Sony | DSC-N1 | Sony DSC-N1 Návod k obsluze

Digital Still Camera
Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów
Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů
DSC-N1
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
„Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura)
Objaśnienie ustawień i podstawowych operacji podczas fotografowania/podglądu.
„Nejdříve si přečtěte“ (samostatná publikace)
Vysvětluje nastavení a základní činnosti fotografování / přehrávání s vaším
fotoaparátem.
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100%
z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie oleju
roślinnego, nie zawierającego lotnych związków
organicznych.
Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí
inkoustu bez VOC (prchavá organická sloučenina)
vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
Printed in Japan
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
„Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura) oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.
Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a
příručku „Nejdříve si přečtěte“ (samostatná publikace) a uložte si je k pozdějšímu použití.
© 2005 Sony Corporation
2-652-806-93(1)
PL
CZ
Polski
Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Uwaga dla klientów w
Europie
Urządzenie zostało przebadane i uznane za
zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC
odnośnie używania przewodów
połączeniowych krótszych niż 3 metry.
Uwaga
Na obraz i dźwięk z aparatu może wpływać
pole elektromagnetyczne o określonej
częstotliwości.
Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pole
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
transmisji danych, należy na nowo uruchomić
używany program albo odłączyć i z powrotem
podłączyć kabel komunikacyjny (USB, itp.).
PL
2
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w
celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Uwagi o korzystaniu z aparatu
Rodzaje kart pamięci
„Memory Stick”, które mogą
być używane (brak w
zestawie)
Chipowym nośnikiem danych
używanym w tym aparacie jest „Memory
Stick Duo”. Dostępne są dwa rodzaje
„Memory Stick”.
„Memory Stick Duo”: można
używać karty „Memory Stick
Duo” w tym aparacie.
Uwagi o akumulatorze
• Przed użyciem aparatu po raz pierwszy,
należy naładować załączony akumulator NPBG1. (t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”)
• Akumulator może być ładowany nawet jeśli
nie został zupełnie rozładowany. Ponadto,
nawet jeśli akumulator nie jest w pełni
naładowany, jego c zęściowe zasoby energii
mogą być wykorzystane tak jak są.
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy całkowicie go rozładować,
wyjąć z aparatu i przechowywać w
chłodnym, suchym miejscu. Służy to
zachowaniu funkcji akumulatora (str. 122).
• Szczegółowe informacje o stosowanym
akumulatorze, zobacz str. 122.
Obiektyw Carl Zeiss
„Memory Stick”: nie można
używać karty „Memory Stick”
w tym aparacie.
Aparat jest wyposażony w obiektyw
Carl Zeiss, który umożliwia robienie
ostrych zdjęć o doskonałym kontraście.
Obiektyw tego aparatu został
wyprodukowany pod kontrolą systemu
zapewnienia jakości zatwierdzonego
przez Carl Zeiss zgodnie ze standardami
jakości Carl Zeiss w Niemczech.
Nie można używać innych
kart pamięci.
Brak odszkodowania za
zawartość nagrania
• Szczegółowe informacje o „Memory Stick
Duo”, zobacz str. 120.
• Jeśli rejestracja lub odtwarzanie okażą się
niemożliwe ze względu na uszkodzenie
aparatu lub nośnika danych itp., nie ma
możliwości uzyskania z tego tytułu
odszkodowania za zawartość nagrania.
Używanie karty pamięci
„Memory Stick Duo” w
urządzeniu zgodnym z
„Memory Stick”
Można używać karty pamięci „Memory
Stick Duo”, wkładając ją do adaptera
Memory Stick Duo (brak w zestawie).
Adapter Memory Stick Duo
PL
Kopia zapasowa danych
pamięci wewnętrznej i karty
„Memory Stick Duo”
• Nie należy wyłączać aparatu ani wyjmować
akumulatora lub karty „Memory Stick Duo”
gdy pali się lampka aktywności, ponieważ
dane pamięci wewnętrznej lub dane karty
„Memory Stick Duo” mogą ulec zniszczeniu.
Należy chronić dane wykonując kopie
zapasowe. Metoda wykonania kopii
zapasowej opisana jest na str. 27.
PL
3
Uwagi o nagrywaniu/
odtwarzaniu
• Ten aparat nie jest odporny na pyły, na
ochlapanie, ani nie jest wodoszczelny. Przed
użyciem aparatu należy przeczytać
„Zalecenia eksploatacyjne” (str. 125).
• Przed przystąpieniem do rejestrowania
wydarzeń niepowtarzalnych należy wykonać
próbny zapis aby upewnić się, że aparat
działa prawidłowo.
• Należy uważać, aby nie zamoczyć aparatu.
Woda wewnątrz aparatu może spowodować
uszkodzenie, które w niektórych
przypadkach może być nienaprawialne.
• Nie celować aparatem w stronę słońca lub
innego źródła jasnego światła. Może to
spowodować awarię aparatu.
• Nie używać aparatu w miejscach
występowania silnych fal radiowych lub
promieniowania. Poprawna rejestracja lub
odtwarzanie może nie być możliwe.
• Używanie aparatu w miejscach piaszczystych
lub zapylonych może doprowadzić do awarii.
• Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci, przed
użyciem aparatu należy je usunąć (str. 125).
• Nie potrząsać aparatem ani go nie uderzać.
Może to spowodować nie tylko
nieprawidłowości w działaniu i uniemożliwić
rejestrowanie obrazów, ale również być
przyczyną nienaprawialnych uszkodzeń
urządzenia rejestrującego lub spowodować
uszkodzenie, a nawet utratę danych
zdjęciowych.
• Wyczyścić lampę błyskową przed użyciem.
Ciepło błysku może powodować, iż kurz na
powierzchni lampy ulegnie przebarwieniu
lub przylgnie do powierzchni lampy,
skutkując niewystarczającą emisją światła.
Uwagi o ekranie LCD,
celowniku LCD (dotyczy
modeli wyposażonych w
celownik LCD) i obiektywie
• Do produkcji ekranu LCD i celownika LCD
użyto bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu ponad 99,99% pikseli jest
sprawne i działa. Jednakże na ekranie LCD i
w celowniku LCD mogą się na stałe pojawić
maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone).
Występowanie tych punktów jest
normalnym efektem procesu produkcyjnego
i w żaden sposób nie wpływa na nagranie.
Czarne (białe/
czerwone/niebieskie/
zielone) punkty
• Wystawienie ekranu LCD, celownika albo
obiektywu przez dłuższy czas na
bezpośrednie oświetlenie słoneczne grozi ich
uszkodzeniem. Zachować ostrożność kładąc
aparat w pobliżu okna lub na dworze.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Ekran
może utracić kolor, co może być przyczyną
wadliwego funkcjonowania.
• W niskiej temperaturze może wystąpić
smużenie obrazów na ekranie LCD. Nie jest
to usterka.
• Aparat jest wyposażony w elektryczny
obiektyw zoom. Należy uważać, aby nie
uderzyć obiektywu ani za mocno go nie
naciskać.
O zgodności danych obrazu
• Aparat jest zgodny z uniwersalnym
standardem DCF (Design rule for Camera
File system), opracowanym przez JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Nie gwarantuje się możliwości odtworzenia
w innych urządzeniach obrazów
zarejestrowanych tym aparatem ani
możliwości odtworzenia w tym aparacie
obrazów zarejestrowanych lub
przetworzonych w innym urządzeniu.
PL
4
Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być chronione prawami
autorskimi. Rejestracja takich materiałów bez
zezwolenia może stanowić naruszenie
przepisów dotyczących ochrony praw
autorskich.
Zdjęcia wykorzystane w
instrukcji
Przykładowe zdjęcia znajdujące się w
instrukcji są reprodukcjami, a nie faktycznymi
zdjęciami wykonanymi za pomocą tego
właśnie aparatu.
PL
5
Aby w pełni wykorzystać możliwości
cyfrowego aparatu fotograficznego
Przygotowujemy aparat i bez problemu robimy zdjęcia
„Przeczytaj najpierw” (oddzielna
broszura)
1 Przygotowanie akumulatora
2 Włączanie aparatu/ustawianie zegara
3 Wkładanie karty „Memory Stick Duo” (brak w zestawie)
4 Operacje na panelu dotykowym
5 Wybranie rozmiaru obrazu
6 Proste fotografowanie (Tryb automatycznej regulacji)
7 Oglądanie/kasowanie obrazów
Zaprzyjaźniamy się z aparatem
Ta instrukcja
obsługi
• Fotografowanie z wybranymi nastawieniami
(Fotografowanie z Autoprogramem/Ręczne)
t str. 29
• Zdjęcia w albumie, prezentacja zdjęć i malowanie zdjęć
t str. 38, 41, 44
• Różne rodzaje fotografowania/odtwarzania z użyciem
menu t str. 46
• Zmiana domyślnych nastawień t str. 63
Podłączamy aparat do komputera lub drukarki
Ta instrukcja
obsługi
• Kopiowanie zdjęć na komputer i ich edytowanie w różny
sposób t str. 77
• Podłączenie aparatu bezpośrednio do drukarki i
drukowanie zdjęć (Tylko drukarki zgodne z PictBridge)
t str. 95
PL
6
Spis treści
Uwagi o korzystaniu z aparatu ................................................................3
Korzystanie z aparatu
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć ..............................11
Ostrość – Dobre zogniskowanie na obiekcie ................................................ 11
Naświetlenie – Regulowanie intensywności światła ..................................... 12
Kolor – O wpływie oświetlenia ....................................................................... 14
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”....................................... 14
Elementy aparatu ...................................................................................16
Wskaźniki na ekranie .............................................................................18
Zmiana wyświetlenia na ekranie............................................................23
Liczba zdjęć i czas rejestracji filmów ....................................................25
W wypadku braku karty „Memory Stick Duo” (Nagrywanie przy użyciu
pamięci wewnętrznej) ............................................................................26
Trwałość akumulatora i liczba obrazów, które można zarejestrować/
obejrzeć ..................................................................................................28
Używanie funkcji aparatu.......................................................................29
Używanie albumu ...................................................................................38
Używanie prezentacji zdjęć ...................................................................41
Malowanie obrazu ..................................................................................44
Używanie menu
Korzystanie z opcji menu ...............................................................46
Opcje menu .........................................................................................47
Menu fotografowania .............................................................................49
(Tryb pomiaru)
WB (Balans bieli)
ISO
(Jakość obrazu)
Mode (Tryb NAGR)
BRK (Stopień ekspoz.)
M (Interwał)
(Moc błysku)
PFX (Efekt obrazu)
(Nasycenie)
(Kontrast)
(Ostrość)
(Nastaw)
PL
7
Menu podglądu ...................................................................................... 55
(Album)
(Wyjdź z albumu)
(Prezentacja)
(Maluj)
(Kasuj)
(Głośność)
(Katalog)
- (Chroń)
DPOF
(Drukuj)
(Zmień rozm)
(Obróć)
(Podziel)
(Nastaw)
(Przycin)
Używanie ekranu ustawień
Używanie opcji nastawiania .......................................................... 63
1
Aparat 1............................................................................................. 64
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Data/godzina
Reduk czerw oczu
2
Aparat 2............................................................................................. 66
Iluminacja AF
Auto podgląd
Pamięć wewnętrzna ......................................................................... 67
Format
Memory Stick ................................................................................... 68
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Album .............................................................................................. 71
Zapisz w albumie
Format
Sprawdź album
PL
8
1
Nastaw 1 ............................................................................................72
Pobierz muzykę
Formatuj muzykę
2
Nastaw 2 ............................................................................................73
Podświetl ekran
Brzęczyk
Język
Inicjalizuj
3
Nastaw 3 ............................................................................................74
Numer pliku
Połącz USB
Wyjście wideo
Nastaw zegar
4
Nastaw 4 ............................................................................................76
Kalibrowanie
Osłona
Używanie komputera
Przyjemność korzystania z komputera Windows .................................77
Kopiowanie zdjęć na komputer .............................................................79
Oglądanie za pomocą aparatu plików zapisanych w komputerze
(używając karty „Memory Stick Duo”)...................................................87
Używanie załączonego oprogramowania .............................................88
Używanie komputera Macintosh ...........................................................91
Drukowanie zdjęć
Jak drukować zdjęcia ............................................................................94
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z
PictBridge ...............................................................................................95
Drukowanie w punkcie usługowym.......................................................99
Podłączanie aparatu do odbiornika TV
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora ...............................................101
PL
9
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów................................................................. 103
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty ............................................... 116
Inne
Informacje o „Memory Stick” .............................................................. 120
O akumulatorze.................................................................................... 122
O ładowarce akumulatora ................................................................... 123
Używanie Cyber-shot Station.............................................................. 124
Zalecenia eksploatacyjne .................................................................... 125
Dane techniczne .................................................................................. 127
Indeks .............................................................................................. 129
PL
10
Korzystanie z aparatu
Podstawowe techniki uzyskiwania
lepszych zdjęć
Ostrość
Naświetlenie
Kolor
Jakość
Korzystanie z aparatu
W tej części omówione są podstawy,
pozwalające na używanie aparatu z
przyjemnością. Wyjaśnione jest używanie
różnych funkcji aparatu za pomocą
przycisków na ekranie.
Ostrość Dobre zogniskowanie na obiekcie
Gdy spust migawki zostaje wciśnięty do połowy, aparat nastawia fokus automatycznie
(Autofokus). Należy wcisnąć spust migawki tylko do połowy.
Wcisnąć spust
migawki od razu
do końca.
Wcisnąć spust
migawki do
połowy.
Wskaźnik blokady AE/AF
Migający wskaźnik ,
Wskaźnik zapala się,
słychać sygnał
Wcisnąć
całkowicie spust
migawki.
Aby sfotografować obraz trudny do zogniskowania t [Fokus] (str. 35)
Jeżeli obraz jest niewyraźny nawet po zogniskowaniu, przyczyną mogą być drgania
aparatu. t Zobacz „Jak uniknąć rozmazania” (poniżej).
Jak uniknąć rozmazania
Należy pewnie chwycić aparat, trzymając łokcie przy sobie. Można także
unieruchomić aparat, opierając się o drzewo lub ścianę. Zalecane jest także
używanie statywu, a w ciemnych miejscach lampy błyskowej.
PL
11
Naświet- Regulowanie intensywności światła
lenie
Można tworzyć różne zdjęcia, regulując naświetlenie i czułość ISO. Naświetlenie to
ilość światła uzyskanego przez aparat w momencie zwolnienia migawki.
Naświetlenie:
Czas otwarcia migawki = Ilość czasu, w którym
aparat otrzymuje światło
Przysłona = Wielkość otworu, przez który przechodzi
światło
ISO = Czułość nagrywania
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz rozbielony
Prawidłowe
naświetlenie
Niedoświetlenie
= za mało światła
Obraz ciemny
Naświetlenie jest automatycznie
nastawiane na właściwą wartość w
trybie automatycznej regulacji. Można
jednak nastawić je ręcznie, korzystając z
poniższych funkcji.
Naświetlenie ręczne:
Umożliwia ręczne nastawienie czasu
otwarcia migawki i ekspozycji.
t str. 32
EV:
Umożliwia regulację naświetlenia,
które zostało wyznaczone przez aparat.
t str. 33
Tryb pomiaru:
Umożliwia zmianę miejsca, w którym
dokonuje się pomiaru na
fotografowanym obiekcie w celu
określenia naświetlenia. t str. 49
PL
12
Charakterystyka
„przysłony” (Liczba F)
Krótszy
Poruszające się
obiekty wyglądają
na nieruchome.
Otwarta
Zakres ogniskowej
zwęża się, zarówno
w przód jak i w
głąb.
Dłuższy
Obiekty ruchome
wydają się płynąć.
Korzystanie z aparatu
Charakterystyka „czasu
otwarcia migawki”
Zamknięta
Zakres ogniskowej
rozszerza się,
zarówno w przód
jak i w głąb.
Regulowanie czułości ISO
ISO jest jednostką pomiaru (czułości) określającą, jak dużo światła otrzymuje
urządzenie absorbujące obraz (odpowiednik kliszy fotograficznej). Nawet przy tym
samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od czułości ISO.
Regulowanie czułości ISO t str. 50
Duża czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest jasny, nawet gdy fotografowanie odbywa się w
ciemnym miejscu.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być
ciemniejsze.
PL
13
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/
oświetlenie
Światło dzienne
Pochmurnie
Światło
jarzeniowe
Światło żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
O niebieskim
odcieniu
Czerwonawe
Ton kolorystyczny jest regulowany automatycznie, w trybie automatycznej regulacji.
Można jednak wyregulować ton kolorystyczny ręcznie za pomocą [Balans bieli]
(str. 49).
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli, zdjęcie staje się duże, wykorzystuje więcej pamięci, a
wyświetlony obraz jest bardzo szczegółowy. „Rozmiar obrazu” jest ukazany za pomocą
liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy, szczegółowość jak i czas
przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany lub zostaje wyświetlony na
ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar zdjęcia: 8M
3264
3264 pikseli × 2448 pikseli = 7 990 272 pikseli
640
2448
PL
14
480
Piksele
2 Rozmiar zdjęcia: VGA (E-mail)
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Wybieranie używanego rozmiaru obrazu (t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”)
Piksel
Mało pikseli
(Gorsza jakość
obrazu, ale mały
rozmiar pliku)
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Rozmiar obrazu
8M (3264×2448)
Przykład:
Drukowanie w
rozmiarze
maksymalnie A3
Korzystanie z aparatu
Dużo pikseli
(Dobra jakość
obrazu i duży
rozmiar pliku)
Przykład: Zdjęcie
dołączone do poczty
e-mail
.
Sposób wykorzystania
Większy
Aby zapisać wartościowe obrazy lub drukować w
rozmiarze A3, albo z dużą gęstością zapisu w
formacie A4
3:2* (3264×2176)
5M (2592×1944)
Aby drukować obrazy w rozmiarze A4 lub z dużą
gęstością zapisu w formacie A5
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
Aby drukować w rozmiarze pocztówki
VGA (E-mail)
(640×480)
Aby nagrać dużą ilość obrazów
Aby dołączyć zdjęcie do poczty e-mail lub
wykorzystać podczas tworzenia stron internetowych
Mniejszy
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Do oglądania obrazów na szerokoekranowym
odbiorniku TV lub odbiorniku TV zgodnym z
Hi-Vision***
* Obrazy zostają nagrane w tej samej proporcji 3:2 jak papier fotograficzny, pocztówki, itp.
** Brzegi obrazu z obu stron mogą zostać obcięte podczas druku (str. 113).
*** Wyższą jakość obrazu można uzyskać, jeżeli odbiornik TV ma otwór „Memory Stick” lub jest
podłączony przez USB.
Wybieranie kombinacji jakości obrazu (współczynnik kompresji)
(str. 50)
Podczas zapisu cyfrowych obrazów można wybrać ich współczynnik kompresji. Po
wybraniu wysokiego współczynnika kompresji obraz będzie ubogi w detale, ale rozmiar
pliku będzie mniejszy.
PL
15
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
3
1
2
5
1
2
3
4
4
5
6
7
6
8
7
A Przycisk/lampka POWER
(t krok 2 w „Przeczytaj najpierw”)
B Spust migawki (t krok 6 w
„Przeczytaj najpierw”)
C Lampa błyskowa (t krok 6 w
„Przeczytaj najpierw”)
D Lampa samowyzwalacza (t krok 6 w
„Przeczytaj najpierw”)/
Wspomaganie AF (66)
E Mikrofon
F Głośnik
G Obiektyw
PL
16
qs
9
qd
q;
qa
A Fotografowanie: Przycisk zoom
(W/T) (t krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”)
Podgląd: Przycisk /
(Powiększanie obrazu)/Przycisk
(Indeks) (t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”)
B Ekran LCD (23)/panel dotykowy
(t krok 4 w „Przeczytaj najpierw”)
C Zaczep paska na dłoń (t „Przeczytaj
najpierw”)
D Przełącznik trybu pracy (29)
E Przycisk
(klawisz ekranu)
(t krok 4 w „Przeczytaj najpierw”)
F Osłona akumulatora/„Memory Stick
Duo” (t krok 1 i 3 w „Przeczytaj
najpierw”)
G Przycisk
(Wyświetlenie ekranu
włączone/wyłączone) (23)
H Lampka aktywności (t krok 4 w
„Przeczytaj najpierw”)
Aby założyć rysik
Założyć rysik na pasek na rękę, jak
pokazano poniżej.
Nie nosić aparatu trzymając za rysik.
Grozi to upadkiem aparatu.
Korzystanie z aparatu
I „Memory Stick Duo” Otwór karty
(t krok 3 w „Przeczytaj najpierw”)
J Otwór do wkładania akumulatora
(t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”)
K Dźwignia wyjmowania akumulatora
(t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”)
L Oprawka statywu (spód)
• Stosować statyw ze śrubą krótszą niż
5,5 mm. Nie jest możliwe bezpieczne
zamocowanie aparatu na statywach
mających śruby dłuższe niż 5,5 mm, grozi
to także uszkodzeniem aparatu.
M Wielozłącze (spód)
Gdy używany jest zasilacz sieciowy
AC-LS5K (brak w zestawie)
2 Do wielozłącza
Kabel do
wielozłącza
(w zestawie)
1 Do
złącza
DC IN
v znak
3 Do gniazdka
sieciowego
PL
17
Wskaźniki na ekranie
A
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
Wyświetlenie
Pozostały czas
akumulatora (t krok 1 w
„Przeczytaj najpierw”)
Podczas fotografowania
VGA
FINE
400
1
C:32:00
3
z
4
M
Blokada AE/AF
(t krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”)
ISO400
0.7EV
BRK
+2.0EV F3.5
125
MAF
Tryb rejestracji (29, 51)
Balans bieli (49)
WB
2
Wskaźnik
5
GOTOWY
NAGRYW
Podczas nagrywania filmów
Stan gotowości/
Nagrywanie filmu
(t krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”)
Tryb pracy aparatu
(Preselekcja sceny) (30)
Tryb pracy aparatu
(Program/Ręczny) (29)
SL
Tryb lampy błyskowej
(t krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”)
Ładowanie lampy
błyskowej
1.3
Skala zbliżenia (t 64,
krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”)
Redukcja czerwonych
oczu (65)
Wyrazistość (54)
Nasycenie (53)
Kontrast (54)
ON
Wspomaganie AF (66)
Tryb pomiaru światła (49)
Efekt obrazu (53)
Tryb osłony (76)
PL
18
B
Wyświetlenie
Wyświetlenie
Wskaźnik
Samowyzwalacz (t krok
6 w „Przeczytaj
najpierw”)
Histogram (23, 34)
125
Czas otwarcia migawki
(32)
F3.5
Liczba przysłony (32)
+2.0EV
Wartość ekspozycji (33)
8M
3:2
5M
3M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Liczba ISO (50)
±0.7EV
101
Wyświetlenie
• Wskazuje, że wibracje
mogą uniemożliwić
wykonanie ostrego
zdjęcia ze względu na
niedostateczne
oświetlenie. Nawet po
ukazaniu się ostrzeżenia o
wibracjach można nadal
robić zdjęcia. Zalecane
jest jednak użycie lampy
błyskowej, statywu lub
innych środków
stabilizujących aparat.
Rozmiar obrazu
(t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”)
Jakość obrazu (50)
E
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu
akumulatora (28, 116)
+
Celownik pomiaru
punktowego (49)
• Nie pojawia się gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Pozostała pojemność
pamięci wewnętrznej (26)
Pozostała pojemność
„Memory Stick” (25)
Wskaźnik
Ostrzeżenie o wibracji
(11)
Wskaźnik
Katalog do zapisu (68)
Wartość stopnia
ekspozycji (53)
D
160
FINE STD
Samodiagnostyka (116)
Data/Godzina (65)
C
Wyświetlenie
Korzystanie z aparatu
C:32:00
Wolna migawka NR
• Gdy czas otwarcia
migawki wynosi 1/6
sekundę lub dłużej,
automatycznie włączy się
funkcja wolnej migawki
NR, aby zredukować
zakłócenia obrazu.
Wskaźnik
Ramka pola AF (35)
Album (38)
00:00:00
[00:28:05]
Czas nagrywania
[maksymalny czas
nagrywania] (25, 26)
1/30"
Odstęp w wieloserii (53)
400
Liczba zdjęć, które
można zarejestrować (25,
26)
PL
19
E
Wyświetlenie
Wskaźnik
Makro (t krok 6 w
„Przeczytaj najpierw”)
S AF M AF
Tryb AF (64)
Wskaźnik ramki pola AF
(35)
1.0m
PL
20
Odległość wstępnego
nastawienia ostrości (35)
A
Podczas odtwarzania zdjęć
M
1
2
12/12
C:32:00 101-0012
2005 1 1
9:30 AM
+2.0EV
ISO400
3
4
Wskaźnik
Pozostały czas
akumulatora (t krok 1 w
„Przeczytaj najpierw”)
Korzystanie z aparatu
1.3
Wyświetlenie
VGA
Tryb rejestracji (29, 51)
M
N
Odtwarzanie (t krok 7 w
„Przeczytaj najpierw”)
-
Ochrona (56)
500 F3.5
Znaczek polecenia
wydruku (DPOF) (99)
Zmiana katalogu do
zapisu (55)
Podczas odtwarzania filmów
• Nie pojawia się gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
1.3
Krok
12/16
Skala zbliżenia (t krok 7
w „Przeczytaj najpierw”)
Odtwarzanie klatka po
klatce (51)
Tryb osłony (76)
B
Wyświetlenie
Wskaźnik
Histogram (23, 34)
• Pojawia się
, gdy
wyłączone jest
wyświetlenie histogramu.
Pasek odtwarzania
(t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”)
Pasek sterowania (23)
PL
21
C
D
Wyświetlenie
8M
3:2
5M
3M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Wskaźnik
Rozmiar obrazu
(t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”)
Wyświetlenie
Nie odłączać kabla
wielozłącza (97)
+2.0EV
Połączenie PictBridge
(95)
Katalog do zapisu (68)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
101
Pozostała pojemność
pamięci wewnętrznej (26)
Pozostała pojemność
„Memory Stick” (25)
Odtwarzanie albumu (38)
PL
Tryb pomiaru światła (49)
Lampa błyskowa
WB
101-0012
Numer katalogu/pliku
(55)
8/8 12/12
Numer obrazu/Ilość
obrazów zapisanych w
wybranym katalogu
C:32:00
Samodiagnostyka (116)
00:00:12
Licznik (t krok 7 w
„Przeczytaj najpierw”)
Balans bieli (49)
500
Czas otwarcia migawki
(32)
F3.5
Liczba przysłony (32)
Katalog odtwarzania (55)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
22
Wartość ekspozycji (33)
Liczba ISO (50)
160
101
Wskaźnik
Odtwarzany obraz
(t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”)
2005 1 1
9:30 AM
Data/godzina rejestracji
wyświetlonego zdjęcia
(65)
Głośność (t krok 7 w
„Przeczytaj najpierw”)
Zmiana wyświetlenia na ekranie
Za każdym naciśnięciem przycisku
(Wyświetlenie ekranu włączone/
wyłączone), wyświetlenie zmienia się
następująco.
Korzystanie z aparatu
Histogram włączony
• Może wystąpić duża różnica między
histogramem wyświetlanym podczas
fotografowania i podczas odtwarzania gdy:
– Błyska lampa błyskowa.
– Czas otwarcia migawki jest długi lub
krótki.
• Histogram może nie być dostępny dla zdjęć
zrobionych innymi aparatami.
1M
Aby przełączyć obrazy
przesunięciem palca
S AF
Wyświetlenie
histogramu (str. 34)
Wskaźniki wyłączone
Podczas odtwarzania obrazów można
przełączyć na poprzedni lub następny
obraz dotykając samego ekranu.
Aby użyć tej funkcji, wyłączyć przyciski
panelu dotykowego naciśnięciem
przycisku
(klawisz ekranu).
S AF
Obraz przełączy się,
gdy palec zostanie
zdjęty z ekranu.
Wskaźniki włączone
1M
S AF
• Gdy nagrane obrazy oglądane są na odbiorniku
TV (str. 101), nie jest możliwe przełączanie
obrazów przesunięciem palca.
Zdjęcia
• Przy włączonym wyświetleniu histogramu,
podczas odtwarzania wyświetlana jest
informacja o obrazie.
• Histogram nie pojawi się w następujących
sytuacjach:
Podczas fotografowania
– Gdy wyświetlone jest menu.
– Podczas nagrywania filmów
Podczas odtwarzania
– Gdy wyświetlone jest menu.
– W trybie indeksu
– Gdy używany jest zoom odtwarzania.
– Gdy zdjęcia są obracane.
– Podczas odtwarzania filmów
Poprzedni
obraz
Następny
obraz
Przesunąć koniuszek palca w prawo, aby
obejrzeć następny obraz, lub w lewo, aby
obejrzeć poprzedni obraz.
Zoom odtwarzania
Ruchami palca w górę, w dół, w prawo lub w
lewo można wprowadzić ukryte fragmenty
obrazu na ekran.
PL
23
Filmy
Dotknąć ekranu, aby zacząć odtwarzanie.
Przesunięcie palca w prawo lub w lewo
podczas odtwarzania spowoduje przewinięcie
filmu do przodu lub do tyłu.
Aby zrobić pauzę, dotknąć ponownie w czasie
odtwarzania.
.
• Podczas oglądania obrazów nagranych w
trybie „Wieloseria”, dotknięcie ekranu
spowoduje pauzę wyświetlenia. Przesunięcie
palca po ekranie w prawo lub w lewo
powoduje przełączanie klatek do przodu lub
do tyłu.
PL
24
Liczba zdjęć i czas rejestracji filmów
Tabele pokazują przybliżoną liczbę oraz długość czasu dla filmów, które można zapisać
na karcie „Memory Stick Duo”, sformatowanej na tym aparacie. Wartości mogą być
różne, zależy to od warunków fotografowania.
Korzystanie z aparatu
Liczba zdjęć (Jakość obrazu jest ustawiona na [Wys jakość] w
górnym wierszu, a na [Standard] w dolnym wierszu.)
(Jednostki: Obrazy)
Pojemność
Rozmiar
32MB
8M
3M
1M
VGA (E-mail)
16:9(HDTV)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
8
16
32
59
121
247
506
15
30
60
109
223
456
934
8
16
32
59
121
247
506
15
30
60
109
223
456
934
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
357
726
1482
3038
93
187
376
649
1320
2694
5524
3:2
5M
64MB
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Liczba zdjęć jest podana dla [Mode] nastawionego na [Normalny].
• Rozmiar pojedynczego zdjęcia wynosi 1M gdy [Mode] jest nastawiony na [Wieloseria].
• Gdy liczba pozostałych do zrobienia zdjęć jest większa niż 9 999, pojawia się wskaźnik „>9999”.
• Można zmienić później rozmiar obrazów ([Zmień rozm], str. 58).
Czas nagrywania filmów
Pojemność
Rozmiar
32MB
64MB
(Jednostki: godziny : minuty : sekundy)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
640(Wys.jakość)
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Filmy o rozmiarze nastawionym na [640(Wys.jakość)] mogą być nagrywane jedynie na kartę
„Memory Stick PRO Duo”.
• Rozmiar obrazu i jakość obrazu, zobacz str. 14.
• Podczas odtwarzania w tym aparacie obrazów nagranych przy pomocy starszych modeli aparatów
Sony, wyświetlony rozmiar może być inny niż rzeczywisty rozmiar obrazu.
PL
25
W wypadku braku karty „Memory Stick Duo”
(Nagrywanie przy użyciu pamięci wewnętrznej)
Pamięć wewnętrzna aparatu posiada pojemność 26 MB. Tego nośnika pamięci nie
można wyjąć. Nawet bez karty „Memory Stick Duo” w aparacie można nagrywać
obrazy, używając pamięci wewnętrznej.
• Filmy o rozmiarze obrazu nastawionym na [640(Wys.jakość)] nie mogą być nagrywane przy użyciu
pamięci wewnętrznej.
Gdy włożona jest karta pamięci
„Memory Stick Duo” (brak w
zestawie)
B
B
[Nagrywanie]: Obrazy są nagrywane na kartę
„Memory Stick Duo”.
[Odtwarzanie]: Obrazy z karty „Memory Stick Duo”
są odtwarzane.
[Menu, Nastaw, itd.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach na karcie „Memory Stick
Duo”.
Gdy karta „Memory Stick Duo” nie
jest włożona
Pamięć
wewnętrzna
[Nagrywanie]: Obrazy zostają nagrane przy użyciu
pamięci wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Obrazy zapisane w pamięci
wewnętrznej zostają odtworzone.
[Menu, Nastaw, itd.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach w pamięci wewnętrznej.
Liczba zdjęć oraz czas filmów, które można zapisać w pamięci wewnętrznej są
następujące.
Liczba zdjęć (Przy jakości obrazu [Wys jakość] w górnym
wierszu i [Standard] w dolnym wierszu.)
(Jednostki: Obrazy)
Rozmiar
8M
3:2
5M
3M
1M
VGA
16:9
Pojemność
26MB
6
6
10
16
40
158
26
12
12
19
29
75
397
49
Czas nagrywania filmów
(Jednostki: godziny : minuty : sekundy)
Rozmiar
640(Standard)
160
0:01:11
0:18:59
Pojemność
26MB
PL
26
O danych obrazu zapisanych w pamięci wewnętrznej
Zalecane jest każdorazowe wykonanie kopii zapasowej danych przy użyciu jednej z
następujących metod.
Korzystanie z aparatu
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na kartę
„Memory Stick Duo”
Przygotować kartę „Memory Stick Duo” o pojemności 32 MB lub wyższej, po czym
wykonać procedurę wyjaśnioną w [Kopiuj] (str. 69).
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na twardy dysk
komputera
Wykonać procedurę ze stron od 79 do 84, nie wkładając karty „Memory Stick Duo” do
aparatu.
• Danych obrazu z karty „Memory Stick Duo” nie można przenieść do pamięci wewnętrznej.
• Połączenie aparatu i komputera kablem wielozłącza umożliwi kopiowanie na komputer danych
zapisanych w pamięci wewnętrznej, natomiast kopiowanie danych z komputera do pamięci
wewnętrznej nie jest możliwe.
PL
27
Trwałość akumulatora i liczba obrazów,
które można zarejestrować/obejrzeć
Tabele pokazują przybliżoną liczbę
obrazów, które mogą być nagrane/
oglądane i trwałość akumulatora, gdy
obrazy są nagrywane w trybie
[Normalny], przy założeniu pełnego
naładowania akumulatora (w zestawie) i
w temperaturze otoczenia 25°C. Liczba
obrazów, które można zarejestrować lub
wyświetlić uwzględnia ewentualną
wymianę karty „Memory Stick Duo”.
Aktualne wartości mogą być niższe niż
tutaj podane, zależnie od warunków
pracy.
• Pojemność akumulatora maleje ze wzrostem
liczby ładowań oraz w miarę upływu czasu
(str. 122).
• Liczba obrazów, które mogą być
zarejestrowane/obejrzane oraz trwałość
akumulatora zmniejszają się w
następujących warunkach:
– Niska temperatura otoczenia.
– Lampa błyskowa jest często używana.
– Aparat jest często włączany/wyłączany.
– Intensywnie wykorzystywany zoom.
– [Podświetl ekran] jest ustawione na
[Jasny].
– [Tryb AF] jest ustawione na [Monitor].
– Wyczerpany akumulator.
Podczas fotografowania
Liczba zdjęć
Trwałość
akumulatora
(w minutach)
Około 300
Około 150
• Fotografując w następujących warunkach:
–
(Jakość obrazu) jest ustawione na
[Wys jakość].
– [Tryb AF] jest ustawione na [Pojedynczy].
– Zdjęcia robione co 30 sekund.
– Zoom jest kolejno przestawiany z jednego
skrajnego położenia (W) w drugie (T).
– [Zapisz w albumie] jest nastawione na
[Włącz] w menu
(Nastaw).
– Co drugie zdjęcie wykonywane jest z
lampą błyskową.
– Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i
włączany.
PL
28
• Metoda pomiaru oparta jest na standardach
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Ilość nagranych obrazów/trwałość
akumulatora nie zmieniają się, bez względu
na rozmiar obrazu.
Podczas oglądania zdjęć
Liczba zdjęć
Trwałość
akumulatora
(w minutach)
Około 5800
Około 290
• Oglądając zdjęcia po kolei, w odstępach
mniej więcej 3 sekundowych
Podczas nagrywania filmów
Trwałość
akumulatora
(w minutach)
Około 140
• Nagrywając nieprzerwanie filmy o rozmiarze
obrazu [160]
Używanie funkcji aparatu
Nastawić przełącznik trybu pracy na żądaną funkcję.
Przełącznik trybu pracy
krok 6 w „Przeczytaj najpierw”
t
krok 7 w „Przeczytaj najpierw”
Korzystanie z aparatu
: Nagrywanie filmów
t
: Odtwarzanie/Edycja
Przycisk
(klawisz ekranu)
Tryby pracy w czasie fotografowania
:
Auto: Tryb automatycznej regulacji
Umożliwia łatwe fotografowanie, z automatyczną regulacją nastawień.
t krok 6 w „Przeczytaj najpierw”
Program: Tryb fotografowania z autoprogramem
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia
(zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Można także
wybrać różne ustawienia za pomocą menu.
(Szczegółowe informacje o dostępnych funkcjach t str. 47)
Ręczny: Tryb fotografowania z ręczną regulacją
naświetlenia
Umożliwia fotografowanie z ręczną regulacją naświetlenia (zarówno czasu
otwarcia migawki jak i liczby przysłony) (str. 32). Można także wybrać
różne ustawienia za pomocą menu.
(Szczegółowe informacje o dostępnych funkcjach t str. 47)
: Tryb preselekcji sceny
Umożliwia fotografowanie z nastawieniami odpowiednimi do scenerii
(str. 30).
PL
29
Preselekcja sceny
Następujące tryby są z góry skonfigurowane aby odpowiadać warunkom otoczenia.
Zmierzch*
Pozwala fotografować odległe
sceny nocne z zachowaniem
atmosfery mroku otoczenia.
Portret-zmierzch*
Do robienia zdjęć
portretowych w ciemnych
miejscach.
Świece*
Do fotografowania scen
oświetlonych świecami, z
zachowaniem atmosfery.
Miękkie ujęcie
Do robienia portretów ludzi,
kwiatów itp. o delikatnej
atmosferze.
Pejzaż
Do fotografowania pejzaży itp.
z ogniskowaniem na odległych
obiektach.
Plaża
Do robienia zdjęć nad
brzegiem morza lub jeziora,
wzmacnia błękit wody.
Śnieg
Chroni jasność bieli w scenach
z dużą jej ilością.
Fajerwerki*
Fajerwerki zostaną
sfotografowane w całej ich
okazałości.
* Czas otwarcia migawki wydłuża się, dlatego zalecane jest używanie statywu.
A Nacisnąć
B Dotknąć
(klawisz ekranu).
(Aparat).
C Dotknąć żądanego trybu.
D Zrobić zdjęcie.
PL
30
Dla właściwego sfotografowania obrazu zależnie od scenerii, aparat określa
kombinację funkcji.
( : można samemu wybrać żądane nastawienie)
Wstępne
Lampa
Stopień
Pole AF nastawianie
błyskowa
ekspozycji
ostrości
—
—
—
SL
0.5m/1.0m/
Centr AF
3.0m/7.0m
—
—
Balans
bieli
Seria/
Moc Stopniowanie
błysku ekspozycji/
Wieloseria
—
Auto/ WB
Korzystanie z aparatu
Makro
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
/
—
—
PL
31
Naświetlenie ręczne
Ręcznie nastawić czas otwarcia migawki i liczbę przysłony.
A Nacisnąć
(klawisz ekranu).
B Dotknąć
(Aparat) t [Ręczny], a następnie
poprzedniego ekranu.
, aby nastawić i wrócić do
M
MSET
160
F2.8
OFF
OFF
MENU
1M
Aparat wchodzi w tryb ręcznego nastawiania ekspozycji.
C Dotknąć
.
D Nastawić czas otwarcia migawki i liczbę przysłony, dotykając v/V.
Liczba przysłony
Czas otwarcia migawki
Gdy zoom jest nastawiony całkowicie na stronę W, można wybrać przysłonę F2,8, F4 lub F8.
Gdy zoom jest nastawiony całkowicie na stronę T, można wybrać przysłonę F5,4, F8, F16.
Można wybrać czas otwarcia migawki od 1/1000 do 30 sekund.
Różnica między nastawieniami a właściwą ekspozycją zostaje oceniona przez aparat i pojawi się
na ekranie jako wartość ekspozycji EV (str. 33). 0EV oznacza wartość ocenioną przez aparat
jako najwłaściwszą.
E Zrobić zdjęcie.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na (Błysk wymuszony) lub
(Bez lampy).
• Przy następujących nastawieniach wyregulowanie zmieni tylko jasność, a nie głębię pola.
– na F4 i F8 gdy zoom jest nastawiony całkowicie po stronie W
– na F8 i F16 gdy zoom jest nastawiony całkowicie po stronie T
• Czasy otwarcia migawki o wartości jednej sekundy lub dłuższe są oznaczone [”], na przykład 1”.
• Gdy nastawiony zostaje dłuższy czas otwarcia migawki, zalecane jest użycie statywu, aby zapobiec
wpływom wibracji.
• Gdy wybrany zostaje czas otwarcia migawki 1/6 sekundy lub dłuższy, automatycznie włączy się
funkcja wolnej migawki NR, aby zredukować zakłócenia obrazu i pojawi się „NR”.
• Gdy wybrany jest długi czas otwarcia migawki, obróbka danych trwa dłużej.
PL
32
(EV)
Ręcznie nastawia ekspozycję.
A Nacisnąć
B Nastawić
P
0EV
Korzystanie z aparatu
W stronę –
W stronę +
(klawisz ekranu).
(Aparat) na pozycję inną niż [Auto] i [Ręczny], po czym dotknąć
.
AUTO
OFF
OFF
MENU
C Dotknąć
1M
(EV).
D Wybrać wartość, dotykając v/V.
EV
+0.3EV
W stronę +: Rozjaśnia obraz.
0EV: Ekspozycja jest automatycznie określana przez
aparat.
W stronę –: Przyciemnia obraz.
• Szczegółowe informacje dotyczące naświetlenie t str. 12
• Wartość kompensacji może być nastawiana w przyrostach o 1/3EV.
• Jeśli obiekt jest fotografowany w wyjątkowo jasnym lub ciemnym otoczeniu, lub przy użyciu
lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może być nieskuteczna.
PL
33
z Regulacja EV (Wartość ekspozycji) za pomocą wyświetlenia histogramu
1M
A
B
Ciemne Jasne
Histogram jest wykresem jasności zdjęcia.
Nacisnąć kilkakrotnie
(Wyświetlenie
ekranu włączone/wyłączone) aby wyświetlić
na ekranie histogram. Wykres oznacza jasne
zdjęcie gdy przesunięty jest na prawo, a
ciemne zdjęcie, gdy przesunięty jest na lewo.
Wybrać [Program] lub jeden z trybów
preselekcji sceny dla
(Aparat) i nastawić
EV, sprawdzając naświetlenie za pomocą
histogramu.
A Ilość pikseli
B Jasność
• Histogram pojawia się też w następujących przypadkach, ale nie można regulować naświetlenia.
– Gdy
(Aparat) jest nastawione na [Auto] lub [Ręczny]
– Podczas odtwarzania pojedynczego zdjęcia
PL
34
9 (Fokus)
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie autofokusa trudno jest osiągnąć
prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
B Nastawić
Korzystanie z aparatu
A Nacisnąć
(klawisz ekranu).
(Aparat) na pozycję inną niż [Auto], po czym dotknąć
.
C Dotknąć 9 (Fokus).
D Dotknąć żądanej opcji.
Multi AF
(Wielopunktowy AF)
(Zdjęcie
)
(Film
)
Automatycznie ogniskuje na obiekcie we wszystkich
zakresach ramki pola (nastawienie fabryczne). Gdy
(Aparat) jest nastawione na [Auto], stałą metodą
ogniskowania jest wielopunktowy AF.
• Tryb ten jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się w środku
ramki.
1M
98
Ramka pola AF
S AF
Centr AF
(
)
Wskaźnik ramki pola AF
Automatycznie ogniskuje na obiekcie w pobliżu środka
ramki pola.
• Używanie razem z funkcją pamięci AF pozwala na
fotografowanie żądanej kompozycji obrazu.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
PL
35
Punktowy AF
(Elastyczny punktowy
AF) ( )
Przesuwając ramkę pola AF na dowolne miejsce na ekranie,
można ogniskować na bardzo małych obiektach lub na
wąskim wycinku przestrzeni.
• Aby nastawić elastyczny punktowy AF, zobacz str. 37.
• Jest to użyteczne, gdy do fotografowania używany jest statyw i
gdy obiekt znajduje się poza polem centralnym.
• Fotografując ruchomy obiekt należy trzymać aparat stabilnie,
aby obiekt nie wychodził poza ramkę pola ogniskowania.
1M
98
Ramka pola AF
S AF
Wskaźnik ramki pola AF
(nieograniczona
odległość)
Ogniskuje na obiekcie używając wcześniej nastawioną
odległość od obiektu. (Wstępne nastawianie ostrości)
7.0m
• Fotografując obiekt przez sieć lub szybę, trudno jest uzyskać
prawidłowe ogniskowanie w trybie autofokusa. W takich
przypadkach wygodne jest użycie [Fokus].
3.0m
1.0m
0.5m
• AF oznacza Autofokus.
• Wartości służące do nastawiania odległości w [Fokus] są przybliżone. Jeśli obiektyw zostanie
skierowany do góry lub dołu, błąd zwiększa się.
• Podczas nagrywania filmów zalecany jest [Multi AF], ponieważ AF pracuje nawet przy pewnej
ilości drgań.
• Gdy używany jest zoom cyfrowy lub wspomaganie AF, priorytetowo traktowane AF są obiekty
blisko lub w środku pola. W takim przypadku wskaźnik
,
lub
miga i ramka pola AF
nie jest wyświetlana.
• Niektóre opcje mogą nie być dostępne zależnie od trybu preselekcji sceny (str. 30).
PL
36
Jak używać [Punktowy AF]
A Nastawić
(Aparat) na pozycję inną niż [Auto], po czym dotknąć
.
B Dotknąć 9 (Fokus)t [Punktowy AF].
C Nacisnąć
Korzystanie z aparatu
(klawisz ekranu) aby wyłączyć menu.
1M
98
S AF
D Dotknąć miejsce żądanego zogniskowania ujęcia.
1M
98
S AF
PL
37
Używanie albumu
Gdy podczas fotografowania wyświetlone jest na ekranie
, miniaturowe kopie
oryginalnych obrazów mogą być zapisane w albumie (str. 71). Nawet gdy obrazy
zostaną skasowane z pamięci wewnętrznej lub z „Memory Stick Duo”, można nadal
oglądać miniaturowe obrazy zapisane w albumie.
Pamięć
wewnętrzna
• Zdjęcia zostaną nagrane w albumie w rozmiarze obrazu [VGA] ([1M] dla obrazów wieloserii) oraz
z jakością obrazu [Standard]. W albumie można zapisać maksymalnie 500 obrazów.
• Jeżeli podczas odtwarzania albumu wyłączone zostanie zasilanie lub poruszony przełącznik trybu
pracy, odtwarzanie albumu zatrzyma się.
Aby odtworzyć obrazy zapisane w albumie
A Nastawić przełącznik trybu na
.
B Dotknąć [MENU] t[Album].
Obrazy w albumie będą uporządkowane według daty wykonania zdjęcia. Każdy element tej
grupy wyświetlony na ekranie indeksu jest nazywany „Ta data”.
A
B
C
2005
1
1
4
7
2005
2
9
10
11
2005
3
15
21
27
A Rok nagrania
B Miesiąc nagrania
C Dzień nagrania
MENU
C Wybrać „Ta data”, jeżeli wyświetlenie ma być wykonane za pomocą b/B, po czym
dotknąć tej ikony.
Wszystkie obrazy nagrane w „Ta data” zostaną wyświetlone na ekranie indeksu.
D
2005
1 1
10:30
10:38
10:45
10:48
10:50
11:07
11:11
10:30
11:27
E
D Rok/miesiąc/dzień nagrania
E Godzina nagrania
MENU
PL
38
• Aby powrócić do poprzedniego ekranu indeksu, nacisnąć
(indeks).
D Dotknąć obrazu. (Jeżeli żądanego obrazu nie ma na ekranie, dotykać b/B, aż pojawi
się na ekranie.)
Pojawi się wybrany obraz.
Korzystanie z aparatu
VGA
1/200
2005 1 1
10:30AM
MENU
• Aby wrócić do ekranu indeksu w „Ta data”, nacisnąć
(indeks).
Aby skasować obrazy w albumie
Aby kasować obrazy na ekranie jednego obrazu
A Wyświetlić obraz przeznaczony do skasowania, po czym dotknąć [MENU], aby
wyświetlić menu.
B Dotknąć [Kasuj]t[Kasuj]t[OK].
Aby kasować obrazy na ekranie indeksu
A Dotknąć [MENU] na ekranie w kroku 3 z „Aby odtworzyć obrazy zapisane w
albumie”, aby wyświetlić menu. (Nie można skasować obrazów w „Ta data” w kroku
2 z „Aby odtworzyć obrazy zapisane w albumie”.)
B Dotknąć [Kasuj]t[Wybierz].
C Dotknąć obrazu przeznaczonego do skasowania, aby oznaczyć go wskaźnikiem
(kasuj).
D Dotknąć [OK]t[OK].
• Aby skasować wszystkie obrazy w „Ta data”, dotknąć [Wszystko pod tą datą] w kroku 2.
PL
39
z Dane obrazów w albumie
• Gdy album jest pełny, dane starych obrazów zostają automatycznie skasowane.
Należy chronić dane, które mają być zachowane (str. 56).
• Gdy cała pojemność albumu jest zajęta chronionymi obrazami, miga
. Można nagrywać
obrazy w pamięci wewnętrznej lub w „Memory Stick Duo”, ale nie można nagrywać obrazów w
albumie. Jeżeli zostanie usunięta ochrona niechcianych obrazów, nagrywanie danych obrazów w
albumie będzie możliwe.
• Aby stworzyć kopię zapasową danych obrazów w albumie, wykonać procedurę opisaną w [Kopiuj]
(str. 69).
• Nie można dokonać bezpośredniego transferu danych z albumu na komputer. Wykonać procedurę
opisaną w [Kopiuj] (str. 69). Skopiować żądane dane obrazów na „Memory Stick Duo”, po czym
przenieść je na komputer.
• Dane z karty „Memory Stick Duo” lub z komputera nie mogą być skopiowane do albumu.
• Nawet gdy obrazy nagrane w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick Duo” są
chronione, miniaturki tych samych obrazów w albumie nie są chronione. Podobnie, nawet gdy
miniaturki obrazów w albumie są chronione, te same obrazy w pamięci wewnętrznej lub na karcie
„Memory Stick Duo” nie są chronione (str. 56).
• Przycięcie lub zmiana rozmiaru obrazów w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick
Duo” nie mają wpływu na obrazy w albumie.
• Następujące funkcje nie mogą być używane dla obrazów zapisanych w albumie:
– Malowanie zdjęć
– Wprowadzanie polecenia wydruku (DPOF)
– Drukowanie
– Zmiana rozmiaru
– Przycinanie
PL
40
Używanie prezentacji zdjęć
Można obejrzeć kolejno wiele zdjęć z efektami i z muzyką (Prezentacja zdjęć).
A Nastawić przełącznik
.
trybu na
p
2 Dotknąć
[MENU]t[Prezentacja]
t[Start].
Korzystanie z aparatu
p
p
3 Zacznie się
prezentacja zdjęć.
Odtwarzane są obrazy z karty „Memory Stick Duo” lub z pamięci wewnętrznej.
Podczas odtwarzania albumu, wyświetlane są obrazy znajdujące się w albumie.
Aby nastawić głośność muzyki
Nacisnąć
(klawisz ekranu) podczas odtwarzania, po czym dotknąć +/– aby nastawić
głośność. Ewentualnie dotknąć [Głośność] w menu i nastawić głośność przed
rozpoczęciem prezentacji zdjęć.
Aby zrobić pauzę w prezentacji zdjęć
Dotknąć ekranu. Dotknąć [Dalej] aby kontynuować. Prezentacja zdjęć zostanie
wznowiona od ostatniego zdjęcia przed pauzą, natomiast muzyka zacznie się od
początku.
Aby wyświetlić poprzedni/następny obraz
Dotknąć
/
podczas pauzy.
Aby zakończyć prezentację zdjęć
Dotknąć [Wyjdź] podczas pauzy.
• Odtwarzanie prezentacji zdjęć nie jest możliwe, gdy aparat jest podłączony do
PictBridge.
Aby nastawić opcje prezentacji zdjęć
Można nastawić sposób wykonania prezentacji zdjęć.
A Dotknąć [MENU]t[Prezentacja].
B Dotknąć wybranej do nastawienia opcji menu.
C Dotknąć żądanego nastawienia, a następnie
.
PL
41
Można nastawić następujące opcje.
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Efekty
Prosty
Prosta prezentacja zdjęć, odpowiednia dla szerokiego
zakresu scen.
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć, oddająca atmosferę scen
filmowych.
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć, o umiarkowanym tempie.
Aktywny
Szybka prezentacja zdjęć, odpowiednia dla
dynamicznych scen.
Normalny
Podstawowa prezentacja zdjęć, zmieniająca zdjęcia w
ustalonym z góry interwale.
• Przy nastawieniu efektów [Prosty], [Nostalgia], [Stylowy] i [Aktywny],
– tylko zdjęcia są wyświetlane.
– tylko pierwszy obraz jest wyświetlany w wypadku obrazów w trybie wieloserii.
• Muzyka nie jest odtwarzana (nastawiona na [Wyłącz]) podczas prezentacji zdjęć w trybie
[Normalny]. Dźwięk filmów będzie słyszalny.
Muzyka
Muzyka jest przygotowana dla każdego z efektów.
Music1
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Prosty].
Music2
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Nostalgia].
Music3
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Stylowy].
Music4
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Aktywny].
Wyłącz
Nastawienie dla prezentacji zdjęć [Normalny]. Bez
muzyki.
Zdjęcie
PL
42
Katalog (Ta data)
Odtwarza wszystkie obrazy w wybranym katalogu (gdy
odtwarzany jest album, obrazy w [Ta data]).
Wszyst.
Odtwarza wszystkie obrazy zapisane na karcie „Memory
Stick Duo” lub w albumie.
• Ta opcja zostaje nastawiona na [Wszyst.] zaraz po wybraniu odtwarzania albumu (podczas próby
nastawienia opcji prezentacji zdjęć na ekranie indeksu w jednym z elementów „Ta data”). Aby
wybrać [Ta data], najpierw należy wybrać datę albumu, który ma być odtworzony.
Powtórz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja kończy się.
Korzystanie z aparatu
Włącz
Interwał
3 sek
5 sek
Nastawia interwał prezentacji zdjęć dla prezentacji zdjęć
[Normalny].
10 sek
30 sek
1 min
z Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Można wykonać transfer żądanej muzyki (pliku muzycznego) z płyty CD lub plików
MP3 do aparatu, aby je odtwarzać podczas prezentacji zdjęć. Można wykonać transfer
(Nastaw), używając dostarczonego
muzyki za pomocą [Pobierz muzykę] w menu
oprogramowania „Music Transfer”, zainstalowanego na komputerze. Szczegółowe
informacje, zobacz str. 89.
• Można nagrać maksymalnie cztery fragmenty muzyczne na aparacie (cztery zaprogramowane
fragmenty (Music 1 – 4) mogą być zamienione na żądane fragmenty).
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego przeznaczonego do odtwarzania w aparacie
wynosi 180 sekund.
• Jeżeli odtwarzanie pliku muzycznego nie jest możliwe ze względu na uszkodzenie pliku lub inne
usterki, wykonać [Formatuj muzykę] (str. 72) i ponownie dokonać transferu muzyki.
PL
43
Malowanie obrazu
Można malować zdjęcia lub nanosić na nie stemple i zapisywać je oddzielnie. Do tych
operacji używać tylko dostarczonego rysika.
• Nie jest możliwe malowanie ani nakładanie stempli na obrazach wieloserii, na
filmach, ani na obrazach w albumie.
• Nie można malować obrazów podczas oglądania ich na ekranie TV (str. 101).
1
6789
2
3
4
5
A Przycisk
(pisak)
B Przycisk
(stempel)
C Przycisk
(gumka)
D Przycisk wyboru grubości/Przycisk wyboru stempla
E Przycisk wybierania koloru
F Przycisk
(powrót)
G Przycisk
(kasuj wszystko)
H Przycisk
(zapisz w pamięci wewnętrznej)/
Przycisk
(zapisz w „Memory Stick”)
I Przycisk
(wyjdź)
Aby malować znaki lub grafikę
A Dotknąć
.
B Wybrać grubość linii.
Dotknąć przycisku wyboru grubości, żądaną grubość, a następnie
.
C Malować znaki lub grafikę.
Aby stemplować
A Dotknąć
.
B Wybrać stempel.
Dotknąć przycisku wyboru stempla, żądany stempel, a następnie
.
C Nanieść stemple na obraz.
Aby zmienić kolor linii lub stempla
Dotknąć przycisku wyboru koloru, żądany kolor, a następnie
.
• Wybrany kolor zostanie zastosowany do linii i do stempla.
Aby zrobić poprawki
Dotknąć
, po czym potrzeć rysikiem fragment, który ma być skasowany.
Ewentualnie dotknąć
, aby wrócić do poprzedniego stanu (ponowne naciśnięcie
spowoduje powrót do ostatniego stanu).
• Można wybrać grubość gumki w ten sam sposób, jak pisaka, używając przycisku wyboru grubości.
Wybrana grubość zostaje zastosowana zarówno do linii, jak i do gumki.
PL
44
Kasowanie całego malowania
A Dotknąć
.
Pojawi się „Kasuj wszystko”.
Korzystanie z aparatu
B Dotknąć [OK].
Całe malowanie zniknie z obrazu.
Dotknąć [Anuluj], aby anulować operację.
Aby zapisać malowanie
A Dotknąć
(lub
).
Pojawi się „Zapisz”.
B Dotknąć [OK].
Malowany obraz będzie nagrany w katalogu nagrywania jako najnowszy plik.
Dotknąć [Anuluj], aby anulować operację.
• Obraz będzie zapisany w rozmiarze [VGA] i z jakością obrazu [Wys jakość].
Aby wyjść z trybu malowania
A Dotknąć
.
Pojawi się „Wyjdź”.
B Dotknąć [OK].
Dotknąć [Anuluj], aby anulować operację.
• Jeżeli przed zapisaniem obrazu dotknięte będzie
, malowanie zostanie porzucone. Jeżeli
malowanie ma być zachowane, należy pamiętać o zapisaniu go przez dotknięcie
/ .
PL
45
Używanie menu
Korzystanie z opcji menu
Przełącznik trybu pracy
Przycisk
(klawisz ekranu)
1 Włączyć zasilanie i nastawić przełącznik trybu pracy.
Zależnie od pozycji przełącznika trybu pracy i nastawień menu
opcje.
2 Nacisnąć
(Aparat), dostępne będą inne
(klawisz ekranu) aby wyświetlić przyciski panelu
dotykowego.
• Gdy przełącznik trybu pracy jest nastawiony na
, pominąć tę operację.
3 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
4 Dotknąć opcji, która ma być
nastawiona.
• Jeżeli żądana opcja jest niewidoczna, nacisnąć
v/V, dopóki opcja nie ukaże się na ekranie.
5 Dotknąć nastawienia.
6 Nacisnąć
(klawisz ekranu) aby wyłączyć menu.
• Nie można nastawić opcji, które są zszarzałe.
PL
46
Opcje menu
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
Dostępne opcje menu różnią się, zależnie od pozycji przełącznika trybu pracy. Na
ekranie wyświetlone są tylko dostępne opcje.
(
: dostępna)
Pozycja przełącznika trybu:
Auto
Program
Ręczny
Scena
Menu fotografowania (str. 49)
—
—
—
ISO
—
—
—
—
—
—
(Tryb pomiaru)
(Jakość obrazu)
Mode (Tryb NAGR)
BRK (Stopień
ekspoz.)
—
*
—
—
—
—
(Interwał)
—
*
—
—
(Moc błysku)
—
*
—
—
PFX (Efekt obrazu)
—
M
—
(Nasycenie)
—
—
—
—
(Kontrast)
—
—
—
—
(Ostrość)
—
—
—
(Nastaw)
Używanie menu
—
WB (Balans bieli)
—
—
PL
47
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
(
: dostępna)
Pozycja przełącznika trybu:
Auto
Program
Ręczny
Scena
(Album)
—
—
—
—
—
(Wyjdź z albumu)
—
—
—
—
—
(Prezentacja)
—
—
—
—
—
(Maluj)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
- (Chroń)
—
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
—
(Drukuj)
—
—
—
—
—
(Zmień rozm)
—
—
—
—
—
(Obróć)
—
—
—
—
—
(Podziel)
—
—
—
—
—
(Nastaw)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Menu podglądu (str. 55)
(Kasuj)
(Głośność)
(Katalog)
(Przycin)**
* Operacja jest ograniczona trybem preselekcji sceny (str. 30).
**Dostępne tylko podczas odtwarzania w powiększeniu.
PL
48
Menu fotografowania
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
.
(Tryb pomiaru)
Wybiera tryb pomiaru światła, określający tę część obiektu, na której dokonany
zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję.
Wielopunkt (Pomiar
wielopunktowy)
Punktowy (Pomiar
punktowy) ( )
)
Mierzy w centrum obrazu i wyznacza naświetlenie w
oparciu o jasność obiektu w tym miejscu.
Używanie menu
Centralny (Pomiar
centralnie ważony) (
Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z
nich. Aparat określa wyważone parametry ekspozycji.
Pomiar zostaje wykonany tylko na części obiektu.
• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od
tyłu, lub gdy jest silny kontrast pomiędzy tłem i obiektem.
1M
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na obiekcie.
• Szczegółowe informacje dotyczące naświetlenie t str. 12
• Gdy używany jest pomiar punktowy lub centralnie ważony, zalecane jest nastawienie [9] (Fokus)
na [Centr AF], aby zogniskować na mierzonej pozycji (str. 35).
WB (Balans bieli)
Reguluje barwę światła zależnie od warunków oświetlenia, gdy – na przykład – kolory
obrazu są dziwne.
Auto
Automatycznie reguluje balans bieli.
Światło dzien. (
)
Pochmurnie (
Jarzeniowe (
)
)
Korekcja dla pleneru, fotografowania scen nocnych,
neonów, fajerwerków, wschodów słońca lub warunków
przed i po zachodzie słońca.
Korekcja dla zachmurzonego nieba.
Korekcja dla światła jarzeniowego.
Żarowe (n)
Korekcja dla miejsc, w których warunki oświetlenia
szybko się zmieniają, na przykład w klubie, lub w silnym
oświetleniu, na przykład w studiu fotograficznym.
Lampa błysk ( WB )
Korekcja dla lampy błyskowej.
• Opcja ta jest niedostępna podczas nagrywania filmów.
PL
49
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
• Szczegółowe informacje o balansie bieli t str. 14
• Jeżeli światło jarzeniowe mruga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo, nawet przy
ustawieniu [ ] (Światło jarzeniowe).
• Z wyjątkiem trybów [ WB ] (Lampa błysk), [WB] jest nastawione na [Auto] podczas błysku lampy
błyskowej.
• Niektóre opcje mogą nie być dostępne zależnie od trybu preselekcji sceny (str. 30).
ISO
Wybiera światłoczułość za pomocą jednostek ISO. Im większa liczba, tym wyższa
czułość.
Auto
64
Wybrać większą liczbę fotografując w ciemnych
miejscach lub szybko poruszający się obiekt, mniejszą –
aby uzyskać wysoką jakość zdjęcia.
100
200
400
800
• Szczegółowe informacje o czułości ISO t str. 13
• Wzrost stopnia czułości ISO zwiększa zakłócenia obrazu.
• [ISO] jest nastawione na [Auto] w trybie preselekcji sceny.
(Jakość obrazu)
Wybiera jakość zdjęcia.
Wys jakość (FINE)
Rejestracja obrazu wysokiej jakości (mała kompresja).
Standard (STD)
Rejestracja obrazu standardowej jakości (duża
kompresja).
• Szczegółowe informacje o jakości obrazu t str. 14
PL
50
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
Mode (Tryb NAGR)
Wybiera fotografowanie ciągłe po naciśnięciu spustu migawki.
Normalny
Nie fotografuje w sposób ciągły.
Seria (
Rejestruje maksymalną liczbę obrazów w sposób ciągły
(zgodnie z poniższą tabelą) po naciśnięciu i
przytrzymaniu spustu migawki.
)
Stopn eksp (BRK)
Używanie menu
• Gdy zniknie „Nagrywanie”, można nagrać następny obraz.
Nagrywa serię trzech obrazów, z automatycznym
przesunięciem wartości naświetlenia.
• Po nagraniu można wybrać obraz o odpowiednim
naświetleniu, w sytuacji, gdy nie jest możliwe wykonanie
dobrych zdjęć w oparciu o jasność obiektu.
Wieloseria ( M )
Po naciśnięciu spustu migawki rejestruje 16 klatek w
sposób ciągły jako jeden plik zdjęciowy.
• Jest to przydatne na przykład do sprawdzenia własnej formy
sportowej.
• Można wybrać odstęp pomiędzy zdjęciami wieloserii w
trybie [Interwał] (str. 53).
Informacje o [Seria]
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Bez lampy).
• Podczas nagrywania przy użyciu samowyzwalacza, nagrana zostaje seria maksimum pięciu
obrazów.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany lub gdy pamięć wewnętrzna lub karta „Memory Stick
Duo” jest pełna, seria zatrzymuje się.
• Wykonanie zdjęć w trybie serii może nie być możliwe, zależnie od trybu preselekcji sceny (str. 30).
Maksymalna liczba ciągłych zdjęć
Liczby w () dotyczą sytuacji, gdy [Zapisz w albumie] jest nastawione na [Wyłącz].
(Jednostki: obrazy)
Jakość
Wysoka jakość
Standardowe
8M
4 (4)
6 (6)
3:2
4 (4)
6 (6)
5M
5 (5)
9 (9)
Rozmiar
3M
8 (8)
13 (14)
1M
15 (15)
15 (15)
VGA (E-mail)
15 (15)
15 (15)
16:9(HDTV)
12 (13)
15 (15)
PL
51
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
Informacje o [Stopn eksp]
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Bez lampy).
• Ogniskowa i balans bieli zostają nastawione dla pierwszego obrazu i nastawienia te są użyte także
dla innych obrazów.
• Gdy naświetlenie jest nastawione ręcznie (str. 33), zmiana naświetlenia następuje na bazie
nastawionej wartości.
• Odstęp nagrywania wynosi w przybliżeniu 1,1 sek.
• Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, fotografowanie przy wybranej wartości stopnia
bracketingu może nie być możliwe.
• Zależnie od trybu preselekcji sceny, fotografowanie w trybie stopniowania ekspozycji może nie
być możliwe (str. 30).
Informacje o [Wieloseria]
• Można kolejno odtworzyć obrazy wykonane w trybie wieloserii, używając następującej procedury:
– Aby zrobić pauzę/wrócić do odtwarzania: Dotknąć X na przycisku sterowania.
– Aby odtwarzać klatka po klatce: Dotknąć c/C w trybie pauzy. Dotknąć B, aby powrócić do
odtwarzania w seriach.
• W trybie wieloserii nie są dostępne następujące funkcje:
– Inteligentny zoom
– Lampa błyskowa
– Nakładanie dnia i godziny
– Dzielenie serii zdjęć wykonanych w trybie wieloserii
– Kasowanie jednej klatki w serii zdjęć wykonanych w trybie wieloserii
– Nastawienie odstępu pomiędzy klatkami na tryb inny niż [1/30], gdy
(Aparat) jest
nastawione na [Auto]
• Gdy seria zdjęć wykonanych w trybie wieloserii odtwarzana jest na komputerze lub w aparacie nie
posiadającym funkcji wieloserii, obraz zostaje wyświetlony jako jedno zdjęcie złożone z 16 klatek.
• Rozmiar obrazu dla zdjęć wykonanych w trybie wieloserii wynosi 1M.
• Zależnie od trybu preselekcji sceny, fotografowanie w trybie wieloserii może nie być możliwe
(str. 30).
BRK (Stopień ekspoz.)
Nagrywa serię trzech obrazów, z automatycznym przesunięciem wartości naświetlenia.
+/–1.0EV
Zmienia wartość ekspozycji o plus lub minus 1,0EV.
+/–0.7EV
Zmienia wartość ekspozycji o plus lub minus 0,7EV.
+/–0.3EV
Zmienia wartość ekspozycji o plus lub minus 0,3EV.
• BRK (Stopień ekspoz.) nie jest wyświetlane w niektórych trybach preselekcji sceny.
PL
52
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
M
(Interwał)
Wybiera odstęp między klatkami w trybie [Wieloseria] (str. 51).
1/30 (1/30")
• Nastawienie to nie może być wykonane gdy [Mode] (Tryb
NAGR) w menu nastawione jest na inną pozycję niż
[Wieloseria] (str. 51).
1/15 (1/15")
1/7.5 (1/7.5")
•
M
(Interwał) nie jest wyświetlane w niektórych trybach preselekcji sceny.
Używanie menu
(Moc błysku)
Reguluje moc błysku lampy błyskowej.
+ ( +)
W stronę +: Zwiększa moc błysku.
Normalny
– ( –)
W stronę –: Zmniejsza moc błysku.
• Aby zmienić tryb lampy błyskowej t krok 6 w „Przeczytaj najpierw”
• Nastawienie mocy błysku może nie być możliwe, zależnie od trybu preselekcji sceny (str. 30).
PFX (Efekt obrazu)
Umożliwia wykonanie zdjęcia z efektami specjalnymi.
Wyłącz
Sepia (
Bez efektu.
)
Czarno-białe (
Rejestruje obraz w odcieniach sepii (jak na starych
fotografiach).
)
Rejestruje obraz monochromatyczny (czarno-biały).
• Nastawienie to nie zostaje zachowane po wyłączeniu zasilania.
(Nasycenie)
Reguluje nasycenie obrazu.
+(
)
W stronę +: Rozjaśnia kolor.
Normalny
–(
)
W stronę –: Przyciemnia kolor.
PL
53
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
(Kontrast)
Reguluje kontrast obrazu.
+(
)
W stronę +: Wzmacnia kontrast.
Normalny
–(
)
W stronę –: Redukuje kontrast.
(Ostrość)
Reguluje wyrazistość obrazu.
+(
)
W stronę +: Wyostrza obraz.
Normalny
–(
)
(Nastaw)
Patrz str. 63.
PL
54
W stronę –: Zmiękcza obraz.
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
(Album)
Wyświetla zdjęcia w albumie.
Patrz str. 38.
(Wyjdź z albumu)
Kończy odtwarzanie obrazów w albumie.
Używanie menu
(Prezentacja)
Odtwarza nagrane obrazy kolejno, z efektami i z podkładem muzycznym.
Patrz str. 41.
(Maluj)
Maluje znaki lub grafikę na zdjęciach.
Patrz str. 44.
(Kasuj)
Kasuje niepotrzebne obrazy.
t krok 7 w „Przeczytaj najpierw”
(Głośność)
Nastawia głośność.
t krok 7 w „Przeczytaj najpierw”
(Katalog)
Wybiera katalog zawierający żądane zdjęcie do odtworzenia, gdy używany jest aparat z
kartą „Memory Stick Duo”.
OK
Opis procedury poniżej.
Anuluj
Anuluje wybór.
PL
55
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
1 Wybiera żądany katalog za pomocą v/V.
2 Dotknąć [OK].
z O katalogach
Aparat zapisuje obrazy we wskazanym katalogu karty „Memory Stick Duo” (str. 68). Można
zmienić katalog lub utworzyć nowy.
• Aby utworzyć nowy katalog t [Utwórz katalog REC] (str. 68)
• Aby zmienić katalog do zapisu obrazów t [Zmień katalog REC] (str. 69)
• Gdy na karcie „Memory Stick Duo” utworzone zostają liczne katalogi i gdy pierwszy lub ostatni
obraz w katalogu jest wyświetlany, pojawiają się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego katalogu.
: Przechodzi do następnego katalogu.
: Przechodzi do poprzednich lub następnych katalogów.
- (Chroń)
Chroni obrazy przed przypadkowym skasowaniem. Można zapobiec automatycznemu
kasowaniu obrazów w albumie, stosując ich ochronę w albumie.
Chroń (-)
Opis procedury poniżej.
Wyjdź
Wyjście z funkcji ochrony.
Aby chronić obrazy w trybie pojedynczego obrazu
1 Wyświetlić obraz, który ma być chroniony.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Dotknąć v/V aby wyświetlić - (Chroń), po czym dotknąć tej ikony.
4 Dotknąć [Chroń].
Obraz jest chroniony i pojawia się na nim wskaźnik - (chroniony).
-
5 Aby chronić inne obrazy, wyświetlić żądany obraz za pomocą
[Chroń].
PL
56
/
, po czym dotknąć
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
Aby chronić obrazy w trybie indeksu
1 Nacisnąć
(indeks) aby wyświetlić ekran indeksów.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Dotknąć [Chroń] t [Wybierz].
4 Dotknąć obrazu, który ma być chroniony.
Zielony wskaźnik - (ochrona) pojawi się na wybranym obrazie.
- (zielony)
Używanie menu
5 Powtórzyć punkt 4, aby zabezpieczyć pozostałe zdjęcia.
6 Dotknąć [OK] t [OK].
• Aby chronić wszystkie obrazy w katalogu, dotknąć [Chroń] t [Wszyst. w tym katalogu] t
[Włącz].
Aby anulować ochronę
W trybie pojedynczego zdjęcia
Wyświetlić obraz, którego ochrona ma być usunięta, dotknąć [MENU] t [Chroń] t
[Chroń].
W trybie indeksu
1 Wybrać obraz, którego ochrona ma być usunięta w kroku 4 z „Aby chronić obrazy w
trybie indeksu”.
2 Powtórzyć powyższą operację dla wszystkich obrazów, które mają być niechronione.
3 Dotknąć [OK] t [OK].
Aby anulować ochronę wszystkich zdjęć w katalogu
Wybrać [Wszyst. w tym katalogu] w kroku 3 z „Aby chronić obrazy w trybie indeksu”,
po czym dotknąć [Wyłącz].
• Należy wziąć pod uwagę, że formatowanie pamięci wewnętrznej, karty „Memory Stick Duo” lub
albumu kasuje wszystkie dane zapisane na nośnikach pamięci, nawet jeśli obrazy są chronione i
tych obrazów nie można odzyskać.
• Proces ochrony obrazu może potrwać dłuższą chwilę.
PL
57
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
DPOF
Dodaje ikonę
(str. 99).
(Polecenie wydruku) do obrazów, które mają być drukowane
(Drukuj)
Patrz str. 95.
(Zmień rozm)
Można zmienić rozmiar zarejestrowanego obrazu (Zmiana rozmiaru) i zapisać go w
postaci nowego pliku. Po zmianie rozmiaru oryginał pozostaje nienaruszony.
8M
5M
Podane nastawienia rozmiarów są tylko orientacyjne.
t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”
3M
1M
VGA
1 Wyświetlić obraz, którego rozmiar ma być zmieniony.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Dotknąć v/V aby wyświetlić
(Zmień rozm), po czym dotknąć tej ikony.
4 Dotknąć żądanego rozmiaru, a następnie [OK].
Zdjęcie o zmienionym rozmiarze jest najnowszym plikiem w wybranym do zapisu
katalogu.
• Szczegółowe informacje o [Rozm zdjęcia] t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”
• Nie można zmienić rozmiaru filmów, obrazów wieloserii, ani obrazów w albumie.
• Przy zmianie rozmiaru z mniejszego na większy, jakość zdjęcia ulega pogorszeniu.
• Nie można zmienić zdjęcia do rozmiaru 3:2 lub 16:9.
• Po zmianie rozmiaru zdjęcia 3:2 lub zdjęcia 16:9, na górze i na dole zdjęcia pojawi się czarny pasek.
PL
58
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
(Obróć)
Obraca zdjęcie.
Obraca obraz. Opis procedury poniżej.
Decyduje o wykonaniu obrotu. Opis procedury poniżej.
Anuluj
Anuluje obracanie.
Używanie menu
OK
1 Wyświetlić obraz, który ma być obrócony.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Dotknąć v/V aby wyświetlić
4 Dotknąć [
(Obróć), po czym dotknąć tej ikony.
], aby obrócić obraz.
5 Dotknąć [OK].
• Nie jest możliwe obracanie chronionych obrazów i filmów, ani zdjęć wykonanych w wieloserii.
• Może nie być możliwe obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami.
• Gdy obrazy są wyświetlone na komputerze, w zależności od oprogramowania, obrót może nie
zostać zachowany.
(Podziel)
Montaż filmów lub usuwanie niepotrzebnych fragmentów filmu. Użycie tej funkcji jest
zalecane, gdy pojemność pamięci wewnętrznej lub karty „Memory Stick Duo” jest
niewystarczająca, lub gdy filmy są załączane do poczty elektronicznej.
• Należy pamiętać, że oryginał filmu zostaje skasowany, a jego numer – pomijany. Należy także
pamiętać, że poddanych montażowi plików nie można przywrócić do pierwotnej postaci.
OK
Opis procedury poniżej.
Anuluj
Anuluje podział.
PL
59
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
Przykład: Montaż filmu o numerze 101_0002
W tej części opisany jest przykład montowania filmu o numerze 101_0002 i skasowania
go w poniższej konfiguracji plików.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Wycinanie sceny A.
1
A
B
2
3
101_0002
Podział
101_0002 zostaje podzielony na 101_0004 i 101_0005.
2 Wycinanie sceny B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Podział
101_0005 zostaje podzielony na 101_0006 i 101_0007.
3 Kasowanie scen A i B, jeśli nie są potrzebne.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Kasowanie
Kasowanie
4 Pozostają tylko żądane sceny.
1
3
2
101_0006
PL
60
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
Procedura
1 Wyświetlić film przeznaczony do podziału.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Dotknąć v/V aby wyświetlić
(Podziel), po czym dotknąć ikony.
4 Dotknąć [OK].
Rozpoczyna się odtwarzanie filmu.
5 Nacisnąć x w żądanym punkcie cięcia.
Używanie menu
• Gdy należy doprecyzować punkt cięcia, dotknąć c/C (klatka do tyłu/do przodu).
• Jeżeli należy zmienić punkt cięcia, dotknąć B. Ponownie rozpoczyna się odtwarzanie filmu.
6 Dotknąć [OK] t [OK].
Film został przemontowany.
• Pocięte fragmenty filmu otrzymują nowe numery i zostają zapisane jako najnowsze pliki w
wybranym do zapisu katalogu.
• Montażowi nie można poddać następujących obrazów.
– Zdjęcie
– Filmy za krótkie do cięcia (krótsze niż około dwie sekundy)
– Filmy chronione (str. 56)
(Nastaw)
Patrz str. 63.
PL
61
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 46
(Przycin)
Nagrywa powiększony obraz (t krok 7 w „Przeczytaj najpierw”) jako nowy plik.
8M
Podane nastawienia rozmiarów są tylko orientacyjne.
t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”
5M
3M
1M
VGA
1 Dotknąć [MENU] podczas zoomu odtwarzania, aby wyświetlić menu.
2 Dotknąć
(Przycin).
3 Dotknąć rozmiaru obrazu.
4 Dotknąć [OK].
Obraz zostanie nagrany, a oryginalny obraz będzie ponownie wyświetlony.
• Przycięty obraz jest nagrany jako najnowszy plik w wybranym katalogu nagrywania, a oryginalny
obraz zostaje zachowany.
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
• Przycięcie do rozmiaru 3:2 lub 16:9 nie jest możliwe.
• Nie można przycinać obrazów w albumie.
PL
62
Używanie ekranu ustawień
Używanie opcji nastawiania
Można zmienić nastawienia fabryczne za pomocą ekranu
(Nastaw).
Przełącznik trybu pracy
Przycisk
(klawisz ekranu)
2 Nacisnąć
Używanie ekranu ustawień
1 Włączyć zasilanie.
(klawisz ekranu) aby wyświetlić przyciski panelu dotykowego.
• Gdy przełącznik trybu pracy jest nastawiony na
, pominąć tę operację.
3 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
4 Dotknąć V aby wyświetlić
(Nastaw), po czym dotknąć ikony.
5 Dotknąć v/V aby wyświetlić opcję,
która ma być nastawiona, po czym jej
dotknąć.
6 Dotknąć opcji, która ma być nastawiona.
Dotknięta opcja zmienia kolor na niebieski i zostaje nastawiona.
Aby wyłączyć ekran
(Nastaw), dotknąć
(klawisz ekranu).
Aby wrócić do menu z ekranu
(Nastaw), dotknąć kilkakrotnie
Aby anulować nastawienie
.
(Nastaw)
Dotknąć [Anuluj], jeżeli się pojawi. Jeśli się nie pojawiło, wybrać ponownie poprzednie
nastawienie.
• Ustawienia są zachowane także po wyłączeniu zasilania.
PL
63
1
Aparat 1
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Tryb AF
Wybiera tryb pracy autofokusa.
Pojedynczy (S AF)
Automatycznie reguluje ostrość gdy spust migawki
zostanie wciśnięty do połowy i przytrzymany. Tryb ten
jest przydatny do fotografowania obiektów
nieruchomych.
Monitor (M AF)
Automatycznie reguluje ostrość zanim spust migawki
zostanie wciśnięty do połowy i przytrzymany. Tryb ten
skraca czas potrzebny do nastawienia ostrości.
• Zużycie akumulatora jest szybsze niż w trybie [Pojedynczy].
Zoom cyfrowy
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz używając zoomu optycznego
(maksymalnie do 3×). Gdy zoom jest większy niż 3×, używany jest inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.
Inteligentny
(Inteligentny zoom)
(
)
Powiększa obraz cyfrowo prawie bez zniekształceń. Nie
jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest nastawiony na
[8M] lub [3:2].
• Maksymalna skala zbliżenia dla inteligentnego zoomu jest
pokazana w następującej tabeli.
Precyzyjny
(Precyzyjny zoom
cyfrowy) (
)
Powiększa obrazy wszystkich rozmiarów maksymalnie
6×, ale jakość obrazu ulega pogorszeniu.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
Rozmiar obrazu i maksymalna skala zbliżenia przy użyciu inteligentnego zoomu
Rozmiar
PL
64
Maksymalny zoom
5M
Około 3,8×
3M
Około 4,8×
1M
Około 7,7×
VGA (E-mail)
Około 15×
16:9(HDTV)
Około 5,1×
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
• Po naciśnięciu przycisku zoom, ukazuje się poniższy wskaźnik zbliżenia.
Po stronie W tej kreski jest zakres zoomu
optycznego, po stronie T – zakres zoomu cyfrowego
Wskaźnik skali zbliżenia
• Maksymalny zoom inteligentny/zoom precyzyjny zawiera zoom optyczny.
• Podczas korzystania z zoomu cyfrowego ramka pola AF nie pojawia się. Wskaźnik
,
lub
miga, a AF priorytetowo traktuje obiekty znajdujące się blisko centralnej pozycji pola.
• Podczas korzystania z inteligentnego zoomu, obraz na ekranie może być nieostry. Nie ma to
jednak wpływu na zapisane zdjęcie.
Używanie ekranu ustawień
Data/godzina
Wybiera sposób nakładania na obraz daty lub godziny. Należy nastawić przed
fotografowaniem.
• Data i godzina nie pojawiają się podczas fotografowania, zamiast tego widoczny jest wskaźnik
. Data i czas w czerwonym kolorze pojawiają się w prawym dolnym rogu ekranu tylko podczas
odtwarzania.
Dzień&Godz (
Data (
)
)
Nakłada datę, godzinę i minuty.
Nakłada rok, miesiąc i dzień.
• Data zostaje nałożona w wybranym formacie. (t krok 2 w
„Przeczytaj najpierw”)
Wyłącz
Nie nakłada daty i godziny.
• Nie jest możliwe nakładanie daty i czasu na filmy lub zdjęcia w trybie wieloserii.
• Raz nałożona data i godzina nie może być później usunięta.
Reduk czerw oczu
Redukuje efekt czerwonych oczu przy
stosowaniu lampy błyskowej. Należy nastawić
przed fotografowaniem.
Włącz (
)
Redukuje efekt czerwonych oczu.
• Lampa błyskowa miga dwukrotnie lub więcej przed
sfotografowaniem.
Wyłącz
Nie używa redukcji czerwonych oczu.
• Ponieważ kliknięcie migawki następuje około sekundę później, należy trzymać aparat tak, aby nie
powodować wstrząsów. Fotografowana osoba również nie powinna się poruszać.
• Redukcja efektu czerwonych oczu może nie dać zadowalających efektów, zależy to od cech
osobniczych, odległości od lampy, czy osoba fotografowana dostrzega miganie lampy i innych
okoliczności.
PL
65
2
Aparat 2
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Iluminacja AF
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło w momencie wciśnięcia spustu migawki do
połowy, aż do momentu nastawienia ostrości. W tym czasie pokazuje się wskaźnik ON .
Auto (
ON
)
Wyłącz
Używa wspomagania AF.
Nie używa wspomagania AF.
• Jeśli światło wspomagania AF nie dosięgnie fotografowanego obiektu lub jest on mało
kontrastowy, ostrość nie zostanie nastawiona. (Zalecana jest maksymalna odległość w przybliżeniu
2 m (W)/1,5 m (T).)
• Jeśli tylko światło wspomagania AF dotrze do obiektu, nawet gdy nie będzie to jego środek,
ostrość zostanie nastawiona.
• Gdy ostrość jest wstępnie nastawiona (str. 35), wspomaganie AF nie działa.
• Ramka pola AF nie pojawia się. Wskaźnik ,
lub
miga, a AF priorytetowo traktuje
obiekty znajdujące się blisko centralnej pozycji pola.
• Wspomaganie AF nie działa, gdy w trybie preselekcji sceny wybrany został
(Zmierzch),
(Pejzaż) lub
(Fajerwerki).
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Emitowane światło nie stanowi żadnego
zagrożenia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
Auto podgląd
Wyświetla na ekranie zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po
wykonaniu zdjęcia.
Włącz
Automatyczny podgląd jest używany.
Wyłącz
Automatyczny podgląd nie jest używany.
• Gdy spust migawki zostanie w tym czasie wciśnięty do połowy, wyświetlenie zarejestrowanego
obrazu zniknie i można natychmiast zrobić następne zdjęcie.
PL
66
Pamięć wewnętrzna
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
Opcja ta nie pojawia się, gdy karta „Memory Stick Duo” znajduje się w aparacie.
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
• Należy wziąć pod uwagę, że formatowanie bezpowrotnie kasuje wszystkie dane w pamięci
wewnętrznej, włącznie z chronionymi obrazami.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn będą skasowane Gotowe?”.
OK
Formatuje pamięć wewnętrzną.
Anuluj
Anuluje formatowanie.
Używanie ekranu ustawień
PL
67
Memory Stick
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
Opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy karta „Memory Stick Duo” znajduje się w
aparacie.
Format
Formatowanie karty „Memory Stick Duo”. Dostępna w handlu karta „Memory Stick
Duo” jest już sformatowana i może być od razu używana.
• Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”, także obrazy
chronione.
Pojawi się komunikat „Dane Memory Stick będą skasowane Gotowe?”.
OK
Formatowanie karty „Memory Stick Duo”.
Anuluj
Anuluje formatowanie.
Utwórz katalog REC
Tworzy katalog na karcie „Memory Stick Duo” do zapisu obrazów.
Pojawi się ekran tworzenia katalogu.
OK
Zostaje stworzony nowy katalog o numerze o jeden wyższym
niż najwyższy i katalog ten staje się bieżącym katalogiem do
zapisu.
Anuluj
Anuluje tworzenie katalogu.
• Szczegółowe informacje o katalogu, zobacz str. 55.
• Jeśli nowy katalog nie zostanie utworzony, zdjęcia zostaną zapisane w katalogu „101MSDCF”.
• Można utworzyć katalogi aż do „999MSDCF”.
• Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym katalogu, aż inny katalog nie zostanie utworzony
lub wybrany.
• Nie można skasować katalogu za pomocą aparatu. Do skasowania katalogu należy użyć
komputera itp.
• W jednym katalogu można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność katalogu zostanie
przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy katalog.
• Więcej informacji, zobacz „Miejsca zapisu zdjęć i nazwy plików” (str. 85).
PL
68
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
Zmień katalog REC
Zmienia katalog aktualnie używany do zapisu obrazów.
Pojawi się ekran wyboru katalogu.
OK
Wybrać żądany katalog dotykając v/V, a następnie [OK].
Anuluj
Anuluje zmianę katalogu do zapisu.
Używanie ekranu ustawień
• Nie można wybrać katalogu „100MSDCF” jako katalogu do zapisu.
• Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego katalogu.
Kopiuj
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej lub z albumu na kartę „Memory Stick
Duo”.
Pamięć wewnętrzna
Kopiuje pliki obrazów w pamięci wewnętrznej.
Album
Kopiuje pliki obrazów w albumie.
1 Włożyć kartę „Memory Stick Duo” o pojemności 32 MB lub większej.
2 Dotknąć nośnika pamięci ([Pamięć wewnętrzna] lub [Album]), z którego pliki obrazów
mają być skopiowane.
Pokazuje się napis „Dane pamięci wewn będą skopiowane (Wszystkie dane Albumu będą
skopiowane) Gotowe?”.
3 Dotknąć [OK].
Zaczyna się kopiowanie.
PL
69
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
• Należy użyć w pełni naładowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego (brak w zestawie). Jeżeli
kopiowanie plików zdjęciowych będzie wykonywane przy użyciu akumulatora o niskim stopniu
naładowania, akumulator może się całkowicie rozładować, powodując błąd kopiowania lub nawet
uszkodzenie danych.
• Nie można kopiować pojedynczych obrazów.
• Oryginalne obrazy w pamięci wewnętrznej lub w albumie będą zachowane nawet po ich
skopiowaniu. Aby skasować zawartość pamięci wewnętrznej lub albumu, wykonać komendę
[Format] w
(Pamięć wewnętrzna) (str. 67) lub
(Album) (str. 71).
• Nie można wybrać katalogu do skopiowania na „Memory Stick Duo”.
• Gdy dane są kopiowane, znak
(Polecenie wydruku) nie zostanie skopiowany.
• Podczas kopiowania z albumu nastawienie ochrony obrazu nie zostaje skopiowane.
• Gdy odtwarzane są obrazy w albumie, kolejność obrazów wyświetlanych na ekranie może być
różna od kolejności obrazów skopiowanych na kartę „Memory Stick Duo”.
PL
70
Album
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Zapisz w albumie
Podczas fotografowania można wybrać zapisywanie miniaturowych kopii oryginalnych
obrazów.
Włącz (
)
Wyłącz
Podczas fotografowania zapisuje w albumie miniaturowe
kopie oryginalnych obrazów.
Nie zapisuje w albumie miniaturowych kopii
oryginalnych obrazów.
Używanie ekranu ustawień
• Zdjęcia są nagrywane w albumie w rozmiarze obrazu [VGA] i z jakością obrazu [Standard].
• Filmy nie są nagrywane w albumie.
• Szczegółowe informacje o albumie, zobacz „Używanie albumu” (str. 38).
Format
Formatuje album.
• Należy wziąć pod uwagę, że formatowanie bezpowrotnie kasuje wszystkie dane w albumie, także
obrazy chronione.
Pojawi się komunikat „Wszystkie dane Albumu będą skasowane Gotowe?”.
OK
Formatuje album.
Anuluj
Anuluje formatowanie.
Sprawdź album
Naprawia dane obrazów w albumie. Gdy na ekranie pojawi się „Błąd danych Albumu”,
zastosować tę opcję.
OK
Naprawia dane obrazu.
Anuluj
Anuluje naprawę.
• Gdy wykonywane jest [Sprawdź album], nastawienie ochrony obrazu zostaje odwołane. Należy
ponownie ochronić obrazy, które nie powinny być skasowane.
PL
71
1
Nastaw 1
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
Pobierz muzykę
Pobiera muzykę do odtwarzania podczas prezentacji zdjęć.
Zobacz str. 41, 89.
Formatuj muzykę
Jeżeli nie można odtworzyć pliku muzycznego dla prezentacji zdjęć, plik muzyczny
może być uszkodzony. W takim wypadku należy wykonać [Formatuj muzykę], po czym
dokonać transferu muzyki za pomocą [Pobierz muzykę], używając dostarczonego
oprogramowania „Music Transfer”.
• Jeżeli sformatowany zostanie obszar zapisu danych pliku muzycznego, wszystkie pliki muzyczne
zostaną skasowane i nie będą mogły być odzyskane.
Pojawi się komunikat „Dane będą skasowane Gotowe?”.
PL
72
OK
Formatuje pliki muzyczne. Wszystkie dane inne niż pliki
muzyczne pozostaną w niezmienionej postaci.
Anuluj
Anuluje formatowanie.
Nastaw 2
2
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Podświetl ekran
Wybiera jasność podświetlenia ekranu LCD gdy aparat jest zasilany akumulatorem.
Jasny
Rozjaśnia.
Normalny
• Wybranie [Jasny] prowadzi do szybszego rozładowania akumulatora.
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Dźwięk migawki rozlega się po naciśnięciu spustu
migawki.
Włącz
Włącza sygnał dźwiękowy/dźwięk migawki, słyszalny
podczas naciśnięcia
(klawisz ekranu)/naciśnięcia
spustu migawki/używania przycisków panelu
dotykowego.
Wyłącz
Sygnał dźwiękowy/dźwięk migawki wyłączone.
Używanie ekranu ustawień
Migawka
Język
Wybiera język używany do wyświetlenia opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
Inicjalizuj
Sprowadza nastawienia do konfiguracji fabrycznej.
Pojawi się komunikat „Inicjal wszystkie nastaw Gotowe?”.
OK
Przywraca nastawienia do nastawień domyślnych.
Anuluj
Anuluje resetowanie.
• Należy pamiętać, aby nie wyłączyć zasilania gdy odbywa się resetowanie.
PL
73
3
Nastaw 3
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Numer pliku
Wybiera metodę używaną do przydzielania obrazom numerów plików.
Seria
Przydziela plikom numery po kolei, nawet jeśli został
zmieniony katalog do zapisu lub karta „Memory Stick
Duo”. (Gdy wymieniona karta „Memory Stick Duo”
zawiera plik o numerze wyższym niż ostatni przydzielony
numer, przydzielony zostaje numer o jeden wyższy od
najwyższego.)
Resetuj
Zaczyna od 0001 za każdym razem, gdy katalog zostaje
zmieniony. (Jeśli w katalogu do zapisu znajduje się plik,
przydzielany jest numer o jeden większy od aktualnie
największego.)
Połącz USB
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub do drukarki
zgodnej z PictBridge, przy użyciu kabla wielozłącza.
PictBridge
Podłącza aparat do drukarki zgodnej z PictBridge
(str. 95).
PTP
Gdy nastawiony zostaje [PTP] (Picture Transfer
Protocol) i aparat jest podłączony do komputera, obrazy
w katalogu przeznaczonym w aparacie do zapisu zostaną
skopiowane na komputer. (Współpracuje z Windows XP
i Mac OS X.)
Pamięć mas.
Ustanawia połączenie przy użyciu pamięci masowej
pomiędzy aparatem i komputerem lub innym
urządzeniem USB (str. 81).
Auto
Aparat automatycznie rozpoznaje i nawiązuje połączenie
z komputerem lub drukarką zgodną z PictBridge (str. 81 i
95).
• Jeżeli aparat i drukarka zgodna z PictBridge nie łączą się
przy nastawieniu na [Auto], należy zmienić nastawienie na
[PictBridge].
• Jeżeli aparat i komputer lub inne urządzenie USB nie łączą
się przy nastawieniu na [Auto], należy zmienić nastawienie
na [Pamięć mas.].
• [Pobierz muzykę] (str. 72) może zostać uruchomione bez względu na nastawienie [Połącz USB].
PL
74
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
Wyjście wideo
Nastawia wyjście sygnału wideo zgodnie z systemem TV kolorowej używanym przez
podłączony sprzęt wideo. Różne kraje i regiony używają różnych systemów TV
kolorowej. Gdy chcemy oglądać obrazy na ekranie TV, należy sprawdzić na str. 102
system TV kolorowej kraju lub regionu, w którym aparat jest używany.
NTSC
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. dla
USA, Japonii).
PAL
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np. dla
Europy).
Używanie ekranu ustawień
Nastaw zegar
Nastawia datę i godzinę. Wybrać format wyświetlenia daty na 1/2 ekranie, po czym
nastawić czas na ekranie 2/2.
R/M/D
M/D/R
Wybrać kolejność wyświetlenia daty. Dotknąć t i
nastawić czas na ekranie 2/2 (t krok 2 w „Przeczytaj
najpierw”).
D/M/R
PL
75
4
Nastaw 4
Szczegółowe informacje
o tej operacji t str. 63
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Kalibrowanie
Umożliwia wykonanie kalibrowania gdy przyciski panelu dotykowego nie reagują w
odpowiednich, dotykanych punktach.
Używając rysika, dotknąć znaku × wyświetlanego na ekranie.
Aby zatrzymać proces kalibracji w trakcie wykonywania, dotknąć [Anuluj]. Nie ma to
wpływu na regulacje wykonane do tego momentu.
Znak × porusza się na ekranie.
Jeżeli nie uda się naciśnięcie w odpowiednim punkcie, kalibracja nie będzie wykonana.
Nacisnąć ponownie znak ×.
Osłona
Zmienia funkcje niektórych przycisków, aby operować aparatem zainstalowanym w
„Marine Pack” (obudowa podwodna).
Włącz (
Wyłącz
)
Zmienia funkcje przycisków.
Nie zmienia żadnych funkcji.
Przy nastawieniu [Włącz], przyciski będą działać następująco.
– Przycisk
(Wyświetlenie ekranu włączone/wyłączone): Przycisk lampy błyskowej dla
fotografowania. Nie działa dla oglądania.
– Przycisk
/
(zoom): Przycisk zoom dla fotografowania, przycisk poprzedniego/następnego
obrazu dla oglądania
• Nagrywanie makro włącza się automatycznie, gdy nastawienie jest na [Włącz].
• Szczegółowe informacje, zobacz instrukcję dostarczoną z „Marine Pack” (obudowa podwodna).
PL
76
Używanie komputera
Przyjemność korzystania z
komputera Windows
Szczegółowe informacje o używaniu
komputera Macintosh, zobacz
„Używanie komputera Macintosh”
(str. 91).
Przygotowanie
Kopiowanie zdjęć na komputer (str. 79)
Oglądanie zdjęć na komputerze
Instalowanie sterownika
USB.
• Instalacja sterownika USB nie
jest potrzebna gdy używany jest
system Windows XP.
Oglądanie obrazów zapisanych
na komputerze
Używanie komputera
Przyjemność z obrazów przy użyciu „PicturePackage”
(str. 88)
Instalowanie „Picture
Package” (str. 88).
Zapisywanie zdjęć na CD-R
Tworzenie muzycznego wideo/
prezentacji zdjęć
Dodawanie/zmiana plików
muzycznych dla prezentacji
zdjęć, przy użyciu „Music
Transfer”
Drukowanie zdjęć
Tworzenie wideo CD przy użyciu „ImageMixer”
(str. 88)
Tworzenie płyty wideo CD
„ImageMixer VCD2” zostaje
zainstalowany automatycznie
razem z „PicturePackage”.
PL
77
Zalecane środowisko
komputera
Następujące środowisko jest zalecane
dla komputera podłączonego do
aparatu.
Zalecane środowisko do
kopiowania obrazów
OS (zainstalowany fabrycznie):
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition, lub Windows XP
Professional
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w środowisku zaktualizowanego systemu
operacyjnego wymienionego powyżej
oraz w środowisku wielosystemowym.
Procesor (CPU): MMX Pentium
200 MHz lub szybszy
Złącze USB: Standardowe
Monitor: 800 × 600 punktów lub powyżej,
High Color (kolor 16-bitowy, 65 000
kolorów) lub powyżej
Zalecane środowisko dla
„PicturePackage”/
„ImageMixer VCD2”
Oprogramowanie: Macromedia Flash
Player 6.0 lub nowszy, Windows Media
Player 7.0 lub nowszy, DirectX 9.0b lub
nowszy
Karta dźwiękowa: 16-bitowa
stereofoniczna karta dźwiękowa z
głośnikami
Pamięć: 64 MB lub więcej (zalecane
128 MB lub więcej.)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na
dysku do instalacji—w przybliżeniu
500 MB
Monitor: Karta graficzna (zgodna z Direct
Draw) z 4 MB VRAM
PL
78
• Do automatycznego tworzenia muzycznego
wideo/prezentacji zdjęć (str. 88) konieczny
jest procesor Pentium III 500 MHz lub
szybszy.
• Gdy używany jest „ImageMixer VCD2”,
zalecany jest procesor Pentium III 800 MHz
lub szybszy.
• Oprogramowanie to współpracuje z DirectX.
Aby je używać, „DirectX” musi zostać
zainstalowane.
• Do obsługi nagrywarki i zapisu na płytach
CD-R potrzebne jest dodatkowe
oprogramowanie.
Uwagi o podłączaniu aparatu
do komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we
wszystkich zalecanych środowiskach
wymienionych powyżej.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie
podłączone dwa lub więcej urządzenia USB,
niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie
działać, zależy to od typu podłączonego
urządzenia USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku użycia koncentratora USB.
• Podłączenie aparatu przy użyciu interfejsu
USB zgodnego z Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0) pozwala na zaawansowany transfer
(transfer z dużą szybkością), ponieważ ten
aparat współpracuje z Hi-Speed USB
(zgodny z USB 2.0).
• Możliwe są trzy tryby połączenia USB przy
podłączeniu do komputera, tryb [Auto]
(nastawienie fabryczne), [Pamięć mas.] i tryb
[PTP]. Jako przykładowe, w tym rozdziale
opisano tryby [Auto] i [Pamięć mas.].
Szczegółowe informacje o [PTP], zobacz
str. 74.
• Gdy komputer wznawia działanie po wyjściu
z trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między aparatem a
komputerem może nie zostać wznowiona.
Kopiowanie zdjęć na komputer
W tej części opisany jest proces
używania oprogramowania na
przykładzie komputera Windows.
Obrazy mogą zostać skopiowane z
aparatu do komputera w następujący
sposób.
2 Włożyć CD-ROM do komputera, a
gdy pojawi się okno menu
instalatora, kliknąć [USB Driver].
Komputer z otworem do karty
„Memory Stick”
Wyjąć kartę „Memory Stick Duo” z
aparatu i włożyć ją do adaptera Memory
Stick Duo. Włożyć adapter Memory
Stick Duo do komputera i skopiować
obrazy.
Komputer bez otworu do
karty „Memory Stick”
• Wyświetlenia na ekranie używane w tym
rozdziale są przykładami kopiowania
obrazów z „Memory Stick Duo”.
• Jeżeli okno menu instalatora nie ukaże się,
kilknąć podwójnie
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
Używanie komputera
Wykonać czynności opisane w etapach
od 1 do 5 na stronach od 79 do 84, aby
skopiować obrazy.
Pojawia się okno „InstallShield
Wizard” (Automatyczna instalacja).
3 Kliknąć [Next].
Etap 1: Instalowanie
sterownika USB
• Sterownik jest to program, który umożliwia
prawidłową pracę podłączonego do
komputera sprzętu.
• Używając Windows XP, należy zacząć od
etapu 2.
• Gdy „PicturePackage” jest już zainstalowany,
zacząć od etapu 2.
Rozpoczyna się instalacja sterownika
USB. Gdy instalacja zakończy się,
okno poinformuje o jej wykonaniu.
UWAGA: Nie podłączać jeszcze
aparatu do komputera.
1 Zamknąć wszystkie
uruchomione programy.
• W przypadku Windows 2000 zalogować
się jako Administrator (autoryzowani
Administratorzy).
PL
79
4 Kliknąć przycisk opcji obok
[Yes, I want to restart my
computer now] (Tak, chcę teraz
zrestartować komputer), aby go
wybrać, po czym kliknąć
[Finish].
1
2
2
1
1
2
2
1
Następuje restart komputera. Teraz
połączenie USB może zostać
nawiązane.
Po zakończeniu instalacji wyjąć CD-ROM.
Etap 2: Przygotowanie
aparatu i komputera
1 Włożyć do aparatu kartę
„Memory Stick Duo” z
nagranymi obrazami.
• Podczas kopiowania obrazów z pamięci
wewnętrznej, krok ten nie jest potrzebny.
2 Włożyć do aparatu dostatecznie
naładowany akumulator lub
podłączyć aparat do gniazdka
sieciowego za pomocą
zasilacza sieciowego (brak w
zestawie).
PL
80
• Gdy zdjęcia są kopiowane na komputer
przy użyciu akumulatora o niskim
stopniu naładowania, akumulator może
się całkowicie rozładować, powodując
błąd kopiowania lub nawet uszkodzenie
danych.
3 Nastawić przełącznik trybu
pracy na
, po czym włączyć
aparat i komputer.
Etap 3: Połączenie
aparatu z komputerem
„Tryb USB Pamięć mas.” pojawi się na
ekranie aparatu.
Wskaźniki
aktywności*
2 Do wielozłącza
1 Do złącza USB
* W trakcie wymiany danych wskaźniki
aktywności są czerwone. Nie wykonywać
żadnych czynności na komputerze, dopóki
wskaźniki nie będą białe.
• Jeżeli „Tryb USB Pamięć mas.” nie pojawi
się, nastawić [Połącz USB] na [Pamięć mas.]
(str. 74).
Używanie komputera
Kabel do
wielozłącza
(w zestawie)
Jeśli połączenie USB zostaje nawiązane
po raz pierwszy, komputer
automatycznie uruchomi program
rozpoznający aparat. Należy chwilę
zaczekać.
Etap 4-A: Kopiowanie
obrazów na komputer
• Nastawić przełącznik na załączonym
kablu wielozłącza na „CAMERA”.
CAMERA TV
DISP SEL
• W przypadku Windows XP na pulpicie
pojawi się kreator AutoPlay.
• Dla Windows 98/98SE/2000/Me, wykonać
procedurę objaśnioną w „Etap 4-B:
Kopiowanie obrazów na komputer” na
str. 83.
• Dla Windows XP, jeżeli okno instalatora nie
pojawi się automatycznie, wykonać
procedurę objaśnioną w „Etap 4-B:
Kopiowanie obrazów na komputer” na
str. 83.
W tej części opisano przykładowo
kopiowanie obrazów do katalogu „My
Documents” (Moje dokumenty).
PL
81
1 Po wykonaniu połączenia USB
w etapie 3, kliknąć [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopiuj zdjęcia do katalogu na
moim komputerze używając
kreatora skanera i aparatu
fotograficznego) t [OK], gdy
okno kreatora pojawi się
automatycznie na pulpicie.
3 Kliknąć pole wyboru
niechcianych obrazów i usunąć
zaznaczenie, aby nie zostały
skopiowane, po czym kliknąć
[Next].
1
2
1
2
Pojawia się okno „Scanner and
Camera Wizard” (Kreator skanera i
aparatu fotograficznego).
2 Kliknąć [Next].
Pojawia się okno „Picture Name and
Destination” (Nazwa i miejsce
docelowe obrazów).
4 Wybrać nazwę i docelowe
miejce dla obrazów, po czym
kliknąć [Next].
1
Pojawią się obrazy zapisane na karcie
„Memory Stick Duo” aparatu.
• Jeżeli nie jest włożona karta „Memory
Stick Duo”, pojawią się obrazy z pamięci
wewnętrznej.
2
Rozpoczyna się kopiowanie zdjęć.
Gdy kopiowanie zakończy się,
pojawia się okno „Other Options”
(Inne opcje).
• W tej części opisano przykładowo
kopiowanie zdjęć do katalogu „My
Documents”.
PL
82
5 Kliknąć przycisk opcji obok
[Nothing. I’m finished working
with these pictures] (Nic.
Skończona praca nad tymi
zdjęciami), aby go wybrać, po
czym kliknąć [Next].
1 Podwójnie kliknąć [My
Computer]
t [DCIM].
t
[Removable Disk]
1
2
6 Kliknąć [Finish].
Okno instalatora zamknie się.
• Aby kontynuować kopiowanie zdjęć,
odłączyć kabel wielozłącza (str. 85).
Następnie należy wykonać procedurę
opisaną w „Etap 3: Połączenie aparatu z
komputerem” na str. 81.
Etap 4-B: Kopiowanie
obrazów na komputer
Używanie komputera
Pojawia się okno „Completing the
Scanner and Camera Wizard”
(Zamykanie kreatora skanera i
aparatu fotograficznego).
• Jeżeli ikona „Removable Disk” (Dysk
wymienny) nie jest wyświetlona, zobacz
str. 110.
2 Podwójnie kliknąć katalog, w
którym zapisane są pliki
obrazów przeznaczonych do
skopiowania.
Następnie kliknąć prawym
przyciskiem myszy plik obrazu,
aby wyświetlić menu i kliknąć
na nim [Copy].
1
2
• W przypadku Windows XP, wykonać
procedurę opisaną w „Etap 4-A:
Kopiowanie obrazów na komputer” na
str. 81.
W tej części opisano przykładowo
kopiowanie zdjęć do katalogu „My
Documents”.
PL
83
3 Podwójnie kliknąć katalog [My
Documents]. Następnie kliknąć
prawym przyciskiem myszy
okno „My Documents” aby
wyświetlić menu i kliknąć
[Paste].
Etap 5: Oglądanie zdjęć
na komputerze
W rozdziale opisano jak oglądać zdjęcia
skopiowane do katalogu „My
Documents”.
1 Kliknąć [Start] t [My Documents].
2
1
2
Pliki obrazów zostają skopiowane do
katalogu „My Documents”.
• Gdy w docelowym katalogu istnieje już
obraz o tej samej nazwie pliku, pojawi się
komunikat powierdzenia zastąpienia
starego pliku nowym. Gdy stary plik
zostaje zastąpiony nowym, oryginalne
dane są kasowane. Aby skopiować plik
obrazu do komputera bez zastępowania,
należy zmienić nazwę pliku, po czym
skopiować plik obrazu. Jednakże jeśli
nazwa pliku zostanie zmieniona (str. 87),
odtworzenie zdjęcia w aparacie może nie
być możliwe.
1
Wyświetlona zostanie zawartość
katalogu „My Documents”.
• Jeśli nie jest używany Windows XP,
podwójnie kliknąć [My Documents] na
pulpicie.
2 Podwójnie kliknąć wybrany plik
obrazu.
Zdjęcie zostaje wyświetlone.
PL
84
Aby skasować połączenie
USB
Wykonać najpierw wymienione poniżej
procedury, gdy:
• Odłączany jest kabel wielozłącza
• Wyjmowana jest karta „Memory Stick Duo”
• Wkładana jest do aparatu karta „Memory
Stick Duo” po skopiowaniu zdjęć z pamięci
wewnętrznej
• Wyłączany jest aparat
Miejsca zapisu zdjęć i
nazwy plików
Pliki zdjęciowe zarejestrowane aparatem
są pogrupowane w katalogi na karcie
„Memory Stick Duo”.
Przykład: układ katalogów pod
Windows XP
x W przypadku Windows
2000/Me/XP
1 Podwójnie kliknąć
w tacy zadań.
2 Kliknąć
Używanie komputera
Podwójnie kliknąć tutaj
A
(Sony DSC) t [Stop].
3 Potwierdzić urządzenie w oknie
potwierdzenia i kliknąć [OK].
4 Kliknąć [OK].
Urządzenie jest odłączone.
• Krok 4 jest niepotrzebny w przypadku
Windows XP.
x W przypadku Windows 98/
98SE
Sprawdzić, czy wskaźniki aktywności
(str. 81) zbielały. Jeżeli wskaźniki
aktywności zbielały, urządzenie jest
odłączone od komputera.
B
C
A Katalog zawierający dane obrazów
zarejestrowanych aparatem, który nie
posiada funkcji tworzenia katalogów
B Katalog zawierający dane obrazów
zarejestrowanych tym aparatem
Jeżeli żaden nowy katalog nie został
utworzony, są następujące katalogi:
– „Memory Stick Duo”; tylko
„101MSDCF”
– Pamięć wewnętrzna; tylko „101_SONY”
C Katalog zawierający dane filmów, itp.
zarejestrowanych aparatem, który nie
posiada funkcji tworzenia katalogów
• Nie jest możliwy zapis do katalogu
„100MSDCF”. Zdjęcia w tych katalogach
można tylko oglądać.
• Nie jest możliwy zapis ani odtwarzanie
obrazów w katalogu „MSSONY”.
PL
85
• Pliki z obrazami nazywane są następująco.
ssss oznacza dowolną liczbę między
0001 a 9999. Część zawierająca numer w
nazwie pliku filmowego, nagranego w trybie
filmu oraz odpowiadającego mu pliku
indeksu jest taka sama.
– Pliki zdjęciowe: DSC0ssss.JPG
– Pliki filmów: MOV0ssss.MPG
– Pliki indeksu, które są nagrane podczas
nagrywania filmów: MOV0ssss.THM
• Więcej informacji o katalogach, zobacz
str. 55, 68.
PL
86
Oglądanie za pomocą aparatu plików zapisanych w
komputerze (używając karty „Memory Stick Duo”)
W tej części opisany jest proces
używania oprogramowania na
przykładzie komputera Windows.
Gdy plik obrazu po skopiowaniu na
komputer został usunięty z karty
„Memory Stick Duo”, można go
ponownie obejrzeć w aparacie kopiując
plik obrazu z komputera na kartę
„Memory Stick Duo”.
katalogu na karcie „Memory
Stick Duo” w następujący
sposób.
1Prawym przyciskiem myszy kliknąć
plik obrazu i wybrać [Copy].
2Podwójnie kliknąć [Removable Disk]
lub [Sony MemoryStick] w [My
Computer].
3Prawym przyciskiem myszy kliknąć
katalog [sssMSDCF] w katalogu
[DCIM], po czym kliknąć [Paste].
• sss oznacza jakąkolwiek liczbę z
zakresu 100 do 999.
Używanie komputera
• Krok 1 nie jest potrzebny, gdy nazwa pliku
nadana przez aparat nie została zmieniona.
• W zależności od rozmiaru, odtwarzanie
niektórych zdjęć może nie być możliwe.
• Gdy plik obrazu został poddany obróbce na
komputerze, lub gdy został wykonany
aparatem innego modelu, nie gwarantuje się
odtworzenia tym aparatem.
• Gdy nie ma żadnego katalogu, najpierw
utworzyć go przy pomocy aparatu (str. 68) i
dopiero potem skopiować plik obrazu.
2 Skopiować plik obrazu do
1 Prawym przyciskiem myszy
kliknąć plik obrazu i kliknąć
[Rename]. Zmienić nazwę pliku
na „DSC0ssss”.
Zamiast ssss wpisać liczbę od
0001 do 9999.
1
2
• Jeżeli pojawi się komunikat
potwierdzenia zastąpienia starego pliku
nowym, wprowadzić inny numer.
• W zależności od konfiguracji komputera,
może być wyświetlone także
rozszerzenie. Rozszerzeniem dla zdjęć
jest JPG, a dla filmów – MPG. Nie
zmieniać rozszerzenia.
PL
87
Używanie załączonego oprogramowania
W tej części opisany jest proces
używania oprogramowania na
przykładzie komputera Windows.
Przegląd załączonego
oprogramowania
Załączony CD-ROM zawiera dwa
programy: „PicturePackage” i
„ImageMixer”.
PicturePackage
A
B
C
D
E
Instalowanie programu
Można zainstalować programy
„PicturePackage” i „ImageMixer
VCD2” wykonując poniższą procedurę.
• Jeśli sterownik USB nie został jeszcze
zainstalowany (str. 79), nie podłączać
aparatu do komputera przed instalacją
oprogramowania „PicturePackage” (nie
dotyczy Windows XP).
• W przypadku Windows 2000/XP zalogować
się jako Administrator.
• Podczas instalacji „PicturePackage”
sterownik USB zostanie zainstalowany
automatycznie.
1 Włączyć komputer i włożyć CDROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
Do czego służy:
A Save the images on CD-R
(Zapisywanie obrazów na CD-R)
B Music Video/Slideshow Producer
(Producent muzycznych wideo/
prezentacji zdjęć)
C Viewing video and pictures on PC
(Oglądanie wideo i zdjęć na
komputerze)
D Burning Video CD
(Nagrywanie Wideo CD)
Pojawia się okno „ImageMixer VCD2”.
E Transfer Slideshow music
(Transfer muzyki dla prezentacji zdjęć)
Jak uruchomić funkcje:
Kliknąć jedną z A-E, po czym kliknąć
przycisk w dolnym, prawym rogu
ekranu.
PL
88
• Jeśli się nie pojawi, podwójnie kliknąć
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Kliknąć [PicturePackage].
Pojawia się okno „Choose Setup
Language” (Wybór języka instalacji).
3 Wybrać język, po czym dwa razy
kliknąć [Next].
W tej części opisano angielską
wersję.
Pojawi się okno „License
Agreement” (Umowa Licencyjna).
Uważnie przeczytać umowę. Jeżeli
akceptujemy warunki umowy
licencyjnej, kliknąć przycisk opcji
obok [I accept the terms of the
license agreement] (Akceptuję
warunki umowy licencyjnej) i kliknąć
[Next].
4 Postępować według instrukcji
• „ImageMixer VCD2” i „DirectX” będą
zainstalowane, jeśli jeszcze nie były.
• Gdy pojawi się komunikat
potwierdzający zrestartowanie
komputera, należy komputer
zrestartować, postępując według
instrukcji na ekranie.
Kliknąć [?] w prawym górnym rogu
każdego okna, aby uzyskać pomoc online.
Dodawanie/zmiana
muzyki za pomocą
„Music Transfer”
Można zmienić fabrycznie
zaprogramowane pliki muzyczne na
inne, żądane pliki muzyczne. Można
również kasować lub dodawać takie pliki
w dowolnym czasie.
Formaty muzyczne dostępne dla
transferu za pomocą „Music Transfer” są
podane poniżej:
• Pliki MP3 zapisane na twardym dysku
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowana muzyka zapisana w tym
aparacie
1 Dotknąć [Pobierz muzykę] w
menu
5 Wyjąć CD-ROM gdy po instalacji
pojawią się ikony skrótu
„PicturePackage Menu” (Menu
PicturePackage) i
„PicturePackage destination
Folder” (Katalog docelowy
PicturePackage).
Używanie komputera
na ekranie aby zakończyć
instalację.
Informacje o użyciu
oprogramowania
(Nastaw).
Pokaże się napis „Podłącz do komputera”.
2 Wykonać połączenie USB
między aparatem i komputerem.
3 Zacząć „Music Transfer”.
Aby uruchomić program
• Podwójnie kliknąć ikonę
„PicturePackage Menu” na pulpicie.
PL
89
4 Postępować zgodnie z
instrukcjami na ekranie, aby
dodać/zmienić pliki muzyczne.
• Aby przywrócić muzykę fabrycznie
zaprogramowaną w aparacie
1 Przeprowadzić [Formatuj muzykę]
(str. 72).
2 Wykonać [Restore defaults] na „Music
Transfer”.
Wszystkie pliki muzyczne powrócą do
fabrycznie zaprogramowanej muzyki, a
[Muzyka] w menu [Prezentacja] zostanie
nastawione na [Wyłącz].
3 Wybrać plik muzyczny odpowiedni dla
efektów prezentacji zdjęć (str. 42).
Można sprowadzić pliki muzyczne do
fabrycznie zaprogramowanych przy użyciu
[Inicjalizuj], jednak wtedy inne
nastawienia też zostaną sprowadzone do
oryginalnych nastawień.
• Szczegółowe informacje o używaniu „Music
Transfer” znaleźć można w pomocy
internetowej pod hasłem „Music Transfer”.
Pomoc techniczną dla użytkownika
„PicturePackage”/„ImageMixer
VCD2” można uzyskać w Centrum
Obsługi Klienta Pixela. Więcej
informacji zawiera ulotka dołączona
do znajdującej się w zestawie płyty
CD-ROM.
PL
90
Używanie komputera Macintosh
Można skopiować obrazy na komputer i
stworzyć wideo CD, używając
„ImageMixer VCD2” (w zestawie), lub
zmienić muzykę w prezentacji zdjęć za
pomocą „Music Transfer”.
Zalecane środowisko
komputera
Zalecane środowisko do
kopiowania obrazów
OS (zainstalowany fabrycznie): Mac
OS 9.1, 9.2 lub Mac OS X (v10.0 lub
nowsza)
Złącze USB: Standardowe
Zalecane środowisko dla
„ImageMixer VCD2”/
„MusicTransfer”
OS (zainstalowany fabrycznie): Mac
OS X (v10.1.5 lub nowsza) dla
„ImageMixer”, Mac OS X (v10.3 lub
nowsza) dla „Music Transfer”
Procesor (CPU): Komputery iMac, eMac,
iBook, PowerBook, serie Power Mac
G3/G4/G5, Mac mini
Pamięć: 128 MB lub więcej (zalecane 256
MB lub więcej) dla „Image Mixer”,
64 MB lub więcej (zalecane 128 MB lub
więcej) dla „Music Transfer”.
Dysk twardy: Wymagane miejsce na
dysku do instalacji—w przybliżeniu
250 MB
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej,
32 000 kolorów lub więcej dla
„ImageMixer”.
Uwagi o podłączaniu aparatu
do komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we
wszystkich zalecanych środowiskach
wymienionych powyżej.
Używanie komputera
• Zalecane jest posiadanie na komputerze
zainstalowanego fabrycznie programu
QuickTime 6 lub nowszego.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie
podłączone dwa lub więcej urządzenia USB,
niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie
działać, zależy to od typu podłączonego
urządzenia USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku użycia koncentratora USB.
• Podłączenie aparatu przy użyciu interfejsu
USB zgodnego z Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0) pozwala na zaawansowany transfer
(transfer z dużą szybkością), ponieważ ten
aparat współpracuje z Hi-Speed USB
(zgodny z USB 2.0).
• Możliwe są trzy tryby połączenia USB przy
podłączeniu do komputera, tryb [Auto]
(nastawienie fabryczne), [Pamięć mas.] i tryb
[PTP]. Jako przykładowe, w tym rozdziale
opisano tryby [Auto] i [Pamięć mas.].
Szczegółowe informacje o [PTP], zobacz
str. 74.
• Gdy komputer wznawia działanie po wyjściu
z trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem i
aparatem może nie zostać wznowiona.
Kopiowanie i oglądanie
obrazów na komputerze
1 Przygotować aparat i komputer
Macintosh.
Wykonać procedurę opisaną w „Etap
2: Przygotowanie aparatu i
komputera” na str. 80.
2 Podłączyć kabel wielozłącza.
Wykonać procedurę opisaną w „Etap
3: Połączenie aparatu z komputerem”
na str. 81.
3 Skopiować pliki obrazów na
komputer Macintosh.
1Podwójnie kliknąć noworozpoznaną
ikonę t [DCIM] t katalog, w
którym skopiowane obrazy zostaną
zapisane.
PL
91
2Przeciągnąć pliki obrazów na ikonę
dysku twardego i upuścić.
Pliki obrazu są kopiowane na dysk
twardy.
Tworzenie wideo CD przy
użyciu „ImageMixer
VCD2”
• Szczegółowe informacje o miejscu zapisu
obrazów i o nazwach plików, zobacz
str. 85.
4 Oglądanie obrazów na
komputerze.
Podwójnie kliknąć ikonę dysku
twardego t żądany plik obrazu w
katalogu, który zawiera skopiowane
pliki, aby otworzyć dany plik obrazu.
Aby skasować połączenie
USB
Wykonać najpierw wymienione poniżej
procedury, gdy:
• Odłączany jest kabel wielozłącza
• Wyjmowana jest karta „Memory Stick Duo”
• Wkładana jest do aparatu karta „Memory
Stick Duo” po skopiowaniu zdjęć z pamięci
wewnętrznej
• Wyłączany jest aparat
Przeciągnąć i upuścić ikonę
napędu lub ikonę „Memory
Stick Duo” na ikonę „Trash”
(Kosz).
• Można stworzyć plik obrazu, który będzie
zgodny z funkcją tworzenia wideo CD. Aby
zapisać dane w formacie wideo CD na
CD-R, potrzebny będzie Toast (brak w
zestawie) firmy Roxio.
Aby zainstalować
„ImageMixer VCD2”
• Przed zainstalowaniem „ImageMixer
VCD2” należy zamknąć wszystkie
uruchomione programy.
• Parametry monitora powinny być
nastawione na 1024 × 768 punktów lub
więcej oraz 32 000 kolorów lub więcej.
1 Włączyć komputer Macintosh i włożyć
CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
2 Podwójnie kliknąć ikonę CD-ROM.
Aparat jest odłączony od komputera.
3 Plik [IMXINST.SIT] skopiować z
katalogu [MAC] na ikonę dysku
twardego.
• W przypadku Mac OS X v10.0, wykonać
powyższą procedurę po wyłączeniu
komputera.
4 Podwójnie kliknąć skopiowany plik
[IMXINST.SIT].
5 Podwójnie kliknąć rozpakowany plik
[ImageMixer VCD2_Install].
6 Gdy pojawi się okno informacji o
użytkowniku, wpisać imię i hasło.
Rozpoczyna się instalacja programu.
PL
92
Aby uruchomić „ImageMixer
VCD2”
Otworzyć [ImageMixer] w
[Application], po czym podwójnie
kliknąć [ImageMixer VCD2].
Informacje o użyciu
oprogramowania
Kliknąć [?] w prawym górnym rogu
każdego okna, aby uzyskać pomoc online.
Dodawanie/zmiana
muzyki za pomocą
„Music Transfer”
4 Podwójnie kliknąć skopiowany plik
[Music Transfer.pkg].
Rozpocznie się instalacja programu.
Aby dodać/zmienić pliki
muzyczne
Zobacz „Dodawanie/zmiana muzyki za
pomocą „Music Transfer”” na str. 89.
Pomoc techniczną dla użytkownika
„ImageMixer VCD2”/„Music
Transfer” można uzyskać w
Centrum Obsługi Klienta Pixela.
Więcej informacji zawiera ulotka
dołączona do znajdującej się w
zestawie płyty CD-ROM.
Używanie komputera
Można zmienić fabrycznie
zaprogramowane pliki muzyczne na
inne, żądane pliki muzyczne. Można
również kasować lub dodawać takie pliki
w dowolnym czasie.
Formaty muzyczne dostępne dla
transferu za pomocą „Music Transfer” są
podane poniżej:
• Pliki MP3 zapisane na twardym dysku
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowana muzyka zapisana w tym
aparacie
Aby zainstalować „Music
Transfer”
• Przed zainstalowaniem „Music Transfer”
należy zamknąć wszystkie uruchomione
programy.
• Dla instalacji konieczne jest zalogowanie się
jako Administrator.
1 Włączyć komputer Macintosh i włożyć
CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
2 Podwójnie kliknąć
(PICTUREPACKAGE).
3 Skopiować plik [Music Transfer.pkg] z
katalogu [MAC] na dysk twardy.
PL
93
Drukowanie zdjęć
Jak drukować zdjęcia
Gdy drukowane są zdjęcia wykonane w trybie
[16:9(HDTV)], oba boki mogą być obcięte,
należy więc sprawdzić przed przystąpieniem
do druku (str. 113).
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
(str. 95)
Można drukować zdjęcia podłączając aparat bezpośrednio
do drukarki zgodnej z PictBridge.
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z kartą
„Memory Stick”
Można drukować zdjęcia drukarką zgodną z kartą „Memory
Stick”.
Szczegółowe informacje zobacz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z drukarką.
Drukowanie przy użyciu komputera
Można skopiować obrazy na komputer przy użyciu
załączonego programu „PicturePackage” i je wydrukować.
Drukowanie w punkcie usługowym (str. 99)
Można zanieść kartę „Memory Stick Duo”, zawierającą
zdjęcia wykonane tym aparatem, do punktu usługowego
drukującego zdjęcia. Można przedtem nanieść oznaczenia
(Polecenie wydruku) na zdjęcia, które mają być
wydrukowane.
PL
94
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy
użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
Nawet nie posiadając komputera można
drukować zdjęcia wykonane tym
aparatem, podłączając go bezpośrednio
do drukarki zgodnej z PictBridge.
Etap 1: Przygotowanie
aparatu
• „PictBridge” jest oparty na standardzie
CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Przygotować aparat do podłączenia do
drukarki kablem wielozłącza. Gdy
aparat zostaje podłączony do drukarki,
która zostaje rozpoznana gdy [Połącz
USB] jest nastawione na [Auto], etap 1
jest niepotrzebny.
W trybie pojedynczego
zdjęcia
Przycisk indeksu
Można wydrukować pojedyncze zdjęcie
na arkuszu papieru.
Przycisk
(klawisz ekranu)
W trybie indeksu
1
2
Drukowanie zdjęć
Można wydrukować kilka zdjęć o
zmniejszonym rozmiarze na arkuszu
papieru. Można wydrukować zestaw
tych samych zdjęć (1) lub różnych zdjęć
(2).
• Zalecane jest użycie w pełni naładowanego
akumulatora lub zasilacza sieciowego (brak
w zestawie), aby zapobiec wyłączeniu się
zasilania w czasie druku.
1 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić
menu.
2 Dotknąć V aby wyświetlić
(Nastaw).
3 Dotknąć [Połącz USB] w [
3
]
(Nastaw 3).
• Funkcja drukowania indeksu może nie być
dostępna na niektórych drukarkach.
• Ilość zdjęć, która może zostać wydrukowana
w postaci indeksu różni się, zależnie od
drukarki.
• Nie jest możliwy wydruk filmów ani obrazów
zapisanych w albumie.
• Jeżeli wskaźnik
miga na ekranie aparatu
przez około pięć sekund (komunikat błędu),
należy sprawdzić podłączoną drukarkę.
4 Dotknąć [PictBridge], a
następnie
.
Tryb USB jest skonfigurowany.
PL
95
Etap 2: Podłączenie
aparatu do drukarki
Połączyć wielozłącze na aparacie
z gniazdem USB drukarki za
pomocą załączonego kabla
wielozłącza.
Włączyć aparat i drukarkę.
Aparat jest nastawiony na tryb
odtwarzania, pojawiają się wtedy na
ekranie obraz i menu druku.
Etap 3: Wydruk
2 Do wielozłącza
Bez względu na nastawienie
przełącznika trybu pracy, menu druku
pojawi się po zakończeniu etapu 2.
1 Dotknąć żądanej metody druku.
[To zdjęcie]
1 Do
złącza
USB
Kabel do wielozłącza
(w zestawie)
Drukuje wyświetlane zdjęcie.
• Jeśli w kroku 2 wybrany zostanie [To
zdjęcie], a [Indeks] nastawiony na
[Włącz], można wydrukować
wielokrotność tego samego zdjęcia jako
zdjęcie indeksowe.
[Wybierz]
• Nastawić przełącznik na załączonym kablu
wielozłącza na „CAMERA”.
CAMERA TV
DISP SEL
Wybiera zdjęcia i drukuje wszystkie
wybrane zdjęcia.
1Wybrać obraz przeznaczony do
druku za pomocą
/ , po czym
dotknąć [Wybierz].
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie .
• Aby wybrać inne zdjęcia, należy
powtórzyć tę procedurę.
2Dotknąć [Drukuj].
[Zdj DPOF]
Drukuje wszystkie zdjęcia oznaczone
(Polecenie wydruku) (str. 99),
bez względu na to, jakie zdjęcie jest
wyświetlone.
PL
96
[Wszyst. w tym katalogu]
[Indeks]
Drukuje wszystkie zdjęcia w
katalogu.
Wybrać [Włącz] aby wydrukować
zdjęcie indeksowe.
2 Wykonać nastawienia druku
dotykając żądanych opcji.
3 Dotknąć [OK].
Zdjęcie zostaje wydrukowane.
• Nie należy odłączać kabla wielozłącza,
dopóki wskaźnik
(Nie odłączać
kabla wielozłącza) znajduje się na
ekranie.
Wskaźnik
[Ilość]
Gdy [Indeks] jest nastawiony na
[Wyłącz]:
Wybrać żądaną ilość kopii
drukowanego zdjęcia. Zdjęcie będzie
drukowane jako pojedyncze zdjęcie.
Drukowanie zdjęć
Gdy [Indeks] jest nastawiony na
[Włącz]:
Wybrać ilość zdjęć, które będą
wydukowane jako zdjęcie indeksowe.
Jeżeli w kroku 1 wybrane zostało [To
zdjęcie], wybrać ilość kopii tego
samego zdjęcia, które będą
wydrukowane jedno obok drugiego
jako zdjęcie indeksowe.
• Wyznaczona liczba zdjęć może nie
zmieścić się na jednym arkuszu, zależy to
od ilości zdjęć.
[Data]
Wybrać [Dz.i godz.] lub [Data] aby
wstawić na zdjęciach datę i godzinę.
• Jeśli wybrane zostanie [Data], data
zostanie wstawiona w wybranym
formacie (t krok 2 w „Przeczytaj
najpierw”). Funkcja ta w niektórych
drukarkach może nie być dostępna.
[Rozmiar]
Wybrać rozmiar papieru.
PL
97
Aby wydrukować następne
zdjęcia
Po kroku 3, dotknąć [Wybierz] i żądany
obraz, po czym wykonać czynności od
kroku 1.
Aby wydrukować zdjęcia z
ekranu indeksu
Należy wykonać „Etap 1: Przygotowanie
aparatu” (str. 95) i „Etap 2: Podłączenie
aparatu do drukarki” (str. 96), po czym
kontynuować w poniższy sposób.
Gdy aparat zostaje podłączony do
drukarki, pojawi się menu druku.
Nacisnąć
(klawisz ekranu) aby
wyłączyć menu druku, po czym wykonać
co następuje.
1 Nacisnąć
(Indeks).
Pojawi się ekran indeksu.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić
menu.
3 Dotknąć [
] (Drukuj).
4 Dotknąć żądanej metody druku.
[Wybierz]
Wybiera zdjęcia i drukuje wszystkie
wybrane zdjęcia.
Dotknąć obrazu przeznaczonego do
druku, aby wyświetlić oznaczenie .
(Należy powtórzyć tę procedurę aby
wybrać inne zdjęcia.)
[Zdj DPOF]
Drukuje wszystkie zdjęcia z ikoną
(Polecenie wydruku), niezależnie od
wyświetlanego zdjęcia.
[Wszyst. w tym katalogu]
Drukuje wszystkie zdjęcia w katalogu.
PL
98
5 Wykonać kroki 2 i 3 z „Etap 3:
Wydruk” (str. 96).
Drukowanie w punkcie usługowym
Można zanieść kartę „Memory Stick
Duo”, zawierającą zdjęcia wykonane
tym aparatem, do punktu usługowego
drukującego zdjęcia. Jeżeli punkt
usługowy drukuje zdjęcia z
wykorzystaniem funkcji DPOF, można
oznaczyć zdjęcia ikoną
(Polecenie
wydruku) przed udaniem się tam, aby
nie wybierać zdjęć ponownie podczas
druku w punkcie usługowym.
• Przed skorzystaniem z usług sklepu należy
zrobić na płycie zapasowe kopie zdjęć.
• Nie można nastawić ilości kopii.
Oznaczanie w trybie
pojedynczego zdjęcia
• W punkcie usługowym nie można drukować
bezpośrednio z aparatu zdjęć zapisanych w
pamięci wewnętrznej. Należy skopiować
zdjęcia na kartę „Memory Stick Duo”, po
czym zanieśc kartę „Memory Stick Duo” do
punktu usługowego.
Co to jest DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) jest
to funkcja, która umożliwia oznaczenie
(Polecenie wydruku) zdjęć
ikoną
na karcie „Memory Stick Duo”, które
mają być potem wydrukowane.
1 Wyświetlić zdjęcie
przeznaczone do druku.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić
menu.
Drukowanie zdjęć
• Można także drukować zdjęcia ze znakiem
(Polecenie wydruku) używając
drukarki zgodnej ze standardem DPOF
(Digital Print Order Format), lub używając
drukarki zgodnej z PictBridge.
• Nie można oznaczać filmów znakami do
wydruku.
• Gdy oznaczone do wydruku zostaną zdjęcia
w trybie [Wieloseria], wszystkie zdjęcia
zostaną wydrukowane na jednym arkuszu,
podzielonym na 16 pól.
• Nie można oznaczać obrazów zapisanych w
albumie.
Przycisk
(klawisz ekranu)
3 Dotknąć v/V aby wyświetlić
[DPOF], po czym dotknąć tej
opcji.
4 Dotknąć [DPOF].
(Polecenie wydruku) zostaje
naniesione na obraz.
Gdy zanosimy „Memory Stick
Duo” do punktu usługowego
• Należy skonsultować się z punktem
usługowym drukującym zdjęcia, aby
sprawdzić akceptowany przez sklep rodzaj
karty „Memory Stick Duo”.
• Jeżeli punkt usługowy nie przyjmuje kart
„Memory Stick Duo”, należy skopiować
zdjęcia na inny nośnik, np. na CD-R i zanieść
do sklepu.
• Należy pamiętać, aby wziąć ze sobą adapter
karty Memory Stick Duo.
PL
99
5 Aby oznaczyć inne obrazy,
wyświetlić żądany obraz za
pomocą
/ , po czym
dotknąć [DPOF].
5 Dotknąć obrazu, który ma być
oznaczony.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
zielona ikona
.
(zielony)
Aby usunąć ikonę w trybie
pojedynczego zdjęcia
Dotknąć [DPOF] w kroku 4 lub 5.
Oznaczanie w trybie
indeksu
1 Wyświetlić ekran indeksu
(t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”).
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić
menu.
[DPOF], po czym dotknąć tej
opcji.
PL
7 Dotknąć [OK] t [OK].
Aby anulować, wybrać [Wyjdź] w kroku
5 lub wybrać [Anuluj] w kroku 7.
Dotknąć w kroku 5 obrazów, z których
ma być usunięte oznaczenie.
Aby usunąć wszystkie
oznaczenia ikoną w katalogu
Wybrać [Wszyst. w tym katalogu] w
kroku 4, po czym dotknąć [Wyłącz].
4 Dotknąć [Wybierz].
100
oznaczyć następne zdjęcia.
Aby usunąć ikonę w trybie
indeksu
3 Dotknąć v/V aby wyświetlić
• Nie można dodać ikony
w tym katalogu].
6 Powtórzyć punkt 5, aby
w [Wszyst.
Podłączanie aparatu do odbiornika TV
Oglądanie zdjęć na ekranie
telewizora
Można oglądać obrazy na ekranie TV po
podłączeniu aparatu do odbiornika TV.
Przed podłączeniem aparatu do
odbiornika TV należy wyłączyć zarówno
aparat, jak i TV.
2 Nastawić przełącznik na kablu
wielozłącza na „TV”.
CAMERA TV
DISP SEL
1 Do połączenia aparatu z
odbiornikiem TV należy użyć
kabla wielozłącza (w zestawie).
3 Włączyć odbiornik TV i nastawić
1 Do złączy wejścia
audio/wideo
przełącznik wejścia TV/wideo
na „video”.
• Szczegółowych informacji szukać w
instrukcji załączonej do telewizora.
4 Nastawić przełącznik trybu
pracy na
i włączyć aparat.
Przełącznik trybu pracy
2 Do
wielozłącza
VGA
2/9
Podłączanie aparatu do odbiornika TV
MENU
Kabel do wielozłącza
(w zestawie)
• Położyć aparat ekranem do góry.
• Jeżeli telewizor posiada gniazda
stereofonicznego wejścia, podłączyć wtyczkę
audio (czarna) kabla wielozłącza do lewego
gniazda audio.
PL
101
Obrazy zarejestrowane aparatem
pojawią się na ekranie TV.
Z ekranu aparatu znikną obrazy i
pojawią się przyciski.
Dotknąć
/
na ekranie aparatu
aby przełączać obraz na ekranie TV.
Operacje menu wykonywać
dotykając v/V/b/B, aby przesunąć
kursor, a następnie z, aby nastawić.
• Gdy aparat jest używany za granicą,
może być konieczne przełączenie wyjścia
sygnału wideo na zgodny z systemem
odbiornika TV (str. 75).
O systemach kolorystycznych
TV
Do oglądania obrazów na ekranie TV
potrzebny jest odbiornik TV z gniazdem
wejścia wideo oraz kabel wielozłącza (w
zestawie). System kolorystyczny
telewizora musi być zgodny z systemem
aparatu. Sprawdzić na poniższym
wykazie system TV kolorowej kraju lub
regionu, w którym aparat jest używany.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile,
Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia,
Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk,
Peru, Surinam, Tajwan, USA,
Wenezuela, Wyspy Bahama, itd.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny,
Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania,
Holandia, Hongkong, Kuwejt, Malezja,
Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia,
Polska, Portugalia, Singapur, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy, itd.
PL
102
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran,
Monako, Rosja, Ukraina, itd.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych rozwiązań.
1 Sprawdzić pozycje na stronach od 104 do 115.
Jeżeli na ekranie pojawi się kod, jak na przykład „C/E:ss:ss”, zobacz
str. 116.
2 Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie po upływie około
jednej minuty, po czym włączyć zasilanie.
3 Zinicjalizować nastawienia (str. 73).
4 Skonsultować się z dealerem Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Należy pamiętać, że oddanie aparatu do naprawy jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na sprawdzenie zawartości pamięci wewnętrznej, albumu, plików muzycznych
aparatu.
Rozwiązywanie problemów
PL
103
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Wkładając akumulator, należy użyć krawędzi akumulatora aby nacisnąć dźwignię
wyjmowania akumulatora do dołu, w stronę spodu aparatu (t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”).
• Poprawnie włożyć akumulator (t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”).
Niewłaściwe wskazanie zużycia akumulatora lub przy wskazywanym
wysokim poziomie naładowania akumulator zbyt szybko wyczerpuje się.
• Zjawisko to występuje gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperaturze (str. 122).
• Wyświetlana pozostała energia akumulatora różni się od aktualnej. Całkowicie
rozładować akumulator i następnie naładować, aby skorygować wyświetlenie.
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator (t krok 1 w
„Przeczytaj najpierw”).
• Akumulator jest martwy (str. 122). Wymienić na nowy.
Akumulator wyczerpuje się za szybko.
• Naładować go wystarczająco (t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”).
• Aparat jest używany w bardzo zimnym miejscu (str. 122).
• Złącze akumulatora jest zabrudzone. Oczyścić złącze akumulatora wacikiem itp i
naładować akumulator.
• Akumulator jest martwy (str. 122). Wymienić na nowy.
Nie można włączyć aparatu.
• Poprawnie włożyć akumulator (t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator (t krok 1 w
„Przeczytaj najpierw”).
• Akumulator jest martwy (str. 122). Wymienić na nowy.
Zasilanie nagle wyłącza się.
• Jeśli zasilanie jest włączone i w ciągu około 3 minut nie zostanie wykonana żadna
czynność, aby zapobiec zużyciu akumulatora aparat automatycznie wyłącza się.
Włączyć aparat ponownie (t krok 2 w „Przeczytaj najpierw”).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator (t krok 1 w
„Przeczytaj najpierw”).
PL
104
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów
Aparat nie może zapisać zdjęcia.
• Sprawdzić wolną pojemność pamięci wewnętrznej (str. 26) lub karty „Memory Stick
Duo” (str. 25). Jeżeli karta jest pełna, wykonać jedną z następujących czynności:
– Skasować niepotrzebne obrazy (t krok 7 w „Przeczytaj najpierw”).
– Zmienić kartę „Memory Stick Duo”.
• Używana jest karta „Memory Stick Duo” posiadająca przełącznik blokady zapisu,
który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 120).
• Nie można zrobić zdjęcia gdy lampa błyskowa się ładuje.
• Nastawić przełącznik trybu pracy na
podczas robienia zdjęć.
• Nastawić przełącznik trybu pracy na
podczas nagrywania filmów.
• Podczas nagrywania filmów rozmiar zdjęcia jest ustawiony na [640(Wys.jakość)].
Wykonać jedną z następujących czynności:
– Ustawić rozmiar zdjęcia inny niż [640(Wys.jakość)].
– Włożyć kartę „Memory Stick PRO Duo” (str. 120).
Obiekt nie jest widoczny na ekranie.
• Nastawić przełącznik trybu pracy na pozycję inną niż
(str. 29).
Rejestracja zdjęcia długo trwa.
• Została włączona funkcja wolnej migawki NR (str. 19). Nie jest to usterka.
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Nagrać w trybie zbliżenia (Makro). Wykonując zdjęcie,
Rozwiązywanie problemów
umieścić obiektyw dalej od obiektu niż wynosi najkrótsza odległość fotografowania, w
przybliżeniu 6 cm (W)/34 cm (T), (t krok 6 w „Przeczytaj najpierw”).
• W trybie preselekcji sceny do wykonania zdjęć wybrano (Zmierzch),
(Pejzaż) lub
(Fajerwerki).
• Wybrana jest funkcja wstępnego nastawiania ostrości. Wybrać tryb autofokusa (str. 35).
Zoom optyczny nie działa.
• Nie można zmienić zbliżenia podczas nagrywania filmu.
Precyzyjny zoom cyfrowy nie działa.
• Ustawić [Zoom cyfrowy] na [Precyzyjny] (str. 64).
• Ta funkcja nie może być używana podczas nagrywania filmów.
PL
105
Inteligentny zoom nie działa.
• Ustawić [Zoom cyfrowy] na [Inteligentny] (str. 64).
• Ta funkcja nie może być używana w następujących sytuacjach:
– Rozmiar zdjęcia jest ustawiony na [8M] lub [3:2].
– Fotografowanie w trybie wieloserii.
– Nagrywanie filmów.
Lampa błyskowa nie działa.
• Lampa błyskowa jest nastawiona na
(Bez błysku) (t krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”).
• Lampa błyskowa nie może być używana gdy:
– [Mode] (Tryb NAGR) jest nastawione na [Seria] lub [Wieloseria] (str. 51).
– W trybie preselekscji sceny wybrano
(Zmierzch), (Świece) lub
(Fajerwerki)
(str. 30).
– Gdy przełącznik trybu jest nastawiony na .
• Nastawić lampę błyskową na (Błysk wymuszony) (t krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”) gdy w trybie preselekcji sceny wybrano
(Pejzaż)
(Śnieg) lub
(Plaża).
Niewyraźne punkty pojawiają się na obrazach wykonanych przy użyciu
lampy błyskowej.
• Kurz znajdujący się w powietrzu odbił się w świetle lampy błyskowej i pojawił na
obrazie. Nie jest to usterka.
Funkcja zbliżenia (Makro) nie działa.
• Wybrany został
(Zmierzch),
preselekcji sceny (str. 30).
(Pejzaż),
(Świece) lub
(Fajerwerki) w trybie
Data i godzina są zapisane niepoprawnie.
• Ustawić właściwą datę i godzinę (t krok 2 w „Przeczytaj najpierw”).
Po wciśnięciu do połowy spustu migawki i przytrzymaniu go, wartość F i
czas otwarcia migawki migają.
• Niewłaściwe parametry naświetlenia. Skorygować naświetlenie (str. 33).
Zdjęcie jest za ciemne.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybrać metodę pomiaru (str. 49) lub wyregulować
naświetlenia (str. 33).
• Ekran jest za ciemny. Wyregulować jasność ekranu LCD (str. 73).
PL
106
Zdjęcie jest za jasne.
• W ciemnym miejscu fotografowany jest obiekt oświetlony punktowo, na przykład na
scenie. Wyregulować naświetlenie (str. 33).
• Ekran jest za jasny. Wyregulować jasność ekranu LCD (str. 73).
Kolory na obrazie nie są prawidłowe.
• Działa funkcja efektu obrazu. Anulować funkcję efektu obrazu (str. 53).
Podczas fotografowania bardzo jasnych scen pojawiają się pionowe smugi.
• Jest to zjawisko rozmycia. Nie oznacza to uszkodzenia.
Obraz na ekranie, oglądany w ciemnym miejscu, wykazuje zakłócenia.
• W warunkach słabego oświetlenia aparat zwiększa czytelność obrazu tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.
Na zdjęciach oczy są czerwone.
• Nastawić [Reduk czerw oczu] w menu
(Nastaw) na [Włącz] (str. 65).
• Zrobić zdjęcie z odległości bliższej niż zalecana, używając lampy błyskowej (t krok 6
w „Przeczytaj najpierw”).
• Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.
Na ekranie pojawiają się i zostają punkty.
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane (str. 4, t „Przeczytaj najpierw”).
Nie można robić zdjęć jedno po drugim.
• Pamięć wewnętrzna lub karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skasować niepotrzebne
obrazy (t krok 7 w „Przeczytaj najpierw”).
Rozwiązywanie problemów
• Słaby akumulator. Włożyć naładowany akumulator.
Oglądanie zdjęć
Oprócz poniższych pozycji, zobacz „Komputery” (str. 109).
Aparat nie odtwarza zdjęć.
• Nastawić przełącznik trybu pracy na
(str. 29).
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze (str. 87).
• Gdy plik obrazu został poddany obróbce na komputerze, lub gdy został wykonany
aparatem innego modelu, nie gwarantuje się odtworzenia tym aparatem.
• Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB (str. 85).
PL
107
Zaraz po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
• Zaraz po rozpoczęciu odtwarzania obraz może wyglądać nieostry ze względu na
trwającą obróbkę obrazu. Nie jest to usterka.
Nie pokazuje się obraz na ekranie telewizora.
• Sprawdzić [Wyjście wideo], aby zobaczyć, czy sygnał wyjścia wideo aparatu jest
nastawiony na system kolorystyczny odbiornika TV (str. 75).
• Sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowe (str. 101).
• Przełącznik kabla wielozłącza jest nastawiony na „CAMERA”. Nastawić na „TV”
(str. 101).
Obraz nie pojawia się na ekranie.
• Przełącznik kabla wielozłącza jest nastawiony na „TV”. Odłączyć kabel
wielofunkcyjnego złącza lub nastawić przełącznik na „CAMERA” (str. 81).
Kasowanie/Edycja zdjęć
Aparat nie kasuje zdjęć.
• Anulować ochronę (str. 57).
• Używana jest karta „Memory Stick Duo” posiadająca przełącznik blokady zapisu,
który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 120).
Zdjęcie zostało przypadkowo skasowane.
• Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Zalecana jest ochrona obrazów (str. 56) lub
używanie karty „Memory Stick Duo” z przełącznikiem blokady zapisu i nastawienie go
na pozycję LOCK (str. 120), aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu.
Zamiana rozmiaru nie działa.
• Zmiana rozmiaru filmów, obrazów wieloserii ij obrazów w albumie nie jest możliwa.
Nie można wyświetlić ikony DPOF (Polecenie wydruku).
• Wyświetlenie oznaczeń DPOF (Polecenie druku) na obrazach w albumie i na filmach
nie jest możliwe.
Nie można przemontować filmu.
• Film jest za krótki do montażu (krótszy niż około dwie sekundy).
• Anulować ochronę (str. 57).
• Nie można montować zdjęć.
PL
108
Nie można malować.
• Nie można malować na obrazach w albumie.
• Za mało jest wolnego miejsca na nośniku. Skasować niepotrzebne obrazy.
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Sprawdzić “Zalecane środowisko komputera”, str. 78 dla Windows i str. 91 dla
Macintosh.
Nie można zainstalować sterownika USB.
• W przypadku Windows 2000 zalogować się jako Administrator (autoryzowani
Administratorzy) (str. 79).
Po wykonaniu połączenia USB nic nie pojawia się na ekranie aparatu.
• Przełącznik kabla wielozłącza jest nastawiony na „TV”. Nastawić na „CAMERA”
(str. 81).
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włączyć aparat (t krok 2 w „Przeczytaj najpierw”).
• Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, zainstalować naładowany
Rozwiązywanie problemów
akumulator (t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”) lub użyć zasilacza sieciowego (brak w
zestawie) (str. 17).
• Użyć załączonego kabla wielozłącza (str. 81).
• Odłączyć kabel wielozłącza od komputera i aparatu i podłączyć go z powrotem,
solidnie. Upewnić się, że wyświetlane jest „Tryb USB Pamięć mas.” (str. 81).
• Nastawić [Połącz USB] na [Pamięć mas.] w menu
(Nastaw) (str. 74).
• Odłączyć wszystko poza aparatem, klawiaturą i myszą od złączy USB komputera.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne
urządzenie (str. 81).
• Sterownik USB nie jest zainstalowany. Zainstalować sterownik USB (str. 79).
• Komputer nie rozpoznaje urządzenia ponieważ aparat został podłączony do
komputera kablem wielozłącza przed zainstalowaniem sterownika „USB Driver” z
załączonego CD-ROM. Skasować na komputerze błędnie rozpoznane urządzenie i
zainstalować sterownik USB (zobacz – następna pozycja).
PL
109
Ikona „Removable disk” (wymienny dysk) nie pojawia się na ekranie
komputera po podłączeniu komputera do aparatu.
• Należy wykonać poniższą procedurę i ponownie zainstalować sterownik USB. Poniższa
procedura jest przeznaczona dla komputera Windows.
1 Prawym przyciskiem myszy kliknąć [My Computer], aby wyświetlić menu i kliknąć
[Properties].
Pojawi się okno „System Properties”.
2 Kliknąć [Hardware] t [Device Manager].
• W przypadku Windows 98/98SE/Me kliknąć zakładkę [Device Manager].
Pojawi się „Device Manager”.
3 Prawym przyciskiem myszy kliknąć [ Sony DSC], po czym kliknąć [Uninstall] t
[OK].
Urządzenie zostanie usunięte.
4 Zainstalować sterownik USB (str. 79).
Nie można skopiować zdjęć.
• Połączyć prawidłowo aparat i komputer za pomocą załączonego kabla wielozłącza
(str. 81).
• Wykonać procedurę kopiowania przeznaczoną dla używanego systemu operacyjnego
komputera (str. 81, 91).
• Gdy fotografowanie odbywało się przy użyciu karty „Memory Stick Duo”
sformatowanej na komputerze, kopiowanie obrazów na komputer może nie być
możliwe. Używać karty „Memory Stick Duo” sformatowanej przez aparat (str. 68).
Po wykonaniu połączenia USB „PicturePackage” nie uruchamia się
automatycznie.
• Otworzyć „PicturePackage Menu” i sprawdzić [Settings].
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera (str. 81).
Zdjęcia nie można odtworzyć na komputerze.
• Jeżeli używany jest „Picture Package”, kliknąć pomoc w prawym górnym rogu każdego
okna.
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
Podczas odtwarzania filmu na komputerze, obraz i dźwięk są przerywane
zakłóceniami.
• Film odtwarzany jest bezpośrednio z pamięci wewnętrznej lub z karty „Memory Stick
Duo”. Skopiować film na dysk twardy komputera i odtworzyć film z dysku twardego
(str. 79).
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Sprawdzić ustawienia drukarki.
PL
110
Zdjęć skopiowanych na komputer nie można odtworzyć w aparacie.
• Skopiować je do katalogu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”
(str. 85).
• Operować w prawidłowy sposób (str. 87).
„Music Transfer” nie rozpoznaje aparatu.
• Obszar zapisu danych plików muzycznych aparatu jest uszkodzony. Wykonać
[Formatuj muzykę] (str. 72).
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
• Włożyć kartę w prawidłowym kierunku (t krok 3 w „Przeczytaj najpierw”).
Nie można nagrywać na kartę „Memory Stick Duo”.
• Używana jest karta „Memory Stick Duo” posiadająca przełącznik blokady zapisu,
który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 120).
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skasować niepotrzebne obrazy (t krok 7 w
„Przeczytaj najpierw”).
• Do nagrywania filmów o rozmiarze obrazu nastawionym na [640(Wys.jakość)] użyć
karty „Memory Stick PRO Duo” (str. 25).
Nie można sformatować karty „Memory Stick Duo”.
• Używana jest karta „Memory Stick Duo” posiadająca przełącznik blokady zapisu,
który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 120).
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana.
Rozwiązywanie problemów
• Formatowanie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”. Nie można ich
przywrócić. Zalecane jest nastawienie przełącznika blokady zapisu na karcie „Memory
Stick Duo” na pozycję LOCK, aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu (str. 120).
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w otwór „Memory Stick”.
• Sprawdzić, czy komputer i czytnik karty obsługują karty „Memory Stick PRO Duo”.
Użytkownicy komputerów i czytników kart wyprodukowanych przez inne firmy niż
Sony powinni zwrócić się do producentów sprzętu.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłączyć aparat do
komputera (str. 79 do 81). Komputer rozpoznaje kartę „Memory Stick PRO Duo”.
PL
111
Pamięć wewnętrzna
Aparat lub komputer nie mogą odtworzyć danych z pamięci wewnętrznej.
• W aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”. Należy ją wyjąć (t krok 4 w
„Przeczytaj najpierw”).
Nie można nagrywać obrazów za pomocą pamięci wewnętrznej.
• W aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”. Należy ją wyjąć (t krok 4 w
„Przeczytaj najpierw”).
Wolna pojemność pamięci wewnętrznej nie zwiększa się pomimo
skopiowania zapisanych w pamięci wewnętrznej danych na kartę „Memory
Stick Duo”.
• Dane nie zostały skasowane po skopiowaniu. Wykonać polecenie [Format] (str. 67) aby
sformatować pamięć wewnętrzną po skopiowaniu danych.
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych w
pamięci wewnętrznej.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Sprawdzić pojemność (zalecane 32 MB lub
więcej).
Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej danych zapisanych na
karcie „Memory Stick Duo” lub w komputerze.
• Dane na karcie „Memory Stick Duo” lub w komputerze nie mogą być skopiowane do
pamięci wewnętrznej.
Album
Ilość wolnego miejsca w albumie nie zwiększa się, gdy dane zapisane w
albumie zostają skopiowane na kartę „Memory Stick Duo”.
• Dane nie zostały skasowane po skopiowaniu.
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych w
albumie.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Sprawdzić pojemność (zalecane 32 MB lub
więcej).
Nie można skopiować do albumu danych z karty „Memory Stick Duo” lub z
komputera.
• Dane z karty „Memory Stick Duo” lub z komputera nie mogą być skopiowane do
albumu.
PL
112
Nie można nagrywać obrazów w albumie.
• Nastawić [Zapisz w albumie] na [Włącz] w menu
(Nastaw) (str. 71).
• Cała pojemność albumu jest zajęta chronionymi obrazami. Usunąć ochronę na
niepotrzebnych obrazach (str. 57).
Wydruk
Zobacz też “Drukarka zgodna z PictBridge” (dalej), razem z poniższymi pozycjami.
Na drukowanych obrazach obcięte są boki.
• Gdy drukowany jest obraz nagrany przy nastawieniu rozmiaru na [16:9(HDTV)], boki
obrazu mogą zostać obcięte.
• Gdy obrazy drukowane są na domowej drukarce, należy próbować anulować
nastawienia dotyczące przycinania lub wydruku bez ramki. Należy skonsultować się z
producentem i dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• Gdy obrazy są drukowane w punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być
wydrukowane bez obciętych boków.
Drukarka zgodna z PictBridge
Nie można nawiązać połączenia.
• Aparat nie może zostać podłączony bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze
standardem PictBridge. Należy zasięgnąć informacji u producenta czy drukarka jest
zgodna z PictBridge.
• Sprawdzić, czy drukarka jest włączona i czy może być podłączona do aparatu.
• Nastawić [Połącz USB] na [PictBridge] w menu
(Nastaw) (str. 74).
• Odłączyć kabel wielozłącza i podłączyć go ponownie. Jeśli drukarka sygnalizuje błąd,
szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji dołączonej do drukarki.
Po wykonaniu połączenia USB nic nie pojawia się na ekranie aparatu.
Rozwiązywanie problemów
• Przełącznik kabla wielozłącza jest nastawiony na „TV”. Nastawić na „CAMERA”
(str. 96).
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdzić, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone za pomocą kabla
wielozłącza.
• Włączyć drukarkę. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.
• Jeżeli podczas druku wybrany zostanie [Wyjdź], zdjęcia nie mogą się wydrukować.
Odłączyć kabel wielozłącza i podłączyć go ponownie. Jeżeli nadal nie można drukować
zdjęć, odłączyć kabel wielozłącza, wyłączyć drukarkę i włączyć ją z powrotem, po czym
podłączyć kabel wielozłącza ponownie.
• Nie jest możliwy wydruk filmów ani obrazów zapisanych w albumie.
• Zdjęcia wykonane aparatami innymi niż ten lub zdjęcia zmodyfikowane na
komputerze mogą się nie wydrukować.
PL
113
Drukowanie zostało przerwane.
• Kabel wielozłącza został odłączony zanim zniknął znak
(Nie odłączać kabla
wielozłącza).
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Drukarka nie obsługuje tych funkcji. Należy skonsultować się z producentem i
dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• W zależności od drukarki, umieszczanie daty w trybie indeksu może nie być możliwe.
Skonsultować się z producentem drukarki.
Na miejscu daty na zdjęciu wydrukowane jest „---- -- --”.
• Na zdjęciach, które nie mają danych o czasie rejestracji, nie można nanosić daty.
Nastawić [Data] na [Wyłącz] i wydrukować zdjęcie ponownie (str. 97).
Nie można wybrać rozmiaru wydruku.
• Skonsultować się z producentem drukarki i dowiedzieć, czy żądany rozmiar jest na
drukarce dostępny.
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Odłączyć kabel wielozłącza i podłączyć ponownie za każdym razem, gdy nastąpiła
zmiana rozmiaru papieru po podłączeniu drukarki do aparatu.
• Nastawienie wydruku na aparacie jest inne niż na drukarce. Zmienić nastawienie
aparatu (str. 97) lub drukarki.
Po anulowaniu druku nie można operować aparatem.
• Należy chwilę poczekać, drukarka jest w trakcie wykonywania procedury anulującej.
Zależnie od rodzaju drukarki, może to chwilę potrwać.
Inne
Aparat nie działa.
• Należy użyć akumulatora nadającego się do użycia w tym aparacie (str. 122).
• Akumulator jest wyczerpany (Pojawił się wskaźnik E). Naładować akumulator
(t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”).
Zasilanie jest włączone, ale aparat nie działa.
• Wbudowany mikrokomputer nie działa prawidłowo. Wyjąć akumulator i po upływie
jednej minuty włożyć go z powrotem, po czym włączyć aparat.
Przyciski panelu dotykowego nie pojawiają się.
• Nacisnąć
PL
114
(klawisz ekranu).
Nie można prawidłowo lub w pełni operować przyciskami panelu
dotykowego. Rysik reaguje w nieodpowiednich momentach.
• Przeprowadzić [Kalibrowanie] (str. 76).
Przyciski nie działają jak powinny.
• [Osłona] jest ustawione na [Włącz] (str. 76).
Nie można rozpoznać wskaźnika na ekranie.
• Patrz str. 18.
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Wilgoć się skondensowała. Wyłączyć aparat i pozostawić na około godzinę, zanim
zacznie być używany ponownie (str. 125).
Gdy aparat jest używany przez długi czas, rozgrzewa się.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawiania zegara.
• Nastawić ponownie datę i godzinę (t krok 2 w „Przeczytaj najpierw”).
Rozwiązywanie problemów
PL
115
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Samodiagnostyka
Jeśli pojawi się kod zaczynający się od
litery, jest to wyświetlenie
autodiagnostyki aparatu. Ostatnie dwie
cyfry (oznaczone jako ss) będą różne
w zależności od stanu aparatu.
Jeśli nie można rozwiązać problemu
podejmując poniższe działania nawet
kilkakrotnie, należy skontaktować się z
lokalnym dealerem Sony lub z
autoryzowanym serwisem Sony.
C:32:ss
• Problem sprzętowy. Wyłączyć i
ponownie włączyć zasilanie.
C:13:ss
Komunikaty
Jeżeli pojawią się następujące
komunikaty, należy postępować zgodnie
z instrukcjami.
E
• Słaby akumulator. Naładować
akumulator (t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”). Zależnie od warunków
używania lub rodzaju akumulatora,
wskaźnik może migać nawet jeśli
pozostało jeszcze energii na 5 do 10
minut pracy.
Można używać tylko z
odpowiednim akumulatorem
• Włożony akumulator nie jest
akumulatorem NP-BG1.
• Aparat nie może przeczytać lub
zapisać danych na kartę „Memory
Stick Duo”. Kilkakrotnie wyjąć i
włożyć kartę „Memory Stick Duo”.
• W pamięci wewnętrznej wystąpił
błąd formatu lub włożona została
niesformatowana karta „Memory
Stick Duo”. Sformatować pamięć
wewnętrzną lub kartę „Memory
Stick Duo” (str. 67, 68).
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być użyta w tym aparacie
lub dane są uszkodzone. Włożyć
nową kartę „Memory Stick Duo”
(str. 120).
Błąd systemu
• Wyłączyć zasilanie i włączyć
ponownie (t krok 2 w „Przeczytaj
najpierw”).
Błąd pamięci wewnętrznej
• Wyłączyć zasilanie i włączyć
ponownie (t krok 2 w „Przeczytaj
najpierw”).
Włóż Memory Stick
• Włożyć prawidłowo kartę „Memory
E:61:ss
E:91:ss
• Nastąpiła awaria aparatu.
Inicjalizować aparat (str. 73), po
czym ponownie włączyć zasilanie.
Stick Duo”.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być użyta w tym aparacie
(str. 120).
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Złącze karty „Memory Stick Duo”
jest zanieczyszczone.
Błąd rodzaju Memory Stick
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być użyta w tym aparacie
(str. 120).
PL
116
Błąd formatowania
• Sformatować nośnik ponownie
(str. 67 i 68).
Blokad karty Memory Stick
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już katalog o nazwie
zaczynającej się od „999”. Nie można
w takim razie utworzyć kolejnego
katalogu.
• Używana jest karta „Memory Stick
Duo” posiadająca przełącznik
blokady zapisu, który nastawiony jest
na pozycję LOCK. Nastawić
przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 120).
Brak miejsca w pamięci
wewnętrznej
Brak miejsca w Memory Stick
Zapis niemożliwy
• Aparat nie może zapisać zdjęć w
wybranym katalogu. Wybrać inny
katalog (str. 69).
Błąd pliku
• Wystąpił błąd podczas odtwarzania
obrazu.
• Skasować niepotrzebne obrazy lub
pliki (t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”).
Plik chroniony
• Usunąć ochronę (str. 57).
Możliwy tylko odczyt
• Aparat nie może rejestrować ani
kasować obrazów na tej karcie
„Memory Stick Duo”.
Brak pliku
• W pamięci wewnętrznej nie ma
nagranych obrazów.
Za duży rozmiar zdjęcia
• Zdjęcie o takim rozmiarze nie może
być odtworzone tym aparatem.
Dzielenie niemożliwe
• Film jest za krótki, aby go podzielić
(krótszy niż około dwie sekundy).
• Plik nie jest filmem.
Brak plików w tym katalogu
tym katalogu.
• Proces kopiowania obrazów z
komputera nie był prawidłowy
(str. 87).
Błąd katalogu
• Na karcie „Memory Stick Duo”
katalog o nazwie zaczynającej się
takim samym trzycyfrowym
numerem już istnieje (Na przykład:
123MSDCF i 123ABCDE). Wybrać
inny katalog lub stworzyć nowy
katalog (str. 68).
Operacja niemożliwa
Rozwiązywanie problemów
• Żadne zdjęcie nie zostało zapisane w
• Odtwarzany plik został utworzony
urządzeniem innym niż ten aparat.
• Próbowano wykonywać następujące
operacje na filmach: zoom,
malowanie, zmiana rozmiaru,
obracanie, drukowanie lub
nastawianie DPOF
• Próbowano wykonywać następujące
operacje na obrazach wieloserii –
zoom, malowanie, zmiana rozmiaru
lub obracanie.
• Próbowano malować podczas
oglądania nagranych obrazów na
ekranie TV.
• Próbowano malować przy użyciu
pilota Cyber-shot Station.
PL
117
(Wskaźnik ostrzeżenia o
wibracji)
• Z powodu niewystarczającej ilości
światła może wystapić wibracja
aparatu. Użyć lampę błyskową,
zamontować aparat na statywie lub w
inny sposób go unieruchomić.
640(Wys.jakość) niedostępna
• Filmy o rozmiarze 640(Wys.jakość)
mogą zostać nagrane tylko przy
użyciu karty „Memory Stick PRO
Duo”. Włożyć kartę „Memory Stick
PRO Duo” lub nastawić rozmiar na
inny niż [640(Wys.jakość)].
Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Mało tuszu
Brak tuszu
• Sprawdzić drukarkę.
Błąd drukarki
• Sprawdzić drukarkę.
• Sprawdzić, czy przeznaczone do
druku zdjęcie nie jest uszkodzone.
• Transmisja danych do drukarki może
Podłącz drukarkę
• [Połącz USB] jest ustawione na
[PictBridge], ale aparat jest
podłączony do urządzenia
niezgodnego z PictBridge. Sprawdzić
urządzenie.
• Połączenie nie jest nawiązane.
Odłączyć kabel wielozłącza i
podłączyć go ponownie. Jeśli
drukarka sygnalizuje błąd,
szczegółowych informacji należy
szukać w instrukcji dołączonej do
drukarki.
nie być jeszcze zakończona. Nie
odłączać kabla wielozłącza.
Obróbka
• Drukarka wykonuje procedurę
anulowania polecenia druku. Druk
nie jest możliwy zanim ta procedura
nie zostanie ukończona. Procedura
może zająć trochę czasu, zależy to od
drukarki.
Błąd danych Albumu
• Wystąpił błąd w danych obrazu w
Podłącz do urządz. PictBridge
• Próba wydruku zdjęć przed
nawiązaniem połączenia z drukarką.
Podłączyć do drukarki zgodnej z
PictBridge.
Brak zdjęcia do druku
• Próba wykonania operacji [Zdj
DPOF] bez oznaczenia zdjęcia/zdjęć
ikoną DPOF (Polecenie wydruku).
• Próba wykonania [Wszyst. w tym
katalogu] po wybraniu katalogu
zawierającego tylko filmy. Nie można
wydrukować filmów.
PL
118
albumie. Przeprowadzić [Sprawdź
album] (str. 71).
Błąd albumu
• Wystąpił błąd w albumie. Wyłączyć
aparat i włączyć ponownie. Jeżeli
komunikat jest nadal wyświetlany,
sformatować album. (W wypadku
formatowania należy wziąć pod
uwagę, że wszystkie dane obrazów w
albumie, włącznie z chronionymi
obrazami, zostaną skasowane.)
Brak zdjęć Pokazu Slajdów
• Wybrany katalog nie zawiera pliku,
który może być odtwarzany podczas
prezentacji zdjęć z muzyką.
Błąd muzyki
• Skasować plik muzyczny lub
wymienić go na normalny plik
muzyczny.
• Wykonać [Formatuj muzykę], po
czym pobrać nowe pliki muzyczne
(str. 72).
Działanie jest zmienione
• [Osłona] jest ustawione na [Włącz]
(str. 76).
Błąd formatowania pliku
muzycznego
• Wykonać ponownie [Formatuj
muzykę] (str. 72).
Rozwiązywanie problemów
PL
119
Inne
Informacje o „Memory Stick”
Karta „Memory Stick” jest małym,
przenośnym, chipowym nośnikiem
danych. Typy kart „Memory Stick”,
które można stosować w tym aparacie,
są podane w poniższej tabeli. Jednakże
nie gwarantuje się poprawnego działania
wszystkich funkcji kart „Memory Stick”.
Używanie kart „Memory Stick
Duo” (brak w zestawie)
• Nagrywanie, edycja lub kasowanie obrazów
nie są możliwe, jeśli przełącznik blokady
zapisu został przesunięty na LOCK za
pomocą ostro zakończonego obiektu.
Złącze
Rodzaj „Memory Stick”
Nagrywanie/
Odtwarzanie
Karta Memory Stick (bez
MagicGate)
—
Karta Memory Stick (z
MagicGate)
—
Karta Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a
Karta Memory Stick Duo
(z MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1„Memory
Stick Duo”, „MagicGate Memory
Stick Duo” i „Memory Stick PRO Duo”
posiadają fukcje MagicGate. MagicGate jest
technologią ochrony praw autorskich
wykorzystującą szyfrowanie. Zapis/
odtwarzanie wymagające funkcji
MagicGate nie może zostać wykonane w
tym aparacie.
*2Obsługuje transfer z dużą szybkością
używając interfejsu równoległego.
*3640(Wys.jakość) Mogą być nagrywane filmy
o rozmiarze.
• Nie gwarantuje się działania w tym aparacie
kart „Memory Stick Duo” sformatowanych
na komputerze.
• Prędkość odczytu/zapisu jest różna w
zależności od użytej karty „Memory Stick
Duo” i urządzenia.
PL
120
Przełącznik
blokady
zapisu
Miejsce na notatki
Umiejscowienie i/lub kształt
przełącznika blokady zapisu mogą być
różne w zależności od stosowanej karty
„Memory Stick Duo”.
• Nie wyjmować karty „Memory Stick Duo” w
czasie odczytu i zapisu.
• W następujących przypadkach dane mogą
zostać uszkodzone:
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych
• Zalecane jest archiwizowanie ważnych
danych.
• Pisząc na miejscu przeznaczonym na notatki
nie należy mocno naciskać.
• Nie należy naklejać etykiety na kartę
„Memory Stick Duo”, ani na adapter karty
Memory Stick Duo.
• Podczas przenoszenia lub przechowywania
karta „Memory Stick Duo” powinna
znajdować się w dostarczonym razem z nią
futerale.
• Nie dotykać złącza karty „Memory Stick
Duo” palcami lub metalowymi
przedmiotami.
• Karty „Memory Stick Duo” nie uderzać,
zginać, ani nie upuszczać.
• Nie demontować ani nie przerabiać karty
„Memory Stick Duo”.
• Nie narażać karty „Memory Stick Duo” na
działanie wody.
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić
przed dostępem małych dzieci. Mogą ją
połknąć przez przypadek.
• Nie należy używać ani przechowywać karty
„Memory Stick Duo” w następujących
warunkach:
– Miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w zaparkowanym na słońcu
samochodzie
– Miejsca wystawione na bezpośrednie
działanie światła słonecznego
– Miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje powodujące korozję
Uwagi o używaniu adaptera
karty Memory Stick Duo (brak
w zestawie)
Inne
• Aby użyć karty „Memory Stick Duo” w
urządzeniu kompatybilnym z „Memory
Stick”, należy pamiętać o włożeniu
„Memory Stick Duo” do adaptera Memory
Stick Duo. Jeśli karta „Memory Stick Duo”
zostanie włożona do urządzenia zgodnego z
kartą „Memory Stick” bez adaptera Memory
Stick Duo, wyjęcie jej może nie być możliwe.
• Wkładając kartę „Memory Stick Duo” do
adaptera Memory Stick Duo należy uważać,
aby karta „Memory Stick Duo” była
skierowana we właściwym kierunku,
następnie należy włożyć ją całkowicie do
środka. Włożenie w nieprawidłowy sposób
spowoduje usterkę.
• Używając karty „Memory Stick Duo”
włożonej do adaptera Memory Stick Duo w
urządzeniu kompatybilnym z „Memory
Stick”, należy pamiętać, aby karta „Memory
Stick Duo” została włożona skierowana we
właściwym kierunku. Niewłaściwe użycie
grozi uszkodzeniem sprzętu.
• Nie należy wkładać adaptera Memory Stick
Duo do urządzenia zgodnego z kartą
„Memory Stick” bez karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to jego uszkodzeniem.
Uwagi o używaniu „Memory
Stick PRO Duo” (brak w
zestawie)
Poprawne działanie kart „Memory Stick PRO
Duo” o pojemności do 2 GB w tym aparacie
zostało potwierdzone.
PL
121
O akumulatorze
O ładowaniu akumulatora
O żywotności akumulatora
Zalecane jest ładowanie akumulatora w
temperaturze od 10°C do 30°C. Ładowanie w
temperaturze poza wymienionym zakresem
może być nieskuteczne.
• Żywotność akumulatora jest ograniczona.
Pojemność akumulatora stopniowo maleje
wraz z jego użyciem i z czasem. Jeśli czas
pracy akumulatora stanie się znacznie
krótszy, prawdopodobną przyczyną jest jego
wyeksploatowanie. Należy kupić nowy
akumulator.
• Żywotność akumulatora różni się zależnie
od warunków przechowywania i warunków
pracy, a także środowiska, w jakim
akumulator jest używany.
Efektywne wykorzystywanie
akumulatora
• Pojemność akumulatora maleje w niskich
temperaturach. Dlatego w zimnych
miejscach akumulator będzie działał krócej.
Aby wydłużyć czas działania akumulatora
należy:
– Nosić akumulator w kieszeni blisko ciała,
aby go ogrzać i wkładać do aparatu
bezpośrednio przed rozpoczęciem
fotografowania.
• Akumulator szybciej się rozładuje przy
częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.
• Zalecane jest posiadanie zapasowych
akumulatorów, które wystarczą na czas
fotografowania dwa lub trzy razy dłuższy od
przewidywanego, co umożliwia
wykonywanie zdjęć próbnych.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody.
Akumulator nie jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w gorących
miejscach, takich jak w rozgrzanym
samochodzie lub na słońcu.
Jak przechowywać
akumulator
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy naładować go w pełni i
całkowicie rozładować raz do roku i
przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.
Aby utrzymać funkcję pracy akumulatora,
należy raz w roku naładować go i
rozładować.
• Aby zupełnie wyładować akumulator, należy
zostawić aparat włączony na tryb
odtwarzania prezentacji zdjęć (str. 41), aż
zasilanie się wyłączy.
• Aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń
na złączu, wystąpieniu zwarcia itp, należy
używać dostarczonego futerału akumulatora
podczas przenoszenia i przechowywania.
PL
122
O ładowarce akumulatora
x O ładowarce akumulatora
• W ładowarce akumulatora dostarczonej
razem z aparatem nie ładować żadnych
innych akumulatorów, poza akumulatorami
typu NP-BG. Akumulatory inne niż tutaj
podane mogą przeciekać, ulec przegrzaniu
lub wybuchnąć przy próbie ładowania,
powodując ryzyko porażenia prądem i
oparzeń.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z
ładowarki. Jeżeli będzie dalej ładowany,
może nastąpić wyciek, przegrzanie,
rozsadzenie lub porażenie prądem.
• Gdy miga lampka CHARGE, może to
oznaczać błąd akumulatora lub obecność w
ładowarce akumulatora innego niż
określonego rodzaju. Sprawdzić, czy
akumulator jest podanego tutaj rodzaju.
Jeżeli akumulator jest podanego tutaj
rodzaju, należy wyjąć akumulator, wymienić
go na nowy lub inny i sprawdzić, czy
ładowarka pracuje właściwie. Jeżeli
ładowarka akumulatora działa prawidłowo,
mógł nastąpić błąd akumulatora.
• Jeżeli ładowarka akumulatora jest
zanieczyszczona, ładowanie może nie
przebiegać prawidłowo. Należy wyczyścić
ładowarkę suchą ścierką, itp.
Inne
PL
123
Używanie Cyber-shot Station
Cyber-shot Station (brak w zestawie)
umożliwa łatwe ładowanie aparatu.
Wystarczy włożyć aparat do Cyber-shot
Station i ładowanie zacznie się
automatycznie. Podczas ładowania
akumulatora można sprawdzić poziom
naładowania dzięki lampkom
CHARGE na Cyber-shot Station.
Pilot zdalnego sterowania, w zestawie z
Cyber-shot Station umożliwia
wykonywanie na odległość
następujących operacji.
– Odtwarzanie obrazów na ekranie TV
– Prezentacja zdjęć
– Zoom odtwarzania
– Przycinanie
W dodatku, gdy podłączona jest
drukarka zgodna z PictBridge, obrazy
mogą być drukowane za pomocą
prostych operacji na odległość.
Bardziej szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji dostarczonej z
Cyber-shot Station.
PL
124
Zalecenia eksploatacyjne
x Nie pozostawiać aparatu w
następujących miejscach
• W bardzo gorącym miejscu
W miejscach takich, jak zaparkowany na
słońcu samochód korpus aparatu może się
zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• Pod bezpośrednim działaniem światła
słonecznego lub w pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może się odbarwić lub
zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• W miejscu narażonym na kołyszące wstrząsy
• W pobliżu silnego pola magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub zapylonych
Należy uważać, aby piasek lub kurz nie
dostały się do aparatu. Może to spowodować
awarię, w niektórych przypadkach
nieusuwalną.
x Przenoszenie
Nie należy siadać na krześle itp., mając aparat
w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy,
ponieważ może to spowodować awarię lub
uszkodzenie aparatu.
x O czyszczeniu
Czyszczenie ekranu LCD
Jeżeli odciski palców lub kurz zabrudzą ekran
LCD, użyć ściereczki, aby wyczyścić ekran
LCD.
Gdy używany jest zestaw do czyszczenia LCD
(brak w wyposażeniu), nie należy stosować
płynu czyszczącego bezpośrednio na ekran
LCD. Użyć papieru czyszczącego zwilżonego
płynem.
x O temperaturze pracy
Aparat jest przeznaczony do użytku w
zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Fotografowanie w skrajnie zimnych lub
gorących miejscach, w temperaturze poza
wymienionym zakresem jest niezalecane.
x Skraplanie wilgoci
Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto z
zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może się
skondensować wewnątrz lub na obudowie
aparatu. Skondensowanie wilgoci może
spowodować awarię aparatu.
Wilgoć może łatwo się skroplić gdy:
• Aparat zostanie przyniesiony z zimnego
miejsca, na przykład stoku narciarskiego, do
mocno nagrzanego pomieszczenia.
• Aparat zostanie zabrany z klimatyzowanego
pomieszczenia lub samochodu na dwór w
czasie upału.
Jak zapobiegać skraplaniu się wilgoci
Przenosząc aparat z miejsca zimnego do
ciepłego, włożyć go do plastikowej torby,
szczelnie ją zamknąć i pozostawić aparat w ten
sposób na około godzinę, aby przystosował się
do nowych warunków.
Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci
Wyłączyć aparat i poczekać około godzinę aż
wilgoć odparuje. Próbując zrobić zdjęcie
zawilgoconym obiektywem, nie można
uzyskać ostrych zdjęć.
Inne
Czyszczenie obiektywu
Aby usunąć odciski palców, kurz itp., wytrzeć
obiektyw miękką szmatką.
• Nie dotykać aparatu mając któryś z w/w
środków na rękach.
• Nie należy zostawiać aparatu w
długotrwałym kontakcie z gumą lub
winylem.
Czyszczenie powierzchni aparatu
Powierzchnię aparatu czyścić miękką szmatką,
lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć
suchą. Nie używać następujących środków,
ponieważ mogą uszkodzić wykończenie lub
obudowę.
• Środki chemiczne takie jak rozcieńczalnik,
benzyna, alkohol, ściereczki jednorazowe,
środki na komary, środki przeciwsłoneczne,
środki owadobójcze itp.
PL
125
x O wewnętrznym,
wbudowanym akumulatorze
Aparat posiada wewnętrzny, wbudowany
akumulator, podtrzymujący datę, godzinę i
inne ustawienia, niezależnie od tego, czy
zasilanie jest włączone czy wyłączone.
Akumulator ten jest stale ładowany, jeśli tylko
aparat jest używany. Jednakże jeśli aparat jest
włączany tylko na krótko, akumulator
stopniowo rozładowuje się, a jeśli w ciągu
miesiąca aparat nie jest używany wcale,
rozładowuje się całkowicie. W takim
przypadku przed użyciem aparatu akumulator
należy naładować.
Nawet jeśli akumulator nie jest naładowany,
nadal aparat może być używany, niemożliwe
jest jedynie nanoszenie daty i godziny.
Metoda ładowania wbudowanego
akumulatora
Włożyć naładowany akumulator do aparatu,
lub podłączyć aparat do gniazdka sieciowego
za pomocą zasilacza sieciowego (brak w
zestawie) i zostawić aparat na 24 godziny lub
dłużej z wyłączonym zasilaniem.
Metoda ładowania
akumulatora
t
PL
126
krok 1 w „Przeczytaj najpierw”
Dane techniczne
Aparat
[Zasilanie, dane ogólne]
[System]
Zasilanie
Przetwornik obrazu
Kolorowy CCD 9,10 mm (typ
1/1,8), Filtr barw
podstawowych
Całkowita liczba pikseli aparatu
Około 8 303 000 pikseli
Efektywna liczba pikseli aparatu
Około 8 068 000 pikseli
Obiektyw
Carl Zeiss Vario-Tessar
Obiektyw ze zbliżeniem 3×
f = 7,9 – 23,7 mm (38 –
114 mm w przeliczeniu dla
aparatu 35 mm)
F2,8 – 5,4
Akumulator NP-BG1, 3,6 V
Zasilacz sieciowy
AC-LS5K (brak w zestawie),
4,2 V
Pobór mocy (podczas fotografowania)
1,3 W
Temperatura pracy
0°C do +40°C
Temperatura przechowywania
–20°C do +60°C
Wymiary
96,7 × 61,1 × 22,7 mm
(szer./wys./głęb., z wyjątkiem
elementów wystających)
Ciężar
Kontrola ekspozycji
Ekspozycja automatyczna,
Naświetlenie ręczne,
Preselekcja sceny (8 trybów)
Około 185 g (włączając
akumulator NP-BG1 i pasek
na dłoń, rysik, itp.)
Mikrofon
Pojemnościowy
Głośnik
Dynamiczny
Balans bieli
Exif Print
Zgodny
Automatyczny, Światło
dzienne, Pochmurnie, Światło
jarzeniowe, Światło żarowe,
Lampa błyskowa
Format plików (zgodny z DCF)
Zdjęcia: Zgodny z Exif Ver.
2.2
Zgodny z JPEG, zgodny z
DPOF
Filmy: Zgodny z MPEG1
(monofoniczny)
PRINT Image Matching III
Zgodny
PictBridge
Zgodny
Nośnik nagrywanych danych
Pamięć wewnętrzna (26 MB)
„Memory Stick Duo”
Lampa błyskowa
Inne
Zalecana odległość (ISO
ustawione na Auto): Około
0,20 do 5,0 m (W)/Około
0,34 do 2,6 m (T)
[Gniazda wejścia i wyjścia]
Wielozłącze
Połączenie USB
Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0)
[Ekran LCD]
Panel LCD
7,5 cm (typ 3) napęd TFT
Całkowita ilość punktów
230 400 (960 × 240) punktów
PL
127
Ładowarka akumulatora BC-CSG
Zasilanie
Prąd zmienny od 100 do
240 V, 50/60 Hz, 2 W
Napięcie wyjścia
Prąd stały 4,2 V, 0,25 A
Temperatura pracy
od 0°C do +40°C
Temperatura przechowywania
od –20°C do +60°C
Wymiary
Około 62 × 24 × 91 mm
(szer./wys./głęb.)
Ciężar
Około 75 g
Akumulator NP-BG1
Używana bateria
Bateria litowa
Napięcie maksymalne
Prąd stały 4,2 V
Napięcie nominalne
Prąd stały 3,6 V
Pojemność
3,4 Wh (960 mAh)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
PL
128
Indeks
Indeks
A
Drukowanie ........................ 94
Tryb indeksu................ 95
Akumulator.......................122
Ładowanie
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Trwałość
akumulatora.................28
Wkładanie/wyjmowanie
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Wskaźnik pozostałej
energii
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Tryb pojedynczego
zdjęcia .......................... 95
I
Ikona polecenia
wydruku .......................99
ImageMixer VCD2.......88, 92
Drukowanie
bezpośrednie ............... 95
Inicjalizacja..........................73
Drukowanie w punkcie
usługowym................... 99
Inteligentny zoom...............64
Instalacja..................79, 88, 92
Drukowanie w trybie
indeksu......................... 95
ISO ...........................12, 13, 50
Drukowanie w trybie
pojedynczego
zdjęcia .......................... 95
J
Dzień&Godz. ..................... 65
Album ............................38, 71
Jakość obrazu ................14, 50
Język ....................................73
JPG.......................................86
Aparat 1 ...............................64
E
Aparat 2 ...............................66
Efekt obrazu ....................... 53
Autofokus ............................11
Efektywne piksele............ 127
Automatyczny podgląd ......66
Kabel do
wielozłącza .....81, 96, 101
Ekran
Kalibracja ............................76
B
Podświetlenie ekranu
LCD.............................. 73
Balans bieli ..........................49
Wskaźnik ..................... 18
C
Zmiana
wyświetlenia ................ 23
CD-ROM.......................79, 92
Celownik pomiaru
punktowego .................49
Ekran indeksu
t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”
K
Karta Memory Stick...........68
Kasowanie
t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”
Katalog ................................55
Tworzenie .....................68
Zmiana .........................69
Ekran LCD .....zobacz „Ekran”
Kolor ..............................14, 44
Elementy aparatu............... 16
Komputer ............................77
EV........................................ 33
Kopiowanie
obrazów ..................79, 91
Czas otwarcia
migawki ..................12, 13
F
Macintosh.....................91
Czyszczenie .......................125
Formatowanie......... 67, 68, 71
Centralny AF ......................35
Cyber-shot Station............124
Czarno-białe ........................53
Formatowanie muzyki ....... 72
D
Dane techniczne ...............127
Data/Godzina......................65
DirectX ................................78
Dostarczone akcesoria
t w „Przeczytaj
najpierw”
DPOF...................................99
G
Głośność
t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”
H
Histogram ..................... 23, 34
Oprogramowanie ........88
Windows.......................77
Indeks
Data......................................65
Fotografowanie z
autoprogramem........... 29
Oglądanie w aparacie
plików obrazu wcześniej
zapisanych na
komputerze ..................87
Zalecane
środowisko .............78, 91
Komputer Macintosh .........91
Zalecane
środowisko ...................91
PL
129
Komputer Windows ...........77
Moc błysku ......................... 53
Zalecane
środowisko.................... 78
Monitorujący ...................... 64
Kontrast ...............................54
MPG.................................... 86
Kopiowanie .........................69
Multi AF ............................. 35
Kopiowanie zdjęć na
komputer......................79
Music Transfer........ 88, 89, 93
L
Lampa błyskowa.................49
Liczba F ...............................13
Liczba zdjęć/Czas
nagrywania...................25
Oprogramowanie ............... 88
Osłona ................................. 76
Nagrywanie filmów
t krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”
Ostrość........................... 11, 35
Nastaw zegar ...................... 75
Nastawienia 1 ..................... 72
Nastawienia 4 ..................... 76
Nastawienie ............ 54, 61, 63
Album.......................... 71
Ładowarka akumulatora ....123
Aparat 1....................... 64
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Aparat 2....................... 66
Karta Memory Stick... 68
M
Nastawienia 1 .............. 72
M AF ...................................64
Nastawienia 2 .............. 73
Malowanie zdjęć.................44
Nastawienia 3 ...............74
„Memory Stick Duo” .......120
Nastawienia 4 .............. 76
Włożyć/Wyjąć
t krok 3 i 4 w
„Przeczytaj najpierw”
Pamięć wewnętrzna.... 67
Nasycenie............................ 53
Liczba zdjęć/Czas
nagrywania...................25
Naświetlenie ....................... 12
Przełącznik blokady
zapisu..........................120
Niedoświetlenie ................. 12
Menu....................................46
Nazwa pliku........................ 85
NTSC................................... 75
Numer pliku ........................74
Fotografowanie............49
Opcje ............................47
O
130
P
PAL ......................................75
Pamięć masowa .................. 74
Pamięć wewnętrzna...... 26, 67
Panel dotykowy
t krok 4 w „Przeczytaj
najpierw”
Pasek na rękę
t w „Przeczytaj
najpierw”
PC.......... zobacz „Komputer”
PFX ......................................53
PictBridge...................... 74, 95
PicturePackage....................88
Piksel.................................... 14
Pobieranie muzyki.............. 72
Pochmurnie .........................49
Podłączenie
Drukarka ..................... 96
Komputer..................... 81
Odbiornik TV............101
Podświetlenie
ekranu LCD................. 73
Podział ................................. 59
Pojedynczy .......................... 64
Podgląd.........................55
Obracanie ........................... 59
Menu fotografowania ........49
Ochrona .............................. 56
Menu podglądu...................55
Odbiornik TV................... 101
Miejsca zapisu plików
obrazów i nazwy
plików ...........................85
Pomiar centralnie
ważony .........................49
Odstęp................................. 53
Pomiar punktowy ............... 49
Odtwarzanie ................zobacz
„Oglądanie”
Pomiar wielopunktowy...... 49
Miejsce zapisu plików ........85
PL
Zdjęcie
t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”
N
Nastawienia 3 ......................74
Ładowanie akumulatora
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Film
t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”
Monochromatyczny ........... 53
Nastawienia 2 ..................... 73
Ł
Oglądanie
Odtwarzanie/Edycja.......... 29
Połączenie USB .................. 74
Precyzyjny zoom
cyfrowy .........................64
Preselekcja sceny ................30
Sygnał dźwiękowy .............. 73
V
Prezentacja zdjęć ................41
System operacyjny........ 78, 91
Przejście do tyłu/Do przodu
t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”
Ś
VGA
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Przełącznik
blokady zapisu ...........120
Światło jarzeniowe ............. 49
W
Światło żarowe ................... 49
WB .......................................49
Prześwietlenie .....................12
Przycinanie ..........................62
Przycisk klawisza ekranu
t krok 4 w „Przeczytaj
najpierw”
Przysłona .............................12
PTP.......................................74
Punktowy AF ......................36
Światło dzienne .................. 49
Wciskanie do połowy .........11
T
Transformator elektroniczny
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Redukcja efektu
czerwonych oczu..........65
Rozmazanie.........................11
Rozmiar obrazu ..................14
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Wideo CD .....................88, 92
Tryb...................................... 51
Wielopunktowy AF............35
Tryb AF ............................... 64
Wieloseria............................51
Tryb automatycznej regulacji
Wielozłącze ......................... 17
t krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”
R
Ramka pola AF ............35, 36
Wewnętrzny akumulator do
ponownego
ładowania ...................126
Wolna migawka NR .....19, 32
Wskaźnik blokady AE/AF
Tryb Fajerwerki .................. 30
t krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”
Tryb Miękkie ujęcie ........... 30
Tryb NAGR
(nagrywania) ............... 51
Wskaźnik ramki
pola AF ..................35, 36
Tryb Pejzaż.......................... 30
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty ................116
Tryb Plaża ........................... 30
Wskaźnik ..... zobacz „Ekran”
Rozszerzenie .................85, 87
Tryb pomiaru światła ......... 49
Rozwiązywanie
problemów .................103
Tryb portret o zmierzchu... 30
Rysik.....................................17
Tryb Świece......................... 30
Wstępne nastawianie
ostrości..........................36
Tryb Zmierzch .................... 30
Wyjście wideo .....................75
Tworzenie katalogu do
zapisu............................ 68
Wyrazistość..........................54
S
S AF .....................................64
Samodiagnostyka..............116
Sepia.....................................53
Seria .....................................51
Skraplanie wilgoci ............125
Sprawdź album....................71
Sterownik USB ...................79
Stopień ekspozycji ..............52
Stopniowanie ekspozycji ...51
U
Ustawianie zegara
t krok 2 w „Przeczytaj
najpierw”
Używanie aparatu za granicą
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Współczynnik kompresji ...15
Wysoka jakość (FINE) ......50
Z
Zalecenia
eksploatacyjne ...........125
Zapisywanie w albumie .....71
Indeks
Standardowe .......................50
Tryb Śnieg ........................... 30
Wspomaganie AF...............66
Zasilacz sieciowy
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Złącze DC IN......................17
Zmiana katalogu do
zapisu............................69
Zmiana rozmiaru................58
PL
131
Zoom cyfrowy.....................64
Zoom odtwarzania
t krok 7 w „Przeczytaj
najpierw”
Zoom optyczny...................64
PL
132
Znaki towarowe
•
i Cyber-shot Station są
znakami towarowymi Sony Corporation.
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„MagicGate” i
są
znakami towarowymi Sony Corporation.
• PicturePackage jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media, i
DirectX są albo zastrzeżonymi znakami
towarowymi, albo znakami towarowymi
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac i eMac są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Apple Computer, Inc.
• Macromedia i Flash są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
Macromedia, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach.
• Intel, MMX, i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Intel Corporation.
• Ponadto używane w instrukcji nazwy
systemów i produktów są zwykle znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich twórców lub
producentów. Jednakże w niniejszej
instrukcji symbole ™ i ® nie są zawsze
używane.
PL
133
Česky
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských
státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Pro zákazníky v Evropé
Tento přístroj byl testován a splňuje omezení
daná v direktivě EMC pro používání
propojovacích kabelů kratších než 3 m.
Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických
frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto
fotoaparátu.
Poznámka
Jestliže statická elektřina nebo
elektromagnetické pole způsobí přerušení
přenosu dat (selhání přenosu dat), aplikaci
spusťte znovu nebo odpojte a znovu připojte
komunikační kabel (USB apod.).
CZ
2
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být odložen
do sběrného místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením
této instrukce zabráníte negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nákladním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete
zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte, prosím, místní orgány státní
správy, místní firmu zabezpečující likvidaci
a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste
výrobek zakoupili.
Poznámky k používání fotoaparátu
Typy použitelných karet
„Memory Stick“ (nejsou
přiloženy)
Interním záznamovým médiem tohoto
fotoaparátu je paměťová karta „Memory
Stick Duo“. K dispozici jsou dva typy
karet „Memory Stick“.
„Memory Stick Duo“
s fotoaparátem lze používat
karty „Memory Stick Duo“.
• Blok akumulátorů lze dobíjet i v případě, že
nebyl zcela vybitý. I v případě, že blok
akumulátorů není zcela nabitý, můžete
používat kapacitu částečně nabitých
akumulátorů tak, jak je.
• Jestliže nepředpokládáte, že budete blok
akumulátorů používat delší dobu, vybijte
akumulátory a vyjměte je z fotoaparátu,
poté je uložte na chladném a suchém místě.
Účelem je zachování funkce bloku
akumulátorů (str. 119).
• Podrobnosti k použitelným blokům
akumulátorů viz str. 119.
Objektiv Carl Zeiss
„Memory Stick“
s fotoaparátem nelze
používat karty „Memory
Stick“.
Jiné paměťové karty používat
nelze.
• Podrobnosti o kartách „Memory Stick Duo“
viz str. 117.
Při použití karty „Memory
Stick Duo“ s vybavením
kompatibilním s kartami
„Memory Stick“
Karty „Memory Stick Duo“ lze používat
po vložení do adaptéru Memory Stick
Duo (není přiložena).
Adaptér na Memory Stick Duo
Poznámky k bloku
akumulátorů
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
dodávaný blok akumulátorů NP-BG1.
(t krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
Tento fotoaparát je vybaven objektivem
Carl Zeiss schopným reprodukovat ostré
obrazy s vynikajícím kontrastem.
Objektiv pro tento fotoaparát byl
vyroben certifikovaným systémem
zaručujícím prvotřídní kvalitu Carl Zeiss
v souladu s normami jakosti Carl Zeiss
v Německu.
CZ
Za obsah nahrávek se
neposkytuje žádná
kompenzace
• Pokud není možno nahrávat nebo přehrávat
v důsledku poruchy fotoaparátu,
nahrávacího média atd., nelze nijak
kompenzovat obsah nahrávky.
Vnitřní paměť a zálohování na
kartu „Memory Stick Duo“
• Dokud svítí kontrolka přístupu, fotoaparát
nevypínejte ani nevyjímejte kartu „Memory
Stick Duo“, protože by se mohla poškodit
data v interní paměti nebo na kartě
„Memory Stick Duo“. Svá data vždy chraňte
– vytvářejte si záložní kopie. Způsob
zálohování dat viz str. 25.
Poznámky k nahrávání/
přehrávání
• Tento fotoaparát není prachotěsný, není
odolný proti stříkancům ani vodotěsný. Před
použitím fotoaparátu si přečtěte
„Upozornění“ (str. 122).
CZ
3
• Než se rozhodnete nahrát neopakovatelné
události, vyzkoušejte si nahrávání a ověřte si,
že fotoaparát pracuje správně.
• Dávejte pozor, aby fotoaparát nenavlhnul.
Pokud se dovnitř fotoaparátu dostane voda,
může způsobit poškození, v některých
případech neopravitelné.
• Nemiřte fotoaparátem do slunce ani jiného
přímého světla. Mohli byste způsobit
poruchu fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů
silných radiových vln nebo záření. Je možné,
že fotoaparát pak nebude nahrávat nebo
přehrávat správně.
• Používání fotoaparátu v prašném nebo
písečném prostředí může způsobit
poškození.
• Jestliže dochází ke kondenzaci par, před
použitím fotoaparátu ji odstraňte (str. 122).
• Nevystavujte fotoaparát otřesům a úderům.
Kromě poruch funkce fotoaparátu to může
znemožnit nahrávání snímků, výsledkem
může být nepoužitelné nahrávací médium,
nebo může dojít ke zhroucení dat snímků,
jejich poškození nebo ztrátě.
• Před použitím očistěte blesk. Teplo
vznikající při činnosti blesku může způsobit
zbarvení nečistot na povrchu okénka blesku
nebo jejich přilepení na povrch, čímž dojde
k omezení propustnosti světla.
Poznámky k LCD displeji, LCD
hledáčku (u modelů s LCD
hledáčkem) a k objektivu
• LCD displej a LCD hledáček jsou vyrobeny
za použití extrémně přesné technologie,
takže více než 99,99 % pixelů je funkčních
k efektivnímu použití. Přesto se mohou na
LCD displeji a LCD hledáčku objevovat
nepatrné černé nebo jasné (bílé, červené,
modré nebo zelené) body. Tyto body jsou
ve výrobním procesu normální a nahrávání
nijak neovlivňují.
Černé (bílé/červené/
modré/zelené) body
CZ
4
• Dlouhodobé vystavování LCD displeje,
hledáčku nebo objektivu slunci může
způsobit poškození. Dbejte opatrnosti při
ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo
venku.
• Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení
barev a jeho poruše.
• Ve studeném prostředí se mohou obrázky na
LCD displeji posouvat. Nejedná se o závadu.
• Tento fotoaparát je vybaven objektivem
s motorovým transfokátorem. Chraňte
objektiv před nárazy a nemanipulujte s ním
silou.
Kompatibilita dat snímků
• Tento fotoaparát splňuje univerzální zásady
standard DCF (Design rule for Camera File
system) zavedené společností JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Není zaručeno přehrávání snímků
pořízených tímto fotoaparátem na jiném
vybavení ani přehrávání snímků nahraných
nebo upravovaných jiným vybavením na
tomto fotoaparátu.
Varování k autorským právům
Televizní programy, filmy, videokazety a další
materiály mohou být chráněny autorskými
právy. Neautorizované nahrávání takových
materiálů může být v rozporu s autorskými
právy.
Fotografie použité v tomto
návodu
Fotografie použité jako příklady snímků
v tomto návodu jsou reprodukované obrázky,
nikoli skutečné snímky pořízené tímto
fotoaparátem.
K plnému použití digitálního
fotoaparátu
Příprava fotoaparátu a snadné pořizování snímků
„Nejdříve si přečtěte“ (samostatná
příručka)
1 Příprava bloku akumulátorů
2 Zapněte fotoaparát/nastavte hodiny
3 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ (není přiložena)
4 Ovládání dotykového panelu
5 Vyberte požadovanou velikost snímku k použití
6 Snadné fotografování (režim automatického nastavení)
7 Prohlížení/mazání snímků
Seznamte se podrobněji se svým fotoaparátem
Tato
příručka
• Fotografujte se svým oblíbeným nastavením (program
automatického fotografování/ruční fotografování)
t str. 27
• Potěšte se svými snímky pomocí aplikací Album,
Prezentace a Kreslení.
t str. 36, 39, 42
• Využívejte různých způsobů fotografování/přehrávání
snímků pomocí menu t str. 44
• Změna výchozího nastavení t str. 60
Připojte fotoaparát k počítači nebo tiskárně
Tato
příručka
• Zkopírujte své snímky do počítače a upravujte je
nejrůznějšími způsoby t str. 74
• Vytiskněte snímky po připojení fotoaparátu přímo
k tiskárn (jen tiskárny vyhovující standardu PictBridge)
t str. 91
CZ
5
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu ........................................................ 3
Používání fotoaparátu
Základní techniky k získání lepších snímků.......................................... 10
Ostření – Úspěšné zaostřování na objekt ...................................................... 10
Expozice – Nastavení intenzity světla............................................................ 11
Barva – Vliv osvětlení...................................................................................... 13
Kvalita – „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“.............................................. 13
Popis součástí ....................................................................................... 15
Indikátory na displeji.............................................................................. 17
Změna zobrazení na displeji.................................................................. 21
Počet statických snímků a doba nahrávání videoklipů........................ 23
Nemáte-li kartu „Memory Stick Duo“ (nahrávání s vnitřní pamětí) ...... 24
Doba provozu akumulátorů a počet snímků, které lze nahrát/prohlížet ....26
Používání funkcí fotoaparátu ................................................................ 27
Používání alba........................................................................................ 36
Použití prezentace snímků .................................................................... 39
Kreslení snímku...................................................................................... 42
Používání menu
Použití položek menu ...................................................................... 44
Položky menu..................................................................................... 45
Menu fotografování................................................................................ 47
(Režim měření)
WB (Vyváž. bílé)
ISO
(Kval. snímku)
Mode (Nahr. režim)
BRK (Orient. krok)
M (Interval)
(Výkon blesku)
PFX (Obraz. efekt)
(Sytost)
(Kontrast)
(Ostrost)
(Nastavení)
CZ
6
Menu prohlížení ......................................................................................53
(Album)
(Konec alba)
(Post. přehr.)
(Kresba)
(Vymazat)
(Hlasitost)
(Složka)
- (Chránit)
DPOF
(Tisk)
(Změna vel.)
(Otočit)
(Rozdělit)
(Nastavení)
(Ořezat)
Používání obrazovky nastavení Setup
Použití položek nastavení ...............................................................60
1
Fotoaparát 1......................................................................................61
Režim AF
Digitál. transf.
Datum/Čas
Bez červ. očí
2
Fotoaparát 2......................................................................................63
Iluminátor AF
Autom. Prohlížení
Vnitřní paměť .....................................................................................64
Formátovat
Memory Stick....................................................................................65
Formátovat
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Kopírovat
Album ..............................................................................................68
Zapsat do alba
Formátovat
Kontrola alba
CZ
7
1
Nastavení 1........................................................................................ 69
Staž.hudby
Form.hudby
2
Nastavení 2........................................................................................ 70
Podsvícení LCD
Zvuk
Jazyk
Inicializace
3
Nastavení 3........................................................................................ 71
Číslo souboru
Spojení USB
Videovýstup
Nastav. hodin
4
Nastavení 4........................................................................................ 73
Kalibrace
Podvodní pouzdro
Používání počítače
Využití počítače se systémem Windows............................................... 74
Kopírování snímků do počítače ............................................................ 76
Prohlížení souborů snímků uložených v počítači fotoaparátem (pomocí
karty „Memory Stick Duo“).................................................................... 84
Použití dodávaného software................................................................ 85
Používání počítače Macintosh .............................................................. 87
Tisk statických snímků
Jak vytisknout statické snímky ............................................................. 90
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající standardu PictBridge ..... 91
Tisk v provozovně .................................................................................. 95
Připojení fotoaparátu k televizoru
Prohlížení snímků na televizoru............................................................. 97
CZ
8
Odstranění problémů
Odstranění problémů .............................................................................99
Výstražné indikátory a zprávy..............................................................113
Ostatní
K položce menu „Memory Stick“ ........................................................117
O bloku akumulátorů............................................................................119
Nabíječka akumulátorů ........................................................................120
Používání stanice Cyber-shot Station .................................................121
Upozornění ...........................................................................................122
Specifikace ...........................................................................................124
Rejstřík............................................................................................126
CZ
9
Používání fotoaparátu
Základní techniky k získání
lepších snímků
Ostření
Expozice
Barva
Kvalita
Tato část popisuje základy, abyste mohli
využívat svůj fotoaparát. Seznámí vás se
způsobem použití nejrůznějších funkcí
fotoaparátu vyvolávaných dotykem
tlačítek na obrazovce.
Ostření Úspěšné zaostřování na objekt
Stisknete-li zpola tlačítko spouště, fotoaparát automaticky upraví zaostření
(automatické zaostření). Nezapomínejte, že tlačítko spouště je třeba stisknout jen zpola.
Rovnou zcela
stiskněte tlačítko
spouště.
Zpola stiskněte Indikátor nastavení
tlačítko spouště. AE/AF
Blikající indikátor
, Indikátor svítí/
pípne
Poté zcela
stiskněte tlačítko
spouště.
Při fotografování statického snímku, u kterého je zaostení obtížné t [Ostření] (str. 33)
Jestliže obraz vypadá rozostřený i po zaostření, může to být v důsledku chvění
fotoaparátu. t Viz „Rady na ochranu před rozmazáním“ (v dalším textu).
Rady na ochranu před rozmazáním
Fotoaparát držte klidně, ruce mějte volně svěšené k bokům. Fotoaparát můžete
také stabilizovat, opřete-li se o strom nebo budovu vedle sebe. Doporučujeme
také používat stativ a na tmavých místech využívat blesk.
CZ
10
Expozice Nastavení intenzity světla
Expozice:
Používání fotoaparátu
Nastavením expozice a citlivosti ISO lze vytvářet různé snímky. Expozice je množství
světla, které pronikne do fotoaparátu, když spustíte závěrku.
Rychlost závěrky = délka časového úseku, po
který do fotoaparátu proniká
světlo
Clona = velikost otvoru, který umožňuje světlu
procházet do fotoaparátu
ISO = citlivost záznamu
Přeexponováno
= příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Správná expozice
Podexponováno
= příliš málo světla
Tmavší snímek
V režimu automatického nastavení se
expozice automaticky nastavuje na
správnou hodnotu. Pomocí funkcí
uvedených dále ji však můžete
nastavovat také ručně.
Ruční expozice:
Umožňuje nastavit rychlost závěrky
a velikost clony ručně.
t str. 30
EV:
Umožňuje upravit dobu expozice
zjištěnou fotoaparátem.
t str. 31
Režim měření:
Umožňuje změnit část objektu, který se
bude vyhodnocovat ke stanovení
expozice. t str. 47
CZ
11
Charakteristiky „rychlosti
závěrky“
Charakteristiky „clony“
(hodnota F)
Rychlejší
Pohybující se
objekty vypadají
jako statické.
Otevřená
Hloubka ostrosti se
zmenšuje směrem
dopředu i dozadu.
Pomalejší
Pohybující se
objekty vypadají,
že plynou.
Uzavřená
Hloubka ostrosti se
zvětšuje směrem
dopředu i dozadu.
Nastavení citlivosti ISO
ISO je jednotkou hodnocení citlivosti, která odhaduje, kolik světla přijme zařízení
k zachycení snímku (ekvivalentní fotografickým filmům). I když expozice je stejná,
snímky se liší podle citlivosti ISO.
Nastavení citlivosti ISO t str. 48
Vysoká citlivost ISO
Zaznamenává jasné snímky, i když fotografujete na tmavých místech.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
CZ
12
Barva
Vliv osvětlení
Používání fotoaparátu
Zdánlivá barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Příklad: Barva snímku je ovlivněna zdroji světla
Počasí/osvětlení
Charakteristiky
světla
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé (standardní)
Namodralé
Zbarvené
modře
Načervenalé
Barevné tóny se v režimu automatického nastavení upravují automaticky.
Barevné tóny však můžete nastavovat ručně pomocí [Vyváž. bílé] (str. 47).
Kvalita „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud obraz obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více paměti a zobrazuje
i jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji
fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a zpracování dat se liší při tisku
snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.
Popis pixelů a velikosti snímku
1 Velikost snímku: 8M
3264
3264 pixelů × 2448 pixelů = 7 990 272 pixelů
640
2448
480
Pixely
2 Velikost snímku: VGA (E-mail)
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
CZ
13
Výběr velikosti snímku k použití (t krok 5 v příručce „Nejdříve
si přečtěte“)
Pixel
Vysoký počet
pixelů (jemná
kvalita snímku a
značná velikost
souboru)
Nízký počet pixelů
(hrubá kvalita
snímku, ale malá
velikost souboru)
Výchozí nastavení je označeno
Příklad: Obrázek
k odeslání v příloze
elektronické pošty
.
Velikost snímku
8M (3264×2448)
Příklad: Tisk až do
velikosti A3
Pokyny pro použití
Větší
K ukládání důležitých snímků nebo tisku ve
velikosti A3 nebo snímků velikosti A4 s vysokou
hustotou
3:2* (3264×2176)
5M (2592×1944)
K tisku snímků o velikosti A4 nebo snímků o
vysoké hustotě o velikosti A5
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
K tisku o velikosti pohlednice
VGA (E-mail)
(640×480)
K záznamu velkého počtu snímků
K připojení snímků k elektronické poště nebo
vytvoření webových stránek
Menší
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
K zobrazení snímků na širokoúhlém televizoru
nebo televizoru kompatibilním s Hi-Vision***
* Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice
apod.
** Při tisku mohou být okraje snímku oříznuty (str. 110).
***Je-li televizor vybaven slotem na kartu „Memory Stick“ nebo je připojen prostřednictvím USB
rozhraní, můžete zobrazovat snímky ve vyšší kvalitě.
Výběr kvality snímku (kompresní poměr) v kombinaci (str. 48)
Při ukládání digitálních obrázků lze volit kompresní poměr snímků. Vyberete-li vysoký
kompresní poměr, bude snímek postrádat jemnost detailů, ale velikost souboru bude
menší.
CZ
14
Popis součástí
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
3
2
1
5
2
3
4
6
7
A Tlačítko/kontrolka POWER
(t krok 2 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
B Tlačítko spouště (t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
D Kontrolka samospouště (t krok 6
v příručce „Nejdříve si přečtěte“)/
osvětlení automatického zaostřování
(63)
F Reproduktor
G Objektiv
4
5
6
7
8
qs
9
qd
q;
qa
A Pořizování snímků: Tlačítko
transfokátoru (W/T)
(t krok 6 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
C Blesk (t krok 6 v příručce „Nejdříve
si přečtěte“)
E Mikrofon
Používání fotoaparátu
1
Pro prohlížení: Tlačítko /
(přiblížení při přehrávání)/tlačítko
(přehled) (t krok 7 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
B LCD displej (21)/dotykový panel
(t krok 4 v příručce„Nejdříve si
přečtěte“)
C Očko na poutko (t „Nejdříve si
přečtěte“)
D Přepínač režimů (27)
E Tlačítko
(tlačítko na obrazovce)
(t krok 4 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“).
F Kryt akumulátoru/karty „Memory
Stick Duo“ (t krok 1 a 3 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
G
Tlačítko (zapnutí/vypnutí
displeje) (21)
H Kontrolka přístupu (t krok 4
v příručce„Nejdříve si přečtěte“)
CZ
15
I „Memory Stick Duo“ slot
(t krok 3 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
J Slot ke vložení baterií
(t krok 1 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
K Páčka k vysunutí akumulátoru
(t krok 1 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
L Závit stativu (spodní strana)
• Používejte stativ se šroubem o max.
délce 5,5 mm. Pomocí šroubů delších než
5,5 mm nelze fotoaparát bezpečně
upevnit ke stativu a může dojít
k poškození fotoaparátu.
M Víceúčelový konektor (spodní
strana)
K použití AC adaptéru AC-LS5K
(není přiložen)
2 Víceúčelový
konektor
Kabel
víceúčelového
konektoru
(přiložen)
1 Do
konektor
u DC IN
Značka v
3 K zásuvce
síťového
napájení
CZ
16
Připojení dotykového hrotu
Dotykový hrot upevněte k pásku na
zápěstí podle následujícího obrázku.
Fotoaparát nepřenášejte za hrot. Mohl
by spadnout.
Indikátory na displeji
A
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
Displej
VGA
FINE
400
C:32:00
3
z
4
M
Zámek AE/AF (t krok 6
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
ISO400
0.7EV
BRK
2
125
MAF
Režim záznamu (27, 49)
Vyvážení bílé (47)
WB
+2.0EV F3.5
Používání fotoaparátu
Zbývající kapacita
akumulátoru (t krok 1
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Při snímání statických snímků
1
Indikace
5
STBY
NAHR
Při snímání videoklipů
Pohotovostní režim/
nahrávání videoklipu
(t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
Režim fotoaparátu (výběr
scény) (28)
Režim fotoaparátu
(Program/Ruční) (27)
SL
Režim blesku
(t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
Nabíjení blesku
1.3
Transfokace (t 61,
krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
Redukce jevu červených
očí (62)
Ostrost (52)
Sytost (51)
Kontrast (51)
ON
Iluminátor AF (63)
Režim měření (47)
Obrazové efekty (51)
Režim Pouzdro (73)
CZ
17
B
Displej
Displej
Indikace
Datum/Čas (62)
Histogram (21, 32)
Číslo ISO (48)
±0.7EV
Pomalá závěrka NR
• Je-li rychlost závěrky 1/6
sekunda nebo pomalejší,
funkce NR pomalé
závěrky se aktivuje
automaticky, aby se snížil
šum snímku.
125
Rychlost závěrky (30)
F3.5
Hodnota clony (30)
+2.0EV
Hodnota expozice (31)
Displej
3:2
5M
3M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Velikost snímku (t krok
5 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
• Signalizuje, že vibrace
mohou zabráni v pořízení
čistých snímků v důsledku
nedostatečného osvětlení.
I když se zobrazí toto
varování před vibracemi,
můžete přesto
fotografovat.
Doporučujeme však
použít blesk k lepšímu
osvětlení nebo použít
stativ či jiný způsob
stabilizace fotoaparátu.
E
Varování před nízkou
kapacitou akumulátorů
(26, 113)
+
Nitkový kříž bodového
měření expozice (47)
160
FINE STD
101
Kvalita obrazu (48)
Složka záznamu (65)
Indikace
Varování před vibracemi (10)
Indikace
8M
Hodnota intervalu
expozice (50)
D
C
Displej
Indikace
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Rámeček AF (33)
Zbývající kapacita vnitřní
paměti (24)
Zbývající kapacita karty
„Memory Stick“ (23)
Album (36)
00:00:00
[00:28:05]
Doba nahrávání
[maximální doba
záznamu] (23, 24)
1/30"
Interval režimu Velké
Série (50)
400
Zbývající počet snímků,
jež je možné uložit (23, 24)
Samospoušť (t krok 6
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
C:32:00
CZ
18
Zobrazení vnitřní
diagnostiky (113)
E
Displej
Indikace
Makrosnímek (t krok 6
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
S AF M AF
Režim AF (61)
Indikátor rámečku
rozsahu zaostření AF
v (33)
1.0m
Zaostření na nastavenou
vzdálenost (33)
A
Při přehrávání statických
snímků
M
1.3
2
VGA
12/12
C:32:00 101-0012
2005 1 1
9:30 AM
+2.0EV
ISO400
Zbývající kapacita
akumulátoru (t krok 1
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
3
4
Indikace
Používání fotoaparátu
1
Displej
Režim záznamu (27, 49)
M
N
Přehrávání (t krok 7
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
-
Ochrana (54)
500 F3.5
Značka pořadí tisku
(DPOF) (95)
Při přehrávání videoklipů
Změna složky (53)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
1.3
Krok
12/16
Transfokace (t krok 7
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Přehrávání po
jednotlivých snímcích
(49)
Režim Pouzdro (73)
B
Displej
Indikace
Histogram (21, 32)
•
zobrazí se, je-li
neaktivní displej
histogramu.
Sloupec přehrávání
(t krok 7 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
Kontrolní proužek (21)
CZ
19
C
D
Displej
Indikace
8M
3:2
5M
3M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Displej
Velikost snímku
(t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
Nerozpojujte kabel
víceúčelového konektoru
(93)
+2.0EV
160
Připojení PictBridge (91)
101
101
Složka přehrávání (53)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Zbývající kapacita vnitřní
paměti (24)
Blesk
WB
CZ
20
101-0012
Číslo složky-souboru (53)
8/8 12/12
Číslo snímku/počet
snímků nahraných
ve vybrané složce
C:32:00
Zobrazení vnitřní
diagnostiky (113)
00:00:12
Blesk (t krok 7
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Vyvážení bílé (47)
500
Rychlost závěrky (30)
F3.5
Hodnota clony (30)
Přehrávání obrázku
(t krok 7 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
Zbývající kapacita karty
„Memory Stick“ (23)
Přehrávání alba (36)
Hodnota expozice (31)
Číslo ISO (48)
Režim měření (47)
Složka záznamu (65)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Indikace
2005 1 1
9:30 AM
Datum/čas pořízení
přehrávaného snímku
(62)
Hlasitost (t krok 7
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Změna zobrazení na displeji
Při každém stisknutí tlačítka
(zapnutí/vypnutí displeje) se obsah
displeje změní následovně.
1M
S AF
Zobrazení
histogramu (str. 32)
Přepínání snímků posouváním
prstu
Používání fotoaparátu
Histogram zapnut
• Histogram snímků pořízených jinými
fotoaparáty se nemusí zobrazit vůbec.
Během přehrávání snímků lze přepínat
na předchozí nebo následující snímek
dotykem na obrazovku.
Chcete-li tuto funkci využít, vypněte
tlačítka dotykového panelu stisknutím
tlačítka
(tlačítko na obrazovce).
Indikátory vypnuty
Snímek se přepne
po oddálení prstu.
S AF
Indikátory zapnuty
1M
• Při prohlížení nahraných snímků na
televizoru (str. 97) nelze snímky přepínat
posouváním prstu.
Statické snímky
S AF
• Nastavíte-li zobrazení histogramu, během
přehrávání se zobrazují informace o snímku.
• Histogram se neobjeví v následujících
situacích:
Během pořizování snímků
– Když je zobrazeno menu.
– Při nahrávání videoklipů
Během přehrávání
– Když je zobrazeno menu.
– V zobrazení přehledu
– Používáte transfokaci při přehrávání.
– Při pootočení statických snímků.
– Během přehrávání videoklipů
• Velké rozdíly v zobrazeném histogramu se
mohou zobrazit během fotografování
a přehrávání, jestliže:
– Bliká blesk.
– Rychlost závěrky je pomalá nebo vysoká.
Předchoz
í snímek
Další
snímek
Chcete-li si prohlédnout další snímek, posuňte
špičku prstu doprava, nebo si posunutím
špičky prstu doleva vyvolejte zobrazení
předchozího snímku.
Zvětšování při přehrávání
Pohybem prstu nahoru, dolů, doprava nebo
doleva se skrytá část snímku posune do
viditelné plochy displeje.
CZ
21
Videoklipy
Dotykem obrazovky spustíte přehrávání.
Během přehrávání posuňte prst doleva nebo
doprava, videoklip se bude přetáčet rychleji
dopředu nebo zpět.
Opakovaným dotykem přehrávání
pozastavíte.
.
• Při zobrazení snímků pořízených v režimu
Velká série lze dotykem na obrazovku
pozastavit zobrazování. Posuňte prst přes
obrazovku směrem doleva nebo doprava –
jednotlivé rámce videoklipu se budou
přepínat dopředu nebo dozadu.
CZ
22
Počet statických snímků a doba
nahrávání videoklipů
Tabulka zobrazuje přibližný počet statických snímků a délku videoklipů, které lze
nahrát a uložit na kartu „Memory Stick Duo“ naformátovanou v tomto fotoaparátu.
Tyto hodnoty se mohou lišit podle podmínek fotografování a nahrávání.
Používání fotoaparátu
Počet statických snímků (kvalita snímku je nastavena na [Lepší]
v horním řádku displeje a [Standard] v dolním řádku.)
(Jednotky: Snímky)
Kapacita
Velikost
32MB
8M
3M
1M
VGA (E-mail)
16:9(HDTV)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
8
16
32
59
121
247
506
15
30
60
109
223
456
934
3:2
5M
64MB
8
16
32
59
121
247
506
15
30
60
109
223
456
934
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
357
726
1482
3038
93
187
376
649
1320
2694
5524
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Uvedený počet snímků platí pro případ, kdy je [Mode] nastaven na [Normální].
• Velikost jednotlivých statických snímků je 1 M, je-li [Mode] nastaven na [Velká série].
• Je-li počet zbývajících snímků, které lze uložit, větší než 9 999, zobrazí se indikace „>9999“.
• Velikost snímků lze změnit později ([Změna vel.], str. 56).
Doba záznamu videoklipů
Kapacita
Velikost
640(Lepší)
32MB
64MB
(Jednotky: hodiny : minuty : sekundy)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640 (Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Videoklipy s velikostí nastavenou na [640(Lepší)] lze nahrávat jen na karty „Memory Stick PRO
Duo“.
• Velikost snímku a kvalita snímku viz str. 13.
• Při přehrávání snímků pořízených staršími modely Sony na tomto fotoaparátu se může
zobrazovaná velikost lišit od skutečné.
CZ
23
Nemáte-li kartu „Memory Stick Duo“
(nahrávání s vnitřní pamětí)
Tento fotoaparát je vybaven 26 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout.
Dokonce i v případě, že není k dispozici karta „Memory Stick Duo“, lze snímky
nahrávat pomocí této vnitřní paměti.
• Videoklipy s velikostí nastavenou na [640(Lepší)] nelze nahrávat s vnitřní paměti.
Je-li vložena karta „Memory Stick
Duo“ (není přiložena)
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají do karty „Memory
Stick Duo“.
[Přehrávání]: Snímky na kartě „Memory Stick Duo“
se přehrávají.
[Menu, Nastavení atd.]: Se snímky na kartě
„Memory Stick Duo“ lze provádět různé funkce.
B
Není-li vložena žádná karta
„Memory Stick Duo“
B
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají pomocí vnitřní
paměti.
[Přehrávání]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se
přehrávají.
[Menu, Nastavení atd.]: Se snímky ve vnitřní paměti
lze provádět různé funkce.
Vnitřní
paměť
Počet statických snímků a doba nahrávky videoklipů, které lze zapsat do vnitřní
paměti, je:
Počet statických snímků (kvalita snímku je nastavena na [Lepší]
v horním řádku displeje a [Standard] v dolním řádku.)
(Jednotky: Snímky)
Velikost
Kapacita
26MB
8M
3:2
5M
3M
CZ
24
16:9
6
6
10
16
40
158
26
12
19
29
75
397
49
(Jednotky: hodiny : minuty : sekundy)
26MB
VGA
12
Doba záznamu videoklipů
Velikost
Kapacita
1M
640 (Standard)
160
0:01:11
0:18:59
Snímky uložené ve vnitřní paměti
Doporučujeme data vždy zkopírovat (zálohovat) některým z následujících postupů.
Používání fotoaparátu
Kopírování (zálohování) dat na kartu „Memory Stick Duo“
Připravte si kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou 32 MB nebo vyšší a poté proveďte
postup vysvětlený v části [Kopírovat] (str. 66).
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Proveďte postupy na str. 76 až 81, aniž by byla karta „Memory Stick Duo“ vložena do
fotoaparátu.
• Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nelze přesouvat do vnitřní paměti.
• Při spojení fotoaparátu s počítačem prostřednictvím kabelu s víceúčelovým konektorem lze
kopírovat data uložená ve vnitřní paměti do počítače, ale nelze kopírovat data z počítače do
vnitřní paměti.
CZ
25
Doba provozu akumulátorů a počet
snímků, které lze nahrát/prohlížet
Tabulky dole zobrazují přibližný počet
snímků, které lze nahrávat/prohlížet a
dobu provozu akumulátorů při
pořizování snímků v režimu [Normální]
s plně nabitým blokem akumulátorů
(přiložen) a v prostředí o teplotě 25°C.
Počet snímků, které lze nahrát nebo
přehrát, zahrnuje výměnu karty
„Memory Stick Duo“ podle potřeby.
Vezměte prosím na vědomí, že podle
podmínek použití může být skutečný
počet nižší než zde uvedený.
• Kapacita akumulátorů klesá s potem použití
a také s postupem asu (str. 119).
• Počet snímků, které lze nahrát/prohlížet
a doba provozu akumulátorů se snižují
v následujících podmínkách:
– Nízká okolní teplota.
– Blesk se používá často.
– Časté vypínání a zapínání fotoaparátu.
– Časté používání transfokátoru.
– [Podsvícení LCD] je nastaven na [Jasný].
– [Režim AF] je nastaven na [Monitor].
– Nízké napětí.
Při snímání statických snímků
Počet snímků
Doba provozu
bloku akumulátorů
(min.)
Zhruba 300
Zhruba 150
• Fotografování za následujících podmínek:
–
(Kval. snímku) je nastaven na [Lepší].
– [Režim AF] je nastaven na [Jeden].
– Fotografování jednou každých 30 sekund.
– Střídavé použití transfokátoru mezi
stranami W a T.
– Volba [Zapsat do alba] je nastavena na
[Zap.] v menu
(Nastavení).
– Použití blesku pro každý druhý snímek.
– Vypnutí a zapnutí po každých deseti
snímcích.
• Způsob měření je založen na standardu
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Počet pořízených snímků/doba provozu
akumulátoru jsou nezávislé na velikosti
snímku.
CZ
26
Prohlížení statických snímků
Počet snímků
Doba provozu
bloku akumulátorů
(min.)
Zhruba 5800
Zhruba 290
• Postupné zobrazování snímků v intervalu
3 sekund
Při snímání videoklipů
Doba provozu
bloku akumulátorů
(min.)
Zhruba 140
• Natáčení videoklipů průběžně s velikostí
snímku [160]
Používání funkcí fotoaparátu
Nastavení přepínače režimů na požadovanou funkci.
Přepínač režimů
Používání fotoaparátu
: Pořizování videoklipu
t
krok 6 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
: Přehrávání/úpravy
krok 7 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“
t
Tlačítko
(tlačítko na
obrazovce)
Režimy fotografování statických snímků
:
Auto: Režim automatického nastavení
Umožňuje snadné fotografování s automatickým nastavením. t krok 6
v příručce „Nejdříve si přečtěte“
Program: Automatický režim fotografování podle
programu
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost
závěrky a hodnota clony). Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.
(Podrobnosti k dostupným funkcím t str. 45)
Ručně: Režim fotografování s ručním nastavením
expozice
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou ručně (rychlost závěrky
a hodnota clony) (str. 30). Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.
(Podrobnosti k dostupným funkcím t str. 45)
: Režim výběru scény
Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle scény
(str. 28).
CZ
27
Výběr scény
Následující režimy jsou předem definovány tak, aby odpovídaly podmínkám scén.
Soumrak*
Noční scény na větší
vzdálenost, aniž by ztrácely
tmavou atmosféru prostředí.
Krajina
Pořizuje snímky krajiny apod.,
zaostřuje na vzdálené objekty.
Portrét za soumr.*
Pořizování portrétů na tmavých
místech.
Pláž
Snímky pořízené na břehu
moře nebo jezera, jasně
nahraná modrá barva vody.
Svíčka*
Pořizování snímků při světle
svíček, aniž by utrpěla
atmosféra.
Sníh
Bělavé scény fotografuje s
jasnými tóny.
Zamlžení
Pořizuje portréty osob, květin
atd., s jemnou atmosférou.
Ohňostroj*
Pořizuje ohňostroj v celé jeho
nádheře.
* Rychlost závěrky se zpomaluje, a proto se doporučuje používat stativ.
A Stiskněte
B Dotkněte se
(tlačítko na obrazovce).
(Fotoaparát).
C Dotkněte se požadovaného režimu.
D Vyfotografujte snímek.
CZ
28
K fotografování snímku podle podmínek scény fotoaparát zvolí kombinaci funkcí.
( : můžete volit požadované nastavení)
Blesk
Rámeček
AF
Přednast Orientač Vyvážení
ostření
ní krok
bílé
Výkon
blesku
—
—
—
—
SL
—
—
Střed AF
0.5m/1.0m/
3.0m/7.0m
Auto/ WB
Série/
Orientační
expozice/
Velká série
Používání fotoaparátu
Makro
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
/
—
—
CZ
29
Ruční expozice
Ručně se nastaví rychlost závěrky a velikost clony.
A Stiskněte
(tlačítko na obrazovce).
B Dotkněte se
(Fotoaparát) t [Ruční], poté dotykem
předchozí obrazovku.
nastavte a vraťte se na
M
MSET
160
F2.8
OFF
OFF
MENU
1M
Fotoaparát přejde do režimu ručního nastavení expozice.
C Dotkněte se
.
D Dotykem v/V nastavte rychlost závěrky a hodnotu clony (ruční nastavení expozice).
Hodnota clony
Rychlost
závěrky
Je-li transfokátor posunut až na konec strany W, lze volit clonu F2,8, F4 nebo F8.
Je-li transfokátor posunut až na konec strany T, lze volit clonu F5,4, F8 nebo F16.
Rychlost závěrky lze zvolit od 1/1000 do 30 sekund.
Rozdíl mezi nastavením a správnou expozicí odhadnutou fotoaparátem se zobrazí na displeji
jako hodnota EV (str. 31). 0EV určuje hodnotu fotoaparátem uznanou za nejvhodnější.
E Vyfotografujte snímek.
• Blesk je nastaven na (nucený blesk) nebo
(blesk vypnut).
• Následující nastavení mění jen jas, ne hloubku ostrosti.
– při F4 a F8, je-li zoom nastaven zcela ke straně W
– při F8 a F16, je-li zoom nastaven zcela ke straně T
• Rychlosti závěrky v délce jedné sekundy nebo delší jsou indikovány [”] například 1”.
• Nastavíte-li pomalejší rychlost závěrky, doporučujeme používat stativ, aby se neprojevily účinky
vibrací.
• Zvolíte-li rychlost závěrky 1/6 sekunda nebo pomalejší, funkce NR pomalé závěrky se aktivuje
automaticky za účelem snížení šumu snímku a zobrazí se indikace „NR“.
• Zvolíte-li nízkou rychlost závěrky, ke zpracování dat je třeba delší doba.
CZ
30
(EV)
Ruční nastavení expozice.
A Stiskněte
Směrem +
(tlačítko na obrazovce).
B Nastavte volbu
dotkněte
.
P
0EV
Používání fotoaparátu
Směrem –
(Fotoaparát) na jinou možnost než [Auto] a [Ruční], poté se
AUTO
OFF
OFF
MENU
C Dotkněte se
1M
(EV).
D Vyberte hodnotu dotykem v/V.
EV
+0.3EV
Směrem +: Zesvětlí obrázek.
0EV: Expozice je stanovena automaticky
fotoaparátem.
Směrem –: Ztmaví obrázek.
• Podrobnosti o expozici t str. 11
• Hodnotu kompenzace lze nastavit v krocích po 1/3EV.
• Pokud je objekt fotografován za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo za použití
blesku, nemusí být upravení expozice účinné.
CZ
31
z Nastavení EV (hodnota expozice) zobrazením histogramu
1M
A
B
Tmavý
Světlý
Histogram je graf udávající rozdělení jasů ve
snímku. Stiskněte opakovaně
(zapnutí/
vypnutí displeje), až se zobrazí na displeji
histogram. Tento grafický ukazatel indikuje
jasný obraz, je-li zešikmen doprava, a tmavý
obraz, je-li zešikmen doleva. Zvolte
[Program] nebo některý z režimů výběru
scény
(Fotoaparát) a upravte EV; expozici
současně kontrolujte pomocí histogramu.
A Počet pixelů
B Jas
• Histogram se také zobrazí v následujících případech, ale nemůžete měnit expozici.
– Je-li volba
(Fotoaparát) nastavena na [Auto] nebo [Ruční]
– Při přehrávání jednoho obrázku
CZ
32
9 (Ostření)
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte toto menu.
Používání fotoaparátu
A Stiskněte
(tlačítko na obrazovce).
B Nastavte volbu
(Fotoaparát) na jinou možnost než [Auto] a poté se dotkněte
.
C Dotkněte se 9 (Ostření).
D Dotkněte se požadované volby.
Více. AF
(Vícebodové AF)
(Statické snímky
(Videoklip
)
)
Zaostří automaticky na objekt ve všech rámečcích vrámečku
(výchozí nastavení). Je-li volba
(Fotoaparát) nastavena
na [Auto], způsob zaostření je nastaven pevně na
vícebodové automatické zaostření.
• Tento režim je užitečný, jestliže se objekt nenachází ve středu
rámečku.
1M
98
Rámeček AF
S AF
Střed AF
(
)
Indikátor rámečku rozsahu
zaostření AF v hledáčku
Zaostří automaticky na předmět ve středu rámečku
v hledáčku.
• Pomocí funkce blokování automatického zaostření AF lze
fotografovat zvolenou kompozici snímku.
Rámeček AF
Indikátor rámečku rozsahu
zaostření AF v hledáčku
CZ
33
Jednobod. AF (Pružné
bodové automatické
zaostření AF) (
)
Posunete-li rámeček zaostření kamkoliv na obrazovce,
můžete zaostřit na velmi malý objekt nebo úzkou oblast.
• Nastavení pružného bodového zaostření AF viz str. 35.
• To je užitečné například při pořizování snímků s použitím
stativu, jestliže se objekt nenachází ve středu rámečku.
• Při pořizování snímku pohybujícího se objektu přidržte
fotoaparát pečlivě v klidu tak, aby objekt nevybočil z rámečku
v hledáčku.
1M
98
Rámeček AF
S AF
(nekonečno)
7.0m
3.0m
1.0m
Indikátor rámečku rozsahu
zaostření AF v hledáčku
Zaostří na objekt pomocí dříve nastavené vzdálenosti
objektu. (Přednast ostření)
• Při fotografování objektu přes síť nebo okenní sklo, je v režimu
automatického zaostření obtížné zaostřit správně. V těchto
případech bývá vhodnější použití funkce [Ostření].
0.5m
• AF znamená Auto Focus – automatické zaostřování.
• Informace o nastavení vzdálenosti [Ostření] jsou přibližné. Při naklonění objektivu nahoru nebo
dolů se chyba zvětší.
• Jestliže natáčíte videoklip, doporučuje se používat [Více. AF], protože automatické zaostřování
pracuje i s uritými vibracemi.
• Jestliže používáte digitální transfokaci nebo iluminátor AF, automatické zaostření dává přednost
objektům, které jsou blíže ke středu rámečku. V tomto případě bliká indikátor
,
nebo
a rámeček AF není zobrazen.
• Podle zvoleného režimu scény nejsou některé funkce k dispozici (str. 28).
CZ
34
Způsob použití [Jednobod. AF]
A Nastavte volbu
(Fotoaparát) na jinou možnost než [Auto] a poté se dotkněte
.
B Dotkněte se 9 (Ostření)t [Jednobod. AF].
(tlačítko na obrazovce) vypnete zobrazení menu.
Používání fotoaparátu
C Stisknutím
1M
98
S AF
D Dotkněte se místa, kam chcete zaostřit snímek.
1M
98
S AF
CZ
35
Používání alba
Jestliže se během fotografování zobrazí na obrazovce
, lze minimalizované kopie
původních snímků ukládat do alba (str. 68). I když se z vnitřní paměti nebo karty
„Memory Stick Duo“ snímky smažou, stale si můžete prohlížet minimalizované snímky
v albu.
Vnitřní
paměť
• Statické snímky jsou nahrány v albu ve velikosti snímku [VGA] ([1M] u snímků velké série)
a s kvalitou obrazu [Standard]. Album může obsahovat nejvýše 500 snímků.
• Jestliže během přehrávání alba vypnete napájení nebo pohnete přepínačem režimů, přehrávání
alba se přeruší.
Přehrávání snímků uložených v albu
A Nastavte přepínač režimů na
.
B Dotkněte se [MENU] t [Album].
Snímky v albu lze řadit podle data pořízení. Každou jednotku této skupiny lze zobrazit na
přehledné obrazovce s názvem „Dat datum“.
A
B
C
2005
1
1
4
7
2005
2
9
10
11
2005
3
15
21
27
A Rok záznamu
B Měsíc záznamu
C Den záznamu
MENU
C Pomocí b/B vyberte „Dat datum“, které chcete zobrazit a poté se ho dotkněte.
Na displeji se zobrazí všechny snímky zaznamenané ve zvoleném dni „Dat datum“.
D
2005
1 1
10:30
10:38
10:45
10:48
10:50
11:07
11:11
10:30
11:27
E
D Rok/měsíc/den záznamu
E Čas záznamu
MENU
CZ
36
• Chcete-li se vrátit k předchozí přehledné obrazovce, stiskněte
(přehled).
D Dotkněte se snímku. (Jestliže snímek, který chcete, není na obrazovce, dotýkejte se
b/B, dokud se snímek neobjeví na obrazovce.)
Objeví se zvolený snímek.
Používání fotoaparátu
VGA
1/200
2005 1 1
10:30AM
MENU
• K návratu k obrazovce přehledu v „Dat datum“, stiskněte
(přehled).
Smazání snímků z alba
Smazání snímků na obrazovce s jedním snímkem
A Zobrazte snímek, který chcete smazat, poté se dotkněte [MENU], aby se zobrazilo
menu.
B Dotkněte se [Vymazat] t [Vymazat] t [OK].
Smazání snímků na obrazovce přehledu
A Dotykem na [MENU] na obrazovce v kroku 3 v „Přehrávání snímků uložených
v albu“ se zobrazí menu. (Snímky v „Dat datum“ nelze smazat krokem 2 postupu
„Přehrávání snímků uložených v albu“.)
B Dotkněte se [Vymazat] t [Vybrat].
C Dotkněte se snímku, který chcete smazat. Snímek se označí indikátorem
(smazat).
D Dotkněte se [OK] t [OK].
• Chcete-li smazat všechny snímky v „Dat datum“, dotkněte se [Vše v tomto datu] v kroku 2.
CZ
37
z Data snímků v albu
• Jakmile se album naplní, data starých snímků se automaticky mažou. Data, která
nechcete smazat, chraňte (str. 54).
• Je-li kapacita alba zaplněna chráněnými snímky,
bliká. Třebaže lze nahrávat snímky do
vnitřní paměti nebo na kartu „Memory Stick Duo“, nelze nahrávat snímky do alba. Jestliže
u nechtěných snímků odstraníte ochranu před přepsáním, lze nahrávat data snímků do alba.
• Chcete-li vytvořit záložní kopii dat snímků v albu, proveďte postup popsaný v [Kopírovat] (str. 66).
• Data snímků v albu nelze přímo převádět do počítače. Proveďte postup vysvětlený v [Kopírovat]
(str. 66). Zkopírujte data požadovaného snímku na kartu „Memory Stick Duo“ a poté je přeneste
do počítače.
• Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze kopírovat do alba.
• I když budete chránit snímky zaznamenané do vnitřní paměti nebo na kartu „Memory Stick Duo“,
minimalizované snímky v albu nejsou chráněny. Také platí, že i v případě, kdy jsou minimalizované
snímky v albu chráněny, stejné snímky zaznamenané do vnitřní paměti nebo na kartu „Memory
Stick Duo“, chráněny nejsou (str. 54).
• Budete-li ořezávat snímky ve vnitřní paměti nebo na kartě „Memory Stick Duo“, nebo budete-li
měnit jejich velikost, stejné snímky v albu nebudou nijak ovlivněny.
• U snímků uložených v albu lze provádět následující operace:
– Kreslení
– Označení pořadí tisku (DPOF)
– Tisk
– Změna velikosti
– Střih
CZ
38
Použití prezentace snímků
Řady snímků si lze prohlížet s připojenými efekty a provázené hudbou (prezentace).
A Nastavte přepínač
.
režimů na
p
Používání fotoaparátu
p
p
2 Dotkněte se [MENU]t[Post. 3 Spustí se
přehr.]t[Start].
prezentace snímků.
Snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo“ nebo ve vnitřní paměti se přehrávají. Po
přehrávání alba se přehrávají snímky z daného alba.
Nastavení hlasitosti hudby
Stiskněte během přehrávání
(tlačítko na obrazovce) a dotykem na +/– upravte
hlasitost. Jinak se dotkněte [Hlasitost] v menu a nastavte hlasitost před spuštěním
přehrávání.
Pozastavení prezentace snímků
Dotkněte se obrazovky. Dotykem [Pokrač.] se obnoví činnost. Prezentace se obnoví od
snímku, u kterého byla přerušena, ale hudba začne opět od začátku.
Zobrazení předchozího/následujícího snímku
Dotkněte se
/
během přehrávání/pauzy.
Ukončení prezentace snímků
Během pauzy se dotkněte se [Ukončit].
• Během připojení k PictBridge nelze spustit přehrávání prezentace.
Nastavení voleb prezentace snímků
Způsob přehrávání prezentace lze nastavit.
A Dotkněte se [MENU] t [Post. přehr.].
B Dotkněte se bodu menu, který chcete nastavit.
C Dotkněte se požadovaného nastavení, poté se dotkněte
.
CZ
39
Můžete nastavit následující možnosti.
Výchozí nastavení je označeno .
Efekty
Jednoduchý
Jednoduchá prezentace vhodná pro širokou škálu scén.
Nostalgie
Prezentace vyjadřující náladu; reprodukuje atmosféru
scény z filmu.
Elegance
Zobrazí se vkusná prezentace snímků; snímky se mění
střední rychlostí.
Aktivní
Prezentace snímků ve vysokém tempu; snímky vhodné
pro aktivní scény.
Normální
Základní prezentace přepíná snímky s předem
nastaveným intervalem.
• S [Jednoduchý], [Nostalgie], [Elegance], a [Aktivní] stiskněte,
– zobrazí se jen statické snímky.
– U snímků pořízených v režimu Velké série se zobrazí jen první snímek.
• Hudba se nepřehrává (nastaveno na [Vyp.]) během prezentace [Normální]. Bude slyšet zvuk
videoklipu.
Hudba
Hudba je připravena na všechny efekty.
Music1
Výchozí nastavení prezentace [Jednoduchý].
Music2
Výchozí nastavení prezentace [Nostalgie].
Music3
Výchozí nastavení prezentace [Elegance].
Music4
Výchozí nastavení prezentace [Aktivní].
Vyp.
Nastavení prezentace [Normální]. Bez hudby.
Snímek
Složka (Dat.dnes)
Přehrává všechny snímky ve vybrané složce (přehrávání
alba, snímky se ukládají do [Dat.dnes]).
Vše
Přehrává všechny obrázky uložené na kartě „Memory
Stick Duo“ nebo v albu.
• Tato volba je pevně nastavena na [Vše] těsně po výběru přehrávání alba (pokoušíte-li se nastavit
volby přehrávání na přehledné obrazovce v jednotce „Dat datum“). Chcete-li vybrat [Dat.dnes],
zvolte nejdříve datum v albu, které chcete přehrávat.
CZ
40
Opakovat
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se přehrávání zastaví.
Používání fotoaparátu
Zap.
Interval
3s
5s
Nastaví interval zobrazení snímků prezentace
[Normální].
10 s
30 s
1 min
z Přidávání/změna hudebních souborů
Do fotoaparátu lze přenášet požadovanou hudbu (hudební soubory) z CD nebo MP3
souborů. Fotoaparát pak přehrává melodii během zobrazení prezentace. Hudbu lze
(Nastavení) pomocí přiloženého software
přenášet funkcí [Staž.hudby] v menu
„Music Transfer“ instalovaného v počítači. Podrobnosti viz str. 86.
• Do fotoaparátu lze zadat až čtyři skladby (čtyři první přednastavené díly (Music 1 – 4) mohou být
zaměněny za požadované hudební snímky).
• Maximální délka jednotlivých hudebních souborů ve fotoaparátu je 180 sekund.
• Jestliže hudební soubor nelze přehrávat v důsledku poškození souboru nebo jiných poruch,
proveďte [Form.hudby] (str. 69) a hudbu znovu přeneste.
CZ
41
Kreslení snímku
Tisknout nebo umisťovat známky lze do souborů se statickými snímky, které pak lze
ukládat samostatně. K této činnosti použijte přiložený hrot.
• Nelze kreslit nebo otisknout razítko na snímky pořízené v režimu velké série,
videoklipy ani snímky v albu.
• Při prohlížení nahraných snímků na televizoru (str. 97) nelze kreslit snímky.
1
6789
A Tlačítko
(pero)
B Tlačítko
(razítko)
2
C Tlačítko
(smazat)
3
D Tlačítko volby tloušťky / razítka
4
E Tlačítko výběru barvy
5
F Tlačítko
(zpětný chod)
G Tlačítko
(vše smazat)
H Tlačítko
Tlačítko
(uložení obsahu vnitřní paměti)/
(„Memory Stick“ uložit)
I Tlačítko
(exit) vše nové a napoprvé
Kreslení znaků nebo obrázků
A Dotkněte se
.
B Zvolte tloušťku vedení.
Dotkněte se tlačítka k výběru tloušťky, poté vlastní tloušťky a
.
C Kreslení znaků nebo obrázků.
Razítkování
A Dotkněte se
.
B Vyberte kontrolku.
Dotkněte se tlačítka k výběru razítka, požadovaného tlačítka a
.
C Označte snímek.
Změna barvy čáry nebo razítka
Dotkněte se tlačítka k výběru barvy, požadované barvy a
.
• Vybraná barva se použije na čáru i na razítko.
Provádění úprav
Dotkněte se
, poté třete část, kterou chcete smazat pomocí hrotu. Jinak můžete
dotykem
vrátit předchozí stav (opakovaným dotykem
se stav obrázku vrátí do
nejnovějšího stavu).
• Můžete volit tloušťku mazací gumy stejně jako pera – pomocí tlačítka k volbě tloušťky. Zvolená
tloušťka se použije na čáru i na gumu.
CZ
42
Smazání celé kresby
A Dotkněte se
.
Zobrazí se „Vše smazat“.
Používání fotoaparátu
B Dotkněte se [OK].
Kresba ze snímku zmizí.
Dotykem [Zrušit] zrušte operaci.
Uložení kresby
A Dotkněte se
(nebo
).
Zobrazí se „Uložit“.
B Dotkněte se [OK].
Nakreslený obrázek se zapíše do záznamové složky jako nejnovější soubor.
Dotykem [Zrušit] zrušte operaci.
• Obrázek se uloží ve velikosti obrazu [VGA] a s kvalitou [Lepší].
Ukončení režimu kreslení
A Dotkněte se
.
Zobrazí se „Ukončit“.
B Dotkněte se [OK].
Dotykem [Zrušit] zrušte operaci.
• Jestliže se dotknete
musíte se dotknout
před uložením obrázku, kresba se zruší. Chcete-li si kresbu uchovat,
/
a kresbu uložit.
CZ
43
Používání menu
Použití položek menu
Přepínač režimů
Tlačítko
(tlačítko na
obrazovce)
1 Zapněte napájení a nastavte přepínač režimů.
Podle nastavení menu
položky.
2 Stisknutím
(Fotoaparát) a polohy přepínače režimů jsou k dispozici různé
(tlačítko na obrazovce) zobrazte tlačítka dotykového
panelu.
• Je-li přepínač režimu nastaven na
, tuto operaci přeskočte.
3 Dotykem [MENU] zobrazte menu.
4 Dotkněte se položky, kterou chcete
nastavit.
• Jestliže je požadovaná položka menu mimo
displej, opakovaně tiskněte v/V, dokud se
požadovaná položka nezobrazí na displeji.
5 Dotkněte se nastavení.
6 Stisknutím
(tlačítko na obrazovce) vypnete zobrazení menu.
• Nelze volit položky, které jsou zobrazeny šedě.
CZ
44
Položky menu
Podrobnosti o ovládání t str. 44
Dostupné položky menu se liší podle polohy přepínače režimů. Na displeji se zobrazují
jen dotupné prvky menu.
(
: k dispozici)
Poloha přepínače režimů:
Auto
Program
Ručně
Scéna
Menu fotografování (str. 47)
—
—
—
ISO
—
—
—
—
—
—
(Režim měření)
(Kval. snímku)
—
—
—
*
—
—
(Interval)
—
*
—
—
(Výkon blesku)
—
*
—
PFX (Obraz. efekt)
—
Mode (Nahr. režim)
BRK (Orient. krok)
M
—
—
(Sytost)
—
—
—
—
(Kontrast)
—
—
—
—
(Ostrost)
—
—
—
—
(Nastavení)
Používání menu
—
WB (Vyváž. bílé)
—
CZ
45
Podrobnosti o ovládán t str. 44
(
: k dispozici)
Poloha přepínače režimů:
Auto
Program
Ručně
Scéna
(Album)
—
—
—
—
—
(Konec alba)
—
—
—
—
—
(Post. přehr.)
—
—
—
—
—
(Kresba)
—
—
—
—
—
(Vymazat)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
- (Chránit)
—
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
—
(Tisk)
—
—
—
—
—
(Změna vel.)
—
—
—
—
—
(Otočit)
—
—
—
—
—
(Rozdělit)
—
—
—
—
—
(Nastavení)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Menu prohlížení (str. 53)
(Hlasitost)
(Složka)
(Ořezat)**
* Možnosti ovládání jsou omezeny podle režimu scéna (str. 28).
**K dispozici jen během přehrávání zvětšeného obrazu.
CZ
46
Menu fotografování
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání t str. 44
.
(Režim měření)
Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke
stanovení expozice.
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny
oblasti. Fotoaparát stanoví dobře vyváženou expozici.
Střed. (Měření expozice
podle středu) ( )
Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě
jasu objektu v daném místě.
Jednobod.
(Jednobodové měření)
( )
Vyhodnocuje pouze část objektu.
Používání menu
Víceb. (Vícebodové
měření)
• Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt
v protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný
kontrast.
1M
Nitkový kříž bodového
měření expozice
Namiřte na objekt.
• Podrobnosti o expozici t str. 11
• Používáte-li bodové měření nebo měření expozice podle středu, doporučuje se nastavít [9]
(Ostření) na [Střed AF], aby fotoaparát zaostřoval na místo vyhodnocované ke stanovení expozice
(str. 33).
WB (Vyváž. bílé)
Nastavuje barevné tóny podle podmínek osvětlení například v situaci, kdy barvy
obrázku vypadají nepřirozeně.
Auto
Provede automatické vyvážení bílé.
Denní světlo (
Oblačno (
Zářivky (
)
)
)
Nastaví fotoaparát na exteriéry, fotografování nočních
scén, neonových světel, ohňostrojů nebo východ slunce
nebo podmínky před soumrakem a po západu slunce.
Nastaví fotoaparát na zamračenou oblohu.
Nastaví fotoaparát na zářivkové osvětlení.
Žárovky (n)
Nastaví fotoaparát na místa, kde se rychle mění světelné
podmínky – například společenské místnosti nebo jasné
osvětlení ve fotografických studiích.
Blesk ( WB )
Nastaví fotoaparát na fotografování s bleskem.
• Při nahrávání videoklipu nelze tuto možnost zvolit.
CZ
47
Podrobnosti o ovládání t str. 44
• Podrobnosti o vyvážení bílé t str. 13
• V případě blikajících zářivkových světel nemusí funkce vyvážení bílé pracovat správně ani
v případě, že je vybrána možnost [ ] (zářivkové osvětlení).
• S výjimkou režimu [ WB ] (Blesk) je při záblesku blesku [WB] nastaveno na [Auto].
• Podle zvoleného režimu scény nejsou některé funkce k dispozici (str. 28).
ISO
Vybere citlivost na světlo odpovídající jednotkám ISO. Čím vyšší je toto číslo, tím vyšší
je citlivost.
Auto
64
Při fotografování za špatných světelných podmínek nebo
u rychle se pohybujících objektů volte vyšší číslo, pro
kvalitní záběry volte číslo nižší.
100
200
400
800
• Podrobnosti o citlivosti ISO t str. 12
• Při větší citlivosti ISO mohou snímky obsahovat více šumu.
• [ISO] je nastaveno na [Auto] v režimu scéna.
(Kval. snímku)
Vybere požadovanou kvalitu statického snímku.
Lepší (FINE)
Nahrává s vysokou kvalitou (nízká komprese).
Standard (STD)
Nahrává se standardní kvalitou (vysoká komprese).
• Podrobnosti o kvalitě snímku t str. 13
CZ
48
Podrobnosti o ovládání t str. 44
Mode (Nahr. režim)
Rozhoduje o tom, zda fotoaparát po stisknutí tlačítka spouště vyfotografuje sérii snímků
nebo ne.
Nefotografuje plynule.
Série (
Po stisknutí a přidržení tlačítka spouště nahrává sérii
maximálního počtu snímků po sobě (viz následující
tabulka).
)
Používání menu
Normální
• Jakmile „Nahrávání“ zmizí, lze nahrávat další snímek.
Orient. exp. (BRK)
Zaznamenává řadu tří snímků; hodnota expozice je
u jednotlivých snímků automaticky posunutá.
• Jestliže se nedaří pořídit dobré snímky, můžete dodatečně
vybrat snímek s nejvhodnější expozicí podle jasu objektu.
Velká série ( M )
Po stisknutí tlačítka spouště nahraje sérii 16 rámců po
sobě a uloží je do souboru statického snímku.
• To je výhodné například pro rozklad pohybu při sportu.
• V režimu [Interval] lze vybrat interval spouště Velké série
(str. 50).
V režimu [Série]
• Blesk je nastaven na
(blesk vypnut).
• Při pořizování snímků se samospouští se nahraje nejvýše pět snímků.
• Je-li kapacita akumulátoru téměř vyčerpána nebo je-li vnitřní paměť či karta „Memory Stick Duo“
plná, režim pořizování Série snímků se zastaví.
• Podle režimu scény může být nemožné pořizovat snímky v režimu Série (str. 28).
Maximální počet plynule pořízených snímků
Hodnoty v ( ) jsou, je-li [Zapsat do alba] nastaveno na [Vyp.].
(Jednotky: snímky)
Kvalita
Jemný
Standard
8M
4 (4)
6 (6)
3:2
4 (4)
6 (6)
5M
5 (5)
9 (9)
3M
8 (8)
13 (14)
1M
15 (15)
15 (15)
VGA (E-mail)
15 (15)
15 (15)
16:9(HDTV)
12 (13)
15 (15)
Velikost
K položce menu [Orient. exp.]
• Blesk je nastaven na
(blesk vypnut).
CZ
49
Podrobnosti o ovládání t str. 44
• Zaostření a vyvážení bílé jsou nastaveny u prvního obrázku a tato nastavení se použijí také
u dalších obrázků.
• Při ručním nastavení expozice (str. 31) se expozice mění podle nastaveného jasu.
• Interval záznamu je zhruba 1,1 sekundy.
• Je-li objekt příliš jasný nebo příliš tmavý, může být nemožné pořídit kvalitní snímek s vybranou
hodnotou nastavení kroku v závorce.
• Podle režimu scény může být nemožné pořizovat snímky v režimu série snímků s různou expozicí
(str. 28).
V režimu [Velká série]
• Snímky pořízené v režimu Velká série lze přehrávat postupně za sebou následujícími postupy:
– Pauza/obnovení: Dotkněte se X na ovládacím tlačítku.
– Přehrávání po snímcích: V režimu pauzy se dotkněte c/C. Přehrávání v sériích obnovíte
dotykem na B.
• V režimu Velká série nelze používat následující funkce:
– Inteligentní transfokátor
– Blesk
– Vkládání data a času
– Rozdělení sérií snímků pořízených režimem Velké série
– Smazání rámce v sérii snímků pořízených v režimu Velká série
– Nastavení intervalu rámce na jiný režim než [1/30] v případech, kdy je
(Fotoaparát) nastaven
na [Auto].
• Při přehrávání sérií snímků pořízených v režimu Velká série na počítači nebo ve fotoaparátu, které
nejsou vybaveny funkcí Velká série, se snímek zobrazí jako jeden obraz obsahující 16 rámců.
• Velikost obrazu snímků pořízených v režimu Velká série je 1M.
• Podle režimu scény může být nemožné pořizovat snímky v režimu Velká série (str. 28).
BRK (Orient. krok)
Zaznamenává řadu tří snímků; hodnota expozice je u jednotlivých snímků automaticky
posunutá.
+/–1.0EV
Posouvá expozici o hodnotu plus nebo mínus 1,0 EV.
+/–0.7EV
Posouvá expozici o hodnotu plus nebo mínus 0,7EV.
+/–0.3EV
Posouvá expozici o hodnotu plus nebo mínus 0,3EV.
• BRK (Orient. krok) se v některých režimech scény nezobrazí.
M
(Interval)
Vybere interval rámců v režimu [Velká série] (str. 49).
1/30 (1/30")
1/15 (1/15")
• Toto nastavení nelze provést, jestliže je v menu nastaven
jiný režim [Mode] (Nahr. režim) než [Velká série] (str. 49).
1/7.5 (1/7.5")
CZ
50
•
M
(Interval) se v některých režimech scény nezobrazí.
Podrobnosti o ovládání t str. 44
(Výkon blesku)
Upravuje intenzitu blesku.
+ ( +)
Směrem +: Zvyšuje intenzitu blesku.
Normální
– ( –)
Směrem –: Snižuje intenzitu blesku.
Používání menu
• Změna režimu blesku t krok 6 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
• Podle režimu scény může být nemožné nastavit úroveň blesku (str. 28).
PFX (Obraz. efekt)
Umožňuje pořizovat snímky se speciálními obrazovými efekty.
Vyp.
Bez účinku.
Sépie (
)
Černobílý (
Snímek je v odstínu sépie (jako u starých fotografií).
)
Pořizuje snímek monochromaticky (černobílý).
• Toto nastavení nezůstane zachováno po vypnutí napájení.
(Sytost)
Nastavuje sytost obrazu.
+(
)
Směrem +: Zesvětlí barvy.
Normální
–(
)
Směrem –: Ztmaví barvy.
(Kontrast)
Nastavuje kontrast snímku.
+(
)
Směrem +: Zvýšení kontrastu.
Normální
–(
)
Směrem –: Snížení kontrastu.
CZ
51
Podrobnosti o ovládání t str. 44
(Ostrost)
Nastavuje ostrost snímku.
+(
)
Směrem +: Zaostření snímku.
Normální
–(
)
(Nastavení)
Viz str. 60.
CZ
52
Směrem –: Zjemnění snímku.
Menu prohlížení
Podrobnosti o ovládání t str. 44
(Album)
Zobrazí statické snímky v albu.
Viz str. 36.
(Konec alba)
Dokončí přehrávání snímků uložených v albu.
Používání menu
(Post. přehr.)
Postupně s efektem přehrává nahrané snímky a prezentaci provází hudbou.
Viz str. 39.
(Kresba)
Kreslí znaky nebo obrázky do statických snímků.
Viz str. 42.
(Vymazat)
Smaže nepotřebné snímky.
t krok 7 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
(Hlasitost)
Nastaví hlasitost.
t krok 7 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
(Složka)
Vybere složku obsahující snímek, který chcete přehrávat při použití fotoaparátu s
kartou „Memory Stick Duo“.
OK
Viz následující postup.
Zrušit
Zruší výběr.
CZ
53
Podrobnosti o ovládání t str. 44
1 Požadovanou složku vyberte v/V.
2 Dotkněte se [OK].
z O složce
Fotoaparát ukládá obrázky do zadané složky na kartu „Memory Stick Duo“ (str. 65). Přístroj
umožňuje změnit složku nebo vytvořit novou.
• Vytvoření nové složky t [Tvorba nahr. složky] (str. 65)
• Vytvoření složky k nahrávání snímk t [Změna nahr. složky] (str. 66)
• Jestliže je na kartě „Memory Stick Duo“ vytvořeno několik složek a zobrazí se první nebo
poslední snímek ve složce, objeví se následující indikátor.
: Posun do předchozí složky.
: Posun do následující složky.
: Přechod k předchozí nebo následující složce.
- (Chránit)
Ochrana snímků před nechtěným smazáním. Snímky v albu můžete chránit před
automatickým smazáním tím, že v albu nastavíte jejich ochranu.
Chránit (-)
Viz následující postup.
Ukončit
Ukončí funkci ochrany.
Ochrana snímků při zobrazení jednoho snímku
1 Zobrazte snímek, který si přejete chránit.
2 Dotykem [MENU] zobrazte menu.
3 Dotykem v/V zobrazte - (Chránit), a dotkněte se této volby.
4 Dotkněte se [Chránit].
Snímek je chráněn a u snímku se zobrazí indikátor - (chránit).
-
5 Chcete-li chránit další snímky, vyberte požadovaný snímek pomocí
dotkněte [Chránit].
CZ
54
/
a poté se
Podrobnosti o ovládání t str. 44
Ochrana snímků při zobrazení přehledu snímků
1 Stisknutím
(zobrazení přehledu snímků) zobrazte přehled snímků.
2 Dotykem [MENU] zobrazte menu.
3 Dotkněte se [Chránit] t [Vybrat].
4 Dotkněte se snímku, který si přejete chránit.
U vybraného snímku se zobrazí zelený indikátor - (chránit).
- (zelený)
Používání menu
5 Pro ochranu dalších snímků opakujte krok 4.
6 Dotkněte se [OK]t[OK].
• Chcete-li chránit všechny snímky ve složce, dotkněte se [Chránit] t [Vše ve složce] t [Zap.].
Zrušení ochrany
Při zobrazení jednoho snímku
Zobrazte snímek, u kterého chcete zrušit ochranu, a dotkněte se [MENU] t [Chránit]
t [Chránit].
V zobrazení přehledu
1 Vyberte snímek, u kterého chcete odstranit ochranu nastavenou v kroku 4 postupu
„Ochrana snímků při zobrazení přehledu snímků“.
2 Uvedený postup zopakujte pro všechny snímky, u nichž chcete zrušit ochranu.
3 Dotkněte se [OK]t[OK].
Zrušení ochrany všech snímků ve složce
Vyberte [Vše ve složce] v kroku 3 postupu „Ochrana snímků při zobrazení přehledu
snímků“, poté se dotkněte [Vyp.].
• Vezměte na vědomí, že formátování vnitřní paměti, karty „Memory Stick Duo“ nebo alba smaže
všechna data uložená na záznamovém médiu i v případě, že snímky jsou chráněny, a tyto snímky
nelze obnovit.
• Nastavení ochrany snímku může chvilku trvat.
DPOF
Přidá značku
(Vytisknout) snímkům, které chcete vytisknout (str. 95).
(Tisk)
Viz str. 91.
CZ
55
Podrobnosti o ovládání t str. 44
(Změna vel.)
Velikost nahraného snímku lze změnit (přenastavit) a snímek lze uložit jako nový
soubor. Původní snímek je zachován i po změně velikosti.
8M
Nastavení velikosti je jen orientační.
t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
5M
3M
1M
VGA
1 Zobrazte snímek, u něhož si přejete změnit velikost.
2 Dotykem [MENU] zobrazte menu.
3 Dotykem v/V zobrazte
(Změna vel.), a poté se volby dotkněte.
4 Dotkněte se požadované velikosti, poté se dotkněte [OK].
Snímek se změněnou velikostí je uložen ve složce pro ukládání jako nejnovější soubor.
• Podrobnosti k [Velik. snímku] t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
• Velikost videoklipů nebo snímků pořízených v režimu velké série či snímků v albu nelze měnit.
• Pokud měníte velikost z malé na větší, kvalita snímku se zhorší.
• U snímků o velikosti 3:2 nebo 16:9 nelze měnit velikost.
• Při změně velikosti snímku 3:2 nebo 16:9 se na snímku zobrazí horní a dolní část snímku černě.
(Otočit)
Pootočí statický snímek.
Pootočí snímek. Viz následující postup.
OK
Stanoví pootočení. Viz následující postup.
Zrušit
Zruší pootočení.
1 Zobrazte snímek, který chcete pootočit.
2 Dotykem [MENU] zobrazte menu.
3 Dotykem v/V zobrazte
(Otočit), a poté se volby dotkněte.
4 Chcete-li snímek otočit, dotkněte se [
5 Dotkněte se [OK].
CZ
56
].
Podrobnosti o ovládání t str. 44
• Chráněné snímky, filmy nebo snímky pořízené v režimu Velká série nelze pootáčet.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
(Rozdělit)
Používání menu
Provede střih videoklipu nebo smaže nepotřebné části videoklipu. Toto je doporučená
funkce, kterou je vhodné použít, je-li kapacita vnitřní paměti nebo karty „Memory
Stick Duo“ nedostatečná, nebo chcete-li připojit snímky ke zprávě zasílané
elektronickou poštou.
• Vezměte prosím na vědomí, že původní videoklip se smaže a dané číslo se přeskočí. Vezměte
prosím také na vědomí, že soubory po střihu nelze obnovit.
OK
Viz následující postup.
Zrušit
Zruší rozdělení.
Příklad: Střih videoklipu s číslem 101_0002
Tato část popisuje příklad rozdělení videoklipu s číslem 101_0002 a jeho smazání
v následující konfiguraci souborů.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Střih scény A.
1
A
B
2
3
101_0002
Rozdělení
Soubor 101_0002 je rozdělen na soubory 101_0004 a 101_0005.
2 Střih scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Rozdělení
Soubor 101_0005 je rozdělen na soubory 101_0006 a 101_0007.
CZ
57
Podrobnosti o ovládání t str. 44
3 Vymazání nadbytečných scén A a B.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Smazat
Smazat
4 Zůstanou jen požadované scény.
1
3
2
101_0006
Postup
1 Zobrazte videoklip, který chcete rozdělit.
2 Dotykem [MENU] zobrazte menu.
3 Dotykem v/V zobrazte
(Rozdělit), a poté se volby dotkněte.
4 Dotkněte se [OK].
Spustí se přehrávání videoklipu.
5 V požadovaném míst stihu stisknte x.
• Chcete-li nastavit bod střihu, dotkněte se c/C (přechod o rámec/o rámec vpřed).
• Jestliže chcete změnit bod střihu, dotkněte se B. Opět začne přehrávání videoklipu.
6 Dotkněte se [OK] t [OK].
Střih je proveden.
• Výsledným střiženým videoklipům se přiřadí nová čísla a poté se tyto soubory nahrají jako
nejnovější soubory do vybrané složky nahrávání.
• Následující typy snímků nelze stříhat:
– Statické snímky
– Videoklipy, jejichž délka je k provedení střihu příliš malá (kratší než zhruba dvě sekundy)
– Chráněné videoklipy (str. 54)
(Nastavení)
Viz str. 60.
CZ
58
Podrobnosti o ovládání t str. 44
(Ořezat)
Nahraje zvětšený obraz (tkrok 7 v příručce „Nejdříve si přečtěte“) jako nový soubor.
8M
5M
Nastavení velikosti je jen orientační.
t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
3M
1M
Používání menu
VGA
1 Dotykem [MENU] během přehrávání přiblíženého snímku vyvoláte menu.
2 Dotkněte se
(Ořezat).
3 Dotkněte se velikosti snímku.
4 Dotkněte se [OK].
Snímek se nahraje a znovu se zobrazí původní snímek.
• Ostřižený snímek se nahraje jako nejnovější soubor ve vybrané složce a původní snímek se
zachová.
• Kvalita ostřižených snímků se může zhoršit.
• Snímky o velikosti 3:2 nebo 16:9 nelze ostřihnout.
• Snímky v albu nelze oříznout.
CZ
59
Používání obrazovky nastavení Setup
Použití položek nastavení
Výchozí nastavení lze měnit pomocí obrazovky
(Nastavení).
Přepínač režimů
Tlačítko
(tlačítko na
obrazovce)
1 Zapněte napájení.
2 Stisknutím
(tlačítko na obrazovce) zobrazte tlačítka dotykového
panelu.
• Je-li přepínač režimu nastaven na
, tuto operaci přeskočte.
3 Dotykem [MENU] zobrazte menu.
4 Dotykem V zobrazte
(Nastavení), poté se volby dotkněte.
5 Dotykem v/V zobrazte položku,
kterou chcete nastavit, a poté se
volby dotkněte.
6 Dotkněte se volby, kterou chcete nastavit.
Barva vybrané volby se změní na modrou a volba se nastaví.
Chcete-li obrazovku
(Nastavení) vypnout, stiskněte
(tlačítko na obrazovce).
K návratu na menu z obrazovky
(Nastavení) se opakovaně dotkněte
.
Zrušení nastavení
(Nastavení)
Jestliže se zobrazí možnost [Zrušit], dotkněte se jí. Jestliže se tato položka menu
nezobrazí, vyberte znovu předchozí nastavení.
CZ
60
• Nastavení zůstává i po vypnutí fotoaparátu.
1
Fotoaparát 1
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání t str. 60
.
Režim AF
Vybere provozní režim automatického zaostřování.
Jeden (S AF)
Při stisknutí tlačítka spouště z poloviny a přidržení v této
poloze automaticky nastaví zaostření. Tento režim je
užitečný při fotografování nehybných objektů.
Monitor (M AF)
Automaticky nastaví zaostření před stisknutím a
přidržením tlačítka spouště z poloviny. Tento režim
zkracuje dobu nutnou pro ostření.
• Spotřeba energie akumulátorů je rychlejší než v režimu
[Jeden].
Používání obrazovky nastavení Setup
Digitál. transf.
Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické
transfokace (až 3×). Jestliže stupnice přiblížení překročí 3×, fotoaparát použije
inteligentní nebo přesnou digitální transfokaci.
Smart
(Inteligentní transfokátor)
(
)
Zvětšuje snímek digitálně téměř bez zkreslení. Tato
možnost není dostupná, je-li velikost snímku nastavena
na [8M] nebo [3:2].
• Maximální stupeň přiblížení inteligentního transfokátoru je
zobrazen v následující tabulce.
Přesný
(Přesná digitální
transfokace) (
Vyp.
Zvětšuje všechny velikosti snímku až na maximum 6×,
ale kvalita snímku se tím zhoršuje.
)
Nepoužívá digitální transfokaci.
Velikost snímku a maximální stupeň přiblížení pomocí inteligentního transfokátoru
Velikost
Maximální rozsah transfokátoru
5M
Zhruba 3,8×
3M
Zhruba 4,8×
1M
Zhruba 7,7×
VGA (E-mail)
Zhruba 15×
16:9(HDTV)
Zhruba 5,1×
CZ
61
Podrobnosti o ovládání t str. 60
• Kdykoliv stisknete tlačítko transfokace, zobrazí se indikátor zvětšení následovně.
Strana W tohoto řádku je oblast optické transfokace
a strana T je oblast digitální transfokace
Indikátor rozsahu transfokátoru
• Maximální stupeň přiblížení funkce inteligentního transfokace/přesné transfokace zahrnuje
stupeň optické transfokace.
• Při použití digitálního transfokátoru se rámeček AF nezobrazuje. Indikátory
,
nebo
blikají a automatické zaostřování pracuje s prioritou zaměřenou na objekty umístěné poblíž středu
rámce.
• Při používání inteligentní transfokace může snímek na displeji vypadat hrubě. Tento jev nemá
žádný vliv na zaznamenaný snímek.
Datum/Čas
Vybírá, jak umístit datum nebo čas do snímku. Tuto možnost vyberte před pořízením
snímku.
• Datum a čas se během pořizování snímku nezobrazí; namísto toho se zobrazí indikátor
Datum a čas se zobrazují v pravém dolním rohu displeje pouze při přehrávání.
Den+čas (
Datum (
)
)
.
Zobrazí datum, hodinu a minutu.
Zobrazí rok, měsíc a den.
• Datum se vloží v pořadí, které vyberete. (t krok 2
v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Vyp.
Datum a čas nezobrazuje.
• Data a čas nelze vkládat do videoklipů nebo snímků pořízených v režimu Velká série.
• Vložené datum a čas nelze později odstranit.
Bez červ. očí
Redukuje jev červených očí při použití
blesku. Tuto možnost vyberte před pořízením
snímku.
Zap. (
)
Redukuje jev červených očí.
• Blesk dvakrát nebo vícekrát blikne před pořízením snímku.
Vyp.
CZ
62
Nepoužívá redukci jevu červených očí.
• Protože trvá zhruba sekundu, než spoušť spustí, přidržte fotoaparát pevně, aby se neprojevily
účinky vibrací. Objekt by se také neměl pohybovat.
• Redukce jevu červených očí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek. Záleží na
individuálních rozdílech, vzdálenosti od objektu, na tom, zda fotografovaný viděl záblesky, na
dalších podmínkách.
2
Fotoaparát 2
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání t str. 60
.
Iluminátor AF
Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt
i ve tmavém prostředí.
Iluminátor AF vyzařuje červené světlo, které umožňuje fotoaparátu snadno zaostřit,
stisknete-li zpola tlačítko spouště, než se zablokuje zaostření. V tomto okamžiku se
zobrazí indikátor ON .
Auto (
ON
)
Vyp.
Používá iluminátor AF.
Nepoužívá iluminátor AF.
Používání obrazovky nastavení Setup
• Pokud světlo iluminátoru AF dostatečně nezasáhne objekt nebo objekt není dostatečně
kontrastní, zaostření nemusí proběhnout. (Doporučuje se vzdálenost zhruba do 2 m (W)/1,5 m
(T).)
• Zaostření proběhne, pokud světlo iluminátoru AF dopadá na objekt, i když bude částečně mimo
střed objektu.
• Je-li předem nastaveno zaostření (str. 33), iluminátor AF nepracuje.
• Rámeček AF se nezobrazí. Indikátory ,
nebo
blikají a automatické zaostřování pracuje
s prioritou zaměřenou na objekty umístěné poblíž středu rámce.
• Osvětlení automatického zaostření AF nepracuje, vyberete-li v režimu Scéna možnost
(Soumrak),
(Krajina) nebo
(Ohňostroj).
• Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Třebaže nejsou problémy s bezpečností, nikdy nehleďte
zblízka přímo do iluminatoru AF.
Autom. Prohlížení
Ihned po pořízení statického snímku zobrazí nahraný snímek na displeji zhruba na dvě
sekundy.
Zap.
Použití automatického prohlížení.
Vyp.
Nepoužívá automatické prohlížení.
• Pokud v tuto dobu stisknete závěrku zpola, nahraný snímek zmizí a můžete okamžitě fotografovat
další.
CZ
63
Vnitřní paměť
Podrobnosti o ovládání t str. 60
Je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“, tato položka se nezobrazí.
Formátovat
Naformátujte vnitřní paměť.
• Nezapomínejte, že formátování nevratně vymaže všechna data ve vnitřní paměti včetně
chráněných snímků.
Objeví se hlášení „Data ve vnitřní paměti budou vymazána Připraven?“.
CZ
64
OK
Naformátujte vnitřní paměť.
Zrušit
Zruší formátování.
Memory Stick
Podrobnosti o ovládání t str. 60
Tato položka se zobrazí jen tehdy, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick
Duo“.
Formátovat
Zformátuje kartu „Memory Stick Duo“. Běžně dodávané karty „Memory Stick Duo“
jsou již naformátovány a lze je ihned začít používat.
• Formátování nenávratně maže veškerá data na kartě „Memory Stick Duo“ včetně chráněných
snímků.
Objeví se hlášení „Data na Memory Stick budou vymazána Připraven?“.
OK
Zformátuje kartu „Memory Stick Duo“.
Zrušit
Zruší formátování.
Používání obrazovky nastavení Setup
Tvorba nahr. složky
Vytvoří složku na kartě „Memory Stick Duo“ k nahrávání snímk.
Zobrazí se obrazovka k výběru složky.
OK
Vytvoří se nová složka s číslem o jedno větším než nejvyšší
číslo složek a daná složka se stane aktuální složkou pro
záznam snímků.
Zrušit
Zruší vytvoření složky.
• Podrobnosti o složce viz str. 53.
• Pokud nevytvoříte novou složku, ukládají se snímky do složky „101MSDCF“.
• Můžete vytvářet složky s názvem do „999MSDCF“.
• Snímky se ukládají do této nové složky, dokud není vytvořena nebo vybrána složka jiná.
• Ve fotoaparátu nelze složku smazat. Ke smazání složky použijte počítač apod.
• Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je kapacita složky vyčerpána, automaticky se
vytvoří nová.
• Podrobnější informace viz „Názvy a ukládání obrazových souborů“ (str. 82).
CZ
65
Podrobnosti o ovládání t str. 60
Změna nahr. složky
Změní složku právě používanou k nahrávání snímků.
Zobrazí se obrazovka k výběru složky.
OK
Požadovanou složku zvolte dotykem v/V, poté se dotkněte
[OK].
Zrušit
Zruší změnu složky k nahrávání snímků.
• Složku „100MSDCF“ nemůžete vybrat jako složku pro ukládání.
• Nahrané snímky nelze přesouvat do jiné složky.
Kopírovat
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti nebo v albu na kartu „Memory Stick
Duo“.
Vnitřní paměť
Zkopíruje soubory snímků ve vnitřní paměti.
Album
Zkopíruje soubory snímků v albu.
1 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ o kapacitě 32 MB nebo větší.
2 Dotkněte se média ([Vnitřní paměť] nebo [Album]), ze kterého chcete kopírovat soubory
snímků.
Objeví se hlášení „Data ve vnitřní paměti budou zkopírována (Všechna data v albu
budou zkopírována) Připraven?“.
3 Dotkněte se [OK].
Kopírování se spustí.
CZ
66
Podrobnosti o ovládání t str. 60
• Používejte plně nabité bloky akumulátorů nebo AC adaptér (není přiložen). Při kopírování
souborů snímků do počítače pomocí bloku akumulátorů s nízkou zbývající kapacitou se
akumulátor může vybít a kopírování selhat nebo se mohou data snímků poškodit.
• Snímky nelze kopírovat jednotlivě.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti nebo v albu se zachovají i po zkopírování. Ke smazání
obsahu vnitřní paměti nebo alba vyvolejte povel [Formátovat] v
(Vnitřní paměť) (str. 64)
nebo
(Album) (str. 68).
• Nelze vybrat složku zkopírovanou na kartu „Memory Stick Duo“.
• Při kopírování dat se nastavená značka
(Vytisknout) přidaná ke snímku nezkopíruje.
• Při kopírování z alba se nastavení ochrany snímku nekopíruje.
• Při přehrávání snímků v albu se může pořadí snímků zobrazených na obrazovce lišit od pořadí
snímků zkopírovaných na kartu „Memory Stick Duo“.
Používání obrazovky nastavení Setup
CZ
67
Album
Podrobnosti o ovládání t str. 60
Výchozí nastavení je označeno
.
Zapsat do alba
Při pořizování snímků se můžete rozhodnout ukládat minimalizované kopie
originálních snímků.
Zap. (
)
Vyp.
Při pořizování snímků uložte minimalizované kopie
originálních snímků do alba.
Neukládá minimalizované kopie originálních snímků do
alba.
• Statické snímky jsou nahrány do alba ve velikosti snímku [VGA] a s kvalitou obrazu [Standard].
• Videoklipy se do alba nezaznamenávaji.
• Další informace o albu viz „Používání alba“ (str. 36).
Formátovat
Formátování alba.
• Nezapomínejte, že formátování nevratně vymaže všechna data v albu včetně chráněných snímků.
Objeví se hlášení „Všechna data v albu budou smazána Připraven?“.
OK
Formátování alba.
Zrušit
Zruší formátování.
Kontrola alba
Opravuje data snímků v albu. Tuto volbu proveďte, jestliže se na displeji zobrazí
„Chyba dat alba“.
OK
Opraví data snímku.
Zrušit
Zruší opravu.
• Při vyvolání [Kontrola alba] se zruší nastavení ochrany snímku. U snímků, které nechcete smazat,
znovu nastavte ochranu.
CZ
68
1
Nastavení 1
Podrobnosti o ovládání t str. 60
Staž.hudby
Stahuje hudbu, která se bude přehrávat během prezentace.
Viz str. 39, 86.
Form.hudby
Jestliže s prezentací nemůžete přehrávat hudební soubor, může být hudební soubor
poškozen. Pokud se to stane, proveďte [Form.hudby], poté přeneste hudbu
[Staž.hudby] pomocí software „Music Transfer“.
• Jestliže formátujete oblast zápisu hudebního souboru, všechny hudební soubory se smažou a nelze
je obnovit.
Objeví se hlášení „Vše bude vymazáno Připraven?“.
Formátuje hudební soubory. Všechna data s výjimkou
hudebních souborů zůstanou beze změn.
Zrušit
Zruší formátování.
Používání obrazovky nastavení Setup
OK
CZ
69
Nastavení 2
2
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání t str. 60
.
Podsvícení LCD
Vybere jas podsvícení LCD displeje při používání fotoaparátu s blokem akumulátorů.
Jasný
Zesvětlí.
Normální
• Možnost [Jasný] způsobuje rychlejší vybití bloku akumulátorů.
Zvuk
Vybere zvuk, který se vygeneruje při ovládání fotoaparátu.
Závěrka
Při stisku spouště zapne zvuk závěrky.
Zap.
Zapne pípnutí/zvuk uzávěrky při stisknutí
(tlačítko
na obrazovce)/ při stisknutí tlačítka spouště/ při použití
tlačítek dotykového panelu.
Vyp.
Vypíná zvukový signál/zvuk závěrky.
Jazyk
Vybere jazyk, který se bude používat k zobrazení položek menu, varování a zpráv.
Inicializace
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
Objeví se hlášení „Inicializace všech nastavení Připraven?“.
OK
Vynuluje nastavení na výchozí.
Zrušit
Zruší resetování.
• Zajistěte, aby během resetování nedošlo k odpojení napájení.
CZ
70
3
Nastavení 3
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání t str. 60
.
Číslo souboru
Vybere způsob používaný k přidělení čísel souborů snímkům.
Přiřadí pořadová čísla souborům i v případě, že se změní
složka k nahrávání snímk nebo karta „Memory Stick
Duo“. (Jestliže vyměněná karta „Memory Stick Duo“
obsahuje soubor s číslem vyšším, než bylo poslední
přiřazené číslo, přiřadí se číslo o jedno vyšší než bylo
nejvyšší dosud přiřazené číslo.)
Resetovat
Při každé změně složky započne počítat od 0001. (Pokud
nahrávací složka obsahuje soubor, přiřazuje číslo o jednu
vyšší než nejvyšší číslo ve složce.)
Používání obrazovky nastavení Setup
Série
Spojení USB
Vybere režim USB, který se použije při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně
vyhovující standardu PictBridge pomocí kabelu k víceúčelovému konektoru.
PictBridge
Připojí fotoaparát k tiskárn odpovídající norm
PictBridge (str. 91).
PTP
Je-li nastavena možnost [PTP] (Picture Transfer Protocol
– protokol přenosu obrazů) a fotoaparát je připojen
k počítači, snímky ve složce k nahrávání ve fotoaparátu
se překopírují do počítače. (Kompatibilní se systémy
Windows XP a Mac OS X.)
Velkokap pam
Zavádí spojení velkokapacitní paměti mezi fotoaparátem
a počítačem nebo jiným zařízením USB (str. 78).
Auto
Fotoaparát rozpoznává automaticky a nastavuje
komunikaci s počítačem nebo tiskárnou vyhovující
standardu PictBridge (str. 78 a 91).
• Jestliže fotoaparát s nastavením [Auto] nelze připojit přímo
k tiskárně, která splňuje standard PictBridge, změňte
nastavení na [PictBridge].
• Jestliže fotoaparát s nastavením [Auto] nelze připojit přímo
k počítači nebo USB zařízení, změňte nastavení na
[Velkokap pam].
• [Staž.hudby] (str. 69) lze aktivovat bez ohledu na nastavení [Spojení USB].
CZ
71
Podrobnosti o ovládání t str. 60
Videovýstup
Nastaví výstup signálu videa podle barevného televizního systému připojeného video
zařízení. Různé země a oblasti používají růžné barevné televizní systémy. Chcete-li
zobrazit snímky na televizní obrazovce, ověřte si barevný televizní systém země nebo
oblasti, kde fotoaparát používáte – vis str. 98.
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například
pro USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (například
pro Evropu).
Nastav. hodin
Nastaví datum a čas. Zvolte formát displeje data na 1/2 displeje, poté nastavte čas na
2/2 displeje.
R/M/D
M/D/R
D/M/R
CZ
72
Zvolte pořadí zobrazení času. Dotkněte se t a nastavte
čas na 2/2 displeje (t krok 2 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“).
4
Nastavení 4
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání t str. 60
.
Kalibrace
Umožňuje provést kalibraci v případech, kdy tlačítka dotykové obrazovky nereagují
v příslušných bodech, kde se dotýkáte.
Pomocí hrotu se dotkněte značky × zobrazené na displeji.
K přerušení kalibrace před jejím skončením přehrávání stiskněte [Zrušit]. Nastavení
provedená až do tohoto okamžiku se nezmění.
Používání obrazovky nastavení Setup
Značka × se pohybuje po obrazovce.
Jestliže se vám nezdaří stisknout správný bod, kalibrace se neprovede. Znovu stiskněte
značku ×.
Podvodní pouzdro
Mění funkci některých tlačítek tak, aby bylo možné ovládat fotoaparát instalovaný ve
Marine Pack (vodotěsné pouzdro).
Zap. (
Vyp.
)
Mění funkci tlačítek.
Nemění žádné funkce.
Je-li nastavení ve stavu [Zap.], tlačítka fungují následovně.
– Tlačítko
(zapnutí/vypnutí displeje): Tlačítko blesku jako spoušť. Nepracuje při prohlížení.
– Tlačítko
/
(transfokace): Tlačítko transfokace k fotografování, tlačítko předchozí/další
snímek k zobrazení
• Je-li nastavení ve stavu [Zap.], automaticky se aktivuje režim makro snímku.
• Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s Marine Pack (vodotěsné pouzdro).
CZ
73
Používání počítače
Využití počítače se systémem
Windows
Podrobnější informace k využití poítae
Macintosh viz kapitola „Používání
počítače Macintosh“ (str. 87).
Kopírování snímků do počítače (str. 76)
Prohlížení snímků v počítači
Příprava
Instalace ovladače USB.
• Při použití systému Windows
XP není třeba instalovat
ovladač USB.
Požitek ze snímků pomocí software
„PicturePackage“ (str. 85)
Zobrazení snímků uložených
v počítači
Instalace „PicturePackage“
(str. 85).
Ukládání snímku na CD-R
Vytváření hudebního videoklipu /
prezentace snímků
Přidávání/změna hudebních
souborů pro prezentace pomocí
softwaru „Music Transfer“
Tisk snímků
Vytvoření video CD pomocí softwaru
„ImageMixer“ (str. 85)
Vytváření video CD
CZ
74
Software „ImageMixer
VCD2“ je instalován
automaticky při instalaci
softwaru „PicturePackage“.
Doporučená konfigurace
počítače
K připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí ke
kopírování snímků
OS (předinstalován): Microsoft
Windows 98, Windows 98SE, Windows
2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition, nebo Windows XP
Professional
• Činnost není zaručena v prostředí
založeném na aktualizaci operačních
systémů popsaných výše nebo v prostředí
s možností načtení více systémů.
Konektor USB: Standardní součást
konfigurace
Displej: 800 × 600 bodů nebo více, High
Color (16 bitové barvy, 65 000 barev)
nebo lepší
Doporučené prostředí k
používání softwaru
„PicturePackage“/
„ImageMixer VCD2“
Poznámky k připojení
fotoaparátu k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení
(včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To
závisí na typech používaných USB zařízení.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB
kompatibilního s rozhraním Hi-Speed USB
(odpovídá USB 2.0) umožňuje pokrokový
(vysokorychlostní) přenos dat, protože tento
fotoaparát je kompatibilní s rozhraním HiSpeed USB (odpovídá USB 2.0).
• Při připojování k počítači existují tři režimy
USB připojení, [Auto] (výchozí nastavení),
[Velkokap pam] a [PTP]. Tato část popisuje
příklady režimů [Auto] a [Velkokap pam].
Podrobnější informace k [PTP] viz str. 71.
• Jestliže se činnost počítače obnovuje
z režimu pozastavení nebo spánku,
komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se nemusí obnovit současně.
Používání počítače
CPU: MMX Pentium 200 MHz nebo
rychlejší
• Při používání aplikace „ImageMixer VCD2“
je třeba počítač s procesorem Pentium III
800 MHz nebo rychlejším.
• Tento software je kompatibilní s technologií
DirectX. Je třeba nainstalovat „DirectX“.
• K zápisu na CD-R je třeba samostatný
software ovládající záznamové zařízení.
Software: Macromedia Flash Player 6.0
nebo novější, Windows Media Player 7.0
nebo novější, DirectX 9.0b nebo novější
Zvuková karta: 16 bitová stereofonní
zvuková karta s reproduktory
Paměť: 64 MB nebo víc (doporučuje se
128 MB nebo víc.)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná
kapacita disku — zhruba 500 MB
Displej: Video karta (kompatibilní
s ovladači Direct Draw) se 4 MB
ve VRAM
• K automatickému vytvoření hudebních
videoklipů / prezentací snímků (str. 85) je
třeba počítač s procesorem Pentium III
500 MHz nebo rychlejším.
CZ
75
Kopírování snímků do počítače
Tato část popisuje příklad postupu
použití počítače se systémem Windows.
Snímky z fotoaparátu můžete kopírovat
do počítače následovně.
U počítačů vybavených
slotem „Memory Stick“
2 Vložte disk CD-ROM do
počítače, jakmile se zobrazí
nabídka instalace, klepněte na
[USB Driver].
Vyjměte kartu „Memory Stick Duo“
z fotoaparátu a vložte ji do adaptéru
Memory Stick Duo. Adaptér Memory
Stick Duo vložte do počítače a snímky
zkopírujte.
U počítačů nevybavených
slotem „Memory Stick“
Při kopírování snímků postupujte podle
kroků 1 až 5 na str. 76 až 81.
Objeví se okno „InstallShield
Wizard“ (průvodce instalací).
• Na obrazovce zobrazené v této části jsou
příklady kopírování snímků z karty
„Memory Stick Duo“.
• Jestliže se obrazovka menu instalace
neobjeví, poklepejte na
(My
Computer (Tento počítač)) t
(PICTUREPACKAGE).
Krok 1: Instalace
ovladače USB
3 Klepněte na [Next].
• Ovladač je software, který umožňuje připojit
zařízení k počítači, aby pracovalo správně.
• Při použití systému Windows XP začněte
krokem 2.
• Jestliže je už nainstalován software
„PicturePackage“, začněte krokem 2.
POZNÁMKA: Fotoaparát v této
době nepřipojujte k počítači.
1 Vypněte všechy právě
používané aplikační programy.
• Ve Windows 2000 se přihlaste jako
administrátor (oprávněný správce).
CZ
76
Začne instalace ovladače USB. Po
skončení instalace se na obrazovce
zobrazí zpráva, která informuje o
jejím dokončení.
4 Klepněte na přepínač vedle
textu [Yes, I want to restart my
computer now] (ano, chci
počítač restartovat) a poté
klepněte na [Finish].
1
2
2
1
1
2
2
Počítač se restartuje. Nyní lze zapojit
USB připojení.
Krok 2: Příprava
fotoaparátu a počítače
1 Do fotoaparátu vložte kartu
• Při kopírování snímků do počítače
pomocí bloku akumulátorů s nízkou
zbývající kapacitou může kopírování
selhat nebo se mohou data snímků
poškodit, pokud se blok akumulátorů
vypne příliš brzy.
3 Nastate přepínač režimů na
Používání počítače
Po skončení instalace vyjměte disk
CD-ROM z mechaniky.
1
,
poté zapněte fotoaparát
a počítač.
„Memory Stick Duo“
s nahranými snímky.
• Při kopírování snímků ve vnitřní paměti
není tento krok třeba.
2 Do fotoaparátu vložte
dostatečně nabitý blok
akumulátorů nebo fotoaparát
připojte prostřednictvím AC
adaptéru (není přiložen) k síťové
zásuvce.
CZ
77
Krok 3: Propojení
fotoaparátu a počítače
Na displeji fotoaparátu se objeví „Režim
USB Velkokap pam“.
Indikátory
přístupu*
Při první aktivaci připojení USB spustí
počítač automaticky program, který
fotoaparát rozpozná. Chvíli vyčkejte.
2 Víceúčelový konektor
1 Do USB konektoru
Kabel
víceúčelového
konektoru
(přiložen)
• Přepínač přiloženého kabelu
s víceúčelovým konektorem přepněte do
polohy „CAMERA“.
CAMERA TV
DISP SEL
• V systému Windows XP se na obrazovce
počítače zobrazí průvodce Automatické
přehrávání.
CZ
78
* Během komunikace svítí kontrolky přístupu
červeně. Nepracujte s počítačem, dokud
indikátory nezbělají.
• Jestliže se „Režim USB Velkokap pam“
nezobrazí, nastavte [Spojení USB] na
[Velkokap pam] (str. 71).
Krok 4-A: Kopírování
snímků do počítače
• U systémů Windows 98/98SE/2000/Me
použijte postup popsaný v části „Krok 4-B:
Kopírování snímků do počítače“ na str. 80.
• Jestliže se v systému Windows XP nezobrazí
automaticky obrazovka průvodce, řiďte se
postupem vysvětleným v části „Krok 4-B:
Kopírování snímků do počítače“ na str. 80.
Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „My Documents“
(Dokumenty).
1 Po propojení USB v kroku 3
klepněte na [Copy pictures to
a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (zkopírovat snímky do
složky v počítači pomocí
průvodce pro skenery a
fotoaparáty Microsoft) t [OK],
jakmile se na obrazovce
počítače zobrazí automaticky
okno průvodce.
3 Chcete-li, aby se některé
snímky nekopírovaly, klepněte
do zašrktávacího políčka.
Zaškrtnutí se zruší. Poté
klepněte na [Next].
1
2
1
Objeví se okno „Scanner and
Camera Wizard“ (průvodce pro
skenery a fotoaparáty).
2 Klepněte na [Next].
Používání počítače
2
Objeví se okno „Picture Name and
Destination“ (název a umístění
snímku).
4 Vyberte název a cílové umístění
snímků a poté klepněte na
[Next].
1
Zobrazí se snímky fotoaparátu
uložené na kartě „Memory Stick
Duo“.
• Není-li vložena žádná karta „Memory
Stick Duo“, zobrazí se snímky ve vnitřní
paměti.
2
Kopírování snímků začne. Po
skončení kopírování se objeví okno
„Other Options“ (další volby).
• Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „My Documents“.
CZ
79
5 Klepněte na přepínač vedle
textu [Nothing. I'm finished
working with these pictures]
(Nic, práce se snímky
dokončena); políčko se zašktne,
poté klepněte na [Next].
1 Poklepejte na ikonu [My
Computer]
t [DCIM].
t
[Removable Disk]
1
2
Objeví se okno „Completing the
Scanner and Camera Wizard“
(dokončení průvodce pro skenery a
fotoaparáty).
6 Klepněte na tlačítko [Finish].
Okno průvodce se zavře.
• Chcete-li kopírovat další snímky, odpojte
kabel víceúčelového konektoru (str. 82).
Řiďte se postupem vysvětleným v části
„Krok 3: Propojení fotoaparátu
a počítače“ na str. 78.
• Není-li ikona „Removable Disk“
zobrazena, viz str. 106.
2 Poklepejte na složku, do které
chcete soubory zkopírovat
a uložit.
Poté klepnutím pravým
tlačítkem myši na soubor
snímku vyvolejte zobrazení
místní nabídky a klepněte na
[Copy].
1
Krok 4-B: Kopírování
snímků do počítače
• U systému Windows XP se řiďte postupem
vysvětleným v části „Krok 4-A: Kopírování
snímků do počítače“ na str. 78.
Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „My Documents“.
CZ
80
2
3 Poklepejte na složku [My
Documents]. Poté klepnutím
pravým tlačítkem myši na „My
Documents“ vyvolejte zobrazení
místní nabídky a klepněte na
[Paste].
1 Klepněte na tlačítko [Start] t
[My Documents].
2
1
1
2
• Jestliže v cílové složce existují snímky se
stejným názvem souboru, zobrazí se
dotaz s požadavkem na potvrzení
přepsání souboru. Pokud přepíšete
existující snímek novým, původní data ze
složky budou vymazána. K přepsání
souboru snímku do počítače bez
přepisování změňte název souboru na
jiný a poté soubor snímku zkopírujte.
Mějte však na paměti, že pokud změníte
název souboru (str. 84), možná nebudete
schopni přehrávat daný snímek ve
fotoaparátu.
Krok 5: Prohlížení
snímků v počítači
• Jestliže nepoužíváte systém Windows XP,
poklepejte na [My Documents] na
pracovní ploše počítače.
Používání počítače
Obrazové soubory se zkopírují do
složky „My Documents“.
Zobrazí se obsah složky „My
Documents“.
2 Poklepejte na požadovaný
soubor se snímkem.
Snímek se zobrazí.
Tato část popisuje postup prohlížení
zkopírovaných snímků ve složce „My
Documents“.
CZ
81
Odstranění připojení USB
Následující postup proveďte předem při
těchto činnostech:
• Odpojení kabelu od víceúčelového
konektoru
• Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“
• Vložení karty „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní
paměti
• Vypnutí fotoaparátu
Názvy a ukládání
obrazových souborů
Soubory snímků nahrané vaším
fotoaparátem jsou na kartě „Memory
Stick Duo“ sestaveny jako složky.
Příklad: prohlížení složek v
systému Windows XP
x Pro systémy Windows
2000/Me/XP
1 Poklepejte na ikonu
na přepínač.
Poklepejte zde
A
2 Klepněte na
(Sony DSC) t [Stop].
B
3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení
a pak klepněte na [OK].
4 Klepněte na [OK].
Přístroj je odpojen.
• U systémů Windows XP je krok 4
zbytečný.
x Pro systémy Windows 98/
98SE
Zkontrolujte, zda jsou indikátory
přístupu (str. 78) bílé. Jestliže indikátor
přístupu svítí bíle, přístroj je odpojen od
počítače.
C
A Složka obsahující data snímků nahraná
pomocí fotoaparátu, který není vybaven
funkcí vytváření složek.
B Složka obsahující data snímků nahraná
pomocí tohoto fotoaparátu.
Nejsou-li vytvořeny žádné další složky,
jsou k dispozici následující složky:
–„Memory Stick Duo“; pouze
„101MSDCF“
–Vnitřní paměť; jen „101_SONY“
C Složka obsahující data videoklipů, která
jsou nahraná pomocí fotoaparátu, který
není vybaven funkcí vytváření složek.
• Do složky „100MSDCF“ nelze nahrávat
žádné snímky. Snímky v těchto složkách jsou
k dispozici pouze pro prohlížení.
• Do složky „MSSONY“ nelze nahrávat/nelze
z ní přehrávat žádné snímky.
CZ
82
• Soubory snímků jsou pojmenovány
následovně. ssss znamená libovolné
číslo z rozsahu 0001 až 9999. Numerické ásti
názvu souboru videoklipu nahraného v
režimu nahrávání a jeho odpovídající
indexový soubor snímku jsou shodné.
– Soubory se statickými snímky:
DSC0ssss.JPG
– Soubory videoklipů: MOV0ssss.MPG
– Indexové soubory videoklipů, které se
nahrávají při nahrávání videoklipů:
MOV0ssss.THM
• Podrobnější informace o složkách viz str. 53,
65.
Používání počítače
CZ
83
Prohlížení souborů snímků uložených v počítači
fotoaparátem (pomocí karty „Memory Stick Duo“)
Tato část popisuje příklad postupu
použití počítače se systémem Windows.
Pokud soubor snímku po zkopírování do
počítače nezůstává na kartě „Memory
Stick Duo“, lze daný snímek opět
zobrazit ve fotoaparátu, jestliže soubor
snímku zkopírujete z poítae na kartu
„Memory Stick Duo“.
• Jestliže se název snímku nastavený
fotoaparátem nezměnil, není třeba provádět
krok 1.
• Některé snímky nebude možno přehrát kvůli
jejich velikosti.
• Jestliže byl soubor snímku zpracován
počítačem nebo byl soubor snímku nahrán
pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze
přehrávání na tomto fotoaparátu zaručit.
• Pokud není k dispozici složka, nejprve ji
fotoaparátem vytvořte (str. 65) a pak
překopírujte obrazové soubory.
1 Klepněte pravým tlačítkem myši
na soubor se snímkem a pak
klepněte na [Rename]. Změňte
jméno souboru na
„DSC0ssss“.
Vložte číslo od 0001 do 9999 pro
ssss.
1
2
• Jestliže se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení přepsání souboru, zadejte jiné
číslo.
CZ
84
• Podle nastavení počítače se může
zobrazit i přípona souboru. Přípona
souboru se statickými snímky je JPG
a videoklipu MPG. Příponu neměňte.
2 Zkopírujte soubor snímku do
složky na kartě „Memory Stick
Duo“ následujícím postupem.
1Klepněte pravým tlačítkem myši na
soubor se snímkem a pak klepněte
na [Copy].
2Poklepejte na [Removable Disk]
nebo [Sony MemoryStick]
v programu [My Computer].
3Klepněte pravým tlačítkem myši na
složku [sssMSDCF] ve složce
[DCIM], poté klepněte na [Paste].
• sss znamená jakékoli číslo
v rozsahu od 100 do 999.
Použití dodávaného software
Tato část popisuje příklad postupu
použití počítače se systémem Windows.
Přehled dodávaného
software
Přiložený disk CD-ROM obsahuje dvě
softwarové aplikace: „PicturePackage“
a „ImageMixer“.
PicturePackage
A
B
C
D
E
• Pokud jste ještě nenainstalovali ovladač USB
(str. 76), nepřipojujte fotoaparát k počítači,
dokud nenainstalujete software
„PicturePackage“ (neplatí pro Windows XP).
• V systému Windows 2000/XP se přihlaste
jako administrátor.
• Po instalaci software „PicturePackage“ se
automaticky instaluje ovladač USB.
1 Zapnete počítač a vložte
CD-ROM (přiložen) do
mechaniky CD-ROM.
Objeví se instalační obrazovka s
nabídkou.
• Jestliže se nezobrazí, poklepejte na
(My
(PICTUREPACKAGE).
Computer) t
Používání počítače
2 Klepněte na [PicturePackage].
Co můžete udělat:
A Save the images on CD-R (Ukládání
snímku na CD-R)
Objeví se okno „Choose Setup
Language“ (volba jazyka instalace).
B Music Video/Slideshow Producer
(Vytváření hudebního videoklipu/
prezentace snímku)
C Viewing video and pictures on PC
(Zobrazení videoklipu a snímku v
počítači)
D Burning Video CD (Vytváření Video
CD)
Objeví se okno „ImageMixer VCD2“.
E Transfer Slideshow music (Přenos
hudby pro prezentace snímků)
Způsob spuštění funkcí:
Klepněte na jednu z možností A-E,
poté klepněte na tlačítko v pravém
dolním rohu obrazovky.
Instalace software
Software „PicturePackage“
a „ImageMixer VCD2“ lze instalovat
následujícím postupem.
3 Vyberte požadovaný jazyk
a dvakrát klepněte na [Next].
Tato část popisuje instalaci
v angličtině.
Objeví se okno „License
Agreement“ (licenční smlouva).
Přečtěte si pečlivě smlouvu. Jestliže
přijímáte podmínky smlouvy,
klepněte na přepínač vedle textu [I
accept the terms of the license
agreement] (Přijímám podmínky
licenční smlouvy) a klepněte na
[Next].
CZ
85
4 Podle instrukcí na obrazovce
1 Dotkněte se [Staž.hudby]
dokončete instalaci.
v menu
• Jestliže dosud nemáte instalovány
programy „ImageMixer VCD2“
a „DirectX“, budou instalovány nyní.
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení restartu počítače, restartujte
počítač podle pokynů na obrazovce.
Objeví se hlášení „Připojit k PC“.
5 Jestliže jsou po instalaci
zobrazeny ikony
„PicturePackage Menu“ (Menu
PicturePackage) a
„PicturePackage destination
Folder“ (Cílová složka
PicturePackage), vyjmete disk
CD-ROM z mechaniky.
(Nastavení).
2 Fotoaparátu připojte k počítači
přes USB rozhraní.
3 Spusťte „Music Transfer“.
4 Podle instrukcí na obrazovce
přidejte/změňte hudební
soubory.
• Obnovení původní hudby nastavené
ve fotoaparátu z výroby
Spuštění software
1 Proveďte [Form.hudby] (str. 69).
• Poklepejte na ikonu „PicturePackage
2 Spusťte [Restore defaults] programu
„Music Transfer“.
Menu“ na pracovní ploše.
Informace k použití software
Klepněte na [?] v pravém horním rohu
jednotlivých obrazovek. Tím se zobrazí
online nápověda.
Přidávání/změna
hudebních souborů pro
prezentace pomocí
softwaru „Music
Transfer“
Hudební soubory, které jsou nastaveny z
výroby, lze nahradit vlastními hudebními
soubory. Tyto soubory lze také kdykoliv
mazat nebo přidávat.
Hudební formáty, které lze přenášet
pomocí softwaru „Music Transfer“, jsou
uvedeny dále:
• Soubory MP3 uložené na pevném disku
počítače
• Hudba na CD
• Předem nastavená hudba uložená ve
fotoaparátu
CZ
86
Všechny hudební soubory se vrátí na
původní nastavenou hudbu [Hudba] v
menu [Post. přehr.] se nastaví na [Vyp.].
3 Volba vhodného hudebního souboru
pro prezentace (str. 40).
Hudební soubory lze nastavit na původní
pomocí [Inicializace], avšak tím se vynulují
také ostatní nastavení.
• Podrobnější informace k softwaru „Music
Transfer“ viz online nápověda v programu
„Music Transfer“.
Technickou podporu programů
„PicturePackage“/„ImageMixer
VCD2“ poskytuje zákaznické
středisko technické podpory
společnosti Pixela. Podrobnější
informace k technické podpoře viz
leták v přiloženém balení disku
CD-ROM.
Používání počítače Macintosh
Snímky lze zkopírovat do počítače
a vytvořit video CD pomocí programu
„ImageMixer VCD2“ (přiložen) nebo
lze změnit hudbu prezentace pomocí
softwaru „Music Transfer“.
Doporučená konfigurace
počítače
Doporučené prostředí ke
kopírování snímků
OS (předinstalován): Mac OS 9.1, 9.2
nebo Mac OS X (v10.0 nebo novější)
Konektor USB: Standardní součást
konfigurace
• Doporučujeme v počítači instalovat program
QuickTime 6 nebo novější.
OS (předinstalován): Mac OS X (v10.1.5
nebo novější) pro „ImageMixer“, Mac
OS X (v10.3 nebo novější) pro „Music
Transfer“
Kopírování snímků do
počítače a jejich
prohlížení
Používání počítače
Doporučené prostředí k
použití programu
„ImageMixer VCD2“/„Music
Transfer“
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB
kompatibilního s rozhraním Hi-Speed USB
(odpovídá USB 2.0) umožňuje pokrokový
(vysokorychlostní) přenos dat, protože tento
fotoaparát je kompatibilní s rozhraním HiSpeed USB (odpovídá USB 2.0).
• Při připojování k počítači existují tři režimy
USB připojení, [Auto] (výchozí nastavení),
[Velkokap pam] a [PTP]. Tato část popisuje
příklady režimů [Auto] a [Velkokap pam].
Podrobnější informace k [PTP] viz str. 71.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po návratu počítače z úsporného režimu
nebo režimu spánku nemusí obnovit
současně.
1 Připravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Krok 2: Příprava fotoaparátu a
počítače“ na str. 77.
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
řada Power Mac G3/G4/G5, Mac mini
Paměť: 128 MB nebo více (256 MB nebo
více doporučeno) pro „ImageMixer“,
64 MB nebo více (128 MB nebo více
doporučeno) pro „Music Transfer“
Pevný disk: K instalaci je třeba volná
kapacita disku — zhruba 250 MB
Displej: 1024 × 768 bodů nebo více,
32 000 barev nebo více pro
„ImageMixer“
Poznámky k připojení
fotoaparátu k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení
(včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To
závisí na typech používaných USB zařízení.
2 Připojte kabel k víceúčelovému
konektoru.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Krok 3: Propojení fotoaparátu
a počítače“ na str. 78.
3 Zkopírujte soubory do počítače
Macintosh.
1Poklepejte na novou ikonu t
[DCIM] t složku, kam se uloží
soubory, které chcete kopírovat.
2Obrazové soubory uchopte myší
a přesuňte na ikonu pevného disku.
Soubory snímku se zkopírují na
pevný disk.
CZ
87
• Detaily o místě ukládání snímků
a názvech souborů viz str. 82.
4 Prohlížení snímků v počítači.
Poklepejte na ikonu pevného disku
t, na kterém je uložena požadovaná
složka obsahující zkopírované
soubory. Otevřete požadovaný
soubor snímku.
Odstranění připojení USB
Následující postup proveďte předem při
těchto činnostech:
• Odpojení kabelu od víceúčelového
konektoru
• Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“
• Vložení karty „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní
paměti
• Vypnutí fotoaparátu
• Před instalací softwaru „ImageMixer
VCD2“ vypněte všechny právě používané
aplikační programy.
• Nastavení zobrazení by mělo být 1 024 × 768
bodů nebo vyšší a 32 000 barev nebo vyšší.
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte
disk CD-ROM (přiložen) do jednotky
CD-ROM počítače.
2 Poklepejte na ikonu CD-ROM.
3 Zkopírujte soubor [IMXINST.SIT] do
složky [MAC] na ikoně pevného disku.
4 Poklepejte na soubor [IMXINST.SIT]
ve složce, do níž byl zkopírován.
5 Poklepejte na extrahovaný soubor
[ImageMixer VCD2_Install].
6 Když se objeví okno pro zadání
informací o uživateli, vložte
požadované jméno a heslo.
Začne instalace programu.
Fotoaparát je odpojen od počítače.
Spuštění softwaru
„ImageMixer VCD2“
Vytvoření video CD
pomocí softwaru
„ImageMixer VCD2“
CZ
Instalace softwaru
„ImageMixer VCD2“
Přetáhněte ikonu jednotky
nebo ikonu karty „Memory
Stick Duo“ na ikonu „Trash“
(odpadkový koš).
• Jestliže používáte počítač Mac OS X v10.0,
proveďte po vypnutí počítače následující
postup.
88
• Můžete vytvořit soubor snímků kompatibilní
s funkcí na vytváření disků video CD.
K uložení dat ve formátu video CD na disk
CD-R potřebujete program Toast
společnosti Roxio (není přilozěn).
Otevřete [ImageMixer] v [Application],
a poté poklepejte na [ImageMixer
VCD2].
Informace k použití software
Klepněte na [?] v pravém horním rohu
jednotlivých obrazovek. Tím se zobrazí
online nápověda.
Přidávání/změna
hudebních souborů pro
prezentace pomocí
softwaru „Music
Transfer“
Hudební soubory, které jsou nastaveny z
výroby, lze nahradit vlastními hudebními
soubory. Tyto soubory lze také kdykoliv
mazat nebo přidávat.
Hudební formáty, které lze přenášet
pomocí softwaru „Music Transfer“, jsou
uvedeny dále:
• Soubory MP3 uložené na pevném disku
počítače
• Hudba na CD
• Předem nastavená hudba uložená ve
fotoaparátu
Přidávání/změna hudebních
souborů
Viz „Přidávání/změna hudebních
souborů pro prezentace pomocí
softwaru „Music Transfer““ na str. 86.
Technickou podporu softwaru
„ImageMixer VCD2“/„Music
Transfer“ poskytuje zákaznické
středisko technické podpory
společnosti Pixela. Podrobnější
informace k technické podpoře viz
leták v přiloženém balení disku
CD-ROM.
Používání počítače
Instalace programu „Music
Transfer“
• Před instalací softwaru „Music Transfer“
vypněte všechny právě používané aplikační
programy.
• Při instalaci se přihlaste jako správce.
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte
disk CD-ROM (přiložen) do jednotky
CD-ROM počítače.
B Poklepejte na
(PICTUREPACKAGE).
3 Zkopírujte soubor [Music Transfer.pkg]
do složky [MAC] na pevném disku.
4 Poklepejte na soubor [Music
Transfer.pkg] ve složce, do níž byl
zkopírován.
Začne instalace programu.
CZ
89
Tisk statických snímků
Jak vytisknout statické snímky
Při tisku snímků pořízených v režimu
[16:9(HDTV)] mohou být odstřiženy
okraje, a proto si obrázek před tiskem
prohlédněte (str. 110).
Přímý tisk na tiskárně odpovídající standardu PictBridge (str. 91)
Snímky lze vytisknout po přímém připojení fotoaparátu
k tiskárně splňující standard PictBridge.
Přímý tisk na tiskárně disponující slotem na karty „Memory Stick“
Snímky lze vytisknout na tiskárně disponující slotem na karty
„Memory Stick“.
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný
s tiskárnou.
Tisk pomocí počítače
Snímky lze zkopírovat do počítače pomocí dodávaného
softwaru „PicturePackage“ a poté je vytisknout.
Tisk v provozovn (str. 95)
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené vaším
fotoaparátem můžete vzít do provozovny fototiskových služeb.
Ke snímkům, které chcete vytisknout, můžete předem přidat
značku
(Vytisknout).
CZ
90
Tisk snímků přímo na tiskárně
odpovídající standardu PictBridge
I v případě, že nemáte počítač, můžete
snímky pořízené vaším fotoaparátem
vytisknout po přímém připojení
fotoaparátu k tiskárně splňující standard
PictBridge.
• Standard „PictBridge“ je založen na
standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Při zobrazení jednoho snímku
Krok 1: Příprava
fotoaparátu
Připravte fotoaparát k připojení
k tiskárně pomocí kabelu víceúčelového
konektoru. Při připojování fotoaparátu
k tiskárně, která je rozpoznána, je-li
[Spojení USB] nastaveno na [Auto],
není krok 1 potřeba.
Indexové
tlačítko
Snímky lze vytisknout jednotlivě na
tiskový list.
Tlačítko
(tlačítko na
obrazovce)
V zobrazení přehledu
1
2
Tisk statických snímků
Na tiskový list lze vytisknout několik
snímků ve zmenšené velikosti. Můžete
vytisknout sadu stejných snímků (1)
nebo různé snímky (2).
• Doporučuje se používat plně nabitý blok
akumulátorů nebo AC adaptér (není
přiložen), aby se během tisku nevypnulo
napájení fotoaparátu.
1 Dotykem [MENU] zobrazte
menu.
2 Dotykem V zobrazte
(Nastavení).
3 Dotkněte se [Spojení USB]
v[
] (Nastavení 3).
3
• Některé tiskárny nemusí poskytovat funkci
tisku přehledu snímků.
• Počet snímků, které lze vytisknout na
přehledu snímků, se u jednotlivých tiskáren
liší.
• Videoklipy nebo snímky uložené v albu
nelze tisknout.
• Jestliže na displeji fotoaparátu bliká
indikátor
zhruba pět sekund
(upozornění na chybu), zkontrolujte
připojenou tiskárnu.
4 Dotkněte se [PictBridge], poté
.
Režim USB je nastaven.
CZ
91
Krok 2: Připojení
fotoaparátu k tiskárně
Spojte víceúčelový konektor
fotoaparátu se zdířkou USB portu
tiskárny pomocí přiloženého
kabelu k víceúčelovému použití.
Zapněte fotoaparát a tiskárnu.
Když je fotoaparát nastaven na režim
přehrávání, na displeji se zobrazí snímek
a menu tisku.
Krok 3: Tisk
2 Víceúčelový
konektor
Po dokončení kroku 2 se bez ohledu na
režim nastavený pomocí přepínače
režimu zobrazí menu tisku.
1 Dotkněte se požadovaného
způsobu tisku.
1 Ke
konektor
u USB
[Toto foto]
Kabel
víceúčelového
konektoru (přiložen)
Tiskne zobrazený snímek.
• Jestliže vyberete [Toto foto] a nastavíte
[Přehled] na [Zap.] v kroku 2, můžete
tisknout sadu stejných snímků jako
přehled snímků.
[Vybrat]
• Přepínač přiloženého kabelu s víceúčelovým
konektorem přepněte do polohy
„CAMERA“.
CAMERA TV
DISP SEL
Vybere snímky a vytiskne všechny
vybrané snímky.
1Zvolte snímek, který chcete
vytisknout pomocí
/ , poté se
dotkněte [Vybrat].
Na vybraném snímku se objeví
značka .
• Na výběr dalších snímků tento postup
opakujte.
2Dotkněte se [Tisk].
[Sn. DPOF]
Vytiskne všechny snímky se značkou
(Vytisknout) (str. 95) bez ohledu
na zobrazený snímek.
[Vše ve složce]
CZ
92
Tisk všech snímků ve složce.
2 Nastavení tisku upravte dotykem
na příslušné položky.
3 Dotkněte se [OK].
Snímek je vytištěn.
• Nerozpojujte kabel víceúčelového
konektoru, dokud se na displeji
zobrazuje indikátor
(Nerozpojujte
kabel víceúčelového konektoru).
[Počet]
indikátor
Je-li [Přehled] nastaven na [Vyp.]:
Vyberte počet listů snímku, který
chcete vytisknout. Snímek se
vytiskne jako jednotlivý snímek.
Je-li [Přehled] nastaven na [Zap.]:
• Určený počet snímků se nemusí vejít na
jeden list - záleží na počtu snímků.
[Datum]
Vyberte [Den+Čas] nebo [Datum]
k vložení data a času do snímku.
• Jestliže vyberete [Datum], datum se vloží
v pořadí, které jste zvolili (t krok 2 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“). Některé
tiskárny tuto funkci neposkytují.
[Velikost]
Tisk dalších snímků
Po kroku 3 se dotkněte [Vybrat]
a požadovaného snímku, poté
pokračujte krokem 1.
Tisk snímků na obrazovce
přehledu
Tisk statických snímků
Vyberte počet sad snímků, který
chcete vytisknout jako přehled
snímků. Jestliže vyberete [Toto foto]
v kroku 1, vyberte poet stejných
snímk, které chcete vytisknout vedle
sebe na jeden list jako pehled snímk.
Proveďte „Krok 1: Příprava
fotoaparátu“ (str. 91) a „Krok 2:
Připojení fotoaparátu k tiskárně“
(str. 92), poté pokračujte následujícím
postupem.
Jestliže připojíte fotoaparát k tiskárně,
zobrazí se menu tisku. Stisknutím
(tlačítko na obrazovce) vypněte menu
tisku; poté pokračujte následovně.
Vyberte velikost tiskového listu.
1 Stiskněte
(Přehled).
Objeví se obrazovka přehledu.
[Přehled]
2 Dotykem [MENU] zobrazte menu.
Vyberte [Zap.] k tisku jako přehled
snímků.
3 Dotkněte se [
] (Tisk).
4 Dotkněte se požadovaného způsobu
tisku.
CZ
93
[Vybrat]
Vybere snímky a vytiskne všechny
vybrané snímky.
Dotkněte se snímku, který chcete
vytisknout. Zobrazí se indikace .
(Chcete-li vybrat další snímky tento
postup zopakujte.)
[Sn. DPOF]
Vytiskne všechny snímky se značkou
(Vytisknout) bez ohledu na
zobrazený snímek.
[Vše ve složce]
Tisk všech snímků ve složce.
5 Proveďte kroky 2 a 3 postupu „Krok 3:
Tisk“ (str. 92).
CZ
94
Tisk v provozovně
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující
snímky pořízené vaším fotoaparátem
můžete vzít do provozovny
fototiskových služeb. Pokud provozovna
poskytuje fotografické služby podle
DPOF, lze označit snímky značkou
(Vytisknout) předem, takže není třeba
snímky znovu vybírat při tisku v
provozovně.
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze
v provozovně poskytující fotografické služby
vytisknout přímo z fotoaparátu. Snímky
zkopírujte na kartu „Memory Stick Duo“ a
poté vezměte kartu „Memory Stick Duo“ do
provozovny.
Označení snímků
v režimu zpracování
jednotlivých snímků
Tlačítko
(tlačítko na
obrazovce)
1 Zobrazte snímek, který si
přejete vytisknout.
Co je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkce, jež umožňuje označit značkou
(Vytisknout) snímky na kartě
„Memory Stick Duo“, které si přejete
později vytisknout.
menu.
3 Dotykem v/V zobrazte [DPOF]
a poté se volby dotkněte.
Tisk statických snímků
• Můžete také vytisknout snímky se značkou
(Vytisknout) pomocí tiskárny, která
odpovídá standardu DPOF (Digital Print
Order Format), nebo pomocí tiskárny
vyhovující standardu PictBridge.
• Nelze oznacovat videoklipy.
• Označíte-li snímky pořízené v režimu [Velká
série], vytisknou se všechny snímky na jeden
list rozdelené na 16 obrázku.
• Snímky v albu nelze označit.
2 Dotykem [MENU] zobrazte
4 Dotkněte se [DPOF].
Ke snímku se přidá značka
(Vytisknout).
Při tisku z karty „Memory
Stick Duo“ v provozovně
• V provozovně se informujte, které typy karet
„Memory Stick Duo“ zpracovávají.
• Jestliže provozovna fototiskových služeb
nezpracovává karty „Memory Stick Duo“,
zkopírujte snímky, které chcete vytisknout,
na jiné médium, například na disk CD-R,
a vezměte je do provozovny.
• Vezměte si s sebou adaptér Memory Stick
Duo.
• Než odnesete data snímků do provozovny,
vždy si pořiďte zálohu snímků na disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
5 Chcete-li označit další snímky,
zobrazte pomocí
/
požadovaný snímek a poté se
dotkněte [DPOF].
Odstranění značky tisku
v režimu zpracování jednoho
snímku
Dotkněte se [DPOF] v kroku 4 nebo 5.
CZ
95
Označení snímků
v režimu zpracování
přehledu snímků
1 Zobrazte displej přehledu.
(t krok 7 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
2 Dotykem [MENU] zobrazte
menu.
a poté se volby dotkněte.
4 Dotkněte se [Vybrat].
v [Vše
5 Dotkněte se snímku, který si
chcete označit.
U vybraného snímku se zobrazí
zelená značka
.
(zelený)
6 Pro označení dalších snímků
opakujte krok 5.
7 Dotkněte se [OK] t [OK].
CZ
96
Odstranění značky tisku
v režimu zpracování přehledu
snímků
V kroku 5 vyberte dotykem snímky,
ze kterých chcete odstranit značku.
Odstranění všech značek
tisku ve složce
Vyberte [Vše ve složce] v kroku 4, poté
se dotkněte [Vyp.].
3 Dotykem v/V zobrazte [DPOF]
• Nelze přidat značku
ve složce].
Chcete-li postup zrušit, vyberte
[Ukončit] v kroku 5 nebo vyberte
[Zrušit] v kroku 7.
Připojení fotoaparátu k televizoru
Prohlížení snímků na televizoru
Připojíte-li fotoaparát k televizoru,
můžete snímky zobrazit na televizní
obrazovce.
Před připojením fotoaparátu
k televizoru vypněte fotoaparát i
televizor.
2 Přepínač přiloženého kabelu
s víceúčelovým konektorem
přepněte do polohy „TV“.
CAMERA TV
1 K připojení kamery k televizoru
DISP SEL
použijte kabel s vícefunkčním
konektorem (přiložen).
1 Vstupní zdířky
audia/videa
3 Zapněte televizor a na
televizoru nastavte vstupní
přepínač TV/video na „video“.
• Podrobnosti najdete v návodu
k televizoru.
4 Nastavte přepínač režimů na
a poté fotoaparát zapněte.
2 Víceúčelový
konektor
Přepínač režimů
VGA
2/9
Připojení fotoaparátu k televizoru
Kabel víceúčelového
konektoru (přiložen)
MENU
• Umístěte fotoaparát s displejem směřujícím
nahoru.
• Jestliže je televizor vybaven stereofonními
vstupními konektory, připojte audio
konektor (černý) víceúčelového kabelu
do levé zdířky audia.
CZ
97
Snímky pořízené fotoaparátem se
zobrazí na televizní obrazovce.
Snímky zmizí a na displeji
fotoaparátu se zobrazí tlačítka.
Dotkněte se
/
na obrazovce
fotoaparátu a přepněte snímek zpět
a na televizní obrazovku.
Menu ovládejte dotykem na v/V/b/
B k pohybu kurzoru a poté pomocí
z nastavte hodnotu.
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může
být třeba přepnout výstup video signálu
tak, aby odpovídal danému televiznímu
systému (str. 72).
Barevné televizní systémy
Chcete-li zobrazit snímky na televizní
obrazovce, potřebujete televizor se
vstupními zdířkami videa a kabel pro
víceúčelový konektor (přilozěn).
Barevná obrazová norma televizoru se
musí shodovat s normou vašeho
digitálního fotoaparátu. Prostudujte si
následující seznamy barevných
televizních systémů podle země nebo
oblasti, kde fotoaparát používáte.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbie, Korea, Mexiko,
Peru, Střední Amerika, Surinam,
Taiwan, U.S.A., Venezuela, atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína,
Dánsko, Finsko, Holandsko, Hong
Kong, Itálie, Kuvajt, Maďarsko,
Malajsko, Německo, Norsko, Nový
Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko,
Velká Británie, atd.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guajana, Irák, Irán,
Monako, Rusko, Ukrajina, atd.
CZ
98
Odstranění problémů
Odstranění problémů
Jestliže se při používání fotoaparátu projeví problémy, pokuste se je vyřešit
následujícími způsoby.
1 Zkontrolujte položky na stránkách 100 až 112.
Jestliže se na obrazovce zobrazí kód jako například „C/E:ss:ss“, viz str. 113.
2 Vyjměte blok akumulátorů a poté akumulátory opět vložte
zhruba po minutě a zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (str. 70).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný
servis Sony.
Vezměte laskavě na vědomí, že souhlasíte s tím, že pokud zašlete fotoaparát k opravě,
mohou pracovníci při opravě nahlédnout do vnitřní paměti, alba, hudebních souborů
ve fotoaparátu.
Odstranění problémů
CZ
99
Blok akumulátorů a napájení
Blok akumulátorů nelze ložit.
• Při vkládání bloku akumulátorů použijte hranu bloku akumulátorů k zatlačení páčky
k vysunutí akumulátorů směrem k dolní části fotoaparátu (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
• Blok akumulátorů instalujte ve správném směru (t krok 1 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“).
Indikátor zbývající kapacity akumulátorů je nesprávný nebo indikátor
kapacity akumulátorů ukazuje dostatečnou kapacitu, ale napájení se rychle
vypíná.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném
prostředí (str. 119).
• Zobrazený zbývající čas akumulátoru se liší od aktuálního. Zcela vybijte a poté znovu
nabijte blok akumulátorů. Zobrazení se tím upraví.
• Blok akumulátorů je vybitý. Instalujte nabitý blok akumulátorů (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 119). Vyměňte ho za nový.
Blok akumulátorů se vybíjí příliš rychle.
• Dostatečně je nabijte (t krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Používáte fotoaparát v mimořádně chladném prostředí (str. 119).
• Kontakt akumulátoru je znečištěn. Vyčistěte kontakt akumulátoru bavlněnou látkou
apod. a blok akumulátorů nabijte.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 119). Vyměňte ho za nový.
Nelze zapnout fotoaparát.
• Blok akumulátorů instalujte ve správném směru (t krok 1 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“).
• Blok akumulátorů je vybitý. Instalujte nabitý blok akumulátorů (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 119). Vyměňte ho za nový.
Napětí se náhle vypne.
• Pokud zapnutý fotoaparát neobsluhujete po dobu delší než 3 minuty, vypne se
automaticky, aby se prodloužila doba použitelnosti bloku akumulátorů. Znovu zapněte
fotoaparát (t krok 2 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Blok akumulátorů je vybitý. Instalujte nabitý blok akumulátorů (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
CZ
100
Snímání statických snímků/videoklipu
Fotoaparát nemůže nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou vnitřní paměti (str. 24) nebo karty „Memory Stick Duo“ (str. 23).
Je-li karta plná, proveďte některý z následujících kroků:
– Smažte nepotřebné snímky (t krok 7 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
– Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným
do polohy LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy k nahrávání (str. 117).
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při fotografování statických snímků nastavte přepínač režimů na
.
• Při natáčení videoklipů nastavte přepínač režimů na
.
• Velikost snímku je při nahrávání videoklipu nastavena na [640(Lepší)]. Proveďte jednu
z následujících činností:
– Nastavte velikost snímku na jinou než [640(Lepší)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 117).
Objekt není na displeji vidět.
• Nastavte přepínač režimů do jiné polohy než
(str. 27).
Nahrávání trvá velmi dlouho.
• Je aktivní funkce pomalé závěrky NR (str. 18). Nejedná se o závadu.
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Nahrávání v režimu makrosnímek (Makro). Objektiv umístěte
Odstranění problémů
do větší vzdálenosti, než je nejmenší přípustná vzdálenost od objektu, tj. zhruba 6 cm
(W)/34 cm (T) při pořizování snímků (t krok 6 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• (režim Soumrak),
(režim Krajina) nebo
(režim Ohňostroj) je vybrán jako
režim Scéna při pořizování statických snímků.
• Je zvolena funkce přednastavení zaostření. Vybere režim automatického zaostřování
(str. 33).
Optická transfokace nefunguje.
• Při snímání videoklipu nelze měnit rozsah transfokátoru.
Přesný digitální transfokátor nepracuje.
• Nastavte [Digitál. transf.] na [Přesný] (str. 61).
• Tuto funkci nelze použít při nahrávání videoklipů.
CZ
101
Inteligentní transfokátor nepracuje.
