Sony | ICF-C275RC | Sony ICF-C275RC Istruzioni per l'uso

3-264-263-31(1)
Opmerkingen
• Als u de radio inschakelt voordat de automatische
klokaanpassing is voltooid, stopt de ontvangst van
de tijdsignaalgegevens.
• Als u op de CLOCK AUTO ADJUST toets drukt
voordat de automatische klokaanpassing is voltooid,
stopt de ontvangst van de tijdsignaalgegevens.
De klok kan niet automatisch
worden ingesteld
FM/AM Radio-Controlled
Clock Radio
Druk op CLOCK tot u één pieptoon hoort en druk op
de instelknop v (omhoog) of V (omlaag) om de juiste
tijd en datum in te stellen.
(Zie “Handmatig instellen van de klok en de datum”.)
Automatische klokaanpassing
handmatig activeren
Met een druk op de CLOCK AUTO ADJUST toets
zorgt u dat de radio de tijdsignalen ontvangt.
De “ ” aanduiding gaat in het uitleesvenster
knipperen. Wanneer de automatische klokaanpassing
voltooid is, wordt de klok indien nodig gelijkgezet.
De “ ” aanduiding stopt met knipperen en blijft in
het uitleesvenster zichtbaar.
Als de radio 12 minuten lang geen tijdsignaal
ontvangt, blijft de tijdsaanduiding ongewijzigd en
verdwijnt de “ ” aanduiding uit het uitleesvenster.
ICF-C275RC
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Manual de Instruções (lado inverso)
Bruksanvisning (på baksidan)
Käyttöohjeet (kääntöpuoli)
Opmerkingen
• Als de radio wordt gebruikt, kan het apparaat geen
tijdsignalen ontvangen.
• Als u de radio inschakelt terwijl de automatische
klokaanpassing is geactiveerd, stopt de ontvangst
van de tijdsignaalgegevens.
3
Het AM-afsteminterval verschilt per gebied. Het
afsteminterval van dit apparaat is standaard 9 kHz of
10 kHz. U kunt, zoals in de onderstaande tabel wordt
weergegeven, deze instelling wijzigen om naar de
radio te kunnen luisteren.
1
Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op OFF/ALARM RESET om het apparaat
uit te schakelen.
2
Houd OFF/ALARM RESET ingedrukt en
druk langer dan 5 seconden op ON/BAND.
U hoort twee korte pieptonen en het AMafsteminterval wordt gewijzigd. Als u verder gaat
met stap 2, wordt het afsteminterval opnieuw
gewijzigd.
Opmerkingen
• Wanneer het AM-afsteminterval wordt gewijzigd,
worden de AM-voorkeurzenders geïnitialiseerd.
• Als het AM-afsteminterval wordt gewijzigd, wordt
het FM-afsteminterval ook gewijzigd.
Positie van de radio-antenne voor het
tijdsignaal:
In een modern gebouw van gewapend beton zal de
ontvangst zwakker zijn, hoe verder de radio-antenne
voor het tijdsignaal van een raam verwijderd is. Voor
de beste ontvangst plaatst u de antenne zo dicht
mogelijk bij een raam.
Richting van de radio-antenne voor het
tijdsignaal:
De kwaliteit van de ontvangst hangt af van de richting
waarin de antenne wijst. Controleer in het
uitleesvenster hoe goed de ontvangst is en draai de
antenne in de richting waarin de ontvangst het meest
stabiel is.
De ontvangst zal minder goed zijn wanneer de
antenne op een metalen ondergrond zoals een stalen
bureau, enzovoort wordt geplaatst.
Schroef
(niet
bijgeleverd)
De radio bedienen
4
A Het radio-alarm instellen
1
Voer stap 1 tot en met 4 bij “De alarmtijd
instellen” uit.
2
Druk op de instelknop v (omhoog) of V
(omlaag) om de alarmstand “RADIO” te
selecteren.
“WAKE UP STATION” wordt in het
uitleesvenster weergegeven.
3
4
P-
Wanneer u de FM1 of FM2 voorinstelstand
gebruikt, kunt u in elke stand naar de radio
luisteren (zie “Favoriete zenders vooraf
instellen”).
Netsnoer
Cavo di alimentazione CA
VOLUME
Naast de volumeregelaar bevindt
zich een voelstip die de richting
aangeeft waarmee u het volume
kunt verhogen.
Il punto tattile relativo al volume
indica la direzione di incremento
del volume.
Opmerkingen
Op de volgende locaties is ontvangst wellicht niet
mogelijk:
• Dichtbij een TV-toestel, personal computer, koelkast
of andere elektrische huishoudelijke apparatuur.
• In de nabijheid van hoogspanningskabels, -leidingen
of -transformators.
• Op plaatsen waar krachtige elektrische signalen
storing kunnen veroorzaken, zoals bij een snelweg,
een vliegveld of een andere plaats met erg druk
verkeer.
Locatie van het zendstation
Het tijdsignaal wordt uitgezonden door de
onderstaande radiozender:
• Als u de radio wilt uitschakelen, drukt u op de OFF/
ALARM RESET toets.
• Als u de zender wilt controleren die wordt
ontvangen, drukt u kort op TUNING + of – of ON/
BAND. In het uitleesvenster worden de band en de
frequentie enkele seconden weergegeven, waarna de
huidige tijd weer verschijnt.
De radio-ontvangst
verbeteren
FM:
AM:
Mainflingen, Duitsland
50° 0,1’ NB, 09° 00’ OL
Instelknop/Leva jog
De klok en de
datum instellen
Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, gaan
de aanduidingen “0:00”, “We” en “ ” in het
uitleesvenster knipperen.
Nederlands
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht, om gevaar van brand of een
elektrische schok te voorkomen.
Open de behuizing niet om gevaar van elektrische
schokken te vermijden. Laat reparaties uitsluitend aan
bevoegd vakpersoneel over.
Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte
zoals een boekenrek of inbouwkast.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
een vaas, op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Opmerking
Als u het uitleesvenster niet duidelijk kunt zien, houdt
u ENTER/BRIGHTNESS ingedrukt om de gewenste
helderheid in te stellen (hoog, gemiddeld of laag).
Automatisch instellen van
de klok en de datum
Deze radiowekker beschikt over een automatisch
aanpassingssysteem voor de klok.
Het automatische aanpassingssysteem voor de klok
ontvangt een volledig tijdsignaal (jaar, maand, dag,
uur, minuut en zomertijd-instelling) op een speciale
radiofrequentie en zet de klok automatisch met dit
tijdsignaal gelijk.
1
Het automatische aanpassingssysteem voor de
klok wordt automatisch geactiveerd. De
aanduiding “ ” gaat in het uitleesvenster
knipperen.
Vanaf het begin van de ontvangst tot aan het
moment dat de juiste tijd wordt aangegeven, kan
het instellen ongeveer drie minuten duren, ook al
is de ontvangst goed.
Kenmerken
• Automatisch aanpassingssysteem voor de klok via
de radio.
• FM/AM-klokradio met PLL-synthesizer (phase
locked loop) met dubbel alarm.
• Drievoudige tijdsweergave: hoofdweergave voor de
klok en twee subweergaven voor de alarmsignalen.
• LCD-scherm met groene achtergrond met
aanpasbare helderheid.
• Datumtoets om het jaar, de maand en de dag weer te
geven.
• Eenvoudig digitaal instellen van zenders met 15
voorkeurzenders in het geheugen.
• D.S.T. (zomertijd): aanpassing voor zomertijd
(functie voor het overslaan van één uur).
• Verschillende soorten radio-alarmsignalen, zoemer
en 2 melodieën.
• Uitbreidbare snooze-tijd: de snooze-tijd kan worden
uitgebreid van 10 tot 60 minuten (maximaal).
• Met de NAP-timer kunt u een dutje doen en wakker
worden met de zoemer zonder de alarminstellingen
te wijzigen.
(U kunt voor de NAP-tijd 10 tot en met 120 minuten
selecteren)
Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
Ontvangstkwaliteit
Knippert
De kracht van het tijdsignaal wisselt afhankelijk van
de tijd van de dag (’s nachts zult u betere ontvangst
verkrijgen). Als de klok niet wordt ingesteld of niet
automatisch wordt gelijkgezet nadat de positie of de
richting van de radio-antenne voor het tijdsignaal is
gewijzigd, wacht u enige tijd om te zien of u op een
later tijdstip wellicht een betere ontvangst krijgt.
De tijdgegevens automatisch
bijwerken
De Dream Machine is uitgerust met een automatisch
aanpassingssysteem voor de klok. Er worden ’s nachts
automatisch tijdsignalen ontvangen, omdat de
ontvangst dan het best is. Het systeem voert negen
correcties uit, één keer per uur van 20.00 uur tot 04.00
uur. Tijdens deze automatische bewerking knippert
“ ” niet. Als het automatische aanpassingssysteem
voor de klok langer dan 24 uur geen tijdsignalen kan
ontvangen, gaat “ ” uit. In dit geval drukt u op
CLOCK AUTO ADJUST om de automatische
aanpassing voor de klok handmatig te activeren en
wijzigt u de positie of richting van de radio-antenne
voor het tijdsignaal voor een betere ontvangst.
2
Wanneer de tijdinstelling goed is voltooid,
gaat de klok lopen. De “ ” aanduiding
stopt met knipperen en blijft in het
uitleesvenster zichtbaar.
Blijft branden
Favoriete zenders
vooraf instellen
—Vooraf afstemmen
U kunt maximaal 10 FM-zenders (5 zenders in FM1,
5 zenders in FM2) en 5 AM-zenders vooraf instellen.
Een zender vooraf instellen
1 Voer stap 1 tot en met 4 uit van “De radio
bedienen” en stem handmatig af op de
zender die u wilt instellen.
2
De frequentie wordt enkele seconden in het
uitleesvenster weergegeven, waarna de huidige
tijd weer verschijnt.
Herhaal deze stappen om een andere zender in te
stellen.
Als u de voorkeurzender wilt wijzigen, stemt u af
op de gewenste zender en houdt u een van de
voorinsteltoetsen (1 tot en met 5) ingedrukt. De
nieuwe zender vervangt de vorige zender onder de
voorinsteltoets.
Handmatig instellen van de
klok en de datum
1 Steek de stekker in het stopcontact.
Dan klinkt er een pieptoon en het jaartal gaat in
het uitleesvenster knipperen.
3
4
5
Druk op de instelknop v (omhoog) of V
(omlaag) tot het gewenste jaar in het
uitleesvenster wordt weergegeven.
Afstemmen op een
voorkeurzender
1 Druk op de ON/BAND toets om de radio in
U hoort twee korte pieptonen, waarmee het
instellen wordt bevestigd en de weergave voor
ALARM A of B verdwijnt.
B Het geluidsalarm instellen
Voor het geluidsalarm wordt het geluid afgespeeld dat
u hebt opgegeven als wekgeluid.
1
Voer stap 1 tot en met 4 bij “De alarmtijd
instellen” uit.
2
Druk op de instelknop v (omhoog) of V
(omlaag) om de alarmstand “SOUND” te
selecteren.
2
3
Druk op de STATION•SELECT/PRESET
toets waaronder de gewenste zender is
vastgelegd.
Stel de geluidssterkte naar wens in met de
VOLUME regelaar.
Herhaal stap 3 en 4 om de maand, de dag,
het uur en de minuut in te stellen.
Na enkele seconden verschijnt in het
uitleesvenster weer de juiste tijd, maar het
gekozen zendernummer blijft wel zichtbaar.
• Als u de huidige tijd snel wilt instellen, houdt u de
instelknop v (omhoog) of V (omlaag) ingedrukt.
“WAKE UP SOUND” wordt in het uitleesvenster
weergegeven.
3
Druk op ENTER/BRIGHTNESS.
Het wekgeluid met het weergegeven nummer
wordt weergegeven.
4
Druk op de instelknop v (omhoog) of V
(omlaag) om het gewenste wekgeluid te
selecteren.
1: Zoemer
2: “De vier jaargetijden: Lente” Antonio Lucio
Vivaldi
3: “Für Elise” Ludwig van Beethoven
5
Druk op ENTER/BRIGHTNESS.
U hoort twee korte pieptonen, waarmee het
instellen wordt bevestigd en de weergave voor
ALARM A of B verdwijnt.
De radio en de zoemer
gebruiken
1 Stel beide alarmtijden voor ALARM A of B
in (zie hierboven).
2
U kunt in slaap vallen terwijl u luistert naar de radio
met de slaaptimer. De slaaptimer schakelt de radio na
een vooraf ingestelde tijd automatisch uit.
Druk op de SLEEP toets.
De radio wordt ingeschakeld. U kunt de slaaptimer
instellen op 90, 60, 30 of 15 minuten. Bij elke
volgende druk op de toets verandert de aanduiding in
het uitleesvenster als volgt.
Italiano
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’art. 2, Comma 1 del D.M. 28. 08.
1995 n. 548.
U hoort twee pieptonen als het uitleesvenster
overschakelt van “OFF” naar “90”.
Bij het instellen van de slaaptimer verschijnt de
aanduiding “SLEEP” in het uitleesvenster.
De radio blijft gedurende de ingestelde tijd spelen en
wordt daarna automatisch uitgeschakeld.
• Als u de slaaptimer wilt uitschakelen vóór de
ingestelde tijd, drukt u op de SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF toets.
Funzioni
U kunt in slaap vallen terwijl u luistert naar de radio
en ook op een vooraf ingestelde tijd worden gewekt
door de radio of de zoemer.
1
Stel de wekker in (zie “De wekker
instellen”).
2
Stel de slaaptimer in (zie “De slaaptimer
instellen”).
Verhelpen van
storingen
Mochten er problemen met het apparaat zijn, loop dan
eerst de onderstaande controlepunten na om te
bepalen of reparatie noodzakelijk is.
Als u aan de hand van de onderstaande aanwijzingen
het probleem niet kunt verhelpen, neemt u contact op
met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Het tijdsignaal wordt niet goed ontvangen.
• Wellicht staat de antenne niet op een geschikte
plaats. Probeer of het met de antenne op een andere
plaats beter lukt. Als er nog steeds geen goede
ontvangst te verkrijgen is, wacht dan even of er op
een later tijdstip betere ontvangst is. Zie “De
ontvangst verbeteren”.
De klok geeft niet de juiste tijd aan.
• Wellicht is de stroomvoorziening langer dan 1
minuut onderbroken geweest.
De wekker (radio of zoemer) gaat niet af op de
ingestelde wektijd.
• Is het gewenste alarm, de radio of de zoemer, wel
ingeschakeld? (dat wil zeggen, is de weergave voor
ALARM A of B ingeschakeld?)
Het radio-alarm is ingeschakeld maar op de
ingestelde wektijd klinkt er geen geluid.
• Is het VOLUME aangepast?
Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik het apparaat uitsluitend met de
stroombronnen die worden vermeld onder
“Technische gegevens”.
• Een naamplaatje met gegevens als de
bedrijfsspanning, enzovoort bevindt zich aan de
onderkant van het apparaat.
• Als u het netsnoer uit het stopcontact wilt halen,
mag u alleen aan de stekker trekken; trek nooit aan
het snoer zelf.
• Er blijft spanning op het apparaat staan zolang de
stekker van het netsnoer in het stopcontact zit, zelfs
zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
• Zet het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron, zoals een kachel of
verwarmingsradiator. Zorg er tevens voor dat het
niet blootgesteld wordt aan direct zonlicht, veel stof
en mechanische trillingen of schokken.
• Zorg voor voldoende ventilatie om oververhitting
binnenin het apparaat te voorkomen. Zet het
apparaat niet op een zachte ondergrond (zoals op
een deken, een kleedje of tapijt), en plaats het niet
vlak tegen gordijnen of een wandtapijt, daar dit de
ventilatie-openingen zou kunnen blokkeren.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat
terechtkomen, trek dan de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat controleren door
bevoegde servicetechnici voordat u het weer gaat
gebruiken.
• Voor het reinigen van de buitenkant gebruikt u een
zacht doekje, licht bevochtigd met wat mild
zeepsop.
Mocht u verder nog vragen hebben of
problemen met het apparaat, aarzel dan niet
contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde
Sony handelaar.
De weergave voor ALARM A of B wordt
ingeschakeld.
Als dezelfde alarmtijd wordt ingesteld voor Alarm A
en B, krijgt Alarm A de voorkeur.
Nog een paar minuten
doorslapen
Druk op SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
De radio of zoemer wordt uitgeschakeld, maar wordt
na ongeveer 10 minuten automatisch weer
ingeschakeld. Wanneer u op SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF drukt, wordt de snooze-tijd als volgt
gewijzigd:
De snooze-tijd wordt enkele seconden in het
uitleesvenster weergegeven, waarna de huidige tijd
weer verschijnt. Wanneer u op SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF drukt als de huidige tijd weer is
verschenen, start de snooze-tijd over 10 minuten
opnieuw.
Technische gegevens
Tijdsaanduiding
24-uurssysteem
Afstembereik
Afstemband
Frequentie
Afsteminterval
FM
87,5-108 MHz
0,05 MHz
AM
531-1 602 kHz
3 kHz
Luidspreker
Ca. 6,6 cm diameter, 8 Ω
Uitgangsvermogen
200 mW (bij 10% harmonische vervorming)
Stroomvoorziening
230 V wisselstroom, 50 Hz
Afmetingen
Ca. 173 × 57,2 × 133,5 mm (b/h/d), incl.
uitstekende delen en knoppen
De maximale lengte van de snooze-tijd is 60 minuten.
Gewicht
Ca. 630 gram
Het alarm stoppen
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
Het alarm uitschakelen
Druk op ALARM A of ALARM B.
De weergave voor ALARM A of B wordt
uitgeschakeld.
Loodvrij soldeermetaal wordt gebruikt
voor het solderen.
Er zijn geen gehalogeneerde
vlamvertragende stoffen gebruikt in de
printplaten.
• Sistema di regolazione automatica dell’orologio
radiocontrollato.
• Radiosveglia FM/AM con sintetizzatore PLL
(circuito a bloccaggio di fase) e doppia sveglia.
• Triplo display: display principale per l’orologio e
due display secondari per le sveglie.
• Display LCD con retroilluminazione di colore verde
e luminosità regolabile.
• Tasto data per visualizzare giorno, mese e anno.
• Sintonizzazione digitale facile da usare con
possibilità di memorizzare fino a 15 stazioni.
• D.S.T. (Daylight Saving Time, ora legale):
regolazione dell’ora legale (funzione di salto di
un’ora).
• Vari tipi di sveglia: suono della radio, suoneria e 2
melodie.
• Ripetizione della sveglia prolungabile: il tempo di
ripetizione della sveglia può essere esteso da 10 fino
a un massimo di 60 minuti.
• Il timer NAP consente di dormire ancora per alcuni
minuti e di risvegliarsi con la suoneria senza la
necessità di modificare le impostazioni della
sveglia. È possibile selezionare l’intervallo
desiderato compreso tra 10 e 120 minuti.
Impostazione di ora
e data
Quando l’apparecchio viene collegato alla presa di
rete, nel display lampeggiano “0:00”, “We” e “ ”.
Nota
Se la visualizzazione del display non è sufficientemente
nitida, tenere premuto ENTER/BRIGHTNESS per
impostare la luminosità desiderata (alta, media o bassa).
Per impostare
automaticamente data e ora
La radio è dotata di un sistema di regolazione
automatica dell’orologio radiocontrollato.
Tale sistema riceve dati temporali standard (anno,
mese, giorno, ora, minuti, secondi e ora legale) con
una frequenza prestabilita e li utilizza per reimpostare
automaticamente l’orologio.
1
Collegare l’apparecchio alla presa di rete.
La funzione di regolazione automatica
dell’orologio si attiva automaticamente. “ ”
lampeggia nel display. Anche in caso di buona
ricezione, per visualizzare l’ora corretta occorrono
circa tre minuti a partire dal momento in cui la
ricezione ha inizio.
Condizioni di ricezione
Indicatore lampeggiante
U hoort twee pieptonen als het uitleesvenster
overschakelt van “OFF” naar “10”.
” verschijnt en de NAP-tijd wordt een aantal
“
seconden weergegeven.
De NAP-timer start met het aftellen van de NAP-tijd.
Als de geselecteerde NAP-tijd is verlopen, hoort u een
pieptoon en verschijnt “
” in het uitleesvenster.
De zoemer wordt na ongeveer 60 minuten
automatisch uitgeschakeld.
De NAP-timer stoppen
Druk op NAP of OFF/ALARM RESET om de
zoemer uit te schakelen.
P-
Il display visualizza la banda e la frequenza per
alcuni secondi e quindi torna ad indicare l’orario
attuale.
Vite
(non in
dotazione)
È possibile ascoltare la radio utilizzando il modo
preimpostato FM1 o FM2 (vedere la sezione
“Preselezione delle stazioni preferite”).
3
Note
La ricezione può risultare impossibile nei luoghi
indicati di seguito:
• in prossimità di un televisore, un PC, un frigorifero
oppure di altri dispositivi o apparecchi elettronici
simili,
• in prossimità di cavi ad alta tensione o di linee
elettriche sopraelevate,
• luoghi in cui possono verificarsi interferenze dovute
a segnali elettrici, quali cantieri, aeroporti o luoghi
con elevati volumi di traffico.
Località di origine della fonte di
trasmissione
I segnali orari vengono trasmessi dalla sede riportata
di seguito:
Mainflingen, Germania
50° 0,1’ N, 09° 00’ E
La potenza del segnale orario varia in base all’orario
in cui avviene la ricezione, che di notte risulta
migliore. Se l’impostazione o la correzione
dell’orologio non viene effettuata automaticamente
dopo avere modificato la collocazione o la direzione
dell’antenna dell’orologio radiocontrollato, attendere
e riprovare ad ottenere una ricezione migliore in un
secondo momento.
Aggiornamento automatico dei
dati orari
La Dream Machine è dotata di un sistema di
regolazione automatica dell’orologio che riceve
automaticamente i segnali orari durante la notte,
quando la ricezione risulta ottimale. Il sistema esegue
nove fasi di correzione ogni ora dalle ore 20:00 alle
ore 04:00. Durante il funzionamento automatico, “ ”
non lampeggia. Se il sistema di regolazione
automatica dell’orologio non è in grado di ricevere
segnali orari per oltre 24 ore, “ ” scompare dal
display. In tal caso, premere CLOCK AUTO
ADJUST per avviare manualmente la regolazione
automatica dell’orologio, quindi cambiare la
posizione o la direzione dell’antenna dell’orologio
radiocontrollato per migliorare la ricezione.
Nota
Non è possibile disattivare manualmente
l’aggiornamento automatico.
Regolazione dell’ora legale
Il sistema di regolazione automatica dell’orologio
consente di passare automaticamente dall’indicazione
dell’ora legale a quella solare, e viceversa, al
momento necessario.
Quando l’orologio visualizza l’ora legale, viene
visualizzato “ ”.
Nota
A seconda delle condizioni di ricezione, è possibile
che il passaggio all’ora o dall’ora legale mediante il
sistema di regolazione automatica dell’orologio
avvenga dopo l’effettivo momento di transizione
indicato nel calendario.
L’incremento di frequenza FM è impostato su
0,05 MHz* e quello AM su 9 kHz.
* Il valore relativo alla frequenza FM visualizzato
viene aumentato o ridotto di incrementi di 0,1 MHz.
Ad esempio, le frequenze pari a 88,00 e 88,05
MHz vengono visualizzate come “88,0 MHz”.
Se durante la sintonizzazione viene ricevuta la
frequenza minima di ciascuna banda, vengono
emessi due brevi segnali acustici.
4
Potenziamento
della ricezione
FM:
AM:
Preselezione delle
stazioni preferite
—Sintonizzazione
preselezionata
È possibile preselezionare un massimo di 10 stazioni
nella banda FM (5 stazioni in FM1 e 5 stazioni in
FM2) e 5 stazioni nella banda AM.
Preselezione di una stazione
1 Seguire i punti da 1 a 4 della sezione “Uso
della radio” per sintonizzare manualmente
la stazione che si desidera preselezionare.
2
La frequenza appare per alcuni secondi e quindi il
display torna all’indicazione dell’orario attuale.
Per preselezionare un’altra stazione, ripetere
questa procedura.
Per modificare la stazione preselezionata,
sintonizzarsi sulla stazione desiderata, quindi
tenere premuto il tasto PRESET TUNING da 1 a
5. La nuova stazione sostituisce quella precedente
in corrispondenza del tasto PRESET TUNING.
Premere CLOCK per alcuni secondi.
3
4
5
Premere la leva jog v (alto) o V (basso)
fino a che l’anno corretto non appare nel
display.
Premere ENTER/BRIGHTNESS.
Ripetere i punti 3 e 4 per impostare il mese,
il giorno, le ore e i minuti.
Dopo aver impostato i minuti, premere ENTER/
BRIGHTNESS per avviare il conteggio dei
secondi e verranno emessi due brevi segnali
acustici.
Impossibile impostare
automaticamente l’orologio
Per impostare l’ora e la data corrette, premere
CLOCK fino ad udire un segnale acustico, quindi
premere la leva jog v (alto) o V (basso)
(vedere la sezione “Per impostare manualmente data e
ora”).
Per attivare manualmente la
regolazione automatica
dell’orologio
• Per impostare rapidamente l’orario corrente, tenere
premuta la leva jog v (alto) o V (basso).
• Una volta premuto ENTER/BRIGHTNESS al
punto 5 dopo aver impostato i minuti per avviare
l’orologio, il conteggio dei secondi parte da zero.
• Una volta attivato il modo di impostazione della
sveglia, non è possibile impostare l’orologio.
Nota
L’orologio è impostato per ricevere automaticamente i
segnali orari e continua a funzionare in tal modo
anche se viene reimpostato manualmente.
Per visualizzare l’anno e la data
Premere SNOOZE/DATE/SLEEP OFF una volta
per visualizzare la data, quindi premerlo di nuovo
entro 2 secondi per visualizzare l’anno.
La data e l’anno vengono visualizzati nel display per
alcuni secondi, quindi viene visualizzata di nuovo
l’ora corrente.
Premendo CLOCK AUTO ADJUST, è possibile
attivare la ricezione dei segnali orari.
“ ” lampeggia nel display. Una volta completato il
processo di regolazione automatica dell’orologio,
quest’ultimo risulta impostato correttamente e “ ”
smette di lampeggiare e rimane acceso nel display.
Se la radio non riceve segnali orari per circa 12
minuti, la regolazione dell’orologio non viene
completata e “ ” scompare dal display.
Per regolare la luminosità della
retroilluminazione
Note
• Durante il funzionamento della radio, l’apparecchio
non è in grado di ricevere segnali orari.
• Se la radio viene attivata durante il processo di
regolazione automatica dell’orologio, la ricezione
dei segnali orari da parte dell’apparecchio viene
interrotta.
Modifica
dell’incremento di
frequenza AM
Per verificare la ricezione
Nel display, vengono visualizzate le condizioni di
ricezione durante la ricezione dei segnali orari (se il
cavo di alimentazione è collegato ad una presa di rete
o è stato premuto CLOCK AUTO ADJUST).
Condizioni di ricezione
Se la visualizzazione del display non è
sufficientemente nitida, tenere premuto ENTER/
BRIGHTNESS per impostare la luminosità
desiderata (alta, media o bassa).
L’incremento di frequenza AM varia in base all’area
di ricezione. Per il presente apparecchio,
l’impostazione predefinita è su 9 kHz o 10 kHz. Per
ascoltare la radio, modificare l’impostazione in base a
quanto riportato di seguito.
Zona
Incremento di frequenza
Nord e Sud America
10 kHz
Altri paesi/regioni
9 kHz
1
Sintonizzazione di una stazione
preselezionata
1 Premere ON/BAND per accendere la radio.
2 Premere STATION•SELECT/PRESET su
FM2 P1 a 5
2
3
Ricezione
Cambia nell’ordine
seguente, da “ ” a “ ”
a intervalli di un secondo
Buona
“ ” o “ ” rimane illuminato
oppure il display cambia a
intervalli irregolari
Disturbata
Per migliorare la ricezione
La qualità della ricezione dipende in larga misura
dalla posizione di installazione e dall’orientamento
dell’antenna dell’orologio radiocontrollato.
Posizione di installazione dell’antenna
dell’orologio radiocontrollato:
Se l’installazione è stata effettuata all’interno di un
edificio in cemento armato, maggiore è la distanza
dell’antenna da una finestra, più debole risulta la
ricezione. Per migliorare la ricezione, installare
l’antenna quanto più possibile vicino ad una finestra.
L’incremento di frequenza AM verrà modificato.
Ripetendo il punto 2, l’impostazione relativa
all’incremento verrà nuovamente modificata.
Note
• Quando si modifica l’incremento di frequenza AM,
le stazioni preselezionate per tale banda vengono
inizializzate.
• Se l’incremento di frequenza AM viene modificato,
verrà modificato anche l’incremento di frequenza
FM.
Regolare il volume con VOLUME.
Dopo alcuni secondi il display torna
all’indicazione dell’orario attuale ma
l’indicazione del numero di preselezione rimane
visualizzata.
Regolazione della
sveglia
È possibile scegliere tra due tipi di sveglia, al suono
della radio o con la suoneria.
La sveglia suona tutti i giorni alla stessa ora.
L’orario di sveglia preimpostato in fabbrica per la
radio e la suoneria è 0:00.
Note
• Impostare l’ora attuale prima di impostare la
sveglia.
• La ricezione radio viene interrotta mentre si imposta
l’orario di sveglia.
Per impostare l’ora della sveglia
1 Tenere premuto ALARM A o ALARM B
per alcuni secondi.
Viene emesso un segnale acustico, quindi l’ora
lampeggia nel display della sveglia.
2
Per selezionare l’ora, premere la leva jog v
(alto) o V (basso).
Per impostare rapidamente l’ora, tenere premuta
la leva jog v (alto) o V (basso).
3
Premere ENTER/BRIGHTNESS.
Viene emesso un segnale acustico, quindi i minuti
lampeggiano nel display della sveglia.
4
5
Premere ENTER/BRIGHTNESS.
