Sony | DSC-W180 | Sony DSC-W180 W180 Digitální kompaktní fotoaparát Návod k obsluze

Obsah
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
Příručka k produktu Cyber-shot
DSC-W180/W190
© 2009 Sony Corporation
4-143-375-62(1)
CZ
Jak používat tuto příručku
Obsah
Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na odpovídající stránku.
To je obzvláště výhodné, když chcete vyhledat nějakou funkci.
Obsah
Vyhledávání informací podle funkcí.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vyhledávání informací v seznamu
MENU/položky nastavení.
Značky a způsob označování používané v této
příručce
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
Vyhledávání informací podle
klíčového slova.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání informací podle činnosti.
Rejstřík
V této příručce se posloupnost činností
označuje šipkami (t). S fotoaparátem
pracujte v naznačeném pořadí. Značky
jsou uvedeny tak, jak se objevují ve
výchozím nastavení fotoaparátu.
Výchozí nastavení jsou označena
pomocí .
Označuje upozornění a omezení důležitá
pro správnou činnost fotoaparátu.
Označuje informace, jejichž znalost
může být užitečná.
2CZ
Jiné paměťové karty používat nelze.
• Podrobnosti o kartě „Memory Stick Duo“
viz str. 99.
Adaptér na
„Memory Stick
Duo“
Černé, bílé, červené, modré
nebo zelené body
• Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo
objektivu přímému slunečnímu záření může
způsobit poruchy. Dbejte opatrnosti při
ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo
venku.
• Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení
barev a jeho poruše.
• Ve studeném prostředí mohou obrázky na
LCD displeji zanechávat svoji opožděnou
stopu. Nejedná se o závadu.
• Buďte opatrní, aby vysunovací objektiv do
ničeho nenarazil a nemanipulujte s ním silou.
Poznámky k bloku akumulátorů
Snímky použité v této příručce
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
blok akumulátorů (přiložen).
• Blok akumulátorů můžete nabíjet, i když
není zcela vybitý. I když blok akumulátorů
není zcela nabitý, můžete jej normálně
používat.
• Jestliže nehodláte blok akumulátorů delší
dobu používat, vybijte jej a vytáhněte z
fotoaparátu. Poté jej uložte na chladném a
suchém místě. Účelem je zachování funkce
bloku akumulátorů.
• Podrobnosti o použitelném bloku
akumulátorů viz str. 101.
Obrázky použité jako příklady v této příručce
jsou reprodukované obrázky a nejsou to tedy
skutečné snímky pořízené tímto fotoaparátem.
Rejstřík
Při použití karty „Memory Stick Duo“ s
vybavením kompatibilním s kartami
„Memory Stick“
Karty „Memory Stick Duo“ lze používat
po vložení do adaptéru „Memory Stick
Duo“ (prodává se samostatně).
• LCD displej je vyroben za použití extrémně
přesné technologie, takže více než 99,99%
pixelů je funkčních k efektivnímu použití.
Přesto se na LCD displeji mohou objevovat
nepatrné černé a/nebo jasné tečky (bílé,
červené, modré nebo zelené). Tyto tečky
vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují
nahrávání.
Vyhledávání MENU/
nastavení
„Memory Stick“: S
fotoaparátem nelze
používat kartu „Memory
Stick“.
Poznámky k LCD displeji a objektivu
Vyhledávání
činnosti
Poznámky o typech použitelných
karet „Memory Stick“ (prodává se
samostatně)
„Memory Stick Duo“: S
fotoaparátem lze používat
kartu „Memory Stick Duo“.
Obsah
Poznámky k používání
fotoaparátu
3CZ
Obsah
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímání
Vyhledávání
činnosti
Jak používat tuto příručku ···································· 2
Poznámky k používání fotoaparátu······················· 3
Vyhledávání činnosti ············································· 7
Vyhledávání MENU/nastavení······························· 9
Popis součástí····················································· 12
Používání přepínače režimů ································ 13
Změna nastavení DISP (zobrazení na displeji) ···· 14
Používání vnitřní paměti ······································ 16
Rejstřík
Automatické nastav. ··········································· 17
Volba scény························································· 18
Videoklip ····························································· 20
Automat.program················································ 21
Snímání úsměvu·················································· 22
Transfokátor ························································ 23
Samospoušť························································ 24
Makro ·································································· 25
Blesk ··································································· 26
Prohlížení
Prohlížení fotografií ············································· 27
Transfokace při přehrávání ································· 28
Přehled snímků ··················································· 29
Vymazat ······························································ 30
Prohlížení videoklipů ··········································· 31
4CZ
Obsah
MENU (snímání)
Položky MENU (snímání)······································· 9
Položky MENU (prohlížení)·································· 10
Nastav.
Televizor
Vyhledávání MENU/
nastavení
Položky nastavení ··············································· 11
Vyhledávání
činnosti
MENU (prohlížení)
Prohlížení snímků na televizoru··························· 69
Rejstřík
Počítač
Využití počítače se systémem Windows············· 71
Instalace aplikací (přiloženy) ······························· 73
„PMB (Picture Motion Browser)“ ····························74
Snímky ve vašem počítači ·································· 75
Používání počítače Macintosh ···························· 79
Prohlížení „Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“························································· 81
Tisk
Tisk statických snímků········································ 82
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající
standardu PictBridge ·········································· 83
Tisk v provozovně ··············································· 85
5CZ
Obsah
Odstranění problémů
Odstranění problémů ·········································· 86
Varovná hlášení··················································· 95
Rejstřík
Rejstřík ······························································ 103
Vyhledávání MENU/
nastavení
Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje
napájení······························································· 98
Karta „Memory Stick Duo“·································· 99
O bloku akumulátorů········································· 101
Nabíječka akumulátorů ····································· 102
Vyhledávání
činnosti
Ostatní
Rejstřík
6CZ
Vyhledávání činnosti
Snímání portrétů
Zamlžení ································································· 18
Portrét za soumr. ················································· 18
Snímání úsměvu ·················································· 22
Detekce obličejů ·················································· 44
Red. červ. očí························································ 46
Snímání pohybujících
se objektů
Videoklip ································································ 20
Série ········································································ 35
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímání blízko objektů Makro ······································································ 25
Vyhledávání
činnosti
Automatické nastav. ··········································· 17
Volba scény ··························································· 18
Obsah
Ponechání nastavení
na fotoaparátu
Rejstřík
Snímání bez rozmazání Vysoká citlivost ···················································· 18
Samospoušť s 2sekundovým zpožděním ···· 24
ISO ··········································································· 37
SteadyShot···························································· 34
Snímání v protisvětle
Nucený blesk ························································ 26
Snímání na tmavých
místech
Vysoká citlivost ···················································· 18
Pomalá synchro ··················································· 26
ISO ··········································································· 37
Úprava expozice
Histogram ······························································ 15
EV ············································································· 36
Změna pozice ostření
Ostření ···································································· 40
Detekce obličejů ·················································· 44
Změna velikosti snímku Velik. snímku ························································· 32
7CZ
Úpravy snímků
Retuš ······································································· 50
Různé změny velikosti ······································· 51
Přehrávání série
snímků popořadě
Prezentace ···························································· 48
Tisk snímků s datem
Používání aplikace „PMB (Picture Motion
Browser)“ ······························································ 74
Změna nastavení data
a času
Nastavení hodin ··················································· 67
Inicializace nastavení
Inicializace ····························································· 59
Tisk snímků
Tisk ·········································································· 82
Rejstřík
Transfokace při přehrávání ······························ 28
Ořezat ····································································· 50
Vyhledávání MENU/
nastavení
Zobrazení zvětšených
snímků
Vyhledávání
činnosti
Vymazat·································································· 30
Formát. ··································································· 63
Obsah
Mazání snímků
Prohlížení na televizoru Prohlížení snímků na televizoru ······················· 69
Informace o volitelných „Průvodce ke zdokonalení k produktu Cybershot“ ········································································ 81
doplňcích
8CZ
Vyhledávání MENU/nastavení
Obsah
Položky MENU (snímání)
Pomocí tlačítka Menu můžete jednoduše vybrat různé funkce pro snímání.
(fotografie) nebo
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku
nabídky.
Tlačítko MENU
3 Požadovanou položku nabídky vyberte pomocí
v/V/b/B na ovládacím tlačítku.
Ovládací tlačítko
V níže uvedené tabulce označuje funkci, která je k dispozici, a — funkci, která není.
Ikony uvedené pod [Volba scény] a [ ] označují dostupné režimy.
Vyhledávání MENU/
nastavení
4 Stisknutím tlačítka MENU vypnete obrazovku
nabídky.
Vyhledávání
činnosti
1 Nastavte přepínač režimů na režim snímání
(video).
Přepínač režimů
Fotoaparát
Fotoaparát
—
Velik. snímku
—
SteadyShot
—
Nahr. režim
—
Rejstřík
Volba scény
Položky menu
EV
ISO
—
Vyváž. bílé
—
Ostření
Režim měření
—
—
—
—
—
—
—
Citlivost detekce úsměvu
—
Detekce obličejů
—
Výkon blesku
—
—
Red. červ. očí
Barevný režim
—
—
—
—
(Nastav.)
Poznámka
• Na obrazovce se zobrazí jen položky dostupné pro daný režim.
9CZ
Položky MENU (prohlížení)
1 Nastavením přepínače režimů na
přepnete do režimu přehrávání.
(přehrávání)
Tlačítko MENU
Obsah
Pomocí tlačítka Menu můžete jednoduše vybrat různé funkce pro prohlížení.
(Přehrávání)
Vyhledávání
činnosti
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku
nabídky.
3 Požadovanou položku nabídky vyberte pomocí
v/V/b/B na ovládacím tlačítku.
4 Stiskněte z na středu ovládacího tlačítka.
Ovládací tlačítko
Položky menu
funkci, která je k dispozici, a — funkci, která není.
„Memory Stick Duo“
Vnitřní paměť
(Prezentace)
(Retuš)
(Různé změny velikosti)
Vyhledávání MENU/
nastavení
V níže uvedené tabulce označuje
(Chránit)
DPOF
(Otočit)
(Výběr složky)
—
Rejstřík
(Tisk)
(Nastav.)
Poznámka
• Na obrazovce se zobrazí jen položky dostupné pro daný režim.
10CZ
Položky nastavení
(Nastav.).
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku
nabídky.
Tlačítko MENU
Vyhledávání
činnosti
2 Vyberte
(Nastav.) pomocí V na ovládacím
tlačítku a pak stisknutím z na středu ovládacího
tlačítka zobrazte obrazovku nastavení.
3 Vyberte každou položku pomocí v/V/b/B a pak
stiskněte z.
Kategorie
Položky
Hlavní nastavení
Pípnutí
Ovládací tlačítko
Spojení USB
Videovýstup
Inicializace
Nastavení pro záběr
Vyhledávání MENU/
nastavení
4 Stisknutím tlačítka MENU vypnete obrazovku
nabídky.
Obsah
Nastavení můžete měnit na obrazovce
Ř. mřížky
Autom. Prohlížení
Nástroj vnitřní paměti
Formát.
Nástroj "Memory Stick"
Formát.
Rejstřík
Digitál. zoom
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Kopírovat
Nastavení hodin
Nastavení hodin
Language Setting
Language Setting
Poznámka
• [Nástroj "Memory Stick"] se objeví, jen když je ve fotoaparátu vložena karta „Memory Stick
Duo“, zatímco [Nástroj vnitřní paměti] se objeví, jen když karta „Memory Stick Duo“ není
vložena.
11CZ
Popis součástí
B Blesk
Obsah
A Tlačítko spouště
C Mikrofon
D Tlačítko ON/OFF (napájení)
F Kontrolka samospouště
G Objektiv
H LCD displej
I Tlačítko MENU (9)
K Přepínač režimů (13)
L Konektor DC IN
M Konektor
(strana)
(USB)·A/V OUT
Vyhledávání MENU/
nastavení
J Pořizování snímků: Tlačítko
transfokace W/T (transfokace) (23)
Prohlížení: Tlačítko (Transfokace při
přehrávání) (28)/Tlačítko
(Přehled)
(29)
Vyhledávání
činnosti
E Kontrolka ON/OFF (napájení)
N Kryt konektoru
P Pořizování snímků: Tlačítko
(Úsměv) (22)
Prohlížení: Tlačítko (Vymazat) (30)
Rejstřík
O Očko na poutko
Q Ovládací tlačítko
Menu zapnuté: v/V/b/B/z
Menu vypnuté: DISP/ / /
R Reproduktor
S Závit stativu
T Kryt bloku akumulátorů/karty
„Memory Stick Duo“
U Slot k vložení akumulátoru
V Páčka k vysunutí akumulátoru
W Slot pro „Memory Stick Duo“
X Kontrolka přístupu
12CZ
Používání přepínače režimů
Obsah
Nastavte přepínač režimů na požadovanou funkci.
Přepínač režimů
Vyhledávání
činnosti
Umožňuje snímat fotografie (str. 17).
(Videoklip)
Umožňuje nahrávat videoklipy se zvukem (str. 20).
(Přehrávání)
Umožňuje prohlížet fotografie a video (str. 27, 31).
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Statické snímky)
Rejstřík
13CZ
Obsah
Změna nastavení DISP (zobrazení
na displeji)
1 Stiskněte DISP (zobrazení na displeji) na ovládacím tlačítku.
Při každém stisku DISP (zobrazení na displeji) se změní nastavení.
Nastaví displej na standardní jas a zobrazí informace.
Nastaví jasnější displej a zobrazí informace.
Histogram zapnut*
Vyhledávání MENU/
nastavení
Indikátory zapnuty*
Vyhledávání
činnosti
Indikátory zapnuty
Nastaví jasnější displej a zobrazí graf jasu snímku.
Informace o snímku se také zobrazí při přehrávání.
Nastaví jasnější displej a zobrazí pouze snímky.
Rejstřík
Indikátory vypnuty*
* Jas podsvícení displeje LCD se zvýší.
Poznámka
• Pokud prohlížíte snímky v jasném denním světle, zvyšte jas displeje. Za takových podmínek se
však akumulátor může vybíjet rychleji.
14CZ
Histogram
Obsah
Histogram je graf udávající rozdělení jasů ve snímku. Tento grafický ukazatel indikuje
jasný obraz, je-li zešikmen doprava, a tmavý obraz, je-li zešikmen doleva.
A Počet pixelů
B Jas
A
Jasný
1 Opakovaně tiskněte DISP (zobrazení na displeji), dokud se nezobrazí
histogram.
• Histogram se také zobrazí při přehrávání jednotlivých snímků, ale nemůžete měnit expozici.
• Histogram se neobjeví při nahrávání videa, přehrávání videa nebo prohlížení otočených
fotografií.
• K velkému rozdílu v zobrazení histogramu během fotografování a během přehrávání dojde, když:
– Zableskne blesk.
– Rychlost závěrky je pomalá nebo rychlá.
• Histogram snímků pořízených jinými fotoaparáty se nemusí zobrazit vůbec.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
B
Tmavý
Rejstřík
15CZ
Používání vnitřní paměti
B
Vnitřní
paměť
Není-li vložena žádná karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají pomocí vnitřní paměti.
[Přehrávání]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se
přehrávají.
[Menu, Nastavení atd.]: Se snímky ve vnitřní paměti lze
provádět různé funkce.
Vyhledávání MENU/
nastavení
B
Vyhledávání
činnosti
Jestliže je vložena karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Nahrávají se snímky na kartu „Memory
Stick Duo“.
[Přehrávání]: Přehrávají se snímky na kartě „Memory
Stick Duo“ .
[Menu, Nastavení atd.]: Se snímky na kartě „Memory
Stick Duo“ lze provádět různé funkce.
Obsah
Fotoaparát má přibližně 12 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout. Dokonce i v
případě, že není k dispozici karta „Memory Stick Duo“, lze snímky nahrávat pomocí této
vnitřní paměti.
Snímky uložené ve vnitřní paměti
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Proveďte postup na str. 75 až 76, aniž by byla karta „Memory Stick Duo“ vložena do
fotoaparátu.
Rejstřík
Pro bezchybné kopírování (zálohování) dat se doporučuje jedna z následujících metod.
Kopírování (zálohování) dat na kartu „Memory Stick Duo“
Připravte si kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou a pak proveďte
postup popsaný v části [Kopírovat] (str. 66).
Poznámky
• Nelze přenášet obrazová data z karty „Memory Stick Duo“ do vnitřní paměti.
• Vytvořením spojení USB mezi fotoaparátem a počítačem pomocí vyhrazeného kabelu USB
můžete přenášet data uložená ve vnitřní paměti do počítače. Nemůžete však přenášet data z
počítače do vnitřní paměti.
16CZ
Automatické nastav.
1 Nastavte přepínač režimů na
2 MENU t
(Fotoaparát) t
ovládacím tlačítku.
(Fotografie).
Obsah
Umožňuje pořizovat snímky s automaticky upraveným nastavením.
(Automatické nastav.) t z na
zJestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je
zaostření obtížné
Rejstřík
Ostření může být obtížné v následujících situacích:
– Je tma a objekt je daleko.
– Kontrast mezi objektem a pozadím je malý.
– Objekt je za sklem.
– Objekt se příliš rychle pohybuje.
– Povrch odráží světlo nebo je lesklý.
– Objekt je v protisvětle nebo světlo bliká.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Nejkratší vzdálenost snímání je asi 5 cm (na straně W), 40 cm (na straně T) (od objektivu).
• Když fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor expozice/
zaostření (zámku AE/AF) pomalu blikat a neozve se pípnutí. Buď změňte kompozici
snímku, nebo nastavení zaostření (str. 40).
Vyhledávání
činnosti
3 Pořizujte snímky tlačítkem spouště.
17CZ
Volba scény
1 Nastavte přepínač režimů na
(Fotografie).
Obsah
Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle scény.
2 MENU t
(Fotoaparát) t požadovaná volba scény t z na
ovládacím tlačítku.
za špatných světelných podmínek,
redukuje rozmazání.
Umožňuje fotografovat portréty, květiny apod.
s jemnější atmosférou.
(Krajina)
Umožňuje snadné snímání vzdálených scén
zaostřováním do dálky. Zaznamená výraznou
oblohu a barvy přírody.
(Portrét za
soumr.)
(Pláž)
(Sníh)
Umožňuje fotografovat ostré snímky lidí na nočním
pozadí bez ztráty atmosféry.
Umožňuje fotografovat noční scény z dálky bez
ztráty temné atmosféry okolí.
Rejstřík
(Soumrak)
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Zamlžení)
Vyhledávání
činnosti
(Vysoká citlivost) Umožňuje fotografovat bez blesku
Při fotografování moře nebo jezerních scén
umožňuje zaznamenat jasně modř vody.
U zasněžených scén nebo jinde, kde je celý snímek
bílý, umožňuje zaznamenat jasné snímky bez
vybledlých barev.
Poznámka
• Při snímání pomocí režimu
(Portrét za soumr.) nebo (Soumrak) je rychlost závěrky
pomalejší a snímky mohou být rozmazané. Pro prevenci rozmazání se doporučuje stativ.
18CZ
K fotografování snímku podle podmínek scény fotoaparát zvolí kombinaci funkcí.
znamená, že funkce je dostupná, — že není. Ikony uvedené pod [Blesk] označují
dostupné režimy blesku.
Podle zvoleného režimu scény nejsou některé funkce k dispozici.
Blesk
SteadyShot
Série
—
Vyváž.
bílé
Snímání
úsměvu
*
—
—
—
—
—
—
* Nelze vybrat [Blesk] pro [Vyváž. bílé].
—
—
—
—
—
—
Vyhledávání MENU/
nastavení
—
—
Red. červ.
očí
—
—
—
Detekce
obličejů
Vyhledávání
činnosti
Makro
Obsah
Funkce, které můžete používat ve funkci Volba
scény
Rejstřík
19CZ
Videoklip
1 Nastavte přepínač režimů na
(video).
Obsah
Umožňuje nahrávat videoklipy se zvukem.
2 Zcela stiskněte tlačítko spouště.
Vyhledávání
činnosti
3 K zastavení záznamu stiskněte znovu zcela tlačítko spouště.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
20CZ
Automat.program
1 Nastavte přepínač režimů na
(Fotoaparát) t
(Fotografie).
(Automat.program) t z na ovládacím
3 Pořizujte snímky tlačítkem spouště.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
tlačítku.
Obsah
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost závěrky a hodnota
clony). Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
21CZ
Snímání úsměvu
1 Stiskněte tlačítko
(úsměv).
Obsah
Když fotoaparát detekuje úsměv, spoušť je uvolněna automaticky.
2 Počkejte na detekci úsměvu.
3 K ukončení snímání stiskněte opět tlačítko
(úsměv).
Rámeček detekce obličeje
Vyhledávání
činnosti
Když úroveň úsměvu přesáhne bod b na indikátoru,
fotoaparát nahrává snímky automaticky.
Pokud stisknete tlačítko spouště při snímání úsměvu,
fotoaparát pořídí snímek a pak se vrátí do režimu snímání
úsměvu.
Indikátor citlivosti
detekce úsměvu
• Nahrávání pomocí snímání úsměvu skončí automaticky, když se zaplní karta „Memory Stick
Duo“ nebo vnitřní paměť.
• Úsměvy nemusí být detekovány správně, záleží na podmínkách.
• Nelze používat funkce digitálního transfokátoru.
• Když je ve volbě scény vybrán režim
(Krajina) nebo (Soumrak), nelze používat funkci
snímání úsměvu.
Nezakrývejte si oči ofinou.
Nezakrývejte obličej kloboukem, maskou,
slunečními brýlemi apod.
2 Snažte se nastavit obličej před fotoaparát a zůstat
ve stejné poloze. Oči nechte zúžené.
3 Úsměv by měl být zřetelný a ústa mírně otevřená.
Je snazší detekovat úsměv, když jsou vidět zuby.
1
Rejstřík
zRady pro lepší snímání úsměvů
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
• Závěrka spustí, když se osoba, jejíž obličej je detekován, usměje.
• Pokud není úsměv detekován, nastavte v nabídce nastavení [Citlivost detekce úsměvu].
22CZ
Transfokátor
1 Stiskněte tlačítko W/T (transfokace).
Obsah
Při snímání můžete snímek zvětšit. Optický transfokátor fotoaparátu může zvětšovat
snímky až 3×.
Tlačítko T
• Když měřítko transfokátoru přesáhne 3×, viz str. 61.
Poznámka
• Během natáčení videoklipu nelze měnit transfokaci.
Tlačítko W
Vyhledávání
činnosti
Stiskněte tlačítko T pro přiblížení a tlačítko W pro zrušení
přiblížení.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
23CZ
Samospoušť
(Samospoušť) na ovládacím tlačítku.
Při každém stisku
(Samospoušť) se změní nastavení.
Obsah
1 Stiskněte
Nepoužívá samospoušť
Nastaví samospoušť s 2sekundovým zpožděním.
Vyhledávání
činnosti
Nastaví samospoušť s 10sekundovým zpožděním.
Při stisknutí závěrky bliká kontrolka samospouště a zní
pípnutí, dokud se neaktivuje závěrka.
Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte .
zRedukce rozmazání pomocí samospouště s
• Pro prevenci rozmazání používejte 2sekundovou samospoušť. Závěrka se uvolní 2 sekundy
po stisknutí spouště, což redukuje otřesy fotoaparátu při jejím stisknutí.
Vyhledávání MENU/
nastavení
2sekundovým zpožděním
Rejstřík
24CZ
Makro
1 Stiskněte
Obsah
Toto nastavení můžete využít pro zachycení velmi malých objektů na blízkou vzdálenost,
například hmyzu nebo květin.
(Makro) na ovládacím tlačítku.
Při každém stisku
(Makro) se změní nastavení.
• Pro většinu snímků ponechte fotoaparát v tomto režimu.
Upravuje ostření na prioritu velmi blízkých objektů. Při
snímání velmi blízkých objektů nastavte makro na zapnuto.
Vyhledávání
činnosti
Upravuje zaostření automaticky ze vzdáleného objektu na
velmi blízký.
• Doporučuje se nastavení transfokace do krajní polohy strany W.
• Při snímání v režimu makro se rychlost automatického ostření zpomalí.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
Rejstřík
25CZ
Blesk
(Blesk) na ovládacím tlačítku.
Při každém stisku
(Blesk) se změní nastavení.
Obsah
1 Stiskněte
Bliká při nedostatečném světle nebo protisvětle.
Blesk vždy pracuje. (Blesk zapnut)
Blesk nepracuje.
• Blesk blikne dvakrát. První blesk upraví množství světla.
• Během nabíjení blesku se zobrazuje
.
• Při snímání v sérii nelze používat blesk.
zKdyž se na fotografiích s bleskem objeví „bílé kulaté
skvrny“
Fotoaparát
Objekt
Rejstřík
To je způsobeno částicemi (prachu, pylu apod.), které poletují poblíž objektivu. Když
jsou zvýrazněny bleskem fotoaparátu, jeví se jako bílé kulaté skvrny.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
Blesk vždy pracuje.
Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá,
aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah
světla blesku. (Pomalá synchro)
Částice (prach, pyl apod.)
ve vzduchu
Jak lze omezit „bílé kulaté skvrny“?
• Rozsviťte světlo v místnosti a fotografujte bez blesku.
• Ve volbě scény si vyberte režim (Vysoká citlivost). (Automaticky se zvolí [Blesk vypnut]).
• I pokud jste ve volbě scény vybrali režim (Vysoká citlivost), může být rychlost závěrky za
špatného osvětlení nebo na tmavém místě pomalejší. V takovém případě použijte stativ
nebo po stisknutí tlačítka spouště držte paže těsně u těla.
26CZ
Prohlížení fotografií
(přehrávání).
2 Vyberte snímek pomocí ovládacího tlačítka.
Obsah
1 Nastavte přepínač režimů na
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
27CZ
Transfokace při přehrávání
Obsah
Přehraje zvětšený snímek.
1 Při přehrávání statického snímku stiskněte tlačítko
(Transfokace při přehrávání).
2 Upravte polohu pomocí ovládacího tlačítka.
3 Změňte rozsah transfokace tlačítkem W/T
(transfokace).
zUkládání zvětšených snímků
Zvětšený snímek lze uložit pomocí funkce ořezání.
Stiskněte MENU t [Retuš] t [Ořezat].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Stisknutím tlačítka (T) snímek přiblížíte, tlačítka W
přiblížení zrušíte.
Stisknutím z zrušíte transfokaci při přehrávání.
Ukazuje zobrazenou
oblast z celého
snímku
Vyhledávání
činnosti
Snímek se ve svém středu zvětší na dvojnásobek původní
velikosti.
Rejstřík
28CZ
Přehled snímků
1 Nastavte přepínač režimů na
2 Stisknutím tlačítka
(přehrávání).
Obsah
Zobrazí současně více snímků.
(Přehled) zobrazíte obrazovku přehledu snímků.
Opětovným stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku přehledu s ještě více snímky.
zZobrazení snímků z požadované složky
Vyhledávání MENU/
nastavení
Ovládacím tlačítkem vyberte lištu na levé straně a pak
vyberte požadovanou složku pomocí v/V.
Vyhledávání
činnosti
3 Pro návrat na obrazovku jednoho snímku vyberte jeden snímek pomocí
ovládacího tlačítka a pak stiskněte z.
Rejstřík
29CZ
Vymazat
1 Nastavte přepínač režimů na
2 Tlačítko
(přehrávání).
Obsah
Umožňuje vybrat nechtěné snímky pro vymazání.
(Vymazat) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho
snímku.
(Více snímků)
Umožňuje výběr a vymazání více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
(Vše ve složce)
Vymaže naráz všechny snímky ve vybrané složce.
Stiskněte [OK] t z po kroku 2.
zPři výběru snímků můžete přepínat mezi režimem
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud nevymažete
všechny snímky. Opětovným výběrem snímku se
značkou , značku
ze snímku odstraníte.
Vyhledávání
činnosti
(Tento snímek)
přehledu a režimem jednoho snímku
Rejstřík
Stisknutím tlačítka (T) přepínače W/T (transfokace) v
režimu přehledu se vrátíte do režimu jednoho snímku a
stisknutím tlačítka
(přehled) (W) v režimu jednoho
snímku se vrátíte do režimu přehledu.
• Přepínat mezi režimy přehledu a jednoho snímku můžete také v
[Chránit] nebo [DPOF].
30CZ
Prohlížení videoklipů
(přehrávání).
2 Ovládacím tlačítkem vyberte videoklip.
Obsah
1 Nastavte přepínač režimů na
3 Stiskněte z.
Začne přehrávání videoklipu.
z
Pauza
B
Přetáčení vpřed
b
Přetáčení vzad
V
Zobrazí obrazovku ovládání hlasitosti. Hlasitost
upravte pomocí b/B.
Poznámka
• Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjdou přehrát.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Možnosti přehrávání
Vyhledávání
činnosti
Ovládací tlačítko
Rejstřík
31CZ
Velik. snímku
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Velik. snímku) t požadovaná velikost
Při fotografování
Velikost snímku
Pokyny pro použití
Počet
snímků
Tisk
Méně
Jemný
Více
Hrubý
Méně
Jemný
Méně
Jemný
Více
Hrubý
(3648×2736)
(pouze DSC-W180)
(3264×2448)
Pro obrázky do velikosti A3
(pouze DSC-W190)
Pro obrázky do velikosti A4
(2048×1536)
Pro obrázky do velikosti L/2L
(640×480)
Pro přílohy k e-mailům
(4000×2672)
Poměr stran 3:2 jako u fotografií
(pouze DSC-W190) a pohlednic
Rejstřík
(2592×1944)
Vyhledávání MENU/
nastavení
(4000×3000)
Pro obrázky do velikosti A3+
(pouze DSC-W190)
Obsah
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který se nahraje, když pořídíte
snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír velkého
formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát. Vyberte velikost
snímku, která vyhovuje způsobu, jakým si budete snímky prohlížet.
(3648×2432)
(pouze DSC-W180)
(4000×2248)
K prohlížení na televizoru s
(pouze DSC-W190) vysokým rozlišením
(3648×2056)
(pouze DSC-W180)
(1920×1080)
Poznámka
• Když tisknete snímky nahrané v poměru stran 16:9, oba okraje mohou být odříznuty.
32CZ
Při snímání videoklipů
Obsah
Velikost snímku je dána na 320 × 240.
Videoklipy pořízené tímto fotoaparátem budou zaznamenány ve formátu AVI (Motion
JPEG), formát obrazu asi 30 fps.
z„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Vyhledávání
činnosti
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více místa v paměti a
zobrazuje i jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na
displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a zpracování dat se liší
při tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.
Popis pixelů a velikosti snímku
Pixely
Pixel
Vysoký počet pixelů
(jemná kvalita snímku a značná velikost souboru)
Rejstřík
Nízký počet pixelů
(hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Velikost snímku: 12M
4000 pixelů × 3000 pixelů = 12 000 000 pixelů
2 Velikost snímku: VGA
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
1
33CZ
SteadyShot
1 MENU t
(SteadyShot) t požadovaný režim
Nepoužívá režim stabilizace.
(Auto)
Automaticky aktivuje funkci stabilizace, když podmínky
snímání mohou vést k otřesům fotoaparátu.
Snímky lze stabilizovat, i když transfokujete na vzdálený
objekt.
Poznámky
V režimu videa je [SteadyShot] nastaven na [Vyp.].
Když je aktivováno snímání úsměvu, je [SteadyShot] nastaveno na [Vyp.].
Ke zpracování snímku je třeba jistý čas.
Při snímání s bleskem funkce stabilizace nefunguje.
zRady na ochranu před rozmazáním
Otřes fotoaparátu
Když se vám při držení fotoaparátu a
tisknutí spouště třesou ruce nebo pohnete
celým tělem, je celý obraz rozmazán.
Rejstřík
Při pořizování snímku se fotoaparát nečekaně pohnul. Tomu se říká „otřes
fotoaparátu“. Pokud se však při pořizování snímku pohnul objekt, říká se tomu
„rozmazání objektu“. Kromě toho může často dojít k otřesům fotoaparátu a
rozmazání objektu při špatném osvětlení nebo nízké rychlosti závěrky, jako
například v režimu
(Portrét za soumr.) nebo (Soumrak). V takovém případě
berte při snímání v úvahu následující tipy.
Vyhledávání MENU/
nastavení
•
•
•
•
Vyhledávání
činnosti
(Vyp.)
Obsah
Vybere režim stabilizace.
• Použijte stativ nebo fotoaparát umístěte na
rovnou plochu, tak aby nespadnul.
• Snímejte pomocí samospouště se zpožděním
2 sekundy a stabilizujte fotoaparát tím, že po stisknutí tlačítka spouště budete držet paže
těsně u těla.
Rozmazání objektu
I když je fotoaparát stabilizovaný, při
expozici se pohne objekt, takže při stisknutí
tlačítka spouště je snímek rozmazaný.
Otřesy fotoaparátu se díky funkci prevence
rozmazání redukují automaticky. Tato
funkce ovšem neredukuje efektivně
rozmazání objektu.
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká citlivost).
• Zvolte si vyšší citlivost ISO, aby rychlost závěrky byla vyšší, a stiskněte spoušť předtím, než
se objekt pohne.
34CZ
Nahr. režim
1 MENU t
(Nahr. režim) t požadovaný režim
Nahraje jeden snímek.
(Série)
Po stisknutí a přidržení spouště nahrává až 100 snímků rychle
za sebou.
Vyhledávání
činnosti
(Normální)
Obsah
Jako režim snímání můžete vybrat normální (jeden snímek) nebo sérii.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
• V režimu videa není snímání série dostupné.
• Blesk je nastaven na [Blesk vypnut].
• Při pořizování snímků se samospouští se nahraje nejvýše pět
snímků.
• Interval snímání se prodlouží v závislosti na nastavení velikosti
snímku.
• Je-li kapacita baterií téměř vyčerpána nebo je-li vnitřní paměť či
karta „Memory Stick Duo“ plná, režim pořizování Série snímků se
zastaví.
• Ostření, vyvážení bílé a expozice jsou upraveny pro první snímek a
tyto hodnoty se použijí i pro další snímky.
35CZ
EV
1 MENU t
(EV) t požadované nastavení EV
Obsah
Expozici lze upravit ručně v krocích po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV.
Poznámka
zNastavení expozice pro lépe vypadající snímky
Nastavením expozice a citlivosti ISO lze vytvářet různé snímky. Expozice je množství
světla, které pronikne do fotoaparátu, když spustíte závěrku.
Rychlost závěrky = Délka časového úseku, po který do
fotoaparátu proniká světlo
Clona = Velikost otvoru, který umožňuje světlu procházet do
fotoaparátu
Citlivost ISO (Doporučený index expozice)
= Záznamová citlivost
Rejstřík
Přeexponování = příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Vyhledávání MENU/
nastavení
Expozice:
Vyhledávání
činnosti
• Při fotografování objektu za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo s použitím blesku
nemusí být úprava expozice účinná.
Snižte nastavení EV –
Správná expozice
Zvyšte nastavení EV +
Podexponování = příliš málo světla
Tmavší snímek
36CZ
ISO
1 MENU t
(Fotoaparát) t
požadovaný režim
/
/
/
Rozmazání snímku na tmavých místech nebo při pohybujících
se objektech lze omezit zvýšením citlivosti ISO (zvolením
vyššího čísla).
Poznámka
zNastavení citlivosti ISO (Doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače nahrávacího média, s jakou
reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
Rejstřík
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje
rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Když je režim záznamu nastaven na sérii, nelze zvolit nastavení ISO jiné než [ISO AUTO], [ISO
100] až [ISO 400].
Vyhledávání
činnosti
/
(ISO) t
Automaticky nastaví citlivost ISO.
(Auto)
/
(Automat.program) t
Obsah
Upravuje citlivost na světlo.
37CZ
Vyváž. bílé
1 MENU t
(Vyváž. bílé) t požadovaný režim
Upraví automaticky vyvážení bílé, takže barvy vypadají
přirozeně.
(Oblačno)
Upraví nastavení pro zamračenou oblohu
nebo stinné místo.
(Zářivky 1)
(Zářivky 2)
(Zářivky 3)
[Zářivky 1]: Upraví nastavení pro bílé
zářivkové osvětlení.
[Zářivky 2]: Upraví nastavení pro bílé
přirozené zářivkové osvětlení.
[Zářivky 3]: Upraví nastavení pro bílé denní
zářivkové osvětlení.
n (Žárovky)
Upraví nastavení pro místa osvětlená
žárovkami nebo s velmi jasným osvětlením,
například ve fotostudiu.
Rejstřík
Upraví nastavení pro podmínky venku za
jasného dne, večerní pohledy, noční scény,
neónová světla, ohňostroje atd.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Denní světlo)
Vyhledávání
činnosti
(Auto)
(Blesk)
Obsah
Upraví barevné tóny podle podmínek okolního světla. Tuto funkci použijte, pokud je
barva snímku nepřirozená.
Nastaví fotoaparát na fotografování s
bleskem.
Poznámky
• V režimu automatického nastavení nelze upravit [Vyváž. bílé].
• V režimu volby scény můžete změnit nastavení vyvážení bílé jen v režimu
(Vysoká citlivost).
• Při snímání videa nebo když je volba scény nastavena na režim
(Vysoká citlivost), nelze zvolit
[Blesk] ve [Vyváž. bílé].
• Pokud zářivky blikají, možná nebude funkce vyvážení bílé pracovat správně, ani když vyberete
[Zářivky 1], [Zářivky 2] nebo [Zářivky 3].
• Při fotografování s bleskem v režimu jiném než [Blesk] je [Vyváž. bílé] nastaveno na [Auto].
• Když je blesk nastaven na Blesk zapnut, můžete nastavit [Vyváž. bílé] jen na [Auto] nebo [Blesk].
38CZ
Pokračování r
zEfekty světelných podmínek
Počasí/osvětlení
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé (standardní)
Namodralé
Do zelena
Načervenalé
Vyhledávání
činnosti
Charakteristiky
světla
Denní světlo
Obsah
Výsledná barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Barevné tóny jsou v režimu automatického nastavení upravovány automaticky, ale
můžete je také nastavit ručně pomocí funkce vyvážení bílé.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
39CZ
Ostření
(Více. AF)
(Automat.program) t
• Když je funkce detekce obličejů aktivní,
pracuje automatické ostření AF s prioritou
na obličeje.
(Střed AF)
Rámeček AF
(Jen pro statické snímky)
Automaticky ostří na objekt ve středu
rámečku. Při společném použití funkce
uzamčení AF můžete libovolně měnit
kompozici snímku.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Automaticky ostří na předmět v celém
rozsahu rámečku ostření.
Když v režimu snímání statických snímků
stisknete tlačítko spouště napůl, kolem
zaostřené oblasti se zobrazí zelený
rámeček.
(Ostření) t
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Fotoaparát) t
požadovaný režim
Obsah
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte toto menu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.
Rámeček AF
Automaticky rychle zaostří na oblast kolem předem nastavené
vzdálenosti (polomanuální). Tento režim je užitečný, když
opakovaně fotografujete objekt ze stejné vzdálenosti. Pokud
je nesnadné dobře zaostřit pomocí automatického ostření,
například když fotografujete objekt přes síť nebo okno,
použijte „polomanuální“ režim.
Rejstřík
0.5 m/1.0 m/
3.0 m/7.0 m/
(nekonečno)
• Zaostří na objekt v celém rozsahu rámečku v polomanuálním
režimu.
Poznámky
• Když používáte [Digitál. zoom], je rámeček AF zrušen a objeví se tečkovaně. V tomto případě se
fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu obrazovky.
• Když je [Detekce obličejů] nastavena na [Auto], režim ostření je nastaven na [Více. AF].
• V režimu snímání videa je režim ostření nastaven na [Více. AF].
• Při aktivaci funkce snímání úsměvu je režim ostření nastaven na [Více. AF].
• Polomanuální nastavení vzdálenosti obsahuje jistou odchylku a tato odchylka se zvyšuje, když je
transfokace nastavena na stranu T nebo při naklonění objektivu nahoru nebo dolů.
40CZ
Pokračování r
zOstření na objekty blízko okraje obrazovky
Rámeček AF
2Když indikátor zámku AE/AF přestane blikat
a zůstane svítit, vraťte se k původní kompozici
snímku a stiskněte spoušť nadoraz.
• Do té doby, než stisknete tlačítko spouště zcela,
můžete postup opakovat tolikrát, kolikrát to bude
nutné.
Vyhledávání
činnosti
Indikátor zámku
AE/AF
1Změňte kompozici snímku tak, aby objekt byl
ve středu rámečku AF, a stisknutím tlačítka
spouště napůl na objekt zaostřete (zámek
AF).
Obsah
Pokud objekt není zaostřený, proveďte následující:
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
41CZ
Režim měření
Obsah
Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke
stanovení expozice.
Při snímání fotografií:
(Automat.program) t
(Režim
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Fotoaparát) t
měření) t požadovaný režim
Při snímání videa:
1 MENU t
(Režim měření) t požadovaný režim
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti.
Fotoaparát určuje vyváženou expozici (Vícebodové měření).
(Střed.)
Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě jasu
objektu v tomto místě (Měření expozice podle středu).
(Jednobod.)
Měří jen část objektu (Jednobodové
měření). Tato funkce je užitečná
v případech, kdy je objekt
v protisvětle, nebo pokud je mezi
objektem a pozadím silný kontrast.
Namiřte na objekt
Poznámky
Rejstřík
Nitkový kříž bodového
měření expozice
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Více)
• V režimu videa nelze zvolit [Jednobod.].
• Režim měření je k dispozici pouze, když je [Detekce obličejů] nastavena na [Vyp.].
• Při aktivaci funkce snímání úsměvu je režim měření nastaven na [Více].
42CZ
Citlivost detekce úsměvu
Obsah
Nastaví citlivost funkce snímání úsměvu pro detekci úsměvů.
1 MENU t
(Citlivost detekce úsměvu) t požadovaný režim
Detekuje široký úsměv.
(Střední)
Detekuje normální úsměv.
(Vysoká)
Detekuje i mírný úsměv.
Vyhledávání
činnosti
(Nízká)
Poznámky
(Vysoká
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Úsměvy nemusí být detekovány správně, záleží na podmínkách.
• V režimu videa nelze nastavit [Citlivost detekce úsměvu].
• Citlivost detekce úsměvu můžete změnit, když je v režimu volby scény vybrán režim
citlivost),
(Zamlžení),
(Portrét za soumr.),
(Pláž) nebo (Sníh).
Rejstřík
43CZ
Detekce obličejů
Obsah
Vybírá, zda použít funkci detekce obličejů nebo ne.
Detekuje obličeje objektů a automaticky nastavuje ostření, blesk, expozici, vyvážení bílé
a redukci červených očí.
Rámeček detekce obličeje (oranžový)
Rámeček detekce obličeje (bílý)
1 MENU t
(Vyp.)
(Detekce obličejů) t požadovaný režim
Vybere obličej, na který má fotoaparát automaticky zaostřit.
Nepoužívá funkci detekce obličejů.
Poznámky
zUsnadnění detekce obličejů
Rejstřík
• V režimu videa nelze vybrat [Detekce obličejů].
• Lze detekovat až 8 obličejů. Pokud je však v režimu volby scény zvolen režim
(Zamlžení), lze
detekovat pouze maximálně 4 obličeje.
• Při snímání úsměvu je [Detekce obličejů] automaticky nastavena na [Auto], i když je nastaveno
[Vyp.].
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Auto)
Vyhledávání
činnosti
Pokud fotoaparát detekuje více než jeden objekt, vybere jeden jako hlavní a podle
něj nastaví ostření. Rámeček detekce obličejů pro hlavní objekt se zobrazí
oranžově. Rámeček, pro nějž se nastavuje ostření, zezelená, když napůl stisknete
spoušť.
• Používejte správnou intenzitu osvětlení.
• Zkontrolujte, zda obličeje nejsou zastíněny klobouky,
maskami, slunečními brýlemi apod.
• Fotografovaní by se měli dívat do fotoaparátu.
44CZ
Výkon blesku
1 MENU t
(Fotoaparát) t
blesku) t požadovaný režim
Snižuje intenzitu blesku.
(Standardní)
(+)
Zvyšuje intenzitu blesku.
Poznámka
(Výkon
Vyhledávání
činnosti
(–)
(Automat.program) t
Obsah
Upravuje intenzitu blesku.
• Někdy se neobjeví efekty, když je snímaný objekt příliš jasný nebo příliš tmavý.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
45CZ
Red. červ. očí
(Red. červ. očí) t požadovaný režim
Když je funkce detekce obličejů aktivována, blesk několikrát
bleskne automaticky, aby došlo k potlačení červených očí.
(Zap.)
Blesk vždy bleskne tak, aby omezil jev červených očí.
(Vyp.)
Nepoužívá redukci jevu červených očí.
Poznámky
Rejstřík
• V režimu videa nebo snímání úsměvu nelze vybrat [Red. červ. očí].
• Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud není závěrka uvolněna.
Většinou to trvá asi vteřinu poté, co stisknete tlačítko spouště. V této době zabraňte objektu
v pohybu.
• Redukce červených očí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek. Záleží na individuálních
rozdílech a podmínkách, jako je například vzdálenost od objektu, nebo pokud se objekt při
předblesku díval jinam.
• Pokud nepoužíváte funkci detekce obličejů, nebude fungovat funkce redukce červených očí, ani
když zvolíte [Auto].
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Auto)
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
Obsah
Při použití blesku bleskne blesk dvakrát nebo víckrát před pořízením snímku. Tím dojde
k potlačení jevu červených očí.
zCo způsobuje červené oči?
V tmavém prostředí dojde k rozšíření zornic. Světlo blesku se odráží od cév sítnice
(zadní strany oka) a způsobuje tak „červené oči“.
Fotoaparát
Oko
Sítnice
Další způsoby, jak eliminovat červené oči
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká citlivost). (Blesk je automaticky nastaven na
[Blesk vypnut].)
• Když vyjdou oči fotografovaného červené, opravte snímek pomocí [Retuš] t [Korekce
červených očí] v nabídce prohlížení nebo pomocí přiložené aplikace „PMB“.
46CZ
Barevný režim
Obsah
Živost snímku lze měnit společně s efekty.
Při snímání fotografií:
(Automat.program) t
Při snímání videa:
1 MENU t
(Barevný režim) t požadovaný režim
Nastaví snímek na standardní barvy.
(Sépie)
Nastavuje snímek na barvu sépie.
(Černobílý)
Nastaví snímek na černobílý.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Normální)
(Barevný
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Fotoaparát) t
režim) t požadovaný režim
Rejstřík
47CZ
Prezentace
1 Nastavením přepínače režimů na
přehrávání.
2 MENU t
(přehrávání) přepnete do režimu
Obsah
Snímky se automaticky přehrávají postupně.
(Prezentace) t z na ovládacím tlačítku
4 [Start] t z
5 Stisknutím z ukončíte prezentaci.
Vyhledávání
činnosti
3 Zvolte požadované nastavení.
Poznámky
Snímek
Vybírá skupinu snímků pro zobrazení.
Vše
Přehrává prezentaci všech fotografií popořadě.
Složka
Přehraje prezentaci fotografií z aktuálně zvolené složky.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Nelze přehrávat videoklipy.
• Nastavení jiná než [Snímek] budou uložena, dokud je nezměníte.
Rejstřík
Efekty
Vybírá rychlost přehrávání a atmosféru pro prezentace.
Jednod.
Jednoduchá prezentace, kdy se snímky mění v
přednastaveném intervalu.
Interval při přehrávání je nastavitelný v rozsahu [Interval],
abyste si snímky mohli dostatečně vychutnat.
Základní
Základní prezentace vhodná pro nejrůznější scény.
Interval
Nastavuje interval přepínání obrazovky.
1s
3s
Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu
[Jednod.].
5s
10 s
Auto
Interval je nastaven tak, aby vyhovoval [Základní] prezentaci.
48CZ
Opakovat
Zap.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se přehrávání zastaví.
Obsah
Vypíná nebo zapíná opakování prezentace.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
49CZ
Retuš
1 Nastavením přepínače režimů na
přehrávání.
(přehrávání) přepnete do režimu
(Retuš) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
3 Proveďte retušování podle postupu u daného režimu.
(Ořezat)
Nahraje přiblížený přehraný
snímek.
Stisknutím tlačítka (T) si
snímek přiblížíte a stisknutím W
přiblížení zrušíte.
2 Nastavte bod transfokace
pomocí ovládacího tlačítka.
3 MENU t vyberte velikost
snímku k uložení t z
4 [OK] t z
• Kvalita oříznutých snímků se
může zhoršit.
• Velikost snímku, který můžete
ořezat, se liší podle snímku.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
Obsah
Na nahraný snímek přidá efekty nebo provede úpravy a nahraje jej jako nový soubor.
Původní snímek je zachován.
1
Vyberte [OK] pomocí
ovládacího tlačítka t z.
• Ne vždy lze červené oči
odstranit; záleží na snímku.
1
Rejstřík
Odstraňuje červené oči
způsobené bleskem.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Korekce
červených očí)
Poznámka
• Videoklipy nelze retušovat.
50CZ
Různé změny velikosti
(přehrávání) přepnete do režimu
2 MENU t
(Různé změny velikosti) t požadovaný režim t z na
ovládacím tlačítku
3 Přibližte na rozsah, který chcete ořezat, tlačítkem W/T (transfokace).
Vyhledávání
činnosti
1 Nastavením přepínače režimů na
přehrávání.
Obsah
Poměr stran a velikost nahraných snímků lze změnit a pak je lze nahrát jako nové
soubory.
Snímky lze převést na poměr 16:9 pro prohlížení s vysokým rozlišením a na velikost VGA
pro webové stránky nebo přílohy k e-mailům.
4 Specifikujte oblast, kterou chcete ořezat, pomocí ovládacího tlačítka.
(HDTV)
Změní poměr stran z 4:3/
3:2 na 16:9 a uloží ve
velikosti 2M.
Poznámky
Rejstřík
(Blog / E-mailům) Změní poměr stran z 16:9/
3:2 na 4:3 a uloží ve
velikosti VGA.
Vyhledávání MENU/
nastavení
5 MENU t [OK] t z
• Nelze měnit velikost u videoklipů.
• Snímky pořízené ve velikosti VGA nelze měnit na velikost [HDTV].
• Zvětšení snímku a několikanásobná změna velikosti může snížit kvalitu snímku.
51CZ
Chránit
1 Nastavením přepínače režimů na
přehrávání.
(přehrávání) přepnete do režimu
(Chránit) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
(Tento snímek)
Chrání aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a chránit více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
zZrušení ochrany
Rejstřík
Vyberte snímek, u něhož chcete zrušit ochranu, a stiskněte z na ovládacím tlačítku
stejným postupem, jako když jej chcete chránit.
Indikátor
zmizí a ochrana je zrušena.
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud nenastavíte ochranu
u všech snímků. Výběrem snímku se značkou
značku
odstraníte.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
Obsah
Chrání nahrané snímky před náhodným vymazáním.
U registrovaných snímků se zobrazí značka .
52CZ
DPOF
2 MENU t
(přehrávání) přepnete do režimu
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Objednávka tisku aktuálně zobrazeného snímku v režimu
jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a objednat tisk více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, až nezbudou žádné snímky,
které chcete tisknout. Výběrem snímku se značkou
značku
odstraníte.
2MENU t [OK] t z
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Tento snímek)
Vyhledávání
činnosti
1 Nastavením přepínače režimů na
přehrávání.
Obsah
DPOF (Digital Print Order Format) je funkce, která umožňuje specifikovat snímky z
karty „Memory Stick Duo“, které budete chtít později vytisknout.
U registrovaných snímků se zobrazí značka
(Tisk).
Poznámky
(Tisk) nelze přidat k videoklipům.
• Značku
(Tisk) můžete přidat k maximálnímu počtu 999 snímků.
zZrušení značky DPOF
Rejstřík
• Značku
Vyberte snímek, u kterého chcete zrušit registraci DPOF, a pak stiskněte z na
ovládacím tlačítku stejným postupem, jako když značku DPOF umísťujete.
Značka
zmizí a registrace DPOF je zrušena.
53CZ
Otočit
2 MENU t
(přehrávání) přepnete do režimu
Vyhledávání
činnosti
1 Nastavením přepínače režimů na
přehrávání.
Obsah
Pootočí statický snímek. Pomocí této funkce můžete zobrazit horizontálně orientovaný
snímek vertikálně.
(Otočit) t z na ovládacím tlačítku
4 [OK] t z
Poznámky
• Nelze otáčet videoklipy nebo chráněné snímky.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
Vyhledávání MENU/
nastavení
3 Otočte snímek pomocí [ / ] t b/B.
Rejstřík
54CZ
Výběr složky
1 Nastavením přepínače režimů na
přehrávání.
(přehrávání) přepnete do režimu
(Výběr složky) t z na ovládacím tlačítku
3 Vyberte složku pomocí b/B.
4 [OK] t z
Poznámka
zProhlížení snímků z více složek
Když je vytvořeno více složek, objeví se na prvním a posledním snímku ve složce
následující indikátory.
: Posun do předchozí složky
: Posun do následující složky
: Přechod k předchozí nebo následující složce
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
Obsah
Když je na kartě „Memory Stick Duo“ vytvořeno více složek, vybere složku obsahující
snímek, který chcete přehrát.
Rejstřík
55CZ
Pípnutí
1 MENU t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t [Pípnutí] t požadovaný
režim t z na ovládacím tlačítku
Při stisku tlačítko spouště zapne zvuk závěrky.
Zap.
Zapíná pípnutí/zvuk závěrky, když stisknete ovládací tlačítko
nebo spoušť.
Vyp.
Vypíná zvukový signál/zvuk závěrky.
Vyhledávání
činnosti
Závěrka
Obsah
Vybírá nebo vypíná zvuk produkovaný fotoaparátem při činnosti.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
56CZ
Spojení USB
Obsah
Vybírá režim USB při připojování fotoaparátu k počítači nebo k tiskárně kompatibilní s
PictBridge pomocí vyhrazeného kabelu USB.
1 MENU t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t [Spojení USB] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Mass Storage
Ustavuje spojení velkokapacitní paměti mezi fotoaparátem a
počítačem nebo jiným zařízením USB.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Připojí fotoaparát k tiskárně odpovídající normě PictBridge.
Při připojení fotoaparátu k počítači se objeví průvodce
AutoPlay a snímky v nahrávací složce ve fotoaparátu se
importují do počítače. (se systémem Windows Vista/XP,
Mac OS X)
Vyhledávání
činnosti
PictBridge
Rejstřík
57CZ
Videovýstup
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například pro
USA, Japonsko).
PAL
Nastavuje výstupní videosignál na režim PAL (např. pro
Evropu, Čínu).
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t [Videovýstup] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Nastaví výstup signálu videa podle televizního barevného systému připojeného video
zařízení. Barevné systémy televizorů se liší podle země a regionu.
Pro prohlížení snímků na obrazovce televizoru zkontrolujte barevný obrazový systém
země nebo regionu (str. 70).
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
58CZ
Inicializace
Obsah
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
I když tuto funkci provedete, snímky budou zachovány.
1 MENU t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t [Inicializace] t [OK] t
z na ovládacím tlačítku
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
• Při inicializaci nesmíte fotoaparát vypnout.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
59CZ
Ř. mřížky
1 MENU t
(Nastav.) t [Nastavení pro záběr] t [Ř. mřížky] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Zobrazí čáry mřížky. Čáry mřížky se nezaznamenávají.
Vyp.
Nezobrazuje čáry mřížky.
Vyhledávání
činnosti
Zap.
Obsah
S pomocí čar mřížky lze snáze nastavit předmět do vodorovné/svislé polohy.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
60CZ
Digitál. zoom
Smart (
Přesný (
)
Zvětší snímky všech velikostí o celkový rozsah transfokace asi
6×, včetně optického tranfokátoru 3×. Kvalita snímku se však
může zhoršit, když překročíte rozsah optického transfokátoru
(přesný digitální transfokátor).
Nepoužívá digitální transfokaci.
Poznámky
• Funkce digitálního transfokátoru nepracuje při nahrávání videoklipů nebo když je aktivována
funkce snímání úsměvu.
• Transfokátor smart není k dispozici, když je velikost snímku nastavena na [12M] (DSC-W190),
[10M] (DSC-W180), [16:9(9M)] (DSC-W190), [16:9(7M)] (DSC-W180) nebo [3:2].
• Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.
Rejstřík
Celkový rozsah transfokace při použití
transfokátoru smart (včetně optického
transfokátoru 3×)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vyp.
Podle velikosti snímku zvětší snímek digitálně v rozsahu, kdy
snímek nebude zkreslený (transfokátor smart).
)
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Nastav.) t [Nastavení pro záběr] t [Digitál. zoom] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické
transfokace (až 3×). Když dojde k překročení rozsahu transfokace, použije fotoaparát
transfokátor smart nebo přesný digitální transfokátor.
Podporovaný rozsah transfokace závisí na velikosti snímku.
DSC-W190
Velikost
Celkový rozsah
transfokace
8M
Zhruba 3,7×
5M
Zhruba 4,6×
3M
Zhruba 5,9×
VGA
Zhruba 18×
16:9(2M)
Zhruba 6,2×
DSC-W180
Velikost
Celkový rozsah
transfokace
5M
Zhruba 4,2×
3M
Zhruba 5,3×
VGA
Zhruba 17×
16:9(2M)
Zhruba 5,7×
61CZ
Autom. Prohlížení
Obsah
Ihned po pořízení statického snímku zobrazí nahraný snímek na displeji zhruba na dvě
sekundy.
1 MENU t
(Nastav.) t [Nastavení pro záběr] t [Autom. Prohlížení]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Použije automatické prohlížení.
Vyp.
Nepoužívá automatické prohlížení.
zSnímání dalšího snímku bez prodlevy
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Když stisknete tlačítko spouště napůl, zmizí z displeje nahraný snímek a můžete okamžitě
pořizovat další snímek, i když je automatické prohlížení nastaveno na [Zap.].
Vyhledávání
činnosti
Zap.
Rejstřík
62CZ
Formát.
Obsah
Formátuje kartu „Memory Stick Duo“ nebo vnitřní paměť. Běžně dodávané karty
„Memory Stick Duo“ jsou již naformátovány a lze je ihned začít používat.
1 MENU t
(Nastav.) t [Nástroj "Memory Stick"] nebo [Nástroj vnitřní
paměti] t [Formát.] t [OK] t z na ovládacím tlačítku
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
• Nezapomínejte, že formátování nenávratně vymaže všechna data včetně chráněných snímků.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
63CZ
Tvorba nahr. složky
Poznámky
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Pokud vložíte do fotoaparátu kartu „Memory Stick Duo“, která se dříve používala s jiným
vybavením, a budete pořizovat snímky, automaticky se může vytvořit nová složka.
