Sony | DSC-S950 | Sony DSC-S950 Návod k obsluze

VKLEPNĚTE ZDE!
Obsah
Základní postupy
Použití nabídky
Digitální fotoaparát
Příručka k produktu
Cyber-shot
Použití obrazovky
nastavení
DSC-S950
Zobrazení snímků na
televizoru
Před použitím zařízení si, prosím, pečlivě přečtěte
tuto příručku včetně „Návod k obsluze“ a
„Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“ a uchovejte je pro další použití.
Použití počítače
Tisk fotografií
Odstraňování
problémů
Ostatní
Rejstřík
© 2009 Sony Corporation
4-130-980-61(1)
CZ
Poznámky k používání fotoaparátu
Poznámky o typech karet
„Memory Stick“, které lze použít
(prodávají se samostatně)
„Memory Stick Duo“
S fotoaparátem lze používat karty
„Memory Stick Duo“.
• Jestliže předpokládáte, že modul
akumulátoru nebudete používat delší dobu,
vybijte jej a vyjměte z fotoaparátu, poté jej
uložte na chladném a suchém místě. Tímto
způsobem zajistíte dlouhou životnost
modulu akumulátoru.
Podrobnosti týkající se použitelných modulů
akumulátoru, viz strana 103.
Poznámky k použití LCD displeje
a objektivu
„Memory Stick“
S fotoaparátem nelze používat karty
„Memory Stick“.
Nelze používat jiné paměťové
karty.
• Podrobnosti o „Memory Stick Duo“ viz
strana 101.
Používání karty „Memory Stick
Duo“ se zařízením kompatibilním s
kartami „Memory Stick“
Kartu „Memory Stick Duo“ lze používat
po vložení do adaptéru „Memory Stick
Duo“ (prodává se samostatně).
Adaptér „Memory Stick Duo“
Poznámky týkající se modulu
akumulátoru
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
modul akumulátoru (je součástí dodávky).
• Modul akumulátoru lze dobít i v případě, že
není zcela vybitý. I v případě, že není modul
akumulátoru zcela nabitý, můžete používat
stávající kapacitu částečně nabitého modulu.
2
• LCD displej je vyroben pomocí
specializované vysoce přesné technologie,
díky níž je aktivních přes 99,99 % pixelů.
Přesto se na LCD displeji mohou objevit
černé nebo světlé body (bílé, červené, modré
nebo zelené). Tyto body jsou ve výrobním
procesu normální a záznam nijak
neovlivňují.
Černé, bílé, červené,
modré nebo zelené
body
• Dlouhodobé vystavování LCD displeje nebo
objektivu slunci může způsobit poškození.
Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu
v blízkosti okna nebo venku.
• Nevystavujte LCD displej působení tlaku.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazování
barev nebo poruše.
• Ve studeném prostředí se mohou obrázky na
LCD displeji posouvat. Nejedná se o závadu.
• Tento fotoaparát je vybaven objektivem
power zoom. Chraňte objektiv před nárazy a
nemanipulujte s ním silou.
Obrázky použité v této příručce k
produktu
Fotografie použité jako příklady snímků v této
příručce k produktu jsou reprodukované
obrázky, nikoli skutečné snímky pořízené
tímto fotoaparátem.
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu ...........................................................2
Základní techniky k získání lepších snímků ..............................................6
Ostření – Úspěšné zaostření na objekt.................................................................. 6
Expozice – Přizpůsobení intenzity světla ................................................................ 8
Barva – Vliv osvětlení ........................................................................................... 9
Kvalita – „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“ ....................................................... 10
Blesk – Použití blesku ........................................................................................ 11
Popis součástí.........................................................................................12
Indikátory na displeji ...............................................................................14
Změna zobrazení stavu na displeji ..........................................................18
Použití vnitřní paměti...............................................................................19
Základní postupy
Použití ovladače režimů ..........................................................................20
Fotografování (Režim Automatické nastav.) ...........................................21
Fotografování (režim Volba scény) ..........................................................26
Fotografování (režim Vysoká citlivost).....................................................29
Prohlížení snímků ....................................................................................30
Mazání snímků ........................................................................................32
Použití nabídky
Použití položek nabídky ..........................................................................34
Položky nabídky ......................................................................................35
Nabídka fotografování.............................................................................36
Volba scény: Výběr volby scény
Velik. snímku: Výběr velikosti snímku
Blesk: Nastavení blesku
SteadyShot: Nastavení režimu stabilizace
Detekce obličejů: Detekce tváře osoby
Nahr. režim: Výběr metody sériového fotografování
EV: Přizpůsobení intenzity světla
ISO: Nastavení citlivosti na světlo
Režim měření: Výběr režimu měření expozice
Ostření: Změna metody ostření
Vyváž. bílé: Nastavení vyvážení barev
Výkon blesku: Nastavení intenzity blesku
Bez červ. očí: Nastavení funkce Bez červ. očí
Barevný režim: Změna živosti barev snímku nebo přidání speciálních efektů
(Nastavení): Změna položek nastavení
3
Obsah
Zobrazení nabídky .................................................................................. 48
(Prezentace): Přehrávání seznamu snímků
(Retuš): Retušování vyfotografovaných snímků
(Různé změny velikosti): Úprava velikosti snímku v závislosti na použití
(Chránit): Ochrana před náhodným vymazáním
: Přidání značky tiskové objednávky
(Tisk): Tisk snímků pomocí tiskárny
(Otočit): Otočení snímku
(Výběr složky): Výběr složky k prohlížení snímků
(Nastavení): Změna položek nastavení
Použití obrazovky nastavení
Použití položek nastavení ....................................................................... 55
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 1 ................................................... 56
Zvuk
Přír.funkce
Inicializace
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 2 ................................................... 57
Spojení USB
Videovýstup
Nastavení pro záběr................................................................................ 58
Ř. Mřížky
Digitál. transf.
Autom. Prohlížení
Paměťový nástroj — Nástroj Memory Stick ........................................... 60
Formát.
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Kopírovat
Paměťový nástroj — Nástroj vnitřní paměti ............................................ 62
Formát.
Nastavení hodin ...................................................................................... 63
Language Setting.................................................................................... 64
Zobrazení snímků na televizoru
Zobrazení snímků na televizoru .............................................................. 65
4
Obsah
Použití počítače
Využití počítače se systémem Windows .................................................67
Instalace softwaru (je součástí dodávky) ................................................69
Použití aplikace „PMB (Picture Motion Browser)“ (je součástí
dodávky)..................................................................................................70
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „PMB“ .......................71
Kopírování snímků do počítače bez použití aplikace „PMB“..................75
Prohlížení snímků uložených v počítači na fotoaparátu kopírujícím na kartu
„Memory Stick Duo“ ...............................................................................77
Použití počítače Macintosh .....................................................................78
Zobrazení „Průvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“ ..............80
Tisk fotografií
Postup při tisku fotografií ........................................................................81
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající standardu PictBridge ..........82
Tisk ve fotosběrně...................................................................................85
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ..........................................................................87
Výstražné zprávy .....................................................................................97
Ostatní
Používání fotoaparátu v zahraničí — Zdroje napájení...........................100
Karta „Memory Stick Duo“....................................................................101
Modul akumulátoru ...............................................................................103
Nabíječka akumulátoru .........................................................................104
Rejstřík
Rejstřík ..................................................................................................105
5
Základní techniky k získání lepších snímků
Ostření
Expozice
Barva
Kvalita
Blesk
Tato část popisuje základy používání
fotoaparátu. Seznámí vás se způsobem
použití nejrůznějších funkcí fotoaparátu,
například s ovladačem režimů (strana 20)
a nabídkami (strana 34).
Ostření Úspěšné zaostření na objekt
Namáčknete-li tlačítko spouště (stisknete jej jen do poloviny), fotoaparát automaticky
upraví zaostření (autofokus). Nezapomínejte, že tlačítko spouště je třeba stisknout jen
lehce.
Netiskněte
tlačítko spouště
nadoraz.
Namáčknutí
tlačítka
spouště.
Indikátor expozice/
zaostření (AE/AF)
bliká , rozsvítí se/
pípne
Domáčknutí
tlačítka spouště až
nadoraz.
Je-li obtížné zaostřit t [Ostření] (strana 42)
Jestliže je obraz rozostřený i po zaostření, může to být v důsledku pohybů fotoaparátu.
t Viz „Rady na ochranu před rozmazáním“ na následující straně.
6
Základní techniky k získání lepších snímků
Rady na ochranu před rozmazáním
Došlo k náhodnému pohybu fotoaparátu během pořizování snímku. Nazývá se to
„Chvění fotoaparátu“. V opačném případě, kdy dojde během pořizování snímku k
pohybu objektu, se jedná o „rozmazání objektu“.
Chvění fotoaparátu
Příčina
Během držení fotoaparátu a stisknutí tlačítka
spouště došlo k pohybu rukou, nebo chvění
těla čímž došlo k rozmazání celého obrazu.
Jakým způsobem lze omezit rozmazání
• Použitím stativu nebo umístěním
fotoaparátu na rovný povrch pro zajištění
stability fotoaparátu.
• Fotografujte s 2sekundovým zpožděním
samospouště a po stisknutí spouště držte
fotoaparát tak, že pevně přitisknete ruce k
tělu.
Rozmazání objektu
Příčina
Přestože je fotoaparát v klidu, objekt se
během expozice pohybuje, čímž dojde po
stisknutí tlačítka spouště k rozmazání.
Jakým způsobem lze omezit rozmazání
• Ovladačem režimů vyberte
(Vysoká
citlivost).
• Výběrem vyšší citlivosti ISO bude rychlost
závěrky vyšší, stiskněte proto tlačítko
spouště před začátkem pohybu objektu.
Poznámky
• Když je funkce stabilizace nastavena na [Auto], lze automaticky snižovat otřesy fotoaparátu.
Tím však nelze zamezit rozmazání objektu.
• Ke chvění fotoaparátu nebo rozmazání objektu často dochází za nepříznivých světelných
podmínek nebo pří nízké rychlosti závěrky, které odpovídají režimům
(Soumrak) nebo
(Portrét za soumr.). V těchto případech fotografujte podle výše uvedených pokynů.
7
Základní techniky k získání lepších snímků
Expozice Přizpůsobení intenzity světla
Nastavením expozice a citlivosti ISO lze vytvářet různé snímky. Expozice je množství
světla, které pronikne do fotoaparátu, když stisknete tlačítko spouště.
Rychlost závěrky = Délka časového úseku, po
který do fotoaparátu proniká
Expozice:
světlo
Clona = Velikost otvoru, který umožňuje světlu
procházet do fotoaparátu
Citlivost ISO (Doporučený expoziční
index) = Doporučená citlivost
Přeexponováno
= příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Správná expozice
Podexponováno
= příliš málo světla
Tmavý snímek
V režimu automatického nastavení se
expozice automaticky nastavuje na
správnou hodnotu. Pomocí funkcí
uvedených dále ji však můžete
nastavovat také ručně.
Nastavení expozice EV:
Umožňuje upravit dobu expozice
zjištěnou fotoaparátem (strana 39).
Režim měření:
Umožňuje vybrat část objektu, který se
bude vyhodnocovat při určování
expozice (strana 41).
Nastavení citlivosti ISO (Doporučený expoziční index)
ISO citlivost je převodní hodnota pro záznamová média, která je spojena s obrazovým
senzorem přijímajícím světlo. Při stejné expozici se snímky s různou citlivostí ISO liší.
Informace o nastavení citlivosti ISO, viz strana 40.
Vysoká citlivost ISO
Zaznamenává jasné snímky, i když fotografujete na tmavých místech se
zvýšenou rychlostí závěrky pro snížení rozmazání.
Snímky však mohou obsahovat více šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává snímky s hladšími barevnými přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, může být obrázek příliš tmavý.
8
Základní techniky k získání lepších snímků
Barva
Vliv osvětlení
Zdánlivá barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Příklad: Barva snímku je ovlivněna zdroji světla
Počasí/osvětlení
Denní světlo
Charakteristiky
světla
Bílé
(běžné denní)
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Namodralé
Zbarvené
zeleně
Načervenalé
Vyvážení barev se v režimu automatického nastavení upravuje automaticky.
Vyvážení barev však můžete nastavovat ručně pomocí volby [Vyváž. bílé] (strana 44).
9
Základní techniky k získání lepších snímků
Kvalita
„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální snímek je tvořen maticí malých čtverečků, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více paměti a obsahuje i
jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji
fotoaparátu nezpozorujete žádný rozdíl, velikost snímku má velký vliv jednak na
rychlost zpracování dat a jednak na množství detailů, viditelných na snímku
zobrazeném na obrazovce počítače nebo vytištěném.
Popis pixelů a velikosti snímku
1 Velikost snímku: 10M
3648 pixelů × 2736 pixelů = 9 980 928 pixelů
2 Velikost snímku: VGA(E-Mail)
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
Pixely
Volba velikosti snímku pro určité použití (strana 25)
Pixel
Mnoho pixelů
(jemná kvalita
snímku a značná
velikost souboru)
Málo pixelů (hrubá
kvalita snímku, ale
malá velikost
souboru)
10
Příklad: Tisk do
velikosti A3+
Příklad: Snímek k
odeslání v příloze
elektronické pošty
Základní techniky k získání lepších snímků
Blesk
Použití blesku
Při použití blesku může dojít k jevu červených očí u osob, nebo se mohou objevit bílé
kruhové skvrny. Tyto jevy lze redukovat provedením následujících kroků.
„Jev červených očí“
Zornice se ve tmavém prostředí rozšiřují. Světlo blesku se odráží od cév (sítnice) očí
osoby a tak dochází k jevu „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sítnice
Jak lze omezit „Jev červených očí“?
• Nastavte [Bez červ. očí] na [Zap.] (strana 46).
• Ovladačem režimů vyberte
(Vysoká citlivost)* (strana 29). (Blesk je automaticky vypnut.)
• Jsou-li oči osoby na snímku červené opravte snímek s pomocí funkce [Retuš] v nabídce zobrazení
(strana 50) nebo s pomocí dodávaného softwaru „PMB“.
„Bílé kruhové skvrny“
Toto je způsobeno částicemi (prach, pyl, atd.), které se nacházejí v blízkosti objektivu.
Jsou-li zachyceny bleskem fotoaparátu objeví se jako bílé kruhové skvrny.
Fotoaparát
Objekt
Částice (prach, pyl,
atd.) ve vzduchu
Jak lze omezit „Bílé kruhové skvrny“?
• Vyfotografujte objekt bez blesku po rozsvícení v místnosti.
• Ovladačem režimů vyberte
(Vysoká citlivost)*. (Blesk je automaticky vypnut.)
* I když je ovladač režimů nastaven na
(režim Vysoká citlivost), může být při špatných
světelných podmínkách nebe na tmavém místě rychlost závěrky nižší. V tomto případě použijte
stativ nebo pevně přitiskněte ruce k bokům po stisknutí tlačítka spouště.
11
Popis součástí
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
1
5
6
2
7
1
5
6
7
8
2
3
3
4
9
q;
4
8
qa
Dole
A Tlačítko spouště (21)
qs
B Blesk (23)
qd
C Mikrofon
D Objektiv
E Tlačítko ON/OFF (napájení)
qf
F Indikátor ON/OFF (napájení)
G Reproduktor
qh
H Indikátor samospouště (24)
qg
A Při fotografování: tlačítko
transfokátoru (W/T) (22)
Při prohlížení: tlačítko
(zvětšení)/
tlačítko
(přehled) (30, 31)
B LCD displej (18)
C Tlačítko MENU (34)
D Tlačítko
12
(Přehrávání) (30)
Popis součástí
E zdířka DC IN
Používání napájecího adaptéru
AC-LS5K (prodává se samostatně)
označení v (vzadu)
L Závit stativu
• Použijte stativ se šroubem kratším než
5,5 mm. V opačném případě jej nebude
možné pevně dotáhnout k fotoaparátu a
může dojít k poškození fotoaparátu.
M Kryt akumulátoru/kryt „Memory
Stick Duo“
N Slot „Memory Stick Duo“
O Slot pro vložení baterií
P Indikátor přístupu
1 Do zdířky DC IN
2 Do zásuvky
• Modul akumulátoru nelze nabíjet
připojením fotoaparátu k napájecímu
adaptéru AC-LS5K. Chcete-li nabít
modul akumulátoru použijte nabíječku
akumulátoru (je součástí dodávky).
F Kryt zdířky
G
(USB) · konektor A/V OUT
(na boku)
H Ovladač režimů (20)
I Očko na řemínek
J Ovládací tlačítko
Nabídka zapnutá: v/V/b/B/z (34)
Nabídka vypnutá: DISP/ / / (18,
23-24)
K Při fotografování: tlačítko
(velikost snímku) (25)
Při prohlížení: tlačítko
(Vymazat)
(32)
13
Indikátory na displeji
Při každém stisknutí tlačítka v (DISP)
na ovládacím tlačítku se displej změní
(strana 18).
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
Při fotografování
A
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Varování při nízké
kapacitě akumulátoru
(97)
Velikost snímku (25)
Volba scény (26)
Ovladač režimů (20)
Vyvážení bílé (44)
Režim Série (39)
• V režimu Snadné fotografování jsou
indikátory omezeny.
Režim měření (41)
Při snímání videoklipů
SteadyShot (37)
Detekce obličejů (38)
Varování před otřesy
• Signalizuje, že kvůli
nedostatečnému osvětlení
může dojít k rozmazání
snímků pohybem
fotoaparátu. I když se
zobrazí toto varování
před vibracemi, můžete
přesto fotografovat.
Doporučujeme vám však
nastavit stabilizaci na
hodnotu [Auto], použít
blesk nebo stativ či jiný
způsob stabilizace
fotoaparátu (strana 7).
Transfokace (22, 58)
Barevný režim (47)
14
Indikátory na displeji
B
D
Displej
Indikace
z
Blokování AE/AF (21)
Displej
Indikace
Samospoušť (24)
NAHR
Pohotov.
Nahrávání videoklipu/
Pohotovostní režim
ISO400
ISO Hodnota (40)
Nitkový kříž
jednobodového měření
expozice (41)
125
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozice (39)
0:12
Čas záznamu
(minuty : sekundy)
Rámeček autofokusu
(42)
Histogram (18)
Indikátor rámečku
autofokusu (42)
1.0 m
Přednastavená
vzdálenost ostření (42)
Makro (23)
C
Displej
Indikace
Složka pro ukládání (60)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
12
Počet snímků, které lze
uložit
Médium pro ukládání
(„Memory Stick Duo“,
Vnitřní paměť)
00:00:15
Doba nahrávání
(hodiny : minuty :
sekundy)
Redukce červených očí
(46)
Režim blesku (23)
Nabíjení blesku
15
Indikátory na displeji
Při přehrávání snímků
A
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Varování při nízké
kapacitě akumulátoru
(97)
Velikost snímku (25)
PictBridge připojování
(83)
Při přehrávání videoklipů
Ochrana (52)
Značka Tisková
objednávka (DPOF) (85)
Transfokace (30)
HL.
Hlasitost (30)
PictBridge připojování
(84)
• Neodpojujte určený kabel
USB, je-li zobrazena tato
ikona.
B
Displej
Indikace
N
Přehrávání (30)
Proužek přehrávání
00:00:12
Počitadlo
101-0012
Číslo složky souboru (54)
2009 1 1
9:30 AM
Datum a čas vytvoření
přehrávaného snímku
z STOP
z PLAY
Nápověda k funkcím
přehrávání snímků
BACK/
NEXT
Výběr snímků
V VOLUME
Nastavení hlasitosti
Histogram (18)
•
16
se zobrazí, je-li
zobrazování histogramu
vypnuto.
Indikátory na displeji
C
Displej
Indikace
Složka přehrávání (54)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
8/8 12/12
Číslo snímku/počet
snímků nahraných ve
vybrané složce
Médium pro přehrávání
(„Memory Stick Duo“,
Vnitřní paměť)
Změna složky (54)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Režim měření (41)
Blesk
Vyvážení bílé (44)
ISO400
ISO Hodnota (40)
+2.0EV
Hodnota expozice (39)
500
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
17
Změna zobrazení stavu na displeji
Tlačítko v DISP
(displej obrazovky)
Při každém stisknutí tlačítka v (DISP)
na ovládacím tlačítku se displej změní
následujícím způsobem:
Indikátory zapnuty
Indikátory zapnuty*
• Když si prohlížíte obrázky v jasném
venkovním světle, zvyšte jas podsvícení
LCD. V tom případě ale může docházet k
rychlejšímu vybíjení baterie.
• Histogram se nezobrazí v následujících
případech:
Při fotografování
– Je-li zobrazena nabídka.
– Při nahrávání videoklipů.
Během přehrávání
– Je-li zobrazena nabídka.
– V zobrazení přehledu.
– Používáte-li transfokaci při přehrávání.
– Při otáčení fotografií.
– Během přehrávání videoklipů.
• Velké rozdíly v histogramech zobrazených
při fotografování a při přehrávání mohou
být způsobeny těmito okolnostmi:
– Odpálení blesku.
– Vysoká nebo pomalá rychlost závěrky.
• Histogram snímků pořízených jinými
fotoaparáty se nemusí zobrazit vůbec.
z Nastavení EV (Hodnota expozice) podle
histogramu
A
Histogram zapnut*
Během
přehrávání se
zobrazí
informace o
snímku.
Zobrazení
histogramu
Indikátory vypnuty*
B
Tmavý
Jasný
Histogram je graf znázorňující rozdělení
jasů ve snímku. Stiskněte opakovaně
v (DISP) na ovládacím tlačítku, dokud
se na displeji nezobrazí histogram.
Pokud je snímek světlý, více sloupců je
v grafu vpravo, pokud je tmavý je více
sloupců vlevo.
A Počet pixelů
B Jas
* Zvýšení jasu podsvícení LCD
18
• Histogram se zobrazí i při přehrávání
jednoho snímku, ale expozici pak nelze
nastavit.
Použití vnitřní paměti
Tento fotoaparát je vybaven přibližně 12 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze
vyjmout. Dokonce i v případě, že není k dispozici karta „Memory Stick Duo“, lze
snímky ukládat do této vnitřní paměti.
Je-li vložena karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky jsou nahrávány na kartu
„Memory Stick Duo“.
[Přehrávání]: Snímky na kartě „Memory Stick Duo“
se přehrávají.
[Nabídka, nastavení atd.]: Se snímky uloženými na
kartě „Memory Stick Duo“ lze provádět různé
operace.
B
B
Není-li vložena žádná karta „Memory
Stick Duo“
Vnitřní
paměť
[Nahrávání]: Snímky se ukládají do vnitřní paměti.
[Přehrávání]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se
přehrávají.
[Nabídka, nastavení, atd.]: Se snímky uloženými ve
vnitřní paměti lze provádět různé operace.
Snímky uložené ve vnitřní paměti
Doporučujeme data vždy zkopírovat (zálohovat) některým z následujících postupů.
Kopírování (zálohování) dat na kartu „Memory Stick Duo“
Připravte si kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou, a poté
postupujte podle pokynů v části [Kopírovat] (strana 61).
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Provádějte postup popsaný na str. 71, 72 nebo 75, 76 pouze po vyjmutí karty „Memory
Stick Duo“ z fotoaparátu.
• Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nelze kopírovat do vnitřní paměti.
• Po propojení fotoaparátu a počítače určeným kabelem USB můžete kopírovat data uložená ve
vnitřní paměti do počítače. Data uložená na počítači nelze kopírovat do vnitřní paměti.
19
Základní postupy
Použití ovladače režimů
Ovladač režimů nastavte na požadovanou funkci.
Ovladač režimů
:
Režim Automatické nastav.
Umožňuje fotografování s automatickým nastavením. t strana 21
:
Režim Snadné fotografování
Umožňuje fotografování s minimem nutných funkcí a snadno viditelnými
indikátory. t strana 22
:
Režim Automat.program*
Umožňuje fotografování s automatickým nastavením expozice (rychlost
závěrky i hodnota clony).
:
Režim videa
Umožňuje nahrávat videoklipy. t strana 21
SCN:
Režim Volba scény
Umožňuje fotografovat s přednastavenými hodnotami podle typu scény.
Z nabídky lze vybrat
,
,
, ,
, , je-li ovladač režimů
nastaven do polohy SCN. t strana 26
:
Režim Vysoká citlivost
Umožňuje fotografování s vyšší citlivostí ISO. t strana 29
* Pomocí této nabídky můžete volit různá nastavení. (Podrobnosti týkající se dostupných funkcí viz
t strana 35)
20
Fotografování (Režim Automatické
nastav.)
Tlačítko Makro
Tlačítko DISP
Tlačítko spouště
Tlačítko
Blesk
Tlačítko
transfokátoru
(W/T)
Ovladač režimů
Tlačítko
(Velikost
snímku)
Ovládací tlačítko
1 Ovladačem režimů vyberte požadovanou funkci.
Při fotografování snímků (Režim Automatické nastav.): Vyberte
Při nahrávání videoklipů: Vyberte
.
Základní postupy
Tlačítko samospouště
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
.
2 Stabilního držení fotoaparátu dosáhnete tím, že přitisknete lokty pevně k
tělu.
Umístěte objekt do
středu rámečku.
3 Stiskněte tlačítko spouště.
Při fotografování:
1Zaostřete stisknutím a namáčknutím tlačítka spouště.
(Zelený) indikátor z (blokování AE/AF) bliká a po zaznění pípnutí se rozsvítí
nepřerušovaně.
Indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
2Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.
21
Fotografování (Režim Automatické nastav.)
Při snímání videoklipů:
Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko spouště nadoraz.
Fotografování objektu, který se obtížně zaostřuje
• Nejkratší vzdálenost při fotografování je přibl. 5 cm (W)/50 cm (T) (od přední části objektivu).
• Pokud fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor expozice/zaostření
(AE/AF) pomalu blikat a neozve se žádný zvuk. Rámeček autofokusu navíc zmizí. Změňte
kompozici snímku a zaostřete znovu.
Zaostření může být obtížné v následujících případech:
–
–
–
–
–
–
Objekt je ve tmě a ve velké vzdálenosti.
Slabý kontrast mezi objektem a pozadím.
Objekt je za sklem.
Objekt se rychle pohybuje.
Dochází k odrazu světla nebo odleskům na povrchu.
Objekt je podsvícen nebo je přítomno blikající světlo.
Fotografování v režimu Snadné fotografování
Nastavte ovladač režimů na
.
Velikost písma se zvětší a indikátory se stanou viditelnějšími.
Fotoaparát fotografuje v optimálním nastavení, takže jediné nastavení, které můžete
měnit, je Velik. snímku (Velká/Malá) (strana 36), Blesk (Auto/Vyp.) (strana 36) a
Samospoušť (10 sek./Vyp.) (strana 24).
W/T Používání transfokátoru
Stisknutím T objekt přiblížíte a stisknutím W jej oddálíte.
• Jestliže stupnice přiblížení překročí 4×, fotoaparát použije digitální transfokaci.
Podrobnosti týkající se nastavení [Digitál. transf.] a kvality obrazu viz strana 58.
• Při natáčení videoklipu nelze měnit stupeň transfokace.
22
Fotografování (Režim Automatické nastav.)
Blesk (Výběr režimu blesku pro fotografie)
Opakovaným stisknutím B ( ) na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný režim.
Základní postupy
(Bez indikace): Automatický blesk
Zableskne, je-li nedostatek světla nebo v protisvětle (výchozí nastavení).
: Nucený blesk
: Pomalá synchronizace (Nucený blesk)
Rychlost závěrky je na tmavých místech pomalá, aby mohlo být zřetelně zachyceno pozadí,
které se nachází mimo dosah blesku.
: Vypnutý blesk
• Blesk se odpálí dvakrát. První záblesk nastaví množství světla.
• Při nabíjení blesku se zobrazí
.
Makro (snímání zblízka)
Opakovaným stisknutím b (
) na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný režim.
(Bez indikace): Automatický
Fotoaparát automaticky zaostří ze vzdálených předmětů na blízké.
Obvykle používejte fotoaparát v tomto režimu.
: Makro
Fotoaparát přednostně zaostří na blízké předměty.
Při fotografování blízkých předmětů zapněte Makro.
• Při fotografování v režimu Makro rychlost autofokusu klesá.
• Doporučuje se posunout transfokátor až do krajní polohy W.
23
Fotografování (Režim Automatické nastav.)
Použití samospouště
Opakovaným stisknutím V (
) na ovládacím tlačítku vyberete požadovaný režim.
(Bez indikace): Samospoušť vypnuta
: Nastavení 10sekundového zpoždění samospouště
: Nastavení 2sekundového zpoždění samospouště
Stiskněte tlačítko spouště, začne blikat indikátor samospouště a ozve se zvukový signál
závěrky.
Indikátor
samospouště
Pro zrušení stiskněte V (
) znovu.
• Použitím 2sekundového zpoždění samospouště zabráníte rozmazání snímku. Závěrka se spustí
2 sekundy po stisknutí tlačítka spouště, což omezí pohyb fotoaparátu v průběhu stisknutí tlačítka
spouště.
• V režimu Snadné fotografování můžete vybírat pouze
(10 sek.) nebo
(Vyp.).
24
Fotografování (Režim Automatické nastav.)
Změna velikosti snímku
Stiskněte
(Velikost snímku) a poté stisknutím b/B vyberte velikost.
Podrobnosti týkající se velikosti snímku, viz strana 10.
Výchozí nastavení je označeno .
Pro snímky
Doporučené použití
Počet snímků
10M (3648×2736)
Pro obrázky do A3+
Méně
Lepší
3:2 (8M)*1
(3648×2432)
Snímání v poměru 3:2
5M (2592×1944)
Pro obrázky do A4
3M (2048×1536)
Pro obrázky do 10×15 cm
nebo 13×18 cm
VGA (640×480)
Snímání při malé velikosti
snímku pro e-mail
Více
Horší
Méně
Lepší
Více
Horší
(7M)*2
16:9
(3648×2056)
Pro prohlížení na televizoru
HD a tisk až do A4
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
Pro prohlížení na televizoru HD
Tisk
Základní postupy
Velik. snímku
*1)
Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice
apod.
*2)
Oba okraje snímku mohou být při tisku oříznuty (strana 94).
Pro videoklipy
Velikost snímku videoklipu je nastavena na 320 × 240.
25
Fotografování (režim Volba scény)
Tlačítko spouště
Ovladač režimů
Tlačítko MENU
1 Ovladačem režimů vyberte
.
2 Stiskněte MENU, a vyberte z nabídky
/
/
na ovládacím tlačítku (strana 36).
3 Stiskněte tlačítko spouště.
• Podrobnosti o režimech viz následující strana.
Zrušení volby scény
Nastavte ovladač režimů do jiného režimu než
26
.
/ /
/
pomocí v/V/b/B
Fotografování (režim Volba scény)
Režimy volby scény
Následující režimy jsou nastaveny tak, aby odpovídaly podmínkám scény.
Zamlžení
Krajina
Zaostří pouze na vzdálený
objekt, např. při fotografování
krajiny.
Portrét za soumr.*
Umožňuje fotografovat ostré
snímky postav v tmavém
prostředí a při zachování
setmělé atmosféry okolí.
Soumrak*
Umožňuje fotografovat noční
scény z velké vzdálenosti při
zachování setmělé atmosféry
okolí.
Pláž
Při fotografování u moře či u
jezera je voda jasně modrá.
Sníh
Tento režim použijte při
fotografování na sněhu či v
místech, kde je celá scéna bílá,
aby odstíny fotografovaných
objektů nebyly příliš tmavé a
aby byly vyfotografované
snímky zřetelné.
Základní postupy
Umožňuje fotografovat barvy
pokožky v jasnějších a
teplejších tónech. Kromě toho
vytváří tento efekt i jemnou
atmosféru portrétů lidí, obrazů
květin atd.
* Když fotografujete v režimech
(Portrét za soumr.) nebo
(Soumrak), sníží se rychlost
závěrky a snímky bývají často rozmazané. Proto se doporučuje používání stativu.
27
Fotografování (režim Volba scény)
Funkce, které můžete použít v režimu Volba scény
Fotoaparát automaticky zvolí celou řadu nastavení podle povahy dané scény, aby
dosáhl optimálního výsledku. Dostupnost některých možnosti závisí na vybraném
režimu volby scény.
( : můžete volit požadované nastavení)
Makro
Blesk
—
/
Detekce obličejů
Série
Bez červ. očí
—
—
—
—
—
/
/
28
—
—
Fotografování (režim Vysoká citlivost)
Tlačítko spouště
1 Ovladačem režimů vyberte
.
2 Stiskněte tlačítko spouště.
Základní postupy
Ovladač režimů
Vysoká citlivost
Umožňuje fotografování za zhoršených světelných podmínek bez blesku a omezuje
rozmazání pohybu.
• Blesk je nastaven na
(vypnutý blesk).
Zrušení režimu Vysoká citlivost
Nastavte ovladač režimů do jiného režimu než
.
29
Prohlížení snímků
Tlačítko v/V/b/B
Tlačítko
(Přehled)
Tlačítko
(Transfokace při
přehrávání)
Tlačítko MENU
Tlačítko z
Tlačítko
(Vymazat)
Tlačítko
(Přehrávání)
Ovládací tlačítko
1 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
• Stisknete-li tlačítko
(Přehrávání) tehdy, je-li fotoaparát vypnutý, zapne se automaticky a
přejde do režimu přehrávání. Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, stiskněte znovu
tlačítko
(Přehrávání).
2 Vyberte snímek pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Videoklip:
Stisknutím z přehrajte videoklip. (Přehrávání zastavíte opětovným stisknutím z.)
Stiskněte B pro převíjení vpřed, stiskněte b pro převíjení vzad. (Stisknutím z se
vrátíte do běžného přehrávání.)
Po stisknutí tlačítka V se zobrazí obrazovka pro ovládání hlasitosti, poté můžete
hlasitost upravit stisknutím b/B.
Zobrazení zvětšeného snímku (transfokace při přehrávání)
Během zobrazení snímku stiskněte
(T). Chcete-li transfokaci zrušit, stiskněte W.
Upravte změnu měřítka pomocí v/V/b/B.
Chcete-li zrušit transfokaci při přehrávání, stiskněte z.
Ukazuje zobrazenou plochu celého snímku.
V tomto případě je střed zvětšen.
• Uložení zvětšených snímků viz [Ořezat] (strana 50).
30
Prohlížení snímků
Zobrazení obrazovky přehledu
Stiskněte
(přehled), chcete-li zobrazit přehled snímků během zobrazení snímku.
Vyberte snímek pomocí v/V/b/B.
Chcete-li se vrátit k zobrazení jednoho snímku, stiskněte z.
v/V poté, co zvolíte záložku b.
Základní postupy
• Při každém stisknutí
(Přehled) se počet snímků na obrazovce přehledu zvýší.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“ můžete zvolit potřebné datum/složku pomocí
pruh
31
Mazání snímků
Tlačítko v/V/b/B
Tlačítko
(Přehled)
Tlačítko MENU
Tlačítko z
Tlačítko
(Vymazat)
Tlačítko
(Přehrávání)
Ovládací tlačítko
1 Stiskněte tlačítko
2 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
(Vymazat) v režimu zobrazení jednoho snímku nebo
zobrazení přehledu.
3 Pomocí b/B vyberte požadovanou metodu mazání z možností [Toto foto],
[Více snímků] a [Vše ve složce], poté stiskněte z.
32
Mazání snímků
Vyberete-li [Toto foto]
Můžete vymazat vybrané snímky.
Vyberte [OK] pomocí v , poté stiskněte z.
Vyberete-li [Více snímků]
Můžete vybrat a vymazat několik snímků současně.
1 Vyberte snímky, které chcete vymazat, a poté stiskněte z.
Symbol
se zobrazí v zaškrtávacím políčku snímku.
Základní postupy
Jeden snímek
Zobrazení přehledu
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
• Chcete-li vymazat všechny snímky ze složky, zvolte [Více snímků] na displeji
přehledu, zvolte pruh pomocí b a do okénka umístěte značku
.
Vyberete-li [Vše ve složce]
Můžete vymazat všechny snímky ve vybrané složce.
Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
33
Použití nabídky
Použití položek nabídky
Tlačítko v/V/b/B
Tlačítko MENU
Tlačítko z
Ovládací tlačítko
Tlačítko
(Přehrávání)
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku nabídky.
• Nabídka se zobrazí pouze během režimu fotografování a přehrávání.
• V závislosti na vybraném režimu se zobrazí různé položky.
2 Vyberte požadovanou položku nabídky pomocí v/V na ovládacím tlačítku.
• Jestliže je požadovaná položka nabídky mimo displej, tiskněte opakovaně v/V, dokud se
neobjeví na displeji.
3 Vyberte nastavení pomocí b/B.
• Jestliže je požadované nastavení mimo displej, stiskněte opakovaně b/B, dokud se neobjeví
na displeji.
• Vyberte položku v režimu přehrávání, a stiskněte z.
4 Stisknutím tlačítka MENU vypnete obrazovku nabídky.
34
Položky nabídky
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Dostupné položky nabídky se liší podle nastavení režimu (fotografování/prohlížení) a
polohy ovladače režimů v režimu fotografování. Na displeji se zobrazují jen dostupné
položky nabídky.
( : k dispozici)
Poloha ovladače režimů:
Nabídka fotografování (strana 36)
Volba scény
—
—
—
—
—
Velik. snímku
—
—
—
—
—
Blesk
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
Nahr. režim
—
EV
—
—
*
—
—
—
ISO
—
—
—
—
Režim měření
—
—
—
—
Ostření
—
—
—
—
Vyváž. bílé
—
—
Výkon blesku
—
—
Bez červ. očí
Barevný režim
(Nastavení)
—
Použití nabídky
Detekce obličejů
—
*
—
—
—
—
—
—
—
*
—
—
—
—
—
* Ovládání je omezeno podle nastaveného režimu Volba scény (strana 28).
Zobrazení nabídky (strana 48)
(Prezentace)
(Různé změny velikosti)
(Otočit)
(Nastavení)
(Retuš)
(Chránit)
(Tisk)
(Výběr složky)
35
Nabídka
fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Funkce dostupné v režimu fotografování pomocí tlačítka MENU jsou popsány níže.
Podrobnosti týkající se obsluhy nabídky viz strana 34.
Režim, který je možné zvolit, je zobrazen bíle.
Nedostupný
Výchozí nastavení je označeno
Režimy vybrané z obrazovky nabídky, je-li
ovladač režimů nastaven do polohy
.
Volba scény: Výběr volby scény
Vybere volba scény v nabídce.
Lze fotografovat pomocí přednastavených nastavení, která odpovídají různým
podmínkám scény strana 26.
Velik. snímku: Výběr velikosti snímku
Výběr velikosti snímku pro režim Snadné fotografování.
Velká
Fotografování snímků ve velikosti [10M].
Malá
Fotografování snímků ve velikosti [3M].
Blesk: Nastavení blesku
Volba nastavení blesku v režimu Snadné fotografování.
36
Auto
Blesk zableskne v případě, že je osvětlení nedostačující.
Vyp.
Nepoužívejte blesk.
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
SteadyShot: Nastavení režimu stabilizace
Nastavení režimu stabilizace.
(Auto)
Automatická aktivace funkce stabilizace, mohou-li
podmínky pro fotografování způsobit chvění
fotoaparátu.
Záběr bude stabilizován například i při přiblížení
vzdáleného objektu.
(Vyp.)
Režim stabilizace není použit.
Použití nabídky
• V režimu Easy Shooting je [SteadyShot] nastaveno na [Vyp.].
• V následujících případech nemusí stabilizace pracovat správně.
– Je-li chvění fotoaparátu příliš silné.
– Je-li rychlost závěrky pomalá, například při fotografování za šera a v noci.
• K zpracování snímku je zapotřebí času.
• Když fotografujete s bleskem, funkce stabilizace nefunguje.
37
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Detekce obličejů: Detekce tváře osoby
Výběr, zda použít funkci Detekce obličejů nebo ne.
Detekuje tváře osob a automaticky upraví nastavení zaostření, blesk, expozici,
vyvážení bíle a redukci červených očí.
(Vyp.)
(Auto)
Funkce Detekce obličejů se nevyužívá.
Fotoaparát automaticky vybere obličej, na který se
zaostří.
Indikátor detekce obličejů
Rámeček detekce obličeje
(Oranžový)
Rámeček detekce obličeje
(Bílý)
• Funkci detekce obličeje nelze použít, když se používá digitální transfokace.
• Když je režim Volba scény nastaven na režim
(Zamlžení), aktivuje se funkce Detekce
obličejů.
• I když je [Detekce obličejů] nastaveno na [Auto], když je zvolen režim Snadné fotografování,
nezobrazí se rámeček detekce obličejů.
• Může být detekováno až 8 obličejů osob. Když je v režimu volba scény nastaveno
(Zamlžení),
lze detekovat maximálně 4 obličeje
• Bude-li ve fotoaparátu detekováno více objektů, vyhodnotí se v přístroji hlavní objekt a na něj se
přednostně zaostří. Rámeček detekce obličejů se u hlavní focené osoby zbarví oranžově.
• Rámeček, na který je provedeno zaostření, se po namáčknutí spouště zbarví zeleně.
• Tváře mohou být nesprávně detekovány, když:
– Je příliš tmavé nebo příliš jasné osvětlení.
– Tváře jsou částečně zakryty slunečními brýlemi, maskami, klobouky atd.
– Osoby nestojí tváří směrem k fotoaparátu.
38
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Nabídka fotografování
Nahr. režim: Výběr metody sériového fotografování
Určuje, zda při stisknutí tlačítka spouště bude provedeno sériové fotografování či nikoliv.
(Normální)
Sériové fotografování je vypnuté.
(Série)
Po stisknutí a přidržení tlačítka spouště fotoaparát
zaznamená 100 snímků za sebou.
(vypnutý blesk).
Režim Série
• Při fotografování se samospouští se uloží pět snímků.
• Je-li kapacita akumulátoru téměř vyčerpána nebo pokud je vnitřní paměť či karta „Memory Stick
Duo“ plné, režim Série se zastaví.
• Zaostření, vyvážení bílé a expozice jsou nastaveny podle prvního snímku a zůstanou u dalších
snímků stejné.
Použití nabídky
• Blesk je nastaven na
EV: Přizpůsobení intenzity světla
Ruční úprava expozice.
Směrem k –
Směrem k +
–2.0EV
Směrem k –: Tmavší snímek.
0EV
Expozice je automaticky zvolena fotoaparátem.
+2.0EV
Směrem k +: Jasnější obrázek.
• Podrobnosti o expozici viz strana 8.
• Hodnotu kompenzace lze nastavit v krocích po 1/3 EV.
• Fotografujete-li objekt za velmi jasných nebo temných podmínek nebo použijete-li blesk, nemusí
být nastavení expozice účinné.
39
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Nabídka fotografování
ISO: Nastavení citlivosti na světlo
Nastaví citlivost ISO.
Nízká citlivost ISO
(Auto)
Vysoká citlivost ISO
Rozmazání snímku na temných místech nebo u
pohyblivých objektů lze omezit zvýšením citlivosti ISO
(vyberte vyšší číslo). Při vyšší citlivosti ISO mohou však
snímky obsahovat více šumu. Citlivost ISO zvolte podle
podmínek při fotografování.
• Podrobnosti o citlivosti ISO viz strana 8.
• Můžete vybrat pouze z možností [ISO AUTO], [ISO 100] a [ISO 400].
40
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Režim měření: Výběr režimu měření expozice
Určuje režim měření expozice, který stanoví, podle které části objektu bude
vyhodnocena expozice.
(Víceb.)
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny
oblasti. Fotoaparát stanoví dobře vyváženou expozici
(Vícebodové měření).
(Střed.)
Fotoaparát vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici
na základě jasu objektu v tomto místě (Vážené měření
expozice s důrazem na střed).
Měří pouze malou část objektu (Jednobodové měření).
• Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt
v protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný
kontrast.
Použití nabídky
(Jednobod.)
(Pouze pro snímky)
Nitkový kříž jednobodového
měření expozice
Pozice na objektu
• Podrobnosti o expozici viz strana 8.
• Při použití jednobodového měření nebo měření podle středu se doporučuje nastavit [Ostření] na
[Střed AF], aby fotoaparát zaostřoval na místo použité k měření expozice (strana 42).
• Režim měření lze nastavit pouze, pokud je [Detekce obličejů] nastaveno na [Vyp.].
41
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Nabídka fotografování
Ostření: Změna metody ostření
Můžete určit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte tuto nabídku.
(Více. AF)
Zaostří automaticky na objekt nacházející se v celé ploše
rámečku autofokusu.
• Tento režim je užitečný, jestliže se objekt nenachází ve
středu záběru.
Rámeček autofokusu
(Pouze pro snímky)
Indikátor rámečku
autofokusu
(Střed AF)
Zaostří automaticky na objekt nacházející se uprostřed
rámečku autofokusu.
• Použitím funkce blokování zaostřené vzdálenosti lze
komponovat snímek tak, jak potřebujete.
Rámeček autofokusu
Indikátor rámečku
autofokusu
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(nekonečno)
Rychle automaticky zaostří na oblast v okolí předem
nastavené vzdálenosti (Přednastavené ostření).
• Zaostří automaticky na objekt nacházející se v celé ploše
rámečku režimu přednastaveného ostření.
• Tento režim je užitečný, když se opakovaně snímá objekt
na stejné vzdálenosti.
• Použijte Poloautomatické, je-li obtížné zaostřit
automaticky, například při fotografování objektu za sítí
nebo za oknem.
• AF znamená Autofokus – automatické zaostřování.
• Použijete-li Digitální transfokaci, rámeček autofokusu se nezobrazí nebo se zobrazí tečkovanou
linkou. V takovém případě fotoaparát zaostří na objekt uprostřed displeje.
• Metodu ostření lze měnit pouze, pokud je [Detekce obličejů] nastaveno na [Vyp.].
• Při natáčení videoklipů můžete vybrat pouze efekt [Více. AF].
• Nastavení vzdálenosti režimu přednastaveného ostření může obsahovat chyby. Chyba vzroste,
když je transfokace nastavena na stranu T nebo je objektiv nakloněn nahoru nebo dolů.
42
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Nabídka fotografování
z Objekt nelze zaostřit
Když fotografujete objekt, který je na kraji snímku nebo obrazovky, nebo když používáte [Střed
AF], může se stát, že fotoaparát nezaostří na objekt na okraji snímku.
V takových případech postupujte takto:
1 Otočte fotoaparát tak, aby byl objekt ve středu rámečku autofokusu, a namáčkněte
spoušť do poloviny, aby fotoaparát zaostřil na vybraný objekt (blokování zaostřené
vzdálenosti).
Indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
Použití nabídky
Rámeček autofokusu
Dokud nestisknete tlačítko spouště nadoraz, můžete opakovat celý postup, kolikrát
chcete.
2 Jakmile indikátor expozice/zaostření (AE/AF) přestane blikat a zůstane rozsvícený,
stiskněte tlačítko spouště nadoraz a záběr vyfotografujte.
43
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Nabídka fotografování
Vyváž. bílé: Nastavení vyvážení barev
Upraví nastavení barev podle okolních světelných podmínek. Použijte tuto funkci,
jsou-li barvy snímku nepřirozené.
(Auto)
(Denní světlo)
Nastavení venkovních podmínek za jasného nebe, při
západu slunce, při nočních scénách, při fotografování
neonových světel nebo ohňostroje.
(Oblačno)
Nastavení pro zamračenou oblohu nebo stinná místa.
(Zářivky 1)/
(Zářivky 2)/
(Zářivky 3)
[Zářivky 1]: Nastavení pro bílé zářivkové osvětlení.
[Zářivky 2]: Nastavení pro přirozeně bílé zářivkové
osvětlení.
[Zářivky 3]: Nastavení pro denní bílé zářivkové
osvětlení.
n (Žárovky)
44
Automatické vyvážení bílé barvy.
Nastavení vhodné pro místa osvětlená žárovkami nebo
jasným světlem, např. ve fotostudiu.
Nabídka fotografování
(Blesk)
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Nastavení určené pro fotografování s bleskem.
• Tuto možnost nelze zvolit při nahrávání videoklipu nebo jeli Ovladačem režimů vybrán režim
(Vysoká citlivost).
Výkon blesku: Nastavení intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
(–)
Použití nabídky
• Podrobnosti o vyvážení bílé viz strana 9.
• Při zářivkovém blikajícím osvětlení nemusí funkce vyvážení bílé pracovat správně ani v případě,
že vyberete [Zářivky 1], [Zářivky 2] nebo [Zářivky 3].
• Používáte-li blesk v režimu jiném než [Blesk], je [Vyváž. bílé] nastaven na [Auto].
Snižuje intenzitu blesku.
(Normální)
(+)
Zvyšuje intenzitu blesku.
• Informace o změně režimu blesku viz strana 23.
• Je-li objekt příliš jasný nebo tmavý, toto nastavení nemusí být účinné.
45
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Bez červ. očí: Nastavení funkce Bez červ. očí
Z důvodu snížení jevu červených očí při
použití blesku se blesk před exponováním
odpálí dvakrát nebo vícekrát.
(Auto)
Když je aktivována funkce detekce obličejů, blesk
automaticky blikne, aby snížil úkaz červených očí.
(Zap.)
Blesk zableskne vždy, čímž dojde k potlačení jevu
červených očí.
(Vyp.)
Nepoužívá se funkce Redukce červených očí.
• Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud se závěrka nespustí. Obvykle
to trvá sekundu po stisknutí tlačítka spouště. Objekt by se během této doby neměl pohybovat.
• Redukce červených očí nemusí dosáhnout požadovaného účinku. Záleží to na individuálních
rozdílech a podmínkách, jako je např. vzdálenost osoby nebo to, zda se osoba dívala jinam při
předblesknutí. V takovém případě můžete jev červených očí zkorigovat po pořízení snímku
použitím funkce [Retuš] v nabídce pro prohlížení (strana 50).
• Pokud nepoužijete funkci Detekce obličejů, blesk neblikne pro snížení efektu červených očí ani v
případě, že vyberete režim [Auto].
46
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Barevný režim: Změna živosti barev snímku nebo přidání speciálních
efektů
Můžete změnit jas snímku i přidat různé efekty.
Snímek bude mít standardní barvy.
(Sépie)
Snímek bude monochromatický a zbarvený dohněda.
(Černobílý)
Snímek bude černobílý.
Použití nabídky
(Normální)
(Nastavení): Změna položek nastavení
Viz strana 55.
47
Zobrazení nabídky
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
.
(Prezentace): Přehrávání seznamu snímků
Přehrává nahrané snímky po pořádku (Prezentace).
Snímek
Nastavení je nastaveno na [Složka], není-li vložena karta „Memory Stick Duo“ (prodává
se samostatně).
Vše
Přehraje všechny snímky popořádku.
Složka
Přehrává snímky ze zvolené složky.
Efekty
Jednod.
Jednoduchá prezentace, v níž se střídají obrazy v předem
určeném intervalu
• Interval přehrávání lze upravit. Tento efekt umožňuje
prohlížení rychlostí, která vám nejvíce vyhovuje.
Základní
Základní prezentace vhodná pro širokou škálu scén
Jiná nastavení
Interval
1s
3s
Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu
[Jednod.].
5s
10 s
Auto
Interval je nastaven tak aby vyhovoval prezentaci
[Základní].
Opakovat
48
Zap.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se prezentace zastaví.
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Zobrazení nabídky
Start
Viz následující postup.
Ukončit
Zruší prezentaci.
1 Vyberte [Snímek], [Efekty], [Interval] a [Opakovat] pomocí v/V/b/B na ovládacím
tlačítku.
2 Vyberte [Start] pomocí v, poté stiskněte z.
Spustí se prezentace snímků.
Ukončení prezentace
Stiskněte z.
• Prezentaci nelze pozastavit.
Použití nabídky
49
Zobrazení nabídky
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
(Retuš): Retušování vyfotografovaných snímků
Přidává efekty, nebo provádí úpravy nahraného snímku a ukládá jej jako nový soubor.
Původní snímek se zachová.
Retušování snímku
1 Vyberte snímky, které chcete retušovat v režimu zobrazení jednoho snímku.
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Vyberte [Retuš] s pomocí v/V na ovládacím tlačítku a vyberte s pomocí b/B, poté
stiskněte z.
4 Retušujte snímky podle pokynů pro každý retušovací režim uvedený níže.
(Ořezat)
Přiblížení přehrávání se provede na snímku a snímek je
ořezán.
1 Stisknutím tlačítka W/T určete zvětšením rozsah ořezání.
2 Zvolte bod s pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko
MENU.
3 Vyberte [Velik. snímku] s pomocí v/V, poté stiskněte z.
Zvolte s pomocí v/V velikost snímku pro nahrávání,
potom stiskněte znovu z.
4 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
• Velikost snímku, který můžete ořezat, se může snímek od
snímku lišit.
• Oříznutím se kvalita snímků může zhoršit.
(Korekce červených
Korekce jevu červených očí vyvolaného bleskem.
očí)
Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
• U některých snímků nemusí být možné opravit jev červených
očí.
50
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Zobrazení nabídky
(Různé změny velikosti): Úprava velikosti snímku v závislosti na
použití
Můžete změnit poměr stran a velikost snímků a uložit je jako nové soubory.
Pro prohlížení s vysokým rozlišením můžete převést snímek do poměru stran 16:9 nebo
do formátu VGA pro posílání jako přílohy e-mailu.
Změní poměr z 4:3/3:2 na 16:9 a uloží ve velikosti 2M
(Blog / E-mailům)
Změní poměr z 16:9/3:2 na 4:3 a uloží ve velikosti VGA.
Použití nabídky
(HDTV)
1 Vyberte snímky, které chcete retušovat v režimu zobrazení jednoho snímku.
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Vyberte [Různé změny velikosti] s pomocí v/V na ovládacím tlačítku a vyberte velikosti
snímku s pomocí b/B, poté stiskněte z.
4 Pro zvětšení oblasti, kterou chcete ořezat, stiskněte W/T.
5 Zvolte bod s pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko MENU.
6 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
•
•
•
•
Podrobnosti o velikosti snímku viz strana 25.
Nelze změnit velikost videoklipů.
Nelze změnit velikost snímků z VGA na [HDTV].
Zvětšení snímku a opakované zvětšení může změnit kvalitu snímku.
51
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Zobrazení nabídky
(Chránit): Ochrana před náhodným vymazáním
Ochrana snímků před náhodným smazáním. Na chráněném snímku se zobrazí
indikátor
(Ochránit).
(Toto foto)
Ochrana/odemčení vybraného snímku.
• Tato položka se zobrazí pouze v režimu jednotlivého snímku.
(Více snímků)
Umožňuje vybrat a chránit/odemknout více snímků.
Ochrana snímku
1 V režimu zobrazení jednoho snímku vyberte snímky, u kterých chcete nastavit ochranu.
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Vyberte [Chránit] pomocí v/V na ovládacím tlačítku a [Toto foto] pomocí b/B, poté
stiskněte z.
Výběr a ochrana snímků
1 Stiskněte MENU v režimu zobrazení jednoho snímku nebo zobrazení přehledu.
2 Vyberte [Chránit] pomocí v/V, a [Více snímků] pomocí b/B, poté stiskněte z.
Při zobrazení jednoho snímku:
3 Vyberte snímek, kterému chcete nastavit ochranu, pomocí b/B, poté stiskněte z.
Vybraný snímek bude označen značkou
.
4 Stisknutím b/B zobrazte ostatní snímky, které chcete chránit, a potom stiskněte z.
5 Stiskněte tlačítko MENU.
6 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
V zobrazení přehledu:
3 Vyberte snímek, který chcete chránit, pomocí v/V/b/B, poté stiskněte z.
Vybraný snímek bude označen značkou
.
4 Chcete-li nastavit ochranu pro další snímky, opakujte krok 3.
Chcete-li vybrat všechny snímky podle daného data/složky/oblíbených, zvolte pruh b a
stiskněte z.
5 Stiskněte tlačítko MENU.
6 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
• Vezměte na vědomí, že formátováním dojde k vymazání všech uložených dat na paměťovém
médiu, a to i v případě, že jsou chráněna; takto smazané snímky nelze obnovit.
52
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
Zobrazení nabídky
• Nastavení ochrany snímku může chvíli trvat.
Zrušení ochrany
Vyberte snímek, jehož ochranu chcete zrušit, a odemkněte jej stejným postupem jako v
části „Výběr a ochrana snímků“.
Indikátor
(Chránit) zmizí.
: Přidání značky tiskové objednávky
Přidá značku tiskové objednávky (
Viz strana 85.
) ke snímku, který chcete vytisknout.
(Tisk): Tisk snímků pomocí tiskárny
Použití nabídky
Tisk snímků pořízených fotoaparátem.
Viz strana 82.
(Otočit): Otočení snímku
Otočení snímku.
1 Zobrazte snímek, který chcete pootočit.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku nabídky.
3 Vyberte [Otočit] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
4 Vyberte [
], poté otočte snímek pomocí b/B.
5 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
• Chráněné snímky a videoklipy nelze otáčet.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
53
Zobrazení nabídky
Podrobnosti o operaci 1 strana 34
(Výběr složky): Výběr složky k prohlížení snímků
Vybere složku obsahující snímek, který chcete přehrát.
1 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Zrušení výběru složky
Vyberte [Ukončit] v kroku 2, poté stiskněte z.
z Složky
Fotoaparát ukládá snímky do určené složky na kartě „Memory Stick Duo“. Přístroj umožňuje
změnit složku nebo vytvořit novou.
• Vytvoření nové složky t [Tvorba nahr. složky] (strana 60)
• Změna složky pro nahrávání snímků t [Změna nahr. složky] (strana 61)
• Jestliže je na kartě „Memory Stick Duo“ vytvořeno více složek a zobrazí se první nebo poslední
snímek ve složce, objeví se následující indikátory.
: Přechod na předchozí složku.
: Přechod na následující složku.
: Přechod na předchozí nebo následující složku.
(Nastavení): Změna položek nastavení
Viz strana 55.
54
Použití obrazovky nastavení
Použití položek nastavení
Fotoaparát umožňuje změnit pomocí obrazovky Nastavení výchozí nastavení.
Tlačítko v/V/b/B
Ovladač režimů
Tlačítko MENU
Tlačítko z
Ovládací tlačítko
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku MENU.
2 Po stisknutí V na ovládacím tlačítku přejděte na nastavení
(Nastavení),
3 Stisknutím v/V/b/B na ovládacím tlačítku vyberte položku, kterou chcete
nastavit.
4 Stiskněte z a zadejte nastavení.
Použití obrazovky nastavení
poté stiskněte z.
Chcete-li obrazovku
(Nastavení) zrušit, stiskněte tlačítko MENU.
K návratu na nabídku z obrazovky
(Nastavení) opakovaně stiskněte b na
ovládacím tlačítku.
• Namáčknutím tlačítka spouště zavřete obrazovku
(Nastavení) a vraťte se do režimu
fotografování.
Zrušení nastavení
(Nastavení)
Jestliže se zobrazí [Zrušit], vyberte tuto možnost a poté stiskněte z na ovládacím
tlačítku. Jestliže se tato položka nabídky nezobrazí, vyberte znovu předchozí nastavení.
• Nastavení zůstává zachováno i po vypnutí fotoaparátu.
55
Hlavní nastavení
— Hlavní nastavení 1
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o operaci 1 strana 55
.
Zvuk
Nastavení zvuku tlačítek.
Závěrka
Nastavení zvuku závěrky při stisknutí spouště.
Zap.
Nastavení pípnutí/zvuku závěrky při stisknutí ovládacího
tlačítka nebo tlačítka spouště.
Vyp.
Pípnutí/zvuk závěrky je vypnutý.
Přír.funkce
Používáte-li fotoaparát, objeví se nápověda k funkcím.
Zap.
Zobrazování nápovědy k funkcím.
Vyp.
Skrytí nápovědy k funkcím.
Inicializace
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení. Snímky uložené ve vnitřní
paměti zůstanou uchovány i při spuštění této funkce.
1 Vyberte [Inicializace] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se zpráva „Inicializace všech nastavení“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Nastavení fotoaparátu se obnoví na výchozí hodnoty.
Zrušení inicializace
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
• Během inicializace nevypínejte fotoaparát.
56
Hlavní nastavení
— Hlavní nastavení 2
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o operaci 1 strana 55
.
Spojení USB
Nastavení režimu USB použité při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně
vyhovující standardu PictBridge pomocí určeného kabelu USB.
PictBridge
Připojení fotoaparátu k tiskárně vyhovující standardu
PictBridge (strana 82). Připojíte-li fotoaparát k počítači,
automaticky se spustí průvodce kopírováním a snímky
nahrané ve složce ve fotoaparátu se zkopírují do
počítače. (se systémem Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Naváže mezi fotoaparátem a počítačem nebo jiným
zařízení USB spojení v režimu Velkokapacitní paměti
(strana 71).
Nastavení výstupního signálu videa podle barevné obrazové normy připojeného
videozařízení. Barevná obrazová norma televizoru se liší podle země a oblasti.
Před prohlížením snímků na televizní obrazovce, zjistěte informace o barevných
obrazových normách v zemi či oblasti, kde používáte fotoaparát, (strana 66).
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například
pro USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (například
pro Evropu).
Použití obrazovky nastavení
Videovýstup
57
Nastavení pro záběr
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o operaci 1 strana 55
.
Ř. Mřížky
Pomocí mřížky můžete snadno komponovat objekt v záběru do vodorovné či svislé
roviny.
Zap.
Zobrazení mřížky.
Vyp.
Mřížka se nezobrazuje.
• Mřížka se nezaznamenává.
Digitál. transf.
Nastavení režimu digitálního transfokátoru. Fotoaparát umožňuje přiblížit záběr
pomocí optické transfokace (až 4×). Jestliže stupnice přiblížení překročí 4×, fotoaparát
použije inteligentní nebo přesnou digitální transfokaci.
Smart
(Inteligentní transfokátor)
( )
Zvětšuje snímek digitálně v rozsahu, dokud ještě nebude
zkreslený, v závislosti na velikosti snímku.
Tato možnost není dostupná, je-li velikost snímku
nastavena na [10M], [16:9 (7M)] nebo [3:2].
• Maximální stupeň přiblížení inteligentního transfokátoru je
zobrazen v následující tabulce.
58
Přesný
(Přesná digitální
transfokace)
( )
Zvětší všechny snímky přiblížením maximálně 8×, včetně
optické transfokace 4×. V případě převýšení optické
transfokace se kvalita snímku zhorší.
Vyp.
Digitální transfokace se nepoužívá.
Podrobnosti o operaci 1 strana 55
Nastavení pro záběr
Velikost snímku a celkové zvětšení při použití Inteligentní transfokace (včetně optického
přiblížení 4×)
Velikost
Celkový rozměr přiblížení
5M
Přibl. 5,6×
3M
Přibl. 7,1×
VGA
Přibl. 22×
16:9 (2M)
Přibl. 7,6×
• Během nahrávání videoklipu nelze použít digitální transfokaci.
Autom. Prohlížení
Ihned po expozici fotografie se na displeji zobrazí výsledný snímek zhruba na dvě
sekundy.
Použití funkce Automatické prohlížení.
Vyp.
Nepoužívat automatické prohlížení.
• Namáčknete-li tlačítko spouště, zobrazený nahraný snímek zmizí a můžete okamžitě fotografovat
další snímek.
• V režimu Série nelze použít Autom. Prohlížení.
Použití obrazovky nastavení
Zap.
59
Paměťový nástroj
— Nástroj Memory Stick
Podrobnosti o operaci 1 strana 55
Tato položka se zobrazí jen tehdy, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick
Duo“.
Formát.
Zformátuje kartu „Memory Stick Duo“. Běžně dodávané karty „Memory Stick Duo“
jsou již naformátovány a lze je ihned začít používat.
• Formátování nenávratně smaže veškerá data na kartě „Memory Stick Duo“ včetně všech
chráněných snímků.
1 Vyberte [Formát.] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Objeví se zpráva „Data na Memory Stick budou vymazána“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Formátování se spustí.
Zrušení formátování
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
Tvorba nahr. složky
Vytvoří na kartě „Memory Stick Duo“ složku pro ukládání snímků.
1 Vyberte [Tvorba nahr. složky] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se obrazovka pro vytvoření složky.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Vytvoří se nová složka s číslem o jedno větším než nejvyšší číslo existující složky a nová
složka se stane aktuální složkou pro ukládání snímků.
Zrušení vytvoření složky
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
•
•
•
•
•
•
60
Pokud nevytvoříte novou složku, ukládají se snímky do složky „101MSDCF“.
Můžete vytvářet složky s názvem do „999MSDCF“.
Ve fotoaparátu nelze složku smazat. Ke smazání složky použijte počítač apod.
Snímky se ukládají do této nové složky, dokud není vytvořena nebo vybrána složka jiná.
Do jedné složky lze uložit až 9 999 snímků. Když je složka naplněna, automaticky se vytvoří nová.
Podrobnosti viz „Názvy a složky pro ukládání obrazových souborů“ (strana 74).
Paměťový nástroj — Nástroj Memory
Stick
Podrobnosti o operaci 1 strana 55
Změna nahr. složky
Změní složku právě používanou k nahrávání snímků.
1 Vyberte [Změna nahr. složky] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se obrazovka pro výběr složky.
2 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B a [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Zrušení změny složky pro ukládání snímků
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
Kopírovat
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na kartě „Memory Stick Duo“.
1 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou.
2 Vyberte [Kopírovat] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Objeví se zpráva „Data ve vnitřní paměti budou zkopírována“.
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Zahájí se kopírování.
Použití obrazovky nastavení
• Složku „100MSDCF“ nemůžete vybrat jako složku pro ukládání.
• Nahrané snímky nelze přesouvat do jiné složky.
Zrušení kopírování
Vyberte [Zrušit] v kroku 3, poté stiskněte z.
• Použijte plně nabitý modul akumulátoru. Při kopírování snímků do počítače pomocí modulu
akumulátoru s nízkou zbývající kapacitou se modul akumulátoru může vybít a může dojít
k poškození dat snímků.
• Nelze vybrat snímky ke kopírování.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Chcete-li smazat obsah
vnitřní paměti, vyjměte po kopírování kartu „Memory Stick Duo“, a poté vnitřní paměť
naformátuje ([Formát.] v nabídce [Nástroj vnitřní paměti]) (strana 62).
• Na kartě „Memory Stick Duo“ se vytvoří nová složka, do které se zkopírují všechna data. Nelze
vybrat určitou složku a zkopírovat do ní snímky.
• Značky
(Tisková objednávka) na snímku nebudou zkopírovány.
61
Paměťový nástroj
— Nástroj vnitřní paměti
Podrobnosti o operaci 1 strana 55
Tato položka se nezobrazí, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“.
Formát.
Naformátuje vnitřní paměť.
• Nezapomeňte, že formátování trvale vymaže všechna data ve vnitřní paměti včetně chráněných
snímků.
1 Vyberte [Formát.] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Objeví se zpráva „Data ve vnitřní paměti budou vymazána“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Formátování se spustí.
Zrušení formátování
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
62
Nastavení hodin
Podrobnosti o operaci 1 strana 55
Nastavení hodin
Nastavení data a času.
1 Vyberte [Nastavení hodin] z nabídky
(Nastavení).
2 Stiskněte z na ovládacím tlačítku.
3 Vyberte formát zobrazení data pomocí v/V, poté stiskněte z.
4 Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B, nastavte numerickou hodnotu pomocí v/V,
poté stiskněte z.
5 Vyberte [OK], poté stiskněte z.
Zrušení nastavení hodin
Vyberte [Zrušit] v kroku 5, poté stiskněte z.
Použití obrazovky nastavení
• Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
63
Language Setting
Podrobnosti o operaci 1 strana 55
Language Setting
Nastavení jazyka, který se bude používat v položkách nabídek, varování a zpráv.
64
Zobrazení snímků na televizoru
Zobrazení snímků na televizoru
Připojíte-li fotoaparát k televizoru, můžete snímky zobrazit na obrazovce televizoru.
Připojení se liší podle typu televizoru, k němuž je fotoaparát připojen.
Prohlížení snímků na televizoru připojeném pomocí
dodaného určeného kabelu A/V
Před připojením fotoaparátu k televizoru vypněte fotoaparát i televizor.
1 Připojte fotoaparát k televizoru pomocí k tomu určeného kabelu A/V (je
součástí dodávky).
1 Vstupní zdířky
audio/video
VIDEO
Černý
Ovládací tlačítko
Určený kabel A/V
Tlačítko
(Přehrávání)
2K
(USB) · konektoru
A/V OUT
• Jestliže je televizor vybaven stereofonními vstupními zdířkami, připojte audio konektor (černý)
určeného kabelu A/V do levé zdířky audio.
2 Zapněte televizor a nastavte vstup.
Zobrazení snímků na televizoru
Žlutý
AUDIO
• Podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodávaném k televizoru.
3 Stiskem
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce.
Stisknutím b/B na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný snímek.
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může být nutné přepnout výstup video signálu tak, aby
odpovídal danému televiznímu systému (strana 57).
65
Zobrazení snímků na televizoru
Barevné televizní systémy
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete televizor se vstupními
zdířkami video a určený kabel A/V. Barevná obrazová norma televizoru se musí
shodovat s normou vašeho digitálního fotoaparátu. V níže uvedených seznamech
vyhledejte barevný televizní systém používaný v zemi či oblasti, v níž používáte
fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hongkong,
Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Thajsko, Velká Británie atd.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guajana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
66
Použití počítače
Využití počítače se systémem
Windows
Podrobnější informace k použití počítače Macintosh viz
kapitola „Použití počítače Macintosh“ (strana 78).
Obrázky obrazovek použité v této sekci odpovídají
anglické verzi.
Nejprve nainstalujte software (je součástí dodávky) (strana 69)
• Postup instalace softwaru:
– „PMB“
Kopírování snímků do počítače (strana 71)
• Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „PMB“.
• Práce se snímky v aplikaci „PMB“:
– Zobrazení snímků uložených v počítači
– Editace snímků
– Zobrazení míst, kde byly snímky vyfotografovány, na
jednotku pro zápis na disk CD nebo DVD)
– Tisk nebo ukládání snímků s datem
Další informace o tomto produktu a odpovědi na časté
otázky lze nalézt na webové stránce zákaznické podpory
společnosti Sony.
http://www.sony.net/
Použití počítače
mapách online
– Vytvoření disku s vyfotografovanými snímky (vyžaduje
67
Využití počítače se systémem Windows
Doporučená konfigurace
počítače
Pro připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí pro
kopírování snímků
OS (předinstalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP1
• Činnost není zaručena v operačním
systému instalovaném jako aktualizace
nebo v prostředí s možností načtení více
systémů.
Zdířka USB: Standardní součást
Doporučená konfigurace pro
použití aplikace „PMB“
OS (předinstalovaný): Microsoft
Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP1
Procesor/paměť: Pentium III 500 MHz
nebo rychlejší, 256 MB RAM nebo více
(Doporučeno: Pentium III 800 MHz
nebo rychlejší a 512 MB RAM nebo
více)
Pevný disk: k instalaci je třeba volné místo
přibližně 500 MB
Zobrazení: Rozlišení obrazovky:
1 024 × 768 bodů nebo více
Videopaměť: 32 MB nebo více
(doporučeno: 64 MB nebo více)
*1) 64bitové
*2) Starter
68
edice nejsou podporovány.
(Edice) není podporována.
Poznámky k připojení fotoaparátu
k počítači
• Počítač musí vyhovovat požadavkům
operačního systému.
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojíte k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení,
včetně fotoaparátu, nemusí pracovat v
závislosti na typech používaných zařízení
USB.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB,
které je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed
USB (odpovídá USB 2.0), umožňuje
pokročilý (vysokorychlostní přenos dat),
protože tento fotoaparát je kompatibilní s
rozhraním Hi-Speed USB (odpovídá USB
2.0).
• Při připojování k počítači existují dva režimy
připojení USB, [Mass Storage] (výchozí
nastavení) a režimy [PictBridge]. Tato část
popisuje jako příklad [Mass Storage].
Podrobnosti o [PictBridge] viz strana 57.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po probuzení počítače z úsporného
režimu nebo režimu spánku nemusí obnovit
okamžitě.
Instalace softwaru (je součástí dodávky)
Software (je součástí dodávky) lze
nainstalovat pomocí níže uvedeného
postupu.
• Přihlaste se jako správce.
1 Zapněte počítač a vložte disk
CD-ROM (je součástí dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Objeví se instalační obrazovka s
nabídkou.
• Nezobrazí-li se, poklepejte na ikonu
[Computer] (v systému Windows XP
[My Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Muže se zobrazit obrazovka AutoPlay.
Vyberte „Run Install.exe.“ a pokračujte
v instalaci podle instrukcí, které se objeví
na obrazovce.
5 Dokončete instalaci podle pokynů
na obrazovce.
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení restartu počítače, restartujte
počítač podle pokynů na obrazovce.
• V závislosti na systémovém prostředí
počítače může být nainstalována
aplikace DirectX.
6 Po skončení instalace vyjměte
disk CD-ROM z jednotky.
Po instalaci softwaru se na pracovní
ploše vytvoří ikony zástupce aplikací
„PMB“, „PMB Guide“.
• Aplikaci „PMB“ spustíte
2 Klepněte na [Install].
Objeví se obrazovka „Choose Setup
Language“.
klepněte na tlačítko [Next].
Objeví se obrazovka „License
Agreement“.
4 Přečtěte si smlouvu pečlivě.
• Aplikaci „PMB Guide“
spustíte poklepáním.
Použití počítače
3 Vyberte požadovaný jazyk a poté
poklepáním.
Souhlasíte-li s podmínkami
smlouvy, klepněte na přepínací
tlačítko vedle zprávy [I accept the
terms of the license agreement],
a poté klepněte na tlačítko [Next].
69
Použití aplikace „PMB (Picture Motion
Browser)“ (je součástí dodávky)
Díky možnostem tohoto softwaru
můžete pracovat s fotografiemi i s
videoklipy z fotoaparátu v nebývalém
rozsahu.
Tato sekce shrnuje informace o aplikaci
„PMB“.
Přehled informací o aplikaci
„PMB“
Pomocí aplikace „PMB“ můžete:
• Importovat snímky pořízené fotoaparátem
a zobrazit je na počítači.
• Chcete-li snímky zobrazit, uspořádejte je na
počítači v kalendáři podle data jejich
vytvoření.
• Snímky uložené na počítači můžete prohlížet
pomocí fotoaparátu, když je zkopírujete na
kartu „Memory Stick Duo“.
• Retušovat (Korekce červených očí apod.),
tisknout a posílat fotografie v příloze
elektronické pošty, měnit datum pořízení
atd.
• Fotografie lze vytisknout nebo uložit s
vloženým datem.
• Pomocí CD nebo DVD vypalovačky můžete
vytvořit datový disk.
• Nahrajte snímek na webové stránky.
• Podrobné informace viz dokument „PMB
Guide“.
Otevření programu „PMB Guide“
• Poklepejte na ikonu „PMB Guide“ na
ploše.
• V nabídce Start klepněte na [Start] t
[All Programs] t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [PMB Guide].
70
Spuštění a ukončení
aplikace „PMB“
Spuštění aplikace „PMB“
Poklepejte na ikonu
(PMB) na
pracovní ploše.
Nebo v nabídce Start: klepněte na
[Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [PMB].
• Při prvním spuštění aplikace „PMB“ se
zobrazí potvrzující zpráva informačního
nástroje. Vyberte [Start]. Tato funkce
informuje o novinkách, např. o softwarových
aktualizacích. Toto nastavení můžete změnit
později.
Ukončení aplikace „PMB“
Klepněte na tlačítko
v pravém
horním rohu obrazovky.
Kopírování snímků do počítače pomocí
aplikace „PMB“
Příprava fotoaparátu a
počítače
Připojení fotoaparátu k
počítači
1K
(USB) ·
konektoru A/V OUT
1 Do fotoaparátu vložte kartu
„Memory Stick Duo“ s nahranými
snímky.
• Při kopírování snímků z vnitřní paměti
tento krok vynechte.
2 Do fotoaparátu vložte dostatečně
nabitý modul akumulátoru nebo
fotoaparát připojte pomocí
napájecího adaptéru (prodává se
samostatně) k elektrické zásuvce.
Určený kabel USB
• Při kopírování snímků do počítače
pomocí nedostatečně nabitého modulu
akumulátoru může kopírování selhat
nebo se mohou data snímků poškodit,
pokud se modul akumulátoru vybije
příliš brzy.
3 Zapněte počítač a stiskněte
(Přehrávání).
Na displeji fotoaparátu se zobrazí
„Připojení...“
Indikátory
přístupu*
Tlačítko
(Přehrávání)
Použití počítače
tlačítko
2 Do zdířky USB
Při prvním použití připojení USB
počítač automaticky spustí program,
který fotoaparát rozpozná. Chvíli
vyčkejte.
*
se zobrazí na obrazovce během
komunikace.
Nepoužívejte počítač po dobu zobrazení
indikátoru. Jakmile se indikátor změní na
, můžete znovu začít s počítačem
opět pracovat.
• Nezobrazí-li se zpráva „Připojení...“, nastavte
[Spojení USB] na [Mass Storage] (strana 57).
71
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „PMB“
Kopírování snímků do
počítače
1 Připojí fotoaparát k počítači tak,
jak je popsáno v „Připojení
fotoaparátu k počítači“.
Po vytvoření připojení USB
connection se automaticky spustí
obrazovka [Import Media Files]
aplikace „PMB“.
• Používáte-li slot „Memory Stick“,
přečtěte si pokyny viz strana 75.
• Zobrazí-li se průvodce AutoPlay,
vypněte jej.
2 Import snímků.
Import snímků spustíte klepnutím na
tlačítko [Import].
72
Ve výchozím nastavení jsou snímky
importovány do složky vytvořené ve
složce „Pictures“ (v systému
Windows XP, „My Pictures“)
pojmenované datem importu.
• Podrobnosti o aplikaci „PMB“ viz „PMB
Guide“.
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „PMB“
Prohlížení snímků na
počítači
Po dokončení importu se spustí aplikace
„PMB“. Zobrazí se miniatury
importovaných snímků.
Odpojení zařízení USB
Nejdříve proveďte níže uvedený postup
v krocích 1 až 4:
• Odpojení určeného kabelu USB.
• Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
• Vložení karty „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní
paměti.
• Vypnutí fotoaparátu.
1 Poklepejte dvakrát na ikonu na
pracovní ploše.
Windows Vista
Poklepejte zde
• Složka „Pictures“ (v systému Windows XP
„My Pictures“) je nastavena jako výchozí
složka mezi složkami „Viewed folders“.
Windows XP/Windows 2000
Uspořádat snímky v počítači podle data
jejich vytvoření.
Podrobné informace viz „PMB Guide“.
Poklepejte zde
2 Klepněte na
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
4 Klepněte na tlačítko [OK].
Zařízení je odpojeno.
• Krok 4 není nezbytný v systému
Windows Vista/XP.
Použití počítače
3 Potvrďte zařízení v potvrzovacím okně,
a poté klepněte na tlačítko [OK].
Příklad: Zobrazení měsíců
73
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „PMB“
Názvy a složky pro ukládání
obrazových souborů
Soubory snímků vytvořené
fotoaparátem jsou na kartě „Memory
Stick Duo“ nebo ve vnitřní paměti
seskupeny do složek.
Příklad: zobrazení složek v systému
WindowsVista
A Složka obsahující soubory snímků
vytvořené fotoaparátem, který není
vybaven funkcí vytváření složek.
B Složka obsahující soubory snímků
vytvořené tímto fotoaparátem.
Nejsou-li vytvořeny žádné nové složky,
vypadají složky takto:
– „Memory Stick Duo“: pouze
„101MSDCF“
– Vnitřní paměť: pouze „101_SONY“
• Do složky „100MSDCF“ nelze nahrávat
snímky. Snímky v této složce jsou k dispozici
pouze pro prohlížení.
• Do složky „MISC“ nelze nahrávat snímky
ani je z ní přehrávat.
74
• Soubory snímků jsou pojmenovány
následovně:
– Soubory statických snímků:
DSC0ssss.JPG
– Soubory videoklipů: MOV0ssss.AVI
– Indexové soubory snímků, které se
ukládají při nahrávání videoklipů:
MOV0ssss.THM
ssss znamená jakékoliv číslo v rozsahu
od 0001 do 9999. Numerické části názvu
videoklipu nahraného v režimu videa a jeho
odpovídajícího indexového souboru snímku
jsou shodné.
• Podrobnější informace o složkách viz strany
54 a 60.
Kopírování snímků do počítače bez
použití aplikace „PMB“
Kopírovat snímky do počítače bez
použití aplikace „PMB“ lze následovně.
Pro počítač vybavený slotem
„Memory Stick“
Vyjměte kartu „Memory Stick Duo“ z
fotoaparátu a vložte je do adaptéru
„Memory Stick Duo“. Vložte adaptér
„Memory Stick Duo“ do počítače a
zkopírujte snímky.
• I když používáte systém Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me, můžete kopírovat
snímky po vložení karty „Memory Stick
Duo“ do slotu „Memory Stick“ počítače.
• Pokud počítač kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nerozpozná, viz strana 92.
Pro počítač bez slotu „Memory
Stick“
Vytvořte připojení USB a postupujte
podle kroků pro zkopírování snímků.
Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „Documents“ (ve
Windows XP: „My Documents“).
1 Připravte fotoaparát a počítač.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Příprava fotoaparátu a počítače“ na
straně 71.
2 Připojte fotoaparát k počítači
určeným kabelem USB.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Připojení fotoaparátu k počítači“ na
straně 71.
• Je-li aplikace „PMB“ už nainstalovaná,
funkce [Import Media Files] v aplikaci
„PMB“ se spustí, ale vyberte [Cancel]
pro dokončení.
Použití počítače
• Obrazovky uvedené v této části jsou
příklady kopírování snímků z karty
„Memory Stick Duo“.
• Tento fotoaparát není kompatibilní s
Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/Me.
Používáte-li počítač bez slotu „Memory
Stick“, použijte adaptér „Memory Stick“
Reader/Writer, pomocí něhož můžete
zkopírovat snímky z karty „Memory Stick
Duo“ do počítače.
• Chcete-li kopírovat snímky z interní paměti
do počítače, zkopírujte je nejprve na kartu
„Memory Stick Duo“, a až poté do počítače.
Kopírování snímků do
počítače
-Windows Vista/XP
75
Kopírování snímků do počítače bez použití aplikace „PMB“
3 Až se okno průvodce automaticky
objeví na ploše, klepněte na
[Open folder to view files] (v
systému Windows XP: [Open
folder to view files] t [OK]).
6 Poklepejte na složku
[Documents] (V systému
Windows XP: [My Documents]).
Poté klepnutím pravým tlačítkem
myši na okno „Documents“
vyvolejte místní nabídku a
klepněte na příkaz [Paste].
1
2
• Nespustí-li se obrazovka průvodce
automaticky, postupujte následovně: t
„Pro systém Windows 2000“.
4 Poklepejte na [DCIM].
5 Poklepejte na složku se soubory,
které chcete zkopírovat a uložit.
Poté klepnutím pravým tlačítkem
myši na soubor snímku vyvolejte
místní nabídku a klepněte na
příkaz [Copy].
Obrazové soubory se zkopírují do
složky [Documents] (V systému
Windows XP: [My Documents]).
• Jestliže v cílové složce existují snímky se
stejným názvem souboru, zobrazí se
dotaz s požadavkem na potvrzení
přepsání souboru. Pokud přepíšete
existující snímek novým, původní data
budou ze složky vymazána. Chcete-li
zkopírovat soubor snímku do počítače
bez přepisování, změňte název souboru a
poté soubor snímku zkopírujte. Mějte
však na paměti, že pokud změníte název
souboru (strana 77), možná nebude
možné zobrazit daný snímek ve
fotoaparátu.
Pro systém Windows 2000
1
2
• Informace o cílovém umístění souborů
snímků viz strana 74.
76
Po připojení fotoaparátu k počítači
poklepejte na [My Computer] t
[Removable Disk]. Poté pokračujte od
kroku 4.
Prohlížení snímků uložených v počítači na fotoaparátu
kopírujícím na kartu „Memory Stick Duo“
V této části je popsán vzorový postup
použití počítače se systémem Windows.
Pokud soubor snímku po zkopírování do
počítače nezůstává na kartě „Memory
Stick Duo“, lze daný snímek opět
zobrazit ve fotoaparátu, jestliže soubor
snímku zkopírujete z počítače na kartu
„Memory Stick Duo“.
• Jestliže se název snímku nastavený
fotoaparátem nezměnil, krok 1 přeskočte.
• Některé snímky nebude možné přehrát kvůli
jejich velikosti.
• Společnost Sony nezaručuje přehrávání
souborů snímků na fotoaparátu, pokud byly
soubory zpracovány počítačem nebo
pořízeny jiným fotoaparátem.
• Kartě „Memory Stick Duo“ žádné složky,
vytvořte nejdříve pomocí fotoaparátu složku
(strana 60), a poté zkopírujte soubory
snímků.
2 Zkopírujte soubor snímku do
složky na kartě „Memory Stick
Duo“ následujícím postupem.
1 Klepněte pravým tlačítkem myši na
soubor se snímkem, a poté klepněte na
[Copy].
2 Poklepejte na [Removable Disk] nebo
[Sony MemoryStick] v nabídce
[Computer] (v systému Windows XP,
[My Computer]).
3 Klepněte pravým tlačítkem na složku
[sssMSDCF] ve složce [DCIM],
poté klepněte na [Paste].
• sss znamená jakékoliv číslo v
rozsahu od 100 do 999.
1 Klepněte pravým tlačítkem myši
Místo ssss vložte číslo od 0001 do
9999.
Použití počítače
na soubor se snímkem, a poté
klepněte na [Rename]. Změňte
název souboru na
„DSC0ssss“.
1
2
• Jestliže se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení přepsání souboru, zadejte jiné
číslo.
• Podle nastavení počítače se může
zobrazit i přípona souboru. Přípona
souboru s fotografií je JPG a s
videoklipem AVI. Příponu neměňte.
77
Použití počítače Macintosh
Na počítači Macintosh můžete kopírovat
snímky do počítače.
• Aplikace „PMB“ není kompatibilní s
počítači Macintosh.
Doporučená konfigurace
počítače
Pro připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí pro
kopírování snímků
OS (předinstalovaný): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X(v10.1 až v10.5)
Zdířka USB: Standardní součást
Poznámky k připojení fotoaparátu
k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení
(včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To
závisí na typech používaných USB zařízení.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB,
které je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed
USB (odpovídá USB 2.0), umožňuje
pokročilý (vysokorychlostní přenos dat),
protože tento fotoaparát je kompatibilní s
rozhraním Hi-Speed USB (odpovídá USB
2.0).
• Při připojování k počítači existují dva režimy
připojení USB, [Mass Storage] (výchozí
nastavení) a režimy [PictBridge]. Tato část
popisuje jako příklad [Mass Storage].
Podrobnosti o [PictBridge] viz strana 57.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po probuzení počítače z úsporného
režimu nebo režimu spánku nemusí obnovit
okamžitě.
78
Kopírování snímků do
počítače a jejich prohlížení
1 Připravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Příprava fotoaparátu a počítače“ na
straně 71.
2 Připojte fotoaparát k počítači
určeným kabelem USB.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Připojení fotoaparátu k počítači“ na
straně 71.
3 Zkopírujte soubory do počítače
Macintosh.
1Poklepejte na nově rozpoznanou
ikonu složky t [DCIM] t složka,
do které se uloží soubory, které
chcete kopírovat.
2Soubory snímků uchopte myší
a přesuňte na ikonu pevného disku.
Soubory snímků se zkopírují na
pevný disk.
• Podrobnosti o místě ukládání snímků a
názvech souborů viz strana 74.
4 Snímky v počítači můžete
prohlížet.
Poklepejte na ikonu pevného disku
t na složku obsahující zkopírované
soubory.
Použití počítače Macintosh
Ukončení připojení USB
Když provádíte níže uvedený postup
nebo je fotoaparát odpojený od
počítače, přetáhněte nejdříve ikonu
disku nebo ikonu „Memory Stick Duo“
na ikonu „Trash“.
• Odpojení určeného kabelu USB.
• Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
• Vložení karty „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní
paměti.
• Vypnutí fotoaparátu.
Technická podpora
Další informace o tomto produktu
a odpovědi na časté otázky lze
nalézt na webové stránce zákaznické
podpory společnosti Sony.
http://www.sony.net/
Použití počítače
79
Zobrazení „Průvodce ke zdokonalení k
produktu Cyber-shot“
Instalujete-li dokument „Příručka k
produktu Cyber-shot“, nainstaluje se
současně „Průvodce ke zdokonalení k
produktu Cyber-shot“. „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cyber-shot“
obsahuje podrobnější informace o
používání fotoaparátu a volitelném
příslušenství.
Prohlížení v systému
Windows
Poklepejte na ikonu
(Příručka ke
zdokonalení) na ploše.
Chcete-li otevřít aplikaci „Příručka ke
zdokonalení“ z nabídky Start, klepněte
na [Start] t [All Programs] (v systému
Windows 2000 [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Příručka ke
zdokonalení].
Prohlížení na počítači
Macintosh
1 Zkopírujte složku [stepupguide]
ve složce [stepupguide] do
počítače.
2 Vyberte složku [stepupguide],
[language] a poté složku [CZ]
uloženou na disku CD-ROM (je
součástí dodávky) a zkopírujte
všechny soubory v [CZ] do složky
[img] ve složce [stepupguide],
kterou jste zkopírovali do
počítače v kroku 1. (Přepište
soubory ve složce [img] soubory
ze složky [CZ].)
80
3 Po dokončení kopírování
dekomprimujte poklepáním
soubor „stepupguide.hqx“ ve
složce [stepupguide], a poté
poklepejte na vytvořený soubor
„stepupguide“.
• Není-li nainstalován dekompresní
nástroj pro soubory HQX, nainstalujte
aplikaci Stuffit Expander.
Tisk fotografií
Postup při tisku fotografií
Při tisku snímků vyfotografovaných v režimu
[16:9] se mohou oba okraje oříznout, takže
vše před tiskem zkontrolujte (strana 94).
Přímý tisk na tiskárně odpovídající standardu PictBridge (strana 82)
Snímky lze vytisknout po přímém připojení fotoaparátu k
tiskárně splňující standard PictBridge.
Přímý tisk na tiskárně vybavené slotem „Memory Stick“
Snímky lze vytisknout na tiskárně vybavené slotem „Memory
Stick“.
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný
s tiskárnou.
Tisk pomocí počítače
Snímky lze zkopírovat do počítače pomocí dodávaného
softwaru „PMB“ a poté je vytisknout.
Je možné tisknout snímky s vloženým datem (strana 70).
Tisk fotografií
Tisk ve fotosběrně (strana 85)
Karta „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené
vaším fotoaparátem můžete vzít do fotosběrny. Ke snímkům,
které chcete vytisknout, můžete předem přidat značku
(Tisková objednávka).
81
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající
standardu PictBridge
I v případě, že nemáte počítač, můžete
snímky pořízené vaším fotoaparátem
vytisknout po přímém připojení
fotoaparátu k tiskárně splňující standard
PictBridge.
Krok 1: Příprava
fotoaparátu
Připravte fotoaparát na připojení k
tiskárně pomocí určeného kabelu USB.
• Standard „PictBridge“ je založen na
standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Nelze tisknout videoklipy.
• Jestliže na displeji fotoaparátu bliká
indikátor
(upozornění na chybu),
zkontrolujte připojenou tiskárnu.
Tlačítko MENU
Ovládací tlačítko
• Doporučuje se používat plně nabitý modul
akumulátoru, aby se během tisku nevypnulo
napájení fotoaparátu.
1 Stisknutím tlačítka MENU
zobrazte obrazovku MENU.
2 Vyberte
(Nastavení) pomocí V
na ovládacím tlačítku, poté
stiskněte z.
3 Vyberte [Hlavní nastavení 2]
pomocí v/V, poté zvolte [Spojení
USB] a stiskněte z.
4 Vyberte [PictBridge] pomocí v/V,
poté stiskněte z.
Režim USB je nastaven.
82
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající standardu PictBridge
Krok 2: Připojení
fotoaparátu k tiskárně
3 Stiskněte tlačítko [MENU], zvolte
[Tisk] pomocí v/V na ovládacím
tlačítku, poté stiskněte z.
1 Připojte fotoaparát k tiskárně.
1K
(USB) ·
konektoru
A/V OUT
Když je fotoaparát nastaven na režim
přehrávání, na displeji se zobrazí snímek
a nabídka tisku.
Určený
kabel USB
2 Do zdířky USB
Krok 3: Výběr fotografií,
které chcete vytisknout
Vyberte [Toto foto] nebo [Více
snímků] pomocí v/V, poté stiskněte
z.
2 Zapněte tiskárnu. Stiskem
(Přehrávání) zapněte
fotoaparát.
Po zapojení se zobrazí
indikátor
.
Vyberete-li [Toto foto]
Můžete vytisknout vybrané snímky.
Pokračujte krokem 4.
Vyberete-li [Více snímků]
Vybrané snímky můžete vytisknout
několikrát.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte
obrazovku nabídky.
Tisk fotografií
1 Vyberte snímek, který chcete
vytisknout, pomocí v/V/b/B, poté
stiskněte z.
Na vybraném snímku se zobrazí
indikátor
.
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte
z.
• Chcete-li vytisknout všechny snímky ze
složky, zvolte [Více snímků] na displeji
přehledu, zvolte pruh pomocí b a do okénka
.
umístěte značku
83
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající standardu PictBridge
Krok 4: Tisk
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté
stiskněte z.
1 Vyberte nastavení tisku pomocí
v/V/b/B.
Snímek je vytištěn.
• Neodpojujte určený kabel USB, je-li na
obrazovce zobrazen indikátor
(připojení PictBridge).
Indikátor
[Počet]
Zvolte počet kopií daného snímku,
který chcete tisknout.
• Určený počet snímků se nemusí vejít na
jeden list – záleží na počtu snímků.
[Layout]
Vybere počet snímků, které chcete
vytisknout souběžně na list.
[Velikost]
Vyberte velikost papíru.
[Datum]
Vyberte [Den+čas] nebo [Datum],
chcete-li do snímku vložit datum
nebo čas.
• Jestliže vyberete [Datum], vloží se
datum způsobem, který jste zvolili
(strana 63). Některé tiskárny tuto funkci
nepodporují.
84
Krok 5: Vytištění
Zkontrolujte, že se obrazovka vrátila do
stavu kroku 2 a odpojte určený kabel
USB od fotoaparátu.
Tisk ve fotosběrně
Karta „Memory Stick Duo“ obsahující
snímky pořízené fotoaparátem můžete
vzít do fotosběrny. Pokud provozovna
poskytuje fotografické služby podle
standardu DPOF, lze označit snímky
značkou
(Tisková objednávka) předem,
takže není třeba snímky znovu vybírat
při tisku ve fotosběrně.
Označení vybraného
snímku
Tlačítko MENU
Ovládací tlačítko
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze ve
fotosběrně vytisknout přímo z fotoaparátu.
Snímky zkopírujte na kartu „Memory Stick
Duo“ a poté vezměte kartu „Memory Stick
Duo“ do fotosběrny.
Co je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkce, jež umožňuje označit značkou
(Tisková objednávka) snímky na
kartě „Memory Stick Duo“, které si
přejete později vytisknout.
• Nelze označovat videoklipy.
• Značku
(Tisk) můžete vytvořit na 999
snímcích.
Tisk z karty „Memory Stick Duo“
ve fotosběrně
(Přehrávání)
1 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
2 Vyberte snímek, který si přejete
vytisknout.
3 Stisknutím tlačítka MENU
zobrazte obrazovku nabídky.
4 Vyberte [DPOF] pomocí v/V na
ovládacím tlačítku a vyberte [Toto
foto] pomocí b/B, poté stiskněte
z.
Značka
(Tisková objednávka)
se připojí ke snímku.
DPOF
Tisk fotografií
• Ve fotosběrně se informujte, které typy
karet „Memory Stick Duo“ zpracovávají.
• Jestliže fotosběrna nezpracovává karty
„Memory Stick Duo“, zkopírujte snímky,
které chcete vytisknout, na jiné médium,
např. na disk CD-R a vezměte je do
fotosběrny.
• Nezapomeňte vzít sebou adaptér „Memory
Stick Duo“.
• Než odnesete data snímků do fotosběrny,
vždy si pořiďte kopii (zálohu) snímků na
disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
• Chcete-li přidat na snímky datum,
informujte se ve fotosběrně.
Tlačítko
Odstranění značky
Vyberte snímky, ze kterých chcete
odstranit značku, poté zopakujte kroky
3 a 4.
85
Tisk ve fotosběrně
Výběr a označení snímků
5 Vyberte [OK] pomocí v, poté
stiskněte z.
1 Stiskněte MENU v režimu
zobrazení jednoho snímku nebo
zobrazení přehledu.
Na displeji se objeví značka
.
Jeden snímek
2 Vyberte [DPOF] pomocí v/V na
ovládacím tlačítku a [Více
snímků] pomocí b/B, poté
stiskněte z.
Zobrazení přehledu
3 Ovládacím tlačítkem vyberte
snímek, který chcete označit a
potom stiskněte z.
Značka
se přidá k vybranému snímku.
Jeden snímek
Zrušení výběru
Vyberte [Ukončit] v kroku 5, poté
stiskněte z.
Odstranění značky
Zobrazení přehledu
Vyberte snímky, ze kterých chcete
odstranit značky, a poté v kroku 3
stiskněte z.
Označení všech snímků ze složky
Chcete-li označit všechny snímky ze
složky, zvolte [Více snímků] na displeji
přehledu, zvolte pruh pomocí b a do
okénka umístěte značku .
4 Stiskněte tlačítko MENU.
86
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití fotoaparátu objeví potíže, vyzkoušejte následující řešení.
1 Zkontrolujte položky na stránkách 88 až 96.
2 Vyjměte modul akumulátoru, vyčkejte přibližně jednu minutu, vložte
modul akumulátoru zpět, a poté zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (strana 56).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
Mějte na paměti, že posláním fotoaparátu do servisu dáváte svolení ke kontrole obsahu
interní paměti.
Klepnutím na jednu z následujících položek přejdete na stránku s vysvětlením
symptomů a příčin a s možnostmi nápravy.
Modul akumulátoru a napájení
88
93
Fotografování/snímání videoklipů
89
Vnitřní paměť
94
Prohlížení snímků
91
Tisk
94
Mazání/editace snímků
92
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
95
Počítače
92
Ostatní
Odstraňování problémů
„Memory Stick Duo“
96
87
Odstraňování problémů
Modul akumulátoru a napájení
Modul akumulátoru nelze vložit.
• Vložte modul akumulátoru správně stisknutím páčky pro vysunutí modulu.
Nelze zapnout fotoaparát.
• Po vložení modulu akumulátoru do fotoaparátu může chvíli trvat, než bude zahájeno
napájení fotoaparátu.
• Vložte modul akumulátoru správně.
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 103). Vyměňte jej za nový.
• Použijte doporučený modul akumulátoru.
Napětí se náhle vypne.
• Je-li fotoaparát zapnutý a neprovedete zhruba po dobu tří minut žádnou operaci,
fotoaparát se vypne automaticky, aby se nevyčerpával modul akumulátoru. Znovu
zapněte fotoaparát.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 103). Vyměňte jej za nový.
• V závislosti na teplotě přístroje nebo modulu akumulátoru může dojít z důvodu
ochrany fotoaparátu k automatickému vypnutí napájení. V takovém případě se před
vypnutím zobrazí na obrazovce zpráva.
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném
prostředí.
• Stav indikátoru zbývající kapacity a skutečný stav zbývající kapacity akumulátoru se
liší. Správného zobrazení stavu dosáhnete úplným vybitím modulu akumulátoru a jeho
opětovným nabitím.
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 103). Vyměňte jej za nový.
Modul akumulátoru nelze nabít.
• Modul akumulátoru nelze nabíjet pomocí napájecího adaptéru (prodává se
samostatně). Chcete-li nabít modul akumulátoru použijte nabíječku akumulátoru.
Při nabíjení modulu akumulátoru se rozsvítí indikátor CHARGE.
• Vyjměte nabíjený modul akumulátoru, a poté pevně vložte ten samý modul
akumulátoru do nabíječky znovu.
• Teplota může být mimo rozsah doporučené provozní teploty. Nabíjejte modul
akumulátoru při doporučené pokojové teplotě v rozsahu 10°C až 30°C . (pouze
BC-CSKA)
• Podrobnosti viz strana 104.
88
Odstraňování problémů
Fotografování/snímání videoklipů
Nelze nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“. Jsou-li
plné, proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nepotřebné snímky (strana 32).
– Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při fotografování nastavte ovladač režimů do jiné polohy než
.
• Při natáčení videoklipů nastavte ovladač režimů na .
Scéna není na displeji zobrazena.
• Fotoaparát je nastaven do režimu přehrávání. Stiskněte
do režimu nahrávání (strana 30).
(Přehrávání) pro přepnutí
Funkce stabilizace nefunguje.
• Funkce stabilizace nefunguje, zobrazí-li se na displeji indikátor
.
• Stabilizace nemusí fungovat správně při fotografování nočních scén.
• Fotografujte po namáčknutí spouště, netiskněte spoušť až nadoraz najednou.
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Ujistěte se, že je vzdálenost objektivu při snímání od snímaného
objektu dále než nejkratší vzdálenost snímání, přibližně 5 cm (W)/50 cm (T) od
objektivu (strana 22).
• V režimu Volba scény je vybrán během fotografování režim (Soumrak) nebo režim
(Krajina).
• Je vybrána funkce přednastavení zaostření. Vyberte režim automatického zaostřování
(strana 42).
• Viz část „Objekt nelze zaostřit“ na straně 43.
Transfokátor nefunguje.
Odstraňování problémů
• V závislosti na velikosti snímku nelze použít Inteligentní transfokátor (strana 58).
• Během nahrávání videoklipu nelze použít digitální transfokaci.
• Během nahrávání videoklipů nelze měnit stupeň přiblížení.
89
Odstraňování problémů
Blesk nepracuje.
• Blesk je nastaven na
(vypnutý blesk) (strana 23).
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– [Nahr. režim] je nastaveno na [Série] (strana 39).
– V režimu Volba scény je vybrán režim
(Vysoká citlivost) (strana 29) nebo
(Soumrak) (strana 28).
– Nahrávání videoklipů.
• Nastavte blesk na (nucený blesk) při vybraném režimu Volba scény
(režim
Krajina),
(režim Pláž) nebo
(režim Sníh) (strana 23).
Na snímcích vyfotografovaných s pomocí blesku se vyskytují skvrny.
• Světlo blesku se odrazilo od částic ve vzduchu (prach, pyl atd.) a objevilo se na snímku.
Nejedná se o závadu (strana 11).
Funkce makrosnímku (Makro) nepracuje.
• V režimu Volba scény je vybrán režim
(Soumrak) nebo
(Krajina) (strana 28).
Snímání Makro nelze provést.
• Neexistuje funkce Makro. V režimu
podmínkách snímání makro.
(Auto) je možné snímání telefoto i v
Nezobrazuje se datum a čas.
• Při fotografování se nezobrazuje datum a čas. Tyto hodnoty se zobrazují pouze během
přehrávání.
Nelze vložit data do snímků.
• Tento fotoaparát není vybaven funkcí přidání data na snímky (strana 94).
Pomocí „PMB“ můžete tisknout nebo ukládat fotografie s datem (strana 70).
Indikátory clony a rychlosti závěrky blikají po namáčknutí a podržení tlačítka
spouště.
• Expozice je nesprávná. Nastavte expozici správně (strana 39).
Displej je příliš tmavý nebo příliš jasný.
• Vyberte jas podsvícení displeje LCD (strana 18).
Snímek je příliš tmavý.
• Fotografujete objekt v protisvětle. Vyberte režim měření (strana 41) nebo upravte
expozici (strana 39).
90
Odstraňování problémů
Snímek je příliš světlý.
• Upravte expozici (strana 39).
Barvy snímku nejsou správné.
• Nastavte [Barevný režim] na [Normální] (strana 47).
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
• Dochází k rozmazání snímku a na snímku se objevují bílé, černé, červené, purpurové
nebo jiné pruhy. Nejedná se o závadu.
Při prohlížení displeje na tmavém místě se ve snímku zobrazí šum.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Toto nemá vliv na nahraný snímek.
Oči fotografované osoby jsou červené.
• Nastavte [Bez červ. očí] na [Zap.] (strana 46).
• Snímejte objekt s použitím blesku ze vzdálenosti bližší, než je maximální dosah blesku.
• Vyfotografujte objekt po rozsvícení v místnosti.
• Vyretušujte snímek pomocí funkce [Korekce červených očí] (strana 50).
Na displeji se zobrazují body, které nemizí.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nenahrávají (strana 2).
Nelze pořizovat série snímků.
• Vnitřní paměť nebo karta „Memory Stick Duo“ jsou plné. Vymažte nepotřebné
snímky (strana 32).
• Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý modul akumulátoru.
Prohlížení snímků
• Stiskněte tlačítko
(Přehrávání) (strana 30).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn (strana 77).
• Společnost Sony nezaručuje přehrávání souborů snímků na fotoaparátu, pokud byly
soubory zpracovány počítačem nebo pořízeny jiným fotoaparátem.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odpojte zařízení USB (strana 73).
Nezobrazuje se datum a čas.
• Indikátory displeje jsou vypnuty. Zobrazte indikátory displeje stisknutím tlačítka
v (DISP) na ovládacím tlačítku (strana 18).
Odstraňování problémů
Nelze přehrávat snímky.
91
Odstraňování problémů
Na počátku přehrávání se snímek jeví hrubý.
• Může k tomu dojít z důvodu zpracování snímku. Nejedná se o závadu.
Snímek nelze zobrazit na obrazovce televizoru.
• Zkontrolujte položku [Videovýstup], zda je výstupní videosignál fotoaparátu nastaven
na barevný systém vašeho televizoru (strana 57).
• Zkontrolujte, zda je připojení správné (strana 65).
Mazání/editace snímků
Nelze vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (strana 52).
Nepracuje funkce změny velikosti snímku.
• Nelze změnit velikost videoklipů.
Počítače
Kompatibilita OS počítače s fotoaparátem nebyla rozpoznána.
• Přečtěte si informace v části „Doporučená konfigurace počítače“ na straně 68 pro
systém Windows a na strana 78 pro systém Macintosh.
Karta „Memory Stick PRO Duo“ není rozponána počítačem po vložení do slotu
„Memory Stick“.
• Ověřte si, zda počítač a čtečka „Memory Stick“ podporují kartu „Memory Stick PRO
Duo“. Uživatelé počítačů a čteček „Memory Stick“ vyrobených jinými společnostmi
než společností Sony by měli kontaktovat příslušné výrobce.
• Není-li karta „Memory Stick PRO Duo“ podporováno, připojte fotoaparát k počítači
(strany 71 a 78). Počítač rozpozná kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapněte fotoaparát.
• Je-li kapacita akumulátoru nízká, vložte nabitý modul akumulátoru nebo použijte
napájecí adaptér (prodává se samostatně).
• Nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (strana 57).
• Použijte určený kabel USB (je součástí dodávky) (strana 71).
• Odpojte určený kabel USB od počítače i fotoaparátu a znovu jej pevně připojte.
• Ze zdířek USB počítače odpojte veškerá zařízení kromě fotoaparátu, klávesnice a
myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení
(strana 71).
92
Odstraňování problémů
Nelze kopírovat snímky.
• Správně propojte fotoaparát a počítač pomocí připojení USB (strana 71).
• Postupujte podle postupu kopírování určeného pro váš operační systém (strany 68 a
78).
• Fotografujete-li snímky na médium „Memory Stick Duo“ formátované na počítači,
nemusí se zdařit kopírování snímků do počítače. Fotografujte na médium „Memory
Stick Duo“ zformátované ve fotoaparátu (strana 60).
Po vytvoření připojení USB se aplikace „PMB“ spustí automaticky.
• Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač, počítač musí být zapnutý
(strana 71).
Nelze přehrávat snímky v počítači.
• Používáte-li aplikaci „PMB“, viz „PMB Guide“ (strana 70).
• Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru.
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti nebo z karty „Memory Stick Duo“.
Zkopírujte videoklip na pevný disk počítače, poté přehrajte videoklip z pevného disku
(strana 71).
Nelze vytisknout snímek.
• Viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
Snímky dříve překopírované do počítače nelze prohlížet na fotoaparátu.
• Zkopírujte je do složky rozpoznané fotoaparátem, např „101MSDCF“ (strana 74).
• Postupujte podle pokynů (strana 77).
„Memory Stick Duo“
Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo“.
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick Duo“. Data nelze
obnovit.
Odstraňování problémů
• Vložte ji správným směrem.
93
Odstraňování problémů
Vnitřní paměť
Nelze přehrávat ani nahrávat snímky do vnitřní paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo“. Vyjměte ji.
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo“.
• Karta „Memory Stick Duo“ je plné. Zkopírujte snímek na kartu „Memory Stick Duo“
s dostatečnou volnou kapacitou.
Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze zkopírovat do
vnitřní paměti.
• Tato funkce není dostupná.
Tisk
Viz „Tiskárna splňující standard PictBridge“ a další odkazy.
Snímky se tisknou s oříznutými okraji.
• V závislosti na tiskárně může dojít k oříznutí všech okrajů snímku. K oříznutí bočních
okrajů může dojít zvláště tehdy, tisknete-li snímek vyfotografovaný s velikostí snímku
nastavenou na [16:9].
• Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte oříznutí nebo nastavení bez okrajů.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Při tisku snímků ve fotosběrně požádejte, zda mohou snímky vytisknout bez oříznutí
obou okrajů.
Nelze tisknout snímky s vloženým datem.
• Snímky s vloženým datem lze tisknout pomocí „PMB“ (strana 70).
• Tento fotoaparát není vybaven funkcí přidání data na snímky. Ale vzhledem k tomu,
že snímky vyfotografované tímto fotoaparátem obsahují informace o datu pořízení,
můžete vytisknout snímky s přidaným datem, pokud tiskárna nebo software dokáže
rozpoznat informace ve formátu Exif. Informace o kompatibilitě formátu Exif získáte
u výrobce tiskárny nebo softwaru.
• Použijete-li službu fotolabu, zeptejte se na možnost přidání data do snímků.
94
Odstraňování problémů
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nevyhovuje standardu PictBridge.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna vyhovuje standardu PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Nastavte [Spojení USB] na [PictBridge] (strana 57).
• Odpojte určený kabel USB a znovu jej připojte. Pokud se na tiskárně objeví chybové
hlášení, vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
Nelze tisknout snímky.
• Zkontrolujte, zda jsou fotoaparát a tiskárna řádně připojeny pomocí určeného kabelu
USB.
• Zapněte tiskárnu. Další informace najdete v uživatelské příručce dodávané
s tiskárnou.
• Vyberete-li během tisku příkaz [Ukončit], snímky se možná nevytisknou. Odpojte
určený kabel USB a znovu jej připojte. Jestliže stále nemůžete vytisknout své snímky,
odpojte určený kabel USB, vypněte tiskárnu a poté ji zapněte a znovu zapojte určený
kabel USB.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty než tímto fotoaparátem nebo snímky upravené v
počítači mohou mít problémy s tiskem.
Tisk je zrušen.
• Odpojili jste určený kabel USB ještě před zobrazením značky
PictBridge).
(připojení
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna
nabízí uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem
tiskárny.
• Snímek neobsahuje informaci o pořízení, proto nelze vložit datum. Nastavte [Datum]
na [Vyp.] a vytiskněte snímek znovu (strana 84).
Nelze vybrat velikost tisku.
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované
velikosti.
Odstraňování problémů
V části snímku, kam se vkládá datum, se vytiskne „---- -- --“.
95
Odstraňování problémů
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Kdykoliv po připojení tiskárny k fotoaparátu změníte velikost papíru, odpojte a
připojte určený kabel USB.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte buď nastavení
fotoaparátu (strana 84) nebo tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. V závislosti na typu tiskárny to
může chvilku trvat.
Ostatní
Nelze obnovit číslo souboru.
• Pokud vyměníte nahrávací médium, nelze nastavit čísla souborů fotoaprátem. Aby
bylo možné inicializovat čísla obrázku, naformátujte kartu „Memory Stick Duo“ nebo
vnitřní paměť (strana 60, 62), a poté inicializujte nastavení (strana 56). Data na kartě
„Memory Stick Duo“ nebo ve vnitřní paměti však budou vymazána a všechna
nastavení, včetně data, budou inicializována.
Fotoaparát s vysunutým objektivem nepracuje.
• Nesnažte se zastaveným objektivem pohybovat násilím.
• Vložte nabitý modul akumulátoru a potom fotoaparát znovu zapněte.
Objektiv je zamlžený.
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho v klidu přibližně
hodinu, teprve poté jej znovu použijte.
Jestliže fotoaparát vypnete, objektiv se nepohybuje.
• Modul akumulátoru je vybitý. Nahraďte jej nabitým modulem akumulátoru.
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
• Nejedná se o závadu.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Nastavení hodin.
• Znovu nastavte datum a čas (strana 63).
Chcete změnit datum nebo čas.
• Znovu nastavte datum a čas (strana 63).
96
Výstražné zprávy
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy,
postupujte podle příslušných pokynů.
• Kapacita akumulátoru je nízká.
Okamžitě nabijte modul
akumulátoru. Podle podmínek
použití nebo typu modulu
akumulátoru může indikátor blikat
dokonce i v případě, že zbývá 5 až 10
minut kapacity akumulátoru.
K použití jen s kompatibilními
akumulátory
• Vložený akumulátor není modul
akumulátoru NP-BK1.
Chyba systému
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Přehřátí fotoaparátu
Nechte jej vychladnout
• Fotoaparát je přehřátý.
Napájení bude automaticky vypnuto.
Umístěte fotoaparát na chladné
místo, dokud teplota fotoaparátu
neklesne.
Chyba vnitřní paměti
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“
správně.
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze používat ve fotoaparátu
(strana 101).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškozena.
• Konektor karty „Memory Stick
Duo“ je znečištěn.
• Vložená karta „Memory Stick Duo“
nelze používat ve fotoaparátu
(strana 101).
Nelze použít Memory Stick
Přístup odepřen
• Používáte kartu „Memory Stick
Duo“ s řízeným přístupem.
Chyba formátování MemoryStick
Chyba formátování vnitřní paměti
• Znovu zformátujte médium
(strany 60, 62).
Memory Stick uzamčen
• Používáte kartu „Memory Stick
Duo“ s ochranou proti zápisu a
pojistka je nastavena do polohy
LOCK. Nastavte pojistku do polohy
pro nahrávání.
Ve vnitřní paměti není místo
Na Memory Stick není místo
• Vymažte nepotřebné snímky nebo
soubory (strana 32).
Paměť jen ke čtení
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo
mazat snímky na této kartě
„Memory Stick Duo“.
Nejsou snímky
• Do vnitřní paměti nebyly nahrány
žádné snímky, které mohou být
přehrány.
• Na kartě „Memory Stick Duo“
nebyly zaznamenány žádné snímky,
které lze přehrát.
• Zvolená složka neobsahuje soubor,
který lze přehrát v prezentaci.
Odstraňování problémů
Opět vložte Memory Stick
Chyba typu Memory Stick
97
Výstražné zprávy
Chyba složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již
existuje složka se stejnými prvními
třemi čísly (např.: 123MSDCF a
123ABCDE). Vyberte jinou složku
nebo vytvořte novou složku
(strany 60, 61).
Makro nepracuje
• Při současných nastaveních není
makro k dispozici (strana 28).
Nastavení blesku nelze měnit
• Při současných nastaveních není
blesk k dispozici (strana 28).
Nelze vytvářet složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již
existuje složka s názvem začínajícím
na „999“. V takovém případě nelze
vytvořit žádné složky.
Chyba souboru
• Při přehrávání snímku došlo k chybě.
Společnost Sony nezaručuje
přehrávání souborů snímků na
fotoaparátu, pokud byly soubory
zpracovány počítačem nebo pořízeny
jiným fotoaparátem.
Složka jen ke čtení
• Vybrali jste složku, která ve
fotoaparátu nemůže být nastavena
jako složka pro ukládání. Vyberte
jinou složku (strana 61).
Max.vybráno snímků
• Můžete vybrat až 100 snímků z [Více
snímků].
• Když vybíráte všechny snímky ze
složky, je jejich maximální počet 999.
• Můžete přidat až 999 snímků do
oblíbených, nebo můžete přidat
značku
(Tisk) maximálně 999
souborům. Zrušit výběr.
Tiskárna pracuje
Chyba papíru
Není papír
Chyba inkoustu
Málo inkoustu
Není inkoust
• Zkontrolujte tiskárnu.
Chyba tiskárny
Chráněný soubor
• Zrušte ochranu (strana 52).
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte, zda snímek, který si
přejete vytisknout, není poškozen.
Nadm.vel.snímku
• Přehráváte snímek o velikosti,
kterou nelze ve fotoaparátu přehrát.
(Indikátor varování při otřesech)
• Chvění fotoaparátu má největší
význam při nedostatku světla.
Použijte blesk, zapněte stabilizaci
nebo umístěte fotoaparát na stativ či
jinak zajistěte jeho stabilitu.
98
• Přenos dat do tiskárny možná ještě
není dokončen. Neodpojujte určený
kabel USB.
Výstražné zprávy
Zpracování...
• Tiskárna právě stornuje aktuální
tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout,
dokud tato operace neskončí.
V závislosti na typu tiskárny to může
chvilku trvat.
• Vyberete-li všechny soubory snímků
složky, může zpracování trvat.
Činnost nelze vykonat pro soubory
videoklipů
• Vybrali jste funkci, která není k
dispozici pro videoklipy.
Činnost nelze vykonat v
nepodporovaných souborech
• Zpracování a úpravu snímků
fotoaparátem nelze provést se
snímky zpracovanými na počítači
nebo nahranými jiným
fotoaparátem.
Činnost nelze vykonat při připojení
PictBridge
• Během připojení k tiskárně
kompatibilní s PictBridge jsou
některé funkce nedostupné.
Nelze najít obličej pro retušování
• V závislosti na snímku, nemusí být
retušování možné.
• Závada objektivu.
Odstraňování problémů
Vypněte a znovu zapněte
99
Ostatní
Používání fotoaparátu v zahraničí —
Zdroje napájení
Fotoaparát, nabíječku baterií (je součástí dodávky) a napájecí adaptér AC-LS5K
(prodává se samostatně) můžete používat v libovolné zemi či oblasti, kde je napájení v
síti v rozmezí 100 V-240 V stř., 50/60 Hz.
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může
způsobit poruchu funkce.
100
Karta „Memory Stick Duo“
Kartě „Memory Stick Duo“ je
kompaktní přenositelné IC záznamové
médium. Typy karty „Memory Stick
Duo“, které lze používat v tomto
fotoaparátu, naleznete v tabulce. Nelze
však zaručit správnou činnost všech
funkcí karty „Memory Stick Duo“.
Typ karty „Memory Stick“
Záznam/
přehrávání
Memory Stick Duo
(s MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*3
*1) „Memory
Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ jsou vybavena funkcemi MagicGate.
MagicGate je technologie ochrany
autorských práv využívající techniku
šifrování. Nahrávání a přehrávání dat
vyžadující funkce MagicGate nelze
zpracovávat tímto fotoaparátem.
*2) Fotoaparát není kompatibilní s
vysokorychlostním přenosem dat pomocí
paralelního rozhraní.
*3)
Fotoaparát není kompatibilní s 8 bitovým
paralelním přenosem dat. Podporuje 4bitový přenos dat ekvivalentní pro karty
„Memory Stick PRO Duo“.
Ostatní
• Výrobek je kompatibilní s médiem
„Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je
zkratka pro „Memory Stick Micro“.
• Karty „Memory Stick Duo“ naformátované
v počítači nemusí ve fotoaparátu fungovat
správně.
• Rychlost čtení a zápisu dat se liší podle
kombinace karty „Memory Stick Duo“
a použitého vybavení.
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory
Stick Duo“ nevyjímejte.
• V následujících případech může dojít
k poškození dat:
– Vyjmete-li kartu „Memory Stick Duo“
nebo vypnete-li fotoaparát během operace
čtení nebo zápisu.
– Používáte-li kartu „Memory Stick Duo“ v
prostředí se silným elektrostatickým
nábojem nebo elektromagnetickým
rušením.
• Doporučujeme zálohovat důležitá data na
pevný disk počítače.
• Při zápisu do plochy pro poznámky na kartu
netlačte.
• Nelepte na samotnou kartu „Memory Stick
Duo“ ani na adaptér „Memory Stick Duo“
žádné štítky.
• Při přenášení a ukládání karty „Memory
Stick Duo“ používejte přiložený obal.
• Nedotýkejte se kontaktů karty „Memory
Stick Duo“ prsty ani kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte
a nevystavujte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte
ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před
působením vody.
• Neponechávejte kartu „Memory Stick Duo“
v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem
spolknout.
• Nevkládejte do slotu pro kartu „Memory
Stick Duo“ nic jiného kromě karty „Memory
Stick Duo“. Může to způsobit závadu.
• Nepoužívejte ani neukládejte karty
„Memory Stick Duo“ za následujících
podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např.
v autě zaparkovaném na přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Na vlhkých místech nebo místech
s přítomností korozívních látek
101
Karta „Memory Stick Duo“
Používání adaptéru karty „Memory
Stick Duo“ (prodává se
samostatně)
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ se
zařízením kompatibilním s „Memory Stick“
si ověřte, zda je karty „Memory Stick Duo“
vložena do adaptéru „Memory Stick Duo“.
Vložíte-li kartu „Memory Stick Duo“ do
zařízení vyhovujícího kartě „Memory Stick“
bez adaptéru „Memory Stick Duo“ velikosti
Duo, může se stát, že se je nepodaří z
fotoaparátu vyjmout.
• Při vložení karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéru „Memory Stick Duo“ zkontrolujte,
zda je karta „Memory Stick Duo“ vložena
správným směrem, poté je zasuňte nadoraz.
Nesprávné vložení může způsobit závadu.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“
vložené do adaptéru „Memory Stick Duo“ v
zařízení kompatibilním s „Memory Stick“ si
ověřte, zda je adaptér „Memory Stick Duo“
vložen správným směrem. Nesprávné použití
může poškodit zařízení.
• Adaptér „Memory Stick Duo“ nevkládejte
do zařízení kompatibilního s „Memory
Stick“ bez vložené karty „Memory Stick
Duo“. Mohlo by dojít k nesprávné funkci
přístroje.
Používání karty „Memory Stick
PRO Duo“ (prodává se
samostatně)
Ve fotoaparátu lze bez problémů používat
kartu „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou
až 16 GB.
Používání karty „Memory Stick
Micro“ (prodává se samostatně)
• Chcete-li používat ve fotoaparátu kartu
„Memory Stick Micro“, vložte nejdříve
kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéru
„M2“ velikosti Duo. Vložíte-li kartu
„Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez
adaptéru „M2“ velikosti Duo, může se stát,
že se je nepodaří z fotoaparátu vyjmout.
• Neponechávejte kartu „Memory Stick
Micro“ v dosahu malých dětí. Mohly by ji
omylem spolknout.
102
Modul akumulátoru
Nabíjení modulu akumulátoru
• Doporučujeme nabíjet modul akumulátoru
při teplotě v rozmezí 10°C až 30°C. Modul
akumulátoru se nemusí podařit plně nabít
při teplotách mimo uvedené rozmezí.
• Indikátor CHARGE může blikat v
následujících případech. (pouze BC-CSKA)
– Pokud je teplota modulu akumulátoru
příliš nízká.
Vyjměte modul akumulátoru a umístěte
jej na teplejší místo.
– Pokud je teplota modulu akumulátoru
příliš vysoká.
Vyjměte modul akumulátoru a umístěte
jej na chladné místo.
Podrobnosti viz strana 104.
Efektivní použití modulu
akumulátoru
• Výkon akumulátoru se snižuje při nižší
teplotě. Na chladných místech je provozní
doba modulu akumulátoru kratší. Pro
prodloužení doby použití modulu
akumulátoru doporučujeme tyto kroky:
– Vložte modul akumulátoru do kapsy, aby
se ohříval tělesným teplem, a do
fotoaparátu jej vložte těsně před
fotografováním.
• Modul akumulátoru se rychle vybije,
používáte-li často blesk nebo transfokátor.
• Doporučujeme připravit si náhradní modul
akumulátoru zhruba na dvojnásobek až
trojnásobek předpokládané doby
fotografování a vyzkoušet fotografování
před skutečným použitím fotoaparátu.
• Nevystavujte modul akumulátoru působení
vody. Modul akumulátoru není
vodovzdorný.
• Neponechávejte modul akumulátoru na
extrémně horkých místech, např.
v automobilu nebo na prudkém slunci.
Postup při uložení modulu
akumulátoru
• Před uložením modul akumulátoru zcela
vybijte a uložte jej na chladném, suchém
místě. Abyste udrželi modul akumulátoru
během skladování v provozu, nabijte plně
modul akumulátoru a poté jej zcela vybijte
ve fotoaparátu nejméně jednou za rok.
• Abyste zcela vybili modul akumulátoru,
nechte fotoaparát v režimu přehrávání
prezentace (strana 48), dokud se nevypne
napájení.
• Abyste uchovali kontakty modulu
akumulátoru čisté a zabránili zkratu, vložte
modul akumulátoru při přenášení nebo
skladování do plastového pouzdra, aby byl
izolován od jiných kovových předmětů, atd.
Životnost akumulátoru
• Životnost akumulátoru je omezena.
Kapacita akumulátoru se snižuje v průběhu
času a opakovaným používáním. Sníží-li se
značným způsobem doba použití mezi
nabíjením, je pravděpodobně na čase jej
vyměnit za nový.
• Délka životnosti akumulátoru se liší podle
podmínek skladování, provozních podmínek
a prostředí.
Ostatní
103
Nabíječka akumulátoru
Nabíječka akumulátoru
• Nenabíjejte pomocí nabíječky akumulátoru,
která je součástí dodávky fotoaparátu, jiný
typ modulu akumulátoru, než modul
akumulátoru NP-BK. Při pokusu o dobíjení
jiných typů akumulátorů než bylo uvedeno
může dojít k vytečení, přehřátí nebo
výbuchu a následnému zranění elektrickým
proudem a popáleninám.
• Nabitý modul akumulátoru vyjměte
z nabíječky. Ponecháte-li modul
akumulátoru v nabíječce, může se zkrátit
životnost akumulátoru.
• Indikátor CHARGE nabíječky
akumulátoru, která je součástí dodávky,
bliká následujícím způsobem:
– Rychlé blikání: opakované rozsvícení a
zhasnutí v intervalu 0,15 sekundy.
– Pomalé blikání: opakované rozsvícení a
zhasnutí v intervalu 1,5 sekundy. (pouze
BC-CSKA)
• Bliká-li indikátor CHARGE rychle, vyjměte
nabíjený modul akumulátoru, a poté tento
modul akumulátoru pevně vložte znovu do
nabíječky akumulátoru.
Pokud blikání indikátoru CHARGE trvá,
může to znamenat chybu akumulátoru nebo
upozornění, že byl vložen jiný modul
akumulátoru než daný typ. Zkontrolujte,
zda odpovídá modul akumulátoru danému
typu.
Odpovídá-li modul akumulátoru danému
typu, vyjměte modul akumulátoru, vyměňte
jej za nový nebo jiný a vyzkoušejte, zda
nabíječka akumulátoru funguje správně.
Jestliže nabíječka akumulátoru pracuje
správně, pravděpodobně došlo k chybě
akumulátoru.
• Pokud bliká indikátor CHARGE pomalu,
znamená to, že nabíječka akumulátoru
přerušila dočasně nabíjení v pohotovostním
režimu. Nabíječka akumulátoru automaticky
přeruší nabíjení a přepne se do
pohotovostního režimu, je-li okolní teplota
mimo rozsah doporučené provozní teploty.
Pokud se teplota vrátí do odpovídajícího
rozsahu, nabíječka akumulátoru začne
znovu nabíjet a indikátor CHARGE se
rozsvítí. Doporučujeme nabíjet modul
akumulátoru při teplotě v rozmezí 10°C až
30°C. (pouze BC-CSKA)
104
Rejstřík
Rejstřík
A
F
Automatické zaostření ...6, 42
Formát. .......................... 60, 62
Automat.program
režimu ...........................20
H
Autom. Prohlížení ..............59
Histogram ........................... 18
Položky .........................35
AVI.......................................74
Hlavní nastavení 1.............. 56
Snímání.........................36
Modul akumulátoru .........103
N
Nabídka ...............................34
Zobrazení.....................48
Hlavní nastavení 2.............. 57
B
Nabídka fotografování .......36
Barevný režim .....................47
CH
Nabíječka akumulátoru ...104
Barva ......................................9
Chránit ................................ 52
Nahr. režim ..........................39
Bez červ. očí.........................46
Namáčknutí spouště.............6
Blesk (fotografování) .........11
I
Napájecí adaptér.................13
Blesk (Vyváž. bílé) .............45
Indikátor ............................. 14
Nastavení .................47, 54, 55
Blokování zaostřené
vzdálenosti .............21, 43
Indikátor expozice/zaostření
(AE/AF) ................ 21, 43
Nastavení expozice
EV...........................18, 39
Inicializace .......................... 56
Nastavení hodin ..................63
Install ................................... 69
Nastavení pro záběr ...........58
Cíl k uložení souborů .........74
Inteligentní transfokátor ... 58
Nástroj Memory Stick........60
Clona......................................8
ISO................................... 8, 40
Nástroj vnitřní paměti........62
Č
J
Černobílý .............................47
Jednobodové měření ......... 41
C
Název souboru ....................74
Názvy a složky pro ukládání
obrazových souborů....74
JPG ...................................... 74
Nitkový kříž jednobodového
měření expozice ..........41
Datum ..................................63
K
NTSC ...................................57
Denní světlo ........................44
Detekce obličejů.................38
konektor USB-A/V
OUT ............................. 13
Digitál. transf.......................58
Kopírovat ............................ 61
DirectX ................................69
Kopírování snímků do
počítače ........................ 71
Oblačno ...............................44
Korekce červených očí ...... 50
Odstraňování problémů.....87
Kvalita snímku ................... 10
Optický transfokátor....22, 58
D
DISP.....................................18
Displej
Indikátor.......................14
Nucený blesk.......................23
O
Obrazovka přehledu ..........31
Ořezat ..................................50
L
OS...................................68, 78
Změna displeje ............18
Language Setting................ 64
Ostření .......................6, 22, 42
DPOF.............................53, 85
LCD displej ........................ 18
Otočit ...................................53
Držení fotoaparátu .............21
M
Rejstřík
Podsvícení displeje
LCD ..............................18
Ovladač režimů ...................20
E
Makro .................................. 23
P
EV ........................................39
Mass Storage....................... 57
PAL ......................................57
Expozice ................................8
„Memory Stick Duo“....... 101
PC.........................................67
105
Rejstřík
PictBridge......................57, 82
R
T
Pixel......................................10
Rámeček autofokusu ........ 43
Televizor .............................. 65
PMB.....................................70
Retuš ................................... 50
Tisk................................. 53, 81
Počítač..................................67
Režim automatického
nastavení...................... 21
Tisk ve fotosběrně .............. 85
Režim blesk .................. 23, 36
Režim krajina ..................... 27
Transfokace při
přehrávání....................30
Režim měření ..................... 41
Tvorba nahr. Složka ...........60
Doporučené
prostředí .................68, 78
Kopírování
snímků ....................71, 78
Macintosh.....................78
Prohlížení snímků
uložených v počítači na
fotoaparátu ..................77
Režim pláž .......................... 27
Režim portrét za soumr..... 27
U
Určený kabel A/V .............. 65
Software .......................69
Režim Snadné
fotografování............... 22
Windows.......................67
Režim sníh .......................... 27
Počítač se systémem
Macintosh.....................78
Režim soumrak .................. 27
V
Režim zamlžení .................. 27
Doporučené
prostředí .......................78
Rozmazání ............................ 7
Vážené měření expozice s
důrazem na střed.........41
Různé změny velikosti ...... 51
Velik. snímku ................10, 25
Rychlé převíjení vpřed/
vzad .............................. 30
VGA ....................................25
Rychlost závěrky .................. 8
Vícebodové měření ............ 41
Počítač se systémem
Windows.......................67
Doporučené
prostředí .......................68
Podexponováno ....................8
Pomalá synchronizace........23
Popis součástí ......................12
Určený kabel USB .......71, 83
Videovýstup ........................ 57
Více. AF .............................. 42
Ř
Vnitřní paměť ..................... 19
Ř. Mřížky............................ 58
Volba scény ...................26, 36
Vymazat .............................. 32
Používání fotoaparátu v
zahraničí .....................100
S
Prezentace ...........................48
Samospoušť......................... 24
Vypnutý blesk..................... 23
Prohlížení snímků...............30
Sépie .................................... 47
Vysoká citlivost ..................29
Přednastavené ostření........42
Série..................................... 39
Vyváž. bílé...........................44
Přeexponováno.....................8
Složka
Výběr složky ....................... 54
Formát....................60, 62
Přehrávání ...........................30
Vytvoření..................... 60
Výkon blesku......................45
Přesná digitální
transfokace...................58
Výběr ........................... 54
Výstražné zprávy ................ 97
Připojení
106
Transfokace .........................22
Změna.......................... 61
Snímání
Z
Počítač ..........................71
Fotografie .................... 21
Zářivky 1, 2, 3 ..................... 44
Televizor.......................65
Videoklip..................... 21
Změna nahr. Složka ...........61
Tiskárna........................83
Software ........................ 69, 70
Přímý tisk ............................82
Spojení USB....................... 57
Značka Tisková
objednávka ............53, 85
Přípona ................................77
SteadyShot.......................... 37
Zobrazení nabídky .............48
Přír.funkce ...........................56
Střed AF ............................. 42
Zvuk..................................... 56
Rejstřík
Ž
Žárovky ...............................44
Rejstřík
107
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Download PDF

advertising