Sony | DHC-MDX10 | Sony DHC-MDX10 Istruzioni per l'uso

3-866-529-54(1)
Mini Hi-Fi
Component
System
Gebruiksaanwijzing
NL
Istruzioni per l’uso
IT
Manual de Instruções
PT
DHC-MDX10
©1999 by Sony Corporation
1
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.
Om gevaar voor elektrische schokken te vermijden,
dient u de behuizing van het apparaat nooit te
openen. Laat onderhoud en eventuele reparatie over
aan bevoegd vakpersoneel.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Dit apparaat is
geklassificeerd als een
KLASSE 1 LASER
product. De aanduiding
CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich
aan de achterkant van
het apparaat.
IN GEEN ENKELE SITUATIE KAN DE
VERKOPER AANSPRAKELIJK WORDEN
GESTELD VOOR DIRECTE SCHADE,
SECUNDAIRE SCHADE OF WAT VOOR
SCHADE DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT
GEBRUIK VAN HET APPARAAT OF EEN
DEFECT HIERIN, NOCH VOOR HIERMEE
SAMENHANGENDE ONKOSTEN OF
VERLIEZEN.
Deze stereo-installatie is voorzien van het B-type
Dolby* ruisonderdrukkingssysteem.
* Geproduceerd onder licentie van: Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
DOLBY en het dubbel D symbool a zijn
handeismerken van: Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Dit waarschuwingslabel bevindt zich binnenin het
apparaat.
BELANGRIJK: Sluit nooit twee netsnoeren
aan op één enkele stekker.
Voor de Klanten in Nederland
Bij dit product zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
2NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Voorbereidingen
Stap 1: Aansluiten van de stereoinstallatie ........................................... 5
Stap 2: Gelijkzetten van de klok .......... 7
Stap 3: Vastleggen van uw favoriete
radiozenders ..................................... 8
Stroom besparen in de gebruiksklaarstand ................................................ 10
Basisbediening
Afspelen van een compact disc .......... 11
Opnemen van een CD op minidisc .... 13
Opnemen van een compact disc ........ 14
Afspelen van een minidisc .................. 15
Afspelen van een cassette ................... 17
Luisteren naar de radio ....................... 18
Opnemen van de radio op een MD ... 20
Opnemen van de radio op een cassette
.......................................................... 21
Luisteren naar een CD
Gebruik van het CD uitleesvenster .... 23
Willekeurige weergave van
muziekstukken op CD .................. 24
Programma-weergave van
muziekstukken op CD .................. 25
Herhaalde weergave van
muziekstukken op CD .................. 26
Weergave van CD’s zonder
onderbreking tussen de
muziekstukken ............................... 27
Repeteerweergave van een muziekpassage op CD ................................ 28
“Flits” weergave van een
muziekpassage op CD .................. 28
Labellen van een CD ............................ 29
Luisteren naar een MD
Gebruik van het MD uitleesvenster ... 31
Afspelen in willekeurige volgorde .... 32
Programmeren van MD fragmenten . 33
Herhalen van MD fragmenten ........... 35
Voorbereidingen
Inhoudsopgave
Opnemen op een minidisc
Alvorens u begint met opnemen ........ 36
Opnemen van uw favoriete CDmuziekstukken ............................... 37
Snel opnemen van het huidige
muziekstuk ..................................... 38
Handmatig opnemen op een minidisc .. 38
Opnemen in mono ............................... 39
Invoegen van drie seconden pauze
tussen de muziekstukken ............. 40
Veiligheids-opnamestart met zes
seconden muziek uit het
buffergeheugen .............................. 41
Aanbrengen van muziekstuknummers
.......................................................... 42
Instellen van het opnameniveau ........ 44
NL
Monteren van een MD
Alvorens u begint met bewerken ....... 45
Disctitel en muziektitels kiezen .......... 46
Wissen van minidisc-opnamen .......... 48
Verplaatsen van opgenomen
muziekstukken ............................... 51
Splitsen van opgenomen
muziekstukken ............................... 52
Samenvoegen van opgenomen
muziekstukken ............................... 54
Ongedaan maken van de laatste
bewerking ....................................... 55
3NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Inhoudsopgave (vervolg)
Opnemen op een cassette
Opnemen van een cassette op een
cassette ............................................ 57
Handmatig opnemen ........................... 58
Geprogrammeerde opname van een
CD .................................................... 59
Instellen van de weergave
Bijregelen van het geluid ..................... 61
Kiezen van een akoestiek-instelling .. 62
Omschakelen van de spectrum
analyzer aanduidingen ................. 63
Weergave met een ruimtelijk effect ... 64
Bijregelen met de grafiek
-toonregeling .................................. 64
Vastleggen van uw eigen akoestiekinstellingen ..................................... 65
Extra functies
Gebruik van het Radio Data Systeem
(RDS)* .............................................. 67
Karaoke: meezingen met muziek ....... 69
Labellen van een voorkeurzender ..... 71
Met muziek in slaap vallen ................. 72
Met muziek gewekt worden ............... 73
Schakelklok-opname van radiouitzendingen ................................... 74
Gebruik van los verkrijgbare
audio/video-apparatuur
Aansluiten van een MD Walkman* ... 76
Opnemen vanaf een MD Walkman op
een andere minidisc ...................... 77
Aansluiten van digitale apparatuur .. 79
Opnemen van de digitale componenten . 80
Opnemen van digitale geluidsbronnen
op minidisc ..................................... 80
Aansluiten van een tapedeck,
videorecorder, enz. ........................ 81
Luisteren naar het geluid van
aangesloten AV-componenten .... 82
Opnemen van aangesloten externe
analoge componenten ................... 83
Aansluiten van een ultralaagluidspreker ...................................... 84
Aansluiten van buitenantennes .......... 84
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ........................ 86
Beperkingen van het minidisc-systeem
.......................................................... 88
Verhelpen van storingen ..................... 89
Zelfdiagnose-aanduidingen ................ 92
Foutmeldingen ...................................... 93
Technische gegevens ............................ 94
Index ....................................................... 96
* Alleen Europees model
** “MD WALKMAN” is een handelsmerk van Sony
Corporation.
4NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Voorbereidingen
Volg de onderstaande aanwijzingen van 1 t/m 4 om uw stereo-installatie aan te sluiten met de
bijgeleverde snoeren en ander toebehoren.
AM-kaderantenne
FM-draadantenne
Voorbereidingen
Stap 1: Aansluiten van de stereo-installatie
2
1
1
3
1
4
Rechter voorluidspreker
Linker voorluidspreker
1 Sluit de voorluidsprekers aan.
Sluit de luidsprekersnoeren van de
voorluidsprekers aan op de SPEAKER
klemmen zoals hieronder getoond.
Steek alleen het vrijgemaakte
uiteinde in de aansluiting.
Opmerking
• Houd de luidsprekersnoeren uit de buurt
van de antennes, om storing in de
weergave te voorkomen.
• Het type luidsprekers verschilt afhankelijk
van het model dat u zich hebt aangeschaft
(zie de “Technische gegevens” op blz. 94).
R
+
L
+
wordt vervolgd
–
Rood (‘)
Zwart (’)
5NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Stap 1: Aansluiten van de stereoinstallatie (vervolg)
3 Bij de modellen met een
spanningskiezer, stelt u deze
VOLTAGE SELECTOR in op het
voltage van het plaatselijk lichtnet.
2 Sluit de FM- en AM-antennes aan.
Zet de kaderantenne in elkaar en sluit
deze aan.
Aansluiting type A
AM-kaderantenne
VOLTAGE SELECTOR
220-240V
Strek de FMdraadantenne zover
mogelijk horizontaal uit.
110-120V
FM
75
CO
AX
IAL
het stopcontact.
AM
Het uitleesvenster toont nu een
demonstratie van de mogelijkheden.
Wanneer u op de
toets drukt, wordt
de stereo-installatie ingeschakeld en
stopt automatisch de demonstratie.
Als de bijgeleverde verloopstekker niet
in het stopcontact past, verwijdert u deze
en gebruikt u de vaste netstekker (alleen
voor de modellen met verloopstekker).
Aansluiting type B
AM-kaderantenne
(bijgeleverd)
4 Steek de stekker van het netsnoer in
Strek de FMdraadantenne zover
mogelijk horizontaal uit.
Aansluiten van andere audio/
video-apparatuur
Zie blz. 76.
FM
Uitschakelen van de demonstratie
75
CO
AX
AM
IAL
Wanneer u de tijd instelt (zie Stap 2:
Gelijkzetten van de klok) wordt de
demonstratie automatisch uitgeschakeld.
Om de demonstratie weer te starten/stoppen,
drukt u op de DISPLAY toets terwijl de
stereo-installatie uit staat.
6NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Aanbrengen van de voetjes onder
de voorluidsprekers
Stap 2: Gelijkzetten
van de klok
Om de schakelklok-functies te kunnen
gebruiken, zult u eerst de ingebouwde klok
op de juiste tijd moeten instellen.
Bij de Europese modellen geeft de
ingebouwde klok de tijd aan volgens een 24uurs cyclus en bij de overige modellen
volgens een 12-uurs cyclus.
Voorbereidingen
Bevestig de bijgeleverde luidsprekervoetjes
onder de voorluidsprekers, om te zorgen dat
ze stevig staan en niet kunnen wegglijden.
De afbeeldingen tonen het model met 24-uurs
tijdsaanduiding.
Plaats twee R6 (AA-formaat)
batterijen in de afstandsbediening
3,5
DISPLAY
]
}
]
}
Tip
Bij normaal gebruik zal een stel batterijen ongeveer
zes maanden meegaan. Als de stereo-installatie niet
meer goed op de afstandsbediening reageert,
vervangt u dan beide batterijen door nieuwe.
Opmerking
Wanneer u de afstandsbediening geruime tijd niet
gebruikt, kunt u beter de batterijen eruit
verwijderen, om schade door eventuele
batterijlekkage en corrosie te vermijden.
Wanneer u de stereo-installatie
vervoert
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om
het CD-mechanisme te beschermen.
1
1
3 De stekker uit het stopcontact tekken.
Druk op de CLOCK/TIMER SET
toets.
De uren-aanduiding begint te knipperen.
1 Druk meermalen op de FUNCTION
keuzeschakelaar totdat de aanduiding
“CD” in het uitleesvenster verschijnt.
2 Houd de CD LOOP toets ingedrukt en
druk dan op de
toets zodat er
“LOCK” in het uitleesvenster verschijnt.
2,4
2
Stel het uur in door de instelknop te
verdraaien tot het juiste uur wordt
aangegeven.
wordt vervolgd
7NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Stap 2: Gelijkzetten van de klok
(vervolg)
3
Druk op de ENTER/YES toets.
De minuten-aanduiding begint te
knipperen.
Stap 3: Vastleggen
van uw favoriete
radiozenders
U kunt een aantal van uw favoriete
radiozenders vastleggen, als volgt:
4
Stel de minuten in door de
instelknop te verdraaien tot de juiste
minuut wordt aangegeven.
5
Druk op de ENTER/YES toets.
De klok begint te lopen.
– Model met 2 afstembanden: 20 FM zenders
en 10 AM zenders
– Model met 3 afstembanden: 20 FM zenders,
10 middengolf-zenders en 10 kortegolfzenders.
(Aan/uitschakelaar)
Instelknop
4
Tip
Heeft u een fout gemaakt, begin dan opnieuw vanaf
stap 1.
Corrigeren van de tijdinstelling
Hierboven wordt beschreven hoe u de tijd
instelt wanneer de apparatuur is
uitgeschakeld. Voor het gelijkzetten van de
klok terwijl de apparatuur is ingeschakeld,
gaat u als volgt te werk:
1 Druk op de CLOCK/TIMER SET toets.
2 Draai aan de instelknop om in te stellen op
SET CLOCK.
3 Druk op de ENTER/YES toets.
4 Volg de bovenstaande aanwijzingen 2 t/m
5.
Tips
• De demonstratie zal uitgeschakeld worden
wanneer u de tijd in gaat stellen. Om de
demonstratie weer in te schakelen, dient u op
DISPLAY te drukken terwijl het systeem uit staat.
• Wanneer het systeem uit staat, zal de klok op het
display verschijnen, maar wanneer het systeem in
de stroombesparingsstand gezet is, zal deze niet
verschijnen.
3
2
1
Opmerking
De tijdinstelling verdwijnt uit het geheugen
wanneer er een stroomonderbreking is of de stekker
niet in het stopcontact zit.
8NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
1
n
Welke afstembanden u kunt ontvangen,
hangt af van het model dat u zich hebt
aangeschaft. Controleer welke
afstembanden het model biedt.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verandert de afstemband als volgt:
Model met 2 afstembanden:
FM ˜ AM
Model met 3 afstembanden:
FM n MW n SW
2
Druk op de TUNER MEMORY toets.
In het uitleesvenster verschijnt een
voorinstelnummer.
De zenders worden nu vastgelegd vanaf
voorinstelnummer 1.
Voorinstelnummer
4
Druk op de ENTER/YES toets.
De zender wordt nu vastgelegd onder
uw gekozen nummer.
5
Druk in stap 2 enkele malen achtereen op de
+ of – toets om handmatig op de gewenste
zender af te stemmen.
Vastleggen van een nieuwe
zender onder een al gebruikt
voorinstelnummer
Volg de aanwijzingen weer vanaf stap 1. Na
stap 3 draait u aan de instelknop om in te
stellen op het voorinstelnummer waaronder u
de nieuwe zender wilt vastleggen. U kunt na
het laatste voorinstelnummer een nieuw
voorinstelnummer toevoege.
Wissen van een voorkeurzender
Houd de + of de – toets ingedrukt
totdat de frequentie-aanduiding gaat
veranderen en laat de toets dan los.
Wanneer er op een duidelijk
doorkomende zender is afgestemd. In het
uitleesvenster verschijnt de aanduiding
“TUNED” (en ook “STEREO” als er een
stereo radio-uitzending wordt ontvangen).
3
Afstemmen op een zender die te zwak
is voor automatische afstemming
Voorbereidingen
Druk net zovaak op de TUNER/
BAND toets tot de gewenste
afstemband in het uitleesvenster
wordt aangegeven.
Herhaal de stappen 1 t/m 4 voor elk
van de voorkeurzenders die u wilt
vastleggen.
1 Druk op MENU/NO.
2 Verdraai de instelknop, kies “P.ERASE ?”
om een station te wissen en druk op
ENTER/YES. Kies P.ALL ERASE ?” met de
instelknop als u alle voorkeurzenders wilt
wissen.
3 Draai aan de instelknop en kies het
nummer van de voorkeurzender die u wilt
wissen.
4 Druk op ENTER/YES. De aanduiding
“COMPLETE!!” verschijnt.
Nadat u een voorkeurzender gewist heeft
zullen alle hogere nummers met een verlaagd
worden en worden hernummerd.
Omschakelen van het AM
afsteminterval
(Uitgezonderd de modellen voor
Europa en het Midden-Oosten)
Het afsteminterval voor de AM ontvangst is in de
fabriek ingesteld op 9 kHz (voor sommige gebieden
10 kHz). Om dit AM afsteminterval om te schakelen,
stemt u eerst af op een willekeurige AM zender en
dan schakelt u het apparaat uit. Houd vervolgens de
ENTER/YES toets ingedrukt en schakel zo de
stroom weer in. Bij omschakelen van het
afsteminterval verdwijnen alle vastgelegde AM
voorkeurzenders uit het afstemgeheugen. Om het
afsteminterval weer terug te schakelen, herhaalt u
deze werkwijze.
Tip
De vastgelegde voorkeurzenders zullen na het
verwijderen van de stekker uit het stopcontact of na
uitvallen van de stroom ongeveer.
9NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Stroom besparen in
de gebruiksklaarstand
U kunt het stroomverbruik in de
uitgeschakelde gebruiksklaar-stand
verminderen (stroombesparingsstand) om
energie te besparen.
(Aan/uitschakelaar)
POWER SAVE/
DEMO (STANDBY)
Tips
• Telkens wanneer u in de stroombesparingsstand
op de POWER SAVE/DEMO (STANDBY) toets
drukt, schakelt het uitleesvenster over tussen de
stroombesparingsstand en de demonstratiestand.
• In de stroombesparingsstand blijft het
spanningslampje nog wel branden, evenals de
schakelklok-indicator (wanneer de schakelklok is
ingesteld).
• In de stroombesparingsstand zal de schakelklok
gewoon werken.
Opmerkingen
• De klok kan niet op de juiste tijd worden ingesteld
in de stroombesparingsstand.
• De één-toets weergavestart zal niet werken in de
stroombesparingsstand.
Uitschakelen van de
stroombesparingsstand
Druk op de DISPLAY toets.
De tijdsaanduiding licht nu weer op.
DISPLAY
/ Druk op de POWER SAVE/DEMO
(STANDBY) toets wanneer de
stroom is uitgeschakeld (terwijl de
demonstratie loopt of de
tijdsaanduiding zichtbaar is).
Het apparaat komt in de
stroombesparingsstand en de
tijdsaanduiding dooft.
In deze stand kunt u de stereo-installatie
aan/uit zetten door indrukken van de
DISPLAY toets.
10NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Basisbediening
1
Afspelen van een
compact disc
Met deze stereo-installatie kunt u tot drie
compact discs achtereen afspelen.
1
CD
(P
Met de bedrukte
label-kant boven.
Voor het afspelen
van een 8 cm CD
singletje plaatst u
dit in de binnenste
uitsparing van de
disc-lade.
Basisbediening
Als een disc niet goed geplaatst is, kan
deze niet worden afgespeeld.
— Normale weergave
DISC SKIP/
(Aan/uit- EX-CHANGE
schakelaar)
DISC 1~3
Druk op de § open/sluit-toets en
leg een of twee compact discs in de
disc-lade.
Voor het inleggen van een derde
compact disc drukt u op de DISC SKIP/
EX-CHANGE toets om het disc-plateau
door te draaien.
2
Druk op een van de DISC 1-3
toetsen.
De disc-lade sluit en het afspelen van de
gekozen CD begint.
Als u op de CD (P toets (of op de
CD ( toets van de afstandsbediening)
drukt met de disc-lade dicht, dan begint
het afspelen vanaf het begin van de CD
in de disc-uitsparing waarvan het
nummer (de toets) groen oplicht.
Muziekstuknummer
p PLAY
MODE
Verstreken
speelduur
0/) VOLUME
Instelknop
CD (
P
p
Nummer van de disc-uitsparing
=+
0)
wordt vervolgd
◊
VOL +/–
√
11NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Afspelen van een compact disc
(vervolg)
Voor het
Doet u het volgende
Stoppen met
afspelen
Druk op de p stoptoets.
Pauzeren
Druk op de CD (P toets (of
op de P toets van de
afstandsbediening). Druk
nogmaals op de toets om de
weergave te hervatten.
CD weergavefuncties
Elke keer dat u op PLAY MODE drukt, zal de
weergavefunctie voor de CD-speler als volgt
veranderen:
n Normale weergave van alle discs.
(Alle CD’s in het toestel worden
afgespeeld. “ ” of “ ” of “ ” gaat
branden op het display.)
µ
Normale weergave van één disc (De
CD waarvan de DISC indicator groen
oplicht zal worden afgespeeld.)
Opzoeken van
Draai de instelknop tijdens
een muziekstuk weergave of pauzeren naar
rechts (om vooruit te gaan) of
naar links (om terug te gaan)
en laat de knop los bij het
gewenste muziekstuk.
(Ook kunt u de + toets (om
vooruit te gaan) of de =
toets (om terug te gaan) op de
afstandsbediening gebruiken.)
Opzoeken van
een punt in een
muziekstuk
Druk tijdens weergave op de
) of 0 toets en laat de
toets bij het gewenste punt los.
Kiezen van een
compact disc in
de stopstand
Druk op de DISC 1-3 toets of
op de DISC SKIP/EXCHANGE toets.
Afspelen van
alleen de eerste
compact disc
Druk net zovaak op de PLAY
MODE toets tot er “ ” of “ ”
of “ ” wordt aangegeven.
Afspelen van
alle CD’s
Druk net zovaak op de PLAY
MODE toets tot er “ ” of
“ ” of “ ” wordt
aangegeven.
Uitnemen of
Druk op de § open/sluittoets.
een compact disc
Verwisselen van Druk op de DISC SKIP/
een andere CD EX-CHANGE toets.
tijdens weergave
Bijregelen
van de
geluidssterkte
Draai aan de VOLUME
regelaar (of druk op de
VOL +/– toets van de
afstandsbediening).
µ
Willekeurige weergave van alle discs
(Alle muziekstukken van alle CD’s
worden door elkaar afgespeeld.
“SHUFFLE” en “ ” of “ ” of “ ”
gaan branden op het display.)
µ
Willekeurige weergave van één disc
(De muziekstukken op de CD
waarvan de DISC indicator groen
oplicht worden door elkaar
afgespeeld.)
µ
Programma-weergave (De
geprogrammeerde muziekstukken
worden afgespeeld.)
Tips
• Bij indrukken van de CD (P toets wanneer de
stereo-installatie nog uit staat, wordt deze
automatisch ingeschakeld en begint het afspelen
van de compact disc, mits er een CD in de disclade aanwezig is (één-toets weergavestart).
Wanneer de stereo-installatie in de
stroombesparingsstand staat, zal de één-toets
weergavestart niet werken.
• U kunt in één handeling overschakelen van een
andere geluidsbron en de weergave van een
compact disc starten, eenvoudig met een druk op
de CD (P toets of een van de DISC 1-3 toetsen
(automatische geluidsbron-keuze).
• Als er geen CD in de disc-lade aanwezig is,
verschijnt de aanduiding “CD No Disc”.
• Tijdens het afspelen van een disc of wanneer er is
ingesteld op een disc-uitsparing met een CD er in
zal de DISC 1-3 toets van de betreffende discuitsparing groen oplichten. Als er is ingesteld op
een disc-uitsparing zonder CD er in, zal de
betreffende DISC 1-3 toets oranje oplichten.
Wanneer alle disc-uitsparingen leeg zijn, zullen
alle DISC 1-3 toetsen groen oplichten.
12NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen van een CD
op minidisc
1
(Aan/uitschakelaar)
1
4
2
Met de pijl naar
binnen gericht.
Basisbediening
Druk de minidisc naar binnen tot het
apparaat hem pakt.
Wanneer
al op het display brandt, is
er al een andere MD in het toestel
gedaan. Druk op MD § om deze MD uit
te werpen en doe, indien nodig, een MD
in het toestel waarop kan worden
opgenomen.
— CD-MD synchroon-opname
U kunt een compact disc volledig digitaal
opnemen op een minidisc, met de
muziekstuknummers in dezelfde volgorde als
op de oorspronkelijke CD. Ook kunt u
desgewenst een selectie van uw favoriete
muziekstukken opnemen (zie blz. 25).
Steek een voor opnemen geschikte
minidisc in de gleuf.
Met de label-kant
boven en het
schuifje rechts.
2
Druk op de § uitschuiftoets om de
disc-lade te openen en leg een
compact disc in de disc-lade.
Met de bedrukte
label-kant boven.
Voor het afspelen
van een 8-cm CD
singletje plaatst u dit
in de binnenste
uitsparing van de
disc-lade.
Druk op de § uitschuiftoets om de disclade te sluiten.
DISC SKIP/
EX-CHANGE
p
CD (P
5
3
Druk op DISC SKIP/EXCHANGE
en kies de gewenste CD.
4
Druk op de CD-MD SYNC toets.
De r REC opnametoets licht rood op, de
MD komt in gereedheid voor opname en
de CD-speler pauzeert aan het begin van
de compact disc.
MD (
P
p
CD (
5
Druk op de MD (P toets.
Het opnemen begint. Wanneer de
opname klaar is, zullen de CD-speler en
de MD-recorder automatisch stoppen.
◊
VOL +/–
wordt vervolgd
√
13NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen van een CD op minidisc
(vervolg)
Voor het
Doet u het volgende
Stoppen met
opnemen
Druk op de p stoptoets.
Uitnemen van de
CD of minidisc
Druk op de § voor CD of
MD.
Tip
• Als u een minidisc gebruikt waarop al iets is
opgenomen, zoekt de minidisc-recorder
automatisch het eind van het opgenomen gedeelte
op, om vanaf dat punt te gaan opnemen. Als u
wilt opnemen na eerst alle oude opnamen van de
minidisc gewist te hebben, volg dan de
aanwijzingen onder “Wissen van minidiscopnamen” op blz. 48.
Opnemen van een
compact disc
— CD-TAPE synchroon-opname
Met behulp van de CD-TAPE SYNC toets
kunt u een compact disc snel en doeltreffend
op de band opnemen. U kunt TYPE I
(normaalband) of TYPE II (CrO2-band)
cassettes gebruiken. Het opnameniveau
wordt automatisch ingesteld.
(Aan/uitschakelaar)
3
2
CD
(P
Terwijl de aanduiding “TOC”
brandt of knippert
Om te zorgen dat het opnemen goed
verloopt, mag u op dit moment het apparaat
niet verplaatsen en ook niet de stekker uit het
stopcontact trekken. Wanneer de aanduiding
“TOC” knippert, is de minidisc-recorder
bezig met het bijwerken van de
inhoudsopgave (TOC = Table Of Contents).
Opmerkingen
• Als de minidisc beveiligd is tegen opnemen en
wissen, verschijnen in het uitleesvenster
beurtelings de aanduidingen “C11” en “Protected”
en dan is opnemen niet mogelijk. Druk op de MD
§ uitschuiftoets, neem de minidisc uit en schuif
het wispreventienokje dicht (zie blz. 36), steek de
minidisc opnieuw in en probeer het opnemen
nogmaals.
• Het is niet mogelijk om met de CD synchroonopname een compact disc tegelijk op minidisc en
op cassette op te nemen.
5
1
DOLBY NR p
6 4
1
Druk op de 6 toets en plaats een
voor opnemen geschikte cassette in
deck B.
Met de kant
voor opname
naar u toe
gericht
14NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
2
Druk op de CD § open/sluit-toets
en plaats een compact disc.
Druk dan nogmaals op de toets om de
disc-lade te sluiten.
3
Druk dan net zovaak op de DISC
SKIP/EX-CHANGE toets tot de
indicator groen oplicht.
4
Druk op de CD-TAPE SYNC toets.
— Normal play
POWER SAVE
(Aan/uit- DEMO/STANDBY
schakelaar)
1
2
Basisbediening
Met de bedrukte
label-kant boven.
Voor het afspelen van
een 8 cm CD singletje
plaatst u dit in de
binnenste uitsparing
van de disc-lade.
Afspelen van een
minidisc
Deck B komt in de opnamepauzestand te
staan en de CD-speler komt in de weergavepauzestand te staan. De indicator
van de TAPE B ( toets (voor de
voorkant van de cassette) licht op.
5
6
Kies met de DIRECTION schakelaar
de A instelling voor het opnemen
op één cassettekant of de ß (of
RELAY) instelling voor opnemen op
beide cassettekanten.
p
Instelknop 0/) VOLUME
Druk op de REC PAUSE/START
toets.
Het opnemen begint.
1
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets.
Tips
• Wilt u op de achterkant van de cassette beginnen met
opnemen, druk dan na de CD-TAPE SYNC toets op de
TAPE B 9 toets zodat de indicator van die toets oplicht.
• Wilt u op beide cassettekanten opnemen, begin dan aan de
voorkant van de cassette met opnemen. Als u aan de
achterkant begint, stopt het opnemen zodra het einde van
die kant is bereikt.
• Om storende bandruis in zacht doorkomende hoge
frequenties te onderdrukken, drukt u op de DOLBY NR
schakelaar nadat u op de CD-TAPE SYNC toets heeft
gedrukt, zodat in het uitleesvenster “DOLBY NR”
verschijnt.
Opmerking
Tijdens het opnemen kunt u niet naar een andere
geluidsbron luisteren; daarvoor zult u eerst moeten
stoppen met opnemen.
Plaats een bespeelde minidisc in de
gleuf.
Druk de minidisc naar binnen tot het
apparaat hem pakt.
al op het display brandt, is
Wanneer
er al een andere MD in het toestel
gedaan. Druk op MD § om deze MD uit
te werpen en doe, indien nodig, een MD
in het toestel waarop kan worden
opgenomen.
Met de pijl naar
binnen gericht.
Met de label-kant
boven en het
schuifje rechts.
wordt vervolgd
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
15NL
Afspelen van een minidisc
(vervolg)
2
Druk op de MD (P weergave/
pauzetoets (of op de MD (
weergavetoets van de
afstandsbediening).
Het afspelen van de minidisc begint.
Tips
• Bij stap 2 kunt u als volgt het afspelen beginnen bij
het gewenste muziekstuk.
1 Draai aan de instelknop (of de =/+ toets
van de afstandsbediening), net zo vaak tot het
gewenste muziekstuk in het uitleesvenster
wordt aangegeven.
2 Druk op de MD (P toets.
• Met een druk op de (P weergave/pauzetoets
(of de MD ( weergavetoets van de
afstandsbediening) kunt u van een andere
geluidsbron rechtstreeks overschakelen op
weergave van een minidisc (d.i. automatische
geluidsbronkeuze).
Opmerking
Voor het
Doet u het volgende
Stoppen met
afspelen
Druk op de p stoptoets.
Pauzeren
Druk op de MD (P toets
(of op de P pauzetoets van
de afstandsbediening).
Nogmaals drukken om het
afspelen te hervatten.
Doorgaan naar
een ander
muziekstuk
Draai aan de instelknop (of
de =/+ toets van de
afstandsbediening), net zo
vaak tot u het gewenste
muziekstuk bereikt.
Opzoeken van
een gewenste
passage
Houd tijdens weergave de
0 of ) toets ingedrukt
en laat de toets los wanneer
u de gewenste passage
hoort.
Uitnemen van
de minidisc
Druk op de § uitschuiftoets.
Instellen van de
geluidssterkte
Draai aan de VOLUME
knop (of druk op de
VOL +/– toets van de
afstandsbediening).
Gebruik geen minidiscs waarvan het etiket of label
scheef zit of uitsteekt. Dergelijke minidiscs kunnen
klem raken en het apparaat beschadigen.
16NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
1
Afspelen van een
cassette
(Aan/uitschakelaar)
3
p
Met de kant
die u wilt
weergeven
naar u toe
gericht
2
Kies met de DIRECTION schakelaar
de A instelling voor het afspelen
van één cassettekant of de ß*
instelling voor het afspelen van
beide cassettekanten.
Basisbediening
De cassettedecks zijn geschikt voor weergave van
TYPE I (normaalband), TYPE II (CrO2-band) en
TYPE IV (metaalband) cassettes. Bij plaatsen van
een cassette neemt het deck automatisch de
bandsoort waar en stelt daarop in. Ook kunt u de
AMS* zoekfuncties van de instelknop gebruiken
om de muziekstukken die u wilt horen vlot en
gemakkelijk op te zoeken. Gebruik de DECK A (
en DECK B ( toetsen op de afstandsbediening
om het gewenste deck te kiezen.
Druk op de 6 toets en steek een
bespeelde cassette in deck A of B.
Kies de RELAY** instelling (continuweergave) voor het achter elkaar
afspelen van de cassettes in beide decks.
Instelknop
3
Druk op de ( cassetteweergavetoets voor TAPE A of
TAPE B (op de afstandsbediening
DECK A of DECK B ().
Om de achterkant van de cassette af te
spelen drukt u op de 9 achterkantweergavetoets voor TAPE A of TAPE B
(op de afstandsbediening drukt u voor
de achterkant nogmaals op DECK A of
DECK B (). Dan begint de weergave.
1
0/) VOLUME
2
1
DOLBY NR
* Het deck stopt automatisch nadat de
cyclus, d.w.z. afspelen van beide
cassettekanten, vijfmaal is herhaald.
** De continu-weergave verloopt altijd in de
onderstaande volgorde:
Deck A (voorkant), Deck A (achterkant),
Deck B (voorkant), Deck B (achterkant).
Voor het
Doet u het volgende
Stoppen met
Druk op de p stoptoets.
Vooruitspoelen Druk op de 0 of )
snelspoeltoets.
Terugspoelen
Druk op de 0 of )
snelspoeltoets.
0)
Uitnemen van
de cassette
Druk op de 6 toets.
DECK A (
DECK B (
Bijregelen van Draai aan de VOLUME
de geluidssterkte regelaar (of druk op de VOL
+/– toets van de
afstandsbediening).
p
=+
◊
VOL +/–
√
wordt vervolgd
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
17NL
Afspelen van een cassette
(vervolg)
Tips
• Bij indrukken van de TAPE A (of TAPE B) ( of 9
weergavetoets wanneer de stereo-installatie nog uit
staat, wordt deze automatisch ingeschakeld en begint
het afspelen van de cassette, mits er een cassette in het
deck aanwezig is (één-toets weergavestart). Wanneer
de stereo-installatie in de stroombesparingsstand
staat, zal de één-toets weergavestart niet werken.
• U kunt in één handeling overschakelen van een
andere geluidsbron en de weergave van een
cassette starten, eenvoudig met een druk op de
TAPE A (of TAPE B) ( of 9 weergavetoets
(automatische geluidsbron-keuze).
• Om storende bandruis in zacht doorkomende
hoge frequenties te onderdrukken, drukt u op de
DOLBY NR schakelaar zodat in het uitleesvenster
“DOLBY NR” verschijnt.
Luisteren naar de
radio
–– Geheugenafstemming
Leg eerst uw favoriete radiozenders in het
afstemgeheugen vast (zie “Stap 3: Vastleggen
van uw favoriete radiozenders”).
(Aan/uitschakelaar)
1
Opzoeken van het begin van een
muziekstuk (AMS* zoekfunctie)
Draai tijdens afspelen de instelknop in
dezelfde richting als de 9 of ( indicator
om vooruit te zoeken. Draai de instelknop in
de andere richting om terugwaarts te zoeken.
(Of druk op de = of + toets van de
afstandsbediening.)
De richting waarin u zoekt, + (vooruit) of –
(terugwaarts) en het aantal versprongen
nummers (1-9) worden in het uitleesvenster
aangegeven.
Voorbeeld: twee nummers vooruit zoeken
STEREO/
MONO
2
VOLUME
* AMS zoekfunctie (Automatische Muziek Sensor)
Opmerking
De AMS-zoekfunctie kan wel eens niet goed werken
in de volgende gevallen:
– als er tussen twee muziekstukken geen vier
seconden stilte is.
– als de geluidssterkte van het linker kanaal sterk
verschilt van die van het rechter kanaal.
– bij langdurige stille of erg zachte passages in een
muziekstuk, of geruime tijd alleen maar lage
tonen (zoals bij een bas-solo, een tuba of een
bariton-saxofoon).
– als het cassettedeck te dicht bij een TV-toestel
staat. (In dit geval kunt u de apparatuur beter wat
verder van het TV-toestel zetten of de TV
uitschakelen.)
=+
TUNER/BAND
◊
VOL +/–
√
18NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
1
n
Welke afstembanden u kunt ontvangen,
hangt af van het model dat u zich hebt
aangeschaft. Controleer welke
afstembanden het model biedt.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verandert de afstemband als volgt:
Model met 2 afstembanden:
FM ˜ AM
Model met 3 afstembanden:
FM n MW n SW
2
Draai aan de instelknop (of druk op
de = of + toets van de
afstandsbediening) om af te
stemmen op de gewenste
voorkeurzender.
Draai naar links
(of druk op de
= toets van
de afstandsbediening) om af te
stemmen op een
lager genummerde
zender.
Voorinstelnummer*
=
+
Draai naar rechts
(of druk op de
+ toets van de
afstandsbediening)
om af te stemmen
op een hoger
genummerde
zender.
Afstemfrequentie
Luisteren naar radiozenders die
niet zijn vastgelegd
Gebruik handmatige of automatische
afstemming in stap 2. Voor handmatige
afstemming drukt u enkele malen achtereen
op de + of – toets (of druk op de = of +
toets van de afstandsbediening). Voor
automatische afstemming houdt u de + of –
toets (of druk op de = of + toets van de
afstandsbediening) langer ingedrukt.
Tips
• Bij indrukken van de TUNER/BAND toets
wanneer de stereo-installatie nog uit staat, wordt
deze automatisch ingeschakeld en begint de
weergave van de laatst ontvangen radiozender
(één-toets weergavestart). Wanneer de stereoinstallatie in de stroombesparingsstand staat, zal
de één-toets weergavestart niet werken.
• U kunt in één handeling overschakelen van een
andere geluidsbron naar de tuner en de radioontvangst starten, eenvoudig met een druk op de
TUNER/BAND toets (automatische geluidsbronkeuze).
• Wanneer een FM stereo radio-uitzending niet
duidelijk doorkomt, drukt u op de STEREO/
MONO toets, zodat de aanduiding “MONO”
oplicht. Het stereo-effect zal nu verloren gaan,
maar de radio-ontvangst zal helderder klinken.
Druk nogmaals op de toets om weer naar stereogeluid te luisteren.
• Om de beste radio-ontvangst te verkrijgen kan het
nodig zijn verschillende standen van de
bijgeleverde antennes uit te proberen.
Basisbediening
Druk net zovaak op de TUNER/
BAND toets tot de gewenste
afstemband in het uitleesvenster
wordt aangegeven.
* Als er slechts één voorkeurzender is
ingesteld, verschijnt de aanduiding
“ONE PRESET” in het uitleesvenster.
Voor het
Doet u het volgende
Uitschakelen van
de radio
Druk op de
schakelaar.
Bijregelen van de
geluidssterkte
Draai aan de VOLUME
regelaar (of druk op de
VOL +/– toets van de
afstandsbediening).
19NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen van de
radio op een MD
U kunt op gewone analoge wijze radiouitzendingen op minidisc opnemen.
(Aan/uitschakelaar)
4
p
1
2
Druk enkele malen op de TUNER/
BAND toets tot de gewenste radioafstemband wordt aangegeven.
3
Draai aan de instelknop (of druk op
de = of + toets van de
afstandsbediening) om af te
stemmen op de gewenste
voorkeurzender.
MD §
Voorkeurzendernummer
Afstemfrequentie
of RDS
zendernaam*
* Alleen bij de Europese modellen
Als u afgestemd heeft op een station dat
van een label voorzien is, zal de naam
van het station op het display
verschijnen.
4
Druk op de REC opnametoets.
De minidisc wordt gereed gemaakt voor
opname en de REC opnametoets licht
rood op.
3
5
2
5
Druk op de MD (P weergave/
pauzetoets.
Het opnemen begint.
1
Steek een voor opnemen geschikte
minidisc in de gleuf.
Druk de minidisc naar binnen tot het
apparaat hem pakt.
Wanneer
al op het display brandt, is
er al een andere MD in het toestel
gedaan. Druk op MD § om deze MD uit
te werpen en doe, indien nodig, een MD
in het toestel waarop kan worden
opgenomen.
Voor het
Doet u het volgende
Stoppen met
opnemen
Druk op de p stoptoets.
Pauzeren van Druk op de MD (P toets.
de opname
Nogmaals drukken om het
opnemen te hervatten.
Uitnemen van Druk op de MD § uitschuiftoets
de minidisc wanneer het opnemen op de
minidisc gestopt is.
Met de pijl naar
binnen gericht.
Met de label-kant
boven en het
schuifje rechts.
20NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Tip
Terwijl de aanduiding “TOC”
brandt of knippert
Om te zorgen dat het opnemen goed
verloopt, mag u op dit moment het apparaat
niet verplaatsen en ook niet de stekker uit het
stopcontact trekken. Wanneer de aanduiding
“TOC” knippert, is de minidisc-recorder
bezig met het bijwerken van de
inhoudsopgave (TOC = Table Of Contents).
Opnemen van de
radio op een cassette
Na keuze van de gewenste vastgelegde
voorkeurzender kunt u radio-uitzendingen
op de band opnemen. U kunt TYPE I
(normaalband) of TYPE II (CrO2-band)
cassettes gebruiken. Het opnameniveau
wordt automatisch ingesteld.
(Aan/uitschakelaar)
Basisbediening
Als u een minidisc gebruikt waarop al iets is
opgenomen, zoekt de minidisc-recorder
automatisch het eind van het opgenomen gedeelte
op, om vanaf dat punt te gaan opnemen. Als u wilt
opnemen na eerst alle oude opnamen van de
minidisc gewist te hebben, volg dan de
aanwijzingen onder “Wissen van minidiscopnamen” op blz. 48.
1
p
Opmerking
Als de minidisc beveiligd is tegen opnemen en
wissen, verschijnen in het uitleesvenster beurtelings
de aanduidingen “C11” en “Protected” en dan is
opnemen niet mogelijk. Druk op de MD §
uitschuiftoets, neem de minidisc uit en schuif het
wispreventienokje dicht (zie blz. 36), steek de
minidisc opnieuw in en probeer het opnemen
nogmaals.
5
1
DOLBY NR
2 4,6
3
Druk op de TUNER/BAND toets
om de gewenste afstemband te
kiezen.
wordt vervolgd
21NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen van een radiouitzending (vervolg)
Stoppen met opnemen
2
Tips
Draai aan de instelknop om af te
stemmen op de gewenste
voorkeurzender.
Draai naar links
(of druk op de
= toets van
de afstandsbediening) om af te
stemmen op een
lager genummerde
zender.
=
+
Voorinstelnummer
Draai naar rechts
(of druk op de
+ toets van de
afstandsbediening)
om af te stemmen
op een hoger
genummerde
zender.
Afstemfrequentie
Als u afgestemd heeft op een station dat
van een label voorzien is, zal de naam
van het station op het display
verschijnen.
3
Druk op de p stoptoets.
• Wilt u op de achterkant van de cassette beginnen
met opnemen, druk dan na de REC PAUSE/
START toets in stap 4 op de TAPE B 9 toets
zodat de indicator van die toets oplicht.
• Wilt u op beide cassettekanten opnemen, begin
dan aan de voorkant van de cassette met
opnemen. Als u aan de achterkant begint, stopt
het opnemen zodra het einde van die kant is
bereikt.
• Voor het opnemen van een uitzending van een
radiozender die niet is vastgelegd, gebruikt u in
stap 2 de + en – toets om handmatig op de
gewenste zender af te stemmen.
• Om storende bandruis in zacht doorkomende
hoge frequenties te onderdrukken, drukt u op de
DOLBY NR schakelaar nadat u in stap 4 op de
REC PAUSE/START toets heeft gedrukt, zodat in
het uitleesvenster “DOLBY NR” verschijnt.
• Als er bij het opnemen van een radio-uitzending
storing klinkt, kunt u dit verhelpen door de
antenne voor de betreffende afstemband in een
andere richting te draaien.
Druk op de 6 toets en plaats een
voor opnemen geschikte cassette in
deck B.
Met de kant
voor opname
naar u toe
gericht
4
Druk op de REC PAUSE/START
toets.
Deck B komt in de opnamepauzestand te
staan.
5
Kies met de DIRECTION schakelaar
de A instelling voor het opnemen
op één cassettekant of de ß (of
RELAY) instelling voor opnemen op
beide cassettekanten.
6
Druk op de REC PAUSE/START
toets.
Het opnemen begint.
22NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Luisteren naar een CD
Gebruik van het CD
uitleesvenster
Als er een CD TEXT disc is geplaatst, kunt u
de tekst daarvan, zoals de disc-titel,
muziektitels en de naam van de artiest(en) in
het uitleesvenster zien.
(Aan/uitschakelaar)
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verandert de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
Tijdens normale weergave
n Verstreken speelduurvan het
weergegeven muziekstuk
µ
Resterende speel nam het weergegeven
muziekstuk
µ
Resterende speelduur van de huidige
compact disc ( , of
1 DISC stand)
of “--.--” aanduiding ( ,
of
ALL
DISC stand)
µ
Titel van het weergegeven muziekstuk*
µ
Normale klok (wordt acht seconden
aangegeven)
µ
Effect (P FILE) naam of “EFFECT ON
(OFF)”
Luisteren naar een CD
In het uitleesvenster kunt u de resterende
speelduur van het weergegeven muziekstuk
of de gehele compact disc controleren.
/ Druk op de DISPLAY toets.
In de stopstand
DISPLAY
n Titel van de CD*
µ
Naam van de artiest(en)*
µ
Tal aantal muziekstukken en totale
speelduur
µ
Normale klok (wordt acht seconden
aangegeven)
µ
Effect (P FILE) naam of “EFFECT ON
(OFF)”
* Allen met CD TEXT discs (bepaalde letters
kunnen niet worden aangegeven). Als er meer dan
50 muziekstukken op de disc zijn, zal er geen CD
TEXT meer getoond worden vanaf muziekstuk 51.
23NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Willekeurige
weergave van
muziekstukken op CD
2
Bij “
,
, ” worden de
muziekstukken van alle CD’s in
willekeurige volgorde weergegeven. Bij
“ ”, “ ” of “ ” worden de
muziekstukken van de CD waarvan de
DISC indikator groen oplicht in
willekeurige volgorde weergegeven.
–– SHUFFLE weergave
Alle muziekstukken van een compact disc of
van alle compact discs kunnen in
willekeurige volgorde worden weergegeven.
(Aan/uitschakelaar)
2
DISC 1~3
3
Druk net zovaak op de PLAY
MODE toets tot de aanduiding
“SHUFFLE” en “ ”, “ ”, “ ” of
, ”
“SHUFFLE” en “ ,
verschijnt.
3
Druk op de CD (P toets.
Dan begint het afspelen in willekeurige
volgorde.
Uitschakelen van de willekeurige
weergave
Druk net zovaak op de PLAY MODE toets tot
de aanduiding “SHUFFLE” of “PROGRAM”
in het uitleesvenster dooft. Hierna worden de
muziekstukken in de normale volgorde
weergegeven.
Kiezen van een gewenste compact
disc
Druk op de DISC 1-3 toets.
Tips
1
1
Instelknop
• Ook tijdens normale weergave kunt u
overschakelen op willekeurige weergave, door op
de PLAY MODE toets te drukken totdat er
“SHUFFLE” in het uitleesvenster verschijnt.
• Om een ongewenst muziekstuk over te slaan,
draait u de instelknop naar rechts (of drukt u op
de + toets van de afstandsbediening).
Druk net zovaak op de FUNCTION
keuzeschakelaar tot de aanduiding
“CD” verschijnt en leg dan een of
meer compact discs in de disc-lade.
24NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Druk net zovaak op de FUNCTION
keuzeschakelaar tot de aanduiding
“CD” verschijnt en leg dan een of
meer compact discs in de disc-lade.
–– PROGRAM weergave
2
U kunt uw eigen muziekselectie samenstellen
door maximaal 32 nummers van alle CD’s te
programmeren in de volgorde waarin u de
muziek wilt horen.
Druk net zovaak op de PLAY
MODE toets tot de aanduiding
“PROGRAM” verschijnt.
3
Druk op een van de DISC 1-3
toetsen om in te stellen op de CD
met het gewenste muziekstuk.
4
Draai aan de instelknop tot het
gewenste muziekstuk in het
uitleesvenster wordt aangegeven.
(Aan/uitschakelaar)
p
3
7
Nummer van CD
Luisteren naar een CD
1
Programmaweergave van
muziekstukken op CD
Totale speelduur
(inclusief het gekozen
muziekstuk)
Nummer van muziekstuk
5
Druk op de ENTER/YES toets.
Het gekozen muziekstuk is nu in uw
muziekprogramma opgenomen. Het
volgnummer in het muziekprogramma
verschijnt, gevolgd door de totale
speelduur.
1
2
CLEAR
4
5
6
Voor elk muziekstuk dat u aan uw
muziekprogramma wilt toevoegen,
herhaalt u de stappen 3 t/m 5.
Voor het kiezen van een volgend
muziekstuk van dezelfde compact
disc kunt u stap 3 achterwege laten.
7
Druk op de CD (P toets.
CD (
p
=+
Alle geprogrammeerde muziekstukken
worden dan in de door u gekozen
volgorde afgespeeld.
◊
VOL +/–
√
wordt vervolgd
25NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Programma-weergave van
muziekstukken op CD (vervolg)
Uitschakelen van de programmaweergave
Druk net zovaak op de PLAY MODE toets tot
de aanduiding “PROGRAM” of “SHUFFLE”
dooft.
Voor het
Doet u het volgende
Wissen vat het
Druk op de CLEAR
laatste
terwijl het systeem gestopt
muziekstuknummer is.
Toevoegen van een 1 Kies de compact disc met
muziekstuk aan uw
de DISC 1-3 toetsen.
muziekprogramma 2 Kies het muziekstuk met
de instelknop.
3 Druk op de ENTER/
YES toets.
Herhaalde weergave
van muziekstukken
op CD
–– REPEAT weergave
Met de herhaalfunctie kunt u een enkele
compact disc of alle CD’s laten herhalen met
normale weergave, willekeurige weergave of
programma-weergave.
(Aan/uitschakelaar)
Wissen van het
Druk in de stopstand
gehele
éénmaal, of tijdens
muziekprogramma weergave tweemaal, op
de p toets of druk tijdens
afspelen op de CLEAR
toets.
Controleren van de
volgorde van de
geprogrammeerde
muziekstukken.
Verdraai de instelknop
(of druk op de = of +
toets van de toets of
druk tijdens
afstandsbediening)
tijdens CD-weergave.
Controleren van
het totale aantal
geprogrammeerde
muziekstukken.
Druk op DISPLAY terwijl
het systeem gestopt is.
Het totale aantal
geprogrammeerde stappen
zal verschijnen, gevolgd
door het nummer van het
laatste geprogrammeerde
muziekstuk en de totale
weergavetijd.
1
2
Tips
• Een eenmaal vastgelegd muziekprogramma blijft
ook na afspelen in het geheugen bewaard. Met een
druk op de CD (P toets kunt u hetzelfde
programma dus nogmaals weergeven.
• Als tijdens programmeren in plaats van de totale
speelduur “--.--” verschijnt, betekent dit:
– dat u een muziekstuknummer boven de 20 heeft
geprogrammeerd, of dat.
– de totale geprogrammeerde speelduur meer
bedraagt dan 100 minuten.
26NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Druk net zo vaak op FUNCTION
totdat “CD” op het display
verschijnt en doe vervolgens een CD
in het toestel.
Weergave van CD’s
zonder onderbreking
tussen de muziekstukken
2
Druk tijdens CD-weergave op de
REPEAT toets tot de aanduiding
“REPEAT” verschijnt.
–– Non-stop weergave
De herhaalde weergave zal beginnen
afhankelijk van de op dit moment
ingestelde weergavefunctie. Om slechts
één muziekstuk te laten herhalen, dient
u nog een keer op REPEAT te drukken
zodat op het display “REPEAT 1” te zien
is.
Bij non-stop weergave worden de muziekstukken
op de CD’s direct achter elkaar weergegeven; er is
geen pauze tussen de muziekstukken.
(Aan/uitschakelaar)
3
Uitschakelen van de
herhaalfunctie
Luisteren naar een CD
1
Druk net zovaak op de REPEAT toets totdat
de “REPEAT” of “REPEAT 1” aanduiding in
het uitleesvenster dooft.
1
2
1
Druk net zo vaak op de FUNCTION
keuzeschakelaar tot de aanduiding
“CD” verschijnt en leg dan een of
meer compact discs in de disc-lade.
2
Druk op de CD NON-STOP toets
zodat het indicatorlampje oplicht.
In het uitleesvenster verschijnt de
aanduiding “NON-STOP PLAY”.
3
Druk op de CD (P toets.
Uitschakelen van de non-stop weergave
Druk nogmaals op de CD NON-STOP toets zodat
het indicatorlampje dooft en de aanduiding
“NON-STOP OFF” in het uitleesvenster verschijnt.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
27NL
Repeteerweergave
van een muziekpassage op CD
— CD LOOP weergave
Tijdens afspelen kunt u een bepaalde
muziekpassage enkele malen laten herhalen.
Zo kunt u interessante effecten bereiken voor
creatieve eigen opnamen.
“Flits” weergave van een
muziekpassage op CD
— CD FLASH weergave
Tijdens afspelen kunt u een bepaalde muziekpassage
met plotseling opkomende en afvallende
geluidssterkte weergeven. Zo kunt u interessante
effecten bereiken voor creatieve eigen opnamen.
(Aan/uitschakelaar)
CD FLASH
Instelknop
(Aan/uitschakelaar)
/ Druk tijdens afspelen op de CD
FLASH toets bij het punt waar u de
flits-weergave wilt starten en houd de
toets ingedrukt totdat u de normale
weergave wilt laten doorgaan.
CD LOOP Instelknop
/ Druk tijdens afspelen op de CD
LOOP toets bij het punt waar u de
repeteerweergave wilt starten en
houd de toets ingedrukt totdat u de
normale weergave wilt laten
doorgaan.
Instellen van de lengte van de
repeteerlus
Stel de lengte van de repeteerlus in door aan
de instelknop te draaien terwijl u de CD
LOOP toets ingedrukt houdt (of door op de
FILE SELECT > of . toets van de
afstandsbediening te drukken terwijl u de
LOOP toets ingedrukt houdt) (LOOP 1~20).
28NL
Instellen van de lengte van de
flits-weergavelus
Stel de lengte van de flits-weergavelus CD FLASH
(FLASH 1~20) in door aan de instelknop te draaien
terwijl u de FLASH toets ingedrukt houdt (of door
op de FILE SELECT > of . toets van de
afstandsbediening te drukken terwijl u de FLASH
toets ingedrukt houdt).
Gecombineerd gebruik van de
LOOP en FLASH functies
Houd de CD LOOP en de CD FLASH toets
tegelijk ingedrukt.
Opmerkingen
• In dit geval kunt u de lengte van de LOOP
repeteerlus en de flits-weergavelus niet instellen.
Indien gewenst, kunt u de lengte voor beide
functies afzonderlijk vooraf instellen.
• Om het flits-effect op te nemen, gebruikt
cassettedeck van deze stereo-installatie.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Labellen van een CD
Druk herhaaldelijk op DISC SKIP/
EXCHANGE en kies de gewenste
CD.
4
Druk op NAME EDIT/CHAR. De
cursor begint te knipperen.
5
Druk net zo vaak op NAME EDIT/
CHAR totdat het soort teken dat u
wilt invoeren verschijnt. Elke keer
dat u op deze toets drukt, zal het
display als volgt veranderen:
–– Disc Memo functie
U kunt maximaal 50 CD’s voorzien van titels
van maximaal 20 symbolen en tekens.
Wanneer u een op deze manier van een label
voorziene CD in het toestel doet, zal de titel
(de naam die u aan de CD gegeven heeft) op
het display verschijnen.
DISC SKIP/
(Aan/uitschakelaar) EX-CHANGE p
9
Luisteren naar een CD
3
A (hoofdletters) n a (kleine letters)
n 0 (cijfers) n ! (symbolen)*
n
(spatie)** n A...
* U kunt de volgende symbolen
gebruiken:
!”#$%&’()∗+,–./:;<=>?@_`
** Invoeran van een spatie
Ga door met stap 7.
Overigens kunt u geen spatie op de
eerste plaats van de titel zetten.
1 2
1
2
6
4 7
6
Verdraai de instelknop totdat het
teken dat u wilt invoeren verschijnt.
7
Druk op ).
De cursor schuift naar rechts en blijft
daar wachten totdat u het volgende
teken invoert.
Druk net zo vaak op FUNCTION
totdat “CD” op het display
verschijnt.
Om een disc te kunnen labellen
moet u eerst op p drukken om het
afspelen van de disc te stoppen. Als
er op het display “SHUFFLE” of
“PROGRAM” staat, dient u net zo
vaak op PLAY MODE te drukken
totdat deze aanduiding verdwenen
is.
8
Herhaal de stappen 5 t/m 7 en voer
zo de hele titel in.
Als u zich vergist
Druk op 0 of ) totdat het teken dat
u wilt veranderen begint te knipperen en
herhaal vervolgens de stappen 4 t/m 6.
Wissen van een teken
Druk op CLEAR wanneer het te wissen
teken knippert.
9
Druk op ENTER/YES om het
labellen af te sluiten.
wordt vervolgd
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
29NL
Labellen van een CD (vervolg)
Om het labellen te annuleren.
Druk op p.
Controleren van de
disctitel
1 Druk op MENU/NO terwijl de CD gestopt
is.
2 Verdraai de instelknop, kies “Name
Check?” en druk vervolgens ENTER/YES.
De titel zal nu langs het display komen
rollen.
Controleren van de titels met de
afstandsbediening
Druk op DISC SKIP om de gewenste CD te
kiezen en druk vervolgens op SCROLL.
Wissen van een disctitel
1 Druk op MENU/NO terwijl de CD gestopt
is.
2 Verdraai de instelknop, kies “Name
Erase?” en druk vervolgens ENTER/YES.
De titel zal nu langs het display komen
rollen.
3 Druk nog een keer op ENTER/YES.
Wanneer "No Name" verschijint, de disc of
het muziekstuk heeft geen titel.
De aanduiding “Complete!!” verschijnt en
de disctitel is gewist.
Om het wissen van een disctitel te
annuleren
Druk op p.
Wissen van de tiels
1 Druk op MENU/NO terwijl de CD gestopt is.
2 Verdraai de instelknop, kies "All Erase" en druk
vervolgens ENTER/YES. "All Erase ? vershijnt.
3 Druk op ENTER/YES.
“Complete!!” vershijnt.
Om het wissen van de titels te
annuleren.
Druk op p.
Opmerking
30NL
Om erven verzekerd te zijn dat de geprogram
meerde CD-titels niet worden gewist, dient u het
systeem tenministe eenmaalper week in te schakelen.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Luisteren naar een MD
Gebruik van het
MD uitleesvenster
In het uitleesvenster kunt u het totale aantal
muziekstukken, de totale of verstreken
speelduur en de resterende speelduur van het
weergegeven muziekstuk of de gehele
minidisc controleren.
1
Druk enkele malen op de FUNCTION
toets totdat de aanduiding “MD”
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk in de stopstand enkele malen
op de DISPLAY toets.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
2
In de stopfunctie
n
n Totaal aantal muziekstukken en totale
speelduur
Resterende speelduur van de minidisc
(alleen voor opname-minidiscs; bij
voorbespeelde weergave-minidiscs
verschijnt alleen de disc-titel, niet de
resterende speelduur.)
Luisteren naar een MD
(Aan/uit-schakelaar)
Controleren van de totale
speelduur
n
Disc-titel*
n
Klokdisplay
n
Effect (P FILE) naam of “EFFECT ON
(OFF)”
* Als er nog geen titel voor de disc is gekozen, verschijnt
de aanduiding “No Name”, gevolgd door het totale
aantal muziekstukken en de totale speelduur.
1
wordt vervolgd
SCROLL
◊
√
31NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Gebruik van het MD uitleesvenster
(vervolg)
Gedurende normale weergave
n Nummer en verstreken speelduur van
het weergegeven muziekstuk
n
Nummer en resterende speelduur van
het weergegeven muziekstuk
Weergeven van de
MD fragmenten in
willekeurige
volgorde
–– SHUFFLE weergave
n
Resterende speelduur van de gehele
minidisc
n
n
Muziektitel**
Klokdisplay
Alle muziekstukken van een minidisc kunnen
in willekeurige volgorde worden weergegeven.
(Aan/uitschakelaar)
3
2
n
Effect (P FILE) naam of “EFFECT ON
(OFF)”
**Als er nog geen titel voor het muziekstuk is
gekozen, verschijnt de aanduiding “No Name”,
gevolgd door de verstreken speelduur van het
muziekstuk.
Tips
• Om de disctitels te controleren, drukt u in de
stopstand op de SCROLL toets. Om de
muziektitels te zien, drukt u tijdens weergave op
de SCROLL toets. De gekozen titels zullen door
het uitleesvenster lopen. Om het doorlopen te
stoppen, drukt u weer op de SCROLL toets. Druk
nogmaals op de toets om de titels weer te laten
doorlopen.
• Zie voor het invoeren van titels voor uw minidisc
en de muziekstukken de beschrijving onder
“Disctitel en muziektitels kiezen” op blz. 46.
32NL
1
Instelknop
1
Druk enkele malen op de FUNCTION
keuzetoets totdat de aanduiding
“MD” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk in de stopstand van de
minidisc-recorder enkele malen op
de PLAY MODE toets tot de
aanduiding “SHUFFLE” verschijnt.
3
Druk op de MD ( weergavetoets.
De willekeurige weergave begint.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Uitschakelen van de willekeurige
weergave
Stop met afspelen en druk enkele malen op
de PLAY MODE toets tot de aanduidingen
“SHUFFLE” en “PROGRAM” verdwijnen.
Programmeren van
MD fragmenten
–– PROGRAM weergave
Tip
Opmerking
Tijdens de weergave kunt u niet overschakelen op
een andere afspeelfunctie.
U kunt uw eigen muziekselectie van maximaal
25 nummers van een minidisc programmeren, in
de volgorde waarin u de muziek wilt horen.
(Aan/uitschakelaar)
1 2
5
CLEAR
Luisteren naar een MD
Om door te gaan naar een ander muziekstuk, drukt
u op de + toets van de afstandsbediening. Druk
op de = toets om terug te keren naar het begin
van het weergegeven muziekstuk. Terugkeren naar
een eerder muziekstuk is echter niet mogelijk.
3
1
Druk enkele malen op de
FUNCTION keuzetoets totdat de
aanduiding “MD” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Druk in de stopstand van de minidiscrecorder enkele malen op de PLAY
MODE toets tot de aanduiding
“PROGRAM” verschijnt.
wordt vervolgd
33NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Programmeren van de muziekstukken
die u wilt horen (vervolg)
Voor het
3
Wissen van het gehele Druk net zo vaak op
muziekprogramma
CLEAR terwijl de MD
gestopt is, totdat het hele
programma gewist is.
Verdraai de instelknop, kies het
gewenste muziekstuk en druk
vervolgens op ENTER/YES.
Het muziekstuk is geprogrammeerd. Het
aantal programmastappen wordt
getoond gevolgd door de totale speeltijd.
4
Om nog andere muziekstukken te
programmeren, herhaalt u stap 3.
Telkens wanneer u een nummer hebt
toegevoegd, verschijnt de totale
speelduur van uw muziekprogramma.
U kunt in totaal 25 muziekstukken
programmeren.
5
Toevoegen van een
nummer aan het
programma
Volg de aanwijzingen 3.
Controleren van de
volgorde van de
geprogrammeerde
muziekstukken.
Draaiaan de instelknop.
(druk op + of =
toets van de
afstandsbediening)
tijdens MD-weergave.
Controleren van het
totale aantal
geprogrammeerde
muziekstukken.
Druk op DISPLAY terwijl
het toestel gestopt is. Het
totale aantal
geprogrammeerde
stappen zal verschijnen,
Druk op de MD (P toets.
Uw muziekprogramma wordt
weergegeven in de door u gekozen
volgorde.
Uitschakelen van de programmaweergave
Stop met afspelen en druk enkele malen op
de PLAY MODE toets tot de aanduidingen
“SHUFFLE” of “PROGRAM” uit het
uitleesvenster verdwijnen.
Doet u het volgende
Wissen van het laatste Druk op de CLEAR toets.
muziekstuknummer terwijl de MD gestopt
Tips
• Een eenmaal vastgelegd muziekprogramma blijft
ook na afspelen in het geheugen bewaard. Met een
druk op de MD (P weergavetoets kunt u
hetzelfde programma nogmaals weergeven.
• Als u probeert meer dan het maximale aantal
muziekstukken te programmeren, verschijnt de
aanduiding “ProgramFull”. Om dan
muziekstukken toe te voegen, zult u eerst een of
meer andere uit uw programma moeten wissen.
Wijzigen van uw
muziekprogramma
U kunt uw muziekprogramma voor het
afspelen nog naar wens aanpassen.
34NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Herhalen van MD
fragmenten
–– REPEAT weergave
Uitschakelen van de
herhaalfunctie
Druk net zovaak op de REPEAT toets totdat
de “REPEAT” of “REPEAT 1” aanduiding
dooft.
Met de herhaalfunctie kunt u een minidisc laten
herhalen met normale weergave, willekeurige
weergave of programma-weergave.
Luisteren naar een MD
(Aan/uitschakelaar)
1
2
1
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets totdat de
aanduiding “MD” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Druk tijdens weergave enkele malen
op de REPEAT toets totdat er
“REPEAT” wordt aangegeven.
Herhaalde weergave zal beginnen,
afhankelijk van de op dit moment
ingestelde weergavefunctie. Om één
muziekstuk te laten herhalen, dient u
nog een keer op REPEAT te drukken
zodat de aanduiding “REPEAT 1” op het
display verschijnt.
35NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen op een minidisc
Alvorens u begint
met opnemen
Minidiscs (afgekort tot MD) zijn een digitaal
medium, waarop u muziek kunt opnemen en
afspelen met een geluidskwaliteit vergelijkbaar
met die van compact discs. Een van de handige
functies van minidiscs is de mogelijkheid
muziekstukken te markeren. Dit stelt u in staat
vlot en gemakkelijk een gewenst punt in de
muziek op te zoeken en om de opgenomen
muziekstukken naar keuze in een andere volgorde
te zetten of anderszins aan te passen. Afhankelijk
van de geluidsbron worden er verschillende
methoden van opnemen gebruikt en worden de
muziekstuknummers ook anders vastgelegd.
Bij opnemen vanaf als geluidsbron:
• De compact disc speler van deze
stereo-installatie
– Het digitale signaal van de CD-speler
wordt ongewijzigd op de minidisc
opgenomen (volledig digitale opname)*.
– De muziekstuknummers worden
automatisch overgenomen net als ze op de
oorspronkelijke compact disc staan.
• De tuner van deze stereo-installatie
en andere analoge geluidsapparatuur
– Het analoge ingangssignaal wordt omgezet
in digitale vorm en aldus opgenomen
(analoge opname)**.
– Kies SURROUND OFF tijdens het
opnemen.
– Aan het begin van de opname wordt er in
elk geval automatisch een
muziekstuknummer aangebracht, maar als
u de LEVEL-SYNC stilte-markering
inschakelt (zie blz. 42), worden er
automatisch muziekstuknummers
aangebracht volgens het niveau van het
inkomend geluidssignaal.
• Andere met een optische kabel
aangesloten componenten
– Het digitale signaal van de CD wordt als
zodanig opgenomen (digitale opname*).
– Muziekstuknummers worden onder
verschillende omstandigheden
aangebracht, afhankelijk van de
signaalbron.
36NL
* Zie blz. 88 voor een uitleg over de vaste
beperkingen bij het digitaal opnemen.
**Deze signaalomzetting vindt plaats omdat deze
geluidsbronnen geen digitale signalen uitsturen.
Muziekstuknummers op minidisc
(“TOC” inhoudsopgave)
Op een minidisc worden de muziekstuknummers (voor
de volgorde) en de informatie betreffende de begin- en
eindpunten van de muziek vastgelegd in een speciaal
hiervoor bestemd gebied, de TOC* genaamd, afzonderlijk
van het muziekgebied. Dit heeft het voordeel dat u
muziekstukken naar wens kunt aanpassen, door alleen de
informatie in de TOC inhoudsopgave te veranderen.
* TOC: “Table of Contents” = Inhoudsopgave.
Na afloop van het opnemen
/ Druk op de MD § uitschuiftoets om
de minidisc te verwijderen of druk
op de
toets om het apparaat uit
te schakelen.
De aanduiding “TOC” licht op of gaat
knipperen. De muziek is pas definitief
op de minidisc opgenomen wanneer de
opnamegegevens zijn vastgelegd in de
inhoudsopgave.
