Sony | RDH-GTK11iP | Sony RDH-GTK11iP RDH-GTK11iP Boom box with iPod and iPhone dock Інструкції з експлуатації

4-418-234-81 (1)
Повідомлення про ліцензію та товарний
знак
Початок роботи
Налаштування годинника
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano та iPod touch є
товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими у
США та інших країнах.
 Ліцензія на технологію звукового кодування MPEG
Layer-3 та патенти отримані від Fraunhofer IIS і
Thomson.
 Windows Media є зареєстрованою торгівельною
маркою або торгівельною маркою Microsoft
Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або в
інших країнах.
 Цей виріб містить технологію, захищену
авторськими правами на інтелектуальну власність
корпорації Майкрософт (Microsoft). Використання
чи розповсюдження цієї технології за межами
виробу заборонено без відповідної(-их) ліцензії(-ій)
від Майкрософт (Microsoft).
 Усі інші товарні знаки і зареєстровані товарні
знаки належать їх відповідним власникам. У цьому
посібнику позначки та не зазначаються.
HOME AUDIO
DOCKING SYSTEM
Інструкція з користування
1 Натисніть кнопку  , щоб увімкнути систему.
2 Натисніть кнопку TIMER MENU , щоб вибрати режим налаштування годинника.
 Живлення
Під’єднайте шнур живлення до розетки.
На дисплеї  з’явиться демонстраційне зображення. Якщо натиснути
кнопку  , система увімкнеться, і демонстрація автоматично
припиниться.
Якщо перехідник, що додається, не відповідає розміру або формі розетки,
зніміть його зі штекера (лише для моделей, обладнаних перехідником).
Підключіть додатковий пристрій, наприклад, цифровий аудіопрогравач чи
пристрій із аналоговим аудіовиходом, використовуючи вхідний кабель RCA,
який можна придбати окремо.
™ ®
©2012 Sony Corporation
Printed in China
FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP
UA
Для користувачів у Європі та
Австралії
УВАГА
Щоби зменшити ризик пожежі, не закривайте
вентиляційні отвори пристрою газетами,
скатертинами, фіранками і подібними предметами.
Також не ставте на пристрій джерела відкритого
вогню, такі як запалені свічки.
Щоби зменшити ризик пожежі або ураження
струмом, слідкуйте за тим, щоб на пристрій не
потрапляли краплі або бризки рідини; не ставте на
пристрій посудини з водою, наприклад, вази.
Не встановлюйте пристрій у місцях із обмеженим
доступом повітря, таких як книжкова шафа чи
вбудована поличка.
Оскільки пристрій можна вимкнути, від’єднавши
штекер від мережі, підключайте пристрій до
легкодоступної розетки змінного струму. Якщо ви
зауважите, що пристрій функціонує ненормально,
негайно вийміть штекер із розетки змінного струму.
Слідкуйте за тим, щоб батареї або пристрій
зі встановленою батареєю не контактували з
надмірним теплом, наприклад не перебували під
прямим сонячним промінням, поблизу відкритого
вогню та ін.
Навіть коли живлення на пристрої вимкнено, він не
буде повністю відключений від електромережі, поки
підключений до розетки змінного струму.
Виробник:
Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan, 108-0075.
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070,
Україна.
Обладнання та мережний адаптер відповідають
вимогам:
- Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання (постанова КМУ від
29.07.2009 № 785);
- Технічного регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова КМУ від
03.12.2008 № 1057).
Мережний адаптер відповідає вимогам:
- Технічного регламенту безпеки низьковольтного
електричного обладнання (постанова КМУ від
29.10.2009 № 1149).
Повідомлення для покупців: подана
далі інформація стосується лише
обладнання, яке продається у країнах,
де застосовуються Директиви ЄС.
Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс
якої розташований за адресою: 1-7-1 Konan Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japan (Японія). Уповноважений
представник з питань EMC (Електромагнітна
сумісність) та безпеки товарiв – Sony Deutschland
GmbH, адреса: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany (Німеччина). З приводу обслуговування
або гарантії звертайтеся за адресами, вказаними
в окремих документах, що обумовлюють питання
гарантії та обслуговування.
Розташування елементів
керування
Пристрій (вигляд зверху)
Утилізація старого
електричного та електронного
обладнання
(застосовується в
Європейському союзі та
інших європейських країнах
із системами роздільного
збирання сміття)
Цей символ на виробі або на упаковці означає,
що цей виріб не можна утилізувати як побутове
сміття. Замість цього його потрібно здати до
відповідного приймального пункту для вторинної
обробки електричного та електронного обладнання.
Забезпечивши належну утилізацію цього виробу,
ви допоможете запобігти негативним наслідкам для
навколишнього середовища та людського здоров’я,
до яких могла б призвести неправильна утилізація
цього виробу. Вторинна переробка матеріалів
допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати
докладнішу інформацію щодо вторинної переробки
цього виробу, зверніться до місцевих органів влади,
до служби утилізації побутових відходів або до
магазину, де було придбано цей виріб.
Аксесуари, що входять до комплекту програвача:
пульт дистанційного керування
Даний знак на елементі живлення або
упаковці означає, що елемент живлення, який
використовується для роботи цього пристрою, не
можна утилізувати разом з іншими побутовими
відходами.
На деяких елементах живлення цей знак може
використовуватись у комбінації з позначенням
хімічного елементу. Якщо елемент живлення містить
більше ніж 0,0005% ртуті або 0,004% свинцю,
наводиться відповідне позначення хімічного
елементу ртуті (Hg) або свинцю (Pb).
Забезпечивши належну переробку використаних
елементів живлення, ви допоможете запобігти
потенційно негативним наслідкам впливу на
зовнішнє середовище та людське здоров’я, які
спричиняються невідповідною переробкою елементів
живлення. Вторинна переробка матеріалів сприяє
збереженню природних ресурсів.
При роботі пристроїв, для яких із метою безпеки,
виконання яких-небудь дій або збереження
наявних у пам’яті пристроїв даних необхідна подача
постійного живлення від вбудованого елемента
живлення, заміну такого елемента живлення варто
робити тільки в уповноважених сервісних центрах.
Для правильної переробки використаних елементів
живлення після закінчення терміну їх служби,
здавайте їх у відповідний пункт збору електронного
й електричного обладнання.
Стосовно використання інших елементів живлення
дивіться інформацію в розділі, у якому дані
інструкції з безпечного витягнення елементів
живлення із пристрою. Здавайте використані
елементи живлення у відповідні пункт збору й
переробки використаних елементів живлення.
Для одержання більш докладної інформації
про вторинну переробку даного виробу або
використаного елемента живлення, будь ласка,
звертайтесь до органу місцевої адміністрації, служби
збору побутових відходів або до магазину, в якому ви
придбали виріб.
