Sony | ICF-C263 | Sony ICF-C263 Istruzioni per l'uso

3-266-392-31(1)
De radio bedienen
—Handmatig afstemmen
1 Druk op RADIO ON/BAND om de radio
aan te zetten.
Band en frequentie verschijnen enkele seconden
op het display, waarna de huidige tijd weer wordt
getoond.
2
Druk op RADIO ON/BAND om de band
te kiezen.
Bij elke druk verandert de band als volgt:
FM/AM PLL Synthesized
Clock Radio ICF-C263
AM
FM2
In de voorinstelstand FM1 of FM2 kunt u in elke
stand naar de radio luisteren (Zie "Favoriete
zenders vooraf instellen").
3
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso
Manual de Instruções (lado inverso)
Käyttöohjeet (kääntöpuoli)
FM1
4
FM: strek de FM-draadantenne volledig uit voor een
optimale ontvangst.
AM: draai het toestel horizontaal voor optimale
ontvangst. Het toestel is uitgerust met een
ingebouwde ferrietstaafantenne.
Plaats het toestel niet op een stalen of metalen
ondergrond omdat de ontvangst hierdoor kan worden
gestoord.
Printed in China
AL
1
2
B
E
A
3
SLEEP
Herhaal deze stappen om een andere zender
voorin te stellen.
Als u de voorkeurzender wilt wijzigen, stemt u af
op de gewenste zender en houdt u PRESET
TUNING toets 1 tot 5 ingedrukt. De nieuwe
zender vervangt de vorige zender onder de
voorinsteltoets.
ALARM RESET
SNOOZE/SLEEP OFF
Afstemmen op een
voorkeurzender
1 Druk op RADIO ON/BAND om de radio
Netsnoer
De PRESET TUNING 3 toets
is voorzien van een voelstip.
Nätkabel
Cavo di alimentazione CA
Knappen PRESET TUNING 3
har en punkt som du kan
känna med fingret.
Il tasto PRESET TUNING 3
dispone di un punto tattile.
FM-draadantenne
2
3
4
FM-trådantennen
VOLUME
Naast de volumeregelaar bevindt zich
een voelstip die de richting aangeeft om
het volume te verhogen.
Det finns en liten upphöjd punkt bredvid
volymratten; punkten visar åt vilket håll
du vrider för att höja volymen.
Accanto al comando del volume è
presente un punto tattile che indica la
direzione da seguire per aumentare il
livello del volume.
Nederlands
Helderheid van de
achtergrondverlichting
regelen
Druk op BRIGHTNESS om hoog, midden of laag te
kiezen, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur.
AM-afsteminterval
wijzigen
Het AM-afsteminterval verschilt per gebied. Het
afsteminterval van dit toestel is standaard 9 kHz of 10
kHz. U kunt, zoals in de onderstaande tabel wordt
weergegeven, deze instelling wijzigen om naar de
radio te kunnen luisteren.
Gebied
Afsteminterval
Noord- en Zuid-Amerika
10 kHz
Kenmerken
Andere landen/regio's
9 kHz
• Digitale FM/AM-klokradio
• Dubbel alarm
• 15 voorkeurzenders in het geheugen met 5 toetsen
voor directe toegang
• NAP-timer/functies voor het uitbreiden van de
snooze-tijd
• Helderheid van het LCD aanpassen
• Slaapfunctie
1
De klok instellen
Steek de stekker in het stopcontact.
"0:00" knippert op het display.
2
Druk op OFF•ALARM RESET om de
stroom uit te schakelen.
Druk langer dan 5 seconden tegelijkertijd
op PRESET TUNING 1 en SLEEP.
U hoort twee korte pieptonen en het AMafsteminterval wordt gewijzigd. Als u doorgaat
met stap 2, wordt het afsteminterval opnieuw
gewijzigd.
Opmerkingen
• Als het AM-afsteminterval wordt gewijzigd, worden
de vooraf ingestelde zenders voor AM gewist.
• Als het AM-afsteminterval wordt gewijzigd, wordt
het FM-afsteminterval ook gewijzigd.
Als u de NAP-timer gebruikt, hoort u de zoemer na de
vooraf ingestelde tijdsduur.
Druk herhaaldelijk op NAP tot de gewenste minuten
verschijnen.
Bij elke druk verandert het display als volgt:
Deze klokradio is uitgerust met 2 alarmstanden: radio
en zoemer. Stel de klok in voordat u het alarm instelt
(zie "De klok instellen").
De alarmtijd instellen
1 Druk een aantal seconden op ALARM
SET A of B.
Na een pieptoon beginnen "RADIO" of
"BUZZER" en het uur te knipperen op het
display.
2
Druk op TUNE/TIME SET + of – totdat
het gewenste uur verschijnt.
Als u het uur snel wilt instellen, houdt u
TUNE/TIME SET + of – ingedrukt.
3
Druk op ALARM SET A of B.
Na een pieptoon gaan de minuten knipperen.
4
30
60
Wanneer "10" weer op het display verschijnt,
weerklinken er twee korte pieptonen.
De NAP-indicator gaat branden, waarna "
" en
de NAP-tijd enkele seconden verschijnen. De NAPtimer begint de NAP-tijd af te tellen. Wanneer de
gekozen NAP-tijd is verstreken, hoort u de pieptoon
" op het display
en gaan de NAP-indicator en "
knipperen.
NAP-timer stoppen
Druk op NAP of OFF•ALARM RESET om de
zoemer uit te zetten.
Herhaal stap 2 om de minuten in te stellen
en druk op ALARM SET A of B.
5
Druk op TUNE/TIME SET + of – tot de
gewenste alarmindicator knippert.
U kunt kiezen uit de standen "RADIO" en
"BUZZER". Stel de alarmstand als volgt in:
– RADIO: zie "A Het radio-alarm instellen"
– BUZZER: zie "B Het zoemeralarm instellen".
A Het radio-alarm instellen
Voor het radio-alarm wordt de zender afgespeeld die
u hebt opgegeven als wekzender.
1
2
3
Voer stap 1 tot en met 5 uit in "De
alarmtijd instellen".
Druk op TUNE/TIME SET + of – om
de alarmstand "RADIO" te selecteren.
Druk op ALARM SET A of B om de
gewenste wekzender te selecteren.
Na één pieptoon wordt "WAKE UP"
weergegeven en knippert het voorinstelnummer in
het display.
4
Druk op TUNE/TIME SET + of – om
de gewenste wekzender te selecteren.
Het voorinstelnummer wordt als volgt gewijzigd:
P-
AM P1 tot 5
FM2 P1 tot 5
FM1 P1 tot 5
"P-" is de laatstontvangen zender.
U kunt de gewenste wekzender rechtstreeks
selecteren door op RADIO ON/BAND of de
PRESET TUNING toets te drukken wanneer de
aanduiding "P-" niet wordt weergegeven.
De minuten beginnen te knipperen.
5
Druk op ALARM SET A of B.
U hoort twee korte pieptonen als bevestiging van
de instelling.
Utsätt inte klockradion för regn och fukt
för att undvika riskerna för brand och/
eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för
elektriska stötar. Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga tekniker.
Placera inte radion där det är för trångt, t.ex. i en
bokhylla eller i en inbyggnadslåda.
Undvik risk för brand och elskador genom att inte
placera vätskefyllda föremål på radion, t.ex. vaser och
liknande.
Druk op NAP. De NAP-indicator en "
doven.
Met de ingebouwde slaaptimer kunt u de radio na een
vooraf ingestelde tijdsduur automatisch laten
uitschakelen, zodat u in slaap kunt vallen terwijl u
naar de radio luistert.
90
OFF
1
2
Stel het alarm in (Zie "Het alarm
instellen").
Stel de slaaptimer in (Zie "De slaaptimer
instellen").
Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik het toestel op de stroomvoorziening die bij
"Technische gegevens" wordt aangegeven.
• Een naamplaatje met daarop de bedrijfsspanning
e.d. bevindt zich aan de onderkant van het toestel.
• Pak voor het losmaken van het netsnoer altijd de
stekker vast. Trek nooit aan het snoer zelf.
• Zolang het netsnoer op het stopcontact is
aangesloten, blijft de stroomtoevoer naar het toestel
intact, zelfs nadat het toestel is uitgeschakeld.
• Zet het toestel niet in de buurt van een warmtebron,
zoals een kachel of verwarmingsradiator. Zorg er
tevens voor dat het niet blootgesteld wordt aan
direct zonlicht, veel stof en mechanische trillingen
of schokken.
• Laat voldoende ruimte vrij voor luchtcirculatie om
oververhitting van het toestel te voorkomen. Zet het
toestel niet op een zachte ondergrond (zoals op een
deken, een kleedje of tapijt), en plaats het niet vlak
tegen gordijnen of een wandtapijt aan, daar dit de
ventilatie-openingen zou kunnen blokkeren.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het toestel
terechtkomen, trek dan de stekker uit het
stopcontact en laat het toestel daarna eerst door een
bevoegd onderhoudsmonteur nakijken, voordat u het
in gebruik neemt.
• Als de behuizing van het toestel vuil is, kunt u het
schoonmaken met een zachte doek, bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel. Gebruik voor het
reinigen nooit schuurmiddelen of chemische
oplosmiddelen, aangezien hierdoor de afwerking
aangetast kan worden.
Mocht u vragen hebben of problemen met het
toestel, aarzel dan niet contact op te nemen
met uw plaatselijke Sony handelaar.
Förinställningsnummer ”2” och ”
i teckenfönstret.
Två ljudsignaler hörs och ”2” och ”
slutar blinka.
Koppla radion till strömuttaget.
Tryck på CLOCK SET under några
sekunder tills du hör en ljudsignal.
Timvisningen börjar blinka i teckenfönstret.
3
4
Tryck på TUNE/TIME SET + eller –
tills rätt timme visas.
Du kan ställa in den aktuella tiden snabbare
genom att hålla TUNE/TIME SET + eller –
intryckt.
2
Tryck på CLOCK SET en gång.
3
Ställ in minuterna genom att upprepa steg 3
och 4.
4
Två korta ljudsignaler hörs och sekundräkningen
börjar.
Om du inte fullföljer inställningen, visas det
ursprungliga teckenfönstret igen efter 65 sekunder.
Om du ställer klockan efter en tidsignal och vill starta
den aktuella tiden från noll sekunder, trycker du på
CLOCK SET i steg 5 när du hör tidsignalen.
Ställ in bakgrundsbelysningen som du vill ha den –
hög, medium eller låg – genom att trycka på
BRIGHTNESS.
Ändra kanalsteget
för AM
”
Ställa in en förinställd kanal
1 Slå på radion genom att trycka på RADIO
Minuterna börjar blinka.
5
” blinkar
Upprepa den här proceduren om du vill ställa in
fler kanaler.
Du ändrar ett förval genom att först ställa in den
nya kanalen och sedan trycka in någon av
snabbvalsknapparna PRESET TUNING 1 till 5.
Den nya kanalen ersätter den kanal som tidigare
var lagrad på snabbvalsknappen.
”0:00” blinkar i teckenfönstret.
2
ON/BAND.
Välj band genom att trycka på RADIO
ON/BAND.
Tryck på den snabbvalsknapp som
motsvarar den kanal som du vill ställa in.
Ställ in ljudstyrkan med hjälp av
VOLUME.
Efter några sekunder återgår teckenfönstret till att
visa den aktuella tiden, men numret på den
snabbvalsknapp du tryckte på visas fortfarande.
Obs!
Om du i steg 3 håller snabbvalsknappen (PRESET
TUNING) intryckt lite längre kommer den kanal som
var lagrad på knappen att ersättas med den kanal som
för tillfället är inställd.
Klockradion har 2 larmlägen – radio och summer.
Innan du ställer in larmet måste du ha ställt klockan
(se ”Ställa klockan”).
Ställa in larmtiden
1 Tryck på ALARM SET A eller B under
några sekunder.
En ljudsignal hörs och ”RADIO” eller
”BUZZER” blinkar i teckenfönstret tillsammans
med en timsiffra.
2
3
Område
Kanalsteg
4
Nord- och Sydamerika
10 kHz
Övriga länder/regioner
9 kHz
Tryck på TUNE/TIME SET + eller –
tills önskad timme visas.
De ställer in timmen snabbare genom att hålla
TUNE/TIME SET + eller – intryckt.
Tryck på ALARM SET A eller B.
En ljudsignal hörs och minuterna börjar blinka.
2
Slå av strömmen genom att trycka på
OFF•ALARM RESET.
Tryck på PRESET TUNING 1 och
SLEEP samtidigt under mer än 5
sekunder.
Du hör två korta ljudsignaler som bekräftelse på
att kanalsteget för AM har ändrats. Om du
upprepar steg 2, ändras kanalsteget igen.
Obs!
• När kanalsteget för AM ändras, initieras de
förinställda AM-kanalerna.
• När kanalsteget för AM ändras, ändras också
kanalsteget för FM.
Använda radion
A Ställa in radiolarmet
Om du väljer radiolarmet kan du ställa in vilken kanal
du vill vakna till.
1
2
3
4
P-
Varje gång du trycker på knappen ändras bandet
på följande sätt:
FM1
3
Ställ in önskad kanal genom att trycka på
TUNE/TIME SET + eller –.
* Visningen av FM-frekvensen höjs eller sänks i steg
om 0,1 MHz. T.ex. visas frekvenserna 88,00 och
88,05 MHz som ”88.0 MHz”.
Om du hör två korta signaler när du ställer in
frekvensen betyder det att du har kommit till den
lägsta frekvensen på respektive band.
4
Ställ in ljudstyrkan med hjälp av
VOLUME.
Visa information om den mottagna kanalen
Tryck lätt på TUNE/TIME SET + eller –.
Teckenfönstret visar band och frekvens under några
sekunder, och återgår sedan till den tidigare visningen.
Du stänger av radion genom att trycka på
OFF•ALARM RESET.
AM P1 till 5
FM2 P1 till 5
FM1 P1 till 5
”P-” är den senast inställda kanalen.
Du kan snabbt ställa in den kanal som du vill
vakna till genom att trycka på RADIO ON/
BAND eller PRESET TUNING när indikatorn
”P-” inte visas.
FM2
Du kan använda såväl FM1 som FM2 för att
lyssna på FM-program; de skiljer sig bara åt
genom snabbvalen (förinställningarna). (Se
”Förinställa radiokanaler”.)
Ställ in den kanal som du vill vakna upp till
genom att trycka på TUNE/TIME SET
+ eller –.
Snabbvalsnumret ändras enligt följande:
Välj band genom att trycka på RADIO
ON/BAND.
AM
Utför steg 1 till 5 under ”Ställa in
larmtiden”.
Välj larmläget ”RADIO” genom att trycka
på TUNE/TIME SET + eller –.
Ställ in den kanal du vill vakna till genom
att trycka på ALARM SET A eller B.
En ljudsignal hörs och ”WAKE UP” visas i
teckenfönstret tillsammans med ett blinkande
snabbvalsnummer.
Teckenfönstret visar band och frekvens under
några sekunder och återgår sedan till visning av
aktuell tid.
2
Tryck på TUNE/TIME SET + eller –
tills önskad larmindikator blinkar.
Du kan välja mellan två larmlägen, ”RADIO” och
”BUZZER”. Så här ställer du in larmläget:
– RADIO: se ”A Ställa in radiolarmet”.
– BUZZER: se ”B Ställa in summerlarmet”.
—Manuell inställning
1 Slå på radion genom att trycka på RADIO
ON/BAND.
Ställ in minuterna genom att upprepa steg 2
och tryck på ALARM SET A eller B.
En ljudsignal hörs som bekräftelse på att
larmläget är aktiverat.
5
5
Tryck på ALARM SET A eller B.
Två korta ljudsignaler bekräftar inställningen.
B Ställa in summerlarmet
1 Utför steg 1 till 5 under ”Ställa in
2
3
larmtiden”.
Välj larmläget ”BUZZER” genom att
trycka på TUNE/TIME SET + eller –.
Tryck på ALARM SET A eller B.
Två korta ljudsignaler bekräftar inställningen.
Ställa in larmläget
Innan du ställer in larmläget måste du ha ställt in
larmtiden. (Se ”Ställa in larmet”.)
Ställ in önskat läge genom att trycka på ALARM
MODE flera gånger.
Varje gång du trycker på ALARM MODE ändras
indikatorn i teckenfönstret på följande sätt:
ingen
larmindikering
eller
eller
Förbättra
mottagningen
Använd inte radion på en metallbänk eller annat
metallunderlag eftersom det kan leda till störningar i
mottagningen.
30
60
90
eller
eller
Om du har ställt in samma larmtid för både
radiolarmet och summern (ALARM A och B), har
radiolarmet (ALARM A) prioritet.
Slumra en stund till
Tryck på SNOOZE/SLEEP OFF.
Radion eller summern slås av, men slås automatiskt
på igen efter ungefär 10 minuter. Varje gång du
trycker på SNOOZE/SLEEP OFF ändras timern för
den extra sovtiden på följande sätt:
10
20
30
40
50
60
È possibile preselezionare un massimo di 10 stazioni
nella banda FM (5 stazioni in FM1 e 5 stazioni in
FM2) e 5 stazioni nella banda AM.
ATTENZIONE
Preselezione di una stazione
1 Seguire i punti da 1 a 4 della sezione “Uso
Per evitare il pericolo di incendi o scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Per evitare scosse elettriche non aprire l’apparecchio.
Per riparazioni rivolgersi solo a personale qualificato.
Non installare l’apparecchio all’interno di spazi
limitati, quali una libreria o un mobiletto.
Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non
collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi,
sull’apparecchio.
Stänga av NAP-timern
Du stänger av summern genom att trycka på NAP
eller OFF•ALARM RESET.
Impostazione
dell’orologio
Avaktivera NAP-timern
1
Tryck på NAP. NAP-indikatorn och ”
slocknar.
”
Ställa in
insomningstimern
Du kan somna in till radion med hjälp av den
inbyggda insomningstimern; den slår automatiskt av
radion efter en förinställd tid.
2
Esempio: Display quando viene impostato
90 MHz in FM in corrispondenza del
tasto PRESET TUNING 2 per FM2.
Collegare l’apparecchio.
Sul display lampeggia “0:00”.
2
Premere CLOCK SET per alcuni secondi
finché non viene emesso un segnale
acustico.
Sul display inizia a lampeggiare l’ora.
3
Premere TUNE/TIME SET + o – fino a
visualizzare l’ora esatta.
Per impostare rapidamente l’ora corrente, tenere
premuto TUNE/TIME SET + o –.
4
Sul display lampeggiano il numero di
preselezione “2” e “
”
Vengono emessi due segnali acustici e le
indicazioni “2” e “
” cessano di
lampeggiare.
Per preselezionare un’altra stazione, ripetere le
operazioni descritte sopra.
Per cambiare una stazione preimpostata,
sintonizzare la stazione desiderata, quindi tenere
premuto uno dei tasti PRESET TUNING da 1a
5. La nuova stazione sostituisce quella precedente
in corrispondenza del tasto di preselezione.
Sintonizzazione di una stazione
preselezionata
1 Premere RADIO ON/BAND per
2
3
4
Premere una volta CLOCK SET.
L’indicazione dei minuti comincia a lampeggiare.
Tryck på SLEEP.
Radion slås på. Du kan ställa in insomningstimern så
att den stänger av radion efter 90, 60, 30 eller 15
minuter. Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret på följande sätt:
90
OFF
60
30
Du hör två korta ljudsignaler när visningen i
teckenfönstret kommer tillbaka till ”90”.
När du har ställt in en tid för insomningstimern visas
” i teckenfönstret.
”
Radion står på under den inställda tiden, därefter
stängs den automatiskt av.
Stänga av radion innan timern stänger av den
Tryck på SNOOZE/SLEEP OFF eller
OFF•ALARM RESET.
Använda både
insomningstimer och larm
Du kan somna till radion och bli väckt en bestämd tid
av radion eller en summer.
1
2
Ställ in larmet. (Se ”Ställa in larmet”.)
Ställ in insomningstimern. (Se ”Ställa in
insomningstimern”.)
Att observera
• Driv klockradion med de strömkällor som anges i
Specifikationer.
• Namnplåten, som anger märkspänning och liknande
märkuppgifter, återfinns på undersidan.
• Håll i kontakten, ej i kabeln, för att koppla ur
nätkabeln.
• Placera inte klockradion på platser där den utsätts
för värme, som t.ex. nära ett element eller
varmluftsintag, eller på en plats med direkt solljus,
mycket damm, mekaniska vibrationer eller stötar.
• Sörj för tillräckligt god ventilation för att förhindra
överhettning inuti klockradion. Placera inte
klockradion på ett mjukt underlag (som t.ex. en
ryamatta, filt o.dyl.) eller nära material (t.ex. en
gardin) som kan blockera ventilationsöppningarna.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget, om du skulle
råka spilla vätska eller tappa något föremål i
apparaten. Låt en fackkunnig reparatör besiktiga
apparaten innan den tas i bruk igen.
• Torka höljet med en mjuk trasa som fuktats i mild
diskmedelslösning, för att rengöra klockradion.
Använd inte slipande rengöringsmedel eller kemiska
lösningar, eftersom det kan skada höljets yta.
• Nätströmstillförseln är inte frånkopplad så länge
nätkabeln är ansluten till ett vägguttag, inte ens när
strömmen till själva klockradion är avslagen.
Kontakta Sonys återförsäljare om det uppstår
problem eller när du vill ställa frågor
angående klockradion.
5
Se l’operazione di impostazione dell’orologio viene
iniziata e non portata a termine, dopo circa 65 secondi
viene visualizzato il display precedente.
Per impostare l’ora corrente da zero secondi, premere
CLOCK SET con il segnale orario al punto 5.
Impostazione della
luminosità della
retroilluminazione
Premere BRIGHTNESS per impostare il display sul
livello alto, medio o basso in base alle proprie
preferenze.
Modifica
dell’incremento di
frequenza AM
L’incremento di frequenza AM varia in base all’area
di ricezione. Per il presente apparecchio,
l’impostazione predefinita è su 9 kHz o 10 kHz. Per
ascoltare la radio, modificare l’impostazione in base a
quanto riportato di seguito.
Zona
Incremento di
frequenza
Nord e Sud America
10 kHz
Altri paesi/regioni
9 kHz
1
2
Radiolarmet är aktiverat, men det hörs ändå
inget ljud på den inställda larmtiden.
• Har du ställt in ljudvolymen (VOLUME) rätt?
Om du skulle behöva lämna in radion på service kan
det hända att du får tillbaka den med de förinställda
radiokanalerna raderade.
Skriv därför ned dina inställningar så kan du lätt ställa
in dem igen.
Tidvisning
24-timmarssystem
Frekvensomfång
FM: 87,5-108 MHz (kanalsteg 0,05 MHz)
AM: 531-1602 kHz (kanalsteg 9 kHz)
Högtalare
Ca. 6,6 cm diameter. 8 Ω
Uteffekt
150 mW (vid 10% harmonisk distorsion)
Strömförsörjning
230 V växelström (AC), 50 Hz
Storlek
Ca. 172,5 × 61,9 × 154,7 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar och reglage
Vikt
Ca. 610 g
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Nota
Se al punto 3 il tasto PRESET TUNING desiderato
viene tenuto premuto per qualche secondo, la stazione
in corrispondenza del tasto PRESET TUNING viene
sostituita da quella su cui si è sintonizzati.
Impostazione della
sveglia
La presente radiosveglia è dotata di 2 modi di sveglia:
radio e suoneria. Prima di procedere all’impostazione
della sveglia, assicurarsi di impostare l’orologio
(vedere “Impostazione dell’orologio”).
Per impostare l’ora della
sveglia
1 Tenere premuto ALARM SET A o B per
alcuni secondi.
Viene emesso un segnale acustico, quindi
“RADIO” o “BUZZER” e l’ora lampeggiano sul
display.
2
Note
• Quando si modifica l’incremento di frequenza AM,
le stazioni preselezionate per tale banda vengono
inizializzate.
• Quando si modifica l’incremento di frequenza AM,
anche l’incremento di frequenza FM cambia.
3
4
5
Ad ogni pressione di questo tasto, la banda
cambia come descritto di seguito:
AM
FM1
Per la sveglia al suono della radio, viene riprodotta la
stazione specificata come stazione di sveglia.
3
Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 5
della sezione “Per impostare l’ora della
sveglia”.
Premere TUNE/TIME SET + o – per
selezionare il modo di sveglia “RADIO”.
Premere ALARM SET A o B per
selezionare la stazione di sveglia desiderata.
Viene emesso un segnale acustico, quindi viene
visualizzato “WAKE UP” e il numero di
preselezione lampeggia sul display.
4
Premere TUNE/TIME SET + o – per
selezionare la stazione di sveglia desiderata.
Il numero di preselezione cambia nel modo
seguente:
FM2
PQuando si utilizza il modo preimpostato FM1 o
FM2, è possibile ascoltare la radio in entrambi i
modi (vedere la sezione “Preselezione delle
stazioni desiderate”).
3
Se durante la sintonizzazione viene ricevuta la
frequenza minima di ciascuna banda, vengono
emessi due brevi segnali acustici.
4
Regolare il volume mediante il comando
VOLUME.
Per controllare la stazione che si sta
ricevendo
Premere leggermente TUNE/TIME SET + o –. Sul
display vengono visualizzate la banda e la frequenza
per alcuni secondi, quindi il display precedente.
Per spegnere la radio, premere OFF•ALARM
RESET.
Per migliorare la
ricezione
FM: Estendere completamente l’antenna FM a filo per
aumentare la sensibilità di ricezione.
AM: Ruotare l’apparecchio orizzontalmente per una
ricezione ottimale, in quanto l’apparecchio
dispone di una barra in ferrite incorporata.
Non utilizzare l’apparecchio su una scrivania di
acciaio o su una superficie metallica, onde evitare
interferenze nella ricezione.
AM P1 a 5
FM2 P1 a 5
Nessuna
indicazione
di sveglia
o
o
Per disattivare
momentaneamente la
sveglia
Premere SNOOZE/SLEEP OFF.
La radio o la suoneria si disattivano ma vengono
attivate di nuovo automaticamente dopo circa 10
minuti. Ad ogni pressione di SNOOZE/SLEEP
OFF, l’intervallo precedente la riattivazione cambia
come descritto di seguito:
30
20
40
50
60
La durata massima dell’intervallo è di 60 minuti.
L’intervallo viene visualizzato sul display per alcuni
secondi, quindi torna la visualizzazione dell’ora
corrente. Se si preme SNOOZE/SLEEP OFF dopo
la visualizzazione dell’ora corrente, l’intervallo riparte
da 10 minuti.
L’indicatore relativo all’impostazione della sveglia
continua a lampeggiare.
Per arrestare la sveglia
Premere OFF•ALARM RESET per spegnere la
sveglia.
La sveglia viene attivata di nuovo il giorno seguente
alla stessa ora.
Per disattivare la sveglia
Premere più volte ALARM MODE per disattivare
”o“
”e“
”o
“
“
”.
Uso del timer NAP
(timer per il conto
alla rovescia)
Il timer NAP attiva la suoneria dopo una durata di
tempo preimpostata.
Premere più volte NAP fino a visualizzare i minuti
desiderati.
Ad ogni pressione di questo comando, il display
cambia come descritto di seguito:
OFF
(ora corrente)
10
120
30
20
60
90
Quando sul display viene di nuovo visualizzato “10”,
vengono emessi due brevi segnali acustici.
” e la durata
L’indicatore NAP si accende, “
NAP vengono visualizzati per alcuni secondi.
Il timer NAP inizia il conto alla rovescia della durata
NAP.
Trascorsa la durata NAP selezionata, si attiva il
segnale acustico e sul display lampeggiano
”.
l’indicatore NAP e “
Per arrestare il timer NAP
Premere NAP o OFF•ALARM RESET per spegnere
la suoneria.
Per disattivare il timer NAP
Premere NAP. L’indicatore NAP e “
vengono disattivati.
”
Impostazione del
timer di
autospegnimento
È possibile addormentarsi ascoltando la radio
utilizzando il timer di autospegnimento incorporato,
che consente lo spegnimento automatico della radio
dopo una durata preimpostata.
Premere SLEEP.
La radio si accende. È possibile impostare il timer di
autospegnimento su durate di 90, 60, 30 o 15 minuti.
Ad ogni pressione del comando, il display cambia
come descritto di seguito:
5
Premere ALARM SET A o B.
Vengono emessi due brevi segnali acustici a
conferma dell’avvenuta impostazione.
B Impostazione della sveglia
con la suoneria
1 Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 5
2
3
della sezione “Per impostare l’ora della
sveglia”.
Premere TUNE/TIME SET + o – per
selezionare il modo di sveglia “BUZZER”.
Premere ALARM SET A o B.
Vengono emessi due brevi segnali acustici a
conferma dell’avvenuta impostazione.
90
OFF
15
60
30
Quando sul display viene di nuovo visualizzato “90”,
vengono emessi due brevi segnali acustici.
Quando la durata viene impostata, sul display viene
”.
visualizzato “
La radio rimane accesa per la durata selezionata,
quindi si spegne.
Per spegnere la radio prima che sia trascorso
il tempo impostato
Premere SNOOZE/SLEEP OFF o OFF•ALARM
RESET.
Per utilizzare
contemporaneamente il
timer di autospegnimento e
la sveglia
È possibile addormentarsi ascoltando la radio, quindi
essere svegliati dalla sveglia con la radio o con la
suoneria all’ora preimpostata.
1
2
Nel caso in cui si verifichi un problema
all’apparecchio, eseguire i semplici controlli descritti
di seguito per decidere se è necessaria o meno
l’assistenza tecnica.
Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino
rivenditore Sony.
La sveglia con la radio o con la suoneria non
si attiva all’ora preimpostata.
• Accertarsi che la sveglia con la radio o con la
suoneria desiderata sia stata attivata (assicurarsi che
”o“
”e
sia visualizzato “
“
”o“
”).
Se viene impostato lo stesso orario sia per la sveglia
con la radio che con la suoneria (ALARM A e B), la
sveglia con la radio (ALARM A) assume la priorità.
10
Soluzione dei
problemi
L’orologio non visualizza l’ora esatta.
• Potrebbe essersi verificata un’interruzione di
corrente di oltre l minuto.
o
o
FM1 P1 a 5
“P-” indica l’ultima stazione ricevuta.
È possibile selezionare direttamente la stazione di
sveglia desiderata premendo RADIO ON/BAND
o il tasto PRESET TUNING mentre
l’indicazione “P-” non è visualizzata.
Premere TUNE/TIME SET + o – per
sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
* La frequenza FM visualizzata aumenta o diminuisce
di incrementi di 0,1 MHz. Ad esempio, le frequenze
88,00 e 88,05 MHz vengono visualizzate come
“88,0 MHz”.
Prima di impostare il modo di sveglia, accertarsi di
impostare l’orario per l’allarme (vedere la sezione
“Impostazione della sveglia”).
Premere più volte ALARM MODE fino a selezionare
il modo desiderato.
Ad ogni pressione di ALARM MODE, l’indicazione
sul display cambia come descritto di seguito:
A Impostazione della sveglia al
suono della radio
2
Premere RADIO ON/BAND per
selezionare la banda.
Premere TUNE/TIME SET + o – fino a
quando l’indicatore del modo di sveglia
desiderato non lampeggia.
È possibile selezionare il modo “RADIO” o il
modo “BUZZER”. Impostare il modo di sveglia
come segue:
– RADIO: vedere “A Impostazione della
sveglia al suono della radio”.
– BUZZER: vedere “B Impostazione della
sveglia con la suoneria”.
—Sintonia manuale
1 Premere RADIO ON/BAND per
2
Ripetere il punto 2 per impostare i minuti,
quindi premere ALARM SET A o B.
Viene emesso un segnale acustico, quindi il modo
di sveglia viene attivato.
1
Sul display vengono visualizzate la banda e la
frequenza per alcuni secondi, quindi di nuovo
l’ora corrente.
Premere ALARM SET A o B.
Impostazione del modo di
sveglia
Viene emesso un segnale acustico, quindi
l’indicazione dei minuti comincia a lampeggiare.
Uso della radio
accendere la radio.
Premere TUNE/TIME SET + o – fino a
quando non viene visualizzata l’ora
desiderata.
Per impostare rapidamente l’ora, tenere premuto
TUNE/TIME SET + o -.
Vengono emessi due brevi segnali acustici e
l’incremento di frequenza AM cambia. Passando
al punto 2, l’incremento di frequenza cambia di
nuovo.
Klockan visar inte korrekt tid.
• Har ett strömavbrott, som varat längre 1 minut,
inträffat?
Radiolarmet eller summern aktiveras inte på
den förinställda larmtiden.
• Har du verkligen aktiverat radiolarmet eller
” eller ”
”
summern? (dvs. visas ”
” eller ”
”i
och ”
teckenfönstret?)
Premere OFF•ALARM RESET per
disattivare l’alimentazione.
Tenere contemporaneamente premuti
PRESET TUNING 1 e SLEEP per
oltre 5 secondi.
accendere la radio.
Premere RADIO ON/BAND per
selezionare la banda.
Premere il tasto di preselezione desiderato.
Regolare il volume mediante il comando
VOLUME.
Dopo alcuni secondi, il display torna all’ora
corrente ma rimane visualizzato il numero del
tasto di preselezione.
Ripetere le operazioni dei punti 3 e 4 per
impostare i minuti.
Dopo l’attivazione di due brevi segnali acustici
inizia il conteggio dei secondi.
Felsökning
Om du skulle råka ut för problem av något slag kan du
utföra följande enkla kontroller för att se om det är
något du kan åtgärda själv, eller om du måste lämna in
radion för service.
Om du inte kan lösa problemet på egen hand
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
della radio”, quindi sintonizzare
manualmente la stazione che si desidera
preimpostare.
Tenere premuto per oltre 2 secondi il tasto
di preselezione in corrispondenza del quale
si desidera effettuare l’impostazione.
Caratteristiche
• Radiosveglia con funzione di sintonizzazione
digitale FM/AM
• Doppia sveglia
• Possibilità di memorizzare 15 stazioni
preselezionate con 5 tasti di accesso diretto
• Timer Nap/Ripetizione della sveglia prolungabile
• Controllo della luminosità del display LCD
• Funzione di autospegnimento
Den längsta extra sovtid som du kan få är 60 minuter.
Teckenfönstret visar den extra sovtiden under några
sekunder, och återgår sedan till att visa den aktuella
tiden. Om du trycker på SNOOZE/SLEEP OFF när
den aktuella tiden visas, startar den extra sovtiden om
från 10 minuter igen.
Inställningsindikatorn för larmet blinkar hela tiden.
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’art. 2, Comma 1 del D.M. 28. 08. 1995
n. 548.
Du hör två korta ljudsignaler när visningen i
teckenfönstret kommer tillbaka till ”10”.
Du hör två korta ljudsignaler när visningen i
teckenfönstret kommer tillbaka till ”10”.
” och NAP-tiden visas
NAP-indikatorn visas, ”
under några sekunder.
NAP-timern börjar nedräkningen av NAP-tiden.
När den NAP-tid som du har ställt in har förflutit, hörs
”
en ljudsignal och NAP-indikatorn och ”
blinkar i teckenfönstret.
Specifikationer
FM: Du förbättrar mottagningskänsligheten genom att
sträcka ut FM-trådantennen.
AM: Vrid radion horisontellt tills du får bäst
mottagning. Radion har en inbyggd ferritantenn.
20
15
Ställa in larmet
Kanalsteget för AM varierar beroende på område.
Kanalsteget på den här enheten är fabriksinställt på 9
kHz eller 10 kHz och det kan i vissa situationer vara
nödvändigt att du ställer in det enligt nedan innan du
kan lyssna på radion.
1
10
120
Ställa klockan
De radio uitschakelen als het vooraf
ingestelde tijdstip niet is bereikt
Druk op SNOOZE/SLEEP OFF of OFF•ALARM
RESET.
1
NAP-timern (“nap” är det engelska ordet för
“tupplur”) aktiverar en summer efter en tid som du
själv har ställt in.
Tryck på NAP flera gånger tills önskat antal minuter
visas.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret på följande sätt:
OFF
• FM / AM Klockradio med digital inställning
• Dubbla larminställningar
• 15 snabbvalsminnen för kanalinställning med 5
snabbvalsknappar
• Tupplurstimer / Utökade tupplursfunktioner
• Reglerbar bakgrundsbelysning för LCD-skärmen
• Insomningsfunktion
30
U kunt in slaap vallen terwijl u naar de radio luistert
en u ook op een welbepaald tijdstip door het radio of
zoemer laten wekken.
Exempel: Det här visas i teckenfönstret när du
ställer in FM 90 MHz på
snabbvalsknappen PRESET
TUNING 2 för FM2.
Använda NAPtimern
(nedräkningstimern)
(aktuell tid)
60
De slaaptimer en het alarm
tegelijk gebruiken
2
förinställa genom att följa anvisningarna för
steg 1 till 4 under ”Använda radion”.
Tryck på den snabbvalsknapp som du vill
lagra kanalen på och håll den intryckt under
mer än 2 sekunder.
Tryck på ALARM MODE flera gånger så att
”
” eller ”
” och ”
” eller
” slocknar.
”
Funktioner
"
De slaaptimer
instellen
Förinställa en kanal
1 Ställ manuellt in den kanal som du vill
—Sintonizzazione
Preselezionata
Italiano
Avaktivera larmet
Du kan förinställa 10 kanaler för FM (5 kanaler för
FM1, 5 kanaler för FM2) och 5 kanaler för AM.
VARNING!
Preselezione delle
stazioni desiderate
Du stänger av larmet genom att trycka på
OFF•ALARM RESET.
Larmet startar igen vid samma tid följande dag.
—Förinställning för
snabbval
Svenska
NAP-timer uitschakelen
Na een pieptoon wordt de alarmstand geactiveerd.
Druk eenmaal op CLOCK SET.
Wanneer u de klokinstelling onderbreekt, keert het
vorige display na ongeveer 65 seconden terug.
Druk bij het tijdsignaal in stap 5 op CLOCK SET
om de huidige tijd in te stellen vanaf nul seconden.
20
90
Het alarm instellen
Druk op TUNE/TIME SET + of – tot
het juiste uur verschijnt.
U hoort twee korte pieptonen en de seconden
beginnen te lopen.
10
Stänga av larmet
Förinställa
radiokanaler
Ställa in
bakgrundsbelysningens
ljusstyrka
De NAP-timer
gebruiken
(afteltimer)
15
Houd CLOCK SET enkele seconden
ingedrukt tot u een pieptoon hoort.
Herhaal stap 3 en 4 om de minuten in te
stellen.
60
Wanneer "90" weer op het display verschijnt, hoort u
twee korte pieptonen.
" verschijnt op het display wanneer de
"
tijdsduur is ingesteld.
De radio speelt gedurende de ingestelde tijd en wordt
dan uitgeschakeld:
Houd TUNE/TIME SET + of – ingedrukt om de
huidige tijd snel in te stellen.
5
50
Druk op SLEEP.
De radio wordt ingeschakeld. U kunt de slaaptimer
instellen op 90, 60, 30 of 15 minuten. Bij elke druk
verandert het display als volgt.
De uren beginnen te knipperen op het display.
4
40
Opmerking
Wanneer de gewenste PRESET TUNING toets in
stap 3 langer dan enkele seconden ingedrukt blijft,
wordt de vooraf ingestelde zender onder de PRESET
TUNING toets vervangen door de zender waarop is
afgestemd.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht, om gevaar van brand of een
elektrische schok te voorkomen.
Open de behuizing niet om gevaar van elektrische
schokken te vermijden. Laat reparaties uitsluitend aan
bevoegd vakpersoneel over.
Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte
zoals een boekenrek of inbouwkast.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
een vaas, op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
aan te zetten.
Druk op RADIO ON/BAND om de band
te kiezen.
Druk op de gewenste voorinsteltoets.
Regel het volume met VOLUME.
Na enkele seconden verschijnt de tijd weer op het
display maar blijft het voorinsteltoetsnummer
staan.
Antenna a filo FM
3
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
30
20
120
OFF
/BAND
2
Het alarm stoppen
10
De maximale snooze-tijd is 60 minuten.
(huidige tijd)
5
RADIO ON
1
De snooze-tijd verschijnt gedurende enkele seconden
op het display, waarna de huidige tijd weer verschijnt.
Wanneer u op SNOOZE/SLEEP OFF drukt nadat
de huidige tijd is verschenen, start de snooze-tijd
opnieuw vanaf 10 minuten.
De indicator voor de alarminstelling blijft de hele tijd
knipperen.
Druk op SNOOZE/SLEEP OFF.
De radio of zoemer stopt maar schakelt na ongeveer
10 minuten automatisch weer aan. Bij elke druk op
SNOOZE/SLEEP OFF verandert de snooze-tijd als
volgt:
OFF
Voorinstelnummer "2" en "
" knipperen op
het display.
U hoort twee pieptonen en "2" en "
"
stoppen met knipperen.
Wanneer het toestel moet worden nagekeken, kunnen
de voorkeurzenders uit het geheugen worden gewist.
Noteer uw instellingen zodat u ze achteraf weer kunt
invoeren.
Tijdsweergave
24-urensysteem
Frequentiebereik
FM: 87,5 - 108 MHz
(Afsteminterval 0,05 MHz)
AM: 531 - 1.602 MHz
(Afsteminterval 9 kHz)
Luidspreker
Ongeveer 6,6 cm diameter 8 Ω
Uitgangsvermogen
150 mW (bij 10% harmonische vervorming)
Stroomvereisten
230 V wisselstroom, 50 Hz
Afmetingen
Ongeveer 172,5 × 61,9 × 154,7 mm (b/h/d) zonder
uitstekende onderdelen en bedieningselementen
Gewicht
Ongeveer 610 g
4
NAP BRIG
HTNE
SS
ALA
RM
MO
DE
M
Voorbeeld: display wanneer u FM 90 MHz
instelt onder de PRESET TUNING
2 toets voor FM2.
Het radio-alarm is geactiveerd maar op het
vooraf ingestelde tijdstip is geen geluid
hoorbaar.
• Hebt u het VOLUME aangepast?
Nog enkele minuten
doezelen
Druk herhaaldelijk op ALARM MODE zodat
" of "
" en "
" of
"
"
" uitgaan.
ST
AT PR
IO ES
N
S
Het radio- of zoemeralarm gaat niet af op het
vooraf ingestelde tijdstip.
• Is het gewenste radio-alarm of zoemeralarm
" of
ingeschakeld? (wordt bijvoorbeeld "
"
" en "
" of "
"
weergegeven?)
Technische
gegevens
Het alarm uitschakelen
en stem handmatig af op de zender die u
wilt instellen.
Houd de voorinsteltoets waaronder u de
zender wilt opslaan langer dan 2 seconden
ingedrukt.
Loop bij problemen met het toestel eerst de
onderstaande punten door na te gaan of het toestel
moet worden nagekeken.
Als het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleeg
dan de dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Wanneer dezelfde alarmtijd is ingesteld voor het
radio- en zoemeralarm (ALARM A en B), heeft het
radio-alarm (ALARM A) voorrang.
U kunt 10 zenders vooraf instellen voor FM (5 in
FM1 en 5 in FM2) en 5 zenders voor AM.
T
NG ESE
NI PR
TU T/
ET LEC
AR
of
of
—Vooraf afstemmen
+
T
SE
of
Favoriete zenders
vooraf instellen
2
TUNE/TIME SET
-
of
Druk op OFF•ALARM RESET om het alarm uit te
zetten.
Het alarm weerklinkt de volgende dag weer op
hetzelfde tijdstip.
Een zender vooraf instellen
1 Volg stap 1 tot 4 van "De radio bedienen"
C
Stel eerst de alarmtijd in alvorens over te schakelen
naar de alarmstand (Zie "Het alarm instellen").
Druk herhaaldelijk op ALARM MODE tot de
gewenste stand is gekozen.
Bij elke druk op ALARM MODE verandert de
indicatie op het display als volgt:
Geen alarmindicatie
Verhelpen van
storingen
De klok geeft de juiste tijd niet aan.
• Is de stroom langer dan 1 minuut uitgevallen?
Overschakelen naar de
alarmstand
Regel het volume met VOLUME.
De ontvangen zender controleren
Druk lichtjes op TUNE/TIME SET + of –. Band en
frequentie verschijnen enkele seconden op het display,
waarna de vorige indicatie weer verschijnt.
Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
ET
U hoort twee korte pieptonen als bevestiging van
de instelling.
U hoort twee korte pieptonen wanneer de
minimumfrequentie van elke band tijdens het
afstemmen wordt ontvangen.
Dream Machine is een handelsmerk van Sony Corporation.
Dream Machine är ett skyddat varumärke, som registrerats av Sony Corporation.
Dream Machine é un marchio di fabbrica della Sony Corporation.
Dream Machine é uma marca registada de Sony Corporation.
Dream Machine on Sony Corporation’in tavaramerkki.
KS
3
alarmtijd instellen".
Druk op TUNE/TIME SET + of – om
de alarmstand "BUZZER" te selecteren.
Druk op ALARM SET A of B.
* De FM-frequentieweergave neemt toe of af met
stappen van 0,1 MHz. Zo verschijnt bijvoorbeeld de
frequentie 88,00 en 88,05 MHz als "88,0 MHz".
Ontvangst
verbeteren
C
LO
2
Druk op TUNE/TIME SET + of – om af
te stemmen op de gewenste zender.
Druk op OFF•ALARM RESET om de radio uit te
zetten.
© 2004 Sony Corporation
B Het zoemeralarm instellen
1 Voer stap 1 tot en met 5 uit in "De
Impostare la sveglia (vedere la sezione
“Impostazione della sveglia”).
Impostare il timer di autospegnimento
(vedere la sezione “Impostazione del timer
di autospegnimento”).
Precauzioni
• Far funzionare l’apparecchio utilizzando le fonti di
alimentazione specificate nella sezione
“Caratteristiche tecniche”.
• La targhetta indicante informazioni relative alla
tensione operativa e cosí via è situata nella parte
inferiore dell’apparecchio.
• Per scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di
rete, tirarlo afferrando la spina e non il cavo stesso.
• Non lasciare l’apparecchio vicino ad una fonte di
calore quali un apparecchio di riscaldamento o un
condotto dell’aria, né in luoghi esposti a luce solare
diretta, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o
urti.
• Non collocare l’apparecchio su superfici quali
tessuti o coperte, né vicino a materiali quali
tendaggi o stoffe che potrebbero bloccare le prese di
ventilazione.
• Se oggetti solidi o liquidi dovessero penetrare
nell’apparecchio, scollegarlo e rivolgersi a personale
qualificato per un controllo prima di un nuovo
utilizzo.
• Se il rivestimento è sporco, pulirlo utilizzando un
panno morbido inumidito con un detergente
delicato. Non utilizzare mai prodotti di pulizia
abrasivi o solventi chimici che potrebbero
danneggiare il rivestimento.
• L’apparecchio non è scollegato dalla fonte di
alimentazione CA (corrente domestica) finché
rimane collegato alla presa a muro, anche se
l’apparecchio stesso è stato spento.
In caso di interrogativi o problemi riguardanti
l’apparecchio, consultare il proprio
rivenditore Sony.
La sveglia con la radio è attivata ma non
entra in funzione all’ora preimpostata.
• Accertarsi che sia stato regolato il comando
VOLUME.
Nel caso in cui sia necessario un intervento tecnico, le
stazioni preselezionate potrebbero venire cancellate
dalla memoria.
Se si desidera preimpostarle di nuovo, annotare le
varie impostazioni.
Caratteristiche
tecniche
Visualizzazione dell’ora
sistema di 24 ore
Gamma di frequenza *
FM: 87,5 - 108 MHz
(incremento di frequenza 0,05 MHz)
AM: 531 - 1.602 kHz
(incremento di frequenza 9 kHz)
Diffusore
Circa 6,6 cm di diametro, 8 Ω
Potenza di uscita
150 mW (con 10 % di distorsione armonica)
Alimentazione
230 V CA, 50 Hz
Dimensioni
Circa 172,5 × 61,9 × 154,7 mm (l/a/p) compresi le
parti sporgenti e i comandi
Peso
Circa 610 g
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
Nota
BANDE DI FREQUENZA
Bande di frequenza:
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
OM: 531 kHz - 1.602 kHz
Frequenza intermedia:
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
* di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85 e al
par. 3 dell'Allegato l al D.M. 27/08/87
Programar o alarme
SE
-
+
T
1
2
B
ST
AT PR
IO ES
N
S
Para programar a hora do
alarme
1 Carregue em ALARM SET A ou B
E
A
3
durante alguns segundos.
4
Depois de ouvir um sinal sonoro, “RADIO” ou
“BUZZER” e a hora piscam no visor.
2
5
SLEEP
NAP BRIG
HTNE
SS
ALA
RM
MO
DE
A
RM
OC
Este rádio com relógio está equipado com 2 modos de
alarme – rádio e buzzer. Antes de programar o alarme,
não se esqueça de acertar o relógio (consulte “Acertar
o relógio”).
TUNE/TIME SET
T
NG ESE
NI PR
TU T/
ET LEC
AL
CL
ET
KS
RADIO ON
/BAND
OFF
ALARM RESET
3
Depois de ouvir um sinal sonoro, os minutos
começam a piscar.
4
5
Repita o passo 2 para acertar os minutos e
carregue em ALARM SET A ou B.
Verkkovirtajohto
FM-johtoantenni
VOLUME
Existe um ponto em relevo ao lado
do botão de volume para indicar a
direcção de aumento do mesmo.
Äänenvoimakkuussäätimen vieressä
on muotoiltu piste, joka ilmaisee
äänenvoimakkuuden lisäyssuunnan.
Carregue em TUNE/TIME SET + ou –
até aparecer o indicador de alarme
desejado.
Pode escolher entre os modos “RADIO” e
“BUZZER”. Programe o alarme fazendo o
seguinte:
– RADIO: consulte “A Programar o alarme do
rádio”.
– BUZZER: consulte “B Programar o alarme do
buzzer”.
Cabo de alimentação CA
A antena de FM de
fio
OFF
(hora actual)
A Programar o alarme do rádio
Se programar o alarme do rádio, ouve a estação que
especificou para o acordar.
1
2
3
Execute os passos 1 a 5 de “Para
programar a hora do alarme”.
Carregue em TUNE/TIME SET + ou –
para seleccionar o modo de alarme
“RADIO”.
Carregue em ALARM SET A ou B para
seleccionar a estação que quer ouvir ao
acordar.
Depois de ouvir um sinal sonoro, a indicação
“WAKE UP” aparece e o número de memória
pisca no visor.
4
Carregue em TUNE/TIME SET + ou –
para seleccionar a estação que quer ouvir ao
acordar.
P-
ligar o rádio.
ADVERTÊNCIA
Para evitar o risco de incêndio ou de
choque eléctrico, não exponha o
aparelho à chuva nem à humidade.
O visor mostra a banda e a frequência durante
alguns segundos e depois volta a mostrar a hora
actual.
2
Se utilizar o modo de programação FM1 ou FM2,
pode ouvir rádio nos dois modos (Consulte
“Memorizar as suas estações preferidas”).
3
Funções
• Rádio-relógio sintonizador digital FM / AM
• Programação de duplo alarme
• Possibilidade de programar 15 estações com 5
botões de acesso directo
• Temporizador Nap / Funções de Snooze extensível
• Controlo de brilho LCD
• Função Sleep
Acertar o relógio
Ligue o rádio.
“0:00” pisca no visor.
2
Carregue em CLOCK SET durante
alguns segundos até ouvir um sinal sonoro.
Carregue em RADIO ON/BAND para
seleccionar a banda.
Sempre que carregar neste botão, a banda alterase da seguinte forma:
AM
FM2
FM1
Para evitar descargas eléctricas, não abra o aparelho.
Solicite assistência apenas a técnicos especializados.
Não instale o aparelho num espaço fechado, como
uma estante ou um armário embutido.
Para evitar riscos de incêndio ou choque eléctrico não
coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima
do aparelho.
1
FM2 P1 a 5
FM1 P1 a 5
“P-“ é a última estação recebida.
Pode seleccionar directamente a estação desejada
para o acordar carregando no botão RADIO ON/
BAND ou em PRESET TUNING enquanto a
indicação “P-“ não aparecer.
—Sintonização manual
1 Carregue em RADIO ON/BAND para
Português
Carregue em TUNE/TIME SET + ou –
para sintonizar a estação desejada.
* A frequência FM aumenta ou diminui em intervalos
de 0.1 MHz. Por exemplo, as frequências 88.00 e
88.05 MHz são apresentadas como “88.0 MHz”.
Quando, durante o processo de sintonização, se
recebe a frequência mínima de cada banda, são
emitidos dois sinais sonoros curtos.
4
Ajuste o volume com o botão VOLUME.
Verificar a estação a ser recebida
Carregue ligeiramente em TUNE/TIME SET + ou –.
O visor mostra a banda e a frequência durante alguns
segundos e depois volta à condição anterior.
AM P1 a 5
5
Carregue em ALARM SET A ou B.
Dois sinais sonoros curtos confirmam a
programação.
3
Para parar o temporizador
NAP
Dois sinais sonoros curtos confirmam a
programação.
Antes de programar o modo de alarme, não se esqueça
de programar a hora de despertar (Consulte
“Programar o alarme”).
Carregue várias vezes em ALARM MODE até
seleccionar o modo pretendido.
Sempre que carregar em ALARM MODE a indicação
no visor altera-se da seguinte forma:
ou
ou
Para desligar o rádio, carregue em OFF•ALARM
RESET.
A indicação das horas começa a piscar no visor.
3
Carregue em TUNE/TIME SET + ou –
até aparecer a hora correcta.
Para acertar rapidamente a hora, carregue sem
soltar TUNE/TIME SET + ou –.
4
Carregue uma vez em CLOCK SET.
Os minutos começam a piscar.
5
Repita os passos 3 e 4 para programar os
minutos.
Ouvem-se dois breves sinais sonoros e é iniciada
a contagem dos segundos.
Se interromper a programação do relógio, o visor
volta ao estado anterior decorridos cerca de 65
segundos.
Para acertar a hora actual a partir dos zero segundos,
carregue em CLOCK SET de acordo com o sinal
sonoro, no passo 5.
Ajustar a
luminosidade da luz
de fundo
Carregue em BRIGHTNESS para seleccionar a
intensidade do brilho do visor pretendida.
Alterar o intervalo
de sintonização da
banda AM
Melhorar a
recepção
FM: Puxe completamente a antena filiforme FM para
optimizar a sensibilidade de recepção.
Se a hora do alarme estiver programada para rádio e
buzzer (ALARM A e B), o alarme de rádio (ALARM
A) tem prioridade.
AM: Rode o aparelho na horizontal para melhorar a
recepção. O aparelho tem uma barra de ferrite
incorporada.
Para alargar o período por
mais alguns minutos
Não utilize o aparelho sobre mesas de aço nem sobre
outras superfícies metálicas uma vez que tal pode
provocar interferências na recepção.
Memorizar as suas
estações preferidas
—Pré-sintonização
Pode memorizar um máximo de 10 estações em FM
(5 estações em FM1, 5 estações em FM2) e 5 estações
em AM.
Programar uma estação
1 Execute os passos 1 a 4 de
2
Intervalo entre os
canais
América do Norte e do Sul
10 kHz
Outros países/regiões
9 kHz
1
2
O número “2” programado e “
” começam
a piscar no visor.
Ouvem-se dois sinais sonoros e as indicações “2”
e“
” param de piscar.
Carregue em OFF•ALARM RESET
para desligar.
Carregue em PRESET TUNING 1 e
SLEEP ao mesmo tempo durante mais de
5 segundos.
Ouvem-se dois sinais sonoros curtos e o intervalo
de sintonização de AM é alterado. Se avançar para
o passo 2, o intervalo de sintonização altera-se
outra vez.
Notas
• Quando se altera o intervalo de sintonização da
banda AM, as estações memorizadas para AM são
inicializadas.
• Se alterar o intervalo de sintonização de AM,
também altera o intervalo de sintonização de FM.
“Funcionamento do rádio” e sintonize
manualmente a estação que quer programar.
Carregue sem soltar no botão de
programação que deseja programar durante
mais de 2 segundos.
Exemplo: Janela do visor quando está a
programar FM 90 MHz com o botão
PRESET TUNING 2 em FM2.
O intervalo de sintonização de AM difere com a zona.
O intervalo de sintonização deste equipamento é
programado de fábrica para 9 kHz ou 10 kHz,
podendo alterar a programação como se mostra abaixo
para ouvir as estações de rádio.
Área
ou
ou
Para programar outra estação, repita estes passos.
Para alterar a estação programada, sintonize a
estação pretendida e carregue sem soltar o botão
1 a 5 PRESET TUNING. A estação anterior é
substituída pela nova estação no botão de
memorização.
Sintonizar uma estação
memorizada
1 Carregue em RADIO ON/BAND para
2
3
4
ligar o rádio.
Carregue em RADIO ON/BAND para
seleccionar a banda.
Carregue no botão de memorização
pretendido.
Ajuste o volume com o botão VOLUME.
Decorridos alguns segundos, o visor volta a
mostrar a hora actual, no entanto o número do
botão de memorização não desaparece.
Nota
Se carregar sem soltar o botão PRESET TUNING
durante mais de alguns segundos no passo 3, substitui
a estação anterior no botão PRESET TUNING pela
nova estação.
Carregue em SNOOZE/SLEEP OFF.
O rádio ou o buzzer desliga-se, mas volta a tocar
automaticamente cerca de 10 minutos depois. Sempre
que carregar em SNOOZE/SLEEP OFF, a hora de
despertar altera-se da seguinte forma:
10
20
30
40
50
60
A duração máxima do período de suspensão (snooze)
é de 60 minutos.
O visor mostra o período de suspensão (snooze)
durante alguns segundos e depois volta a mostrar a
hora actual. Se carregar em SNOOZE/SLEEP OFF
depois de aparecer a hora actual, o período de
suspensão (snooze) começa novamente a partir dos 10
minutos.
O indicador de programação de alarme continua a
piscar durante todo o tempo.
Para parar o Alarme
Carregue em OFF•ALARM RESET para desligar o
alarme.
O alarme volta a tocar no dia seguinte à mesma hora.
Desactivar o alarme
Carregue várias vezes em ALARM MODE para que
as indicações “
” ou “
”e
” ou “
”desapareçam do visor.
“
—Esiviritys ja pikavalinta
Suomi
Voit esivirittää enintään 10 FM-asemaa (5 asemaa
sekä FM1- että FM2-alueelta) ja 5 asemaa AMalueelta.
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
älä saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Sähköiskun välttämiseksi koteloa ei saa avata. Huolto
on jätettävä ammattihenkilön suoritettavaksi.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja
sähköiskuvaaran.
•
•
•
•
•
•
1
Carregue em NAP. O indicador NAP e a indicação
“
” desaparecem.
2
Carregue em SLEEP.
O rádio liga-se. Pode programar o temporizador sleep
para intervalos de 90, 60, 30 ou 15 minutos. Sempre
que carregar neste botão, o visor altera-se da seguinte
forma:
90
OFF
15
60
30
Ouvem-se dois breves sinais sonoros quando a
indicação “90” voltar a aparecer no visor.
A indicação “
” aparece no visor depois de
programar o intervalo de tempo.
O rádio toca durante o tempo programado e, depois,
desliga-se.
Para desligar o rádio antes da hora
programada
Carregue em SNOOZE/SLEEP OFF ou
OFF•ALARM RESET.
1
2
Programe o alarme (Consulte “Programar o
alarme”).
Programe o temporizador sleep (Consulte
“Programar o temporizador sleep”).
• Utilize o aparelho com as fontes de alimentação
especificadas nas “Especificações”.
• A placa de identificação indicativa da tensão de
funcionamento, etc. está localizada na base do
aparelho.
• Para desligar o cabo de alimentação (rede eléctrica),
puxe-o pela ficha, nunca pelo próprio cabo.
• Não deixe o aparelho em locais próximos a fontes
de calor, tais como radiadores ou condutas de ar,
nem em locais sujeitos à luz solar directa, poeira
excessiva, vibrações mecânicas ou choques.
• Não coloque o aparelho sobre uma superfície
(tapete, cobertor, etc.) ou junto de materiais
(cortinas) que possam bloquear os orifícios de
ventilação.
• Se algum objecto sólido ou líquido cair dentro do
aparelho, desligue o aparelho da tomada local e
solicite uma averiguação técnica por pessoal
qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
• Quando a superfície externa estiver suja, limpe-a
com um pano macio levemente humedecido com
solução de detergente suave. Nunca utilize pós de
limpeza abrasivos nem solventes químicos, pois
estes podem deteriorar o revestimento.
• O aparelho não estará desligado da fonte de
alimentação CA (rede eléctrica) enquanto
permanecer ligado a uma tomada de parede, mesmo
que tenha desligado o botão do aparelho.
Caso surjam quaisquer dúvidas ou
problemas concernentes a este aparelho,
consulte o seu agente Sony mais próximo.
O relógio não mostra a hora correcta.
• Ocorreu alguma falha de corrente superior a 1
minuto?
O alarme do rádio ou o besouro não toca à
hora programada.
• Activou o alarme do rádio ou do besouro desejado?
” ou “
”
(ou seja, as indicações “
” ou “
” aparecem no visor?)
e“
O alarme de rádio é activado mas não se
ouve qualquer som à hora programada.
• O VOLUME foi ajustado?
Caso seja necessário recorrer à assistência técnica, as
estações memorizadas podem ser apagadas da
memória.
Anote as suas programações no caso de as querer
efectuar novamente.
Especificações
Visor da hora
Sistema de 24 horas
Intervalo de frequência
FM: 87,5 - 108 MHz
(intervalo de sintonização 0.05 MHz)
AM: 531 - 1.602 MHz
(intervalo de sintonização 9 kHz)
Altifalante
Aprox. 6,6 cm de diâmetro 8 Ω
Saída de potência
150 mW (com 10 % de distorção harmónica)
Requisitos de corrente
230 V CA, 50 Hz
Dimensões
Aprox. 172,5 × 61,9 × 154,7 mm (l/a/p) incluindo
peças salientes e controlos
Peso
Aprox. 610 g
O design e as características técnicas estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
Esimerkki:Näyttö, kun esivirität 90 MHz:n FMtaajuuden FM2-alueelta
painikkeeseen PRESET TUNING 2.
Pikavalintanumero ”2” ja sana ”
”
vilkkuvat näytössä.
Laite antaa kaksi äänimerkkiä, ja ”2” sekä
”
” lakkaavat vilkkumasta.
Kytke laite pistorasiaan.
”0:00” vilkkuu näytössä.
3
Paina CLOCK SET -painiketta muutama
sekunti, kunnes laite antaa äänimerkin.
Paina painiketta TUNE/TIME SET + tai
–, kunnes oikea tuntilukema näkyy
näytössä.
Jos haluat muuttaa kellonaikaa nopeasti, pidä
painiketta TUNE/TIME SET + tai – painettuna.
4
Paina CLOCK SET -painiketta kerran.
Minuuttilukema alkaa vilkkua.
5
Esiviritetyn aseman pikavalinta
1 Kytke radioon virta painamalla RADIO
2
3
4
Aseta minuutit toistamalla vaiheet 3 ja 4.
Jos poistut kellonajan asetuksesta suorittamatta sitä
loppuun, aiempi näyttö palautuu noin 65 sekunnin
kuluttua.
Voit asettaa kellonajan sekunnilleen oikeaksi
painamalla vaiheessa 5 CLOCK SET -painiketta
esimerkiksi radion aikamerkin mukaan.
Huomautus
Kun pidät haluamaasi PRESET TUNING -painiketta
alas painettuna kauemmin kuin muutaman sekunnin
vaiheessa 3, virittämäsi uusi asema korvaa PRESET
TUNING -painikkeeseen aiemmin tallennetun
aseman.
Herätyksen
asettaminen
Valitse BRIGHTNESS-painiketta painamalla
asetukseksi kirkas, normaali tai himmeä valaistus.
AM-alueen
viritysaskelen
muuttaminen
Viritysaskel
Muut maat/alueet
9 kHz
Katkaise virta painamalla OFF•ALARM
RESET -painiketta.
Paina PRESET TUNING 1 - ja
SLEEP -painiketta samanaikaisesti yli 5
sekuntia.
Huomautuksia
• Kun muutat AM-alueen viritysaskelta, esiviritetyt
AM-asemat katoavat muistista.
• Kun muutat AM-alueen viritysaskelta, myös FMalueen viritysaskel muuttuu.
Radion
käyttäminen
Paina painiketta TUNE/TIME SET + tai
–, kunnes haluamasi tuntilukema näkyy
näytössä.
Jos haluat muuttaa tuntilukemaa nopeasti, pidä
painiketta TUNE/TIME SET + tai – alas
painettuna.
3
60
Torkkuaika näkyy näytössä muutaman sekunnin,
minkä jälkeen nykyinen kellonaika palaa näyttöön.
Kun nykyinen kellonaika on tullut näyttöön ja painat
SNOOZE/SLEEP OFF -painiketta, torkkuaika alkaa
uudelleen 10 minuutista.
Herätysasetuksen merkkivalo vilkkuu koko tämän
ajan.
Herätysäänen
katkaiseminen
Katkaise herätysääni painamalla OFF•ALARM
RESET -painiketta.
Herätysääni kuuluu uudelleen samaan aikaan
seuraavana päivänä.
Herätyksen poistaminen
käytöstä
Paina ALARM MODE -painiketta toistuvasti niin,
” tai ”
” ja ”
” tai
että ”
” katoavat näytöstä.
”
NAP-ajastimen
(torkkuajastin)
käyttäminen
NAP-torkkuajastin soittaa summeria esiasetetun ajan
kuluttua.
Paina NAP-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi
minuuttimäärä näkyy näytössä.
Jokainen painallus muuttaa näyttöä seuraavasti:
OFF
(nykyinen aika)
10
120
20
30
60
90
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, kun ”10”ilmaisin palaa näyttöön.
NAP-merkkivalo syttyy, ja ”
” sekä NAPajastimen aika tulevat näyttöön muutamaksi
sekunniksi.
NAP-torkkuajastin alkaa laskea torkkuaikaa alaspäin.
Kun NAP-torkkuajastimeen asetettu aika on kulunut,
äänimerkki alkaa soida, ja NAP-merkkivalo sekä
”-ilmaisin vilkkuvat.
näytön ”
NAP-torkkuajastimen äänen
katkaiseminen
Aseta minuutit toistamalla vaihe 2 ja
painamalla painiketta ALARM SET A
tai B.
Laite antaa yhden äänimerkin ja siirtyy
herätystilaan.
5
Paina painiketta TUNE/TIME SET + tai
–, kunnes haluamasi herätysmerkkivalo
vilkkuu.
Voit valita vaihtoehdon ”RADIO” tai
”BUZZER”. Aseta herätystila seuraavasti:
– RADIO: katso ”A Radioherätyksen
asettaminen”
– BUZZER: katso ”B Summeriherätyksen
asettaminen”.
A Radioherätyksen
asettaminen
1
2
ON/BAND -painiketta.
Taajuusalue ja taajuus tulevat näyttöön
muutamaksi sekunniksi, minkä jälkeen kellonajan
näyttö palautuu.
Valitse taajuusalue painamalla RADIO
ON/BAND -painiketta.
3
4
P-
Jos käytät esiviritettyä FM1- tai FM2-tilaa, voit
kuunnella kummankin tilan radioasemia. (Katso
”Halutun aseman esivirittäminen”.)
Säädä äänenvoimakkuus VOLUMEsäätimellä.
Vastaanotettavan aseman tarkistaminen
Paina kevyesti painiketta TUNE/TIME SET + tai –.
Taajuusalue ja taajuus tulevat näyttöön muutamaksi
sekunniksi, minkä jälkeen edellinen näyttö palautuu.
Voit katkaista radiosta virran painamalla
OFF•ALARM RESET -painiketta.
Vastaanoton laadun
parantaminen
FM: Vedä FM-johtoantenni täysin suoraksi, niin
vastaanottoherkkyys on mahdollisimman hyvä.
AM: Käännä laite vaakasuuntaisesti asentoon, jossa
äänenlaatu on paras. Laitteen sisällä on
ferriittisauva-antenni.
Älä käytä laitetta metallialustalla. Muutoin
vastaanottoon voi tulla häiriöitä.
AM P1 - 5
FM1 P1 - 5
FM2 P1 - 5
”P–” on viimeinen vastaanotettu asema.
Voit valita radioherätyksessä käytettävän aseman
suoraan painamalla painiketta RADIO ON/
BAND tai PRESET TUNING, kun ilmaisin ”P–”
ei ole näytössä.
Viritä haluamasi asema painamalla
painiketta TUNE/TIME SET + tai –.
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, kun se
vastaanottaa virityksen aikana kunkin
taajuusalueen matalinta taajuutta.
Valitse asema radioherätystä varten
painamalla painiketta TUNE/TIME SET
+ tai –.
Pikavalintanumero vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä:
FM2
* FM-taajuuslukema suurenee tai pienenee 0,1 MHz:n
askelin. Esimerkiksi taajuudet 88,00 ja 88,05 MHz
näkyvät muodossa ”88,0 MHz”.
Toimi kohdan ”Herätysajan asettaminen”
vaiheiden 1 – 5 mukaisesti.
Valitse ”RADIO”-herätystila painamalla
painiketta TUNE/TIME SET + tai –.
Valitse haluamasi herätysasema painamalla
painiketta ALARM SET A tai B.
Laite antaa yhden äänimerkin, ”WAKE UP” tulee
näyttöön ja pikavalintanumero vilkkuu näytössä.
Jokainen painallus muuttaa taajuusaluetta
seuraavasti:
5
Paina painiketta ALARM SET A tai B.
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä asetuksen
hyväksymisen merkiksi.
B Summeriherätyksen
asettaminen
1 Toimi kohdan ”Herätysajan asettaminen”
2
3
Paina SLEEP-painiketta.
Radioon kytkeytyy virta. Voit asettaa uniajastimen
ajaksi 90, 60, 30 tai 15 minuuttia. Jokainen painallus
muuttaa näyttöä seuraavasti:
vaiheiden 1 – 5 mukaisesti.
Valitse ”BUZZER”-herätystila painamalla
painiketta TUNE/TIME SET + tai –.
Paina painiketta ALARM SET A tai B.
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä asetuksen
hyväksymisen merkiksi.
Herätystilan asettaminen
Tarkista ennen herätystilan asettamista, että
herätysaika on asetettu. (Katso ”Herätyksen
asettaminen”.)
Paina ALARM MODE -painiketta toistuvasti, kunnes
haluamasi tila on valittuna.
ALARM MODE -painikkeen peräkkäiset painallukset
muuttavat näytössä olevaa ilmaisinta seuraavasti:
Ei herätysilmaisinta
tai
tai
90
OFF
15
60
30
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, kun ”90”ilmaisin palaa näyttöön.
”-ilmaisin tulee
Kun ajastinaika on asetettu, ”
näyttöön.
Radio soi asettamasi ajan, ja sitten siitä katkeaa virta.
Virran katkaiseminen radiosta ennen
esiasetettua ajankohtaa
Paina SNOOZE/SLEEP OFF - tai OFF•ALARM
RESET -painiketta.
Uniajastimen ja
herätysajastimen
samanaikainen käyttö
Voit nukahtaa radiota kuunnellen ja myös herätä
radion tai summerin sointiin esiasetettuna
ajankohtana.
1
Kun käytät radioherätystä, laite soittaa
herätysasemaksi määrittämääsi radioasemaa.
—Manuaalinen viritys
1 Kytke radioon virta painamalla RADIO
Voit nukahtaa radiota kuunnellen käyttämällä laitteen
uniajastinta, joka katkaisee automaattisesti radiosta
virran esiasetetun ajan kuluttua.
Paina painiketta ALARM SET A tai B.
Laite antaa yhden äänimerkin, ja minuuttilukema
vilkkuu.
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, ja AMalueen viritysaskel muuttuu. Jos toimit uudelleen
vaiheen 2 mukaisesti, viritysaskel muuttuu
uudelleen.
4
50
Uniajastimen
asettaminen
4
3
40
Herätysajan asettaminen
1 Paina painiketta ALARM SET A tai B
2
10 kHz
FM1
30
Paina NAP-painiketta. NAP-merkkivalo sekä näytön
”-ilmaisin sammuvat.
”
Laite antaa yhden äänimerkin, ja ”RADIO” tai
”BUZZER” sekä tuntilukema vilkkuvat näytössä.
Pohjois- ja Etelä-Amerikka
AM
20
10
Pisin mahdollinen torkkuaika on 60 minuuttia.
NAP-torkkuajastimen
poistaminen käytöstä
muutama sekunti.
Alue
2
Paina SNOOZE/SLEEP OFF -painiketta.
Radio tai summeri lakkaa soimasta, mutta alkaa soida
uudelleen noin 10 minuutin kuluttua. Aina kun painat
SNOOZE/SLEEP OFF -painiketta, torkkuaika
muuttuu seuraavasti:
Tässä kelloradiossa on 2 herätystilaa: radio ja
summeri. Tarkista ennen herätyksen asettamista, että
kellonaika on oikea (katso ”Kellonajan asettaminen”).
AM-alueen kanavaväli vaihtelee eri alueilla.
Tämän laitteen viritysaskel on tehdasasetuksen
mukaan 9 kHz tai 10 kHz. Voit tarvittaessa muuttaa
viritysaskelta seuraavan taulukon mukaan.
2
Kun haluat torkkua vielä
muutaman minuutin
Katkaise summerin ääni painamalla NAP- tai
OFF•ALARM RESET -painiketta.
Taustavalon
kirkkauden
säätäminen
1
ON/BAND -painiketta.
Valitse taajuusalue painamalla RADIO
ON/BAND -painiketta.
Paina haluamasi aseman
pikavalintapainiketta.
Säädä äänenvoimakkuus VOLUMEsäätimellä.
Muutaman sekunnin kuluttua kellonaika palaa
näyttöön, ja esiviritetyn aseman numero jää
edelleen näkyviin.
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja aloittaa
sekuntien laskennan.
Resolução de
problemas
Se surgirem problemas com o aparelho, execute as
seguintes verificações para determinar se é ou não
necessária assistência.
Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais
próximo.
vaiheita 1 – 4 ja viritä manuaalisesti
asema, jonka haluat esivirittää.
Pidä painettuna yli 2 sekuntia sitä
pikavalintapainiketta, johon haluat tallentaa
aseman.
Voit esivirittää toisen aseman toistamalla nämä
vaiheet.
Jos haluat muuttaa esiviritettyä asemaa, viritä
haluamasi asema ja pidä PRESET TUNING painiketta 1 — 5 alas painettuna. Uusi asema
korvaa pikavalintapainikkeessa aiemmin olleen
aseman.
Tuntilukema alkaa vilkkua näytössä.
Pode adormecer ao som do rádio utilizando o
temporizador sleep incorporado que desliga
automaticamente o rádio decorrido o intervalo de
tempo programado.
2
FM/AM-kelloradio, digitaalinen viritin
Kaksi herätysääntä
15 aseman esiviritys ja 5 suoravalintapainiketta
Torkkuajastin, pidennettävä torkkuaika
LCD-näytön kirkkauden säätö
Unitoiminto
Desactivar o temporizador
NAP
Programar o
temporizador sleep
Aseman esivirittäminen
1 Noudata kohdan ”Radion käyttäminen”
Ominaisuudet
Carregue em NAP ou OFF•ALARM RESET para
desactivar o buzzer.
Precauções
Programar o modo de
alarme
Halutun aseman
esivirittäminen
Kellonajan
asettaminen
Pode adormecer e ser despertado ao som do rádio ou
do sinal sonoro seleccionado à hora programada.
programar a hora do alarme”.
Carregue em TUNE/TIME SET + ou –
para seleccionar o modo de alarme
“BUZZER”.
Carregue em ALARM SET A ou B.
Sem indica o
de alarme
30
60
Para utilizar o temporizador
sleep e o alarme
B Programar o alarme do
buzzer
1 Execute os passos 1 a 5 de “Para
2
20
90
Ouvem-se dois breves sinais sonoros quando a
indicação “10” voltar a aparecer no visor.
” e o intervalo
O indicador NAP acende-se, “
de tempo de NAP aparecem no visor durante alguns
segundos.
O temporizador NAP começa a contagem decrescente
do intervalo de tempo de NAP.
Decorrido o intervalo de tempo de NAP seleccionado,
ouve-se um sinal sonoro e o indicador NAP e a
” começam a piscar no visor.
indicação “
O número de memória muda pela ordem seguinte:
Funcionamento do
rádio
10
120
Carregue em ALARM SET A ou B.
Depois de ouvir um sinal sonoro, o modo de
alarme está definido.
PRESET TUNING 3 painikkeessa on muotoiltu
piste.
O temporizador NAP activa o besouro decorrido o
intervalo de tempo programado.
Carregue várias vezes em NAP até aparecerem no
visor os minutos pretendidos.
Sempre que carregar neste botão, o visor altera-se da
seguinte forma:
Para acertar rapidamente a hora, carregue sem
soltar TUNE/TIME SET + ou –.
SNOOZE/SLEEP OFF
O botão PRESET TUNING 3
dispõe de um ponto sensível
ao toque.
Carregue em TUNE/TIME SET + ou –
até aparecer a hora desejada.
Utilizar o
temporizador NAP
(temporizador de
contagem
decrescente)
2
Aseta herätys. (Katso ”Herätyksen
asettaminen”.)
Aseta uniajastin. (Katso ”Uniajastimen
asettaminen”.)
Varotoimet
• Käytä laitetta kohdassa ”Tekniset tiedot” mainituilla
virtalähteillä.
• Käyttöjännitteen ym. tiedot sisältävä tyyppikilpi on
laitteen pohjassa.
• Kun irrotat verkkojohdon, vedä aina pistokkeesta,
älä johdosta.
• Kun laite on liitettynä pistorasiaan, se on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka siitä olisikin virta
katkaistuna.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu
kuumuudelle (esimerkiksi lämmityslaitteen tai
ilmanvaihtoputken lähelle), auringonvalolle, pölylle,
tärinälle tai iskuille.
• Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta laitteen
sisäosat eivät kuumene. Älä sijoita laitetta sellaiselle
alustalle (esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai
lähelle sellaista materiaalia (esimerkiksi verhoja),
joka saattaa tukkia laitteen ilmanvaihtoaukot.
• Jos jokin esine tai nestettä pääsee laitteen sisään,
irrota laite pistorasiasta ja vie se huoltoon
tarkastettavaksi, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
• Jos laitteen kotelo likaantuu, puhdista se pehmeällä
liinalla, joka on kostutettu miedolla
pesuaineliuoksella. Älä käytä puhdistuksessa
hankausjauheita tai kemiallisia liuottimia, sillä ne
voivat vahingoittaa koteloa.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Vianetsintä
Jos laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä, tarkista
ensin seuraavassa mainitut asiat varmistaaksesi,
vaatiiko laite huoltoa.
Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Laitteen kello näyttää väärää aikaa.
• Onko sattunut yli 1 minuutin pituinen sähkökatko?
Radio tai summeri ei ala soida esiasetettuna
herätysajankohtana.
• Onko radio- tai summeriherätys asetettu? (Ovatko
” tai ”
” ja
ilmaisimet ”
” tai ”
” näytössä?)
”
Radioon kytkeytyy virta esiasetettuna
herätysajankohtana, mutta ääntä ei kuulu.
• Onko äänenvoimakkuus säädetty oikein VOLUMEsäätimellä?
tai
tai
Jos sekä radio- että summeriherätyksen (ALARM A ja
B) asetettu aika on sama, radioherätys (ALARM A)
on etusijalla.
Jos laite huolletaan, esiviritetyt asemat voivat kadota
muistista huollon aikana.
Kirjoita asetukset muistiin ennen huoltoa, jos haluat
esivirittää asemat myöhemmin uudelleen.
Tekniset tiedot
Aikanäyttö
24-tuntinen
Vastaanottoalue
FM: 87,5-108 MHz (viritysaskel 0,05 MHz)
AM: 531-1 602 MHz (viritysaskel 9 kHz)
Kaiutin
Läpimitta noin 6,6 cm 8 Ω
Lähtöteho
150 mW (harmoninen särö 10 %)
Käyttöjännite
230 V AC, 50 Hz
Mitat
Noin 172,5 × 61,9 × 154,7 mm (l/k/s)
ulkonevat osat ja säätimet mukaan lukien
Massa
Noin 610 g
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen mallia ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Download PDF

advertising