Sony | SAL300F28G | Sony SAL300F28G 300F28G Objektivy pro digitální zrcadlovky s bajonetem A Návod k obsluze

2-685-156-12(1)
SAL300F28G
Objektiv pro digitální
jednookou zrcadlovku
300mm F2.8 G
© 2008 Sony Corporation
Objektiv je vhodný pro fotoaparáty Sony
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.
Nedívejte se přes objektiv přímo do slunce.
Mohlo by dojít k poranění očí nebo ztrátě zraku.
Objektiv ukládejte mimo dosah malých dětí.
Existuje riziko nehody nebo požáru.
Likvidace vyřazeného elektrického a elektronického zařízení (platí pro Evropskou
unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru odpadu)
Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s daným výrobkem nelze
zacházet jako s běžným domácím odpadem. Výrobek je třeba odnést na příslušné sběrné místo,
kde bude provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace výrobku můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské
zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto
výrobkem. Recyklace materiálů přispěje k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku se obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámky k používání
• Nenechávejte objektiv na přímém slunci. Bude-li sluneční paprsek procházející objektivem zamířen na blízký předmět,
může dojít k požáru. Vyžadují-li okolnosti, že musíte objektiv ponechat na přímém slunci, nezapomeňte nasadit krytky.
• Při nasazování nevystavujte objektiv mechanickým nárazům.
• Při uložení na objektiv vždy nasaďte krytky.
• Nenechávejte objektiv dlouhou dobu na velmi vlhkém místě, abyste předešli vytvoření plísně.
• Při přenášení fotoaparátu s nasazeným objektivem uchopte současně tělo fotoaparátu i objektiv.
• Nedotýkejte se kontaktů objektivu. Ulpí-li na kontaktech objektivu nečistoty, mohou způsobovat rušení nebo bránit
přenosu signálů mezi objektivem a fotoaparátem, což může vést k poruchám.
Vinětace
Používáte-li objektiv, mohou být okraje snímku tmavší než střed. Pro omezení tohoto jevu (nazývaného vinětace)
zvyšte clonu o 1 až 2 stupně.
Kondenzace vodních par
Přenesete-li objektiv přímo z chladného do teplého místa, může se na objektivu vytvořit kondenzace vodních par.
Abyste tomu předešli, vložte objektiv do plastového sáčku nebo podobného obalu. Jakmile teplota uvnitř sáčku
dosáhne teploty okolí, objektiv vyjměte.
Čištění objektivu
• Nedotýkejte se přímo povrchu čoček.
• Dojde-li ke znečištění čoček, omeťte prach štětečkem s ofukováním a otřete měkkou, čistou látkou (doporučujeme
použít čistící utěrku KK-CA (volitelné příslušenství)).
• Pro čistění objektivu nebo kuželu fotoaparátu nepoužívejte organická rozpouštědla, jako jsou ředidlo nebo benzín.
3CZ
 Názvy jednotlivých součástí
1
11
2
12
13
14
9
8
3
4
5
6
15
16
17
18
7
19
20
10
9
8
1···Zaostřovací prstenec 2···Stupnice
vzdálenosti 3···Stupnice hloubky ostrosti
4···Značka pro upevnění objímky (červená)
5···Značka objektivu (šedá) 6···Značka
objímky (šedá) 7···Kontakty objektivu
8···Držák filtru 9···Zámek držáku filtru
10···Ukazatel vzdálenosti
22
 Nasazení/demontáž objektivu
Nasazení objektivu
1
Sundejte zadní a přední krytku objektivu a krytku
těla fotoaparátu.
2
Oranžovou značku na tubusu objektivu
nastavte proti oranžové značce na
fotoaparátu (značka pro nasazení)
a pak zasuňte objektiv do bajonetu
fotoaparátu a otočte ve směru
hodinových ručiček, až zacvakne.
• Při nasazování objektivu netiskněte tlačítko pro uvolnění objektivu.
• Nenasazujte objektiv pod úhlem.
Demontáž objektivu
Při stisknutém tlačítku pro uvolnění objektivu na fotoaparátu otočte
objektiv proti směru hodinových ručiček až se zastaví, poté objektiv
vyjměte.
4CZ
21
11···Ochranný prvek 12···Tlačítko blokování
ostření 13···Přepínač režimu zaostřování
14···Očko pro popruh 15···Přepínač režimu DMF
16···Značka pro upevnění objektivu 17···Přepínač
nastavení rozsahu zaostřování 18···Tlačítko
nastavení předzaostření 19···Přepínač
audiosignálu 20···Knoflík zajištění objímky
21···Přepínač blokování ostření/předzaostření
22···Omezovač rozsahu zaostřování
 Připevnění stativu
Stativ připevněte k objektivu, nikoliv k fotoaparátu.
Změna svislé/vodorovné polohy
(1)
Uvolněte knoflík uzamknutí objímky na
objímce pro upevnění na stativ (1) a otočte
fotoaparát do určité pozice. Polohu fotoaparátu
upevněného na stativu lze rychle změnit mezi
svislou a vodorovnou při zachování stability.
• Šedé značky (značky objímky) jsou umístěny
v intervalech 90° na objímce pro upevnění na
stativ. Šedou značku na objímce pro upevnění
na stativ srovnejte se šedou značkou (značka
objímky) na objektivu pro přesné nastavení
polohy fotoaparátu (2).
• Po nastavení požadované polohy fotoaparátu
knoflík zamknutí objímky utáhněte.
(3)
(2)
(4)
Demontáž objímky pro upevnění
na stativ
Objímku pro upevnění na stativ je možné
demontovat.
1
Sundejte objektiv z fotoaparátu.
• Podrobnosti viz „ Nasazení/demontáž
objektivu”.
2
3
Uvolněte tlačítko uzamknutí objímky (1).
4
Posuňte objímku pro upevnění na stativ směrem k bajonetu a sundejte ji z objektivu (4).
Otočte objímkou pro upevnění na stativ, aby se vyrovnala červená značka na objímce (značka
na objímce v poloze SET/RELEASE (upevnění/uvolnění)) s oranžovou značkou na objektivu
(značka pro upevnění) (3).
 Upevnění clony objektivu
Pro omezení odlesků a dosažení maximální kvality snímku, doporučujeme používat clonu
objektivu.
Uvolněte pojistné šrouby na cloně objektivu a stáhněte clonu přes přední
část objektivu. Zkontrolujte, zda je clona nasazena správně a poté šrouby
utáhněte.
• Při používání vestavěného blesku fotoaparátu nezapomeňte clonu demontovat, abyste
neblokovali světlo blesku.
• Při ukládání otočte clonu na objektivu opačně a utáhněte pojistné šrouby pro její zajištění.
5CZ
 Připevnění popruhu
(1)
(2)
Pro snadné přenášení objektivu na něj
upevněte popruh. Popruh upevněte podle
postupu v krocích (1) a (2).
• Abyste zabránili pádu objektivu, zkontrolujte,
zda jste nasadili popruh správně tak, aby se
neuvolnil z objektivu.
 Zaostřování
Přepnutí mezi AF (automatické zaostřování)/MF (ruční
zaostřování)
(1)
Režim zaostřování je možné přepnout mezi AF a MF na objektivu.
Pro fotografování v režimu AF musí být fotoaparát i objektiv současně nastaven
na AF. Pro fotografování v režimu MF může být do režimu MF nastaven buď
fotoaparát nebo objektiv.
• Zaostřovací prstenec je možné natočit mírně za nekonečno, pro zajištění přesného
ostření při různé teplotě okolí. Při ručním zaostřování neotáčejte zaostřovací prstenec
zcela na konec, i když zaostřujete na nekonečno. Sledujte záběr přes hledáček
a nastavte přesné zaostření.
Nastavení režimu zaostřování na objektivu
(2)
Přepínač režimu zaostřování posuňte do požadovaného režimu AF
nebo MF (1).
• Pro nastavení režimu zaostřování se podívejte do návodu fotoaparátu.
• V režimu MF otáčejte zaostřovacím prstencem pro zaostření (2) při sledování scény
přes hledáček. Signál zaostření v hledáčku označuje aktuální stav zaostření.
Používání fotoaparátu vybaveného ovládacím tlačítkem AF/MF
• Stiskněte ovládací tlačítko AF/MF pro přepnutí režimu AF do MF ve chvíli, kdy je fotoaparát i objektiv nastaven v režimu AF.
• Stiskněte ovládací tlačítko AF/MF pro přepnutí režimu MF do AF ve chvíli, kdy je fotoaparát v režimu MF a objektiv
v režimu AF.
Přímé ruční zaostřování (DMF)
I když je nastaven režim AF, přepne se nastavení automaticky na MF při otáčení zaostřovacím prstencem
a současném namáčknutí spouště. Tím je umožněno rychlé, jemné doladění zaostření (DMF). Z následujících
možností vyberte vhodný režim pro DMF. Přepínač režimu DMF přepněte do preferovaného režimu.
Standardní DMF (Std.)
Otáčení zaostřovacího prstence nastaví správné DMF při uzamknutí zaostření
v režimu AF-A (automatický autofokus) nebo AF-S (automatické zaostření pro
jeden snímek). Použití tohoto režimu je doporučeno pro normální objekty.
• DMF není dostupné v režimu AF-C (průběžné automatické zaostřování), při rozostření
nebo při dalším kroku v AF-A po potvrzení druhého zaostření.
Trvalé DMF (F TIME)
V kterémkoli režimu AF (AF-A/S/C) nastaví otáčení zaostřovacího prstence při současně namáčknuté spoušti
správné DMF. To je užitečné při zachytávání rychle se pohybujících objektů.
6CZ
Stupnice hloubky ostrosti
Při zaostření na předmět bude vše, co je ve stejné vzdálenosti, ostré a okolí v určitém rozsahu před a za
předmětem bude ostré také. Tento jev se nazývá hloubka ostrosti. Hloubka ostrosti závisí na vzdálenosti objektu
a vybrané cloně a je označena čárkami na stupnici hloubky ostrosti odpovídající cloně.
• Stupnice a tabulka hloubky ostrosti je určena pro fotoaparáty ve formátu 35 mm. Při používání digitálních jednookých
zrcadlovek vybavených snímacím čipem velikosti APS-C je menší.
 Použití tlačítek blokování zaostření
Objektiv je vybaven 4 tlačítky pro blokování zaostření.
Stiskněte tlačítko blokování ostření v režimu AF pro zrušení AF. Zaostření je blokováno
a můžete uvolnit spoušť s pevným zaostřením. Uvolněním tlačítka blokování zaostření
při namáčknutí spouště znovu aktivujete AF.
Přepínač zablokování ostření/předzaostření do pozice FOCUS HOLD
a stiskněte tlačítko blokování ostření.
• Funkce tlačítka blokování ostření může být na fotoaparátech s uživatelským
přizpůsobením funkcí změněna. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze pro
fotoaparát.
 Přepnutí rozsahu zaostřování (rozsahu AF)
Omezovač rozsahu zaostřování umožňuje zkrátit dobu automatického zaostřování. To je užitečné, je-li jasná
vzdálenost fotografovaného předmětu. Můžete také nastavit požadovaný rozsah zaostřování a vybrat jej.
Posuňte omezovač rozsahu zaostřování pro výběr rozsahu
zaostřování.
• FULL: Rozsah zaostřování není omezen. AF je nastaven pro celý rozsah zaostřování.
• ∞ - 6.4m: AF je nastaven v rozsahu od 6,4 m do nekonečna.
• SET: AF je nastaven na určený rozsah zaostřování, vzdálená i blízká pozice.
Nastavení rozsahu zaostřování
1
2
Posuňte omezovač vzdálenosti zaostřování do pozice SET.
Zaostřete objektiv na požadovanou vzdálenost do dálky nebo na blízko.
• Zaostřovací vzdálenost je možné nastavit v jakémkoliv režimu zaostřování: AF, MF nebo DMF.
• Vzdálená nebo blízká zaostřovací vzdálenost může být nastavena v jakémkoliv pořadí.
3
Posuňte omezovač vzdálenosti zaostřování do pozice FAR nebo NEAR pro odpovídající
pozici rozsahu zaostření (v závislosti na tom, kterou pozici jste nastavili jako první).
• Přepínač nastavení rozsahu zaostřování se automaticky vrátí do původní pozice.
• Je-li vypínačem zapnutý audiosignál, ozve se při nastavení rozsahu zaostření zvuk.
• Nastavený rozsah zaostřování je účinný až do nastavení nového.
