Sony | XDR-S1 | Sony XDR-S1 Istruzioni per l'uso

3-265-723-43(1)
DAB-funktioner
DAB
Funktioner
SERVICE/
• Visar namnet på tjänsten och
COMPONENT
namnet på den komponent du
LABEL DISPLAY
lyssnar på.
DAB/FM/MW/LW
DIGITAL RADIO
PTY
• Visar programtyp för den
mottagna tjänsten.
DYNAMIC
LABEL
• Visar och rullar texten med
sändningsinformation.
• Lagrar information i minnet
och hämtar fram den.
Att ta emot en DAB-sändning betyder att du väljer en
tjänst i det urval av radioprogram som ingår i en
ensemble, inte att du tar emot på en viss frekvens som
är fallet med dagens FM/MW-sändningar.
För att ta emot en DAB-sändning med den här
enheten måste du utföra en sökning med DABsökfunktionen och i förväg identifiera den ensemble
som finns tillgänglig.
De sändningar som påträffas under DAB-sökningen
lagras i enhetens minne.
När du ställer in enheten på en DAB-sändning tar den
emot signalen enligt den lagrade informationslistan.
–Vad är RDS?
RDS-funktioner
Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
XDR-S1
RDS
Funktioner
STATION NAME
DISPLAY
• Visar namnet på den
radiokanal som du lyssnar
på.
PTY
• Visar programtyp för det
mottagna programmet.
RADIO TEXT
• Visar och rullar radiotext
med sändningsinformation.
• Lagrar information i minnet
och hämtar fram den.
CLOCK AUTO
ADJUSTMENT
• Automatisk inställning av
aktuell tid.
• Automatisk inställning av
sommartid.
Printed in China
Använda RDS-funktionerna
När enheten tar emot en FM-kanal som sänder RDS” i teckenfönstret och
information visas ”
ovanstående funktioner blir tillgängliga. Ställ in en
FM-kanal med hjälp av anvisningarna under ”Manuell
inställning”, ”Snabbvalsinställning” eller
”Kanalsökning” och använd sedan ovanstående
funktioner efter behov.
Obs!
• När RDS-information inte tas emot slocknar
”.
”
• RDS-funktionen aktiveras bara om den mottagna
FM-kanalen sänder RDS-information.
RDS-funktionen kanske inte heller fungerar som
den ska om RDS-sändningarna i området befinner
sig i experimentstadiet.
• Om den mottagna radiosignalen är svag kan det
dröja en stund innan RDS-informationen tagits
emot.
SLEEP
Digital NR
MEGA BASS
SC
OPERATE
SLEEP TIMER STANDBY
-
SOUND
VOL
+
AUTO TUNE
mottagare
Digital NR DISPLAY/CANCEL
MENU/ENTER
-
SC
+
TUNE/SET UP
Teleskopantenn
Nätkabel
Hörlurskontakt
PRESET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Knapparna VOL + och PRESET 5 har en upphöjd punkt
som du kan känna med fingret.
A
RESET-knapp
Om inte radion fungerar som den ska kan du trycka på den
här knappen med ett spetsigt föremål. Klockans
inställningar och de tjänster och kanaler osv. som du har
förinställt, återfår sina fabriksinställda värden.
Till ett vägguttag
Nätkabel
AC IN
B
DAB BAND III/FM
DAB L-BAND/MW/LW
C
OPERATE
TIMER
STAND BY
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AUTO TUNE
MENU/ENTER
DISPLAY
SC
SOUND
Digital NR
TEXT MEMO
LINE
Frekvenstabell för DAB
BAND-III
Svenska
VARNING!
Undvik risk för elskador och brand genom att
inte utsätta radion för regn eller fukt.
Undvik elskador genom att inte öppna
radions chassi. Överlåt service till behörig
servicetekniker.
Placera inte radion där det är för trångt, t.ex. i en
bokhylla eller i en inbyggnadslåda.
Undvik risk för brand och elskador genom att inte
placera vätskefyllda föremål på radion, t.ex. vaser och
liknande.
Funktioner
–Vad är DAB?
DAB (Digital Audio Broadcasting) eller digitalradio
är ett nytt sändningssystem för multimedia som sänder
ljudinformation med nästan samma kvalitet som
kvaliteten hos CD-skivor.
Varje DAB-sändning innehåller flera ”tjänster”
(radioprogram) som sänds i form av en ”ensemble”.
Varje tjänst (radioprogram) innehåller
”komponenter” som du kan välja mellan och lyssna
på. Alla tjänster och komponenter identifieras med
namn, därför kan du komma åt vilken som helst av
dem utan att du behöver känna till deras frekvenser.
Dessutom kan tilläggsinformation
(programinformation) sändas tillsammans med
tjänsterna i form av text.
DAB-program sänds på Band III (174 till 240 MHz)
och L-bandet (1 452 till 1 491 MHz), med varje band
uppdelat i ensembler (41 i Band III och 23 i Lbandet). Dessa ensembler har sina egna kanalnamn.
Mer information om kanalnamn och deras frekvenser
finns under ”Frekvenstabell för DAB”. En ensemble
per kanal sänds från varje DAB-station.
Obs!
DAB-sändningarnas status beror på i vilket land eller i
vilken region du befinner dig.
(MHz)
Kanal Frekvens
Nr Kanal Frekvens
TIME SET
3
Minut-informationen börjar blinka.
TIME SET
Klockan startar och ”:” börjar blinka.
Tips!
• Du kan ställa in den aktuella tiden snabbare genom
att hålla TUNE/SETUP +/- intryckt.
• För att ställa in rätt tid på sekunden när börjar du
med att ställa in minuterna i steg 4 och trycker
sedan på MENU/ENTER när du hör tidsignalen
(från t.ex. en uppringd tidtjänst).
• Om du vill visa tiden när enheten är påslagen
trycker du några gånger på DISPLAY/CANCEL.
(Se ”Ändra visningsläge för teckenfönstret”.)
Obs!
• Om du inte använder MENU/ENTER eller
TUNE/SETUP +/- inom 65 sekunder när du ställer
in klockan avbryts tidsinställningsläget.
• Om du vill avbryta en pågående tidsinställning
trycker du på DISPLAY/CANCEL.
När du trycker på knappen avslutas menyläget.
• Vilket tidvisningssystem som används beror på
vilken modell du har. Exempel: I 24timmarssystemet innebär ”0:00” midnatt och
”12:00” middag.
Inställning av funktionen för
automatisk tidsinställning
Med den här funktionen kan du få enhetens inbyggda
klocka automatiskt ställd efter den RDS-information
som tas emot.
1
2
1.TIME SET
2.CLOCK AUTO ADJUST
”CLOCK AUTO ADJUST” visas och dess aktuella
inställning, ”ON” eller ”OFF” blinkar.
CLOCK AUTO ADJUST
ON OFF
När enheten tar emot RDS-information justeras
klockan automatiskt.
Du stänger av den här funktionen genom att välja
funktionen ”CLOCK AUTO ADJUST”, välj därefter
”OFF” genom att trycka på TUNE/SETUP +/-, tryck
sedan på MENU/ENTER.
Obs!
• Den här funktionen fungerar bara när RDSinformation tas emot.
• Stäng av den här informationen om den inte kan
användas i det område där du befinner dig.
• Om den här funktionen aktiveras medan du ställer in
klockan manuellt justeras tiden nästa gång enheten
tar emot RDS-information.
215,072
10N
210,096
5
6A
181,936
26
11A
216,928
6
6B
183,648
27
11B
218,640
7
6C
185,360
28
11C
220,352
8
6D
187,072
29
11D
222,064
Frekvensomfång
Band
11N
217,088
31
12A
223,936
11
7C
192,352
32
12B
225,648
12
7D
194,064
33
12C
227,360
13
8A
195,936
34
12D
229,072
14
8B
197,648
35
12N
224,096
15
8C
199,360
36
13A
230,784
16
8D
201,072
37
13B
232,496
17
9A
202,928
38
13C
234,208
18
9B
204,640
39
13D
235,776
19
9C
206,352
40
13E
237,488
20
9D
208,064
41
13F
239,200
21
10A
209,936
(MHz)
Nr Kanal Frekvens
Nr Kanal Frekvens
42
LA
1 452,960
54
LM
1 473,504
43
LB
1 454,672
55
LN
1 475,216
44
LC
1 456,384
56
LO
1 476,928
45
LD
1 458,096
57
LP
1 478,640
46
LE
1 459,808
58
LQ
1 480,352
47
LF
1 461,520
59
LR
1 482,064
48
LG
1 463,232
60
LS
1 483,776
49
LH
1 464,944
61
LT
1 485,488
50
LI
1 466,656
62
LU
1 487,200
51
LJ
1 468,368
63
LV
1 488,912
52
LK
1 470,080
64
LW
1 490,624
53
LL
1 471,792
DAB (Band III) 174,928
- 239,200 MHz
87,5 - 108 MHz
0,05 MHz
MW
531 - 1 602 kHz
9 kHz
LW
153 - 279 kHz
3 kHz
Högtalare:
8 cm i diameter, 3,2 Ω
Uteffekt:
2,3 W + 2,3 W (vid 10% harmonisk distorsion)
Utgång:
Hörlursutgång (stereo minikontakt)
Strömförsörjning:
230 V växelström (AC), 50 Hz
Energiförbrukning:
13W
Mått:
Ca 320 × 142 × 154 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar och kontroller
Vikt:
Ca 2,5 kg
Medföljande tillbehör:
Nätkabel (1), fjärrkontroll (1)
Driva radion på
hushållsnätet
(Se fig. A)
Anslut nätkabeln (medföljer) till AC IN-kontakten på
enheten, och anslut sedan kabelns andra ände till ett
vägguttag.
Obs!
Om nätkabeln är bortkopplad under mer än 5 minuter
återgår inställningarna för klockan, standbytimern,
eventuella listor med mottagbara sändningar från
DAB-sökning samt minnet med förinställda
snabbvalskanaler till sina ursprungliga lägen. I så fall
får du göra om inställningarna igen.
Tryck på SC så tas den önskade sekundära
komponenten emot. ”SC” visas när den sekundära
komponenten tas emot.
SC
DAB ALPHA3 RADIO
SPORT CHANNEL 2
Följande händer när du trycker på TUNE/SETUP +/eller SC:
Teckenfönster
Pty saknas
None
Nyheter
News
Aktualiteter
Current Affairs
Information
Information
Sport
Sport
Utbildning
Education
1
2
3
Drama
Kultur & konst
Cultures
Vetenskap
Science
Underhållning
Varied Speech
Popmusik
Pop Music
Rockmusik
Rock Music
”PUSH AUTO TUNE” visas i teckenfönstret.
Välj DAB-bandet genom att trycka på
BAND.
Tryck på AUTO TUNE.
DAB < SEARCHING >
En DAB-sökning tar ungefär 3 minuter. När
sökningen är slutförd tar enheten emot den första
tjänsten i den första ensemble som lagrades under
DAB-sökningen.
Obs!
När den sekundära komponent du valde avslutas,
återgår enheten automatiskt till den tidigare primära
komponenten.
Andra användbara
funktioner
Förstärka basen
Tryck på MEGA BASS när strömmen är påslagen.
