Sony | SEL1635GM | Sony SEL1635GM FE 16-35mm F2.8 GM Návod k obsluze

4-690-013-01(1)

 Popis součástí
1 Značka pro nasazení sluneční clony
2 Zaostřovací kroužek
3 Zoomový kroužek
4 Stupnice ohniskových vzdáleností
5 Značka pro odečítání ohniskové vzdálenosti
6 Kontakty objektivu*
7 Sluneční clona na objektiv
8 Tlačítko aretace sluneční clony
9 Tlačítko pro podržení zaostření
10 Přepínač režimu zaostření
11 Montážní značka
12 Gumové těsnění upevňovacího bajonetu
Výměnný objektiv
Vymeniteľný objektív
Návod k obsluze
Návod na používanie
* Nedotýkejte se kontaktů objektivu.
 Nasazení a sejmutí objektivu
Nasazení objektivu
(Viz ilustrace –.)

FE 16-35mm
F2,8 GM
1
E-mount
2
SEL1635GM

(1)
Sejměte zadní a přední krytku objektivu
a krytku na těle fotoaparátu.
•Přední krytku objektivu můžete nasadit/sejmout
dvěma způsoby, (1) a (2). Chcete-li nasadit/
sejmout krytku objektivu s připevněnou sluneční
clonou, použijte způsob (2).
Vyrovnejte bílou značku na tubusu
objektivu s bílou značkou na těle
fotoaparátu (montážní značka) a potom
vložte objektiv do bajonetu fotoaparátu
a otočte jím tak daleko ve směru
hodinových ručiček, až zaklapne do
aretované polohy.
•Při nasazování objektivu dávejte pozor, abyste
nestiskli tlačítko aretace bajonetu na fotoaparátu.
•Nenasazujte objektiv šikmo.
Sejmutí objektivu
(Viz ilustrace –.)
(2)
Stiskněte a držte tlačítko aretace bajonetu
na fotoaparátu a současně otočte objektivem
až na doraz proti směru hodinových ručiček
a poté jej sejměte z fotoaparátu.
 Nasazení sluneční clony
V zájmu omezení reflexů a závoje a dosažení
maximální kvality obrazu doporučujeme používat
sluneční clonu.

©2016 Sony Corporation

2
3 4 5
Česky
6
1
12
7
8
9
10

11
Tento návod k obsluze popisuje používání
objektivů. Pokyny společné pro všechny
objektivy (např. poznámky k použití) naleznete
v samostatné příručce s pokyny před použitím.
Před použitím objektivu si pozorně přečtěte oba
tyto dokumenty.
Tento objektiv je konstruován pro fotoaparáty
s bajonetem typu E. Nelze jej použít u fotoaparátů
s bajonetem A.
Objektiv FE 16-35mm F2,8 GM je kompatibilní
s řadou obrazových snímačů ve formátu kinofilmu
(35 mm).
Fotoaparáty vybavené obrazovým snímačem ve
formátu kinofilmu (35 mm) lze nastavit rovněž na
obrazové pole formátu APS-C.
Podrobnosti k nastavení fotoaparátu viz návod
k obsluze.
Další informace o kompatibilitě najdete na místních
webových stránkách společnosti Sony, případně se
obraťte na prodejce Sony nebo místní autorizované
servisní středisko Sony.
-1
Poznámky k používání
(1)
(2)
•Při přenášení fotoaparátu s nasazeným objektivem
vždy držte pevně fotoaparát i objektiv.
•Objektiv nedržte za část, která vyčnívá během
zoomování.
•I když je objektiv konstruován tak, aby byl prachotěsný
a odolný proti stříkající vodě, není vodotěsný. Při
použití objektivu v dešti a za podobných podmínek
držte objektiv mimo dosah vodních kapek.
Pokyny k použití blesku
-2
• Při použití blesku vždy sejměte sluneční clonu a
fotografujte ze vzdálenosti minimálně 1 m od objektu.
Při určitých kombinacích objektivu a blesku může
objektiv částečně blokovat světlo záblesku
a způsobovat stín ve spodní části snímků.
Vinětace
•Při použití objektivu mohou být rohy obrazového
pole tmavší než střed. Pro potlačení tohoto jevu
(nazývaného vinětace) přivřete clonu o 1 až 2 clonová
čísla.