 Používání předzaostření
Je možné uložit a vyvolat určitou vzdálenost objektu a kdykoliv ji vyvolat. Nastavení vzdálenosti je užitečné pro
fotografování rychle se pohybujících objektů, například jedoucího vlaku, událostí na sportovním festivalu nebo
na závodech koní a aut apod.
7CZ
Nastavení vzdálenosti objektu
1
2
Posuňte přepínač blokování ostření/předzaostření do pozice
PREFOCUS.
Zaostřete objektiv do vzdálenosti, kterou chcete nastavit.
• Zaostřovací vzdálenost je možné nastavit v jakémkoliv režimu zaostřování: AF,
MF nebo DMF.
3
Stiskněte tlačítko nastavení předzaostření pro uložení vzdálenosti objektu.
• Uložená vzdálenost objektivu je účinná až do nastavení nové vzdálenosti.
• Je-li vypínačem zapnutý audiosignál, ozve se při uložení vzdálenosti objektu zvuk.
Vyvolání přednastavené vzdálenosti objektu
1
Posuňte přepínač blokování ostření/předzaostření do pozice PREFOCUS.
• Nastavte funkci blokování ostření na “blokování ostření” pro fotoaparáty s uživatelským nastavením funkcí.
2
Stiskněte tlačítko blokování ostření, čímž se objektiv zaostří na vzdálenost nastavenou jako
předzaostření.
• Je-li nastaven AF stiskněte a podržte při fotografování tlačítko blokování ostření. Uvolníte-li tlačítko blokování
ostření, znovu se aktivuje AF a zaostřovací vzdálenost objektu bude proměnlivá.
• Je-li vypínačem zapnutý audiosignál, ozve se při vyvolání přednastavené vzdálenosti objektu zvuk.
 Používání zvukových signálů
Zvukový signál uslyšíte, když je rozsah zaostřování přizpůsoben přepínačem nastavení
rozsahu zaostřování nebo je nastavena či vyvolána tlačítkem vzdálenost předzaostření.
Posuňte přepínač audiosignálu do pozice
pro zapnutí zvuku.
Pro vypnutí zvuku posuňte přepínač audiosignálu do pozice OFF.
 Změna zásuvných filtrů
Normální filtr je součástí objektivu.
• Filtr je součástí optického systému. Při fotografování nasaďte buď normální nebo polarizační (kruhový) filtr.
Změna zásuvného filtru
1
Stlačte zámek držáku filtru a otočte jej proti směru hodinových
ručiček o 90° směrem zepředu objektivu až se oranžová značka
srovná s držákem filtru. Poté filtr vytáhněte.
2
Srovnejte oranžovou značku držáku filtru s držákem filtru, stranou
filtru natočenou k tělu fotoaparátu a pak nasuňte držák filtru do
tubusu objektivu.
3
Stlačte zámek držáku filtru a otočte jej o 90° pro zajištění.
• Oranžová značka držáku filtru je v pravém úhlu k držáku.
8CZ
Používání polarizačního (kruhového) filtru
1
2
Při sledování záběru hledáčkem nastavte zaostření.
Otočením nastavovacího kroužku na zásuvném polarizačním (kruhovém) filtru upravte úhel
polarizace pro fotografování.
• Polarizační (kruhový) filtr umožňuje snížit nebo odstranit nechtěné odrazy (polarizované světlo) z nekovových
ploch vody, skla, oken, lesklých plastů, keramiky, papíru apod. Filtruje také polarizované světlo z atmosféry pro
získání bohatších barev. Při fotografování modré oblohy můžete upravit stupeň polarizace pro získání dobrého
kontrastu.
• Obecně by mělo být odražené (polarizované) světlo ve fotografii minimalizováno. Samozřejmě, že si můžete
nastavit stupeň polarizace pro požadovaný objekt.
• Množství světla dopadajícího na obrazový snímač se snižuje. Je-li fotoaparát nastaven do režimu ruční expozice
a používáte ruční expozimetr nebo je fotoaparát nastaven do režimu ruční expozice a používáte funkci ruční
nastavení blesku, dostupnou na některých jednotkách externího blesku, upravte kompenzaci expozice otevřením
clony o 1 nebo 2 clonové čísla směrem k +.
Název
(Název
modelu)
Ohnisková vzdálenost
ekvivalentní formátu
35 mm*1 (mm)
Počet skupin-prvků
v objektivu*2
Úhel záběru 1*3
Úhel záběru 2*3
Minimální zaostření (m)*4
Maximální zvětšení (×)
Minimální clona
Průměr filtru (mm)
Rozměry (maximální
průměr x výška) (mm)
Hmotnost (g)
(bez objímky pro upevnění
na stativ)
Technické údaje
300mm F2.8 G
(SAL300F28G)
450
12 - 13
8°
10’
5°
20’
2,0
(8,2)
0,18
f/32
42
(vyhrazené
použití)
Přibližně
122 × 242,5
(5 1/16 × 9 3/8)
Přibližně
2 310
(81 1/2)
*1 Hodnoty pro ekvivalentní ohniskovou vzdálenost formátu 35 mm a úhel záběru jsou uváděny podle digitálních
jednookých zrcadlovek vybavených snímacím čipem velikosti APS-C.
*2 Hodnoty počtu skupin a prvků v objektivu zahrnují ochranný prvek a zásuvný filtr.
*3 Hodnota úhlu záběru 1 odpovídá fotoaparátům 35mm formátu a hodnota úhlu záběru 2 odpovídá digitálním jednookým
zrcadlovkám vybaveným snímacím čipem velikosti APS-C.
*4 Minimální zaostření je nejkratší vzdálenost snímacího čipu a fotografovaného předmětu.
• Objektiv je vybaven měřením vzdálenosti. Měření vzdálenosti umožňuje přesnější měření (ADI) při použití blesku pro
ADI.
• V závislosti na mechanismu objektivu se může ohnisková vzdálenost měnit při jakékoliv změně vzdálenosti pro
fotografování. Ohnisková vzdálenost předpokládá, že je objektiv zaostřen na nekonečno.
Obsah balení: Objektiv (1), Přední krytka (1), Zadní krytka (1), Clona objektivu (1), Popruh (1), Normální filtr (1),
Zásuvný polarizační (kruhový) filtr (1), Pouzdro (1), Tištěná dokumentace
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
Tabulka hloubky ostrosti (v metrech)
9CZ
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
f/11
f/16
f/22
f/32
∞
921 - ∞
651 - ∞
460 - ∞
326 - ∞
230 - ∞
163 - ∞
115 - ∞
81,6 - ∞
30 m
29,1 - 31,0
28,7 - 31,4
28,2 - 32,0
27,6 - 33,0
26,7 - 34,3
25,5 - 36,5
24,0 - 40,1
22,2 - 46,5
15 m
14,8 - 15,2
14,7 - 15,3
14,6 - 15,5
14,4 - 15,7
14,2 - 16,0
13,8 - 16,4
13,4 - 17,1
12,8 - 18,1
10 m
9,90 - 10,1
9,87 - 10,1
9,81 - 10,2
9,74 - 10,3
9,63 - 10,4
9,49 - 10,6
9,29 - 10,8
9,02 - 11,2
7m
6,95 - 7,05
6,94 - 7,06
6,91 - 7,09
6,88 - 7,13
6,83 - 7,18
6,76 - 7,26
6,66 - 7,38
6,53 - 7,54
5m
4,98 - 5,02
4,97 - 5,03
4,96 - 5,04
4,94 - 5,06
4,92 - 5,09
4,88 - 5,12
4,84 - 5,17
4,77 - 5,25
4m
3,99 - 4,02
3,98 - 4,02
3,98 - 4,03
3,97 - 4,04
3,95 - 4,05
3,93 - 4,07
3,90 - 4,10
3,86 - 4,15
3m
2,99 - 3,01
2,99 - 3,01
2,99 - 3,01
2,98 - 3,02
2,98 - 3,03
2,97 - 3,04
2,95 - 3,05
2,93 - 3,07
2,5 m
2,50 - 2,51
2,49 - 2,51
2,49 - 2,51
2,49 - 2,51
2,49 - 2,52
2,48 - 2,52
2,47 - 2,53
2,46 - 2,55
1,997 - 2,003 1,997 - 2,003 1,996 - 2,004 1,99 - 2,01
1,99 - 2,01
1,99 - 2,01
1,98 - 2,02
1,98 - 2,02
2m
10CZ
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising