Sony | DSC-H1 | Sony DSC-H1 Návod k obsluze

2-629-895-91 (1)
Digital Still Camera
Poradnik użytkownika/
PL
Usuwanie problemów _________
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
„Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura) oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.
Uživatelská příručka/
CZ
Odstraňování problémů _______
Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a
příručku „Nejdříve si přečtěte“ (samostatná publikace) a uložte si ji k pozdějšímu použití.
DSC-H1
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
„Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura)
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z
makulatury, przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego,
nie zawierającego lotnych związków organicznych.
Objaśnienie ustawień i podstawowych operacji podczas
fotografowania/podglądu.
Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí inkoustu
bez VOC (prchavá organická sloučenina) vyrobeného na
bázi rostlinného oleje.
Vysvětluje nastavení a základní činnosti fotografování /
přehrávání s vaším fotoaparátem.
Printed in Japan
„Nejdříve si přečtěte“ (samostatná publikace)
© 2005 Sony Corporation
Česky
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti a
vlhkosti; vyhnete se tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských
státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Pro zákazníky v Evropé
Tento přístroj byl testován a splňuje omezení
daná v direktivě EMC pro používání
propojovacích kabelů kratších než 3 m.
Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických
frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto
fotoaparátu.
Poznámka
Jestliže statická elektřina nebo
elektromagnetické pole způsobí přerušení
přenosu dat (selhání přenosu dat), aplikaci
spusťte znovu nebo odpojte a znovu připojte
komunikační kabel (USB apod.).
CZ
2
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že s výrobkem po ukončení
jeho životnosti by nemělo být nakládáno jako
s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho
by měl být odložen do sběrného místa,
určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte
negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nákladním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje.
Pro získání dalších informací o recyklaci
tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní
orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Poznámky k používání fotoaparátu
Typy použitelných karet
„Memory Stick“ (nejsou
přiloženy)
Za obsah nahrávek se
neposkytuje žádná
kompenzace
Interním záznamovým médiem tohoto
fotoaparátu je paměťová karta
„Memory Stick“. K dispozici jsou dva
typy karet „Memory Stick“.
• Pokud není možno nahrávat nebo přehrávat
v důsledku poruchy fotoaparátu,
nahrávacího média atd., nelze nijak
kompenzovat obsah nahrávky.
• „Memory Stick“: s fotoaparátem lze
používat karty „Memory Stick“.
Doporučení k zálohování
• Abyste předešli potenciálnímu riziku ztráty
dat, vždy si data zkopírujte (zálohujte) na
jiné médium.
Zálohování vnitřní paměti
• „Memory Stick Duo“: karty „Memory Stick
Duo“ lze používat po vložení do adaptéru
Memory Stick Duo.
Adaptér na Memory Stick Duo
• Podrobnosti o kartách „Memory Stick“ viz
str. 99.
Poznámky k nikl-hydridovým
akumulátorům
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
dodávaný blok nikl-hydridových Ni-MH
akumulátorů. (t krok 1 v příručce „Nejdříve
si přečtěte“)
• Akumulátory lze dobíjet i v případě, že
nebyly zcela vybité. I v případě, že
akumulátory nejsou zcela nabité, můžete
používat kapacitu částečně nabitých
akumulátorů tak, jak je.
• Jestliže předpokládáte, že akumulátory
nebudete používat delší dobu, vybijte
akumulátory a vyjměte je z fotoaparátu,
poté je uložte na chladném a suchém místě.
Účelem je zachování funkce akumulátorů
(str. 101).
• Podrobnosti k použitelným akumulátorům
viz str. 101.
• Pokud vypnete napájení otevřením krytu
přihrádky na akumulátory na kartu apod. v
době, kdy svítí kontrolka přístupu, data
vnitřní paměti se mohou porušit. Abyste
předešli potenciálnímu riziku ztráty dat,
zálohujte si je. Viz str. 23, která obsahuje
informace o způsobu zálohování dat.
CZ
Poznámky k nahrávání/
přehrávání
• Tento fotoaparát není prachotěsný, není
odolný proti stříkancům ani vodotěsný. Před
použitím fotoaparátu si přečtěte
„Bezpečnostní opatření“ (str. 103).
• Než se rozhodnete nahrát neopakovatelné
události, vyzkoušejte si nahrávání a ověřte
si, že fotoaparát pracuje správně.
• Dávejte pozor, aby fotoaparát nenavlhnul.
Pokud se dovnitř fotoaparátu dostane voda,
může způsobit poškození, v některých
případech neopravitelné.
• Nemiřte fotoaparátem do slunce ani jiného
přímého světla. Může dojít k nevratnému
poškození zraku. Také to může způsobit
poškození fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů
silných radiových vln nebo záření. Je možné,
že fotoaparát pak nebude nahrávat nebo
přehrávat správně.
• Používání fotoaparátu v prašném nebo
písečném prostředí může způsobit
poškození.
• Jestliže dochází ke kondenzaci par, před
použitím fotoaparátu ji odstraňte (str. 103).
CZ
3
• Nevystavujte fotoaparát otřesům a úderům.
Kromě poruch funkce fotoaparátu to může
znemožnit nahrávání snímků, výsledkem
může být nepoužitelné nahrávací médium,
nebo může dojít ke zhroucení dat snímků,
jejich poškození nebo ztrátě.
• Před použitím očistěte blesk. Teplo
vznikající při činnosti blesku může způsobit
zbarvení nečistot na povrchu okénka blesku
nebo jejich přilepení na povrch, čímž dojde k
omezení propustnosti světla.
Poznámky k LCD displeji, LCD
hledáčku (u modelů s LCD
hledáčkem) a k objektivu
• LCD displej a LCD hledáček jsou vyrobeny
vysoce přesnou technologií, takže lze
efektivně využívat více než 99,99% pixelů.
Přesto se mohou na LCD displeji a LCD
hledáčku objevovat nepatrné černé nebo
jasné (bílé, červené, modré nebo zelené)
body. Tyto body jsou ve výrobním procesu
normální a nahrávání nijak neovlivňují.
• Dlouhodobé vystavování LCD displeje,
hledáčku nebo objektivu slunci může
způsobit poškození. Dbejte opatrnosti při
ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo
venku.
• Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení
barev a jeho poruše.
• Ve studeném prostředí se mohou obrázky na
LCD displeji posouvat. Nejedná se o závadu.
• Tento fotoaparát je vybaven objektivem s
motorovým transfokátorem. Chraňte
objektiv před nárazy a nemanipulujte s ním
silou.
Kompatibilita dat snímků
• Tento fotoaparát splňuje univerzální zásady
standard DCF (Design rule for Camera File
system) zavedené společností JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Není zaručeno přehrávání snímků
pořízených tímto fotoaparátem na jiném
vybavení ani přehrávání snímků nahraných
nebo upravovaných jiným vybavením na
tomto fotoaparátu.
CZ
4
Varování k autorským právům
Televizní programy, filmy, videokazety a další
materiály mohou být chráněny autorskými
právy. Neautorizované nahrávání takových
materiálů může být v rozporu s autorskými
právy.
Fotografie použité v tomto
návodu
Fotografie použité jako příklady snímků v
tomto návodu jsou reprodukované obrázky,
nikoli skutečné snímky pořízené tímto
fotoaparátem.
K plnému použití digitálního
fotoaparátu
Připravte fotoaparát a snímky pořizujte v režimu
automatického nastavení
„Nejdříve si přečtěte“
(samostatná příručka)
1 Připravte akumulátory
2 Zapněte fotoaparát/nastavte hodiny
3 Vložte kartu „Memory Stick“ (není přiložena)
4 Vyberte požadovanou velikost snímku k použití
5 Snadné fotografování (režim automatického nastavení)
Pořizování statických snímků (výběr scény)
6 Prohlížení/mazání snímků
Seznamte se podrobněji se svým fotoaparátem
Tato
příručka
• Fotografujte se svým oblíbeným nastavením (program
1
2
1
automatického fotografování/ruční fotografování)
t str. 26
• Využívejte různých způsobů fotografování/přehrávání
snímků pomocí menu t str. 35
• Změna výchozího nastavení t str. 49
2
Připojte fotoaparát k počítači nebo tiskárně
Tato
příručka
• Zkopírujte své snímky do počítače a upravujte je
nejrůznějšími způsoby t str. 62
• Vytiskněte snímky po připojení fotoaparátu přímo
k tiskárně (jen tiskárny splňující standard PictBridge)
t str. 77
CZ
5
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu ........................................................ 3
Používání fotoaparátu
Základní techniky k získání lepších snímků............................................ 9
Ostření – Úspěšné zaostřování na objekt ........................................................ 9
Expozice – Nastavení intenzity světla............................................................ 10
Barva – Vliv osvětlení...................................................................................... 11
Kvalita – „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“.............................................. 11
Popis součástí ....................................................................................... 13
Indikátory na displeji.............................................................................. 17
Změna zobrazení na displeji.................................................................. 21
Počet statických snímků a doba nahrávání videoklipů........................ 22
Nemáte-li kartu „Memory Stick“ (nahrávání s vnitřní pamětí).............. 23
Životnost akumulátorů a počet snímků, které lze nahrát/prohlížet ..... 24
Použití otočného ovladače režimů........................................................ 25
Použití ovladače režimů......................................................................... 26
Pořizování snímků s ručním nastavením .............................................. 28
Průběžné fotografování ......................................................................... 33
Používání menu
Použití položek menu ...................................................................... 35
Položky menu..................................................................................... 36
Menu fotografování................................................................................ 37
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
CZ
6
Menu prohlížení ......................................................................................42
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Trimming
Používání obrazovky nastavení
Použití položek nastavení ...............................................................49
1
Camera 1 ...........................................................................................50
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
2
Camera 2 ...........................................................................................54
Expanded Focus
Enlarged Icon
STEADY SHOT
Conversion Lens
Internal Memory Tool .......................................................................56
Format
Memory Stick Tool ............................................................................57
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
1
Setup 1...............................................................................................59
LCD Backlight
EVF Backlight
Beep
Language
Initialize
CZ
7
2
Setup 2 .............................................................................................. 60
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
Používání počítače
Využití počítače se systémem Windows............................................... 62
Kopírování snímků do počítače ............................................................ 64
Prohlížení souborů snímků uložených v počítači fotoaparátem (pomocí
karty „Memory Stick“)............................................................................ 71
Použití dodávaného software................................................................ 72
Používání počítače Macintosh .............................................................. 74
Tisk statických snímků
Jak vytisknout statické snímky ............................................................. 76
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající standardu PictBridge ..... 77
Tisk v provozovně .................................................................................. 81
Připojení fotoaparátu k televizoru
Prohlížení snímků na televizoru............................................................. 83
Odstranění problémů
Odstranění problémů ............................................................................. 85
Výstražné indikátory a zprávy ............................................................... 96
Ostatní
K položce menu „Memory Stick“ .......................................................... 99
Nabíječka akumulátorů a akumulátory ............................................... 101
Upozornění........................................................................................... 103
Specifikace........................................................................................... 104
Rejstřík ........................................................................................... 106
CZ
8
Používání fotoaparátu
Základní techniky k získání lepších snímků
OstřeníExpozice Barva Kvalita
Používání fotoaparátu
Tato část popisuje základy, abyste mohli
využívat svůj fotoaparát. Seznámí vás se
způsobem použití nejrůznějších funkcí
fotoaparátu – například s ovladačem
režimů (str. 26), otočný ovladač (str. 25),
soustavou menu (str. 35) a podobně.
Ostření Úspěšné zaostřování na objekt
Stisknete-li zpola tlačítko spouště, fotoaparát automaticky upraví zaostření (automatické
zaostření). Nezapomínejte, že tlačítko spouště je třeba stisknout jen zpola.
Stiskněte rovnou
zcela tlačítko
spouště
Zpola stiskněte
tlačítko spouště,
poté
Bliká,svítí/pípne
Zcela stiskněte
tlačítko spouště
VGA FINE 101
96
S AF
30 F3.5
Při fotografování statického snímku, u kterého je zaostření obtížné t „Volba způsobu
zaostřování“ (str. 31)
Jestliže obraz vypadá rozostřený i po zaostření, může to být v důsledku chvění
fotoaparátu. t Viz „Rady na ochranu před rozmazáním“ (uvedeny dále).
Rady na ochranu před rozmazáním
Fotoaparát držte klidně, ruce mějte volně svěšené k bokům. Fotoaparát můžete také
stabilizovat, opřete-li se o strom nebo budovu vedle sebe. Doporučujeme také
používat stativ, používat blesk na tmavých místech zapnout funkci stálého snímání.
CZ
9
Expozice Nastavení intenzity světla
Nastavením expozice a citlivosti ISO lze vytvářet různé snímky. Expozice je množství
světla, které pronikne do fotoaparátu, když spustíte závěrku.
Expozice:
Rychlost závěrky = délka časového úseku, po který
do fotoaparátu proniká světlo
Clona = velikost otvoru, který umožňuje světlu
procházet do fotoaparátu
ISO = citlivost záznamu
Přeexponováno
= příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Správná expozice
Podexponováno
= příliš málo světla
Tmavší snímek
CZ
10
V režimu automatického nastavení se
expozice automaticky nastavuje na
správnou hodnotu. Pomocí funkcí
uvedených dále ji však můžete
nastavovat také ručně.
[Ruční expozice]:
Umožňuje nastavit rychlost závěrky a
velikost clony ručně. t str. 29
[EV]:
Umožňuje upravit dobu expozice
zjištěnou fotoaparátem. t str. 30
[Metering Mode]:
Umožňuje změnit část objektu, který se
bude vyhodnocovat ke stanovení
expozice. t str. 37
Charakteristiky „rychlosti
závěrky“
Charakteristiky „clony“
(hodnota F)
Rychlejší
Pohybující se
objekty vypadají
jako statické.
Otevřená
Hloubka ostrosti se
zmenšuje směrem
dopředu i dozadu.
Pomalejší
Pohybující se
objekty vypadají,
že plynou.
Uzavřená
Hloubka ostrosti se
zvětšuje směrem
dopředu i dozadu.
Nastavení citlivosti ISO
Používání fotoaparátu
ISO je jednotkou hodnocení citlivosti, která odhaduje, kolik světla přijme zařízení k
zachycení snímku (ekvivalentní fotografickým filmům). I když expozice je stejná,
snímky se liší podle citlivosti ISO.
[ISO] nastavuje citlivost t str. 39
Vysoká citlivost ISO
Zaznamenává jasné snímky, i když fotografujete na tmavých místech.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Snímky však mají sklon být tmavší.
Barva
Vliv osvětlení
Zdánlivá barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Příklad: Barva snímku je ovlivněna zdroji světla
Počasí/osvětlení
Charakteristiky
světla
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé (standardní)
Namodralé
Zbarvené
modře
Načervenalé
Barevné tóny se v režimu automatického nastavení upravují automaticky.
Barevné tóny však můžete nastavovat ručně pomocí [White Bal] (str. 38).
Kvalita „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud obraz obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více paměti a zobrazuje i
jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji
fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a zpracování dat se liší při tisku
snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.
CZ
11
Popis pixelů a velikosti snímku
1 Velikost snímku: 5M
2 592 pixely × 1 944 pixely = 5 038 848 pixely
2592
480
Pixely
2 Velikost snímku: VGA(E-Mail)
640 pixely × 480 pixely = 307 200 pixely
1944
640
Výběr velikosti snímku k použití (t krok 4 v příručce „Nejdříve
si přečtěte“)
Pixelů
Mnoho (jemná
kvalita snímku a
značná velikost
souboru)
Málo (hrubá kvalita
snímku, ale malá
velikost souboru)
Výchozí nastavení je označeno
Příklad: Obrázek k odeslání
v příloze elektronické pošty
.
Velikost snímku
5M (2592×1944)
Příklad: Tisk až do velikosti
A4
Pokyny pro použití
Větší
3:2 (2592×1728)*
K tisku snímků o vysoké hustotě o velikosti A4
nebo A5
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA(E-Mail)
(640×480)
Menší
K tisku o velikosti pohlednice
K záznamu velkého počtu snímků
K připojení snímků k elektronické poště nebo
vytvoření webových stránek
* Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice
apod.
Výběr kvality snímku (kompresní poměr) v kombinaci (str. 39)
Při ukládání digitálních obrázků lze volit kompresní poměr snímků. Vyberete-li vysoký
kompresní poměr, bude snímek postrádat jemnost detailů, ale velikost souboru bude
menší.
CZ
12
Popis součástí
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena v
závorce.
1
2
3
4
qa
5
qs
6
qa
2
qs
3
Používání fotoaparátu
q;
1
qd
4
5
6
7
8
9
q;
qf
qg
qd
7
8
qf
qh
qg
qj
9
qk
ql
A Kontrolka POWER (t krok 2 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“)
B Ovladač režimů (26)
C Tlačítko
/BRK (33)
A Kontrolka (blesk)/záznamu
(oranžová) (t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
D Tlačítko spouště (t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
B Tlačítko FINDER/LCD (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“)
E Otočný ovladač (25)
C Hledáček (t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
F Tlačítko FOCUS (31)
G Mikrofon
D Páčka k nastavení hledáčku
(t krok 5 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
H Kontrolka samospouště (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“)/
osvětlení automatického zaostřování
(53)
E LCD displej (17)
I Objektiv
G Ovládací tlačítko
J Blesk (t krok 5 v příručce „Nejdříve
si přečtěte“)
K Úchyt na ramenní popruh (15)
L Zdířka A/V OUT (MONO) (83)
M Konektor
(USB) (65)
F Tlačítko MENU (35)
Menu zapnuté: v/V/b/B/z (t krok 2
v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
Menu vypnuté: / / / (t krok 5
v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
H Tlačítko
(Stav displeje) (21)
N Reproduktor
O Kryt zdířky
CZ
13
I Tlačítko
(velikost snímku/
vymazání)
(t krok 4 a 6 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
J Kontrolka přístupu (t krok 4 v
příručce„Nejdříve si přečtěte“)
K Tlačítko
(stálé snímání) (t krok
5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
L Tlačítko POWER (t krok 2 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“)
M Pro fotografování: Tlačítko
transfokátoru (W/T)
(t krok 5 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Pro prohlížení: Tlačítko /
(Playback zoom) /tlačítko
(Index) (t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
N Úchyt na ramenní popruh (15)
O Kryt kabelu AC adaptéru
K použití adaptéru AC-LS5K AC
(není přiložen)
1
3
2
4
Při uzavírání krytu neskřípněte kabel.
CZ
14
P Kryt karty „Memory Stick“ (spodní
strana) (t krok 3 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
Q Tlačítko OPEN (spodní strana)
(t krok 1 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
R Kryt přihrádky na akumulátor
(spodní strana) (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
S Závit stativu (spodní strana)
• Používejte stativ se šroubem o max.
délce 5,5 mm. Stativy s delším šroubem
nelze k fotoaparátu pevně utáhnout a
mohou jej poškodit.
Upevnění ramenního popruhu
a víčka objektivu
Upevnění ochranného krytu
objektivu
Používání fotoaparátu
Jestliže pořizujete snímky za velmi
jasného světla (například v exteriérech),
doporučujeme používat ochranný kryt
objektivu. Nedojte ke zhoršení kvality
obrazu způsobenému nadbytečným
světlem.
1 Připojte kroužek adaptéru.
2 Ochranný kryt objektivu nastavte pode
obrázku dole a poté ho pootočte po
směru hodinových ručiček, až zaklapne.
• Můžete také připojit víčko objektivu k
ochrannému krytu objektivu.
• Je-li nasazen kroužek adaptéru, může
blokovat blesk a osvětlení k automatickému
zaostření AF.
CZ
15
Uložení ochranného krytu
objektivu
V době, kdy ochranný kryt objektivu
nepoužíváte, můžete ho nasadit opačně
a uložit ho s fotoaparátem.
Ochranný kryt objektivu nastavte pode
obrázku dole a poté ho pootočte po směru
hodinových ručiček, až zaklapne.
Nasazení volitelného
objektivu (není přiložen)
Chcete-li pořizovat zdokonalené
širokoúhlí snímky nebo detailní snímky
vzdálených objektů, nasaďte příslušný
objektiv.
1 Připojte kroužek adaptéru.
2 Nasaďte volitelný objektiv.
• Podrobnější informace viz návod k obsluze
dodávaný s volitelným objektivem.
CZ
16
Indikátory na displeji
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena v
závorce.
Indikace
STBY
REC
Pohotovostní režim/
nahrávání videoklipu
(t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
Při snímání statických snímků
Ovladač režimů (Výběr
scény) (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
101
VGA
C:32:00
+
Ovladač režimů (26)
PSAM
Režim blesku (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
SL
2
5
Set
S AF
10
90cm
125 F3.5 +2.0EV
Redukce jevu červených
očí (52)
Transfokátor (51,
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
Při snímání videoklipů
1.3
STD
640
STBY
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
+
Používání fotoaparátu
Displej
Ostrost (41)
5
Sytost (40)
6
Kontrast (40)
Volitelný objektiv (55)
Iluminátor AF (53)
ON
Režim měření (37)
+2.0EV
Obrazové efekty (40)
A
B
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru (t krok 1 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
z
Zámek AE/AF (t krok 5
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
BRK
WB
M
Displej
2
0.9
5
2
90cm
5m
Proužek ručního
zaostřování (32)
Makrosnímek (t krok 5
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
S AF M AF C AF
Režim AF (50)
Indikátor rámečku
rozsahu zaostření AF v
hledáčku (31)
Režim záznamu (26, 33)
Vyvážení bílé (38)
Indikace
10
z Set
Pružné bodové
automatické zaostření
AF (31)
Ruční zaostřování (31)
CZ
17
Displej
Indikace
Funkce stálého snímání
vypnutá OFF (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
D
Displej
Varování před vibracemi
(9)
• Signalizuje, že vibrace
vám zabrání ve snímání
čistých snímků. I když se
zobrazí toto varování
před vibracemi, můžete
přesto fotografovat.
Doporučujeme však
zapnout funkci stálého
snímání nebo používat
blesk ke zvýšení mí světla
nebo stativ.
C
Displej
5M
3M
FINE
640
Indikace
3:2
1M
STD
640
VGA
160
FINE STD
101
Velikost snímku (t krok
4 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Kvalita obrazu (39)
Složka záznamu (57)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Zbývající kapacita vnitřní
paměti (22)
E
Varování před nízkou
kapacitou akumulátorů
(24)
+
Nitkový kříž bodového
měření expozice (37)
Zbývající kapacita karty
„Memory Stick“ (22)
00:00:00
[00:28:05]
Doba nahrávání
[maximální doba
záznamu] (22)
1/30"
Interval režimu Série (39)
400
Zbývající počet snímků,
jež je možné uložit (22)
Rámeček AF (31)
E
Displej
Zobrazení vnitřní
diagnostiky (96)
Datum/čas (52)
Číslo ISO (39)
Indikace
Histogram (21, 30)
Samospoušť (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
C:32:00
Indikace
Pomalá závěrka NR (28)
125
Rychlost závěrky (28)
F3.5
Hodnota clony (29)
+2.0EV
Hodnota úrovně EV (30)
MOVE
MOVE
z OK
Pružné bodové
automatické zaostření
AF (31)
Ruční zaostřování (31)
DPOF
Nabídka/Řídicí nabídka
(nezobrazeno (35)
na obrazovce
na předchozí
straně)
CZ
18
Při přehrávání statických
snímků
M
A
Displej
Indikace
101
12/12
C:32:00
1.3
+2.0EV
500 F3.5
5M
3:2
3M
1M
FINE
640
STD
640
VGA
160
VOLUME
Velikost snímku
(t krok 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
Režim záznamu (26, 33)
M
BACK/NEXT
Používání fotoaparátu
Zbývající kapacita
akumulátoru (t krok 1 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
101
VGA
N
Přehrávání (t krok 6 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Při přehrávání videoklipů
Hlasitost (t krok 6 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Ochrana (43)
-
Značka pořadí tisku
(DPOF) (81)
Změna složky (42)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
1.3
Step
12/16
Transfokace (t krok 6 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Přehrávání po
jednotlivých snímcích
(33)
B
Displej
Indikace
101-0012
Číslo složky-souboru (42)
Sloupec přehrávání
(t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
CZ
19
C
E
Displej
101
Indikace
Displej
Histogram (21, 30)
Složka záznamu (57)
•
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Složka přehrávání (42)
101
2005 1 1
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Zbývající kapacita vnitřní
paměti (22)
Zbývající kapacita karty
„Memory Stick“ (22)
8/8 12/12
Číslo snímku/počet
snímků nahraných ve
vybrané složce (42)
C:32:00
Zobrazení vnitřní
diagnostiky (96)
00:00:12
Počítadlo (t krok 6 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
D
Displej
Indikace
Neodpojujte USB kabel
(79)
+2.0EV
Hodnota úrovně EV (30)
Číslo ISO (39)
Režim měření (37)
Blesk
WB
Vyvážení bílé (38)
500
Rychlost závěrky (28)
F3.5
Hodnota clony (29)
Přehrávání obrázku
(t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
CZ
20
Indikace
Připojení PictBridge (78)
DPOF
BACK/
NEXT
VOLUME
zobrazí se, je-li
neaktivní displej
histogramu.
Nahrávací datum a čas
přehrávaného snímku
(52)
Nabídka/Řídicí nabídka
(35)
Výběr snímků
Nastavení hlasitosti
Změna zobrazení na displeji
Kdykoliv stisknete tlačítko
(stav
displeje), změní se obsah displeje
následovně.
Používání fotoaparátu
Histogram zapnut
• Velké rozdíly v zobrazeném histogramu se
mohou zobrazit během fotografování a
přehrávání, jestliže:
– Bliká blesk.
– Rychlost závěrky je pomalá nebo vysoká.
• Histogram snímků pořízených jinými
fotoaparáty se nemusí zobrazit vůbec.
VGA
96
S AF
Zobrazení
histogramu (str. 30)
Indikátory vypnuty
S AF
Indikátory zapnuty
VGA
96
S AF
• Nastavíte-li zobrazení histogramu, během
přehrávání se zobrazují informace o snímku.
• Histogram se neobjeví:
Při fotografování v následujících situacích
– Je zobrazeno menu.
– Nahrávání videoklipů.
Během přehrávání v následujících situacích
– Je zobrazeno menu.
– V zobrazení přehledu.
– Používáte transfokaci při přehrávání.
– Při pootočení statických snímků.
– Přehrávání videoklipů.
CZ
21
Počet statických snímků a doba
nahrávání videoklipů
Tabulka zobrazuje přibližný počet statických snímků a délku videoklipů, které lze
nahrát a uložit na kartu „Memory Stick“ naformátovanou v tomto fotoaparátu. Tyto
hodnoty se mohou lišit podle podmínek fotografování a nahrávání.
Počet obrázků, které lze nahrát pomocí vnitřní paměti odpovídá kapacitě karty 32 MB
„Memory Stick“.
Počet statických snímků (kvalita snímku je nastavena na [Fine] v
horním řádku displeje a [Standard] v dolním řádku.) (Snímky)
Kapacita
Velikost
32MB
5M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
357
726
1482
3038
93
187
376
649
1320
2694
5524
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
• Uvedený počet snímků platí pro případ, kdy je zvolen normální režim nahrávání.
• Je-li vybrán režim snímání série snímků Multi Burst, je velikost jednotlivých statických snímků
1 M.
• Je-li počet zbývajících snímků, které lze uložit, větší než 9 999, zobrazí se indikace „>9999“.
• Velikost snímků lze změnit později ([Resize], (str. 45)).
Doba záznamu videoklipů (hodiny : minuty : sekundy)
Kapacita
Velikost
640(Fine)
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Videoklipy s velikostí nastavenou na [640(Fine)] lze nahrávat jen na karty „Memory Stick PRO“.
• Velikost snímku a kvalita snímku viz str. 11.
• Při přehrávání snímků pořízených staršími modely Sony na tomto fotoaparátu se může
zobrazovaná velikost lišit od skutečné.
CZ
22
Nemáte-li kartu „Memory Stick“
(nahrávání s vnitřní pamětí)
Tento fotoaparát je vybaven 32 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout.
Dokonce i v případě, že není k dispozici karta „Memory Stick“, lze snímky nahrávat
pomocí této vnitřní paměti.
• Videoklipy s velikostí nastavenou na [640(Fine)] nelze nahrávat s vnitřní paměti.
Používání fotoaparátu
Je-li vložena karta „Memory Stick“
(není přiložena)
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají do karty „Memory
Stick“.
[Přehrávání]: Snímky na kartě „Memory Stick“ se
přehrávají.
[Menu, nastavení, atd.]: Se snímky na kartě
„Memory Stick“ lze provádět různé funkce.
B
Není-li vložena žádná karta
„Memory Stick“
B
Vnitřní
paměť
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají pomocí vnitřní
paměti.
[Přehrávání]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se
přehrávají.
[Menu, nastavení, atd.]: Se snímky ve vnitřní paměti
lze provádět různé funkce.
Snímky uložené ve vnitřní paměti
Doporučujeme data vždy zkopírovat (zálohovat) některým z následujících postupů.
Kopírování (zálohování) dat na kartu „Memory Stick“
Připravte si kartu „Memory Stick“ s kapacitou 32 MB nebo vyšší a poté proveďte
postup vysvětlený v části [Copy] (str. 58).
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Proveďte postupy na stránkách 64 až 68, aniž by byla karta „Memory Stick“ vložena do
fotoaparátu.
• Data uložená na kartě „Memory Stick“ nelze přesouvat do vnitřní paměti.
• Při spojení fotoaparátu s počítačem prostřednictvím USB kabelu lze kopírovat data uložená ve
vnitřní paměti do počítače, ale nelze kopírovat data z počítače do vnitřní paměti.
CZ
23
Životnost akumulátorů a počet
snímků, které lze nahrát/prohlížet
Tabulky dole zobrazují přibližný počet
snímků, které lze nahrávat / prohlížet a
dobu životnosti akumulátorů pořizování
snímků v normálním režimu s plně
nabitým akumulátorem a v prostředí s
teplotou 25°C. Počet snímků, které lze
nahrát nebo přehrát, zahrnuje výměnu
karty „Memory Stick“ podle potřeby.
Vezměte prosím na vědomí, že podle
podmínek použití může být skutečný
počet nižší než zde uvedený.
• Kapacita akumulátorů klesá s počtem
použití a také s postupem času (str. 101).
• Počet snímků, které lze nahrát/prohlížet a
životnost baterie se snižují v následujících
podmínkách:
– Nízká okolní teplota
– Použití blesku
– Časté vypínání a zapínání fotoaparátu
– Časté používání transfokátoru
– [LCD Backlight] je nastaven na [Bright]
– [AF Mode] je nastaven na [Monitor]
– [STEADY SHOT] je nastaven na
[Continuous]
– Nízké napětí
Při snímání statických snímků
NH-AA-DA (Ni-MH) (přiložen)
Počet snímků
Provozní
doba bloku
akumulátorů
(min.)
LCD zap
Zhruba 290
Zhruba 145
Hledáček
zap
Zhruba 320
Zhruba 160
• Fotografování za následujících podmínek:
–
(P.Quality) je nastaveno na [Fine]
– [AF Mode] je nastaven na [Single]
– [STEADY SHOT] je nastaven na
[Shooting]
– Fotografování jednou každých 30 sekund
– Střídavé použití transfokátoru mezi
stranami W a T
– Použití blesku pro každý druhý snímek
– Vypnutí a zapnutí po každých deseti
snímcích
CZ
24
• Způsob měření je založen na standardu
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Počet pořízených snímků se nezmění podle
velikosti snímku.
Prohlížení statických snímků
Akumulátor
Počet
snímků
Provozní
doba bloku
akumulátorů
(min.)
NH-AA-DA
(Ni-MH)
(přiložen)
Zhruba
7800
Zhruba
390
• Postupné zobrazování snímků v intervalu
3 sekund
Při snímání videoklipů
NH-AA-DA (Ni-MH) (přiložen)
LCD zap
Hledáček zap
Zhruba 160 (min.)
Zhruba 170 (min.)
• Natáčení videoklipů průběžně s velikostí
snímku [160]
Použití otočného ovladače režimů
Otočný ovladač režimů se používá ke změně hodnot nastavení při snímání s režimy
ručního nastavení (režim priority rychlosti závěrky, režim priority clony, režim ručního
nastavení expozice) nebo nastavení EV.
Otáčením otočným ovladačem lze také snadno zobrazit následující/předchozí snímek.
Používání fotoaparátu
Otočný
ovladač
Výběr položky
1 Otáčením otočným ovladačem vyberte položku, kterou chcete nastavit.
Žluté označení V posuňte k vybrané položce.
VGAFINE
M
S AF
98
30 F2.8
0EV
2 Stiskněte otočný ovladač.
Hodnota se zbarví žlutě.
VGAFINE
M
S AF
98
30 F2.8
0EV
3 K nastavení jiných položek stiskněte otočný ovladač jednou a poté vyberte další
požadovanou položku.
Výběr hodnoty
Otáčením otočným ovladačem se mění hodnota zobrazená žlutě. Zobrazená hodnota je
nastavena.
CZ
25
Použití ovladače režimů
Nastavení ovladače režimů na požadovanou funkci.
Ovladač režimů
: Pořizování videoklipu
krok 5 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“
t
Ovládací tlačítko
Režimy fotografování
statických snímků
:
: Přehrávání/úpravy
krok 6 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“
t
Režim automatického nastavení
Umožňuje snadné fotografování s automatickým nastavením.
t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
: Režim výběru scény
Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle scény.
t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
P:
Automatický režim fotografování podle programu
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost závěrky
a hodnota clony). Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.
(Podrobnosti k dostupným funkcím t str. 36)
S:
Režim priority rychlosti závěrky při pořizování snímků
Umožňuje pořizovat snímky po ručním nastavení rychlosti závěrky
(str. 28).
Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.
(Podrobnosti k dostupným funkcím t str. 36)
A:
Režim priority clony při pořizování snímků
Umožňuje pořizovat snímky po ručním nastavení clony (str. 29).
Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.
(Podrobnosti k dostupným funkcím t str. 36)
M:
Režim fotografování s ručním nastavením expozice
Umožňuje fotografovat po nastavení expozice ručně (rychlost závěrky a
hodnota clony) (str. 29).
Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.
(Podrobnosti k dostupným funkcím t str. 36)
CZ
26
Výběr scény
Podrobnosti t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
Makro
Blesk
Rámeček AF
Ruční
zaostřování
Používání fotoaparátu
K fotografování snímku podle podmínek scény fotoaparát zvolí kombinaci funkcí.
( : můžete volit požadované nastavení)
Série/Velká
Vyvážení bílé série/Závorky
s expozicí
—
—
Auto/ WB /
SL
—
Center AF
—
—
/
/
—
/
CZ
27
Pořizování snímků s ručním
nastavením
Fotoaparát automaticky nastavuje zaostření a expozici, ale tato nastavení lze rovněž
provádět ručně.
Ovladač režimů
VGAFINE
M
Tlačítko
FOCUS
Otočný
ovladač
98
Hodnota clony
S AF
30 F2.8
0EV
Hodnota expozice
Rychlost závěrky
Změna kombinace hodnot clony a rychlosti závěrky s pevně
nastaveným jasem (program Shift)
1 Nastavte ovladač režimů na P.
2 Vyberte kombinaci hodnot clony a rychlosti závěrky pomocí otočného ovladače (str. 25).
Při nastavení kombinace hodnoty clony a rychlosti závěrky se zobrazí indikace .
VGAFINE
P
S AF
98
30 F2.8
3 Vyfotografujte snímek.
Chcete-li stornovat program Shift, pootočte otočným ovladačem tak, aby se indikátor
změnil na .
• Je-li tlačítko spouště zpola stisknuté, nelze měnit kombinaci hodnot clony a rychlosti závěrky.
• Změní-li se jas, změní se také hodnota clony a rychlost závěrky tak, aby zůstala kombinace těchto
hodnot odpovídající.
• Podle situace při snímání snímků se může stát, že nebude možné změnit kombinaci hodnoty clony
a rychlosti závěrky.
• Při změně nastavení režimu blesku se program Shift zruší.
• Program Shift se zruší nastavením otočného ovladače režimů do jiné polohy než P nebo vypnutím
fotoaparátu.
Ruční nastavení rychlosti závěrky (priorita rychlosti závěrky)
1 Nastavte ovladač režimů na S.
2 Zvolte rychlost závěrky pomocí otočného ovladače (str. 25).
Rychlost závěrky lze zvolit od 1/1000 do 30 sekund.
3 Vyfotografujte snímek.
CZ
28
Používání fotoaparátu
• Rychlosti závěrky v délce jedné sekundy nebo delší jsou indikovány [”] například 1”.
• Nastavíte-li pomalejší rychlost závěrky, doporučujeme používat stativ, aby se neprojevily účinky
vibrací.
• Zvolíte-li určité rychlosti závěrky*, funkce NR pomalé závěrky se automaticky aktivuje, aby
snížila šum snímků; zobrazí se indikace „NR“.
*Je-li možnost [ISO] nastavena na [400]: 1/25 sekundy nebo pomalejší
Jestliže možnost [ISO] není nastavena na [400]: 1/6 sekundy nebo pomalejší
• Zvolíte-li nízkou rychlost závěrky, ke zpracování dat je třeba delší doba.
• Jestliže po nastavení nelze docílit odpovídající expozice, při polovičním stisknutí tlačítka spouště
bliká indikátor hodnoty nastavení rychlosti závěrky na obrazovce. V této situaci lze pořizovat
snímky, ale doporučujeme znovu upravit nastavení blesku.
• Blesk je nastaven na
(nucený blesk) nebo
(blesk vypnut).
• Je-li rychlost závěrky velká, může být intenzita světla blesku nedostatečná, i když je blesk
nastaven tak, aby blesknul.
Nastavení hodnoty clony (priorita clony)
1 Nastavte ovladač režimů na A.
2 Zvolte hodnotu clony pomocí otočného ovladače (str. 25).
– Je-li transfokátor posunut až na konec strany W, lze volit clonu od hodnoty F2,8 až F8,0.
– Je-li transfokátor posunut až na konec strany T, lze volit clonu od hodnoty F3,7 až F8,0.
3 Vyfotografujte snímek.
• Rychlost závěrky se automaticky nastaví od 1/1000 do 8 sekund. Nastavíte-li hodnotu závěrky
F5,6 nebo více, hodnoty rychlosti závěrky začínají u 1/2000 sekundy.
• Jestliže po nastavení nelze docílit odpovídající expozice, při polovičním stisknutí tlačítka spouště
bliká indikátor hodnoty nastavení rychlosti závěrky na obrazovce. V této situaci lze pořizovat
snímky, ale doporučujeme znovu upravit nastavení blesku.
• Blesk je nastaven na
(nucený blesk), SL (pomalá synchronizace) nebo
(blesk vypnut).
Nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony (ruční nastavení
expozice)
1 Nastavte ovladač režimů na M.
2 Zvolte rychlost závěrky pomocí otočného ovladače (str. 25).
3 Zvolte hodnotu clony pomocí otočného ovladače (str. 25).
Rozdíl mezi nastavením a správnou expozicí odhadnutou fotoaparátem se zobrazí na
displeji jako hodnota EV (str. 30). 0EV určuje hodnotu fotoaparátem uznanou za
nejvhodnější.
4 Vyfotografujte snímek.
• Fotoaparát udržuje toto nastavení v paměti i při vypnutí napájení. Jakmile jednou nastavíte
požadovanou hodnotu, můžete stejnou expozici zopakovat jednoduše nastavením otočného
ovladače režimů na M.
• Jestliže po nastavení nelze docílit odpovídající expozice, při polovičním stisknutí tlačítka spouště
bliká indikátor hodnoty nastavení rychlosti závěrky na obrazovce. V této situaci lze pořizovat
snímky, ale doporučujeme znovu upravit nastavení blesku.
• Blesk je nastaven na
(nucený blesk) nebo
(blesk vypnut).
CZ
29
Ruční nastavení expozice — nastavení EV
1 Nastavte ovladač režimů na P, S, A,
,
,
,
,
,
,
nebo
.
2 Zvolte položku EV pomocí otočného ovladače (str. 25).
3 Zvolte hodnotu expozice pomocí otočného ovladače (str. 25).
Směrem +: Zesvětlí obrázek.
0EV: Expozice je stanovena automaticky fotoaparátem.
Směrem –: Ztmaví obrázek.
• Podrobnosti o expozici t str. 10
• Hodnotu kompenzace lze nastavit v krocích po 1/3EV.
• Pokud je objekt fotografován za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo za použití
blesku, nemusí být upravení expozice účinné.
z Nastavení EV zobrazením histogramu
VGA FINE
4
A
S AF
30 F2.8
0 EV
B
Tmavý
Svìtlý
Histogram je graf udávající rozdělení jasů ve
snímku. Předem nastavte ovladač režimů na
P, S, A nebo Scéna, poté opakovaným
stisknutím
zobrazte histogram. Pokud je
snímek světlý, sloupce grafu se zvyšují
směrem doprava, pokud je tmavý, sloupce se
zvyšují směrem doleva. Histogram lze
používat ke kontrole expozice a nastavení
EV.
A Počet pixelů
B Jas
• Histogram se také zobrazí v následujících případech, ale nemůžete měnit expozici.
– Je-li ovladač režimu nastaven na
nebo na M
– Při přehrávání jednoho obrázku
– Během rychlého prohlížení
CZ
30
Volba způsobu zaostřování
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, stiskněte tlačítko FOCUS.
Zaostří automaticky na objekt ve všech rámečcích v
rámečku. Tento režim je výchozí. Je-li ovladač režimu
nastaven na
, je možné jen vícebodové automatické
zaostřování AF.
Používání fotoaparátu
Vícebodové
automatické zaostřování
AF
(
)
• Tento režim je užitečný, jestliže se objekt nenachází ve středu
rámečku.
VGAFINE
P
98
Rámeček AF
S AF
Center AF
(
)
30 F2.8
0EV
Indikátor rámečku rozsahu
zaostření AF v hledáčku
Zaostří automaticky na objekt v blízkosti středu rámečku.
• Pomocí funkce blokování automatického zaostření AF lze
fotografovat zvolenou kompozici snímku.
VGAFINE
P
98
Rámeček AF
S AF
30 F2.8
0EV
Indikátor rámečku rozsahu
zaostření AF v hledáčku
Pružné bodové
automatické zaostření
AF
(
)
Zaostří na velmi malý objekt nebo úzkou oblast.
Pružné bodové zaostření AF umožňuje snímat snímky se
zvolenou kompozicí.
Ruční zaostřování
Zaostří na objekt pomocí dříve nastavené vzdálenosti
objektu.
• Pružné bodové zaostření AF se nastavuje následujícím
postupem.
• To je užitečné například při pořizování snímků s použitím
stativu, jestliže se objekt nenachází ve středu rámečku.
• Při pořizování snímku pohybujícího se objektu přidržte
fotoaparát pečlivě v klidu tak, aby objekt nevybočil z rámečku
v hledáčku.
• Vzdálenost nastavte následujícím postupem.
• Při fotografování objektu přes síť nebo okenní sklo, je v režimu
automatického zaostření obtížné zaostřit správně. V těchto
případech je vhodnější ruční zaostření.
• AF znamená Auto Focus – automatické zaostřování.
• Jestliže natáčíte videoklip, doporučuje se používat vícebodové automatické zaostřování AF,
protože automatické zaostřování pracuje i s určitými vibracemi.
CZ
31
• Jestliže používáte [Digital Zoom] nebo [AF Illuminator], automatické zaostření dává přednost
objektům, které jsou blíže ke středu rámečku. V tomto případě bliká indikátor
,
nebo
a rámeček AF není zobrazen.
Nastavení pružného bodového zaostření AF
1 Nastavte ovladač režimů na P, S, A, M,
,
,
,
,
,
,
nebo
.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka FOCUS vyberte
(pružné bodové zaostření AF).
Barva rámečku automatického zaostření AF se změní z bílé na žlutou.
VGAFINE
P
98
Rámeček AF
S AF
MOVE
OK
Indikátor rámečku rozsahu
zaostření AF v hledáčku
3 Rámeček automatického zaostření AF posuňte pomocí v/V/b/B ovládacího tlačítka na
bod, na který chcete zaostřit a poté stiskněte z.
Chcete-li znovu posunout rámeček zaostření, opět stiskněte z.
• Jakmile se rámeček zaostření AF posune, režim automatického zaostření AF se nastaví na
[Monitor] a stisknutí z vyvolá nastavení režimu na obrazovce Setup (Nastavení).
Nastavení ručního zaostření
1 Nastavte ovladač režimů na P, S, A, M,
,
,
,
,
,
,
nebo
.
2 Opakovaně stiskněte FOCUS a vyberte 9.
Objeví se proužek ručního zaostřování.
VGAFINE
P
98
Proužek ručního zaostřování
Rozsah zaostření od 2 do 90 cm:
2
5
10
90cm
MOVE
Rozsah zaostření od 90 cm do
2
:
5
0.9
10
2
90cm
5m
OK
3 Proužek nastavte na požadovanou vzdálenost pomocí b/B ovládacího tlačítka a poté
stiskněte z. 9 se změní ze žluté na bílou.
Chcete-li provést nastavení znovu, opět stiskněte z.
Je-li [Expanded Focus] nastaven na [On] na obrazovce Setup (Nastavení), obraz na
displeji se zvětší na dvojnásobek, což usnadňuje zaostření. Výchozí nastavení je [On].
Jestliže bliká 9, znamená to omezené možnosti nastavení zaostření.
• Po nastavení vzdálenosti pomocí z zapne stisknutí B režim makrosnímku a ruční zaostření se
zruší.
• Informace o nastavení vzdálenosti při ručním zaostřování jsou přibližné. Při naklonění objektivu
nahoru nebo dolů se chyba zvětší.
• Výběr vzdálenosti je omezen podle možností transfokace (zoom) nebo nastavení [Conversion
Lens].
CZ
32
Průběžné fotografování
Opakovaným stisknutím tlačítka
/BRK zvolte režim průběžného fotografování. Je-li
ovladač režimu nastaven na
nebo na
, režimy průběžného fotografování se
deaktivují.
Série (
)
/BRK
Používání fotoaparátu
Tlačítko
Po stisknutí a přidržení tlačítka spouště nahrává sérii
maximálního počtu snímků po sobě (viz následující tabulka).
• Jakmile „Recording“ zmizí, lze nahrávat další snímek.
Závorky s expozicí
(BRK)
Zaznamenává řadu tří snímků; hodnota expozice je u
jednotlivých snímků automaticky posunutá.
+ směr
Správně
– směr
• Je-li ovladač režimu nastaven na
, nelze zvolit pořizování
série snímků s různou expozicí.
• Jestliže se nedaří pořídit dobré snímky, můžete dodatečně
vybrat snímek s nejvhodnější expozicí podle jasu objektu.
• V režimu [Bracket Step] lze vybrat hodnotu intervalu expozice
(str. 39).
Velká série ( M )
Po stisknutí tlačítka spouště nahraje sérii 16 rámců po sobě a
uloží je do souboru statického snímku.
• To je výhodné například pro rozklad pohybu při sportu.
• V režimu [Interval] lze vybrat interval spouště Multi Burst
(série) (str. 39).
Při pořizování série snímků
• Blesk je nastaven na
(blesk vypnut).
• Při pořizování snímků se samospouští se nahraje nejvýše pět snímků.
• Určité rychlosti závěrky nelze zvolit*.
*Je-li možnost [ISO] nastavena na [400]: 1/25 sekundy nebo pomalejší
Jestliže možnost [ISO] není nastavena na [400]: 1/6 sekundy nebo pomalejší
• Je-li kapacita akumulátoru téměř vyčerpána nebo je-li vnitřní paměť či karta „Memory Stick“
plná, režim pořizování série snímků se zastaví.
• Podle režimu Scény může být nemožné pořizovat snímky v režimu série snímků (str. 27).
CZ
33
Maximální počet plynule pořízených snímků
(Jednotky: snímky)
Kvalita
Fine
Standard
5M
9
15
3:2
9
15
3M
13
24
1M
32
59
VGA(E-Mail)
100
100
Velikost
K pořizování série snímků s různou expozicí
• Blesk je nastaven na
(blesk vypnut).
• Zaostření a vyvážení bílé jsou nastaveny u prvního obrázku a tato nastavení se použijí také u
dalších obrázků.
• Při ručním nastavení expozice (str. 30) se expozice mění podle nastaveného jasu.
• Interval záznamu je zhruba 0,8 sekundy.
• Je-li objekt příliš jasný nebo příliš tmavý, může být nemožné pořídit kvalitní snímek s vybranou
hodnotou intervalu expozice.
• Určité rychlosti závěrky nelze zvolit*.
*Je-li možnost [ISO] nastavena na [400]: 1/25 sekundy nebo pomalejší
Jestliže možnost [ISO] není nastavena na [400]: 1/6 sekundy nebo pomalejší
• Podle režimu Scény může být nemožné pořizovat snímky v režimu série snímků s různou expozicí
(str. 27).
Pořizování série snímků Multi Burst
• Snímky pořízené v režimu série snímků Multi Burst lze přehrávat následujícím postupem.
– Pauza/obnovení: Stiskněte z ovládacího tlačítka.
– Přehrávání po snímcích: V režimu pauzy stiskněte b/B. Přehrávání v sériích obnovíte stisknutím
z.
• V režimu série snímků Multi Burst nelze používat následující funkce:
– Inteligentní transfokátor
– Blesk
– Vkládání data a času
– Rozdělení sérií snímků pořízených funkcí série snímků Multi Burst
– Smazání rámce v sérii snímků pořízených funkcí série snímků Multi Burst
– Nastavení intervalu rámce na jiný režim než [1/30] v případech, kdy je ovladač režimů nastaven
na
– Nastavení rychlosti závěrky nižší než 1/30 sekundy
• Při přehrávání sérií snímků pořízených v režimu pořizování sérií snímků Multi Burst na počítači
nebo ve fotoaparátu, které nejsou vybaveny funkcí Multi Burst, se snímek zobrazí jako jeden
obraz obsahující 16 rámců.
• Velikost obrazu snímků pořízených v režimu Multi Burst je 1M.
• Podle režimu Scény může být nemožné pořizovat snímky v režimu série snímků Multi Burst
(str. 27).
CZ
34
Používání menu
Použití položek menu
Tlačítko v/V/b/B
Ovladač režimů
Tlačítko z
Ovládací tlačítko
Tlačítko MENU
Používání menu
1 Zapněte napájení a nastavte ovladač režimů.
Dostupné položky se liší podle polohy ovladače režimů.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte požadovanou položku menu
pomocí b/B ovládacího tlačítka.
• Jestliže je požadovaná položka menu mimo
displej, opakovaně tiskněte b/B, dokud se
nezobrazí na displeji.
• Je-li ovladač režimů nastaven na z, po výběru
položky stiskněte
.
400
200
100
64
Auto
ISO
WB
ISO
BRK
M
4 Nastavení vyberte pomocí v/V.
Vybrané nastavení se zvětší a nastaví.
5 Stisknutím MENU vypnete zobrazení menu.
• Jestliže se některá položka nezobrazuje, objeví se značka v/V na okrajích displeje v místě, kde se
položky menu obvykle zobrazují. K zobrazení položky, která není zobrazena, vyberte pomocí
ovládacího tlačítka příslušnou značku.
• Nelze volit položky, které jsou zobrazeny šedě.
CZ
35
Položky menu
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
Dostupné položky menu se liší podle polohy ovladače režimů. Na displeji se zobrazují
jen dotupné prvky menu.
(
Poloha ovladače režimů:
P
S
A
M
: k dispozici)
Scéna
Menu fotografování (str. 37)
(Metering Mode)
—
WB (White Bal)
—
ISO
—
(P.Quality)
—
—
—
BRK (Bracket Step)*
M
—
—
—
—
**
—
—
—
(Interval)*
—
**
—
(Flash Level)
—
**
—
PFX (P.Effect)
—
(Saturation)
—
—
—
—
(Contrast)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Sharpness)
—
(Setup)
Menu prohlížení (str. 42)
—
—
—
—
—
—
—
- (Protect)
—
—
—
—
—
—
—
DPOF
(Folder)
—
—
—
—
—
—
—
(Print)
—
—
—
—
—
—
—
(Slide)
—
—
—
—
—
—
—
(Resize)
—
—
—
—
—
—
—
(Rotate)
—
—
—
—
—
—
—
(Divide)
—
—
—
—
—
—
—
(Setup)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Trimming***
* Činnost je omezena podle polohy tlačítka
/BRK.
**Možnosti ovládání jsou omezeny podle režimu Scéna (str. 27).
***K dispozici jen během přehrávání zvětšeného obrazu.
CZ
36
—
—
Menu fotografování
Výchozí nastavení je označeno
(Metering Mode)
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
.
P
S
A
M
Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke
stanovení expozice.
Spot (Jednobodové
měření)
( )
Vyhodnocuje pouze část objektu.
VGA
FINE
98
P
SAF
Používání menu
• Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt v
protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný
kontrast.
250 F2.8
Nitkový kříž bodového
měření expozice
Namiřte na objekt.
Center (Měření expozice
podle středu) ( )
Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě
jasu objektu v daném místě.
Multi (Vícebodové
měření)
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny
oblasti. Fotoaparát stanoví dobře vyváženou expozici.
• Podrobnosti o expozici t str. 10
• Používáte-li bodové měření nebo měření expozice podle středu, doporučuje se nastavit rámeček
automatického zaostřování AF na střed, aby fotoaparát zaostřoval na místo vyhodnocované ke
stanovení expozice (str. 31).
CZ
37
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
WB (White Bal)
P
S
A
M
Nastavuje barevné tóny podle podmínek osvětlení například v situaci, kdy barvy
obrázku vypadají nepřirozeně.
(nastavení
stiskem)
(stisk)
Uloží do paměti základní bílou barvu, která se použije v
režimu
(stisk).
Uloží do paměti základní bílou barvu v režimu
(stisk). Po výběru
postupujte následovně.
1 Zamiřte fotoaparát na bílý předmět, např. list papíru,
který zaplní celý displej, osvětlený stejně jako objekt
snímku.
2 Vyberte [
] (nastavení stiskem) pomocí v.
Displej na chvíli zčerná a pak se rychle rozbliká
indikátor
. Když se vyvážení bílé upraví a uloží
do paměti, znovu se vybere
(stisk).
• Jestliže indikátor
bliká pomalu, vyvážení bílé nebylo
nastaveno nebo nelze nastavit. Použijte automatické
vyvážení bílé.
• Pokud indikátor
rychle bliká, netřeste fotoaparátem
ani do něj nestrkejte.
• Je-li režim blesku nastaven na (nucený blesk) nebo
SL (pomalá synchronizace), je vyvážení bílé nastaveno pro
podmínky s bleskem.
WB (blesk)
Nastaví fotoaparát na fotografování s bleskem.
• Při nahrávání videoklipu nelze tuto možnost zvolit.
n (žárovka)
Nastaví fotoaparát na místa, kde se rychle mění světelné
podmínky – například společenské místnosti nebo jasné
osvětlení ve fotografických studiích.
(zářivky)
Nastaví fotoaparát na zářivkové osvětlení.
(oblačno)
Nastaví fotoaparát na zamračenou oblohu.
(denní světlo)
Nastaví fotoaparát na exteriéry, fotografování nočních
scén, neonových světel, ohňostrojů nebo východ slunce
nebo podmínky před soumrakem a po západu slunce.
Auto
Provede automatické vyvážení bílé.
• Podrobnější informace k [White Bal] t str. 11
• V případě blikajících zářivkových světel nemusí funkce vyvážení bílé pracovat správně ani v
případě, že je vybrána možnost
(zářivkové osvětlení).
• S výjimkou režimu [
], [ WB ] se při blesku nastaví funkce vyvážení bílé automaticky na [Auto].
CZ
38
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
ISO
P
S
A
M
Vybere citlivost na světlo odpovídající jednotkám ISO. Čím vyšší je toto číslo, tím vyšší
je citlivost.
400
200
Při fotografování za špatných světelných podmínek nebo
u rychle se pohybujících objektů volte vyšší číslo, pro
kvalitní záběry volte číslo nižší.
100
Používání menu
64
Auto
• Podrobnosti o citlivosti [ISO] t str. 11
• Při větší citlivosti ISO mohou snímky obsahovat více šumu.
• [ISO] je nastaveno na [Auto] v režimu Scéna.
(P.Quality)
P
S
A
M
Vybere požadovanou kvalitu statického snímku.
Fine (FINE)
Nahrává s vysokou kvalitou (nízká komprese).
Standard (STD)
Nahrává se standardní kvalitou (vysoká komprese).
• Podrobnosti o kvalitě snímku t str. 11
BRK (Bracket Step)
P
S
A
M
Vybere hodnotu intervalu expozice (str. 33).
± 1.0EV
± 0.7EV
• Toto nastavení nelze provést, je-li tlačítko
/BRK
nastaveno na jiný režim než snímání série snímků s různou
expozicí (str. 33).
± 0.3EV
M
(Interval)
P
S
A
M
Vybere interval rámců v režimu série snímků Multi Burst (str. 33).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Toto nastavení nelze provést, je-li tlačítko
/BRK
nastaveno na jiný režim než snímání série snímků Multi
Burst (str. 33).
1/30 (1/30")
CZ
39
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
(Flash Level)
P
S
A
M
Upravuje intenzitu blesku.
+ ( +)
Směrem +: Zvyšuje intenzitu blesku.
Normal
– ( –)
Směrem –: Snižuje intenzitu blesku.
• Změna režimu blesku t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
PFX (P.Effect)
P
S
A
M
Umožňuje pořizovat snímky se speciálními obrazovými efekty.
B&W(
)
Pořizuje snímek monochromaticky (černobílý).
Sepia (
)
Snímek je v odstínu sépie (jako u starých fotografií).
Off
Bez účinku.
• Toto nastavení nezůstane zachováno po vypnutí napájení.
(Saturation)
P
S
A
M
Nastavuje sytost obrazu.
+(
)
Směrem +: Zesvětlí barvy.
Normal
–(
)
(Contrast)
Směrem –: Ztmaví barvy.
P
S
A
M
Nastavuje kontrast snímku.
+(
)
Směrem +: Zvýšení kontrastu.
Normal
–(
CZ
40
)
Směrem –: Snížení kontrastu.
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
(Sharpness)
P
S
A
M
Nastavuje ostrost snímku.
+(
)
Směrem +: Zaostření snímku.
Normal
–(
)
P
S
A
Používání menu
(Setup)
Směrem –: Zjemnění snímku.
M
Viz str. 49.
CZ
41
Menu prohlížení
Výchozí nastavení je označeno
(Folder)
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
.
P
S
A
M
Vybere složku obsahující snímek, který chcete přehrávat (jen při použití karty
„Memory Stick“).
OK
Viz následující postup.
Cancel
Zruší výběr.
1 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B ovládacího tlačítka.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Vyberte [OK] pomocí v, a poté stiskněte z.
z K položce menu [Folder]
Fotoaparát ukládá obrázky do zadané složky na kartu „Memory Stick“ (str. 57). Přístroj umožňuje
změnit složku nebo vytvořit novou.
• Vytvoření nové složky t [Create REC. Folder] (str. 57)
• Vytvoření složky k nahrávání snímků t [Change REC. Folder] (str. 58)
• Jestliže je na kartě „Memory Stick“ vytvořeno několik složek a zobrazí se první nebo poslední
snímek ve složce, objeví se následující indikátor.
: Posun do předchozí složky.
: Posun do následující složky.
: Přechod k předchozí nebo následující složce.
CZ
42
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
- (Protect)
P
S
A
M
Ochrana snímků před nechtěným smazáním.
Protect (-)
Viz následující postup.
Exit
Ukončí funkci ochrany.
Ochrana snímků při zobrazení jednoho snímku
Používání menu
1 Zobrazte snímek, který si přejete chránit.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte [-] (Protect) pomocí b/B ovládacího tlačítka a poté stiskněte z.
Snímek je chráněn a u snímku se zobrazí indikátor - (ochrana).
VGA
2/9
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 Chcete-li chránit další snímek, vyberte požadovaný snímek úp, pcé b/B, a poté stiskněte
z.
Ochrana snímků při zobrazení přehledu snímků
1 Stisknutím
(zobrazení přehledu snímků) zobrazte přehled snímků.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte [-] (Protect) pomocí b/B ovládacího tlačítka a poté stiskněte z.
4 Vyberte [Select] pomocí v/V a poté stiskněte z.
5 Vyberte snímek, který chcete chránit, pomocí v/V/b/B a poté stiskněte z.
U vybraného snímku se zobrazí zelený indikátor -.
- (zelený)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Pro ochranu dalších snímků opakujte krok 5.
7 Stiskněte MENU.
8 Vyberte [OK] pomocí B a poté stiskněte z.
Indikátor - se zbarví bíle. Vybrané snímky jsou chráněné.
• Chcete-li chránit všechny snímky ve složce, vyberte [All In This Folder] v kroku 4 a stiskněte z.
Vyberte [On] pomocí B a poté stiskněte z.
CZ
43
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
Zrušení ochrany
Při zobrazení jednoho snímku
Stiskněte z v kroku 3 nebo 4 postupu „Ochrana snímků při zobrazení jednoho
snímku“.
V zobrazení přehledu
1 Vyberte snímek, u kterého chcete odstranit ochranu nastavenou v kroku 5 postupu
„Ochrana snímků při zobrazení přehledu snímků“.
2 Stisknutím z se změní barva indkátoru - na šedou.
3 Uvedený postup zopakujte pro všechny snímky, u nichž chcete zrušit ochranu.
4 Stiskněte MENU, vyberte [OK] pomocí B, a poté stiskněte z.
Zrušení ochrany všech snímků ve složce
V kroku 4 postupu „Ochrana snímků při zobrazení přehledu snímků“ zvolte [All In
This Folder] a pak stiskněte z. Vyberte [Off] pomocí B, poté stiskněte z.
• Vezměte na vědomí, že formátování záznamového média smaže všechna data na médiu uložená i
v případě, že snímky jsou chráněny, a tyto snímky nelze obnovit.
• Nastavení ochrany snímku může chvilku trvat.
DPOF
Přidá značku
(Print)
P
S
A
M
(Vytisknout) snímkům, které chcete vytisknout (str. 81).
P
S
A
M
P
S
A
M
Viz str. 77.
(Slide)
Postupně přehrává nahrané snímky (prezentace).
Interval
3 sec
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
CZ
44
Nastavuje interval mezi snímky prezentace.
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
Image
Folder
All
Repeat
On
Přehrává všechny snímky ze zvolené složky.
Přehrává všechny obrázky uložené na kartě „Memory
Stick“.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Po přehrání všech snímků se přehrávání zastaví.
Start
Viz následující postup.
Cancel
Ukončuje postupné přehrávání snímků.
Používání menu
Off
1 Vyberte [Interval], [Image] a [Repeat] pomocí v/V/b/B ovládacího tlačítka.
2 Vyberte [Start] pomocí V/B a poté stiskněte z.
Spustí se prezentace snímků.
Prezentaci snímků ukončíte stisknutím z, vyberte [Exit] pomocí B, poté stiskněte z.
• Během prezentace snímků lze zobrazit předchozí/následující snímek pomocí b/B.
• Čas [Interval] je jen orientační, a proto se může lišit například podle velikosti snímku atd.
(Resize)
P
S
A
M
Velikost nahraného snímku lze změnit (přenastavit) a snímek lze uložit jako nový
soubor. Původní snímek je zachován i po změně velikosti.
5M
3M
Nastavení velikosti je jen orientační.
t krok 4 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
1M
VGA
Cancel
Zruší změnu velikosti.
1 Zobrazte snímek, u něhož si přejete změnit velikost.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte [
] (Resize) pomocí b/B, poté stiskněte z.
4 Vyberte požadovanou velikost pomocí v/V, poté stiskněte z.
Snímek se změněnou velikostí je uložen ve složce pro ukládání jako nejnovější soubor.
• Podrobnosti k [Image Size] t krok 4 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
• Velikost filmů nebo snímků pořízených v režimu Multi Burst nelze měnit.
• Pokud měníte velikost z malé na větší, kvalita snímku se zhorší.
• Nelze měnit velikost na velikost snímku 3:2.
• Pokud měníte velikost snímku 3:2, objeví se na snímku nahoře a dole černé pruhy.
CZ
45
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
(Rotate)
P
S
A
M
Pootočí statický snímek.
Pootočí snímek. Viz následující postup.
OK
Stanoví pootočení. Viz následující postup.
Cancel
Zruší pootočení.
1 Zobrazte snímek, který chcete pootočit.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte [
4 Vyberte [
] (Rotate) pomocí b/B ovládacího tlačítka a poté stiskněte z.
] pomocí v, poté snímek otočte pomocí b/B.
5 Vyberte [OK] pomocí v/V a poté stiskněte z.
• Chráněné snímky, filmy nebo snímky pořízené v režimu Multi Burst nelze pootáčet.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
(Divide)
P
S
A
M
Provede střih videoklipu nebo smaže nepotřebné části videoklipu. Toto je doporučená
funkce, kterou je vhodné použít, je-li kapacita vnitřní paměti nebo karty „Memory
Stick“ nedostatečná, nebo chcete-li připojit snímky ke zprávě zasílané elektronickou
poštou.
• Vezměte prosím na vědomí, že původní videoklip se smaže a dané číslo se přeskočí. Vezměte
prosím také na vědomí, že soubory po střihu nelze obnovit.
CZ
46
OK
Viz následující postup.
Cancel
Zruší rozdělení.
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
Příklad: Střih videoklipu s číslem 101_0002
Tato část popisuje příklad rozdělení videoklipu s číslem 101_0002 a jeho smazání v
následující konfiguraci souborů.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
Používání menu
1 Střih scény A.
1
A
B
2
3
101_0002
Rozdělení
Soubor 101_0002 je rozdělen na soubory 101_0004 a 101_0005.
2 Střih scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Rozdělení
Soubor 101_0005 je rozdělen na soubory 101_0006 a 101_0007.
3 Vymazání nadbytečných scén A a B.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Smazat
Smazat
4 Zůstanou jen požadované scény.
1
3
2
101_0006
Postup
1 Zobrazte videoklip, který chcete rozdělit.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte [
] (Divide) pomocí b/B ovládacího tlačítka a poté stiskněte z.
4 Vyberte [OK] pomocí v a poté stiskněte z.
Spustí se přehrávání videoklipu.
CZ
47
Podrobnosti o ovládání
t str. 35
5 V požadovaném místě střihu stiskněte z.
STD
640
Divide
Dividing
Point
00:00:02
OK
Cancel
Exit
• Chcete-li změnit bod střihu, vyberte [c/C] (přetočení o rámec/o rámec vpřed) a nastavte
bod střihu pomocí b/B.
• Chcete-li volbu bodu střihu změnit, zvolte [Cancel]. Opět začne přehrávání videoklipu.
6 Vyberte [OK] pomocí v/V a stiskněte z.
7 Vyberte [OK] pomocí v a poté stiskněte z.
Střih je proveden.
• Výsledným střiženým videoklipům se přiřadí nová čísla a poté se tyto soubory nahrají jako
nejnovější soubory do vybrané složky nahrávání.
• Následující typy snímků nelze stříhat:
– Statické snímky
– Videoklipy, jejichž délka je k provedení střihu příliš malá (kratší než zhruba dvě sekundy)
– Chráněné videoklipy (str. 43)
(Setup)
P
S
A
M
P
S
A
M
Viz str. 49.
Trimming
Nahraje zvětšený obraz (t krok 6 v příručce „Nejdříve si přečtěte“) jako nový soubor.
Trimming
Viz následující postup.
Return
Zruší ostřižení.
1 Stisknutím MENU během přehrávání přiblíženého snímku vyvoláte menu.
2 Vyberte [Trimming] pomocí B ovládacího tlačítka a poté stiskněte z.
3 Vyberte velikost obrazu pomocí v/V, poté stiskněte z.
Snímek se nahraje a znovu se zobrazí původní snímek.
• Ostřižený snímek se nahraje jako nejnovější soubor ve vybrané složce a původní snímek se
zachová.
• Kvalita ostřižených snímků se může zhoršit.
• Snímky o velikosti 3:2 nelze ostřihnout.
• Snímky zobrazené funkcí rychlého prohlížení nelze ostřihnout.
CZ
48
Používání obrazovky nastavení
Použití položek nastavení
Přístroj umožňuje změnit pomocí obrazovky nastavení výchozí nastavení.
Tlačítko v/V/b/B
Ovladač režimů
Tlačítko z
Tlačítko MENU
Ovládací
tlačítko
1 Zapněte napájení.
Používání obrazovky nastavení
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Stiskněte B ovládacího tlačítka a
vyberte
(Setup).
4 Stisknutím v/V/b/B ovládacího
tlačítka vyberte položku, kterou
chcete nastavit.
Orámování položky se zbarví žlutě.
5 Stiskněte z a zadejte nastavení.
Chcete-li obrazovku
(Setup) vypnout, stiskněte MENU.
K návratu na menu z obrazovky Setup (Nastavení) opakovaně stiskněte b ovládacího
tlačítka.
Zrušení nastavení
(Setup)
Jestliže se zobrazí [Cancel], vyberte tuto možnost, poté stiskněte z ovládacího tlačítka.
Jestliže se tato položka menu nezobrazí, vyberte znovu předchozí nastavení.
• Nastavení zůstává i po vypnutí fotoaparátu.
CZ
49
1
Camera 1
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
.
AF Mode
Vybere provozní režim automatického zaostřování.
Single (S AF)
Při stisknutí tlačítka spouště z poloviny a přidržení v této
poloze automaticky nastaví zaostření. Tento režim je
užitečný při fotografování nehybných objektů.
Monitor (M AF)
Automaticky nastaví zaostření před stisknutím a
přidržením tlačítka spouště z poloviny. Tento režim
zkracuje dobu nutnou pro ostření.
• V režimu [Single] může být spotřeba energie akumulátorů
rychlejší.
Continuous (C AF)
Nastaví zaostření před polovičním stisknutím a
přidržením tlačítka spouště a poté pokračuje v úpravách
zaostření, i když bylo provedeno zablokování zaostření
AF.
Tento režim umožňuje pořizování snímků pohybujících
se objektů s pokračujícím zaostřováním.
• Úpravy zaostření nemusí být schopny udržet krok s velmi
rychle se pohybujícími objekty.
• Indikátor rámečku rozsahu zaostření AF odpovídá
zaostření podle středu (str. 31).
• V následujících případech se zaostření po zablokování dále
neupravuje a bliká indikátor „C AF“. Fotoaparát pracuje v
režimu [Monitor].
– Pořizování snímků na tmavých místech
– Fotografování s pomalou rychlostí závěrky
• Při zaostření není slyšet upozorňující zvuk.
• Stisknete-li tlačítko spouště zcela pomocí samospouště,
zaostření se zablokuje.
• Spotřeba energie akumulátorů může být rychlejší než v
jiných režimech automatického zaostřování AF.
CZ
50
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
Digital Zoom
Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické
transfokace (až 12×). Jestliže stupnice přiblížení překročí 12×, fotoaparát použije
inteligentní nebo přesnou digitální transfokaci.
Smart
(Inteligentní
transfokátor)
(
)
Zvětšuje snímek digitálně téměř bez zkreslení. Tato
možnost není dostupná, je-li velikost snímku nastavena
na [5M] nebo [3:2].
Precision
(Přesná digitální
transfokace) (
Zvětšuje všechny velikosti snímku až na maximum 24×,
ale kvalita snímku se tím zhoršuje.
)
Používání obrazovky nastavení
Off ( )
• Maximální stupeň přiblížení inteligentního transfokátoru je
zobrazen v následující tabulce.
Nepoužívá digitální transfokaci.
Velikost snímku a maximální stupeň přiblížení pomocí inteligentního transfokátoru
Velikost
Maximální rozsah
transfokátoru
5M
—
3M
Zhruba 15×
1M
Zhruba 24×
VGA(E-Mail)
Zhruba 48×
• Kdykoliv stisknete tlačítko transfokace, zobrazí se indikátor zvětšení následovně.
10
Strana W tohoto řádku je oblast optické transfokace a
strana T je oblast digitální transfokace.
Indikátor rozsahu transfokátoru
• Maximální stupeň přiblížení funkce inteligentního transfokace/přesné transfokace zahrnuje
stupeň optické transfokace.
• Při použití digitálního transfokátoru se rámeček AF nezobrazuje. Indikátory
,
nebo
blikají a automatické zaostřování pracuje s prioritou zaměřenou na objekty umístěné poblíž
středu rámce.
• Při používání inteligentní transfokace může snímek na displeji vypadat hrubě. Tento jev nemá
žádný vliv na zaznamenaný snímek.
CZ
51
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
Date/Time
Vybírá, jak umístit datum nebo čas do snímku. Tuto možnost vyberte před pořízením
snímku.
• Datum a čas se během pořizování snímku nezobrazí; namísto toho se zobrazí indikátor
Datum a čas se zobrazují v pravém dolním rohu displeje pouze při přehrávání.
Day&Time
Zobrazí datum, hodinu a minutu.
Date
Zobrazí rok, měsíc a den.
.
• Datum se vloží v pořadí, které vyberete. (t krok 2
„Nastavení hodin“ v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
Off
Datum a čas nezobrazuje.
• Data a čas nelze vkládat do videoklipů nebo snímků pořízených v režimu Multi Burst.
• Vložený datum a čas nelze později odstranit.
Red Eye Reduction
Redukuje jev červených očí při použití
blesku. Tuto možnost vyberte před pořízením
snímku.
On (
)
Redukuje jev červených očí.
• Blesk dvakrát nebo vícekrát blikne před pořízením snímku.
Off
Nepoužívá redukci jevu červených očí.
• Protože trvá zhruba sekundu, než spoušť spustí, přidržte fotoaparát pevně, aby se neprojevily
účinky vibrací. Objekt by se také neměl pohybovat.
• Redukce jevu červených očí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek. Záleží na
individuálních rozdílech, vzdálenosti od objektu, na tom, zda fotografovaný viděl záblesky, na
dalších podmínkách.
CZ
52
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
AF Illuminator
Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt i
ve tmavém prostředí.
Iluminátor AF vyzařuje červené světlo, které umožňuje fotoaparátu snadno zaostřit,
stisknete-li zpola tlačítko spouště, než se zablokuje zaostření. V tomto okamžiku se
zobrazí indikátor ON .
Auto
Používá iluminátor AF.
Off
Nepoužívá iluminátor AF.
Používání obrazovky nastavení
• Pokud světlo iluminátoru AF dostatečně nezasáhne objekt nebo objekt není dostatečně
kontrastní, zaostření nemusí proběhnout. (Doporučuje se vzdálenost zhruba do 2,9 m
(transfokátor: W)/2,6 m (transfokátor: T))
• Zaostření proběhne, pokud světlo iluminátoru AF dopadá na objekt, i když bude částečně mimo
střed objektu.
• Je-li zvoleno ruční zaostření (str. 32), [AF Illuminator] nepracuje.
• Rámeček AF se nezobrazí. Indikátory
,
nebo
blikají a automatické zaostřování
pracuje s prioritou zaměřenou na objekty umístěné poblíž středu rámce.
• Osvětlení automatického zaostření AF nepracuje, vyberete-li v režimu Scéna možnost
(Soumrak) nebo
(Krajina), nebo pokud volba [Conversion Lens] není nastavena na [Off]
(Vypnuto).
• Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Třebaže nejsou problémy s bezpečností, nikdy nehleďte
zblízka přímo do iluminatoru AF.
• Je-li nasazen kroužek adaptéru nebo volitelný objektiv, osvětlení k automatickému zaostřování
AF je jimi zablokováno.
Auto Review
Ihned po pořízení statického snímku zobrazí nahraný snímek na displeji zhruba na dvě
sekundy.
On
Použití automatického prohlížení.
Off
Nepoužívá automatické prohlížení.
• Během zobrazení automatického prohlížení snímku nelze pořídit další snímek. Pokud v tuto dobu
stisknete závěrku zpola, nahraný snímek zmizí a můžete okamžitě fotografovat další.
CZ
53
2
Camera 2
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
.
Expanded Focus
V ručním režimu zaostřování zvětší střed obrazovky dvakrát.
On
Dvakrát zvětší.
Off
Nezvětšuje.
Enlarged Icon
Dočasně zvětší indikátor nastavení po stisknutí
nebo
(makro).
(nucený blesk),
On
Zvětší indikátory.
Off
Nezvětší indikátory.
(samospoušť)
STEADY SHOT
Vyberte režim stálého snímání.
Shooting
Při stisknutí tlačítka spouště zpola aktivuje funkci
stálého snímání.
Continuous
Funkci stálého snímání aktivuje vždy. Snímky lze
stabilizovat i při přiblížení vzdáleného objektu.
• Spotřeba energie akumulátorů je rychlejší než v režimu
[Shooting].
• Při natáčení videoklipů je [Continuous] aktivní, i když zvolíte možnost [Shooting].
• Chcete-li vypnout funkci stálého snímání, stiskněte tlačítko
(stálé snímání) ovladač režimu
nesmí být nastaven na
. (t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
• V následujících případech funkce stálého snímání nemusí pracovat správně.
– Jestliže chvění kamery je příliš silné
– Jestliže rychlost závěrky je pomalá například při pořizování snímků nočních scén
CZ
54
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
Conversion Lens
Nastaví se k dosažení správného zaostření při nasazení volitelného objektivu. Nasaďte
přiložený kroužek adaptéru a poté nasaďte volitelný objektiv.
Close-up (
Tele (
Wide (
Off
)
)
Nasazení objektivu na blízké záběry.
Nasazení teleobjektivu.
)
Nasazení širokoúhlého objektivu.
Bez nasazení teleobjektivu.
Používání obrazovky nastavení
• Používáte-li integrovaný blesk nebo osvětlení k automatickému zaostření, světlo může být zakryto
a výsledkem jsou stíny objektivu na snímku.
• Dostupná oblast přiblížení je omezená.
• Dostupná oblast zaostření je omezená.
• Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s volitelným objektivem.
CZ
55
Internal Memory Tool
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
Je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick“, tato položka se nezobrazí.
Výchozí nastavení je označeno .
Format
Naformátujte vnitřní paměť.
• Nezapomínejte, že formátování nevratně vymaže všechna data ve vnitřní paměti včetně
chráněných snímků.
OK
Viz následující postup.
Cancel
Zruší formátování.
1 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlačítka a poté stiskněte z.
Objeví se hlášení „All data in internal memory will be erased Ready?“.
2 Vyberte [OK] pomocí v a poté stiskněte z.
Formátování je dokončeno.
CZ
56
Memory Stick Tool
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
Tato položka se zobrazí jen tehdy, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick“.
Výchozí nastavení je označeno .
Format
Zformátuje kartu „Memory Stick“. Běžně dodávané karty „Memory Stick“ jsou již
naformátovány a lze je ihned začít používat.
• Formátování nenávratně maže veškerá data na kartě „Memory Stick“ včetně chráněných snímků.
OK
Viz následující postup.
Cancel
Zruší formátování.
1 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlačítka a poté stiskněte z.
Objeví se hlášení „All data in Memory Stick will be erased Ready?“.
Používání obrazovky nastavení
2 Vyberte [OK] pomocí v a poté stiskněte z.
Formátování je dokončeno.
Create REC. Folder
Vytvoří složku na kartě „Memory Stick“ k nahrávání snímků.
OK
Viz následující postup.
Cancel
Zruší vytvoření složky.
1 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlačítka a poté stiskněte z.
Zobrazí se obrazovka k vytvoření složky.
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
2 Vyberte [OK] pomocí v a poté stiskněte z.
Vytvoří se nová složka s číslem o jedno větším než nejvyšší číslo složek a daná složka se
stane aktuální složkou pro záznam snímků.
• Podrobnosti o složce viz str. 42.
• Pokud nevytvoříte novou složku, ukládají se snímky do složky „101MSDCF“.
• Můžete vytvářet složky s názvem do „999MSDCF“.
• Snímky se ukládají do této nové složky, dokud není vytvořena nebo vybrána složka jiná.
• Ve fotoaparátu nelze složku smazat. Ke smazání složky použijte počítač apod.
• Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je kapacita složky vyčerpána, automaticky se
vytvoří nová.
• Podrobnější informace viz „Názvy a ukládání obrazových souborů“ (str. 69).
CZ
57
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
Change REC. Folder
Změní složku právě používanou k nahrávání snímků.
OK
Viz následující postup.
Cancel
Zruší změnu složky k nahrávání snímků.
1 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlačítka a poté stiskněte z.
Zobrazí se obrazovka k výběru složky.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B, a [OK] pomocí v, poté z.
• Složku „100MSDCF“ nemůžete vybrat jako složku pro ukládání.
• Nahrané snímky nelze přesouvat do jiné složky.
Copy
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na kartu „Memory Stick“.
OK
Viz následující postup.
Cancel
Zruší kopírování.
1 Vložte kartu „Memory Stick“ o kapacitě 32 MB nebo větší.
2 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlačítka a poté stiskněte z.
Objeví se hlášení „All data in internal memory will be copied Ready?“.
3 Vyberte [OK] pomocí v a poté stiskněte z.
Kopírování se spustí.
Copying
102_COPY
CZ
58
• Používejte plně nabité nikl-hydridové akumulátory nebo AC adaptér (není přiložen). Při
kopírování snímků do počítače pomocí bloku akumulátorů s nízkou zbývající kapacitou se
akumulátor může vybít a kopírování selhat nebo se mohou data snímků poškodit.
• Snímky nelze kopírovat jednotlivě.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Ke smazání obsahu
vnitřní paměti vyjměte po kopírování kartu „Memory Stick“, poté vyvolejte povel [Format] v
Internal Memory Tool (str. 56).
• Nelze vybrat složku zkopírovanou na kartu „Memory Stick“.
• Při kopírování dat se nastavená značka
(Vytisknout) přidaná ke snímku nezkopíruje.
1
Setup 1
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
.
LCD Backlight
Vybere jas podsvícení LCD displeje při používání fotoaparátu s akumulátory.
Bright
Zesvětlí.
Normal
• Možnost [Bright] způsobuje rychlejší vybití akumulátorů.
EVF Backlight
Vybere jas podsvícení hledáčku.
Používání obrazovky nastavení
Bright
Zesvětlí.
Normal
• Možnost [Bright] způsobuje rychlejší vybití akumulátorů.
Beep
Vybere zvuk, který se vygeneruje při ovládání fotoaparátu.
Shutter
Při stisku spouště zapne zvuk závěrky.
On
Zapne zvukový signál/zvuk závěrky při stisku ovládacího
tlačítka/tlačítko spouště.
Off
Vypíná zvukový signál/zvuk závěrky.
Language
Vybere jazyk, který se bude používat k zobrazení položek menu, varování a zpráv.
Initialize
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
OK
Viz následující postup.
Cancel
Zruší resetování.
1 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlačítka a poté stiskněte z.
Objeví se hlášení „Initialize all settings Ready?“.
2 Vyberte [OK] pomocí v a poté stiskněte z.
Možnosti se nastaví na výchozí hodnoty nastavení.
• Zajistěte, aby během resetování nedošlo k odpojení napájení.
CZ
59
2
Setup 2
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
.
File Number
Vybere způsob používaný k přidělení čísel souborů snímkům.
Series
Přiřadí pořadová čísla souborům i v případě, že se změní
složka k nahrávání snímků nebo karta „Memory Stick“.
(Jestliže vyměněná karta „Memory Stick“ obsahuje
soubor s číslem vyšším, než bylo poslední přiřazené číslo,
přiřadí se číslo o jedno vyšší než bylo nejvyšší dosud
přiřazené číslo.)
Reset
Při každé změně složky započne počítat od 0001. (Pokud
nahrávací složka obsahuje soubor, přiřazuje číslo o jednu
vyšší než nejvyšší číslo ve složce.)
USB Connect
Vybere režim USB, který se použije při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně
vyhovující standardu PictBridge pomocí USB kabelu.
PictBridge
Připojí fotoaparát k tiskárně odpovídající normě
PictBridge (str. 77).
PTP
Je-li nastavena možnost [PTP] (protokol přenosu
obrazů) a fotoaparát je připojen k počítači, snímky ve
složce k nahrávání vybrané fotoaparátem se překopírují
do počítače. (Kompatibilní se systémy Windows XP a
Mac OS X.)
Normal
Připojí fotoaparát k počítači (str. 65).
Video Out
Nastaví výstup signálu videa podle připojeného zařízení.
CZ
60
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například
pro USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (například
pro Evropu).
Podrobnosti o ovládání
t str. 49
Clock Set
Nastaví datum a čas.
OK
Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlačítka a stiskněte
z. Poté proveďte postup popsaný v kapitole „Nastavte
hodiny“ (t krok 2 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Cancel
Zruší nastavení hodin.
Používání obrazovky nastavení
CZ
61
Používání počítače
Využití počítače se systémem Windows
Podrobnější informace k využití
počítače Macintosh viz kapitola
„Používání počítače Macintosh“
(str. 74).
Kopírování snímků do počítače (str. 64)
Prohlížení snímků v počítači
Příprava
Instalace ovladače USB.
• Při použití systému Windows
XP není třeba instalovat
ovladač USB.
Požitek ze snímků pomocí software
„PicturePackage“ (str. 72)
Zobrazení snímků uložených v
počítači
Instalace „PicturePackage“
(str. 72).
Ukládání snímku na CD-R
Vytváření hudebního
videoklipu / prezentace snímků
Tisk snímků
Vytvoření video CD pomocí softwaru
„ImageMixer“ (str. 72)
Vytváření video CD
CZ
62
Software „ImageMixer
VCD2“ je instalován
automaticky při instalaci
softwaru „PicturePackage“.
Doporučená konfigurace
počítače
K připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí ke
kopírování snímků
OS (předinstalován): Microsoft
Windows 98, Windows 98SE, Windows
2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition, nebo Windows XP
Professional
• Činnost není zaručena v prostředí
založeném na aktualizaci operačních
systémů popsaných výše nebo v prostředí
s možností načtení více systémů.
Konektor USB: Standardní součást
konfigurace
Displej: 800 × 600 bodů nebo více, High
Color (16 bitové barvy, 65 000 barev)
nebo lepší
Doporučené prostředí k
používání softwaru
„PicturePackage“/
„ImageMixer VCD2“
Software: Macromedia Flash Player 6.0
nebo novější, Windows Media Player
7.0 nebo novější, DirectX 9.0b nebo
novější
Poznámky k připojení
fotoaparátu k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení
(včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To
závisí na typech používaných USB zařízení.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB
kompatibilního s rozhraním Hi-Speed USB
(odpovídá USB 2.0) umožňuje pokrokový
(vysokorychlostní) přenos dat, protože tento
fotoaparát je kompatibilní s rozhraním HiSpeed USB (odpovídá USB 2.0).
• Při připojování k počítači existují dva režimy
USB připojení, [Normal] (výchozí
nastavení) a [PTP]. Tato část popisuje režim
[Normal] jako příklad. Podrobnější
informace k [PTP] viz str. 60.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po návratu počítače z úsporného režimu
nebo režimu spánku nemusí obnovit
současně.
Používání počítače
CPU: MMX Pentium 200 MHz nebo
rychlejší
• K automatickému vytvoření hudebních
videoklipů / prezentací snímků (str. 72) je
třeba počítač s procesorem Pentium III
500 MHz nebo rychlejším.
• Při používání aplikace „ImageMixer VCD2“
je třeba počítač s procesorem Pentium III
800 MHz nebo rychlejším.
• Tento software je kompatibilní s technologií
DirectX. Je třeba nainstalovat „DirectX“.
• K zápisu na CD-R je třeba samostatný
software ovládající záznamové zařízení.
Zvuková karta: 16 bitová stereofonní
zvuková karta s reproduktory
Paměť: 64 MB nebo víc (doporučuje se
128 MB nebo víc.)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná
kapacita disku – zhruba 500 MB
Displej: Video karta (kompatibilní s
ovladači Direct Draw) se 4 MB ve
VRAM
CZ
63
Kopírování snímků do počítače
Tato část popisuje příklad postupu
použití počítače se systémem Windows.
Snímky z fotoaparátu můžete kopírovat
do počítače následovně.
U počítačů vybavených
slotem „Memory Stick“
Vyjměte kartu „Memory Stick“ z
fotoaparátu a vložte ji do slotu
„Memory Stick“ počítače, poté
zkopírujte snímky.
Objeví se okno „InstallShield
Wizard“ (průvodce instalací).
• Jestliže se obrazovka menu instalace
neobjeví, poklepejte na
(My
Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
3 Klepněte na [Next].
U počítačů nevybavených
slotem „Memory Stick“
Při kopírování snímků postupujte podle
kroků 1 až 5 na str. 64 až 68.
• Obrazovky při kopírování snímků z karty
„Memory Stick“ do počítače jsou jen
příklady.
Krok 1: Instalace
ovladače USB
• Ovladač je software, který umožňuje připojit
zařízení k počítači, aby pracovalo správně.
• Při použití systému Windows XP začněte
krokem 2.
• Jestliže je už nainstalován software
„PicturePackage“, je krok 1 zbytečný.
Začne instalace ovladače USB. Po
skončení instalace se na obrazovce
zobrazí zpráva, která informuje o
jejím dokončení.
4 Klepněte na přepínač vedle textu
[Yes, I want to restart my
computer now] (ano, chci
počítač restartovat) a poté
klepněte na [Finish].
1
POZNÁMKA: Fotoaparát v této
době nepřipojujte k počítači.
2
1 Vypněte všechy právě
používané aplikační programy.
• Ve Windows 2000 se přihlaste jako
oprávněný správce.
2 Vložte disk CD-ROM do
CZ
64
počítače, jakmile se zobrazí
nabídka instalace, klepněte na
[USB Driver].
Počítač se restartuje. Nyní lze zapojit
USB připojení.
Po skončení instalace vyjměte disk CDROM z mechaniky.
Krok 2: Příprava
fotoaparátu a počítače
1 Do fotoaparátu vložte kartu
3 Nastavte ovladač režimů na
,
poté zapněte fotoaparát a
počítač.
„Memory Stick“ s nahranými
snímky.
• Při kopírování snímků ve vnitřní paměti
není tento krok třeba.
2 Do fotoaparátu vložte
2
Krok 3: Propojení
fotoaparátu a počítače
1
Používání počítače
dostatečně nabité niklhydridové akumulátory nebo
fotoaparát připojte
prostřednictvím AC adaptéru
(není přiložen) k síťové zásuvce.
Ke konektoru
(USB)
USB kabel
1
2
• Při kopírování snímků do počítače
pomocí akumulátorů může kopírování
selhat nebo se mohou data snímků
poškodit, pokud se akumulátory vypnou
příliš brzy.
Do USB konektoru
• V systému Windows XP se na obrazovce
počítače zobrazí průvodce Automatické
přehrávání.
Na displeji fotoaparátu se objeví „USB
Mode Normal“.
CZ
65
USB Mode
Normal
Memory Stick
Switch on
Indikátory
přístupu*
1
MENU
Při první aktivaci připojení USB spustí
počítač automaticky program, který
fotoaparát rozpozná. Chvíli vyčkejte.
* Během komunikace svítí kontrolky přístupu
červeně. Nepracujte s počítačem, dokud
indikátory nezbělají.
• Jestliže se „USB Mode Normal“ nezobrazí,
nastavte [USB Connect] na [Normal]
(str. 60).
Krok 4-A: Kopírování
snímků do počítače
• U systémů Windows 98/98SE/2000/Me
použijte postup popsaný v části „Krok 4-B:
Kopírování snímků do počítače“ na str. 67.
Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „My Documents“.
1 Po propojení USB v kroku 3
klepněte na [Copy pictures to a
folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (zkopírovat snímky do
složky v počítači pomocí
průvodce pro skenery a
fotoaparáty Microsoft) t [OK],
jakmile se na obrazovce
počítače zobrazí automaticky
okno průvodce.
2
Objeví se okno „Scanner and
Camera Wizard“ (průvodce pro
skenery a fotoaparáty).
2 Klepněte na [Next].
Zobrazí se snímky fotoaparátu
uložené na kartě „Memory Stick“.
• Není-li vložena žádná karta „Memory
Stick“, zobrazí se snímky ve vnitřní
paměti.
3 Chcete-li, aby se některé
snímky nekopírovaly, klepněte
do zašrktávacího políčka.
Zaškrtnutí se zruší. Poté
klepněte na [Next].
1
2
Objeví se okno „Picture Name and
Destination“ (název a umístění
snímku).
CZ
66
4 Vyberte název a cílové umístění
snímků a poté klepněte na
[Next].
1
2
Kopírování snímků začne. Po
skončení kopírování se objeví okno
„Other Options“ (další volby).
5 Klepněte na přepínač vedle
textu [Nothing. I’m finished
working with these pictures]
(Nic, práce se snímky
dokončena); políčko se zašktne,
poté klepněte na [Next].
Okno průvodce se zavře.
• Chcete-li kopírovat další snímky,
odpojte USB kabel (str. 69) a poté ho
znovu připojte. Řiďte se postupem
vysvětleným v části „Krok 3: Propojení
fotoaparátu a počítače“ na str. 65.
Krok 4-B: Kopírování
snímků do počítače
• U systému Windows XP se řiďte postupem
vysvětleným v části „Krok 4-A: Kopírování
snímků do počítače“ na str. 66.
Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „My Documents“.
Používání počítače
• Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „My Documents“.
6 Klepněte na tlačítko [Finish].
1 Poklepejte na ikonu [My
Computer]
t [DCIM].
t [Removable
Disk]
1
2
• Není-li ikona „Removable Disk“
zobrazena, viz str. 91.
Objeví se okno „Completing the
Scanner and Camera Wizard“
(dokončení průvodce pro skenery a
fotoaparáty).
CZ
67
2 Poklepejte na složku, do které
chcete soubory zkopírovat a
uložit.
Poté klepnutím pravým
tlačítkem myši na soubor
snímku vyvolejte zobrazení
místní nabídky a klepněte na
[Copy].
1
2
• Informace o cílovém umístění souborů
snímků viz str. 69.
• Jestliže v cílové složce existují snímky se
stejným názvem souboru, zobrazí se
dotaz s požadavkem na potvrzení
přepsání souboru. Pokud přepíšete
existující snímek novým, původní data ze
složky budou vymazána. K přepsání
souboru snímku do počítače bez
přepisování změňte název souboru na
jiný a poté soubor snímku zkopírujte.
Mějte však na paměti, že pokud změníte
název souboru, možná nebudete schopni
přehrávat daný snímek ve fotoaparátu
(str. 71).
Krok 5: Prohlížení
snímků v počítači
Tato část popisuje postup prohlížení
zkopírovaných snímků ve složce „My
Documents“.
1 Klepněte na tlačítko [Start]
t
[My Documents].
2
3 Poklepejte na složku [My
Documents]. Poté klepnutím
pravým tlačítkem myši na „My
Documents“ vyvolejte zobrazení
místní nabídky a klepněte na
[Paste].
1
1
Zobrazí se obsah složky „My
Documents“.
2
• Jestliže nepoužíváte systém Windows
XP, poklepejte na [My Documents] na
pracovní ploše počítače.
Obrazové soubory se zkopírují do
složky „My Documents“.
CZ
68
2 Poklepejte na požadovaný
soubor se snímkem.
5 Odpojte USB kabel, vyjměte kartu
„Memory Stick“ nebo vypněte
fotoaparát. Při kopírování snímků z
karty „Memory Stick“ vložte po
zkopírování snímků z vnitřní paměti do
fotoaparátu kartu „Memory Stick“.
x Pro systémy Windows 98/
98SE
1 Zkontrolujte, zda jsou indikátory
přístupu (str. 66) bílé.
2 Odpojte USB kabel, vyjměte kartu
„Memory Stick“ nebo vypněte
fotoaparát. Při kopírování snímků z
karty „Memory Stick“ vložte po
zkopírování snímků z vnitřní paměti do
fotoaparátu kartu „Memory Stick“.
Snímek se zobrazí.
Následující postup proveďte při těchto
činnostech:
• Odpojení USB kabelu
• Vyjmutí karty „Memory Stick“
• Vložení karty „Memory Stick“ po
zkopírování snímků z vnitřní paměti
• Vypnutí fotoaparátu
Názvy a ukládání
obrazových souborů
Používání počítače
Odstranění připojení USB
Soubory snímků nahrané vaším
fotoaparátem jsou na kartě „Memory
Stick“ sestaveny jako složky.
Příklad: prohlížení složek v
systému Windows XP
x V systémech Windows
2000/Me/XP
1 Poklepejte na ikonu
na přepínač.
Poklepejte zde
2 Klepněte na
(Sony DSC) t [Stop].
3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení a
pak klepněte na [OK].
A
B
4 Klepněte na [OK].
• U systémů Windows XP je krok 4
zbytečný.
C
CZ
69
A Složka obsahující data snímků nahraná
pomocí fotoaparátu, který není
vybaven funkcí vytváření složek
B Složka obsahující data snímků nahraná
pomocí tohoto fotoaparátu
Jestliže nevytváříte nové složky,
existuje jen složka „101MSDCF“.
Vnitřní paměť obsahuje jedinou složku
– „101_SONY“.
C Složka obsahující data videoklipů, která
jsou nahraná pomocí fotoaparátu, který
není vybaven funkcí vytváření složek.
• Do složek „100MSDCF“ nebo „MSSONY“
nelze nahrávat snímky. Snímky v těchto
složkách jsou k dispozici pouze pro
prohlížení.
• Podrobnější informace o složkách viz str. 42,
57.
• Soubory snímků jsou pojmenovány
následovně. ssss znamená libovolné
číslo z rozsahu 0001 až 9999. Numerické části
názvu souboru videoklipu nahraného v
režimu nahrávání a jeho odpovídající
indexový soubor snímku jsou shodné.
– Soubory se statickými snímky:
DSC0ssss.JPG
– Soubory videoklipů: MOV0ssss.MPG
– Indexové soubory videoklipů, které se
nahrávají při nahrávání videoklipů:
MOV0ssss.THM
CZ
70
Prohlížení souborů snímků uložených v počítači
fotoaparátem (pomocí karty „Memory Stick“)
Tato část popisuje příklad postupu
použití počítače se systémem Windows.
Pokud soubor snímku po zkopírování do
počítače nezůstává na kartě „Memory
Stick“, lze daný snímek opět zobrazit ve
fotoaparátu, jestliže soubor snímku
zkopírujete z počítače na kartu
„Memory Stick“.
složky na kartě „Memory Stick“
následujícím postupem.
1Klepněte pravým tlačítkem myši na
soubor se snímkem a pak klepněte
na [Copy].
2Poklepejte na [Removable Disk]
nebo [Sony MemoryStick] v
programu [My Computer].
3Klepněte pravým tlačítkem myši na
složku [sssMSDCF] ve složce
[DCIM], poté klepněte na [Paste].
• sss znamená jakékoli číslo v
rozsahu od 100 do 999.
Používání počítače
• Jestliže se název snímku nastavený
fotoaparátem nezměnil, není třeba provádět
krok 1.
• Některé snímky nebude možno přehrát
kvůli jejich velikosti.
• Jestliže byl soubor snímku zpracován
počítačem nebo byl soubor snímku nahrán
pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze
přehrávání na tomto fotoaparátu zaručit.
• Pokud není k dispozici složka, nejprve ji
fotoaparátem vytvořte (str. 57) a pak
překopírujte obrazové soubory.
2 Zkopírujte soubor snímku do
1 Klepněte pravým tlačítkem myši
na soubor se snímkem a pak
klepněte na [Rename]. Změňte
jméno souboru na
„DSC0ssss“.
Vložte číslo od 0001 do 9999 pro
ssss.
1
2
• Jestliže se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení přepsání souboru, zadejte v
kroku 1 jiné číslo.
• Podle nastavení počítače se může
zobrazit i přípona souboru. Přípona
souboru se statickými snímky je JPG a
videoklipu MPG. Příponu neměňte.
CZ
71
Použití dodávaného software
Tato část popisuje příklad postupu
použití počítače se systémem Windows.
Přehled dodávaného
software
Přiložený disk CD-ROM obsahuje dvě
softwarové aplikace: „PicturePackage“ a
„ImageMixer“.
PicturePackage
A
B
C
D
Instalace software
Software „PicturePackage“ a
„ImageMixer VCD2“ lze instalovat
následujícím postupem.
• Pokud jste ještě nenainstalovali ovladač
USB (str. 64), nepřipojujte fotoaparát k
počítači, dokud nenainstalujete software
„PicturePackage“ (neplatí pro Windows
XP).
• V systému Windows 2000/XP se přihlaste
jako správce.
• Po instalaci software „PicturePackage“ se
automaticky instaluje ovladač USB.
1 Zapnete počítač a vložte CDROM (přiložen) do mechaniky
CD-ROM.
Co můžete udělat:
A Burning Video CD (Vytváření Video
CD)
Objeví se okno „ImageMixer VCD2“.
B Music Video/Slideshow Producer
(Vytváření hudebního videoklipu/
prezentace snímku)
C Save the images on CD-R (Ukládání
snímku na CD-R)
D Viewing video and pictures on PC
(Zobrazení videoklipu a snímku v
počítači)
Způsob spuštění funkcí:
Klepněte na jednu z možností A-D,
poté klepněte na tlačítko v pravém
dolním rohu obrazovky.
CZ
72
Objeví se instalační obrazovka s
nabídkou.
• Jestliže se nezobrazí, poklepejte na
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE)
2 Klepněte na [PicturePackage].
Objeví se okno „Choose Setup
Language“ (volba jazyka instalace).
3 Vyberte požadovaný jazyk a
dvakrát klepněte na [Next].
Tato část popisuje instalaci v
angličtině.
Objeví se okno „License
Agreement“ (licenční smlouva).
Přečtěte si pečlivě smlouvu. Jestliže
přijímáte podmínky smlouvy,
klepněte na přepínač vedle textu [I
accept the terms of the license
agreement] (Přijímám podmínky
licenční smlouvy) a klepněte na
[Next].
4 Podle instrukcí na obrazovce
dokončete instalaci.
• Jestliže dosud nemáte instalovány
programy „ImageMixer VCD2“ a
„DirectX“, budou instalovány nyní.
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení restartu počítače, restartujte
počítač podle pokynů na obrazovce.
5 Jestliže jsou po instalaci
Používání počítače
zobrazeny ikony
„PicturePackage Menu“ (Menu
PicturePackage) a
„PicturePackage destination
Folder“ (Cílová složka
PicturePackage), vyjmete disk
CD-ROM z mechaniky.
Spuštění software
• Poklepejte na ikonu „PicturePackage
Menu“ (Menu PicturePackage) na
pracovní ploše.
Informace k použití software
Klepněte na [?] v pravém horním rohu
jednotlivých obrazovek. Tím se zobrazí
online nápověda.
Technickou podporu programů
„PicturePackage“/„ImageMixer
VCD2“ poskytuje zákaznické
středisko technické podpory
společnosti Pixela. Podrobnější
informace viz informace obsažené
na disku CD-ROM.
CZ
73
Používání počítače Macintosh
Snímky lze zkopírovat do počítače a
vytvořit video CD pomocí programu
„ImageMixer VCD2“ (je součástí
dodávky).
Doporučené prostředí
OS (předinstalován): Mac OS 9.1, 9.2
nebo Mac OS X (v10.0 – v10.3)
Konektor USB: Standardní součást
konfigurace
Doporučené prostředí
počítače „ImageMixer VCD2“
OS (předinstalován): Mac OS X (v10.1.5
nebo novější)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
řada Power Mac G3/G4
Paměť: 128 MB nebo víc (doporučuje se
256 MB nebo víc.)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná
kapacita disku — zhruba 250 MB
Displej: 1 024 × 768 bodů nebo víc,
32 000 barev nebo více
• Předem musí být instalován program
QuickTime 4 nebo novější. (Doporučena
verze QuickTime 5 nebo novější.)
Poznámky k připojení
fotoaparátu k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení
(včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To
závisí na typech používaných USB zařízení.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB
kompatibilního s rozhraním Hi-Speed USB
(odpovídá USB 2.0) umožňuje pokrokový
(vysokorychlostní) přenos dat, protože tento
fotoaparát je kompatibilní s rozhraním HiSpeed USB (odpovídá USB 2.0).
• Při připojování k počítači existují dva režimy
USB připojení, [Normal] (výchozí
nastavení) a [PTP]. Tato část popisuje režim
[Normal] jako příklad. Podrobnější
informace k [PTP] viz str. 60.
CZ
74
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po návratu počítače z úsporného režimu
nebo režimu spánku nemusí obnovit
současně.
Kopírování snímků do
počítače a jejich
prohlížení
1 Připravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Krok 2: Příprava fotoaparátu a
počítače“ na str. 65.
2 Připojte USB kabel.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Krok 3: Propojení fotoaparátu a
počítače“ na str. 65.
3 Zkopírujte soubory do počítače
Macintosh.
1Poklepejte na novou ikonu
t [DCIM] t složku, kam se uloží
soubory, které chcete kopírovat.
2Obrazové soubory uchopte myší a
přesuňte na ikonu pevného disku.
Soubory snímku se zkopírují na
pevný disk.
• Detaily o místě ukládání snímků a
názvech souborů viz str. 69.
4 Prohlížení snímků v počítači.
Poklepejte na ikonu t pevného
disku, na kterém je uložena
požadovaná složka obsahující
zkopírované soubory. Otevřete
požadovaný soubor snímku.
Odpojte USB kabel / vyjměte
kartu „Memory Stick“ /
vypněte fotoaparát
Přetáhněte ikonu jednotky nebo ikonu
karty „Memory Stick“ na ikonu
odpadkového „Trash“, poté odpojte
USB kabel, vyjměte kartu „Memory
Stick“ nebo vypněte fotoaparát.
• Jestliže používáte počítač Mac OS X v10.0,
proveďte po vypnutí počítače následující
postup.
Vytvoření video CD
pomocí softwaru
„ImageMixer VCD2“
Instalace softwaru
„ImageMixer VCD2“
• Před instalací softwaru „ImageMixer
VCD2“ vypněte všechny právě používané
aplikační programy.
• Nastavení zobrazení by mělo být 1024 × 768
bodů nebo vyšší a 32 000 barev nebo vyšší.
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte
přiložený disk CD-ROM do jednotky
CD-ROM počítače.
2 Poklepejte na ikonu CD-ROM.
3 Zkopírujte soubor [IMXINST.SIT] do
složky [MAC] na ikoně pevného disku.
4 Poklepejte na soubor [IMXINST.SIT]
ve složce, do níž byl zkopírován.
5 Poklepejte na extrahovaný soubor
[ImageMixer VCD2_Install].
Používání počítače
6 Když se objeví okno pro zadání
informací o uživateli, vložte
požadované jméno a heslo.
Začne instalace programu.
Spuštění softwaru
„ImageMixer VCD2“
• Můžete vytvořit soubor snímků kompatibilní
s funkcí na vytváření disků video CD. K
uložení dat ve formátu video CD na disk
CD-R potřebujete program Toast
společnosti Roxio (není součástí dodávky).
Otevřete [Image Mixer] v [Application],
a poté poklepejte na [ImageMixer
VCD2].
Informace k použití software
Klepněte na [?] v pravém horním rohu
jednotlivých obrazovek. Tím se zobrazí
online nápověda.
Technickou podporu softwaru
„ImageMixer VCD2“ poskytuje
zákaznické středisko technické
podpory společnosti Pixela.
Podrobnější informace viz
informace obsažené na disku CDROM.
CZ
75
Tisk statických snímků
Jak vytisknout statické snímky
Přímý tisk na tiskárně odpovídající standardu PictBridge (str. 77)
Snímky lze vytisknout po přímém připojení fotoaparátu k
tiskárně splňující standard PictBridge.
Přímý tisk na tiskárně disponující slotem na karty „Memory Stick“
Snímky lze vytisknout na tiskárně disponující slotem na karty
„Memory Stick“.
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s
tiskárnou.
Tisk pomocí počítače
Snímky lze zkopírovat do počítače pomocí dodávaného
softwaru „PicturePackage“ a poté je vytisknout.
Tisk v provozovně (str. 81)
Kartu „Memory Stick“ obsahující snímky pořízené vaším
fotoaparátem můžete vzít do provozovny fototiskových služeb.
Ke snímkům, které chcete vytisknout, můžete předem přidat
značku
(Vytisknout).
CZ
76
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající
standardu PictBridge
I v případě, že nemáte počítač, můžete
snímky pořízené vaším fotoaparátem
vytisknout po přímém připojení
fotoaparátu k tiskárně splňující standard
PictBridge.
Krok 1: Příprava
fotoaparátu
Připravte fotoaparát k připojení k
tiskárně pomocí USB kabelu.
Tlačítko MENU
• Standard „PictBridge“ je založen na
standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Indexové tlačítko
Při zobrazení jednoho snímku
Snímky lze vytisknout jednotlivě na
tiskový list.
Ovládací tlačítko
• Doporučuje se používat dostatečně nabité
nikl-hydridové akumulátory nebo AC
adaptér (není přiložen), aby se během tisku
nevypnulo napájení fotoaparátu.
V zobrazení přehledu
1 Stisknutím MENU vyvoláte
Na tiskový list lze vytisknout několik
snímků ve zmenšené velikosti. Můžete
vytisknout sadu stejných snímků (1)
nebo různé snímky (2).
2 Stiskněte B ovládacího tlačítka
a vyberte
1
Tisk statických snímků
menu.
(Setup).
2
3 Vyberte [
] (Setup2) pomocí V,
poté vyberte [USB Connect]
pomocí v/V/B.
• Některé tiskárny nemusí poskytovat funkci
tisku přehledu snímků.
• Počet snímků, které lze vytisknout na
přehledu snímků, se u jednotlivých tiskáren
liší.
• Nelze tisknout videoklipy.
• Jestliže na displeji fotoaparátu bliká
indikátor
zhruba pět sekund
(upozornění na chybu), zkontrolujte
připojenou tiskárnu.
2
4 Vyberte [PictBridge] pomocí
B/v, poté stiskněte z.
Režim USB je nastaven.
CZ
77
Krok 2: Připojení
fotoaparátu k tiskárně
1 Spojte
(USB) konektor
fotoaparátu se zdířkou USB
portu tiskárny pomocí
přiloženého USB kabelu.
Ke konektoru
(USB)
Krok 3: Tisk
Po dokončení kroku 2 se bez ohledu na
nastavený režim pomocí ovladače
režimu zobrazí menu tisku.
1 Vyberte požadovaný způsob
tisku pomocí v/V ovládacího
tlačítka, poté stiskněte z.
[All In This Folder]
Tisk všech snímků ve složce.
[DPOF image]
USB kabel
Ke konektoru
USB
2 Zapněte fotoaparát a tiskárnu.
Po zapojení se zobrazí
indikace
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
Když je fotoaparát nastaven na režim
přehrávání, na displeji se zobrazí
snímek a menu tisku.
CZ
78
Vytiskne všechny snímky se značkou
(Vytisknout) (str. 81) bez ohledu
na zobrazený snímek.
[Select]
Vybere snímky a vytiskne všechny
vybrané snímky.
1Vyberte snímek, který chcete
vytisknout, pomocí b/B, poté
stiskněte z.
Na vybraném snímku se objeví
značka .
• Na výběr dalších snímků tento postup
opakujte.
2Vyberte [Print] pomocí V, poté
stiskněte z.
[This image]
Tiskne zobrazený snímek.
• Jestliže vyberete [This image] a nastavíte
[Index] na [On] v kroku 2, můžete
tisknout sadu stejných snímků jako
přehled snímků.
2 Vyberte nastavení tisku pomocí
v/V/b/B.
3 Vyberte [OK] pomocí V/B a poté
stiskněte z.
Snímek je vytištěn.
Print
Index
Size
Date
Quantity
Off
Default
Off
1
Exit
OK
• Nerozpojujte USB kabel, dokud se na
displeji zobrazuje indikátor
(Nerozpojujte USB kabel).
Indikátor
Printing
2/3
[Index]
Vyberte [On] k tisku jako přehled
snímků.
Exit
[Size]
Vyberte velikost tiskového listu.
[Date]
Tisk dalších snímků
Vyberte [Day&Time] nebo [Date] k
vložení data a času do snímku.
Po kroku 3 vyberte [Select] a
požadovaný snímek pomocí v/V, poté
pokračujte krokem 1.
[Quantity]
Je-li [Index] nastaveno na [Off]:
Vyberte počet listů snímku, který
chcete vytisknout. Snímek se
vytiskne jako jednotlivý snímek.
Je-li [Index] nastaveno na [On]:
Vyberte počet sad snímků, který
chcete vytisknout jako přehled
snímků.
Jestliže vyberete [This image] v
kroku 1, vyberte počet stejných
snímků, které chcete vytisknout
vedle sebe na jeden list jako přehled
snímků.
• Určený počet snímků se nemusí vejít na
jeden list - záleží na počtu snímků.
Tisk snímků na obrazovce
přehledu
Tisk statických snímků
• Jestliže vyberete [Date], datum se vloží v
pořadí, které jste zvolili (t krok 2 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“). Některé
tiskárny tuto funkci neposkytují.
Proveďte „Krok 1: Příprava
fotoaparátu“ (str. 77) a „Krok 2:
Připojení fotoaparátu k tiskárně“
(str. 78), poté pokračujte následujícím
postupem.
Jestliže připojíte fotoaparát k tiskárně,
zobrazí se menu tisku. Výběrem
[Cancel] menu tisku vypnete; poté
pokračujte následovně.
1 Stiskněte
(Index).
Objeví se obrazovka přehledu.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte [ ] (Print) pomocí B, poté
stiskněte z.
4 Vyberte požadovaný způsob tisku
pomocí b/B, poté stiskněte z.
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
Cancel
CZ
79
[Select]
Vybere snímky a vytiskne všechny
vybrané snímky.
Vyberte snímek, který chcete
vytisknout, pomocí v/V/b/B, poté
stiskněte z k zobrazení značky .
(Chcete-li vybrat další snímky tento
postup zopakujte.) Poté stiskněte
tlačítko MENU.
[DPOF image]
Vytiskne všechny snímky se značkou
(Vytisknout) bez ohledu na
zobrazený snímek.
[All In This Folder]
Tisk všech snímků ve složce.
5 Proveďte kroky 2 a 3 postupu „Krok 3:
Tisk“ (str. 78).
CZ
80
Tisk v provozovně
Kartu „Memory Stick“ obsahující
snímky pořízené vaším fotoaparátem
můžete vzít do provozovny
fototiskových služeb. Pokud provozovna
poskytuje fotografické služby podle
DPOF, lze označit snímky značkou
(Vytisknout) předem, takže není třeba
snímky znovu vybírat při tisku v
provozovně.
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze v
provozovně poskytující fotografické služby
vytisknout přímo z fotoaparátu. Snímky
zkopírujte na kartu „Memory Stick“ a poté
vezměte kartu „Memory Stick“ do
provozovny.
Co je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkce, jež umožňuje označit značkou
(Vytisknout) snímky, které si
přejete později vytisknout.
Ovládací
tlačítko
Tlačítko MENU
1 Zobrazte snímek, který si
přejete vytisknout.
2 Stisknutím MENU vyvoláte
menu.
3 Vyberte DPOF pomocí b/B, poté
stiskněte z.
Ke snímku se přidá značka
(Vytisknout).
Při tisku z karty „Memory
Stick“ v provozovně
• V provozovně se informujte, které typy
karet „Memory Stick“ zpracovávají.
• Jestliže provozovna fototiskových služeb
nezpracovává karty „Memory Stick“,
zkopírujte snímky, které chcete vytisknout,
na jiné médium, například na disk CD-R, a
vezměte je do provozovny.
• Jestliže ponesete do provozovny kartu
„Memory Stick Duo“, vezměte s sebou
adaptér Memory Stick Duo.
• Než odnesete data snímků do provozovny,
vždy si pořiďte zálohu snímků na disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
Tisk statických snímků
• Můžete také vytisknout snímky se značkou
(Vytisknout) pomocí tiskárny, která
odpovídá standardu DPOF (Digital Print
Order Format), nebo pomocí tiskárny
vyhovující standardu PictBridge.
• Nelze oznacovat videoklipy.
• Označíte-li snímky pořízené v režimu Multi
Burst, vytisknou se všechny snímky na jeden
list rozdělené na 16 obrázků.
Označení snímků v
režimu zpracování
jednotlivých snímků
VGA
101
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
4 Chcete-li označit další snímky,
zobrazte požadovaný snímek
pomocí b/B, poté stiskněte z.
Odstranění značky tisku v
režimu zpracování jednoho
snímku
Stiskněte z v kroku 3 nebo 4.
CZ
81
Označení snímků v
režimu zpracování
přehledu snímků
8 Vyberte [OK] pomocí B, poté
stiskněte z.
Značka
změní barvu na bílou.
1 Zobrazte displej přehledu.
(t krok 6 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
2 Stisknutím MENU vyvoláte
menu.
3 Vyberte DPOF pomocí b/B, poté
Chcete-li postup zrušit, vyberte [Cancel]
v kroku 4 nebo vyberte [Exit] v kroku 8,
poté stiskněte z.
Odstranění značky tisku v
režimu zpracování přehledu
snímků
V kroku 5 vyberte snímky, ze kterých
chcete odstranit značku, poté stiskněte
z.
stiskněte z.
4 Vyberte [Select] pomocí v/V a
poté stiskněte z.
• Nelze přidat značku
Folder].
v [All In This
5 Vyberte snímek, který chcete
označit, pomocí v/V/b/B, poté
stiskněte z.
U vybraného snímku se zobrazí
zelená značka
.
Zelená
značka
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Pro označení dalších snímků
opakujte krok 5.
7 Stiskněte MENU.
CZ
82
Odstranění všech značek
tisku ve složce
V kroku 4 vyberte [All In This Folder],
poté stiskněte z. Zvolte [Off] a pak
stiskněte z.
Připojení fotoaparátu k televizoru
Prohlížení snímků na televizoru
Připojíte-li fotoaparát k televizoru,
můžete snímky zobrazit na televizní
obrazovce.
3 Nastavte ovladač režimů na
a zapněte fotoaparát.
Před připojením fotoaparátu k
televizoru A/V kabelem vypněte
fotoaparát i televizor.
2/9
101-0002
1 Připojte A/V kabel (je přiložen)
Ovladač režimů
VGA
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
do výstupní zdířky fotoaparátu
A/V OUT (MONO) a do vstupních
zdířek audia/videa televizoru.
Ovládací tlačítko
Vstupní zdířky audia/videa
Snímky pořízené fotoaparátem se
zobrazí na televizní obrazovce.
Stisknutím b/B na ovládacím
tlačítku vyberte požadovaný snímek.
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může
být třeba přepnout výstup video signálu
tak, aby odpovídal danému televiznímu
systému (str. 60).
Připojení fotoaparátu k televizoru
A/V kabel
Do zdířky A/V
OUT (MONO)
• Jestliže je televizor vybaven stereofonními
vstupními zdířkami, připojte audio konektor
(černý) A/V kabelu do levé zdířky audia.
2 Zapněte televizor a na
televizoru nastavte vstupní
přepínač TV/Video na „Video“.
• Podrobnosti najdete v návodu k
televizoru.
CZ
83
Barevné televizní systémy
Chcete-li zobrazit snímky na televizní
obrazovce, potřebujete televizor se
vstupními zdířkami videa a A/V kabel
(je přiložen). Barevná obrazová norma
televizoru se musí shodovat s normou
vašeho digitálního fotoaparátu. Projděte
si následující seznamy:
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbie, Korea, Mexiko,
Peru, Střední Amerika, Surinam,
Taiwan, U.S.A., Venezuela, atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika,
Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hong
Kong, Itálie, Kuvajt, Maďarsko,
Malajsko, Německo, Norsko, Nový
Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, Velká Británie, atd.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guajana, Irák, Irán,
Monako, Rusko, Ukrajina, atd.
CZ
84
Odstranění problémů
Odstranění problémů
Pokud se při použití fotoaparátu objeví potíže, vyzkoušejte následující řešení.
1 Zkontrolujte položky na stránkách 86 až 95.
Jestliže se na obrazovce zobrazí kód jako například „C/E:ss:ss“, viz str. 96.
2 Vyjměte akumulátory a poté akumulátory opět vložte
zhruba po minutě a zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (str. 59).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný
servis Sony.
Vezměte laskavě na vědomí, že souhlasíte s tím, že pokud zašlete fotoaparát k opravě,
mohou pracovníci při opravě nahlédnout do vnitřní paměti fotoaparátu.
Odstranění problémů
CZ
85
Akumulátory a napájení
Indikátor zbývající kapacity akumulátorů je nesprávný nebo indikátor
kapacity akumulátorů ukazuje dostatečnou kapacitu, ale napájení se
rychle vypíná.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném
prostředí (str. 101).
• Akumulátory jsou vybité. Instalujte nabité akumulátory (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
• Svorky akumulátoru nebo svorky na krytu akumulátoru jsou znečištěny, takže
akumulátory se nenabíjejí dostatečně. Vyčistěte bavlněnou látkou apod (str. 101).
• Zobrazený zbývající čas se liší od aktuálního v důsledku paměťového efektu (str. 101)
apod. Zcela vybijte a poté znovu nabijte akumulátory. Zobrazení se tím upraví.
• Akumulátory jsou na konci své životnosti (str. 101). Vyměňte je za nové.
Akumulátory se příliš rychle vybíjejí.
• Dostatečně je nabijte (t krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Používáte fotoaparát v mimořádně chladném prostředí (str. 101).
• Akumulátory jsou na konci své životnosti (str. 101). Vyměňte je za nové.
Nelze zapnout fotoaparát.
• Instalujte akumulátory správně (t krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Akumulátory jsou vybité. Instalujte nabité akumulátory (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
• Akumulátory jsou na konci své životnosti (str. 101). Vyměňte je za nové.
Napětí se náhle vypne.
• Je-li fotoaparát zapnutý a neprovedete zhruba po dobu tří minut žádnou operaci,
fotoaparát se vypne automaticky, aby se nevypotřebovávaly akumulátory. Znovu
zapněte fotoaparát (t krok 2 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Akumulátory jsou vybité. Instalujte nabité akumulátory (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
Snímání statických snímků/videoklipu
LCD displej se nezapne ani v případě, že napájení je zapnuté.
• Je zapnutý hledáček. LCD displej zapněte pomocí tlačítka FINDER/LCD (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Objekt není ve hledáčku jasný.
• Pomocí páčky k nastavení hledáčku nastavte odpovídajícím způsobem stupnici dioptrií
(t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
CZ
86
Fotoaparát nemůže nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick“ (str. 18). Jsou-li plné,
proveďte některý z následujících kroků:
– Smažte nepotřebné snímky (t krok 6 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
– Vyměňte kartu „Memory Stick“.
• Nastavte přepínač ochrany proti zápisu na kartě „Memory Stick“ do polohy nahrávání
(str. 99).
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při pořizování statických snímků nastavte ovladač režimů do jiné polohy než
a .
• Při natáčení videoklipů nastavte ovladač režimů na
.
• Velikost snímku je při nahrávání videoklipu nastavena na [640(Fine)]. Proveďte jednu
z následujících činností:
– Nastavte velikost snímku na jinou než [640(Fine)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO“ (str. 22).
Objekt není na displeji vidět.
• Nastavte ovladač režimů do jiné polohy než
(str. 26).
Nahrávání trvá velmi dlouho.
• Je aktivován režim pomalé závěrky NR (str. 28). Nejedná se o závadu.
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Nahrávání v režimu Makrosnímek. Objektiv umístěte do větší
Odstranění problémů
vzdálenosti, než je nejmenší přípustná vzdálenost od objektu, tj. zhruba 2 cm (W)/
90 cm (T) při pořizování snímků (t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• (režim Soumrak) nebo
(režim Krajina) je vybrán jako režim Scéna při pořizování
statických snímků (t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Je vybráno ruční zaostřování. Pomocí tlačítka FOCUS zvolte režim automatického
zaostřování (str. 31).
• Zkontrolujte, zda je nastavení [Conversion Lens] správné (str. 55).
Transfokátor nepracuje.
• Při snímání videoklipu nelze měnit rozsah transfokátoru.
Přesný digitální transfokátor nepracuje.
• Nastavte [Digital Zoom] na [Precision] (str. 51).
• Tuto funkci nelze použít při nahrávání videoklipů.
Inteligentní transfokátor nepracuje.
• Nastavte [Digital Zoom] na [Smart] (str. 51).
• Tuto funkci nelze použít v těchto případech:
– Velikost snímku je nastavena na [5M] nebo [3:2].
CZ
87
– Pořizování snímků v režimu Série – Multi Burst.
– Pořizování videoklipu.
Blesk nepracuje.
• Blesk je nastaven na
(bez blesku) (t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– Je zvolen režim Multi Burst, série nebo série snímků s různou dobou expozice
(str. 33).
(režim Soumrak) nebo (režim Svíčka) je vybrán jako režim Scéna, nebo je
vybrán režim
(videoklip) (t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Nastavte blesk na volbu (vynucený blesk) (t krok 5 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“) při pořizování statických snímků v případech, kdy je ovladač Scéna nastaven
na možnost
(režim Krajina),
(režim Vysoká rychlost závěrky) nebo
(režim
Pláž).
–
Funkce makrosnímku nepracuje.
•
(režim Soumrak),
Scéna (str. 27).
(režim Krajina) nebo
(režim Svíčka) je vybrán v režimu
Datum a čas jsou nahrány nesprávně.
• Nastavte správné datum a čas (t krok 2 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Hodnota F a rychlost závěrky blikají po částečném stisknutí a přidržení
spouště.
• Expozice je nesprávná. Opravte expozici (str. 30).
Snímek je příliš tmavý.
• Fotografujete objekt v protisvětle. Vyberte režim měření expozice (str. 37) nebo
nastavte expozici (str. 30).
• Jas obrazovky je příliš nízký. Nastavte podsvícení LCD monitoru nebo podsvícení
hledáčku EVF (str. 59).
Snímek je příliš světlý.
• Fotografujete silně osvětlený objekt v tmavém prostředí, např. na jevišti. Nastavte
expozici (str. 30).
• Jas obrazovky je příliš vysoký. Nastavte podsvícení LCD monitoru nebo podsvícení
hledáčku EVF (str. 59).
Barvy snímku nejsou správné.
• Je aktivována funkce obrazových efektů. Zrušte funkci Efekt snímku (str. 40).
CZ
88
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
• Dochází k rozmazání snímku. Nejedná se o závadu.
Při sledování na displeji na tmavém místě se zobrazí šum.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.
Oči fotografované bytosti jsou červené.
• Nastavte [Red Eye Reduction] v menu
(Setup) na [On] (str. 52).
• Snímejte objekt ze vzdálenosti bližší než je doporučená vzdálenost při použití blesku
(t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.
Nelze pořizovat série snímků.
• Vnitřní paměť nebo karta „Memory Stick“ jsou plné. Smažte nepotřebné snímky
(t krok 6 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Akumulátor je téměř vybitý. Instalujte nabité akumulátory.
Prohlížení snímků
Viz „Počítače“ (str. 90) ve spojení s následujícími položkami.
Fotoaparát nemůže přehrávat snímky.
• Nastavte ovladač režimů na
(str. 26).
• Jméno složky/souboru v počítači bylo změněno (str. 71).
• Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor snímku nahrán
pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání na tomto fotoaparátu zaručit.
Odstranění problémů
• Fotoaparát je v režimu USB. Smažte komunikaci USB (str. 69).
Při počátku přehrávání se snímek jeví hrubý.
• V důsledku zpracování obrazu se může snímek po přehrávání jevit jako hrubý.
Nejedná se o závadu.
Snímek nelze zobrazit na televizoru.
• Zkontrolujte [Video Out], zda je výstupní signál videa fotoaparátu nastaven na
barevný systém vašeho televizoru (str. 60).
• Zkontrolujte, zda je propojení správné (str. 83).
• USB kabel je připojen. Odpojte ho správným způsobem (str. 69).
Na obrazovce se neobjeví snímek.
• Je-li AV kabel připojen, rozpojte ho (str. 83).
CZ
89
Vymazávání/editace snímků
Fotoaparát nemůže vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (str. 44).
• Nastavte přepínač ochrany proti zápisu na kartě „Memory Stick“ do polohy nahrávání
(str. 99).
Omylem jste vymazali snímek.
• Jak jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit. Doporučujeme, abyste nastavili
ochranu snímku (str. 43), nebo nastavili ochranu zápisu karty „Memory Stick“ do
polohy LOCK (Uzamčeno) (str. 99), aby nedošlo k nechtěnému smazání.
Nepracuje funkce změny velikosti snímku.
• Nelze měnit velikost videoklipů a snímků série Multi Burst.
Nelze zobrazit značku DPOF (Vytisknout).
• Značku DPOF (Vytisknout) nelze zobrazit u videoklipů.
Nelze stříhat videoklip.
• Videoklip není dostatečně dlouhý k provedení střihu (kratší než zhruba dvě sekundy).
• Zrušte ochranu (str. 44).
• Statické snímky nelze stříhat.
Počítače
Nevíte, zda operační systém počítače je kompatibilní s vaším
fotoaparátem.
• Zkontrolujte „Doporučená konfigurace počítače“ (str. 63) v případě systému Windows
a „Doporučené prostředí“ (str. 74) u počítačů Macintosh.
Nelze nainstalovat ovladač USB.
• Ve Windows 2000 se přihlaste jako oprávněný správce (str. 64).
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapněte fotoaparát (t krok 2 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Je-li úroveň akumulátorů nízká, instalujte nabité akumulátory (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“), nebo použijte AC adaptér (není přiložen) (str. 14).
• Použijte přiložený USB kabel (str. 65).
• Odpojte USB kabel od počítače i fotoaparátu a znovu ho pevně připojte. Ověřte si, zda
se zobrazuje „USB Mode Normal“ (str. 65).
• Nastavte [USB Connect] na [Normal] v menu
CZ
90
(Setup) (str. 60).
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení
(str. 63).
• Není nainstalován ovladač USB. Nainstalujte ovladač USB (str. 64).
• Počítač nerozpoznává správně zařízení, protože jste spojili fotoaparát a počítač USB
kabelem dříve, než jste instalovali ovladač USB z přiloženého disku CD-ROM. Smažte
chybně rozpoznané zařízení z počítače a poté instalujte ovladač USB (viz další
položka).
Při připojení počítače k fotoaparátu se na obrazovce počítače nezobrazí
ikona vyjímatelného disku.
• Při opětovné instalaci ovladače USB dodržujte postup popsaný dále. Následující
postup je určen pro počítače se systémem Windows.
1 Pro zobrazení nabídky klepněte pravým tlačítkem myši na [My Computer] a pak
klepněte na [Properties].
Zobrazí se okno „System Properties“ (vlastnosti systému).
2 Klepněte na [Hardware] t [Device Manager].
• U systémů Windows 98/98SE/Me klepněte na kartu [Device Manager].
Zobrazí se „Device Manager“.
3 Klepněte pravým tlačítkem myši na [ Sony DSC], poté klepněte na [Uninstall]
t [OK].
Zařízení je vymazáno.
4 Nainstalujte ovladač USB (str. 64).
Nelze kopírovat snímky.
• Spojte fotoaparát a počítač správně pomocí přiloženého USB kabelu (str. 65).
• Řiďte se postupem kopírování předepsaným pro váš operační systém (str. 66, 74).
• Zapisovat snímky na kartu „Memory Stick“ formátovanou počítačem může být
nemožné. Fotografujte s kartou „Memory Stick“ formátovanou fotoaparátem (str. 57).
Odstranění problémů
Po připojení USB se software „PicturePackage“ nespustí automaticky.
• Spusťte „PicturePackage Menu“ a zkontrolujte nastavení [Settings].
• USB spojení zapojte po zapnutí počítače (str. 65).
Snímek nelze přehrát v počítači.
• Jestliže používáte software „PicturePackage“, klepněte na nápovědu v pravém horním
rohu každé obrazovky.
• Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru.
Obraz a zvuk jsou při přezrávání videoklipu na počítači přerušovány
šumem.
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick“. Zkopírujte
videoklip na pevný disk počítače, poté přehrajte videoklip z pevného disku (str. 64).
CZ
91
Nelze tisknout snímek.
• Zkontrolujte nastavení tiskárny.
Snímky dříve překopírované do počítače nelze prohlížet na fotoaparátu.
• Zkopírujte je do složky rozpoznané fotoaparátem jako „101MSDCF“ (str. 69).
• Proveďte obsluhu správně (str. 71).
„Memory Stick“
Nelze vložit kartu „Memory Stick“.
• Vložte ji správným směrem (t krok 3 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Nelze nahrávat na kartu „Memory Stick“.
• Nastavte přepínač ochrany proti zápisu na kartě „Memory Stick“ do polohy nahrávání
(str. 99).
• Karta „Memory Stick“ je plná. Smažte nepotřebné snímky (t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
• Vložte kartu „Memory Stick PRO“ (str. 22) k nahrávání videoklipů s velikostí obrazu
nastavenou na [640(Fine)].
Nelze formátovat kartu „Memory Stick“.
• Nastavte přepínač ochrany proti zápisu na kartě „Memory Stick“ do polohy nahrávání
(str. 99).
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick“.
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick“. Data nelze
obnovit. Doporučujeme, abyste nastavili ochranu zápisu karty „Memory Stick“ do
polohy LOCK (Uzamčeno), aby nedošlo k nechtěnému smazání (str. 99).
Vnitřní paměť
Fotoaparát nebo počítač nemohou přehrávat data uložená ve vnitřní
paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick“. Vyjměte ji (t krok 3 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
Nelze nahrávat snímky pomocí vnitřní paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick“. Vyjměte ji (t krok 3 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
CZ
92
Volná kapacita vnitřní paměti se nezvětší, když zkopírujete data uložená ve
vnitřní paměti na kartu „Memory Stick“.
• Data nebyla po zkopírování smazána. Po zkopírování dat proveďte příkaz [Format]
(str. 56) a naformátujte vnitřní paměť.
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick“.
• Karta „Memory Stick“ je plná. Zkontrolujte kapacitu karty.
Data uložená na kartě „Memory Stick“ nebo v počítači nelze zkopírovat do
vnitřní paměti.
• Data uložená na kartě „Memory Stick“ nebo v počítači nelze kopírovat do vnitřní
paměti.
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard PictBridge.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna splňuje standard PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Nastavte [USB Connect] na [PictBridge] v menu
(Setup) (str. 60).
• Odpojte a znovu připojte USB kabel. Pokud se na tiskárně objeví chybové hlášení,
vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
Nelze tisknout obrázky.
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně spojen s tiskárnou pomocí USB kabelu.
• Zapněte tiskárnu. Další informace najdete v dodávané uživatelské příručce.
• Vyberete-li během tisku [Exit], snímky se možná nevytisknou. Odpojte a znovu
Odstranění problémů
připojte USB kabel. Jestliže stále nemůžete vytisknout své snímky, odpojte USB kabel,
vypněte tiskárnu a poté ji zapněte a znovu zapojte USB kabel.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty než tímto fotoaparátem nebo snímky upravené v
počítači mohou mít problémy s tiskem.
Tisk je zrušen.
• Odpojili jste USB kabel dříve, než se přestala zobrazovat značka
(Neodpojujte
USB kabel).
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna
nabízí uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem
tiskárny.
CZ
93
„---- -- --“ se vytiskne v části snímku, kam se vkládá datum.
• Snímky, které nemají zaznamenaná data, nelze vytisknout s vloženým datem. Nastavte
[Date] na [Off] a snímek znovu vytiskněte (str. 79).
Nelze vybrat velikost tisku.
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí umožňuje tisk požadované
velikosti.
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Odpojte USB kabel a znovu ho připojte, kdykoliv měníte velikost papíru poté, co byla
tiskárna připojena k fotoaparátu.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte nastavení
fotoaparátu nebo (str. 79) tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. Podle tiskárny to může chvilku
trvat.
Ostatní
Fotoaparát nepracuje.
• Při práci s tímto fotoaparátem používejte akumulátory, které s ním zaručeně
spolupracují (str. 101).
• Kapacita akumulátorů je nízká (zobrazí se indikátor E). Nabité akumulátory
(t krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Napájení je zapnuto, ale fotoaparát nepracuje.
• Zabudovaný mikropočítač nepracuje správně. Vyjměte akumulátory a poté zhruba po
minutě akumulátory opět vložte a zapněte fotoaparát.
Nelze identifikovat indikátor na displeji.
• Viz str. 17.
Objektiv je zamlžený.
• Kondenzace vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu
použijete (str. 103).
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
• Nejedná se o závadu.
CZ
94
Objektiv se po vypnutí fotoaparátu nepohybuje.
• Akumulátory jsou vybité. Vyměňte je za nabité akumulátory (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“) nebo použijte AC adaptér (není přiložen).
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí displej Nastavení času.
• Nastavte znovu správné datum a čas (t krok 2 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Odstranění problémů
CZ
95
Výstražné indikátory a zprávy
Zobrazení vnitřní
diagnostiky
Jestliže se zobrazí kód začínající na
písmeno abecedy, fotoaparát disponuje
displejem automatické diagnostiky. Dvě
poslední číslice (označeno ss) se liší
podle stavu fotoaparátu.
Jestliže nedokážete vyřešit problém, i
když se několikrát pokusíte o následující
nápravné akce, obraťte se na prodejce
Sony nebo na místní oprávněný servis
Sony.
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy,
řiďte se pokyny.
Lens cap attached
• Sejměte kryt objektivu.
Turn the power off and on again
• Chybu vyvolal problém s
objektivem.
E
C:32:ss
• Problém se týká hardwaru
fotoaparátu. Vypněte a znovu
zapněte napájení.
C:13:ss
• Akumulátor je téměř vybitý. Nabité
akumulátory (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“). Podle
podmínek použití nebo typu
akumulátoru může indikátor blikat
dokonce i v případě, že zbývá 5 až 10
minut kapacity akumulátoru.
• Fotoaparát nemůže číst nebo
zapisovat data na kartě „Memory
Stick“. Vyjměte a vložte kartu
„Memory Stick“ několikrát po sobě.
• Ve vnitřní paměti došlo k chybě
formátování nebo byla vložena
nenaformátovaná karta „Memory
Stick“. Naformátujte médium
(strany 56, 57).
• Vloženou kartu „Memory Stick“
nelze použít s fotoaparátem nebo
jsou poškozená data. Vložte novou
kartu „Memory Stick“ (str. 99).
System error
• Vypněte napájení a poté ho znovu
zapněte (t krok 2 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
Internal memory error
• Vypněte napájení a poté ho znovu
zapněte (t krok 2 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
Memory Stick error
E:61:ss
• Vložte kartu „Memory Stick“
E:62:ss
• Vloženou kartu „Memory Stick“
správně.
E:91:ss
E:92:ss
• Došlo k poruše fotoaparátu.
Inicializujte fotoaparát (str. 59), poté
znovu zapněte napájení.
CZ
96
nelze používat ve fotoaparátu
(str. 99).
• Karta „Memory Stick“ je poškozena.
• Konektor karty„Memory Stick“ je
znečištěn.
Memory Stick type error
• Vloženou kartu „Memory Stick“
nelze používat ve fotoaparátu
(str. 99).
Cannot create more folders
• Na kartě „Memory Stick“ již existuje
složka s názvem začínajícím na
„999“. V takovém případě nelze
vytvořit složky.
Format error
• Znovu naformátujte médium
(str. 56, 57).
Memory Stick locked
• Nastavte přepínač ochrany proti
zápisu na kartě „Memory Stick“ do
polohy nahrávání (str. 99).
No memory space in internal
memory
No memory space in Memory Stick
• Smažte nepotřebné snímky nebo
soubory (t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
Read only memory
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo
mazat snímky na této kartě
„Memory Stick“.
No file
Cannot record
• Fotoaparát nemůže nahrávat snímky
do vybrané složky. Vyberte jinou
složku (str. 58).
File error
• Při přehrávání snímku došlo k chybě.
File protect
• Odstraňte ochranu (str. 44).
Image size over
• Přehráváte snímek o velikosti,
kterou nelze na fotoaparátu
přehrávat.
Cannot divide
• Videoklip není dostatečně dlouhý,
aby mohl být rozdělen (kratší než
zhruba dvě sekundy).
• Soubor není videoklip.
žádné snímky.
No file in this folder
• V této složce nejsou nahrány žádné
Odstranění problémů
• Do vnitřní paměti nebyly nahrány
Invalid operation
• Přehráváte soubor vytvořený na
jiném vybavení než na tomto
fotoaparátu.
snímky.
• Při kopírování snímků z počítače jste
nepostupovali správně (str. 71).
Folder error
• Na kartě „Memory Stick“ již existuje
složka se stejnými prvními třemi čísly
(Například: 123MSDCF a
123ABCDE). Vyberte jiné složky
nebo vytvořte novou složku (str. 57).
(Indikátor varování při
otřesech)
• Nedostatek světla a tudíž delší doba
expozice může být příčinou chvění
fotoaparátu. Použijte blesk, zapněte
stálé snímání nebo namontujte
fotoaparát na stativ a fotoaparát tak
zajistěte.
CZ
97
640(Fine) is not available
• Videoklipy velikosti 640(Fine) lze
nahrávat jedině na karty „Memory
Stick PRO“. Vložte kartu „Memory
Stick PRO“ nebo nastavte velikost
obrazu na jinou velikost než
[640(Fine)].
Printer error
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte, zda snímek, který si
přejete vytisknout, není poškozen.
• Přenos dat do tiskárny možná ještě
Enable printer to connect
není dokončen. Neodpojujte USB
kabel.
• [USB Connect] je nastaveno na
[PictBridge], ale fotoaparát je
připojen k zařízení
nekompatibilnímu s PictBridge.
Zkontrolujte zařízení.
• Spojení nebylo navázáno. Odpojte a
znovu připojte USB kabel. Pokud se
na tiskárně objeví chybové hlášení,
vyhledejte uživatelskou příručku
dodávanou s tiskárnou.
Connect to PictBridge device
• Zkoušeli jste tisknout snímky před
dokončením připojení k tiskárně.
Připojte k tiskárně kompatibilní s
PictBridge.
No printable image
• Pokusili jste se vyvolat [DPOF
image], aniž by byla u snímků
uvedena značka DPOF
(Vytisknout).
• Pokusili jste se vyvolat funkci [All In
This Folder], třebaže byla vybrána
složka obsahující jen videoklipy.
Nelze tisknout videoklipy.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Zkontrolujte tiskárnu.
CZ
98
Processing
• Tiskárna právě stornuje aktuální
tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout,
dokud neskončí. Podle tiskárny to
může chvilku trvat.
Ostatní
K položce menu „Memory Stick“
Karta „Memory Stick“ je kompaktní
přenositelné IC záznamové médium.
Typy karty „Memory Stick“, které lze
používat s tímto fotoaparátem,
naleznete v tabulce. Nelze však zaručit
správnou práci všech funkcí karty
„Memory Stick“.
„Memory Stick“ typ
Záznam/
přehrávání
Memory Stick
a
Memory Stick
(kompatibilní s MagicGate
nebo s typem přenosu dat
High-speed)
a*2*3
Memory Stick Duo*1
a
Memory Stick Duo
(kompatibilní s MagicGate
nebo s typem přenosu dat
High-speed)*1
a*2*3
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a*2
Memory Stick PRO
a*2*3*4
Memory Stick PRO
Duo*1
Poznámky k používání karty
„Memory Stick“ (není
přiložena)
• Nelze nahrávat, upravovat nebo mazat
snímky, pokud posunete přepínač na
ochranu proti zápisu na kartu do polohy
LOCK.
Konektor
Pojistka
ochrany proti
zápisu
Místo pro štítek
Umístění a/nebo tvar pojistky pro
ochranu proti zápisu se liší podle typu
použité karty „Memory Stick“.
a*2*3*4
*1Při
• Karta „Memory Stick“ naformátovaná
počítačem nemusí vždy pracovat v tomto
fotoaparátu.
• Rychlost pro čtení a zápis dat se liší podle
kombinace karty „Memory Stick“ a
použitého vybavení.
Ostatní
používání karty „Memory Stick Duo“ s
tímto fotoaparátem kartu vložte do adaptéru
Memory Stick Duo.
*2
Karty „MagicGate Memory Stick“ a
„Memory Stick PRO“ jsou vybaveny
funkcemi MagicGate. MagicGate je
technologie na ochranu autorských práv
používající šifrování. Nahrávací/přehrávací
data požadující funkce MagicGate nelze
zpracovávat tímto fotoaparátem.
*3
Podporuje vysokorychlostní přenos dat
pomocí paralelního rozhraní.
*4Lze nahrávat videoklipy v rozlišení
640(Fine).
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory
Stick“ nevyjímejte.
• V následujících případech může dojít k
poškození dat:
– Jestliže vyjmete kartu „Memory Stick“
nebo vypnete fotoaparát během operace
čtení nebo zápisu
– Při použití karty „Memory Stick“ v
prostředí se silným elektrostatickým
nábojem nebo elektromagnetickým
rušením
• Doporučujeme důležitá data zálohovat.
• Na místo pro štítek nelepte nic jiného než
přiložený štítek.
• Při lepení přiloženého štítku dodržte jeho
správné umístění. Dbejte, aby nepřesahoval
vyznačenou plochu.
• Pro přenášení a ukládání karty „Memory
Stick“ používejte přiložený obal.
• Kontaktů karty „Memory Stick“ se
nedotýkejte prsty ani kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick“ neohýbejte a
nevystavte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick“ nerozebírejte ani
neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick“ před vodou.
CZ
99
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu
„Memory Stick“ za následujících podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např. v
autě na přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Vlhká místa nebo místa s přítomností
korozivních látek
Poznámky k používání karty
„Memory Stick Duo“ (není
přiložena)
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ s
fotoaparátem si ověřte, zda je karta
„Memory Stick Duo“ vložena do adaptéru
Memory Stick Duo. Jestliže vkládáte kartu
„Memory Stick Duo“ do zařízení
kompatibilního s kartami „Memory Stick“
bez adaptéru Memory Stick Duo, může se
stát, že karta nepůjde vyjmout ze zařízení.
• Při vkládání karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo si ověřte, zda je
karta „Memory Stick Duo“ vložena čelní
stranou směřující správným směrem.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“
vložené do adaptéru Memory Stick Duo v
tomto fotoaparátu, ověřte si, zda je karta
„Memory Stick Duo“ vložena s čelní stranou
směřující správným směrem. Nesprávné
použití může poškodit zařízení.
• Adaptér Memory Stick Duo nevkládejte do
zařízení kompatibilního s kartami „Memory
Stick“ bez připojené karty „Memory Stick
Duo“. Mohlo by dojít k nesprávné funkci
přístroje.
• K naformátování karty „Memory Stick Duo“
vložte kartu „Memory Stick Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo.
• Je-li karta „Memory Stick Duo“ vybavena
přepínačem na ochranu proti zápisu, toto
blokování uvolněte.
Poznámky k používání karty
„Memory Stick PRO“ (není
přiložena)
• „Memory Stick PRO“ média s kapacitou až
2 GB pracují s tímto fotoaparátem správně.
CZ
100
Nabíječka akumulátorů a akumulátory
Nabíječka akumulátorů
• V nabíječce dodávané s vaším fotoaparátem
nenabíjejte jiné akumulátory než niklhydridové akumulátory Sony. Pokusíte-li se
nabít jiný než specifikovaný typ
akumulátorů (například manganové
akumulátory, alkalické suché články,
primární lithiové akumulátory nebo
akumulátory Ni-Cd), mohou tyto
akumulátory prosakovat, přehřívat se nebo
explodovat a způsobit tak požár nebo úraz.
• Nabité akumulátory vyjměte z nabíječky.
Budete-li pokračovat v jejich nabíjení, hrozí
riziko netěsností, nadměrného zahřívání,
exploze nebo úrazu elektrickým proudem.
• Při nabíjení jiných než přiložených
akumulátorů o vysoké kapacitě pomocí
přiložené nabíječky akumulátorů se může
stát, že nebude k dispozici plná kapacita
nabitých akumulátorů.
• Jestliže kontrolka CHARGE bliká, může to
znamenat chybu akumulátoru nebo to, že
byl vložen jiný než specifikovaný typ
akumulátoru. Zkontrolujte, zda jsou vložené
akumulátory správné. Jsou-li vloženy
akumulátory specifikovaného typu, vyjměte
všechny akumulátory, vyměňte je za nové
nebo jiné a zkontrolujte, zda nabíječka
akumulátorů pracuje správně. Jestliže
nabíječka akumulátorů pracuje správně,
pravděpodobně došlo k chybě akumulátorů.
• Je-li nabíječka akumulátorů znečištěná,
nabití nemusí proběhnout úspěšně.
Nabíječku akumulátorů vyčistěte měkkým a
suchým hadříkem apod.
Akumulátory použitelné s
fotoaparátem
ZR6 (velikost AA) Oxy Nickel Primary
Battery (2) (nejsou přiloženy)
Alkalické baterie
Manganové akumulátory
Lithiové akumulátory
Ni-Cd akumulátory
Používáte-li výše uvedené akumulátory,
nemůžeme vzhledem jejich vlastnostem
(například pokles napětí akumulátorů) zaručit
plný výkon fotoaparátu.
Nikl-hydridové akumulátory
• Vnější obal akumulátoru neslupujte ani
jinak nepoškozujte. Nikdy nepoužívejte
akumulátory, ze kterých je částečně nebo
zcela odstraněn obal, ani jakkoliv rozbité
akumulátory. Mohou způsobit prosakování,
explozi nebo zahřívání a popálení nebo
úrazy osob. Ty mohou způsobit poruchu
funkce nabíječky akumulátorů.
• Nikl-hydridové akumulátory vždy přenášejte
v přiložené schránce. Jinak by kovové
předměty mohly zkratovat + a – póly
akumulátorů a výsledkem zkratu je riziko
ohřátí nebo požáru.
• Jsou-li póly nikl-hydridových akumulátorů
znečištěné, akumulátory se nemusí dobíjet
správně. Setřete je suchou látkou apod.
• Při koupi nebo pokud jste nikl-hydridové
akumulátory nepoužívali delší dobu, nemusí
být plně nabité. To je typické pro tento typ
akumulátorů a nejde o poruchu. Pokud se to
stane, opakovaně akumulátory zcela vybijte
a poté je plně nabijte. Problém by měl
zmizet.
• Jestliže dobíjíte nikl-hydridové akumulátory
před úplným vybitím stávajícího náboje,
může se varování před nízkou zbývající
kapacitou akumulátoru zobrazit dříve než
obvykle. Tomu se říká „paměťový efekt“.*
Jestliže se tento problém objeví, lze ho
odstranit nabíjením až po úplném vybití.
* „Paměťový efekt“ – situace, ve které je
dočasně snížena kapacita akumulátoru.
• Chcete-li zcela vybít akumulátor ve
fotoaparátu, zapněte fotoaparát v režimu
přehrávání prezentace (str. 44), dokud
akumulátory zcela nevypotřebují.
• Nesměšujte nové a použité akumulátory.
• Nevystavujte akumulátory působní vody.
Akumulátor není vodovzdorný.
Ostatní
Nikl-hydridové akumulátory HR 15/51:HR6
(velikosti AA) (2)
• NH-AA-DA (2) (přiložen)
• Balení dvou akumulátorů NH-AA-2DB
(není přiloženo) apod.
Akumulátory, které nelze
používat s fotoaparátem
CZ
101
Efektivní používání niklhydridových akumulátorů
O akumulátorech Oxy Nickel
Primary Battery
• Akumulátory se vybíjejí, i když se
nepoužívají. Doporučujeme dobíjet
akumulátory až těsně před použitím.
• Výkon akumulátorů klesá v chladném
prostředí a takové prostředí rovněž zkracuje
životnost akumulátorů. Chcete-li používat
akumulátory co nejdéle, doporučujeme
ponechat akumulátory ve schránce v kapse,
aby se ohřívaly tělesným teplem, a vložit je
do fotoaparátu až těsně před
fotografováním.
• Jsou-li póly akumulátoru nebo svorky na
krytu akumulátoru ve fotoaparátu
znečištěny, může se podstatně zkrátit
životnost akumulátorů. Proto je občas
setřete je suchou látkou apod., aby zůstávaly
čisté.
• Jestliže pořizujete hodně snímků pomocí
blesku a transfokátoru, akumulátory se
rychleji vybijí.
• Doporučujeme připravit si náhradní
akumulátory zhruba na dvojnásobek až
trojnásobek předpokládané doby
fotografování a vyzkoušet pořizování
snímků před skutečným použitím
fotoaparátu.
• Akumulátory Oxy Nickel Primary Battery
mají ve srovnání s akumulátory NiMH
výrazně nižší životnost. Z tohoto důvodu se
může napájení vypnout i v případě, že
indikátor zbývající kapacity akumulátoru
ještě ukazuje dostatek zbývající kapacity.
• Výkon akumulátoru se značně liší podle
výrobců a typu akumulátoru a v některých
případech může být životnost akumulátoru
extrémně krátká. To platí zejména za
nízkých teplot a při teplotách pod 5°C se
může stát, že nebude možné fotografovat.
• Nesměšujte nové a staré akumulátory.
• Indikátor zbývající kapacity akumulátoru
nezobrazuje při používání akumulátorů Oxy
Nickel Primary Battery správnou hodnotu.
• Vzhledem k akumulátorů Oxy Nickel
Primary Battery je velký rozdíl mezi dobou
fotografování, která je k dispozici, a možnou
dobou přehrávání. Z tohoto důvodu se při
přepnutí ovladače režimu může napájení
fotoaparátu vypnout i v případě, že je
objektiv vysunutý. V takovém případě
vyměňte baterie za nové a nebo za plně
nabité nikl-hydridové akumulátory.
Životnost nikl-hydridových
akumulátorů
• Životnost akumulátoru je omezena.
Kapacita akumulátoru se snižuje
používáním a časem. Jestliže se doba
provozu akumulátoru znatelně zkrátí, je
možné, že akumulátor dosáhnul konce své
životnosti.
• Délka životnosti akumulátorů se liší podle
podmínek skladování, provozních podmínek
a prostředí a u jednotlivých akumulátorů se
liší.
CZ
102
Upozornění
x Neponechávejte fotoaparát
na těchto místech
• V extrémně teplém místě
Na místech, jako je automobil zaparkovaný
na slunci, se může deformovat tělo
fotoaparátu a to může způsobit jeho
poruchu.
• Vystavený přímému slunci nebo v blízkosti
topného tělesa
Tělo fotoaparátu se může zbarvit nebo
deformovat a to může způsobit poruchu.
• Na místech vystavených silným vibracím
• V blízkosti silného magnetického pole
• Na písčitých nebo prašných místech
Dbejte, aby do fotoaparátu nepronikl písek
nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti,
v některých případech neopravitelné.
x Čištění
Čištění LCD displeje
Očistěte povrch displeje od prachu, otisků
prstů apod. soupravou k čištění LCD (není
přiložena).
Čištění objektivu
Otřete objektiv měkkým hadříkem a očistěte
od otisků prstů, prachu apod.
x Sražená vlhkost
Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí
na teplé místo, může uvnitř nebo vně
fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato
sražená vlhkost může způsobit poruchu
funkčnosti fotoaparátu.
Ke srážení vlhkosti dochází:
• Při přenesení fotoaparátu z chladného
prostředí např. lyžařské sjezdovky do
vytopené místnosti
• Při přenesení fotoaparátu z klimatizované
místnosti nebo auta do vnějšího horkého
prostředí atd.
Opatření proti srážení vlhkosti
Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí
na teplé místo, uzavřete fotoaparát do
plastového sáčku a počkejte nejméně hodinu,
až se teplotou přizpůsobí okolním
podmínkám.
Pokud se objeví sražená vlhkost
Vypněte fotoaparát a počkejte asi hodinu, až
se vlhkost odpaří. Pokud se pokusíte
fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu,
nebudete mít ostré snímky.
x Interní dobíjecí akumulátor
x Provozní teploty
Fotoaparát je určen k použití za teplot mezi
0°C a 40°C. (U akumulátorů Oxy Nickel
Primary Battery jsou provozní teploty v
rozpětí od 5°C do 40°C.) Fotografování za
extrémně nízkých nebo vysokých teplot se
nedoporučuje.
Tento fotoaparát je vybaven interním
dobíjecím akumulátorem, který udržuje
datum a čas a ostatní nastavení bez ohledu na
to, zda je zapnuto napájení.
Tento dobíjecí akumulátor je průběžně
dobíjen během používání fotoaparátu. Pokud
však používáte fotoaparát jen krátkodobě,
postupně se vybíjí, a pokud jej nepoužíváte
vůbec, vybije se zcela asi po měsíci. V
takovém případě si ověřte, zda je dobíjecí
akumulátor dobitý dříve, než fotoaparát
použijete.
I když tento dobíjecí akumulátor není dobitý,
můžete fotoaparát používat, nebudete-li chtít
nahrát datum a čas.
Postup při nabíjení
Do fotoaparátu vložte nabité akumulátory
nebo fotoaparát připojte prostřednictvím AC
adaptéru (není přiložen) k síťové zásuvce a
fotoaparát ponechejte nejméně po 24 hodin s
vypnutým napájením.
Ostatní
Čištění krytu fotoaparátu
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným
měkkým hadříkem, pak otřete do sucha.
Nepoužívejte následující produkty, protože
mohou poškodit povrchovou úpravu nebo
pouzdro přístroje.
• Chemické produkty jako ředidla, benzin,
alkohol, jednoúčelové látky, repelenty proti
hmyzu nebo insekticidy apod.
• Nedotýkejte se fotoaparátu rukou
znečištěnou uvedenými látkami.
• Fotoaparát nenechávejte po delší dobu v
kontaktu s gumou ani vinylem.
CZ
103
Specifikace
Fotoaparát
Konektor USB mini-B
USB komunikace
[Systém]
Snímací prvek
Barevný snímač CCD
7,19 mm (typ 1/2,5), primární
barevný filtr
Celkový počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 5 255 000 pixelů
Efektivní počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 5 090 000 pixelů
Objektiv
Objektiv se zoomem 12×
f = 6,0 – 72,0 mm
(36 – 432 mm při srovnání s
klasickým fotoaparátem
35 mm)
F2,8 – 3,7
Ovládání expozice
Automatická expozice,
priorita rychlosti závěrky,
priorita clony, ruční
expozice, výběr scény (7
režimů)
Vyvážení bílé
Záznamová média
Interní paměť 32 MB
„Memory Stick“
Blesk
Doporučená vzdálenost (ISO
nastaveno na Auto): 0,3 m až
6,8 m (W) / 0,9 m až 5,2 m (T)
Hledáček
Elektrický hledáček
(barevný)
[Vstupní a výstupní konektory]
Zdířka A/V OUT (MONO) (Monofonní)
Zdířka mini
Video: 1 Vp-p, 75 Ω,
nevyvážený, sync negativní
Zvuk: 327 mV (při zátěži
47 kΩ)
Výstupní impedance 2,2 kΩ
CZ
[LCD displej]
LCD displej
6,2 cm (typ 2,5) TFT ovladač
Celkový počet bodů
115 200 (480 × 240) bodů
[Finder]
LCD displej
0,75 cm (typ 0,3) TFT
ovladač
Celkový počet bodů
115 200 (480 × 240) bodů
[Napájení, všeobecné]
Napájení
Automatické, Denní světlo,
Zamračeno, Zářivka,
Žárovka, Blesk, Stisk
Formát dat (kompatibilní s DCF)
Statické snímky: Formát Exif
ver. 2.2
Odpovídá standardu JPEG,
kompatibilní s DPOF
Videoklipy: Kompatibilní s
MPEG1 (Monofonní)
104
Hi-Speed USB (kompatibilní
s USB 2.0)
Nikl-hydridové akumulátory
HR 15/51:HR6 (velikosti
AA) (2) 2,4 V
ZR6 (velikost AA) Oxy
Nickel Primary Battery (2,
nejsou přiloženy), 3 V
AC adaptér AC-LS5K (není
přiložen), 4,2 V
Spotřeba energie
(během pořizování snímků s LCD displejem)
1,8 W
Provozní teplota
0°C až +40°C
Skladovací teplota
–20°C až +60°C
Rozměry
108 × 81,4 × 91,2 mm
(š/v/h, bez vyčnívajících
částí)
Hmotnost
Zhruba 590,8 g (včetně dvou
akumulátorů, ramenního
popruhu, kroužku adaptéru,
ochranného krytu objektivu,
víčka objektivu atd.)
Mikrofon
Kondenzátorový mikrofon
Electret
Reproduktor
Dynamický reproduktor
Tisk Exif
Kompatibilní
PRINT Image Matching III
Kompatibilní
PictBridge
Kompatibilní
Nabíječka Ni-MH akumulátorů
BC-CS2A/CS2B
Požadavky napájení
AC 100 až 240 V, 50/60 Hz,
3W
Výstupní napětí AA: DC 1,4V 400 mA × 2
AAA: DC 1,4 V 160 mA × 2
Provozní teplota
0°C až +40°C
Skladovací teplota
–20°C až +60°C
Rozměry
Zhruba 71 × 30 × 91 mm
(š/v/h)
Hmotnost
Zhruba 90 g
Změna provedení a parametrů bez
upozornění je vyhrazena.
Ostatní
CZ
105
Rejstřík
Rejstřík
A
D
I
A/V kabel ............................83
Date (Datum)..................... 52
Iluminátor AF .................... 53
Adaptér AC ........................ 14
Datum/čas........................... 52
ImageMixer VCD2 ............ 75
Akumulátory
Day&Time .......................... 52
Indikátor automatického
nastavení
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Indikátor zbývající
kapacity
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Denní světlo ....................... 38
Nabíjení
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Displej
Vložení/Vyjmutí
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Automatické fotografování
podle programu ...........26
Automatické přehrání........53
Automatické zaostření...9, 31
B
Digitální transfokátor........ 51
DirectX ............................... 63
Indikátor.......................17
Podsvícení LCD.......... 59
Změna displeje ........... 21
Dodávané příslušenství
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
DPOF .................................. 81
Držení fotoaparátu
t krok 2 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
B&W....................................40
E
Barva....................................11
Efektivní počet pixelů ..... 104
Blesk ....................................38
BRK .....................................33
Elektronický transformátor
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
C
Expozice ............................. 10
C AF ....................................50
F
Camera 1 .............................50
Camera 2 .............................54
CD-ROM ............................64
Center AF ...........................31
Cíl k uložení souborů.........69
Clona....................................10
Formátování ................. 56, 57
Funkce automatického
vypnutí
t krok 2 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
H
Histogram ..................... 21, 30
Čištění................................103
Hlasitost
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Hledáček
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Hodnota F........................... 10
CZ
106
Indikátor ...........viz „Displej“
Inicializace .......................... 59
Instalace .................. 64, 72, 75
Inteligentní transfokátor ... 51
Internal Memory Tool ....... 56
Interní dobíjecí
akumulátor ................ 103
Interval ................................ 39
ISO........................... 10, 11, 39
J
Jazyk .................................... 59
t krok 2 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Jednobodové měření.......... 37
Jemný................................... 39
Č
Číslo souboru ......................60
Indikátor rámečku rozsahu
zaostření AF
v hledáčku.................... 31
JPG ...................................... 70
K
Kompresní poměr .............. 12
Kontrast............................... 40
Kopírování .......................... 58
Kopírování snímků do
počítače ........................ 64
Kroužek adaptéru .............. 15
Kvalita obrazu .............. 11, 39
L
Nastavení ................ 41, 48, 49
LCD displej ...... viz „Displej“
M
M AF....................................50
„Memory Stick“..................99
P.Effect.................................40
Camera 2...................... 54
P.Quality ..............................39
Internal Memory
Tool............................... 56
PAL ......................................60
Memory Stick Tool ..... 57
Makro snímek
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
P
Camera 1...................... 50
Setup 1 ......................... 59
Setup 2 ......................... 60
Nastavení času .................... 61
PC...................... viz „Počítač“
PFX ......................................40
PictBridge ............................77
PicturePackage....................72
Pixelů ...................................12
Vložení/vyjmutí
t krok 3 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Nastavení hodin
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Formátování.................57
Nastavení stiskem .............. 38
Počet snímků/Doba
nahrávání......................22
Počet snímků/Doba
nahrávání......................22
Název souboru.................... 69
Počítač
Pípnutí .................................59
Názvy a ukládání obrazových
souborů ........................ 69
Doporučené
prostředí .................63, 74
Nitkový kříž bodového
měření expozice .......... 37
Kopírování snímků......64
Memory Stick Tool .............57
Menu ....................................35
NTSC................................... 60
Software .......................72
Pojistka ochrany proti
zápisu ............................99
Položky .........................36
Prohlížení .....................42
O
Snímání.........................37
Oblačno............................... 38
Menu fotografování............37
Obrazové efekty................. 40
Menu prohlížení..................42
Měření expozice podle
středu ............................37
Obrazovka přehledu
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Monitor................................50
Ochrana (Protect) .............. 43
Monochromaticky ..............40
Ochranný kryt objektivu... 15
MPG.....................................70
Odstranění problémů ........ 85
Optický transfokátor ......... 51
N
OS .................................. 63, 74
Nabíjení akumulátorů
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Ostrost ................................. 41
Otáčení ................................ 46
Windows.......................62
Zobrazení snímků
uložených v počítači
fotoaparátem ...............71
Počítač Macintosh ..............74
Doporučené
prostředí .......................74
Počítač se systémem
Windows.......................62
Doporučené
prostředí .......................63
Podexponováno ..................10
Podsvícení EVF ..................59
Podsvícení LCD..................59
Pojistka ochrany proti
zápisu ............................99
Pomalá synchronizace
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Rejstřík
Napájecí kabel
t krok 1 v prírucce
„Nejdríve si prectete“
Ostření................................... 9
Macintosh.....................74
Pomalá závěrka NR ...........29
Popis součástí ......................13
CZ
107
R
Rozšířené zaostřování........ 54
Statický snímek
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Ramenní popruh................ 15
Ruční zaostřování............... 31
Rámeček AF ...................... 31
Videoklip
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Redukce jevu červených
očí ................................. 52
Rychlé prohlížení
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Pořizování
Pořizování videoklipu ........26
Používání fotoaparátu v
zahraničí
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Prezentace ...........................44
Prohlížení
Statický snímek
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Videoklip
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Pružné bodové automatické
zaostření AF ................31
Průběžné natáčení ..............50
Přeexponováno...................10
Přehrávání ... viz „Prohlížení“
Přehrávání/úpravy ..............26
Přesný digitální
transfokátor .................51
Převíjení/rychle dopředu
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Připojení USB.....................60
Připojování
Počítač ..........................65
Televizor.......................83
Tiskárna........................78
Přímý tisk ............................77
Přípona ................................71
PTP ......................................60
Režim AF ........................... 50
Režim automatického
nastavení
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Režim blesku
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Režim Krajina
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
S AF..................................... 50
Samospoušť
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Scéna
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Sépie .................................... 40
Série ..................................... 33
Režim Pláž
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Setup 1................................. 59
Režim Portrét za soumraku
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Single ................................... 50
Režim Portrét
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Režim Soumrak
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Režim Svíčka
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Režim tisku jednotlivých
snímků ......................... 77
Režim Vynucený blesk
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Režim Vysoká rychlost
závěrky
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Rozmazání ............................ 9
CZ
S
Režim měření expozice..... 37
Rozdělení............................ 46
108
Rychlost závěrky ................ 10
Setup 2................................. 60
Složka .................................. 42
Vytvoření ..................... 57
Změna .......................... 58
Smazání
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Software .............................. 72
Specifikace ........................ 104
Srážení vlhkosti ................ 103
Standard .............................. 39
STEADY SHOT ................ 54
Stisk ..................................... 38
Stisknutí spouště zpola ........ 9
Stisknutí spouště zpola
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Střih (Trimming) ................ 48
Sytost ................................... 40
T
W
Televizor ..............................83
WB....................................... 38
Tisk .......................................76
Režim tisku jednotlivých
snímků ..........................77
Zpracování
přehledu .......................77
Tisk v provozovně...............81
Transfokátor
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Z
Zářivky ................................ 38
Závit stativu ........................ 14
Závorky s expozicí ............. 33
Změna složky REC............ 58
Změna velikosti.................. 45
Značka Vytisknout ............ 81
U
Zobrazení vnitřní
diagnostiky................... 96
Upozornění .......................103
Zpracování přehledu ......... 77
USB ovladač........................64
Zvětšená ikona ................... 54
V
Zvětšení snímku
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Velikost snímku...................11
t krok 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Velká série ...........................33
Ž
Žárovky ............................... 38
VGA
t krok 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Video CD.......................72, 75
Vícebodové automatické
zaostřování AF ............31
Vícebodové měření ............37
Vnitřní paměť......................23
Formátování.................56
Volitelný objektiv ...............55
Vytvoření složky REC
Složka ...........................57
Vyvážení bílé.......................38
Výkon blesku ......................40
Rejstřík
Výstražné indikátory a
zprávy............................96
Výstupní signál videa .........60
CZ
109
Ochranné známky
•
je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“ a
jsou
obchodní značky společnosti Sony
Corporation.
• PicturePackage je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media, a
DirectX jsou registrované ochranné známky
nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac a eMac jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Apple
Computer, Inc.
• Macromedia a Flash jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
společnosti Macromedia, Inc. ve Spojených
státech amerických anebo v dalších zemích.
• Intel, MMX, a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation.
• Tento návod obsahuje dále názvy systémů a
produktů, které jsou většinou ochrannými
nebo registrovanými známkami svých
autorů či výrobců. Známky ™ nebo ® se v
tomto návodu však neuvádějí ve všech
případech.
CZ
110
Download PDF

advertising