• Nastavte [Digitál. transf.] na [Smart] (str. 61).
• Tuto funkci nelze použít v těchto případech:
– Velikost snímku je nastavena na [8M] nebo [3:2].
– Pořizování snímků v režimu Velké sérii.
– Pořizování videoklipu.
Blesk nepracuje.
• Blesk je nastaven na
(bez blesku) (t krok 6 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– [Mode] (Nahr. režim) je nastaven na [Série] nebo [Velká série] (str. 49).
–
(režim Soumrak), (režim Svíčka) nebo
(režim Ohňostroj) je vybrán v režimu
scéna (str. 28).
– Je-li přepínač režimu nastaven na
.
(vynucený blesk) (t krok 6 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“) při pořizování statických snímků v případech, kdy je volič Scéna nastaven na
možnost
(režim Krajina),
(režim Sníh) nebo
(režim Pláž).
• Nastavte blesk na volbu
Na snímcích vyfocených s bleskem se zobrazují odlesky.
• Prach ve vzduchu odrazil světlo blesku a zobrazil se na snímku. Nejedná se o závadu.
Funkce makrosnímku nepracuje (Makro).
•
(režim Soumrak),
(režim Krajina),
je vybrán v režimu Scéna (str. 28).
(režim Svíčka) nebo
(režim Ohňostroj)
Datum a čas jsou nahrány nesprávně.
• Nastavte správné datum a čas (t krok 2 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Hodnota F a rychlost závěrky blikají po částečném stisknutí a přidržení
spouště.
• Expozice je nesprávná. Opravte expozici (str. 31).
Snímek je příliš tmavý.
• Fotografujete objekt v protisvětle. Vyberte režim měření expozice (str. 47) nebo
nastavte expozici (str. 31).
• Jas obrazovky je příliš nízký. Nastavte jas podsvícení LCD (str. 70).
Snímek je příliš světlý.
• Fotografujete silně osvětlený objekt v tmavém prostředí, např. na jevišti. Nastavte
expozici (str. 31).
• Jas obrazovky je příliš vysoký. Nastavte jas podsvícení LCD (str. 70).
CZ
102
Barvy snímku nejsou správné.
• Je aktivována funkce obrazových efektů. Zrušte funkci efekt snímku (str. 51).
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
• Dochází k rozmazání snímku. Nejedná se o závadu.
Při sledování na displeji na tmavém místě se zobrazí šum.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.
Oči fotografované bytosti jsou červené.
• Nastavte [Bez červ. očí] v menu
(Nastavení) na [Zap.] (str. 62).
• Snímejte objekt ze vzdálenosti bližší než je doporučená vzdálenost při použití blesku
(t krok 6 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.
Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají (str. 4, t „Nejdříve si přečtěte“).
Nelze pořizovat série snímků.
• Vnitřní paměť nebo karta „Memory Stick Duo“ jsou plné. Smažte nepotřebné snímky
(t krok 7 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Akumulátor je téměř vybitý. Vložte nabitý akumulátor .
Odstranění problémů
CZ
103
Prohlížení snímků
Viz „Počítače“ (str. 106) ve spojení s následujícími položkami.
Fotoaparát nemůže přehrávat snímky.
• Nastavte přepínač režimů na
(str. 27).
• Jméno složky/souboru v počítači bylo změněno (str. 84).
• Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor snímku nahrán
pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání na tomto fotoaparátu zaručit.
• Fotoaparát je v režimu USB. Smažte komunikaci USB (str. 82).
Při počátku přehrávání se snímek jeví hrubý.
• V důsledku zpracování obrazu se může snímek po přehrávání jevit jako hrubý. Nejedná
se o závadu.
Snímek nelze zobrazit na televizoru.
• Zkontrolujte [Videovýstup], zda je výstupní signál videa fotoaparátu nastaven na
barevný systém vašeho televizoru (str. 72).
• Zkontrolujte, zda je propojení správné (str. 97).
• Přepínač kabelu s víceúčelovým konektorem je nastaven do polohy „CAMERA“.
Nastavte na „TV“ (str. 97).
Na obrazovce se neobjeví snímek.
• Přepínač kabelu s víceúčelovým konektorem je nastaven do polohy „TV“. Přepínač
přiloženého kabelu s víceúčelovým konektorem přepněte do polohy „CAMERA“
(str. 78).
CZ
104
Vymazávání/editace snímků
Fotoaparát nemůže vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (str. 55).
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným
do polohy LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy k nahrávání (str. 117).
Omylem jste vymazali snímek.
• Jak jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit. Doporučujeme chránit snímky (str. 54)
nebo nastavit přepínač ochrany karty „Memory Stick Duo“ před zápisem do polohy
LOCK (Uzamčeno) (str. 117), aby nedošlo k nechtěnému smazání.
Nepracuje funkce změny velikosti snímku.
• Velikost videoklipů nebo snímků pořízených v režimu velké série či snímků v albu
nelze měnit.
Nelze zobrazit značku DPOF (Vytisknout).
• Značku DPOF (Vytisknout) nelze zobrazit u snímků v albu a videoklipů.
Nelze stříhat videoklip.
• Videoklip není dostatečně dlouhý k provedení střihu (kratší než zhruba dvě sekundy).
• Zrušte ochranu (str. 55).
• Statické snímky nelze stříhat.
Nelze kreslit.
• Na snímky v albu nelze kreslit.
• Na médiu není dostatek volné kapacity. Smažte nepotřebné snímky.
Odstranění problémů
CZ
105
Počítače
Nevíte, zda operační systém počítače je kompatibilní s vaším
fotoaparátem.
• Zkontrolujte „Doporučená konfigurace počítače“ viz str. 75 u systému Windows a
str. 87 u počítačů Macintosh.
Nelze nainstalovat ovladač USB.
• Ve Windows 2000 se přihlaste jako administrátor (oprávněný správce) (str. 76).
Po připojení USB se na displeji fotoaparátu nic neobjevuje.
• Přepínač kabelu s víceúčelovým konektorem je nastaven do polohy „TV“. Nastavte na
„CAMERA“ (str. 78).
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapněte fotoaparát (t krok 2 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Je-li úroveň akumulátorů nízká, instalujte nabitý blok akumulátorů (t krok 1
v příručce „Nejdříve si přečtěte“), nebo použijte AC adaptér (není přiložen) (str. 16).
• Použijte kabel k víceúčelovému konektoru (str. 78).
• Odpojte kabel víceúčelového konektoru od počítače i fotoaparátu a znovu ho pevně
připojte. Ověřte si, zda se zobrazuje „Režim USB Velkokap pam“ (str. 78).
• Nastavte [Spojení USB] na [Velkokap pam] v menu
(Nastavení) (str. 71).
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení (str. 78).
• Není nainstalován ovladač USB. Nainstalujte ovladač USB (str. 76).
• Počítač nerozpoznává správně zařízení, protože jste spojili fotoaparát a počítač
kabelem k víceúčelovému terminálu dříve, než jste instalovali „USB Driver“ (ovladač
USB) z přiloženého disku CD-ROM. Smažte chybně rozpoznané zařízení z počítače
a poté instalujte ovladač USB (viz další položka).
Při připojení počítače k fotoaparátu se na obrazovce počítače nezobrazí
ikona „Removable disk“ (Vyjímatelný disk).
• Při opětovné instalaci ovladače USB dodržujte postup popsaný dále. Následující
postup je určen pro počítače se systémem Windows.
1 Pro zobrazení nabídky klepněte pravým tlačítkem myši na [My Computer] a pak
klepněte na [Properties].
Zobrazí se okno „System Properties“.
2 Klepněte na [Hardware] t [Device Manager].
• U systémů Windows 98/98SE/Me klepněte na kartu [Device Manager].
Zobrazí se „Device Manager“.
3 Klepněte pravým tlačítkem myši na [ Sony DSC], poté klepněte na [Uninstall] t
[OK].
Zařízení je vymazáno.
4 Nainstalujte ovladač USB (str. 76).
CZ
106
Nelze kopírovat snímky.
• Spojte fotoaparát a počítač správně pomocí přiloženého kabelu k víceúčelovému
konektoru (str. 78).
• Řiďte se postupem kopírování předepsaným pro váš operační systém (str. 78, 87).
• Budete-li zapisovat snímky na kartu „Memory Stick Duo“ formátovanou počítačem,
může být nemožné zkopírovat snímky do počítače. Fotografujte s kartou „Memory
Stick Duo“ formátovanou fotoaparátem (str. 65).
Po připojení USB se software „PicturePackage“ nespustí automaticky.
• Spusťte „PicturePackage Menu“ a zkontrolujte nastavení [Settings].
• USB spojení zapojte po zapnutí počítače (str. 78).
Snímek nelze přehrát v počítači.
• Jestliže používáte software „PicturePackage“, klepněte na nápovědu v pravém horním
rohu každé obrazovky.
• Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru.
Obraz a zvuk jsou při přezrávání videoklipu na počítači přerušovány
šumem.
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“.
Zkopírujte videoklip na pevný disk počítače, poté přehrajte videoklip z pevného disku
(str. 76).
Nelze tisknout snímek.
• Zkontrolujte nastavení tiskárny.
Snímky dříve překopírované do počítače nelze prohlížet na fotoaparátu.
Odstranění problémů
• Zkopírujte je do složky rozpoznané fotoaparátem jako „101MSDCF“ (str. 82).
• Proveďte obsluhu správně (str. 84).
Software „Music Transfer“ nerozpoznává fotoaparát.
• Oblast záznamu hudebních souborů fotoaparátu je poškozena. Proveďte [Form.hudby]
(str. 69).
CZ
107
„Memory Stick Duo“
Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ji správným směrem (t krok 3 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Nelze nahrávat na kartu „Memory Stick Duo“.
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným
do polohy LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy k nahrávání (str. 117).
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Smažte nepotřebné snímky (t krok 7 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
• Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 23) k nahrávání videoklip s velikostí
obrazu nastavenou na [640(Lepší)].
Nelze formátovat kartu „Memory Stick Duo“.
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným
do polohy LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy k nahrávání (str. 117).
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick Duo“. Data nelze
obnovit. Doporučujeme, abyste nastavili ochranu zápisu karty „Memory Stick Duo“
do polohy LOCK (Uzamčeno), aby nedošlo k nechtěnému smazání (str. 117).
Počítače vybavené slotem „Memory Stick PRO Duo“ nerozeznávají karty
„Memory Stick“.
• Zkontrolujte, zda počítač a čtečka karet podporují karty „Memory Stick PRO Duo“.
Uživatelé počítačů a čteček karet vyrobených jinými výrobci než Sony se musí obrátit
na příslušné výrobce.
• Jestliže podpora karet „Memory Stick PRO Duo“ není k dispozici, připojte k počítači
fotoaparát (str. 76 až 78). Počítač rozpoznává karty „Memory Stick PRO Duo“.
CZ
108
Vnitřní paměť
Fotoaparát nebo počítač nemohou přehrávat data uložená ve vnitřní
paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo“. Vyjměte ji (t krok 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
Nelze nahrávat snímky pomocí vnitřní paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo“. Vyjměte ji (t krok 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
Volná kapacita vnitřní paměti se nezvětší, když zkopírujete data uložená
ve vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“.
• Data nebyla po zkopírování smazána. Po zkopírování dat proveďte příkaz [Formátovat]
(str. 64) a naformátujte vnitřní paměť.
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick
Duo“.
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Zkontrolujte kapacitu (doporučena kapacita
32 MB nebo vyšší).
Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze
zkopírovat do vnitřní paměti.
• Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze kopírovat do vnitřní paměti.
Album
Volná kapacita alba se nezvýší, když zkopírujete data uložená ve vnitřní
paměti na kartu „Memory Stick Duo“.
Odstranění problémů
• Data nebyla po zkopírování smazána.
Data uložená v albu nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo“.
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Zkontrolujte kapacitu (doporučena kapacita
32 MB nebo vyšší).
Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze
zkopírovat do alba.
• Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze kopírovat do alba.
Do alba nelze zaznamenávat snímky.
• Nastavte [Zapsat do alba] na [Zap.] v menu
(Nastavení) (str. 68).
• Kapacita alba je zaplněna chráněnými snímky. Odstraňte ochranu u nechtěných
snímků (str. 55).
CZ
109
Tisk
Viz také „Tiskárna kompatibilní s PictBridge“ (viz dále) ve spojení s následujícími
položkami.
Snímky se vytisknou s oběma hranami odstřiženými.
• Při tisku snímků s velikostí snímku nastavenou na [16:9(HDTV)], se mohou
odstřihnout obě hrany.
• Při tisku snímků ve vlastní tiskárně se pokuste zrušit odstřižení nebo nastavení tisku
bez okrajů. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené
funkce.
• Při tisku snímků v digitální provozovně požádejte pracovníky provozovny, zda by mohli
vytisknout snímky bez odstřižení okrajů.
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard PictBridge.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna splňuje standard PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Nastavte [Spojení USB] na [PictBridge] v menu
(Nastavení) (str. 71).
• Znovu odpojte a připojte kabel k víceúčelovému konektoru. Pokud se na tiskárně
objeví chybové hlášení, vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
Po připojení USB se na displeji fotoaparátu nic neobjevuje.
• Přepínač kabelu s víceúčelovým konektorem je nastaven do polohy „TV“. Nastavte na
„CAMERA“ (str. 92).
Nelze tisknout obrázky.
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně spojen s tiskárnou pomocí kabelu
k víceúčelovému konektoru.
• Zapněte tiskárnu. Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
• Vyberete-li během tisku [Ukončit], snímky se možná nevytisknou. Znovu odpojte
a připojte kabel k víceúčelovému konektoru. Jestliže stále nemůžete vytisknout své
snímky, odpojte kabel od víceúčelového konektoru, vypněte tiskárnu a poté ji zapněte
a znovu zapojte kabel k víceúčelovému konektoru.
• Videoklipy nebo snímky uložené v albu nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty než tímto fotoaparátem nebo snímky upravené
v počítači mohou mít problémy s tiskem.
Tisk je zrušen.
• Odpojili jste kabel od víceúčelového konektoru dříve, než se zobrazila značka
(Neodpojujte kabel víceúčelového konektoru).
CZ
110
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna
nabízí uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem
tiskárny.
„---- -- --“ se vytiskne v části snímku, kam se vkládá datum.
• Snímky, které nemají zaznamenaná data, nelze vytisknout s vloženým datem. Nastavte
[Datum] na [Vyp.] a snímek znovu vytiskněte (str. 93).
Nelze vybrat velikost tisku.
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované
velikosti.
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Odpojte kabel víceúčelového konektoru a znovu ho připojte, kdykoliv měníte velikost
papíru poté, co byla tiskárna připojena k fotoaparátu.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte nastavení fotoaparátu
nebo (str. 93) tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. Podle tiskárny to může chvilku
trvat.
Odstranění problémů
CZ
111
Ostatní
Fotoaparát nepracuje.
• Při práci s tímto fotoaparátem používejte typ bloku akumulátorů, který s fotoaparátem
zaručeně spolupracuje (str. 119).
• Kapacita akumulátorů je nízká (zobrazí se indikátor E). Vyměňte blok akumulátorů
(t krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Napájení je zapnuto, ale fotoaparát nepracuje.
• Zabudovaný mikropočítač nepracuje správně. Vyjměte blok akumulátorů a poté
zhruba po minutě blok akumulátorů opět vložte a zapněte fotoaparát.
Tlačítka dotykového panelu se nezobrazují.
• Stiskněte
(tlačítko na obrazovce).
Nelze správně ovládat tlačítka dotykového panelu, nebo je nelze ovládat
vůbec. Hrot reaguje na neodpovídajících místech.
• Proveďte [Kalibrace] (str. 73).
Tlačítka nepracují, jak by měla.
• [Podvodní pouzdro] je nastaven na [Zap.] (str. 73).
Nelze identifikovat indikátor na displeji.
• Viz str. 17.
Objektiv je zamlžený.
• Kondenzace vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu
použijete (str. 122).
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
• Nejedná se o závadu.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí displej Nastavení času.
• Nastavte znovu správné datum a čas (t krok 2 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
CZ
112
Výstražné indikátory a zprávy
Zobrazení vnitřní
diagnostiky
Jestliže se zobrazí kód začínající na
písmeno abecedy, fotoaparát disponuje
displejem automatické diagnostiky. Dvě
poslední číslice (označeno ss) se liší
podle stavu fotoaparátu.
Jestliže nedokážete vyřešit problém,
i když se několikrát pokusíte o
následující nápravné akce, obraťte se na
prodejce Sony nebo na místní oprávněný
servis Sony.
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy,
řiďte se pokyny.
E
• Akumulátor je téměř vybitý.
Vyměňte blok akumulátorů
(t krok 1 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“). Podle podmínek použití
nebo typu bloku akumulátoru může
indikátor blikat dokonce i v případě,
že zbývá 5 až 10 minut kapacity
akumulátoru.
C:32:ss
• Problém se týká hardwaru
fotoaparátu. Vypněte a znovu
zapněte napájení.
K použití jen s kompa- tibilními
akumulátory
• Blok akumulátorů není typu
NP-BG1.
C:13:ss
• Fotoaparát nemůže číst nebo
E:61:ss
E:91:ss
• Došlo k poruše fotoaparátu.
Inicializujte fotoaparát (str. 70), poté
znovu zapněte napájení.
Chyba systému
• Vypněte napájení a poté ho znovu
zapněte (t krok 2 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
Chyba vnitřní paměti
• Vypněte napájení a poté ho znovu
zapněte (t krok 2 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
Odstranění problémů
zapisovat data na kartě „Memory
Stick Duo“. Vyjměte a vložte kartu
„Memory Stick Duo“ několikrát po
sobě.
• Ve vnitřní paměti došlo k chybě
formátování nebo byla vložena
nenaformátovaná karta „Memory
Stick Duo“. Naformátujte vnitřní
paměť nebo kartu „Memory Stick
Duo“ (str. 64, 65).
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze použít s fotoaparátem
nebo jsou poškozená data. Vložte
novou kartu „Memory Stick Duo“
(str. 117).
Opět vložte Memory Stick
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“
správně.
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze používat ve fotoaparátu
(str. 117).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškozena.
• Konektor karty „Memory Stick
Duo“ je znečištěn.
Chyba typu Memory Stick
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze používat ve fotoaparátu
(str. 117).
CZ
113
Chyba při formátování
• Znovu naformátujte médium
(str. 64 a 65).
Memory Stick uzamčen
• Používáte kartu „Memory Stick
Duo“ s přepínačem ochrany proti
zápisu nastaveným do polohy LOCK
(Uzamčeno). Nastavte přepínač do
polohy k nahrávání (str. 117).
Ve vnitřní paměti není místo
Na Memory Stick není místo
• Smažte nepotřebné snímky nebo
souboryVložte kartu
(t krok 7 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“).
Nelze vytvářet složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již
existuje složka s názvem začínajícím
na „999“. V takovém případě nelze
vytvořit složky.
Nelze nahrávat
• Fotoaparát nemůže nahrávat snímky
do vybrané složky. Vyberte jinou
složku (str. 66).
Chyba souboru
• Během přehrávání snímku došlo
k chybě.
Chráněný soubor
• Odstraňte ochranu (str. 55).
Paměť jen ke čtení
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo
mazat snímky na této kartě
„Memory Stick Duo“.
Chybí soubor
• Do vnitřní paměti nebyly nahrány
žádné snímky.
Ve složce nejsou soubory
• V této složce nejsou nahrány žádné
snímky.
• Při kopírování snímků z počítače jste
nepostupovali správně (str. 84).
Chyba složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již
existuje složka se stejnými prvními
třemi čísly (Například: 123MSDCF
a 123ABCDE). Vyberte jinou složku
nebo vytvořte novou složku (str. 65).
CZ
114
Nadměrná velikost snímku
• Přehráváte snímek o velikosti, kterou
nelze na fotoaparátu přehrávat.
Nelze dělit
• Videoklip není dostatečně dlouhý,
aby mohl být rozdělen (kratší než
zhruba dvě sekundy).
• Soubor není videoklip.
Neplatná operace
• Přehráváte soubor vytvořený na
jiném vybavení než na tomto
fotoaparátu.
• U videoklipů, které se pokoušíte
přiblížit, kreslit, měnit velikost,
otáčet, tisknout nebo nastavovat
DPOF.
• U snímků velké série, které se
pokoušíte přiblížit, kreslit, měnit
velikost nebo otáčet.
• Pokusili jste se kreslit během
zobrazení nahraných snímků na
televizní obrazovce.
• Pokusili jste se kreslit pomocí
dálkového ovladače Cyber-shot
Station.
(Indikátor varování při
otřesech)
• Nedostatek světla a tudíž delší doba
expozice může být příčinou chvění
fotoaparátu. Použijte blesk, připojte
k fotoaparátu stativ nebo jinak
upevněte fotoaparát na místě.
640(Lepší) není
• Videoklipy velikosti 640(Lepší) lze
nahrávat jedině na karty „Memory
Stick PRO Duo“. Vložte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ nebo
nastavte velikost obrazu na jinou
velikost než [640(Lepší)].
Není snímek k tisku
• Pokusili jste se vyvolat [Sn. DPOF],
aniž by byla u snímků uvedena
značka DPOF (Vytisknout).
• Pokusili jste se vyvolat funkci [Vše ve
složce], třebaže byla vybrána složka
obsahující jen videoklipy. Nelze
tisknout videoklipy.
Tiskárna pracuje
Chyba papíru
Není papír
Chyba inkoustu
Málo inkoustu
Není inkoust
• Zkontrolujte tiskárnu.
Chyba tiskárny
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte, zda snímek, který si
přejete vytisknout, není poškozen.
Umožněte spojení tiskárny
• [Spojení USB] je nastaveno na
Připojení k zařízení PictBridge
• Zkoušeli jste tisknout snímky před
dokončením připojení k tiskárně.
Připojte k tiskárně kompatibilní
s PictBridge.
• Přenos dat do tiskárny možná ještě
není dokončen. Nerozpojujte kabel
víceúčelového konektoru.
Zpracování
• Tiskárna právě stornuje aktuální
Odstranění problémů
[PictBridge], ale fotoaparát je
připojen k zařízení
nekompatibilnímu s PictBridge.
Zkontrolujte zařízení.
• Spojení nebylo navázáno. Znovu
odpojte a připojte kabel k
víceúčelovému konektoru. Pokud se
na tiskárně objeví chybové hlášení,
vyhledejte uživatelskou příručku
dodávanou s tiskárnou.
tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout,
dokud neskončí. Podle tiskárny to
může chvilku trvat.
Chyba dat alba
• Došlo k chybě dat snímku v albu.
Proveďte [Kontrola alba] (str. 68).
CZ
115
Chyba alba
• Došlo k chybě v albu. Fotoaparát
vypněte a poté znovu zapněte. Pokud
se zpráva stále objevuje, album
naformátujte. (Nezapomínejte, že
formátování nevratně vymaže
všechna data v albu včetně
chráněných snímků.)
Žádný obrázek pro prezentaci
• Vybraná složka neobsahuje soubor,
který by bylo možné přehrávat
funkcí Prezentace s hudbou.
Chyba hudby
• Smažte hudební soubor nebo ho
nahraďte normálním hudebním
souborem.
• Proveďte [Form.hudby] a poté
načtěte nové hudební soubory
(str. 69).
Činnost je změněna
• [Podvodní pouzdro] je nastaven na
[Zap.] (str. 73).
Chyba formátování hudby
• Znovu spusťte [Form.hudby]
(str. 69).
CZ
116
Ostatní
K položce menu „Memory Stick“
Karta „Memory Stick“ je kompaktní
přenositelné IC záznamové médium.
Typy karty „Memory Stick“, které lze
používat s tímto fotoaparátem,
naleznete v tabulce. Nelze však zaručit
správnou práci všech funkcí karty
„Memory Stick“.
„Memory Stick“ typ
Záznam/
přehrávání
Karta Memory Stick
(bez MagicGate)
—
Karta Memory Stick
(s MagicGate)
—
Karta Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a
Karta Memory Stick Duo
(s MagicGate)
a
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1*2
*1„Memory
• Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná
počítačem nemusí vždy pracovat v tomto
fotoaparátu.
• Rychlost pro čtení/zápis dat se liší podle
kombinace karty „Memory Stick Duo“
a použitého vybavení.
• Pokud posunete přepínač na ochranu proti
zápisu na kartě do polohy LOCK
(Uzamčeno), nelze nahrávat, upravovat ani
mazat snímky.
Konektor
Pojistka
ochrany
proti zápisu
Oblast poznámky
Umístění a/nebo tvar pojistky pro
ochranu proti zápisu se liší podle typu
použité karty „Memory Stick Duo“.
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory
Stick Duo“ nevyjímejte.
• V následujících případech může dojít
k poškození dat:
– Jestliže vyjmete kartu „Memory Stick
Duo“ nebo vypnete fotoaparát během
operace čtení nebo zápisu
– Při použití karty „Memory Stick Duo“
v prostředí se silným elektrostatickým
nábojem nebo elektromagnetickým
rušením
• Doporučujeme důležitá data zálohovat.
• Při psaní do oblasti poznámky příliš netlačte
na tužku.
• Na kartu „Memory Stick Duo“ ani na
adaptér Memory Stick Duo nenalepujte
žádné štítky.
• Pokud jednotku „Memory Stick Duo“
přenášíte nebo ukládáte, umístěte ji do
pouzdra, ve kterém jste ji dostali.
• Nedotýkejte se kovových kontaktů karty
„Memory Stick Duo“ rukama ani kovovými
předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte a
nevystavte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte
ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před
vodou.
Ostatní
Stick Duo“, „MagicGate Memory
Stick Duo“ a „Memory Stick PRO Duo“
jsou vybaveny funkcemi MagicGate.
MagicGate je technologie na ochranu
autorských práv používající šifrování.
Nahrávání/přehrávání dat požadující funkce
MagicGate nelze zpracovávat tímto
fotoaparátem.
*2Podporuje vysokorychlostní přenos dat
pomocí paralelního rozhraní.
*3Lze nahrávat videoklipy 640(Lepší)
v rozlišení.
Poznámky k používání karty
„Memory Stick Duo“ (není
přiložena)
CZ
117
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechávejte
v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně
spolknout.
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu
„Memory Stick Duo“ za následujících
podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např.
v horkých místnostech nebo v autě na
přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Vlhká místa nebo místa s přítomností
korozivních látek
Poznámky k používání
adaptéru karet Memory Stick
Duo (není přiložen)
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ se
zařízením kompatibilním s kartami
„Memory Stick“ vložte kartu „Memory
Stick Duo“ do adaptéru Memory Stick Duo.
Jestliže vkládáte kartu „Memory Stick Duo“
do zařízení kompatibilního s kartami
„Memory Stick“ bez adaptéru Memory Stick
Duo, může se stát, že karta nepůjde vyjmout
ze zařízení.
• Při vkládání karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo otočte kartu
„Memory Stick Duo“ do správné polohy
a poté ji zasuňte až na doraz. Nesprávně
vložená karta může způsobit poruchu.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“
vložené do adaptéru Memory Stick Duo
v zařízení kompatibilním s kartami
„Memory Stick“ zajistěte, aby byla karta
„Memory Stick Duo“ vložena s čelní stranou
směřující správným směrem. Nesprávné
použití může poškodit zařízení.
• Adaptér Memory Stick Duo nevkládejte do
zařízení kompatibilního s kartami „Memory
Stick“ bez připojené karty „Memory Stick
Duo“. Mohlo by dojít k nesprávné funkci
přístroje.
Poznámky k používání karet
„Memory Stick PRO Duo“
(nejsou přiloženy)
Karta „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou
až 2 GB pracuje s tímto fotoaparátem správně.
CZ
118
O bloku akumulátorů
Nabíjení bloku akumulátorů
Životnost akumulátoru
Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě
okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C.
Mimo tento teplotní rozsah je možné, že se
blok akumulátorů nenabije na plnou kapacitu.
• Životnost akumulátoru je omezena.
Kapacita akumulátoru se snižuje používáním
a časem. Jestliže se doba provozu
akumulátoru znatelně zkrátí, je možné, že
blok akumulátorů dosáhnul hranice své
životnosti. Kupte nový akumulátor.
• Životnost akumulátorů se liší podle způsobu
uložení a provozních podmínek a také podle
prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů
používají.
Efektivní využití bloku
akumulátorů
• Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě.
Doba použitelnosti se v chladném prostředí
zkracuje. Pro lepší využití bloku
akumulátorů doporučujeme následující:
– Neste blok akumulátorů v zahřáté kapse
a vložte jej do fotoaparátu těsně před
použitím.
• Budete-li často používat blesk nebo
transfokátor, blok akumulátorů se rychle
vybije.
• Doporučujeme zásobu nabitých náhradních
bloků akumulátorů na dvoj nebo
trojnásobek předpokládané doby
fotografování a provádění zkušebních
snímků před důležitými záběry.
• Nevystavujte blok akumulátorů působní
vody. Blok akumulátorů není vodotěsný.
• Blok akumulátorů nenechávejte na
extrémně teplých místech (například
v automobilu nebo na přímém slunečním
světle).
Skladování akumulátoru
Ostatní
• Jestliže předpokládáte, že blok akumulátorů
nebudete používat delší dobu, jednou ročně
jej zcela bijte a poté je zcela vybijte ve svém
elektronickém přístroji. Poté ho uložte na
chladném a suchém místě. Toto nabíjení a
vybíjení provádějte jednou ročně, abyste
udrželi dobrou funkci bloku akumulátorů.
• Chcete-li vybít blok akumulátorů ve
fotoaparátu, nechte fotoaparát v režimu
přehrávání prezentace (str. 39), dokud se
napájení nevypne.
• Aby nedošlo ke znečištění svorek, jejich
zkratování apod., používejte při přenášení
a ukládání akumulátorů dodávané pouzdro
na akumulátor.
CZ
119
Nabíječka akumulátorů
x Nabíječka akumulátorů
• V nabíječce dodávané s fotoaparátem
nenabíjejte jiné bloky akumulátorů než
bloky akumulátorů NP-BG. Pokusíte-li se
nabíjet jiné než specifikované akumulátory,
mohou prosakovat, přehřívat se nebo
vybouchnout. Představují riziko úrazu
elektrickým proudem a mohou způsobit
požár.
• Nabitý blok akumulátorů vyjměte
z nabíječky. Budete-li pokračovat v jejich
nabíjení, hrozí riziko netěsností,
nadměrného zahřívání, exploze nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Jestliže kontrolka CHARGE bliká, může to
znamenat chybu akumulátoru nebo to, že byl
vložen jiný než specifikovaný typ bloku
akumulátorů. Zkontrolujte, zda jde o blok
akumulátorů správného typu. Jde-li o blok
akumulátorů specifikovaného typu, vyjměte
blok akumulátorů, vyměňte ho za nový nebo
jiný a zkontrolujte, zda nabíječka
akumulátorů pracuje správně. Jestliže
nabíječka akumulátorů pracuje správně,
pravděpodobně došlo k chybě akumulátorů.
• Je-li nabíječka akumulátorů znečištěná,
nabití nemusí proběhnout úspěšně.
Nabíječku akumulátorů vyčistěte měkkým
a suchým hadříkem apod.
CZ
120
Používání stanice Cyber-shot Station
Stanice Cyber-shot Station (není
přiložena) umožňuje fotoaparát snadno
nabíjet. Fotoaparát jednoduše postavte
do stanice Cyber-shot Station a nabíjení
začne automaticky. Během nabíjení
akumulátorů lze kontrolovat úroveň
nabití akumulátorů pomocí kontrolky
CHARGE stanice Cyber-shot Station.
Dálkový ovladač dodávaný se stanicí
Cyber-shot Station umožňuje ze
vzdáleného místa provádět následující
činnosti:
– Přehrávání snímků na televizní
obrazovce
– Prezentace
– Zvětšování při přehrávání
– Střih
Je-li navíc připojena tiskárna
odpovídající standardu PictBridge, lze
tisknout snímky pomocí dálkového
ovladače.
Podrobnější informace viz návod
k obsluze dodávaný se stanicí Cybershot Station.
Ostatní
CZ
121
Upozornění
x Neponechávejte fotoaparát
na těchto místech
• Fotoaparát nenechávejte po delší dobu
v kontaktu s gumou ani vinylem.
• V extrémně teplém místě
Na místech, jako je automobil zaparkovaný
na slunci, se může deformovat tělo
fotoaparátu a to může způsobit jeho
poruchu.
• Vystavený přímému slunci nebo v blízkosti
topného tělesa
Tělo fotoaparátu se může zbarvit nebo
deformovat a to může způsobit poruchu.
• Na místech vystavených silným vibracím
• V blízkosti silného magnetického pole
• Na písčitých nebo prašných místech
Dbejte, aby do fotoaparátu nepronikl písek
nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti,
v některých případech neopravitelné.
x Provozní teploty
x Při přenášení
S digitálním fotoaparátem v zadní kapse
kalhot nebo sukně si nikdy nesedejte na židli
ani jiná místa, protože by mohlo dojít k poruše
nebo poškození fotoaparátu.
x Čištění
Čištění LCD displeje
Pokud dojde ke znečištění LCD displeje
prachem nebo otisky prstů, doporučuje se
použít k jeho vyčištění měkkou látku.
Používáte-li soupravu na čištění LCD displeje
(není přiložena), nepoužívejte čisticí tekutinu
přímo na LCD displej. Použijte čisticí papír
zvlhčený kapalinou.
Čištění objektivu
Otřete objektiv měkkým hadříkem a očistěte
od otisků prstů, prachu apod.
CZ
122
Čištění krytu fotoaparátu
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným
měkkým hadříkem, pak otřete do sucha.
Nepoužívejte následující produkty, protože
mohou poškodit povrchovou úpravu nebo
pouzdro přístroje.
• Chemické produkty jako ředidla, benzin,
alkohol, jednoúčelové látky, repelenty proti
hmyzu, opalovací přípravky nebo insekticidy
apod.
• Nedotýkejte se fotoaparátu rukou
znečištěnou uvedenými látkami.
Fotoaparát je určen k použití za teplot mezi
0°C a 40°C. Fotografování za extrémně
nízkých nebo vysokých teplot se
nedoporučuje.
x Sražená vlhkost
Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí
na teplé místo, může uvnitř nebo vně
fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato
sražená vlhkost může způsobit poruchu
funkčnosti fotoaparátu.
Ke srážení vlhkosti dochází:
• Při přenesení fotoaparátu z chladného
prostředí např. lyžařské sjezdovky do
vytopené místnosti.
• Při přenesení fotoaparátu z klimatizované
místnosti nebo auta do vnějšího horkého
prostředí atd.
Opatření proti srážení vlhkosti
Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí
na teplé místo, uzavřete fotoaparát do
plastového sáčku a počkejte nejméně hodinu,
až se teplotou přizpůsobí okolním
podmínkám.
Pokud se objeví sražená vlhkost
Vypněte fotoaparát a počkejte asi hodinu, až
se vlhkost odpaří. Pokud se pokusíte
fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu,
nebudete mít ostré snímky.
x Interní dobíjecí akumulátor
Tento fotoaparát je vybaven interním
dobíjecím akumulátorem, který udržuje
datum a čas a ostatní nastavení bez ohledu na
to, zda je zapnuto napájení.
Tento dobíjecí akumulátor je průběžně
dobíjen během používání fotoaparátu. Pokud
však používáte fotoaparát jen krátkodobě,
postupně se vybíjí, a pokud jej nepoužíváte
vůbec, vybije se zcela asi po měsíci. V takovém
případě si ověřte, zda je dobíjecí akumulátor
dobitý dříve, než fotoaparát použijete.
I když tento dobíjecí akumulátor není dobitý,
můžete fotoaparát používat, nebudete-li chtít
nahrát datum a čas.
Způsob nabíjení vnitřního dobíjecího
akumulátoru
Do fotoaparátu vložte nabitý blok
akumulátorů nebo fotoaparát připojte
prostřednictvím AC adaptéru (není přiložen)
k síťové zásuvce a fotoaparát ponechte
nejméně po 24 hodin s vypnutým napájením.
Čisticí metoda bloku
akumulátorů
t
krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
Ostatní
CZ
123
Specifikace
Fotoaparát
[Napájení, všeobecné]
[Systém]
Napájení
Zobrazovací zařízení
Barevný snímač CCD
9,10 mm (typ 1/1,8), primární
barevný filtr
Celkový počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 8 303 000 pixelů
Efektivní počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 8 068 000 pixelů
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
Transfokátor 3×
f = 7,9 – 23,7 mm (38 –114 mm
při srovnání s klasickým
fotoaparátem 35 mm)
F2,8 – 5,4
Ovládání expozice
Automatická expozice, Ruční
expozice, Výběr scény
(8 režimů)
Vyvážení bílé
Automatické, Denní světlo,
Zamračeno, Zářivka,
Žárovka, Blesk
Formát dat (kompatibilní s DCF)
Statické snímky: Formát Exif
ver. 2.2
Odpovídá standardu JPEG,
kompatibilní s DPOF
Videoklipy: Kompatibilní
s MPEG1 (Monofonní)
Záznamová média
Interní paměť (26 MB)
„Memory Stick Duo“
Blesk
Doporučená vzdálenost (ISO
nastaveno na Auto): zhruba
0,20 m až 5,0 m (W)/zhruba
0,34 m až 2,6 m (T)
[Vstupní a výstupní konektory]
Víceúčelový konektor
USB komunikace
Hi-Speed USB (kompatibilní
s USB 2.0)
[LCD displej]
LCD displej
7,5 cm (typ 3) TFT ovladač
Celkový počet bodů
230 400 (960×240) bodů
CZ
124
Dobíjecí blok akumulátorů
NP-BG1, 3,6 V
AC adaptér AC-LS5K (není
přiložen), 4,2 V
Příkon (během pořizování snímků)
1,3 W
Provozní teplota
0°C až +40°C
Skladovací teplota
–20°C až +60°C
Rozměry
96,7 × 61,1 × 22,7 mm
(Š/V/H, bez výčnělků)
Hmotnost
Zhruba 185 g (včetně bloku
akumulátorů NP-BG1, pásku
na zápěstí, rysik atd.)
Mikrofon
Kondenzátorový mikrofon
Electret
Reproduktor
Dynamický reproduktor
Tisk Exif
Kompatibilní
PRINT Image Matching III
Kompatibilní
PictBridge
Kompatibilní
BC-CSG nabíječka akumulátorů
Požadavky napájení
AC 100 až 240 V, 50/60 Hz,
2W
Výstupní napětí DC 4,2 V, 0,25 A
Provozní teplota
0°C až +40°C
Skladovací teplota
–20°C až +60°C
Rozměry
Zhruba 62 × 24 × 91 mm
(Š/V/H)
Hmotnost
Zhruba 75 g
Dobíjecí blok akumulátorů NP-BG1
Použité akumulátory
Lithium-iontové
akumulátory
Maximální napětí
DC 4,2 V
Jmenovité napětí
DC 3,6 V
Kapacita
3,4 Wh (960 mAh)
Změna provedení a parametrů bez
upozornění je vyhrazena.
Ostatní
CZ
125
Rejstřík
Rejstřík
A
Den+čas .............................. 62
Adaptér AC ........................16
Denní světlo ....................... 47
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Digitální transfokátor........ 61
Album............................36, 68
DirectX ............................... 75
Displej
Indikátor.......................17
Indikátor ...........viz „Displej“
Podsvícení LCD.......... 70
Inicializace .......................... 70
Automatické přehrání........63
Změna displeje ........... 21
Instalace .................. 76, 85, 88
B
Dodávané příslušenství
t v příručce „Nejdříve
si přečtěte“
Inteligentní transfokátor ... 61
Interval ................................ 50
ISO........................... 11, 12, 48
Blesk ....................................47
Dotykový panel
t krok 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
J
Blok akumulátorů ............ 119
DPOF.................................. 95
Jazyk ....................................70
Barva..............................13, 42
Doba provozu bloku
akumulátorů ................26
Indikátor zbývající
kapacity
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Instalace/vyjmutí
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Nabíjení
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Jeden....................................61
E
Jednobodové měření.......... 47
Efektivní počet pixelů ..... 124
Jemný................................... 48
Elektronický transformátor
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Jméno souboru ................... 82
EV ....................................... 31
K
Expozice ............................. 11
F
JPG ......................................83
Kabel víceúčelového
konektoru ........ 78, 92, 97
Kalibrace .............................73
Formát hudby..................... 69
Kompresní poměr .............. 14
Formátování ........... 64, 65, 68
Kondenzace vlhkosti ........ 122
C
Fotoaparát 1 ....................... 61
Kontrast............................... 51
CD-ROM ......................76, 88
Fotoaparát 2 ....................... 63
Kontrola alba ......................68
Bodové AF..........................34
Center AF ...........................33
Kopírování .......................... 66
Cíl k uložení souborů.........82
H
Clona....................................11
Histogram ..................... 21, 32
Cyber-shot Station ...........121
Hlasitost
t krok 7 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Kreslení ............................... 42
Hodnota F........................... 12
L
Č
Černobílý.............................51
Hrot ..................................... 16
Čištění................................122
Číslo souboru......................71
D
Date (Datum) .....................62
CZ
Indikátor rámečku rozsahu
zaostření AF
v hledáčku..............33, 34
Automatické fotografování
podle programu ...........27
Automatické zaostření.......10
126
Indikátor nastavení AE/AF
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Datum/Čas ..........................62
I
Iluminátor AF .................... 63
ImageMixer VCD2 ...... 85, 88
Kopírování snímků do
počítače ........................ 76
Kvalita obrazu ..............13, 48
LCD displej.......viz „Displej“
M
M AF ................................... 61
Memory Stick ..................... 65
„Memory Stick Duo“ .......117
Nastavení času .................... 72
Vložení/vyjmutí
t krok 3 a 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Nastavení hodin
t krok 2 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Počet snímků/Doba
nahrávání......................23
Nastavení intervalu
expozice ....................... 50
Pojistka ochrany proti
zápisu ..........................117
Názvy a ukládání obrazových
souborů ........................ 82
Menu ....................................44
Položky .........................45
Nitkový kříž bodového
měření expozice .......... 47
Prohlížení .....................53
NTSC................................... 72
Snímání.........................47
Menu fotografování............47
Menu prohlížení..................53
Měření expozice podle
středu ............................47
Monitor................................61
Monochromaticky ..............51
MPG.....................................83
Music Transfer ........85, 86, 89
N
Nabíječka akumulátorů ...120
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
O
Oblačno............................... 47
Obraz. efekt ........................ 51
Obrazové efekty................. 51
Obrazovka přehledu
t krok 7 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Nastavení 1...................69
Nastavení 2...................70
Nastavení 3...................71
Vnitřní paměť ..............64
Nastavení 1 ..........................69
Nastavení 2 ..........................70
Nastavení 3 ..........................71
Windows.......................74
Zobrazení souborů
snímků uložených
v počítači
fotoaparátem ...............84
Počítač Macintosh ..............87
Doporučené
prostředí .......................87
Počítač se systémem
Windows.......................74
Doporučené
prostředí .......................75
Podsvícení LCD..................70
Pojistka ochrany proti
zápisu.......................... 117
OS .................................. 75, 87
Ostrost ................................. 52
Ostření........................... 10, 33
P
Pásek na zápěstí
t v příručce „Nejdříve
si přečtěte“
PC ......................viz „Počítač“
PFX...................................... 51
PictBridge ..................... 71, 91
PicturePackage ................... 85
Pixel ..................................... 13
Pípnutí ................................. 70
Počet snímků/Doba
nahrávání ..................... 23
Pomalá závěrka NR .....18, 30
Popis součástí ......................15
Pořizování videoklipu
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Používání fotoaparátu v
zahraničí
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Prezentace ...........................39
Prohlížení
Statický snímek
t krok 7 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Videoklip
t krok 7 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Rejstřík
Nastavení 4...................73
Software .......................85
Optický transfokátor ......... 61
PAL...................................... 72
Memory Stick ..............65
Macintosh.....................87
Podexponováno ..................11
Nastavení .................52, 58, 60
Fotoaparát 2 .................63
Kopírování
snímků ....................76, 87
Odstranění problémů ........ 99
Otáčení ................................ 56
Fotoaparát 1 .................61
Doporučené
prostředí .................75, 87
Ochrana............................... 54
Nabíjení bloku akumulátorů
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Album...........................68
Počítač..................................74
Přednast ostření ..................34
Přeexponováno ...................11
Přehrávání ... viz „Prohlížení“
Přehrávání/úpravy ..............27
Nastavení 4 ..........................73
CZ
127
Přesná digitální
transfokace...................61
S
Převíjení/rychle dopředu
t krok 7 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
S AF .................................... 61
VGA
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Sépie .................................... 51
Video CD ...................... 85, 88
Série..................................... 49
Vícebodové AF ..................33
Složka .................................. 53
Vícebodové měření ............ 47
Vytvoření..................... 65
Víceúčelový konektor........ 16
Změna.......................... 66
Vnitřní dobíjecí
akumulátor ................123
Připojení USB.....................71
Připojování
Počítač ..........................78
Televizor.......................97
Tiskárna........................92
Přímý tisk ............................91
Přípona ..........................82, 84
PTP ......................................71
R
Rámeček AF.................33, 34
Redukce jevu červených
očí..................................62
Smazání
t krok 7 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Software .............................. 85
Specifikace........................ 124
Výkon blesku......................51
Výstražné indikátory a
zprávy .........................113
Standard.............................. 48
Výstupní signál videa.........72
Střih ..................................... 59
Vytvoření složky REC
Složka ...........................65
Sytost ................................... 51
Vyvážení bílé ......................47
Režim...................................49
T
Režim AF ............................61
Televizor.............................. 97
W
Režim automatického
nastavení
Tisk ...................................... 90
WB ....................................... 47
Režim tisku jednotlivých
snímků ......................... 91
Z
Zápis do alba ......................68
Režim krajiny......................28
Zpracování
přehledu....................... 91
Režim měření expozice .....47
Tisk v provozovn................ 95
Režim ohňostroje ...............28
Tisk v režimu přehledu...... 91
Režim pláže.........................28
Tlačítko na obrazovce
t krok 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Režim portrétu
za soumraku.................28
Režim Pouzdro ...................73
Zářivky ................................ 47
Závorky s expozicí .............49
Zdířka DC IN ..................... 16
Změna složky REC............ 66
Změna velikosti ..................56
Značka Vytisknout ............ 95
U
Upozornění....................... 122
Zobrazení vnitřní
diagnostiky................. 113
USB ovladač....................... 76
Zpola stisknutá spoušť....... 10
Režim svíčky .......................28
V
Režim tisku jednotlivých
snímků ..........................91
Zvětšování při přehrávání
t krok 7 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Velikost snímku.................. 13
Režim zamlžení ..................28
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Režim REC .........................49
Režim sněhu........................28
Režim soumraku.................28
Rozdělení ............................57
Rozmazání...........................10
Rychlost závěrky...........11, 12
CZ
Výběr scény ........................ 28
Stahování hudby ................ 69
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
128
Vnitřní paměť ............... 24, 64
Velká série .......................... 49
Velkokapacitní paměť........ 71
Ž
Žárovky ............................... 47
Rejstřík
Ochranné známky
•
a Cyber-shot Station jsou
obchodní značky společnosti Sony
Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“, a
jsou
obchodní značky společnosti Sony
Corporation.
• PicturePackage je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media, a
DirectX jsou registrované ochranné známky
nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac a eMac jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Apple
Computer, Inc.
• Macromedia a Flash jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
společnosti Macromedia, Inc. ve Spojených
státech amerických anebo v dalších zemích.
• Intel, MMX, a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation.
• Tento návod obsahuje dále názvy systémů a
produktů, které jsou většinou ochrannými
nebo registrovanými známkami svých autorů
či výrobců. Známky ™ nebo ® se v tomto
návodu však neuvádějí ve všech případech.
CZ
129
CZ
130
CZ
131
Download PDF