Під час підключення штекера стрілоподібної FM-антени/контурної АМантени зберігайте правильний напрямок.
Встановлюючи антени, підберіть оптимальне розташування та положення,
за яких прийом сигналу буде найкращим.
Антени повинні знаходитись на певній відстані від кабелю живлення, щоб
уникнути появи шумів.
Користування пультом дистанційного керування
Систему можна встановлювати вертикально або горизонтально. Виберіть
спосіб встановлення на власний розсуд (це не стосується користувачів
моделі iPod nano). Слід пам’ятати, що для використання з цією системою
моделей iPod nano слід обирати варіант горизонтального встановлення.
Вставте дві батареї R6 (розмір AA, додаються), зважаючи на полярність, як показано
нижче.
.
Примітка
Налаштування годинника буде втрачено, якщо від’єднати шнур живлення від розетки або у випадку збою в енергопостачанні.
Натисніть кнопку DISPLAY . Годинник відображатиметься приблизно протягом 8 секунд.
Користування iPod/iPhone
Щоб запобігти падінню iPod/iPhone, завжди фіксуйте його за допомогою важеля притискання, використовуючи
iPod/iPhone із цією системою. Знімаючи iPod/iPhone, спочатку підніміть важіль притискання до фіксації, після
чого від’єднайте iPod/iPhone від роз’єму iPod/iPhone.
1 Встановіть iPod/iPhone на роз’єм iPod/iPhone.
2 Натискайте кнопку PUSH, поки важіль притискання не розблокується (буде чути клацання).
Важіль притискання опускається, щоб зафіксувати iPod/iPhone.
Кнопка PUSH
Важіль притискання
Вертикальне встановлення
Роз’єм iPod/iPhone
Примітки щодо використання пульта дистанційного керування
 За умов нормального використання батареї повинні служити близько 6 місяців.
 Не використовуйте одночасно стару та нову батареї або батареї різних типів.
 Якщо Ви не користуєтесь пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, вийміть батареї,
щоби уникнути його пошкодження внаслідок витікання рідини з батарей та корозії.
Пристрій (вигляд спереду)
Примітка для користувачів моделі iPod nano
НЕ встановлюйте систему вертикально, якщо з нею використовується модель iPod nano. З огляду на висоту моделі iPod nano їх
неможливо закріпити за допомогою важеля притискання. Систему слід встановлювати горизонтально.
Примітка щодо перенесення системи
НЕ переносьте систему з підключеним iPod/iPhone. У протилежному випадку iPod/iPhone може впасти і пошкодитися. Компанія Sony не
несе відповідальності за будь-які пошкодження, які виникли внаслідок неналежного використання.
Примітки
 У разі використання чохлів для iPod/iPhone, доступних у продажу, система може не розпізнати під’єднаний iPod/iPhone. У такому разі
зніміть чохол із iPod/iPhone і повторно встановіть пристрій на роз’єм для iPod/iPhone.
 У разі використання вертикально встановленої системи, під’єднаний пристрій iPod/iPhone повинен залишатися у вертикальному
положенні, а не нахиленому.
Операції
Вигляд ззаду
Europe Only
Переробка використаних
елементів живлення
(директива діє у межах країн
Європейського Союзу та інших
країн Європи зі системами
роздільного збору відходів)
 Антени
Встановлення системи
Горизонтальне встановлення
3 За допомогою кнопок /  встановіть потрібну годину та натисніть кнопку
4 Таким самим чином встановіть хвилини.
Відображення годинника, коли систему вимкнено
 Вхідні аудіороз’єми L/R (роз’єми DVD/PC IN)
 До розетки
 Контурна AM-антена
 До роз’єму DVD/PC IN L
 До роз’єму DVD/PC IN R
 FM-антена (розташовується
горизонтально.)
Якщо блимає індикація «PLAY SET», за допомогою /  виберіть пункт «CLOCK» і натисніть кнопку
(введення) .
Відтворення з iPod/iPhone
Примітка
Виведення звуку через навушники недоступне, оскільки ця
система не має роз’єму для навушників.
Пульт дистанційного керування
1 Виберіть функцію iPod.
Натисніть кілька разів кнопку FUNCTION +/ .
2 Встановіть iPod/iPhone у роз’єм для iPod/iPhone
.
3 Натисніть кнопку PUSH та зафіксуйте iPod/iPhone.
4 Розпочніть відтворення.
Натисніть  .
Керування iPod/iPhone
Щоби
Призупинити
відтворення
Вибрати доріжку
або розділ
аудіокниги/
подкасту
Знайти певне
місце у доріжці
або розділі
аудіокниги/
подкасту
Цей посібник в основному описує використання
пульта дистанційного керування для управління
пристроєм, проте такі самі дії можна виконати,
використовуючи кнопки з ідентичними або
подібними назвами на корпусі пристрою.
Блокування кнопок на пристрої (функція
блокування від дітей)
Щоб уникнути випадкового натиснення, можна
заблокувати всі кнопки на основному пристрої, крім
кнопки  (увімк./режим очікування) .
Натисніть та утримуйте на пристрої кнопку  ,
доки на дисплеї  не з’явиться індикація «CHILD
LOCK ON» або «CHILD LOCK OFF». Усі кнопки на
пристрої, крім кнопки  , буде заблоковано або
розблоковано.
Примітка
Якщо від’єднати кабель живлення, функцію блокування від дітей
буде скасовано.
Підказка
Операції з використанням кнопок пульта дистанційного
керування доступні, навіть якщо увімкнено функцію блокування
від дітей.
Натисніть
 (пауза) / (зупинити) .
 (перехід назад)/ (перехід
уперед) . Для швидкого
прокручування вперед або назад
утримуйте кнопку натисненою.
Під час відтворення натисніть
і утримуйте кнопку 
(прокручування назад)/
(швидке прокручування вперед)
 та відпустіть її у потрібний
момент.
Вибрати
(введення) .
виділений
елемент
Прокрутити
/ .
меню iPod вгору/
вниз
Повернутися до TOOL MENU /RETURN 
попереднього
(повернутися) .
меню або
вибрати меню
Використання системи для заряджання
батарей
Як увімкнену, так і вимкнену систему можна
використовувати як зарядний пристрій для iPod/
iPhone.
Заряджаючи iPod/iPhone, коли систему увімкнено,
слід переконатися, що вибрано інший режим, ніж
режим USB-пристрою.
Заряджання починається після під’єднання iPod/
iPhone до роз’єму iPod/iPhone . Стан заряджання
відображається на дисплеї iPod/iPhone. Коли ви
ставите iPod/iPhone на роз’єм для зарядження,
програвач iPod/iPhone потрібно вимкнути.
Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник
користувача для свого iPod/iPhone.
Зупинення заряджання iPod/iPhone
Від’єднайте iPod/iPhone.
Поради щодо заряджання iPod/iPhone
 Якщо вибрано режим USB-пристрою, коли систему ввімкнено,
то заряджати iPod/iPhone неможливо.
 Якщо для дисплею вибрано режим демонстрації або годинника,
iPod/iPhone не можна заряджати, навіть коли систему
вимкнено.
 Якщо під час заряджання з вимкненою системою натиснути
кнопку DISPLAY , система припинить заряджання iPod/
iPhone. Щоб поновити заряджання iPod/iPhone, підключіть
iPod/iPhone ще раз, попередньо перевівши дисплей у режим
економії електроенергії.
Примітки
 Слухаючи музику на високих рівнях гучності, вимикайте
функцію «Трясни: нова пісня» на iPod/iPhone, щоб уникнути
небажаної зміни доріжок.
 Якщо заряд батареї iPod/iPhone вичерпано повністю, система
може не розпізнати пристрій. У цьому випадку підзарядіть його
за допомогою комп’ютера або іншим способом, а після того
підключіть до системи.
 Характеристики системи можуть змінюватися залежно від
технічних характеристик iPod/iPhone.
 Під’єднуючи або від’єднуючи iPod/iPhone, тримайте його під же
самим кутом, під яким стоїть роз’єм iPod/iPhone на пристрої; не
крутіть і не хитайте пристроєм, щоб не пошкодити роз’єм.
 Не переносьте пристрій із встановленим у роз’єм iPod/iPhone.
Це може призвести до несправностей у роботі.
 Встановлюючи або знімаючи iPod/iPhone, пристрій слід
тримати однією рукою і стежити за тим, щоб помилково не
натиснути кнопки на iPod/iPhone.
 Перш ніж від’єднувати iPod/iPhone, призупиніть відтворення.
 Натисніть та утримуйте кнопки / , щоб виконати
швидке прокручування назад (або вперед) під час відтворення
відео, якщо кнопки /  не працюють.
 Регулюйте рівень гучності за допомогою кнопки VOLUME +/
. Рівень гучності не змінюється, якщо регулювати його на
iPod/iPhone.
 Цю систему призначено виключно для iPod/iPhone.
Під’єднувати до роз’єму для iPod/iPhone інші портативні
аудіопрогравачі неможливо.
 Щоб отримати довідки стосовно використання iPod/iPhone,
перегляньте посібник користувача для свого iPod/iPhone.
 Компанія Sony не несе відповідальності в разі втрати або
пошкодження даних, записаних на iPod/iPhone, під час
використання iPod/iPhone із цією системою.
Зміна режиму відтворення
Відтворення файлів із USBпристрою
Ця система може відтворювати аудіофайли форматів
MP3/WMA*/AAC*.
* Файли із захистом авторських прав DRM (Digital Rights
Management (система цифрового керування правами)), а
також файли, завантажені з музичного Інтернет-магазину, не
можна відтворювати за допомогою цієї системи. У разі спроби
відтворити один із таких файлів система відтворює наступний
незахищений аудіофайл.
Інформацію щодо сумісних USB-пристроїв можна
отримати на вказаних нижче веб-сайтах.
Для користувачів у латиноамериканських країнах:
<http://esupport.sony.com/LA>
Для користувачів у Європі та Росії:
<http://support.sony-europe.com/>
Для користувачів у інших країнах/регіонах:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Виберіть режим USB-пристрою.
Натисніть кілька разів кнопку FUNCTION +/ .
2 Під’єднайте USB-пристрій до роз’єму
3 Розпочніть відтворення.
(USB) .
Натисніть  .
Інші операції
Щоби
Призупинити
відтворення
Зупинити
відтворення
Вибрати папку
Вибрати файл
Знайти
потрібний
фрагмент файлу
Вибрати режим
повторюваного
відтворення
Натисніть
 (пауза) . Щоби продовжити
відтворення, натисніть цю кнопку
ще раз.
 (стоп) . Щоб продовжити
відтворення, натисніть кнопку
 (відтворення) *1. Щоб
скасувати продовження
відтворення, натисніть кнопку 
 ще раз*2.
+/  кілька разів поспіль.
 (перехід назад)/ (перехід
уперед) .
Під час відтворення натисніть
і утримуйте кнопку 
(прокручування назад)/
(швидке прокручування вперед)
 та відпустіть її у потрібний
момент.
REPEAT  кілька разів поспіль,
доки не з’явиться індикація « »
(повтор усіх доріжок) або «
»
(повтор однієї доріжки).
*1Якщо відтворюється файл MP3/WMA зі змінною швидкістю
потоку, система може продовжити відтворення з іншого місця.
*2У випадку продовження відтворення виконується повернення
до верхньої папки.
Натисніть кнопку PLAY MODE  потрібну
кількість разів. Можна вибрати режим звичайного
відтворення (послідовне відтворення усіх файлів на
USB-пристрої), режим відтворення папки («FLDR»,
відтворення усіх файлів вибраної папки на USBпристрої) або режим відтворення в довільному
порядку («SHUF»).
Примітки щодо режиму відтворення
 Якщо вибрати режим відтворення у довільному порядку
«SHUF», система відтворюватиме всі аудіофайли на
підключеному USB-пристрої в довільному порядку. У
режимі відтворення в довільному порядку один файл може
повторюватися декілька разів.
 Коли встановлено режим відтворення папки, пункт «
»
недоступний.
 Коли встановлено режим відтворення в довільному порядку,
функція повтору недоступна.
 Коли встановлено режим повторюваного відтворення, режим
відтворення в довільному порядку недоступний. Коли для
режиму повторюваного відтворення вибрано пункт «
»,
режим відтворення папки недоступний.
 Якщо систему вимкнути, режим відтворення в довільному
порядку («SHUF») буде скасовано і режим відтворення буде
повернуто до звичайного.
Примітка щодо повторюваного відтворення
Якщо вибрати пункт « », коли систему встановлено в режим
звичайного відтворення, система повторюватиме відтворення
всіх аудіофайлів на USB-пристрої, поки відтворення не буде
зупинено. Якщо вибрати пункт « », коли систему встановлено в
режим відтворення папки, система повторюватиме відтворення
всіх аудіофайлів у вибраній папці, поки відтворення не буде
зупинено.
Примітки
 Якщо для під’єднання необхідний USB-кабель, використовуйте
USB-кабель, який входить до комплекту під’єднуваного
USB-пристрою. Щоби дізнатися більше про використання
USB-пристрою, перегляньте інструкцію з використання, що
додається до нього.
