Sony | DSC-HX300 | Sony DSC-HX300 Fotoaparát HX300 s 50x optickým zoomem Návod k obsluze

4-457-248-51(1)
Digitalni fotoaparat / Uputstvo za upotrebu
Digitalni fotoaparat / Navodila za uporabo
BA
CS
DSC-HX300
SL
4-457-248-51(1)
Digitalni fotoaparat / Uputstvo za upotrebu
BA
CS
DSC-HX300
Saznajte više o fotoaparatu (»Korisnički
priručnik za Cyber-shot«)
»Korisnički priručnik za Cyber-shot« je mrežni
priručnik. Konsultujte ga za detaljna uputstva o mnogim
funkcijama fotoaparata.
1 Pristupite stranici za podršku kompanije Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izaberite svoju zemlju ili regiju.
3 Potražite naziv modela svog fotoaparata na strani za
podršku.
• Naziv modela proverite na donjem delu
fotoaparata.
Provera isporučenih stavki
Broj u zagradama označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Punjiva baterija: NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabl (1)
• AC adapter AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Električni kabl (ne isporučuje se za SAD i Kanadu) (1)
• Traka za nošenje preko ramena (1)
• Poklopac objektiva (1)
• Uputstvo za upotrebu (ovo uputstvo) (1)
2
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje uređaj
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA
-SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
OPASNOST
STRIKTNO PRATITE OVO UPUTSTVO KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA
PAŽNJA
[ Baterija
Baterija kojom se neispravno rukuje može da se rasprsne, prouzrokuje požar, pa
čak i hemijske opekotine. Držite se sledećih mera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr.
udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko povezivati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir
sa priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim
direktnoj sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litijum-jonske baterije.
• Bateriju obavezno punite originalnim Sony punjačem baterije ili drugim
uređajem kojim se može puniti baterija.
• Držite bateriju izvan dometa male dece.
• Bateriju držite na suvom mestu.
• Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci
kompanije Sony.
• Istrošene baterije odložite na način opisan u uputstvu.
3
[ AC adapter
Kada koristite AC adapter koristite zidnu utičnicu u blizini. Odmah isključite AC
adapter iz zidne utičnice ako tokom korišćenja uređaja dođe do bilo kakvog
kvara.
Kabl napajanja, ako se isporučuje, dizajniran je posebno za korišćenje samo sa ovim
fotoaparatom, pa ga ne treba koristiti sa drugom električnom opremom.
Za korisnike u Evropi
[ Pažnja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike i
zvuka ovog uređaja.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuju prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite, pa ponovo uključite priključni
kabl (USB, itd.).
[ Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. On treba da bude odložen
na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje na okolinu i
ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
odlaganjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smernicom EMC za upotrebu
priključnih kablova kraćih od 3 m.
4
[ Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
odlaganja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme odlagati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude odložena na za tu namenu predviđenom mestu
za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu,
pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje na okolinu i ljudsko zdravlje, koje
može biti ugroženo neodgovarajućim odlaganjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ugrađenu bateriju kod uređaja kod kojih je zbog sigurnosti, načina rada ili zbog
očuvanja podataka potrebno stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano
servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno odlaganje baterije, nakon isteka radnog veka,
uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi
recikliranjem istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
5
Delovi fotoaparata
A Taster FOCUS (Izoštravanje)
• Način izoštravanja možete
izabrati pritiskom na taster
FOCUS kada je prekidač
Zumiranje/Izoštravanje
postavljen na opciju AF/
ZOOM.
• Ako pritisnete taster FOCUS
dok je prekidač Zumiranje/
Izoštravanje postavljen na MF,
sredina ekrana biće uvećana
radi lakšeg izoštravanja.
B Taster CUSTOM (Prilagođeno
dugme)
• Tasteru CUSTOM možete
dodeliti željenu funkciju.
Zadata postavka je
postavljena na [AEL].
C Okidač
D Za fotografisanje: polugica
W/T (Zum)
Za gledanje: polugica
(Zum reprodukcije)/
polugica
(Indeks)
E Indikator samookidača/
indikator snimanja osmeha/
AF indikator
F Objektiv
G Blic
H Taster
(Funkcija
blica)
I Kukica za traku preko ramena
J Prekidač Zum/Izoštravanje
K Prsten za ručno podešavanje
• Kada je prekidač Zum/
Fokusiranje postavljen na AF/
ZOOM, zumirajte prstenom za
ručno podešavanje.
6
• Kada je prekidač Zum/
Fokusiranje postavljen na MF,
prstenom za ručno
podešavanje namestite
izoštravanje.
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
wj
wk
Stereo mikrofon
Tražilo
Taster MOVIE (Video zapis)
Taster
(Reprodukcija)
Kontrolni taster
Taster FINDER/LCD
Taster ON/OFF (Napajanje) i
indikator Napajanje/Punjenje
Selektor režima:
(Inteligentno
automatsko)/
(Superior automatsko)/
(Programska automatika)/
(Snimanje sa prioritetom
otvora blende)/
(Snimanje sa prioritetom
ekspozicije)/
(Snim. sa ruč. određ.
ekspozicije)/
(Režim pozivanja
memorije)/
(i-Panoramsko snimanje)/
(Snimanje filma)/
(3D fotografija)/
(Izbor scene)
Prebacivač
Taster / (Vodič kroz
fotoaparat/Brisanje)
Taster MENU
Taster za podešavanje tražila
Multi/mikro USB priključak*
Vratanca odeljka sa utičnicama
HDMI mikroutičnica
Zvučnik
LCD ekran
wl Poklopac baterije/memorijske
kartice
e; Otvor za postavljanje baterije
ea Polugica za vađenje baterije
es Indikator pristupa podacima
ed Otvor za memorijsku karticu
ef Navoj za stativ
• Upotrebite stativ sa vijkom
kraćim od 5,5 mm. U
protivnom nećete moći dobro
da učvrstite fotoaparat i možete
da ga oštetite.
* Podržava uređaje kompatibilne sa
Mikro USB-om.
7
Postavljanje baterije
Polugica za vađenje baterije
1 Otvorite poklopac.
bateriju.
2 Postavite
• Dok pritiskate polugicu za vađenje baterije, postavite bateriju
kako je prikazano. Osigurajte da se polugica za vađenje baterije
nakon postavljanja zaključa.
• Zatvaranjem poklopca kada je baterija nepravilno postavljena
možete oštetiti fotoaparat.
8
Punjenje baterije
Za kupce u SAD-u i Kanadi
Električni kabl
Indikator napajanja/punjenja
Svetli: punjenje
Isklj.: punjenje završeno
Treperi:
punjenje je privremeno
zaustavljeno jer je
temperatura fotoaparata
izvan odgovarajućeg
opsega
USB kablom (isporučen) povežite fotoaparat na
1 Mikro
AC adapter (isporučen).
AC adapter u zidnu utičnicu.
2 Uključite
Indikator napajanja/punjenja svetli narandžasto, a punjenje
započinje.
• Tokom punjenja baterije isključite fotoaparat.
• Baterija se može puniti čak i kad je delimično puna.
• Kada indikator napajanja/punjenja treperi, a punjenje nije dovršeno, izvadite i ponovo postavite bateriju.
9
Napomene
• Ako indikator napajanja/punjenja treperi dok je AC adapter povezan na
zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer je
temperatura izvan preporučenog opsega. Kada se temperatura vrati u
odgovarajući opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo punjenje
baterije pri okolnoj temperaturi od 10°C do 30°C.
• Baterija se možda neće efektivno napuniti ako je priključak baterije prljav.
U tom slučaju, sa priključka baterije mekom krpom ili vatirani štapićem
lagano obrišite prašinu kako biste ga očistili.
• Priključite AC adapter (isporučen) u najbližu zidnu utičnicu. Ako tokom
upotrebe AC adaptera dođe do kvara, odmah isključite priključak iz
zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Kad se punjenje završi, AC adapter isključite iz zidne utičnice.
• Obavezno koristite samo originalne Sony baterije, mikro USB kabl
(isporučen) i AC adapter (isporučen).
x Vreme punjenja (Potpuna napunjenost)
Vreme punjenja je približno 230 min pomoću AC adaptera
(isporučen).
Napomene
• Gore navedeno vreme punjenja primenjuje se kad se puni potpuno
ispražnjena baterija pri temperaturi od 25°C. Punjenje može trajati i duže,
zavisno od uslova upotrebe i spoljnih uslova.
x Punjenje povezivanjem na računar
Baterija se može puniti povezivanjem fotoaparata na računar mikro
USB kablom.
Na USB priključak
10
Napomene
• Kod punjenja putem računara na umu imajte sledeće stavke:
– Ako se fotoaparat poveže na prenosni računar koji nije povezan na izvor
napajanja, smanjuje se nivo napunjenosti baterije prenosnog računara.
Nemojte puniti tokom dužih vremenskih razdoblja.
– Kada se između računara i fotoaparata uspostavi USB veza, nemojte
isključivati/uključivati ili ponovo pokretati računar ili aktivirati računar
iz režima mirovanja. Fotoaparat može prouzrokovati neispravan rad.
Pre isključivanja/uključivanja ili ponovnog pokretanja računara ili aktiviranja računara iz režima mirovanja, odvojite fotoaparat i računar.
– Nema garancije za punjenje pomoću posebno sklopljenog računara ili
modifikovanog računara.
x Trajanje baterija i broj slika koje možete da snimite i
pregledate
Vreme trajanja
baterije
Broj slika
Snimanje
fotografija
LCD ekran
Približno 155 min
Približno 310 slika
Tražilo
Približno 200 min
Približno 400 slika
Tipično
snimanje
video zapisa
LCD zaslon
Približno 50 min
–
Tražilo
Približno 55 min
–
Neprekidno
snimanje
video zapisa
LCD ekran
Približno 90 min
–
Tražilo
Približno 100 min
–
Približno 270 min
Približno 5400 slika
Pregledanje fotografija
Napomene
• Gornji broj slika važi kad je baterija sasvim napunjena. Broj slika se može
smanjiti zavisno od uslova korišćenja.
• Broj slika koje se mogu snimiti se odnosi na snimanje u sledećim uslovima:
– Upotreba »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) marke Sony (prodaje se
posebno)
– Baterija se upotrebljava pri temperaturi okoline od 25°C.
– [Disp. Resolution ] postavljena je na [ Standard ].
• Broj fotografija za »Snimanje fotografija« zasniva se na CIPA standardu i
važi za snimanje u sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (Postavljanje prikaza) postavljeno je na [ ON ].
– Jedno okidanje svakih 30 sekundi.
11
– Zum se uključuje/isključuje pritiskom na W odnosno T stranu.
– Blic će se aktivirati svaki drugi put.
– Uređaj će se uključiti i isključiti svaki deseti put.
• Broj minuta za snimanje video zapisa odnosi se na standard CIPA i
snimanje u sledećim uslovima:
– Kvalitet video zapisa: AVC HD HQ
– Tipično snimanje video zapisa: trajanje baterije zasniva se na uzastopnom
pokretanju/zaustavljanju snimanja, zumiranju, uključivanju/isključivanju
itd.
– Neprekidno snimanje video zapisa: trajanje baterije zasniva se na
neprestanom snimanju do ograničenja (29 minuta), a zatim ponovnim
pritiskom na taster MOVIE. Druge funkcije, poput zumiranja, se ne
upotrebljavaju.
x Napajanje
Fotoaparat se može napajati iz zidne utičnice povezivanjem AC adaptera
putem mikro USB kabla (isporučen).
Slike možete preneti na računar, a da ne brinete da li će se baterija
istrošiti povezivanjem fotoaparata na računar mikro USB kablom.
Uz to, AC adapter AC-UD10 (prodaje se posebno) ili AC-UD11
(prodaje se posebno) možete koristiti pri snimanju radi napajanja.
Napomene
• Napajanje se ne može vrš iti kada baterija nije postavljena u fotoaparat.
• Snimanje nije moguće kada je fotoaparat direktno povezan na računar ili
priključen u zidnu utičnicu putem priloženog AC adaptera.
• Ako fotoaparat i računar povežete mikro USB kablom kada je fotoaparat u
režimu reprodukcije, ekran na fotoaparatu će se promeniti iz prikaza
reprodukcije u prikaz USB veze. Za prelazak u prikaz reprodukcije
pritisnite taster
(Reprodukcija).
12
Postavljanje memorijske kartice (prodaje se
posebno)
Proverite da li je odsečeni ugao
ispravno okrenut.
1 Otvorite poklopac.
memorijsku karticu (prodaje se posebno).
2 •Postavite
Karticu postavite sa odsečenim uglom u prikazanom smeru dok ne
klikne.
3 Zatvorite poklopac.
13
x Memorijske kartice koje možete da upotrebite
Memorijska kartica
Za fotografije
Za video zapise
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick PRO Duo
A
(samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG
Duo
Memory Stick Duo
B
Memory Stick Micro (M2)
SD memorijska kartica
C
D
—
(samo Mark2)
(Klasa 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(Klasa 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(Klasa 4 ili brža)
microSD memorijska
kartica
(Klasa 4 ili brža)
microSDHC memorijska
kartica
(Klasa 4 ili brža)
microSDXC memorijska
kartica
(Klasa 4 ili brža)
• U ovom uputstvu se proizvodi u tabeli zajedno nazivaju ovako:
A: »Memory Stick Duo«
B: »Memory Stick Micro«
C: SD kartica
D: microSD memorijska kartica
Napomene
• Za upotrebu »Memory Stick Micro« ili microSD memorijske kartice u
fotoaparatu obavezno je prvo postavite u za nju predviđeni adapter.
x Za vađenje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: pritisnite memorijsku karticu jednom kako biste je
izbacili.
Baterija: gurnite polugicu za vađenje baterije. Pazite da vam baterija ne
ispadne.
Napomene
• Nikad ne vadite memorijsku karticu/bateriju dok gori indikator pristupa
podacima (str. 6). Tako možete prouzrokovati oštećenje podataka na
memorijskoj kartici/internoj memoriji.
14
Podešavanje sata
Taster ON/OFF (napajanje)
Kontrolni taster
Izaberite stavke: v/V/b/B
Postavite: z
taster napajanja ON/OFF.
1 Pritisnite
Postavljanje datuma i vremena prikazuje se kada prvi put uključite
fotoaparat.
• Može potrajati neko vreme dok fotoaparat ne počne da
funkcioniš e.
2 Izaberite željeni jezik.
željenu geografsku lokaciju prema uputstvima
3 Izaberite
na ekranu, pa pritisnite z.
4 Podesite [ Date & Time Format ], [ Daylight Savings ] i
[ Summer Time], pa izaberite [OK] t [OK].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
uputstvo na ekranu.
5 Sledite
• Baterija će se brzo isprazniti u sledećim slučajevima:
– [ Disp. Resolution] je postavljena na [ High ].
15
Snimanje fotografija/video zapisa
W: udaljavanje
T: približavanje
Okidač
Selektor režima rada
: Inteligentno automatsko
: Snimanje filma
MOVIE
Snimanje fotografija
pola pritisnite okidač za izoštravanje slike.
1 Do
Kad se završi izoštravanje začuće se »bip« i osvetliće se indikator z.
2 Pritisnite okidač do kraja kako biste snimili sliku.
Snimanje video zapisa
taster MOVIE (Video zapis) za početak
1 Pritisnite
snimanja.
• Skalu uvećanja menjajte polugicom W/T (zum).
• Pritisnite dugme okidača kako biste snimili fotografije dok
nastavljate da snimate video zapis.
2 Ponovo pritisnite taster MOVIE za prekid snimanja.
16
Napomene
• Ako koristite funkciju zumiranja dok snimate video zapis, snimiće se i
zvukovi pomeranja objektiva, ručice, prebacivača i prstena za ručno
podešavanje. Kada se završi snimanje video zapisa, može se snimiti i zvuk
rada tastera MOVIE.
• Opseg panoramskog snimanja može biti smanjen, zavisno od objekta ili režima snimanja. Stoga čak i ako je za panoramsko snimanje izabrana postavka
[360°], snimljena fotografija može obuhvatati manje od 360 stepeni.
• Neprekidno snimanje moguće je u trajanju od približno 29 minuta sa
zadatim postavkama fotoaparata i pri temperaturi od približno 25°C. Kada
se snimanje video zapisa završi, snimanje možete ponovo pokrenuti ako
ponovo pritisnete taster MOVIE. Zavisno od temperature okoline, snimanje
se može zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio.
Pregled slika
W: udaljavanje
T: približavanje
Prebacivač
Kontrolni taster
(Reprodukcija)
/
(Brisanje)
Izaberite slike:
B (sledeća)/ b (prethodna)
ili okrenite prebacivač
Postavite: z
taster
(Reprodukcija).
1 Pritisnite
• Kada se slike na memorijskoj kartici snimljene drugim
fotoaparatima reprodukuju na ovom fotoaparatu, pojavljuje se
registracioni ekraqn za datoteku sa podacima.
17
x Izbor sledeće/prethodne slike
Izaberite sliku pritiskom B (sledeće)/ b (prethodno) na kontrolnom
tasteru ili okrenite prebacivač. Za gledanje video zapisa pritisnite z
u sredini kontrolnog tastera.
x Brisanje slike
1 Pritisnite taster / (Brisanje).
2 Izaberite [ This Image ] pomoću v na tasteru za upravljanje, zatim
pritisnite z.
x Povratak na snimanje fotografija
Pritisnite okidač do pola.
Vodič kroz fotoaparat
Ovaj fotoapart sadrži interni vodič za funkcije. To vam omogućava da
prema svojim potrebama pretražujete funkcije fotoaparata.
MENU
/
(Vodič kroz fotoaparat)
1 Pritisnite taster MENU.
željenu stavku MENU, pa pritisnite taster
2 Izaberite
/ (Vodič kroz fotoaparat).
Prikazuje se vodič za rad za izabranu stavku.
• Ako pritisnete taster / (Vodič kroz fotoaparat) kada se ekran
MENU ne prikazuje, vodič možete da pretražujete pomoću ključnih reči ili ikonica.
18
Uvod u ostale funkcije
Ostalim funkcijama koje se koriste tokom snimanja ili reprodukcije
može se upravljati pomoću tastera za upravljanje, prebacivača ili tastera
MENU na fotoaparatu. Fotoaparat je opremljen funkcijskim vodičem
koji vam omogućava jednostavan izbor funkcija. Dok je prikazan vodič,
isprobajte druge funkcije.
Prebacivač
MENU
Kontrolni taster
Funkcijski vodič
x Kontrolni taster
DISP (Postavljanje prikaza): omogućava vam promenu prikaza ekrana.
/
(Neprekidno snim./Samookidač): omogućava vam upotrebu
samookidača i brzog snimanja.
(Kreativne fotografije): omogućava vam intuitivno upravljanje
fotoaparatom.
(Blic): omogućava vam izbor režima rada blica za fotografije.
19
x Prebacivač
Prebacivač možete upotrebiti za promenu sledećih vrednosti:
– ISO brzine
– brzine zatvarača
– vrednosti blende (F vrednost)
– EV
• Možda nećete moći da promenite vrednosti postavki zavisno od režima
snimanja.
Pritisnite prebacivač
da biste izabrali
stavku.
Okrenite prebacivač
da biste promenili
vrednost postavke.
U režimu reprodukcije prebacivač možete okrenuti za prikaz sledeće ili
prethodne slike.
x Opcije menija
Snimanje
20
Movie shooting
scene
Izaberite režim snimanja video zapisa.
Panorama
Shooting Scene
Izaberite režim snimanja panoramskih fotografija.
Picture Effect
Snimite fotografiju sa izvornom teksturom u skladu
sa željenim efektom.
Scene Selection
Izaberite prethodno podešene postavke kako bi
odgovarale različitim uslovima scene.
Memory recall
mode
Izaberite postavku koju želite da reaktivirate kada je
selektor režima postavljen na opciju [ Memory recall
mode ].
Easy Mode
Fotografije snimajte pomoću minimalnih funkcija.
Defocus Effect
Postavite nivo efekta defokusiranja pozadine pri
snimanju u režimu Background Defocus (Def. pozad.).
Still Image
Size(Dual Rec)
Podesite veličinu snimljene fotografije dok snimate
film.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Quality/
Movie Size
Izaberite veličinu i kvalitet slike za fotografije,
panoramske slike ili datoteke video zapisa.
HDR Painting
effect
Kada se u Picture Effect (Efekat slike) izabere
[ HDR Painting ], podešava se nivo efekta.
Area of emphasis
Kada se u Picture Effect izabere [ Miniature ],
podešava se deo na koji se fokusira.
Color hue
Kada se u Picture Effect izabere [ Toy camera ],
podešava se nijansa boje.
Extracted Color
Kada se u Picture Effect izabere [ Partial Color ],
bira se boja koja se izdvaja.
Illustration Effect
Kada se u Picture Effect izabere [ Illustration], podešava se nivo efekta.
White Balance
Podesite tonove boje slike.
White Balance
Shift
Prilagodite tonove boja u skladu sa nameštenim
nizom vrednosti koji se zasniva na izabranom tonu
White Balance .
Metering Mode
Izaberite režim merenja svetla koji određuje koji
deo objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.
Cont. Shooting
Interval
Izaberite broj slika u sekundi kod brzog snimanja
slika.
Bracket Setting
Postavite vrstu snimanja skupa ekspozicije.
Scene Recognition
Postavite na automatsko prepoznavanje uslova
snimanja.
Soft Skin Effect
Postavite Soft Skin Effect (Efek. nežne kože) i nivo
efekta.
Smile Shutter
Postavite na automatsko otpuštanje okidača kada se
otkrije osmeh.
Smile Detection
Sensitivity
Podesite osetljivost funkcije Smile Shutter za
otkrivanje osmeha.
Face Detection
Izaberite za otkrivanje lica i automatsko
podešavanje različitih postavki.
21
Flash Level
Prilagodite jačinu blica.
Color Mode
Izaberite živost slike propraćenu efektima.
Color Saturation
Prilagodite živost slike.
Contrast
Prilagodite kontrast slike.
Sharpness
Prilagodite oštrinu slike.
Noise Reduction
Prilagodite rezoluciju slike i balans šuma.
Anti Blink
Postavite na automatsko snimanje dve slike i
izbor slike u kojoj oči ne trepću.
Movie SteadyShot
Podesite jačinu postavke SteadyShot u režimu
snimanja video zapisa. Ako promenite postavku za
[ Movie SteadyShot ], promeniće se ugao prikaza.
Register Setting
Registrujte željene režime rada ili postavke
fotoaparata. Postavite selektor režima na
(Režim
reaktiviranja memorije) da biste pozvali registrovane
postavke.
In-Camera Guide
Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim
potrebama.
Pregledanje
22
Retouch
Retuširajte sliku različitim efektima.
Picture Effect
Dodajte različite teksture na slike.
Slideshow
Izaberite metodu neprekidne reprodukcije.
Delete
Izbrišite sliku.
3D Viewing
Podesite za reprodukciju slika snimljenih u 3D
režimu na 3D TV prijemniku.
View Mode
Izaberite format prikaza za slike.
Display Cont.
Shooting Group
Tokom reprodukcije izaberite prikaz brzo
snimljenih slika po grupama ili prikaz svih slika.
Protect
Zaštitite slike.
Print (DPOF)
Na fotografiju dodajte oznaku naloga za š tampu.
Rotate
Okrenite fotografiju u levo ili u desno.
In-Camera Guide
Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim
potrebama.
Spisak postavki
x
Ako pritisnete taster MENU tokom snimanja ili reprodukcije,
(Postavke) se daje kao konačan izbor. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Postavke).
Shooting Settings
Main Settings
Memory Card
*2
Tool
Movie format/AF Illuminator/Grid Line/Clear Image
Zoom/Digital Zoom/Wind Noise Reduct./Micref Level/
Red Eye Reduction/Blink Alert/Write Date/Custom
Button/Disp. Resolution
Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/
Demo Mode/Initialize/Function Guide/HDMI
Resolution/CTRL FOR HDMI/USB Connect Setting/
USB Power Supply/LUN Setting/Download Music/
*1
Empty Music/Eye-Fi /Power Save/Version
Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete
REC.Folder/Copy/File Number
Area Setting/Date & Time Setting
Clock Settings
*1
Prikazuje se samo kada je postavljena Eye-Fi memorijska kartica.
Ako nije postavljena memorijska kartica, prikazaće se
(Alati za
Internu Memoriju) i moći ćete da izaberete samo [Format].
*2
23
Funkcije opcije »PlayMemories Home«
Softver »PlayMemories Home« omogućava vam prenos fotografija i
filmova na vaš računar i njihovu upotrebu. »PlayMemories Home«
potreban je za prenos AVCHD filmova na računar.
Prenos slika iz
fotoaparata
Pregled slika u
Kalendaru
Izrada diskova sa
video zapisima
Deljenje slika u
»PlayMemories Online«
Učitavanje slika na
mrežne usluge
z Preuzimanje »PlayMemories Home« (samo za Windows)
»PlayMemories Home« možete preuzeti sa sledeće adrese:
www.sony.net/pm
Napomene
• Za instalaciju programa »PlayMemories Home« potrebna je internet
veza.
• Za upotrebu programa »PlayMemories Online« ili drugih mrežnih usluga
potrebna je internet veza. »PlayMemories Online« ili druge mrežne
usluge možda nisu dostupne u nekim državama ili regijama.
• »PlayMemories Home« nije kompatibilan sa računarima Mac. Koristite
aplikacije instalirane na svom Mac-u. Detalje potražite na:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
24
x Instaliranje programa »PlayMemories Home« na
računar
internet pretraživaču računara idite na sledeću
1 Uadresu,
a zatim kliknite [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
završetak instalacije
2 Za
pratite uputstvo na ekranu.
• Kada se prikaže poruka da povežete
fotoaparat na računar, povežite
računar i fotoaparat mikro USB
kablom (isporučen).
Na USB priključak
Na multi/mikro USB
priključak
x Pregled »PlayMemories Home Help Guide«
Detalje o tome kako koristiti program »PlayMemories Home«
potražite u »PlayMemories Home«.
puta kliknite na ikonu [PlayMemories Home Help
1 Dva
Guide] na radnoj površini.
• Za pristup meniju »PlayMemories Home Help Guide« sa
početnog menija: kliknite [Start] t [All Programs] t
[PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
• U sistemu Windows 8 izaberite ikonu [PlayMemories Home] na
početnom ekranu da biste pokrenutli program [PlayMemories
Home], a zatim izaberite [PlayMemories Home Help Guide] na
meniju [Help].
• Više detalja o »PlayMemories Home« možete potražiti u »Korisnički
priručnik za Cyber-shot«, (str. 2) ili na stranama za podršku za
PlayMemories Home (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
25
Broj fotografija i vreme za snimanje
video zapisa
Broj fotografija i preostalo vreme snimanja može odstupati zavisno od
uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(Jedinice: slike)
Kapacitet
Veličina
20M
VGA
16:9(15M)
Interna memorija
Memorijska kartica
Približno 48 MB
2 GB
7
295
155
6400
8
325
x Video zapisi
U donjoj tabeli navedene su približne vrednosti maksimalnih vremena
snimanja. Navedena su ukupna vremena snimanja za sve video zapise.
Maksimalno vreme neprekidnog snimanja je oko 29 minuta (ograničenje na specifikaciji proizvoda). Maksimalno vreme neprekidnog snimanja filma u formatu MP4 (12M) iznosi približno 15 minuta (ograničeno
veličinom datoteke od 2 GB).
(h (sat), m (min))
Kapacitet
Veličina
AVC HD 28M (PS)
AVC HD 24M (FX)
AVC HD 9M (HQ)
Interna memorija
Memorijska kartica
Približno 48 MB
2 GB
—
8m
(8 m)
—
10 m
(10 m)
—
25 m
(15 m)
MP4 12M
—
15 m
MP4 3M
—
1 h 10 m
Broj u ( ) je minimalno vreme snimanja.
26
• Vreme snimanja video zapisa razlikuje se, jer je fotoaparat opremljen
varijabilnom brzinom prenosa podataka (VBR) koja automatski podešava
kvalitet slike zavisno od scene snimanja. Kada snimate objekat koji se brzo
kreće, slika je jasnija, ali je vreme snimanja kraće jer je za snimanje
potrebno više memorije.
Vreme snimanja zavisi od uslova snimanja, objekta koji se snima ili
postavki kvaliteta/veličine slike.
Napomene u vezi sa upotrebom fotoaparata
Funkcije ugrađene u ovaj fotoaparat
• Ovo uputstvo opisuje svaku od funkcija uređaja kompatibilnih sa
funkcijom 1080 60i i 1080 50i.
Da biste proverili da li je vaš fotoaparat kompatibilan sa funkcijom 1080 60i
i 1080 50i, potražite sledeće oznake sa donje strane fotoaparata.
Uređaj kompatibilan sa funkcijom 1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan sa funkcijom 1080 50i: 50i
• Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa video zapisima formata 1080 60p ili 50p.
Za razliku od standardnih režima snimanja koji snimaju isprepletenim
režimom, ovaj fotoaparat snima progresivnim režimom. Time se povećava
rezolucija i dobija lepš a, realističnija slika.
• Nemojte 3# D slike snimljene fotoaparatom tokom dužih vremenskih razdoblja gledati na 3D kompatibilnim monitorima.
• Kada 3D slike snimljene fotoaparatom gledate na monitoru kompatibilnom
sa 3D tehnologijom, možete iskusiti neprijatnost, u vidu naprezanja očiju,
umora ili mučnine. Kako biste sprečili ove simptome, preporučujemo redovne pauze. Međutim, sami treba da odredite dužinu i učestalost pauza koje su
vam potrebne, jer to zavisi od pojedinca. Ako iskusite bilo koji oblik neprijatnosti prestanite da gledate 3D slike dok se ne oporavite, pa se po potrebi
posavetujte sa lekarom. Takođe pogledajte uputstvo za rukovanje isporučeno sa uređajem ili softverom koji koristite sa fotoaparatom. Imajte na umu
da se vid deteta još uvek razvija (naročito kod dece mlađe od 6 godina).
Pre nego što detetu dopustite da gleda 3D slike posavetujte se sa pedijatrom
ili oftalmologom i pazite da dete pri gledanju takvih slika poštuje mere
opreza.
O upotrebi i brizi
Izbegavajte grubo rukovanje proizvodom, rastavljanje, modifikovanje,
podvrgavanje fizičkom stresu ili uticajima kao što je udaranje čekićem,
ispuštanje proizvoda ili gaženje po njemu. Posebno pazite na objektiv.
27
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre početka snimanja napravite probno snimanje kako bi se uverili u
ispravnost fotoaparata.
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja tečnosti i nije vodootporan.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata delovanju vode. Ako voda dopre u
unutrašnjost fotoaparata može doći do neispravnog rada. U nekim
slučajevima fotoaparat neće moći da se popravi.
• Fotoaparat nemojte usmeravati prema suncu ili nekom drugom jakom
izvoru svetlosti. To može prouzrokovati neispravan rad fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, otklonite je pre upotrebe fotoaparata.
• Fotoaparat nemojte tresti niti udarati. Mogli biste prouzrokovati kvar, pa
možda nećete moći da snimate slike. Š taviš e, medij snimanja se može pokvariti ili se mogu oštetiti podaci slika.
Nemojte koristiti/odlagati fotoaparat na sledećim mestima
• Na vrlo vrućim, hladnim ili vlažnim mestima
Na mestima kao što je vozilo parkirano na suncu kućište fotoaparata se
mo\e deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Izloženog direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini grejalica
Kućište fotoaparata može izbledeti ili se deformisati što može prouzrokovata neispravnosti u radu.
• Mestima izloženim trešenju
• U blizini lokacije koja generiš e jake radio talase, emituje zračenje ili jake
elektromagnetne talase. U protivnom snimanje i reprodukcija slika možda
neće ispravno funkcionisati.
• Na prašnjavim ili peskovitim mestima
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u fotoaparat. Ovo može prouzrokovati neispravnosti u radu fotoaparata koje u nekim slučajevima neće moći
da se otklone.
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparat je opremljen objektivom Carl Zeiss koji može da reprodukuje
oš tre slike izvrsnog kontrasta. Objektiv fotoap arata proizvela je uz strogu
kontrolu kompanija Carl Zeiss u skladu sa standardima komp. Carl Zeiss
iz Nemačke.
Napomene o ekranu i objektivu
Ekran je proizveden tehnologijom najveće preciznosti tako da je ispravnost
piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na ekranu se ipak može pojaviti
nekoliko crnih i/ili svetlih tačaka (bele, crvene, plave ili zelene boje). Ove
tačke su normalan rezultat proizvodnog procesa i ne utiču na kvalitet
snimka.
O temperaturi fotoaparata
28
Fotoaparat i baterija se mogu zagrejati zbog dugotrajne upotrebe, to nije
posledica neispravnog rada.
O zaštiti protiv pregrejavanja
Zavisno od fotoaparata i temperature baterije, možda nećete moći da snimate
video zapise ili se fotoaparat može automatski isključiti iz sigurnosnih razloga.
Pre isključivanja na ekranu će se pojaviti upozorenje ili će fotoaparat
prestati da snima video zapise. U tom slučaju ostavite napajanje isključeno i
sačekajte dok se temperatura fotoaparata i baterije ne snizi. Ako uključite
napajanje, a niste ostavili da se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade,
napajanje se može ponovo isključiti ili možda nećete moći da snimate video
zapise.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja nije dugo upotrebljavana, možda nećete moći da je
do kraja napunite.
Razlog za to su karakteristike baterije, a ne neispravnost. Ponovo napunite
bateriju.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Nedozvoljeno presnimavanje takvog materijala može biti
protivno odredbama zakona o autorskim pravima.
Bez naknade za oštećene podatke ili neuspeh snimaka
Sony ne može da nadoknadi štetu zbog neuspelih snimaka ili oštećenja
podataka koji su rezultat neispravnog rada fotoaparata ili medija snimanja i sl.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi, zatim
obrišite površinu suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta i završnog
sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa
razređivača, benzina, alkohola, krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava za
odbijanje insekata, preparata za sunčanje ili insekticida.
Održavanje ekrana
• Krema ili losion za ruke na ekranu mogu rastopiti njegov premaz. Ako
dospeju na ekran, odmah ih obrišite.
• Snažno brisanje papirnim maramicama ili drugim materijalima može
oštetiti premaz.
• Ako na ekranu ostanu otisci prstiju ili mrvice, preporučujemo da ih pažljivo uklonite, a zatim ekran obrišite mekom krpom.
29
Napomena o odlaganju/promeni vlasnika fotoaparata
Da biste zaštitili lične podatke, kada fotoaparat odlažete ili predajete dalje,
učinite sledeće.
• Formatirajte unutraš nju memoriju (str. 23), snimite slike sa poklopcem
na objektivu tako da napunite internu memoriju, a zatim je ponovo
formatirajte.
Tako će biti teško da se vrati bilo šta od vaših izvornih podataka.
• Poništite sve postavke fotoaparata tako š to ćete uraditi sledeće [ Initialize ] t
[ All settings ] (str. 23).
30
Tehnički podaci
Fotoaparat
Format datoteka:
fotografije: u skladu sa formatom
JPEG (DCF, Exif, MPF
[Uređaj]
Baseline), kompatibilne sa
Uređaj za slikanje: senzor Exmor R
standardom DPOF
CMOS 7,82 mm (tip 1/2,3)
3D fotografije: u skladu sa MPO
Ukupan broj piksela fotoaparata:
(prošireni MPF (slika različitopribližno 21,1 megapiksela
sti))
Efektivan broj piksela fotoaparata:
Video zapisi (format AVCHD):
približno 20,4 megapiksela
kompatibilan sa formatom
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar
AVCHD ver. 2.0
T* objektiv sa 50× zumom
Video zapis: MPEG-4 AVC/
f = 4,3 mm – 215 mm (24 mm –
H.264
1 200 mm (ekvivalent 35 mm
Audio zapis: Dolby Digital 2filma))
kanalni, sa funkcijom Dolby
F2,8 (W) – F6,3 (T)
Digital Stereo Creator
Pri snimanju video zapisa (16:9):
•Proizvedeno sa licencom kom26,5 mm – 1 325 mm*
panije Dolby Laboratories.
Pri snimanju video zapisa (4:3):
Filmovi (MP4 format):
32,5 mm – 1 625 mm*
Video zapis: MPEG-4 AVC/
* Kada je opcija [Movie SteadyShot ]
H.264
podeš ena na postavku
Audio zapis: MPEG-4 AAC-LC
[Standard]
2-kanalni
SteadyShot: optički
Medij za snimanje: interna
Kontrola ekspozicije: automatska
memorija (približno 48 MB),
ekspozicija, snimanje sa
»Memory Stick Duo«, »Memory
prioritetom ekspozicije,
Stick Micro«, SD kartice,
snimanje sa prioritetom otvora
microSD memorijske kartice
blende, ručno određivanje
Blic: opseg blica ((Preporučeni
ekspozicije, izbor scene
indeks ekspozicije) ISO
Balans belog: automatski, dnevno
osetljivost postavljena na
svetlo, oblačno, fluorescentno
Auto):
1/2/3, svetlo lampice, blic,
približno 0,5 m do 8,5 m (W)/
jedan dodir, pomak bele boje
približno 2,4 m do 3,5 m (T)
31
[Izlazni i ulazni priključci]
HDMI priključak: HDMI
mikroutičnica
Multi/mikro USB priključak*:
USB veza
USB veza: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Podržava uređaje kompatibilne sa
Mikro USB-om.
[Ekran]
LCD ekran: 7,5 cm (tip 3,0) TFT
pogon
Ukupan broj tačaka: 921 600 tačaka
[Napajanje, opš te]
Napajanje: punjiva baterija
NP-BX1, 3,6 V
AC adapter AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D, 5 V
Potrošnja energije:
približno 1,3 W (pri snimanju
pomoću LCD ekrana)
približno 1,1 W (pri snimanju
pomoću tražila)
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladiš tenja: –20 °C
do +60 °C
Dimenzije (u skladu sa standardom
CIPA):
129,6 mm × 93,2 mm × 103,2 mm
(Š/V/D)
Težina (u skladu sa standardom
CIPA) (uključujući bateriju NPBX1, »Memory Stick Duo«):
približno 650 g
Mikrofon: stereo
Zvučnik: monofonski
Exif Print: kompatibilan
PRINT Image Matching III:
kompatibilan
32
AC adapter AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D
Zahtevi napajanja: 100 V do 240 V
naizmenične struje, 50 Hz/60 Hz,
70 mA
Izlazni napon: 5 V jednosmerno,
0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladiš tenja: –20 °C
do +60 °C
Dimenzije:
približno 50 mm × 22 mm ×
54 mm (Š/V/D)
Masa:
za SAD i Kanadu: približno 48 g
za države ili regije osim SAD-a i
Kanade: približno 43 g
Punjiva baterija: NP-BX1
Korišćena baterija: litijum-jonska
baterija
Maksimalni napon: 4,2 V
jednosmerno
Nominalni napon: 3,6 V jednosmerno
Najveći napon punjenja: 4,2 V
jednosmerno
Najveća jačina struje punjenja:
1,89 A
Kapacitet: 4,5 W/h (1 240 mAh)
Dizajn i tehničke specifikacije
podložne su promenama bez
prethodne najave.
Zaštitni znaci
• Sledeći znaci su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick XC-HG Duo«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«, »Memory
Stick Micro«
• »AVCHD Progressive« i logotip
»AVCHD Progressive« su zaštitni
znaci kompanija Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Izrazi HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface i
logotip HDMI su zaštitni znaci
ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Državama i drugim
državama.
• Windows je registrovani zaštitni
znak komp. Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
• Mac je registrovani zaštitni znak
kompanije Apple Inc.
• Logotip SDXC je zaštitni znak
kompanije SD-3C, LLC.
•»
« i »PlayStation« su registrovani zaštitni znaci komp. Sony
Computer Entertainment Inc.
• Facebook i logotip »f« su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni
znaci kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i logotip »YouTube«
su zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci komp. Google Inc.
• Š taviš e, nazivi proizvoda i uređaja
korišćeni u ovom uputstvu
uglavnom su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci
odgovarajućih programera ili
proizvođača. Oznake ™ i ® nisu
dosledno upotrebljavane u ovom
uputstvu.
• Povećajte uživanje pri upotrebi
uređaja PlayStation 3
preuzimanjem aplikacije za
PlayStation 3 iz prodavnice
PlayStation Store (gde je
dostupna).
• Za aplikaciju za PlayStation 3
potrebno je napraviti račun na
PlayStation Network i preuzeti
aplikaciju. Dostupno je na
područjima gde je PlayStation
Store dostupan.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
internet stranama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
Odš tampano na 70% ili više recikliranom papiru mastilom na bazi biljnog
ulja bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
33
©2013 Sony Corporation
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
4457248511\4457248511\4457248511DSCHX300CE3\19_SL\010COV_SL.fm
master: Right
010COV.book Page 1 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
4-457-248-51(1)
Digitalni fotoaparat / Navodila za uporabo
DSC-HX300
SL
SL
NEX-3N
010COV.book Page 2 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
Naučite se več o svojem fotoaparatu (priročnik
"Cyber-shot User Guide")
"Cyber-shot User Guide" je spletni priročnik. V njem boste
našli natančnejša navodila za uporabo mnogih funkcij, ki jih
nudi fotoaparat.
1 Odprite Sonyjevo podporno spletno stran:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izberite državo ali področje.
3 Na podporni strani poiščite ime modela vašega
fotoaparata.
• Ime modela je navedeno na spodnjem delu vašega
fotoaparata.
Pregled priložene opreme
Med oklepaji je navedeno število kosov.
• Fotoaparat (1)
• Akumulatorska baterija NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Omrežni napajalnik AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Omrežni kabel (1)
• Pas (1)
• Pokrovček za objektiv (1)
• Navodila za uporabo (1)
SL
2
DSC-HX300
010COV.book Page 3 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
Zabeležite si
Model in serijska številka naprave sta navedena na njenem spodnjem delu. Serijsko
številko vpišite v spodnji prazni prostor. Te podatke imejte pripravljeno vsakokrat, ko se
boste v zvezi s to napravo želeli posvetovati s Sonyjevim pooblaščenim predstavnikom.
Oznaka modela: DSC-HX300
SL
Serijska številka: ________________________
Oznaka modela: AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Serijska številka: ________________________
OPOZORILO
Preprečite nevarnost požara ali električnega udara in naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
-SHRANITE TA PRIROČNIK
POZOR
DA NE BI PRIŠLO DO POŽARA
ALI ELEKTRIČNEGA UDARA,
POZORNO PREBERITE
NASLEDNJA NAVODILA.
Če oblika vtiča ne ustreza omrežni vtičnici, uporabite adapter z ustrezno konfiguracijo.
POZOR
[ Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične
opekline. Upoštevajte naslednja opozorila:
• Ne razstavljajte baterije.
• Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla
in da na baterijo ne stopite.
• Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s
priključki baterije.
• DNe izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 60 °C, na primer v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
• Ne mecite baterije v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
DSC-HX300
SL
3
010COV.book Page 4 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
• Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
akumulatorskih baterij.
• Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
• Pazite, da bo baterija suha.
• Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
• Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.
[ Omrežni napajalnik
Priključite omrežni napajalnik v najbližjo stensko vtičnico. Če se med uporabo omrežnega
napajalnika pojavi napaka, nemudoma izklopite fotoaparat tako, da izvlečete kabel iz
vtičnice.
Omrežni kabel (če je priložen) je oblikovan posebej za uporabo s tem fotoaparatom. Ne
uporabljajte ga z drugimi električnimi napravami.
SL
4
DSC-HX300
010COV.book Page 5 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
SL
SL
5
DSC-HX300
010COV.book Page 6 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
Za kupce v Evropi
[ Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.
Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo
priključnih kablov, krajših od 3 metrov.
[ Opozorilo
Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko fotoaparata.
[ Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali elektromagnetnega polja prenos podatkov prekine,
ponovno zaženite program ali izklopite in ponovno vklopite komunikacijski kabel (USB,
itd.).
[ Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko
unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z
izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo.
S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
SL
6
DSC-HX300
010COV.book Page 7 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
[ Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z
baterijo ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Na nekaterih
izdelkih se simbol uporablja skupaj s kemijskim simbolom. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več SL
kot 0,0005 % živega srebra ali več kot 0,004 % svinca. Če baterijo
pravilno odvržete, boste pomagali preprečiti potencialno negativne
posledice za zdravje okolja in ljudi, ki bi bilo v primeru nepravilnega ravnanja ogroženo. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Če izdelki, ki zaradi varnosti,
delovanja in podatkovne integritete zahtevajo trajno povezavo z vstavljeno baterijo, naj to
baterijo zamenja za to usposobljena oseba. Da bi zagotovili pravilno ravnanje z baterijo,
oddajte izdelek, ki ga želite odvreči na ustreznem zbirnem mestu za električno in
elektronsko opremo. Glede ostalih baterij si oglejte del o varni odstranitvi baterije iz
izdelka. Oddajte baterijo na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odvrženih baterij. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
SL
7
DSC-HX300
_SL\010GB1.fm
010COV.book Page 8 Monday, March 11, 2013 4:22 PM master:Left_2 column
Opis delov
A Tipka FOCUS (ostritev)
• Način ostritve lahko izberete
tako, da pritisnete na tipko
FOCUS, ko je stikalo Zoom/
Focus nastavljeno na AF/ZOOM.
• Če pritisnete na tipko FOCUS, ko
je stikalo Zoom/Focus
nastavljeno na MF, se bo sredina
prikazovalnika povečala za
poenostavitev ostritve.
B Tipka CUSTOM
• Tipki CUSTOM lahko dodelite
želeno funkcijo. Tovarniška
nastavitev je [AEL].
C Sprožilec
D Snemanje: tipka W/T (Zoom)
Za predvajanje: tipka
(Playback zoom)/tipka
(Index)
E Lučka samosprožilca/lučka
"Smile Shutter"/AF osvetlitev
F Objektiv
G Flash
H Tipka
(Flash pop-up)
I Zanka za pas
J Stikalo za zoomiranje/ostritev
K Obroč za ročno nastavljanje
• Če je stikalo Zoom/Focus
nastavljeno na AF/ZOOM, za
zoomiranje zavrtite obroč za
ročno nastavitev.
• Če je stikalo Zoom/Focus
nastavljeno na MF, nastavite
ostrino z vrtenjem obroča za
ročno nastavitev.
SL
8
L Stereo mikrofon
M Iskalo
N Tipka MOVIE (film)
O Tipka
(predvajanje)
DSC-HX300
_SL\010GB1.fm
010COV.book Page 9 Monday, March 11, 2013 4:22 PM master:Right_2 column
P Nadzorni gumb
Q Tipka FINDER/LCD
R Tipka ON/OFF (vklop/izklop) in
lučka za vklop/polnjenje
S Izbirnik načina
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority Shooting)/
(Shutter Speed Priority
Shooting)/
(Manual Exposure Shooting)/
(Memory recall mode)/
(iSweep Panorama)/
(Movie Mode)/
(3D Still Image)/
(Scene Selection)
T Kolesce Jog
U Tipka / (vodnik v
fotoaparatu/brisanje)
V Tipka MENU
W Gumb za nastavitev iskala
X Multi/Mikro USB priključek*
Y Pokrov za priključke
Z HDMI priključek
wj Zvočnik
wk LCD zaslon
wl Pokrov za baterijo/spominsko
kartico
e; Reža za baterijo
ea Stikalo za izmet baterije
es Lučka Access
ed Reža za spominsko kartico
ef Nastavek za stojalo
* Podpira naprave, združljive z Micro
USB.
SL
• Uporabite stojalo z vijakom, ki je
krajši od 5,5 mm. V nasprotnem
primeru fotoaparata ne bo
mogoče varno pritrditi in lahko bi
se poškodoval.
SL
9
DSC-HX300
010COV.book Page 10 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
Vstavljanje baterije
Stikalo za izmet
baterije
1 Odprite pokrov.
baterijo.
2 Vstavite
• Med pritiskanjem na stikalo vstavite baterijo, kot kaže slika. Prepričajte
se, ali se je stikalo po vstavitvi baterije zaklenilo.
• Če vstavite baterijo in nepravilno zaprete pokrov, se utegnete fotoaparat
poškodovati.
SL
10
DSC-HX300
010COV.book Page 11 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
Polnjenje baterije
SL
Omrežni kabel
Lučka za vklop/polnjenje
Sveti: polnjenje
Izklopljena: polnjenje je
zaključeno
Utripa: napaka med
polnjenjem ali polnjenje se je
ustavilo zaradi pregrevanja.
Z mikro USB kablom (ni priložen) priključite fotoaparat v
1 omrežni
napajalnik (priložen).
omrežni napajalnik v stensko vtičnico.
2 Priključite
Lučka za vklop/polnjenje zasveti oranžno in polnjenje se začne.
• Ko polnite baterijo izklopite fotoaparat.
• Baterijo lahko polnite tudi, če je le delno izpraznjena.
• Če lučka za vklop/polnjenje utripa in se polnjenje ne konča, odstranite
in ponovno vstavite baterijo.
SL
11
DSC-HX300
010COV.book Page 12 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
Opombe
• Če lučka za vklop/polnjenje na fotoaparatu utripa, medtem ko je omrežni
napajalnik priključen v stensko vtičnico, pomeni, da se je polnjenje začasno
ustavilo, ker je temperatura izven priporočljivega obseg. Ko se temperatura vrne v
ustrezno območje, se polnjenje nadaljuje. Priporočamo polnjenje baterije pri
temperaturi okolja med 10 °C in 30 °C.
• Če so priključki na bateriji umazani, se baterija ne bo pravilno polnila. V tem
primeru obrišite prah s priključkov z mehko krpo ali vato.
• Priključite omrežni napajalnik v najbližjo stensko vtičnico. Če se med uporabo
omrežnega napajalnika pojavi težava, nemudoma izvlecite kabel iz stenske
vtičnice.
• Ko je polnjenje končano, izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice.
• Uporabljajte le baterije znamke Sony, mikro USB kabel (priložen) in omrežni
napajalnik.
x Čas polnjenja
Čas polnjenja z uporabo omrežnega napajalnika (priložen) je približno 230
min.
Opombe
• V zgornji tabeli je naveden čas, ki je potreben za polnjenje povsem prazne baterije
pri temperaturi 25 °C. V določenih pogojih polnjenje traja dlje.
x Polnjenje s priključitvijo v računalnik
Baterijo lahko napolnite tako, da priključite fotoaparat v računalnik z uporabo
mikro USB kabla.
V USB priključek
SL
12
DSC-HX300
010COV.book Page 13 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
Opombe
• Pri polnjenju baterije prek računalnika upoštevajte naslednje:
– Če je fotoaparat priključen v prenosni računalnik, ki ni priključen v omrežje, se
bo nivo baterije računalnika znižal. Ne polnite baterije dlje časa.
– Po tem ko je vzpostavljena USB povezava med računalnikom in fotoaparatom, SL
ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga ponovno, ne budite ga iz
načina 'Sleep', ker bi utegnilo priti do nepravilnega delovanja. Preden to storite,
izključite fotoaparat in računalnik.
– Uspešnost polnjenja z uporabo računalnika, ki ste ga sami sestavili ali
spremenili, ni zagotovljena.
x Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko
posnamete/predvajate
Battery life
Number of images
Snemanje
fotografij
LCD zaslon
Pribl. 155 min.
Pribl. 310 slik
Iskalo
Pribl. 200 min.
Pribl. 400 slik
Snemanje
filmov
LCD zaslon
Pribl. 50 min.
–
Iskalo
Pribl. 55 min.
–
Zaporedno
snemanje
filmov
LCD zaslon
Pribl. 90 min.
–
Iskalo
Pribl. 100 min.
–
Pribl. 270 min.
Pribl. 5400 slik
Predvajanje fotografij
Opomba
• Število slik, ki jih lahko posnamete, je približno število pri snemanju s povsem
polno baterijo. V določenih pogojih utegne biti število manjše.
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, velja za snemanje v naslednjih
pogojih:
– Uporabljate Sonyjev medij "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (ni priložen),
– Uporabljate povsem polno baterijo (priložena), pri temperaturi okolja 25 °C.
– [Disp. Resolution] je nastavljen na [Standard].
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, temelji na standardu CIPA (CIPA:
Camera & Imaging Product Association) in velja za snemanje v naslednjih
pogojih:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (nastavitev prikaza) je nastavljen na [ON],
– snemate na vsakih 30 sekund,
– zoom preklapljate med W in T,
– bliskavica se sproži na vsaka dva posnetka,
– fotoaparat vklopite in izklopite enkrat na deset posnetkov.
DSC-HX300
SL
13
010COV.book Page 14 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
• Čas delovanja baterije za filme velja, če snemate v naslednjih pogojih:
– Kakovost filma: AVCHD HQ
– Običajno snemanje filmov: čas delovanja baterije temelji na tem, kako pogosto
začnete/ustavite snemanje, zumirate, vklapljate/izklapljate enoto, itd.
– Zaporedno snemanje: čas delovanja baterije temelji na neprekinjenem snemanju
do zgornje meje (29 minut) in če se nato nadaljuje s ponovnim pritiskom na
tipko MOVIE (film). Ostale funkcije (npr. zoom) ne delujejo.
x Napajanje
Če z mikro USB kablom (priložen) priključite omrežni napajalnik, lahko
fotoaparat napajate iz stenske vtičnice.
Če priključite fotoaparat v računalnik z uporabo mikro USB kabla, boste lahko
slike uvozili v računalnik, ne da bi vas skrbelo, da se bo baterija iztrošila.
Poleg tega lahko za napajanje med snemanjem uporabite omrežni napajalnik
AC-UD10 (ni priložen) ali AC-UD11 (ni priložen).
Opombe
• Če baterija ni vstavljena v fotoaparat, fotoaparata ne bo mogoče napajati.
• Snemanje ni mogoče, če je fotoaparat s priloženim omrežnim napajalnikom
priključen neposredno v računalnik ali v stensko vtičnico.
• Če povežete fotoaparat in računalnik z mikro USB kablom, ko je fotoaparat v
načinu predvajanja, se bo prikaz na fotoaparatu spremenil iz zaslona za
predvajanje na zaslon za USB povezavo. Za preklop zaslona pritisnite na
(predvajanje).
SL
14
DSC-HX300
010COV.book Page 15 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
Vstavljanje spominske ploščice (ni priložena)
SL
Pazite, da bo ploščica pravilno
obrnjena.
1 Odprite pokrov.
spominsko kartico (ni priložena).
2 Vstavite
• Vstavite spominsko kartico v smeri, ki je prikazana na sliki in dokler ne
zaskoči.
3 Zaprite pokrov.
SL
15
DSC-HX300
010COV.book Page 16 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
x Spominske kartice, ki jih lahko uporabljate
Spominska kartica
Za fotografije
Za filme
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick Duo
B
C
D
(samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
—
(samo Mark2)
SD spominska kartica
(razred 4 ali
hitrejša)
SDHC spominska kartica
(razred 4 ali
hitrejša)
SDXC spominska kartica
(razred 4 ali
hitrejša)
microSD spominska kartica
(razred 4 ali
hitrejša)
microSDHC spominska
kartica
(razred 4 ali
hitrejša)
microSDXC spominska
kartica
(razred 4 ali
hitrejša)
• V tem priročniku se za izdelke v tabeli uporabljajo naslednji splošni izrazi:
A: medij "Memory Stick Duo"
B: medij "Memory Stick Micro"
C: SD kartica
D: microSD spominska kartica
Opomba
• Ko s tem fotoaparatom uporabljate medij "Memory Stick Micro" ali spominsko
kartico microSD, jo najprej vstavite v adapter.
x Odstranitev spominske kartice/baterije
Spominska kartica: enkrat pritisnite na spominsko kartico.
Baterija: Premaknite stikalo za izmet baterije. Pazite, da vam baterija ne pade
na tla.
Opomba
SL
16
• Nikoli ne odstranjujte spominske ploščice/baterije, če lučka Access sveti (stran 8).
S tem bi namreč lahko poškodovali podatke naspominski ploščici/v notranjem
polnilniku.
DSC-HX300
010COV.book Page 17 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
Nastavitev ure
ON/OFF (vklop/izklop)
SL
Nadzorni gumb
Izbira postavk v/V/b/B
Nastavitev: z
na tipko ON/OFF.
1 Pritisnite
Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže nastavitev datuma in ure.
• Da se fotoaparat vklopi in omogoči upravljanje, včasih traja nekaj časa.
2 Izberite želeni jezik.
S pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno področje,
3 nato
pritisnite na z.
[Date&Time Format], [Daylight Savings] ali
4 Nastavite
[Summer Time] in [Date&Time], nato izberite [OK] t
[OK].
• Polnoč je označena z 12:00 AM, poldne pa z 12:00 PM.
navodilom na zaslonu.
5 Sledite
• Baterija se bo hitreje praznila, če:
– je [Disp. Resolution] nastavljen na [High].
SL
17
DSC-HX300
010COV.book Page 18 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
Snemanje slik/filmov
W:oddaljevanje slike
T: približevanje slike
Sprožilec
Izbirnik načina
: Intelligent Auto
: Movie Mode
MOVIE
Snemanje fotografij
Pritisnite na sprožilec do polovice, da fotoaparat izostri
1 sliko.
Ko je slika izostrena, se oglasi zvočni signal in zasveti indikator z.
2 Do konca pritisnite na sprožilec in posnemite sliko.
Snemanje filmov
na tipko MOVIE (film), da se snemanje začne.
1 Pritisnite
• Uporabite tipko za zoomiranje in nastavite zoom pred snemanjem.
• Pritisnite na sprošilec in posnemite sliko, medtem ko še naprej snemate
film.
Ponovno pritisnite na tipko MOVIE (film) in ustavite
2 snemanje.
SL
18
DSC-HX300
010COV.book Page 19 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
Opombe
• Če med snemanjem filma uporabite funkcijo zoomiranja, se bo posnel zvok
delujočega objektiva, kolesca Jog in obroča za ročno nastavitev. Tudi zvok tipke
MOVIE se utegne posneti, ko se snemanje konča.
SL
• Obseg panoramskega snemanja lahko zmanjšate v skladu z objektom, ki ga
snemate ali načinom snemanja. Zato je lahko, tudi če je [360°] nastavljen na
panoramsko snemanje, v posneto sliko zajeto manj kot.
• Neprekinjeno lahko snemate približno 29 minut naenkrat, če je temperatura okolja
25 °C in je fotoaparat nastavljen na tovarniške nastavitve. Ko se snemanje ustavi,
lahko zopet pritisnete na tipko MOVIE (film) in ponovno začnete snemati. Pri
nekaterih temperaturah se utegne snemanje samodejno ustaviti in s tem zaščititi
fotoaparat.
Predvajanje slik
W: oddaljevanje slike
T: približevanje slike
Kolesc Jog
Nadzorni gumb
Izbira slik: B (naslednja)/b (predhodna) ali
zavrtite kolesce Jog
Nastavitev: z
(predvajanje)
/
(brisanje)
na tipko
(predvajanje).
1 Pritisnite
• Če na tem fotoaparatu predvajate slike na spominski kartici, ki so bile
posnete z drugim fotoaparatom, se bo prikazal zaslon za registracijo
podatkovne datoteke.
x Izbira naslednjo/predhodno sliko
S puščico B (naslednja)/b (predhodna) na nadzornem kolescu ali z
obračanjem kolesca Jog izberite sliko. Pritisnite na z na sredi nadzornega
gumba, če si želite ogledati filme.
DSC-HX300
SL
19
010COV.book Page 20 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
x Brisanje slik
1 Pritisnite na / (brisanje).
2 S puščico v na nadzornem gumbu izberite [This Image], nato pritisnite
na z.
x Vrnitev na snemanje slik
Pritisnite na sprožilec do polovice.
Vodnik v fotoaparatu
Fotoaparat vsebuje notranji vodnik po funkcijah, ki vam omogoča iskanje
funkcij, ki jih potrebujete.
MENU
/
(In-Camera Guide)
1 Pritisnite na tipko MENU.
želeno postavko v MENUm, nato pritisnite na
2 Izberite
(In-Camera Guide).
/
Prikaže se vodnik za upravljanje izbrane postavke.
• Če pritisnete na / (In-Camera Guide), zaslon MENU pa ni prikazan,
lahko za uporabo vodnika uporabite ključne besede ali simbole.
SL
20
DSC-HX300
010COV.book Page 21 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
Predstavitev ostalih funkcij
Z nadzorno tipko ali tipko MENU na fotoaparatu lahko uporabljate tudi ostale
funkcije med snemanjem ali predvajanjem. Fotoaparat je opremljen s funkcijo
vodnika (Guide), ki vam omogoča enostavno izbiranje funkcij. Med prikazom SL
vodnika preizkusite ostale funkcije.
Kolesce Jog
MENU
Nadzorni gumb
Vodnik po funkcijah
x Nadzorni gumb
DISP (Display Setting): omogoča vam izbiro drugega prikaza na zaslonu.
/
(Cont. Shooting/Self-Timer): omogoča vam uporabo samosprožilca in
načina snemanja Burst.
(Photo Creativity): omogoča vam intuitivno upravljanje fotoaparata.
(Flash): omogoča vam, da izberete način bliskavice za fotografije.
x Kolesce Jog
Kolesce Jog lahko uporabite za spreminjanje naslednjih nastavitev:
– ISO hitrost
– Hitrost zaklopa
– Vrednost zaslonke (F vrednost)
– EV
• V nekaterih načinih snemanja vrednosti nastavitve ne bo mogoče spremeniti.
Pritisnite na kolesce
Jog za izbiro
postavke.
Zavrtite kolesce Jog
za izbiro vrednosti
nastavitve.
V načinu predvajanja lahko z vrtenjem kolesca izberete naslednjo ali
predhodno sliko.
DSC-HX300
SL
21
010COV.book Page 22 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
x Postavke v meniju
Snemanje
SL
Movie shooting
scene
Izberite način snemanja filmov.
Panorama
Shooting Scene
Izberite način snemanja za panoramsko sliko.
Picture Effect
Posnemite originalno fotografijo z želenim učinkom.
Scene Selection
Izberete lahko vnaprej izbrane nastavitve, v skladu s
kadrom.
Memory recall
mode
Izberite nastavitev, ki jo želite priklicati, ko nastavite
izbirnik načina na [Memory recall mode].
Easy Mode
Snemate lahko z uporabo minimalnega števila funkcij.
Defocus Effect
Kadar snemate v načinu Background Defocus, lahko
nastavite stopnjo učinka neizostrenosti ozadja.
Still Image
Size(Dual Rec)
Nastavitev velikosti slike, ki jo posnamete med
snemanjem filma.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Quality/
Movie Size
Izberite velikost in kakovost mirujočih slik, panoramskih
slik in filmov.
HDR Painting
effect
Če je v v slikovnih učinkih izbrana nastavitev [HDR
Painting], se nastavi stopnja učinka.
Area of emphasis
Če je v slikovnih učinkih izbrana nastavitev [Miniature],
se nastavi del za izostritev.
Color hue
Če je v slikovnih učinkih izbran način [Toy camera],
lahko nastavite barvni odtenek.
Extracted Color
Če je v slikovnih učinkih izbran način [Partial Color],
izberite barvo, ki jo želite izvzeti.
Illustration Effect
Če je v slikovnih učinkih izbran način [Illustration],
lahko nastavite stopnjo učinka.
White Balance
Nastavitev barvnih tonov slike.
White Balance
Shift
Nastavitev barvnih tonov v skladu z nastavljeno
vrednostjo, ki je izbrana na osnovi izbranega tona White
Balance.
22
DSC-HX300
010COV.book Page 23 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
Metering Mode
Izberite način merjenja, ki določi, kateri del objekta naj
se izmeri za določitev osvetlitve.
Cont. Shooting
Interval
Izberete lahko število slik na sekundo, ki se posnamejo v
načinu Burst.
Bracket Setting
Nastavite vrsto snemanja Bracket.
Scene Recognition
Nastavite lahko samodejno zaznavanje pogojev
snemanja.
Soft Skin Effect
Nastavite lahko učinek mehke kože in stopnjo učinka.
Smile Shutter
Sprožilec se lahko samodejno sproži, ko fotoaparat zazna
nasmeh.
Smile Detection
Sensitivity
Nastavite lahko občutljivost funkcije Smile Shutter za
zaznavanje nasmehov.
Face Detection
Izberete lahko možnost zaznavanja obrazov in
samodejne izbire različnih nastavitev.
Flash Level
Nastavite moč bliskavice.
Color Mode
Izberite jasnost slike, skupaj z učinki.
Color Saturation
Nastavite jasnost slike.
Contrast
Nastavite kontrast slike.
Sharpness
Nastavite ostrino slike.
Noise Reduction
Nastavite ločljivost slike in razmerje šuma.
Anti Blink
Nastavite lahko možnost samodejnega snemanja dveh
slik in izberete sliko, na kateri oseba ni pomežiknila z
očmi.
Movie SteadyShot
Nastavite moč funkcije SteadyShot v načinu Movie.
Register Setting
Registrirajte želene načine in nastavitve fotoaparata.
Izbirnik načina nastavite na
(Memory recall mode) in
registrirajte nastavitve.
In-Camera Guide
Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.
SL
SL
23
DSC-HX300
010COV.book Page 24 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
Predvajanje
Retouch
Dodelajte sliko s pomočjo različnih učinkov.
Picture Effect
Sliki lahko dodate različne učinke.
Slideshow
Izberite način zaporednega predvajanja.
Delete
Izbrišite sliko.
3D Viewing
To nastavitev lahko izberete, kadar predvajate slike v
načinu 3D na 3D televizorju.
View Mode
Izberete lahko format za prikaz slike.
Display Cont.
Shooting Group
Med predvajanjem lahko prikažete več slik Burst po
skupinah ali prikažete vse slike.
Protect
Zaščitite sliko.
Print (DPOF)
Dodajte oznako za zaporedje tiskanja na fotografijo.
Rotate
Obrnite fotografijo v levo ali desno.
In-Camera Guide
Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.
Nastavitev postavk
x
Če med snemanjem ali predvajanjem pritisnete na tipko MENU, bo v zaključni
izbiri na voljo možnost
(Settings). Na zaslonu
(Settings) lahko
spremenite tovarniške nastavitve.
Movie format/AF Illuminator/Grid Line/Clear Image
Zoom/Digital Zoom/Wind Noise Reduct./Micref Level/
Red Eye Reduction/Blink Alert/Write Date/Custom
Button/Disp. Resolution
Shooting Settings
Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display
color/Demo Mode/Initialize/Function Guide/HDMI
Resolution/CTRL FOR HDMI/USB Connect Setting/
USB Power Supply/LUN Setting/Download Music/
*1
Empty Music/Eye-Fi /Power Save/Version
Main Settings
*2
Memory Card Tool
Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete
REC.Folder/Copy/File Number
Area Setting/Date & Time Setting
Clock Settings
*1
Prikaže se samo, če je vstavljena spominska kartica Eye-Fi.
Če spominska kartica ni vstavljena, se bo prikazal
(Internal Memory Tool) in
izbrali boste lahko samo [Format].
SL *2
24
DSC-HX300
_SL\010GB1.fm
master:Right
010COV.book Page 25 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
Uporabne funkcije programa "PlayMemories
Home"
Z uporabo programa "PlayMemories Home" lahko uvozite posnete slike na
računalnik in jih tam prikažete. Za uvažanje filmov AVCHD na računalnik je SL
potreben program "PlayMemories Home".
Uvažanje slik
iz fotoaparata
Ogled slik na
koledarju
Ustvarjanje
diska s filmi
Delitev slik na spletu
"PlayMemories Online"
Nalaganje slik na
omrežne storitve
z Namestitev programa "PlayMemories Home"
Program "PlayMemories Home" lahko namestite z naslednje spletne strani:
www.sony.net/pm
Opombe
• Za namestitev programa "PlayMemories Home" je potrebna povezava z
Internetom.
• Za uporabo storitev "PlayMemories Online" ali omrežnih storitev je potrebna
povezava z Internetom. Storitve "PlayMemories Online" in omrežne storitve niso
na voljo v vseh državah.
• Program "PlayMemories Home" ni združljiv z računalniki Mac. Uporabite
aplikacije, ki so nameščene na računalnik Mac. Podrobnosti si oglejte na spletni
strani: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SL
25
DSC-HX300
010COV.book Page 26 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
x Namestitev programa "PlayMemories Home" na
računalnik
Z uporabo internetnega brskalnika na računalniku
1 odprite
spletno stran in nato kliknite na [Install] t
[Run].
www.sony.net/pm
navodilom na zaslonu
2 Sledite
in opravite namestitev.
• Če se prikaže sporočilo za priključitev
fotoaparata v računalnik, priključite
fotoaparat v računalnik z micro USB
kablom (priložen).
V USB priključek
V priključek Multi/
mikro USB
x Ogled vodiča "PlayMemories Home Help Guide"
Podrobnosti o uporabi programa "PlayMemories Home" si oglejte v vodiču
"PlayMemories Home Help Guide".
simbol [PlayMemories Home Help Guide]
1 Dvokliknite
na namizju.
• Za dostop do vodiča "PlayMemories Home Help Guide" iz začetnega
menija: kliknite [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home]
t [PlayMemories Home Help Guide].
• Za Windows 8 izberite simbol [PlayMemories Home] na zaslonu
"Start", nato zaženite program "PlayMemories Home" in v meniju
[Help] izberite [PlayMemories Home Help Guide].
• Podrobnosti o programu "PlayMemories Home" si lahko ogledate tudi v
priročniku vodič "Cyber-shot User Guide " (str. 2) ali na naslednji podporni
strani (samo v angleščini):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
SL
26
DSC-HX300
010COV.book Page 27 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
Število fotografij in čas snemanja filmov
Število fotografij in čas snemanja sta odvisna od pogojev snemanja in od
spominske ploščice.
SL
x Fotografije
(enota: slike)
Zmogljivost
Velikost
Notranji pomnilnik
Spominska kartica
Pribl. 48 MB
2 GB
20M
7
295
VGA
155
6400
8
325
16:9(15M)
x Filmi
V spodnji tabeli je naveden približen najdaljši čas snemanja. To je skupni čas
za vse filmske datoteke. Neprekinjeno lahko snemate približno 29 minut.
Najdaljši čas neprekinjenega snemanja filma formata MP4 (12 M) je vse do
približno15 min.
(enote: ura : minute : sekunde)
Zmogljivost
Velikost
AVC HD 28M (PS)
AVC HD 24M (FX)
AVC HD 9M (HQ)
Notranji pomnilnik
Spominska kartica
Pribl. 48 MB
2 GB
—
8 min.
(8 min.)
—
10 min.
(10 min.)
—
25 min.
(15 min.)
MP4 12M
—
15 min.
MP4 3M
—
1 h 10 min.
Število v oklepaju je minimalni čas snemanja.
• Čas snemanja filmov je različen, ker je fotoaparat opremljen s funkcijo VBR
(Variable Bit Rate), ki samodejno nastavi kakovost slike v skladu s snemanim
kadrom. Če snemate hitro-premikajoč se objekt, bo slika jasnejša, vendar bo čas
snemanja krajši, ker je za snemanje potrebno več pomnilnika. Čas snemanja je
odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta in od velikosti slike.
SL
27
DSC-HX300
010COV.book Page 28 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
Opombe o uporabi fotoaparata
Funkcije, vgrajene v fotoaparat
• V tem priročniku so opisane posamezne funkcije naprav, združljivih s 1080 60-i in
naprav, združljivih s 1080 50i.
Če želite preveriti ali je fotoaparat združljiv s 1080 60-i ali s 1080 50i, preverite
oznako na spodnji strani fotoaparata.
Naprava, združljiva s 1080 60-i: 60i
Naprava, združljiva s 1080 50i: 50i
• Fotoaparat je združljiv s filmi formata 1080 60p ali 50p. Za razliko od standardnih
načinov snemanja, kjer se snemanje izvaja na prepleten način, ta fotoaparat snema
z uporabo progresivnega načina, ki poveča ločljivost in ustvarja jasnejše, realnejše
slike.
• 3D slik, posnetih s tem fotoaparatom, ne glejte predolgo na zaslonu, združljivem s
3D.
• Med gledanjem 3D slik na zaslonu, združljivem s formatom 3D, utegnete občutiti
nelagodje, na primer, pritisk v očeh, slabost ali utrujenost. Priporočamo vam, da
med gledanjem 3D slik redno delate premore. Pogostost potrebnih premorov je
odvisna od posameznika. Če občutite slabost, prenehajte z gledanjem 3D slik in se
po potrebi posvetujte z zdravnikom. Upoštevajte tudi navodila za uporabo
priključene naprave ali programa, ki ga uporabljate s fotoaparatom. Vid otroka je
še posebej občutljiv (še posebej otroka, mlajšega od 6 let). Preden jim dovolite
gledati 3D slike, se posvetujte s strokovnjakom, na primer s pediatrom ali
okulistom. Poskrbite za to, da bodo otroci upoštevali zgornja opozorila.
Uporaba in vzdrževanje
S fotoaparatom ne ravnajte grobo, ne razstavljajte in ne spreminjajte ga, ne udarjajte
po njem, pazite, da vam ne pade na tla in da nanj ne stopite. Še posebej previdni
bodite z objektivom.
SL
28
DSC-HX300
010COV.book Page 29 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
Opombe o snemanju/predvajanju
• Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite preizkusno snemanje in se
prepričajte, ali fotoaparat brezhibno deluje.
• Ta fotoaparat ni odporen ne na prah, ne na vodo.
• Pazite, da v fotoaparat ne zaide voda, ker bi s tem povzročili nepopravljivo škodo.
SL
• Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi močni luči, ker bi si neozdravljivo
poškodovali oči. Poleg tega bi s tem povzročili tudi nepravilno delovanje
fotoaparata.
• Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo fotoaparata.
• Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi povzročili okvaro fotoaparata in
nesposobnost snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali poškodbo ali izgubo
slikovnih podatkov.
Ne uporabljajte/puščajte fotoaparata na naslednjih mestih
• V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu, parkiranem na soncu. Ohišje
fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• V neposrednem soncu ali blizu grelca. Ohišje fotoaparata bi se utegnilo
deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• Na mestu, ki vibrira.
• V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
• V peščenem ali prašnem okolju.
• Pazite, da v notranjost fotoaparata ne zaide pesek. Pesek in prah utegneta
fotoaparatu povzročiti nepopravljivo škodo.
Objektiv Carl Zeiss
Vaš fotoaparat je opremljen s Carl Zeiss objektivom, ki lahko natančno reproducira
sliko.
Objektiv za vaš fotoaparat je bil izdelan s sistemom za zagotavljanje kakovosti, ki jo
potrjuje Carl Zeiss v skladu s standardi kakovosti družbe Carl Zeiss v Nemčiji.
Opombe o zaslonu in objektivu
LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno natančne tehnologije, tako da je prek 99,99
odstotka slikovnih točk aktivnih. Kljub temu se lahko pojavijo majhne črne točke in/
ali svetle točke (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te točke se pojavijo v
normalnem procesu izdelave in nimajo vpliva na posnetek.
Nekaj o temperaturi fotoaparata
Fotoaparat in baterija se utegneta med daljšo uporabo segreti, kar pa ne pomeni
okvare.
SL
29
DSC-HX300
010COV.book Page 30 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
Nekaj o zaščiti pred pregrevanjem
Pri nekaterih fotoaparatih in temperaturah baterije snemanje filmov ne bo mogoče
ali pa se bo fotoaparat samodejno izklopil in tako zaščitil fotoaparat.
Na LCD zaslonu se pred izklopom prikaže sporočilo ali pa snemanje filmov ni
mogoče. V tem primeru pustite enoto izklopljeno in počakajte, da se fotoaparat in
baterija ohladita. Če vklopite fotoaparat preden se le-ta ohladi, se utegne ponovno
izklopiti ali pa snemanje ne bo mogoče.
Polnjenje baterije
Če polnite baterijo, katere dlje časa niste uporabljali, je morda ne bo mogoče
napolniti do prave zmogljivosti.
To se zgodi zaradi lastnosti baterije in ne pomeni okvare. Ponovno jo napolnite.
Opomba v zvezi z avtorskimi pravicami
Televizijski programi, filmi, video posnetki in drugi posnetki so pogosto zaščiteni z
avtorskimi pravicami. Nepooblaščeno snemanje teh posnetkov je lahko v nasprotju s
pogoji zakona o zaščiti avtorskih pravic.
Za vsebino posnetkov ni kompenzacije
Vsebine posnetkov ni mogoče kompenzirati, če snemanje ali predvajanje ni mogoče
zaradi okvare fotoaparata ali snemalnega medija, itd..
Čiščenje površine naprave
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Nato jo obrišite
s suho krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ker bi utegnile poškodovati površino
fotoaparata:
– kemičnih izdelkov kot so razredčilo, bencin, alkohol, krp za enkratno uporabo,
krem za sončenje, insekticidov, itd.
Vzdrževanje zaslona
• Če zaslon umažete s kremo, jo takoj obrišite.
• Ne brišite zaslona na silo z robčkom ali drugim materijalom, ker lahko
poškodujete zgornjo plast.
• Če se na zaslonu pojavijo prstni odtisi ali prah, vam priporočamo, da ga obrišete z
mehko krpo.
Odmet ali predaja fotoaparatu
Opravite naslednji postopek, da pred odmetom ali predajo fotoaparata, zaščitite
osebne podatke.
• Formatirajte notranji pomnilnik (stran 24), posnemite slike vse do polne
zmogljivosti notranjega pomnilnika, z zakritim objektivom in nato ponovno
formatirajte notranji pomnilnik.
Na naslednji način bo priklic originalnih podatkov težak:
• S postopkom [Initialize] t [All settings] (stran 24) ponastavite vse nastavitve
fotoaparata.
SL
30
DSC-HX300
_SL\010GB1.fm
010COV.book Page 31 Monday, March 11, 2013 4:22 PMmaster:Right_2 column
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
Slikovna naprava: 7,82 mm (vrste 1/
2.3) Exmor R CMOS senzor
Skupno število slikovnih točk: pribl.
21,1 milijona slikovnih točk
Število efektivnih slikovnih točk: prbl.
20,4 milijona slikovnih točk
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T* s
50× zoomom
f=4,3 mm do 215 mm (pretvorba
na 35 mm: 24 do 1.200 mm)
F2,8 (W) - F6,3 (T)
Med snemanjem filmov (16:9):
26,5 mm – 1.325 mm*
Med snemanjem filmov (4:3):
32,5 mm – 1.625 mm*
* Če je [Movie SteadyShot]
nastavljen na [Standard].
SteadyShot: Optični
Nadzor časa osvetlitve: samodejna
nastavitev osvetlitve, prednost
zaklopa, prednost zaslonke, ročna
nastavitev osvetlitve, izbor kadra
Nastavitev razmerja beline: samodejna,
na prostem, pri oblačnem vremenu,
fluorescentna 1/2/3, v načinu
"Incandescent", bliskavica, One
Push, White Balance Shift
Format datoteke
Mirujoče slike: ustreznost z JPEG
SL
(DCF, Exif, MPF Baseline),
združljiv z DPOF
3D slike: združljiv z MPO (MPF
Extended (Disparity Image))
Filmi (AVCHD view): združljiv s
formatom AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: Dolby Digital 2ch,
opremljen z Dolby Digital Stereo
Creator
• Izdelano pod licenco Dolby
Laboratories.
Filmi (MP4 view):
Slika: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Snemalni medij: notranji pomnilnik
(pribl. 48 MB), "Memory Stick
Duo", "Memory Stick Micro", SD
spominske kartice, microSD
spominske kartice
Bliskavica: doseg bliskavice
(občutljivost ISO (priporočljiv
indeks osvetlitve) nastavljena na
AUTO):
pribl. 0,5 m do 8,5 m (W) / pribl.
2,4 do 3,5 m (T)
SL
31
DSC-HX300
_SL\010GB1.fm
010COV.book Page 32 Monday, March 11, 2013 4:22 PMmaster:Left_2 column
[Vhodni in izhodni priključki]
HDMI priključek: mikro HDMI
priključek
Multi/mikro USB priključek*:
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Podpira naprave, združljive z Micro
USB
[Zaslon]
LCD plošča: 7,5 cm (tip 3,0) TFT
pogon
Skupno število točk: 921.600 točk
[Napajanje, splošno]
Napajanje: Akumulatorska baterija NPBX1, 3,6 V; omrežni napajalnik
AC-UB10/UB10B/UB10C/
UB10D, 5 V
Poraba:
pribl. 1,3 W (med snemanjem z
iskalom)
pribl. 1,1 W (med snemanjem z
iskalom)
Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja: –20 °C do
+60 °C
Mere (skladno s standardi CIPA):
129,6 mm × 93,2 mm × 103,2 mm
(Š/V/G)
Masa (skladno s standardi CIPA)
(vključno z baterijo NP-BX1,
medijem "Memory Stick Duo"):
Pribl. 650 g
Mikrofon: stereo
Zvočnik: mono
Exif Print: združljiv
PRINT Image Matching III: združljiv
AC Adaptor AC-UB10/UB10B/
UB10C/UB10D
Zahteve napajanja: AC 100 V do
240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izhodna napetost: DC 5 V, 0.5 A
Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C
Skladiščna temperatura: –20 °C do
+60 °C
Mere:
Pribl. 50 mm × 22 mm × 54 mm
(Š/V/G)
Masa: 48 g
Akumulatorska baterija NPBX1
Baterija: Litij-ionska
Maksimalna napetost: DC 4,2 V
Nominalna napetost: DC 3,6 V
Maksimalna napetost polnjenja:
DC 4,2 V
Maksimalni tok polnjenja: 1,89 A
Zmogljivost: 4,5 Wh (1240 mAh)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
SL
32
DSC-HX300
_SL\010GB1.fm
010COV.book Page 33 Monday, March 11, 2013 4:22 PMmaster:Right_2 column
Blagovne znamke
• Naslednje oznake so blagovne
znamke korporacije Sony:
, "Cyber-shot",
"Memory Stick XC-HG Duo",
"Memory Stick PRO Duo", "Memory
Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick
Duo", "Memory Stick Micro".
• "AVCHD Progressive" in njegov
logotip sta blagovni znamko
korporacij Panasonic in Sony.
• Izraza HDMI in HDMI HighDefinition Multimedia Interface ter
logotip za HDMI so blagovne
znamke ali registrirane blagovne
znamke HDMI Licensing LLC v
ZDA in drugih državah.
• Windows je registrirana blagovna
znamka korporacije Microsoft v ZDA
in drugih državah.
• Mac je registrirana blagovna znamka
podjetja Apple, Inc.
• SDXC je registrirana blagovna
znamka podjetja SD-3C, LLC.
•"
" in "PlayStation" sta registrirani
blagovni znamki Sony Computer
Entertainment Inc.
• Facebook in "f" sta blagovni znamki
ali registrirani blagovni znamki
podjetja Facebook, Inc.
• YouTube in logotip za YouTube sta
blagovni znamki ali registrirani
blagovni znamki podjetja Google Inc.
• Vsi drugi omenjeni proizvodi so
lahko blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke
povezanih podjetij.
• Poleg tega ™ in ® v teh navodilih
nista povsod navedena.
• Naložite aplikacijo za PlayStation 3
iz trgovine PlayStation Store (kjer je
na voljo) za dodatek užitkom uporabe
enote PlayStation 3.
• Aplikacija za PlayStation 3 zahteva
SL
PlayStation Network račun in
nalaganje aplikacije. Dostopno na
področjih, kjer je trgovina
PlayStation Store na voljo.
SL
33
DSC-HX300
010COV.book Page 34 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Left
SL
34
DSC-HX300
010COV.book Page 35 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
_SL\010GB1.fm
master:Right
SL
SL
35
DSC-HX300
4457248511\4457248511\4457248511DSCHX300CE3\19_SL\100BCOV.fm
master: Right
010COV.book Page 36 Monday, March 11, 2013 4:22 PM
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne
smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih
bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
© 2013 Sony Corporation
NEX-3N
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Sony Europe Limited
Podružnica v Sloveniji
1000 Ljubljana
Slovenia
Sony tehnična pomoč/podpora
+ 386 1 588 1154
www.sony.si
support.si@eu.sony.com
Download PDF

advertising