Sony | SELP18110G | Sony SELP18110G E PZ 18–110 mm F4 G OSS Návod k obsluze

4-590-042-03(1)
(CS-SK)


–2
(2)
Výměnný objektiv
Vymeniteľný objektív
Návod k obsluze
Návod na použitie


E PZ 18-110mm
F4 G OSS
Bajonet typu E

SELP18110G
a

 Popis součástí
 Nasazení sluneční clony
1 Sluneční clona
2 Tlačítko PUSH (aretace sluneční clony)
3 Zaostřovací kroužek
4 Zoomový kroužek
5 Clonový kroužek
6 Kontakty objektivu*
7 Značka pro odečítání clony
8 Značka pro odečítání ohniskové vzdálenosti
9 Značka pro odečítání zaostřené vzdálenosti
10 Značka pro nasazení sluneční clony
11 Přepínač IRIS LOCK
12 Přepínač záskoků nastavení clony
13 Značky pro volbu směru zoomování
14 Přepínač aretace volby směru zoomování
15 Kryt objektivu
16 Páčka krytu objektivu
17 Stupnice zaostřených vzdáleností
18 Stupnice ohniskových vzdáleností
19 Stupnice clony
20 Přepínač redukce chvění
21 Páčka POWER ZOOM
22 Montážní značka objektivu
23 Patice se stativovým závitem (snímatelná)
24 Přepínač ZOOM
25 Kolíček pro zoomování
26 Držák pro podepření objektivu
27 Aretační páčka patice se stativovým závitem
28 Aretační šroub patice se stativovým závitem
V zájmu omezení reflexů a závoje a dosažení
maximální kvality obrazu doporučujeme používat
sluneční clonu.
Před nasazením sluneční clony je třeba sejmout
krytku objektivu.
* Nedotýkejte se kontaktů objektivu.
2 Posunutím páčky POWER ZOOM


1
2
3
4
5
Tento objektiv je konstruován pro fotoaparáty Sony α
s bajonetem typu E. Nelze jej použít na fotoaparátech
s bajonetem typu A.
Další informace o kompatibilitě naleznete na webové
stránce společnosti Sony pro vaši zemi, případně se
obraťte na svého prodejce společnosti Sony nebo
na místní autorizovaný servis společnosti Sony.
6
Poznámky k používání

10
9
8
7
11

12
16
17
13 14
18 19
21
20
22

a



13
26

25
24
23

Ʉ
28
Ʌ
15

–1
Ʌ
27

(1)
Ʉ
Neponechávejte objektiv na přímém slunečním světle
nebo pod silným zdrojem světla. V důsledku zaostření
světla optikou objektivu by mohlo dojít k poruše
vnitřních částí fotoaparátu a objektivu či výskytu kouře
nebo požáru. Za podmínek vyžadujících ponechání
objektivu na přímém slunečním světle nezapomeňte
nasadit krytky objektivu. Pokud je nasazena sluneční
clona, nezapomeňte zavřít kryt objektivu.
Při fotografování na přímém slunečním světle udržujte
slunce mimo záběr objektivu. V opačném případě
mohou sluneční paprsky zaostřené v ohnisku uvnitř
fotoaparátu způsobit výskyt kouře nebo požár. Pokud
se slunce nachází pouze lehce mimo záběr objektivu,
může rovněž dojít k výskytu kouře nebo požáru.
Při přenášení fotoaparátu s nasazeným objektivem
vždy držte pevně fotoaparát i objektiv.
I když je objektiv konstruován tak, aby byl prachotěsný
a odolný proti stříkající vodě, není vodotěsný. Při použití
objektivu v dešti a za podobných podmínek držte
objektiv mimo dosah vodních kapek.
Kolíček pro zoomování lze nasadit nebo sejmout ze
zoomového kroužku.
Během skladování a přenášení objektivu dbejte na to,
abyste jej neupustili. Při snímání používejte stabilní
stativ.
Objektiv může stínit iluminátor AF na fotoaparátu.
Doporučujeme nastavit iluminátor AF na OFF.
Při záznamu videí se může v závislosti na fotoaparátu
nebo snímacích podmínkách zaznamenat zvuk
zoomování. Zaznamenání zvuku zoomování lze
potlačit použitím externího mikrofonu.
Pokyny k použití blesku


