Sony SAL1680Z Návod k obsluze

Add to My manuals
8 Pages

advertisement

Sony SAL1680Z  Návod k obsluze | Manualzz
2-685-147-03(1)
SAL1680Z
Objektiv pro digitální
jednookou zrcadlovku
Vario-Sonnar T
DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA
© 2008 Sony Corporation

1
2
3
6
4
5

–1
(1)
–2

2CZ
(2)



3CZ
Objektiv je vhodný pro fotoaparáty Sony s bajonetem
(modely vybavené snímacím čipem formátu APS-C).
Není možné jej používat pro fotoaparáty formátu 35 mm.
Tento objektiv byl vyvinut ve spolupráci společností Carl Zeiss a Sony Corporation a je určen pro fotoaparáty
. Tento objektiv je vyráběn podle přísných standardů a systému kontroly kvality společnosti
Sony s bajonetem
Carl Zeiss.
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.
Nedívejte se přes objektiv přímo do slunce.
Mohlo by dojít k poranění očí nebo ztrátě zraku.
Objektiv ukládejte mimo dosah malých dětí.
Existuje riziko nehody nebo požáru.
Likvidace vyřazeného elektrického a elektronického zařízení (platí pro Evropskou
unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru odpadu)
Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s daným výrobkem nelze
zacházet jako s běžným domácím odpadem. Výrobek je třeba odnést na příslušné sběrné místo,
kde bude provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace výrobku můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské
zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto
výrobkem. Recyklace materiálů přispěje k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku se obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámky k používání
• Nenechávejte objektiv na přímém slunci. Bude-li sluneční paprsek procházející objektivem zamířen na blízký předmět,
může dojít k požáru. Vyžadují-li okolnosti, že musíte objektiv ponechat na přímém slunci, nezapomeňte nasadit kryty.
• Při nasazování nevystavujte objektiv mechanickým nárazům.
• Při uložení na objektiv vždy nasaďte kryty.
• Nenechávejte objektiv dlouhou dobu na velmi vlhkém místě, abyste předešli vytvoření plísně.
• Nedržte fotoaparát za vyčnívající část objektivu určenou pro přibližování apod.
• Nedotýkejte se kontaktů objektivu. Ulpí-li na kontaktech objektivu nečistoty, mohou způsobovat rušení nebo bránit
přenosu signálů mezi objektivem a fotoaparátem, což může vést k poruchám.
Bezpečnostní upozornění pro používání blesku
• Při určitých kombinacích objektivu a blesku může objektiv částečně stínit světlo z blesku, což vede k vytvoření stínů
ve spodní části snímku. Používáte-li vestavěný blesk fotoaparátu, nezapomeňte sundat clonu objektivu a fotografovat
ze vzdálenosti nejméně 1 m od předmětu.
• Při použití vestavěného blesku fotoaparátu se mohou okraje obrazu v širokoúhlém záběru jevit tmavší. Zkontrolujte
ohniskovou vzdálenost podle vestavěného blesku vašeho fotoaparátu.
Vinětace
Používáte-li objektiv, mohou být okraje snímku tmavší než střed. Pro omezení tohoto jevu (nazývaného vinětace)
zvyšte clonu o 1 až 2 stupně.
Kondenzace vodních par
Přenesete-li objektiv přímo z chladného do teplého místa, může se na objektivu vytvořit kondenzace vodních par.
Abyste tomu předešli, vložte objektiv do plastového sáčku nebo podobného obalu. Jakmile teplota uvnitř sáčku
dosáhne teploty okolí, objektiv vyjměte.
4CZ
Čištění objektivu
• Nedotýkejte se přímo povrchu čoček.
• Dojde-li ke znečištění čoček, omeťte prach štětečkem s ofukováním a otřete měkkou, čistou látkou (doporučujeme
použít čistící utěrku KK-CA (volitelné příslušenství)).
• Pro čistění objektivu nebo kuželu fotoaparátu nepoužívejte organická rozpouštědla, jako jsou ředidlo nebo benzín.
 Názvy jednotlivých součástí
1···Zaostřovací prstenec 2···Ukazatel vzdálenosti 3···Kontakty objektivu 4···Značka pro upevnění 5···Přibližovací
prstenec 6···Stupnice vzdálenosti
 Nasazení/demontáž objektivu
Nasazení objektivu (Viz obrázek -.)
1
Sundejte zadní a přední krytku objektivu a krytku těla fotoaparátu.
• Přední krytku objektivu můžete nasadit/demontovat dvěma způsoby, (1) a (2). Při nasazování/demontáži přední
krytky s nasazenou clonou objektivu použijte způsob (2).
2
Oranžovou značku na tubusu objektivu nastavte proti oranžové značce na fotoaparátu
(značka pro nasazení) a pak zasuňte objektiv do bajonetu fotoaparátu a otočte ve směru
hodinových ručiček, až zacvakne.
• Při nasazování objektivu netiskněte tlačítko pro uvolnění objektivu.
• Nenasazujte objektiv pod úhlem.
Demontáž objektivu (Viz obrázek -.)
Při stisknutém tlačítku pro uvolnění objektivu na fotoaparátu otočte objektiv proti směru
hodinových ručiček až se zastaví, poté objektiv vyjměte.
 Upevnění clony objektivu
Pro omezení odlesků a dosažení maximální kvality snímku, doporučujeme používat clonu objektivu.
Srovnejte červenou čáru na cloně a na objektivu. Otočte clonou ve směru hodinových ručiček,
až se červená čára na objektivu vyrovná s červenou tečkou na cloně a clona zacvakne na místo.
• Při používání vestavěného blesku fotoaparátu nezapomeňte clonu demontovat, abyste neblokovali světlo blesku.
• Při ukládání clonu obraťte a nasaďte na objektiv obráceně.
 Přibližování
Přibližovacím prstencem nastavte požadovanou ohniskovou vzdálenost.
 Zaostřování
Používáte-li autofokus, zaostří fotoaparát objektiv automaticky.
• I když je nastaveno automatické zaostření, může se zaostřovací prstenec otočit, pokud s ním bezděčně pohnete. Zaostřovacím
prstencem otáčejte ručně pouze v případě, že je fotoaparát nastaven pro přímé ruční zaostřování, jinak může dojít k závadě.
Při ručním zaostřování nastavte na fotoaparátu ruční ostření a otáčejte zaostřovacím prstencem při současném
pohledu přes hledáček. Signál zaostření v hledáčku označuje aktuální stav zaostření.
5CZ
Průměr filtru (mm)
0,24
f/22 - 29
62
Hmotnost (g)
Minimální clona
0,35
(1,2)
Rozměry (maximální
průměr x výška) (mm)
Maximální zvětšení (×)
10 - 14 83°-20°
Minimální zaostření*2
(m)
24 - 120
Úhel záběru*1
Vario-Sonnar T
DT 16-80mm
F3.5-4.5 ZA
(SAL1680Z)
Počet skupin, prvků
Název
(Název modelu)
Ohnisková vzdálenost
ekvivalentní formátu
35 mm*1 (mm)
Technické údaje
Přibližně 72 × 83 Přibližně 445
(2 7/8 × 3 3/8)
(15 3/4)
*1 Hodnoty pro ekvivalentní ohniskovou vzdálenost formátu 35 mm a zorný úhel jsou uváděny podle digitálních
jednookých zrcadlovek vybavených snímacím čipem velikosti APS-C.
*2 Minimální zaostření je nejkratší vzdálenost snímacího čipu a fotografovaného předmětu.
• Objektiv je vybaven měřením vzdálenosti. Měření vzdálenosti umožňuje přesnější měření (ADI) při použití blesku pro
ADI.
• V závislosti na mechanismu objektivu se může ohnisková vzdálenost měnit při jakékoliv změně vzdálenosti pro
fotografování. Ohnisková vzdálenost předpokládá, že je objektiv zaostřen na nekonečno.
Obsah balení: Objektiv (1), Přední krytka (1), Zadní krytka (1), Clona (1), Pouzdro na objektiv (1), Tištěná
dokumentace
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
Názvy společností a názvy výrobků společností představují obchodní značky nebo registrované obchodní značky
těchto společností.
6CZ
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement