.00.00
(120MIN) t 2.30.00 (150MIN) t
3.00.00 (180MIN) t OFF…
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij przycisk SLEEP raz.
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciskaj przycisk SLEEP w celu wybrania
żądanego czasu.
Anulowanie funkcji Sleep Timer
Naciskaj przycisk SLEEP aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „SLEEP OFF”.
62PL
Zmiana jasności
wyświetlacza panelu
przedniego
Istnieje możliwość dwustopniowej zmiany
jasności wyświetlacza.
Przywracanie
ustawień domyślnych
Możesz przywrócić ustawienia domyślne
takich parametrów urządzenia, jak
ustawienia głośników lub zaprogramowane
stacje.
Inne czynności
1
2
3
C/X/x/c/
ENTER
C/X/x/c/
ENTER
AMP MENU
AMP MENU
Naciskaj przycisk AMP MENU aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis „CUSTOMIZE”.
Naciskaj przycisk x/X aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis „DIMMER”.
Naciśnij przycisk C/c.
1
2
3
Po każdym naciśnięciu tego przycisku,
zmienia się jasność wyświetlacza panelu
przedniego.
Naciskaj przycisk AMP MENU aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis „CUSTOMIZE”.
Naciskaj przycisk x/X aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis „MEMO. CLR. N”.
Naciskaj przycisk C/c aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis „MEMO. CLR. Y” i
naciśnij ENTER.
Po wybraniu „MEMO. CLR. N” i
naciśnięciu ENTER, operacja ta
zostanie anulowana.
4
Naciskaj przycisk C/c aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis „Really? Y” i naciśnij
ENTER.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis „ALL CLEAR!” i
przywrócone zostaną ustawienia
domyślne.
Po wybraniu „Really? N” i naciśnięciu
ENTER, operacja ta zostanie
anulowana.
63PL
2
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
Ekran konfiguracji umożliwia zmianę
różnych ustawień takich elementów, jak
obraz lub dźwięk. Można także, między
innymi, ustawiać język napisów dialogowych
i ekranu konfiguracji. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat elementów
ekranu konfiguracji, zob. strona 65-71. Pełna
lista elementów ekranu konfiguracji
znajduje się na zob. strona 87.
Korzystanie z ekranu konfiguracji
Naciskaj przyciski X/x, aby z
wyświetlanej listy wybrać element
konfiguracji: „LANGUAGE SETUP”,
„SCREEN SETUP”, „CUSTOM SETUP”,
„SPEAKER SETUP” oraz „RESET” *”.
Następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
Zostanie wyświetlony wybrany element
konfiguracji.
Przykład: „SCREEN SETUP”
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
3
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni element, a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub c.
Zostaną wyświetlone opcje wybranego
elementu.
Przykład: „TV TYPE”
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
C/X/x/c/
ENTER
O RETURN
DVD
SETUP
1
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD SETUP.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
Element
główny
64PL
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Opcje
Naciśnij przycisk C lub O RETURN,
aby powrócić do elementów
konfiguracji.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
Przykład: „4:3 PAN SCAN”
Wybrane ustawienie
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 PAN SCAN
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
Naciskaj przycisk DVD SETUP, aż ekran
konfiguracji zostanie wyłączony.
* Po wybraniu „RESET”
w punkcie 2,
następujące elementy powrócą do ustawień
domyślnych.
•Menu konfiguracji (z wyjątkiem PARENTAL
CONTROL) (strona 87)
Po wybraniu „RESET” i naciśnięciu przycisku
ENTER, wybierz opcję „YES”, aby zresetować
ustawienia (operacja ta zajmuje kilka sekund).
Wybierz „NO” i naciśnij przycisk ENTER, aby
anulować. Podczas przywracania ustawień
domyślnych nie należy naciskać przycisku "/1 na
urządzeniu.
(LANGUAGE SETUP)
Funkcja „LANGUAGE SETUP”
umożliwia ustawianie różnych języków dla
menu ekranowego i ścieżki dźwiękowej.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
„LANGUAGE SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, zob.
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 64).
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
Ustawienia i regulacja
Wyłączanie ekranu konfiguracji
Ustawianie języka
wyświetlacza lub
ścieżki dźwiękowej
x OSD (On-Screen Display – Menu
ekranowe)
Służy do przełączania języka wyświetlania na
ekranie.
Służy do wybierania języka z wyświetlanej
listy.
x DVD MENU (tylko DVD)
Służy do wybierania języka menu DVD.
x AUDIO (tylko DVD)
Służy do przełączania języka ścieżki
dźwiękowej.
Służy do wybierania języka z wyświetlanej
listy.
x SUBTITLE (NAPISY DIALOGOWE) (tylko
DVD)
Służy do przełączania języka napisów
dialogowych.
Służy do wybierania języka z wyświetlanej
listy.
ciąg dalszy
65PL
Uwaga
Jeśli zostanie wybrany język, który nie jest nagrany
na płycie DVD, automatycznie zostanie wybrany
jeden z nagranych języków (nie dotyczy opcji
„OSD”).
Wskazówka
Jeśli dla opcji „DVD MENU”, „SUBTITLE” lub
„AUDIO” zostanie wybrana wartość „OTHERS
t”, należy wybrać z listy i wprowadzić kod języka
za pomocą przycisków numerycznych (strona 86).
Po dokonaniu wyboru kod języka (4 cyfry) jest
wyświetlany, gdy następnym razem zostanie
wybrana wartość „OTHERS t”.
Ustawienia
wyświetlacza
(SCREEN SETUP)
Wybierz ustawienia zgodne z parametrami
podłączanego odbiornika TV.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
„SCREEN SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, zob.
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 64).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
x TV TYPE (tylko DVD)
Służy do wybierania współczynnika
proporcji obrazu podłączonego odbiornika
TV (standardowego odbiornika 4:3 lub
odbiornika panoramicznego).
66PL
16:9
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik panoramiczny lub
odbiornik obsługujący tryb
szerokoekranowy.
4:3
LETTER
BOX
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik 4:3. W tym trybie w
górnej i dolnej części ekranu
wyświetlane są czarne pasy.
4:3
PAN SCAN
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik 4:3. W tym trybie
szeroki obraz jest
automatycznie wyświetlany na
całym ekranie, a części, które
nie pasują, są obcinane.
x BACKGROUND (TŁO)
16:9
Służy do wybierania koloru tła lub obrazu
wyświetlanego na ekranie odbiornika TV w
trybie zatrzymania lub podczas odtwarzania
płyty CD.
4:3 LETTER BOX
Obraz tego typu (obraz
nieruchomy) jest wyświetlany
jako tło, ale tylko wówczas, gdy
jest już nagrany na płycie (CDEXTRA itd.). Jeśli płyta nie
zawiera takiego obrazu,
zostanie wyświetlony obraz
typu „GRAPHICS”.
GRAPHICS
Jako tło wyświetlany jest obraz
zapisany w pamięci urządzenia.
BLUE
Kolorem tła jest niebieski.
BLACK
Kolorem tła jest czarny.
4:3 PAN SCAN
Uwaga
W zależności od płyty DVD ustawienie „4:3
LETTER BOX” może być wybierane
automatycznie zamiast ustawienia „4:3 PAN
SCAN” i na odwrót.
x SCREEN SAVER (WYGASZACZ
EKRANU)
Włącza i wyłącza wygaszacz ekranu, i jeśli
pozostawisz urządzenie w trybie pauzy lub
zatrzymania na ponad 15 minut lub jeśli
urządzenie odtwarza płytę CD, Super Audio
CD lub pliki w formacie MP3 bądź JPEG
(oprócz pokazu slajdów). Wygaszacz ekranu
zapobiega uszkodzeniu ekranu
podłączonego urządzenia (tzw. powidok).
Naciśnij przycisk H, aby wyłączyć
wygaszacz ekranu.
ON
Włącza wygaszacz ekranu.
OFF
Wyłącza wygaszacz ekranu.
x LINE
Wybierz metodę wyjścia dla sygnałów audio
z gniazda T EURO AV OUTPUT (TO
TV) na tylnym panelu urządzenia.
VIDEO
Wyjście sygnału wideo.
RGB
Wyjście sygnału RGB.
Ustawienia i regulacja
JACKET
PICTURE
Uwaga
Jeśli Twój telewizor nie obsługuje sygnałów RGB,
na ekranie nie wyświetlany jest żaden obraz nawet
po wybraniu opcji „RGB”. Zajrzyj do instrukcji
telewizora.
67PL
Ustawienia
niestandardowe
(CUSTOM SETUP)
Umożliwia konfigurowanie ustawień
kontroli rodzicielskiej i innych funkcji.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
„CUSTOM SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, zob.
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 64).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
OFF
AUDIO DRC:
OFF
DATA CD PRIORITY:
MP3
JPEG DATE:
MM/DD/YYYY
ustawienia opcji „AUDIO” w menu
„LANGUAGE SETUP” (strona 65).
•Jeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach
PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital mają
taką samą liczbę kanałów, urządzenie wybiera je
w następującej kolejności: PCM, DTS, Dolby
Digital i MPEG audio.
•W zależności od płyty DVD priorytetowy kanał
dźwiękowy może być wstępnie określony. W tym
przypadku nie można nadać priorytetu
formatowi DTS, Dolby Digital lub MPEG audio,
wybierając opcję „AUTO”.
x AUDIO DRC
Zawęża zakres opcji DYNAMIC ścieżki
dźwiękowej.
Użyteczna funkcja podczas oglądania
filmów późno w nocy przy niskim poziomie
głośności.
OFF
Brak kompresji zakresu funkcji
DYNAMIC.
ON
Odtwarza ścieżkę dźwiękową z
oryginalnym zakresem opcji
DYNAMIC.
Uwaga
x PARENTAL CONTROL (KONTROLA
RODZICIELSKA) t (tylko DVD)
Służy do ustawiania hasła i poziomu
ograniczenia odtwarzania dla płyt
obsługujących funkcję ograniczenia
odtwarzania dla dzieci. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zobacz
„Ograniczanie odtwarzania dla dzieci
(kontrola rodzicielska)” (strona 54).
x TRACK SELECTION (WYBÓR UTWORU)
(tylko DVD)
W tym trybie ścieżka dźwiękowa o
największej liczbie kanałów ma priorytet,
gdy odtwarzana jest płyta DVD, na której
został nagrany dźwięk w wielu formatach
(PCM, MPEG audio, DTS lub Dolby
Digital).
OFF
Ścieżka nie ma priorytetu.
AUTO
Ścieżka ma priorytet.
Uwagi
•Po ustawieniu opcji w pozycji „AUTO”, język
może się zmienić. Ustawienia opcji „TRACK
SELECTION” mają wyższy priorytet niż
68PL
Kompresja zakresu funkcji DYNAMIC działa
tylko dla źródeł Dolby Digital.
x DATA CD PRIORITY (PRIORYTET PŁYTY
CD Z DANYMI) (tylko MP3, JPEG)
Ustaw priorytet danych do odtwarzania,
podczas odtwarzania płyty DATA CD (CDROM/CD-R/CD-RW) zawierających
utwory muzyczne w formacie MP3 oraz
obrazy w formacie JPEG.
MP3
Jeśli na płycie zapisany jest plik
w formacie MP3, urządzenie
identyfikuje płytę jako „płytę
MP3”. Jeśli na płycie zapisane
są wyłącznie pliki w formacie
JPEG, urządzenie identyfikuje
płytę jako „płytę JPEG”.
JPEG
Jeśli na płycie zapisany jest plik
w formacie JPEG, urządzenie
identyfikuje płytę jako „płytę
JPEG”. Jeśli na płycie zapisane
są wyłącznie pliki w formacie
MP3, urządzenie identyfikuje
płytę jako „płytę MP3”.
Uwagi
•Gdy odtwarzasz płyty Multi Session, urządzenie
określa sesję, która zostanie odtworzona jako
ostatnia lub określa sesję powiązaną z sesją
ostatnią.
•W przypadku zmiany tego ustawienia, ponownie
włóż płytę do odtwarzacza.
x JPEG DATE (Data JPEG)
Zmiana kolejności informacji o dacie obrazu
JPEG w Menu sterowania.
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
YYYY/DD/MM
SPEAKER SETUP (USTAWIENIA
GŁOŚNIKÓW)
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić wielkość głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
Na ekranie ustawień wybierz opcję
„SPEAKER SETUP”. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zob. „Korzystanie z
ekranu konfiguracji”(strona 64).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL:
BALANCE:
TEST TONE:
Ustawienia i regulacja
YYYY: Rok
MM: Miesiąc
DD: Dzień
Ustawienia głośników
Przywracanie ustawień domyślnych
po zmianie ustawień
Wybierz element, a następnie naciśnij
przycisk CLEAR.
x SIZE (ROZMIAR)
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround albo głośniki surround
zostały przesunięte, należy ustawić
parametry dla opcji CENTER i
SURROUND oraz określić położenie i
wysokość głośników. Ponieważ ustawienia
głośników przednich i subwoofera są stałe,
nie można ich zmieniać.
ciąg dalszy
69PL
Uwagi
•Podczas wybierania ustawienia dźwięk zostaje na
chwilę przerwany.
•W zależności od ustawień pozostałych głośników
subwoofer może odtwarzać dźwięk o
nadmiernym natężeniu.
Schemat
x DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia
odległości głośników względem miejsca
odsłuchu.
90
A
A
45
B
B
3m
20
3m
3m
Schemat wysokości
3m
C
3m
C
60
D
D
30
FRONT
YES
CENTER
YES: Wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach.
NONE: Wybierz to ustawienie,
jeśli nie jest używany głośnik
środkowy.
SURROUND
BEHIND (LOW): Wybierz to
ustawienie, jeśli głośniki surround
znajdują się w polu B i D.
BEHIND (HIGH): Wybierz to
ustawienie, jeśli głośniki surround
znajdują się w polu B i C.
SIDE (LOW): Wybierz to
ustawienie, jeśli głośniki surround
znajdują się w polu A i D.
SIDE (HIGH): Wybierz to
ustawienie, jeśli głośniki surround
znajdują się w polu A i C.
NONE: Wybierz to ustawienie,
jeśli nie jest używany głośnik
surround.
SUBWOOFER YES
70PL
Po przesunięciu głośników należy zmienić
odpowiednie wartości na ekranie
konfiguracji.
FRONT
3,0 m
Odległość głośnika przedniego od
miejsca odsłuchu może wynosić od
1,0 do 7,0 metrów w odstępach co
0,2 metra.
CENTER
3,0 m
Głośnik centralny można
przesunąć na odległość 1,6 metra
bliżej miejsca odsłuchu niż głośniki
przednie, w odstępach co 0,2 metra.
SURROUND Głośnik surround można przesunąć
3,0 m
na odległość 4,6 metra bliżej
miejsca odsłuchu niż głośniki
przednie, w odstępach co 0,2 metra.
Uwagi
•Podczas ustawiania odległości dźwięk zostaje na
chwilę przerwany.
•Jeśli wszystkie głośniki przednie i surround nie są
umieszczone w jednakowych odległościach od
miejsca odsłuchu, należy ustawić odległość dla
najbliższego głośnika.
•Nie należy umieszczać głośników surround w
większej odległości od miejsca odsłuchu niż
głośniki przednie.
•Ustawienie DISTANCE jest dostępne dla
wszystkich płyt z wyjątkiem płyt Super Audio
CD.
x LEVEL (POZIOM)
W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla każdego
głośnika. W celu ułatwienia regulacji należy
ustawić funkcję „TEST TONE” w pozycji
„ON”.
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla głośnika
środkowego (od –6 dB do +6 dB,
w odstępach co 1 dB).
CENTER
0 dB
SURROUND
LEFT 0 dB
SURROUND
RIGHT 0 dB
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla głośników surround
(od –6 dB do +6 dB, w odstępach
co 1 dB).
1
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
2
3
4
dB do +6 dB, w odstępach co 1
dB).
x BALANCE (BALANS)
W następujący sposób można regulować
balans dla głośników lewych i prawych. W
celu ułatwienia regulacji należy ustawić
funkcję „TEST TONE” w pozycji „ON”.
5
x TEST TONE (DWIĘK TESTOWY)
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru „BALANCE” i
„LEVEL”.
OFF
Głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
ON
Podczas regulacji balansu dźwięk
testowy jest emitowany jednocześnie z
lewego i prawego głośnika. Po wybraniu
jednego z elementów menu
„SPEAKER SETUP” dźwięk testowy
jest emitowany z każdego głośnika po
kolei.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
„TEST TONE”, a następnie naciśnij
ENTER lub c.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
„ON”, a następnie naciśnij ENTER.
Siedząc w miejscu odsłuchu dostosuj
wartosci „BALANCE” oraz „LEVEL”
posługując się przyciskami C/X/x/c.
Po wyborze polecenia „BALANCE”
ton testowy jest emitowany
jednocześnie z lewego i prawego
głośnika.
Po wyborze polecenia „LEVEL” ton
testowy jest emitowany tylko z głośnika,
którego ustawienia są regulowane.
głośnikiem przednim.
Skorzystaj z pokrętła regulacji głośności
VOLUME na urządzeniu lub naciśnij
przycisk VOLUME +/–.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
„SPEAKER SETUP”, a następnie
naciśnij ENTER lub c.
Usłyszysz dźwięk testowy dochodzący
kolejno z każdego głośnika.
FRONT
Umożliwia regulację balansu
(CENTER) pomiędzy prawym a lewym
Ustawianie poziomu natężenia
dźwięku dla wszystkich głośników
jednocześnie
Naciśnij DVD SETUP w trybie
zatrzymania.
6
7
8
Ustawienia i regulacja
SUBWOOFER Ustawia poziom natężenia
0 dB
dźwięku dla subwoofera (od –6
Regulacja balansu i poziom
głośności za pomocą dźwięku
testowego
Po zakończeniu regulacji naciśnij
ENTER.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
„TEST TONE”, a następnie naciśnij
ENTER.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
„OFF”, a następnie naciśnij ENTER.
Uwaga
Podczas regulowania ustawień głośników dźwięk
zostaje na chwilę przerwany.
Wskazówka
Aby wyregulować balans lub poziom głośności bez
odtwarzania dźwięku testowego wybierz
„BALANCE” lub „LEVEL” w czynności 3 i
naciśnij ENTER. Następnie wyreguluj balans lub
poziom głośności przy pomocy przycisków X/x i
nacisnij ENTER.
71PL
Ustawianie głośników za
pośrednictwem wyświetlacza
panelu przedniego urządzenia
Możesz dokonać ustawień parametrów
głośników korzystając z menu wzmacniacza,
wyświetlanego na wyświetlaczu panelu
przedniego urządzenia.
C/X/x/c/
ENTER
SURR.
(głośniki surround)
YES (tak)
NO (nie)
F.D.
(dległość głośników
przednich)
1,0 do 7,0 metrów
C.D. (odległość
głośnika
środkowego)
1,6 metra bliżej
miejsca odsłuchu
niż głośniki
przednie. (Nie
może być mniej niż
1 metr.)
S.D. (odległość
głośników surround)
4,6 metra bliżej
miejsca odsłuchu
niż głośniki
przednie. (Nie
może być mniej niż
1 metr.)
S.P. (położenie
głośników surround)
BEHIND (z tyłu)
SIDE (z boku)
S.H. (wysokość
głośników surround)
LOW (nisko)
HIGH (wysoko)
• LEVEL
T.TONE (dźwięk
testowy)
AMP MENU
1
Naciskaj przycisk AMP MENU, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się pozycja, dla której chcesz
dokonać ustawienia.
• SP. SETUP
Ustawianie rozmiaru, odległości i
położenia głośników.
• LEVEL
Ustawianie balansu i poziomu natężenie
dźwięku dla każdego z głośników oraz
włączanie/wyłączanie dźwięku
testowego.
2
Naciskaj przycisk X lub x, aby wybrać
żądaną pozycję, a następnie naciskaj
przycisk C lub c, aby wybrać żądane
ustawienie.
Możesz dokonać następujących
ustawień:
• SP. SETUP
CENTER
(głośnik środkowy)
72PL
YES (tak)
NO (nie)
ON (włączony)
OFF (wyłączony)
F.______I_______
(balans głośników
przednich)
C.LEV (poziom
natężenie dźwięku
głośnika
środkowego)
-6 dB do +6 dB
S.L.LEV (poziom
natężenia dźwięku
lewego głośnika
surround)
-6 dB do +6 dB
S.R.LEV (poziom
natężenia dźwięku
prawego głośnika
surround)
-6 dB do +6 dB
S.W.LEV (poziom
natężenia dźwięku
subwoofera)
-6 dB do +6 dB
D.COMP
(dynamiczna
kompresja)
ON (włączony)
OFF (wyłączony)
Jeżeli przez kilka sekund nie naciśniesz
żadnego przycisku w pilocie, menu
wzmacniacza zostanie wyłączone.
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
• Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
• Jeśli obraz przesyłany jest z urządzenia do
odbiornika TV za pośrednictwem
magnetowidu, sygnał zabezpieczenia przed
kopiowaniem zawarty na niektórych płytach
DVD może mieć wpływ na jakość obrazu.
Jeśli podczas użytkowania urządzenia
wystąpią problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z
poniższych informacji dotyczących usuwania
usterek. Jeśli nie można usunąć problemu,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Obraz nie wypełnia ekranu, nawet jeśli
proporcje obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji „TV TYPE” menu „SCREEN
SETUP”.
• Proporcje obrazu na płycie DVD są zapisane
jako stałe.
Zasilanie
Brak dźwięku.
• Przewód głośnikowy nie jest podłączony
prawidłowo.
• Naciśnij przycisk MUTING na pilocie, jeśli na
wyświetlaczu panelu przedniego wyświetlany
jest komunikat „MUTING ON”.
• Urządzenie znajduje się w trybie pauzy lub w
trybie odtwarzania w zwolnionym tempie.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Odbywa się przewijanie do przodu lub do tyłu.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Sprawdź ustawienia głośników (strony 22, 69).
Gdy wskaźnik STANDBY miga.
Natychmiast odłącz przewód zasilania i sprawdź
następujące elementy.
• Czy nie ma zwarcia na przewodach
głośnikowych + i –?
• Czy korzystasz z głośników określonych w
instrukcji?
• Czy coś blokuje otwory wentylacyjne
umieszczone w górnej części urządzenia?
Po sprawdzeniu powyższych elementów i
naprawieniu wszelkich problemów, podłącz
ponownie przewód zasilania i włącz urządzenie.
Jeśli wskaźnik nadal miga lub jeśli nie można
określić przyczyny problemu po sprawdzeniu
powyższych elementów, skontaktuj się z
najbliższym salonem sprzedaży firmy Sony.
Obraz
Brak obrazu.
• Przewód SCART (EURO AV) nie jest
odpowiednio podłączony.
• Przewód SCART (EURO AV) jest
uszkodzony.
• Urządzenie nie jest podłączone do
odpowiedniego gniazda t EURO AV
INPUT (strona 19).
• Wejście wideo odbiornika TV nie jest
ustawione w sposób umożliwiający oglądanie
obrazu przesyłanego przez urządzenie.
• Sprawdź metodę wyjścia w urządzeniu
(strona 67).
Informacje dodatkowe
Brak zasilania.
• Sprawdź czy przewód zasilania jest dobrze
podłączony.
Dźwięk
Dźwięki lewego i prawego kanału są
niezrównoważone lub odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
• Wyreguluj balans w menu BALANCE
(strona 71).
Brak dźwięku z subwoofera.
• Sprawdź podłączenie i ustawienia głośników
(strony 22, 69).
• Dla pola akustycznego wybierz pozycję
„AUTO FORMAT DIRECT AUTO”
(strona 45).
Słychać przydźwięk lub szum.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
dokładnie podłączone.
• Sprawdź czy przewody łączące nie znajdują się
w pobliżu transformatora lub silnika i
przynajmniej
3 metry od odbiornika TV lub źródła światła
fluorescencyjnego.
• Odsuń odbiornik TV od urządzeń audio.
ciąg dalszy
73PL
• Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je
szmatką lekko zwilżoną alkoholem.
• Oczyść płytę.
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD, CD lub
MP3 dźwięk jest pozbawiony efektu
stereofonicznego.
• W Menu sterowania wybierz dla parametru
„AUDIO” pozycję „STEREO” (strona 43).
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo
podłączone.
Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej
zapisanej w formacie Dolby Digital, DTS lub
MPEG audio efekt dźwięku przestrzennego
jest słabo słyszalny.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 45).
• Sprawdź podłączenie i ustawienia głośników
(strony 22, 69).
• W przypadku niektórych płyt DVD sygnał
wyjściowy może nie być w pełni 5.1-kanałowy.
Może być monofoniczny lub stereofoniczny,
nawet jeśli ścieżka dźwiękowa została nagrana
w formacie Dolby Digital lub MPEG audio.
Dźwięk dobiega tylko z głośnika środkowego.
• W przypadku niektórych płyt dźwięk może
być odtwarzany tylko z głośnika środkowego.
Nie słychać dźwięku z głośnika środkowego.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 45).
Z głośników surround nie słychać żadnego
dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim
natężeniu.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 45).
• Wybierz pole akustyczne zawierające w
nazwie „C. ST. EX” (strona 46).
• W przypadku niektórych źródeł, efekt
surround może być słabszy.
Działanie
Nie można dostroić stacji radiowych.
• Sprawdź prawidłowość podłączenia anten. W
razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
• Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas
dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Użyj strojenia
bezpośredniego.
74PL
• Nie została zaprogramowana żadna stacja lub
zaprogramowane stacje zostały usunięte
(podczas strojenia za pomocą przeszukiwania
zaprogramowanych stacji). Zaprogramuj
stacje (strona 59).
• Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na
wyświetlaczu pojawiła się częstotliwość.
Pilot nie działa.
• Między pilotem i urządzeniem znajdują się
przeszkody.
• Odległość między pilotem i urządzeniem jest
zbyt duża.
• Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika
zdalnego sterowania znajdującego się w
urządzeniu.
• Baterie w pilocie są rozładowane.
Nie można odtworzyć płyty.
• W urządzeniu nie ma płyty.
• Płyta została włożona do góry nogami.
Włóż płytę do szuflady stroną przeznaczoną
do odtwarzania skierowaną w dół.
• Płyta została krzywo ułożona w urządzeniu.
• Urządzenie nie potrafi odtwarzać płyt CDROM itd. (strona 7).
• Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest
odpowiedni dla tego urządzenia.
• We wnętrzu urządzenia skropliła się wilgoć.
Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone
przez mniej więcej pół godziny (strona 2).
Nie można odtwarzać utworu MP3.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie MP3 zgodnym ze standardem
ISO9660 Level 1/ Level 2 lub Joliet.
• Utwór MP3 nie ma rozszerzenia „.MP3”.
• Dane nie zostały sformatowane w formacie
MP3, mimo że mają rozszerzenie „.MP3”.
• Urządzenie może odtwarzać wyłącznie pliki
audio w formacie MP3 (MPEG1 Audio
Layer3).
• Wyjmij płytę z urządzenia i wybierz
„CUSTOM SETUP” z elementów
konfiguracji. Następnie wybierz „DATA CD
PRIORITY” i ustaw ponownie na „MP3”.
• Poziom katalogu jest wyższy niż 8.
Tytuł albumu lub utworu w formacie MP3 nie
jest prawidłowo wyświetlany.
• Urządzenie jest w stanie wyświetlać jedynie
cyfry i litery alfabetu. Inne znaki są
wyświetlane jako „ ”.
Obraz zapisany w formacie JPEG nie jest
wyświetlany.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem
ISO9660 Level 1/ Level 2 lub Joliet.
• Obraz zapisany w formacie JPEG nie posiada
rozszerzenia „.JPG” lub „.JPEG.”
• Dane nie zostały sformatowane w formacie
JPEG, mimo że mają rozszerzenie „.JPG” lub
„JPEG”.
• Obraz ma więcej niż 4720 punkty szerokości
lub długości.
• Wyjmij płytę z urządzenia i wybierz
„CUSTOM SETUP” z elementów
konfiguracji. Następnie wybierz „DATA CD
PRIORITY” i ustaw na „JPEG” .
• Poziom katalogu jest wyższy niż 8.
• Odtwarzanie plików w formacie Progressive
JPEG nie jest możliwe.
Ekran z żądaniem wprowadzania hasła nie
pojawia się dla płyty Super Audio CD, mimo że
dokonano indywidualnych ustawień funkcji
kontroli rodzicielskiej.
• Funkcja kontroli rodzicielskiej została
ustawiona dla innych warstw płyty Super
Audio CD.
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
• Wybrana została funkcja odtwarzania
programowego, odtwarzania w kolejności
losowej lub odtwarzania powtórzonego
(strony 31, 33, 34).
Aby wyłączyć te funkcje, przed rozpoczęciem
odtwarzania płyty naciśnij przycisk CLEAR.
• Została wybrana funkcja Resume Play.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na
panelu urządzenia lub na pilocie, a następnie
rozpocznij odtwarzanie (strona 25).
• Na ekranie odbiornika TV pojawia się
automatycznie tytuł, menu DVD lub PBC.
Urządzenie automatycznie rozpoczyna
odtwarzanie płyty.
• Płyta DVD zawiera funkcję automatycznego
odtwarzania.
Urządzenie wyłączyło się podczas
odtwarzania płyty DVD.
• Po upływie około godziny od wstrzymania
odtwarzania płyty DVD lub wyświetlenia
menu głównego DVD lub menu DVD
podczas odtwarzania płyty DVD, urządzenie
wyłączy się automatycznie.
Nie można wykonywać niektórych funkcji,
takich jak zatrzymanie odtwarzania,
wyszukiwanie, odtwarzanie w zwolnionym
tempie, odtwarzanie w kolejności losowej lub
odtwarzanie programowane.
• W przypadku niektórych płyt wykonywanie
niektórych powyższych operacji może nie być
możliwe. Zapoznaj się z podręcznikiem
użytkowania płyty.
Komunikaty na ekranie nie są wyświetlane w
pożądanym języku.
• Wybierz pożądany język obsługi menu
ekranowego w opcji „OSD” menu
„LANGUAGE SETUP” na ekranie
konfiguracji (strona 65).
Nie można zmienić języka dla ścieżki
dźwiękowej.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie została
nagrana ścieżka dźwiękowa w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
języka dla ścieżki dźwiękowej.
Informacje dodatkowe
Tytuł albumu lub pliku JPEG nie został
poprawnie wyświetlony.
• Urządzenie jest w stanie wyświetlać jedynie
cyfry i litery alfabetu. Inne znaki są
wyświetlane jako „ ”.
Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie.
• Niektóre płyty mogą zawierać sygnał
automatycznej pauzy. Podczas odtwarzania
takiej płyty urządzenie zatrzymuje
odtwarzanie w miejscu wystąpienia sygnału
automatycznej pauzy.
Nie można zmienić języka napisów
dialogowych.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć wyświetlania napisów
dialogowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed
wyłączaniem wyświetlania napisów
dialogowych.
ciąg dalszy
75PL
Nie można zmieniać kątów.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane sceny pod różnymi kątami. (50
strona)
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
kątów.
Nie można wysunąć płyty, a na wyświetlaczu
widoczny jest wskaźnik „LOCKED”.
• Skontaktuj się z autoryzowanym punktem
sprzedaży lub lokalnym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi
się wskaźnik „C-32”.
• Wyłącz zasilanie i włącz je ponownie
naciskając przycisk "/1 na urządzeniu.
Urządzenie nie działa prawidłowo.
• Jeśli coś wpływa na działanie urządzenia,
naciśnij przycisk "/1 na urządzeniu, aby
wyłączyć zasilanie, a następnie włącz zasilanie
ponownie.
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Tryb stereofoniczny
90 W + 90 W (4 omy
przy 1 kHz, THD 10%)
Tryb dźwięku przestrzennego
Przód: 90 W + 90 W
Środkowy*: 90 W
Surround*: 90 W + 90W
(4 omy przy 1 kHz, THD
10 %)
Subwoofer*: 100 W
(4 omy przy 100 Hz,
THD 10%)
* W przypadku niektórych ustawień pola
akustycznego i pewnych typów źródeł, dźwięk
może nie być odtwarzany.
Wejścia
VIDEO 1/VIDEO2/
TV:
Czułość: 150 mV
Wyjścia
Impedancja: 50
kiloomów
VIDEO 1 (AUDIO
OUT):
Napięcie: 1 V
Impedancja: 1 kiloom
Słuchawki
Dopuszczalne są
słuchawki o niskiej i
wysokiej impedancji.
Urządzenie Super Audio CD/DVD
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Czas trwania emisji:
emisja ciągła
System formatu sygnału NTSC lub NTSC/PAL
Pasmo przenoszenia (w trybie 2 CH STEREO)
DVD (PCM): od 2 Hz do
22 kHz (±1,0 dB)
CD: od 2 Hz do 20 kHz
(±1,0 dB)
Zniekształcenia harmoniczne
Poniżej 0,03 %
76PL
Sekcja tunera
System
Parametry ogólne
System cyfrowej syntezy
częstotliwości PLL ze
sprzężonym kwarcem
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia
87,5 – 108,0 MHz (w
odstępach co 50 kHz)
Antena
Antena przewodowa FM
Gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
531 – 1,602 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Antena
Antena ramowa AM
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
Sekcja Video (VIDEO 1, 2, EURO AV)
Video: 1 Vp-p 75 omów
Video: 1 Vp-p 75 omów
Głośniki
Przednie/Surround
Rodzaj obudowy
Głośnik
Bass reflex
70 mm średnicy typ
stożkowy
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
4 omy
128 × 216 × 114 mm
(s/w/g, z podstawą)
0,53 kg
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
Informacje dodatkowe
Wejście
Wyjście
Wymagania dotyczące zasilania
230 V (prąd zmienny),
50/60 Hz
Pobór mocy
120 W
2 W (w trybie
oszczędzania energii)
Wymiary (ok.)
380 × 60 × 337 mm (s/w/
g), w tym części
wystające
Waga (ok.)
4,2 kg
Temperatura otoczenia podczas pracy urządzenia
od 5°C do 35°C
Wilgotność otoczenia podczas pracy urządzeniaod
5% do 90%
Akcesoria dołączone do zestawu
Zob.strona 12
Środkowy
Rodzaj obudowy
Głośnik
Bass reflex
70 mm średnicy typ
stożkowy
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
4 omy
190 × 122 × 89 mm
(s/w/g, z podstawą)
0,56 kg
Subwoofer
Rodzaj obudowy
Głośnik
Bass reflex
160 mm średnicy typ
stożkowy
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
4 omy
190 × 384 × 357 mm
(s/w/g)
7,67 kg
77PL
x Tryb Muzyka (Music)
Słowniczek
Album
Fragment muzyki lub obrazu na płycie data
CD zapisany w formacie MP3 lub JPEG.
Dolby Digital
Ten format dźwięku stworzony dla kin jest
bardziej zaawansowany niż format Dolby
Surround Pro Logic. W tym formacie
głośniki surround odtwarzają dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania głębokich
basów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1” ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0.1
(gdyż działa on tylko w razie potrzeby
odtworzenia efektu głębokiego basu). W
celu uzyskania lepszej separacji kanałów
wszystkie sześć kanałów w tym formacie
zapisywanych jest oddzielnie. Co więcej,
ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek jakości
sygnału.
Dolby Surround Pro Logic
Będąc jedną z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci
dwukanałowej. W porównaniu z
wcześniejszym systemem Dolby Surround,
system Dolby Surround Pro Logic zapewnia
bardziej naturalne wypełnienie przestrzeni i
bardziej precyzyjną lokalizację dźwięków.
Aby w pełni wykorzystać zalety systemu
Dolby Surround Pro Logic, należy
dodatkowo wyposażyć urządzenie w parę
głośników surround i głośnik środkowy.
Głośniki surround odtwarzają dźwięk
monofoniczny.
DTS
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł
dwukanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
przestrzennego o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
Technologia cyfrowej kompresji audio
opracowana przez Digital Theater Systems,
Inc. Technologia ta jest zgodna z 5.1kanałowym dźwiękiem przestrzennym. W
tym formacie występują stereofoniczne
kanały tylne i wydzielony kanał dla
subwoofera. DTS umożliwia wykorzystanie
tych samych 5.1 kanałów wysokiej jakości
cyfrowego dźwięku. Dobra separacja
kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
x Tryb Film (Movie)
DVD
Tryb Film (Movie) znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Powoduje on poprawienie charakterystyki
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
Płyta umożliwiająca zapisywanie do 8 godzin
ruchomych obrazów, mimo zachowania tej
samej średnicy, co płyta CD.
Pojemność jednowarstwowej, jednostronnej
płyty DVD, wynosząca 4,7 GB (gigabajtów),
jest 7 razy większa od pojemności płyty CD.
Ponadto pojemność dwuwarstwowej,
jednostronnej płyty DVD wynosi 8,5 GB,
płyty DVD jednowarstwowej, dwustronnej 9,4 GB, a płyty DVD dwuwarstwowej i
dwustronnej - 17 GB.
Dolby Pro Logic II
78PL
Tryb Muzyka (Music) jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie
szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 2, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
40 pierwotnego rozmiaru. W standardzie
DVD stosowana jest także technologia
zmiennej szybkości kodowania, za pomocą
której zmienia się przydzielane dane zgodnie
ze statusem obrazu.
Dane audio są zapisywane w formacie Dolby
Digital oraz w formacie PCM, co umożliwia
uzyskanie bardziej realistycznego dźwięku.
Ponadto wraz z płytą DVD pojawiły się
różne zaawansowane funkcje, takie jak
możliwość oglądania scen pod różnymi
kątami, obsługa wielu języków i funkcje
kontroli rodzicielskiej.
Funkcja obsługi wielu języków
Funkcja oglądania scen pod różnymi
kątami
Różne kąty lub „punkty widzenia” kamery
wideo dla scen nagranych na niektórych
płytach DVD.
Kod regionu
System ten jest stosowany do ochrony praw
autorskich. Numer kodu regionu jest
przypisany do każdego urządzenia DVD lub
płyty DVD zgodnie z regionem ich
sprzedaży. Każdy kod regionu jest widoczny
na obudowie urządzenia oraz na
opakowaniu płyty. Urządzenie może
odtwarzać płyty z odpowiednim kodem
regionu. Urządzenie może także odtwarzać
płyty oznaczone symbolem „ ALL ”. Nawet
jeśli kod regionu nie jest widoczny na płycie
DVD, ograniczenie regionalne może być
nadal aktywne.
Funkcja płyt DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
według wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Ograniczenie to jest
uzależnione od danej płyty. Jego włączenie
może całkowicie uniemożliwić odtwarzanie
lub spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
Plik
Wybór obrazu na płycie z danymi
zawierającej pliki obrazu w formacie JPEG.
Program nagrany w technice filmowej,
program nagrany w technice wideo
Płyty DVD mogą być zaklasyfikowane jako
programy nagrane w technice filmowej lub
wideo. Płyty DVD nagrane w technice
filmowej zawierają takie same obrazy (24
klatki na sekundę), jakie pokazywane są w
kinach. Płyty DVD nagrane w technice
wideo, na przykład sztuki telewizyjne lub
komedie sytuacyjne, odtwarzają obrazy z
szybkością 30 klatek (lub 60 pól) na sekundę.
Rozdział
Fragment tytułu zawartego na płycie DVD.
Tytuł składa się z kilku rozdziałów.
Informacje dodatkowe
Kilka języków dla ścieżek dźwiękowych lub
napisów dialogowych w filmach nagranych
na niektórych płytach DVD.
Kontrola rodzicielska
Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcjami PBC
(sterowanie odtwarzaniem) ekrany menu,
filmy i obrazy nieruchome są podzielone na
części nazywane „scenami”.
Sterowanie odtwarzaniem (PBC)
Sygnały zakodowane na płytach VIDEO CD
(wersja 2.0) w celu sterowania
odtwarzaniem.
Używając ekranów menu zapisanych na
płytach VIDEO CD z funkcjami PBC,
można korzystać z prostych programów
interaktywnych, programów z funkcjami
wyszukiwania itd.
ciąg dalszy
79PL
Super Audio CD
Ten format zapisu dźwięku jest oparty na
dotychczasowych standardach płyt audio
CD, ale zawiera większą ilość informacji,
przez co umożliwia uzyskanie dźwięku
wyższej jakości. Istnieją trzy rodzaje płyt:
jednowarstwowe, dwuwarstwowe i
hybrydowe. Płyta hybrydowa zawiera
informacje zapisane zarówno w standardzie
audio CD, jak i Super Audio CD.
Tytuł
Najdłuższe fragmenty obrazu lub muzyki na
płycie DVD, film itp. w przypadku płyty z
materiałem wideo lub cały album w
przypadku płyty z materiałem audio.
Utwór
Fragment filmu lub utworu muzycznego na
płytach Super Audio CD, CD, VIDEO CD
lub MP3. Album składa się z kilku utworów
(tylko dla formatu MP3).
VIDEO CD
Płyta kompaktowa zawierająca zapis
ruchomych obrazów.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 1, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
140 pierwotnego rozmiaru. Dzięki temu,
płyta VIDEO CD o średnicy 12 cm może
zawierać do 74 minut ruchomych obrazów.
Płyty VIDEO CD zawierają także zapis
dźwięku. Dźwięki spoza zakresu słyszalnego
przez człowieka są skompresowane, podczas
gdy dźwięki słyszalne są zapisywane bez
kompresji. Płyty VIDEO CD mogą
pomieścić 6 razy więcej informacji audio niż
konwencjonalne płyty audio CD.
Istnieją dwie wersje płyt VIDEO CD.
• Wersja 1.1: Można odtwarzać jedynie
ruchome obrazy i dźwięki.
• Wersja 2.0: Można odtwarzać nieruchome
obrazy wysokiej rozdzielczości oraz
korzystać z funkcji PBC.
To urządzenie jest zgodne z obiema
wersjami.
80PL
Indeks części i elementów sterujących urządzenia
Więcej informacji można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Panel przedni
B A (wysuń) (23)
C H (odtwarzaj) (23)
D X (pauza) (24)
E x (zatrzymanie) (24)
F ./>, PREV/NEXT (poprzedni/
następny) (24, 26, 59, 60)
I Gniazdo słuchawkowe (w urządzeniu)
(23)
J SOUND FIELD –/+ (pole akustyczne –/
+) (45, 46, 47)
K DISPLAY (wyświetl) (39, 41, 60)
L BAND (zakres) (59, 60)
Informacje dodatkowe
A Szczelina płyty (23)
M FUNCTION (funkcja) (23, 58, 60)
G VOLUME +/– (głośność +/–) (23, 71)
N Wyświetlacz panelu przedniego (82)
H BASS LEVEL (poziom basów) (48)
O
(czujnik zdalnego sterowania) (12)
P Przełącznik "/1 (zasilanie)/wskaźnik
STANDBY (tryb oczekiwania) (23)
81PL
Wyświetlacz panelu przedniego
Podczas odtwarzania płyty DVD
Stan odtwarzania
Bieżący dźwięk
Bieżący efekt dźwiękowy
Numer bieżącego rozdziału
TITLE
CHAP
H
M
S
DIGITAL
DOLBY PL
Numer bieżącego tytułu
Czas odtwarzania
NIGHT
BASS SHUF
PROG
REP 1
Bieżący tryb
Podczas odtwarzania płyt Super Audio CD, CD, VIDEO CD (bez funkcji PBC) lub
plików MP3
Świeci się gdy urządzenie odtwarza płytę w
miejscu gdzie została ona zapisana w trybie
wielokanałowym (tylko Super Audio CD)
Bieżący dźwięk
SACD MULTI
Bieżący efekt dźwiękowy
Stan odtwarzania
TRK
M
S
PCM MP3
Numer bieżącego utworu
Czas odtwarzania
NIGHT
BASS SHUF
PBC PROG
REP 1
Bieżący tryb
Świeci się podczas odtwarzania z funkcją PBC
(dotyczy tylko płyt VIDEO CD)
Podczas słuchania audycji radiowych
Zaprogramowany numer
Odtwarzanie monofoniczne/
efekt stereofoniczny
Efekt dźwiękowy
TUNED
MONO
FM AM
Bieżące pasmo
82PL
Bieżąca stacja
ST NIGHT
kHz BASS
MHz
Podczas odtwarzania płyty JPEG
Stan odtwarzania
Numer bieżącego pliku
Informacje dodatkowe
83PL
Panel tylny
SPEAKER
FRONT R
CENTER
FRONT L
VIDEO 2 VIDEO 1
R
AUDIO OUT
L
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
AUDIO IN
L
AM
EURO AV
SURR R
WOOFER
SURR L
OPTICAL
DIGITAL
R
IN
84PL
L
AUDIO IN
VIDEO IN
FM 75
VIDEO IN
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
A Gniazda głośnikowe (14)
E Gniazda anteny AM (17)
B Gniazdo VIDEO 2 OPTICAL DIGITAL IN
(cyfrowe wejście optyczne wideo 2)
(20)
F Koncentryczne gniazdo anteny FM 75Ω
(17)
C Gniazda VIDEO 1 ANALOG OUT
(analogowe wyjście wideo 1) (19)
G Gniazda EURO AV OUTPUT (TO TV)
(EURO wyjście audio/wideo – do
telewizora) (19)
D Gniazda VIDEO 2 ANALOG IN
(analogowe wejście wideo 2) (19)
H Gniazda VIDEO 1 ANALOG IN
(analogowe wejście wideo 1) (19)
Pilot
H CLEAR (wyczyść) (31, 33, 34, 37)
I TV(57)
J AUDIO (43)
K ANGLE (kąt) (50)
L SUBTITLE (napisy dialogowe) (51)
M ./>, PREV/NEXT (poprzedni/
następny), PRESET –/+
(zaprogramowane –/+) (24, 26, 59, 60)
N H (odtwarzaj) (23, 26, 31, 33, 33)
O X (pauza) (24)
P DVD TOP MENU/ALBUM– (menu
główne DVD/album–) (26, 28, 29)
Q C/X/x/c/ENTER (wprowadź) (26, 28,
29, 31, 33, 34, 37, 43, 50, 51, 52, 54, 63,
64)
R DVD DISPLAY (ekran DVD) (28, 29, 33,
34, 37, 41, 43, 50, 51, 52)
T TV VOL +/– (głośność tv +/–) (57)
U TV [/1 (włączony/tryb oczekiwania)
(57)
V "/1 (tryb oczekiwania) (23, 59)
W REPEAT (tryb powtórzenia) (31, 34)
X NAME (nazwa) (61)
Y SOUND FIELD +/– (pole akustyczne +/–
) (45, 46, 47)
Informacje dodatkowe
S TV CH +/– (kanał TV +/–) (57)
Z MEMORY (pamięć) (59)
wj NIGHT MODE (tryb nocny) (48)
wk Przyciski numeryczne (26, 31, 37, 50,
52, 54, 57)
wl ENTER (wprowadź) (59)
e; m/M/ /
SLOW (zwolnione
tempo), TUNING –/+ (strojenie –/+) (30,
36, 59)
ez
Uwaga
Pilot świeci w ciemnościach. Aby uzyskać ten
efekt, należy go na chwilę wystawić na działanie
światła.
A SLEEP (tryb uśpienia) (62)
B Z (wysuń) (23, 24)
C DISPLAY (wyświetl) (39, 41, 60)
D FUNCTION (funkcja) (23, 58, 60)
E STEREO/MONO (60)
F BAND (zakres) (59, 60)
G PLAY MODE (tryb odtwarzania) (31, 33)
x STOP (24, 25, 26, 52)
es MUTING (wyciszanie) (24)
ed DVD MENU/ALBUM+ (menu DVD/
album+) (26, 28, 29)
ef VOLUME +/– (głośność +/–) (60)
eg O RETURN (powrót) (26, 28, 29, 31, 37,
52, 54, 64)
eh TV/VIDEO (57)
ej BASS LEVEL (poziom basów) (48)
ek AMP MENU (menu wzmacniacza) (63)
el DVD SETUP (ustawienia DVD) (54, 64)
85PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F) standard.
86PL
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nie określony
Lista menu konfiguracji DVD
Przy użyciu menu konfiguracji DVD można ustawić następujące elementy.
Kolejność wyświetlanych elementów może się różnić od wyświetlanych w rzeczywistości.
LANGUAGE SETUP
SCREEN SETUP
OSD
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać).
TV TYPE
DVD MENU
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać).
SCREEN SAVER
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać).
SUBTITLE
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać).
LINE
SPEAKER SETUP
SIZE
CUSTOM SETUP
PARENTAL
CONTROL
TRACK
SELECTION
AUDIO
DRC
DATA CD
PRIORITY
JPEG
DATE
LEVEL
OFF
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD
USA
OTHERSt
CHANGE PASSWORD
OFF
AUTO
OFF
ON
MAX
MP3
JPEG
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
YYYY/DD/MM
DISTANCE
LEVEL
BALANCE
TEST
TONE
FRONT
CENTER
YES
YES
NONE
SURROUND BEHIND (LOW)
BEHIND (HIGH)
SIDE (LOW)
SIDE (HIGH)
NONE
SUBWOOFER YES
FRONT
1,0m – 7,0m
CENTER
1,0m – 7,0m
SURROUND
1,0m – 7,0m
CENTER
–6 dB – +6 dB
SURROUND –6 dB – +6 dB
LEFT
SURROUND –6 dB – +6 dB
RIGHT
SUBWOOFER –6 dB – +6 dB
FRONT
6 stopni w lewo lub
w prawo
OFF
ON
Informacje dodatkowe
AUDIO
BACKGROUND
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
RESET
YES
NO
87PL
Indeks
Numeryczne
K
R
16:9 66
4:3 LETTER BOX 66
4:3 PAN SCAN 66
Kod regionu 7, 79
Radio 60
RDS 62
REPEAT 34
RESET 65
Rodzaje używanych płyt 6
Rozdział 6, 79
Rozwiązywanie problemów
73
A
ALBUM 28, 37
Album 6, 78
ANGLE 50
AUDIO 43, 65
AUDIO DRC 68
B
BACKGROUND 67
BALANCE 71
BASS LEVEL 48
Baterie 12
LANGUAGE SETUP 65
LEVEL 71
LINE 67
M
Menu ekranowe
Ekran Menu sterowania 10
Menu sterowania 10
MP3 27
MUTING 24
N
NIGHT MODE 48
C
O
CHAPTER 38
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 52
CUSTOM SETUP 68
Obchodzenie się z płytami 9
Odtwarzanie ciągłe
CD/VIDEO CD/Super
Audio CD/DVD/MP3 23
Odtwarzanie losowe 33
Odtwarzanie programu 31
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie 36
Odtwarzanie z funkcją PBC
79
Odtwarzanie z funkcjami
PBC 26
OSD 65
D
DATA CD PRIORITY 68
DISPLAY 39
DISTANCE 70
Dolby Digital 78
Dolby Surround Pro Logic 78
DTS 78
DVD 78
DVD MENU 65
E
Ekran konfiguracji 64
F
Funkcja obsługi wielu
języków 43, 79
Funkcja oglądania scen pod
różnymi kątami 50
Funkcja oglądania scen pod
wieloma kątami 79
I
Indeks 6
INDEX 38
J
JPEG 29
JPEG DATE 69
88PL
L
P
Panel przedni 81
Panel tylny 84
PARENTAL CONTROL 54,
68, 79
Pilot 57, 85
PLAY MODE 31, 33
Plik 7, 79
Podłączanie anten 17
Podłączenie odbiornika
telewizyjnego i
magnetowidu 19
Podłączenie zestawu
głośnikowego 13
Pole akustyczne 45
S
Scena 7, 79
SCENE 10
SCREEN SAVER 67
SCREEN SETUP 66
SHUFFLE 33
SIZE 69
Skanowanie 36
SLEEP 62
SPEAKER SETUP 69
SUBTITLE 51, 65
Super Audio CD 80
Szybkie przewijanie do
przodu 36
Szybkie przewijanie do tyłu
36
T
TEST TONE 71
TIME SEARCH 37
TITLE 37
TRACK 37
TRACK SELECTION 68
TV TYPE 66
Tytuł 6, 80
U
Utwór 6, 28, 80
V
VIDEO CD 80
W
Wyświetlacz panelu
przedniego 82
Wznowienie odtwarzania 25
Z
Zaprogramowane stacje 59
Skrócona instrukcja obsługi pilota
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
wj
wk
wl
Uwaga
W pilocie urządzenia zastosowano sygnały sterujące
wspólne dla innych urządzeń DVD firmy Sony.
Z tego względu, w zależności od użytego przycisku, na
wysyłane sygnały mogą reagować inne urządzenia DVD
firmy Sony.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Umożliwia wyłączenie urządzenia o określonej
godzinie.
Służy do wysuwania płyty.
Umożliwia przełączanie elementu wyświetlanego
na wyświetlaczu.
Umożliwia wybór urządzenia zestawu, które ma
być używane.
Służy do przełączania opcji odbioru
monofonicznego lub stereofonicznego w zakresie
FM.
Umożliwia wybór zakresu AM lub FM.
Służy do wyboru trybu odtwarzania
programowego lub trybu odtwarzania w
kolejności losowej.
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia powrót do
odtwarzania w trybie ciągłym itp.
Służy do przełączania pilota na tryb odbiornika
TV.
Tryb normalny: gaśnie.
Tryb odbiornika TV: świeci się na czerwono.
Służy do zmiany dźwięku.
Służy do zmiany kąta podczas odtwarzania płyty
DVD.
Zmiana napisów dialogowych.
./>, PREV/NEXT : Naciskanie tych
przycisków powoduje przejście do następnego
albo poprzedniego rozdziału lub utworu.
Sony Corporation Printed in Hungary
e;
ea
es
ed
ef
eg
eh
ej
ek
el
PRESET –/+ : Przyciski te służą do
przeszukiwania wszystkich zaprogramowanych
stacji.
Służy do odtwarzania płyty.
Służy do wstrzymywania odtwarzania płyty.
Służy do wyświetlania menu tytułów na ekranie
telewizora.
MP3/JPEG: Wybór albumu.
Umożliwia wybór i zatwierdzenie wybranych
elementów lub ustawień.
Umożliwia wyświetlanie Menu sterowania na
ekranie odbiornika TV w celu ustawienia lub
regulacji różnych parametrów.
Służy do wybierania kanałów TV.
Służy do regulacji dźwięku odtwarzanego z
telewizora.
Służy do włączania lub wyłączania telewizora.
Służy do włączania i wyłączania zasilania
urządzenia.
Umożliwia wyświetlenie ekranu „REPEAT” na
ekranie telewizora.
Włącza funkcję nadawania nazw.
Umożliwia wybór pola akustycznego.
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia zapisanie
zaprogramowanej stacji w pamięci urządzenia.
Powoduje, że dźwięk jest czystszy przy niskim
poziomie natężenia.
Umożliwiają wybór elementów ustawień. TV :
Umożliwiają wybór numerów kanałów.*
Naciśnięcie tego przycisku powoduje
zatwierdzenie danych elementów lub ustawień.
m/M (SCAN) : Przyciski te służą do
odszukania miejsca na odtwarzanej płycie
podczas monitorowania obrazu.
/ SLOW : Służy do odtwarzania płyty w
zwolnionym tempie w trybie pauzy.
TUNING –/+ : Służy do przeszukiwania
wszystkich dostępnych stacji radiowych.
Umożliwia zatrzymanie odtwarzania płyty.
Służy do wyciszania dźwięku.
Umożliwia wyświetlanie menu DVD na ekranie
telewizora.
MP3/JPEG: Wybór albumu.
Służy do ustawiania poziomu głośności
SYSTEM.
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia powrót do
poprzednio wybranego ekranu itp.
Umożliwia zmianę trybu wejściowego
odbiornika TV.
Brzmienie basu ulega znacznemu wzmocnieniu.
Umożliwia wyłączenie urządzenia o określonej
godzinie i dwustopniową zmianę jasności
wyświetlacza panelu przedniego.
Umożliwia wyświetlanie ekranu ustawień na
ekranie odbiornika TV w celu ustawienia lub
regulacji różnych parametrów.
* W przypadku niektórych odbiorników TV można
również wprowadzać numery w następujący sposób:
Naciśnij przycisk >10, a następnie numer. (Na przykład,
aby wprowadzić liczbę 25, należy nacisnąć przycisk >10,
a następnie przyciski 2 i 5.)
Download PDF