 Може минути близько 10 секунд, поки з’явиться напис
«READING» – це залежить від типу під’єднаного USBпристрою.
 Не з’єднуйте систему та USB-пристрої через USB-концентратор.
 Коли під’єднується USB-пристрій, система зчитує всі файли з
його пам’яті. Якщо в пам’яті USB-пристрою міститься багато
папок та файлів, зчитування інформації з USB-пристрою може
тривати досить довго.
 Під час роботи з деякими USB-пристроями може виникати
затримка між виконанням операції на пристрої і виконанням
відповідних дій системою.
 Сумісність з усіма програмами кодування та запису не
гарантується. Якщо аудіофайли на USB-пристрої було записано
з використанням несумісного програмного забезпечення, такі
файли можуть відтворюватися із шумами, перериванням звуку
або не відтворюватися взагалі.
 Ця система не відтворює аудіофайлів на USB-пристрої у таких
випадках:
якщо загальна кількість аудіофайлів у папці перевищує 100.
коли на USB-пристрої збережено понад 10000 аудіофайлів.
коли на USB-пристрої більше ніж 100 папок (включаючи
кореневу папку «ROOT» та пусті папки).
Вказані кількості можуть коливатися, залежно від структури
файлів і папок. Не зберігайте в пам’яті USB-пристрою, що
містить аудіофайли, файли інших типів та непотрібні папки.
 Відтворення можливе лише до 8 рівнів папок.
 Ми не гарантуємо, що ця система підтримує всі функції
під’єднаного USB-пристрою.
 Якщо відключити шнур живлення, продовження
повторюваного відтворення буде скасовано.
 Папки, в котрих немає аудіофайлів, будуть пропущені.
 За допомогою цієї системи можна прослуховувати такі
аудіоформати:
MP3: розширення файлу «.mp3»
WMA: розширення файлу «.wma»
AAC: розширення файлу «.m4a»
Зауважте, що навіть якщо назва файлу має правильне
розширення, а сам файл є іншим, система може видавати шум
або погано працювати.
Використання системи для заряджання
батарей
Увімкнену систему можна використовувати як
зарядний пристрій для USB-пристроїв, які містять
батареї з можливістю повторного заряджання.
Щоб вибрати функцію USB, натисніть кілька разів
кнопку FUNCTION +/ .
Заряджання починається після під’єднання USBпристрою до роз’єму
(USB) . Стан заряджання
відображається на дисплеї USB-пристрою. Для
отримання додаткових відомостей читайте посібник
користувача USB-пристрою.
Відтворення радіопередач
1 Виберіть функцію приймача (TUNER FM/TUNER
Налаштування підсвітки
гучномовця
2 Виконайте налаштування.
Можна вибрати один з варіантів підсвітки
гучномовця. Підсвітка гучномовця створюватиме
світлові ефекти відповідно до змін музики.
AM).
Натисніть кілька разів кнопку FUNCTION +/ .
Автоматичний пошук
Натискайте кнопку TUNING MODE  кілька
разів поспіль, доки не з’явиться напис «AUTO»,
після чого натисніть +/ . Коли буде знайдено
сигнал станції, пошук автоматично зупиниться,
а на дисплеї  з’явиться індикація «TUNED» та
«ST» (лише для трансляції в режимі стерео).
Натисніть LED SPEAKER  кілька разів поспіль.
Щоразу після натиснення цієї кнопки підсвітка
змінюється.
Вимкнення підсвітки гучномовця
Натискайте кнопку LED SPEAKER  кілька разів
поспіль, доки на дисплеї не з’явиться індикація «LED
OFF».
Перевірка налаштування
1 Натисніть кнопку TIMER MENU .
2 За допомогою кнопок /  виберіть пункт
«SELECT», а тоді натисніть кнопку
.
3 Кілька разів натисніть / , щоб вибрати пункт
«PLAY SEL», а потім натисніть кнопку
.
Скасування таймера
Повторюйте подані вище кроки, поки на кроці 3
не з’явиться індикація «OFF», після чого натисніть
.
кнопку
Змінення налаштування
Почніть іще раз із кроку 1 розділу «Використання
таймерів».
Примітка
Змінення вигляду дисплея
Якщо напис «TUNED» не з’являється, а пошук
триває, натисніть кнопку  , щоб зупинити
пошук, і виконайте налаштування вручну (див.
нижче).
У разі прийому трансляції FM-станції, що надає
послуги RDS, у передачах міститимуться такі
відомості як назва служби чи станції.
Ручне налаштування
Щоб налаштувати потрібну станцію, кілька разів
натискайте кнопку TUNING MODE , поки на
дисплеї не зникне індикація «AUTO» та «PRESET»,
а тоді натискайте кнопку +/ .
Підказка
Щоб усунути статичні перешкоди прийому слабкого
стереосигналу FM-станції і вимкнути прийом стереосигналу,
кілька разів натисніть кнопку FM MODE , поки не з’явиться
напис «MONO». Стереоефект зникне, але якість прийому
покращиться.
Збереження радіостанцій
1 Налаштуйте приймач на потрібну станцію.
2 Щоб вибрати режим пам’яті приймача, натисніть
кнопку TUNER MEMORY .
Щоби
Змінити
інформацію, що
виводиться на
дисплей 1)
Змінити режим
відображення
(див. нижче.)
Натисніть
DISPLAY  кілька разів поспіль,
коли систему ввімкнено.
DISPLAY  кілька разів поспіль,
коли систему вимкнено.2)
Наприклад, можна переглядати інформацію з USB-пристрою,
зокрема:
номер доріжки або файлу
назву доріжки або файлу (« »)
ім’я виконавця (« »)
назву альбому (« »)
назву папки («
»)
Коли систему вимкнено, на пристрої світиться індикатор
режиму очікування .
2)
У системі передбачено різні режими дисплею, що
перелічені нижче.
Режим
відображення
Демонстрація
Режим економії
електроенергії2)
Коли систему вимкнено1)
Вмикається режим демонстрації.
Дисплей вимикається для
економії електроенергії. Таймер
і годинник продовжують
працювати.
Відображається годинник.
Коли систему вимкнено, на пристрої світиться індикатор
режиму очікування .
У режимі економії електроенергії встановити годинник
неможливо.
3)
Дисплей годинника автоматично переходить у режим економії
електроенергії за 8 секунд.
1)
номер для цієї станції.
Якщо в цій позиції вже збережено іншу станцію, її
буде замінено новою.
4 Натисніть кнопку , щоб зберегти станцію.
5 Повторюючи кроки від 1 до 4, можна зберегти в
пам’яті інші станції.
