Sony | DSC-RX1RM2 | Sony DSC-RX1RM2 Profesionální kompaktní fotoaparát RX1R II s 35mm snímačem Návod k obsluze

4-579-868-51(1)
Digitální fotoaparát
Návod k obsluze
„Příručka“ (webová příručka)
Podrobné instrukce k mnoha
funkcím fotoaparátu viz „Příručka“.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/h_zz/
DSC-RX1RM2
Česky
Jak se dozvědět
o fotoaparátu více
(„Příručka“)
„Příručka“ je internetová
příručka. „Příručka“ si můžete
přečíst ve svém počítači nebo
smartphonu. Naleznete v ní
detailní instrukce o veškerých
funkcích fotoaparátu.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/
1550/h_zz/
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ
INSTRUKCE
-TYTO INSTRUKCE
USCHOVEJTE
NEBEZPEČÍ
ŘIĎTE SE TĚMITO
INSTRUKCEMI,
ABYSTE OMEZILI
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PROUDEM
UPOZORNĚNÍ
Modul akumulátoru
Při nesprávném zacházení s modulem
akumulátoru může dojít k výbuchu,
zapálení ohně nebo dokonce
chemickému popálení. Věnujte
pozornost níže uvedeným upozorněním.
• Nerozebírejte jej.
• Nesnažte se modul akumulátoru
zdeformovat, ani jej nevystavujte
působení síly nebo nárazům, např.
tlučení, upuštění na zem nebo šlapání
na něj.
• Nezkratujte jej, kontakty
akumulátoru by neměly přijít do styku
s kovovými předměty.
CZ
2
• Nevystavujte modul akumulátoru
teplotě vyšší než 60 °C, např. na
přímém slunci nebo v automobilu
zaparkovaném na slunci.
• Nespalujte jej a nevhazujte do ohně.
• Nepoužívejte poškozené nebo
vytékající lithium-iontové
akumulátory.
• Modul akumulátoru dobíjejte vždy
pomocí značkové nabíječky Sony
nebo pomocí zařízení určeného
k nabíjení akumulátoru.
• Nenechávejte modul akumulátoru
v dosahu malých dětí.
• Uchovávejte modul akumulátoru
v suchu.
• Vyměňte akumulátor pouze za stejný
typ nebo ekvivalentní typ doporučený
společností Sony.
• Použité moduly akumulátoru
urychleně zlikvidujte v souladu
s pokyny.
Síťový adaptér
Při používání síťového adaptéru využijte
nejbližší síťové zásuvky. Pokud se při
používání přístroje vyskytne nějaký
problém, okamžitě síťový adaptér ze
síťové zásuvky vytáhněte.
Sony Corporation tímto prohlašuje, že
toto zařízení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující
URL: http://www.compliance.sony.de/
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání),
restartujte aplikaci a znovu připojte
komunikační kabel (kabel USB apod.).
Tento výrobek byl testován a bylo
shledáno, že splňuje omezení stanovená
předpisy EMC pro používání
propojovacích kabelů kratších než
3 metry.
Elektromagnetické pole může při
specifických frekvencích ovlivnit obraz
a zvuk tohoto přístroje.
Pro zákazníky v Evropě
Upozornění pro zákazníky v zemích,
na které se vztahují směrnice ES
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic
EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
SRN
CZ
3
Nakládání s nepotřebnými bateriemi
a elektrickým nebo elektronickým
zařízením (platí v Evropské unii a
dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol
umístěný na výrobku,
na baterii nebo na
jejím obalu
upozorňuje, že s
výrobkem a baterií by
se nemělo nakládat
jako s běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých
typech baterii může být použit v
kombinaci s chemickou značkou.
Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb)
se použijí, pokud baterie obsahuje více
než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými výrobky a bateriemi
pomůžete zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, k nimž by mohlo docházet v
případech nevhodného zacházení.
Materiálová recyklace pomůže chránit
přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů
bezpečnosti, funkce nebo uchování dat
vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobky, které jsou
na konci své životnosti na místo, jenž je
určené ke sběru elektrických a
elektronických zařízení za účelem jejich
recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze,
která popisuje bezpečné vyjmutí baterie
z výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné
sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, podnik
zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek nebo baterii zakoupili.
Pro zákazníky, kteří si
fotoaparát zakoupili v
obchodě pro turisty v
Japonsku.
Poznámka
Některé certifikační značky týkající se
standardů podporovaných fotoaparátem
lze potvrdit na obrazovce fotoaparátu.
Zvolte MENU t
(Nastavení) t
[Certifikační logo].
Pokud není zobrazení možné například z
důvodu poškození fotoaparátu, obraťte
se na svého prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní centrum Sony.
Podrobnosti o Wi-Fi a NFC funkcích jedním dotykem naleznete v
přiloženém dokumentu „Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide“
nebo „Příručka“.
O jazykových nastaveních
Pokud je to nutné, změňte před používám fotoaparátu jazyk displeje
(str. 37).
CZ
4
Před použitím
Poznámky k používání
fotoaparátu
Jazyk displeje
Můžete si vybrat jazyk zobrazení na
displeji z menu.
Postup snímání
Funkce zabudované do tohoto
fotoaparátu
Tento fotoaparát je kompatibilní
s videem formátu 1080 60p nebo 50p. Na
rozdíl od standardních nahrávacích
režimů, které nahrávají pomocí metody
prokládání, tento fotoaparát používá při
nahrávání progresivní metodu. Tím se
zvyšuje rozlišení a poskytuje hladší a
realističtější obraz.
Tvorba souboru databáze
obrazů
Pokud do fotoaparátu vložíte
paměťovou kartu, která neobsahuje
soubor databáze obrazů a zapnete
napájení, fotoaparát automaticky
vytvoří soubor databáze obrazů a
využije k tomu kapacitu paměťové
karty.
Tento proces může trvat delší dobu,
a dokud nebude dokončen, nebudete
moci pracovat s fotoaparátem. Pokud
dojde k chybě souboru databáze,
exportujte všechny snímky do počítače
pomocí PlayMemories Home™ a pak
formátujte paměťovou kartu
fotoaparátem.
• Pro stabilizaci činnosti paměťové
karty se doporučuje, abyste při prvním
používání ve fotoaparátu danou
paměťovou kartu ve fotoaparátu
zformátovali.
Když paměťovou kartu zformátujete,
všechna data na ní nahraná budou
vymazána a nepůjde je obnovit. Před
formátováním si data zkopírujte do
počítače nebo na jiné zařízení.
• Pokud po delší dobu opakovaně
nahráváte a mažete snímky, soubory
na paměťové kartě mohou být
fragmentované a nahrávání videa se
může v půlce zaseknout. Pokud se to
stane, zkopírujte data do počítače a
nebo na jiné zařízení a pak proveďte
[Formátovat].
