Sony HVL-20DW2 Operating instructions

Sony HVL-20DW2 Operating instructions
3-861-783-23 (1)
WAARSCHUWING
Battery Video Light
Om het gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen, het
apparaat niet blootstellen aan regen of
vocht.
Open om dezelfde reden evenmin de
behuizing. Laat eventuele reparaties over
aan de erkende vakhandel.
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Bruksanvisning
Manual de instruções
HVL-20DW2
Sony Corporation  1998
Nederlands
Printed in Japan
Kenmerken
A
1
Hier in lijn brengen
Allineare qui
• Omschakelbaar voor gebruik met 1
halogeenlampje (10 W) of 2
halogeenlampjes (20 W) (Het is niet
mogelijk om 2 halogeenlampjes te
gebruiken met het batterijpak NP-F530/
F550/500/510.)
• Voorzien van een beveiliging die
overmatige uitputting van de batterij
voorkomt.
• Te gebruiken op voeding van een lithiumionenbatterij.
• Kan op een statief worden bevestigd.
Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik de videolamp met het batterijpak
NP-F530/F550/F730/F750/F930/F950/
F960/500/510/710.
• Met het NP-F530/F550/500/510
batterijpak kunt u 1 lampje (10 W)
gebruiken. Als u 2 lampjes (20 W) wilt
gebruiken, heeft u het NP-F730/F750/
F930/F950/F960/710 batterijpak nodig.
2
Voorzichtig!
Tijdens het gebruik wordt de voorkant
van de videolamp bijzonder heet en het
duurt even voordat deze na het
uitschakelen afgekoeld is. Raak het
voorglas, de halogeenlamp e.d. niet aan
wanneer deze heet zijn.
Bevestigingsknop van de lamp
Manopola di fissaggio della lampada
3
4
B
1
2
C
1
2
3
• Zorg ervoor dat er geen water op het
voorglas van de videolamp kan komen
wanneer deze heet is.
• Kijk niet recht in de halogeenlamp
wanneer deze brandt.
• Plaats de videolamp niet te dicht in de
buurt van licht ontvlambare stoffen zoals
alcohol of benzine.
• Zorg dat er geen vloeistoffen of
voorwerpen in de videolamp terecht
kunnen komen.
• Houd de ventilatie-openingen vrij.
• Laat de lamp niet onnodig branden
wanneer deze niet in gebruik is.
• Schakel de videolamp niet in zolang deze
niet naar behoren is gesloten.
• Stel de videolamp niet bloot aan heftige
schokken. Hierdoor kan de halogeenlamp
snel doorbranden of de levensduur van de
lamp worden verkort.
• Dit apparaat is uitgerust met een functie
die extreme uitputting van de batterij
voorkomt. Wanneer de batterijspanning
beneden een bepaalde waarde komt, zal de
videolamp doven. Dit is een normaal
verschijnsel en duidt niet op storing.
Schakel in dat geval de videolamp uit en
laad de batterij eerst op of vervang hem
door een volledig opgeladen batterij.
• Schakel de videolamp uit wanneer u het
batterijpak vervangt.
• De gebruiksduur van de batterij is in een
koud klimaat korter, omdat de
batterijcapaciteit bij lage temperaturen
(10°C of minder) terugloopt.
Om de gebruiksduur van de batterij te
verlengen, raden wij u het volgende aan:
– Bewaar de batterij in uw jaszak, zodat
deze warm blijft. (Stop de batterijen
echter niet in een zak met
jaszakverwarmer.) Haal de batterij vlak
voor het gebruik uit uw zak en bevestig
deze op de camcorder.
– Laad de batterij op met de
wisselstroomadapter, op
kamertemperatuur (tussen 10°C en
30°C).
Na gebruik
• Vergeet niet de videolamp uit te schakelen.
• Laat de videolamp afkoelen en berg deze
vervolgens op in een tas, koffer of doos.
• Verwijder de batterij wanneer u de
videolamp niet meer gebruikt en voordat u
de lamp opbergt.