”MEGA BASS ON” visas, sedan visas ”MEGA BASS ” i
teckenfönstret.
Easy Listening
Klassisk musik
Serious Classics
Övrig musik
Other Music
Obs!
• Om ingen mottagning påträffades under DABsökningen visas ”DAB < NO ENSEMBLE >” och
den ursprungliga frekvensen visas i teckenfönstret.
Väder
Weather & Metr
Ekonomi
Finance
DAB < NO ENSEMBLE >
11B
218.640MHz
MEGA BASS OFF
Du kan också avbryta DAB-sökningen medan
mottagningarna tas emot om du trycker på
AUTO TUNE en gång.
I båda fallen återgår enheten till det läge som var
aktivt innan DAB-sökningen och listan med
mottagningshistorik ändras inte.
• Om du flyttar enheten bör du utföra en ny sökning
efter DAB-sändningar.
• Om nätkabeln är urkopplad under en viss tid
återställs listan med mottagbara kanaler till sina
ursprungliga inställningar. Den ursprungliga
inställningslistan är som följer.
Välja ljudkaraktäristik
Välj önskad ljudkaraktäristik genom att trycka flera
gånger på SOUND.
Varje gång du trycker på knappen ändras
ljudkaraktäristiken på följande sätt:
Sound 1
Sound 2
Sound 5
Sound 3
Sound 4
Sound 1: Normalt ljud.
Sound
(MHz)
Sound 2: Basen och diskanten förstärks.
Sound
Sound 3: Diskanten förstärks.
Sound
Övriga länder/regioner:
(MHz)
Kanal
Frekvens
Kanal
Frekvens
5C
178,352
LA
1 452,960
8B
197,648
LB
1 454,672
8C
199,360
LC
1 456,384
9D
208,064
LD
1 458,096
10B
211,648
LE
1 459,808
10D
215,072
LF
1 461,520
11A
216,928
LG
1 463,232
11B
218,640
LH
1 464,944
11C
220,352
LI
1 466,656
11D
222,064
LJ
1 468,368
12A
223,936
LK
1 470,080
12B
225,648
LL
1 471,792
Sound 4: Basen förstärks.
Sound 5: Mellanregistret förstärks.
Sound
Oldies Music
Folkmusik
Folk Music
Dokumentärer
Documentary
Larmprov
Alarm Test
!!Larm!!
Alarm - Alarm!
Minska störningar i FM-, MWoch LW-sändningar
Tryck på Digital NR när du lyssnar på FM-, MWeller LW-bandet. ”Digital NR ON” visas, sedan
visas ” Digital NR ” i teckenfönstret. Ljudstörningarna
minskar.
Digital NR ON
227,360
LM
1 473,504
LN
1 475,216
13A
230,784
LO
1 476,928
13B
232,496
LP
1 478,640
13C
234,208
Du avbryter Digital NR-funktionen genom att trycka
på Digital NR en gång till. ”Digital NR OFF”
visas i teckenfönstret och ” Digital NR ” slocknar.
Förbättra
mottagningen
Lyssna med hörlurar (medföljer
ej)
N
FM
100.75MHz
Digital NR
Anslut hörlurarna till kontakten i (hörlurar). Ljudet
från högtalarna stängs automatiskt av.
DAB Band III/FM:
Dra ut teleskopantennen och ställ in antennens
längd och vinkel så att mottagningen blir så bra som
möjligt.
DAB L-bandet/MW/LW:
Vrid enheten horisontellt tills du får bäst
mottagning.
Det finns en inbyggd antenn i enheten.
Obs!
Håll om antennens nedre del när du
riktar om den. Antennen kan skadas
om du inte är försiktig när du vrider
den.
Förinställa
radiokanaler
–Förinställning
Du kan förinställa 10 tjänster för DAB och 10 kanaler
för vardera FM, MW och LW.
Förinställa en tjänst eller kanal
1 Ställ manuellt in den kanal eller tjänst som
Använda radion
–Manuell inställning
1 Slå på radion genom att trycka på
OPERATE.
När du slår på strömmen till enheten igen är
mottagningen inställd på det band du senast
lyssnade på.
Välj önskat band genom att trycka flera
gånger på BAND.
Varje gång du trycker på knappen ändras bandet
på följande sätt:
FM
När du väljer DAB-bandet finns det 2
inställningslägen. I vanliga fall används
inställningen ”NORMAL” för att ställa in en
tjänst från den snabbvalslista som skapades vid
DAB-sökningen. Alternativt kan du söka efter en
ensemble via frekvensen genom att välja
“MANUAL”.
2
du vill förinställa genom att följa
anvisningarna för steg 1 till 4 under
”Använda radion”.
Tryck på den snabbvalsknapp (PRESET
TUNING) som du vill lagra
förinställningen på och håll den intryckt
under mer än 2 sekunder.
FM BETA 1
P 2
Dynamisk
etikett
PTY
Ensemblenamn
Obs!
• Om tjänsten saknar namn visas bara ”DAB” på den
övre raden.
• Komponentnamnet (högst 16 tecken) visas på den
undre raden. Om komponenten saknar namn visas
meddelandet ”< NO LABEL >”.
• Dynamiska etiketter rullas från höger till vänster
(högst 128 tecken). Om dynamisk etikett saknas
visas meddelandet ”< NO TEXT DATA >”.
• Andra meddelanden visas i följande situationer:
– Meddelandet ”< NO LABEL >” visas när
ensemblen saknar namn.
– Meddelandet ”BIT RATE: ---kbps” visas när
information om bithastigheten saknas.
– Meddelandet ”SIGNAL LEVEL: ---” visas när
information om signalnivån saknas.
Frekvensen lagras tillsammans med tjänstens namn
för DAB-sändningar och kanalens namn för RDS på
FM, förutsatt att motsvarande information finns med i
sändningen.
PTY
STANDBY TIMER SET
AM 7:25
5
Obs!
• Om kanalen saknar namn visas bara ”FM” på den
övre raden.
• Radiotexten (högst 64 tecken) rullas från höger till
vänster på den undre raden. Om radiotext saknas
visas meddelandet ”< NO TEXT DATA >”.
–MW-, LW-kanal
”MW” eller ”LW” visas på den övre raden.
MW
1242kHz
Varje gång du trycker på DISPLAY/CANCEL ändras
visningen för den undre raden på följande sätt:
Frekvens
Ställ in timmen för standbytimern genom
att trycka på TUNE/SETUP +/- , tryck
sedan på MENU/ENTER.
Tips!
Du kan även återgå till radiolyssning genom att trycka
på BAND.
Spela in via den optiska
digitala utgången
Den här funktionen kan du bara använda för DABtjänster.
1
Ta bort kontaktskyddet från OPTICAL
DIGITAL OUT-kontakten på enheten och
anslut den digitala anslutningskabeln
(medföljer ej) till den digitala ingången på
den digitala inspelningsutrustningen.
Till extern
utrustning
Klocktid
Stäng av radion genom att trycka på
OPERATE.
Obs!
• Om du inte utför någon åtgärd med TUNE/SETUP
+/- inom 65 sekunder när du ställer in
standbytimern avbryts inställningsläget.
• Om du vill avbryta inställningsläget trycker du på
DISPLAY/CANCEL.
• Om enheten redan är påslagen aktiveras inte
standbytimern.
Stänga av standbytimern
Tryck på TIMER STANDBY så att ” ” slocknar och
”STANDBY TIMER OFF” visas i teckenfönstret.
Om du vill aktivera standbytimern trycker du på
TIMER STANDBY igen så att ” ” visas.
Ställa in
insomningstimern
Du kan somna till radion med hjälp av den inbyggda
insomningstimern som automatiskt stänger av radion
efter en förinställd tid.
1
Tryck på SLEEP.
”SLEEP” och insomningstimerns inställning visas.
SLEEP 60
Trycker du på SLEEP när enheten är avstängd
slås enheten på.
2
Välj önskad inställningstid för
insomningstimern genom att trycka flera
gånger på SLEEP.
Varje gång du trycker på knappen ändras
inställningen på följande sätt:
60
45
30
15
OFF
När visningen i teckenfönstret återgår till ”SLEEP
60” hörs två korta ljudsignaler.
När du har ställt tiden för insomningstimern visas
” SLEEP ” i teckenfönstret efter ungefär 3 sekunder.
Enheten slås automatiskt av när den inställda tiden har
förflutit.
Ändra inställning för
insomningstimern
Även efter det att insomningstimern har aktiverats kan
du kan ändra inställning för insomningstimern genom
att trycka flera gånger på SLEEP.
Stänga av insomningstimern
Du stänger av enheten innan den inställda tiden har
förflutit genom att trycka på OPERATE; du kan
också ställa insomningstimern på ”SLEEP OFF” i steg
2 genom att trycka flera gånger på SLEEP.
” SLEEP ” slocknar i teckenfönstret.
Du kan somna till radion och bli väckt på en bestämd
tid.
Du kan ställa in kontrasten i teckenfönstret på 17 olika
nivåer.
Visa menyn genom att trycka på MENU/
ENTER.
Välj ”CONTRAST” genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-. Tryck på MENU/
ENTER.
4.RECALL TEXT
5.CONTRAST
* Menyalternativens nummer varierar beroende på
vilket band som tas emot.
”CONTRAST” och en stapel visas i teckenfönstret.
Kontrasten blir svagare när stapeln flyttas åt
vänster och blir starkare när den flyttas åt höger.
CONTRAST
Ställ in teckenfönstrets kontrast genom att
trycka på TUNE/SETUP +/-, tryck
sedan en gång på MENU/ENTER.
Obs!
• Om du inte utför kontrastinställningen inom 65
sekunder avbryts inställningsläget.
• Om du vill avbryta inställningsläget trycker du på
DISPLAY/CANCEL.
Ljudkabel (medföljer ej)
1
2
OPTICAL
DIGITAL OUT
2
3
LINE OUT
LINE IN
Slå på strömmen till enheten och den
anslutna utrustningen.
Ställ in enheten på den DAB-tjänst du vill
spela in.
Starta inspelningen på den anslutna
utrustningen.
Använda
fjärrkontrollen
Du kan kontrollera radion med fjärrkontrollen.
Rikta fjärrkontrollen direkt mot enhetens
fjärrkontrollsensor.
För att
Tryck på
Lyssna på ljudet
från en ansluten
utrustning
LINE
Lyssna på ljudet från den
anslutna utrustningen genom
att trycka på LINE.
Lagra text
TEXT MEMO
Lagra dynamiska DABetiketter eller RDS-radiotext
genom att trycka på TEXT
MEMO.
Alla övriga funktioner finns på både fjärrkontrollen
och enheten.
Sätt in två R03-batterier (storlek AAA) (medföljer ej).
Justera kontrasten i LCDteckenfönstret
3
Välj ”RADIO” genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
Den förinställda tiden visas under 2 sekunder och
” ” visas. Timerfunktionen är aktiverad.
Använda både
insomningstimer och
standbytimer
2
”RADIO/LINE SW” visas och den aktuella
inställningen för ”RADIO” eller ”LINE” blinkar.
Sätta batterierna i
fjärrkontrollen
(Se fig. C)
När enheten ställs in på en annan kanal visar enheten
dess frekvens under ungefär 2 sekunder, därefter visar
den det alternativ som du valt med hjälp av
DISPLAY/CANCEL.
