Sony | DSC-N1 | Sony DSC-N1 Návod k obsluze

! ;/6!+4-4,!3/1
!
!
6"1!
-DE8=C9:A>@6HC>:HLAC8M6@IBIA6HDF667LIGQLGM:@A>@C>8>:
3'.)##,%,$+')
.!!*!P69DK6C>:
/'.)!7$+!
2)%#)/5%'/
.!!*!
$6+!13!9%-/163)#+4/:.)%*%235;//.!
/$;#76017%5<$
7!2),!*#6
23!5)7%'!1$/36+!*#
0176#)2+<5.!%+1!.)%
E6F6HC6<FLK6D9HK6FM6D7F6MLILK6?8E6B>8>K:KCHFMC:?* !
#" !DH@C96C:<D;DFB6HIKLK>:HA:C>696HL6
C6GHEC>:
-D?6K>G>:@F6CIGH6K>6C>6M:<6F6
-D9Q8MLQ69DK6F@9DC6?7A>GM:<DQ6HKD9DGHEC:<D<C>6M9@6G>:8>DK:<D
+6K:H?:A>A6BE@6 %.$"C>:K>:8>G>Q69DK6F@6C>:?:GHD9Q8MDC6D9FV9Q6EF9I
MB>:CC:<D9DEV@>?:GHED9Q8MDC69D<C>6M9@6G>:8>DK:<D'::A>KLGHE>EFD7A:BLMQ69DK6F@
ED98M6G?:?ILK6C>6C6A:LC6HL8=B>6GHKLQ8MLM6G>A6C>:D9Q8M6?8KHL8M@D9<C>6M9@6
G>:8>DK:<D
-DM6@D8M:C>IQ69DK6C>6D9Q8MLEFM:KV9M6G>A6?8LD9<C>6M9@6G>:8>DK:<D>KL?6@IBIA6HDFM
Q69DK6F@>
M6GC>:M79CL9DE:QC:<DC6Q69DK6C>6M6Q8MDC:<DMIE:QC>:KLQ69DK6C:<D6@IBIA6HDF6K
H:BE:F6HIFM:T KLCDG>KEFML7A>:C>I B>C6FM:8MLK>GHL8M6GQ69DK6C>6KLCDG>K
EFML7A>:C>I B>CP69DK6C>:BD:HFK69QI:?KE:KCL8=K6FIC@68=AI7D@DA>8MCD8>68=
C6GH6K>K6FHDCIB:FL8MCM6EDBD8
6"1!
6"1!
@IBIA6HDF+-$
#IH:F6Q6@IBIA6HDF6
$35!17!
.)%
!#)2+!,%++/0!,#!-)
0176#)2+).!%+1!.)%
.! &!./"%'.&!
#,%,$+')
#,%,$+'),*+.!*+)'&
('#0&&)/*,&#,('./"
! .4'/&!*#"#).0!
#,%,$+')&$5)'.)
56*-/5!.)!!+4-4,!3/1!
+.')0/'*4'&
#,%,$+')
1%')/+!#
,'2
(67:A0/1! &+
9DK>:ADMQ8M6
(6FHLE6B>8>N*:BDFL
/H>8@!IDOC>:B6KM:GH6K>:
E6F6HEDG>696E6B>
K:KCHFMC*
M6A:86C:?:GH?:9C6@C67L8>:
@6FHLN*:BDFL/H>8@!IDO
@HVF6IBDA>K>6KL@DC6C>:
K>@GM:?>AD8>M9?
%#&'*4'&
#,%,$+')1%')/
+!#,'2
7L6CIADK69DH@C4CIAI?5
7LKLQ8MLEFML8>G@>E6C:AI9DHL@DK:<D
C68>GC
@A6K>GM:@F6CI
)0/!*#
#$.!*0#)&,
!.,*
,EFD<F6BDK6C>: L7:F
G=DH
&CGHFI@8?6D7GQI<>
N-DF69C>@ILH@DKC>@6
0GIK6C>:EFD7A:BVKO
"67-)%.)$!3)'/$7).
0176#)2+!#(0!.%,4$/36+/5%'/
*DC6ED9Q8ML6E6F6H9D<C>6M9@6G>:8>DK:<DM6EDBD8M6G>A68M6G>:8>DK:<D )/(7F6@KM:GH6K>: ! #" /M8M:<VQDK:>C;DFB68?:K>CGHFI@8?>9DGH6F8MDC:?MM6G>A68M:BG>:8>DK:<D
2L7F64+6GH6KM:<6F5C6:@F6C>: +6GH6K>KL@DC6EFD8:9IF?6@K@FD@I
EDKL:? ! #" $9LC6:@F6C>:C>:B6DE8?>KLB6<6?8:?C6GH6K>:C>69DH@C67LMB>:C>GHFDC
+68>GCEFML8>G@-,2".67LKQ8ML>GEF6K9M>EDMDGH6Q:C:F<>6@IBIA6HDF6C6
:@F6C>:) !
*#06.#!
'+/0
('0'*+4 '
0*,
9%-/163)#+:.)%
-/.!465!+!136
9%-/163)#+:536-
!0!1!#)%
':A>K@FD@IKL7F6CLMDGH6QM6E>G4!*.5M:<6FC6A:LC6GH6K>K;DFB68>:<D9M>CCLB
-VQCD8?:GHDMC68MDC6?6@D*6EDQI9C>:?6@D-*
$65;#7!-67!2),!.)%
,E:FI?8E6C:A:B9DHL@DKLBC68>G@6<DA:@@DE6A8:BAI7M6Q8MDCLBFLG>@>:B
+>:C68>G@6E6C:AI9DHL@DK:<D69CLB>CCLBDGHFDM6@D8MDCLBEFM:9B>DH:B
M KL?H@>:BM6Q8MDC:<DFLG>@6
2LGH6F8M6?86
BD8
6@IBIA6HDF6
@IBIA6HDF
?:GHKEDQDK>:
C6Q69DK6CL
@IBIA6HDF
EF6K>:
FDMQ69DK6CL
C6<FLK6C>:
D9HK6FM6C>:
M6HFMLB6G>
K@FVH8:
2LB>:C>6@IBIA6HDFC6
KE:QC>C6Q69DK6CLAI7
C6Q69DK62G@6C>@
DGHFM:<6C>6B><6
"656*9%-/163)#+4/:
,HKDFMLDGQDC6@IBIA6HDF6N*:BDFL/H>8@!IDO
ED8MLB?:9:CF6MC68>GC@6FHN*:BDFL/H>8@!IDO
%(##+/.&'!
"656;#767!2),!.)%
$60!,)2),!-0+!!+365./#)
+68>GCEFML8>G@-,2".EDCDKC>:
2LK>:HA6CLKG@6C>@EDMDGH6Q:?:C:F<>>6@IBIA6HDF6BD:C>:7LEF6K>9QDKLKE:KCL8=
K6FIC@68=
+>:KL?BDK66@IBIA6HDF6N*:BDFL/H>8@!IDO6C>
C>:KLQ8M6M6G>A6C>6!6C:BD<MDGH6IGM@D9MDC:
$9L6E6F6H?:GHM6G>A6CLM6@IBIA6HDF6>EFM:MD@DQDHFMLB>CIHL69C68MLCCDC>:MDGH6C>:
KL@DC6C66E6F6H6IHDB6HL8MC>:G>KLQ8ML67LM6ED7>:8FDMQ69DK6C>I6@IBIA6HDF6
IHDB6HL8MC:KLQ8M6C>:M6G>A6C>6
-)!.!423!5)%.)!*76+!
"656*!+4-4,!3/1
,HKDFMLDGQDC6@IBIA6HDF6N*:BDFL/H>8@!IDO>EFM:GIC9K><C>KL?BDK6C>6
6@IBIA6HDF6K@>:FIC@IGHFM6Q@> =KL8>6@IBIA6HDFM6@F6K9M>:67L<DKL8><C
7LM6ED7>:8IEIGM8M:C>I6@IBIA6HDF6C6A:LIK6667LC>:HFMLB66E6F6HI
<C>6M9:B6@IBIA6HDF6G@>:FDK6CLB9D9DQI<9L9K><C>6KL?BDK6C>66@IBIA6HDF6
?:GHKLGIC>H6
/M8M:<VQDK:>C;DFB68?:D
N*:BDFL/H>8@!IDO
! #"
+>:C68>G@6:@F6CI) !G>AC>:?C>EDHFM:76
-F6K>9QDKLKG@6C>@EDMDGH6Q:?:C:F<>>6@IBIA6HDF6ED?6K>G>EDIEQLK>:D@DQD?:9C:?B>CIHL
)%-/.!465!
)..6#(+!130!-)#)
*DC6KFV8>9DEDEFM:9C>:?GHFDCLC68>G@6?8
565)%3,%.)47%'!1!
'::A>M:<6FC>:?:GHC6GH6K>DCLED@69LBKQ8M:C>I6E6F6HIED?6K>G>:@F6CIGH6K>6C>6M:<6F6
-DC>GML:@F6CED?6K>G><9L6E6F6H79M>:KQ8MDCLEDF6M9FI<>AI7EDF6M@DA:?CL
*#&!#
('0'*+4 '
0*,
#,%,$+')
9%-/163)#+4/:
-/.!465!+!13
9%-/163)#+4/:5
36-!0!1!#)%
-6G:@C6F@
65!.)%7!2),!#7!2)%#)/5%'/
"6201!5$7)0/7/23!;%.%1')!+4-4,!3/1!
&CGHFI@8?6D7GQI<>
N-FM:8MLH6?C6?E>:FKO
H6>CGHFI@8?6
.LG>@
'%!&+&#)'#
/()040&!#
+)/,()/"*+
&*+.!'&/&
01!5$7!.)%$/23!1#7/.6#(!+#%2/1)<5
-FM:KV9M6G>A6?8L
2L9FI@DK6CDC6E6E>:FM:
KLEFD9I@DK6CLBKMB6@IA6HIFL
EFMLIL8>IHIGMIC676M>:DA:?I
FDA>CC:<DC>:M6K>:F6?8:<DADHCL8=
MK>M@VKDF<6C>8MCL8=
P69DK6F@66@IBIA6HDF6
/$
!#)2. +,!5)27%+1!.4
!"6565)%3,)0176#)2+)
0!.%,4$/36+/5%'/
6"1!
6"1!316"
$*#)%
;/6.!;!$/5!.6!+4-4,!3/1
),-
!DH@CEDML8?>@HVF679M>:C6GH6K>6C6ED8MLB
!DH@C4,(5
&*+),#"'*4, !
-FM:9FDMED8M8>:BILK6C>66E6F6HIC6A:L9D@Q69C>:EFM:8MLH6H>CGHFI@8?D7GQI<>>
!(# DF6MM68=DK6?:9D
KL@DFMLGH6C>6KEFMLGMQD8>
5-'#'*$,0
-:9IJ:9:CUBHD=DHDEUGHFD?:9DEFDJDMIG>A6G@6J9
@A69CEFDGHI9I?H:HIHDEUFI@I
6EUFI@I!$%'
%'&"%6IADSH:
G>?:@EDM9?RUBIEDIS>HU
2GIC@6FHN*:BDFL/H>8@
!IDO9D@D866@A>@C>:
'::A>6@IBIA6HDF79M>:Q69DK6CL?:GM8M:EFM:MD@DQD<D9M>C679M>:
4#'.!!C6Q69DK6CL:C:F<>>KLGH6F8MLC6HFD8=9QI:?
!.!!*!36@D8MDC:00/.!*+&4'.&!
+)'&0
040%
!#)2.0176#)2+
)0.60*!$"/
!-0+!
" #!
*DC6MB>:C>?ML@KLK>:HA:C6:@F6C>:67L@DBIC>@6HLI@6MLK6QLG>KKL7F6CLB
?ML@I7LMB>:C>C6GH6K>:C>:?ML@69DH@C4*"+05>KLK>:HA>:@F6CB:CI
2L7F6 +6GH6KED8MLBKL7F64 'ML@5K +6GH6K>KL7F696CL?ML@
! #" .! &!./"%'.&!
#,%,$+')
5!')
-FM:9IL8>:B6E6F6HIEDF6ME>:FKGMLC6A:LC6Q69DK6M6Q8MDCL6@IBIA6HDF+-$
!DEFD9I@8?>:@F6CI) !ILHD76F9MDEF:8LML?CL8=H:8=CDAD<>>9M>@>8M:BIEDC69
E>@G:A>?:GHGEF6KCL8=':9C6@:C6:@F6C>:) !BD<G>GH6A:ED?6K>6B6A:@>:8M6FC:>AI7
?6GC:EIC@HL7>6Q:8M:FKDC:C>:7>:G@>:AI7M>:ADC:2LGHEDK6C>:HL8=EIC@HVK?:GH
CDFB6ACLB:;:@H:BEFD8:GIEFD9I@8L?C:<D>K69:CGEDGV7C>:KEQLK6C6C6<F6C>:
E6F6H?:GHEF:8LML?CLBIFM9M:C>:B+6A:L
0(
IK6667LC>:I9:FMLD7>:@HLKI6C>:@F6CI
) !C>:C6A:LH6@:<DC68>G@636QDL
E6G:@67LIC>@CIGM@D9M:C>66E6F6HIEFM:M
IEIGM8M:C>:>HE
/17623!.)%7!0!1!347!'1!.)#81<$;!7!2),!.)!
E6F6HM6Q8MDCQ69DK6F@>M6G>A68MG>:8>DKL )/(7F6@KM:GH6K>:BDC6
ILK6K@69LB@F6?IAI7F:<>DC>:K@HVFLBC6E>8>:EF9IKG>:8>KLCDG>EDB>9ML
1> 1EF9IMB>:CC:<D %M
)%.!,%6465!3416236#7.6#(31!.2&/1-!3/1<5%,%+31/.)#7.6#(-/%3/
20/5/$/5!!5!1)
!DIL8>6M@DBE6HL7>ACLB>6@IBIA6HDF6B>/DCL
!D96H@DK:>C;DFB68?:DHLBEFD9I@8>:>D9EDK>:9M>C6C6?8M8>:?M696K6C:
ELH6C>6GC6C6GM:?K>HFLC>:EDBD8LH:8=C>8MC:?
#)'$!,276.!/$51/3.%*231/.)%
.!"& %%%,$ "
!.1?5(%.1-$-6/6.@513
!$ $ !",$#$&$
'
!9%(35(
';CDO7IB7I;D7O7:DYHIG7DJ8BEAJ7AJCJBWIEG7TO7AB7FD;D7CYHIE
#$@+',##,5.5->402
+$"$%) "'$
% *.! +
42#/#
3,0/4#,48
5+4-05(5.$B5-1
"
6@4@
:@467&(4B17A*1
0$2@,(0B
(7GIJQ*;CEGN/I?9A!JERO9;B7
O7HJI;:ESIG8?DN7TO7AB7FD;
#1>+'%@,#$'-
(0B
.+7.1?(0$?@'0@-$35$<(/1395+&-61=
10531.-$
7B5B+78Y@;DY
+21,5(-$%(.
4B17A*12B71'6
:7I77F7AHI?HADI;
,8@;KYH;E8G7OEKA7AD7HI7K;DY>E:?D
J:;I;B?FEAG7EK7IKD78Y@;DY8BEAJ7AJCJBWIEG@;SIO>GJ87>E:?DJ:EAJ:
D;8J:;2.00$%+5DKN:GTYDW8E@FEDAJ::XB;
+78Y@;AJ7AJCJBWIEGF?FE@I;A;HD7:DEFYHIJFDXOWHJK9;HYEKXOWHJK9;
D?KFYF7:;9>A:NAEDIGEBA7 %.$"D;HKYIYD;DYFYHIGE@E:FE@;DE:O:GE@;HIY:7KX>ED7FIY
:EAJ:@;F?FE@;D:EOWHJKAN!E@:;B?8>;CFEJTYKWDYD7FW@;AN7AJCJBWIEGA@7A[CAEB?K
FEIYTYC?>D;:F;GJSI;D7FW@;DYFYHIGE@;POWHIGAJ?>D;:E:FE@I;E:HYEKXOWHJKAN
-EHAED;DXCD78Y@;DYE:FE@I;A78;BHYEKX>EFYKE:JO;OWHJKAN78BEA7AJCJBWIEGKN@CI;
O D78Y@;AN
7HFEI;8D[AZFBDXCJD78?IY:E:WK7DX>E8BEAJ7AJCJBWIEGO;HI7KJZFBDX>EKN8?IYF?I;FBEI
U ?DYO>GJ87 C?DJI78TDW:E87D78Y@;DY@;O>GJ87 C?DJI47JG?I[9>EAEBDEHIYD;8E
FE:CYD;ACT;D78Y@;DYIGK7I:XB;
#EIE7F7GWID7>GWKWF;>GWKWHDYCANFECE9YKD?IDYF7CI?* %'$"!(
* #!" $(* )&!" !EIADI;H;FET7:EK7DX>E<EGCWIJOE8G7O;DY
(47B5B/AED;DEC+00D0@%1,
159-(/0$5.$B5-$0$1%3$:17&(
0$45$75(*1'+09
&,,. $' &- !%
!9%(35(3(?+/
!+'(1-.+2
!EIADI;H;FEBETANAI;GEJ9>9;I;D7HI7K?I7
!9%(35(
FEIXD7HI7KI;YH;BDEJ>E:DEIJFECE9Y
5$5+&-D
40B/(-
!.1?5(0$%+5D%.1-$-6/6.@513
>60&,0$3-59'
-;:JK;:;DYCIE>EIEFYHIGE@;:EFGEKEOJH?B7HA7K:AB7:DFGEHIJ:J@I;IJIEFYGJAJ
7FYGJAJ
!! 7JBETI;
H?@;AFEO:@SYCJFEJT?IY
!9%(35(
>,#,6835/54@#,5.5->4025
4'6'4',284
#,5.5->402,#248
:'.0284*%,
50;
.$B5(-0$1%3$:17&(4(
.(*&('15D-(,5(23459
'-*1'1@/#
2'=*.5/#34#6'/
/#
4'/40
,20,1'3,04'
(*3@7@0B
!EIADI;H;5,(6
!9%(35(
5+4-065B/ 5.$B5-10$
1%3$:17&(:1%3$:5(5.$B5-$
'159-17A*12$0(.6
,5.5->402/#34#64'&010-0)8
56'&'/?6A<'
20)'.#,5.5->4025
34*3,/4'2@-6-7946065B
$-6/6.@5136#$-0,#,5.5->402
9#354'
9#6'4',284
#,5.5->402,#248
:'.0284*%,50;
>9;I;B?IB7YIA7:EINAEKX>EF7D;BJKNFDEJI
HI?HADI;
IB7YIAED7E8G7OEK9;
>9;I;B?EF;G79?OGJS?I:EIADI;H;54GJS?I6
-#@4,0
4-#@4,0/#0$2#906%'
2NI?SIDED7
G;9NABEK7DXCF7FYGJ
FECE9Y?DAEJHIJ8;O2, FG9>7KW
EG=7D?9AWHBEJ;D?D7KNGE8;DX>ED7
8WO?GEHIB?DDX>EEB;@;
10531.$2+.1?(0A*12B4.6>(0457B
+78Y@;A77AJCJBWIEG
/$
+7FW@;9YA78;B
!E8Y@;9Y8BEA7AJCJBWIEG
+-$/9>GWDA7D7
7AJCJBWIEGN
%GEI
(78;B1/2! &+AKY9;Z;BEKXCJ
AED;AIEGJ
-WH;AD7OWFHIY
!?HA !.,*7FB?A7DY
HE<IL7G; N8;GH>EI
+WKE:AE8HBJO;
Q+;@:YK;H?F;II;R
I7IEFYGJA7
+WKE:AE8HBJO;
Q1T?K7I;BHAWFYGJA7
,:HIG7EKWDYFGE8BXCR
(7GI7Q*;CEGN/I?9A!JER
D;DYF?BET;D7
0;DIE<EIE7F7GWI@;KN87K;D
KB7HIDYKD?IDYF7CIY
*7KS7A9>9;I;B?
FE?OEK7IKY9;HDYCA
:EFEGJJ@;C;O7AEJF?I
A7GIJQ*;CEGN/I?9A!JER
<(/1395+&-61=
4)151$2$3@5(/.:(
216?B7$5-$359
<(/1395+&-61=
<(/1395+&-=
4)151$2$3@5(/0(.:(
216?B7$5-$359
<(/1395+&-=
+0A2$/17A-$359
216?B7$50(.:(
-E:GE8DEHI?EA7GIW9>
Q*;CEGN/I?9A!JER
%'$"!(* #
!" $(* )&
!" 16?+5B$'$25A36
#EIE7F7GWIBO;F?FE@?IFECE9Y 7:7FIXGJ )/(D;DYF?BET;D:EOWHJKAN
HYEKX>ED7FW@;DY %'$"!(* #!" $(* )&!" -GEHIJ:J@I;H?DWKE:AE8HBJO;:E:WK7D[H 7:7FIXG;C
10531.$:%D7$,B&B-$2$&+59$-6/6.@5136
/I?HADJIYCIB7YIA7-,3".FYHIGE@O7FDI;7OAEDIGEBJ@I;O8[K7@Y9YA7F79?IJ
7AJCJBWIEGJD7) !:?HFB;@?
2N8;GI;5+7HI7K>E:?D6D7E8G7OEK9; +7HI7K;DY7FGEK;I;FEHIJFFEFH7D[K AGEAJ
K[S; %'$"!(* #!" $(* )&!" ';HIB?T;FEBETA7AI;GEJ9>9;I;D7HI7K?ID;DYD7E8G7OEK9;OCI;HIGWDAJ:EINA;C
+7F;:9>EOYE8G7OEKAJH;BO;KGWI?I:EINA;C
$'+42.(,+*1'+0
';HIB?T;@HI;KN8G7B?5!*.6KAGEAJD7HI7KI;7HK;>E:?DEKXC9NABJ
-BDE9@;OE8G7O;D7@7AE*7FEB;:D;@7AE-*
+:$2B0@0B0$2@,(0B
';HIB?T;D;D7HI7KYI;>E:?DNE8G7OEKA7+7HI7K;DY7HJH;OE8G7OYF?A7T:XCO7FDJIY<EIE7F7GWIJ
-E:GJ>XC7:7BSY9>O7FDJIY9><EIE7F7GWIJH;OE8G7OYDWHB;:J@Y9YE8G7OEKA7
0'+-@513
:%D7$,B&B
-$2$&+59
$-6/6.@5136
3$7+'.$
7:5$*6,B&B4(
-(:%D7$,B&B
-$2$&+5
$-6/6.@5136
.$B5-$'159-17A*12$0(.6
#/0$'$5$$$46
!EINAEK[F7D;BH;EKBW:WB;>A[CHI?HADJIYCFGHI;CD;8EF?BET;D[C>GEI;C
!EINAEK[F7D;BD;I?HADI;EHIG[CF;:CI;CFEJTYK;@I;K[>G7:DF?BET;D[>GEI
) !:?HFB;@D;I?HADI;KY9;D;T@;I;87
48[KW
:EHI7I;DW
A7F79?I7
AJCJBWIEG
OFEB7FBD[
+YOAWA7F79?I7
7AJCJBWIEGJ
D7>GWKWDY
F;>GWKWDY8GON
HAEDY
2NCI;7AJCJBWIEGO7
FBDD78?I[D;8E
7AJCJBWIEGJ:E8?@I;
B?AWK[HIG7TD[
?D:?AWIEG
!9,/65B-$359<(/1395+&-61=
0/420-,#1@34515
,I;K;I;AGNI7AJCJBWIEGJA7GINQ*;CEGN/I?9A!JER
7D7A7GIJQ*;CEGN/I?9A!JER@;:DEJO7IB7I;
!92065B0$2@,(0B
(45.+?(47B5B-10531.-$2B45626
+;TH;OE8G7OYHFGWKD[?D:?AWIEGO8[K7@Y9YA7F79?IN7AJCJBWIEGJIGKWO>GJ87C?DJIJ
4DEKJHI?HADI;IB7YIAE-,3".
47JG?I[9>EAEBDEHIYD;CJHY8[IOE8G7O;D[O8[K7@Y9Y7H7AJCJBWIEGJHFGWKD[
';HIB?T;<EIE7F7GWIFG79J@;HD7FW@;DYCO7AJCJBWIEG7FEAJ:J<EIE7F7GWIJD;FGEK;:;I;FE:E8J
IYC?DJITW:DEJ?DDEHI<EIE7F7GWIH;7JIEC7I?9ANKNFD;78ND;:E9>WO;BEAKN8Y@;DY7AJCJBWIEGJ
<JDA9;7JIEC7I?9AX>EKNFDJIY
+?A:ND;KN@YC;@I;7AJCJBWIEGA7GIJQ*;CEGN/I?9A
!JER7D?D;KNFYD;@I;D7FW@;DY*E>BE8N:E@YI
A FEGJS;DY:7I
!9,/65B%.1-6$-6/6.@513
,I;K;I;AGNIF?>GW:AND77AJCJBWIEGNA7GIJQ*;CEGN/I?9A!JER7FWAJAKNHJDJIY
7AJCJBWIEGJFEHJI;K;HCGJS?FAN19>EFI;EAG7@;8BEAJ7AJCJBWIEG78BEA
7AJCJBWIEGKNIW>DI;K;D8N8BEA7AJCJBWIEGD;KNF7:B@;B?FWA7AJKEBDDY
7AJCJBWIEGKNHJDJIWA7C;GJ:GTI;I7A78NF?>GW:A7D77AJCJBWIEGD;HCEK7B7
:EB
#/0$0$45$7(0B,$:9-$
-YHIGE@JCETJ@;OCD?ID7HI7K;DY:?HFB;@;I7A78NH;OFGWKNOE8G7OEK7BNKJG;DXC
@7ONAJ >9;I;B?OCD?ID7HI7K;DY@7ONA7OE8G7OI;E8G7OEKAJC;DJ:EINA;CIB7YIA7
5*"+162N8;GI; +7HI7K;DYFEIXKN8;GI;5 '7ONA6K +7HI7K;DY7KN8;GI;
FET7:EK7D[@7ONA %'$"!(* #!" $(* )&!" >,#,6835/54@#,5.5->4025
1:0@/-9
-;:FGKDYCFEJT?IYC<EIE7F7GWIJD78?@I;:E:WK7D[8BEA7AJCJBWIEG+-$
) !:?HFB;@@;KNGE8;DO7FEJT?IY;MIGXCDF;HDXI;9>DEBE=?;I7AT;KY9;D;T
F?M;B@;
<JDADY9>A;<;AI?KDYCJFEJT?IY-;HIEH;D7) !:?HFB;@?CE>EJIGK7B;E8@;KEK7IE@;:?DBX
;GDX7D;8E@7HDXHKI;BDX8E:N8YBX;GK;DXCE:GXD;8EO;B;DX0NIE8E:N@HEJK;K[GE8DYC
FGE9;HJDEGCWBDY7D7>GWKWDYD?@7AD;EKB?KJ@Y
0;DIE<EIE7F7GWI@;F;HD[CFYHIGE@;C';:D;@I;
,0
HDYCEF7IGD78NHI;D;J:;?B?:EE8@;AI?KJ
D;8E) !:?HFB;@;7D;FHE8I;D7D@H?BEJ
-?FE@I;FWH;AD7OWFHIY78ND;:ESBE
A FESAEO;DY<EIE7F7GWIJD7FYAB7:FW:;C7FE:
1G;DEAFEJT?IYHAECF7I?8?BDYC?7AJCJBWIEGN/EDN
16?B7@0B)151$2$3@567:$*3$0+B;:'31,(0$2@,(0B
#EIE7F7GWI:E:WK7DEJD78Y@;AJ7AJCJBWIEG7 7:7FIXG )/(D;DYF?BET;D
BO;FEJTYK7IKAI;GXAEB?KO;C?D;8EE8B7HI?A:;@;D7FW@;DYKHYI?KGEOC;OY272
%O
(216?B7(,5((.(-5310+&-D53$04)13/@513&(45170B2(71'0B-23151?(/?(
:241%+52136&*6)60-&(
!7BSY?D<EGC79;EFGE:JAIJ7E:FEK:?D77HIEAB7:;DX:EI7OND7B;OD;I;D7D7S?9>
?DI;GD;IEK[9>HIGWDAW9>OWA7OD?9AXFE:FEGN
*55288841090(5
21-3$17@0B0$'36*A453$0
5
1
6
Wybranie rozmiaru obrazu
2
Wybrać tryb.
Zdjęcie:
Wybrać
3
.
Dotknąć (klawisz ekranu),
aby wyświetlić przyciski
panelu dotykowego.
Dotknąć
AUTO
Trzymanie aparatu
1
2
Wybrać tryb.
Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.
(Rozmiar obrazu).
4
.
2
.
Wybrać obraz za pomocą
VGA
Wybrać
AUTO
.
1M
Wskaźnik blokady AE/AF
Migający wskaźnik
t Wskaźnik zapala się/
słychać sygnał
Nacisnąć do połowy
spust migawki i
przytrzymać aby
zogniskować.
