Sony | DSC-W35 | Sony DSC-W35 Návod k obsluze

Cyfrowy aparat fotograficzny/Digitální fotoaparát
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
PL
CZ
DSC-W35/W55
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
zaawansowanej obsługi, uruchom na komputerze załączony
do zestawu na CD-ROM-ie „Podręcznik aparatu
Cyber-shot”.
Podrobnosti o pokročilejších operacích naleznete v publikaci
„Příručka k produktu Cyber-shot“, která je k
dispozici na disku CD-ROM (je součástí dodávky) po vložení
do počítače.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz
zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
Návod k obsluze
Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uschovejte ji pro případné další
použití.
© 2007 Sony Corporation
2-319-003-91(1)
Polski
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
[ Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
OSTRZEŻENIE
Należy używać akumulatora
określonego typu. Użycie innego
akumulatora może grozić pożarem lub
obrażeniami.
Uwagi dla klientów w
Europie
Niniejszy produkt został przetestowany i
uznany za spełniający wymagania dyrektywy
EMC dotyczące korzystania z kabli
połączeniowych o długości poniżej 3 metrów.
[ Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może wpływać
pole elektromagnetyczne o określonej
częstotliwości.
[ Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
przesyłania danych, należy uruchomić
ponownie aplikację lub odłączyć, a następnie
ponownie podłączyć kabel komunikacyjny
(USB itp.).
2
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może być
traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ................................................... 4
Wprowadzenie ................................................................................. 6
Sprawdzanie akcesoriów załączonych w zestawie .................................. 6
1 Przygotowanie akumulatora .................................................................. 7
2 Włożenie akumulatora/karty „Memory Stick Duo”
(nie należy do wyposażenia) ..................................................................... 8
3 Włączanie aparatu/ustawianie zegara ................................................. 10
Proste fotografowanie .................................................................. 11
Wyświetlanie/usuwanie obrazów ................................................. 14
Wskaźniki na wyświetlaczu .......................................................... 16
Zmiana ustawień – Menu/Konfiguracja ....................................... 19
Opcje menu ............................................................................................ 20
Opcje ustawień ....................................................................................... 21
Przyjemne korzystanie z komputera ........................................... 23
PL
Obsługiwane systemy operacyjne dla połączenia USB i oprogramowania
użytkowego (w zestawie) ........................................................................ 23
Podgląd „Podręcznik aparatu Cyber-shot” ............................................ 23
Żywotność akumulatora oraz pojemność pamięci .................... 24
Żywotność akumulatora i liczba zdjęć, które można zapisać/
obejrzeć .................................................................................................. 24
Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów .................................................. 25
Rozwiązywanie problemów .......................................................... 27
Akumulator i zasilanie ............................................................................. 27
Fotografowanie/filmowanie .................................................................... 28
Oglądanie obrazów ................................................................................ 28
Zalecenia eksploatacyjne ............................................................. 29
Dane techniczne ............................................................................ 30
3
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
[ Kopia zapasowa pamięci
wewnętrznej i „Memory Stick
Duo”
Nie należy wyłączać aparatu, wyjmować
akumulatora, ani karty „Memory Stick Duo”,
kiedy zapalona jest lampka dostępu, ponieważ
dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej
lub na karcie „Memory Stick Duo” mogą ulec
zniszczeniu. Należy zawsze zabezpieczyć
swoje dane i zrobić ich kopię zapasową.
[ Uwagi dotyczące zapisu/
wyświetlania
• Przed zapisywaniem danych należy wykonać
zapis próbny i upewnić się, że aparat działa
prawidłowo.
• Niniejszy aparat nie jest odporny na kurz,
wilgoć, ani wodę. Należy przeczytać
„Zalecenia eksploatacyjne” (str. 29) przed
rozpoczęciem używania aparatu.
• Należy uważać, aby nie zmoczyć aparatu.
Woda, która dostanie się do wnętrza aparatu
może spowodować wadliwe działanie, w
wielu przypadkach nie podlegające już
naprawie.
• Nie należy kierować aparatu w stronę słońca
lub innego jasnego oświetlenia. Może to
spowodować wadliwe działanie aparatu.
• Nie należy używać aparatu w pobliżu
miejsca wytwarzającego silne fale radiowe
lub wydzielającego promieniowanie. Aparat
może wówczas nieprawidłowo zapisywać
dane lub je odtwarzać.
• Używanie aparatu w piaszczystych lub
zakurzonych warunkach może spowodować
wadliwe działanie.
• Jeżeli dojdzie do skroplenia wilgoci, należy
się jej pozbyć przed korzystaniem z aparatu
(str. 29).
• Nie należy potrząsać aparatem, ani w niego
uderzać. Oprócz wadliwego działania i braku
możliwości zapisu zdjęć, może to wówczas
wywołać niezdatność nośnika
półprzewodnikowego do użytku albo
spowodować uszkodzenie, błąd lub utratę
danych.
4
• Należy wyczyścić powierzchnię lampy
błyskowej. Ciepło wydzielone podczas
błyśnięcia lampy może spowodować
odbarwienie brudu znajdującego się na
powierzchni lampy lub też jego przywarcie,
co wywoła niedostateczną emisję światła.
[ Uwagi dotyczące ekranu LCD
• Ekran LCD został wyprodukowany przy
użyciu bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udało się uzyskać ponad
99,99% sprawnych pikseli. Jednak na
ekranie LCD mogą być stale widoczne
niewielkie czarne i (lub) jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te
powstają w procesie produkcji i nie
wpływają w żaden sposób na zapis obrazu.
• Aparat nie będzie działał po wysunięciu
obiektywu, kiedy akumulator jest
rozładowany. Włóż naładowany akumulator,
a następnie ponownie włącz aparat.
[ Informacje o zgodności danych
• Niniejszy aparat jest zgodny z powszechnym
standardem DCF (Design rule for Camera
File system) ustanowionym przez JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Nie gwarantuje się poprawnego odtwarzania
obrazów zarejestrowanych tym aparatem na
innym sprzęcie lub odtwarzania obrazów
zarejestrowanych lub edytowanych na
innym sprzęcie w tym aparacie.
[ Ostrzeżenie o prawach
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być objęte prawami
autorskimi. Bezprawne nagrywanie takich
materiałów może być sprzeczne z
postanowieniami ustawy o prawach
autorskich.
[ Brak rekompensaty z tytułu
zawartości zapisanych danych
Nie udziela się rekompensaty z tytułu
zawartości zapisanych danych, jeżeli
zapisywanie lub odtwarzanie jest niemożliwe z
powodu uszkodzenia aparatu lub nośników
danych itp.
[ Informacje o ilustracjach
Ilustracje wykorzystane w niniejszym
Podręczniku przedstawiają model DSC-W55,
o ile nie określono inaczej.
PL
5
Wprowadzenie
Sprawdzanie akcesoriów załączonych w zestawie
• Ładowarka akumulatora BC-CSG/BCCSGB/BC-CSGC (1)
• Kabel USB, A/V do złącza
wielofunkcyjnego (1) (DSC-W55)
• Kabel USB (1) (DSC-W35)
• Przewód zasilania (1)
(nie należy do wyposażenia w USA i
Kanadzie)
• Kabel A/V (1) (DSC-W35)
• Pasek na nadgarstek (1)
• Akumulator NP-BG1 (1)/Etui na
akumulator (1)
• CD-ROM (oprogramowanie użytkowe dla
aparatu Cyber-shot/„Podręcznik aparatu
Cyber-shot”) (1)
• Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik)
(1)
DSC-W55
DSC-W35
Zaczep
Zaczep
Przymocuj pasek i przełóż przez niego swoją rękę, aby zapobiec uszkodzeniu
aparatu przez upuszczenie itp.
6
1 Przygotowanie akumulatora
Dla Klientów w USA i Kanadzie
Dla Klientów poza USA i Kanadą
Wtyczka
ɟ
ɟ
ɟ
Lampka CHARGE
Lampka CHARGE
Przewód zasilania
1 Włóż akumulator do ładowarki.
PL
2 Podłącz ładowarkę akumulatora do gniazda sieciowego.
Lampka CHARGE zapali się i rozpocznie się ładowanie.
Gdy lampka CHARGE zgaśnie, ładowanie dobiegło końca (naładowanie praktyczne).
Jeżeli akumulator pozostanie w ładowarce jeszcze przez około jedną godzinę (do pełnego
naładowania), wówczas aparat będzie działał nieco dłużej.
[ Czas ładowania
Czas pełnego naładowania
Czas praktycznego naładowania
Ok. 330 w minutach
Ok. 270 w minutach
• Czas wymagany do naładowania w pełni wyczerpanego akumulatora w temperaturze 25°C.
Ładowanie może potrwać dłużej w pewnych warunkach lub okolicznościach.
• Szczegółowe informacje o żywotności akumulatora i pojemności pamięci, patrz str. 24.
• Podłącz ładowarkę akumulatora do łatwo dostępnego, pobliskiego gniazda sieciowego.
• Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła prądu
zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego. Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką
podczas jej używania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazdka
sieciowego.
• Po zakończeniu ładowania, wyciągnij wtyczkę przewodu zasilania z gniazda sieciowego i wyjmij
akumulator z ładowarki.
• Do użycia z kompatybilnymi akumulatorami Sony.
7
2 Włożenie akumulatora/karty „Memory Stick Duo”
(nie należy do wyposażenia)
ɟ
Pokrywa
akumulatora/
karty „Memory
Stick Duo”
Bok ze stykami
Włóż kartę „Memory
Stick Duo” zwróconą
bokiem ze stykami w
stronę obiektywu.
ɠ DSC-W55
DSC-W35
Dźwignia wysuwania akumulatora
Włóż akumulator, jednocześnie
naciskając dźwignię wysuwania
przy pomocy końcówki
akumulatora.
1 Otwórz pokrywę akumulatora/karty „Memory Stick Duo”.
2 Włóż kartę „Memory Stick Duo” (nie należy do wyposażenia) do końca, aż
usłyszysz kliknięcie.
3 Włóż akumulator.
4 Zamknij pokrywę akumulatora/karty „Memory Stick Duo”.
[ Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest włożona
Aparat zapisuje/odtwarza zdjęcia przy użyciu pamięci wewnętrznej (ok. 56 MB).
8
[ Aby sprawdzić pozostały czas pracy akumulatora
Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć aparat i sprawdzić na ekranie LCD pozostały
czas pracy akumulatora.
Wskaźnik
pozostałego czasu
pracy
akumulatorów
Wskaźnik
dotyczący
pozostałego czasu
pracy
akumulatorów
Wysoki
poziom
naładowania
Nieznacznie
zużyty
Akumulator
naładowany
w połowie
Akumulator
prawie
rozładowany,
zapis/
odtwarzanie
niedługo
zostaną
przerwane.
Włóż w pełni
naładowany
akumulator lub
naładuj akumulator.
(Wskaźnik
ostrzeżenia miga.)
PL
• Pojawienie się prawidłowego wskaźnika pozostałego czasu pracy akumulatora zajmuje około
jednej minuty.
• Wskazania wyświetlonego wskaźnika pozostałego czasu pracy akumulatorów mogą być
nieprawidłowe w pewnych okolicznościach.
• Po włączeniu aparatu po raz pierwszy ukazuje się ekran ustawień zegara (str. 10).
[ Aby wyjąć akumulator/„Memory Stick Duo”
Otwórz pokrywę akumulatora/karty „Memory Stick Duo”.
„Memory Stick Duo”
Akumulator
Należy upewnić się, że lampka
dostępu nie świeci się, a następnie
wcisnąć jeden raz kartę „Memory
Stick Duo”.
Przesuń dźwignię wysuwania
akumulatora.
• Należy pamiętać, aby nie upuścić
akumulatora.
• Nie należy wyjmować akumulatora/karty „Memory Stick Duo”, kiedy lampka dostępu jest
zapalona, w przeciwnym wypadku grozi to zniszczeniem danych.
9
3 Włączanie aparatu/ustawianie zegara
Przycisk POWER
Pokrętło trybu pracy
1
ɟ Przycisk
sterowania
1 Za pomocą pokrętła trybu pracy wybierz tryb
2
3
, a następnie naciśnij
przycisk POWER.
2 Nastaw zegar za pomocą przycisku sterowania.
1 Za pomocą przycisków v/V wybierz format wyświetlania daty, a następnie
naciśnij przycisk z.
2 Za pomocą przycisków b/B wybierz poszczególne opcje, za pomocą przycisków
v/V ustaw wartość liczbową, a następnie naciśnij przycisk z.
3 Za pomocą przycisku B wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
[ Aby zmienić datę i godzinę
Wybierz opcję [Nastawianie zegara] w menu
(Nastawienia) (str. 19).
[ Po włączeniu zasilania
• Po włączeniu aparatu, ekran ustawień zegara będzie się ukazywał za każdym razem,
chyba że zegar został już nastawiony.
• Przy zasilaniu akumulatorem, jeżeli przez około trzy minuty nie została wykonana
żadna czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu
akumulatora (funkcja automatycznego wyłączania).
10
Proste fotografowanie
Celownik
Mikrofon
Dźwignia zoom
ɠ Spust migawki
Przełącznik DISP
(wyboru wyświetlanych
informacji)
Pokrętło trybu pracy
Przycisk sterowania
Gwint statywu (spód)
Przycisk
(rozmiar
obrazu)
1 Tryb pracy należy wybrać pokrętłem trybu pracy.
Zdjęcie (tryb automatycznej regulacji): Wybierz
Film: Wybierz
.
.
PL
2 Chwyć pewnie aparat, trzymając łokcie przy sobie.
Fotografowany
obiekt powinien
znaleźć się w ramce
ustawiania ostrości.
Należy uważać, aby
nie zakryć mikrofonu
palcem.
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Zdjęcie:
1 Naciśnij spust migawki do
połowy i przytrzymaj go w tej
pozycji, aby ustawić ostrość.
Wskaźnik blokady AE/AF
Wskaźnik z (blokada AE/AF)
(zielony) miga, słychać sygnał
dźwiękowy, wskaźnik przestaje migać
i nadal świeci.
2 Naciśnij spust migawki do końca.
Rozlegnie się dźwięk migawki.
Film:
Naciśnij spust migawki do końca.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki do końca.
11
[ Wybieranie funkcji przy użyciu
pokrętła trybu pracy
Pokrętło trybu pracy należy ustawić na
żądaną funkcję.
: Auto regulacja
Umożliwia łatwe fotografowanie z
automatyczną regulacją ustawień.
: Autoprogram
Umożliwia fotografowanie z
automatyczną regulacją ekspozycji
(zarówno czas otwarcia migawki jak i
liczba przysłony). Można także wybrać
różne ustawienia za pomocą menu.
: Film
Nagrywanie filmu z dźwiękiem.
: Duża czułość
Fotografowanie bez lampy błyskowej,
nawet przy niedostatecznym oświetleniu.
: Miękkie ujęcie
Fotografowanie osoby z uzyskaniem
cieplejszego odcienia koloru skóry.
: Portret-zmierzch
Wykonywanie wyraźnych zdjęć osób w
ciemnych miejscach, bez utraty mrocznej
atmosfery otoczenia.
: Zmierzch
Fotografowanie nocą bez utraty mrocznej
atmosfery otoczenia.
: Pejzaż
Fotografowanie z ustawieniem ostrości na
odległym obiekcie.
: Plaża
Fotografowanie scen na brzegu morza lub
jeziora z wiernym utrwaleniem błękitu
wody.
: Śnieg
Fotografowanie scen na śniegu z wiernie
utrwaloną bielą.
[
Używanie zoomu
Przesuń dźwignię zoomu.
• Gdy zoom jest większy niż 3×, używana jest
funkcja zoomu cyfrowego.
• Podczas filmowania zmiana ustawienia
zoomu jest niemożliwa.
12
[
Lampa błyskowa (wybieranie
trybu lampy błyskowej przy
wykonywaniu zdjęć)
Naciśnij kilkakrotnie część v ( )
przycisku sterowania, aż zostanie
wybrany wymagany tryb.
(Bez wskaźnika): Lampa błyskowa auto
Jest wyzwalana w przypadku małej ilości
światła lub niewystarczającego
podświetlenia (ustawienie domyślne)
: Włączenie błysku wymuszonego
SL : Synchronizacja wolna (Błysk
wymuszony włączony)
W ciemnym miejscu czas otwarcia
migawki jest długi, co pozwala na
uzyskanie wyraźnego zdjęcie tła, które nie
jest oświetlone przez lampę błyskową.
: Wyłączenie błysku wymuszonego
[
Makro (zbliżenie przy
fotografowaniu)
Naciśnij część B ( ) przycisku
sterowania.
Aby anulować, naciśnij ponownie część
B.
(Bez wskaźnika): Makro wyłączony
: Makro włączony (strona W: ok. 2 cm lub
dalej, strona T: ok. 30 cm lub dalej)
[
Korzystanie z samowyzwalacza
Naciśnij kilkakrotnie część V ( )
przycisku sterowania, aż zostanie
wybrany wymagany tryb.
Lampka samowyzwalacza
(Bez wskaźnika): Samowyzwalacz nie jest
używany
: Ustawienie 10-sekundowego opóźnienia
samowyzwalacza
: Ustawienie 2-sekundowego opóźnienia
samowyzwalacza
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie
migać lampka samowyzwalacza, a przed
zadziałaniem migawki będzie słychać
sygnał dźwiękowy.
[
EV (regulacja ekspozycji)
Naciśnij część b ( ) przycisku
sterowania, a następnie naciśnij przycisk
v/V, aby przeprowadzić regulację
ekspozycji.
W stronę +: Rozjaśnia zdjęcie.
W stronę – : Przyciemnia zdjęcie.
Aby wyłączyć wyświetlany pasek
regulacji EV, naciśnij ponownie przycisk
b.
[ DISP Zmiana trybu wyświetlania
Za każdym naciśnięciem przycisku
DISP (zmiana trybu wyświetlania),
ekran aparatu zmienia się w następujący
sposób.
Histogram włączony
Wskaźniki wyłączone
Ekran LCD wyłączony
[
Rozmiar
obrazu
2M :
2M
VGA :
16:9 :
VGA
16:9
Wskazówki
Wydruk maks 10×15cm/
4×6"
Do poczty e-mail
Wyświetlane na 16:9
HDTV
Filmy
Rozmiar
obrazu
Wskazówki
FINE
Na ekranie TV (wysoka
640 :
640(Wys.jakość) jakość)
STD
640 :
640(Standard)
160
: 160
Na ekranie TV
(standard)
Do poczty e-mail
[ Informacje o liczbie zdjęć, które
moża zarejestrować i
maksymalnym czasie nagrywania
filmów
Liczba zdjęć, które można zarejestrować
oraz maksymalny czas nagrywania
filmów zależy od wybranego rozmiaru
obrazu.
Wskaźniki włączone
Zdjęcia
Aby zmienić rozmiar zdjęcia
Maksymalna liczba zdjęć, które można
zarejestrować
Naciśnij przycisk
(Rozmiar
obrazu), a następnie naciśnij przycisk
v/V, aby wybrać rozmiar.
Aby wyłączyć menu rozmiaru obrazu,
naciśnij ponownie przycisk
.
Filmy
Zdjęcia
Maksymalny czas nagrywania
Rozmiar
obrazu
PL
Wskazówki
7M :
7M
Wydruk maks A3/11×17"
3:2 :
3:2
Zachowuje proporcje 3:2
5M :
5M
Wydruk maks A4/8×10"
3M :
3M
Wydruk maks 13×18cm/
5×7"
• Liczba zdjęć, które można zarejestrować
oraz maksymalny czas nagrywania różnią się
w zależności od warunków, w jakich są
wykonywane.
13
Wyświetlanie/usuwanie obrazów
Dźwignia
(Indeks)/
(zoom przy odtwarzaniu)
Dźwignia
(zoom przy
odtwarzaniu)
Gniazdo A/V OUT
(DSC-W35)
Przycisk
(odtwarzania)
ɟ Przycisk sterowania
Wielozłącze (spód)
(DSC-W55)
Przycisk
(usuwanie)
1 Naciśnij przycisk
(odtwarzania).
• Naciśnięcie przycisku
(odtwarzania) na wyłączonej kamerze powoduje jej uruchomienie
oraz włączenie trybu odtwarzania. Kolejne naciśnięcie przycisku umożliwia przełączenie
aparatu w tryb rejestracji.
2 Wybierz obraz za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Film:
Naciśnij przycisk z, aby odtworzyć film. (Naciśnij ponownie przycisk z, aby zatrzymać
odtwarzanie.)
Naciskaj przycisk B, aby przewijać do przodu lub naciskaj przycisk b, aby przewijać do tyłu.
(Naciśnij przycisk z, aby przywrócić normalne odtwarzanie.)
Naciskaj przycisk v/V, aby wyregulować głośność.
[
Aby usunąć obrazy
1 Wyświetl obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk
2 Wybierz [Kasuj] przyciskiem v i naciśnij z.
[
Aby wyświetlić powiększony obraz (zoom przy odtwarzaniu)
Podczas wyświetlania zdjęcia przesuń dźwignię
.
Ustaw odpowiedni fragment: v/V/b/B
Anuluj zoom przy odtwarzaniu: z
[
(usuwanie).
. Aby cofnąć zoom, przesuń dźwignię
Wyświetlanie ekranu indeksu
Przesuń dźwignię
(indeks) i wybierz obraz za pomocą przycisków v/V/b/B. Aby
wyświetlić następny (poprzedni) ekran indeksu, naciśnij przycisk b/B.
Aby wrócić do ekranu pojedynczego obrazu, naciśnij przycisk z.
14
[ Aby usunąć obrazy w trybie indeksu
1 Przy wyświetlonym ekranie indeksu naciśnij przycisk
(usuwanie) i za pomocą
części v/V przycisku sterowania wybierz opcję [Wybierz], a następnie naciśnij
przycisk z.
2 Za pomocą przycisków v/V/b/B wybierz obraz, który chcesz usunąć, a następnie
naciśnij przycisk z, aby wyświetlić wskaźnik
(usuwanie) na wybranym obrazie.
3 Naciśnij przycisk
(usuwanie).
4 Za pomocą przycisku B wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
[ Aby oglądać obrazy na ekranie odbiornika TV
Podłącz aparat do odbiornika TV za pomocą kabla do złącza wielofunkcyjnego (DSCW55) lub kabla A/V (DSC-W35).
DSC-W55
PL
Do gniazd wejściowych audio/wideo
Do wielozłącza
Kabel do złącza wielofunkcyjnego (w zestawie)
DSC-W35
Do gniazd wejściowych audio/wideo
Do gniazda A/V OUT
Kabel A/V (w zestawie)
15
Wskaźniki na wyświetlaczu
Za każdym naciśnięciem przycisku
DISP (zmiana trybu wyświetlania),
następuje włączenie lub wyłączenie
wyświetlanych danych i wskaźnika
(str. 13).
A
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy
akumulatorów
z
Wskaźnik blokady AE/
AF
[ Podczas fotografowania
Tryb rejestracji
M
Balans bieli
WB
GOTOWY
NAGRYW
Oczekiwanie/Nagrywanie
filmu
Pokrętło trybu pracy
(Preselekcja sceny)
Pokrętło trybu pracy
(Autoprogram)
Tryb pracy aparatu
[ Podczas nagrywania filmów
Tryb lampy błyskowej
SL
Ładowanie lampy
błyskowej
1.3 Skalowanie zoomu
Redukcja czerwonych
oczu
Wyrazistość
Kontrast
Światło wspomagąjace
autofokus
ON
[ Podczas odtwarzania
Tryb pomiaru światła
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Tryb koloru
Tryb odtwarzania
Ochrona
-
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania (DPOF)
1.3
Skalowanie zoomu
Krok
12/16
Odtwarzanie klatka po
klatce
N
Odtwarzanie
Głośność
16
B
C:32:00
Makro
Tryb AF
S AF M AF
Liczba ISO
12/12
Numer zdjęcia/liczba
zdjęć zapisanych w
wybranym folderze
00:00:12
Licznik
Wskaźnik ramki pola AF
1.0 m
Odległość od obiektu dla
wstępnie
zaprogramowanej
ostrości
D
Pasek regulacji EV
Ostrzeżenie o wibracji
E
V Ciemniejszy
v Jaśniejszy
Regulacja EV
101-0012
Numer katalogu/pliku
PictBridge podłączanie
5M
3M
2M
1M
VGA
16:9
FINE
640
Lampa błyskowa
WB
3:2
STD
640
Wartość ekspozycji
Tryb pomiaru światła
Pasek odtwarzania
7M
Ostrzeżenie o stanie
rozładowania
akumulatora
PictBridge podłączanie
+2.0EV
C
Ekran samodiagnozy
+
Rozmiar obrazu
Balans bieli
PL
Celownik pomiaru
punktowego
Ramka pola AF
160
FINE STD
101
101
Jakość zdjęcia
Folder zapisu
500
Czas otwarcia migawki
Zmiana folderu zapisu
F3.5
Liczba przysłony
Folder odtwarzania
Pozostała pojemność
wolnej pamięci
wewnętrznej
Pozostała pojemność
„Memory Stick”
00:00:00
[00:28:25]
Czas nagrywania
[maksymalny czas
nagrywania]
1/30"
Odstęp w trybie
Wieloseria
400
Pozostała liczba zdjęć,
które można
zarejestrować
Samowyzwalacz
17
E
Histogram
•
pojawia się, kiedy
ekran histogramu jest
wyłączony.
Redukcja szumów przy
długim czasie otwarcia
migawki
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
+2.0EV
Wartość ekspozycji
2007 1 1
9.30 AM
Data/godzina rejestracji
wyświetlonego zdjęcia
z PAUZA
z ODTW
Sekwencyjne
odtwarzanie zdjęć
zrobionych w trybie
Wieloseria
POP/
NAST
Wybór zdjęć
GŁOŚN
Regulacja głośności
Menu
18
Zmiana ustawień – Menu/Konfiguracja
Przycisk
(odtwarzania)
Pokrętło trybu pracy
ɟ Przycisk MENU
ɠ Przycisk sterowania
PL
1 Nagrywanie: Włącz aparat, a następnie ustaw pokrętło trybu pracy.
Odtwarzanie: Naciśnij przycisk
(odtwarzania).
W zależności od pozycji pokrętła trybu pracy oraz trybu rejestracji/wyświetlania, dostępne są
różne opcje menu.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą części b/B przycisku sterowania.
• Jeżeli żądana opcja nie jest widoczna, należy naciskać przycisk b/B, aż opcja pojawi się na
wyświetlaczu.
• Po wyborze opcji w trybie wyświetlania należy nacisnąć przycisk z.
4 Wybierz ustawienie za pomocą przycisku v/V.
Wybrane ustawienie zostanie powiększone i ustawione.
5 Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć menu.
[ Aby wybrać opcję w menu
Konfiguracji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU
lub wybierz opcję
(Nastawienia) w
kroku 3, a następnie naciśnij przycisk
B.
Aby wybrać opcję do ustawienia,
naciśnij v/V/b/B, a następnie
potwierdź przyciskiem z.
19
Szczegółowe informacje o tej operacji 1 str. 19
Opcje menu
Dostępność opcji menu zależy od pozycji pokrętła trybu pracy oraz dokonanych
ustawień. Na wyświetlaczu pojawiają się tylko dostępne opcje.
Menu fotografowania
COLOR (Tryb koloru)
Zmienianie intensywności lub dodawanie specjalnych efektów
do obrazu.
9 (Fokus)
Zmienia sposób ustawiania ostrości.
(Tryb pomiaru)
WB (Balans bieli)
ISO
Wybiera światłoczułość.
(Jakość obrazu)
Mode (Tryb NAGR)
M
Wybiera tryb pomiaru światła.
Reguluje odcienie kolorów.
(Interwał)
Wybiera jakość zdjęcia.
Wybiera sposób fotografowania ciągłego.
Wybiera odstęp między klatkami, gdy dla trybu REC
(nagrywania) wybrano ustawienie [Wieloseria].
(Moc błysku)
Reguluje moc błysku lampy.
(Kontrast)
Reguluje kontrast zdjęcia.
(Wyrazistość)
(Nastawienia)
Reguluje wyrazistość zdjęcia.
Zmienia opcje ustawień.
Menu podglądu
(Katalog)
Zapobiega przypadkowemu skasowaniu danych.
DPOF
Dodawanie oznaczenia zdjęcia do wydrukowania.
(Drukuj)
Drukowanie przy użyciu drukarki z gniazdem kart pamięci
PictBridge.
(Slajdy)
Odtwarza serię obrazów.
(Zmień rozm)
Zmienia rozmiar zarejestrowanego obrazu.
(Obróć)
Obraca zdjęcie.
(Podziel)
Przeprowadza montaż filmów.
(Nastawienia)
Zmienia opcje ustawień.
Przycin
20
Wybiera katalog do przeglądania obrazów.
- (Chroń)
Zapisuje powiększony obraz. (Funkcja dostępna tylko dla
zoomu przy odtwarzaniu.)
Szczegółowe informacje o tej operacji 1 str. 19
Opcje ustawień
Aparat
Tryb AF
Wybiera tryb działania autofokusu.
Zoom cyfrowy
Wybiera tryb zoomu cyfrowego.
Info funkcji
Wyświetla opis funkcji podczas obsługi aparatu.
Reduk czerw oczu
Redukuje efekt czerwonych oczu przy stosowaniu lampy
błyskowej.
Wspomaganie AF
Zapewnia światło wypełniające dla łatwiejszego ustawienia
ostrości na obiekcie w ciemnym otoczeniu.
Auto podgląd
Wyświetla zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy
natychmiast po wykonaniu zdjęcia.
Narzędzie pamięci wew
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
PL
Narzędzie Memory Stick
Format
Formatuje kartę „Memory Stick Duo”.
Utwórz katalog REC
Tworzy folder na karcie „Memory Stick Duo” do zapisu zdjęć.
Zmień katalog REC
Zmienia folder aktualnie używany do zapisu obrazów.
Kopiuj
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę
„Memory Stick Duo”.
21
Szczegółowe informacje o tej operacji 1 str. 19
Nastaw1
Podświetl ekran
(Tylko DSC-W55)
Brzęczyk
Język
Inicjalizuj
Wybiera jasność podświetlenia ekranu LCD, gdy aparat jest
zasilany akumulatorem.
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Wybiera język używany do wyświetlania opcji menu, ostrzeżeń i
komunikatów.
Przywraca fabryczną konfigurację ustawień.
Nastaw2
22
Numer pliku
Wybiera metodę używaną do przydzielania obrazom numerów
plików.
Połącz USB
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do
komputera lub drukarki zgodnej ze standardem PictBridge za
pomocą złącza wielofunkcyjnego (DSC-W55) lub kabla USB
model (DSC-W35).
Wyjście wideo
Ustawia wyjście sygnału wideo na sygnał telewizyjnego
kodowania kolorów podłączonego sprzętu wideo.
Nastaw zegar
Ustawia datę i godzinę.
Przyjemne korzystanie z komputera
Zdjęcia wykonane aparatem można wyświetlić na komputerze. Co więcej, dostarczone
oprogramowanie zwiększa funkcjonalność aparatu i zapewnia liczne możliwości
wykorzystania gotowych zdjęć i filmów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj
się z „Podręcznik aparatu Cyber-shot”.
Obsługiwane systemy operacyjne dla połączenia USB i
oprogramowania użytkowego (w zestawie)
Dla użytkowników systemu
Windows
Dla użytkowników komputerów
Macintosh
Połączenie USB
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X(v10.1 do v10.4)
Oprogramowanie
użytkowe „Picture
Motion Browser”
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
nie są zgodne
PL
• Musi być zainstalowane razem z powyższym systemem operacyjnym zaraz po otrzymaniu.
• Jeżeli posiadany system operacyjny nie obsługuje połączeń USB, należy skorzystać dostępnego w
sprzedaży czytnika kart pamięci (Memory Stick Reader/Writer).
• Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat środowiska operacyjnego dla oprogramowania
użytkowego aparatu Cyber-shot, „Picture Motion Browser”, zapoznaj się z informacjami
zawartymi w „Podręcznik aparatu Cyber-shot”.
Podgląd „Podręcznik aparatu Cyber-shot”
[ Dla użytkowników systemu
Windows
1 Włącz komputer i włóz płytę CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
Wyświetli się ponizszy ekran.
skopiować, wykonaj czynności
wyświetlane na ekranie.
2 Po zakończeniu instalacji, kliknij
dwukrotnie na utworzony na pulpicie
skrót.
[ Dla użytkowników komputerów
Macintosh
1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
Zaznacz folder „Handbook” i skopiuj do
komputera „Handbook.pdf” zapisaną w
folderze „PL”.
Po kliknięciu na przycisk [Cyber-shot
Handbook], pojawi się ekran kopiowania
„Podręcznik aparatu Cyber-shot”. Aby go
2 Po zakończeniu kopiowania, kliknij
dwukrotnie na „Handbook.pdf”.
23
Żywotność akumulatora oraz pojemność
pamięci
Żywotność akumulatora i liczba zdjęć, które można zapisać/
obejrzeć
Tabele przedstawiają przybliżoną liczbę
zdjęć, jakie można zapisać/obejrzeć oraz
żywotność akumulatora przy
wykonywaniu zdjęć w trybie
[Normalny], przy całkowicie
naładowanym akumulatorze
(w zestawie) i w temperaturze otoczenia
25°C. Przy obliczaniu liczby zdjęć, jakie
można zapisać lub obejrzeć, wzięto pod
uwagę możliwość zmiany karty
„Memory Stick Duo”, o ile to
konieczne.
Należy pamiętać, że faktyczna liczba
zdjęć może być mniejsza, niż ta
wskazana w tabeli, w zależności od
warunków użytkowania.
• Pojemność akumulatora obniża się wraz z
częstszym użyciem i upływem czasu.
• Liczba zdjęć, jakie można zapisać/obejrzeć
maleje, a żywotność akumulatora obniża się
w następujących warunkach:
– Temperatura otoczenia jest niska.
– Lampa błyskowa jest często używana.
– Aparat został wiele razy włączony i
wyłączony.
– Zoom jest często używany.
– Jasność podświetlenia ekranu LCD jest
podwyższona (tylko model DSC-W55).
– Dla opcji [Tryb AF] wybrano ustawienie
[Monitor].
– Akumulator jest bliski wyczerpaniu.
[ Podczas fotografowania
Ekran
LCD
Liczba zdjęć
• Fotografowanie w następujących sytuacjach:
– Dla opcji
(Jakość obrazu) wybrano
ustawienie [Wys jakość].
– Dla opcji [Tryb AF] wybrano ustawienie
[Pojedynczy].
– Wykonanie zdjęcia co 30 sekund.
– Zoom jest przełączany naprzemiennie
między stroną W a T.
– Lampa błyska co drugie zdjęcie.
– Zasilanie jest włączane i wyłączane co
dziesięć zdjęć.
• Sposób pomiaru jest oparty na standardzie
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Liczba zdjęć/żywotność baterii nie ulegają
zmianie, niezależnie od rozmiaru obrazu.