Italiano
Reinigen
Gebruik voor het reinigen van de videolamp
een zacht, droog doekje. Hardnekkig vuil
kunt u verwijderen met een doekje dat u met
milde, vloeibare zeep hebt bevochtigd.
Droog echter de videolamp daarna goed af
met een zachte, droge doek. Maak de
videolamp niet te nat en gebruik geen
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
Deze zouden de afwerking kunnen
aantasten.
Technische
gegevens
Stroomvoorziening
7,2 volt gelijkstroom
Vermogen halogeenlamp
10 W/20 W omschakelbaar
Centrale lichtintensiteit
1 halogeenlampje (10 W): ca 400 cd
2 halogeenlampjes (20 W): ca 800
cd
Belichtingsrichting
Horizontaal
Belichtingshoek
Ca. 26 graden
Continue belichtingsduur
Batterijpak 1 lampje
(10 W) (Ca.)
2 lampjes
(20 W) (Ca.)
NP-F550
40 min.
NP-F730
95 min.
35 min.
NP-F750
105 min.
40 min.
NP-F960
210 min.
75 min.
(Bovenstaande tabel geeft bij benadering de
belichtingsduur bij volledig geladen
batterijpak.)
Belichtingsafstand
1 lampje
(10 W)
2 lampjes
(20 W)
Ca. 1 m
400 lux
800 lux
Ca. 3 m
40 lux
80 lux
Ca. 5 m
15 lux
30 lux
Ca. 8 m
4.5 lux
9 lux
Ca. 10 m
3 lux
6 lux
Gebruik van de
videolamp (Zie afb. A)
Zet de POWER schakelaar op OFF voordat u
de batterij bevestigt.
1
Bevestig een volgeladen batterij op
de videolamp zoals afgebeeld.
Druk het batterijpak tegen de videolamp
en schuif het in de richting van het pijltje.
2
Draai de bevestigingsknop van de
lamp linksom om de lamp te
verwijderen.
3
Bevestig de videolamp direct op het
accessoireschoentje.
4
Houd het knopje op de POWER
schakelaar ingedrukt en zet het op ×1
of ×2.
Opmerking over de voedingsbron
Het batterijpak van de videolamp levert geen
stroom aan de camcorder.
Bevestig een tweede batterij voor voeding
van de camcorder.
Opmerkingen over de videolamp
• Het is niet mogelijk om 2 halogeenlampjes
te gebruiken met het batterijpak NP-F530/
F550/500/510.
• Als de resterende batterij-energie erg laag
wordt, zal slechts een van de twee lampjes
oplichten, ook wanneer u het NP-F730/
F750/F930/F950/F960/710 batterijpak
voor twee lampjes gebruikt.
Verwijderen van het
batterijpak (Zie afb. B)
1
2
Zet de POWER schakelaar op OFF.
Terwijl u op de BATT-toets op de
videolamp drukt, schuift u het
batterijpak los in de richting van de
pijl.
Vervangen van de
halogeenlamp
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder kennisgeving.
Gebruik een Sony XB-20DX halogeenlamp
(niet bijgeleverd).
(Zie afb. C)
1
2
Tips voor belichting
Zorg voor een voldoende belichtingsniveau
om de kleuren van uw opnamen zo helder
mogelijk te maken.
• Een natuurgetrouw beeld bestaat uit lichte
vlakken en schaduwpartijen.
• Fluorescerend licht kan een flikkering in
het beeld veroorzaken.
Door gebruik van deze videolamp kunt u
deze flikkering vermijden en uw opnamen
gelijkmatig van kleur en helderheid
houden.
Richten van de videolamp
Als uw onderwerp door andere lichtbronnen
van achteren af wordt belicht (zgn.
tegenlicht), richt de videolamp dan recht op
uw onderwerp, om de voornaamste
gedeelten ervan extra van voren te belichten.
Pas hierbij wel op dat u de camcorder niet
recht tegen de zon in richt.
Per evitare il pericolo di incendi o scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Per evitare scosse elettriche, non aprire
l’apparecchio. Per la manutenzione
rivolgersi esclusivamente a personale
qualificato.
Caratteristiche
• Utilizzabile con 1 lampadina (10 W) o con 2
lampadine (20 W) (non è possibile usare 2
lampadine con i blocchi batteria NP-F530/
F550/500/510).
