Sony | BC-TRN2 | Sony BC-TRN2 TRN2 Caricabatterie c.a. Istruzioni per l'uso

4-299-672-31(1)
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie
en andere Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product, neemt
u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of
de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
ˎˎ Het naamplaatje, waarop de werkspanning, stroomverbruik etc. staat
vermeld, bevindt zich aan de onderkant.
Battery Charger
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Opmerkingen over het gebruik
Dit toestel heeft geen stofbestendige, spatbestendige of
waterbestendige specificaties.
De inhoud van de opnamen kan niet worden gecompenseerd als de
opname of weergave niet kan worden gemaakt door een storing van dit
toestel.
Waar dient u dit apparaat niet te plaatsen
Plaats dit apparaat niet op een van de volgende locaties voor gebruik of
opslag. Als u dit wel doet kan het leiden tot storingen.
ˎˎ In direct zonlicht zoals op een dashboard of in de buurt van een
warmte-apparaat, waardoor dit apparaat kan vervormen of storen
ˎˎ Waar er overmatige trillingen zijn
ˎˎ In de buurt van sterke elektromagnetisme of straling
ˎˎ Waar er overmatig zand is
Op locaties zoals de de kust of andere zanderige gebieden of waar
stofwolken voorkomen, bescherm dit apparaat tegen zand en stof. Er
bestaat een risico op storing.
© 2011 Sony Corporation Printed in China
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
ˎˎ De BC-TRN2 batterijlader kan alleen worden gbruikt voor het laden
van "InfoLITHIUM" accu’s (type G/type T/type R/type D) en lithium
ion type accu’s (type N/type G/type D).
ˎˎ Ontwikkeld voor gebruik met de compatibele Sony accu’s.
ˎˎ Dit apparaat kan niet worden gebruikt om een accu te laden van het
type nikkel cadmium of nikkel metaalhydride.
ˎˎ "InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony Corporation.
ˎˎ Batteriladdaren BC-TRN2 kan endast användas för att ladda
”InfoLITHIUM”-batteripaket (typ G/typ T/typ R/typ D) och
batteripaket av litiumjontyp (typ N/typ G/typ D).
ˎˎ Avsedd för användning med kompatibla Sony batteripaket.
ˎˎ Denna enhet kan inte användas för laddning av batteripaket av
nickelkadiumtyp eller nickelmetallhydridtyp.
ˎˎ ”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

1
1
CHARGE lamp
CHARGE-lampa
Lader  markering
Märket  på laddare
Schakelhendel
Omkopplingsspak
Accu
Batteripaket
Batterij 
markering
Märket  på
batteri
AC ingangaansluiting
Nätintag
2

ˎˎ Sluit dit toestel aan op een beschikbaar stopcontact. Zelfs als de
CHARGE lamp van dit apparaat uit staat, is de stroom niet afgesloten.
Indien er problemen optreden als dit apparaat wordt gebruikt, haal de
stekker dan uit het stopcontact.
ˎˎ Gebruik dit apparaat niet in een nauwe ruimte zoals tussen een muur
en meubels.
ˎˎ Bevestig de accu stevig in dit apparaat als u de accu laadt.
ˎˎ De batterijaansluiting kan beschadigd raken als de accu niet goed wordt
bevestigd.
ˎˎ Om de accu te beschermen dient u deze te verwijderen als het laden
voltooid is.
ˎˎ Pas geen mechanische schok toe en laat het apparaat niet vallen.
ˎˎ Houd dit apparaat uit de buurt van TV’s of AM-ontvangers.
Ruis uit het apparaat kan in een TV of radio terechtkomen indien
dichtbij geplaatst.
ˎˎ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact na gebruik. Om
het stroomsnoer los te koppelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.
Trek nooit aan het stroomsnoer zelf.
ˎˎ Zorg dat er geen metalen voorwerpen in contact komen met de
metalen onderdelen van dit apparaat. Als dat gebeurt, kan kortsluiting
optreden en dit apparaat beschadigd raken.
ˎˎ Sluit dit apparaat niet aan op een voltage-adapter (reisstekker) voor
reizen overzee. Dit kan resulteren in oververhitting of een andere
storing.
ˎˎ De accu en dit apparaat kunnen warm worden tijdens of direct na het
laden.
Onderhoud
2
naar stopcontact
till ett vägguttag
ˎˎ Als dit apparaat vuilt wordt, dient u het af te vegen met een zachte
droge doek.
ˎˎ Als dit apparaat erg vuil wordt, veeg het dan af met een doekje met een
beetje neutraal oplosmiddel en veeg het droog.
ˎˎ Gebruik geen verdunners, benzine, alcohol, etc. omdat deze het
oppervlak van dit apparaat beschadigen.
ˎˎ Als u een chemische reinigingsdoekje gebruikt, raadpleeg dan de
handleiding ervan.
ˎˎ Het gebruik van een vluchtig oplosmiddel zoals een insecticide of het
apparaat in contact brengen met een rubber of vinyl product gedurende
lange tijd kan verslechtering of schade aan het apparaat veroorzaken.
De accu laden
De accu wordt opgeladen door deze in het apparaat te bevestigen.
1 Bevestig de accu.
Voor het bevestigen
Als u een accu gebruikt van het type G, dient u de volgende procedure
te volgen voordat u de accu in het apparaat plaatst.
* Indien u een accu gebruikt van het type N, type T, type R of type D,
hoeft u de volgende procedure niet te volgen.
Til de schakelhendel omhoog (Zie afbeelding -1).
Druk op de schakelhendel naar het aangegeven punt  op de
afbeelding tot deze klikt (Zie afbeelding -2).
De accu bevestigen
Lijn de batterij  markering uit in de richting van de lader 
markering en plaats het in de richting van de pijl (Zie afbeelding
-1).
(De accu afgebeeld is type N.)
Na deze zover mogelijk te hebben geplaatst, drukt u lichtjes in de
richting van de pijl totdat deze op zijn plaats klikt (Zie afbeelding
-2).
2 Sluit het stroomsnoer aan op dit apparaat en daarna op een
stopcontact (Zie afbeelding ).
De CHARGE lamp (oranje) gaat branden en het laden begint.
Als de CHARGE lamp uit gaat is het normale laden voltooid
(Normale lading).
Voor een volledige lading, waarmee u de accu langer dan normaal
kunt gebruik, laat u de acc nog circa een uur in de lader (volledige
lading).
De accu verwijderen
Til de accu en haal hem eruit.
Stroomsnoer
Nätsladd
Laadtijd
De volgende tabel toont de laadtijd voor een accu die volledig ontladen is.
Accu
Dank u voor het aanschaffen van de Sony Batterijlader.
Voordat u deze Batterijlader gebruikt dient u de handleiding grondig door
te lezen en te bewaren voor toekomstige naslag.
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het
apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
Open de behuizing niet om een elektrische schok te voorkomen.
Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en
dergelijke.
Om het gevaar van brand of elektrische schokken te voorkomen,
1) mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
2) mag u geen voorwerpen die met vloeistof zijn gevuld, zoals vazen, op
het apparaat plaatsen.
Laat onderhoud alleen uitvoeren door bevoegd personeel.
LET OP
ˎˎ Gebruik de dichtstbijzijnde stopcontact bij gebruik van dit apparaat.
Zelfs als de CHARGE lamp van dit apparaat uit staat, is de stroom
niet afgesloten. Indien er problemen optreden als dit apparaat wordt
gebruikt, haal de stekker dan uit het stopcontact.
ˎˎ Gebruik dit apparaat niet in een nauwe ruimte zoals tussen een muur
en meubels.
VOORZICHTIG
De set blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is de set zelf uitgeschakeld.
< Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van
toepassing zijn >
De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor
EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor kwesties met betrekking
tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en
garantiedocumenten gebruiken.
NP-BN1
NP-BN
85
95
Normale
laadtijd
NP-FT1/
NP-BG1/
NP-BD1/
NP-FG1
NP-FD1
135
80
Als de CHARGE lamp knippert kijk dan op het volgende overzicht.
De CHARGE lamp knippert op twee manieren.
Langzaam knipperen:Gaat elke 1,5 seconden herhaaldelijk aan en uit
Snel knipperen:
Gaat elke 0,15 seconden herhaaldelijk aan en uit
De te ondernemen actie hangt af van hoe de CHARGE lamp knippert.
Als de CHARGE lamp langzaam blijft knipperen
Het laden wordt gepauzeerd. Dit apparaat is in de stand-by positie.
Als de kamertemperatuur buiten het juiste temperatuurbereik valt, stopt
het laden automatisch.
Als de kamertemperatuur terugkeert naar de juiste reeks, gaat de
CHARGE lamp weer branden en wordt het laden hervat.
We raden u aan de accu te laden tussen 10 °C tot 30 °C.
Als de CHARGE lamp snel blijft knipperen
Als u de accu voor het eerst oplaadt in een van de volgende situaties,
kan de CHARGE-lamp snel gaan knipperen.
Als dat gebeurt, dient u de accu uit het apparaat te halen, terug te
plaatsen en opnieuw te laden.
 Wanneer de accu voor lange tijd wordt geplaatst
 Wanneer de accu voor lange tijd in de camera is geïnstalleerd
 Direct na aankoop
Als de CHARGE-lamp snel blijft knipperen, kijk dan op het volgende
overzicht.
Garantie voor opgenomen inhoud
BC-TRN2
Problemen oplossen
NP-FR1
145
ˎˎ Geschat aantal minuten voor het volledig laden van een lege accu
(volledige laadtijd).
ˎˎ Aantal tussen haakjes geeft de tijd van normaal laden aan (Normale
laadtijd).
ˎˎ Voor meer informatie over de accuduur zie de instructiehandleiding
van uw digitale fotocamera.
ˎˎ De laadtijd kan verschillen, afhankelijk van de conditie van de accu of
de omgevingstemperatuur.
ˎˎ De weergegeven tijden zijn voor het laden van een lege accu die leeg is
gegaan in een digitale fotocamera waarbij dit apparaat is gebruikt bij
een omgevingstemperatuur van 25 °C.
Laadtemperatuur
Het temperatuurbereid voor het laden is 0 °C tot 40 °C. Voor
maximale batterij-efficiëntie is de aanbevolen temperatuurbereik bij
het laden 10 °C tot 30 °C.
De accu snel gebruiken
U kunt de accu uit de lader verwijderen en deze gebruiken als het laden
nog niet is voltooid. De laadtijd heeft wel invloed op de duur waarop de
accu kan worden gebruikt.
Opmerkingen
ˎˎ Als de CHARGE lamp niet brandt dient u te controleren of de accu
stevig in het apparaat is geplaatst.
ˎˎ Als een volledig geladen accu wordt geplaatst, brandt de CHARGE
lamp even en gaat dan uit.
ˎˎ Een accu die gedurende langere tijd niet is gebruikt kan meer tijd nodig
hebben om te laden.
Dit apparaat ondersteund wereldwijde voltages van 100 V tot 240 V.
Gebruik geen elektronische voltagetransformator omdat dit kan
leiden tot een defect.
Haal de accu die wordt geladen eruit en plaats hem weer stevig terug.
De CHARGE lamp knippert
opnieuw:
Installeer een andere accu.
De CHARGE lamp brandt en
knippert niet meer:
Als de CHARGE lamp uitgaat omdat
de laadtijd is verstreken, is er geen
probleem.
De CHARGE lamp knippert
opnieuw:
Het probleem zit in het apparaat.
De CHARGE lamp brandt en
knippert niet meer:
Als de CHARGE lamp uitgaat omdat
de laadtijd is verstreken, zit het
probleem in de eerst geplaatste accu.
Neem contact op met de dichstbijzijnde Sony dealer betreffende het product dat
een probleem kan hebben.
