Sony | ZS-BTY52 | Sony ZS-BTY52 Магнітола із Bluetooth® Інструкції з експлуатації

4-440-696-31(1)
3 Натисніть кнопку  , щоб
Джерела живлення
розпочати відтворення.
Номер файлу
Використання кабелю живлення змінного струму
Під’єднайте кабель живлення змінного струму  або вставте шість батарей R14 (розміру C, не
входять у комплект) у батарейний відсік .
PERSONAL AUDIO SYSTEM
Після відображення назви папки і
заголовка пісні, на дисплеї з’являється
номер файлу і тривалість відтворення*.
Інструкція з користування
До розетки
До роз’єму AC IN
або
Кабель живлення змінного
струму (у комплекті)
©2012 Sony Corporation
Оскільки пристрій можна вимкнути,
від’єднавши штекер від мережі, підключайте
пристрій до легкодоступної розетки змінного
струму. Якщо ви зауважите, що пристрій
функціонує ненормально, негайно вийміть
штекер із розетки змінного струму.
Пристрій не є відключеним від джерела
живлення змінного струму (мережі змінного
струму), доки він підключений до настінної
розетки, навіть якщо сам пристрій вимкнутий.
Не встановлюйте пристрій у місцях із
обмеженим доступом повітря, таких як
книжкова шафа чи вбудована поличка.
Надмірний звук, що лунає з навушників, може
спричинити втрату слуху.
Не піддавайте елементи живлення (комплект
елементів живлення або змінні батарейки)
впливові надмірного тепла, зокрема
сонячного проміння, вогню тощо протягом
тривалого часу.
Табличка з даними про виріб знаходиться
знизу на корпусі.
Примітки
Europe Only
Переробка використаних
елементів живлення
(директива діє у межах країн
Європейського Союзу та
інших країн Європи зі
системами роздільного збору
відходів)
Даний знак на елементі живлення або
упаковці означає, що елемент живлення, який
використовується для роботи цього пристрою,
не можна утилізувати разом з іншими
побутовими відходами. На деяких елементах
живлення цей знак може використовуватись у
комбінації з позначенням хімічного елементу.
Якщо елемент живлення містить більше ніж
0,0005% ртуті або 0,004% свинцю, наводиться
відповідне позначення хімічного елементу
ртуті (Hg) або свинцю (Pb). Забезпечивши
належну переробку використаних елементів
живлення, ви допоможете запобігти
потенційно негативним наслідкам впливу на
зовнішнє середовище та людське здоров’я,
які спричиняються невідповідною
переробкою елементів живлення. Вторинна
переробка матеріалів сприяє збереженню
природних ресурсів.
При роботі пристроїв, для яких із метою
безпеки, виконання яких-небудь дій або
збереження наявних у пам’яті пристроїв
даних необхідна подача постійного живлення
від вбудованого елемента живлення, заміну
такого елемента живлення варто робити
тільки в уповноважених сервісних центрах.
Для правильної переробки використаних
елементів живлення після закінчення терміну
їх служби, здавайте їх у відповідний пункт
збору електронного й електричного
обладнання.
Стосовно використання інших елементів
живлення дивіться інформацію в розділі, у
якому дані інструкції з безпечного витягнення
елементів живлення із пристрою. Здавайте
використані елементи живлення у відповідні
пункт збору й переробки використаних
елементів живлення.
Для одержання більш докладної інформації
про вторинну переробку даного виробу або
використаного елемента живлення, будь
ласка, звертайтесь до органу місцевої
адміністрації, служби збору побутових
відходів або до магазину, в якому ви
придбали виріб.
Повідомлення про ліцензію
та товарний знак
Повідомлення для покупців:
подана далі інформація
стосується лише обладнання,
яке продається у країнах, де
застосовуються Директиви
ЄС.
Цей виріб виготовлено компанією Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato‑ku Tokyo,
108-0075 Japan (Японія) або від її імені. Усі
запити, які стосуються відповідності цього
виробу згідно законодавчих актів
Європейського союзу, слід адресувати
уповноваженому представнику, компанії Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany (Німеччина). З
будь-яких питань стосовно обслуговування
або гарантії звертайтеся за адресами,
наданими в окремій сервісній та гарантійній
документації.
Для користувачів у Європі та
Австралії
Утилізація старого
електричного та
електронного обладнання
(застосовується в
Європейському союзі та
інших європейських країнах
із системами роздільного
збирання сміття)
Цей символ на виробі або на упаковці
означає, що цей виріб не можна утилізувати
як побутове сміття. Замість цього його
потрібно здати до відповідного приймального
пункту для вторинної обробки електричного
та електронного обладнання. Забезпечивши
належну утилізацію цього виробу, ви
допоможете запобігти негативним наслідкам
для навколишнього середовища та людського
здоров’я, до яких могла б призвести
неправильна утилізація цього виробу.
Вторинна переробка матеріалів допоможе
зберегти природні ресурси. Щоб отримати
докладнішу інформацію щодо вторинної
переробки цього виробу, зверніться до
місцевих органів влади, до служби утилізації
побутових відходів або до магазину, де було
придбано цей виріб.
Щоби
Що потрібно зробити
Призупинити
відтворення
Під час відтворення
натисніть кнопку  .
Щоб відновити відтворення,
натисніть цю кнопку ще
раз*.
Зупинити
відтворення
УВАГА
Щоби зменшити ризик пожежі або ураження
струмом, слідкуйте за тим, щоб на пристрій не
потрапляли краплі або бризки рідини; не
ставте на пристрій посудини з водою,
наприклад, вази.
Інші операції
Printed in China
ZS-BTY52
Щоби зменшити ризик пожежі або
ураження електричним струмом,
оберігайте цей пристрій від дощу та вологи.
* Якщо тривалість відтворення становить
понад 100 хвилин, вона відображається на
дисплеї як «--:--».
Ліцензія на технологію звукового кодування
MPEG Layer-3 та патенти отримані від
Fraunhofer IIS і Thomson.
Windows Media є зареєстрованою
торгівельною маркою або торгівельною
маркою Microsoft Corporation у Сполучених
Штатах Америки та/або в інших країнах.
Цей виріб містить технологію, захищену
авторськими правами на інтелектуальну
власність корпорації Майкрософт (Microsoft).
Використання чи розповсюдження цієї
технології за межами виробу заборонено
без відповідної(-их) ліцензії(-ій) від
Майкрософт (Microsoft).
Знак і логотипи Bluetooth є власністю
компанії Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке
використання цих товарних знаків
компанією Sony Corporation здійснюється
згідно з ліцензією.
Маркування N Mark є товарним знаком або
зареєстрованим товарним знаком NFC
Forum, Inc. у США та інших країнах.
Android є товарним знаком Google Inc.
Усі інші товарні знаки і зареєстровані
товарні знаки належать їх відповідним
власникам. У цьому посібнику позначки ™ та
® не зазначаються.
Заміняйте батареї, коли індикатор OPR/BATT  потьмяніє або коли система перестане працювати.
Замінюйте усі батареї новими. Перед тим як замінювати батареї, обов’язково від’єднайте від системи
USB-пристрій та будь-який інший додатковий компонент.
 Щоб використовувати систему із живленням від батарей, від’єднайте кабель живлення змінного струму
від системи та від розетки.
Використання функції керування живленням (лише для моделей,
призначених для країн Європи)
Цю систему обладнано функцією автоматичного переходу в режим очікування. За наявності цієї
функції система автоматично переходить у режим очікування, якщо протягом приблизно 20 хвилин
не було виконано жодної операції або відсутній аудіосигнал.
Щоб увімкнути або вимкнути режим очікування, натисніть одночасно кнопки DISPLAY  та /
ENTER . Після кожного натиснення кнопки на дисплеї відображається напис «AUTO STANDBY ON»
або «AUTO STANDBY OFF».
Примітки
 Приблизно за 2 хвилини до переходу в режим очікування на дисплеї почне блимати повідомлення
«AUTO.STBY».
 У режимі очікування з підключеним кабелем живлення змінного струму на дисплеї відображається
напис «STANDBY».
 Автоматичний перехід у режим очікування не працює для функції FM/AM.
Основні операції
*Кнопка /ENTER 
має тактильну точку.
Щоб призупинити
відтворення, натисніть
кнопку  , а потім
натисніть POWER (або
OPERATE) , BLUETOOTH ,
RADIO FM/AM  або AUDIO
IN .
Вибрати папку Натисніть
.
Пропуск
файлів
Перемотка
назад/вперед
Знайти
потрібний
фрагмент
файлу
Натисніть та утримуйте
кнопку   або  .
Файли можна пропускати
доти, доки натиснуто
кнопку.
Натисніть та утримуйте під
час відтворення кнопку 
 або   та відпустіть її
в потрібному місці.
Від’єднання
Для призупинення
USB-пристрою відтворення натисніть
кнопку   і натисніть
POWER (або OPERATE) ,
BLUETOOTH , RADIO FM/
AM  або AUDIO IN , щоб
вимкнути функцію USB.
Після цього від’єднайте
USB-пристрій.
* Якщо відтворюється файл MP3/WMA/AAC зі
змінною швидкістю передачі даних, система
може відновити відтворення в іншому місці.
Примітка
Перед тим як від’єднати USB-пристрій, завжди
призупиняйте відтворення та вимикайте функцію
USB натисненням кнопки POWER (або OPERATE)
 або кнопки іншою функції, ніж USB .
Від’єднання USB-пристрою без виконання цих дій
може пошкодити дані на USB-пристрої або
пошкодити сам USB-пристрій.
Індикація зміни функції ()
У разі переходу до однієї з чотирьох
функцій підсвічення стає інтенсивнішим,
щоб повідомити користувачеві про зміну
функцїі. Підсвічення є блакитним для
Bluetooth та білим для інших функцій.
Ефекти освітлення для виведення аудіо
()
Створюються ефекти червоного
освітлення, синхронізовані з джерелом
музики. За бажанням цю функцію можна
увімкнути або вимкнути (див. «Вимкнення
функції синхронного підсвічування»).
Зміна режимів відтворення
Перед початком
експлуатації
Вимкнення функції
синхронного підсвічування
Увімкнення або вимкнення
живлення
Функція синхронного підсвічування системи
створює ефекти освітлення, синхронізовані з
джерелом музики. За замовчуванням ця
функція увімкнена, проте її можна за
бажанням вимкнути.
Натискайте POWER (або OPERATE) . Можна
також увімкнути живлення системи за
допомогою функції безпосереднього
увімкнення (нижче).
У цьому посібнику застосування функцій
здебільшого пояснено з використанням
функції безпосереднього увімкнення.
Використання функції
безпосереднього увімкнення
Коли систему вимкнено, натисніть USB ,
BLUETOOTH , RADIO FM/AM  або AUDIO IN
. Система увімкнеться безпосередньо у
вибраному режимі.
Налаштування гучності
Повертайте регулятор VOLUME  за
годинниковою стрілкою (+) або проти
годинникової стрілки ().
Рівень гучності системи можна налаштувати
покроково від 0 до 31. Для кроку 31
відображатиметься напис «VOL MAX».
Прослуховування за допомогою
навушників
Під’єднайте навушники до роз’єму 
(навушники) .
Підсилення басів
Натисніть MEGA BASS .
На дисплеї засвічується напис «MEGA BASS».
Щоб повернутися до звичайного режиму
звуку, натисніть цю кнопку ще раз.
Вимкнення автоматичної
демонстрації (лише для
моделей, які продаються в
країнах Латинської
Америки)
Примітка
Демонстраційний режим не вмикається, якщо
пристрій працює від батареї.
Щоб увімкнути цю функцію, запустіть
відтворення музики в будь-якому режимі та
натисніть цю кнопку знову, щоб на екрані
відобразився напис «LIGHT SYNC ON».
Відтворення музики з USBпристрою
Можна відтворювати аудіофайли, збережені
на USB-пристрої (цифровому музичному
програвачі чи запам’ятовуючому пристрої
USB).
Ця система може відтворювати аудіофайли у
форматах MP3, WMA та AAC*.
* Файли із захистом авторських прав DRM (Digital
Rights Management – система цифрового
керування правами), а також файли,
завантажені з музичного Інтернет-магазину, не
можна відтворювати за допомогою цієї
системи. У разі спроби відтворити один із таких
файлів система відтворює наступний
незахищений аудіофайл.
Сумісні USB-пристрої
Вимоги до сумісності USB-пристроїв
описано нижче. Перед використанням із
цією системою, перевірте, чи пристрій
відповідає цим вимогам.
Підтримка USB 2.0 (Full Speed)
Підтримка режиму зовнішнього
запам’ятовуючого пристрою*
* Режим зовнішнього запам’ятовуючого
пристрою – це режим, який забезпечує
доступність USB-пристрою для головного
пристрою та можливість передачі файлів.
Більшість USB-пристроїв підтримують
режим зовнішнього запам’ятовуючого
пристрою.
1 Під’єднайте USB-пристрій до роз’єму
(USB) .
2 Натисніть кнопку USB , щоб
увімкнути функцію USB.