1
MENU/ENTER.
Välj ”RADIO/LINE SW” genom att trycka
på TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
Ställ in minuterna för standbytimern genom
att trycka på TUNE/SETUP +/- , tryck
sedan på MENU/ENTER.
När enheten slås på vid den förinställda tiden visas
” SLEEP ”; enheten slås automatiskt av efter 60 minuter.
När du ställt in standbytimern slås enheten dagligen
på vid den förinställda tiden.
Klocktid
När enheten ställs in på en annan kanal visar enheten
dess frekvens under ungefär 2 sekunder, därefter visar
den det alternativ som du valt med hjälp av
DISPLAY/CANCEL.
89.00MHz
Övre raden : Kanalens namn
Undre raden : Förinställningsnummer och
frekvens
100.75MHz
Radiotext
Visa menyn genom att trycka på MENU/
ENTER.
Välj ”STANDBY TIMER SET” genom att
trycka på TUNE/SETUP +/-, tryck
sedan på MENU/ENTER.
Tim-informationen börjar blinka.
Varje gång du trycker på DISPLAY/CANCEL ändras
visningen på den undre raden på följande sätt:
Frekvens
2
Obs!
Om du vill spela in sändningen på en ansluten analog
inspelare använder du enhetens LINE OUT-kontakt.
Minut-informationen börjar blinka.
När du byter tjänst ändras inte alternativet på den
undre raden.
När enheten ställs in på en annan ensemble visar
enheten dess frekvens under ungefär 2 sekunder,
därefter visar den det alternativ som du valt med hjälp
av DISPLAY/CANCEL.
BETA 2
Återgå till radiolyssning
1 Visa menyn genom att trycka på
4
2.CLOCK AUTO ADJUST
3.STANDBY TIMER SET
4
Varje gång du trycker på DISPLAY/CANCEL ändras
visningen på den undre raden på följande sätt:
Två korta ljudsignaler bekräftar inställningen och
förinställningsnumret visas i teckenfönstret. Den
valda tjänsten eller kanalen är lagrad.
Exempel:Det här visas i teckenfönstret när du
ställer in FM 89 MHz med RDS på
snabbvalsknappen PRESET TUNING
2 för FM.
2
Övre raden : Tjänstens namn
Undre raden : Frekvens
Klocktid
5
Välj ”LINE” genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
Starta uppspelningen på den utrustning som
är ansluten till LINE IN-kontakten.
Välj önskad text genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
RECALL TEXT
NO SAVE TEXT DATA
Tjänstens namn visas på den övre raden (högst 16
tecken). Frekvensen visas på den undre raden.
Bithastighet
4
Den text du valt rullas i teckenfönstret.
3
–DAB-sändningar
Signalniv
RADIO/LINE SW
RADIO LINE
1: LONDON NO.1 POP
2: FAX NO. 03-5769-
Du ändrar visningsläge för teckenfönstret genom att
trycka på DISPLAY/CANCEL när enheten är
påslagen. Varje band har två informationsrader i
teckenfönstret. Visningen på den undre raden ändras
när du trycker på DISPLAY/CANCEL.
Det läge du valt för teckenfönstret bevaras även om
du stänger av enheten eller byter band.
Komponentnamn
ENTER.
Välj ”RECALL TEXT” genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
Visa menyn genom att trycka på
MENU/ENTER.
Välj ”RADIO/LINE SW” genom att trycka
på TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
”RADIO/LINE SW” visas och den aktuella
inställningen för ”RADIO” eller ”LINE” blinkar.
Den text som visas lagras.
Obs!
• Den senast lagrade informationen får namnet
”NO.1”.
• Om du redan har lagrat 10 informationsposter och
sedan försöker lagra ny information raderas den
äldsta informationen (NO.10).
LINE IN
6.RECALL TEXT
7.RADIO/LINE SW
3
4.TUNING MODE
5.SAVE TEXT
Du kan ställa in så att enheten automatiskt slås på vid
en förinställd tid.
Hur du gör för att justera timmar och minuter med
TUNE/SETUP +/- finns beskrivet under ”Ställa
klockan”.
Ändra visningsläge
för teckenfönstret
FM
229,072
MW
National Music
”Oldies”
Frekvens
radiotexten, när du tar emot en DAB- eller
FM/RDS-kanal, genom att trycka på
DISPLAY/CANCEL.
Visa menyn genom att trycka på MENU/
ENTER.
Välj ”SAVE TEXT” genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
Ställa in
standbytimern
När du tar emot en kanal som sänder RDSinformation med programtjänstinformation visas
”
” i teckenfönstret.
Kanalens namn (högst 8 tecken) visas på den övre
raden och frekvensen på den undre.
12C
LW
Lagra textinformationen
1 Visa den dynamiska etiketten eller
Obs!
Om det inte finns någon lagrad text visas ”NO SAVE
TEXT DATA” i teckenfönstret.
–FM-, RDS-kanal
Sound
12D
DAB
Du kan lagra högst 10 dynamiska DAB-etiketter eller
RDS-radiotexter.
Information för dynamiska DAB-etiketter kan bestå
av högst 128 tecken. FM/RDS-radiotext kan bestå av
högst 64 tecken.
Du återgår till det tidigare visningen i teckenfönstret
genom att trycka en gång på DISPLAY/CANCEL .
Children’s Pogs
Nationell musik
Du avbryter MEGA BASS-funktionen genom att
trycka en gång till på MEGA BASS. ”MEGA BASS
OFF” visas i teckenfönstret och ” MEGA BASS ”
slocknar.
3
Textminnesfunktion
3
DAB ALPHA1 RADIO
11B 218.640MHz
DAB ALPHA1 RADIO
1 1 B 2 1 8 . 6 4 0 M H z MEGA BASS
2
Den lagrade texten visas från den senast lagrade
texten (NO.1) till den äldsta (NO.10).
Light Classics M
N
DAB ALPHA1 RADIO
11B 218.640MHz
Välj ”HIGH”, ”MID” eller ”LOW” genom att
trycka på TUNE/SETUP +/- , tryck
sedan en gång på MENU/ENTER.
LINE OUT
3.STANDBY TIMER SET
4.RECALL TEXT
Lätt klassiskt
MEGA BASS ON
Till extern
utrustning
OPTICAL
DIGITAL OUT
Hämta lagrad text
1 Visa menyn genom att trycka på MENU/
Lättlyssnat
För barn
ansluta LINE IN-kontakten på den här
enheten till linjeutgången eller
hörlurskontakten på den andra utrustningen.
Ljudkabel (medföljer ej)
Obs!
• Om du inte utför någon åtgärd inom 65 sekunder
när du väljer nivå för bakgrundsbelysningen avbryts
inställningsläget.
• Om du vill avbryta inställningsläget trycker du på
DISPLAY/CANCEL.
1
Slå på radion genom att trycka på
OPERATE.
Ljudet stängs av samtidigt som den övre raden
visar ”DAB < SEARCHING >” medan den undre
raden visar en liggande stapel av fyrkanter, en
stapel som växer från vänster till höger under
tiden som sökningen pågår.
2
3
2
Teater
Visa menyn genom att trycka på MENU/
ENTER.
Välj ”BACK LIGHT” genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
BACK LIGHT
LOW MID HIGH
3
Programtyp
Lyssning
1 Använd en ljudkabel (medföljer ej) för att
* Menyalternativens nummer varierar beroende på
vilket band som tas emot.
Meddelandet ”BACK LIGHT” visas och den
aktuella inställningen (”HIGH”, ”MID” eller
”LOW”) blinkar i teckenfönstret.
Den här funktionen visar tjänst- eller RDSinformation för varje programtyp, t.ex. nyheter
(NEWS) eller sport (SPORT) i den PTY-lista
(programtyplista) som ingår i DAB- eller RDSinformationen.
Visa programtypen för den tjänst eller kanal
som tas emot
Tryck några gånger på DISPLAY/CANCEL. (Se
”Ändra visningsläge för teckenfönstret”.)
Om den tjänst eller kanal som tas emot inte sänder
information om programtypen visas ”NO PTY”.
Ansluta extern
utrustning
5.CONTRAST
6.BACK LIGHT
2
Country Music
Utförande och specifikationer kan ändras utan
förbehåll
Strömförsörjning
DAB ALPHA3 RADIO
SPORT CHANNEL 1
1
PTY (programtyp)
Jazz Music
(Se fig. B)
FM
SC
6
Countrymusik
24-timmarssystem
DAB (L-bandet) 1 452,960
- 1 490,624 MHz
Om användning av DAB
• Innan du tar emot DAB-sändningar bör en eller flera
ensembler finnas lagrade i listan via DABsökningen. (Se ”Ursprunglig inställning för DAB”.)
• ”< WAITING >” blinkar i teckenfönstret under
tiden som enheten ställs in på en ensemble.
• Meddelandet ”< NO SERVICE >” visas när den
valda tjänsten inte sänds och meddelandet ”< NO
ENSEMBLE >” visas när ensemblen för den valda
tjänsten inte kan tas emot.
• En ljudsignal hörs när du väljer den första tjänsten i
den första ensemblen i listan med
mottagningshistorik genom att trycka på TUNE/
SETUP +/-.
• Om den valda tjänsten avslutas under mottagning
avbryts ljudet och meddelandet
”< NO SERVICE >” visas. I så fall återgår du till
den första tjänsten i samma ensemble genom att
trycka på TUNE/SETUP +/- .
5
Jazzmusik
12-timmarssystem
Kanalsteg
Om användning av FM, MW och LW
• Frekvenssiffrorna ändras ett steg i taget när du
trycker på TUNE/SETUP +/-. Om du håller
knappen intryckt ändras frekvenssiffrorna snabbt.
• Kanalsteget för FM är inställt på 0,05 MHz, 9 kHz
för MW och 3 kHz för LW.
• När du väljer FM visas kanalnamnet om kanalen i
fråga sänder RDS-information. (Se ”Ändra
visningsläge för teckenfönstret”.)
När enheten är inställd på den önskade
kanalen avbryter du sökningen genom att
trycka på AUTO TUNE.
Vid behov kan du ställa in kanalen mer
exakt genom att trycka på TUNE/SETUP
+/-.
Ställ in volymen med VOL+/-.
Med DAB-sökning är det enkelt att skapa en
snabbvalslista med de DAB-sändningar som kan tas
emot.
När du ställer in enheten för första gången, eller
flyttar den, ställer du in teleskopantennen i rätt läge.
Följ sedan nedanstående steg.
DAB-sökning skapar automatiskt en lista med
mottagbara sändningar (från den lägsta Band IIIfrekvensen till den högsta L-bandsfrekvensen).
Storbritannien:
Frekvens
4
Leisure & Hobby
Tidvisning
Övriga länder/regioner
N
Fritid & hobby
Specifikationer
Storbritannien
Kanalsökningen börjar från den frekvens som för
tillfället är inställd. När en kanal tas emot gör
sökningen uppehåll under 3 sekunder och
fortsätter sedan.
Ursprunglig
inställning för DAB
När service utförs på radion kan det hända att de
förinställda tjänsterna och kanalerna raderas.
