Sony | SAL55300 | Sony SAL55300 DT 55–300 mm F4,5–5,6 SAM Návod k obsluze

4-436-602-01 (1)
IFS1
Vyměnitelný objektiv
Návod k obsluze
DT 55 - 300 mm F4,5 - 5,6 SAM
SAL55300
Bajonet A
Vymeniteľné objektívy
Návod na použitie
DT 55–300 mm F4.5–5.6 SAM
SAL55300
© 2012 Sony Corporation
A-mount
4-436-602-01 (1)
Vyměnitelný objektiv
Návod k obsluze
DT 55 - 300 mm F4,5 - 5,6 SAM
SAL55300
Bajonet A
© 2012 Sony Corporation
Tento návod k obsluze vysvětluje způsob používání
objektivů. Bezpečnostní upozornění společná
pro všechny objektivy, jako například poznámky
k používání, najdete v samostatném dokumentu
„Bezpečnostní upozornění pro používání“. Před
použitím tohoto objektivu si prosím přečtěte oba tyto
dokumenty.
Tento objektiv je určen pro bajonet A, kterým mohou
být vybaveny fotoaparáty Sony α (modely s obrazovým
snímačem velikosti APS-C). Nelze jej používat
u fotoaparátů formátu 35 mm.
2CZ
Poznámky k používání
• Při přenášení fotoaparátu s připevněným objektivem vždy
pevně držte fotoaparát i objektiv.
• Při používání zoomu nebo při zaostřování nedržte objektiv
za žádnou jeho část, která se vysunuje.
• Při použití tohoto objektivu u fotoaparátu s bajonetem
E připevněte samostatně prodávaný bajonetový adaptér.
Nepřipevňujte objektiv přímo na fotoaparát s bajonetem E,
protože by mohlo dojít k poškození obou zařízení.
Bezpečnostní upozornění pro používání
blesku
Pokud používáte vestavěný blesk fotoaparátu, vždy před
fotografováním odstraňte sluneční clonu. Při určitých
kombinacích objektivu a blesku může objektiv částečně
blokovat světlo blesku, což může způsobit zobrazení
stínu v dolní části snímku.
Vinětace
Používáte-li objektiv, mohou být okraje obrazovky tmavší
než střed. Pro redukci tohoto jevu (nazývaného vinětace)
uzavřete clonu o 1 až 2 stupně.
3CZ
A Názvy dílů
1...Kroužek ostření 2...Kroužek zoomu
3...Přepínač uzamknutí zoomu 4...Kontakty objektivu
5...Stupnice ohniskové vzdálenosti 6...Značka ohniskové
vzdálenosti 7...Přepínač režimu zaostřování
8...Značka pro nasazení
A
1
2
3
4
56
7 8
4CZ
B Připevnění a demontáž objektivu
Připevnění objektivu
(Viz obrázek B–1.)
1
Odstraňte zadní a přední krytky objektivu
a krytku těla fotoaparátu.
Přední krytku objektivu můžete připevnit / demontovat
dvěma způsoby: (1) a (2). Při připevňování / demontáži
krytky objektivu s připevněnou sluneční clonou použijte
způsob (2).
B 1–1
(1)
(2)
5CZ
2
Oranžovou značku na tubusu objektivu
nastavte proti oranžové značce na fotoaparátu
(značka pro nasazení) a pak zasuňte objektiv
do bajonetu fotoaparátu a otočte ve směru
hodinových ručiček, až zacvakne.
• Při nasazování objektivu nemačkejte tlačítko pro
uvolnění objektivu na fotoaparátu.
• Nenasazujte objektiv pod úhlem.
Demontáž objektivu
(Viz obrázek B–2.)
Zatímco držíte stisknuté tlačítko pro uvolnění
objektivu na fotoaparátu, otáčejte objektivem proti
směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.
Potom objektiv vyjměte.
6CZ
B
1-2
2
7CZ
C Připevnění sluneční clony
Pro omezení odlesků a dosažení maximální kvality
snímku doporučujeme používat sluneční clonu objektivu.
Připevněte sluneční clonu do bajonetu na konci
tubusu objektivu a otáčejte sluneční clonu ve směru
hodinových ručiček, dokud nezacvakne.
• Při skladování připevněte sluneční clonu na objektiv
dozadu.
C
8CZ
D Používání zoomu
Otáčením kroužku zoomu nastavte požadovanou
ohniskovou vzdálenost.
Uzamknutí zoomu
Tato funkce zabraňuje vytažení tubusu objektivu
z důvodu hmotnosti objektivu během jeho přenášení.
Před posunutím přepínače za účelem uzamknutí otočte
kroužek zoomu na nejširší nastavení. (Viz obrázek
D-1.) Pro odemknutí posuňte přepínač uzamknutí
zoomu zpět.
D
1
9CZ
E Zaostřování
Při použití automatického zaostřování upravuje
fotoaparát zaostření automaticky.
• Během automatického zaostřování fotoaparátu se
nedotýkejte otáčejícího se kroužku ostření.
• U tohoto objektivu nelze používat funkci fotoaparátu pro
přímé ruční zaostřování. (Některé fotoaparáty nejsou
funkcí pro přímé ruční zaostřování vybaveny. Pokud
je váš fotoaparát touto funkcí vybaven, je toto omezení
vysvětleno v části o zaostřování, v návodu k obsluze vašeho
fotoaparátu.)
E
10CZ
• Mezi režimy AF / MF nelze přepínat pomocí tlačítka AF /
MF na fotoaparátu. (V závislosti na fotoaparátu nemusí
být tlačítko AF / MF k dispozici. Pokud je váš fotoaparát
touto funkcí vybaven, je toto omezení vysvětleno v části
o zaostřování, v návodu k obsluze vašeho fotoaparátu.)
V režimu MF (Manual Focus - Ruční zaostřování)
zaostřujte tak, že otáčíte kroužkem ostření, zatímco se
díváte skrz hledáček, LCD displej, apod. (Viz obrázek
E.)
Přepínání režimu AF (Auto Focus
- Automatické zaostřování) / MF
(Manual Focus - Ruční zaostřování)
Mezi režimy AF (automatické zaostřování) a MF (ruční
zaostřování) se může přepínat pomocí přepínače režimu
zaostřování na objektivu. Zajistěte, aby byl přepínač
(páčka) režimu zaostřování na fotoaparátu nastaven do
polohy AF.
• Pro ruční zaostřování zajistěte, aby byl přepínač režimu
zaostřování nastaven do polohy MF. Neotáčejte kroužkem
ostření, aniž byste nastavili režim MF. Násilným otáčením
kroužku ostření bez přepnutí do režimu MF můžete
kroužek ostření poškodit.
11CZ
Fotografování při zaostření na
nekonečno v režimu MF
Zaostřovací mechanismus je možné zaostřit mírně za
nekonečno pro zajištění přesného ostření při různé
teplotě okolí. Vždy kontrolujte zaostření snímku
v hledáčku nebo v jiném zobrazovacím zařízení, a to
zvláště při zaostření objektivu téměř na nekonečno.
12CZ
Technické údaje
Název (model)
Ohnisková vzdálenost
ekvivalentní formátu
35 mm *1 (mm)
Počet skupin, prvků
Zorný úhel
Minimální zaostření *2(m)
Maximální zvětšení (×)
Minimální clona
Průměr filtru (mm)
Rozměry (maximální
průměr × výška)
(přibl. mm)
Hmotnost (přibl. g)
DT 55 - 300 mm F4,5 - 5,6
SAM (SAL55300)
82,5 - 450
9 - 12
29° - 5° 20’
1,4
0,27
f / 22 - 29
62
77 × 116,5
460
*1 Ohnisková vzdálenost ekvivalentní formátu 35 mm a zorný úhel
uvedené výše platí pro digitální fotoaparáty s vyměnitelným
objektivem vybavené obrazovým snímačem velikosti APS-C.
*2 Minimální zaostřovací vzdálenost představuje nejkratší možnou
vzdálenost mezi objektem a obrazovým snímačem.
13CZ
• Tento objektiv je vybaven kodérem vzdálenosti. Při použití
s bleskem, který podporuje systém ADI, umožňuje kodér
vzdálenosti přesnější měření (ADI).
• V závislosti na mechanismu objektivu se může ohnisková
vzdálenost změnit při jakékoli změně vzdálenosti
fotografování. Ohnisková vzdálenost předpokládá, že je
objektiv zaostřen na nekonečno.
Dodávané položky
Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní
krytka objektivu (1), sluneční clona (1), sada tištěné
dokumentace
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
Názvy společností a názvy výrobků společností
představují ochranné známky nebo registrované
ochranné známky těchto společností.
14CZ
4-436-602-01 (1)
Vymeniteľné objektívy
Návod na použitie
DT 55–300 mm F4.5–5.6 SAM
SAL55300
© 2012 Sony Corporation
A-mount
Slovensky
Tento návod na použitie opisuje spôsob používania
objektívov. Upozornenia pre objektívy všeobecne, ako
napríklad upozornenia k používaniu, nájdete v časti
“Bezpečnostné upozornenia pred používaním”. Pred
používaním objektívu si prečítajte obidva dokumenty.
Objektív so systémom upevnenia A-mount je určený pre
fotoaparáty Sony α (modely vybavené snímacím prvkom
formátu APS-C). Nie je ho možné používať s fotoaparátmi
formátu 35 mm.
2SK
Poznámky k používaniu
 Ak fotoaparát prenášate s nasadeným objektívom, vždy držte
fotoaparát aj objektív.
 Pri transfokácii (zoom) ani pri zaostrovaní nechytajte žiadnu
časť, ktorá prečnieva.
 Ak používate objektív so systémom upevnenia E-mount,
nasaďte montážny adaptér, ktorý sa predáva zvlášť. Objektív
nenasadzujte priamo na fotoaparát so systémom upevnenia
E-mount. Môžete poškodiť objektív aj fotoaparát.
Upozornenia pre používanie blesku
Ak používate blesk vstavaný vo fotoaparáte, pred snímaním
vždy zložte slnečné tienidlo objektívu. Pri určitých
kombináciách objektívov a blesku môže objektív čiastočne
zacloniť svetlo z blesku, čo môže spôsobiť tiene v spodnej
časti záberu.
Vignetácia
Ak používate objektív, okraje záberu budú tmavšie než
jeho stred. Aby sa tento jav (označovaný ako vignetácia)
redukoval, privrite clonu o 1 až 2 clonové čísla.
3SK
 Popis častí
1...Zaostrovací prstenec
2...Prstenec transfokácie
3...Prepínač aretácie transfokácie
4...Kontakty objektívu
5...Stupnica ohniskových vzdialeností
6...Ukazovateľ ohniskovej vzdialenosti
7...Prepínač režimu zaostrovania
8...Montážny ukazovateľ
4SK

1
2
3
4
5 6
7 8
5SK
 Nasadenie/zloženie objektívu
Nasadenie objektívu
(Pozri obr. –.)
1
Zložte predný a zadný kryt objektívu a kryt tela
fotoaparátu.
Predný a zadný kryt objektívu môžete založiť/zložiť dvomi
spôsobmi, (1) a (2). Ak nasadzujete/skladáte kryt objektívu
s nasadeným slnečným tienidlom objektívu, použite
spôsob (2).
2
Zarovnajte oranžový ukazovateľ na telese
objektívu s oranžovým ukazovateľom
na fotoaparáte (ukazovateľ montážnej polohy),
potom nasuňte objektív do montážnej časti
na fotoaparáte a otáčajte ho doprava, kým
nezacvakne.
 Pri nasadzovaní objektívu nedržte zatlačené tlačidlo
uvoľnenia objektívu na fotoaparáte.
 Objektív nenasadzujte nakrivo.
Zloženie objektívu
(Pozri obr. –.)
Držte zatlačené tlačidlo uvoľnenia objektívu
na fotoaparáte a otáčajte objektívom doľava,
kým sa nezastaví, potom objektív vytiahnite.
6SK

–1
(1)
(2)
7SK

–2

8SK



9SK
 Nasadenie slnečného tienidla
objektívu
Za účelom redukcie preexponovania a zabezpečenia
maximálnej kvality záberov odporúčame používať slnečné
tienidlo objektívu.
Zarovnajte slnečné tienidlo s montážnou časťou
na konci valcového telesa objektívu a otočte slnečné
tienidlo doprava tak, aby zacvaklo.
 Pri skladovaní nasaďte slnečné tienidlo na objektív naopak.
 Transfokácia (Zoom)
Otáčaním prstenca transfokácie nastavte želanú
ohniskovú vzdialenosť.
Aretácia transfokácie
Aretáciou sa zabráni vysúvaniu valcového telesa objektívu
pri prenášaní, ktoré je spôsobené hmotnosťou objektívu.
Pred posunutím prepínača do aretovanej polohy otočte
prstenec transfokácie do jeho najširokouhlejšej polohy.
(Pozri obr. -.) Pre odaretovanie posuňte prepínač
aretácie transfokácie do pôvodnej polohy.
10SK
 Zaostrovanie
Ak používate automatické zaostrovanie (AF), fotoaparát
zaostruje automaticky.
 Keď fotoaparát automaticky zaostruje, nedotýkajte sa
otáčajúceho sa zaostrovacieho prstenca.
 S týmto objektívom nie je možné používať funkciu priameho
manuálneho zaostrovania na fotoaparáte. (Niektoré
fotoaparáty nedisponujú funkciou priameho manuálneho
zaostrovania. Ak váš fotoaparát disponuje takouto funkciou,
toto obmedzenie je popísané v časti o zaostrovaní v návode
na použitie fotoaparátu.)
 Medzi režimom AF (Automatické zaostrovanie) a MF
(Manuálne zaostrovanie) nie je možné prepínať tlačidlom
AF/MF na fotoaparáte. (V závislosti od daného fotoaparátu
nemusí fotoaparát tlačidlom AF/MF disponovať. Ak váš
fotoaparát disponuje takouto funkciou, toto obmedzenie
je popísané v časti o zaostrovaní v návode na použitie
fotoaparátu.)
V režime MF (Manuálne zaostrovanie) sledujte obraz
v hľadáčiku, na LCD displeji atď. a presne zaostrite
otáčaním zaostrovacieho prstenca. (Pozri obr. .)
11SK
Prepínanie režimu
AF (Automatické zaostrovanie)/
MF (Manuálne zaostrovanie)
Medzi režimom AF (Automatické zaostrovanie)
a MF (Manuálne zaostrovanie) môžete prepínať prepínačom
režimu zaostrovania na objektíve. Prepínač (ovládač)
režimu zaostrovania na fotoaparáte nastavte do polohy AF.
 Pre manuálne zaostrovanie nastavte prepínač režimu
zaostrovania do polohy MF. Zaostrovacím prstencom
neotáčajte, ak nie je prepínač v polohe MF. Otáčaním
zaostrovacieho prstenca nasilu bez nastavenia MF môžete
poškodiť prstenec.
Snímanie so zaostrením na nekonečno
v režime MF
Zaostrovací mechanizmus sa otočí mierne za značku
nekonečna, vďaka čomu sa poskytne presné zaostrenie
pri rôznych prevádzkových teplotách. Sledujte obraz
v hľadáčiku alebo na inom zobrazovacom prvku a presne
zaostrite, obzvlášť pri zaostrení objektívu v polohách
blízkych k nekonečnu.
12SK

13SK
Technické údaje
Názov (Typové označenie)
DT 55–300 mm F4.5–5.6 SAM
(SAL55300)
Ohnisková vzdialenosť (mm)
82,5–450
(35 mm*1 konverzia)
Skupiny šošoviek – prvky
9 – 12
Zorný uhol
29°–5° 20’
Minimálna zaostrovacia
vzdialenosť*2 (m)
1,4
Maximálne zväčšenie (×)
0,27
Minimálny otvor clony
(f-stop)
f/22–29
Priemer filtra (mm)
62
Rozmery (maximálny
priemer × dĺžka)
(cca, mm)
77 × 116,5
Hmotnosť (cca, g)
460
*1 Uvedené hodnoty sú pre ekvivalentnú ohniskovú vzdialenosť
pri formáte 35 mm a zorné uhly platia pre digitálne
fotoaparáty s vymeniteľným objektívom vybavené snímacím
prvkom formátu APS-C.
*2 Minimálna zaostrovacia vzdialenosť je najkratšia možná
vzdialenosť medzi objektom a snímacím prvkom.
14SK
 Tento objektív je vybavený enkodérom vzdialenosti.
Enkodér vzdialenosti umožňuje presnejšie meranie (ADI)
pomocou blesku kompatibilného so systémom ADI.
 V závislosti od mechanizmu objektívu sa môže ohnisková
vzdialenosť zmeniť aj bez zmeny snímacej vzdialenosti.
Ohnisková vzdialenosť tu zodpovedá zaostreniu objektívu
na nekonečno.
Dodávané položky
Objektív (1), Predný kryt objektívu (1), Zadný
kryt objektívu (1), Slnečné tienidlo objektívu (1),
Návod na použitie v tlačenej forme
Právo na zmeny vyhradené.
je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
Názvy spoločností a produktov sú obchodné značky alebo
ochranné známky príslušných vlastníkov.
15SK
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising