Sony | SRF-M807 | Sony SRF-M807 Walkman® radio tascabile con speaker Istruzioni per l'uso

2-320-476-21(1)
FM Stereo/AM PLL
Synthesized Radio
Een voorinstelzender
verwijderen
De klep van het batterijvak is zo ontworpen dat de
klep losraakt als deze met veel kracht wordt geopend.
Bekijk de afbeelding als u de klep wilt terugplaatsen.
(zie afbeelding A- )
1
1 Plaats het linkerhaakje van de klep in de
linkeropening van het apparaat.
2 Bevestig het rechterhaakje in het
rechterbovengedeelte van het batterijvak.
3 Schuif het rechterhaakje naar de
rechteropening van het apparaat.
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Bruksanvisning (på baksidan)
Käyttöohjeet (Kääntöpuoli)
2
3
4
In het display knippert "0:00" of "AM 12:00" wanneer
de batterijen voor het eerst worden geplaatst.
Stel de klok in terwijl de radio is uitgeschakeld.
SRF-M807
1
Printed on 100% recycled paper using VOC
(Volatile Organic Compound)-free vegetable
oil based ink.
2
Printed in China
Druk op POWER om het apparaat uit te
schakelen.
Houd ENTER/CLOCK meer dan
2 seconden ingedrukt.
Voorinstelnummer
dat moet worden
verwijderd
5
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to
represent Headphone Stereo products.
is a trademark of Sony Corporation.
Druk op SCAN TUNE/TIME SET +
of – tot het juiste uur in het display
verschijnt.
Als u SCAN TUNE/TIME SET + of – ingedrukt
houdt, worden de cijfers snel gewijzigd.
4
Als u binnen 65 seconden geen
verwijderbewerking uitvoert, gaat u terug naar het
display van vóór stap 4.
Als u de stand voor het verwijderen wilt
annuleren, drukt u op BAND. De stand van vóór
stap 4 wordt hersteld.
Druk op ENTER/CLOCK.
De minuten gaan knipperen.
HOLD
Er bevindt zich een voelstip naast VOL en SCAN
TUNE/TIME SET + om aan te geven in welke
richting u het volume kunt verhogen/kunt
vooruitspoelen/de klok vooruit kunt zetten.
Accanto ai tasti VOL e SCAN TUNE/TIME SET + è
presente un punto tattile ad indicare la direzione per
aumentare il volume/ricercare in avanti/fare avanzare
l’ora.
Existe um ponto em relevo ao lado de VOL e de
SCAN TUNE/TIME SET + que indica a direcção de
aumento do volume/exploração no sentido
ascendente/acerto da hora no sentido dos ponteiros
de um relógio.
FM SENS
i/5
CLOCK
ON
6
Herhaal stap 3 en 4 om de minuten in te
stellen.
Als u de minuten hebt ingesteld, gaat de
klok lopen en gaat " : " knipperen.
Opmerkingen
• Het kloksysteem verschilt per model.
12-uurssysteem: "AM 12:00" = middernacht
24-uurssysteem: "0:00" = middernacht
• Als u de huidige tijd exact wilt instellen, moet u na
het instellen van de minuten op ENTER/CLOCK
drukken bij het tijdsignaal (zoals een radiozender).
• Als u begint met het instellen van de klok, moet u
elke stap binnen 65 seconden uitvoeren, anders
wordt de stand voor het instellen van de klok
geannuleerd.
• Wilt u de stand voor het instellen van de klok
annuleren, dan drukt u op POWER om het
apparaat in te schakelen en nogmaals op POWER
om het apparaat uit te schakelen. De stand voor het
instellen van de klok wordt geannuleerd.
Het AM-afsteminterval
wijzigen
OFF
Het AM-afsteminterval is afhankelijk van het land/de
regio. Het afsteminterval van dit apparaat is in de
fabriek ingesteld op 9 kHz of 10 kHz. Wijzig de
instelling zoals hieronder wordt aangegeven om naar
de radio te kunnen luisteren.
DX
i
LOCAL
MEGABASS
ENTER
TIME SET
SCAN TUNE
POWER
5
Gebied
Afsteminterval
Noord- en Zuid-Amerika
10 kHz
Andere landen/regio’s
1
2
Luidspreker
Diffusore
Altifalante
9 kHz
Druk op POWER om het apparaat uit te
schakelen.
Houd ENTER/CLOCK ingedrukt en
druk langer dan 5 seconden op POWER.
U hoort twee korte pieptonen ter bevestiging en
het afsteminterval wordt gewijzigd. "10kHz" of
"9kHz" wordt 2 seconden in het display
weergegeven. Als u het afsteminterval nogmaals
wilt wijzigen, herhaalt u stap 2.
Opmerking
Wanneer het AM-afsteminterval wordt gewijzigd,
blijft de ingestelde tijd behouden, maar worden de
standaardwaarden voor de voorinstelzenders voor AM
hersteld.
BAND
PRESET
De radio bedienen
—Automatische
zoekafstemming
De toets PRESET + beschikt over een voelstip.
Il tasto PRESET + dispone di un punto tattile.
O botão PRESET + tem um ponto em relevo.
1
2
A
A-
3
i: als u luistert met de hoofdtelefoon.
5: als u luistert via de luidspreker.
Aangezien het hoofdtelefoonsnoer functioneert als
FM-antenne, moet u het hoofdtelefoonsnoer
uitstrekken en de hoofdtelefoon aansluiten
wanneer u via de luidspreker naar een FMuitzending wilt luisteren.
f
Achterkant
Parte posteriore
Lado posterior
Sluit de hoofdtelefoon aan op i.
Druk op POWER om het apparaat in te
schakelen.
Selecteer i of 5 met de keuzeregelaar i/5.
4
5
Pas VOL (volume) aan.
Druk op BAND om de band te selecteren.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de band als
volgt gewijzigd.
R03 (AAA-formaat) × 2
R03 (formato AAA) × 2
R03 (tamanho AAA) × 2
Plaats eerst de E kant van de batterij.
Inserire prima l’estremità E della pila.
Introduza primeiro o pólo E da pilha.
6
Houd SCAN TUNE/TIME SET + of –
ingedrukt en laat de toets vervolgens los.
Het zoeken wordt gestart. Wanneer een zender
wordt ontvangen, wordt het zoeken gestopt en
kunt u de zender beluisteren.
De frequentieaanduiding wordt met stappen van
0,1 MHz verhoogd of verlaagd. (Voorbeeld: de
frequentie 88,05 MHz wordt weergegeven als
"88.0 MHz".)
A-
• Als u de gewenste zender niet kunt ontvangen,
kunt u afstemmen op de zender door herhaaldelijk
op SCAN TUNE/TIME SET + of – te drukken.
• Wilt u het automatische zoeken stoppen, dan drukt
u op SCAN TUNE/TIME SET + of –.
• Als u de radio wilt uitschakelen, drukt u op
POWER.
B
B-
De ontvangst
verbeteren
FM: Strek het hoofdtelefoonsnoer, dat functioneert als
FM-antenne, volledig uit. (zie afbeelding B- )
AM: Draai het apparaat horizontaal voor een optimale
ontvangst. Het apparaat beschikt over een interne
ferrietstaafantenne. (zie afbeelding B- )
• Stel FM SENS in op LOCAL wanneer de storing
overheerst en de ontvangst te sterk is.
Gewoonlijk stelt u deze in op DX.
B-
Favoriete zenders
vooraf instellen
—Vooraf afstemmen
U kunt maximaal 15 FM-zenders en 10 AM-zenders
vooraf instellen.
Een zender instellen
Nederlands
1
2
3
Kenmerken
• Kwartsgestuurd PLL-synthesizersysteem (Phase
Locked Loop) met een microcomputer voor
gemakkelijk nauwkeurig afstemmen.
• Er kunnen maximaal 15 FM-zenders en 10 AMzenders vooraf worden ingesteld.
• U kunt gemakkelijker afstemmen op de zenders
door automatische zoekafstemming, waarmee de
zenders automatisch worden ontvangen.
• Krachtig basgeluid geleverd door MEGABASS.
4
De batterijen
plaatsen
(zie afbeelding A- )
1
2
3
5
Open de klep aan de achterkant van de
radio.
Plaats twee R03-batterijen (AAA-formaat)
(niet bijgeleverd) met de polen in de juiste
richting.
Sluit de klep.
Levensduur van de batterij
(uren bij benadering)
Bij gebruik van
FM
Met de luidsprekers
Met de hoofdtelefoon
21
34
28
55
Sony R03
(AAA-formaat)
Met de luidsprekers
Met de hoofdtelefoon
8
13
10,5
23
* Gemeten volgens JEITA-normen (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association). De werkelijke levensduur van de
batterij is afhankelijk van de omstandigheden
waaronder het apparaat wordt gebruikt.
U kunt de resterende lading van de
batterij in het display controleren
aanduiding
Alleen de voorinstelnummers die zijn ingesteld op
een bepaalde zender, worden weergegeven.
Volledig opgeladen
x
x
4
Verzwakt
Leeg. Vervang de batterijen door
nieuwe. Als u op POWER drukt nadat
u de nieuwe batterijen hebt geplaatst,
wordt de aanduiding gewijzigd in
".
"
Wanneer de batterijen leegraken, hoort
u een lange pieptoon en wordt het
apparaat uitgeschakeld.
Opmerking
U moet de batterijen binnen 40 seconden vervangen,
anders worden de klokinstelling en de
voorinstelzenders teruggezet op de standaardwaarden.
Als dit gebeurt, moet u de functies opnieuw instellen.
Opmerkingen over de batterijen
• Laad de droge batterijen niet op.
• Draag de droge batterijen niet samen met
muntstukken of andere metalen voorwerpen. Als
de positieve en negatieve polen van de batterijen
per ongeluk in contact komen met een metalen
voorwerp, kan warmte worden geproduceerd.
• Gebruik niet twee verschillende soorten batterijen
tegelijk.
• Wanneer u de batterijen vervangt, moet u beide
batterijen vervangen door nieuwe.
• Wanneer u het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om
beschadiging door batterijlekkage of corrosie te
voorkomen.
Druk op POWER om het apparaat in te
schakelen.
Selecteer de band met BAND.
Druk op PRESET + of – om het
gewenste voorinstelnummer te selecteren.
Gebruik VOL om het volume aan te
passen.
Italiano
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’art. 2, Comma 1 del D.M. 28. 08. 1995
n. 548.
Caratteristiche
• Sistema sintetizzatore PLL (Phase Locked Loop,
circuito a bloccaggio di fase) controllato al quarzo
dotato di microcomputer per facilitare la
sintonizzazione fine.
• Possibilità di preselezionare un massimo di
15 stazioni nella banda FM e 10 stazioni nella
banda AM.
• Possibilità di sintonizzare le stazioni in modo più
semplice, grazie alla funzione di sintonizzazione
con ricerca automatica che consente di ricevere
automaticamente le stazioni.
• Suono dei bassi estremamente potente grazie al
circuito MEGABASS.
della radio.
2 Installare due pile R03 (formato AAA) (non
in dotazione) rispettando la corretta
polarità.
3 Chiudere il coperchio.
Pile alcaline Sony Utilizzando i diffusori 21
LR03
Utilizzando le cuffie 34
(formato AAA)
Utilizzando i diffusori 8
Utilizzando le cuffie 13
10,5
23
Het display is gedimd of er worden geen
aanduidingen weergegeven.
• De batterijen zijn verzwakt.
• Het apparaat wordt gebruikt bij extreem hoge of
lage temperaturen of op een zeer vochtige plaats.
Het geluid is erg zwak of wordt onderbroken,
of de ontvangst is niet goed.
• De batterijen zijn verzwakt.
• Probeer in de buurt van een raam te luisteren als u
zich in een voertuig of gebouw bevindt.
De zender wordt niet ontvangen wanneer er
op PRESET + of – wordt gedrukt.
• De zender is niet ingesteld.
• De zender is uit het geheugen gewist.
Stel de zender nogmaals in.
Er is geen geluid hoorbaar en "
knippert in het display.
• De batterijen zijn verzwakt.
"
Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik het apparaat alleen op 3 V gelijkstroom
met twee R03-batterijen (AAA-formaat).
• Het naamplaatje met de werkspanning, enzovoort,
bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme
temperaturen, direct zonlicht, vocht, zand, stof of
mechanische schokken. Laat het apparaat niet
achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.
• Als iets in het apparaat terechtkomt, moet u de
batterijen verwijderen en het apparaat laten
nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u
het apparaat weer gebruikt.
• Reinig de behuizing met een zachte doek die is
bevochtigd met een mild zeepsopje.
• In voertuigen en gebouwen kan de radio-ontvangst
moeilijk zijn of worden gestoord. Probeer in de
buurt van een raam te luisteren.
• Aangezien een krachtige magneet wordt gebruikt
voor de luidspreker, moet u creditcards met
magnetische codering en horloges met een
opwindmechanisme uit de buurt van het apparaat
houden om eventuele schade door de magneet te
voorkomen.
• Dit product is niet spatbestendig, dus u moet
voorzichtig zijn als u het apparaat gebruikt in natte
ruimten of wanneer het regent of sneeuwt.
Opmerkingen over de
hoofdtelefoon
Verkeersveiligheid
Draag de hoofdtelefoon niet als u een auto bestuurt,
fietst of gemotoriseerde voertuigen bedient. Dit kan
leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel
gebieden wettelijk verboden. Het kan bovendien
gevaarlijk zijn muziek met een hoog volume te
beluisteren via de hoofdtelefoon als u zich op straat
bevindt, vooral op oversteekplaatsen. Let altijd heel
goed op in potentieel gevaarlijke situaties en zet
eventueel de hoofdtelefoon af.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog.
Oorspecialisten raden aan om niet voortdurend naar
harde, langdurige geluiden te luisteren. Als u een
hoog geluid in uw oren hoort, moet u het volume
verlagen of de hoofdtelefoon afzetten.
Rekening houden met anderen
Houd het volume op een redelijk niveau. U kunt dan
geluiden van buitenaf nog steeds horen terwijl u
tegelijkertijd rekening houdt met de mensen om u
heen.
Als er onweer is terwijl u de hoofdtelefoon buiten
gebruikt, moet u deze onmiddellijk afzetten.
Met alle vragen of problemen met betrekking
tot het apparaat, kunt u terecht bij de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Technische gegevens
Frequentiebereik:
Model voor Noord- en Zuid-Amerika
x
x
Carica esaurita. Sostituire le pile con
pile nuove. Premendo POWER dopo
avere inserito le pile nuove, viene
”.
visualizzato l’indicatore “
Quando le pile si scaricano,
l’apparecchio emette un segnale
acustico prolungato, quindi si spegne.
Nota
Assicurarsi di sostituire le pile entro 40 secondi.
Diversamente, l’impostazione dell’orologio e le
stazioni preselezionate verranno inizializzate. In tal
caso, impostare di nuovo tali funzioni.
1 Inserire il gancio sinistro del coperchio nel
foro sinistro sull’apparecchio
2 Inserire il gancio destro nella parte
superiore destra dello scomparto.
3 Fare scorrere il gancio destro verso il foro
destro sull’apparecchio.
Impostazione
dell’orologio
Se le pile vengono installate per la prima volta, sul
display lampeggia “0:00” o “AM 12:00”.
Impostare l’orologio con la radio spenta.
1
2
Premere POWER per disattivare
l’alimentazione.
Tenere premuto ENTER/CLOCK per
oltre 2 secondi.
4
6
Premere ENTER/CLOCK.
Ripetere i punti 3 e 4 per impostare i
minuti.
Una volta impostati i minuti, l’orologio
inizia a funzionare e l’indicazione “ : ”
lampeggia.
L’incremento di frequenza AM varia in base all’area
di ricezione. L’incremento di frequenza del presente
apparecchio è regolato su 9 kHz o su 10 kHz per
impostazione predefinita. Per poter ascoltare la radio,
è possibile modificare l’impostazione come illustrato
di seguito.
Area
530-1 710 kHz
531-1 710 kHz
10 kHz
9 kHz
1
Luidspreker: Ongeveer 3,6 cm dia., 7,2 Ω
Uitgangsvermogen: 60 mW (bij 10% harmonische
vervorming)
Uitgang: i (hoofdtelefoon) aansluiting (ø3,5 mm,
stereomini-aansluiting)
Stroomvereisten:
3 V gelijkstroom, twee R03-batterijen (AAAformaat)
Afmetingen: Ongeveer 57 × 98,8 × 21,2 mm (b/h/d),
exclusief uitstekende delen en
bedieningselementen
Gewicht: Ongeveer 103 g, inclusief batterijen en
hoofdtelefoon
Bijgeleverde accessoires:
Stereohoofdtelefoon (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Loodvrij soldeermetaal wordt gebruikt voor
het solderen.
Er zijn geen gehalogeneerde vlamvertragende
stoffen gebruikt in de printplaten.
Er is geen PVC gebruikt in het snoer van de
Stereohoofdtelefoon.
Incremento di frequenza
10 kHz
9 kHz
Premere POWER per disattivare
l’alimentazione.
Tenendo premuto ENTER/CLOCK,
tenere premuto POWER per oltre
5 secondi.
Vengono emessi due brevi segnali acustici e
l’incremento di frequenza cambia. L’indicazione
“10kHz” o “9kHz” viene visualizzata per
2 secondi nella finestra del display. Per
modificare di nuovo l’incremento di frequenza,
ripetere il punto 2.
Nota
Se l’incremento di frequenza AM viene modificato,
l’ora rimane memorizzata, mentre le stazioni
preselezionate della banda AM vengono inizializzate.
Uso della radio
—Sintonizzazione con
ricerca automatica
1
2
3
Collegare le cuffie a i .
Premere POWER per attivare
l’alimentazione.
Selezionare i o 5 mediante il selettore i/5.
i: per l’ascolto con le cuffie.
5: per l’ascolto mediante il diffusore.
Poiché il cavo delle cuffie funge da antenna FM,
estenderlo e collegare le cuffie durante l’ascolto di
trasmissioni FM mediante il diffusore.
4
5
Regolare VOL (volume).
Premere BAND per selezionare la banda.
Ad ogni pressione del tasto, la banda cambia nel
seguente ordine.
6
Caratteristiche
tecniche
2
Gamma di frequenze*:
Modello per l’America del Nord e del Sud
Gamma di frequenze
FM
87,5 - 108 MHz
0,1 MHz
AM
530-1 710 kHz
531-1 710 kHz
10 kHz
9 kHz
4
Incremento di frequenza
1
2
3
4
Premere POWER per attivare
l’alimentazione.
Selezionare la banda mediante BAND.
Premere PRESET + o – per selezionare il
numero di preselezione da eliminare.
Tenere premuto ENTER/CLOCK fino a
quando “PRESET”, “
” e il numero di
preselezione non lampeggiano.
Una volta effettuata l’operazione descritta al
punto 4 di “Preselezione di una stazione”, il
display appare come riportato di seguito.
Numero di
preselezione da
eliminare
5
Premere ENTER/CLOCK mentre il
display lampeggia.
Tenendo premuto ENTER/CLOCK, la stazione
impostata in corrispondenza del numero di
preselezione viene eliminata e l’apparecchio avvia
la ricezione della stazione impostata in
corrispondenza del numero di preselezione
precedente oppure, se in corrispondenza di tale
numero non è memorizzata alcuna stazione, di
quello ancora precedente.
Se per circa 65 secondi non viene effettuata
alcuna operazione di eliminazione, viene
visualizzato di nuovo il display precedente il
punto 4.
Per annullare il modo di eliminazione, premere
BAND. Il modo di eliminazione viene ripristinato
prima del punto 4.
Modello per altri paesi/altre regioni
Banda
Gamma di frequenze
Incremento di frequenza
FM
87,5 - 108 MHz
0,05 MHz
AM
531-1 602 kHz
530-1 610 kHz
9 kHz
10 kHz
Diffusore: circa 3,6 cm di diametro, 7,2 Ω
Uscita di potenza: 60 mW (a 10% di distorsione
armonica)
Uscita: presa i (cuffie) (ø3,5 mm, minipresa stereo)
Requisiti di alimentazione:
3 V CC, due pile R03 (formato AAA)
Dimensioni: circa 57 × 98,8 × 21,2 mm (l/a/p)
esclusi i comandi e le parti sporgenti
Peso: circa 103 g pila e cuffie incluse
Accessori in dotazione:
Cuffie stereo (1)
Nota
BANDE DI FREQUENZA
Bande di frequenza:
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
AM: 531 kHz – 1 602 kHz
Frequenza intermedia:
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Características
• Sistema sintetizador PLL (circuito de bloqueio de
fase) controlado a quartzo que usa um
microcomputador para facilitar a sintonização de
alta precisão.
• Possibilidade de programação de um máximo de
15 estações em FM e 10 estações em AM.
• Pode sintonizar estações mais facilmente mediante
a sintonização por exploração automática, que
recebe automaticamente as estações.
• Graves potentes graças ao circuito MEGABASS.
1
2
3
)
Abra a tampa na parte posterior do rádio.
Instale duas pilhas R03 (tamanho AAA, não
fornecidas) observando a correspondência
dos pólos.
Feche a tampa.
Vida útil das pilhas (horas aprox.)
Quando utilizar
urna pilha
(JEITA*)
Alcalinas LR03
da Sony
(tamanho AAA)
Usando altifalantes
21
Usando auscultadores 34
28
55
R03 da Sony
(tamanho AAA)
Usando altifalantes
8
Usando auscultadores 13
10,5
23
Tenere premuto SCAN TUNE/TIME
SET + o –, quindi rilasciarlo.
La ricerca viene avviata e, alla ricezione di una
stazione, la ricerca si arresta ed è possibile
ascoltare la stazione stessa.
L’indicazione della frequenza aumenta o
diminuisce in incrementi di 0,1 MHz. (Esempio:
la frequenza 88,05 MHz viene visualizzata come
“88.0 MHz”).
• Se non è possibile ricevere la stazione desiderata,
sintonizzarsi su tale stazione premendo più volte
SCAN TUNE/TIME SET + o –.
• Per arrestare la funzione di ricerca automatica,
premere SCAN TUNE/TIME SET + o –.
• Per spegnere la radio, premere POWER.
x
• Não carregue pilhas secas.
• Não transporte as pilhas secas com moedas ou
outros objectos metálicos. Pode gerar-se calor se os
terminais positivo e negativo das pilhas ficarem,
acidentalmente, em contacto com um objecto
metálico.
• Não utilize diferentes tipos de pilha
simultaneamente.
• Quando for substituir as pilhas, substitua ambas
por outras novas.
• Se não tenciona utilizar o aparelho durante um
período prolongado, retire as pilhas para evitar
danos provocados pelo derramamento do líquido e
consequente corrosão.
Se a tampa do compartimento
das pilhas se soltar
Se abrir a tampa do compartimento das pilhas com
demasiada força, esta solta-se. Para colocá-la
novamente no sítio, veja a ilustração. (Veja Fig.
A- )
Quando instalar as pilhas pela primeira vez, a
indicação “0:00” ou “AM 12:00” começa a piscar no
visor.
Com o rádio desligado, acerte o relógio.
1
2
Carregue em POWER para desligar o
aparelho.
Carregue em ENTER/CLOCK durante
mais de 2 segundos.
A hora começa a piscar no visor.
3
Precauzioni
Sicurezza stradale
Non utilizzare le cuffie durante la guida di auto,
biciclette o altri veicoli a motore. L’uso delle cuffie
potrebbe causare situazioni di pericolo per il traffico
ed è vietato in molte aree. Potrebbe inoltre essere
pericoloso utilizzare le cuffie ad alto volume mentre si
cammina, soprattutto in prossimità di attraversamenti
pedonali. È necessario prestare particolare attenzione
o sospendere l’uso in situazioni potenzialmente
pericolose.
FM: estique o fio dos auscultadores que funciona
como antena FM. (Veja Fig. B- )
AM: rode o aparelho na horizontal até obter uma
recepção óptima. Uma antena de barra de ferrite
está incorporada no aparelho (Veja Fig. B- ).
• Programe FM SENS para LOCAL se
prevalecerem as interferências e a recepção for
muito forte.
Em condições normais, deve programar para DX.
Programar as suas
estações favoritas
—Sintonização
programada
Carregue em SCAN TUNE/TIME SET
+ ou – até aparecer a hora correcta no visor.
Se carregar sem soltar SCAN TUNE/TIME SET
+ ou –, o (s) dígito (s) muda (m) rapidamente.
4
Carregue em ENTER/CLOCK.
Os minutos começam a piscar.
5
6
Nenhuma tecla funciona.
• A indicação “-” aparece no visor. Faça deslizar
HOLD para fazer desaparecer “-”.
O visor está esbatido ou não aparece
qualquer indicação no mesmo.
• Pilhas fracas.
• O aparelho está a ser utilizado com temperaturas
altas ou baixas ou num local com excesso de
humidade.
Som muito fraco ou com interrupções, ou
recepção insatisfatória.
• Pilhas fracas.
• Dentro de veículos ou edifícios, ouça o rádio perto
de uma janela.
Não é possível receber a estação quando se
carrega em PRESET + ou –.
• A estação não foi programada.
• A memória da estação foi apagada.
Programe novamente a estação.
Não se ouve o som e o indicador “
pisca no visor.
• Pilhas fracas.
”
• Utilize o aparelho apenas com CC de 3 V fornecida
por duas pilhas R03 (tamanho AAA).
• A placa de identificação que indica a tensão de
funcionamento, etc., encontra-se na parte de trás do
aparelho.
• Evite expor o aparelho a temperaturas extremas, à
incidência directa dos raios solares, humidade,
areia, pó ou choques mecânicos. Nunca deixe o
aparelho num automóvel estacionado ao sol.
• Se deixar cair algo dentro do aparelho, retire as
pilhas e solicite a assistência de um técnico
qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
• Para limpar a parte exterior do aparelho, utilize um
pano macio e humedecido numa solução de
detergente suave.
• Dentro de veículos ou edifícios, pode haver
interferências ou dificuldades na recepção de rádio.
Experimente ouvir o rádio perto de uma janela.
• Como o altifalante utiliza um íman forte, afaste os
cartões de crédito pessoais com códigos
magnéticos ou os relógios de corda do aparelho,
para evitar que o íman os danifique.
• Este produto não é resistente aos salpicos, pelo que
deve ter cuidado ao utilizá-lo quando chover, nevar
ou num local sujeito a salpicos.
Repita os passos 3 e 4 para acertar os
minutos.
Depois de acertar os minutos, o relógio
começa a funcionar e a indicação “ : ” a
piscar.
Notas
• O sistema horário varia em função do modelo.
Sistema de 12 horas: “AM 12:00” = meia-noite
Sistema de 24 horas: “0:00” = meia-noite
• Para acertar as horas ao segundo, depois de acertar
os minutos carregue em ENTER/CLOCK quando
ouvir o sinal horário (de uma estação de rádio, por
exemplo).
• Depois de começar a acertar o relógio, tem de
executar cada passo em 65 segundos, caso
contrário cancela o modo de acerto do relógio.
• Para cancelar o modo de acerto do relógio,
carregue em POWER para ligar o aparelho e
novamente em POWER para o desligar. O modo
de acerto do relógio é cancelado.
Segurança na estrada
Não utilize os auscultadores quando estiver a
conduzir, a andar de bicicleta ou a utilizar qualquer
veículo motorizado. Pode criar acidentes de trânsito e
é ilegal em muitas áreas. Também pode ser perigoso
utilizar os auscultadores com o volume muito alto
quando estiver a andar, sobretudo nas passagens de
peões. Tenha o máximo cuidado ou interrompa a
utilização em situações potencialmente perigosas.
Prevenção de lesões auditivas
Evite utilizar os auscultadores com o volume muito
alto.
Os otorrinolaringologistas desaconselham a utilização
contínua e prolongada com o volume muito alto. Se
sentir um ruído nos ouvidos, reduza o volume ou
desligue o aparelho.
Respeito pelos outros
Mantenha o volume a um nível moderado. Deste
modo, consegue ouvir os sons do exterior e não
incomoda as pessoas que estão à sua volta.
Aviso
Na ocorrência de relâmpagos durante a utilização do
aparelho, retire os auscultadores imediatamente.
Se tiver dúvidas ou problemas relativos ao
aparelho, entre em contacto com o agente
Sony mais próximo.
Especificações
Visualização horária:
América do Norte e do Sul: sistema de 12 horas
Outros países: sistema de 24 horas
Gama de frequências
Modelo para as Américas do Norte e Sul
Pode programar um total de 15 estações em FM e
10 estações em AM.
Banda
FM
87,5 - 108 MHz
0,1 MHz
Programação de estações
AM
530-1 710 kHz
531-1 710 kHz
10 kHz
9 kHz
1
2
3
4
Carregue em POWER para ligar o
aparelho.
Carregue em BAND para seleccionar a
banda.
Carregue em SCAN TUNE/TIME SET
+ ou – para sintonizar a estação que deseja
programar. (Consulte “Sintonização por
exploração automática”)
Carregue sem soltar ENTER/CLOCK até
o número de memória começar a piscar.
Quando todos os números de memória estiverem
atribuídos a determinadas estações (programados
de fábrica), a indicação “1” pisca e “PRESET”
aparece no visor.
Se o aparelho tiver um número de memória
disponível, pisca apenas o número e a indicação
“PRESET” não aparece.
Se não executar mais passos, as indicações param
de piscar passados cerca de 65 segundos.
Aparecem novamente as indicações anteriores ao
passo 4 no visor.
5
Carregue em PRESET + ou – para
seleccionar o número em que quer
programar a estação e depois carregue em
ENTER/CLOCK.
Depois de seleccionar o número de memória (que
aparece juntamente com a indicação “PRESET”)
atribuído à estação de rádio, carregue em
ENTER/CLOCK para apagar a estação
programada e programar a estação sintonizada.
Gasta. Substitua as pilhas por outras
novas. Quando carregar em POWER
depois de colocar as novas pilhas, o
”.
indicador muda para “
Quando as pilhas ficarem gastas, o
aparelho emite um sinal sonoro
comprido e desliga-se.
Acerto do relógio
Note sulle cuffie
• Caso não seja possível receber a estação desejada,
sintonize-a carregando várias vezes em SCAN
TUNE/TIME SET + ou –.
• Para parar a exploração automática, carregue em
SCAN TUNE/TIME SET + ou –.
• Para desligar o rádio, carregue em POWER.
Fraca
L’audio è debole o si interrompe oppure la
ricezione è debole.
• Le pile sono quasi scariche.
• All’interno di veicoli o di edifici, utilizzare
l’apparecchio in prossimità di una finestra.
• Utilizzare l’apparecchio solo con alimentazione da
3 V CC fornita da due pile R03 (formato AAA).
• La targhetta indicante la tensione operativa e così
via si trova nella parte posteriore esterna.
• Evitare l’esposizione a temperature estreme, luce
solare diretta, umidità, sabbia, polvere o scosse
meccaniche. Non lasciare l’apparecchio all’interno
di un’auto parcheggiata al sole.
• Se qualcosa dovesse penetrare all’interno
dell’apparecchio, rimuovere le pile e fare
controllare l’apparecchio da personale qualificato
prima di utilizzarlo di nuovo.
• Per pulire il rivestimento, utilizzare un panno
morbido inumidito con una soluzione detergente
neutra.
• All’interno dei veicoli o edifici, è possibile che la
ricezione risulti difficoltosa o disturbata. Provare
ad avvicinare l’apparecchio a una finestra.
• Poiché per il diffusore viene utilizzato un potente
magnete, assicurarsi di tenere carte di credito con
codifica magnetica o orologi a molla lontani
dall’apparecchio, onde evitare possibili danni
causati dal magnete.
• Poiché il presente prodotto non è stato progettato
per essere resistente agli spruzzi, prestare
attenzione durante l’uso in condizioni di pioggia o
neve oppure in luoghi soggetti a spruzzi d’acqua.
Carregue sem soltar SCAN TUNE/
TIME SET + ou – e depois solte-o.
Inicia-se a exploração e, quando uma estação for
captada, a exploração pára e pode ouvir a estação.
No visor, a frequência é arredondada por excesso
ou por defeito com intervalos de 0,1 MHz.
(Exemplo: a frequência 88,05 MHz aparece no
visor como “88.0 MHz”.)
x
1 Introduza a patilha esquerda da tampa no
orifício esquerdo do aparelho.
2 Prenda a patilha direita na parte superior
direita do compartimento.
3 Empurre a patilha direita para o orifício
direito do aparelho.
”
Ajuste VOL (volume).
Carregue em BAND para seleccionar a
banda.
Cada vez que se carrega nesta tecla, a banda
altera-se pela ordem seguinte:
Carga total
Il display è scarsamente illuminato o non vi è
visualizzata alcuna indicazione.
• Le pile sono quasi scariche.
• L’apparecchio è utilizzato in un luogo con
temperature eccessivamente alte o basse o soggetto
a umidità eccessiva.
Non viene emesso alcun suono e “
lampeggia sul display.
• Le pile sono quasi scariche.
4
5
* Medida pelas normas da JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association). A vida útil real da pilha pode variar
dependendo das condições do aparelho.
Notas acerca das pilhas
Non è possibile ricevere la stazione
premendo PRESET + o –.
• La stazione non è stata preselezionata.
• La memoria della stazione è stata cancellata.
Preselezionare di nuovo la stazione.
i: para a audição com auscultadores.
5: para a audição pelo altifalante.
Visto que o fio dos auscultadores serve de antena
FM, estique-o e ligue os auscultadores quando
quiser ouvir transmissões de FM a partir do
altifalante.
FM AM
(solo per l’ascolto
mediante le cuffie)
Non funziona alcun tasto.
• È visualizzato “-”. Fare scorrere HOLD affinché
“-” scompaia.
3
Ligue os auscultadores a i .
Carregue em POWER para desligar o
aparelho.
Seleccione i ou 5 com o selector i/5 .
Melhorar a
recepção
Nota
Se demorar mais de 40 segundos a substituir as pilhas,
perde as programações do relógio e as estações
programadas. Neste caso, programe novamente as
funções.
Se dopo avere effettuato i controlli descritti di seguito
il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più
vicino.
1
2
6
Le parti saldate sono prive di piombo.
Per i circuiti stampati non sono stati utilizzati
ritardanti per fiamme alogenate.
Per il cavo degli Cuffie stereo, non è stato
utilizzato PVC.
Instalação de
pilhas (Veja Fig. A-
Se algum problema persistir depois de pôr em prática
as seguintes verificações, entre em contacto com o
agente Sony mais próximo.
Notas acerca dos
auscultadores
Potenziamento dei
bassi
Guida alla
soluzione dei
problemi
—Sintonização por
exploração automática
* di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e
al par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87
Per disattivare la funzione HOLD, fare scorrere
HOLD nella direzione opposta a quella della freccia
in modo tale che “-” scompaia.
Nota
La funzione MEGABASS può essere utilizzata solo se
il selettore i/5 è impostato su i.
Nota
Quando alterar o intervalo de sintonização AM, não
muda a hora do relógio, mas perde as estações AM
programadas.
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
Facendo scorrere HOLD in direzione della freccia,
l’indicazione “-” viene visualizzata nel display.
Tutti gli altri tasti della radio non sono più operativi.
Questa funzione consente di evitare operazioni
accidentali, quali l’accensione della radio o la
modifica della frequenza.
Impostare MEGABASS su ON.
Per ridurre il tono dei bassi, impostare MEGABASS
su OFF. Se l’audio è disturbato, impostare
MEGABASS su OFF.
Carregue em POWER para desligar o
aparelho.
Sem soltar ENTER/CLOCK, carregue
em POWER durante mais de 5 segundos.
Resolução de
problemas
Precauções
Português
Eliminazione di una stazione
preselezionata
9 kHz
Funcionamento do
rádio
Premere POWER per attivare
l’alimentazione.
Selezionare la banda mediante BAND.
Premere PRESET + o – per selezionare il
numero di preselezione desiderato.
Regolare il volume mediante VOL.
10 kHz
Ouvem-se dois sinais sonoros curtos e o intervalo
de sintonização é alterado. A indicação “10kHz”
ou “9kHz” aparece durante 2 segundos no visor.
Para alterar novamente o intervalo de
sintonização, repita o passo 2.
Visualizzazione dell’ora:
America del Nord e del Sud: sistema delle 12 ore
Altri paesi: sistema delle 24 ore
Banda
Intervalo de sintonização
Américas do Norte
e Sul
1
indicador
AM
0,05 MHz
Outros países/regiões
—Funzione HOLD
Modifica
dell’incremento di
frequenza AM
2
In caso di domande o problemi
relativi all’apparecchio, rivolgersi al
rivenditore Sony più vicino.
Tenendo premuto SCAN TUNE/TIME SET +
o –, le cifre cambiano rapidamente.
Note
• Il sistema utilizzato per l’orologio varia in base al
modello in uso.
Sistema delle 12 ore: “AM 12:00” = mezzanotte
Sistema delle 24 ore: “0:00” = mezzanotte
• Per impostare l’ora corrente in modo esatto, dopo
avere impostato i minuti, premere
ENTER/CLOCK in corrispondenza del segnale
orario (ad esempio, una stazione radiofonica).
• Una volta avviata l’impostazione dell’orologio, è
necessario eseguire ciascuna operazione entro
65 secondi. Diversamente, il modo di impostazione
dell’orologio viene disattivato.
• Per disattivare il modo di impostazione
dell’orologio, premere POWER per attivare
l’alimentazione, quindi premere di nuovo POWER
per disattivarla. Il modo di impostazione
dell’orologio viene disattivato.
Afsteminterval
Área
Pode verificar a carga restante
da pilha no visor
Altri paesi/altre regioni
9 kHz
10 kHz
2
3
O intervalo de sintonização AM varia consoante a
área. O intervalo de sintonização deste aparelho está
programado de fábrica para 9 kHz ou 10 kHz,
podendo alterar a programação como se mostra abaixo
para conseguir ouvir rádio.
Se si verificano temporali con fulmini durante l’uso
dell’apparecchio, rimuovere immediatamente le
cuffie.
Sintonizzazione di una stazione
preselezionata
1
Alteração do
intervalo de
sintonização AM
Attenzione
Per evitare modifiche
accidentali
I minuti iniziano a lampeggiare.
5
Rispetto per le persone circostanti
Tenere il volume ad un livello moderato. In tal modo,
è possibile udire i rumori esterni ed evitare di
disturbare le persone circostanti.
Premere SCAN TUNE/TIME SET +
o – fino a quando l’ora corretta non viene
visualizzata nel display.
0,1 MHz
87,5 - 108 MHz
Per disattivare il modo di preselezione, premere
BAND. Il modo di preselezione viene ripristinato
prima del punto 4.
Nel display lampeggiano l’ora.
3
Afsteminterval
531-1 602 kHz
530-1 610 kHz
Esempio: finestra del display se nella posizione
1 è stata preselezionata la stazione FM 90,0 MHz.
Il numero smette di lampeggiare.
Il coperchio dello scomparto pile è stato progettato
per fuoriuscire nel caso in cui venga aperto con
eccessiva forza. Per reinserirlo, vedere la figura
(vedere la fig. A- ).
87,5 - 108 MHz
AM
Una volta selezionato il numero preimpostato
desiderato (visualizzato con “PRESET”)
assegnato a una stazione radio, premere
ENTER/CLOCK per eliminare la stazione
preselezionata e preselezionare quella in fase di
ricezione.
Se il coperchio dello scomparto
pile si stacca
Frequentiebereik
FM
Premere PRESET + o – per selezionare il
numero che si desidera preimpostare, quindi
premere ENTER/CLOCK.
Prevenzione dei danni all’udito
Evitare di utilizzare le cuffie ad alto volume.
Gli esperti in materia di udito sconsigliano l’uso
continuo, ad alto volume e prolungato. Se si manifesta
un ronzio alle orecchie, abbassare il volume o
sospendere l’uso.
Vengono visualizzati solo i numeri di
preselezione assegnati alle stazioni.
• Non caricare le pile a secco.
• Non conservare le pile a secco insieme a monete o
altri oggetti metallici. Se i terminali positivo e
negativo delle pile vengono accidentalmente a
contatto con oggetti metallici, è possibile che si
generi calore.
• Non utilizzare pile di tipo diverso
contemporaneamente.
• Quando si sostituiscono le pile, assicurarsi di
sostituire entrambe con pile nuove.
• Se si prevede di non utilizzare l’apparecchio per un
periodo di tempo prolungato, rimuovere le pile
onde evitare danni causati da perdite di elettrolita e
corrosione.
FM
Frequentiebereik
5
Note sulle pile
Band
Band
Se tutti i numeri di preselezione sono stati
assegnati ad altrettante stazioni (in fabbrica), “1”
lampeggia e viene visualizzato “PRESET”.
Se uno dei numeri di preselezione
dell’apparecchio è disponibile, solo tale numero
lampeggia e “PRESET” non viene visualizzato.
Se non vengono eseguite ulteriori operazioni, il
display dell’apparecchio smette di lampeggiare
dopo circa 65 secondi. Viene di nuovo
visualizzato il display precedente il punto 4.
Carica in esaurimento
America del Nord e
del Sud
Model voor andere landen/regio’s
Premere POWER per attivare
l’alimentazione.
Premere BAND per selezionare la banda.
Premere SCAN TUNE/TIME SET +
o – per ricevere la stazione da
preselezionare (vedere la sezione
“Sintonizzazione con ricerca automatica”).
Tenere premuto ENTER/CLOCK finché
il numero di preselezione non lampeggia.
Carica completa
Opmerking
De functie MEGABASS kan alleen worden gebruikt
als de keuzeregelaar i/5 op i is gezet.
De toetsen functioneren helemaal niet.
• "-" wordt weergegeven. Verschuif HOLD tot
"-" uit het display verdwijnt.
4
indicatore
Zet MEGABASS op ON.
Als u het basgeluid wilt beperken, moet u
MEGABASS op OFF zetten. Wordt het geluid
vervormd, dan zet u MEGABASS op OFF.
Als het probleem niet is verholpen nadat u de
volgende controles hebt uitgevoerd, moet u contact
opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Preselezione di una stazione
28
55
Krachtig basgeluid
verkrijgen
Problemen oplossen
È possibile preselezionare un massimo di 15 stazioni
nella banda FM e 10 nella banda AM.
FM AM
È possibile controllare la carica
residua della pila osservando il
display
(alleen bij gebruik van
de hoofdtelefoon)
—Sintonizzazione
preselezionata
(JEITA*)
Se viene utilizzato
Pile Sony R03
(formato AAA)
Preselezione delle
stazioni preferite
2
3
1 Aprire il coperchio nella parte posteriore
Durata delle pile
(ore approssimative)
FM: Estendere il cavo delle cuffie che funge da
antenna FM (vedere la fig. B- ).
AM:Ruotare l’apparecchio in senso orizzontale per
ottenere la ricezione ottimale. Nell’apparecchio è
incorporata un’antenna con barra in ferrite
(vedere la fig. B- ).
• In caso di forti interferenze e se il segnale ricevuto
è eccessivamente potente, impostare FM SENS su
LOCAL.
In condizioni normali, impostarlo su DX.
1
Inserimento delle
pile (vedere la fig. A- )
Als u de functie HOLD wilt annuleren, schuift u
HOLD in de tegenovergestelde richting van de pijl.
"-" verdwijnt uit het display.
Druk op PRESET + of – om het nummer
te selecteren dat u wilt instellen en druk op
ENTER/CLOCK.
Afstemmen op een
voorinstelzender
Ottimizzazione
della ricezione
* Valori misurati in base agli standard JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association). La durata effettiva delle pile potrebbe
variare in base alle condizioni d’uso
dell’apparecchio.
Tijdsweergave:
Noord- en Zuid-Amerika: 12-uurssysteem
Andere landen: 24-uurssysteem
Als u de stand voor vooraf instellen wilt
annuleren, drukt u op BAND. De stand van vóór
stap 4 wordt hersteld.
2
3
Wanneer u HOLD in de richting van de pijl schuift,
wordt "-" in het display weergegeven. Alle andere
toetsen van de radio worden uitgeschakeld.
Met deze functie kunt u voorkomen dat de radio per
ongeluk wordt ingeschakeld of dat de radiofrequentie
per ongeluk wordt gewijzigd.
Wanneer alle voorinstelnummers zijn ingesteld op
bepaalde zenders (bij aflevering), knippert "1" en
wordt "PRESET" weergegeven.
Wanneer op het apparaat een voorinstelnummer
beschikbaar is, knippert alleen het getal en wordt
"PRESET" niet weergegeven.
Als u verder niets doet, houdt het knipperen na
65 seconden op. Het display dat vóór stap 4 werd
weergegeven, wordt hersteld.
Voorbeeld: display wanneer u 90,0 MHz in FM
vooraf instelt als nummer 1.
1
—De functie HOLD
Waarschuwing
AM
Sony alkaline
LR03
(AAA-formaat)
Per ongeluk
wijzigen voorkomen
Druk op POWER om het apparaat in te
schakelen.
Druk op BAND om de band te selecteren.
Druk op SCAN TUNE/TIME SET +
of – en ga naar de zender die u wilt
instellen. (Zie "Automatische
zoekafstemming" voor meer informatie.)
Houd ENTER/CLOCK ingedrukt tot het
voorinstelnummer gaat knipperen.
Als u het voorinstelnummer (aangeduid met
"PRESET") hebt geselecteerd waaronder u de
radiozender wilt instellen, kunt u op
ENTER/CLOCK drukken om de
voorinstelzender te wissen en de ontvangen
zender in te stellen.
(JEITA*)
Druk op ENTER/CLOCK terwijl het
display knippert.
Houd ENTER/CLOCK ingedrukt om de zender
te verwijderen die is opgeslagen onder het
voorinstelnummer. Vervolgens ontvangt het
apparaat de zender die is opgeslagen onder het
voorafgaande voorinstelnummer. Als er geen
zender is opgeslagen onder dat voorinstelnummer,
wordt het voorinstelnummer daarvoor ontvangen.
Het uur gaat knipperen in het display.
3
VOL
Druk op POWER om het apparaat in te
schakelen.
Selecteer de band met BAND.
Druk op PRESET + of – om het
voorinstelnummer te selecteren dat u wilt
verwijderen.
Houd ENTER/CLOCK ingedrukt tot
"PRESET", "
" en het
voorinstelnummer gaan knipperen.
Na het verrichten van stap 4 onder "Een zender
instellen" knippert de aanduiding zoals in de
onderstaande afbeelding.
De klok instellen
FM/AM WALKMAN
© 2004 Sony Corporation
Als de klep van het batterijvak
losraakt
Exemplo: visor quando programa 90,0 MHz em
FM na posição 1.
Para cancelar o modo de programação, carregue
em BAND. Aparece novamente o modo de
programação anterior ao passo 4.
Sintonização de uma estação
programada
1
2
3
Carregue em POWER para ligar o
aparelho.
Seleccione a banda com BAND.
Carregue em PRESET + ou – para
seleccionar o número de memória desejado.
Só aparecem os números de memória atribuídos a
determinadas estações.
4
Ajuste o volume com VOL.
Apagar uma estação
programada
1
2
3
4
Carregue em POWER para ligar o
aparelho.
Seleccione a banda com BAND.
Carregue em PRESET + ou – para
seleccionar o número de memória a apagar.
Carregue sem soltar ENTER/CLOCK até
as indicações “PRESET”, “
”eo
número de memória começarem a piscar.
Depois de ficar como no passo 4 da secção
“Programação de estações”, o modo de
visualização passa a ser o ilustrado a seguir.
Número de
programação a
apagar
5
Com o visor a piscar, carregue em
ENTER/CLOCK.
Carregue sem soltar ENTER/CLOCK para
apagar a estação programada no número de
memória; o aparelho começa a sintonizar a
estação programada no número de memória
anterior (ou, se este último não estiver atribuído a
nenhuma estação, no número de memória que
vem antes).
Se não apagar nada durante cerca de 65 segundos,
aparece novamente o modo de visualização
anterior ao passo 4.
Para cancelar o modo de eliminação, carregue em
BAND. Aparece novamente o modo de
eliminação anterior ao passo 4.
Para evitar
alterações acidentais
—função HOLD
Se fizer deslizar HOLD na direcção indicada pela
seta, a indicação “-” aparece no visor. Todos os
outros botões do rádio tornam-se inutilizáveis.
Esta função impede que o rádio seja acidentalmente
ligado ou de mudar a frequência por engano.
Para cancelar a função HOLD, faça deslizar HOLD
para o lado oposto ao indicado pela seta de modo a
fazer desaparecer “-”.
Para obter graves
potentes
(só para a utilização
com auscultadores)
Coloque MEGABASS na posição ON.
Para reduzir os graves, coloque MEGABASS na
posição OFF.
Se o som sair distorcido, coloque MEGABASS na
posição OFF.
Nota
Só pode utilizar a função MEGABASS quando o
selector i/5 estiver na posição i .
Gama de frequências Intervalo de sintonização
Modelo para outros países / regiões
Banda
Gama de frequências Intervalo de sintonização
FM
87,5 - 108 MHz
0,05 MHz
AM
531-1 602 kHz
530-1 610 kHz
9 kHz
10 kHz
Altifalante: aprox. 3,6 cm de diâm., 7,2 Ω
Potência de saída: 60 mW (a 10% de distorção
harmónica)
Saída: tomada i (ø3,5 mm, minitomada estéreo para
auscultadores)
Requisitos de energia:
CC de 3 V, duas pilhas R03 (tamanho AAA)
Dimensões: aprox. 57 × 98,8 × 21,2 mm (l/a/p)
não incluindo controlos e partes salientes
Peso: aprox. 103 g incluindo as pilhas e os
auscultadores
Acessórios fornecidos: auscultadores estéreo (1)
Design e especificações sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
Na soldadura é utilizada solda sem chumbo.
Não são utilizados materiais retardadores de
chamas com halogéneo nas placas de circuito
impresso.
O cabo dos Auscultadores estéreo não
contém PVC.
Det finns en liten upphöjd punkt bredvid VOL och
SCAN TUNE/TIME SET +; punkten visar åt vilket
håll du vrider för att höja volymen/söka framåt/ställa
fram klockan.
VOL-säätimen ja SCAN TUNE/TIME SET + painikkeen vieressä oleva kohopiste ilmaisee
suunnan, jossa äänenvoimakkuus nousee ja
kellonaika siirtyy eteenpäin.
Ställa klockan
När du sätter in batterierna för första gången blinkar
antingen „0:00“ eller „AM 12:00“ i teckenfönstret.
Ställ klockan när radion är avstängd.
1
2
Stäng av strömmen genom att trycka på
POWER.
Tryck på ENTER/CLOCK under mer än
2 sekunder.
Timmarna blinkar i teckenfönstret.
POWER
4
TIME SET
CLOCK
ENTER
OFF
DX
LOCAL
FM SENS
i/5
Tryck på ENTER/CLOCK.
Minuterna börjar blinka.
5
6
Ställ in minuterna genom att upprepa steg
3 och 4.
När du ställt in minuterna startar klockan
och „ : “ börjar blinka.
Obs!
• Systemet för tidvisningen varierar beroende på
vilken modell du har.
12-timmarssystem: „AM 12:00“ = midnatt
24-timmarssystem: „0:00“ = midnatt
• Vill du ställa in tiden exakt ställer du in minuterna
och trycker sedan på ENTER/CLOCK när du hör
tidsignalen (från t.ex. en radiostation).
• När du väl börjat ställa in klockan måste du utföra
varje steg inom 65 sekunder, annars avbryts läget
för inställning av klockan.
• Du avbryter klockinställningsläget genom att
trycka på POWER så att strömmen slås på och
sedan trycka på POWER igen så att strömmen slås
av. Klockinställningsläget avbryts.
ON
MEGABASS
i
Tryck på SCAN TUNE/TIME SET +
eller – tills rätt timme visas.
Siffrorna ändras snabbt om du håller SCAN
TUNE/TIME SET + eller – nedtryckt.
SCAN TUNE
VOL
HOLD
3
Högtalare
Kaiutin
Snabbval av önskad
förvalsstation
1
2
3
Bara de direktväljarnummer som har stationer
inställda visas.
4
1
2
3
4
5
Knappen PRESET + har en punkt som du kan känna
med fingret.
PRESET + -painikkeessa on kohopiste.
Övriga länder/regioner
9 kHz
1
2
A
A-
Stäng av strömmen genom att trycka på
POWER.
Håll ENTER/CLOCK nedtryckt
samtidigt som du trycker på POWER
under mer än 5 sekunder.
Två korta ljudsignaler bekräftar att
stationssökningssteget har ändrats. „10kHz“ eller
„9kHz“ visas under 2 sekunder i teckenfönstret.
Om du vill ändra stationssökningssteget igen
upprepar du steg 2.
Baksida
Takaosa
f
Obs!
När stationssökningssteget för AM ändras förloras
inte inställningarna för klockan, däremot initieras de
förinställda AM-stationerna.
Använda radion
R03-batterier (storlek AAA) × 2
R03 (koko AAA) × 2
Sätt in batteriets minuspol E först.
Aseta paristo paikalleen E puoli edellä.
A-
—Automatisk
stationsökning
1
2
3
Anslut hörlurarna till i .
Slå på strömmen genom att trycka på
POWER.
Välj i eller 5 med väljaren i/5.
i: Om du vill lyssna med hörlurar.
5: Om du vill lyssna via högtalare.
Eftersom hörlurssladden fungerar som en FMantenn ansluter du hörlurarna och sträcker ut
hörlurssladden när du lyssnar på FM-motagningar
via högtalare.
4
5
B
Justera volymen med VOL (volym).
Välj önskad våglängd genom att trycka på
BAND.
Varje gång du trycker på knappen ändras
våglängden på följande sätt.
B-
6
Håll SCAN TUNE/TIME SET +
eller – intryckt, släpp sedan upp knappen.
Automatisk stationssökning startar och när en
station tas emot avbryts sökningen och den station
som tas emot spelas upp.
Frekvensvisningen höjs eller sänks i steg om
0,1 MHz. (Exempel: Frekvensen 88,05 MHz visas
som „88.0 MHz“.)
B-
• Om den önskade stationen inte kan tas emot kan du
ställa in den genom att trycka flera gånger på
SCAN TUNE/TIME SET + eller –.
• Du avbryter automatisk stationsinställning genom
att trycka på SCAN TUNE/TIME SET + eller –.
• Du stänger av radion genom att trycka på
POWER.
Förbättra
mottagningen
FM: Sträck ut hörlurssladden; den fungerar också som
FM-antenn. (ill. B- )
AM: Vrid radion horisontellt tills du får bäst
mottagning. Radion har en inbyggd
ferritstavantenn (ill. B- ).
• Ställ FM SENS på LOCAL om ljudet innehåller
störningar och mottagningen är för stark.
Under normala förhållanden ska den stå i läge DX.
Svenska
Funktioner
• Kvartsstyrd PLL-syntes (Phase Locked Loop) med
mikrodator för enkel och exakt inställning.
• Du kan förinställa upp till 15 FM-stationer och
10 AM-stationer.
• Med Auto-Scan Tuning, som tar emot stationerna
automatiskt, kan du enkelt ställa in stationerna.
• Kretsen MEGABASS ger ett kraftfullt basljud.
Förinställa
favoritstationer
Hur du sätter i
batterierna (ill. A-
Lagra en station som
stationsförval
)
2
(medföljer ej) och se till att du vänder
polerna åt rätt håll.
3 Stäng luckan.
Batteri
Sony alkaliska
LR03-batterier
(storlek AAA)
När du använder
högtalare
När du använder
hörlurar
Sony R03-batterier När du använder
(storlek AAA)
högtalare
När du använder
hörlurar
3
(JEITA*)
FM
AM
21
28
34
8
10,5
13
23
Du kan kontrollera den
återstående batterilivslängden i
teckenfönstret
indikator
Full styrka
x
4
Batteriet börjar ta slut
Slå på strömmen genom att trycka på
POWER.
Välj önskat våglängdsband genom att
trycka på BAND.
Tryck på SCAN TUNE/TIME SET +
eller – och ställ in den station du vill spara
som stationsförval. (Se avsnittet
„Automatisk stationsökning“)
Håll ENTER/CLOCK nedtryckt tills
direktväljarnumret visas blinkande.
När alla direktväljarnummer är ställda på sina
särskilda stationer (fabriksinställning), blinkar „1“
och „PRESET“ visas.
När det finns ett ledigt direktväljarnummer
blinkar bara siffran och „PRESET“ visas inte.
Om du inte utför några fler steg slutar
blinkningarna efter ungefär 65 sekunder.
Teckenfönstret återgår till att visa det
teckenfönster som visades innan steg 4.
55
* Uppmätt värde enligt JEITA-standard (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association). I praktiken kan batteriets livslängd
variera, beroende på hur du använder enheten.
x
Du kan ställa in upp till 15 stationer för FM och
10 stationer för AM som stationsförval.
1
1 Öppna luckan på radions baksida.
2 Sätt in två R03-batterier (storlek AAA)
Batteriernas livslängd
(ungefärligt antal timmar)
—Stationsförval
5
Välj det direktväljarnummer som du vill
förinställa genom att trycka flera gånger på
PRESET + eller –, tryck sedan på
ENTER/CLOCK.
När du valt direktväljarnummer (visas med
„PRESET“) för stationen och trycker på
ENTER/CLOCK raderas inställningen av den
tidigare förinställda stationen och den station du
lyssnar på för tillfället sparas på
direktväljarnumret.
Exempel: Så här ser teckenfönstret ut när du har
förinställt 90,0 MHz för FM på
direktväljarnummer 1.
Tryck på ENTER/CLOCK medan
informationen i teckenfönstret blinkar.
När du håller ENTER/CLOCK intryckt raderas
den stationsinställning som tilldelats
direktväljarnumret och enheten ställs in på den
station som finns lagrad på föregående
direktväljarnummer (eller, om inte heller detta
direktväljarnumret har någon station tilldelad, på
den station som tilldelats det direktväljarnummer
som kommer före det).
Om du inte utför någon radering inom ungefär
65 sekunder återgår enheten till att visa
teckenfönstret som det var innan steg 4.
Du avbryter raderingsläget genom att trycka på
BAND. Läget för radering av stationsförval
återgår till det läge som var innan steg 4.
Stationssökningssteg
10 kHz
Obs!
Det bör inte ta mer än 40 sekunder att byta batterierna,
sedan raderas klockinställningarna och
förinställningarna av radiostationerna initieras. I så
fall får du göra om inställningarna.
Om batterier
• Ladda inte upp torrbatterier.
• Bär inte omkring torrbatterierna tillsammans med
mynt eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kommer i kontakt med metallföremål kan det
leda till kortslutning, som i sin tur kan göra att
batterierna blir mycket heta.
• Blanda inte olika typer av batterier.
• När du byter batterier bör du byta ut båda
batterierna mot nya.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
radion under en längre tid, bör du ta ur batterierna.
Då undviker du risken för de frätskador som ett
läckande batteri kan orsaka.
Om luckan till batterifacket
lossnar.
Locket till batterifacket är konstruerat så att det
lossnar av sig självt om det öppnas med allt för
mycket våld. Bilden visar hur du sätter tillbaka det.
(ill. A- )
1 Sätt i lockets vänstra krok i enhetens
vänstra hål.
2 Häng den högra kroken i den övre högra
delen av facket.
3 Skjut den högra kroken mot det högra hålet
i enheten.
Du avbryter läget för inställning av stationsförval
genom att trycka på BAND. Läget för inställning
av stationsförval återgår till läget som det var
innan steg 4.
—Asemien esiviritys
Muistiin voi esivirittää 15 FM-asemaa ja
10 AM-asemaa.
Ominaisuuksia
Aseman esivirittäminen
• Kidelukittu PLL (Phase Locked Loop)
-synteesiviritin ja mikroprosessori varmistavat
tarkan virityksen.
• Muistiin voi esivirittää 15 FM-asemaa ja 10 AMasemaa.
• Asemat voi virittää automaattihaun avulla helposti.
• Täyteläinen bassotoisto MEGABASS-toiminnon
avulla.
Paristojen asettaminen
paikoilleen
1
2
Avaa radion takaosassa oleva kansi.
Aseta paikoilleen kaksi R03 (koko AAA)
-paristoa (eivät sisälly vakiovarusteisiin)
niin, että paristojen navat tulevat oikeille
puolille.
Sulje kansi.
Paristojen käyttöikä
(tunteina keskimäärin)
Sony R03
(koko AAA)
Ställ MEGABASS på ON.
Du minskar basen genom att ställa MEGABASS på
OFF. Om ljudet låter orent (distorderat) ställer du
MEGABASS på OFF.
Obs!
Du kan bara använda MEGABASS-funktionen när
väljaren i/5 är ställd på läget i .
Kun kaikkiin pikavalintanumeroihin on
(tehtaassa) esiviritetty jokin asema, ”1” vilkkuu ja
”PRESET” näkyy näytössä.
Jos laitteessa on vapaita pikavalintanumeroita,
vain numero vilkkuu näytössä eikä ”PRESET”
-sanaa tule näkyviin.
Jos muita toimenpiteitä ei tehdä, vilkkuminen
lakkaa noin 65 sekunnin kuluttua. Näyttö palaa
ennen vaihetta 4 olleeseen tilaan.
5
Käytettäessä kaiutinta
8
Käytettäessä kuulokkeita 13
Valitse haluamasi pikavalintanumero
painamalla PRESET + tai – ja paina
sitten ENTER/CLOCK-painiketta.
Kun olet valinnut radioasemalle
pikavalintanumeron (näkyy yhdessä ”PRESET”
-sanan kanssa), voit ENTER/CLOCK
-painikkeella poistaa pikavalintanumeroon
aiemmin esiviritetyn aseman ja korvata sen
parhaillaan vastaanotettavalla asemalla.
28
55
10,5
23
Esimerkki: Näyttö, kun esivirität FM-alueelta
taajuuden 90,0 MHz pikavalintanumeroon 1.
Esiviritystilasta voi poistua painamalla BAND
-painiketta. Laite palaa tilaan, jossa se oli ennen
esiviritysvaihetta 4.
Paristojen jäljellä olevan
varauksen näyttö
Esiviritetyn aseman
kuunteleminen
Täysi varaus
x
1
Heikko
x
Tyhjä. Vaihda paristot uusiin. Kun
painat POWER-painiketta uusien
paristojen asettamisen jälkeen, symboli
”.
muuttuu muotoon ”
Kun paristot ovat tyhjät, laite antaa
pitkän äänimerkin ja sitten siitä katkeaa
virta.
Huomautus
Vaihda paristot 40 sekunnin kuluessa. Muutoin
asetettu kellonaika ja esiviritetyt asemat katoavat
muistista. Jos näin käy, aseta kellonaika ja esiviritä
asemat uudelleen.
Huomautuksia paristoista
• Älä yritä ladata kuivaparistoja.
• Älä sijoita kuivaparistoja kolikoiden tai muiden
metalliesineiden yhteyteen. Paristot voivat
kuumentua, jos niiden positiivinen ja negatiivinen
napa koskettavat metalliesinettä.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
• Kun vaihdat paristot, vaihda molemmat uusiin.
• Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
poista siitä paristot, jotta niiden mahdollinen
vuotaminen tai korroosio eivät vahingoita laitetta.
2
3
Kytke virta painamalla POWER
-painiketta.
Valitse taajuusalue painamalla BAND
-painiketta.
Valitse haluamasi pikavalintanumero
painamalla PRESET + tai –.
Näkyviin tulevat vain ne pikavalintanumerot,
joihin on esiviritetty jokin asema.
4
Aseta äänenvoimakkuus VOL-säätimellä.
Esiviritetyn aseman
poistaminen
1
2
3
4
Kytke virta painamalla POWER
-painiketta.
Valitse taajuusalue painamalla BAND
-painiketta.
Valitse poistettavan aseman
pikavalintanumero painamalla PRESET
+ tai –.
Pidä ENTER/CLOCK-painike
painettuna, kunnes ”PRESET”, ”
” ja
pikavalintanumero vilkkuvat näytössä.
Kohdan ”Aseman esivirittäminen” vaiheen 4
jälkeen näyttö on seuraavan kuvan mukainen.
Jos paristolokeron kansi irtoaa
Paristolokeron kansi irtoaa, jos se avataan liian
voimakkaasti. Asenna se takaisin paikalleen kuvan
mukaisesti. (Katso kuvaa A- )
Felsökning
Om inte följande checklista hjälper dig att komma
tillrätta med problemet, kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Knapparna går inte att använda.
• „-“ visas. skjut HOLD-omkopplaren så att „-“
inte längre visas.
Belysningen i teckenfönstret är svag, eller
inga indikatorer visas.
• Svaga batterier.
• Du använder enheten där det är extremt kallt eller
varmt, eller där det är mycket fuktigt.
Ljudet hörs mycket svagt, ljudet avbryts eller
mottagningen är svag.
• Svaga batterier.
• I ett fordon eller om du är inomhus, kan du prova
att placera radion vid ett fönster.
En station tas inte emot när du tryckt på
PRESET + eller –.
• Stationen är inte förinställd.
• Inställningsminnet för stationen har raderats.
Förinställ stationen igen.
Inget ljud hörs och „
teckenfönstret.
• Svaga batterier.
4
Kytke virta painamalla POWER
-painiketta.
Valitse taajuusalue painamalla BAND
-painiketta.
Viritä muistiin tallennettava asema
painamalla SCAN TUNE/TIME SET
+ tai –. (Katso ”Automaattinen viritys”.)
Pidä ENTER/CLOCK-painike
painettuna, kunnes pikavalintanumero
vilkkuu.
* Mitattu JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) -standardien
mukaisesti. Laitteen käyttöolosuhteet vaikuttavat
paristojen todelliseen käyttöikään.
När du skjuter HOLD i pilens riktning visas „-“ i
teckenfönstret. Alla andra knappar på radion
blockeras.
Den här funktionen förhindrar radion att slås på av
misstag, eller att radions frekvens ändras oavsiktligen.
(bara när du lyssnar
med hörlurar)
3
FM AM
Sony-alkalipar.
Käytettäessä kaiutinta
21
LR03 (koko AAA) Käytettäessä kuulokkeita 34
—reglagelåset HOLD
Lyssna med
kraftfullare bas
2
(JEITA*)
Käytössä oleva
paristo
Undvika oavsiktliga
knapptryckningar
Avbryt HOLD-funktionen genom att skjuta HOLD i
pilens motsatta riktning så att „-“ inte längre visas.
1
(katso kuvaa A- )
Symboli
1 Työnnä kannen vasemmanpuoleinen
koukku laitteen vasemmanpuoleiseen
aukkoon.
2 Aseta oikeanpuoleinen koukku lokeron
oikeaan yläosaan.
3 Työnnä oikeanpuoleinen koukku laitteen
oikeanpuoleiseen aukkoon.
Kellonajan
asettaminen
Kun laitteeseen asetetaan paristot ensimmäisen
kerran, näytössä alkaa vilkkua aika ”0:00” tai
”AM 12:00”.
Aseta kellonaika, kun radiosta on virta katkaistuna.
1
2
“ blinkar i
Försiktighetsåtgärder
• Driv bara radion med 3 V likström (DC) med två
R03-batterier (storlek AAA).
• Märketiketten som visar drivspänning osv. sitter på
enhetens baksida.
• Undvik att utsätta radion för extrema temperaturer,
direkt solljus, fukt, sand, damm och mekaniska
stötar. Lämna den aldrig i en bil som står parkerad
i solen.
• Skulle något främmande föremål råka komma in i
radion bör du genast ta ur batterierna och låta en
behörig servicetekniker kontrollera den innan du
använder den igen.
• Rengör enhetens yttre med en mjuk duk, fuktad
med ett milt rengöringsmedel.
• I fordon och byggnader kan det var svårt att få bra
radiomottagning. I så fall kan du prova att lyssna
nära ett fönster.
• Eftersom högtalaren i enheten innehåller en stark
magnet bör du inte placera kreditkort eller andra
föremål med magnetiskt lagrad information i
närheten av enheten eftersom de kan skadas; det
här gäller också klockor med fjäderverk.
• Den här produkten är inte vattentät, se därför till att
skydda den mot regn, snö och fukt.
Om hörlurar
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurarna när du kör, cyklar eller
framför motordrivna fordon. Det kan skapa farliga
trafiksituationer; på vissa platser är det dessutom
olagligt. Det är inte heller riskfritt att lyssna med
hörlurar på hög volym när du promenerar, särskilt inte
vid övergångsställen. Var mycket uppmärksam – sluta
helst att lyssna – i situationer som kan innebära fara.
Undvik hörselskador
Undvik att lyssna på hög volym när du använder
hörlurar.
Hörselexperter varnar för användning av hörlurar med
hög volym under en längre tid. Om du hör ett
ringande eller pipande ljud bör du omedelbart sänka
volymen, helst bör du sluta lyssna helt och hållet.
Ta hänsyn till omgivningen
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du höra ljud
från omgivningen och du visar hänsyn mot dem som
vill slippa höra ljudet från dina hörlurar.
4
Tidvisning:
Nord- och Sydamerika: 12-timmarssystem
Övriga länder/områden: 24-timmarssystem
Frekvensområde:
Modell för Nord- och Sydamerika
FM
87,5 - 108 MHz
0,1 MHz
AM
530-1 710 kHz
531-1 710 kHz
10 kHz
9 kHz
Modell för övriga länder / regioner
5
6
87,5 - 108 MHz
0,05 MHz
AM
531-1 602 kHz
530-1 610 kHz
9 kHz
10 kHz
Högtalare: ca 3,6 cm i diameter, 7,2 Ω
Uteffekt: 60 mW (vid 10 % harmonisk distorsion)
Utgång: hörlursutgång i (ø3,5 mm, stereominijack)
Strömförsörjning:
3 V likström (DC), två R03-batterier (storlek
AAA)
Mått: ca 57 × 98,8 × 21,2 mm (b/h/d) (exklusive
utstickande delar och kontroller)
Vikt: ca 103 g inklusive batterier och hörlurar
Medföljande tillbehör:
Stereohörlurar (1)
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Blyfritt lödtenn används för alla lödpunkter.
Halogenhaltigt flamskyddsmedel används
inte i kretskorten.
Kabeln till Stereohörlurar är PVC-fri.
Aseta minuutit toistamalla vaiheet 3 ja 4.
Kun minuuttilukema on asetettu, kello
alkaa käydä ja ”:” vilkkua näytössä.
Huomautuksia
• Kellonäyttö on erilainen eri laitemalleissa.
12-tuntinen kello: ”AM 12:00” = keskiyö
24-tuntinen kello: ”0:00” = keskiyö
• Kellonajan voi asettaa täsmälleen oikeaksi
painamalla ENTER/CLOCK-painiketta
minuuttilukeman asettamisen jälkeen esimerkiksi
radion aikamerkin mukaan.
• Kun kellonajan asetus on aloitettu, kukin vaihe on
suoritettava 65 sekunnin kuluessa. Muutoin laite
poistuu kellonajan asetuksesta.
• Voit poistua kellonajan asetuksesta kytkemällä
laitteeseen virran POWER-painikkeella ja
katkaisemalla virran painamalla uudelleen
POWER-painiketta. Näin kellonajan asetus
peruuntuu.
Alue
Kanavaväli
Pohjois- ja Etelä-Amerika
10 kHz
1
2
9 kHz
Katkaise virta painamalla POWER
-painiketta.
Pidä ENTER/CLOCK-painiketta
painettuna ja paina POWER-painiketta yli
5 sekuntia.
Laite muuttaa kanavaväliä ja antaa kaksi lyhyttä
äänimerkkiä muutoksen vahvistukseksi. ”10kHz”
tai ”9kHz” näkyy näytössä 2 sekuntia. Jos haluat
muuttaa kanavaväliä uudelleen, toista vaihe 2.
Huomautus
Kun AM-alueen kanavaväliä muutetaan, kellonaika
säilyy, mutta esiviritetyt AM-asemat katoavat
muistista.
Radion
käyttäminen
—Automaattinen
viritys
1
2
3
Kytke kuulokkeet i-liitäntään.
Kytke virta painamalla POWER
-painiketta.
Valitse i/5-valitsimella i tai 5.
i: kuuntelu kuulokkeista.
5: kuuntelu kaiuttimesta.
Kuulokkeiden johto toimii FM-antennina. Kytke
siksi kuulokkeet laitteeseen ja vedä niiden johto
suoraksi, kun kuuntelet FM-asemia kaiuttimesta.
4
5
Säädä VOL (äänenvoimakkuus) -säädintä.
Valitse taajuusalue painamalla BAND
-painiketta.
Painikkeen painallukset muuttavat taajuusaluetta
seuraavasti:
6
5
Paina ENTER/CLOCK-painiketta, kun
näyttö vilkkuu.
Kun ENTER/CLOCK-painiketta pidetään
painettuna, pikavalintanumeroon esiviritettynä
ollut asema katoaa muistista ja laite alkaa
vastaanottaa numerojärjestyksessä edelliseen
pikavalintanumeroon esiviritettyä asemaa (tai aina
sitä edellistä, jos edelliseen ei ole esiviritetty
mitään asemaa).
Jos poistoa ei tehdä noin 65 sekunnin kuluessa,
näyttö palaa tilaan, jossa se oli ennen vaihetta 4.
Poistotilasta voi poistua painamalla BAND
-painiketta. Laite palaa tilaan, jossa se oli ennen
poistovaihetta 4.
Painikkeiden
lukitseminen
—HOLD-toiminto
Kun liu’utat HOLD-kytkintä nuolen suuntaan,
näyttöön tulee ”-”. Radion kaikki muut painikkeet
poistuvat käytöstä.
Tämä toiminto lukitsee radion niin, ettei siihen voi
kytkeä virtaa eikä asemaa vaihtaa vahingossa.
Kun haluat poistaa HOLD-painikelukituksen, siirrä
HOLD-kytkintä nuolen suhteen päinvastaiseen
suuntaan niin, että ”-” katoaa.
Bassokorostuksen
käyttäminen
(vain kuulokkeet)
Aseta MEGABASS-kytkin asentoon ON.
Voit poistaa bassokorostuksen käytöstä asettamalla
MEGABASS-kytkimen OFF-asentoon. Jos ääni
säröytyy, aseta MEGABASS asentoon OFF.
Huomautus
MEGABASS-toimintoa voi käyttää vain, kun i/5
-valitsin on asennossa i .
Vianetsintä
Jotkin painikkeet eivät toimi lainkaan.
• ”-” näkyy näytössä. Siirrä HOLD-kytkintä niin,
että ”-” katoaa.
AM-alueen kanavaväli vaihtelee eri alueilla. Tämän
laitteen kanavaväli on tehdasasetuksen mukaan 9 kHz
tai 10 kHz. Voit tarvittaessa muuttaa kanavaväliä
seuraavan taulukon avulla.
Muut maat/alueet
Poistettava
esiviritysnumero
Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat tarkastukset,
ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
AM-alueen
kanavavälin
muuttaminen
Våglängd Frekvensområde Stationssökningssteg
FM
Paina ENTER/CLOCK-painiketta.
Minuuttilukema alkaa vilkkua.
När åskan går bör du genast ta av dig hörlurarna.
Specifikationer
Paina SCAN TUNE/TIME SET +
tai –, kunnes oikea tuntilukema näkyy
näytössä.
Kun pidät painiketta SCAN TUNE/TIME SET +
tai – painettuna, lukema muuttuu nopeasti.
Varning!
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du
har några problem eller frågor.
Katkaise virta painamalla POWER
-painiketta.
Pidä ENTER/CLOCK-painiketta
painettuna yli 2 sekuntia.
Tuntilukema vilkkuu näytössä.
3
Våglängd Frekvensområde Stationssökningssteg
Tomt. Byt ut batterierna mot nya. När
du trycker på POWER efter att ha bytt
till nya batterier ändras indikatorn till
“.
„
När batterierna nästan är tomma hörs en
lång ljudsignal och enheten stängs av.
Suomi
3
Det
snabbvalsnummer
som ska raderas
BAND
Nord- och Sydamerika
Slå på strömmen genom att trycka på
POWER.
Välj våglängdsband med hjälp av BAND.
Välj det direktväljarnummer som du vill
radera genom att trycka på PRESET +
eller –.
Håll ENTER/CLOCK nedtryckt tills
„PRESET“, „
“ och
direktväljarnumret blinkar.
Efter att teckenfönstret sett ut som det gör under
steg 4 under „Lagra en station som stationsförval“
visas nedanstående i teckenfönstret.
Stationssökningssteget för AM varierar beroende på
område. Stationssökningssteget på den här enheten är
fabriksinställt på 9 kHz eller 10 kHz och för att kunna
lyssna på radion kan det i vissa situationer vara
nödvändigt att du ställer in det enligt nedan.
Område
Ställ in volymen med VOL.
Radera en förinställd
radiostation
Ändra
stationssökningssteget
för AM
PRESET
Slå på strömmen genom att trycka på
POWER.
Välj våglängdsband med hjälp av BAND.
Välj önskat direktväljarnummer genom att
trycka på PRESET + eller –.
Halutun aseman
tallennus muistiin
Pidä SCAN TUNE/TIME SET + tai –
painettuna ja vapauta painike sitten.
Asemien haku alkaa. Kun asema on löytynyt,
selaus pysähtyy ja löytynyt asema tulee kuuluviin.
Taajuuden näyttölukema suurenee tai pienenee
0,1 MHz:n askelin. (Esimerkki: taajuus
88,05 MHz näkyy muodossa ”88.0 MHz”).
• Jos haluamaasi asemaa ei löydy, yritä virittää se
painamalla SCAN TUNE/TIME SET + tai –
toistuvasti.
• Automaattisen virityksen voi pysäyttää painamalla
SCAN TUNE/TIME SET + tai –.
• Radiosta voi katkaista virran painamalla POWER
-painiketta.
Vastaanoton laadun
parantaminen
FM: Vedä FM-antennina toimiva kuulokkeiden johto
suoraksi (katso kuvaa B- ).
AM: Käännä laite vaakasuuntaisesti asentoon, jossa
äänenlaatu on paras. Laitteen sisällä on
ferriittisauva-antenni (katso kuvaa B- ).
• Aseta FM SENS -kytkin LOCAL-asentoon, jos
äänessä on häiriöitä ja asema on liian voimakas.
Pidä kytkin normaalisti DX-asennossa.
Näyttö on himmeä tai tyhjä.
• Paristot ovat heikot.
• Laitetta käytetään liian korkeassa tai matalassa
lämpötilassa tai kosteassa paikassa.
Ääni on hyvin hiljainen tai katkonainen tai
vastaanoton laatu on huono.
• Paristot ovat heikot.
• Jos olet autossa tai rakennuksessa, kuuntele
ikkunan ääressä.
Asema ei tule kuuluviin, kun painat PRESET +
tai –.
• Asemaa ei ole esiviritetty.
• Asema on kadonnut muistista.
Esiviritä asema uudelleen.
Ääntä ei kuulu ja ”
• Paristot ovat heikot.
” vilkkuu näytössä.
Varotoimet
• Käytä laitetta vain kahdella R03-paristolla (koko
AAA) (3 V DC).
• Käyttöjännitteen arvo sekä muut tärkeät tiedot
sisältävä tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille, suoralle
auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle tai
iskuille. Älä jätä laitetta aurinkoiseen paikkaan
pysäköityyn ajoneuvoon.
• Jos laitteen sisään pääsee vieraita esineitä, poista
paristot. Anna asiantuntevan huoltoliikkeen
tarkastaa laite, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Puhdista laitteen kotelo pehmeällä liinalla, joka on
kostutettu miedolla pesuaineliuoksella.
• Radiovastaanotossa voi olla häiriöitä ajoneuvoissa
tai rakennuksissa. Sijoita laite lähelle ikkunaa.
• Kaiuttimessa on voimakas magneetti. Pidä siksi
magneettikoodatut luottokortit ja jousella toimivat
kellot etäällä laitteesta välttääksesi magneetin
aiheuttamat viat.
• Tämä laite ei ole roiskevedenpitävä, joten älä käytä
sitä vesi- tai lumisateessa äläkä paikassa, jossa sen
päälle voi roiskua vettä.
Huomautuksia kuulokkeista
Ajoturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita, kun ajat autolla, muulla
moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä. Kuulokkeiden
käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä ja on
myös kiellettyä monilla alueilla. Voi myös olla
vaarallista, jos kuuntelet kävellessäsi kuulokkeilla
suurella äänenvoimakkuudella, varsinkin ylittäessäsi
suojatietä. Ole erittäin varovainen tai ole käyttämättä
kuulokkeita tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa
vaaraa.
Kuulovaurioiden estäminen
Älä kuuntele kuulokkeilla suurella
äänenvoimakkuudella.
Kuulonhuollon asiantuntijat kehottavat välttämään
jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos
kuulet korvissasi epänormaalia sointia, pienennä
äänenvoimakkuutta tai lopeta laitteen käyttö.
Muiden ottaminen huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet
ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
Vaara
Jos laitteen käyttöalueella nousee ukonilma, ota
kuulokkeet heti pois päästä.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Tekniset tiedot
Aikanäyttö:
Pohjois- ja Etelä-Amerikka: 12-tuntinen
Muut maat/alueet: 24-tuntinen
Taajuusalue:
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa myytävä malli
Alue
Vastaanottoalue
FM
87,5 - 108 MHz
Kanavaväli
0,1 MHz
AM
530-1 710 kHz
531-1 710 kHz
10 kHz
9 kHz
Muissa maissa / muilla alueilla myytävä malli
Alue
Vastaanottoalue
FM
87,5 - 108 MHz
Kanavaväli
0,05 MHz
AM
531-1 602 kHz
530-1 610 kHz
9 kHz
10 kHz
Kaiutin: Halkaisija noin 3,6 cm, 7,2 Ω
Lähtöteho: 60 mW (harmoninen särö 10 %)
Lähtöliitäntä: i (kuulokkeet) -liitäntä (ø3,5 mm,
stereominiliitäntä)
Käyttöjännite:
3 V DC, kaksi R03 (koko AAA) -paristoa
Mitat: Noin 57 × 98,8 × 21,2 mm (l/k/s) ei sisällä
ulkonevia osia ja säätimiä
Paino: Noin 103 g paristot ja kuulokkeet mukaan
lukien
Vakiovarusteet:
Stereokuulokkeet (1)
Oikeus laitteen muotoilun ja teknisten ominaisuuksien
muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
Juotokset ovat lyijyttömiä.
Piirilevyissä ei ole halogenoituja palamista
ehkäiseviä aineita.
Stereokuulokkeet johdossa ei ole PVCmuovia.
Download PDF

advertising