Du bör skriva ned alla dina inställningar eftersom du
kan behöva göra om dem igen.
10D
2
3
Slå på radion genom att trycka på
OPERATE.
Välj band genom att trycka på BAND.
Tryck på AUTO TUNE.
Travel & Touring
229,072
25
1
Phone In
12D
24
Enheten söker automatiskt efter FM-, MW- och LWkanaler.
VOL:
VOL:
Bakgrundsbelysningen aktiveras när du slår på
enheten. Du kan välja mellan 3 olika ljusstyrkor i
teckenfönstret.
Även om enheten är avstängd kan du aktivera
bakgrundsbelysningen under 30 sekunder genom att
trycka på någon knapp.
Kanalsökning
Resor & semester
223,936
180,064
Tips!
Du kan ställa in volymen i 32 steg. Volymen ökar när
skjutreglaget flyttas åt höger.
Obs!
Om du i steg 3 håller snabbvalsknappen (PRESET
TUNING) intryckt under mer än 2 sekunder, kommer
den tjänst eller kanal som är lagrad på knappen att
ersättas med den tjänst eller kanal som för tillfället är
inställd.
Telefonväkteri
222,064
178,352
Ställ in volymen med VOL+/-.
4
OPERATE.
Välj band genom att trycka på BAND.
Tryck på önskad snabbvalsknapp
(PRESET TUNING).
Ställ in volymen med VOL+/-.
Social Affairs
12A
5C
2
Religion
11D
5D
Ställa in en förinställd tjänst
eller kanal
1 Slå på radion genom att trycka på
Andliga frågor
Belysningen i teckenfönstret är svag, eller
inga indikatorer visas.
• Du använder enheten där det är extremt kallt eller
varmt, eller där det är mycket fuktigt.
4
4
Justera bakgrundsbelysningen
Sociala frågor
227,360
3
Två korta ljudsignaler hörs när den första
ensemblen för DAB, eller den lägsta frekvensen
för LW/MW/FM, tas emot under inställningen.
Om den valda primära komponenten har en sekundär
komponent blinkar ”SC” i teckenfönstret.
12C
213,360
30
Välj ”ON” genom att trycka på
TUNE/SETUP +/- , tryck sedan på
MENU/ENTER.
220,352
211,648
Ställ in önskad tjänst eller kanal genom att
trycka på TUNE/SETUP +/-.
Om SC (Secondary Component,
sekundärkomponent)
11C
10C
190,640
Visa menyn genom att trycka på
MENU/ENTER.
Välj ”CLOCK AUTO ADJUST” genom att
trycka på TUNE/SETUP +/- , tryck
sedan på MENU/ENTER.
225,648
10B
188,928
Ställ in minuterna genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
Frekvens
23
7B
6:00
12B
22
7A
PM
Kanal
176,640
9
3
218,640
174,928
10
Ställ in timmarna genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
Tips!
Om du vill ställa in fler tjänster eller kanaler upprepar
du de här stegen.
För att ändra förinställningen av en tjänst eller kanal
ställer du först in den önskade tjänsten eller kanalen
och håller sedan ned någon av snabbvalsknapparna
PRESET TUNING 1-10. Den nya tjänsten eller
kanalen ersätter den tjänst eller kanal som tidigare var
lagrad på motsvarande PRESET TUNING-knapp.
2
3
Manuellt läge:
1 Upprepa steg 1 och 2 som för normalt
läge.
2 Välj ”MANUAL” genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
Frekvens
5B
TUNING MODE
NORMAL MANUAL
AM 12:00
11B
5A
”TUNING MODE” visas och den aktuella
inställningen, ”NORMAL” eller ”MANUAL”, blinkar.
3 Välj ”NORMAL” genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
Kanal
2
3.STANDBY TIMER SET
4.TUNING MODE
Då börjar tim-informationen blinka.
Om inte följande checklista hjälper dig att komma
tillrätta med problemet, kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
1
L-BAND
Visa menyn genom att trycka på MENU/
ENTER.
Välj ”TIME SET” genom att trycka på
TUNE/SETUP +/- , tryck sedan på
MENU/ENTER.
1.TIME SET
2.CLOCK AUTO ADJUST
En kanal eller tjänst tas inte emot när jag
tryckt på en snabbvalsknapp (PRESET
TUNING).
• Det finns ingen kanal eller tjänst lagrad på den
knappen.
• En annan kanal eller tjänst har förinställts. Förinställ
kanalen eller tjänsten igen.
Knapparna VOL + och PRESET 5
har en upphöjd punkt som du
kan känna med fingret.
Nr
• Använd bara strömkällor som uppfyller kraven i
“Specifikationer”.
• Radion är inte bortkopplad från AC-adaptern
(nätspänningen) så länge den är ansluten till ett
vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
radion.
• Koppla bort nätkabeln genom att greppa om
kontakten, dra aldrig i själva sladden.
• Märketiketten som visar drivspänning,
strömförbrukning osv. sitter på enhetens baksida.
• Undvik att utsätta radion för extrema temperaturer,
direkt solljus, fukt, sand, damm och mekaniska
stötar. Lämna aldrig radion i en bil som står
parkerad i solen.
• Skulle något vätska eller något föremål råka hamna
inne i enheten bör du genast koppla bort strömmen
till enheten och låta en behörig servicetekniker
kontrollera den innan du använder den igen.
• Placera inte radion på eller i närheten av material
som kan komma att täcka över
ventilationsöppningarna (t.ex. på mattor eller täcken
eller i närheten av gardiner eller draperier).
• Se till att omgivningstemperaturen ligger mellan
0°C och 40°C där du använder enheten. Om du
använder den där temperaturen är högre än den
högsta rekommenderade kan det hända att siffrorna
som visas i teckenfönstret inte har någonting att
göra med den frekvens som tas emot. Om du
använder enheten där temperaturen är lägre än den
lägsta rekommenderade kan det hända att det går
långsamt att uppdatera siffrorna i teckenfönstret.
(De här avvikelserna innebär inte att enheten har
skadats; de försvinner automatiskt när temperauren
blir normal igen.)
• I fordon och byggnader kan det var svårt att få bra
radiomottagning. I så fall kan du prova att lyssna
nära ett fönster.
• Eftersom högtalarna i radion innehåller starka
magneter bör du se till att du inte placerar kreditkort
eller andra föremål med magnetiskt lagrad
information i närheten av radion. Detta gäller också
klockor med fjäderverk.
• Rengör enhetens yttre med en mjuk duk, fuktad med
ett milt rengöringsmedel.
Ljudet hörs mycket svagt, ljudet avbryts eller
mottagningen är svag.
• Befinner du dig i en byggnad kan du prova att
lyssna i närheten av ett fönster.
CANCEL
Storlek AAA
(R03) × 2
Försiktighetsåtgärder
Felsökning
VOL
BAND
• Totalt 40 kanaler eller tjänster kan förinställas som
snabbval, 10 DAB-tjänster och 10 kanaler vardera
för FM, MW och LW.
• 10 lättanvända PRESET TUNING-knappar
(förvalsknappar).
• Kanalsökning, som automatiskt söker efter kanaler i
frekvensomfånget för FM, MW och LW.
• Standbytimer, som slår på radion på en förinställd
tid.
• Insomningstimer, som automatiskt stänger av
radion. (Kan ställas in så att den stängs av efter 15,
30, 45 eller 60 minuter.)
• Brusreduceringsfunktion för FM, MW och LW.
• MEGA BASS, som ger fyllig och djup bas.
• 5 olika ljudkaraktäristiker.
• Digital volymkontroll, som ger en noggrannare
volyminställning.
• Bakgrundsbelyst teckenfönster som går att avläsa i
mörker.
• Justerbar LCD-kontrast.
• Optisk linjeutgång, terminal för linjeingång/-utgång.
(MD Link)
Om du har några problem eller frågor,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
10
TUNE/
SET UP
2
3
Övriga funktioner
InfrarödBAND
1
4
RDS, Radio Data System, utvecklades av European
Broadcasting Union (EBU), och introducerades 1987.
Med hjälp av en 57 kHz-underbärvåg i FMsändningarna kan RDS sända information av olika
slag, t.ex. namn på de olika radiokanalerna.
Samtidigt varierar RDS-informationens tillgänglighet
beroende på var du befinner dig. Därför är det inte
säkert att du alltid har möjlighet att ta emot RDSinformation.
© 2004 Sony Corporation
”AM 12:00” blinkar i teckenfönstret när du ansluter
nätkabeln för första gången. (”0:00” för modeller
som inte är avsedda för Storbritannien)
Mottagning av DAB-sändningar
Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso (facciata opposta)
Normalt läge:
1 Visa menyn genom att trycka på
MENU/ENTER.
2 Välj ”TUNING MODE” genom att trycka på
TUNE/SETUP +/-, tryck sedan på
MENU/ENTER.
Ställa klockan
Ställ in standbytimern. (Se ”Ställa in
standbytimern”.)
Ställ in insomningstimern. (Se ”Ställa in
insomningstimern”.)
När är det dags att byta batterier?
När det inte längre går att kontrollera den digitala
radion med fjärrkontrollen byter du ut samtliga
batterier mot nya.
Obs!
• Ladda inte upp torrbatterier.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
fjärrkontrollen under en längre tid bör du ta ur
batterierna för att undvika risken för de frätskador
som läckande batterier kan orsaka.
Precauzioni
SLEEP
Digital NR
SC
MEGA BASS
OPERATE
BAND
SLEEP TIMER STANDBY
AUTO TUNE
-
SOUND
Ricevitore
a infrarossi
Digital NR DISPLAY/CANCEL
MENU/ENTER
SC
VOL
+
-
+
TUNE/SET UP
Antenna
telescopica
Cavo di
alimentazione CA
Presa per le cuffie
PRESET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I tasti VOL + e PRESET 5 dispongono di un punto tattile.
• Far funzionare l’apparecchio utilizzando le fonti di
alimentazione specificate nella sezione
“Caratteristiche tecniche”.
• L’apparecchio non è scollegato dalla fonte di
alimentazione CA finché rimane collegato alla presa
a muro, anche se l’apparecchio stesso è stato spento.
• Per scollegare il cavo di alimentazione della presa di
rete, tirarlo afferrando la spina e non il cavo stesso.
• La targhetta indicante le informazioni relative alla
tensione operativa, al consumo energetico e così via
è situata nella parte posteriore esterna
dell’apparecchio.
• Evitare l’esposizione a temperature estreme, alla
luce solare diretta, a umidità, sabbia o polvere,
nonché di sottoporre l’apparecchio a vibrazioni
meccaniche. Non lasciare l’apparecchio in un’auto
parcheggiata al sole.
• Se oggetti solidi o sostanze liquide dovessero
penetrare nell’apparecchio, scollegarlo e farlo
controllare da personale qualificato prima di
utilizzarlo di nuovo.
• Non collocare l’apparecchio su superfici quali
tappeti o coperte o in prossimità di materiali quali
tende o tessuti che potrebbero bloccarne le prese di
ventilazione.