• Dotato di funzione per evitare uno
scaricamento eccessivo del blocco batteria
• Utilizzabile con blocchi batteria a ioni di
litio
• Applicabile ad un treppiede
De videolamp gaat branden.
Kleurtemperatuur
3000°K
Gemiddelde levensduur van de halogeenlamp
Ca. 100 uur
Afmetingen
Ca. 48 × 115 × 64 mm (b/h/d)
Gewicht
Ca. 100 gram
Los verkrijgbaar toebehoren
XB-20DX halogeenlamp
Mocht u nog vragen of problemen hebben met
betrekking tot deze videolamp, raadpleeg dan uw
dichtstbijzijnde Sony dealer.
ATTENZIONE
3
Druk op de bovenkant en de
onderkant van de videolamp en trek
tegelijkertijd de voorklep naar u toe.
Pak het kapotte lampje bij de voet
vast, trek het uit de fitting en vervang
het door een nieuw.
Druk de voorklep dicht.
Voorzichtig
• De voorklep wordt zeer warm tijdens het
gebruik. Laat de klep voldoende afkoelen
als u de lamp wilt vervangen.
• Na doorbranden zal de halogeenlamp heet
zijn. Laat de lamp eerst goed afkoelen
voordat u hem vastpakt.
• Raak de reflector van een nieuwe
halogeenlamp niet met blote handen aan.
Pak de nieuwe lamp met een zachte, droge
doek vast om hem in de fitting te steken.
Veeg eventueel vuil en vingerafdrukken
weg.
• Steek de lamp goed recht in de fitting.
Precauzioni
• Utilizzare la lampada con i blocchi batteria
NP-F530/F550/F730/F750/F930/F950/
F960/500/510/710.
• Si può usare 1 lampadina (10 W) con i
blocchi batteria NP-F530/F550/500/510.
Se si usano 2 lampadine (20 W), è
necessario un blocco batteria NP-F730/
F750/F930/F950/F960/710.
Attenzione
La parte anteriore della lampada
raggiunge temperature molto elevate
durante l’uso e subito dopo lo
spegnimento.
In presenza di tali temperature si
raccomanda di non toccare il coperchio, la
lampadina, ecc.
• Non versare acqua o altri liquidi sul vetro
anteriore della lampada quando questa è
calda.
• Evitare di guardare la lampadina quando è
accesa.
• Non riporre la lampada vicino a
combustibili o solventi volatili come alcool
o benzina.
• Evitare che oggetti solidi o liquidi
penetrino all’interno della lampada.
• Non ostruire le fessure di ventilazione.
• Non lasciare la lampada accesa quando
non se ne fa uso.
• Non accendere la lampada senza il
coperchio applicato.
• L’esposizione della lampada a
sollecitazioni eccessive potrebbe far
bruciare la lampadina o ridurne la durata.
• Se la tensione scende oltre un certo limite
per effetto della funzione che previene uno
scaricamento eccessivo del blocco batteria,
è possibile che la lampada si spenga.
Questo è normale.
In questo caso, spegnere la lampada e
ricaricare il blocco batteria oppure
sostituire il blocco batteria.
• Quando si sostituisce il blocco batteria,
assicurarsi di spegnere la lampada.
• La durata del blocco batteria è più breve
nei climi freddi, poiché le basse
temperature (10°C o meno) ne riducono
l’efficienza.
Per prolungare la durata del blocco
batteria, adottare le seguenti precauzioni:
– Tenere la batteria in una tasca per evitare
che si raffreddi (non tenerla insieme ad
uno scaldino portatile). Inserire il blocco
batteria nella videocamera appena prima
di iniziare la registrazione.
– Caricare il blocco batteria con il
trasformatore CA a temperatura
ambiente (da 10°C a 30°C).
Dopo l’uso
• Spegnere sempre la lampada.
• Appena la lampada si è raffreddata, riporla
nella custodia.
• Staccare il blocco batteria quando la
lampada è spenta o quando la si ripone
nella custodia.
