Sony | LBT-XB8AV | Sony LBT-XB8AV Istruzioni per l'uso

3-859-539-42(1)
Compact Hi-Fi
Stereo System
Gebruiksaanwijzing
NL
Bruksanvisning
S
Istruzioni per l’uso
I
LBT-XB8AV
©1997 by Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen
of vocht, om gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.
Open nooit de ombouw van enig apparaat om
elektrische schokken te voorkomen. Laat eventuele
reparaties over aan bevoegd vakpersoneel.
Installeer het toestel niet in een besloten ruimte
zoals een boekenrek of een inbouwkast.
Het lasersysteem in dit produkt kan straling
produceren die de limiet voor Klasse 1 overstijgt.
Dit apparaat is
geclassificeerd als een
KLASSE 1 LASER produkt.
Het label met de
aanduiding CLASS 1
LASER PRODUCT bevindt
zich aan de achterkant van
het apparaat.
Dit waarschuwingslabel bevindt zich binnenin het
toestel.
Voor de Klanten in Nederland en België
Bij dit produkt zijn batterijen
geleverd. Wanneer deze leeg
zijn, moet u ze niet weggooien
maar inleveren als KCA
(België: KGA).
Deze stereo installatie is uitgerust met het Dolby Pro
Logic Surround systeem* en het Dolby B
ruisonderdrukkingssysteem.
* Geproduceerd onder licentle van: Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
DOLBY, het dubbel D symbool a en PRO LOGIC
zijn handelsmerken van: Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
2
Inhoud
Aan de slag
Stap 1: Aansluiten van de
stereo-installatie ................. 4
Stap 2: De luidsprekers installeren ..... 6
Stap 3: Gelijkzetten van de klok .......... 9
Stap 4: Voorinstellen van
radiozenders ..................... 10
Optionele AV componenten
aansluiten ........................................ 12
Basisfuncties
Een CD afspelen ................................... 14
Opnemen van een CD ......................... 16
Luisteren naar de radio ....................... 17
Opnemen van de radio ........................ 18
Afspelen van een cassette ................... 19
Opnemen van een cassette .................. 21
De CD-speler
Gebruik van het CD-uitleesvenster ... 22
Muziekstukken op een CD herhaalde
malen afspelen ............................... 22
Muziekstukken op een CD afspelen in
willekeurige volgorde ................... 23
CD-muziekstukken programmeren .. 24
CD’s doorlopend afspelen .................. 25
Bijregelen van het geluid
Het geluid bijregelen ........................... 31
De akoestiek-instelling kiezen ............ 32
De akoestiek-instelling bijregelen ...... 33
Een persoonlijke akoestiek-instelling
opslaan ............................................ 35
Dolby Pro Logic Surround geluid ..... 36
Andere functies
Gebruik van het Radio Data System
(RDS) ................................................ 37
Meezingen: Karaoke ............................ 39
In slaap vallen met muziek ................. 41
Ontwaken met muziek ........................ 42
Timergestuurde opname van
radioprogramma’s ......................... 43
NL
Overige informatie
Voorzorgsmaatregelen ........................ 45
Verhelpen van storingen ..................... 46
Technische gegevens ............................ 48
Index ....................................................... 50
Het cassettedeck
Handmatig opnemen op cassette ....... 26
CD’s opnemen door de volgorde van de
muziekstukken op te geven ......... 27
DJ Mix
Een deel van een CD “loopen” ........... 29
Een deel van een CD “flashen” .......... 29
De equalizer “waven” ......................... 30
3
Aan de slag
Stap 1: Aansluiten van de stereo-installatie
Volg de stappen 1 tot 4 om de installatie aan te sluiten met behulp van de meegeleverde
snoeren en accessoires.
AM kaderantenne
FM antenne
Middenluidspreker
4
Rechter voorluidspreker
Linker voorluidspreker
Rechter achterluidspreker
Linker achterluidspreker
1 Sluit de luidsprekers aan.
2 Sluit de FM/AM antennes aan.
1 Sluit de luidsprekersnoeren aan op de
FRONT SPEAKER-aansluitingen van
dezelfde kleur.
R
L
Installeer de AM kaderantenne en sluit
ze aan.
AM kaderantenne
Strek de FM draadantenne
horizontaal uit.
FM
CO 75
AXIA
+
L
_
AM
Rood* (‘)
Zwart* (’)
* Uw luidsprekersnoeren kunnen een andere
kleur hebben. Raadpleeg de
luidsprekerhandleiding voor meer details.
2 De middenluidspreker aansluiten
Sluit de luidsprekersnoeren aan op
SURROUND SPEAKER CENTER.
REAR
R
L
CENTER
+
+
_
_
Grijs (‘)
De demonstratie verschijnt in het
uitleesvenster.
4 Stop de demonstratie door op
DISPLAY/DEMO te drukken terwijl
het systeem af staat.
De voetjes van de
middenluidspreker bevestigen
Grijs met zwarte
streep (’)
3 De achterluidsprekers aansluiten
Sluit de luidsprekersnoeren aan op
SURROUND SPEAKER REAR.
REAR
R
L
3 Steek de stekker in het stopcontact.
Bevestig de vier voetjes (meegeleverd)
onderaan op de vier hoeken van de
middenluidspreker.
CENTER
+
+
_
_
Grijs (‘) Grijs met zwarte streep (’)
Opmerkingen
• Hou de luidsprekersnoeren uit de buurt van de
antennes om ruis te voorkomen.
• Breng alleen het gestripte deel van het snoer in de
aansluiting. Wanneer ook vinyl wordt ingebracht,
werkt de luidspreker niet.
vervolgd
5
Stap 1: Aansluiten van de stereoinstallatie (vervolg)
Plaats twee AA (R6) batterijen in
de afstandsbediening.
Tips
• Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer
zes maanden mee. Wanneer de afstandsbediening
niet meer naar behoren functioneert, moeten beide
batterijen worden vervangen door nieuwe.
• Wanneer u de klok gelijk zet, wordt de
demonstratie stopgezet.
Om de demonstratie opnieuw te starten, drukt u
op DISPLAY/DEMO terwijl het systeem af staat.
Opmerking
Stap 2: De
luidsprekers
installeren
Wanneer u de meegeleverde luidsprekers
aansluit, kunt u genieten van Dolby Pro Logic
Surround weergave. Dolby Pro Logic
Surround is een gestandaardiseerd
decodeersysteem voor TV-uitzendingen en
films. Dolby Pro Logic Surround verbetert het
klankbeeld door middel van vier aparte
kanalen. Op die manier wordt de actie op het
scherm gesteund door een aangepaste
klankweergave.
Doordat de middenluidspreker onvoldoende
bass kan produceren, wordt het bass-geluid
van het middenkanaal geproduceerd door de
voorluidsprekers.
Middenluidspreker
Voorluidspreker (L)
Voorluidspreker (R)
Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u
deze geruime tijd niet gebruikt, dit om schade als
gevolg van batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
Transporteren van dit systeem
Doe het volgende om het CD-mechanisme te
beschermen.
1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
“CD” verschijnt in het uitleesvenster.
2 Hou PLAY MODE ingedrukt en druk op
POWER om het toestel af te zetten.
6
Achterluidspreker (L)
Achterluidspreker (R)
De midden- en
achterluidsprekers
installeren
3
Plaats de achterluidsprekers
tegenover elkaar op ongeveer 60 tot
90 cm boven uw luisterpositie.
Zoek de beste installatieplaats voor de
luidsprekers alvorens ze aan te sluiten.
Achterluidspreker
60 tot 90 cm
1
Plaats de voorluidsprekers in een
hoek van 45 graden ten opzichte
van uw luisterpositie.
Middenluidspreker
Voorluidspreker (L)
Voorluidspreker (R)
45
Achterluidspreker (L)
2
Achterluidspreker (R)
Plaats de middenluidspreker
ongeveer op dezelfde hoogte als de
voorluidsprekers (A). Lijn de
middenluidspreker uit met de
voorluidsprekers of plaats hem er
iets achter (B).
A
B
Middenluidspreker
vervolgd
7
Stap 2: De luidsprekers installeren
(vervolg)
1
Het luidsprekervolume
regelen
Om te genieten van Dolby Pro Logic
Surround geluid, regelt u het volume van
elke luidspreker met behulp van de testtoon.
POWER
1
Druk op PRO LOGIC (of PRO
LOGIC ON/OFF op de
afstandsbediening).
De indicator op deze toets licht op.
2
Druk op T. TONE ON/OFF op de
afstandsbediening.
De testtoon wordt in de onderstaande
volgorde geproduceerd door de
luidsprekers. Regel het volume van de
testtoon.
n Voor (links) n Midden
Achter N Voor (rechts) N
VOLUME
3
Druk vanuit uw luisterpositie op
CENTER LEVEL +/– en REAR
LEVEL +/– op de
afstandsbediening om het volume te
regelen.
Het volume moet voor elke luidspreker
identiek zijn.
4
Druk op T. TONE ON/OFF
wanneer u klaar bent met de
instelling.
De testtoon wordt uitgeschakeld.
Opmerking
De testtoonfunctie werkt enkel met Dolby Pro Logic
Surround geluid.
Tip
Als u aan VOLUME draait (of op VOLUME +/– op
de afstandsbediening drukt), veranderen alle
luidsprekervolumes.
1
3
VOLUME +/–
2,4
8
Stap 3: Gelijkzetten
van de klok
1
Druk op t/CLOCK SET.
De uren knipperen.
Alvorens de timerfuncties te kunnen
gebruiken, moet u eerst de klok gelijkzetten.
1
3,5 2,4
2
Druk op TUNING +/– om de uren
in te stellen.
De klok werkt volgens het 24urensysteem.
3
Druk op ENTER/NEXT.
De minuten knipperen.
4
Druk op TUNING +/– om de
minuten in te stellen.
5
Druk op ENTER/NEXT.
De klok begint te lopen.
Tip
Als u een fout hebt gemaakt, begin dan weer vanaf
stap 1.
9
Stap 4: Voorinstellen
van radiozenders
1
Bij eike druk op deze toets verandert de
band als volgt:
Het aantal banden waaruit u kunt
kiezen, hangt af van het soort tuner
waarmee uw systeem is uitgerust. Dit
kunt u controleren door herhaaldelijk op
TUNER/BAND te drukken.
3-band modellen:
FM n MW n LW
U kan het volgende aantal radiozenders
instellen:
– 3-band modellen: 20 FM-zenders, 10 MWzenders en 10 LW-zenders
– 4-band modellen: 20 FM-zenders, 10 MWzenders, 10 LW-zenders en 5 UKV-zenders.
6 4 2 3,5 1
n
POWER
Druk herhaaldelijk op TUNER/
BAND tot de gewenste band
verschijnt in het uitleesvenster.
n
4-band modellen:
FM n MW n LW n UKV*
* Wanneer u deze band kiest, verschijnt
“STEREO PLUS” in het uitleesvenster.
2
Druk herhaaldelijk op TUNING
MODE tot “AUTO” verschijnt in het
uitleesvenster.
3
Druk op TUNING +/–.
Wanneer het systeem afstemt op een
zender, verandert de frequentieaanduiding en stopt het zoeken.
“TUNED” en “STEREO” (voor een
stereo-programma) verschijnen in het
uitleesvenster.
DOLBY NR
OFF
AUTO
TUNED
STEREO
ALL DISC S
4
MHz
Druk op TUNER MEMORY.
Een voorinstelnummer knippert in het
uitleesvenster.
DOLBY NR
OFF
AUTO
TUNED
STEREO
ALL DISC S
5
Druk op TUNING +/– om het
gewenste voorinstelnummer te
kiezen.
DOLBY NR
OFF
AUTO
TUNED
STEREO
ALL DISC S
10
6
Druk op ENTER/NEXT.
De radiozender wordt opgeslagen.
7
Herhaal stap 1 tot 6 om andere
zenders op te slaan.
Afstemmen op een zender met
een zwak signaal
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE tot
“MANUAL” verschijnt in stap 2, en druk
vervolgens op TUNING +/– om af te
stemmen op de zender.
Opmerking
De vooringestelde zenders worden gewist wanneer
u het netsnoer uittrekt of er een stroomonderbreking
is gedurende meer dan een halve dag.
11
Optionele AV
componenten
aansluiten
U kan optionele componenten aansluiten om
uw systeem uit te bouwen. In de
gebruiksaanwijzing van elke component
vindt u meer gedetailleerde informatie.
Audiocomponenten
aansluiten
Een platenspeler aansluiten
Controleer of de kleur van stekkers en
aansluitingen overeenstemmen. Om een plaat
te beluisteren drukt u herhaaldelijk op
FUNCTION tot “PHONO” verschijnt.
Naar de audio-uitgang van de platenspeler
Een TV/videorecorder
aansluiten
U kunt een TV en videorecorder aansluiten
om te genieten van videofilms en TVprogramma’s met Dolby Pro Logic Surround
geluid.
Controleer of de kleur van stekkers en
aansluitingen overeenstemmen. Om het
geluid van de aangesloten TV/videorecorder
te beluisteren, drukt u herhaaldelijk op
FUNCTION tot “VIDEO” verschijnt.
Naar de audio-uitgang van de TV/
videorecorder
Opmerking
Bij het beluisteren van een plaat met hoog volume
kan vervorming of gebrom optreden. Dit is vaak te
wijten aan het bass-geluid van de luidsprekers. Dit
geluid wordt opgevangen door de pick-up naald,
wat vervorming of gebrom veroorzaakt. Om dit te
vermijden, gaat u als volgt tewerk:
1 Bewaar enige afstand tussen de luidsprekers en de
platenspeler.
2 Maak geen gebruik van het surround effect.
3 Plaats de luidsprekers of de platenspeler op een
stevige en stabiele ondergrond.
4 Druk herhaaldelijk op SUPER WOOFER tot de
indicator op deze toets dooft.
12
Een buitenantenne
aansluiten
Sluit een buitenantenne aan om de ontvangst
te verbeteren.
FM antenne
Sluit een optionele FM buitenantenne met
behulp van een 75-ohm coaxkabel aan op de
IEC aansluiting. U kan ook de TV antenne
gebruiken.
IEC aansluiting (niet
meegeleverd)
Schroefklem
FM
CO 75
AXIA
L
AM
Aardingsdraad (niet
meegeleverd)
AM antenne
Sluit een geïsoleerde draad van 6 tot 15 meter
lengte aan op de AM aansluiting. Laat de
meegeleverde AM kaderantenne aangesloten.
Schroefklem
Geïsoleerde draad (niet
meegeleverd)
FM
CO 75
AXIA
L
AM
Aardingsdraad (niet
meegeleverd)
Belangrijk
Wanneer u een buitenantenne aansluit, moet
u een aardingsdraad met behulp van een
schroefklem verbinden met de y-aansluiting.
Verbind de aardingsdraad niet met een
gasleiding om gasexplosies te voorkomen.
13
Basisfuncties
1
Een CD afspelen
— Normale weergave
Als de disc niet correct is geplaatst,
wordt hij niet herkend.
U kan tot vijf CD’s na elkaar afspelen.
POWER
Druk op 6 OPEN en leg een CD in
de disclade.
VOLUME
·
Met het label
naar boven.
Om een CD
single af te
spelen, legt u
die op de
binnenste cirkel
van de lade.
2
ª
p
ª
0
ª
)
ª
0
p
P
6
)
r
6
6
ª
P
0
p
)
Druk op DISC SKIP om nog
maximum vier CD’s in de disclade
te plaatsen.
De disclade draait zodat u andere CD’s
kunt inbrengen.
4
3 1 2
P
p
1/ALL DISCS
0
LD
E
REPERT
E DIT
Sluit het frontdeksel.
4
Druk op één van de DIRECT PLAY
toetsen.
De weergave start.
Als u op · drukt (of CD · op de
afstandsbediening), start de weergave
van de CD in de afspeelpositie.
)
PLA
YM
OD
S
ISC
1/
AL
3
Discnummer in de afspeelpositie
Muziekstuknummer
AMS
Jog-schijf
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
CD ·
D. SKIP
AMS =/+
p
P
0/)
VOLUME +/–
14
Speelduur
Om
Gaat u als volgt tewerk
De weergave te
stoppen
Druk op p.
Te pauzeren
Druk op P. Druk nogmaals
om de normale weergave te
hervatten.
Een muziekstuk Draai de jog-schijf in de
te kiezen
weergave- of pauzestand
rechtsom (vooruit gaan) of
linksom (achteruit gaan) en
laat hem los wanneer u het
gewenste muziekstuk hebt
gevonden.
Of druk op AMS* +
(vooruit gaan) of AMS* =
(achteruit gaan) op de
afstandsbediening.
Een bepaald
punt in een
muziekstuk te
zoeken
Hou ) of 0 ingedrukt
tijdens de weergave en laat los
op het gewenste punt.
Alleen de
geselecteerde
CD af te spelen
Druk herhaaldelijk op 1/ALL
DISCS tot “1 DISC” verschijnt.
Alle CD’s af te
spelen
Druk herhaaldelijk op 1/ALL
DISCS tot “ALL DISCS”
verschijnt.
Basisfuncties
Een CD te kiezen Druk op één van de DIRECT
PLAY toetsen.
Of druk op DISC SKIP (of
D. SKIP op de
afstandsbediening).
De CD’s te
Druk op 6 OPEN .
verwijderen of te
verwisselen
Het volume te
regelen
Draai aan VOLUME (of druk
op VOLUME +/– op de
afstandsbediening).
*AMS: Automatic Music Sensor.
Tips
• Door op · te drukken terwijl het toestel af staat,
wordt het automatisch aangeschakeld en start de
CD-weergave als er een disc in de lade zit (One
Touch Play).
• U kan van een andere bron overschakelen naar de
CD-speler en een CD afspelen door op · één van
de DIRECT PLAY toetsen te drukken (Automatic
Source Selection).
• Als er geen CD in de speler zit, verschijnt “NO
DISC” in het uitleesvenster.
• Tijdens het afspelen kan u de CD in de laadpositie
verwisselen.
15
Opnemen van een CD
3
Sluit het frontdeksel.
— CD Synchro Recording
4
Met deze functie kan u makkelijk opnemen
van een CD op een cassette. U kan TYPE I
(normal) of TYPE II (CrO2) cassettes
gebruiken. Het opnameniveau wordt
automatisch geregeld.
Druk herhaaldelijk op DISC SKIP
tot het gewenste discnummer
verschijnt in de afspeelpositie.
5
Druk op CD SYNC.
7
DSP
POWER
5
ª
p
Deck B schakelt over naar de opnamewachtstand en de CD-speler schakelt
over naar de weergave-wachtstand,
terwijl indicator op de · toets (voor de
voorkant) groen oplicht.
6
Druk herhaaldelijk op DIRECTION
om A te kiezen om op één kant op
te nemen of ß (of RELAY) om op
beide kanten op te nemen.
7
Druk op P op deck B.
De opname start.
Stoppen met opnemen
Druk op p op deck B of op de CD-speler.
Tips
6
1
DOLBY NR
3 2 4
1
p
Druk op 6 EJECT en plaats een
onbespeelde cassette in deck B.
Met de kant waarop u wil
opnemen naar voren gericht.
ª
p
ª
0
ª
)
p
6
2
)
r
6
Opmerking
Druk op 6 OPEN en plaats een CD.
Met het label
naar boven.
Om een CD
single af te
spelen, legt u
die op de
binnenste cirkel
van de lade.
16
ª
0
P
• Als u wilt opnemen op de achterkant, drukt u op
ª zodat de indicator op de ª toets (voor de
achterkant) groen oplicht.
• Als u opneemt op beide kanten, moet u altijd
beginnen vanaf de voorkant. Als u start vanop de
achterkant, stopt de opname aan het eind van de
achterkant.
• Om hoogfrequente ruis bij laag volume te
onderdrukken, drukt u op DOLBY NR vóór stap 7
zodat “DOLBY NR B” verschijnt in het
uitleesvenster.
• Om op te nemen met het surround effect, drukt u
op DSP (of DSP MODE op de afstandsbediening)
zodat “SUR
” verschijnt in het
uitleesvenster.
De equalizer-instellingen hebben geen invloed op
de opname.
ª
p
ª
0
ª
)
p
ª
0
P
6
)
r
6
6
ª
P
0
p
)
Tijdens het opnemen kan u geen andere
geluidsbronnen beluisteren.
Luisteren naar de
radio
2
MANUAL n AUTO n PRESET
STEREO/MONO
POWER VOLUME
n
— Afstemmen op vooringestelde
zenders
Vooraleer u deze functie kan gebruiken, moet
u radiozenders voorinstellen (zie “Stap 4:
Voorinstellen van radiozenders”).
Druk herhaaldelijk op TUNING
MODE tot “PRESET” verschijnt in
het uitleesvenster.
3
Druk op TUNING +/– om af te
stemmen op de vooringestelde
zender.
3 21
Voorinstelnummer
DOLBY NR
OFF
PRESET
TUNED
STEREO
ALL DISC S
MHz
Frequentie
Om
Handeling
De radio af te zetten
Druk op POWER.
TUNER/BAND
Luisteren naar niet-vooringestelde
radiozenders
TUNING +/–
Basisfuncties
Het volume te regelen Draai aan VOLUME
(of druk op VOLUME
+/– op de
afstandsbediening).
Druk in stap 2 herhaaldelijk op TUNING
MODE tot “MANUAL” verschijnt, en druk
vervolgens op TUNING +/– om af te
stemmen op de gewenste zender.
Tips
VOLUME +/–
Druk herhaaldelijk op TUNER/
BAND tot de gewenste band
verschijnt in het uitleesvenster.
n
Bij elke druk op de toets verandert de
band als volgt:
3-band modellen:
FM n MW n LW
4-band modellen:
FM n MW n LW n UKV
n
1
• Door TUNER/BAND ingedrukt te houden terwijl
het toestel is uitgeschakeld, wordt het toestel
automatisch aangeschakeld (One Touch Play).
• U kunt van een andere bron overschakelen naar
de radio door gewoon op TUNER/BAND te
drukken (Automatic Source Selection).
• Als een FM-programma teveel is gestoord, drukt u
op STEREO/MONO zodat “MONO” verschijnt in
het uitleesvenster. Er is dan geen stereo effect,
maar de ontvangst is wel beter.
• Richt de meegeleverde antennes om de ontvangst
te verbeteren.
17
Opnemen van de
radio
U kunt een radioprogramma opnemen op
cassette door af te stemmen op een
vooringestelde zender. U kan TYPE I
(normal) of TYPE II (CrO2) cassettes
gebruiken. Het opnameniveau wordt
automatisch geregeld.
POWER
1
Druk herhaaldelijk op TUNER/
BAND tot de gewenste band
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk herhaaldelijk op TUNING
MODE tot “PRESET” verschijnt in
het uitleesvenster.
3
Druk op TUNING +/– om af te
stemmen op een vooringestelde
zender.
3 21
DSP
Voorinstelnummer
DOLBY NR
OFF
PRESET
TUNED
STEREO
ALL DISC S
MHz
Frequentie
4
Druk op 6 EJECT en plaats een
onbespeelde cassette in deck B.
Met de kant waarop u wil
opnemen naar voren gericht.
ª
p
ª
0
)
ª
p
6
6
DOLBY NR
ª
p
ª
0
P
)
r
6
7 4 5
5
Druk op r REC.
Deck B schakelt over naar de opnamewachtstand en de indicator op de ·
toets (voor de voorkant) groen oplicht.
6
Druk herhaaldelijk op DIRECTION
om A te kiezen om op één kant op
te nemen of ß (of RELAY) om op
beide kanten op te nemen.
7
Druk op P op deck B.
De opname start.
Stoppen met opnemen
Druk op p op deck B.
18
Tips
• Als u wilt opnemen op de achterkant, drukt u op
ª zodat de indicator op de ª toets (voor de
achterkant) groen oplicht.
• Als u opneemt op beide kanten, moet u altijd
beginnen vanaf de voorkant. Als u start vanop de
achterkant, stopt de opname aan het eind van de
achterkant.
• Om niet-vooringestelde zenders op te nemen,
kiest u “MANUAL” in stap 2 en drukt u op
TUNING +/– om af te stemmen op de gewenste
zender.
• Om hoogfrequente ruis bij laag volume te
onderdrukken, drukt u op DOLBY NR vóór stap 7
zodat “DOLBY NR B” verschijnt in het
uitleesvenster.
• Om op te nemen met het surround effect, drukt u
op DSP (of DSP MODE op de afstandsbediening)
zodat “SUR
” verschijnt in het
uitleesvenster.
De equalizer-instellingen hebben geen invloed op
de opname.
• Als de radio-uitzending is gestoord, moet u de
betreffende antenne richten om de storing op te
heffen.
Afspelen van een
cassette
U kan elk type cassette afspelen: TYPE I
(normal), TYPE II (CrO2) of TYPE IV (metal).
Het deck kiest automatisch het juiste type. Om
deck A of B te kiezen, drukt u op
DECK A ª· of DECK B ª· op de
afstandsbediening.
POWER
3
0/
)
VOLUME
0/
)
3
Basisfuncties
p
2 1 DOLBY NR
p
P
1
DECK A ª·
DECK B ª·
p
P
0/)
VOLUME +/–
vervolgd
19
Afspelen van een cassette
(vervolg)
Om
Handeling
De weergave te
stoppen
Druk op p.
1
Te pauzeren
(alleen deck B)
Druk op P. Druk
nogmaals om de weergave
te hervatten.
Snel vooruit te
spoelen
Druk op ) tijdens de
weergave van de voorkant
of 0 tijdens de weergave
van de achterkant.
Rewind
Druk op 0 tijdens de
weergave van de voorkant
of ) tijdens de weergave
van de achterkant.
De cassette te
verwijderen
Druk op 6 EJECT.
Het volume te
regelen
Draai aan VOLUME (of
druk op VOLUME +/– op
de afstandsbediening).
Druk op 6 EJECT en plaats een
voorbespeelde cassette in deck A of
B.
Met de kant die u wil
afspelen naar voren gericht
ª
p
ª
0
)
ª
p
0
P
6
2
3
ª
)
r
6
Druk herhaaldelijk op DIRECTION
om A te kiezen voor het afspelen
van één kant, ß* om beide kanten
af te spelen, of RELAY (Relay
Play)** om beide decks na elkaar te
laten spelen.
Druk op ·.
Druk op ª om de achterkant te laten
afspelen. De weergave start.
* Het deck stopt automatisch nadat beide
kanten vijfmaal zijn afgespeeld.
** Relay Play gebeurt steeds in de
onderstaande volgorde:
Deck A (voorkant), Deck A (achterkant),
Deck B (voorkant), Deck B (achterkant).
20
Tips
• Door op · of ª te drukken terwijl het toestel af
staat, wordt het automatisch aangeschakeld en
start de cassetteweergave als er een cassette in het
deck zit (One Touch Play).
• U kunt van een andere bron overschakelen naar
het cassettedeck door gewoon op · of ª te
drukken (Automatic Source Selection).
• Om hoogfrequente ruis bij laag volume te
onderdrukken, drukt u op DOLBY NR zodat
“DOLBY NR B” verschijnt in het uitleesvenster.
Opnemen van een
cassette
4
Het kopiëren start
Na het kopiëren stoppen deck A en B
automatisch.
— Kopiëren met hoge snelheid
U kan TYPE I (normal) of TYPE II (CrO2)
cassettes gebruiken. Het opnameniveau
wordt automatisch geregeld.
Druk op P.
Om het kopiëren te stoppen
Druk op p op deck A of B.
Tips
POWER
• Bij het kopiëren op beide kanten moet u beginnen
opnemen op de voorkant. Als u op de achterkant
begint, stopt het opnemen aan het einde van de
achterkant.
• Als u DIRECTION op ß zet wanneer de twee
cassettes die u gebruikt een verschillende lengte
hebben, keert de cassette in elk deck afzonderlijk
om. Als u RELAY kiest keren de cassettes in beide
decks samen om.
• U hoeft DOLBY NR niet in te stellen omdat de
cassette in deck B automatisch in dezelfde
toestand wordt opgenomen als de cassette in deck
A.
Opmerking
3 1
1
p
4 1 2
Basisfuncties
Het surround effect kan niet worden opgenomen.
Druk op 6 EJECT en plaats een
voorbespeelde cassette in deck A en
een onbespeelde cassette in deck B.
Met de kant die u wilt afspelen/
opnemen naar voren gericht.
ª
p
ª
0
)
ª
P
6
2
ª
0
p
)
r
6
Druk op H SPEED DUB.
Deck B schakelt over naar de opnamepauzestand.
3
Druk herhaaldelijk op DIRECTION
om A te kiezen om op één kant op
te nemen of ß (of RELAY) om op
beide kanten op te nemen.
21
De CD-speler
Gebruik van het CDuitleesvenster
U kunt de resterende speelduur van het
huidige muziekstuk of de hele CD
controleren.
DISPLAY/DEMO
Muziekstukken op
een CD herhaalde
malen afspelen
— Repeat Play
Met deze functie kunt u de weergave van één
enkele CD of alle CD’s herhalen in Normal
Play, Shuffle Play en Programme Play.
/ Druk op DISPLAY/DEMO tijdens
het afspelen.
1/ALL DISCS
Telkens wanneer u deze toets indrukt bij
normale weergave, verandert het
uitleesvenster als volgt:
nVerstreken duur van het huidige
muziekstuk
n
n
Resterende duur van het huidige
muziekstuk
Resterende duur van de huidige CD
(1 DISC mode) of
“PLAY” (ALL DISCS mode)
n
n
Klokweergave (gedurende enkele
seconden)
Effect (P FILE) benaming of “EFFECT ON
(OFF)”
Om de totale speelduur en het
aantal muziekstukken op een CD
te controleren
Druk op DISPLAY/DEMO in de stop mode.
Als u nogmaals op DISPLAY/DEMO drukt,
verschijnt de klok gedurende enkele
seconden, waarna de vorige indicatie weer in
het uitleesvenster verschijnt.
/ Druk tijdens het afspelen
herhaaldelijk op REPEAT tot
“REPEAT” verschijnt in het
uitleesvenster.
Repeat Play start. De onderstaande tabel
geeft een overzicht van de diverse
herhaal-modes.
Voor herhaalde
weergave van
Druk
Alle
muziekstukken
op de huidige
CD
1/ALL DISCS tot “1 DISC”
verschijnt in het
uitleesvenster.
Alle
muziekstukken
op alle CD’s
1/ALL DISCS tot “ALL
DISCS” verschijnt in het
uitleesvenster.
Slechts één
muziekstuk*
Herhaaldelijk op REPEAT
tijdens het afspelen van een
muziekstuk dat u wilt
herhalen tot “REPEAT 1”
verschijnt in het
uitleesvenster.
* Tijdens Shuffle Play en Programme Play kan u
geen afzonderlijk muziekstuk herhalen.
Repeat Play annuleren
22
REPEAT
Druk herhaaldelijk op REPEAT tot
“REPEAT” of “REPEAT 1” van het
uitleesvenster verdwijnt.
Muziekstukken op een
CD afspelen in
willekeurige volgorde
— Shuffle Play
U kan alle muziekstukken op een CD of alle
CD’s afspelen in willekeurige volgorde.
1
DIRECT PLAY
4 3
Jog-schijf
Shuffle Play annuleren
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot
“SHUFFLE” of “PROGRAM” verdwijnt van
het uitleesvenster. De muziekstukken worden
dan weer in de originele volgorde afgespeeld.
Een CD kiezen
Druk op één van de DIRECT PLAY toetsen
tijdens 1 Disc Shuffle Play.
Tips
• U kan Shuffle Play starten tijdens Normal Play
door herhaaldelijk op PLAY MODE de drukken
tot “SHUFFLE” verschijnt in het uitleesvenster.
• Om een muziekstuk over te slaan, draait u de jogschijf rechtsom (of druk op AMS + op de
afstandsbediening).
2
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
tot “CD” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE
tot “SHUFFLE” verschijnt in het
uitleesvenster.
3
Druk op 1/ALL DISCS om “1 DISC”
of “ALL DISCS.” te selecteren.
“All DISCS” schudt de muziekstukken
op alle CD’s in de speler. “1 DISC”
schudt de muziekstukken op de CD in
de afspeelpositie.
4
Druk op ·.
“J” verschijnt en alle muziekstukken
worden in willekeurige volgorde
afgespeeld.
23
CD-muziekstukken
programmeren
–– Programme Play
U kan tot 32 muziekstukken op alle CD’s
programmeren in de volgorde waarin u ze
wil afspelen.
1
Laad de CD’s en sluit het
frontdeksel.
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
tot “CD” verschijnt in het
uitleesvenster.
3
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE
tot “PROGRAM” verschijnt in het
uitleesvenster.
4
Druk op DISC SKIP om een CD te
kiezen.
5
Draai aan de jog-schijf tot het
gewenste muziekstuk verschijnt in
het uitleesvenster.
2
Disc-nummer
Muziekstuk-nummer
DOLBY NR
OFF
DISC PROGRAM
Totale speelduur
6
Druk nogmaals op PLAY MODE.
Het muziekstuk is geprogrammeerd.
“STEP” en de geprogrammeerde
afspeelvolgorde verschijnen, gevolgd
door de totale speelduur.
8 1 4 5 3,6 p
Laatst geprogrammeerde muziekstuk
CHECK
DOLBY NR
OFF
CLEAR
DISC PROGRAM
Totale speelduur
p
7
Om bijkomende muziekstukken te
programmeren, herhaalt u stap 4 tot
6.
Sla stap 4 over om muziekstukken
van dezelfde disc te selecteren.
8
Druk op ·.
Alle muziekstukken worden afgespeeld
in de gekozen volgorde.
24
Programme Play annuleren
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot
“PROGRAM” of “SHUFFLE” verdwijnt van
het uitleesvenster.
Om
Druk
Het programma te
controleren
herhaaldelijk op
CHECK op de
afstandsbediening. Na
het laatste muziekstuk
verschijnt “CHECK
END”.
Het laatst gekozen
muziekstuk te wissen
op CLEAR op de
afstandsbediening in de
stop-mode.
Een bepaald
muziekstuk te wissen
herhaaldelijk op
CHECK op de
afstandsbediening tot
het nummer van het te
wissen muziekstuk
oplicht en druk dan op
CLEAR.
Een muziekstuk toe te
voegen aan het
programma
1 Druk op DISC SKIP
om een CD te kiezen.
2 Draai aan de jog-schijf
om een muziekstuk te
kiezen.
3 Druk op PLAY
MODE.
Om het hele
programma te wissen
eenmaal op p in de
stop-mode of tweemaal
tijdens de weergave.
Tips
•Het samengestelde programma blijft ook na
weergave in het geheugen van de CD-speler. Druk
op · om het programma te herhalen.
• Als tijdens het programmeren “--. --” verschijnt in
plaats van de totale speelduur, betekent dit dat
– u een muziekstuknummer hoger dan 20 hebt
geprogrammeerd of
– de totale speelduur 100 minuten overschrijdt.
CD’s doorlopend
afspelen
–– Non-Stop Play
U kan CD’s afspelen zonder pauze tussen de
muziekstukken.
1
2
3
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
tot “CD” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Druk op NON-STOP zodat de
indicator op deze toets oplicht.
3
Druk op ·.
Non-Stop Play annuleren
Druk op NON-STOP zodat de indicator op
deze toets dooft.
25
Het cassettedeck
Handmatig opnemen
op cassette
U kan naar believen opnemen van CD’s,
cassettes of de radio. Zo kan u bijvoorbeeld
alleen bepaalde songs opnemen of de opname
starten vanaf het midden van de band. Het
opnameniveau wordt automatisch geregeld.
2
5
Druk op P op deck B.
Het opnemen begint.
6
Start de weergave met de bron
waarvan u wil opnemen.
Om
Druk op
De opname te
stoppen
p op deck B
Te pauzeren
P op deck B
Tips
• Als u wilt opnemen op de achterkant, drukt u op
ª zodat de indicator op de ª toets (voor de
achterkant) groen oplicht.
• Om hoogfrequente ruis bij laag volume te
onderdrukken, drukt u op DOLBY NR vóór stap 5
zodat “DOLBY NR B” verschijnt in het
uitleesvenster.
4 DOLBY
NR
ª
p
5 1 3
1
Plaats een onbespeelde cassette in
deck B.
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
tot de bron waarvan u wil opnemen
(b.v. CD) verschijnt in het
uitleesvenster.
3
Druk op r REC.
Deck B schakelt over naar de opnamewachtstand en de indicator op de ·
toets (voor de voorkant) groen oplicht.
4
26
Druk herhaaldelijk op DIRECTION
om A te kiezen om op één kant op
te nemen of ß (of RELAY) om op
beide kanten op te nemen.
CD’s opnemen door
de volgorde van de
muziekstukken op te
geven
— Programme Edit
U kan muziekstukken in de gewenste
volgorde opnemen van alle CD’s. Zorg er bij
het programmeren wel voor dat de speelduur
voor elke kant de lengte van één cassettekant
niet overschrijdt.
12 2 1113
p
3
p
1
Laad de CD’s en sluit het
frontdeksel.
2
Plaats een onbespeelde cassette in
deck B.
3
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
tot “CD” verschijnt in het
uitleesvenster.
4
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE
tot “PROGRAM” verschijnt in het
uitleesvenster.
5
Druk op DISC SKIP om een CD te
kiezen.
6
Draai aan de jog-schijf tot het
gewenste muziekstuk verschijnt in
het uitleesvenster.
Disc-nummer
Muziekstuk-nummer
DOLBY NR
OFF
DISC PROGRAM
Totale speelduur
(inclusief gekozen
muziekstuk)
7
9 1 5
EDIT
6 4,7
Druk eenmaal op PLAY MODE.
Het muziekstuk is geprogrammeerd.
“STEP” en de geprogrammeerde
afspeelvolgorde verschijnen, gevolgd
door de totale speelduur.
Laatst geprogrammeerde muziekstuk
CHECK
DOLBY NR
OFF
DISC PROGRAM
Totale speelduur
8
Herhaal stap 5 tot 7 om bijkomende
muziekstukken te programmeren
voor opname op kant A.
Sla stap 5 over om muziekstukken van
dezelfde disc te kiezen.
vervolgd
27
CD’s opnemen door de volgorde
van de muziekstukken op te geven
(vervolg)
Automatisch de
bandlengte kiezen
— Tape Select Edit
9
Druk op P om een pauze in te
lassen aan het eind van kant A.
“P” verschijnt in het uitleesvenster en de
totale speelduur in het uitleesvenster
wordt teruggesteld op “0.00”.
10 Herhaal stappen 5 tot 7 om de
muziekstukken te programmeren
voor opname op kant B.
Sla stap 5 over om muziekstukken van
dezelfde disc te kiezen.
11 Druk op CD SYNC.
Deck B schakelt over naar de opnamewachtstand en de CD-speler schakelt
over naar de weergave-wachtstand,
terwijl indicator op de · toets (voor de
voorkant) groen oplicht.
12 Druk herhaaldelijk op DIRECTION
om A te kiezen om op één kant op
te nemen of ß (of RELAY) om op
beide kanten op te nemen.
13 Druk op P op deck B.
Het opnemen begint.
De opname stoppen
Druk op p op deck B of op de CD-speler.
De volgorde controleren
Druk herhaaldelijk op CHECK op de
afstandsbediening. Na het laatste muziekstuk
verschijnt “CHECK END”.
Programme Edit annuleren
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot
“PROGRAM” of “SHUFFLE” verdwijnt van
het uitleesvenster.
28
U kan de meest geschikte bandlengte kiezen
om een CD op te nemen. Merk op dat u Tape
Select Edit niet kan gebruiken voor discs die
meer dan 20 muziekstukken bevatten.
/ Laad een CD en druk eenmaal op
EDIT zodat “EDIT” knippert.
De vereiste bandlengte voor de CD in de
afspeelpositie verschijnt, gevolgd door
de totale speelduur voor kant A en kant
B.
Opmerking
U kan deze functie niet gebruiken wanneer
Programme Play is ingeschakeld. Nadat u het hele
programma hebt gewist (zie “Om het hele
programma te wissen” op pagina 25), volgt u de
bovenstaande procedure.
DJ Mix
Een deel van een CD
“loopen”
Een deel van een CD
“flashen”
— Loop
— Flash
Met de Loop-functie kan u een deel van een
CD bij het afspelen herhalen. Zo kunnen
originele opnamen worden gemaakt.
Met de Flash-functie kunt u het CD-geluid bij
het afspelen “flashen”. Zo kunnen originele
opnamen worden gemaakt.
LOOP
Jog-schijf
/ Hou LOOP tijdens de weergave
ingedrukt op het punt waar u de
Loop-functie wil laten starten en
laat de toets weer los wanneer u de
normale weergave wil hervatten.
LOOP FLASH
Jog-schijf
/ Hou FLASH tijdens de weergave
ingedrukt op het punt waar u de
Flash-functie wil laten starten en
laat de toets weer los wanneer u de
normale weergave wil hervatten.
De Loop-lengte regelen
De Flash-lengte regelen
Draai aan de jog-schijf terwijl u LOOP
ingedrukt houdt (of druk op MUSIC MENU
B/b terwijl u LOOP op de afstandsbediening
ingedrukt houdt) om verschillende Looplengtes te kiezen.
Draai aan de jog-schijf terwijl u FLASH
ingedrukt houdt (of druk op MUSIC MENU
B/b terwijl u FLASH op de
afstandsbediening ingedrukt houdt) om
verschillende Flash-lengtes te kiezen.
LOOP en FLASH samen gebruiken
Hou LOOP en FLASH samen ingedrukt.
Opmerking
De Loop- en Flash-lengte kan niet worden
geregeld in de stop-stand. Regel de Loop- en
Flash-lengte dan ook met aangeschakeld
toestel.
29
De equalizer “waven”
— Wave
Met de Wave-functie kunt u de grafische
equalizer automatisch fluctueren terwijl u
naar een muziekbron luistert. Dit effect kan
met elke bron worden gebruikt maar kan niet
worden opgenomen.
WAVE
Jog-schijf
/ Hou WAVE tijdens de weergave
ingedrukt op het punt waar u de
Wave-functie wil laten starten en
laat de toets weer los wanneer u de
normale weergave wil hervatten.
De Wave-lengte regelen
Draai aan de jog-schijf terwijl u WAVE
ingedrukt houdt om verschillende Wavelengtes te kiezen.
30
Bijregelen van het geluid
Het geluid bijregelen
Voor een krachtig geluid
(GROOVE)
Druk op GROOVE.
U kan de lage tonen accentueren voor een
krachtiger geluid en een hoofdtelefoon
aansluiten.
GROOVE
SUPER WOOFER
Het volume schakelt over naar power mode,
de equalizer-curve verandert, het bass-niveau
(SUPER WOOFER) schakelt over naar
“HIGH” en de indicator op de GROOVE toets
licht op. Druk nogmaals op GROOVE om
terug te keren naar het vorige volume.
Opmerkingen
• Het weergavegeluid wordt vervormd wanneer u
het SUPER WOOFER-systeem samen met de
grafische equalizer gebruikt en het bass-geluid te
krachtig is. Regel de lage tonen langzaam tewijl u
de muziek beluistert, zodat u het effect van de
regeling kunt controleren.
• Door GROOVE te annuleren, worden de equalizer
curve en het bass-niveau gewist. Regel de
equalizer om het gewenste effect te bekomen.
Luisteren met een hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon aan op PHONES.
Er weerklinkt geen geluid via de
luidsprekers.
PHONES
SUPER W MODE
Om het bass-geluid van de super
woofer te versterken (SUPER
WOOFER)
Druk op SUPER WOOFER.
Bij elke druk op deze toets verandert de
indicatie van het super woofer-niveau als
volgt:
n
SUPER WOOFER FLAT n LOW n HIGH
De super woofer mode kiezen
Druk op SUPER W MODE terwijl de super
woofer aan is.
Bij elke druk op deze toets verandert de super
woofer mode-indicatie als volgt.
MOVIE ˜ MUSIC
31
De akoestiekinstelling kiezen
De akoestiek-instelling annuleren
Druk herhaaldelijk op EFFECT (of MUSIC
MENU ON/OFF op de afstandsbediening)
zodat de indicator op de EFFECT-toets dooft.
Muziekmenu-opties
Via het menu “akoestiek-instelling” kan u de
karakteristieken van het weergavegeluid
afstemmen op het soort muziek dat u
beluistert.
Met de personal file-functie (zie “Een
persoonlijke akoestiek-instelling opslaan”)
kan u uw eigen effecten opslaan.
SPECTRUM
ANALYZER
EFFECT
1,2
“SUR
” verschijnt als u een akoestiekinstelling met surround effect kiest.
Druk op
Voor het kiezen van
GEQ V/v
MENU 1
MENU 2
GEQ B/b
ROCK
MOVIE
POP
GAME
JAZZ
NIGHT
DANCE
PARTY
SALSA
RELAX
De equalizer-indicatie wijzigen
Bij elke druk op SPECTRUM ANALYZER
verandert het uitleesvenster van de equalizer
in één van de vier onderstaande.
1
Druk herhaaldelijk op GEQ V/v (of
MUSIC MENU V/v op de
afstandsbediening) om MENU 1 of
MENU 2 te kiezen.
Zie “Muziekmenu-opties” hieronder. De
laatst gekozen akoestiek-instelling uit dit
menu verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk herhaaldelijk op GEQ B/b (of
MUSIC MENU B/b op de
afstandsbediening) om de gewenste
akoestiek-instelling te kiezen.
De naam van de akoestiek-instelling
verschijnt in het uitleesvenster.
32
63
250
1K
4K
16K(Hz)
De akoestiekinstelling bijregelen
U kan de akoestiek-instelling wijzigen met
behulp van de grafische equalizer en het
surround effect.
6 2 3,4
De grafische equalizer
instellen
U kan het geluid bijregelen door het niveau
van bepaalde frequenties te verhogen of te
verlagen.
Kies eerst de basisakoestiek-instelling.
1
Kies de basisakoestiek-instelling.
(zie “De akoestiek-instelling kiezen”).
2
Druk op GEQ CONTROL.
Het frequentiebereik verschijnt en de
niveauwaarde knippert in het
uitleesvenster.
3
Druk herhaaldelijk op GEQ B/b om
een frequentieband te kiezen.
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
63
4
250
1K
4K
16K(Hz)
Druk op GEQ V/v om het niveau te
regelen.
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
63
250
1K
4K
16K(Hz)
5
Herhaal stap 3 en 4 om de andere
frequentiebanden in te stellen.
6
Druk op ENTER wanneer u klaar
bent.
Opmerking
Als u een andere akoestiek-instelling kiest (in plaats
van “EFFECT OFF”), gaat het ingestelde geluidseffect
verloren. Om het ingestelde geluidseffect te bewaren,
moet u dat opslaan in een persoonlijk file (zie “Een
persoonlijke akoestiek-instelling opslaan”).
33
De akoestiek-instelling bijregelen
(vervolg)
Het DSP-niveau regelen
Het Surround effect
activeren
In het Surround Menu kunt u de
geluidskarakteristieken kiezen volgens de
geluidsbron die u beluistert.
DSP
DSP LEVEL
/ Druk op DSP LEVEL op de
afstandsbediening) tot de gewenste
DSP mode verschijnt in het
uitleesvenster.
Bij elke druk op deze toets verandert het
menu als volgt:
DSP OFF: DSP mode uitgeschakeld
HALL: akoestiek van een concertzaal
THEATER: akoestiek van een bioscoop
34
afstandsbediening om het DSPniveau te kiezen.
Bij elke druk op deze toets verandert het
niveau als volgt:
LEVEL 1 n 2 n 3
n
/ Druk op DSP (of DSP MODE op de
Opmerkingen
• Als u een andere akoestiek-instelling kiest, gaat
het ingestelde geluidseffect verloren. Om het
ingestelde geluidseffect te bewaren, moet u dat
opslaan in een persoonlijk file (Zie “Een
persoonlijke akoestiek-instelling opslaan”).
• U kunt het DSP-niveau regelen wanneer de DSP
mode is geactiveerd.
Een persoonlijke
akoestiek-instelling
opslaan
— Persoonlijk file
U kan persoonlijke files van
geluidsinstellingen maken (surround effect en
grafische equalizer) en deze opslaan in het
geheugen. Achteraf kan u die dan oproepen
voor het beluisteren van een cassette, een CD
of een radioprogramma. U kan maximum vijf
audiofiles aanmaken. Kies eerst de
basisakoestiek-instelling voor het geluid.
3
Druk op GEQ B/b om het filenummer (P FILE) te kiezen
waaronder u het geluidseffect wil
opslaan.
4
Druk op ENTER.
De ingestelde geluidseffecten worden
opgeslagen onder het gekozen filenummer. Instellingen die eventueel
reeds op deze geheugenplaats waren
opgeslagen, worden gewist en
vervangen door de nieuwe instellingen.
Het persoonlijk file oproepen
1 Druk herhaaldelijk op GEQ V/v (of
MUSIC MENU V/v op de
afstandsbediening) om het laatst gekozen
persoonlijk file te laten verschijnen.
2 Druk herhaaldelijk op GEQ B/b (of
MUSIC MENU B/b op de
afstandsbediening) om het gewenste
persoonlijk file te kiezen.
4 2 3
1
Creëer het gewenste geluidseffect
met behulp van de grafische
equalizer en het surround effect (zie
“De akoestiek-instelling bijregelen”).
2
Druk op P FILE MEMORY.
Een persoonlijk file-nummer verschijnt
in het uitleesvenster.
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
35
Dolby Pro Logic
Surround geluid
U kunt genieten van het Dolby Pro Logic
Surround geluid van Dolby Surround
(q) video’s en TV-programma’s.
Installeer eerst de luidsprekers (zie “Stap 2:
De luidsprekers installeren”).
1
1
Druk op PRO LOGIC (of PRO
LOGIC ON/OFF op de
afstandsbediening) zodat de
indicator op de PRO LOGIC toets
oplicht.
2
Laat een programma afspelen.
Het Dolby Pro Logic Surround
geluid afzetten
Druk op PRO LOGIC (of PRO LOGIC ON/
OFF op de afstandsbediening) zodat de
indicator op de PRO LOGIC toets dooft.
Opmerkingen
36
• Dolby Pro Logic Surround geluid en Surround
Menu functies kunnen niet samen worden
gebruikt.
• Wanneer u het geluid opneemt, moet u het Dolby
Pro Logic Surround geluid afzetten.
• Wanneer u Dolby Pro Logic Surround geluid
aanzet, wordt de akoestiek-instelling geannuleerd.
Andere functies
Gebruik van het
Radio Data System
(RDS)
What is het Radio Data
System?
Een zender zoeken
volgens programmatype
(PTY)
U kunt de gewenste zender lokaliseren door
een programma te kiezen dat momenteel
wordt uitgezonden door de vooringestelde
RDS-zenders.
1 3,5 2,4
Radio Data System (RDS) is een service die
radiozenders in staat stelt om samen met het
gewone signaal extra informatie mee te
sturen. Deze tuner heeft handige RDSfuncties zoals het automatisch afstemmen op
verkeersinformatie, nieuws of
informatieprogramma’s, en het zoeken naar
zenders volgens programmatype. RDS werkt
alleen met FM-zenders.*
Opmerking
RDS kan minder goed functioneren als de zender
waarop is afgestemd geen behoorlijk RDS-signaal
uitzendt of als het signaal te zwak is.
* Niet alle FM-zenders bieden een RDS service en
ook de diensten verschillen soms. Bent u niet
vertrouwd met RDS, vraag dan meer informatie
bij uw lokale radiozenders.
RDS-uitzendingen
ontvangen
/ Kies gewoon een zender op de FM-
1
Druk op PTY.
2
Druk op TUNING +/– om het
gewenste programmatype te kiezen.
Zie “Lijst van programmatypes
(PTY)” op de volgende bladzijde.
3
Druk op ENTER/NEXT.
Het toestel begint te zoeken naar de
vooringestelde RDS-zenders
(“SEARCH” en het gekozen
programmatype verschijnen
afwisselend in het uitleesvenster).
Wanneer de tuner een programma
ontvangt, knippert het nummer van
de vooringestelde zender.
4
Druk op TUNING +/– tot het
gewenste voorinstelzendernummer
knippert in het uitleesvenster.
band. Wanneer u afstemt op een
zender met RDS service, verschijnt
de zendernaam in het uitleesvenster.
De RDS-informatie controleren
Bij elke druk op DISPLAY/DEMO verandert
de indicatie als volgt:
n n n n
n Zendernaam*
Frequentie
Programmatype*
Tijdsaanduiding
Het soort effect (P FILE) of “EFFECT ON
(OFF)”
* Als de RDS-uitzending niet wordt ontvangen,
verschijnen de zendernaam en het
programmatype eventueel niet in het
uitleesvenster.
vervolgd
37
Gebruik van het Radio Data
System (RDS) (vervolg)
SPORT
Sportprogramma’s.
5
VARIED
Programma’s met personaliteiten, spelletjes
en humor.
Druk op ENTER/NEXT terwijl het
voorinstelzendernummer knippert.
Om het zoeken te stoppen
Druk op PTY.
Lijst van programmatypes (PTY)
AFFAIRS
Duidingsprogramma’s.
ALARM
Noodberichten.
CULTURE
Nationale of regionale
cultuurprogramma’s.
DRAMA
Hoorspelen en feuilletons.
EDUCATE (Education)
Educatieve programma’s.
INFO (information)
Programma’s over consumentenzaken,
medisch advies en het weer.
LIGHT MUSIC
Klassieke muziek.
M.O.R. MUSIC
Easy listening (middle of the road) muziek.
NEWS
Nieuwsuitzendingen.
OTHER MUSIC
Muziek zoals jazz, rythm and blues en
reggae.
POP MUSIC
Populaire muziek.
ROCK MUSIC
Rockmuziekprogramma’s.
SCIENCE
Programma’s over natuurwetenschappen.
CLASSICS
Optredens van grote orkesten,
kamermuziek, opera, enz.
38
NONE
Alle programma’s die niet in de
bovenstaande categorieën thuishoren.
Opmerking
“NO PTY” verschijnt wanneer het gekozen
programmatype momenteel niet wordt
uitgezonden.
Meezingen: Karaoke
Kies
Het stemgeluid op een
CD of cassette te
onderdrukken.
KARAOKE PON
Het linkerkanaal op een MPX R
multiplex CD of cassette
te onderdrukken.
U kan meezingen met elke stereo CD of
cassette door het stemgeluid te
onderdrukken. Er dient een optionele
microfoon te worden aangesloten.
2 1,5 3
Om
Het rechterkanaal op
een multiplex CD of
cassette te
onderdrukken.
4
MPX L
4
Start de muziek en regel het
volume.
5
Regel het microfoonvolume met
MIC LEVEL.
Wanneer u klaar bent
Zet MIC LEVEL op MIN en koppel de
microfoon los van MIC. Druk vervolgens
herhaaldelijk op KARAOKE PON/MPX tot
“h” verdwijnt van het uitleesvenster.
1
Zet MIC LEVEL op MIN om het
microfoonstuurniveau zo laag
mogelijk in te stellen.
2
Sluit een optionele microfoon aan
op MIC.
3
Druk herhaaldelijk op KARAOKE
PON/MPX om het gewenste
karaoke-effect te bekomen.
n
Bij elke druk op deze toets, verandert de
indicatie als volgt:
KARAOKE PON n MPX R n MPX L
EFFECT OFF (ON) N
“h” verschijnt in het uitleesvenster
wanneer de karaoke mode is
geactiveerd.
vervolgd
39
Meezingen: Karaoke (vervolg)
Stoppen met opnemen
Druk op p op deck B.
Geluid mengen en
opnemen
5 5
4
p
Tips
2 3
• Wanneer akoestische terugkoppeling (rondzingen)
optreedt, moet u de microfoon verder van de
luidsprekers of in een andere richting houden.
• Als u uw stem alleen met de microfoon wil
opnemen, kan dat door de CD-bron te kiezen en
geen CD af te spelen.
Opmerkingen
• Als u op EFFECT drukt of een geluidseffect kiest,
wordt de karaoke-mode uitgeschakeld.
• Instrumenten en stemgeluid kunnen worden
onderdrukt wanneer het brongeluid in mono
werd opgenomen.
• Het stemgeluid kan niet worden onderdrukt
wanneer:
— slechts enkele instrumenten spelen
— in duet wordt gezongen
— sterke echo’s of koorgeluiden zijn opgenomen
— het stemgeluid niet in het midden zit
— het stemgeluid hoge sopraan- of tenorklanken
bevat.
1
Maak de microfoon en het karaokesysteem klaar. Plaats dan een
onbespeelde cassette in deck B.
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
om de gewenste bron te kiezen en
schakel over naar de pauzestand.
3
Druk op r REC.
4
Druk op P.
5
Druk op · om de weergave van de
CD (of de cassette in deck A) te
starten.
De weergave start.
Begin mee te zingen met de muziek.
40
In slaap vallen met
muziek
— Sleep Timer
U kan de stereo-installatie automatisch op
een bepaald tijdstip laten uitschakelen zodat
u bij muziek in slaap kan vallen. De
resterende tijd kan in stappen van 10 minuten
worden ingesteld.
SLEEP
Wanneer u AUTO kiest
Het toestel wordt uitgeschakeld aan het eind
van de CD of cassette (tot 100 minuten). Het
toestel wordt uitgeschakeld wanneer u de
weergave van een CD of cassette handmatig
stopt.
De resterende tijd controleren
Druk eenmaal op SLEEP.
De resterende tijd wijzigen.
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de
gewenste tijd te kiezen.
De Sleep Timer-functie annuleren.
Druk herhaaldelijk op SLEEP tot “SLEEP
OFF” verschijnt in het uitleesvenster.
/ Druk op SLEEP.
N
N
Bij elke druk op deze toets veranderen
de minuten (resterende tijd) als volgt:
AUTO n 90min n 80min n 70min
OFF N 10min ....... 50min N 60min
41
Ontwaken met
muziek
3
— Wake-up Timer
4
“SET” verschijnt en “DAILY 1” knippert
in het uitleesvenster.
U kan zich dagelijks op een bepaald tijdstip
laten wekken met muziek. Daarvoor moet u
eerst de klok gelijkzetten (zie “Stap 3:
Gelijkzetten van de klock”).
9 3
Druk op t/CLOCK SET.
Druk op TUNING +/– om DAILY 1
of DAILY 2 te kiezen, en druk
vervolgens op ENTER/NEXT.
”ON” verschijnt en de uren knipperen in
het uitleesvenster.
4,5,6,7,8
1
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
5
Stel de tijd in waarop de weergave
moet starten.
Druk op TUNING +/– om de uren in te
stellen en druk vervolgens op ENTER/
NEXT.
De minuten knipperen.
1
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
DAILY 1/DAILY 2
42
Stel de tijd in waarop de weergave
moet stoppen met behulp van de
bovenstaande procedure.
7
Druk op TUNING +/– tot de
gewenste muziekbron verschijnt.
Maak de muziekbron klaar die u wil
afspelen.
• CD: laad een CD. Maak een
programma om met een bepaald
muziekstuk te beginnen (zie “CDmuziekstukken programmeren”).
• Cassette: breng een cassette in met de
kant die u wil beluisteren naar voren
gericht.
• Radio: stem af op de gewenste
voorinstelzender (zie “Stap 4:
Voorinstellen van radiozenders”).
2
6
Draai aan VOLUME om het volume
te regelen.
De indicatie verandert als volgt:
TUNER n CD PLAY n TAPE PLAY
n
1
2
Druk op TUNING +/– om de minuten in
te stellen en druk vervolgens op
ENTER/NEXT.
De uren knipperen opnieuw.
8
Druk op ENTER/NEXT.
De starttijd, de stoptijd en de
muziekbron verschijnen
achtereenvolgens alvorens de originele
indicatie weer verschijnt.
9
Zet het toestel af.
De instelling controleren
1 Druk op de timer-toets die u hebt
ingesteld: DAILY 1 of DAILY 2.
2 “TIMER OFF” verschijnt in het
uitleesvenster.
3 Druk nogmaals op DAILY 1 of DAILY 2.
Timergestuurde werking stoppen
1 Druk op de timer-toets die u hebt
ingesteld: DAILY 1 of DAILY 2.
2 “TIMER OFF” verschijnt in het
uitleesvenster.
Timergestuurde
opname van
radioprogramma’s
Voor een timergestuurde opname moet u
eerst de radiozender hebben vooringesteld
(zie “Stap 4: Voorinstellen van radiozenders”)
en de klok hebben ingesteld (zie “Stap 3:
Gelijkzetten van de klok”).
2 7
Opmerking
• De installatie wordt 15 seconden voor het
ingestelde tijdstip aangeschakeld.
• U kan DAILY 1 en DAILY 2 niet tegelijkertijd
activeren.
• U kan de timer niet instellen als de timer aan- en
timer uit-tijd dezelfde zijn.
• Als u de Sleep Timer instelt, zal de Wake-up
Timer het systeem pas aanzetten nadat de Sleep
Timer het heeft afgezet.
• U kan de Wake-up Timer en Timergestuurde
opname niet tegelijkertijd activeren.
REC
6 3,4,5
1
Stem af op de vooringestelde zender
(zie “Luisteren naar de radio”).
2
Druk op t/CLOCK SET.
“SET” verschijnt en “DAILY 1” knippert
in het uitleesvenster.
3
Druk op TUNING +/– om REC te
kiezen en druk vervolgens op
ENTER/NEXT.
“ON” verschijnt en de uren knipperen in
het uitleesvenster.
REC
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
vervolgd
43
Timergestuurde opname van
radioprogramma’s (vervolg)
4
Stel de tijd in waarop de opname
moet beginnen.
Druk op TUNING +/– om de uren in te
stellen en druk op ENTER/NEXT.
De minuten knipperen.
REC
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
Druk op TUNING +/– om de minuten in
te stellen en druk op ENTER/NEXT.
De uren knipperen opnieuw.
5
Stel de tijd in waarop de opname
moet stoppen met behulp van de
bovenstaande procedure.
De starttijd, de stoptijd, de opnamebron
en de voorinstelzender verschijnen
achtereenvolgens alvorens de originele
indicatie weer verschijnt.
6
Plaats een onbespeelde cassette in
deck B.
7
Zet het toestel af.
Bij het begin van de opname staat het
volume op minimum.
De instelling controleren
1 Druk op REC.
2 “TIMER OFF” verschijnt in het
uitleesvenster.
3 Druk nogmaals op REC.
Begin opnieuw vanaf stap 1 om de
instelling te wijzigen.
De timergestuurde werking
stoppen
1 Druk op REC.
2 “TIMER OFF” verschijnt in het
uitleesvenster.
44
Opmerkingen
• De installatie wordt 15 seconden voor het
ingestelde tijdstip aangeschakeld.
• Als het toestel op het vooringestelde tijdstip aan
staat, vindt de opname niet plaats.
• U kan de timer niet instellen als de timer aan- en
timer uit-tijd dezelfde zijn.
• Wanneer u de Sleep Timer instelt, start de Timergestuurde opname niet tot de Sleep Timer de
installatie uitschakelt.
• U kan de Wake-up Timer en Timergestuurde
opname niet tegelijkertijd activeren.
• Het opnemen begint vanaf de voorkant.
Overige informatie
Voorzorgsmaatregelen
Betreffende de netspanning
Alvorens het toestel in gebruik te nemen, moet u
controleren of de spanning die vermeld staat op uw
toestel overeenkomt met de netspanning.
Veiligheid
• Zolang het netsnoer op het stopcontact
aangesloten is, blijft de stereo-installatie onder
spanning staan, ook al is de installatie zelf
uitgeschakeld.
• Verbreek de aansluiting van het netsnoer op het
stopcontact wanneer u denkt de installatie
geruime tijd niet te gebruiken. Trek voor het
verbreken van de aansluiting op het stopcontact
altijd aan de stekker en nooit aan het snoer zelf.
• Mocht er vloeistof of een klein voorwerp in een
van de componenten terechtkomen, verbreek dan
de aansluiting op het stopcontact en laat de
betreffende component eerst door een deskundige
nakijken alvorens deze weer in gebruik te nemen.
• Laat het netsnoer uitsluitend bij een erkend
onderhoudscentrum vervangen.
De behuizing schoonmaken
Gebruik hiervoor een zachte doek die lichtjes is
bevochtigd met een mild zeepsopje.
Beschermen van uw opnamen
tegen per ongeluk wissen
Om een cassette tegen abusievelijk wissen te
beschermen, breekt u het wispreventienokje uit voor
de cassettekant waarvan u de opnamen wilt
beveiligen, zoals in de afbeelding is aangegeven. Als
u een beveiligde cassette later weer voor opname
geschikt wilt maken, dient u de ontstane
opening(en) met een stukje plakband te bedekken.
Bij gebruik van een TYPE II (CrO2) of TYPE IV
(metal) cassette, mag u de detectiegleuven niet
afdekken.
Plaatsing
• Zet de stereo-installatie op een plaats met
voldoende ventilatie om oververhitting van de
inwendige onderdelen te voorkomen.
• Plaats het toestel niet op een schuine ondergrond.
• Stel het toestel niet bloot aan
— extreme hitte of koude
— stof of vuil
— hoge vochtigheid
— trillingen
— directe zonnestraling
Gebruik
• Wanneer de compact disc speler rechtstreeks van
een koude in een warme omgeving wordt
gebracht, of als deze in een erg vochtige kamer
wordt geplaatst, kan op de lens binnenin het
apparaat vocht uit de lucht condenseren. Als dit
zich voordoet, zal de compact disc speler niet
functioneren. Verwijder de disc en laat het
apparaat ongeveer een uur aanstaan, zodat alle
condens verdwijnt.
• Verwijder de discs wanneer u het toestel
verplaatst.
Mocht u vragen of problemen betreffende de
werking of de bediening van deze installatie
hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met uw
Sony handelaar.
Opmerkingen betreffende CD’s
• Reinig de CD met een doek alvorens hem af te
spelen. Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen solventen zoals benzine, thinner of
in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen noch
antistatische spray voor vinylplaten.
• Stel de CD niet bloot aan directe zonnestraling of
warmtebronnen zoals heteluchtkanalen, en laat
hem ook niet achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
detectorgleuven
Alvorens een cassette in het
cassettedeck te plaatsen
Draai de band strak, zoniet kan hij verward en
beschadigd raken.
Bij gebruik van een cassette van
meer dan 90 minuten
De band is zeer elastisch. Schakel niet vaak om
tussen functies zoals weergave, stop, snel spoelen
enz. om te voorkomen dat de band verward raakt.
De bandkoppen reinigen
Reinig de bandkoppen na elke 10 uren gebruik.
Wanneer de bandkoppen vuil zijn,
— is het geluid vervormd
— daalt het volume
— valt het geluid soms weg
— wordt de cassette niet volledig gewist
— kan niet worden opgenomen.
Reinig altijd de bandkoppen alvorens een
belangrijke opname te maken of na het afspelen van
een oude cassette. Gebruik hiervoor een
reinigingscassette van het droge of natte type. Lees
de gebruiksaanwijzing van de reinigingscassette
aandachtig.
Demagnetiseren van de koppen
Demagnetiseer de koppen en de metalen
onderdelen van het bandloopwerk na 20 tot 30
gebruiksuren met behulp van een
demagnetiseercassette. Lees de gebruiksaanwijzing
van de demagnetiseercassette aandachtig.
45
Verhelpen van
storingen
Indien u problemen hebt met de stereoinstallatie, moet u de onderstaande checklist
overlopen.
Controleer eerst of het netsnoer en de
luidsprekerkabels goed zijn aangesloten.
Mocht het probleem niet verholpen zijn nadat
u onderstaande controles hebt uitgevoerd,
neem dan contact op met uw plaatselijke
Sony handelaar.
Algemeen
Het uitleesvenster begint te knipperen van
zodra u de stekker in het stopcontact hebt
gestoken maar het toestel nog niet hebt
aangezet (demonstratiestand).
•Druk op DISPLAY/DEMO terwijl het
toestel af staat.
De demonstratie start automatisch
wanneer u de stekker voor het eerst in het
stopcontact steekt of wanneer de stroom
langer dan een halve dag is uitgevallen.
Stel dan het volgende terug:
— Klok (zie “Stap 3: Gelijkzetten van de
klok”)
— Druk op DISPLAY/DEMO terwijl het
toestel uitgeschakeld is.
Geen geluid
•Draai VOLUME rechtsom.
•De hoofdtelefoon is aangesloten.
•Breng alleen het gestripte deel van het
snoer in de aansluiting. Wanneer ook
vinyl wordt ingebracht, werkt de
luidspreker niet.
Geen microfoongeluid
•Regel het volume met VOLUME of MIC
LEVEL.
•Controleer of de microfoon goed is
aangesloten op MIC.
Hinderlijke brom of storing.
•De TV of videorecorder staat te dicht in
de buurt van de stereo-installatie. Plaats
de apparaten wat verder uit elkaar.
“0:00” knippert in het uitleesvenster.
•De stroom is een tijdje uitgevallen. Stel de
klok en de timer opnieuw in.
46
De timer werkt niet.
•Zet de klok gelijk.
DAILY 1, DAILY 2 en REC verschijnen niet
wanneer u op t/CLOCK SET drukt.
•Stel de timer correct in.
•Zet de klok gelijk.
De afstandsbediening werkt niet.
•Er zit een hindernis tussen de
afstandsbediening en het toestel.
•De afstandsbediening wordt niet op de
sensor van de stereo-installatie gericht.
•De batterijen zijn leeg. Vervang de
batterijen.
Er is akoestische terugkoppeling
•Verminder het volume.
•Hou de microfoon verder van de
luidsprekers of in een andere richting.
De kleuren van het TV-scherm zijn nog
altijd gestoord
•Zet het TV-toestel uit en zet het na 15 à 30
minuten weer aan. Als de kleuren nog
altijd niet zijn zoals het hoort, zet de
luidsprekers dan verder van het TVtoestel af.
Luidsprekers
Het geluid wordt slechts door één kanaal
weergegeven of het linker en rechter
volume is niet gelijk.
•Controleer de opstelling en aansluiting
van de luidsprekers.
Geen enkele luidspreker behalve de
middenluidspreker produceert geluid.
•Het geluid is mono. Druk op PRO LOGIC
om de Pro Logic mode uit te schakelen.
De middenluidspreker produceert geen
geluid.
•Stel CENTER LEVEL correct in.
De achterluidsprekers produceren geen
geluid.
•Stel REAR LEVEL correct in.
•De afgespeelde software heeft beperkte
geluidseffecten. Controleer het volume
met de testtoon.
CD-speler
Tuner
De CD-lade draait niet
•De CD is niet correct ingebracht.
Veel brom of ruis (“TUNED” of “STEREO”
knippert in het uitleesvenster).
•Richt de antenne.
•Het signaal is te zwak. Sluit een
buitenantenne aan.
De CD speelt niet
•De CD ligt niet plat in de disc-lade.
•De CD is vuil.
•De CD is ingebracht met het label naar
onderen.
•Er is vocht in de speler gecondenseerd.
Laat het apparaat ongeveer een uur lang
aanstaan totdat alle condens weer
verdampt is.
De weergave begint niet vanaf het eerste
muziekstuk.
•De Programme of Shuffle Play mode staat
aan. Druk herhaaldelijk op PLAY MODE
tot “PROGRAM” of “SHUFFLE”
verdwijnen van het uitleesvenster.
Cassettedeck
Een stereo FM-programma wordt niet in
stereo ontvangen.
•Druk op STEREO/MONO zodat
“STEREO” verschijnt in het
uitleesvenster.
Als zich andere problemen
voordoen dan deze die hierboven
beschreven staan, stelt u het
systeem als volgt terug:
1 Trek de stekker uit het stopcontact.
2 Steek de stekker weer in het stopcontact.
3 Druk tegelijkertijd op SPECTRUM
ANALYZER, ENTER en DISC 1.
De cassette neemt niet op.
•Er zit geen cassette in de cassettehouder.
•Het wispreventienokje is van de cassette
verwijderd (zie pagina 45).
•De cassette is naar het einde gespoeld.
De cassette neemt niet op en speelt niet
af, of het volume ligt lager.
•De koppen zijn vuil. Maak ze schoon (zie
pagina 45).
•De opname-/weergavekoppen zijn
gemagnetiseerd. Demagnetiseer ze (zie
pagina 45).
De cassette wordt niet helemaal gewist.
•De opname-/weergavekoppen zijn
gemagnetiseerd. Demagnetiseer ze (zie
pagina 45).
Er zijn overdreven snelheidsfluctuaties of
het geluid valt weg.
•De capstans of aandrukrollen zijn vuil.
Maak ze schoon (zie pagina 45).
Veel ruis of ontbrekende hoge frequenties
•De opname-/weergavekoppen zijn
gemagnetiseerd. Demagnetiseer ze (zie
pagina 45).
47
Technische gegevens
Versterkergedeelte
DIN uitgangsvermogen
FRONT SPEAKER:
100 + 100 watt (8 ohm bij
1 kHz, DIN)
CENTER SPEAKER:
35 watt (8 ohm bij 1 kHz,
DIN)
REAR SPEAKER:
17,5 + 17,5 watt (16 ohm
bij 1 kHz, DIN)
Continu RMS uitgangsvermogen
FRONT SPEAKER:
120 + 120 watt (8 ohm bij
1 kHz, 10% THD)
CENTER SPEAKER:
42 watt (8 ohm bij
1 kHz, 10% THD)
REAR SPEAKER:
21 +21 watt (16 ohm bij
1 kHz, 10% THD)
Muziekvermogen
FRONT SPEAKER:
210 + 210 Watt (8 ohm bij
1 kHz, 10% THD)
CENTER SPEAKER:
70 watt (8 ohm bij
1 kHz, 10% THD)
REAR SPEAKER:
35 + 35 watt (16 ohm bij
1 kHz, 10% THD)
Ingangen
PHONO IN (phono-aansluiting):
gevoeligheid 3 mV,
impedantie 47 kilohm
VIDEO (AUDIO) IN (phono-aansluitingen):
gevoeligheid 250 mV,
impedantie 47 kilohm
MIX MIC (phone-aansluiting):
gevoeligheid 1 mV,
impedantie 10 kilohm
Uitgangen
PHONES (stereo phone-aansluiting):
voor hoofdtelefoons van
8 ohm of meer
FRONT SPEAKER:
voor een impedantie van
8 tot 16 ohm
SURROUND SPEAKER CENTER:
voor een impedantie van
8 tot 16 ohm
SURROUND SPEAKER REAR:
voor een impedantie van
16 ohm
48
CD-spelergedeelte
Systeem
Compact disc digitaal
audiosysteem
Laser
Halfgeleider laser
(λ = 780 nm)
Emissieduur: continu
Laservermogen
Max. 44,6 µF*
* Deze waarde voor het
uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand
van 200 mm van het
levensoppervlak van het
optische blok met
opening van 7 mm
Golflengte
780 – 790 nm
Frequentiebereik
2 Hz – 20 kHz (±0.5 dB)
Signaal/ruis-verhouding Meer dan 90 dB
Dynamiek
Meer dan 90 dB
Cassettedeck-gedeelte
Opnamesysteem
Frequentiebereik
(DOLBY NR OFF)
Snelheidsfluctuaties
4 sporen, 2 kanalen stereo
60 – 13.000 Hz (±3 dB),
met Sony TYPE I cassette
60 – 14.000 Hz (±3 dB),
met Sony TYPE II cassette
±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
Tunergedeelte
Algemeen
FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
FM tunergedeelte
Afstembereik
3-band modellen:
87,5 – 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
4-band modellen
FM:
87,5 – 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
65,0 – 74,0 MHz
(stappen van 10 kHz)
OIRT
UKV:
65,0 – 74,0 MHz
(stappen van 10 kHz)
POLAR STEREO
Antenne
FM-draadantenne
Antenne-aansluiting
75 ohm ongebalanceerd
Tussenfrequentie
10,7 MHz
AM tunergedeelte
Afstembereik
MW:
531 - 1.602 kHz
(met afsteminterval van
9 kHz)
LW:
153 - 279 kHz
(met afsteminterval van
3 kHz)
Antenne
AM-kaderantenne,
buitenantenne
Tussenfrequentie
450 kHz
Voeding
220 – 230 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik
270 watt
Afmetingen (b/h/d)
Ong. 355 × 425 × 435 mm
incl. uitstekende
onderdelen en
bedieningselementen.
Gewicht
Ong. 13,3 kg
Meegeleverde toebehoren
AM kaderantenne (1)
Afstandsbediening
RM-SE2AV (1)
Sony SUM-3 (NS)
batterijen (2)
FM draadantenne (1)
Luidsprekersnoeren (5)
Middenluidsprekervoetjes
(4)
Wijzigingen in ontwerp en specificaties
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Luidsprekers
SS-XB8AV
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Super woofer:
Woofer:
Tweeter:
Super tweeter:
Nominale impedantie
Afmetingen (b/h/d)
Gewicht
SS-CN120
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (b/h/d)
Gewicht
SS-SR120
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (b/h/d)
Gewicht
4 4-weg luidsprekers,
SAW, magnetisch
afgeschermd
conustype, 17 cm diam.
conustype, 17 cm diam.
conustype, 6 cm diam.
koepeltype, 2 cm diam.
8 ohm
ong. 285 × 590 × 450 mm
ong. 16 kg netto per
luidspreker
Breedbandluidsprekers,
bass-reflex, magnetisch
afgeschermd
koepeltype, diam. 10 cm
8 ohm
ong. 345 × 116 × 185 mm
ong. 1,8 kg netto per
luidspreker
Breedbandluidsprekers,
bass-reflex
koepeltype, diam. 10 cm
16 ohm
ong. 175 × 127 × 185 mm
ong. 1,3 kg netto per
luidspreker
49
Index
A
Aansluiten
op de netspanning 5
van de antennes 5, 13
van de installatie 4
van optionele
componenten 12
Aansluiting. Zie Aansluiten
Afspelen
van dezelfde
muziekstukken
(Repeat Play) 22
van een cassette 19
van een CD 14
van een vooringestelde
radiozender 17
van muziekstukken in
een bepaalde volgorde
(Programme Play) 24
van muziekstukken in
willekeurige volgorde
(Shuffle Play) 23
zonder onderbreking 25
Afstemmen op
vooringestelde
radiozenders 17
Akoestiek-instelling 32, 33
Antennes 5, 13
Automatic Source Selection
15, 17, 20
B
Batterijen 6
Bijregelen
luidsprekervolume 8
van de akoestiekinstelling 33
van het geluid 31
van het volume 15, 17,
20
Bijregelen van het geluid 31
C
CD-speler 14, 22
CD Synchro Recording 16
50
D, E
Dolby Pro Logic Surround 6,
36
Doorlopende weergave 25
DSP 34
van muziekstukken op
een CD in een bepaalde
volgorde 27
Opnamen beschermen tegen
wissen 45
P, Q
F
Flash 29
G, H, I, J
Gelijkzetten van de klok 9
Geluid mengen 40
K
Karaoke 39
het stemgeluid
onderdrukken
(KARAOKE PON) 39
meezingen met een
multiplex CD of cassette
(MPX R/MPX L) 39
Klok gelijkzetten 9
Kopiëren 21
L
Loop 29
Luidsprekers 5, 6
M
Microfoon
mengen 40
N
Normale weergave 14
O
One Touch Play 15, 17, 20
Opnemen
met automatische keuze
van de bandlengte 28
met timersturing 43
van een andere cassette
21
van een cassette,
handmatig 26
van een CD 16
van een
radioprogramma 18
Persoonlijk file 35
Platenspeler 12
Programme Edit 27
Programme Play 24
Programme type (PTY) 37
R
Radiozenders
afstemmen op 17
voorinstellen 10
RDS 37
Repeat Play 22
S
Shuffle Play 23
Sleep Timer 41
Surround effect 34
Surround menu 34
T
Tape Select Edit 28
Terugstellen van het systeem
47
Testtoon 8
Timer
ontwaken met muziek
42
in slaap vallen met
muziek 41
timergestuurde opname
43
Tuner 10, 17, 18
U
Uitleesvenster 5, 22, 32
V
Verhelpen van storingen 46
Voorinstellen van
radiozenders 10
W, X, Y, Z
Wake-up timer 42
Wave 30
51
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt för
att undvika risken för brand och/eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet, eftersom det kan resultera i risk
för elektriska stötar. Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga tekniker.
Placera enheten på en plats med god ventilation.
Placera den inte i en bokhylla eller i ett skåp.
Produktens laserkomponent kan avge strålning som
är högre än gränsen för Klass 1.
Enheten klassificeras som
en LASER-produkt av
KLASS 1.
LASERPRODUKTENS
KLASS 1-MÄRKNING
finns på enhetens baksida.
Denna varningsetikett finns på insidan av enheten.
Detta stereosystem är utrustat med
brusreduceringssystemet Dolby Pro Logic
Surround* och Dolby brusreduceringssystem typ B.
* Tillverkas under licens av Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
DOLBY, dubbel D-kännetecknet a, och PRO
LOGIC är Dolby Laboratories Licensing
Corporation:s varumärken.
2
Innehållsförteckning
Komma igång
Steg 1: Ansluta systemet ....................... 4
Steg 2: Ansluta högtalarna ................... 6
Steg 3: Ställa klockan ............................. 9
Steg 4: Förinställa radiokanaler ......... 10
Ansluta extra ljud-/
videokomponenter ........................ 12
Ljudjustering
Ställa in ljudet ....................................... 31
Välja ljudförstärkning .......................... 32
Justera ljudförstärkning ....................... 33
Skapa en egen ljudförstärkarfil .......... 35
Dolby Pro Logic Surround-ljud .......... 36
Ytterligare funktioner
Grundläggande funktioner
Spela upp en CD-skiva ........................ 14
Spela in från en CD-skiva .................... 16
Lyssna på radion .................................. 17
Spela in från radion .............................. 18
Spela upp ett kassettband ................... 19
Spela in från ett annat kassettband .... 21
CD-spelaren
Använda teckenfönstret ...................... 22
Spela upp spår flera gånger ................ 22
Spela upp spår i slumpmässig
ordning ............................................ 23
Programmera spår ............................... 24
Spela upp CD-skivor utan avbrott ..... 25
Använda RDS (Radio Data
System) ............................................ 37
Sjunga med: Karaoke ........................... 39
Somna till musik ................................... 41
Vakna till musik ................................... 42
Timerinspelning av radioprogram .... 43
Ytterligare information
S
Försiktighetsåtgärder ........................... 45
Felsökning ............................................. 46
Tekniska data ........................................ 48
Register .................................................. 50
Kassettspelaren
Spela in ett kassettband manuellt ...... 26
Spela in från CD-skivor genom att ange
spårordning .................................... 27
DJ-blandning
Spela spår med upprepning av ett viss
avsnitt .............................................. 29
Använda flash-effekten på ett
avsnitt .............................................. 29
Använda tonkontrollen ....................... 30
3
Komma igång
Steg 1: Ansluta systemet
Följ steg 1 till 4 när du ansluter systemet med de sladdar och tillbehör som medföljer.
AM-ramantenn
FM-antenn
Mitthögtalare
Höger främre högtalare
Höger bakre högtalare
4
Vänster främre
högtalare
Vänster bakre högtalare
2 Anslut FM-/AM-antennerna.
1 Anslut högtalarna.
1 Anslut högtalarkablarna till FRONT
SPEAKER-uttagen med samma färg.
R
Ställ in AM-ramantennen innan du
ansluter den.
L
AM-ramantenn
+
Räta ut FM-trådantennen vågrätt.
FM
CO 75
AXIA
_
L
AM
Röd* (‘)
Svart* (’)
* Högtalarkablarna har kanske en
annan färg. Se högtalarhandboken.
2 Ansluta mitthögtalaren
Anslut högtalarsladdarna till
SURROUND SPEAKER CENTERuttagen.
REAR
R
L
4 Stäng av demoläget genom att
+
+
trycka på DISPLAY/DEMO när
strömmen till systemet är
bortkopplad.
_
_
Grå (‘)
Grå med svart rand (’)
3 Ansluta de bakre högtalarna
Anslut högtalarsladdarna till
SURROUND SPEAKER REARuttagen.
REAR
R
L
3 Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Demoläget visas i teckenfönstret.
CENTER
Fästa centerhögtalarens tassar
Sätt fast de fyra tassarna till centerhögtalaren
(medföljer) på högtalarens fyra hörn på
undersidan.
CENTER
+
+
_
_
Grå (‘) Grå med svart rand (’)
Observera
• Håll högtalarsladdarna borta från antennerna för
att förhindra brus.
• Sätt bara i den skalade delen av sladden. Om du
sätter i vinyldelen kommer detta att störa
högtalaranslutningen, och inget ljud kommer då
från högtalaren.
forts
5
Steg 1: Ansluta systemet (forts)
Sätta in de båda R6-batterierna
(storlek AA) i fjärrkontrollen
Steg 2: Ansluta
högtalarna
Genom att ansluta de medföljande högtalarna
får du tillgång till Dolby Pro Logic Surroundljud. Dolby Pro Logic Surround är ett
avkodningssystem som är standard i TVprogram och filmer. Dolby Pro Logic
Surround förbättrar ljudbilden genom att
använda fyra separata kanaler. Dessa kanaler
ställer in ljudet så att det förstärker
händelserna i filmen eller TV-programmet.
Tips
• Du kan räkna med att batterierna har en livslängd
på ca sex månader. Byt ut båda batterierna
samtidigt när fjärrkontrollen inte längre fungerar.
• När du ställer klockan stängs demoläget av.
Om du vill aktivera demoläget igen trycker du på
DISPLAY/DEMO när strömmen till systemet är
bortkopplad.
Eftersom mitthögtalaren inte kan återge
tillräcklig bas sänds basljudet från
mitthögtalarna genom de främre högtalarna.
Mitthögtalare
Främre
högtalare
(L)
Främre
högtalare
(R)
Observera
Om du inte tänker använda fjärrkontrollen under en
längre tid, måste du ta ur batterierna för att undvika
frätskador.
När du bär på detta system
Gör följande när du vill skydda CDmekanismen.
1 Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills “CD” visas i teckenfönstret.
2 Håll PLAY MODE intryckt och tryck på
POWER för att stänga av strömmen.
6
Bakre
högtalare
(L)
Bakre
högtalare
(R)
Placera ut mitthögtalaren
och de bakre högtalarna
Innan du ansluter högtalarna måste du
bestämma var de bäst kan placeras.
3
Placera de bakre högtalarna riktade
mot varandra ca 60 till 90 cm
ovanför avlyssningspositionen.
Bakre högtalare
1
Placera de främre högtalarna i en
vinkel på 45 grader från
avlyssningspositionen.
60 till 90 cm
Mitthögtalare
Främre
högtalare
(L)
Främre
högtalare
(R)
45
Bakre
högtalare
(L)
2
Bakre
högtalare
(R)
Placera mitthögtalaren så att den är
i ungefär samma höjd som de
främre högtalarna (A). Ställ
mitthögtalaren i linje med de främre
högtalarna eller något bakom de
främre högtalarnas läge (B).
A
B
Mitthögtalare
forts
7
Steg 2: Ansluta högtalarna (forts)
1
Justera högtalarvolymen
För att få Dolby Pro Logic Surround-ljud
justerar du volymen på varje högtalare med
hjälp av systemets testton.
POWER
1
Tryck på PRO LOGIC (eller på PRO
LOGIC ON/OFF på
fjärrkontrollen).
Indikatorn på denna knapp tänds.
2
Tryck på T. TONE ON/OFF på
fjärrkontrollen.
Testtonen hörs från högtalarna i följande
ordning. Justera testtonens volym.
n Främre (vänster) n Mitt
Bakre N Främre (höger) N
VOLUME
3
Från din avlyssningsposition
trycker du på CENTER LEVEL +/–
och REAR LEVEL +/– på
fjärrkontrollen för att justera
volymnivåerna.
Volymnivån från varje högtalare bör
vara densamma.
4
Tryck på T. TONE ON/OFF när du
är färdig med att justera volymen.
Testtonen stängs av.
Observera
Testtonsfunktionen fungerar endast för Dolby Pro
Logic Surround-ljud.
Tips
Om du vrider på VOLUME (eller trycker på
VOLUME +/– på fjärrkontrollen) ändras volymen
på samtliga högtalare.
1
3
VOLUME +/–
2,4
8
Steg 3: Ställa klockan
1
Tryck på t/CLOCK SET.
Timangivelsen börjar blinka.
Du måste ställa klockan innan du använder
timerfunktionerna.
1
3,5 2,4
2
Tryck på TUNING +/– för att ställa
in timmen.
Klockan använder 24-timmarssystemet.
3
Tryck på ENTER/NEXT.
Minutangivelsen börjar blinka.
4
Tryck på TUNING +/– för att ställa
in minuterna.
5
Tryck på ENTER/NEXT.
Klockan börjar gå.
Tips
Om du har gjort fel börjar du om från steg 1.
9
Steg 4: Förinställa
radiokanaler
1
Varje gång du trycker på den här
knappen ändras bandet så här:
Vilka band du kan välja beror på vilken
kanalväljare som finns i systemet.
Bekräfta banden genom att trycka på
TUNER/BAND upprepade gånger.
3-bandsmodeller:
FM n MW n LW
Följande antal stationer kan förinställas:
– 3-bandsmodeller: 20 för FM, 10 för MW och
10 för LW
– 4-bandsmodeller: 20 för FM, 10 för MW, 10
för LW och 5 för UKV
6 4 2 3,5 1
n
POWER
Tryck på TUNER/BAND flera
gånger tills önskat band visas i
teckenfönstret.
n
4-bandsmodeller:
FM n MW n LW n UKV*
* När du väljer detta band visas ”STEREO
PLUS” i teckenfönstret.
2
Tryck på TUNING MODE flera
gånger tills “AUTO” visas i
teckenfönstret.
3
Tryck på TUNING +/–.
Bandfrekvensen ändras och avsökningen
stannar när kanalen ställs in. “TUNED”
och “STEREO” (för ett stereoprogram)
visas.
DOLBY NR
OFF
AUTO
TUNED
STEREO
ALL DISC S
4
MHz
Tryck på TUNER MEMORY.
Ett kanalnummer blinkar i
teckenfönstret.
DOLBY NR
OFF
AUTO
TUNED
STEREO
ALL DISC S
5
Tryck på TUNING +/– för att välja
önskat kanalnummer.
DOLBY NR
OFF
AUTO
TUNED
STEREO
ALL DISC S
10
6
Tryck på ENTER/NEXT.
Kanalen sparas.
7
Upprepa steg 1 – 6 för varje kanal
du vill spara.
Ställa in en kanal med svag signal
Tryck på TUNING MODE flera gånger tills
“MANUAL” visas i steg 2. Tryck sedan på
TUNING +/– tills kanalen är inställd.
Observera
Inställningarna för de förinställda stationerna
försvinner om enheten är bortkopplad från
strömkällan i mer än en halv dag, antingen om du
kopplar ur nätkontakten eller om strömavbrott
uppstår.
11
Ansluta extra ljud-/
videokomponenter
Du kan förbättra systemet med extra
komponenter. Mer information medföljer
varje komponent.
Ansluta ljudkomponenter
Ansluta en skivspelare
Kontrollera att färgerna på kontakterna
stämmer. För att lyssna på ljudet från
skivtallriken trycker du på FUNCTION flera
gånger tills “PHONO” visas.
Till ljudutgången på skivspelaren
Ansluta en TV/video
Du kan ansluta en TV och videobandspelare
för att kunna lyssna på Dolby Pro Logic
Surround-kodade videor och TV-program.
Kom ihåg att matcha färgen på kontakterna
och anslutningsdonen. Om du vill lyssna på
ljudet från den anslutna TVn/videon trycker
du på FUNCTION flera gånger tills “VIDEO”
visas.
Till TVns/videons ljudutgång
Observera
Om du har för hög volym på skivspelaren
kan det uppstå brus eller tjutande ljud. Det
beror ofta på basljudet från högtalarna
eftersom det här ljudet tas upp av nålen på
skivspelaren. Så här undviker du detta:
1 Öka avståndet mellan högtalarna och
skivspelaren.
2 Använd inte surround-effekten.
3 Placera högtalarna/skivspelaren på ett stadigt
underlag.
4 Tryck på SUPER WOOFER flera gånger tills
indikatorlampan på denna knapp släcks.
12
Ansluta
utomhusantenner
Anslut en utomhusantenn om du vill
förbättra mottagningen.
FM-trådantenn
Anslut en FM-utomhusantenn med en
75-ohms koaxialkabel och ett IECstandarduttag. Du kan också använda
TV-antennen.
IEC-standarduttag
(medföljer inte)
Skruvtving
FM
CO 75
AXIA
L
AM
Jordledning (medföljer inte)
AM-ramantenn
Koppla till en 6 till 15 meter lång jordad
ledare till AM-anslutningen. Låt AMramantennen fortfarande vara ansluten.
Skruvtving
Isolerad ledare (medföljer inte)
FM
CO 75
AXIA
L
AM
Jordledning
(medföljer inte)
Viktigt
Om du ansluter en utomhusantenn kopplar
du en jordledning till y-anslutningen med en
skruvtving. Anslut inte jordledningen till en
gasledning eftersom det då finns risk för
gasexplosion.
13
Grundläggande funktioner
1
Spela upp en CDskiva
Det är viktigt att du lägger in skivan på
rätt sätt.
— Normal uppspelning
Du kan spela upp till fem CD-skivor i följd.
VOLUME
POWER
Tryck på 6 OPEN och lägg en CDskiva i skivfacket.
·
Med etikettsidan
uppåt.
När du spelar
upp en CD-singel
lägger du den
mitt i skivfacket.
2
ª
p
ª
0
ª
)
ª
p
0
P
6
)
r
6
6
ª
P
0
p
)
Tryck på DISC SKIP om du vill
lägga in ytterligare skivor.
Skivfacket roterar för varje skiva du
lägger i.
4
3 1 2
P
p
3
Stäng luckan på framsidan.
4
Tryck på en av knapparna DIRECT
PLAY.
Uppspelningen börjar.
När du gör det · (eller trycker på CD
· på fjärrkontrollen) börjar CD-skivan
spela upp i spelposition.
Skivnummer i spelposition
1/ALL DISCS
Spårnummer
0
LD
S
ISC
)
E
1/
AL
PLA
YM
OD
E DIT
REPERT
DOLBY NR
OFF
AMS
ALL DISC S
Jog-ringen
CD ·
D. SKIP
AMS =/+
p
P
0/)
VOLUME +/–
14
Använd speltid
Gör så här
Avbryta
uppspelning
Tryck på p.
Göra paus
Tryck på P. Tryck på samma
knapp igen om du vill fortsätta
uppspelningen.
Välja ett spår
Vrid under uppspelning eller
paus jog-ringen medurs (för
att gå framåt) eller moturs (för
att gå bakåt) och släpp den när
du har kommit till önskat spår.
Eller tryck på AMS* + (för
att gå framåt) eller AMS* =
(för att gå bakåt) på
fjärrkontrollen.
Hitta en viss
punkt i ett spår
Tryck på och håll ned ) eller
0 under uppspelning och
släpp den vid önskad punkt.
Välja en viss
CD-skiva
Tryck på någon av DIRECT
PLAY-knapparna.
Eller tryck på DISC SKIP (eller
D. SKIP på fjärrkontrollen).
Spela upp en
CD-skiva
Tryck på 1/ALL DISCS flera
gånger tills “1 DISC” visas.
Spela upp alla
CD-skivor
Tryck på 1/ALL DISCS flera
gånger tills “ALL DISCS”
visas.
Ta bort eller byta Tryck på 6 OPEN.
ut en CD-skiva
Justera volymen Vrid på VOLUME (eller tryck
på VOLUME +/– på
fjärrkontrollen).
Grundläggande funktioner
För att
* AMS: Automatisk musiksökning.
Tips
• Om det finns en CD-skiva i skivfacket och du
trycker på den här knappen · när strömmen är
av börjar uppspelningen automatiskt av skivan
(One Touch Play).
• Du kan byta från en annan källa till CD-spelaren
och börja spela upp en CD-skiva genom att trycka
på · en av knapparna DIRECT PLAY
(automatiskt källval).
• Om det inte finns någon CD-skiva i spelaren visas
“NO DISC” i teckenfönstret.
• Du kan ändra CD-skivan i laddningsläge under
uppspelningen.
15
Spela in från en CDskiva
3
Stäng framluckan.
4
Tryck på DISC SKIP flera gånger
tills önskat skivnummer visas i
spelpositionsindikatorn.
5
Tryck på CD SYNC.
— Synkronisk inspelning från CD-skivor
Med den här funktionen kan du spela in från
en CD-skiva till ett kassettband. Du kan
använda kassettband av typ TYPE I (normal)
eller TYPE II (CrO2). Inspelningsnivån
justeras automatiskt.
POWER
7
DSP
5
ª
p
Däck B är i vänteläge för inspelning, CDspelaren är i vänteläge för uppspelning
och indikatorn på knappen · (för
framsidan) lyser med grönt sken.
6
Tryck på DIRECTION upprepade
gånger för att välja A att spela in
på en sida eller ß (eller RELAY)
för att spela in på båda sidorna.
7
Tryck på P på däck B.
Inspelningen börjar.
Avsluta inspelningen
Tryck på p på däck B eller CD-spelaren.
Tips
6
1
DOLBY NR
3 2 4
1
p
Tryck på 6 EJECT och sätt in ett
kassettband i däck B.
Med sidan du vill spela
in på vänd mot dig
ª
p
ª
0
ª
)
p
6
2
)
Du kan inte lyssna på andra källor under
inspelningen.
r
6
Tryck på 6 OPEN och lägg i en CDskiva.
Med etikettsidan
uppåt.
När du spelar
upp en CD-singel
lägger du den
mitt i facket.
16
Observera
ª
0
P
ª
p
ª
0
• Om du vill spela in på motsatt sida trycker du på
ª så att indikatorn på knappen ª (för motsatt
sida) lyser med grönt sken.
• Starta från framsidan när du spelar in på båda
sidorna. Om du börjar från baksidan avbryts
inspelningen när bandets baksida är slut.
• Om du vill minska bruset i svaga
högfrekvenssignaler trycker du på DOLBY NR
innan steg 7 så att “DOLBY NR B” visas i
teckenfönstret.
• Du spelar in med surround-effekt genom att
trycka på DSP (eller DSP MODE på
fjärrkontrollen) så att “SUR
” visas i
teckenfönstret.
Inställningarna av tonkontrollen spelas inte in.
ª
)
ª
0
p
P
6
)
r
6
6
ª
P
0
p
)
Lyssna på radion
2
— Lyssna på förinställda
radiokanaler
STEREO/MONO
POWER VOLUME
MANUAL n AUTO n PRESET
n
Använd den här funktionen för att lyssna på
förinställda radiokanaler (se “Steg 4:
Förinställa radiokanaler”).
Tryck på TUNING MODE flera
gånger tills “PRESET” visas i
teckenfönstret.
3
3 21
Tryck på TUNING +/– för att ställa
in önskad kanal.
Förinställt kanalnummer
DOLBY NR
OFF
PRESET
TUNED
STEREO
ALL DISC S
MHz
Frekvens
TUNING +/–
Gör så här
Stänga av radion
Tryck på POWER.
Justera volymen
Vrid på VOLUME (eller
tryck på VOLUME +/– på
fjärrkontrollen).
Lyssna på radiokanaler som inte
är förinställda
Tryck på TUNING MODE flera gånger i steg
2 tills “MANUAL” visas. Tryck sedan på
TUNING +/– för att ställa in önskad kanal.
Tips
VOLUME +/–
Tryck på TUNER/BAND flera
gånger tills önskat band visas i
teckenfönstret.
n
Varje gång du trycker på den här
knappen ändras bandet så här:
3-bandsmodeller:
FM n MW n LW
4-bandsmodeller:
FM n MW n LW n UKV
n
1
• Om du trycker på TUNER/BAND när strömmen
är av slås den automatiskt på igen och den senaste
kanalen ställs in (One Touch Play).
• Du kan byta från en annan källa till radion genom
att trycka på TUNER/BAND (automatiskt
källval).
• Om det är störningar i ett FM-program trycker du
på STEREO/MONO så att “MONO” visas i
teckenfönstret. Det blir ingen stereoeffekt men
mottagningen blir bättre. Tryck på den här
knappen igen om du vill spara stereoeffekten.
• Om du vill förbättra mottagningen flyttar du på
den medföljande antennen.
Grundläggande funktioner
TUNER/BAND
För att
17
Spela in från radion
1
Tryck på TUNER/BAND flera
gånger tills önskat band visas i
teckenfönstret.
Du kan spela in ett radioprogram på ett band
genom att ställa in en förinställd kanal.
Använd kassettband av typ TYPE I (normal)
eller TYPE II (CrO2). Inspelningsnivån
justeras automatiskt.
2
Tryck på TUNING MODE flera
gånger tills “PRESET” visas i
teckenfönstret.
3
Tryck på TUNING +/– för att ställa
in en förinställd kanal.
POWER
3 21
DSP
Förinställt kanalnummer
DOLBY NR
OFF
PRESET
TUNED
STEREO
ALL DISC S
MHz
Frekvens
4
Tryck på 6 EJECT och sätt in ett
tomt kassettband i däck B.
Med sidan du vill spela
in på mot dig
ª
p
ª
0
)
ª
p
6
DOLBY NR
ª
p
7 4 5
6
5
ª
0
P
)
r
6
Tryck på r REC.
Däck B är i standbyläge för inspelning
och indikatorn på knappen · (för
framsidan) lyser med grönt sken.
6
Tryck på DIRECTION upprepade
gånger för att välja A att spela in
på en sida eller ß (eller RELAY)
för att spela in på båda sidorna.
7
Tryck på P på däck B.
Inspelningen börjar.
Om du vill avbryta inställningen
Tryck på p på däck B.
18
Tips
• Om du vill spela in på motsatt sida trycker du på
ª så att indikatorn på knappen ª (för motsatt
sida) lyser med grönt sken.
• Starta från framsidan när du spelar in på båda
sidorna. Om du börjar från baksidan avbryts
inspelningen när bandet är slut.
• Om du vill spela in från kanaler som inte är
förinställda väljer du “MANUAL” i steg 2. Tryck
sedan på TUNING +/– för att ställa in önskad
kanal.
• Om du vill minska bruset i svaga
högfrekvenssignaler trycker du på DOLBY NR
innan steg 7 så att “DOLBY NR B” visas i
teckenfönstret.
• Du spelar in med surround-effekt genom att
trycka på DSP (eller DSP MODE på
fjärrkontrollen) så att “SUR
” visas i
teckenfönstret.
Inställningarna av tonkontrollen spelas inte in.
• Om du hör brus under inspelningen flyttar du
antennen.
Spela upp ett
kassettband
Använd band av typ TYPE I (normal),
TYPE II (CrO2) och TYPE IV (metall). Däcket
känner automatiskt av vilken typ bandet har.
Välj däck A eller B genom att trycka på
DÄCK A ª· eller DÄCK B ª· på
fjärrkontrollen.
POWER
0/
)
2 1 DOLBY NR
VOLUME
p
P
3
0/
)
Grundläggande funktioner
p
3
1
DECK A ª·
DECK B ª·
p
P
0/)
VOLUME +/–
forts
19
Spela upp ett kassettband (forts)
1
För att
Gör så här
Avbryta
uppspelning
Tryck på p.
Tryck på 6 EJECT och sätt in ett
inspelat band i däck A eller B.
Göra paus (gäller
endast däck B)
Med sidan du vill spela
upp vänd mot dig
Tryck på P. Tryck på
samma knapp igen om du
vill fortsätta
uppspelningen.
Snabbspola framåt
Tryck på ) för att spela
framsidan eller 0 för att
spela baksidan.
Snabbspola bakåt
Tryck på 0 för att spela
framsidan eller ) för att
spela baksidan.
Ta ur
kassettbandet
Tryck på 6 EJECT.
Justera volymen
Vrid på VOLUME (eller
tryck på VOLUME +/– på
fjärrkontrollen).
ª
p
ª
0
)
ª
p
6
2
3
ª
0
P
)
r
6
Tryck på DIRECTION upprepade
gånger för att välja A en sida för
uppspelning, ß* för att spela båda
sidorna eller RELAY
(Reläuppspelning)** för att spela
båda däcken efter varandra.
Tryck på ·.
Tryck på ª för att spela baksidan.
Bandet börjar spela.
* Däcket stannar automatiskt när du har
spelat båda sidorna fem gånger.
** Relay Play spelas alltid enligt följande
ordning:
Däck A (framsidan), Däck A (baksidan),
Däck B (framsidan), Däck B (baksidan).
20
Tips
• Om det finns ett kassettband i och du trycker på
· eller ª när strömmen är av börjar
uppspelningen av bandet automatiskt (One Touch
Play).
• Du kan byta från en annan källa till
kassettspelaren genom att trycka på · eller ª
(automatiskt källval).
• Om du vill minska bruset i svaga
högfrekvenssignaler trycker du på DOLBY NR så
att “DOLBY NR B” visas i teckenfönstret.
Spela in från ett
annat kassettband
4
Kopieringen börjar.
När kopieringen är klar stannar däck A
och B automatiskt.
— Snabbkopiering
Använd band av typ TYPE I (normal) eller
TYPE II (CrO2). Inspelningsnivån justeras
automatiskt.
Tryck på P.
För att avbryta kopiering
Tryck på p på däck A eller B.
Tips
• Om du vill kopiera båda sidorna börjar du
inspelningen från framsidan. Om du börjar från
baksidan avbryts inspelningen när bandet är slut.
• Om du ställer in DIRECTION på ß när banden
har olika längd spolas de tillbaka oberoende av
varandra. Om du väljer RELAY spolas banden
tillbaka i båda däcken samtidigt.
• Du behöver inte ställa in DOLBY NR eftersom
bandet i däck B automatiskt spelas in i samma
position som bandet i däck A.
POWER
Du kan inte spela in surround-effekten.
3 1
1
p
4 1 2
Grundläggande funktioner
Observera
Tryck på 6 EJECT och sätt in ett
inspelat band i däck A och ett tomt
band i däck B.
Med den sida som du vill spela
upp/spela in vänd mot dig
ª
p
ª
0
)
ª
p
6
2
ª
0
P
)
r
6
Tryck på H SPEED DUB.
Däck B är klart för inspelning.
3
Tryck på DIRECTION upprepade
gånger för att välja A att spela in
på en sida eller ß (eller RELAY)
för att spela in på båda sidorna.
21
CD-spelaren
Använda
teckenfönstret
Spela upp spår flera
gånger
— Upprepad uppspelning
Du kan kontrollera hur lång tid som är kvar
av det aktuella spåret eller hela CD-skivan.
DISPLAY/DEMO
Med den här funktionen kan du spela upp en
CD-skiva eller alla CD-skivor i normal,
slumpmässig och programmerad
uppspelning.
/ Tryck på DISPLAY/DEMO under
uppspelning.
1/ALL DISCS
Varje gång du trycker på den här
knappen vid normal uppspelning ändras
teckenfönstret så här:
n Använd tid av aktuellt spår
n
Återstående tid av aktuellt spår
REPEAT
/ Tryck på REPEAT flera gånger
under uppspelning tills “REPEAT”
visas i teckenfönstret.
Upprepad uppspelning börjar. Se
tabellen nedan.
n
Återstående tid av aktuell CD-skiva (1
DISC-läge) eller
“PLAY” (ALL DISCS-läge)
n
Klockfönstret (i några sekunder)
n
Effektnamn (P FILE) eller “EFFECT ON
(OFF)”
Kontrollera total uppspelningstid
och antalet spår på en CD-skiva
Tryck på DISPLAY/DEMO i stoppläge.
Om du trycker på DISPLAY/DEMO igen
visas klockfönstret en kort stund innan
teckenfönstret återgår till föregående läge.
För att upprepa
Tryck på
Alla spår på
aktuell CDskiva
1/ALL DISCS flera gånger
tills “1 DISC” visas i
teckenfönstret.
Alla spår på alla
CD-skivor
1/ALL DISCS flera gånger
tills “ALL DISCS” visas i
teckenfönstret.
Bara ett spår*
Tryck på REPEAT upprepade
gånger när du spelar det spår
du vill upprepa tills
“REPEAT 1” visas i
teckenfönstret.
* Du kan inte upprepa ett spår under slumpmässig
och programmerad uppspelning.
Avbryta upprepad uppspelning
Tryck på REPEAT flera gånger tills
“REPEAT” eller “REPEAT 1” inte längre
visas i teckenfönstret.
22
Spela upp spår i
slumpmässig ordning
— Slumpmässig uppspelning
Avbryta slumpmässig uppspelning
Tryck på PLAY MODE flera gånger tills
“SHUFFLE” eller “PROGRAM” inte längre
visas i teckenfönstret. Spåren spelas upp i sin
ursprungliga ordning.
För att välja en CD-skiva
Du kan spela upp alla spår på en CD-skiva
eller alla CD-skivor i slumpmässig ordning.
1
DIRECT PLAY
Tryck på en av knapparna DIRECT PLAY vid
Slumpmässig uppspelning, 1 skiva.
Tips
• Du kan starta slumpmässig uppspelning under
normal uppspelning genom att trycka på PLAY
MODE flera gånger tills “SHUFFLE” visas i
teckenfönstret.
• Om du vill hoppa över ett spår vrider du jogringen medurs (eller tryck på AMS + på
fjärrkontrollen).
4 3 Jog-ringen 2
1
Tryck på FUNCTION flera gånger
tills “CD” visas i teckenfönstret.
2
Tryck på PLAY MODE flera gånger
tills “SHUFFLE” visas i
teckenfönstret.
3
Tryck på 1/ALL DISCS för att välja
“1 DISC” eller “ALL DISCS.”
“All DISCS” spelar upp alla spår
slumpmässigt på alla CD-skivor i CDspelaren. “1 DISC” spelar upp spåren på
CD-skivan i spelposition.
4
Tryck på ·.
“J” visas och alla spår spelas upp
slumpmässigt.
23
Programmera spår
1
Lägg i CD-skivorna och stäng
framluckan.
2
Tryck på FUNCTION flera gånger
tills “CD” visas i teckenfönstret.
3
Tryck på PLAY MODE flera gånger
tills “PROGRAM” visas i
teckenfönstret.
4
Tryck på DISC SKIP för att välja en
CD-skiva.
5
Vrid jog-ringen tills önskat spår
visas i teckenfönstret.
— Programmerad uppspelning
Du kan skapa ett program med upp till 32
spår från alla CD-skivor och i vilken ordning
som helst.
2
Skivnummer
Spårnummer
DOLBY NR
OFF
DISC PROGRAM
Total uppspelningstid
6
Tryck på PLAY MODE en gång.
Spåret har programmerats. “STEP” och
den programmerade
uppspelningsordningen visas följd av
den totala uppspelningstiden.
8 1 4 5 3,6 p
Det sista programmerade spåret
DOLBY NR
OFF
CHECK
DISC PROGRAM
Total uppspelningstid
CLEAR
p
7
Om du vill programmera ytterligare
spår upprepar du steg 4 – 6. Hoppa
över steg 4 om du väljer spår från
samma skiva.
8
Tryck på ·.
Alla spår spelas upp i den ordning du
har valt.
24
Avbryta programmerad
uppspelning
Tryck på PLAY MODE flera gånger tills
“PROGRAM” eller “SHUFFLE” inte längre
visas i teckenfönstret.
För att
Tryck på
Kontrollera
programmet
CHECK på fjärrkontrollen
flera gånger. Efter det sista
spåret visas “CHECK
END”.
Radera det sista
spåret
CLEAR på fjärrkontrollen i
stoppläge.
Radera ett bestämt
spår
CHECK på fjärrkontrollen
flera gånger tills
spårnumret som ska
raderas tänds. Tryck sedan
på CLEAR.
Lägga till ett spår i
programmet
1 Tryck på DISC SKIP för
att välja en CD-skiva.
2 Vrid jog-ringen för att
välja ett spår.
3 Tryck på PLAY MODE.
Radera hela
programmet
p en gång i stoppläge eller
två gånger under
uppspelning.
Spela upp CD-skivor
utan avbrott
— Uppspelning utan avbrott
Du kan spela CD-skivor utan att göra paus
mellan spåren.
1
Tips
• Programmet du skapade finns kvar i CD-spelarens
minne även när du har spelat upp det. Tryck på
· för att spela upp det igen.
• Om “--.--” visas i stället för den totala
uppspelningstiden under programmeringen. Det
betyder att:
– du har programmerat ett spårnummer över 20,
eller
– den totala uppspelningstiden har överskridit en
och en halv timme.
2
3
1
Tryck på FUNCTION flera gånger
tills “CD” visas i teckenfönstret.
2
Tryck på NON-STOP så att
indikatorn på den här knappen
tänds.
3
Tryck på ·.
Avbryta uppspelning utan avbrott
Tryck på NON-STOP så att indikatorn på den
här knappen släcks.
25
Kassettspelaren
Spela in ett
kassettband manuellt
Du kan spela in från CD-skivor, kassettband
och radion. Du kan t ex bara spela in de
melodier du önskar eller börja inspelningen
från mitten av bandet. Inspelningsnivån
justeras automatiskt.
2
5
Tryck på P på däck B.
Inspelningen börjar.
6
Börja spela upp källan.
För att
Tryck på
Avbryta inspelning
p på däck B
Göra paus i inspelning
P på däck B
Tips
• Om du vill spela in på motsatt sida trycker du på
ª så att indikatorn på knappen ª (för motsatt
sida) lyser med grönt sken.
• Om du vill minska bruset i svaga
högfrekvenssignaler trycker du på DOLBY NR
innan steg 5 så att “DOLBY NR B” visas i
teckenfönstret.
4 DOLBY
NR
ª
p
5 1 3
1
Sätt in ett tomt band i däck B.
2
Tryck på FUNCTION flera gånger
tills den källa som du vill spela in
(t. ex. CD-skivan) visas i
teckenfönstret.
3
Tryck på r REC.
Däck B är i standbyläge för inspelning
och indikatorn på knappen · (för
framsidan) lyser med grönt sken.
4
26
Tryck på DIRECTION upprepade
gånger för att välja A att spela in
på en sida eller ß (eller RELAY)
för att spela in på båda sidorna.
Spela in från CDskivor genom att
ange spårordning
1
Lägg i CD-skivorna och stäng
framluckan.
2
Sätt i ett tomt band i däck B.
— Programredigering
3
Du kan spela in spår från alla CD-skivor i den
ordning du önskar. Under programmeringen
ser du till att uppspelningstiderna för varje
sida inte överskrider längden för en sida av
bandet.
Tryck på FUNCTION flera gånger
tills “CD” visas i teckenfönstret.
4
Tryck på PLAY MODE flera gånger
tills “PROGRAM” visas i
teckenfönstret.
5
Tryck på DISC SKIP för att välja en
CD-skiva.
6
Vrid jog-ringen tills önskat spår
visas i teckenfönstret.
12 2 1113
p
3
p
Skivnummer
Spårnummer
DOLBY NR
OFF
DISC PROGRAM
Total uppspelningstid
(inklusive valt spår)
7
9 1 5
EDIT
Tryck på PLAY MODE en gång.
Spåret har programmerats. “STEP” och
den programmerade
uppspelningsordningen visas, följd av
den totala uppspelningstiden.
6 4,7
Det sista programmerade spåret
DOLBY NR
OFF
DISC PROGRAM
CHECK
Total uppspelningstid
8
Upprepa steg 5 – 7 om du vill
programmera ytterligare spår som
ska spelas in på sidan A.
Hoppa över steg 5 om du väljer spår från
samma skiva.
forts
27
Spela in från CD-skivor genom att
ange spårordning (forts)
Välja bandlängd
automatiskt
9
— Bandvalsredigering
Tryck på P för att lägga in en paus i
slutet på sidan A.
“P” visas i teckenfönstret och den totala
uppspelningstiden nollställs “0.00” i
teckenfönstret.
10 Upprepa stegen 5 – 7 för att
programmera de spår som ska
spelas in på sida B.
Hoppa över steg 5 om du vill välja spår
från samma skiva.
Du kan låta systemet välja och visa
lämpligaste bandlängd vid inspelning från en
CD-skiva. Du kan emellertid inte använda
bandvalsredigering för skivor som innehåller
mer än 20 spår.
/ Sätt i en CD-skiva och tryck på EDIT
en gång så att “EDIT” blinkar.
Bandlängden för CD-skivan visas i
spelposition, följd av den totala
uppspelningstiden för sidorna A och B.
11 Tryck på CD SYNC.
Däck B är i vänteläge för inspelning, CDspelaren är i standbyläge för
uppspelning och indikatorn på knappen
· (för framsidan) lyser med grönt sken.
12 Tryck på DIRECTION upprepade
gånger för att välja A att spela in
på en sida eller ß (eller RELAY)
för att spela in på båda sidorna.
13 Tryck på P på däck B.
Inspelningen börjar.
Avbryta inspelning
Tryck på p på däck B eller CD-spelaren.
Kontrollera ordningen
Tryck på CHECK på fjärrkontrollen flera
gånger. Efter sista spåret visas “CHECK
END”.
Avbryta programredigering
Tryck på PLAY MODE flera gånger tills
“PROGRAM” eller “SHUFFLE” inte längre
visas i teckenfönstret.
28
Observera
Du kan inte använda den här funktionen med
programmerad uppspelning. Radera hela
programmet (se “För att radera hela programmet”
på sid 25) innan du följer ovanstående procedur.
DJ-blandning
Spela spår med
upprepning av ett
viss avsnitt
Använda flasheffekten på ett
avsnitt
— Slingspelning
— Flash
Med slingeffekten kan du spela upp ett
avsnitt på en CD-skiva flera gånger. Det gör
att du kan skapa egna inspelningar.
Med Flash-effekten kan du “flasha” CDskivan vid uppspelning. Det gör att du kan
skapa egna inspelningar.
LOOP
Jog-ringen
/ Tryck på och håll ned LOOPknappen vid den punkt där du vill
börja slingeffekten och släpp den
när du vill återgå till normal
uppspelning.
LOOP FLASH
Jog-ringen
/ Tryck på och håll ned FLASHknappen vid den punkt där du vill
börja flash-effekten och släpp den
när du vill återgå till normal
uppspelning.
Justera slinglängden
Justera flash-längden
Välj olika slinglängder genom att vrida jogringen samtidigt som du håller ned LOOP
(eller tryck på MUSIC MENU B/b samtidigt
som du håller ned LOOP på fjärrkontrollen).
Välj olika flash-längder genom att vrida jogringen samtidigt som du håller ned FLASH
(eller trycker på MUSIC MENU B/b
samtidigt som du håller ned FLASH på
fjärrkontrollen).
Använda både LOOP och FLASH
Tryck på och håll ned både LOOP och
FLASH.
Observera
Sling- och flash-längden kan inte justeras i
stoppläge. Justera sling- och flash-längden
under uppspelning.
29
Använda
tonkontrollen
— Wave
Med Wave-effekten kan du automatiskt ställa
in den grafiska tonkontrollen när du lyssnar
på en källa. Du kan använda effekten med
vilken källa som helst men den kan inte
spelas in.
WAVE
Jog-ringen
/ Tryck på och håll ned WAVEknappen vid den punkt där du vill
börja Wave-effekten och släpp den
när du vill återgå till normal
uppspelning.
Justera wave-längden
Välj olika wave-längder genom att vrida jogringen samtidigt som du håller ned WAVEknappen.
30
Ljudjustering
Ställa in ljudet
Du kan förstärka basen, förbättra ljudet och
använda hörlurar.
GROOVE
SUPER WOOFER
Observera
• Det blir störningar när du använder SUPER
WOOFER-systemet med den grafiska
tonkontrollen om basljudet är för starkt. Justera
basljudet sakta när du lyssnar på musiken.
• Om du avbryter GROOVE avbryts
utjämningskurvan och basnivån. Justera
utjämnaren för att få önskad effekt.
Lyssna med hörlurar
Anslut hörlurarna till PHONES-uttagen.
Inget ljud hörs från högtalarna.
PHONES
SUPER W MODE
Förstärka basljudet från super
woofern (SUPER WOOFER)
Tryck på SUPER WOOFER.
Varje gång du trycker på den här knappen
ändras super woofer-fönstret så här:
n
SUPER WOOFER FLAT n LOW n HIGH
Välja super woofer-läge
Tryck på SUPER W MODE när super woofer
är aktiverad.
Varje gång du trycker på den här knappen
ändras super woofer-fönstret så här:
MOVIE ˜ MUSIC
Förbättra ljudet (GROOVE)
Tryck på GROOVE.
Volymen växlar till strömläge,
tonkontrollskurvan ändras, basnivån (SUPER
WOOFER) ändras till “HIGH,” och
indikatorn på GROOVE-knappen tänds.
Tryck på GROOVE igen för att återgå till
tidigare volym.
31
Välja ljudförstärkning
På ljudförstärkningsmenyn kan du välja olika
typer av ljud beroende på vilken musik du
lyssnar på.
Du kan skapa en egen ljudförstärkarfil med
egna effekter (se “Skapa en egen
ljudförstärkarfil (anpassad fil)”).
SPECTRUM
ANALYZER
EFFECT 1,2
Avbryta ljudbetoningen
Tryck på EFFECT (eller MUSIC MENU ON/
OFF på fjärrkontrollen) flera gånger så att
indikatorn på EFFECT-knappen släcks.
Musikmenyalternativ
“SUR
” visas om du väljer en
ljudbetoning med en surroundeffekt.
Tryck på
För att välja
GEQ V/v
MENU 1
MENU 2
GEQ B/b
ROCK
MOVIE
POP
GAME
JAZZ
NIGHT
DANCE
PARTY
SALSA
RELAX
Ändra tonkontrollsfönstret
Varje gång du trycker på SPECTRUM
ANALYZER, ändras
utjämningsteckenfönstret och visar en av de
fyra teckenfönstren nedan.
1
Tryck på GEQ V/v (eller MUSIC
MENU V/v på fjärrkontrollen)
upprepade gånger för att välja en
MENU 1 eller MENU 2.
Se tabellen “Musikmenyalternativ”
nedan. Den senaste ljudbetoning som
valdes på menyn visas i teckenfönstret.
63
2
Tryck på GEQ B/b (eller MUSIC
MENU B/b på fjärrkontrollen)
upprepade gånger för att välja
önskad ljudbetoning.
Namnet på ljudbetoningen visas i
teckenfönstret.
32
250
1K
4K
16K(Hz)
Justera
ljudförstärkning
4
Tryck på GEQ V/v för att justera
nivån.
DOLBY NR
OFF
Du kan justera ljudförstärkningen med den
grafiska tonkontrollen och surround-effekten.
6 2 3,4
ALL DISC S
63
250
1K
4K
16K(Hz)
5
Upprepa stegen 3 och 4 när du vill
justera de andra bandfrekvenserna.
6
Tryck på ENTER när du är klar.
Observera
Om du väljer en annan ljudförstärkning än
“EFFECT OFF” försvinner den tidigare ljudeffekten.
Om du vill ha kvar den här effekten sparar du den i
en egen fil (se “Skapa en egen ljudförstärkarfil”).
Justera den grafiska
tonkontrollen
Med den här funktionen kan du justera
ljudförstärkningen genom att öka eller
minska nivån på bestämda frekvensområden.
Välj först ljudförstärkning för normalljudet.
1
Välj ljudförstärkningen för
normalljudet.
(se “Välja ljudförstärkning”.)
2
Tryck på GEQ CONTROL.
Frekvensområdet visas och nivåvärdet
blinkar i teckenfönstret.
3
Tryck på GEQ B/b flera gånger för
att välja en frekvens.
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
63
250
1K
4K
16K(Hz)
forts
33
Justera ljudförstärkningen (forts)
Justera DSP-nivån
Aktivera Surroundeffekten
I Surround-menyn kan du välja
ljudegenskaper utifrån det ljud du lyssnar på.
DSP
DSP LEVEL
/ Tryck på DSP LEVEL på
fjärrkontrollen) tills önskat DSP-läge
visas i teckenfönstret.
Varje gång du trycker på denna knapp
ändras menyn på följande sätt:
DSP OFF: Desaktiverar DSP-läget
HALL: Återger akustiken i en konsertsal
THEATER: Återger akustiken i en
biosalong
34
fjärrkontrollen för att välja DSPnivå.
Varje gång du trycker på knappen
ändras nivån på följande sätt:
LEVEL 1 n 2 n 3
n
/ Tryck på DSP (eller DSP MODE på
Observera
• Om du väljer andra ljudeffekter avbryts surroundeffekten. Du återfår den genom att lagra den i en
egen fil (se “Skapa en egen ljudförstärkarfil”).
• Du kan justera DSP-nivån när DSP-läget är
aktiverat.
Skapa en egen
ljudförstärkarfil
— Anpassad fil
Du kan skapa egna filer med ljudmönster
(surround-effekt och grafisk tonkontroll) och
sedan spara dem i spelarens minne. Längre
fram kan du ta fram ljudmönstret och spela
upp ett kassettband, en CD-skiva eller ett
radioprogram. Du kan skapa upp till fem filer
med ljudmönster. Innan du börjar väljer du
först den ljudförstärkning som du vill ha för
normalljudet.
4
Tryck på ENTER.
De justerade ljudeffekterna sparas under
det valda filnumret. Alla tidigare
sparade inställningar i minnet tas bort
och ersätts med de nya.
Hämta den anpassade filen
1 Tryck på GEQ V/v (eller MUSIC MENU
V/v på fjärrkontrollen) flera gånger för att
visa den sist valda filen.
2 Tryck på GEQ B/b (eller MUSIC MENU
B/b på fjärrkontrollen) flera gånger för att
välja den fil du vill ha.
4 2 3
1
Skapa ljudeffekter med den grafiska
tonkontrollen och surround-effekten
(se “Justera ljudförstärkning”).
2
Tryck på P FILE MEMORY.
Filnumret visas i teckenfönstret.
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
3
Tryck på GEQ B/b för att välja
filnumret (P FILE) där du vill spara
ljudeffekten.
35
Dolby Pro Logic
Surround-ljud
Du kan få tillgång till Dolby Pro Logic
Surround-ljud i Dolby Surround-kodade
(q) videor och TV-program.
Avsluta först anslutningen och justeringen av
högtalarna (se “Steg 2: Ansluta högtalarna”).
1
1
Tryck på PRO LOGIC (eller
PRO LOGIC ON/OFF på
fjärrkontrollen) så att indikatorn på
PRO LOGIC-knappen tänds.
2
Spela upp en programkälla.
Stänga av Dolby Pro Logic
Surround-ljudet
Tryck på PRO LOGIC (eller PRO LOGIC
ON/OFF på fjärrkontrollen) så att indikatorn
på PRO LOGIC-knappen släcks.
Observera
• Du kan inte använda Dolby Pro Logic Surroundljud och Surround-menyfunktionerna samtidigt.
• När du spelar in ljudet ska du stänga av Dolby Pro
Logic Surround-ljudet.
• Ljudförstärkningsinställningen avbryts när du
väljer Dolby Pro Logic Surround-ljudet.
36
Ytterligare funktioner
Använda RDS (Radio
Data System)
Vad är RDS?
Hitta en kanal efter
programtyp (PTY)
Du kan hitta önskad kanal genom att välja ett
program som för tillfället sänds från RDSkanalerna i kanalväljarens förinställda minne.
1 3,5 2,4
RDS (Radio Data System) är en
sändningstjänst som gör att radiokanaler kan
sända ytterligare information tillsammans
med de vanliga programmen. Den här
radiomottagaren erbjuder RDS-funktioner,
som t ex trafikövervakning, nyheter eller
informationsprogram samt hur du hittar en
kanal efter programtyp. RDS finns endast på
FM-kanaler.*
Observera
RDS kanske inte fungerar på rätt sätt om kanalen
som du tar in inte kan överföra RDS-signalen eller
om signalen är för svag.
* Alla FM-kanaler har inte RDS-tjänsten eller
samma typ av tjänst. Mer information om vilket
RDS-system som finns i ditt område får du om du
kontaktar dina lokala radiostationer.
Ta emot RDS-sändningar
/ Välj en FM-kanal.
Om kanalen har RDS-tjänster visas
kanalens namn i teckenfönstret.
1
Tryck på PTY.
2
Tryck på TUNING +/– för att välja
den programtyp du vill ha. Se
avsnittet “Lista med programtyper
(PTY)” nedan.
3
Tryck på ENTER/NEXT.
Visa RDS-information
Varje gång du trycker på DISPLAY/DEMO
ändras teckenfönstret så här:
n Kanalens namn*
n
Enheten börjar söka efter de förinställda
RDS-kanalerna (“SEARCH” och vald
programtyp visas växlande i
teckenfönstret).
När radion tar emot ett program blinkar
kanalnumret.
Frekvens
n
Programtyp*
n
Klocka
n
Effektnamn (P FILE) eller ”EFFECT ON
(OFF)”
* Om RDS-sändningen inte mottas, visas inte
kanalnamn och programtyp i teckenfönstret.
4
Tryck på TUNING +/– tills önskat
kanalnummer blinkar i
teckenfönstret.
5
Tryck på ENTER/NEXT när
kanalnumret blinkar.
forts
37
Använda RDS (Radio Data System)
(forts)
Om du vill avbryta den pågående
sökningen
NONE
Program som inte angivits ovan.
Tryck på PTY.
Lista med programtyper (PTY)
AFFAIRS
Program som behandlar ett visst ämne med
tonvikt på nyheter.
ALARM
Nödsändningar.
CULTURE
Kulturprogram.
DRAMA
Radioteatrar och serier.
EDUCATE (Education)
Utbildnings- och instruktionsprogram.
INFO (Information)
Konsumentupplysningsprogram,
medicinsk rådgivning, osv samt väder.
LIGHT MUSIC
Klassisk musik.
M.O.R. MUSIC
Bakgrundsmusik.
NEWS
Nyhetsprogram.
OTHER MUSIC
Musik som t ex jazz, blues och reaggae.
POP MUSIC
Popmusikprogram.
ROCK MUSIC
Rockmusikprogram.
SCIENCE
Naturvetenskapliga program och
teknikprogram.
CLASSICS
Konserter, kammarmusik, opera, osv.
SPORT
Sportnyhetsprogram.
VARIED
Övriga programtyper som t ex
kändisintervjuer, frågesporter och
komedier.
38
Observera
“NO PTY” visas när den valda programtypen inte
sänds.
Sjunga med: Karaoke
3
Varje gång du trycker på den här
knappen ändras teckenfönstret så här:
KARAOKE PON n MPX R n MPX L
n
Du kan sjunga med en CD-skiva eller ett
kassettband genom att dra ned volymen på
sångarens röst. Du måste ansluta en mikrofon
(tillval).
2 1,5 3
Tryck på KARAOKE PON/MPX
flera gånger för att erhålla önskad
karaoke-effekt.
EFFECT OFF (ON) N
“h” visas i teckenfönstret när karaokeläget är aktiverat.
4
För att
Välj
Minska sångarens röst
på en CD-skiva eller ett
kassettband
KARAOKE PON
Minska vänstra kanalen MPX R
på multiplex CD-skiva
eller kassettband
Minska högra kanalen
på multiplex CD-skiva
eller kassettband
1
2
Vrid MIC LEVEL till MIN när drar
ned mikrofonens kontrollnivå.
Anslut en mikrofon (tillval) till MICuttaget.
MPX L
4
Sätt på musiken och justera
volymen.
5
Vrid MIC LEVEL för att justera
mikrofonens volym.
När du är klar
Vrid MIC LEVEL till MIN och koppla bort
mikrofonen från MIC. Tryck sedan på
KARAOKE PON/MPX flera gånger tills “h”
inte längre visas i teckenfönstret.
forts
39
Sjunga med: Karaoke (forts)
Avbryta inspelningen
Tryck på p på däck B.
Mixa och spela in
ljudeffekter
5 5
4
p
Tips
2 3
• Om det blir rundgång (tjutande ljud) flyttar du
mikrofonen från högtalarna eller ändrar
riktningen på den.
• Om du bara vill spela in din röst via mikrofonen
väljer du CD-källan utan att spela upp någon CDskiva.
Observera
• Om du trycker på EFFECT eller väljer en
ljudeffekt avbryts karaoke-läget.
• Det instrumentala ljudet kan reduceras liksom
sångarens röst när källjudet spelades in
enkanaligt.
• Sångarens röst blir inte lägre när:
— endast få instrument spelar
— en duett sjungs
— källan har starka ekon eller körsång
— sångarens röst avviker från centrum
— rösten i källan sjunger hög sopran eller tenor
1
Gör iordning mikrofonen och
karaoke-effekten. Sätt sedan in ett
kassettband i däck B.
2
Tryck på FUNCTION flera gånger
för att välja önskad källa och ställ in
den i pausläge.
3
Tryck på r REC.
4
Tryck på P.
5
Tryck på · för att börja
uppspelningen av CD-skivan (eller
bandet i däck A).
Uppspelningen börjar.
Börja sjunga med musiken.
40
Somna till musik
— Insomningstimer
Du kan ställa in systemet så att du kan somna
till musik. Det går att ställa in den återstående
tiden med tio minuters intervall.
När du väljer AUTO
Strömmen stängs av när uppspelningen av
CD-skivan eller kassettbandet är klar (upp till
en och 100 minuter). Strömmen stängs av om
du stannar uppspelningen manuellt.
Kontrollera återstående tid
Tryck på SLEEP en gång.
Ändra återstående tid
SLEEP
Tryck på SLEEP flera gånger för att välja
önskad tid.
Avbryta insomningsfunktionen
Tryck på SLEEP flera gånger tills “SLEEP
OFF” visas i teckenfönstret.
/ Tryck på SLEEP.
Varje gång du trycker på den här
knappen ändras minutangivelsen i
teckenfönstret (återstående tid) så här:
AUTO n 90min n 80min n 70min
OFF N 10min ....... 50min N 60min
41
Vakna till musik
4
— Väckningstimer
Tryck på TUNING +/– för att välja
DAILY 1 eller DAILY 2. Tryck sedan
på ENTER/NEXT.
“ON” visas och timangivelsen visas i
teckenfönstret.
Du kan vakna till musik på en bestämd tid
varje dag. Du behöver bara ställa klockan (se
“Steg 3: Ställa klockan”).
1
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
9 3
4,5,6,7,8
5
Ställ in klockan till när
uppspelningen ska börja.
Tryck på TUNING +/– för att ställa in
timmen och tryck sedan på
ENTER/NEXT.
Lampan för minuter blinkar.
1
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
Tryck på TUNING +/– för att ställa in
minuterna och tryck sedan på
ENTER/NEXT.
Timangivelsen blinkar igen.
1
3
Gör klar musikkällan.
Vrid VOLUME för att justera
volymen.
Tryck på t/CLOCK SET.
“SET” visas och “DAILY 1” blinkar i
teckenfönstret.
42
Ställ in klockan till när
uppspelningen ska stanna enligt
proceduren ovan.
7
Tryck på TUNING +/– tills önskad
musikkälla visas.
2
• CD-skiva: Sätt i en CD-skiva. Om du
vill börja från ett speciellt spår skapar
du ett program (se “Programmera
spår”).
• Kassettband: Sätt i ett band med sidan
som du vill spela in mot dig.
• Radio: Ställ in önskad kanal (se “Steg
4: Förinställa radiokanaler”).
2
6
Teckenfönstret ändras så här:
TUNER n CD PLAY n TAPE PLAY
n
DAILY 1/DAILY 2
8
Tryck på ENTER/NEXT.
Starttiden, stopptiden och musikkällan
visas i följd innan det ursprungliga
teckenfönstret visas.
9
Stäng av strömmen.
Kontrollera inställningen
1 Tryck på DAILY 1 eller DAILY 2 beroende
på vad du har ställt in.
2 “TIMER OFF” visas i teckenfönstret.
3 Tryck på DAILY 1 eller DAILY 2 igen.
Avbryta timern
1 Tryck på DAILY 1 eller DAILY 2 beroende
på vad du har ställt in.
2 “TIMER OFF” visas i teckenfönstret.
Timerinspelning av
radioprogram
När du spelar in med timer måste du ställa in
radiokanalen (se “Steg 4: Förinställa
radiokanaler”) och klockan (se “Steg 3: Ställa
klockan”) i förväg.
27
REC
6 3,4,5
Observera
• Systemet sätts igång 15 sekunder före förinställd
tid.
• Du kan inte aktivera DAILY 1 och DAILY 2
samtidigt.
• Du kan inte ställa in timern om du har samma tid
för av respektive på.
• När du har ställt in insomningstimern slår inte
väckningstimern på systemet förrän
insomningstimern är avstängd.
• Du kan inte ställa in väcknings- och
insomningstimern samtidigt.
1
Ställ in radiokanalen (se “Lyssna på
radion”).
2
Tryck på t/CLOCK SET.
“SET” visas och “DAILY 1” blinkar i
teckenfönstret.
3
Tryck på TUNING +/– för att välja
REC och tryck sedan på
ENTER/NEXT.
“ON” visas och timangivelsen blinkar i
teckenfönstret.
REC
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
forts
43
Timerinspelning av radioprogram
(forts)
4
Ställ in klockan till när inspelningen
ska börja.
Tryck på TUNING +/– för att ställa in
timmen och tryck sedan på
ENTER/NEXT.
Lampan för minuter blinkar.
REC
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
Tryck på TUNING +/– för att ställa in
minuterna och tryck sedan på ENTER/
NEXT.
Timangivelsen blinkar igen.
5
Ställ in klockan till när inspelningen
ska stanna enligt proceduren ovan.
Starttiden, stopptiden, inspelningskällan
och kanalen visas i följd innan det
ursprungliga teckenfönstret visas.
6
Sätt i ett oinspelat band i däck B.
7
Stäng av strömmen.
När inspelningen börjar är volymen
inställd till minimum.
Kontrollera inställningen
1 Tryck på REC.
2 “TIMER OFF” visas i teckenfönstret.
3 Tryck på REC igen.
Om du vill ändra inställningen börjar du om
från steg 1.
Avbryta timern
1 Tryck på REC.
2 “TIMER OFF” visas i teckenfönstret.
44
Observera
• Systemet sätts igång 15 sekunder före förinställd
tid.
• Om strömmen är på vid den förinställda tiden
görs ingen inspelning.
• Du kan inte ställa in timern om du har samma tid
för av respektive på.
• När du ställer in insomningstimern, startas inte
timerinspelningen förrän insomningstimern gör
att systemet stängs av.
• Du kan inte ställa in väcknings- och
insomningstimern samtidigt.
• Inspelning påbörjas på bandets framsida.
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Rengöra höljet
Använd en ren duk, lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel.
Skydda ett band för inspelning
Angående driftspänning
Innan du kan använda systemet måste du
kontrollera att dess driftspänning är densamma som
i det lokala elnätet.
Om du vill förhindra att ett band spelas över
oavsiktligt bryter du av säkerhetsfliken på sidan A
eller B enligt bilden. Om du senare vill spela in på
bandet täcker du öppningen med tejp.
Angående säkerhet
• Enheten inte är bortkopplad från strömkällan
(elnätet) så länge som den är kopplad till
vägguttaget, även om själva enheten är avstängd.
• Dra ur kontakten från vägguttaget (elnätet) om
enheten inte ska användas under en längre tid.
När du gör det håller du i kontakten och inte i
själva kabeln.
• Råkar du tappa något föremål eller spilla vätska i
enheten ska du slå av strömmen, dra ur
nätkontakten och låta fackkunnig personal gå
igenom enheten innan den används igen.
• Kontakta en radiohandlare eller elbutik om
nätkabeln behöver bytas.
Angående installation
• Förhindra överhettning genom att placera
stereosystemet på ett ställe med god ventilation.
• Placera inte enheten så att den lutar.
• Placera inte enheten där det är:
— Extremt varmt eller kallt
— Dammigt eller smutsigt
— Mycket fuktigt
— Vibrerande störningar
— Starkt solljus
Angående kondens
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm
plats eller placeras i ett mycket fuktigt rum kan
det bildas kondens på linsen inuti CD-spelaren.
Om detta inträffar fungerar inte CD-spelaren. Ta
ur CD-skivan och låt systemet stå på ungefär en
timme tills all fukt har avdunstat.
• Ta ur alla skivor när du flyttar systemet.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med stereosystemet.
Observera angående CD-skivor
• Rengör CD-skivan med en rengöringsduk innan
uppspelning. Torka skivan från mitten och utåt.
• Använd inte bensin, thinner eller andra
lösningsmedel som finns att köpa i handeln, och
inte heller antistatspray avsedd för LP-skivor av
vinyl.
• Utsätt inte CD-skivan för direkt solljus eller
varmluft. Lämna inte heller CD-skivan i en bil
som står parkerad i direkt solljus.
När du använder ett band av typ TYPE II (CrO2)
eller TYPE IV (metall) ser du till att du inte täcker
över de markeringar (“hål”) som gör det möjligt för
bandspelaren att automatiskt känna av bandtypen.
Markeringar
Innan du sätter in ett band i
kassettspelaren
Se till att bandet inte är för slakt. Annars kan det
fastna i kassettspelaren och skadas.
Om du använder ett band som är
längre än 90 minuter
Bandet är mycket elastiskt. Ändra inte
bandoperationer som t ex uppspelning, stopp,
snabbspolning för ofta. Bandet kan fastna i
kassettspelaren.
Rengöra bandhuvuden
Rengör bandhuvuden efter tio timmars användning.
Om de är smutsiga kan det orsaka att:
— Ljudet försämras
— Ljudnivån minskas
— Ljudet försvinner
— Bandet inte raderas ordentligt
— Bandet inte spelas in
Rengör bandhuvudena innan du börjar en
inspelning eller efter att du har spelat upp ett
gammalt band. Använd en rengöringskassett som
finns att köpa i handeln. Mer information finns i
bruksanvisningen till rengöringskassetten.
Avmagnetisera bandhuvudena
Avmagnetisera bandhuvudena och metalldelarna
som har kommit i kontakt med bandet efter 20 till 30
timmars användning. Använd ett antistatband som
finns att köpa i handeln. Mer information finns i
bruksanvisningen till antistatbandet.
45
Felsökning
DAILY 1, DAILY 2 och REC visas inte när du
trycker på t/CLOCK SET.
•Ställ timern rätt.
•Ställ klockan.
Om det uppstår problem när du använder
stereosystemet följer du nedanstående
kontrollista.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
•Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen
och enheten.
•Fjärrkontrollen är inte riktad mot
systemets sensor.
•Batterierna är slut. Byt ut dem.
Kontrollera först att nätkabeln och högtalarna
är ordentligt anslutna.
Om problemet kvarstår kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Allmänt
Teckenfönstret börjar blinka på en gång
när du sätter i nätkabeln trots att du inte
har slagit på strömmen (demoläge).
•Tryck på DISPLAY/DEMO när
strömmen till systemet är avslagen.
Demoläget visas automatiskt första
gången du sätter i nätkabeln eller efter
strömavbrott som har varat längre än tolv
timmar.
Om det händer ställer du om:
— Klockan (se “Steg 3: Ställa klockan”)
— Tryck på DISPLAY/DEMO medan
enheten är avstängd.
Det hörs inget ljud.
•Vrid VOLUME medurs.
•Hörlurarna är anslutna.
•Sätt endast i den avskalade delen av
sladden. Om du sätter i plastdelen kan
det störa högtalaren så att inget ljud hörs
från den.
Det hörs inget från mikrofonen
•Vrid VOLUME eller MIC LEVEL för att
justera volymen på mikrofonen.
•Kontrollera att mikrofonen är ordentligt
ansluten till MIC-uttaget.
Det hörs kraftiga störningar eller ljud.
•En TV eller videobandspelare står för
nära stereon. Flytta stereon.
“0:00” blinkar i teckenfönstret.
•Ett strömavbrott har inträffat. Ställ
klockan och timerinställningarna igen.
Timern fungerar inte.
•Ställ klockan rätt.
46
Det är rundgång.
•Minska volymen.
•Flytta mikrofonen från högtalarna eller
ändra riktningen på den.
Oregelbundna färger visas på TV-skärmen.
•Stäng av TV:n och sätt därefter på den
igen efter 15 till 30 minuter. Om färgerna
fortfarande är oregelbundna ska du
placera högtalarna längre bort från TV:n.
Högtalare
Det kommer bara ljud från en högtalare,
eller vänster och höger volym är
obalanserade.
•Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarnas placering.
Inget ljud från högtalarna förutom
mitthögtalaren.
•Den källa som spelas upp är enkanalig.
Tryck på PRO LOGIC för att stänga av
Pro Logic-läget.
Inget ljud från mitthögtalaren.
•Ställ in CENTER LEVEL på rätt nivå.
Inget ljud från de bakre högtalarna.
•Ställ in REAR LEVEL på rätt nivå.
•Den programvara du spelar upp har
begränsade ljudeffekter. Kontrollera
volymen med testtonen.
CD-spelaren
Kanalväljaren
Skivfacket roterar inte.
•CD-skivan har inte lagts i på rätt sätt.
Det hörs kraftiga störningar eller brus
(“TUNED” eller “STEREO” blinkar i
teckenfönstret).
•Justera antennen.
•Signalen är för svag. Anslut den externa
antennen.
CD-skivan spelar inte upp.
•CD-skivan ligger inte plant i skivfacket.
•CD-skivan är smutsig.
•CD-skivan har satts i med etikettsidan
nedåt.
•Fukt har kondenserats i systemet. Ta ur
CD-skivan och låt systemet stå på i
ungefär en timme tills all fukt har
avdunstat.
Uppspelningen börjar inte från första
spåret.
•Spelaren är i programmeringsläge eller
läget för slumpmässig uppspelning.
Tryck på PLAY MODE flera gånger tills
“PROGRAM” eller “SHUFFLE” inte
längre visas i teckenfönstret.
Ett FM-program som sänds i stereo kan
inte tas emot i stereo.
•Tryck på STEREO/MONO så att
“STEREO” visas i teckenfönstret.
Om det uppstår andra fel än de
som beskrivs ovan gör du så här:
1 Dra ur nätkabeln.
2 Sätt i kabeln igen.
3 Tryck samtidigt på SPECTRUM
ANALYZER, ENTER och DISC 1.
Kassettspelaren
Inget spelas in på bandet.
•Det finns inget band i kassettfacket.
•The fliken har avlägsnats från kassetten
(se sid 45).
•Bandet är slut.
Bandet spelas inte in eller upp, eller
ljudnivån har minskat.
•Huvudena är smutsiga. Rengör dem (se
sid 45).
•Magnetiska avlagringar har bildats på in/uppspelningshuvudena. Avmagnetisera
dem (se sid 45).
Ljudet på bandet raderas inte helt.
•Magnetiska avlagringar har bildats på in/uppspelningshuvudena. Avmagnetisera
dem (se sid 45).
Det hörs svaj och fladder och ljudet
försvinner.
•Capstanaxlarna eller bandrullarna är
smutsiga. Rengör dem (se sid 45).
Högfrekvenser har raderats eller bruset
har ökat.
•Magnetiska avlagringar har bildats på in/uppspelningshuvudena. Avmagnetisera
dem (se sid 45).
47
Tekniska data
CD-spelaren
System
Laser
Förstärkaren
DIN-uteffekt
FRONT SPEAKER:
100 + 100 W
(8 ohm vid 1 kHz, DIN)
CENTER SPEAKER:
35 W
(8 ohm vid 1 kHz, DIN)
REAR SPEAKER:
17,5 + 17,5 W
(16 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt
FRONT SPEAKER:
120 + 120 W
(8 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
CENTER SPEAKER:
42 W
(8 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
REAR SPEAKER:
21 + 21 W
(16 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
Musikuteffekt
FRONT SPEAKER:
210 + 210 W
(8 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
CENTER SPEAKER:
70 W
(8 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
REAR SPEAKER:
35 + 35 W
(16 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
Ingångar
PHONO IN (uttag för hörlurar):
känslighet 3 mV,
impedans 47 kiloohm
VIDEO (AUDIO) IN (uttag för hörlurar):
känslighet 250 mV,
impedans 47 kiloohm
MIX MIC (uttag för hörlurar):
känslighet 1 mV,
impedans 10 kiloohm
Utgångar
PHONES (uttag för hörlurar):
för hörlurar på 8 ohm
eller mer
FRONT SPEAKER:
för impedans på 8 till
16 ohm
SURROUND SPEAKER CENTER:
för impedans på 8 till
16 ohm
SURROUND SPEAKER REAR:
för impedans på 16 ohm
48
Laseruteffekt
Våglängd
Frekvensområde
Signalbrusförhållande
Dynamiskt område
Digitalt ljudsystem för
CD-skivor
Halvledarlaser
(λ = 780 nm)
Emission: kontinuerlig
Max 44,6 µF*
* Det här uteffektvärdet
har mätts på 200 mm
avstånd från linsens
framsida på det optiska
pickupblocket med 7 mm
öppning.
780 – 790 nm
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Mer än 90 dB
Mer än 90 dB
Kassettbandspelaren
Inspelningssystem
Frekvensområde
(DOLBY NR OFF)
Svaj och fladder
4-spårs 2-kanalsstereo
60 – 13 000 Hz (±3 dB),
med Sony TYPE I-kassett
60 – 14 000 Hz (±3 dB),
med Sony TYPE II-kassett
±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
Kanalväljaren
FM-stereo, FM/AM superheterodyntuner
FM-kanalväljaren
Avsökningsområde
3-bandsmodeller:
4-bandsmodeller
FM:
UKV:
Antenn
Antennanslutningar
Mellanfrekvens
SS-SR120
Högtalarsystem
Högtalarenhet
87,5 – 108,0 MHz
(steg 50 kHz)
87,5 – 108,0 MHz
(steg 50 kHz)
65,0 – 74,0 MHz
(steg 10 kHz)
OIRT
65,0 – 74,0 MHz
(steg 10 kHz)
POLAR STEREO
FM-trådantenn
75 ohm obalanserad
10,7 MHz
Nominell impedans
Dimensioner (/b/h/d)
Vikt
Allmänt
Strömförsörjning
220 – 230 V växelström,
50/60 Hz
Strömförbrukning
270 W
Mått (b/h/d)
Ca 355 × 425 × 435 mm
inkl utskjutande delar
och reglage
Vikt
Ca 13,3 kg
Medföljande tillbehör
AM-ramantenn (1)
Fjärrkontroll RM-SE2AV
(1)
Sony SUM-3-batterier
(NS) (2)
FM-trådantenn (1)
Högtalarkablar (5)
Fötter till mittenhögtalare
(4)
AM-kanalväljaren
Avsökningsområde
MW:
LW:
Antenn
Mellanfrekvens
531 – 1.602 kHz
(med avsökningsintervall
på 9 kHz)
153 – 279 kHz
(med avsökningsintervall
på 3 kHz)
AM-ramantenn, extern
antennanslutning
450 kHz
Högtalare
SS-XB8AV
Högtalarsystem
Högtalarelement
SuperWoofer:
Woofer:
Super Tweeter:
Nominell impedans
Dimensioner (b/h/d)
Vikt
SS-CN120
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Nominell impedans
Dimensioner (b/h/d)
Vikt
4-vägs högtalarsystem, 4enheter, SAW,
högtalarenheter av
magnetiskt avskärmad
typ
Komplett högtalarsystem,
basreflex
10 cm i diameter, konisk
typ
16 ohm
ca 175 × 127 × 185 mm
ca 1,3 kg netto per
högtalare
Rätt till ändringar förbehålles.
17 cm i diameter, konisk
typ
17 cm i diameter, konisk
typ
2 cm i diameter, dometyp
8 ohm
ca 285 × 590 × 450 mm
ca 16 kg netto per
högtalare
Komplett högtalarsystem,
basreflex, magnetiskt
avskärmad typ
10 cm i diameter, konisk
typ
8 ohm
ca 345 × 116 × 185 mm
ca 1,8 kg netto per
högtalare
49
Register
A
Anpassad fil 35
Ansluta
antenner 5, 13
extra komponenter 12
strömmen 5
systemet 4
Antenner 5, 13
Automatiskt källval 15, 17,
20
Karaoke 39
minska rösten
(KARAOKE PON) 39
sjunga med en multiplex
CD-skiva eller ett
kassettband (MPX R/
MPX L) 39
Kopiera 21
L
Ljudförstärkning 32, 33
Ljudjustering 31
Lyssna på förinställda
kanaler 17
M
B
Bandvalsredigering 28
Batterier 6
C
CD-spelare 14, 22
D, E
Dolby Pro Logic Surround 6,
36
DSP 34
F, G
Felsökning 46
Flash 29
Förinställa radiokanaler 10
Mikrofon
mixa 40
Mixljud 40
N
Normal uppspelning 14
O
One Touch Play 15, 17, 20
P, Q
Programmerad
uppspelning 24
Programredigering 27
Programtyp (PTY) 37
R
H
Högtalare 5, 6
I
Insomningstimer 41
J
Justera
högtalarvolym 8
ljud 31
ljudförstärkning 33
volym 15, 17, 20
K
50
Kanalväljaren 10, 17, 18
Radiokanaler
förinställa 10
lyssna på förinställda 17
RDS 37
S
Skivtallrik 12
Skydda ett band för
inspelning 45
Slingspelning 29
Slumpmässig
uppspelning 23
Spela in
en CD-skiva 16
ett kassettband
manuellt 26
ett radioprogram 18
från CD-skivor genom
att ange spårordning 27
från ett annat
kassettband 21
timerinspelning 43
välja bandlängd
automatiskt 28
Spara inspelningar 45
Spela upp
en CD-skiva 14
ett kassettband 19
förinställa
radiokanaler 17
spår flera gånger
(slumpmässig
uppspelning) 23
spår flera gånger
(upprepad
uppspelning) 22
spår i önskad ordning
(programmerad
uppspelning) 24
utan avbrott 25
Ställa klockan 9
Surround-effekt 34
Surround-menyn 34
Synkronisk inspelning från
CD-skivor 12
T
Teckenfönster 5, 22, 32
Testton 9
Timern
somna till musik 41
timerinspelning 43
vakna till musik 42
U
Upprepad uppspelning 22
Uppspelning utan avbrott 25
V
Väckningstimer 42
W, X, Y, Z
Wave 30
Å
Återställa systemet 47
51
AVVERTENZA
Per evitare il rischio di incendio o di scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire
l’apparecchio. Rivolgersi soltanto a personale
tecnico qualificato per eventuali riparazioni.
Non installare l’apparecchio in ambienti chiusi,
come scaffali di una libreria o mobili a muro.
I componenti laser di questo apparecchio possono
emettere radiazioni superiori ai limiti fissati per la
Classe 1.
Questo apparecchio è
classificato come
PRODOTTO LASER DI
CLASSE 1.
Il simbolo di PRODOTTO
LASER DI CLASSE 1 si
trova nel lato esterno
posteriore dell’apparecchio.
Questa etichetta di avvertimento è esposta
all’interno dell’apparecchio.
Per la clientela in Italia
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’Art. 2 Comma 1 del D.M. 28.08.1995
n. 548.
Sony Deutschland GmbH
Product Compliance
Europe
Questo apparecchio stereo è dotato del sistema
Dolby Pro Logic Surround * e del sistema di
riduzione del fruscio Dolby di tipo B.
* Fabbricato su licenza della Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
DOLBY, il simbolo della doppia D a e PRO LOGIC
sono marchi della Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
2
Indice
Operazioni preliminari
Punto 1:
Punto 2:
Punto 3:
Punto 4:
Collegamento del sistema .... 4
Impostazione dei diffusori ... 6
Impostazione dell’ora ........... 9
Preimpostazione delle stazioni
radiofoniche .......................... 10
Collegamento di componenti AV
opzionali ......................................... 12
Operazioni di base
Riproduzione di un CD ....................... 14
Registrazione di un CD ....................... 16
Ascolto della radio ............................... 17
Registrazione dalla radio .................... 18
Riproduzione di una cassetta ............. 19
Registrazione da una cassetta ............. 21
Il lettore CD
Uso del display dei CD ........................ 22
Riproduzione ripetuta dei brani dei
CD .................................................... 22
Riproduzione casuale dei brani dei
CD .................................................... 23
Programmazione dei brani dei CD .... 24
Riproduzione ininterrotta dei CD ...... 25
Regolazione del suono
Regolazione del suono ......................... 31
Selezione dell’enfasi audio .................. 32
Regolazione dell’enfasi audio ............. 33
Creazione di un archivio di enfasi audio
personale ......................................... 35
Ascolto del suono Dolby Pro Logic
Surround ......................................... 36
Altre caratteristiche
Uso dell’RDS (sistema dati radio) ...... 37
Cantare con accompagnamento
musicale: karaoke .......................... 39
Addormentarsi con la musica ............ 41
Risvegliarsi con la musica ................... 42
Registrazione con il timer dei
programmi radio ........................... 43
I
Informazioni aggiuntive
Precauzioni ............................................ 45
Guida alla soluzione dei problemi ..... 46
Caratteristiche tecniche ....................... 48
Indice analitico ..... Retro della copertina
La piastra a cassette
Registrazione manuale di una
cassetta ............................................ 26
Registrazione di CD in base all’ordine
dei brani specificato ....................... 27
Missaggio DJ
Ripetizione ciclica di una parte di un
CD .................................................... 29
Amplificazione di una parte di un
CD .................................................... 29
Fluttuazione dell’equalizzatore ......... 30
3
Operazioni preliminari
Punto 1: Collegamento del sistema
Seguire le istruzioni dal punto 1 al 4 per collegare il sistema mediante i cavi e gli accessori in
dotazione.
Antenna a telaio AM
Antenna FM
Diffusore centrale
4
Diffusore anteriore destro
Diffusore anteriore sinistro
Diffusore posteriore destro
Diffusore posteriore sinistro
1 Collegare gli altoparlanti.
2 Collegare le antenne FM/AM.
1 Collegare i cavi diffusori alle prese
FRONT SPEAKER dello stesso colore.
R
Installare l’antenna a telaio AM e quindi
collegarla.
L
Estendere l’antenna FM in
senso orizzontale.
+
Antenna a telaio
AM
_
Rosso* (‘) Nero* (’)
FM
CO 75
AXIA
L
AM
* Il colore dei cavi diffusori potrebbe
essere diverso. Consultare il manuale
degli altoparlanti per maggiori
dettagli.
2 Collegamento del diffusore centrale
Collegare i cavi del diffusore alle prese
SURROUND SPEAKER CENTER.
REAR
R
L
CENTER
3 Collegare il cavo di alimentazione
alla presa di rete.
+
+
_
Nel display appaiono informazioni
dimostrative.
_
4 Disattivare il modo di
Grigio con striscia
nera (’)
Grigio (‘)
3 Collegamento dei diffusori
posteriori
Collegare i cavi del diffusore alle prese
SURROUND SPEAKER REAR.
REAR
R
L
CENTER
dimostrazione premendo
DISPLAY/DEMO mentre il sistema
è spento.
Per collegare i piedi del diffusore
centrale
Collegare i quattro piedi del diffusore
centrale (in dotazione) agli angolo inferiori
del diffusore centrale.
+
+
_
_
Grigio (‘)
Grigio con striscia
nera (’)
Note
• Tenere i cavi del diffusore lontani dalle antenne
per evitare rumore.
• Inserire solo la parte spelata del cavo. Inserendo la
parte in vinile si interferisce con il collegamento
del diffusore che non emetterà alcun suono.
continua
5
Punto 1: Collegamento del
sistema (continua)
Inserire due batterie R6 (formato
AA) nel telecomando
Suggerimenti
• Con un uso normale, le batterie dovrebbero
durare circa sei mesi. Quando il telecomando non
gestisce più le operazioni del sistema, sostituire
entrambe le batterie con batterie nuove.
• Quando viene impostata l’ora, il modo di
dimostrazione è disattivato.
Per riattivare il modo di dimostrazione, premere
DISPLAY/DEMO mentre il sistema è spento.
Nota
Punto 2:
Impostazione dei
diffusori
Collegando i diffusori in dotazione, è
possibile ascoltare il suono Dolby Pro Logic
Surround. Dolby Pro Logic Surround è un
sistema di decodificazione standardizzato in
programmi e film per la TV. Dolby Pro Logic
Surround migliora l’immagine del suono
mediante l’uso di quattro canali separati.
Questi canali manipolano il suono per
potenziare l’azione che si svolge sullo
schermo.
Dal momento che il diffusore centrale non
può produrre un suono dei bassi sufficiente, i
suono dei bassi del canale centrale viene
emesso dai diffusori anteriori.
Diffusore centrale
Diffusore
anteriore (L)
Diffusore
anteriore (R)
Se si prevede di non usare il telecomando per un
periodo di tempo prolungato, estrarre le batterie per
evitare il rischio di perdite di elettrolita.
Quando si trasporta il sistema
Per proteggere il meccanismo del CD,
procedere come segue.
1 Premere FUNCTION più volte fino a
visualizzare “CD” nel display.
2 Tenere premuto PLAY MODE e premere
POWER per spegnere l’apparecchio.
6
Diffusore
posteriore (L)
Diffusore
posteriore (R)
Posizionamento dei
diffusori centrale e
posteriori
Prima di procedere al collegamento dei
diffusori, determinare il luogo più adatto in
cui collocarli.
1
3
Posizionare i diffusori posteriori
uno di fronte all’altro, a una
distanza compresa fra 60 a 90 cm al
di sopra della posizione di ascolto.
Diffusore
posteriore
Da 60 a 90 cm
Posizionare i diffusori anteriori a
un’angolazione di 45 gradi rispetto
alla posizione di ascolto.
Diffusore centrale
Diffusore
anteriore (L)
Diffusore
anteriore (R)
45
Diffusore
posteriore (L)
2
Diffusore
posteriore (R)
Posizionare il diffusore centrale in
modo che sia più o meno alla stessa
altezza dei diffusori anteriori (A).
Posizionare il diffusore centrale
sulla stessa linea dei diffusori
anteriori oppure collocarlo appena
dietro i diffusori anteriori (B).
A
B
Diffusore centrale
continua
7
Punto 2: Impostazione dei
diffusori (continua)
Regolazione del volume
del diffusore
Per ottenere il suono Dolby Pro Logic
Surround, regolare il volume di ciascun
diffusore servendosi del segnale di prova
fornito dal sistema.
POWER
1
1
Premere PRO LOGIC ( o PRO
LOGIC ON/OFF sul telecomando).
L’indicatore su questo tasto si accende.
2
Premere T. TONE ON/OFF sul
telecomando.
Il segnale di prova viene emesso dai
diffusori nell’ordine seguente. Regolare
il volume del segnale di prova.
n Anteriore (sinistro) n Centrale
Posteriore N Anteriore (destro) N
VOLUME
3
Dalla posizione di ascolto, premere
CENTER LEVEL +/– e REAR
LEVEL +/– sul telecomando per
regolare il livelli del volume.
I livelli di volume provenienti da ciascun
diffusore devono essere identici.
4
Premere T. TONE ON/OFF una
volta terminata la regolazione.
Il segnale di prova si spegne.
Nota
La caratteristica del segnale di prova funziona solo
per il suono Dolby Pro Logic Surround.
Suggerimento
Ruotando VOLUME (o premendo VOLUME +/– sul
telecomando), si modifica il volume di tutti i
diffusori.
1
3
VOLUME +/–
2,4
8
Punto 3:
Impostazione dell’ora
1
Premere t/CLOCK SET.
L’indicazione dell’ora comincia a
lampeggiare.
Prima di usare le funzioni del timer, è
necessario impostare l’ora esatta.
1
3,5 2,4
2
Premere TUNING +/– per
impostare l’ora.
L’orologio impiega il sistema orario di 24
ore.
3
Premere ENTER/NEXT.
L’indicazione dei minuti comincia a
lampeggiare.
4
Premere TUNING +/– per
impostare i minuti.
5
Premere ENTER/NEXT.
L’orologio viene avviato.
Suggerimento
Se si commette un errore, ricominciare dal punto 1.
9
Punto 4:
Preimpostazione delle
stazioni radiofoniche
1
Ad ogni pressione di questo tasto, la
banda cambia come segue:
Le bande vengono selezionate a seconda
del tipo di sintonizzatore incorporato nel
sistema. Confermare le bande premendo
TUNER/BAND ripetutamente.
Modello a 3 bande:
FM n MW n LW
È possibile preimpostare il seguente numero
stazioni:
n
– Modello a 3 bande: 20 per FM, 10 per MW,
e 10 per LW
– Modello a 4 bande: 20 per FM, 10 per MW,
10 per LW, e 5 per UKV
6 4 2 3,5 1
Modello a 4 bande:
FM n MW n LW n UKV*
n
POWER
Premere TUNER/BAND più volte
fino a visualizzare nel display la
banda di frequenze desiderata.
* Quando si seleziona questa banda, “STEREO
PLUS” appare nel display.
2
Premere TUNING MODE più volte
fino a visualizzare “AUTO” nel
display.
3
Premere TUNING +/–.
L’indicazione della frequenza cambia e
la ricerca si interrompe quando il sistema
si sintonizza su una stazione. Nel display
appaiono “TUNED” e “STEREO” (se il
programma è stereofonico).
DOLBY NR
OFF
AUTO
TUNED
STEREO
ALL DISC S
4
MHz
Premere TUNER MEMORY.
Nel display comincia a lampeggiare un
numero preimpostato.
DOLBY NR
OFF
AUTO
TUNED
STEREO
ALL DISC S
5
Premere TUNING +/– per
selezionare il numero preimpostato
desiderato.
DOLBY NR
OFF
AUTO
TUNED
STEREO
ALL DISC S
10
6
Premere ENTER/NEXT.
La stazione viene memorizzata.
7
Ripetere le istruzioni dal punto 1 al
6 per memorizzare altre stazioni.
Per sintonizzarsi su una stazione
con un segnale debole
Premere TUNING MODE più volte fino a
visualizzare “MANUAL” nel punto 2 e
quindi premere TUNING +/– per
sintonizzarsi sulla stazione.
Nota
Le stazioni preimpostate vengono cancellate se si
scollega il cavo di alimentazione o si verifica
un’interruzione di corrente per mezza giornata.
11
Collegamento di
componenti AV
opzionali
Per aumentare le prestazioni del sistema, è
possibile collegarvi componenti opzionali.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle
istruzioni fornite insieme a ciascun
componente.
Collegamento di TV/
videoregistratore
Collegamento di
componenti audio
Collegamento di un piatto
giradischi
Assicurarsi di far coincidere i colori delle
spine con quelli dei connettori. Per ascoltare il
suono riprodotto dal piatto giradischi
collegato, premere FUNCTION più volte fino
a visualizzare “PHONO”.
All’uscita audio del piatto giradischi
E possibile collegare un televisore e un
videoregistratore per ascoltare il suono Dolby
Pro Logic Surround in video e programmi TV
codificati.
Assicurarsi di far corrispondere il colore delle
spine e dei connettori. Per ascoltare il suono
dal televisore o dal videoregistratore
collegati, premere FUNCTION più volte fino
a visualizzare “VIDEO”.
All’uscita audio di TV/videoregistratore
Nota
L’uso del piatto giradischi ad alto volume può
causare distorsione e altri disturbi audio. Ciò è
dovuto spesso ai bassi prodotti dagli altoparlanti. Le
vibrazioni dei bassi si trasmettono alla puntina del
piatto giradischi e producono il disturbo. Per evitare
questo problema, procedere come segue:
1 Collocare gli altoparlanti ad una certa distanza dal
piatto giradischi.
2 Evitare di usare l’effetto surround.
3 Installare gli altoparlanti o il piatto giradischi su
una superficie solida e stabile.
4 Premere SUPER WOOFER più volte fino a che
l’indicatore su questo tasto non scompare.
12
Collegamento di
un’antenna esterna
Per migliorare la ricezione, collegare
un’antenna esterna.
Antenna FM
Collegare un’antenna FM esterna mediante
un cavo coassiale a 75 ohm e un connettore
per presa IEC standard. In sostituzione, si
può usare l’antenna televisiva.
Presa IEC standard
(non in dotazione) Morsetto a vite
FM
CO 75
AXIA
L
AM
Cavo di terra
(non in dotazione)
Antenna AM
Collegare un cavo isolato lungo da 6 a 15
metri al terminale per l’antenna AM. Lasciare
collegata l’antenna AM a telaio fornita in
dotazione.
Morsetto a vite
Cavo isolato (non in dotazione)
FM
CO 75
AXIA
L
AM
Cavo di terra
(non in dotazione)
Importante
Se viene usata un’antenna esterna, collegare
un cavo di terra al terminale y applicando il
morsetto a vite. Per evitare esplosioni di gas,
non collegare il cavo di terra a tubazioni per il
gas.
13
Operazioni di base
Riproduzione di un CD
1
— Riproduzione normale
Se il disco non è inserito correttamente,
non viene riconosciuto.
È possibile riprodurre fino a cinque CD in
sequenza.
POWER
Premere 6 OPEN e inserire un CD
sul vassoio del disco.
·
VOLUME
Con l’etichetta
rivolta verso l’alto.
Nella riproduzione
di un singolo CD,
collocare
quest’ultimo sul
cerchio interno
del vassoio.
2
ª
p
ª
0
ª
)
p
ª
0
P
6
)
r
6
6
ª
P
0
p
)
Premere DISC SKIP per inserire un
massimo di altri quattro CD sul
vassoio.
Il vassoio del disco ruota in modo da
consentire l’inserimento degli altri CD.
4
3 1 2
P
p
1/ALL DISCS
0
LD
)
PLA
YM
OD
S
ISC
E
1/
AL
REPERT
E DIT
3
Chiudere il coperchio anteriore.
4
Premere uno dei tasti DIRECT
PLAY .
La riproduzione viene avviata.
Se si preme · o CD (sul ·
telecomando), la riproduzione inizia dal
CD correntemente in posizione di
riproduzione.
Numero del disco in posizione di
riproduzione
Numero del brano
AMS
Manopola Jog
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
CD ·
D. SKIP
AMS =/+
p
P
0/)
VOLUME +/–
14
Tempo trascorso
Per
Procedere come segue
Interrompere la Premere p.
riproduzione
Premere P. Premere
nuovamente per riprendere la
riproduzione.
Selezionare un
brano
Durante la riproduzione o la
pausa, ruotare la manopola Jog
in senso orario (per avanzare)
o antiorario (per tornare
indietro) e rilasciarla quando si
raggiunge il brano desiderato.
In alternativa, premere AMS*
+ (per avanzare) o AMS*
= (per tornare indietro) sul
telecomando.
Trovare un
punto in un
brano
Premere e tenere premuto )
o 0 durante la riproduzione
e rilasciare appena si
raggiunge il punto desiderato.
Selezionare un
CD
Premere uno dei tasti DIRECT
PLAY.
O premere DISC SKIP (o
D. SKIP sul telecomando).
Riprodurre
soltanto il CD
selezionato
Premere 1/ALL DISCS più
volte fino a visualizzare
“1 DISC”.
Riprodurre tutti Premere 1/ALL DISCS più
i CD
volte fino a visualizzare “ALL
DISCS”.
Rimuovere o
sostituire i CD
Premere 6 OPEN.
Regolare il
volume
Ruotare VOLUME (o premere
VOLUME+/– sul
telecomando).
Operazioni di base
Eseguire una
pausa
* AMS (sensore musicale automatico).
Suggerimenti
• Premendo · quando l’apparecchio è spento,
l’apparecchio si accende e inizia automaticamente
a riprodurre un CD, qualora ve ne sia uno sul
vassoio (riproduzione ad un solo tasto).
• È possibile passare da un segnale d’ingresso
diverso al lettore CD e avviare la riproduzione del
CD premendo semplicemente uno dei tasti
DIRECT PLAY (selezione automatica del segnale).
• Se non vi sono CD nel lettore, il display visualizza
il messaggio “NO DISC”.
• È possibile sostituire il CD presente nella
posizione di caricamento durante la riproduzione.
15
Registrazione di un CD
3
Chiudere il coperchio anteriore.
— Registrazione sincronizzata di CD
4
Questa funzione consente di registrare con
facilità da un CD ad una cassetta. Si possono
usare cassette TYPE I (normale) o TYPE II
(CrO2). Il livello di registrazione viene
regolato automaticamente.
Premere DISC SKIP più volte fino a
visualizzare il numero del disco da
registrare nell’indicatore della
posizione di riproduzione.
5
Premere CD SYNC.
POWER SURROUND
7
La piastra B è utilizzata per le
registrazioni e il lettore CD per la
riproduzione e l’indicatore sul tasto ·
(per il lato anteriore) diventa verde.
5
ª
p
6
Premere DIRECTION più volte e
selezionare A per registrare su un
lato oppure ß (o RELAY) per
registrare su entrambi i lati.
7
Premere P sulla piastra B.
La registrazione viene avviata.
Per interrompere la registrazione
Premere p sulla piastra B o sul lettore CD.
Suggerimenti
6
1
DOLBY NR
3 2 4
1
p
Premere 6 EJECT e inserire una
cassetta vuota nella piastra B.
Con il lato su cui registrare
rivolto in avanti
ª
p
ª
0
ª
)
p
6
ª
0
P
)
r
• Se si desidera registrare sul lato opposto, premere
ª in tal modo l’indicatore sul tasto ª (per il
lato opposto) diventa verde.
• Quando la registrazione viene eseguita su
entrambi i lati, assicurarsi di iniziare dal lato
anteriore. Se si inizia dal lato opposto, la
registrazione viene interrotta quando viene
raggiunta la fine di tale lato.
• Per ridurre il sibilo riprodotto nei segnali ad alta
frequenza di basso livello, premere DOLBY NR
prima del punto 7 in modo che nel display appaia
“DOLBY NR B”.
• Per registrare con l’effetto Surround, premere DSP
(o DSP MODE sul telecomando) fino a
visualizzare “SUR
” nel display.
Le impostazioni dell’equalizzatore non vengono
registrate.
6
Nota
2
16
Premere 6 OPEN e inserire un CD.
Con l’etichetta
rivolta verso l’alto.
Nella riproduzione
di un singolo CD,
collocare
quest’ultimo sul
cerchio interno
del vassoio.
ª
p
ª
0
ª
)
ª
0
p
P
6
)
r
6
6
ª
P
0
p
)
Durante la registrazione non è possibile ascoltare
altre sorgenti.
Ascolto della radio
2
— Sintonizzazione preimpostata
Premere TUNING MODE più volte
fino a visualizzare “PRESET” nel
display.
STEREO/MONO
POWER VOLUME
n
MANUAL n AUTO n PRESET
Prima di usare questa funzione, preimpostare
le stazioni radiofoniche nella memoria del
sintonizzatore (vedere “ Punto 4:
preimpostazione delle stazioni
radiofoniche”).
3
Premere TUNING +/– per
sintonizzarsi sulla stazione
preimpostata desiderata.
3 21
Numero preimpostato
DOLBY NR
OFF
PRESET
TUNED
STEREO
ALL DISC S
MHz
Frequenza
Per
TUNING +/–
Premere POWER.
Regolare il volume
Ruotare VOLUME
(o premere VOLUME+/–
sul telecomando).
Per ascoltare stazioni radiofoniche
non preimpostate
Premere TUNING MODE più volte nel punto
2 al punto 2 fino a visualizzare “MANUAL” e
quindi premere TUNING +/– per
sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
Operazioni di base
TUNER/BAND
Procedere come segue
Spegnere la radio
Suggerimenti
VOLUME +/–
Premere TUNER/BAND più volte
fino a visualizzare nel display la
banda desiderata.
n
Ad ogni pressione di questo tasto, la
banda cambia nel modo seguente:
Modello a 3 bande:
FM n MW n LW
Modello a 4 bande:
FM n MW n LW n UKV
n
1
• Se l’apparecchio è spento e si preme TUNER/
BAND, l’apparecchio si accende e si sintonizza
automaticamente sull’ultima stazione ricevuta
(riproduzione ad un solo tasto).
• È possibile passare da un segnale d’ingresso
diverso alla radio premendo semplicemente
TUNER/BAND (selezione automatica del
segnale).
• Se una trasmissione FM risulta troppo disturbata,
premere STEREO/MONO in modo da
visualizzare “MONO” nel display. L’effetto
stereofonico viene annullato, ma la qualità di
ricezione è migliore. Premere nuovamente questo
tasto per ripristinare l’effetto stereofonico.
• Per migliorare la ricezione, spostare le antenne in
dotazione.
17
Registrazione dalla
radio
È possibile registrare un programma
radiofonico su un nastro sintonizzandosi su
una stazione radio predefinita. Si possono
usare cassette TYPE I (normale) o TYPE II
(CrO2). Il livello di registrazione viene
regolato automaticamente.
POWER
1
Premere TUNER/BAND più volte
fino a visualizzare la banda
desiderata nel display.
2
Premere TUNING MODE più volte
fino a visualizzare “PRESET” nel
display.
3
Premere TUNING +/– per
sintonizzarsi su una stazione
preimpostata.
3 21
DSP
Numero preimpostato
DOLBY NR
OFF
PRESET
TUNED
STEREO
ALL DISC S
MHz
Frequenza
4
Premere 6 EJECT e inserire una
cassetta vuota nella piastra B.
Con il lato su cui registrare
rivolto in avanti
ª
p
ª
0
)
ª
p
6
6
DOLBY NR
ª
p
ª
0
P
)
r
6
7 4 5
5
Premere r REC.
La piastra B è utilizzata per le
registrazioni e l’indicatore sul tasto ·
(per il lato anteriore) diventa verde.
6
Premere DIRECTION più volte e
selezionare A per registrare su un
lato oppure ß (o RELAY) per
registrare su entrambi i lati.
7
Premere P sulla piastra B.
La registrazione viene avviata.
Per interrompere la registrazione
Premere p sulla piastra B.
18
Suggerimenti
• Se si desidera registrare sul lato opposto, premere
ª in tal modo l’indicatore sul tasto ª (per il
lato opposto) diventa verde.
• Quando si registra su entrambi i lati, assicurarsi di
iniziare dal lato anteriore. Se si inizia dal lato
opposto, la registrazione viene interrotta quando
viene raggiunta la fine di tale lato.
• Per registrare stazioni non preimpostate,
selezionare “MANUAL” nel punto 2 e quindi
premere TUNING +/– per sintonizzarsi sulla
stazione desiderata.
• Per ridurre il sibilo riprodotto nei segnali ad alta
frequenza di basso livello, premere DOLBY NR
prima del punto 7 in modo che nel display appaia
“DOLBY NR B”.
• Per registrare con l’effetto Surround, premere DSP
(o DSP MODE sul telecomando) fino a
visualizzare “SUR
” nel display.
Le impostazioni dell’equalizzatore non vengono
registrate.
• Se durante la registrazione si notano disturbi
provenienti dalla radio, spostare l’antenna
interessata in modo da ridurre i disturbi.
Riproduzione di una
cassetta
Si può riprodurre qualsiasi tipo di cassetta,
TYPE I (normale), TYPE II (CrO2) o TYPE IV
(metallo). La piastra rileva automaticamente
il tipo di cassetta. Per selezionare la piastra A
o B, premere DECK A ª· o DECK B
ª· sul telecomando.
POWER
3
0/
)
VOLUME
0/
)
3
Operazioni di base
p
2 1 DOLBY NR
p
P
1
DECK A ª·
DECK B ª·
p
P
0/)
VOLUME +/–
continua
19
Riproduzione di una cassetta
(continua)
Per
Procedere come segue
Terminare la
riproduzione
Premere p.
1
Eseguire una
pausa (soltanto
Piastra B)
Premere P. Premere
nuovamente per continuare
la riproduzione.
Avanzare
rapidamente
Premere ) durante la
riproduzione del lato
anteriore o 0 durante la
riproduzione del lato
opposto.
Riavvolgere
Premere 0 durante la
riproduzione del lato
anteriore o ) durante la
riproduzione del lato
opposto.
Premere 6 EJECT e inserire una
cassetta registrata nella piastra A o
B.
Con il lato che si desidera
riprodurre rivolto in avanti
ª
p
ª
0
)
ª
P
6
2
3
ª
0
p
)
r
6
Estrarre la cassetta Premere 6 EJECT.
Premere DIRECTION più volte e
selezionare A per riprodurre un
lato, ß* per riprodurre entrambi i
lati o RELAY (Relay Play)** per
riprodurre le due piastre una dopo
l’altra.
Premere ·.
Premere ª per riprodurre il lato
opposto. Viene avviata la riproduzione
della cassetta.
* La piastra si ferma automaticamente dopo
avere riprodotto entrambi i lati per cinque
volte.
** La riproduzione continuata avviene
sempre secondo questa sequenza:
Piastra A (lato anteriore), Piastra A (lato
opposto), Piastra B (lato anteriore), Piastra
B (lato opposto).
20
Regolare il volume Ruotare VOLUME
(o premere VOLUME+/– sul
telecomando).
Suggerimenti
• Se l’apparecchio è spento e si preme · o ª,
l’apparecchio si accende e inizia a riprodurre la
cassetta presente nella piastra (riproduzione ad un
solo tasto).
• È possibile passare da un segnale d’ingresso
diverso alla piastra a cassette premendo
semplicemente · o ª (selezione automatica del
segnale).
• Per ridurre il sibilo riprodotto nei segnali ad alta
frequenza di basso livello, premere DOLBY NR in
modo che nel display appaia “DOLBY NR B”.
Registrazione da una
cassetta
3
Premere DIRECTION più volte e
selezionare A per registrare su un
lato oppure ß (o RELAY) per
registrare su entrambi i lati.
4
Premere P.
— Duplicazione rapida
Si possono usare cassette TYPE I (normale) o
TYPE II (CrO2). Il livello di registrazione
viene regolato automaticamente.
La duplicazione viene avviata.
al termine della duplicazione, la piastra
A e B si fermano automaticamente.
POWER
Per interrompere la duplicazione
Premere p sulla piastra A o B.
Suggerimenti
3 1
1
p
4 1 2
Nota
Non è possibile registrare l’effetto surround.
Operazioni di base
• Quando la duplicazione viene eseguita su
entrambi i lati, avviare la registrazione dal lato
anteriore. Se si inizia dal lato opposto, la
registrazione viene interrotta quando viene
raggiunta la fine di tale lato.
• Se si imposta DIRECTION su ß quando le
cassette usate sono di durata diversa, la cassetta
contenuta in ciascuna piastra passa al lato opposto
in maniera indipendente. Selezionando RELAY, il
passaggio avviene contemporaneamente in
entrambe le piastre.
• Non occorre impostare DOLBY NR, poiché la
cassetta della piastra B viene registrata
automaticamente nelle stesse condizioni della
cassetta della piastra A.
Premere 6 EJECT e inserire una
cassetta registrata nella piastra A e
una cassetta vuota nella piastra B.
Con il lato da riprodurre/
registrare rivolto in avanti
ª
p
ª
0
)
ª
P
6
2
ª
0
p
)
r
6
Premere H SPEED DUB.
La piastra B rimane in attesa della
registrazione.
21
Il lettore CD
Uso del display dei
CD
Riproduzione ripetuta
dei brani dei CD
— Riproduzione ripetuta
È possibile verificare il tempo residuo del
brano corrente o dell’intero CD.
DISPLAY/DEMO
Questa funzione consente di ripetere la
riproduzione di un singolo CD o di tutti i CD
in modo normale, in ordine casuale o in
modo programmato.
/ Premere DISPLAY/DEMO durante
la riproduzione.
Ad ogni pressione di questo tasto in
modo di riproduzione normale, le
informazioni visualizzate nel display
cambiano come segue:
n Tempo trascorso del brano corrente
n
Tempo residuo del brano corrente
1/ALL DISCS
REPEAT
/ Premere REPEAT più volte durante
la riproduzione fino a visualizzare
nel display “REPEAT”.
La riproduzione ripetuta viene avviata.
La seguente tabella descrive i vari modi
di ripetizione.
n
Tempo residuo del CD corrente (modo
1 DISC) o
“PLAY” (modo ALL DISCS)
n
Per ripetere
Premere
Tutti i brani del
CD corrente
1/ALL DISCS più volte fino a
visualizzare “1 DISC” nel
display.
Tutti i brani di
tutti i CD
1/ALL DISCS più volte fino a
visualizzare “ALL DISCS”
nel display.
Un solo brano*
REPEAT più volte durante la
riproduzione del brano che si
desidera ripetere fino a
visualizzare “REPEAT 1” nel
display.
Ora (per alcuni secondi)
n
Nome dell’effetto (P FILE) o “EFFECT ON
(OFF)”
Per verificare il tempo di
riproduzione totale e il numero di
brani di un CD
Premere DISPLAY/DEMO in modo di
arresto.
Premendo nuovamente DISPLAY/DEMO,
viene visualizzata l’ora per alcuni secondi e
quindi il display mostra l’indicazione
precedente.
* Durante la riproduzione in ordine casuale o
programmata, non è possibile ripetere soltanto un
brano.
Per annullare la riproduzione
ripetuta
Premere REPEAT più volte fino a fare
scomparire “REPEAT” o “REPEAT 1” dal
display.
22
Riproduzione casuale
dei brani dei CD
— Riproduzione in ordine casuale
È possibile riprodurre tutti i brani di un CD o
di tutti i CD in ordine casuale.
1
Per annullare la riproduzione in
ordine casuale
Premere PLAY MODE più volte fino a fare
scomparire “SHUFFLE” o “PROGRAM” dal
display. I brani continuano ad essere
riprodotti nell’ordine originale.
Per selezionare un CD desiderato
Premere uno dei tasti DIRECT PLAY durante
1 Disc Shuffle Play (riproduzione casuale).
Suggerimenti
• È possibile avviare la riproduzione in ordine
casuale durante la riproduzione normale
premendo PLAY MODE più volte fino a
visualizzare “SHUFFLE” nel display.
• Per omettere un brano, ruotare la manopola Jog in
senso orario (premere AMS + sul telecomando).
DIRECT
PLAY
4 3
Manopola
Jog
2
1
Premere FUNCTION più volte fino
a visualizzare “CD” nel display.
2
Premere PLAY MODE più volte fino
a visualizzare “SHUFFLE” nel
display.
3
Premere 1/ALL DISCS per scegliere
“1 DISC” o “ALL DISCS”.
”All DISCS” applica l’ordine casuale ai
brani di tutti i CD presenti
nell’apparecchio. “1 DISC” applica
l’ordine casuale ai brani del CD in
posizione di riproduzione.
4
Premere ·.
Appare “J” e tutti i brani vengono
riprodotti in ordine casuale.
23
Programmazione dei
brani dei CD
— Riproduzione programmata
È possibile creare un programma di
riproduzione comprendente un massimo di
32 brani da tutti i CD nell’ordine di
riproduzione desiderato.
2
1
Posizionare i CD e chiudere il
coperchio anteriore.
2
Premere FUNCTION più volte fino
a visualizzare “CD” nel display.
3
Premere PLAY MODE più volte fino
a visualizzare “PROGRAM” nel
display.
4
Premere DISC SKIP per selezionare
un CD.
5
Ruotare la manopola Jog fino a
visualizzare il brano desiderato nel
display.
Numero del disco
Numero del brano
DOLBY NR
OFF
DISC PROGRAM
Tempo di riproduzione totale
6
Premere PLAY MODE un volta.
Il brano viene programmato. Nel display
appare “STEP” e l’ordine di
riproduzione programmato, seguito dal
tempo di riproduzione totale.
8 1 4 5 3,6 p
Ultimo brano programmato
DOLBY NR
OFF
CHECK
DISC PROGRAM
Tempo di riproduzione totale
CLEAR
p
7
Per programmare ulteriori brani,
ripetere la procedura dal punto 4 al
6. Omettere il punto 4 se si desidera
selezionare brani dallo stesso disco.
8
Premere ·.
Tutti i brani vengono riprodotti
nell’ordine selezionato.
24
Per annullare la riproduzione
programmata
Premere PLAY MODE più volte fino a fare
scomparire “PROGRAM” o “SHUFFLE” dal
display.
Per
Premere
Verificare la
programmazione
CHECK più volte sul
telecomando. Dopo
l’ultimo brano, appare
“CHECK END”.
Annullare l’ultimo
brano selezionato
CLEAR sul
telecomando in modo
di arresto.
Annullare un brano
specifico
CHECK più volte sul
telecomando fino ad
illuminare il numero
del brano da annullare e
quindi premere
CLEAR.
Aggiungere un brano
alla programmazione
1 Premere DISC SKIP
per selezionare un
CD.
2 Ruotare la manopola
Jog per selezionare un
brano.
3 Premere PLAY
MODE.
Annullare l’intera
programmazione
p una volta in modo di
arresto o due volte
durante la
riproduzione.
Suggerimenti
• Il programma creato rimane nella memoria del
lettore CD anche al termine della riproduzione.
Premere · per riprodurre nuovamente lo stesso
programma.
• Se appare “--.--” al posto del tempo di
riproduzione totale durante la programmazione,
significa che:
– è stato programmato un numero di brano
superiore a 20, oppure
– il tempo di riproduzione totale ha superato i 100
minuti.
Riproduzione
ininterrotta dei CD
— Riproduzione senza pausa
È possibile riprodurre CD senza pause fra i
brani.
1
2
3
1
Premere FUNCTION più volte fino
a visualizzare “CD” nel display.
2
Premere NON-STOP in modo da
illuminare il relativo indicatore del
tasto.
3
Premere ·.
Per annullare la riproduzione
ininterrotta
Premere NON-STOP in modo da spegnere
l’indicatore del tasto.
25
La piastra a cassette
Registrazione
manuale di una
cassetta
È possibile registrare a piacimento da CD, da
cassette o dalla radio. Ad esempio, si possono
registrare soltanto le canzoni preferite o
iniziare la registrazione da un punto centrale
della cassetta. Il livello di registrazione viene
regolato automaticamente.
2
4
Premere DIRECTION più volte e
selezionare A per registrare su un
lato oppure ß (o RELAY) per
registrare su entrambi i lati.
5
Premere P sulla piastra B.
La registrazione viene avviata.
6
Avviare la riproduzione della
sorgente da cui registrare.
Per
Premere
Terminare la riproduzione
p sulla piastra B
Eseguire una pausa
P sulla piastra B
Suggerimenti
• Se si desidera registrare sul lato opposto, premere
ª in tal modo l’indicatore sul tasto ª (per il
lato opposto) diventa verde.
• Per ridurre il sibilo riprodotto nei segnali ad alta
frequenza di basso livello, premere DOLBY NR
prima del punto 5 in modo che nel display appaia
“DOLBY NR B”.
4 DOLBY
NR
ª
p
5 1 3
1
Inserire una cassetta vuota nella
piastra B.
2
Premere FUNCTION più volte fino
a visualizzare la sorgente da
registrare (ad esempio, CD) nel
display.
3
Premere r REC.
La piastra B è utilizzata per le
registrazioni e l’indicatore sul tasto ·
(per il lato anteriore) diventa verde.
26
Registrazione di CD in
base all’ordine dei
brani specificato
— Montaggio del programma
È possibile registrare brani da tutti i CD
nell’ordine desiderato. Durante la
programmazione, assicurarsi che i tempi di
riproduzione per ciascun lato non superino la
durata di un lato della cassetta.
12 2 1113
p
3
p
1
Posizionare i CD e chiudere il
coperchio anteriore.
2
Inserire un nastro vergine nella
piastra B.
3
Premere FUNCTION più volte fino
a visualizzare “CD” nel display.
4
Premere PLAY MODE più volte fino
a visualizzare “PROGRAM” nel
display.
5
Premere DISC SKIP per selezionare
un CD.
6
Ruotare la manopola Jog fino a
visualizzare il numero del brano
desiderato nel display.
Numero del disco
Numero del brano
DOLBY NR
OFF
DISC PROGRAM
Tempo di riproduzione totale
(compreso il brano selezionato)
7
9 1 5
EDIT
Premere PLAY MODE una volta.
Il brano viene programmato. Nel display
appare “STEP” e l’ordine di
riproduzione programmato, seguito dal
tempo di riproduzione totale.
6 4,7
Ultimo brano programmato
CHECK
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
Tempo di riproduzione totale
8
Ripetere la procedura dal punto 5 al
7 per programmare ulteriori brani
da registrare sul lato A.
Omettere il punto 5 per selezionare brani
dallo stesso disco.
continua
27
Registrazione di CD in base
all’ordine dei brani specificato
(continua)
Selezione automatica
della durata della
cassetta
9
— Selezione della cassetta
Premere P per inserire una pausa
alla fine del lato A.
Nel display appare “P” e il tempo di
riproduzione totale viene reimpostato da
“0.00”.
10 Ripetere i passi da 5 a 7 per
programmare i brani da registrare
sul lato B.
Omettere il punto 5 per selezionare brani
dallo stesso disco.
11 Premere CD SYNC.
La piastra B è utilizzata per le
registrazioni e il lettore CD per la
riproduzione e l’indicatore sul tasto ·
(per il lato anteriore) diventa verde.
È possibile determinare la durata di una
cassetta più idonea alla registrazione di un
CD. Notare che non é possibile usare la
selezione automatica della cassetta per dischi
che contengono più di 20 brani.
/ Dopo avere inserito un CD, premere
EDIT una volta in modo da far
lampeggiare “EDIT”.
Viene visualizzata la durata della
cassetta richiesta per la registrazione del
CD correntemente in posizione di
riproduzione. Questa informazione è
seguita dal tempo di riproduzione totale
per il lato A e il B.
Nota
12 Premere DIRECTION più volte e
selezionare A per registrare su un
lato oppure ß (o RELAY) per
registrare su entrambi i lati.
13 Premere P sulla piastra B.
La registrazione viene avviata.
Per interrompere la registrazione
Premere p sulla piastra B o sul lettore CD.
Per verificare l’ordine
Premere CHECK più volte sul telecomando.
Dopo l’ultimo brano, appare “CHECK END”.
Per annullare il montaggio del
programma
Premere PLAY MODE più volte fino a fare
scomparire “PROGRAM” o “SHUFFLE” dal
display.
28
Questa funzione non può essere utilizzata quando è
impostato il modo di riproduzione programmata.
Dopo avere annullato l’intero programma (vedere
“Per annullare l’intera programmazione” a pagina
25), seguire la procedura sopra riportata.
Missaggio DJ
Ripetizione ciclica di
una parte di un CD
Amplificazione di una
parte di un CD
— Ciclo
— Amplificazione
Con la funzione di ripetizione ciclica, è
possibile ripetere una parte di un CD durante
la riproduzione, in modo da ottenere
registrazioni con effetti originali.
Questa funzione consente di amplificare
improvvisamente il suono del CD durante la
riproduzione, in modo da ottenere
registrazioni con effetti originali.
LOOP
Manopola Jog
/ Tenere premuto LOOP durante la
registrazione in corrispondenza del
punto in cui si desidera inserire
l’effetto e rilasciare per riprendere la
normale riproduzione.
LOOP FLASH
Manopola Jog
/ Tenere premuto FLASH durante la
registrazione in corrispondenza del
punto in cui si desidera inserire
l’effetto e rilasciare per riprendere la
normale riproduzione.
Per regolare la durata della
ripetizione ciclica
Per regolare la durata
dell’amplificazione
Ruotare la manopola Jog mentre si tiene
premuto LOOP (o premere MUSIC MENU
B/b mentre si tiene premuto LOOP sul
telecomando) per selezionare diverse durate
dell’effetto.
Ruotare la manopola Jog mentre si tiene
premuto FLASH (o premere MUSIC MENU
B/b mentre si tiene premuto FLASH sul
telecomando) per selezionare diverse durate
dell’effetto.
Per usare LOOP e FLASH insieme
Tenere premuti LOOP e FLASH
contemporaneamente.
Nota
La durata dei due effetti non può essere
regolata in modo di arresto. Procedere alla
regolazione durante il funzionamento.
29
Fluttuazione
dell’equalizzatore
— Fluttuazione
Questa funzione consente di eseguire
automaticamente la fluttuazione
dell’equalizzatore grafico, durante l’ascolto di
una sorgente. Questo effetto può essere usato
con qualsiasi sorgente, ma non può essere
registrato.
WAVE
Manopola Jog
/ Tenere premuto WAVE durante
l’ascolto di una sorgente in
corrispondenza del punto in cui si
desidera inserire l’effetto e rilasciare
per riprendere la normale
riproduzione.
Per regolare la durata della
fluttuazione
Ruotare la manopola Jog mentre si tiene
premuto WAVE per selezionare diverse
durate dell’effetto.
30
Regolazione del suono
Regolazione del
suono
È possibile rafforzare i bassi, creare un suono
più potente e ascoltarlo con le cuffie.
GROOVE
SUPER WOOFER
Per avere un suono potente
(GROOVE)
Premere GROOVE.
Il volume passa al modo potenza, la curva
dell’equalizzatore cambia, il livello dei bassi
(SUPER WOOFER) diventa “HIGH” e
l’indicatore del tasto GROOVE si accende.
Premere nuovamente GROOVE per tornare al
volume precedente.
Note
• Se i bassi sono troppo forti, il suono risulterà
distorto quando si usa il sistema SUPER WOOFER
con l’equalizzatore grafico. Regolare lentamente i
bassi durante l’ascolto della musica, in modo da
poter controllare l’effetto della regolazione.
• Cancellando GROOVE si annulla la curva
dell’equalizzatore e il livello dei bassi. Regolare
l’equalizzazione per ottenere l’effetto desiderato.
Per ascoltare con le cuffie
Collegare le cuffie alla presa PHONES.
Gli altoparlanti non emetteranno alcun
suono.
PHONES
SUPER W MODE
Per rafforzare i bassi dal super
woofer (SUPER WOOFER)
Premere SUPER WOOFER.
Ad ogni pressione di questo tasto, il display
del livello del super woofer cambia nel modo
seguente:
n
SUPER WOOFER FLAT n LOW n HIGH
Per selezionare il modo super
woofer
Premere SUPER W MODE mentre il modo
super woofer è attivato.
Ad ogni pressione di questo tasto, il display
del modo super woofer cambia nel modo
seguente:
MOVIE ˜ MUSIC
31
Selezione dell’enfasi
audio
Per cancellare l’enfasi audio
Premere EFFECT (o MUSIC MENU ON/OFF
sul telecomando) più volte in modo tale che
l’indicatore sul tasto EFFECT si spenga.
Opzioni del menu musicale
Il menu dell’enfasi audio consente di
selezionare le caratteristiche audio in base al
tipo di musica che si ascolta.
La funzione di archivi personali (vedere
“Creazione di un archivio di enfasi audio
personale (Archivio personale)”) consente di
memorizzare effetti personalizzati.
SPECTRUM
ANALYZER
EFFECT
1,2
“SUR
” appare se si seleziona un’enfasi
audio con effetto surround.
Premere
Per selezionare
GEQ V/v
MENU 1
MENU 2
GEQ B/b
ROCK
MOVIE
POP
GAME
JAZZ
NIGHT
DANCE
PARTY
SALSA
RELAX
Per modificare la videata
dell’equalizzatore
Ad ogni pressione di SPECTRUM
ANALYZER, il display dell’equalizzatore
cambia per visualizzare uno dei quattro
valori sotto.
1
Premere GEQ V/v (o MUSIC
MENU V/v sul telecomando) più
volte per selezionare un MENU 1 o
MENU 2.
Vedere il diagramma “Music menu
options” più sotto. L’ultima enfasi audio
scelta da tale menu appare nel display.
2
Premere GEQ B/b (o MUSIC
MENU B/b sul telecomando) più
volte per selezionare l’enfasi audio
desiderata.
Il nome preselezionato appare sul
display.
32
63
250
1K
4K
16K(Hz)
Regolazione
dell’enfasi audio
È possibile regolare l’enfasi audio tramite
l’equalizzatore grafico e l’effetto surround.
6
2 3,4
Regolazione
dell’equalizzatore grafico
È possibile regolare il suono aumentando o
diminuendo i livelli delle gamme di
frequenza specifiche.
Prima dell’uso, selezionare l’enfasi audio di
base desiderata per il suono.
1
Selezionare l’enfasi audio
selezionata per il suono.
(vedere “Selezione dell’enfasi audio”).
2
Premere GEQ CONTROL.
Appare la gamma di frequenza e il
valore del livello lampeggia sul display.
3
Premere GEQ B/b più volte per
selezionare una banda di frequenza.
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
63
4
250
1K
4K
16K(Hz)
Premere GEQ V/v per regolare il
livello.
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
63
250
1K
4K
16K(Hz)
5
Ripetere i passi 3 e 4 per regolare le
altre bande di frequenza.
6
Premere ENTER al termine delle
operazioni.
Nota
Se si sceglie un’enfasi audio diversa (che non sia
“EFFECT OFF”), l’effetto sonoro regolato va perso.
Per conservare l’effetto sonoro regolato e usarlo in
futuro, memorizzarlo in un archivio personale
(vedere “Creazione di un archivio di enfasi audio
personale”).
continua
33
Regolazione dell’enfasi audio
(continua)
Regolazione del livello
DSP
Attivazione dell’effetto
Surround
Il Menu Surround permette di selezionare le
caratteristiche del suono in funzione del tipo
di suono che si sta ascoltando.
DSP
DSP LEVEL
telecomando) fino a visualizzare nel
display il modo DSP desiderato.
Ad ogni pressione di questo tasto, il
menu cambia nel modo seguente:
DSP OFF: Disattiva il modo DSP
HALL: Riproduce l’acustica di una sala
da concerti
THEATER: Riproduce l’acustica di una
sala cinematografica
34
/ Premere DSP LEVEL sul
telecomando per selezionare il
livello DSP.
Ad ogni pressione di questo tasto, il
livello cambia nel modo seguente:
LEVEL 1 n 2 n 3
n
/ Premere DSP (o DSP MODE sul
Note
• Se si scelgono altri effetti sonori, l’effetto Surround
viene cancellato. Per conservare l’effetto,
memorizzarlo in un archivio personale (vedere
“Creazione di un archivio di enfasi audio
personale”).
• È possibile regolare il livello DSP quando il modo
DSP è attivato.
Creazione di un
archivio di enfasi
audio personale
— Archivio personale
Si possono creare degli archivi personali di
motivi musicali (effetto surround ed
equalizzatore grafico) e memorizzarli nella
memoria dell’apparecchio. Successivamente,
si può richiamare un motivo musicale per
riprodurre la cassetta, il CD o il programma
radiofonico preferito. Si possono creare fino a
cinque archivi audio. Prima dell’uso,
selezionare l’enfasi audio di base per il suono
da ottenere.
4 2 3
1
Creare l’effetto sonoro desiderato
mediante l’equalizzatore grafico e
l’effetto surround (vedere
“Regolazione dell’enfasi audio”).
2
Premere P FILE MEMORY.
3
Premere GEQ B/b per selezionare il
numero dell’archivio (P FILE) in cui
memorizzare l’effetto sonoro.
4
Premere ENTER.
Gli effetti sonori impostati vengono
memorizzati con il numero dell’archivio
selezionato. Tutte le impostazioni
memorizzate in precedenza in questo
spazio di memoria vengono cancellate e
sostituite dalle nuove impostazioni.
Per richiamare l’archivio personale
1 Premere GEQ V/v (o MUSIC MENU V/v
sul telecomando) più volte per visualizzare
l’ultimo archivio personale selezionato.
2 Premere GEQ B/b (o MUSIC MENU B/b
sul telecomando) più volte per selezionare
l’archivio personale desiderato.
Il numero dell’archivio personale appare
sul display.
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
35
Ascolto del suono
Dolby Pro Logic
Surround
E possibile ottenere il suono Dolby Pro Logic
Surround di video e programmi TV codificati
Dolby Surround (q). Completare
prima le regolazioni dell’impostazione dei
diffusori (vedere “Punto 2: Impostazione dei
diffusori”).
1
1
Premere PRO LOGIC (o PRO
LOGIC ON/OFF sul telecomando),
in tal modo l’indicatore sul tasto
PRO LOGIC si accende.
2
Riprodurre una sorgente del
programma.
Disattivazione del suono Dolby
Pro Logic Surround
Premere PRO LOGIC (o PRO LOGIC ON/
OFF sul telecomando), in tal modo
l’indicatore sul tasto PRO LOGIC si spegne.
36
Note
• Non è possibile usare il suono Dolby Pro Logic
Surround e le funzioni del Menu Surround
contemporaneamente.
• Quando si registra il suono, disattivare il suono
Dolby Pro Logic Surround.
• L’impostazione dell’enfasi audio viene cancellata
quando si attiva il suono Dolby Pro Logic
Surround.
Altre caratteristiche
Uso dell’RDS (sistema
dati radio)
L’RDS (sistema dati radio)
L’RDS (sistema dati radio) è un servizio di
trasmissione che consente alle stazioni radio di
inviare altre informazioni insieme al normale
segnale del programma. Questo sintonizzatore
offre delle comode funzioni RDS, come il
controllo del traffico, i notiziari o i programmi
informativi e l’individuazione di una stazione
in base al tipo di programma. L’RDS è
disponibile soltanto per le stazioni FM.*
Individuazione di una
stazione in base al tipo di
programma (PTY)
È possibile individuare la stazione desiderata
selezionando un programma attualmente
trasmesso dalle stazioni RDS contenute nella
memoria del sintonizzatore.
1 3,5 2,4
Nota
L’RDS potrebbe non funzionare correttamente se la
stazione sulla quale si è sintonizzati non sta
trasmettendo correttamente il segnale RDS oppure
se il segnale è debole.
* Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS
e non forniscono nemmeno altri servizi simili. Se
non si conosce bene il servizio RDS, chiedere
ulteriori dettagli sui servizi RDS della propria
zona alle stazioni radio locali.
Ricezione delle
trasmissioni RDS
/ Selezionare semplicemente una
stazione dalla banda FM. Quando ci
si sintonizza su una stazione che
fornisce i servizi RDS, il nome della
stazione appare sul display.
Per controllare le informazioni
RDS
1
Premere PTY.
2
Premere TUNING +/– per
selezionare il tipo di programma
desiderato. Vedere la sezione
seguente, “Elenco dei tipi di
programmi (PTY)”.
3
Premere ENTER/NEXT.
L’apparecchio inizia a ricercare le
stazioni RDS preimpostate (“SEARCH”
ed il tipo di programma selezionato
appaiono in alternanza nel display).
Quando il sintonizzatore riceve un
programma, il numero della stazione
preselezionata lampeggia.
Ad ogni pressione di DISPLAY/DEMO, il
display cambia nel modo seguente:
n Nome della stazione*
n
Frequenza
n
Tipo di programma*
n
Visualizzazione dell’orologio
n
Nome effetto (P FILE) o “EFFECT ON
(OFF)”
* Se l’emissione RDS non viene ricevuta, il nome
della stazione ed il tipo di programma potrebbero
non apparire nel display.
4
Premere TUNING +/– fino a che il
numero della stazione
preselezionata non lampeggia sul
display.
continua
37
Uso dell’RDS (sistema dati radio)
(continua)
SCIENCE
Programmi sulle scienze naturali.
5
CLASSICS
Esecuzioni di orchestre famose, musica da
camera, opera ecc.
Premere ENTER/NEXT mentre il
numero della stazione
preselezionata sta ancora
lampeggiando.
Per interrompere la ricerca
Premere PTY.
Elenco dei tipi di programmi (PTY)
AFFAIRS
Programmi tematici che trattano argomenti
di attualità.
ALARM
Trasmissioni nei casi di emergenza.
CULTURE
Programmi sulla cultura nazionale o
regionale.
DRAMA
Opere teatrali e racconti a puntate
radiofonici.
EDUCATE (Education)
Programmi educativi, su argomenti tipo
“fai da te” e consigli pratici.
INFO (information)
Programmi per il consumatore, cronaca,
consulenze mediche e servizi
meteorologici.
LIGHT MUSIC
Musica classica.
M.O.R. MUSIC
Musica di facile ascolto.
NEWS
Notiziari radiofonici.
OTHER MUSIC
Altri generi musicali, come il jazz, il
rhythm and blues e il reggae.
POP MUSIC
Programmi di musica popolare.
ROCK MUSIC
Programmi di musica rock.
38
SPORT
Programmi sportivi.
VARIED
Programmi contenenti interviste a
personaggi famosi, giochi di società e
commedie.
NONE
Qualsiasi programma non citato sopra.
Nota
“NO PTY” appare quando il tipo di programma
selezionato non viene attualmente trasmesso.
Per
Cantare con
accompagnamento
musicale: karaoke
Abbassare il canale
MPX R
sinistro su un CD
multiplex o una cassetta.
È possibile cantare con l’accompagnamento
musicale di qualsiasi CD o cassetta stereo
abbassando la voce del cantante. A tal fine è
necessario collegare un microfono opzionale.
2 1,5 3
4
Selezionare
Abbassare la voce del
KARAOKE PON
cantante su un CD o una
cassetta
Abbassare il canale
MPX L
destro su un CD
multiplex o una cassetta.
4
Iniziare a riprodurre la musica e
regolare il volume.
5
Girare MIC LEVEL per regolare il
volume del microfono.
Al termine
Girare MIC LEVEL impostandolo su MIN e
scollegare il microfono da MIC, quindi
premere KARAOKE PON/MPX più volte
fino a che “h” non scompare dal display.
1
Girare MIC LEVEL impostandolo su
MIN per abbassare il livello del
controllo del microfono.
2
Collegare un microfono opzionale
alla presa MIC.
3
Premere KARAOKE PON/MPX più
volte per ottenere l’effetto karaoke
desiderato.
n
Ad ogni presssione di questo tasto, il
display cambia come segue:
KARAOKE PON n MPX R n MPX L
EFFECT OFF (ON) N
Quando il modo karaoke è attivato, sul
display appare “h”.
continua
39
Cantare con accompagnamento
musicale: karaoke (continua)
Per interrompere la registrazione
Missaggio e registrazione
dei suoni
Suggerimenti
5 5
4
p
2 3
Premere p sulla piastra B.
• Se si verifica un ritorno acustico, allontanare il
microfono dagli altoparlanti o cambiare la
direzione del microfono.
• Se si desidera registrare la propria voce solo
attraverso il microfono, è possibile farlo
selezionando la sorgente CD senza riprodurre un
CD.
Note
• Se si preme EFFECT o si seleziona un effetto
sonoro, il modo karaoke viene annullato.
• I suoni strumentali e la voce del cantante
potrebbero essere ridotti se la fonte sonora è stata
registrata in modo monofonico.
• La voce del cantante potrebbe non venire
registrata quando:
— suonano pochi strumenti
— si canta in duetto
— la sorgente ha dei forti echi o un coro
— la voce del cantante devia dal centro
— la voce nella sorgente canta con note da
soprano o tenore alte.
1
Preparare il microfono e l’effetto
karaoke, quindi inserire una cassetta
nella piastra B.
2
Premere FUNCTION più volte per
selezionare la sorgente desiderata e
impostarla sul modo pausa.
3
Premere r REC.
4
Premere P.
5
Premere · per iniziare a
riprodurre il CD (o la cassetta nella
piastra A).
Inizia la riproduzione.
Iniziare a cantare con
l’accompagnamento musicale.
40
Addormentarsi con la
musica
— Timer di autospegnimento
È possibile programmare il sistema in modo
che si spenga automaticamente a un’ora
preselezionata consentendo di addormentarsi
ascoltando la musica. È possibile impostare il
tempo restante a incrementi di 10 minuti.
SLEEP
Quando si sceglie AUTO
L’apparecchio si spegne quando il CD o la
cassetta corrente finisce (fino a 100 minuti).
L’apparecchio si spegne manualmente se si
interviene manualmente per interrompere la
riproduzione di un CD o di una cassetta.
Per controllare il tempo residuo
Premere SLEEP una volta.
Per cambiare il tempo residuo
Premere SLEEP più volte per selezionare il
tempo desiderato.
Per annullare la funzione Timer di
autospegnimento
Premere SLEEP più volte fino a che sul
display non appare “SLEEP OFF”.
/ Premere SLEEP.
N
N
Ad ogni presssione di questo tasto, il
display dei minuti (tempo restante)
cambia come segue:
AUTO n 90min n 80min n 70min
OFF N 10min ....... 50min N 60min
41
Risvegliarsi con la
musica
3
— Timer sveglia
4
Appare “SET” e “DAILY 1” lampeggia
sul display.
È possibile risvegliarsi con la musica a un’ora
preselezionata ogni giorno. Ricordarsi di
impostare l’orologio (vedere “Punto 3:
Impostazione dell’ora”).
9 3
Premere t/CLOCK SET.
Premere TUNING +/– per
selezionare DAILY 1 o DAILY 2 e
Premere quindi ENTER/NEXT.
Appare “ON” e l’indicazione dell’ora
lampeggia sul display.
4,5,6,7,8
1
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
5
Impostare l’ora alla quale iniziare la
riproduzione.
Premere TUNING +/– per impostare
l’ora e premere quindi ENTER/NEXT.
L’indicazione dei minuti lampeggia.
1
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
Premere TUNING +/– per impostare i
minuti e premere quindi ENTER/NEXT.
L’indicazione dell’ora lampeggia
nuovamente.
1
2
Preparare la sorgente musicale da
riprodurre.
• CD: inserire un CD. Per iniziare da un
brano specifico, creare un programma
(vedere “Programmazione dei brani
dei CD”).
• Cassetta: inserire una cassetta con il
lato che si desidera riprodurre rivolto
in avanti.
• Radio: sintonizzare la stazione
preselezionata desiderata (vedere
“Punto 4: Preimpostazione delle
stazioni radiofoniche”).
2
42
Girare VOLUME per regolare il
volume.
6
Impostare l’ora per interrompere la
riproduzione in base alla procedura
di cui sopra.
7
Premere TUNING +/– fino a
visualizzare la sorgente musicale
desiderata.
L’indicazione cambia nel modo
seguente:
TUNER n CD PLAY n TAPE PLAY
n
DAILY 1/DAILY 2
8
Premere ENTER/NEXT.
Prima che torni la visualizzazione
originale, nell’ordine appaiono l’ora
iniziale, l’ora finale e la sorgente
musicale.
9
Spegnere l’apparecchio.
Per controllare l’impostazione
1 Premere il tasto del timer impostato,
DAILY 1 o DAILY 2.
2 Sul display appare “TIMER OFF”.
3 Premere nuovamente DAILY 1 o DAILY 2.
Per annullare le impostazioni del
timer
1 Premere il tasto del timer impostato,
DAILY 1 o DAILY 2.
2 Sul display appare “TIMER OFF”.
Registrazione con il
timer dei programmi
radio
Per registrare con il timer è necessario
preselezionare la stazione radio (vedere
“Punto 4: Preimpostazione delle stazioni
radiofoniche”) e impostare l’orologio (vedere
“Punto 3: Impostazione dell’ora”).
Note
27
• Il sistema si accende 15 secondi prima dell’ora
prestabilita.
• Non è possibile attivare DAILY 1 e DAILY 2
contemporaneamente.
• Non è possibile impostare il timer se l’ora iniziale
e l’ora finale coincidono.
• Quando si imposta il timer di autospegnimento, il
timer sveglia non accende l’apparecchio fino a che
il timer di autospegnimento non lo spegne.
• Non è possibile attivare il timer sveglia e la
funzione di registrazione con il timer
simultaneamente.
REC
6 3,4,5
1
Sintonizzarsi sulla stazione radio
preselezionata (vedere “Ascolto
della radio”).
2
Premere t/CLOCK SET.
Appare “SET” e “DAILY 1” lampeggia
sul display.
3
Premere TUNING +/– per
selezionare REC e premere quindi
ENTER/NEXT.
Appare “ON” e l’indicazione dell’ora
lampeggia sul display.
REC
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
continua
43
Registrazione con il timer dei
programmi radio (continua)
4
Impostare l’ora in cui si desidera far
iniziare la registrazione.
Premere TUNING +/– per impostare
l’ora e premere quindi ENTER/NEXT.
L’indicazione dei minuti lampeggia.
REC
DOLBY NR
OFF
ALL DISC S
Premere TUNING +/– per impostare i
minuti e premere quindi ENTER/NEXT.
L’indicazione dell’ora lampeggia
nuovamente.
5
Impostare l’ora in cui si desidera
interrompere la registrazione in
base alla procedura di cui sopra.
Prima che torni la visualizzazione
originale, nell’ordine appaiono l’ora
iniziale, l’ora finale e la sorgente
musicale.
6
Inserire un nastro vergine nella
piastra B.
7
Spegnere l’apparecchio.
Quando inizia la registrazione, il livello
del volume è impostato al minimo.
Per controllare le impostazioni
1 Premere REC.
2 Sul display appare “TIMER OFF”.
3 Premere nuovamente REC.
Per cambiare l’impostazione, ricominciare dal
punto 1.
Per annullare le impostazioni del
timer
1 Premere REC.
2 Sul display appare “TIMER OFF”.
44
Note
• Il sistema si accende 15 secondi prima dell’ora
prestabilita.
• Se l’apparecchio è acceso all’ora preselezionata, la
registrazione non verrà effettuata.
• Non è possibile impostare il timer se l’ora iniziale
e l’ora finale coincidono.
• Se si imposta Sleep Timer, la registrazione con il
timer avrà inizio solo dopo che Sleep Timer ha
spento il sistema.
• Non è possibile attivare il timer sveglia e la
funzione di registrazione con il timer
simultaneamente.
• La registrazione inizia dal lato anteriore.
Informazioni aggiuntive
Precauzioni
Tensione operativa
Prima di utilizzare il sistema, controllare che la
tensione operativa dell’apparecchio coincida con
quella della rete elettrica.
Sicurezza
• L’apparecchio continua a essere fornito di energia
elettrica dalla fonte di alimentazione CA (presa di
rete) finché rimane collegato alla presa a muro,
anche se l’apparecchio è spento.
• Se si prevede di non utilizzare l’apparecchio per
un lungo periodo, scollegarlo dalla presa a muro
(presa di rete). Per staccare il cavo (cavo di
alimentazione), tirarlo afferrandolo per la spina,
evitando di tirare il cavo stesso.
• Se un qualunque oggetto solido o liquido dovesse
penetrare nel componente, scollegare il sistema
stereo e far controllare il componente da personale
qualificato prima di riutilizzarlo.
• Qualora il cavo di alimentazione CA dovesse
essere sostituito, rivolgersi soltanto a personale
qualificato.
Pulizia delle parti esterne
Usare un panno morbido inumidito con una
soluzione detergente leggera.
Come proteggere
permanentemente una
registrazione
Per evitare che una cassetta venga accidentalmente
registrata, rompere l’apposita linguetta che si trova
sul lato A o B, come mostrato nella figura. Se
successivamente si desidera riutilizzare la cassetta
per la registrazione, coprire la linguetta spezzata
con un pezzo di nastro adesivo.
Quando si usa una cassetta TYPE II (CrO2) o
TYPE IV (metallo), fare attenzione a non coprire le
fessure di rilevamento che consentono al
riproduttore di cassette di individuare
automaticamente il tipo di nastro.
Installazione
• Collocare il sistema stereo in un ambiente che
consenta un’adeguata circolazione d’aria, per
evitare il surriscaldamento interno dell’impianto
stereo.
• Non posizionare l’apparecchio in posizione inclinata.
• Non collocare l’apparecchio in luoghi;
— Estremamente caldi o freddi
— Polverosi o sporchi
— Molto umidi
— Soggetti a vibrazioni
— Esposti alla luce solare diretta
Funzionamento
• Se il sistema stereo viene spostato direttamente da
un luogo freddo a uno caldo, oppure se viene
collocato in ambiente umido, è possibile che sulla
lente all’interno del lettore CD di formi della
condensa. Se ciò dovesse verificarsi, il lettore CD
potrebbe non funzionare correttamente. In tal
caso, togliere tutti i CD e lasciare il lettore acceso
per almeno un’ora fino all’evaporazione della
condensa.
• Quando si trasporta il sistema, estrarre gli
eventuali dischi inseriti al suo interno.
Se si hanno domande o problemi relativi al sistema
stereo, rivolgersi al distributore Sony più vicino.
Note sui CD
• Prima di riprodurre un CD, pulirlo con un
apposito panno. Passare il panno sul CD con un
movimento dal centro verso l’esterno.
• Non utilizzare solventi quali benzene, diluente,
detergenti o spray antistatici disponibili in
commercio per la pulizia di dischi vinilici.
• Non esporre il CD alla luce solare diretta o a fonti
di calore come i radiatori ed evitare di lasciarli in
macchina esposti alla luce solare diretta.
Fessure di rilevamento
Prima di collocare una cassetta nel
registratore
Eliminare il gioco del nastro, altrimenti esso
potrebbe rimanere impigliato nella parti del
registratore e venire danneggiato.
Uso di una cassetta di lunghezza
superiore ai 90 minuti
Il nastro è molto elastico. Non cambiare molto
spesso la modalità di funzionamento del nastro,
passando dalla riproduzione all’interruzione
all’avanzamento veloce, ecc..., in quanto il nastro
potrebbe rimanere impigliato nel registratore.
Pulizia delle testine
Pulire le testine ogni 10 ore di utilizzo. Se le testine
sono sporche, può accadere quanto segue
— il suono viene distorto
— si verifica una diminuzione del livello sonoro
— il suono perde qualità
— il nastro non viene completamente cancellato
— il nastro non viene registrato
Fare attenzione a pulire le testine prima di iniziare
una registrazione importante oppure dopo aver
riprodotto una vecchia cassetta. Usare cassette di
pulizia del tipo asciutto o bagnato vendute
separatamente. Per ulteriori dettagli, vedere le
istruzioni riportate sulla cassetta di pulizia.
Smagnetizzazione delle testine
Smagnetizzare le testine e le parti metalliche che sono
entrate in contatto con la cassetta ogni 20 o 30 ore con
un apposito dispositivo venduto in commercio. Per
ulteriori dettagli, vedere le istruzioni relative alla
smagnetizzazione delle cassette.
45
Guida alla soluzione
dei problemi
In caso di problemi nell’uso dell’impianto
stereo, utilizzare il seguente elenco di
controllo.
Innanzi tutto, accertarsi che il cavo di
alimentazione sia collegato saldamente e che
gli altoparlanti siano collegati correttamente e
saldamente.
Qualora i problemi dovessero continuare,
rivolgersi al distributore Sony più vicino.
Problemi generici
Il display inizia a lampeggiare non appena
si inserisce il cavo di alimentazione, anche
se l’apparecchio non è stato acceso (modo
dimostrazione).
•Premere DISPLAY/DEMO mentre
l’apparecchio è spento.
La dimostrazione appare
automaticamente la prima volta che si
collega il cavo di alimentazione, oppure
se c’è un’interruzione di corrente che
dura più di mezza giornata.
In questo caso, ripristinare quanto segue:
— Impostazione dell’orologio (vedere
“Punto 3: Impostazione dell’ora”)
— Premere DISPLAY/DEMO con
l’alimentazione del sistema scollegata.
Non viene emesso alcun suono.
•Girare VOLUME in senso orario.
•Le cuffie sono collegate.
•Inserire soltanto la parte scoperta del
cavo dell’altoparlante nella presa
SPEAKER. L’inserimento della parte
vinilica del cavo dell’altoparlante
interferirà con il collegamento
dell’altoparlante.
Non c’è l’audio nel microfono
•Girare VOLUME o MIC LEVEL per
regolare il volume del microfono.
•Controllare che il microfono sia collegato
correttamente alla presa MIC.
C’è un forte ronzio o rumore.
•Un televisore o un videoregistratore è
posizionato troppo vicino al sistema
stereo. Allontanare il sistema video dal
televisore o dal videoregistratore.
46
L’indicazione “0:00” lampeggia sul display.
•Si è verificata un’interruzione di corrente.
Reimpostare l’orologio e il timer.
Il timer non funziona.
•Impostare correttamente l’orologio.
DAILY 1, DAILY 2 e REC non appaiono
quando si preme t/CLOCK SET.
•Impostare correttamente il timer.
•Impostare l’orologio.
Il telecomando non funziona.
•C’è qualcosa che interferisce fra il
telecomando e l’apparecchio.
•Il telecomando non è rivolto nella
direzione del sensore del sistema.
•Le pile sono scariche. Sostituire le pile.
C’è un ritorno acustico.
•Diminuire il livello del volume.
•Allontanare il microfono dagli
altoparlanti oppure cambiare la direzione
del microfono.
Il colore irregolare sullo schermo del
televisore persiste.
•Spegnere il televisore una volta, quindi
riaccenderlo dopo circa 15 o 30 minuti. Se
l’irregolarità del colore persiste,
posizionare i diffusori lontano dal
televisore.
Diffusori
Il suono proviene unicamente da un canale
oppure i volumi destro e sinistro non sono
equilibrati.
•Verificare i collegamenti e il
posizionamento del diffusore.
Non proviene alcun suono dai diffusori,
eccetto dal diffusore centrale.
•La sorgente che viene riprodotta è in
monofonia. Premere PRO LOGIC per
disattivare il modo Pro Logic.
Non proviene alcun suono dal diffusore
centrale.
•Impostare CENTER LEVEL sul livello
appropriato.
Non proviene alcun suono dai diffusori
posteriori.
•Il software che viene riprodotto dispone
di effetti sonori limitati. Verificare il
volume con il segnale di prova.
Lettore CD
Sintonizzatore
Il vassoio del CD non ruota.
•Il CD non è posizionato correttamente.
Forte ronzio o rumore (l’indicazione
“TUNED” o “STEREO” lampeggia sul
display).
•Regolare l’antenna.
•Il segnale è troppo debole. Collegare
un’antenna esterna.
Il CD non viene riprodotto.
•Il CD non si trova in posizione piatta sul
vassoio del disco.
•Il CD è sporco.
•Il CD è inserito con l’etichetta capovolta.
•Si è formata della condensa. Rimuovere il
CD e lasciare acceso il sistema per circa
un’ora fino a che l’umidità non evapora.
La riproduzione non inizia dal primo
brano.
•Il lettore si trova nel modo di
riproduzione Programma o Casuale.
Premere PLAY MODE più volte fino a
che le indicazioni “PROGRAM” o
“SHUFFLE” non scompaiono dal display.
Un programma stereo FM non viene
ricevuto in stereo.
•Premere STEREO/MONO per
visualizzare “STEREO” sul display.
Se si verificano altri problemi qui
non descritti, reimpostare il
sistema procedendo come segue:
1 Staccare il cavo di alimentazione.
2 Reinserire il cavo di alimentazione.
3 Premere contemporaneamente SPECTRUM
ANALYZER, ENTER e DISC 1.
Registratore
Il nastro non viene registrato.
•Non è stata inserita la cassetta nel
contenitore di cassette.
•La linguetta di sicurezza è stata asportata
dalla cassetta (vedere a pagina 45).
•La cassetta è stata riavvolta fino alla fine.
La cassetta non viene registrata né
riprodotta oppure si verifica una
diminuzione del livello acustico.
•Le testine sono sporche. Pulire le testine
(vedere pagina 45).
•Le testine di registrazione/riproduzione
sono magnetizzate. Smagnetizzare le
testine (vedere pagina 45).
Il nastro non si cancella completamente.
•Le testine di registrazione/riproduzione
sono magnetizzate. Smagnetizzare le
testine (vedere pagina 45).
Eccessiva distorsione o oscillazione, o
abbassamento del livello del suono.
•Le pulegge di trascinamento o i cilindri di
presa sono sporchi. Procedere alla pulizia
(vedere pagina 45).
Il rumore aumenta oppure vengono
cancellate le alte frequenze.
•Le testine di registrazione/riproduzione
sono magnetizzate. Smagnetizzare le
testine (vedere pagina 45).
47
Caratteristiche
tecniche
Sezione amplificatore
Potenza di uscita DIN
FRONT SPEAKER:
100 + 100 watt (8 ohm a
1 kHz, DIN)
CENTER SPEAKER:
35 watt (8 ohm et 1 kHz,
DIN)
REAR SPEAKER:
17,5 + 17,5 watt (16 ohm a
1 kHz, DIN)
Potenza di uscita continua RMS
FRONT SPEAKER:
120 + 120 watt (8 ohm a
1 kHz, 10% THD)
CENTER SPEAKER:
42 watt (8 ohm a 1 kHz,
10% THD)
REAR SPEAKER:
21 +21 watt (16 ohm a
1 kHz, 10% THD)
Potenza di uscita musica
FRONT SPEAKER:
210 + 210 watt (8 ohm a
1 kHz, 10% THD)
CENTER SPEAKER:
70 watt (8 ohm a 1 kHz,
10% THD)
REAR SPEAKER:
35 + 35 watt (16 ohm a
1 kHz, 10% THD)
Ingressi
PHONO IN (prese fono): Sensibilità 3 mV,
impedenza 47 kilohm
VIDEO (AUDIO) IN (prese fono):
Sensibilità 250 mV,
impedenza 47 kilohm
MIX MIC (presa fono):
Sensibilità 1 mV,
impedenza 10 kilohm
Uscite
PHONES (presa fono stereo):
accetta cuffie da 8 ohm o
superiori.
FRONT SPEAKER:
accetta impedenza
compresa tra gli 8 ei
16 ohm.
SURROUND SPEAKER CENTER:
accetta impedanza
compresa tra gli 8 ei
16 ohm.
SURROUND SPEAKER REAR:
accetta impedenza di
16 ohm.
48
Sezione lettore CD
Sistema
Sistema audio digitale e
compact disc
Laser
Semiconduttore laser
(λ = 780 nm)
Durata di emissione:
continua
Uscita laser
Max. 44,6 µF*
* Questa uscita è il valore
misurato a una distanza
di 200 mm dalla
superficie della lente
dell’obiettivo sul blocco
di selezione ottica con
un’apertura di 7 mm.
Lunghezza d’onda
780 – 790 nm
Risposta in frequenza
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Rapporto segnale-rumore Oltre 90 dB
Gamma dinamica
Oltre 90 dB
Sezione registratore
Sistema di registrazione
Risposta in frequenza
(DOLBY NR OFF)
Wow e flutter
a 4 piste, 2 canali stereo
60 – 13.000 Hz (±3 dB),
utilizzando cassette Sony
TYPE I
60 – 14.000 Hz (±3 dB),
utilizzando cassette Sony
TYPE II
±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
Sezione sintonizzatore*
FM stereo, sintonizzatore a supereterodina FM/AM
Sezione sintonizzatore FM
Campo di sintonia
Modello a 3 bande:
Modello a 4 bande
FM:
UKV:
Antenna
Terminali antenna
Frequenza intermedia
87,5 – 108,0 MHz
(passo da 50 kHz)
87,5 – 108,0 MHz
(passo da 50 kHz)
65,0 – 74,0 MHz
(passo da 10 kHz)
OIRT
65,0 – 74,0 MHz
(passo da 10 kHz)
POLAR STEREO
Antenna a fili FM
75 ohm non bilanciati
10,7 MHz
Sezione sintonizzatore AM
Campo di sintonia
MW:
LW:
Antenna
Frequenza intermedia
531 – 1.602 kHz
(con l’intervallo di
sintonia impostato su
9 kHz)
153 – 279 kHz
(con l’intervallo di
sintonia impostato su
3 kHz)
antenna a telaio AM,
terminale antenna esterno
450 kHz
Apparecchi diffusori
Super woofer:
Woofer:
Tweeter:
Super tweeter:
Impedenza nominale
Dimensioni (l/a/p)
Peso
SS-CN120
Sistema diffusori
Apparecchio diffusore
Impedenza nominale
Dimensioni (l/a/p)
Peso
Alimentazione
Full range, bass-reflex
10 cm di diametro, tipo
conico
16 ohm
Circa 175 × 127 × 185 mm
Circa 1,3 Kg (peso netto
per
diffusore)Caratteristiche
generali
220 – 230 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico
270 watt
Dimensioni (l/a/p)
Circa 355 × 425 × 435 mm
incluse parti e comandi
sporgenti
Peso
Circa 13,3 kg
Accessori in dotazione
Antenna a telaio AM (1)
Telecomando RM-SE2AV
(1)
Pile Sony SUM-3 (NS) (2)
Antenna a fili FM (1)
Cavi degli altoparlanti (5)
Piedi del diffusore
centrale (4)
Impedenza nominale
Dimensioni (l/a/p)
Peso
* di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85 e
al par. 3 dell'Allegato 1 al D.M. 27/08/87
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
Diffusori
SS-XB8AV
Sistema diffusori
SS-SR120
Sistema diffusori
Apparecchio diffusore
a 4 vie, 4 apparecchi,
SAW, schermato
magneticamente
17 cm di diametro, tipo
conico
17 cm di diametro, tipo
conico
6 cm di diametro, tipo
conico
2 cm di diametro, tipo a
cupola
8 ohm
Circa 285 × 590 × 450 mm
Circa 16 Kg (peso netto
per diffusore)
Full range, bass-reflex,
schermato
magneticamente
10 cm di diametro, tipo
conico
8 ohm
Circa 345 × 116 × 185 mm
Circa 1,8 Kg (peso netto
per diffusore)
49
Indice
analitico
A, B
Altoparlanti 5, 13
Antenne 6, 13
Archivio personale 36
Azzeramento del sistema 47
C
Collegamento del sistema
alimentazione 6
altoparlanti opzionali 12
antenne 6, 13
componenti opzionali 12
sistema 5
Collegamento Vedere
Collegamento del
sistema 4
D
Display 6, 22, 32
Dolby Pro Logic Surround 6,
36
Duplicazione 21
E
Effetto surround 34
Enfasi audio 33, 34
F, G, H
Fluttuazione 30
Giradischi 12
Guida alla soluzione dei
problemi 46
I, J
Impostazione dell’ora 9
Impostazione dell’orologio 9
K
50
Karaoke 39
per cantare
accompagnati da un CD
o cassetta multiplex
(MPX R/MPX L) 39
per ridurre i suoni vocali
(KARAOKE PON) 39
L
Lampeggiamento 29
Lettore CD 14, 22
M, N, O
Memorizzazione delle
registrazioni 45
Menu Surround 34
Microfono missaggio 40
Missaggio del suono 40
Montaggio del
programma 27
P, Q
Pile 5
Preimpostazione delle
stazioni radiofoniche 10
Protezione delle
registrazioni 45
R
RDS 37
Registrazione
CD 16
CD specificando l’ordine
dei brani 27
manuale di una
cassetta 26
programma radio 18
registrazione con il
timer 43
selezione automatica
della lunghezza del
nastro 28
un’altra cassetta 21
Registrazione sincronizzata
CD 16
Regolazione
enfasi audio 34
suono 31
volume 15, 17, 20
volume del diffusore 8
Regolazione del suono 31
Riproduzione
brani in ordine casuale
(riproduzione casuale)
23
brani nell’ordine
desiderato
(programmazione dei
brani) 24
brani ripetutamente
(riproduzione ripetuta)
22
cassetta 19
CD 14
ininterrotta 25
stazione radio
preselezionata 17
Riproduzione ad un solo
tasto 15, 17, 20
Riproduzione ininterrotta 21
Riproduzione in ordine
casuale 23
Riproduzione normale 14
Riproduzione
programmata 24
Riproduzione ripetuta 22
S
Segnale di prova 9
Selezione automatica del
segnale 15, 17, 20
Selezione automatica della
sorgente 15, 17, 20
Selezione della cassetta 28
Sintonizzatore 10, 17, 18
Sintonizzazione
preimpostata 17
Stazioni radio
preselezione 10
sintonia 17
T, U, V, W, X, Y, Z
Timer
addormentarsi con la
musica 41
registrazione con il
timer 43
risvegliarsi con la
musica 42
Timer di autospegnimento
42
Timer sveglia 42
Tipo di programma
(PTY) 38
51
52
Sony Corporation
Printed in Indonesia
Download PDF

advertising