• Utilizzare l’apparecchio entro una gamma di
temperatura variabile tra 0°C e 40°C. Se utilizzato a
temperature superiori, è possibile che nel display
vengano visualizzati dei numeri non corrispondenti
alla frequenza correntemente ricevuta. Se utilizzato
a temperature inferiori, è possibile che i numeri
visualizzati cambino lentamente. (Tali irregolarità
scompariranno senza che l’apparecchio subisca
alcun danno se questo verrà utilizzato a temperature
che rientrano nella gamma di valori indicata.)
• All’interno di veicoli o costruzioni, la ricezione
radio potrebbe risultare difficile o disturbata.
Ascoltare la radio in prossimità di una finestra.
• Poiché i diffusori contengono un potente magnete,
tenere lontani dall’apparecchio carte di credito
dotate di codifica magnetica o orologi a molla onde
evitare possibili danni provocati dal magnete.
• Per pulire il rivestimento, utilizzare un panno
morbido inumidito con una soluzione detergente
delicata.
Per qualsiasi problema o domanda, rivolgersi
al più vicino rivenditore Sony.
A
Nel caso in cui la radio non funzioni correttamente, premere
questo tasto con un oggetto appuntito. Le impostazioni
relative all’ora, i servizi e le stazioni preselezionati e così via
vengono ripristinati sulle impostazioni di fabbrica.
Cavo di alimentazione CA
AC IN
B
DAB BAND-III/FM
DAB L-BAND/MW/LW
Guida alla
soluzione dei
problemi
Se eventuali problemi persistono anche dopo avere
controllato quanto segue, rivolgersi al rivenditore
Sony più vicino.
Il display è scuro oppure non viene
visualizzata alcuna indicazione.
• L’apparecchio è utilizzato in un ambiente con
temperature estremamente elevate o basse o in un
luogo eccessivamente umido.
Non è possibile ricevere una stazione o un
servizio premendo PRESET TUNING.
• La stazione o il servizio non sono stati memorizzati.
• Sono memorizzati un’altra stazione o servizio.
Memorizzare di nuovo la stazione o il servizio.
TIMER
STAND BY
OPERATE
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nel caso di interventi di manutenzione, è possibile che
servizi e le stazioni preimpostati vengano cancellati
dalla memoria.
Si consiglia di conservare una copia delle
impostazioni effettuate, nel caso in cui si desideri
preimpostarle di nuovo.
Caratteristiche
tecniche
10
VOL
BAND
MENU/ENTER
DISPLAY
SC
SOUND
Digital NR
TEXT MEMO
LINE
CANCEL
Formato AAA
(R03) × 2
I tasti VOL + e PRESET 5
dispongono di un punto tattile.
Funzioni DAB
DAB
Funzioni
SERVICE/
• Consente di visualizzare il
COMPONENT
nome del servizio e del
LABEL DISPLAY
componente che si sta
ascoltando.
Italiano
Si dichiara che il modello XDR-S1 è stato fabbricato
in conformità all’art. 2 Comma 1 del DM 28.08.95 n.
548
PTY
DYNAMIC
LABEL
ATTENZIONE
Per evitare il rischio di incendi o scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio a
pioggia o umidità.
Per evitare scosse elettriche, non aprire il
rivestimento esterno. Per eventuali
riparazioni rivolgersi solo a personale
qualificato.
Non installare l’apparecchio all’interno di spazi
limitati quali una libreria o un mobiletto.
Onde evitare il rischio di incendi o scosse elettriche,
non collocare sull’apparecchio oggetti contenenti
liquidi, ad esempio un vaso.
Caratteristiche
–Informazioni su DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting, trasmissione audio
digitale) è un nuovo sistema di trasmissione
multimediale per la trasmissione di programmi audio
con una qualità simile a quella dei CD.
Ogni trasmissione DAB riunisce i “servizi”
(programmi radio) in un “ensemble” che viene
quindi trasmesso.
Ogni servizio (programma radio) contiene dei
“componenti”, che è possibile selezionare e
ascoltare. Tutti i servizi e i componenti vengono
identificati per nome, affinché sia possibile accedervi
senza conoscerne le frequenze.
Inoltre, assieme ai servizi possono essere trasmesse
ulteriori informazioni (denominate PAD, dati associati
ai programmi) sotto forma di testo.
I programmi DAB vengono trasmessi in Band-III (da
174 a 240 MHz) e L-Band (da 1 452 a 1 491 MHz) e
ogni banda è suddivisa a sua volta in enamble (41 in
Band-III e 23 in L-Band). Tali ensemble dispongono
di nomi di canali propri. Per ulteriori informazioni sui
nomi dei canali e sulle relative frequenze, vedere la
“Tabella delle frequenze DAB”. Ogni stazione DAB
trasmette gli ensemble per canale.
Nota
Le condizioni della trasmissione DAB dipendono dal
paese o dalla regione.
servizi
servizi
servizi
• Consente di visualizzare il
tipo di programma del
servizio ricevuto.
• Consente di visualizzare e
scorrere il testo delle
informazioni sulle
trasmissioni.
• Consente di memorizzare e
richiamare le suddette
informazioni.
Ricezione delle trasmissioni
DAB
Nota
Se il cavo di alimentazione CA rimane scollegato per
oltre 5 minuti, le impostazioni dell’orologio, i timer di
attesa, gli eventuali elenchi di trasmissioni ricevibili
per la ricerca DAB e la memoria delle stazioni
preselezionte vengono azzerati. In tal caso, impostare
di nuovo le funzioni.
BAND-III
(MHz)
N. Canale Frequenza
174,928
N. Canale Frequenza
22
10B
211,648
2
5B
176,640
23
10C
213,360
3
5C
178,352
24
10D
215,072
4
5D
180,064
25
10N
210,096
5
6A
181,936
26
11A
216,928
6
6B
183,648
27
11B
218,640
7
6C
185,360
28
11C
220,352
8
6D
187,072
29
11D
222,064
9
7A
188,928
30
11N
217,088
10
7B
190,640
31
12A
223,936
11
7C
192,352
32
12B
225,648
12
7D
194,064
33
12C
227,360
13
8A
195,936
34
12D
229,072
14
8B
197,648
35
12N
224,096
15
8C
199,360
36
13A
230,784
16
8D
201,072
37
13B
232,496
17
9A
202,928
38
13C
234,208
18
9B
204,640
39
13D
235,776
19
9C
206,352
40
13E
237,488
20
9D
208,064
41
13F
239,200
21
10A
209,936
L-BAND
(MHz)
N. Canale Frequenza
N. Canale Frequenza
42
LA
1 452,960
54
LM
1 473,504
43
LB
1 454,672
55
LN
1 475,216
44
LC
1 456,384
56
LO
1 476,928
45
LD
1 458,096
57
LP
1 478,640
46
LE
1 459,808
58
LQ
1 480,352
47
LF
1 461,520
59
LR
1 482,064
48
LG
1 463,232
60
LS
1 483,776
49
LH
1 464,944
61
LT
1 485,488
50
LI
1 466,656
62
LU
1 487,200
51
LJ
1 468,368
63
LV
1 488,912
52
LK
1 470,080
64
LW
1 490,624
53
LL
1 471,792
Altri paesi/regioni
sistema delle 24 ore
Frequenza
DAB(L-Band)
1 452,960
- 1 490,624 MHz
1
2
87,5 - 108 MHz
0,05 MHz
MW
531 - 1 602 kHz
9 kHz
LW
153 - 279 kHz
3 kHz
Diffusore:
8 cm di diametro, 3,2 Ω
Potenza di uscita:
2,3 W + 2,3 W (10% di distorsione armonica)
Uscita:
Presa delle cuffie (minipresa stereo)
Requisiti di alimentazione:
230 V CA, 50 Hz
Consumo energetico:
13W
Dimensioni:
circa 320 × 142 × 154 mm (l/a/p)
incluse le parti sporgenti e comandi
Peso:
circa 2,5 kg
Accessori in dotazione:
Cavo di alimentazione CA (1), telecomando (1)
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
Nota
BANDE DI FREQUENZA
• Bande di frequenza:
DAB(BAND-III)
174,928
- 239,200 MHz
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 602 kHz
LW
153 - 279 kHz
4
Per impostare i minuti, premere TUNE/
SETUP +/-, quindi MENU/ENTER.
Note
• Se durante l’impostazione dell’orologio i tasti
MENU/ENTER o TUNE/SETUP +/- non vengono
utilizzati entro 65 secondi, il modo di impostazione
dell’orologio viene disattivato.
• Per disattivare il modo di impostazione
dell’orologio durante la procedura, premere
DISPLAY/CANCEL.
La pressione di tale tasto causa la chiusura del
menu.
• Il sistema dell’orologio varia in base al modello in
uso. Ad esempio, nel sistema delle 24 ore, “0:00”
indica la mezzanotte e “12:00” mezzogiorno.
Impostazione della funzione di
regolazione automatica
dell’orologio
Premere MENU/ENTER per visualizzare
il menu.
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “CLOCK AUTO ADJUST”,
quindi premere MENU/ENTER.
1.TIME SET
2.CLOCK AUTO ADJUST
Viene visualizzata l’indicazione “CLOCK AUTO
ADJUST” e l’impostazione corrente “ON” o “OFF”
inizia a lampeggiare.
–Informazioni su RDS
FM
250 kHz
Introdotto dalla European Broadcasting Union (EBU)
nel 1987, il sistema dati radio (RDS, Radio Data
System) consente di ricevere informazioni quali il
nome della stazione e simili tramite il segnale
sottoportante a 57 kHz delle trasmissioni FM.
Poiché la disponibilità del sistema RDS varia in base
all’area, tale tipo di informazioni non sempre può
essere ricevuto.
MW
55 kHz
LW
55 kHz
3
1st IF 337,408 MHz
2nd IF 3,072 MHz
1st IF 337,408 MHz
2nd IF 3,072 MHz
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “ON”, quindi premere
MENU/ENTER.
Alla ricezione dei dati RDS, l’orologio viene regolato.
Per disattivare questa funzione, selezionare “CLOCK
AUTO ADJUST”, premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “OFF”, quindi premere MENU/ENTER.
Note
• Tale funzione è disponibile solo durante la ricezione
dei dati RDS.
• Se, a seconda delle aree, i dati RDS non sono
disponibili, disattivare questa funzione.
• Se la funzione viene attivata durante la regolazione
manuale dell’orologio, alla successiva ricezione dei
dati RDS l’orologio verrà regolato in base ad essi.
Funzioni
STATION NAME
DISPLAY
• Consente di visualizzare il
nome della stazione che si
sta ascoltando.
PTY
• Consente di visualizzare il
tipo di programma del
servizio ricevuto.
RADIO TEXT
• Consente di visualizzare e
scorrere il testo delle
informazioni sulle
trasmissioni.
• Consente di memorizzare e
richiamare le suddette
informazioni.
• Consente di sincronizzare
l’ora corretta.
• Consente di impostare la
regolazione automatica
dell’ora legale.
Quando l’apparecchio riceve una stazione FM che
trasmette i dati RDS, nel display viene visualizzato
“
” ed è possibile utilizzare le funzioni di cui
sopra. Sintonizzarsi su una stazione FM eseguendo la
“sintonizzazione manuale”, la “sintonizzazione
preselezionata” oppure la “scansione automatica”,
quindi utilizzare le funzioni di cui sopra in base alla
necessità.
Note
” non
• Se non è possibile ricevere i dati RDS, “
viene visualizzato.
• Se la stazione FM ricevuta non trasmette i dati RDS,
la relativa funzione non viene attivata. Tale funzione
potrebbe inoltre non funzionare correttamente nelle
aree in cui le trasmissioni RDS sono ancora in fase
sperimentale.
• Se il segnale radio ricevuto è debole, la ricezione
dei dati RDS potrebbe richiedere alcuni istanti.
3
3
Premere OPERATE per accendere la
radio.
Nel display viene visualizzata l’indicazione
“PUSH AUTO TUNE”.
L’audio viene disattivato, nella riga superiore
viene visualizzata l’indicazione “DAB
< SEARCHING >” e in quella inferiore i
contrassegni quadrati aumentano di grandezza da
sinistra verso destra durante la ricerca.
DAB < SEARCHING >
La funzione di ricerca DAB richiede circa 3 minuti.
Una volta terminata la ricerca, l’apparecchio riceve il
primo servizio dell’ensemble memorizzato per primo
tramite la ricerca DAB.
DAB ALPHA1 RADIO
11B 218.640MHz
Note
• Se tramite la funzione di ricerca DAB non viene
individuata alcuna trasmissione, nel display
vengono visualizzate l’indicazione “DAB < NO
ENSEMBLE >” e la frequenza predefinita.
DAB < NO ENSEMBLE >
11B
218.640MHz
Per disattivare la ricerca DAB durante la ricezione
delle trasmissioni, premere una volta AUTO TUNE.
In entrambi i casi, l’apparecchio torna allo stato
precedente l’attivazione della ricerca DAB; l’elenco
cronologico della ricezione non viene alterato.
• Se l’apparecchio viene spostato, ricercare di nuovo
le trasmissioni DAB.
• Se il cavo di alimentazione CA rimane scollegato
per alcuni istanti, il nuovo elenco cronologico della
ricezione sostituisce l’impostazione iniziale.
L’elenco di impostazione iniziale è il seguente.
Canale Frequenza
11B
218,640
4
Regolare il volume utilizzando VOL+/-.
Suggerimento
Il volume può essere regolato su 32 livelli e aumenta
spostando verso destra il relativo regolatore.
Canale Frequenza
12B
VOL:
N
220,352
12C
227,360
222,064
12D
229,072
12A
223,936
Note sull’uso delle bande FM, MW e LW
• Premendo TUNE/SETUP +/-, i numeri delle
frequenze cambiano di un passo. Tenendolo
premuto, i numeri delle frequenze cambiano
rapidamente.
• Il passo dei canali è impostato su 0.05 MHz per la
banda FM, su 9 kHz per MW e 3 kHz per LW.
• Se viene selezionata la banda FM, il nome della
stazione viene visualizzato se questa trasmette i dati
RDS (vedere la sezione “Modifica del modo di
visualizzazione”).
Note sull’uso di DAB
• Prima di ricevere le trasmissioni DAB, tramite la
funzione di ricerca DAB occorre memorizzare
nell’elenco uno o più ensemble (vedere
“Impostazione iniziale di DAB”).
• Se l’apparecchio è sintonizzato su un ensemble,
l’indicazione “< WAITING >” lampeggia nel
display.
• Se il servizio selezionato non è attualmente
disponibile per la trasmissione, viene visualizzata
l’indicazione “< NO SERVICE >”; se non è
possibile ricevere l’ensemble del servizio
selezionato, viene visualizzata l’indicazione
“< NO ENSEMBLE >”.
• Se premendo TUNE/SETUP +/- viene selezionato
il primo servizio del primo ensemble dell’elenco
cronologico della ricezione, viene emesso un
segnale acustico.
• Se il servizio selezionato termina durante la
ricezione, l’audio viene interrotto e appare
l’indicazione “< NO SERVICE >”. In tal caso,
premere TUNE/SETUP +/- per tornare al primo
servizio dello stesso ensemble.
Informazioni su SC (Secondary
Component, componente
secondario)
Se il componente principale selezionato è dotato di un
componente secondario, nel display lampeggia
l’indicazione “SC”.
SC
DAB ALPHA3 RADIO
SPORT CHANNEL 1
Premere SC per ricevere il componente secondario
desiderato. Durante la ricezione del componente
secondario, viene visualizzata l’indicazione “SC”.
DAB ALPHA3 RADIO
SPORT CHANNEL 2
TUNE/SET UP
+/-
ensemble
servizi 1
componenti
servizi 2
componenti
SC
servizi 3
componenti
servizi 4
componenti
componente secondario A
componente secondario B
Nota
Una volta terminato il componente secondario,
l’apparecchio torna automaticamente al componente
principale precedente.
Altre funzioni utili
Per ottenere bassi potenti
Con l’alimentazione attivata, premere MEGA BASS.
Nel display viene visualizzata l’indicazione “MEGA
BASS ON”, quindi “ MEGA BASS ”.
MEGA BASS ON
N
DAB ALPHA1 RADIO
1 1 B 2 1 8 . 6 4 0 M H z MEGA BASS
Per disattivare la funzione MEGA BASS, premere di
nuovo MEGA BASS. Nel display viene visualizzata
l’indicazione “MEGA BASS OFF” e “ MEGA BASS ”
scompare.
MEGA BASS OFF
Selezione delle caratteristiche
audio
Premere più volte SOUND per selezionare il modo
audio desiderato.
Ad ogni pressione di questo tasto, il modo audio
cambia come descritto di seguito:
Sound 1
Sound 2
Sound 5
178,352
LA
1 452,960
8B
197,648
LB
1 454,672
8C
199,360
LC
1 456,384
9D
208,064
LD
1 458,096
10B
211,648
LE
1 459,808
10D
215,072
LF
1 461,520
Altre caratteristiche
11A
216,928
LG
1 463,232
• Possibilità di memorizzare fino a 40 stazioni o
servizi, 10 servizi DAB e 10 stazioni per ciascuna
banda FM, MW e LW.
• 10 tasti PRESET TUNING di semplice utilizzo.
• Scansione automatica delle stazioni FM, MW e LW
disponibili nella gamma di frequenze.
• Timer di attesa per l’accensione della radio ad
un’ora preimpostata.
• Timer di autospegnimento per la disattivazione
automatica della radio impostabile su 15, 30, 45 o
60 minuti.
• Funzione di riduzione dei disturbi per le bande FM,
MW e LW.
• Funzione MEGA BASS per toni bassi più potenti.
• 5 caratteristiche audio.
• Funzione di volume digitale per una regolazione
estremamente precisa del livello di volume.
• Retroilluminazione che consente di vedere il display
anche al buio.
• Contrasto del display LCD regolabile.
• Terminali Optical-Line out, Line-in/out
(collegamento MD).
11B
218,640
LH
1 464,944
11C
220,352
LI
1 466,656
11D
222,064
LJ
1 468,368
12A
223,936
LK
1 470,080
12B
225,648
LL
1 471,792
12C
227,360
LM
1 473,504
12D
229,072
LN
1 475,216
13A
230,784
LO
1 476,928
13B
232,496
LP
1 478,640
13C
234,208
(vedere la figura B)
DAB BAND-III/FM:
Estendere l’antenna telescopica e regolarne la
lunghezza e l’angolatura per ottenere la ricezione
migliore.
DAB L-BAND/MW/LW:
Ruotare orizzontalmente l’apparecchio per ottenere
un livello di ricezione ottimale.
L’apparecchio è dotato di un’antenna incorporata.
2
3
4
radio.
Premere BAND per selezionare la banda.
Premere il tasto PRESET TUNING
desiderato.
Regolare il volume utilizzando VOL+/-.
Sound 3
2
3
La scansione inizia a partire dalla frequenza su cui
si è sintonizzati. Alla ricezione di una stazione, la
scansione si arresta per 3 secondi, quindi
continua.
4
5
6
Quando l’apparecchio si sintonizza sulla
stazione desiderata, premere AUTO
TUNE per arrestare la scansione.
Se necessario, premere TUNE/SETUP
+/- per sintonizzarsi con più precisione
sulla stazione.
Regolare il volume utilizzando VOL+/-.
PTY (Programme
Type, tipo di
programma)
Tramite questa funzione vengono indicati i servizi o i
dati RDS di ogni tipo di programma, ad esempio
NEWS (notiziari) o SPORTS dell’elenco PTY,
trasmessi nel servizio DAB o RDS.
Per visualizzare il tipo di programma del
servizio o della stazione ricevuti
Premere alcune volte DISPLAY/CANCEL (vedere la
sezione “Modifica del modo di visualizzazione”).
Se il servizio o la stazione non trasmettono il tipo di
programma, viene visualizzato “NO PTY”.
Tipo di programma
Display
Non definito
None
Notiziario
News
Attualità
Current Affairs
Informazioni
Information
Sport
Sport
Istruzione
Education
Drama
Cultura
Cultures
Scienza
Science
Vari
Varied Speech
Musica pop
Pop Music
1
2
Sound
Sound (audio) 3: acuti enfatizzati.
Sound
Sound (audio): bassi enfatizzati.
Sound
Sound (audio): suoni medi enfatizzati.
Sound
Per ridurre il disturbo delle
bande FM, MW e LW
Con le bande FM, MW o LW impostate, premere
Digital NR. Nel display viene visualizzata
l’indicazione “Digital NR ON”, quindi
“ Digital NR ”. Il segnale risulta meno disturbato.
Digital NR ON
100.75MHz
CONTRAST
3
Per disattivare la funzione Digital NR, premere
di nuovo Digital NR. Nel display viene visualizzata
l’indicazione “Digital NR OFF” e “ Digital NR ”
scompare.
Per ascoltare l’audio con le
cuffie (non in dotazione)
Rock Music
Easy Listening
Classica leggera
Light Classics M
Musica classica
Serious Classics
Altri tipi di musica
Other Music
Bollettino meteorologico
Weather & Metr
Finanza
Finance
Programmi per bambini
Children’s Pogs
Per regolare la
retroilluminazione
Quando l’apparecchio è acceso, la retroilluminazione
è attiva. È possibile regolare il display su 3 livelli di
luminosità diversi.
Anche se l’apparecchio è spento, è possibile attivare
la retroilluminazione per 30 secondi premendo un
tasto qualsiasi.
Social Affairs
Religione
Religion
Chat show
Phone In
Viaggi
Travel & Touring
Divertimento
Leisure & Hobby
Musica jazz
Jazz Music
Musica country
Country Music
Musica nazionale
National Music
Musica degli anni ‘50/‘60
Oldies Music
Musica folk
Folk Music
Documentari
Documentary
Test allarme
Alarm Test
Collegare le cuffie alla presa i (cuffie). L’audio non
viene trasmesso tramite il diffusore.
DAB ALPHA1 RADIO
11B 218.640MHz
Per modificare l’impostazione
del timer di autospegnimento
Premere più volte SLEEP per selezionare
l’impostazione del timer di autospegnimento
desiderata anche dopo che il timer stesso è stato
attivato.
Per disattivare il timer di
autospegnimento
Premere OPERATE per spegnere l’apparecchio
prima che il tempo impostato sia trascorso oppure
premere più volte SLEEP per impostare il timer di
autospegnimento su “SLEEP OFF” al punto 2.
“ SLEEP ” scompare dal display.
Per utilizzare entrambi i
timer di autospegnimento e
di attesa
È possibile addormentarsi e venire svegliati
ascoltando la radio all’ora preimpostata.
1
2
Impostare il timer di attesa (vedere la
sezione “Impostazione del timer di attesa”).
Impostare il timer di autospegnimento
(vedere la sezione “Impostazione del timer
di autospegnimento”).
Collegamento di
apparecchi esterni
Per ascoltare l’audio
1 Collegare la presa LINE IN
dell’apparecchio alla presa di uscita in linea
o alla presa per le cuffie di un altro
apparecchio utilizzando il cavo di
collegamento audio (non in dotazione).
a un
apparecchio
esterno
Cavo di collegamento
audio (non in dotazione)
BACK LIGHT
LOW MID HIGH
3
Premere TUNE/SETUP +/- per
impostare “HIGH”, “MID” o “LOW”, quindi
premere una volta MENU/ENTER.
Note
• Se durante l’impostazione della retroilluminazione
non viene effettuata alcuna operazione entro 65
secondi, il modo di impostazione viene disattivato.
• Per disattivare il modo di impostazione del contrasto
durante la procedura, premere
DISPLAY/CANCEL.
OPTICAL
DIGITAL OUT
2
3
È possibile memorizzare un massimo di 10 modelli di
nomi dinamici DAB o di parti di testo radio RDS.
I nomi dinamici DAB possono essere composti da un
massimo di 128 caratteri. Le parti di testo radio FM/
RDS possono essere composte da un massimo di 64
caratteri.
Note
• I dati memorizzati più recentemente vengono
denominati “NO.1.”
• Se sono già stati memorizzati 10 dati e si tenta di
memorizzarne di nuovi, quelli meno recenti (n. 10)
vengono cancellati.
Per richiamare il testo memorizzato
1 Premere MENU/ENTER per visualizzare
il menu.
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “RECALL TEXT”, quindi
premere MENU/ENTER.
LINE IN
Premere MENU/ENTER per visualizzare
il menu.
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “RADIO/LINE SW”, quindi
premere MENU/ENTER.
Viene visualizzata l’indicazione “RADIO/LINE
SW” e l’impostazione corrente “RADIO” o “LINE”
inizia a lampeggiare.
RADIO/LINE SW
RADIO LINE
4
Per memorizzare il testo
1 Premere DISPLAY/CANCEL per
specificare il nome dinamico o il testo radio
quando viene ricevuta una stazione DAB o
FM/RDS.
Premere MENU/ENTER per visualizzare
il menu.
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “SAVE TEXT”, quindi premere
MENU/ENTER.
LINE OUT
6.RECALL TEXT
7.RADIO/LINE SW
Memorizzazione del
testo
5
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “LINE”, quindi premere
MENU/ENTER.
Avviare la riproduzione sull’apparecchio
collegato alla presa LINE IN.
Per tornare alla radio
1 Premere MENU/ENTER per visualizzare
2
il menu.
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “RADIO/LINE SW”, quindi
premere MENU/ENTER.
Viene visualizzata l’indicazione “RADIO/LINE
SW” e l’impostazione corrente “RADIO” o “LINE”
inizia a lampeggiare.
3
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “RADIO”, quindi premere
MENU/ENTER.
Suggerimento
Per tornare alla radio, è possibile premere in modo
alternato BAND.
Per registrare mediante
l’uscita digitale ottica
Questa funzione è disponibile solo per il servizio
DAB.
1
3.STANDBY TIMER SET
4.RECALL TEXT
Il testo memorizzato viene visualizzato da quello
più recente (NO.1) a quello meno recente (NO.10).
Aprire il copripresa della presa OPTICAL
DIGITAL OUT dell’apparecchio, quindi
collegare il cavo di collegamento digitale
(non in dotazione) alla presa di ingresso
digitale dell’apparecchio di registrazione
digitale.
a un
apparecchio
esterno
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare il testo desiderato, quindi
premere MENU/ENTER.
Cavo di collegamento
digitale (non in dotazione)
Nota
Se non è stato memorizzato alcun testo, nel display
viene visualizzata l’indicazione “NO SAVE TEXT
DATA”.
RECALL TEXT
NO SAVE TEXT DATA
Impostazione del
timer di attesa
È possibile impostare l’apparecchio affinché si
accenda ad un’ora preimpostata.
Per regolare l’ora e i minuti tramite
TUNE/SETUP +/-, vedere la sezione “Impostazione
dell’orologio.”
2
Note
• Se non sono disponibili nomi dei servizi, nella riga
superiore viene visualizzato solo “DAB”.
• Il nome del componente (un massimo di 16
caratteri) viene visualizzato nella riga inferiore.
Se non sono disponibili nomi dei componenti, viene
visualizzata l’indicazione “< NO LABEL >”.
• Il nome dinamico (un massimo di 128 caratteri)
scorre da destra a sinistra. Se non vi sono nomi
dinamici, viene visualizzata l’indicazione
“< NO TEXT DATA >”.
• Nelle situazioni riportate di seguito vengono
visualizzate altre indicazioni:
– “< NO LABEL >” viene visualizzato se non
sono disponibili nomi di ensemble.
– “BIT RATE: ---kbps” viene visualizzato se
non sono disponibili informazioni sulla velocità
di trasmissione.
– “SIGNAL LEVEL: ---” viene visualizzato se
non sono disponibili informazioni sul livello del
segnale.
Se viene ricevuta una stazione che trasmette i dati
RDS, inclusi i dati sui servizi, nel display viene
visualizzato “
”.
Il nome della stazione (un massimo di 8 caratteri)
viene visualizzato nella riga superiore e la frequenza
in quella inferiore.
100.75MHz
Ad ogni pressione di DISPLAY/CANCEL,
l’indicazione della riga inferiore cambia come segue:
Ora
Se si sintonizza su un’altra stazione, l’apparecchio
visualizza la relativa frequenza per circa 2 secondi,
quindi visualizza la voce selezionata mediante
DISPLAY/CANCEL.
Premere MENU/ENTER per visualizzare
il menu.
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “STANDBY TIMER SET”,
quindi premere MENU/ENTER.
2.CLOCK AUTO ADJUST
3.STANDBY TIMER SET
PTY
Velocità di Ora Nome
Livello del
dell’ensemble
trasmissione
segnale
Se il servizio viene sostituito, la voce della riga
inferiore non cambia.
Se si sintonizza su un altro ensemble, l’apparecchio
visualizza la relativa frequenza per circa 2 secondi,
quindi visualizza la voce selezionata mediante
DISPLAY/CANCEL.
OPTICAL
DIGITAL OUT
2
3
1
Riga superiore: nome del servizio
Riga inferiore: frequenza
PTY
OFF
Il testo selezionato scorre.
Nell’area della riga superiore viene visualizzata
l’etichetta del servizio (un massimo di 16 caratteri).
La frequenza viene visualizzata nella riga inferiore.
Testo radio
15
Per tornare al modo di visualizzazione precedente,
premere una volta DISPLAY/CANCEL.
Per modificare il modo di visualizzazione, premere
DISPLAY/CANCEL con l’apparecchio acceso. Per
ogni banda, nel display sono presenti due righe di
indicazioni. Premendo DISPLAY/CANCEL,
l’indicazione della riga inferiore cambia.
Il modo di visualizzazione selezionato rimane
impostato anche se l’apparecchio viene spento o la
banda cambiata.
Nome
dinamico
30
Quando il display visualizza di nuovo “SLEEP 60”,
vengono emessi due brevi segnali acustici.
Una volta impostato l’intervallo di tempo, dopo circa
3 secondi “ SLEEP ” viene visualizzato nel display.
Una volta trascorso l’intervallo di tempo,
l’apparecchio si spegne automaticamente.
* Il numero delle voci di menu varia in base alla
banda ricevuta.
Viene visualizzata l’indicazione “BACK LIGHT” e
l’impostazione corrente (“HIGH”, “MID” o “LOW”)
lampeggia nel display.
3
Modifica del modo
di visualizzazione
Frequenza
Premere MENU/ENTER per visualizzare
il menu.
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “BACK LIGHT”, quindi
premere MENU/ENTER.
45
1: LONDON NO.1 POP
2: FAX NO. 03-5769-
Alarm - Alarm!
BETA 2
60
5.CONTRAST
6.BACK LIGHT
2
Sociale
Premere più volte SLEEP per selezionare
l’impostazione del timer diautospegnimento
desiderata.
Ad ogni pressione di questo tasto, l’impostazione
cambia come descritto di seguito:
Il testo visualizzato viene memorizzato.
Musica leggera
FM
Premere TUNE/SETUP +/- per
impostare il contrasto del display, quindi
premere una volta MENU/ENTER.
Note
• Se durante l’impostazione del contrasto non viene
effettuata alcuna operazione entro 65 secondi, il
modo di impostazione viene disattivato.
• Per disattivare il modo di impostazione del contrasto
durante la procedura, premere DISPLAY/CANCEL.
3
–Stazione RDS, FM
Digital NR
Premere MENU/ENTER per visualizzare
il menu.
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “CONTRAST”. Premere
MENU/ENTER.
* Il numero delle voci di menu varia in base alla
banda ricevuta.
Nel display vengono visualizzati l’indicazione
“CONTRAST” e dei contrassegni quadrati. Il
contrasto diminuisce quando i contrassegni
quadrati si spostano verso sinistra e aumenta
quando si spostano verso destra.
2
Musica rock
Nome del
componente
2
4.TUNING MODE
5.SAVE TEXT
Teatro
Allarme
SLEEP 60
Premendo SLEEP quando l’apparecchio è
spento, questo si accende.
È possibile regolare il display su 17 livelli di contrasto
diversi.
2
Premere OPERATE per accendere la
radio.
Premere BAND per selezionare la banda.
Premere AUTO TUNE.
Premere SLEEP.
Vengono visualizzati l’indicazione “SLEEP” e
l’intervallo di tempo allo scadere del quale si
attiva il timer di autospegnimento.
Per regolare il contrasto del
display LCD
L’apparecchio esegue la scansione automatica delle
stazioni FM, MW e LW.
1
1
Ora
Se si sintonizza su un’altra stazione, l’apparecchio
visualizza la relativa frequenza per circa 2 secondi,
quindi visualizza la voce selezionata mediante
DISPLAY/CANCEL.
Sound 4
Sound
FM
Frequenza
1
Scansione
automatica
È possibile addormentarsi ascoltando la radio
utilizzando il timer di autospegnimento incorporato,
che consente lo spegnimento automatico della radio
dopo una durata preimpostata.
Ad ogni pressione di DISPLAY/CANCEL,
l’indicazione della riga inferiore cambia come segue:
Ad ogni pressione di DISPLAY/CANCEL,
l’indicazione della riga inferiore cambia come segue:
N
Miglioramento della
ricezione
Sintonizzazione su un servizio
o una stazione preselezionati
1 Premere OPERATE per accendere la
Impostazione del
timer di
autospegnimento
1242kHz
4.RECALL TEXT
5.CONTRAST
Suggerimento
Per preselezionare un altro servizio o un’altra
stazione, ripetere le operazioni descritte sopra.
Per modificare il servizio o la stazione preselezionati,
sintonizzarsi sul servizio o sulla stazione desiderati,
quindi tenere premuto un tasto PRESET TUNING
da 1 a 10. Il nuovo servizio o la nuova stazione
sostituiscono quelli precedentemente memorizzati in
corrispondenza del tasto PRESET TUNING.
Sound (audio) 1: audio normale.
Canale Frequenza
5C
MW
Riga superiore : nome della stazione
Riga inferiore : frequenza e numero di
preselezione
Frequenza
(MHz)
Nella riga superiore vengono visualizzate le
indicazioni “MW” o “LW”.
89.00MHz
–Trasmissioni DAB
Sound (audio) 2: bassi e acuti enfatizzati.
Nota
Regolare la direzione dell’antenna
afferrandola nella parte inferiore. Se
spostata con eccessiva forza,
l’antenna potrebbe subire dei danni.
Esempio: finestra del display se è stato
memorizzato FM 89 MHz con RDS in
corrispondenza del tasto 2 PRESET
TUNING per FM.
VOL:
225,648
11C
Altri paesi/regioni:
Vengono emessi due brevi segnali acustici e il
numero di preselezione viene visualizzato nel
display. Il servizio o la stazione selezionati
vengono memorizzati.
Nota
Se al punto 3 si tiene premuto per oltre 2 secondi il
tasto PRESET TUNING desiderato, il servizio o la
stazione precedentemente memorizzati in
corrispondenza del tasto vengono sostituiti da quelli
su cui si è sintonizzati.
(MHz)
11D
Canale Frequenza
Se durante la sintonizzazione vengono ricevuti il
primo ensemble della funzione DAB o la
frequenza minima delle bande LW/MW/FM,
vengono emessi due brevi segnali acustici.
componente secondario
Premere BAND per selezionare la banda
DAB.
Premere AUTO TUNE.
Regno Unito:
Premere TUNE/SETUP +/- per
sintonizzarsi sul servizio o sulla stazione
desiderati.
Il funzionamento premendo TUNE/SETUP +/- o SC
è il seguente:
La funzione di ricerca DAB consente di creare in
modo semplice un elenco preimpostato di trasmissioni
DAB ricevibili.
Alla prima impostazione dell’apparecchio, o se questo
viene spostato, regolare l’antenna telescopica in modo
appropriato, quindi attenersi alla seguente procedura.
Tramite la funzione di ricerca DAB viene creato
automaticamente un elenco delle trasmissioni
ricevibili (dalla frequenza minima di BAND-III a
quella massima di L-BAND).
Funzioni RDS
RDS
Modo manuale:
1 Ripetere i punti 1 e 2 del modo normale.
2 Premere TUNE/SETUP +/- per selezionare
“MANUAL”, quindi premere MENU/ENTER.
SC
Impostazione
iniziale di DAB
1
2
della radio” e sintonizzarsi manualmente
sul servizio o sulla stazione che si desidera
preselezionare.
Tenere premuti per oltre 2 secondi i tasti
PRESET TUNING in corrispondenza
dei quali si desidera effettuare la
memorizzazione.
La frequenza viene memorizzata assieme al nome del
servizio per DAB e al nome della stazione per RDS su
FM, se queste informazioni sono disponibili.
3 Premere TUNE/SETUP +/- per selezionare
“NORMAL”, quindi premere MENU/ENTER.
6:00
Suggerimenti
• Per impostare rapidamente l’ora corrente, tenere
premuto TUNE/SETUP +/-.
• Per impostare l’ora corrente in modo preciso,
regolando anche i secondi, impostare i minuti al
punto 4, quindi premere MENU/ENTER per
effettuare la sincronizzazione con un segnale orario
(ad es., del telefono).
• Per visualizzare l’ora quando l’apparecchio è
acceso, premere alcune volte DISPLAY/CANCEL
(vedere la sezione “Modifica del modo di
visualizzazione”).
2
Preselezione di un servizio o di
una stazione
1 Seguire i punti da 1 a 4 della sezione “Uso
FM BETA 1
P 2
TUNING MODE
NORMAL MANUAL
AM 12:00
PM
–Stazioni MW e LW
Viene visualizzata l’indicazione “TUNING MODE”
e l’impostazione corrente “NORMAL” o “MANUAL”
inizia a lampeggiare.
Per impostare l’ora, premere TUNE/
SETUP +/-, quindi MENU/ENTER.
TIME SET
È possibile preimpostare 10 servizi per DAB e 10
stazioni per ciascuna banda FM, MW e LW.
FM
L’indicazione dei minuti inizia a lampeggiare.
2
• Frequenza intermedia:
MW
Se viene selezionata la banda DAB, sono
disponibili 2 modi di impostazione. Solitamente,
“NORMAL” viene utilizzato per la
sintonizzazione su un servizio presente
nell’elenco preimpostato creato tramite la ricerca
DAB. In alternativa, è possibile effettuare la
ricerca in base alle frequenze degli ensemble
impostando la funzione su “MANUAL”.
Modo normale:
1 Premere MENU/ENTER per visualizzare il
menu.
2 Premere TUNE/SETUP +/- per selezionare
“TUNING MODE”, quindi premere
MENU/ENTER.
L’indicazione dell’ora inizia a lampeggiare.
3
LW
–Sintonizzazione
preselezionata
Note
• Se non sono disponibili nomi delle stazioni, nella
riga superiore viene visualizzato solo “FM”.
• Il testo radio (un massimo di 64 caratteri) scorre da
destra a sinistra nella riga inferiore. Se non è
disponibile alcun testo radio, viene visualizzata
l’indicazione “< NO TEXT DATA >”.
Preselezione delle
stazioni preferite
3.STANDBY TIMER SET
4.TUNING MODE
CLOCK AUTO ADJUST
ON OFF
FM
DAB(BAND-III)
DAB
1.TIME SET
2.CLOCK AUTO ADJUST
TIME SET
Premere più volte BAND per selezionare
la banda desiderata.
Ad ogni pressione di questo tasto, la banda
cambia come descritto di seguito:
Premere MENU/ENTER per visualizzare
il menu.
Premere TUNE/SETUP +/- per
selezionare “TIME SET”, quindi premere
MENU/ENTER.
DAB(Band-III) 174,928
- 239,200 MHz
DAB(L-Band)
2
Al primo collegamento del cavo di alimentazione CA,
nel display lampeggia l’indicazione “AM 12:00”
(“0:00” per i modelli non destinati al Regno Unito).
Incremento di
frequenza
Ricevere le trasmissioni DAB significa selezionare un
servizio tra i programmi radio multiplex di un
ensemble senza ricevere una frequenza come avviene
nelle normali trasmissioni FM/MW.
Per ricevere una trasmissione DAB tramite il presente
apparecchio, occorre utilizzare la funzione di ricerca
DAB per individuare anticipatamente l’ensemble
disponibile.
Le trasmissioni individuate durante la ricerca DAB
vengono memorizzate nell’apparecchio.
Quando l’apparecchio viene sintonizzato sulla
trasmissione DAB, il segnale viene ricevuto in base
all’elenco delle informazioni memorizzate.
Uso delle funzioni RDS
Tabella delle frequenze DAB
sistema delle 12 ore
1 452,960
- 1 490,624 MHz
componenti
componente secondario
Regno Unito
Banda
Se non si tratta della prima accensione
dell’apparecchio, viene ricevuta l’ultima banda
ascoltata.
Impostazione
dell’orologio
1
DAB(L-Band)
CLOCK AUTO
ADJUSTMENT
ensemble
5A
Collegare il cavo di alimentazione CA (in dotazione)
alla presa AC IN dell’apparecchio, quindi ad una
presa di rete.
Gamma di frequenza
AUTO TUNE
radio.
Tramite tale funzione, l’orologio incorporato
nell’apparecchio si sincronizza automaticamente con i
dati RDS ricevuti.
Visualizzazione dell’ora
TUNE/
SET UP
–Sintonizzazione manuale
1 Premere OPERATE per accendere la
L’orologio inizia a funzionare e l’indicazione “:”
lampeggia.
L’audio è estremamente debole o si
interrompe oppure la ricezione è di qualità
scarsa.
• Se ci si trova all’interno di una costruzione,
utilizzare l’apparecchio in prossimità di una finestra.
C
Uso della radio
Corrente domestica
(vedere la figura A)
Tasto RESET
A una presa di rete
1
Fonti di
alimentazione
L’indicazione dell’ora inizia a lampeggiare.
STANDBY TIMER SET
AM 7:25
3
Per impostare l’ora per il timer di attesa,
premere TUNE/SETUP +/-, quindi
MENU/ENTER.
L’indicazione dei minuti inizia a lampeggiare.
4
Per impostare i minuti per il timer di attesa,
premere TUNE/SETUP +/-, quindi
MENU/ENTER.
L’ora preimpostata viene visualizzata per 2
secondi, quindi appare “ ”. Il timer viene
attivato.
5
Premere OPERATE per spegnere la radio.
4
LINE OUT
LINE IN
Accendere il presente apparecchio e quello
collegato.
Sintonizzare l’apparecchio sul servizio
DAB che si desidera registrare.
Avviare la registrazione sull’apparecchio
collegato.
Nota
Per registrare la trasmissione su un registratore
analogico collegato, utilizzare la presa LINE OUT
dell’apparecchio.
Uso del telecomando
È possibile utilizzare la radio tramite il telecomando.
Utilizzare il telecomando rivolgendolo in direzione
del ricevitore dell’apparecchio.
Per
Premere
Ascoltare l’audio
dell’apparecchio
collegato
LINE
Premere LINE per ascoltare
l’audio dell’apparecchio
collegato.
Memorizzare il
testo
TEXT MEMO
Premere TEXT MEMO per
memorizzare le etichette
dinamiche DAB o le parti di
testo radio RDS.
Tutte le altre funzioni sono comuni al telecomando e
all’apparecchio.
Inserimento delle pile nel
telecomando
(vedere la figura C)
Quando l’apparecchio viene acceso all’ora preimpostata,
nel display appare “ SLEEP ” e l’apparecchio si spegne
dopo 60 minuti.
Una volta impostato il timer di attesa, l’apparecchio si
accende tutti i giorni all’ora preimpostata.
Inserire due pile formato AAA (R03) (non in dotazione).
Note
• Se durante l’impostazione del timer di attesa non
viene utilizzato TUNE/SETUP +/- entro 65
secondi, il modo di impostazione viene disattivato.
• Per disattivare il modo di impostazione del timer di
attesa durante la procedura, premere DISPLAY/
CANCEL.
• Se l’apparecchio è già stato acceso, il timer di attesa
non viene attivato.
Note
• Non ricaricare le pile a secco.
• Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un
periodo prolungato, rimuovere le pile per evitare
danni causati da eventuali perdite e corrosione.
Per disattivare il timer di attesa
Premere TIMER STANDBY affinché “ ” scompaia
e nel display venga visualizzata l’indicazione
“STANDBY TIMER OFF”.
Per attivare il timer di attesa, premere di nuovo
TIMER STANDBY affinché venga visualizzato “ ”.
Sostituzione delle pile
Quando non è più possibile utilizzare la radio digitale
tramite il telecomando, sostituire tutte le pile con altre
nuove.
Download PDF

advertising