Pulizia
Uso della lampada
Pulire la lampada con un panno morbido e
asciutto. Se si utilizza un panno leggermente
inumidito con una soluzione detergente
leggera, asciugare accuratamente subito
dopo usando un panno morbido asciutto.
Non usare panni bagnati né solventi di alcun
tipo, come alcool o benzina, perché
potrebbero danneggiare la finitura esterna.
(vedere la Fig. A)
Caratteristiche
tecniche
Alimentazione 7,2 V CC
Consumo
10 W o 20 W, selezionablile
Intensità luminosa al centro
1 lampadina (10 W): circa 400 cd
2 lampadine (20 W): circa 800 cd
Direzione di illuminazione
Orizzontale
Angolo di illuminazione
Circa 26 gradi
Tempo di illuminazione continuo
Blocco
batteria
1 lampadina 2 lampadine
(10 W) (circa) (20 W) (circa)
NP-F550
40 min.
NP-F730
95 min.
35 min.
NP-F750
105 min.
40 min.
NP-F960
210 min.
75 min.
(la tabella riporta la durata approssimativa
dell’illuminazione con un blocco batteria
carico)
Distanza di illuminazione
1 lampadina 2 lampadine
(10 W)
(20 W)
Prima di inserire il blocco batteria, impostare
l’interruttore POWER su OFF.
1
Applicare alla lampada un blocco
batteria completamente carico, come
indicato nell’illustrazione.
Spingere il blocco batteria contro la
lampada e farlo scorrere nella direzione
della freccia.
2
Ruotare la manopola di fissaggio
della lampada in senso antiorario per
sbloccarla.
3
Installare la lampada sull’attacco
accessorio.
4
Tenendo premuto il piccolo tasto
situato sull’interruttore POWER,
impostarlo su ×1 o ×2.
La lampada si accende.
Nota sull’alimentazione
La videocamera non può essere alimentata
con il blocco batteria collegato alla lampada.
Collegare alla videocamera un altro blocco
batteria.
Note sulla lampada
• Con i blocchi batteria NP-F530/F550/500/
510, non si possono utilizzare 2 lampadine.
• Se il tempo rimanente del blocco batteria è
scarso, si illumina solo una delle due
lampadine, anche se si usa un blocco
batteria NP-F730/F750/F930/F950/F960/
710 per due lampadine.
Circa 1 m
400 lux
800 lux
Circa 3 m
40 lux
80 lux
Circa 5 m
15 lux
30 lux
Circa 8 m
4.5 lux
9 lux
Rimozione del
blocco batteria
Circa 10 m
3 lux
6 lux
(vedere la Fig. B)
Temperatura del colore
3000°K
Durata media della lampadina
Circa 100 ore
Dimensioni
Circa 48 × 115 × 64 mm (l/a/p)
Peso
Circa 100 g
Accessori opzionali
Lampadina alogena XB-20DX
1
Impostare l’interruttore POWER su
OFF.
2
Tenendo premoto il tasto BATT sulla
lampada far scorrere il blocco batteria
nella direzione della freccia.
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
Sostituzione della
lampadina
Per qualsiasi domanda o problema riguardo alla
lampada, consultare il proprio rivenditore Sony.
Suggerimenti per
l’illuminazione
Per ottenere immagini nitide e colori brillanti
è importante disporre le luci in maniera
appropriata:
• Un’immagine realistica deve contenere luci
ed ombre naturali.
• Le luci fluorescenti possono causare uno
sfarfallio delle immagini.
La lampada consente di ottenere immagini
di buona qualità, senza tremolii e
sbavature di colore.
Come orientare la lampada
Quando il soggetto è illuminato da dietro
(controluce) da altre sorgenti luminose, usare
la lampada per illuminare la parte del
soggetto che si desidera riprendere da
davanti.
Evitare di riprendere direttamente il sole con
la videocamera.
(vedere la Fig. C)
Utilizzare una lampadina alogena Sony
XB-20DX (non in dotazione).
1
Premere la parte superiore e la parte
inferiore della lampada e aprire il
coperchio tirandolo verso di sé.
2
Estrarre la lampadina usata tenendo
ferma la base e inserire la lampadina
nuova.