• Do jedné složky lze uložit až 9 999 snímků. Když je kapacita složky vyčerpána, automaticky se
vytvoří nová.
• Když je nová složka vytvořena, můžete změnit cílovou složku pro ukládání (str. 65) a vybrat
složku pro prohlížení snímků (str. 55).
Vyhledávání MENU/
nastavení
zO složkách
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Nastav.) t [Nástroj "Memory Stick"] t [Tvorba nahr.
složky] t [OK] t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Vytváří složku pro nahrávání snímků na kartě „Memory Stick Duo“.
Snímky jsou nahrávány do nově vytvořené složky, dokud nevytvoříte složku novou nebo
dokud si nevyberete jinou nahrávací složku.
Rejstřík
64CZ
Změna nahr. složky
1 MENU t
složky]
Obsah
Změní složku na kartě „Memory Stick Duo“, která se aktuálně používá pro nahrávání
snímků.
(Nastav.) t [Nástroj "Memory Stick"] t [Změna nahr.
3 [OK] t z
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Složku „100“ nelze vybrat jako nahrávací.
• Nelze přesunovat nahrané snímky do jiné složky.
Vyhledávání
činnosti
2 Vyberte složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Rejstřík
65CZ
Kopírovat
1 Do fotoaparátu vložte kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou
kapacitou.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Použijte plně nabitý blok akumulátorů. Při kopírování souborů snímků do počítače pomocí bloku
akumulátorů s nízkou zbývající kapacitou se akumulátor může vybít a kopírování selhat nebo se
mohou data snímků poškodit.
• Snímky nelze kopírovat jednotlivě.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Pro vymazání obsahu
vnitřní paměti vyjměte po kopírování kartu „Memory Stick Duo“ a pak zformátujte vnitřní
paměť ([Formát.] v [Nástroj vnitřní paměti]).
• Na kartě „Memory Stick Duo“ se vytvoří nová složka a všechna data do ní budou zkopírována.
Pro kopírování snímků nelze zvolit specifickou složku.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Nastav.) t [Nástroj "Memory Stick"] t [Kopírovat] t
[OK] t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“.
Rejstřík
66CZ
Nastavení hodin
1 MENU t
(Nastav.) t [Nastavení hodin] t [Nastavení hodin] t
požadované nastavení t [OK] t z na kontrolním tlačítku
Obsah
Opět nastaví datum a čas.
Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
• Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ z disku
CD-ROM (přiložen) můžete tisknout nebo uložit snímky s datem.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
67CZ
Language Setting
1 MENU t
(Nastav.) t [Language Setting] t [Language Setting] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Vybírá jazyk, který se bude používat pro volby v nabídce, varování a hlášení.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
68CZ
Prohlížení snímků na televizoru
1 Vypněte fotoaparát i televizor.
2 Připojte fotoaparát k televizoru vyhrazeným kabelem A/V (přiložen).
Žlutá
Bílá
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Do vstupního konektoru audia/
videa
VIDEO AUDIO
Vyhledávání
činnosti
Prohlížení snímků při připojení fotoaparátu k
televizoru dodaným vyhrazeným kabelem A/V
Obsah
Pokud připojíte fotoaparát k televizoru, můžete si prohlížet snímky na obrazovce
televizoru.
Spojení závisí na typu televizoru, ke kterému je fotoaparát připojen.
Podrobnosti najdete také v návodu k televizoru.
(Přehrávání)
2 Do konektoru
Rejstřík
Vyhrazený kabel A/V
(přiložen)
(USB)·A/V OUT
3 Zapněte televizor a nastavte vstup.
4 Nastavte přepínač režimů na
(přehrávání) a pak zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. Vyberte požadovaný snímek
pomocí ovládacího tlačítka.
Poznámky
• Při používání fotoaparátu v zahraničí může být třeba přepnout výstup videosignálu tak, aby se
shodoval se systémem televizoru (str. 58).
• Pořízený snímek nebude zobrazen na televizoru při snímání videa, když je fotoaparát připojen k
televizoru.
69CZ
Barevné televizní systémy
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Rejstřík
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guayana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hong Kong, Itálie,
Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko,
Velká Británie atd.
Vyhledávání
činnosti
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Obsah
Pokud chcete prohlížet snímky na obrazovce televizoru, potřebujete televizor se
vstupním konektorem video a vyhrazený kabel A/V (přiložen). Barevný systém
televizoru musí být shodný se systémem digitálního fotoaparátu. Prostudujte si
následující seznamy barevných televizních systémů podle země nebo oblasti, kde
fotoaparát používáte.
70CZ
Obsah
Využití počítače se systémem
Windows
Podrobnější informace k využití počítače Macintosh viz
kapitola „Používání počítače Macintosh“ (str. 79).
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Instalace aplikace „PMB“
Vyhledávání
činnosti
Nejdříve instalujte aplikaci (přiložena) (str. 73)
Připojení fotoaparátu k počítači (str. 75)
Rejstřík
• Se snímky můžete pomocí aplikace „PMB“ provádět následující:
– Importování snímků do počítače
– Exportování snímků do fotoaparátu
– Úpravy snímků
– Zobrazení míst pořízení snímků na mapě přes internet (vyžaduje
internetové připojení)
– Tvorba disku s nahranými snímky (vyžaduje jednotku pro zápis
na CD nebo DVD)
– Tisk nebo ukládání snímků s datem
– Odesílání snímků zpracovatelům digitálních médií (vyžaduje
internetové připojení)
Další informace o tomto produktu a odpovědi na často kladené otázky naleznete na
internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Sony.
http://www.sony.net/
71CZ
Doporučená konfigurace počítače
Microsoft Windows 2000 Konektor USB: Standardní součást
Professional SP4,
Windows XP*1 SP3/
Windows Vista SP1*2
Nejsou podporovány 64bitové edice a Starter (Edition).
(Edition) není podporována.
*2 Starter
Vyhledávání MENU/
nastavení
*1
CPU: Intel Pentium III 500 MHz nebo
rychlejší (doporučeno: Intel Pentium
III 800 MHz nebo rychlejší)
Paměť: 256 MB nebo víc
(doporučeno: 512 MB nebo víc)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná
kapacita disku — zhruba 500 MB
Displej: Rozlišení obrazu: 1 024 × 768
bodů nebo více
Videopaměť: 32 MB nebo víc
(doporučeno: 64 MB nebo víc)
SP3/Windows Vista
SP1*2
Vyhledávání
činnosti
Pro importování
snímků
Ostatní
Microsoft Windows XP*1
Obsah
Pro používání
aplikace „PMB“
OS (předinstalován)
Poznámky
Rejstřík
• Prostředí počítače musí také splňovat provozní požadavky operačního systému.
• Činnost není zaručena v prostředí založeném na aktualizaci operačních systémů popsaných výše
nebo v prostředí s možností načtení více systémů.
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Pokud připojíte dvě nebo více zařízení USB k jednomu počítači současně, je možné, že v
závislosti na typu zařízení USB, které používáte, některá zařízení včetně fotoaparátu nebudou
fungovat.
• Funkčnost není zaručena při použití rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB typu Hi-Speed USB (odpovídající standardu USB
2.0) umožňuje pokročilý přenos dat (vysokorychlostní přenos dat), protože tento fotoaparát je
kompatibilní s rozhraním Hi-Speed USB (odpovídající standardu USB 2.0).
• Pro připojení USB k počítači existují dva režimy, [Mass Storage] (výchozí nastavení) a
[PictBridge]. Tato část popisuje [Mass Storage] jako příklad. Podrobnosti o [PictBridge] viz
str. 57.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem se po probuzení počítače z úsporného režimu nebo
režimu spánku nemusí obnovit okamžitě.
72CZ
Instalace aplikací (přiloženy)
1 Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM
(přiložen) do jednotky CD-ROM počítače.
Obsah
Přiložené aplikace (PMB) můžete nainstalovat následujícím způsobem.
Objeví se instalační obrazovka s nabídkou.
Vyhledávání
činnosti
• Pokud se neobjeví, poklepejte na [Computer] (Počítač) (ve
Windows XP, [My Computer] (Tento počítač)) t
(SONYPICTUTIL).
• Pokud se objeví obrazovka AutoPlay, zvolte „Run
Install.exe.“ a při instalaci se řiďte instrukcemi, které se
objeví na obrazovce.
2 Klepněte na [Install] (Instalace).
3 Vyberte požadovaný jazyk a pak klepněte na [Next] (další).
Objeví se okno „License Agreement“ (licenční smlouva).
4 Přečtěte si pečlivě licenční smlouvu. Pokud souhlasíte, klepněte na
přepínač ( se změní na ) a pak na [Next] (další).
5 Podle instrukcí na obrazovce dokončete instalaci.
6 Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM z jednotky.
Na ploše se vytvoří ikony zástupců pro „
aplikací poklepejte na tyto ikony.
PMB“ a „
PMB Guide“. Ke spuštění
Rejstřík
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení restartu počítače, restartujte počítač podle
pokynů na obrazovce.
• Může být nainstalováno rozhraní DirectX, ale záleží na operačním systému vašeho počítače.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Objeví se okno „Choose Setup Language“ (volba jazyka instalace).
Poznámka
• Přihlaste se jako správce.
73CZ
„PMB (Picture Motion Browser)“
Pomocí aplikace „PMB“:
•
•
•
•
•
•
•
Spuštění aplikace „PMB Guide“
(PMB Guide) na pracovní ploše.
Pro přístup do „PMB Guide“ z nabídky Start klepněte na [Start] t [All Programs]
(všechny programy) t [Sony Picture Utility] (obrazový nástroj Sony) t [Help]
(Nápověda) t [PMB Guide].
Rejstřík
1 Poklepejte na ikonu
Vyhledávání MENU/
nastavení
•
Můžete importovat snímky pořízené fotoaparátem do počítače a zobrazit je v počítači.
Můžete exportovat snímky z počítače na kartu „Memory Stick Duo“ a zobrazit je ve fotoaparátu.
Můžete organizovat snímky v počítači do kalendáře podle data pořízení a prohlížet si je.
Můžete retušovat (Korekce červených očí atd.), vyhledávat obličeje, tisknout, posílat snímky jako
přílohy k e-mailům a měnit datum pořízení.
Můžete na mapě zobrazovat informace o místě, kde jste pořídili snímky. (K tomu je třeba
internetové připojení.)
Můžete tisknout nebo ukládat snímky s datem.
Můžete vytvořit datový disk pomocí vypalovacího zařízení pro CD nebo DVD.
Můžete odesílat snímky zpracovatelům digitálních médií. (K tomu je třeba internetové
připojení.)
Vyhledávání
činnosti
Přehled aplikace „PMB“
Obsah
Statické snímky a videoklipy z fotoaparátu můžete používat lépe než kdy v minulosti díky
výhodám dané aplikace. Tato část shrnuje aplikaci „PMB“. Podrobnosti naleznete
v „PMB Guide“.
Spuštění a ukončení „PMB“
1 Poklepejte na ikonu
(PMB) na pracovní ploše.
Nebo v nabídce Start: Klepněte na [Start] t [All Programs] (Všechny programy) t
[Sony Picture Utility] (Obrazový program Sony) t [PMB].
Při prvním spuštění aplikace „PMB“ se zobrazí zpráva informačního nástroje vyžadující
potvrzení. Vyberte [Start].
• Tato funkce informuje o novinkách, jako například aktualizacích aplikace. Nastavení lze změnit
později.
2 Klepnutím na tlačítko
ukončíte.
v pravém horním rohu obrazovky aplikaci „PMB“
74CZ
Snímky ve vašem počítači
Obsah
Podrobnosti o funkcích aplikace „PMB“ viz „PMB Guide“.
Připojení fotoaparátu k počítači
1 Do fotoaparátu vložte kartu „Memory Stick Duo“ s nahranými snímky.
2 Vložte do fotoaparátu dostatečně nabitý blok akumulátorů nebo jej
připojte k síťové zásuvce adaptérem AC (prodává se samostatně).
3 Zapněte fotoaparát a počítač.
Na displeji fotoaparátu se objeví „Připojení…“.
• Při první aktivaci připojení USB spustí počítač automaticky program, který fotoaparát
rozpozná. Chvíli vyčkejte.
2 Do konektoru
Vyhledávání MENU/
nastavení
4 Připojte fotoaparát k počítači.
Vyhledávání
činnosti
Při importování snímků z vnitřní paměti není krok 1 nutný.
(USB)·A/V OUT
Rejstřík
1 Do zdířky USB
Vyhrazený kabel USB
Poznámky
• Když importujete nebo exportujete snímky z nebo do počítače s blokem akumulátorů, který je
téměř vybitý, může se při předčasném vybití bloku akumulátorů přenos ukončit nebo se mohou
poškodit data.
• Během komunikace se na obrazovce objeví . Dokud je indikátor zobrazen, nepracujte s
počítačem. Jakmile se indikátor změní na
, můžete s počítačem opět začít pracovat.
• Jestliže se „Mass Storage“ nezobrazí, nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (str. 57).
75CZ
Importování snímků do počítače
Automaticky se objeví obrazovka [Import Media Files] (import souborů média)
aplikace „PMB“.
Obsah
1 Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
• Pokud se objeví průvodce AutoPlay, zavřete jej.
2 Klepnutím na tlačítko [Import] (import) importujte snímky.
• Snímky se podle výchozího nastavení importují do složky vytvořené v „Pictures“ (Obrázky)
(ve Windows XP „My Pictures“ (Moje obrázky)), která je pojmenována datem importu.
3 Prohlížení snímků na počítači.
Po skončení importu se spustí „PMB“. Zobrazí se
miniatury importovaných snímků.
zProhlížení snímků pomocí aplikace „PMB“
Můžete organizovat snímky v počítači podle kalendáře
a zobrazovat je. Podrobnosti o aplikaci „PMB“ viz „PMB
Guide“.
Rejstřík
Příklad: Obrazovka
zobrazení měsíce
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Složka „Pictures“ (obrázky) (ve Windows XP „My
Pictures“ (Moje obrázky)) je stanovena jako výchozí
složka ve „Viewed folders“ (prohlížených složkách).
Vyhledávání
činnosti
Počítač začne importovat snímky.
Importování snímků do počítače bez použití aplikace „PMB“
Když se v kroku 1 objeví průvodce AutoPlay, klepněte na [Open folder to view files]
(otevřít složku a prohlédnout soubory) t [OK] t [DCIM] t zkopírujte požadované
snímky do počítače.
76CZ
Snímky z počítače lze exportovat na kartu „Memory Stick Duo“ a prohlížet si je ve
fotoaparátu.
Podrobnosti naleznete v „PMB Guide“.
• Pokud se objeví průvodce AutoPlay, zavřete jej.
2 Poklepáním na
(PMB) na ploše spustíte aplikaci „PMB“.