Можна зберегти до 20 FM-станцій та до 10 AMстанцій.
6 Щоб викликати збережену радіостанцію,
натискайте кнопку TUNING MODE  до появи
напису «PRESET», а тоді за допомогою кнопок +/
 виберіть номер потрібної станції.
Використання додаткових
аудіопристроїв
1 Підготуйте джерело звуку.
Додаткові аудіопристрої під’єднуються до роз’ємів
DVD/PC IN L/R  на пристрої за допомогою
аналогового аудіокабелю (не входить у комплект).
2 Налаштуйте найнижчий рівень гучності.
Натискайте VOLUME  , доки на дисплеї  не
з’явиться надпис «VOL MIN».
3 Виберіть функцію DVD/PC.
Натисніть кілька разів кнопку FUNCTION +/ .
4 Розпочніть відтворення.
Почніть відтворення під’єднаного компонента та
налаштуйте гучність.
Примітка
Якщо рівень гучності під’єднаного компонента надто низький,
система може автоматично перейти у режим очікування.
Налаштуйте відповідно гучність компонента. Див. «Вимкнення
функції автоматичного переходу в режим очікування».
2)
Примітки щодо інформації на дисплеї
 Непідтримувані символи відображаються символом «_».
 Загальний час відтворення для USB-пристрою не
відображається.
 Така інформація може не відображатися правильно:
час, що минув від початку відтворення файлу MP3,
записаного із змінною швидкістю потоку (VBR).
імена папок та файлів, які не відповідають стандарту ISO9660
Level 1 чи Level 2 або стандарту Joliet у розширеному форматі.
 Інформація з міток ID3 для МР3-файлів відображається, якщо
використовуються мітки ID3 версій 1 і 2 (якщо для одного
МР3-файлу використовуються мітки ID3 версій 1 і 2 одночасно,
інформація з мітки ID3 версії 2 матиме перевагу).
Використання таймерів
У системі передбачено дві функції таймера. Якщо
одночасно увімкнути обидва таймери, перевагу
матиме таймер сну.
Таймер сну:
Ви можете засинати, слухаючи музику. Ця функція
працює навіть коли годинник не налаштовано.
Натискайте кнопку SLEEP  кілька разів, щоб
вибрати потрібний час.
Щоб скасувати таймер сну, натискайте кнопку SLEEP
 кілька разів поспіль поки не з’явиться напис
«OFF».
Таймер відтворення:
Можна прокидатися у встановлений час під музику
з приймача FM/AM, iPod/iPhone або USB-пристрою.
Потрібно попередньо налаштувати годинник.
1 Підготуйте джерело звуку.
Підготуйте джерело звуку, а тоді за допомогою
кнопки VOLUME +/  відрегулюйте гучність.
2 Виберіть режим налаштування таймера.
Регулювання звуку
Щоби
Відрегулювати
гучність
Створити
динамічніше
звучання
Встановити
звуковий ефект
Натисніть
VOLUME +/ .
BASS BOOST  кілька разів
поспіль, щоб вибрати «BASS ON».
EQ  кілька разів поспіль.
Примітки для користувача iPod/iPhone
 Використовуючи таймер відтворення, перевірте, чи не
виконується відтворення з iPod/iPhone.
 Таймер відтворення може не спрацювати залежно від стану
iPod/iPhone.
Підказка
Налаштування таймера відтворення зберігаються доти, доки
вони не будуть скасовані вручну.
1)
Годинник3)
3 За допомогою кнопок +/ , виберіть потрібний
Якщо вибраний як джерело сигналу USB-пристрій містить
велику кількість файлів або папок, для їх прочитання
знадобиться певний час, що стане причиною незначної затримки
початку відтворення після спрацювання таймера.
Натисніть кнопку TIMER MENU .
3 Налаштуйте таймер відтворення.
Кілька разів натисніть / , щоб вибрати пункт
.
«PLAY SET», а потім натисніть кнопку
4 Вкажіть час для запуску відтворення.
За допомогою кнопок /  встановіть потрібну
. Таким самим
годину та натисніть кнопку
чином встановіть хвилини.
5 Щоби вказати час зупинки відтворення, дійте так
само, як у кроці 4.
6 Виберіть джерело звуку.
Використовуючи кнопки / , виберіть
потрібне джерело звуку, після чого натисніть
.
кнопку
7 Вимкніть систему.
Натисніть  . Система ввімкнеться
автоматично безпосередньо перед установленим
моментом.
Якщо в момент настання встановленого часу
систему вже увімкнено, таймер відтворення не
спрацює. Не виконуйте в системі жодних дій з
моменту її увімкнення і до початку відтворення.
Усунення несправностей
1 Перевірте, чи кабель живлення правильно і
надійно під’єднаний.
2 Знайдіть опис проблеми, подібної на вашу,
у наведеному нижче переліку та спробуйте
запропоновані дії для її виправлення.
Якщо проблему не вдається вирішити, зверніться
до найближчого представництва Sony.
Якщо блимає індикатор режиму
очікування 
Негайно витягніть штепсель живлення з розетки
та перевірте пункти, що перелічені нижче.
 Чи не заблоковано вентиляційні отвори
системи?
 Чи не відбулося короткого замикання в роз’ємі
iPod/iPhone ?
Коли індикатор режиму очікування 
припинить блимати, підключіть ще раз кабель
живлення до електромережі та увімкніть систему.
Якщо проблему не вдається вирішити, зверніться
до найближчого представництва Sony.
Загальні проблеми
Режим демонстрації вмикається на дисплеї
 після підключення шнура живлення,
навіть якщо систему не увімкнено.
 Коли система вимкнена, один раз натисніть кнопку
DISPLAY . Демонстраційне зображення зникне.
 Налаштуйте годинник. Див. «Налаштування
годинника».
Система не вмикається.
 Чи увімкнено в мережу шнур живлення?
Система несподівано переходить у режим
очікування.
 Це не є ознакою несправності. Система
автоматично переходить у режим очікування, якщо
протягом приблизно 30 хвилин не було виконано
жодної операції або відсутній аудіосигнал. Див.
«Вимкнення функції автоматичного переходу в
режим очікування».
Налаштування годинника або роботу
таймера відтворення несподівано
скасовано.
 Якщо приблизно протягом однієї хвилини
не виконати жодної операції, налаштування
годинника або таймера відтворення буде скасовано
автоматично. Повторіть налаштування спочатку.
Немає звуку.
 Чи не заблоковано вентиляційні отвори системи?
 Можливо, вибрана радіостанція тимчасово
припинила передачі.
Відчутне гудіння або шум.
 Встановіть систему в іншому місці, подалі від
джерел шуму.
 Підключіть систему до іншої розетки.
 Під’єднайте фільтр шуму (не входить у комплект)
до кабелю живлення.
Пульт дистанційного керування не працює.
 Усуньте всі перешкоди між пультом дистанційного
керування та сенсором  на пристрої, і встановіть
пристрій подалі від джерел флуоресцентного світла.
 Спрямуйте пульт на сенсор системи .
 Піднесіть пульт ближче до системи.
 Можливо, батареї пульта дистанційного керування
відпрацьовані. Замініть батареї (R6/розмір AA) на
нові.
Індикатор режиму очікування  продовжує
світитися після відключення шнура
живлення з розетки.
 Індикатор режиму очікування  може не
вимикатися відразу після відключення шнура
живлення з розетки. Індикатор вимикається
приблизно через 40 секунд. Це не є ознакою
несправності.
На пристрої не працює жодна кнопка,
крім кнопки  , а на дисплеї 
відображається індикація «CHILD LOCK».
 Увімкнено функцію блокування від дітей. Щоб
вимкнути функцію блокування від дітей, натисніть
та утримуйте на пристрої кнопку  , доки не
з’явиться індикація «CHILD LOCK OFF» .
iPod/iPhone
Немає звуку.
 Перевірте, чи iPod/iPhone під’єднано належним
чином.
 Переконайтеся, що iPod/iPhone відтворює музику.
 Перевірте, чи програмне забезпечення iPod/iPhone
оновлено до найновішої версії. Якщо ні, оновіть
програмне забезпечення iPod/iPhone, перш ніж
починати користуватися системою.
 Відрегулюйте гучність.
Звук спотворюється.
 Перевірте, чи iPod/iPhone під’єднано належним
чином.
 Зменште гучність.
 Для параметра еквалайзера «Еквалайзер» у
iPod/iPhone встановіть значення «Вимкнено» або
«Нейтральний».
Небажана зміна доріжок під час
відтворення.
 Слухаючи музику з iPod/iPhone на високих рівнях
гучності, вимикайте функцію «Трясни: нова пісня»
(зміна доріжки від струсу iPod/iPhone) на iPod/
iPhone. Якщо цю функцію увімкнено, небажана
зміна доріжок може виникати внаслідок звукових
вібрацій системи.
iPod/iPhone не працює.
 Якщо заряд батареї iPod/iPhone повністю
вичерпано, він може не працювати з системою.
У цьому випадку підзарядіть його за допомогою
комп’ютера або іншим способом, а після того
підключіть до системи.
 Перш ніж використовувати iPod або iPhone із
системою, закрийте на ньому всі діючі програми.
Детальнішу інформацію дивіться інструкції з
користування, яка додається до iPod/iPhone.
 Перевірте, чи iPod/iPhone під’єднано належним
чином.
 Перевірте, чи програмне забезпечення iPod/iPhone
оновлено до найновішої версії. Якщо ні, оновіть
програмне забезпечення iPod/iPhone, перш ніж
починати користуватися системою.
 Оскільки робота системи та iPod/iPhone
відрізняється, керувати iPod/iPhone за допомогою
кнопок на пульті дистанційного керування або
пристрої неможливо. У цьому випадку слід
користуватися кнопками керування на iPod/iPhone.
iPod/iPhone не заряджається.
Немає звуку.
 USB-пристрій не під’єднаний належним чином.
Вимкніть систему та під’єднайте USB-пристрій ще
раз.
Виникають шуми, переривання або
спотворений звук.
 Вимкніть систему та під’єднайте USB-пристрій ще
раз.
 Музика містить шуми або спотворений звук в
оригінальному записі. Можливо, шум з’явився
під час створення музичних даних через стан
комп’ютера. Створіть музичні дані заново.
 Під час кодування файлів використовувалася
низька швидкість потоку. Перешліть на USBпристрій файли, записані із вищою швидкістю
потоку.
Протягом тривалого часу на дисплеї
відображається напис «READING», або
запуск відтворення триває надто довго.
 Зчитування даних може займати багато часу в
таких випадках:
У пам’яті USB-пристрою міститься багато папок
та файлів.
Структура запису файлів надто складна.
Об’єм пам’яті пристрою надто великий.
Внутрішня пам’ять розбита на розділи.
Неправильно відображаються дані на
дисплеї
 Перенесіть музичні дані на USB-пристрій іще раз,
оскільки дані, що зберігаються в його пам’яті,
можуть бути пошкоджені.
 Ця система може відображати виключно цифри та
літери алфавіту. Інші символи не відображаються
належним чином.
USB-пристрій не розпізнається.
 Вимкніть систему, під’єднайте USB-пристрій ще
раз, а тоді увімкніть систему.
 Інформацію щодо сумісних USB-пристроїв можна
переглянути на веб-сайтах, URL-адреси яких
подано в розділі «Відтворення файлів із USBпристрою».
USB-пристрій не працює належним чином.
 Щоби дізнатися, як вирішити цю проблему,
перегляньте інструкцію з використання USBпристрою.
Відтворення не починається.
 Вимкніть систему, під’єднайте USB-пристрій ще
раз, а тоді увімкніть систему.
 Інформацію щодо сумісних USB-пристроїв можна
переглянути на веб-сайтах, URL-адреси яких
подано в розділі «Відтворення файлів із USBпристрою».
 Натисніть  , щоб розпочати відтворення.
 Якщо заряд батареї iPod/iPhone повністю
вичерпано, система не може заряджати батарею
пристрою навіть коли його підключено. У цьому
випадку підзарядіть його за допомогою комп’ютера
або іншим способом, а після того підключіть до
системи.
 Перевірте, чи iPod/iPhone під’єднано належним
чином.
 Під час заряджання iPod/iPhone з вимкненою
системою (режим очікування) система не
виконуватиме заряджання, якщо iPod/iPhone
повністю заряджено.
 Слід переконатися, що система не перебуває в
режимі USB. iPod/iPhone не заряджається у режимі
USB.
 iPod/iPhone неможливо заряджати через
порт
(USB)  на пристрої, навіть якщо
використовується USB-кабель, який додається
до iPod/iPhone. Для заряджання iPod/iPhone слід
завжди підключати до роз’єму iPod/iPhone  на
пристрої.
Відтворення починається не з першої
доріжки.
Неможливо змінити гучність дзвінка iPhone.
Радіоприймач
USB-пристрій
Присутнє відчутне гудіння або шум, або ж
неможливо налаштувати приймач на жодну
радіостанцію. (На дисплеї  блимає напис
«TUNED» або «ST».)
 Налаштуйте гучність дзвінка на iPhone.
Підключений iPod/iPhone або USB-пристрій
не заряджаються у випадку їх одночасного
підключення.
 Одночасно заряджати iPod/iPhone та USB-пристрій
неможливо. Для заряджання USB-пристрою слід
вибрати режим USB.
Чи USB-пристрій, який ви використовуєте,
підтримується системою?
 Якщо ви під’єднуєте USB-пристрій, несумісний із
системою, можуть виникати проблеми, що описані
нижче. Інформацію щодо сумісних USB-пристроїв
можна переглянути на веб-сайтах, URL-адреси
яких подано в розділі «Відтворення файлів із USBпристрою».
USB-пристрій не розпізнається.
Імена файлів або папок не відображаються.
Відтворення неможливе.
Звук переривається.
Чути шуми.
Відтворюється спотворений звук.
З’являється напис «OVER CURRENT».
 Виявлено проблему з рівнем електричного струму,
що подається з роз’єму
(USB) . Вимкніть
систему та від’єднайте USB-пристрій від роз’єму
(USB) . Переконайтеся у справності USBпристрою. Якщо повідомлення не зникає з дисплея,
зверніться до найближчого представництва Sony.
 Встановіть звичайний режим відтворення.
Файли не відтворюються.
 Аудіофайл не має розширення «.mp3», «.wma» або
«.m4a».
 Дані збережено не у форматі MP3/WMA/AAC.
 USB-пристрої, відформатовані з файловою
системою, відмінною від FAT16 або FAT32, не
підтримуються.*
 Якщо ви використовуєте USB-пристрій, пам’ять
якого розбита на кілька розділів, відтворюватися
будуть лише файли з першого розділу.
 Зашифровані або захищені паролем файли та
файли з подібними обмеженнями доступу не
відтворюються.
* Ця система підтримує FAT16 і FAT32, проте деякі USBпристрої можуть не підтримувати ці системи FAT. Щоби
дізнатися більше, перечитайте інструкцію з використання
USB-пристрою або зверніться до його виробника.
 Під’єднайте антену належним чином.
 Щоб покращити прийом, спробуйте переставити
чи повернути антену.
 Антени повинні знаходитись на певній відстані від
кабелю живлення, щоб уникнути появи шумів.
 Вимкніть розташоване поруч електричне
обладнання.
Зміна інтервалу налаштування
АМ-діапазону (крім моделей, які
продаються в Європі, Росії і Саудівській
Аравії)
Інтервал налаштування AM-хвилі встановлено
виробником на рівні 9 кГц або 10 кГц. Для змінення
інтервалу налаштування AM-діапазону користуйтеся
кнопками на пристрої.
1 Налаштуйте приймач на будь-яку AM-станцію та
вимкніть систему.
2 Натисніть кнопку DISPLAY , щоб відобразити
годинник.
3 Утримуючи кнопку FUNCTION , натисніть 
.
Усі збережені AM-станції будуть видалені. Щоби
відновити значення інтервалу, встановлене
виробником, повторіть цю послідовність дій.
Скидання налаштувань системи до
заводських параметрів
Якщо система все ще не працює нормально, скиньте
всі налаштування системи до заводських параметрів.
Щоб скинути налаштування пристрою до
початкових параметрів, встановлених виробником,
використовуйте кнопки на пристрої.
1 Відключіть шнур живлення від розетки та
підключіть його знову, після чого увімкніть
систему.
2 Утримуючи кнопку  , натискайте кнопку
 , доки не з’явиться індикація «RESET».
Усі встановлені користувачем параметри,
включаючи збережені радіостанції, таймер та
годинник, будуть видалені.
Вимкнення функції автоматичного
переходу в режим очікування
Цю систему обладнано функцією автоматичного
переходу в режим очікування. За наявності цієї
функції система автоматично переходить у режим
очікування, якщо протягом приблизно 30 хвилин
не було виконано жодної операції або відсутній
аудіосигнал.
За замовчуванням функцію автоматичного переходу
в режим очікування увімкнено.
Вимкнути функцію автоматичного переходу в режим
очікування можна за допомогою кнопок на пристрої.
Коли систему ввімкнено, натисніть і утримуйте
кнопку  , поки не з’явиться індикація
«AUTO.STBY OFF».
Щоб увімкнути цю функцію, повторіть процедуру,
поки не з’явиться індикація «AUTO.STBY ON».
Примітки
 Приблизно за 2 хвилини до переходу в режим очікування на
дисплеї почне блимати індикація «AUTO.STBY».
 Функція автоматичного переходу в режим очікування не
працюватиме в режимі приймача (FM/AM), навіть коли її
увімкнути.
 Система може не виконувати автоматичний перехід у режим
очікування в таких випадках:
коли виявлено аудіосигнал.
коли під’єднано USB-пристрій.
під час відтворення аудіофайлів.
коли увімкнено таймер відтворення або таймер сну.
Повідомлення
CHARGING : iPod/iPhone заряджається, поки систему
вимкнено (режим очікування).
CHILD LOCK : Увімкнено функцію блокування від
дітей. Щоб вимкнути функцію блокування від
дітей, натисніть та утримуйте на пристрої кнопку
 , доки не з’явиться індикація «CHILD LOCK
OFF» на дисплеї .
ERROR : Неможливо розпізнати USB-пристрій або
під’єднано невідомий пристрій.
NoDEVICE : Не під’єднано жодного USB-пристрою
або під’єднаний USB-пристрій від’єднано.
NoMEMORY : У USB-пристрій не вставлено пристрій
пам’яті.
NO TRACK : Файл із USB-пристрою, який може бути
відтворено, не завантажено до системи.
NOT USED : Ви намагалися виконати дію за умов,
коли така дія заборонена.
NO SUPPORT : Підключено непідтримуваний USBпристрій, непідтримувана модель iPod/iPhone або
iPod/iPhone з розрядженою батареєю.
TIME NG : Час запуску та час зупинки таймера
відтворення збігаються.
Застереження
Щодо виділення тепла
 Виділення тепла під час роботи системи
– нормальне явище, що не є причиною для
занепокоєння.
 Якщо система неперервно використовувалась із
високою гучністю, не торкайтеся корпуса, оскільки
він може бути гарячим.
 Не затуляйте вентиляційні отвори.
Щодо акустичної системи
Ця система із вбудованим гучномовцем не
захищена магнітним екраном, тому зображення
на розташованому поруч телевізорі може бути
викривлене магнітним полем. У цьому випадку
вимкніть телевізор, почекайте 15 – 30 хвилин та
увімкніть його знову.
Якщо покращення немає, переставте систему далі від
телевізора.
Чищення корпуса
Чистити систему слід м’якою серветкою, злегка
змоченою слабким розчином миючого засобу. Не
використовуйте будь-які абразивні губки, порошок
для чищення або такі речовини як розчинник,
бензин чи спирт.
Технічні характеристики
Секція підсилювача
Наведені нижче характеристики виміряно для напруги 120 В  240 В
змінного струму, 50/60 Гц (моделі для Латинської Америки (крім моделей
для Мексики та Аргентини))
Наведені нижче характеристики виміряно для напруги 127 В змінного
струму, 60 Гц (моделі для Мексики)
Наведені нижче характеристики виміряно для напруги 220 В  240 В
змінного струму, 50/60 Гц (моделі для Європи, Росії, Австралії та
Аргентини)
Наведені нижче характеристики виміряно для напруги 120 В  240 В
змінного струму, 50/60 Гц (інші моделі)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Вихідна потужність (номінальна):
100 Вт + 100 Вт (при 3,5 Ω, 1 кГц, 1% THD)
Середньоквадратичне значення потужності (відносна величина):
210 Вт + 210 Вт (на кожен канал при 3,5 Ω, 1 кГц)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Вихідна потужність (номінальна):
55 Вт + 55 Вт (при 3 Ω, 1 кГц, 1% THD)
Середньоквадратичне значення потужності (відносна величина):
115 Вт + 115 Вт (на кожен канал при 3 Ω, 1 кГц)
Секція акустики
Акустична система: 2-смугова акустична система, фазоінвертор
Динаміки:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Низькочастотний динамік: 200 мм, конусного типу
Високочастотний динамік: 66 мм, конусного типу
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Низькочастотний динамік: 160 мм, конусного типу
Високочастотний динамік: 40 мм, конусного типу
Номінальний опір:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 Ω
Вхідні роз’єми
DVD/PC IN (аудіороз’єми L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Чутливість 1000 мВ, опір 47 кΩ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Чутливість 1500 мВ, опір 47 кΩ
Секція iPod/iPhone
Роз’єм iPod/iPhone:
Вихідна напруга: 5 В постійного струму
Максимальний вихідний струм: 1 A
Сумісні моделі iPod/iPhone:
iPod touch 4-го покоління
iPod touch 3-го покоління
iPod touch 2-го покоління
iPod nano 6-го покоління
iPod nano 5-го покоління (відеокамера)
iPod nano 4-го покоління (відео)
iPod nano 3-го покоління (відео)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Наявність на електронному обладнанні логотипів «Made for iPod»
(Виготовлено для iPod) та «Made for iPhone» (Виготовлено для iPhone)
означає, що це обладнання призначено для з’єднання відповідно з iPod
або iPhone, та розробник сертифікував його на відповідність технічним
стандартам Apple. Компанія Apple не відповідає за роботу цього
пристрою або за його відповідність вимогам безпеки та регулятивним
нормам. Зверніть увагу, що використання цього пристрою з iPod або
iPhone може впливати на характеристики безпроводового зв’язку.
Секція USB
Щодо безпеки
 Якщо пристрій не використовуватиметься
протягом тривалого часу, повністю від’єднайте
шнур живлення від розетки. Витягаючи шнур із
розетки, завжди тримайте його за штепсель. Ніколи
не тягніть за сам шнур.
 У випадку потрапляння всередину пристрою будьякого твердого предмета або рідини від’єднайте
систему від електромережі та забезпечте її
перевірку кваліфікованим майстром, перш ніж
користуватися нею знову.
 Заміну шнура живлення може виконувати
виключно кваліфікована організація, що здійснює
сервісне обслуговування.
Щодо розташування
 Не розміщуйте систему на похилій поверхні
або в місцях із надмірно високою чи низькою
температурою, сильно запилених, забруднених,
із високою вологістю, відсутністю належної
вентиляції, а також під впливом вібрацій, прямих
сонячних променів чи яскравого світла.
 Будьте обережні, встановлюючи систему на
спеціально оброблених поверхнях (наприклад,
натертих воском, змащених або полірованих),
оскільки поверхня пристрою може заплямуватися
або знебарвитися.
 Якщо пристрій раптово перенести з холодного
середовища в тепле, то на зовнішній поверхні
або всередині може утворитися конденсат вологи
та спричинити несправності в системі. Якщо
утворився конденсат вологи, вимкніть систему
і не вмикайте її, доки волога не випарується. Не
користуйтеся системою, доки волога повністю не
випарується.
Підтримувана швидкість потоку:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 кбіт/с  320 кбіт/с, VBR (змінна
швидкість потоку)
WMA: 48 кбіт/с  192 кбіт/с, VBR (змінна швидкість потоку)
AAC: 48 кбіт/с  320 кбіт/с
Частота дискретизації:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 кГц
WMA: 44,1 кГц
AAC: 44,1 кГц
Pоз’єм
(USB): Тип A, максимальний струм 500 мА
Секція радіоприймача
Прийом FM-трансляцій у стереорежимі, супергетеродинний приймач
діапазонів FM та AM
Антена:
FM-антена
Контурна AM-антена
Секція приймача FM:
Діапазон прийому: 87,5 МГц  108,0 МГц (крок 50 кГц)
Секція приймача AM:
Діапазон прийому:
Моделі для Європи, Росії та Саудівської Аравії:
531 кГц  1602 кГц (крок 9 кГц)
Моделі для Латинської Америки:
530 кГц  1710 кГц (крок 10 кГц)
531 кГц  1710 кГц (крок 9 кГц)
Моделі для Австралії:
531 кГц  1710 кГц (крок 9 кГц)
530 кГц  1710 кГц (крок 10 кГц)
Інші моделі:
531 кГц  1602 кГц (крок 9 кГц)
530 кГц  1610 кГц (крок 10 кГц)
Загальні характеристики
Вимоги щодо живлення:
Моделі для Латинської Америки (крім моделей для Мексики та
Аргентини):
120 В  240 В змінного струму, 50/60 Гц
Моделі для Мексики:
127 В змінного струму, 60 Гц
Моделі для Європи, Росії, Австралії та Аргентини:
220 В  240 В змінного струму, 50/60 Гц
Інші моделі:
120 В  240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 Вт (0,5 Вт в режимі економії
електроенергії)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 Вт (0,5 Вт в режимі економії
електроенергії)
Розміри (Ш/В/Г):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Прибл. 768,5 мм × 323 мм × 385 мм
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Прибл. 678,5 мм × 323 мм × 385 мм
Вага:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Прибл. 14,0 кг
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Прибл. 12,5 кг
Кількість пристроїв: 1 шт.
Комплектація: Пульт дистанційного керування (1), батареї R6 (розмір
AA) (2), стрілоподібна FM-антена/контурна AM-антена (1)
Дизайн та характеристики можуть бути змінені без повідомлення.
Download PDF