3
Rimettere il coperchio.
Avvertenze
• Durante l’uso della lampada il coperchio si
scalda. Prima di aprirlo per la sostituzione
della lampadina, accertarsi che si sia
raffreddato.
• Appena bruciate, le lampadine sono molto
calde. Prima di toccarle, accertarsi che si
siano raffreddate.
• Non toccare il riflettore di una lampadina
nuova con le mani nude.
Durante la sostituzione, maneggiare la
lampadina nuova tenendola con un panno
morbido e asciutto. Se necessario, pulire
eventuali impronte o tracce di sporco.
• Inserire la lampadina nuova nella sua
presa ad angolo retto.
Português
Svenska
VARNING!
A
För att undvika riskerna för brand och/
eller elektriska stötar bör belysningsenheten inte utsättas för regn eller fukt.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i
elektriska stötar. Överlåt allt underhållsoch reparationsarbete till fackkunniga
tekniker.
1
Rätta efter linjemarkeringen
Alinhe aqui
2
Egenskaper
• Möjlighet att välja 1 glödlampa (10 W) eller
2 glödlampor (20 W). (Det går inte att
använda 2 glödlampor med NP-F530/
F550/500/510-batteri.)
• En inbyggd skyddskrets skyddar batteriet
mot total urladdning.
• Litiumjonbatteriet kan användas som
strömkälla.
• Belysningsenheten kan monteras på ett
stativ.
Rengöring
Rengör belysningsenheten med en mjuk, torr
duk. Om du fuktar rengöringsduken i mild
tvållösning bör du eftertorka med en torr
duk. Använd inte en våt rengöringsduk eller
rengöringsvätskor som t ex alkohol eller
bensin, vilket kan skada ytan.
Strömförsörjning
7,2 V likström
Strömförbrukning
10 W/20 W, valbart
Lampans ljusstyrka vid mittpunkten
1 lampa (10 W): ca 400 cd
2 lampor (20 W): ca 800 cd
Ljusriktning
Vågrät
Ljusvinkel
Ca 26 grader
Lystid
• Använd belysningsenheten med NP-F530/
F550/F730/F750/F930/F950/F960/500/
510/710-batteri.
• Endast en lampa (10 W) kan användas
tillsammans med batteriet NP-F530/F550/
500/510. För att kunna använda två
lampor (20 W) krävs batteriet NP-F730/
F750/F930/F950/F960/710.
Fastsättningsmekanism
Botão de acoplagem da luz
3
4
B
1
2
C
1
2
3
Anmärkning
Belysningsenhetens framsida kan bli
mycket het när enheten används och
förblir het en stund efter det att enheten
har släckts.
Rör inte skyddsglaset, lampan osv när de
är heta.
• Undvik att spilla vatten på skyddsglaset på
framsidan när det är hett.
• Titta inte direkt på lampan när den lyser.
• Placera inte belysningsenheten nära
lättantändliga och/eller flyktiga ämnen
som t ex alkohol eller bensin.
• Undvik att spilla vätska och tappa
främmande föremål i belysningsenheten.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
• Stäng av belysningsenheten när den inte
används.
• Tänd inte belysningsenheten utan att
skyddsglaset är på plats.
• Utsätt inte belysningsenheten för stötar.
Det kan leda till att lampan bränns ut eller
får kortare brukstid.
• Det kan hända att lampan slocknar pga att
spänningen faller under en viss nivå när
skyddskretsen som ska skydda mot total
urladdning träder i funktion. Detta är helt
normalt.
Slå då av strömbrytaren och ladda upp
batterierna eller byt ut dem mot helt
uppladdade batterier.
• Var noga med att stänga av strömmen
innan du byter batteri.
• Vid kall väderlek (10°C eller kallare)
försämras batterikapaciteten vilket leder
till att batteriet laddas ur snabbare.
Förläng brukstiden genom att göra
följande:
– Värm upp batteriet genom att stoppa det
i en ficka. (Undvik kontakt med
eventuell fickvärmare.) Montera batteriet
på kameraspelaren strax innan du ska
börja spela in.
