Sony DSC-S930 S930 Digitální kompaktní fotoaparát Návod k obsluze

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Sony DSC-S930 S930 Digitální kompaktní fotoaparát Návod k obsluze | Manualzz
Cyfrowy aparat fotograficzny
Digitální fotoaparát
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
PL
DSC-S930
CZ
Szczegółowe informacje na temat czynności zaawansowanych
zawiera „Podręcznik aparatu Cyber-shot” (PDF) i
publikacja „Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych” na dysku CD-ROM (w zestawie).
Podrobnosti o složitějších operacích naleznete v příručce
„Příručka k produktu Cyber-shot“ (PDF) a
„Průvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“ na
disku CD-ROM (je součástí dodávky).
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi oraz
zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
Návod k obsluze
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.
© 2009 Sony Corporation
4-126-520-91(1)
Polski
Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
[ Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Uwaga dla klientów w
Europie
[ Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest firma Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Autoryzowanym
przedstawicielem w sprawach bezpieczeństwa
produktu i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać
informacje na temat dowolnych usług lub
gwarancji, należy zapoznać się z adresami
podanymi w oddzielnych dokumentach o
usługach i gwarancji.
Niniejszy produkt został przetestowany i
uznany za spełniający wymagania dyrektywy
EMC dotyczące korzystania z kabli
połączeniowych o długości poniżej 3 metrów.
[ Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może wpływać
pole elektromagnetyczne o określonej
częstotliwości.
[ Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
przesyłania danych, należy uruchomić
ponownie aplikację lub odłączyć, a następnie
ponownie podłączyć kabel komunikacyjny
(USB itp.).
2
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może być
traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
[ Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana
jako odpad komunalny. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane
jest stałe podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki. W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
PL
3
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ........................................................ 5
Wprowadzenie ................................................................................. 7
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia ................................................... 7
1 Wkładanie baterii/karty pamięci „Memory Stick Duo”
(sprzedawana oddzielnie) ............................................................................ 8
2 Włączanie aparatu/ustawianie zegara ...................................................... 10
Proste fotografowanie .................................................................. 11
Tryb fotografowania/Zoom/Lampa błyskowa/Makro/Samowyzwalacz/Ekran/
Rozmiar zdjęcia ......................................................................................... 12
Wyświetlanie/usuwanie obrazów ................................................ 14
Wskaźniki na wyświetlaczu .......................................................... 16
Zmiana ustawień – Menu/Nastawienia ....................................... 19
Opcje menu .............................................................................................. 21
Opcje menu Nastawienia ........................................................................... 22
Korzystanie z komputera ............................................................. 23
Obsługiwane systemy operacyjne dla połączenia USB i aplikacji
(w zestawie) .............................................................................................. 23
„Podręcznik aparatu Cyber-shot” — wyświetlanie ....................................... 24
Wydajność akumulatora i pojemność pamięci .......................... 25
Wydajność akumulatora i liczba zdjęć, które można zarejestrować/
obejrzeć ................................................................................................... 25
Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów ........................................................ 26
Rozwiązywanie problemów ......................................................... 27
Baterie i zasilanie ....................................................................................... 27
Robienie zdjęć/nagrywanie filmów .............................................................. 28
Oglądanie obrazów ................................................................................... 29
Środki ostrożności ........................................................................ 30
Dane techniczne ............................................................................ 32
4
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
[ Kopia zapasowa danych
znajdujących się w pamięci
wewnętrznej i na karcie „Memory
Stick Duo”
Nie wyłączać aparatu, nie wyjmować baterii
ani nie wyjmować karty pamięci „Memory
Stick Duo”, jeśli świeci się lampka dostępu. W
przeciwnym razie dane zapisane w pamięci
wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick
Duo” mogą zostać uszkodzone. W celu
ochrony danych należy wykonać kopię
zapasową.
[ Uwagi na temat nagrywania/
odtwarzania
• Przed rozpoczęciem nagrywania należy
wykonać nagrywanie próbne, aby upewnić
się, że aparat działa prawidłowo.
• Ten aparat nie jest pyłoszczelny,
bryzgoszczelny ani wodoszczelny. Przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu należy
przeczytać sekcję „Środki ostrożności”
(strona 30).
• Unikać narażania aparatu na działanie
wody. W przypadku dostania się wody do
środka aparatu może dojść do usterek. W
niektórych przypadkach naprawa aparatu
może nie być możliwa.
• Nie wolno kierować obiektywu
bezpośrednio w stronę słońca lub innego
jasnego źródła światła. Może to spowodować
uszkodzenie aparatu.
• Z aparatu nie należy korzystać w pobliżu
miejsc, gdzie wytwarzane są silne fale
radiowe lub emitowane jest
promieniowanie. W przeciwnym razie
prawidłowe nagrywanie lub odtwarzanie
obrazów może nie być możliwe.
• Korzystanie z aparatu w miejscach
piaszczystych lub zapylonych może być
przyczyną usterek.
• Jeśli dojdzie do skroplenia się wilgoci, należy
ją usunąć przed korzystaniem z aparatu
(strona 30).
• Nie należy potrząsać ani uderzać aparatem.
Może to doprowadzić do usterki i
zapisywanie obrazów może nie być możliwe.
Poza tym nośniki zapisu mogą nie nadawać
się do użycia lub może dojść do uszkodzenia
danych obrazów.
• Przed używaniem lampy błyskowej należy
wyczyścić jej powierzchnię. Wysoka
temperatura wytworzona podczas emisji
błysku może spowodować odbarwienie
zabrudzeń na powierzchni lampy błyskowej
lub ich przywieranie do tej powierzchni, w
wyniku czego emisja światła będzie
niewystarczająca.
[ Uwagi dotyczące ekranu LCD i
obiektywu
PL
• Ekran LCD został wyprodukowany przy
użyciu bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udało się uzyskać ponad
99,99% sprawnych pikseli. Jednak na
ekranie LCD mogą być widoczne niewielkie
czarne i/lub jasne kropki (białe, czerwone,
niebieskie lub zielone). Jest to normalny
efekt procesu produkcji i nie wpływa na
zapis.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany,
obiektyw może się nie przesuwać. Włożyć
nowe baterie lub akumulatory niklowometalo-wodorkowe i włączyć aparat
ponownie.
[ Informacje o zgodności zdjęć
• Aparat jest zgodny z uniwersalnym
standardem DCF (Design rule for Camera
File system), ustanowionym przez JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Firma Sony nie gwarantuje, że aparat będzie
odtwarzał obrazy zapisane lub edytowane za
pomocą innego urządzenia, ani że inne
urządzenia będą odtwarzały obrazy zapisane
za pomocą tego aparatu.
5
[ Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być objęte prawami
autorskimi. Nieupoważnione nagrywanie
takich materiałów może być sprzeczne z
ustaleniami praw autorskich.
[ Brak odszkodowań za
uszkodzenia zawartości lub
zapisanych danych
Firma Sony nie przyznaje odszkodowań za
nieprawidłowości w zapisie, utratę lub
uszkodzenia zapisanej zawartości wynikające z
usterki aparatu lub nośnika zapisu itp.
6
Wprowadzenie
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
• Baterie alkaliczne LR6 (typu AA) (2)
• Kabel USB (1)
• Pasek na nadgarstek (1)
• CD-ROM (1)
– Oprogramowanie Cyber-shot
– „Podręcznik aparatu Cyber-shot”
– „Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych”
• Instrukcja obsługi (ten podręcznik) (1)
Zamocuj pasek, aby zapobiec
uszkodzeniu aparatu przez
upuszczenie.
PL
Zaczep
7
1 Wkładanie baterii/karty pamięci „Memory Stick
Duo” (sprzedawana oddzielnie)
ɟ
Strona ze stykami
ɠ
2
1
Pokrywa komory
akumulatora/karty
pamięci „Memory Stick
Duo”
Włóż kartę pamięci „Memory
Stick Duo” stroną ze stykami
w ustawioną w kierunku
wyświetlacza LCD.
1 Otwórz pokrywę komory akumulatora/karty pamięci „Memory Stick Duo”.
2 Włóż kartę pamięci „Memory Stick Duo” (sprzedawana oddzielnie) do końca
tak, aby zatrzasnęła się na miejscu.
3 Dopasuj bieguny +/– i włóż.
4 Zamknij pokrywę komory akumulatora/karty pamięci „Memory Stick Duo”.
[ Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest włożona
Aparat zapisuje/odtwarza obrazy, korzystając z pamięci wewnętrznej (ok. 12 MB).
[ Baterie obsługiwane/nieobsługiwane przez aparat
Typ baterii
w zestawie
obsługiwana
do
wielokrotnego
ładowania
Baterie alkaliczne LR6 (typu AA)
a
a
–
Akumulatory niklowo-metalo-wodorkowe HR
15/51:HR6 (typu AA)
–
a
a
Tlenowo-niklowy akumulator główny ZR6
(typu AA)
–
a
–
Baterie manganowe*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Baterie litowe
*
Baterie niklowo-kadmowe*
* W przypadku obniżenia napięcia lub innych problemów wynikających z typu baterii prawidłowa
wydajność może nie być gwarantowana.
8
[ OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe korzystanie z baterii może spowodować wybuch lub wyciek elektrolitu.
Nie wolno ładować ich ponownie, demontować ani wrzucać do ognia.
Należy sprawdzić datę ważności (miesiąc i rok) podane na bateriach.
[ Aby sprawdzić poziom naładowania baterii
Naciśnij przycisk ON/OFF (zasilanie), aby włączyć aparat i sprawdzić na ekranie LCD
poziom naładowania baterii.
Wskaźnik
naładowania
baterii
Informacje
o poziomie
naładowania
baterii
Wysoki
poziom
naładowania.
Akumulator
jest w
połowie
naładowany.
Akumulator
prawie
rozładowany,
zapis/
odtwarzanie
niedługo
zostaną
przerwane.
Wymień baterie na nowe lub
całkowicie naładowane
akumulatory niklowometalo-wodorkowe.
(Wskaźnik ostrzeżenia
miga.)
PL
• Wskaźnik poziomu naładowania może nie działać prawidłowo w zależności od warunków
i okoliczności użycia.
• W przypadku korzystania z baterii alkalicznych/tlenowo-niklowego akumulatora głównego
wskaźnik poziomu naładowania może nie działać prawidłowo.
[ Aby wyjąć baterie/kartę pamięci „Memory Stick Duo”
Otwórz pokrywę komory akumulatora/karty pamięci „Memory Stick Duo”.
Karta pamięci „Memory Stick Duo”
Upewnij się, że lampka dostępu się nie
świeci, a następnie naciśnij raz kartę
pamięci „Memory Stick Duo”.
Baterie
Uważaj, aby nie upuścić baterii.
Lampka dostępu
• Nie wolno otwierać pokrywy komory baterii/karty pamięci „Memory Stick Duo” ani wyjmować
baterii/karty pamięci „Memory Stick Duo”, jeśli świeci się lampka dostępu. Może to spowodować
uszkodzenie danych znajdujących się na karcie pamięci „Memory Stick Duo” w pamięci
wewnętrznej.
9
2 Włączanie aparatu/ustawianie zegara
Przycisk ON/OFF (zasilanie)
ɟ Przycisk sterowania
1
Przycisk z
2
3
1 Naciśnij przycisk ON/OFF (zasilanie).
2 Ustaw zegar za pomocą przycisku sterowania.
1 Za pomocą przycisków v/V wybierz format wyświetlania daty i naciśnij przycisk
z.
2 Za pomocą przycisków b/B wybierz poszczególne opcje, za pomocą przycisków
v/V ustaw wartość liczbową, a następnie naciśnij przycisk z.
3 Wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Przy użyciu programu
„PMB” na dysku CD-ROM (w zestawie) można drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
• Urządzenie oznacza północ jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.
[ Aby zmienić datę i godzinę
Wybierz opcję [Nastawienie zegara] na ekranie
(Nastawienia) (strony 19, 22).
[ Uwagi dotyczące użycia po włączeniu zasilania
• Po zainstalowaniu baterii w aparacie może upłynąć pewien czas, zanim urządzenie
zacznie działać.
• Jeśli aparat jest zasilany z baterii i przez około trzy minuty nie została wykonana
żadna czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu baterii
(funkcja automatycznego wyłączania zasilania).
10
Proste fotografowanie
Przycisk makro
ɠ Spust migawki
Przycisk DISP
Przycisk
lampy
błyskowej
Przycisk Zoom (W/T)
Przełącznik trybu
pracy
Przycisk samowyzwalacza
Przycisk sterowania
Gwint statywu
(spód)
Przycisk
(rozmiar obrazu)
1 Tryb pracy należy wybrać przełącznikiem trybu pracy.
PL
Zdjęcie: Wybierz ustawienie
(Zdjęcie).
Film: Wybierz ustawienie
(Film).
2 Chwyć pewnie aparat, trzymając łokcie przy sobie.
Fotografowany obiekt
powinien znaleźć się w
ramce ustawiania
ostrości.
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Zdjęcie:
1 Naciśnij spust migawki do
połowy i przytrzymaj go w tej
pozycji, aby ustawić ostrość.
Wskaźnik z (blokada AE/AF)
(zielony) miga, słychać sygnał
dźwiękowy, wskaźnik przestaje migać
i nadal świeci.
Wskaźnik blokady AE/AF
2 Naciśnij spust migawki do końca.
Rozlegnie się dźwięk migawki.
Film:
Naciśnij spust migawki do końca.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki do końca.
• Najkrótsza odległość fotografowania wynosi ok. 5 cm (W)/50 cm (T) (od przodu obiektywu).
11
Tryb fotografowania/Zoom/Lampa błyskowa/Makro/
Samowyzwalacz/Ekran/Rozmiar zdjęcia
[
Wybieranie trybu
fotografowania
Naciśnij przycisk MENU i wybierz
ustawienie [Aparat], a następnie
odpowiedni tryb.
Auto regulacja
[ W/T Używanie zoomu
Naciśnij przycisk T, aby zwiększyć
wielkość obrazu lub W, aby go
zmniejszyć.
[
Umożliwia łatwe fotografowanie z
automatyczną regulacją ustawień.
Autoprogram
Umożliwia fotografowanie z
automatyczną regulacją ekspozycji
(zarówno czas otwarcia migawki, jak i
liczba przysłony). Pozostałe ustawienia
można wprowadzić za pomocą menu.
Wybór sceny
Umożliwia fotografowanie
z zastosowaniem wstępnie wybranych
ustawień odpowiednich do warunków
otoczenia.
Duża czułość
Umożliwia fotografowanie bez lampy
błyskowej nawet w warunkach słabego
oświetlenia.
Miękkie ujęcie
Umożliwia fotografowanie cieplejszych
odcieni kolorów skóry.
Pejzaż
Umożliwia ustawienie ostrości na
odległych obiektach.
Portret-zmierzch
Umożliwia wykonywanie wyraźnych
zdjęć ludzi w ciemnych miejscach bez
utraty nocnej atmosfery.
Zmierzch
Umożliwia fotografowanie nocą bez
utraty nocnej atmosfery.
Plaża
Umożliwia wyraziste oddanie błękitu
wody podczas fotografowania scen na
brzegu morza lub jeziora.
Śnieg
Umożliwia wykonywanie wyraźniejszych
zdjęć w scenerii śnieżnej.
12
Lampa błyskowa (wybieranie
trybu lampy błyskowej przy
wykonywaniu zdjęć)
Naciśnij kilkakrotnie część B ( )
przycisku sterowania, aż zostanie
wybrany wymagany tryb.
: Lampa błysk auto
Jest wyzwalana w przypadku małej ilości
światła (ustawienie domyślne).
: Włączenie błysku wymuszonego
: Synch wolna (Błysk wymuszony
włączony)
W ciemnym miejscu czas otwarcia
migawki jest krótki, co pozwala na
uzyskanie wyraźnego zdjęcia tła, które nie
jest oświetlone przez lampę błyskową.
: Wyłączenie błysku wymuszonego
[
Makro (zbliżenie przy
fotografowaniu)
Naciśnij kilkakrotnie część b ( )
przycisku sterowania, aż zostanie
wybrany wymagany tryb.
: Auto
Aparat automatycznie dostosowuje
ostrość do odległych lub blisko
położonych obiektów. Tryb ten jest
zalecany podczas zwykłego użytkowania
aparatu.
: Makro
Aparat automatycznie dostosowuje
ostrość, faworyzując blisko położone
obiekty. Funkcja Makro włączone jest
zalecana do fotografowania blisko
położonych obiektów.
[
[
Korzystanie z
samowyzwalacza
Naciśnij kilkakrotnie część V ( )
przycisku sterowania, aż zostanie
wybrany wymagany tryb.
: Samowyzwalacz nie jest używany
: Ustawienie 10-sekundowego
opóźnienia samowyzwalacza
: Ustawienie 2-sekundowego opóźnienia
samowyzwalacza
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie
migać lampka samowyzwalacza, a przed
zadziałaniem migawki będzie słychać
sygnał dźwiękowy.
Lampa
samowyzwalacza
[ DISP Zmienianie wyświetlanego
ekranu
Naciśnij część v (DISP) przycisku
sterowania.
Po każdym naciśnięciu przycisku
v (DISP) zawartość ekranu zmienia się
w następujący sposób:
Wskaźniki włączone
r
Wskaźniki włączone*
r
Histogram włączony*
r
Wskaźniki wyłączone*
Aby zmienić rozmiar zdjęcia
Naciśnij przycisk
(Rozm. Obrazu), a
następnie naciśnij przycisk b/B, aby
wybrać rozmiar.
Aby wyłączyć menu Rozm. Obrazu,
naciśnij ponownie przycisk
.
Dla zdjęć
Rozmiar
obrazu
Wskazówki
: 10M
Maksymalny format
wydruku A3+
: 3:2 (8M)
Odpowiada
współczynnikowi
proporcji 3:2
: 5M
Maksymalny format
wydruku A4
: 3M
Maksymalny format
wydruku 13 × 18 cm
: VGA
Do wiadomości e-mail
: 16:9
Wyświetlanie w formacie
16:9 HDTV i
maksymalny format
wydruku A4
(7M)
PL
: 16:9 (2M) Wyświetlanie w formacie
16:9 HDTV
Do filmów
Rozmiar obrazu filmów jest stały
i wynosi 320×240.
* Większa jasność podświetlenia ekranu
13
Wyświetlanie/usuwanie obrazów
Przycisk v/V/b/B
Przycisk
(Indeks)
Przycisk
(zoom przy
odtwarzaniu)
Przycisk MENU
Przycisk z
Przełącznik trybu pracy
ɟ Przycisk sterowania
Przycisk
(Usuń)
1 Wybierz ustawienie
(Odtwarzanie) za pomocą przełącznika trybu pracy.
2 Wybierz obraz za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Film:
Naciśnij przycisk z, aby odtworzyć film. (Naciśnij ponownie przycisk z, aby zatrzymać
odtwarzanie.)
Naciśnij przycisk B, aby przewinąć do przodu lub b, aby przewinąć do tyłu. (Naciśnij przycisk
z, aby przywrócić normalne odtwarzanie.)
• Podczas odtwarzania filmu z aparatu można słuchać dźwięku.
[
Aby usunąć obrazy
1 Wyświetl obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk
(Usuń).
2 Za pomocą przycisku b/B wybierz opcję [Ten obraz], a następnie naciśnij przycisk
z.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij przycisk z.
[
Aby wyświetlić powiększony obraz (zoom przy odtwarzaniu)
Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk
(T).
Aby cofnąć zoom, naciśnij przycisk W.
Ustaw odpowiedni fragment za pomocą przycisków v/V/b/B.
Aby wyłączyć zoom przy odtwarzaniu, naciśnij przycisk z.
[
Wyświetlanie ekranu indeksu
Naciśnij przycisk
(Indeks) i wybierz zdjęcie za pomocą przycisków v/V/b/B.
Aby powrócić do ekranu pojedynczego obrazu, naciśnij z.
14
[ Aby usunąć obrazy w trybie indeksu
1 Przy wyświetlonym ekranie indeksu naciśnij przycisk
(Usuń) i za pomocą części
b/B przycisku sterowania wybierz opcję [Wiele obrazów], a następnie naciśnij
przycisk z.
2 Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć, za pomocą przycisków v/V/b/B, a następnie
naciśnij przycisk z.
W polu wyboru obrazu zostanie wyświetlony znak zaznaczenia
.
Aby anulować wybór, wybierz obraz zaznaczony do usunięcia, a następnie naciśnij ponownie
przycisk z.
3 Wciśnij przycisk MENU.
4 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij przycisk z.
• Aby usunąć wszystkie obrazy w folderze, w kroku 1 wybierz opcję [Wszyst. w tym katalogu], a
następnie naciśnij przycisk z.
PL
15
Wskaźniki na wyświetlaczu
Za każdym naciśnięciem części
v (DISP) przycisku sterowania zmienia
się wygląd wyświetlacza (strona 13).
[ Podczas fotografowania
A
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy akumulatora
Ostrzeżenie o stanie
rozładowania
akumulatorów
Rozmiar obrazu
Tryb Aparat (Wybór
sceny)
Tryb Aparat
(Autoprogram)
Balans bieli
[ Podczas nagrywania filmów
Tryb serii
Tryb pomiaru światła
Wykrywanie twarzy
SteadyShot
Ostrzeżenie o wibracji
[ Podczas odtwarzania
• Wskazuje wibracjami
warunki
niewystarczającego
oświetlenia, które mogą
uniemożliwić zrobienie
wyraźnych zdjęć. Zdjęcia
można robić mimo tego
ostrzeżenia. Zalecane jest
jednak ustawienie funkcji
stabilizatora obrazu na
[Auto], użycie lampy
błyskowej dla
zapewnienia lepszego
oświetlenia albo statywu
w celu stabilizacji
aparatu.
Skalowanie zoomu
Tryb koloru
Połączenie PictBridge
Chroń
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania (DPOF)
16
Połączenie PictBridge
00:00:15
• Nie odłączaj kabla USB,
gdy wyświetlane jest to
oznaczenie.
Redukcja czerwonych
oczu
B
Tryb lampy błyskowej
z
Blokada AE/AF
NAGR.
Gotowy
Oczekiwanie/Nagrywanie
filmu
ISO400
Liczba ISO
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
+2.0EV
Wartość ekspozycji
0:12
Czas nagrywania
(minuty : sekundy)
Ładowanie lampy
błyskowej
101
Folder odtwarzania
• Nie jest wyświetlane
podczas używania
pamięci wewnętrznej.
12/12
Numer zdjęcia/liczba
zdjęć zapisanych w
wybranym folderze
Zmiana folderu zapisu
Wskaźnik ramki pola AF
1.0m
Czas nagrywania
(godziny : minuty :
sekundy)
• Nie jest wyświetlane
podczas używania
pamięci wewnętrznej.
Zaprogramowana
odległość ustawiania
fokusu
Tryb pomiaru światła
Lampa błyskowa
Makro
Balans bieli
00:00:12
Licznik
101-0012
Numer folderu/pliku
2009 1 1
9:30 AM
Data/godzina rejestracji
wyświetlonego zdjęcia
ISO400
Liczba ISO
z STOP
z PLAY
Opis funkcji odtwarzania
obrazu
+2.0EV
Wartość ekspozycji
500
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
BACK/
NEXT
Wybór zdjęć
PL
C
Folder zapisu
• Nie jest wyświetlane
podczas używania
pamięci wewnętrznej.
12
Liczba zdjęć, jakie można
wykonać
Nośnik do zapisu/odczytu
(karta pamięci „Memory
Stick Duo”, pamięć
wewnętrzna)
17
D
Samowyzwalacz
Celownik pomiaru
punktowego
Ramka pola AF
N
Odtwarzanie
Pasek odtwarzania
Histogram
18
Zmiana ustawień – Menu/Nastawienia
Przycisk MENU
Przycisk z
ɟɠ
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
PL
• Menu będzie wyświetlane tylko w trybie fotografowania i odtwarzania.
• W zależności od wybranego trybu widoczne będą różne opcje.
2 Wybierz żądane menu za pomocą części v/V przycisku sterowania.
• Jeżeli żądana opcja nie jest widoczna, naciskaj część v/V aż opcja pojawi się na wyświetlaczu.
3 Wybierz ustawienie za pomocą przycisku b/B.
• Jeżeli żądana opcja jest ukryta, należy naciskać przycisk b/B, aż opcja pojawi się na
wyświetlaczu.
• W trybie odtwarzania wybierz element, a następnie naciśnij przycisk z.
4 Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z menu.
19
Szczegółowe informacje o obsłudze 1 strona 19
[ Wybór opcji menu Nastawienia
Wybierz pozycję
(Nastawienia) w
kroku 2, a następnie naciśnij przycisk
z.
Wybierz opcję za pomocą przycisków
v/V/B, a następnie naciśnij przycisk z.
20
Szczegółowe informacje o obsłudze 1 strona 19
Opcje menu
Dostępność opcji menu zależy od ustawienia przełącznika trybu pracy i wybranego
trybu fotografowania. Na wyświetlaczu pojawiają się tylko dostępne opcje.
Menu fotografowania
Aparat
Wybiera tryb fotografowania.
SteadyShot
Wybiera tryb stabilizatora obrazu.
Wykrywanie twarzy
Wybiera obiekt, na którym jest ustawiana ostrość podczas używania
funkcji wykrywania twarzy.
Tryb NAGR
Wybiera sposób fotografowania ciągłego.
EV
Dobiera ekspozycję.
ISO
Wybiera światłoczułość.
Tryb pomiaru
Wybiera tryb pomiaru światła.
Ostrość
Zmienia sposób ustawiania ostrości.
Balans bieli
Reguluje odcienie kolorów.
Moc błysku
Reguluje moc błysku lampy.
Reduk czerw oczu
Redukuje efekt czerwonych oczu.
Tryb koloru
Zmienia żywość obrazu lub dodaje efekty specjalne.
(Nastawienia)
PL
Zmienia opcje menu Nastawienia.
Menu przeglądania
(Slajdy)
Ustawia i odtwarza pokaz slajdów (serię zdjęć).
(Retusz)
Retuszuje obrazy.
(Wiele zmian wielkości)
Zmienia rozmiar obrazu w zależności od sposobu wykorzystania.
(Chroń)
Uniemożliwia przypadkowe usunięcie obrazów.
(Druk)
Drukuje obrazy przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge.
(Obróć)
Obraca zdjęcie.
Dodaje oznaczenie zdjęcia do wydrukowania.
(Wybierz katalog)
(Nastawienia)
Wybiera folder do przeglądania obrazów.
Zmienia opcje menu Nastawienia.
21
Szczegółowe informacje o obsłudze 1 strona 19
Opcje menu Nastawienia
Główne nastawienia
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Info funkcji
Podczas korzystania z aparatu wyświetla opisy funkcji.
Inicjalizuj
Przywraca fabryczną konfigurację ustawień.
Połączenie USB
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera
lub drukarki zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą kabla
USB.
Nastawienia nagryw
Linia siatki
Wyświetla linie ułatwiające poziome i pionowe wykadrowanie
obiektu.
Zoom cyfrowy
Wybiera tryb zoomu cyfrowego.
Auto podgląd
Wyświetla zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy
natychmiast po wykonaniu zdjęcia.
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory Stick
Format
Formatuje kartę „Memory Stick Duo”.
Utwórz katalog REC
Tworzy folder na karcie „Memory Stick Duo” do zapisu obrazów.
Zmień katalog REC
Zmienia folder aktualnie używany do zapisu obrazów.
Kopiuj
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory
Stick Duo”.
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
Nastawienie zegara
Nastawienie zegara
Ustawia datę i godzinę.
Language Setting
Language Setting
22
Wybiera język używany do wyświetlenia opcji menu, ostrzeżeń i
komunikatów.
Korzystanie z komputera
Użytkownik może przeglądać na komputerze zdjęcia wykonane aparatem. Dzięki
oprogramowaniu na płycie CD-ROM (w zestawie) można korzystać z jeszcze szerszego
zakresu opcji obróbki zdjęć i filmów zarejestrowanych za pomocą aparatu.
Szczegółowe informacje zawiera „Podręcznik aparatu Cyber-shot” na płycie CD-ROM
(w zestawie).
Obsługiwane systemy operacyjne dla połączenia USB
i aplikacji (w zestawie)
Użytkownicy systemu Windows
Użytkownicy systemu Macintosh
Połączenie USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (w
wersji od 10.1 do 10.5)
Oprogramowanie
„PMB (Picture
Motion Browser)”
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
brak zgodności
*1
*2
PL
Nie są obsługiwane wersje 64-bitowe.
Nie jest obsługiwane wydanie Starter (Edition).
• Na komputerze musi być wstępnie zainstalowany jeden z systemów operacyjnych wymienionych
powyżej. Aktualizacje systemów operacyjnych nie są obsługiwane.
• Jeśli system operacyjny nie obsługuje połączeń USB, można skopiować obrazy, wkładając kartę
pamięci „Memory Stick Duo” do gniazda kart „Memory Stick” komputera lub użyć dostępnych w
sprzedaży urządzeń „Memory Stick”.
• Szczegółowe informacje dotyczące środowiska operacyjnego programu „PMB” aparatu Cybershot zawiera „Podręcznik aparatu Cyber-shot”.
23
„Podręcznik aparatu Cyber-shot” — wyświetlanie
„Podręcznik aparatu Cyber-shot”
zapisany na płycie CD-ROM (w
zestawie) szczegółowo objaśnia sposób
użycia aparatu. Do przeglądania
potrzebny jest program Adobe Reader.
[ Użytkownicy systemu Windows
1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
Zostanie wyświetlony ekran instalacji.
Po kliknięciu przycisku [Cyber-shot
Handbook] zostanie wyświetlony ekran
kopiowania dokumentu „Podręcznik
aparatu Cyber-shot”.
2 Aby skopiować dokument, należy
postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Po zainstalowaniu podręcznika
„Podręcznik aparatu Cyber-shot”
zostanie automatycznie zainstalowany
podręcznik „Cyber-shot - przewodnik
dla zaawansowanych”.
3 Po zakończeniu instalacji kliknij
dwukrotnie skrót utworzony na
pulpicie.
24
[ Użytkownicy systemu Macintosh
1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
2 Wybierz folder [Handbook] i skopiuj
plik „Handbook.pdf” zapisany
w folderze [PL] na komputer.
3 Po zakończeniu kopiowania
dwukrotnie kliknij „Handbook.pdf”.
Wydajność akumulatora i pojemność
pamięci
Wydajność akumulatora i liczba zdjęć, które można
zarejestrować/obejrzeć
Liczby przedstawione w poniższych
tabelach dotyczą korzystania z nowych
baterii i eksploatacji aparatu
w temperaturze otoczenia 25°C. Liczby
obrazów, jakie można zarejestrować/
obejrzeć, stanowią wartości przybliżone
i w razie konieczności możliwa jest
zmiana karty „Memory Stick Duo”.
Zależnie od warunków pracy
rzeczywiste wartości mogą być niższe niż
podane w tej tabeli.
[ Podczas fotografowania
Bateria
Wydajność
akumulatora
(w minutach)
Liczba zdjęć
Alkaliczna
Ok. 60
Ok. 120
• Metoda pomiaru oparta jest na standardach
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Wydajność akumulatora i liczba zdjęć nie
zmieniają się w zależności od rozmiarów
zdjęć.
[ Uwagi dotyczące baterii
• Pojemność baterii zmniejsza się w wyniku
użytkowania i upływu czasu.
• Wydajność baterii oraz liczba zdjęć, jaką
można zarejestrować/wyświetlić zmniejsza
się między innymi w
następujących warunkach:
– Niska temperatura otoczenia.
– Częste korzystanie z lampy błyskowej.
– Wielokrotne włączanie i wyłączanie
aparatu.
– Częste korzystanie z zoomu.
– Wysoka wartość podświetlenia ekranu.
– Niski poziom naładowana baterii.
• Wartości podane dla baterii alkalicznych
oparto na normach standardowych i nie
mają one zastosowania do wszystkich typów
baterii alkalicznych w każdych warunkach.
Wartości mogą się różnić w zależności od
producenta lub typu baterii, warunków
otoczenia, ustawień aparatu itp.
• Baterie alkaliczne znajdujące się w zestawie
są przeznaczone do celów testowych. W celu
regularnego korzystania z aparatu konieczny
może być zakup dodatkowych baterii.
PL
[ Podczas oglądania zdjęć
Bateria
Wydajność
akumulatora
(w minutach)
Liczba zdjęć
Alkaliczna
Ok. 280
Ok. 5600
• Wyświetlanie zdjęć po kolei, w odstępach
mniej więcej 3 sekundowych
25
Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów
Liczba zdjęć i czas filmów mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania i
środków nagrywania.
• Nawet jeśli pojemność nośnika zapisu jest taka sama jak podana w poniższej tabeli, liczba zdjęć i
długość filmów mogą być inne.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiaru obrazu, zobacz strona 13.
[ Przybliżona liczba możliwych do wykonania zdjęć
(Jednostki: zdjęcia)
Pojemność Pamięć
wewnętrzna
Rozmiar
Ok.
12 MB
Karta „Memory Stick Duo” sformatowana za pomocą tego aparatu
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
58
115
230
470
940
1900
3800
3:2 (8M)
2
58
115
230
470
940
1900
3800
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
77200
VGA
16:9 (7M)
3
75
150
300
600
1200
2450
5000
16:9 (2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
• Podano liczbę zdjęć wykonanych przy ustawieniu opcji [Tryb NAGR] na [Normalny].
• Gdy liczba pozostałych do zrobienia zdjęć jest większa niż 9 999, pojawia się wskaźnik „>9999”.
• Jeśli obraz został zapisany za pomocą starszego modelu aparatu firmy Sony i jest odtwarzany za
pomocą tego aparatu, może nie mieć rzeczywistego rozmiaru.
[ Przybliżony czas nagrywania filmów
Wartości w poniższej tabeli przedstawiają przybliżony maksymalny czas nagrywania
uzyskany przez zsumowanie czasów trwania wszystkich plików filmu.
(Jednostki: godziny : minuty : sekundy)
Pojemność
Pamięć
wewnętrzna
Karta „Memory Stick Duo” sformatowana za pomocą tego aparatu
Rozmiar
Ok.
12 MB
256 MB 512 MB
320×240
0:00:20
0:10:10
0:20:20
1 GB
2 GB
4 GB
0:41:20
1:23:40
2:45:00
8 GB
16 GB
5:35:00 11:18:00
• Klatki filmu mają proporcje 320×240.
• Rozmiar pliku nagranego filmu wynosi maksymalnie 2 GB dla każdego pliku. Jeśli rozmiar pliku
osiągnie ok. 2 GB, aparat automatycznie zatrzyma nagrywanie.
• Aparat nie obsługuje nagrywania ani odtwarzania filmów w formacie HD.
26
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem należy zastosować się do zamieszczonych poniżej
wskazówek.
1 Przejrzyj poniższe pozycje i zapoznaj się z dokumentem
„Podręcznik aparatu Cyber-shot” (PDF).
2 Wyjmij baterie, włóż je ponownie po upływie około minuty,
a następnie włącz zasilanie.
3 Przywróć ustawienia fabryczne (strona 22).
4 Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów firmy Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem firmy Sony.
Pamiętaj, że wysłanie aparatu do naprawy oznacza zgodę na sprawdzenie zawartości
pamięci wewnętrznej.
PL
Baterie i zasilanie
Wskaźnik poziomu naładowania działa nieprawidłowo lub wskazywany poziom
naładowania jest prawidłowy, ale baterie szybko się wyczerpują.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub
bardzo niskiej temperaturze.
• W przypadku korzystania z baterii alkalicznych/tlenowo-niklowego akumulatora
głównego (sprzedawany oddzielnie) pozostały poziom naładowania może być
wskazywany nieprawidłowo.
• Baterie są rozładowane. Włóż nowe baterie lub naładowane akumulatory niklowometalo-wodorkowe (sprzedawany oddzielnie) (strona 8).
• W przypadku korzystania z akumulatorów niklowo-metalo-wodorkowych bieguny
akumulatorów lub styki pokrywy komory baterii są zabrudzone i akumulatory nie są
ładowane do odpowiedniego poziomu. Oczyść je bawełnianym wacikiem itp.
• W przypadku korzystania z akumulatorów niklowo-metalo-wodorkowych
wskazywany poziom naładowania różni się od aktualnego z powodu efektu pamięci
itp. Aby wskazywany poziom naładowania był prawidłowy, całkowicie rozładuj,
a następnie naładuj akumulatory.
• Baterie są rozładowane. Wymień je na nowe (strona 8).
27
Baterie rozładowują się zbyt szybko.
• Aparat jest używany w bardzo niskiej temperaturze otoczenia.
• Baterie są rozładowane. Wymień je na nowe.
• W przypadku korzystania z akumulatorów niklowo-metalo-wodorkowych naładuj je
do odpowiedniego poziomu.
Po otwarciu pokrywy komory baterii/karty pamięci „Memory Stick Duo”
zasilanie aparatu wyłączane jest automatycznie.
• Nie oznacza to wystąpienia usterki. Przed otwarciem pokrywy komory baterii/karty
pamięci „Memory Stick Duo”.
Nie można włączyć aparatu.
• Włóż prawidłowo baterie (strona 8).
• Baterie są rozładowane. Włóż nowe baterie lub naładowane akumulatory niklowo-
metalo-wodorkowe (strona 8).
• Baterie są rozładowane. Wymień je na nowe.
Aparat nagle się wyłącza.
• Jeśli zasilanie jest włączone i przez około trzy minuty nie została wykonana żadna
czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu baterii. Włącz
ponownie aparat (strona 10).
• Baterie są rozładowane. Włóż nowe baterie lub naładowane akumulatory niklowometalo-wodorkowe (strona 8).
Robienie zdjęć/nagrywanie filmów
Nie można zapisywać obrazów.
• Sprawdź ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci „Memory
Stick Duo” (strona 26). Jeżeli pamięć jest pełna, wykonaj jedną z następujących
czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (strona 14).
– Wymień kartę „Memory Stick Duo”.
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Aby zrobić zdjęcie, ustaw przełącznik trybu pracy w położeniu
(Zdjęcie).
• Aby nagrać film, ustaw przełącznik trybu pracy w położeniu
(Film).
Nie można wstawić daty na zdjęciach.
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Przy użyciu
programu „PMB” można drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
28
Na obrazie oglądanym w ciemnym miejscu widać zakłócenia.
• Jest to zjawisko rozproszenia światła w obiektywie powodujące pojawianie się białych,
czarnych, czerwonych, fioletowych (lub w innym kolorze) smug na obrazie. Nie ma to
wpływu na zapisywany obraz.
Oglądanie obrazów
Nie można odtwarzać obrazów.
• Ustaw przełącznik trybu pracy w położeniu
(Odtwarzanie) (strona 14).
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona na komputerze.
• Firma Sony nie gwarantuje, że pliki obrazów będą odtwarzane w aparacie, jeśli zostały
przetworzone za pomocą komputera lub zapisane przy użyciu innego aparatu.
• Aparat pracuje w trybie USB. Usuń połączenie USB.
PL
29
Środki ostrożności
[ Aparatu nie należy używać/
przechowywać w następujących
miejscach
• W miejscach bardzo gorących, zimnych lub
wilgotnych
W miejscach takich, jak samochód
zaparkowany w słonecznym miejscu, korpus
aparatu może się zdeformować, co może być
przyczyną awarii.
• Przy bezpośrednim działaniu światła
słonecznego lub w pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może się odbarwić lub
zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• W miejscach narażonym na wstrząsy
• W pobliżu silnego pola magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub zapylonych
Należy uważać, aby do aparatu nie dostał się
piasek lub kurz. Może to doprowadzić do
uszkodzenia aparatu — w niektórych
przypadkach nieodwracalnego.
[ Informacje o temperaturze pracy
Aparat jest przeznaczony do używania w
temperaturze od 0°C do 40°C. Nie zaleca się
robienia zdjęć w miejscach, w których
temperatura wykracza poza ten zakres.
[ Informacje dotyczące
przenoszenia
[ Informacje o skraplaniu się
wilgoci
Nie należy siadać na krześle lub w innym
miejscu w chwili, gdy aparat znajduje się w
tylnej kieszeni spodni lub spódnicy
użytkownika - może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Jeśli aparat zostanie przeniesiony
bezpośrednio z miejsca zimnego do ciepłego,
w jego wnętrzu lub na obudowie może
skroplić się wilgoć. Może to spowodować
awarię aparatu.
Jeśli dojdzie do skroplenia się wilgoci
Należy wyłączyć aparat i odczekać około
godziny, aż wilgoć odparuje. Należy pamiętać,
że jeśli podczas wykonywania zdjęcia
obiektyw jest wilgotny, obraz nie będzie ostry.
[ Informacje dotyczące baterii
• Nie należy stosować siły podczas korzystania
z baterii, rozmontowywać jej, modyfikować,
narażać na wstrząsy, uderzenia i upadki ani
na nią następować.
• Nie należy używać odkształconej ani
uszkodzonej baterii.
• Nie należy używać razem używanych
i nowych baterii ani różnych typów baterii.
[ Informacje o czyszczeniu
Czyszczenie wyświetlacza LCD
Do usunięcia z powierzchni wyświetlacza
odcisków palców, kurzu itp. należy użyć
zestawu do czyszczenia ekranów LCD
(sprzedawany oddzielnie).
Czyszczenie obiektywu
W celu usunięcia z obiektywu odcisków
palców, kurzu itp. należy wytrzeć go miękką
szmatką.
30
Czyszczenie obudowy aparatu
Obudowę aparatu należy przetrzeć miękką,
lekko zwilżoną w wodzie szmatką, a następnie
wytrzeć do sucha. Aby uniknąć uszkodzenia
obudowy:
• Nie narażać aparatu na działanie
niedozwolonych środków chemicznych,
takich jak: rozpuszczalnik, benzyna, alkohol,
ściereczki jednorazowe, środki odstraszające
owady, środki owadobójcze, kosmetyki do
opalania.
• Użytkownik nie powinien dotykać aparatu,
jeśli na rękach ma któryś z ww. środków.
• Aparat nie powinien stykać się przez dłuższy
czas z gumą ani winylem.
[ Informacje o wewnętrznej
zapasowej baterii
akumulatorowej
Wewnątrz aparatu znajduje się bateria
akumulatorowa podtrzymująca m.in. pamięć
ustawień daty i godziny, niezależnie od tego,
czy zasilanie jest włączone, czy wyłączone.
Bateria ta jest ładowana, zawsze gdy aparat
jest używany. Jeśli jednak aparat będzie
włączany tylko na krótko, bateria stopniowo
rozładuje się. W przypadku gdy w ciągu
miesiąca aparat nie zostanie użyty ani razu,
bateria rozładuje się całkowicie. W takim
wypadku przed użyciem aparatu baterię tę
należy naładować.
Jeśli bateria akumulatorowa nie będzie
naładowana, można korzystać aparatu, jednak
data i godzina nie będą wyświetlane.
Sposób ładowania wewnętrznej
zapasowej baterii akumulatorowej
Włóż do aparatu baterie o odpowiednim
poziomie naładowania i pozostaw aparat na co
najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.
PL
31
Dane techniczne
Aparat
[System]
Przetwornik obrazu:
kolorowy CCD 7,7 mm (typu 1/2,3), filtr
kolorów podstawowych
Całkowita liczba pikseli aparatu:
Około 10,3 megapikseli
Liczba efektywnych pikseli aparatu:
Około 10,1 megapikseli
Obiektyw: z 3-krotnym zoomem f = 6,4 –
19,2 mm (36 – 108 mm (odpowiednik
kliszy 35 mm)) F2,9 (W) – 5,4 (T)
Regulacja ekspozycji: Automatyczna
regulacja ekspozycji, selekcja sceny
(7 trybów)
Balans bieli: Automatyczny, światło dzienne,
pochmurnie, światło jarzeniowe 1, 2, 3,
światło żarowe, lampa błyskowa
Format pliku:
Zdjęcia: zgodny z JPEG (DCF wer. 2.0,
Exif wer. 2.21), zgodny z DPOF
Filmy: AVI (Motion JPEG)
Nośnik zapisu: Pamięć wewnętrzna (około
12 MB), karta pamięci „Memory Stick
Duo”
Lampa błyskowa: zasięg błysku lampy
(czułość ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji) – automatyczna): około 0,5 do
3,0 m (W)/około 0,5 do 1,5 m (T)
Okres zapisu serii:
Około 1,0 sekund
[Złącza wejściowe i wyjściowe]
Komunikacja USB:
Hi-Speed USB (zgodna z USB 2.0)
[Wyświetlacz LCD]
Panel LCD: 6,0 cm (typu 2,4) z matrycą TFT
Całkowita liczba punktów: 112 320 (480 × 234)
punktów
[Zasilanie, dane ogólne]
Zasilanie: baterie alkaliczne LR6 (typu AA)
(2), 3 V
akumulatory niklowo-metalowodorkowe
HR15/51:HR6 (typu AA) (2), 2,4 V
(sprzedawane oddzielnie)
tlenowo-niklowy akumulator gówny ZR6
(typu AA) (2), 3 V (sprzedawany
oddzielnie)
Pobór mocy (podczas fotografowania):
1,2 W
Temperatura pracy: Od 0 do 40°C
Temperatura przechowywania: Od –20 do
+60°C
Wymiary: 89,5×61,0×26,1 mm (S/W/G, bez
wystających elementów)
32
Masa: Ok. 167 g (łącznie z dwiema bateriami,
paskiem itp.)
Mikrofon: monofoniczny
Brzęczyk
Exif Print: zgodny
PRINT Image Matching III: zgodny
PictBridge: zgodny
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe
• Poniższe nazwy są znakami towarowymi
firmy Sony Corporation;
, „Cyber-shot”, „Memory
Stick”,
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick Duo”,
, „Memory Stick PRO
Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”,
• Microsoft, Windows i DirectX i Windows
Vista są albo zastrzeżonymi znakami
towarowymi, albo znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac i eMac są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Apple Inc.
• Intel, MMX i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation.
• Adobe i Reader są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Ponadto używane w niniejszej instrukcji
nazwy systemów i produktów są zwykle
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich
twórców lub producentów. Symbole ™ i ®
nie są jednak używane przy każdym
wystąpieniu określonej nazwy systemu lub
produktu.
PL
33
Česky
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
[ Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Pro zákazníky v Evropě
[ Upozornění pro zákazníky v
zemích, na které se vztahují
směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným
zástupcem pro EMC a bezpečnost produktů je
společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo.
S otázkami týkajícími se servisu či záruky se
obracejte na adresy uvedené ve zvláštních
servisních či záručních dokumentech.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená ve směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
[ Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických
frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto
přístroje.
[ Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání), restartujte
aplikaci a znovu připojte komunikační kabel
(kabel USB apod.).
2
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem z
domácnosti. Místo toho by měl být odložen do
sběrného místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením
této instrukce zabráníte negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nákladním s
výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete
zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte, prosím, místní orgány státní
správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a
sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
[ Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii a
dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na
jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou
tímto označením by se nemělo nakládat jako s
běžným domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými
bateriemi pomůžete zabránit možným
negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, k nímž by mohlo docházet v
případech nevhodného zacházení s
vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti,
funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé
spojení s vloženou baterií, je třeba, aby
takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze
kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobek, který je na konci své
životnosti na místo, jenž je určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na
příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, firmu zabezpečující místní
odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde
jste výrobek zakoupili.
CZ
3
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu ............................................................... 5
Začínáme ......................................................................................... 6
Kontrola přiloženého příslušenství ................................................................. 6
1 Vložení baterií/„Memory Stick Duo“ (prodává se samostatně) ...................... 7
2 Zapnutí fotoaparátu/nastavení hodin .......................................................... 9
Snadné fotografování ................................................................... 10
Režim fotografování/Transfokace/Blesk/Makro/Samospoušť/Displej/
Velikost snímku ......................................................................................... 11
Prohlížení/vymazání snímků ........................................................ 13
Indikátory na displeji ..................................................................... 15
Změna nastavení – Nabídka/Nastavení ....................................... 17
Položky nabídky ........................................................................................ 19
Položky nastavení ...................................................................................... 20
Využití počítače ............................................................................. 21
Podporované operační systémy pro připojení USB a aplikační software
(je součástí dodávky) ................................................................................. 21
Prohlížení dokumentu „Příručka k produktu Cyber-shot“ .............................. 22
Výdrž akumulátorů a kapacita paměti ........................................ 23
Výdrž akumulátorů a počet snímků, které lze nahrát či prohlížet ................... 23
Počet snímků a doba nahrávání videoklipů ................................................. 24
Odstraňování problémů ................................................................ 25
Baterie a napájení ..................................................................................... 25
Fotografování/snímání videoklipů ................................................................ 26
Prohlížení snímků ...................................................................................... 26
Upozornění .................................................................................... 27
Technické údaje ............................................................................ 28
4
Poznámky k používání fotoaparátu
[ Vnitřní paměť a zálohování
„Memory Stick Duo“
Modul akumulátoru/kartu „Memory Stick
Duo“ nikdy nevyjímejte ani nevypínejte
fotoaparát, svítí-li indikátor přístupu. Vnitřní
paměť, nebo karta „Memory Stick Duo“ by
mohla být poškozena. Ujistěte se, že jsou vaše
data zálohována.
[ Poznámky k nahrávání/
přehrávání
• Než se rozhodnete zaznamenávat,
vyzkoušejte si funkci záznamu a ověřte, že
fotoaparát pracuje správně.
• Tento fotoaparát není prachotěsný, není
odolný proti stříkající vodě ani vodotěsný.
Před použitím fotoaparátu si přečtěte
„Upozornění“ (strana 27).
• Nevystavujte fotoaparát působení vody.
Pokud do fotoaparátu pronikne voda, může
dojít k poškození. V některých případech je
poškození neopravitelné.
• Nemiřte fotoaparátem do slunce ani jiného
přímého světla. Může to způsobit poškození
fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů
silných radiových vln nebo záření. Je možné,
že fotoaparát pak nebude fotografovat nebo
přehrávat správně.
• Používání fotoaparátu v prašném nebo
písečném prostředí může způsobit
poškození.
• Jestliže na přístroji dochází ke kondenzaci
par, nepoužívejte fotoaparát, dokud nebude
tento problém odstraněn (strana 27).
• Nevystavujte fotoaparát otřesům a úderům.
Může dojít k poruše a je možné, že
fotoaparát pak nebude fotografovat správně.
Záznamová média by mohla být
nepoužitelná a data snímků poškozená.
• Před použitím očistěte blesk. Teplo
vznikající při činnosti blesku může způsobit
zbarvení nečistot na povrchu okénka blesku
nebo jejich přilepení na povrch, čímž dojde k
omezení propustnosti světla.
[ Poznámky k použití LCD displeje
• LCD displej je vyroben pomocí
specializované vysoce přesné technologie,
díky níž je aktivních přes 99,99% pixelů.
Přesto se mohou na LCD displeji a LCD
hledáčku objevovat nepatrné černé nebo
jasné (bílé, červené, modré nebo zelené)
body. Tyto body jsou ve výrobním procesu
normální a záznam nijak neovlivňují.
• Při poklesu napětí v baterií může dojít k
přerušení pohybu objektivu. Vložte nové
baterie nebo nabité nikl-metalhydridové
akumulátory a znovu zapněte fotoaparát.
[ Kompatibilita dat snímků
• Tento fotoaparát splňuje univerzální zásady
standardů DCF (Design rule for Camera
File system) zavedené společností JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Společnost Sony nezaručuje, že fotoaparát
bude přehrávat snímky zaznamenané jiným
výrobkem, nebo že jiný výrobek přehraje
snímky zaznamenané tímto fotoaparátem.
CZ
[ Varování k autorským právům
Televizní programy, filmy, videokazety a další
materiály mohou být chráněny autorskými
právy. Neautorizované nahrávání takových
materiálů může být v rozporu s autorskými
právy.
[ Za poškozený obsah nebo chybu
v záznamu nepřísluší
kompenzace
Společnost Sony nemůže nahradit ztráty,
chyby v záznamu nebo poškození
zaznamenaného obsahu způsobené poruchou
fotoaparátu nebo záznamových médií.
5
Začínáme
Kontrola přiloženého příslušenství
• LR6 alkalické baterie (velikost AA) (2)
• USB kabel (1)
• Řemínek na zápěstí (1)
• CD-ROM (1)
– Aplikační software Cyber-shot
– „Příručka k produktu Cyber-shot“
– „Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“
• Návod k obsluze (tato příručka) (1)
Připevněte řemínek k fotoaparátu,
snížíte tak riziko poškození přístroje
pádem apod.
6
Háček
1 Vložení baterií/„Memory Stick Duo“ (prodává se
samostatně)
ɟ
Strana s konektory
ɠ
2
1
Kryt akumulátoru/karty
„Memory Stick Duo“
Vložte kartu „Memory
Stick Duo“ tak, aby strana
s konektory směřovala k
LCD obrazovce.
1 Otevřete kryt akumulátoru/„Memory Stick Duo“.
2 Zasuňte kartu „Memory Stick Duo“ (prodává se samostatně) tak, abyste
slyšeli cvaknutí.
CZ
3 Dávejte pozor, aby si odpovídala znaménka +/– a zasuňte ji.
4 Zavřete kryt akumulátoru/„Memory Stick Duo“.
[ Není-li vložena žádné „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nahrává/přehrává nahrané snímky pomocí vnitřní paměti (přibl. 12 MB).
[ Baterie, které můžete nebo nesmíte používat ve vašem fotoaparátu
Typ baterie
součástí
dodávky
podporovaná
dobíjecí
LR6 alkalické baterie (velikost AA)
a
a
–
Nikl-metalhydridové akumulátory HR 15/
51:HR6 (velikost AA)
–
a
a
ZR6 Oxy-niklová primární baterie (velikost
AA)
–
a
–
Manganové baterie*
–
–
–
Lithiové baterie
–
–
–
Ni-Cd baterie*
–
–
–
*
* Nelze zaručit správné fungování, pokud dojde k poklesu napětí nebo k jiným problémům
způsobeným povahou baterie.
7
[ VAROVÁNÍ
V případě nesprávného zacházení může baterie explodovat nebo vytéci. Nenabíjejte ji,
nerozebírejte a ani nevhazujte do ohně.
Zkontrolujte datum použitelnosti (měsíc-rok) uvedený na bateriích.
[ Kontrola zbývající energie akumulátoru
Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF (napájení) a na obrazovce LCD
zkontrolujte zbývající čas akumulátoru.
Indikátor
zbývající
kapacity
akumulátoru
Pokyny
ohledně
zbývající
kapacity
akumulátoru
Zbývá
dostatečná
kapacita
Akumulátor
je nabitý z
poloviny
Akumulátor
je téměř
vybitý,
záznam/
přehrávání
bude brzy
ukončeno.
Vyměňte baterie za nové
nebo za plně nabité niklmetalhydridové
akumulátory. (Výstražná
kontrolka bliká.)
• Zobrazení indikátoru stavu nemusí odpovídat v závislosti na podmínkách použití a okolnostech.
• Pokud používáte alkalické baterie/primární oxy-niklové baterie, nemusí indikátor zbývající
kapacity ukazovat správně.
[ Vyjmutí akumulátoru/„Memory Stick Duo“
Otevřete kryt akumulátoru/„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Ujistěte se, že indikátor přístupu
nesvítí a poté jednou zatlačte na
„Memory Stick Duo“.
Baterie
Dejte pozor, abyste baterie neupustili.
Indikátor přístupu
• Nikdy neotevírejte kryt baterie /„Memory Stick Duo“ a ani nevyndávejte baterie /„Memory Stick
Duo“, pokud indikátor přístupu svítí. Mohlo by dojít k poškození dat na „Memory Stick Duo“/
vnitřní paměti.
8
2 Zapnutí fotoaparátu/nastavení hodin
Tlačítko ON/OFF (napájení)
1
ɟ Ovládací tlačítko
Tlačítko z
2
3
1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (napájení).
2 Hodiny nastavte pomocí ovládacího tlačítka.
CZ
1 Vyberte formát zobrazení data pomocí v/V, poté stiskněte z.
2 Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B, nastavte numerickou hodnotu pomocí
v/V, poté stiskněte z.
3 Vyberte [OK], poté stiskněte z.
• Tento fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímku. Použitím aplikace „PMB“ na CDROM (je součástí dodávky) můžete vytisknout nebo uložit snímky s datem.
• Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
[ Změna data a času
Na obrazovce
(Nastavení) vyberte [Nastavení hodin] (strany 17, 20).
[ Poznámky ohledně zapnutého fotoaparátu
• Po vložení baterií do fotoaparátu může chvíli trvat, než bude fotoaparát připraven k
provozu.
• Jestliže je fotoaparát napájen baterií a jestliže nebude po dobu zhruba tří minut
používán, automaticky se vypne, aby se ušetřila energie v baterii (funkce
automatického vypnutí).
9
Snadné fotografování
Tlačítko Makro
ɠ Tlačítko spouště
Tlačítko DISP
Tlačítko transfokátoru
(W/T)
Tlačítko
blesk
Přepínač režimu
Tlačítko samospouště
Ovládací tlačítko
Závit stativu (na
spodní straně)
Tlačítko
(Velikost snímku)
1 Vyberte režim pomocí přepínače režimů.
Fotografie: Vyberte
Videoklip: Vyberte
(Fotografie).
(Videoklip).
2 Fotoaparát držte klidně, paže mějte volně u těla.
Umístěte objekt do
středu rámečku.
3 Stiskněte tlačítko spouště.
Fotografie:
1 Zaostřete stisknutím a
namáčknutím tlačítka spouště.
Zelený indikátor z (uzamčení AE/
AF) začne blikat, ozve se pípnutí,
indikátor přestane blikat a bude
nepřerušovaně rozsvícen.
2 Domáčkněte tlačítko spouště až
Indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
nadoraz.
Ozve se zvuk závěrky.
Videoklip:
Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko spouště nadoraz.
• Nejkratší vzdálenost při fotografování je přibl. 5 cm (W)/50 cm (T) (od přední části objektivu).
10
Režim fotografování/Transfokace/Blesk/Makro/Samospoušť/
Displej/Velikost snímku
[
Výběr režimu fotografování
Stiskněte tlačítko MENU, vyberte
[Fotoaparát] a poté vyberte požadovaný
režim.
Automatické nastav.
Umožňuje snadné fotografování s
automatickým nastavením.
Automat.program
Umožňuje fotografování s automatickým
nastavením expozice (rychlost závěrky i
hodnota clony). Jiné nastavení vyhledejte
v nabídce.
[ W/T Použití transfokace
Stisknutím T objekt přiblížíte a
stisknutím W jej oddálíte.
[
Opakovaným stisknutím B ( ) na
ovládacím tlačítku vyberte požadovaný
režim.
: Automatický blesk
Zableskne, je-li nedostatek světla (výchozí
nastavení).
: Nucený blesk
: Pomalá synchro (Nucený blesk)
Rychlost závěrky je na tmavých místech
pomalá, aby mohlo být zřetelně zachyceno
pozadí, které se nachází mimo dosah
blesku.
: Vypnutý blesk
Volba scény
Umožňuje fotografovat s
přednastavenými hodnotami podle typu
scény.
Vysoká citlivost
Můžete fotografovat bez blesku i při
nedostatečném osvětlení.
Zamlžení
Dodává snímkům lidské pleti teplejší
vzhled.
Krajina
Můžete fotografovat při zaostření na
vzdálený předmět.
Portrét za soumr.
Můžete fotografovat ostré portréty osob
na tmavých místech při zachování
setmělé atmosféry.
Soumrak
Můžete fotografovat noční scény při
zachování setmělé atmosféry.
Blesk (Výběr režimu blesku pro
fotografie)
[
CZ
Makro (snímání zblízka)
Opakovaným stisknutím b ( ) na
ovládacím tlačítku vyberte požadovaný
režim.
: Auto
Fotoaparát automaticky zaostří ze
vzdálených předmětů na blízké. Obvykle
používejte fotoaparát v tomto režimu.
: Makro
Fotoaparát přednostně zaostří na blízké
předměty. Při fotografování blízkých
předmětů zapněte Makro.
Pláž
Můžete fotografovat u moře či u jezera a
modř vody bude věrně zaznamenána.
Sníh
Můžete pořizovat jasnější snímky na
sněhu.
11
[
Použití samospouště
Opakovaným stisknutím V ( ) na
ovládacím tlačítku vyberte požadovaný
režim.
: Samospoušť vypnuta
: Nastavení 10sekundového zpoždění
samospouště
: Nastavení 2sekundového zpoždění
samospouště
Stiskněte tlačítko spouště, začne blikat
indikátor samospouště a ozve se
zvukový signál závěrky.
Indikátor
samospouště
[
Změna velikosti snímku
Stiskněte
(Velikost snímku) a poté
stisknutím b/B vyberte velikost.
Nabídku Velikost snímku skryjete
opětovným stisknutím tlačítka
.
Fotografie
Velikost
snímku
: 10M
Tisk až A3+
: 3:2 (8M)
Match 3:2 formát
: 5M
Tisk až A4
: 3M
Tisk až 13×18cm
: VGA
Pro e-mail
: 16:9
Zobrazení na 16:9 HDTV
tisk až A4
(7M)
[ DISP Změna zobrazení displeje
Na ovládacím tlačítku stiskněte v
(DISP).
Po každém stisknutí tlačítka v (DISP)
se displej změní následujícím způsobem:
Indikátory zapnuty
r
Indikátory zapnuty*
r
Histogram zapnut*
r
Indikátory vypnuty*
* Jas podsvícení LCD displeje
12
Pokyny
: 16:9 (2M) Zobrazení na 16:9 HDTV
Videoklip
Velikost obrazu videoklipu je nastavena
na 320×240.
Prohlížení/vymazání snímků
Tlačítko v/V/b/B
Tlačítko
(Přehled)
Tlačítko
(Transfokace
při přehrávání)
Tlačítko MENU
Tlačítko z
Přepínač režimu
ɟ Ovládací tlačítko
Tlačítko
(Vymazat)
1 Pomocí přepínače režimů vyberte
(Přehrávání).
2 Vyberte snímek pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
CZ
Videoklip:
Stisknutím z přehrajte videoklip. (Opětovným stisknutím z přehrávání zastavíte.)
Chcete-li videoklip převinout rychle vpřed, stiskněte B, pro rychlé převinutí zpět stiskněte b.
(Stisknutím z se vrátíte do běžného přehrávání.)
• Po dobu přehrávání videoklipu nemůžete u tohoto fotoaparátu poslouchat zvuk.
[
Mazání snímků
1 Zobrazte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko
2 Vyberte [Toto foto] pomocí b/B, poté stiskněte z.
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
[
(Vymazat).
Chcete-li zobrazit zvětšený snímek (Transfokace při přehrávání)
Během zobrazení fotografie stiskněte
(T).
Chcete-li transfokaci zrušit, stiskněte W.
Nastavte polohu: v/V/b/B.
Pro zastavení transfokaci při přehrávání, stiskněte z.
[
Zobrazení obrazovky přehledu
Stiskněte
(Přehled) a vyberte snímek pomocí v/V/b/B.
Chcete-li se vrátit k zobrazení jednoho snímku, stiskněte z.
13
[ Vymazání snímků při zobrazení přehledu snímků
1 Při zobrazení obrazovky přehledu stiskněte
(Vymazat) a vyberte [Více snímků]
pomocí b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
2 Vyberte snímek, který chcete vymazat, pomocí v/V/b/B, a poté stiskněte z.
Symbol
se zobrazí v zaškrtávacím políčku snímku.
Chcete-li výběr zrušit, vyberte snímek, který jste označili ke smazání, a znovu stiskněte z.
3 Stiskněte tlačítko MENU.
4 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
• Chcete-li smazat všechny snímky data/složky, vyberte v kroku 1 [Vše ve složce] a poté stiskněte z.
14
Indikátory na displeji
Při každém stisknutí tlačítka v (DISP)
se displej změní (strana 12).
[ Při fotografování
A
Zbývající kapacita
akumulátoru
Varování při nízké
kapacitě akumulátoru
Velikost snímku
Režim Fotoaparát (Volba
scény)
Režim Fotoaparát
(Automat.program)
Vyvážení bílé
[ Při snímání videoklipů
Režim série
Režim měření
Detekce obličejů
SteadyShot
CZ
Varování před otřesy
[ Při přehrávání
• Varuje před otřesy, které
by mohly znemožnit
snímání čistých snímků
kvůli nedostatečnému
osvětlení. Fotografie lze
pořizovat, i když je
varování zobrazeno.
Avšak doporučujeme
nastavit funkci proti
rozmazání na [Auto],
použít blesk pro lepší
osvětlení a stativ nebo
jiný způsob stabilizace
videokameru.
Transfokace
Barevný režim
Připojení PictBridge
Chránit
Značka tiskové
objednávky (DPOF)
15
Připojení PictBridge
Redukce červených očí
• Neodpojujte USB kabel,
dokud je značka
zobrazena.
Režim blesku
Nabíjení blesku
101
B
Složka pro přehrávání
• Toto se nezobrazí, když je
používána vnitřní paměť.
z
Zámek AE/AF
NAHR
Pohotov.
Nahrávání videoklipu/
Pohotov. videoklipu
ISO400
Číslo ISO
Změna složky
125
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
• Toto se nezobrazí, když je
používána vnitřní paměť.
+2.0EV
Hodnota expozice
Režim měření
0:12
Čas záznamu
(minuty : vteřiny)
Blesk
12/12
Číslo snímku/počet
snímků nahraných ve
vybrané složce
Vyvážení bílé
Indikátor rámečku
autofokusu
Přednastavení
vzdálenosti ostření
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozice
Makro
500
Rychlost závěrky
00:00:12
Počítadlo
F3.5
Hodnota clony
101-0012
Číslo složky-souboru
2009 1 1
9:30 AM
Datum a čas vytvoření
přehrávaného snímku
z STOP
z PLAY
Nápověda k funkcím
přehrávání snímků
BACK/
NEXT
Výběr snímků
1.0m
D
Samospoušť
Nitkový kříž
jednobodového měření
expozice
Rámeček autofokusu
C
Složka pro nahrávání
• Toto se nezobrazí, když je
používána vnitřní paměť.
12
00:00:15
16
N
Přehrávání
Počet nahráváni snímků
Proužek přehrávání
Nahrávací média/
Přehrávací média
(„Memory Stick Duo“,
vnitřní paměť)
Histogram
Čas záznamu
(hodiny : minuty :
sekundy)
Změna nastavení – Nabídka/Nastavení
Tlačítko MENU
Tlačítko z
ɟɠ
Ovládací tlačítko
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
CZ
• Nabídka se zobrazí pouze během režimu fotografování a přehrávání.
• V závislosti na vybraném režimu se zobrazí různé položky.
2 Vyberte požadovanou položku pomocí v/V na ovládacím tlačítku.
• Jestliže je požadovaná položka nabídky mimo displej, tiskněte opakovaně v/V, dokud se
neobjeví na displeji.
3 Zvolte nastavení pomocí b/B.
• Jestliže je požadovaná položka skryta, stiskněte opakovaně b/B, dokud se tato položka
nezobrazí na obrazovce.
• Po výběru položky v režimu přehrávání stiskněte z.
4 Stisknutím tlačítka MENU vypnete nabídku.
17
Podrobnosti o používání 1 strana 17
[ Výběr položky Nastavení
Zvolte
(Nastavení) v kroku 2 a
stiskněte z.
Zvolte položku, kterou chcete nastavit
pomocí v/V/B, a zvolte z.
18
Podrobnosti o používání 1 strana 17
Položky nabídky
Dostupné položky nabídky se liší v závislosti na poloze přepínače režimů a na režimu
fotografování. Na displeji se zobrazují jen dostupné položky nabídky.
Nabídka fotografování
Fotoaparát
Výběr režimu fotografování.
SteadyShot
Nastavení režimu stabilizace.
Detekce obličejů
Zvolí prioritu objektu pro nastavení ostření, když se používá detekce
obličeje.
Nahr. režim
Výběr metody sériového fotografování.
EV
Úprava expozice.
ISO
Výběr citlivosti na světlo.
Režim měření
Určení režimu měření expozice.
Ostření
Změna metody ostření.
Vyváž. bílé
Nastavení vyvážení barev.
Výkon blesku
Upravuje intenzitu blesku.
Bez červ. očí
Nastavuje redukci jevu červených očí.
Barevný režim
(Nastavení)
CZ
Změna živosti barev snímku nebo přidání speciálních efektů.
Změna položek Nastavení.
Zobrazení nabídky
(Prezentace)
Nastaví a přehraje prezentaci (přehrávání řady snímků).
(Retuš)
Retušuje snímky.
(Různé změny velikosti)
Upravuje velikosti snímku v závislosti na použití.
(Chránit)
Zabránění náhodnému smazání.
(Tisk)
Tisk snímků pomocí tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge.
(Otočit)
Otočení snímku.
Přidá značku tiskové objednávky na snímky, které chcete vytisknout.
(Výběr složky)
(Nastavení)
Výběr složky pro prohlížení snímků.
Změna položek Nastavení.
19
Podrobnosti o používání 1 strana 17
Položky nastavení
Hlavní nastavení
Zvuk
Nastavení zvuku tlačítek při používání fotoaparátu.
Přír.funkce
Zobrazení popisu funkcí pro usnadnění použití fotoaparátu.
Inicializace
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
Spojení USB
Nastavení režimu USB použité při připojení fotoaparátu k počítači
nebo tiskárně odpovídající standardu PictBridge pomocí kabelu
USB.
Nastavení pro záběr
Ř. Mřížky
Zobrazí přímky pro jednoduché nastavení objektu v horizontální nebo
vertikální poloze.
Digitál. transf.
Výběr režimu digitálního transfokátoru.
Autom. Prohlížení
Ihned po expozici fotografie se na displeji zobrazí výsledný snímek
zhruba na dvě sekundy.
Paměťový nástroj — Nástroj Memory Stick
Formát.
Naformátování „Memory Stick Duo“.
Tvorba nahr. složky
Vytvoření složky pro ukládání snímků na „Memory Stick Duo“.
Změna nahr. složky
Změna složky aktuálně používané k nahrávání snímků.
Kopírovat
Zkopírování všech snímků ve vnitřní paměti na „Memory Stick Duo“.
Paměťový nástroj — Nástroj vnitřní paměti
Formát.
Naformátování vnitřní paměti.
Nastavení hodin
Nastavení hodin
Nastavení data a času.
Language Setting
Language Setting
20
Nastavení jazyka, který se bude používat k zobrazení položek
nabídek, varování a zpráv.
Využití počítače
Snímky pořízené pomocí fotoaparátu lze prohlížet na počítači. Pomocí softwaru na
CD-ROM (je součástí dodávky) můžete prohlížet snímky a videoklipy z vašeho
fotoaparátu mnohem pohodlněji. Více informací obsahuje „Příručka k produktu
Cyber-shot“ na CD-ROM (je součástí dodávky).
Podporované operační systémy pro připojení USB a aplikační
software (je součástí dodávky)
Pro uživatele systému Windows
Pro uživatele počítačů Macintosh
Připojení USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 až v10.5)
Aplikační software
„PMB (Picture
Motion Browser)“
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
není kompatibilní
*1
*2
64-bitové edice nejsou podporovány.
Starter (Edition) není podporována.
CZ
• Na vašem PC musí být nainstalován jeden z OS uvedených výše. Aktualizace OS nejsou
podporovány.
• Pokud váš operační systém nepodporuje připojení USB, zkopírujte snímky vložením „Memory
Stick Duo“ do slotu „Memory Stick“ vašeho počítače, nebo použijte běžně dostupnou čtečku
„Memory Stick“.
• Další informace o systémových požadavcích aplikačního softwaru „PMB“ Cyber-shot naleznete v
dokumentu „Příručka k produktu Cyber-shot“.
21
Prohlížení dokumentu „Příručka k produktu Cyber-shot“
„Příručka k produktu Cyber-shot“ na
CD-ROM (je součástí dodávky)
podrobně objasňuje použití fotoaparátu.
K prohlížení příručky je třeba využít
programu Adobe Reader.
[ Pro uživatele systému Windows
1 Zapněte počítač a vložte disk CDROM (je součástí dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí se obrazovka instalační nabídky.
Po klepnutí na tlačítko [Cyber-shot
Handbook] se zobrazí obrazovka pro
kopírování dokumentu „Příručka k
produktu Cyber-shot“.
2 Při kopírování postupujte podle
pokynů na obrazovce.
• Jakmile nainstalujete dokument
„Příručka k produktu Cyber-shot“,
provede se automatická instalace
„Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“.
3 Po dokončení instalace poklepejte na
zástupce na pracovní ploše.
22
[ Pro uživatele počítačů Macintosh
1 Zapněte počítač a vložte disk CDROM (je součástí dodávky) do
jednotky CD-ROM.
2 Vyberte složku [Handbook] a
zkopírujte soubor „Handbook.pdf“
uložený ve složce [CZ] do počítače.
3 Po dokončení kopírování poklepejte na
disku na soubor „Handbook.pdf“.
Výdrž akumulátorů a kapacita paměti
Výdrž akumulátorů a počet snímků, které lze nahrát či prohlížet
Čísla uvedená v tabulce platí pro plně
nabité baterie používané za teploty
25°C. Čísla uvedená pro snímky k
nahrání jsou přibližná a dovolují
výměnu karty „Memory Stick Duo“ dle
potřeby.
Nezapomeňte, že skutečné hodnoty
mohou být menší, než je uvedeno v
tabulce, záleží na konkrétních
podmínkách.
[ Při fotografování
Baterie
Výdrž
akumulátoru
(min.)
Počet
snímků
Alkalické
Přibl. 60
Přibl. 120
• Metodika měření je založena na standardu
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Počet snímků/životnost akumulátorů se
nemění, nezáleží na velikosti snímku.
[ Poznámky k bateriím
• Kapacita baterie se snižuje se vzrůstajícím
počtem jejího použití v průběhu času.
• Výdrž baterií a počet snímků, které lze
zaznamenat či prohlédnout, se snižuje za
následujících podmínek:
– Nízká okolní teplota.
– Časté použití blesku.
– Časté vypínání a zapínání fotoaparátu.
– Časté použití transfokátoru.
– Vysoký jas podsvícení LCD displeje.
– Nízký stav nabití akumulátoru.
• Hodnoty uvedené pro alkalické baterie jsou
založeny na komerčních normách a neplatí
pro všechny alkalické baterie za všech
podmínek. Tyto hodnoty se mohou lišit v
závislosti na výrobci/typu baterie, stavu
okolního prostředí, nastavení produktu, atd.
• Dodávaná alkalická baterie je určena pouze
ke zkušebním účelům. Pro běžné používání
fotoaparátu si budete muset zakoupit jinou
baterii.
CZ
[ Při prohlížení fotografií
Baterie
Výdrž
akumulátoru
(min.)
Počet
snímků
Alkalické
Přibl. 280
Přibl. 5600
• Zobrazování jednotlivých snímků v
intervalu cca 3 sekund
23
Počet snímků a doba nahrávání videoklipů
Počet snímků a délka videoklipů se mohou lišit v závislosti na podmínkách
fotografování a typu záznamového média.
• I v případě, že je kapacita paměťového média stejná jako na tabulce níže, může se počet snímků a
délka videoklipů lišit.
• Podrobnosti týkající se velikosti snímku viz strana 12.
[ Přibližný počet snímků, který lze nahrát
(Jednotky: snímky)
Kapacita
Velikost
Vnitřní
paměť
Přibl.