Оскільки демонстраційний режим увімкнено
за замовчуванням, демонстрація
розпочнеться автоматично у таких випадках:
коли пристрій вимкнено.
коли немає виведення аудіо за допомогою
функції USB.
коли з’єднання Bluetooth не встановлено у
режимі Bluetooth (коли відображається «NO
BT»).
Щоб вимкнути автоматичну демонстрацію,
натискайте кнопку PLAY MODE , поки на
екрані не з’явиться напис «DEMO MODE OFF».
Натискайте кнопку LIGHT SYNC , поки на
дисплеї не з’явиться напис «LIGHT SYNC OFF».
Якщо USB-пристрій не має маркування*
На дисплеї пробігає стрічка «STORAGE
DRIVE» і відображається напис «xxxFLDR»**.
Якщо USB-пристрій має маркування
На дисплеї один раз пробігає стрічка
маркування* і відображається напис
«xxxFLDR»**.
* Маркування – це назва, яку можна присвоїти
носієві даних чи запам’ятовуючому
пристрою.
**«xxx» – це загальна кількість папок.
Відтворення музики з
пристрою Bluetooth у
бездротовий спосіб
Що таке «NFC»?
За допомогою з’єднання Bluetooth можна
відтворювати музику з під’єднаних у
бездротовий спосіб пристроїв Bluetooth, таких
як мобільні телефони, смартфони, музичні
плеєри тощо.
Ця система підтримує пристрої Bluetooth, не
сумісні з NFC (далі «пристрої Bluetooth»), та
смартфони, сумісні з NFC.
Один раз натисніть  
або  . Можна
пропускати файли один за
одним.
 Відтворення починається з аудіофайлу, що
відтворювався останнім (відновлення
відтворення). Під час призупинення
(відновлення паузи) на дисплеї відображається
номер поточного аудіофайлу та час
відтворення.
 На дисплеї відображається загальна кількість
папок, коли процес зчитування завершився,
USB-пристрій після підключення перебуває в
стані зупинки або після переходу з іншої
функції до функції USB.
 Коли відтворення усіх аудіофайлів
завершується і USB-пристрій перестає
працювати, на дисплеї відображається лише
номер файлу.
 Щоб скасувати відновлення відтворення (тобто
щоб почати відтворення з початку першого
файлу MP3/WMA/AAC), натисніть  , щоб
призупинити відтворення, і натисніть POWER
(або OPERATE) , BLUETOOTH , RADIO FM/AM
 або AUDIO IN . Після цього натисніть  
для запуску відтворення.
Підсвічування на ручці виконує дві функції.
Під’єднання смартфону одним
дотиком (NFC)
(папка) + або 
Підказки
Підсвічування
 Система підтримує версії 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 та 2.4
формату міток ID3. Якщо файл має інформацію
з міток ID3, відображається «назва пісні», «ім’я
виконавця» та «назва альбому». Якщо файл не
має інформації з міток ID3, на дисплеї системи
відображається така інформація:
назва файлу замість назви пісні.
повідомлення «NO ARTIST» замість імені
виконавця.
повідомлення «NO ALBUM» замість назви
альбому.
Інформація з міток ID3 може відображатися з
використанням до 32 символів.
Натискайте PLAY MODE  кілька разів, поки
призупинено чи виконується відтворення з
USB-пристрою.
Можна вибрати звичайний режим
відтворення (відтворення всіх файлів на
USB-пристрої один за одним), режим
відтворення папки (« » для усіх файлів у
певній папці на USB-пристрої), режим
повторюваного відтворення (« » для
повторення усіх файлів/« 1» для повторення
одного файлу), або ж режим довільного
відтворення («SHUF»). Докладніше дивіться у
розділі «Вибір режиму відтворення» на
звороті.
Примітки щодо USB-пристроїв
 Для запуску відтворення може знадобитися
трохи часу, якщо:
структура папки надто складна.
вичерпується вільне місце на USB-пристрої.
 Коли під’єднано USB-пристрій, система зчитує
усі файли з його пам’яті. Якщо в пам’яті
пристрою багато папок та файлів, зчитування
інформації може тривати досить довго.
 Не під’єднуйте USB-пристрій до системи через
USB-концентратор.
 Під час роботи з деякими USB-пристроями
може виникати затримка між виконанням
операції на пульті ДК або пристрої і
виконанням відповідних дій системою.
 Правильне функціонування не завжди
гарантується, навіть якщо USB-пристрій
відповідає усім вимогам щодо сумісності.
 Система може не підтримувати усі функції, які
надаються під’єднаним USB-пристроєм.
 Порядок відтворення на системі може
відрізнятися від порядку відтворення на
під’єднаному USB-пристрої.
 Не зберігайте непотрібні папки та файли
іншого формату, ніж MP3/WMA/AAC, на
USB-пристрої, що містить файли MP3/WMA/
AAC.
 Під час відтворення папки, які не містять файлів
MP3/WMA/AAC, пропускаються.
 Ця система підтримує такі формати
аудіофайлів:
MP3: розширення файлу «.mp3»
WMA: розширення файлу «.wma»
AAC: розширення файлу «.m4a» та «.mp4»
Зауважте, що навіть якщо назва файлу має
правильне розширення, а сам файл було
створено в іншому аудіоформаті, система може
видавати шум або погано працювати.
 Формат MP3 PRO не підтримується.
 Файли WMA, збережені у форматах WMA DRM,
WMA Lossless та WMA PRO, відтворити
неможливо.
 Файли AAC, збережені у форматі AAC із
захистом авторських прав, відтворити
неможливо.
 Ця система підтримує профіль AAC-LC (AAC Low
Complexity – низької складності). Профіль
HE-AAC (High Efficiency AAC – високої
ефективності) не підтримується.
 Система не може відтворювати аудіофайли з
USB-пристрою у таких випадках:
коли загальна кількість аудіофайлів в одній
папці перевищує 999.
коли загальна кількість аудіофайлів на
одному USB-пристрої перевищує 65535.
коли загальна кількість папок на одному
USB-пристрої перевищує 256 (включаючи
папку «ROOT»).
коли рівень каталогу (глибина папок)
перевищує 8 папок (включаючи папку
«ROOT»).
Вказані кількості можуть коливатися, залежно
від структури файлів і папок.
 Сумісність з усіма програмами кодування та
запису не гарантується. Якщо аудіофайли на
USB-пристрої було записано з використанням
несумісного програмного забезпечення, такі
файли можуть відтворюватися із шумами,
перериванням звуку або не відтворюватися
взагалі.
 Назви папок та файлів можуть відображатися з
використанням до 32 символів, зокрема із
лапками.
 Символи, що можуть відображатися: літери
верхнього регістру (від A до Z), цифри (від 0 до
9) та символ підкреслення (_). Інші символи
відображаються як «_».
Якщо торкнутися системи NFC-сумісним
смартфоном, система автоматично
увімкнеться та перейде до автоматичного
спарення та встановлення з’єднання
Bluetooth.
Найсвіжішу інформацію щодо сумісних
пристроїв Bluetooth, зокрема NFC-сумісних
смартфонів, дивіться на веб-сайті нижче.
Для користувачів у Європі та Росії:
http://support.sony-europe.com/
Для користувачів у
латиноамериканських країнах:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Для користувачів у інших країнах/
регіонах:
http://www.sony-asia.com/support
Утворення пари
Пристрої Bluetooth повинні заздалегідь
«утворити пару» один з одним. Коли пристрої
Bluetooth буде з’єднано в пару, більше не буде
потреби спарювати їх знову, поки інформацію
про спарення не буде видалено. Завдяки цій
системі може бути спарено до 9 пристроїв
Bluetooth.
Якщо ваш пристрій є NFC-сумісним
смартфоном, процедура утворення пари
вручну не є необхідною. Використовуйте
смартфон із системою, виконавши дії з розділу
«Під’єднання смартфону одним дотиком
(NFC)».
У разі використання функції Bluetooth
звертайте увагу на індикатор стану Bluetooth
( ) на дисплеї, що повідомляє про стан
мережевого з’єднання між системою і
пристроєм.
Індикатори для функції Bluetooth
Стан
З’єднання
Bluetooth
вимкнено
Індикатор Bluetooth ( )
Вимкнено
Утворення
пари або
встановлення
зв’язку
Блимає
Зв’язок
встановлено
Світиться без блимання
Утворення пари з пристроєм
Bluetooth
Для виконання цієї дії поставте пристрій
Bluetooth на відстані до 1 метра від системи.
1 Натисніть кнопку BLUETOOTH , щоб
увімкнути функцію Bluetooth.
2 Натисніть тат утримуйте BLUETOOTH
PAIRING , щоб увімкнути режим
спарення.
Коли режим спарення буде увімкнено,
пролунає два звукові сигнали, а індикатор
Bluetooth ( ) на дисплеї почне блимати.
У разі збою натисніть та утримуйте кнопку
BLUETOOTH PAIRING  ще раз і спробуйте
повторно активувати режим спарення.
Щоб скасувати режим спарення після його
увімкнення, натисніть кнопку BLUETOOTH
PAIRING  та утримуйте її щонайменше
протягом 2 секунд.
3 Виконайте процедуру спарення на
пристрої Bluetooth.
NFC (Near Field Communication – «комунікація
ближнього поля») – це технологія бездротового
зв’язку малого радіусу дії між різними
пристроями, наприклад мобільними телефонами
та мітками IC. Завдяки функції NFC передача
даних може легко відбуватися після одного
торкання до призначеної точки взаємодії на
NFC-сумісних пристроях.
1 Завантажте і встановіть додаток
«Швидкий зв'язок NFC» – це безкоштовний
додаток для смартфонів Android, який
можна завантажити на Google Play.
Знайдіть додаток на веб-сайті за ключовим
словом «Швидкий зв'язок NFC» або увійдіть
на сторінку завантаження безпосередньо
після зчитання двовимірного коду нижче.
Візьміть до уваги, що додаток «Швидкий
зв'язок NFC» є безкоштовним, але окремо
стягується плата за передачу даних під час
завантаження.
Примітка
Додаток може бути недоступним у деяких
країнах і/або регіонах.
2 Запустіть додаток «Швидкий зв'язок
NFC» на смартфоні.
Має відображатися екран додатка.
3 Торкніться смартфоном до частини
 Якщо вимкнути систему або живлення
пристрою Bluetooth перед тим, як буде
встановлено з’єднання Bluetooth, інформацію
про утворення пари не буде збережено і
спарення не буде завершено.
 Режим спарення скасовується приблизно через
5 хвилин. Якщо в процесі утворення пари
режим спарення буде скасовано, почніть
спочатку з кроку 2.
 Функціонування та відображення можуть
різнитися, залежно від пристрою Bluetooth чи
версії встановленого програмного
забезпечення Bluetooth.
 Залежно від пристрою Bluetooth код доступу
може називатися «Passkey», «PIN code», «PIN
number», «Password» і т.п. Докладнішу
інформацію про код доступу читайте в
посібнику користувача пристрою.
Коли інформацію про спарений пристрій
буде стерто, на дисплеї відобразиться
напис «COMPLETE».
Щоб скасувати цю операцію, натисніть
кнопки FM MONO , DISPLAY  та TUNE 
 знову перед тим, як натиснути ENTER .
Відтворення радіопередач
1 Натискайте кнопку RADIO FM/AM 
кілька разів, щоб вибрати діапазон.
Щоразу під час натискання кнопки
індикація на дисплеї змінюється таким
чином:
«FM»  «AM»
2 Натисніть та утримуйте кнопку TUNE +
або  , поки значення частоти не
дисплеї не почне змінюватися.
Система автоматично сканує радіочастоти і
зупиняється, коли знаходить чіткий сигнал
станції.
Якщо в режимі автоматичного
налаштування не вдається налаштуватися
на станцію, натисніть кнопку TUNE + або 
 кілька разів, щоб змінювати частоту крок
за кроком.
Коли буде отримано стереосигнал FM, на
дисплеї засвітиться індикація «ST».
Підказка
Якщо стереосигнал FM містить шуми, натисніть
кнопку FM MONO , поки на дисплеї не з’явиться
напис «MONO». Стереоефект буде втрачено, але
якість сигналу покращиться.
системи з маркуванням N , поки
смартфон не завібрує.
Коли система розпізнає
смартфон, останній
завібрує.
Зміна інтервалу налаштування FM/
AM
Інтервал налаштування FM/AM можна за
потреба змінити наступним чином.
Зауважте, що ця функція недоступна у
моделях, що продаються в країнах Європи,
Австралії, Тайваню та Латинської Америки, за
винятком моделей для Уругваю, Парагваю,
Перу та Чилі.
1 Натискайте кнопку RADIO FM/AM 
кілька разів, щоб вибрати діапазон.
2 Натисніть   або  , щоб
вибрати «MANUAL», після чого
натисніть ENTER .
На екрані з’явиться напис «FM-xx».
3 Натисніть та утримуйте кнопку RADIO
Після розпізнавання системою виконайте
вказівки на екрані смартфону та завершіть
процедуру для з’єднання Bluetooth.
Коли з'єднання Bluetooth буде встановлено,
індикатор Bluetooth ( ) перестане блимати,
а на дисплеї з’явиться повідомлення «BT
AUDIO».
Підказка
У разі збою спарення та з'єднання Bluetooth
виконайте такі дії.
Перезапустіть додаток «Швидкий зв'язок
NFC» та повільно піднесіть смартфон до
сторони з маркуванням N .
Якщо на смартфоні є додатковий чохол,
зніміть його.
Прослуховування аудіо
Поставте пристрій Bluetooth (або NFC-сумісний
смартфон) та систему на відстані до 10 метрів
один від одного і перед використанням
перевірте наступне.
Функцію Bluetooth на пристрої увімкнено.
Спарення та з’єднання Bluetooth виконано
належним чином. У протилежному випадку
виконайте спочатку процедуру спарення.
(Див. розділ «Утворення пари з пристроєм
Bluetooth» або «Під’єднання смартфону
одним дотиком (NFC)»).
FM/AM , поки не відобразиться
поточний крок налаштування.
4 Натисніть   або  , щоб
вибрати потрібний крок налаштування.
Можна вибрати «FM 50K» (для інтервалу
50 кГц) або «FM 100K» (для інтервалу
100 кГц) у діапазоні FM, а також «AM 9K»
(для інтервалу 9 кГц) або «AM 10K» (для
інтервалу 10 кГц) у діапазоні AM.
5 Натисніть ENTER .
Зміна інтервалу налаштування стирає усі
налаштовані станції FM/AM, збережені у
системі. Після зміни інтервалу налаштування
повторно налаштуйте станції.
Покращення прийому радіосигналу
Для покращення прийому FM-сигналу
змініть розташування антени.
ĄĄДля пристрою Bluetooth
1 Натисніть кнопку BLUETOOTH , щоб
увімкнути функцію Bluetooth.
Автоматично буде встановлено з’єднання з
пристроєм, який було востаннє під’єднано.
2 Почніть відтворення з аудіоджерела,
наприклад музики, відео, ігор тощо на
пристрої.
Докладнішу інформацію про функції
відтворення читайте в інструкціях із
використання пристрою.
Якщо рівень гучності низький, спершу
налаштуйте гучність на системі. Якщо рівень
гучності й надалі недостатньо високий,
налаштуйте гучність на під’єднаному пристрої
Bluetooth або смартфоні.
Примітки щодо спарення з пристроєм
Bluetooth
стерти інформацію про спарений
пристрій.
* Скористайтеся додатком зчитування
двовимірних кодів.
Якщо потрібно вводити код доступу
Щоб утворити пару з іншим пристроєм
Bluetooth, повторіть кроки від 1 до 3.
3 Натисніть ENTER , щоб скинути та
«Швидкий зв'язок NFC».
ĄĄДля NFC-сумісного смартфону
Почніть відтворення з аудіоджерела,
наприклад музики, відео, ігор тощо на
смартфоні.
Докладнішу інформацію про функції
відтворення читайте в інструкціях із
використання смартфону.
Після утворення пари та встановлення
з’єднання Bluetooth індикатор Bluetooth ( )
перестане блимати, а на дисплеї
відобразиться напис «BT AUDIO».
, DISPLAY  та TUNE  .
Смартфони із вбудованою функцією NFC
(ОС: Android 2.3.3 чи пізнішої версії, крім
Android 3.x)
Увімкніть пристрій Bluetooth та активуйте
на ньому функцію Bluetooth. Докладнішу
інформацію читайте в інструкціях із
використання пристрою Bluetooth.
Коли на пристрої буде увімкнено функцію
Bluetooth, пристрій розпочне пошук
пристроїв, із якими можна утворити пару, та
відобразить список виявлених пристроїв.
Виберіть у списку цю систему. Назва цієї
системи відображатиметься як
«ZS-BTY50/52/55».
Якщо у списку немає назви
«ZS-BTY50/52/55», повторіть дії від кроку 2.
Деякі пристрої Bluetooth можуть
потребувати введення 4-значного коду
доступу. Якщо ваш пристрій попросить
ввести код доступу, введіть «0000».
увімкнути функцію Bluetooth.
2 Натисніть одночасно кнопки FM MONO
На екрані з’явиться напис «BT RESET».
Вимоги щодо сумісності для пристроїв
описано нижче. Перед використанням із цією
системою, перевірте, чи пристрій відповідає
цим вимогам.
Пристрої повинні відповідати стандарту
Bluetooth версії 3.0.
Пристрої повинні підтримувати профілі
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile
– розширений профіль поширення аудіо)
та AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile – профіль дистанційного керування
аудіо/відеопристроями).
Сумісність із NFC (потрібно лише під час
використання функції утворення пари
NFC системи).
1 Натисніть кнопку BLUETOOTH , щоб
Сумісні смартфони
Двовимірний код* для безпосереднього
доступу
Сумісні пристрої Bluetooth
Стирання інформації про спарений
пристрій на системі
Примітка
Функція Bluetooth вимкнеться, якщо:
натиснути кнопку POWER (або OPERATE) 
для вимкнення системи.
увімкнути іншу функцію, ніж Bluetooth.
Підказка
Підказка для пристроїв Bluetooth
Якщо до останнього під’єднаного пристрою
з’єднання не встановлюється автоматично,
повторно виберіть функцію Bluetooth,
натиснувши BLUETOOTH  після натиснення
кнопки POWER (або OPERATE) , USB , RADIO
FM/AM  або AUDIO IN . Якщо з’єднання
виконати не вдається, виберіть номер моделі
системи зі списку пристроїв (виконайте крок 3 із
розділу «Утворення пари з пристроєм Bluetooth»).
Вимкнення з’єднання Bluetooth
Можна вимкнути з’єднання Bluetooth,
виконавши одну з описаних нижче дій.
ĄĄДля пристрою Bluetooth
Вимкніть систему.
Вимкніть пристрій.
Натисніть кнопку POWER (або OPERATE) ,
USB , RADIO FM/AM  або AUDIO IN .
Вимкніть функцію Bluetooth на пристрої.
ĄĄДля NFC-сумісного смартфону
Торкніться смартфоном частини з
маркуванням N  ще раз.
Вимкніть
систему.

Вимкніть пристрій.
Натисніть кнопку POWER (або OPERATE) ,
USB , RADIO FM/AM  або AUDIO IN .
Вимкніть функцію Bluetooth на смартфоні.
Для покращення прийому AM-сигналу
змініть розташування самої системи.
Застереження
Інші операції
*Кнопка /ENTER 
має тактильну точку.
Під’єднання додаткових
компонентів
Можна насолоджуватися відтворенням звуку
через гучномовці системи із додаткового
компонента, наприклад цифрового музичного
програвача.
Перед виконанням будь-яких з’єднань
потрібно вимкнути живлення кожного
компонента.
Детальну інформацію читайте в посібнику
користувача обладнання, яке потрібно
під’єднати.
Щодо безпеки
У разі потрапляння всередину системи
будь-якого твердого предмета або рідини
від’єднайте систему від електромережі та
дайте кваліфікованому майстру перевірити
її, перш ніж користуватися нею знову.
Щодо джерел живлення
Для забезпечення живлення від змінного
струму використовуйте кабель живлення
змінного струму, що входить у комплект; не
використовуйте жодних інших кабелів.
Якщо система не буде використовуватися
протягом тривалого часу, вийміть її штекер
із розетки.
Якщо батареї не використовуються, вийміть
їх для уникнення пошкодження системи, що
може бути спричинено їх витіканням чи
корозією.
Щодо розташування
Використання дисплея
4 Натисніть   або   кілька
разів, щоб вибрати номер пам’яті.
За допомогою дисплея можна перевірити
інформацію про аудіофайл, що відтворюється
з USB-пристрою.
Підказки
 Якщо на USB-пристрої немає файлів MP3/WMA/
AAC, на дисплеї відображається напис «NO
FILE».
 Якщо файли MP3/WMA/AAC знаходяться лише
в кореневій папці USB-пристрою, на дисплеї
відображається напис «1FLDR».
Відобразиться назва пам’яті. Назва
відображатиметься по-різному, залежно від
характеристик USB-пристрою.
Якщо можна вибрати лише одну пам’ять,
перейдіть до кроку 5.
Щоб скасувати функцію вибору пам’яті,
натисніть кнопку USB MEMORY SELECT 
ще раз.
5 Натисніть ENTER .
Як перевірити інформацію про файл
Натискайте кілька разів кнопку DISPLAY ,
поки файл MP3/WMA/AAC відтворюється на
USB-пристрої. Відомості на дисплеї
змінюються таким чином:

Заголовок пісні ( )*

Назва альбому ( )*

Номер поточного файлу та тривалість
відтворення**
* Якщо файл не має відповідної інформації ID3,
замість заголовка пісні, імені виконавця та
назви альбому на дисплеї з’являються по черзі
відповідно назва файлу, написи «NO ARTIST» та
«NO ALBUM».
**Ім’я виконавця або назва альбому зміняться на
ці дані за кілька секунд.
Звук із під’єднаного пристрою буде
виводитися через гучномовці системи.
Для під’єднання системи до телевізора чи
відеопрогравача використовуйте кабель
розширення (не входить у комплект) із
міні-роз’ємом для стереосигналу з одного
боку і двома штекерами для моносигналу з
іншого.
У пам’яті системи можна зберігати
радіостанції. Можна налаштувати до 30
радіостанцій – 20 для FM- і 10 для AMдіапазону.
1 Натискайте кнопку RADIO FM/AM 
кілька разів, щоб вибрати діапазон.
FM/AM PRESET SETTING , поки на
дисплеї не заблимає «AUTO».
Щодо роботи
Якщо пристрій раптово перенести з
холодного середовища в тепле, то на
зовнішній поверхні або всередині може
утворитися конденсат вологи та спричинити
несправності в пристрої. Якщо утворився
конденсат вологи, вимкніть пристрій і не
вмикайте його, доки волога не випарується.
Не користуйтеся пристроєм, поки волога
повністю не випарується.
Щодо чищення корпусу
Чистити корпус, панель та елементи
керування слід м’якою серветкою, злегка
змоченою слабким розчином миючого
засобу. Не використовуйте будь-які
абразивні губки, порошок для чищення або
такі розчинники, як спирт або бензин.
Щодо з’єднання Bluetooth
Бездротова технологія Bluetooth працює в
діапазоні приблизно 10 метрів.
Максимальний діапазон зв’язку залежить
від наявності перешкод (людей, металевих
предметів, стін тощо) або електромагнітного
середовища.
Система
Систему можна налаштувати на повторюване
або довільне відтворення доріжок, поки
виконується відтворення з USB-пристрою або
він перебуває в режимі паузи.
Кілька разів натисніть кнопку PLAY MODE
.
Щоразу під час натискання кнопки індикація
на дисплеї змінюється таким чином:

Звичайне відтворення (немає)

Повтор усіх (
Якщо потрібно зберегти інші станції,
повторіть кроки 2–4. Станції зберігаються в
пам’яті від нижчої частоти до вищої.
1 Натискайте кнопку RADIO FM/AM 
)
кілька разів, щоб вибрати діапазон.

Повторюване відтворення вибраної папки
( , )
Щоб
повторити
Файл MP3/
WMA/AAC
Усі файли
MP3/WMA/
AAC на
USB-пристрої
Що потрібно зробити
1 Натисніть кілька разів
кнопку PLAY MODE ,
поки на дисплеї не
з’явиться « 1».
2 Натисніть   або 
, щоб вибрати
аудіофайл, який потрібно
повторювати.
3 Натисніть  .
1 Натискайте кнопку PLAY
MODE , поки на дисплеї
не відобразиться « ».
2 Натисніть  .
Вибрану папку 1 Натискайте кілька разів
кнопку PLAY MODE ,
поки на дисплеї не
з’явиться « » (папка) та
« ».
2 Виберіть папку
натисненням
+ або  .
3 Натисніть  .
Скасування повторюваного
відтворення
Натисніть кілька разів кнопку PLAY MODE ,
поки з дисплея не зникне « ».
Скасування довільного відтворення
Натисніть кілька разів кнопку PLAY MODE ,
поки з дисплея не зникне «SHUF».
2 Налаштуйтеся на потрібну станцію.
3 Натисніть та утримуйте кнопку RADIO
FM/AM PRESET SETTING , поки на
дисплеї не заблимає «AUTO».
4 Натисніть   або  , щоб
вибрати «MANUAL», після чого
натисніть ENTER .
На екрані з’явиться напис «FM-xx».
5 Натискайте кнопку PRESET +  або 
, поки на дисплеї не почне блимати
потрібний номер для станції.
6 Натисніть кнопку ENTER , щоб
зберегти станцію.
Якщо в цій позиції вже збережено іншу
станцію, її буде замінено новою.
Підказка
Під час довільного відтворення неможливо
вибрати попередній файл MP3/WMA/AAC
натисненням кнопки  .
Підказка
Вибір пам’яті на USBпристрої
Якщо USB-пристрій має більше, ніж одну
пам’ять (наприклад, внутрішню пам’ять та
карту пам’яті), можна вибрати пам’ять, яку
будете використовувати, а тоді починати
відтворення.
Завжди вибирайте пам’ять перед початком
відтворення, оскільки її неможливо вибрати
під час відтворення.
Збережені радіостанції залишаються у пам'яті
системи навіть у таких ситуаціях.
Кабель живлення змінного струму від’єднано.
Батареї вийнято.
Прослуховування
збережених радіостанцій
1 Натискайте кнопку RADIO FM/AM 
кілька разів, щоб вибрати діапазон.
1 Під’єднайте USB-пристрій до роз’єму

(USB) .
2 Натисніть кнопку USB , щоб
увімкнути функцію USB.
3 Натисніть та утримуйте кнопку USB
MEMORY SELECT .
Під час під’єднання кабелю змінного
струму живлення не вмикається.
Перевірте, чи кабель змінного струму
належним чином під’єднано до розетки на
стіні.
Під час роботи від батарей живлення
не вмикається.
Перевірте, чи батареї встановлено
належним чином.
На дисплеї блимає напис «LOW
BATTERY», а пристрій автоматично
вимикається.
Замініть усі батареї новими.
Система постійно переходить в режим
очікування.
Це не є несправністю. Система автоматично
переходить у режим очікування, якщо
протягом приблизно 20 хвилин не було
виконано жодної операції або відсутній
аудіосигнал. Див. «Використання функції
керування живленням (лише для моделей,
призначених для країн Європи)».
Немає звуку.
Перевірте, чи вибрано відповідну функцію
для джерела музики чи звуку, яке ви
бажаєте прослуховувати.
У разі прослуховування через гучномовці
навушники потрібно від’єднати.
Звук містить шуми.
Можливо, хтось користується біля системи
мобільним телефоном чи іншим
обладнанням, що видає радіохвилі? Якщо
так, відкладіть систему та пристрій Bluetooth
подалі від таких пристроїв. Такі пристрої, як
мобільні телефони тощо, можуть впливати
на зв’язок Bluetooth.
USB-пристрій
Ви використовуєте сумісний USBпристрій?
Якщо під’єднати несумісний USB-пристрій,
можуть виникнути такі проблеми.
USB-пристрій не розпізнається.
Імена файлів та папок не відображаються
цією системою.
Відтворення неможливе.
Звук переривається.
Чути шуми.
Виведення звуку спотворюється.
З’являється напис «OVER CURRENT».
Виявлено ненормальний рівень
електричного струму з роз’єму
(USB) .
Вимкніть систему та від’єднайте USBпристрій від роз’єму
(USB) .
Переконайтеся у справності USB-пристрою.
Якщо це повідомлення продовжує
з’являтися, зверніться до найближчого
дилера Sony.
2 Натисніть кнопку PRESET +  або  ,
щоб вибрати номер потрібної
збереженої радіостанції.
Оптимальне функціонування
Обмежене функціонування
Описані нижче умови можуть впливати на
чутливість зв’язку Bluetooth.
Між системою та пристроєм Bluetooth, що
використовується, є перешкода,
наприклад людина, металевий об’єкт або
стіна.
Біля системи знаходяться пристрої або
обладнання (наприклад, бездротові
пристрої локальної мережі, мікрохвильова
піч, бездротовий телефон тощо), які
використовують частотний діапазон
2,4 ГГц.
Систему розміщено на полиці,
виготовленій із металу.
Оскільки пристрої Bluetooth і пристрої
бездротової локальної мережі (IEEE802.11b/
g/n) використовують той самий частотний
діапазон (2,4 ГГц), у разі використання
системи біля пристроїв бездротової
локальної мережі можуть виникати
мікрохвильові перешкоди, внаслідок чого
може зменшуватися швидкість зв’язку,
виникати шуми або збої в зв’язку. У таких
випадках слід виконати наступне:
Поставте або використовуйте систему на
відстані щонайменше 10 м від пристроїв
бездротової локальної мережі.
Якщо система використовується на
відстані до 10 м від інших пристроїв
бездротової локальної мережі, за
можливості вимкніть ці пристрої або
поставте систему на відстані щонайменше
10 м від них.
Використовуйте пристрій Bluetooth
якомога ближче до системи.
Мікрохвилі, які подаються пристроєм
Bluetooth, можуть впливати на роботу
медичних електричних пристроїв. Вимкніть
живлення на цій системі і на пристрої
Bluetooth в таких місцях, оскільки їх
використання може стати причиною
випадкового травмування:
у місцях із вогненебезпечним газом, у
лікарнях, поїздах, літаках або на
заправках.
поблизу автоматичних дверей або
пожежної сигналізації.
Ця система підтримує функції безпеки, які
відповідають стандарту Bluetooth для
забезпечення надійного зв’язку в разі
використання бездротової технології
Bluetooth, проте залежно від налаштування
безпека може бути недостатньою. У разі
встановлення зв’язку з використанням
бездротової технології Bluetooth будьте
обережні.
Компанія Sony не несе відповідальності за
будь-який витік інформації внаслідок
використання функції Bluetooth на системі.
З’єднання з усіма пристроями Bluetooth не
гарантується.
Пристрої Bluetooth, які використовуються з
цією системою, мають відповідати
стандарту Bluetooth, визначеному
Bluetooth SIG, Inc., а також повинні бути
сертифіковані.
Навіть якщо під’єднаний пристрій
Bluetooth відповідає згаданому вище
стандарту Bluetooth, деякі пристрої
неможливо під’єднати або вони не
працюватимуть належним чином, залежно
від функцій чи специфікацій.
Залежно від пристрою, який слід під’єднати,
для початку з’єднання може знадобитися
трохи часу.
Якщо у вас виникнуть певні запитання або
проблеми під час користування пристроєм,
зверніться до найближчого представництва
Sony.
Перевірте, чи система не знаходиться надто
далеко від пристрою Bluetooth (або
смартфону), а також чи система не отримує
перешкод від бездротової локальної мережі,
іншого бездротового пристрої з діапазоном
дії 2,4 ГГц чи мікрохвильової печі.
Перевірте, чи між системою та пристроєм
Bluetooth (або смартфоном) було належним
чином встановлено з’єднання Bluetooth.
Виконайте спарення знову (див. розділ
«Утворення пари з пристроєм Bluetooth»).
Тримайте систему подалі від металевих
предметів чи поверхонь.
Перевірте, чи на пристрої Bluetooth (або
смартфоні) увімкнено функцію Bluetooth.
Звук переривається або коротка
відстань передачі даних.
Якщо поруч знаходиться пристрій, який
створює електромагнітне випромінювання,
наприклад бездротова локальна мережа,
інший пристрій(-ої) Bluetooth чи
мікрохвильова піч, за можливості
перемістіть систему подалі від таких джерел
перешкод. Або використовуйте пристрій і
систему подалі від таких джерел перешкод.
Усуньте будь-які перешкоди між системою
та пристроєм або перенесіть систему та
пристрій подалі від перешкоди.
Розташуйте систему та пристрій якомога
ближче один до одного.
Змініть місце розташування системи.
Спробуйте використовувати пристрій
Bluetooth або смартфон в іншому місці.
Не вдається встановити підключення.
Виконайте спарення знову (див. розділ
«Утворення пари з пристроєм Bluetooth»).
Перевірте, чи пристрій Bluetooth сумісний із
системою. Найсвіжішу інформацію щодо
сумісних пристроїв Bluetooth дивіться на
веб-сайті. URL-адресу шукайте в розділі
«Сумісні пристрої Bluetooth».
Виникає помилка спарення.
Піднесіть пристрій Bluetooth ближче до
системи.
Видаліть назву моделі системи на пристрої
Bluetooth і спробуйте виконати спарення ще
раз (див. розділ «Утворення пари з
пристроєм Bluetooth»).
Перевірте, чи пристрій Bluetooth сумісний із
системою. Найсвіжішу інформацію щодо
сумісних пристроїв Bluetooth дивіться на
веб-сайті. URL-адресу шукайте в розділі
«Сумісні пристрої Bluetooth».
Виникає помилка спарення з
використанням функції NFC.
Спробуйте виконати спарення вручну (див.
розділ «Утворення пари з пристроєм
Bluetooth»). Деякі NFC-сумісні смартфони не
можливо спарити з використанням функції
NFC цієї системи залежно від особливостей
чи специфікації пристрою.
Перезапустіть додаток «Швидкий зв'язок
NFC» та повільно піднесіть смартфон до
сторони з маркуванням N .
Перевірте, чи смартфон відповідає вимогам
щодо сумісності (див. розділ «Сумісні
смартфони»).
Можливо, USB-пристрій не під’єднано
належним чином. Вимкніть систему та
під’єднайте USB-пристрій ще раз. Потім
увімкніть систему.
Радіо
Виникають шуми, переривання або
спотворений звук.
Замініть усі батареї новими.
Перенесіть систему подалі від телевізора,
що знаходиться поблизу.
Для прийому FM-сигналу розкладіть антену
повністю та зорієнтуйте її так, щоб прийом
сигналу FM був найкращим. Для прийому
AM-сигналу змініть розташування самої
системи для покращення прийому.
Вимкніть систему та під’єднайте USBпристрій ще раз. Потім увімкніть систему ще
раз.
Музика містить шуми або спотворений звук
в оригінальному записі. Можливо, шуми
утворилися під час створення аудіофайлів.
Спробуйте повторно створити аудіофайли та
відтворити їх на системі.
Неможливо під’єднати USB-пристрій
до роз’єму
(USB) .
Конектор на USB-пристрої або USB-кабель
встановлено неправильною стороною.
Вставте його в роз’єм
(USB)  у
правильному напрямку.

* Індикатор «SHUF» блимає приблизно 3 секунди,
поки режим довільного відтворення не буде
підтверджено системою.
Вимкніть функцію демонстрації натисненням
кнопки PLAY MODE , поки на дисплеї не
з’явиться напис «DEMO MODE OFF».


Довільне відтворення (SHUF)*
Металева шафка
радіостанцію.
Станцію зі слабким сигналом потрібно
налаштувати вручну.
)

Відтворення вибраної папки (
Немає звуку.
Немає звуку.
4 Натисніть ENTER , щоб зберегти
Якщо станцію неможливо налаштувати
автоматично
1)
На дисплеї з’являється демонстраційне
зображення.
Протягом тривалого часу на дисплеї
відображається напис «READING», або
запуск відтворення триває надто довго.
Зчитування даних може займати багато часу
в таких випадках:
у пам’яті USB-пристрою міститься багато
папок або файлів.
структура запису файлів складна.
пам’ять майже повна.
внутрішня пам’ять розбита на розділи.
Щоб уникнути таких проблем радимо
дотримуватися таких правил:
Не допускайте, щоб на USB-пристрої було
понад 100 папок.
В одній папці має бути не більше 100
файлів.
Неправильно відображаються дані на
дисплеї
Можливо, дані, які зберігаються на USBпристрої, пошкоджено. Перенесіть музичні
дані на USB-пристрій іще раз.
Система відображає лише цифри та літери
алфавіту. Інші символи не будуть
відображатися належним чином.
USB-пристрій не розпізнається.
Вимкніть систему, під’єднайте USB-пристрій
ще раз, а тоді увімкніть систему.
USB-пристрій не працює належним чином.
Щоби дізнатися, як вирішити цю проблему,
перегляньте докладну інформацію в
інструкції з використання USB-пристрою.
Слабкий сигнал або низька якість
прийому сигналу.
Зображення на екрані телевізора
нестійке.
Якщо ви прослуховуєте FM-програму біля
телевізора із кімнатною антеною, перенесіть
систему подалі від телевізора.
Якщо подані рекомендації не допоможуть
усунути проблему, від’єднайте кабель
живлення змінного струму або вийміть усі
батареї. Після того як вся індикація на дисплеї
зникне, під’єднайте кабель живлення
змінного струму або встановіть усі батареї на
місце. Якщо проблему не вдається вирішити,
зверніться до найближчого представництва
Sony.
Повідомлення
DATA ERROR: Аудіойфайл пошкоджено.
LOW BATTERY: Ресурс батарей майже
вичерпано.
NO BT: З’єднання Bluetooth не встановлено.
NO DEVICE: Не під’єднано жодного USBпристрою або під’єднаний USB-пристрій
від’єднано.
NO FILE: На USB-пристрої немає файлів, які
можна відтворювати.
NOT IN USED: Ви намагалися виконати дію за
умов, коли така дія заборонена.
NOT SUPPORT: Під’єднано USB-пристрій,
несумісний із системою.
Секція USB
Підтримувана швидкість потоку
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 кбіт/с  320 кбіт/с, VBR (змінна швидкість
потоку)
WMA:
48 кбіт/с  192 кбіт/с, VBR (змінна швидкість
потоку)
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
16 кбіт/с  320 кбіт/с, VBR (змінна швидкість
потоку)
Частота дискретизації
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 кГц
WMA:
32/44,1/48 кГц
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
32/44,1/48 кГц
Секція Bluetooth
Система зв’язку
Bluetooth технічної версії 3.0
Метод модуляції
FHSS
Вихід
Bluetooth технічної версії класу 2
Максимальна дальність зв’язку
Лінія прямого бачення – прибл. 10 м*1
Частотний діапазон
Діапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц  2,4835 ГГц)
Підтримувані профілі Bluetooth*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile –
розширений профіль поширення аудіо)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile
– профіль дистанційного керування аудіо/
відеопристроями)
Підтримуваний кодек*4
SBC (Subband Codec – кодек з
багатосмуговим кодуванням)
*1Фактичний діапазон відрізнятиметься
залежно від таких факторів як перешкоди
між пристроями, магнітні поля навколо
мікрохвильової печі, статична електрика,
чутливість прийому, функціонування антен,
тип операційної системи, програмне
забезпечення тощо.
*2Стандартні профілі Bluetooth забезпечують
технічні умови для встановлення зв’язку
Bluetooth між пристроями.
*3Деякі функції можуть підтримуватися не
всіма пристроями.
*4Кодек: Стиснення аудіосигналу та формат
перетворення
Секція радіо
Частотний діапазон
Моделі, призначені для країн Європи,
Австралії і Тайваню
FM: 87,5 МГц  108 МГц (крок 50 кГц)
AM: 531 кГц  1602 кГц (крок 9 кГц)
Моделі, призначені для Уругваю, Парагваю,
Перу та Чилі
FM: 87,5 МГц  108 МГц (крок 100 кГц)
87,5 МГц  108 МГц (крок 50 кГц)
AM: 530 кГц  1610 кГц (крок 10 кГц)
531 кГц  1602 кГц (крок 9 кГц)
Моделі, призначені для країн Латинської
Америки, за винятком Уругваю, Парагваю,
Перу та Чилі
FM: 87,5 МГц  108 МГц (крок 100 кГц)
AM: 530 кГц  1710 кГц (крок 10 кГц)
Інші моделі
FM: 87,5 МГц  108 МГц (крок 50 кГц)
87,5 МГц  108 МГц (крок 100 кГц)
AM: 531 кГц  1602 кГц (крок 9 кГц)
530 кГц  1610 кГц (крок 10 кГц)
Проміжна частота
FM: 128 кГц
AM: 45 кГц
Антени
FM: Телескопічна антена
AM: Вбудована феритова антена
Вхідні роз’єми
AUDIO IN
Міні-роз’єм для стереосигналу
Роз’єм
(USB)
Тип A, максимальний струм 500 мА,
підтримка USB 2.0 Full Speed