– Använd nätdelen för att ladda upp
batteriet i rumstemperatur (från 10°C till
30°C).
Efter användning
• Var noga med att stänga av strömbrytaren.
• Låt belysningsenheten svalna innan du
lägger den i dess fodral.
• Ta ut batteriet när belysningsenheten inte
används eller när den ligger i sitt fodral.
1 lampa
(10 W) (ca)
Använda belysningsenheten för
kameraspelare (ill. A)
Se till att strömbrytaren POWER står på OFF
innan du monterar batteriet på
belysningsenheten.
1
Tekniska data
Batteri
Försiktighetsåtgärder
ADVERTÊNCIA
Håll batteriet mot belysningsenheten och
skjut fast det.
2
2 lampor
(20 W) (ca)
NP-F550
40 minuter
NP-F730
95 minuter
35 minuter
NP-F750
105 minuter
40 minuter
NP-F960
210 minuter
75 minuter
(Tabellen ovan visar ungefärliga tider med
fulladdat batteri.)
Belysningsavstånd
1 lampa
(10 W)
Montera ett fulladdat batteri på
belysningsenheten enligt
illustrationen.
2 lampor
(20 W)
Ca 1 m
400 lux
800 lux
Ca 3 m
40 lux
80 lux
Ca 5 m
15 lux
30 lux
Ca 8 m
4,5 lux
9 lux
Ca 10 m
3 lux
6 lux
Lossa belysningsenheten genom att
vrida fastsättningsmekanismen
moturs.
3
Fäst belysningsenheten i
tillbehörsskon.
4
Håll den lilla knappen på strömbrytaren POWER intryckt och skjut
strömbrytaren till läget ×1 eller ×2.
Belysningsenheten tänds.
Att observera angående
strömförsörjning
Batteriet på belysningsenheten förser inte
kameraspelaren med ström.
Montera ett annat batteri på kameraspelaren.
Att observera angående
belysningsenheten
• Med NP-F530/F550/500/510-batteri kan
du inte använda 2 lampor.
• Den ena lampan slocknar när batteriets
kvarstående drifttid håller på att gå ut,
även om belysningsenheten drivs med
batteriet NP-F730/F750/F930/F950/F960/
710 för belysning med två lampor.
Färgtemperatur
3000°K
Belysningsenhetens genomsnittliga brukstid
Ca 100 timmar
Mått
Ca 48 × 115 × 64 mm (b/h/d)
Vikt
Ca 100 g
Tillval
Halogenlampa XB-20DX
Rätt till ändringar förbehålles.
Ta bort batteriet
(ill. B)
1
2
Om du har frågor rörande belysningsenheten för
kameraspelare, kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Tips om belysning
Arrangera belysningen så att du kan ta
vackra och skarpa färgbilder.
• En realistisk bild innehåller både naturligt
ljus och skuggor.
• Lysrörsbelysning kan ge flimmer på
bilden.
Med belysningsenheten kan du få bra
bilder utan suddiga färger och flimmer.
Rikta belysningsenheten för
kameraspelare
Om motivet är belyst bakifrån (motljus) av
andra ljuskällor använder du belysningsenheten för att belysa motivet framifrån.
Filma aldrig med kameraspelaren riktad
direkt mot solen.
Sätt strömbrytaren POWER på OFF.
Håll knappen BATT nedtryckt
medan du skjuter ut batteriet i pilens
riktning.
lampbyte (ill. C)
Använd en Sony XB-20DX-halogenlampa
(tillval).
1
2
3
Öppna skyddsglaset mot dig genom
att trycka på belysningsenhetens övre
och nedre del.
Håll längst ned på lampan när du tar
ut den utbrända lampan. Sätt dit en
ny lampa.
Sätt tillbaka skyddsglaset.
Anmärkning
• Skyddsglaset blir hett när det används. Se
till att glaset har svalnat innan du tar bort
det.
• Lampan blir het när den är utbränd. Låt
den svalna innan du byter ut den.
• Rör aldrig den nya lampans reflekterande
sidor med fingrarna. Håll i lampan med en
mjuk, torr duk när du sätter i den. Torka
av fingeravtryck eller smuts om det
behövs.
• Se till att den nya lampan hamnar rakt när
du sätter i den i sockeln.
Para evitar o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não exponha o aparelho a chuva
ou humidade.
Para evitar descargas eléctricas, não abra
o aparelho. Solicite assistência somente a
pessoal técnico qualificado.
Características
• 1 lâmpada (10 W) ou 2 lâmpadas (20 W)
comutável (Não é possível utilizar 2
lâmpadas com a bateria recarregável NPF530/F550/500/510.)
• Incorpora uma função de prevenção de
descargas extremas da capacidade da
bateria
• Utilizável com bateria de íon lítio
• Acoplável a um tripé
Precauções
• Utilize a luz de vídeo com a bateria
recarregável NP-F530/F550/F730/F750/
F930/F950/F960/500/510/710.
• Pode-se utilizar 1 lâmpada (10 W) com a
bateria recarregável NP-F530/F550/500/
510. Caso utilize 2 lâmpadas (20 W), tornase necessária a bateria recarregável NPF730/F750/F930/F950/F960/710.
Cuidado
A parte frontal da luz de vídeo torna-se
muito quente quando em uso e por algum
tempo após ter sido desligada.
Não toque a cobertura, a lâmpada de luz,
etc. enquanto estiverem quentes.
• Não respingue água no vidro frontal da luz
de vídeo enquanto quente.
• Não olhe para a lâmpada de luz enquanto
acesa.
• Não coloque a luz nas proximidades de
combustíveis ou solventes voláteis, tais
como álcool e benzina.
• Não deixe cair nenhum líquido ou objectos
sólidos dentro da luz de vídeo.
• Não bloqueie as grades de ventilação.
• Não deixe a luz acesa quando não em uso.
• Não acenda a luz sem a cobertura no lugar.
• Não sujeite a luz de vídeo a choques
extremos. Do contrário, a lâmpada de luz
poderá queimar-se ou ter sua vida útil
encurtada.
• Caso a voltagem caia a uma certa extensão
devido à utilização da função de prevenção
de descarga extrema da capacidade da
bateria, a luz poderá apagar-se. Isto é
normal. Neste caso, desligue a alimentação
e recarregue a bateria ou utilize uma outra
bateria recarregada.
• Certifique-se de desligar a alimentação
quando for substituir a bateria
recarregável.
• A duração da carga da bateria é encurtada
em climas frios, pois a eficiência da bateria
é reduzida em baixas temperaturas (10°C
ou menos).
Para prolongar a vida útil da bateria,
recomenda-se o seguinte:
– Para aquecer a bateria, coloque-a dentro
do seu bolso. (Não coloque a bateria
recarregável junto com uma almofada
aquecedora de bolso.)
Insira a bateria recarregável na
videocâmara pouco antes da gravação.
– Recarregue a bateria utilizando o
adaptador CA à temperatura ambiente
(de 10°C a 30°C).
Após a utilização
• Certifique-se de desligar a alimentação.
• Após a luz esfriar-se, coloque-a dentro de
um estojo.
• Certifique-se de remover a bateria
recarregável quando a luz não estiver em
uso ou antes de colocá-la num estojo.
Limpeza
Limpe a luz de vídeo com um pano macio e
seco. Caso a limpe com um pano macio
levemente humedecido com uma solução de
detergente suave, passe um pano macio seco
após a limpeza.
Não utilize um pano húmido nem nenhum
tipo de solvente, tal como álcool ou benzina,
que poderiam avariar a superfície de
revestimento.
Especificações
Fonte de alimentação
7,2 V CC
Consumo de potência
10 W/20 W comutável
Intensidade luminosa central
1 lâmpada (10 W): Aprox. 400 cd
2 lâmpadas (20 W): Aprox. 800 cd
Direcção da iluminação
Horizontal
Ângulo de iluminação
Aprox. 26 graus
Tempo de iluminação contínua
Bateria
1 lâmpada
recarregável (10 W) (Aprox.)
2 lâmpadas
(20 W) (Aprox.)
NP-F550
40 min.
NP-F730
95 min.
35 min.
NP-F750
105 min.
40 min.
NP-F960
210 min.
75 min.
(A tabela acima é uma aproximação do tempo
de iluminação com uma bateria recarregável
plenamente carregada.)
Distância de iluminação
1 lâmpada
(10 W)
2 lâmpadas
(20 W)
Aprox. 1 m
400 lux
800 lux
Aprox. 3 m
40 lux
80 lux
Aprox. 5 m
15 lux
30 lux
Aprox. 8 m
4,5 lux
9 lux
Aprox. 10 m
3 lux
6 lux
Temperatura de cor
3.000°K
Vida média da lâmpada
Aprox. 100 horas
Dimensões
Aprox. 48 × 115 × 64 mm (l/a/p)
Peso
Aprox. 100 g
Acessório opcional
Lâmpada de halogéneo XB-20DX
Design e especificações sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
Caso surjam quaisquer dúvidas sobre esta luz de
vídeo, consulte o seu agente Sony mais próximo.
Conselhos sobre
iluminação
Arranje iluminação apropriada para obter
uma bela e nítida imagem colorida.
• Uma imagem realística é composta de luz e
sombra naturais.
• Luzes fluorescentes podem produzir
tremulações na imagem.
A utilização da luz de vídeo ajudará a
produzir boas imagens sem borrões de
cores e tremulações.
Como direccionar a luz de
vídeo
Quando o objecto estiver iluminado por trás
(contraluz) por outras fontes de luz, utilize a
luz de vídeo para iluminar a parte frontal do
objecto que deseja filmar.
Certifique-se de não filmar directamente o
sol com a sua videocâmara.
Utilização da luz de
vídeo (Veja a Fig. A)
Certifique-se de ajustar o interruptor
POWER a OFF antes de acoplar a bateria
recarregável.
1
Acople uma bateria recarregável com
plena carga na luz de vídeo,
conforme mostra a ilustração.
Enquanto pressiona a bateria recarregável
contra a luz de vídeo, deslize a bateria ao
sentido indicado pela seta.
2
Gire o botão de acoplagem da luz ao
sentido anti-horário para afrouxar.
3
Encaixe a luz de vídeo ao calço de
acessório.
4
Enquanto pressiona a pequena tecla
no interruptor POWER, ajuste-o a ×1
ou ×2. A luz de vídeo acender-se-á.
Nota acerca da fonte de alimentação
Não é possível operar a videocâmara com a
bateria recarregável da luz de vídeo. Instale
uma outra bateria recarregável para a
videocâmara.
Notas acerca da luz de vídeo
• Com a bateria recarregável NP-F530/
F550/500/510, não é possível utilizar duas
lâmpadas.
• Caso o tempo de carga restante da bateria
se torne mais curto, somente uma das duas
lâmpadas se acende, mesmo que se utilize
a bateria recarregável NP-730/F750/F930/
F950/F960/710.
Remoção da bateria
recarregável
(Veja a Fig. B)
1
2
Ajuste o interruptor POWER a OFF.
Enquanto pressiona a tecla BATT da
luz de vídeo, deslize a bateria
recarregável para fora no sentido
indicado pela seta.
Substituição da
lâmpada (Veja a Fig. C)
Utilize uma lâmpada de halogéneo
XB-20DX (venda avulsa).
1
Enquanto pressiona o topo e a base
da luz de vídeo, abra a cobertura em
sua direcção.
2
Remova a lâmpada exaurida,
segurando-a pela base e então insira
uma nova lâmpada.
3
Recoloque a cobertura.
Cuidados
• A superfície da cobertura torna-se quente
quando em uso. Certifique-se de que a
tampa se esfrie o suficiente para ser
manuseada antes de removê-la.
• A lâmpada torna-se quente quando se
queima. Certifique-se de que a lâmpada se
esfrie o suficiente para ser manuseada.
• Não toque no reflector de uma nova
lâmpada om as mãos nuas.
Envolva a lâmpada num pano macio e seco
quando da substituição. Limpe as
impressões digitais ou sujidades, se
necessário.
• Insira uma nova lâmpada dentro do seu
receptáculo, a um ângulo recto.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement