Sony | AC-UB10 | Sony AC-UB10 UB10 Adattatore c.a. USB Istruzioni per l'uso

4-274-515-21(1)
Nederlands
Lees voor u het apparaat gebruikt deze handleiding grondig
door, en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
WAARSCHUWING
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
USB AC Charger
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Bruksanvisning
Manual de instruções
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.
De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
AC-UB10
© 2011 Sony Corporation
Printed in China
Opmerking voor klanten: de volgende informatie
geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen
waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
Compatibel met USB-herlaadbare "Cyber-shot",
"Handycam" en "Bloggie".
"Cyber-shot", "Handycam" en "Bloggie" zijn
geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.
Compatibile con dispositivi ricaricabili tramite USB
(“Cyber-shot”, “Handycam” e “Bloggie”).
“Cyber-shot”, “Handycam” e “Bloggie” sono marchi
commerciali registrati o marchi commerciali di Sony
Corporation.
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt
veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de
afzonderlijke service/garantie documenten.
Voorzorgen
Over veiligheid

2
Het plaatje met de spanning, het verbruik, enz., bevindt zich
aan de buitenzijde achteraan.
Zorg er voor u het apparaat gebruikt voor dat de
werkspanning van het apparaat dezelfde is als de
plaatselijke netspanning.
Het apparaat is niet losgekoppeld van de netspanning
zolang het verbonden is met het wandstopcontact, zelfs al
werd het apparaat zelf uitgeschakeld.
Haal het netsnoer uit het wandstopcontact indien het
apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden.
Houd de stekker vast om het snoer uit het stopcontact te
halen. Trek nooit aan het snoer zelf.
Koppel het apparaat los indien er vloeistof of een zwaar
voorwerp op valt, en laat het nakijken door gekwalificeerd
personeel voor u het verder gebruikt.
Open het apparaat niet om elektrische schokken te
vermijden. Doe voor service alleen een beroep op
gekwalificeerd personeel.
Installatie
1
USB-kabel (los
verkrijgbaar) om op het
apparaat aan te sluiten
Cavo USB (venduto
separatamente) per il
collegamento all’unità
Plaats de USB-lader niet op een plaats:
Waar het extreem warm is.
(bijv. in een auto met de ramen dicht)
Onderworpen aan rechtstreekse zonnestraling of vlak bij
een warmtebron.
Onderworpen aan mechanische trillingen of schokken.
Onderworpen aan een magnetisch veld.
(bijv. in de buurt van een magneet, een speaker, of een tv)
Onderworpen aan overdreven stof.
Gebruik
Zorg ervoor dat de spanning en de stroom van het
apparaat overeenkomen met die van het stopcontact.
Indien de ingangsstroom te hoog wordt, zal het apparaat
om veiligheidsredenen automatisch uitschakelen.
Sluit dit apparaat niet aan op een radio of een toestel met
een radio-ontvanger: er kan ruis ontstaan.
Wees, om schade te voorkomen, voorzichtig dat het
apparaat niet valt en voorkom mechanische schokken.
Koppel het apparaat na gebruik los van het
wandstopcontact en van de uitrusting.
Koppel het apparaat los van het stopcontact door aan het
apparaat te trekken. Trek niet aan de USB-kabel (los
verkrijgbaar).
Zorg er om kortsluiting te voorkomen voor dat de
aansluiting van het apparaat niet in contact komt met een
vreemd metalen voorwerp.
Reinigen
Reinig het apparaat met een zachte, droge doek. Als het
apparaat erg vuil is, veegt u het schoon met een zachte
doek die licht bevochtigd is met een mild detergent. Veeg
het apparaat vervolgens schoon met een zachte, droge
doek.
Gebruik geen oplosmiddel zoals alcohol, thinner, of
benzine: dit kan de buitenzijde aantasten.
Leef bij gebruik van een chemisch reinigingsmiddel de
met het product meegeleverde instructies na.
Indien de buitenzijde van het apparaat bespat werd met
om het even welk oplosmiddel zoals een insecticide, of
indien het gedurende langere tijd in contact kwam met
rubber of vinyl kan de afwerking van de buitenzijde
beschadigd raken.
Hoe te gebruiken
1
2
3
Sluit de USB-lader aan op het toestel (Cybershot, Handycam, Bloggie, enz.) via de USBkabel (los verkrijgbaar). (zie afb. -)
Sluit het netsnoer van de USB-lader aan op een
wandstopcontact. (zie afb. -)
Stel het toestel in op herladen.
Mogelijk is het niet nodig het toestel in te stellen op
herladen. (zie de handleiding ervan)
Opmerkingen
Sluit het netsnoer van de USB-lader aan op een
wandstopcontact. Haal de stekker bij problemen onmiddellijk
uit het stopcontact.
Gebruik het apparaat bij een omgevingstemperatuur van 0 °C
– 40 °C.
De prestaties worden niet gegarandeerd bij gebruik van een
USB-hub of een USB-verlengsnoer. Volg de wijze van
aansluiten, aangegeven door het aangesloten toestel (Cybershot, Handycam, Bloggie, enz.).
Uw USB-lader gebruiken in het
buitenland
U kunt uw USB-lader gebruiken in elk land met een
netspanning tussen 100 V en 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, door
een adapter voor de stekker te gebruiken. Indien er in het
land waar u op bezoek bent stopcontacten worden gebruikt
met een andere vorm, gebruik dan de juiste adapter voor de
netstekker.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde reisbureau voor
nadere informatie over de adapter die u nodig hebt.
Specificaties
Ingangsspanning
AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Nominale uitgangsspanning
DC 5,0 V
Nominale uitgangsstroom
500 mA
Afmetingen
ong. 50 mm × 22 mm × 54 mm
(b/h/d)
Gewicht
ong. 43 g
Bijgeleverde items
USB-lader (AC-UB10) (1)
Netsnoer (1)
Handleiding
Het ontwerp en de specificaties kunnen wijzigen zonder
aankondiging vooraf.
Funzionamento
Italiano
Prima di attivare l’unità, leggere attentamente il presente
manuale e quindi conservarlo per eventuali riferimenti
futuri.
AVVERTENZA
Trattamento del dispositivo elettrico
o elettronico a fine vita (applicabile
in tutti i paesi dell’Unione Europea e
in altri paesi europei con sistema di
raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla
confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma
deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta
appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed
elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che
potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento
inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le
risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il
riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l’ufficio
comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il
negozio dove l’avete acquistato.
In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche
e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni
previste dalla normativa applicabile (valido solo per l’Italia).
Avviso per i clienti: le seguenti informazioni
riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti
in paesi in cui sono applicate le direttive UE
Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il
rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità
Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327,
Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo
all’assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli
indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia
forniti con il prodotto.
Precauzioni
Sicurezza
La targhetta indicante la tensione operativa, il consumo di
energia e altre specifiche si trova posteriormente al
dispositivo.
Prima di attivare l’unità, accertarsi che la tensione
operativa dell’unità sia identica a quella dell’alimentazione
locale.
L’unità non sarà realmente scollegata dalla corrente CA
(rete) fino a quando rimarrà collegata alla presa, anche se
l’unità stessa sarà spenta.
Se l’unità non deve essere utilizzata per un periodo di
tempo prolungato, scollegare l’adattatore di corrente CA
dalla presa a parete. Per scollegare l’adattatore di corrente
CA, afferrarlo dalla spina. Non tirare mai il cavo
direttamente.
In caso di caduta di liquidi o di oggetti solidi all’interno
dell’unità, staccare la spina dell’unità e fare quindi
controllare l’unità da personale di assistenza qualificato
prima di rimetterla in funzione.
Per evitare eventuali scosse elettriche, non aprire l’unità.
Rivolgersi esclusivamente a personale di assistenza
qualificato.
Accertarsi che la corrente e la tensione dell’unità
corrispondano a quelle della presa.
Per sicurezza, nel caso la corrente in ingresso risulti
troppo elevata, l’unità si spegnerà automaticamente.
Non collegare questa unità a radio o ad apparecchiature
dotate di sintonizzatore radio, in quanto potrebbero
verificarsi interferenze.
Al fine di evitare danni, prestare attenzione a non far
cadere o a non sottoporre ad alcun tipo di shock
meccanico l’unità.
Dopo l’uso, scollegare l’unità dalla presa a parete e
dall’apparecchiatura.
Scollegare l’unità dalla presa CA tirando sull’unità stessa.
Non esercitare trazione sul cavo USB (venduto
separatamente).
Per evitare cortocircuiti, non consentire al terminale
dell’unità di entrare in contatto con eventuali oggetti
estranei in metallo.
Pulizia
Pulire l’unità con un panno morbido e asciutto. Se l’unità
è molto sporca, strofinarla con un panno morbido
leggermente inumidito con una soluzione detergente
delicata e quindi asciugarla con un panno morbido
asciutto.
Non utilizzare solventi tipo alcol, diluente o benzene in
quanto potrebbe danneggiarsi la finitura dell’unità.
In caso di uso di detergenti chimici, osservare le istruzioni
in dotazione con il prodotto.
Se la superficie esterna dell’unità viene schizzata con
solventi, quale ad es. un insetticida, oppure resta a
contatto per un tempo prolungato con gomma o vinile, la
sua finitura esterna potrebbe risultare danneggiata.
Utilizzo
1
2
3
Collegare il caricatore CA USB al dispositivo
(Cyber-shot, Handycam, Bloggie, ecc.)
mediante il cavo USB (venduto
separatamente). (vedere fig. -)
Collegare l’adattatore di corrente CA del
caricatore CA USB a una presa CA. (vedere fig.
-)
Impostare il dispositivo per la ricarica.
Tale procedura potrebbe non essere necessaria.
(Consultare il manuale di istruzioni del dispositivo).
Note
Collegare l’adattatore di corrente CA del caricatore CA USB a
una presa CA. In caso di problema, staccare immediatamente
la spina dalla presa CA.
Utilizzare a una temperatura ambiente tra 0 °C e 40 °C.
Le prestazioni non sono garantite in caso di utilizzo di un hub
USB o di un cavo USB di prolunga. Seguire il metodo di
collegamento designato dal dispositivo collegato (Cyber-shot,
Handycam, Bloggie e così via).
Uso del caricatore CA USB all’estero
È possibile utilizzare il caricatore CA USB in qualsiasi paese
o area che utilizzi da 100 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz,
mediante collegamento a un adattatore di spina CA. Se nel
paese in questione viene utilizzata una presa di forma
diversa, utilizzare lo specifico adattatore di spina CA.
Consultare un’agenzia di viaggi di fiducia per il tipo di
adattatore di spina CA necessario per i propri spostamenti.
Installazione
Non collocare il Caricatore CA USB in una posizione:
esposta a temperature particolarmente elevate.
(es. in un’automobile con i finestrini chiusi).
esposta ai raggi solari diretti o in prossimità di una fonte
di calore.
esposta a vibrazioni o a sollecitazioni meccaniche.
esposta a campi magnetici.
(es. in prossimità di un magnete, un altoparlante o un
televisore).
esposta a eccessiva presenza di polvere.
Dati tecnici
Tensione d’ingresso CA 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Tensione di uscita nominale
CC 5,0 V
Corrente di uscita nominale
500 mA
Dimensioni
Ca. 50 mm × 22 mm × 54 mm
(l/a/p)
Peso
Ca. 43 g
Elementi inclusi Caricatore CA USB (AC-UB10) (1)
Cavo di alimentazione CA (cavo di
rete) (1)
Documentazione stampata
Design e dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.
Kompatibel med USB laddningsbara ”Cyber-shot”,
”Handycam” och ”Bloggie”.
”Cyber-shot”, ”Handycam” och ”Bloggie” är registrerade
varumärken eller varumärken som ägs av Sony
Corporation.
Compatível com “Cyber-shot”, “Handycam” e
“Bloggie” de carregamento por USB.
“Cyber-shot”, “Handycam” e “Bloggie” são marcas
comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony
Corporation.

2
Rengöring
Svenska
Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här
bruksanvisningen och sedan spara den för framtida referens.
VARNING!
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska
Unionen och andra Europeiska länder
med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
Kundmeddelande: Följande information gäller
enbart för utrustning såld i länder som tillämpar
EU-direktiven
1
USB-kabel (säljs separat) för
anslutning till enheten
Cabo USB (vendido
separadamente) para
efectuar a ligação à unidade
Rengör enheten med en mjuk, torr trasa. Om enheten är
mycket smutsig, torka av den med en mjuk trasa som är
lite fuktad med en mild rengöringslösning, och torka
sedan med en mjuk, torr trasa.
Använd inga typer av lösningsmedel som alkohol, thinner
eller bensin eftersom det kan skada höljets yta.
Om du använder ett kemiskt rengöringsmedel, läs
instruktionerna som medföljer produkten.
Om enhetens utsida skulle stänkas ner med någon typ av
lösningsmedel som exempelvis insektsmedel, eller om den
under en längre tid kommer i kontakt med någon typ av
gummi eller vinyl, kan enhetens utsida förstöras.
Användning
1
2
3
Anslut USB-laddaren till enheten (Cyber-shot,
Handycam, Bloggie, etc.) med USB-kabeln
(säljs separat). (se fig. -)
Anslut nätsladden från USB-laddaren till ett
eluttag. (se fig. -)
Ställ enheten på uppladdning.
Det är inte säkert att enheten måste laddas upp. (Se
enhetens handledning.)
Obs!
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produkt säkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta
I separat service och garanti dokument.
Anslut nätsladden från USB-laddaren till ett eluttag. Dra
omedelbart ur kontakten ur eluttaget om det uppstår något
problem.
Använd i omgivningstemperaturer mellan 0 °C – 40 °C.
Prestandan garanteras inte om du använder en USB-hubb eller
en USB-förlängningskabel. Följ anslutningsmetoden som
beskrivs för den anslutna enheten (Cyber-shot, Handycam,
Bloggie, etc.).
Försiktighetsåtgärder
Använda USB-laddaren utomlands
Angående säkerhet
Den skylt som anger driftspänning, strömförbrukning, etc.
sitter placerad på baksidan.
Innan du använder enheten kontrollerar du att dess
nätspänning stämmer överens med den nätspänning som
gäller där du befinner dig.
Även om du har slagit av strömmen till själva enheten är
den inte bortkopplad från nätspänningen så länge som
den är ansluten till ett vägguttag.
Dra ur sladden ur vägguttaget när du vet med dig att du
inte kommer använda enheten under en längre tid. Håll i
kontakten när du drar ur sladden. Dra aldrig i sladden.
Skulle någon vätska eller något föremål råka komma in i
enheten, bör du genast dra ur nätkabeln och sedan låta en
behörig servicetekniker undersöka enheten innan du
använder den igen.
För att undvika elektriska stötar, öppna inte enheten.
Lämna service åt kvalificerad personal.
Installation
Placera inte USB-laddaren på en plats där den:
Utsätts för extremt höga temperaturer.
(Till exempel i en bil med fönstren stängda.)
Utsätts för direkt solljus eller nära en varm källa.
Utsätts för mekaniska vibrationer eller stötar.
Utsätts för ett magnetfält.
(Till exempel nära en magnet, högtalare eller TV.)
Utsätts för mycket damm.
Funktion
Kontrollera att strömmen och spänningen för enheten
passar uttaget.
Av säkerhetsskäl kommer enheten automatiskt att slås av
om den ingående strömmen är för hög.
Anslut inte denna enhet till en radio eller utrustning med
en radiotuner eftersom det kan ge upphov till brus.
För att förhindra skador, var försiktig så att du inte tappar
enheten eller på annat sätt utsätter den för stötar.
Efter användning, koppla loss enheten från vägguttaget
och utrustningen.
Koppla ur enheten ur eluttaget genom att dra i enheten.
Dra inte i USB-kabeln (säljs separat).
Du undviker risken för kortslutning genom att inte låta
terminalerna på enheten komma i kontakt med
metallföremål.
Du kan använda USB-laddaren i de länder som använder
100 V till 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, genom att använda en
nätadapter. Om landet du besöker använder en annan typ av
eluttag måste du använda en nätadapter.
Kontakta din resebyrå för att få information om vilken typ
av adapter som krävs dit du ska åka.
Specifikationer
Inspänning
Utspänning
Max strömuttag
Mått
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
5,0 V (DC)
500 mA
Cirka. 50 mm × 22 mm × 54 mm
(b/h/d)
Cirka. 43 g
Vikt
Ingående komponenter
USB-laddare (AC-UB10) (1)
Nätkabel (1)
Tryckt dokumentation
Design och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
Operação
Português
Antes de utilizar a unidade, leia este manual na íntegra e
guarde-o para consultas futuras.
AVISO
Tratamento de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos no final da
sua vida útil (Aplicável na União
Europeia e em países Europeus com
sistemas de recolha selectiva de
resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de
recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos. Assegurandose que este produto é
correctamente depositado, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como para a
saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais
contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para
obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Nota para os clientes: as seguintes informações
aplicam-se apenas ao equipamento comercializado
nos países que aplicam as Directivas da UE
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante
autorizado para Compatibilidade Electromagnética e
segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para
qualquer assunto relacionado com serviço ou garantia por
favor consulte a morada indicada nos documentos sobre
serviço e garantias que se encontram junto ao produto.
Precauções
Segurança
A placa de identificação, que indica a tensão de
funcionamento, o consumo de energia, etc., está localizada
na parte exterior traseira.
Antes de utilizar a unidade, verifique se a tensão de
funcionamento da unidade é idêntica à da sua fonte de
alimentação local.
A unidade não é desligada da fonte de alimentação CA
enquanto continuar ligada à tomada de parede, mesmo
que tenha desligado a unidade no botão de alimentação.
Desligue o cabo de alimentação CA da tomada de parede
se não pretender utilizar a unidade durante um longo
período de tempo. Para desligar o cabo de alimentação
CA, puxe pela ficha. Nunca puxe pelo próprio cabo.
Se cair algum objecto sólido ou líquido dentro da
unidade, desligue a unidade e mande-a verificar por um
técnico qualificado antes de a voltar a utilizar.
Para evitar choques eléctricos, não abra a unidade. As
reparações devem ser efectuadas apenas por pessoal
qualificado.
Instalação
Não coloque o Carregador de CA USB num local onde
esteja:
Sujeito a uma temperatura extremamente elevada.
(Por exemplo, no interior de um automóvel com os vidros
fechados.)
Sujeito à luz solar directa ou junto de uma fonte de calor.
Sujeito a vibrações mecânicas ou impactos.
Sujeito a um campo magnético.
(Por exemplo, junto de um íman, coluna ou televisor.)
Sujeito a pó excessivo.
Certifique-se de que a corrente e a tensão da unidade
correspondem às da tomada.
Por motivos de segurança, se a corrente de entrada for
demasiado elevada, a unidade desligar-se-á
automaticamente.
Não ligue esta unidade a um rádio ou a um equipamento
com sintonizador de rádio, pois tal poderá provocar
ruído.
Para evitar danos, tenha cuidado para não deixar cair nem
provocar qualquer outro choque mecânico na unidade.
Após a utilização, desligue a unidade da tomada de parede
e do equipamento.
Desligue a unidade da tomada CA, puxando pela unidade.
Não puxe pelo cabo USB (vendido separadamente).
Para evitar um curto-circuito, não permita que o terminal
da unidade entre em contacto com qualquer objecto
metálico estranho.
Limpeza
Limpe a unidade com um pano seco e macio. Se a
unidade estiver muito suja, limpe-a com um pano macio
ligeiramente humedecido com uma solução de detergente
suave e, em seguida, seque-a com um pano seco e macio.
Não utilize qualquer tipo de solvente, como, por exemplo,
álcool, diluente ou benzina, pois tal pode danificar a
superfície da unidade.
Se utilizar qualquer produto químico de limpeza, respeite
as instruções fornecidas com o produto.
A superfície da parte exterior da unidade pode ficar
danificada se a salpicar com algum tipo de solvente, como
um insecticida, ou se a mantiver em contacto prolongado
com borracha ou vinil.
Como utilizar
1
2
3
Ligue o Carregador de CA USB ao dispositivo
(Cyber-shot, Handycam, Bloggie, etc.),
utilizando o cabo USB (vendido
separadamente). (Consulte a fig. -.)
Ligue o cabo de alimentação CA do Carregador
de CA USB a uma tomada CA. (Consulte a fig.
-.)
Defina o dispositivo para recarregar.
Poderá não ser necessário definir o dispositivo para
recarregar. (Consulte o manual de instruções do
dispositivo.)
Notas
Ligue o cabo de alimentação CA do Carregador de CA USB a
uma tomada CA. Caso ocorra algum problema, retire-o
imediatamente da tomada CA.
Utilize a uma temperatura ambiente entre 0 °C e 40 °C.
O desempenho não é garantido se for utilizado um hub USB
ou um cabo de extensão USB. Siga o método de ligação
designado pelo dispositivo ligado (Cyber-shot, Handycam,
Bloggie, etc.).
Utilizar o Carregador de CA USB no
estrangeiro
Pode utilizar o seu Carregador de CA USB em qualquer país
ou área que utilize 100 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, ligando
um adaptador de ficha CA. Se o país que visitar utilizar uma
tomada de formato diferente, utilize o adaptador de ficha
CA correcto.
Contacte a sua agência de viagens mais próxima para obter
informações sobre o tipo de adaptador de ficha CA
necessário para as suas viagens.
Especificações
Tensão de entrada
CA 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Tensão de saída nominal
CC 5,0 V
Corrente de saída nominal
500 mA
Dimensões
Aprox. 50 mm × 22 mm × 54 mm
(l/a/p)
Peso
Aprox. 43 g
Itens incluídos Carregador de CA USB (AC-UB10)
(1)
Cabo de alimentação CA (1)
Documentos impressos
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
Download PDF

advertising