Vengono emessi due brevi segnali acustici a
conferma dell’avvenuta impostazione, quindi
viene disattivato il display ALARM A o B.
B Impostazione della sveglia
con la suoneria/melodia
Per la sveglia con la suoneria/melodia, viene
riprodotta la suoneria di sveglia selezionata.
1
Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 4
della sezione “Per impostare l’ora della
sveglia”.
2
Premere la leva jog v (alto) o V (basso) per
selezionare il modo di sveglia “SOUND”.
“WAKE UP SOUND” viene visualizzato nel
display.
3
Premere ENTER/BRIGHTNESS.
Viene emesso un segnale acustico in relazione al
numero di suoneria di sveglia visualizzato.
4
Premere la leva jog v (alto) o V (basso) per
selezionare la suoneria di sveglia
desiderata.
1: suoneria
2: “Le quattro stagioni: Primavera” di Antonio
Lucio Vivaldi
3: “Per Elisa” di Ludwig van Beethoven
5
Premere ENTER/BRIGHTNESS.
Vengono emessi due brevi segnali acustici a
conferma dell’avvenuta impostazione, quindi
viene disattivato il display ALARM A o B.
Per utilizzare la sveglia con la
radio e la suoneria
1 Impostare entrambi gli orari di sveglia per
ALARM A o B (vedere sopra).
2
Premere ALARM A o ALARM B.
Viene attivato il display ALARM A o B.
Se lo stesso orario di sveglia è stato impostato per
ALARM A e B, ALARM A assume la priorità.
Per dormire ancora qualche
minuto
Premere SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
La radio o la suoneria smette di suonare ma si riattiva
automaticamente dopo 10 minuti circa. A ciascuna
pressione di SNOOZE/DATE/SLEEP OFF, il
tempo di ripetizione della sveglia cambia come segue:
Il display visualizza il tempo di ripetizione della
sveglia per alcuni secondi e quindi torna ad indicare
l’orario attuale. Una volta premuto SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF dopo che è apparso l’orario attuale, il
tempo di ripetizione della sveglia riparte da 10 minuti.
La durata massima impostabile per il tempo di
ripetizione è pari a 60 minuti.
Per disattivare la sveglia
Uso del timer NAP
(timer per il conto
alla rovescia)
Il timer NAP attiva la suoneria dopo un intervallo di
tempo preimpostato.
Premere più volte NAP fino a quando non vengono
visualizzati i minuti desiderati.
Ad ogni pressione del tasto, il display cambia come
segue:
Verranno emessi due segnali acustici quando il
display passa da “OFF” a “10”.
” e l’orario NAP viene
Appare l’indicazione “
visualizzato per alcuni secondi.
Il timer NAP avvia il contro alla rovescia dell’orario
NAP.
Una volta trascorso l’orario NAP selezionato, viene
”
emesso un segnale acustico, quindi “
lampeggia nel display.
La suoneria viene disattivata automaticamente dopo
circa 60 minuti.
Per arrestare il timer NAP
Premere NAP o OFF/ALARM RESET per
disattivare la suoneria.
Per disattivare il timer NAP
Premere NAP.
” scompare dal display.
“
Regolazione del
timer di
autospegnimento
È possibile addormentarsi ascoltando la radio usando
la funzione di autospegnimento, mediante cui la radio
viene automaticamente disattivata allo scadere di un
intervallo temporale specificato.
Premere SLEEP.
La radio si accende. È possibile impostare il timer di
autospegnimento su durate di 90, 60, 30 o 15 minuti.
A ogni pressione la visualizzazione cambia come
segue:
Verranno emessi due segnali acustici quando il
display passa da “OFF” a “90”.
“SLEEP” appare sul display quando la durata è stata
impostata.
La radio suona per il tempo fissato e quindi si spegne.
• Per spegnere la radio prima che sia trascorso il
tempo fissato, premere SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF.
Per usare sia il timer di
autospegnimento che la sveglia
1
Regolare la sveglia (vedere “Regolazione
della sveglia”).
1
Eseguire i punti da 1 a 4 della sezione “Per
impostare l’ora della sveglia”.
2
2
Premere la leva jog v (alto) o V (basso) per
selezionare il modo di sveglia “RADIO”.
Regolare il timer di autospegnimento
(vedere “Regolazione del timer di
autospegnimento”).
Viene emesso un segnale acustico, quindi il
numero di preselezione lampeggia nel display.
L’orologio non indica l’orario corretto.
• Controllare se si è verificata un’interruzione di
corrente di durata superiore a 1 minuto.
La sveglia al suono della radio o della
suoneria non suona all’orario di sveglia
fissato.
• Controllare che la sveglia al suono della radio o
della suoneria desiderata sia stata attivata, vale a
dire, attendere che il display ALARM A o B sia
attivato.
La sveglia al suono della radio è attivata, ma
non viene emesso alcun suono all’orario di
sveglia fissato.
• Controllare se VOLUME è stato regolato.
Precauzioni
• Alimentare l’apparecchio con le fonti di
alimentazione specificate in “Caratteristiche
tecniche”.
• La piastrina indicante la tensione, ecc. è situata sul
fondo dell’apparecchio.
• Per scollegare il cavo di alimentazione, tirarlo
afferandone la spina, non tenendo il cavo.
• L’apparecchio non è scollegato dalla fonte di
alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è
collegato alla presa a muro, anche se l’apparecchio
stesso è stato spento.
• Non lasciare l’apparecchio nei pressi di fonti di
calore come caloriferi o condotti d’aria calda o in
luoghi esposti alla luce solare diretta, polvere
eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse.
• Onde evitare problemi di surriscaldamento interno,
consentire un’adeguata circolazione d’aria. Non
collocare l’apparecchio su superfici (tappeti,
coperte, ecc.) o vicino a materiali (tende, drappeggi)
che possano bloccare i fori di ventilazione.
• Se un liquido o un oggetto penetra nell’apparecchio,
scollegare l’apparecchio dalla fonte di
alimentazione e farlo controllare da personale
qualificato prima di usarlo ulteriormente.
• Se il rivestimento è sporco, pulirlo con un panno
morbido inumidito con una blanda soluzione
detergente.
In caso di interrogativi o problemi riguardanti
l’apparecchio, consultare il proprio
rivenditore Sony.
Caratteristiche
tecniche
Indicazione dell’orario
24 ore
Campo di frequenza
Bande
Frequenza
FM
87,5-108 MHz
0,05 MHz
AM
531-1 602 kHz
3 kHz
Alimentazione
230 V CA, 50 Hz
Premere ALARM A o ALARM B.
Il display ALARM A o B si disattiva.
Per la sveglia al suono della radio, viene riprodotta la
stazione specificata come stazione di sveglia.
Premere ENTER/BRIGHTNESS.
Impossibile ricevere i segnali orari
• L’antenna è stata installata in un luogo
inappropriato.
Spostare l’antenna. Se la ricezione non migliora,
attendere e riprovare ad ottenere una ricezione
migliore in un secondo momento. Vedere la
sezione “Potenziamento della ricezione”.
Per disattivare la sveglia
È possibile addormentarsi al suono della radio e
svegliarsi al suono della radio o della suoneria
all’orario fissato.
3
In caso di problemi all’apparecchio, eseguire i
seguenti controlli per stabilire se sono necessarie
riparazioni.
Se il problema rimane insoluto, consultare il proprio
rivenditore Sony.
Diffusore
Circa 6,6 cm dia. 8 Ω
A Impostazione della sveglia al
suono della radio
“WAKE UP STATION” viene visualizzato nel
display.
Soluzione di
problemi
Premere OFF/ALARM RESET per disattivare la
sveglia.
La sveglia si attiva di nuovo alla stessa ora il giorno
dopo.
Ripetere le istruzioni dei punti 2 e 3 per
impostare i minuti.
Viene emesso un segnale acustico a conferma
dell’avvenuta impostazione dell’ora. Viene
visualizzato “RADIO•SOUND”.
È possibile scegliere uno dei due seguenti modi:
“RADIO” e “SOUND”.
Impostare il modo della sveglia nel modo
descritto di seguito:
• RADIO: vedere “A Impostazione della sveglia
al suono della radio”
• SOUND: vedere “B Impostazione della
sveglia con la suoneria/melodia”
Collegare la radiosveglia alla presa di
corrente.
Tenendo premuto OFF/ALARM RESET,
premere ON/BAND per oltre 5 secondi.
FM1 P1 a 5
cui è memorizzata la stazione desiderata.
Premere OFF/ALARM RESET per disattivare
l’alimentazione.
Display
Tenere premuto il tasto
STATION•SELECT/PRESET desiderato
fino ad udire due brevi segnali acustici.
Esempio: Per memorizzare AM 1 260 kHz
sul tasto di preselezione 2.
Viene emesso un segnale acustico e le cifre
dell’anno iniziano a lampeggiare sul display.
Note
• Se la radio viene attivata prima che la regolazione
dell’orologio sia completata, l’apparecchio smette di
ricevere i segnali orari.
• Premendo CLOCK AUTO ADJUST prima che la
regolazione dell’orologio sia completata,
l’apparecchio smette di ricevere i segnali orari.
Per aumentare la sensibilità di ricezione,
estendere completamente l’antenna a filo
FM.
Per ottenere il livello ottimale di
ricezione, ruotare l’apparecchio in senso
orizzontale. Nell’apparecchio è
incorporata un’antenna con barra in
ferrite.
Non utilizzare l’apparecchio su un tavolo di acciaio o
su una superficie metallica, onde evitare che si
verifichino delle interferenze durante la ricezione.
“0:00” lampeggia sul display.
L’orologio comincia a funzionare al
termine della regolazione dell’orologio.
“ ” smette di lampeggiare e rimane acceso
nel display.
Illuminato
Regolare il volume usando VOLUME.
• Per spegnere la radio, premere OFF/ALARM
RESET.
• Per controllare la stazione in fase di ricezione,
premere leggermente TUNING + o – o ON/BAND.
Il display visualizza la banda e la frequenza per
alcuni secondi e quindi torna ad indicare l’orario
attuale.
Per impostare
manualmente data e ora
1 Collegare la radiosveglia alla presa di
2
2
Usare TUNING + o – per sintonizzare la
stazione desiderata.
AM P1 a 5
“P-” indica l’ultima stazione ricevuta.
È possibile selezionare direttamente la stazione di
sveglia desiderata premendo ON/BAND o il tasto
STATION•SELCET/PRESET mentre
l’indicazione “P-” non è visualizzata.
Premere ripetutamente ON/BAND per
selezionare la banda desiderata.
Ad ogni pressione del tasto, la banda cambia
come segue:
AM
FM2
FM1
Premere la leva jog v (alto) o V (basso) per
selezionare la stazione di sveglia desiderata.
I numeri di preselezione cambiano nell’ordine
riportato di seguito:
—Sintonizzazione manuale
1 Premere ON/BAND per accendere la radio.
corrente.
De NAP-timer
(afteltimer)
gebruiken
Bij de NAP-timer wordt de zoemer na een vooraf
ingestelde tijd ingeschakeld.
Druk herhaaldelijk op NAP tot de gewenste minuten
verschijnen.
Bij elke druk verandert het uitleesvenster als volgt:
4
ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di incendi o scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Per evitare scosse elettriche non aprire l’apparecchio.
Per riparazioni rivolgersi solo a personale qualificato.
Non installare l’apparecchio all’interno di spazi
limitati, quali una libreria o un mobiletto.
Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non
collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi,
sull’apparecchio.
De slaaptimer en de wekker
gebruiken
Uso della radio
2
Druk op ALARM A of ALARM B.
te schakelen.
Druk op ENTER/BRIGHTNESS.
Als u de minuut hebt ingesteld, drukt u op
ENTER/BRIGHTNESS om de seconden te laten
lopen. U hoort twee korte pieptonen.
Druk op ENTER/BRIGHTNESS.
Druk op de OFF/ALARM RESET toets om de
wekker uit te schakelen.
De wekker gaat de volgende dag op dezelfde tijd af.
Opmerking
Afhankelijk van de ontvangstkwaliteit schakelt het
automatische aanpassingssysteem voor de klok
wellicht iets later dan op het precieze tijdstip over op
de zomertijd.
Houd de CLOCK toets enkele seconden
lang ingedrukt.
Houd de gewenste STATION•SELECT/
PRESET toets ingedrukt tot er twee korte
pieptonen klinken.
Voorbeeld: AM 1 260 kHz instellen onder
voorinsteltoets 2.
Aanpassen aan de zomertijd
Het automatische aanpassingssysteem voor de klok
schakelt automatisch over naar de zomertijd (en weer
terug naar de wintertijd) op de juiste dag van het jaar.
De aanduiding “ ” licht op in het uitleesvenster
wanneer de klok de zomertijd aangeeft.
2
Strek de FM draadantenne zo ver
mogelijk uit voor de beste ontvangstgevoeligheid.
Voor de AM ontvangst is een
ferrietstaafantenne vast ingebouwd. Draai
het gehele apparaat om de stand te vinden
voor de beste ontvangst.
Gebruik het apparaat niet op een stalen bureaublad of
andere metalen ondergrond, aangezien dat storing in
de radio-ontvangst kan veroorzaken.
Opmerking
U kunt de automatische tijdcorrectie niet handmatig
uitschakelen.
In het uitleesvenster gaat nu de tijdsaanduiding
“0:00” knipperen.
Stel de geluidssterkte naar wens in met de
VOLUME regelaar.
FM1 P1 tot 5
“P-” is de laatstontvangen zender.
U kunt de gewenste wekzender rechtstreeks
selecteren door op ON/BAND of de
STATION•SELECT/PRESET toets te drukken
wanneer de aanduiding “P-” niet wordt
weergegeven.
5
4
AM P1 tot 5
FM2 P1 tot 5
Bij elke druk verandert de band als volgt:
AM
FM2
FM1
* De FM frequentie-aanduiding in het
uitleesvenster verspringt in stappen van 0,1 MHz.
Zo worden bijvoorbeeld de frequenties 88,00 en
88,05 MHz beide aangegeven als “88.0 MHz”.
Druk op de instelknop v (omhoog) of V
(omlaag) om de gewenste wekzender te
selecteren.
Het voorinstelnummer wordt als volgt gewijzigd:
Druk herhaaldelijk op ON/BAND om de
gewenste band te selecteren.
Het afsteminterval voor de FM bedraagt 0,05
MHz* en voor de AM 9 kHz.
Druk op ENTER/BRIGHTNESS.
Na één pieptoon knippert het voorinstelnummer in
het uitleesvenster.
U hoort twee korte pieptonen als tijdens het
afstemmen de minimumfrequentie van de band
wordt bereikt.
Radio-antenne
voor het tijdsignaal
Antenna
dell’orologio
radiocomandata
De slaaptimer
instellen
Voor het radio-alarm wordt de zender afgespeeld die
u hebt opgegeven als wekzender.
In het uitleesvenster worden de band en de
frequentie enkele seconden weergegeven, waarna
de huidige tijd weer verschijnt.
Gebruik de TUNING + of – toets om af te
stemmen op de gewenste radiozender.
Herhaal stap 2 en 3 om de minuut in te
stellen.
U hoort een pieptoon, waarmee het instellen van
de tijd wordt bevestigd. “RADIO•SOUND” wordt
weergegeven.
U kunt kiezen uit de standen “RADIO” en
“SOUND”.
Stel de alarmstand als volgt in:
• RADIO: zie “A Het radio-alarm instellen”
• SOUND: zie “B Het geluidsalarm instellen”
te schakelen.
3
Druk op ENTER/BRIGHTNESS.
Na één pieptoon knipperen de minuten in het
alarmvenster.
—Handmatig afstemmen
1 Druk op de ON/BAND toets om de radio in
2
Druk op de instelknop v (omhoog) of V
(omlaag) om het uur te selecteren.
Als u het uur snel wilt instellen, houdt u de
instelknop v (omhoog) of V (omlaag) ingedrukt.
Niet goed
De kwaliteit van de ontvangst is grotendeels
afhankelijk van de plaats waar de radio-antenne voor
het tijdsignaal is neergezet of opgehangen en de
richting waarin de antenne wijst.
Druk op NAP.
” verdwijnt uit het uitleesvenster.
“
Na één pieptoon knippert het uur in het
alarmvenster.
AM-afsteminterval
wijzigen
9 kHz
De ontvangst verbeteren
FM draadantenne
Antenna FM a filo
De alarmtijd instellen
1 Houd ALARM A of ALARM B enkele
2
Andere landen/regio's
De “ ” of “ ”aanduiding
blijft branden of de tijd
tussen het omschakelen
wisselt onregelmatig
Opmerkingen
• Stel eerst de klok op de juiste tijd gelijk, voordat u
de wekker zet.
• Tijdens het instellen van de wektijd zal er geen
radio-ontvangst klinken.
Als u het uitleesvenster niet duidelijk kunt zien, houdt
u ENTER/BRIGHTNESS ingedrukt om de gewenste
helderheid in te stellen (hoog, gemiddeld of laag).
10 kHz
Goed
U kunt kiezen uit twee soorten alarm: de radio of de
zoemer.
De wekker gaat elke dag op dezelfde tijd af.
De fabrieksinstelling voor de wektijd van de radio en
de zoemer is 0:00.
Orientamento dell’antenna:
La qualità della ricezione varia in base
all’orientamento dell’antenna. Controllare le
condizioni di ricezione sul display, quindi ruotare
l’antenna verso la direzione in cui la ricezione risulta
più stabile.
Se l’antenna è situata su una superficie metallica,
quale una scrivania in acciaio, è possibile che la
ricezione risulti scadente.
De NAP-timer uitschakelen
seconden ingedrukt.
Noord- en Zuid-Amerika
Ontvangst
De wekker instellen
De helderheid van de
achtergrondverlichting instellen
Het uitleesvenster geeft de kwaliteit van de ontvangst
aan tijdens afstemming op het tijdsignaal (wanneer de
stekker in het stopcontact is gestoken of wanneer de
CLOCK AUTO ADJUST toets is ingedrukt).
Wisselt regelmatig elke
seconde tussen “ ” en
“ ”
De PRESET TUNING 3 toets is voorzien
van een voelstip.
Il tasto PRESET TUNING 3 dispone di
un punto tattile.
Druk één keer op SNOOZE/DATE/SLEEP OFF om
de datum weer te geven en druk binnen 2 seconden
nog een keer op deze toets om het jaar weer te geven.
In het uitleesvenster wordt de datum of het jaar enkele
seconden weergegeven, waarna de huidige tijd weer
verschijnt.
Afsteminterval
Aanduiding
Printed in China
Het jaar en de datum weergeven
Gebied
Dream Machine is een handelsmerk van Sony Corporation.
Dream Machine é un marchio di fabbrica della Sony Corporation.
Dream Machine é uma marca registada de Sony Corporation.
Dream Machine är ett skyddat varumärke, som registrerats av Sony Corporation.
Dream Machine on Sony Corporation’in tavaramerkki.
© 2004 Sony Corporation
Opmerking
De klok staat ingesteld op de automatische ontvangst
van tijdsignalen en zal ze dus blijven ontvangen, ook
nadat u de tijd handmatig hebt bijgesteld.
De ontvangst controleren
Ontvangstkwaliteit
Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)free vegetable oil based ink.
• Wanneer u in stap 5 na het instellen van de minuten
op de ENTER/BRIGHTNESS toets drukt, gaat de
klok lopen vanaf nul seconden.
• Als de stand voor het instellen van het alarm is
geactiveerd, kunt u de klok niet instellen.
Incremento di frequenza
Uscita di potenza
200 mW (al 10% di distorsione armonica)
Dimensioni
Circa 173 × 57.2 × 133.5 mm (l/a/p)
inclusi comandi e parti sporgenti
Massa
Circa 630 g
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
Nota
BANDE DI FREQUENZA
Bande di frequenza:
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
OM: 531 kHz – 1 602 kHz
Frequenza intermedia:
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
* di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e al
par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87
Le parti saldate sono prive di piombo.
Per i circuiti stampati non sono stati
utilizzati ritardanti per fiamme
alogenate.
Nota
Não pode cancelar manualmente a actualização
automática.
Acerto da hora de Verão
O sistema de acerto automático do relógio muda
automaticamente a indicação do relógio para a hora de
verão (Daylight Saving Time) e vice-versa, na altura
do ano adequada.
Se o relógio estiver na hora de Verão (Daylight
Saving Time), a indicação “ ” aparece.
Os botão PRESET TUNING 3 têm um ponto em
relevo.
Knappen PRESET TUNING 3 har en punkt som
du kan känna med fingret.
PRESET TUNING 3 -painikkeessa on kohopiste.
Nota
Em função das condições de recepção, a mudança real
para a hora de Verão(Daylight Saving Time) ou viceversa pelo sistema de acerto automático do relógio
pode ser posterior ao momento exacto da transição no
calendário anual.
Programar as suas
estações preferidas
—Sintonização programada
Pode programar um máximo de 10 estações em FM (5
estações em FM1, 5 estações em FM2) e 5 estações
em AM.
Programar uma estação
1 Execute os passos 1 a 4 da secção
“Funcionamento do rádio” e sintonize
manualmente a estação que quer programar.
2
Para acertar o relógio e a
data manualmente
1 Ligue o rádio-relógio a uma tomada de
Antena filiforme FM
FM-trådantenn
ULA-johtoantenni
Exemplo: Para programar AM 1 260 kHz na
tecla de memória 2.
corrente.
“0:00” piscará no visor.
2
Antena de relógio
controlado por rádio
Antenn för radiostyrd
klocka
Radio-ohjatun kellonajan
säädön antenni
Cabo de
alimentação CA
Nätkabel
Vaihtovirtajohto
3
4
5
VOLUME
Existe um ponto em relevo ao lado do
volume para mostrar a direcção de
aumento do volume.
Det finns en liten upphöjd punkt
bredvid volymratten; punkten visar åt
vilket håll du vrider upp volymen.
Äänenvoimakkuussäätimen vieressä
on kohopiste, joka ilmaisee
äänenvoimakkuuden lisäyssuunnan.
Botão de selecção / Jog-spak /
Jog-vipu
Para iniciar o acerto automático
do relógio manualmente
Português
ADVERTÊNCIA
Para evitar o risco de incêndio ou de choque
eléctrico, não exponha o aparelho à chuva
nem à humidade.
Para evitar descargas eléctricas, não abra o aparelho.
Solicite assistência somente a técnicos especializados.
Não instale o aparelho num espaço fechado, como
uma estante ou um armário embutido.
Para evitar riscos de incêndio ou choque eléctrico não
coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima
do aparelho.
Características
• Sistema de acerto automático do relógio controlado
pelo rádio.
• Rádio-relógio com duplo alarme FM/AM com
sintetização PLL (circuito de fase síncrono).
• Três visores de hora – visor principal para o relógio
e dois visores secundários para os alarmes.
• LC verde com luz de fundo e luminosidade
regulável.
• Botão da data para indicação do ano, mês e dia.
• Sintonização digital fácil de programar com 15
programações de memória.
• D.S.T. (Daylight Saving Time) – Acerto da hora de
Verão (função de salto de uma hora).
• Vários tipos de alarmes de rádio, besouro e 2
músicas.
• Snooze (período de suspensão) prolongável – o
período de suspensão pode ser prolongado de 10 a
60 minutos (máximo).
• O temporizador Nap permite-lhe descansar um
pouco, acordando com o som do besouro sem
alterar as programações do alarme.
(pode seleccionar a hora de descanso entre 10 e 120
minutos).
Acerto da hora e da
data
Quando liga o rádio as indicações “0:00”, “We” e
“ ” piscam no visor.
Nota
Se não conseguir ver o visor com nitidez, carregue
sem soltar ENTER/BRIGHTNESS para regular a
luminosidade desejada (alta, média ou baixa).
Para acertar o relógio e a
data automaticamente
Este rádio está equipado com um sistema de acerto
automático do relógio controlado por rádio.
A função de acerto automático do relógio recebe os
dados normais da hora (ano, mês, dia, hora, minutos,
segundos e D.S.T.) numa frequência determinada e
utiliza-os para acertar automaticamente o relógio.
1
Se carregar em CLOCK AUTO ADJUST
pode receber os sinais horários.
“ ” pisca no visor. Uma vez terminado o
processo de acerto automático do relógio, o
relógio é acertado, se for necessário, e a
indicação “ ” pára de piscar mantendo-se
acesa no visor.
Se o rádio não conseguir receber os sinais
horários durante cerca de 12 minutos, o relógio
continua a não estar certo e a indicação “ ”
desaparece do visor.
Notas
• Quando o rádio está a ser utilizado, não pode
receber os sinais horários.
• Se ligar o rádio com o sistema de acerto automático
do relógio activado, o aparelho deixa de receber os
sinais horários.
Para verificar a recepção
O visor mostra as condições de recepção durante a
recepção dos sinais horários (se ligar o cabo de
alimentação a uma tomada de parede ou carregar em
CLOCK AUTO ADJUST).
Condições da recepção
Terminado o acerto, o relógio começa a
funcionar. “ ” pára de piscar e mantém-se
no visor.
Acesa
Para fazer aparecer o ano e a
data
Carregue uma vez em SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF para fazer aparecer a data e volte a carregar no
período de 2 segundos para fazer aparecer o ano.
O visor mostra a data ou o ano durante alguns
segundos e depois muda para a hora actual.
Para ajustar a intensidade do
brilho da luz de fundo
Se não conseguir ver o visor com nitidez, carregue
sem soltar ENTER/BRIGHTNESS para regular a
luminosidade desejada (alta, média ou baixa).
Alterar o intervalo
de sintonização da
banda AM
O intervalo de sintonização de AM difere com as
zonas. O intervalo de sintonização deste equipamento
é programado de fábrica para 9 kHz ou 10 kHz,
podendo alterar a programação como se mostra abaixo
para ouvir as estações de rádio.
Não consegue acertar o relógio
automaticamente
Carregue em CLOCK até ouvir um sinal sonoro e
carregue no botão de selecção v (para cima) ou V
(para baixo) para acertar correctamente a data e hora.
(Consulte “Para acertar o relógio e a data
manualmente”.)
Sintonização de estações
programadas
1 Carregue em ON/BAND para ligar o rádio.
2 Dependendo do local onde a estação
desejada está armazenada, carregue em
STATION•SELECT/PRESET.
3
Programar o alarme
Pode-se escolher dentre dois tipos de alarme, Rádio
ou besouro.
O alarme activar-se-á todos os dias na mesma hora.
A hora do alarme que vem pré-ajustada da fábrica
para o rádio e besouro é 0:00.
Notas
• Acerte a hora corrente antes de programar o alarme.
• A recepção de rádio será interrompida enquanto a
hora do alarme estiver a ser programada.
Para programar a hora do
alarme
1 Carregue, sem soltar, em ALARM A ou
2
4
Ouve um sinal sonoro para confirmar a
programação. A indicação “RADIO•SOUND”
aparece.
Pode escolher entre os modos “RADIO” e
“SOUND”.
Programe o alarme fazendo o seguinte:
• RADIO: consulte “A Programar o alarme do
rádio”
• SOUND: consulte “B Programar o alarme
sonoro”
9 kHz
Ligue o rádio-relógio a uma tomada de
corrente.
Visor
Muda regularmente entre
“ ” e “ ” em intervalos
Boa
de um segundo
“ ” ou “ ” mantêm-se
no visor, ou os intervalos entre
as mudanças são irregulares
O intervalo de sintonização de AM é alterado. Se
avançar para o passo 2, o intervalo de
sintonização altera-se outra vez.
Recepção
Má
Para melhorar a recepção
A recepção é influenciada, em grande parte, pelo local
onde foi instalada a antena do relógio controlado por
rádio e para a direcção em que está voltada.
Notas
• Se alterar o intervalo de sintonização de AM,
inicializa as estações programadas para AM.
• Se alterar o intervalo de sintonização de AM,
também altera o intervalo de sintonização de FM.
Funcionamento do
rádio
Local de instalação da antena do relógio
comandado por rádio:
Se a instalação for feita dentro de um edifício de betão
reforçado, quanto mais afastada estiver a antena de
uma janela pior é a recepção. Para melhorar a recepção,
coloque a antena o mais perto possível da janela.
—Sintonização manual
1 Carregue em ON/BAND para ligar o rádio.
Direccionamento da antena:
A recepção muda em função da direcção da antena.
Olhe para o visor para observar a recepção e rode a
antena de maneira a ficar virada para a direcção em
que a recepção é melhor.
A recepção pode ser má se a antena estiver colocada
sobre uma superfície metálica como a de uma
secretária de aço.
2
AM
FM1
Se utilizar o modo pré-programado FM1 ou FM2,
pode ouvir o rádio em qualquer um deles
(consulte “Programar as suas estações
preferidas”).
Utilize TUNING + ou – para sintonizar a
estação desejada.
* A frequência de FM aumenta ou diminui em
intervalos de 0,1 MHz. Por exemplo, as
frequências 88,00 e 88,05 MHz são apresentadas
como “88,0 MHz”.
3
4
Melhorar a
recepção
FM:
Actualização automática dos
dados da hora
Não utilize o aparelho em cima de mesas de metal ou
outras superfícies metálicas, pois pode provocar
interferências na recepção.
AM:
Estique completamente a antena de FM
para aumentar a sensibilidade da
recepção.
Rode o aparelho na horizontal para
melhorar a recepção. O aparelho tem uma
antena de barra de ferrite incorporada.
Carregue em ENTER/BRIGHTNESS.
Caregue no botão de selecção v (para cima)
ou V (para baixo) para seleccionar a
estação que quer ouvir ao acordar.
O número de memória muda pela ordem seguinte:
P-
AM P1 a 5
FM2 P1 a 5
FM1 P1 a 5
“P-” é a última estação recebida.
Pode seleccionar directamente a estação desejada
para o acordar carregando no botão
STATION•SELCET/PRESET ou em ON/
BAND enquanto a indicação “P-” não aparecer.
5
Carregue em ENTER/BRIGHTNESS.
Dois sinais sonoros curtos confirmam a
programação e o visor ALARM A ou B
desaparece.
B Programar o alarme sonoro
Se programar o alarme sonoro, ouve o som que
especificou para o acordar.
1
2
Execute os passos 1 a 4 de “Para programar
a hora do alarme”.
Carregue no botão de selecção v (para
cima) ou V (para baixo) para seleccionar o
modo de alarme “SOUND”.
A indicação “WAKE UP SOUND” aparece no
visor.
Ajuste o volume utilizando VOLUME.
• Para desligar o rádio, carregue em OFF/ALARM
RESET.
• Para verificar a estação em recepção, carregue em
TUNING + ou – ou ON/BAND levemente. O visor
mostrará a banda e a frequência por alguns
segundos e volta à indicação da hora corrente.
Caregue no botão de selecção v (para cima)
ou V (para baixo) para seleccionar o modo
de alarme “RADIO”.
Depois de ouvir um sinal sonoro, o número de
memória pisca no visor.
Se durante o processo de sintonização, receber a
frequência mínima de cada banda, são emitidos
dois sinais sonoros curtos.
4
Execute os passos 1 a 4 de “Para programar
a hora do alarme”.
“WAKE UP STATION” aparece no visor.
FM2
A força do sinal horário varia em função da hora de
recepção (a recepção é melhor à noite). Se o relógio
não for acertado ou corrigido automaticamente depois
de ter alterado a localização ou a direcção da antena
respectiva, espere uns momentos e veja se obtém uma
melhor recepção mais tarde.
O Dream Machine está equipado com o sistema de
acerto automático do relógio que recebe
automaticamente os sinais horários durante a noite,
quando a recepção é melhor. O sistema faz nove
correcções de hora a hora entre as 20:00 e as 04:00.
Durante o funcionamento automático, a indicação
“ ” não pisca. Se o sistema de acerto automático do
relógio não conseguir receber os sinais horários
durante mais de 24 horas a indicação “ ” apaga-se.
Se isso acontecer, carregue em CLOCK AUTO
ADJUST para activar o acerto automático do relógio
manualmente e mude a posição ou direcção da antena
respectiva para melhorar a recepção.
2
Carregue em ON/BAND repetidamente
para seleccionar a banda desejada.
O intervalo de sintonização da banda FM está
programado para 0,05 MHz* e o da banda AM
para 9 kHz.
Os sinais horários são transmitidos dos locais
seguintes:
1
Sempre que carregar neste botão, a banda alterase da seguinte forma:
3
Localização da fonte de
transmissão
Se programar o alarme do rádio, ouve a estação que
especificou para o acordar.
A banda e a frequência aparecem durante alguns
segundos no visor e depois volta a aparecer a
hora.
Parafuso
(não
fornecido)
Notas
A recepção pode ser impossível nos locais seguintes:
• Perto de uma televisão, um computador, frigorífico,
aparelhos eléctricos ou equipamentos semelhantes.
• Perto de cabos de alta tensão ou linhas de alta
tensão aéreas.
• Locais onde possa haver interferências de sinais
eléctricos, como estaleiros de construção, aeroportos
ou outros locais com grande volume de tráfego.
A Programar o alarme do rádio
3
Carregue em ENTER/BRIGHTNESS.
Ouve o som correspondente ao número de som
para o acordar mostrado no visor.
4
Carregue no botão de selecção v (para
cima) ou V (para baixo) para seleccionar o
som com que quer acordar.
1: Besouro
2: “As quatro estações: Primavera” Antonio
Lucio Vivaldi
3: “Para Elisa” Ludwig van Beethoven
5
Carregue em ENTER/BRIGHTNESS.
Dois sinais sonoros curtos confirmam a
programação e o visor ALARM A ou B
desaparece.
Para utilizar a alarme do rádio e
do besouro
1 Programe ambos os alarmes para ALARM
A ou B. (ver acima).
2
Carregue em ALARM A ou ALARM B.
O visor ALARM A ou B acende-se.
Se programar a mesma hora para o Alarme A e o B, o
Alarme A tem prioridade.
Banda
Frequência
Intervalos de
canal
FM
87,5-108 MHz
0,05 MHz
AM
531-1 602 kHz
3 kHz
—Manuell stationsinställning
1 Tryck på ON/BAND för att slå på radion.
Våglängden och stationsfrekvensen visas i några
sekunder i teckenfönstret, varefter tiden åter visas
där.
Altifalante
Aprox. 6,6 cm de diâm., 8 Ω
Dimensões
Aprox. 173 × 57,2 × 133,5 mm (l/a/p) incluindo
controlos e partes salientes
” ” eller ” ” visas
konstant eller växlingarna
sker oregelbundet
Para parar o temporizador NAP
Carregue em NAP ou OFF/ALARM RESET para
desligar o besouro.
Para desactivar o temporizador
NAP
Carregue em NAP.
“
” apaga-se no visor.
Programar o temporizador
Sleep (Adormecer)
Egenskaper
Para utilizar tanto o
temporizador Sleep
(adormecer) como o alarme
Inställning av tid
och datum
1
2
Programe o alarme. (Consulte “Programar o
alarme”.)
Programe o temporizador Sleep
(Adormecer). (Consulte “Programar o
temporizador Sleep (Adormecer)”.)
Verificação de
problemas
Se surgir algum problema com relação ao aparelho,
efectue as simples inspecções a seguir para determinar
a necessidade ou não de serviços técnicos.
Caso o problema persista, consulte o seu agente Sony
mais próximo.
Skruv
(medföljer
ej)
När du ansluter enheten blinkar ”0:00”, ”We” och
” ” i teckenfönstret.
Obs!
Om du inte ser teckenfönstret ordentligt trycker du på
ENTER/BRIGHTNESS för att ställa in önskad
ljusstyrka (hög, mellan eller låg).
Automatisk inställning av
datum och tid
Den här radion är utrustad med en radiostyrd klocka.
Det automatiska tidsystemet tar emot tidinformation
av standardformat (år, månad, dag, timmar, minuter,
sekunder och D.S.T.) på en viss frekvens och den
informationen används sedan automatiskt för att ställa
in klockan på rätt tid.
1
Mottagningsförhållanden
Blinkar
Obs!
Mottagning kan vara omöjlig på följande platser:
• I närheten av en TV, dator, frys eller liknande
elektrisk anordning eller utrustning.
• Nära högspänningsledningar eller luftledningar.
• På platser som är utsatta för störningar från
elektriska signaler, t.ex. arbetsplatser, flygplatser
och platser med stark trafik.
Lokalisering av sändaren
Tidsignaler sänds från följande plats:
Mainflingen, Tyskland
50º 0,1’ N, 09º 00’ E
Tidssignalens styrka varierar med tiden på dygnet
(mottagningen är bättre på natten). Om klockan inte
ställs eller korrigeras när du har placerat om eller
riktat om klockantennen, bör du vänta ett tag och se
om mottagningen eventuellt blir bättre senare.
Automatisk uppdatering av
tidinformation
O alarme por rádio ou besouro não toca à
hora programada para o alarme.
• Regulou VOLUME?
När tiden ställts in aktiveras klockan. ” ”
slutar blinka och lyser istället med ett fast
sken i teckenfönstret.
Lyser med stadigt sken
Precauções
• Utilize o aparelho com as fontes de alimentação
especificadas na secção “Especificações”.
• A placa indicativa da voltagem de funcionamento e
outros pormenores está localizada na base do
aparelho.
• Para desligar o cabo de alimentação CA, puxe- o
para fora segurando-o pela ficha, não pelo fio.
• O aparelho não estará desligado da fonte de energia
CA (central) enquanto permanecer ligado a uma
tomada da rede eléctrica, mesmo que o seu
interruptor de alimentação tenha sido desactivado.
• Não deixe o aparelho em locais próximos a fontes
de calor, tais como radiadores ou ductos de ar
quente, ou em locais sujeitos à luz solar directa,
poeira excessiva, vibrações mecânicas ou choques.
• Não coloque o aparelho sobre superfícies (tapetes,
cobertores, etc.) ou próximo de materiais (cortinas,
tapeçarias) que possam bloquear os orifícios de
ventilação.
• Se algum objecto sólido ou líquido cair dentro do
aparelho, desligue-o da rede e submeta-o a uma
inspecção técnica por pessoal qualificado antes de
voltar a utilizá-lo.
• Quando a superfície externa apresentar sujidades,
limpe-a com um pano macio humedecido em
solução de detergente suave.
Caso surja alguma dúvida, consulte o seu
agente Sony mais próximo.
3
Det går inte att ställa klockan
automatiskt
Håll CLOCK intryckt tills du hör en ljudsignal, ställ
sedan in korrekt tid och datum genom att trycka jogspaken mot v (uppåt) eller V (nedåt).
(Mer information finns under ”Manuell inställning av
datum och tid”.)
Aktivera det automatiska
tidsystemet manuellt
När du trycker på CLOCK AUTO ADJUST tar
enheten emot tidssignaler.
” ” blinkar i teckenfönstret. När den automatiska
tidinställningen är klar korrigeras tiden vid behov och
” ” slutar blinka och lyser istället med ett stadigt
sken i teckenfönstret.
Om radion inte kan ta emot tidssignaler under ungefär
12 minuter ställs inte klockan om och ” ” slocknar i
teckenfönstret.
Obs!
• Radion tar inte emot några signaler när du använder
den.
• Om du slår på radion när det automatiska
tidsystemet är aktiverat avbryts mottagningen av
tidssignaler.
Vrid på VOLUME för att styra volymen till
önskad nivå.
• Hur radion slås av: tryck på OFF/ALARM RESET.
• Kontroll av vilken station radion tar emot för
tillfället: tryck lätt på TUNING + eller – eller ON/
BAND. Våglängden och stationsfrekvensen visas i
några sekunder i teckenfönstret, varefter tiden åter
visas där.
5
Manuell inställning av
datum och tid
1 Anslut stickkontakten till ett nätuttag.
Två korta ljudsignaler bekräftar inställningen och
teckenfönstret för ALARM A eller B slocknar.
B Välja larmsignal
Om du väljer larmsignal spelas den kanal upp som du
valde att vakna upp till.
1
Utför steg 1 till 4 under ”Ställa in
larmtiden”.
2
Välj larmläget ”SOUND” genom att trycka
jog-spaken mot v (uppåt) eller V (nedåt).
”WAKE UP SOUND” visas i teckenfönstret.
3
Håll CLOCK intryckt i några sekunder.
Du vaknar upp till den larmsignal vars nummer
visas.
4
5
Tryck på jog-spaken mot v (uppåt) eller V
(nedåt) tills rätt årtal visas i teckenfönstret.
4
5
Tryck på ENTER/BRIGHTNESS.
Följ anvisningarna enligt punkterna 3 och 4
för att ställa in rätt månad, dag, timmar och
minuter.
• Vill du ställa in den aktuella tiden snabbt håller du
jog-spaken tryckt mot v (uppåt) eller V (nedåt).
• När ENTER/BRIGHTNESS trycks in för att starta
klockan, efter att minuterna ställts in enligt punkt 5,
börjar sekunderna räknas från och med noll
sekunder.
• I larminställningsläget kan inte klockan ställas in.
Obs!
Klockan är inställd för att automatiskt ta emot
tidssignaler och fortsätter att göra det även om den
återställs manuellt.
Tryck på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF en gång för
att visa datum och inom 2 sekunder trycker du på
knappen igen för att visa året.
Teckenfönstret visar datum eller år under några
sekunder, och återgår sedan till visning av aktuell tid.
Inställning av ljusstyrka för
bakgrundsbelysning
Om du inte ser teckenfönstret ordentligt trycker du på
ENTER/BRIGHTNESS för att ställa in önskad
ljusstyrka (hög, mellan eller låg).
Område
Kanalsteg
Nord- och Sydamerika
10 kHz
Övriga länder/regioner
9 kHz
1
Anslut stickkontakten till ett nätuttag.
Använd inte radion på en metallbänk eller annat
metallunderlag, eftersom det kan leda till störningar i
mottagningen.
Förinställa
radiokanaler
Håll OFF/ALARM RESET nedtryckt och
tryck på knappen ON/BAND under mer än
5 sekunder.
Du hör två korta ljudsignaler som bekräftelse på
att kanalsteget för AM har ändrats. Om du
upprepar steg 2, ändras kanalsteget igen.
Våglängd
Två korta ljudsignaler bekräftar inställningen och
teckenfönstret för ALARM A eller B slocknar.
FM
87,5-108 MHz
0,05 MHz
AM
531-1 602 kHz
3 kHz
Använda radio och summerlarm
1 Ställ in båda tiderna för ALARM A och B.
(se ovan).
Tryck på ALARM A eller ALARM B.
Teckenfönstret för ALARM A eller B aktiveras.
Tryck på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Radion eller alarmsignalen slås av och sedan
automatiskt på igen efter ca. 10 minuter. Varje gång
som SNOOZE/DATE/SLEEP OFF trycks in så
ändras tidslängden för repeterad väckning enligt
följande:
Hur alarmet slås av
2
Håll ned önskad STATION•SELECT/
PRESET-knapp tills du hör två korta
ljudsignaler.
Exempel:
Lagring av AM-stationsfrekvensen
1 260 kHz på snabbvalsknapp 2.
Stationsfrekvensen visas i några sekunder i
teckenfönstret, varefter tiden åter visas där.
Upprepa den här proceduren för de andra
kanalerna som du vill ställa in.
För att ändra en förinställd kanal ställer du först in
den kanal som du vill ha och håller sedan ned
någon av snabbvalsknapparna PRESET
TUNING 1 till 5. Den nya kanalen ersätter den
kanal som tidigare var lagrad på
snabbvalsknappen.
Förvalsstationers snabbval
1 Tryck på ON/BAND för att slå på radion.
2 Tryck på den STATION•SELECT/
PRESET under vilken önskad station finns
lagrad.
3
Vrid på VOLUME för att styra volymen till
önskad nivå.
Efter några sekunder visas tiden åter i
teckenfönstret. Förvalsnumret visas hela tiden i
teckenfönstret.
Inställning av
väckning
Det är möjligt att välja mellan två typer av väckning,
radioväckning eller väckning till alarmsignal.
Väckningen slås på vid samma klockslag varje dag.
Tiderna för radioväckning och väckning till
alarmsignal har fabriksinställts på 0:00.
Obs!
• Korrekt tid måste ställas in före inställning av
väckning.
• Radiomottagning avbryts vid inställning av
väckningstid.
Ställa in larmtiden
1 Håll ALARM A eller ALARM B intryckt
under några sekunder.
En ljudsignal hörs och timsiffran blinkar i
teckenfönstret.
2
Ställ in timmen genom att trycka jogspaken mot v (uppåt) eller V (nedåt).
Vill du ställa in timmen snabbt håller du jogspaken tryckt mot v (uppåt) eller V (nedåt).
3
Tryck på ENTER/BRIGHTNESS.
En ljudsignal hörs och minutsiffrorna blinkar i
teckenfönstret.
4
Du hör två ljudsignaler när teckenfönstret växlar över
från ”OFF” till ”10”.
” och NAP-tiden visas under några få
”
sekunder.
NAP-timern börjar nedräkningen av NAP-tiden.
När den valda NAP-tiden är ute hörs en ljudsignal och
” visas i teckenfönstret.
