Sony | SEL50F18F | Sony SEL50F18F FE 50mm F1.8 Návod k obsluze

4-581-473-01(1)

Výměnný objektiv
Vymeniteľný objektív
Návod k obsluze
Návod na použitie
FE 50mm
F1.8

E-mount
SEL50F18F
Čeština
Tento návod k obsluze popisuje používání
objektivů. Pokyny společné pro všechny
objektivy, jako jsou poznámky k použití,
naleznete v samostatné příručce „Pokyny před
použitím“. Před použitím objektivu si přečtěte
oba dokumenty.
Tento objektiv je konstruován pro fotoaparáty
Sony α s bajonetem typu E. Nelze jej použít
na fotoaparátech s bajonetem typu A.
Objektiv FE 50 mm F1.8 je kompatibilní s řadou
obrazových snímačů formátu kinofilmového
políčka (35 mm).
Fotoaparáty vybavené obrazovým snímačem
formátu kinofilmového políčka (35 mm) lze
nastavit rovněž na snímání v poli formátu APS-C.
Podrobnosti k nastavení fotoaparátu viz návod.
©2016 Sony Corporation
Další informace o kompatibilitě naleznete na
webové stránce společnosti Sony pro vaši zemi,
případně se obraťte na svého prodejce společnosti
Sony nebo na místní autorizovaný servis
společnosti Sony.
Poznámky k používání

2
ˎˎ Při přenášení fotoaparátu s nasazeným objektivem
vždy držte pevně fotoaparát i objektiv.
Pokyny k použití blesku
ˎˎ Při použití blesku vždy sejměte sluneční clonu
1
3
a fotografujte ze vzdálenosti minimálně 1 m od
objektu. Při určitých kombinacích objektivu a blesku
může objektiv částečně blokovat světlo záblesku
a způsobovat stín ve spodní části snímků.
Vinětace
ˎˎ Při použití objektivu mohou být rohy obrazového
pole tmavší než střed. Pro potlačení tohoto jevu
(nazývaného vinětace) přivřete clonu o 1 až 2 EV.
 Popis součástí
4
1 Značka pro nasazení sluneční clony
2 Zaostřovací kroužek
3 Kontakty objektivu*
4 Nasazovací značka
* Nedotýkejte se kontaktů objektivu.

 Nasazení a sejmutí objektivu
Nasazení objektivu (viz obr. –.)
–1
1
Sejměte zadní a přední krytku objektivu
a krytku těla fotoaparátu.
ˎˎ Přední krytku objektivu můžete nasadit/sejmout
dvěma způsoby, (1) a (2). Chcete-li nasadit/
sejmout krytku u objektivu s připevněnou
sluneční clonou, použijte způsob (2).
2 Vyrovnejte bílou značku na tubusu
(1)
(2)
objektivu s bílou značkou na těle
fotoaparátu (nasazovací značka)
a potom vložte objektiv do bajonetu
fotoaparátu a otočte jím tak daleko ve
směru hodinových ručiček, až zaklapne
do aretované polohy.
ˎˎ Při nasazování objektivu dávejte pozor, abyste
–2

nedrželi tlačítko aretace bajonetu na fotoaparátu
stisknuté.
ˎˎ Nenasazujte objektiv šikmo.
Sejmutí objektivu (viz obr. –.)
Stiskněte a podržte tlačítko aretace bajonetu
na fotoaparátu stisknuté. Současně otočte
objektivem až na doraz proti směru
hodinových ručiček a poté jej sejměte
z fotoaparátu.
 Nasazení sluneční clony
 Opis častí
V zájmu omezení reflexů a závoje a dosažení
maximální kvality obrazu doporučujeme používat
sluneční clonu.
1 Značka tienidla objektívu
2 Zaostrovací krúžok
3 Kontakty objektívu*
4 Montážna značka
Vyrovnejte červenou čárku na sluneční cloně
s červenou tečkou na objektivu (značka
pro nasazení sluneční clony). Poté vložte
sluneční clonu do bajonetu na objektivu
a otočte jí tak daleko ve směru hodinových
ručiček, až zaklapne do aretované polohy
a červená tečka na sluneční cloně se vyrovná
s červenou tečkou na objektivu.
ˎˎ Při použití vestavěného blesku fotoaparátu nebo
externího blesku nasazeného na fotoaparát sluneční
clonu sejměte, aby nedocházelo ke stínění blesku.
ˎˎ Před uložením objektivu nasaďte sluneční clonu na
objektiv v obrácené poloze.
 Zaostřování
zaostřování
Fotoaparát zaostřuje automaticky.
–– Při nahrávání filmu může být také zaznamenán
provozní zvuk.
ˎˎ DMF
(přímé manuální zaostřování)
Po zaostření fotoaparátu pomocí automatického
zaostřování můžete jemně manuálně doostřit.
ˎˎ Manuální
zaostřování
Nasadenie objektívu
(Pozrite si obrázok –.)
1
Zložte zadný a predný kryt objektívu
a kryt tela fotoaparátu.
ˎˎ Predný kryt objektívu môžete nasadiť a odpojiť
dvoma spôsobmi: (1) a (2). Ak chcete nasadiť
alebo odpojiť kryt objektívu s nasadeným
tienidlom objektívu, použite spôsob č. (2).
objektívu s bielou značkou na
fotoaparáte (montážna značka).
Potom nasaďte objektív na bajonet
fotoaparátu a otáčajte ho v smere
hodinových ručičiek, kým nezapadne
na miesto.
ˎˎ Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte tlačidlo
na uvoľnenie objektívu na fotoaparáte.
ˎˎ Nenasadzujte objektív šikmo.
Zaostřujete manuálně.
Podrobnosti k nastavení jednotlivých režimů najdete
v návodu dodávaném s fotoaparátem.
Technické údaje
Název výrobku
(modelové označení)
Ohnisková vzdálenost (mm)
Ekvivalentní ohnisková
vzdálenost u kinofilmu
(35 mm)*1 (mm)
Počet členů/čoček
Obrazový úhel 1*2
Obrazový úhel 2*2
Nejkratší zaostřovací
vzdálenost*3 (m)
Maximální zvětšení (×)
Nejmenší otvor clony
Průměr závitu na filtr (mm)
Rozměry
(maximální průměr × výška)
(přibližně, mm)
Hmotnost (přibližně, g)
Funkce redukce chvění
 Nasadenie a odpojenie
objektívu
2 Zarovnajte bielu značku na prstenci
Zaostřovat lze třemi způsoby.
ˎˎ Automatické
* Nedotýkajte sa kontaktov objektívu.
FE 50mm F1.8
(SEL50F18F)
50
75
5–6
47°
32°
0,45
0,14
f/22
49
68,6 × 59,5
186
Ne
*1 Ekvivalentní ohnisková vzdálenost u kinofilmu
(35 mm) při nasazení na digitální fotoaparát
s výměnnými objektivy, který je vybaven
obrazovým snímačem formátu APS-C.
*2 Obrazový úhel 1 označuje hodnotu pro kinofilmové
(35 mm) fotoaparáty, obrazový úhel 2 označuje
hodnotu pro digitální fotoaparáty s výměnnými
objektivy vybavené obrazovým snímačem
formátu APS-C.
*3 Nejkratší zaostřitelná vzdálenost je vzdálenost
od obrazového snímače k objektu.
ˎˎ Vzhledem ke konstrukci objektivu se může
v závislosti na zaostřené vzdálenosti měnit ohnisková
vzdálenost. Nominální hodnoty ohniskové vzdálenosti
předpokládají zaostření na nekonečno.
Obsah balení
(Číslo v závorce udává počet kusů každé
dodávané položky.)
objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní krytka
objektivu (1), sluneční clona (1), tištěná dokumentace
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
Slovenčina
Táto používateľská príručka vysvetľuje spôsob
používania objektívov. Preventívne opatrenia
spoločné pre všetky objektívy, napríklad
poznámky o používaní, sa nachádzajú
v samostatnej príručke Preventívne opatrenia
pred používaním. Pred používaním objektívu
si prečítajte obe príručky.
Tento objektív je určený pre fotoaparáty radu
Sony α s bajonetom typu E. Nedá sa používať
s fotoaparátmi s bajonetom typu A.
Objektív FE 50 mm F1,8 je kompatibilný s rôznymi
obrazovými snímačmi formátu 35 mm.
Fotoaparát vybavený obrazovým snímačom
formátu 35 mm možno nastaviť na snímanie
vo veľkosti APS-C.
Podrobné informácie o nastaveniach fotoaparátu
nájdete v príslušnej používateľskej príručke.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete
na miestnej webovej lokalite spoločnosti
Sony, prípadne sa poraďte s predajcom alebo
miestnym autorizovaným servisným strediskom
spoločnosti Sony.
Poznámky o používaní
ˎˎ Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom
vždy pevne uchopte fotoaparát aj objektív.
Preventívne opatrenia pri používaní blesku
ˎˎ Pri používaní blesku vždy odstráňte tienidlo objektívu
a snímajte zo vzdialenosti minimálne 1 m od objektu.
Pri niektorých kombináciách objektívov a bleskov
môže objektív čiastočne cloniť svetlo blesku, čo môže
spôsobiť tieň v spodnej časti fotografie.
Vinetácia
ˎˎ Pri používaní objektívu sú okrajové časti snímky
tmavšie ako stredná časť. Tento jav (nazývaný
vinetácia) sa dá potlačiť uzavretím clony o 1 až 2 kroky.
Zloženie objektívu
(Pozrite si obrázok –.)
Podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie
objektívu na fotoaparáte, otočte objektív
proti smeru hodinových ručičiek do krajnej
polohy a odpojte ho.
 Nasadenie tienidla objektívu
Na potlačenie odleskov a dosiahnutie čo najlepšej
kvality snímok odporúčame používať tienidlo
objektívu.
Zarovnajte červenú čiaru na tienidle
objektívu s červeným bodom na objektíve
(značka tienidla objektívu). Potom nasaďte
tienidlo objektívu na bajonet objektívu.
Otáčajte tienidlo v smere hodinových
ručičiek, až kým nezapadne na miesto.
Červený bod na tienidle objektívu musí byť
zarovno s červeným bodom na objektíve.
ˎˎ Ak používate zabudovaný blesk fotoaparátu alebo
externý blesk nasadený na fotoaparát, zložte tienidlo
objektívu, aby sa predišlo blokovaniu svetla blesku.
ˎˎ Pri odkladaní objektívu nasaďte tienidlo na objektív
opačne.
 Zaostrovanie
K dispozícii sú tri spôsoby zaostrovania.
ˎˎ Automatické
zaostrovanie
Fotoaparát zaostruje automaticky.
–– Počas nahrávania videozáznamov sa môžu
zaznamenať aj zvuky súvisiace s prevádzkou.
ˎˎ DMF
(priame ručné zaostrovanie)
Po automatickom zaostrení fotoaparátu môžete
upraviť jemné nastavenie zaostrenia ručne.
ˎˎ Ručné
zaostrovanie
Zaostrujete ručne.
Podrobné informácie o nastaveniach režimu nájdete
v používateľskej príručke dodanej s fotoaparátom.
Špecifikácie
Názov produktu
(názov modelu)
Ohnisková vzdialenosť (mm)
Ekvivalent ohniskovej
vzdialenosti formátu
35 mm*1 (mm)
Skupiny a prvky objektívu
Pozorovací uhol 1*2
Pozorovací uhol 2*2
Minimálna zaostriteľná
vzdialenosť*3 (m)
Maximálne zväčšenie
(násobok)
Maximálne clonové číslo
Priemer filtra (mm)
Rozmery
(maximálny priemer × výška)
(približne, mm)
Hmotnosť (približne, g)
Funkcia redukcie chvenia
FE 50mm F1.8
(SEL50F18F)
50
75
5–6
47°
32°
0,45
0,14
f/22
49
68,6 × 59,5
186
Nie
*1 Toto je ekvivalent ohniskovej vzdialenosti formátu
35 mm pri nasadení na digitálny fotoaparát
s vymeniteľným objektívom vybavený obrazovým
snímačom veľkosti APS-C.
*2 Pozorovací uhol 1 je hodnota pre 35 mm
fotoaparáty a pozorovací uhol 2 je hodnota pre
digitálne fotoaparáty s vymeniteľným objektívom
vybavené obrazovým snímačom veľkosti APS-C.
*3 Minimálna zaostriteľná vzdialenosť je vzdialenosť
od obrazového snímača k snímanému objektu.
ˎˎ Vzhľadom na konštrukciu objektívu sa môže pri zmene
vzdialenosti snímania meniť ohnisková vzdialenosť.
Uvedené ohniskové vzdialenosti platia pre objektív
zaostrený na nekonečno.
Dodané položky
(Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.)
Objektív (1), predný kryt objektívu (1),
zadný kryt objektívu (1), tienidlo objektívu (1),
tlačená dokumentácia
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
bez predchádzajúceho upozornenia.
je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
Download PDF

advertising