S tímto objektivem nelze používat vestavěný
blesk fotoaparátu. Použijte externí blesk (v prodeji
samostatně).
Při použití blesku může objektiv částečně blokovat
světlo záblesku a způsobovat vznik stínu ve spodní
části snímků.
Vinětace

Při použití objektivu mohou být rohy obrazového
pole tmavší než střed. Pro potlačení tohoto jevu
(nazývaného vinětace) zavřete clonu o 1 až 2 EV.
 Zoomování
objektivu s bílou tečkou na těle
fotoaparátu (montážní značka) a potom
vložte objektiv do bajonetu fotoaparátu
a otočte jím tak daleko ve směru
hodinových ručiček, až zaklapne do
aretované polohy.
Při nasazování objektivu dávejte pozor, abyste
nedrželi tlačítko aretace bajonetu na fotoaparátu
stisknuté.
Nenasazujte objektiv šikmo.
Sejmutí objektivu
(Viz obr. –.)
Stiskněte a držte tlačítko aretace bajonetu na
fotoaparátu a současně otočte objektivem
až na doraz proti směru hodinových ručiček
a poté jej sejměte z fotoaparátu.
 Použití stativu
Chcete-li použít stativ, připevněte jej k patici
se stativovým závitem na objektivu, nikoli ke
stativovému závitu na fotoaparátu.
1
Přesuňte přepínač ZOOM do polohy
SERVO.
Pomocí zoomového kroužku
3 Za současného stisknutí aretační páčky
patice se stativovým závitem 
sejměte patici ve směru šipky .

Pokud sejmete patici se stativovým závitem bez
předchozího sejmutí objektivu z fotoaparátu, může
patice narazit do těla fotoaparátu nebo příslušenství.
Doporučujeme vám proto, abyste před sejmutím
patice se stativovým závitem nejprve sejmuli objektiv
z fotoaparátu.
Nasazení patice se stativovým závitem
1
Zasuňte patici se stativovým závitem
do upevňovací drážky na objektivu,
až zaklapne do aretované polohy.

Ujistěte se, že je aretační šroub patice se stativovým
závitem pevně utažený. Pokud není aretační šroub
patice se stativovým závitem pevně utažený, může
objektiv vypadnout z patice se stativovým závitem.
Poznámky
Při záznamu videí nastavte přepínač záskoků clony
do polohy OFF. (Viz obr. -a.)
Pokud změníte nastavení clony během záznamu
videa při nastavení přepínače záskoků clony do
polohy ON, zaznamená se zvuk clonového kroužku.
 Použití funkce redukce chvění
Přepínač redukce chvění


ON: Redukce chvění fotoaparátu je aktivní.
OFF: Kompenzace chvění fotoaparátu není aktivní.
Během snímání doporučujeme používat stativ.
Technické údaje
Název (název modelu)
Ohnisková vzdálenost (mm)
E PZ 18–110 mm
F4 G OSS
SELP18110G
18–110
76°–14° 30'
Nejkratší zaostřitelná
vzdálenost*³ (m)
0,4–0,95
Změna směru nastavování zoomu pomocí
zoomového kroužku
(Viz obr. -a.)
Největší zvětšení (×)
0,122
Přesuňte přepínač ZOOM do polohy
MANUAL.
2 Otočením zoomového kroužku nastavte
ohniskovou vzdálenost (polohu zoomu).
Nejvyšší clonové číslo
f/22
Průměr filtrového závitu (mm)
95
Objektiv umožňuje změnit směr pro nastavování
kratších a delších ohniskových vzdáleností pomocí
zoomového kroužku.
Rozměry
(maximální průměr × výška)
(přibližně, mm)
110 × 167,5
1
Hmotnost (přibližně, g)
(bez patice se stativovým
závitem)
1 105
Funkce redukce chvění
Ano
Vyrovnejte značku  přepínače aretace
volby směru zoomování se značkou
pro volbu směru zoomování () ()
otočením zoomového kroužku na
stranu W.
2 Posuňte přepínač aretace volby směru
zoomování ve směru šipky.
3 Otočte zoomovým kroužkem ke
straně T.
Jakmile dosáhne číslice „110“ na stupnici
ohniskových vzdáleností značky pro odečítání
ohniskové vzdálenosti (), ozve se při dalším
pokusu o otáčení zoomového kroužku klapnutí.
Před dalším otáčením zoomového kroužku se
ujistěte, že jste slyšeli toto klapnutí.
4 Vyrovnejte číslici „18“ na druhé
stupnici ohniskových vzdáleností
se značkou pro odečítání ohniskové
vzdálenosti. ()

Zoomovým kroužkem otočte až do klapnutí.
5 Posuňte přepínač aretace volby směru
zoomování zpět do původní polohy
pro zaaretování zoomového kroužku.
 Zaostřování
Zaostřování v režimu AF/MF
Pokud používáte funkci automatického zaostřování
společně s manuálním zaostřováním nebo při
záznamu videí, nastavte zaostřovací kroužek do
polohy .
Zaostřování v režimu FULL MF
Pokud nechcete používat automatické zaostřování,
nastavte zaostřovací kroužek do polohy 
a zaostřete manuálně.

Stupnice vzdáleností poskytuje pouze hrubé vodítko.

Nejkratší zaostřitelná vzdálenost se liší v režimu AF/MF
a v režimu FULL MF.
Režim AF/MF: 0,4 m (W) – 0,95 m (T)
Režim FULL MF: 0,95 m ve všech oblastech
Po přesunutí zaostřovacího kroužku z režimu AF/MF
 do režimu FULL MF  se zaostření přizpůsobí
vzdálenosti na stupnici vzdáleností.
2 Otočením aretačního šroubu patice se
stativovým závitem pevně ve směru
hodinových ručiček zajistěte patici.
Při nastavení fotoaparátu do režimu M nebo
A nastavte požadované množství světla
(clonové číslo) otáčením clonového kroužku.
15/18
Podrobné informace viz „ Nasazení a sejmutí
objektivu“.
ručiček uvolněte aretační šroub patice
se stativovým závitem .
Manuální nastavení množství světla
Obrazový úhel*²
Sejměte objektiv z fotoaparátu.
2 Otočením proti směru hodinových
Po zarovnání značky „A“ na stupnici clony se značkou
pro odečítání clony se fotoaparát přepne do režimu
automatické clony a bude automaticky nastavovat
expozici. Množství světla můžete nastavovat
manuálně otáčením clonového kroužku v rozmezí
hodnot f/4 a f/22.
Počet členů/čoček
1
Sejmutí patice se stativovým závitem
(Viz obr. .)

Clonový kroužek lze zaaretovat v poloze
„A“ na stupnici clony nebo otáčet v rozmezí
hodnot f/4 a f/22.
RELEASE: Clonový kroužek lze otáčet v rozmezí
hodnot „A“ a f/22 na stupnici clony.
27–165
Sejmutí a nasazení patice se
stativovým závitem
1
LOCK:
Ekvivalentní
ohnisková vzdálenost
u kinofilmu (35 mm)*¹ (mm)

Pokud nepoužíváte stativ, můžete sejmout patici se
stativovým závitem z objektivu.
Přepínač IRIS LOCK
Pomocí páčky POWER ZOOM
Sejměte zadní krytku objektivu a krytku
těla fotoaparátu.

©2016 Sony Corporation
Podržte stisknuté tlačítko PUSH (aretace sluneční
clony) a otočte sluneční clonou ve směru opačném
ke směru, který jste použili při jejím nasazování.
Posunutím páčky POWER ZOOM směrem ke
značce T (teleobjektiv) nastavíte delší ohniskovou
vzdálenost.
Posunutím páčky POWER ZOOM směrem ke
značce W (širokoúhlý objektiv) nastavíte kratší
ohniskovou vzdálenost.

Tento návod k obsluze popisuje používání
objektivů. Pokyny společné pro všechny objektivy,
jako jsou poznámky k použití, naleznete
v samostatné příručce „Pokyny před použitím“.
Před použitím objektivu si přečtěte oba
dokumenty.
Sejmutí sluneční clony
Nasazení objektivu
(Viz obr. –.)

Česky
Pro otevření krytu objektivu posuňte páčku krytu
objektivu do polohy OPEN, pro zavření krytu objektivu
posuňte páčku do polohy CLOSE. (Viz obr. -.)
nastavte ohniskovou vzdálenost
(polohu zoomu).
2 Vyrovnejte bílou tečku na tubusu

Otevření a zavření krytu objektivu
 Nasazení a sejmutí objektivu
1

Vyrovnejte značku na sluneční cloně se
značkou pro nasazení sluneční clony na
objektivu. Poté vložte sluneční clonu do
bajonetu na objektivu a otočte jí tak daleko
ve směru hodinových ručiček, až zaklapne
do aretované polohy. (Viz obr. -.)
 Nastavení expozice

*¹ Ekvivalentní ohnisková vzdálenost u kinofilmu (35 mm)
při nasazení na digitální fotoaparát s výměnnými
objektivy, který je vybaven obrazovým snímačem
formátu APS-C.
*² Obrazový úhel označuje hodnotu platnou pro
digitální fotoaparáty s výměnnými objektivy vybavené
obrazovým snímačem formátu APS-C.
*³ Nejkratší zaostřitelná vzdálenost je vzdálenost od
obrazového snímače k objektu.
 Vzhledem ke konstrukci objektivu se může
v závislosti na zaostřené vzdálenosti měnit ohnisková
vzdálenost. Nominální hodnoty ohniskové vzdálenosti
předpokládají zaostření na nekonečno.
Obsah balení
(Číslo v závorce udává počet kusů každé dodávané
položky.)
Objektiv (1), zadní krytka objektivu (1),
sluneční clona (1), pouzdro pro objektiv (1),
kolíček pro zoomování (1), krytka objektivu (1),
tištěná dokumentace
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
a
jsou ochranné známky společnosti
Sony Corporation.


1
2
10
3
4
5
9
8
Slovenčina
 Používanie statívu
Tento návod na použitie vysvetľuje spôsob
používania objektívov. Bezpečnostné pokyny
spoločné pre všetky objektívy, napríklad poznámky
o používaní, sa nachádzajú v samostatnom
dokumente „Bezpečnostné opatrenia pred
použitím“. Pred použitím objektívu si prečítajte
obidva dokumenty.
Ak chcete použiť statív, pripevnite ho k statívovej
objímke na objektíve, nie k závitu pre statív na
fotoaparáte.
6
Tento objektív je určený pre fotoaparáty radu Sony α
s bajonetom typu E. Nedá sa používať s fotoaparátmi
s bajonetom typu A.
Podrobnosti o kompatibilite nájdete na miestnej
webovej lokalite spoločnosti Sony, prípadne sa
poraďte s predajcom alebo miestnym autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony.
7
11
Odpojenie a pripojenie statívovej
objímky
Odpojenie statívovej objímky
(obrázok )
Ak statív nepoužívate, môžete statívovú objímku od
objektívu odpojiť.
1
Odpojte objektív od fotoaparátu.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti 
Nasadenie/odpojenie objektívu.
2 Uvoľnite poistný gombík statívovej
Poznámky o používaní

12
16
17
13 14
18 19
21
20
a
22

13

26
25
24
23

Ʉ
28
Ʌ

27
Ʌ
Ʉ

15


–1


(1)
Objektív nevystavujte slnečnému žiareniu ani zdroju
jasného svetla. V dôsledku sústredenia svetla môže
dôjsť k vnútornému poškodeniu tela fotoaparátu
a objektívu, k zadymeniu alebo aj k požiaru. Ak si
okolnosti vyžadujú, aby ste objektív ponechali
vystavený slnečnému svetlu, nezabudnite nasadiť
kryt objektívu. Ak je pripojené tienidlo objektívu,
nezabudnite zatvoriť kryt objektívu.
Pri fotografovaní proti slnku posuňte zorný uhol tak,
aby sa slnko dostalo úplne mimo neho. V opačnom
prípade by sa slnečné lúče mohli sústrediť do
ohniskového bodu vnútri fotoaparátu a spôsobiť
zadymenie alebo požiar. K čmudeniu alebo vznieteniu
môže dôjsť aj vtedy, keď slnečné lúče dopadajú blízko
zorného uhla.
Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom
vždy pevne uchopte fotoaparát aj objektív.
Tento objektív nie je vodotesný, pri jeho navrhovaní
sme však nezabudli na odolnosť voči prachu
a špliechaniu. Pri používaní v daždi chráňte objektív
pred kvapkami vody.
Kolík transfokátora možno pripojiť k prstencu
transfokácie a odpojiť ho od neho.
Počas skladovania a prenášania objektívu dbajte na to,
aby vám nespadol. Pri snímaní používajte stabilný statív.
Objektív môže cloniť AF iluminátor fotoaparátu. AF
iluminátor odporúčame nastaviť do polohy OFF.
Pri nahrávaní videozáznamov sa v závislosti od
fotoaparátu alebo podmienok snímania môže
zaznamenať zvuk ovládania transfokácie. Použitie
externého mikrofónu môže pomôcť zmierniť
zaznamenávaný zvuk ovládania transfokácie.
Pokyny pri používaní blesku


S týmto objektívom nemôžete používať blesk
zabudovaný vo fotoaparáte. Použite externý blesk
(predáva sa samostatne).
Pri použití blesku môže objektív čiastočne cloniť svetlo
blesku, čo môže spôsobiť tieň v spodnej časti fotografie.
Vinetácia

–2
(2)
Pri používaní objektívu sú rohové časti snímky tmavšie
ako stredná časť. Tieto javy (nazývané vinetácia) možno
potlačiť uzavretím clony o 1 až 2 kroky.
 Opis súčastí



a
1 Tienidlo objektívu
2 Tlačidlo PUSH (uvoľnenie tienidla objektívu)
3 Zaostrovací krúžok
4 Prstenec tranfokácie
5 Prstenec clony
6 Kontakty objektívu*
7 Značka clony
8 Značka ohniskovej vzdialenosti
9 Značka vzdialenosti
10 Značka tienidla objektívu
11 Prepínač IRIS LOCK
12 Prepínač krokovej clony
13 Značky výberu smeru otáčania pri transfokácii
14 Spínač zaistenia smeru otáčania pri transfokácii
15 Kryt objektívu
16 Páčka krytu objektívu
17 Mierka vzdialenosti
18 Mierka ohniskovej vzdialenosti
19 Mierka clony
20 Prepínač kompenzácie chvenia
21 Páčka POWER ZOOM
22 Montážna značka objektívu
23 Statívová objímka (odnímateľná)
24 Prepínač ZOOM
25 Kolík transfokátora 26 Konzola držiaka objektívu
27 Páčka na uvoľnenie statívovej objímky
28 Poistný gombík statívovej objímky


Ak statívovú objímku odpojíte bez toho, aby ste najskôr
odpojili objektív od fotoaparátu, statívová objímka
môže zasiahnuť telo fotoaparátu alebo príslušenstvo.
Pred odpojením statívovej objímky odporúčame najskôr
odpojiť objektív od fotoaparátu.
Nasadenie statívovej objímky
1
Statívovú objímku zasúvajte do drážky
objektívu, kým nezacvakne na miesto.
2 Poistný gombík statívovej objímky
otáčajte v smere hodinových ručičiek,
kým nie je zatiahnutý napevno.

Overte, či je poistný gombík statívovej objímky
zatiahnutý napevno. Ak nie je napevno zatiahnutý,
objektív môže zo statívovej objímky vypadnúť.
 Nasadenie tienidla objektívu
Na potlačenie odleskov a dosiahnutie čo najlepšej
kvality snímok odporúčame používať tienidlo
objektívu.
Pred pripojením tienidla objektívu nezabudnite
odobrať kryt objektívu.
Zarovnajte značku na tienidle objektívu so
značkou tienidla objektívu na objektíve.
Potom zasuňte tienidlo objektívu do
bajonetu objektívu a otáčajte ním v smere
hodinových ručičiek, až kým nezacvakne do
zaistenej polohy. (Pozrite si obrázok  – .)
Otvorenie alebo zatvorenie uzávierky krytu
objektívu
2 Bielu bodku na prstenci objektívu
zarovnajte s bielou bodkou na
fotoaparáte (montážna značka).
Potom nasaďte objektív na bajonet
fotoaparátu a otáčajte ním v smere
hodinových ručičiek, kým nezacvakne
do zaistenej polohy.

Na fotoaparáte podržte stlačené tlačidlo na
uvoľnenie objektívu, objektív otočte proti
smeru hodinových ručičiek až do krajnej
polohy a odpojte ho.
Zaostrovanie v režime FULL MF
Ak nechcete používať automatické zaostrovanie,
otočte zaostrovací krúžok do polohy  a upravte
zaostrenie manuálne.

Stupnica vzdialenosti slúži len ako orientačná pomôcka.

Minimálne zaostriteľné vzdialenosti v režimoch AF/MF
a FULL MF sa líšia.
V režime AF/MF: 0,4 m (W) – 0,95 m (T)
V režime FULL MF: 0,95 m v celom rozsahu
Keď posuniete zaostrovací krúžok z režimu AF/MF
 do režimu FULL MF , zaostrenie sa nastaví na
vzdialenosť uvedenú na stupnici vzdialenosti.

 Nastavenie expozície
Prepínač IRIS LOCK
LOCK:
Prstenec clony môžete uzamknúť v polohe
„A“ na stupnici clony alebo ho otáčať
v rozsahu od f/4 do f/22.
RELEASE: Prstenec clony môžete otáčať v rozsahu
od „A“ do „f/22“ na stupnici clony.
Po zarovnaní značky „A“ na stupnici clony so značkou
clony sa fotoaparát prepne do režimu automatickej
clony a bude nastavovať expozíciu automaticky.
Množstvo svetla môžete nastavovať ručne otáčaním
clonového krúžku v rozsahu od f/4 do f/22.
Manuálne nastavenie množstva svetla
Keď je fotoaparát nastavený v režime M alebo
A, otočením prstenca clony môžete nastaviť
požadovanú expozíciu (clonové číslo).
Poznámky
Počas nahrávania videozáznamov prepnite
prepínač krokovej clony do polohy OFF.
(Pozrite si obrázok -a.)
Ak budete počas nahrávania videozáznamu meniť
hodnotu clonového čísla, keď je prepínač krokovej
clony v polohe ON, zaznamená sa do videa zvuk
vydávaný prstencom clony.
 Používanie funkcie redukcie
chvenia
Prepínač redukcie chvenia


ON: Redukcia chvenia fotoaparátu je zapnutá.
OFF: Redukcia chvenia fotoaparátu je vypnutá.
Pri fotografovaní odporúčame použiť statív.
Odstránenie tienidla objektívu
Ohnisková vzdialenosť (mm)
Podržte stlačené tlačidlo PUSH (uvoľnenie tienidla
objektívu) a otočte tienidlo objektívu v opačnom
smere ako pri jeho nasadzovaní.
Ekvivalent ohniskovej
vzdialenosti formátu 35 mm*¹
(mm)
27-165
 Transfokácia
Počet skupín – šošoviek
15-18
Pozorovací uhol*²
76°-14° 30'
Minimálne zaostrenie*³ (m)
0,4-0,95
Používanie páčky POWER ZOOM
1
Nastavte prepínač ZOOM do polohy
SERVO.
2 Posunutím páčky POWER ZOOM
upravte ohniskovú vzdialenosť
(transfokačná poloha).
Posunutím páčky POWER ZOOM smerom k značke
T (teleobjektív) vykonáte priblíženie.
Posunutím páčky POWER ZOOM smerom k značke
W (širokouhlá poloha) vykonáte oddialenie.
Používanie prstenca transfokácie
1
Prepínač ZOOM nastavte do polohy
MANUAL.
2 Otočením transfokačného krúžku
upravte ohniskovú vzdialenosť
(transfokačná poloha).
1
Značku  smeru zaisťovacieho spínača
otáčania pri transfokácii zarovnajte so
značkou výberu smeru otáčania pri
transfokácii () () otočením prstenca
transfokácie na stranu W.
2 Zaisťovací spínač výberu smeru
otáčania pri transfokácii posuňte
v smere šípky.
3 Otočte prstencom transfokácie na
stranu T.

Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte tlačidlo na
uvoľnenie objektívu na fotoaparáte.
Objektív nenasadzujte zošikma.
Odpojenie objektívu
(obrázok  – )
Ak používate funkciu automatického zaostrovania
súčasne s manuálnym zaostrovaním alebo ak
nahrávate videozáznam, otočte zaostrovací krúžok
do polohy .
Špecifikácie
Môžete zmeniť smer otáčania prstenca transfokácie
na priblíženie alebo oddialenie.
Snímte zadný kryt objektívu a kryt tela
fotoaparátu.
Zaostrovanie v režime AF/MF
Páčku krytu objektívu presuňte do polohy OPEN
(Otvorené) a otvorte kryt objektívu. Presunutím páčky
do polohy CLOSE (Zatvorené) kryt objektívu zavriete.
(Pozrite si obrázok  – .)
 Nasadenie/odpojenie objektívu


statívovej objímky  a súčasne odpojte
statívovú objímku v smere šípky .
* Kontaktov objektívu sa nedotýkajte.
1

3 Stlačte a podržte páčku na uvoľnenie
Zmena smeru otáčania prstenca
transfokácie
(pozrite si obrázok -a)
Nasadenie objektívu
(obrázok  – )

objímky jeho otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek .
 Zaostrovanie
Len čo sa hodnota „110“ na stupnici ohniskovej
vzdialenosti dostane na úroveň značky ohniskovej
vzdialenosti (), pri pokuse o ďalšie otočenie
prstenca transfokácie sa ozve cvaknutie. Pred
ďalším otáčaním sa presvedčte, že sa ozýva
cvakanie.
4 Hodnotu „18“ na ďalšej stupnici
ohniskovej vzdialenosti zarovnajte so
značkou ohniskovej vzdialenosti. ()

Prstencom transfokácie otáčajte, kým sa neozve
cvaknutie.
5 Zasunutím spínača na výber smeru
otáčania pri transfokácii do jeho
pôvodnej polohy spínač zaistíte.
Názov (názov modelu)
E PZ 18-110mm
F4 G OSS
SELP18110G
18-110
Maximálne zväčšenie (×)
0,122
Minimálna clona
f/22
Priemer filtra (mm)
95
Rozmery
(maximálny priemer × výška)
(približne, mm)
110 × 167,5
Hmotnosť (približne, g)
(bez statívovej objímky)
1 105
Funkcia redukcie chvenia
Áno
*¹ Ekvivalent ohniskovej vzdialenosti formátu 35 mm
pri nasadení na digitálny fotoaparát s vymeniteľným
objektívom vybavený obrazovým snímačom veľkosti
APS-C.
*² Zorný uhol je hodnota pre digitálne fotoaparáty
s vymeniteľnými objektívmi digitálne vybavené
obrazovým snímačom veľkosti APS-C.
*³ Minimálna zaostriteľná vzdialenosť je vzdialenosť
od obrazového snímača k snímanému objektu.
 Vzhľadom na konštrukciu objektívu sa môže pri zmene
vzdialenosti snímania meniť ohnisková vzdialenosť.
Uvedené ohniskové vzdialenosti platia pri zaostrení
na nekonečno.
Obsah balenia
(Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.)
Objektív (1), zadný kryt objektívu (1),
tienidlo objektívu (1), puzdro na objektív (1),
kolík transfokátora (1), kryt objektívu (1),
tlačená dokumentácia
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
and
sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
Download PDF

advertising