Technische gegevens
Invoerstroom
Uitvoerstroom
Gebruikstemperatuur
Bewaartemperatuur
Afmetingen (Ongeveer)
Gewicht
Bijgeleverde toebehoren
100 V - 240 V AC 50 Hz/60 Hz
11 VA - 15 VA 6 W
Accu laadaansluiting:
4,2 V DC 0,7 A
0 °C tot 40 °C
–20 °C tot +60 °C
47 mm × 42 mm × 72 mm (b/h/d)
Ongeveer 67 g
Batterijlader (BC-TRN) (1)
Netstroomsnoer (1)
Handleiding en documentatie
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder
kennisgeving.
Tack för att du har valt en Sony batteriladdare.
Innan denna batteriladdare tas i bruk, läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Spara bruksanvisningen.
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för
brand eller elstötar.
Ta inte isär höljet, eftersom det medför risk för elektriska stötar.
Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller
liknande.
Eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar,
1) utsätt inte enheten för regn eller fukt.
2) s ka inga föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, placeras på
apparaten.
Överlåt all service till en kvalificerad reparatör.
FÖRSIKTIGHET
ˎˎ Använd närmsta vägguttag när du använder denna enhet. Även när
CHARGE-lampan på denna enhet inte lyser, är strömmen inte bruten.
Om det uppstår något problem vid användning av denna enhet, koppla
loss den från nätuttaget så att strömmen bryts.
ˎˎ Använd inte denna enhet i ett trångt utrymme som till exempel mellan
en vägg och en möbel.
SE UPP!
Utrustningen kopplas inte bort från nätströmmen så länge den är
ansluten till vägguttaget, även om själva utrustningen har stängts av.
< Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv>
Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för
EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande
service och garanti, se adresserna i de separata service- respektive
garantidokumenten.
För kunder i Europa
Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska
Unionen och andra Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
ˎˎ Namnplåten som anger märkspänning, strömförbrukning etc. sitter på
undersidan.
Att tänka på vid användning
Denna enhet är inte byggd att vara dammsäker, stänksäker eller
vattensäker.
Garanti för inspelat innehåll
Innehållet i inspelningar kan inte kompenseras om inspelning eller
uppspelning inte sker på grund av funktionsfel i denna enhet.
Angående placering
Denna enhet skall inte placeras på någon av följande platser, vare sig då
den används eller då den ligger förvarad. Det kan leda till att den går
sönder.
ˎˎ I direkt solljus som till exempel på instrumentbrädan eller nära
värmeapparater, eftersom det kan orsaka att denna enhet deformeras
eller får funktionsfel
ˎˎ Där det vibrerar mycket
ˎˎ Där det finns stark elektromagnetism eller strålning
ˎˎ Där det finns mycket sand
På platser som till exempel en sandstrand eller andra sandiga platser
eller där dammoln bildas, ska denna enhet skyddas från sand och
damm. Det finns risk att det uppstår funktionsfel.
ˎˎ Koppla loss denna enhet från vägguttaget efter användning. Dra
i stickproppen för att koppla ur nätsladden. Dra aldrig i själva
nätsladden.
ˎˎ Var noga med att inga metallföremål kommer i kontakt med
metalldelarna på denna enhet. Om det skulle inträffa, finns det risk för
kortslutning vilket kan skada denna enhet.
ˎˎ Anslut inte denna enhet till en spänningsadapter (reseadapter)
avsedd för utlandsresor. Det kan resultera i överhettning eller annat
funktionsfel.
ˎˎ Batteripaketet och denna enhet kan bli varmt under och direkt efter
laddning.
Underhåll
ˎˎ Om denna enhet har blivit smutsig, torka av den med en mjuk, torr
tygtrasa.
ˎˎ Om denna enhet har blivit väldigt smutsig, torka av den med en trasa
som fuktats lätt i ett neutralt rengöringsmedel och torrtorka därefter.
ˎˎ Rengör aldrig denna enhet med thinner, bensin, alkohol etc., eftersom
det förstör ytskiktet.
ˎˎ När du använder en kemisk rengöringsduk, läs och följ anvisningarna.
ˎˎ Om ett flyktigt lösningsmedel som till exempel ett insektsmedel
används, eller om denna enhet under lång tid förvaras i direkt kontakt
med ett gummi- eller plastföremål, finns det risk att denna enhet
försämras eller skadas.
Laddning av batteripaketet
Batteripaketet laddas genom att det sätts i denna enhet.
1 Sätt i batteripaketet.
Före isättning
När du använder batteripaket typ G, utför följande innan
batteripaketet sätts i denna enhet.
* Om du använder batteripaket typ N, typ T, typ R eller typ D, behöver
du inte utföra följande.
Lyft upp omkopplingsspaken (se illustration -1).
Tryck på omkopplingsspaken till punkten markerad med  på bilden
tills det klickar till (se illustration -2).
Hur batteripaketet sätts i
Rikta in märket  på batteriet i riktning mot märket  på laddaren
och skjut in det i pilens riktning (se illustration -1).
(Batteripaketet som visas på bilden är typ N.)
Efter att ha skjutit in det så långt det går, tryck lätt i pilens riktning
tills det klickar på plats (se illustration -2).
2 Anslut nätsladden till denna enhet och sedan till ett
vägguttag (se illustration ).
CHARGE-lampan (orange) tänds och laddningen påbörjas.
När CHARGE-lampan slocknar, är normal uppladdning klar (Normal
uppladdning).
För full laddning, som medger att batteriet kan användas längre än
vanligt, låt batteripaketet sitta i ytterligare ungefär en timme (Full
uppladdning).
Urtagning av batteripaketet
Lyft upp batteripaketet och ta ur det.
Laddningstid
Tabellen nedan anger laddningstider för ett batteripaket som är helt
urladdat.
Batteripaket
Tid för
normal
laddning
NP-BN1
NP-BN
85
95
135
NP-FR1
80
145
ˎˎ Ungefärligt antal minuter för ladda upp ett urladdat batteripaket till
maximal kapacitet (Tid för full uppladdning).
ˎˎ Antal minuter inom parentes anger tiden för normal uppladdning (Tid
för normal uppladdning).
ˎˎ Angående kontroll av batteriets återstående kapacitet, se
bruksanvisningen till den digitala stillbildskamera som används.
ˎˎ Laddningstiden kan variera beroende på batteripaketets skick och den
omgivande temperaturen.
ˎˎ De angivna tiderna gäller för laddning av ett urladdat batteripaket som
har använts med en digital stillbildskamera, och vid användning av
denna enhet i en omgivande temperatur på 25 °C.
Laddningstemperatur
Temperaturområdet för laddning är 0 °C till 40 °C. För att tillgodose
maximal batteriprestanda rekommenderas emellertid att laddning
sker inom temperaturområdet 10 °C till 30 °C.
Användning av batteripaketet innan laddningen är klar
Du kan ta ur batteripaketet från denna enhet och använda det även om
laddningen inte är slutförd. Batteriets brukstid beror dock på hur länge
det har laddats.
Obs!
ˎˎ Om CHARGE-lampan inte tänds, kontrollera att batteripaketet är
ordentligt isatt i denna enhet.
ˎˎ När ett fullt uppladdat batteri sätts i, tänds CHARGE-lampan en gång
och slocknar därefter.
ˎˎ Ett batteripaket som inte har använts på länge kan kräva längre tid än
normalt för att laddas upp.
Denna enhet stöder världsvida spänningar från 100 V till 240 V.
Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare, eftersom det kan
orsaka fel.
Felsökning
När CHARGE-lampan blinkar, gå igenom följande felsökningsschema.
CHARGE-lampan blinkar på två sätt.
Blinkar långsamt:Tänds och släcks växelvis var 1,5 sekunder
Blinkar snabbt: Tänds och släcks växelvis var 0,15 sekunder
Vilken åtgärd som ska vidtas beror på det sätt CHARGE-lampan blinkar.
När CHARGE-lampan fortsätter att blinka långsamt
Laddningen pausas. Denna enhet är i vänteläge.
Om rumstemperaturen inte håller sig inom det lämpliga
temperaturområdet, stoppas laddningen automatiskt.
När rumstemperaturen återgår till lämplig nivå, tänds CHARGE-lampan
och laddningen sätts igång igen.
Vi rekommenderar att batteripaketet laddas vid 10 °C till 30 °C.
När CHARGE-lampan fortsätter att blinka snabbt
När batteripaketet laddas för första gången i en av följande situationer,
kan CHARGE-lampan blinka snabbt.
Om det händer, ta ur batteripaketet från denna enhet, sätt tillbaka det
och ladda igen.
 När batteripaketet inte har använts på länge
 När batteripaketet isatt i kameran inte har använts på länge
 Direkt efter köp
Om CHARGE-lampan fortsätter att blinka snabbt, gå igenom följande
felsökningsschema.
Ta ur batteripaketet som håller på att laddas och sätt sedan i samma batteripaket
ordentligt igen.
CHARGE-lampan blinkar igen:
Sätt i ett annat batteripaket.
CHARGE-lampan tänds och
blinkar inte igen:
Om CHARGE-lampan slocknar
därför att laddningstiden har gått ut,
är allt som det ska vara.
CHARGE-lampan blinkar igen:
Det är fel på denna enhet.
CHARGE-lampan tänds och
blinkar inte igen:
Om CHARGE-lampan slocknar
därför att laddningstiden har gått ut,
är det fel på det först isatta
batteripaketet.
Försiktighetsmått vid användning
ˎˎ Anslut denna enhet till ett ledigt vägguttag. Även när CHARGE-lampan
på denna enhet inte lyser, är strömmen inte bruten. Om det uppstår
något problem vid användning av denna enhet, koppla loss den från
nätuttaget så att strömmen bryts.
ˎˎ Använd inte denna enhet i ett trångt utrymme som till exempel mellan
en vägg och en möbel.
ˎˎ Se till att batteripaketet är ordentligt isatt i denna enhet, när
batteripaketet ska laddas.
ˎˎ Batterikontakten kan skadas om batteripaketet inte sätts i korrekt.
ˎˎ Ta loss batteripaketet från denna enhet när laddningen är klar, för att
skydda batteripaketet.
ˎˎ Denna enhet får inte tappas eller utsättas för mekaniska stötar.
ˎˎ Använd inte denna enhet i närheten av en teveapparat eller en AMradiomottagare.
Störningar från denna enhet kan påverka teven eller radion om den står
för nära.
NP-FT1/
NP-BG1/
NP-BD1/
NP-FG1
NP-FD1
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare angående den felaktiga produkten.
Specifikationer
Ingående märkspänning 100 V – 240 V växelström 50 Hz/60 Hz
11 VA–15 VA 6 W
Utgående märkspänning Batteriladdningskontakt:
4,2 V likström 0,7 A
Arbetstemperatur
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur –20 °C till +60 °C
Storlek (Ca.)
47 mm × 42 mm × 72 mm (b/h/d)
Vikt
Ca. 67 g
Inkluderade artiklar
Batteriladdare (BC-TRN) (1)
Nätsladd (1)
Uppsättning tryckt dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
ˎˎ Il caricabatterie BC-TRN2 può essere utilizzato solo per ricaricare le
batterie “InfoLITHIUM” (tipo G/tipo T/tipo R/tipo D) e le batterie a
ioni di litio (tipo N/tipo G/tipo D).
ˎˎ Destinato all’uso con batterie compatibili Sony.
ˎˎ Non utilizzare l’unità per ricaricare batterie al nichel cadmio (Ni-Cd)
o batterie al nichel metal idrato (Ni-MH).
ˎˎ “InfoLITHIUM” è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
ˎˎ O carregador de pilhas BC-TRN2 só pode ser utilizado para carregar
baterias “InfoLITHIUM” (tipo G/tipo T/tipo R/tipo D) e baterias de
iões de lítio (tipo N/tipo G/tipo D).
ˎˎ Concebido para ser utilizado com baterias Sony compatíveis.
ˎˎ Esta unidade não pode ser utilizada para carregar baterias de tipo
níquel-cádmio ou de tipo níquel-hidreto metálico.
ˎˎ “InfoLITHIUM” é uma marca comercial da Sony Corporation.

1
2
1
Manutenzione
Leva di commutazione
Alavanca de mudança
Batteria
Bateria
Spia CHARGE
Luz CHARGE
(carregamento)
Segno  sul
caricabatterie
Marca  no
carregador
Segno  sulla
batteria
Marca  na
bateria
Connettore di
ingresso CA
Terminal de entrada
de CA
2

ˎˎ Il connettore della batteria potrebbe danneggiarsi se la batteria non è
inserita correttamente.
ˎˎ Per proteggere la batteria, rimuoverla dall’unità quando la ricarica è
completata.
ˎˎ Non far cadere o non applicare sollecitazioni meccaniche all’unità.
ˎˎ Tenere l’unità lontana da apparecchi televisivi o sintonizzatori AM.
L’unità potrebbe produrre interferenze che disturbano il televisore o la
radio.
ˎˎ Scollegare l’unità dalla presa di alimentazione di rete dopo l’uso. Per
scollegare il cavo di alimentazione, estrarre la spina dalla presa. Non
tirare mai il cavo di alimentazione.
ˎˎ Accertarsi che le parti metalliche dell’unità non entrino in contatto con
altri corpi metallici. Ciò potrebbe infatti dar luogo a un cortocircuito o
al danneggiamento dell’unità stessa.
ˎˎ Non collegare l’unità ai comuni adattatori di tensione per i viaggi
all’estero. Si potrebbe infatti verificare un surriscaldamento o un
malfunzionamento.
ˎˎ La batteria e l’unità caricabatterie possono riscaldarsi durante o
immediatamente dopo la ricarica.
Alla presa elettrica di rete
Para a tomada de parede
ˎˎ Per pulire l’unità utilizzare un panno morbido e asciutto.
ˎˎ Se l’unità è molto sporca, pulirla con un panno leggermente inumidito
con una piccola quantità di detergente neutro, quindi asciugarla con un
panno.
ˎˎ Non utilizzare solventi, benzina, alcol e simili, per non danneggiare la
superficie dell’unità.
ˎˎ Se si utilizza un panno detergente, far riferimento alle relative istruzioni
d’uso.
ˎˎ L’uso di sostanze volatili, quali ad esempio insetticidi, oppure il contatto
prolungato dell’unità con un prodotto in gomma o vinile, può causare il
deterioramento o danneggiare l’unità.
Per ricaricare la batteria
La batteria si ricarica inserendola nell’unità.
1 Inserimento della batteria.
Prima di inserire la batteria
Se si utilizza una batteria di tipo G, prima di inserire la batteria
nell’unità, attenersi alla seguente procedura.
* Se si utilizza una batteria tipo N, tipo T, tipo R o tipo D, non è
necessario seguire la procedura descritta di seguito.
Sollevare la leva di commutazione (vedere la figura -1).
Premere la leva di commutazione fino al punto contrassegnato con 
sulla figura, fino a quando scatta in posizione (vedere figura -2).
Come inserire la batteria
Allineare il segno  sulla batteria nella direzione del segno  sul
caricabatterie e inserirla nella direzione della freccia (vedere la figura
-1).
(La batteria illustrata è del tipo N.)
Dopo averla inserita a fondo, premere delicatamente in direzione della
freccia fino a quando scatta in posizione (vedere la figura -2).
2 Collegare il cavo di alimentazione all’unità e quindi alla
presa di rete (vedere la figura ).
La spia CHARGE (arancione) si accende e inizia il caricamento della
batteria.
Quando la spia CHARGE si spegne, la ricarica normale è completa
(Carica normale).
Per la carica completa, che consente di utilizzare la batteria più a
lungo del normale, lasciare la batteria in sede nel caricabatterie per
un’altra ora circa (Carica completa).
Per rimuovere la batteria
Sollevare la batteria e rimuoverla.
Cavo di alimentazione
Cabo de corrente
Grazie per aver acquistato il caricabatterie Sony.
Prima di utilizzare il caricabatterie leggere con attenzione le presenti
istruzioni e conservarle per consultazione futura.
AVVERTENZA
Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre
l’apparecchio alla pioggia o all’umidità.
Non aprire l’involucro dell’unità per evitare scosse elettriche.
Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo, quali la luce del sole, il
fuoco o simili.
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche,
1) non esporre l’apparecchio a pioggia o umidità,
2) non collocare sull’apparecchio oggetti contenenti liquidi, quali ad
esempio vasi.
Per l’assistenza rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
ATTENZIONE
ˎˎ Collegare l’unità alla presa a muro più vicina. L’alimentazione è
collegata anche quando la spia CHARGE dell’unità è spenta. Se si
verificano problemi quando l’unità è in uso, scollegarla dalla presa
elettrica di rete per interrompere l’alimentazione.
ˎˎ Non utilizzare l’unità in spazi angusti, ad esempio tra una parete e un
mobile.
PRECAUZIONE
Il set non è scollegato dall’alimentatore CA finché è collegato alla presa a
muro, anche se il set è stato spento.
<Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive
UE>
Questo prodotto è realizzato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la
conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Per qualsiasi questione relativa all’assistenza o alla garanzia, consultare gli
indirizzi forniti a parte nei relativi documenti.
Per i clienti in Europa
Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico
a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell’Unione
Europea e in altri paesi europei con sistema di
raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che
il prodotto non deve essere considerato come un normale
rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un
punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi
elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto
sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal
suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali
aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni
più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale
di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete
acquistato.
ˎˎ La targhetta con i dati di funzionamento, tra i quali la tensione e il
consumo elettrico, è applicata sul fondo dell’adattatore.
Note sull’uso
Il caricabatterie non è resistente alla polvere né agli spruzzi
d’acqua.
Indennizzo per i dati registrati
Non si offre alcun indennizzo a copertura dei dati non registrabili o non
riproducibili a causa dell’eventuale malfunzionamento di questa unità.
Luoghi in cui non collocare l’unità
Non collocare l’unità in nessuno dei luoghi indicati di seguito, sia quando
è in uso che quando è riposta. In caso contrario potrebbero verificarsi dei
malfunzionamenti.
ˎˎ Alla luce diretta del sole, ad esempio sul cruscotto, o in prossimità
di termosifoni, in caso contrario l’unità potrebbe deformarsi o non
funzionare correttamente
ˎˎ In luoghi soggetti a forti vibrazioni
ˎˎ In luoghi in cui sono presenti fonti elettromagnetiche o di irradiazione
ˎˎ In prossimità di sabbia
In luoghi quali la spiaggia o altre aree sabbiose o dove possono
sollevarsi nuvole di polvere, proteggere l’unità da sabbia e polvere. In
caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti dell’unità.
Precauzioni per l’uso
ˎˎ Collegare l’unità alla presa elettrica di rete. L’alimentazione è collegata
anche quando la spia CHARGE dell’unità è spenta. Se si verificano
problemi quando l’unità è in uso, scollegarla dalla presa elettrica di rete
per interrompere l’alimentazione.
ˎˎ Non utilizzare l’unità in spazi angusti, ad esempio tra una parete e un
mobile.
ˎˎ Per ricaricare la batteria, inserirla saldamente nell’unità.
Tempo di ricarica
Nella tabella che segue sono indicati i tempi di ricarica per una batteria
completamente scarica.
Batteria
Tempo per
la ricarica
normale
NP-BN1
NP-BN
85
95
NP-FT1/
NP-BG1/
NP-BD1/
NP-FG1
NP-FD1
135
80
NP-FR1
145
ˎˎ Numero indicativo di minuti occorrenti per ricaricare completamente
una batteria esaurita (Tempo per la ricarica completa).
ˎˎ I numeri tra parentesi indicano il tempo occorrente per la ricarica
normale (Tempo per la ricarica normale).
ˎˎ Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria, vedere il manuale
di istruzioni della fotocamera digitale.
ˎˎ Il tempo di ricarica può variare in base alle condizioni della batteria o
alla temperatura ambientale.
ˎˎ I tempi indicati si riferiscono alla ricarica di una batteria esaurita dopo
l’uso con una fotocamera digitale, utilizzando la presente unità a una
temperatura ambientale di 25 °C.
Temperatura per la ricarica
L’intervallo di temperatura per la ricarica è di 0 °C - 40 °C. Per
la massima efficienza della batteria, l’intervallo di temperatura
consigliato durate la ricarica è 10 °C - 30 °C.
Per utilizzare rapidamente la batteria
È possibile rimuovere la batteria dall’unità e utilizzarla anche se la carica
non è completa. Il tempo di ricarica influisce tuttavia sulla durata della
carica della batteria.
Note
ˎˎ Se la spia CHARGE non si accende, controllare che la batteria sia fissata
saldamente sull’unità.
ˎˎ Se si installa sull’unità una batteria già completamente carica, la spia
CHARGE si accende una volta poi si spegne.
ˎˎ Per ricaricare una batteria che non si utilizza da molto tempo potrebbe
essere necessario un tempo di ricarica più lungo del solito.
Questa unità supporta le tensioni da 100 V a 240 V.
Non utilizzare un trasformatore di tensione elettronico, in quanto si
potrebbe causare un malfunzionamento.
Risoluzione dei problemi
Se la spia CHARGE lampeggia, verificare quanto descritto nello schema
seguente.
La spia CHARGE lampeggia in due modi diversi.
Lampeggia lentamente: si accende e si spegne ripetutamente ogni 1,5
secondi
Lampeggia velocemente:si accende e si spegne ripetutamente ogni 0,15
secondi
L’azione correttiva da intraprendere dipende dalla modalità di
lampeggiamento della spia CHARGE.
Quando la spia CHARGE lampeggia lentamente
La ricarica è momentaneamente interrotta. L’unità è in stato di standby.
Se la temperatura ambientale non rientra nell’intervallo di temperatura
appropriato la ricarica si interrompe automaticamente.
Quando la temperatura ambientale rientra nei limiti dell’intervallo di
temperatura appropriato, la spia CHARGE si accende e la ricarica si
riavvia.
La temperatura di ricarica raccomandata è compresa tra 10 °C e 30 °C.
Quando la spia CHARGE lampeggia velocemente
Quando si carica il blocco batteria per la prima volta in una
delle seguenti situazioni, la spia CHARGE potrebbe lampeggiare
velocemente.
In tal caso, rimuovere il blocco batteria dall’unità, reinserirlo e
caricarlo di nuovo.
 Quando il blocco batteria rimane inutilizzato per un lungo periodo
 Quando il blocco batteria rimane inserito nell’apparecchio per un
lungo periodo
 Immediatamente dopo l’acquisto
Se la spia CHARGE continua a lampeggiare velocemente, verificare
quanto descritto nello schema seguente.
Rimuovere la batteria che si sta ricaricando, quindi collegarla di nuovo
saldamente all’unità.
La spia CHARGE lampeggia di
nuovo:
Installare un’altra batteria.
La spia CHARGE si accende senza
lampeggiare:
Se la spia CHARGE si spegne perché
è trascorso il tempo di ricarica, non
vi sono problemi.
La spia CHARGE lampeggia di
nuovo:
Il problema riguarda l’unità.
La spia CHARGE si accende senza
lampeggiare:
Se la spia CHARGE si spegne perché
il tempo di ricarica è trascorso, il
problema riguarda la prima batteria
installata sul caricabatterie.
Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino relativamente al prodotto che presenta il
problema.
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale d’ingresso
Corrente nominale d’uscita
Temperatura d’impiego
Temperatura di conservazione
Dimensioni (circa)
Peso
Accessori inclusi
100 V - 240 V CA 50 Hz/60 Hz
11 VA - 15 VA 6 W
Connettore caricabatterie:
4,2 V CC 0,7 A
da 0 °C a 40 °C
da –20 °C a +60 °C
47 mm × 42 mm × 72 mm (l/a/p)
circa 67 g
Caricabatterie (BC-TRN) (1)
Cavo di alimentazione CA (1)
Corredo di documentazione stampata
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza
preavviso.
Obrigado por ter adquirido o carregador de pilhas da Sony.
Antes de utilizar este carregador de pilhas, leia este manual na íntegra e
guarde-o para futura consulta.
AVISO
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a
unidade à chuva ou à humidade.
Para evitar choque eléctrico, não abra a caixa.
Não exponha as pilhas a fontes de calor excessivo, como o sol, fogo ou
outras.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico,
1) não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
2) n
ão coloque objectes cheios de líquido, por exemplo, vasos, no
aparelho.
Para assistência técnica, entregue a unidade apenas a pessoal qualificado.
CUIDADO
ˎˎ Utilize a tomada de parede mais próxima ao utilizar esta unidade.
Mesmo quando a luz CHARGE (carregamento) desta unidade estiver
apagada, a corrente não está desligada. Se ocorrer algum problema
com esta unidade em utilização, desligue-a da tomada de parede para
desligar a corrente.
ˎˎ Não utilize esta unidade num espaço estreito, por exemplo, entre uma
parede e uma peça de mobília.
PRECAUÇÃO
O aparelho continua ligado à fonte de alimentação AC (corrente eléctrica)
enquanto estiver ligado à tomada de parede, mesmo que o aparelho
propriamente dito esteja desligado.
< Nota para os clientes nos países que apliquem as Directivas da
UE >
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. O Representante Autorizado para EMC e
segurança de produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327, Stuttgart, Germany. Para questões acerca de serviço e acerca da
garantia, consulte as moradas fornecidas em separado, nos documentos
de serviço e garantia.
Para os clientes na Europa
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na
União Europeia e em países Europeus com sistemas
de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
indica que este não deve ser tratado como resíduo
urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num
ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto
é correctamente depositado, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como
para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo
mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos recursos
naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a
reciclagem deste produto, por favor contacte o município
onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área
ou a loja onde adquiriu o produto.
ˎˎ A placa que indica a tensão, o consumo energético, etc. está na parte de
baixo.
Notas de utilização
Esta unidade não é à prova de poeira, salpicos ou água.
Garantia de conteúdo gravado
Não é possível compensar o utilizador por gravações ou reproduções que
não sejam feitas devido a uma avaria nesta unidade.
Onde não deve colocar esta unidade
Independentemente de esta unidade estar a ser utilizada ou armazenada,
não a coloque nos seguintes locais. Se o fizer, pode dar origem a uma
avaria.
ˎˎ À luz directa do sol, por exemplo, em cima de tabliers ou próximo de
aparelhos de aquecimento, pois a unidade pode ficar deformada ou
avariada.
ˎˎ Onde haja vibração excessiva.
ˎˎ Onde haja um forte electromagnetismo ou raios radiantes.
ˎˎ Onde haja areia excessiva.
Em locais como à beira-mar e outras áreas arenosas ou onde ocorram
nuvens de pó, proteja esta unidade contra areia e pó. Há o risco de
ocorrer uma avaria.
Precauções de utilização
ˎˎ Ligue esta unidade a uma tomada de parede disponível. Mesmo
quando a luz CHARGE (carregamento) desta unidade estiver apagada,
a corrente não está desligada. Se ocorrer algum problema com esta
unidade em utilização, desligue-a da tomada de parede para desligar a
corrente.
ˎˎ Não utilize esta unidade num espaço estreito, por exemplo, entre uma
parede e uma peça de mobília.
ˎˎ Encaixe bem a bateria nesta unidade quando quiser carregar a bateria.
ˎˎ O terminal da bateria poderá ser danificado se a bateria não estiver
correctamente encaixada.
ˎˎ Para proteger a bateria, retire-a desta unidade quando o carregamento
tiver terminado.
ˎˎ Não deixe cair esta unidade nem exerça qualquer choque mecânico na
mesma.
ˎˎ Mantenha esta unidade afastada de televisores ou receptores de rádio.
O ruído desta unidade pode entrar num televisor ou rádio, se a unidade
for colocada ao pé dos mesmos.
ˎˎ Após a sua utilização, desligue esta unidade da tomada de parede. Para
desligar o cabo de corrente, puxe-o pela ficha. Nunca puxe pelo cabo de
corrente propriamente dito.
ˎˎ Certifique-se de que nada metálico entra em contacto com as peças
metálicas desta unidade. Se entrar, pode ocorrer um curto-circuito e a
unidade pode ser danificada.
ˎˎ Não ligue esta unidade a um transformador de tensão (conversor
de viagem) para deslocações no estrangeiro. Isto pode resultar em
sobreaquecimento ou noutra avaria.
ˎˎ A bateria e esta unidade podem ficar quentes durante ou
imediatamente após o recarregamento.
Manutenção
ˎˎ Se esta unidade ficar suja, limpe-a com um pano macio seco.
ˎˎ Se esta unidade ficar muito suja, limpe-a com um pano e um pouco de
solvente neutro e depois seque-a com um pano.
ˎˎ Não utilize diluente, benzeno, álcool, etc., pois danificarão a superfície
desta unidade.
ˎˎ Quando utilizar um pano de limpeza química, consulte o respectivo
manual de instruções.
ˎˎ A utilização de um solvente volátil, por exemplo, um insecticida, ou a
colocação desta unidade em contacto com um produto de borracha ou
vinil durante um longo período de tempo pode causar deterioração ou
danos nesta unidade.
Para carregar a bateria
Carrega-se a bateria encaixando-a nesta unidade.
1 Encaixe a bateria.
Antes de encaixar
Quando utilizar uma bateria tipo G, antes de a encaixar nesta unidade,
execute o seguinte procedimento.
* Se utilizar uma bateria tipo N, tipo T, tipo R ou tipo D, não tem de
executar o seguinte procedimento.
Levante a alavanca de mudança (ver Ilustração -1).
Pressione a alavanca de mudança até ao ponto assinalado com  na
ilustração e até ouvir um estalido (ver Ilustração -2).
Como encaixar a bateria
Alinhe a marca  na bateria no sentido da marca  no carregador e
introduza a bateria no sentido da seta (ver Ilustração -1).
(A bateria ilustrada é do tipo N.)
Depois de introduzida até ao máximo, pressione levemente a bateria
no sentido da seta até ela ficar encaixada (ver Ilustração -2).
2 Ligue o cabo de corrente a esta unidade e depois a uma
tomada de parede (ver Ilustração ).
A luz CHARGE (laranja) acende-se e inicia-se o carregamento.
Quando a luz CHARGE se apagar, a carga normal está concluída
(Carga normal).
Para uma carga completa, que lhe permita utilizar a bateria durante
mais tempo do que o habitual, deixe a bateria no lugar durante cerca
de uma hora (Carga completa).
Para retirar a bateria
Levante a bateria e retire-a.
Tempo de carregamento
A tabela seguinte mostra o tempo de carregamento para uma bateria que
esteja totalmente descarregada.
Bateria
Tempo
para carga
normal
NP-BN1
NP-BN
85
95
NP-FT1/
NP-BG1/
NP-BD1/
NP-FG1
NP-FD1
135
80
NP-FR1
145
ˎˎ Número de minutos aproximado para carregar completamente uma
bateria sem carga (tempo para carga completa).
ˎˎ Os números entre parêntesis indicam o tempo para uma carga normal
(tempo para carga normal).
ˎˎ Para mais informações sobre a vida útil da bateria, consulte o manual
de instruções da sua máquina fotográfica digital.
ˎˎ O tempo de carregamento pode diferir, dependendo do estado da
bateria ou da temperatura ambiente.
ˎˎ Os tempos indicados referem-se ao carregamento de uma bateria
sem carga, utilizada numa máquina fotográfica digital, utilizando esta
unidade à temperatura ambiente de 25 °C.
Temperatura de carregamento
O intervalo de temperaturas para carregamento situa-se entre 0 °C
e 40 °C. Para obter a máxima eficiência da bateria, o intervalo de
temperaturas recomendado para o carregamento é de 10 °C a 30 °C.
Para poder utilizar a bateria rapidamente
Pode retirar a bateria desta unidade e utilizá-la, mesmo que o
carregamento não esteja concluído. Porém, o tempo de carregamento
afecta o tempo de utilização da bateria.
Notas
ˎˎ Se a luz CHARGE não se acender, verifique se a bateria está
correctamente encaixada nesta unidade.
ˎˎ Quando instalar uma bateria totalmente carregada, a luz CHARGE
acende-se uma vez e depois apaga-se.
ˎˎ Uma bateria que não tenha sido utilizada há muito tempo pode
demorar mais tempo do que é habitual a carregar.
Esta unidade suporta as tensões mundiais de 100 V a 240 V.
Não utilize um transformador de tensão electrónico, pois pode causar
uma avaria.
Resolução de problemas
Quando a luz CHARGE piscar, consulte o esquema abaixo.
A luz CHARGE pisca de duas formas.
Pisca devagar: Acende-se e apaga-se repetidas vezes a cada 1,5 segundos.
Pisca depressa:Acende-se e apaga-se repetidas vezes a cada 0,15
segundos.
A medida a tomar depende da forma como a luz CHARGE estiver a
piscar.
Quando a luz CHARGE continua a piscar devagar
O carregamento está a entrar em pausa. Esta unidade está no modo de
espera.
Se a temperatura ambiente estiver fora do intervalo de temperaturas
adequado, o carregamento pára automaticamente.
Quando a temperatura ambiente voltar a um valor adequado, a luz
CHARGE acende-se e o carregamento é retomado.
Recomendamos que o carregamento da bateria seja feito a uma
temperatura de 10 °C a 30 °C.
Quando a luz CHARGE continua a piscar depressa
Quando carregar a bateria pela primeira vez numa das seguintes
situações, a luz CHARGE poderá piscar depressa.
Se isso acontecer, retire a bateria desta unidade e volte a instalá-la e a
carregá-la.
 Quando a bateria ficou no carregador durante muito tempo.
 Quando a bateria ficou na câmara durante muito tempo.
 Imediatamente após a compra
Se a luz CHARGE continuar a piscar depressa, consulte o esquema
abaixo.
Retire a bateria que estiver a ser carregada e depois volte a encaixar
correctamente a mesma bateria.
A luz CHARGE pisca novamente:
Instale outra bateria.
A luz CHARGE acende-se e não
pisca novamente:
Se a luz CHARGE se apagar porque o
tempo de carregamento já passou,
não há qualquer problema.
A luz CHARGE pisca novamente:
O problema está nesta unidade.
A luz CHARGE acende-se e não
pisca novamente:
Se a luz CHARGE se apagar porque o
tempo de carregamento já passou, o
problema está na bateria que instalou
da primeira vez.
Contacte o seu revendedor Sony mais próximo em relação com o produto que
poderá ter um problema.
Características técnicas
Entrada
100 V - 240 V CA 50 Hz/60 Hz
11 VA - 15 VA 6 W
Saída
Terminal de carregamento da bateria:
4,2 V CC 0,7 A
Temperatura de funcionamento 0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento –20 °C a +60 °C
Dimensões (Aprox.)
47 mm × 42 mm × 72 mm (l/a/p)
Peso
Aprox. 67 g
Itens incluídos
Carregador de pilhas (BC-TRN) (1)
Cabo de corrente CA (1)
Documentos impressos
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Download PDF

advertising