Sony | SEL70200GM | Sony SEL70200GM FE 70–200 mm F2,8 GM OSS Návod k obsluze

4-576-728-02(1) (CS)

Čeština

Výměnný objektiv
Tento návod k obsluze popisuje používání
objektivů. Pokyny společné pro všechny
objektivy, jako jsou poznámky k použití,
naleznete v samostatné příručce „Pokyny před
použitím“. Před použitím objektivu si přečtěte
oba dokumenty.
Návod k obsluze
Tento objektiv je konstruován pro fotoaparáty
Sony α s bajonetem typu E. Nelze jej použít na
fotoaparátech s bajonetem typu A.

(1)
FE 70–200 mm
F2,8 GM OSS
Objektiv FE 70–200 mm F2,8 GM OSS je kompatibilní
s řadou obrazových snímačů formátu kinofilmového
políčka (35 mm).
Fotoaparáty vybavené obrazovým snímačem
formátu kinofilmového políčka (35 mm) lze nastavit
rovněž na fotografování s obrazovým polem
formátu APS-C.
Podrobnosti k nastavení fotoaparátu viz návod.
(2)
Další informace o kompatibilitě naleznete
na webové stránce společnosti Sony pro vaši
zemi, případně se obraťte na svého prodejce
společnosti Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.
(3)
Bajonet typu E
SEL70200GM
Poznámky k používání
ʔ
ʓ
ʕ

(1)
 Neponechávejte objektiv na přímém slunečním světle
nebo pod silným zdrojem světla. V důsledku zaostření
světla optikou objektivu by mohlo dojít k poruše
vnitřních částí fotoaparátu a objektivu či výskytu kouře
nebo požáru. Za podmínek vyžadujících ponechání
objektivu na přímém slunečním světle nezapomeňte
nasadit krytky objektivu.
 Při fotografování na přímém slunečním světle udržujte
slunce mimo záběr objektivu. V opačném případě
mohou sluneční paprsky zaostřené v ohnisku uvnitř
fotoaparátu způsobit výskyt kouře nebo požár. Pokud
se slunce nachází pouze lehce mimo záběr objektivu,
může rovněž dojít k výskytu kouře nebo požáru.
 Při přenášení fotoaparátu s nasazeným objektivem
vždy držte pevně fotoaparát i objektiv.
 I když je objektiv konstruován tak, aby byl prachotěsný
a odolný proti stříkající vodě, není vodotěsný.
Při použití objektivu v dešti a za podobných podmínek
držte objektiv mimo dosah vodních kapek.
Pokyny k použití blesku
(2)
 S tímto objektivem nelze používat vestavěný
blesk fotoaparátu. Použijte externí blesk
(v prodeji samostatně).
Vinětace
 Při použití objektivu mohou být rohy obrazového
pole tmavší než střed. Pro potlačení tohoto jevu
(nazývaného vinětace) zavřete clonu o 1 až 2 EV.
 Popis součástí
(3)
©2016 Sony Corporation
1
2
3
4
5

2
3 4 5
6
6
7
8
9
10
11
12

1
8
7
9 10 11 12 13
13
14
15
16
17
18

(1)
14
20 19
18
17
16 15
(2)
19
20
21
22
23
23
22
21



(1)
(2)

–2
* Nedotýkejte se kontaktů objektivu.
 Nasazení a sejmutí objektivu
Nasazení objektivu (viz obr. –)
1
–1
Značka pro nasazení sluneční clony
Zaostřovací kroužek
Zoomový kroužek
Značka pro odečítání ohniskové vzdálenosti
(šedá)
Značka pro otáčení prstence se stativovým
závitem (šedá)
Kontakty objektivu*
Prstenec se stativovým závitem
Tlačítko blokování zaostření
Stupnice ohniskových vzdáleností
Přepínač zaostřovacích režimů
Omezovač zaostřovacího rozsahu
Značka pro otáčení prstence se stativovým
závitem (šedá)
Montážní značka objektivu
Gumové těsnění upevňovacího bajonetu
Aretační šroub prstence se stativovým závitem
Spínač redukce vibrací
Přepínač režimů redukce vibrací
Patice prstence se stativovým závitem
(snímatelná)
Otvor pro otáčení polarizačního filtru
Sluneční clona
Aretační páčka patice prstence se stativovým
závitem
Aretační šroub patice prstence se stativovým
závitem
Aretační tlačítko sluneční clony
Sejměte zadní a přední krytku objektivu
a krytku těla fotoaparátu.
 Přední krytku objektivu můžete nasadit/
sejmout dvěma způsoby, (1) a (2). Chcete-li
nasadit/sejmout krytku objektivu s připevněnou
sluneční clonou, použijte způsob (2).
2
Vyrovnejte bílou tečku na tubusu
objektivu s bílou tečkou na těle
fotoaparátu (montážní značka)
a potom vložte objektiv do bajonetu
fotoaparátu a otočte jím tak daleko ve
směru hodinových ručiček, až zaklapne
do aretované polohy.
 Při nasazování objektivu dávejte pozor,
abyste nedrželi tlačítko aretace bajonetu
na fotoaparátu stisknuté.
 Nenasazujte objektiv šikmo.
Sejmutí objektivu (viz obr. –)
Stiskněte a podržte tlačítko aretace bajonetu
na fotoaparátu. Současně otočte objektivem
až na doraz proti směru hodinových ručiček
a poté jej sejměte z fotoaparátu.
 Použití stativu
 Zaostřování
Chcete-li použít stativ, připevněte jej k patici
prstence se stativovým závitem na objektivu,
nikoli ke stativovému závitu na fotoaparátu.
 Přepínač zaostřovacích režimů tohoto objektivu
nepracuje v kombinaci s některými modely
fotoaparátů.
Další informace o kompatibilitě získáte na webové
stránce společnosti Sony pro vaši zemi, případně se
obraťte na svého prodejce společnosti Sony nebo
na místní autorizovaný servis společnosti Sony.
Změna vertikální/horizontální polohy
Uvolněte aretační šroub prstence se stativovým
závitem (1) a otočte fotoaparátem v libovolném
směru. Při používání stativu je možné při zachování
stability rychle měnit orientaci fotoaparátu mezi
vertikální a horizontální.
 Šedé tečky (značky pro otáčení prstence se stativovým
závitem) jsou rozmístěny na prstenci po 90°.
Pro přesné nastavení polohy fotoaparátu vyrovnejte
šedou tečku na prstenci se stativovým závitem s šedou
tečkou (značka pro otáčení prstence se stativovým
závitem) na objektivu (2).
 Po nastavení požadované polohy fotoaparátu
přitáhněte aretační šroub prstence se stativovým
závitem.
 V závislosti na použitém modelu fotoaparátu nebo
příslušenství se může stát, že se patice prstence se
stativovým závitem při otáčení dostane do kontaktu
s fotoaparátem nebo příslušenstvím. Další informace
o kompatibilitě s fotoaparáty a příslušenstvím
naleznete na webové stránce společnosti Sony
pro vaši zemi.
Sejmutí a nasazení patice prstence
se stativovým závitem
Sejmutí patice prstence se stativovým
závitem (viz obr.  (3))
Pokud nepoužíváte stativ, můžete sejmout patici
prstence se stativovým závitem z objektivu.
1
2
3
Sejměte objektiv z fotoaparátu.
 Podrobné informace viz „ Nasazení a sejmutí
objektivu“.
Otočením proti směru hodinových
ručiček uvolněte aretační šroub patice
prstence se stativovým závitem .
Za současného stisknutí aretační páčky
patice prstence se stativovým závitem 
sejměte patici ve směru šipky .
 Pokud sejmete patici prstence se stativovým závitem
bez předchozího sejmutí objektivu z fotoaparátu,
může patice prstence narazit do těla fotoaparátu
nebo příslušenství. Doporučujeme vám proto,
abyste před sejmutím patice prstence se stativovým
závitem nejprve sejmuli objektiv z fotoaparátu.
 Při sejmutí patice z prstence se stativovým závitem
dojde k odhalení otvorů se stativovým závitem
na prstenci se stativovým závitem. Nepřipevňujte
stativ nebo jednonohý stativ k otvoru se stativovým
závitem na prstenci. Pokud tak učiníte, poškodíte
otvor se stativovým závitem. Poté nebudete moci
nasadit patici prstence se stativovým závitem zpět
na prstenec.
Nasazení patice prstence se stativovým
závitem
Zasuňte patici prstence se stativovým
závitem do upevňovací drážky na
prstenci, až zaklapne do aretované
polohy.
Otočením aretačního šroubu patice
prstence se stativovým závitem
pevně ve směru hodinových ručiček
zajistěte patici.
1
2
 Ujistěte se, že je aretační šroub patice prstence
se stativovým závitem pevně utažený. Pokud
není aretační šroub patice prstence se stativovým
závitem pevně utažený, může objektiv vypadnout
z prstence se stativovým závitem.
 Nasazení sluneční clony
V zájmu omezení reflexů a závoje a dosažení
maximální kvality obrazu doporučujeme používat
sluneční clonu.
Vyrovnejte červenou čárku na sluneční
cloně s červenou čárkou na objektivu
(značka pro nasazení sluneční clony).
Poté vložte sluneční clonu do bajonetu
na objektivu a otočte jí tak daleko ve
směru hodinových ručiček, až zaklapne
do aretované polohy a červená tečka
na sluneční cloně se vyrovná s červenou
čárkou na objektivu (značka pro nasazení
sluneční clony) (1).
 Otvor pro otáčení polarizačního filtru lze otevřít (2),
aby bylo možné otáčet polarizačním filtrem
(prodávaný samostatně) bez sejmutí sluneční clony.
Při fotografování otvor zavřete.
 Pokud neotočíte sluneční clonou až na doraz,
mohou se na pořízených snímcích zobrazit stíny.
 Při použití externího blesku (prodávaný samostatně)
sluneční clonu sejměte, aby nedocházelo k blokování
světla záblesku.
 Před uložením objektivu nasaďte sluneční clonu
na objektiv v obrácené poloze (3).
Sejmutí sluneční clony
Za současného podržení aretačního tlačítka
sluneční clony na sluneční cloně otočte
sluneční clonou proti směru hodinových
ručiček.
 Použití zoomu
Otáčením zoomového kroužku nastavte
požadovanou ohniskovou vzdálenost.
Přepínání režimu AF (automatické
zaostřování) / MF (manuální
zaostřování)
Na objektivu lze přepínat zaostřovací režimy
AF a MF.
Pro fotografování v režimu AF je třeba fotoaparát
i objektiv nastavit na režim AF. Pro fotografování
v režimu MF je třeba fotoaparát a objektiv, nebo
jen objektiv, nastavit na režim MF.
Nastavení zaostřovacího režimu
na objektivu
Posuňte přepínač zaostřovacích režimů
na požadovaný režim – AF nebo MF (1).
 Pokyny pro nastavení zaostřovacího režimu
na fotoaparátu naleznete v návodu k obsluze
fotoaparátu.
 V režimu MF zaostřujte otáčením zaostřovacího
kroužku (2) při současné kontrole obrazu
v hledáčku atd.
Použití fotoaparátu vybaveného
tlačítkem AF/MF
 Stisknutím tlačítka AF/MF během činnosti režimu AF
můžete dočasně přepnout na režim MF.
 Stisknutím tlačítka AF/MF během činnosti režimu
MF můžete dočasně přepnout na režim AF za
předpokladu, že je objektiv nastaven na AF
a fotoaparát na MF.
 Použití funkce redukce vibrací
Spínač redukce vibrací
 ON: Redukce účinků chvění fotoaparátu je aktivní.
 OFF: Redukce účinků chvění fotoaparátu je vypnutá.
Při fotografování doporučujeme používat stativ.
Přepínač režimů redukce vibrací
Nastavte spínač redukce vibrací na ON a nastavte
přepínač režimů redukce vibrací.
 MODE1: Tento režim potlačuje účinky normálního
chvění fotoaparátu.
 MODE2: Tento režim potlačuje účinky chvění
fotoaparátu při sledování (panorámování)
pohyblivých objektů.
 Použití tlačítka blokování
zaostření
 Tlačítko blokování zaostření na tomto objektivu
nepracuje se všemi modely fotoaparátů.
Další informace o kompatibilitě naleznete na webové
stránce společnosti Sony pro vaši zemi, případně se
obraťte na svého prodejce společnosti Sony nebo
na místní autorizovaný servis společnosti Sony.
Tento objektiv je vybaven třemi tlačítky blokování
zaostření.
Chcete-li zrušit automatické zaostřování, stiskněte
v režimu AF tlačítko blokování zaostření. Zaostření
se zablokuje. Se zablokovaným zaostřením
lze spustit závěrku. Chcete-li znovu aktivovat
automatické zaostřování, uvolněte tlačítko
blokování zaostření během namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
 Přepínání zaostřovacího
rozsahu (rozsah AF/MF)
Omezovač zaostřovacího rozsahu umožňuje zkrátit
dobu potřebnou pro automatické i manuální
zaostření. To je užitečné v případě, kdy se
nemění vzdálenost fotografovaného objektu.
Posunutím omezovače zaostřovacího
rozsahu vyberte zaostřovací rozsah.
 FULL:
Zaostřovat lze od nejkratší zaostřitelné
vzdálenosti do nekonečna.
 ∞ - 3m: Zaostřovat lze od 3 m do nekonečna.
Technické údaje
Název (název modelu)
Ohnisková vzdálenost (mm)
Ekvivalentní
ohnisková vzdálenost
u kinofilmu (35 mm)*1 (mm)
Počet členů/čoček
Obrazový úhel 1*2
Obrazový úhel 2*2
Nejkratší zaostřitelná
vzdálenost*3 (m)
Největší měřítko zobrazení (×)
Největší clonové číslo
Průměr filtrového závitu (mm)
Rozměry (maximální průměr ×
výška) (přibližně, mm)
Hmotnost (přibližně, g)
(bez patice prstence se
stativovým závitem)
Funkce redukce vibrací
FE 70–200 mm F2,8
GM OSS
(SEL70200GM)
70–200
105–300
18–23
34°–12°30’
23°–8°
0,96
0,25
f/22
77
88 × 200
1 480
Ano
Další informace o kompatibilitě s telekonvertory
(prodávané samostatně) a technické údaje při
použití objektivu v kombinaci s telekonvertorem
naleznete na webové stránce společnosti Sony pro
vaši zemi, případně se obraťte na svého prodejce
společnosti Sony nebo na místní autorizovaný servis
společnosti Sony.
*1 Ekvivalentní ohnisková vzdálenost u kinofilmu
(35 mm) při nasazení objektivu na digitální fotoaparát
s výměnnými objektivy, který je vybaven obrazovým
snímačem formátu APS-C.
*2 Obrazový úhel 1 označuje hodnotu pro kinofilmové
(35 mm) fotoaparáty, obrazový úhel 2 označuje
hodnotu pro digitální fotoaparáty s výměnnými
objektivy vybavené obrazovým snímačem
formátu APS-C.
*3 Nejkratší zaostřitelná vzdálenost je vzdálenost
od obrazového snímače k objektu.
 Vzhledem ke konstrukci objektivu se může
v závislosti na zaostřené vzdálenosti měnit ohnisková
vzdálenost. Nominální hodnoty ohniskové vzdálenosti
předpokládají zaostření na nekonečno.
Obsah balení
(Číslo v závorce udává počet kusů každé dodávané
položky.)
Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní
krytka objektivu (1), patice prstence se stativovým
závitem (1), sluneční clona (1), pouzdro pro
objektiv (1), tištěná dokumentace
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
a
jsou ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
Download PDF

advertising