Sony | DSC-S750 | Sony DSC-S750 Návod k obsluze

VKLEPNĚTE!
Obsah
Základní postupy
Použití nabídky
Digitální fotoaparát
Příručka k produktu Cybershot
Použití obrazovky
nastavení
DSC-S750/S780
Prohlížení snímků na
televizoru
Před použitím jednotky si, prosím, podrobně
přečtěte tuto příručku a pro další použití také
„Návod k obsluze“ a „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cyber-shot“.
Použití počítače
Tisk fotografií
Odstraňování
problémů
Ostatní
Rejstřík
© 2008 Sony Corporation
3-285-743-61(1)
CZ
Poznámky k používání fotoaparátu
Poznámky k typům „Memory
Stick“, které lze použít (nejsou
součástí dodávky)
„Memory Stick Duo“
S fotoaparátem lze používat karty
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“
S fotoaparátem nelze používat karty
„Memory Stick“.
• Pokud se nechystáte modul akumulátoru
používat po delší dobu, zcela jej vybijte,
vyjměte z fotoaparátu a uskladněte na
suchém a chladném místě. Tím uchováte
funkčnost akumulátoru.
• Podrobnosti o používání modulu
akumulátoru viz strana 98.
Poznámky k použití LCD displeje a
objektivu
• LCD displej je vyroben pomocí
specializované vysoce přesné technologie,
díky níž je aktivních přes 99,99 % pixelů.
Přesto se na LCD displeji mohou objevit
malé černé a/nebo světlé tečky (bílé,
červené, modré nebo zelené). Tyto tečky
jsou běžným důsledkem výroby a nemají vliv
na nahrávání.
Černé, bílé, červené,
modré nebo zelené
body
Nelze používat jiné paměťové
karty.
• Podrobnosti o „Memory Stick Duo“ viz
str. 96.
Použití karty „Memory Stick Duo“
se zařízením kompatibilním s
kartami „Memory Stick“
Kartu „Memory Stick Duo“ můžete
použít tak, že ji vložíte do adaptéru
Memory Stick Duo (není součástí
dodávky).
• Dlouhodobé vystavování LCD displeje nebo
objektivu slunci může způsobit poškození.
Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu v
blízkosti okna nebo venku.
• Nevystavujte LCD displej působení tlaku.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazování
barev nebo poruše.
• Ve studeném prostředí se mohou obrázky na
LCD displeji posouvat. Nejedná se o závadu.
• Na pohyblivý objektiv netlačte a chraňte jej
před údery a otřesy.
Obrázky použité v této příručce
Adaptér Memory Stick Duo
Poznámky k modulu akumulátoru
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
modul akumulátoru (je součástí dodávky).
• Modul akumulátoru lze dobíjet i v případě,
že není úplně vybitý. Kromě toho, modul
akumulátoru lze použít i v případě, že není
úplně dobit.
2
Obrázky použité jako příklady v této příručce
jsou reprodukované obrázky, nikoli skutečné
snímky pořízené tímto fotoaparátem.
Ilustrace
Ilustrace použité v této příručce se týkají
modelu DSC-S750 pokud není zmíněn jiný
model.
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu...........................................................2
Základní techniky k získání lepších snímků...............................................6
Ostření – Úspěšné zaostření na objekt.............................................................. 6
Expozice – Přizpůsobení intenzity světla........................................................... 8
Barva – Vliv osvětlení......................................................................................... 9
Kvalita – „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“ .................................................10
Blesk – Používání blesku ..................................................................................11
Popis součástí......................................................................................... 12
Indikátory na displeji ............................................................................... 14
Změna zobrazení stavu na displeji .......................................................... 18
Použití vnitřní paměti............................................................................... 19
Základní postupy
Použití režimu fotografování....................................................................20
Snadné fotografování (režim automatického nastavení) .........................21
Fotografování (volba scény) ....................................................................25
Prohlížení/vymazání snímků ....................................................................28
Použití nabídky
Použití položek nabídky....................................................................30
Položky nabídky .................................................................................31
Nabídka fotografování .............................................................................32
(Detekce obličejů): Detekce obličeje osoby
COLOR (Barevný režim): Změna živosti fotografie nebo přidání speciálních efektů
(EV): Přizpůsobení intenzity světla
9 (Ostření): Výběr metody zaostřování
(Režim měření): Výběr režimu měření expozice
WB (Vyváž. bílé): Nastavení vyvážení barev
ISO: Nastavení citlivosti na světlo
Mode (Nahr. režim): Výběr metody sériového fotografování
(Výkon blesku): Nastavení intenzity blesku
(Ostrost): Nastavení ostrosti snímku
(Nastavení): Změna položek nastavení
3
Obsah
Zobrazení nabídky .................................................................................. 42
(Složka): Výběr složky k prohlížení snímků
- (Chránit): Ochrana před náhodným vymazáním
DPOF: Přidání značky tiskové objednávky
(Tisk): Tisk snímků na tiskárně
(Post. přehr.): Přehrávání série snímků
(Změna vel.): Změna velikosti nahraného snímku
(Otočit): Otočení snímku
(Nastavení): Změna položek nastavení
Ořezat: Zaznamenání zvětšeného snímku
Použití obrazovky nastavení
Použití položek nastavení ................................................................. 49
Fotoaparát ......................................................................................... 50
Digitál. transf.
Přír.funkce
Bez červ. očí
Autom. Prohlížení
Nástroj vnitřní paměti ........................................................................ 52
Formátovat
Nástroj Memory Stick ....................................................................... 53
Formátovat
Tvorba nahr. složky
1
Nastavení 1 ........................................................................................ 56
Zvuk
Jazyk
2
Změna nahr. složky
Kopírovat
Inicializace
Nastavení 2 ........................................................................................ 57
Spojení USB
Videovýstup
Nastav. hodin
Prohlížení snímků na televizoru
Prohlížení snímků na televizoru............................................................... 59
4
Obsah
Použití počítače
Využití počítače se systémem Windows .................................................61
Instalace softwaru (je součástí dodávky) ................................................63
„Picture Motion Browser“ (je součástí dodávky).....................................65
Kopírování snímků do počítače pomocí „Picture Motion Browser“ ........66
Kopírování snímků do počítače bez „Picture Motion Browser“ ..............70
Prohlížení snímků uložených v počítači na fotoaparátu kopírujícím na kartu
„Memory Stick Duo“ ...............................................................................72
Použití počítače Macintosh .....................................................................73
Prohlížení „Průvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“ ...............75
Tisk fotografií
Postup při tisku fotografií ........................................................................ 76
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající standardu PictBridge..........77
Tisk ve fotosběrně ...................................................................................81
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů...........................................................................83
Výstražné zprávy .....................................................................................93
Ostatní
Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení .............................95
Karta „Memory Stick Duo“......................................................................96
O modulu akumulátoru ...........................................................................98
O nabíječce akumulátoru ........................................................................99
Rejstřík
Rejstřík ..................................................................................................100
5
Základní techniky k získání lepších snímků
Ostření
Expozice
Barva
Kvalita
Blesk
Tato část popisuje základy používání
fotoaparátu. Seznámí vás se způsobem
použití nejrůznějších funkcí fotoaparátu,
například s ovladačem režimů (str. 20) a
nabídkami (str. 30).
Ostření Úspěšné zaostření na objekt
Namáčknete-li tlačítko spouště (stisknete jej jen do poloviny), fotoaparát automaticky
upraví zaostření (autofokus). Nezapomínejte, že tlačítko spouště je třeba stisknout jen
lehce.
Tlačítko spouště
nemačkejte
rovnou až na
doraz.
Namáčknutí
tlačítka
spouště.
Indikátor expozice/
zaostření (AE/AF)
bliká , rozsvítí se/
pípne
Domáčknutí
tlačítka spouště až
na doraz.
Když je zaostřování obtížné t [Ostření] (str. 35)
Jestliže je obraz rozostřený i po zaostření, může to být v důsledku pohybů fotoaparátu.
t Viz „Rady na ochranu před rozmazáním“ níže.
6
Základní techniky k získání lepších snímků
Rady na ochranu před rozmazáním
Při pořizování snímku došlo k neúmyslnému pohybu fotoaparátu. Říká se tomu
„chvění fotoaparátu“. Pokud se ovšem snímaný předmět v průběhu pořizování
fotografie pohnul, nazývá se to „rozmazání objektu“.
Chvění fotoaparátu
Příčina
Při stisknutí spouště se vaše ruce nebo tělo
mírně chvěje a celý displej je rozmazaný.
Co lze dělat pro snížení rozmazání
• Použijte stativ nebo položte fotoaparát
na rovný povrch, aby nedocházelo k jeho
chvění.
• Používejte 2sekundové zpoždění
samospouště a po stisknutí spouště držte
pevně paže u těla.
Rozmazání objektu
Příčina
Přestože je fotoaparát stabilní, snímaný
objekt se při expozici po stisknutí spouště
pohybuje, takže se jeví rozmazaný.
Co lze dělat pro snížení rozmazání
• Ve volbě scény zvolte
(režim Vysoká
citlivost).
• Vyberte vyšší citlivost ISO, aby se zvýšila
rychlost závěrky, a stiskněte spoušť dříve,
než se snímaný objekt začne pohybovat.
Poznámky
Kromě toho ke chvění fotoaparátu a rozmazání objektu často dochází za špatných světelných
podmínek nebo při nízké rychlosti závěrky, ke kterým dochází např. v nastavení
(režim
Soumrak) nebo
(režim Portrét za soumraku). V takových případech mějte při
fotografování na paměti výše zmíněné rady.
7
Základní techniky k získání lepších snímků
Expozice Přizpůsobení intenzity světla
Nastavením expozice a citlivosti ISO lze vytvářet různé snímky. Expozice je množství
světla, které pronikne do fotoaparátu, když stisknete tlačítko spouště.
Expozice:
Rychlost závěrky = délka časového úseku, po který
do fotoaparátu proniká světlo
Clona = velikost otvoru, který umožňuje světlu
procházet do fotoaparátu
Citlivost ISO (Doporučený expoziční
index) = Doporučená citlivost
Přeexponováno
= příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Správná expozice
V režimu automatického nastavení se
expozice automaticky nastavuje na
správnou hodnotu. Pomocí funkcí
uvedených dále ji však můžete
nastavovat také ručně.
Nastavení expozice EV:
Umožňuje upravit dobu expozice
zjištěnou fotoaparátem (str. 34).
Podexponováno
= příliš málo světla
Tmavý snímek
Režim měření:
Umožňuje vybrat část objektu, který se
bude vyhodnocovat při určování
expozice (str. 37).
Nastavení citlivosti ISO (Doporučený expoziční index)
Citlivost ISO udává rychlost zapisování na médium, které obsahuje obrazový senzor
přijímající světlo. Při stejné expozici se snímky s různou citlivostí ISO liší.
Informace o nastavení citlivosti ISO viz str. 39.
Vysoká citlivost ISO
Zaznamená jasný snímek i v tmavých místech a zvýší rychlost závěrky, aby
se omezilo rozmazání obrazu.
Snímky však mohou obsahovat více šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává snímky s hladšími barevnými přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, může být obrázek příliš tmavý.
8
Základní techniky k získání lepších snímků
Barva
Vliv osvětlení
Zdánlivá barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Příklad: Barva snímku je ovlivněna zdroji světla
Počasí/osvětlení
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Charakteristiky
světla
Bílé
(běžné denní)
Namodralé
Zbarvené
zeleně
Načervenalé
Vyvážení barev se v režimu automatického nastavení upravuje automaticky.
Vyvážení barev však můžete nastavovat ručně pomocí volby [Vyváž. bílé] (str. 38).
9
Základní techniky k získání lepších snímků
Kvalita
„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální snímek je tvořen maticí malých čtverečků, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více paměti a obsahuje i
jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji
fotoaparátu nezpozorujete žádný rozdíl, velikost snímku má velký vliv jednak na
rychlost zpracování dat a jednak na množství detailů, viditelných na snímku
zobrazeném na obrazovce počítače nebo vytištěném.
Popis pixelů a velikosti snímku
1 Velikost snímku: 8M (Pouze DSC-S780)
3264 pixelů × 2448 pixelů = 7 990 272 pixelů
2 Velikost snímku: 7M (Pouze DSC-S750)
3072 pixelů × 2304 pixelů = 7 077 888 pixelů
3 Velikost snímku: VGA(E-Mail)
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
Pixely
Výběr velikosti snímku pro použití (str. 24)
Pixel
Mnoho pixelů
(jemná kvalita
snímku a značná
velikost souboru)
Málo pixelů (hrubá
kvalita snímku, ale
malá velikost
souboru)
10
Příklad: Tisk až do
velikosti A3
Příklad: Obrázek k
odeslání v příloze
elektronické pošty
Základní techniky k získání lepších snímků
Blesk
Používání blesku
Použití blesku může způsobit, že oči fotografovaných postav budou červené nebo se na
snímcích mohou objevit bílé skvrny. Tento jev lze omezit následujícími opatřeními.
„Efekt červených očí“
V tmavém prostředí se panenky rozšíří. Světlo blesku se odráží v žílách na zadní straně
oka (na sítnici), což způsobuje efekt „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sítnice
Jak lze snížit „Efekt červených očí“?
• Nastavte [Bez červ. očí] na [Zap.] (str. 51).
• Ve volbě scény zvolte
(režim Vysoká citlivost)* (str. 26). (Blesk se automaticky vypne.)
• Když jsou na snímcích oči osob červené, opravte je pomocí dodaného software „Picture Motion
Browser“.
„Bílé kulaté skvrny“
Jsou způsobeny jemnými částicemi (prach, pyl atd.) poletujícími v blízkosti objektivu.
Když jsou zvýrazněny bleskem fotoaparátu, objeví se na snímku jako bílé kulaté skvrny.
Fotoaparát
Objekt
Částice ve vzduchu
(prach, pyl atd.)
Jak lze odstranit „Bílé kulaté skvrny“?
• V místnosti rozsviťte a vyfotografujte objekt bez blesku.
• Ve volbě scény zvolte
(režim Vysoká citlivost)*. (Blesk se automaticky vypne.)
* I když jste ve volbě scény zvolili
(režim Vysoká citlivost), může být při špatných světelných
podmínkách nebe na tmavém místě rychlost závěrky nižší. V tom případě použijte stativ nebo
držte po stisknutí spouště paže pevně u těla.
11
Popis součástí
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena v
závorce.
1
5
6
2
7
3
8
1
7
8
2
3
4
9
5
0
6
qa
Spodní část
4
A Tlačítko spouště (21)
B Indikátor samospouště (23)
C Mikrofon
qs
qd
D Objektiv
E Tlačítko
qf
(POWER)
F Indikátor POWER
G Blesk (22)
qg qh
qj
H Reproduktor
A Při fotografování: tlačítko
transfokátoru (W/T) (22)
Při prohlížení: tlačítko /
(zvětšení)/tlačítko
(přehled) (28,
29)
B Režim fotografování (20)
C LCD displej (18)
D Tlačítko MENU (30)
• Delším stisknutím tlačítka MENU
zobrazte obrazovku
(Nastavení).
E Ovládací tlačítko
Nabídka zapnutá: v/V/b/B/z (30)
Nabídka vypnutá: DISP/ / /
(18, 22-23)
F Tlačítko
12
(přehrávání) (28)
Popis součástí
G DC IN konektor
Při použití adaptéru AC-LS5K
AC (není součástí dodávky)
O Indikátor přístupu
P Otvor vložení akumulátoru
Q Páčka vysunutí akumulátoru
v značka (zadní)
1 Ke konektoru DC IN
2 Do zásuvky
• Modul akumulátoru nelze dobíjet
připojením fotoaparátu k adaptéru
AC-LS5K AC. K dobití modulu
akumulátoru (je součástí dodávky)
použijte nabíječku akumulátoru.
H Kryt konektoru
I
(USB) · konektor A/V OUT
(na boku)
J Očko na řemínek
K Při fotografování: tlačítko
(velikost snímku) (24)
Při prohlížení: tlačítko
(Vymazat)
(28)
L Závit stativu
• Použijte stativ se šroubem kratším než
5,5 mm. Jinak není možné dobře upevnit
fotoaparát a mohlo by dojít k jeho
poškození.
M Akumulátor/kryt „Memory Stick
Duo“
N Slot „Memory Stick Duo“
13
Indikátory na displeji
Po každém stisknutí v (DISP) na
ovládacím tlačítku se displej změní
(str. 18).
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena v
závorce.
Při fotografování
A
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
z
AE/AF blokování (21)
Režim záznamu (21, 40)
Vyvážení bílé (38)
WB
STBY
NAHR
Pohotovostní režim/
nahrávání videoklipu
Režim fotografování
(Volba scény) (25)
Režim fotografování
(Automatický program)
(20)
Režim fotografování
SL
Při snímání videoklipů
Režim blesku (22)
Nabíjení blesku
Transfokace (22, 50)
1.6
Redukce červených očí
(51)
Ostrost (41)
Detekce obličejů (32)
Režim měření (37)
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Barevný režim (33)
B
Displej
Indikace
Makro (23)
Indikátor rámečku
autofokusu (35)
1.0 m
14
Přednastavená
vzdálenost zaostření (35)
Indikátory na displeji
C
Displej
Displej
Indikace
8M
7M
3:2
Velikost snímku (24)
5M
3M
VGA
•
16:9
8M se zobrazí pouze u
modelu DSC-S780.
• 7M se zobrazí pouze u
modelu DSC-S750.
101
Složka pro ukládání (53)
Rámeček autofokusu
(35)
E
Displej
Zbývající kapacita karty
„Memory Stick“
0:12
[00:00:40]
Doba nahrávání
[maximální doba
záznamu]
12
Zbývající počet snímků,
jež je možné uložit
Samospoušť (23)
Indikace
Histogram (18)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Zbývající kapacita vnitřní
paměti
Indikace
125
Rychlost závěrky
F2.8
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozice (34)
Nabídka (30)
(není
zobrazeno na
obrazovce na
předchozí
straně)
Číslo ISO (39)
D
Displej
Indikace
Varování před otřesy
• Signalizuje, že kvůli
nedostatečnému osvětlení
může dojít k rozmazání
snímků pohybem
fotoaparátu. I když se
zobrazí toto varování
před vibracemi, můžete
přesto fotografovat.
Doporučujeme však
použít blesk pro lepší
osvětlení nebo použít
stativ nebo jiný způsob,
jak stabilizovat fotoaparát
(str. 7).
E
Varování při nízké
kapacitě akumulátoru
(93)
+
Nitkový kříž
jednobodového měření
expozice (37)
15
Indikátory na displeji
Při přehrávání snímků
A
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Režim záznamu (21)
8M
7M
3:2
Velikost snímku (24)
5M
3M
VGA
•
16:9
8M se zobrazí pouze u
modelu DSC-S780.
• 7M se zobrazí pouze u
modelu DSC-S750.
Režim přehrávání
Při přehrávání videoklipů
Ochrana (43)
-
Značka Tisková
objednávka (DPOF) (81)
Změna složky (42)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
1.6
N
Transfokace (28)
Přehrávání (28)
Hlasitost (28)
B
Displej
Indikace
101-0012
Číslo složky-souboru (42)
Proužek přehrávání
16
Indikátory na displeji
C
Displej
101
E
Indikace
Displej
Histogram (18)
Složka pro ukládání (53)
• Když je zobrazení
histogramu neaktivní,
objeví se
.
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
101
Indikace
PictBridge spojování (78)
Složka přehrávání (42)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Zbývající kapacita vnitřní
paměti
Zbývající kapacita karty
„Memory Stick“
8/8 12/12
Číslo snímku/počet
snímků nahraných ve
vybrané složce
00:00:12
Počitadlo
2008 1 1
9:30 AM
DPOF
ZPĚT/
DALŠÍ
HLAS.
Datum a čas vytvoření
přehrávaného snímku
Nabídka (30)
Vybírání snímků
Nastavení hlasitosti
D
Displej
Indikace
PictBridge spojování (79)
• Neodpojujte určený kabel
USB, je-li zobrazena tato
ikona.
+2.0EV
Hodnota expozice (34)
Číslo ISO (39)
Režim měření (37)
Blesk
WB
Vyvážení bílé (38)
500
Rychlost závěrky
F2.8
Hodnota clony
17
Změna zobrazení stavu na displeji
Tlačítko v DISP
(displej obrazovky)
Po každém stisknutí v (DISP) na
ovládacím tlačítku se displej změní
následujícím způsobem:
Indikátory zapnuty
Indikátory zapnuty*
• Když si prohlížíte obrázky v jasném
venkovním světle, zvyšte jas podsvícení
LCD. V tom případě ale může docházet k
rychlejšímu vybíjení baterie.
• Histogram se nezobrazí v následujících
případech:
Při fotografování
– Když je zobrazena nabídka.
– Při nahrávání videoklipů.
Při přehrávání
– Když je zobrazena nabídka.
– V zobrazení přehledu.
– Když používáte transfokaci při přehrávání.
– Když otáčíte snímky.
– Při přehrávání videoklipů.
• Velký rozdíl mezi histogramem zobrazeným
při fotografování a při přehrávání se může
objevit v těchto případech:
– Blesk zableskne.
– Rychlost závěrky je pomalá nebo rychlá.
• U snímků pořízených jiným fotoaparátem se
nemusí zobrazit histogram.
z Nastavení EV (Hodnota expozice) pomocí
zobrazení histogramu
A
Histogram zapnut*
Během přehrávání
se zobrazují
informace o
snímku.
Displej histogramu
(str. 18)
Indikátory vypnuty*
B
Tmavý
Jasný
Histogram je graf zobrazující jas snímku.
Na ovládacím tlačítku stiskněte
několikrát v (DISP), aby se na
obrazovce zobrazil histogram. Když je
graf zkosený doprava, zobrazuje jasný
snímek, když je zkosený doleva,
zobrazuje tmavý snímek.
A Počet pixelů
B Jas
* Zvýšení jasu podsvícení LCD
18
• Histogram se také zobrazí při přehrávání
jednoho snímku, ale není možné upravovat
expozici.
Použití vnitřní paměti
Tento fotoaparát je vybaven přibližně 22 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout.
Dokonce i v případě, že není k dispozici karta „Memory Stick Duo“, lze snímky ukládat
do této vnitřní paměti.
Je-li vložena karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky jsou nahrávány na kartu
„Memory Stick Duo“.
[Přehrávání]: Snímky na kartě „Memory Stick Duo“
se přehrávají.
[Nabídka, nastavení atd.]: Se snímky uloženými na
kartě „Memory Stick Duo“ lze provádět různé
operace.
B
B
Není-li vložena žádná karta „Memory
Stick Duo“
Vnitřní
paměť
[Nahrávání]: Snímky se ukládají do vnitřní paměti.
[Přehrávání]: Přehrávají se snímky uložené ve vnitřní
paměti.
[Nabídka, nastavení, atd.]: Se snímky uloženými ve
vnitřní paměti lze provádět různé operace.
Snímky uložené ve vnitřní paměti
Doporučujeme data vždy zkopírovat (zálohovat) některým z následujících postupů.
Kopírování (zálohování) dat na kartu „Memory Stick Duo“
Připravte si kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou, pak
postupujte podle návodu v [Kopírovat] (str. 55).
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Postupujte podle pokynů na stránkách 66, 67 až 70, 71, aniž by byla karta „Memory
Stick Duo“ vložena do fotoaparátu.
• Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nelze kopírovat do vnitřní paměti.
• Po propojení fotoaparátu a počítače určeným kabelem USB můžete kopírovat data uložená ve
vnitřní paměti do počítače. Data uložená v počítači nelze kopírovat do vnitřní paměti.
19
Základní postupy
Použití režimu fotografování
Nastavte požadovaný režim fotografování.
Ovladač režimů
Režimy nahrávání fotografií
:
Režim Automatické nastav.
Umožňuje snadné fotografování s automatickým nastavením. t str. 21
:
Režim Automat.program
Umožňuje fotografování s automatickým nastavením expozice (rychlost
závěrky i hodnota clony). Pomocí této nabídky můžete volit různá
nastavení.
(Podrobnosti týkající se dostupných funkcí viz t str. 31)
:
Režim nahrávání videoklipů
Umožňuje nahrávat videoklipy. t str. 21
: Režim volby scény
Umožňuje fotografovat s předvoleným nastavením podle typů scény.
t str. 25
Průvodce funkcemi
Když je [Přír.funkce] nastaveno na [Zap.], zobrazují se při používání fotoaparátu popisy
funkcí.
Výchozí nastavení je [Zap.]. Pokud nechcete, aby se popis funkcí zobrazoval, zvolte
[Vyp.] (str. 51).
20
Snadné fotografování (režim
automatického nastavení)
Tlačítko makro
Tlačítko spouště
Tlačítko DISP
Tlačítko
blesku
Tlačítko
transfokátoru
Ovladač režimů
Tlačítko
(Velikost snímku)
Ovládací tlačítko
1 Vyberte režim pomocí ovladače režimů.
Fotografie (režim automatického nastavení): Vyberte
Videoklip: Vyberte
.
Základní postupy
Tlačítko samospouště
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
.
2 Fotoaparát držte klidně, paže mějte volně u těla.
Umístěte objekt do středu
rámečku.
3 Stiskněte tlačítko spouště.
Fotografie:
1Zaostřete stisknutím a namáčknutím tlačítka spouště.
Zelený indikátor z (blokování AE/AF) bliká a po zaznění pípnutí se rozsvítí nepřerušovaně.
Indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
2Domáčkněte tlačítko spouště až na doraz.
Ozve se zvuk závěrky.
21
Snadné fotografování (režim automatického nastavení)
Videoklip:
Domáčkněte tlačítko spouště až na doraz.
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko spouště na doraz.
Fotografujete-li objekt, na který je obtížné zaostřit
• Nejmenší přípustná vzdálenost pro snímání je přibl. 50 cm (od objektivu). Fotografujete-li z kratší
než přípustné vzdálenosti, použijte režim Makro (str. 23).
• Pokud fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor expozice/zaostření
(AE/AF) pomalu blikat a neozve se žádný zvuk. Zároveň zmizí Rámeček autofokusu. Změňte
kompozici snímku a zaostřete znovu.
Zaostření může být obtížné v následujících situacích:
–
–
–
–
–
–
Je tma a objekt fotografování je daleko.
Kontrast mezi objektem a pozadím je malý.
Objekt je za sklem.
Objekt se rychle pohybuje.
V místě fotografování se odráží světlo a objevují se lesklé plochy.
Za objektem je světlo nebo v blízkosti místa fotografování je blikající zdroj světla.
W/T Používání transfokátoru
Pro zvýšení transfokace stiskněte T, pro snížení stiskněte W.
• Jestliže stupnice přiblížení překročí 3×, fotoaparát použije digitální transfokaci.
Podrobnosti týkající se nastavení [Digitál. transf.] kvality obrazu viz str. 50.
• Během nahrávání videoklipu nelze měnit stupeň přiblížení.
Blesk (Výběr režimu blesku pro fotografie)
Opakovaným stisknutím B ( ) na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný režim.
(Bez indikace): Automatický blesk
Zableskne, je-li nedostatek světla (výchozí nastavení)
: Nucený blesk
SL : Pomalá synchronizace (Nucený blesk)
Rychlost závěrky je na tmavých místech pomalá, aby mohlo být zřetelně zachyceno pozadí,
které se nachází mimo dosah blesku.
: Vypnutý blesk
• Blesk zableskne dvakrát. První blesk upravuje kvalitu světla.
• Při nabíjení blesku se zobrazí
.
22
Snadné fotografování (režim automatického nastavení)
Makro (snímání zblízka)
Opakovaným stisknutím b (
) na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný režim.
Použití samospouště
Opakovaným stisknutím V (
) na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný režim.
Základní postupy
(Bez indikace): Makro vypnuté
: Makro zapnuté (poloha W: přibližně 5cm a více, poloha T: přibližně 35cm a více od objektivu)
• Doporučuje se posunout transfokátor až do krajní polohy W.
• Hloubka ostrosti se zmenšuje a fotografovaný objekt se může nacházet částečně mimo rovinu
ostrosti.
• Pokud používáte makro, sníží se rychlost automatického blesku.
(Bez indikace): Samospoušť vypnuta
: Nastavení 10sekundového zpoždění samospouště
: Nastavení 2sekundového zpoždění samospouště
Když stiskněte tlačítko spouště, začne blikat indikátor samospouště a ozve se zvukový
signál závěrky.
Indikátor samospouště
Pro zrušení stiskněte V (
) znovu.
• Použijte 2sekundové zpoždění samospouště, aby nedošlo k rozmazání snímku. Závěrka se uvolní
2 sekundy po stisknutí spouště, což sníží vliv chvění fotoaparátu při stisknutí spouště.
23
Snadné fotografování (režim automatického nastavení)
Změna velikosti snímku
Stiskněte
(Velikost snímku) a poté stisknutím v/V vyberte velikost.
Podrobnosti týkající se velikosti snímku, viz str. 10.
Výchozí nastavení je označeno .
*1)
*2)
24
Velikost snímku
Pokyny
8M (3264×2448)
(Pouze DSC-S780)
Tisk až A3/11×17"
3:2*1
(3264×2176)
(Pouze DSC-S780)
Poměr stran 3:2
7M (3072×2304)
(Pouze DSC-S750)
Tisk až A3/11×17"
3:2*1 (3072×2048)
(Pouze DSC-S750)
Poměr stran 3:2
5M (2592×1944)
Tisk až A4/8×10"
3M (2048×1536)
Tisk až 13×18cm/5×7"
VGA (640×480)
Pro elektronickou poštu
16:9*2 (1920×1080)
Zobrazení na 16:9 HDTV
Počet snímků
Tisk
Méně
Jemný
Více
Hrubý
Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice
apod.
Oba okraje snímku mohou být při tisku oříznuty (str. 90).
Fotografování (volba scény)
Tlačítko spouště
1 Vyberte požadovaný režim volby scény (
,
,
,
,
• Podrobnosti o režimech viz následující strana.
,
,
).
Základní postupy
Ovladač režimů
2 Stiskněte tlačítko spouště.
Zrušení volby scény
Nastavte jiný režim fotografování než režim volby scény (str. 20).
25
Fotografování (volba scény)
Režimy volby scény
Následující režimy by měly odpovídat podmínkám jednotlivých scén.
Vysoká citlivost
Umožňuje fotografování za
zhoršených světelných
podmínek bez blesku a omezuje
rozmazání pohybu.
Portrét za soumraku*
Umožňuje fotografovat ostré
snímky postav v tmavém
prostředí a při zachování
setmělé atmosféry okolí.
Soumrak*
Zamlžení
Umožňuje fotografovat barvy
pokožky v jasnějších a
teplejších tónech. Kromě toho
vytváří tento efekt i jemnou
atmosféru portrétů lidí, obrazů
květin atd.
Umožňuje fotografovat noční
scény z velké vzdálenosti při
zachování setmělé atmosféry
okolí.
Pláž
Při fotografování u moře či u
jezera je voda jasně modrá.
Sníh
Krajina
Zaostří pouze na vzdálený
objekt, např. při fotografování
krajiny.
Tento režim použijte při
fotografování na sněhu či v
místech, kde je celá scéna bílá,
aby odstíny fotografovaných
objektů nebyly příliš tmavé a
aby byly vyfotografované
snímky zřetelné.
* Když fotografujete v režimech
(Portrét za soumraku) nebo
(Soumrak), sníží se rychlost
závěrky a snímky bývají často rozmazané. Proto se doporučuje používání stativu.
26
Fotografování (volba scény)
Funkce, které lze používat při výběru scény
Fotoaparát automaticky zvolí celou řadu nastavení podle povahy dané scény, aby
dosáhl optimálního výsledku. Dostupnost některých možnosti závisí na vybraném
režimu volby scény. Vyberete-li stiskem tlačítka funkce, které nelze kombinovat s
režimem volby scény, ozve se zvukový signál.
( : můžete volit požadované nastavení)
Makro
Blesk
Detekce
obličejů
Série
*
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
—
/
—
—
SL
—
Základní postupy
—
Vyvážení bílé
* Není možné zvolit [Blesk] pro [Vyváž. bílé].
27
Prohlížení/vymazání snímků
Tlačítko v/V/b/B
Tlačítko
(Přehled)/
(Transfokace při přehrávání)
Tlačítko
(Transfokace při
přehrávání)
Tlačítko MENU
Tlačítko z
Ovládací tlačítko
1 Stiskněte tlačítko
Tlačítko
(Vymazat)
Tlačítko
(Přehrávání)
(Přehrávání).
• Stisknete-li tlačítko
(Přehrávání), když je fotoaparát vypnutý, zapne se fotoaparát
automaticky do režimu přehrávání. Chcete-li přepnout do režimu fotografování, stiskněte
znovu tlačítko
(Přehrávání).
2 Vyberte snímek pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Videoklip:
Stisknutím z přehrajte videoklip. (Přehrávání zastavíte opětovným stisknutím z.)
Stiskněte B pro převíjení vpřed, stiskněte b pro převíjení vzad. (Stisknutím z se
vrátíte do běžného přehrávání.)
Pro zobrazení obrazovky ovládání hlasitosti stiskněte V a poté nastavte hlasitost
stisknutím b/B.
Mazání snímků
1 Zobrazte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte
(Vymazat).
2 Vyberte [Vymazat] pomocí v, poté stiskněte z.
Zrušení vymazání
Vyberte [Ukončit], poté stiskněte z.
Zobrazení zvětšeného snímku (transfokace při přehrávání)
Během zobrazení fotografie stiskněte .
Chcete-li transfokaci zrušit, stiskněte .
Upravte změnu měřítka pomocí v/V/b/B
Chcete-li zrušit transfokaci při přehrávání, stiskněte z.
• Pro informace o ukládání zvětšených snímků viz [Ořezat] (str. 48).
28
Prohlížení/vymazání snímků
Zobrazení obrazovky přehledu
Stiskněte
(Přehled) a vyberte snímek pomocí v/V/b/B. Chcete-li zobrazit další
(předchozí) obrazovku přehledu, stiskněte b/B.
Chcete-li se vrátit k zobrazení jednoho snímku, stiskněte z.
1 Při zobrazení obrazovky přehledu stiskněte
tlačítku vyberte [Vybrat], poté stiskněte z.
(Vymazat) a pomocí v/V na ovládacím
2 Vyberte snímek, který chcete vymazat, pomocí v/V/b/B, poté stiskněte z, na vybraném
snímku se zobrazí indikátor
(Vymazat).
Zelený rámeček výběru
Základní postupy
Vymazání snímků při zobrazení přehledu snímků
Zrušení výběru
Vyberte snímek, který byl označen pro vymazání, poté stisknutím z
odstraňte indikátor
ze snímku.
3 Stiskněte
(Vymazat).
4 Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.
• Chcete-li vymazat všechny snímky ve složce, vyberte [Vše ve složce] pomocí v/V v kroku 1 místo
[Vybrat], poté stiskněte z.
29
Použití nabídky
Použití položek nabídky
Tlačítko v/V/b/B
Tlačítko MENU
Ovladač režimů
Tlačítko z
Ovládací tlačítko
Tlačítko
(Přehrávání)
1 Nahrávání: Zapněte fotoaparát, poté zvolte režim fotografování.
Přehrávání: Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
• Podle pozice ovladače režimů a podle režimu Záznam/Přehrávání jsou k dispozici různé
položky.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
3 Vyberte požadovanou položku nabídky
pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
• Jestliže je požadovaná položka nabídky mimo
displej, stiskněte opakovaně b/B, dokud se
položka nezobrazí na displeji.
• Po výběru položky v režimu přehrávání,
stiskněte z.
4 Nastavení vyberte pomocí v/V.
• Vybrané nastavení se zvětší a nastaví.
5 Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
• Jestliže je některá položka za okrajem displeje, objeví se značka v/V na okraji displeje v místě,
kde se položky nabídky zobrazují. Položku, která není zobrazena, zobrazíte výběrem příslušné
značky pomocí ovládacího tlačítka.
• Nelze nastavit položky, které nelze vybrat.
30
Položky nabídky
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
Nabídka fotografování (str. 32)
Dostupné položky nabídky se liší podle polohy ovladače režimů v režimu fotografování
a podle nastavení režimu (fotografování/prohlížení). Na displeji se zobrazují jen
dostupné položky nabídky.
( : k dispozici)
Poloha ovladače režimů:
Scéna
(Detekce obličejů)
—
COLOR (Barevný režim)
*1
—
—
—
—
—
—
—
(EV)
(Režim měření)
WB (Vyváž. bílé)
—
ISO
—
*1
—
*1
Mode (Nahr. režim)
—
—
—
(Výkon blesku)
—
—
—
(Ostrost)
—
—
—
Použití nabídky
9 (Ostření)
(Nastavení)
Zobrazení nabídky (str. 42)
(Složka)
DPOF
(Post. přehr.)
(Otočit)
Ořezat*2
*1)
*2)
- (Chránit)
(Tisk)
(Změna vel.)
(Nastavení)
Možnosti ovládání jsou omezeny podle nastaveného režimu Scéna (str. 27).
Dostupné pouze pro transfokaci při přehrávání
Tato „Příručka k produktu Cyber-shot“ následně popisuje dostupné nastavení režimu
fotografování.
Režim, který lze zvolit, se zobrazuje bíle.
Nedostupné
Dostupné
31
Nabídka
fotografování
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
.
(Detekce obličejů): Detekce obličeje osoby
Zvolí zda použít funkci Detekce obličejů nebo ne.
Zap.
Automaticky detekuje tváře focených osob, upravuje
ostření a nastavení expozice.
Značka detekce obličejů
Rámeček detekce obličejů
Vyp.
Nepoužívejte funkci Detekce obličejů.
• Pokud je funkce [Detekce obličejů] nastavena na [Zap.], nelze použít digitální zoom.
• Dostupné pouze pro funkci [Zamlžení], je výchozí nastavení [Zap.].
• Lze detekovat až 3 obličeje fotografovaných osob. Při fotografování s pomocí funkce [Zamlžení]
lze detekovat nanejvýš 2 obličeje.
• Když fotoaparát detekuje více osob, rozhodne, která osoba je hlavní a nastaví ostření dle priority.
• Rámeček s nastaveným ostřením se rozsvítí zeleně pokud stisknete tlačítko spouště do poloviny.
Všechny osoby na stejné vzdálenosti se zaostřenou osobou budou také zaostřeny, i v případě, že se
rámečky nerozsvítí zeleně.
• Detekce obličejů může v závislosti na okolnostech selhat.
32
Nabídka fotografování
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
COLOR (Barevný režim): Změna živosti fotografie nebo přidání
speciálních efektů
Můžete změnit jas snímku i přidat různé efekty.
Snímek bude monochromatický.
Sépie (SEPIA)
Snímek bude monochromatický a zbarvený do hněda.
Přírodní (NATURAL)
Snímek bude mít přirozené barvy.
Bohaté (RICH)
Snímek bude mít jasnou barvu.
Normální
Snímek bude mít standardní barvu.
Použití nabídky
Černobílý (B & W)
• Při natáčení videoklipu můžete vybrat pouze efekt [Normální], [Černobílý] nebo [Sépie].
33
Nabídka fotografování
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
(EV): Přizpůsobení intenzity světla
Ručně nastavuje expozici.
Směrem k –
Směrem k +
+2.0EV
Směrem k +: Jasnější snímek.
0EV
Fotoaparát automaticky zvolí expozici.
–2.0EV
Směrem k –: Tmavší snímek.
• Podrobnosti o expozici viz str. 8.
• Hodnotu kompenzace lze nastavit v krocích po 1/3 EV.
• Pokud je objekt fotografován za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo za použití
blesku, nemusí být kompenzace expozice účinná.
34
Nabídka fotografování
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
9 (Ostření): Výběr metody zaostřování
Metodu zaostřování můžete změnit. Tento způsob použijte, pokud je obtížné
dosáhnout správného zaostření pomocí automatického zaostřování.
(neomezená
vzdálenost)
Zaostřuje na objekt s dříve nastavenou vzdáleností
(Přednastavení zaostření).
7.0 m
• Používejte „Přednastavení zaostření“, když je obtížné
správně zaostřit pomocí automatického zaostřování, např.
když fotografujete objekt skrz okenní sklo.
3.0 m
1.0 m
Střed AF
(
)
Automaticky zaostří na objekt ve středu hledáčku.
• Současným použitím funkce blokování zaostřené
vzdálenosti můžete vytvořit snímek tak, jak si přejete.
Použití nabídky
0.5 m
Rámeček autofokusu
Indikátor rámečku autofokusu
Více. AF
(Násobný AF)
(
)
Automaticky zaostří na objekt v celé oblasti hledáčku.
• Tento režim je vhodný v situacích, když fotografovaný
objekt není uprostřed snímku.
Rámeček autofokusu
Indikátor rámečku autofokusu
• AF je zkratka pro automatické zaostřování.
• U nastavení „Přednastavení zaostření“ předpokládejte určitou toleranci chyb. Zamířením
objektivu nahoru nebo dolů se chybovost zvýší.
• Když používáte digitální transfokátor, mají při automatickém zaostření přednost objekty ve středu
nebo poblíž středu snímku. V tom případě bliká indikátor
nebo
a rámeček
automatického zaostření se nezobrazí.
35
Nabídka fotografování
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
z Když je objekt rozostřený
Když fotografujete objekt, který je na kraji snímku nebo obrazovky nebo když používáte [Střed
AF], může se stát, že fotoaparát nezaostří na objekt na okraji snímku.
V takových případech proveďte následující:
1 Otočte fotoaparát tak, aby byl objekt ve středu rámečku autofokusu, a namáčkněte
spoušť do poloviny, aby fotoaparát zaostřil na vybraný objekt (blokování zaostřené
vzdálenosti).
Indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
Rámeček autofokusu
Dokud nedomáčknete spoušť až na doraz, můžete postup opakovat tolikrát, kolikrát
chcete.
2 Když indikátor expozice/zaostření (AE/AF) přestane blikat a začne svítit, natočte
fotoaparát zpět do původní polohy a domáčkněte spoušť na doraz.
36
Nabídka fotografování
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
(Režim měření): Výběr režimu měření expozice
Určuje režim měření expozice, který stanoví, podle které části objektu bude
vyhodnocena expozice.
Jednobod.
(Jednobodové měření)
( )
(Pouze pro fotografie)
Měří pouze malou část objektu.
• Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt
v protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný
kontrast.
Střed. (Měření dle středu)
(
)
Vyhodnotí střed snímku a určí expozici podle jasu
objektu, který se zde nachází.
Víceb. (Vícebodové
měření)
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny
oblasti. Fotoaparát stanoví dobře vyváženou expozici.
Použití nabídky
Nitkový kříž jednobodového
měření expozice
Pozice na objektu
• Podrobnosti o expozici viz str. 8.
• Při použití jednobodového měření nebo měření dle středu se doporučuje k zaostření na měřenou
pozici nastavit [9] (Ostření) na [Střed AF] (str. 35).
37
Nabídka fotografování
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
WB (Vyváž. bílé): Nastavení vyvážení barev
Upraví barevné tóny podle okolních světelných podmínek. Tuto funkci použijte, když
barvy v obrázku vypadají nepřirozeně.
Blesk ( WB )
Nastavení určené pro fotografování s bleskem.
• Při nahrávání videoklipu nelze tuto možnost zvolit.
Žárovky (n)
Nastavení vhodné pro místa osvětlená žárovkami nebo
jasným světlem, jako např. ve fotografickém studiu.
Zářivky (
Nastavení vhodné pro zářivkové osvětlení.
Oblačno (
38
)
)
Nastavení vhodné pro fotografování při oblačném počasí
nebo na zastíněných místech.
Nabídka fotografování
Denní světlo (
Auto
)
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
Nastavení vhodné pro fotografování venku za jasné
oblohy, při západu slunce, fotografování nočních scén,
neonových nápisů a ohňostrojů.
Automatické vyvážení bílé barvy.
ISO: Nastavení citlivosti na světlo
Nízká citlivost ISO
Použití nabídky
• Podrobnosti o vyvážení bílé viz str. 9.
• V případě blikajících zářivkových světel nemusí funkce vyvážení bílé pracovat správně ani
v případě, že je vybrána možnost [Zářivky] ( ).
• Pokud blesk zableskne, je s výjimkou režimu [Blesk] ( WB ) [Vyváž. bílé] nastaveno na hodnotu
[Auto].
• Dostupnost některých možností závisí na vybraném režimu volby scény (str. 27).
Vysoká citlivost ISO
Vybírá citlivost ISO:
1250
800
400
200
Aby nebyly snímky pořízené ve tmavých místech nebo
snímky pohybujících se objektů rozmazané, je vhodné
použít vyšší citlivost ISO (vyberte vyšší číslo). Při větší
citlivosti ISO mohou ale snímky obsahovat více šumu.
Citlivost ISO zvolte podle podmínek při fotografování.
100
Auto
• Podrobnosti o citlivosti ISO viz str. 8.
• Citlivost [ISO] je v režimu Scéna nastavena na hodnotu [Auto].
39
Nabídka fotografování
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
Mode (Nahr. režim): Výběr metody sériového fotografování
Určuje, zda při stisknutí tlačítka spouště bude provedeno sériové fotografování či nikoliv.
Série (
)
Když stisknete a podržíte spoušť, zaznamená se nejvyšší
možné množství snímků za sebou (viz následující
tabulka).
• Jakmile indikátor „Nahrávání“ zmizí, lze exponovat další
snímek.
• Blesk je nastaven na
Normální
(vypnutý blesk).
Sériové fotografování je vypnuté.
Režim [Série]
• Při nahrávání pomocí samospouště se zaznamená nejvýše pět obrázků.
• Doba nahrávání trvá cca 0,9 sekund (DSC-S780) nebo 1,2 sekund (DSC-S750). Doba nahrávání
může být delší, v závislosti na nastavení velikosti snímku.
• Není-li akumulátor dostatečně nabitý nebo není-li ve vnitřní paměti nebo na kartě „Memory Stick
Duo“ dostatek volného místa, nelze použít sériové fotografování.
• V některých režimech Scéna nelze v režimu Série fotografovat (str. 27).
• Ostření, bílé vyvážení a expozice jsou nastaveny na hodnoty určené při prvním pořízení snímku.
Nejvyšší počet navazujících snímků
(jednotky: snímky)
Nejvýše navazujících snímků
Velikost
DSC-S780
DSC-S750
3
—
3:2
3
—
7M
—
3
3:2
—
3
5M
4
4
3M
6
6
VGA
64
64
16:9
10
10
8M
40
Nabídka fotografování
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
(Výkon blesku): Nastavení intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
+ ( +)
Směrem k +: Zvyšuje intenzitu blesku.
Normální
– ( –)
Směrem k –: Snižuje intenzitu blesku.
• Informace o změně režimu blesku viz str. 22.
• Pokud je objekt příliš jasný nebo tmavý, nemusí toto nastavení mít žádný vliv.
Směrem k –
Použití nabídky
(Ostrost): Nastavení ostrosti snímku
Směrem k +
Nastavuje ostrost snímku.
+(
)
Směrem k +: Ostřejší snímek.
Normální
–(
)
Směrem k –: Jemnější snímek.
(Nastavení): Změna položek nastavení
Viz str. 49.
41
Zobrazení nabídky
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
.
(Složka): Výběr složky k prohlížení snímků
Vybere složku se snímky, které chcete přehrávat (jen při použití karty „Memory Stick
Duo“).
OK
Viz následující postup.
Zrušit
Zruší výběr.
1 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
z Složky
Fotoaparát ukládá snímky do určených složek na kartě „Memory Stick Duo“. Přístroj umožňuje
změnit složku nebo vytvořit novou.
• Vytvoření nové složky t [Tvorba nahr. složky] (str. 53)
• Změna složky pro záznam snímků t [Změna nahr. složky] (str. 54)
• Jestliže je na kartě „Memory Stick Duo“ vytvořeno více složek a zobrazí se první nebo poslední
snímek ve složce, objeví se následující indikátory.
: Přechod na předchozí složku.
: Přechod na následující složku.
: Přechod na předchozí nebo následující složku.
42
Zobrazení nabídky
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
- (Chránit): Ochrana před náhodným vymazáním
Ochrana snímků před náhodným smazáním. U chráněného snímku se zobrazí indikátor
-.
Chránit (-)
Viz následující postup.
Ukončit
Ukončí funkci nastavení ochrany.
Ochrana snímků při zobrazení jednoho snímku
1 Zobrazte snímek, který si přejete chránit.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
-
Použití nabídky
3 Vyberte [-] (Chránit) pomocí b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Snímek je chráněn a zobrazí se s indikátorem - (ochrana).
4 Chcete-li chránit další snímek, vyberte požadovaný snímek pomocí b/B a poté
stiskněte z.
Ochrana snímků při zobrazení přehledu snímků
1 Stisknutím
(Přehled) zobrazte přehled snímků.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
3 Vyberte [-] (Chránit) pomocí b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
4 Vyberte [Vybrat] pomocí v/V, poté stiskněte z.
5 Vyberte snímek, který chcete chránit, pomocí v/V/b/B a poté stiskněte z.
U vybraného snímku se zobrazí zelený indikátor -.
- (zelený)
6 Na ochranu dalších snímků opakujte krok 5.
7 Stiskněte MENU.
8 Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.
Indikátor - se zbarví bíle. Vybrané snímky jsou chráněné.
• Chcete-li chránit všechny snímky ve složce, vyberte v kroku 4 možnost [Vše ve složce] a stiskněte
z. Vyberte [Zap.] pomocí B, poté stiskněte z.
43
Zobrazení nabídky
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
Zrušení ochrany
Při zobrazení jednoho snímku
V kroku 3 nebo 4 postupu „Ochrana snímků při zobrazení jednoho snímku“
stiskněte z.
V zobrazení přehledu
1 Vyberte snímek, u kterého chcete odstranit ochranu nastavenou v kroku 5 postupu
„Ochrana snímků při zobrazení přehledu snímků“.
2 Stisknutím z se změní barva indikátoru - na šedou.
3 Uvedený postup zopakujte pro všechny snímky, u nichž chcete ochranu zrušit.
4 Stiskněte tlačítko MENU, vyberte [OK] pomocí B, a poté stiskněte z.
Zrušení ochrany všech snímků ve složce
V kroku 4 postupu „Ochrana snímků při zobrazení přehledu snímků“, vyberte
možnost [Vše ve složce] a stiskněte z. Vyberte [Vyp.] pomocí B, poté stiskněte z.
• Vezměte na vědomí, že formátováním vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“ se smažou
všechna uložená data i v případě, že jsou chráněna; takto smazané snímky nelze obnovit.
• Nastavení ochrany snímku může chvíli trvat.
DPOF: Přidání značky tiskové objednávky
Přidá značku
(Tisková objednávka) snímkům, které chcete vytisknout (str. 81).
(Tisk): Tisk snímků na tiskárně
Tisk snímků pořízených fotoaparátem.
Viz str. 77.
44
Zobrazení nabídky
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
(Post. přehr.): Přehrávání série snímků
Přehrává nahrané snímky po pořádku (Prezentace).
Interval
3s
Nastaví interval pro prezentaci.
5s
10 s
30 s
1 min
Zap.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se přehrávání zastaví.
Použití nabídky
Opakovat
Snímek
Lze vybrat pouze při použití karty „Memory Stick Duo“ (není součástí dodávky).
Složka
Přehrává všechny snímky ze zvolené složky.
Vše
Přehrává všechny snímky z karty „Memory Stick Duo“
po pořádku.
Start
Viz následující postup.
Zrušit
Zruší prezentaci.
1 Vyberte [Interval], [Opakovat] a [Snímek] pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku.
2 Vyberte [Start] pomocí V/B, poté stiskněte z.
Spustí se prezentace snímků.
Pro ukončení prezentace stiskněte z, aby se prezentace pozastavila. Vyberte [Ukončit]
pomocí V, poté stiskněte z.
• Při pozastavení prezentace můžete zobrazit předchozí/následující snímek pomocí b/B.
• Doba nahrávání je přibližná. Může se lišit v závislosti na velikosti snímku apod.
45
Zobrazení nabídky
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
(Změna vel.): Změna velikosti nahraného snímku
Velká velikost
Malá velikost
Velikost uloženého snímku lze změnit a snímek lze uložit jako nový soubor. Původní
snímek je zachován i po změně velikosti.
8M (Pouze DSC-S780)
Rady k výběru vhodné velikosti snímku viz str. 24.
7M (Pouze DSC-S750)
5M
3M
VGA
Zrušit
Zruší změnu velikosti.
1 Zobrazte snímek, u něhož si přejete změnit velikost.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
3 Vyberte [
] (Změna vel.) pomocí b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
4 Vyberte požadovanou velikost tlačítky v/V, poté stiskněte z.
Snímek se změněnou velikostí se uloží do aktuální složky jako nejnovější soubor.
• Podrobnosti o velikosti snímku viz str. 10.
• Velikost videoklipů nelze měnit.
• Pokud měníte velikost z malé na větší, kvalita snímku se zhorší.
• Nelze měnit velikost snímku formátu 3:2 nebo 16:9.
• Pokud měníte velikost snímku formátu 3:2 nebo 16:9, objeví se na snímku nahoře a dole černé
pruhy.
46
Zobrazení nabídky
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
(Otočit): Otočení snímku
Otočení snímku.
Otočení snímku. Viz následující postup.
OK
Určení pootočení. Viz následující postup.
Zrušit
Zrušení pootočení.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
3 Vyberte [
4 Vyberte [
] (Otočit) pomocí b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
] pomocí v, poté snímek otočte pomocí b/B.
5 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
Použití nabídky
1 Zobrazte snímek, který chcete pootočit.
• Chráněné snímky nebo videoklipy nelze otáčet.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
(Nastavení): Změna položek nastavení
Viz str. 49.
47
Zobrazení nabídky
Podrobnosti k této funkci
1 strana 30
Ořezat: Zaznamenání zvětšeného snímku
Zaznamená zvětšený snímek (str. 28) jako nový soubor.
Ořezat
Viz následující postup.
Vrátit
Zruší oříznutí.
1 Během přehrávání s transfokací zobrazte stisknutím tlačítka MENU nabídku.
2 Vyberte [Ořezat] pomocí B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
3 Vyberte velikost tlačítky v/V, poté stiskněte z.
Snímek se zaznamená a znovu se zobrazí původní snímek.
• Oříznutý snímek se uloží do vybrané složky jako nejnovější soubor a původní soubor zůstane
zachován.
• Kvalita oříznutých snímků může být horší.
• Nelze ořezávat na velikost snímku formátu 3:2 nebo 16:9.
48
Použití obrazovky nastavení
Použití položek nastavení
Fotoaparát umožňuje změnit pomocí obrazovky Nastavení výchozí nastavení.
Tlačítko v/V/b/B
Ovladač režimů
Tlačítko MENU
Tlačítko z
Ovládací tlačítko
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
2 Po stisknutí B na ovládacím tlačítku přejděte na nastavení
(Nastavení),
3 Stisknutím v/V/b/B na ovládacím tlačítku vyberte položku, kterou chcete
nastavit.
• Orámování položky se zbarví žlutě.
4 Stiskněte z a zadejte nastavení.
Použití obrazovky nastavení
poté stiskněte znovu B.
Chcete-li obrazovku
(Nastavení) zrušit, stiskněte tlačítko MENU.
K návratu na nabídku z obrazovky
(Nastavení) opakovaně stiskněte b na ovládacím
tlačítku.
• Namáčknutím tlačítka spouště zavřete obrazovku
fotografování.
(Nastavení) a vraťte se do režimu
Není-li zobrazena nabídka
Delším stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku
Zrušení nastavení
(Nastavení).
(Nastavení)
Jestliže se zobrazí [Zrušit], vyberte tuto možnost a poté stiskněte z na ovládacím
tlačítku. Jestliže se tato položka nabídky nezobrazí, vyberte znovu předchozí nastavení.
• Nastavení zůstává zachováno i po vypnutí fotoaparátu.
49
Fotoaparát
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti k této funkci
1 strana 49
.
Digitál. transf.
Nastavení režimu digitálního transfokátoru. Fotoaparát umožňuje přiblížit záběr
pomocí optické transfokace (až 3×). Jestliže stupnice přiblížení překročí 3×, fotoaparát
použije inteligentní nebo přesnou digitální transfokaci.
Smart
(Inteligentní transfokátor)
(
)
Zvětšuje snímek digitálně téměř bez zkreslení. Tato
možnost není dostupná, je-li velikost snímku nastavena
na [8M] (DSC-S780), [7M] (DSC-S750) nebo [3:2].
• Maximální stupeň přiblížení inteligentního transfokátoru je
zobrazen v následující tabulce.
Přesný
(Přesná digitální
transfokace) (
Vyp.
)
Zvětšuje snímky všech velikostí až na maximum 6×, ale
kvalita obrazu se zhoršuje když zvětšení přesáhne
optické 3×.
Digitální transfokace se nepoužívá.
Velikost snímku a celkový stupeň přiblížení pomocí inteligentního transfokátoru (včetně
optického přiblížení 3×)
Celkový stupeň přiblížení
Velikost
DSC-S780
DSC-S750
5M
Přibl. 3,8×
Přibl. 3,6×
3M
Přibl. 4,8×
Přibl. 4,5×
VGA
Přibl. 15×
Přibl. 14×
16:9
Přibl. 5,1×
Přibl. 4,8×
• Stisknete-li tlačítko transfokátoru, zobrazí se indikátor rozsahu transfokátoru takto.
Poloha W této stupnice je oblast optické transfokace a poloha
T je oblast digitální transfokace
Indikátor rozsahu transfokátoru
• Celkový stupeň přiblížení inteligentní/přesné transfokace zahrnuje přiblížení optickou
transfokací.
• Při použití digitálního transfokátoru se rámeček autofokusu nezobrazuje. Indikátor
nebo
bliká a při automatickém zaostření mají přednost objekty ve středu nebo poblíž středu snímku.
• Při používání inteligentní transfokace může obraz na displeji vypadat hrubě. Tento jev však nemá
žádný vliv na uložený snímek.
• Pokud je funkce [Detekce obličejů] nastavena na [Zap.], nelze použít digitální zoom.
50
Fotoaparát
Podrobnosti k této funkci
1 strana 49
Přír.funkce
Při práci s fotoaparátem se zobrazuje příručka funkcí.
Zap.
Zobrazování přehledu funkcí.
Vyp.
Skrytí přehledu funkcí.
Bez červ. očí
Blesk před fotografováním několikrát
bleskne, aby se omezil efekt červených očí při
fotografování s bleskem.
)
Vyp.
Redukuje jev červených očí.
Nepoužívá se funkce Bez červených očí.
• Aby snímek nebyl rozmazaný, držte kameru pevně, dokud se neuvolní závěrka. Obvykle to trvá
přibližně sekundu po stisknutí spouště. Zároveň dejte pozor, aby se objekt během této doby
nepohyboval.
• Omezení efektu červených očí nemusí mít očekávaný výsledek. Záleží to na individuálních
rozdílech a podmínkách, jako jsou vzdálenost objektu, nebo jestli se objekt odvrátil při
předblesknutí.
Autom. Prohlížení
Použití obrazovky nastavení
Zap. (
Ihned po expozici fotografie se na displeji zobrazí výsledný snímek zhruba na dvě
sekundy.
Zap.
Použití automatického prohlížení.
Vyp.
Nepoužívá automatické prohlížení.
• Pokud namáčknete tlačítko spouště, nahraný snímek zmizí a můžete okamžitě fotografovat další.
51
Nástroj vnitřní
paměti
Podrobnosti k této funkci
1 strana 49
Tato položka se nezobrazí, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“.
Formátovat
Naformátuje vnitřní paměť.
• Nezapomeňte, že formátování nevratně vymaže všechna data ve vnitřní paměti včetně chráněných
snímků.
1 Vyberte [OK] pomocí v na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Objeví se zpráva „Data ve vnitřní paměti budou vymazána Připraven?“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Formátování je dokončeno.
Zrušení formátování
V krocích 1 nebo 2 vyberte [Zrušit] a poté stiskněte z.
52
Nástroj Memory
Stick
Podrobnosti k této funkci
1 strana 49
Tato položka se zobrazí jen tehdy, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick
Duo“.
Formátovat
Zformátuje kartu „Memory Stick Duo“. Běžně dodávané karty „Memory Stick Duo“
jsou již naformátovány a lze je ihned začít používat.
• Formátování nenávratně smaže veškerá data na kartě „Memory Stick Duo“ včetně chráněných
snímků.
1 Vyberte [OK] pomocí v na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Objeví se zpráva „Data na Memory Stick budou vymazána Připraven?“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Formátování je dokončeno.
Zrušení formátování
V krocích 1 nebo 2 vyberte [Zrušit] a poté stiskněte z.
Vytvoří na kartě „Memory Stick Duo“ složku k ukládání snímků.
1 Vyberte [OK] pomocí v na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se obrazovka pro vytvoření složky.
Použití obrazovky nastavení
Tvorba nahr. složky
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Vytvoří se nová složka s číslem o jedno větším než nejvyšší číslo existující složky a nová
složka se stane aktuální složkou pro ukládání snímků.
Zrušení vytvoření složky
V krocích 1 nebo 2 vyberte [Zrušit] a poté stiskněte z.
• Pokud nevytvoříte novou složku, ukládají se snímky do složky „101MSDCF“.
• Můžete vytvářet složky s názvem do „999MSDCF“.
• Snímky se ukládají do této nové složky, dokud nevytvoříte nebo nevyberete jinou složka.
• Ve fotoaparátu nelze složku smazat. Ke smazání složky použijte počítač apod.
• Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je složka naplněna, automaticky se vytvoří nová.
• Podrobnosti viz „Názvy a složky pro ukládání obrazových souborů“ (strana 68).
53
Nástroj Memory Stick
Podrobnosti k této funkci
1 strana 49
Změna nahr. složky
Změní složku právě používanou k nahrávání snímků.
1 Vyberte [OK] pomocí v na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se obrazovka pro výběr složky.
2 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B a [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Zrušení změny složky pro ukládání snímků
V krocích 1 nebo 2 vyberte [Zrušit] a poté stiskněte z.
• Složku „100MSDCF“ nemůžete vybrat jako složku pro ukládání.
• Nahrané snímky nelze přesouvat do jiné složky.
54
Nástroj Memory Stick
Podrobnosti k této funkci
1 strana 49
Kopírovat
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou.
2 Vyberte [OK] pomocí v na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Objeví se zpráva „Data ve vnitřní paměti budou zkopírována Připraven?“.
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Zahájí se kopírování.
Zrušení kopírování
• Použijte plně dobitý modul akumulátoru. Pokud při kopírování snímku použijte modul
akumulátoru, který není dobitý, může dojít k vybití a vzápětí k selhání kopírování nebo poškození
dat.
• Nelze zvolit snímky ke kopírování.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Chcete-li smazat obsah
vnitřní paměti, vyjměte po kopírování kartu „Memory Stick Duo“, poté naformátujte vnitřní
paměť ([Formátovat] v nabídce [Nástroj vnitřní paměti]) (str. 52).
• Na kartě „Memory Stick Duo“ se vytvoří nová složka data se na ni uloží. Nelze zvolit určitou
složku a snímky do ní zkopírovat.
• Značky
(Tisková objednávka) na snímcích se nekopírují.
Použití obrazovky nastavení
V krocích 2 nebo 3 vyberte [Zrušit] a poté stiskněte z.
55
1
Nastavení 1
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti k této funkci
1 strana 49
.
Zvuk
Nastavení zvuku tlačítek.
Závěrka
Nastavení zvuku závěrky při stisknutí spouště.
Zap.
Při stisku ovládacího tlačítka/tlačítka spouště se ozve
pípnutí/zvuk závěrky.
Vyp.
Pípnutí/zvuk závěrky je vypnutý.
Jazyk
Nastavení jazyka, který se bude používat v položkách nabídek, varování a zpráv.
Inicializace
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
I když provedete tuto funkci, zůstanou snímky ve vnitřní paměti zachovány.
1 Vyberte [OK] pomocí v na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Objeví se zpráva „Inicializace všech nastavení Připraven?“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Nastavení fotoaparátu se obnoví na výchozí hodnoty.
Zrušení inicializace
V krocích 1 nebo 2 vyberte [Zrušit] a poté stiskněte z.
• Fotoaparát během inicializace nevypínejte.
56
Nastavení 2
2
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti k této funkci
1 strana 49
.
Spojení USB
Nastavení režimu USB použité při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně
vyhovující standardu PictBridge pomocí určeného kabelu USB.
PictBridge
Připojí fotoaparát k tiskárně odpovídající standardu
PictBridge (str. 77).
PTP
Je-li vybrána volba [PTP] (protokol přenosu obrazů)
a fotoaparát je připojen k počítači, snímky v aktivní
složce pro ukládání snímků se přenesou do počítače
(kompatibilního s Windows XP nebo Mac OS X).
Velkokap pam
Naváže mezi fotoaparátem a počítačem nebo jiným
zařízením USB spojení v režimu Velkokapacitní paměť
(str. 66).
Nastavení výstupního signálu videa podle barevné obrazové normy připojeného
videozařízení. Barevné systémy televizorů se liší podle zemí a regionů.
Před prohlížením snímků na televizní obrazovce, zjistěte informace o barevných
obrazových normách v zemi či oblasti, kde používáte fotoaparát, (str. 60).
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například
pro USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (například
pro Evropu).
Použití obrazovky nastavení
Videovýstup
57
Nastavení 2
Podrobnosti k této funkci
1 strana 49
Nastav. hodin
Nastavení data a času.
1 Nastavte [Nastav. hodin] v obrazovce
2
(Nastavení 2).
2 Vyberte [OK] pomocí v na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
3 Vyberte formát zobrazení data pomocí v/V, poté stiskněte z.
4 Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B, nastavte numerickou hodnotu pomocí v/V, poté
stiskněte z.
5 Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.
Zrušení nastavení hodin
Vyberte [Zrušit], poté stiskněte z.
• Půlnoc je označena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
58
Prohlížení snímků na televizoru
Prohlížení snímků na televizoru
Připojíte-li fotoaparát k televizoru, můžete snímky zobrazit na televizní obrazovce.
Zapojení se liší podle typu televizoru, ke kterému se fotoaparát připojuje.
Prohlížení snímků na televizoru připojeném pomocí
dodaného kabelu A/V
Před připojením fotoaparátu k televizoru vypněte fotoaparát i televizor.
1 Připojte fotoaparát k televizoru pomocí k tomu určeného kabelu A/V (je
součástí dodávky).
1 Vstupní zdířky audio/video
VIDEO
Žlutý
AUDIO
Černý
Určený kabel
A/V
Tlačítko
(Přehrávání)
2K
(USB) ·
konektoru A/V OUT
• Jestliže je televizor vybaven stereofonními vstupními zdířkami, připojte audio konektor (černý)
určeného kabelu A/V do levé zdířky audio.
Prohlížení snímků na televizoru
Ovládací tlačítko
2 Zapněte televizor nastavte vstup.
• Viz také uživatelskou příručku k televizoru.
3 Stisknutím
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce.
Stisknutím b/B na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný snímek.
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může být nutné přepnout výstup video signálu tak, aby
odpovídal danému televiznímu systému (str. 57).
59
Prohlížení snímků na televizoru
Barevné televizní systémy
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete televizor se vstupními
zdířkami video a určený kabel A/V. Barevná obrazová norma televizoru se musí
shodovat s normou vašeho digitálního fotoaparátu. V níže uvedených seznamech
vyhledejte barevný televizní systém používaný v zemi či oblasti, v níž používáte
fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hongkong, Itálie,
Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko,
Velká Británie atd.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guajana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
60
Použití počítače
Využití počítače se systémem
Windows
Podrobnější informace k použití počítače Macintosh viz
kapitola „Použití počítače Macintosh“ (str. 73).
Ilustrace obrazovek v této části jsou z anglické verze
systému.
• Ve Windows Vista se některá jména a operace mohou
lišit od zde uvedených.
Nejprve nainstalujte software (je součástí dodávky) (str. 63)
• Instalace softwaru následujícím způsobem:
– „Picture Motion Browser“
Kopírování snímků do počítače (str. 66)
• Kopírování snímků do počítače pomocí „Picture Motion
Browser“.
DVD)
– Tisk nebo ukládání fotografií s datem
Další informace o tomto produktu a odpovědi na časté
otázky lze nalézt na webové stránce zákaznické podpory
společnosti Sony.
http://www.sony.net/
Použití počítače
• Práce se snímky v aplikaci „Picture Motion Browser“:
– Zobrazení snímků uložených v počítači
– Editace snímků
– Zobrazení místa fotografie na mapě na internetu
– Vytváření disku se snímky (vyžaduje vypalovačku CD nebo
61
Využití počítače se systémem Windows
Doporučená konfigurace
počítače
Pro připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí pro
kopírování snímků
OS (předinstalován): Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP*
SP2/Windows Vista*
• Činnost není zaručena v operačním
systému instalovaném jako aktualizace
nebo v prostředí s možností načtení více
systémů.
Zdířka USB: Standardní součást
Doporučené prostředí pro
„Picture Motion Browser“
OS (předinstalován): Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP*
SP2/Windows Vista*
Procesor/paměť: Pentium III 500 MHz
nebo rychlejší, 256 MB RAM nebo více
(Doporučeno: Pentium III 800 MHz
nebo rychlejší a 512 MB RAM nebo
více)
Pevný disk: K instalaci je třeba nejméně
200 MB volného místa na disku
Obrazovka: Rozlišení obrazovky:
1 024 × 768 bodů nebo více
Barvy: High Color (16bitové barvy)
nebo více
* 64bitové edice a Starter (Edice) nejsou
podporovány.
62
Poznámky k připojení fotoaparátu
k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení
(včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To
závisí na typech používaných USB zařízení.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB
kompatibilního s Hi-Speed USB
(odpovídajícího standardu USB 2.0)
umožňuje pokročilý (vysokorychlostní)
přenos, protože fotoaparát je kompatibilní s
Hi-Speed USB (odpovídá standardu
USB 2.0).
• Při připojování k počítači existují dva režimy
připojení USB, [Velkokap pam] (výchozí
nastavení) a [PTP]. Tato část popisuje jako
příklad [Velkokap pam]. Podrobnosti o
[PTP] viz str. 57.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po probuzení počítače z úsporného
režimu nebo režimu spánku nemusí obnovit
okamžitě.
Instalace softwaru (je součástí dodávky)
Software (je součástí dodávky) lze
nainstalovat pomocí níže uvedeného
postupu.
• Přihlaste se jako administrátor.
1 Zapněte počítač a vložte disk
CD-ROM (je součástí dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Objeví se instalační obrazovka s
nabídkou.
4 Vyberte [Region] a [Country/
Area] a poté klepněte na tlačítko
[Next].
Když se zobrazí zpráva [Welcome to
the InstallShield Wizard for
SonyPicture Utility],
klepněte na [Next].
Zobrazí se obrazovka „License
Agreement“. Přečtěte si smlouvu
pečlivě. Jestliže přijímáte podmínky
smlouvy, klepněte na přepínač vedle
textu [I accept the terms of the
license agreement] a klepněte na
tlačítko [Next].
5 Dokončete instalaci podle
• Jestliže se nezobrazí, poklepejte na
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• Ve Windows Vista se může objevit
obrazovka AutoPlay. Vyberte „Run
Install.exe.“ a pokračujte v instalaci podle
pokynů na obrazovce.
Zobrazí se obrazovka „Choose Setup
Language“.
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení restartu počítače, restartujte
počítač podle pokynů na obrazovce.
• Může být nainstalována aplikace
DirectX, ale záleží na operačním
systému vašeho počítače.
6 Po skončení instalace vyjměte
disk CD-ROM z jednotky.
Použití počítače
2 Klepněte na [Install].
pokynů na obrazovce.
3 Vyberte požadovaný jazyk a poté
klepněte na tlačítko [Next].
Zobrazí se obrazovka [Location
Settings].
63
Instalace softwaru (je součástí dodávky)
Po nainstalování softwaru se na
pracovní ploše vytvoří ikona „Picture
Motion Browser“, „Picture Motion
Browser Guide“.
• Poklepnutím spusťte
„Picture Motion
Browser“.
• Poklepnutím spusťte
„Picture Motion Browser
Guide“.
64
„Picture Motion Browser“ (je součástí
dodávky)
Díky možnostem tohoto softwaru
můžete pracovat s fotografiemi i s
videoklipy z fotoaparátu v nebývalém
rozsahu.
Tato část shrnuje informace o „Picture
Motion Browser“.
Přehled „Picture Motion
Browser“
Pomocí aplikace „Picture Motion
Browser“ můžete:
• Importovat snímky pořízené fotoaparátem a
zobrazit je v počítači.
• Uspořádat snímky v počítači podle data
jejich vytvoření.
• Retušovat (Oprava červených očí atd.),
tisknout a posílat fotografie v příloze
elektronické pošty, měnit datum pořízení
atd.
• Fotografie lze vytisknout nebo uložit s
vloženým datem.
• Pomocí CD nebo DVD vypalovačky můžete
vytvořit datový disk.
• Podrobnější informace viz „Picture Motion
Browser Guide“.
Spuštění aplikace „Picture Motion
Browser“
Poklepejte na ikonu
(Picture Motion
Browser) na ploše.
Nebo v nabídce Start: klepněte na
[Start] t [All Programs] (ve Windows
2000, [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Picture Motion Browser].
• Na obrazovce se při prvním spuštění
programu „Picture Motion Browser“ zobrazí
potvrzující zpráva s informačního nástroje.
Vyberte [Start]. Tato funkce vás informuje o
novinkách, jako je např. aktualizace
softwaru. Nastavení můžete později změnit.
Ukončení aplikace „Picture Motion
Browser“
Klepněte na tlačítko
v pravém
horním rohu obrazovky.
Použití počítače
Otevření „Picture Motion Browser
Guide“
• Poklepejte na ikonu „Picture Motion
Browser Guide“ na ploše.
• V nabídce Start klepněte na [Start] t
[All Programs] (ve Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility]
t [Help] t [Picture Motion Browser
Guide].
Spuštění a ukončení
aplikace „Picture Motion
Browser“
65
Kopírování snímků do počítače pomocí
„Picture Motion Browser“
Příprava fotoaparátu a
počítače
1 Do fotoaparátu vložte kartu
Připojení fotoaparátu k
počítači
1K
(USB) ·
konektoru A/V OUT
„Memory Stick Duo“ s nahranými
snímky.
• Při kopírování snímků z vnitřní paměti
tento krok vynechejte.
2 Vložte do fotoaparátu řádně
dobitý modul akumulátoru nebo
fotoaparát připojte k zásuvce
pomocí adaptéru AC (není
součástí dodávky).
• Pokud při kopírování snímků použijte
modul akumulátoru, který není
dostatečně dobitý, může dojít k jeho
vybití a vzápětí k selhání kopírování
nebo poškození dat.
3 Stisknutím
(Přehrávání)
zapněte fotoaparát.
Určený kabel USB
2 Do zdířky USB
Na displeji fotoaparátu se zobrazí
„Režim USB Velkokap pam“.
Indikátory
přístupu*
Tlačítko
(Přehrávání)
Při prvním použití připojení USB
počítač automaticky spustí program,
který fotoaparát rozpozná. Chvíli
vyčkejte.
* Během komunikace svítí indikátory přístupu
červeně. Nepracujte s počítačem, dokud se
nerozsvítí bíle.
• Jestliže se nezobrazí „Režim USB Velkokap
pam“, nastavte [Spojení USB] na [Velkokap
pam] (str. 57).
66
Kopírování snímků do počítače pomocí „Picture Motion Browser“
Kopírování snímků do
počítače
1 Připojí fotoaparát k počítači tak,
jak je popsáno v „Připojení
fotoaparátu k počítači“.
Po připojení USB se objeví
obrazovka [Import Media Files]
aplikace „Picture Motion Browser“.
• Podrobnější informace k použití aplikace
„Picture Motion Browser“ viz „Picture
Motion Browser Guide“.
Prohlížení snímků v
počítači
Po dokončení importu se spustí aplikace
„Picture Motion Browser“. Zobrazí se
miniatury importovaných snímků.
• Jako výchozí je v seznamu „Viewed folders“
nastavena složka „My Pictures“.
Použití počítače
• Používáte-li slot Memory Stick, přečtěte
si pokyny viz str. 70.
• Zobrazí-li se v systému Windows XP/
Windows Vista okno průvodce
automatického přehrání, zavřete jej.
Uspořádat snímky v počítači podle data
jejich vytvoření.
Podrobnější informace viz „Picture
Motion Browser Guide“.
2 Import snímků.
Zahájení importu provedete
klepnutím na tlačítko [Import].
Příklad: Zobrazení měsíců
Ve výchozím nastavení jsou snímky
importovány do podsložky vytvořené
ve složce „My Pictures“ označené
datem importu.
67
Kopírování snímků do počítače pomocí „Picture Motion Browser“
Odpojení zařízení USB
Předem proveďte níže uvedený postup
od kroku 1 do kroku 4:
• Odpojení určeného kabelu USB.
• Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
• Vložení karty „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní
paměti.
• Vypnutí fotoaparátu.
1 Poklepejte na ikonu
Názvy a složky pro ukládání
obrazových souborů
Soubory snímků vytvořené
fotoaparátem jsou na kartě „Memory
Stick Duo“ seskupeny do složek.
Příklad: složky v systému Windows
XP
na panelu úloh.
Poklepejte zde
2 Klepněte na
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
3 Potvrďte zařízení v potvrzovacím okně
a pak klepněte na tlačítko [OK].
4 Klepněte na [OK].
Zařízení je odpojeno.
• V systému Windows XP/Windows Vista
není krok 4 nutný.
A Složka obsahující soubory snímků
vytvořené fotoaparátem, který není
vybaven funkcí vytváření složek
B Složka obsahující soubory snímků
vytvořené tímto fotoaparátem
Nejsou-li vytvořeny žádné nové složky,
vypadají složky takto:
– „Memory Stick Duo“: pouze
„101MSDCF“
– Vnitřní paměť: pouze „101_SONY“
• Do složek „100MSDCF“ nelze ukládat
snímky. Snímky v této složce jsou k dispozici
pouze pro prohlížení.
• Do složek „MISC“ nelze ukládat snímky ani
je přehrávat.
68
Kopírování snímků do počítače pomocí „Picture Motion Browser“
• Soubory se snímky jsou pojmenovány
následujícím způsobem:
– Soubory s fotografiemi:
DSC0ssss.JPG
– Soubory s videoklipy: MOV0ssss.AVI
– Indexové soubory snímků, které se
nahrávají při nahrávání videoklipů:
MOV0ssss.THM
ssss znamená jakékoliv číslo v rozsahu
od 0001 do 9999. Numerické části názvu
souboru videoklipu a jeho odpovídajícího
indexového souboru jsou shodné.
• Podrobnější informace o složkách viz strany
42 a 53.
Použití počítače
69
Kopírování snímků do počítače bez
„Picture Motion Browser“
Snímky můžete kopírovat do počítače
bez aplikace „Picture Motion Browser“
následovně.
Pro počítač vybavený slotem
Memory Stick
Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „My Documents“ (ve
Windows Vista: „Documents“).
Vyjměte kartu „Memory Stick Duo“ z
fotoaparátu a vložte ji do adaptéru
Memory Stick Duo. Vložte adaptér
Memory Stick Duo do počítače a
zkopírujte snímky.
1 Připravte fotoaparát a počítač.
• I když používáte systém Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me, můžete kopírovat
snímky po vložení karty „Memory Stick
Duo“ do slotu Memory Stick počítače.
• Pokud počítač kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nerozpozná, viz str. 88.
Pro počítač bez slotu Memory
Stick
Zapojte připojení USB a postupujte
podle kroků ke kopírování snímků.
• Obrazovky uvedené v této části jsou
příklady kopírování snímků z karty
„Memory Stick Duo“.
• Tento fotoaparát není kompatibilní s
Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/Me.
Používáte-li počítač bez slotu Memory Stick,
použijte adaptér Memory Stick Reader/
Writer, pomocí něhož můžete zkopírovat
obrazy z karty „Memory Stick Duo“ do
počítače.
• Chcete-li kopírovat obrazy z interní paměti
do počítače, zkopírujte obrazy nejprve na
kartu „Memory Stick Duo“, a až poté do
počítače.
70
Kopírování snímků do
počítače-Windows XP/Vista
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Příprava fotoaparátu a počítače“ na
straně 66.
2 Připojte fotoaparát k počítači
určeným kabelem USB.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Připojení fotoaparátu k počítači“ na
straně 66.
• Pokud je již nainstalována aplikace
„Picture Motion Browser“, bude ve
vyhledávači „Picture Motion Browser“
automaticky spuštěno [Import Media
Files]. Pro ukončení vyberte [Cancel].
Kopírování snímků do počítače bez „Picture Motion Browser“
3 Když se na ploše automaticky
objeví obrazovka průvodce,
klepněte na [Open folder to view
files] t [OK] (pouze ve Windows
XP).
6 Poklepejte na složku [My
Documents] (ve Windows Vista:
„Documents“). Poté klepnutím
pravým tlačítkem myši okno „My
Documents“ vyvolejte místní
nabídku a klepněte na příkaz
[Paste].
1
1
2
2
• Pokud se obrazovka průvodce nezobrazí
automaticky, postupujte podle pokynů:
t „ve Windows 2000“ viz str. 71.
4 Poklepejte na [DCIM].
které chcete zkopírovat a uložit.
Poté klepnutím pravým tlačítkem
myši na soubor snímku vyvolejte
místní nabídku a klepněte na
příkaz [Copy].
• Jestliže v cílové složce existují snímky se
stejným názvem souboru, zobrazí se
dotaz s požadavkem na potvrzení
přepsání souboru. Pokud přepíšete
existující snímek novým, původní data
budou ze složky vymazána. Chcete-li
zkopírovat soubor snímku do počítače
bez přepisování, změňte název souboru a
poté soubor snímku zkopírujte. Mějte
však na paměti, že pokud změníte název
souboru (str. 72), možná nebudete
schopni přehrávat daný snímek ve
fotoaparátu.
Použití počítače
5 Poklepejte na složku se soubory,
Obrazové soubory se zkopírují do
složky „My Documents“ (ve
Windows Vista: „Documents“).
Ve Windows 2000
1
2
Po připojení fotoaparátu k počítači
poklepejte na [My Computer] t
[Removable Disk]. Pak pokračujte od
kroku 4.
• Informace o cílovém umístění souborů
snímků viz str. 68.
71
Prohlížení snímků uložených v počítači na fotoaparátu
kopírujícím na kartu „Memory Stick Duo“
V této části je popsán vzorový postup
použití počítače se systémem Windows.
Pokud soubor snímku po zkopírování do
počítače nezůstává na kartě „Memory
Stick Duo“, lze daný snímek opět
zobrazit ve fotoaparátu, jestliže soubor
snímku zkopírujete z počítače na kartu
„Memory Stick Duo“.
• Jestliže se název snímku nastavený
fotoaparátem nezměnil, krok 1 přeskočte.
• Některé snímky nebude možno přehrát kvůli
jejich velikosti.
• Firma Sony nezaručuje správné zobrazení
snímků ve fotoaparátu, pokud byly soubory
se snímky upraveny na počítači nebo
pořízeny jiným fotoaparátem.
• Pokud nejsou ve složce „Memory Stick
Duo“ žádné složky, vytvořte nejprve složku
(str. 53) pomocí fotoaparátu, a poté
překopírujte obrazové soubory.
1 Klepněte pravým tlačítkem myši
na soubor se snímkem a pak
klepněte na [Rename]. Změňte
jméno souboru na
„DSC0ssss“.
Místo ssss vložte číslo od 0001
do 9999.
1
2
• Jestliže se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení přepsání souboru, zadejte jiné
číslo.
• Podle nastavení počítače se může
zobrazit i přípona souboru. Přípona
souboru s fotografií je JPG a s
videoklipem AVI. Příponu neměňte.
72
2 Zkopírujte soubor snímku do
složky na kartě „Memory Stick
Duo“ následujícím postupem.
1Klepněte pravým tlačítkem myši na
soubor se snímkem a pak klepněte
na [Copy].
2Poklepejte na [Removable Disk]
nebo [Sony MemoryStick] ve složce
[My Computer].
3Klepněte pravým tlačítkem myši na
složku [sssMSDCF] ve složce
[DCIM], a pak klepněte na [Paste].
• sss znamená jakékoliv číslo v
rozsahu od 100 do 999.
Použití počítače Macintosh
S počítačem Macintosh můžete
kopírovat snímky do počítače.
• Aplikace „Picture Motion Browser“ není
kompatibilní s počítači Macintosh.
Doporučená konfigurace
počítače
Pro připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí pro
kopírování snímků
OS (předinstalovaný): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X(v10.1 až v10.4)
Zdířka USB: Standardní součást
Poznámky k připojení fotoaparátu
k počítači
1 Připravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Příprava fotoaparátu a počítače“ na
straně 66.
2 Připojte určený kabel USB.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Připojení fotoaparátu k počítači“ na
straně 66.
3 Zkopírujte soubory do počítače
Macintosh.
1Poklepejte na nově rozpoznanou
ikonu t [DCIM] t na složku, kam
se uloží soubory, které chcete
kopírovat.
2Soubory snímků uchopte myší a
přesuňte na ikonu pevného disku.
Soubory snímků se zkopírují na
pevný disk.
• Detaily o místě ukládání snímků
a názvech souborů viz str. 68.
4 Snímky v počítači můžete
Použití počítače
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení
(včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To
závisí na typech používaných USB zařízení.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB
kompatibilního s Hi-Speed USB
(odpovídajícího standardu USB 2.0)
umožňuje pokročilý (vysokorychlostní)
přenos, protože fotoaparát je kompatibilní s
Hi-Speed USB (odpovídá standardu
USB 2.0).
• Při připojování k počítači existují dva režimy
připojení USB, [Velkokap pam] (výchozí
nastavení) a [PTP]. Tato část popisuje jako
příklad [Velkokap pam]. Podrobnosti o
[PTP] viz str. 57.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po návratu počítače z úsporného režimu
nebo režimu spánku nemusí obnovit
okamžitě.
Kopírování snímků do
počítače a jejich prohlížení
prohlížet.
Poklepejte na ikonu pevného disku
t na složku obsahující zkopírované
soubory. Otevřete požadovaný
soubor snímku.
73
Použití počítače Macintosh
Odpojení zařízení USB
Když provádíte níže uvedený postup
nebo je fotoaparát odpojený od
počítače, přetáhněte nejdříve ikonu
disku nebo ikonu „Memory Stick Duo“
na ikonu „Trash“.
• odpojte určený kabel USB
• vyjmout kartu „Memory Stick Duo“
• vložit kartu „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní
paměti
• vypnout fotoaparát.
Technická podpora
Další informace o tomto produktu a
odpovědi na časté otázky lze nalézt
na webové stránce zákaznické
podpory společnosti Sony.
http://www.sony.net/
74
Prohlížení „Průvodce ke zdokonalení k
produktu Cyber-shot“
Když instalujete „Příručka k produktu
Cyber-shot“, nainstaluje se také
„Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“. „Průvodce ke zdokonalení
k produktu Cyber-shot“ poskytuje další
informace o využití fotoaparátu a
volitelného příslušenství.
Prohlížení ve Windows
Na ploše dvakrát klepněte na
(Step-up Guide).
Pro získání přístupu k „Step-up Guide“
v nabídce Start, poté klepněte na [Start]
t [All Programs] (v případě Windows
2000, [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Step-up Guide].
Prohlížení na počítačích
Macintosh
1 Zkopírujte složku [stepupguide]
ve složce [stepupguide] do
počítače.
2 Vyberte [stepupguide],
[language] a poté složku [CZ]
uloženou na CD-ROMu (je
součástí dodávky) a zkopírujte
všechny soubory do složky [CZ].
Pak je přepište soubory ve složce
[img] uložené v [stepupguide],
které se zkopírovaly do počítače v
kroku 1.
3 Když je kopírování dokončené,
• Pokud není na počítači nainstalován
program pro rozbalování souborů HQX,
nainstalujte Stuffit Expander.
Použití počítače
poklepejte na „stepupguide.hqx“
ve složce [stepupguide] a soubor
rozbalte. Poté poklepejte na
vytvořený soubor „stepupguide“.
75
Tisk fotografií
Postup při tisku fotografií
Při tisku snímků vyfotografovaných v režimu
[16:9] se mohou oba okraje oříznout, takže
vše před tiskem zkontrolujte (str. 90).
Přímý tisk na tiskárně vybavené slotem na karty PictBridge (str. 77)
Snímky lze vytisknout po přímém připojení fotoaparátu k
tiskárně splňující standard PictBridge.
Přímý tisk na tiskárně vybavené slotem na karty „Memory Stick“
Snímky lze vytisknout na tiskárně vybavené slotem na karty
„Memory Stick“.
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s
tiskárnou.
Tisk pomocí počítače
Snímky lze zkopírovat do počítače pomocí dodávaného
softwaru „Picture Motion Browser“ a poté je vytisknout.
Je možné tisknout snímky s vloženým datem (str. 65).
Tisk ve fotosběrně (str. 81)
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené
vaším fotoaparátem můžete vzít do fotosběrny. Ke snímkům,
které chcete vytisknout, můžete předem přidat značku
(Tisková objednávka).
76
Tisk snímků přímo na tiskárně
odpovídající standardu PictBridge
I v případě, že nemáte počítač, můžete
snímky pořízené vaším fotoaparátem
vytisknout po přímém připojení
fotoaparátu k tiskárně splňující standard
PictBridge.
Krok 1: Příprava
fotoaparátu
Připravte fotoaparát na připojení k
tiskárně pomocí určeného kabelu USB.
Tlačítko přehledu
• „PictBridge“ je založen na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Tlačítko MENU
Ovládací tlačítko
Při zobrazení jednoho snímku
Snímky lze tisknout po jednom na každý
list papíru.
• Aby během tisku nedošlo k vypnutí se
doporučuje použít plně dobitý modul
akumulátoru.
1 Stisknutím tlačítka MENU
zobrazte nabídku.
V zobrazení přehledu
Na list papíru lze vytisknout několik
snímků ve zmenšené velikosti. Můžete
vytisknout sadu stejných snímků (1)
nebo různé snímky (2).
2 Stiskněte B na ovládacím tlačítku
1
3 Vyberte
2
a vyberte
(Nastavení).
(Nastavení 2) pomocí
V, poté vyberte [Spojení USB]
pomocí v/V/B.
2
poté stiskněte z.
• Některé tiskárny nemusí poskytovat funkci
tisku přehledu snímků.
• Počet snímků, které lze vytisknout na
přehledu snímků, se u jednotlivých tiskáren
liší.
• Nelze tisknout videoklipy.
• Jestliže na displeji fotoaparátu bliká
indikátor
zhruba pět sekund
(upozornění na chybu), zkontrolujte
připojenou tiskárnu.
Tisk fotografií
4 Vyberte [PictBridge] pomocí B/v,
Režim USB je nastaven.
77
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající standardu PictBridge
Krok 2: Připojení
fotoaparátu k tiskárně
1 Připojte fotoaparát k tiskárně.
Krok 3: Tisk
Po dokončení kroku 2 se bez ohledu na
nastavení ovladače režimu zobrazí
nabídka tisku.
1 Vyberte požadovaný způsob tisku
1K
(USB) ·
konektoru
A/V OUT
pomocí v/V na ovládacím
tlačítku, poté stiskněte z.
[Vše ve složce]
Vytiskne všechny snímky ve složce.
[Sn. DPOF]
Určený kabel
USB
2 Do zdířky USB
Vytiskne všechny snímky se značkou
(Tisková objednávka) (str. 81)
bez ohledu na zobrazený snímek.
[Vybrat]
Vybere snímky a vytiskne všechny
vybrané snímky.
2 Zapněte fotoaparát a tiskárnu.
Po zapojení se zobrazí
indikátor
.
1Vyberte snímek, který chcete
vytisknout, pomocí b/B, poté
stiskněte z.
Na vybraném snímku se objeví
značka .
• Stejným způsobem vyberte i další
snímky.
2Vyberte [Tisk] pomocí V, poté
stiskněte z.
[Toto foto]
Tiskne zobrazený snímek.
Když je fotoaparát nastaven na režim
přehrávání, na displeji se zobrazí snímek
a nabídka tisku.
78
• Jestliže vyberete [Toto foto] a nastavíte
[Přehled] na [Zap.] v kroku 2, můžete
tisknout sadu stejných snímků jako
přehled snímků.
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající standardu PictBridge
2 Vyberte nastavení tisku pomocí
v/V/b/B.
3 Vyberte [OK] pomocí V/B, poté
stiskněte z.
Snímek je vytištěn.
• Neodpojujte určený kabel USB, je-li na
obrazovce zobrazen indikátor
(připojení PictBridge).
Indikátor
[Přehled]
Vyberte [Zap.], mají-li být snímky
vytištěny jako přehled snímků.
[Velikost]
Vyberte velikost papíru.
[Datum]
Vyberte [Den+Čas] nebo [Datum],
chcete-li do snímku vložit datum
nebo čas.
• Jestliže vyberete [Datum], vloží se datum
způsobem, který jste zvolili (str. 58).
Některé tiskárny tuto funkci
nepodporují.
[Počet]
Je-li volba [Přehled] nastavena na
hodnotu [Vyp.]:
Je-li volba [Přehled] nastavena na
hodnotu [Zap.]:
Vyberte počet sad snímků, který
chcete vytisknout jako přehled
snímků. Jestliže v kroku 1 vyberete
[Toto foto], vyberte počet kopií
snímku, které chcete vytisknout na
jeden list papíru.
• Určený počet snímků se nemusí vejít na
jeden list – záleží na počtu snímků.
Po kroku 3 vyberte volbu [Vybrat] a
poté požadovaný snímek pomocí v/V,
dále pokračujte krokem 1.
Tisk snímků na obrazovce
přehledu
Proveďte postupy „Krok 1: Příprava
fotoaparátu“ (str. 77) a „Krok 2:
Připojení fotoaparátu k tiskárně“ (str.
78), poté pokračujte takto.
Jestliže připojíte fotoaparát k tiskárně,
zobrazí se nabídka tisku. Výběrem
[Zrušit] nabídku tisku vypněte; poté
pokračujte takto.
1 Stiskněte
(Přehled).
Zobrazí se obrazovka přehledu.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte
nabídku.
Tisk fotografií
Vyberte počet kopií snímku, který
chcete vytisknout. Snímek se
vytiskne jako jednotlivý snímek.
Tisk dalších snímků
3 Vyberte [ ] (Tisk) pomocí B, poté
stiskněte z.
4 Vyberte požadovaný způsob tisku
pomocí v/V, poté stiskněte z.
79
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající standardu PictBridge
[Vybrat]
Vybere snímky a vytiskne všechny
vybrané snímky.
Vyberte snímek, který chcete
vytisknout, pomocí v/V/b/B, poté
stiskněte z pro zobrazení značky .
(Chcete-li vybrat další snímky,
zopakujte tento postup.) Poté stiskněte
tlačítko MENU.
[Sn. DPOF]
Vytiskne všechny snímky se značkou
(Tisková objednávka) bez ohledu
na zobrazený snímek.
[Vše ve složce]
Vytiskne všechny snímky ve složce.
5 Proveďte kroky 2 a 3 postupu „Krok 3:
Tisk“ (str. 78).
80
Tisk ve fotosběrně
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující
snímky pořízené vaším fotoaparátem
můžete vzít do fotosběrny. Pokud
provozovna poskytuje fotografické
služby podle standardu DPOF, lze
označit snímky značkou
(Tisková
objednávka) předem, takže není třeba
snímky znovu vybírat při tisku ve
fotosběrně.
Označení snímků v režimu
zpracování jednotlivých
snímků
Tlačítko MENU
Ovládací tlačítko
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze ve
fotosběrně vytisknout přímo z fotoaparátu.
Snímky zkopírujte na kartu „Memory Stick
Duo“ a poté vezměte kartu „Memory Stick
Duo“ do fotosběrny.
Co je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkce, jež umožňuje označit značkou
(Tisková objednávka) snímky na
kartě „Memory Stick Duo“, které si
přejete později vytisknout.
• Snímky se značkou
(Tisková
objednávka) můžete vytisknout také pomocí
tiskárny, která odpovídá standardu DPOF
(Digital Print Order Format) nebo pomocí
tiskárny vyhovující standardu PictBridge.
• Nelze označovat videoklipy.
Při tisku z karty „Memory Stick
Duo“ ve fotosběrně
vytisknout.
2 Stisknutím tlačítka MENU
zobrazte nabídku.
3 Vyberte [DPOF] pomocí b/B,
poté stiskněte z.
Ke snímku se přidá značka
(Tisková objednávka).
4 Chcete-li označit další snímky,
Tisk fotografií
• Ve fotosběrně se informujte, které typy karet
„Memory Stick Duo“ zpracovávají.
• Jestliže fotosběrna nezpracovává karty
„Memory Stick Duo“, zkopírujte snímky,
které chcete vytisknout, na jiné médium,
např. na disk CD-R a vezměte jej do
fotosběrny.
• Nezapomeňte vzít sebou adaptér Memory
Stick Duo.
• Než odnesete data snímků do fotosběrny,
vždy si pořiďte zálohu snímků na disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
• Chcete-li přidat na snímky datum,
informujte se ve fotosběrně.
1 Zobrazte snímek, který si přejete
zobrazte požadovaný snímek
pomocí b/B, poté stiskněte z.
Odstranění značky tisku v režimu
zpracování jednoho snímku
Stiskněte z v kroku 3 nebo 4.
81
Tisk ve fotosběrně
Označení snímků v režimu
zpracování přehledu
snímků
8 Vyberte [OK] pomocí B, poté
stiskněte z.
Značka
změní barvu na bílou.
1 Zobrazte obrazovku přehledu
(str. 29).
2 Stisknutím tlačítka MENU
zobrazte nabídku.
3 Vyberte [DPOF] pomocí b/B,
Chcete-li postup zrušit, vyberte [Zrušit]
v kroku 4 nebo vyberte [Ukončit] v
kroku 8, poté stiskněte z.
Odstranění značky tisku v režimu
přehledu
V kroku 5 vyberte snímky, ze kterých
chcete odstranit značku, poté stiskněte
z.
poté stiskněte z.
4 Vyberte [Vybrat] pomocí v/V,
poté stiskněte z.
• Nelze přidat značku
[Vše ve složce].
pro položku
5 Vyberte snímek, který chcete
označit, pomocí v/V/b/B, poté
stiskněte z.
U vybraného snímku se zobrazí
zelená značka
.
(zelený)
6 K označení dalších snímků
opakujte krok 5.
7 Stiskněte MENU.
82
Odstranění všech značek tisku ve
složce
V kroku 4 vyberte [Vše ve složce], poté
stiskněte z. Vyberte [Vyp.], poté
stiskněte z.
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití fotoaparátu objeví potíže, vyzkoušejte následující řešení.
1 Zkontrolujte položky na stránkách 84 až 92.
2 Vyjměte modul akumulátoru, vyčkejte přibližně minutu, vložte
modul akumulátoru zpět a fotoaparát zapněte.
3 Inicializujte nastavení (str. 56).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
Mějte na paměti, že posláním fotoaparátu do servisu dáváte svolení ke kontrole obsahu
interní paměti.
Klepnutím na jednu z následujících položek přejdete na stránku s vysvětlením
symptomů a příčin a s možnostmi nápravy.
Modul akumulátoru a napájení
84
89
Fotografování/snímání videoklipů
85
Vnitřní paměť
89
Prohlížení snímků
87
Tisk
90
Mazání/editace snímků
87
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
90
Počítače
88
Ostatní
Odstraňování problémů
„Memory Stick Duo“
91
83
Odstraňování problémů
Modul akumulátoru a napájení
Nelze vložit modul akumulátoru.
• Vložte modul akumulátoru tak, aby šlo stisknout páčku vysunutí akumulátoru.
Nelze zapnout fotoaparát.
• Po vložení modulu akumulátoru do fotoaparátu může chvíli trvat, než se fotoaparát
zapne.
• Vložte modul akumulátoru správně.
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 98). Zaměňtě modul akumulátoru novým.
• Použijte doporučený modul akumulátoru.
Fotoaprát se vypíná.
• Z důvodu úspory energie modulu akumulátoru se fotoaparát po třech minutách
nečinnosti automaticky vypne. Fotoaparát opět zapněte.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 98). Zaměňtě modul akumulátoru novým.
Ukazatel zbývající energie neukazuje správně.
• Tento jev se vyskytne v případě, že fotoaparát použijete v příliš horkém nebo chladném
prostředí.
• Ukazatel zbývající energie se neshoduje s aktuální zbývající energií akumulátoru.
Neshodu opravíte úplným vybitím a opětným nabitím modulu akumulátoru.
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 98). Zaměňtě modul akumulátoru novým.
Nelze nabít modul akumulátoru.
• Modul akumulátoru nelze nabít pomocí adaptéru AC (není součástí dodávky).
84
Odstraňování problémů
Fotografování/snímání videoklipů
Nezle nahrát snímky.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“. Jsou-li
plné, proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nepotřebné snímky (str. 28).
– Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při pořizování fotografií nastavte režim fotografování do jiné polohy než
• Při natáčení videoklipů nastavte ovladač režimů na
.
.
Scéna není na displeji zobrazena.
• Fotoaparát je nastaven do režimu přehrávání. Stiskněte
(Přehrávání) pro přepnutí
do režimu nahrávání (str. 28).
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Fotografujte v režimu
(Makro). Při snímání (str. 23) umístěte
objektiv ve větší vzdálenosti, než je nejmenší přípustná vzdálenost pro snímání objektu,
tj. přibližně 5 cm (W)/35 cm (T) od objektivu .
• V režimu Scéna je vybrán během fotografování
(Soumrak) nebo
(Krajina).
• Je vybrána funkce přednastavení zaostření. Vyberte režim automatického zaostření
(str. 35).
• Viz „Když je objekt rozostřený„ na straně 36.
Transfokátor nefunguje.
• Inteligentní transfokátor není možné použít, je-li velikost snímku nastavena na
[8M] (DSC-S780), [7M] (DSC-S750) nebo [3:2].
• Digitální zoom nelze použít v těchto případech:
– [Detekce obličejů] je nastavena na [Zap.].
– Nahráváte videa.
• Během nahrávání videoklipů nelze měnit stupeň přiblížení.
• Blesk je nastaven na
(vypnutý blesk) (str. 22).
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– [Mode] (Nahr. režim) je nastaveno na [Série] (str. 40).
– V režimu Scéna je vybrán
(režim Vysoká citlivost) nebo
(str. 27).
– Nahrávání videoklipů.
• Nastavte blesk na (nucený blesk) při vybraném režimu Scéna
(režim Pláž) nebo
(režim Sníh) (str. 22).
(režim Soumrak)
(režim Krajina),
Odstraňování problémů
Blesk nepracuje.
85
Odstraňování problémů
Na snímcích vyfotografovaných s pomocí blesku se vyskytují skvrny.
• Záblesk blesku se odrazil v poletujících částicích (prach, pyl atd.) a objevil se na
snímku. Nejedná se o závadu (str. 11).
Funkce makrosnímku nepracuje.
• V režimu Scéna je vybrán
(režim Soumrak) nebo
(režim Krajina) (str. 27).
Nezobrazuje se datum a čas.
• Při fotografování se nezobrazuje datum a čas. Tyto hodnoty se zobrazují pouze během
přehrávání.
Nelze vložit data do snímků.
• Tento fotoaparát není vybaven funkcí přidání data na snímky (str. 90).
Pomocí „Picture Motion Browser“ můžete tisknout nebo ukládat fotografie s datem
(str. 65).
Indikátory clony a rychlosti závěrky blikají po namáčknutí a podržení tlačítka
spouště.
• Expozice je nesprávná. Nastavte expozici správně (str. 34).
Displej je příliš tmavý nebo příliš jasný.
• Vyberte jas podsvícení displeje LCD (str. 18).
Snímek je příliš tmavý.
• Fotografujete objekt v protisvětle. Vyberte režim měření (str. 37) nebo nastavte
expozici (str. 34).
Snímek je příliš světlý.
• Nastavte expozici (str. 34).
Barvy snímku nejsou správné.
• Nastavte [COLOR] (Barevný režim) na [Normální] (str. 33).
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
• Dochází k rozmazání snímku a na snímku se objevují bílé, černé, červené, fialové jiné
skvrny. Nejedná se o závadu.
Při prohlížení displeje na tmavém místě se ve snímku zobrazí šum.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Toto nemá vliv na nahraný snímek.
86
Odstraňování problémů
Oči fotografované osoby jsou červené.
• Nastavte [Bez červ. očí] v nabídce
(Nastavení) na [Zap.] (str. 51).
• Snímejte objekt s použitím blesku ze vzdálenosti bližší, než je maximální dosah blesku.
• Vyfotografujte objekt po rozsvícení v místnosti.
Na displeji se zobrazují body, které nemizí.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nenahrávají (str. 2).
Nelze pořizovat série snímků.
• Vnitřní paměť nebo karta „Memory Stick Duo“ jsou plné. Vymažte nepotřebné
snímky (str. 28).
• Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý modul akumulátoru.
Prohlížení snímků
Nelze přehrávat snímky.
• Stiskněte tlačítko
(Přehrávání) (str. 28).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn (str. 72).
• Firma Sony nezaručuje správné zobrazení snímků ve fotoaparátu, pokud byly soubory
se snímky upraveny na počítači nebo pořízeny jiným fotoaparátem.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odpojte zařízení USB (str. 68).
Nezobrazuje se datum a čas.
• Indikátory displeje jsou vypnuty. Indikátory displeje se zobrazí po stisknutí v (DISP)
na ovládacím tlačítku (str. 18).
Na počátku přehrávání se snímek jeví hrubý.
• Může to být důsledkem zpracování snímku. Nejedná se o závadu.
Snímek nelze zobrazit na obrazovce televizoru.
na barevný systém vašeho televizoru (str. 57).
• Zkontrolujte, zda je připojení správné (str. 59).
Mazání/editace snímků
Nelze vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (str. 44).
Odstraňování problémů
• Zkontrolujte položku [Videovýstup], zda je výstupní videosignál fotoaparátu nastaven
Nepracuje funkce změny velikosti snímku.
• Nelze měnit velikost videoklipů.
87
Odstraňování problémů
Počítače
Není známa kompatibilita operačního systému počítače s fotoaparátem.
• Přečtěte si informace v části „Doporučená konfigurace počítače“ na straně 61 pro
systém Windows a na str. 73 pro systém Macintosh.
Karta „Memory Stick PRO Duo“ není rozpoznána počítačem po vložení do
čtečky karet „Memory Stick“.
• Zkontrolujte, zda počítač a adaptér Memory Stick Reader/Writer podporují karty
„Memory Stick PRO Duo“. Uživatelé počítačů a adaptérů Memory Stick Readers/
Writers vyrobených jinými společnostmi než Sony by měli kontaktovat příslušné
výrobce.
• Není-li karta „Memory Stick PRO Duo“ podporována, připojte fotoaparát k počítači
(strany 66 a 73). Počítač rozpozná kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapněte fotoaparát.
• Pokud je úroveň nabití baterie nízká, vložte nabitý modul akumulátoru nebo použijte
AC adaptér (není součástí dodávky).
• Nastavte [Spojení USB] na [Velkokap pam] v nabídce
(Nastavení) (str. 57).
• Použijte určený kabel USB (je součástí dodávky) (str. 66).
• Odpojte určený kabel USB od počítače i fotoaparátu a znovu jej pevně připojte.
• Ze zdířek USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice a
myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení
(str. 66).
Nelze kopírovat snímky.
• Správně propojte fotoaparát a počítač pomocí připojení USB (str. 66).
• Postupujte podle postupu kopírování určeného pro váš operační systém (strany 62 a
73).
• Fotografujete-li snímky na kartu „Memory Stick Duo“ formátovanou počítačem,
nemusí se zdařit kopírování snímků do počítače. Fotografujte na kartu „Memory Stick
Duo“ zformátovanou ve fotoaparátu (str. 53).
Po připojení USB se software „Picture Motion Browser“ nespustí automaticky.
• Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač, počítač musí být zapnutý (str. 66).
Na Vašem počítači nelze snímky přehrávat.
• Používáte-li aplikaci „Picture Motion Browser“, nahlédněte do nápovědy „Picture
Motion Browser Guide“ (str. 65).
• Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru.
88
Odstraňování problémů
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu v počítači přerušovány šumem.
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti nebo z karty „Memory Stick Duo“.
Zkopírujte videoklip na pevný disk počítače, poté přehrajte videoklip z pevného disku
(str. 66).
Nelze vytisknout snímek.
• Viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
Snímky dříve překopírované do počítače nelze prohlížet na fotoaparátu.
• Zkopírujte je do složky rozpoznávané fotoaparátem, např. „101MSDCF“ (str. 68).
• Postupujte podle pokynů (str. 72).
„Memory Stick Duo“
Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ji správným směrem.
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick Duo“. Nelze jej
obnovit.
Vnitřní paměť
Nelze přehrávat ani nahrávat snímky do vnitřní paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo“. Vyjměte ji.
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo“.
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Zkopírujte snímek na kartu „Memory Stick Duo“
s dostatečnou volnou kapacitou.
• Tato funkce není dostupná.
Odstraňování problémů
Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze zkopírovat do
vnitřní paměti.
89
Odstraňování problémů
Tisk
Viz „Tiskárna kompatibilní s PictBridge“ společně s následujícími položkami.
Snímky se tisknou s oříznutými okraji.
• Podle typu tiskárny může dojít k oříznutí okrajů snímku. K oříznutí bočního okraje
může dojít zvláště tehdy, tisknete-li snímek vyfotografovaný s velikostí snímku
nastavenou na [16:9].
• Při tisku snímků na vlastní tiskárně, zrušte oříznutí či nastavení bez okrajů. Informujte
se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Při tisku snímků ve fotosběrně požádejte, zda mohou snímky vytisknout bez oříznutí
obou okrajů.
Nelze tisknout snímky s vloženým datem.
• Snímky s vloženým datem lze tisknout pomocí „Picture Motion Browser“ (str. 65).
• Tento fotoaparát není vybaven funkcí přidání data na snímky. Ale vzhledem k tomu, že
snímky vyfotografované tímto fotoaparátem obsahují informace o datu pořízení,
můžete vytisknout snímky s přidaným datem, pokud tiskárna nebo software dokáže
rozpoznat informace ve formátu Exif. Informace o kompatibilitě formátu Exif získáte u
výrobce tiskárny nebo softwaru.
• Pokud používáte fotosběrnu, požádejte o přidání data na snímky.
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard PictBridge.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna splňuje standard PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Nastavte [Spojení USB] na [PictBridge] v nabídce
(Nastavení) (str. 57).
• Odpojte určený kabel USB a znovu jej připojte. Pokud se na tiskárně objeví chybové
hlášení, vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
Nelze tisknout snímky.
• Zkontrolujte, zda jsou fotoaparát a tiskárna řádně připojeny pomocí určeného kabelu
USB.
• Zapněte tiskárnu. Další informace najdete v uživatelské příručce dodávané s tiskárnou.
• Vyberete-li během tisku příkaz [Ukončit], snímky se možná nevytisknou. Odpojte
určený kabel USB a znovu jej připojte. Odpojte určený kabel USB a znovu jej připojte.
Jestliže stále nemůžete vytisknout své snímky, odpojte určený kabel USB, vypněte
tiskárnu a poté ji zapněte a znovu zapojte určený kabel USB.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty než tímto fotoaparátem nebo snímky upravené v
počítači mohou mít problémy s tiskem.
90
Odstraňování problémů
Tisk je zrušen.
• Odpojili jste určený kabel USB ještě před zobrazením značky
(připojení
PictBridge).
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna
nabízí uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem
tiskárny.
V části snímku, kam se vkládá datum, se vytiskne „---- -- --“.
• Snímek, který nemá zaznamenaná data, nelze vytisknout s vloženým datem. Nastavte
[Datum] na [Vyp.] a snímek znovu vytiskněte (str. 79).
Nelze vybrat velikost tisku.
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované
velikosti.
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Kdykoliv po připojení tiskárny k fotoaparátu změníte velikost papíru, odpojte a
připojte určený kabel USB.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte nastavení fotoaparátu
(str. 79) nebo tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. V závislosti na typu tiskárny to
může chvilku trvat.
Ostatní
Nelze obnovit číslo souboru.
Aby bylo možné inicializovat čísla obrázku, naformátujte „Memory Stick Duo“ (str. 52,
53) nebo vnitřní paměť a pak inicializujte nastavení (str. 56). Veškerá data na kartě
„Memory Stick Duo“ a v interní paměti budou vymazána a veškerá nastavení včetně
data budou nastavena na výchozí hodnoty.
Fotoaparát nepracuje s vysunutým objektivem.
• Nepokoušejte se pohybovat nepohyblivým objektivem silou.
• Vložte nabitý modul akumulátoru a fotoaparát opět zapněte.
Odstraňování problémů
• Když změníte záznamové médium, nelze inicializovat čísla souborů ve fotoaparátu.
91
Odstraňování problémů
Objektiv je zamlžený.
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho v klidu přibližně
hodinu, teprve poté jej znovu použijete.
Vypnete-li fotoaparát, objektiv se nepohybuje.
• Modul akumulátoru je vybitý. Zaměňte jej nabitým modulem akumulátoru.
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
• Nejedná se o závadu.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Nastavení hodin.
• Znovu nastavte datum a čas (str. 58).
Chcete změnit datum nebo čas.
• Znovu nastavte datum a čas (str. 58).
92
Výstražné zprávy
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy,
postupujte podle příslušných pokynů.
E
Memory Stick uzamčen
• Používáte kartu „Memory Stick
Duo“ s ochranou proti zápisu na
kartu a pojistka ochrany je nastavena
do polohy LOCK. Nastavte pojistku
do polohy nahrávání.
• Kapacita akumulátoru je nízká.
Ihned nabijte modul akumulátoru. V
závislosti na podmínkách použití a
typu akumulátoru může indikátor
blikat i v případě, že akumulátoru
zbývá ještě 5 až 10 minut.
K použití jen s kompatibilními
akumulátory
• Modul akumulátoru není typu
NP-BK1.
Chyba systému
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Chyba vnitřní paměti
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Opět vložte Memory Stick
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“
správně.
Ve vnitřní paměti není místo
Na Memory Stick není místo
• Vymažte nepotřebné snímky nebo
soubory (str. 28).
Paměť jen ke čtení
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo
mazat snímky na této kartě
„Memory Stick Duo“.
Chybí soubor
• Do vnitřní paměti nebyly nahrány
žádné snímky, které mohou být
přehrány.
Ve složce nejsou soubory
• V této složce nejsou nahrány žádné
snímky, které lze přehrát.
• Při kopírování snímků z počítače jste
nepostupovali správně (str. 72).
• Vloženou kartu „Memory Stick
Chyba složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již
existuje složka se stejnými prvními
třemi čísly (např.: 123MSDCF a
123ABCDE). Vyberte jinou nebo
vytvořte novou složku (str. 53, 54).
Chyba typu Memory Stick
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze používat ve fotoaparátu
(str. 96).
Chyba při formátování
Nelze vytvářet složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již
existuje složka s názvem začínajícím
na „999“. V takovém případě nelze
vytvořit žádné složky.
Odstraňování problémů
Duo“ nelze používat ve fotoaparátu
(str. 96).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškozena.
• Konektor karty „Memory Stick
Duo“ je znečištěn.
• Znovu zformátujte médium
(str. 52 a 53).
93
Výstražné zprávy
Nelze nahrávat
• Fotoaparát nemůže nahrávat snímky
do vybrané složky. Vyberte jinou
složku (str. 54).
Chyba souboru
• Při přehrávání snímku došlo k chybě.
Chráněný soubor
• Zrušte ochranu (str. 43).
Nadměrná velikost snímku
• Přehráváte snímek o velikosti, kterou
Připojení k zařízení PictBridge
• Zkoušeli jste tisknout snímky před
dokončením připojení k tiskárně.
Připojte fotoaparát k tiskárně
kompatibilní se standardem
PictBridge.
Není snímek k tisku
• Pokusili jste se vyvolat [Sn. DPOF],
aniž by byla u snímků uvedena
značka DPOF (Tisková objednávka).
• Pokusili jste se vyvolat funkci [Vše ve
složce], třebaže byla vybrána složka
obsahující jen videoklipy. Nelze
tisknout videoklipy.
nelze na fotoaparátu přehrávat.
Neplatná operace
• Snažíte se přehrávat soubor, který
není kompatibilní s tímto
fotoaparátem.
(Indikátor varování při otřesech)
Tiskárna pracuje
Chyba papíru
Není papír
Chyba inkoustu
Málo inkoustu
Není inkoust
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Chvění fotoaparátu má největší
význam při nedostatku světla.
Použijte blesk nebo umístěte
fotoaparát na stativ pro zajištění
proti pohybu.
Chyba tiskárny
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte, zda snímek, který si
přejete vytisknout, není poškozen.
Umožněte spojení tiskárny
• [Spojení USB] je nastaveno na
[PictBridge], ačkoliv je fotoaparát
připojen k zařízení, jež není
kompatibilní se standardem
PictBridge. Zkontrolujte zařízení.
• Spojení nebylo navázáno. Odpojte
určený kabel USB a znovu jej
připojte. Pokud se na tiskárně objeví
chybové hlášení, vyhledejte
uživatelskou příručku dodávanou s
tiskárnou.
94
• Přenos dat do tiskárny možná ještě
není dokončen. Neodpojujte určený
kabel USB.
Zpracování
• Tiskárna právě stornuje aktuální
tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout,
dokud tato operace neskončí. V
závislosti na typu tiskárny to může
chvilku trvat.
Ostatní
Používání fotoaparátu v zahraničí —
zdroje napájení
Můžete použít nabíječku akumulátoru (je součástí dodávky), nebo adaptér AC-LS5K
AC (není součástí dodávky) ve všech zemích a oblastech kde je napětí 100 V až 240 V
AC, 50/60Hz.
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může
způsobit poruchu přístroje.
Ostatní
95
Karta „Memory Stick Duo“
Karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktní přenositelné IC záznamové
médium. Typy karty „Memory Stick
Duo“, které lze používat s tímto
fotoaparátem, naleznete v tabulce.
Nelze však zaručit správnou práci všech
funkcí karty „Memory Stick Duo“.
Typ karty „Memory Stick“
Záznam/
přehrávání
Memory Stick Duo
(s MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*3
*1) „Memory
Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ jsou vybaveny funkcemi MagicGate .
MagicGate je technologie na ochranu
autorských práv používající šifrování.
Nahrávání a přehrávání dat vyžadující
funkce MagicGate nelze zpracovávat tímto
fotoaparátem.
*2) Fotoaparát nepodporuje vysokorychlostní
přenos dat pomocí paralelního rozhraní.
*3) Fotoaparát nepodporuje 8bitový paralelní
přenos dat. Podporuje 4bitový paralelní
přenos dat odpovídající „Memory Stick
PRO Duo“.
• Tento software je kompatibilní s „Memory
Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratkou
„Memory Stick Micro“.
• Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná
počítačem nemusí vždy spolupracovat s
tímto fotoaparátem.
• Rychlost čtení a zápisu dat se liší podle
kombinace karty „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavení.
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory
Stick Duo“ nevyjímejte.
96
• V následujících případech může dojít k
poškození dat:
– Jestliže vyjmete kartu „Memory Stick
Duo“ nebo vypnete fotoaparát během
operace čtení nebo zápisu.
– Při použití karty „Memory Stick Duo“ v
prostředí se silným elektrostatickým
nábojem nebo elektromagnetickým
rušením.
• Doporučujeme zálohovat důležitá data na
pevný disk počítače.
• Při zápisu do plochy pro poznámky na kartu
netlačte.
• Nelepte na kartu „Memory Stick Duo“ ani
na adaptér Memory Stick Duo žádné štítky.
• Při přenášení a ukládání karty „Memory
Stick Duo“ používejte přiložený obal.
• Nedotýkejte se kontaktů karty „Memory
Stick Duo“ prsty ani kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte a
nevystavujte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte
ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před
působením vody.
• Neponechávejte kartu „Memory Stick Duo“
v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem
spolknout.
• Do slotu Memory Stick Duo nevkládejte
jinou kartu než „Memory Stick Duo“. Jinak
může dojít k poruše.
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu
„Memory Stick Duo“ za následujících
podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např. v
autě zaparkovaném na přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Na vlhkých místech nebo místech s
přítomností korozívních látek
Karta „Memory Stick Duo“
Poznámky k používání karty
Memory Stick Duo (není součástí
dodávky)
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ se
zařízením kompatibilním s kartou „Memory
Stick“ si ověřte, že je karta „Memory Stick
Duo“ vložena do adaptéru Memory Stick
Duo. Jestliže vkládáte kartu „Memory Stick
Duo“ do zařízení kompatibilního s kartami
„Memory Stick“ bez adaptéru Memory Stick
Duo, může se stát, že karta nepůjde ze
zařízení vyjmout.
• Při vložení karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo zkontrolujte, že
je karta „Memory Stick Duo“ vložena
správným směrem, poté ji zasuňte na
doraz.Nesprávné vložení by mohlo způsobit
závadu.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“
vložené do adaptéru Memory Stick Duo v
zařízení kompatibilním s kartami „Memory
Stick“ si ověřte, že je adaptér Memory Stick
Duo vložen správným směrem. Nesprávné
použití může poškodit zařízení.
• Adaptér Memory Stick Duo nevkládejte do
zařízení kompatibilního s kartami „Memory
Stick“ bez připojené karty „Memory Stick
Duo“. Mohlo by dojít k nesprávné funkci
přístroje.
Poznámky k používání karty
„Memory Stick PRO Duo“ (není
součástí dodávky)
Ve fotoaparátu lze použít karty „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou až 8 GB.
Poznámky k používání karty
„Memory Stick Micro“ (není
součástí dodávky)
Ostatní
• Při používání karty „Memory Stick Micro“
ve fotoaparátu si ověřte, že vkládáte kartu
„Memory Stick Micro“ do adaptéru „M2“
velikosti Duo. Jestliže vkládáte kartu
„Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez
adaptéru „M2“ velikosti Duo, může se stát,
že karta nepůjde z fotoaparátu vyjmout.
• Neponechávejte kartu „Memory Stick
Micro“ v dosahu malých dětí. Mohly by ji
omylem spolknout.
97
O modulu akumulátoru
O nabíjení modulu akumulátoru
Doporučujeme dobíjet modul
akumulátoru při teplotě v rozmezí 10°C
až 30°C. V jiném rozmezí
nemusí dojít k řádnému dobití baterie.
Efektivní použití modulu
akumulátoru
• V chladném prostředí se výkon akumulátoru
sníží. Z tohoto důvodu je doba funčnosti
akumulátoru v chladných podmínkách
kratší. K zajištění delšího použití baterie
doporučujeme následující postupy:
– Vložte akumulátor do kapsy blízko vašeho
těla aby se zahřál a vložte jej do
fotoaparátu bezprostředně před
fotografováním.
• Při častém použití blesku a zoomu se baterie
rychle vybije.
• Doporučujeme nosit náhradní moduly
akumulátoru zajišťujících dvojnásobek nebo
trojnásobek doby focení a pořizování
zkušebních snímků.
• Akumulátor nevystavujte vlhku a vodě.
Modul akumulátoru není voděvzdorný.
• Neponechávejte modul akumulátoru na
horkých místech, jako je automobil nebo
přímé sluneční záření.
Skladování modulu akumulátoru
• Akumulátor před uskladněním zcela vybijte
a uskladněte na suchém a chladném místě.
Chcete-li zachovat funkci modulu
akumulátoru, zcela jej nabijte a opět vybijte
použitím fotoaparátu minimálně jednou
ročne během uskladnění.
• Chcete-li akumulátor vybít, ponechte
fotoaparát v režimu prezentace (strana 45)
dokud se nevypne.
• Modul akumulátoru noste v igelitovém
obalu a isolujte jej od kovových předmětů
aby nedošlo k jeho znečištění nebo ke
zkratu.
O životnosti akumulátoru
• Životnost akumulátoru je omezená. S
opakovaným použitím se kapacita
akumulátoru časem snižuje. Pokud
zaznamenáte snížení kapacity a jste nuceni
akumulátor často dobíjet, doporučujeme jej
nahradit novým akumulátorem.
98
• Životnost akumulátoru se liší v závislosti na
podmínkách uskladnění a prostředí a
podmínkách použití.
O nabíječce akumulátoru
O nabíječce akumulátoru
• Pomocí nabíječky dodané s fotoaparátem
nabíjejte pouze akumulátory typu NP-BK.
Pokud se pokusíte nabíjet jiné typy
akumulátoru, může dojít k úniku, přehřátí
nebo explozi a následnému zranění
elektrickým proudem nebo popáleninám.
• Nabitý akumulátor vyjměte z nabíječky
Pokud nabitý akumulátor ponecháte v
nabíječce, můžete snížit jeho životnost.
• Po rozsvícení indikátoru CHARGE vyjměte
dobíjený akumulátor a vložte jej do
fotoaparátu dokud nezapadne. Pokud se
indikátor CHARGE opět rozsvítí, může to
znamenat chybu akumulátoru nebo vložení
nesprávného typu akumulátoru.
Zkontrolujte, zda byl vložen správný typ
akumulátoru. Pokud je typ akumulátoru
správný, vyjměte akumulátor, zaměňte jej
novým a zkontrolujte zda nabíječka pracuje
správně. Pokud nabíječka pracuje správně,
mohlo dojít k chybě akumulátoru.
Ostatní
99
Rejstřík
Rejstřík
A
E
Autom. Prohlížení ..............51
EV ....................................... 34
Formátování .......... 52, 53
Expozice ............................... 8
„Memory Stick Duo“.........96
Automatické zaostření.........6
Měření dle středu ............... 37
AVI.......................................69
F
Mode....................................40
B
Formátovat ................... 52, 53
Modul akumulátoru ...........98
Barevný režim.....................33
Fotoaparát .......................... 50
Barva......................................9
N
Bez červ. očí ........................51
H
Blesk (fotografování).........11
Histogram ........................... 18
Položky.........................31
Blesk (Vyváž. bílé).............38
Hlasitost .............................. 28
Snímání ........................ 32
Blokování zaostřené
vzdálenosti .............21, 36
I
Nabídka fotografování....... 32
Bohaté .................................33
Indikátor ............................. 14
Nabíječka akumulátoru..... 99
Nahr. režim.......................... 40
C
Indikátor expozice/zaostření
(AE/AF) ................ 21, 36
Chránit.................................43
Inicializace .......................... 56
Napájecí adaptér ................ 13
Cíl k uložení souborů.........68
Instalace .............................. 63
Nastav. hodin....................... 58
Clona......................................8
Inteligentní transfokátor... 50
Nastavení..................41, 47, 49
ISO .................................. 8, 39
Fotoaparát....................50
Černobílý.............................33
Nabídka ............................... 30
Zobrazení..................... 42
Č
J
Jazyk .................................... 56
D
Jednobodové měření ......... 37
Datum..................................58
JPG...................................... 69
DC IN konektor .................13
Namáčknutí spouště ............ 6
Nastavení 1 ..................56
Nastavení 2 ..................57
Nástroj Memory Stick
....................................... 53
Nástroj vnitřní paměti
....................................... 52
Denní světlo........................39
K
Nastavení 1.......................... 56
Detekce obličejů.................32
konektor USB-A/V OUT
...................................... 13
Nastavení 2.......................... 57
Digitál. transf. ...................50
DirectX................................63
DISP .................................... 18
Displej
Indikátor ......................14
Podsvícení displeje LCD
....................................... 18
Změna displeje ............ 18
DPOF ..................................81
Držení fotoaparátu.............21
Kopírovat ............................ 55
Nastavení expozice EV
................................. 18, 34
Kopírování snímků do
počítače........................ 66
Nástroj Memory Stick
....................................... 53
Krajina ................................ 26
Nástroj vnitřní paměti
....................................... 52
Kvalita snímku ................... 10
L
LCD displej ........................ 18
M
Makro.................................. 23
100
Mazání ................................. 28
Název souboru....................68
Názvy a složky pro ukládání
obrazových souborů ... 68
Nitkový kříž jednobodového
měření expozice .......... 37
NTSC ................................... 57
Nucený blesk ......................22
Rejstřík
O
Oblačno ...............................38
Obrazovka přehledu ..........29
Používání fotoaparátu v
zahraničí....................... 95
Složka...................................42
Přednastavení zaostření .... 35
Výběr............................42
Vytvoření .....................53
Přeexponováno .................... 8
Změna ..........................54
Přehrávání........................... 28
Sníh ......................................26
Ořezat ..................................48
Přesná digitální transfokace
...................................... 50
Snímání
OS...................................62, 73
Připojení
Odstraňování problémů .....83
Optický transfokátor....22, 50
Ostrost..................................41
Počítač.......................... 66
Ostření .......................6, 22, 35
Tiskárna ....................... 78
Otočit ...................................47
TV................................. 59
Přímý tisk ............................ 77
P
Přípona ................................ 72
PAL ......................................57
Přír.funkce........................... 51
PC .........................................61
Přírodní ............................... 33
PictBridge ...................... 57, 77
Příručka funkcí ................... 51
Picture Motion Browser.....65
PTP ...................................... 57
Fotografie .....................21
Videoklip......................21
Softwaru ........................63, 65
Soumrak ..............................26
Spojení USB........................57
Střed AF ..............................35
T
Tisk.......................................76
Režim jednotlivých
snímků ..........................77
Pixel......................................10
Režim přehledu ...........77
Pláž .......................................26
R
Počítač..................................61
Tisk přehledu ......................77
Rámeček autofokusu......... 36
Doporučené prostředí
.................................62, 73
Tisk ve fotosběrně ..............81
Režim automatického
nastavení ...................... 21
Transfokace .........................22
Kopírování snímků
.................................66, 73
Režim automatický program
...................................... 20
Macintosh.....................73
Režim blesku ...................... 22
Prohlížení snímků
uložených v počítači na
fotoaparátu...................72
Režim fotografování .......... 20
Software .......................63
Režim nahrávání videoklipů
...................................... 20
Windows.......................61
Režim měření ..................... 37
Počítač Macintosh...............73
Režim tisku jednotlivých
snímků.......................... 77
Doporučené prostředí
.......................................73
Rozmazání ............................ 7
Počítač se systémem
Windows.......................61
Podexponováno ....................8
Pomalá synchronizace ........22
Popis součástí ......................12
Portrét za soumraku ...........26
Post. přehr. .........................45
TV ........................................59
Tvorba nahr. složky ............53
U
Určený kabel A/V ..............59
Určený kabel USB .......66, 78
V
Rychlé převíjení vpřed/vzad
...................................... 28
Velikost snímku ............10, 24
Rychlost závěrky .................. 8
VGA.....................................24
S
Velkokap pam .....................57
Videovýstup ........................57
Více. AF...............................35
Samospoušť......................... 23
Vícebodové měření ............37
Sépie .................................... 33
Vnitřní paměť......................19
Série ..................................... 40
Volba scény .........................25
Rejstřík
Doporučené prostředí
.......................................62
Transfokace při přehrávání
.......................................28
Vypnutý blesk.....................22
101
Rejstřík
Vysoká citlivost ..................26
Vyváž. bílé...........................38
Výběr složky .......................42
Výkon blesku ......................41
Výstražné zprávy ................93
Z
Zamlžení..............................26
Zářivky ................................38
Změna nahr. složky ............54
Změna vel. ........................46
Značka Tisková objednávka
.......................................81
Zobrazení nabídky .............42
Zvuk.....................................56
Ž
Žárovky ...............................38
102
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Download PDF

advertising