Vyrovnejte červenou čárku na sluneční cloně
s červenou čárkou na objektivu (značka pro
nasazení sluneční clony). Poté vložte sluneční
clonu do bajonetu na objektivu a otočte jí
tak daleko ve směru hodinových ručiček,
až zaklapne do aretované polohy a červená
tečka na sluneční cloně se vyrovná s červenou
čárkou na objektivu.
•Pokud neotočíte sluneční clonou až na doraz, mohou
se na pořízených snímcích zobrazit stíny.
•Při použití vestavěného blesku fotoaparátu nebo
externího blesku nasazeného na fotoaparát sluneční
clonu sejměte, aby nedocházelo ke stínění blesku.
•Před uložením objektivu nasaďte sluneční clonu na
objektiv v obrácené poloze.
Sejmutí sluneční clony
Za současného podržení aretačního tlačítka
sluneční clony na sluneční cloně otočte
sluneční clonou proti směru hodinových
ručiček.
 Použití zoomu
Otáčením zoomového kroužku nastavte
požadovanou ohniskovou vzdálenost.
 Zaostřování
•Přepínač zaostřovacích režimů tohoto objektivu
nepracuje v kombinaci s některými modely
fotoaparátů.
Další informace o kompatibilitě najdete na místních
webových stránkách společnosti Sony, případně se
obraťte na prodejce Sony nebo místní autorizované
servisní středisko Sony.
Přepínání režimu AF (automatické
zaostřování) / MF (manuální
zaostřování)
Na objektivu lze přepínat režimy zaostřování AF a MF.
Pro fotografování v režimu AF je třeba fotoaparát
i objektiv nastavit na režim AF. Pro fotografování
v režimu MF je třeba fotoaparát nebo objektiv,
případně obojí, nastavit na režim MF.
Nastavení zaostřovacího režimu na
objektivu
Posuňte přepínač zaostřovacích režimů
na požadovaný režim, AF nebo MF (1).
•Pokyny pro nastavení zaostřovacího režimu
na fotoaparátu naleznete v návodu k obsluze
fotoaparátu.
•V režimu MF se zaostřuje manuálně otáčením
zaostřovacího kroužku (2) za současné kontroly obrazu
v hledáčku atd.
Použití fotoaparátu vybaveného tlačítkem
AF/MF
•Stisknutím tlačítka AF/MF během činnosti režimu
AF můžete dočasně přepnout na režim MF.
•Stisknutím tlačítka AF/MF během činnosti režimu
MF můžete dočasně přepnout na režim AF za
předpokladu, že je objektiv nastaven na AF
a fotoaparát na MF.
 Použití tlačítek pro podržení
zaostření
•Tlačítko blokování zaostření na tomto objektivu
nepracuje v kombinaci s některými modely
fotoaparátů.
Další informace o kompatibilitě najdete na místních
webových stránkách společnosti Sony, případně se
obraťte na prodejce Sony nebo místní autorizované
servisní středisko Sony.
Chcete-li zrušit automatické zaostřování, stiskněte
v režimu AF tlačítko blokování zaostření. Zaostření
se zablokuje a lze spouštět závěrku při pevně
zaostřené vzdálenosti. Chcete-li znovu aktivovat
automatické zaostřování, uvolněte tlačítko blokování
zaostření a současně namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny pro aktivaci AF.
Specifikace
Název výrobku
(modelové označení)
Ohnisková vzdálenost (mm)
Ekvivalentní ohnisková
vzdálenost u kinofilmu
(35 mm)*1 (mm)
Počet členů–čoček
Obrazový úhel 1*2
Obrazový úhel 2*2
Minimální zaostřovací
vzdálenost*3 (m (stopy))
FE 16-35mm F2.8 GM
(SEL1635GM)
16–35
13–16
107° – 63°
83° – 44°
0,28 (0,92)
f/22
Průměr filtrového závitu (mm) 82
Rozměry (maximální
průměr x výška)
(přibl., mm (palce))
88,5 x 121,6
(3 1/2 x 4 7/8)
Hmotnost (přibl., g (unce))
680 (24)
Funkce redukce chvění
Ne
*1 Ekvivalentní ohnisková vzdálenost u kinofilmu
(35 mm) při nasazení na digitální fotoaparát
s výměnným objektivem, který je vybaven
obrazovým snímačem formátu APS-C.
*2 Obrazový úhel 1 označuje hodnotu pro kinofilmové
(35 mm) fotoaparáty, obrazový úhel 2 označuje
hodnotu pro digitální fotoaparáty s výměnným
objektivem vybavené obrazovým snímačem formátu
APS-C.
*3 Nejkratší zaostřovací vzdálenost je vzdálenost
od obrazového snímače k objektu.
•Vzhledem ke konstrukci objektivu se může
v závislosti na zaostřené vzdálenosti měnit ohnisková
vzdálenost. Nominální hodnoty ohniskové vzdálenosti
předpokládají zaostření na nekonečno.
Obsah balení
(Číslo v závorce udává počet kusů každé dodávané
položky.)
Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní krytka
objektivu (1), sluneční clona (1), pouzdro pro objektiv
(1), tištěná dokumentace
Design a technické údaje se mohou měnit bez
předchozího upozornění.
a
1 Značka tienidla objektívu
2 Zaostrovací krúžok
3 Prstenec transfokácie
4 Stupnica ohniskovej vzdialenosti
5 Značka ohniskovej vzdialenosti
6 Kontakty objektívu*
7 Tienidlo objektívu
8 Tlačidlo na uvoľnenie tienidla
9 Tlačidlo na podržanie zaostrenia
10 Prepínač režimu zaostrovania
11 Montážna značka
12 Gumový krúžok bajonetu objektívu
* Nedotýkajte sa kontaktov objektívu.
 Nasadenie a odpojenie objektívu
Nasadenie objektívu
(obrázok  – )
1
24–52,5
Největší měřítko zobrazení (x) 0,19
Nejvyšší clonové číslo
 Opis súčastí
jsou ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
Slovensky
Tento návod na použitie vysvetľuje spôsob
používania objektívov. Bezpečnostné opatrenia
spoločné pre všetky objektívy, napríklad
poznámky o používaní, sa nachádzajú
v samostatnom dokumente Preventívne
opatrenia pred používaním. Pred použitím
objektívu si pozorne prečítajte obidva dokumenty.
Tento objektív je určený na použitie s fotoaparátmi
s bajonetom E. Nedá sa používať s fotoaparátmi
s bajonetom typu A.
Objektív FE 16-35mm F2.8 GM je kompatibilný
s rôznymi obrazovými snímačmi formátu 35 mm.
Fotoaparát vybavený obrazovým snímačom formátu
35 mm možno nastaviť aj na snímanie vo formáte
APS-C.
Podrobné informácie o nastaveniach fotoaparátu
nájdete v príslušnej používateľskej príručke.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na
miestnej webovej lokalite spoločnosti Sony,
prípadne sa poraďte s predajcom alebo miestnym
autorizovaným servisným strediskom spoločnosti
Sony.
Poznámky o používaní
•Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom
vždy pevne uchopte fotoaparát aj objektív.
•Nedržte objektív za vysúvateľnú časť transfokátora.
•Objektív nie je vodotesný, pri jeho navrhovaní sme
však nezabudli na odolnosť voči prachu a špliechaniu.
Pri používaní v daždi chráňte objektív pred kvapkami
vody.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
blesku
•Pri používaní blesku vždy odstráňte tienidlo objektívu
a snímajte zo vzdialenosti minimálne 1 m od objektu.
Pri niektorých kombináciách objektívov a bleskov
môže objektív čiastočne cloniť svetlo blesku, čo môže
spôsobiť tieň v spodnej časti fotografie.
Vinetácia
•Pri používaní objektívu sú rohové časti snímky tmavšie
ako stredná časť. Tento jav (nazývaný vinetácia) sa dá
potlačiť zvýšením clonového čísla o 1 až 2 EV.
2
Zložte zadný a predný kryt objektívu
a kryt tela fotoaparátu.
•Predný kryt objektívu môžete nasadiť
alebo odpojiť dvoma spôsobmi: (1) a (2). Ak chcete
nasadiť alebo odpojiť kryt objektívu s nasadeným
tienidlom objektívu, použite spôsob (2).
Bielu bodku na prstenci objektívu
zarovnajte s bielou bodkou na
fotoaparáte (montážna značka). Potom
nasaďte objektív na bajonet fotoaparátu
a otáčajte ním v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne do zaistenej
polohy.
•Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte tlačidlo na
uvoľnenie objektívu na fotoaparáte.
•Objektív nenasadzujte zošikma.
Odpojenie objektívu
(obrázok  – )
Na fotoaparáte podržte stlačené tlačidlo na
uvoľnenie objektívu, objektív otočte proti
smeru hodinových ručičiek až do krajnej
polohy a odpojte ho.
 Nasadenie tienidla objektívu
Na potlačenie odleskov a dosiahnutie čo najlepšej
kvality snímok odporúčame používať tienidlo
objektívu.
Zarovnajte červenú čiaru na tienidle
objektívu s červenou čiarou na objektíve
(značka tienidla objektívu). Potom nasaďte
tienidlo objektívu na bajonet objektívu.
Otáčajte tienidlo v smere hodinových
ručičiek, až kým nezapadne na miesto.
Červený bod na tienidle objektívu musí byť
zarovno s červenou čiarou na objektíve.
•Ak tienidlo objektívu neotočíte tak, aby zapadlo na
miesto, jeho tieň sa môže objaviť na snímkach.
•Ak používate zabudovaný blesk fotoaparátu alebo
externý blesk nasadený na fotoaparát, zložte tienidlo
objektívu, aby sa predišlo blokovaniu svetla blesku.
•Pri odkladaní objektívu nasaďte tienidlo na objektív
opačne.
Odstránenie tienidla objektívu
Podržte stlačené uvoľňovacie tlačidlo
na tienidle objektívu a súčasne otáčajte
tienidlom objektívu proti smeru hodinových
ručičiek.
 Transfokácia
Otáčaním prstenca transfokácie nastavte
potrebnú ohniskovú vzdialenosť.
 Zaostrovanie
•Prepínač režimu zaostrovania tohto objektívu
nefunguje pri použití s niektorými modelmi
fotoaparátov.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na miestnej
webovej lokalite spoločnosti Sony, prípadne sa
poraďte s predajcom alebo miestnym autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony.
Prepínanie režimov AF (automatické
zaostrovanie)/MF (manuálne
zaostrovanie)
Na objektíve možno prepínať medzi režimami
zaostrovania AF a MF.
Pri fotografovaní v režime AF musia byť fotoaparát
aj objektív nastavené na režim AF. Pri fotografovaní
v režime MF by mal byť režim MF nastavený vo
fotoaparáte alebo v objektíve, prípadne v obidvoch
prístrojoch.
Nastavenie režimu zaostrovania na
objektíve
Posuňte prepínač režimu zaostrovania na
príslušný režim (AF alebo MF) (1).
•Pri nastavovaní režimu zaostrenia fotoaparátu
postupujte podľa pokynov v príručkách k fotoaparátu.
•V režime MF otáčaním zaostrovacieho krúžku nastavte
zaostrenie (2) a súčasne kontrolujte obraz v hľadáčiku
a pod.
Používanie fotoaparátu vybaveného
ovládacím tlačidlom AF/MF
•Stlačením ovládacieho tlačidla AF/MF počas
automatického zaostrovania (AF) môžete fotoaparát
dočasne prepnúť do režimu manuálneho zaostrovania
(MF).
•Ak je objektív nastavený do režimu AF a fotoaparát
do režimu MF, stlačením ovládacieho tlačidla AF/MF
počas operácie manuálneho zaostrovania môžete
fotoaparát dočasne prepnúť do režimu AF.

 Používanie tlačidiel na
podržanie zaostrenia
3 4 5
2
6
1
•Tlačidlo na podržanie zaostrenia tohto objektívu
nefunguje pri použití s niektorými modelmi
fotoaparátov.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na miestnej
webovej lokalite spoločnosti Sony, prípadne sa
poraďte s predajcom alebo miestnym autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony.
Stlačením tlačidla na podržanie zaostrenia v režime
AF zrušíte režim AF. Zaostrenie zostane pevne
nastavené a pri pevne nastavenom zaostrení
môžete uvoľniť uzávierku. Uvoľnením tlačidla
na podržanie zaostrenia pri stlačenom tlačidle
uzávierky do polovice môžete znova spustiť režim AF.
12
7
8
9
10

-1
(1)
(2)
11
Technické parametre
Názov produktu
(názov modelu)
Ohnisková vzdialenosť (mm)
35 mm ekvivalent
ohniskovej vzdialenosti*1
(mm)
Skupiny – prvky objektívu
Zorný uhol 1*2
Zorný uhol 2*2
Minimálne zaostrovanie*3
(m (stopy))
FE 16-35mm F2.8 GM
(SEL1635GM)
16 – 35
Maximálne zväčšenie (x)
0,19
Minimálna clona
f/22
Priemer filtra (mm)
82
Rozmery (maximálny
priemer × výška)
(približne, mm (palce))
88,5 × 121,6
(3 1/2 x 4 7/8)
24 – 52,5
13 – 16
107° – 63°
83° – 44°
0,28 (0,92)
Hmotnosť (približne, g (oz)) 680 (24)
Funkcia redukcie chvenia
-2

Nie
*1 Ekvivalent ohniskovej vzdialenosti formátu 35 mm
pri nasadení na digitálny fotoaparát s vymeniteľným
objektívom vybavený obrazovým snímačom veľkosti
APS-C.
*2 Zorný uhol 1 je hodnota pre 35 mm fotoaparáty
a zorný uhol 2 je hodnota pre digitálne fotoaparáty
s vymeniteľným objektívom vybavené obrazovým
snímačom veľkosti APS-C.
*3 Minimálne zaostrovanie je vzdialenosť od obrazového
snímača k objektu.
•Vzhľadom na konštrukciu objektívu sa môže pri zmene
vzdialenosti snímania meniť ohnisková vzdialenosť.
Uvedené ohniskové vzdialenosti platia pri zaostrení na
nekonečno.
Dodané položky
(Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.)
Objektív (1), predný kryt objektívu (1), zadný kryt
objektívu (1), tienidlo objektívu (1), puzdro na
objektív (1), tlačená dokumentácia.

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
a
sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.


(1)
(2)

Download PDF

advertising