Sony DSC-H3 Návod k obsluze

Add to my manuals
125 Pages

advertisement

Sony DSC-H3  Návod k obsluze | Manualzz
VKLEPNĚTE!
Obsah
Základní postupy
Použití funkcí pro
fotografování
Digitální fotoaparát
Příručka k produktu Cybershot
Použití funkcí pro
prohlížení
Úprava nastavení
DSC-H3
Před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně
přečtěte tuto příručku k produktu, „Návod k
obsluze“ a „Průvodce ke zdokonalení k
produktu Cyber-shot“, a uschovejte je pro
další použití.
Zobrazení snímků na
televizoru
Použití počítače
Tisk fotografií
Odstraňování
problémů
Ostatní
Rejstřík
© 2007 Sony Corporation
3-268-882-61(2)
CZ
Poznámky k používání fotoaparátu
Poznámky o typech karet
„Memory Stick“, které lze použít
(nejsou součástí dodávky)
„Memory Stick Duo“
Kartu „Memory Stick
Duo“ lze používat ve
fotoaparátu.
„Memory Stick“
Kartu „Memory
Stick“ nelze
používat ve
fotoaparátu.
Nelze používat jiné paměťové
karty.
• Podrobnosti o „Memory Stick Duo“ viz
strana 117.
Použití karty „Memory Stick Duo“
se zařízením kompatibilním
s kartami „Memory Stick“
Kartu „Memory Stick Duo“ lze použít
po vložení do adaptéru Memory Stick
Duo (není součástí dodávky).
Adaptér Memory Stick Duo
Poznámky týkající se modulu
akumulátoru
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
modul akumulátoru (je součástí dodávky).
• Modul akumulátoru lze dobít i v případě, že
není zcela vybitý. I v případě, že není modul
akumulátoru zcela nabitý, můžete používat
stávající kapacitu částečně nabitého modulu.
• Jestliže předpokládáte, že modul
akumulátoru nebudete používat delší dobu,
vybijte jej a vyjměte z fotoaparátu, poté jej
uložte na chladném a suchém místě. Tímto
způsobem zajistíte dlouhou životnost
modulu akumulátoru.
• Podrobnosti týkající se použitelných modulů
akumulátoru viz strana 119.
2
Carl Zeiss objektiv
Fotoaparát je vybaven objektivem Carl
Zeiss, který je schopen reprodukovat
ostré obrazy s dokonalým kontrastem.
Při výrobě objektivu pro tento
fotoaparát byl dodržen systém kontroly
kvality certifikovaný společností Carl
Zeiss ve shodě s kvalitativními
standardy společnosti Carl Zeiss v
Německu.
Poznámky k použití LCD displeje
a objektivu
• LCD displej je vyroben pomocí
specializované vysoce přesné technologie,
díky které je aktivních přes 99,99 % pixelů.
Přesto se na LCD displeji mohou objevit
černé nebo světlé body (bílé, červené, modré
nebo zelené). Tyto body jsou ve výrobním
procesu normální a záznam nijak
neovlivňují.
Černé, bílé, červené,
modré nebo zelené
body
• Dlouhodobé vystavování LCD displeje nebo
objektivu slunci může způsobit poškození.
Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu
v blízkosti okna nebo venku.
• Nevystavujte LCD displej působení tlaku.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazování
barev nebo poruše.
• Ve studeném prostředí se mohou obrázky na
LCD displeji posouvat. Nejedná se o závadu.
• Chraňte pohyblivý objektiv před nárazy a
nemanipulujte s ním silou.
Obrázky použité v této příručce k
produktu.
Fotografie použité jako příklady snímků v této
příručce k produktu jsou reprodukované
obrázky, nikoli skutečné snímky pořízené
tímto fotoaparátem.
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu ...........................................................2
Základní techniky k získání lepších snímků ..............................................7
Ostření – Úspěšné zaostření na objekt.................................................................. 7
Expozice – Přizpůsobení intenzity světla ................................................................ 9
Barva – Vliv osvětlení ......................................................................................... 10
Kvalita – „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“ ....................................................... 11
Blesk – Použití blesku ........................................................................................ 13
Popis součástí.........................................................................................14
Indikátory na displeji ...............................................................................17
Změna zobrazení stavu na displeji ..........................................................21
Použití vnitřní paměti...............................................................................22
Základní postupy
Použití ovladače režimů ..........................................................................23
Snadné fotografování (Režim Automatické nastav.) ...............................24
Fotografování snímků (Volba scény) .......................................................28
Fotografování s ruční expozicí ................................................................31
Prohlížení snímků ....................................................................................33
Mazání snímků ........................................................................................35
Informace o různých funkcích – HOME/Nabídka....................................37
Položky nabídky ......................................................................................40
Použití funkcí pro fotografování
Nabídka fotografování.............................................................................41
Volba scény: Výběr volby scény
Velik. snímku: Výběr velikosti snímku
Detekce obličejů: Detekce tváře osoby
Nahr. režim: Výběr metody sériového fotografování
Barevný režim: Změna živosti barev snímku nebo přidání speciálních efektů
ISO: Nastavení citlivosti na světlo
EV: Přizpůsobení intenzity světla
Režim měření: Výběr režimu měření expozice
Ostření: Změna metody ostření
Vyváž. bílé: Nastavení vyvážení barev
Výkon blesku: Nastavení intenzity blesku
Bez červ. Očí: Redukce jevu červených očí
Kontrast: Úprava kontrastu
Ostrost: Úprava ostrosti
3
Obsah
SteadyShot: Nastavení režimu stabilizace
SETUP: Výběr nastavení pro fotografování
Použití funkcí pro prohlížení
Přehrávání snímků z obrazovky HOME......................................... 53
(Jeden snímek): Přehrávání jednoho snímku
(Zobrazení přehledu): Přehrávání seznamu snímků
(Prezentace): Přehrávání seznamu snímků
Zobrazení nabídky.............................................................................. 56
(Vymazat): Mazání snímků
(Prezentace): Přehrávání seznamu snímků
(Retuš): Retušování vyfotografovaných snímků
(Chránit): Ochrana před náhodným vymazáním
: Přidání značky tiskové objednávky
(Tisk): Tisk snímků pomocí tiskárny
(Otočit): Otočení snímku
(Výběr složky): Výběr složky pro prohlížení snímků
Úprava nastavení
Úprava funkce Správa paměti a Nastavení...................................... 62
Správa paměti .............................................................................. 64
Paměťový nástroj — Nástroj Memory Stick ..................................... 64
Formát.
Tvorba nahr. Složky
Změna nahr. Složky
Kopírovat
Paměťový nástroj — Nástroj vnitřní paměti...................................... 67
Formát.
Nastav. ........................................................................................... 68
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 1 ............................................ 68
Zvuk
Přír.funkce
Inicializace
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 2 ............................................ 69
Spojení USB
COMPONENT
4
Videovýstup
Obsah
Nastavení pro záběr — Nastavení pro fotografování 1.....................71
Iluminátor AF
Ř. Mřížky
Režim AF
Digitál. transf.
Předsádka
Nastavení pro záběr — Nastavení pro fotografování 2.....................74
Autom. Prohlížení
Nastavení hodin ................................................................................75
Language Setting..............................................................................76
Zobrazení snímků na televizoru
Zobrazení snímků na televizoru ..............................................................77
Použití počítače
Využití počítače se systémem Windows .................................................80
Instalace softwaru (je součástí dodávky) ................................................82
Použití aplikace „Picture Motion Browser“ (je součástí dodávky) ..........84
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „Picture Motion
Browser“ .................................................................................................85
Kopírování snímků do počítače bez použití aplikace „Picture Motion
Browser“ .................................................................................................89
Prohlížení snímků uložených v počítači na fotoaparátu po zkopírování na
kartu „Memory Stick Duo“ ......................................................................91
Použití aplikace „Music Transfer“ (je součástí dodávky) ........................92
Použití počítače Macintosh .....................................................................93
Zobrazení „Průvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“ ..............95
Tisk fotografií
Postup při tisku fotografií ........................................................................96
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající standardu PictBridge ..........97
Tisk ve fotosběrně.................................................................................100
5
Obsah
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ........................................................................ 102
Výstražné indikátory a zprávy ............................................................... 112
Ostatní
Používání fotoaparátu v zahraničí — Zdroje napájení .......................... 116
Karta „Memory Stick Duo“ ................................................................... 117
Modul akumulátoru ............................................................................... 119
Nabíječka akumulátoru ......................................................................... 120
Rejstřík
Rejstřík .................................................................................................. 121
6
Základní techniky k získání lepších
snímků
Ostření
Expozice
Barva
Kvalita
Blesk
Tato část popisuje základy používání
fotoaparátu. Seznámí vás se způsobem
použití nejrůznějších funkcí fotoaparátu,
například s ovladačem režimů (strana 23),
obrazovkou HOME (strana 37), nabídkami
(strana 39), atd.
Ostření Úspěšné zaostření na objekt
Namáčknete-li tlačítko spouště (stisknete jej jen do poloviny), fotoaparát automaticky
upraví zaostření (autofokus). Nezapomínejte, že tlačítko spouště je třeba stisknout jen
lehce.
Netiskněte
tlačítko spuště
nadoraz.
Indikátor expozice/
zaostření (AE/AF)
Namáčknutí
bliká , rozsvítí se/
tlačítka spouště. pípne
Domáčknutí
tlačítka spouště
až nadoraz.
Je-li obtížné zaostřit t [Ostření] (strana 47)
Jestliže je obraz rozostřený i po zaostření, může to být v důsledku pohybů fotoaparátu.
t Viz „Rady na ochranu před rozmazáním“ níže.
7
Základní techniky k získání lepších snímků
Rady na ochranu před rozmazáním
Došlo k náhodnému pohybu fotoaparátu během pořizování snímku. Nazývá se to
„Chvění fotoaparátu“. V opačném případě, kdy dojde během pořizování snímku k
pohybu objektu, jedná se o „romazání objektu“.
Chvění fotoaparátu
Příčina
Během držení fotoaparátu a stisknutí tlačítka
spouště došlo k pohybu rukou,nebo chvění
těla čímž došlo k rozmazání celého obrazu.
Jakým způsobem lze omezit rozmazání
• Použitím stativu, nebo umístěním fotoaprátu
na rovný povrch pro zajištění stability
fotoaparátu.
• Fotografujte s 2-sekundovým zpožděním
samospouště a po stisknutí spouště držte
fotoaparát tak, že pevně přitisknete ruce k
tělu.
Rozmazání objektu
Příčina
Přestože je fotoaparát v klidu, objekt se během
expozice pohybuje, čímž dojde po stisknutí
tlačítka spouště k rozmazání.
Jakým způsobem lze omezit rozmazání
• Vyberte
(režim Vysoká citlivost) v režimu
Volba scény.
• Výběrem vyšší citlivosti ISO bude rychlost
závěrky vyšší, stiskněte proto tlačítko spouště
před začátkem pohybu objektu.
Poznámky
• Funkce stabilizace je zapnuta ve výchozím nastavení z výroby a chvění fotoaparátu je tak
omezeno automaticky. Tím však nelze zamezit rozmazání objektu.
• Ke chvění fotoaparátu nebo rozmazání objektu často dochází za nepříznivých světelných
podmínek nebo pří nízké rychlosti závěrky, které odpovídají režimům
(Soumrak) nebo
(Portrét za soumr.). V těchto případech fotografujte podle výše uvedených pokynů.
8
Základní techniky k získání lepších snímků
Expozice Přizpůsobení intenzity světla
Nastavením expozice a citlivosti ISO lze vytvářet různé snímky. Expozice je množství
světla, které pronikne do fotoaparátu, když stisknete tlačítko spouště.
Expozice:
Rychlost závěrky = délka časového úseku, po který
do fotoaparátu proniká světlo
Clona = velikost otvoru, který umožňuje světlu
procházet do fotoaparátu
Citlivost ISO (Doporučená hodnota
expozice)
= Citlivost záznamu
Přeexponováno
= příliš mnoho světla
Bělavé snímky
V režimu automatického nastavení se
expozice automaticky nastavuje na
správnou hodnotu. Pomocí funkcí
uvedených dále ji však můžete
nastavovat také ručně.
Správná expozice
Ruční expozice:
Umožňuje ruční nastavení rychlosti
závěrky a hodnoty clony (strana 31).
Podexponováno
= příliš málo světla
Tmavý snímek
Nastavení expozice EV:
Umožňuje upravit dobu expozice
zjištěnou fotoaparátem (strany 21, 45).
Režim měření:
Umožňuje vybrat část objektu, který se
bude vyhodnocovat při určování
expozice (strana 46).
9
Základní techniky k získání lepších snímků
Nastavení citlivosti ISO (Doporučená hodnota expozice)
Citlivosti ISO citlivost je převodní hodnota pro záznamová média, která je spojena s
obrazovým senzorem přijímajícím světlo. Při stejné expozici se snímky s různou
citlivostí ISO liší.
Informace o nastavení citlivosti ISO viz strana 45.
Vysoká citlivost ISO
Zaznamenává jasné snímky, i když fotografujete na tmavých místech
se zvýšenou rychlostí závěrky pro snížení rozmazání.
Snímky však mohou obsahovat více šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává snímky s hladšími barevnými přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, může být obrázek příliš tmavý.
Barva
Vliv osvětlení
Zdánlivá barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Příklad: Barva snímku je ovlivněna zdroji světla
Počasí/osvětlení
Charakteristiky
světla
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé (běžné
denní)
Namodralé
Zbarvené
zeleně
Načervenalé
Vyvážení barev se v režimu automatického nastavení upravuje automaticky.
Vyvážení barev však můžete nastavovat ručně pomocí volby [Vyváž. bílé] (strana 49).
10
Základní techniky k získání lepších snímků
Kvalita
„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální snímek je tvořen maticí malých čtverečků, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více paměti a obsahuje i
jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji
fotoaparátu nezpozorujete žádný rozdíl, velikost snímku má velký vliv jednak na
rychlost zpracování dat a jednak na množství detailů, viditelných na snímku
zobrazeném na obrazovce počítače nebo vytištěném.
Popis pixelů a velikosti snímku
1 Velikost snímku: 8M
3264 pixelů × 2448 pixelů = 7 990 272 pixelů
2 Velikost snímku: VGA
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
Pixely
Volba velikosti snímku pro určité použití (strana 12)
Pixel
Mnoho pixelů
(jemná kvalita
snímku a značná
velikost souboru)
Málo pixelů (hrubá
kvalita snímku, ale
malá velikost
souboru)
Příklad: Tisk až do
velikosti A3
Příklad: Obrázek k
odeslání v příloze
elektronické pošty
11
Základní techniky k získání lepších snímků
Výchozí nastavení je označeno
.
Velikost snímku
Doporučené použití
Počet snímků
8M
(3264×2448)
Pro obrázky do A3
3:2*1
(3264×2176)
Snímání v poměru 3:2
5M
(2592×1944)
Pro obrázky do A4
3M
(2048×1536)
Pro obrázky do 10×15 cm
nebo 13×18 cm
VGA
(640×480)
Snímání při malé velikosti
snímku pro e-mail
16:9*2
(1920×1080)
Snímání v poměru HDTV
Tisk
Méně
Lepší
Více
Horší
*1) Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice
apod.
*2) Oba okraje snímku mohou být při tisku oříznuty (strana 109).
Velikost videoklipu
Snímků/
sekundu
Doporučené použití
640(Lepší) (640×480)
Přibližně 30
Snímání videa vysoké kvality pro
zobrazení na TV
640(Standard)
(640×480)
Přibližně 17
Snímání videa standardní kvality pro
zobrazení na TV
320 (320×240)
Přibližně 8
Snímání při malé velikosti pro přílohy k
e-mailům
• Čím větší velikost snímku, tím vyšší kvalita.
• Čím více snímků se přehraje za sekundu, tím hladší přehrávání.
12
Základní techniky k získání lepších snímků
Blesk
Použití blesku
Při použití blesku může dojít k jevu červených očí u osob, nebo se mohou objevit bílé
kruhové skvrny. Tyto jevy lze redukovat provedením následujících kroků.
„Jev červených očí“
Zornice se ve tmavém prostředí rozšiřují. Světlo blesku se odráží od cév sítnice očí
osoby a tak dochází k jevu „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sítnice
Jak lze omezit „Jev červených očí“?
• Nastavte [Bez červ. Očí] na [Zap.] (strana 50).
• Vyberte
(režim Vysoká citlivost)* v režimu Volba scény (strana 29). (Blesk je automaticky
vypnut)
• Jsou-li oči osoby na snímku červené opravte snímek s pomocí funkce [Retuš] v nabídce zobrazení
(strana 56) nebo s pomocí dodávaného softwaru „Picture Motion Browser“.
„Bílé kruhové skvrny“
Toto je způsobeno částicemi (prach, pyl, atd.) které se nacházejí v blízkosti objektivu.
Jsou-li zachyceny bleskem fotoaparátu objeví se jako bílé kruhové skvrny.
Fotoaparát
Objekt
Částice
(prach, pyl, atd.)
ve vzduchu
Jak lze omezit „Bílé kruhové skvrny“?
• Vyfotografujte objekt bez blesku po rozsvícení v místnosti.
• Vyberte
(režim Vysoká citlivost)* v režimu Volba scény. (Blesk je automaticky vypnut)
* Rychlost závěrky může být ve snížených světelných podmínkách nižší i když zvolíte
(režim
Vysoká citlivost) ve Volbách Scény. V tomto případě použijte stativ nebo pevně přitiskněte ruce k
bokům po stisknutí tlačítka spouště.
13
Popis součástí
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
1
6
2
6
3
4
7
8
9
5
2
3
4
0
7
5
8
qd qs qa
9
A Tlačítko POWER
B Indikátor POWER
C Ovladač režimů (23)
qjqh
D Tlačítko spouště (24)
E Mikrofon
qg qf
G Iluminátor AF (71)/indikátor
samospouště (27)
A Tlačítko transfokátoru (W/T) (25)
Zobrazení: Tlačítko /
(Transfokace při přehrávání)/
Tlačítko
(Přehled) (33, 34)
H Očko na ramenní řemínek
B Tlačítko
I Objektiv
C LCD displej (21)
F Blesk (26)
(Přehrávání) (33)
D Tlačítko MENU (39)
E Tlačítko HOME (37)
F Očko na ramenní řemínek
G Kryt zdířky
H Víceúčelový konektor
Používá se v níže uvedených
situacích:
• USB propojení fotoaparátu s počítačem.
• Propojení se vstupními zdířkami audio/
video na televizoru.
• Propojení s tiskárnou kompatibilní se
standardem PictBridge.
14
Popis součástí
Q Indikátor přístupu
I zdířka DC IN
Použití napájecího adaptéru AC-LS5K
(není součástí dodávky)
1 Zdířka DC IN
Značka v
2 K elektrické
zásuvce
• Modul akumulátoru nelze nabíjet
připojením fotoaparátu k napájecímu
adaptéru AC-LS5K. Chcete-li nabít
modul akumulátoru, použijte nabíječku
akumulátoru (je součástí dodávky).
J Ovládací tlačítko
Nabídka zapnutá: v/V/b/B/z (39)
Nabídka vypnutá: DISP/ / / (21,
26)
Je-li ovladač režimů nastaven do
polohy M:
Rychlost závěrky/Clona (31)
K Reproduktor (na spodní straně)
L Kryt akumulátoru/karty „Memory
Stick Duo“ (na spodní straně)
M Závit stativu (na spodní straně)
• Použijte stativ se šroubem kratším než
5,5 mm. V opačném případě jej nebude
možné pevně dotáhnout k fotoaparátu a
může dojít k poškození fotoaparátu.
N Prostor pro vložení akumulátoru
O Páčka pro vysunutí akumulátoru
P Slot karty „Memory Stick Duo“
15
Popis součástí
Kryt objektivu/Adaptační kroužek
• Víčko objektivu lze nasadit i v případě, je-li
kryt objektivu připojen.
• Používáte-li kryt objektivu, vezměte na
vědomí následující informace:
– Světlo iluminátoru AF může být
blokováno.
– Světlo blesku může být blokováno nebo
může dojít k vržení stínu, použijete-li
vestavěný blesk.
Uložení krytu objektivu
A Kryt objektivu
B Adaptační kroužek
Připojení krytu objektivu
Fotografujete-li za jasných světelných podmínek,
například venku, doporučuje se použít kryt
objektivu z důvodu zamezení zhoršení obrazové
kvality způsobené přebytečným světlem.
Chcete-li uložit kryt objektivu, pokud jej
právě nepoužíváte, lze jej připojit k
fotoaparátu obráceně.
Nasaďte kryt objektivu podle níže
uvedeného zobrazení a otáčejte krytem
objektivu ve směru hodinových ručiček,
dokud nezaklapne.
1 Je-li napájení vypnuto, připojte
adaptační kroužek.
Připojení předsádky (není součástí
dodávky)
2 Nasaďte kryt objektivu podle níže
uvedeného zobrazení a otáčejte krytem
objektivu ve směru hodinových ručiček,
dokud nezaklapne.
Připojte předsádku, chcete-li pořizovat
širokoúhlé snímky nebo přiblížené
snímky vzdálených objektů.
1 Připojte adaptační kroužek.
2 Připojte předsádku.
• Fotografujete-li s předsádkou, proveďte
nastavení [Předsádka] (strana 73).
• Přečtěte si také návod k obsluze, který je
součástí dodávky předsádky.
16
Indikátory na displeji
Při každém stisknutí tlačítka v (DISP)
na ovládacím tlačítku se displej změní
(strana 21).
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
Při fotografování
Displej
Indikace
P M
Ovladač režimů (23)
Vyvážení bílé (49)
Režim záznamu (43)
BRK
±1.0
Režim měření (46)
Detekce tváře (42)
SteadyShot (52)
• Namáčknete-li ve
výchozím nastavení
tlačítko spouště, objeví se
v závislosti na nastavení
SteadyShot jeden z těchto
indikátorů.
RETURN
Varování před otřesy
Při snímání videoklipů
• Signalizuje, že kvůli
nedostatečnému osvětlení
může dojít k rozmazání
snímků pohybem
fotoaparátu. I když se
zobrazí toto varování
před vibracemi, můžete
přesto fotografovat.
Doporučujeme vám však
zapnout stabilizaci, blesk
nebo použít stativ či jiný
způsob stabilizace
fotoaparátu (strana 8).
Transfokace (25, 72)
A
Displej
Indikace
Barevný režim (44)
Zbývající kapacita
akumulátoru
Varování při nízké
kapacitě akumulátoru
(112)
Kontrast (51)
Ostrost (51)
Velikost snímku (41)
Ovladač režimů/Nabídka
(Volba scény) (28)
17
Indikátory na displeji
B
Displej
C
Indikace
Displej
Režim ručního nastavení
expozice (31)
z RETURN
z SET
Indikace
Médium pro ukládání
(„Memory Stick Duo“,
Vnitřní paměť)
Nápověda k funkci Ruční
expozice (31)
Složka pro ukládání (64)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
1.0 m
Přednastavená
vzdálenost ostření (47)
z
Blokování AE/AF (24)
96
Pohotov.
NAHR
Pohotovostní režim/
Nahrávání videoklipu
Počet snímků, které lze
uložit
00:25:05
ISO400
ISO Hodnota (45)
Doba nahrávání
(hodiny : minuty :
sekundy)
NR s pomalou závěrkou
Iluminátor AF (71)
• Sníží-li se rychlost
závěrky za špatných
světelných podmínek pod
určitou hodnotu, aktivuje
se automaticky funkce
NR (Potlačení šumu),
která sníží šum při dlouhé
expozici.
Redukce červených očí
(50)
Režim blesku (26)
Nabíjení blesku
Předsádka (73)
D
125
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
Displej
Indikace
+2.0EV
Hodnota expozice (45)
C:32:00
0:12
Čas záznamu
(minuty : sekundy)
Zobrazení vnitřní
diagnostiky (112)
Indikátor rámečku
autofokusu (47)
Makro (26)
Samospoušť (27)
Nitkový kříž
jednobodového měření
expozice (46)
Rámeček autofokusu
(47)
Histogram (21)
18
Indikátory na displeji
Při přehrávání snímků
A
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Velikost snímku (41)
Ochrana (58)
HLAS.
Hlasitost (33)
Značka Tisková
objednávka (DPOF)
Při přehrávání videoklipů
(100)
Připojení PictBridge (98)
Transfokace (33)
Připojení PictBridge (99)
• Neodpojujte víceúčelový
kabel, je-li zobrazena tato
ikona.
B
Displej
Indikace
N
Přehrávání (33)
Proužek přehrávání
0:00:12
Počitadlo
101-0012
Číslo složky souboru (60)
2007 1 1
9:30 AM
Datum a čas vytvoření
přehrávaného snímku
z STOP
z PLAY
Nápověda k funkcím
přehrávání snímků
BACK/
NEXT
Výběr snímků
V VOLUME
Nastavení hlasitosti
Histogram (21)
•
se zobrazí, je-li
zobrazování histogramu
vypnuto.
19
Indikátory na displeji
C
Displej
Indikace
Médium pro přehrávání
(„Memory Stick Duo“,
Vnitřní paměť)
Složka přehrávání (60)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
8/8 12/12
Číslo snímku/počet
snímků nahraných ve
vybrané složce
Změna složky (60)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Režim měření (46)
Blesk
Vyvážení bílé (49)
20
C:32:00
Zobrazení vnitřní
diagnostiky (112)
ISO400
ISO Hodnota (45)
+2.0EV
Hodnota expozice (45)
500
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
Změna zobrazení stavu na displeji
Tlačítko v (DISP)
(Stav na displeji)
Při každém stisknutí tlačítka v (DISP)
na ovládacím tlačítku se displej změní
následujícím způsobem:
Indikátory zapnuty
Indikátory zapnuty*
• Prohlížíte-li snímky v jasném venkovním
světle, můžete zvýšit jas podsvícení LCD
displeje.
Následkem toho se však bude rychleji
vybíjet akumulátor.
• Histogram se nezobrazí v níže uvedených
situacích:
Během expozice
– Je-li zobrazena nabídka.
– Při nahrávání videoklipů.
Během přehrávání
– Je-li zobrazena nabídka.
– V zobrazení přehledu.
– Používáte-li transfokaci při přehrávání.
– Při otáčení fotografií.
– Během přehrávání videoklipů.
• Velké rozdíly v histogramech zobrazených
při fotografování a při přehrávání mohou
být způsobeny těmito okolnostmi:
– Odpálení blesku.
– Vysoká nebo pomalá rychlost závěrky.
• Histogram snímků pořízených jinými
fotoaparáty se nemusí zobrazit vůbec.
z Nastavení EV (Hodnota expozice) podle
histogramu
A
Histogram zapnut*
Během přehrávání
se zobrazí
informace o
snímku.
Indikátory vypnuty*
Zobrazení
histogramu
(strana 21)
B
Tmavý
Jasný
Histogram je graf znázorňující rozdělení
jasů ve snímku. Stiskněte opakovaně v
(DISP) na ovládacím tlačítku, dokud se
na displeji nezobrazí histogram. Pokud
je snímek světlý, více sloupců je v grafu
vpravo, pokud je tmavý je více sloupců
vlevo.
A Počet pixelů
B Jas
* Jas podsvícení LCD displeje.
• Histogram se zobrazí i při přehrávání
jednoho snímku, ale expozici pak nelze
nastavit.
21
Použití vnitřní paměti
Fotoaparát je vybaven přibližně 31 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout.
Dokonce i v případě, že není k dispozici karta „Memory Stick Duo“, lze snímky
ukládat do této vnitřní paměti.
• Videoklipy s nastavenou velikostí obrazu [640(Lepší)] nelze nahrávat do vnitřní paměti.
Je-li vložena karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky se ukládají na kartu „Memory
Stick Duo“.
[Přehrávání]: Snímky na kartě „Memory Stick Duo“
se přehrávají.
[Nabídka, Nastavení, atd.]: Na snímky na kartě
„Memory Stick Duo“ mohou být použity různé
funkce.
B
B
Vnitřní
paměť
Není-li vložena žádná karta „Memory
Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky se ukládají do vnitřní paměti.
[Přehrávání]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se
přehrávají.
[Nabídka, Nastavení, atd.]: Na snímky ve vnitřní
paměti mohou být použity různé funkce.
Snímky uložené ve vnitřní paměti
Doporučujeme data vždy zkopírovat (zálohovat) některým z následujících postupů.
Kopírování (zálohování) dat na kartu „Memory Stick Duo“
Připravte si kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou a poté
postupujte podle pokynů v části [Kopírovat] (strana 66).
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Provádějte postup popsaný na str. 85, 86 nebo 89, 90 pouze po vyjmutí „Memory Stick
Duo“ z fotoaparátu.
• Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nelze kopírovat do vnitřní paměti.
• Po propojení fotoaparátu a počítače víceúčelovým kabelem můžete kopírovat data uložená ve
vnitřní paměti do počítače. Data uložená na počítači nelze kopírovat do vnitřní paměti.
22
Základní postupy
Použití ovladače režimů
Ovladač režimů nastavte na požadovanou funkci.
Ovladač režimů
Základní postupy
:
Režim Automatické nastav.
Umožňuje snadné fotografování s automatickým nastavením. t
strana 24
P :
Režim Automat.program*
Umožňuje fotografování s automatickým nastavením expozice
(rychlost závěrky i hodnota clony).
M:
Režim Fotografování s ruč. nastav.expoz.*
Umožňuje fotografování s ručním nastavením expozice (rychlost
závěrky i hodnota clony). t strana 31
:
Režim záznamu videoklipů
Umožňuje nahrávat videoklipy se zvukem. t strana 24
/
/
/
/
/SCN: Režim Volba scény
Umožňuje fotografovat s přednastavenými hodnotami podle typu
scény.
Z nabídky lze vybrat ,
, , , je-li ovladač režimů nastaven do
polohy SCN. t strana 28
* Pomocí této nabídky můžete volit různá nastavení. (Podrobnosti o dostupných funkcích t
strana 40)
23
Snadné fotografování (Režim
Automatické nastav.)
Ovladač režimů
Tlačítko spouště
Tlačítko Makro
Tlačítko DISP
Tlačítko Blesk
Tlačítko
transfokátoru
Tlačítko MENU
Tlačítko HOME
Tlačítko samospouště
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Ovládací tlačítko
1 Ovladačem režimů vyberte požadovanou funkci.
Při fotografování snímků (režim Automatické nastav.): Vyberte
Při nahrávání videoklipů: Vyberte
.
.
2 Stabilního držení fotoaparátu dosáhnete tím, že přitisknete lokty pevně k
tělu.
Umístěte objekt do středu
rámečku.
3 Stiskněte tlačítko spouště.
Při fotografování:
1Zaostřete stisknutím a namáčknutím tlačítka spouště.
Zelený indikátor z (blokování AE/AF) bliká a po zaznění pípnutí se rozsvítí nepřerušovaně.
24
Snadné fotografování (Režim Automatické nastav.)
2Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.
Při snímání videoklipů:
Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko spouště nadoraz.
Základní postupy
Indikátor expozice/
zaostření (AE/AF)
Fotografování objektu, který se obtížně zaostřuje
• Nejkratší vzdálenost při fotografování je přibl. 50 cm (W)/90 cm (T). Fotografujete-li objekt z
ještě kratší vzdálenosti, použijte režim makrosnímku (Makro) (strana 26).
• Pokud fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor expozice/zaostření
(AE/AF) pomalu blikat a neozve se žádný zvuk. Rámeček autofokusu navíc zmizí. Změňte
kompozici snímku a zaostřete znovu.
Zaostření může být obtížné v následujících případech:
–
–
–
–
–
–
Objekt je ve tmě a ve velké vzdálenosti.
Slabý kontrast mezi objektem a pozadím.
Objekt je za sklem.
Objekt se rychle pohybuje.
Dochází k odrazu světla nebo odleskům na povrchu.
Objekt je podsvícen nebo je přítomno blikající světlo.
W/T Použití transfokace
Stisknutím T objekt přiblížíte a stisknutím W jej oddálíte.
Lehké stisknutí tlačítka přibližuje pomalu a stisknutí tlačítka nadoraz přibližuje rychle.
• Jestliže stupnice přiblížení překročí 10×, fotoaparát použije digitální transfokaci.
Podrobnosti týkající se nastavení [Digitál. transf.] a kvality obrazu viz strana 72.
• Při natáčení videoklipu nelze měnit stupeň transfokace.
25
Snadné fotografování (Režim Automatické nastav.)
Blesk (Výběr režimu blesku pro fotografie)
Opakovaným stisknutím B ( ) na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný režim.
(Bez indikace): Automatický blesk
Zableskne, je-li nedostatek světla nebo v protisvětle (výchozí nastavení).
: Nucený blesk
: Pomalá synchronizace (Nucený blesk)
Rychlost závěrky je na tmavých místech pomalá, aby mohlo být zřetelně zachyceno pozadí,
které se nachází mimo dosah blesku.
: Vypnutý blesk
• Při použití blesku blesk automaticky vyskočí a odpálí se. Po použití blesku jej ručně zavřete.
• Blesk se odpálí dvakrát. První záblesk nastaví množství světla.
• Při nabíjení blesku se zobrazí
.
Makro (snímání zblízka)
Opakovaným stisknutím b (
) na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný režim.
(Bez indikace): Makro vypnuto
: Makro zapnuté (krajní poloha W: přibl. 2 cm nebo dále , krajní poloha T: přibl. 90 cm nebo
dále)
• Doporučuje se posunout transfokátor až do krajní polohy W.
• Hloubka ostrosti se zmenšuje a fotografovaný objekt se může nacházet částečně mimo rovinu
ostrosti.
• Při fotografování v režimu Makro rychlost autofokusu klesá.
26
Snadné fotografování (Režim Automatické nastav.)
Použití samospouště
Opakovaným stisknutím V (
) na ovládacím tlačítku vyberete požadovaný režim.
(Bez indikace): Samospouš vypnuta
: Nastavení 10sekundového zpoždění samospouště
: Nastavení 2sekundového zpoždění samospouště
Indikátor
samospouště
Základní postupy
Stiskněte tlačítko spouště, začne blikat indikátor samospouště a ozve se zvukový signál
závěrky.
Pro zrušení stiskněte V ( ) znovu.
• Použitím 2sekundového zpoždění samospouště zabráníte rozmazání snímku. Závěrka
se spustí 2 sekundy po stisknutí tlačítka spouště, což omezí pohyb fotoaparátu v
průběhu stisknutí tlačítka spouště.
27
Fotografování snímků (Volba scény)
Tlačítko MENU
Tlačítko spouště
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Ovládací tlačítko
Ovladač režimů
Ovladačem režimů vyberte režim (
/
/
/
/
)
1 Pomocí ovladače režimů vyberte požadovaný režim funkce Volba scény (
/
/
/
).
2 Stiskněte tlačítko spouště.
Z nabídky SCN vyberte režim ( /
/ / )
1 Ovladačem režimů vyberte SCN.
2 Stiskněte MENU, a vyberte z nabídky
/
/
/
pomocí b/B na
ovládacím tlačítku (strana 39).
3 Stiskněte tlačítko spouště.
• Podrobnosti o režimu viz následující strana.
Zrušení volby scény
Nenastavujte ovladač režimů do jiného režimu než Volba scény.
28
/
Fotografování snímků (Volba scény)
Režimy volby scény
Následující režimy jsou nastaveny tak, aby odpovídaly podmínkám scény.
Režimy vybrané ovladačem režimů
Vysoká citlivost
Umožňuje fotografování za
zhoršených světelných
podmínek bez blesku a
omezuje rozmazání pohybu.
Režimy vybrané z nabídky na
obrazovce
Soumrak*
Pláž
Zamlžení
Umožňuje fotografovat měkčí
portréty osob, snímky květin
apod.
Pokročilé snímání
sportu
Vhodný pro fotografování
rychlého pohybu, jako např. při
sportu.
• Během namáčknutí spouště
dojde k odhadu pohybu
objektu a nastavení zaostření.
Portrét za soumr.*
Umožňuje fotografovat ostré
snímky osob s noční scénou v
pozadí bez ztráty atmosféry.
Umožňuje věrně zaznamenat
modř vody, fotografujete-li u
moře či u jezera.
Základní postupy
Umožňuje fotografovat noční
scény z velké vzdálenosti při
zachování setmělé atmosféry
okolí.
Sníh
Umožňuje zaznamenat jasné
snímky zasněžené scény nebo
scény, ve které převažuje bílá
barva, aniž by byly barvy
zašedlé.
Ohňostroj*
Umožňuje zaznamenat
ohňostroj v celé jeho kráse.
• Fotografujete-li snímky s
použitím předsádky (není
součástí dodávky), nemusí být
možné zaznamenat ohňostroj
v celé kráse.
Krajina
Zaostří pouze na vzdálený
objekt, např. při fotografování
krajiny.
* Fotografujete-li snímky v režimu
(Portrét za soumr.),
(Soumrak) nebo
(Ohňostroj),
dochází ke snížení rychlosti závěrky a častějšímu výskytu rozmazání, proto se doporučuje použít
stativ.
29
Fotografování snímků (Volba scény)
Funkce, které můžete použít v režimu Volba scény
Fotoaparát automaticky zvolí celou řadu nastavení podle povahy dané scény, aby
dosáhl optimálního výsledku. Dostupnost některých možnosti závisí na vybraném
režimu volby scény.
( : můžete volit požadované nastavení)
Makro
—
—
Blesk
—
/
Detekce
obličejů
—
Série/Řada
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
—
—
—
—
—
EV
Vyváž. bílé
Bez červ.
Očí
*
—
—
—
—
SteadyShot
Samospoušť
—
* [Blesk] u volby [Vyváž. bílé] nelze vybrat.
30
—
—
—
—
—
—
—
—
Fotografování s ruční expozicí
Tlačítko spouště
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Ovládací tlačítko
1 Ovladačem režimů vyberte M a na ovládacím tlačítku stiskněte z.
• [SET] ve spodním levém rohu obrazovky se změní na [RETURN] a fotoaparát se nastaví do
režimu nastavení ruční expozice.
Základní postupy
Ovladač režimů
2 Ovládacím tlačítkem upravte ručně expozici.
b/B: Clona (hodnota F)
v/V: Rychlost závěrky
Hodnota clony
RETURN
Rychlost závěrky
• Vyberte hodnotu clony následujícím způsobem:
– Je-li transfokátor nastaven zcela do polohy W, můžete vybrat clonu F3,5 nebo F8,0.
– Je-li transfokátor nastaven zcela do polohy T, můžete vybrat clonu F4,4 nebo F10.
• Rychlost závěrky můžete vybrat od 30 do 1/2 000 sekundy.
• Rozdíl mezi nastavením a odpovídající expozicí stanovenou fotoaparátem se zobrazí na
displeji jako hodnota EV (strana 45). 0EV znamená nejvhodnější hodnotu nastavenou
fotoaparátem.
3 Stiskněte tlačítko spouště.
31
Fotografování s ruční expozicí
• Chcete-li vybrat režim blesku, Makro, samospoušť, stiskněte tlačítko stav na displeji z a zrušte
režim fotografování Ruční expozice ([RETURN] se změní na displeji na [SET].).
• Blesk je nastaven na (Blesk zapnutý) nebo
(Blesk vypnutý).
• Je-li rychlost závěrky rychlejší než 1 sekunda, rychlost závěrky je znázorněna pomocí [“],
například [1“].
• Nastavíte-li pomalejší rychlost závěrky, doporučuje se použít stativ z důvodu zabránění účinků
vibrací.
• Sníží-li se rychlost závěrky pod určitou hodnotu, aktivuje se automaticky funkce NR pomalé
závěrky pro snížení šumu na snímku, a na displeji se zobrazí [NR].
• Vyberete-li pomalou rychlost závěrky, bude uložení dat chvíli trvat.
32
Prohlížení snímků
Tlačítko
(Transfokace při
přehrávání)/
(Přehled)
Tlačítko
(Transfokace při
přehrávání)
Tlačítko
(Přehrávání)
Tlačítko MENU
Tlačítko z
Tlačítko HOME
Ovládací tlačítko
1 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
• Stisknete-li tlačítko
(Přehrávání) tehdy, je-li fotoaparát vypnutý, zapne se automaticky a
přejde do režimu přehrávání. Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, stiskněte znovu
tlačítko
(Přehrávání).
Základní postupy
Tlačítko v/V/b/B
2 Vyberte snímek pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Videoklip:
Stisknutím z přehrajte videoklip. (Přehrávání zastavíte opětovným stisknutím z.)
Chcete-li videoklip převinout rychle vpřed, stiskněte B; pro rychlé převinutí zpět
stiskněte b. (Stisknutím z se vrátíte do běžného přehrávání.)
Po stisknutí tlačítka V se zobrazí obrazovka pro ovládání hlasitosti , poté můžete
hlasitost upravit stisknutím b/B.
• Videoklipy s velikostí snímku [320] se zobrazí v menší velikosti.
/
Zobrazení zvětšeného snímku (transfokace při přehrávání)
Během zobrazení fotografie stiskněte .
Chcete-li transfokaci zrušit, stiskněte .
Upravte polohu pomocí v/V/b/B.
Chcete-li zrušit transfokaci při přehrávání, stiskněte z.
• Uložení zvětšených snímků viz [Ořezat] (strana 58).
33
Prohlížení snímků
Zobrazení obrazovky přehledu
Stisknutím
(Přehled) v okamžiku, kdy je zobrazený snímek, zobrazíte přehled
snímků.
Vyberte snímek pomocí v/V/b/B.
Chcete-li se vrátit k zobrazení jednoho snímku, stiskněte z.
• Také můžete otevřít obrazovku přehledu, pokud vyberete [
Zobrazení přehledu] z
(Prohlížení snímků) na obrazovce HOME.
• Při každém stisknutí
(Přehled) se počet snímků na obrazovce přehledu zvýší.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“, na které je více složek, vyberte stisknutím b
pruh pro výběr složky, a poté vyberte požadovanou složku stisknutím v/V.
Pruh pro výběr složky
34
Mazání snímků
Tlačítko
(Přehled)
Tlačítko
(Přehrávání)
Tlačítko MENU
Ovládací tlačítko
1 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
Základní postupy
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
2 Stiskněte MENU v režimu zobrazení jednoho snímku nebo zobrazení
přehledu.
3 Vyberte
[Vymazat] pomocí v na ovládacím tlačítku.
4 Pomocí b/B vyberte požadovanou metodu mazání z možností [Toto foto],
[Více snímků] a [Vše ve složce], potom stiskněte z.
35
Mazání snímků
Vyberete-li [Toto foto]
Můžete vymazat vybrané snímky.
Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Vyberete-li [Více snímků]
Můžete vybrat a vymazat několik snímků současně.
1 Vyberte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte z.
Symbol
se zobrazí v zaškrtávacím políčku snímku.
Jeden snímek
Zobrazení přehledu
2 Stiskněte MENU.
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Vyberete-li [Vše ve složce]
Můžete vymazat všechny snímky ve vybrané složce.
Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
• Můžete také vymazat všechny snímky ve složce, vyberete-li [Více snímků] na
obrazovce přehledu. Vyberte pomocí b pruh pro výběr složky a připojte ke složce
značku
.
36
Informace o různých funkcích – HOME/
Nabídka
Použití obrazovky HOME
Obrazovka HOME je výchozí obrazovkou pro všechny funkce fotoaparátu, a lze ji
vyvolat bez ohledu na nastavený režim (fotografování/prohlížení).
Ovládací tlačítko
Tlačítko HOME
Základní postupy
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazte obrazovku HOME.
Kategorie
Položka
Nápověda
2 Vyberte kategorii pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
3 Vyberte položku pomocí v/V, poté stiskněte z.
• Obrazovku HOME nelze zobrazit, pokud je aktivní připojení PictBridge nebo USB.
• Stisknete-li tlačítko HOME znovu, fotoaparát se nastaví zpět do režimu
fotografování nebo prohlížení.
37
Informace o různých funkcích – HOME/Nabídka
Položky nabídky HOME
Po stisknutí tlačítka HOME se zobrazí následující položky. Na obrazovce se může
zobrazit i nápověda k jednotlivým položkám.
Kategorie
Položky
Snímání*
Snímání (strana 23)
Prohlížení snímků
Jeden snímek (strana 53)
Zobrazení přehledu (strana 53)
Prezentace (strana 53)
Tisk, Ostatní
Tisk (strana 97)
Hudební nástroj (strana 92)
Staž.hudby
Správa paměti
Form.hudby
Paměťový nástroj
Nástroj Memory Stick (strana 64)
Formát.
Tvorba nahr. Složky
Změna nahr. Složky
Kopírovat
Nástroj vnitřní paměti (strana 67)
Formát.
Nastav.
Hlavní nastavení
Hlavní nastavení 1 (strana 68)
Zvuk
Přír.funkce
Inicializace
Hlavní nastavení 2 (strana 69)
Spojení USB
COMPONENT
Videovýstup
Nastavení pro záběr
Nastavení pro fotografování 1 (strana 71)
Iluminátor AF
Ř. Mřížky
Režim AF
Digitál. transf.
Předsádka
Nastavení pro fotografování 2 (strana 74)
Autom. Prohlížení
Nastavení hodin (strana 75)
Language Setting (strana 76)
* Bude aplikován režim fotografování vybraný ovladačem režimů.
38
Informace o různých funkcích – HOME/Nabídka
Použití nabídky
Ovládací tlačítko
Tlačítko MENU
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
Základní postupy
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Přír. funkce
Nastavení [Přír.funkce] na [Vyp.] vypne
funkci nápovědy (strana 68).
• Nabídka se zobrazí pouze během režimu fotografování a přehrávání.
• V závislosti na vybraném režimu se zobrazí různé položky.
2 Vyberte požadovanou položku nabídky pomocí v/V na ovládacím tlačítku.
• Jestliže je požadovaná položka nabídky mimo displej, tiskněte opakovaně v/V, dokud se
neobjeví na displeji.
3 Vyberte nastavení pomocí b/B.
• Jestliže je požadované nastavení mimo displej, stiskněte opakovaně b/B, dokud se neobjeví
na displeji.
• Vyberte položku v režimu přehrávání, a stiskněte z.
4 Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
39
Položky nabídky
Dostupné položky nabídky se liší podle nastavení režimu (fotografování/prohlížení) a
polohy ovladače režimů v režimu nahrávání. Na displeji se zobrazují jen dostupné
položky nabídky.
( : k dispozici)
Poloha ovladače režimů:
P
M
—
—
*
—
—
—
*
—
*
—
Scéna
Nabídka fotografování (strana 41)
Volba scény
—
Velik. snímku
Detekce obličejů
Nahr. režim
Barevný režim
—
ISO
—
—
—
EV
Režim měření
—
—
Ostření
—
—
Vyváž. bílé
—
*
Výkon blesku
—
—
—
*
—
Bez červ. Očí
Kontrast
—
—
—
Ostrost
—
—
—
SteadyShot
—
SETUP
* Ovládání je omezeno podle nastaveného režimu Volba scény (strana 29).
Zobrazení nabídky (strana 56)
(Vymazat)
(Retuš)
(Prezentace)
(Chránit)
(Tisk)
(Otočit)
40
—
—
(Výběr složky)
Použití funkcí pro fotografování
Nabídka fotografování
Funkce dostupné v režimu fotografování pomocí tlačítka MENU jsou popsány níže.
Podrobnosti týkající se obsluhy nabídky viz strana 39.
Režim, který je možné zvolit, je zobrazen bíle.
Režimy vybrané z obrazovky nabídky, je-li
ovladač režimů nastaven do polohoy SCN
Nedostupný
Výchozí nastavení je označeno
.
Vybere výběr scény v nabídce.
Lze fotografovat pomocí přednastavených nastavení, která odpovídají různým
podmínkám scény (strana 28).
Velik. snímku: Výběr velikosti snímku
Použití funkcí pro fotografování
Volba scény: Výběr volby scény
Pro snímky
Výběr velikosti snímku pro fotografování. Podrobnosti
viz strany 11, 12.
Pro videoklipy
(Lepší)
(Standard)
Výběr velikosti snímku pro nahrávání videoklipů.
Podrobnosti viz strana 12.
41
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Detekce obličejů: Detekce tváře osoby
Výběr funkce detekce obličejů.
(Zap.)
Detekuje tváře osob a automaticky upraví nastavení
zaostření, blesk, expozici. vyvážení bíle a redukci
čevených očí.
Indikátor detekce obličejů
Rámeček detekce obličejů
(Vyp.)
Funkce Detekce obličejů se nevyužívá.
• Je-li [Detekce obličejů] nastaveno na [Zap.]:
– Nelze použít iluminátor AF.
– Nelze použít digitální transfokaci.
• Dostupné pouze pro [Zamlžení], výchozí nastavení je [Zap.].
• Může být detekováno až 8 obličejů osob. Při fotografování však mohou být funkcí
[Zamlžení] detekovány nejvýše 2 tváře objektů.
• Bude-li ve fotoaparátu detekováno více objektů, vyhodnotí se v přístroji hlavní objekt
a na něj se přednostně zaostří.
• Rámeček, na který je provedeno zaostření, se po namáčknutí spouště zbarví zeleně.
Všechny objekty ve stejné vzdálenosti, ve které se nachází objekt, na který je ostřeno,
budou zaostřeny, přestože se rámečky nezbarví zeleně.
• Funkce Detekce obličejů nemusí v závislosti na podmínkách fungovat.
42
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Nahr. režim: Výběr metody sériového fotografování
Určuje, zda při stisknutí tlačítka spouště bude provedeno sériové fotografování či nikoliv.
(Normální)
(Série)
Sériové fotografování je vypnuté.
Po stisknutí a přidržení tlačítka spouště fotoaparát
zaznamená 100 snímků za sebou.
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(vypnutý blesk).
Zaznamenává řadu tří snímků; hodnota expozice je u
jednotlivých snímků automaticky posunutá (Expoziční
řada).
Čím větší hodnota kroku expozice, tím větší posun
hodnoty expozice.
• Nemůžete-li odhadnout správnou expozici, fotografujte v
režimu expoziční řady, v němž jsou exponovány tři snímky
s různou expozicí. Později můžete vybrat snímek s nejlepší
expozicí.
Použití funkcí pro fotografování
• Blesk je nastaven na
BRK±0,3EV
• Jestliže je ovladač režimů nastaven na
, nebude režim
Expoziční řada k dispozici.
• Blesk je nastaven na
(vypnutý blesk).
Režim Série
• Při fotografování se samospouští se uloží pět snímků.
• Je-li při pořizování snímků ovladač režimů nastaven do polohy M, nelze vybrat rychlost závěrky
1/3 sekund nebo pomajelší.
• Interval ukládání je přibližně 0,51 sekund. Interval mezi snímky se prodlouží v závislosti na
nastavení velikosti snímku.
• Je-li kapacita akumulátoru téměř vyčerpána nebo pokud je vnitřní paměť či karta „Memory Stick
Duo“ plná, režim Série se zastaví.
Režim Expoziční řada
• Zaostření a vyvážení bílé jsou nastaveny podle prvního snímku a zůstanou u dalších snímků
stejné.
• Je-li při pořizování snímků ovladač režimů nastaven do polohy M, nelze vybrat rychlost závěrky
1/3 sekund nebo pomajelší.
• Při ruční úpravě expozice (strana 45) se expozice mění podle výsledné, upravené hodnoty.
• Interval ukládání je přibližně 0,51 sekund.
43
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
• Je-li objekt příliš jasný nebo příliš tmavý, nemusí být možné správně fotografovat s vybranou
hodnotou kroku expozice.
Barevný režim: Změna živosti barev snímku nebo přidání
speciálních efektů
Můžete změnit jas snímku i přidat různé efekty.
(Normální)
Snímek bude mít standardní barvy.
(Živý)
Snímek bude mít jasné a hluboké barvy.
(Přírodní)
Snímek bude mít přirozené barvy.
(Sépie)
Snímek bude monochromatický a zbarvený do hněda.
(Černobílý)
Snímek bude černobílý.
• Při natáčení videoklipů můžete vybrat pouze efekt [Normální], [Sépie] nebo [Černobílý].
44
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Nabídka fotografování
ISO: Nastavení citlivosti na světlo
Nízká citlivost ISO
Vysoká citlivost ISO
Nastaví citlivost ISO.
(Auto)
• Podrobnosti o citlivosti ISO viz strana 9.
• Při nastavení Série nebo Expoziční řada můžete vybrat pouze z možností [ISO AUTO], [ISO 100]
až [ISO 400].
• Při fotografování za jasných světelných podmínek fotoaparát automaticky zvýší barevnost, aby
snímek nebyl příliš světlý (kromě případu, kdy je [ISO] nastaveno na [ISO 100].).
Použití funkcí pro fotografování
Rozmazání snímku na temných místech nebo u
pohyblivých objektů lze omezit zvýšením citlivosti ISO
(vyberte vyšší číslo). Zvýšíte-li však citlivost ISO, snímky
budou obsahovat více šumu. Nastavte stupeň citlivosti
ISO podle podmínek fotografování.
EV: Přizpůsobení intenzity světla
Ruční úprava expozice.
Směrem k –
Směrem k +
–2.0EV
Směrem k –: Tmavší obrázek.
0EV
Expozice je automaticky zvolena fotoaparátem.
+2.0EV
Směrem k +: Jasnější obrázek.
• Podrobnosti o expozici viz strana 9.
• Hodnotu kompenzace lze nastavit v krocích po 1/3 EV.
• Fotografujete-li objekt za velmi jasných nebo temných podmínek nebo použijete-li blesk, nemusí
být nastavení expozice účinné.
45
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Režim měření: Výběr režimu měření expozice
Určuje režim měření expozice, který stanoví, podle které části objektu bude
vyhodnocena expozice.
(Víceb.)
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny
oblasti. Fotoaparát stanoví dobře vyváženou expozici
(Vícebodové měření).
(Střed.)
Fotoaparát vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici
na základě jasu objektu v tomto místě (Vážené měření
expozice s důrazem na střed).
(Jednobod.)
(Pouze pro snímky)
Měří pouze malou část objektu (Jednobodové měření).
• Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt
v protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný
kontrast.
Nitkový kříž jednobodového
měření expozice
Pozice na objektu
• Podrobnosti o expozici viz strana 9.
• Při použití jednobodového měření nebo měření podle středu se doporučuje nastavit [Ostření] na
[Střed AF], aby fotoaparát zaostřoval na místo použité k měření expozice (strana 47).
46
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Nabídka fotografování
Ostření: Změna metody ostření
Můžete určit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte tuto nabídku.
(Více. AF)
Zaostří automaticky na objekt nacházející se v celé ploše
rámečku autofokusu.
• Tento režim je užitečný, jestliže se objekt nenachází ve
středu záběru.
Indikátor rámečku
autofokusu
(Střed AF)
(Pouze pro snímky)
Zaostří automaticky na objekt nacházející se uprostřed
rámečku autofokusu.
• Použitím funkce blokování zaostřené vzdálenosti lze
komponovat snímek tak, jak potřebujete.
Rámeček autofokusu
Použití funkcí pro fotografování
Rámeček autofokusu
(Pouze pro snímky)
Indikátor rámečku autofokusu
(Jednobod. AF)
(Pouze pro snímky)
Automaticky zaostří na velmi malý objekt nebo úzkou
oblast.
• Použitím funkce blokování zaostřené vzdálenosti lze
komponovat snímek tak, jak potřebujete. Držte fotoaparát
klidně tak, aby objekt nevybočil z rámečku autofokusu.
Rámeček autofokusu
Indikátor rámečku autofokusu
47
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Nabídka fotografování
0.5 m
Zaostří na objekt podle dříve nastavené vzdálenosti.
(Přednastavené ostření)
1.0 m
• Použijte „Přednastavené ostření“, je-li obtížné zaostřit
automaticky, například při fotografování objektu za sítí
nebo za oknem.
3.0 m
7.0 m
(nekonečno)
• AF znamená Autofokus – automatické zaostřování.
• Nastavení funkce Přednastavené ostření umožňuje toleranci chyby ve vzdálenosti. Nastavení
transfokátoru do krajní polohy T nebo nasměrování objektivu nahoru nebo dolů sníží chybu.
• Použijete-li Digitální transfokaci nebo iluminátor AF, rámeček autofokusu se nezobrazí nebo se
zobrazí tečkovanou linkou. V takovém případě fotoaparát zaostří na objekt uprostřed displeje.
z Objekt nelze zaostřit
Při fotografování objektu nacházejícího se na okraji rámečku (nebo displeje) nebo při použití
funkce [Střed AF] nebo [Jednobod. AF] nemusí fotoaparát zaostřit na objekt na okraji rámečku.
P
96
V takových případech postupujte takto:
1 Změňte kompozici snímku tak, aby se objekt nacházel uprostřed rámečku autofokusu,
a namáčknutím tlačítka spouště zaostřete na objekt (blokování zaostřené vzdálenosti).
Rámeček autofokusu
Indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
Dokud nestisknete tlačítko spouště nadoraz, můžete opakovat celý postup, kolikrát
chcete.
2 Jakmile indikátor expozice/zaostření (AE/AF) přestane blikat a zůstane rozsvícený,
stiskněte tlačítko spouště nadoraz a záběr vyfotografujte.
48
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Nabídka fotografování
Vyváž. bílé: Nastavení vyvážení barev
Upraví nastavení barev podle okolních světelných podmínek. Použijte tuto funkci,
jsou-li barvy snímku nepřirozené.
(Auto)
Automatické vyvážení bílé barvy.
Nastavení venkovních podmínek za jasného nebe, při
západu slunce, při nočních scénách, při fotografování
neonových světel nebo ohňostroje.
(Oblačno)
Nastavení pro zamračenou oblohu nebo stinná místa.
(Zářivky 1)/
(Zářivky 2)/
(Zářivky 3)
[Zářivky 1]: Nastavení pro bílé zářivkové osvětlení.
[Zářivky 2]: Nastavení pro přirozeně bílé zářivkové
osvětlení.
[Zářivky 3]: Nastavení pro denní bílé zářivkové
osvětlení.
n (Žárovky)
Použití funkcí pro fotografování
(Denní světlo)
Nastavení vhodné pro místa osvětlená žárovkami nebo
jasným světlem, např. ve fotostudiu.
49
Nabídka fotografování
(Blesk)
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Nastavení určené pro fotografování s bleskem.
• Při nahrávání videoklipu nelze tuto možnost zvolit.
• Podrobnosti o vyvážení bílé viz strana 10.
• Při zářivkovém blikajícím osvětlení nemusí funkce vyvážení bílé pracovat správně ani v případě,
že vyberete [Zářivky 1], [Zářivky 2] nebo [Zářivky 3].
• S výjimkou režimu [Blesk] je funkce [Vyváž. bílé] při použití blesku nastavena na [Auto].
Výkon blesku: Nastavení intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
+2.0EV
Směrem k +: Zvyšuje intenzitu blesku.
0EV
Intenzita blesku, kterou fotoaparát upraví automaticky.
–2.0EV
Směrem k –: Snižuje intenzitu blesku.
• Intenzitu blesku lze nastavit v krocích po 1/3 EV.
• Hodnota není na displeji zobrazena. Je znázorněna jako
nebo
.
• Informace o změně režimu blesku viz strana 26.
• Je-li objekt příliš jasný nebo tmavý, toto nastavení nemusí být účinné.
Bez červ. Očí: Redukce jevu červených očí
Z důvodu snížení jevu červených očí při použití
blesku se blesk před exponováním odpálí
dvakrát nebo vícekrát.
50
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Nabídka fotografování
(Auto)
Pokaždé, kdy je zapotřebí, redukuje jev červených očí,
pokud je použita funkce Detekce obličejů.
(Zap.)
Blesk zableskne vždy, čímž dojde k potlačení jevu
červených očí.
(Vyp.)
Nepoužívá se funkce Redukce červených očí.
Kontrast: Úprava kontrastu
Upraví kontrast snímku.
(–)
Směrem k –: Sníží kontrast.
(Normální)
(+)
Směrem k +: Zvýší kontrast.
(DRO)
Upraví kontrast snímku automaticky.
Použití funkcí pro fotografování
• Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud se závěrka nespustí. Obvykle
to trvá sekundu po stisknutí tlačítka spouště. Objekt by se během této doby neměl pohybovat.
• Redukce červených očí nemusí dosáhnout požadovaného účinku. Záleží to na individuálních
rozdílech a podmínkách, jako je např. vzdálenost osoby nebo to, zda se osoba dívala jinam při
předblesknutí. V takovém případě můžete jev červených očí zkorigovat po pořízení snímku
použitím funkce [Retuš] v nabídce pro prohlížení (strana 58).
• Pokud nepoužijete funkci Detekce obličejů, nebude funkce Bez červ. očí pracovat správně ani v
případě, že vyberete režim [Auto].
• Použijete-li blesk, pokud je [Režim měření] nastaveno na
[Střed.] nebo [Jednobod.], kontrast se automaticky
neupraví.
Ostrost: Úprava ostrosti
Upraví ostrost snímku.
(–)
Směrem k –: Jemnější snímek.
(Normální)
(+)
Směrem k +: Ostřejší snímek.
51
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
SteadyShot: Nastavení režimu stabilizace
Nastavení režimu stabilizace.
(Snímání)
Při namáčknutí tlačítka spouště aktivuje stabilizaci.
(Pokrač.)
Stabilizace je aktivována vždy. Záběr bude stabilizován
například i při přiblížení vzdáleného objektu.
• Spotřeba energie akumulátoru je vyšší než v režimu
[Snímání].
(Vyp.)
Režim stabilizace není použit.
• V režimu Automatického nastavení bude režim [SteadyShot] nastaven na [Snímání].
• Pro videoklipy lze nastavit pouze [Pokrač.] nebo [Vyp.].
Výchozí nastavení je [Pokrač.].
• V následujících případech nemusí stabilizace pracovat správně.
– Je-li chvění fotoaparátu příliš silné.
– Je-li rychlost závěrky pomalá, například při fotografování za šera a v noci.
SETUP: Výběr nastavení pro fotografování
Vybere nastavení pro funkci fotografování. Tyto položky zobrazené v nabídce jsou
shodné s položkami v nabídce [
Nastavení pro záběr] na obrazovce HOME. Viz
strana 38.
52
Použití funkcí pro prohlížení
Přehrávání snímků z obrazovky
HOME
Můžete si vybrat způsob přehrávání snímků.
Tlačítko HOME
1 Stiskněte HOME.
2 Vyberte
(Prohlížení snímků) pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
3 Vyberte požadovaný způsob prohlížení pomocí v/V.
(Jeden snímek): Přehrávání jednoho snímku
(Zobrazení přehledu): Přehrávání seznamu snímků
Zobrazení seznamu snímků obsažených ve vybrané složce. Pracuje stejným způsobem
jako
(Přehled) (strana 34).
(Prezentace): Přehrávání seznamu snímků
1 Vyberte [
Prezentace] na obrazovce HOME.
Použití funkcí pro prohlížení
Zobrazení naposledy fotografovaného snímku. Pracuje stejným způsobem jako
(Přehrávání) (strana 33).
2 Vyberte [Start] pomocí v/V, poté stisknutím z spusťte přehrávání.
Pozastavení prezentace
Stiskněte z.
Chcete-li znovu spustit přehrávání, vyberte [Pokrač.] pomocí v/V, poté stiskněte z.
• Prezentace se obnoví od snímku, na němž byla pozastavena, hudba však začne hrát od začátku.
53
Přehrávání snímků z obrazovky HOME
Zobrazení předchozího/dalšího snímku
Je-li prezentace pozastavená, stiskněte b/B.
Nastavení hlasitosti hudby
Stisknutím V zobrazte obrazovku ovládání hlasitosti a potom stisknutím b/B upravte
hlasitost.
Ukončení prezentace
Je-li prezentace pozastavena, vyberte [Ukončit] pomocí v/V, poté stiskněte z.
Změna nastavení
Výchozí nastavení je označeno
.
Snímek
Lze vybrat jen v případě, že používáte kartu „Memory Stick Duo“ (není součástí dodávky)
Složka
Přehrává všechny snímky ze zvolené složky.
Vše
Přehrává všechny snímky z karty „Memory Stick Duo“
po pořádku.
Efekty
Jednoduchý
Jednoduchá prezentace vhodná pro širokou škálu scén
Nostalgie
Náladová prezentace s filmovou atmosférou
Elegance
Stylová prezentace ve středním tempu
Aktivní
Velmi rychlá prezentace určená pro aktivní scény
Normální
Základní prezentace, v níž se střídají obrazy v předem
určeném intervalu
• Při nastavení [Jednoduchý], [Nostalgie], [Elegance] nebo [Aktivní] se zobrazují pouze snímky.
• Je-li vybráno [Normální], volba [Hudba] je nastavena na [Vyp.]. Zvuk videoklipu však je slyšet.
54
Přehrávání snímků z obrazovky HOME
Hudba
Hudba je určena výchozím nastavením podle vámi zvoleného efektu. Jakoukoli hudbu lze
ručně nastavit s pomocí efektu dle vašeho výběru.
Music 1
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Jednoduchý].
Music 2
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Nostalgie].
Music 3
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Elegance].
Music 4
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Aktivní].
Vyp.
Nastavení pro prezentaci typu [Normální]. Nepřehrává
se žádná hudba.
Interval
3s
Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu
[Normální].
10 s
30 s
1 min
Auto
Interval je nastaven tak, aby odpovídal vybrané položce
[Efekty].
Nastavení je [Auto], pokud není ve volbě [Efekty]
nastavena hodnota [Normální].
Použití funkcí pro prohlížení
5s
Opakovat
Zap.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se přehrávání zastaví.
z Přidání/změna hudebních souborů
Jako hudební doprovod během prezentace můžete převést do fotoaparátu požadovaný hudební
soubor z disků CD nebo souborů MP3. Hudbu můžete přenést pomocí nástroje [
Hudební
nástroj] v
(Tisk, Ostatní) na obrazovce HOME a softwaru „Music Transfer“ (je součástí
dodávky) nainstalovaného do počítače. Podrobnosti viz str. 92 a 94.
• Do fotoaparátu můžete nahrát až čtyři nahrávky (těmito přenesenými nahrávkami lze nahradit
čtyři stávající nahrávky (Music 1-4)).
• Maximální délka jednoho hudebního souboru pro přehrávání hudby ve fotoaparátu je 3 minuty.
• Nejde-li přehrát hudební soubor z důvodu poškození nebo jiné chyby souboru, spusťte
[Form.hudby] (strana 92) a přesuňte nahrávku znovu.
55
Zobrazení nabídky
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
V této části jsou vysvětleny položky nabídky dostupné po stisknutí tlačítka MENU v
režimu přehrávání. Podrobnosti týkající se použití nabídky: viz strana 39.
(Vymazat): Mazání snímků
Výběr a vymazání snímků na obrazovce s jedním snímkem nebo s přehledem snímků,
viz strana 35.
(Toto foto)
Smazán bude aktuálně vybraný snímek.
(Více snímků)
Snímky budou vybrány a smazány hromadně.
(Vše ve složce)
Budou vymazány všechny snímky ve vybrané složce.
(Prezentace): Přehrávání seznamu snímků
Tato položka má stejnou funkci jako [Prezentace
Viz strana 53.
] na obrazovce HOME.
(Retuš): Retušování vyfotografovaných snímků
Přidává efeky, nebo provádí úpravy nahraného snímku a ukládá jej jako nový soubor.
Původní snímek se zachová.
Retušování snímku
1 Vyberte sníkmky které chcete retušovat v režimu zobrazení jednoho snímku nebo
zobrazení přehledu.
2 Stiskněte MENU.
3 Vyberte [Retuš] s pomocí v/V na ovládacím tlačítku a vyberte s pomocí b/B, poté
stiskněte z.
4 Retušujte snímky podle pokynů pro každý retušovací režim uvedený níže.
• Snímky nelze retušovat když je fotoaparát připojen k televizoru s vysokým rozlišením (HD).
(Měkké ostření)
Rozmaže se okolí vybraného bodu za účelem zvýraznění
objektu.
1 Nastavte střed požadovaného snímku určeného k
retušování pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko
MENU.
2 Vyberte [Úroveň] s pomocí v, poté stiskněte z.
Vyberte s pomocí v/V, poté stiskněte z.
3 Tlačítkem W/T upravte požadovaný rozsah retušování.
4 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
56
Zobrazení nabídky
(Částečná barva)
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Zvýrazní objekt odebráním barev z okolí vybraného bodu.
1 Nastavte střed požadovaného snímku určeného k
retušování pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko
MENU.
2 Tlačítkem W/T upravte požadovaný rozsah retušování.
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
(Rybí oko)
Použití efektu rybího oka kolem vybraného místa.
(Paprskový filtr)
Přidání efektu odlesků ke zdrojům světla.
Použití funkcí pro prohlížení
1 Nastavte střed požadovaného snímku určeného k
retušování pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko
MENU.
2 Vyberte [Úroveň] s pomocí v, poté stiskněte z.
Vyberte s pomocí v/V, poté stiskněte z.
3 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
1 Vyberte [Úroveň] s pomocí v, poté stiskněte z.
Vyberte s pomocí v/V, poté stiskněte z.
2 Tlačítkem W/T upravte požadovaný rozsah retušování.
3 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
57
Zobrazení nabídky
(Ořezat)
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Zaznamená zvětšený přehrávaný snímek.
1 Stisknutím tlačítka W/T určete zvětšením rozsah ořezání.
2 Zvolte bod s pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko
MENU.
3 Vyberte [Velik. snímku] s pomocí v, poté stiskněte z.
Zvolte s pomocí v/V velikost snímku pro nahrávání,
potom stiskněte znovu z.
4 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
• Velikost snímku, který můžete ořezat, se může snímek od
snímku lišit.
• Oříznutím se kvalita snímků může zhoršit.
(Korekce červených
Korekce jevu červených očí vyvolaného bleskem.
očí)
Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
• U některých snímků nemusí být možné opravit jev červených
očí.
(Chránit): Ochrana před náhodným vymazáním
Ochrana snímků před náhodným smazáním. Na chráněném snímku se zobrazí
indikátor
.
(Toto foto)
Ochrana/odemčení vybraného snímku.
(Více snímků)
Umožňuje vybrat a chránit/odemknout více snímků.
Ochrana snímku
1 V režimu zobrazení jednoho snímku nebo zobrazení přehledu vyberte snímky, u kterých
chcete nastavit ochranu.
2 Stiskněte MENU.
58
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Zobrazení nabídky
3 Vyberte [Chránit] pomocí v/V na ovládacím tlačítku a [Toto foto] pomocí b/B, poté
stiskněte z.
Výběr a ochrana snímků
1 Stiskněte MENU v režimu zobrazení jednoho snímku nebo zobrazení přehledu.
2 Vyberte [Chránit] pomocí v/V, a [Více snímků] pomocí b/B, poté stiskněte z.
Při zobrazení jednoho snímku:
3 Vyberte snímek, kterému chcete nastavit ochranu, pomocí b/B, poté stiskněte z.
Vybraný snímek bude označen značkou .
5 Stiskněte MENU.
6 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
V zobrazení přehledu:
3 Vyberte snímek, který chcete chránit, pomocí v/V/b/B, a poté stiskněte z.
Vybraný snímek bude označen značkou
.
4 Chcete-li nastavit ochranu pro další snímky, opakujte krok 3.
5 Chcete-li vybrat všechny snímky ve složce, vyberte pruh pro výběr složky pomocí b, poté
stiskněte z.
Vybraná složka bude označena značkou
.
Použití funkcí pro prohlížení
4 Stisknutím b/B zobrazte ostatní snímky, které chcete chránit, a potom stiskněte z.
6 Stiskněte MENU.
7 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Zrušení ochrany
Vyberte snímek, jehož ochranu chcete zrušit, a odemkněte jej stejným postupem jako
při nastavení ochrany.
Indikátor
(Chránit) zmizí.
• Vezměte na vědomí, že formátováním dojde k vymazání všech uložených dat na
paměťovém médiu, a to i v případě, že jsou chráněna; takto smazané snímky nelze
obnovit.
• Nastavení ochrany snímku může chvíli trvat.
: Přidání značky tiskové objednávky
Přidá značku tiskové objednávky (
Viz strana 100.
) ke snímku, který chcete vytisknout.
59
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Zobrazení nabídky
(Toto foto)
Přidá značku DPOF ke snímku, který je právě vybrán. V
případě, že vybraný snímek má značku DPOF nastavenou,
odstraní značku DPOF .
(Více snímků)
Vybere snímky a přidá k nim značku DPOF. Odstraní
značky DPOF, pokud již byly přidány.
(Tisk): Tisk snímků pomocí tiskárny
Tisk snímků pořízených fotoaparátem.
Viz strana 97.
(Otočit): Otočení snímku
Otočení snímku.
1 Zobrazte snímek, který chcete pootočit.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
3 Vyberte [Otočit] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
4 Vyberte [
], poté otočte snímek pomocí b/B.
5 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
• Chráněné snímky a videoklipy nelze otáčet.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
(Výběr složky): Výběr složky pro prohlížení snímků
Vybere složku se snímkem, které chcete přehrávat, používáte-li ve fotoaparátu kartu
„Memory Stick Duo“.
1 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
60
Zobrazení nabídky
Podrobnosti o operaci 1 strana 39
Zrušení výběru složky
Vyberte [Ukončit] v kroku 2, poté stiskněte z.
z Složky
Fotoaparát ukládá snímky do určené složky na kartě „Memory Stick Duo“. Přístroj umožňuje
změnit složku nebo vytvořit novou.
• Vytvoření nové složky t [Tvorba nahr. Složky] (strana 64)
• Změna složky pro nahrávání snímků t [Změna nahr. Složky] (strana 65)
• Jestliže je na kartě „Memory Stick Duo“ vytvořeno více složek a zobrazí se první nebo poslední
snímek ve složce, objeví se následující indikátory.
: Přechod na předchozí složku
: Přechod na následující složku
: Přechod na předchozí nebo následující složky
Použití funkcí pro prohlížení
61
Úprava nastavení
Úprava funkce Správa paměti a
Nastavení
Výchozí nastavení můžete změnit pomocí
obrazovce HOME.
(Správa paměti) nebo
(Nastav.) na
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Ovládací tlačítko
Tlačítko HOME
1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazte obrazovku HOME.
2 Vyberte
(Správa paměti) nebo
(Nastav.) pomocí b/B na ovládacím
tlačítku.
3 Vyberte položku pomocí v/V, poté stiskněte z.
4 Vyberte požadovanou položku pomocí v/V.
• Lze provést pouze v případě, vyberete-li
(Nastav.).
5 Stiskněte B a vyberte požadované nastavení pomocí v/V, poté stiskněte z.
62
Úprava funkce Správa paměti a Nastavení
6 Vyberte nastavení pomocí v/V, a poté stiskněte z.
Zrušení změny nastavení
Vyberte [Zrušit], pokud je jednou z položek na obrazovce, a poté stiskněte z.
Pokud ne, stiskněte b.
• Nastavení zůstává zachováno i po vypnutí fotoaparátu.
• Stisknete-li tlačítko HOME znovu, fotoaparát se nastaví zpět do režimu fotografování nebo
prohlížení.
Úprava nastavení
63
Správa paměti
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Paměťový nástroj — Nástroj Memory Stick
Tato položka se zobrazí jen tehdy, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick
Duo“.
Formát.
Zformátuje kartu „Memory Stick Duo“. Běžně dodávané karty „Memory Stick Duo“
jsou již naformátovány a lze je ihned začít používat.
• Formátování nenávratně smaže veškerá data na kartě „Memory Stick Duo“ včetně všech
chráněných snímků.
1 Vyberte [Formát.] pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se zpráva „Data na Memory Stick budou vymazána“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Formátování se spustí.
Zrušení formátování
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
Tvorba nahr. Složky
Vytvoří na kartě „Memory Stick Duo“ složku pro ukládání snímků.
1 Vyberte [Tvorba nahr. Složky] pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se obrazovka pro vytvoření složky.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Vytvoří se nová složka s číslem o jedno větším než nejvyšší číslo existující složky a nová
složka se stane aktuální složkou pro ukládání snímků.
Zrušení vytvoření složky
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
• Pokud nevytvoříte novou složku, ukládají se snímky do složky „101MSDCF“.
• Můžete vytvářet složky s názvem do „999MSDCF“.
• Ve fotoaparátu nelze složku smazat. Ke smazání složky použijte počítač apod.
• Snímky se ukládají do této nové složky, dokud není vytvořena nebo vybrána složka jiná.
• Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je složka naplněna, automaticky se vytvoří nová.
• Podrobnosti viz „Názvy a složky pro ukládání obrazových souborů“ (strana 87).
64
Správa paměti
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Změna nahr. Složky
Změní složku právě používanou k nahrávání snímků.
1 Vyberte [Změna nahr. Složky] pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se obrazovka pro výběr složky.
2 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B a [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Zrušení změny složky pro ukládání snímků
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
• Složku „100MSDCF“ nemůžete vybrat jako složku pro ukládání.
• Nahrané snímky nelze přesouvat do jiné složky.
Úprava nastavení
65
Správa paměti
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Kopírovat
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou.
2 Vyberte [Kopírovat] pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se zpráva „Data ve vnitřní paměti budou zkopírována“.
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Zahájí se kopírování.
Zrušení kopírování
Vyberte [Zrušit] v kroku 3, poté stiskněte z.
• Použijte plně nabitý modul akumulátoru. Při kopírování snímků do počítače pomocí modulu
akumulátoru s nízkou zbývající kapacitou se modul akumulátoru může vybít a může dojít
k poškození dat snímků.
• Nelze vybrat snímky ke kopírování.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Chcete-li smazat obsah
vnitřní paměti, vyjměte po kopírování kartu „Memory Stick Duo“, a poté vnitřní paměť
naformátuje ([Formát.]) v nabídce [Nástroj vnitřní paměti] (strana 67).
• Na kartě „Memory Stick Duo“ se vytvoří nová složka, do které se zkopírují všechna data. Nelze
vybrat určitou složku a zkopírovat do ní snímky.
• Značky
(Tisková objednávka) na snímku nebudou zkopírovány.
66
Správa paměti
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Paměťový nástroj — Nástroj vnitřní paměti
Tato položka se nezobrazí, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“.
Formát.
Naformátuje vnitřní paměť.
• Nezapomeňte, že formátování trvale vymaže všechna data ve vnitřní paměti včetně chráněných
snímků.
1 Vyberte [Formát.] pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se zpráva „Data ve vnitřní paměti budou vymazána“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Formátování se spustí.
Zrušení formátování
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
Úprava nastavení
67
Nastav.
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 1
Výchozí nastavení je označeno
.
Zvuk
Nastavení zvuku tlačítek.
Závěrka
Nastavení zvuku závěrky při stisknutí spouště.
Zap.
Nastavení pípnutí/zvuku závěrky při stisknutí ovládacího
tlačítka nebo tlačítka spouště.
Vyp.
Pípnutí/zvuk závěrky je vypnutý.
Přír.funkce
Používáte-li fotoaparát, objeví se nápověda k funkcím.
Zap.
Zobrazování nápovědy k funkcím.
Vyp.
Skrytí nápovědy k funkcím.
Inicializace
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení. Snímky uložené ve vnitřní
paměti zůstanou uchovány i při spuštění této funkce.
1 Vyberte [Inicializace] pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se zpráva „Inicializace všech nastavení“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Nastavení fotoaparátu se obnoví na výchozí hodnoty.
Zrušení inicializace
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
• Během inicializace nevypínejte fotoaparát.
68
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Nastav.
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 2
Výchozí nastavení je označeno
.
Spojení USB
Nastavení režimu USB použité při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně
vyhovující standardu PictBridge pomocí víceúčelového kabelu.
Připojení fotoaparátu k tiskárně vyhovující standardu
PictBridge (strana 97). Připojíte-li fotoaparát k počítači,
automaticky se spustí průvodce kopírováním a snímky
nahrané ve složce ve fotoparátu se zkopírují do počítače.
(se systémem Windows XP/Vista, Mac OS X)
Mass Storage
Naváže mezi fotoaparátem a počítačem nebo jiným
zařízení USB spojení v režimu Velkokapacitní paměť
(strana 85).
Auto
Fotoaparát automaticky rozezná a nastaví komunikaci s
počítačem nebo tiskárnou vyhovující standardu
PictBridge (strany 85 a 97).
• Nelze-li připojit fotoaparát k tiskárně vyhovující standardu
PictBridge pomocí nastavení [Auto], vyberte [PictBridge].
• Nelze-li připojit fotoaparát k počítači nebo zařízení USB
pomocí nastavení [Auto], vyberte [Mass Storage].
Úprava nastavení
PictBridge
COMPONENT
Výběr typu výstupu videosignálu z možností SD a HD(1080i), v souladu s připojeným
televizorem viz strana 77.
HD(1080i)
Vyberte tuto možnost, chcete-li fotoaparát připojit k
televizoru s vysokým rozlišením HD 1080i.
SD
Vyberte tuto možnost, chcete-li fotoaparát připojit k
televizoru, který není kompatibilní se standardem
HD(1080i).
69
Nastav.
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Videovýstup
Nastavení výstupního signálu videa podle barevné obrazové normy připojeného
videozařízení. Barevná obrazová norma televizoru se liší podle země a oblasti.
Chcete-li zobrazit snímky na obrazovce televizoru, zjistěte si, jaká barevná obrazová
norma televizuru se v zemi nebo oblasti používá (strana 79).
70
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například
pro USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (například
pro Evropu).
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Nastav.
Nastavení pro záběr — Nastavení pro
fotografování 1
Výchozí nastavení je označeno
.
Iluminátor AF
Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt
i ve tmavém prostředí.
Iluminátor AF vyzařuje po namáčknutí tlačítka spouště červené světlo, které umožňuje
fotoaparátu lépe zaostřit. Iluminátor zhasne po nastavení zaostření. V tomto okamžiku
se zobrazí indikátor
.
Auto
Používat iluminátor AF.
Vyp.
Nepoužívat iluminátor AF.
Úprava nastavení
• Pokud světlo iluminátoru AF dostatečně nezasáhne objekt nebo objekt není dostatečně
kontrastní, nemusí zaostření proběhnout. (Doporučená maximální vzdálenost je přibližně 3,0 m
(transfokátor: W)/2,9 m (transfokátor: T).)
• Zaostření proběhne, pokud světlo iluminátoru AF dopadá na objekt, bez ohledu na to, zda světlo
dopadá přímo na střed záběru.
• Iluminátor AF nelze použít v těchto případech:
– Je nastaveno přednastavené ostření (strana 47).
–
(režim Pokročilé snímání sportu), v režimu Volba scény je vybrán režim
(Krajina),
(Soumrak) nebo
(Ohňostroj).
– [Detekce obličejů] je nastaveno na [Zap.].
– [Předsádka] je nastaveno na [Tele], [Široko] nebo [Blízko].
• Používáte-li iluminátor AF, není k dispozici běžný rámeček autofokusu a nový rámeček
autofokusu se zobrazí tečkovaně. Autofokus pracuje s upřednostněním objektů umístěných poblíž
středu záběru.
• Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Přestože neohrožuje zdraví, nikdy nehleďte zblízka přímo
do iluminátoru AF.
Ř. Mřížky
Pomocí mřížky můžete snadno komponovat objekt v záběru do vodorovné či svislé
roviny.
Zap.
Zobrazení mřížky.
71
Nastav.
Vyp.
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Mřížka se nezobrazuje.
• Mřížka se nezaznamenává.
Režim AF
Vybere provozní režim automatického zaostřování.
Jeden
Automaticky zaostří, namáčknete-li a podržíte tlačítko
spouště. Tento režim je užitečný při fotografování
nehybných objektů.
Monitor
Automaticky zaostří, dříve než namáčknete a podržíte
tlačítko spouště. Tento režim zkracuje dobu nutnou pro
ostření.
• Spotřeba energie akumulátoru je vyšší než v režimu
[Jeden].
• Iluminátor AF nelze použít v těchto případech:
– [Detekce obličejů] je nastaveno na [Zap.].
– Režim
(režim Pokročilé snímání sportu) je vybraný v režimu Volba scény.
Digitál. transf.
Nastavení režimu digitálního transfokátoru. Fotoaparát umožňuje přiblížit záběr
pomocí optické transfokace (až 10×). Jestliže stupnice přiblížení překročí 10×,
fotoaparát použije inteligentní nebo přesnou digitální transfokaci.
Smart
(Inteligentní transfokátor)
(
)
Zvětšuje snímek digitálně v rozsahu, dokud ještě nebude
zkreslený, v závislosti na velikosti snímku. Není
dostupné, je-li velikost snímku nastavena na [8M] nebo
[3:2].
• Maximální stupeň přiblížení inteligentního transfokátoru je
zobrazen v následující tabulce.
72
Přesný
(Přesná digitální
transfokace)
(
)
Zvětšuje snímky všech velikostí až na maximum 20×, ale
kvalita obrazu se tím zhoršuje.
Vyp.
Digitální transfokace se nepoužívá.
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Nastav.
Velikost snímku a maximální stupeň přiblížení pomocí inteligentního transfokátoru
Velikost
Maximální rozsah transfokátoru
5M
Přibl. 12×
3M
Přibl. 15×
VGA
Přibl. 51×
16:9
Přibl. 17×
• Digitální transfokaci nelze použít v těchto případech:
– [Detekce obličejů] je nastaveno na [Zap.].
– Režim
(režim Pokročilé snímání sportu) je vybraný v režimu Volba scény.
Předsádka
Provede odpovídající zaostření, připojíte-li předsádku (není součástí dodávky).
Připojte adaptační kroužek (je součástí dodávky), a poté připojte předsádku.
Blízko (
Tele (
Vyp.
Připojení makropředsádky.
Připojení telepředsádky.
)
Připojení širokoúhlé předsádky.
Objektiv nepřipojen.
• Světlo blesku může být blokováno nebo může dojít k vržení stínu, použijete-li vestavěný blesk.
• Dostupná oblast transfokace je omezena.
• Dostupný rozsah ostření je omezen.
• Přečtěte si také návod k obsluze, který je součástí dodávky předsádky.
Úprava nastavení
Široko (
)
)
73
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Nastav.
Nastavení pro záběr — Nastavení pro
fotografování 2
Výchozí nastavení je označeno
.
Autom. Prohlížení
Ihned po expozici fotografie se na displeji zobrazí výsledný snímek zhruba na dvě
sekundy.
Zap.
Použití funkce Automatické prohlížení.
Vyp.
Nepoužívat automatické prohlížení.
• Namáčknete-li tlačítko spouště, zobrazený nahraný snímek zmizí a můžete okamžitě fotografovat
další snímek.
74
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Nastav.
Nastavení hodin
Nastavení hodin
Nastavení data a času.
1 Vyberte [
Nastavení hodin] z nabídky
(Nastav.) na obrazovce HOME.
2 Vyberte formát zobrazení data pomocí v/V na ovládacím tlačítku, a poté stiskněte z.
3 Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B, nastavte numerickou hodnotu pomocí v/V,
poté stiskněte z.
4 Vyberte [OK], poté stiskněte z.
Vyberte [Zrušit] v kroku 4, poté stiskněte z.
Úprava nastavení
Zrušení nastavení hodin
75
Nastav.
Podrobnosti o operaci 1 strana 62
Language Setting
Language Setting
Nastavení jazyka, který se bude používat k zobrazení položek nabídek, varování a
zpráv.
76
Zobrazení snímků na televizoru
Zobrazení snímků na televizoru
Připojíte-li fotoaparát k televizoru, můžete snímky zobrazit na obrazovce televizoru.
Připojení se liší podle typu televizoru, k němuž je fotoaparát připojen.
Zobrazení snímků po připojení fotoaparátu k televizoru
pomocí přiloženého víceúčelového kabelu
Před připojením fotoaparátu k televizoru vypněte fotoaparát i televizor.
1 Připojte fotoaparát k televizoru pomocí víceúčelového kabelu (je součástí
dodávky).
1 Vstupní zdířky audio/video
VIDEO AUDIO
Žlutý
Černý
Tlačítko
(Přehrávání)
Ovládací tlačítko
• Jestliže je televizor vybaven stereofonními vstupními zdířkami, připojte audio konektor (černý)
víceúčelového kabelu do levé zdířky audio.
2 Zapněte televizor a nastavte vstup.
Zobrazení snímků na televizoru
2 K víceúčelovému konektoru
• Podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodávaném k televizoru.
3 Stiskem
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce.
Stisknutím b/B na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný snímek.
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může být nutné přepnout výstup video signálu tak, aby
odpovídal příslušnému televiznímu systému (strana 70).
77
Zobrazení snímků na televizoru
Prohlížení snímku po připojení fotoaparátu k televizoru HDTV
Snímek lze zobrazit ve vysoké kvalitě*, v jaké byl pořízen fotoaparátem, připojíte-li
fotoaparát k televizoru HDTV (televizor s vysokým rozlišením) pomocí
komponentního kabelu (není součástí dodávky).
Před připojením fotoaparátu k televizoru vypněte fotoaparát i televizor.
* Snímky vyfotografované ve velikosti [VGA] nelze přehrát ve formátu HD.
1 Připojte fotoaparát k televizoru HD (televizor s vysokým rozlišením), k
čemuž použijte Adaptérový kabel pro výstup HD (není součástí dodávky).
1 Vstupní zdířky audio/video
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Zelený/modrý/
červený
Adaptérový kabel pro
výstup HD (není
součástí dodávky)
Bílý/červený
Tlačítko
(Přehrávání)
Tlačítko HOME
Ovládací tlačítko
2 K víceúčelovému konektoru
2 Zapněte televizor a nastavte vstup.
• Podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodávaném k televizoru.
3 Stiskem
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce.
Stisknutím b/B na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný snímek.
78
Zobrazení snímků na televizoru
• Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] v nabídce [Hlavní nastavení 2], po výběru
(Nastav.) na obrazovce HOME (strana 69).
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může být nutné přepnout výstup video signálu tak, aby
odpovídal příslušnému televiznímu systému (strana 70).
• Pro zobrazení videoklipů nelze použít výstup signálu ve formátu [HD(1080i)].
Barevné televizní systémy
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete televizor se vstupními
zdířkami video a víceúčelový kabel. Barevná obrazová norma televizoru se musí
shodovat s normou vašeho digitálního fotoaparátu. V níže uvedených seznamech
vyhledejte barevný televizní systém používaný v zemi či oblasti, v níž používáte
fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hongkong,
Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Thajsko, Velká Británie atd.
Systém PAL-M
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guajana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
Zobrazení snímků na televizoru
Brazílie
79
Použití počítače
Využití počítače se systémem
Windows
Podrobnější informace k použití počítače Macintosh viz
kapitola „Použití počítače Macintosh“ (strana 93).
Obrázky obrazovek použité v této sekci odpovídají
anglické verzi.
• V systému Windows Vista se některé názvy a funkce
mohou lišit od níže popsaných.
Nejprve nainstalujte software (je součástí dodávky) (strana 82)
• Postup instalace softwaru:
– „Picture Motion Browser“
– „Music Transfer“
Kopírování snímků do počítače (strana 85)
• Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „Picture
Motion Browser“.
• Možnosti práce se snímky v aplikacích „Picture Motion
Browser“ a „Music Transfer“:
– Zobrazení snímků uložených v počítači
– Editace snímků
– Zobrazení míst, kde byly snímky vyfotografovány, na
mapách online
– Vytvoření disku s vyfotografovanými snímky (vyžaduje
jednotku pro zápis na disk CD nebo DVD)
– Tisk nebo ukládání snímků s datem
– Přidávání/změna hudby pro prezentaci (při použití aplikace
„Music Transfer“)
Další informace o tomto produktu a odpovědi na časté
otázky lze nalézt na webové stránce zákaznické podpory
společnosti Sony.
http://www.sony.net/
80
Využití počítače se systémem Windows
Doporučená konfigurace
počítače
Pro připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí pro
kopírování snímků
OS (předinstalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Činnost není zaručena v operačním
systému instalovaném jako aktualizace
nebo v prostředí s možností načtení více
systémů.
Zdířka USB: standardní součást
Doporučená konfigurace pro
použití aplikací „Picture Motion
Browser“ a „Music Transfer“
OS (předinstalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
Procesor/Paměť: Pentium III 500 MHz
nebo rychlejší, 256 MB RAM nebo více
(Doporučeno: Pentium III 800 MHz
nebo rychlejší a 512 MB RAM nebo
více)
Zobrazení: Rozlišení obrazovky:
1 024 × 768 bodů nebo více
Barvy: Režim High Color (16bitové
barvy) nebo více
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojíte k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení,
včetně fotoaparátu, nemusí pracovat v
závislosti na typech používaných zařízení
USB.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB,
které je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed
USB (odpovídá USB 2.0), umožňuje
pokročilý vysokorychlostní přenos dat,
protože tento fotoaparát je kompatibilní s
rozhraním Hi-Speed USB (odpovídá USB
2.0).
• Existují tři režimy připojení USB k počítači:
[Auto] (výchozí nastavení), [Mass Storage] a
[PictBridge]. Tato část popisuje režimy
[Auto] a [Mass Storage] jako příklad.
Podrobnosti o [PictBridge] viz strana 69.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po probuzení počítače z úsporného
režimu nebo režimu spánku nemusí obnovit
okamžitě.
Použití počítače
Pevný disk: k instalaci je třeba volné místo
přibližně 200 MB
Poznámky k připojení fotoaparátu
k počítači
* 64bitové edice a Starter (Edition) nejsou
podporovány.
81
Instalace softwaru (je součástí dodávky)
Software (je součástí dodávky) lze
nainstalovat pomocí níže uvedeného
postupu.
• Přihlašte se jako správce.
1 Zapněte počítač a vložte disk CDROM (je součástí dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Objeví se instalační obrazovka s
nabídkou.
4 Vyberte nastavení [Region] a
[Country/Area], a poté klepněte
na tlačítko [Next].
Objeví-li se [Welcome to the
InstallShield Wizard for SonyPicture
Utility]
klepněte na [Next].
Objeví se obrazovka „License
Agreement“. Přečtěte si smlouvu
pečlivě. Souhlasíte-li s podmínkami
smlouvy, klepněte na přepínací
tlačítko vedle zprávy [I accept the
terms of the license agreement], a
poté klepněte na tlačítko [Next].
5 Dokončete instalaci podle pokynů
• Nezobrazí-li se, poklepejte na ikonu
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• V systému Windows Vista se může
zobrazit obrazovka AutoPlay. Vyberte
„Run Install.exe.“ a pokračujte v
instalaci podle instrukcí, které se objeví
na obrazovce.
2 Klepněte na tlačítko [Install].
Objeví se obrazovka „Choose Setup
Language“.
3 Vyberte požadovaný jazyk a poté
klepněte na tlačítko [Next].
Objeví se obrazovka [Location
Settings].
na obrazovce.
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení restartu počítače, restartujte
počítač podle pokynů na obrazovce.
• V závislosti na systémovém prostředí
počítače může být nainstalována
aplikace DirectX.
6 Po skončení instalace vyjměte
disk CD-ROM z jednotky.
• Instalace následujícího softwaru:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Po nainstalování softwaru se na
pracovní ploše vytvoří ikona zástupce
webové stránky pro registraci.
Jakmile se zaregistrujete, můžete
využívat bezpečnou a užitečnou
zákaznickou podporu.
http://www.sony.net/registration/di
82
Instalace softwaru (je součástí dodávky)
Po instalaci softwaru se na pracovní ploše vytvoří ikony zástupce aplikací „Picture
Motion Browser“, „Picture Motion Browser Guide“, „Music Transfer“.
• Aplikaci „Picture Motion Browser“ spustíte poklepáním.
• Aplikaci „Picture Motion Browser Guide“ spustíte poklepáním.
• Aplikaci „Music Transfer“ spustíte poklepáním.
Použití počítače
83
Použití aplikace „Picture Motion Browser“
(je součástí dodávky)
Díky možnostem tohoto softwaru
můžete pracovat s fotografiemi i s
videoklipy z fotoaparátu v nebývalém
rozsahu.
Tato sekce shrnuje informace o aplikaci
„Picture Motion Browser“.
Přehled informací o aplikaci
„Picture Motion Browser“
Pomocí aplikace „Picture Motion
Browser“ můžete:
• Importovat snímky pořízené fotoaparátem
a zobrazit je na počítači.
• Uspořádat snímky na počítači podle data
jejich vytvoření.
• Retušovat (Korekce červených očí apod.),
tisknout a posílat fotografie v příloze
elektronické pošty, měnit datum pořízení
atd.
• Snímky lze vytisknout nebo uložit s datem.
• Můžete vytvořit datový disk pomocí
jednotky na vypalování disků CD nebo
DVD.
• Podrobné informace viz dokument „Picture
Motion Browser Guide“.
Chcete-li otevřít aplikaci „Picture
Motion Browser Guide“ z nabídky Start,
klepněte na [Start] t [All Programs] (v
systému Windows 2000, [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Help] t
[Picture Motion Browser Guide].
84
Spuštění a ukončení
aplikace „Picture Motion
Browser“
Spuštění aplikace „Picture Motion
Browser“
Poklepejte na ikonu
(Picture Motion
Browser) na pracovní ploše.
Nebo z nabídky Start: Klepněte na
[Start] t [All Programs] (v systému
Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Picture Motion
Browser].
• Při prvním spuštění aplikace „Picture
Motion Browser“ se zobrazí potvrzující
zpráva informačního nástroje. Vyberte
[Start]. Tato funkce informuje o novinkách,
např. o softwarových aktualizacích. Toto
nastavení můžete změnit později.
Ukončení aplikace „Picture Motion
Browser“
Klepněte na tlačítko
v pravém
horním rohu obrazovky.
Kopírování snímků do počítače pomocí
aplikace „Picture Motion Browser“
Příprava fotoaparátu a
počítače
Připojení fotoaparátu k
počítači
2 K víceúčelovému
konektoru
1 Do fotoaparátu vložte kartu
„Memory Stick Duo“ s nahranými
snímky.
• Při kopírování snímků z vnitřní paměti
tento krok vynechte.
2 Vložte do fotoaparátu dostatečně
nabitý modul akumulátoru nebo
připojte fotoaparát k elektrické
zásuvce pomocí síťového
adaptéru (není součástí dodávky).
• Při kopírování snímků do počítače
pomocí nedostatečně nabitého modulu
akumulátoru může kopírování selhat
nebo se mohou data snímků poškodit,
pokud se modul akumulátoru vybije
příliš brzy.
3 Stiskněte
(Přehrávání) a
zapněte počítač.
(Přehrávání)
Víceúčelový
kabel
Na displeji fotoaparátu se zobrazí
„Připojuji k Mass Storage...“.
Indikátory
přístupu*
Při prvním použití připojení USB
počítač automaticky spustí program,
který fotoaparát rozpozná. Chvíli
vyčkejte.
Použití počítače
Tlačítko
1 Do zdířky USB
* Během komunikace se na obrazovce zobrazí
indikátor
.
Je-li indikátor zobrazený, ponechte počítač v
klidu. Jakmile se indikátor změní na
, můžete znovu začít s počítačem
opět pracovat.
• Nezobrazí-li se zpráva „Připojuji k Mass
Storage...“, nastavte [Spojení USB] na [Mass
Storage] (strana 69).
85
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „Picture Motion Browser“
Kopírování snímků do
počítače
1 Připojte fotoaparát k počítači
podle popisu v sekci „Připojení
fotoaparátu k počítači“.
Po vytvoření přípojení USB
connection se automaticky spustí
obrazovka [Import Media Files]
aplikace „Picture Motion Browser“.
• Podrobnosti o aplikaci „Picture Motion
Browser“ viz „Picture Motion Browser
Guide“.
Prohlížení snímků na
počítači
Po dokončení importu se spustí aplikace
„Picture Motion Browser“. Zobrazí se
miniatury importovaných snímků.
• Složka „My Pictures“ je nastavena jako
výchozí složka mezi složkami „Viewed
folders“.
• Používáte-li slot Memory Stick přečtěte
si pokyny viz strana 89.
• Zobrazí-li se v systému Windows XP/
Vista okno průvodce funkcí
Automatické přehrávání, zavřete je.
Chcete-li snímky zobrazit, uspořádejte
je na počítači v kalendáři podle data
jejich vytvoření.
Podrobnosti viz „Picture Motion
Browser Guide“.
2 Import snímků.
Import snímků spustíte klepnutím na
tlačítko [Import].
Příklad: Zobrazení měsíců
Ve výchozím nastavení jsou snímky
importovány do podsložky vytvořené
ve složce „My Pictures“
pojmenované datem importu.
86
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „Picture Motion Browser“
Odpojení zařízení USB
Nejdříve proveďte níže uvedený postup
v krocích 1 až 4:
• Odpojení víceúčelového kabelu.
• Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
• Vložení karty „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní
paměti.
• Vypnutí fotoaparátu.
1 Poklepejte na ikonu
Názvy a složky pro ukládání
obrazových souborů
Soubory snímků vytvořené
fotoaparátem jsou na kartě „Memory
Stick Duo“ nebo ve vnitřní paměti
seskupeny do složek.
Příklad: zobrazení složek v systému
Windows XP
na panelu úloh.
Poklepejte zde
2 Klepněte na
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
3 Potvrďte zařízení v potvrzovacím okně,
a poté klepněte na tlačítko [OK].
4 Klepněte na tlačítko [OK].
Zařízení je odpojeno.
• Krok 4 není nezbytný v systému
Windows XP/Vista.
B Složka obsahující soubory snímků
vytvořené tímto fotoaparátem
Nejsou-li vytvořeny žádné nové složky,
vypadají složky takto:
Použití počítače
A Složka obsahující soubory snímků
vytvořené fotoaparátem, který není
vybaven funkcí vytváření složek
– „Memory Stick Duo“: pouze
„101MSDCF“
– Vnitřní paměť: pouze „101_SONY“
• Do složky „100MSDCF“ nelze nahrávat
snímky. Snímky v této složce jsou k dispozici
pouze pro prohlížení.
• Do složky „MISC“ nelze nahrávat snímky
ani je z ní přehrávat.
• Soubory snímků jsou pojmenovány
následovně:
– Soubory statických snímků:
DSC0ssss.JPG
87
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „Picture Motion Browser“
– Soubory videoklipů: MOV0ssss.MPG
– Indexové soubory snímků, které se
ukládají při nahrávání videoklipů:
MOV0ssss.THM
• ssss znamená jakékoliv číslo v rozsahu
od 0001 do 9999. Numerické části názvu
videoklipu nahraného v režimu videa a jeho
odpovídajícího indexového souboru snímku
jsou shodné.
• Podrobnější informace o složkách viz strany
60 a 64.
88
Kopírování snímků do počítače bez
použití aplikace „Picture Motion Browser“
Kopírovat snímky do počítače bez
použití aplikace „Picture Motion
Browser“ lze následovně.
Pro počítač vybavený slotem
Memory Stick
Vyjměte kartu „Memory Stick Duo“ z
fotoaparátu a vložte ji do adaptéru
Memory Stick Duo. Vložte adaptér
Memory Stick Duo do počítače a
zkopírujte snímky.
• Dokonce i při použití systému Windows 95/
98/98 SecondEdition/NT/Me můžete
kopírovat snímky po vložení karty „Memory
Stick Duo“ do slotu Memory Stick v
počítači.
• Pokud počítač kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nerozpozná, viz strana 107.
Pro počítač bez slotu Memory
Stick
Vytvořte připojení USB a postupujte
podle kroků pro zkopírování snímků.
Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „My Documents“ (v
systému Windows Vista: „Documents“).
1 Připravte fotoaparát a počítač.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Příprava fotoaparátu a počítače“ na
straně 85.
2 Připojte fotoaparát k počítači
pomocí víceúčelového kabelu.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Připojení fotoaparátu k počítači“ na
straně 85.
• Je-li aplikace „Picture Motion Browser“
už nainstalovaná, funkce [Import Media
Files] v aplikaci „Picture Motion
Browser“ se spustí, ale vyberte [Cancel]
pro dokončení.
Použití počítače
• Obrazovky uvedené v této části jsou
příklady kopírování snímků z karty
„Memory Stick Duo“.
• Fotoaparát není kompatibilní s verzemi
Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/Me
operačního systému Windows.
Používáte-li počítač bez slotu Memory Stick,
použijte běžně dostupnou čtečku karet
Memory Stick, pomocí které můžete
zkopírovat snímky z karty „Memory Stick
Duo“ do počítače.
• Chcete-li kopírovat obrazy z interní paměti
do počítače, zkopírujte obrazy nejprve na
kartu „Memory Stick Duo“, až poté do
počítače.
Kopírování snímků do
počítače
-Windows XP/Vista
89
Kopírování snímků do počítače bez použití aplikace „Picture Motion
Browser“
3 Poté, co se na pracovní ploše
automaticky spustí obrazovka
průvodce, klepněte na [Open
folder to view files] t [OK]
(pouze v systému Windows XP).
6 Poklepejte na složku [My
Documents] (V systému Windows
Vista: „Documents“). Poté
klepnutím pravým tlačítkem myši
na okno „My Documents“
vyvolejte místní nabídku a
klepněte na příkaz [Paste].
1
1
2
2
• Nespustí-li se obrazovka průvodce
automaticky, postupujte následovně: t
„Pro systém Windows 2000“ viz
strana 90.
4 Poklepejte na [DCIM].
5 Poklepejte na složku se soubory,
které chcete zkopírovat a uložit.
Poté klepnutím pravým tlačítkem
myši na soubor snímku vyvolejte
místní nabídku a klepněte na
příkaz [Copy].
Obrazové soubory se zkopírují do
složky „My Documents“ (V systému
Windows Vista: „Documents“).
• Jestliže v cílové složce existují snímky se
stejným názvem souboru, zobrazí se
dotaz s požadavkem na potvrzení
přepsání souboru. Pokud přepíšete
existující snímek novým, původní data
budou ze složky vymazána. Chcete-li
zkopírovat soubor snímku do počítače
bez přepisování, změňte název souboru a
poté soubor snímku zkopírujte. Mějte
však na paměti, že pokud změníte název
souboru (strana 91), možná nebude
možné zobrazit daný snímek ve
fotoaparátu.
Pro systém Windows 2000
1
2
• Informace o cílovém umístění souborů
snímků viz strana 87.
90
Po připojení fotoaparátu k počítači
poklepejte na [My Computer] t
[Removable Disk]. Poté pokračujte od
kroku 4.
Prohlížení snímků uložených v počítači na fotoaparátu
po zkopírování na kartu „Memory Stick Duo“
V této části je popsán vzorový postup
použití počítače se systémem Windows.
Pokud soubor snímku po zkopírování do
počítače nezůstává na kartě „Memory
Stick Duo“, lze daný snímek opět
zobrazit ve fotoaparátu, jestliže soubor
snímku zkopírujete z počítače na kartu
„Memory Stick Duo“.
• Jestliže se název snímku nastavený
fotoaparátem nezměnil, přeskočte krok 1.
• Některé snímky nebude možné přehrát kvůli
jejich velikosti.
• Společnost Sony nezaručuje přehrávání
souborů snímků na fotoaparátu, pokud byly
soubory zpracovány počítačem nebo
pořízeny jiným fotoaparátem.
• Nejsou-li na kartě „Memory Stick Duo“
žádné složky, vytvořte nejdříve pomocí
fotoaparátu složku (strana 64), a poté
zkopírujte soubory snímků.
2 Zkopírujte soubor snímku do
složky na kartě „Memory Stick
Duo“ následujícím postupem.
1Klepněte pravým tlačítkem myši na
soubor se snímkem, a poté klepněte
na [Copy].
2Poklepejte na [Removable Disk]
nebo [Sony MemoryStick] v nabídce
[My Computer].
3Klepněte pravým tlačítkem na složku
[sssMSDCF] ve složce [DCIM],
poté klepněte na [Paste].
• sss znamená jakékoliv číslo v
rozsahu od 100 do 999.
1 Klepněte pravým tlačítkem myši
na soubor se snímkem, a poté
klepněte na [Rename]. Změňte
název souboru na „DSC0ssss“.
Místo ssss vložte číslo od 0001
do 9999.
Použití počítače
1
2
• Jestliže se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení přepsání souboru, zadejte jiné
číslo.
• Podle nastavení počítače se může
zobrazit i přípona souboru. Přípona
souboru s fotografií je JPG a s
videoklipem MPG. Příponu neměňte.
91
Použití aplikace „Music Transfer“ (je
součástí dodávky)
Pomocí aplikace „Music Transfer“ na
disku CD-ROM (je součástí dodávky)
můžete změnit hudební soubory
přednastavené z výroby za oblíbené
hudební soubory. Můžete také vymazat
nebo přidat tyto soubory, kdykoliv
budete chtít.
6 Při přidání a změně hudebních
souborů postupujte podle
pokynů.
• Obnova hudebních souborů
Přidávání/změna hudby
pomocí „Music Transfer“
předpřipravených na fotoaparátu
z výroby:
1 Spusťte funkci [Form.hudby] v kroku 3.
Pomocí aplikace „Music Transfer“
můžete přenášet níže uvedené hudební
formáty:
• soubory MP3 uložené na pevném disku
počítače
• hudbu na disku CD,
• Přednastavenou hudbu uloženou ve
fotoaparátu
1 Stisknutím tlačítka HOME
zobrazte obrazovku HOME.
2 Vyberte
(Tisk, Ostatní) pomocí
b/B na ovládacím tlačítku,
vyberte [
Hudební nástroj]
pomocí v/V, poté stiskněte z.
3 Vyberte [Staž.hudby] pomocí
v/V/b/B a potom stiskněte z.
Zobrazí se zpráva „Připojit k PC“.
4 Pomocí kabelu USB propojte
fotoaparát a počítač.
5 Spusťte aplikaci „Music
Transfer“.
92
2 Proveďte [Obnovit výchozí] v nabídce
„Music Transfer“.
Budou obnoveny původní hudební
soubory a [Hudba] v nabídce [Prezentace]
bude nastaveno na [Vyp.].
• Původní hudební soubory můžete obnovit
pomocí příkazu [Inicializace] (strana 68),
avšak při této operaci dojde také k obnovení
ostatních nastavení.
• Podrobnosti o použití programu „Music
Transfer“ viz internetová nápověda v
aplikaci „Music Transfer“.
Použití počítače Macintosh
Na počítači Macintosh můžete kopírovat
snímky do počítače.
• Aplikace „Picture Motion Browser“ není
kompatibilní s počítači Macintosh.
Doporučená konfigurace
počítače
Pro připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí pro
kopírování snímků
OS (předinstalovaný): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X(v10.1 až v10.4)
Zdířka USB: standardní součást
Doporučená konfigurace pro
použití aplikace „Music Transfer“
OS (předinstalovaný): Mac OS X (v10.3
až v10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac řady G3/G4/G5, Mac mini
Paměť: 64 MB nebo více (doporučuje se
128 MB nebo více)
• Existují tři režimy připojení USB k počítači:
[Auto] (výchozí nastavení), [Mass Storage] a
[PictBridge]. Tato část popisuje režimy
[Auto] a [Mass Storage] jako příklad.
Podrobnosti o [PictBridge] viz strana 69.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po probuzení počítače z úsporného
režimu nebo režimu spánku nemusí obnovit
okamžitě.
Kopírování snímků do
počítače a jejich prohlížení
1 Připravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Příprava fotoaparátu a počítače“ na
straně 85.
2 Připojte fotoaparát k počítači
pomocí víceúčelového kabelu.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Připojení fotoaparátu k počítači“ na
straně 85.
Pevný disk: k instalaci je třeba volné místo
přibližně 250 MB
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojíte k jedinému počítači
současně dvě nebo více zařízení USB,
některá zařízení, včetně fotoaparátu, nemusí
pracovat v závislosti na typech používaných
zařízení USB.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB,
které je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed
USB (odpovídá USB 2.0), umožňuje
pokročilý vysokorychlostní přenos dat,
protože tento fotoaparát je kompatibilní s
rozhraním Hi-Speed USB (odpovídá USB
2.0).
3 Zkopírujte soubory do počítače
Macintosh.
1Poklepejte na nově rozpoznanou
ikonu složky t [DCIM] t složka,
do které se uloží soubory, které
chcete kopírovat.
Použití počítače
Poznámky k připojení fotoaparátu
k počítači
2Soubory snímků uchopte myší
a přesuňte na ikonu pevného disku.
Soubory snímků se zkopírují na
pevný disk.
• Podrobnosti o místě ukládání snímků a
názvech souborů viz strana 87.
93
Použití počítače Macintosh
4 Snímky v počítači můžete
prohlížet.
Poklepejte na ikonu pevného disku
t na složku obsahující zkopírované
soubory. Otevřete požadovaný
soubor snímku.
Instalace aplikace „Music
Transfer“
• Před instalací aplikace „Music Transfer“
ukončete všechny spuštěné softwarové
aplikace.
• Při instalaci se přihlaste jako správce.
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte
disk CD-ROM (je součástí dodávky) do
jednotky CD-ROM.
2 Poklepejte na
Ukončení připojení USB
Uchopte myší a přetáhněte ikonu
jednotky nebo ikonu karty „Memory
Stick Duo“ na ikonu „Koš“ v případě, že
chcete provést jednu z operací
uvedených níže nebo odpojujete
fotoaparát od počítače.
• Odpojení víceúčelového kabelu.
• Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
• Vložení karty „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní
paměti.
• Vypnutí fotoaparátu.
Přidávání/změna hudby
pomocí „Music Transfer“
Můžete změnit hudební soubory
přednastavené z výroby za oblíbené
hudební soubory. Můžete také vymazat
nebo přidat tyto soubory, kdykoliv
budete chtít.
Pomocí aplikace „Music Transfer“
můžete přenášet níže uvedené hudební
formáty:
• soubory MP3 uložené na pevném disku
počítače
• hudbu na disku CD,
• Přednastavenou hudbu uloženou ve
fotoaparátu
94
(SONYPICTUTIL).
3 Poklepejte na soubor
[MusicTransfer.pkg] ve složce [MAC].
Zahájí se instalace softwaru.
Přidání/změna hudebních souborů
Viz „Přidávání/změna hudby pomocí
„Music Transfer““ na straně 92.
Technická podpora
Další informace o tomto produktu
a odpovědi na časté otázky lze
nalézt na webové stránce zákaznické
podpory společnosti Sony.
http://www.sony.net/
Zobrazení „Průvodce ke zdokonalení k
produktu Cyber-shot“
Instalujete-li dokument „Příručka k
produktu Cyber-shot“, nainstaluje se
současně „Průvodce ke zdokonalení k
produktu Cyber-shot“. „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cyber-shot“
obsahuje podrobnější informace o
používání fotoaparátu a volitelném
příslušenství.
Prohlížení v systému
Windows
Spusťte soubor pomocí ikony
zástupce na pracovní ploše.
Prohlížení na počítači
Macintosh
1 Zkopírujte složku [stepupguide]
ve složce [stepupguide] do
počítače.
2 Vyberte složku [stepupguide],
[language] a poté složku [CZ]
uloženou na disku CD-ROM (je
součástí dodávky) a zkopírujte
všechny soubory do složky [CZ],
poté přepiště soubory ve složce
[img] soubory uloženými ve
složce [stepupguide], kterou jste
zkopírovali do počítače v kroku 1.
3 Po dokončení kopírování
• Není-li nainstalován dekompresní
nástroj pro soubory HQX, nainstalujte
aplikaci Stuffit Expander.
Použití počítače
dekomprimujte poklepáním
soubor „stepupguide.hqx“ ve
složce [stepupguide], a poté
poklepejte na vytvořený soubor
„stepupguide“.
95
Tisk fotografií
Postup při tisku fotografií
Při tisku snímků vyfotografovaných v režimu
[16:9] se mohou oba okraje oříznout, proto
proveďte před tiskem kontrolu (strana 109).
Přímý tisk na tiskárně odpovídající standardu PictBridge (strana 97)
Snímky lze vytisknout po přímém připojení fotoaparátu k
tiskárně splňující standard PictBridge.
Přímý tisk na tiskárně vybavené slotem na karty „Memory Stick“
Snímky lze vytisknout na tiskárně vybavené slotem na karty
„Memory Stick“.
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný
s tiskárnou.
Tisk pomocí počítače
Snímky lze zkopírovat do počítače pomocí dodávaného
softwaru „Picture Motion Browser“ a poté je vytisknout.
Do tištěného snímku můžete přidat datum (strana 84).
Tisk ve fotosběrně (strana 100)
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené
vaším fotoaparátem můžete vzít do fotosběrny. Ke snímkům,
které chcete vytisknout, můžete předem přidat značku
(Tisková objednávka).
96
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající
standardu PictBridge
I v případě, že nemáte počítač, můžete
snímky pořízené fotoaparátem
vytisknout po přímém připojení
fotoaparátu k tiskárně splňující standard
PictBridge.
• Standard „PictBridge“ je založen na
standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Nelze tisknout videoklipy.
• Jestliže na displeji fotoaparátu bliká
indikátor
(upozornění na chybu),
zkontrolujte připojenou tiskárnu.
Krok 1: Příprava
fotoaparátu
Připravte fotoaparát na připojení k
tiskárně pomocí víceúčelového kabelu.
Je-li [Spojení USB] nastaveno na
[Auto], fotoaparát po připojení
automaticky rozpozná některé tiskárny.
V tomto případě přeskočte krok 1.
Tlačítko
MENU
Ovládací
tlačítko
Tlačítko
HOME
• Doporučuje se používat plně nabitý modul
akumulátoru, aby se během tisku nevypnulo
napájení fotoaparátu.
1 Stisknutím tlačítka HOME
zobrazte obrazovku HOME.
2 Vyberte
3 Vyberte [Hlavní nastavení 2]
pomocí v/V/b/B, a vyberte
[Spojení USB], poté stiskněte z.
Tisk fotografií
(Nastav.) pomocí b/B
na ovládacím tlačítku, a vyberte
[
Hlavní nastavení] pomocí
v/V, poté stiskněte z.
4 Vyberte [PictBridge] pomocí v/V,
poté stiskněte z.
Režim USB je nastaven.
97
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající standardu PictBridge
Krok 2: Připojení
fotoaparátu k tiskárně
1 Připojte fotoaparát k tiskárně.
Krok 3: Výběr fotografií,
které chcete vytisknout
Vyberte [Toto foto] nebo [Více
snímků] pomocí v/V, poté
stiskněte z.
Vyberete-li [Toto foto]
Můžete vytisknout vybrané snímky.
Pokračujte krokem 4.
Vyberete-li [Více snímků]
2 K víceúčelovému konektoru
Vybrané snímky můžete vytisknout
několikrát.
1Vyberte snímek, který chcete
vytisknout, pomocí b/B, poté
stiskněte z.
se objeví na vybraném snímku.
2Stisknutím tlačítka MENU zobrazte
nabídku.
1 Do zdířky
USB
Kabel pro
víceúčelový
konektor
2 Stiskněte
(Přehrávání) a
zapněte fotoaparát a tiskárnu.
Po vytvoření připojení se
zobrazí indikátor
.
Když je fotoaparát nastaven na režim
přehrávání, na displeji se zobrazí snímek
a nabídka tisku.
98
3Vyberte [OK] pomocí v, poté
stiskněte z.
• Po výběru [Více snímků] na obrazovce
přehledu můžete vytisknout všechny
snímky ve složce, pokud vyberete
pomocí b pruh pro výběr složky a
zaškrtnete u složky symbol
.
Krok 4: Tisk
1 Vyberte nastavení tisku pomocí
v/V/b/B.
[Počet]
Pokud je [Layout] nastaveno na [Po
1/bez rámeč.] nebo [Po 1/rámeček]:
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající standardu PictBridge
Vyberte počet kopií snímku, který
chcete vytisknout. Snímek se
vytiskne jako jednotlivý snímek.
Pokud [Layout] není nastaveno na
[Po 1/bez rámeč.] nebo [Po 1/
rámeček]:
Vyberte počet sad snímků, který
chcete vytisknout jako přehled
snímků. Jestliže v kroku 1 vyberete
[Toto foto], vyberte počet kopií
snímku, které chcete vytisknout
vedle sebe jako náhledy na jeden list
papíru.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté
stiskněte z.
Snímek je vytištěn.
• Neodpojujte víceúčelový kabel, je-li na
obrazovce zobrazen indikátor
(Připojení PictBridge).
Indikátor
• Určený počet snímků se nemusí vejít na
jeden list – záleží na počtu snímků.
[Layout]
Vybere počet snímků, které chcete
vytisknout souběžně na list.
[Velikost]
Vyberte velikost papíru.
Tisk dalších snímků
Vyberte [Více snímků] a poté opakujte
postup od kroku 3 znovu.
Krok 5: Vytištění
[Datum]
Chcete-li vložit do snímků datum a
čas, vyberte [Den+čas] nebo
[Datum].
Zkontrolujte, že se obrazovka vrátila do
stavu kroku 2 a odpojte víceúčelový
kabel od fotoaparátu.
• Jestliže vyberete [Datum], vloží se
datum způsobem, který jste zvolili
(strana 75). Některé tiskárny tuto funkci
nepodporují.
Tisk fotografií
99
Tisk ve fotosběrně
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující
snímky pořízené vaším fotoaparátem
můžete vzít do fotosběrny. Pokud
provozovna poskytuje fotografické
služby podle standardu DPOF, lze
označit snímky značkou
(Tisková
objednávka) předem, takže není třeba
snímky znovu vybírat při tisku ve
fotosběrně.
Označení vybraného
snímku
Tlačítko
(Přehrávání)
Tlačítko
MENU
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze ve
fotosběrně vytisknout přímo z fotoaparátu.
Snímky zkopírujte na kartu „Memory Stick
Duo“ a poté vezměte kartu „Memory Stick
Duo“ do fotosběrny.
Ovládací
tlačítko
Co je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkce, která umožňuje označit značkou
(Tisková objednávka) snímky na
kartě „Memory Stick Duo“, které si
přejete později vytisknout.
• Snímky se značkou
(Tisková
objednávka) můžete vytisknout také pomocí
tiskárny, která odpovídá standardu DPOF
(Digital Print Order Format) nebo pomocí
tiskárny vyhovující standardu PictBridge.
• Nelze označovat videoklipy.
Při tisku z karty „Memory Stick
Duo“ ve fotosběrně
• Ve fotosběrně se informujte, které typy
karet „Memory Stick Duo“ zpracovávají.
• Jestliže fotosběrna nezpracovává karty
„Memory Stick Duo“, zkopírujte snímky,
které chcete vytisknout, na jiné médium,
např. na disk CD-R a vezměte je do
fotosběrny.
• Nezapomeňte vzít sebou adaptér Memory
Stick Duo.
• Než odnesete data snímků do fotosběrny,
vždy si pořiďte zálohu snímků na disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
• Chcete-li přidat na snímky datum,
informujte se ve fotosběrně.
100
1 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
2 Vyberte snímek, který si přejete
vytisknout.
3 Stisknutím tlačítka MENU
zobrazte nabídku.
4 Vyberte [DPOF] pomocí v/V na
ovládacím tlačítku a vyberte [Toto
foto] pomocí b/B, poté stiskněte
z.
Značka
(Tisková objednávka)
se připojí ke snímku.
Tisk ve fotosběrně
Odstranění značky
V kroku 3 vyberte snímky, ze kterých
chcete odstranit značku, poté stiskněte
z.
Výběr a označení snímků
5 Vyberte [OK] pomocí v, poté
stiskněte z.
Na displeji se objeví značka
.
Jeden snímek
1 Stiskněte MENU v režimu
zobrazení jednoho snímku nebo
zobrazení přehledu.
Zobrazení přehledu
2 Vyberte [DPOF] pomocí v/V na
ovládacím tlačítku a [Více
snímků] pomocí b/B, poté
stiskněte z.
3 Ovládacím tlačítkem vyberte
snímek, který chcete označit a
potom stiskněte z.
Značka
se přidá k vybranému snímku.
Jeden snímek
Zrušení výběru
Vyberte [Ukončit] v kroku 5, poté
stiskněte z.
Odstranění značky
Vyberte snímky, ze kterých chcete
odstranit značky, a poté v kroku 3
stiskněte z.
Označení všech snímků ve složce
V kroku 3 přesuňte rámeček na pruh
složek pomocí b a potom stiskněte v
zobrazení přehledu z.
Vybraná složka a všechny snímky budou
.
označeny značkou
Tisk fotografií
Zobrazení přehledu
4 Stiskněte MENU.
101
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití fotoaparátu objeví potíže, vyzkoušejte následující řešení.
1 Zkontrolujte položky na stránkách 103 až 111.
Jestliže se na displeji zobrazí kód, například „C/E:ss:ss“, viz strana 112.
2 Vyjměte modul akumulátoru, vyčkejte přibližně jednu minutu, vložte
modul akumulátoru zpět, a poté zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (strana 68).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
Vezměte na vědomí, že zasláním fotoaparátu k opravě dáváte souhlas k otevření
obsahu vnitřní paměti.
Klepnutím na jednu z následujících položek přejdete na stránku s vysvětlením
symptomů a příčin a s možnostmi nápravy.
102
Modul akumulátoru a napájení 103
„Memory Stick Duo“
108
Fotografování/snímání videoklipů
103
Vnitřní paměť
109
Prohlížení snímků
106
Tisk
109
Mazání
107
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
110
Počítače
107
Ostatní
111
Odstraňování problémů
Modul akumulátoru a napájení
Modul akumulátoru nelze vložit.
• Vložte modul akumulátoru správně stisknutím páčky pro vysunutí modulu.
Nelze zapnout fotoaparát.
• Po vložení modulu akumulátoru do fotoaparátu může chvíli trvat, než bude zahájeno
napájení fotoaparátu.
• Vložte modul akumulátoru správně.
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 119). Vyměňte jej za nový.
• Použijte doporučený modul akumulátoru.
Napětí se náhle vypne.
• Je-li fotoaparát zapnutý a neprovedete zhruba po dobu tří minut žádnou operaci,
fotoaparát se vypne automaticky, aby se nevyčerpával modul akumulátoru. Znovu
zapněte fotoaparát.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 119). Vyměňte jej za nový.
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném
prostředí.
• Stav indikátoru zbývající kapacity a skutečný stav zbývající kapacity akumulátoru se
liší. Správného zobrazení stavu dosáhnete úplným vybitím modulu akumulátoru a jeho
opětovným nabitím.
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 119). Vyměňte jej za nový.
Modul akumulátoru nelze nabít.
• Modul akumulátoru nelze nabíjet pomocí napájecího adaptéru (není součástí
dodávky).
Nelze nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“. Jsou-li
plné, proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nepotřebné snímky (strana 35).
– Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při fotografování nastavte ovladač režimů do jiné polohy než
• Při natáčení videoklipů nastavte ovladač režimů na
.
.
Odstraňování problémů
Fotografování/snímání videoklipů
103
Odstraňování problémů
• Velikost snímku je při nahrávání videoklipu nastavena na [640(Lepší)]. Proveďte jednu
z následujících činností:
– Nastavte velikost snímku na jinou než [640(Lepší)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Tento objekt není na displeji vidět.
• Fotoaparát je v režimu přehrávání. Přejděte do režimu nahrávání stisknutím tlačítka
(strana 33).
Funkce stabilizace nefunguje.
• Funkce stabilizace nefunguje, zobrazí-li se na displeji indikátor
.
• Stabilizace nemusí fungovat správně při fotografování nočních scén.
• Fotografujte po namáčknutí spouště, netiskněte spouěť až nadoraz najednou.
Expozice a ukládání trvá velmi dlouho.
• Je aktivován režim NR s pomalou závěrkou (strana 18). Nejedná se o závadu.
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Fotografujte v režimu
(Makro). Přesvědčte se, že se objektiv
při fotografování nachází v delší vzdálenosti od objektu, než je nejkratší vzdálenost pro
fotografování, přibližně 2 cm (W)/90 cm (T)(strana 26).
• V režimu Volba scény je při fotografování vybrán režim
(Soumrak),
(Krajina)
nebo
(Ohňostroj).
• Je-li v režimu Volba scény vybrán režim
(režim Pokročilé snímání sportu) a objekt
je velmi blízko, může být zaostření obtížné.
• Je vybráno přednastavení ostření. Vyberte režim automatického zaostřování
(strana 47).
• Ujistěte se, že je nastavení [Předsádka] správné (strana 73).
• Viz část „Objekt nelze zaostřit“ na straně 48.
Transfokátor nefunguje.
• Nelze použít Inteligentní transfokátor, je-li velikost snímku nastavena na [8M] nebo
[3:2].
• Digitální transfokaci nelze použít v těchto případech:
– [Detekce obličejů] je nastaveno na [Zap.].
– Režim
(režim Pokročilé snímání sportu) je vybraný v režimu Volba scény.
– Nahráváte videoklipy.
• Při natáčení videoklipu nelze měnit stupeň transfokace.
• Ujistěte se, že je nastavení [Předsádka] správné (strana 73).
Blesk nepracuje.
• Blesk je nastaven na
104
(vypnutý blesk) (strana 26).
Odstraňování problémů
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– [Nahr. režim] je nastaven na [Série] nebo Expoziční sada (strana 43).
– V režimu Volba scény je vybrán režim
(Vysoká citlivost),
(režim Pokročilé
snímání sportu),
(Soumrak) nebo
(Ohňostroj) (strana 30).
– Nahrávání videoklipů.
• Je-li ovladač režimů nastaven do polohy M nebo je-li v režimu Volba scény vybraný
režim
(Krajina),
(strana 26).
(Pláž) nebo
(Sníh), nastavte blesk na
(Nucený blesk)
Na snímcích vyfotografovaných s pomocí blesku se vyskytují rozmazané bílé
kruhové skvrny.
• Světlo blesku se odrazilo od částic ve vzduchu (prach, pyl atd.) a objevilo se na snímku.
Nejedná se o závadu (strana 13).
Funkce makrosnímku (Makro) nepracuje.
• V režimu Volba scény je vybrán režim
(Krajina),
(Soumrak) nebo
(režim Pokročilé snímání sportu),
(Ohňostroj) (strana 30).
Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas.
• Při fotografování se nezobrazuje datum a čas. Tyto hodnoty se zobrazují pouze během
přehrávání.
Do snímku nelze vložit datum.
• Fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímku (strana 109). Použitím
aplikace „Picture Motion Browser“ můžete vytisknout nebo uložit snímky s datem
(strana 84).
Indikátory clony a rychlosti závěrky blikají po namáčknutí a podržení tlačítka
spouště.
• Expozice je nesprávná. Nastavte expozici správně (strana 45).
Displej je příliš tmavý nebo příliš jasný.
• Upravte jas podsvícení displeje LCD (strana 21).
• Fotografujete objekt v protisvětle. Vyberte režim měření (strana 46) nebo upravte
expozici (strana 45).
Snímek je příliš světlý.
• Upravte expozici (strana 45).
Odstraňování problémů
Snímek je příliš tmavý.
105
Odstraňování problémů
Barvy snímku nejsou správné.
• Nastavte [Barevný režim] na [Normální] (strana 44).
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
• Dochází k rozmazání snímku a na snímku se objevují bílé, černé, červené, purpurové
nebo jiné pruhy. Nejedná se o závadu.
Při prohlížení displeje na tmavém místě se ve snímku zobrazí šum.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Toto nemá vliv na nahraný snímek.
Oči fotografované osoby jsou červené.
• Nastavte [Bez červ. Očí] na [Zap.] (strana 50).
• Snímejte objekt s použitím blesku ze vzdálenosti bližší, než je maximální dosah blesku.
• Vyfotografujte objekt po rozsvícení v místnosti.
• Vyretušujte snímek pomocí funkce [Korekce červených očí] (strana 58).
Na displeji se zobrazují body, které nemizí.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nenahrávají (strana 2).
Nelze pořizovat série snímků.
• Vnitřní paměť nebo karta „Memory Stick Duo“ jsou plné. Vymažte nepotřebné
snímky (strana 35).
• Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý modul akumulátoru.
Prohlížení snímků
Nelze přehrávat snímky.
• Stiskněte tlačítko
(Přehrávání) (strana 33).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn (strana 91).
• Společnost Sony nezaručuje přehrávání souborů snímků na fotoaparátu, pokud byly
soubory zpracovány počítačem nebo pořízeny jiným fotoaparátem.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odpojte zařízení USB (strana 87).
Nezobrazuje se datum a čas.
• Indikátory displeje jsou vypnuty. Zobrazte indikátory displeje stisknutím tlačítka v
(DISP) na ovládacím tlačítku (strana 21).
Na počátku přehrávání se snímek jeví hrubý.
• Může k tomu dojít z důvodu zpracování snímku. Nejedná se o závadu.
106
Odstraňování problémů
Není slyšet hudba během Prezentace.
• Přesuňte hudební soubory do fotoaparátu pomocí aplikace „Music Transfer“
(strana 92).
Snímek nelze zobrazit na televizoru.
• Zkontrolujte položku [Videovýstup], zda je výstupní videosignál fotoaparátu nastaven
na barevný systém vašeho televizoru (strana 70).
• Zkontrolujte, zda je připojení správné (strana 77).
• Pokud je USB konektor kabelu pro víceúčelový konektor připojen k jinému zařízení,
odpojte jej (strana 87).
• Pokoušíte se přehrát videoklipy pomocí výstupu HD(1080i). Videoklipy nelze zobrazit
v obrazové kvalitě s vysokým rozlišením. Nastavte [COMPONENT] na [SD]
(strana 69).
Mazání
Nelze vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (strana 58).
Počítače
Kompatibilita OS počítače s fotoaparátem nebyla rozpoznána.
• Přečtěte si informace v části „Doporučená konfigurace počítače“ na straně 81 pro
systém Windows a na strana 93 pro systém Macintosh.
Karta „Memory Stick PRO Duo“ není rozpoznána počítačem po vložení do
čtečky karet „Memory Stick“.
• Ověřte si, zda počítač a čtečka karet Memory Stick podporují karty „Memory Stick
PRO Duo“. Uživatelé počítačů a čteček Memory Stick vyrobených jinými
společnostmi než společností Sony by měli kontaktovat příslušné výrobce.
• Není-li karta „Memory Stick PRO Duo“ podporována, připojte fotoaparát k počítači
(strany 85 a 93). Počítač rozpozná kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Zapněte fotoaparát.
• Je-li kapacita akumulátoru nízká, vložte nabitý modul akumulátoru nebo použijte
napájecí adaptér (není součástí dodávky) (strana 85).
• Nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (strana 69).
• Použijte víceúčelový kabel (je součástí dodávky) (strana 85).
• Odpojte víceúčelový kabel od počítače i fotoaparátu a znovu jej pevně připojte.
• Ze zdířek USB počítače odpojte veškerá zařízení kromě fotoaparátu, klávesnice a
myši.
Odstraňování problémů
Počítač nerozpozná fotoaparát.
107
Odstraňování problémů
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení
(strana 85).
Nelze kopírovat snímky.
• Správně propojte fotoaparát a počítač pomocí připojení USB (strana 85).
• Postupujte podle postupu kopírování určeného pro váš operační systém (strany 89 a
93).
• Fotografujete-li snímky na kartu „Memory Stick Duo“ formátovanou na počítači,
nemusí se zdařit kopírování snímků do počítače. Fotografujte na kartu „Memory Stick
Duo“ zformátovanou ve fotoaparátu (strana 64).
Po vytvoření připojení USB se aplikace „Picture Motion Browser“ spustí
automaticky.
• Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač, počítač musí být zapnutý
(strana 85).
Nelze přehrávat snímky v počítači.
• Používáte-li aplikaci „Picture Motion Browser“, viz „Picture Motion Browser Guide“
(strana 84).
• Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru.
Nevíte jak pracovat s aplikací „Picture Motion Browser“.
• Viz část „Picture Motion Browser Guide“ (strana 84).
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti nebo z karty „Memory Stick Duo“.
Zkopírujte videoklip na pevný disk počítače, poté přehrajte videoklip z pevného disku
(strana 85).
Nelze vytisknout snímek.
• Viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
Snímky dříve překopírované do počítače nelze prohlížet na fotoaparátu.
• Zkopírujte je do složky rozpoznané fotoaparátem, např. „101MSDCF“ (strana 87).
• Postupujte správným způsobem (strana 91).
„Memory Stick Duo“
Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ji správným směrem.
108
Odstraňování problémů
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick Duo“. Data nelze
obnovit.
Vnitřní paměť
Nelze přehrávat ani nahrávat snímky do vnitřní paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo“. Vyjměte ji.
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo“.
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Zkopírujte snímek na kartu „Memory Stick Duo“
s dostatečnou volnou kapacitou.
Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze zkopírovat do
vnitřní paměti.
• Tato funkce není dostupná.
Tisk
Viz „Tiskárna splňující standard PictBridge“ a další odkazy.
Snímky se tisknou s oříznutými okraji.
• V závislosti na tiskárně může dojít k oříznutí všech okrajů snímku. K oříznutí bočních
okrajů může dojít zvláště tehdy, tisknete-li snímek vyfotografovaný s velikostí snímku
nastavenou na [16:9].
• Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte oříznutí nebo nastavení bez okrajů.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Při tisku snímků ve fotosběrně požádejte, zda mohou snímky vytisknout bez oříznutí
obou okrajů.
Nelze tisknout snímky s datem.
(strana 84).
• Fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímků. Ale vzhledem k tomu, že
snímky vyfotografované tímto fotoaparátem obsahují informace o datu pořízení,
můžete vytisknout snímky s přidaným datem, pokud tiskárna nebo software dokáže
rozpoznat informace ve formátu Exif. Informace o kompatibilitě formátu Exif získáte
u výrobce tiskárny nebo softwaru.
• Použijete-li službu fotolabu, zeptejte se na možnost přidání data do snímků.
Odstraňování problémů
• Použitím aplikace „Picture Motion Browser“ můžete tisknout snímky s datem
109
Odstraňování problémů
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nevyhovuje standardu PictBridge.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna vyhovuje standardu PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Nastavte [Spojení USB] na [PictBridge] (strana 69).
• Připojte a odpojte víceúčelový kabel. Pokud se na tiskárně objeví chybové hlášení,
vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
Nelze tisknout snímky.
• Zkontrolujte, zda jsou fotoaparát a tiskárna řádně připojeny pomocí víceúčelového
kabelu.
• Zapněte tiskárnu. Další informace najdete v uživatelské příručce dodávané
s tiskárnou.
• Vyberete-li během tisku příkaz [Ukončit], snímky se možná nevytisknou. Připojte
a odpojte víceúčelový kabel. Jestliže stále nemůžete vytisknout své snímky, odpojte
víceúčelový kabel, vypněte tiskárnu a poté ji zapněte a znovu zapojte víceúčelový
kabel.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty než tímto nebo snímky upravené v počítači mohou
mít problémy s tiskem.
Tisk je zrušen.
• Ujistěte se, zda jste neodpojili víceúčelový kabel ještě před zmizením značky
(Připojení PictBridge).
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna
nabízí uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem
tiskárny.
V části snímku, kam se vkládá datum, se vytiskne „---- -- --“.
• Snímek neobsahuje informaci o pořízení, proto nelze vložit datum. Nastavte [Datum]
na [Vyp.] a vytiskněte snímek znovu (strana 98).
Nelze vybrat velikost tisku.
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované
velikosti.
110
Odstraňování problémů
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Používáte-li po připojení tiskárny k fotoaparátu papír různé velikosti, odpojte
víceúčelový kabel a znovu jej připojte.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte buď nastavení
fotoaparátu (strana 98), nebo tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. V závislosti na typu tiskárny to
může chvilku trvat.
Ostatní
Nelze obnovit číslo souboru.
• Pokud vyměníte nahrávací médium, nelze nastavit čísla souborů fotoaprátem. Chcete-
li inicializovat čísla souborů, naformátujte kartu „Memory Stick Duo“ (strana 64, 67)
nebo vnitřní paměť, a poté inicializujte nastavení (strana 68). Data na kartě „Memory
Stick Duo“ nebo ve vnitřní paměti však budou vymazána a všechna nastavení, včetně
data, budou inicializována.
Fotoaparát s vysunutým objektivem nepracuje.
• Nesnažte se zastaveným objektivem pohybovat násilím.
• Vložte nabitý akumulátor a potom fotoaparát znovu zapněte.
Objektiv je zamlžený.
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho v klidu přibližně
hodinu, teprve poté jej znovu použijte.
Jestliže fotoaparát vypnete, objektiv se nepohybuje.
• Modul akumulátoru je vybitý. Nahraďte jej nabitým modulem akumulátoru.
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
• Nejedná se o závadu.
• Znovu nastavte datum a čas (strana 75).
Chcete změnit datum nebo čas.
• Znovu nastavte datum a čas (strana 75).
Odstraňování problémů
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Nastavení hodin.
111
Výstražné indikátory a zprávy
Zobrazení vnitřní
diagnostiky
Zobrazí-li se kód začínající písmenem
abecedy, byla spuštěna funkce vnitřní
diagnostiky fotoaparátu. Dvě poslední
číslice (označeno ss) se liší podle stavu
fotoaparátu.
Pokud nedokážete vyřešit problém ani
po opakovaném vyzkoušení nápravných
opatření, vyžaduje pravděpodobně
fotoaparát odbornou opravu. Obraťte se
na prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony.
C:32:ss
• Problém se týká hardwaru
fotoaparátu. Vypněte a znovu
zapněte napájení.
C:13:ss
• Fotoaparát nemůže číst nebo
zapisovat data na kartě „Memory
Stick Duo“. Zkuste fotoaparát znovu
vypnout a zapnout, nebo vyjměte
a znovu vložte kartu „Memory Stick
Duo“.
• Došlo k chybě formátování vnitřní
paměti, případně byla vložena
nezformátovaná karta „Memory
Stick Duo“. Zformátujte vnitřní
paměť nebo kartu „Memory Stick
Duo“ (strany 64, 67).
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze ve fotoaparátu použít,
případně došlo k poškození dat.
Vložte novou kartu „Memory Stick
Duo“.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
112
• Došlo k poruše fotoaparátu.
Inicializujte fotoaparát (strana 68),
poté znovu zapněte napájení.
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy,
postupujte podle příslušných pokynů.
• Kapacita akumulátoru je nízká.
Okamžitě nabijte modul
akumulátoru. Podle podmínek
použití nebo typu modulu
akumulátoru může indikátor blikat
dokonce i v případě, že zbývá 5 až 10
minut kapacity akumulátoru.
K použití jen s kompatibilními
akumulátory
• Vložený akumulátor není modul
akumulátoru NP-BG1.
Chyba systému
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Chyba vnitřní paměti
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Opět vložte Memory Stick
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“
správně.
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze používat ve fotoaparátu
(strana 117).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškozena.
• Konektor karty „Memory Stick
Duo“ je znečištěn.
Výstražné indikátory a zprávy
Chyba typu Memory Stick
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze používat ve fotoaparátu
(strana 117).
Nelze použít Memory Stick Přístup
odepřen
• Používáte kartu „Memory Stick
Duo“ s řízeným přístupem.
Chyba složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již
existuje složka se stejnými prvními
třemi čísly (např.: 123MSDCF a
123ABCDE). Vyberte jinou složku
nebo vytvořte novou složku (strany
64, 65).
Nelze vytvářet složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již
Chyba formátování Memory Stick
Chyba formátování vnitřní paměti
existuje složka s názvem začínajícím
na „999“. V takovém případě nelze
vytvořit žádné složky.
• Znovu zformátujte médium
(strany 64, 67).
Memory Stick uzamčen
• Používáte kartu „Memory Stick
Duo“ s ochranou proti zápisu na
kartu a pojistka je nastavena do
polohy LOCK. Nastavte pojistku do
polohy pro nahrávání.
Chyba souboru
• Při přehrávání snímku došlo k chybě.
Společnost Sony nezaručuje
přehrávání souborů snímků na
fotoaparátu, pokud byly soubory
zpracovány počítačem nebo pořízeny
jiným fotoaparátem.
Složka jen ke čtení
Ve vnitřní paměti není místo
Na Memory Stick není místo
• Vymažte nepotřebné snímky nebo
soubory (strana 35).
Paměť jen ke čtení
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo
mazat snímky na této kartě
„Memory Stick Duo“.
fotoaparátu nemůže být nastavena
jako složka pro ukládání. Vyberte
jinou složku (strana 65).
Chráněný soubor
• Zrušte ochranu (strana 58).
Nadm.vel.snímku
• Přehráváte snímek o velikosti,
kterou nelze ve fotoaparátu přehrát.
• Do vnitřní paměti nebyly
zaznamenány žádné snímky, které
lze přehrát.
• Na kartu „Memory Stick Duo“
nebyly zaznamenány žádné snímky,
které lze přehrát.
• Vybraná složka neobsahuje soubor,
který lze přehrát jako hudbu při
prezentaci.
Neplatná operace
• Snažíte se přehrávat soubor, který
není kompatibilní s fotoaparátem.
• Vybrali jste funkci, která není k
dispozici pro videoklipy.
Odstraňování problémů
Nejsou snímky
• Vybrali jste složku, která ve
113
Výstražné indikátory a zprávy
(Indikátor varování při otřesech)
• Chvění fotoaparátu má největší
význam při nedostatku světla.
Použijte blesk, zapněte stabilizaci
nebo umístěte fotoaparát na stativ či
jinak zajistěte jeho stabilitu.
640(Lepší) není
• Videoklipy velikosti 640(Lepší) lze
ukládat pouze na kartu „Memory
Stick PRO Duo“. Vložte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ nebo
nastavte velikost snímku na jinou
velikost než [640(Lepší)].
Makro nepracuje.
Chyba tiskárny
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte, zda snímek, který si
přejete vytisknout, není poškozen.
• Přenos dat do tiskárny možná ještě
není dokončen. Neodpojujte
víceúčelový kabel.
Zpracování
• Tiskárna právě stornuje aktuální
tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout,
dokud tato operace neskončí.
V závislosti na typu tiskárny to může
chvilku trvat.
• Při současných nastaveních není
makro k dispozici (strany 26, 30).
Nastavení blesku nelze měnit
• Při současných nastaveních není
blesk k dispozici (strany 26, 30).
Chyba hudby
• Vymažte hudební soubor nebo jej
nahraďte běžným hudebním
souborem.
• Proveďte [Form.hudby] a poté
stáhněte nový hudební soubor.
Max.vybráno snímků
• Můžete vybrat až 100 snímků. Zrušte
zaškrtnutí.
Akumulátor vybit
• Při kopírování snímků
zaznamenaných ve vnitřní paměti na
kartu „Memory Stick Duo“ použijte
plně nabitý akumulátor.
Tiskárna pracuje
Chyba papíru
Není papír
Chyba inkoustu
Málo inkoustu
Není inkoust
• Zkontrolujte tiskárnu.
114
Chyba formátování hudby
• Proveďte [Form.hudby].
Neplatná operace
Probíhá výstup v rozlišení HD (1080i)
• Pokoušíte se přehrávat videoklipy.
• Pokoušíte se použít funkci [Retuš].
Probíhá výstup do televizoru...
• Fotoaparát přehrává snímky v
režimu prezentace.
Červené oči nenalezeny
• U některých snímků nemusí být
možné opravit jev červených očí.
Výstražné indikátory a zprávy
Vypněte a znovu zapněte
• Závada objektivu.
Odstraňte kryt objektivu a vypněte a
zapněte napájení
• Odstraňte víčko objektivu, vypněte
napájení a znovu jej zapněte.
Samospoušť neplatná
• Při těchto nastaveních není
samospoušť k dispozici.
Odstraňování problémů
115
Ostatní
Používání fotoaparátu v zahraničí —
Zdroje napájení
Fotoaparát, nabíječku baterií (je součástí dodávky) a napájecí adaptér AC-LS5K (není
součástí dodávky) můžete použít v libovolné zemi či oblasti, kde je napájení v síti v
rozmezí 100 V-240 V stř., 50/60 Hz.
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může
způsobit poruchu funkce.
116
Karta „Memory Stick Duo“
Karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktní přenositelné IC záznamové
médium. Typy karet „Memory Stick
Duo“, které lze používat v tomto
fotoaparátu, naleznete v tabulce. Nelze
však zaručit správnou činnost všech
funkcí karty „Memory Stick Duo“.
Typ karty „Memory Stick“
Záznam/
přehrávání
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a*2
Memory Stick Duo
(s MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*3*4
*1) Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ jsou vybaveny funkcemi MagicGate.
MagicGate je technologie na ochranu
autorských práv používající šifrování.
Nahrávání a přehrávání dat vyžadující
funkce MagicGate nelze zpracovávat tímto
fotoaparátem.
*2) Fotoaparát není kompatibilní s
vysokorychlostním přenosem dat pomocí
paralelního rozhraní.
*3) Fotoaparát není kompatibilní s 8bitovým
paralelním přenosem dat. Podporuje
4bitový paralelní přenos dat odpovídající
kartě „Memory Stick PRO Duo“.
*4) Lze nahrávat videoklipy v kvalitě
[640(Lepší)].
Ostatní
• Výrobek je kompatibilní s kartou „Memory
Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratka pro
„Memory Stick Micro“.
• Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná
počítačem nemusí ve fotoaparátu fungovat
správně.
• Rychlost čtení a zápisu dat se liší podle
kombinace karty „Memory Stick Duo“
a použitého vybavení.
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory
Stick Duo“ nevyjímejte.
• V následujících případech může dojít
k poškození dat:
– Vyjmete-li kartu „Memory Stick Duo“
nebo vypnete-li fotoaparát během operace
čtení nebo zápisu.
– Používáte-li kartu „Memory Stick Duo“ v
prostředí se silným elektrostatickým
nábojem nebo elektromagnetickým
rušením.
• Doporučujeme zálohovat důležitá data na
pevný disk počítače.
• Při zápisu do plochy pro poznámky na kartu
netlačte.
• Nelepte na samotnou kartu „Memory Stick
Duo“ ani na adaptér Memory Stick Duo
žádné štítky.
• Při přenášení a ukládání karty „Memory
Stick Duo“ používejte přiložený obal.
• Nedotýkejte se kontaktů karty „Memory
Stick Duo“ prsty ani kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte
a nevystavujte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte
ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před
působením vody.
• Neponechávejte kartu „Memory Stick Duo“
v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem
spolknout.
• Nevkládejte do slotu Memory Stick Duo nic
jiného kromě karty „Memory Stick Duo“.
Může to způsobit závadu.
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu
„Memory Stick Duo“ za následujících
podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např.
v autě zaparkovaném na přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Na vlhkých místech nebo místech
s přítomností korozívních látek
117
Karta „Memory Stick Duo“
Poznámky týkající se používání
adaptéru Memory Stick Duo (není
součástí dodávky)
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ se
zařízením kompatibilním s „Memory Stick“
si ověřte, zda je karta „Memory Stick Duo“
vložena do adaptéru Memory Stick Duo.
Vložíte-li kartu „Memory Stick Duo“ do
zařízení kompatibilního s „Memory Stick“
bez použití adaptéru Memory Stick Duo,
může se stát, že se ji nepodaří ze zařízení
vyjmout.
• Při vložení karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo zkontrolujte,
zda je karta „Memory Stick Duo“ vložena
správným směrem, poté ji zasuňte nadoraz.
Nesprávné vložení by mohlo být příčinou
závady.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“
vložené do adaptéru Memory Stick Duo v
zařízení kompatibilním s „Memory Stick“ si
ověřte, zda je adaptér Memory Stick Duo
vložen správným směrem. Nesprávné použití
může poškodit zařízení.
• Adaptér Memory Stick Duo nevkládejte do
zařízení kompatibilního s „Memory Stick“
bez vložené karty „Memory Stick Duo“.
Mohlo by dojít k nesprávné funkci přístroje.
Poznámky k používání karty
„Memory Stick PRO Duo“ (není
součástí dodávky)
Ve fotoaparátu lze bez problému používat
karty „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou
až 8 GB.
Poznámky k používání karty
„Memory Stick Micro“ (není
součástí dodávky)
• Chcete-li používat ve fotoaparátu kartu
„Memory Stick Micro“, vložte nejdříve
kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéru
„M2“ velikosti Duo. Vložíte-li kartu
„Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez
adaptéru „M2“ velikosti Duo, může se stát,
že se ji nepodaří z fotoaparátu vyjmout.
• Neponechávejte kartu „Memory Stick
Micro“ v dosahu malých dětí. Mohly by ji
omylem spolknout.
118
Modul akumulátoru
Nabíjení modulu akumulátoru
Životnost akumulátoru
Doporučujeme nabíjet modul akumulátoru při
teplotě v rozmezí 10°C až 30°C. Modul
akumulátoru se se nemusí podařit plně nabít
při teplotách mimo uvedené rozmezí.
• Životnost akumulátoru je omezena.
Kapacita akumulátoru se snižuje v průběhu
času a opakovaným používáním. Sníží-li se
značným způsobem doba použití mezi
nabíjením, je pravděpodobně na čase jej
vyměnit za nový.
• Délka životnosti akumulátoru se liší podle
podmínek skladování, provozních podmínek
a prostředí.
Efektivní použití modulu
akumulátoru
• Výkon akumulátoru se snižuje při nižší
teplotě. Na chladných místech je provozní
doba modulu akumulátoru kratší. Pro
prodloužení doby použití modulu
akumulátoru doporučujeme tyto kroky:
– Vložte modul akumulátoru do kapsy, aby
se ohříval tělesným teplem, a do
fotoaparátu jej vložte těsně před
fotografováním.
• Modul akumulátoru se rychle vybije,
používáte-li často blesk nebo transfokátor.
• Doporučujeme připravit si náhradní modul
akumulátoru zhruba na dvojnásobek až
trojnásobek předpokládané doby
fotografování a vyzkoušet fotografování
před skutečným použitím fotoaparátu.
• Nevystavujte modul akumulátoru působení
vody. Modul akumulátoru není
vodovzdorný.
• Neponechávejte modul akumulátoru na
extrémně horkých místech, např.
v automobilu nebo na prudkém slunci.
Postup při uložení modulu
akumulátoru
Ostatní
• Před uložením modul akumulátoru zcela
vybijte a uložte jej na chladném, suchém
místě. Abyste udrželi modul akumulátoru
během skladování v provozu, nabijte plně
modul akumulátoru a poté jej zcela vybijte
ve fotoaparátu nejméně jednou za rok.
• Abyste zcela vybili modul akumulátoru,
nechte fotoaparát v režimu přehrávání
prezentace (strana 53), dokud se nevypne
napájení.
• Modul akumulátoru přenášejte a ukládejte
v pouzdře pro přenášení, které je součástí
dodávky, zabráníte tak zašpinění konektoru,
zkratování atd.
119
Nabíječka akumulátoru
Nabíječka akumulátoru
• Pomocí nabíječky akumulátorů dodávané
společně s fotoaparátem nenabíjejte žádný
jiný typ modulu akumulátoru než modul
akumulátoru typu NP-BG. Při pokusu o
dobíjení jiných typů akumulátorů než bylo
uvedeno může dojít k vytečení, přehřátí
nebo výbuchu a následnému zranění
elektrickým proudem a popáleninám.
• Nabitý modul akumulátoru vyjměte
z nabíječky. Ponecháte-li modul
akumulátoru v nabíječce, může se zkrátit
životnost akumulátoru.
• Bliká-li indikátor CHARGE, vyjměte
nabíjený modul akumulátoru, a poté tento
modul akumulátoru vložte do fotoaparátu,
dokud nezaklapne. Bliká-li stále indikátor
CHARGE, může to znamenat chybu
akumulátoru nebo to, že byl vložen jiný než
specifikovaný typ modulu akumulátoru.
Zkontrolujte, zda je vložený modul
akumulátoru správného typu. Je-li vložen
modul akumulátory specifikovaného typu,
vyjměte jej, vyměňte za nový nebo jiný
a zkontrolujte, zda nabíječka akumulátoru
pracuje správně. Jestliže nabíječka
akumulátoru pracuje správně,
pravděpodobně došlo k chybě akumulátoru.
120
Rejstřík
Rejstřík
A
E
Adaptační kroužek.............16
EV........................................ 45
Autom. Prohlížení ..............74
Expozice................................ 9
Automatické zaostření.........7
Expoziční řada.................... 43
B
F
Kvalita snímku..............11, 13
Barevný režim.....................44
Form. hudby ....................... 92
Barva....................................10
Formát. ......................... 64, 67
L
Bez červ. Očí .......................50
Kopírování snímků do
počítače ........................85
Korekce červených očí.......58
Krajina .................................29
Kryt objektivu.....................16
Language Setting................76
Blesk (Fotografování)........13
H
LCD displej .........................21
Blesk (vyvážení bílé)..........50
Histogram ........................... 21
Hlasitost .............................. 33
M
Blokování zaostřené
vzdálenosti ...................48
Hlavní nastavení 1 ............. 68
Hlavní nastavení 2 ............. 69
C
HOME ................................ 37
Chránit .................................58
Hudba.................................. 55
Cíl k uložení souborů .........87
Hudební nástroj ................. 92
Clona......................................9
COMPONENT...................69
Č
Částečná barva....................57
Černobílý .............................44
I
Mass Storage .......................69
Mazání snímků....................35
Měkké ostření .....................56
„Memory Stick Duo“.......117
Měření expozice podle
středu............................46
Modul akumulátoru .........119
Iluminátor AF .................... 71
Monitor................................72
Indikátor ............................. 17
MPG.....................................88
Indikátor expozice/zaostření
(AE/AF) ................ 24, 48
Music Transfer..............92, 94
Inicializace .......................... 68
N
D
Instalace .............................. 82
Datum ............................75, 99
Inteligentní transfokátor ... 72
Denní světlo ........................49
ISO............................. 9, 10, 45
Detekce obličejů.................42
Digitál. transf. .....................72
J
DirectX ................................82
Jeden ................................... 72
DISP.....................................21
Jeden snímek ...................... 53
Displej
Jednobod. AF..................... 47
Jednobodové měření ......... 46
Podsvícení displeje LCD
.......................................21
JPG ...................................... 87
Změna displeje ............21
K
Nabídka
Položky.........................40
Snímání.........................41
Zobrazení.....................56
Nabíječka akumulátoru ...120
Nahr. režim .........................43
Namáčknutí spouště.............7
Nastav. .................................68
Nastavení expozice EV
.................................21, 45
Nastavení hodin..................75
Rejstřík
Indikátor.......................17
DPOF...........................59, 100
Makro ..................................26
Nastavení pro fotografování
1.....................................71
DRO ....................................51
Kabel pro víceúčelový
konektor ................ 85, 98
Držení fotoaparátu.............24
Kontrast .............................. 51
Nastavení pro fotografování
2.....................................74
Kopírovat ............................ 66
Nástroj Memory Stick........64
121
Rejstřík
Nástroj vnitřní paměti........67
Název souboru....................87
Počítač se systémem
Macintosh.................... 93
Režim Pokročilé snímání
sportu ...........................29
Názvy a složky pro ukládání
obrazových souborů ...87
Doporučené prostředí
...................................... 93
Režim Ruční expozice ....... 31
Nitkový kříž jednobodového
měření expozice ..........46
Počítač se systémem
Windows...................... 80
Rybí oko.............................. 57
NR s pomalou závěrkou....18
Doporučené prostředí
...................................... 81
NTSC ...................................70
Nucený blesk.......................26
Oblačno ...............................49
Rychlost závěrky .................. 9
Podexponováno ................... 9
Ř
Pomalá synchronizace ....... 26
Ř. Mřížky ............................ 71
Popis součástí ..................... 14
O
Rozmazání ............................ 8
Portrét za soumr. ............... 29
S
Samospoušť .........................27
Obrazovka přehledu ..........34
Používání fotoaparátu v
zahraničí .................... 116
Odstraňování problémů
.....................................102
Prezentace .................... 53, 56
Série ..................................... 43
Optický transfokátor ...25, 72
Program automatického
režimu .......................... 23
SETUP ................................ 52
Ořezat ..................................58
Prohlížení snímků .............. 33
OS ..................................81, 93
Výběr............................ 60
Přednastavené ostření ....... 48
Ostrost .................................51
Vytvoření ..................... 64
Předsádka ..................... 16, 73
Ostření ........................7, 25, 47
Změna .......................... 65
Přeexponováno .................... 9
Otočit...................................60
Sníh ......................................29
Přesná digitální transfokace
...................................... 72
Snímání................................ 41
Ovladač režimů...................23
Sépie ....................................44
Složka ..................................60
Fotografie ....................24
Připojení
P
Počítač ......................... 85
PAL......................................70
Televizor...................... 77
Paprskový filtr ....................57
Tiskárna....................... 98
PC.........................................80
Přímý tisk............................ 97
PictBridge......................69, 97
Přípona................................ 91
Picture Motion Browser ....84
Přír.funkce .......................... 68
Pixel .....................................11
Přírodní ............................... 44
Pláž.......................................29
Počítač .................................80
Rámeček autofokusu ........ 47
Kopírování snímků
.................................85, 93
Režim AF ........................... 72
Macintosh.....................93
Retuš ................................... 56
Režim automatického
nastavení...................... 24
Prohlížení snímků
uložených v počítači na
fotoaparátu ..................91
Režim blesku...................... 26
Software .......................82
Režim Ohňostroj ............... 29
Windows.......................80
122
R
Doporučené prostředí
.................................81, 93
Režim měření ..................... 46
Videoklipy ............. 24, 25
Software .................. 82, 84, 92
Soumrak .............................. 29
Spojení USB ....................... 69
Správa paměti ..................... 64
Staž.hudby...........................92
SteadyShot .......................... 52
Střed AF.............................. 47
T
Televizor .............................77
Tisk ................................60, 96
Tisk ve fotosběrně............ 100
Transfokace ........................ 25
Transfokace při přehrávání
....................................... 33
Tvorba nahr. Složky...........64
Rejstřík
V
Velikost snímku ............11, 41
VGA ....................................12
Vice. AF ..............................47
Videovýstup ........................70
Vícebodové měření ............46
Víceúčelový konektor
........................... 77, 85, 98
Vnitřní paměť......................22
Volba scény ...................28, 41
Výběr složky .......................60
Výkon blesku ......................50
Vymazat...............................56
Formát. ...................64, 67
Vypnutý blesk .....................26
Vysoká citlivost...................29
Výstražné indikátory a
zprávy .........................112
Vyváž. bílé ...........................49
Z
Zamlžení ..............................29
Zářivky 1, 2, 3 .....................49
zdířka DC IN ......................15
Změna nahr. Složky ...........65
Značka Tisková objednávka
.....................................100
Zobrazení nabídky .............56
Zobrazení přehledu............53
Zobrazení vnitřní
diagnostiky .................112
Zvuk .....................................68
Žárovky ...............................49
Živý ......................................44
Rejstřík
Ž
123
Poznámky týkající se licence
Software „C Library“, „Expat“ a „zlib“
je dodávaný ve fotoaparátu. Tento
software je poskytován na základě
licenčních ujednání s vlastníky
autorských práv. Na základě požadavků
vlastníků autorských práv k těmto
softwarovým aplikacím máme povinnost
sdělit vám tyto informace. Přečtěte si,
prosím, následující sekce.
Přečtěte si dokument „license1.pdf“ ve
složce „License“ na disku CD-ROM.
Najdete zde licence (v angličtině)
softwaru „C Library“, „Expat“ a „zlib“.
Software v licenci GNU GPL/LGPL
Software používaný v následující licenci
GNU General Public License (dále
uváděné jako „GPL“) nebo GNU
Lesser General Public License (dále
uváděné jako „LGPL“) je obsažen ve
fotoaparátu.
Na základě této informace máte právo k
přístupu, úpravě a dalšímu šíření
zdrojového kódu těchto softwarových
programů za podmínek obsažených v
licenci GPL/LGPL .
Zdrojový kód je k dispozici na webu. Ke
stažení použijte následující adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Neobracejte se na nás, prosím, s dotazy
týkajícími zdrojového kódu.
Přečtěte si dokument „license2.pdf“ ve
složce „License“ na disku CD-ROM.
Najdete zde licence (v angličtině)
softwaru „GPL“ a „LGPL“.
K prohlížení souborů PDF potřebujete
program Adobe Reader. Není-li
nainstalován ve vašem počítači, lze jej
stáhnout z webových stránek společnosti
Adobe Systems.
http://www.adobe.com/
124
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Bridge camera 8.1 MP CCD Black
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 10x Digital zoom: 20x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • Built-in microphone Voice recording PictBridge
  • Lithium-Ion (Li-Ion)

Related manuals

Download PDF

advertisement