• Před tím, než začnete nahrávat,
udělejte zkušební záběry, abyste se
ujistili, že fotoaparát pracuje správně.
• Fotoaparát není prachotěsný, není
odolný vůči postříkání ani není
vodotěsný.
Doporučení pro zálohování
paměťové karty
Pokud fotoaparát vypnete, vytáhnete
blok akumulátorů nebo paměťovou
kartu nebo odpojíte kabel USB, když
kontrolka přístupu bliká, data na
paměťové kartě se mohou poškodit.
Abyste předešli ztrátě dat, vždy
kopírujte (zálohujte) data na jiné
zařízení.
CZ
5
Před použitím
Tento fotoaparát má 2 režimy pro
monitorování objektů: Režim displeje,
který používá displej, a režim hledáčku,
který používá hledáček.
Poznámky k nahrávání/
přehrávání
Poznámky k používání fotoaparátu
Za poškozený obsah nebo
selhání při nahrávání se
neposkytuje žádná náhrada
Sony nemůže poskytnout záruku na
situace, kdy selže nahrávání nebo se
ztratí či poškodí nahrané snímky nebo
zvuková data kvůli poruše fotoaparátu
nebo nahrávacího média atd.
Doporučujeme důležitá data zálohovat.
Objektiv ZEISS
Fotoaparát je vybaven objektivem
ZEISS schopným reprodukovat ostré
obrazy s vynikajícím kontrastem.
Objektiv pro tento fotoaparát byl
vyroben certifikovaným systémem
zaručujícím prvotřídní kvalitu ZEISS
v souladu s normami jakosti ZEISS
v Německu.
Poznámky k displeji,
elektronickému hledáčku,
objektivu a snímači obrazu
• Displej a elektronický hledáček jsou
vyrobeny pomocí vysoce přesné
technologie a více než 99,99% pixelů
je funkčních k efektivnímu použití. Na
displeji a v elektronickém hledáčku se
však stále mohou objevovat malé
černé tečky a/nebo jasné tečky (bílé,
červené, modré nebo zelené). Tyto
tečky jsou normální, vznikají ve
výrobě a nijak neovlivňují snímky.
• Nedržte fotoaparát za displej nebo
hledáček.
• Dávejte pozor, abyste v hledáčku při
zasunování nenechali prst.
• Pokud se na hledáček dostane voda,
prach nebo písek, může dojít k poruše.
• Nevystavujte fotoaparát slunečnímu
světlu ani nesnímejte proti slunci po
delší dobu. Vnitřní mechanismus by se
mohl poškodit.
CZ
6
• Nepoužívejte fotoaparát v oblastech,
kde dochází k vyzařování radiových
vln nebo záření. Nahrávání a
přehrávání nebude možná pracovat
správně.
• K tělu fotoaparátu a zadní straně
displeje jsou připojeny magnety.
Nedávejte předměty, které mohou být
ovlivněny magnetickým polem, jako
například diskety nebo kreditní karty,
mezi displej a tělo fotoaparátu.
Magnety
Magnety
• Na chladném místě mohou snímky na
displeji zanechávat stíny. Nejedná se
o poruchu. Když zapnete fotoaparát
na chladném místě, může displej
dočasně ztmavnout. Až se fotoaparát
zahřeje, displej bude fungovat
normálně.
• Nahraný snímek může být odlišný od
snímku, který jste si prohlíželi před
záznamem.
Poznámky k používání doplňků
Doporučujeme používat doplňky Sony
navržené pro charakteristiky tohoto
fotoaparátu. Používání tohoto
fotoaparátu s produkty jiných výrobců
může ovlivnit výkon a vést k nehodám
nebo poruchám. Sony nenese žádnou
zodpovědnost za takové nehody nebo
poruchy.
Poznámky k používání fotoaparátu
Poznámky k vícefunkčním
sáňkám
Poznámky o snímání
s hledáčkem
Tento fotoaparát je vybaven
organickým elektroluminiscenčním
hledáčkem s vysokým rozlišením
a vysokým kontrastem. Tento hledáček
má široký zorný úhel a dlouhou
vzdálenost výstupní pupily. Tento
fotoaparát je konstruován tak, že
poskytuje hledáček, do kterého se dobře
a pohodlně dívá, protože vhodně
kombinuje různé prvky.
• V rozích hledáčku může být snímek
trochu zkreslený. Nejedná se
o poruchu. Když chcete vidět celou
kompozici i s detaily, můžete také
použít displej.
• Když pohybujete fotoaparátem
a současně se přitom díváte do
hledáčku nebo pohybujete očima,
obraz v hledáčku může být zkreslený
nebo se může měnit jeho barva. To je
charakteristika objektivu nebo
zobrazovacího zařízení a nejedná se
o poruchu. Když pořizujete snímek,
doporučujeme, abyste se dívali do
středu hledáčku.
Poznámky k nahrávání po delší
dobu
• Na fotoaparátu a teplotě akumulátoru
záleží, zda bude možno nahrávat videa
nebo zda se na ochranu fotoaparátu
automaticky vypne napájení.
Předtím, než se vypne napájení,
zobrazí se na displeji hlášení. Nebo
nebudete moci dále nahrávat videa.
V takovém případě ponechejte
napájení vypnuté a počkejte, dokud
teplota fotoaparátu a akumulátoru
neklesne. Pokud zapnete napájení,
aniž byste nechali fotoaparát
a akumulátor dostatečně vychladnout,
napájení se může zase vypnout a vy
nebudete moci nahrávat video.
• Při vysokých teplotách okolí roste
rychle i teplota fotoaparátu.
• Když teplota fotoaparátu vzroste,
obrazová kvalita se může zhoršit.
Doporučuje se, abyste před
pokračováním ve snímání počkali, až
teplota fotoaparátu klesne.
• Povrch fotoaparátu se může zahřát.
Nejedná se o poruchu.
CZ
7
Před použitím
• Při nasazování nebo sundávání
doplňků, jako například externího
blesku, do vícefunkčních sáněk,
nejprve nastavte napájení na vypnuto.
Při nasazování doplňků pevně
utáhněte šrouby a zkontrolujte, že
jsou k fotoaparátu dobře připevněné.
• Nepoužívejte externí blesk s
vysokonapěťovým synchronizačním
konektorem nebo s obrácenou
polaritou. Může to vést k poruše.
• Při snímání s hledáčkem můžete
pociťovat napětí v očích, únavu,
zvedání žaludku nebo nevolnost.
Doporučujeme, abyste při snímání
s hledáčkem dělali pravidelné
přestávky.
Požadovaná délka nebo frekvence
přestávek se může lišit a je
individuální, takže se zařiďte podle
vlastního uvážení. V případě, že se
nebudete cítit dobře, přestaňte
používat hledáček, dokud se vám
neudělá lépe, a pokud je to nutné,
vyhledejte lékaře.
Poznámky k používání fotoaparátu
Poznámky k importu videa
XAVC S a AVCHD do počítače
Pro importování videozáznamů
XAVC S nebo AVCHD do počítače si
stáhněte a použijte aplikaci
PlayMemories Home z následující
webové stránky:
http://www.sony.net/pm/
Poznámky k přehrávání
videozáznamů na jiných
zařízeních
• Videa nahraná tímto fotoaparátem
možná nepůjdou správně přehrávat na
jiných zařízeních. Videa nahraná
jinými zařízeními možná nepůjdou
správně přehrávat na tomto
fotoaparátu.
• Disky vytvořené z videa AVCHD
nahraného tímto fotoaparátem lze
přehrávat pouze na zařízeních
kompatibilních s AVCHD.
Přehrávače nebo rekordéry DVD
nemohou přehrávat disky vytvořené
z videa AVCHD, protože nejsou
s formátem AVCHD kompatibilní.
Přehrávače nebo rekordéry DVD
možná nezvládnou vysunout disky
HD nahrané ve formátu AVCHD.
• Videozáznamy ve formátu 1080 60p/
1080 50p lze přehrávat pouze na
zařízeních, která podporují 1080 60p/
1080 50p.
• Videa nahraná ve formátu XAVC S
lze přehrávat pouze na zařízeních
podporujících XAVC S.
Varování k autorským právům
• Televizní programy, filmy,
videokazety a další materiály mohou
být chráněny autorskými právy.
Neautorizované nahrávání takových
materiálů může být v rozporu
s ustanoveními zákonů na ochranu
autorských práv.
CZ
8
• Aby [Info. o copyrightu] nebyly
používány ilegálně, ponechejte
[Nastavit fotografa] a [Nastavit
copyright] prázdné, když budete
fotoaparát půjčovat nebo dávat
někomu jinému.
• Sony nenese žádnou zodpovědnost za
potíže nebo škody způsobené
neautorizovaným používáním [Info. o
copyrightu].
Obrázky použité v této příručce
Fotografie použité jako příklady
obrázků v této příručce jsou
reprodukované snímky a nejsou to
skutečné snímky pořízené tímto
fotoaparátem.
Údaje o specifikacích
popsaných v této příručce
Údaje o výkonnosti a specifikacích jsou
definovány za následujících podmínek,
kromě případů popsaných v této
příručce: za běžné okolní teploty 25°C
a při používání bloku akumulátorů,
který byl plně nabíjen, dokud kontrolka
nabíjení nezhasla.
Jak dočasně vypnout funkce
bezdrátové sítě (Wi-Fi a NFC
atd.)
Když nastoupíte do letadla apod.,
můžete dočasně vypnout všechny
funkce bezdrátové sítě.
Vyberte tlačítko MENU t
(Bezdrátové) t [Režim letadlo]
t [Zapnuto].
Pokud nastavíte [Režim letadlo] na
[Zapnuto], zobrazí se na displeji značka
(letadlo).
Poznámky k používání fotoaparátu
Poznámky k bezdrátové síti
LAN
Pokud se váš fotoaparát ztratí nebo vám
jej ukradnou, Sony nenese žádnou
zodpovědnost za ztrátu nebo škodu
způsobenou ilegálním přístupem nebo
použitím registrovaného přístupového
bodu na fotoaparátu.
Před použitím
Poznámky k bezpečnosti při
používání produktů s
bezdrátovou sítí LAN
• Vždy se ujistěte, že používáte
bezpečnou bezdrátovou síť LAN,
abyste se vyhnuli neoprávněnému
proniknutí, nezákonnému přístupu
třetích stran nebo jiným možnostem
napadnutí.
• Je důležité, abyste při používání
bezdrátové sítě LAN nastavili
bezpečnostní nastavení.
• Pokud dojde při používání
bezdrátové sítě LAN k problému s
bezpečností, protože nejsou
implikována žádná bezpečnostní
opatření nebo vlivem nějakých
neovlivnitelných okolností,
společnost Sony nenese žádnou
zodpovědnost za ztrátu nebo
poškození.
CZ
9
Před použitím
Přiložené komponenty
Číslo v závorce udává počet kusů.
• Fotoaparát (1)
• Síťový adaptér (1)
Tvar síťového adaptéru se může
lišit podle země/regionu.
• Kryt na sáňky (1) (připevněn
k fotoaparátu)
• Očnice (1)
• Nabíječka akumulátorů (1)
• Síťová šňůra (1) (přiložena
v některých zemích/regionech)
Způsob připevnění očnice
k fotoaparátu naleznete na str. 17.
• Dobíjecí blok akumulátorů
NP-BX1 (1)
• Čisticí hadřík (1)
• Návod k obsluze (1) (tato
příručka)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
Tato příručka vysvětluje funkce,
které vyžadují připojení Wi-Fi.
• Kabel mikro USB (1)
• Ramenní popruh (1)
Způsob upevnění ramenního
popruhu k fotoaparátu viz str. 13.
• Kryt objektivu (1)
CZ
10
Popis součástí
Podrobnosti o ovládání částí viz stránky v závorkách.
Přední strana
Před použitím
A Iluminátor AF/kontrolka
samospouště
E Clonový kroužek
F Kroužek přepínání makra
B Index sluneční clony
G Ovladač režimu ostření
C Objektiv
H Ostřicí kroužek
D Index clony/index přepínání
makra
CZ
11
Popis součástí
Zadní strana
A Oční snímač
B Tlačítko
(přehrávání)
C Otočný ovladač (23)
D Tlačítko MOVIE
E Řídicí kolečko (23)
F Anténa Wi-Fi (vestavěná)
G Přepínač FINDER (vysunutí
hledáčku) (16)
H Světelné čidlo
I Displej (19)
• Displej můžete nastavit tak,
aby se na něj dobře dívalo,
a snímat z jakékoli polohy.
• Možná nepůjde nastavit úhel
displeje. Záleží na typu
stativu, který používáte.
V takovém případě před
nastavováním úhlu displeje
uvolněte trochu šroub
stativu.
J Pořizování snímků:
Tlačítko AEL
K prohlížení:
Tlačítko (zvětšit)
K Pořizování snímků:
Tlačítko Fn (24)
K prohlížení: Tlačítko
(přehled snímků)
L Tlačítko MENU (25)
M Pořizování snímků: Tlačítko
C2 (Vlastní 2)
K prohlížení: Tlačítko
(vymazat)
CZ
12
Popis součástí
Horní strana/boční pohled
Před použitím
A Tlačítko spouště
B Ovladač kompenzace
expozice
C Tlačítko C1 (Vlastní 1)
D Úchyt pro ramenní popruh
• Připojte oba konce popruhu
k fotoaparátu.
E
(značka N)
• Tato značka označuje
dotykový bod pro připojení
fotoaparátu a smartphonu
s technologií NFC.
Podrobnosti o umístění
(značky N) na vašem
smartphonu naleznete
v návodu k použití
smartphonu.
CZ
13
Popis součástí
• NFC (Near Field
Communication) je
mezinárodní standard pro
technologii rádiového
přenosu na krátkou
vzdálenost.
F Přepínač ON/OFF
(Napájení) (37)
N Konektor m (mikrofon)*3
• Když je připojen externí
mikrofon, mikrofon se zapne
automaticky. Pokud je
externí mikrofon typu
napájení z konektoru, bude
mu dodáváno napájení
z fotoaparátu.
G Vestavěný mikrofon*1
O Kontrolka nabíjení (29)
H Volič režimů
P Multifunkční terminál/
I Vícefunkční sáňky*
2
• Když je hledáček vysunut,
některé doplňky možná
nepůjdou připojit. V takovém
případě používejte fotoaparát
se zasunutým hledáčkem.
• Některé z doplňků možná
nepůjdou nasunout zcela
a budou z vícefunkčních
sáněk vyčnívat. Když však
doplněk dosáhne předního
konce sáněk, je spojení
hotovo.
J Přepínač dioptrické korekce
(16)
• Nastavte přepínač dioptrické
korekce podle svého zraku
tak, aby zobrazení v hledáčku
bylo ostré.
K Hledáček (16)
L
Značka polohy snímače
obrazu
M Mikro konektor HDMI
CZ
14
Terminál mikro USB*2
• Podporuje zařízení
kompatibilní s mikro USB.
*1 Při nahrávání videa tuto část
nezakrývejte. Pokud tak učiníte,
může to způsobit šum nebo snížit
hlasitost.
*2 Podrobnosti o kompatibilních
doplňcích pro vícefunkční sáňky
a multifunkční terminál/terminál
mikro USB naleznete na
webových stránkách Sony nebo se
obraťte na prodejce Sony nebo
místní autorizovaný servis Sony.
Můžete také použít doplňky,
které jsou kompatibilní se
sáňkami.
Provoz s příslušenstvím jiných
výrobců není zaručen.
*3 Když je připojen externí
mikrofon, nemůžete připojit
kabely ke konektoru mikro
HDMI a k multifunkčnímu
terminálu/terminálu mikro USB.
Popis součástí
Spodní pohled
Před použitím
A Páčka k uzamčení
akumulátoru
B Prostor pro vložení
akumulátoru (28)
C Prostor pro paměťovou kartu
(34)
D Kontrolka přístupu
E Otvor pro stativ
• Používejte stativ se šroubem
kratším než 5,5 mm. Jinak
nepůjde fotoaparát dobře
připevnit a může dojít k jeho
poškození.
F Reproduktor
G Kryt akumulátoru/paměťové
karty (28, 34)
CZ
15
Používání hledáčku
1 Pro vysunutí hledáčku
zasuňte přepínač FINDER
(vysunutí hledáčku).
2 Nastavte přepínač dioptrické
Přepínač FINDER
(vysunutí hledáčku)
Přepínač dioptrické korekce
korekce tak, aby zobrazení
v hledáčku bylo ostré.
Skrytí hledáčku
Zatlačte na horní stranu hledáčku.
Poznámky
• Dejte pozor, abyste nezasunuli hledáček, když je zvednutý.
• Když ukládáte hledáček, zatlačte na něj pomalu tak, aby v průběhu nedošlo
k zaseknutí očnice.
• Fotoaparát nenoste za hledáček.
CZ
16
Používání hledáčku
Přepínání mezi hledáčkem a displejem
Zobrazení v hledáčku a na displeji se může lišit podle stavu hledáčku
a nastavení [FINDER/MONITOR].
Nastavení [FINDER/
MONITOR]
Auto
Hledáček
(manuál)
Displej
(manuál)
Když je hledáček
zavřen
Před použitím
Když se podíváte do
hledáčku
Když se nedíváte do
hledáčku
Používání externího elektronického hledáčku (prodává
se samostatně)
Tento fotoaparát je kompatibilní s externím elektronickým
hledáčkem FDA-EV1MK (prodává se samostatně). Když je externí
elektronický hledáček připojen k fotoaparátu, nelze používat
vestavěný hledáček.
Poznámky
• Když používáte externí elektronický hledáček, můžete změnit nastavení pro
[Jas hledáčku], ale ne pro [Tepl. barvy hledáčku].
Nasazení očnice (přiložen)
Očnice stíní oblast mezi hledáčkem a vaším okem, aby dovnitř
nemohlo světlo. Nasazení očnice zlepšuje viditelnost v hledáčku.
1 Pro vysunutí hledáčku zasuňte přepínač FINDER
(vysunutí hledáčku) (str. 16).
CZ
17
Používání hledáčku
2 Ujistěte se, že konec šroubu
očnice nevyčnívá z rámečku.
• Pokud šroub vyčnívá z rámečku,
povolte jej.
Konec šroubu
3 Držte hledáček prsty
a nasuňte do něj očnici.
• Nasuňte očnici tak, aby zapadla na
místo.
4 Utáhněte šroub, abyste
zajistili očnici na místě.
Sundávání očnice
Povolte šroub očnice a sundejte očnici.
Poznámky
• Když je očnice nasazena, hledáček nelze složit.
• Nezatlačujte hledáček s nasazenou očnicí. Může dojít k poškození fotoaparátu
nebo očnice.
• Pokud je obtížné manipulovat s přepínačem dioptrické korekce (str. 16),
protože je nasazena očnice, před nastavováním přepínače dioptrické korekce
očnici sundejte.
• Když je nasazena očnice, některé doplňky nepůjdou nasadit.
CZ
18
Seznam ikon na displeji
Ve výchozích nastaveních je stav monitoru nastaven na [Zobraz.
všech inf.].
Když změníte nastavení [Tlačítko DISP] a stisknete DISP na řídicím
kolečku, stav displeje se změní na režim hledáčku. Můžete také zobrazit
histogram stisknutím DISP. Zobrazený obsah a jeho poloha na obrázku
níže je jen pro ilustraci a může se lišit od skutečného zobrazení.
Před použitím
Režim displeje
Pro přehrávání
Zobrazení základních informací
Režim hledáčku
Zobrazení histogramu
Režim Automatika nebo režim Volba
scény
RežimP/A/S/M/Plynulé panoráma
CZ
19
Seznam ikon na displeji
A
Zobrazení
Zobrazení
Indikace
Režim snímání
P P* A
SM
Indikace
120p 60p
Snímková frekvence
60i 30p 24p videa
100p 50p
50i 25p
Velikost snímku
videa
Zbývající kapacita
akumulátoru (31)
Číslo registrace
Ikony rozpoznání
scény
Varování zbývající
kapacity akumulátoru
Napájení USB (32)
Probíhá nabíjení
blesku
NO CARD
Paměťová karta (34)/
Odesílání
Efekt nastavení
vypnut
Iluminátor AF
NFC je aktivováno
Režim letadlo
100
42M 38M
36M 28M
18M 16M
15M 12M
11M 9.4M
8.9M 7.1M
RAW
RAW+J
X.FINE
FINE STD
CZ
20
Zbývající počet
nahratelných snímků
Nahrávání videa bez
zvuku
Poměr stran fotografií
Redukce šumu větru
Velikost snímku
fotografií
SteadyShot vypnut/
zapnut, varování před
otřesy fotoaparátu
Varování o přehřátí
Plný soubor databáze/
chyba souboru
databáze
Obrazová kvalita
fotografií
Zoom Smart/zoom
s jasným obrazem/
digitální zoom
Seznam ikon na displeji
Zobrazení
Indikace
Zobrazení
Indikace
Režim blesku
Režim prohlížení
Oblast AF
Složka – číslo
souboru
-
Chránit
Detekce obličejů/
snímání úsměvu
XAVC S HD Režim nahrávání
AVCHD
videa
MP4
DPOF
Nastavení DPOF
Režim měření
AWB
Automatické
rámování
Dvojí nahráv. videa
7500K A5
G5
Dálkově z počítače
Optimalizace
dynamického
rozsahu/auto HDR
Monitoring jasu
Zapsat informace
o autorských právech
Efekt LPF/Přepínání
upozornění Efekt
LPF
B
Zobrazení
Vyvážení bílé
(automatické,
přednastavené,
vlastní, teplota barvy,
barevný filtr)
Kreativní styl/
Kontrast, sytost,
ostrost
Indikace
Režim pohonu
+3 +3 +3
Obrazový efekt
Režim blesku/
redukce červených
očí
±0.0
Kompenzace blesku
CZ
21
Před použitím
100-0003
Seznam ikon na displeji
Zobrazení
Indikace
Informace
o autorských právech
Chyba Obrazový
efekt
C
Zobrazení
Indikace
z
Zamknutý
AF
Nápověda Zamknutý
AF
Indikátor řady
Kompenzace
expozice/ruční měření
STBY
Pohotovostní režim
nahrávání videa
REC 0:12
Nahrávací doba videa
(min:s)
z
Ostření
1/250
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
ISO AUTO
Citlivost ISO
Zámek AE
Indikátor rychlosti
závěrky
Indikátor clony
Histogram
Digitální měření
úrovně
22
Indikace
Úroveň zvuku
Obrysy ostření
CZ
Zobrazení
Indikátor citlivosti
detekce úsměvu
Optimalizace
dynamického
rozsahu/auto HDR/
varování snímku auto
HDR
2015-1-1
10:37PM
Datum záznamu
3/7
Číslo souboru/počet
snímků v režimu
prohlížení
Oblast bodového
měření
Chytrý telekonv.
Režim makro
Seznam funkcí
Ovládání fotoaparátu
Jak používat řídicí kolečko
Jak používat otočný ovladač
Otočný ovladač
Ke změně nastavení požadovaných pro jednotlivé režimy snímání
můžete otočit otočným ovladačem a účinek bude okamžitý.
CZ
23
Seznam funkcí
• Řídicím kolečkem můžete otáčet nebo můžete stisknout jeho horní/
spodní/levou/pravou část a posunout rámeček výběru. K nastavení
zvolené položky stiskněte z ve středu řídicího kolečka. V této
příručce se činnost stisknutí horní/spodní/levé/pravé strany řídícího
kolečka označuje pomocí v/V/b/B.
• Funkce přepnutí displeje (DISP) je přiřazena k v na řídicím
kolečku.
• Požadovanou funkci můžete přiřadit tlačítkům V/b/B/z a poloze
otočení řídícího kolečka v režimu snímání.
• Když otáčíte řídicím kolečkem nebo stisknete b/B na řídícím
kolečku v režimu přehrávání, můžete zobrazit předchozí nebo
následující snímek.
Výběr funkce tlačítkem Fn (Funkce)
Často používané funkce můžete registrovat k tlačítku Fn (funkce)
a během fotografování je vyvolávat. Tlačítku Fn (Funkce) lze přiřadit
až 12 často používaných funkcí.
1 Stisknutím DISP na řídicím kolečku nastavte režim
displeje na něco jiného než [Pro hledáček].
2 Stiskněte tlačítko Fn.
3 Vyberte požadovanou položku pomocí v/V/b/B na
řídicím kolečku.
4 Vyberte požadované
nastavení otočením řídicího
kolečka a pak stiskněte z
na řídicím kolečku.
• Některé hodnoty nastavení lze
jemně doladit otáčením otočného
ovladače.
Nastavení jednotlivých nastavení
na vyhrazené obrazovce
V kroku 3 vyberte položku nastavení
a stiskněte z na řídicím kolečku, abyste
přepnuli na obrazovku vyhrazenou pro
danou položku nastavení. Nastavte
položky podle průvodce funkcemi.
CZ
24
Průvodce funkcemi
Funkce, které lze vybrat pomocí
tlačítka MENU
Základní nastavení pro fotoaparát můžete nastavit jako celek nebo
vykonávat funkce jako například snímání, přehrávání nebo jiné
činnosti.
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku menu.
Seznam funkcí
2 Vyberte požadovanou položku
nastavení pomocí v/V/b/B na
řídícím kolečku nebo otočením
řídicího kolečka a pak
stiskněte z ve středu řídicího
kolečka.
• Pro přesun k další položce MENU
vyberte ikonu v horní části displeje
a pak stiskněte b/B na řídicím kolečku.
3 Vyberte hodnotu nastavení a pak stiskněte z pro
potvrzení.
Zobrazení nabídky dlaždice
Umožňuje vybrat, zda bude vždy
zobrazena první obrazovka menu, když
stisknete tlačítko MENU.
Tlačítko MENU t
(Nastavení)
t [Nabídka Dlaždice] t
[Zapnuto]
Nabídka Dlaždice
CZ
25
Používání nápovědy
k fotoaparátu
K přiřazení nápovědy k fotoaparátu požadovanému tlačítku můžete
použít [Vlastní klávesa(sn.)].
Nápověda k fotoaparátu zobrazí vysvětlení pro aktuálně vybranou
funkci menu nebo nastavení.
Tlačítko MENU t
(Uživatelská nastavení) t [Vlastní
klávesa(sn.)] t Vyberte požadované tlačítko přiřazené k
funkci. t [Nápov. k fotoaparátu]
Stiskněte tlačítko MENU a pomocí řídicího kolečka vyberte položku
MENU, o které si chcete číst, a pak stiskněte tlačítko, ke kterému je
[Nápov. k fotoaparátu] přiřazena.
CZ
26
Příprava fotoaparátu
Nabíjení bloku akumulátorů
Před prvním použitím fotoaparátu nezapomeňte nabít blok akumulátorů.
Nabitý blok akumulátorů se pomalu vybíjí, i když jej nepoužíváte.
Abyste nepřišli o příležitost ke snímání, nabijte blok akumulátorů
znovu před snímáním.
Nabíjení bloku akumulátorů nabíječkou akumulátorů
1 Vložte blok akumulátorů do
nabíječky akumulátorů.
Značky V
2 Zasunutím horního krytu nabíječku zavřete.
3 Připojte nabíječku k síťovému
Kontrolka CHARGE
adaptéru (přiložen) kabelem
mikro USB (přiložen) a síťový
adaptér zapojte do síťové
zásuvky. Akumulátor můžete
také nabíjet z počítače, když
připojíte nabíječku do
konektoru USB na počítači
připojeném do zdroje
napájení.
• Jakmile začne nabíjení, kontrolka CHARGE se rozsvítí oranžově.
• Když nabíjení skončí, kontrolka CHARGE zhasne.
• Pokud se kontrolka CHARGE rozsvítí a pak okamžitě zhasne, blok
akumulátorů je plně nabitý.
• Když nabíjíte blok akumulátorů pomocí síťového adaptéru, pro některé
země/regiony připojte síťovou šňůru do síťového adaptéru a pak připojte
síťový adaptér do síťové zásuvky.
CZ
27
Příprava fotoaparátu
• Odsunutím horního krytu otevřete
nabíječku a pak vložte blok
akumulátorů, až zaklapne,
srovnáním značek V na bloku
akumulátorů a nabíječce.
Nabíjení bloku akumulátorů
Poznámky
• Pokud se kontrolka CHARGE nerozsvítí, zkontrolujte, zda je blok
akumulátorů pevně připojen k nabíječce, a pak odpojte a znovu připojte kabel
mikro USB.
• Připojte nabíječku do počítače přímo, nikoli prostřednictvím rozbočovače
USB atd.
Nabíjení bloku akumulátorů pomocí fotoaparátu
1 Nastavte přepínač ON/OFF
(napájení) na OFF.
2 Posunutím páčky otevřete
kryt.
3 Zasuňte blok akumulátorů
zcela dovnitř a špičkou
akumulátoru zatlačte
blokovací páčku.
CZ
28
Blokovací páčka
Nabíjení bloku akumulátorů
4 Zavřete kryt.
5 Připojte fotoaparát k síťovému adaptéru (přiložen)
kabelem mikro USB (přiložen) a zapojte síťový adaptér
do síťové zásuvky.
Příprava fotoaparátu
Kontrolka nabíjení se rozsvítí
oranžově a začne nabíjení.
• Při nabíjení akumulátoru vypněte
fotoaparát.
• Pokud se kontrolka rozsvítí a pak
okamžitě zhasne, blok
akumulátorů je plně nabitý.
• Když kontrolka nabíjení bliká
a nabíjení není dokončeno, blok
akumulátorů vyjměte a znovu
vložte.
• Pro některé země/regiony připojte
síťovou šňůru do síťového
adaptéru a pak připojte síťový
adaptér do síťové zásuvky.
Kontrolka nabíjení
Rozsvíceno: Nabíjení
Vypnuto: Nabíjení skončeno
Blikání:
Chyba nabíjení nebo dočasné
pozastavení nabíjení, protože
fotoaparát se nenachází ve
správném teplotním rozsahu
CZ
29
Nabíjení bloku akumulátorů
Poznámky
• Pokud kontrolka nabíjení na fotoaparátu bliká, když je síťový adaptér
připojen do síťové zásuvky, znamená to, že nabíjení se dočasně pozastavilo,
protože teplota je mimo doporučený rozsah. Když se teplota opět dostane do
vhodného rozsahu, nabíjení se opět spustí. Doporučujeme blok akumulátorů
nabíjet při okolní teplotě mezi 10°C a 30°C.
• Připojte síťový adaptér (přiložen) do nejbližší síťové zásuvky. Pokud dojde při
používání síťového adaptéru k chybné funkci, okamžitě vytáhněte zástrčku ze
síťové zásuvky, abyste odpojili zdroj napájení.
• Když se fotoaparát používá poprvé nebo když používáte blok akumulátorů,
který se delší dobu nepoužíval, může při prvním nabíjení akumulátoru
kontrolka nabíjení/kontrolka CHARGE rychle blikat. Pokud se to stane,
vyjměte blok akumulátorů z fotoaparátu a pak jej znovu vložte, aby se znovu
nabíjel.
• Nenabíjejte akumulátor nepřetržitě nebo opakovaně, aniž byste jej používali,
pokud je již zcela nabitý nebo téměř plně nabitý. Pokud byste to tak dělali,
může se výkon akumulátoru zhoršit.
• Když je nabíjení ukončeno, odpojte síťový adaptér ze síťové zásuvky.
• Používejte pouze originální bloky akumulátorů, kabel mikro USB (přiložen)
a síťový adaptér (přiložen) značky Sony.
Doba nabíjení (plné nabití)
Doba nabíjení je asi 155 minut, když používáte síťový adaptér
(přiložen) s nabíječkou (přiložen), a asi 150 minut, když používáte
síťový adaptér s fotoaparátem.
Poznámky
• Výše uvedená doba nabíjení platí při nabíjení zcela vybitého bloku
akumulátorů při teplotě 25°C. Nabíjení může trvat déle. Záleží na
podmínkách použití a okolnostech.
CZ
30
Nabíjení bloku akumulátorů
Nabíjení připojením k počítači
Blok akumulátorů lze nabíjet připojením fotoaparátu k počítači
kabelem mikro USB. Při připojování fotoaparátu k počítači nechte
fotoaparát vypnutý.
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Na displeji se objeví indikátor zbývající kapacity.
Vysoká
Nízká
Poznámky
• Indikátor zbývající kapacity nemusí být za jistých okolností správný.
CZ
31
Příprava fotoaparátu
Poznámky
• Když je fotoaparát připojen k laptopu, který není připojen ke zdroji napájení,
akumulátor laptopu se bude vybíjet. Nenabíjejte po delší dobu.
• Když došlo k vytvoření USB spojení mezi počítačem a fotoaparátem,
nezapínejte, nevypínejte ani nerestartujte počítač, ani jej nebuďte z režimu
spánku. Mohlo by dojít k poruše fotoaparátu. Před zapnutím a nebo vypnutím
počítače, restartováním nebo buzením z režimu spánku odpojte fotoaparát
a počítač.
• Pro nabíjení při použití zákaznicky sestaveného počítače nebo
modifikovaného počítače neposkytujeme záruky.
Nabíjení bloku akumulátorů
Dodávání napájení ze síťové zásuvky
Můžete používat fotoaparát, když bude napájení dodáváno ze síťové
zásuvky pomocí síťového adaptéru (přiložen).
1 Vložte blok akumulátorů do fotoaparátu (str. 28).
2 Připojte fotoaparát do síťové zásuvky pomocí kabelu
mikro USB (přiložen) a síťového adaptéru (přiložen).
Poznámky
• Fotoaparát se nebude aktivovat, když akumulátor bude vybitý. Do
fotoaparátu vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů.
• Pokud používáte fotoaparát s napájením ze síťové zásuvky, ujistěte se, že se na
displeji zobrazila ikona (
).
• Při napájení ze síťové zásuvky nevyjímejte blok akumulátorů. Pokud vyjmete
blok akumulátorů, fotoaparát se vypne.
• Když svítí kontrolka přístupu (str. 15), nevyjímejte blok akumulátorů. Data na
paměťové kartě mohou být poškozena.
• Pokud je napájení zapnuto, blok akumulátorů se nebude nabíjet, i když
fotoaparát bude připojen k síťovému adaptéru.
• Za jistých podmínek může být napájení dodáváno doplňkově z akumulátoru, i
když používáte síťový adaptér.
• Když se napájení dodává připojením USB, teplota uvnitř fotoaparátu může
vzrůst a doba nepřetržitého nahrávání se tak zkrátí.
• Když používáte nabíječku k mobilu jako zdroj napájení, ujistěte se před
použitím, že je plně nabitá. Při používání dávejte také pozor na zbývající
napětí na nabíječce k mobilu.
CZ
32
Nabíjení bloku akumulátorů
Vyjímání bloku akumulátorů
Vypněte fotoaparát. Poté, co jste se
ujistili, že kontrolka přístupu (str. 15) je
vypnutá, posuňte blokovací páčku
a vyjměte blok akumulátoru.
Dávejte pozor, abyste blok akumulátorů
neupustili.
Blokovací páčka
Příprava fotoaparátu
CZ
33
Vložení paměťové karty (prodává
se samostatně)
1 Posunutím páčky otevřete
kryt.
2 Vložte paměťovou kartu.
• Vložte paměťovou kartu se
zkoseným rohem směřujícím podle
obrázku nadoraz, až zaklapne na
místo.
Ujistěte se, že oříznutý roh je
ve správném směru.
3 Zavřete kryt.
Vyjímání paměťové karty
Ujistěte se, že kontrolka přístupu (str. 15) nesvítí, a pak jednou
zatlačte na paměťovou kartu.
CZ
34
Vložení paměťové karty (prodává se samostatně)
Formátování paměťové karty
Když používáte paměťovou kartu s fotoaparátem poprvé, doporučuje
se kartu ve fotoaparátu naformátovat (inicializovat) pro stabilnější
výkon karty.
• Formátování na dobro vymaže všechna data na paměťové kartě a je
nevratné. Cenná data si uložte do počítače, atd.
• Pro formátování vyberte tlačítko MENU t
(Nastavení) t
[Formátovat].
Paměťové karty, které lze použít
Paměťová karta
Memory Stick PRO Duo
Pro
fotografie
Pro video
MP4
AVCHD
XAVC S
(pouze
Mark2)
(pouze
Mark2)
—
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
Paměťová karta SD
—
(pouze
Mark2)
(pouze
Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Paměťová karta SDHC
Paměťová karta SDXC
Paměťová karta microSD
Paměťová karta microSDHC
Paměťová karta microSDXC
—
—
*2
—
*2
*1 SD třída rychlosti 4:
nebo rychlejší nebo UHS třída rychlosti 1:
nebo rychlejší
*2 Paměťové karty, které splňují následující podmínky:
– Kapacita 64 GB nebo víc
– SD třída rychlosti 10:
nebo UHS třída rychlosti 1:
nebo
rychlejší
CZ
35
Příprava fotoaparátu
S tímto fotoaparátem můžete používat následující typy paměťových
karet. Správnou činnost však nelze pro všechny typy paměťových
karet zaručit.
Vložení paměťové karty (prodává se samostatně)
Poznámky
• Není zaručeno, že všechny paměťové karty budou pracovat správně.
U paměťových karet od jiných výrobců než Sony se obraťte na výrobce
produktu.
• Při používání karet Memory Stick Micro nebo paměťových karet microSD
s tímto fotoaparátem musíte používat správný adaptér.
• Snímky nahrané na paměťové kartě SDXC nelze importovat ani přehrávat na
počítačích nebo AV zařízeních, jež nejsou kompatibilní s exFAT*. Před
připojením k fotoaparátu se ujistěte, že zařízení je kompatibilní s exFAT.
Pokud připojíte fotoaparát k nekompatibilnímu zařízení, můžete být vyzváni
k přeformátování karty.
Po této výzvě kartu nikdy neformátujte, protože pokud byste to udělali,
vymazala by se všechna data na kartě.
*exFAT je systém souborů používaný na kartách SDXC.
CZ
36
Nastavení jazyka a hodin
Když zapnete fotoaparát poprvé nebo poté, co jste inicializovali jeho
funkce, objeví se obrazovka pro nastavení jazyka, data a času.
1 Přepnutím vypínače ON/OFF
(napájení) do polohy ON
zapněte fotoaparát.
Příprava fotoaparátu
Objeví se obrazovka umožňující
nastavení jazyka, který chcete
používat na displeji.
• Pro vypnutí fotoaparátu nastavte
přepínač ON/OFF (napájení) na
OFF.
2 Vyberte požadovaný jazyk
a pak stiskněte z na řídicím
kolečku.
Objeví se obrazovka nastavení data
a času.
3 Zkontrolujte, že je na displeji vybráno [Zadat], a pak
stiskněte z.
4 Vyberte požadovanou zeměpisnou polohu a pak
stiskněte z.
5 Stiskněte v/V na řídícím kolečku nebo vyberte
položku nastavení otočením řídicího kolečka a pak
stiskněte z.
CZ
37
Nastavení jazyka a hodin
6 Stiskněte v/V/b/B nebo vyberte požadované
nastavení otočením řídicího kolečka a pak stiskněte
z.
7 K nastavení dalších položek opakujte kroky 5 a 6, pak
vyberte [Zadat] a stiskněte z na řídicím kolečku.
Zrušení postupu nastavení data a času
Stiskněte tlačítko MENU.
Kontrola nebo resetování data/času a oblasti
Obrazovka nastavení data a času se objeví automaticky, když se
poprvé zapne napájení nebo když se vybije vnitřní nabíjecí zálohový
akumulátor. Pro resetování data a času použijte menu.
Tlačítko MENU t
(Nastavení) t [Nast.data/
času] nebo [Nastavení oblasti]
Tlačítko MENU
Udržování nastavení data a času
Fotoaparát má vnitřní nabíjecí akumulátor pro udržování data a času
a dalších nastavení bez ohledu na to, jestli je napájení zapnuto nebo
vypnuto nebo jestli je akumulátor nainstalovaný nebo ne.
CZ
38
Používání počítače
Snímky RAW (Image Data
Converter)
Instalace Image Data Converter
Použijte internetový prohlížeč v počítači, dostaňte se na
následující adresu URL a pak podle instrukcí na
obrazovce stáhněte Image Data Converter.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Je třeba internetové připojení.
• Podrobnosti o činnosti viz následující stránka podpory Image Data
Converter (pouze anglicky):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Podrobnosti také najdete na liště menu „Help“ aplikace Image Data
Converter.
CZ
39
Používání počítače
Pomocí Image Data Converter můžete dělat následující:
• Můžete přehrávat a editovat snímky nahrané ve formátu RAW
s různými korekcemi, například tónovou křivkou a ostrostí.
• Můžete upravovat snímky pomocí vyvážení bílé, expozice
a [Kreativní styl] atd.
• Můžete ukládat snímky zobrazené a editované v počítači.
Snímek můžete uložit buď jako formát RAW nebo jej uložit
v obecném souborovém formátu.
• Můžete zobrazovat a srovnávat snímky RAW a JPEG nahrané
tímto fotoaparátem.
• Snímky můžete rozřadit do 5 skupin.
• Můžete aplikovat barevné nálepky.
Import snímků do počítače
a jejich využívání (PlayMemories
Home)
Aplikace PlayMemories Home umožňuje importovat fotografie
a videozáznamy do počítače a používat je. K importování
videozáznamů XAVC S nebo AVCHD do počítače je požadována
aplikace PlayMemories Home.
Přehrávání
importovaných snímků
Importování snímků z fotoaparátu
Pro Windows jsou také k dispozici následující
funkce.
Prohlížení
snímků
v kalendáři
Tvorba
videodisků
Sdílení snímků na
PlayMemories
Online™
Odesílání
snímků do
síťových služeb
• Provedením následujícího postupu si můžete stáhnout Image Data
Converter nebo Remote Camera Control atd:
Připojte fotoaparát k počítači t spusťte PlayMemories Home t
klepněte na [Notifications].
Poznámky
• K používání PlayMemories Online nebo jiných síťových služeb je třeba
internetové připojení. V některých zemích nebo regionech nemusí být
PlayMemories Online nebo jiné síťové služby k dispozici.
• Ohledně aplikací Mac viz následující URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
CZ
40
Import snímků do počítače a jejich využívání (PlayMemories Home)
• Pokud již byla aplikace PMB (Picture Motion Browser) přiložená k modelům
prodávaným před rokem 2011 nainstalována ve vašem počítači, bude při
instalaci přepsána aplikací PlayMemories Home. Použijte PlayMemories
Home, aplikaci následující po PMB.
• Videa nahraná pomocí nastavení [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] nebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v [
Nast.
záznamu] se převedou pomocí PlayMemories Home, aby bylo možno vytvořit
nahrávací disk AVCHD. Tato konverze může trvat dlouho. Nemůžete však
vytvářit disky s originální kvalitou snímku. Pokud chcete zachovat původní
obrazovou kvalitu, ukládejte si videa na disk Blu-ray.
Instalace PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
• Je třeba internetové připojení.
• Podrobnosti činnosti viz následující stránka podpory PlayMemories
Home (pouze anglicky):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Dodávání funkcí k PlayMemories Home
Když připojíte fotoaparát k počítači,
lze k PlayMemories Home přidávat
nové funkce. Doporučuje se, abyste
připojili fotoaparát k počítači, i když
Do konektoru
je PlayMemories Home již
USB
instalován na počítači.
počítače
Multifunkční
terminál/Terminál
mikro USB
CZ
41
Používání počítače
Použijte internetový prohlížeč v počítači, dostaňte se na
následující adresu URL a pak podle instrukcí na
obrazovce stáhněte PlayMemories Home.
Ovládání fotoaparátu
prostřednictvím počítače
(Remote Camera Control)
Připojte fotoaparát k počítači. Pomocí Remote Camera Control
můžete:
• Nastavit fotoaparát nebo nahrát snímek z počítače.
• Nahrát snímek přímo do počítače.
• Provést snímání s časovým intervalem.
Před použitím nastavte následující: Tlačítko MENU t
(Nastavení) t [Spojení USB] t [Dálkově z počítače]
Instalace Remote Camera Control
Použijte internetový prohlížeč v počítači, dostaňte se na
následující adresu URL a pak podle instrukcí na
obrazovce stáhněte Remote Camera Control.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Je třeba internetové připojení.
• Podrobnosti o činnosti viz Help.
CZ
42
Ostatní
Ostatní
Ochranné známky
• Memory Stick a
jsou ochranné
známky či registrované ochranné
známky společnosti Sony
Corporation.
• XAVC S a
jsou
registrované ochranné známky
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ a
logo „AVCHD Progressive“ jsou
ochranné známky Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
• Windows je registrovaná ochranná
známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších
zemích.
• Mac je registrovaná ochranná
známka společnosti Apple Inc.
v USA a dalších zemích.
• Logo SDXC je ochrannou známkou
SD-3C, LLC.
• Facebook a logo „f“ jsou ochranné
známky nebo registrované
ochranné známky společnosti
Facebook, Inc.
• YouTube a logo YouTube jsou
ochranné známky nebo
registrované ochranné známky
Google Inc.
• Tento návod obsahuje dále názvy
systémů a produktů, které jsou
většinou ochrannými nebo
registrovanými ochrannými
známkami svých autorů či výrobců.
V této příručce však nejsou značky
™ nebo použity ve všech
případech.
®
CZ
43
Další informace o produktu a odpovědi na
často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické
podpory.
©2015 Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF

advertising