Film:
Zdjęcie: wyświetlany jest rozmiar zdjęcia
Wcisnąć całkowicie spust
migawki.
S�ycha� odg�os migawki.
Film: wyświetlany jest
Przycisk
/
Film:
Przycisk
Dotknąć żądanego rozmiaru
obrazu.
Dotknąć B.
Wybrać
.
STD
640
10/10
101-0010
2005 1 2
10:30AM
Pasek odtwarzania
00:00:02
• Powyższy ekran dotyczy zdjęć.
• Dla filmów wybrać [640(Wys.jakość)] (tylko
„Memory Stick PRO Duo”), [640(Standard)] lub
[160].
• Dopuszczalna liczba zapisanych zdjęć lub
dopuszczalny czas nagrywania filmów jest
podany po prawej stronie [Rozm zdjęcia].
5
Dotknąć , aby zakończyć
nastawianie.
Przejście do tyłu/Do przodu:
/
(Powrót do normalnego odtwarzania: B)
Głośność: Dotknąć [MENU] t [Głośność] t +/–
aby wyregulować t [Wyjdź].
Zatrzymanie odtwarzania: x
Film:
Wcisnąć całkowicie
spust migawki.
Przycisk zoom
Przycisk
MENU
Ramka pola AF
Umieścić fotografowany obraz w centrum
ramki pola ogniskowania. Nie zakrywać
mikrofonu palcami.
Przycisk
(klawisz ekranu)
/ .
3/9
101-0003
2005 1 1
10:30PM
MENU
Mikrofon
Wybrać
Wybrać
Zdjęcie:
OFF
MENU
1
Oglądanie/kasowanie obrazów
Gdy podczas fotografowania wyświetlone jest na ekranie
, miniaturowe
kopie oryginalnych obrazów mogą być zapisane w albumie. t „Poradnik
użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 38)
Zdjęcie (Tryb
automatycznej regulacji):
OFF
Film:
7
Proste fotografowanie (Tryb automatycznej regulacji)
• Filmy w rozmiarze [160] wyświetlane są jako o
jeden rozmiar mniejsze.
(klawisz ekranu)
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie wcisnąć całkowicie spust migawki.
Nastawianie trybu lampy błyskowej/Samowyzwalacza/
Nagrania makro
Nacisnąć
(klawisz ekranu) aby wyświetlić przyciski panelu dotykowego.
AUTO
Aby kasować obrazy
Wyświetlić obraz przeznaczony do skasowania i nacisnąć [MENU] t [Kasuj] t [Kasuj]
t [OK].
Używanie zoomu
1
Przycisk zoom
2
3
Korzystanie z lampy błyskowej do zdjęć
AUTO
OFF
Korzystanie z samowyzwalacza
OFF
MENU
• Gdy skala zoomu przekracza 3×, aparat używa funkcji zoomu cyfrowego.
Szczegółowe informacje o nastawieniach [Zoom cyfrowy] i o jakości obrazu t „Poradnik
użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 64)
• Nie można zmienić zoomu podczas nagrywania filmu.
1M
Fotografowanie w zbliżeniu (Makro)
O rozmiarach zdjęć
Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć
Szczegółowe informacje o rozmiarach zdjęć t „Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (str. 14)
Nastawienia fabryczne są oznaczone
8M (3264×2448)
Aby drukować obrazy w rozmiarze A3
lub z dużą gęstością zapisu w formacie
A4
Liczba zdjęć
Dotknąć
Aby oglądać powiększony obraz (Zoom odtwarzania)
na ekranie. Dotknąć [Włącz], a następnie
.
Nacisnąć
gdy zdjęcie jest wyświetlane.
Aby odwołać zoom, nacisnąć
Wydruk
Wysoka jakość
Mniej
Aby drukować obrazy w rozmiarze A4
lub z dużą gęstością zapisu w formacie
A5
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
Aby drukować w rozmiarze pocztówki
VGA (E-mail)
(640×480)
Aby drukować dużą liczbę obrazów
Aby dołączyć zdjęcie do poczty e-mail
lub wykorzystać podczas tworzenia
stron internetowych
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
.
• Nawet po skasowaniu obrazu miniaturowe obrazy nagrane w albumie pozostają w nim nadal zapisane.
.
Wyregulować fragment: v/V/b/B
Wskazówki
5M (2592×1944)
Fotografowanie w zbliżeniu (Makro)
na ekranie. Dotknąć żądanej opcji, a następnie
Dotknąć [Wyjdź] w 2 lub [Anuluj] w 3.
.
Rozmiar obrazu
3:2* (3264×2176)
Dotknąć
Aby anulować kasowanie
1.3
• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.
• Zakres ogniskowania zwęża się i może tak być, że część obiektu będzie poza polem ogniskowania.
• Prędkość autofokusa obniża się.
Auto
Błyska, jeżeli jest ciemno lub pod światło (nastawienie fabryczne)
Błysk wymusz
( )
Zawsze błyska.
Synch wolna
(Błysk
wymuszony)
( SL )
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie
sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.
Najmniejsza odległość od obiektywu podczas fotografowania
Przy skrajnym położeniu po stronie W: Około 6 cm
Przy skrajnym położeniu po stronie T: Około 34 cm
Anulować zoom odtwarzania
x1.0
• Aby zapisać powiększone obrazy: [Przycin] t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 62)
Oglądanie ekranu indeksu
Nacisnąć
(Indeks). Dotknąć obrazu, aby go zobaczyć na jedno-obrazowym ekranie.
Aby wyświetlić poprzedni/następny ekran, dotknąć b/B.
VGA
Więcej
W zarysach
Bez lampy (
)
Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
Nie błyska.
• Jeżeli obiekt jest bliżej niż około 50 cm, należy użyć trybu makro.
• Jeżeli aparat nie może zogniskować na obiekcie automatycznie, wskaźnik blokady AE/AF zaczyna
powoli migać i nie słychać sygnału dźwiękowego. Należy jeszcze raz skomponować ujęcie i
zogniskować ponownie.
• Odległość fotografowania (gdy [ISO] jest nastawione na [Auto])
Strona W: Około 0,20 do 5,0 m
Strona T: Około 0,34 do 2,6 m
• Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk służy do ustalenia mocy błysku.
Do oglądania obrazów na
szerokoekranowym odbiorniku TV
lub odbiorniku TV zgodnym
z Hi-Vision***
Obiekty trudne do zogniskowania to:
* Obrazy zostają nagrane w tej samej proporcji 3:2 jak papier fotograficzny, pocztówki, itp.
** Brzegi obrazu z obu stron mogą zostać obcięte podczas druku t „Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (str. 113)
*** Wyższą jakość obrazu można uzyskać, jeżeli odbiornik TV ma otwór „Memory Stick” lub jest
podłączony przez USB.
Dotknąć
O ilości zdjęć i o dopuszczalnym czasie rejestracji filmów
Aby zawiesić fotografowanie z samowyzwalaczem, nacisnąć
– Daleko od aparatu i ciemne
– O słabym kontraście między obiektem i
tłem.
– Widziane przez szybę
– Szybko się poruszające
Używanie samowyzwalacza
na ekranie. Dotknąć [Włącz], a następnie
.
Nacisnąć spust migawki, lampka samowyzwalacza zaczyna migać i słychać sygnał
dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki (około 10 sekund później).
MENU
MENU
Aby kasować obrazy w trybie indeksu
1 Gdy wyświetlany jest ekran indeksu, dotknąć [MENU] t [Kasuj] t [Wybierz].
2 Dotknąć obrazu, który ma być skasowany, aby wyświetlić wskaźnik
Dotknąć obrazu, którego kasowanie ma być anulowane, aby wyłączyć
wskaźnik
na obrazie.
Aby zidentyfikować opcje na ekranie
t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 18)
3 Dotknąć [OK]t[OK].
Filmy
• Aby skasować wszystkie obrazy w katalogu, dotknąć [Wszyst. w tym katalogu] w kroku 1, zamiast
[Wybierz].
Lampka samowyzwalacza
Maksymalny czas nagrywania
(Kasuj).
Aby anulować wybór
Szczegółowe informacje o dopuszczalnej liczbie lub czasie t „Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (str. 25)
Zdjęcia
– Odbijające światło lub połyskliwe
– Migające
– Znajdujące się pod światło
3/9
101-0012
2005 1 1
9:30PM
Po ponownym naciśnięciu pojawi
się 12-obrazowy ekran indeksu.
(klawisz ekranu).
Liczba zdjęć i czas filmów, które można nagrać zależą od wybranego rozmiaru obrazu.
Maksymalna liczba nagranych zdjęć
MENU
• Dopuszczalna liczba zdjęć oraz dopuszczalny czas mogą się różnić, zależnie od warunków rejestracji.
5
1
Vyberte požadovanou velikost
snímku k použití
2
Vyberte režim.
Statický snímek:
Vyberte
3
.
Dotykem
(tlačítko na
obrazovce) zobrazte
tlačítka dotykového panelu.
Dotkněte se
snímku).
AUTO
Videoklip:
6
Držení fotoaparátu
1
2
Vyberte režim.
Statický snímek (režim
automatického nastavení):
Prohlížení/mazání snímků
Vyberte
2
.
Vyberte snímek pomocí
Jestliže se během fotografování zobrazí na obrazovce
, lze minimalizované
kopie původních snímků ukládat do alba. t „Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“ (str. 36)
VGA
/ .
3/9
101-0003
2005 1 1
10:30PM
MENU
(velikost
Statický snímek:
Vyberte
.
Zpola stiskněte
spoušť a přidržte ji.
Provede se zaostření.
AUTO
OFF
Vyberte
1
Pořizování snímků tlačítkem spouště.
OFF
MENU
7
Snadné fotografování (režim automatického nastavení)
Indikátor nastavení AE/AF
Blikající indikátor
tIndikátor svítí/pípne
Statický snímek: zobrazí se velikost snímku
Zcela stiskněte tlačítko
spouště.
Zvuk záv�rky zazní.
Videoklip: je zobrazeno
Tlačítko
Videoklip:
Mikrofon
/
Videoklip:
Tlačítko
1M
Dotkněte se B.
.
4
Vyberte
Dotkněte se požadované
velikosti snímku.
.
STD
640
00:00:02
Rámeček AF
Umístěte objekt do středu rámečku
zaostřování. Nezakrývejte mikrofon prsty.
MENU
Videoklip:
Tlačítko
(tlačítko na
obrazovce)
5
Tlačítko
transfokace
Tlačítko
Sloupek přehrávání
Převíjení/rychle dopředu:
/
(Návrat k běžnému přehrávání: B)
Hlasitosti: Dotykem [MENU] t [Hlasitost] t +/–
nastavte t [Ukončit].
Ukončení přehrávání: x
Zcela stiskněte tlačítko
spouště.
• Obsah displeje uvedený výše se vztahuje ke
statickým snímkům.
• U videoklipů vyberte [640(Lepší)] (jen karta
„Memory Stick PRO Duo“), [640 (Standard)]
nebo [160].
• Počet statických snímků, které lze zapsat, nebo
doba nahrávky videoklipů je uvedena na pravé
straně [Velik. snímku].
10/10
101-0010
2005 1 2
10:30AM
• Videoklipy o velikosti [160] se zobrazují menší.
(tlačítko na obrazovce)
K zastavení záznamu stiskněte znovu zcela tlačítko spouště.
Nastavení režimu blesku/samospouště/záznamu makro
Stisknutím
Dotykem
dokončete
nastavení.
AUTO
(tlačítko na obrazovce) zobrazte tlačítka dotykového panelu.
Mazání snímků
Použití blesku při pořizování statických snímků
AUTO
Zobrazte snímek, který chcete smazat, a poté se dotkněte [MENU] t [Vymazat] t
[Vymazat] t [OK].
Použití transfokace
Tlačítko transfokace
1
OFF
MENU
2
3
Použití samospouště
OFF
1M
Pořizování makrosnímků
• Jestliže stupeň transfokace překročí zvětšení 3×, fotoaparát použije funkci Digital Zoom – digitální
transfokace.
Podrobnosti o nastavení [Digitál. transf.] a kvality snímku t „Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 61)
• Během natáčení videoklipu nelze měnit transfokaci.
Velikosti statických snímků
Výběr režimu blesku při pořizování statických snímků
Podrobnosti o velikosti snímku t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(str. 13)
Výchozí nastavení je označeno
Informace
8M (3264×2448)
K tisku snímků o velikosti A3 nebo
snímků o vysoké hustotě o velikosti
A4
5M (2592×1944)
na displeji. Dotkněte se požadované položky, poté se dotkněte
Pořizování makrosnímků
.
Dotkněte se
Dotkněte se [Ukončit] v 2, nebo [Zrušit] v 3.
• I když snímek smažete, minimalizovaný snímek nahraný do alba je stále uložen.
Zobrazení zvětšeného snímku (přiblížení při přehrávání)
na displeji. Dotkněte se [Zap.], poté
.
Se zobrazeným statickým snímkem stiskněte
Transfokace se zruší stisknutím
.
Velikost snímku
3:2* (3264×2176)
Dotkněte se
Zrušení smazání
Nastavení části: v/V/b/B
Počet snímků
Tisk
Méně
1.3
Jemný
K tisku snímků o velikosti A4 nebo
snímků o vysoké hustotě o velikosti
A5
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
K tisku o velikosti pohlednice
VGA (E-mail)
(640×480)
K záznamu velkého počtu snímků
K připojení snímků k elektronické
poště nebo vytvoření webových
stránek
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
K zobrazení snímků na širokoúhlém
televizoru nebo televizoru
kompatibilním s Hi-Vision***
Více
Hrubý
* Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice apod.
** Při tisku mohou být okraje snímku oříznuty t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(str. 110)
***Je-li televizor vybaven slotem na kartu „Memory Stick“ nebo je připojen prostřednictvím USB
rozhraní, můžete zobrazovat snímky ve vyšší kvalitě.
Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávání videoklipů
Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávky videoklipů se liší podle
vybrané velikosti snímku.
Auto
Bleskne za špatných světelných podmínek nebo v protisvětle (výchozí nastavení)
Nucený blesk ( )
Bleskne vždy.
Pomalá syncho
(Nucený blesk)
( SL )
Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá, aby se na snímku
zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla blesku.
Blesk vypnut
( )
Nebleskne.
na displeji. Dotkněte se [Zap.], poté
Statické snímky
• Počet snímků, které lze zapsat, a doba záznamu se mohou lišit podle podmínek pořizování snímků.
Nastavení transfokace do krajní polohy strany W: Zhruba 6 cm
Nastavení transfokace do krajní polohy strany T: Zhruba 34 cm
• Je-li objekt blíže než zhruba 50 cm, použijte režim makrosnímku (výše).
• Jestliže fotoaparát nedokáže zaostřit na předmět automaticky, indikátor blokování AE/AF začne
pomalu blikat a pípnutí nezazní. Snímek znovu uspořádejte a znovu zaostřete.
Mezi předměty, na které je obtížné zaostřit, patří:
.
Stiskněte tlačítko spouště, kontrolka samospouště bliká a zní pípavý zvuk, dokud se
neaktivuje závěrka (zhruba o 10 sekund později).
Chcete-li pozastavit fotografování se samospouští, dotkněte se
obrazovce).
(tlačítko na
– Objekty vzdálené od fotoaparátu a tmavé
– Kontrast mezi objektem a jeho pozadím je
slabý.
– Pohled přes sklo
– Rychlý pohyb
– Odražené světlo nebo lesklý povrch
– Blikající objekt
– Protisvětlo
Identifikace položek na displeji
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 17)
Videoklipy
Maximální doba záznamu
Nejkratší vzdálenost pořízení snímku od povrchu objektivu
Kontrolka samospouště
MENU
x1.0
Zrušení přiblížení při přehrávání
• Ukládání zvětšených snímků: [Ořezat] t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 59)
Prohlížení displeje přehledu
Stiskněte
(Přehled). Dotkněte se snímku, který chcete zobrazit na obrazovce se
zobrazením jednoho snímku.
Jestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je zaostření
obtížné
Použití samospouště
Dotkněte se
• Doporučuje se nastavení transfokace do krajní polohy strany W.
• Rozsah zaostření se zmenší a nemusí být zaostřen celý objekt.
• Rychlost automatického zaostření AF klesá.
Chcete-li zobrazit předchozí/další obrazovku, dotkněte se b/B.
• Vzdálenost snímání (je-li [ISO] nastaveno na [Auto])
Strana W: Zhruba 0,20 až 5,0 m
Strana T: Zhruba 0,34 až 2,6 m
• Blesk blikne dvakrát. Poprvé k nastavení množství světla.
Podrobnosti o počtu snímků nebo času, které lze nahrát t „Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“ (str. 23)
Maximální počet snímků, jež lze uložit
.
.
VGA
3/9
101-0012
2005 1 1
9:30PM
MENU
MENU
Stisknete-li tlačítko znovu, zobrazí
se obrazovka obsahující přehled
12 snímků.
Smazání snímků v režimu zobrazení přehledu
1 Se zobrazenou obrazovkou přehledu snímků se dotkněte [MENU] t [Vymazat] t
[Vybrat].
2 Dotkněte se snímku, který chcete smazat. Zobrazí se indikace
(smazat).
Zrušení výběru
Dotkněte se snímku, u kterého chcete zrušit smazání. Indikace
se zruší.
3 Dotkněte se [OK] t [OK].
• Chcete-li smazat všechny snímky ve složce, dotkněte se v kroku 1 [Vše ve složce] namísto [Vybrat].
Download PDF

advertising