Opmerking
Het opnemen op een minidisc is pas compleet
wanneer de “TOC” aanduiding stopt met knipperen
en dooft, nadat de opnamegegevens zijn vastgelegd
in de inhoudsopgave. Tot dat moment mag u niet
tegen de minidisc-recorder stoten of de stekker uit
het stopcontact trekken. Als u de stroom wilt
afsluiten, dient u eerst het volgende te doen:
– De minidisc verwijderen.
– Op de
toets drukken om het apparaat uit te
schakelen.
Beveiligen van een opgenomen minidisc
• Om de opnamen op een minidisc te beveiligen tegen
per ongeluk wissen, schuift u het wispreventienokje
in de hoek van de minidisc open.
In die stand is opnemen op de minidisc niet meer
mogelijk. Om de minidisc weer geschikt te maken
voor opname, schuift u het wispreventienokje
weer dicht.
Wispreventienokje
Schuif
het nokje open.
• Als de minidisc beveiligd is tegen opnemen en
wissen, verschijnen de aanduidingen “C11” en
“Protected” beurtelings in het uitleesvenster en
dan is opnemen niet mogelijk. Schuif het
wispreventienokje dicht, steek de minidisc
opnieuw in en probeer het opnemen nogmaals.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen van uw
favoriete CDmuziekstukken
–– CD-MD synchroon-opname
4
Dit muziekstuk is nu geprogrammeerd.
5
7
6 3
8
Om nog andere muziekstukken te
programmeren, herhaalt u stap 3 en
4.
Telkens na keuze van een nummer
verschijnt de totale speelduur van uw
muziekprogramma. U kunt in totaal 32
muziekstukken programmeren.
6
Steek een voor opnemen geschikte
minidisc in de gleuf.
7
Druk op de CD-MD SYNC toets.
De minidisc-recorder komt in
gereedheid voor opname en de CDspeler komt in de weergavepauzestand.
Als u een minidisc gebruikt waarop al
iets is opgenomen, zoekt de minidiscrecorder automatisch het eind van het
opgenomen gedeelte op, om vanaf dat
punt te gaan opnemen.
8
1
1
2
3
2
4
p
Druk enkele malen op de FUNCTION
keuzetoets totdat de aanduiding
“CD” in het uitleesvenster verschijnt
en leg een compact disc in de disclade.
Druk enkele malen op de PLAY
MODE toets tot de aanduiding
“PROGRAM” verschijnt.
Druk op een van de DISC 1 t/m 3
toetsen en kies een CD.
Opnemen op een minidisc
U kunt uw favoriete muziekstukken in de
gewenste volgorde programmeren met de
CD programma-weergave, om ze dan in die
volgorde met de CD synchroon-opname op
een minidisc op te nemen.
(Aan/uitschakelaar)
Verdraai de instelknop totdat het
gewenste muziekstuk op het display
verschijnt en druk vervolgens op
ENTER/YES.
Druk op de MD (P weergave/
pauzetoets.
Het opnemen begint, aansluitend op de
laatste opname op de minidisc. De
CD-speler en de MD-recorder stoppen
automatisch wanneer de opname klaar
is.
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets.
Als de minidisc vol raakt tijdens
opnemen
Dan stopt automatisch de minidisc-opname
en ook de CD-weergave.
Opmerking
Als de minidisc beveiligd is tegen opnemen en
wissen, verschijnen in het uitleesvenster beurtelings
de aanduidingen “C11” en “Protected” en dan is
opnemen niet mogelijk. Druk op de MD §
uitschuiftoets, neem de minidisc uit en schuif het
wispreventienokje dicht (zie blz. 36), steek de
minidisc opnieuw in en probeer het opnemen
nogmaals.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
37NL
Snel opnemen van
het huidige
muziekstuk
Handmatig
opnemen op een
minidisc
— Rec It
Met deze functie kunt u snel een muziekstuk
opnemen terwijl u naar een CD luistert.
Indien de MD voor een gedeelte reeds
opnamen bevat, begint het opnemen na het
laatst opgenomen muziekstuk.
(Aan/uitschakelaar)
2
De minidisc-recorder zoekt automatisch het
eind van het opgenomen gedeelte op de
minidisc op, om vanaf dat punt te gaan
opnemen.
(Aan/uitschakelaar)
p
Druk op REC IT terwijl u naar een
muziekstuk luistert dat u wilt
opnemen.
Met het afspelen wordt teruggekeerd
naar het begin van het muziekstuk en de
opname begint. Wanneer het einde van
het muziekstuk is bereikt, stopt het MDdeck automatisch.
Om de opname te stoppen
38NL
Druk op p.
4
p
1
Steek een voor opnemen geschikte
minidisc in de gleuf.
2
Druk enkele malen op de
FUNCTION keuzetoets totdat de
geluidsbron die u wilt opnemen
wordt aangegeven in het
uitleesvenster.
Druk op DISC 1~3
Het afspelen van de CD begint.
2
1
1
2
1
3
CD: Doe een CD in het toestel. Om te
beginnen vanaf een bepaald muziekstuk
dient u eerst een programma te maken
(zie “Programma-weergave van
muziekstukken op CD”).
Radio: Stem af op de gewenste
voorkeurzender (zie “Stap 3: Vastleggen
van uw favoriete radiozenders”).
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Cassette: Doe een cassette in het toestel
met de kant die u wilt afspelen naar
voren.
Zie “Gebruik van los verkrijgbare
audio/video-apparatuur” wanneer u
wilt opnemen van losse AV
componenten.
3
Druk op de REC opnametoets.
De minidisc-recorder komt in
gereedheid voor opname.
4
U kunt de stereosignalen van FMuitzendingen enz. in mono opnemen. Bij het
opnemen in mono zal de opnametijd twee
keer zo lang worden (120 minuten met een
60-minuten MD) als bij een normale (stereo)
opname.
(Aan/uitschakelaar)
6
7
Het opnemen begint.
5
Start de weergave van de
geluidsbron die u wilt opnemen.
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets.
Tips
• Als u tijdens het opnemen op de FUNCTION toets
drukt, stopt automatisch de minidisc-opname en
ook de CD-weergave.
• De aanduiding “OVER” licht op als er een te
krachtig ingangssignaal is doorgekomen tijdens
opnemen vanaf een geluidsbron die is aangesloten
op de VIDEO aansluitingen.
• U kunt de resterende tijd op het display
controleren terwijl u aan het opnemen bent door
op DISPLAY te drukken.
1,5
2
Instelknop
Opnemen op een minidisc
Druk op de MD (P weergave/
pauzetoets (of de MD (
weergavetoets van de
afstandsbediening).
Opnemen in mono
3,4
Opmerking
Als u tijdens het opnemen van CD de opname
pauzeert, zal er op dat punt een nieuw
muziekstuknummer worden ingevoegd.
1
Druk net zo vaak op FUNCTION tot
MD op het display verschijnt.
2
Druk twee keer op MENU/NO.
“Setup Menu” verschijnt.
3
Verdraai de instelknop totdat op het
display “Stereo Rec” (of “Mono
Rec”) verschijnt en druk vervolgens
op ENTER/YES.
wordt vervolgd
39NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen in mono (vervolg)
4
5
6
Verdraai de instelknop totdat
“Mono Rec” verschijnt en druk
vervolgens op ENTER/YES. De
opnamefunctie schakelt over naar
opnemen in mono en op het display
zal de aanduiding “MONO”
oplichten.
Druk net zo vaak op FUNCTION tot
de signaalbron (bijv.: TUNER voor
de radio) waarvan u wilt opnemen
op het display verschijnt.
Invoegen van drie
seconden pauze
tussen de
muziekstukken
— Smart Space pauze-verkorting
Met de “Smart Space” pauze-inkortfunctie
kunt u bij het digitaal opnemen automatisch
standaard pauzes van drie seconden tussen
de muziekstukken invoegen.
(Aan/uitschakelaar)
p
6
Druk op REC.
Het deck staat nu klaar om op te gaan
nemen.
7
Druk op MD (P.
De opname begint. Het via de
luidsprekers weergegeven geluid is het
originele geluid.
Om de opname te stoppen
Druk op p.
Terugkeren naar opnemen in
stereo.
1 Druk net zo vaak op FUNCTION tot MD
op het display verschijnt.
2 Druk twee keer op MENU/NO, zodat het
“Setup Menu” verschijnt.
3 Verdraai de instelknop totdat “Mono Rec”
verschijnt en druk vervolgens op ENTER/
YES.
4 Verdraai de instelknop totdat “Stereo Rec”
verschijnt en druk vervolgens op ENTER/
YES. De opnamefunctie schakelt terug naar
opnemen in stereo en op het display zal de
aanduiding “MONO” uitgaan.
2,5 3,4
1
Druk op REC.
Het systeem zal nu in de opnamepauzestand gaan.
2
Druk in de opnamepauzestand
tweemaal op de MENU/NO toets.
Dan verschijnt het “Setup Menu” in het
uitleesvenster.
3
40NL
Draai aan de instelknop totdat er
“S. Space Off” (of “S. Space On”)
wordt aangegeven en druk dan op
de ENTER/YES toets.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
4
Draai aan de instelknop totdat er
“S. Space On” wordt aangegeven en
druk dan op de ENTER/YES toets.
De aanduiding “S. Space On” blijft
verlicht om aan te geven dat de “Smart
Space” pauze-inkortfunctie is
ingeschakeld.
Veiligheidsopnamestart met zes
seconden muziek uit
het buffergeheugen
— Tijdmachine-opname
Druk op de MENU/NO toets.
6
Druk op de MD (P weergave/
pauzetoets.
Het opnemen begint.
Als er tijdens het opnemen een stilte van
4 tot 29 seconden optreedt, verschijnt de
aanduiding “Smart Space” en dan
vervangt de minidisc-recorder de lange
stilte door een standaard pauze van
3 seconden lengte, waarna het opnemen
op de minidisc gewoon verder gaat. Als
er meer dan 30 seconden geen geluid
doorkomt, verschijnt de aanduiding
“Auto Cut”, de minidisc-recorder
vervangt de stilte door een pauze van
3 seconden en dan komt de minidiscrecorder in de opnamepauzestand te
staan. Wanneer u wilt doorgaan met
opnemen, drukt u op de MD (P
weergave/pauzetoets.
Stoppen met opnemen
Bij het opnemen van een radio-uitzending
kunnen de eerste paar seconden van de
uitzending vaak verloren gaan. U kunt dit
verlies van de beginklanken voorkomen met
behulp van de tijdmachine-opname, die
werkt met een 6-seconden buffergeheugen.
Audiogegevens in een 6seconden buffergeheugen
Einde van het
Indrukken van de ENTER/ programma dat u
YES toets in stap 5
wilt opnemen
Tijd
Opnemen op een minidisc
5
Opgenomen
gedeelte
Begin van het programma dat u wilt opnemen
(Aan/uitschakelaar)
Druk op de p stoptoets.
1
3
Uitschakelen van de Smart Space
pauze-verkorting
1 Volg de bovenstaande aanwijzingen 1 en 2.
2 Verdraai de instelknop totdat “S.Space
ON” verschijnt en druk vervolgens op
ENTER/YES.
3 Draai aan de instelknop totdat er “S. Space
Off” wordt aangegeven en druk dan op de
ENTER/YES toets.
4 Druk op de MENU/NO toets.
Tips
• De Smart Space pauze-inkortfunctie is in de
fabriek al ingeschakeld.
• Ook als u de stereo-installatie uitschakelt of de
stekker uit het stopcontact trekt, zal de minidiscrecorder de laatste instelling (aan of uit) van de
pauze-inkortfunctie onthouden, zodat die
ongewijzigd is wanneer u het apparaat weer
inschakelt.
2
p
5
wordt vervolgd
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
41NL
Veiligheids-opnamestart met zes seconden
muziek uit het buffergeheugen (vervolg)
1
Steek een voor opnemen geschikte
minidisc in de gleuf.
2
Druk enkele malen op de
FUNCTION keuzetoets totdat de
geluidsbron die u wilt opnemen
(bijv. de TUNER) wordt aangegeven
in het uitleesvenster.
3
Druk op de REC opnametoets.
De minidisc-recorder komt in
gereedheid voor opname.
4
Start de weergave van de
geluidsbron die u wilt opnemen.
5
Druk op de ENTER/YES toets
wanneer u met opnemen wilt
beginnen.
De opname van de geluidsbron begint
dan met de 6 seconden aan
audiogegevens die even tevoren in het
buffergeheugen werden vastgehouden.
Als u een minidisc gebruikt waarop al
iets was opgenomen, zoekt de minidiscrecorder automatisch het eind van het
opgenomen gedeelte op, om vanaf dat
punt te gaan opnemen.
Stoppen van de tijdmachineopname
Druk op de p stoptoets.
Aanbrengen van
muziekstuknummers
De muziekstuknummers kunnen als volgt op
de minidisc worden aangebracht:
• Automatisch markeren van
muziekstukken:
Bij digitaal opnemen vanaf de compact disc
speler van deze stereo-installatie en bij
stilte-markering (bij analoge opname)
worden de muziekstuknummers
automatisch op de minidisc aangebracht.
• Handmatig markeren van muziekstukken
bij opname:
U kunt tijdens het opnemen zelf bij elk
gewenst punt een muziekstuknummer
aanbrengen, ongeacht de opgenomen
geluidsbron.
• Markeren na het opnemen:
U kunt het begin van muziekstukken
markeren met de DIVIDE functie voor het
splitsen van muziekstukken (zie blz. 52).
Automatisch markeren
van muziekstukken
tijdens analoog opnemen
–– LEVEL-SYNC stilte-markering
Met de “LEVEL-SYNC” stilte-markering, die
in de fabriek is ingeschakeld, worden er bij
analoog opnemen automatisch
muziekstuknummers aangebracht. Als de
“L-SYNC” aanduiding tijdens opnemen niet
zichtbaar is, schakelt u deze markering in
zoals hieronder beschreven. Hiermee zal de
minidisc-recorder een nieuw
muziekstuknummer aanbrengen, telkens
wanneer het meer dan twee seconden stil
blijft (met het ingangssignaal onder dan een
bepaald peil) en er dan weer geluid klinkt.
42NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
(Aan/uitschakelaar)
Uitschakelen van de automatische
stilte-markering
Opmerking
Er zullen geen muziekstuknummers worden
aangebracht als het ruisniveau te hoog bij opnamen
van radio of cassette, zelfs al is de LEVEL-SYNC
functie is ingeschakeld.
1,4 2,3
1
Druk in de opnamepauzestand
tweemaal op de MENU/NO toets.
Dan verschijnt het “Setup Menu” in het
uitleesvenster.
2
3
Draai aan de instelknop totdat er
“T. Mark Off” verschijnt en druk
dan op de ENTER/YES toets.
Aanbrengen van
nummers bij gewenste
punten tijdens opnemen
Opnemen op een minidisc
1 Druk in de opnamepauzestand tweemaal op de
MENU/NO toets.
Dan verschijnt het “Setup Menu”.
2 Draai aan de instelknop totdat er “T. Mark L
Sync” verschijnt en druk dan op de ENTER/
YES toets.
3 Draai aan de instelknop totdat er “T. Mark Off”
verschijnt en druk dan op de ENTER/YES toets.
4 Druk op de MENU/NO toets.
De aanduiding “LEVEL-SYNC” dooft.
Wanneer de aanduiding “LEVEL-SYNC” gedoofd is,
wordt er alleen aan het eerste begin van de opname
een enkel muziekstuknummer aangebracht.
– Muziekstuk markeren
U kunt tijdens het opnemen zelf
muziekstuknummers aanbrengen wanneer u wilt,
ongeacht de geluidsbron waarvan u opneemt.
(Aan/uitschakelaar) REC
Draai aan de instelknop totdat er
“T. Mark L Sync” verschijnt en druk
dan op de ENTER/YES toets.
De aanduiding “LEVEL-SYNC” licht op.
4
Druk op de MENU/NO toets.
Om de opname te stoppen
Druk op p.
/ Druk tijdens opnemen bij het punt
waar u een nummer wilt markeren
op de REC toets.
Dan wordt er bij dat punt een nieuw
muziekstuknummer aangebracht.
43NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Instellen van het
opnameniveau
3
Wanneer het inkomend geluid bij opnemen te
luid of te zacht klinkt, kunt u het
opnameniveau bijregelen. Bovendien kunt u
het gekozen opnameniveau voor elke
geluidsbron vastleggen, zodat u het niet
telkens opnieuw hoeft in te stellen.
Draai aan de instelknop om het
opnameniveau in te stellen.
Het opnameniveau is instelbaar van –12
tot +12. Stel het zo in dat bij de luidste
passages de aanduiding “OVER” nog net
niet oplicht in het uitleesvenster.
4
(Aan/uitschakelaar)
Druk op de MENU/NO toets.
Hiermee is de instelling compleet. Nu
kunt u beginnen met opnemen, als u de
instelling hebt gemaakt in de
pauzestand.
Tip
Het opnameniveau is voor elke geluidsbron
afzonderlijk instelbaar en wordt daarna ook voor
elke geluidsbron afzonderlijk onthouden.
Opmerking
Als u het opnameniveau verandert tijdens het
opnemen, zal het opgenomen geluid na de instelling
kwalitatief anders klinken dan er vóór.
1,4
1
2,3
Druk tijdens opnemen of in de
opnamepauzestand tweemaal op de
MENU/NO toets.
Dan verschijnt de “Setup Menu”
aanduiding.
2
Draai aan de instelknop totdat er
“LevelAdjust” verschijnt en druk
dan op de ENTER/YES toets.
Het uitleesvenster geeft de opgenomen
geluidsbron en het geldende
opnameniveau aan.
44NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Monteren van een MD
Alvorens u begint
met bewerken
U kunt de opgenomen muziekstukken op een
minidisc met de bewerkingsfuncties
aanpassen. Zo kunt u de volgorde van de
muziekstukken omzetten en ze samen
“monteren” totdat de minidisc precies naar
wens is samengesteld.
Voor het bewerken
Om de opnamen op de minidisc aan te passen,
moet er aan de volgende voorwaarden zijn
voldaan:
• De minidisc moet voor opnemen geschikt zijn.
• De minidisc-recorder moet zijn ingesteld op gewone
continu-weergave.
Alvorens te gaan bewerken, controleert u dit op de
onderstaande wijze.
1
Bewerkingsfuncties
Als de minidisc beveiligd is tegen opnemen en
wissen, verschijnen in het uitleesvenster
beurtelings de aanduidingen “C11” en “Protected”
en dan is opnemen en bewerken niet mogelijk.
Om de minidisc weer voor bewerken geschikt te
maken, schuift u het wispreventienokje dicht.
2
Druk enkele malen op de PLAY MODE
toets tot de aanduidingen “SHUFFLE”
en “PROGRAM” verdwijnen.
Het bewerken van de minidisc is alleen
mogelijk in de gewone continu-weergave
stand. De minidisc kan niet worden bewerkt
wanneer is ingesteld op willekeurige
weergave of programma-weergave.
Monteren van een MD
• Name – Disctitel en muziektitels
kiezen
Gebruik deze functie om uw minidiscs en
de muziek daarop elk van een eigen titel te
voorzien. In uw titels kunt u hoofdletters,
kleine letters, cijfers en symbolen
gebruiken.
• Erase – Wissen van opnamen
Met de Erase functies kunt u een enkel
muziekstuk of een deel van een
musiekstuk verwijderen of alle nummers in
één keer van de minidisc wissen.
• Move – Volgorde van de
muziekstukken wijzigen
Gebruik de Move functie om de
muziekstukken in de gewenste volgorde te
zetten.
• Divide – Begin van een nieuw
muziekstuk markeren
Gebruik de Divide functie om op de
gewenste punten nieuwe
muziekstuknummers aan te brengen. Dan
zijn uw favoriete muziekpassages daarmee
direct op te zoeken.
• Combine – Samenvoegen van
opgenomen muziekstukken
Met deze functie kunt u de pauze tussen
twee muziekstukken verwijderen en ze zo
tot een enkel nummer samenvoegen. Ook
niet-opeenvolgende muziekstukken, zoals
bijvoorbeeld nummer 1 en nummer 4, kunt
u aldus samenvoegen.
• Undo – Ongedaan maken van de
laatste wijziging
Met deze functie kunt u de laatste
bewerking annuleren en de minidisc
terugbrengen in de vorige toestand.
Controleer het wispreventienokje van de
minidisc die u wilt bewerken.
Na afloop van het
bewerken
/ Druk op de MD § uitschuiftoets om
de minidisc te verwijderen of druk op
toets om de stereo-installatie
de
uit te schakelen.
De aanduiding “TOC” licht op of gaat
knipperen. De bewerkingen op de minidisc
worden pas definitief van kracht wanneer de
opnamegegevens zijn vastgelegd in de
inhoudsopgave.
Opmerking
Het bewerken van een minidisc is pas compleet
wanneer de “TOC” aanduiding stopt met knipperen
en dooft, nadat de opnamegegevens zijn vastgelegd
in de inhoudsopgave. Tot dat moment mag u niet
tegen de minidisc-recorder stoten of de stekker uit
het stopcontact trekken. Als u de stroom wilt
afsluiten, dient u eerst het volgende te doen:
– De minidisc verwijderen.
– Op de
drukken om de stereo-installatie uit te
schakelen.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
45NL
Disctitel en
muziektitels kiezen
1
–– “Name” functie
Om een MD te kunnen labellen, moet u
eerst op p drukken om de weergave van
de MD te stoppen.
Om een muziekstuk te labellen dient u
eerst aan de instelknop te draaien totdat
het nummer van het gewenste
muziekstuk verschijnt.
Daarnaast kunt u zelf direct titels invoeren
voor uw minidiscs en de muziekstukken er
op. Per minidisc is er ruimte voor in totaal
1.700 letters.
(Aan/uitschakelaar)
4
p
3,7
Druk enkele malen op de
FUNCTION keuzetoets totdat de
aanduiding “MD” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Druk op de NAME EDIT/CHAR
toets.
De cursor gaat knipperen.
Het muziekstuk dat u bij stap 1, zal het
afspelen automatisch beginner.
3
1
CLEAR
0/)
Druk enkele malen op de NAME
EDIT/CHAR toets om in te stellen
op het gewenste soort letterteken.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de lettertype-aanduiding in
het uitleesvenster als volgt:
A (hoofdletters) n a (kleine letters)
n 0 (cijfers) n ! (symbolen)*
n
(spatie)** n A…
* U kunt de volgende symbolen in uw
titels gebruiken:
2,3
!”#$%&’()∗+,–./:;<=>?@_`
**Invoeren van een spatie
Ga door met stap 5.
Druk op de ENTER/YES toets.
Overigens kunt u geen spatie op de
eerste plaats van de titel zetten.
0/)
4
Draai aan de instelknop totdat de
gewenste letter wordt aangegeven.
5
Druk op de ) vooruitzoektoets.
FUNCTION
◊
√
Het in stap 4 gekozen letterteken blijft
branden en de cursor schuift een plaatsje
naar rechts, voor de volgende letter.
46NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
6
Herhaal de stappen 3 t/m 5 tot u de
gehele titel hebt ingevoerd.
Bij een vergissing in de letterkeuze drukt
u op de 0 of ) toets tot de letter die
u wilt wijzigen knippert en dan herhaalt
u de stappen 3 t/m 5.
Druk op CLEAR wanneer het te wissen
teken knippert om het teken te wissen.
7
Druk op de ENTER/YES toets om
de titelinvoer af te ronden.
De disc of het muziekstuk is dan van een
titel voorzien. Uw gekozen titels worden
in volgorde aangegeven.
Druk op de p stoptoets.
Tip
U kunt ook tijdens afspelen een titel invoeren voor
het weergegeven muziekstuk. Dat muziekstuk
wordt dan herhaaldelijk weergegeven, net zolang
tot de titelinvoer compleet is.
Opmerking
Als de minidisc beveiligd is tegen opnemen en
wissen, verschijnen in het uitleesvenster beurtelings
de aanduidingen “C11” en “Protected” en dan is
opnemen niet mogelijk. Druk op de MD §
uitschuiftoets, neem de minidisc uit en schuif het
wispreventienokje dicht (zie blz. 36), steek de
minidisc opnieuw in en probeer het opnemen
nogmaals.
Kopiâren van de titel van
een disc of fragment
U kunt de titel van een disc of fragment
kopiâren om deze te gebruiken als titel van
een ander fragment op de disc of als titel van
de disc.
1 Druk op MENU/NO terwijl het toestel
gestopt is.
2 Draai aan de instelknop tot er “Name?”
wordt aangegeven en druk dan op
ENTER/YES.
3 Draai aan de instelknop totdat er “Name
Copy?” wordt aangegeven en druk weer
op ENTER/YES.
Annuleren van het kopiâren
Druk op p.
Controleren van de titels
Druk op SCROLL op de afstandsbediening
terwijl de weergave gestopt is om de disctitels
te controleren. Om de titels van de
muziekstukken te zien, drukt u op de
SCROLL doorlooptoets tijdens afspelen. De
titels lopen in volgorde door het
uitleesvenster. Druk weer op de SCROLL
toets om het doorlopen van de titelweergave
te pauzeren en nogmaals wanneer u het
doorlopen wilt hervatten.
Monteren van een MD
Uitschakelen van de titelinvoer
4 Draai aan de instelknop totdat er “Disc”
wordt aangegeven (als u de titel van de
disc wilt kopiâren) of het fragment
verschijnt waarvan u de titel wilt kopiâren.
en druk vervolgens op de ENTER/YES
toets.
Wanneer de aanduiding “No Name”
verschijnt, is de disc of het fragment nog
niet van een titel voorzien.
5 Draai aan de instelknop totdat er “Disc”, of
het fragmentnummer waar u de titel
naartoe wilt kopiâren verschijnt en druk op
ENTER/YES.
Wanneer de aanduiding “Overwrite?”
verschijnt, heeft de gekozen disc of het
gekozen fragment al een titel. Om door te
gaan met het kopiâren van de titel dient u
op ENTER/YES te drukken.
Wissen van titels
1 Druk in de stopstand op de MENU/NO
toets.
2 Draai aan de instelknop tot er “Name?”
wordt aangegeven en druk dan op de
ENTER/YES toets.
3 Draai aan de instelknop totdat er “Name
Erase?” verschijnt en druk weer op de
ENTER/YES toets.
Om alle titels te wissen, stelt u in op
“Name All Ers?”.
4 Draai aan de instelknop totdat de minidisc
of de of het muziekstuk waarvan u de titel
wilt wissen wordt aangegeven en druk dan
op de ENTER/YES toets.
De aanduiding “Complete!!” verschijnt.
47NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Wissen van
minidisc-opnamen
(Aan/uit-schakelaar)
p
–– “Erase” functies
U kunt ongewenste opnamen gemakkelijk
van een minidisc wissen, door enkel de
inhoudsopgave bij te werken. Als het mis
gaat, kunt u de minidisc herstellen in de
toestand vóór de laatste bewerking, met de
“Undo” herstelfunctie.
Wees bij het wissen wel voorzichtig, want de
bewerking is niet meer ongedaan te maken
als u erna nog andere aanpassingen hebt
gemaakt.
U kunt kiezen uit de volgende drie
wismethoden:
• Wissen van een enkel muziekstuk (Erase).
• Wissen van alle muziekstukken (All Erase).
• Wissen van een deel van een muziekstuk
(A-B Erase).
1
1
Druk enkele malen op de FUNCTION
keuzetoets totdat de aanduiding “MD”
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op MENU/NO terwijl de MD
gestopt is.
Wissen van een enkel
muziekstuk
U kunt een muziekstuk wissen door
eenvoudigweg het nummer ervan in te
voeren.
Bij het wissen wordt het totale aantal
muziekstukken op de minidisc met één
verminderd en schuiven alle muziekstukken
volgend op het gewiste nummer een plaatsje
op.
Voorbeeld: Wissen van muziekstuk B
Muziekstuknummers
1
A
A
4
3
B
2
1
ERASE
2
C
D
Muziekstuk
B is gewist.
3
C
D
2 3,4
Dan verschijnt de “Edit Menu”
aanduiding.
3
Draai aan de instelknop totdat er “Tr
Erase ?” verschijnt en druk dan op de
ENTER/YES toets.
4
Draai aan de instelknop totdat het
nummer verschijnt van het muziekstuk
dat u wilt wissen en druk dan op de
ENTER/YES toets.
De aanduiding “Complete!!” verschijnt
enkele seconden lang in het
uitleesvenster en het gekozen
muziekstuk wordt met titel en al van de
minidisc gewist. Als u een muziekstuk
verwijdert tijdens afspelen ervan, gaat de
weergave onmiddellijk door met het
volgende muziekstuk. (Als u het laatste
muziekstuk verwijdert, vervolgt de
weergave met het tot dan toe voorlaatste
muziekstuk.)
48NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Annuleren van de wisfunctie
Druk op de p stoptoets.
1
Druk enkele malen op de
FUNCTION keuzetoets totdat de
aanduiding “MD” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Druk op MENU/NO terwijl de MD
gestopt is.
Ongedaan maken van het wissen
Gebruik de “Undo” herstelfunctie
onmiddellijk nadat er een muziekstuk
abusievelijk gewist is (zie blz. 55).
Opmerking
De aanduiding “Erase ???” verschijnt als het
betreffende muziekstuk werd opgenomen, of
bewerkt, op een andere minidisc-recorder en
daarmee tegen wissen is beveiligd. Als u dit
muziekstuk desondanks wilt wissen, druk dan weer
op de ENTER/YES toets terwijl deze “Erase ???”
aanduiding oplicht.
U kunt de minidisc-titel, alle muziekstukken
en al hun titels in één keer van de minidisc
wissen.
3
Draai aan de instelknop totdat er
“All Erase ?” verschijnt en druk dan
op de ENTER/YES toets.
Ter bevestiging verschijnt er “All
Erase ??”.
4
Druk op de ENTER/YES toets.
De aanduiding “Complete!!” verschijnt
enkele seconden lang in het
uitleesvenster.
Alle muziekstukken, nummers en titels
worden van de minidisc gewist.
(Aan/uit-schakelaar)
Annuleren van de
complete-minidisc wisfunctie
Monteren van een MD
Wissen van alle
muziekstukken
Dan verschijnt de “Edit Menu”
aanduiding.
Druk op de p stoptoets.
Ongedaan maken van het wissen
Gebruik de “Undo” herstelfunctie
onmiddellijk nadat alle muziekstukken
abusievelijk zijn gewist (zie blz. 55).
1
2
3,4
49NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Wissen van een deel van
een muziekstuk (A-B Erase)
U kunt een ongewenste passage in een
opname markeren om alleen dat deel te
wissen. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn om
reclameboodschappen uit een opgenomen
radio-uitzending te verwijderen.
1
Druk enkele malen op de FUNCTION
keuzetoets totdat de aanduiding “MD”
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk tijdens het afspelen van een
minidisc op de MD (P weergave/
pauzetoets bij het beginpunt van de
passage die u wilt wissen (punt A).
Voorbeeld: Wissen van een deel van
muziekstuk A
De minidisc-recorder pauzeert.
3
Muziekstuknummers
Beginpunt
A
1
A-a
Dan verschijnt de “Edit Menu” aanduiding.
Eindpunt
B
2
A-b A-c
B
(Aan/uitschakelaar)
Draai aan de instelknop totdat er “A-B
Erase ?” verschijnt en druk dan op de
ENTER/YES toets.
5
Druk nogmaals op de ENTER/YES
toets.
C
3
2
A- (a+c )
4
3
A-B
ERASE
1
Druk op de MENU/NO toets.
B
4,6
De aanduidingen “-Rehearsal-” en
“Point A ok?” verschijnen beurtelings in
het uitleesvenster, terwijl het gekozen
muziekstuk wordt weergegeven vanaf
het begin tot aan het in stap 2 gekozen
punt A.
C
p
2
6
Let aandachtig op het weergegeven
geluid en draai aan de instelknop om
het beginpunt van de te wissen passage
(punt A) preciezer te kiezen.
Bij het draaien aan de instelknop wordt
het punt op de minidisc nauwkeurig
aangegeven in minuten (m), seconden (s)
en fragmenten
(f = 1/86 seconde). Het punt A is te
verschuiven in stapjes van 1 fragment.
Als u punt A wilt verschuiven in grotere
stappen van 1 seconde of 1 minuut,
drukt u op de 0/) toets tot de
gewenste eenheid (“s” of “m”) gaat
knipperen en dan draait u aan de
instelknop om het wis-beginpunt te
verschuiven.
1
3
0/)
50NL
4,5,8,
9,11
7
Herhaal stap 6 totdat punt A correct
weergegeven wordt.
8
Druk op de ENTER/YES toets wanneer
punt A precies naar wens is ingesteld.
De aanduiding “Point B set” verschijnt
en de weergave wordt hervat, zodat u
het eindpunt van de te wissen passage
(punt B) kunt bepalen.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
9
Ga door met afspelen tot het punt B
op de minidisc wordt bereikt en
druk dan op de ENTER/YES toets.
De aanduidingen “A-B Ers” en “Point B
ok?” verschijnen beurtelings, terwijl de
minidisc-recorder nu de beide passages
van enkele seconden vóór punt A en na
punt B aaneensluitend laat horen.
10
Als punt B niet geheel naar wens
is, draait u aan de instelknop om
punt B nauwkeurig in te stellen.
Ga net zo te werk als bij stap 6.
Druk op de ENTER/YES toets
wanneer punt A precies naar wens
is ingesteld.
De aanduiding “Complete!!” verschijnt
nu enkele seconden lang en de passage
tussen punt A en punt B wordt van de
minidisc gewist.
–– “Move” functie
Met de “Move” functie kunt u de volgorde
van de muziekstukken op de minidisc
aanpassen. Bij het verplaatsen van een
muziekstuk worden de andere
muziekstukken automatisch hernummerd.
Voorbeeld: Verplaatsen van muziekstuk C
naar plaats nummer 2.
Muziekstuknummers
1
3
2
A
C
B
Annuleren van de wisfunctie
D
Muziekstuk C verplaatsen
naar plaats nummer 2.
3
4
MOVE
1
4
2
C
A
B
D
Druk op de p stoptoets.
Monteren van een MD
11
Verplaatsen van
opgenomen
muziekstukken
Ongedaan maken van het wissen
Gebruik de “Undo” herstelfunctie
onmiddellijk nadat er een muziekpassage
abusievelijk gewist is (zie blz. 55).
3
(Aan/uitschakelaar)
p
Opmerking
Als er “Impossible” in het uitleesvenster wordt
aangegeven, dan betekent dat:
– Punt B is ergens vóór punt A gekozen. Dat kan
niet; punt B moet altijd na punt A komen.
– De gekozen passage kan niet worden gewist. Dit
kan zich voordoen als er aan een betrokken
muziekstuk al te veel “gesleuteld” is; het betreft
hier een inherente beperking van het minidiscopnamesysteem, geen storing in de werking.
1
2
0/)
3,4,
5,6
wordt vervolgd
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
51NL
Verplaatsen van opgenomen
muziekstukken (vervolg)
1
2
Druk enkele malen op de
FUNCTION keuzetoets totdat de
aanduiding “MD” verschijnt in het
uitleesvenster.
Druk op de MENU/NO toets
tijdens weergave, in de pauzestand
of in de stopstand.
Dan verschijnt de “Edit Menu”
aanduiding.
3
Draai aan de instelknop totdat er
“Move ?” verschijnt en druk dan op
de ENTER/YES toets.
4
Draai aan de instelknop totdat het
nummer verschijnt van het
muziekstuk dat u wilt verplaatsen
en druk dan op de ENTER/YES
toets.
5
Draai aan de instelknop totdat het
nummer verschijnt van de plaats
waar u het muziekstuk wilt zetten
(het nieuwe plaatsnummer).
Splitsen van
opgenomen
muziekstukken
–– “Divide” functie
Met deze functie kunt u muziekstuknummers
aanbrengen in een lange opname die ten onrechte
onder een enkel nummer staat.
Ook kunt u hiermee de nodige
muziekstuknummers aanbrengen na afloop van
het opnemen. Bij een enkele onderverdeling
wordt het aantal nummers op de minidisc met
één verhoogd en schuiven alle muziekstukken na
het gesplitste nummer een plaatsje op.
Voorbeeld: Onderverdelen van muziekstuk 2 om
deel B en deel C afzonderlijk te nummeren.
Muziekstuknummers
2
1
A
3
B
DIVIDE
2
1
A
3
B
(Aan/uit-schakelaar)
Nummer van het
muziekstuk dat u
wilt verplaatsen
6
C
D
Muziekstuk 2 splitsen in
muziekstuk B en muziekstuk C.
4
C
3,4
D
p
Nieuw
plaatsnummer
Druk op de ENTER/YES toets.
De aanduiding “Complete!!” verschijnt
enkele seconden lang en het gekozen
muziekstuk wordt op de nieuwe plaats
gezet.
Vervolgens wordt het verplaatste
muziekstuk weergegeven.
Annuleren van de verplaatsfunctie
Druk op de p stoptoets.
Ongedaan maken van het verplaatsen
NL
52
Gebruik de “Undo” herstelfunctie
onmiddellijk nadat er een muziekstuk
abusievelijk verplaatst is (zie blz. 55).
1
2
0/)
4,6
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
1
2
Druk enkele malen op de
FUNCTION keuzetoets totdat de
aanduiding “MD” verschijnt in het
uitleesvenster.
Druk op de MENU/NO toets.
Dan verschijnt de “Edit Menu”
aanduiding.
Annuleren van de splitsfunctie
Druk op de p stoptoets.
Ongedaan maken van het splitsen
Gebruik de “Undo” herstelfunctie
onmiddellijk nadat er een muziekstuk
abusievelijk gesplitst is (zie blz. 55) of voeg de
delen weer samen met de “Combine” functie
(zie blz. 54).
Tips
Draai aan de instelknop totdat er
“Divide ?” verschijnt en druk dan
op de ENTER/YES toets.
4
Verdraai de instelknop, kies het
muziekstuk dat u wilt splitsen en
druk vervolgens op ENTER/YES.
De aanduiding “-Rehearsal-” verschijnt
en de passage voor het splitsen van het
muziekstuk wordt herhaaldelijk
weergegeven.
• U kunt een muziekstuk in tweeën splitsen
wanneer de minidisc wordt afgespeeld of gestopt
is.
• U kunt een ander muziekstuk kiezen om te
splitsen door aan de instelknop te draaien
alvorens u in stap 5 op de ENTER/YES toets
drukt.
Opmerkingen
• Wanneer u een muziekstuk met een titel (zie blz.
46) in tweeën splitst, zal alleen het eerste gedeelte
de titel behouden.
Bijvoorbeeld:
Muziekstuknummers
5
Let aandachtig op het weergegeven Originele
muziekstukken
geluid en draai aan de instelknop
om het punt voor het splitsen van
DIVIDE
het muziekstuk preciezer te kiezen.
Bij het draaien aan de instelknop wordt
het punt op de minidisc nauwkeurig
aangegeven in minuten (m), seconden (s)
en fragmenten (f = 1/86 seconde). Het
splitspunt is te verschuiven in stapjes
van 1 fragment.
Als u het splitspunt wilt verschuiven in
grotere stappen van 1 seconde of 1
minuut, drukt u op de 0/) toets tot
de gewenste eenheid (“s” of “m”) gaat
knipperen en dan draait u aan de
instelknop om het splitspunt te
verschuiven.
6
1
2
Andante
1
3
2
Andante
4
Adagio
Adagio
Allegro
3
4
Monteren van een MD
3
5
Allegro
Het tweede gedeelte
draagt geen titel meer.
• Een muziekstuk kan niet vlak na het begin of vlak
voor het eind worden gesplitst. Als u een
onmogelijk splitspunt kiest, verschijnt de
aanduiding “Impossible”. Draai aan de instelknop
om een beter splitspunt te kiezen.
Druk op de ENTER/YES toets
wanneer het punt voor het splitsen
van het muziekstuk precies naar
wens is ingesteld.
De aanduiding “Complete!!” licht enkele
seconden lang op en het nieuw
afgesplitste muziekstuk wordt
weergegeven. Als het oorspronkelijke
muziekstuk een titel had, zal het
afgesplitste tweede gedeelte nu geen titel
meer dragen.
53NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Samenvoegen van
opgenomen
muziekstukken
–– “Combine” functie
U kunt twee muziekstukken of afzonderlijk
opgenomen passages tot een enkel
muziekstuk samenvoegen.
Het totale aantal muziekstukken op de
minidisc wordt met één verminderd en alle
latere muziekstukken worden hernummerd.
Voorbeeld: Samenvoegen van muziekstukken
B en C.
1
Druk enkele malen op de
FUNCTION keuzetoets totdat de
aanduiding “MD” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Druk op de MENU/NO toets
tijdens weergave, in de pauzestand
of in de stopstand.
Dan verschijnt de “Edit Menu”
aanduiding.
3
Draai aan de instelknop totdat er
“Combine ?” verschijnt en druk dan
op de ENTER/YES toets.
4
Draai aan de instelknop totdat het
nummer verschijnt van het eerste
muziekstuk dat u met een ander
wilt samenvoegen en druk dan op
de ENTER/YES toets.
Muziekstuknummers
2
1
A
3
B
COMBINE
1
4
B
(Aan/uit-schakelaar)
C
p
π
1
D
Nu verschijnt de aanduiding voor keuze
van het tweede muziekstuk en begint de
weergave van de aansluitende passages
(d.w.z. het eind van het eerst gekozen
muziekstuk en het begin van het
daarmee samen te voegen muziekstuk).
Samenvoegen van B en
C tot één muziekstuk.
3
2
A
C
D
5
Draai aan de instelknop om het
tweede muziekstuk te kiezen dat u
met het eerste wilt samenvoegen en
druk op de ENTER/YES toets.
De aanduiding “Complete!!” licht enkele
seconden lang op en de gekozen
muziekstukken worden tot één nummer
samengevoegd. Als beide
oorspronkelijke muziekstukken titels
hadden, zal de titel van het tweede nu
komen te vervallen.
2 3,4,5
54NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Annuleren van de
samenvoegfunctie
Ongedaan maken
van de laatste
bewerking
Druk op de p stoptoets.
Ongedaan maken van het
samenvoegen
Gebruik de “Undo” herstelfunctie
onmiddellijk nadat er twee muziekstukken
abusievelijk samengevoegd zijn (next page) of
splits de twee delen weer met de “Divide”
functie (zie blz. 52).
–– “Undo” herstelfunctie
Opmerkingen
Met de herstelfunctie kunt u de laatste
ingreep op de minidisc ongedaan maken,
zodat de minidisc weer in de oorspronkelijke
toestand terugkomt.
• Als beide samengevoegde muziekstukken titels
hadden, zal de titel van het tweede komen te
vervallen.
Bijvoorbeeld:
Overigens zult u een bewerking niet
ongedaan kunnen maken als u erna het
volgende hebt gedaan:
1
Originele
muziekstukken
2
Andante
1
COMBINE
3
Adagio
2
Andante
4
Allegro
3
• een andere bewerking;
• indrukken van de REC, REC IT
opnametoets of de CD-MD SYNC toets;
• bijwerken van de inhoudsopgave door
uitschakelen van de minidisc-recorder of
uitnemen van de minidisc;
• de stekker uit het stopcontact trekken.
Adagio
• Als de aanduiding “Impossible” verschijnt, dan
kunnen de gekozen muziekstukken niet worden
samengevoegd. Dit kan zich voordoen als er aan
een betrokken muziekstuk al te veel “gesleuteld”
is; het betreft hier een inherente beperking van het
minidisc-opnamesysteem, geen storing in de
werking.
(Aan/uitschakelaar)
1
Monteren van een MD
Muziekstuknummers
Het tweede gedeelte
draagt geen titel meer.
2 3,4
wordt vervolgd
55NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Ongedaan maken van de laatste
bewerking (vervolg)
1
Druk op MENU/NO terwijl het
deck gestopt is.
Dan verschijnt de “Edit Menu”
aanduiding.
2
Draai aan de instelknop totdat er
“Undo ?” in het uitleesvenster
verschijnt.
4
Druk nogmaals op de ENTER/YES
toets.
De aanduiding “Complete!!” verschijnt
nu enkele seconden lang en de inhoud
van de minidisc wordt hersteld in de
toestand vóór de laatste bewerking.
Annuleren van de “Undo”
herstelfunctie
Druk op de p stoptoets.
De aanduiding “Undo ?” zal niet
verschijnen als er nog geen bewerking is
verricht.
3
Druk op de ENTER/YES toets.
Een van de volgende aanduidingen
verschijnt in het uitleesvenster,
afhankelijk van de laatste bewerking die
u ongedaan kunt maken:
Laatste
bewerking:
Aanduiding:
Titelkeuze voor de
minidisc
Wijzigen van een
bestaande titel
“Name Undo?”
Wissen van alle
titels van de
minidisc
Kopiëren van een
titel
EWissen van een
enkel muziekstuk
Wissen van alle
muziekstukken
“Erase Undo?”
Wissen van een
deel van een
muziekstuk
Verplaatsen van
een muziekstuk
“Move Undo?”
Onderverdelen van “Divide Undo?”
een muziekstuk
Samenvoegen van “Combine Undo?”
muziekstukken
56NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen op een cassette
Opnemen van een
cassette op een
cassette
— Kopiëren met hoge snelheid
3
Kies met de DIRECTION schakelaar
de A instelling voor het opnemen
op één cassettekant of de ß (of
RELAY) instelling voor opnemen op
beide cassettekanten.
4
Druk op de REC PAUSE/START
toets.
U kunt TYPE I (normaalband) of TYPE II
(CrO2-band) cassettes gebruiken. Het
opnameniveau wordt automatisch ingesteld.
Het kopiëren begint.
Stoppen met kopiëren
(Aan/uitschakelaar) DOLBY NR
p
Druk op de p stoptoets.
4
Tips
1
1
3
2
Opnemen op een cassette
• Wilt u op beide cassettekanten opnemen, begin
dan aan de voorkant van de cassette met
opnemen. Als u aan de achterkant begint, stopt
het opnemen zodra het einde van die kant is
bereikt.
• Als u de DIRECTION schakelaar op ß zet en de
cassettes in de decks een verschillende lengte
hebben, zullen de cassettes onafhankelijk van
elkaar op de andere kant overschakelen. Als u de
schakelaar op RELAY zet, schakelen beide
cassettes gelijktijdig op de andere kant over.
• Instellen van de DOLBY NR schakelaar is niet
nodig. De cassette in deck B wordt automatisch
van dezelfde codering voorzien, d.w.z. met/
zonder Dolby, als de cassette in deck A.
1
Druk op de 6 toets en plaats een
bespeelde cassette in deck A en een
voor opnemen geschikte cassette in
deck B.
Met de kant
voor weergave/
opname naar u
toe gericht
2
Druk op de HI-DUB toets.
Deck B komt in de opnamepauzestand te
staan.
57NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Radio: Stem af op de gewenste
voorkeurzender (zie “Stap 3: Vastleggen
van uw favoriete radiozenders”).
Cassette: Doe een cassette in het toestel
met de kant die u wilt afspelen naar voren.
Zie “Gebruik van los verkrijgbare audio/
video-apparatuur” wanneer u wilt
opnemen van losse AV componenten.
Handmatig opnemen
op een cassette
U kunt een compact disc, cassette of radiouitzending opnemen. Bij handmatig opnemen
kunt u naar wens muziekstukken overslaan
of bijvoorbeeld in het midden van de cassette
beginnen met opnemen. Het opnameniveau
wordt automatisch ingesteld.
(Aan/uitschakelaar) DOLBY NR
p
3
Druk op de REC PAUSE/START
opnametoets.
Deck B komt in de opnamepauzestand te
staan. De indicator van de TAPE B (
toets (voor de voorkant van de cassette)
licht op.
3,5
4
Kies met de DIRECTION schakelaar
de A instelling voor het opnemen
op één cassettekant of de ß (of
RELAY) instelling voor opnemen op
beide cassettekanten.
5
Druk op de REC PAUSE/START
toets van deck B.
Het opnemen begint.
6
2
58NL
4
1
1
Steek een voor opnemen geschikte
cassette in deck B.
2
Druk net zovaak op de FUNCTION
keuzeschakelaar tot de aanduiding
voor de geluidsbron die u wilt
opnemen verschijnt (bijv. “CD” voor
het opnemen van een compact disc).
CD: Doe een CD in het toestel. Om te
beginnen vanaf een bepaald muziekstuk
dient u eerst een programma te maken
(zie “Programma-weergave van
muziekstukken op CD” ).
MD: Doe een MD in het toestel. Om te
beginnen vanaf een bepaald muziekstuk
dient u eerst een programma te maken
(zie “Programma-weergave van
muziekstukken op MD”).
Begin met de weergave van de
geluidsbron die u wilt opnemen.
Voor het
Doet u het volgende
Stoppen met
opnemen
Druk op de p stoptoets.
Kort onderbreken
(pauzeren) van
de opname
Druk op de REC PAUSE/
START pauzetoets.
Tips
• Wilt u op de achterkant van de cassette beginnen met
opnemen, druk dan na de REC PAUSE/START toets in
stap 3 op de TAPE B 9 toets zodat de indicator van die
toets (voor de achterkant van de cassette) oplicht.
• Om storende bandruis in zacht doorkomende hoge
frequenties te onderdrukken, drukt u op de DOLBY NR
schakelaar nadat u in stap 3 op de REC PAUSE/START
opnametoets heeft gedrukt, zodat in het uitleesvenster
“DOLBY NR” verschijnt.
• In de opnamepauzestand (na indrukken van de REC
PAUSE/START opnametoets in stap 3 en vóór
nogmaals indrukken hiervan in stap 5) kunt u de
instelknop gebruiken om op de CD-speler de gewenste
muziekstukken te kiezen.
• Kies SURROUND OFF tijdens het opnemen.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
1
Leg een of meer compact discs in de
disc-lade en steek een voor opnemen
geschikte cassette in deck B.
— Programma-montage
2
Druk net zovaak op de FUNCTION
keuzeschakelaar tot de aanduiding
“CD” verschijnt.
3
Druk net zovaak op de PLAY
MODE toets tot de aanduiding
“PROGRAM” verschijnt.
4
Druk op een van de DISC 1-3
toetsen om in te stellen op de CD
met het gewenste muziekstuk.
5
Verdraai de instelknop totdat het
gewenste muziekstuk op het display
verschijnt en druk vervolgens op
ENTER/YES. Dit muziekstuk is nu
geprogrammeerd.
U kunt de muziekstukken op de compact
discs in een zelf gekozen volgorde opnemen.
Bij het programmeren van de volgorde dient
u erop te letten dat de totale speelduur van de
muziekstukken die op een bepaalde
cassettekant moeten worden opgenomen, niet
langer is dan de betreffende cassettekant.
(Aan/uitschakelaar)
3
4
1 11
Totale speelduur (met inbegrip
Nummer van CD van het gekozen muziekstuk)
Nummer van muziekstuk
6
2 10
p
5
9
7
◊
√
1
Opnemen op een cassette
Geprogrammeerde
opname van een CD
Voor elk muziekstuk dat u aan uw
muziekprogramma voor
cassettekant A wilt toevoegen,
herhaalt u de stappen 4 t/m 5.
Voor het kiezen van een volgend
muziekstuk van dezelfde compact disc
kunt u stap 4 achterwege laten.
7
Druk op de P toets van de
afstandsbediening om een pauze in
te voegen. Deze pauze geeft het
einde van het muziekprogramma
voor cassettekant A aan.
De letter “P” verschijnt en de totale
speelduur komt op “0.00” te staan.
wordt vervolgd
59NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Geprogrammeerde opname van
een CD (vervolg)
8
Voor het programmeren van de
muziekstukken bestemd voor
opname op cassettekant B, herhaalt
u de stappen 5 en 6 indien het
muziekstukken van dezelfde disc
betreft of anders de stappen 4 t/m 6.
9
Druk op de CD-TAPE SYNC toets.
(Aan/uitschakelaar)
Deck B komt in de opnamepauzestand te
staan en de CD-speler komt in de
weergavepauzestand te staan. De
indicator van de TAPE B ( toets (voor
de voorkant van de cassette) licht op.
10 Kies met de DIRECTION schakelaar
de A instelling voor het opnemen
op één cassettekant of de ß (of
RELAY) instelling voor opnemen
op beide cassettekanten.
11 Druk op de REC PAUSE/START toets.
Het opnemen begint.
2 3
1
Plaats een compact disc.
2
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot het
uitleesvenster “CD” aangeeft.
3
Druk eenmaal op de EDIT toets,
zodat de aanduiding “EDIT” gaat
knipperen.
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets.
Uitschakelen van de programmamontage
Druk net zovaak op de PLAY MODE toets tot
de aanduiding “PROGRAM” of “SHUFFLE”
verdwijnt.
Tip
Om storende bandruis in zacht doorkomende hoge
frequenties te onderdrukken, drukt u na de
CD-TAPE SYNC toets op de DOLBY NR schakelaar
tot in het uitleesvenster “DOLBY NR” verschijnt.
Automatische selectie van
de vereiste bandlengte
— Bandlengte-montage
60NL
U kunt de CD-speler de geschikte bandlengte voor
het opnemen van een bepaalde compact disc laten
bepalen en aangeven, zodat u de disc automatisch
op een passende cassette kunt opnemen. Voer de
volgende stappen uit voor u gaat opnemen.
De vereiste bandlengte voor het
opnemen van de gekozen compact disc
verschijnt, gevolgd door de totale
speelduur voor achtereenvolgens
cassettekant A en B.
Opmerking
• De CD-speler kan echter geen passende cassette
bepalen voor compact discs met meer dan 20
muziekstukken.
• De bandlengte-montage functie werkt niet voor
discs met minder dan 1 minuut weergavetijd.
• U kunt deze functie niet gebruiken wanneer u
reeds muziekstukken heeft geprogrammeerd.
Voor het gebruik moet u eerst de programmaweergave uitschakelen door enkele malen op de
PLAY MODE toets te drukken tot de aanduiding
“PROGRAM” of “SHUFFLE” uit het
uitleesvenster verdwijnt.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Instellen van de weergave
Voor het meest geschikte
basgeluid (SYNC BASS)
Bijregelen van het
geluid
Druk op de SYNC BASS toets.
U kunt het weergegeven geluid meer kracht
geven door de bassen of het gehele
klankbeeld extra te versterken. Ook is er een
hoofdtelefoon-aansluiting om te luisteren
zonder anderen te storen.
Het basgeluid wordt dan aangepast aan de
lage tonen van de geluidsbron en de aanduiding “SYNC BASS H” of “SYNC BASS L”
licht op, al naar gelang de frequentie van de
aangepaste bastonen. Druk nogmaals op de
SYNC BASS toets om terug te keren naar het
oorspronkelijke basgeluid.
Extra vermogen voor het
totaalgeluid (GROOVE)
(Aan/uitschakelaar)
DBFB
SYNC BASS
Druk op de GROOVE toets. De geluidssterkte
wordt verhoogd, de DBFB basversterking
komt op volle sterkte te staan, de instelling
van de grafiek-toonregeling verandert en de
GROOVE toets licht op. Druk nogmaals op de
GROOVE toets om weer terug te keren naar
de oorspronkelijke geluidssterkte.
Opmerkingen
GROOVE PHONES
• Bij het uitschakelen van de GROOVE functie komt
” te
de DBFB basversterkingsfunktie op “
staan en de grafiek-toonregeling in de
neutraalstand (geen bijregeling). Om de DBFB
funktie uit te schakelen, drukt u net zovaak op de
DBFB toets tot de aanduiding verdwijnt.
Opnemen op een cassette
• Bij sommige stukken muziek zal het geluid
vervormen wanneer u het DBFB systeem gebruikt
met de grafische equalizer en de bas te sterk is. Zet
”
de DBFB basversterkingsfunctie op “DBFB
of uit (OFF), of annuleer de grafiek-toonregeling.
Luisteren via een hoofdtelefoon
/ Druk op de DBFB* toets.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verandert de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
n DBFB normale basversterking (
)
µ
DBFB extra basversterking (
)
µ
DBFB OFF (geen basversterking)
* DBFB = Dynamic Bass Feedback (Dynamische
basversterking)
Sluit een hoofdtelefoon aan op de PHONES
aansluiting. Wanneer de hoofdtelefoon is
aangesloten, zal er geen geluid via de
luidsprekers te horen zijn.
Opmerking
(Behalve voor de Europwe
datacompese modellen.)
Als u een “superwoofer” ultralage-tonen
luidspreker hebt aangesloten, zal deze ook bij
luisteren via een hoofdtelefoon nog steeds geluid
weergeven. Schakel bij luisteren via een
hoofdtelefoon de “superwoofer” ultralaagluidspreker uit.
61NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Kiezen van een
akoestiek-instelling
1
Het laatst gekozen akoestiekeffect
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Met behulp van het akoestiek-menu kunt u
het klankbeeld aanpassen aan de muziek
waar u naar luistert.
Bovendien kunt u de frequentiekarakteristiek
van de weergave aanpassen met de synchrone
equalizerfunctie. Bij deze functie kiest het
apparaat automatisch de equalizer-karakteristiek
die het best past bij het muziekgenre.
Druk op de FILE SELECT toets.
Gebruik de instelknop om het door
u gewenste voorgeprogrammeerde
effect te kiezen en druk vervolgens
op ENTER/YES.
De naam van het akoestiekeffect
verschijnt in het uitleesvenster.
Zie de tabel onder “Akoestiek-menu” in
de kolom hiernaast.
Keuze van een effect uit
het akoestiek-menu
Uitschakelen van het akoestiekeffect
(Aan/uitschakelaar)
Druk enkele malen op de EFFECT toets of de
ON/OFF toets van de afstandsbediening,
zodat de aanduiding “EFFECT OFF” in het
uitleesvenster oplicht.
SYNC EQ
Akoestiek-menu’s
De aanduiding “
” verschijnt als u een
akoestiek-instelling kiest met ruimtelijk
rondom-effect.
EFFECT
1
2
Effect
Voor
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
Standaard
muziekbronnen
ACTION
ROMANCE
SF
DRAMA
SPORTS
Geluid van speelfilms en
speciale luistersituaties
SHOOTING
RACING
RPG
BATTLE
ADVENTURE
Videospelletjes
P FILE 1~5
Eigen instellingen
(Personal file)*
* U kunt ook zelfgemaakte akoestiek-instellingen in
het geheugen vastleggen (zie “Vastleggen van uw
eigen akoestiek-instellingen” op blz. 65).
62NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Gebruik van de synchrone
equalizer
U kunt de frequentiekarakteristiek
automatisch laten aanpassen aan het ritme en
het tempo van de muziek.
/ Druk op de SYNC EQ toets.
Het indicatorlampje knippert terwijl de
equalizer het ritme en het tempo van de
muziek registreert. Daarna blijft het
indicatorlampje in het uitleesvenster
branden.
Omschakelen van de
spectrum analyzer
aanduidingen
Tijdens het luisteren naar muziek kunt u de
meest dynamische spectrum analyzer
aanduidingen kiezen.
(Aan/uitschakelaar)
De SYNC EQ equalizer kan de muziek als
volgt indelen
Aantal slagen
LO (laag)
HI (hoog)
Scherpte van de
beat
SMOOTH
MEDIUM
STRONG
Druk nogmaals op de SYNC EQ toets. Dan
dooft het indicatorlampje.
De synchrone equalizer zal ook automatisch
worden uitgeschakeld wanneer u:
—
—
—
—
—
het akoestiekeffect uitschakelt;
een nieuw effect uit het akoestiekmenu kiest;
het ruimtelijk rondom-effect inschakelt;
de grafiek-toonregeling bijregelt;
meezingt (met de karaoke-functie).
SPECTRUM
ANALYZER
Opnemen op een cassette
Uitschakelen van de synchrone
equalizer
Opmerkingen
• De SYNC EQ equalizer werkt niet in de
KARAOKE stand.
• P FILE MEMORY werkt niet in de SYNC EQ
functie.
• De aanduidingen van de SYNC EQ equalizer
houden geen verband met de muzieksoort van de
geluidsbron.
/ Druk op de SPECTRUM
ANALYZER toets.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
IMAGE PATTERN
˜
NORMAL PATTERN
63NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Weergave met een
ruimtelijk effect
Bijregelen met de
grafiek-toonregeling
U kunt de muziek weergeven met een fraai
ruimtelijk akoestiekeffect.
Met de grafiek-toonregeling kan het niveau
van de diverse frequentiebanden naar wens
verhoogd of verlaagd worden.
(Aan/uitschakelaar)
Alvorens te beginnen, kiest u een bepaalde
akoestiek-instelling die gebruikt wordt als
basis voor de bijregeling van de klank.
(Aan/uitschakelaar)
4 6
SURROUND
/ Druk enkele malen achtereen op de
SURROUND toets om in te stellen
op het gewenste akoestiekeffect.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
SURROUND ON (
2
1
Kies de akoestiek-instelling die
gebruikt wordt als basis voor de
bijregeling (zie de paragraaf
“Kiezen van een akoestiekinstelling” op blz 62).
2
Druk op de GEQ CONTROL toets.
3
Druk enkele malen op de + of –
toets om in te stellen op de
frequentieband die u wilt bijregelen.
)
˜
SURROUND OFF (uit)
Tip
Als u het effect wilt opslaan in het geheugen, dient u
dit te doen in een persoonlijk bestand (zie
“Aanmaken van een persoonlijk audio-effect
bestand”).
3
Opmerking
64NL
Wanneer u een ander akoestiekeffect kiest, zal het
ruimtelijk SURROUND effect meestal worden
uitgeschakeld.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
4
Stel het niveau in met de instelknop.
5
Herhaal de stappen 3 en 4.
6
Druk op de ENTER/YES toets nadat
u de gewenste bijregeling heeft
gemaakt.
Vastleggen van uw
eigen akoestiekinstellingen
— Personal File functie
Opmerking
Als u een andere akoestiek-instelling kiest uit het
menu, komt de gemaakte bijregeling te vervallen
(dit is niet het geval als “EFFECT OFF” wordt
gekozen). Wilt u de instellingen bewaren voor
toekomstig gebruik, leg deze dan vast in het
geheugen van de stereo-installatie. (Zie “Vastleggen
van uw eigen akoestiek-instellingen”)
Na het samenstellen van uw eigen akoestiekinstellingen (met behulp van de grafiektoonregeling en het ruimtelijk rondom-effect)
kunt u deze in het geheugen van de stereoinstallatie vastleggen. Zo kunt u telkens voor
de weergave van een favoriete radiouitzending, cassette of compact disc het
bijbehorende akoestiekpatroon oproepen. U
kunt vijf zelfgemaakte akoestiekinstellingen
vastleggen.
Alvorens te beginnen, kiest u een bepaalde
akoestiekinstelling die gebruikt wordt als
basis voor de bijregeling van het geluid.
Opnemen op een cassette
(Aan/uitschakelaar)
2
3
wordt vervolgd
65NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Vastleggen van uw eigen
akoestiek-instellingen (vervolg)
1
Regel de akoestiekinstelling bij met
behulp van de grafiek-toonregeling
en het ruimtelijk rondom-effect.
2
Druk op de P FILE MEMORY toets.
Er verschijnt een nummer voor het
akoestiekpatroon in het uitleesvenster.
3
Gebruik de instelknop om het
nummer te kiezen van het bestand
(P FILE 1~5) waaronder u het
geluidseffect wilt opslaan en druk
vervolgens op ENTER/YES.
Het bijgeregelde akoestiekeffect is nu
vastgelegd onder het gekozen nummer.
Het voorheen op deze plaats vastgelegde
akoestiekpatroon wordt gewist en
vervangen door de nieuwe instellingen.
Oproepen van een zelfgemaakt
akoestiekpatroon
1 Druk op de FILE SELECT toets.
2 Draai aan de instelknop om het gewenste
akoestiekpatroon te kiezen.
3 Druk op de ENTER/YES toets.
66NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Extra functies
Gebruik van het
Radio Data Systeem
(RDS)
(Alleen voor het Europese model)
Welke mogelijkheden biedt het
RDS informatiesysteem?
De RDS (Radio Data Systeem) is een digitaal
radio-informatiesysteem waarmee
radiozenders naast de gewone radiouitzendingen allerlei nuttige informatie
kunnen uitzenden. De ingebouwde tuner
biedt enkele handige RDS functies, zoals de
aanduiding van de naam van de radiozender
in het uitleesvenster en het opzoeken van
radiozenders aan de hand van het soort
programma dat ze uitzenden. De RDS is
alleen beschikbaar voor FM zenders.*
Opmerking
Telkens wanneer u op de DISPLAY toets
drukt, verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
n Zendernaam*
µ
Afstemfrequentie
µ
Programmatype*
µ
Tijdsaanduiding
µ
Akoestiekpatroon of “EFFECT ON
(OFF)”
* Als er geen RDS informatie wordt ontvangen, kan
de zendernaam en het programmatype niet in het
uitleesvenster worden aangegeven.
Opzoeken van een
radiozender aan de hand van
het programmatype (PTY)
U kunt een radiozender van uw keuze uit de FM
afstemband opzoeken door in te stellen op het
gewenste programmatype. De tuner stemt dan af
op een uitzending van het gekozen type, verzorgd
door een van de FM RDS zenders die zijn
vastgelegd in het afstemgeheugen van de tuner.
Extra functies
De RDS informatie zal niet altijd goed te ontvangen
zijn, als de zender waarop u hebt afgestemd niet
goed doorkomt of als de signaalsterkte onvoldoende
is.
* Niet alle FM radiozenders geven RDS informatie
door, en de zenders die dit wel doen bieden niet
alle dezelfde soorten informatie. Voor nadere
bijzonderheden omtrent de in uw woongebied
beschikbare RDS informatie kunt u het best
contact opnemen met de plaatselijk actieve
radiozenders.
Aangeven van RDS informatie in
het uitleesvenster
(Aan/uit-schakelaar)
Ontvangst van RDS
uitzendingen
/ Kies eenvoudigweg een radiozender
uit de FM band. Bij afstemming op
een zender die RDS informatie
uitzendt, zal automatisch de
zendernaam samen met de RDS
indicator in het uitleesvenster
verschijnen.
1 2,4 3,5
wordt vervolgd
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
67NL
Gebruik van het Radio Data
Systeem (RDS) (vervolg)
SPORT (sport)
Sportverslagen, uitslagen e.d.
1
Druk tijdens het luisteren naar de
radio op de PTY toets.
2
EDUCATION (educatie)
Educatieve programma’s, met
wetenswaardigheden, praktische tips en
advies op allerlei gebied.
Draai aan de instelknop om in te
stellen op het programmatype dat u
wilt horen. Zie het onderstaande
“Overzicht van de programmatypes”
waaruit u kunt kiezen.
DRAMA (toneel)
Hoorspelen en radioseries.
Druk op de ENTER/YES toets.
SCIENCE (wetenschap)
Programma’s over
natuurwetenschappen en technologie.
3
De tuner doorloopt dan de
vooringestelde FM RDS radiozenders, op
zoek naar het gekozen soort programma
(hierbij verschijnen afwisselend de
aanduidingen “SEARCH” en het
gekozen programmatype).
Wanneer de tuner het soort programma
vindt dat u hebt gekozen, gaat het
voorkeurzendernummer knipperen.
4
5
Draai aan de instelknop om de
gewenste voorkeurzender in het
uitleesvenster aan te geven.
Druk nogmaals op de ENTER/YES
toets terwijl het
voorkeurzendernummer nog
knippert.
Uitschakelen van de PTY
programmatype-zoekfunctie
Druk nogmaals op de PTY toets.
Overzicht van de programmatypes
(PTY)
NEWS (nieuws)
Nieuwsbulletins.
AFFAIRS (actualiteiten)
Actualiteiten-programma’s die op de
achtergronden van het huidige nieuws
ingaan.
INFORMATION (informatie)
Uitzendingen over consumentenzaken,
medisch advies.
68NL
CULTURE (cultureel)
Programma’s over nationale en regionale
cultuur.
VARIED (gevarieerd)
Gevarieerd amusement, zoals interviews
met bekende persoonlijkheden,
quizprogramma’s en komedies.
POP (popmuziek)
Populaire muziek.
ROCK (rockmuziek)
Moderne serieuze muziek.
EASY MUSIC (achtergrondmuziek)
Easy listening muziek.
L CLASSICAL (licht klassiek)
Lichte klassieke muziek voor een breed
publiek zowel vocale als instrumentale
muziek.
S CLASSICAL (serieus klassiek)
Uitvoeringen van klassieke
orkestwerken, kamermuziek, opera,
enz..
OTHER MUSIC (andere muziek)
Muziek die niet is onder te brengen in
één van de andere muzikale categorieën,
rhythm-and-blues, reggae, enz.
WEATHER
Weerbericht.
FINANCE
Beursberichten, financieel en
zakennieuws.
CHILDREN
Kinderprogramma’s.
SOCIAL
Programma’s over mensen en hun
bezigheden.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
RELIGION
Programma’s over godsdienst en
religieuze zaken.
PHONE IN
Programma’s waarin luisteraars via de
telefoon of in een publiek forum kunnen
reageren.
TRAVEL
Programma’s over reizen. Niet voor
aankondigingen die met de TP/TA
verkeersinformatiefuncties te vinden
zijn.
Karaoke: meezingen
met muziek
U kunt de zang op een stereo compact disc of
cassette onderdrukken zodat u zelf kunt zingen
met de muziek als instrumentale begeleiding.
Voor het gebruik van de karaoke-functie heeft
u een los verkrijgbare microfoon nodig.
(Aan/uitschakelaar)
3
LEISURE
Programma’s over vrijetijdsbesteding en
hobbies als vissen, tuinieren, koken e.d.
JAZZ
Jazz en geïmproviseerde muziek.
COUNTRY
Country & western muziek.
Extra functies
NATION
Programma’s met de nationale of
streekmuziek van een bepaald gebied.
OLDIES
Hits van vroeger.
FOLK
Volksmuziekprogramma’s.
DOCUMENTARY
Documentaires.
ALARM-ALARM
Nooduitzendingen.
NONE (onbepaald)
Ieder type uitzending dat niet onder een
van de bovengenoemde categorieën valt.
Opmerking
De aanduiding “NO PTY” zal verschijnen als er
geen zender is die het door u gekozen
programmatype uitzendt.
1,5 2
4
1
Draai de MIC LEVEL regelaar naar
“0” om het microfoon-niveau te
verminderen.
2
Sluit een los verkrijgbare mikrofoon
aan op de MIX MIC aansluiting.
3
Druk net zovaak op de KARAOKE
PON/MPX toets totdat u het
gewenste karaoke-effect heeft.
Telkens wanneer u op deze toets drukt, verandert
de aanduiding in het uitleesvenster als volgt:
KARAOKE PON n MPX R n MPX L
n
ALARM TEST
Testsignaal voor nooduitzendingen.
EFFECT OFF (ON)* N
* Wanneer er een akoestiekeffect is gekozen,
verschijnt nu de naam van het effect.
wordt vervolgd
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
69NL
Karaoke: meezingen met muziek
(vervolg)
Bij het inschakelen van de karaoke-functie
verschijnt de “h” aanduiding. Kies de
“KARAOKE PON” instelling voor meezingen met
een normale CD en “MPX R” of “MPX L” voor
meezingen met een multiplex CD of cassette.
4
Speel de muziek af en stel de
geluidssterkte in.
5
Stel met de MIC LEVEL regelaar de
geluidssterkte van de microfoon in.
1
Volg de aanwijzingen in de stappen
1 t/m 5 uit het hoofdstuk “Karaoke:
meezingen met muziek”. Steek
vervolgens een cassette in deck B.
2
Druk op de REC PAUSE/START toets.
3
Druk nogmaals op de REC PAUSE/
START toets.
Het opnemen begint.
4
Wanneer u wilt stoppen
Draai de MIC LEVEL regelaar naar “0” en maak
de microfoon los van de MIX MIC aansluiting.
Druk daarna meermalen op de KARAOKE PON/
MPX toets totdat de “h” aanduiding verdwijnt.
Druk op de CD (P toets om te
beginnen met de weergave van de
compact disc (of druk op MD (P
voor weergave van een MD, of op
TAPE A ( voor weergave van een
cassette in deck A).
De muziek begint en u kunt meezingen.
Opmerking
Bij bepaalde muziekstukken kunnen de
zangstemmen niet verdwijnen wanneer u instelt op
“KARAOKE PON”.
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets.
Tips
Opnemen van gemengd geluid
U kunt karaoke muziek Œmengen’ met uw
stem met behulp van een microfoon (los
verkrijgbaar). Het gemengde geluid kan
vervolgens op een cassette worden opgenomen.
(Aan/uitschakelaar)
p
4
• Als akoestische terugkoppeling optreedt (u hoort
een rondzingende toon), dient u de microfoon
verder van de luidsprekers vandaan te houden of
u draait de microfoon in een andere richting.
• Wilt u alleen uw eigen zang opnemen, kies dan de
CD functie maar speel geen compact disc af.
• Wanneer het niveau van het ingangssignaal te
hoog is, past het toestel automatisch het
opnameniveau aan om te voorkomen dat het
opgenomen geluidssignaal vervormd raakt.
(Automatische opnameniveau-regeling).
• U kunt alleen karaoke muziek met uw stem via
een microfoon mengen en opnemen op een MD
tijdens TUNER, TAPE en VIDEO IN opnamen.
Opmerkingen
70NL
2,3 1
• Als u druk op de EFFECT (of ON/OFF toets van
de afstandsbediening) of een akoestiek-effect
oproept, wordt de karaoke-functie uitgeschakeld.
• Als de muziek waarbij u meezingt in mono is
opgenomen, is het mogelijk dat niet alleen de
zangstemmen maar ook bepaalde instrumenten
worden onderdrukt.
• In de volgende gevallen kan het gebeuren dat de
zangstemmen niet worden onderdrukt:
—bij muziek met slechts weinig instrumenten.
—bij weergave van een duet.
—bij muziek met veel echo of koorzang.
—bij muziek waar de zangstem niet in het
midden, maar grotendeels op één kanaal is
opgenomen.
—bij muziek waar de zangstem een hoge
sopraan of tenor is.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Labellen van een
voorkeurzender
4
Elke keer dat u op deze toets drukt, zal
het display als volgt veranderen:
A (hoofdletters) n a (kleine letters)
n 0 (cijfers) n ! (symbolen)*
n
(spatie) n A...
* U kunt de volgende symbolen
gebruiken:
U kunt elke voorkeurzender voorzien van een
naam van maximaal 12 tekens (zendernaam).
Wanneer u afstemt op een op deze manier
van een naam voorziene voorkeurzender, zal
de zendernaam op het display verschijnen.
(Aan/uitschakelaar)
Druk net zo vaak op NAME EDIT/
CHAR totdat het soort teken dat u
wilt invoeren verschijnt.
!”#$%&’()∗+,–./:;<=>?@_`
8 6
** Invoeren van een spatie
Ga door stap 6.
Overigens kunt u geen spatie op de
eerste plaats van de titel zetten.
5
Verdraai de instelknop totdat het
teken dat u wilt invoeren verschijnt.
6
Druk op ).
7
2,5 3,4 1
1
Druk net zo vaak op TUNER/
BAND totdat de gewenste band
verschijnt.
2
Verdraai de instelknop en kies het
nummer van de voorkeurzender
waaraan u een naam wilt geven.
3
Druk op NAME EDIT/CHAR. De
cursor begint te knipperen.
Herhaal de stappen 4 t/m 6 en voer
zo de hele titel in.
Als u zich vergist
Druk op 0 of ) totdat het teken dat
u wilt veranderen begint te knipperen en
herhaal vervolgens de stappen 4 t/m 6.
Wissen van een teken.
Druk op CLEAR wanneer het te wissen
teken knippert.
Extra functies
De cursor schuift naar rechts en blijft
daar wachten totdat u het volgende
teken invoert.
wordt vervolgd
71NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Labellen van een voorkeurzender
(vervolg)
8
Druk op ENTER/YES om het
labellen af te sluiten.
Om het labellen te annuleren
Druk op MENU/NO.
Controleren van het
nummer van de
voorkeurzender en de
frequentie
De zendernaam zal op het display
verschijnen wanneer u op de betreffende
voorkeurzender afstemt. Druk op DISPLAY
om het nummer van de voorkeurzender en
de frequentie daarvan te controleren. Het
nummer en de frequentie van de
voorkeurzender zullen 4 seconden lang op
het display getoond worden, waarna het
display weer terugkeert naar de zendernaam.
Wissen van een
zendernaam
Herhaal de stappen 1 t/m 5 en druk
vervolgens herhaaldelijk op CLEAR totdat
alle ingevoerde tekens gewist zijn.
Met muziek in slaap
vallen
— Sluimerfunctie
U kunt de stereo-installatie na een zelf te
kiezen periode automatisch laten
uitschakelen, zodat u gerust met muziek in
slaap kunt vallen (dit noemen we de
sluimerfunctie). De sluimerduur is instelbaar
in stappen van 10 minuten.
SLEEP
/ Druk op de SLEEP toets.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de minuten-aanduiding (de
sluimerduur of tijd tot het uitschakelen)
als volgt:
AUTO n 90min n 80min n 70min
n … n 10min n OFF n AUTO …
Als u de “AUTO” instelling kiest
De stereo-installatie wordt uitgeschakeld
wanneer de huidige compact disc, MD of
cassette is afgelopen (maximaal na 100
minuten).
Controleren van de resterende
sluimertijd
Druk eenmaal op de SLEEP toets.
Wijzigen van de sluimertijd tijdens
gebruik van de sluimerfunctie
Kies weer de gewenste tijd tot het
uitschakelen met de SLEEP toets.
Uitschakelen van de
sluimerfunctie
Druk net zovaak op de SLEEP toets tot de
aanduiding “SLEEP OFF” verschijnt.
72NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
• Cassette: Steek een cassette in het deck
met de gewenste cassettekant naar u
toe gericht.
• Radio: Stem af op de gewenste
voorkeurzender (zie “Stap 3:
Vastleggen van uw favoriete
radiozenders” op blz. 8).
Met muziek gewekt
worden
— Wekfunctie
U kunt de stereo-installatie automatisch op
een vooraf gekozen tijdstip laten inschakelen,
zodat u ’s ochtends met muziek gewekt
wordt. Voor het gebruik van deze wekfunctie
moet wel eerst de ingebouwde klok op de
juiste tijd zijn ingesteld (zie “Stap 2:
Gelijkzetten van de klok”).
9
TIMER
SELECT
2
2
Stel de geluidssterkte in.
3
Druk op de CLOCK/TIMER SET
toets.
De aanduiding “SET DAILY 1”
verschijnt.
4
Draai aan de instelknop en kies
“DAILY 1” of “DAILY 2”. Druk
vervolgens op de ENTER/YES toets.
De aanduiding “ON” verschijnt en de
uren-cijfers voor de inschakeltijd gaan
knipperen.
Stel het tijdstip in waarop u door de
stereo-installatie gewekt wilt
worden.
Draai aan de instelknop om het
gewenste uur in te stellen en druk op de
ENTER/YES toets.
Nu gaan de minuten-cijfers voor de
inschakeltijd knipperen.
Extra functies
5
4,5,7,8
1
Draai aan de instelknop om de gewenste
minuut in te stellen en druk op de
ENTER/YES toets.
Weer gaan de uren-cijfers knipperen, nu
voor de uitschakeltijd.
Breng de geluidsbron waarmee u
gewekt wilt worden in gereedheid.
• CD: Leg een CD in de disc-lade. Als u
wilt beginnen met een bepaald
muziekstuk, maakt u een
muziekprogramma (zie “Programmaweergave van muziekstukken op CD”
op blz. 25).
• MD: Leg een MD in de disc-lade. Als u
wilt beginnen met een bepaald
muziekstuk, maakt u een
muziekprogramma (zie “Programmaweergave van muziekstukken op MD”
op blz. 33).
6
Stel op dezelfde wijze de tijd in
waarop u de stereo-installatie weer
automatisch wilt laten uitschakelen.
wordt vervolgd
73NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Met muziek gewekt worden
(vervolg)
7
Draai aan de instelknop om de
geluidsbron te kiezen waarmee u
gewekt wilt worden.
De aanduiding van de geluidsbron
verspringt als volgt:
n TUNER ˜ CD PLAY N
n TAPE PLAY ˜ MD PLAY N
8
Druk op de ENTER/YES toets.
In het uitleesvenster verschijnen nu de
geldende wekfunctie (DAILY 1 of
DAILY 2) en dan de door u gekozen
inschakeltijd, de uitschakeltijd en de
geluidsbron, gevolgd door de
oorspronkelijke aanduidingen.
9
Schakelklok-opname
van radiouitzendingen
U kunt de schakelklok instellen voor het op
cassette opnemen van een radio-uitzending op een
bepaalde tijd, maar dan moet de radiozender wel
in het afstemgeheugen zijn vastgelegd (zie “Stap 3:
Vastleggen van uw favoriete radiozenders”) en
moet de klok op de juiste tijd zijn ingesteld (zie
“Stap 2: Gelijkzetten van de klok”).
7
TIMER
SELECT
1
Schakel de stereo-installatie uit.
Controleren van de wekfunctieinstellingen
Druk op de TIMER SELECT toets en draai
dan aan de instelknop om “DAILY 1” of
“DAILY 2” te kiezen. Druk vervolgens op de
ENTER/YES toets.
Om de instellingen te wijzigen, volgt u weer
de aanwijzingen vanaf stap 1.
Uitschakelen van de schakelklokwekfunctie
Druk op de TIMER SELECT toets en draai
dan aan de instelknop tot de aanduiding
“TIMER OFF” in het uitleesvenster verschijnt.
Druk vervolgens op de ENTER/YES toets.
3
4,5,6
1
Tip
15 seconden voordat de ingestelde tijd wordt
bereikt, zal de stereo-installatie worden
ingeschakeld.
74NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
1
Doe een MD of cassette waarop kan
worden opgenomen in het toestel.
6
Gebruikt u een cassette, dan moet u deze
in deck B doen.
2
Wanneer u op gaat nemen op een MD,
kunt u kiezen of u in mono of in stereo
wilt opnemen door de instelknop te
verdraaien en vervolgens op ENTER/
YES te drukken voor u de eindtijd
instelt.
In het uitleesvenster verschijnen nu de door
u gekozen inschakeltijd, de uitschakeltijd,
en het nummer van de voorkeurzender
waarvan u een uitzending wilt opnemen
(bijvoorbeeld “TUNER FM 5”), gevolgd
door de oorspronkelijke aanduidingen.
Stem af op de voorkeurzender waarvan
u een uitzending wilt opnemen (zie
“Luisteren naar de radio” op blz. 17).
Wanneer u op wilt nemen van een losse
component die is aangesloten op de
optische ingangsaansluiting, dient u de
schakelklok van dat toestel eveneens in
te stellen. Raadpleeg de handleiding van
de componenten die u wilt gebruiken
voor de juiste instructies hieromtrent.
3
Druk op de CLOCK/TIMER SET
toets.
De aanduiding “SET DAILY 1”
verschijnt.
4
De aanduiding “ON” verschijnt en de
uren-cijfers voor de inschakeltijd gaan
knipperen.
5
7
Schakel de stereo-installatie uit.
Wanneer het opnemen begint, wordt de
geluidsweergave automatisch gedempt.
Controleren van de
schakelklokopname-instellingen
Druk op de TIMER SELECT toets en draai
dan aan de instelknop om of “MD REC”, of
“TAPE REC” te kiezen. Druk vervolgens op
de ENTER/YES toets.
Om de instellingen te wijzigen, volgt u weer
de aanwijzingen vanaf stap 1.
Uitschakelen van de schakelklokfunctie
Extra functies
Draai aan de instelknop tot er of
“MD REC”, of “TAPE REC” in het
uitleesvenster wordt aangegeven.
Druk vervolgens op de ENTER/YES
toets.
Stel op dezelfde wijze de tijd in waarop
u de stereo-installatie weer automatisch
wilt laten stoppen met opnemen.
Druk op de TIMER SELECT toets en draai
dan aan de instelknop tot de aanduiding
“TIMER OFF” in het uitleesvenster verschijnt.
Druk vervolgens op de ENTER/YES toets.
Stel het tijdstip in waarop u wilt
beginnen met opnemen.
Draai aan de instelknop om het
gewenste uur in te stellen en druk op de
ENTER/YES toets.
Nu gaan de minuten-cijfers voor de
opname-aanvangstijd knipperen.
Opmerking
• Als de stereo-installatie op de ingestelde opnameaanvangstijd reeds ingeschakeld is, zal er geen
opname plaatsvinden.
• Probeer niet de apparatuur te bedienen gedurende
de tijd tussen het inschakelen en het begin van de
opname of weergave (ongeveer 30 seconden).
• Bij de schakelklok-opname zullen de “Smart
Space” pauze-inkortfunctie en de “L-SYNC” stiltemarkering niet werken.
Draai aan de instelknop om de gewenste
minuut in te stellen en druk op de
ENTER/YES toets.
Weer gaan de uren-cijfers knipperen, nu
voor de uitschakeltijd.
75NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Gebruik van los verkrijgbare
audio/video-apparatuur
Aansluiten van een
MD Walkman*
5
Met het speciale MD Walkman aansluitsnoer
kunt u een Sony draagbare MD Walkman
minidisc-speler/recorder aansluiten.
De verstreken speelduur en het
muziekstuknummer kunnen ook
worden doorgegeven via de
afstandsbedieningsaansluiting van de
MD Walkman.
Zie voor de bediening van de MD Walkman
de daarbij geleverde gebruiksaanwijzing.
Opmerking
Probeer niet een MD Walkman die niet voorkomt in
het onderstaande lijstje aan te sluiten op de MD WM
LINK stekkerbus. Dit zou storing en defecten
kunnen veroorzaken.
• MD Walkman modellen die geschikt zijn
voor aansluiten op dit apparaat:
Draagbare minidisc-spelers:
MZ-E70, E45 (alleen voor Hongkong), E55,
E50, E44, E35, E33, E32, E30, E25, EP11
Draagbare minidisc-recorders:
MZ-R30, R35, R50, R55, R5ST (alleen voor
Europa)**
**Verwijder het draagbare MD Walkman gedeelte
van het “MD Station” onderstel en sluit alleen de
MD Walkman zelf aan.
Druk enkele malen op de DISPLAY
toets van de MD Walkman totdat de
verstreken speelduur en het
muziekstuknummer worden
aangegeven in het uitleesvenster van
de afstandsbediening (of op de MD
Walkman zelf, bij het model MZ-R30).
6
Zet de volumeregelaar van de
afstandsbediening van de MD
Walkman in de maximumstand.
7
Maak de afstandsbediening los van
de MD Walkman en sluit de laatste
aan op de DHC-MDX10.
Sluit het speciale MD Walkman
aansluitsnoer zo aan dat het filterblokje
zich dichter bij de MD Walkman bevindt.
• Bij aansluiten van een MD Walkman op dit
apparaat kunt u de analoge opname op de
MD automatisch laten beginnen zodra de
MD Walkman begint met afspelen
(synchroon-opnamefunctie).
* MD Walkman is een handelsmerk van Sony
Corporation.
1
2
Als de apparatuur aan staat, drukt u
aan/uit-schakelaar om de
op de
stroom uit te schakelen.
Schakel de Digital Mega Bass
versterking van de MD Walkman uit.
Zet de DIGITAL MEGA BASS regelaar op
“0” of druk op de DIGITAL MEGA BASS
toets zodat de “BASS” aanduiding dooft.
3
Schakel de AVLS volumebegrenzing
van de MD Walkman in.
Zet de AVLS schakelaar in de “LIMIT” stand.
4
NL
76
Start het afspelen van de MD
Walkman.
Speciaal MD Walkman
aansluitsnoer
Opmerkingen
• Plaats de MD Walkman niet bovenop de
DHC-MDX10. Dit zou de geluidsweergave
kunnen storen of onderbreken. Bovendien kan het
storing in de werking van de MD Walkman
veroorzaken.
• De weergave van de MD Walkman kan vervormd
gaan klinken als de Digital Mega Bass versterking
wordt ingeschakeld of de AVLS
volumebegrenzing wordt uitgeschakeld.
• Schakel voor het aansluiten altijd eerst de stroom
uit, anders kan er storing in de werking optreden
of kunnen er storende geluiden klinken.
• Bij aansluiten op de DHC-MDX10 vergt de MD
Walkman meer stroom dan bij afzonderlijk
gebruik. Zorg dat de stroomvoorziening nog
geruime tijd mee kan, alvorens u gaat opnemen.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen vanaf
een MD Walkman
op een andere
minidisc
(Aan/uitschakelaar)
4
Press MD WALKMAN SYNC.
The deck stands by for recording.
5
Druk op de ( weergavetoets van
de MD Walkman.
Het opnemen begint nu tegelijk met het
afspelen van de MD Walkman.
4
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets en dan op de p
stoptoets van de MD Walkman.
Dan stopt het opnemen en klinkt er geen
geluid meer uit de luidsprekers.
Wanneer de aanduiding “TOC”
brandt of knippert
Om te zorgen dat het opnemen goed
verloopt, mag u op dit moment het apparaat
niet verplaatsen en ook niet de stekker uit het
stopcontact trekken. Terwijl de aanduiding
“TOC” knippert, is de minidisc-recorder
bezig met het bijwerken van de
inhoudsopgave (TOC = Table Of Contents).
Opmerkingen
1
Druk enkele malen op de
FUNCTION keuzetoets totdat de
aanduiding “MD WALKMAN”
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Zet de MD Walkman in de
pauzestand.
wordt vervolgd
Als uw MD Walkman geen pauzestand
heeft, zet het apparaat dan in de
stopstand.
3
Druk enkele malen op de = of
+ toets van de MD Walkman om
in te stellen op het muziekstuk dat u
wilt opnemen.
Opmerking
U kunt de =/+ toets van bepaalde MD
Walkman modellen niet gebruiken, wanneer
deze ook dient als ( weergavetoets.
Gebruik van los verkrijgbare audio/video-apparatuur
1
• Als u de MD WALKMAN SYNC opname start
terwijl de MD Walkman nog in de stopstand staat,
kunnen er enkele seconden stilte worden
opgenomen voordat het afspelen van de MD
Walkman begint.
• Bij het stoppen of pauzeren van de opname kan de
geluidsweergave van de luidsprekers even
onderbroken worden, voor maximaal 3 seconden.
Dit wijst niet op storing in de werking.
• Bij het opnemen vanaf een MD Walkman zullen
de “Smart Space” pauze-inkortfunctie en de
“L-SYNC” stilte-markering niet werken.
77NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen vanaf een MD Walkman
op een andere minidisc (vervolg)
Instellen van het
opnameniveau
Verricht de volgende handelingen na de
bovenstaande stap 3.
1 Druk tweemaal op de MENU/NO toets.
Dan verschijnt de “Setup Menu”
aanduiding.
2 Draai aan de instelknop totdat er “Level
Adjust?” verschijnt en druk dan op de
ENTER/YES toets.
Het opnameniveau verschijnt.
3 Draai aan de instelknop om het
opnameniveau in te stellen.
Opmerkingen
• De titel kan niet altijd worden meegekopieerd als
u ergens halverwege een muziekstuk met
opnemen begint.
• De titel kan niet altijd juist gekopieerd worden als
u de titel overneemt van een draagbare minidiscrecorder (MZ-R30/R35/R50/R55/R5ST (alleen
voor Europa)).
Markeren van
muziekstuknummers
Druk tijdens het opnemen op de REC toets bij
het punt waar u een muziekstuknummer wilt
aanbrengen.
Tip
Wanneer u een draagbare minidisc-speler gebruikt,
worden de muziekstuknummers automatisch
vastgelegd op dezelfde punten als op de minidisc
die u afspeelt op de MD Walkman.
Opmerkingen
`Het opnameniveau is instelbaar van –12
tot +12. Stel het zo in dat bij de luidste
passages de aanduiding “OVER” nog net
niet oplicht in het uitleesvenster.
4 Druk op de MENU/NO toets.
Kopiëren van de titel
Bij het opnemen vanaf een draagbare minidiscspeler kunt u de titel van een overgenomen
muziekstuk tegelijk mee kopiëren.
• MD Walkman modellen die geschikt zijn
voor aansluiten op dit apparaat:
MZ-E70, E45 (alleen voor Hongkong), E55,
E50, E44, E35, E33, E32, E30, E25, EP11.
1 Druk tijdens het opnemen op de MENU/NO
toets.
Dan verschijnt de “Edit Menu” aanduiding.
2 Draai aan de instelknop totdat er “Nm In ?”
verschijnt en druk dan op de ENTER/YES toets.
Als het opgenomen muziekstuk van een titel is
voorzien, wordt die titel nu aangegeven. Bij een
erg lange titel drukt u op de = of + toets
om de titel door het uitleesvenster te laten
lopen.
Als het muziekstuk nog geen titel heeft, kunt u
het nu van een titel voorzien. (Zie voor de
titelinvoer blz. 46.)
3 Druk op de ENTER/YES toets.
De aangegeven titel wordt overgekopieerd.
Om de opnemen op de titel, volgt u de
aanwijzingen 1 t/m 7 onder “Disctitel en
muziektitels kiezen” op blz. 46.
• Wanneer u een draagbare minidisc-recorder
gebruikt, kunnen de muziekstuknummers niet
altijd worden vastgelegd op dezelfde punten als
op de minidisc die u afspeelt op de MD Walkman.
Na het opnemen kunt u de muziekstuknummers
dan opnieuw aanbrengen met behulp van de
bewerkingsfuncties.
• Tijdens opnemen van een MD Walkman zal de
automatische LEVEL-SYNC stilte-markering niet
werken.
78NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Aansluiten van
digitale apparatuur
1
Sluit een digitale kabel aan (optisch,
los verkrijgbaar).
OPTICAL IN
OPTICAL
U kunt op dit apparaat andere digitale
componenten aansluiten met behulp van een
digitale kabel (optisch, los verkrijgbaar) en
een gewoon audio-aansluitsnoer (los
verkrijgbaar). Als u een digitale kabel
gebruikt voor het aansluiten van de
componenten kunt u digitaal opnemen op de
MD.
OPTICAL
COVER
HOLDER
1
1 Verwijder het
dopje van de
aansluiting.
2 Doe het dopje in
het houdertje
aangeduid met
“OPTICAL COVER
HOLDER”.
2
OPTICAL IN
Zie tevens de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten apparatuur.
OPTICAL
OPTICAL
COVER
HOLDER
3
naar de digitale uitgangsaansluiting
van de digitale component
3 Sluit de
optische kabel
aan.
4
4 Sluit het andere uiteinde aan op de
digitale uitgang van de digitale
apparatuur.
Sluit een gewoon audioaansluitsnoer (los verkrijgbaar) aan.
O
PT
IC
AL
V
(A IDE
U O
D
IO
)
R
L
naar de gewone audiouitgangsaansluiting van de digitale
component
Sluit het andere uiteinde
aan op de gewone audiouitgangen van de digitale
apparatuur.
Gebruik van los verkrijgbare audio/video-apparatuur
2
79NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen van de
digitale
componenten
(Aan/uitschakelaar)
Opnemen van digitale
geluidsbronnen op
minidisc
(Aan/uitschakelaar)
3
2
1
Breng de digitale apparatuur in
gereedheid voor weergave.
2
Druk enkele malen op de
FUNCTION keuzetoets totdat de
aanduiding “OPTICAL IN”
verschijnt in het uitleesvenster.
Dan zult u het geluid van de aangesloten
digitale apparatuur kunnen horen.
4
2
5
p
2
1
Breng de digitale apparatuur in
gereedheid voor weergave.
2
Doe een MD of cassette waarop kan
worden opgenomen in het toestel.
Gebruikt u een cassette, dan moet u deze
in deck B doen.
3
Druk enkele malen op de
FUNCTION keuzetoets totdat de
aanduiding “OPTICAL IN”
verschijnt in het uitleesvenster.
80NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
4
Wanneer u op wilt nemen op een
MD, moet u op REC drukken. Druk
op REC PAUSE/START wanneer u
op een cassette wilt opnemen.
De MD of cassette staat klaar om op te
nemen en u kunt het geluid horen van
de aangesloten digitale apparatuur.
5
Druk op MD (P om op te nemen
op een MD, of op REC PAUSE/
START om op een cassette op te
nemen.
Het opnemen begint.
6
Begin de gewenste muziekbron af te
spelen.
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets.
Terwijl de aanduiding “TOC”
brandt of knippert
Opmerkingen
• Deze minidisc-recorder heeft een ingebouwde
bemonsteringsfrequentie-omzetter. Elk
audiosignaal van digitale geluidsbronnen
aangesloten op de MD kan worden
opgenomen op dit apparaat, ongeacht de
bemonsteringsfrequentie (32 kHz, 44,1 kHz of
48 kHz).
• Van de meeste DVD videodiscs kan het geluid niet
digitaal worden opgenomen. Bij het opnemen van
een dergelijke kopieerbeveiligde DVD videodisc
schakelt het apparaat over op gewone analoge
opname, ook al zijn de digitale aansluitingen wel
juist gemaakt.
• Er wordt analoog opgenomen bij opname op een
cassette.
Om uw systeem te verbeteren, kunt u los
verkrijgbare componenten aansluiten.
Analoog geluid van de aangesloten
component wordt als analoog signaal op de
MD opgenomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
betreffende component.
Aansluiten van de audiokabels
(niet bijgeleverd)
Wanneer u audiokabels (niet bijgeleverd)
gebruikt om andere AV-componenten aan te
sluiten op het systeem, dient u de stekkers er
stevig en helemaal in te duwen. Indien de
stekkers er niet stevig zijn ingeduwd, zal er
geen geluid worden geproduceerd.
Er niet helemaal ingeduwd
Niet
correct
Correct
Er helemaal ingeduwd
wordt vervolgd
Gebruik van los verkrijgbare audio/video-apparatuur
Om te zorgen dat het opnemen goed
verloopt, mag u op dit moment het apparaat
niet verplaatsen en ook niet de stekker uit het
stopcontact trekken. Wanneer de aanduiding
“TOC” knippert, is de minidisc-recorder
bezig met het bijwerken van de
inhoudsopgave (TOC = Table Of Contents).
Aansluiten van een
tapedeck,
videorecorder, enz.
81NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Aansluiten van een tapedeck,
videorecorder, enz. (vervolg)
Sluit aan op de VIDEO
ingangsaansluiting.
Luisteren naar het
geluid van
aangesloten AVcomponenten
(Aan/uitschakelaar)
Naar de audio uitgangsaansluiting
van een component.
Wenk
Aangezien dit systeem niet werkt met Dolby Pro
Logic, kunt u niet luisteren naar materiaal dat wordt
afgespeeld op een DVD-speler met Dolby Digital of
Dolby Pro Logic. Ook kan er met dit systeem geen
digitale opname worden gemaakt van een disc die
met Dolby Digital werd opgenomen.
* DOLBY, het dubbel D symbool a, Dolby Digital
en PRO LOGIC zijn handelsmerken van: Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
2
MENU/NO
ENTER/YES
1
Tref de nodige voorbereidingen bij
de aangesloten analoge component.
2
Druk herhaald op FUNCTION om
“VIDEO” te kiezen.
82NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Opnemen van
aangesloten
externe analoge
componenten
(Aan/uitschakelaar)
4
2
5
Druk op MD (P om op een MD
op te nemen, of op REC PAUSE/
START om op een cassette op te
nemen.
De opname begint.
6
Begin met het afspelen van de
gewenste geluidsbron.
5
Om de opname te stoppen
Druk op p.
Wenk
Nadat u stap 4 hebt voltooid, kunt u het
opnameniveau instellen op het gewenste volume
(zie blz. 44).
Alvorens u de stekker uit het
stopcontact trekt
3
1
Breng de aangesloten analoge
apparatuur in gereedheid.
2
Doe een MD of cassette waarop kan
worden opgenomen in het toestel.
3
Druk herhaald op FUNCTION om
“VIDEO” te kiezen.
4
Druk op REC om op te nemen op
een MD, of op REC PAUSE/START
om op een cassette op te nemen. De
MD of cassette staat klaar om op te
nemen en u kunt het geluid horen
van de aangesloten analoge
apparatuur.
Het MD-deck bevindt zich in de
wachtstand voor opnemen.
Gebruik van los verkrijgbare audio/video-apparatuur
Wanneer de inhoudsopgave (TOC = Table of
Contents) van de MD is bijgewerkt, is het opnemen
van de MD beëindigd. De inhoudsopgave wordt
bijgewerkt wanneer u de MD verwijdert of op
(aan/uit) drukt en het systeem uitschakelt. Trek de
stekker niet uit het stopcontact voordat de
inhoudsopgave is bijgewerkt (terwijl “TOC” brandt)
of terwijl de inhoudsopgave wordt bijgewerkt
(terwijl “TOC” knippert), dit om ervan verzekerd te
zijn dat de opname volledig wordt uitgevoerd.
83NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Aansluiten van een
ultralaagluidspreker
(Behalve voor de Europese
modellen.)
U kunt op dit apparaat ook een los
verkrijgbare “superwoofer” ultralage-tonen
luidspreker aansluiten.
Aansluiten van
buitenantennes
Voor de beste radio-ontvangst is het
aanbevolen een of meer buitenantennes aan
te sluiten. Zie voor nadere bijzonderheden
tevens de gebruiksaanwijzing van het aan te
sluiten apparaat.
FM-antenne
Sluit een los verkrijgbare FM-buitenantenne
aan. U kunt ook gebruik maken van een TVantenne.
Aansluiting type A
75-ohm coaxiaalkabel
(niet bijgeleverd)
FM
75
CO
AX
IAL
AM
Aansluiting type B
Naar de ultralaag-luidspreker
IEC standaard
antennestekker
(niet bijgeleverd)
FM
75
CO
AX
IAL
AM
84NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
AM-antennes
Sluit een geïsoleerde draad van 6 tot 15 meter
lengte aan op de AM antenne-aansluiting.
Laat tevens de bijgeleverde AMkaderantenne aangesloten.
Aansluiting type A
Geïsoleerde draad (niet bijgeleverd)
FM
75
CO
AX
IAL
AM
Aansluiting type B
Geïsoleerde draad (niet bijgeleverd)
FM
75
CO
AX
IAL
Gebruik van los verkrijgbare audio/video-apparatuur
AM
85NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Stroomvoorziening
Controleer, alvorens de stereo-installatie in gebruik
te nemen, of de bedrijfsspanning van het apparaat
overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
Veiligheid
• Zolang de stekker van het netsnoer in het
stopcontact steekt, blijft er een geringe
hoeveelheid stroom naar het apparaat lopen, ook
al is het apparaat zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u
denkt het apparaat geruime tijd niet te gebruiken.
Pak de stekker vast om deze uit het stopcontact te
trekken. Trek nooit aan het snoer.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het
inwendige van het apparaat terechtkomen,
verbreek dan de aansluiting op het stopcontact en
laat het appraat eerst door een deskundige
nakijken alvorens dit weer in gebruik te nemen.
• Mocht het nodig zijn het netsnoer of de stekker te
vervangen, laat dit dan uitsluitend bij een erkende
vakhandel verrichten.
• Zolang de stekker in het stopcontact zit, verbruikt
het apparaat wat stroom voor de
afstandsbediening en de schakelklok-functies, ook
al staat het apparaat nog uitgeschakeld. Het
apparaat kan dan warm aanvoelen, maar dit is
normaal.
Opstelling
• Let op dat de ingebouwde ventilator werkt
wanneer het apparaat is ingeschakeld. Zet het
apparaat op een goed geventileerde plaats en zet
niets bovenop het apparaat.
• Zet de stereo-installatie op een plaats met
voldoende ventilatie om oververhitting van de
inwendige onderdelen te voorkomen, in het
belang van een langdurige betrouwbare werking.
• Zorg dat het apparaat zo goed mogelijk
horizontaal staat.
• Plaats het apparaat ergens waar het niet
blootgesteld wordt aan:
— extreme hitte of koude
— stof of vuil
— erg veel vocht
— heftige trillingen
— directe zonnestraling.
Voorkomen van beschadiging
• Als de stereo-installatie rechtstreeks van een
koude in een warme omgeving wordt gebracht of
in een erg vochtige kamer wordt geplaatst, kan op
de lens binnenin de compact disc speler vocht uit
de lucht condenseren. Als dit zich voordoet, zal de
stereo-installatie niet naar behoren functioneren.
In zulke gevallen dient u de CD te verwijderen en
het apparaat ongeveer een uur ingeschakeld maar
ongebruikt aan te laten staan, zodat alle
condensvocht kan verdampen.
• Voor u de stereo-installatie verplaatst of vervoert,
dient u de compact disc(s) uit het apparaat te
verwijderen.
Mocht u vragen of problemen met uw stereoinstallatie hebben, neemt u dan a.u.b. contact op
met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar of
onderhoudsdienst.
Betreffende de omgang met
compact discs
• Veeg een CD voor het afspelen schoon met een
niet pluizend reinigingsdoekje, vanuit het midden
naar de rand. Berg elke CD na het afspelen weer in
het bijbehorende doosje op.
• Gebruik voor het reinigen geen oplosmiddelen als
benzine of thinner, evenmin als
reinigingsvloeistoffen of antistatische spray voor
het reinigen van conventionele grammofoonplaten.
• Zorg dat uw compact discs niet worden
blootgesteld aan fel zonlicht of de hitte van een
kachel of verwarmingsradiator; laat compact discs
nooit achter in een afgesloten auto die in de volle
zon geparkeerd staat.
Omtrent minidiscs
• Open nooit het schuifje van de minidisc zodanig
dat het magnetisch gevoelige oppervlak zichtbaar
wordt. Als het schuifje geopend is, dient u het
onmiddellijk weer te sluiten.
• Plak geen etiket zodanig op de minidisc dat de
beweging van het schuifje belemmerd wordt. Plak
een etiket alleen op de daarvoor bestemde plaats
op de minidisc. Gebruik alleen de etiketten die bij
de minidisc geleverd zijn, want de vorm en de
afmetingen van de etiketten kunnen per merk
verschillen.
Plaats voor
etiket
Schuifje
Vervoeren of verplaatsen
Verwijder de minidisc uit het apparaat voor u dit
verplaatst.
• Als de minidisc vuil is, veegt u deze schoon met
een droog doekje.
• Leg minidiscs niet in de volle zon, niet in de buurt
van een warmtebron en laat ze niet achter in een
auto die in de zon geparkeerd staat.
86NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Reinigen van de behuizing
Maak de buitenkant van de apparatuur schoon met
een zacht doekje, droog of licht bevochtigd met wat
milde vloeibare zeep.
Beveiligen van uw bandopnamen
tegen per ongeluk wissen
Om een cassette tegen abusievelijk wissen te
beschermen, breekt u het wispreventienokje uit voor
cassettekant A of B waarvan u de opnamen wilt
beveiligen, zoals in de afbeelding is aangegeven.
Bandsoortherkenningsopeningen
Nokje voor kant B
Nokje voor kant A
Kant A
Ter beveiliging het
wispreventienokje
voor cassettekant A
uitbreken
Bandsoort:
CrO2/metaalband
normaalband
Trek een eventuele lus in de band strak. Dit om te
voorkomen dat de band zich rondom de onderdelen
wikkelt, met beschadiging van de band en het
cassettedeck als gevolg.
Betreffende het gebruik van
cassettes langer dan 90 minuten
De band van deze cassettes is erg dun. Bij gebruik
van deze cassettes wordt het afgeraden veelvuldig
en snel achter elkaar om te schakelen tussen
afspelen, stoppen, snelspoelen e.d., aangezien de
band kan uitrekken of verstrikt kan raken.
Reinigen van de koppen
De koppen van het cassettedeck dienen om de tien
gebruiksuren gereinigd te worden, anders kunnen
de volgende problemen ontstaan:
— verminderde geluidskwaliteit
— verminderde geluidssterkte
— wegvallend geluid
— onvolledig wissen
— tegenvallende opnameresultaten.
Om verzekerd te kunnen zijn van de beste
geluidskwaliteit, verdient het aanbeveling de
koppen vóór iedere belangrijke opname te reinigen
en ook nadat u een oude cassette heeft afgespeeld.
Gebruik voor het reinigen een los verkrijgbare
reinigingscassette (droog type of vloeistof-type). Zie
de handleiding van de reinigingscassette voor
nadere bijzonderheden.
Demagnetiseren van de koppen
De koppen en alle metalen onderdelen waarmee de
band in aanraking komt, dienen om de 20 tot 30
gebruiksuren gedemagnetiseerd te worden met een
in de handel verkrijgbaar demagnetiseerapparaat.
Zie de handleiding van het demagnetiseerapparaat
voor nadere bijzonderheden.
Bandsoort-herkenningsopeningen
Aanvullende informatie
Als u een aldus beveiligde cassette later weer voor
opname geschikt wilt maken, kunt u de ontstane
opening(en) met een stukje plakband afdekken. Let
bij het afplakken echter wel op dat de
bandsoortopeningen voor het automatische
bandsoort-detectiesysteem niet afgedekt worden.
Alvorens de cassette in het
cassettedeck te plaatsen
87NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Beperkingen van het
minidisc-systeem
Het opnamesysteem van uw minidiscrecorder is gebonden aan een aantal
specifieke beperkingen, waarvan hieronder
een overzicht volgt.
Deze beperkingen zijn inherent aan het
ontwerp van het minidisc-systeem en duiden
niet op storing in uw apparatuur.
De “Disc Full” foutmelding
verschijnt reeds vóór het
bereiken van de maximale
opnameduur
Wanneer er 255 nummers op de minidisc zijn
opgenomen, zal de “Disc Full” foutmelding
verschijnen, ongeacht de feitelijke opnameduur. Een
minidisc kan niet meer dan 255 muziekstukken
bevatten. Om door te gaan met opnemen, dient u
muziekstukken te wissen of een andere minidisc te
gebruiken.
De “Disc Full” foutmelding
verschijnt reeds vóór het bereiken
van het maximaal aantal
muziekstukken (255)
Soms kunnen de zachtere passages binnen
muziekstukken worden opgevat als pauzes
ertussen, zodat het aantal nummers het feitelijk
aantal muziekstukken overschrijdt. Dan zal de
“Disc Full” foutmelding al gauw verschijnen.
De resterende opnameduur
vermeerdert niet, ook na het
wissen van diverse korte nummers
Nummers van minder dan 12 seconden lengte tellen
niet mee, zodat het wissen ervan niet tot meer
beschikbare opnameduur zal leiden.
Bepaalde muziekstukken laten zich
niet met andere samenvoegen
Na bewerking kunnen muziekstukken van minder
dan 12 seconden niet meer met andere te
combineren zijn.
De totale opgenomen speelduur plus
de resterende beschikbare
opnameduur op de minidisc komen in
totaal niet aan de nominale speelduur
van de disc (60,74 tot 80 minuten)
88NL
Het opnemen wordt verricht in minimum-eenheden
van 2 seconden, ongeacht de lengte van het
opgenomen materiaal. Dit kan leiden tot een geringe
afwijking van de nominale speelduur. Daarnaast
kan de speelduur van een minidisc beperkt worden
door krassen en dergelijke.
Bij het doorzoeken van muziekstukken
die door bewerking zijn samengesteld
valt het geluid af en toe weg
Muziekstukken die niet rechtstreeks zijn opgenomen,
maar door bewerking zijn samengesteld, kunnen nogal
over de minidisc verspreid zijn en dan kan de versnelde
weergave het zoeken niet altijd bijhouden.
De muziekstuknummers worden
niet juist vastgelegd
Ook al wordt er tijdens analoog opnemen “L-SYNC” (zie
blz. 42) in het uitleesvenster aangegeven, dan nog kunnen
de muziekstuknummers soms niet naar behoren worden
vastgelegd aan het begin van elk muziekstuk:
• Als het ingangssignaal minder dan twee seconden lang
onder het grensniveau blijft, m.a.w. bij een te korte
pauze tussen twee muziekstukken;
• Als het ingangssignaal midden in een muziekstuk
langer dan twee seconden onder het grensniveau blijft.
Overzicht van het één-generatie
kopieersysteem (“Serial Copy
Management System”)
Digitale audio-apparatuur zoals voor compact discs,
minidiscs en DAT cassettes maken het mogelijk om
vrijwel perfecte kopieën te maken van geluidsmateriaal,
want bij het kopiëren van digitale signalen blijft de
kwaliteit intact.
Ter bescherming van de auteursrechten van componisten
en musici is dit apparaat voorzien van het “Serial Copy
Management System” dat slechts één generatie aan
volledig digitale kopieën toestaat via digitale
aansluitingen.
Via digitale aansluitingen kunt u
uitsluitend een eerste-generatie kopie*
maken van digitaal geluidsmateriaal.
Bijvoorbeeld:
1 U kunt een digitale kopie maken van een in de handel
verkrijgbaar digitaal medium (zoals een compact disc of
een voorbespeelde minidisc), maar het is niet mogelijk
van deze kopie weer een (tweede-generatie) kopie te
maken.
2 U kunt een digitale kopie maken van het digitaal
opgenomen geluid van een oorspronkelijk analoge
geluidsbron (zoals een grammofoonplaat of een
muziekcassette) of een opname van een digitale
satelliet-uitzending, maar hiervan kunt u weer geen
tweede-generatie kopie maken.
* Een eerste-generatie kopie is een digitale opname van
digitale signalen, gemaakt met digitale
geluidsapparatuur. Als u bijvoorbeeld met deze
minidisc-recorder en de CD-speler van uw stereoinstallatie het geluid van een compact disc opneemt, is
dit een eerste-generatie digitale kopie.
Opmerking
Het één-generatie kopieersysteem legt u geen
beperkingen op wanneer u opneemt via analoge
aansluitingen.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Verhelpen van
storingen
Mocht zich een probleem voordoen met de
stereo-installatie, neemt u dan de volgende
lijst met controlepunten door.
Controleer echter eerst of het netsnoer stevig
is aangesloten en of alle aansluitingen van de
luidsprekers in orde zijn.
Is het probleem niet zo eenvoudig te
verhelpen, neem dan a.u.b. contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Algemeen
Er beginnen aanduidingen in het
uitleesvenster te knipperen wanneer u de
stekker in het stopcontact steekt, terwijl u
de stereo-installatie nog niet heeft
ingeschakeld (demonstratiefunctie).
•Druk op de DISPLAY toets terwijl de
stereo-installatie uit staat. De
demonstratie verdwijnt dan.
De demonstratiefunctie wordt
automatisch ingeschakeld wanneer u de
stekker de eerste maal in het stopcontact
steekt nadat de stroom langer dan een
halve dag onderbroken is.
De radio-voorkeurzender- en
schakelklokinstellingen zijn vervallen.
•De stekker is langer dan een halve dag uit
het stopcontact geweest of er is een
langdurige stroomonderbreking geweest.
Doe opnieuw “Stap 3: Vastleggen van uw
favoriete radiozenders”.
Ernstige brom of ander storend geluid.
•De stereo-installatie staat te dicht bij een
TV of videorecorder. Zet de stereoinstallatie verder van de TV of
videorecorder vandaan.
Er knippert “0:00” (of “12:00”) in het
uitleesvenster.
•De stroomvoorziening is onderbroken
geweest. Stel de klok weer op de juiste
tijd in en leg uw voorkeurzenders
opnieuw in het geheugen vast.
De schakelklok-functies werken niet naar
behoren.
•Stel de klok op de juiste tijd in.
Bij indrukken van de TIMER SELECT toets
verschijnen de “DAILY 1”, “DAILY 2” en “
MD/TAPE REC” aanduidingen niet.
•Maak de schakelklok-instellingen
zorgvuldig volgens de aanwijzingen.
•Stel de klok op de juiste tijd in.
De afstandsbediening werkt niet.
•Zorg dat er geen obstakels tussen de
afstandsbediening en de stereo-installatie
zijn.
•Richt de afstandsbediening, van niet al te
ver, recht op de afstandsbedieningssensor
van de stereo-installatie.
•Wellicht zijn de batterijen (bijna) leeg.
Vervang beide batterijen door nieuwe.
Aanvullende informatie
De tijdinstellingen zijn vervallen.
•De stekker is uit het stopcontact of er is
een stroomstoring. Doe opnieuw “Stap 2:
Gelijkzetten van de klok”. Als u
bovendien de schakelklok had ingesteld,
volgt u tevens de aanwijzingen onder
“Met muziek gewekt worden” en/of
“Schakelklok-opname van radiouitzendingen”.
Er klinkt geen geluid.
•Draai de VOLUME regelaar rechtsom.
•Wellicht is er een hoofdtelefoon
aangesloten.
•Let erop dat u alleen het vrijgemaakte
uiteinde van het luidsprekersnoer in de
SPEAKER aansluiting steekt. Als u het
snoer te ver naar binnen steekt, is het
mogelijk dat de isolatie van het snoer een
goed contact verhindert.
•De zekerheid van de versterker is in
werking getreden vanwege een
kortsluiting. (De “PROTECT” en “PUSH
POWER” aanduidingen knipperen om
beurten.) Zet het toestel uit, verhelp het
probleem dat de kortsluiting
veroorzaakte en zet het toestel weer aan.
•Tijdens een schakelklok-opname wordt er
geen geluid weergegeven.
wordt vervolgd
89NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Verhelpen van storingen (vervolg)
Er is akoestische terugkoppeling (u hoort
een rondzingende fluittoon).
•Verminder de geluidssterkte.
•Houd de microfoon verder van de
luidsprekers vandaan of draai de
microfoon in een andere richting.
Er is storing in de kleuren van het TVbeeld.
•Schakel het TV-toestel eenmaal uit en
vervolgens na 15 à 30 minuten weer in.
Als er na weer inschakelen geen
verbetering in de kleurweergave
zichtbaar is, zet de luidsprekers en de TV
dan iets verder uit elkaar.
Om en om verschijnen de aanduidingen
“PROTECT” en “PUSH POWER”.
•Er is een te krachtig ingangssignaal
doorgekomen. Druk op de
toets om
de stroom uit te schakelen, laat de stereoinstallatie een tijdje uit staan en druk dan
weer op de
toets om het apparaat
weer in te schakelen.
Luidsprekers
Geen geluid van één kanaal of
onevenwichtige weergave van links en
rechts.
•Controleer de luidspreker-aansluitingen
en de opstelling van de luidsprekers.
Erg weinig lage tonen.
•Controleer of de + en – aansluitingen van
de luidsprekersnoeren niet zijn
verwisseld.
CD-speler
De disc-lade gaat niet dicht.
•Er ligt een compact disc niet goed in de
disc-uitsparing.
90NL
Het afspelen van de compact disc begint
niet.
•De compact disc ligt niet goed
horizontaal in de disc-lade.
•Controleer of de compact disc vuil is.
•De compact disc ligt ondersteboven in de
disc-lade.
•Er is vocht uit de lucht in het apparaat
gecondenseerd. Verwijder de compact
disc(s) en laat de stereo-installatie een uur
lang ongebruikt aan staan, zodat het
condensvocht kan verdampen.
De weergave begint niet bij het eerste
muziekstuk.
•De compact disc speler staat ingesteld op
programma-weergave of weergave in
willekeurige volgorde. Druk enkele
malen op de PLAY MODE toets, zodat de
“PROGRAM” of “SHUFFLE” aanduiding
uit het uitleesvenster verdwijnt.
De aanduiding “OVER” verschijnt in het
uitleesvenster.
•Tijdens het snel doorzoeken is het einde
van de compact disc bereikt. Druk op 0
om terug te gaan.
MD deck
In het uitleesvenster verschijnt beurtelings
een code van drie letters en een
mededeling.
•De zelfdiagnosefunctie van dit apparaat
is ingeschakeld (Zie de paragraaf
“Zelfdiagnose-aanduidingen” op blz. 92).
Insteken van de minidisc is niet mogelijk.
•Steek de minidisc in de richting van de
pijl in het apparaat.
De minidisc-recorder reageert niet of
werkt niet goed.
•Wellicht is de minidisc beschadigd.
Vervang de minidisc door een andere.
Het afspelen van de minidisc begint niet.
•Wellicht is er vocht uit de lucht in de
minidisc-recorder gecondenseerd.
Verwijder de minidisc en laat het
apparaat een uur lang ongebruikt aan
staan, zodat het condensvocht kan
verdampen.
•Wellicht is er niets op de minidisc
opgenomen.
Het opnemen op een minidisc lukt niet.
•De minidisc is tegen opnemen en wissen
beveiligd. (De aanduidingen “C11” en
“Protected” lichten beurtelings op.)
Schuif het wispreventienokje opzij om de
opening af te sluiten (zie blz. 36).
•Zorg dat de geluidsbron naar behoren is
aangesloten.
•Wellicht is de geplaatste minidisc een
voorbespeelde disc, niet geschikt voor
opnemen. Vervang deze door een
opname-minidisc.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
•Er is te weinig ruimte voor opnemen op
de minidisc over. Wis enkele
muziekstukken of vervang de disc door
een andere opname-minidisc met meer
ruimte.
•Tijdens opnemen is de stroom
weggevallen of de stekker uit het
stopcontact geraakt. Maak de gewenste
opname opnieuw.
De aanduiding “-OVER-” verschijnt in het
uitleesvenster.
•Het einde van de minidisc is bereikt.
Druk op de 0 toets om terug te keren
naar het begin van de minidisc.
“OVER” lights up during recording.
•Bij opnemen via de TAPE ingangen is er
een te krachtig ingangssignaal
doorgekomen. Als het geluid vervormd
klinkt, vermindert u het opnameniveau
(zie “Instellen van het opnameniveau” op
blz. 44) en dan maakt u de opname
opnieuw.
Cassettedeck
Het is niet mogelijk op te nemen of weer
te geven, of het geluidsvolume neemt af.
•Vuile bandkoppen. Reinig de koppen (zie
“Reinigen van de koppen” op blz. 87).
•De koppen zijn gemagnetiseerd.
Demagnetiseer de koppen (zie
“Demagnetiseren van de koppen” op
blz. 87).
Eerdere opnamen worden onvoldoende
gewist.
•De koppen zijn gemagnetiseerd.
Demagnetiseer de koppen (zie
“Demagnetiseren van de koppen” op
blz. 87).
Te veel snelheidsfluctuaties of het geluid
valt weg.
•Vuil op de capstan-assen of
aandrukrollen. Reinig deze onderdelen
(zie “Reinigen van de koppen” op
blz. 87).
Bij indrukken van de ( (9)
weergavetoets of de 6 uitwerptoets
verschijnt er “EJECT” in het uitleesvenster,
dan klinkt er een mechanisch geluid en
wordt het apparaat uitgeschakeld.
•De cassette is niet juist ingestoken. Neem
de cassette uit de houder en schakel dan
het apparaat weer in.
Tuner
Ernstige brom of andere storing in de
radio-ontvangst (in het uitleesvenster
knippert de “TUNED” of de “STEREO”
aanduiding).
•Richt of verstel de antenne.
•De ontvangen zender komt te zwak door.
Sluit een buitenantenne aan.
Een stereo FM uitzending wordt niet in
stereo weergegeven.
•Druk op de STEREO/MONO toets zodat
er “MONO” in het uitleesvenster
verschijnt.
Als er zich andere problemen
voordoen, die hierboven niet zijn
beschreven, kunt u de stereoinstallatie als volgt terugstellen in
de uitgangsstand:
1 Druk de p, ENTER/YES en
toets
tegelijk in.
2 Trek de stekker uit het stopcontact.
3 Steek de stekker weer in het stopcontact.
4 Druk op de
aan/uit-schakelaar om de
installatie in te schakelen.
Aanvullende informatie
Opnemen is niet mogelijk.
•Er is geen cassette in de houder
aanwezig.
•Het wispreventienokje van de cassette is
verwijderd (zie “Beschermen van uw
bandopnamen tegen per ongeluk wissen”
op blz. 87).
•De band is geheel naar één kant
opgespoeld.
Veel ruis of wissen van de hoge
frequenties.
•De koppen zijn gemagnetiseerd.
Demagnetiseer de koppen (zie
“Demagnetiseren van de koppen” op
blz. 87).
De stereo-installatie is nu teruggesteld op de
fabrieksinstellingen. Alle door u gemaakte
instellingen, zoals de tijd, de voorkeurzenders
en de schakelklok-instellingen zijn uit het
geheugen gewist. Dan zult u de gewenste
instellingen opnieuw moeten maken.
91NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Zelfdiagnoseaanduidingen
Om het storingzoeken te vergemakkelijken, is
dit apparaat voorzien van een
zelfdiagnosefunctie. Als er iets mis is,
verschijnt er in het uitleesvenster beurtelings
een code van drie letters en een foutmelding.
De betekenis daarvan kunt u vinden in de
nevenstaande tabel. Als het probleem niet
eenvoudig te verhelpen is, raadpleeg dan
a.u.b. uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.
C11
Protected
C11 / Protected
De minidisc is tegen wissen/opnemen
beveiligd.
mVerwijder de minidisc en schuif het
wispreventienokje opzij om de opening af
te sluiten (zie blz. 36).
C12 / Cannot Copy
U probeert een CD met een voor dit
systeem ongeschikt formaat op te nemen,
zoals een CD-ROM.
m—
C13 / REC Error
Opnemen op de minidisc is niet mogelijk.
mZet de minidisc-recorder op een meer
stabiele plaats en probeer het opnemen
opnieuw.
De minidisc is vuil of bekrast of wijkt af
van de norm.
mVervang de minidisc door een andere en
probeer het opnemen opnieuw.
C13 / Read Error
De MD kan de informatie op de minidisc
niet goed lezen.
mNeem de minidisc eenmaal uit het
apparaat en plaats deze opnieuw.
C14 / Toc Error
De MD kan de informatie op de minidisc
niet goed lezen.
mVervang de minidisc door een andere.
mWis alle opnamen van de minidisc met
behulp van de “Erase” wisfunctie,
beschreven op blz. 48.
C41 / Cannot Copy
Dit apparaat werkt volgens het SCMS ééngeneratie kopieersysteem (“Serial Copy
Management System”), dat het aantal
digitale kopieën van een digitale
geluidsbron beperkt tot slechts één
generatie (zie blz. 88).
C71 / Check OPT-IN
Opnemen van een digitale geluidsbron is
niet mogelijk omdat er geen digitale
component is aangesloten op de OPTICAL
IN aansluiting of omdat het apparaat niet
naar behoren is aangesloten.
mSluit de digitale geluidsbron naar
behoren aan op de OPTICAL IN
aansluiting met behulp van een optische
digitale aansluitkabel.
De aangesloten digitale geluidsbron staat
nog uitgeschakeld.
mSchakel de digitale geluidsbron in.
92NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Foutmeldingen
De onderstaande mededelingen kunnen in
het uitleesvenster verschijnen of gaan
knipperen als er bij de bediening van de
minidisc-recorder iets mis gaat.
MD
Auto Cut
De minidisc-recorder pauzeert de opname,
omdat er tijdens digitaal opnemen al meer
dan 30 seconden stilte is (die wordt
vervangen door een pauze van 3
seconden).
Blank Disc
Er is getracht een blanco, onbespeelde of
compleet gewiste minidisc af te spelen.
Cannot Edit
De geplaatste minidisc is een weergaveminidisc, niet voor bewerken geschikt.
Er is getracht een minidisc op te nemen of
te bewerken tijdens geprogrammeerde
weergave of weergave in willekeurige
volgorde.
Complete!!
De MD-montage is voltooid.
Impossible
Er is getracht twee nummers samen te
voegen terwijl het eerste muziekstuk wordt
afgespeeld. Of er is getracht een
muziekstuk te kort na het begin of te kort
voor het einde te splitsen.
Disc Full
Er is geen ruimte meer over op de minidisc
(zie “Beperkingen van het minidiscsysteem” op blz. 88).
Eject
De minidisc-recorder zal de minidisc
uitschuiven.
No Name
De geplaatste minidisc bevat wel
muziekstuknummers maar geen titels.
– OVER –
Bij het snel doorzoeken van de minidisc is
het eind van het laatste muziekstuk bereikt.
Position OK?
Bevestiging van de positie in de weergave
waar u een MD muziekstuk zou willen
splitsen.
Push STOP!
Er is tijdens afspelen op de PLAY MODE
toets gedrukt.
Standby (knippert)
Als de schakelklok wel was ingesteld maar
al lang niet meer is gebruikt, zijn de
schakelklok-instellingen vervallen en niet
meer terug te halen. Hetzelfde kan gelden
voor een reeds lang niet meer gebruikt
muziekprogramma: de gekozen nummers
zijn vervallen en het programma is niet
meer af te spelen.
Rehearsal
De door u aangewezen passage waar het
muziekstuk gesplitst moet worden, wordt
afgespeeld.
Smart Space
Tijdens digitaal opnemen is er weer een
geluidssignaal doorgekomen na 3 tot 30
seconden stilte (die wordt vervangen door
een standaard pauze van 3 seconden).
TOC Reading
De minidisc-recorder is bezig de
inhoudsopgave van de minidisc te lezen.
TOC Writing
De minidisc-recorder is bezig de gegevens
voor de opname of bewerking in de
inhoudsopgave te schrijven.
Aanvullende informatie
Cannot REC
Druk op de FUNCTION keuzetoets om de
geluidsbron voor opname te kiezen.
De geplaatste minidisc is een weergaveminidisc, niet voor opnemen geschikt.
Name Full
Het titelgeheugen van de minidisc is vol.
Track End
Bij het kiezen van een splitspunt voor het
splitsen van een muziekstuk met de
“Divide” functie is het einde van het
muziekstuk bereikt.
No Disc
Er bevindt zich geen minidisc in het
apparaat.
93NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Technische gegevens
Versterker
Modellen voor Canada:
Continu RMS uitgangsvermogen (referentie)
50 + 50 watt
(aan 6 ohm bij 1 kHz, 10%
THV)
Totale harmonische vervorming minder dan 0,07%
(aan 6 ohm, bij 1 kHz,
25 watt)
Modellen voor Europa:
DIN uitgangsvermogen (nominaal)
60 + 60 watt
(aan 6 ohm bij 1 kHz,
DIN)
Continu RMS uitgangsvermogen (referentie)
80 + 80 watt
(aan 6 ohm bij 1 kHz, 10%
THV)
Muziekvermogen (referentie)
140 + 140 watt
(aan 6 ohm bij 1 kHz, 10%
THV)
Overige modellen:
De volgende waarden zijn gemeten bij
wisselstroomvoeding van 110, 220 V, 50/60 Hz
DIN uitgangsvermogen (nominaal)
80 + 80 watt
(aan 6 ohm bij 1 kHz,
DIN)
Continu RMS uitgangsvermogen (referentie)
100 + 100 watt
(aan 6 ohm bij 1 kHz,
10% THV)
De volgende waarden zijn gemeten bij
wisselstroomvoeding van 120, 240 V, 50/60 Hz
DIN uitgangsvermogen (nominaal)
95 + 95 watt
(aan 6 ohm bij 1 kHz,
DIN)
Continu RMS uitgangsvermogen (referentie)
120 + 120 watt
(aan 6 ohm bij 1 kHz,
10% THV)
Ingangen
VIDEO (AUDIO) IN:
(tulpstekkerbussen)
MIX MIC:
(klinkstekkerbus)
Uitgangen
PHONES:
(stereo klinkstekkerbus)
SPEAKER:
SUPER WOOFER:
(Modellen voor
Europa)
ingangsspanning 250 mV,
impedantie 47 kOhm
gevoeligheid 1 mV,
impedantie 10 kOhm
voor hoofdtelefoons van
8 ohm of meer
voor luidsprekers met
impedantie van 6 tot 16
ohm
uitgangsspanning 1 V,
impedantie 1 kOhm
Compact disc speler
Afspeelsysteem
Compact disc digitaal
audiosysteem
Laser
Halfgeleider laser
(λ=780nm)
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen Maximaal 44,6 µW*
* Deze waarde is gemeten
op een afstand van ca.
200 mm van het
lensoppervlak van het
optisch blok, bij een
diafragma van 7 mm.
Frequentiebereik
2 Hz – 20 kH5z (±0,5 dB)
Golflengte
780 – 790 nm
Signaal/ruisverhouding Meer dan 85 dB
Dynamisch bereik
Meer dan 85dB
MD deck
Opname/weergavesysteem
MiniDisc digitaal
audiosysteem
Laser
Halfgeleider laser
(λ=780 nm)
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen Maximaal 44,6 µW*
*Deze waarde is gemeten
op een afstand van ca.
200 mm van het
lensoppervlak van het
optisch blok, bij een
diafragma van 7 mm.
Opnameduur
Maximaal 80 minuten (in
stereo, op een MDW-80
minidisc)
Maximaal 160 minuten
(in mono, op een
MDW-80 minidisc)
Bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz
OPTICAL DIGITAL IN
(vierkante optische aansluitbus, achterpaneel)
Golflengte
700 nm
94NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Cassettedeck
Bandopnamesysteem
Frequentiebereik
(zonder Dolby
ruisonderdrukking)
Snelheidsfluctuaties
Luidsprekers
4 sporen, 2 kanalen stereo
40 – 13.000 Hz (±3 dB),
met Sony TYPE I
cassette
40 – 14.000 Hz (±3 dB),
met Sony TYPE II cassette
±0,15% Gewogen piek
(IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% Gewogen piek
(DIN)
Tuner-gedeelte
FM stereo, FM/AM superheterodyne afstemming
FM afstemtrap
Afstembereik
Antenne
Antenne-aansluitingen
Tussenfrequentie
SS-MDX10
Luidsprekersysteem
3-wegsysteem 3-luidspreker,
in basreflexkast
Luidsprekereenheden
Lagetonen-luidspreker:
17 cm doorsnede,
conus-type
Hogetonen-luidspreker: 5 cm doorsnede,
conus-type
Superhogetonen-luidspreker:
2 cm doorsnede,
conus-type
Nominale impedantie
6 ohm
Afmetingen (b/h/d)
Ca. 240 x 360 x 320 mm
Gewicht
Ca. 5 kg netto per
luidspreker
Algemeen
87,5 – 108,0 MHz
FM draadantenne
75 ohm, asymmetrisch
10,7 MHz
AM afstemtrap
Stroomverbruik
Modellen voor de V.S.:
Modellen voor Canada:
Modellen voor Europa:
Overige modellen:
115 watt
95 watt
165 watt
170 watt
Afmetingen (b/h/d)
Ca. 280 x 360 x 390 mm
Gewicht
Modellen voor Noord-Amerika
Ca. 10,0 kg
Modellen voor Europa
Ca. 10,2 kg
Overige modellen
Ca. 11,0 kg
Bijgeleverd toebehoren:
AM kaderantenne (1)
Afstandsbediening (1)
Batterijen (2)
FM draadantenne (1)
Speciaal MD Walkman
aansluitsnoer (1)
Voorluidspreker-voetjes (8)
Luidsprekersnoeren (2)
Aanvullende informatie
Afstembereik
Model met 2 afstembanden:
Modellen voor Noord-Amerika:
530 - 1.710 kHz
(afsteminterval 10 kHz)
531 – 1.710 kHz
(afsteminterval 9 kHz)
Europese modellen:
531 - 1.602 kHz
(afsteminterval 9 kHz)
Overige modellen:
531 - 1.602 kHz
(afsteminterval 9 kHz)
530 - 1.710 kHz
(afsteminterval 10 kHz)
Modellen met 3 afstembanden:
Modellen voor het Midden-Oosten:
MG:
531 - 1.602 kHz
(afsteminterval 9 kHz)
KG:
5,95 - 17,90 MHz
(afsteminterval 5 kHz)
Overige modellen:
MG:
531 - 1.602 kHz
(afsteminterval 9 kHz)
530 - 1.710 kHz
(afsteminterval 10 kHz)
KG:
5,95 - 17,90 MHz
(afsteminterval 5 kHz)
Antenne
AM kaderantenne
Antenne-aansluitingen
Aansluiting voor externe
antenne
Tussenfrequentie
450 kHz
Stroomvoorziening
Modellen voor Noord-Amerika:
120 V AC, 60 Hz
Modellen voor Europa: 230 V wisselstroom,
50/60 Hz
Modellen voor Australië: 240 V wisselstroom, 50/
60 Hz
Modellen voor Mexico: 120 V wisselstroom,
50/60 Hz
Overige modellen:
110 - 120 V of 220 - 240 V
wisselstroom, 50/60 Hz,
omschakelbaar met
spanningskiezer
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
95NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Index
D
Divide splitsfunctie 52
E
A
Aanduidingen in het
uitleesvenster 23, 31
Aansluiten
antennes 6, 84
los verkrijgbare
apparatuur 76-84
luidsprekers 5
stereo-installatie 5
stroomvoorziening 6
Afspelen
cassette 17
compact disc 11
een minidisc 15
herhaaldelijk (REPEAT
weergave) 26, 35
in gekozen volgorde
(PROGRAM weergave) 25
in willekeurige volgorde
(SHUFFLE weergave) 24, 32
gekozen volgorde
(programma-weergave) 25
herhaalde weergave 26, 35
willekeurige volgorde 24, 32
Afsteminterval 9
Akoestiek-instelling 62
Antennes 6, 84
Automatische geluidsbronkeuze 12, 16, 18
B
Batterijen 7
Beperkingen van het
minidisc-systeem 88
Beveiligen van opnamen 87
Bijregelen
akoestiek-instellingen 29
geluidssterkte 12, 16, 17
geluidsweergave 28
C
96NL
CD-MD synchroon-opname
13, 37
CD-TAPE synchroonopname 14
Combine functie 54
Compact disc speler
11
Eén-toets weergavestart 12,
16, 18
Eén-generatie
kopieersysteem (SCMS)
88
Erase wisfunctie 48
F
FLASH functie 28
Foutmeldingen 93
G
Geheugenafstemming 18
Gelijkzetten van de klok 7
Geluidsinstellingen 74
Geluidssterkte instellen 8
H, I, J
Herhaalde weergave 26, 55
Herstellen van de vorige
toestand 36
K
Karaoke 69
Klok gelijkzetten 7
L
LOOP functie 28
Luidsprekers 5
Luisteren naar een
voorkeurzender 80
LEVEL-SYNC stiltemarkering 42
M
Markeren van
muziekstukken 42
Move verplaatsfunctie 51
Muziekstuknummers 42
N
Name titelfunctie 29, 46, 71
O
Opnemen
compact disc 14
radio-uitzending 20
op minidisc 9, 13, 38
op een cassette 57
schakelklok-opname 74
P, Q
PERSONAL FILE functie 65
Programma-weergave 25, 33
PTY programmatype 67
Pauze-inkortfunctie (Smart
Space) 40
R
Radio Data Systeem 67
Radiozenders
afstemmen 19
voorinstellen 8
S
Schakelklok
gewekt worden met
muziek 73
inslapen met muziek 72
schakelklok-opname 74
Sluimerfunctie 72
T
Terugstellen in
uitgangsstand 91
Tijdinstelling 7
Tuner 8, 19
U
Uitleesvenster 23, 31
V
Vastleggen van
voorkeurzenders 8
Verhelpen van storingen 89
W, X, Y
Wekfunctie 79
Willekeurige weergave 24, 32
Wispreventienokje 36
Z
Zelfdiagnose-aanduidingen
92
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Aanvullende informatie
97NL
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) NL
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’art.2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995
n.548.
Sony International (Europe) GmbH
Product Compliance Europe
ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di incendi o scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Per evitare scosse elettriche, non aprire il
rivestimento. Per riparazioni rivolgersi
esclusivamente a personale qualificato.
Non installare l’apparecchio in uno spazio
chiuso, come una libreria o un mobiletto.
Questo apparecchio è
classificato come prodotto
LASER DI 1a CLASSE.
L’etichetta CLASS 1 LASER
PRODUCT è collocata
all’esterno sul retro.
Questa etichetta di avvertimento si trova all’interno
dell’unità.
IMPORTANTE: Non collegare mai due cavi
di alimentazione in una singola spina di
alimentazione.
IN NESSUN CASO IL VENDITORE SARÀ
RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO
DIRETTO, INCIDENTALE O
CONSEQUENZIALE DI QUALSIASI NATURA,
O PER PERDITE O SPESE RISULTANTI DA
QUALSIASI PRODOTTO DIFETTOSO O
DALL’USO DI QUALSIASI PRODOTTO.
Questo sistema stereo è dotato del sistema di
riduzione del rumore Dolby* tipo B.
* Fabbricato su licenza della Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
DOLBY e il simbolo della doppia D a sono marchi
della Dolby Laboratories Licensing Corporation.
2IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Preparativi
Punto 1: Collegamento del sistema .... 5
Punto 2: Regolazione dell’orario ......... 7
Punto 3: Preselezione delle stazioni
radio ................................................... 8
Per risparmiare corrente in modo di
attesa ................................................ 10
Operazioni basilari
Ascolto di compact disc ....................... 11
Registrazione da un compact disc
ad un minidisco ............................. 13
Registrazione da compact disc ........... 14
Riproduzione di minidischi ................ 15
Riproduzione di nastri ......................... 16
Ascolto della radio ............................... 18
Registrazione di trasmissioni radio su
minidisco ......................................... 19
Registrazione di trasmissioni radio su
cassetta ............................................ 21
Ascolto di un CD
Uso delle indicazioni CD .................... 22
Per riprodurre i brani in ordine casuale ... 23
Per programmare i brani ..................... 24
Per riprodurre ripetutamente i brani 25
Per riprodurre i dischi
ininterrottamente ........................... 26
Per ripetere ciclicamente una parte ... 27
Per lampeggiare una parte .................. 27
Dare un nome ad un compact disc .... 28
Ascolto di un MD
Uso delle indicazioni MD .................... 30
Registrazione di brani MD in ordine
casuale ............................................. 31
Programmazione dei brani di un
minidisco ......................................... 32
Riproduzione ripetuta di brani di un
minidisco ......................................... 33
Preparativi
Indice
Registrazione su un minidisco
Prima di iniziare la registrazione ....... 34
Registrazione dei proprio brani preferiti . 35
Registrazione della pista attuale ........ 36
Per registrare manualmente su un
minidisco ......................................... 36
Monaural recording ............................. 37
Creazione di spazi vuoti di 3 secondi tra
le piste ............................................. 38
Per iniziare la registrazione con
6 secondi di dati audio memorizzati . 39
Marcatura dei numeri di pista ............ 40
Regolazione del livello di registrazione ... 42
IT
Montaggio di un MD
Prima di iniziare il montaggio ............ 43
Assegnazione di nomi ai minidischi ......... 44
Cancellazione delle registrazioni ....... 46
Per spostare le piste registrate ............ 49
Per dividere le piste registrate ............ 50
Per combinare le piste registrate ........ 51
Per annullare l’ultima operazione di
montaggio ....................................... 53
Piastra a cassette
Registrazione da cassetta a cassetta ... 54
Registrazione manuale su cassetta .... 55
Per registrare da compact disc
specificando l’ordine dei brani .... 56
3IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Indice (continuazione)
Regolazioni del suono
Regolazione del suono ......................... 58
Selezione dell’enfasi audio .................. 59
Per cambiare la visualizzazione
dell’analizzatore di spettro ........... 60
Selezione degli effetti surround ......... 61
Regolazione dell’equalizzatore grafico ... 61
Creazione di una memoria personale di
enfasi audio .................................... 62
Altre funzioni
Altre informazioni
Precauzioni ............................................ 82
Limitazioni di sistema dei
minidischi ....................................... 84
Soluzione di problemi ......................... 85
Indicazioni di autodiagnostica ........... 88
Messaggi ................................................ 89
Caratteristiche tecniche ....................... 90
Indice analitico ...................................... 92
* Solo modello per l’Europa
* MD Walkman é un marchio di Sony Corporation.
Uso del sistema dati radio (RDS)* ...... 64
Per cantare con accompagnamento:
Karaoke ........................................... 66
Assegnazione di nomi alle stazioni
radio preselezionate ...................... 68
Per addormentarsi al suono della
musica ............................................. 69
Per svegliarsi al suono della musica .. 70
Registrazione a timer di programmi
radio ................................................. 71
Uso di componenti A/V
opzionali
Collegamento di un MD Walkman** 73
Registrazione dallo MD Walkman** su
un minidisco ................................... 74
Collegamento di componenti digitali 75
Ascolto del suono di componenti
digitali collegati .............................. 76
Registrazione da componenti digitali .. 77
Collegamento di una piastra di
registrazione, un videoregistratore,
ecc. .................................................... 78
Ascolto del suono dei componenti A/V
collegati ........................................... 79
Registrazione da componenti analogici
collegati ........................................... 79
Collegamento di un superwoofer ...... 80
Collegamento di antenne esterne ....... 81
4IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Preparativi
Eseguire i procedimenti da 1 a 4 per collegare il sistema usando i cavi e gli accessori in dotazione.
Preparativi
Punto 1: Collegamento del sistema
Antenna AM a telaio
Antenna FM
2
1
1
3
1
4
Diffusore anteriore (destro)
Diffusore anteriore (sinistro)
1 Collegare i diffusori.
Collegare i cavi diffusori dei diffusori
anteriori alle prese SPEAKER come
mostrato sotto.
Inserire solo la parte denudata dei cavi.
Nota
•Tenere i cavi diffusori lontani dalle antenne
per evitare disturbi.
•Il tipo di diffusori in dotazione varia a
seconda del modello acquistato (vedere
“Caratteristiche tecniche” a pagina 90).
R
+
L
continua
+
–
Rosso (‘)
Nero (’)
5IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Punto 1: Collegamento del sistema
(continuazione)
3
2 Collegare le antenne FM/AM.
Montare l’antenna AM a telaio prima di
collegarla.
Tipo di presa A
Antenna AM
a telaio
Per i modelli dotati di selettore di
tensione regolare VOLTAGE
SELECTOR sulla posizione
corrispondente alla tensione della
rete elettrica locale.
VOLTAGE SELECTOR
Estendere il filo dell’antenna
FM orizzontalmente.
220-240V
110-120V
FM
75
CO
AX
IAL
4
AM
La dimostrazione appare sul display.
Quando si preme
, il sistema si
accende e la dimostrazione finisce
automaticamente.
Se l’adattatore spina in dotazione non
corrisponde alla forma della presa di
corrente, scollegarlo dalla spina (solo per
i modelli dotati di adattatore).
Tipo di presa B
Antenna AM
a telaio
Collegare il cavo di alimentazione
ad una presa a muro.
Estendere il filo dell’antenna
FM orizzontalmente.
Per collegare componenti AV
opzionali
FM
75
CO
Vedere pagina 73.
AX
AM
IAL
Per disattivare la dimostrazione
Quando si imposta l’orario (Punto 2:
Regolazione dell’orario), la dimostrazione
viene disattivata.
Per attivare/disattivare la dimostrazione in
seguito, premere DISPLAY a sistema spento.
6IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Applicazione dei cuscinetti per i
diffusori anteriori
Punto 2: Regolazione
dell’orario
È necessario regolare l’orario prima di poter
usare le funzioni timer.
Preparativi
Applicare i cuscinetti per diffusori anteriori in
dotazione al fondo dei diffusori anteriori per
stabilizzare i diffusori ed evitare che
scivolino.
L’orologio impiega il ciclo di 24 ore per il
modello europeo e il ciclo di 12 ore per gli
altri modelli.
Il modello con ciclo di 24 ore è usato per le
illustrazioni.
3,5
DISPLAY
Inserimento di due pile tipo R6
(formato AA) nel telecomando
]
}
]
}
Informazione
Le pile durano per circa sei mesi di uso normale.
Quando il telecomando non può più controllare il
sistema, sostituire entrambe le pile con altre nuove.
Nota
Se non si usa il telecomando per un lungo periodo,
estrarre le pile per evitare possibili danni dovuti a
perdite di fluido delle pile.
Trasporto del sistema
Procedere come segue per proteggere il
meccanismo CD.
1 Premere ripetutamente FUNCTION fino a
che “CD” appare sul display.
1
2,4
continua
2 Tenere premuto CD LOOP e premere
in modo che “LOCK” appaia sul display.
3 Scollegamento del cavo di alimentazione.
7IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Punto 2: Regolazione dell’orario
(continuazione)
1
Premere CLOCK/TIMER SET.
Punto 3: Preselezione
delle stazioni radio
L’indicazione delle ore lampeggia.
È possibile preselezionare i seguenti numeri
di stazioni:
– Modello a 2 bande: 20 per FM, 10 per AM.
– Modello a 3 bande: 20 per FM, 10 per MW e
10 per SW.
2
Girare la manopola jog per regolare
le ore.
3
Premere ENTER/YES.
(alimentazione)
Manopola
Jog
4
L’indicazione dei minuti lampeggia.
4
Girare la manopola jog per regolare
i minuti.
5
Premere ENTER/YES.
L’orologio inizia a funzionare.
Informazioni
Se si fa un errore, ricominciare dal punto 1.
Per cambiare l’orario
La spiegazione precedente mostra come
impostare l’orario a sistema spento. Per
cambiare l’orario con il sistema acceso,
procedere come segue:
3
2
1
1 Premere CLOCK/TIMER SET.
2 Girare la manopola jog per selezionare SET
CLOCK.
3 Premere ENTER/YES.
4 Eseguire i punti da 2 a 5 sopra.
Informazioni
• La dimostrazione scompare quando si imposta
l’orario. Per riattivarla, premere DISPLAY a
sistema spento.
• L’orario appare sul display quando il sistema è
spento. Nel modo di salvaenergia, l’orario
scompare.
Nota
8IT
L’impostazione dell’orario viene cancellata quando
si scollega il cavo di alimentazione o se si verifica
un’interruzione di corrente.
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
1
n
Le bande ricevibili differiscono a
seconda del modello acquistato.
Verificare quali sono le bande ricevibili.
A ciascuna pressione del tasto la banda
cambia come segue:
Modello a 2 bande:
FM ˜ AM
Modello a 3 bande:
FM n MW n SW
2
Tenere premuto + o – fino a che
l’indicazione della frequenza inizia
a cambiare e quindi rilasciarlo.
La ricerca si ferma quando il sistema
sintonizza una stazione. “TUNED” e
“STEREO” (per programmi stereo)
appaiono sul display.
3
Premere TUNER MEMORY.
Un numero di preselezione appare sul
display.
Le stazioni sono preselezionate a partire
dal numero di preselezione 1.
Numero di preselezione
Per sintonizzare una stazione dal
segnale debole
Premere ripetutamente + o – al punto 2 per
sintonizzare manualmente una stazione.
Per memorizzare un’altra stazione su
un numero di preselezione occupato
Ricominciare dal punto 1. Dopo il punto 3,
girare la manopola jog per selezionare il
numero di preselezione su cui si desidera
memorizzare l’altra stazione.
Preparativi
Premere ripetutamente TUNER/
BAND fino a che la banda
desiderata appare sul display.
Si può aggiungere un nuovo numero di
preselezione dopo l’ultimo numero di
preselezione.
Per cancellare una stazione
preselezionata
1 Premere MENU/NO.
2 Girare la manopola jog per scegliere
“P. Erase ?” e cancellare una stazione,
quindi premere ENTER/YES.
Scegliere “P. All Erase ?” se si desidera
cancellare tutte le stazioni.
3 Girare la manopola jog per scegliere il
numero di preselezione della stazione da
cancellare.
4 Premere ENTER/YES.
Appare l’indicazione “Complete!!”.
Quando si cancella un numero di
preselezione, il numero di preselezione
scende di una unità e tutti quelli che seguono
il numero di preselezione cancellato vengono
rinumerati.
Per cambiare l’intervallo di sintonia AM
(tranne i modelli per l’Europa e il
Medio Oriente)
4
Premere ENTER/YES.
La stazione viene memorizzata.
5
Ripetere i punti da 1 a 4 per
memorizzare altre stazioni.
L’intervallo di sintonia AM è stato preselezionato in
fabbrica su 9 kHz (10 kHz per alcune aree). Per
cambiare l’intervallo di sintonia AM, sintonizzare
una stazione AM qualsiasi e quindi spegnere il
sistema. Tenendo premuto il tasto ENTER/YES,
riaccendere il sistema. Quando si cambia l’intervallo
le stazioni AM preselezionate sono cancellate. Per
cambiare di nuovo l’intervallo ripetere lo stesso
procedimento.
Informazione
Le stazioni preselezionate sono conservate per mezza
giornata anche se si scollega il cavo di alimentazione
o si verifica un’interruzione di corrente.
9IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per risparmiare
corrente in modo di
attesa
Si può ridurre il consumo di corrente al
minimo (modo salvaenergia) e risparmiare
corrente in modo di attesa.
(alimentazione)
POWER SAVE/
DEMO (STANDBY)
Informazioni
• Ogni volta che si preme POWER SAVE/DEMO
(STANDBY) in modo salvaenergia, la
visualizzazione si alterna tra modo salvaenergia e
modo di dimostrazione.
• L’indicatore
e l’indicatore del timer (quando
il timer è impostato) rimangono illuminati anche
nel modo salvaenergia.
• Il timer funziona nel modo salvaenergia.
Note
• Non è possibile impostare l’orario nel modo
salvaenergia.
• La funzione di riproduzione a tasto singolo non si
attiva nel modo salvaenergia.
Per disattivare il modo
salvaenergia
Premere DISPLAY.
Appare l’indicazione dell’orario.
DISPLAY
/ Premere POWER SAVE/DEMO
(STANDBY) a sistema spento.
(nel modo di dimostrazione o di
indicazione dell’orario).
Il sistema passa al modo salvaenergia e
l’indicazione dell’orario scompare.
Il sistema si accende/spegne premendo
DISPLAY
10IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Operazioni basilari
Ascolto di compact
disc
1
Se un disco non è collocato
correttamente non viene identificato.
— Riproduzione normale
DISC SKIP/
EX-CHANGE
DISC 1~3
(alimentazione)
1
CD
(P
Con l’etichetta
verso l’alto.
Quando si
riproduce un
compact disc single,
collocarlo nel
cerchio interno del
piatto.
Per inserire un terzo disco premere DISC
SKIP/EX-CHANGE per far ruotare il
comparto dischi.
2
Operazioni basilari
È possibile riprodurre fino a tre compact disc
in successione.
Premere § e collocare fino a due
dischi nel comparto dischi.
Premere uno dei tasti DISC 1-3.
Il comparto dischi si chiude e la
riproduzione inizia.
Se si preme CD (P (o CD ( sul
telecomando) quando il comparto dischi
è chiuso, la riproduzione inizia dal disco
inserito nel piatto il cui tasto è illuminato
in verde.
Tempo di
Numero di piatto disco riproduzione
p PLAY
MODE
0/) VOLUME
Numero di brano
Manopola Jog
continua
CD (
P
p
=+
0)
◊
VOL +/–
√
11IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Ascolto di compact disc
(continuazione)
Modo di riproduzione di compact
disc
Per
Procedere come segue
Interrompere
la riproduzione
Premere p.
Ogni volta che si preme PLAY MODE, il
modo di riproduzione di compact disc
cambia nel modo seguente.
Fare una pausa
Premere CD (P (P sul
telecomando). Premerlo di
nuovo per riprendere la
riproduzione.
Selezionare un
brano
Durante la riproduzione o la
pausa, girare la manopola jog
in senso orario (per avanzare)
o antiorario (per retrocedere) e
rilasciarla quando si raggiunge
il brano desiderato. (Oppure
premere + (per avanzare) o
= (per retrocedere) sul
telecomando.)
Trovare un
punto in un
brano
Tenere premuto ) o 0
durante la riproduzione e
rilasciarlo al punto desiderato.
Selezionare un
disco in modo
di arresto
Premere uno dei tasti DISC 1-3
o DISC SKIP/EX-CHANGE.
Riprodurre
solo il disco
selezionato
Premere ripetutamente PLAY
MODE fino a che appare “ ”
o “ ” o “ ”.
Riprodurre tutti Premere ripetutamente PLAY
i dischi
MODE fino a che appare “ ”
o“
”o“
”.
Estrarre il disco
Premere §.
Sostituire i
dischi durante
la riproduzione
Premere DISC SKIP/
EX-CHANGE.
Regolare il
Girare VOLUME (o
volumepremere VOL +/– sul
telecomando.)
n Riproduzione normale di tutti i compact
disc nel lettore (tutti i dischi nel lettore
vengono riprodotti. “ ” o “ ” o “ ”
si accende.)
µ
Riproduzione normale di un compact
disc (viene riprodotto il brano scelto il cui
indicatore verde DISC si accende)
µ
Modo di riproduzione di tutti i compact
disc in ordine casuale (riproduce tutti i
brani dei compact disc nel lettore in
ordine casuale. L’indicazione
“SHUFFLE” e quella “ ” o “ ” o “ ”
si illuminano sul display.)
µ
Modo di riproduzione di un solo
compact disc in ordine casuale
(vengono riprodotti in ordine casuale i
brani del compact disc scelto il cui
indicatore verde DISC si accende)
µ
Modo di programmazione (vengono
riprodotti i brani programmati)
Informazioni
• Se si preme CD (P a sistema spento, il sistema
si accende automaticamente e inizia la
riproduzione di compact disc se un disco è
presente nel comparto (riproduzione a tasto
singolo). Quando il sistema è nel modo
salvaenergia, la funzione di riproduzione a tasto
singolo non si attiva.
• È possibile passare da un’altra fonte al lettore CD
e iniziare la riproduzione di compact disc
semplicemente premendo CD (P o uno dei tasti
DISC 1-3 (selezione automatica della fonte).
• Se non è inserito alcun disco nel lettore, “CD No
Disc” appare sul display.
• Quando un piatto contenente un disco è
selezionato (o in riproduzione) il tasto DISC 1-3
corrispondente si illumina in verde. Se un piatto
contenente un disco non è selezionato, il tasto
DISC 1-3 corrispondente si illumina in arancione.
Quando tutti i piatti sono vuoti, tutti i tasti DISC
1-3 si illuminano in verde.
12IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Registrazione da un
compact disc ad un
minidisco
Si può eseguire una registrazione digitale da
un compact disc ad un minidisco, marcando i
numeri di pista nella stessa sequenza in cui
appaiono sul compact disc originale. Si può
anche registrare un programma dei brani
preferiti (vedere pagina 24).
(alimentazione)
4
1
2
Inserire un minidisco registrabile.
Inserire il minidisco fino a che la piastra
lo tira dentro.
Se l’indicatore
è acceso sul display,
nell’unità è già stato caricato un
minidisco. Premere MD § per farlo
uscire o quindi inserirne uno registrabile.
Con la freccia
rivolta verso la
piastra
Con il lato
dell’etichetta
verso l’alto e il
lato con la
chiusura a destra
2
Operazioni basilari
— Registrazione sincronizzata CDMD
1
Premere § per aprire il comparto
disco e inserire un compact disc nel
comparto disco.
Con la facciata
dell’etichetta verso
l’alto. Quando si
riproduce un
compact disc
single, collocarlo
nel cerchio
interno del piatto.
Premere § per chiudere il comparto
disco.
DISC SKIP/
EX-CHANGE
p
CD (P
3
Premere DISK SKIP/EXCHANGE
per scegliere il compact disc
desiderato.
4
Premere CD-MD SYNC.
Il tasto REC si illumina in rosso, la MD
rimane in attesa per la registrazione e il
compact disc rimane in pausa al suo
inizio.
5
MD (
P
p
5
Premere MD (P.
La registrazione inizia. A registrazione
completata, il Lettore CD ed il minidisco
si fermano automaticamente.
CD (
continua
◊
VOL +/–
√
13IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Registrazione da un compact disc
ad un minidisco (continuazione)
Per
Fare questo
Interrompere
la registrazione
Premere p.
Estrarre il
compact disc o
minidisco
Premere § on the CD or MD.
Informazioni
• Se si usa un minidisco registrato, la piastra MD
localizza automaticamente la fine della parte
registrata ed inizia la registrazione da quel punto.
Per registrare dopo la cancellazione di tutte le
piste di un minidisco, vedere “Cancellazione delle
registrazioni” a pagina 46.
Registrazione da
compact disc
— Registrazione sincronizzata di
Cd su cassetta
Il tasto CD-TAPE SYNC permette di
registrare facilmente da un compact disc ad
un nastro. È possibile usare nastri TIPO I
(normali) o TIPO II (cromo). Il livello di
registrazione viene regolato
automaticamente.
(alimentazione)
3
2
CD
(P
Mentre “TOC” è illuminato o
lampeggia
Per assicurare una registrazione completa,
non spostare la piastra o scollegare il cavo di
alimentazione. La piastra aggiorna il TOC
(Table of Contents = indice) del minidisco
mentre “TOC” lampeggia.
Nota
• Se il minidisco è protetto dalla registrazione,
“C11” e “Protected” appaiono alternatamente sul
display e non è possibile registrare sul minidisco.
Premere MD § ed estrarre il minidisco, spostare
la linguetta di protezione dalla registrazione sulla
posizione chiusa (vedere pagina 34), reinserire il
minidisco e provare di nuovo.
• Non è possibile eseguire registrazioni
sincronizzate da compact disc
contemporaneamente su minidisco e su nastro.
5
1
DOLBY NR p
64
1
Premere 6 e inserire un nastro
vuoto nella piastra B.
Con la facciata
da registrare
rivolta verso
l’esterno
14IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
2
Premere CD § e inserire un disco.
Premere di nuovo il tasto per chiudere il
comparto dischi.
3
Premere ripetutamente DISC SKIP/
EX-CHANGE in modo che si
illumini in verde.
4
Premere CD-TAPE SYNC.
— Normal Play
POWER SAVE
DEMO/STANDBY
(alimentazione)
2
1
Operazioni basilari
Con l’etichetta
verso l’alto.
Quando si
riproduce un
compact disc
single, collocarlo
nel cerchio
interno del piatto.
Riproduzione di
minidischi
La piastra B rimane in attesa per la
registrazione e il lettore CD rimane in attesa
per la riproduzione. L’indicatore su TAPE B
( (facciata anteriore) si illumina.
5
Premere ripetutamente DIRECTION
per selezionare A per registrare su
una sola facciata. Selezionare ß
(o RELAY) per registrare su
entrambe le facciate.
6
Premer REC PAUSE/START.
La registrazione inizia.
Per interrompere la registrazione
Premere p.
Informazioni
• Se si desidera registrare a partire dalla facciata
posteriore, premere TAPE B 9 per far illuminare il
suo indicatore dopo aver premuto CD-TAPE SYNC.
• Quando si registra su entrambe le facciate,
assicurarsi di partire dalla facciata anteriore. Se si
parte dalla facciata posteriore la registrazione si
interrompe alla fine della facciata posteriore.
• Se si desidera ridurre il sibilo del nastro nei suoni
ad alta frequenza di basso livello, premere DOLBY
NR in modo che appaia “DOLBY NR” dopo aver
premuto CD-TAPE SYNC.
p
1
Manopola 0/) VOLUME
Jog
Inserire un minidisco registrabile.
Inserire fino il minidisco fino a che la
piastra lo tira dentro.
Se l’indicatore
è acceso sul display,
nell’unità è già stato caricato un
minidisco. Premere MD § per farlo
uscire o quindi inserirne uno registrabile.
Con la freccia
rivolta verso la
piastra
Con il lato
dell’etichetta
verso l’alto e il
lato con la
chiusura a destra
Nota
Non è possibile ascoltare altre fonti durante la
registrazione.
continua
15IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Riproduzione di minidischi
(continuazione)
2
Premere MD (P (o MD ( sul
telecomando).
La riproduzione inizia.
Per
Fare questo
Interrompere la
riproduzione
Premere p.
Fare una pausa
Premere MD (P (o P sul
telecomando). Premere di
nuovo per riprendere la
riproduzione.
Selezionare una
pista
Girare la manopola jog (o
=/+ sul telecomando)
fino a trovare la pista
desiderata.
Trovare un punto
in una pista
Tenere premuto 0 o )
durante la riproduzione e
rilasciarlo in corrispondenza
del punto desiderato.
Estrarre il
minidisco
Premere §.
Regolare il
volume
Girare VOLUME (o premere
VOL +/– sul telecomando).
Riproduzione di
nastri
È possibile usare qualsiasi tipo di nastro, TIPO I
(normale), TIPO II (cromo) o TIPO IV (metallo),
perché la piastra individua automaticamente il
tipo di nastro. Si possono anche usare le funzioni
AMS* della manopola jog per localizzare
rapidamente i brani che si desidera ascoltare.
Per selezionare la piastra A o B, premere DECK
A ( o DECK B ( sul telecomando.
(alimentazione)
Informazioni
• Si può iniziare la riproduzione dalla pista
desiderata al punto 2.
1 Girare la manopola jog* (o =/+ sul
telecomando) fino a che la pista desiderata
appare sul display.
2 Premere MD (P.
• Si può passare da un’altra fonte alla MD e iniziare
la riproduzione di un minidisco premendo MD
(P (o MD ( sul telecomando) (selezione
automatica della fonte).
1
2
3
p
Manopola
Jog
0/) VOLUME
1
DOLBY NR
p
=+
0)
Nota
Non usare minidischi con etichette sporgenti o
etichette che non sono posizionate correttamente.
L’uso di tali minidischi può danneggiare questo
apparecchio.
DECK A (
DECK B (
◊
VOL +/–
√
16IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
1
Premere 6 e inserire un nastro
registrato nella piastra A o B.
2
Premere ripetutamente DIRECTION
per selezionare A per riprodurre
una sola facciata. Selezionare ß*
per riprodurre entrambe le facciate.
Per riprodurre con entrambe le piastre in
successione, selezionare RELAY
(riproduzione a catena)**.
3
Premere TAPE A (o TAPE B) (
(DECK A (o DECK B) ( sul
telecomando).
Premere TAPE A (o TAPE B) 9 per
riprodurre la facciata posteriore.
(Premere di nuovo DECK A (o DECK B) (
sul telecomando per riprodurre la facciata
posteriore.) La riproduzione del nastro inizia.
* La piastra si ferma automaticamente dopo
aver ripetuto la sequenza cinque volte.
** La riproduzione a catena segue sempre
questo ordine:
Piastra A (facciata anteriore),
Piastra A (facciata posteriore),
Piastra B (facciata anteriore),
Piastra B (facciata posteriore).
Per
Procedere come segue
Interrompere la
riproduzione
Premere p.
Avanzare
rapidamente
Premere 0 o ).
Riavvolgere
Premere 0 o ).
Estrarre la cassetta
Premere 6.
Regolare il volume
Girare VOLUME (o
premere VOL +/– sul
telecomando).
• Se si preme TAPE A (o TAPE B) ( o 9 a sistema
spento, il sistema si accende automaticamente e
inizia la riproduzione di nastri se un nastro è
presente nella piastra (riproduzione a tasto singolo).
Quando il sistema è nel modo salvaenergia, la
funzione di riproduzione a tasto singolo non si
attiva.
• È possibile passare da un’altra fonte alla piastra a
cassette semplicemente premendo TAPE A (o
TAPE B) ( o 9 (selezione automatica della
fonte).
• Se si desidera ridurre il sibilo del nastro nei suoni
ad alta frequenza di basso livello, premere DOLBY
NR in modo che appaia “DOLBY NR”.
Per localizzare l’inizio di un brano
(AMS*)
Operazioni basilari
Con la facciata
da riprodurre
rivolta verso
l’esterno
Informazioni
Durante la riproduzione girare la manopola
jog nella stessa direzione dell’indicatore 9 o
( per avanzare. Girare in direzione opposta
per retrocedere. (Oppure premere = o +
sul telecomando.)
La direzione di ricerca + (avanti) o –
(indietro) e il numero di brani da saltare (1-9)
appaiono sul display.
Esempio: per cercare 2 brani in avanti
* AMS (sensore musicale automatico)
Note
La funzione AMS può non attivarsi correttamente
nelle seguenti circostanze:
– quando la parte non registrata tra i brani è di
durata inferiore a 4 secondi.
– se informazioni completamente diverse sono
registrate sui canali sinistro e destro.
– quando esistono sezioni continue a livello molto
basso o con suoni a bassa frequenza (come un
sassofono baritono).
– quando l’apparecchio si trova vicino ad un
televisore. (In questo caso consigliamo di
allontanare maggiormente l’apparecchio dal
televisore o di spegnere il televisore.)
17IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
1
Ascolto della radio
–– Sintonia preselezionata
Le bande ricevibili differiscono a
seconda del modello acquistato.
Verificare quali sono le bande ricevibili.
A ciascuna pressione del tasto la banda
cambia come segue:
Modello a 2 bande:
FM ˜ AM
Modello a 3 bande:
FM n MW n SW
Preselezionare prima le stazioni radio nella
memoria del sintonizzatore (vedere “Punto 3:
Preselezione delle stazioni radio”).
1
n
(alimentazione)
Premere ripetutamente TUNER/
BAND fino a che la banda
desiderata appare sul display.
2
Girare la manopola jog (o premere
= o + sul telecomando) per
sintonizzare la stazione
preselezionata desiderata.
Girare in senso
antiorario (o
premere =
sul telecomando)
per numeri di
preselezione
inferiori.
Numero di
preselezione*
=
STEREO/
MONO
2
+
Girare in senso
orario (o
premere +
sul telecomando)
per numeri di
preselezione
superiori.
Frequenza
VOLUME
* Se è preselezionata solo una stazione, “ONE
PRESET” appare sul display.
=+
TUNER/BAND
Per
Procedere come segue
Spegnere la radio
Premere
Regolare il volume
Girare VOLUME (o
premere VOL +/– sul
telecomando).
.
◊
VOL +/–
√
18IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per ascoltare stazioni radio non
preselezionate
Registrazione di
trasmissioni radio su
minidisco
Si può eseguire una registrazione analogica
dalla radio ad un minidisco.
Informazioni
• Se si preme TUNER/BAND a sistema spento, il
sistema si accende automaticamente e sintonizza
l’ultima stazione ricevuta (riproduzione a tasto
singolo). Quando il sistema è nel modo
salvaenergia, la funzione di riproduzione a tasto
singolo non si attiva.
• È possibile passare da un’altra fonte alla radio
semplicemente premendo TUNER/BAND
(selezione automatica della fonte).
• Se un programma FM è disturbato, premere
STEREO/MONO in modo che “MONO” appaia
sul display. Non c’è alcun effetto stereo, ma la
ricezione migliora. Premere di nuovo il tasto per
ripristinare l’effetto stereo.
• Per migliorare la ricezione delle trasmissioni,
riorientare le antenne in dotazione.
(alimentazione)
4
p
3
1
1
MD §
5
Operazioni basilari
Usare la sintonia manuale o automatica al
punto 2. Per la sintonia manuale premere
ripetutamente + o – () o 0 sul
telecomando). Per la sintonia automatica
tenere premuto + o – () o 0 sul
telecomando).
2
Inserire un minidisco registrabile.
Inserire il minidisco fino a che la piastra
lo tira dentro.
Se l’indicatore
è acceso sul display,
nell’unità è già stato caricato un
minidisco. Premere MD § per farlo
uscire o quindi inserirne uno registrabile.
Con la freccia
rivolta verso la
piastra
Con il lato
dell’etichetta
verso l’alto e il
lato con la
chiusura a
destra
2
Premere ripetutamente TUNER/
BAND fino a che appare la banda
desiderata.
continua
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
19IT
Registrazione di trasmissioni radio
su minidisco (continuazione)
3
Girare la manopola jog (o premere
= o + sul telecomando) per
sintonizzare la stazione
preselezionata desiderata.
Per
Fare questo
Interrompere Premere p.
la
registrazione
Fare una
pausa*
Premere (P. Premere di nuovo
per riprendere la registrazione.
Estrarre il
Premere MD § in modo di
compact disc arresto.
minidisco
Informazione
Numero di
preselezione
Frequenza o nome
stazione RDS
* Solo modello europeo.
Il nome della stazione radio appare
quando si mette in sintonia una stazione
che possiede un nome.
4
5
Premere REC.
Se si usa un minidisco registrato, la piastra MD
localizza automaticamente la fine della parte
registrata ed inizia la registrazione da quel punto.
Per registrare dopo la cancellazione di tutte le piste
di un minidisco, vedere “Cancellazione delle
registrazioni” a pagina 46.
Mentre “TOC” è illuminato o
lampeggia
La piastra MD rimane in attesa per la
registrazione e il tasto REC si illumina in
rosso.
Per assicurare una registrazione completa,
non spostare la piastra o scollegare il cavo di
alimentazione. La piastra aggiorna il TOC
(Table of Contents = indice) del minidisco
mentre “TOC” lampeggia.
Premere MD (P.
Nota
La registrazione inizia.
Se il minidisco è protetto dalla registrazione, “C11”
e “Protected” appaiono alternatamente sul display e
non è possibile registrare sul minidisco. Premere
MD § ed estrarre il minidisco, spostare la linguetta
di protezione dalla registrazione sulla posizione
chiusa (vedere pagina 34), reinserire il minidisco e
provare di nuovo.
20IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Numero di preselezione
Registrazione di
trasmissioni radio su
cassetta
(alimentazione)
* Se è preselezionata solo una stazione,
“ONE PRESET” appare sul display.
Il nome della stazione radio appare
quando si mette in sintonia una stazione
che possiede un nome.
3
1
p
Premere 6 e inserire un nastro
vuoto nella piastra B.
Con la facciata
da registrare
rivolta verso
l’esterno
4
Operazioni basilari
È possibile registrare un programma
radiofonico su un nastro richiamando una
stazione preselezionata. È possibile usare
nastri TIPO I (normali) o TIPO II (cromo). Il
livello di registrazione viene regolato
automaticamente.
Frequenza
Premere REC PAUSE/START.
La piastra B rimane in attesa per la
registrazione.
5
Premere ripetutamente DIRECTION
per selezionare A per registrare su
una sola facciata. Selezionare ß
(o RELAY) per registrare su
entrambe le facciate.
6
Premere REC PAUSE/START.
La registrazione inizia.
5
1
2
DOLBY NR
2 4,6
3
Premere TUNER/BAND per
selezionare la banda desiderata.
Girare la manopola jog per
sintonizzare una stazione
preselezionata.
Girare in senso
antiorario (o
premere =
sul telecomando)
per numeri di
preselezione
inferiori.
=
+
Girare in senso
orario (o
premere +
sul telecomando)
per numeri di
preselezione
superiori.
Per interrompere la registrazione
Premere p.
Informazioni
• Se si desidera registrare a partire dalla facciata
posteriore, premereTAPE B 9 per far illuminare
il suo indicatore dopo aver premuto REC PAUSE/
START al punto 4.
• Quando si registra su entrambe le facciate,
assicurarsi di partire dalla facciata anteriore. Se si
parte dalla facciata posteriore la registrazione si
interrompe alla fine della facciata posteriore.
• Per registrare stazioni non preselezionate, usare +
e – al punto 2 per sintonizzare manualmente la
stazione desiderata.
• Se si desidera ridurre il sibilo del nastro nei suoni
ad alta frequenza di basso livello, premere DOLBY
NR in modo che appaia “DOLBY NR ” dopo aver
premuto REC PAUSE/START al punto 4.
• Se si sentono disturbi durante la registrazione
dalla radio, spostare la relativa antenna per
ridurre i disturbi.
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
21IT
Ascolto di un CD
Uso delle indicazioni
CD
È possibile controllare il tempo rimanente del
brano o del disco attuale.
Quando è inserito un disco CD TEXT si
possono controllare le informazioni
memorizzate sul disco, come il titolo del disco
o il nome dell’artista.
(alimentazione)
/ Premere DISPLAY.
A ciascuna pressione del tasto durante la
riproduzione normale o in modo di
arresto, la visualizzazione cambia come
segue:
Durante la riproduzione normale
n Tempo di riproduzione del brano attuale
µ
Tempo rimanente del brano attuale
µ
Tempo rimanente del disco attuale (modo
1 DISC , o
) o indicazione “--.--”
(modo ALL DISC
,
o
)
µ
Titlo del brano attuale*
µ
Indicazione dell’orario (per otto secondi)
µ
Nome dell’effetto (P FILE) o “EFFECT
ON (OFF)”
In modo di arresto
n Titolo del disco*
DISPLAY
µ
Informazioni sull’artista*
µ
Numero totale di brani e tempo di
riproduzione totale
µ
Indicazione dell’orario (per otto secondi)
µ
Nome dell’effetto (P FILE) o “EFFECT
ON (OFF)”
* Solo con dischi CD TEXT (alcuni caratteri non
possono essere visualizzati). Se il disco contiene
più di 50 brani, CD TEXT non viene visualizzato
dal brano 51 in poi.
22IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per disattivare la riproduzione
casuale
Per riprodurre i brani
in ordine casuale
Premere ripetutamente PLAY MODE fino a
che “SHUFFLE” o “PROGRAM” scompare
dal display. La riproduzione continua
secondo l’ordine originale dei brani.
–– Riproduzione casuale
Per selezionare il disco desiderato
Premere DISC 1-3.
Informazioni
(alimentazione)
1
2
DISC 1~3
• È possibile avviare la riproduzione casuale
durante la riproduzione normale premendo
ripetutamente PLAY MODE per selezionare
“SHUFFLE”.
• Per saltare un brano, girare la manopola jog in
senso orario (o premere + sul telecomando).
3
Ascolto di un CD
È possibile riprodurre tutti i brani di un disco
o di tutti i dischi in ordine casuale.
Manopola jog
1
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “CD” appare sul display e
inserire un disco.
2
Premere ripetutamente PLAY
MODE fino a che “SHUFFLE” e
“ ”, “ ”, “ ” o “SHUFFLE” e “
, ” appare sul display.
,
Con “ ,
, ” sono rimescolati i
brani di tutti i dischi nel lettore CD. Con
“ ”, “ ” o “ ” sono rimescolati i brani
del disco il cui indicatore DISC è
illuminato in verde.
3
Premere CD (P.
Tutti i brani sono riprodotti in ordine
casuale.
23IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per programmare i
brani
1
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “CD” appare sul display e
inserire un disco.
–– Riproduzione programmata
2
È possibile creare un programma di 32 brani
al massimo da tutti i dischi nell’ordine in cui
si desidera siano riprodotti.
Premere ripetutamente PLAY
MODE fino a che “PROGRAM”
appare sul display.
3
Premere uno dei tasti DISC 1-3 per
selezionare un disco.
(alimentazione)
4
Girare la manopola jog fino a che il
brano desiderato appare sul display.
p
3
7
Numero di disco
Numero di brano
5
Tempo di
riproduzione totale
(incluso il brano
selezionato)
Premere ENTER/YES.
Il brano è programmato. Il numero di
passo nel programma appare sul
display, seguito dal tempo di
riproduzione totale.
1
2
CLEAR
4
5
6
Per programmare altri brani,
ripetere i punti da 3 a 5.
Saltare il punto 3 quando si
scelgono altri brani dallo stesso
disco.
7
Premere CD (P.
CD (
p
=+
Tutti i brani sono riprodotti nell’ordine
selezionato.
◊
VOL +/–
√
24IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per disattivare la riproduzione
programmata
Premere ripetutamente PLAY MODE fino a
che “PROGRAM” o “SHUFFLE” scompaiono
dal display.
Premere
Aggiungere un
brano al
programma
1 Selezionare il piatto disco
con il tasto DISC 1-3.
2 Selezionare il brano
girando la manopola jog.
3 Premere ENTER/YES.
Cancellare l’intero
programma
p una volta in modo di
arresto o due volte durante
la riproduzione.
Controllare l’ordine
dei brani
programmati
Controllare il
numero totale dei
brani programmati
Girare la manopola jog
durante la riproduzione
di minidischi.
Premere DISPLAY ad unità
ferma. Il numero di fasi di
programmazione viene
visualizzato seguito dal
numero dell’ultimo brano
programmato e dalla
durata complessiva della
riproduzione.
–– Riproduzione a ripetizione
Questa funzione permette di ripetere un solo
disco o tutti i dischi durante la riproduzione
normale, casuale o programmata.
(alimentazione)
Ascolto di un CD
Per
Per riprodurre
ripetutamente i brani
Informazioni
• Il programma creato rimane nella memoria del
lettore CD anche dopo essere stato riprodotto.
Premere CD (P per riprodurre di nuovo lo
stesso programma.
• Se appare “--.--” invece del tempo di riproduzione
totale durante la programmazione, vuol dire che:
– si è programmato un brano di numero superiore
a 20.
– il tempo di riproduzione totale ha superato i 100
minuti.
1
2
continua
25IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per riprodurre ripetutamente i
brani (continuazione)
1
2
Premere FUNCTION più volte sino
a che “CD” appare sul display,
quindi caricare un compact disc.
Premere REPEAT durante la
riproduzione fino a che “REPEAT”
appare sul display.
Per riprodurre i dischi
ininterrottamente
–– Riproduzione continua
È possibile riprodurre i dischi senza pausare
tra un brano e l’altro.
3
(alimentazione)
La riproduzione a ripetizione inizia a
seconda del contenuto del display nel
modo di riproduzione. Per ripetere solo
un brano, premere REPEAT di nuovo in
modo da far comparire “REPEAT 1”.
Per disattivare la riproduzione a
ripetizione
Premere REPEAT in modo che “REPEAT” o
“REPEAT 1” scompaia dal display.
2
1
1
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “CD” appare sul display e
inserire un disco.
2
Premere CD NON-STOP per far
illuminare l’indicatore.
“NON-STOP PLAY” appare sul display.
3
Premere CD (P.
Per disattivare la riproduzione
continua
Premere CD NON-STOP in modo che
l’indicatore si spenga e “NON-STOP OFF”
appaia sul display.
26IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per ripetere
ciclicamente una parte
— Ciclo
— Lampeggiamento
Con la funzione di lampeggiamento è
possibile far “lampeggiare” il suono del disco
durante la riproduzione. Questo permette di
creare registrazioni originali.
(alimentazione)
CD FLASH
Manopola jog
(alimentazione)
Ascolto di un CD
Con la funzione di ciclo è possibile ripetere
parte di un compact disc durante la
riproduzione. Questo permette di creare
registrazioni originali.
Per lampeggiare una parte
/ Tenere premuto CD FLASH durante
la riproduzione al punto dove si
desidera avviare la funzione di
lampeggiamento e rilasciarlo per
riprendere la riproduzione normale.
CD LOOP Manopola jog
/ Tenere premuto CD LOOP durante
la riproduzione al punto dove si
desidera avviare la funzione di ciclo
e rilasciarlo per riprendere la
riproduzione normale.
Per regolare la durata del ciclo
Girare la manopola jog tenendo premuto CD
LOOP (o premere FILE SELECT > o .
tenendo premuto LOOP sul telecomando) per
selezionare diverse durate di ciclo (LOOP
1~20).
Per regolare la durata del
lampeggiamento
Girare la manopola jog tenendo premuto CD
FLASH (o premere FILE SELECT > o .
tenendo premuto FLASH sul telecomando)
per selezionare diverse durate di
lampeggiamento (FLASH 1~20).
Per usare insieme ciclo e
lampeggiamento
Tenere premuti sia CD LOOP che CD FLASH
contemporaneamente.
Note
• La durata del ciclo e del lampeggiamento non può
essere regolata durante questa operazione.
Regolare prima le durate del ciclo e del
lampeggiamento indipendentemente, se
necessario.
• Per registrare l’effetto di lampeggiamento usare la
piastra a cassette del sistema.
27IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Dare un nome ad un
compact disc
4
Premere NAME EDIT/CHAR.
Il cursore inizia a lampeggiare.
– Funzione di memorizzazione
compact disc
Si può dare un nome da sino a 20 simboli e
caratteri a sino a 50 compact disc. Ogni volta
che si carica un compact disc che possiede un
nome, esso (nome disco) appare sul display.
DISC SKIP/
(alimentazione) EX-CHANGE p
5
Premere NAME EDIT/CHAR più
volte sino a che non appare il tipo di
carattere che desiderate.
Ad ogni pressione del tasto, il display
cambia nell’ordine seguente.
A (Maiuscola) n a (Minuscola)
n 0 (Numeri) n ! (Simboli)*
n
(Spazio)** n A…
* Si possono usare i seguenti simboli.
9
!”#$%&’()∗+,–./:;<=>?@_`
** Per inserire uno spazio
Passare al punto 7.
Non si può inserire uno spazio vuoto
come primo carettere.
6
Girare la manopola jog sino a che
non appare il carattere desiderato.
7
Premere ).
Il cursore si sposta verso destra ed
attende che si imposti il carattere
successivo.
1 2
6
4 7
1
Premere FUNCTION sino a far
apparire l’indicazione “CD”.
2
Per dare un nome ad un disco,
premere se necessario p per far
fermare la riproduzione. Se
“SHUFFLE” o PROGRAM”
appaiono sul display, premere
PLAY MODE più volte sino a farli
scomparire.
3
8
Ripetere le fasi dalla 5 alla 7 per
completare l’intero titolo.
Se si commette un errore
Premere 0 o ) sino a che il carattere
che volete cambiare lampeggia, quindi
ripetere le fasi dalla 4 alla 6.
Per cancellare un carattere
Premere CLEAR mentre il carattere sta
lampeggiando.
9
Premere ENTER/YES per
completare la procedura.
Premere DISK SKIP/EXCHANGE
più volte sino a scegliere il compact
disc desiderato.
28IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per cancellare la procedura di
attribuzione di un nome
Premere p.
Controllo del titolo di un
disco
Ascolto di un CD
1 Premere MENU/NO a compact disc fermo.
2 Girare la manopola jog in modo da scegliere
“Name Check?” e quindi premere ENTER/YES. Il
titolo scorre sul display.
Controllo dei titoli col
telecomando
Premere DISC SKIP per scegliere il modo del
compact disc desiderato e quindi SCROLL.
Per cancellare il nome di
un compact disc
1 Premere MENU/NO a compact disc fermo.
2 Girare la manopola jog in modo da scegliere
“Name Erase?” e quindi premere ENTER/YES. Il
titolo scorre sul display.
3 Premere ENTER/YES una seconda volta. Quando
appare “No Name”, non é stato assegnato un
titolo al disco o alla pista.
“Complete!!” appare e il nome del disco viene
cancellato.
Per rinunciare alla cancellazione
del titolo di un disco
Premere p.
Per cancellare tutti i titoli
1 Premere MENU/NO a compact disc fermo.
2 Girare la manopola jog in modo da scegliere
“Name Erase?” e quindi premere ENTER/YES. Il
titolo scorre sul display.
3 Premere ENTER/YES una seconda volta.
“Complete!!” appare.
Per rinunciare alla cancellazione
tutti i titoli
Premere p.
Nota
Accendere il sistema almeno una volta alla
settimana per garantire che i titoli dei dischi
memorizzati non siano cancellati.
29IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Ascolto di un MD
Uso delle
indicazioni MD
Si può controllare il numero totale di piste, il
tempo di riproduzione totale e il tempo
rimanente del minidisco.
(alimentazione)
Per controllare il tempo
di riproduzione totale
1
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “MD” appare sul display.
2
Mentre la piastra è in modo di
arresto, premere ripetutamente
DISPLAY.
2
A ciascuna pressione del tasto, la
visualizzazione cambia come segue:
Ad unità ferma
n
Numero totale di piste e tempo di
riproduzione totale
n
Tempo rimanente del minidisco
(solo minidischi registrabili. Appare il
titolo disco e il tempo rimanente non
appare nel caso di minidischi
preregistrati.)
n
Titolo disco*
n
Indicazione dell’orario
n
Nome effetto (P FILE) o “EFFECT ON
(OFF)”
1
* Se non è stato assegnato un nome al disco, appare
“No Name” e quindi sono visualizzati il numero
totale di piste e il tempo di riproduzione totale.
SCROLL
◊
√
30IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Durante la riproduzione
normale
n Numero di pista e tempo trascorso della
pista attuale
n
Numero di pista e tempo rimanente
della pista attuale
Registrazione di
brani MD in ordine
casuale
–– Riproduzione casuale
n
Tempo rimanente del minidisco
n
Indicazione dell’orario
(alimentazione)
n
2
3
Nome effetto (P FILE) o “EFFECT ON
(OFF)”
**Se non è stato assegnato un nome alla pista,
appare “No Name” e quindi viene visualizzato il
tempo trascorso della pista attuale.
Ascolto di un MD
n
Titolo di pista**
Si possono riprodurre tutte le piste del
minidisco in ordine casuale.
Informazioni
• Per controllare i titoli disco, premere SCROLL
mentre la riproduzione è interrotta. Per controllare
i titoli di pista, premere SCROLL durante la
riproduzione. I titoli scorrono sul display. Per
fermare lo scorrimento premere SCROLL. Premere
di nuovo il tasto per riprendere lo scorrimento.
• Per assegnare nomi ai dischi ed alle piste, vedere
“Assegnazione di nomi ai minidischi” a pagina 44.
1
Manopola
Jog
1
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “MD” appare sul display.
2
Mentre la piastra è in modo di
arresto, premere ripetutamente
PLAY MODE fino a che appare
“SHUFFLE”.
3
Premere MD (.
La riproduzione casuale inizia.
continua
31IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Registrazione di brani MD in
ordine casuale (continuazione)
Per disattivare la riproduzione
casuale
Mentre la piastra è in modo di arresto,
premere ripetutamente PLAY MODE fino a
che “SHUFFLE” e “PROGRAM” scompaiono
dal display.
Tip
Per saltare una pista, premere +. Premere =
per tornare all’inizio della pista attuale. Non è però
possibile tornare ad una pista precedente.
Programmazione
dei brani di un
minidisco
–– Riproduzione programmata
Si può creare un programma di fino a 25 piste
nell’ordine in cui si desidera siano riprodotte.
5
(alimentazione)
Nota
Non è possibile cambiare il modo di riproduzione
durante la riproduzione.
1
2
CLEAR
3
1
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “MD” appare sul display.
2
Mentre la piastra è in modo di
arresto, premere ripetutamente
PLAY MODE fino a che appare
“PROGRAM”.
3
Girare la manopola jog per scegliere
il numero di brano desiderato
quindi premere ENTER/YES.
Il brano viene programmato. Il numero
totale di passi del programma appare
insieme alla sua durata complessiva.
32IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
4
Per programmare altre piste,
ripetere il punto 3.
A ciascun passo del programma, viene
visualizzato il tempo cumulativo del
programma. Si può creare un
programma di 25 piste al massimo.
5
Premere MD (P.
Per disattivare la riproduzione
programmata
–– Riproduzione a ripetizione
Si può ripetere un minidisco nei modi di
riproduzione normale, riproduzione casuale e
riproduzione programmata.
(alimentazione)
Mentre la piastra è in modo di arresto,
premere ripetutamente PLAY MODE fino a
che “SHUFFLE” e “PROGRAM” scompaiono
dal display.
Ascolto di un MD
Tutte le piste sono riprodotte nell’ordine
selezionato.
Riproduzione
ripetuta di brani di
un minidisco
Per cambiare il programma
Si può cambiare il programma prima di
iniziare la riproduzione.
Per
Fare questo
Cancellare una
pista dalla fine
Premere CLEAR mentre il
minidisco é fermo.
Cancellare l’intero Premere più volte CLEAR
programma
mentre il minidisco è fermo
sino a che tutto il
programma viene cancellato.
Aggiungere una
pista al
programma
Eseguire i punti da 3.
Controllare
l’ordine dei brani
programmati
Girare la manapola jog
(premere + o = sul
telecomando) durante la
riproduzione di un minidisco.
Controllare il
numero totale dei
brani
programmati.
Premere DISPLAY ad unità
ferma. Il numero totale di
fasi del programma appare
seguito dal numero
dell’ultimo brano
programmato e dalla durata
totale della riproduzione.
Informazioni
• Il programma creato rimane in memoria dopo che
è finita la riproduzione programmata. Per
riprodurre di nuovo lo stesso programma,
premere MD (P.
• Se si tenta di aggiungere altre piste oltre il numero
massimo per il programma, appare
“ProgramFull”. Cancellare le piste non necessarie
e programmare di nuovo.
1
2
1
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “MD” appare sul display.
2
Premere REPEAT durante la
riproduzione fino a che appare
“REPEAT”.
La riproduzione della riproduzione
inizia se viene impostato il modo di
riproduzione adatto.
Per ripetere solo un brano, premere
REPEAT di nuovo sino a visualizzare
l’indicazione “REPEAT 1”.
Per disattivare la riproduzione a
ripetizione
Premere REPEAT fino a che “REPEAT” e
“REPEAT 1” scompaiono dal display.
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
33IT
Registrazione su un minidisco
Prima di iniziare la
registrazione
I minidischi (MD) permettono di registrare e
riprodurre digitalmente la musica con un suono di
alta qualità paragonabile a quello dei compact disc.
Un’altra caratteristica dei minidischi è la marcatura
piste. La funzione di marcatura piste permette di
localizzare rapidamente un punto specifico o di
montare facilmente le piste registrate. Tuttavia, a
seconda della fonte da registrare, il metodo di
registrazione varia. Inoltre il modo in cui i numeri di
pista sono registrati differisce a seconda della fonte.
Quando la fonte da cui si registra è:
• Il lettore CD di questo sistema
– Il segnale digitale dal compact disc viene
registrato così come è (registrazione
digitale)*.
– I numeri di pista sono marcati
automaticamente così come sono sul
compact disc originale.
• Il sintonizzatore di questo sistema e
altri componenti analogici
– Il segnale analogico viene convertito in
segnale digitale e registrato (registrazione
analogica)**.
– Scegliere SURROUND OFF durante la
registrazione.
– Un numero di pista viene marcato all’inizio
della registrazione, ma quando si attiva la
funzione Level Sync (vedere pagina 40), i
numeri di pista sono marcati automaticamente
in sincronia con il livello del segnale in ingresso.
• Altri componenti collegati al cavo a
fibre ottiche
– Il segnale digitale proveniente da un lettore
CD viene registrato così com’è
(registrazione digitale*).
– Il marchio del brano differisce a seconda
della sorgente di segnale.
Dopo la registrazione
/ Premere MD § per estrarre il
per
minidisco o premere
spegnere il sistema.
“TOC” si illumina o inizia a
lampeggiare. La registrazione sul
minidisco è completa solo dopo che le
informazioni di registrazione sono state
inserite sul minidisco.
Nota
La registrazione del minidisco è completa solo dopo
che tutte le informazioni di registrazione sono state
inserite nel TOC, al qual punto “TOC” cessa di
lampeggiare e si spegne. Fare attenzione a non
scollegare il cavo di alimentazione o spostare la
piastra prima di questo punto. Prima di scollegare il
cavo di alimentazione, fare quanto segue:
– Estrarre il minidisco.
– Premere
per spegnere il sistema.
Protezione dei minidischi
registrati
• Per proteggere un minidisco registrato, spostare la
linguetta sul lato del minidisco in modo da aprire
la fessura.
In questa posizione la registrazione sul minidisco
non è possibile. Per registrare sul minidisco,
spostare la linguetta per chiudere la fessura.
Linguetta
Spostare la linguetta.
• Se il minidisco è protetto dalla registrazione,
“C11” e “Protected” appaiono alternatamente sul
display e non è possibile registrare sul minidisco.
Spostare la linguetta alla posizione chiusa,
reinserire il minidisco e provare di nuovo.
* Per dettagli sulle limitazioni della registrazione
digitale, vedere pagina 84.
**Questo segnale viene convertito perché questi
sistemi non usano segnali digitali.
Nota sui numeri di pista dei minidischi
34IT
Su un minidisco il numero di pista (sequenza delle
piste), le informazioni di punto di inizio e di fine
della pista, ecc. sono registrate nell’area TOC*
indipendentemente dalle informazioni di suono. Si
possono montare rapidamente le piste registrate
modificando le informazioni TOC.
* TOC: Table of Contents (indice).
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Registrazione dei
proprio brani
preferiti
— Registrazione sincronizzata di
compact disc su minidischi
(alimentazione)
7
Girare la manopola jog sino a che il
brano desiderato appare sul display,
quindi premere ENTER/YES.
Il brano viene programmato.
5
Per programmare altri brani,
ripetere il punto 3 e 4.
Appare il tempo di riproduzione totale
del programma. Si può creare un
programma di 24 brani al massimo.
6
Inserire un minidisco registrabile.
7
Premere CD-MD SYNC.
La piastra MD rimane in attesa per la
registrazione e il compact disco è in
pausa per la riproduzione. Se si usa un
minidisco su cui sono già registrate delle
piste, la piastra MD localizza
automaticamente la fine della parte
registrata e inizia la nuova registrazione
da quel punto.
6 3 8
8
Premere MD (P.
La registrazione inizia dalla fine della
parte registrata sul minidisco. A
registrazione completata, il lettore CD ed
il minidisco si fermano automaticamente.
Registrazione su un minidisco
Si possono selezionare i brani preferiti di un
compact disc con la funzione di riproduzione
programmata e quindi registrare questo
programma su un minidisco usando la
funzione di registrazione sincronizzata da
compact disc.
4
Per interrompere la registrazione
Premere p.
Se il minidisco finisce durante la
registrazione
1
2
4
p
1
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “CD” appare sul display e
quindi collocare un compact disc nel
comparto disco.
2
Premere ripetutamente PLAY
MODE fino a che appare
“PROGRAM”.
3
Premere uno dei tasti dei dischi da 1
a 3 per scegliere un compact disc.
La piastra MD e il lettore CD si fermano
automaticamente.
Nota
Se il minidisco è protetto dalla registrazione, “C11”
e “Protected” appaiono alternatamente sul display e
non è possibile registrare sul minidisco. Premere
MD § ed estrarre il minidisco, spostare la linguetta
di protezione dalla registrazione sulla posizione
chiusa (vedere pagina 34), reinserire il minidisco e
provare di nuovo.
35IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Registrazione della
pista attuale
— Rec It
Per registrare
manualmente su
un minidisco
È possibile registrare rapidamente una pista
durante l’ascolto di un CD.
Se l’MD è parzialmente registrato, la
registrazione inizia dopo le piste registrate.
Il sistema localizza automaticamente la fine
della parte registrata su un minidisco e inizia
la registrazione da quel punto.
(alimentazione)
(alimentazione)
2
1
p
1
Premere DISC 1 ~ 3.
Inizia la riproduzione del CD.
2
Premere REC IT durante l’ascolto di
una pista che si desidera registrare.
La riproduzione ritorna all’inizio della
pista e la registrazione inizia. La piastra
MD si arresta automaticamente alla fine
della pista.
Per interrompere la registrazione
Premere p.
36IT
2
3
1
4
p
1
Inserire un minidisco registrabile.
2
Premere ripetutamente FUNCTION fino
a che la fonte che si desidera registrare
appare sul display.
• Compact disc: inserire un compact disc.
Per iniziare da una pista particolare, creare
un programma (consultando in proposito
la sezione “Per programmare i brani”).
• Radio: mettere in sintonia la stazione radio
desiderata (consultando la sezione: “Punto
3: preselezione delle stazioni radio”).
• Cassette: Inserire una cassetta con il lato da
riprodurre rivolto in avanti.
Se si desidera registrare segnale proveniente
da componenti AV opzionali, consultare la
sezione “Componenti AV opzionali”.
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
3
Premere REC.
La piastra MD è ora pronta per la
registrazione.
4
Premere MD (P (o MD ( sul
telecomando).
La registrazione inizia.
5
Iniziare a riprodurre la fonte che si
desidera registrare.
Monaural recording
Si possono registrare i segni stereo di
trasmissioni in FM stereo come segnali
monoaurali. Nella registrazione monoaurale,
il tempo di registrazione diventa il doppio
(120 minuti nel caso di un minidisco da 60
minuti) del tempo di registrazione normale.
6
(Power)
7
Registrazione su un minidisco
Per interrompere la registrazione
Premere p.
Tips
• Quando si preme FUNCTION durante la
registrazione di un compact disc, sia il lettore CD
che la piastra MD si fermano.
• “OVER” si illumina quando un segnale ad alto
livello è in ingresso durante la registrazione dal
componente collegato a VIDEO.
• welcome datacompSi può controllare il tempo
rimanente col display mentre si registra premendo
il pulsante DISPLAY.
Nota
Se si porta in pausa la registrazione di un CD, in
quel punto viene registrato un numero di brano.
1,5
2
Jog dial
3,4
1
Premere il pulsante FUNCTION più
volte sino a che sul display appare
l’indicazione MD.
2
Premere due volte il pulsante
MENU/NO.
L’indicazione “Setup Menu” appare sul
display.
3
Girare la manopola jog fino a che
appare “Stereo Rec” (o “Mono
Rec”), quindi premere ENTER/YES.
continua
37IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Monaural recording
(continuazione)
4
5
6
Girare la manopola jog sino a che
appare “Mono Rec” e quindi
premere ENTER/YES. Il modo di
registrazione passa alla
registrazione monoaurale “MONO”
si illumina sul display.
Premere il pulsante FUNCTION
sino a che la sorgente da registrare,
ad esempio il sintonizzatore
“TUNER”, appare sul display.
Creazione di spazi
vuoti di 3 secondi
tra le piste
— Smart Space
La funzione Smart Space permette di creare
automaticamente spazi vuoti di tre secondi tra
le piste durante l’esecuzione della
registrazione digitale.
(alimentazione)
p
6
Premere REC.
Il registratore si prepara per la
registrazione.
7
Premere MD (P.
La registrazione ha inizio.
Il suono emesso dai diffusori è quello
originale.
Per fermare la registrazione:
Premere p.
Per tornare al modo di
registrazione stereo:
1 Premere il pulsante FUNCTION sino a che
l’indicazione “MD” appare sul display.
2 Premere MENU/NO due volte da far
apparire l’indicazione “Setup Menu”.
3 Girare la manopola jog sino a che “Mono
Rec” appare sul display, quindi premere
ENTER/YES.
4 Girare la manopola jog sino a che “Stereo
Rec” appare sul display, quindi premere
ENTER/YES.
Il modo di registrazione stereo viene
impostato e l’indicazione “MONO” si
spegne.
2,5 3,4
1
Premere REC.
Il sistema di porta nel modo di pausa di
registrazione.
2
Durante la pausa di registrazione,
premere due volte MENU/NO.
Appare “Setup Menu”.
3
Girare la manopola jog fino a che
appare “S. Space Off” (o “S. Space
On”), quindi premere ENTER/YES.
38IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
4
Girare la manopola jog fino a che
appare “S. Space On”, quindi
premere ENTER/YES.
Appare “S. Space On” e la funzione
Smart Space è attivata.
5
Premere MENU/NO.
6
Premere MD (P.
— Registrazione a macchina del
tempo
Quando si registra dalla radio, i primi pochi
secondi di materiale vanno spesso perduti. Si
può evitare la perdita di questo materiale con
la funzione di registrazione a macchina del
tempo.
Dati audio nella memoria
buffer da 6 secondi
Quando si preme
ENTER/YES al punto 5
Fine della
fonte da
registrare
Tempo
Per interrompere la registrazione
Parte
registrata
Premere p.
Registrazione su un minidisco
La registrazione inizia.
Se si incontra un silenzio prolungato di
durata da 4 a 29 secondi, appare “Smart
Space” e la piastra MD sostituisce il
silenzio con un spazio vuoto di circa
3 secondi e continua la registrazione. Se
non viene immesso alcun suono per
30 secondi, appare “Auto Cut” e la
piastra MD sostituisce il silenzio con
uno spazio vuoto di circa 3 secondi e
quindi passa alla pausa di registrazione.
Per continuare la registrazione, premere
MD (P.
Per iniziare la
registrazione con
6 secondi di dati
audio memorizzati
Per disattivare la funzione Smart
Space
1 Eseguire i punti 1 e 2.
2 Girare la manopola jog sino a che “S. Space
On” appare, quindi premere ENTER/YES.
3 Girare la manopola jog fino a che appare
“S. Space Off” e quindi premere ENTER/
YES.
4 Premere MENU/NO.
Inizio della fonte da registrare
(alimentazione)
3
1
Informazioni
• La funzione Smart Space è stata predisposta in
fabbrica in modo attivato.
• Se si spegne l’apparecchio o si scollega il cavo di
alimentazione, la piastra MD ricorda l’ultima
impostazione (attivata o disattivata) quando si
accende l’apparecchio la volta successiva.
2
p
5
continua
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
39IT
Per iniziare la registrazione con
6 secondi di dati audio
memorizzati (continuazione)
1
Inserire un minidisco registrabile.
2
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che la fonte (p.es. TUNER)
che si desidera registrare appare sul
display.
3
Premere REC.
La piastra rimane in attesa per la
registrazione.
4
Iniziare a riprodurre la fonte che si
desidera registrare.
5
Premere ENTER/YES al punto dove
si desidera iniziare la registrazione.
La registrazione della fonte inizia con i
6 secondi di dati audio conservati nella
memoria buffer.
Se si usa un minidisco registrato, la
piastra MD localizza automaticamente la
fine della parte registrata ed inizia la
registrazione da quel punto.
Per interrompere la registrazione
a macchina del tempo
Marcatura dei
numeri di pista
I numeri di pista possono essere marcati come segue:
• Marcatura automatica dei numeri di pista.
Quando si registra dal lettore CD di questo sistema
(registrazione digitale) o durante la registrazione a
sincronizzazione livello, i numeri di pista sono
marcati automaticamente.
• In qualsiasi punto durante la registrazione.
Si possono marcare i numeri di pista durante la
registrazione di qualsiasi fonte.
• Dopo la registrazione.
Si può usare la funzione di divisione (vedere pagina
50).
Marcatura automatica dei
numeri di pista durante la
registrazione
–– Registrazione a sincronizzazione livello
La funzione “LEVEL-SYNC” è stata predisposta in
fabbrica in modo attivato e i numeri di pista sono marcati
automaticamente. Se “L-SYNC” non viene visualizzato
durante la registrazione, attivare come segue. I numeri di
pista sono marcati automaticamente quando il segnale in
ingresso rimane al di sotto di un certo livello per due
secondi e quindi supera il livello precedente.
(alimentazione)
Premere p.
40IT
1,4 2,3
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
1
In modo di pausa di registrazione,
premere due volte MENU/NO.
Appare “Setup Menu”.
2
3
Girare la manopola jog fino a che
appare “T. Mark Off”, quindi
premere ENTER/YES.
Girare la manopola jog fino a che
appare “T. Mark L Sync”, quindi
premere ENTER/YES.
4
— Marcatura di brani
Si possono marcare numeri di pista in
qualsiasi momento durante la registrazione,
indipendentemente dal tipo di fonte sonora.
(alimentazione)
REC
Registrazione su un minidisco
“L-SYNC” si illumina.
Marcatura di numeri di
pista ad un punto
specifico durante la
registrazione
Premere MENU/NO.
Per fermare la registrazione:
Premere p.
Per disattivare la marcatura piste
automatica
1 In modo di pausa di registrazione, premere
due volte MENU/NO.
Appare “Setup Menu”.
2 Girare la manopola jog fino a che appare
“T. Mark L Sync”, quindi premere ENTER/
YES.
3 Girare la manopola jog fino a che appare
“T. Mark Off”, quindi premere ENTER/
YES.
4 Premere MENU/NO.
“L-SYNC” scompare.
Quando “L-SYNC” scompare, un numero di
pista viene marcato solo all’inizio di ciascuna
registrazione.
Nota:
/ Premere REC durante la
registrazione nel punto dove si
desidera aggiungere un numero di
pista.
Un numero di pista viene aggiunto in
quel punto.
I numeri di pista non sono marcati anche
quando la registrazione a sincronizzazione
livello è attivata se il rumore durante la
registrazione dalla radio è notevole.
41IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Regolazione del
livello di
registrazione
3
Il livello di registrazione può essere
regolato da –12 a +12. Regolare il livello
di registrazione in modo che “OVER” sul
display non si illumini in corrispondenza
dei suoni più forti.
Si può regolare il livello di registrazione
quando il suono registrato è troppo debole o
troppo forte. Si può regolare e memorizzare il
livello di registrazione per ciascuna fonte di
registrazione (funzione).
4
(alimentazione)
Girare la manopola jog per regolare
il livello di registrazione.
Premere MENU/NO.
La regolazione è completata. Iniziare la
registrazione se la piastra era in modo di
pausa.
Informazione
Il livello di registrazione può essere regolato per
ciascuna funzione e il livello regolato viene
memorizzato per ciascuna funzione.
Nota
Se il livello di registrazione viene regolato durante
la registrazione, il suono registrato in seguito sarà di
qualità diversa da quello registrato prima.
1,4 2,3
1
Durante la registrazione o in modo
di pausa di registrazione premere
due volte MENU/NO.
Appare “Setup Menu”.
2
Girare la manopola jog fino a che
appare “LevelAdjust”, quindi
premere ENTER/YES.
Appaiono la fonte di registrazione e il
livello di registrazione.
42IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Montaggio di un MD
Prima di iniziare il
montaggio
Si possono montare le piste registrate su un
minidisco. Usando le funzioni di montaggio è
possibile creare una nuova sequenza sul
minidisco registrato.
Funzioni di montaggio
Per montare il minidisco, la piastra MD
necessita delle seguenti condizioni:
• Il minidisco è registrabile.
• La piastra MD è nel modo di riproduzione
continua.
Prima di eseguire il montaggio, controllare le
condizioni con il seguente procedimento.
1
Controllare la linguetta del
minidisco da montare.
Se il minidisco è protetto dalla
registrazione, “C11” e “Protected”
appaiono alternatamente sul display e
non è possibile registrare sul minidisco.
Se il minidisco è protetto dalla
cancellazione, spostare la linguetta per
chiudere la fessura.
2
Premere ripetutamente PLAY
MODE fino a che “PROGRAM” e
“SHUFFLE” scompaiono dal
display.
Si può montare il minidisco solo nel
modo di riproduzione continua. Non è
possibile montare il minidisco nel modo
di riproduzione casuale o programmata.
Montaggio di un MD
• Name – Per assegnare nomi ai
minidischi
Usare questa funzioni per assegnare nomi
ai dischi ed alle piste. Si possono usare
maiuscole, minuscole, numeri e simboli per
i titoli.
• Erase – Cancellazione delle
registrazioni
Usare questa funzione per cancellare
singole piste, tutte le piste o una parte
all’interno di una pista.
• Move – Per cambiare l’ordine delle
piste
Usare questa funzione per cambiare la
numerazione delle piste.
• Divide – Per aggiungere numeri di
pista
Usare questa funzione per aggiungere
numeri di pista. Questo permette di
localizzare facilmente i passaggi preferiti.
• Combine – Per combinare piste
registrate
Usando questa funzione lo spazio vuoto tra
due piste viene cancellato e le due piste
sono combinate in una sola pista. Si
possono combinare anche piste non
numericamente consecutive, come ad
esempio la pista 1 e la pista 4, ecc.
• Undo – Per annullare l’ultima
operazione di montaggio
Usare questa funzione per annullare
l’ultima operazione di montaggio e
riportare il contenuto del minidisco alla
condizione prima del montaggio.
Prima del montaggio
Dopo il montaggio
/ Premere MD § per estrarre il
per
minidisco o premere
spegnere il sistema.
“TOC” si illumina o inizia a
lampeggiare. La registrazione sul
minidisco è completa solo dopo che le
informazioni di registrazione sono state
inserite sul minidisco.
Nota
La registrazione del minidisco è completa solo dopo
che tutte le informazioni di registrazione sono state
inserite nel TOC, al qual punto TOC cessa di
lampeggiare e si spegne. Fare attenzione a non
scollegare il cavo di alimentazione o spostare la
piastra prima di questo punto. Prima di scollegare il
cavo di alimentazione, fare quanto segue:
– Estrarre il minidisco.
– Premere
per spegnere il sistema.
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
43IT
Assegnazione di
nomi ai minidischi
1
Per dare un nome ad un disco, premere
p per farne cessare la riproduzione.
Per dare un nome ad una pista, girare la
manopola jog sino a che il numero di
pista desiderato appare.
–– Funzione Name
Si possono anche creare titoli (nomi) per i
minidischi e le piste registrate. Si possono
usare fino a 1.700 caratteri per disco.
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “MD” appare sul display.
2
Premere NAME EDIT/CHAR.
Il cursore inizia a lampeggiare.
(alimentazione)
4
p
3,7
Quando si sceglie la pista vista alla fase
1, la riproduzione inizia
automaticamento.
3
Premere ripetutamente NAME
EDIT/CHAR fino a che appare il
tipo di carattere desiderato.
A ciascuna pressione del tasto, la
visualizzazione cambia come segue:
A (maiuscole) n a (minuscole)
n 0 (numeri) n ! (simboli)*
n
(spazio)** n A...
* Si possono usare i seguenti simboli.
!”#$%&’()∗+,–./:;<=>?@_`
0/)
1
**Per inserire uno spazio
Passare al punto 5.
Premere ENTER/YES.
Non si può inserire uno spazio vuoto
come primo carattere.
2,3
0/)
FUNCTION
4
Girare la manopola jog fino a che
appare il carattere desiderato.
5
Premere ).
Il carattere selezionato al punto 4 cessa
di lampeggiare e il cursore si sposta a
destra.
◊
√
44IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
6
Ripetere i punti da 3 a 5 fino a
completare il titolo.
Se si inserisce un carattere errato,
premere 0 o ) fino a che il carattere
che si desidera cambiare lampeggia,
quindi ripetere i punti da 3 a 5.
Per cancellare un carattere, premere
CLEAR mentre esso sta lampeggiando.
7
Premere ENTER/YES per
completare il procedimento di
assegnazione del nome.
Il nome è assegnato al disco o alla pista. I
titoli assegnati appaiono in sequenza.
Premere p.
Informazione
Si può assegnare un titolo ad una pista durante la
riproduzione. La pista attuale viene riprodotta
ripetutamente fino a che si è completata
l’assegnazione del nome.
Nota
Se il minidisco è protetto dalla registrazione, “C11”
e “Protected” appaiono alternatamente sul display e
non è possibile registrare sul minidisco. Premere
MD § ed estrarre il minidisco, spostare la linguetta
di protezione dalla registrazione sulla posizione
chiusa (vedere pagina 34), reinserire il minidisco e
provare di nuovo.
Copia del titolo di un
disco o di un brano
Potete copiare o il titolo di un disco
etichettato o di un brano ed usarlo per un
altro disco o brano.
Per cancellare l’operazione di
copia:
Premere p.
Per controllare i titoli
Per controllare il titolo di un disco, premere
SCROLL del telecomando mentre la
riproduzione è interrotta. Per controllare i
titoli di pista, premere SCROLL durante la
riproduzione. I titoli scorrono sul display. Per
fermare lo scorrimento, premere di nuovo
SCROLL. Premere di nuovo il tasto per
riprendere lo scorrimento.
Per cancellare i titoli
Montaggio di un MD
Per rinunciare all’assegnazione del
nome
5 Girare la manopola jog sino a che
l’indicazione “Disc” o il numero di brano
in cui copiare il titolo appare, quindi
premere ENTER/YES.
Se appare l’indicazione “Overwrite?”
(cancellare quello precedente?), il disco o
brano già possiede un titolo. Per cancellare
quello precedente e scrivere quello nuovo,
premere ENTER/YES.
1 Mentre la piastra è in modo di arresto,
premere MENU/NO.
2 Girare la manopola jog fino a che appare
“Name?”, quindi premere ENTER/YES.
3 Girare la manopola jog fino a che appare
“Nm Erase?”, quindi premere ENTER/
YES.
Per cancellare tut”ti i titoli, selezionare
“Nm All Ers?”.
4 Girare la manopola jog fino a che appare il
disco o la pista di cui si desidera cancellare
il titolo, quindi premere ENTER/YES.
Appare “Complete!!”.
1 Premere il pulsante MENU/NO.
2 Girare la manopola jog sino a che appare
l’indicazione “Name?”, quindi premere
ENTER/YES.
3 Girare la manopola jog sino a che appare
l’indicazione “Name Copy?”, quindi
premere ENTER/YES.
4 Girare la manopola jog sino a che appare
l’indicazione “Disc?”, se si copia il titolo di
un disco, o il numero del brano del titolo
da copiare, quindi premere ENTER/YES.
Se invece appare l’indicazione “No Name”,
il disco o brano non possiede alcun titolo.
45IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Cancellazione delle
registrazioni
(alimentazione)
p
––Funzione Erase
La piastra MD permette di cancellare le piste
non desiderate rapidamente e facilmente. Si
può riportare il contenuto del disco allo stato
precedente la cancellazione usando la
funzione Undo.
Notare, tuttavia, che è necessario controllare
attentamente la parte da cancellare, perché
non è possibile annullare un’operazione di
montaggio dopo aver eseguito altre
operazioni di montaggio.
Le tre opzioni di cancellazione registrazioni
sono:
• Cancellazione di una singola pista (Erase).
• Cancellazione di tutte le piste (All Erase).
• Cancellazione di parte di una pista (A-B
Erase).
Per cancellare una singola
pista
Si può cancellare una pista semplicemente
selezionando il suo numero di pista.
Quando si cancella una pista, il numero totale
di piste sul minidisco scende di uno e tutte le
piste successive a quella cancellata sono
rinumerate.
1
1
Premere ripetutamente FUNCTION fino
a che “MD” appare sul display.
2
Premere MENU/NO mentre il disco
MD è fermo.
Appare “Edit Menu”.
3
Girare la manopola jog fino a che appare
“Tr Erase?”, quindi premere ENTER/
YES.
4
Girare la manopola jog fino a che appare
la pista che si desidera cancellare,
quindi premere ENTER/YES.
P.es. Cancellazione della pista B.
Numero
di pista
2
1
A
B
C
A
D
Cancella
la pista B. 3
2
1
4
3
C
D
2 3,4
“Complete!!” appare per alcuni secondi e la
pista selezionata viene cancellata. Inizia la
riproduzione della pista successiva a quella
cancellata. (Se si cancella l’ultima pista, inizia
la riproduzione della pista precedente a
quella cancellata.)
Per rinunciare alla cancellazione
Premere p.
Per annullare l’operazione di
cancellazione
IT
46
Usare la funzione Undo immediatamente dopo
aver cancellato la pista (vedere pagina 53).
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Nota
Per rinunciare
“Erase ???” appare quando la pista è stata registrata
o montata su un’altra piastra ed è protetta dalla
cancellazione. Per cancellare la pista premere
ENTER/YES mentre è visualizzato “Erase ???”.
Premere p.
Per cancellare tutte le
piste
Si può cancellare l’intero minidisco (tutti i
titoli e le piste) con una sola operazione.
Per annullare l’operazione di
cancellazione
Usare la funzione Undo immediatamente
dopo aver cancellato tutte le piste (vedere
pagina 53).
Per cancellare parte di una
pista (funzione A-B Erase)
P.es. Cancellazione di parte della pista A.
Numero
di pista
Punto A
1
A-a
Punto B
2
3
A-b A-c
B
C
A-B
ERASE
1
(alimentazione)
1
3
2
A- (a+c )
B
Montaggio di un MD
Si può specificare una parte all’interno di una
pista e cancellare facilmente quella parte.
Questo è comodo quando si desidera cancellare
le parti non necessarie dopo la registrazione di
trasmissioni satellite o radiofoniche.
(alimentazione)
C
4,6
p
2
0/)
4,5,8,
9,11
2 3,4
1
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “MD” appare sul display.
2
Premere MENU/NO mentre il disco
MD è fermo.
Appare “Edit Menu”.
3
Girare la manopola jog fino a che
appare “All Erase ?”, quindi
premere ENTER/YES.
Appare “All Erase ??”.
4
Premere ENTER/YES.
“Complete!!” appare per alcuni secondi.
Tutte le piste, i nomi di pista e il nome
del disco sono cancellati.
1
3
continua
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
47IT
Cancellazione delle registrazioni
(continuazione)
1
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “MD” appare sul display.
2
Durante la riproduzione di un
minidisco, premere MD (P al
punto di inizio della parte da
cancellare (punto A).
3
5
“A-B Ers” e “Point B ok?” appaiono
alternatamente sul display mentre la
piastra ripete la parte di alcuni secondi
prima del punto A e dopo il punto B in
successione.
10 Girare la manopola jog per regolare
il punto B se il punto B non è
corretto.
Premere MENU/NO.
Il procedimento è lo stesso di quello al
punto 6.
Girare la manopola jog fino a che
appare “A-B Erase?”, quindi
premere ENTER/YES.
Premere di nuovo ENTER/YES.
“-Rehearsal-” e “Point A ok?” appaiono
alternatamente sul display mentre la
piastra riproduce la pista selezionata
dall’inizio al punto A impostato al punto
2.
6
Continuare la riproduzione fino a
che la piastra raggiunge il punto B,
quindi premere ENTER/YES.
La piastra MD entra in pausa.
Appare “Edit Menu”.
4
9
Mentre si ascolta il suono, girare la
manopola jog per trovare il punto di
inizio della parte da cancellare
(punto A).
Quando si gira la manopola jog, sono
visualizzati quadri (f 1/86 di secondo),
secondi (s) e minuti (m). Il punto A si
sposta in scatti di un quadro.
Per regolare il punto A in scatti di 1
secondo o 1 minuto, premere 0/)
per far lampeggiare l’unità che si
desidera usare per lo spostamento (s o
m), quindi girare la manopola jog per
spostare il punto.
7
Ripetere la fase 6 sino a che il punto
A viene riprodotto correttamente.
8
Premere ENTER/YES se il punto A
è corretto.
11
Premere ENTER/YES se il punto B
è corretto.
“Complete!!” appare per alcuni secondi e
la parte tra il punto A e il punto B viene
cancellata.
Per rinunciare
Premere p.
Per annullare la cancellazione
Usare la funzione Undo immediatamente
dopo che si è cancellata parte di una pista
(vedere pagina 53).
Nota
Se “Impossible” appare sul display, significa:
– Il punto B si trova prima del punto A. Il punto B
deve essere specificato dopo il punto A.
– La parte specificata non può essere cancellata.
Questo accade talvolta quando si è montata la
stessa pista molte volte ed è dovuto a limitazioni
tecniche del sistema MD, non a errori meccanici.
Appare “Point B set” e inizia la
riproduzione per l’impostazione del
punto di fine della parte da cancellare
(punto B).
48IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per spostare le
piste registrate
–– Funzione Move
Usando la funzione Move si può cambiare
l’ordine di qualsiasi pista sul disco. Quando si
spostano le piste, le piste sono rinumerate
automaticamente.
P.es. Spostamento della pista C alla posizione
2.
1
3
2
A
1
2
B
C
A
(alimentazione)
3
Premere MENU/NO mentre la
piastra MD è in modo di arresto,
riproduzione o pausa.
Appare “Edit Menu”.
3
Girare la manopola jog fino a che
appare “Move ?”, quindi premere
ENTER/YES.
4
Girare la manopola jog fino a che
appare la pista che si desidera
spostare, quindi premere ENTER/
YES.
5
Girare la manopola jog fino a che
appare il numero di pista a cui si
desidera spostare la pista (nuovo
numero di pista).
D
Sposta la pista C
alla posizione 2.
3
4
MOVE
2
4
C
B
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “MD” appare sul display.
D
Montaggio di un MD
Numero
di pista
1
p
Numero della pista
che si desidera
spostare
6
Nuovo numero di
pista
Premere ENTER/YES.
“Complete!!” appare per alcuni secondi e
la pista selezionata viene spostata alla
posizione scelta.
Inizia la riproduzione della pista
spostata.
Per rinunciare allo spostamento
Premere p.
Per annullare lo spostamento
Usare la funzione Undo immediatamente
dopo aver spostato la pista (vedere pagina
53).
1
2
0/)
3,4,
5,6
49IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per dividere le
piste registrate
–– Funzione Divide
1
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “MD” appare sul display.
2
Premere MENU/NO.
Appare “Edit Menu”.
Si può usare questa funzione per aggiungere
numeri di pista a una serie di piste che sono
state registrate come una singola pista.
Questa funzione permette anche di marcare
numeri di pista. Il numero totale di piste
aumenta di uno e tutte le piste successive alla
nuova divisione sono rinumerate
automaticamente.
3
Girare la manopola jog fino a che
appare “Divide ?”, quindi premere
ENTER/YES.
4
Girare la manopola jog per scegliere
una pista da dividere, quindi
premere ENTER/YES.
Appare “-Rehearsal-” e la parte di
divisione viene riprodotta ripetutamente.
P.es. Divisione della pista 2 in piste B e C.
Numero
di pista
5
2
1
A
3
B
C
2
A
3
B
(alimentazione)
Quando si gira la manopola jog, sono
visualizzati quadri (f 1/86 di secondo),
secondi (s) e minuti (m). Il punto di
divisione si sposta in scatti di un quadro.
Per regolare il punto di divisione in
scatti di 1 secondo o 1 minuto, premere
0/) per far lampeggiare l’unità che
si desidera usare per lo spostamento (s o
m), quindi girare la manopola jog per
spostare il punto.
Divide la pista 2 in
piste B e C.
4
DIVIDE
1
D
C
3,4
Mentre si ascolta il suono, girare la
manopola jog per trovare il punto di
divisione della pista.
D
p
6
Premere di nuovo ENTER/YES
quando si è trovato il punto dove si
desidera dividere la pista.
“Complete!!” appare per alcuni secondi e
quindi inizia la riproduzione della nuova
pista appena creata. Se la pista originale
aveva un nome, la seconda pista non
avrà un titolo di pista.
1
2
0/)
4,6,7
50IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per rinunciare alla divisione
Premere p.
Per annullare la divisione
Usare la funzione Undo immediatamente
dopo che si è divisa la pista (vedere pagina
53) o usare la funzione Combine.
Informazioni
• Si può dividere una pista quando la piastra è in
modo di arresto o di riproduzione.
Nota
• Se si divide una pista con un nome (pagina 40) in
due piste, solo la prima pista avrà un titolo.
P. es.
Piste
originali
2
Andante
3
4
Adagio
–– Funzione Combine
Si possono combinare due piste in una
singola pista.
Il numero totale di piste diminuisce di uno e
le piste successive a quelle combinate sono
rinumerate automaticamente.
P.es. Combinazione delle piste B e C.
Numero
di pista
2
1
3
A
Allegro
4
B
C
COMBINE
DIVIDE 1
2
Andante
Adagio
3
4
5
1
Allegro
Combina le
piste B e C.
3
2
A
D
B
C
D
La seconda pista non avrà un titolo.
• La pista non può essere divisa all’inizio o alla fine.
Se sono designati questi punti appare
“Impossible”. Girare la manopola jog e spostare il
punto di divisione.
(alimentazione)
1
2
p
Montaggio di un MD
Numero
di pista 1
Per combinare le
piste registrate
3,4,5
continua
51IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per combinare le piste registrate
(continuazione)
1
2
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “MD” appare sul display.
Premere MENU/NO mentre la
piastra MD è in modo di arresto,
riproduzione o pausa.
Appare “Edit Menu”.
3
Girare la manopola jog fino a che
appare “Combine ?”, quindi
premere ENTER/YES.
4
Girare la manopola jog fino a che
appare il numero della prima pista
delle due da combinare, quindi
premere ENTER/YES.
Nota
• Se entrambe le piste combinate avevano titoli di
pista, il titolo della seconda pista viene cancellato.
P. es.
La seconda pista non avrà un titolo.
Numero
di pista
Piste
originali
1
2
Andante
1
COMBINE
3
Adagio
4
Allegro
2
Andante
3
Adagio
• Se appare “Impossible”, le piste non possono
essere combinate. Questo accade quando si è
montata la stessa pista troppe volte. Questo è
dovuto alle limitazioni tecniche del sistema MD e
non è un errore meccanico.
Appare la visualizzazione per la
selezione della seconda pista e la piastra
riproduce ripetutamente la parte di
unione delle due piste (cioè la fine della
prima pista e l’inizio della seconda).
5
Girare la manopola jog fino a che
appare il numero della seconda
pista delle due da combinare, quindi
premere ENTER/YES.
“Complete!!” appare per alcuni secondi e le
piste sono combinate. Se entrambe le piste
combinate avevano titoli di pista, il titolo
della seconda pista viene eliminato.
Per rinunciare
Premere p.
Per annullare la combinazione
Usare la funzione Undo immediatamente
dopo aver combinato le piste (next pagina) o
usare la funzione Divide (vedere pagina 50).
52IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per annullare
l’ultima operazione
di montaggio
1
Appare “Edit Menu”.
2
–– Funzione Undo
Questa funzione permette di annullare
l’ultima operazione di montaggio eseguita e
di riportare il contenuto del minidisco allo
stato precedente il montaggio.
A piastra ferma, premere MENU/
NO.
Girare la manopola jog fino a che
appare “Undo ?”.
“Undo ?” non appare se non si è eseguita
alcuna operazione di montaggio.
3
Premere ENTER/YES.
Appare uno dei seguenti messaggi, a
seconda dell’ultima operazione di
montaggio eseguita.
Notare, tuttavia, che non è possibile annullare
un’operazione di montaggio se si esegue una
seguenti operazioni dopo il montaggio:
Operazione Message: Messaggio:
Cambiamento di
un titolo
“Name Undo?”
Cancellazione di
tutti i titoli
Copia di un titolo
Cancellazione di
una singola pista
(alimentazione)
Cancellazione di
tutte le piste del
disco
Montaggio di un MD
Assegnazione di
nomi al minidisco
• Esecuzione di altre operazioni di
montaggio.
• Pressione del tasto REC, REC IT o CD-MD
SYNC.
• Aggiornamento del TOC tramite
spegnimento o estrazione del minidisco.
• Scollegamento del cavo di alimentazione.
“Erase Undo?”
Cancellazione di
parte di una pista
4
Spostamento di
una pista
“Move Undo?”
Divisione di
una pista
“Divide Undo?”
Combinazione
delle piste
“Combine Undo?”
Premere di nuovo ENTER/YES.
“Complete!!” appare per alcuni secondi e
il contenuto del minidisco viene
riportato allo stato prima del montaggio.
1 2 3,4
Per rinunciare all’annullamento
Premere p.
53IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Registrazione su cassetta
Registrazione da
cassetta a cassetta
3
Premere ripetutamente DIRECTION
per selezionare A per registrare su
una facciata. Selezionare ß (o
RELAY) per registrare su entrambe
le facciate.
4
Premere REC PAUSE/START.
— Duplicazione ad alta velocità
È possibile usare nastri TIPO I (normali) o
TIPO II (cromo). Il livello di registrazione
viene regolato automaticamente.
(alimentazione) DOLBY NR
La duplicazione inizia.
Per interrompere la duplicazione
p
4
Premere p.
Informazioni
• Quando si duplica su entrambe le facciate, iniziare
la registrazione dalla facciata anteriore. Se si parte
dalla facciata posteriore, la registrazione si
interrompe alla fine della facciata posteriore.
• Se si regola DIRECTION su ß quando i nastri
impiegati sono di durate diverse il nastro in
ciascuna piastra cambia facciata
indipendentemente dall’altro. Se si seleziona
RELAY i due nastri cambiano facciata
contemporaneamente.
• Non è necessario selezionare il sistema Dolby NR,
perché il nastro nella piastra B viene registrato
automaticamente nello stesso modo del nastro
nella piastra A.
1
1
3
2
1
Premere 6 e inserire un nastro
registrato nella piastra A e un nastro
vuoto nella piastra B.
Con la facciata
da riprodurre/
registrare
rivolta verso
l’esterno
2
Premere HI-DUB.
La piastra B rimane in attesa per la
registrazione.
54IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
• Cassette: Inserire una cassetta con il
lato da riprodurre rivolto in avanti.
• Radio: mettere in sintonia la stazione
radio desiderata (consultando la
sezione: “Punto 3: preselezione delle
stazioni radio”).
Se si desidera registrare segnale
proveniente da componenti AV
opzionali, consultare la sezione
“Componenti AV opzionali”.
Registrazione
manuale su cassetta
È possibile registrare da compact disc, nastri
o trasmissioni radio come si desidera. Per
esempio, si possono registrare solo i brani
desiderati o registrare partendo da metà del
nastro. Il livello di registrazione viene
regolato automaticamente.
(alimentazione) DOLBY NR
p
3
Premere REC PAUSE/START.
La piastra B rimane in attesa per la
registrazione. L’indicatore su TAPE B
( (facciata anteriore) si illumina.
3,5
Premere ripetutamente DIRECTION
per selezionare A per registrare su
una facciata.
Selezionare ß (o RELAY) per
registrare su entrambe le facciate.
5
Premere REC PAUSE/START.
La registrazione inizia.
6
2
1
2
4
1
Inserire un nastro vuoto nella
piastra B.
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che appare la fonte (p.es. CD)
che si desidera registrare.
• Compact disc: Inserire un compact
disc.
Per iniziare da una pista particolare,
creare un programma (consultando in
proposito la sezione “Per
programmare i brani”).
• MD: Inserire un minidisco.
Per iniziare da una pista particolare,
creare un programma (consultando la
sezione “Per programmare i brani”).
Iniziare la riproduzione della fonte
da registrare.
Per
Premere
Interrompere la
registrazione
p.
Fare una pausa
nella registrazione
REC PAUSE/START.
Registrazione su cassetta
4
Informazioni
• Quando si desidera registrare a partire dalla
facciata posteriore, premere TAPE B 9 in modo
che il suo indicatore si illumini dopo aver premuto
REC PAUSE/START al punto 3.
• Se si desidera ridurre il sibilo del nastro nei suoni
ad alta frequenza di basso livello, premere DOLBY
NR in modo che appaia “DOLBY NR” dopo aver
premuto REC PAUSE/START al punto 3.
• Durante la registrazione da compact disc si può
usare la manopola jog per selezionare i brani
durante il modo di pausa di registrazione (dopo
aver premuto REC PAUSE/START al punto 3 e
prima di premer/o di nuovo al punto 5).
• Scegliere SURROUND OFF durante la
registrazione.
55IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per registrare da
compact disc
specificando l’ordine
dei brani
— Montaggio programmato
È possibile registrare brani da tutti i dischi
nell’ordine desiderato. Quando si esegue la
programmazione, assicurarsi che il tempo di
riproduzione per ciascuna facciata non ecceda
la durata di una facciata del nastro.
(alimentazione)
3
4
1
Inserire un disco e inserire un nastro
vuoto nella piastra B.
2
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “CD” appare sul display.
3
Premere ripetutamente PLAY
MODE fino a che “PROGRAM”
appare sul display.
4
Premere uno dei tasti DISC 1-3 per
selezionare il disco.
5
Girare la manopola jog sino a che il
brano desiderato appare sul display,
quindi premere ENTER/YES.
1 11
Il brano viene programmato.
Numero di disco
Numero di brano Tempo di riproduzione
totale (incluso il brano
selezionato)
6
Per programmare altri brani da
registrare sulla facciata A, ripetere i
punti da 4 a 5.
Saltare il punto 4 quando si scelgono
altri brani dallo stesso disco.
2 10
p
5
9
1
7
“P” appare sul display e il tempo di
riproduzione totale torna a “0.00” sul
display.
7
8
◊
Premere P sul telecomando per
inserire una pausa alla fine della
facciata A.
Ripetere i punti 5 e 6 per brani dallo
stesso disco o i punti da 4 a 6 per
brani da un altro disco per
programmare i brani rimanenti da
registrare sulla facciata B.
√
56IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
9
Premere CD-TAPE SYNC.
(alimen-tazione)
La piastra B rimane in attesa per la
registrazione e il lettore CD rimane in
attesa per la riproduzione. L’indicatore
su TAPE B ( (facciata anteriore) si
illumina.
10 Premere ripetutamente
DIRECTION per selezionare A per
registrare su una facciata.
Selezionare ß (o RELAY) per
registrare su entrambe le facciate.
11 Premere REC PAUSE/START.
La registrazione inizia.
Premere p.
2 3
Per disattivare il montaggio
programmato
Premere ripetutamente PLAY MODE fino a
che “PROGRAM” o “SHUFFLE” scompare
dal display.
Informazione
Se si desidera ridurre il sibilo del nastro nei suoni ad
alta frequenza di basso livello, premere DOLBY NR
in modo che appaia “DOLBY NR” dopo aver
premuto CD-TAPE SYNC.
Per selezionare
automaticamente la
durata del nastro
— Montaggio a selezione nastro
È possibile ottenere la durata nastro più
adatta alla registrazione di un compact disc.
Prima della registrazione, fare quanto segue.
1
Inserire un disco.
2
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “CD” appare sul display.
3
Premere EDIT una volta, in modo
da far lampeggiare “EDIT”.
Registrazione su cassetta
Per interrompere la registrazione
Appare la durata nastro necessaria per il
disco attualmente selezionato, seguita
dal tempo di riproduzione totale
rispettivamente per le facciate A e B.
Nota
• Do the following steps before recording.
• La funzione di montaggio a selezione nastro non è
utilizzabile per dischi che durano meno di un
minuto.
• Non è possibile usare questa funzione dopo la
programmazione. Per usare questa funzione è
necessario disattivare prima il programma
premendo ripetutamente PLAY MODE fino a
quando “PROGRAM” o “SHUFFLE” scompare
dal display.
57IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Regolazioni del suono
Regolazione del suono
È possibile rinforzare i bassi, creare un suono
più potente e ascoltare con le cuffie.
(alimentazione)
DBFB
SYNC BASS
Per ottenere il suono dei bassi più
appropriato (SYNC BASS)
Premere SYNC BASS.
Le frequenze dei bassi della musica che si sta
ascoltando sono misurate e le parti con toni di
bassi pesanti sono efficacemente rinforzate.
L’indicatore SYNC BASS H o SYNC BASS L
si illumina in base alle parti con toni di bassi
pesanti. Premere di nuovo SYNC BASS per
tornare al livello precedente.
Per un suono potente (GROOVE)
Premere GROOVE. Il volume passa al modo
potente, il DBFB viene regolato
automaticamente sull’intensità massima, la
curva di equalizzazione cambia e il tasto
GROOVE si illumina. Premere di nuovo
GROOVE per tornare al volume precedente.
Note
GROOVE PHONES
• Nel caso di alcuni brani, la musica suona distorta
se si usa il sistema DBFB con l’equalizzatore ed i
bassi sono troppo potenti. In tal caso,
” o su “OFF”, oppure
portare DBFB su “
cancellare l’effetto sonoro usato. Consultare in
proposito pag. 59.
• La disattivazione di GROOVE regola il DBFB su
” e appiattisce la curva di equalizzazione.
“
Per disattivare il DBFB premere DBFB fino a che
l’indicazione scompare.
Per ascoltare con le cuffie
/ Premere DBFB*.
A ciascuna pressione del tasto, la
visualizzazione cambia come segue:
Collegare le cuffie alla presa PHONES. Non
viene emesso alcun suono dai diffusori.
n DBFB NORMAL (
Nota
(salvo modello per l’Europa)
)
µ
DBFB HIGH (
)
µ
DBFB OFF (disattivata)
Se si è collegato un superwoofer, notare che il suono
viene emesso dal superwoofer anche se sono
collegate le cuffie. Spegnere il superwoofer quando
si usano le cuffie.
* DBFB = Dynamic Bass Feedback (retroazione
dinamica dei bassi)
58IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Selezione dell’enfasi
audio
1
L’ultimo effetto selezionato appare sul
display.
2
Il menu di enfasi audio permette di scegliere
le caratteristiche del suono in base al tipo di
suono che si sta ascoltando.
Inoltre si può usare l’enfasi audio insieme alla
funzione di equalizzatore sincronizzato.
Quando si usa questa funzione il sistema
cambia automaticamente l’equalizzatore in
base al genere.
Scelta degli effetti dal
menu della musica
(alimentazione)
1
2
Usare la manopola per scegliere
l’effetto desiderato, quindi premere
ENTER/YES.
Il nome dell’effetto appare sul display.
Vedere la tabella “Opzioni di menu
musicale”.
Per disattivare l’effetto
Premere ripetutamente EFFECT o ON/OFF
sul telecomando in modo che “EFFECT OFF”
appaia sul display.
Opzioni di menu musicale
Appare “
” se si seleziona un effetto con
effetti surround.
Effetto
Per
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
Fonti musicali normali
ACTION
ROMANCE
SF
DRAMA
SPORTS
Colonne sonore e
situazioni di ascolto
particolari
SHOOTING
RACING
RPG
BATTLE
ADVENTURE
Videogiochi
P FILE 1~5
Memoria personale*
Regolazioni del suono
EFFECT
SYNC EQ
Premere FILE SELECT.
* La funzione di memoria personale permette di
memorizzare gli effetti creati (vedere “Creazione
di una memoria personale di enfasi audio”a
pagina 62).
59IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Uso dell’equalizzatore
sincronizzato
Si può impostare l’enfasi audio in modo che
cambi automaticamente in base al ritmo ed al
tempo della musica.
/ Premere SYNC EQ.
L’indicatore lampeggia durante la
misurazione del ritmo e del tempo della
fonte. Una volta che sono stati misurati,
l’indicatore si illumina sul display.
Per cambiare la
visualizzazione
dell’analizzatore di
spettro
Si può cambiare la visualizzazione a piacere
mentre si ascolta la musica.
(alimentazione)
SYNC EQ classifica la musica come segue
Frequenza ritmo
LO (basso)
HI (alto)
Forza ritmo
SMOOTH
MEDIUM
STRONG
Per disattivare l’equalizzatore
sincronizzato
Premere di nuovo SYNC EQ. L’indicatore si
spegne.
L’equalizzatore sincronizzato viene
disattivato anche quando:
—
—
—
—
—
si disattiva l’effetto
si seleziona un effetto dal menu musicale
si seleziona l’effetto surround
si regola l’equalizzatore grafico
si canta con accompagnamento (karaoke)
Note
• SYNC EQ non funziona nel modo KARAOKE.
• F FILE MEMORY non funziona nel modo SYNC
EQ.
• I nomi delle classificazioni non sono correlati al
genere della fonte musicale.
SPECTRUM
ANALYZER
/ Premere SPECTRUM ANALYZER.
A ciascuna pressione del tasto la
visualizzazione cambia come segue:
˜
IMAGE PATTERN
NORMAL PATTERN
60IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Selezione degli
effetti surround
Regolazione
dell’equalizzatore
grafico
Si può ascoltare con gli effetti surround.
È possibile regolare il suono alzando o
abbassando i livelli di gamme di frequenza
specifiche.
(alimentazione)
Prima di procedere, selezionare l’enfasi audio
desiderata per il suono basilare.
(alimentazione)
4
6
Regolazioni del suono
SURROUND
/ Premere ripetutamente
SURROUND per selezionare
l’effetto surround desiderato.
A ciascuna pressione del tasto la
visualizzazione cambia come segue:
˜
SURROUND ON (
)
2
1
Selezionare l’enfasi audio desiderata
per il suono basilare (vedere
“Selezione dell’enfasi audio” a
pagina 59).
2
Premere GEQ CONTROL.
3
Premere ripetutamente + o – per
selezionare una banda di frequenza.
SURROUND OFF (disattivato)
Informazione
Se si desidera personalizzare l’effetto, memorizzarlo
in un file personale. Consultare in proposito la
sezione “Creazione di un file personale di enfasi
audio”.
Nota
3
Quando si selezionano altri effetti sonori, l’effetto
surround viene disattivato.
61IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
4
Girare la manopola jog per regolare
il livello.
Creazione di una
memoria personale di
enfasi audio
— Memoria personale
5
Ripetere i punti 3 e 4.
6
Premere ENTER/YES quando si è
completata la regolazione.
Nota
Se si seleziona l’enfasi audio di un altro menu
(tranne che per “EFFECT OFF”), l’effetto di suono
ottenuto va perduto. Per conservare l’effetto di
suono ottenuto con la regolazione per usi futuri,
memorizzarlo in una memoria personale. (Vedere
“Creazione di una memoria personale di enfasi
audio”.)
È possibile creare una memoria personale di
schemi audio (effetto surround e
equalizzatore grafico) e memorizzarla
nell’apparecchio. In seguito si può richiamare
quello schema audio per riprodurre un
nastro, un disco o un programma radio. È
possibile creare fino a cinque memorie audio.
Prima di procedere, selezionare l’enfasi audio
desiderata per il suono basilare.
(alimentazione)
2
1
3
Ottenere l’effetto sonoro desiderato
usando l’equalizzatore grafico e
l’effetto surround.
62IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
2
Premere P FILE MEMORY.
Il numero di memoria personale appare
sul display.
3
Usare la manopola jog per
selezionare il numero di memoria
personale (P FILE 1 ~ 3) min cui si
desidera memorizzare l’effetto
sonoro, quindi premere ENTER/
YES.
Regolazioni del suono
Gli effetti di suono ottenuti con la
regolazione sono memorizzati sotto il
numero di memoria selezionato. Le
regolazioni precedentemente
memorizzate in questo numero di
memoria sono cancellate e sostituite
dalle nuove regolazioni.
Per richiamare una memoria
personale
1 Premere FILE SELECT.
2 Usare la manopola jog per selezionare la
memoria personale desiderata.
3 Premere ENTER/YES.
63IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Altre funzioni
Uso del sistema dati
radio (RDS)
(solo modello per l’Europa)
Che cosa è il sistema dati radio?
Il sistema dati radio (RDS) è un servizio che
permette alle stazioni radio di inviare
informazioni addizionali insieme al normale
segnale di programma. Questo sintonizzatore
offre varie comode funzioni RDS come la
visualizzazione del nome della stazione e la
localizzazione di stazioni in base al tipo di
programma. Il servizio RDS è disponibile solo
su stazioni FM.*
Per controllare le informazioni RDS
A ciascuna pressione di DISPLAY, la
visualizzazione cambia come segue:
n Nome stazione*
µ
Frequenza
µ
Tipo di programma*
µ
Indicazione dell’orario
µ
Nome dell’effetto o
“EFFECT ON (OFF)”
* Se non sono ricevuti dati RDS, il nome della
stazione e il tipo di programma possono non
apparire sul display.
Nota
Il servizio RDS può non funzionare correttamente se
la stazione sintonizzata non trasmette correttamente
il segnale RDS o se l’intensità del segnale è debole.
* Non tutte le stazioni FM offrono il servizio RDS e
non tutte offrono lo stesso tipo di servizi. Se non si
è familiari con il sistema RDS, controllare con
l’emittente locale per quanto riguarda i servizi
offerti nella propria zona.
Ricezione di trasmissioni
RDS
/ Basta selezionare una stazione della
banda FM. Quando si sintonizza
una stazione che offre servizi RDS, il
nome della stazione appare sul
display.
Localizzazione di una
stazione con il tipo di
programma (PTY)
È possibile localizzare una stazione
desiderata selezionando un tipo di
programma. L’apparecchio sintonizza i tipi di
programma attualmente trasmessi dalle
stazioni RDS memorizzate nella memoria di
preselezione del sintonizzatore.
(alimentazione)
1 2,4 3,5
64IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
1
Premere PTY durante l’ascolto della
radio.
2
Girare la manopola jog per
selezionare il tipo di programma
desiderato. Vedere la “Lista dei tipi
di programma” di seguito.
3
Premere ENTER/YES.
L’apparecchio inizia a cercare le stazioni
RDS preselezionate (“SEARCH” e il tipo
di programma selezionato appaiono
alternatamente sul display).
Quando il sintonizzatore riceve un
programma, il numero di stazione
preselezionata lampeggia.
4
5
Girare la manopola jog per
visualizzare il numero di stazione
preselezionata desiderato.
Per disattivare la ricerca PTY
Premere di nuovo PTY.
Lista dei tipi di programma (PTY)
NEWS
Giornali radio.
AFFAIRS
Programmi a soggetto che ampliano
sulle notizie recenti.
INFORMATION
Programmi su questioni dei
consumatori, assistenza medica.
SPORT
Programmi di sport.
EDUCATION
Programmi educativi, come programmi
di “fai da te” e consigli.
DRAMA
Radiodrammi e storie a puntate.
CULTURE
Programmi di cultura nazionale o
regionale, lingua e questioni sociali.
VARIED
Programmi con interviste a personalità,
giochi a quiz e commedie.
POP
Programmi di musica pop.
ROCK
Programmi di musica rock.
EASY MUSIC
Musica di facile ascolto (musica per
tutti).
L CLASSICAL
Musica classica, ad esempio strumentale,
e opere vocali e corali.
S CLASSICAL
Concerti di grandi orchestre, musica da
camera, opera, ecc.
OTHER MUSIC
Musica come il jazz, il rhythm and blues
o il reggae.
WEATHER
Informazioni metereologiche.
FINANCE
Rapporti di borsa e quotazioni azionarie,
ecc.
Altre funzioni
Premere ENTER/YES mentre il
numero di stazione preselezionata
lampeggia.
SCIENCE
Programmi sulle scienze naturali.
CHILDREN
Programmi per i piccoli.
SOCIAL
Programmi sulle persone e i loro
problemi.
RELIGION
Programmi di contenuto religioso.
PHONE IN
Programmi in cui il pubblico può
telefonare per esprimere le sue opinioni
o in discussioni aperte.
TRAVEL
Programmi di viaggi. Non per annunci
sul traffico di tipo TP/TA.
LEISURE
Programmi su attività per il tempo libero
come giardinaggio, pesca, cucina, ecc.
JAZZ
Programmi di musica jazz.
continua
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
65IT
Uso del sistema dati radio (RDS)
(continuazione)
COUNTRY
Programmi di musica country.
NATION
Programmi di musica popolare del paese
o della regione.
OLDIES
Programmi di vecchi successi.
FOLK
Programmi di musica folk.
Per cantare con
accompagnamento:
Karaoke
È possibile cantare all’accompagnamento di
qualsiasi disco o nastro abbassando la voce
del cantante. È necessario collegare un
microfono opzionale.
(alimentazione)
3
DOCUMENTARY
Servizi ricercati in profondità.
ALARM TEST
Segnale di prova per le trasmissioni di
emergenza.
ALARM-ALARM
Trasmissioni di emergenza.
NONE
Qualsiasi programma non definito sopra.
Nota
Appare “NO PTY” quando il tipo di programma
selezionato non è attualmente in fase di
trasmissione.
1,5 2
4
1
Regolare MIC LEVEL su 0 per abbassare
il livello di controllo del microfono.
2
Collegare un microfono opzionale a
MIX MIC.
3
Premere ripetutamente KARAOKE
PON/MPX per ottenere l’effetto
karaoke desiderato.
n
A ciascuna pressione del tasto, la
visualizzazione cambia come segue:
KARAOKE PON n MPX R n MPX L
EFFECT OFF (ON)* N
* Quando è selezionata un’enfasi audio,
appare il nome dell’effetto.
L’indicatore h appare sul display
quando è attivato un modo karaoke.
66IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per cantare in karaoke riducendo il livello della
parte vocale di un compact disc, selezionare
“KARAOKE PON”. Per cantare in karaoke con
un compact disc di tipo multiplex o con un
nastro, selezionare “MPX R” o “MPX L”.
1
Eseguire i punti da 1 a 5 della sezione
“Per cantare con accompagnamento:
Karaoke”. Quindi inserire un nastro
nella piastra B.
4
Avviare la riproduzione della
musica e regolare il volume.
2
Premere REC PAUSE/START.
5
Regolare il volume del microfono
girando MIC LEVEL.
3
Premere di nuovo REC PAUSE/
START.
La registrazione inizia.
4
Quando si finisce
Regolare MIC LEVEL su 0 e scollegare il
microfono da MIX MIC, quindi premere
ripetutamente KARAOKE PON/MPX in
modo che “h” scompaia.
Nota
Nel caso di alcune canzoni, la parte vocale può non
essere cancellata quando si seleziona KARAOKE
PON.
Premere CD (P per iniziare la
riproduzione sul lettore CD, (MD
( per farla iniziare sulla piastra
MD o ancora TAPE A per farla
iniziare sulla piastra A).
La riproduzione inizia. Iniziare a cantare
insieme alla musica.
Per interrompere la registrazione
Si possono mescolare suoni Karaoke e la
propria voce raccolta con un microfono
(opzionale). Il risultato può venire registrato
su cassetta.
(alimentazione)
p
5
Premere p.
Informazioni
• Se si verifica feedback (retroazione acustica),
allontanare il microfono dai diffusori o cambiare
l’orientamento del microfono.
• Se si desidera registrare solo la propria voce
tramite il microfono, è possibile farlo selezionando
la funzione CD ma senza riprodurre un disco.
• Quando sono in ingresso segnali ad alto livello,
l’apparecchio regola automaticamente il livello di
registrazione per evitare distorsione del segnale di
suono registrato (funzione di controllo automatico
del livello).
• Si possono mescolare suoni Karaoke e la propria
voce raccolta con un microfono (opzionale)
registrando il tutto su minidisco solo durante le
registrazioni del segnale TUNER, TAPE e VIDEO
IN.
Altre funzioni
Missaggio e registrazione
di suoni
Note
2,3 1
• E si preme il pulsante EFFECT (o ON/OFF del
telecomando) o FUNCTION, o ancora si richiama
un effetto sonoro, il modo Karaoke viene
cancellato.
• Il suono degli strumenti può essere ridotto
insieme alla voce del cantante quando il suono è
registrato in monoaurale.
• La voce del cantante può non essere ridotta se:
—suonano solo pochi strumenti.
—la canzone è un duetto.
—la fonte ha forti echi o cori.
—la voce del cantante devia dal centro.
—la voce della fonte canta come soprano o
tenore alto.
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
67IT
Assegnazione di nomi
alle stazioni radio
preselezionate
4
Ad ogni pressione del tasto, il display
cambia nell’ordine seguente:
A (Maiuscola) n a (Minuscola)
n 0 (Numeri) n ! (Simboli)*
n
(Spazio)** n A…
* Si possono usare i seguenti simboli.
Si possono assegnare dei nomi da sino a 12
caratteri (nome della stazione) alle stazioni
radio preselezionate. Il nome della stazione
appare quando essa viene messa in sintonia.
(Power)
Premere NAME EDIT/
CHARACTER più volte sino a che
non appare il carattere desiderato.
!”#$%&’()∗+,–./:;<=>?@_`
** Per inserire uno spazio
Passare al punto 6.
Non si può inserire uno spazio vuoto
come primo carettere.
8 6
5
Girare la manopola jog sino a che
non appare il carattere desiderato.
6
Premere ).
Il cursore si sposta verso destra ed
attende che si imposti il carattere
successivo.
7
Ripetere le fasi dalla 5 alla 7 per
completare l’intero titolo.
Se si commette un errore
Premere 0 o ) sino a che il carattere
che volete cambiare lampeggia, quindi
ripetere le fasi dalla 4 alla 6.
Per cancellare un carattere
2,5 3,4 1
1
Premere TUNER/BAND più volte
sino a che la banda di frequenze
desiderata appare sul display.
2
Girare la manopola jog per scegliere
il numero della stazione
preselezionata cui desiderate
attribuire un nome.
3
Premere NAME EDIT/CHAR. Il
cursore inizia a lampeggiare.
Premere CLEAR mentre il carattere sta
lampeggiando.
8
Premere ENTER/YES per
completare la procedura.
68IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per cancellare la procedura di
attribuzione di un nome
Premere MENU/NO.
Per controllare il numero
di preselezione e la
frequenza di una stazione
Il nome della stazione impostato appare
quando questa viene messa in sintonia. Per
controllare il nome e la frequenza della
stazione, premere DISPLAY. Il numero di
preselezione e la frequenza vengono
visualizzati per quattro secondi e quindi il
display torna alla sua visualizzazione
originario.
Per addormentarsi al
suono della musica
— Timer di spegnimento ritardato
È possibile predisporre il sistema perché si
spenga dopo un lasso di tempo
predeterminato, in modo da potersi
addormentare al suono della musica. È
possibile stabilire il tempo fino allo
spegnimento in scatti di 10 minuti.
SLEEP
Per cancellare un nome
Ripetere le fasi dalla 1 alla 5, quindi premere
CLEAR più volte sino a che tutti i caratteri
sono stati cancellati.
/ Premere SLEEP.
Quando si seleziona “AUTO”
Altre funzioni
A ciascuna pressione del tasto,
l’indicazione dei minuti (tempo fino allo
spegnimento) cambia come segue:
AUTO n 90min n 80min n 70min
n … n 10min n OFF n AUTO …
Il sistema si spegne quando il disco MD o
nastro attuale finisce la riproduzione (per un
massimo di 100 minuti).
Per controllare il tempo rimanente
Premere una volta SLEEP.
Per cambiare il tempo fino allo
spegnimento
Selezionare il tempo desiderato premendo
SLEEP.
Per disattivare la funzione di
timer di spegnimento ritardato
Premere ripetutamente SLEEP fino a che
appare “SLEEP OFF”.
69IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per svegliarsi al
suono della musica
2
Regolare il volume.
3
Premere CLOCK/TIMER SET.
Appare “SET DAILY 1”.
— Timer di sveglia
È possibile svegliarsi ogni giorno al suono
della musica preferita all’orario fissato.
Assicurarsi che l’orologio sia stato regolato
(vedere “Punto 2: Regolazione dell’orario”).
9
TIMER
SELECT
4
Girare la manopola jog per
selezionare “DAILY 1 (o 2)” e
quindi premere ENTER/YES.
Appare “ON” e la cifra delle ore
lampeggia sul display.
2
5
Regolare l’orario di inizio della
riproduzione.
Girare la manopola jog per regolare le
ore e quindi premere ENTER/YES.
L’indicazione dei minuti inizia a
lampeggiare.
Girare la manopola jog per regolare i
minuti e quindi premere ENTER/YES.
L’indicazione delle ore lampeggia di
nuovo.
4,5,7,8
1
Preparare la fonte musicale che si
desidera riprodurre.
• CD: Inserire un disco. Per iniziare da
un brano particolare creare un
programma (vedere “Per
programmare i brani” a pagina 24).
• MD: Inserire un disco. Per iniziare da
un brano particolare creare un
programma (vedere “Per
programmare i brani” a pagina 32).
• Nastri: Inserire un nastro con la facciata
da riprodurre rivolta verso l’esterno.
• Radio: Sintonizzare la stazione
preselezionata desiderata (vedere
“Punto 3: Preselezione delle stazioni
radio” a pagina 8).
6
Regolare l’orario di fine della
riproduzione con il procedimento
sopra.
7
Girare la manopola jog fino a che
appare la fonte musicale desiderata.
L’indicazione cambia come segue:
n TUNER ˜ CD PLAY N
n TAPE PLAY˜MD PLAYN
8
Premere ENTER/YES.
Appare il tipo di timer (DAILY 1 o
DAILY 2), seguito da orario di inizio,
orario di fine e fonte musicale e quindi
riappare la visualizzazione originale.
9
Spegnere l’apparecchio.
70IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Per controllare la regolazione
Premere TIMER SELECT e girare la
manopola jog per selezionare il modo
desiderato (DAILY 1 o DAILY 2), quindi
premere ENTER/YES.
Per cambiare la regolazione ricominciare dal
punto 1.
Per disattivare l’operazione timer
Premere TIMER SELECT e girare la
manopola jog per selezionare “TIMER OFF”,
quindi premere ENTER/YES.
Informazione
Registrazione a timer
di programmi radio
Per registrare a timer, è necessario prima
preselezionare la stazione radio (vedere
“Punto 3: Preselezione delle stazioni radio”) e
regolare l’orologio (vedere “Punto 2:
Regolazione dell’orario”).
7
TIMER
SELECT
1
Il sistema si accende 15 secondi prima dell’orario
fissato.
Altre funzioni
3
4,5,6
1
1
Inserire un minidisco o una cassetta
audio registrabile. La cassetta deve
venire caricata nella piastra B.
2
Sintonizzare la stazione radio
preselezionata (vedere “Ascolto
della radio” a pagina 18).
In caso che si registri da un componente
AV opzionale collegato ai terminali
OPTICAL IN, impostarne il timer.
Consultare in proposito il manuale di
ciascuno dei componenti.
3
Premere CLOCK/TIMER SET.
Appare “SET DAILY 1”.
continua
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
71IT
Registrazione a timer di
programmi radio (continuazione)
4
Girare la manopola jog per
selezionare “MD REC”
(registrazione di minidischi) o
“TAPE REC” (registrazione di
cassette audio), quindi premere
ENTER/NEXT.
Appare “ON” e la cifra delle ore
lampeggia sul display.
Per controllare la regolazione
Premere e girare la manopola jog per
selezionare “MD REC” o “TAPE REC”,
quindi premere ENTER/NEXT.
Per cambiare la regolazione ricominciare dal
punto 1.
Per disattivare l’operazione timer
Premere TIMER SELECT e girare la
manopola jog per selezionare “TIMER OFF”,
quindi premere ENTER/YES.
Nota
Se il sistema è già acceso all’orario fissato, la
registrazione non viene eseguita.
5
Regolare l’orario di inizio della
registrazione.
Girare la manopola jog per regolare le
ore e quindi premere ENTER/YES.
L’indicazione dei minuti inizia a
lampeggiare.
Girare la manopola jog per regolare i
minuti e quindi premere ENTER/YES.
L’indicazione delle ore lampeggia di
nuovo.
6
Regolare l’orario di fine della
registrazione con il procedimento
sopra.
Se si registra su MD, scegliete STEREO o
MONO girando la manopola jog e
quindi premere ENTER/YES.
Appare l’orario di inizio, seguito
dall’orario di fine, stazione radio
preselezionata da registrare (p.es.
“TUNER FM 5”) e quindi riappare la
visualizzazione originale.
7
Spegnere l’apparecchio.
Quando la registrazione inizia, il livello
del volume viene regolato sul minimo.
72IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Uso di componenti A/V opzionali
Collegamento di
un MD Walkman*
4
Iniziare a riprodurre con lo MD
Walkman.
5
Premere ripetutamente DISPLAY
sullo MD Walkman fino a che il
tempo trascorso e il numero di pista
appaiono sul telecomando (o sul
display dello MD Walkman nel caso
dello MZ-R30).
Si può collegare il registratore/lettore
portatile di minidischi Sony MD Walkman
con il cavo MD Walkman.
Per l’uso dello MD Walkman, fare riferimento
alle istruzioni allegate allo MD Walkman.
Le informazioni di tempo trascorso e
numero di pista possono essere emesse
tramite il terminale di controllo dello
MD Walkman.
Note
Non collegare un MD Walkman non elencato sotto
al terminale MD WM LINK. Questo può causare
problemi di funzionamento.
• Modelli MD Walkman compatibili con
questo sistema.
Lettore portatile di minidischi:
MZ-E70, E45 (solo Hong Kong), E55, E50,
E44, E35, E33, E32, E30, E25, EP11
Registratore portatile di minidischi:
MZ-R30, R35, R50, R55, R5ST (solo
Europa)**
**Assicurarsi di rimuovere la stazione MD e di
collegare solo lo MD Walkman.
6
Regolare il volume sul massimo con
il telecomando dello MD Walkman.
7
Scollegare il telecomando dello MD
Walkman e collegare la DHCMDX10.
Collegare il cavo in modo che il cilindro
sia vicino allo MD Walkman.
* MD Walkman è un marchio di Sony Corporation.
Cavo MD Walkman
1
Se il sistema è acceso, premere
per spegnerlo.
2
Disattivare la funzione Digital Mega
Bass (rinforzo dei bassi) dello MD
Walkman.
Nota
Regolare DIGITAL MEGA BASS su 0 o
premere DIGITAL MEGA BASS per
spegnere l’indicatore “BASS”.
3
Attivare la funzione AVLS
(contenimento del volume) dello
MD Walkman.
Regolare AVLS su “LIMIT”.
• Non collocare lo MD Walkman sulla DHCMDX10. Il suono può essere interrotto o si
possono avere disturbi. Inoltre questo può
causare problemi di funzionamento dello MD
Walkman.
• Il suono può essere distorto durante la
riproduzione dello MD Walkman se la funzione
Digital Mega Bass è attivata o se la funzione AVLS
è disattivata.
• Assicurarsi di spegnere prima di collegare perché
si possono avere disturbi o funzionamento
erroneo.
• Lo MD Walkman richiede una maggiore quantità
di energia che durante il funzionamento normale
quando è collegato alla DHC-MDX10. Assicurarsi
che sia disponibile alimentazione sufficiente
prima di registrare.
Uso di componenti A/V opzionali
• Quando si collega un MD Walkman a
questo sistema, la registrazione analogica
alla MD inizia automaticamente quando lo
MD Walkman inizia la riproduzione
(registrazione sincronizzata).
73IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Registrazione dallo
MD Walkman su un
minidisco
5
Premere ( sullo MD Walkman.
La registrazione inizia nello stesso
momento in cui lo MD Walkman inizia
la riproduzione.welcme datacomp.
Per interrompere la registrazione
(alimentazione)
4
Premere p e quindi premere p sullo MD
Walkman.
Il suono emesso dai diffusori cessa e la
registrazione si interrompe.
Mentre “TOC” è illuminato o lampeggia
Per assicurare una registrazione completa,
non spostare la piastra o scollegare il cavo di
alimentazione. La piastra aggiorna il TOC
(Table of Contents = indice) del minidisco
mentre “TOC” lampeggia.
Nota
• Quando si avvia la registrazione MD WALKMAN
SYNC mentre lo MD Walkman è in modo di
arresto, alcuni secondi prima che lo MD Walkman
inizi la riproduzione possono essere registrati
come uno spazio vuoto.
• Quando la registrazione viene interrotta o messa
in pausa, il suono del diffusore può essere
interrotto per un massimo di 3 secondi. Questo
non è un difetto di funzionamento.
• Le funzioni Smart Space e Level Synchro non si
attivano.
1
1
2
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “MD WALKMAN”
appare sul display.
Mettere in pausa lo MD Walkman.
Se lo MD Walkman non è dotato di
funzione di pausa, regolarlo in modo di
arresto.
3
Premere ripetutamente =o +
sullo MD Walkman per selezionare
la pista che si desidera registrare.
Regolazione del livello di
registrazione
Eseguire quanto segue dopo il punto 3.
1 Premere due volte MENU/NO.
Appare “Setup Menu”.
2 Girare la manopola jog fino a che appare
“Level Adjust?”, quindi premere ENTER/
YES. Appare il livello di registrazione.
3 Girare la manopola jog per regolare il
livello di registrazione.
Nota
Non si può usare =/+ sui modelli di MD
Walkman in cui questo tasto è usato anche per
(.
4
Premere MD WALKMAN SYNC.
La piastra rimane in attesa per la
registrazione.
Il livello di registrazione può essere
regolato da –12 a +12. Regolare il livello di
registrazione in modo che “OVER” sul
display non si illumini in corrispondenza
dei suoni più forti.
4 Premere MENU/NO.
74IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Copia di titoli
Quando si usa un lettore di minidischi portatile,
si può copiare il titolo della pista che si sta
registrando.
• Modelli di MD Walkman compatibili con
questo sistema
MZ-E70, E45 (solo Hong Kong), E55, E50,
E44, E35, E33, E32, E30, E25, EP11
1 Durante la registrazione, premere MENU/
NO.
Appare “Edit Menu”.
2 Girare la manopola jog fino a che appare
“Nm In ?”, quindi premere ENTER/YES.
Quando la pista in fase di registrazione ha un
nome, appare il titolo. Se il titolo è lungo,
premere = o + per scorrere il titolo.
Se la pista non ha un nome, si può assegnare
un nome alla pista. (Per assegnare un nome
alla pista, vedere pagina 40.)
3 Premere ENTER/YES.
Il titolo visualizzato viene copiato.
Per montare il titolo, seguire i punti da 1 a
7 di “Assegnazione di nomi ai minidischi”
a pagina 44.
Collegamento di
componenti
digitali
Si possono collegare componenti digitali con
un cavo digitale (ottico, opzionale) e un cavo
analogico audio (opzionale). Si può registrare
dal componente collegato alla MD
digitalmente se si usa il cavo digitale.
Fare riferimento alle istruzioni di ciascun
componente.
alla presa di uscita audio digitale
del componente digitale
Nota
Uso di componenti A/V opzionali
• Il titolo può non essere copiato quando la
registrazione comincia a metà della pista.
• Il titolo può non essere copiato correttamente
quando si copia il titolo dal registratore di
minidischi portatile (MZ-R55/R50/R35/R30/
R5ST (solo Europa)).
Marcatura di numeri di pista
Premere REC durante la registrazione al punto
dove si desidera marcare un numero di pista.
Informazione
Quando si usa un lettore di minidischi portatile, i
numeri di pista sono marcati automaticamente alla
stessa posizione del minidisco riprodotto nel lettore
di minidischi portatile Walkman.
alle prese di uscita audio
analogiche del componente
digitale
Note
• Quando si usa un registratore di minidischi
portatile, i numeri di pista possono non essere
marcati nella stessa posizione del minidisco
riprodotto nel registratore di minidischi portatile.
Dopo la registrazione, marcare di nuovo i numeri
di pista usando le funzioni di montaggio.
• La funzione Level Synchro non si attiva durante la
registrazione dallo MD Walkman.
continua
75IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Collegamento di componenti
digitali (continuazione)
1
Collegare un cavo digitale (ottico,
opzionale).
OPTICAL IN
OPTICAL
OPTICAL
COVER
HOLDER
1 Togliere il
coperchio dalla
presa.
2 Applicare il
coperchio a
OPTICAL 1
COVER HOLDER.
1
2
Ascolto del suono
di componenti
digitali collegati
(alimentazione)
OPTICAL IN
OPTICAL
OPTICAL
COVER
HOLDER
3
4
3 Collegare il cavo
a fibre ottiche.
4 Collegare alla presa di uscita digitale del
componente digitale.
2
Collegare un cavo audio
(opzionale).
2
O
PT
IC
AL
V
(A IDE
U O
D
IO
)
R
L
alle prese di uscita
audio del componente
digitale
1
Preparare il componente digitale.
2
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “OPTICAL IN” appare
sul display.
Si può sentire il suono del componente
digitale collegato.
76IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
5
Registrazione da
componenti
digitali
(alimentazione)
4
2
Premere MD (Pper la
registrazione su minidisco e REC
PAUSE/START se si desidera
registrare su cassetta.
La registrazione inizia.
6
5
Iniziare la riproduzione della
sorgente di segnale desiderata.
Per interrompere la registrazione
Premere p.
Mentre “TOC” è illuminato o
lampeggia
Per assicurare una registrazione completa,
non spostare la piastra o scollegare il cavo di
alimentazione. La piastra aggiorna il TOC
(Table of Contents = indice) del minidisco
mentre “TOC” lampeggia.
Nota
p
2
1
Preparare il componente digitale.
2
Inserire un minidisco o cassetta
audio registrabile. Se si usa una
cassetta, inserirla nella piastra B.
3
Premere ripetutamente FUNCTION
fino a che “OPTICAL IN” appare
sul display.
4
Premere REC se si desidera
registrare su minidisco e REC
PAUSE/START se si desidera
registrare su cassetta.
Uso di componenti A/V opzionali
3
• Questa piastra MD dispone di un convertitore di
frequenza di campionamento interno. Il segnale
audio dei componenti digitali collegati a questo
apparecchio può essere registrato sulla MD,
indipendentemente dalla frequenza di
campionamento (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz).
• La maggior parte dei dischi DVD non permette la
registrazione audio digitale. Quando si registra
una fonte DVD per cui è proibita la registrazione
digitale, viene eseguita la registrazione analogica,
indipendentemente dalla presenza o assenza di
collegamenti digitali.
• Quando si registra su di un nastro, viene eseguita
la registrazione analogica.
Il minidisco o cassetta rimangono in
attesa di registrazione e la riproduzione
col componente analogico collegato ha
inizio.
77IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Collegamento di una
piastra di
registrazione, un
videoregistratore, ecc.
Collegamento alla presa
di ingresso VIDEO
Per migliorare il sistema, è possibile collegare
i componenti opzionali. Il suono analogico
dal componente collegato è registrato come
un segnale analogico sull’MD.
Consultare le istruzioni per l’uso di ogni
componente.
Collegamento dei cavi audio (non
forniti)
Quando si usano i cavi audio (non forniti) per
collegare altri componenti A/V al sistema,
accertarsi di inserire le spine saldamente,
spingendole fino in fondo. Non sarà generato
alcun suono se le spine non sono inserite
saldamente.
All’uscita audio di un
componente
Non è spinta fino in fondo
NON VA
BENE
VA BENE
Inserire completamente
Consiglio
Il sistema non tollera il Dolby Pro Logic, perciò non
è possibile ascoltare il materiale riprodotto su un
lettore DVD con il Dolby Digital o il Dolby Pro
Logic. Inoltre questo sistema non può eseguire una
registrazione digitale da un disco che è stato
registrato con il Dolby Digital.
* DOLBY, il simbolo della doppia D a, il Dolby
Digital e PRO LOGIC sono marchi della Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
78IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Ascolto del suono
dei componenti A/V
collegati
Registrazione da
componenti
analogici collegati
(alimentazione)
(alimentazione)
1
2
MENU/NO
Premere ripetutamente FUNCTION
per selezionare “VIDEO”.
5
3
ENTER/YES
Preparare il componente analogico
collegato.
2
1
Preparare per la registrazione il
componente analogico desiderato.
2
Inserire un minidisco o cassetta
registrabile.
3
Premere ripetutamente FUNCTION
per selezionare “VIDEO”.
4
Premere REC se si desidera
registrare su minidisco e REC
PASE/START se si desidera
registrare su cassetta. Il registratore
a minidischi o cassette rimane in
attesa di registrazione ed il suono
prodotto dal componente collegato
al sistema viene riprodotto.
Uso di componenti A/V opzionali
2
4
La piastra MD entra in modo di attesa di
registrazione.
continua
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
79IT
Registrazione da componenti
analogici collegati (continuazione)
5
Premere MD (P per la
registrazione di minidischi e REC
PAUSE/START per la registrazione
da cassette.
La registrazione inizia.
6
Collegamento di
un superwoofer
(salvo modello per l’Europa)
È possibile collegare un superwoofer
opzionale.
Avviare la riproduzione della
sorgente sonora desiderata.
Per interrompere la registrazione
Premere p.
Consiglio
È possibile regolare il livello di registrazione sul
volume desiderato dopo aver eseguito il punto 4.
(Vedere a pagina 42.)
Prima di staccare il cavo di
alimentazione
La registrazione dell’MD è completata quando
l’indice (TOC: Table of Contents) dell’MD viene
aggiornato. L’indice viene aggiornato quando si
espelle l’MD o si preme
(accensione) e si
spegne il sistema. Per garantire la registrazione
completa, non staccare il cavo di alimentazione
prima di aver aggiornato l’indice (mentre “TOC” è
acceso) o durante l’aggiornamento dell’indice
(mentre “TOC” sta lampeggiando).
al superwoofer
80IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Antenna AM
Collegamento di
antenne esterne
Collegare un filo isolato da 6-15 metri al
terminale antenna AM. Lasciare collegata
l’antenna AM a telaio in dotazione.
Tipo di presa A
Collegare un’antenna esterna per migliorare
la ricezione. Fare riferimento alle istruzioni di
ciascun componente.
Filo isolato (non in dotazione)
Antenna FM
FM
75
CO
AX
Collegare l’antenna FM esterna opzionale. È
anche possibile usare invece l’antenna TV.
IAL
AM
Tipo di presa A
Tipo di presa B
Cavo coassiale da 75 ohm
(non in dotazione)
Filo isolato (non in dotazione)
FM
75
CO
AX
IAL
FM
75
CO
AX
AM
IAL
Connettore a presa
standard CEI (non
in dotazione)
FM
75
CO
AX
IAL
AM
Uso di componenti A/V opzionali
AM
Tipo di presa B
81IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Altre informazioni
Precauzioni
Tensione operativa
Prima di usare il sistema controllare che la tensione
operativa del sistema sia identica alla tensione della rete
elettrica locale.
Note sui compact disc
• Prima di riprodurre un disco, pulirlo con un panno di
pulizia. Pulire il disco dal centro verso l’esterno.
• Non usare solventi come benzina, acquaragia, pulitori
reperibili in commercio o spray antistatica per dischi in
vinile.
• Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a fonti di
calore come condotti dell’aria calda e non lasciarli in
un’auto parcheggiata al sole.
Sicurezza
• L’apparecchio non è scollegato dalla fonte di
alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che il cavo
di alimentazione è inserito in una presa a muro, anche
se l’apparecchio stesso è stato spento.
• Scollegare il sistema dalla presa a muro (corrente di
rete) se non lo si usa per un lungo periodo. Per
scollegare il cavo di alimentazione CA, tirarlo
afferrandone la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
• Se liquidi o oggetti solidi penetrano in un componente,
scollegare il sistema stereo e far controllare il
componente da personale qualificato prima di usarlo
ulteriormente.
• Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito solo
presso un centro assistenza qualificato.
• Quando si collega il cavo di alimentazione alla presa di
corrente, anche se il sistema è spento, il sistema inizia a
caricarsi per le funzioni di comando a distanza e timer.
Per questo motivo la superficie dell’apparecchio si
riscalda, ma questo è normale.
Collocazione
• Assicurarsi che la ventola del sistema sia in funzione
durante l’uso. Collocare il sistema in un luogo con una
circolazione d’aria adeguata e non collocare alcun
oggetto sopra il sistema.
• Collocare il sistema stereo in un luogo con una
ventilazione adeguata per evitare surriscaldamenti
interni del sistema stereo.
• Non collocare il sistema in posizione inclinata.
• Non collocare il sistema in luoghi:
— estremamente caldi o freddi
— polverosi o sporchi
— molto umidi
— con vibrazioni
— esposti alla luce solare diretta.
Note sui minidischi
• Non aprire la chiusura in modo da esporre il minidisco.
Chiudere immediatamente la chiusura se dovesse
aprirsi.
• Non applicare etichette al minidisco sopra la chiusura o
in altri luoghi non specificati. Applicare sempre le
etichette nello spazio apposito sul disco. Poiché le
dimensioni e la forma delle etichette possono differire a
seconda delle marche, assicurarsi di usare le etichette
allegate al minidisco.
Posizione
dell’etichetta
• Passare la cartuccia del disco con un panno asciutto per
eliminare lo sporco.
• Non esporre i minidischi alla luce solare diretta o a fonti di
calore come condotti di aria calda e non lasciarli in un’auto
parcheggiata al sole.
Pulizia del rivestimento
Usare un panno morbido leggermente inumidito con una
blanda soluzione detergente.
Per proteggere un nastro in modo
permanente
Per evitare di registrare accidentalmente su un nastro,
staccare la linguetta della cassetta per la facciata A o B
come illustrato.
Fessure di
identificazione
Installazione
Quando si sposta il sistema, estrarre il minidisco.
Funzionamento
• Se il sistema viene portato direttamente da un luogo
freddo ad uno caldo, o viene collocato in un ambiente
molto umido, l’umidità può condensarsi sulla lente
all’interno del lettore CD. In questo caso il sistema non
funziona correttamente. Estrarre il disco e lasciare il
sistema acceso per circa un’ora fino a che la
condensazione di umidità è evaporata.
• Quando si sposta il sistema, estrarre eventuali dischi
inseriti.
82IT
Chiusura
Linguetta della
facciata B
Linguetta della
facciata A
Facciata A
Staccare la
linguetta
della
facciata A
In caso di interrogativi o problemi riguardanti il sistema
stereo contattare il proprio rivenditore Sony.
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Se in seguito si desidera riutilizzare la cassetta per la
registrazione, coprire il foro lasciato dalla linguetta
con del nastro adesivo. Tuttavia, fare attenzione a
non coprire le fessure di identificazione che
permettono alla piastra di individuare
automaticamente il tipo di nastro.
Tipo di nastro:
Cr02/METALLO
NORMALE
Fessure di
identificazione
Prima di inserire una cassetta
nella piastra
Eliminare eventuali allentamenti del nastro.
Altrimenti il nastro può impigliarsi nei meccanismi
della piastra e rimanere danneggiato.
Pulizia delle testine del nastro
Pulire le testine del nastro ogni 10 ore di impiego.
Quando le testine sono sporche:
— il suono è distorto
— c’è una diminuzione del livello sonoro
— ci sono cadute di suono
— il nastro non viene cancellato completamente
— il nastro non viene registrato.
Assicurarsi di pulire le testine del nastro prima di
iniziare una registrazione importante o dopo aver
riprodotto un nastro vecchio. Usare cassette di
pulizia di tipo a secco o a liquido in vendita
separatamente. Per dettagli fare riferimento alle
istruzioni della cassetta di pulizia.
Smagnetizzazione delle testine del
nastro
Smagnetizzare le testine del nastro e le parti
metalliche del percorso del nastro ogni 20 o 30 ore di
impiego con una cassetta di smagnetizzazione in
vendita separatamente. Per dettagli fare riferimento
alle istruzioni della cassetta di smagnetizzazione.
Quando si usano nastri di durata
superiore a 90 minuti
Il nastro è molto elastico. Non cambiare
frequentemente il modo di scorrimento del nastro,
come riproduzione, arresto, avvolgimento rapido,
ecc. Il nastro può impigliarsi nella piastra.
Altre informazioni
83IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Limitazioni di sistema
dei minidischi
Il sistema di registrazione della piastra MD ha
le limitazioni descritte di seguito.
Notare però che tali limitazioni sono dovute
alla natura inerente del sistema di
registrazione MD e non a cause meccaniche.
“Disc Full” si illumina prima che il
minidisco abbia raggiunto il
tempo di registrazione massimo
Quando 255 piste sono state registrate sul minidisco,
“Disc Full” si illumina indipendentemente dal
tempo di registrazione totale. Non è possibile
registrare più di 255 piste sul minidisco. Per
continuare la registrazione, cancellare le piste non
necessarie o usare un altro minidisco registrabile.
“Disc Full” si illumina prima che
sia raggiunto il numero massimo
di piste (255)
Le fluttuazioni nell’enfasi all’interno delle piste sono
a volte interpretate come intervalli tra le piste,
facendo aumentare il conteggio delle piste e
causando l’apparizione di “Disc Full”.
Il tempo di registrazione
rimanente non aumenta anche
dopo la cancellazione di numerose
piste brevi
Le piste di durata inferiore a 12 secondi non sono
conteggiate, per cui la loro cancellazione può non
far aumentare il tempo di registrazione.
Alcune piste non possono essere
combinate con altre
La combinazione delle piste può diventare
impossibile quando le piste sono di durata inferiore
a 12 secondi.
Il tempo registrato totale e il
tempo rimanente del minidisco
non si sommano al tempo di
registrazione massimo (60, 74 o 80
minuti)
La registrazione viene eseguita in unità minime di 2
secondi ciascuna, indipendentemente dalla brevità
del materiale. Il contenuto registrato può essere di
durata inferiore alla capacità di registrazione
massima. Lo spazio sul disco può inoltre essere
ridotto da graffi.
Cadute di suono durante la ricerca
di piste montate
Le piste create tramite montaggio possono
presentare cadute di suono durante la ricerca perché
la riproduzione ad alta velocità richiede tempo per
cercare la posizione sul disco quando le piste non
sono in ordine.
Non è possibile marcare numeri di
pista
Quando “L-SYNC” (pagina 40) è illuminato sul
display durante la registrazione analogica, i numeri
di pista possono non essere marcati all’inizio della
pista se:
• Il segnale in ingresso è al di sotto di un certo
livello fissato per meno di due secondi tra le piste.
• Il segnale in ingresso è al di sotto di un certo
livello fissato per più di due secondi a metà di una
pista.
Guida al sistema di gestione copie
in serie
I componenti audio digitali, come CD, MD e DAT,
permettono di copiare facilmente la musica con alta
qualità perché elaborano la musica come segnale
digitale.
Per proteggere i diritti d’autore dei programmi
musicali, questo apparecchio usa il sistema di
gestione copie in serie che permette di eseguire una
sola copia di una fonte registrata digitalmente
tramite collegamento da digitale a digitale.
Si può eseguire solo una copia di
prima generazione* tramite il
collegamento da digitale a digitale.
Per esempio:
1 Si può eseguire una copia di un programma
sonoro digitale reperibile in commercio (per
esempio un compact disc o un minidisco), ma non
si può eseguire una seconda copia dalla prima
copia.
2 Si può eseguire una copia di un segnale digitale da
un programma sonoro analogico registrato
digitalmente (per esempio un disco analogico o un
nastro) o da un programma via satellite digitale,
ma non si può eseguire una seconda copia.
* Una copia di prima generazione significa una
registrazione digitale di un segnale digitale
eseguita su un apparecchio audio digitale. Per
esempio, se si registra dal lettore CD di questo
sistema alla piastra MD, si esegue una copia di
prima generazione.
Nota
Questo sistema di gestione copie in serie non ha
nulla a che vedere con la registrazione tramite
collegamenti da analogico ad analogico.
84IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Soluzione di problemi
Se si incontrano problemi durante l’uso del
sistema stereo, usare la seguente lista di
controlli.
Innanzitutto controllare che il cavo di
alimentazione sia collegato saldamente e che i
diffusori siano collegati correttamente e
saldamente.
Se un problema rimane irrisolto, consultare il
proprio rivenditore Sony.
Generali
Il display inizia a lampeggiare non appena
si collega il cavo di alimentazione, anche se
non si è acceso il sistema (modo di
dimostrazione).
•Premere DISPLAY a sistema spento. La
dimostrazione scompare.
Il modo di dimostrazione appare
automaticamente la prima volta che si
collega il cavo di alimentazione o se si
verifica un’interruzione di corrente di
durata superiore a mezza giornata.
L’impostazione preselezione radio/
impostazione timer è cancellata.
•Il cavo di alimentazione è stato
scollegato o si è verificata
un’interruzione di corrente di durata
superiore a mezza giornata. “Punto 3:
Preselezione delle stazioni radio
Ci sono forti ronzii o disturbi.
•Un televisore o videoregistratore è
collocato troppo vicino al sistema stereo.
Allontanare il sistema stereo dal
televisore o videoregistratore.
“0:00” (o “12:00”) lampeggia sul display.
•Si è verificata un’interruzione di corrente.
Regolare di nuovo l’orologio e il timer.
Il timer non funziona.
•Regolare correttamente l’orologio.
DAILY 1, DAILY 2 e MD/TAPE REC non
appaiono quando si preme il tasto TIMER
SELECT.
•Regolare correttamente il timer.
•Regolare l’orologio.
Il telecomando non funziona.
•C’è un ostacolo tra il telecomando e il
sistema.
•Il telecomando non è puntato verso il
sensore di comandi a distanza.
•Le pile sono scariche. Sostituire le pile.
Altre informazioni
L’impostazione dell’orario è cancellata.
•Il cavo di alimentazione è stato
scollegato o si è verificata una
interruzione di corrente. Rieseguire il
“Punto 2: Regolazione dell’orario”. Se si
è impostato il timer, rieseguire anche
“Per svegliarsi al suono della musica” e
“Registrazione a timer di programmi
radio”.
Non c’è suono.
•Girare VOLUME in senso orario.
•Sono collegate le cuffie.
•Inserire solo la parte denudata del cavo
diffusore nella presa SPEAKER.
L’inserimento della parte coperta di
plastica del cavo diffusore blocca il
collegamento diffusore.
•Il dispositivo di protezione
dell’amplificatore è stato attivato da un
cortocircuito. (“PROTECT” e “PUSH
POWER” lampeggiano alternatamente).
Spegnere l’unità, eliminare il
cortocircuito e quindi riattivare
l’alimentazione.
•Durante la registrazione a timer l’audio
non viene emesso.
C’è retroazione acustica.
•Abbassare il livello del volume.
•Allontare il microfono dai diffusori o
cambiare l’orientamento del microfono.
continua
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
85IT
Soluzione di problemi
(continuazione)
Rimangono irregolarità di colore sullo
schermo TV.
•Spegnere il televisore e riaccenderlo dopo
15-30 minuti. Se l’irregolarità di colore
non è scomparsa, allontanare
ulteriormente i diffusori dal televisore.
“PROTECT” e “PUSH POWER” appaiono
alternatamente.
•È entrato un segnale molto forte. Premere
per spegnere il sistema, lasciarlo
spento per qualche tempo e quindi
premere di nuovo
per riaccendere il
sistema.
Diffusori
Suono proveniente da un solo canale o
volume sinistro e destro sbilanciato.
•Controllare il collegamento e la
collocazione dei diffusori.
Il suono è privo di bassi.
• Controllare che le prese + e – dei
diffusori siano collegate correttamente.
Lettore CD
Il comparto dischi non si chiude.
•Il disco non è inserito correttamente.
Il disco non viene riprodotto.
•Il disco non è messo ben orizzontale nel
piatto disco.
•Il disco è sporco.
•Il disco è inserito con l’etichetta rivolta
verso il basso.
•Si è verificata condensazione di umidità.
Estrarre il disco e lasciare il sistema
acceso per circa un’ora fino a che
l’umidità evapora.
La riproduzione non inizia dal primo
brano.
•Il lettore è in modo di riproduzione
programmata o casuale. Premere
ripetutamente PLAY MODE fino a che
“PROGRAM” o “SHUFFLE” scompare.
86IT
Piastra a MD
l display visualizza un codice di tre lettere
e un messaggio.
•Questo sistema è dotato di funzione di
autodiagnostica (vedere “Indicazioni di
autodiagnostica” a pagina 88).
Non è possibile inserire il disco.
•Inserire il minidisco nella direzione della
freccia.
I comandi non funzionano.
•Il minidisco è sporco o graffiato.
Sostituire il minidisco con un altro nuovo.
Il minidisco non viene riprodotto.
•Si è accumulata condensazione di
umidità. Estrarre il minidisco e lasciare il
sistema acceso per qualche ora fino a che
l’umidità evapora.
•Non è registrato nulla sul minidisco.
La registrazione non è possibile.
•Il minidisco è protetto dalla
cancellazione. (“C11” e “Protected”
appaiono alternatamente.) Spostare la
linguetta per chiudere la fessura (vedere
pagina 34).
•Collegare correttamente la fonte sonora.
•Un minidisco preregistrato è inserito
nella piastra. Sostituire quel disco con un
minidisco registrabile.
•Sostituire il disco con un minidisco
registrabile con tempo rimanente
sufficiente o cancellare le piste non
necessarie.
•Il cavo di alimentazione è stato scollegato
o si è verificata un’interruzione di
corrente durante la registrazione.
Ricominciare la registrazione dal
principio.
Viene visualizzato “-OVER-”.
•Si è raggiunta la fine del minidisco.
Premere 0 per tornare all’inizio del
minidisco.
“OVER” si illumina durante la
registrazione.
•Un segnale forte era in ingresso durante
la registrazione con la funzione TAPE.
Quando il suono è distorto, ridurre il
livello di registrazione (“Regolazione del
livello di registrazione” a pagina 42) e
quindi registrare di nuovo.
È visualizzato “OVER”.
•Si è raggiunta la fine del disco. Premere
0 per tornare indietro.
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Piastra a cassette
Sintonizzatore
Il nastro non viene registrato.
•Non c’è un nastro nel comparto cassetta.
•La linguetta è stata rimossa dalla cassetta
(vedere “Per proteggere un nastro in
modo permanente” a pagina 82).
•Il nastro è avvolto fino alla fine.
Forti ronzii o disturbi (“TUNED” o
“STEREO” lampeggia sul display).
•Regolare l’antenna.
•La forza del segnale è troppo debole.
Collegare un’antenna esterna.
Il nastro non viene registrato o riprodotto
o c’è una diminuzione del livello sonoro.
•Le testine sono sporche. Pulirle (vedere
“Pulizia delle testine del nastro” a pagina
83).
•Le testine di riproduzione/registrazione
sono magnetizzate. Smagnetizzarle
(vedere “Smagnetizzazione delle testine
del nastro” a pagina 83).
Il nastro non viene cancellato
completamente.
•Le testine di riproduzione/registrazione
sono magnetizzate. Smagnetizzarle
(vedere “Smagnetizzazione delle testine
del nastro” a pagina 83).
Ci sono wow e flutter eccessivi o cadute di
suono.
•I rullini di trascinamento o i rullini
preminastro sono sporchi. Pulirli (vedere
“Pulizia delle testine del nastro” a pagina
83).
Non è possibile ricevere in stereo un
programma FM stereo.
•Premere STEREO/MONO in modo che
“MONO” scompaia.
Se si verificano altri problemi non
descritti qui, inizializzare il
sistema come segue:
1 Premere p, ENTER/YES e
contemporaneamente.
2 Scollegare il cavo di alimentazione.
3 Ricollegare il cavo di alimentazione.
4 Premere
per accendere.
Il sistema viene riportato alle impostazioni di
fabbrica. Tutte le impostazioni eseguite, come
stazioni preselezionate, orario e timer, sono
azzerate. È necessario impostarle di nuovo.
Altre informazioni
Aumento dei disturbi o cancellazione delle
alte frequenze.
•Le testine di riproduzione/registrazione
sono magnetizzate. Smagnetizzarle
(vedere “Smagnetizzazione delle testine
del nastro” a pagina 83).
Dopo aver premuto ( (9) o 6, si sente
un rumore meccanico, “EJECT” appare sul
display e il sistema passa automaticamente
al modo di attesa.
• La cassetta non è stata inserita
correttamente. Estrarre la cassetta e
riaccendere il sistema.
87IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Indicazioni di
autodiagnostica
C11 / Protected
Il minidisco è protetto dalla cancellazione.
mEstrarre il minidisco e spostare la
linguetta per chiudere la fessura (pagina
34).
Questo sistema è dotato di una funzione di
indicazioni di autodiagnostica che permette
di capire quando ci sono problemi nel
sistema. L’indicazione visualizza
alternatamente un codice di tre caratteri e un
messaggio che indicano il problema. Per
risolvere il problema fare riferimento alla
seguente lista. Se il problema rimane insoluto,
consultare il proprio rivenditore Sony.
C12 / Cannot Copy
Si sta tentando di registrare un CD con un
formato che il sistema non tollera, come un
CD-ROM.
m—
C11
Protected
C13 / REC Error
La registrazione non è possibile.
mSpostare il sistema in un luogo stabile e
ricominciare la registrazione dal
principio.
Il minidisco è sporco o graffiato o il
minidisco non è standard.
mSostituire il minidisco con un altro e
ricominciare la registrazione dal
principio.
C13 / Read Error
La MD non può leggere correttamente le
informazioni sul disco.
mEstrarre il minidisco e quindi reinserirlo.
C14 / Toc Error
La MD non può leggere correttamente le
informazioni sul disco.
mSostituire il minidisco con un altro.
mCancellare l’intero contenuto registrato
sul minidisco usando la funzione Erase a
pagina 46.
C41 / Cannot Copy
Questo apparecchio è conforme al sistema
di gestione copie in serie (SCMS) che
limita il numero di copie digitali che
possono essere eseguite da una data fonte
audio digitale (pagina 84).
C71 / Check OPT-IN
Si è tentato di registrare dal componente
digitale quando nessun componente è
collegato alla presa OPTICAL IN o il
componente digitale non è collegato
correttamente.
mCollegare correttamente il componente
digitale alla presa OPTICAL IN con un
cavo digitale ottico.
Il componente digitale collegato è spento.
mAccendere il componente digitale.
88IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Messaggi
Uno dei seguenti messaggi può apparire o
lampeggiare sul display durante il
funzionamento.
MD
Auto Cut
La piastra MD è in modo di pausa di
registrazione perché un silenzio è
continuato per 30 secondi o più durante
la registrazione digitale.
Blank Disc
Il minidisco registrabile inserito è nuovo
o tutte le piste del minidisco sono state
cancellate.
Cannot Edit
Il minidisco inserito è un minidisco
preregistrato. Si è tentato di eseguire il
montaggio nel modo di riproduzione
programmata o casuale.
Cannot REC
Premere FUNCTION per selezionare la
fonte di registrazione.
Un minidisco preregistrato è inserito
nella piastra.
Impossible
Si è tentato di combinare dalla prima
pista di un minidisco, il che non è
possibile. Si è tentato di dividere l’inizio
o la fine della pista.
Disc Full
Non rimane tempo sul disco (vedere
“Limitazioni di sistema dei minidischi” a
pagina 84).
Eject
La piastra MD sta espellendo il disco.
– OVER –
Si è raggiunta la fine dell’ultima pista
durante la ricerca ad alta velocità.
Position OK?
Riproduzione della posizione di
divisione durante la divisione di un
brano di un minidisco.
Push STOP!
Si è premuto PLAY MODE durante la
riproduzione.
Standby (lampeggiante)
Se il timer è stato impostato ma non
usato per un lungo periodo, il contenuto
dell’impostazione viene cancellato e non
può essere recuperato. In modo analogo,
se un programma è stato inserito ma non
usato per un lungo periodo, il contenuto
del programma viene cancellato e non è
possibile riprodurre il programma.
Rehearsal
Riproduzione della posizione di
divisione dopo che è stata designata.
Smart Space
Il segnale è di nuovo in ingresso dopo
che un silenzio è continuato per 30
secondi o meno durante la registrazione
digitale.
TOC Reading
La piastra MD sta leggendo le
informazioni TOC sul minidisco.
TOC Writing
La piastra MD sta scrivendo le
informazioni del contenuto registrato o
montato.
Altre informazioni
Complete!!
L’editing di minidischi è stato
completato con successo.
No Name
Il minidisco inserito ha numeri di pista
ma non un nome di disco.
Track End
Si è raggiunta la fine della pista durante
la regolazione del punto di divisione
della funzione Divide.
No Disc
Non c’è un minidisco inserito nella
piastra.
Name Full
Non rimane più spazio per memorizzare
titoli di disco o di pista.
89IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Caratteristiche tecniche
Sezione amplificatore
Modelli per il Canada:
Uscita di potenza continua RMS (riferimento)
50 + 50 watt
(6 ohm a 1 kHz, THD
10%)
Distorsione armonica totale inferiore allo 0,07%
(6 ohm a 1 kHz, 25 W)
Ingressi
VIDEO (AUDIO) IN:
tensione 250 mV,
(prese fono)
impedenza 47 kohm
MIX MIC: (presa phone) sensibilità 1 mV,
impedenza 10 kohm
Uscite
PHONES :
Accetta cuffie da 8 ohm o
(presa phone stereo)
più
SPEAKER:
Accetta impedenza da 6 a
16 ohm
SUPER WOOFER:
tensione 1 V, impedenza
(Modelli per l’ Europa)
1 kohm
Sezione lettore CD
Sistema
Modelli per l’Europa:
Uscita di potenza DIN (nominale)
60 + 60 watt
(6 ohm a 1 kHz, DIN)
Uscita di potenza continua RMS (riferimento)
80 + 80 watt
(6 ohm a 1 kHz, THD
10%)
Uscita di potenza musicale (riferimento)
140 + 140 watt
(6 ohm a 1 kHz, THD
10%)
Altri modelli:
Quanto segue é stato misurato a 110, 220 V CA
50/60 Hz
Uscita di potenza DIN (nominale)
80 + 80 watt
(6 ohm a 1 kHz, DIN)
Uscita di potenza continua RMS (riferimento)
100 + 100 watt
(6 ohm a 1 kHz, THD
10%)
Quanto segue é stato misurato a 120, 240 V CA
50/60 Hz
Uscita di potenza DIN (nominale)
95 + 95 watt
(6 ohm a 1 kHz, DIN)
Uscita di potenza continua RMS (riferimento)
120 + 120 watt
(6 ohm a 1 kHz, THD
10%)
Laser
Uscita laser
Risposta in frequenza
Lunghezza d’onda
Rapporto segnale/rumore
Gamma dinamica
Sistema audio digitale per
compact disc
Laser semiconduttore
(λ=780 nm)
Durata emissione:
continua
Massimo 44,6 µW*
* Questa uscita è il valore
misurato ad una distanza
di 200 mm dalla
superficie della lente
dell’obiettivo sul blocco
del trasduttore ottico con
un’apertura di 7 mm.
780 - 790 nm
2 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Più di 85dB
Più di 85 dB
Sezione piastra a MD
Sistema
Laser
Uscita laser
Tempo di registrazione
Frequenza di
campionamento
Risposta in frequenza
Sistema audio digitale per
MiniDisc
Laser semiconduttore
(λ=780 nm)
Durata emissione:
continua
Mass. 44,6 µW*
Questa uscita è il valore
misurato ad una distanza
di 200 mm dalla
superficie della lente
dell’obiettivo sul blocco
del trasduttore ottico con
un’apertura di 7 mm.
80 minuti mass. (usando
MDW-80, stereo)
160 minuti mass. (usando
MDW-80, mono)
44,1 kHz
20 - 20.000 Hz
OPTICAL DIGITAL IN
(prese a fibre ottiche di sezione quadrata, pannello
posteriore)
Lunghezza d’onda
700 nm
90IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Sezione piastra a cassette
Diffusori
Sistema di registrazione 4 piste 2 canali stereo
Risposta in frequenza
40 - 13.000 Hz (±3 dB)
(DOLBY NR disattivato) con cassette Sony TIPO I
40 - 14.000 Hz (±3 dB) con
cassette Sony TIPO II
Wow e flutter
±0,15% picco pesato (CEI)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% picco pesato (DIN)
SS-MDX10
Sistema diffusori
Sezione sintonizzatore*
Diffusori
Woofer:
Tweeter:
Supertweeter:
Impedenza nominale
Dimensioni (l/a/p)
Massa
Sistema a 3 vie, 3unità,
tipo a riflessione bassi,
17 cm, tipo a cono
5 cm, tipo a cono
2 cm, tipo a cono
6 ohm
Circa 240 x 360 x 320 mm
Circa 5,0 kg netti per
diffusore
Sintonizzatore supereterodino FM stereo, FM/AM
Sezione sintonizzatore FM
Generali
Campo di sintonia
Antenna
Terminali antenna
Frequenza intermedia
Alimentazione
Modelli per l’America del Nord:
120 V CA, 60 Hz
Modelli per l’Europa:
230 V CA, 50/60 Hz
Modelli per l’Australia: 240 V CA, 50/60 Hz
Modelli per il Messico:
120 V CA, 50/60 Hz
Altri modelli:
110 - 220 V o 220 - 240 V
CA, 50/60 Hz regolabile
tramite selettore di
tensione
87,5 - 108,0 MHz
Antenna FM a filo
75 ohm non bilanciati
10,7 MHz
Sezione sintonizzatore AM
Consumo
Modelli per gli USA:
Modello per il Canada:
Modelli per l’Europa:
Altri modelli:
Dimensioni (l/a/p)
115 watt
95 watt
165 watt
170 watt
Circa 280 x 360 x 390 mm
Massa:
Modelli per l’America del Nord:
10,0 kg
Modelli per l’Europa:
10,2 kg
Altri modelli:
11,0 kg
Accessori in dotazione:
Antenna AM a telaio (1)
Telecomando (1)
Pile (2)
Antenna FM a filo (1)
Cavo MD Walkman(1)
Cuscinetti per diffusori
anteriori (8)
Cavi diffusori (2)
Altre informazioni
Campo di sintonia
Tipo a 2 bande:
Modelli per l’America del Nord:
530 - 1.710 kHz
(con l’intervallo regolato
su 10 kHz)
531 - 1.710 kHz
(con l’intervallo regolato
su 9 kHz)
Modelli per l’Europa:
531 - 1.602 kHz
(con l’intervallo regolato
su 9 kHz)
Altri modelli:
531 - 1.602 kHz
(con l’intervallo regolato
su 9 kHz)
530 - 1.710 kHz
(con l’intervallo regolato
su 10 kHz)
Tipo a 3 bande:
Modelli per il Medio Oriente:
MW:
531 - 1.602 kHz
(con l’intervallo regolato
su 9 kHz)
SW:
5,95 - 17,90 MHz
(con l’intervallo regolato
su 5 kHz)
Altri modelli:
MW:
531 - 1.602 kHz
(con l’intervallo regolato
su 9 kHz)
530 - 1.710 kHz
(con l’intervallo regolato
su 10 kHz)
SW:
5,95 - 17,90 MHz
(con l’intervallo regolato
su 5 kHz)
Antenna
Antenna AM a telaio
Terminali antenna
Terminale antenna
esterna
Frequenza intermedia
450 kHz
Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a
modifiche senza preavviso.
* di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e
al par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87
91IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Indice analitico
A, B
Antenne 6, 81
C
Casuale, riproduzione 23, 31
Ciclo 27
Collegamenti
alimentazione 6
antenne 6, 81
componenti opzionali
73-81
sistema 5
Connessioni. Vedere
Collegamenti
Continua, riproduzione 26
D, E, F
Diffusori 5
Display 22, 30
G, H
Guida al sistema di gestione
copie in serie 84
I, J
Inizializzazione del sistema
48
Intervallo di sintonia 9
K
Karaoke 66
L
Lampeggiamento 27
Lettore CD 11
M
Marcatura di brani 41
Memoria personale 62
N
Nome stazione 28, 68
O
Orario, regolazione 7
P,Q
Pile 7
Preselezione delle stazioni
radio 8
Programmata, riproduzione
24, 32
Protezione delle registrazioni
82
Protezione dei nastri 16
PTY 64
R
Registrazione
a timer 40
da compact disc 14
di programmi radio 21
Registrazione sincronizzata
da compact disc 13
Regolazione
enfasi audio 59
suono 58
volume 12, 16, 17, 18
Ripetizione, riproduzione a
25, 33
Riproduzione
brani in ordine casuale
(riproduzione casuale)
23, 31
brani nell’ordine
desiderato
(riproduzione
programmata) 24, 32
compact disc 11
nastri 16
ripetuta dei brani
(riproduzione a
ripetizione) 25, 33
stazioni radio
preselezionate 18
Riproduzione a tasto singolo
12, 17, 19
S
Selezione automatica della
fonte 12, 16, 17, 19
Selezione dell’enfasi audio
59
Sintonia preselezionata 18
Sintonizzatore 8, 18
Sistema dati radio 34
Smart space 38
Soluzione di problemi 85
Spegnimento ritardato, timer
di 69
Stazioni radio
preselezione 8
sintonizzazione 18
Suono, regolazione 58
Sveglia, timer di 70
T, U, V, W, X, Y, Z
Timer
per addormentarsi al
suono della musica 68
per svegliarsi al suono
della musica 70
registrazione a timer 71
92IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
Altre informazioni
93IT
DHC-MDX10 3-866-529-54 IT
ADVERTÊNCIA
Para evitar o risco de incêndio ou de
choque eléctrico, não exponha o aparelho
à chuva nem à humidade.
Para evitar descargas eléctricas, não abra o aparelho.
Solicite assistência somente a técnicos
especializados.
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como por exemplo, uma estante ou um armário.
Este aparelho é classificado
como produto LASER
CLASSE 1. A etiqueta
CLASS 1 LASER PRODUCT
MARKING está localizada
na parte posterior externa
do aparelho.
A etiqueta de advertência a seguir está localizada na
parte interna do aparelho.
IMPORTANTE: Nunca ligue dois cabos de
alimentação CA numa única ficha da rede
eléctrica.
EM NENHUMA EVENTUALIDADE O
VENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR
QUAISQUER AVARIAS DIRECTAS,
INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES DE
QUALQUER NATUREZA, TAMPOUCO POR
PERDAS OU DESPESAS RESULTANTES DE
ALGUM PRODUTO DEFEITUOSO OU DA
UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER OUTROS
PRODUTOS.
Este sistema estéreo está equipado com o sistema de
redução de ruídos Dolby* tipo B.
* Fabricada sob licença de Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
DOLBY e o símbolo dos dois D a são marcas de
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
2PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Preparativos iniciais
Passo 1: Ligação do sistema .................. 5
Passo 2: Acerto da hora ......................... 7
Passo 3: Programação de estações de
rádio ................................................... 8
Salvaguarda de alimentação no modo
de espera ......................................... 10
Operações básicas
Reprodução de discos compactos ...... 11
Gravação de CDs em MDs .................. 13
Gravação de discos compactos ........... 14
Reprodução de MDs ............................ 15
Reprodução de cassetes ....................... 16
Audição do rádio .................................. 18
Gravação de um rádio num MD ........ 19
Gravação de um rádio numa fita ....... 21
Escutar um CD
Utilização do mostrador CD ............... 22
Reprodução de faixas de CD em ordem
aleatória ........................................... 23
Programação de faixas de CD ............ 24
Reprodução repetida de faixas de CD ... 25
Reprodução de CDs sem interrupção .... 26
Trecho de elo de um CD ...................... 26
Trecho de lampejo de um CD ............. 27
Intitulação de CD ................................. 27
Reprodução de MDs
Utilização do mostrador MD .............. 29
Reprodução de faixas de um MD numa
ordem aleatória .............................. 30
Programação das faixas de um MD ... 31
Reprodução das faixas de um MD
repetidamente ................................ 32
Gravação de MDs
Antes de iniciar gravações .................. 33
Para gravar suas faixas de CD favoritas . 34
Gravação da pista corrente do CD ..... 35
Gravação manual em MDs ................. 35
Gravação monaural .............................. 36
Criação de um espaço de 3 segundos de
duração entre faixas ...................... 37
Início de gravações com 6 segundos de
dados de áudio pré-armazenados ... 38
Marcação de números de faixa ........... 39
Ajuste do nível de gravação ............... 41
Preparativos iniciais
Índice
Edição num MD
Antes de iniciar a edição ..................... 42
Intitulação de MDs ............................... 43
Apagamento de gravações .................. 45
Deslocamento de faixas gravadas ...... 48
Divisão de faixas gravadas ................. 49
Combinação de faixas gravadas ......... 51
Anulação da última edição ................. 52
PT
Gravação numa fita
Gravação de uma cassetes numa
cassetes ............................................ 54
Gravação manual em cassetes ............ 55
Gravação de CDs mediante especificação
da ordem das faixas ........................ 56
Ajustamento de som
Ajuste do som ....................................... 58
Selecção do efeito de áudio ................. 59
Alteração da indicação do analisador de
espectro ........................................... 60
Selecção de efeitos perimétricos ......... 61
Ajuste do equalizador gráfico ............ 61
Criação de um arquivo de efeitos
sonoros personalizados ................ 62
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
3PT
Índice (continuação)
Outras funções
Utilização do sistema de dados
radiofónicos (RDS)* ....................... 64
Acompanhamento para canto: Karaokê .. 66
Intitulação de estações de rádio
programadas .................................. 68
Adormecer ao som de músicas .......... 69
Despertar ao som de músicas ............. 70
Gravação temporizada de programas de
rádio ................................................. 71
Utilização de componentes A/V
opcionais
Ligação do MD Walkman* .................. 73
Gravação do MD Walkman num MD ... 74
Ligação de componentes digitais ....... 76
Audição do áudio dos componentes
digitais conjugados ........................ 77
Gravação de componentes digitais .... 77
Ligação de um deck de cassetes,
VCR, etc. .......................................... 78
Escutar o som dos componentes
A/V ligados .................................... 79
Gravação do som de componentes A/V
analógicos conectados ................... 80
Ligação de um superaltifalante de
graves .............................................. 81
Ligação de antenas externas ............... 81
Informações adicionais
Precauções ............................................. 83
Limitações do sistema de MDs ........... 85
Guia para solução de problemas ........ 86
Indicações de auto-diagnóstico .......... 89
Mensagens ............................................. 90
Especificações ....................................... 91
Índice remissivo .................................... 93
4PT
* Só para o modelo Europeu
** “MD WALKMAN” é uma marca registada da
Sony Corporation.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Preparativos iniciais
Execute o procedimento a seguir de 1 a 4 para ligar o seu sistema mediante a utilização dos
cabos e acessórios fornecidos.
Antena de quadro AM
Antena filiforme FM
Preparativos iniciais
Passo 1: Ligação do sistema
2
1
1
3
1
4
Altifalante frontal
(direito)
Altifalante frontal
(esquerdo)
1 Efectue a ligação dos altifalantes.
Ligue os fios de altifalante das colunas
frontais às tomadas SPEAKER conforme
abaixo.
Insira somente o trecho desencapado.
Nota
• Mantenha os fios de altifalante distantes
das antenas para evitar interferências.
• O tipo de altifalantes fornecidos varia de
acordo com o modelo adquirido (consulte
«Especificações» na página 91).
R
+
L
+
Continua...
–
Vermelho
(‘)
Preto (’)
5PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Passo 1: Ligação do sistema
(continuação)
3 Para modelos com um selector de
voltagem, ajuste VOLTAGE
SELECTOR à posição
correspondente à voltagem da
tensão da rede CA local.
2 Ligue as antenas FM/AM.
Prepare a antena de quadro AM e então
ligue-a.
Tomada tipo A
Antena de
quadro AM
VOLTAGE SELECTOR
Estenda a antena filiforme
FM horizontalmente.
220-240V
FM
110-120V
75
CO
AX
IAL
4 Ligue o cabo de alimentação CA a
AM
uma tomada da rede eléctrica.
A demonstração aparece no mostrador.
Quando se pressiona
, o sistema
liga-se e a demonstração encerra-se
automaticamente.
Caso o adaptador fornecido na ficha não
se encaixe na tomada da rede local,
desencaixe-o da ficha (somente para
modelos equipados com um adaptador).
Tomada tipo B
Antena de
quadro AM
Estenda a antena filiforme
FM horizontalmente.
Para ligar componentes A/V
opcionais
FM
75
CO
Consulte a página 73.
AX
IAL
Para desactivar a demonstração
AM
Quando se acerta a hora (Passo 2: Acerto da
hora), a demonstração é desactivada.
Para activar/desactivar a demonstração
novamente, carregue em DISPLAY enquanto
o sistema estiver desligado.
6PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Passo 2: Acerto da hora
Encaixe os calços de altifalante frontal
fornecidos na base dos altifalantes frontais
para estabilizar as colunas e evitar que
deslizem.
É necessário acertar a hora antes de utilizar as
funções do temporizador.
O relógio funciona em ciclos de 24 horas para
o modelo europeu, e em ciclos de 12 horas
para os demais modelos.
O modelo do sistema de 24 horas é aqui
utilizado para propósitos de ilustração.
Preparativos iniciais
Para instalar os calços de
altifalante frontal
3,5
DISPLAY
Inserção de duas pilhas R6
(tamanho AA) no telecomando
]
}
]
}
Conselho
Sob condições normais de uso, as pilhas deverão
durar cerca de seis meses. Quando o telecomando
não mais operar o sistema, substitua ambas as pilhas
por outras novas.
Nota
Caso não vá utilizar o telecomando por um longo
intervalo de tempo, remova as pilhas a fim de evitar
possíveis avarias decorrentes de fuga do electrólito.
1
2,4
Ao transportar este sistema
Execute o seguinte para proteger o
mecanismo de CD.
Continua...
1 Pressione FUNCTION repetidamente, até
que «CD» apareça no mostrador.
2 Mantenha pressionada CD LOOP e
carregue em
de forma que «LOCK»
apareça no mostrador.
3 Desligado o cabo de alimentação CA.
7PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Passo 2: Acerto da hora
(continuação)
1
Carregue em CLOCK/TIMER SET.
Passo 3: Programação
de estações de rádio
A indicação das horas passa a piscar.
Pode-se programar o seguinte número de
estações:
2
Gire o anel de avanço/retrocesso
para ajustar os dígitos das horas.
3
Carregue em ENTER/YES.
A indicação dos minutos passa a piscar.
4
Gire o anel de avanço/retrocesso
para ajustar os dígitos dos minutos.
5
Carregue em ENTER/YES.
– no modelo de 2 bandas: 20 para FM, 10
para AM;
– no modelo de 3 bandas: 20 para FM, 10
para MW e 10 para SW.
(Alimentação)
Anel de
avanço/
retrocesso
4
O relógio passa a funcionar.
Conselhos
Caso efectue algum erro, recomece novamente a
partir do passo 1.
Para alterar a hora
A explanação prévia mostra como acertar a
hora com a alimentação desligada. Para
alterar a hora com a alimentação ligada,
execute o seguinte:
3
2
1
1 Pressione CLOCK/TIMER SET.
2 Gire o anel de avanço/retrocesso para
seleccionar SET CLOCK.
3 Carregue em ENTER/YES.
4 Execute os passos de 2 a 5 acima.
Conselhos
• A demonstração desaparece quando se acerta a
hora. Para activar a demonstração, pressione
DISPLAY enquanto o sistema está desligado.
• O relógio aparece no mostrador enquanto o
sistema está desligado. Quando o sistema está no
modo de economia de energia, a indicacão do
relógio desaparece.
Nota
PT
8
As definições do relógio são canceladas quando se
desliga o cabo de alimentação CA ou caso ocorra um
corte de alimentação.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
1
n
As bandas recebíveis variam conforme o
modelo adquirido. Certifique-se de
verificar quais as bandas que o seu
modelo pode receber.
Cada vez que se pressionar esta tecla, a
banda alterar-se-á como segue:
Modelo de 2 bandas:
FM ˜ AM
Modelo de 3 bandas:
FM n MW n SW
2
Mantenha pressionada + ou – até
que a indicação de frequência
comece a alterar-se, e então libere-a.
A exploração cessa quando o sistema
sintoniza uma estação. «TUNED» e
«STEREO» (para um programa estéreo)
aparecem.
3
Pressione TUNER MEMORY.
Um número de memória aparece no
mostrador.
As estações são armazenadas a partir do
número de memória 1.
Número de memória
4
Carregue em ENTER/YES.
A estação é armazenada.
5
Repita os passos de 1 a 4 para
armazenar outras estações.
Para sintonizar uma estação com
sinais fracos
Carregue em + ou – repetidamente no passo 2
para sintonizar a estação manualmente.
Para definir uma outra estação no
número de memória existente
Comece de novo a partir do passo 1. Após o
passo 3, gire o anel de avanço/retrocesso
para seleccionar o número de memória em
que deseja armazenar a outra estação.
Pode-se adicionar um novo número de
memória após o último número de memória.
Preparativos iniciais
Carregue em TUNER/BAND
repetidamente, até que a banda
desejada apareça no mostrador.
Para apagar uma estação
programada
1 Pressione MENU/NO.
2 Gire o anel de avanço/retrocesso para
seleccionar “P. Erase ?” e apagar uma
estação, e depois pressionar ENTER/YES.
Seleccionar “P. All Erase ?” se quiser
apagar todas as estações programadas.
2 Gire o anel de avanço/retrocesso para
seleccionar o número programado que se
quer apagar.
4 Pressione ENTER/YES.
A mensagem “Complete!!” aparece.
Quando se apaga um número programado, o
número programado diminui de uma
unidade e todos os números programados
depois do apagado são renumerados.
Para alterar o intervalo de
sintonização AM
(excepto no modelo para a Europa e o
Oriente Médio)
O intervalo de sintonização AM é pré-ajustado da
fábrica em 9 kHz (10 kHz para algumas áreas). Para
alterar o intervalo de sintonização AM, sintonize
qualquer estação AM primeiro, e então desligue a
alimentação. Enquanto mantém pressionada a tecla
ENTER/YES, ligue de volta a alimentação. Quando
se altera o intervalo, as estações AM programadas
são apagadas. Para reajustar o intervalo, repita o
mesmo procedimento.
Informação
As estações programadas são retidas por meio dia,
mesmo quando se desliga o cabo de alimentação ou
na ocorrência de um corte de alimentação.
9PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Salvaguarda de
alimentação no modo
de espera
Pode-se reduzir o consumo de energia para
um mínimo (Modo de Economia de Energia)
e salvaguardar alimentação durante o modo
de espera.
POWER SAVE/
(Alimentação) DEMO (STANDBY)
Observações
• Cada vez que se pressiona POWER SAVE/DEMO
(STANDBY) no Modo de Economia de Energia, o
mostrador comuta entre o Modo de Economia de
Energia e o modo demonstração.
• O indicador
e o indicador do temporizador
(quando o temporizador estiver ajustado)
acendem-se, mesmo no Modo de Economia de
Energia.
• O temporizador funciona no Modo de Economia
de Energia.
Notas
• Não é possível acertar a hora no Modo de
Economia de Energia.
• A função de Reprodução a Um Toque não
funciona no Modo de Economia de Energia.
Para cancelar o Modo de Economia
de Energia
Carregue em DISPLAY.
Aparece a indicação do relógio.
DISPLAY
/ Pressione POWER SAVE/DEMO
(STANDBY) quando a alimentação
estiver desligada (durante modo de
demonstração ou visualização de
relógio).
O sistema comuta para o Modo de
Economia de Energia e a indicação do
relógio desaparece.
O sistema é ligado/desligado pelo
pressionamento de DISPLAY.
10PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Operações básicas
Reprodução de discos
compactos
1
DISC SKIP/
EX-CHANGE
DISC 1~3
(Alimentação)
1
CD
(P
Com o lado
impresso voltado
para cima. Para
reproduzir um CD
simples, coloque-o
no círculo interno
da bandeja.
Para inserir um terceiro disco, carregue
em DISC SKIP/EX-CHANGE para girar
a bandeja de discos.
2
Operações básicas
Caso um disco não seja colocado
apropriadamente, o mesmo não será
reconhecido.
— Reprodução normal
Pode-se reproduzir até um total de três CDs
consecutivamente.
Carregue em § e coloque até dois
CDs na bandeja de discos.
Pressione uma das teclas DISC 1-3.
A bandeja de discos fecha-se e a
reprodução é iniciada. Caso pressione
CD (P (ou CD ( no telecomando)
quando a bandeja de discos está fechada,
a reprodução iniciar-se-á a partir do CD
inserido no compartimento cuja tecla
estiver acesa em verde.
Tempo de
Número do
compartimento de disco reprodução
p PLAY
MODE
0/) VOLUME
Número da faixa
Anel de avanço/
retrocesso
Continua...
CD (
P
p
=+
0)
◊
VOL +/–
√
11PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Reprodução de discos compactos
(continuação)
Para
Procedimento
Cessar a
reprodução
Pressione p.
Pausar
Carregue em CD (P (P no
telecomando). Pressione a
mesma tecla novamente para
retomar a reprodução.
Seleccionar
uma faixa
Durante a reprodução ou a
pausa, gire o anel de avanço/
retrocesso ao sentido dos
ponteiros de um relógio (para
avançar) ou ao sentido contrário
dos ponteiros de um relógio
(para retroceder) e libere-o
quando alcançar a faixa
desejada. (Ou carregue em +
(para avançar) ou = (para
retrocecer) no telecomando.)
Localizar um
ponto numa
faixa
Mantenha pressionada ) ou
0 durante a reprodução,
e libere-a no ponto desejado.
Seleccionar um
CD no modo
de paragem
Pressione uma tecla DISC 1-3
ou DISC SKIP/EX-CHANGE.
Reproduzir
somente o CD
seleccionado
Carregue em PLAY MODE
repetidamente, até que
« » ou « » ou « » apareça.
Reproduzir
todos os CDs
Pressione PLAY MODE
repetidamente, até que « »
ou « » ou « » apareça.
Remover o CD
Pressione §.
Substituir os
outros CDs
durante a
reprodução
Carregue em DISC SKIP/
EX-CHANGE.
Ajustar o
pressione
Gire VOLUME (ou volume
VOL +/– no telecomando).
O modo de reprodução de CD
A cada vez que se pressiona PLAY MODE, o
modo de CD muda da seguinte forma:
n Reprodução Normal de Todos os
Discos (Reproduz todos os CDs no
aparelho. « » ou « » ou « »
acende no mostrador).
µ
Reprodução Normal de Um Disco (A
faixa seleccionada cujo indicador DISC
acende na cor verde é reproduzida).
µ
Modo Embaralhado com Todos os
Discos (Embaralha todos os CDs no
aparelho. “SHUFFLE” e « » ou « »
ou « » acende no mostrador).
µ
Modo Embaralhado de Um Disco
(Embaralha o CD cujo indicador DISC
está aceso na cor verde).
µ
Modo de Programa (Reproduz as
faixas programadas).
Informações
• O pressionamento de CD (P quando a
alimentação está desligada faz ligar
automaticamente a alimentação e iniciar a
reprodução de um CD, caso haja um na bandeja
(Reprodução a Um Toque). Quando o sistema está
no Modo de Economia de Energia, a função de
Reprodução a Um Toque não actua.
• Pode-se comutar de uma outra fonte ao leitor de
discos compactos e iniciar a reprodução de um CD
pelo simples pressionamento de CD (P ou uma
das teclas DISC 1-3 (Selecção Automática da
Fonte).
• Caso não haja disco inserido no leitor, «CD No
Disc» aparecerá no mostrador.
• Quando um compartimento da bandeja de discos
a conter um CD for seleccionado (ou
reproduzido), a tecla DISC 1-3 correspondente a
tal compartimento acender-se-á em verde.
Quando um compartimento de disco a conter um
CD não estiver seleccionado, a tecla DISC 1-3
correspondente a tal compartimento acender-se-á
em alaranjado. Quando todos os compartimentos
da bandeja de discos estiverem vazios, todas as
teclas DISC 1-3 acender-se-ão em verde.
12PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Gravação de CDs em
MDs
1
(Alimentação)
4
1
2
Com a seta
apontada em
direcção ao deck.
Com o lado
impresso voltado
para cima e a
corrediça do
obturador para a
direita.
2
Operações básicas
Insira o MD até que o deck o puxe para
dentro.
Se
estiver aceso no mostrador, isto
significa que um outro MD já foi
inserido. Pressione MD § para ejectar o
MD e depois insira um MD gravável se
necessário.
— Gravação Sincro CD-MD
Pode-se realizar uma gravação digital de um
CD num MD, marcando números de faixa na
mesma sequência do CD original. Pode-se
ainda gravar um programa com as faixas
favoritas (consulte a página 24).
Insira um MD gravável.
Carregue em § no para abrira
bandeja de disco e coloque um CD
na bandeja de disco.
Com o lado
impresso voltado
para cima.
Quando for
reproduzir um CD
simples, coloque-o
no círculo interno
da bandeja.
Carregue em § para fechar a bandeja de
disco.
DISC SKIP/
EX-CHANGE
p
CD (P
5
3
Pressione DISC SKIP/EXCHANGE
para seleccionar o CD desejado.
4
Carregue em CD-MD SYNC.
r REC acende-se em vermelho, o MD
fica de prontidão para a gravação e o CD
pausa no início.
MD (
P
p
CD (
5
Carregue em MD (P.
Inicia-se a gravação. Quando a gravação
termina, o leitor de CD e a unidade de
MD param automaticamente.
◊
VOL +/–
Continua...
√
13PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Gravação de CDs em MDs
(continuação)
Para
Procedimento
Cessar a
reprodução
Carregue em p.
Remover o CD ou Carregue em § por CD ou
MD
MD.
Observações
• Caso utilize um MD gravado, o deck de MDs
localiza automaticamente o final do trecho
gravado e inicia a gravação a partir dali. Para
gravar após apagar todas as faixas de um MD,
consulte «Apagamento de gravações» na página
45.
Gravação de discos
compactos
— Gravação sincronizada de CDTAPE
A tecla CD-TAPE SYNC permite-lhe gravar
de um CD a uma cassete facilmente. Podemse utilizar cassetes TYPE I (normal) ou TYPE
II (crómio). O nível de gravação é ajustado
automaticamente.
3
(Alimentação)
2
CD
(P
Enquanto «TOC» estiver aceso ou
a piscar
Para assegurar gravações completas, não
mova o deck nem desligue o cabo de
alimentação CA. O deck actualiza o Índice de
Alocação de Faixas (TOC) enquanto «TOC»
está a piscar.
Notas
• Caso o MD gravado esteja protegido, «C11» e
«Protected» aparecerão no mostrador
alternadamente, e não se poderá gravar em tal
MD. Carregue em MD § e remova o MD, deslize
a lingueta protectora de gravações à posição
fechada (consulte a página 33), reinsira o MD e
tente novamente.
• Não é possível realizar gravações sincro CD
simultaneamente num MD e numa cassete.
5
1
DOLBY NR p
6 4
1
Carregue em 6 e insira uma cassete
em branco no deck B.
Com o lado
impresso
voltado para
frente
14PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
2
Carregue em CD § e coloque um
CD.
Reprodução de MDs
A seguir, pressione novamente a tecla
para fechar a bandeja de discos.
— Normal play
3
Carregue em DISC SKIP/
EX-CHANGE repetidamente, até
que o mesmo se acenda em verde.
4
Carregue em CD-TAPE SYNC.
POWER SAVE
DEMO/STANDBY
2
(Alimentação)
1
Operações básicas
Com o lado
impresso voltado
para cima. Para
reproduzir um CD
simples, coloque-o
no círculo interno
da bandeja.
O deck B fica de prontidão para gravar, e
o leitor de discos compactos, de
prontidão para reproduzir. O indicador
em TAPE B ( (para o lado frontal)
acende-se.
5
6
Carregue em DIRECTION
repetidamente, até seleccionar A
para gravar somente em um lado.
Seleccione ß (ou RELAY) para
gravar em ambos os lados.
p
Anel de 0/) VOLUME
avanço/
retrocesso
Carregue em REC PAUSE/START.
Tem início a gravação.
1
Para cessar a gravação
Carregue em p.
Conselhos
• Caso queira gravar a partir do lado reverso, carregue
em TAPE B 9 para acender o seu indicador após o
pressionamento de CD-TAPE SYNC.
• Na gravação de ambos os lados, certifique-se de
iniciar a partir do lado frontal. Caso inicie a partir
do lado reverso, a gravação cessará no final do
lado reverso.
• Quando quiser reduzir o ruído sibilante de fundo da
fita em sinais de baixo nível e alta frequência, carregue
em DOLBY NR de forma que «DOLBY NR» apareça
após o pressionamento de CD-TAPE SYNC.
Nota
Não é possível escutar outras fontes durante a
gravação.
Insira um MD gravado.
Insira o MD até que o deck o puxe para
dentro.
Se
estiver aceso no mostrador, isto
significa que um outro MD já foi
inserido. Pressione MD § para ejectar o
MD e depois insira um MD gravável se
necessário.
Com a seta
apontada em
direcção ao deck.
Com o lado
impresso voltado
para cima e a
corrediça do
obturador para a
direita.
Continua...
15PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Reprodução de MDs (continuação)
2
Carregue em MD (P (ou MD (
no telecomando).
Inicia-se a reprodução.
Para
Procedimento
Cessar a
reprodução
Carregue em p.
Pausar
Carregue em MD (P (ou P
no telecomando). Pressione a
mesma tecla novamente para
retomar a reprodução.
Seleccionar uma
faixa
Gire o anel de avanço/
retrocesso (ou carregue em
=/+ no telecomando)
repetidamente, até que
localize a faixa desejada.
Reprodução de
cassetes
Pode-se utilizar qualquer tipo de cassete,
TYPE I (normal), TYPE II (crómio) ou TYPE
IV (metal), visto que o deck automaticamente
detecta o tipo de fita. Pode-se também utilizar
as funções AMS* do anel de avanço/
retrocesso para rapidamente buscar as
músicas que se queira escutar. Para
seleccionar o deck A ou B, pressione DECK A
( ou DECK B ( no telecomando.
(Alimentação)
3
p
Anel de avanço/
retrocesso
Localizar um
Mantenha pressionada 0
ponto numa faixa ou ) durante a reprodução
e libere-a no ponto desejado.
Remover o MD
Carregue em §.
Ajustar o volume
Gire VOLUME (ou
carregue em VOL +/– no
telecomando).
Observações
• Pode-se iniciar a reprodução a partir da faixa
desejada no passo 2.
1 Gire o anel de avanço/retrocesso (ou carregue
em =/+ no telecomando) repetidamente,
até que a faixa desejada apareça no mostrador.
2 Carregue em MD (P.
• Pode-se comutar de uma outra fonte e iniciar a
reprodução de um MiniDisco mediante o
pressionamento de (P (ou MD ( no
telecomando) (Selecção Automática da Fonte).
1
2
0/) VOLUME
DOLBY NR
1
p
=+
Nota
0)
Não utilize MDs com etiquetas protusas ou
etiquetas não coladas adequadamente. O uso de tais
MDs pode avariar este aparelho.
DECK A (
DECK B (
◊
VOL +/–
√
16PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
1
Carregue em 6 e insira uma cassete
gravada no deck A ou B.
2
Pressione DIRECTION
repetidamente, até seleccionar A
para reproduzir apenas um lado.
Seleccione ß* para reproduzir
ambos os lados.
Para reproduzir ambos os decks em
sucessão, seleccione RELAY (reprodução
encadeada)**.
3
Carregue em TAPE A (ou TAPE B)
( (DECK A (ou DECK B) ( no
telecomando).
Carregue em TAPE A (ou TAPE B) 9
para reproduzir o lado reverso.
(Carregue em DECK A (ou DECK B) (
novamente no telecomando para
reproduzir o lado reverso.) A fita passa a
ser reproduzida.
* O deck pára automaticamente após repetir
a sequência cinco vezes.
** A reprodução encadeada sempre obedece a
sequência a seguir:
Deck A (lado frontal), Deck A (lado reverso),
Deck B (lado frontal), Deck B (lado reverso).
Para
Procedimento
Cessar a
reprodução
Carregue em p.
Avançar rapidamente Carregue em 0 ou ).
Rebobinar
Carregue em 0 ou ).
Remover a cassete
Carregue em 6.
Ajustar o volume
Gire VOLUME (ou
pressione VOL +/– no
telecomando).
• O pressionamento de TAPE A (ou TAPE B) ( ou
9 quando a alimentação está desligada faz ligar
automaticamente a alimentação e iniciar a
reprodução da cassete, caso haja uma cassete no
deck (Reprodução a Um Toque). Quando o
sistema está no Modo de Economia de Energia, a
função de Reprodução a Um Toque não actua.
• Pode-se comutar de uma outra fonte ao deck de
cassetes pelo simples pressionar de TAPE A (ou
TAPE B) ( ou 9 (Selecção Automática da
Fonte).
• Quando quiser reduzir o ruído sibilante de fundo
da fita em sinais de baixo nível e alta frequência,
carregue em DOLBY NR de forma que «DOLBY
NR» apareça.
Operações básicas
Com o lado
que deseja
reproduzir
voltado para
frente
Informações
Buscar o início de uma faixa
(AMS*)
Durante a reprodução, gire o anel de avanço/
retrocesso na mesma direcção do indicador
9 ou ( para avançar. Gire-o na direcção
oposta para retroceder. (Ou pressione = ou
+ no telecomando.)
A direcção da busca, + (progressiva) ou –
(regressiva), e o número de músicas sendo
saltadas (1 - 9) aparecem no mostrador.
Exemplo: busca progressiva 2 músicas à frente
* AMS (Sensor Automático de Músicas)
Notas
A função AMS pode não actuar correctamente sob
as seguintes circunstâncias:
– Quando o espaço não-gravado entre músicas for
inferior a 4 segundos de duração.
– Caso informação completamente diferente seja
gravada nos canais esquerdo e direito.
– Quando houver secções contínuas de nível
extremamente baixo ou som de baixa frequência
(tal como de um sax barítono).
– Quando o aparelho estiver localizado nas
cercanias de um televisor. (Neste caso, recomendase afastar o aparelho do televisor ou desligar o
televisor.)
17PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
1
Audição do rádio
Carregue em TUNER/BAND
repetidamente, até que a banda
desejada apareça no mostrador.
— Sintonização programada
As bandas recebíveis variam conforme o
modelo adquirido. Certifique-se de
verificar quais as bandas que o seu
modelo pode receber.
Toda vez que se pressionar esta tecla, a
banda alterar-se-á como segue:
No modelo de 2 bandas:
FM ˜ AM
No modelo de 3 bandas:
FM n MW n SW
Primeiro programe estações de rádio na
memória do sintonizador (consulte «Passo 3:
Programação de estações de rádio»).
1
n
(Alimentação)
2
Gire o anel de avanço/retrocesso
(ou pressione = ou + no
telecomando) para sintonizar a
estação programada desejada.
Gire para a
esquerda (ou
pressione =
no telecomando)
para números de
memória
menores.
=
+
Número de memória*
STEREO/
MONO
2
Gire para a
direita (ou
pressione + no
telecomando)
para números de
memória
maiores.
Frequência
VOLUME
* Quando somente uma estação está
programada, «ONE PRESET» aparece
no mostrador.
=+
TUNER/BAND
◊
Para
Procedimento
Desligar o rádio
Carregue em
Ajustar o volume
Gire VOLUME (ou
pressione VOL +/– no
telecomando).
.
VOL +/–
√
18PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Para escutar estações de rádio
não-programadas
Gravação de um rádio
num MD
Pode-se realizar uma gravação analógica do
rádio a um MD.
Conselhos
• O pressionamento de TUNER/BAND quando a
alimentação está desligada faz ligar
automaticamente a alimentação e sintonizar a
última estação recebida (Reprodução a Um Toque).
Quando o sistema está no Modo de Economia de
Energia, a função de Reprodução a Um Toque não
actua.
• Pode-se comutar de uma outra fonte ao rádio pelo
simples pressionamento de TUNER/BAND
(Selecção Automática da Fonte).
• Quando um programa FM está ruidoso, carregue
em STEREO/MONO de forma que «MONO»
apareça no mostrador. Não se obterá o efeito
estéreo, porém a recepção será melhorada.
Pressione novamente a mesma tecla para restaurar
o efeito estéreo.
• Para aprimorar a recepção de transmissões,
reoriente as antenas fornecidas.
(Alimentação)
4
p
1
MD §
3
1
5
Operações básicas
Utilize a sintonização manual ou automática
no passo 2. Para a sintonização manual,
carregue em + ou – repetidamente. Para a
sintonização automática, mantenha
pressionada + ou –.
2
Insira um MD gravável.
Insira o MD até que o deck o puxe para
dentro.
Se
estiver aceso no mostrador, isto
significa que um outro MD já foi
inserido. Pressione MD § para ejectar o
MD e depois insira um MD gravável se
necessário.
Com a seta
apontada em
direcção ao deck.
Com o lado
impresso voltado
para cima e a
corrediça do
obturador para a
direita.
Continua...
19PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Gravação de um rádio num MD
(continuação)
2
Carregue em TUNER/BAND
repetidamente, até que a banda
desejada apareça.
3
Gire o anel de avanço/retrocesso
(ou pressione = ou + no
telecomando) para sintonizar a
estação programada desejada.
O número de
memória
Enquanto «TOC» estiver aceso ou
a piscar
Para assegurar gravações completas, não
mova o deck nem desligue o cabo de
alimentação CA. O deck actualiza o Índice de
Alocação de Faixas (TOC) enquanto «TOC»
está a piscar.
Nota
Caso o MD esteja com as gravações protegidas,
«C11» e «Protected» aparecerão no mostrador
alternadamente, e não será possível gravar em tal
MD. Carregue em MD § e remova o MD, deslize a
lingueta protectora de gravações para a posição
fechada (consulte a página 33), reinsira o MD e tente
novamente.
A frequência ou
estação RDS*
* Somente no modelo para Europa.
O nome da estação aparece quando se
sintoniza a estação intitulada.
4
Pressione REC.
O MD fica de prontidão para gravar e a
tecla REC acende-se em vermelho.
5
Carregue em MD (P.
Inicia-se a gravação.
Para
Procedimento
Cessar a
gravação
Carregue em p.
Pausar a
gravação
Carregue em MD (P.
Pressione-a novamente para
retomar a gravação.
Remover o
MD
Carregue em MD § com o deck
no modo de paragem.
Observação
Caso utilize um MD gravado, o deck de MDs
localiza automaticamente o final do trecho gravado
e inicia a gravação a partir dali. Para gravar após o
apagamento de todas as faixas de um MD, consulte
«Apagamento de gravações» na página 45.
20PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Gravação de um rádio
numa fita
(Alimentação)
1
p
Carregue em 6 e insira uma cassete
em branco no deck B.
Com o lado
onde deseja
gravar voltado
para frente
4
Carregue em REC PAUSE/START.
O deck B entra em prontidão para a
gravação.
5
Carregue em DIRECTION
repetidamente, até seleccionar A
para gravar em apenas um lado.
Seleccione ß (ou RELAY) para
gravar em ambos os lados.
6
Pressione REC PAUSE/START.
Operações básicas
Podem-se gravar programas de rádio numa
cassete mediante a chamada de uma estação
programada. É possível utilizar cassetes
TYPE I (normal) ou TYPE II (crómio). O nível
de gravação é automaticamente ajustado.
3
Tem início a gravação.
Para cessar a gravação
Carregue em p.
Conselhos
5
DOLBY NR
2 4,6
3
1
Carregue em TUNER/BAND para
seleccionar a banda desejada.
2
Gire o anel de avanço/retrocesso
para sintonizar uma estação
programada.
Gire para a
esquerda (ou
pressione = no
telecomando) para
números de
memória menores.
=
Número de memória
+
Gire para a
direita (ou
pressione + no
telecomando)
para números de
memória maiores.
• Caso queira gravar a partir do lado reverso,
carregue em TAPE B 9 para acender o seu
indicador após o pressionamento de REC PAUSE/
START no passo 4.
• Na gravação em ambos os lados, certifique-se de
iniciar a partir do lado frontal. Caso inicie a partir
do lado reverso, a gravação cessará no final do
lado reverso.
• Para gravar estações não-programadas, utilize + e
– no passo 2 para sintonizar a estação desejada
manualmente.
• Quando desejar reduzir o ruído sibilante de fundo
da fita em sinais de baixo nível e alta frequência,
carregue em DOLBY NR, de forma que «DOLBY
NR» apareça após o pressionamento de REC
PAUSE/START no passo 4.
• Caso escute ruídos durante a gravação de sinais
do rádio, desloque a respectiva antena para
reduzir os ruídos.
Frequência
O nome da estação aparece quando se
sintoniza a estação intitulada.
21PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Escutar um CD
Utilização do
mostrador CD
Pode-se verificar o tempo restante da faixa
corrente ou do CD.
Quando um disco CD TEXT é inserido,
podem-se verificar as informações
armazenadas no disco, tais como títulos de
disco ou nomes de artista.
(Alimentação)
/ Carregue em DISPLAY.
Cada vez que se pressiona a tecla
durante a reprodução normal, a
indicação altera-se como segue:
Durante a reprodução normal
n Tempo de reprodução da faixa corrente
µ
Tempo restante da faixa corrente
µ
Tempo restante do CD corrente (modo 1
DISC , ou ) ou Indicação «--.--»
(modo ALL DISCS
,
ou
)
µ
Titulo da faixa corrente*
µ
Indicação do relógio (por oito segundos)
µ
Nome do efeito (ou P FILE) ou «EFFECT
ON (OFF)»
No modo de paragem
DISPLAY
nTítulo do CD*
µ
Informação do artista*
µ
Número total de faixas e tempo total de
reprodução
µ
Indicação do relógio (por oito segundos)
µ
Nome do efeito (ou P FILE) ou «EFFECT
ON (OFF)»
* Somente com discos CD TEXT (certos caracteres
não podem ser indicados). Caso o disco contenha
mais de 50 faixas, CD TEXT não será exibido a
partir da faixa 51 em diante.
22PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Reprodução de faixas
de CD em ordem
aleatória
— Leitura aleatória
(Alimentação)
2
DISC 1~3
3
Carregue em CD (P.
Todas as faixas são reproduzidas em
ordem aleatória.
Para cancelar a leitura aleatória
Carregue em PLAY MODE repetidamente,
até que «SHUFFLE» ou «PROGRAM»
desapareça do mostrador. As faixas
continuam a ser reproduzidas, agora na sua
ordem original.
Para seleccionar um CD desejado
Carregue em DISC 1-3.
Escutar um CD
Podem-se reproduzir todas as faixas de um
CD ou de todos os CDs em ordem aleatória.
3
Conselhos
• Pode-se accionar a leitura aleatória durante a
reprodução normal, mediante o pressionamento
repetido de PLAY MODE para seleccionar
«SHUFFLE».
• Para saltar uma faixa, gire o anel de avanço/
retrocesso para a direita (ou pressione + no
telecomando).
1
Anel de avanço/
retrocesso
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «CD»
apareça no mostrador, e então
coloque um CD.
2
Carregue em PLAY MODE
repetidamente, até que «SHUFFLE»
e « », « », « » ou «SHUFFLE» e
, » apareça no mostrador.
« ,
« ,
, » altera a sequência de
todos os CDs no leitor. « », « » ou « »
mistura aleatoriamente o CD cujo
indicador DISC estiver aceso em verde.
23PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Programação de
faixas de CD
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «CD»
apareça no mostrador, e então
coloque um CD.
2
Carregue em PLAY MODE
repetidamente, até que
«PROGRAM» apareça no
mostrador.
3
Pressione uma das teclas DISC 1-3
para seleccionar um CD.
4
Gire o anel de avanço/retrocesso,
até que a faixa desejada apareça no
mostrador.
— Reprodução programada
Pode-se criar um programa de até 32 faixas a
partir de todos os CDs, na sequência desejada
de reprodução.
(Alimentação)
p
3
7
Número do disco
Número da faixa Tempo total de
reprodução
(incluindo a faixa
seleccionada)
5
Carregue em ENTER/YES.
A faixa é programada. O número do
item programado aparece, seguido pelo
tempo total de reprodução.
1
2
CLEAR
4
5
6
Para programar faixas adicionais,
repita os passos de 3 a 5.
Salte o passo 3 para seleccionar
faixas do mesmo disco.
7
Carregue em CD (P.
CD (
p
=+
Todas as faixas são reproduzidas na
ordem seleccionada.
◊
VOL +/–
√
24PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Para cancelar a reprodução
programada
Carregue em PLAY MODE repetidamente,
até que «PROGRAM» ou «SHUFFLE»
desapareça do mostrador.
Pressione
Apagar uma faixa
do final
Carregue em CLEAR.
Adicionar uma faixa 1 Seleccione o
ao programa
compartimento de disco
com uma tecla DISC 1-3.
2 Seleccione a faixa
mediante o girar do anel
de avanço/retrocesso.
3 Carregue em ENTER/
YES.
— Reprodução repetida
Esta função permite-lhe repetir um único CD
ou todos os CDs no modo de reprodução
normal, aleatória ou programada.
(Alimentação)
Escutar um CD
Para
Reprodução repetida
de faixas de CD
Apagar o programa Mantenla pressionada
inteiro
CLEAR e carregue em p
uma vez no modo de
paragem, ou duas vezes
durante a reprodução.
Para verificar a
ordem das faixas
programadas
Gire o anel de avanço/
retrocesso (ou pressione
= ou + no
telecomando) enquanto
reproduz o CD.
Para verificar o
Pressione DISPLAY no
número total de
modo parado. Todos os
faixas programadas passos programados
aparecem, seguidos pelo
último passo programado,
o número da faixa e o
tempo total de reprodução.
Conselhos
• O programa criado permanece no leitor de discos
compactos, mesmo após ter sido reproduzido.
Carregue em CD (P quando quiser reproduzir
o mesmo programa novamente.
• Caso «--.--» apareça no lugar do tempo total de
leitura durante a programação, isto significa:
– que foi programado um número de faixa que
excede 20;
– o tempo total de leitura excedeu 100 minutos.
1
2
1
Pressione FUNCTION
repetidamente até a mensagem
“CD” aparecer no mostrador, e
depois coloque um CD.
2
Carregue em REPEAT durante a
reprodução, até que «REPEAT»
apareça no mostrador.
A reprodução repetida se inicia de
acordo com o estado actual do modo de
reprodução. Para repetir somente uma
faixa, pressione REPEAT novamente para
fazer aparecer a mensagem “REPEAT 1”.
Para cancelar a leitura repetida
Carregue em REPEAT de forma que
«REPEAT» ou «REPEAT 1» desapareça do
mostrador.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
25PT
Reprodução de CDs
sem interrupção
Trecho de elo de um
CD
— Reprodução Sem Paragem
— Elo
Podem-se reproduzir CDs sem pausar entre
faixas.
Com a função de elo, podem-se repetir
trechos de um CD durante a reprodução. Isto
possibilita a criação de gravações originais.
(Alimentação)
1
1
2
3
2
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «CD»
apareça no mostrador; a seguir,
coloque um CD.
Carregue em CD NON-STOP para
acender o indicador.
«NON-STOP PLAY» aparece no
mostrador.
3
Carregue em CD (P.
Para cancelar a reprodução sem
paragem
(Alimentação)
CD LOOP
Anel de avanço/
retrocesso
/ Mantenha pressionada CD LOOP
durante a reprodução do ponto
onde deseja iniciar a função de elo, e
libere-a para retornar à reprodução
normal.
Para ajustar a duração do elo
Gire o anel de avanço/retrocesso enquanto
mantém pressionada CD LOOP (ou carregue
em FILE SELECT > ou . enquanto mantém
pressionada LOOP no telecomando) para
seleccionar diferentes durações de elo (LOOP
1~20).
Carregue em CD NON-STOP de forma que o
indicador se apague e «NON-STOP OFF»
apareça no mostrador.
26PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Trecho de lampejo de
um CD
— Lampejo
(Alimentação) CD FLASH
Anel de avanço/
retrocesso
–– Função Memória de Disco
Pode-se intitular até 50 discos com títulos de
até 20 símbolos e caracteres. Quando se
carrega um CD, o título (nome do disco)
aparece no mostrador.
(Alimentação)
DISC SKIP/
EX-CHANGE p
9
Escutar um CD
Com a função de lampejo, pode-se «iluminar»
o som do CD durante a reprodução. Isto
possibilita-lhe criar gravações originais.
Intitulação de CD
/ Mantenha pressionada CD FLASH
durante a reprodução do ponto
onde deseja iniciar a função de
lampejo, e libere-a para retomar a
reprodução normal.
Para ajustar a duração do lampejo
Gire o anel de avanço/retrocesso enquanto
mantém pressionada CD FLASH (ou carregue
em FILE SELECT > ou . enquanto mantém
pressionada FLASH no telecomando) para
seleccionar diferentes durações de lampejo
(FLASH 1~20).
1 2
Pressione FUNCTION
repetidamente até aparecer “CD”.
2
Para intitular um CD, pressione p
para interromper a reprodução do
disco. Quando aparecer “SHUFFLE”
ou “PROGRAM” no mostrador,
pressione PLAY MODE
repetidamente até a mensagem
desaparecer.
3
Pressione DISC SKIP/EX-CHANGE
repetidamente para seleccionar o
CD desejado.
Mantenha pressionadas CD LOOP e CD
FLASH simultaneamente.
• As durações do elo e do lampejo não podem ser
ajustadas no decorrer desta operação. Ajuste as
durações do elo e do lampejo independentemente,
de antemão, se necessário.
• Para gravar o efeito de lampejo, utilize as o deck
de cassetes deste aparelho.
4 7
1
Para utilizar LOOP e FLASH
simultaneamente
Notas
6
Continua...
27PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Intitulação de CD (continuação)
Para verificar o título do
disco
4
1 Pressione MENU/NO enquanto o CD está
parado.
2 Gire o anel de avanço/retrocesso para
seleccionar “Name Check?” e depois
pressione ENTER/YES. O título é exibido
no mostrador de forma contínua.
Pressione NAME EDIT/CHAR.
O cursor começa a piscar.
5
Pressione NAME EDIT/CHAR
repetidamente até o tipo de caracter
desejado aparecer.
A cada vez que se pressiona o botão, o
mostrador muda da seguinte forma:
A (maiúsculas) n a (minúsculas)
n 0 (números) n ! (símbolos)*
n
(espaço)** n A...
*Pode-se usar os seguintes símbolos:
!”#$%&’()∗+,–./:;<=>?@_`
** Para introduzir um espaço
Vá ao passo 7.
Não é possivel rotular um espaço em
branco como a primeira letra.
6
Gire o MULTI JOG até o caracter
desejado aparecer.
7
Pressione ).
O cursor desloca-se à direita e espera
pela entrada do caracter seguinte.
8
9
Repita os passos 5 a 7 para
completar o título inteiro.
Para verificar os títulos usando o
controlo remoto
Pressione DISC SKIP para seleccionar o CD
desejado e depois pressione SCROLL.
Para apagar um título de
disco
1 Pressione MENU/NO quando o CD está
parado.
2 Gire o anel de avanço/retrocesso para
seleccionar “Name Erase?” e depois
pressione ENTER/YES. O título do disco é
exibido no mostrador de forma contínua.
3 Pressione ENTER/YES novamente.
Quando aparece “No Name”, não foi
atribuido nome ao disco ou à pista.
A mensagem “Complete!!” aparece e o
título do disco é apagado.
Para cancelar o apagamento do
título de disco
Pressione p.
Para apagar todos os
titulos
No caso de cometer engano
Pressione 0 ou ) até o caracter que
se quer alterar piscar, e depois repetir os
passos 4 a 6.
Para apagar o caracter
Pressione CLEAR enquanto o caracter
está a piscar.
1 Pressione MENU/NO quando o CD está
parado.
2 Gire o anel de avanço/retrocesso para
seleccionar “All Erase*?” e depois
pressione ENTER/YES. O título do disco é
exibido no mostrador de forma contínua.
3 Pressione ENTER/YES novamente.
A mensagem “Complete!!” aparece.
Pressione ENTER/YES para
completar o procedimento de
intitulação.
Para cancelar o apagamento todos
os titulos
Pressione p.
Nota
Para cancelar intitulação
28PT
Pressione p.
Ligue a alimentação do sistema pelo menos uma vez
por semana para se certificar de que os tìtulos dos
discos armazenados não são apagados.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Reprodução de MDs
Utilização do
mostrador MD
Pode-se verificar o número total de faixas, o
tempo total de reprodução e o tempo restante
do MD.
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD»
apareça no mostrador.
2
Com o deck no modo de paragem,
carregue em DISPLAY
repetidamente.
Cada vez que se pressiona esta tecla, o
mostrador altera-se como segue:
No modo parado
n Número total de faixas e tempo total de
reprodução
n
Tempo restante do MD (Somente MD
gravável. O título do disco aparece e o
tempo restante não aparece com MDs
pregravados.)
Reprodução de MDs
2
(Alimentação)
Para verificar o tempo
total de reprodução
n
n
Título do disco*
Exibição do relógio
n
Nome do efeito (P FILE) ou «EFFECT
ON(OFF)».
1
* Quando o disco não está intitulado, «No
Name» aparece e então o número total de faixas e
o tempo total de reprodução são indicados.
Continua...
SCROLL
◊
√
29PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Utilização do mostrador MD
(continuação)
Durante a reprodução normal
n Número de faixa e tempo decorrido da
faixa corrente
n
Número de faixa e tempo restante da
faixa corrente
Reprodução de
faixas de um MD
numa ordem
aleatória
–– Reprodução Aleatória
n
Tempo restante do MD corrente
n
Todas as faixas de um MD podem ser
reproduzidas em ordem aleatória.
n
Título da faixa**
Exibição do relógio
n
(Alimentação)
2
3
Nome do efeito (P FILE) ou «EFFECT
ON(OFF)».
**Quando a faixa não está intitulada, «No Name»
aparece e então o tempo decorrido da faixa
corrente é indicado.
Observações
• Para verificar os títulos dos discos, carregue em
SCROLL durante o modo de paragem. Para
verificar os títulos de faixas, carregue em SCROLL
durante a reprodução. Os títulos desfilam através
do mostrador. Para cessar o desfile, carregue em
SCROLL. Pressione novamente esta tecla para
retomar o desfile.
• Para rotular discos e faixas, consulte «Intitulação
de MDs» na página 43.
1
Anel de
avanço/
retrocesso
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD»
apareça no mostrador.
2
Com o deck no modo de paragem,
carregue em PLAY MODE
repetidamente, até que «SHUFFLE»
apareça.
30PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
3
Carregue em MD (.
Inicia-se a reprodução aleatória.
Programação das
faixas de um MD
Para cancelar a reprodução
aleatória
–– Reprodução Programada
Com o deck no modo de paragem, carregue
em PLAY MODE repetidamente, até que
«SHUFFLE» e «PROGRAM» desapareçam.
Pode-se criar um programa de até 25 faixas
na sequência desejada de reprodução.
Para saltar uma faixa, carregue em +. Pressione
= para retroceder ao início da faixa corrente.
Entretanto, não é possível retroceder à faixa prévia.
5
(Alimentação)
Nota
Não é possível alterar o modo de reprodução
durante a reprodução.
1
2
CLEAR
Reprodução de MDs
Observação
3
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD»
apareça no mostrador.
2
Com o deck no modo de paragem,
carregue em PLAY MODE
repetidamente, até que
«PROGRAM» apareça.
3
Gire o anel de avanço/retrocesso para
seleccionar o número da faixa
desejada, e depois pressione ENTER/
YES.
A faixa está programada. Os números de
passos de programa aparecem seguidos
pelo tempo total de reprodução.
Continua...
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
31PT
Programação das faixas de um MD
(continuação)
4
Para programar faixas adicionais,
repita o passo 3.
A cada programação feita, o tempo total
do programa é indicado. Pode-se criar
um programa de até 25 faixas.
5
Reprodução das
faixas de um MD
repetidamente
–– Reprodução repetida
Carregue em MD (P.
Pode-se repetir um MD em reprodução
normal, aleatória ou programada.
Todas as faixas são reproduzidas na
ordem seleccionada.
(Alimentação)
Para cancelar a reprodução
programada
Com o deck no modo de paragem, pressione
PLAY MODE repetidamente, até que
«SHUFFLE» e «PROGRAM» desapareçam.
Para alterar o programa
Pode-se alterar o programa antes de iniciar a
sua reprodução.
Para
Procedimento
Apagar uma faixa Carregue em CLEAR
do final
enquanto o MD está parado.
Apagar o
programa inteiro
Pressione CLEAR
repetidamente enquanto o
MD está parado até o
programa inteiro ser
apagado.
Adicionar uma
Execute os passos de 3.
faixa no programa
Para verificar a
ordem das faixas
programadas
Gire o anel de avanço/
retrocesso ( pressione +
ou = no telecomando)
enquanto reproduz um MD.
Para verificar o
número total de
faixas do
programa
Pressione DISPLAY no
modo parado. Todos os
passos programados
aparecem, seguidos pelo
número da última faixa
programada e o tempo total
de reprodução.
Observações
PT
32
• O programa criado permanece na memória após a
reprodução programada terminar. Para
reproduzir novamente o mesmo programa,
carregue em MD (P.
• Caso tente adicionar mais que o número máximo
do programa, «ProgramFull» aparecerá. Apague
faixas desnecessárias e programe novamente.
1
2
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD»
apareça no mostrador.
2
Carregue em REPEAT durante a
reprodução, até que «REPEAT»
apareça.
A reprodução repetida se inicia de
acordo com o estado actual do modo de
reprodução.
Para repetir somente uma faixa,
pressione REPEAT novamente para
fazer aparecer «REPEAT 1».
Para cancelar a reprodução repetida
Carregue em REPEAT até que «REPEAT» e
«REPEAT 1» desapareçam.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Gravação de MDs
Antes de iniciar
gravações
Quando a fonte de gravação for:
• O leitor de CDs deste sistema
– O sinal digital do CD é gravado assim
como é (gravação digital)*.
– Números de faixa são automaticamente
marcados tal como no CD original.
• O sintonizador deste aparelho e
outros componentes analógicos
– O sinal analógico é convertido a sinal
digital e gravado (gravação analógica)**.
– Seleccione SURROUND OFF durante a
gravação.
– Um número de faixa é marcado no início
da gravação, mas quando a função
Sincronia de Nível é activada (consulte a
página 39), números de faixa são
automaticamente marcados em sincronia
com o nível do sinal de entrada.
• Outro componente conectado pelo
cabo óptico
– O sinal digital do CD é gravado no formato
original (gravação digital).
– O estado da marcação de faixa varia de
acordo com a fonte.
/ Carregue em MD § para remover o
MD ou pressione
para desligar
a alimentação do sistema.
«TOC» acende-se ou começa a piscar. A
gravação do MD estará completa
somente após a informação de gravação
ter entrado no MD.
Nota
A gravação de MDs estará completa somente após
todas as informações de gravação terem entrado no
TOC, ponto no qual TOC pára de piscar e se apaga.
Tenha cuidado para não desligar o cabo de
alimentação CA ou mover o deck antes de tal ponto.
Antes de desligar o cabo de alimentação CA,
execute o seguinte:
– Remova o MD.
– Carregue em
sistema.
para desligar a alimentação do
Gravação de MDs
MDs (MiniDiscos) permitem-lhe realizar gravações
digitalmente e reproduzir músicas com som de alta
qualidade, comparável com o som de CDs. Uma
outra característica dos MDs é a marcação de faixa.
A função de marcação de faixa possibilita-lhe
localizar rapidamente um ponto específico ou
editar facilmente faixas gravadas. Entretanto,
dependendo da fonte gravada, varia o método de
gravação. Além disso, a maneira de gravação dos
números de faixa difere conforme a fonte.
Após a gravação
Protecção de MDs gravados
• Para proteger um MD gravado, deslize a lingueta
na lateral do MD de maneira a abrir a fenda.
Nesta posição, não é possível gravar no MD.
Para gravar no MD, deslize a lingueta de maneira
a fechar a fenda.
Lingueta
Deslize a lingueta.
• Caso o MD esteja com as gravações protegidas,
«C11» e «Protected» aparecerão no mostrador
alternadamente e não será possível gravar no MD.
Deslize a lingueta para a posição fechada, reinsira
o MD e tente novamente.
* Quanto aos pormenores sobre as limitações para
gravações digitais, consulte a página 85.
**Este sinal é convertido porque tais sistemas não
utilizam sinais digitais.
Nota acerca de números de faixa de MDs
Num MD, o número de faixa (sequência de faixa),
informações dos pontos de início e término de
faixas, etc. são gravados na área TOC*
independentemente das informações de som. Faixas
gravadas podem ser editadas rapidamente através
da modificação das informações TOC.
* TOC: Índice de Alocação de Faixas.
33PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Para gravar suas
faixas de CD
favoritas
–– Gravação sincronizada CD-MD
As faixas favoritas de um CD podem ser
seleccionadas com a função de reprodução
programada e então o programa pode ser
gravado num MD através da função de
Gravação Sincro CD.
(Alimentação)
7 6 3 8
4
Gire o anel de avanço/retrocesso até
a faixa desejada aparecer no
mostrador, e depois pressione
ENTER/YES.
A faixa está programada.
5
Para programar faixas adicionais,
repita o passo 3 e 4.
O tempo total de reprodução do
programa aparece. Pode-se criar um
programa de até 24 faixas.
6
Insira um MD gravável.
7
Carregue em CD-MD SYNC.
O deck de MDs fica de prontidão para a
gravação e o CD entra em pausa para a
reprodução.
Caso utilize um MiniDisco com faixas já
gravadas, o deck de MDs localiza
automaticamente o final do trecho
gravado e inicia a nova gravação a partir
dali.
8
Carregue em MD (P.
A gravação inicia-se a partir da última
porção gravada do MD. O leitor de CD e a
unidade de MD param automaticamente
quando a gravação termina.
Para cessar a gravação
1
1
2
4
p
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «CD»
apareça no mostrador, e então
coloque um CD na bandeja de disco.
2
Carregue em PLAY MODE
repetidamente, até que
«PROGRAM» apareça.
3
Pressione um dos botões de disco 13 para seleccionar um CD.
Carregue em p.
Caso o MD termine durante a
gravação
O MD e o CD param automaticamente.
Nota
Caso o MD esteja com as gravações protegidas,
«C11» e «Protected» aparecerão no mostrador
alternadamente, e não será possível gravar no MD.
Carregue em MD § e remova o MD, deslize a
lingueta protectora de gravações para a posição
fechada (consulte a página 33), reinsira o MD e tente
novamente.
34PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Gravação da pista
corrente do CD
Gravação manual
em MDs
— Rec It
Pode gravar rapidamente uma pista enquanto
escuta um CD.
Se o MD tiver sido gravado parcialmente, a
gravação começa depois das pistas gravadas.
2
(Alimentação)
p
Pressione DISC 1~3.
Começa a reprodução do CD.
2
Pressione REC IT enquanto escuta
uma pista que deseja gravar.
A leitura volta para o início da pista e a
gravação começa. O deck MD pára
automaticamente no fim da pista.
Para parar a gravação
Pressione p.
1
4
1
2
1
3
Gravação de MDs
(Alimentação)
O sistema localiza automaticamente o final de
qualquer trecho gravado do MD e inicia a
gravação a partir de tal ponto.
p
1
Insira um MD gravável.
2
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que a fonte que
deseja gravar apareça no mostrador.
• CD: Insira um CD. Para iniciar a partir
de uma faixa específica, crie um
programa. (Vide “Programação de
faixas de CD”).
• Rádio: Sintonize a estação programada
desejada. (Vide “Passo 3: Programação
de estações de rádio).
• Fita: Insira uma fita com o lado que
deseja reproduzir voltado para a
frente.
Quando se deseja gravar a partir de
componentes AV opcionais, vide “Uso
de componentes opcionais”.
Continua...
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
35PT
Gravação manual em MDs
(continuação)
3
Carregue em REC.
O deck de MDs está agora pronto para a
gravação.
4
Carregue em MD (P (ou MD (
no telecomando).
Gravação monaural
Pode-se gravar os sinais estereofónicos de
uma transmissão de FM, etc. em sinais
monoaurais. Na gravação monoaural, o
tempo de gravação torna-se o dobro do
tempo de gravação normal (120 minutos com
um MD de 60 minutos).
Inicia-se a gravação.
5
Accione a reprodução da fonte que
deseja gravar.
(Alimentação)
6
7
Para cessar a gravação
Carregue em p.
Observações
• Quando se pressiona FUNCTION durante a
gravação de um CD, tanto o CD quanto o MD
param.
• «OVER» acende-se quando um sinal de alto nível
foi introduzido durante a gravação do
componente ligado a VIDEO.
• Pode-se verificar o tempo restante ao gravar
carregando em DISPLAY.
Nota
Se for feita uma pausa durante a gravação de CD,
um número de faixa é marcado nesse ponto.
1,5
2
Anel de
avanço/
retrocesso
3,4
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente até que a indicação
“MD” apareça no mostrador.
2
Carregue em MENU/NO duas
vezes.
A mensagem “Setup Menu” aparece.
3
Gire o anel de avanço/retrocesso até
aparecer “Stereo Rec” (ou “Mono
Rec”) e depois pressione ENTER/
YES.
36PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
4
Gire o anel de avanço/retrocesso até
aparecer “Mono Rec” e depois
pressione ENTER/YES. O modo de
gravação muda para o modo de
gravação monoaural e a mensagem
“MONO” fica acesa no mostrador.
Carregue em FUNCTION
repetidamente até que a fonte (ex.:
TUNER) desejada para gravação
apareça no mostrador.
6
Pressione REC.
O deck fica pronto para a gravação.
7
— Espaçamento Inteligente
A função de Espaçãmento Inteligente
possibilita-lhe criar automaticamente um
espaço em branco de três segundos de
duração entre faixas durante uma gravação
digital.
(Alimentação)
p
6
Pressione MD (P.
A gravação se inicia.
A fonte sonora dos altifalantes é o som
original.
Gravação de MDs
5
Criação de um espaço
de 3 segundos de
duração entre faixas
Para parar a gravação
Pressione p.
Para voltar à gravação
estereofónica
1 Carregue em FUNCTION repetidamente
até que a indicação “MD” apareça no
mostrador.
2 Pressione MENU/NO duas vezes que
apareça “Setup Menu”.
3 Gire o anel de avanço/retrocesso até
aparecer “Mono Rec”, e depois pressione
ENTER/YES.
4 Gire o anel de avanço/retrocesso até
aparecer “Stereo Rec”, e depois pressione
ENTER/YES.
O modo de gravação modo para o modo de
gravação estereofónica e a mensagem
“MONO” desaparece do mostrador.
2,5 3,4
1
Pressione REC.
O sistema fica na pausa de reprodução.
2
Durante a pausa de gravação,
carregue em MENU/NO duas
vezes.
«Setup Menu» aparece.
3
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «S. Space Off» (ou «S. Space
On») apareça, e então carregue em
ENTER/YES.
Continua...
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
37PT
Criação de um espaço de 3 segundos
de duração entre faixas (continuação)
4
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «S. Space On» apareça, e então
carregue em ENTER/YES.
«S. Space On» aparece e a função de
Espaçamento Inteligente é activada.
5
Carregue em MENU/NO.
6
Carregue em MD (P.
Inicia-se a gravação.
Caso haja um silêncio extenso de 4 a
29 segundos, «Smart Space» aparece, o
deck de MDs substitui o silêncio com um
espaço em branco de cerca de
3 segundos e continua a gravação. Caso
não haja entrada de som por
30 segundos, «Auto Cut» aparece, o deck
de MDs substitui o silêncio com um
espaço em branco de cerca de
3 segundos e entra em pausa de
gravação. Para continuar a gravação,
carregue em MD (P.
Início de gravações
com 6 segundos de
dados de áudio
pré-armazenados
— Gravação Máquina do Tempo
Quando se realizam gravações do rádio, os
primeiros segundos do material são
frequentemente perdidos. Pode-se evitar a
perda de tal material com a função de
Gravação Máquina do Tempo.
Dados de áudio na
memória intermediária de
6 segundos
Término da
Quando se pressiona fonte a ser
ENTER/YES no passo 5 gravada
Tempo
Trecho
gravado
Para cessar a gravação
Carregue em p.
Para desligar a função de
Espaçamento Inteligente
1 Execute os passos 1 e 2.
2 Gire o anel de avanço/retrocesso até
aparecer “S.Space On”, e depois pressionar
ENTER/YES.
3 Gire o anel de avanço/retrocesso até que
«S. Space Off» apareça, e então carregue em
ENTER/YES.
4 Carregue em MENU/NO.
Início da fonte a ser gravada
(Alimentação)
3
1
Observações
• A função de Espaçamento Inteligente vem
activada da fábrica.
• Caso desligue a alimentação ou desconecte o cabo
de alimentação CA, o deck de MDs rechamará o
último ajuste (ligado ou desligado) na próxima
vez que ligar a alimentação.
38PT
2
p
5
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
1
Insira um MD gravável.
2
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que a fonte (ex.:
TUNER) que deseja gravar apareça
no mostrador.
3
Carregue em REC.
O deck fica de prontidão para a
gravação.
Inicie a reprodução da fonte que
deseja gravar.
5
Carregue em ENTER/YES no ponto
onde deseja iniciar a gravação.
A gravação da fonte inicia-se com os
6 segundos de dados de áudio
armazenados na memória intermediária.
Caso utilize um MD gravado, o deck de
MDs localiza automaticamente o final da
porção gravada e inicia a gravação a
partir dali.
Para cessar a Gravação Máquina
do Tempo
Carregue em p.
Os números de faixa podem ser marcados
como segue:
• Marque os números de faixa
automaticamente.
Quando se grava com o leitor de CDs deste
sistema (gravação digital) ou durante a
Gravação com Sincronia de Nível, os
números de faixa são automaticamente
marcados.
• Em qualquer ponto da gravação.
Pode-se marcar os números de faixa
durante a gravação de qualquer fonte.
• Após gravações.
Pode-se utilizar a função de divisão
(consulte a página 49).
Gravação de MDs
4
Marcação de
números de faixa
Marcação automática de
números de faixa durante
gravações
–– Gravação com Sincronia de
Nível
«LEVEL-SYNC» vem activado da fábrica e os
números de faixa são automaticamente
marcados. Caso «L-SYNC» não esteja
indicada durante a gravação, acenda-a da
maneira a seguir. Números de faixa são
automaticamente marcados quando o sinal de
entrada permanece abaixo de um certo nível
por mais que dois segundos e então excede o
nível prévio.
Continua...
39PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Marcação de números de faixa
(continuação)
(Alimentação)
Para cancelar a marcação
automática de faixas
1 Durante a pausa de gravação, carregue em
MENU/NO duas vezes.
«Setup Menu» aparece.
2 Gire o anel de avanço/retrocesso até que
«T. Mark L Sync» apareça, e então carregue
em ENTER/YES.
3 Gire o anel de avanço/retrocesso até que
«T. Mark Off» apareça, e então carregue em
ENTER/YES.
4 Carregue em MENU/NO.
«L-SYNC» desaparece.
Quando «L-SYNC» desaparecer, um número
de faixa será marcado somente no início de
cada gravação.
Nota
Os números de faixa não são marcados mesmo com
a gravação sincronizada por nível activada, se o
ruído aumentar durante a gravação de rádio ou fita.
1,4 2,3
Marcação de números de
faixa num ponto específico
durante a gravação
–– Marca de faixa
1
Durante a pausa de gravação,
carregue em MENU/NO duas
vezes.
Números de faixa podem ser marcados em
qualquer momento durante a gravação,
independentemente do tipo de fonte sonora.
«Setup Menu» aparece.
2
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «T. Mark Off» apareça, e então
carregue em ENTER/YES.
3
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «T. Mark L Sync» apareça, e
então carregue em ENTER/YES.
(Alimentação)
REC
«L-SYNC» acende-se.
4
Carregue em MENU/NO.
Para parar a reprodução
Pressione p.
/ Carregue em REC durante a
gravação no ponto onde deseja
adicionar uma marca de faixa.
Uma marca de faixa é adicionada em tal
posição.
40PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Ajuste do nível de
gravação
3
Pode-se ajustar o nível de gravação quando o
som gravado é demasiadamente suave ou
intenso. O nível de gravação pode ser
ajustado e salvaguardado para cada fonte de
gravação (função).
(Alimentação)
Gire o anel de avanço/retrocesso
para ajustar o nível de gravação.
O nível de gravação pode ser ajustado de
–12 a +12. Ajuste o nível de gravação de
maneira que «OVER» não se acenda no
mostrador, com o áudio mais intenso.
4
Carregue em MENU/NO.
Observação
O nível de gravação pode ser ajustado para cada
função, e o nível ajustado é salvaguardado para
cada função.
Gravação de MDs
O ajustamento está completo. Caso a
gravação esteja pausada, inicie-a.
Nota
Caso o nível de gravação seja ajustado durante a
gravação, o som recentemente gravado difere em
qualidade do som previamente gravado.
1,4 2,3
1
Durante a gravação ou a pausa de
gravação, carregue em MENU/NO
duas vezes.
«Setup Menu» aparece.
2
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «LevelAdjust» apareça, e então
carregue em ENTER/YES.
A fonte e o nível de gravação aparecem.
41PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Edição num MD
Antes de iniciar a
edição
As faixas gravadas num MD podem ser
editadas. Mediante a utilização das funções
de edição, pode-se criar uma nova sequência
para o MD gravado.
Antes da edição
Para editar um MD, é necessário que o deck
de MDs obedeça às seguintes condições:
• O MD é gravável.
• O deck de MDs está no modo contínuo.
Antes da edição, verifique as condições,
seguindo o procedimento abaixo.
1
Funções de edição
• Nomear – Intitulação de MDs
Utilize esta função para rotular discos e
faixas. Podem ser utilizadas letras
maiúsculas, letras minúsculas, números e
símbolos para os títulos.
• Apagar – Apagamento de gravações
Utilize esta função para apagar uma única
faixa, todas as faixas ou um trecho dentro
de uma faixa.
• Deslocar – Alteração da ordem das
faixas
Utilize esta função para alterar a
numeração das faixas.
• Dividir – Adição de números de faixa
Utilize esta função para adicionar números
de faixa. Isto tornará possível localizar
rapidamente as frases favoritas.
• Combinar – Combinação de faixas
gravadas
Mediante o uso desta função, o espaço em
branco entre duas faixas é apagado e as
duas faixas são combinadas em uma única
faixa. Podem-se combinar faixas que não
sejam numericamente consecutivas, ou
seja, a faixa 1 e a faixa 4, etc.
• Anular – Cancelamento da última
edição
Utilize esta função para cancelar a última
edição e restaurar o conteúdo do MD às
condições anteriores à edição.
Inspeccione a lingueta do MD a ser
editado.
Caso o MD esteja com as gravações
protegidas, «C11» e «Protected»
aparecerão no mostrador
alternadamente, e o MD não poderá ser
editado.
Se o MD estiver protegido contra
apagamentos, deslize a lingueta para
fechar a fenda.
2
Carregue em PLAY MODE
repetidamente, até que
«PROGRAM» e «SHUFFLE»
desapareçam.
Pode-se editar um MD somente no modo
contínuo. Não é possível editar o MD no
modo aleatório ou programado.
Após a edição
/ Carregue em MD § para remover o
MD, ou pressione
para desligar a
alimentação do sistema.
«TOC» acende-se ou passa a piscar. A
gravação do MD estará concluída
somente após as informações de
gravação entrarem no MD.
Nota
A edição de MDs estará completa somente após
todas as informações de edição entrarem no TOC,
ponto no qual TOC parará de piscar e apagar-se-á.
Tenha o cuidado de não desconectar o cabo de
alimentação CA ou mover o deck antes de tal ponto.
Antes de desligar o cabo de alimentação CA,
execute o seguinte:
– Remova o MD.
– Carregue em
sistema.
para desligar a alimentação do
42PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Intitulação de MDs
1
–– Função de Título
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD»
apareça no mostrador.
Títulos (nomes) podem também ser criados
para os seus MDs gravados e faixas. Pode-se
utilizar um total de 1.700 caracteres num
disco.
Para intitular um disco, pressione p para
interromper a reprodução do disco.
Para intitular uma faixa, gire o anel de
avanço/retrocesso até o número da faixa
desejada aparecer.
2
4
(Alimentação)
p
3,7
Carregue em NAME EDIT/CHAR.
O cursor passa a piscar.
3
Carregue em NAME EDIT/CHAR
repetidamente, até que o tipo de
caracter desejado apareça.
Cada vez que se pressiona esta tecla, o
mostrador altera-se como segue:
A (Letras maiúsculas) n a (Letras
minúsculas)
n 0 (Números) n ! (Símbolos)*
n
(Espaço)** n A…
* Os seguintes símbolos podem ser
utilizados.
1
CLEAR
0/)
FUNCTION
◊
√
!»#$%&’()∗+,–./:;<=>?@_`
2,3
0/)
Edição num MD
Quando se selecciona a trilha no passo 1,
a reprodução inicia-se autocamente.
**Para introduzir um espaço
Vá ao passo 5.
Carregue em ENTER/YES
Não é possível rotular um espaço em
branco como a primeira letra.
4
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que o caracter desejado apareça.
5
Carregue em ).
O caracter seleccionado no passo 4 pára
de piscar e o cursor desloca-se para a
direita.
Continua...
43PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Intitulação de MDs (continuação)
6
Repita os passo de 3 a 5 para
completar o título inteiro.
Caso introduza um caracter incorrecto,
carregue em 0 ou ) até que o
caracter que deseja alterar pisque, e
então repita os passos de 3 a 5.
Para apagar um caracter, pressione
CLEAR enquanto o caracter está a piscar.
7
4 Rode o pesquisador até que “Disc” (para a
cópia do título dum disco) ou a faixa que
deseja copiar apareça, e em seguida
pressione ENTER/YES.
Se “No Name” aparecer, o disco ou faixa
não tem um título.
5 Rode o pesquisador até que “Disc” ou o
número da faixa que deseja copiar apareça,
e em seguida pressione ENTER/YES.
Se “Overwrite?” aparecer, o destino da
cópia já tem um título de disco ou faixa.
Para continuar ou copiar o título, pressione
ENTER/YES.
Pressione ENTER/YES para
finalizar o procedimento de
intitulação.
Para cancelar a cópia
O disco ou a faixa está intitulado(a). Os
títulos rotulados aparecem
sequencialmente.
Para verificar os títulos
Para cancelar a intitulação
Carregue em p.
Observação
Pode-se rotular um título de faixa durante a
reprodução. A faixa corrente é reproduzida
repetidamente, até que a intitulação se complete.
Nota
Caso o MD esteja com as gravações protegidas,
«C11» e «Protected» aparecerão no mostrador
alternadamente, e não será possível gravar no MD.
Carregue em MD § e remova o MD, deslize a
lingueta protectora de gravações para a posição
fechada (consulte a página 33), reinsira o MD e tente
novamente.
Cópia do título de um
disco ou faixa
Você pode copiar o título de um disco ou
faixa para usá-lo como o título de um outro
disco ou faixa dentro de um disco.
1 Pressione MENU/NO no modo de
paragem.
2 Rode o pesquisador até que “Name?”
apareça, e em seguida pressione ENTER/
YES.
3 Rode o pesquisador até que “Name Copy?”
apareça, e em seguida pressione ENTER/
YES.
Pressione p.
Para verificar títulos de discos, pressione
SCROLL no controlo remoto enquanto a
reprodução está parada. Para verificar os
títulos de faixa, carregue em SCROLL
durante a reprodução. Os títulos desfilam
pelo mostrador. Para cessar o desfile,
carregue em SCROLL. Pressione a tecla
novamente para retomar o desfile.
Para apagar os títulos
1 Com o deck no modo de paragem,
carregue em MENU/NO.
2 Gire o anel de avanço/retrocesso até que
«Name?» apareça, e então pressione
ENTER/YES.
3 Gire o anel de avanço/retrocesso até que
«Name Erase?» apareça, e então pressione
ENTER/YES.
Para apagar todos os títulos, seleccione
«Name All Ers?».
4 Gire o anel de avanço/retrocesso até que o
disco ou a faixa cujo título deseja apagar
apareça, e então carregue em ENTER/YES.
«Complete!!» aparece.
44PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
(Alimentação)
Apagamento de
gravações
p
–– Função de Apagamento
O deck de MDs permite-lhe apagar faixas
indesejadas rápida e facilmente. Pode-se
armazenar o conteúdo de acordo com as
condições anteriores ao apagamento (nãoapagamento) mediante o uso da função de
anulação.
Edição num MD
Note, porém, que o trecho a ser apagado deve
ser cuidadosamente verificado, pois não se
pode anular uma edição após a execução de
alguma edição adicional.
As três opções para o apagamento de
gravações são:
• Apagamento de uma única faixa (Apagar).
• Apagamento de todas as faixas (Apagar
Tudo).
• Apagamento do trecho de uma faixa
(Apagar A-B).
1
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD»
apareça no mostrador.
2
Pressione MENU/NO enquanto o
MD está parado.
Para apagar uma única faixa
Pode-se apagar uma única faixa pela simples
selecção do seu número de faixa.
Quando se apaga uma faixa, o número total
de faixas do MD diminui em uma unidade e
todas as faixas seguintes à apagada são
renumeradas.
Ex.: Apagamento da faixa B
Número
de faixa
2
1
A
2
1
ERASE
B
A
C
D
Apagamento
da faixa B
3
C
Aparece «Edit Menu».
3
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «Tr Erase?» apareça, e então
carregue em ENTER/YES.
4
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que a faixa que deseja apagar
apareça, e então carregue em
ENTER/YES.
4
3
D
2 3,4
«Complete!!» aparece por alguns
segundos e a faixa seleccionada é
apagada. A faixa que segue a apagada
começa a ser reproduzida. (Caso apague
a última faixa, começa a ser reproduzida
a faixa precedente à apagada.)
Continua...
45PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Apagamento de gravações
(continuação)
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD»
apareça no mostrador.
2
Pressione MENU/NO enquanto o
MD está parado.
Para cancelar o apagamento
Carregue em p.
Para anular a função de
apagamento
Utilize a função de anulação imediatamente
após apagar a faixa (consulte a página 53).
Nota
«Erase ???» aparece quando a faixa foi gravada ou
editada num outro deck e está protegida contra
apagamento. Para apagar a faixa, carregue em
ENTER/YES durante a indicação de «Erase ???».
Para apagar todas as
faixas
Pode-se apagar um MD inteiro (todos os
títulos e faixas) de uma vez.
«Edit Menu» aparece.
3
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «All Erase?» apareça, e então
carregue em ENTER/YES.
«All Erase??» aparece.
4
Carregue em ENTER/YES.
«Complete!!» aparece por alguns
segundos.
Todas as faixas, nomes de faixas e nome
do disco são apagados.
Para cancelar
Carregue em p.
(Alimentação)
Para anular a função de
apagamento
Utilize a função de anulação imediatamente
após apagar todas as faixas (consulte a página
53).
1
2 3,4
46PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Para apagar o trecho de
uma faixa (Função de
Apagamento A-B)
Pode-se especificar um trecho dentro de uma
faixa e apagar tal trecho com facilidade. Esta
função é conveniente para apagar trechos
desnecessários após a gravação de
transmissões de rádio ou por satélite.
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD»
apareça no mostrador.
2
Durante a reprodução de um MD,
carregue em MD (P, no ponto de
início do trecho a ser apagado
(ponto A).
O MD entra em pausa.
Ex.: Apagamento de um trecho da faixa A
Ponto A
Número
de faixa
Ponto B
2
1
A-a
A-b A-c
3
«Edit Menu» aparece.
3
B
C
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «A-B Erase?» apareça, e então
carregue em ENTER/YES.
5
Pressione ENTER/YES novamente.
3
2
A- (a+c )
B
4,6
(Alimentação)
p
C
«-Rehearsal-» e «Point A ok?» aparecem
alternadamente enquanto o deck
reproduz a faixa seleccionada a partir do
início do ponto A definido no passo 2.
2
6
Edição num MD
4
A-B
ERASE
1
Carregue em MENU/NO.
Durante a monitorização do som,
gire o anel de avanço/retrocesso
para localizar o ponto de início do
trecho a ser apagado (ponto A).
Quando se gira o anel de avanço/
retrocesso, o quadro (f 1/86 segundos), os
segundos (s) e os minutos (m) são
indicados. O ponto A desloca-se em
incrementos de 1 quadro.
Para ajustar o ponto A em incrementos
de 1 segundo ou 1 minuto, carregue em
0/) para fazer piscar a unidade
pela qual deseja efectuar os
deslocamentos (s ou m), e então gire o
anel de avanço/retrocesso para deslocar
o ponto.
1
3
0/)
4,5,8,
9,11
7
Repita o passo 6 até o ponto A ser
reproduzido correctamente.
8
Carregue em ENTER/YES, caso o
ponto A esteja correcto.
«Point B set» aparece e a reprodução
para a definição do ponto de término do
trecho a ser apagado (ponto B) se inicia.
Continua...
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
47PT
Apagamento de gravações
(continuação)
9
Continue a reprodução até que o
deck alcance o ponto B, e então
carregue em ENTER/YES.
«A-B Ers» e «Point B ok?» aparecem
alternadamente enquanto o deck repete
um trecho de alguns segundos antes do
ponto A e após o ponto B
sucessivamente.
10 Gire o anel de avanço/retrocesso
Deslocamento de
faixas gravadas
–– Função de Deslocamento
Mediante o uso da função de deslocamento,
pode-se alterar a ordem de qualquer faixa do
disco. Quando faixas são deslocadas, ocorre
renumeração automática das faixas.
Ex.: Deslocamento da faixa C para a posição 2
para ajustar o ponto B, caso este não Número
de faixa
esteja correcto.
1
A
O procedimento é o mesmo do passo 6.
11
3
2
C
B
1
2
«Complete!!» aparece por alguns
segundos e o trecho entre os pontos A e
B é apagado.
B
C
A
3
(Alimentação)
Para cancelar
D
Deslocamento da faixa
C para a posição 2
3
4
MOVE
Carregue em ENTER/YES, caso o
ponto B esteja correcto.
4
D
p
Carregue em p.
Para anular a função de
apagamento
Utilize a função de anulação imediatamente
após apagar o trecho de uma faixa (consulte a
página 52).
Nota
Caso «Impossible» apareça no mostrador, significa
que:
– O ponto B está antes do ponto A. O ponto B deve
ser especificado após o ponto A.
– O trecho especificado não pode ser apagado.
Isto acontece às vezes quando se editou a mesma
faixa várias vezes, e se deve a uma limitação
técnica do sistema de MDs, não a algum erro
mecânico.
1
2
0/)
3,4,
5,6
48PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD»
apareça no mostrador.
2
Carregue em MENU/NO com o
deck de MDs no modo de paragem,
reprodução ou pausa.
«Edit Menu» aparece.
Divisão de faixas
gravadas
–– Função de Divisão
Pode-se utilizar esta função para adicionar
números de faixa, multiplicando faixas que
estão gravadas como uma faixa. Esta função
também permite a marcação de números de
faixa. O número total de faixas aumenta em
uma unidade e todas as faixas posteriores à
nova divisão são automaticamente
renumeradas.
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «Move?» apareça, e então
carregue em ENTER/YES.
4
Gire o anel de avanço/retrocesso até
Ex.: Divisão da faixa 2 em faixas B e C
que o número de faixa que deseja
deslocar apareça, e então carregue Número
2
3
1
em ENTER/YES.
de faixa
5
Gire o anel de avanço/retrocesso até
DIVIDE
que o número de faixa para o qual
deseja deslocar (novo número de
faixa) apareça.
A
B
2
1
A
O número da
faixa que deseja
deslocar
6
D
Divisão da faixa 2
em faixas B e C
4
3
B
(Alimentação)
C
C
3,4
Edição num MD
3
D
p
O novo número de
faixa
Carregue em ENTER/YES.
«Complete!!» aparece por alguns
segundos e a faixa seleccionada deslocase para a posição apontada.
A faixa deslocada começa a ser
reproduzida.
Para cancelar o deslocamento
Carregue em p.
Para anular a função de
deslocamento
Utilize a função de anulação imediatamente
após ter deslocado a faixa (consulte a página
52).
1
2
0/)
3,4,6
Continua...
49PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Divisão de faixas gravadas
(continuação)
Para cancelar a divisão
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD»
apareça no mostrador.
Para anular a função de divisão
2
Carregue em MENU/NO.
«Edit Menu» aparece.
3
4
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «Divide ?» apareça, e então
carregue em ENTER/YES.
Gire o anel de avanço/retrocesso
para seleccionar a faixa que se
deseja dividir, e depois pressione
ENTER/YES.
«-Rehearsal-» aparece e a porção a ser
dividida, é reproduzida repetidamente.
5
Durante a monitorização do som,
gire o anel de avanço/retrocesso
para localizar o ponto de divisão da
faixa.
Quando se gira o anel de avanço/
retrocesso, o quadro (f 1/86 segundo), os
segundos (s) e os minutos (m) são
indicados. O ponto de divisão move-se
em incrementos de 1 quadro.
Para ajustar o ponto de divisão em
incrementos de 1 segundo ou 1 minuto,
carregue em 0/) para fazer piscar a
unidade pela qual deseja deslocar (s ou
m), e então gire o anel de avanço/
retrocesso para deslocar o ponto.
6
Carregue em p.
Utilize a função de anulação imediatamente
após ter dividido a faixa (consulte a página
52), ou utilize a função de combinação
(consulte a página 51).
Observações
• Pode-se dividir uma faixa com o deck de MDs no
modo de paragem ou de reprodução.
• Caso gire o anel de avanço/retrocesso antes de
pressionar ENTER/YES no passo 5, poderá
seleccionar o número de faixa que deseja dividir.
Notas
• Caso divida uma faixa intitulada (página 44) em
duas faixas, somente a primeira faixa ficará
rotulada com o título.
Ex.:
Número
de faixa 1
Faixas
originais
2
Andante
DIVIDE 1
3
2
Andante
4
Adagio
Allegro
3
Adagio
4
5
Allegro
A faixa seguinte não terá título.
• A faixa não pode ser dividida no início ou no final.
Caso tais pontos sejam designados, «Impossible»
aparecerá. Gire o anel de avanço/retrocesso e
altere o ponto de divisão.
Carregue em ENTER/YES
novamente quando localizar o
ponto onde deseja dividir a faixa.
«Complete!!» aparece por alguns
segundos e a faixa recém-criada começa
a ser reproduzida. Quando a faixa
original estiver intitulada, a segunda
faixa não terá título de faixa.
50PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Combinação de
faixas gravadas
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD»
apareça no mostrador.
–– Função de Combinação
2
Carregue em MENU/NO com o
deck de MDs no modo de paragem,
reprodução ou pausa.
Duas faixas podem ser combinadas em uma
só. O número total de faixas diminui em uma
unidade e todas as faixas que seguem as
combinadas são automaticamente
renumeradas.
«Edit Menu» aparece.
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «Combine ?» apareça, e então
carregue em ENTER/YES.
4
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que o número da primeira faixa das
duas a serem combinadas apareça, e
então carregue em ENTER/YES.
Ex.: Combinação das faixas B e C
Número
de faixa
2
1
A
3
B
4
C
Combinação das
faixas B e C
3
COMBINE
1
2
A
(Alimentação)
D
B
C
O mostrador para a selecção da segunda
faixa aparece e o deck reproduz
repetidamente o trecho onde as duas
faixas irão unir-se (ou seja, o final da
primeira faixa e o início da segunda).
D
5
p
Edição num MD
3
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que o número da segunda faixa das
duas a serem combinadas apareça, e
então carregue em ENTER/YES.
«Complete!!» aparece por alguns
segundos e as faixas são combinadas.
Quando ambas as faixas combinadas
tiverem títulos, o títilo da segunda faixa
será apagado.
Continua...
1
2 3,4,5
51PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Combinação de faixas gravadas
(continuação)
Anulação da última
edição
Para cancelar
Carregue em p.
–– Função de Anulação
Para anular a função de
combinação
Esta função permite-lhe cancelar a última
edição e restaurar o conteúdo do MD
conforme as condições anteriores à edição.
Utilize a função de anulação imediatamente
após combinar as faixas (next página), ou
utilize a função de divisão (consulte a página
49).
Note, porém, que não se pode anular uma
edição, caso, após a edição, se tenha:
Notas
• Caso ambas as faixas combinadas tenham títulos,
o título da segunda faixa será apagado.
Ex.:
Número
de faixa
A faixa seguinte não terá título.
1
Faixas
originais
2
1
COMBINE
3
Adagio
Andante
4
Allegro
2
Andante
• executado outras edições;
• pressionado a tecla REC, REC IT ou
CD-MD SYNC;
• actualizado o TOC pelo desligamento da
alimentação ou ejecção do MD;
• desligado o cabo de alimentação CA.
3
(Alimentação)
Adagio
• Caso «Impossible» apareça, as faixas não podem
ser combinadas. Isto acontece quando se editou a
mesma faixa demasiadas vezes, e se deve a uma
limitação técnica do sistema de MDs, não
significando algum erro mecânico.
1
2 3,4
52PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
1
Enquanto o deck está parado,
pressione MENU/NO.
«Edit Menu» aparece.
2
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que «Undo ?» apareça.
«Undo ?» não aparece, caso não se tenha
efectuado nenhuma edição.
3
Carregue em ENTER/YES.
Uma das mensagens a seguir aparecerá,
de acordo com a última edição.
Edição executada: Mensagem:
Alteração de um
título
Edição num MD
Intitulação de um
MD
«Name Undo?»
Apagamento de
todos os títulos
Cópia de um título
Apagamento de
uma única faixa
Apagamento de
todas as faixas de
um MD
«Erase Undo?»
Apagamento de
um trecho de faixa
4
Deslocamento de
uma faixa
«Move Undo?»
Divisão de uma
faixa
«Divide Undo?»
Combinação de
faixas
«Combine Undo?»
Carregue em ENTER/YES
novamente.
«Complete!!» aparece por alguns
segundos e o conteúdo do MD é
restaurado conforme as condições
anteriores à edição.
Para cancelar a função de
anulação
Carregue em p.
53PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Gravação numa fita
Gravação de uma
cassetes numa
cassetes
— Duplicação a alta velocidade
Podem-se utilizar cassetes TYPE I (normal)
ou TYPE II (crómio). O nível de gravação é
automaticamente ajustado.
3
Carregue em DIRECTION
repetidamente, até seleccionar A
para gravar em apenas um dos
lados. Seleccione ß (ou RELAY)
para gravar em ambos os lados.
4
Carregue em REC PAUSE/START.
A duplicação inicia-se.
Para cessar a duplicação
Carregue em p.
(Alimentação) DOLBY NR
1
1
p
3
4
2
Conselhos
• Na duplicação de ambos os lados, inicie a
gravação a partir do lado frontal. Caso grave a
partir do lado reverso, a gravação pára no final do
lado reverso.
• Caso ajuste DIRECTION a ß quando as fitas
utilizadas possuem diferentes comprimentos, a
fita em cada deck reverte-se independentemente.
Caso seleccione RELAY, as fitas em ambos os
decks revertem-se simultaneamente.
• Não é necessário ajustar DOLBY NR, visto que a
fita no deck B será automaticamente gravada no
mesmo estado da fita do deck A.
1
Carregue em 6 e insira uma cassete
gravada no deck A e uma cassete
em branco no deck B.
Com o lado
que deseja
reproduzir/
gravar voltado
para frente
2
Carregue em HI-DUB.
O deck B entra em prontidão para gravar.
54PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
• Rádio: Sintonize a estação programada
desejada. (Vide “Passo 3: Programação
de estações de rádio).
• Fita: Insira uma fita com o lado que
deseja reproduzir voltado para a
frente.
Quando se deseja gravar a partir de
componentes AV opcionais, vide “Uso
de componentes opcionais”.
Gravação manual em
cassetes
Pode-se gravar o som de CDs, cassetes ou
rádio, conforme desejado. Por exemplo,
podem-se gravar apenas as músicas
desejadas, ou gravar a partir do meio da fita.
O nível de gravação é ajustado
automaticamente.
(Alimentação) DOLBY NR
p
3
Pressione REC PAUSE/START.
O deck B entra em prontidão para
gravar. O indicador em TAPE B (
(para o lado frontal) acende-se.
3,5
Carregue em DIRECTION
repetidamente, até seleccionar A
para gravar somente em um lado.
Seleccione ß (ou RELAY) para
gravar em ambos os lados.
5
Carregue em REC PAUSE/START.
Tem início a gravação.
6
2
4
1
1
Insira uma cassete em branco no
deck B.
2
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que a fonte que
deseja gravar (ex.: CD) seja exibida.
• CD: Insira um CD. Para iniciar a partir
de uma faixa específica, crie um
programa. (Vide “Programação de
faixas de CD”).
• MD: Insira um MD. Para iniciar a
partir de uma faixa específica, crie um
programa. (Vide “Programação de
Faixas de MD”).
Accione a reprodução da fonte a ser
gravada.
Para
Carregue em
Cessar a gravação
p.
Pausar a gravação
REC PAUSE/START.
Gravação numa fita
4
Conselhos
• Caso queira gravar a partir do lado reverso,
carregue em TAPE B 9 para acender o seu
indicador após o pressionamento de REC PAUSE/
START no passo 3.
• Quando quiser reduzir ruídos sibilantes de fundo
da fita em sinais de baixo nível e alta frequência,
carregue em DOLBY NR de forma que «DOLBY
NR» apareça após o pressionamento de REC
PAUSE/START no passo 3.
• Na gravação dos sinais de um CD, pode-se utilizar
o anel de avanço/retrocesso para seleccionar
faixas durante o modo de pausa de gravação (após
o pressionamento de REC PAUSE/START no
passo 3 e antes de pressioná-lo novamente no
passo 5).
• Seleccione SURROUND OFF durante a gravação.
55PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
1
Coloque um CD no leitor de CDs e
insira uma cassete em branco no
deck B.
2
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «CD»
apareça no mostrador.
Podem-se gravar faixas de todos os CDs, na
ordem desejada. Na programação, certifique-se
de que os tempos de reprodução de cada lado
não excedam a duração de um lado da fita.
3
Pressione PLAY MODE
repetidamente, até que
«PROGRAM» apareça no
mostrador.
(Alimentação)
4
Carregue em uma das teclas DISC
1-3 para seleccionar um CD.
5
Gire o anel de avanço/retrocesso até
a faixa desejada aparecer no
mostrador, e depois pressione
ENTER/YES.
Gravação de CDs
mediante especificação
da ordem das faixas
— Edição de Programas
4
3
1 11
A faixa está programada.
Número do disco
Número da faixa
6
2 10
p
5
9
1
Tempo total de
leitura (incluindo a
faixa seleccionada)
Para programar faixas adicionais a
serem gravadas no lado A, repita os
passos de 4 a 5.
Salte o passo 4 para seleccionar faixas do
mesmo disco.
7
7
Pressione P no telecomando para
inserir uma pausa no final do lado A.
«P» aparece no mostrador e o tempo
total de leitura é reajustado a «0.00» no
mostrador.
◊
√
56PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
8
Repita os passos 5 e 6 para faixas do
mesmo disco, ou os passos de 4 a 6
para faixas de um outro disco, para
programar as faixas restantes a
serem gravadas no lado B.
9
Pressione CD-TAPE SYNC.
(Alimentação)
O deck B entra em prontidão para gravar
e o leitor de discos compactos entra em
prontidão para reproduzir. O indicador
em TAPE B ( (para o lado frontal) se
acende.
10 Carregue em DIRECTION
11 Carregue em REC PAUSE/START.
2 3
A gravação tem início.
Para cessar a gravação
Pressione p.
1
Insira um disco compacto.
2
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «CD»
apareça no mostrador.
3
Carregue em EDIT uma vez, de
forma que «EDIT» passe a piscar.
Para cancelar a edição de
programas
Carregue em PLAY MODE repetidamente,
até que «PROGRAM» ou «SHUFFLE»
desapareça do mostrador.
Sugestão
Quando quiser reduzir os ruídos sibilantes de fundo
em sinais de baixo nível e alta frequência, carregue
em DOLBY NR de forma que «DOLBY NR» apareça
após o pressionamento de CD-TAPE SYNC.
Gravação numa fita
repetidamente, até seleccionar A
para gravar somente em um lados.
Seleccione ß (ou RELAY) para
gravar em ambos os lados.
A duração de fita requerida para o CD
correntemente seleccionado aparece,
seguida pelo tempo total de reprodução
respectivamente para o lado A e o lado B.
Nota
Selecção automática da
duração da fita
— Edição por Selecção de Fita
Pode-se verificar a duração de fita mais
apropriada para a gravação de um CD. Siga
os seguintes passos antes da gravação.
• Vous ne pouvez pas utiliser ce type de montage
pour les disques contenant plus de 20 plages.
• Não é possível utilizar esta função após a
programação. Para utilizar esta função, deve-se
primeiro cancelar o programa mediante o
pressionamento de PLAY MODE repetidamente,
até que «PROGRAM» ou «SHUFFLE» desapareça
do mostrador.
• A função de edição e selecção de fita não é
disponível no caso de tempo de reprodução
inferior a 1 minuto.
57PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Ajustamento de som
Para o som de graves mais
adequado (SYNC BASS)
Ajuste do som
Podem-se reforçar os graves, criar um som
mais potente e escutar com auscultadores.
(Alimentação)
DBFB
SYNC BASS
Carregue em SYNC BASS.
As frequências de graves da música em
audição são mensuradas e aquelas áreas com
tons graves pesados são efectivamente
reforçadas. O indicador SYNC BASS H ou
SYNC BASS L acende-se, de acordo com as
áreas com tons de graves pesados. Carregue
em SYNC BASS novamente para retornar ao
nível prévio.
Para obter um som potente
(GROOVE)
Carregue em GROOVE. O volume altera-se
ao modo de alimentação, DBFB é
automaticamente ajustada à intensidade total,
a curva de equalização altera-se e a tecla
GROOVE acende-se. Carregue em GROOVE
novamente para retornar ao volume prévio.
Notas
• Em algumas músicas, o som sai distorcido quando
se usa o sistema DBFB com equalizador gráfico se
o baixo estiver forte demais. Ajuste a função DBFB
» ou “OFF”, ou cancele o efeito sonoro
para «
(consulte a página 59).
GROOVE PHONES
/ Carregue em DBFB*.
Cada vez que se pressiona esta tecla, a
indicação altera-se como segue:
n DBFB NORMAL (
)
• O cancelamento de GROOVE ajusta DBFB a
» e achata a curva de equalização. Para
«
cancelar o nível de DBFB, carregue em DBFB até
que a indicação desapareça.
Para escutar através de
auscultadores
Ligue os auscultadores à tomada PHONES.
Nenhum som será emanado pelos
altifalantes.
µ
DBFB HIGH (
)
µ
DBFB OFF (desactivado)
* DBFB = Dynamic Bass Feedback (Realimentação
Dinâmica de Graves)
Nota
(Exceto modelos europeus)
Caso tenha ligado um superaltifalante de graves,
note que o som será emanado do superaltifalante de
graves, mesmo que auscultadores sejam ligados.
Desligue a alimentação do superaltifalante de
graves quando utilizar auscultadores.
58PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Selecção do efeito de
áudio
O menu de efeito de áudio possibilita-lhe
seleccionar as características do áudio de
acordo com o som em audição.
Além disso, pode-se também apreciar ênfase
de áudio através da função do equalizador
sincronizado. Quando se utiliza esta função, o
sistema comuta automaticamente o
equalizador de acordo com o género.
Selecção do efeito no
menu musical
O último efeito escolhido aparece no
mostrador.
2
Use o anel de avanço/retrocesso
para seleccionar o ajuste desejado, e
depois pressione ENTER/YES.
O nome do pré-ajuste aparece no
mostrador.
Consulte a tabela «Opções do menu
musical».
Para cancelar o efeito
Carregue em EFFECT ou em ON/OFF no
telecomando repetidamente, de maneira que
«EFFECT OFF» apareça no mostrador.
SYNC EQ
2
«
» aparece, caso se seleccione um efeito
com efeitos perimétricos.
Efeito
Para
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
Fontes de música padrão
ACTION
ROMANCE
SF
DRAMA
SPORTS
Trilhas sonoras e situações
especiais de audição
SHOOTING
RACING
RPG
BATTLE
ADVENTURE
Jogos de vídeo
P FILE 1~5
Arquivo personalizado
Ajustamento de som
1
Carregue em FILE SELECT.
Opções do menu musical
(Alimentação)
EFFECT
1
* A função de arquivo personalizado permite-lhe
armazenar os seus próprios efeitos (consulte
«Criação de um arquivo de efeitos sonoros
personalizados» na pág. 62).
Continua...
59PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Selecção do efeito de áudio
(continuação)
Utilização do equalizador
sincronizado
Pode-se ajustar a ênfase de áudio para se
alterar automaticamente conforme a batida e
o tempo da música.
/ Carregue em SYNC EQ.
O indicador pisca durante a mensuração da
batida e tempo da fonte. Após a mensuração,
o indicador acende-se no mostrador.
Alteração da indicação
do analisador de
espectro
Pode-se divertir alterando a indicação
durante a audição da música.
(Alimentação)
SYNC EQ classifica a música da seguinte maneira:
Densidade da
batida
LO (Baixo)
HI (Alto)
Intensidade da
batida
SMOOTH
MEDIUM
STRONG
Para cancelar o equalizador
sincronizado
Carregue em SYNC EQ novamente.
O indicador desliga-se. O equalizador
sincronizado é cancelado também quando:
—
—
—
—
—
cancelado o efeito
seleccionado o efeito do menu musical
seleccionado o efeito perimétrico
ajustado o equalizador gráfico
do acompanhamento para canto (karaokê).
Notas
/ Carregue em SPECTRUM
ANALYZER.
Cada vez que se pressiona tal tecla, a
exibição altera-se como segue:
IMAGE PATTERN
˜
• SYNC EQ não funciona no modo KARAOKE.
• Para o P FILE MEMORY não funciona no modo
SYNC EQ.
• Os nomes da classificação não estão relacionados
com o género da fonte musical.
SPECTRUM
ANALYZER
NORMAL PATTERN
60PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Selecção de efeitos
perimétricos
Ajuste do equalizador
gráfico
Pode-se desfrutar de efeitos perimétricos.
Pode-se ajustar o som, mediante o aumento
ou a redução dos níveis das gamas de
frequências específicas.
(Alimentação)
Antes de executar a operação, primeiro
seleccione o efeito de áudio desejado para o
som básico.
(Alimentação)
4 6
Ajustamento de som
SURROUND
/ Carregue em SURROUND
repetidamente para seleccionar o
efeito perimétrico desejado.
Cada vez que se pressiona tal tecla, a
exibição altera-se como segue:
SURROUND ON (
2
1
Seleccione o efeito de áudio que
deseja para o seu som básico
(consulte «Selecção do efeito de
áudio» na página 59).
2
Carregue em GEQ CONTROL
3
Carregue em + ou – repetidamente
para seleccionar uma banda de
frequência.
)
˜
SURROUND OFF (desactivado)
Conselho
Para o caso queira memorizar o efeito, armazene-o
num arquivo personalizado (consulte «Criação de
um arquivo de efeitos sonoros personalizados»).
3
Nota
Quando outros efeitos sonoros forem escolhidos, os
efeitos perimétricos serão cancelados.
Continua...
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
61PT
Ajuste do equalizador gráfico
(continuação)
4
Gire o anel de avanço/retrocesso
para ajustar o nível.
Criação de um arquivo
de efeitos sonoros
personalizados
— Arquivo personalizado
5
Repita os passos 3 e 4.
6
Carregue em ENTER/YES quando
terminar.
Nota
Caso escolha um outro efeito de áudio do menu
(outro que «EFFECT OFF»), o efeito sonoro ajustado
é perdido. Para reter o efeito sonoro ajustado para
futuro uso, armazene-o num arquivo personalizado.
(Consulte «Criação de um arquivo de efeitos
sonoros personalizados» .)
Pode-se criar um arquivo personalizado de
padrões de áudio (efeito perimétrico e
equalizador gráfico) e armazená-lo na
memória do aparelho. Posteriormente, chame
um padrão de áudio para reproduzir uma
fita, um CD ou um programa de rádio
favorito. Crie até cinco arquivos de áudio.
Antes de executar esta operação, seleccione
primeiro o efeito sonoro desejado para o seu
áudio básico.
(Alimentação)
2
3
62PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
1
Obtenha o efeito sonoro desejado
mediante a utilização do equalizador
gráfico e do efeito perimétrico.
2
Carregue em P FILE MEMORY.
O número do arquivo personalizado
aparece no mostrador.
3
Use o anel de avanço/retrocesso
para seleccionar o número de
ficheiro (P FILE 1-5) onde se deseja
guardar o efeito sonoro, e depois
pressione ENTER/YES.
Ajustamento de som
Os efeitos sonoros ajustados são
armazenados sob o número de arquivo
seleccionado. Os ajustes previamente armazenados nesta posição de memória são apagados e substituídos pelos novos ajustes.
Para chamar o arquivo
personalizado
1 Pressione FILE SELECT.
2 Utilize o anel de avanço/retrocesso para
seleccionar o arquivo personalizado
desejado.
3 Carregue em ENTER/YES.
63PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Outras funções
Utilização do sistema
de dados
radiofónicos (RDS)
(Somente no modelo para a
Europa)
O que é o sistema de dados radiofónicos
O sistema de dados radiofónicos (RDS) é um
serviço de transmissão que possibilita às
estações de rádio o envio de informações
adicionais junto com o sinal de programa
regular. Este sintonizador oferece funções
RDS convenientes, tais como exibição do
nome da estação e localização das estações
pelo tipo de programa. RDS está disponível
somente para estações FM.*
Nota
RDS pode não funcionar apropriadamente, caso a
estação sintonizada não esteja a transmitir o sinal
RDS correctamente, ou caso a intensidade do sinal
seja fraca.
* Nem todas as estações FM provêm serviços RDS,
tampouco o mesmo tipo de serviço. Caso não
esteja familiarizado(a) com o sistema RDS, solicite
às estações de rádio locais maiores detalhes acerca
dos serviços RDS na sua região.
Recepção de transmissões
RDS
Para verificar a informação RDS
A cada pressionamento de DISPLAY, a
exibição altera-se como segue:
n Nome da estação*
µ
Frequência
µ
Tipo de programa*
µ
Indicação do relógio
µ
Nome do efeito ou
«EFFECT ON (OFF)»
* Caso a transmissão RDS não seja recebida, o nome
da estação e o tipo de programa poderão não
aparecer no mostrador.
Localização de uma
estação pelo tipo de
programa (PTY)
Pode-se localizar uma estação desejada
mediante a selecção de um tipo de programa.
O aparelho sintonizará o tipo de programa
correntemente em transmissão dentre as
estações RDS armazenadas na memória
programada do sintonizador.
(Alimentação)
/ Basta seleccionar uma estação da
banda FM. Quando uma estação
que oferece serviços RDS é
sintonizada, o nome da estação
aparece no mostrador.
1 2,4 3,5
64PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
CULTURE
Programas sobre cultura nacional ou
regional.
1
Carregue em PTY durante a audição
do rádio.
2
Gire o anel de avanço/retrocesso
para seleccionar o tipo de programa
desejado. Consulte a secção «Lista
de tipos de programas» abaixo.
SCIENCE
Programas sobre as ciências naturais.
Carregue em ENTER/YES.
POP
3
O aparelho inicia a busca de estações RDS
programadas («SEARCH» e os tipos de
programas seleccionados são mostrados
alternadamente no mostrador).
Quando o sintonizador recebe um
programa, o número de memória da
estação passa a piscar.
4
5
Gire o anel de avanço/retrocesso
para exibir o número de memória
da estação desejada.
Para cancelar a busca PTY
Carregue em PTY novamente.
Programas de música popular.
ROCK
Programas de música rock.
EASY MUSIC
Fácil audição (músicas de fundo).
L CLASSICAL
Música clássica, como instrumentais,
peças vocais e corais.
S CLASSICAL
Execuções de grandes orquestras, música
de câmara, ópera, etc.
OTHER MUSIC
Músicas tais como rítmos e blues, e
reggae.
WEATHER
Informações meteorológicas.
Lista de tipos de programas (PTY)
FINANCE
Relatórios do mercado de acções e
comércio, etc.
NEWS
Programas de notícias.
CHILDREN
Programas para jovens.
AFFAIRS
Programas de tópicos que expandem as
notícias correntes.
SOCIAL
Programas sobre pessoas e assuntos que
as afectam.
INFORMATION (informação)
Programas sobre interesses do consumidor,
conselhos médicos e meteorologia.
RELIGION
Programas de conteúdo religioso.
SPORT
Programas desportivos.
EDUCATION
Programas educacionais, do tipo «como
proceder» e aconselhamentos.
DRAMA
Peças teatrais e seriados de rádio.
Outras funções
Carregue em ENTER/YES durante
o piscar do número de memória da
estação.
VARIED
Programas com entrevistas de
celebridades, jogos de painel e comédia.
PHONE IN
Programas onde os ouvintes expressam
os seus pontos de vista por telefone ou
num fórum público.
TRAVEL
Programas sobre viagem. Não para
notificações que constam em TP/TA.
Continua...
65PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Utilização do sistema de dados
radiofónicos (RDS) (continuação)
LEISURE
Programas sobre atividades recreativas,
tais como jardinagem, pesca, cozinha, etc.
Acompanhamento
para canto: Karaokê
JAZZ
Programas de jazz.
Pode-se cantar ao longo de qualquer cassete ou
CD estéreo mediante a redução da voz do cantor.
É necessário ligar um microfone opcional.
COUNTRY
Programas de música regional.
(Alimentação)
3
NATION
Programas que apresentam música
popular do país ou região.
OLDIES
Programas que apresentam música
antiga.
FOLK
Programas de música folclórica.
DOCUMENTARY
Matérias de investigação.
ALARM TEST
Sinal de teste para transmissões de
emergência.
ALARM-ALARM
Transmissões de emergência.
NONE
Qualquer programação não definida
acima.
Notas
«NO PTY» aparece quando o tipo de programa
seleccionado não está correntemente em
transmissão.
1,5 2
4
1
Gire MIC LEVEL até 0 para reduzir o
nível de controlo do microfone.
2
Ligue um microfone opcional a MIX MIC.
3
Carregue em KARAOKE PON/MPX
repetidamente para obter o efeito
karaokê desejado.
Toda vez que se pressiona a tecla, a
indicação altera-se como segue:
n
KARAOKE PON n MPX R n MPX L
EFFECT OFF (ON)* N
* Quando uma ênfase de áudio é
seleccionada, o nome do efeito aparece.
O indicador h aparece no mostrador quando
um modo karaokê é activado.
66PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Para cantar com karaokê por redução do nível do
vocal de um CD, seleccione “KARAOKE PON”.
Para cantar com karaokê de cassetes ou CDs
multiplex, seleccione “MPX R” ou “MPX L”.
4
5
Accione a reprodução e ajuste o
volume.
Ajuste o volume do microfone
mediante o girar de MIC LEVEL.
1
Seguir os passos 1 a 5 na secção
“Acompanhamento para canto:
Karaoke”. A seguir, insira uma
cassete no deck B.
2
Pressione REC PAUSE/START.
3
Carregue em REC PAUSE/START
novamente.
Inicia-se a gravação.
Ao terminar
Gire MIC LEVEL até 0 e desligue o microfone
de MIX MIC; a seguir, carregue em
KARAOKE PON/MPX repetidamente, de
forma que «h» desapareça.
Nota
Com algumas músicas, os vocais podem não ser
cancelados quando se selecciona KARAOKE PON.
4
Pressione CD (P para iniciar a
reprodução do aparelho de CD (ou
MD (P no caso do deck de MD
ou TAPE A ( no caso do deck A).
Tem início a reprodução. Comece a
cantar ao longo da música.
Para cessar a gravação
Pode-se “mesclar” sons de karaoke com a voz
num microfone (não fornecido). O som
mesclado pode então ser gravado numa fita.
(Alimentação)
p
4
Carregue em p.
Conselhos
• Caso ocorra a realimentação acústica (microfonia),
aumente a distância entre o microfone e os
altifalantes, ou altere o direccionamento do
microfone.
• Caso queira gravar somente a sua voz através do
microfone, poderá fazê-lo seleccionando a função
CD, sem reproduzir um CD.
• Quando sinais de alto nível sonoro são
introduzidos, a unidade automaticamente ajusta o
nível de gravação para evitar distorção do sinal
sonoro gravado (função de Controlo Automático
de Nível).
• Pode-se mesclar sons de karaoke com a voz
através dum microfone num MD somente durante
gravações em TUNER, TAPE e VIDEO IN.
Outras funções
Mistura e gravação de
sons
Notas
2,3 1
• Se você pressionar EFFECT (ou ON/OFF no
controlo remoto) ou chamar um efeito sonoro, o
modo de karaokê é cancelado.
• O som instrumental pode ser reduzido junto com
a voz do cantor, quando o som é gravado
monofonicamente.
• A voz do cantor pode não ser reduzida quando:
—somente alguns poucos instrumentos são
reproduzidos;
—está em reprodução um dueto;
—a fonte possui ecos fortes ou coros;
—a voz do cantor desvia-se do centro;
—a voz na fonte está a cantar em alto soprano
ou tenor.
67PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Intitulação de
estações de rádio
programadas
4
A cada vez que se pressiona o botão, o
mostrador muda da seguinte forma:
A (maiúsculas) n a (minúsculas)
n 0 (números) n ! (símbolos)*
(espaço)** n A...
n
* Pode-se usar os seguintes símbolos:
Pode-se colocar títulos em estações de rádio
programadas com até 12 caracteres (Nome de
Estação). O nome da estação aparece quando
se sintoniza a estação.
(Alimentação)
Pressione NAME EDIT/CHAR
repetidamente até o tipo ou caracter
desejado aparecer.
!”#$%&’()∗+,–./:;<=>?@_`
** Para introduzir um espaço
Vá ao passo 6.
Não e possível rotular um espaço em
branco como a primeira letra.
8 6
5
Gire o anel de avanço/retrocesso até
o caracter desejado aparecer.
6
Pressione ).
O cursor desloca-se para a direita e
espera pela entrada do caracter seguinte.
7
Se cometer um engano
Pressione 0 ou ) até o caracter que
se deseja mudar passar a piscar, e depois
repita os passos 4 a 6.
Para apagar o caracter
Pressione CLEAR enquanto o caracter
está a piscar.
2,5 3,4 1
8
1
Pressione TUNER/BAND
repetidamente até a faixa desejada
aparecer.
2
Gire o anel de avanço/retrocesso
para seleccionar o número préajustado da estação no qual se quer
colocar título.
3
Pressione NAME EDIT/CHAR. O
cursor começa a piscar.
Repita os passos 4 a 6 para
completar o título inteiro.
Pressione ENTER/YES para
completar o procedimento de
intitulação.
68PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Para cancelar a intitulação
Pressione MENU/NO.
Para verificar o número e
frequência programados
O nome da estação aparece quando
sintonizado, depois de colocado o título. Para
verificar o número e frequência ajustados,
pressione DISPLAY. O número e frequência
ajustados são exibidos por 4 segundos e
depois o mostrador volta a exibir os nomes de
estação.
Adormecer ao som de
músicas
— Temporizador adormecedor
Pode-se deixar o sistema desligar-se a um
tempo pré-ajustado, de tal forma que se possa
adormecer ao som de músicas. É possível
programar o tempo de desactivação em
intervalos de 10 minutos.
Para apagar o nome
SLEEP
Repita os passos 1 a 5 e depois pressione
CLEAR repetidamente até todos os caracteres
serem apagados.
/ Carregue em SLEEP.
Quando se selecciona «AUTO»
A alimentação desliga-se quando a
reprodução do CD, MD ou da cassete
corrente termina (por até 100 minutos).
Outras funções
Toda vez que se pressiona a tecla, a
indicação de minutos (o tempo de
desactivação) altera-se como segue:
AUTO n 90 min. n 80 min. n 70 min.
n …n 10 min. n OFF n AUTO …
Para verificar o tempo restante
Carregue em SLEEP uma vez.
Para alterar o tempo de
desactivação
Seleccione o tempo desejado mediante o
pressionamento de SLEEP.
Para cancelar a função do
temporizador adormecedor
Pressione SLEEP repetidamente, até que
«SLEEP OFF» apareça.
69PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Despertar ao som de
músicas
2
Ajuste o volume.
3
Carregue em CLOCK/TIMER SET.
«SET DAILY 1» é exibida.
— Temporizador despertador
Pode-se despertar ao som de músicas a uma
hora pré-ajustada todos os dias. Certifique-se
de ter acertado o relógio (consulte «Passo 2:
Acerto da hora»).
9
TIMER
SELECT
4
Gire o anel de avanço/retrocesso
para seleccionar «DAILY 1 (ou 2)», e
então carregue em ENTER/YES.
«ON» aparece e os dígitos da hora
passam a piscar no mostrador.
2
5
Ajuste a hora de início da
reprodução.
Gire o anel de avanço/retrocesso para
ajustar os dígitos das horas, e então
carregue em ENTER/YES.
A indicação dos minutos passa a piscar.
Gire o anel de avanço/retrocesso para
ajustar os dígitos dos minutos e então
carregue em ENTER/YES.
A indicação das horas passa a piscar
novamente.
4,5,7,8
1
70PT
Prepare a fonte musical que deseja
reproduzir.
• CD: Insira um CD. Para iniciar a partir
de uma faixa específica, crie um
programa (consulte «Programação de
faixas de CD» na página 24).
• MD: Insira um MD. Para iniciar a
partir de uma faixa específica, crie um
programa (consulte «Programação de
faixas de MD» na página 34).
• Cassete: Insira uma cassete com o lado
que deseja reproduzir voltado para
frente.
• Rádio: Sintonize a estação programada
desejada (consulte «Passo 3:
Programação de estações de rádio» na
página 8).
6
Ajuste a hora de paragem da
reprodução, seguindo o mesmo
procedimento acima.
7
Gire o anel de avanço/retrocesso até
que a fonte musical desejada
apareça.
As indicações alteram-se como segue:
n TUNER ˜ CD PLAY N
n TAPE PLAY˜MD PLAYN
8
Carregue em ENTER/YES.
O tipo de temporizador (DAILY 1 ou
DAILY 2), seguido pela hora de início,
hora de término e fonte musical, aparece,
e então a exibição original retorna.
9
Desligue a alimentação.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Para verificar o ajuste
Carregue em TIMER SELECT e gire o anel de
avanço/retrocesso para seleccionar o modo
respectivo (DAILY 1 ou DAILY 2) e então
pressione ENTER/YES.
Para alterar o ajuste, recomece a partir do
passo 1.
Para cancelar o funcionamento do
temporizador
Carregue em TIMER SELECT e gire o anel de
avanço/retrocesso para seleccionar «TIMER
OFF», e então pressione ENTER/YES.
Informação
A alimentação liga-se 15 segundos antes da hora
programada.
Gravação
temporizada de
programas de rádio
Para gravar temporizadamente, deve-se
programar a estação de rádio (consulte
«Passo 3: Programação de estações de rádio»)
e acertar o relógio (consulte «Passo 2: Acerto
da hora») de antemão.
7
TIMER
SELECT
1
Outras funções
3
4,5,6
1
1
Insira um MD gravável ou fita. Se
for fita, insira-o no compartimento
B.
2
Sintonize a estação de rádio
programada (consulte «Audição do
rádio» na página 18).
No caso de se gravar a partir dum
componente óptico opcional conectado
ao terminal OPTICAL IN, verifique o seu
temporizador. Veja as instruções de
operação apropriadas de cada
componente.
Continua...
71PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Gravação temporizada de
programas de rádio (continuação)
3
Carregue em CLOCK/TIMER SET.
«SET DAILY 1» aparece.
4
Gire o anel de avanço/retrocesso
para seleccionar «MD REC»
(gravação de MD) ou «TAPE REC»
(gravação em fita), e então carregue
em ENTER/YES.
«ON» aparece e os dígitos da hora
piscam no mostrador.
5
Ajuste a hora de início da gravação.
Para verificar o ajuste
Carregue em TIMER SELECT e gire o anel de
avanço/retrocesso para seleccionar «MD
REC» ou «TAPE DECK», e então pressione
ENTER/YES.
Para alterar o ajuste, recomece a partir do
passo 1.
Para cancelar o funcionamento do
temporizador
Carregue em TIMER SELECT e gire o anel de
avanço/retrocesso para seleccionar «TIMER
OFF», e então pressione ENTER/YES.
Nota
• Caso a alimentação esteja ligada na hora préajustada, a gravação não será efectuada.
• Não opere o sistema a partir da hora em que a
alimentação se liga até o inicio da reprodução
(cerca de 30 segundos).
• As funções de espaçemento inteligente sineronia
de nivel não actuam a gravação temporizada.
Gire o anel de avanço/retrocesso para
ajustar os dígitos das horas e então
carregue em ENTER/YES.
A indicação dos minutos passa a piscar.
Gire o anel de avanço/retrocesso para
ajustar os dígitos dos minutos e então
carregue em ENTER/YES.
A indicação das horas volta a piscar.
6
Ajuste a hora de paragem da
gravação, seguindo o mesmo
procedimento acima.
Ao gravar no MD, seleccione STEREO ou
MONO girando o anel de avanço/
retrocesso, e depois pressione ENTER/
YES antes de ajustar o tempo final.
A hora de início aparece, seguida pela
hora de término, a estação de rádio
programada a ser gravada (ex.: «TUNER
FM 5»), e então a exibição original
retorna.
7
Desligue a alimentação.
Quando a gravação começar, o nível de
volume será ajustado ao mínimo.
72PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Utilização de componentes
A/V opcionais
Ligação do MD
Walkman*
1
Caso a alimentação esteja ligada,
carregue em
para desligá-la.
2
Libere a função Mega Bass Digital
(de reforço dos graves) do MD
Walkman.
Pode-se ligar um MD Walkman gravador/
leitor de minidiscos portátil Sony com o cabo
MD Walkman.
Ajuste DIGITAL MEGA BASS a 0 ou
carregue em DIGITAL MEGA BASS para
desligar o indicador «BASS».
Para as operações do MD Walkman, consulte
o manual de instruções do mesmo.
Nota
3
Não ligue o MD Walkman que não estiver listado
abaixo ao terminal MD WM LINK. Do contrário,
poderá ocorrer algum mau funcionamento.
• Modelos MD Walkman compatíveis com
este sistema
Leitor de minidiscos portátil:
MZ-E70, E45 (somente para Hong Kong),
E55, E50, E44, E35, E33, E32, E30, E25, EP11
Gravador de minidiscos portátil:
MZ-R30, R35, R50, R55, R5ST (somente
para Europa)**
Ajuste AVLS a «LIMIT».
4
Accione a reprodução no MD
Walkman.
5
Carregue em DISPLAY no MD
Walkman repetidamente, até que o
tempo decorrido e o número de
faixa apareçam no telecomando (ou
no mostrador do MD Walkman com
MZ-R30).
**Certifique-se de remover da estação MD e
ligar somente ao MD Walkman.
As informações do tempo decorrido e do
número da faixa podem ser
exteriorizadas através do terminal
remoto do MD Walkman.
6
Ajuste o volume ao máximo com o
telecomando do MD Walkman.
7
Remova o telecomando do MD
Walkman, e então ligue ao DHCMDX10.
Ligue o cabo de maneira que o cilindro
esteja perto do MD Walkman.
Utilização de componentes A/V opcionais
• Caso ligue um MD Walkman a este
sistema, a gravação analógica no MDS
inicia-se automaticamente quando o MD
Walkman começa a reproduzir (gravação
sincronizada).
* MD Walkman é uma marca comercial de Sony
Corporation.
Active a função AVLS (de redução
do volume) do MD Walkman.
Cabo MD Walkman
Continua...
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
73PT
Ligação do MD Walkman
(continuação)
Notas
• Não coloque o MD Walkman sobre o DHCMDX10. O som pode ser interrompido ou ruídos
podem ocorrer. Além disso, poderá causar um
mau funcionamento do MD Walkman.
• O som pode ser distorcido durante a reprodução
do MD Walkman quando a função Digital Mega
Bass é activada ou a função AVLS é liberada.
• Certifique-se de desligar a alimentação antes de
efectuar a ligação, pois ruídos ou um
funcionamento incorrecto poderá acontecer.
• O MD Walkman requer mais alimentação que a
operação normal quando ligado ao DHC-MDX10.
Certifique-se de que a alimentação não vai faltar
antes de realizar a gravação.
Gravação do MD
Walkman num MD
4
(Alimentação)
1
1
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «MD
WALKMAN» apareça no mostrador.
2
Pause o MD Walkman.
Caso o MD Walkman não possua função
de pausa, pare-o.
3
Carregue em = ou + no MD
Walkman repetidamente para
seleccionar a faixa que deseja
gravar.
Nota
Não se pode seleccionar a faixa quando a tecla
=/+ no seu MD Walkman é também
utilizada para (.
4
Carregue em MD WALKMAN
SYNC.
O deck fica de prontidão para a gravação.
5
74PT
Carregue em ( no MD Walkman.
A gravação inicia-se ao mesmo tempo que
o MD Walkman começa a reproduzir.
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Paragem da gravação
Carregue em p e então pressione p no MD
Walkman.
O som do altifalante é interrompido e a
gravação cessa.
Enquanto «TOC» estiver aceso ou
a piscar
Para assegurar gravações completas, não
mova o deck nem desligue o cabo de
alimentação CA. O deck estará a actualizar o
Índice de Alocação de Faixas (TOC) enquanto
«TOC» estiver a piscar.
Notas
• Quando a gravação MD WALKMAN SYNC é
iniciada enquanto o MD Walkman está no modo
de paragem, alguns segundos antes que o MD
Walkman inicie a reprodução podem ser gravados
como um espaço em branco.
• Quando a gravação é cessada ou pausada, o som
proveniente do altifalante pode ser interrompido
por um máximo de 3 segundos. Isto não
representa um mau funcionamento.
• As funções de Espaçamento Inteligente e Sincronia
de Nível não actuam.
Execute o procedimento a seguir após o passo 3.
1 Pressione MENU/NO duas vezes.
«Setup Menu» aparece.
2 Gire o anel de avanço/retrocesso até que
«Level Adjust?» apareça, e então carregue
em ENTER/YES.
O nivel de gravação aparecem .
3 Gire o anel de avanço/retrocesso para
ajustar o nível de gravação.
Quando se utiliza um leitor de minidiscos
portátil, pode-se copiar o título da faixa que
se está a gravar.
• Modelos MD Walkman compatíveis com
esta função
MZ-E70, E45 (somente para Hong Kong),
E55, E50, E44, E35, E33, E32, E30, E25, EP11
1 Durante a gravação, carregue em MENU/NO.
«Edit Menu» aparece.
2 Gire o anel de avanço/retrocesso até que
«Nm In ?» apareça. A seguir, carregue em
ENTER/YES.
Se a faixa em gravação está intitulada, o
título aparece. Quando o título for muito
longo, carregue em = ou + para
desfilar o título.
Se a faixa não estiver intitulada, pode-se
intitulá-la. (Para intitular a faixa, consulte a
página 43.)
3 Pressione ENTER/YES.
O título indicado é copiado.
Para editar um título, siga os passos de 1 a
7 de «Intitulação de MDs» na página 43.
Notas
• O título pode não ser copiado quando a gravação
se inicia a partir do meio da faixa.
• O título pode não ser copiado correctamente
quando se copia o título a partir do gravador de
minidiscos portátil (MZ-R55/R50/R35/R30/R5ST
(somente para Europa)).
Marcação de números de
faixa
Carregue em REC durante a gravação no
ponto onde deseja marcar um número de
faixa.
Observação
Quando se utiliza um leitor de minidiscos portátil,
os números de faixa são automaticamente marcados
na mesma posição que no MD reproduzido no leitor
de minidiscos portátil.
O nível de gravação pode ser ajustado de 12 a +12. Ajuste o nível de gravação de
maneira que «OVER» não se acenda no
mostrador no som mais forte.
4 Carregue em MENU/NO.
Notas
• Quando se utiliza um gravador de minidiscos
portátil, os números de faixa podem não ser
marcados na mesma posição que no MD
reproduzido no gravador de minidiscos portátil.
Após a gravação, remarque os números de faixa
através das funções de edição.
• A função Sincronia de Nível não actua durante a
gravação a partir do MD Walkman.
Utilização de componentes A/V opcionais
Ajuste do nível de
gravação
Cópia do título
75PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Ligação de
componentes
digitais
1
Ligue um cabo digital (óptico,
opcional).
OPTICAL IN
OPTICAL
OPTICAL
COVER
HOLDER
2 Conecte a
cobertura ao
COVER HOLDER
óptico.
1
Componentes digitais podem ser ligados com
um cabo digital (óptico, opcional) ou um cabo
de áudio analógico (opcional). Podem-se
gravar sinais dos componentes conjugados no
MD digitalmente, caso se utilize um cabo
digital.
1 Remova a
cobertura da
tomada.
2
3 Conecte o
cabo
óptico.
OPTICAL IN
OPTICAL
Consulte os manuais de instruções de cada
componente.
OPTICAL
COVER
HOLDER
3
À tomada de saída de áudio
digital do componente digital
4
4 Ligue a tomada de saída digital dos
componentes digitais.
2
Ligue um cabo de áudio (opcional).
O
PT
IC
AL
V
(A IDE
U O
D
IO
)
R
L
Às tomadas de saída de áudio
analógico dos componentes
digitais
Às tomadas de saída
de áudio dos
componentes digitais
76PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Audição do áudio
dos componentes
digitais conjugados
Gravação de
componentes
digitais
(Alimentação)
(Alimentação)
1
Prepare o componente digital.
2
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «OPTICAL
IN» apareça no mostrador.
Pode-se escutar o som dos componentes
digitais ligados.
3
2
5
2
p
1
Prepare o componente digital.
2
Insira um MD gravável ou fita. No
caso de fita, insira-a no
compartimento B.
3
Carregue em FUNCTION
repetidamente, até que «OPTICAL
IN» apareça no mostrador.
4
Pressione REC quando se quer
gravar num MD, ou pressione REC
PAUSE 1/START quando se quer
gravar numa fita.
Utilização de componentes A/V opcionais
2
4
O MD ou fita fica pronto para gravação e
o som do componente digital conectado
pode ser ouvido.
Continua...
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
77PT
Gravação dos sinais de componentes
digitais num MD (continuação)
5
Pressione MD (P para gravação
em MD, ou pressione REC PAUSE/
START para gravação em fita.
Inicia-se a gravação.
6
Inicia a reprodução da fonte de
música desejada.
Para cessar a gravação
Carregue em p.
Enquanto «TOC» estiver aceso ou
a piscar
Para assegurar gravações completas, não
mova o deck nem desligue o cabo de
alimentação CA. O deck estará a actualizar o
Índice de Alocação de Faixas (TOC) enquanto
«TOC» estiver a piscar.
Ligação de um
deck de cassetes,
VCR, etc.
Para aumentar o seu sistema pode ligar
componentes opcionais. O som analógico do
componente ligado é gravado como um sinal
analógico no MD.
Refira-se às instruções de cada componente.
Ligação dos cabos audio (não
fornecidos)
Quando utiliza cabos audio (não fornecidos)
para ligar outros componentes A/V ao
sistema, certifique-se de que coloca as fichas
firmemente, empurrando-as até ao fim. Não
haverá saída de som se as fichas não tiverem
colocadas firmemente.
Não empurrada até ao fim
Notas
• Este deck de MDs possui um conversor de taxa de
amostragem interno. O sinal de áudio dos
componentes digitais ligados a este aparelho pode
ser gravado no MD, independentemente da
frequência de amostragem (32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz).
• A maioria dos discos DVD não permitem a
gravação digital de áudio. Na gravação de uma
fonte DVD com gravação digital proibida, sejam
feitas ou não ligações digitais, será executada a
gravação analógica.
• Quando se grava numa fita, é realizada gravação
analógica.
MAL
BEM
Colocada completamente
78PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Conecte à tomada de
entrada VIDEO.
Escutar o som dos
componentes A/V
ligados
(Alimentação)
Para a tomada de saída de
áudio dum componente.
Conselho
* DOLBY, o símbolo dos dois a, Dolby Digital e
“PRO LOGIC” são marcas registadas da Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
2
MENU/NO
ENTER/YES
1
Prepare o componente analógico
ligado.
2
Pressione FUNCTION
repetidamente para seleccionar
“VIDEO”.
Utilização de componentes A/V opcionais
O sistema não suporta Dolby Pro Logic, por isso não
pode escutar material reproduzido num leitor DVD
com Dolby Digital ou Dolby Pro Logic. Também não
pode fazer uma gravação digital de um disco que
tenha sido gravado com Dolby Digital.
79PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Gravação do som
de componentes
A/V analógicos
conectados
5
(Alimentação)
Para parar a gravação
4
2
5
Pressione MD (P para gravação
em MD, e pressione REC PAUSE/
START para gravação em fita.
A gravação começa.
6
Reproduza a fonte de som desejada.
Pressione p.
Conselho
Pode regular o nível de gravação para o volume
desejado depois de executar o passo 4. (Veja
página 41.)
Antes de desligar o cabo da
alimentação
A gravação está terminada quando o conteúdo
(TOC) do MD foi actualizado. O TOC é actualizado
quando retira o MD ou pressiona 1/u (alimentação)
e desliga o sistema. Não desligue o cabo da
alimentação antes de actualizar o TOC (enquanto
“TOC” está aceso) ou enquanto actualiza o TOC
(enquanto “TOC” está a piscar) para assegurar uma
gravação completa.
3
1
Prepare os componentes analógicos
conectados.
2
Insira um MD ou fita gravável.
3
Pressione FUNCTION
repetidamente para seleccionar
“VIDEO”.
4
Pressione REC quando se quer
gravar num MD, ou pressione REC
PAUSE/START quando se quer
gravar numa fita.
O MD ou fita ficam prontos para
gravação e o som do componente
analógicos conectado pode ser ouvido.
O deck MD fica à espera para gravação.
80PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Ligação de um
superaltifalante de
graves
Ligação de antenas
externas
(Exceto modelos europeus)
Ligue a antena externa para aprimorar a
recepção. Consulte as instruções de cada
componente.
Pode-se ligar um superaltifalante de graves
opcional.
Antena FM
Ligue a antena externa FM opcional. Pode-se
também utilizar a antena de TV no seu lugar.
Tomada tipo A
Cabo coaxial de 75
ohms (venda avulsa)
FM
75
CO
AX
IAL
AM
Ao superaltifalante de graves
Conector de
tomada padrão
IEC (venda avulsa)
FM
75
CO
AX
IAL
AM
Continua...
Utilização de componentes A/V opcionais
Tomada tipo B
81PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Ligação de antenas externas
(continuação)
Antena AM
Ligue um fio isolado de 6 a 15 metros ao
terminal de antena AM. Deixe a antena de
quadro AM fornecida ligada.
Tomada tipo A
Fio isolado (venda avulsa)
FM
75
CO
AX
IAL
AM
Tomada tipo B
Fio isolado (venda avulsa)
FM
75
CO
AX
IAL
AM
82PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Informações adicionais
Precauções
Acerca da voltagem de
funcionamento
Antes de utilizar o sistema, verifique se a voltagem
de funcionamento do seu sistema é idêntica à
tensão da rede eléctrica local.
Acerca da segurança
• O aparelho não estará desligado da fonte de
alimentação CA (rede eléctrica) enquanto
permanecer ligado a uma tomada da rede, mesmo
que o aparelho em si tenha sido desligado.
• Desligue o sistema da tomada da rede CA, caso
não vá ser utilizado por um longo intervalo. Para
desligar o fio (cabo de alimentação CA), puxe-o
pelo ficha. Nunca puxe pelo próprio fio.
• Se algum objecto sólido ou líquido cair dentro de
um componente, desligue o sistema estéreo da
rede eléctrica e submeta-o a uma averiguação
técnica por pessoal qualificado antes de voltar a
utilizá-lo.
• O cabo de alimentação CA deve ser trocado
somente em serviços qualificados.
• Quando o cabo de alimentação CA é ligado a uma
tomada da rede eléctrica, mesmo com o
interruptor de alimentação desligado, o sistema
começa a carregar para funções de comando à
distância e temporizador.
Portanto, a superfície deste aparelho torna-se
quente, mas isto é normal.
• Certifique-se de que a ventoínha do sistema esteja
ligada durante o funcionamento. Coloque o
sistema num local com circulação de ar adequada,
e não deposite nada sobre o sistema.
• Instale o sistema em um local com ventilação
adequada para evitar o sobreaquecimento interno
do sistema.
• Instale o sistema estéreo em um local com
ventilação adequada, de modo a evitar o
sobreaquecimento interno do mesmo.
• Não instale o aparelho em uma posição inclinada.
• Não instale o aparelho em um local:
— extremamente quente ou frio
— sujeito a poeira ou sujidade
— muito húmido
— sujeito a vibrações
— sujeito à luz solar directa
Acerca da instalação
• Caso o sistema estéreo seja transportado
directamente de um local frio para um quente, ou
seja colocado em um recinto muito húmido,
poderá ocorrer condensação de humidade sobre a
lente no interior do leitor de discos compactos. Se
isto ocorrer, o sistema não funcionará
apropriadamente. Remova o CD e deixe o sistema
ligado por cerca de uma hora, até que a humidade
evapore.
• Ao deslocar o sistema, retire todos os discos.
Caso surja alguma dúvida ou problema concernente
a este sistema estéreo, consulte o seu agente Sony
mais próximo.
Notas acerca dos CDs
• Antes de reproduzir, limpe o disco compacto com
um pano de limpeza, a partir do centro do CD
para o exterior.
• Não utilize solventes tais como benzina, diluente,
limpadores comercialmente disponíveis ou
aerosois antiestáticos destinados a LPs de vinilo.
• Não exponha o CD à luz solar directa ou a fontes
de calor tais como condutas de ar quente,
tampouco o deixe no interior de um automóvel
estacionado sob o sol.
Notas acerca de MDs
• Não abra o obturador para expor o MD. Feche o
obturador imediatamente, caso o mesmo se abra.
• Não aplique etiquetas de minidiscos sobre o
obturador ou em outros locais não especificados.
Aplique sempre a etiqueta no espaço alocado no
disco. Visto que o tamanho e o formato da
etiqueta podem variar conforme o fabricante,
certifique-se de utilizar as etiquetas fornecidas
com o disco.
Posição da
etiqueta
Obturador
Informações adicionais
Acerca da localização
Acerca do funcionamento
• Limpe o cartucho do disco com um pano seco
para remover sujidades.
• Não exponha o MD à luz solar directa ou a fontes
de calor tais como condutas de ar quente, nem o
deixe no interior de um automóvel estacionado
sob a luz solar directa.ObturadorPosição da
etiqueta
Quando for transportar o sistema, retire o MD.
Limpeza da parte exterior
Utilize um pano macio levemente humedecido com
solução de detergente suave.
83PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Para salvaguardar uma fita
permanentemente
Antes de inserir uma cassete no
deck de cassetes
Para evitar que uma fita seja acidentalmente
sobregravada, quebre a lingueta do lado A ou B da
cassete, tal como ilustrado.
Bobine qualquer folga na fita. Doutro modo, a fita
poderá emaranhar-se nas peças do deck de cassetes
e avariar-se.
Na utilização de cassetes com
duração superior a 90 minutos
Aberturas de
detecção
Lingueta do lado B
Lingueta do lado A
Lado A
Remova a
lingueta
do lado A
da cassete
Se, posteriormente, quiser reutilizar a cassete para
gravações, cubra a abertura da lingueta quebrada
com fita adesiva. Entretanto, tenha o cuidado de não
cobrir os aberturas de detecção que permitem ao
leitor de cassetes detectar automaticamente o tipo de
fita.
Tipo de cassete:
Crómio/METAL
NORMAL
Tal fita é muito elástica. Não altere as operações da
fita, tais como reprodução, paragem, bobinagem
rápida, etc. com muita frequência. A fita poderá
emaranhar-se no deck de cassetes.
Limpeza das cabeças de fita
Limpe as cabeças de fita após cada 10 horas de
utilização. Quando as cabeças de fita apresentarem
sujidades:
— o som será distorcido;
— haverá uma redução no nível de som;
— ocorrerão perdas de som;
— o apagamento de fita não será completo;
— poderá não ser possível gravar na fita.
Certifique-se de limpar as cabeças de fita antes de
iniciar uma gravação importante ou após reproduzir
uma fita antiga. Utilize uma cassete de limpeza do
tipo húmido ou seco de venda avulsa. Quanto a
detalhes, consulte as instruções da cassete de
limpeza.
Desmagnetização das cabeças de
fita
Desmagnetize as cabeças de fita e as peças metálicas
que entram em contacto com a fita a cada 20 a 30
horas de uso com uma cassete de desmagnetização
de venda avulsa. Quanto a detalhes, consulte as
instruções que acompanham a cassete de
desmagnetização.
Aberturas de detecção
84PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Limitações do
sistema de MDs
O sistema de gravação deste deck de MDs
possui as limitações descritas abaixo.
Note, entretanto, que tais limitações se devem
à natureza inerente do sistema de gravação
de minidiscos em si e não a causas mecânicas.
«Disc Full» acende-se mesmo
antes de o MD ter atingido o
tempo máximo de gravação
Quando 255 faixas tiverem sido gravadas no MD, a
indicação «Disc Full» acender-se-á,
independentemente do tempo total de gravação.
Não é possível gravar mais de 255 faixas no MD.
Para prosseguir com a gravação, apague as faixas
desnecessárias ou utilize um outro MD gravável.
«Disc Full» acende-se antes de terse atingido o número máximo de
faixas (255)
Flutuações de ênfase dentro de faixas são algumas
vezes interpretadas como intervalos de faixas,
incrementando o número de faixas e causando a
activação da indicação «Disc Full».
Faixas com menos de 12 segundos de duração não
são contadas; portanto, o apagamento das mesmas
pode não resultar em aumento do tempo de
gravação.
Algumas faixas não podem ser
combinadas com outras
A combinação de faixas pode tornar-se impossível
quando as faixas tiverem menos de 12 segundos de
duração.
O tempo total de gravação e o
tempo restante no MD podem não
totalizar o tempo máximo de
gravação (60 ou 74 minutos)
A gravação é realizada em unidades mínimas de 2
segundos cada, a despeito de quão curto seja o
material. O conteúdo da gravação pode, portanto,
ser inferior à capacidade máxima de gravação. O
espaço no disco pode também ser reduzido devido a
riscos.
Faixas criadas por meio de edição podem apresentar
perdas de som durante as operações de busca, pois a
reprodução a alta velocidade dispende tempo para
buscar a posição no disco quando as faixas estão
espalhadas.
Os números das faixas não podem
ser marcados
Quando «LEVEL-SYNC» (página 39) se acende no
mostrador durante a gravação analógica, os
números de faixa podem não ser marcados no início
da faixa:
• Caso o sinal de entrada esteja abaixo de um certo
nível fixado por menos de 2 segundos entre
faixas.
• Caso o sinal de entrada esteja abaixo de um certo
nível fixado por mais de 2 segundos no meio da
faixa.
Guia do Sistema de Gestão de
Cópias em Série
Componentes de áudio digital, tais como CDs, MDs
e DATs, permitem-lhe copiar músicas facilmente
com alta qualidade, mediante o processamento da
música como um sinal digital.
Para proteger os direitos de autor dos programas
musicais, este aparelho utiliza o sistema de gestão
de cópias em série, que lhe permite efectuar
somente uma única cópia de uma fonte digitalmente
gravada por meio de ligações digital-a-digital.
Pode-se efectuar apenas uma
cópia de primeira geração* por
meio de ligações digital-a-digital
Por exemplo:
1 Pode-se efectuar uma cópia de um programa de
som digital disponível no comércio (por ex., um
CD ou um MD), mas não é possível efectuar uma
segunda cópia da cópia de primeira geração.
2 Pode-se efectuar uma cópia de um sinal digital de
um programa de som analógico digitalmente
gravado (por ex., um disco analógico e uma fita
cassete musical) ou de um programa de
transmissão por satélite digital, mas não é possível
efectuar uma segunda cópia.
* Uma cópia de primeira geração significa uma
gravação digital de um sinal digital realizada em
um equipamento de áudio digital. Por exemplo,
caso efectue a gravação a partir do leitor de CDs
deste sistema ao deck de MDs, foi criada uma
cópia de primeira geração.
Informações adicionais
O tempo restante de gravação não
aumenta, mesmo após o
apagamento de várias faixas
curtas
Ocorrência de perdas de som
durante as operações de busca das
faixas editadas
Nota
Este sistema de gestão de cópias não é aplicável
quando se realizam gravações por meio de ligações
analógica-a-analógica.
85PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Guia para solução de
problemas
Caso depare com algum problema no
funcionamento deste sistema estéreo, utilize
a lista de verificação a seguir.
Primeiro, verifique se o cabo de alimentação CA
está ligado firmemente e se os altifalantes estão
ligados correcta e firmemente.
Se algum problema persistir, consulte o seu
agente Sony mais próximo.
Generalidades
O mostrador começa a piscar, assim que
se liga o cabo de alimentação CA, mesmo
que não se tenha ligado o interruptor de
alimentação (modo demonstração).
•Carregue em DISPLAY quando a
alimentação estiver desligada. A
demonstração desaparece.
O modo demonstração aparece
automaticamente na primeira vez que se
liga o cabo de alimentação CA ou caso
haja uma interrupção de energia de
duração maior que meio dia.
O acerto do relógio é cancelado.
•O cabo de alimentação é desconectado ou
ocorre falta de energia eléctrica. Refaça o
«Passo 2: Acerto da hora». Caso tenha
ajustado o temporizador, refaça também
«Despertar ao som de música» e
«Gravação temporizada de programas de
rádio».
A programação do rádio/ajuste do
temporizador são cancelados.
•O cabo de alimentação CA é desligado ou
ocorre um corte de alimentação mais
longo que meio dia. Refaça o «Passo 3:
Programação de estações de rádio».
Ausência de som
•Gire VOLUME para a direita.
•Os auscultadores estão ligados.
•Insira somente o trecho desencapado do cabo
de altifalante na tomada SPEAKER. A
inserção da porção de vinilo do cabo de
altifalante irá obstruir as ligações de
altifalante.
•O dispositivo de protecção do amplificador
foi activado devido a um curto-circuito.
(“PROTECT” e “PUSH POWER”) piscam
alternadamente.) Desligue a unidade,
elimine o problema de curto-circuito e
ligue a alimentação novamente.
•Ausência de saída de áudio durante a
gravação temporizada.
Ocorrência de severos zumbidos ou
interferências
•Um televisor ou videogravador está
localizado demasiadamente próximo do
sistema estéreo. Aumente a distância
entre o sistema estéreo e o televisor ou
videogravador.
«0:00» (ou «12:00») pisca no mostrador.
•Ocorreu uma interrupção de alimentação.
Acerte o relógio e ajuste o temporizador
novamente.
O temporizador não funciona.
•Acerte o relógio correctamente.
DAILY 1, DAILY 2 e MD/TAPE REC não
aparecem quando se pressiona a tecla
TIMER SELECT.
•Ajuste o temporizador correctamente.
•Acerte o relógio.
O telecomando não funciona.
•Há um obstáculo entre o telecomando e o
sistema.
•O telecomando não está a apontar em
direcção ao sensor do sistema.
•As pilhas estão exauridas. Substitua as
pilhas.
Ocorrência de realimentação acústica
•Reduza o nível de volume.
•Aumente a distância entre o microfone e
os altifalantes, ou altere o direccionamento
do microfone.
86PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Persistência de irregularidades de cor no
écran de um televisor.
•Desligue o televisor uma vez, a seguir,
volte a ligá-lo após 15 a 30 minutos. Caso
as irregularidades de cor ainda persistam,
aumente a distância entre os altifalantes e
o televisor.
«PROTECT» e «PUSH POWER» aparecem
alternadamente.
•Um intenso sinal foi introduzido. Carregue
para desligar a alimentação, deixe o
em
sistema em repouso por algum tempo e
então pressione
novamente para religar
a alimentação.
Altifalantes
O som é emanado de apenas um canal, ou
os volumes esquerdo e direito estão
desbalanceados.
•Verifique a ligação dos altifalantes e a
localização dos mesmos.
Som com graves insuficientes.
•Verifique se as tomadas + e – do
altifalante estão correctamente ligadas.
A bandeja de CDs não se fecha.
•O CD não está colocado
apropriadamente.
Não é possível reproduzir o CD.
•O CD não está em posição plana no
compartimento de disco.
•O CD apresenta sujidades.
•O CD está inserido com o lado impresso
voltado para baixo.
•Acúmulo de condensação de humidade.
Remova o CD e deixe o sistema ligado
por cerca de uma hora, até que a
humidade evapore.
A reprodução não se inicia a partir da
primeira faixa.
•O leitor está no modo programado ou
aleatório. Carregue em PLAY MODE
repetidamente, até que «PROGRAM» ou
«SHUFFLE» desapareça.
Deck de MD
O mostrador indica um código feito de três
letras e uma mensagem.
•Este sistema possui uma função de autodiagnóstico (consulte «Indicações de
auto-diagnóstico» na página 89).
Não é possível inserir um disco.
•Insira o MD na direcção indicada pela
seta.
Os controlos não funcionam.
•O MD está sujo ou riscado. Substitua o
MD por um outro novo.
Não é possível reproduzir um MD.
•Ocorreu condensação de humidade.
Remova o MD e deixe o sistema ligado
por várias horas até que a humidade
evapore.
•Não há nada gravado no MD.
Não é possível realizar gravações.
•O MD está protegido contra
apagamentos.
(«C11» e «Protected» aparecem
alternadamente.) Deslize a lingueta para
fechar a fenda (consulte a página 33).
•Ligue a fonte sonora apropriadamente.
•Um MD pregravado está no deck.
Substitua o disco por um MD gravável.
•Substitua o disco por um MD gravável
que possua tempo restante suficiente ou
apague faixas desnecessárias.
•O cabo de alimentação CA foi desligado
ou um corte de alimentação ocorreu
durante a gravação. Accione a gravação
novamente a partir do início.
Informações adicionais
Leitor de discos
compactos
«OVER» está em exibição.
•Atingiu-se o final do CD.
Carregue em 0 para retornar.
«-OVER-» é indicado.
•Atingiu-se o término do MD.
Carregue em 0 para retornar ao início
do MD.
«OVER» acende-se durante a gravação.
•Um sinal intenso foi introduzido durante
a gravação na função TAPE. Quando o
som é distorcido, reduza o nível de
gravação («Ajuste do nível de gravação»
na página 41), e então regrave.
Continua...
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
87PT
Guia para solução de problemas
(continuação)
Deck de cassetes
Não é possível gravar na fita.
•Nenhuma cassete foi inserida no
compartimento de cassete.
•A lingueta foi removida da cassete
(consulte «Para salvaguardar uma fita
permanentemente» na página 84).
•A fita foi bobinada até o seu fim.
Não é possível gravar nem reproduzir uma
fita, ou ocorre diminuição do nível de som.
•As cabeças apresentam sujidades. Limpeas (consulte «Limpeza das cabeças de
fita» na página 84).
•As cabeças de gravação/reprodução
estão magnetizadas. Desmagnetize-as
(consulte «Desmagnetização das cabeças
de fita» na página 84).
O apagamento da fita não é completo.
• As cabeças de gravação/reprodução
estão magnetizadas. Desmagnetize-as
(consulte «Desmagnetização das cabeças
de fita» na página 84).
Ocorrência de choro e flutuação
excessivos, ou perdas de som.
•Os veios de arrasto ou os roletes
pressores apresentam sujidades.
Limpe-os (consulte «Limpeza das cabeças
de fita» na página 84).
Sintonizador
Severos zumbidos ou interferências
(«TUNED» ou «STEREO» pisca no
mostrador).
•Ajuste a antena.
•A intensidade do sinal é demasiadamente
fraca. Ligue a antena externa.
Não é possível receber um programa FM
estéreo em estéreo.
•Pressione STEREO/MONO de modo que
apareça «MONO».
Caso outros problemas não
descritos acima ocorram,
reinicialize o sistema como segue:
1 Carregue em p, ENTER/YES e
simultaneamente.
2 Desligue o cabo de alimentação CA da
tomada da rede.
3 Volte a ligar o cabo de alimentação CA.
4 Carregue em e
para ligar a
alimentação.
O sistema é retornado aos pré-ajustes de
fábrica. Todos os ajustes efectuados, tais
como programação de estações, acerto do
relógio e ajuste do temporizador, são
cancelados. É necessário reajustá-los.
Aumento de ruídos ou apagamento das
altas frequências.
•As cabeças de gravação/reprodução
estão magnetizadas. Desmagnetize-as
(consulte «Desmagnetização das cabeças
de fita» na página 84).
Após pressionar ( (9) ou 6, ouve-se um
ruído mecânico, «EJECT» aparece no
mostrador e o aparelho entra
automaticamente no modo de espera.
•A fita cassete não foi inserida
correctamente. Ejecte a cassete e volte a
ligar a alimentação.
88PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Indicações de autodiagnóstico
Este sistema possui a função de indicações de
auto-diagnóstico que lhe permite saber se
ocorre um mau funcionamento do sistema. O
mostrador indica um código constituído de
três letras e uma mensagem alternadamente
para apontar-lhe o problema. Para solucionar
o problema, consulte a lista a seguir. Caso
algum problema persista, consulte o seu
agente Sony mais próximo.
C11
Protected
C11 / Protected
O MD está protegido contra apagamentos.
mRemova o MD e deslize a lingueta para
fechar a fenda (página 33).
C12 / Cannot Copy
Está a tentar gravar um CD com um
formato que não é suportado por este
sistema, tal como um CD-ROM.
m—
C13 / REC Error
Não é possível gravar.
mTransfira o sistema para um local estável
e inicie a gravação novamente a partir do
início.
O MD está sujo ou riscado, ou não
preenche os requisitos padrões.
mTroque o MD por outro e accione a
gravação novamente a partir do início.
C13 / Read Error
O MD não pode ler as informações do
disco correctamente.
mEjecte o MD uma vez e então insira-o
novamente.
C14 / Cannot Copy
Este aparelho está em conformidade com o
sistema de gestão de cópias em série
(SCMS) que limita o número de cópias
digitais realizáveis a partir de qualquer
fonte de áudio digital (página 85).
C71 / Check OPT-IN
Tentou-se gravar o sinal do componente
digital quando nenhum componente estava
ligado à tomada OPTICAL IN ou o
componente digital não estava
correctamente ligado.
mLigue o componente digital
correctamente à tomada OPTICAL IN
com um cabo óptico digital.
A alimentação do componente digital
conjugado está desligada.
mLigue a alimentação do componente
digital.
Informações adicionais
C14 / Toc Error
O MD não pode ler as informações do
disco correctamente.
mTroque o MD por um outro.
mApague todo o conteúdo gravado do MD
através da função de apagamento na
página 45.
89PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Mensagens
No Name
O MD inserido possui números de faixa
mas não títulos de disco.
Uma das mensagens a seguir pode aparecer
ou piscar no mostrador durante a operação.
– OVER –
Atingiu-se o final da última faixa durante a
busca a alta velocidade.
MD
Position OK?
A posição de divisão é reproduzida
enquanto se divide a faixa do MD.
Auto Cut
O deck de MDs está a pausar a gravação
devido a um silêncio continuado de
30 segundos ou mais durante a gravação
digital.
Blank Disc
O MD gravável inserido é novo ou todas as
faixas do mesmo foram apagadas.
Cannot edit
O MD inserido é um MD pregravado.
Tentou-se editar durante o modo de
reprodução programada ou aleatória.
Cannot REC
Carregue em FUNCTION para seleccionar
a fonte de gravação.
Um MD pregravado está inserido no deck.
Complete!!
A edição do MD foi terminada
completamente.
Impossible
Tentou-se editar uma faixa já
demasiadamente editada.
Tentou-se dividir o início ou o término da
faixa.
Disc Full
Não há tempo restante no disco (consulte
«Limitações do sistema de MDs» na página
85).
Eject
O deck de MDs está a ejectar o disco.
Push STOP!
PLAY MODE foi pressionada durante a
reprodução.
Standby (a piscar)
Caso o temporizador tenha sido ajustado,
mas não utilizado por um longo intervalo,
o conteúdo do ajuste é apagado e não pode
ser reobtido. Similarmente, caso um
programa tenha sido introduzido, mas não
utilizado por um longo intervalo, o
conteúdo do programa é apagado e o
programa não pode ser reproduzido.
Rehearsal (ensaio)
A posição de divisão é reproduzida depois
de designada.
Smart Space
O sinal foi introduzido novamente após
um silêncio continuado de 30 segundos ou
menos durante a gravação digital.
TOC Reading
O deck de MDs está a ler as informações
TOC do MD.
TOC Writing
O deck de MDs está a inscrever
informações do conteúdo gravado ou
editado.
Track End
Atingiu-se o final da faixa durante o ajuste
do ponto de divisão durante a função de
divisão.
No Disc
Não há MD inserido no deck.
Name Full
Não há mais espaço para armazenar títulos
de faixas ou de disco.
90PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Especificações
Secção do leitor de discos compactos
Sistema
Laser
Secção do amplificador
Modelos para o Canadá:
Potência de saída eficaz contínua (referência)
50 + 50 watts
(6 ohms a 1 kHz,
10% THD)
Distorção harmónica total inferior a 0,07%
(6 ohms a 1 kHz, 25 W)
Modelos para a Europa:
Potência de saída DIN (nominal)
60 + 60 watts
(6 ohms, a 1 kHz, DIN)
Potência de saída eficaz contínua (referência)
80 + 80 watts
(6 ohms a 1 kHz,
10% THD)
Potência de saída musical (referência)
140 + 140 watts
(6 ohms a 1 kHz,
10% THD)
Resposta de frequência
Comprimento de onda
Relação sinal-ruído
Gama dinâmica
Secção do leitor de MD
Sistema
Laser
Saída do laser
Tempo de gravação
Frequência de
amostragem
Resposta de frequência
Sistema de áudio digital
de MiniDisco
Laser semicondutor
(λ=780 nm)
Duração da emissão:
Contínua
Máx. de 44,6 µW*
*Esta saída corresponde
ao valor mensurado a
uma distância de 200 mm
a partir da superfície da
lente objectiva no Bloco
de Leitura Óptica com
uma abertura de 7 mm.
Máx. de 80 minutos (com
MDW-80, estéreo)
Máx. de 160 minutos
(com MDW-80,
monofónico)
44,1 kHz
20 - 20.000 Hz
OPTICAL DIGITAL IN
(Tomadas de conectores ópticos quadrados, painel
traseiro)
Comprimento de onda
700 nM
Informações adicionais
Outros modelos:
Os valores a seguir foram mensurados a AC 110,
220, V 50/60 Hz
Potência de saída DIN (nominal)
80 + 80 watts
(6 ohms, a 1 kHz, DIN)
Potência de saída eficaz contínua (referência)
100 + 100 watts
(6 ohms a 1 kHz,
10% THD)
Os valores a seguir foram mensurados a AC 120,
240 V 50/60 Hz
Potência de saída DIN (nominal)
95 + 95 watts
(6 ohms, a 1 kHz, DIN)
Potência de saída eficaz contínua (referência)
120 + 120 watts
(6 ohms a 1 kHz,
10% THD)
Entradas
voltagem de 250 mV,
VIDEO (AUDIO) IN:
(tomadas RCA)
impedância de 47 kohms
MIX MIC:
sensibilidade de 1 mV,
(tomada universal)
impedância de 10 kohms
Saídas
PHONES:
aceita auscultadores de 8
(tomada universal
ohms ou mais
estéreo)
SPEAKER:
aceita impedância de 6 a
16 ohms
SUPER WOOFER:
Tensão de 1 V,
(Modelos para a Europa) impedância de 1 kohm
Saída do laser
Sistema de áudio digital e
disco compacto
Laser semiconductor
(λ=780 nm)
Duração da emissão:
contínua
Máx. de 44.6 µW*
* Esta saída corresponde
ao valor mensurado a
uma distância de 200 mm
a partir da superfície da
lente objectiva no Bloco
de Leitura Óptica com
abertura de 7 mm.
2 Hz – 20 kHz (±0.5 dB)
780 – 790 nm
Superior a 85 dB
Superior a 85 dB
Continua...
91PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Especificações (continuação)
Secção do leitor de cassetes
Sistema de gravação
Resposta de frequência
(DOLBY NR OFF)
Choro e flutuação
Estéreo de 4 pistas e 2
canais
40 – 13,000 Hz (±3 dB),
utilizando cassetes Sony
TYPE I
40 – 14,000 Hz (±3 dB),
utilizando cassetes Sony
TYPE II
±0.15% pico ponderado
(IEC)
0.1% eficaz ponderado
(NAB)
±0.2% pico ponderado
(DIN)
Secção do sintonizador
SW:
5.95 - 17.90 MHz
(com o intervalo ajustado
a 5 kHz)
Antena
Antena de quadro AM
Terminais de antena
Terminal de antena
externa
Frequência intermediária 450 kHz
Altifalante
SS-MDX10
Sistema de altifalantes
Unidades de altifalantes
De graves (woofer):
De agudos central (tweeter):
Superagudos (super tweeter):
Impedância nominal
Dimensões (l/a/p)
Peso
Sintonizador super-heteródino FM/AM, FM estéreo
3 vias, 3 unidades, do
tipo reflexão de graves
17 cm, tipo cónico
5 cm, tipo cónico
4 cm, tipo cónico
6 ohms
Aprox. 240 x 360 x 320
mm
Aprox. 5.0 kg líquido por
altifalante
Secção do sintonizador de FM
Gama de sintonização
Antena
Terminais de antena
Frequência intermediária
87.5 - 108.0 MHz
Filiforme FM
75 ohms desbalanceado
10.7 MHz
Secção do sintonizador de AM
Gama de sintonização
No tipo 2 bandas:
Modelos para a América do Norte:
530 - 1,710 kHz
(com o intervalo ajustado
a 10 kHz)
531 - 1,710 kHz
(com o intervalo ajustado
a 9 kHz)
Modelos para a Europa: 531 - 1,602 kHz
(com o intervalo ajustado
a 9 kHz)
Outros modelos:
531 - 1,602 kHz
(com o intervalo ajustado
a 9 kHz)
530 - 1,710 kHz
(com o intervalo ajustado
a 10 kHz)
No tipo 3 bandas:
Modelos para o Oriente Médio:
MW:
531 - 1,602 kHz
(com o intervalo ajustado
a 9 kHz)
SW:
5.95 - 17.90 MHz
(com o intervalo ajustado
a 5 kHz)
Outros modelos:
MW:
531 - 1,602 kHz
(com o intervalo ajustado
a 9 kHz)
530 - 1,710 kHz
(com o intervalo ajustado
a 10 kHz)
Generalidades
Alimentação requerida
Modelos para a América do Norte:
120 V AC, 60 Hz
Modelos para a Europa: 230 V AC, 50/60 Hz
Modelos para a Austrália: 240 V AC, 50/60 Hz
Modelos para o México: 120 V AC, 50/60 Hz
Outros modelos:
110-120 V ou 220 - 240 V
AC, 50/60 Hz
Ajustável com o selector de
voltagem
Consumo
Modelos para os E.U.A.:
Modelos para o Canadá:
Modelos para a Europa:
Outros modelos:
115 watts
95 watts
165 watts
170 watts
Dimensões (l/a/p):
Aprox. 280 x 360 x 390 mm
Peso
Modelos para a América do Norte:
10.0 kg
Modelos para a Europa: 10.2 kg
Outros modelos:
11.0 kg
Acessórios fornecidos:
Antena de quadro AM (1)
Telecomando (1)
Pilhas (2)
Antena filiforme FM (1)
Cabo MD Walkman(1)
Cabos de altifalante (2)
Calços de altifalante
frontal (8)
Design e especificações sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
92PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Índice
remissivo
A, B, C, D
Acerto da hora 7
Acerto do relógio 7
Ajustamento do som 58
Ajuste
de efeitos de áudio 59
do som 58
do volume 12, 16, 17
Altifalantes 5
Antenas 6, 81
Arquivo personalizado 62
Auto-diagnóstico 89
E
Elo 26
Estações de rádio
programação de 8
sintonização de 18
Espaçamento Inteligente 37
F
G, H
Gravação
de CDs em MDs 13
de programas de rádio 21
de uma cassete 54
máquira do tempo 38
temporizada 71
Gravação sincronizada de
CD-MD 13, 34
Guia para solução de
problemas 86
Guia do Sistema de Gestão
de Cópias em Série 85
Intervalo de sintonização
9
K
Karaokê 66
L
Lampejo 27
Leitor de discos compactos
11
Ligação. Consulte Ligação do
sistema
Ligação
da alimentação 6
de antenas 6, 81
de componentes
opcionais 73-81
do sistema 5
Limitações do Sistema de
MDS 85
M
Mostrador 29
Marcação de números 39
N, O
Nome da estação 28, 43, 68
P, Q
Pilhas 7
Programação de estações de
rádio 8
Protecção de gravações 84
PTY 64
Protecção de MDs gravados
33
R
Reinicialização do sistema 88
Reprodução
de cassetes 16
de CDs 11
de estações de rádio
programadas 18
de faixas em ordem
aleatória (leitura
aleatória) 23, 30
de faixas na ordem
desejada (leitura
programada) 24, 31
repetida de faixas
(leitura repetida) 25, 32
Reprodução aleatória 23, 30
Reprodução a um toque 12,
17
Reprodução programada 24,
31
Reprodução repetida 25, 32
Reprodução sem paragem
20
S
Salvaguarda de gravações 84
Selecção Automática da
Fonte 12, 16, 17
Selecção do efeito de audio
59
Sintonização programada 18
Sintonizador 8, 18
Sistema de dados
radiofónicos 5
T, U, V, W, X, Y, Z
Temporizador
adormecer ao som de
músicas 69
despertar ao som de
músicas 70
gravação temporizada 71
Temporizador
adormecedor 69
Temporizador
despertador 70
Informações adicionais
Função
apagemento 45
deslocamento 48
diuisão 49
combinação 51
anulação 52
I, J
93PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
94PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Informações adicionais
95PT
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
96PT
Sony Corporation
Printed in Malaysia
DHC-MDX10 3-866-529-54(1) PT
Download PDF

advertising