3 Na hlavní obrazovce vyberte snímky na export.
4 Klepněte na
karta).
v horní části obrazovky t [Memory Card] (paměťová
5 Zvolte ovladač média a klepněte na [Export] (export).
Poznámky
• Některé snímky nelze přehrávat. Záleží na velikosti snímku.
• Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
Proveďte postup od kroku 1 až po krok 3 a poté proveďte následující:
•
•
•
•
Odpojení vyhrazeného kabelu USB.
Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
Vložení karty „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní paměti.
Vypnutí fotoaparátu.
1 Poklepejte na ikonu odpojení na hlavním
panelu.
Windows Vista
2 Klepněte na (USB Mass Storage Device)
(zařízení USB Mass Storage) t [Stop]
(ukončit).
3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení a pak
klepněte na [OK].
Rejstřík
Vymazání spojení USB
Vyhledávání MENU/
nastavení
Objeví se obrazovka [Export to Media] (export do média).
Vyhledávání
činnosti
1 Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
Obsah
Exportování snímků, které chcete prohlížet, do
fotoaparátu
Windows XP
Ikona odpojení
77CZ
Názvy a ukládání obrazových souborů
Rejstřík
• Do složky „100MSDCF“ nelze nahrávat žádné snímky. Snímky v těchto složkách jsou k dispozici
pouze pro prohlížení.
• Snímky ze složky „MISC“ nelze nahrávat ani přehrávat.
• Soubory snímků jsou pojmenovány následovně:
– Soubory se statickými snímky: DSC0ssss.JPG
– Soubory videoklipů: MOV0ssss.AVI
– Soubory přehledů snímků, které se nahrávají při nahrávání videoklipů: MOV0ssss.THM
ssss znamená libovolné číslo z rozsahu 0001 až 9999. Numerické části názvu souboru
videoklipu nahraného v režimu videoklipu a jeho odpovídající soubor přehledu snímků jsou
shodné.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
ASložka obsahující data snímků nahraná pomocí
fotoaparátu, který není vybaven funkcí vytváření
složek.
BSložka obsahující obrazová data nahraná
fotoaparátem.
Obsah
Soubory se snímky nahranými fotoaparátem jsou
Příklad: prohlížení složek v systému
seskupeny do složek na kartě „Memory Stick Duo“ Windows Vista
nebo ve vnitřní paměti.
78CZ
Používání počítače Macintosh
Obsah
Snímky můžete kopírovat do počítače Macintosh. Aplikace „PMB“ není s počítači
Macintosh kompatibilní.
Doporučená konfigurace počítače
Poznámky
Rejstřík
Další informace o tomto produktu a odpovědi na často kladené otázky naleznete na
internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Sony.
http://www.sony.net/
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Pokud připojíte dvě nebo více zařízení USB k jednomu počítači současně, je možné, že některá
zařízení včetně fotoaparátu nebudou pracovat. Záleží na typech zařízení USB, která používáte.
• Funkčnost není zaručena při použití rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB typu Hi-Speed USB (odpovídající standardu USB
2.0) umožňuje vysokorychlostní přenos dat, protože tento fotoaparát je kompatibilní s rozhraním
Hi-Speed USB (odpovídající standardu USB 2.0).
• Pro připojení USB k počítači existují dva režimy, [Mass Storage] (výchozí nastavení) a
[PictBridge]. Tato část popisuje [Mass Storage] jako příklad. Podrobnosti o [PictBridge] viz
str. 57.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem se po probuzení počítače z úsporného režimu nebo
režimu spánku nemusí obnovit okamžitě.
Vyhledávání
činnosti
Doporučené prostředí pro kopírování snímků
OS (předinstalován): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: Standardní součást konfigurace
79CZ
Import a prohlížení snímků na počítači
1 Do fotoaparátu vložte kartu „Memory Stick Duo“ s nahranými snímky.
Obsah
Při importování snímků z vnitřní paměti není krok 1 nutný.
2 Vložte do fotoaparátu dostatečně nabitý blok akumulátorů nebo jej
připojte k síťové zásuvce adaptérem AC (prodává se samostatně).
Vyhledávání
činnosti
3 Zapněte fotoaparát a počítač Macintosh.
4 Připojte fotoaparát k počítači.
(USB)·A/V OUT
1 Do zdířky USB
Vyhrazený kabel USB
6 Obrazové soubory uchopte myší a přesuňte na ikonu pevného disku.
Rejstřík
5 Poklepejte na nově rozpoznanou ikonu t [DCIM] t složku, kde jsou
uloženy snímky, které chcete importovat.
Vyhledávání MENU/
nastavení
2 Do konektoru
Soubory snímků se zkopírují na pevný disk.
• Podrobnosti o umístění uložení snímků a názvů souborů viz str. 78.
7 Poklepejte na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový soubor ve
složce obsahující zkopírované soubory.
Vymazání spojení USB
Chyťte a přetáhněte ikonu jednotky nebo ikonu „Memory Stick Duo“ na ikonu „Trash“
(koš), předtím než vykonáte postupy popsané dále, nebo bude fotoaparát odpojen od
počítače.
•
•
•
•
Odpojení vyhrazeného kabelu USB.
Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
Vložení karty „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu.
Vypnutí fotoaparátu.
80CZ
Prohlížení ve Windows
Když instalujete aplikaci „Příručka k produktu Cyber-shot“, instaluje se také „Průvodce
ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“.
(Průvodce ke zdokonalení) na ploše.
Pro přístup do „Průvodce ke zdokonalení“ z nabídky Start klepněte na [Start] (start)
t [All Programs] (všechny programy) t [Sony Picture Utility] (obrazový nástroj
Sony) t [Průvodce ke zdokonalení].
Prohlížení v počítači Macintosh
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Poklepejte na
Vyhledávání
činnosti
„Průvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“ dále rozvíjí, jak používat fotoaparát a
volitelné doplňky.
Obsah
Prohlížení „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cybershot“
1 Zkopírujte do počítače složku [stepupguide] ze složky [stepupguide].
Rejstřík
2 Vyberte [stepupguide], [language] a pak složku [CZ] uloženou na disku
CD-ROM (přiložen) a zkopírujte všechny soubory ve složce [CZ] do
složky [img] ve složce [stepupguide], kterou jste si zkopírovali do
počítače v 1. kroku. (Přepište soubory ve složce [img] soubory ze složky
[CZ].)
3 Po dokončení kopírování poklepejte na „stepupguide.hqx“ ve složce
[stepupguide] pro její rozbalení a pak poklepejte na vygenerovaný soubor
„stepupguide“.
Poznámka
• Pokud není nainstalován nástroj dekomprese pro soubor HQX, instalujte aplikaci Stuffit
Expander.
81CZ
Tisk statických snímků
Obsah
Snímky můžete tisknout následujícími způsoby.
Přímý tisk na tiskárně odpovídající standardu
PictBridge (str. 83)
Snímky lze vytisknout na tiskárně disponující vstupem pro karty
„Memory Stick“.
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
Snímky můžete importovat do počítače pomocí přiložené aplikace
„PMB“ a pak je vytisknout.
Na snímek můžete vložit datum a vytisknout jej s ním. Podrobnosti
naleznete v „PMB Guide“.
Rejstřík
Tisk pomocí počítače
Vyhledávání MENU/
nastavení
Přímý tisk na tiskárně disponující vstupem pro
karty „Memory Stick“
Vyhledávání
činnosti
Snímky lze vytisknout po přímém připojení fotoaparátu k tiskárně
splňující standard PictBridge.
Tisk v provozovně (str. 85)
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené
fotoaparátem můžete zanést do provozovny fototiskových služeb.
Značku tisku
můžete vložit na snímky, které chcete tisknout, už
předem.
Poznámka
• Pokud tisknete snímky pořízené v režimu [16:9], mohou být oba okraje odříznuty.
82CZ
Standard „PictBridge“ je založen na standardu CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Poznámka
• Nelze tisknout videoklipy.
Připravte fotoaparát pro připojení USB k tiskárně pomocí vyhrazeného kabelu USB.
1 Do fotoaparátu vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů.
2 Připojte fotoaparát k tiskárně.
2 Do konektoru
Vyhledávání MENU/
nastavení
Příprava fotoaparátu
Vyhledávání
činnosti
I když nemáte počítač, můžete si vytisknout snímky z fotoaparátu přímým připojením
fotoaparátu k tiskárně kompatibilní s PictBridge.
Obsah
Tisk snímků přímo na tiskárně
odpovídající standardu
PictBridge
(USB)·A/V OUT
Rejstřík
1 Do zdířky USB
Vyhrazený kabel USB
3 Zapněte fotoaparát a tiskárnu.
Indikátor
Po provedení spojení se na obrazovce objeví indikátor .
Pokud na displeji fotoaparátu bliká indikátor
(upozornění
na chybu), zkontrolujte připojenou tiskárnu.
Poznámka
• Pokud nebylo možné se k tiskárně připojit, zkontrolujte, zda jste nastavili [Spojení USB]
v [Hlavní nastavení] na [PictBridge].
83CZ
Tisk
(Tisk) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Tento snímek
Vytiskne aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho
snímku.
Více snímků
Lze vybrat a vytisknout více snímků.
Po kroku 1 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
Vyhledávání
činnosti
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, až nezbudou žádné snímky,
které chcete tisknout.
Obsah
1 MENU t
2 Požadovaná položka t [OK] t z
Vybírá počet kopií daného snímku, které chcete vytisknout.
• Určený počet snímků se nemusí vejít na jeden list - záleží na počtu
snímků.
Layout
Vybere počet snímků, které chcete vytisknout vedle sebe na
list papíru.
Velikost
Vybírá velikost tiskového listu.
Datum
Vybírá [Datum] nebo [Den+čas] pro vložení data a času na
snímky.
Poznámka
• Neodpojujte vyhrazený kabel USB, když se na obrazovce objeví indikátor
PictBridge).
Rejstřík
• Když vyberete [Datum], datum se automaticky vloží v pořadí
vybraném funkcí [Nastavení hodin] fotoaparátu. Některé tiskárny
tuto funkci neposkytují.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Počet
(Připojování
84CZ
Tisk v provozovně
Obsah
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené fotoaparátem můžete zanést do
provozovny fototiskových služeb. Pokud provozovna podporuje fototiskové služby
odpovídající standardu DPOF, můžete přidat značku
(Tisk) na snímky v nabídce
prohlížení předem.
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze v provozovně poskytující fototiskové služby vytisknout
přímo z fotoaparátu.
Snímky zkopírujte na kartu „Memory Stick Duo“ a poté vezměte kartu „Memory Stick Duo“ do
provozovny (str. 66).
• V provozovně se informujte, které typy karet „Memory Stick Duo“ zpracovávají.
• Pokud vaše provozovna fototiskových služeb nezpracovává karty „Memory Stick Duo“,
zkopírujte snímky, které chcete tisknout, na jiné médium, například CD-R, a přineste je tam.
• Možná bude třeba adaptér pro karty „Memory Stick Duo“ (prodává se samostatně). Zeptejte se
v provozovně.
• Než odnesete data snímků do provozovny, vždy si pořiďte zálohu snímků na disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
• Pokud chcete zobrazit na snímcích datum, dohodněte se s obsluhou provozovny.
Rejstřík
85CZ
Odstranění problémů
1 Zkontrolujte položky na str. 87 až 94.
3 Inicializujte nastavení (str. 59).
Při opravách fotoaparátů s vnitřní pamětí mohou být data ve fotoaparátu zběžně
zkontrolována z důvodů ověření a opravy příznaků poruchy. Sony nebude kopírovat ani
ukládat žádná z těchto dat.
Rejstřík
Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Vyhledávání MENU/
nastavení
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony.
Vyhledávání
činnosti
2 Vyjměte blok akumulátorů, asi minutu vyčkejte, blok
akumulátorů opět vložte a pak zapněte napájení.
Obsah
Jestliže se při používání fotoaparátu objeví problémy, zkuste následující řešení.
Klepnutím na jednu z následujících položek se přesunete na stránku s vysvětlením
příznaku a příčiny nebo s doporučeným postupem pro odstranění.
Blok akumulátorů a napájení .......... 87
Vnitřní paměť .................................... 91
Snímání statických snímků/
videoklipu ......................................... 88
Tisk .................................................... 92
Prohlížení snímků............................. 90
Tiskárna kompatibilní se
standardem PictBridge.................... 92
Vymazávání....................................... 90
Ostatní............................................... 93
Počítače ............................................ 90
Varovná hlášení ................................ 95
„Memory Stick Duo“ ........................ 91
86CZ
Blok akumulátorů a napájení
• Vložte blok akumulátorů správně stisknutím páčky pro jeho vysunutí.
Obsah
Nelze vložit blok akumulátorů.
Nelze zapnout fotoaparát.
Vyhledávání
činnosti
• Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí napájení
fotoaparátu.
• Vložte blok akumulátorů správně.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 101). Vyměňte ho za nový.
• Používejte doporučený blok akumulátorů.
Napájení se náhle vypne.
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
Rejstřík
• Akumulátor se rychle vybije a skutečné zbytkové nabití akumulátoru bude nižší než indikátor
v následujících případech:
– Pokud používáte fotoaparát na příliš horkých nebo studených místech.
– Pokud často používáte blesk nebo transfokátor.
– Pokud opakovaně vypínáte a zapínáte napájení.
– Když nastavíte jas displeje na vyšší pomocí nastavení DISP (zobrazení na displeji).
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 101). Vyměňte ho za nový.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Vlivem teploty fotoaparátu a akumulátoru se napájení může vypnout automaticky na ochranu
fotoaparátu. V takovém případě se před vypnutím napájení na displeji LCD objeví hlášení.
• Pokud zapnutý fotoaparát neobsluhujete po dobu delší než 3 minuty, vypne se automaticky,
aby se prodloužila doba použitelnosti bloku akumulátorů. Znovu zapněte fotoaparát.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 101). Vyměňte ho za nový.
Nelze nabít blok akumulátorů.
• Blok akumulátorů nelze nabít pomocí adaptéru AC (prodává se samostatně). Pro nabíjení
akumulátoru použijte nabíječku.
Při nabíjení akumulátoru bliká kontrolka CHARGE.
• Vyjměte a znovu vložte blok akumulátorů a ujistěte se, že jste jej vložili správně.
• Možná je teplota nevhodná pro nabíjení. Zkuste blok akumulátorů nabít znovu, když bude
teplota ve správném rozsahu (10°C až 30°C).
• Podrobnosti naleznete na str. 102.
87CZ
Snímání statických snímků/videoklipu
Snímání úsměvu nefunguje.
• Pokud není detekován usmívající se obličej, není pořízen žádný snímek.
• Fotoaparát je nastaven na režim přehrávání. Nastavte přepínač režimů na
nebo
(video).
(fotografie)
Funkce stabilizace nefunguje.
• Funkce stabilizace nefunguje, když se na displeji objeví
.
• Při snímání nočních scén nemusí funkce stabilizace pracovat správně.
• Snímejte po stisknutí spouště napůl, nesmíte ji stisknout naráz.
• Objekt je příliš blízko. Při snímání dávejte pozor, abyste umístili objektiv dál od objektu, než
je nejkratší možná vzdálenost pro snímání (asi 5 cm (W)/40 cm (T) od objektivu).
• Při snímání statických snímků je ve volbě scény zvolen režim (Soumrak) nebo
(Krajina).
• Je zvolen polomanuální režim. Vyberte režim automatického zaostřování (str. 40).
Rejstřík
Obraz je neostrý.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Objekt není vidět na displeji.
Vyhledávání
činnosti
• Zkontrolujte volnou vnitřní paměť nebo kartu „Memory Stick Duo“. Je-li karta plná,
proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nadbytečné snímky (str. 30).
– Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při snímání fotografie nastavte přepínač režimů na
(fotografie).
• Při snímání videa nastavte přepínač režimů na
(video).
Obsah
Nelze nahrávat snímky.
Transfokátor nepracuje.
• Podle velikosti snímku někdy nelze použít transfokátor Smart (str. 61).
• Digitální transfokátor nelze použít, když:
– Nahráváte video.
– Pracuje snímání úsměvu.
Blesk nepracuje.
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– [Nahr. režim] je nastaven na [Série] (str. 35).
– Ve volbě scény je zvolen režim
(Vysoká citlivost) nebo (Soumrak).
– Nahráváte video.
• Nastavte blesk na (Blesk zapnut) (str. 26) , když je režim volby scény nastaven na
(Krajina),
(Pláž) nebo (Sníh).
Na snímcích zhotovených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny.
• Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná
se o závadu.
Funkce snímání blízkých objektů (Makro) nepracuje.
• Ve volbě scény je zvolen režim
(Krajina) nebo
(Soumrak).
88CZ
Nelze vypnout snímání v režimu makro.
Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas.
Obsah
• Neexistuje funkce pro násilné vypnutí snímání v režimu makro. V režimu [Auto] je snímání
teleobjektivem možné i pro snímání v režimu makro.
• Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při
přehrávání.
• Tento fotoaparát nemá funkci pro vkládání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ můžete
tisknout nebo ukládat snímky s datem (str. 74).
Hodnota F a rychlost závěrky blikají po částečném stisknutí a přidržení spouště.
Vyhledávání
činnosti
Na snímky nelze vkládat datum.
• Expozice je nesprávná. Opravte expozici (str. 36).
• Upravte jas podsvícení (str. 14).
Snímek je příliš tmavý.
• Fotografujete objekt v protisvětle. Vyberte režim měření expozice (str. 42) nebo nastavte
expozici (str. 36).
• Nastavte expozici (str. 36).
Barvy snímku nejsou správné.
Rejstřík
Snímek je příliš světlý.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Displej LCD je příliš tmavý nebo příliš světlý.
• Nastavte [Barevný režim] na [Normální] (str. 47).
• Upravte vyvážení bílé (str. 38).
Při snímání velmi jasného objektu se objevují bílé, černé, červené, fialové nebo
jiné vertikální pruhy nebo celá obrazovka snímku zčervená.
• Dochází k efektu vzniku skvrn. Nejedná se o závadu.
Při sledování displeje na tmavém místě se zobrazí šum.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.
Oči fotografované bytosti jsou červené.
• Nastavte [Red. červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.] (str. 46).
• Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku.
• Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.
• Retušujte snímek pomocí [Retuš] t [Korekce červených očí] v nabídce prohlížení (str. 50)
nebo opravte pomocí „PMB“.
Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají.
89CZ
Nelze pořizovat série snímků.
Obsah
• Vnitřní paměť nebo karta „Memory Stick Duo“ jsou plné. Vymažte nadbytečné snímky
(str. 30).
• Kapacita akumulátorů je nízká. Vložte nabitý blok akumulátorů.
Stejný snímek je pořízen několikrát.
• Funkce [Nahr. režim] je nastavena na [Série] (str. 35).
Nelze přehrávat snímky.
Ukazatel data a času se nezobrazuje.
• Zobrazení na displeji je nastaveno pouze na snímky. K zobrazení informací stiskněte tlačítko
DISP (zobrazení na displeji) (str. 14).
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Nastavte přepínač režimů na
(přehrávání).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn.
• Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odstraňte spojení USB (str. 77).
Vyhledávání
činnosti
Prohlížení snímků
Při počátku přehrávání se snímek jeví hrubý.
• To se může stát v důsledku zpracování snímku. Nejedná se o závadu.
• Zkontrolujte [Videovýstup], abyste zjistili, zda je výstupní signál fotoaparátu nastaven na
barevný systém vašeho televizoru (str. 58).
• Zkontrolujte, zda je propojení správné (str. 69).
• Pokud je vyhrazený kabel USB připojen k jinému zařízení, odpojte jej (str. 77).
Rejstřík
Snímek se neobjeví na televizoru.
Vymazávání
Nelze vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (str. 52).
Počítače
Není známa kompatibilita operačního systému počítače s fotoaparátem.
• Ověřte „Doporučená konfigurace počítače“ na str. 72 pro Windows a str. 79 pro Macintosh.
Počítač vybavený slotem „Memory Stick“ nerozeznává kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
• Zkontrolujte, že počítač a čtečka karet „Memory Stick“ podporují kartu „Memory Stick PRO
Duo“. Uživatelé počítačů a čtečky karet „Memory Stick“ vyráběné jiným výrobcem než Sony
by měli kontaktovat výrobce.
• Pokud není karta „Memory Stick PRO Duo“ podporována, připojte fotoaparát k počítači
(str. 75 a 80). Počítač rozpoznává karty „Memory Stick PRO Duo“.
90CZ
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Propojte fotoaparát a počítač správně pomocí spojení USB (str. 75).
• Pokud snímáte pomocí karty „Memory Stick Duo“ formátované počítačem, snímky možná
nepůjdou importovat do počítače. Fotografujte s kartou „Memory Stick Duo“ formátovanou
fotoaparátem (str. 63).
• Spojení USB proveďte po zapnutí počítače.
Nelze přehrávat snímky na počítači.
• Pokud používáte aplikaci „PMB“, vyhledejte „PMB Guide“ (str. 74).
• Obraťte se na výrobce počítače nebo softwaru.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Po připojení USB se aplikace „PMB“ nespustí automaticky.
Vyhledávání
činnosti
Nelze importovat snímky.
Obsah
• Pokud je akumulátor téměř vybitý, vložte nabitý blok akumulátorů nebo použijte síťový
adaptér (prodává se samostatně).
• Nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (str. 57).
• Použijte vyhrazený kabel USB (přiložen).
• Odpojte vyhrazený kabel USB od počítače a fotoaparátu a znovu jej pevně připojte.
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení.
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
Nelze tisknout snímek.
Rejstřík
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“. Importujte
videoklip na pevný disk počítače a pak jej přehrajte z pevného disku (str. 75).
• Vyhledejte návod k použití k tiskárně.
Jakmile snímky jednou exportujete do počítače, již je nelze prohlížet ve
fotoaparátu.
• Zkopírujte je do složky rozpoznané fotoaparátem jako např. „101MSDCF“ (str. 78).
„Memory Stick Duo“
Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“ správným směrem.
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick Duo“. Data nelze obnovit.
Vnitřní paměť
Nelze přehrávat nebo nahrávat snímky pomocí vnitřní paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo“. Vyjměte ji.
91CZ
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo“.
Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze zkopírovat do
vnitřní paměti.
Obsah
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Kopírujte na kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou
kapacitou.
• Tato schopnost není k dispozici.
Viz „Tiskárna kompatibilní se standardem PictBridge“ spolu s dalšími položkami.
Vyhledávání
činnosti
Tisk
Snímky se vytisknou s oběma hranami oříznutými.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• V závislosti na tiskárně mohou být všechny okraje snímku oříznuty. Zvláště když tisknete
snímek pořízený při velikosti snímku nastavené na [16:9], může dojít k oříznutí bočního konce
snímku.
• Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte nastavení pro oříznutí nebo bez okrajů. Informujte
se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Při tisku snímků v digitální provozovně požádejte pracovníky provozovny, zda by mohli
vytisknout snímky bez oříznutí okrajů.
Nelze tisknout snímky s datem.
Rejstřík
• Pomocí aplikace „PMB“ můžete tisknout snímky s datem (str. 74).
• Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Protože však snímky nahrané
fotoaparátem obsahují informace o nahraném datu, lze tisknout snímky se zobrazeným
datem, jen pokud tiskárna nebo aplikace rozpozná informace ve formátu Exif. Kompatibilitu
s formátem Exif zjistíte konzultací s výrobcem tiskárny nebo aplikace.
• Pokud využíváte fototiskových služeb, požádejte je, aby na snímky vložili datum.
Tiskárna kompatibilní se standardem PictBridge
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard PictBridge. Informujte se
u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna splňuje standard PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Nastavte [Spojení USB] na [PictBridge] (str. 57).
• Odpojte a znovu připojte vyhrazený kabel USB. Pokud se na tiskárně objeví chybové hlášení,
vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
92CZ
Nelze tisknout snímky.
• Ujistěte se, že jste odpojili vyhrazený kabel USB předtím, než zmizí značka
PictBridge).
(připojování
Vyhledávání
činnosti
Tisk je zrušen.
Obsah
• Zkontrolujte, že fotoaparát a tiskárna jsou správně propojeny vyhrazeným kabelem USB.
• Zapněte tiskárnu. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném k tiskárně.
• Pokud při tisku vyberete [Ukončit], je možné, že se snímky nevytisknou. Odpojte a opět
připojte vyhrazený kabel USB. Pokud stále ještě nelze tisknout snímky, odpojte vyhrazený
kabel USB, vypněte a opět zapněte tiskárnu a pak znovu připojte vyhrazený kabel USB.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty nebo snímky modifikované počítačem možná nepůjdou
tisknout.
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
„---- -- --“ se vytiskne v části snímku, kam se vkládá datum.
• Snímek nemá datum nahrání, takže datum nelze vložit. Nastavte [Datum] na [Vyp.] a snímek
znovu vytiskněte (str. 84).
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované velikosti.
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
Rejstřík
Nelze vybrat velikost tisku.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí
uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem tiskárny.
• Pokud po připojení tiskárny k fotoaparátu použijete papír odlišné velikosti, odpojte a pak
znovu připojte vyhrazený kabel USB.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte nastavení fotoaparátu
(str. 84) nebo tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. Podle tiskárny to může chvilku trvat.
Ostatní
Objektiv je zamlžený.
• Kondenzace vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu
použijete.
Fotoaparát se vypne s vysunutým objektivem.
• Blok akumulátorů je vybitý. Nahraďte jej nabitým blokem akumulátorů a pak fotoaparát
znovu zapněte.
• Nezkoušejte objektiv, který se přestal pohybovat, zasunovat násilím.
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
• Nejedná se o závadu.
93CZ
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí displej Nastavení hodin.
Obsah
• Znovu nastavte datum a čas (str. 67).
• Vnitřní nabíjecí záložní akumulátor se vybil. Vložte nabitý akumulátor a odložte na 24 hodin
nebo více s vypnutým napájením.
Chcete změnit datum nebo čas.
• Změňte nastavení pomocí MENU t [Nastav.] t [Nastavení hodin] t [Nastavení hodin].
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
94CZ
Varovná hlášení
K použití jen s kompatibilními akumulátory
• Vložený akumulátor není blok akumulátorů NP-BK1 (přiložen).
• Vypněte a pak znovu zapněte napájení.
Přehřátí fotoaparátu
Nechte jej vychladnout
• Teplota fotoaparátu vzrostla. Napájení se může vypnout automaticky. Ponechte fotoaparát na
chladném místě, dokud teplota neklesne.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Chyba systému
Vyhledávání
činnosti
• Kapacita akumulátorů je nízká. Okamžitě nabijte blok akumulátorů. Podle podmínek použití
nebo typu akumulátoru může indikátor blikat, ačkoli je zbývající čas akumulátoru ještě 5 nebo
10 minut.
Obsah
Jestliže se zobrazí následující zprávy, řiďte se pokyny.
Chyba vnitřní paměti
Opět vložte "Memory Stick"
Rejstřík
• Vypněte a pak znovu zapněte napájení.
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“ správně.
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze ve fotoaparátu použít (str. 99).
• Karta „Memory Stick Duo“ je poškozena.
• Konektor karty „Memory Stick Duo“ je znečištěn.
Chyba typu "Memory Stick"
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze ve fotoaparátu použít (str. 99).
Nelze použít "Memory Stick"
Přístup odepřen
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s kontrolovaným přístupem.
Chyba formátování vnitřní paměti
Chyba formátování "Memory Stick"
• Médium znovu naformátujte (str. 63).
"Memory Stick" uzamčen
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným do
polohy LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy pro nahrávání.
95CZ
• Vymažte nadbytečné snímky nebo soubory (str. 30).
Paměť jen ke čtení
Obsah
Na "Memory Stick" není místo
Ve vnitřní paměti není místo
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této kartě „Memory Stick Duo“.
• Ve vnitřní paměti nejsou žádné snímky, které by mohly být přehrány.
• Do této složky na kartě „Memory Stick Duo“ nebyly nahrány žádné snímky, které by mohly
být přehrány.
Chyba složky
Nelze vytvářet složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém
případě nelze vytvářet složky.
Chyba souboru
Složka jen ke čtení
Rejstřík
• Během přehrávání snímku došlo k chybě.
Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již existuje složka se stejnými prvními třemi čísly (například:
123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku nebo vytvořte novou složku (str. 64, 65).
Vyhledávání
činnosti
Nejsou snímky
• Vybrali jste složku, kterou nelze nastavit jako nahrávací složku ve fotoaparátu. Vyberte jinou
složku (str. 65).
Chráněný soubor
• Odstraňte ochranu (str. 52).
Nadm.vel.snímku
• Přehráváte snímek velikosti, kterou nelze na fotoaparátu přehrávat.
Nelze najít obličej pro retušování
• Ne všechny snímky lze retušovat.
(Indikátor varování při otřesech)
• Nedostatek světla a tudíž delší doba expozice může být příčinou chvění fotoaparátu. Použijte
blesk, nastavte funkci stabilizace na [Auto], nebo fotoaparát stabilizujte umístěním na stativ.
Vypněte a znovu zapněte
• Vada objektivu.
96CZ
Max.vybráno snímků
Obsah
• Pomocí funkce [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů.
• Pomocí funkce [Vše ve složce] lze vybrat až 999 souborů.
• Značku
(Tisk) můžete přidat až k 999 souborům. Zrušte výběr.
Akumulátor vybit
• Zkontrolujte tiskárnu.
Chyba tiskárny
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte, zda snímek, který si přejete vytisknout, není poškozen.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Tiskárna pracuje
Chyba papíru
Není papír
Chyba inkoustu
Málo inkoustu
Není inkoust
Vyhledávání
činnosti
• Při kopírování snímku nahraného do vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“ použijte
plně nabitý akumulátor.
• Přenos dat do tiskárny možná ještě není dokončen. Neodpojujte vyhrazený kabel USB.
• Tiskárna právě stornuje aktuální tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout, dokud neskončí. Podle
tiskárny to může chvilku trvat.
Rejstřík
Zpracování…
Činnost nelze vykonat pro soubory videoklipů
• Vybrali jste funkci, kterou nelze použít pro videoklipy.
Činnost nelze vykonat v nepodporovaných souborech
• Zpracovávání a další editační funkce fotoaparátu nelze aplikovat na obrazové soubory, které
byly zpracovány pomocí počítače nebo na snímky pořízené jinými fotoaparáty.
Činnost nelze vykonat při připojení PictBridge
• Když je fotoaparát připojen k tiskárně vyhovující standardu PictBridge, jsou některé funkce
omezeny.
97CZ
Obsah
Používání fotoaparátu v zahraničí
— zdroje napájení
Fotoaparát, nabíječku (přiložena) a adaptér AC AC-LS5K (prodává se samostatně)
můžete používat v každé zemi nebo regionu, kde je střídavé napětí v rozsahu 100 V až
240 V a kmitočet 50 Hz/60 Hz.
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může způsobit poruchu
funkce.
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
98CZ
Karta „Memory Stick Duo“
Záznam/přehrávání
a*1
Memory Stick Duo (s MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2
a*2*3
Vyhledávání
činnosti
Typ „Memory Stick“
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Obsah
Karta „Memory Stick Duo“ je kompaktní přenositelné IC záznamové médium. V
následující tabulce naleznete typy karet „Memory Stick Duo“, které lze používat
s fotoaparátem. Nelze však zaručit správnou práci všech funkcí karty „Memory Stick
Duo“.
*1 Vysokorychlostní
Poznámky
Rejstřík
• Tento produkt je kompatibilní s kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratka pro
„Memory Stick Micro“.
• Karta „Memory Stick Duo“ formátovaná počítačem nemusí vždy v tomto fotoaparátu pracovat.
• Rychlost pro čtení/zápis dat se liší podle kombinace karty „Memory Stick Duo“ a použitého
vybavení.
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory Stick Duo“ nevyjímejte.
• V následujících případech může dojít k poškození dat:
– Jestliže vyjmete kartu „Memory Stick Duo“ nebo vypnete fotoaparát během operace čtení
nebo zápisu
– Při použití karty „Memory Stick Duo“ v prostředí se silným elektrostatickým nábojem nebo
elektromagnetickým rušením
• Doporučujeme důležitá data zálohovat.
• Při psaní do oblasti poznámky příliš netlačte na tužku.
• Na kartu „Memory Stick Duo“ ani na adaptér „Memory Stick Duo“ nenalepujte žádné štítky.
• K přenášení a ukládání karty „Memory Stick Duo“ používejte přiložený obal.
• Nedotýkejte se kovových kontaktů karty „Memory Stick Duo“ rukama ani kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte a nevystavte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před vodou.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně spolknout.
• Do slotu pro karty „Memory Stick Duo“ nevkládejte nic jiného než kartu „Memory Stick Duo“.
Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k nesprávné funkci zařízení.
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu „Memory Stick Duo“ za následujících podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např. v horkých místnostech nebo v autě na přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek
Vyhledávání MENU/
nastavení
datové přenosy pomocí paralelního rozhraní nejsou podporovány.
Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO Duo“ jsou
vybavené funkcemi MagicGate. MagicGate je technologie na ochranu autorských práv
používající šifrování. Nahrávání nebo přehrávání dat, která vyžadují funkce MagicGate, nelze
s fotoaparátem zpracovávat.
*3
Tento fotoaparát nepodporuje 8bitový paralelní datový přenos. Provede stejný 4bitový paralelní
přenos jako karta „Memory Stick PRO Duo“.
*2
99CZ
Pokračování r
Je potvrzeno, že karta „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až 16 GB bude
s fotoaparátem pracovat správně.
Poznámky k používání „Memory Stick Micro“ (prodává se
samostatně)
Rejstřík
• Pokud chcete ve fotoaparátu používat kartu „Memory Stick Micro“, musíte nejprve vložit
„Memory Stick Micro“ do adaptéru „M2“ velikosti Duo. Pokud vložíte kartu „Memory Stick
Micro“ do fotoaparátu bez adaptéru „M2“ velikosti Duo, může se stát, že ji nepůjde vytáhnout z
fotoaparátu.
• Kartu „Memory Stick Micro“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně
spolknout.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky k používání „Memory Stick PRO Duo“ (prodává se
samostatně)
Vyhledávání
činnosti
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ se zařízením kompatibilním s kartami „Memory Stick“
vložte kartu „Memory Stick Duo“ do adaptéru pro „Memory Stick Duo“. Jestliže vkládáte kartu
„Memory Stick Duo“ do zařízení kompatibilního s kartami „Memory Stick“ bez adaptéru pro
„Memory Stick Duo“, může se stát, že karta nepůjde vyjmout ze zařízení.
• Při vkládání karty „Memory Stick Duo“ do adaptéru pro „Memory Stick Duo“ otočte kartu
„Memory Stick Duo“ do správné polohy a poté ji zasuňte až na doraz. Nesprávně vložená karta
může způsobit poruchu.
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ vložené do adaptéru pro „Memory Stick Duo“ se
zařízením kompatibilním s kartou „Memory Stick“, se ujistěte, ze je adaptér pro „Memory Stick
Duo“ vložen správnou stranou. Nesprávné použití může poškodit zařízení.
• Adaptér pro „Memory Stick Duo“ nevkládejte do zařízení kompatibilního s kartami „Memory
Stick“ bez připojené karty „Memory Stick Duo“. Mohlo by dojít k nesprávné funkci přístroje.
Obsah
Poznámky k používání adaptéru pro karty „Memory Stick Duo“
(prodává se samostatně)
100CZ
O bloku akumulátorů
• Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C. Při
teplotách mimo tento rozsah nemusí být blok akumulátorů plně nabit.
Obsah
Nabíjení bloku akumulátorů
Efektivní využití bloku akumulátorů
Životnost akumulátorů
Rejstřík
• Před uložením blok akumulátorů plně vybijte a uložte jej na chladném, suchém místě. Abyste
udrželi dobrou funkci bloku akumulátorů i při skladování, plně jej nabijte a pak jej plně vybijte
ve fotoaparátu alespoň jednou ročně.
• Pro vybití bloku akumulátorů ponechte fotoaparát přehrávat prezentace, dokud se nevypne
napájení.
• Abyste uchovali kontakty modulu akumulátoru čisté a zabránili zkratu, vložte modul
akumulátoru při přenášení nebo skladování do plastového pouzdra, aby byl izolován od jiných
kovových předmětů, atd.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Skladování bloku akumulátorů
Vyhledávání
činnosti
• Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. Proto je na chladných místech funkční doba bloku
akumulátorů kratší. Pro lepší využití bloku akumulátorů doporučujeme následující:
– Noste blok akumulátorů ve vyhřáté kapse, aby se zahřál, a do fotoaparátu jej vložte těsně před
fotografováním.
• Budete-li často používat blesk nebo transfokátor, blok akumulátorů se rychle vybije.
• Doporučujeme zásobu nabitých náhradních bloků akumulátorů na dvoj nebo trojnásobek
předpokládané doby fotografování a provádění zkušebních snímků před důležitými záběry.
• Nevystavujte blok akumulátorů působení vody. Blok akumulátorů není vodotěsný.
• Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na
přímém slunečním světle).
• Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným
používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový.
• Životnost akumulátorů se liší podle způsobu uložení a provozních podmínek a také podle
prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů používají.
Kompatibilní blok akumulátorů
• Typ NP-BK1 (přiložen) lze používat pouze v modelech Cyber-shot kompatibilních s typem K.
101CZ
Nabíječka akumulátorů
Obsah
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
• V nabíječce (přiložena) lze nabíjet pouze bloky akumulátorů typu NP-BK (a žádné jiné).
Pokusíte-li se nabíjet jiné než specifikované akumulátory, mohou prosakovat, přehřívat se nebo
explodovat. Představují riziko úrazu elektrickým proudem a mohou způsobit popáleniny.
• Nabitý blok akumulátorů vyjměte z nabíječky. Pokud ponecháte blok akumulátorů v nabíječce,
může dojít ke zkrácení jeho životnosti.
• Kontrolka CHARGE dodané nabíječky bliká následujícím způsobem:
– Rychlé blikání: Vypíná a zapíná světlo opakovaně v intervalu 0,15 sekundy.
– Pomalé blikání: Vypíná a zapíná světlo opakovaně v intervalu 1,5 sekundy.
• Když kontrolka CHARGE bliká rychle, vyjměte blok akumulátorů, který se zrovna nabíjí, a pak
jej znovu pečlivě vložte zpátky do nabíječky. Když kontrolka CHARGE opět rychle bliká, možná
se jedná o chybu akumulátoru nebo to znamená, že byl vložen jiný než specifikovaný blok
akumulátorů. Zkontrolujte, zda jde o blok akumulátorů správného typu. Pokud je blok
akumulátorů specifikovaného typu, vyjměte jej a nahraďte jej novým nebo jiným a zkontrolujte,
zda nabíječka pracuje správně. Jestliže nabíječka akumulátorů pracuje správně, pravděpodobně
došlo k chybě akumulátorů.
• Pokud kontrolka CHARGE bliká pomalu, znamená to, že nabíječka dočasně pozastavila
nabíjení a je v pohotovostním režimu. Nabíječka ukončí nabíjení a přepne se do pohotovostního
režimu automaticky, když je venkovní teplota mimo doporučený provozní rozsah teplot. Až se
teplota opět vrátí do vhodného rozsahu, nabíječka znovu začne nabíjení a kontrolka CHARGE
se znovu rozsvítí. Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě okolního prostředí v rozsahu od
10°C do 30°C.
Rejstřík
102CZ
Rejstřík
Aplikace ..................................................................73, 74, 79
Konektor USB·A/V OUT ......................69, 75, 80, 83
Autom. Prohlížení .........................................................62
Kopírovat ...........................................................................66
Automat.program..........................................................21
Korekce červených očí ...............................................50
Automatické nastav. ....................................................17
Krajina .................................................................................18
B
L
Barevný režim..................................................................47
Language Setting ...........................................................68
Blesk ......................................................................................26
LCD Displej......................................................................14
Blok akumulátorů .......................................................101
Vyhledávání
činnosti
K
Obsah
A
M
Makro ...................................................................................25
Chránit .................................................................................52
Mass Storage ....................................................................57
Citlivost detekce úsměvu ..........................................43
„Memory Stick Duo“ ..................................................99
Clona .....................................................................................36
MENU ...................................................................................9
Měření expozice podle středu ................................42
D
N
Detekce obličejů ............................................................44
Nabíječka akumulátorů............................................102
Digitál. zoom ....................................................................61
Nahr. režim ........................................................................35
DISP ......................................................................................14
Nastav...................................................................................11
Displej ..................................................................................14
Nastavení hodin ..............................................................67
Rejstřík
Datum...................................................................................84
Vyhledávání MENU/
nastavení
C
Nastavení hodnoty EV ...............................................36
E
NTSC ....................................................................................58
Elektronický transformátor .....................................98
EV...........................................................................................36
O
Exportování snímků .....................................................77
Obrazovka nabídky ........................................................9
Expozice ..............................................................................36
Odstranění problémů ..................................................86
Optický transfokátor .............................................23, 61
F
Ořezat ...................................................................................50
Formát. ................................................................................63
OS ...........................................................................................72
H
Ostření .................................................................................40
Otočit ....................................................................................54
Histogram...........................................................................15
I
Inicializace .........................................................................59
Instalace ..............................................................................73
ISO ...................................................................................36, 37
J
Jednobodové měření ...................................................42
103CZ
P
Složka
Výběr .............................................................................55
PC ...........................................................................................71
Vytvoření ....................................................................64
PictBridge......................................................................57, 83
Změna ...........................................................................65
Pixel .......................................................................................33
Sníh ........................................................................................18
Pípnutí ..................................................................................56
Snímání
Statické snímky ........................................................17
Pláž .........................................................................................18
Videoklip .....................................................................20
Počítač ..................................................................................71
Snímání úsměvu..............................................................22
Doporučené prostředí ...................................72, 79
Soumrak ..............................................................................18
Import snímků ....................................................76, 80
Spojení USB .....................................................................57
Macintosh....................................................................79
Střed AF..............................................................................40
Počítač se systémem Windows ...............................71
Polomanuální ...................................................................40
Pomalá synchro ...............................................................26
Popis součástí ...................................................................12
Portrét za soumr.............................................................18
Používání fotoaparátu v zahraničí .......................98
Prezentace ..........................................................................48
Přehrávání ..........................................................................27
Přepínač režimů ..............................................................13
Přesná digitální transfokace ....................................61
Připojování
Počítač ...........................................................................75
Televizor ......................................................................69
Tiskárna .......................................................................83
Přímý tisk............................................................................83
R
Rámeček AF ....................................................................40
Red. červ. očí ....................................................................46
Retuš .....................................................................................50
Režim měření ...................................................................42
Různé změny velikosti ................................................51
Rychlost závěrky ............................................................36
Ř
Ř. mřížky ............................................................................60
Televizor .............................................................................69
Tisk...................................................................................53, 82
Transfokace při přehrávání .....................................28
Transfokátor .....................................................................23
Transfokátor smart .......................................................61
Tvorba nahr. složky ......................................................64
V
Varovná hlášení ..............................................................95
Velik. snímku ...................................................................32
VGA......................................................................................32
Rejstřík
Přehled snímků ...............................................................29
T
Vyhledávání MENU/
nastavení
Počítač Macintosh .........................................................79
Vyhledávání
činnosti
PMB.......................................................................................74
Windows ......................................................................71
Obsah
PAL .......................................................................................58
Videoklip ............................................................................20
Videovýstup ......................................................................58
Více. AF ..............................................................................40
Vícebodové měření ......................................................42
Vnitřní paměť ...................................................................16
Volba scény .......................................................................18
Výběr složky .....................................................................55
Vyhrazený kabel A/V .................................................69
Vyhrazený kabel USB ....................................75, 80, 83
Výkon blesku ...................................................................45
Vymazat ..............................................................................30
Vysoká citlivost ...............................................................18
Vyváž. bílé .........................................................................38
Z
Zamlžení .............................................................................18
Změna displeje ................................................................14
S
Změna nahr. složky ......................................................65
Samospoušť .......................................................................24
Značka Vytisknout .......................................................85
Série .......................................................................................35
104CZ
Download PDF

advertising