[ Podczas przeglądania zdjęć
Liczba zdjęć
DSC-W55
Ok. 8800
Ok. 6800
[ Podczas nagrywania filmów
Ekran LCD włączony
(w minutach)
DSC-W35
Ok. 180
Ok. 380
Ok. 190
Wyłącz
Ok. 490
Ok. 245
Włącz
Ok. 380
Ok. 190
Wyłącz
Ok. 480
Ok. 240
Ok. 340
• Oglądanie kolejno pojedynczych zdjęć w ok.
trzysekundowych odstępach
DSC-W55
Włącz
Ok. 440
DSC-W35
Żywotność
akumulatora
(w minutach)
DSC-W55
Żywotność
akumulatora
(w minutach)
Ok. 180
Ekran LCD
wyłączony
(w minutach)
Ok. 230
Ok. 230
DSC-W35
24
• Ciągłe nagrywanie filmów o rozmiarze
obrazu [160]
Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów
Liczba zdjęć i czas trwania filmów może zależeć od warunków, w jakich są
wykonywane oraz od nośnika zapisu.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiaru obrazu, zobacz str. 13.
[ Przybliżona liczba zdjęć (Jakość obrazu ustawiona na [Wys jakość] dla
górnego wiersza, a [Standard] dla dolnego.)
(Jednostki: zdjęcia)
Pojemność
Rozmiar
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
Pamięć
wewnętrzna
Ok.
56MB
Karta „Memory Stick Duo” sformatowana przez aparat
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16
37
67
137
279
573
1132
2272
33
73
132
268
548
1125
2223
4459
16
37
67
137
279
573
1132
2272
33
73
132
268
548
1125
2223
4459
23
51
92
188
384
789
1559
3127
43
96
174
354
723
1482
2928
5873
37
82
148
302
617
1266
2501
5017
67
149
264
537
1097
2250
4447
8919
60
133
238
484
988
2025
4002
8027
111
246
446
907
1852
3798
7504
15052
357
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
892
1975
3571
7261
14821
30385
60036
120416
60
133
238
484
988
2025
4002
8027
111
246
446
907
1852
3798
7504
15052
PL
• Wymieniona liczba zdjęć jest dla ustawienia [Normalny] w opcji [Mode].
• Jeżeli liczba zdjęć, jakie można jeszcze wykonać jest wyższa, niż 9 999, wyświetlony zostanie
wskaźnik „>9999”.
• Rozmiary zdjęć można zmienić później ([Zmień rozm], str. 20).
25
[ Przybliżony czas nagrywania filmów
(Jednostki: godzina : minuta : sekunda)
Pamięć
Poje- wewnęmność
trzna
Rozmiar
640(Wys.jakość)
Karta „Memory Stick Duo” sformatowana przez aparat
Ok.
56MB
128MB
–
–
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
0:02:50 0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard)
0:02:30 0:05:50
0:10:40 0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
160
0:42:40 1:31:30
2:51:20 5:47:00 11:44:20 24:18:20 48:01:40 96:19:50
• Filmy o rozmiarze ustawionym na [640(Wys.jakość)] mogą być zapisywane jedynie na karcie
„Memory Stick PRO Duo”.
• Maksymalny rozmiar filmu wynosi ok. 2 GB dla każdego pliku. Aparat automatycznie zatrzymuje
zapis, kiedy rozmiar pliku osiąga rozmiar ok. 2 GB.
• Podczas odtwarzania obrazów zapisanych przy użyciu wcześniejszych modeli Sony, wyświetlany
obraz może różnić się od faktycznego rozmiaru obrazu.
26
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem należy zastosować się do zamieszczonych poniżej
wskazówek.
1 Sprawdź poniższe pozycje i zapoznaj się z informacjami
zamieszczonymi w „Podręcznik aparatu Cyber-shot” (PDF).
Jeżeli na ekranie wyświetli się kod, jak np. „C/E:ss:ss”, zapoznaj się z
informacjami na ten temat w „Podręcznik aparatu Cyber-shot”.
2 Wyjmij akumulator, włóż go ponownie po upływie około minuty i
włącz zasilanie.
3 Przywróć ustawienia fabryczne (str. 22).
4 Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów firmy Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem firmy Sony.
PL
Należy pamiętać, że oddanie aparatu do naprawy jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na sprawdzenie zawartości pamięci wewnętrznej aparatu.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Włóż prawidłowo akumulator, naciskając dźwignię wysuwania za pomocą końcówki
akumulatora (str. 8).
Nie można włączyć aparatu.
• Włóż prawidłowo akumulator (str. 8).
• Akumulator się rozładował. Włóż naładowany akumulator (str. 7).
• Akumulator się zużył. Wymień go na nowy.
• Należy używać zalecanych akumulatorów (str. 6).
Aparat nagle się wyłącza.
• Jeśli zasilanie jest włączone i przez około trzy minuty nie została wykonana żadna
czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
Włącz ponownie aparat (str. 10).
• Akumulator się żuzył. Wymień go na nowy.
27
Nie można naładować akumulatora.
• Akumulatora nie można ładować za pomocą zasilacza sieciowego (nie należy do
wyposażenia).
Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatorów pokazuje błędne informacje.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub
bardzo niskiej temperaturze.
• Wyświetlany czas pracy akumulatora różni się od rzeczywistego. Rozładuj całkowicie
akumulator i naładuj go ponownie, aby skorygować wyświetlaną wartość czasową.
• Akumulator się rozładował. Włóż naładowany akumulator (str. 7).
• Akumulator się zużył. Wymień go na nowy.
Fotografowanie/filmowanie
Aparat nie może zapisywać obrazów.
• Sprawdź ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick
Duo” (strony 25, 26). Jeżeli pamięć jest pełna, wykonaj jedną z następujących
czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (str. 14).
– Wymień kartę „Memory Stick Duo”.
• Używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu,
który ustawiono w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu umożliwiającym
zapis.
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Ustaw pokrętło trybu pracy w położenie inne, niż
podczas fotografowania.
• Aby nagrać film, ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
.
• Rozmiar obrazu jest ustawiony na [640(Wys.jakość)] podczas nagrywania filmów.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
– Ustaw rozmiar obrazu na inny, niż [640(Wys.jakość)].
– Włóż kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Nie można dodać do obrazów informacji o dacie.
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Istnieje
możliwość drukowania lub zapisywania obrazów ze wstawioną datą za pomocą
programu „Picture Motion Browser”.
Oglądanie obrazów
Aparat nie wyświetla obrazów.
• Naciśnij przycisk
(odtwarzania) (str. 14).
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona na komputerze.
• Aparat może nie wyświetlać prawidłowo plików obrazów poddanych obróbce na
komputerze, a także obrazów wykonanych za pomocą innego modelu aparatu.
• Aparat pracuje w trybie USB. Usuń połączenie USB.
28
Zalecenia eksploatacyjne
[ Nie należy używać/
przechowywać aparatu w
następujących miejscach
• W miejscu o bardzo wysokiej lub niskiej
temperaturze, albo w miejscu wilgotnym
W miejscach, gdzie korpus aparatu może
ulec zniekształceniu, co może spowodować
awarię, na przykład w samochodzie
zaparkowanym w słonecznym miejscu.
• W miejscu narażonym na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub w pobliżu
grzejnika
Korpus aparatu może ulec odbarwieniu lub
odkształceniu, co może spowodować awarię.
• W miejscu narażonym na kołyszące wstrząsy
• W pobliżu silnego pola magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub zakurzonych
Należy uważać, aby piasek lub kurz nie
dostały się do aparatu. Może to spowodować
awarię, w wielu przypadkach nieusuwalną.
[ Przenoszenie
Nie należy siadać na krześle lub w
jakimkolwiek innym miejscu, gdy aparat
znajduje się w tylnej kieszeni spodni lub
spódnicy, ponieważ może to spowodować
awarię lub uszkodzić urządzenie.
[ Czyszczenie
Czyszczenie ekranu LCD
Do usunięcia z powierzchni wyświetlacza
odcisków palców, kurzu itp. należy użyć
zestawu do czyszczenia ekranów LCD (brak w
zestawie).
Czyszczenie obiektywu
Przetrzyj obiektyw miękką szmatką, aby
usunąć odciski palców, kurz itp.
Czyszczenie obudowy aparatu
Przetrzyj obudowę aparatu miękką, lekko
zwilżoną wodą szmatką, a następnie wytrzeć
suchą. Nie należy używać następujących
środków, ponieważ mogą one uszkodzić
wykończenie lub obudowę.
• Środków chemicznych, takich jak
rozcieńczalnik, benzyna, alkohol,
jednorazowe szmatki, środki odstraszające
owady, filtry przeciwsłoneczny lub środki
owadobójcze itp.
• Nie należy dotykać aparatu, mając ręce
pokryte którymkolwiek z wyżej
wymienionych środków.
• Nie należy zostawiać aparatu w
długotrwałym kontakcie z gumą lub
winylem.
[ Temperatura pracy
Aparat jest przeznaczony do użytku w
temperaturze od 0°C do 40°C. Fotografowanie
w skrajnie zimnych lub gorących miejscach, w
temperaturze poza wymienionym zakresem,
nie jest zalecane.
[ Skroplenie wilgoci
Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prostu z
zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może
skroplić się wewnątrz lub na obudowie
aparatu. Skroplenie wilgoci może
spowodować awarię aparatu.
Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci
Należy wyłączyć aparat i odczekać około
godzinę aż wilgoć odparuje. Próbując zrobić
zdjęcie zawilgoconym obiektywem, nie można
uzyskać ostrych zdjęć.
PL
[ Wewnętrzny akumulator
rezerwowy
Niniejszy aparat posiada wewnętrzny
akumulator, podtrzymujący datę, godzinę i
inne ustawienia, niezależnie od tego, czy
zasilanie jest włączone czy wyłączone.
Akumulator ten jest stale ładowany, jeżeli
tylko aparat jest używany. Jednakże, jeżeli
aparat jest włączany tylko na krótko,
akumulator stopniowo rozładowuje się, a jeśli
aparat nie jest wcale używany przez około
miesiąc, rozładowuje się całkowicie. W takim
przypadku, akumulator należy naładować
przed użyciem aparatu.
Nawet jeśli akumulator ten nie jest
naładowany, aparat nadal może być używany,
niemożliwe jest jednak zapisywanie daty i
godziny.
Sposób ładowania wewnętrznego
akumulatora rezerwowego
Należy włożyć naładowany akumulator do
aparatu i zostawić go na 24 godziny lub dłużej
bez włączania zasilania.
29
Dane techniczne
Aparat
[System]
Przetwornik obrazu: Kolorowy CCD 7,20 mm
(typu 1/2,5), filtr barw podstawowych
Całkowita liczba pikseli aparatu:
Ok. 7 410 000 pikseli
Efektywna liczba pikseli aparatu:
Ok. 7 201 000 pikseli
Obiektyw: Carl Zeiss Vario-Tessar Obiektyw
ze zbliżeniem 3× f = 6,3 – 18,9 (38 –
114 mm w przeliczeniu dla aparatu
35 mm)
F2,8 – 5,2
Kontrola ekspozycji: Ekspozycja
automatyczna, preselekcja sceny
(7 trybów)
Balans bieli: Automatyczny, światło dzienne,
pochmurnie, światło jarzeniowe, światło
żarowe, lampa błyskowa
Format plików (zgodny z DCF):
Zdjęcia: zgodny zgodny z Exif Ver. 2.21
JPEG, zgodny z DPOF
Filmy: zgodny z MPEG1 (monofoniczny)
Nośnik zapisu danych: Pamięć wewnętrzna
(ok. 56 MB), karta „Memory Stick Duo”
Lampa błyskowa: Zasięg błysku (czułość ISO
(indeks zalecanej ekspozycji) ustawiona
na Auto): ok. 0,2 do 3,9 m (W)/ok. 0,3 do
2,0 m (T)
[Gniazda wejścia i wyjścia]
Ładowarka akumulatora BC-CSG/
BC-CSGB/BC-CSGC
DSC-W55
Wielozłącze: Wideo, audio (monofoniczne),
komunikacja USB
Komunikacja USB: Hi-Speed USB (zgodna z
USB 2.0)
Model DSC-W35
Gniazdo A/V OUT: Minijack
Wideo, Audio (monofoniczne)
Złącze USB: mini-B
Komunikacja USB: Hi-Speed USB (zgodna z
USB 2.0)
Zapotrzebowanie mocy: Prąd zmienny od 100
do 240 V, 50/60 Hz, 2 W (BC-CSG/BCCSGC), 2,6 W (BC-CSGB)
Napięcie wyjścia: Prąd stały 4,2 V, 0,25 A
Temperatura pracy: od 0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania: od –20 °C do
+60 °C
Wymiary: Ok. 62×24×91 mm (szer./wys./gł.)
Ciężar: Ok. 75 g
[Ekran LCD]
Używana bateria: Bateria litowo-jonowa
Maksymalne napięcie: Prąd stały 4,2 V
Napięcie znamionowe: Prąd stały 3,6 V
Przepustowość: 3,4 Wh (960 mAh)
DSC-W55
Panel LCD: 6,2 cm (typu 2,5) z matrycą TFT
Całkowita liczba punktów: 115 200 (480×240)
punktów
DSC-W35
Panel LCD: 5,1 cm (typu 2,0) z matrycą TFT
Całkowita liczba punktów: 84 960 (354×240)
punktów
[Zasilanie, dane ogólne]
Zasilanie: Akumulator NP-BG1, 3,6 V
Zasilacz sieciowy prądu zmiennego ACLS5K (brak w zestawie), 4,2 V
30
Pobór mocy (podczas rejestracji z włączonym
ekranem LCD):
DSC-W55
1,0 W
DSC-W35
1,0 W
Temperatura pracy: od 0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania: od –20 °C do
+60 °C
Wymiary:
DSC-W55
88,9×57,1×22,9 mm (szer./wys./gł., bez
elementów wystających)
DSC-W35
89,8×59,1×22,9 mm (szer./wys./gł., bez
elementów wystających)
Ciężar:
DSC-W55
Ok. 147 g (włącznie z akumulatorem NPBG1, paskiem na nadgarstek itp.)
DSC-W35
Ok. 149 g (włącznie z akumulatorem NPBG1, paskiem na nadgarstek itp.)
Mikrofon: Monofoniczny
Głośnik: Monofoniczny
Exif Print: Zgodny
System PRINT Image Matching III: Zgodny
PictBridge: Zgodny
Akumulator NP-BG1
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.
Znaki towarowe
•
jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick Micro”, „MagicGate” i
są znakami towarowymi
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows i DirectX są albo
zastrzeżonymi znakami towarowymi
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac i eMac są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX, i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Intel Corporation.
• Google jest zastrzeżonym znakiem
towarowym Google Inc.
• Ponadto, używane w instrukcji nazwy
systemów i produktów są zazwyczaj znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich twórców lub
producentów. Jednakże w niniejszym
podręczniku, symbole ™ lub ® nie są
używane we wszystkich przypadkach.
PL
31
Česky
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
[ Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít k
požáru nebo zranění.
Pro zákazníky v Evropě
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že
splňuje omezení stanovená ve směrnici EMC
pro používání propojovacích kabelů kratších
než 3 metry.
[ Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických
frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto
pristroje.
[ Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání), restartujte
aplikaci a znovu připojte komunikační kabel
(kabel USB apod.).
2
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem z
domácnosti. Místo toho by měl být odložen do
sběrného místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením
této instrukce zabráníte negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nákladním s
výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete
zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte, prosím, místní orgány státní
správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a
sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu .......................................................... 4
Začínáme .......................................................................................... 5
Kontrola dodaného příslušenství .............................................................. 5
1 Příprava akumulátoru ............................................................................ 6
2 Vložení akumulátoru / karty „Memory Stick Duo“
(není součástí dodávky) ............................................................................ 7
3 Zapnutí fotoaparátu/nastavení hodin .................................................... 9
Snadné fotografování .................................................................... 10
Prohlížení/vymazání snímků ......................................................... 13
Indikátory na displeji ..................................................................... 15
Změna nastavení – Nabídka/Nastavení ....................................... 18
Položky nabídky ..................................................................................... 19
Položky nastavení ................................................................................... 20
Využití počítače ............................................................................. 22
Podporované operační systémy pro USB připojení a softwarovou aplikaci
(je součástí dodávky) .............................................................................. 22
Zobrazení „Příručka k produktu Cyber-shot“ ......................................... 22
CZ
Životnost akumulátoru a kapacita paměti .................................. 23
Životnost akumulátoru a počet snímků, které lze zaznamenat či
zobrazit ................................................................................................... 23
Počet fotografií a doba záznamu videoklipů .......................................... 24
Odstraňování problémů ................................................................ 26
Akumulátor a napájení ............................................................................ 26
Fotografování/snímání videoklipů .......................................................... 27
Prohlížení snímků ................................................................................... 27
Upozornění ..................................................................................... 28
Technická data .............................................................................. 29
3
Poznámky k používání fotoaparátu
[ Vnitřní paměť a „Memory Stick
Duo“ zálohování
Nevypínejte fotoaparát a nevyjímejte
akumulátor ani kartu „Memory Stick Duo“,
pokud svítí indikátor přístupu – mohlo by
dojít ke zničení dat vnitřní paměti nebo dat
uložených na kartě „Memory Stick Duo“.
Data vždy chraňte pořízením záložní kopie.
[ Poznámky k záznamu/přehrávání
• Před nahráváním proveďte zkušební
záznam, jímž se ujistíte o správné funkci
fotoaparátu.
• Fotoaparát není prachotěsný, krytý proti
stékající vodě ani vodotěsný. Před
používáním fotoaparátu si přečtěte část
„Upozornění“ (str. 28).
• Dávejte pozor, aby fotoaparát nezmoknul.
Vnikne-li do něj voda, může dojít k
poruchám, jež mohou být v některých
případech neopravitelné.
• Nemiřte fotoaparátem do slunce ani do
jiných zdrojů silného světla. Mohlo by dojít k
poruše.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti míst
generujících silné rádiové vlny nebo
vysílajících záření. Fotoaparát by nemusel
správně zaznamenávat či přehrávat.
• Používání fotoaparátu v prostředí se
zvířeným pískem či prachem může vyvolat
poruchy.
• Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, odstraňte
ji, než začnete fotoaparát používat (str. 28).
• Fotoaparát nevystavujte otřesům ani
nárazům. Kromě poruch či znemožnění
záznamu obrázků se může stát záznamové
médium nepoužitelným, anebo může dojít k
selhání, poškození či ztrátě obrazových dat.
• Před použitím očistěte plochu blesku.
Působením horka či samotného blesku může
dojít k zabarvení povrchu blesku nebo k
zachycení světla na jeho povrchu s
následnou nedostatečnou zářivostí.
4
[ Poznámky k LCD displeji
• LCD displej je vyroben pomocí
specializované vysoce přesné technologie,
díky níž je aktivních přes 99,99 % pixelů.
Přesto se mohou na LCD displeji objevovat
nepatrné černé nebo jasné (bílé, červené,
modré nebo zelené) body. Tyto body jsou ve
výrobním procesu normální a záznam nijak
neovlivňují.
• S vybitým akumulátorem nebude fotoaparát
s vysunutým objektivem pracovat. Vložte
nabitý akumulátor a fotoaparát znovu
zapněte.
[ Kompatibilita obrazových dat
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálním
standardům DCF (Design rule for Camera
File system) stanoveným asociací JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Není zaručeno přehrávání obrazového
materiálu zaznamenaného fotoaparátem na
jiném zařízení ani přehrávání materiálu
zaznamenaného či upraveného v jiném
zařízení.
[ Upozornění týkající se ochrany
autorských práv
Autorskými právy mohou být chráněny
televizní programy, filmy, videokazety a jiné
materiály. Neautorizované nahrávání těchto
materiálů může být v rozporu s ustanoveními
autorských práv.
[ Neposkytujeme náhradu škody
za obsah záznamu
Nebude-li v důsledku poruchy fotoaparátu
nebo záznamového média atd. možný záznam
či přehrávání, nelze za obsah záznamu
poskytnout odškodnění.
[ Ilustrace
Fotografie použité v této příručce se vtahují k
modelu DSC-W55, není-li uvedeno jinak.
Začínáme
Kontrola dodaného příslušenství
• Nabíječka akumulátorů BC-CSG/BCCSGB/BC-CSGC (1)
• USB, A/V kabel pro víceúčelový konektor
(1) (DSC-W55)
• Kabel USB (1) (DSC-W35)
• Napájecí kabel (1)
(není součástí dodávky se v USA a
Kanadě)
• Kabel A/V (1) (DSC-W35)
• Dobíjecí akumulátor NP-BG1 (1)/pouzdro
na akumulátor (1)
• Řemínek na zápěstí (1)
CZ
• Disk CD-ROM (softwarová aplikace
Cyber-shot/„Příručka k produktu
Cyber-shot“) (1)
• Návod k obsluze (tento návod) (1)
DSC-W55
DSC-W35
Očko
Očko
Upevněte řemínek a navlékněte si jej na zápěstí, abyste zabránili poškození
fotoaparátu v důsledku pádu atd.
5
1 Příprava akumulátoru
Informace pro zákazníky v USA
a Kanadě
Zástrčka
Informace pro zákazníky mimo USA a
Kanadu
ɟ
ɟ
ɟ
Indikátor CHARGE
Indikátor CHARGE
Napájecí kabel
1 Akumulátor zasuňte do nabíječky akumulátorů.
2 Nabíječku akumulátorů zapojte do elektrické zásuvky.
Indikátor CHARGE se rozsvítí a začne nabíjení.
Po zhasnutí indikátoru CHARGE je proces dokončen (reálné nabíjení).
Budete-li v nabíjení akumulátoru pokračovat přibližně ještě hodinu (do plného nabití), bude
mít o něco delší výdrž.
[ Doba nabíjení
Doba k plnému nabití
Doba k reálnému nabití
Přibl. 330 min.
Přibl. 270 min.
• Doba potřebná k nabití zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C. Za určitých okolností či
podmínek může nabíjení trvat déle.
• Podrobnosti o životnosti akumulátoru a kapacitě paměti viz str. 23.
• Nabíječku akumulátorů zapojte do snadno přístupné elektrické zásuvky.
• Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od zdroje střídavého
napětí, dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání napáječky akumulátorů k
jakýmkoliv potížím, ihned přerušte napájení přístroje – zástrčku ihned odpojte od síťové zásuvky.
• Po dokončení nabíjení odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a akumulátor z nabíječky
vyjměte.
• Určeno k použití s kompatibilními akumulátory Sony.
6
2 Vložení akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“
(není součástí dodávky)
ɟ
Kryt
akumulátoru/
karty „Memory
Stick Duo“
Strana s konektorem
Vložte kartu
„Memory Stick Duo“
stranou s
konektorem
směřující k objektivu.
ɠ DSC-W55
DSC-W35
Vysouvací páčka akumulátoru
Akumulátor vkládejte za
současného tlaku koncem
akumulátoru na vysouvací páčku
akumulátoru.
1 Otevřete kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“.
CZ
2 Kartu „Memory Stick Duo“ (není součástí dodávky) zcela zasuňte, až
zacvakne.
3 Vložte akumulátor.
4 Zavřete kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“.
[ Není-li vložena žádná karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát zaznamenává/přehrává snímky použitím vnitřní paměti (přibl. 56 MB).
7
[ Kontrola zbývajícího času kapacity akumulátoru
Stisknutím tlačítka POWER přístroj zapněte a zbývající kapacitu akumulátoru
zkontrolujte na LCD displeji.
Indikátor
zbývající
kapacity
akumulátoru
Pokyny ke
zbývající
kapacitě
Dostatečná
zbývající
kapacita
Mírně
vybito
Akumulátoru zpola
vybit
Nízká
kapacita
akumulátoru,
záznam/
přehrávání se
brzy zastaví.
Nahraďte
akumulátor plně
nabitým nebo
akumulátor nabijte.
(Bliká varovný
indikátor.)
• Zobrazení správného indikátoru zbývající kapacity akumulátoru trvá asi minutu.
• Zobrazený indikátor zbývající kapacity akumulátoru nemusí být za určitých okolností správný.
• Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Nastavení hodin (str. 9).
[ Vyjmutí akumulátoru/karty„Memory Stick Duo“
Otevřete kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Akumulátoru
Ujistěte se, zda nesvítí indikátor
přístupu a potom na kartu „Memory
Stick Duo“ jedenkrát zatlačte.
Posuňte vysunovací páčkou
akumulátoru.
• Dejte pozor, aby akumulátor
nevypadl.
• Akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“ nikdy nevyjímejte, jestliže svítí indikátor přístupu – v
opačném případě může dojít ke zničení dat.
8
3 Zapnutí fotoaparátu/nastavení hodin
Tlačítko POWER
Režim fotografování
1
ɟ Ovládací tlačítko 2
3
CZ
1 Ovladačem režimů vyberte
a potom stiskněte tlačítko POWER.
2 Ovládacím tlačítkem nastavte hodiny.
1 Vyberte formát zobrazení data pomocí v/V, poté stiskněte z.
2 Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B, nastavte numerickou hodnotu pomocí
v/V, poté stiskněte z.
3 Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.
[ Změna data a času
Vyberte [Nastav. hodin] na obrazovce
(Nastavení) (str. 18).
[ Při zapnutí napájení
• Obrazovka Nastavení hodin se na displeji zobrazí při každém zapnutí fotoaparátu,
dokud nenastavíte hodiny.
• Pracuje-li fotoaparát s napájením akumulátorem a pokud neprovedete zhruba během
tří minut žádnou operaci, fotoaparát se automaticky vypne, aby se nevybíjel
akumulátor (funkce automatického vypnutí napájení).
9
Snadné fotografování
Hledáček
Mikrofon
Páčka transfokace
ɠ Tlačítko spouště
Tlačítko DISP (Přepínač
displeje)
Režim fotografování
Ovládací tlačítko
Závit stativu (na spodní
straně)
Tlačítko
(Velikost
snímku)
1 Vyberte režim pomocí ovladače režimů.
Fotografie (režim automatického nastavení): Vyberte
Videoklip: Vyberte
.
.
2 Fotoaparát držte klidně, paže mějte volně u těla.
Umístěte objekt do
středu rámečku.
Nezakrývejte
mikrofon prstem.
3 Stiskněte tlačítko spouště.
Fotografie:
1 Zaostřete stisknutím a
namáčknutím tlačítka spouště.
Indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
Zelený indikátor z (blokování AE/
AF) bliká a po zaznění pípnutí se
rozsvítí nepřerušovaně.
2 Domáčkněte tlačítko spouště až
nadoraz.
Ozve se zvuk závěrky.
Videoklip:
Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko spouště nadoraz.
10
[ Volba ovladačem režimů
Nastavte požadovaný režim
fotografování.
: Automatické nastav.
Umožňuje snadné fotografování s
automatickým nastavením.
: Automat.program
Umožňuje fotografování s automatickým
nastavením expozice (rychlost závěrky i
hodnota clony). Pomocí této nabídky
můžete volit různá nastavení.
: Videoklip
Záznam videoklipu se zvukem.
: Vysoká citlivost
Fotografování bez blesku i při nízké
intenzitě osvětlení.
: Zamlžení
Fotografování osob s výslednými
teplejšími tělovými tóny.
: Portrét za soumraku
Pořizování ostrých snímků na tmavých
místech beze ztráty noční atmosféry.
: Soumrak
Snímání nočních scén beze ztráty noční
atmosféry.
: Krajina
Fotografování se zaostřením na vzdálený
objekt.
: Pláž
Fotografování scén u moře či jezera s
živější modrou barvou vody.
: Sníh
Zřetelnější fotografování zimních scén s
převažující bílou.
[
Použití transfokátoru
Posuňte páčkou transfokátoru.
• Jestliže stupnice přiblížení překročí 3×,
fotoaparát použije inteligentní nebo přesnou
digitální transfokaci.
• Během nahrávání videoklipu nelze měnit
stupeň přiblížení.
[
Blesk (výběr režimu blesku pro
fotografie)
Opakovaným stisknutím v ( ) na
ovládacím tlačítku vyberte požadovaný
režim.
(Bez indikace): Automatický blesk
Zableskne při nedostatku světla nebo při
protisvětle (výchozí nastavení)
: Nucený blesk
SL : Pomalá synchronizace (nucený blesk)
Rychlost závěrky je na tmavých místech
pomalá, aby mohlo být zřetelně zachyceno
pozadí, které se nachází mimo dosah
blesku.
: Vypnutý blesk
[
Makro (snímání zblízka)
Stiskněte B ( ) na ovládacím tlačítku.
Pro zrušení stiskněte B znovu.
(Bez indikace): Makro vyp.
: Makro zap. (poloha W: přibl. 2 cm nebo
více, poloha T: přibl. 30 cm nebo více)
[
CZ
Použití samospouště
Opakovaným stisknutím V ( ) na
ovládacím tlačítku vyberte požadovaný
režim.
Indikátor samospouště
(Bez indikace): Samospoušť vypnuta
: Nastavení 10-sekudového zpoždění
samospouště
: Nastavení 2-sekundového zpoždění
samospouště
Stiskněte tlačítko spouště, začne blikat
indikátor samospouště a ozve se
zvukový signál závěrky.
11
[
Videoklipy
EV (nastavení expozice)
Stiskněte b ( ) na ovládacím tlačítku a
poté nastavte stisknutím v/V expozici.
Velikost
snímku
Pokyny
Směrem k +: Světlejší obraz.
Směrem k –: Tmavší obraz.
FINE
640 :
640(Lepší)
Zobraz.v TV (vysoká
kvalita)
Jestliže chcete stupnici nastavení EV
vypnout, stiskněte znovu tlačítko b.
STD
640 :
640(Standard)
Zobrazení v TV
(standardní)
160
[ DISP Změna zobrazení stavu na
displeji
: 160
Pro elektronickou poštu
[ Zaznamenatelný počet fotografií
a zaznamenatelná délka
videoklipů
Po každém stisknutí tlačítka DISP
(Přepínač displeje) se obsah displeje
změní následovně.
Zaznamenatelný počet fotografií a
zaznamenatelná délka videoklipů se liší
v závislosti na zvolené velikosti obrazu.
Histogram zapnut
Fotografie
Indikátory vypnuty
Maximální zaznamenatelný počet snímků
LCD displej vypnut
Videoklipy
Indikátory zapnuty
[
Změna velikosti snímku
Stiskněte tlačítko
(Velikost
snímku) a potom stisknutím v/V
vyberte velikost.
Chcete-li nabídku Velikost snímku
vypnout, znovu stiskněte tlačítko
Fotografie
Velikost
snímku
Pokyny
7M :
7M
Tisk až A3/11×17"
3:2 :
3:2
Poměr stran 3:2
5M :
5M
Tisk až A4/8×10"
3M :
3M
Tisk až 13×18cm/5×7"
2M :
2M
Tisk až 10×15cm/4×6"
VGA
Pro elektronickou poštu
16:9
Zobrazení na 16:9 HDTV
VGA :
16:9 :
12
Maximální zaznamenatelná délka
.
• Počet zaznamenatelných fotografií a doba se
mohou lišit v závislosti na podmínkách
záznamu.
Prohlížení/vymazání snímků
Páčka
(Přehled)/
(transfokace při
přehrávání)
Páčka
(transfokace
při přehrávání)
Konektor A/V OUT
(DSC-W35)
Tlačítko
(Přehrávání)
ɟ Ovládací tlačítko
Víceúčelový konektor (ve
spodní části) (DSC-W55)
Tlačítko
(Vymazat)
1 Stiskněte
tlačítko (Přehrávání).
• Stisknete-li tlačítko
(Přehrávání) při vypnutém fotoaparátu, zapne se fotoaparát do režimu
přehrávání. Po opětovném stisknutí tlačítka se přepne do režimu záznamu.
CZ
2 Vyberte snímek pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Videoklip:
Stisknutím z přehrajete videoklip. (Přehrávání zastavíte opětovným stisknutím z.)
Stiskněte B pro převíjení vpřed, stiskněte b pro převíjení vzad. (Stisknutím z se vrátíte do
běžného přehrávání.)
Stisknutím v/V nastavíte hlasitost.
[
Mazání snímků
1 Zobrazte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte
2 Vyberte [Vymazat] pomocí v, poté stiskněte z.
[
Zobrazení zvětšeného snímku (transfokace při přehrávání)
Během zobrazení fotografie posuňte páčkou
páčkou .
Upravte změnu měřítka: v/V/b/B
Zrušte transfokaci při přehrávání: z
[
(Vymazat).
. Chcete-li transfokaci zrušit, posuňte
Zobrazení obrazovky přehledu
Posuňte páčkou
(Přehled) a vyberte snímek pomocí v/V/b/B. Chcete-li zobrazit
další (předchozí) obrazovku přehledu, stiskněte b/B.
Chcete-li se vrátit k zobrazení jednoho snímku, stiskněte z.
13
[ Vymazání snímků při zobrazení přehledu snímků
1 Při zobrazení obrazovky přehledu stiskněte
(Vymazat) a vyberte [Vybrat]
pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
2 Vyberte snímek, který chcete vymazat, pomocí v/V/b/B, poté stiskněte z, na
vybraném snímku se zobrazí indikátor
(Vymazat).
3 Stiskněte
(Vymazat).
4 Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.
[ Zobrazení fotografií na televizní obrazovce
Připojte fotoaparát k televizoru pomocí kabelu pro víceúčelový konektor (DSC-W55)
nebo kabelem A/V (DSC-W35).
DSC-W55
Vstupní zdířky audio/video
K víceúčelovému konektoru
Kabel pro víceúčelový konektor
(je součástí dodávky)
DSC-W35
Vstupní zdířky audio/video
Ke konektoru A/V OUT
Kabel A/V (je součástí dodávky)
14
Indikátory na displeji
Po každém stisknutí tlačítka DISP
(Přepínač displeje) se data displeje a
indikátory zapnou a vypnou (str. 12).
[ Při fotografování
A
Zbývající kapacita
akumulátoru
z
AE/AF blokování
Režim záznamu
M
Vyvážení bílé
WB
STBY
NAHR
Pohotovostní režim/
nahrávání videoklipu
Režim fotografování
(Volba scény)
Režim fotografování
(Automatický program)
Režim fotografování
[ Při snímání videoklipů
Režim blesku
SL
Nabíjení blesku
1.3 Transfokace
CZ
Bez červ. očí
Ostrost
Kontrast
Funkce Iluminátor AF
ON
Režim měření
[ Při přehrávání
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Barevný režim
Režim přehrávání
Ochrana
-
Značka Tisková
objednávka (DPOF)
1.3
Transfokace
Krok
12/16
Přehrávání políčko po
políčku
N
Přehrávání
Hlasitost
15
B
12/12
Číslo snímku/počet
snímků nahraných ve
vybrané složce
00:00:12
Počitadlo
Makro
Režim AF
S AF M AF
Indikátor rámečku
autofokusu
1.0m
Předvolba vzdálenosti
zaostření
Stupnice nastavení EV
D
Varování před otřesy
E
Varování při nízké
kapacitě akumulátoru
PictBridge připojení
+2.0EV
V Tmavší
v Světlejší
Nastavení expozice EV
101-0012
Číslo složky-souboru
Hodnota expozice
Režim měření
Blesk
WB
Vyvážení bílé
Proužek přehrávání
+
PictBridge připojení
Nitkový kříž
jednobodového měření
expozice
Velikost snímku
Rámeček autofokusu
C
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
FINE
640
16:9
STD
640
160
FINE STD
101
Kvalita snímku
500
Rychlost závěrky
Složka pro ukládání
F3.5
Hodnota clony
Změna složky
101
Složka přehrávání
Zbývající kapacita vnitřní
paměti
Zbývající kapacita karty
„Memory Stick“
00:00:00
[00:28:25]
Doba nahrávání
[maximální doba
záznamu]
1/30"
Interval režimu Série více
snímků
400
Zbývající počet snímků,
jež je možné uložit
Samospoušť
C:32:00
Zobrazení
autodiagnostiky
Číslo ISO
16
E
Histogram
•
tento indikátor se
zobrazí, jestliže je funkce
histogramu vypnuta.
Funkce NR pomalá
závěrka
125
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozice
2007 1 1
9:30 AM
Datum a čas vytvoření
přehrávaného snímku
z PAUZA
z START
Přehrávání snímků
pořízených v režimu Série
více snímků po sériích
ZPĚT/
DALŠÍ
Výběr snímků
HLAS.
Nastavení hlasitosti
Nabídka
CZ
17
Změna nastavení – Nabídka/Nastavení
Tlačítko
(Přehrávání)
Režim fotografování
ɟ Tlačítko MENU
ɠ Ovládací tlačítko
1 Nahrávání: Zapněte fotoaparát, poté zvolte režim fotografování.
Přehrávání: Stiskněte
tlačítko (Přehrávání).
Podle pozice ovladače režimů a podle režimu Záznam/Přehrávání jsou k dispozici různé
položky.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
3 Vyberte požadovanou položku nabídky pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
• Jestliže je požadovaná položka nabídky mimo displej, stiskněte opakovaně b/B, dokud se
nezobrazí na displeji.
• Po výběru položky v režimu přehrávání stiskněte z.
4 Nastavení vyberte pomocí v/V.
Vybrané nastavení se zvětší a nastaví.
5 Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
[ Výběr položky nastavení
Stiskněte a přidržte tlačítko MENU
nebo vyberte
(Nastavení) v kroku
3 a potom stiskněte B.
Vyberte položku, kterou chcete
nastavit, pomocí v/V/b/B a potom
stiskněte z.
18
Podrobnosti k této funkci 1 strana 18
Položky nabídky
Dostupné položky nabídky se liší podle polohy ovladače režimů a nastavení nabídky.
Na displeji se zobrazují jen dostupné položky nabídky.
Nabídka pro fotografování
COLOR (Barevný režim)
Změna živosti fotografie nebo přidání speciálních efektů.
9 (Ostření)
Změna metody zaostření.
(Režim měření)
WB (Vyváž. bílé)
ISO
Volba citlivosti na světlo.
(Kval. snímku)
Mode (Nahr. režim)
M
Výběr režimu měření.
Nastavení vyvážení barev.
(Interval)
Výběr požadované kvality snímku.
Výběr metody sériového fotografování.
Výběr intervalu snímkování při nastavení Nahr. režim na [Velká
série].
(Výkon blesku)
Upravuje intenzitu blesku.
(Kontrast)
Nastavuje kontrast snímku.
(Ostrost)
Nastavuje ostrost snímku.
(Nastavení)
Změna položek nastavení.
CZ
Nabídka prohlížení
(Složka)
Výběr složky pro prohlížení snímků.
- (Chránit)
Zabraňuje náhodnému smazání.
DPOF
Přidání značky tiskové objednávky.
(Tisk)
Tisk snímků použitím tiskárny odpovídající standardu
PictBridge.
(Post. přehr.)
Přehrávání série snímků.
(Změna vel.)
Změna velikosti zaznamenaného snímku.
(Otočit)
Otočení snímku.
(Rozdělit)
Střih videoklipů.
(Nastavení)
Změna položek nastavení.
Ořezat
Záznam zvětšeného snímku. (K dispozici pouze pro transfokaci
při přehrávání.)
19
Podrobnosti k této funkci 1 strana 18
Položky nastavení
Fotoaparát
Režim AF
Výběr provozního režimu autofokusu.
Digitál. transf.
Nastavení režimu digitálního transfokátoru.
Přír.funkce
Zobrazení popisu funkcí při práci s fotoaparátem.
Bez červ. očí
Nastavení redukce jevu červených očí při použití blesku.
Iluminátor AF
Zajistí pomocné světlo ke snazšímu zaostření objektu v tmavém
prostředí.
Autom. Prohlížení
Ihned po expozici fotografie se na displeji zobrazí výsledný
snímek zhruba na dvě sekundy.
Nástroj vnitřní paměti
Formátovat
Naformátuje vnitřní paměť.
Nástroj Memory Stick
20
Formátovat
Zformátuje kartu „Memory Stick Duo“.
Tvorba nahr. složky
Vytvoří na kartě „Memory Stick Duo“ složku k ukládání snímků.
Změna nahr. složky
Změní složku právě používanou k nahrávání snímků.
Kopírovat
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na kartu „Memory
Stick Duo“.
Podrobnosti k této funkci 1 strana 18
Nastavení 1
Podsvícení LCD
(pouze DSC-W55)
Zvuk
Jazyk
Inicializace
Nastavení jasu podsvícení displeje LCD při používání
fotoaparátu s akumulátorem.
Nastavení zvuku tlačítek.
Nastavení jazyka, který se bude používat k zobrazení položek
nabídek, varování a zpráv.
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
Nastavení 2
Číslo souboru
Nastavení způsobu přidělování čísel souborů snímkům.
Spojení USB
Výběr USB režimu, který má být použit při propojení
fotoaparátu s počítačem nebo tiskárnou odpovídající standardu
PictBridge pomocí kabelu pro víceúčelový konektor (DSC-W55)
nebo kabelu USB (DSC-W35).
Videovýstup
Nastavení výstupního signálu videa podle barevné obrazové
normy připojeného videozařízení.
Nastav. hodin
Nastavení data a času.
CZ
21
Využití počítače
Snímky pořízené fotoaparátem můžete zobrazit v počítači. Díky možnostem softwaru
můžete s fotografiemi i videoklipy z fotoaparátu pracovat v nebývalém rozsahu.
Podrobnosti naleznete v dokumentu „Příručka k produktu Cyber-shot“.
Podporované operační systémy pro USB připojení a
softwarovou aplikaci (je součástí dodávky)
Pro uživatele systému Windows
Pro uživatele systému Macintosh
USB připojení
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
nebo Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X(v10.1 až v10.4)
Softwarová aplikace
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
nebo Windows XP Professional
není kompatibilní
• Nutnost instalace s výše uvedeným operačním systémem.
• Jestliže váš operační systém USB připojení nepodporuje, použijte běžně dostupný adaptér
Memory Stick Reader/Writer.
• Další podrobnosti o provozním prostředí softwarové aplikace Cyber-shot „Picture Motion
Browser“ naleznete v dokumentu „Příručka k produktu Cyber-shot“.
Zobrazení „Příručka k produktu Cyber-shot“
[ Pro uživatele systému Windows
[ Pro uživatele systému Macintosh
1 Zapněte počítač a vložte disk CD-
1 Zapněte počítač a vložte disk CD-
ROM (je součástí dodávky) do
jednotky CD-ROM.
ROM (je součástí dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí se níže uvedené okno.
Vyberte složku „Handbook“ a zkopírujte
dokument „Handbook.pdf“ uložený ve
složce „CZ“ do počítače.
2 Po dokončení kopírování poklepejte na
ikonu „Handbook.pdf“.
Klepnete-li na tlačítko [Cyber-shot
Handbook], zobrazí se obrazovka pro
kopírování dokumentu „Příručka k
produktu Cyber-shot“. Při kopírování
postupujte podle pokynů na obrazovce.
2 Po dokončení instalace poklepejte na
zástupce vytvořeného na ploše.
22
Životnost akumulátoru a kapacita paměti
Životnost akumulátoru a počet snímků, které lze zaznamenat či
zobrazit
Tabulky ukazují přibližný počet snímků,
jež lze zaznamenat či zobrazit, a
životnost akumulátoru při fotografování
v režimu [Normální], s plnou kapacitou
akumulátoru (je součástí dodávky) při
teplotě prostředí 25°C. Počty obrázků,
jež lze zaznamenat či zobrazit,
zohledňují v případě nutnosti výměnu
karty „Memory Stick Duo“.
Upozorňujeme, že skutečné počty
mohou být nižší než počty uvedené v
tabulce – záleží na podmínkách použití.
• Kapacita akumulátoru se s četností použití
časem snižuje.
• Počet snímků, které lze zaznamenat či
zobrazit a životnost akumulátoru se snižují
za následujících okolností:
– Nízká okolní teplota.
– Časté používání blesku.
– Časté zapínání a vypínání fotoaparátu.
– Časté používání transfokátoru.
– Jas podsvícení LCD displeje s nastavením
na vysokou hodnotu (pouze DSC-W55).
– [Režim AF] je nastaven na [Monitor].
– Kapacita akumulátoru je nízká.
[ Při fotografování
LCD
displej
Počet snímků
Životnost
akumulátoru
(min.)
Vyp.
[ Při prohlížení fotografií
Počet snímků
Životnost
akumulátoru (min.)
CZ
DSC-W55
Přibl. 8800
Přibl. 440
DSC-W35
Přibl. 6800
Přibl. 340
• Postupné prohlížení jednotlivých snímků
zhruba ve třísekundových intervalech
[ Při snímání videoklipů
LCD displej zap.
(min.)
LCD displej vyp.
(min.)
DSC-W55
DSC-W55
Zap.
– Fotografování jednou za každých 30
sekund.
– Transfokátor je přepínán střídavě mezi
polohou W a T.
– Blesk je použit u každého druhého
snímku.
– Napájení je zapnuto a vypnuto po každém
desátém snímku.
• Metoda měření je založena na standardu
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Počet snímků a životnost akumulátoru
nezávisí na velikosti snímku.
Přibl. 380
Přibl. 490
Přibl. 190
Přibl. 245
Přibl. 180
Přibl. 180
DSC-W35
Zap.
Přibl. 380
Přibl. 190
Vyp.
Přibl. 480
Přibl. 240
Přibl. 230
DSC-W35
Přibl. 230
• Nepřetržité natáčení videoklipů s velikostí
obrazu [160]
• Fotografování za následujících podmínek:
–
(Kval. snímku) je nastavena na
[Lepší].
– [Režim AF] je nastaven na [Jeden].
23
Počet fotografií a doba záznamu videoklipů
Počet fotografií a délka videoklipů se mohou lišit podle podmínek záznamu a
záznamového média.
• Podrobnosti o velikosti snímku viz str. 12.
[ Přibližný počet fotografií (kvalita snímku je v horním řádku [Lepší] a v
dolním řádku [Standard].)
(Jednotky: snímky)
Kapacita
Velikost
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
Vnitřní
paměť
Přibl.
56MB
Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná v tomto fotoaparátu
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16
37
67
137
279
573
1132
2272
33
73
132
268
548
1125
2223
4459
16
37
67
137
279
573
1132
2272
33
73
132
268
548
1125
2223
4459
23
51
92
188
384
789
1559
3127
43
96
174
354
723
1482
2928
5873
37
82
148
302
617
1266
2501
5017
67
149
264
537
1097
2250
4447
8919
60
133
238
484
988
2025
4002
8027
111
246
446
907
1852
3798
7504
15052
357
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
892
1975
3571
7261
14821
30385
60036
120416
60
133
238
484
988
2025
4002
8027
111
246
446
907
1852
3798
7504
15052
• Počet uvedených snímků platí při nastavení [Mode] na [Normální].
• Jestliže je počet zbývajících zaznamenatelných snímků vyšší než 9 999, zobrazí se indikátor
„>9999“.
• Později můžete provést změnu velikosti snímků ([Změna vel.], str. 19).
24
[ Přibližná doba záznamu videoklipů
(Jednotky: hodiny : minuty : sekundy)
Vnitřní
Kapacita paměť
Velikost
640(Lepší)
Přibl.
56MB
–
Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná v tomto fotoaparátu
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard) 0:02:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
160
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20 24:18:20 48:01:40 96:19:50
0:42:40
• Videoklipy s velikostí nastavenou na [640(Lepší)] lze zaznamenávat pouze na karty „Memory
Stick PRO Duo“.
• Velikost zaznamenatelného videoklipu je přibl. 2 GB pro každý soubor. Dosáhne-li velikost přibl.
2 GB, fotoaparát záznam automaticky ukončí.
• Při přehrávání obrázků zaznamenaných staršími modely Sony se může zobrazení od skutečné
velikosti snímku lišit.
CZ
25
Odstraňování problémů
Pokud se při použití fotoaparátu objeví potíže, vyzkoušejte následující řešení.
1 Proveďte kontrolu níže uvedených položek a nahlédněte do
dokumentu „Příručka k produktu Cyber-shot“ (PDF).
Jestliže se na displeji zobrazí kód jako například „C/E:ss:ss“, nahlédněte
do dokumentu „Příručka k produktu Cyber-shot“.
2 Vyjměte akumulátor, zhruba po minutě jej znovu vložte a zapněte
napájení.
3 Inicializujte nastavení (str. 21).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
Vezměte laskavě na vědomí, že odesláním fotoaparátu k opravě souhlasíte s tím, že
pracovníci servisu mohou při opravě zobrazit obsah vnitřní paměti fotoaparátu.
Akumulátor a napájení
Akumulátor nelze nainstalovat.
• Nainstalujte akumulátor správně – koncem akumulátoru stlačte vysunovací páčku
akumulátoru (str. 7).
Nelze zapnout fotoaparát.
• Nainstalujte správně akumulátor (str. 7).
• Akumulátor je vybitý. Nainstalujte nabitý akumulátor (str. 6).
• Akumulátor je na konci své životnosti. Nahraďte jej novým.
• Použijte doporučený akumulátor (str. 5).
Napětí se náhle vypne.
• Pokud je fotoaparát zapnutý a neprovedete-li zhruba po dobu tří minut žádnou
operaci, fotoaparát se automaticky vypne, aby se akumulátor nevybíjel. Fotoaparát
znovu zapněte (str. 9).
• Akumulátor je na konci své životnosti. Nahraďte jej novým.
Akumulátor nelze nabít.
• Akumulátor nelze nabíjet použitím AC adaptéru (není součástí dodávky).
26
Indikátor zbývající kapacity akumulátoru neukazuje správně.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném
prostředí.
• Zobrazená zbývající kapacita se liší od skutečné. Zobrazené informace zkorigujete
úplným vybitím akumulátoru a následným nabitím.
• Akumulátor je vybitý. Nainstalujte nabitý akumulátor (str. 6).
• Akumulátor je na konci své životnosti. Nahraďte jej novým.
Fotografování/snímání videoklipů
Fotoaparát nemůže nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“ (strany
24, 25). Jsou-li plné, proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nepotřebné snímky (str. 13).
– Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s ochranou proti zápisu na kartu a pojistka
ochrany je nastavena do polohy LOCK. Nastavte pojistku do polohy nahrávání.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při fotografování nastavte ovladač režimů do jiné polohy než
.
• Při natáčení videoklipů nastavte ovladač režimů na
.
• Při záznamu videoklipů je velikost obrazu nastavena na [640(Lepší)]. Proveďte jednu z
následujících akcí:
– Nastavte velikost obrazu na jinou hodnotu než [640(Lepší)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
CZ
Nelze vložit datum do snímků.
• Tento fotoaparát není vybaven funkcí přidání datumu k snímku. Můžete tisknout či
ukládat snímky s datem vloženým pomocí aplikace „Picture Motion Browser“.
Prohlížení snímků
Fotoaparát nemůže přehrávat snímky.
• Stiskněte tlačítko
(Přehrávání) (str. 13).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn.
• Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor snímku nahrán
pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání na tomto fotoaparátu zaručit.
• Fotoaparát je v režimu USB. Zrušte připojení USB.
27
Upozornění
[ Fotoaparát nepoužívejte a
neskladujte v následujících
místech
• V mimořádně horkém, studeném nebo
vlhkém prostředí
V místech, jako je například na slunci
zaparkovaný automobil, může dojít k
deformaci tělesa fotoaparátu s následnou
poruchou.
• V místě s přímým slunečním zářením nebo
poblíž topidla
Těleso fotoaparátu může změnit barvu nebo
podlehnout deformaci, jež může vyvolat
poruchu.
• V místech vystavených silným vibracím
• Blízko míst se silným magnetickým polem
• V místech se zvířeným pískem či prachem
Dávejte pozor, aby do fotoaparátu nevnikl
písek nebo prach. Mohlo by tak dojít k
poruše fotoaparátu a v některých případech
se může jednat o poruchu neopravitelnou.
[ Nošení fotoaparátu
Nesedejte si na židli či na jiná místa s
fotoaparátem zastrčeným do zadní kapsy –
mohlo by dojít k poruše nebo poškození
fotoaparátu.
[ Čištění
Čištění LCD displeje
Povrch displeje otřete čisticí sadou na LCD
zařízení (není součástí dodávky) a odstraňte
otisky prstů, prach atd.
Čištění objektivu
Objektiv otřete suchou tkaninou a odstraňte
otisky prstů, prach atd.
Čištění povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu lehce očistěte měkkou
tkaninou navlhčenou ve vodě a potom jej
otřete suchou tkaninou. Nepoužívejte
následující prostředky – mohlo by dojít k
poškození povrchu nebo pláště.
• Chemické prostředky jako ředidlo, benzin,
alkohol, jednorázové utěrky, repelenty proti
hmyzu, krémy na opalování nebo insekticidy
atd.
• Fotoaparát nepoužívejte, jestliže máte výše
uvedené prostředky naneseny na rukou.
• Neponechávejte fotoaparát delší dobu v
kontaktu s pryží či vinylem.
28
[ Provozní teplota
Fotoaparát byl navržen pro použití v teplotách
mezi 0 °C a 40 °C. Nedoporučujeme
fotografovat na mimořádně chladných či
horkých místech přesahujících uvedené
hodnoty.
[ Kondenzace vlhkosti
Jestliže byl fotoaparát přenesen přímo ze
studeného do teplého prostředí, může uvnitř
nebo na povrchu přístroje zkondenzovat
vlhkost. Tato kondenzace vlhkosti může
způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu.
Postup v případě kondenzace vlhkosti
Fotoaparát vypněte a vyčkejte asi hodinu, než
se vlhkost odpaří. Upozorňujeme, že pokusíteli se fotografovat s vlhkostí uvnitř objektivu,
nebudete moci pořídit zřetelné snímky.
[ Informace o vnitřním dobíjecím
záložním akumulátoru
Fotoaparát je vybaven vnitřním dobíjecím
akumulátorem, jenž udržuje datum, čas a další
nastavení, ať už je napájení zapnuto či nikoli.
Tento dobíjecí akumulátor se neustále dobíjí,
pokud je fotoaparát používán. Používáte-li
však fotoaparát pouze krátkodobě,
akumulátor se postupně vybíjí a nebudete-li
fotoaparát vůbec používat asi po dobu
jednoho měsíce, článek se zcela vybije. V
takovém případě zajistěte, aby se dobíjecí
akumulátor před použitím fotoaparátu nabil.
Fotoaparát však můžete používat i přesto, že
dobíjecí akumulátor není nabitý – pokud
nezaznamenáváte datum a čas.
Metoda nabíjení vnitřního dobíjecího
záložního akumulátoru
Do fotoaparátu vložte nabitý akumulátor a
přístroj ponechte 24 hodin či déle s vypnutým
napájením.
Technická data
Fotoaparát
[Systém]
Obrazové zařízení: barevný CCD snímač
7,20 mm (typ 1/2,5), primární barevný filtr
Celkový počet pixelů fotoaparátu:
Přibl. 7 410 000 pixelů
Efektivní počet pixelů fotoaparátu:
Přibl. 7 201 000 pixelů
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 3× zoom,
f = 6,3 – 18,9 mm (38 – 114 mm při
přepočtu na 35 mm fotoaparát) F2,8 – 5,2
Řízení expozice: automatická expozice, volba
scény (7 režimů)
Vyvážení bílé: automatické, denní světlo,
oblačno, zářivky, žárovky, blesk
Formát souborů (kompatibilní s DCF):
Fotografie: Exif Ver. 2.21 kompatibilní s
JPEG, kompatibilní s DPOF
Videoklipy: kompatibilní s MPEG1
(monofonní)
Záznamové médium: vnitřní paměť (přibl.
56 MB), „Memory Stick Duo“
Blesk: dosah blesku (citlivost ISO
(doporučený index expozice) nastavena na
režim Auto): přibl. 0,2 až 3,9 m (W)/přibl.
0,3 až 2,0 m (T)
[Vstupní a výstupní konektory]
DSC-W55
Víceúčelový konektor: video, audio
(monofonní), USB komunikace
USB komunikace: Hi-Speed USB
(kompatibilní s USB 2.0)
DSC-W35
Konektor A/V OUT: typ minijack
Video, audio (monofonní)
USB konektor: typ mini-B
USB komunikace: Hi-Speed USB
(kompatibilní s USB 2.0)
[LCD displej]
DSC-W55
LCD panel: 6,2 cm (typ 2,5) technologie TFT
Celkový počet bodů: 115 200 (480×240) bodů
DSC-W35
LCD panel: 5,1 cm (typ 2,0) technologie TFT
Celkový počet bodů: 84 960 (354×240) bodů
[Napájení, obecně]
Příkon (při fotografování se zapnutým LCD
displejem):
DSC-W55
1,0 W
DSC-W35
1,0 W
Provozní teplota: 0 až 40 °C
Skladovací teplota: –20 až +60 °C
Rozměry:
DSC-W55
88,9×57,1×22,9 mm (š/v/h, včetně
vyčnívajících částí)
DSC-W35
89,8×59,1×22,9 mm (š/v/h, včetně
vyčnívajících částí)
Hmotnost:
DSC-W55
Přibl. 147 g (včetně akumulátoru NP-BG1,
řemínku na zápěstí atd.)
DSC-W35
Přibl. 149 g (včetně akumulátoru NP-BG1,
řemínku na zápěstí atd.)
Mikrofon: monofonní
Reproduktor: monofonní
Exif Print: kompatibilní
PRINT Image Matching III: kompatibilní
PictBridge: kompatibilní
CZ
Nabíječka akumulátorů BC-CSG/
BC-CSGB/BC-CSGC
Požadavky na napájení: AC 100 až 240 V,
50/60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)
2,6 W (BC-CSGB)
Výstupní napětí: 4,2 V ss, 0,25 A
Provozní teplota: 0 až 40 °C
Skladovací teplota: –20 až +60 °C
Rozměry: přibl. 62×24×91 mm (š/v/h)
Hmotnost: přibl. 75 g
Dobíjecí akumulátor NP-BG1
Použité akumulátory: lithium-iontové
Maximální napětí: 4,2 V ss
Jmenovité napětí: 3,6 V ss
Kapacita: 3,4 Wh (960 mAh)
Konstrukce a technická data mohou být
změněny i bez předchozího upozornění.
Napájení: dobíjecí akumulátor NP-BG1, 3,6 V
AC adaptér AC-LS5K (není součástí
dodávky), 4,2 V
29
Ochranné známky
•
je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick Micro“, „MagicGate“ a
jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows a DirectX jsou
registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Apple
Computer, Inc.
• Intel, MMX a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation.
• Google je registrovaná ochranná známka
společnosti Google Inc.
• Ostatní názvy systémů a produktů zmíněné v
tomto návodu jsou rámcově ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami příslušných vývojářů či výrobců.
V tomto návodu však nejsou ve všech
případech použity značky ™ nebo ®.
30
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w co
najmniej 70% z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie
oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków
organicznych.
Vytištěno na papíru, který je recyklován ze 70% nebo
více pomocí inkoustu bez VOC (prchavá organická
sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
Printed in China
Download PDF

advertising