Повтор однієї (
Пристрій Bluetooth

2 Налаштуйтеся на потрібну станцію.
3 Натисніть та утримуйте кнопку RADIO
 У разі під’єднання до монофонічного
аудіороз’єму на цифровому музичному
програвачеві звук може не надходити через
правий гучномовець системи.
 У разі під’єднання до лінійного виходу на
цифровому музичному програвачі може
виникати спотворення звуку. Якщо звук
спотворюється, виконайте під’єднання до
роз’єму для навушників.
 У разі під’єднання до роз’єму для навушників
на цифровому музичному програвачі
збільшуйте гучність спершу на цифровому
музичному програвачі, а потім на системі.
Не залишайте систему у місцях поблизу
джерел тепла або в місцях, де вона
перебуватиме під дією прямих сонячних
променів, надмірного пилу чи механічних
ударів, а також в автомобілі під прямими
сонячними променями.
Не встановлюйте систему на похилій чи
нестійкій поверхні.
Не кладіть нічого в межах 10 мм від задньої
панелі корпусу. Вентиляційні отвори не
мають бути заблоковані для належної
роботи системи і подовження терміну
служби її компонентів.
Оскільки для виготовлення гучномовців
використовується сильний магніт, тримайте
власні кредитні картки з магнітним кодом чи
механічні годинники подалі від системи для
запобігання можливому пошкодженню.
Технічні характеристики
Загальні проблеми

Вибір режиму відтворення
лінійним виходом на портативному
цифровому програвачі чи іншому
компоненті за допомогою аудіокабелю
(не входить у комплект).
2 Увімкніть додатковий компонент.
3 Натисніть кнопку AUDIO IN  і
запустіть відтворення звуку на
під’єднаному компоненті.
Примітки
Збереження радіостанцій

Ім’я виконавця ( )*
Аудіокабель
(не входить у комплект)
1 З’єднайте роз’єм AUDIO IN  із
Номер пам’яті
Загальна кількість папок
До компонента
(наприклад,
портативного
цифрового
програвача)
До
роз’єму
AUDIO IN
Усунення несправностей
Вихідні роз’єми
Міні-роз’єм для стереосигналу  (навушники)
Для навушників із опором 16   32 
Загальні характеристики
Гучномовець
Повнодіапазонний, 10 см в діаметрі, 3 ,
конусного типу (2)
Вихідна потужність
2,5 Вт + 2,5 Вт (при 3 , 10% гармонійне
спотворення)
Вимоги щодо живлення
Моделі, призначені для країн Європи,
Австралії, Уругваю, Парагваю, Перу та Чилі
230 В змінного струму, 50 Гц (живлення
від змінного струму)
9 В постійного струму (6 батарей R14
(розміру C))
Моделі, призначені для країн Латинської
Америки, за винятком Уругваю, Парагваю,
Перу та Чилі
120 В змінного струму, 60 Гц (живлення
від змінного струму)
9 В постійного струму (6 батарей R14
(розміру C))
Інші моделі
230 В  240 В змінного струму, 50 Гц
(живлення від змінного струму)
9 В постійного струму (6 батарей R14
(розміру C))
Споживання електроенергії
Змінний струм 13 Вт
Ресурс батареї*1, *2
Відтворення з USB-пристрою
Прибл. 11 годин (при силі струму 100 мА)
Прибл. 3,5 годин (при силі струму 500 мА)
Прийом FM-сигналу
Прибл. 16 годин
*1Виміряно згідно стандартів Sony. Фактичний ресурс
батареї може відрізнятися залежно від умов та обставин
використання системи.
*2За умови використання лужних батарей Sony
Розміри
Прибл. 398 мм × 159 мм × 220 мм (Ш/В/Г)
(включаючи частини, що виступають)
Вага
Прибл. 2,9 кг (з батареями)
Відтворення не починається.
Комплектація
Вимкніть систему та під’єднайте USBпристрій ще раз.
Кабель живлення змінного струму (1)
Відтворення починається не з першої
доріжки.
Встановіть звичайний режим відтворення.
Не відтворюються файли MP3/WMA/
AAC.
Можливо, аудіофайли мають невідповідне
розширення. Ця система підтримує такі
розширення файлів:
MP3: розширення файлу «.mp3»
WMA: розширення файлу «.wma»
AAC: розширення файлу «.m4a» та «.mp4»
Можливо, аудіофайли було створено в
інших форматах, ніж MP3/WMA/AAC.
Запам’ятовуючий пристрій USB
використовує іншу файлову систему, ніж
FAT16 чи FAT32.*
Пам’ять запам’ятовуючого пристрою USB
розбита на розділи. Можуть відображатися
лише файли MP3/WMA/AAC, збережені у
першому розділі.
Можливе відтворення даних у вкладених
папках до 8 рівня каталогу.
Кількість папок на пристрої перевищує 256
(включаючи папку «ROOT»).
Кількість файлів на пристрої перевищує
65535.
Кількість файлів у папці перевищує 999.
Файли закодовано або захищено паролями.
* Ця система підтримує FAT16 і FAT32, проте деякі
запам’ятовуючі USB-пристрої можуть не
підтримувати цих файлових систем.
Щоби дізнатися більше, перечитайте посібник
із користування USB-пристроєм або зверніться
до його виробника.
Дизайн та характеристики можуть бути
змінені без повідомлення.
Download PDF

advertising