”
Summern stängs automatisk av efter ungefär 60
minuter.
Stänga av NAP-timern
Stäng av summern genom att trycka på NAP eller
OFF/ALARM RESET.
Stänga av NAP-timern
Tryck på NAP.
” slocknar i teckenfönstret.
”
Inkoppling av tidsstyrt strömavslag
Den inbyggda insomningstimern slår av radion efter
ett visst, förvalt antal minuter och gör det därmed
möjligt att somna genom att ligga och lyssna på radio.
Tryck på SLEEP.
Radion slås på. Tiden till strömavslag kan väljas till
90, 60, 30 eller 15 minuter. Med vart tryck på
”SLEEP” ändras visningen för insomningstimern i
teckenfönstret enligt följande:
Du hör två ljudsignaler när teckenfönstret växlar över
från ”OFF” till ”90”.
”SLEEP” visas i teckenfönstret när önskad tid till
strömavslag har ställts in.
Radiomottagningen pågår tills det förvalda antalet
minuter gått ut, varefter radion slås av.
• Hur radion slås av innan det förvalda antalet minuter
gått: tryck på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Koppla in tidsstyrt strömavslag (vi hänvisar
till ”Inkoppling av tidsstyrt strömavslag”).
Välj larmläget ”RADIO” genom att trycka
jog-spaken mot v (uppåt) eller V (nedåt).
”WAKE UP STATION” visas i teckenfönstret.
Tryck på ENTER/BRIGHTNESS.
Efter en ljudsignal blinkar snabbvalsnumret i
teckenfönstret.
Ställ in den kanal du vill vakna till genom
att trycka jog-spaken mot v (uppåt) eller
mot V (nedåt).
Frequentie
Kellonajan automaattisen
säädön aloitus manuaalisesti
Taustavalon kirkkauden säätö
Voit aloittaa aikasignaalien vastaanoton painamalla
CLOCK AUTO ADJUST -painiketta.
” ” alkaa vilkkua näytössä. Kun kellonajan
automaattinen säätö on suoritettu, kellonaika
korjaantuu tarpeen mukaan. ” ” lakkaa vilkkumasta
ja jää näyttöön.
Jos radio ei vastaanota aikasignaaleja noin 12
minuuttiin, kellonaikaa ei säädetä ja ” ” katoaa
näytöstä.
Huomautuksia
• Kun käytät radiota, se ei voi vastaanottaa
aikasignaaleja.
• Jos kytket radioon virran, kun kellonajan
automaattinen säätö on käytössä, laite lakkaa
vastaanottamasta aikasignaaleja.
Vastaanoton tarkistaminen
Vastaanotto-olosuhteet näkyvät näytössä, kun laite
vastaanottaa aikasignaaleja (kun virtajohto on
kytkettynä pistorasiaan tai CLOCK AUTO ADJUST
-painiketta painetaan).
Felsökning
Utför först kontrollen enligt nedanstående råd för att
se om klockradion måste repareras eller inte när ett fel
uppstått.
Rådfråga Sonys lokala återförsäljare när felet inte går
att reparera.
Det går inte att ta emot tidsignaler
• Antennen är inte bra placerad.
Placera om antennen. Om mottagningen fortfarande
är dålig kan du vänta en stund eftersom det mycket
väl kan hända att mottagningen blir bättre vid ett
senare tillfälle. Se ”Förbättra mottagningen”.
Korrekt tid visas inte i teckenfönstret.
• Har ett strömavbrott som varat i över 1 minut
inträffat?
Radioväckningen eller alarmsignalen slås
inte på vid förvalt klockslag för väckning.
• Har du verkligen aktiverat radiolarmet eller summern?
(visas teckenfönstret för ALARM A eller B?)
Radioväckning har kopplats in, men radion
slås inte på vid förvalt klockslag för väckning.
• Har VOLUME justerats?
Jos näyttöä on vaikea nähdä, valitse haluamasi
kirkkaus (kirkas, normaali tai himmeä) pitämällä
ENTER/BRIGHTNESS-painiketta painettuna.
AM-alueen
viritysaskelen
muuttaminen
Alue
Viritysaskel
Pohjois- ja Etelä-Amerikka
10 kHz
Muut maat/alueet
9 kHz
1
Uteffekt
200 mW (med 10% övertonsdistorsion)
Strömförsörjning
230 V/50 Hz växelström (AC)
Mått
Ca. 173 × 57,2 × 133,5 mm (b × h × d) inkl.
utskjutande delar och reglage
Vikt
Ca. 630 gram
Vastaanotto
” ” ja ” ” vuorottelevat
yhden sekunnin välein
Hyvä
” ” tai ” ” näkyy
jatkuvasti tai ilmaisimet
vuorottelevat
epäsäännöllisin välein
Blyfritt lödtenn används för alla
lödpunkter.
Halogenhaltigt flamskyddsmedel
används inte i kretskorten.
Katkaise laitteesta virta painamalla OFF/ALARM
RESET-painiketta.
2
Vastaanoton laadun
parantaminen
Radio-ohjatun kellonajan säädön antennin
sijoittaminen:
Jos antenni sijaitsee raudoitetusta betonista
rakennetussa talossa, vastaanoton laatu on sitä
huonompi, mitä kauempana ikkunasta antenni on.
Voit parantaa vastaanoton laatua sijoittamalla
antennin mahdollisimman lähelle ikkunaa.
Ruuvi
(ei
vakiovaruste)
Suomi
• Radio-ohjattu kellonajan automaattinen
säätöjärjestelmä.
• PLL (Phase Locked Loop) -synteesivirittimellä
varustettu FM-/AM-kelloradio, kaksi hälytysääntä.
• Kolme aikanäyttöä: päänäyttö kellolle, kaksi
alinäyttöä hälytyksille.
• Vihreä taustavalaistu LCD-näyttö, kirkkaus
säädettävissä.
• Päivämääräpainikkeella vuoden, kuukauden ja
päivän näyttö.
• Helppo asemien digitaalinen viritys, 15 aseman
esiviritys.
• Kesäaika: kesäajan säätö (yhden tunnin siirto).
• Useita hälytysäänityyppejä: radio, summeri ja 2
sävelmää.
• Torkkuajastimen aika on pidennettävissä välille 10
ja 60 minuuttia.
• NAP-ajastimen avulla voit hälytysasetuksia
muuttamatta ottaa lyhyet torkut ja herätä summerin
soittoon.
(Voit valita torkkuajan väliltä 10–120 minuuttia.)
Kellon ja
päivämäärän säätö
Kun kytket laitteen pistorasiaan, ”0:00”, ”We” ja ” ”
alkavat vilkkua näytössä.
Huomautus
Jos näyttöä on vaikea nähdä, valitse haluamasi
kirkkaus (kirkas, normaali tai himmeä) pitämällä
ENTER/BRIGHTNESS-painiketta painettuna.
Kellonajan ja päivämäärän
automaattinen asetus
Tässä radiossa on radio-ohjattu kellonajan
automaattinen säätöjärjestelmä.
Kellonajan automaattinen säätöjärjestelmä
vastaanottaa kellonaikatiedot (vuosi, kuukausi, päivä,
tunnit, minuutit, sekunnit sekä tieto kesäajasta) tietyltä
taajuudelta ja säätää kellonajan.
Kytke laite pistorasiaan.
Kellonajan automaattinen säätöjärjestelmä
aktivoituu. ” ” alkaa vilkkua näytössä.
Vastaanoton alkamisesta kestää noin kolme
minuuttia, ennen kuin näytössä näkyvä aika on
oikea, vaikka vastaanotto-olot olisivat hyvät.
Vastaanotto-olosuhteet
Vilkkuu
Kun kellonajan säätö on suoritettu, kello
alkaa toimia. ” ” lakkaa vilkkumasta ja jää
näyttöön.
Palaa
Huomautuksia
• Jos kytket radioon virran, ennen kuin kellonajan
säätö on suoritettu, laite lakkaa vastaanottamasta
aikasignaaleja.
• Jos painat painiketta CLOCK AUTO ADJUST,
ennen kuin kellonajan säätö on suoritettu, laite
lakkaa vastaanottamasta aikasignaaleja.
3
4
Lähetysaseman sijainti
Aikasignaalien lähetysaseman sijainti on seuraava:
Mainflingen, Saksa
50º 0.1’ N, 09º 00’ E
Aikasignaalien voimakkuus vaihtelee
vastaanottoajankohdan mukaan (voimakkuus on
suurempi öisin). Jos siirryt paikasta toiseen tai muutat
radio-ohjatun kellonajan säädön antennin sijaintia tai
suuntausta, laite ei ehkä aseta tai korjaa kellonaikaa
automaattisesti. Odota tällöin jonkin aikaa ja kokeile
myöhemmin, onko vastaanoton laatu parantunut.
Aikatietojen automaattinen
päivitys
Dream Machine -laitteessa oleva kellonajan
automaattinen säätöjärjestelmä vastaanottaa
aikasignaalit yön aikana, jolloin vastaanoton laatu on
paras. Järjestelmä korjaa ajan yhdeksän kertaa
tunnissa kello 20:n ja kello 4:n välisenä aikana.
Automaattisen toiminnan aikana ” ” ei vilku
näytössä. Jos kellonajan automaattinen
säätöjärjestelmä ei vastaanota aikasignaaleja yli 24
tuntiin, ” ” katoaa näytöstä. Jos näin käy, aloita
kellonajan automaattinen säätö manuaalisesti
painamalla CLOCK AUTO ADJUST -painiketta.
Yritä sitten parantaa vastaanoton laatua muuttamalla
radio-ohjatun kellonajan säädön antennin sijaintia tai
suuntausta.
A Radiohälytyksen asettaminen
Kun käytät radiohälytystä, laite soittaa
herätysasemaksi määrittämääsi radioasemaa.
2
3
Näyttö näyttää kaistan ja taajuuden muutaman
sekunnin ajan ja palaa sitten näyttämään oikeaa
aikaa.
2
4
Jokainen painallus muuttaa taajuusaluetta
seuraavasti:
AM
FM1
FM2
Jos käytät esiviritettyä FM1- tai FM2-tilaa, voit
kuunnella kummankin tilan radioasemia (katso
”Halutun aseman esivirittäminen”).
3
Viritä asema painamalla painiketta
TUNING + tai –.
5
Paina painiketta ENTER/BRIGHTNESS.
kerran.
5
Säädä vaiheita 3 ja 4 toistamalla kuukausi,
päivämäärä, tunti- ja minuuttilukema.
Kun minuutit on säädetty, paina painiketta
ENTER/BRIGHTNESS, jotta sekuntien lasku
alkaa. Tällöin kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä.
• Jos haluat asettaa kellonajan nopeasti, pidä
painettuna Jog-vivun v-puolta (ylös) tai V-puolta
(alas).
• Kun painat vaiheessa 5 painiketta ENTER/
BRIGHTNESS minuuttilukeman säädön jälkeen
kellon käynnistämiseksi, sekunnit alkavat juosta
nollasta.
• Jos laite on hälytyksen asetustilassa, kellonaikaa ei
voi asettaa.
Huomautus
Kello vastaanottaa aikasignaaleja automaattisesti,
vaikka se nollattaisiin manuaalisesti.
FM1 P1 - 5
• Radio sammutetaan painamalla painiketta OFF/
ALARM RESET.
• Kuunneltava asema voidaan tarkastaa painamalla
TUNING + tai – tai ON/BAND kevyesti. Näyttö
näyttää kaistan ja taajuuden muutaman sekunnin
ajan ja palaa sitten näyttämään oikeaa aikaa.
Vastaanoton laadun
parantaminen
FM:
AM:
Vedä FM-johtoantenni täysin
suoraksi, niin vastaanottoherkkyys on
mahdollisimman hyvä.
Käännä laite vaakasuuntaisesti asentoon,
jossa äänenlaatu on paras. Laitteen sisällä
on ferriittisauva-antenni.
2
Valitse ”SOUND”-hälytystila painamalla
Jog-vivun v-puolta (ylös) tai V-puolta
(alas).
”WAKE UP SOUND” tulee näyttöön.
Älä käytä laitetta metallialustalla. Muutoin
vastaanottoon voi tulla häiriöitä.
Halutun aseman
esivirittäminen
Paina ENTER/BRIGHTNESS-painiketta.
Näytössä näkyvä herätysääni alkaa soida.
Valitse haluamasi herätysääni painamalla
Jog-vivun v-puolta (ylös) tai V-puolta
(alas).
1: Summeri
2: ”Neljä vuodenaikaa: Kevät” Antonio Lucio
Vivaldi
3: ”Für Elise” Ludwig van Beethoven
Paina ENTER/BRIGHTNESS-painiketta.
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä asetuksen
hyväksymisen merkiksi, ja ilmaisin ALARM A tai
B katoaa näytöstä.
Radio- tai summerihälytyksen
käyttäminen
1 Aseta ALARM A- tai ALARM B 2
Aseman esivirittäminen
1 Noudata kohdan ”Radion käyttäminen”
vaiheita 1 - 4 ja viritä käsin asema, jonka
haluat esivirittää.
2
Pidä alas painettuna haluamaasi
STATION•SELECT/PRESET painiketta, kunnes laite antaa kaksi lyhyttä
äänimerkkiä.
Esimerkki:
2
Paina STATION•SELECT/PRESET, jolle
haluttu asema on esiviritetty.
3
Säädä äänenvoimakkuus VOLUMEsäätimellä.
Muutaman sekunnin kuluttua näyttöön palaa oikea
aika, mutta esiviritysnumeron merkintä pysyy yhä
näkyvissä.
Hälytyksen säätö
Hälytykseksi voidaan valita jompikumpi kahdesta
tyypistä, radio tai äänimerkki.
Hälytys kuuluu samaan aikaan joka päivä.
Tehtaalla säädetty hälytysaika radiolle ja äänimerkille
on 0:00.
Huomautuksia
• Säädä kello oikeaan aikaan ennen hälytyksen
säätämistä.
• Radiolähetys keskeytyy, kun hälytysaika säädetään.
1
2
Säädä hälytys. (Katso lukua ”Hälytyksen
säätö”.)
Säädä uniajastin. (Katso lukua
”Uniajastimen säätö”.)
Vianetsintä
Jos laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä, tarkasta
ensin seuraavat seikat varmistaaksesi, tarvitaanko
huoltoa vai ei.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Aikasignaalien vastaanotto ei onnistu
• Antennin sijaintipaikka on huono.
Kokeile siirtää antenni toiseen paikkaan. Jos
vastaanoton laatu on edelleen huono, odota jonkin
aikaa, sillä laatu voi olla parempi myöhemmin.
Katso ”Vastaanoton laadun parantaminen”.
Kello ei näytä oikeaa aikaa.
• Onko ollut yli minuutin kestänyt virtakatko?
Huomautuksia
• Tätä laitetta saa käyttää vain ”Tekniset tiedot”
mainituilla virtalähteillä.
• Käyttöjännitteen yms. tiedot osoittava arvokilpi
sijaitsee laitteen pohjassa.
• Irrota virtajohto (verkkojohto) vetämällä
pistokkeesta, älä vedä itse johdosta.
• Älä pidä laitetta lämmönlähteiden kuten
lämmittimien tai kuumaa ilmaa puhaltavien
ilmastointikanava-aukkojen läheisyydessä tai
paikoissa, joihin paistaa aurinko, joissa on
huomattavasti pölyä, mekaanista tärinää tai värinää.
• Älä aseta laitetta sellaisten pintojen päälle (matot,
huovat tms.) tai materiaalien lähelle (verhot tms.),
jotka saattavat tukkia tuuletusaukot.
• Jos laitteen sisään putoaa tai kaatuu jotakin, irrota
laite verkosta ja tarkastuta se ammattihenkilöllä,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Puhdista pinnat pehmeällä, mietoon pesunesteeseen
kastetulla rievulla. Älä käytä hankaavia
puhdistusaineita tai kemiallisia liuottimia, sillä ne
pilaavat laitteen pinnan.
• Tämä laite ei irtoa kokonaan verkosta niin kauan
kuin se on kytketty seinäpistorasiaan, vaikka itse
laitteen virta olisi katkaistu.
Jos laitteen suhteen ilmenee ongelmia tai
kysyttävää, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Tekniset tiedot
Paina painiketta ALARM A tai ALARM B.
Taajuusala
Ilmaisin ALARM A tai B tulee näyttöön.
Kaista
Taajuusala
Jos sekä Alarm A- että B -hälytys on asetettu samaan
ajankohtaan, Alarm A -hälytys on etusijalla.
ULA
87,5-108 MHz
0,05 MHz
AM
531-1 602 kHz
3 kHz
Kun haluat torkkua vielä
muutaman minuutin
Kaiutin
Halk. noin 6,6 cm, 8 Ω
Paina painiketta SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Radio tai äänimerkki sammuu, mutta alkaa kuulua
taas automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua. Joka
kerta, kun painat SNOOZE/DATE/SLEEP OFF,
torkkuaika muuttuu seuraavalla tavalla:
Teholähtö
200 mW (10% harmonisella säröllä)
Näyttö näyttää torkkuajan muutaman sekunnin ajan ja
palaa sitten näyttämään oikeaa aikaa. Kun oikean ajan
tultua näkyviin painetaan SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF, torkkuaika alkaa taas 10 minuutista.
Torkkuajan maksimipituus on 60 minuuttia.
Kanavavaihe
Virtavaatimukset
230 V vaihtovirta, 50 Hz
Mitat
Noin 173 × 57,2 × 133,5 mm (l × k × s)
mukaanlukien esiintyöntyvät osat ja säätimet
Paino
Noin 630 g
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Hälytyksen pysäyttäminen
Hälytys sammutetaan painamalla painiketta OFF/
ALARM RESET.
Hälytys toimii taas samaan aikaan seuraavana
päivänä.
Hälytyksen peruuttaminen
Paina painiketta ALARM A tai ALARM B.
Ilmaisin ALARM A tai B katoaa näytöstä.
NAP-ajastimen
(torkkuajastin)
käyttäminen
ON/BAND.
Voit nukahtaa radion kuuluessa ja herätä säädettynä
aikana radion soittoon tai äänimerkin herätykseen.
Aikanäyttö
24 tuntia
AM 1 260 kHz esiviritetään
esivirityspainikkeelle 2.
Esiviritetyn aseman kuuntelu
1 Kytke radion virta painamalla painiketta
Uniajastimen ja hälytyksen
käyttö yhdessä
hälytyksen aika (katso yllä).
—Asemien esiviritys
Voit esivirittää enintään 10 FM-asemaa (5 asemaa
sekä FM1- että FM2-alueelta) ja 5 asemaa sekä AMalueelta.
• Radio voidaan sammuttaa ennen kuin säädetty aika
menee umpeen painamalla painiketta
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Radiohälytys on käynnistetty, mutta ääntä ei
kuulu säädettynä herätysaikana.
• Onko äänenvoimakkuus säädetty (VOLUME)?
Toimi kohdan ”Hälytysajan asettaminen”
vaiheiden 1 - 4 mukaisesti.
5
Laite antaa kaksi äänimerkkiä, kun näyttöön tulee
”OFF”-ilmaisimen tilalle ”90”-ilmaisin.
”SLEEP” näkyy näytössä, kun kestoaika on säädetty.
Radio kuuluu säädetyn ajan, jonka jälkeen virta
katkeaa.
Paina ENTER/BRIGHTNESS-painiketta.
1
4
Paina painiketta SLEEP.
Radio kytkeytyy päälle. Uniajastin voidaan säätää 90,
60, 30 tai 15 minuuttiin. Jokainen painallus muuttaa
näyttöä seuraavalla tavalla:
Radio- tai äänimerkkihälytys ei kytkeydy
säädettynä aikana.
• Onko radio- tai summerihälytys asetettu? (eli onko
ALARM A- tai B -ilmaisin näkyvissä?)
B Summeri- tai
sävelmähälytyksen asettaminen
3
Voit nukahtaa radion kuuluessa käyttämällä hyväksesi
sisäänrakennettua uniajastinta, joka katkaisee virran
radiosta automaattisesti säädettynä aikana.
”P-” on viimeinen vastaanotettu asema.
Voit valita radiohälytyksessä käytettävän
herätysaseman suoraan painamalla ON/BANDtai STATION•SELECT/PRESET -painiketta,
kun ilmaisin ”P–” ei ole näytössä.
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä asetuksen
hyväksymisen merkiksi, ja ilmaisin ALARM A tai
B katoaa näytöstä.
Säädä äänenvoimakkuus VOLUMEsäätimellä.
Jos haluat muuttaa esiviritettyä asemaa, viritä
haluamasi asema ja pidä PRESET TUNING
-painiketta 1 - 5 alas painettuna. Uusi asema
korvaa PRESET TUNING -painikkeessa
aiemmin esiviritettynä olleen aseman.
4
AM P1 - 5
FM2 P1 - 5
FM-viritysaskelen tehdasasetus on 0,05 MHz* ja
AM -viritysaskelen tehdasasetus 9 kHz.
Kellonajan ja päivämäärän
manuaalinen asetus
1 Kytke kelloradio verkkoon.
Paina Jog-vivun v-puolta (ylös) tai Vpuolta (alas), kunnes oikea vuosi näkyy
näytössä.
Valitse haluamasi herätysasema painamalla
Jog-vivun v-puolta (ylös) tai V-puolta
(alas).
Kun käytät summeri- tai sävelmähälytystä, laite
soittaa valintasi mukaan summeria tai sävelmää.
Taajuus tulee näkyviin muutaman sekunnin
ajaksi, minkä jälkeen näyttöön palaa oikea aika.
Kuulet äänimerkin ja vuosilukema alkaa vilkkua
näytössä.
Paina ENTER/BRIGHTNESS-painiketta.
Esiviritetyn aseman numero vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä:
Valitse ON/BAND-valitsinta toistuvasti
painamalla kaista.
Huomautus
Vastaanotto-olosuhteiden mukaan voi olla, että
kellonajan automaattinen säätöjärjestelmä siirtyy
kesäaikaan tai takaisin normaaliaikaan myöhemmin
kuin kalenterin mukaisena vaihtoajankohtana.
Paina painiketta CLOCK muutaman
sekunnin ajan.
Valitse ”RADIO”-hälytystila painamalla
Jog-vivun v-puolta (ylös) tai V-puolta
(alas).
Laite antaa yhden äänimerkin, ja esiviritysnumero
vilkkuu näytössä.
ON/BAND.
Tietoja kesäajan säädöstä
Kellonajan automaattinen säätöjärjestelmä vaihtaa
kellonajan kesäaikaan ja takaisin normaaliaikaan
asianmukaisina ajankohtina.
” ” näkyy näytössä, kun kello on kesäajassa.
Näytössä vilkkuu ”0:00”.
Toimi kohdan ”Hälytysajan asettaminen”
vaiheiden 1 - 4 mukaisesti.
”WAKE UP STATION” tulee näyttöön.
—Käsiviritys
1 Kytke virta radioon painamalla painiketta
Huomautus
Automaattista päivitystä ei voi peruuttaa
manuaalisesti.
2
Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3.
Laite vahvistaa ajan asetuksen äänimerkillä.
”RADIO•SOUND” tulee näyttöön.
Voit valita ”RADIO tai ”SOUND”-tilan.
Aseta herätystila seuraavasti:
• RADIO: katso ”A Radiohälytyksen
asettaminen”
• SOUND: katso ”B Summeri- tai
sävelmähälytyksen asettaminen”
1
Uniajastimen säätö
Paina ENTER/BRIGHTNESS-painiketta.
Laite antaa yhden äänimerkin, ja minuuttilukema
alkaa vilkkua hälytysnäytössä.
Radion käyttäminen
4
3
2
Jos haluat asettaa tunnit nopeasti, pidä painettuna
Jog-vivun v-puolta (ylös) tai V-puolta (alas).
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, kun se
vastaanottaa virityksen aikana kunkin
taajuusalueen matalinta taajuutta.
Huomautuksia
Vastaanotto voi olla mahdotonta:
• lähellä televisiota, tietokonetta, jääkaappia tai muuta
sähkölaitetta.
• lähellä suurjännitejohtoja tai sähköverkon
ilmajohtoja.
• paikoissa, joissa sähköiset signaalit voivat häiritä
vastaanottoa, kuten rakennustyömailla,
lentoasemilla tai muissa vilkkaasti liikennöidyissä
paikoissa.
Valitse tunnit painamalla Jog-vivun vpuolta (ylös) tai V-puolta (alas).
P-
VAROITUS
1
Pidä OFF/ALARM RESET-painiketta alas
painettuna ja paina painiketta ON/BAND
yli 5 sekuntia.
* FM-taajuusnäyttö suurenee tai pienenee 0,1
MHz:n askelin. Esimerkiksi taajuudet 88,00 ja
88,05 MHz näkyvät muodossa ”88.0 MHz”.
Ominaisuudet
2
Huomautuksia
• Kun muutat AM-alueen viritysaskelta, esiviritetyt
AM-asemat katoavat muistista.
• Kun muutat AM-alueen viritysaskelta, myös FMalueen viritysaskel muuttuu.
Antennin suuntaaminen:
Vastaanoton laatu vaihtelee antennin suuntauksen
mukaan. Tarkista vastaanoton laatu näytöstä ja käännä
antenni asentoon, jossa vastaanotto on vakainta.
Vastaanoton laatu voi olla huono, jos antenni sijaitsee
metallialustalla.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
älä saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Sähköiskun välttämiseksi koteloa ei saa avata. Huolto
on jätettävä ammattihenkilön suoritettavaksi.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja
sähköiskuvaaran.
Laite antaa yhden äänimerkin, ja tuntilukema
alkaa vilkkua hälytysnäytössä.
Huono
Vastaanoton laatu määräytyy pääasiassa siitä, miten
radio-ohjatun kellonajan säädön antenni on sijoitettu
ja suunnattu.
Rätt till ändringar förbehålles.
muutaman sekunnin ajan.
Kytke kelloradio verkkoon.
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, ja FM/AM
-alueen viritysaskel muuttuu. Jos toimit
uudelleen vaiheen 2 mukaisesti, viritysaskel
muuttuu uudelleen.
Näyttö
Hälytysajan asettaminen
1 Paina painiketta ALARM A tai ALARM B
AM-alueen kanavaväli vaihtelee eri maissa. Tämän
laitteen viritysaskel on tehdasasetuksen mukaan 9 kHz
tai 10 kHz. Voit tarvittaessa muuttaa viritysaskelta
seuraavan taulukon mukaan.
Stationssökningssteg
Högtalare
Ca. 6,6 cm i diam., 8 Ω
Det är möjligt att somna genom att lyssna på radio
och sedan vakna till önskat väckningssätt,
radioväckning och/eller alarmsignal, vid önskad
tidpunkt.
2
2
Saat päivämäärän näkyviin painamalla SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF -painiketta kerran. Jos painat
painiketta 2 sekunnin kuluessa uudelleen, vuosi tulee
näkyviin.
Päivämäärä tai vuosi tulee näyttöön muutamaksi
sekunniksi, minkä jälkeen kellonajan näyttö palautuu.
Mottagningsområde
Tidsstyrt strömavslag
kombinerat med väckning
En ljudsignal bekräftar tidinställningen.
”RADIO•SOUND” visas.
Du kan välja mellan lägena ”RADIO” och
”SOUND”.
Så här väljer du larmläge:
• RADIO: se ”A Välja radiolarm”.
• SOUND: se ”B Välja larmsignal”.
Utför steg 1 till 4 under ”Ställa in
larmtiden”.
4
NAP-timern (”nap” är det engelska ordet för
”tupplur”) aktiverar en summer efter en tid som du
själv har ställt in.
Tryck på NAP flera gånger tills önskat antal minuter
visas.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret på följande sätt:
Ställ in önskad väckningstid (vi hänvisar till
”Inställning av väckning”).
1
3
Använda NAPtimern
(nedräkningstimern)
1
Om du väljer radiolarmet kan du bestämma vilken
kanal som du vill vakna till.
Paina CLOCK-painiketta, kunnes laite antaa yhden
äänimerkin. Paina sitten Jog-vivun v-puolta (ylös) tai
V-puolta (alas) ja aseta oikea kellonaika ja
päivämäärä.
(Katso ”Kellonajan ja päivämäärän manuaalinen
asetus”.)
Tryck på ALARM A eller ALARM B.
Teckenfönstret för ALARM A eller B slocknar.
Upprepa steg 2 och 3 för att ställa
minuterna.
A Välja radiolarm
Vuoden ja päivän tuominen
näkyviin
Vastaanotto-olosuhteet
Tryck på OFF/ALARM RESET för att slå av
alarmet.
Alarmet slås på samma klockslag nästa dag.
Hur väckningen kopplas ur
Kellonajan automaattinen
asetus ei onnistu
Tidvisningssätt
24-timmars visningssätt
I teckenfönstret visas tidslängden för repeterad
väckning i några sekunder, därefter aktuell tid. Om
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF trycks in efter att
aktuell tid åter visas i teckenfönstret, så återställs
tidslängden för repeterad väckning till 10 minuter.
Du kan förinställa upp till 10 kanaler för FM (5
kanaler för FM1, 5 kanaler för FM2), och 5 kanaler
för AM.
”Använda radion” och ställ manuellt in den
kanal som du vill förinställa.
Rådfråga affären där klockradion köptes, eller
Sonys representant, när det uppstår
svårigheter eller du vill ställa frågor som inte
besvaras i denna bruksanvisning.
Tryck på ENTER/BRIGHTNESS.
—Snabbvalsinställning
Förinställa en kanal
1 Följ anvisningarna för steg 1 till 4 under
• Driv klockradion enligt den strömkälla som anges i
Tekniska data.
• Namnplåten, som anger märkspänningen och
liknande märkuppgifter, finns på undersidan.
• Håll i kontakten, ej i kabeln, för att koppla ur
nätkabeln.
• Nätströmtillförseln kopplas inte ur så länge
nätkabeln är ansluten till ett nätuttag, inte ens när
strömmen till själva klockradion slås av.
• Placera inte klockradion på platser där den utsätts
för värme, som t. ex. nära ett element eller
varmluftsintag, solljus, damm, mekaniska stötar
och/eller vibrationer.
• Placera inte klockradion på mjukt underlag (som t.
ex. en rya, en filt, o.s.v.) eller nära material (som t.
ex. en gardin) som kan blockera
ventilationsöppningarna.
• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om du skulle
råka spilla vätska eller tappa något i klockradion.
Låt en fackkunnig reparatör besiktiga klockradion
innan den tas i bruk igen.
• Torka klockradion med en mjuk trasa, som fuktats i
mild diskmedelslösning, för att rengöra den.
Tekniska data
Tidslängden för repterad väckning kan ställas till 60
minuter som längst.
Stäng av strömmen genom att trycka på OFF/
ALARM RESET.
2
Förbättra mottagningskänsligheten genom
att sträcka ut FM-trådantennen.
Vrid radion horisontellt tills du får bäst
mottagning. Radion har en inbyggd
ferritantenn.
Att observera
1: Summer
2: ”Four seasons: Spring” (Våren ur De fyra
årstiderna) av Antonio Lucio Vivaldi
3: ”For Eliza” (Für Elise) av Ludwig van
Beethoven
Repeterad väckning
Ändra kanalsteg för
AM
Kanalsteget för AM varierar beroende på område.
Kanalsteget på den här enheten är fabriksinställt på
9 kHz eller 10 kHz och det kan vara nödvändigt att du
ställer in det enligt nedan innan du kan lyssna på
radion.
Välj önskat ljud att vakna upp till genom att
trycka jog-spaken mot v (uppåt) eller mot
V (nedåt).
FM:
Ett pip återges och årtalet börjar blinka i
teckenfönstret.
3
Tryck på ENTER/BRIGHTNESS.
Om du ställer in samma tid för både larm A och B får
larm A prioritet.
0:00 blinkar i teckenfönstret.
2
Tryck på ENTER/BRIGHTNESS.
Förbättra
mottagningen
Om tidjustering för sommartid
Det automatiska tidssystemet ställer automatiskt om
mellan sommar- och vintertid vid rätt tid på året.
” ” visas när klockan visar sommartid.
Obs!
Beroende på mottagningsförhållandena är det möjligt
att växlingen till och från sommartid sker senare än
den egentligen borde.
FM1 P1 till 5
”P-” är den senast inställda kanalen.
Du kan snabbt välja önskad kanal att vakna upp
till genom att trycka på ON/BAND eller
STATION•SELECT/PRESET när indikatorn
”P-” inte visas.
Om du ställer in frekvensen och hör två korta
ljudsignaler betyder det att du har kommit till det
lägsta möjliga frekvensvärdet.
4
AM P1 till 5
FM2 P1 till 5
* Visning av frekvensen för FM ökas eller sänks i
steg om 0,1 MHz. T.ex. visas frekvenserna 88,00
och 88,05 MHz som ”88.0 MHz”.
Visa år och datum
Obs!
• Om du slår på radion innan klockan är ställd tar inte
enheten emot några fler tidsignaler.
• Om du trycker på CLOCK AUTO ADJUST innan
justeringen av klockan är slutförd tar inte enheten
emot några fler tidssignaler.
Tryck lämpligt antal gånger på TUNING +
eller – för att ställa in önskad station.
Kanalsteget för FM är ställt på 0,05 MHz* och
kanalsteget för AM är ställt på 9 kHz.
Obs!
Automatisk uppdatering kan inte avbrytas manuellt.
Tryck på ENTER/BRIGHTNESS efter
inställning av rätt minuttal, för att starta
sekundräkningen. Två korta pip hörs.
2
När du använder snabbvalsläget FM1 eller FM2,
kan du lyssna på radion i endera läget (Se
”Förinställa radiokanaler”).
Dream Machine är utrustad med ett automatiskt
tidsystem, som automatiskt tar emot tidssignaler under
natten, då mottagningen är som bäst. Systemet gör nio
justeringar varje timme, från 20:00 och 04:00. När
inställningen sker automatiskt blinkar inte ” ”. Om
det automatiska tidsystemet inte kunnat ta emot
tidssignaler under mer än 24 timmar slocknar ” ”. I
så fall kan du aktivera det automatiska tidsystemet
manuellt genom att trycka på CLOCK AUTO
ADJUST; det kan också vara idé att förbättra
mottagningen genom att rikta om den
radiokontrollerade klockans antenn.
O relógio não mostra a hora correcta.
• Ocorreu uma interrupção da alimentação eléctrica
de duração maior que 1 minuto?
O alarme por rádio ou por besouro não toca à
hora de alarme programada.
• Activou o alarme do rádio ou do besouro desejado?
(por exemplo, o visor do ALARM A ou B está
ligado?)
Varje gång du trycker på knappen ändras bandet
på följande sätt:
AM
FM2
FM1
AM:
Koppla radion till strömuttaget.
Det automatiska tidsystemet aktiveras
automatiskt. ” ” blinkar i teckenfönstret.
Även om mottagningen är bra tar det ungefär tre
minuter från det att mottagningen startar till dess
att rätt tid visas.
Não consegue receber os sinais horários
• Local não apropriado para a instalação da antena.
Experimente mover a antena para um local
diferente. Se a recepção continuar a ser má espere
um pouco porque a recepção pode melhorar mais
tarde. Consulte “Melhorar a recepção”.
P-
2
VARNING!
Utsätt inte klockradion för regn och fukt för
att undvika riskerna för brand och/eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för
elektriska stötar. Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga tekniker.
Placera inte radion där det är för trångt, t.ex. i en
bokhylla eller i en inbyggnadslåda.
Undvik risk för brand och elskador genom att inte
placera vätskefyllda föremål på radion, t.ex. vaser och
liknande.
• Para desligar o rádio antes da hora programada
carregue em SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Pode-se adormecer ao som do rádio e despertar ao
som do alarme por rádio ou besouro à hora
programada hora programada.
Placering av den radiokontrollerade klockans
antenn:
Om du placerar enheten i en byggnad med förstärkta
betongväggar kan signalen mycket väl bli svagare ju
längre bort från fönstret du placerar antennen. Du
förbättrar mottagningen genom att placera antennen så
nära fönstret som möjligt.
Antennens riktning:
Mottagningen påverkas av åt viket håll antennen
pekar. Ta teckenfönstret som ledning för att bestämma
mottagningsförhållandena och rikta om antennen så
att den pekar åt det håll där mottagningen är som bäst.
Mottagningen kan bli dålig om antennen placeras på
ytor av metall, t.ex. ett metallbord.
Svenska
Tryck lämpligt antal gånger på ON/BAND
för att välja önskad våglängd.
Dålig
Mottagningen styrs mycket av hur den
radiokontrollerade klockans antenn är inställd och åt
vilket håll den pekar.
• Radiostyrd tidinställning.
• Klockradio med dubbla larm och FM/AM PLLsyntes (phase locked loop).
• Tre teckenfönster för tid - huvudteckenfönster för
klockan och två särskilda teckenfönster för larmen.
• Grön bakgrundsbelyst LCD-skärm med ställbar
ljusstyrka.
• Datumknapp för att visa år, månad och dag.
• Enkel digital förinställning med 15 minnesplatser
för snabbval.
• D.S.T. (Daylight Saving Time) – Justering för
sommartid (funktion för att hoppa över en timme).
• Olika typer av larm – radio summer och 2 melodier.
• Möjlighet att utöka tiden för repeterad väckning –
du kan välja att sova en stund extra, från 10 till 60
minuter ytterligare.
• Med tupplurstimern kan du ta en kort tupplur och
vakna upp till summern efter en förinställd tid, utan
att du behöver ändra larminställningarna.
(Du kan välja en tupplurstid på mellan 10 och 120
minuter)
Quando o visor passa de “OFF” a “90”, ouve dois
sinais sonoros.
“SLEEP” aparecerá no visor quando o tempo de
duração for definido.
O rádio funcionará pelo tempo ajustado, e a seguir
desligar-se-á.
Bra
Design e especificações sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
Na soldadura é utilizada solda sem
chumbo.
Não são utilizados materiais
retardadores de chamas com halogéneo
nas placas de circuito impresso.
2
Växlar regelbundet mellan
Förbättra mottagningen
O temporizador NAP activa o besouro, depois do
intervalo de tempo programado.
Carregue várias vezes em NAP, até aparecerem no
visor os minutos pretendidos.
Sempre que carregar neste botão, o visor altera-se da
seguinte forma:
Quando o visor passa de “OFF” a “10”, ouve dois
sinais sonoros.
” aparece e o período de NAP aparece
“
durante alguns segundos.
O temporizador NAP começa a contagem decrescente
do intervalo de tempo de NAP.
Passado o intervalo de tempo programado para
”, ouve um sinal sonoro e aparece no visor.
“
O besouro desliga-se automaticamente passados cerca
de 60 minutos.
Mottagning
Peso
Aprox. 630 g
Utilizar o temporizador
NAP (Temporizador de
contagem decrescente)
Snabbvalsnumren ändras i följande ordning:
Använda radion
” ” och ” ” med ett
intervall på en sekund
Carregue em OFF/ALARM RESET para desligar o
alarme.
O alarme será activado à mesma hora do dia seguinte.
Obs!
• När kanalsteget för AM ändras, raderas de
förinställda AM-kanalerna.
• När kanalsteget för AM ändras, ändras också
kanalsteget för FM.
Mottagningsförhållanden
Alimentação requerida
230 V CA, 50 Hz
Carregue em SLEEP.
O rádio liga-se. Pode programar o temporizador Sleep
(Adormecer) para 90, 60, 30 ou 15 minutos. Sempre
que carregar, a indicação muda da maneira seguinte:
Repita os passos 2 e 3 para programar os
minutos.
Amplitude de frequência
Para parar o alarme
Carregue no botão de selecção v (para
cima) ou V (para baixo) para seleccionar a
hora.
Depois de ouvir um sinal sonoro, os minutos
começam a piscar no visor do alarme.
Teckenfönstret visar mottagningsförhållandena när
tidssignaler tas emot (när du ansluter nätkabeln till ett
vägguttag eller om du trycker på CLOCK AUTO
ADJUST).
Teckenfönster
Depois de ouvir um sinal sonoro, a hora começa a
piscar no visor do alarme.
Carregue em ENTER/BRIGHTNESS.
Indicação da hora
24 horas
Kontrollera mottagningen
Potência de saída
200 mW (a 10% de distorção harmónica)
Para programar a hora rapidamente, mantenha
carregado o botão de selecção v (para cima) ou V
(para baixo).
3
Especificações
A duração máxima do tempo de snooze é 60 minutos.
Pode-se adormecer ao som do rádio, utilizando-se o
temporizador Sleep (Adormecer) incorporado que
desliga o rádio automaticamente após uma duração
programada.
ALARM B durante alguns segundos.
Intervalo de sintonização
Carregando sem soltar OFF/ALARM
RESET, carregue em ON/BAND durante
mais de 5 segundos.
Ajuste o volume utilizando VOLUME.
Após alguns segundos, o visor volta a mostrar a
hora actual mas a indicação do número de
memória permanece no visor.
América do Norte e do Sul 10 kHz
2
Mainflingen, Alemanha
50° 0,1’ N, 09° 00’ E
Notas
• Se ligar o rádio antes de terminado o acerto do
relógio, o rádio deixa de receber os sinais horários.
• Se carregar em CLOCK AUTO ADJUST antes de
terminado o acerto do relógio, o rádio deixa de
receber os sinais horários.
Repita os passos 3 e 4 para acertar os
dígitos do mês, dia, hora e minuto.
Depois de acertar os minutos, carregue em
ENTER/BRIGHTNESS para iniciar a
contagem dos segundos, e escutará dois
breves sinais sonoros.
Carregue em OFF/ALARM RESET para
desligar a corrente.
A função de Acerto automático do relógio é
activada automaticamente. “ ” pisca no visor.
Se as condições de recepção forem boas, o acerto
do relógio demora cerca de três minutos.
2
Para programar outra estação, repita estes passos.
Para alterar a estação programada, sintonize a
estação pretendida e carregue sem soltar o botão
PRESET TUNING de 1 a 5. A estação anterior é
substituída pela nova estação no botão de
programação.
Carregue em ENTER/BRIGHTNESS uma
vez.
Nota
O relógio está programado automaticamente para
receber os sinais horários e continua a fazê-lo mesmo
que o reprograme manualmente.
Ligue o rádio.
Condições
da recepção
A piscar
A frequência aparecerá por alguns segundos e
então o visor volta à hora corrente.
Carregue no botão de selecção v (para
cima) ou V (para baixo) até que o ano
correcto apareça no visor.
Outros países/regiões
O visor mostra o tempo de snooze durante alguns
segundos e volta a aparecer a hora actual. Se carregar
em SNOOZE/DATE/SLEEP OFF depois da
aparecer o hora actual, o tempo de snooze é
novamente activado depois de 10 minutos.
Carregue em ALARM A ou ALARM B.
O visor ALARM A ou B apaga-se.
Carregue em CLOCK por alguns segundos.
Um sinal sonoro é emitido e os dígitos do
ano passam a piscar no visor.
Zona
Carregue em SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
O rádio e o besouro desligam-se, mas voltam a ligarse passados cerca de 10 minutos. Sempre que carregar
em SNOOZE/DATE/SLEEP OFF, o período de
snooze muda da maneira seguinte:
Para desactivar o alarme
• Para acertar a hora actual rapidamente, mantenha
carregado o botão de selecção v (para cima) ou V
(para baixo).
• No passo 5, quando carregar em ENTER/
BRIGHTNESS depois de ter acertado os minutos,
para activar o relógio, a contagem dos segundos
começa a partir de zero.
• Se tiver entrado no modo de programação do
alarme, não consegue acertar o relógio.
1
Carregue sem soltar o botão
STATION•SELECT/PRESET desejado
até ouvir dois sinais sonoros curtos.
Para dormir durante mais
alguns minutos
NAP-torkkuajastin soittaa summeria esiasetetun ajan
kuluttua.
Paina NAP-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi
minuuttimäärä näkyy näytössä.
Jokainen painallus muuttaa näyttöä seuraavasti:
Laite antaa kaksi äänimerkkiä, kun näyttöön tulee
”OFF”-ilmaisimen tilalle ”10”-ilmaisin.
”
” tulee näyttöön, ja NAP-torkkuajastimen
aika näkyy näytössä muutaman sekunnin.
NAP-torkkuajastin alkaa laskea torkkuaikaa alaspäin.
Kun NAP-torkkuajastimeen asetettu aika on kulunut,
” tulee näyttöön.
laite antaa äänimerkin ja ”
Summeriääni katkeaa automaattisesti noin 60
minuutin kuluttua.
NAP-torkkuajastimen äänen
katkaiseminen
Katkaise summerin ääni painamalla NAP- tai OFF/
ALARM RESET -painiketta.
NAP-torkkuajastimen
poistaminen käytöstä
Paina NAP-painiketta.
” katoaa näytöstä.
”
Juotokset ovat lyijyttömiä.
Piirilevyissä ei ole halogenoituja
palamista ehkäiseviä aineita.
Download PDF

advertising