12MB
„Memory Stick Duo“ formátované v tomto fotoaparátu
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
10M
2
58
115
230
470
940
1900
3800
3:2 (8M)
2
58
115
230
470
940
1900
3800
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
77200
VGA
16:9 (7M)
3
75
150
300
600
1200
2450
5000
16:9 (2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
• Uvedený počet snímků platí pro případ nastavení [Nahr. režim] na [Normální].
• Je-li počet zbývajících snímků větší než 9 999, zobrazí se indikátor „>9999“.
• Pokud na si na fotoaparátu prohlížíte snímky pořízené starší verzí fotoaparátu Sony, mohou se
zobrazit v jiné než původní velikosti.
[ Přibližná doba záznamu videoklipu
Čísla v tabulce uvedené níže ukazují přibližnou maximální délku nahrávacího času
získaného sečtením délky všech videoklipů.
(Jednotky: hodiny : minuty : sekundy)
Kapacita
Vnitřní
paměť
„Memory Stick Duo“ formátované v tomto fotoaparátu
Velikost
Přibl.
12MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
320×240
0:00:20
0:10:10
0:20:20
0:41:20
1:23:40
2:45:00
8GB
16GB
5:35:00 11:18:00
• Formát videoklipu je 320×240
• Nahratelná velikost videoklipu je přibližně 2 GB pro každý soubor. Pokud velikost souboru
dosáhne 2 GB, fotoaparát přestane automaticky nahrávat.
• Tento fotoaparát nepodporuje nahrávání nebo přehrávání videoklipů v kvalitě HD.
24
Odstraňování problémů
Pokud se při použití fotoaparátu objeví potíže, vyzkoušejte následující řešení.
1 Zkontrolujte následující položky, další informace naleznete v
dokumentu „Příručka k produktu Cyber-shot“ (PDF).
2 Vyjměte baterie, počkejte cca jednu minutu, poté opět baterie
vložte a fotoaparát zapněte.
3 Inicializujte nastavení (strana 20).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
Odevzdáním fotoaparátu k opravě dáváte souhlas ke kontrole vnitřní paměti fotoaparátu.
Baterie a napájení
CZ
Indikátor zbývající kapacity baterie udává nesprávnou hodnotu nebo zobrazuje
dostatečnou kapacitu baterie, ale baterie se rychle vybije.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném
prostředí.
• Pokud používáte alkalické baterie/oxy-niklové primární baterie (prodává se
samostatně), nemusí být zbývající doba funkčnosti baterie zobrazena správně.
• Baterie jsou vybité. Vložte nové baterie nebo nabité nikl-hydridové akumulátory
(prodávají se samostatně) (strana 7).
• Pokud používáte nikl metalhydridové akumulátory, mohou být póly akumulátorů
nebo koncovky krytu na akumulátory znečištěné, což vede k jejich nedostatečnému
nabíjení. Očistěte je bavlněnou vatou nebo podobným materiálem.
• Pokud používáte nikl-hydridové akumulátory, liší se zobrazovaný zbývající čas
funkčnosti akumulátoru od skutečnosti v důsledku paměťového efektu. Aby se
zobrazovala správná hodnota, akumulátory nejprve zcela vybijte a poté je opět nabijte.
• Baterie jsou zcela vybité. Vyměňte je za nové (strana 7).
Baterie se příliš rychle vybíjejí.
• Používáte fotoaparát ve velice chladném prostředí.
• Baterie jsou zcela vybité. Vyměňte je za nové.
• Pokud používáte nikl-hydridové akumulátory, nezapomeňte je pořádně nabíjet.
Při otevření krytu baterie/„Memory Stick Duo“ dojde k automatickému vypnutí
napájení fotoaparátu.
• Nejedná se o závadu. Před otevřením krytu baterie/„Memory Stick Duo“ fotoaparát
vypněte.
25
Nelze zapnout fotoaparát.
• Vložte baterie správně (strana 7).
• Baterie jsou vybité. Vložte nové baterie nebo nabité nikl-hydridové akumulátory
(strana 7).
• Baterie jsou zcela vybité. Vyměňte je za nové.
Napájení se náhle vypne.
• Je-li fotoaparát zapnutý a neprovedete zhruba po dobu tří minut žádnou operaci,
fotoaparát se vypne automaticky, aby se nevyčerpávaly baterie. Fotoaparát znovu
zapněte (strana 9).
• Baterie jsou vybité. Vložte nové baterie nebo nabité nikl metalhydridové akumulátory
(strana 7).
Fotografování/snímání videoklipů
Nelze nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“
(strana 24). Jsou-li plné, proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nepotřebné snímky (strana 13).
– Vyměňte „Memory Stick Duo“.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při fotografování nastavte přepínač režimů do polohy
(Fotografování).
• Při natáčení videoklipů nastavte přepínač režimů do polohy
(Videoklip).
Do snímků se nevkládá datum.
• Tento fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímku. Použitím aplikace
„PMB“ můžete vytisknout nebo uložit snímky s datem.
Při prohlížení displeje na tmavém místě se ve snímku zobrazí šum.
• Dochází k rozmazání snímku a na snímku se objevují bílé, černé, červené nebo
purpurové pruhy. Toto nemá vliv na nahraný snímek.
Prohlížení snímků
Nelze přehrát snímky.
• Přepněte přepínač režimů do polohy
(Přehrávání) (strana 13).
• Název složky/souboru byl v počítači změněn.
• Sony nezaručuje správné přehrání snímků na fotoaparátu pokud byly upraveny na
počítači nebo pořízeny jiným fotoaparátem.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odpojte zařízení USB.
26
Upozornění
[ Nepoužívejte/neukládejte
fotoaparát na těchto místech
• Na extrémně horkém, studeném nebo
vlhkém místě
Na místech, jako je automobil zaparkovaný
na slunci, se může deformovat tělo
fotoaparátu, což může způsobit jeho
poruchu.
• Na přímém slunci nebo v blízkosti topného
tělesa
Tělo fotoaparátu se může zbarvit nebo
deformovat, což může způsobit poruchu.
• Na místech vystavených silným vibracím
• V blízkosti silného magnetického pole
• Na písku nebo na prašných místech
Dbejte, aby do fotoaparátu nepronikl písek
ani prach. Může dojít k poruše funkčnosti, v
některých případech neopravitelné.
[ Ohledně nošení
Nesedejte si na židle a jiná místa s
fotoaparátem v zadní kapse kalhot - mohlo by
dojít k poškození fotoaparátu.
[ O bateriích
• S bateriemi nezacházejte hrubě,
nerozebírejte je, neprovádějte jejich úpravy,
nevystavujte pádům, úderům, tlaku apod.
• Nepoužívejte deformované nebo poškozené
baterie.
• Nesměšujte použité baterie s novými a ani
nesměšujte různé typy baterií.
[ O čištění
Čištění LCD displeje
Očistěte povrch displeje od prachu, otisků
prstů apod. soupravou k čištění LCD (prodává
se samostatně).
Čištění objektivu
Otřete objektiv měkkým hadříkem a očistěte
jej od otisků prstů, prachu apod.
Čištění krytu fotoaparátu
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným
měkkým hadříkem, pak otřete do sucha.
Poškození povrchové úpravy nebo pouzdra
přístroje zamezíte takto:
• Nevystavujte fotoaparát chemickým
produktům jako ředidla, benzin, alkohol,
jednorázové materiály, repelenty proti
hmyzu, opalovací krémy nebo insekticidy
apod.
• Nedotýkejte se fotoaparátu rukou
znečištěnou uvedenými látkami.
• Fotoaparát nenechávejte po delší dobu v
kontaktu s gumou ani vinylem.
[ Provozní teploty
Fotoaparát je určen pro použití při teplotách
mezi 0°C a 40°C. Nedoporučuje se
fotografování za velmi nízkých či vysokých
teplot, které přesahují uvedené rozmezí.
[ O kondenzaci vlhkosti
Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí
na teplé místo, může uvnitř nebo vně
fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato
vlhkost může způsobit poruchu funkčnosti
fotoaparátu.
Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti
Vypněte fotoaparát a počkejte asi hodinu, až
se vlhkost odpaří. Pokud budete fotografovat
s vlhkostí stále neodpařenou, vezměte na
vědomí, že snímky nebudou čisté.
CZ
[ Interní dobíjecí záložní
akumulátor
Tento fotoaparát je vybaven interním
záložním akumulátorem, který udržuje datum
a čas a ostatní nastavení bez ohledu na to, zda
je zapnuto napájení.
Tento dobíjecí akumulátor je průběžně
dobíjen během používání fotoaparátu. Pokud
však používáte fotoaparát jen krátkodobě,
postupně se vybíjí, a pokud jej nepoužíváte
vůbec, vybije se zcela asi po měsíci. V
takovém případě si ověřte, zda je dobíjecí
akumulátor dobitý dříve, než fotoaparát
použijete.
Pokud je tento dobíjecí akumulátor zcela
vybitý, lze fotoaparát stále používat, avšak a
času a datum nebudou zobrazeny.
Způsob dobíjení interního dobíjecího
záložního akumulátoru
Do fotoaparátu vložte dostatečně nabité
baterie a poté nechte fotoaparát vypnutý po
dobu 24 hodin nebo déle.
27
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Snímač:
7,7 mm (typ 1/2,3) barevné CCD, filtr
primárních barev
Celkový počet pixelů fotoaparátu:
Přibl. 10,3 Megapixelů
Efektivní počet pixelů fotoaparátu:
Přibl. 10,1 Megapixelů
Objektiv: 3× zoom objektiv f = 6,4 – 19,2 mm
(36 – 108 mm (ekvivalent 35 mm filmu))
F2,9 (W) – 5,4 (T)
Ovládání expozice: automatická expozice,
volba scény (7 režimů)
Vyvážení bílé: Automatické, Denní světlo,
Oblačno, Zářivky 1, 2, 3, Žárovky, Blesk
Formáty souborů:
Fotografie: kompatibilní s JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21), kompatibilní s
DPOF
Videoklipy: AVI (Motion JPEG)
Záznamová média: Vnitřní paměť (přibl.
12 MB), „Memory Stick Duo“
Blesk: Dosah blesku (ISO citlivost
(Doporučený index expozice) nastavena
na Auto): přibl. 0,5 až 3,0 m (W)/
přibl. 0,5 až 1,5 m (T)
Interval nahrávání série:
Přibl. 1,0 sekund
[Vstupní a výstupní konektory]
USB komunikace:
Hi-Speed USB (odpovídá USB 2.0)
[LCD displej]
LCD displej: 6,0 cm (typ 2,4) podsvícení TFT
Celkový počet bodů: 112 320 (480×234) bodů
[Napájení, všeobecně]
Napájení: Alkalické baterie LR6 (velikost
AA) (2), 3 V
Nikl-hydridové baterie HR15/51:HR6
(velikost AA) (2) (prodává se
samostatně), 2,4 V
Oxy-niklové primární baterie ZR6
(velikost AA) (2) (prodává se
samostatně), 3 V
Spotřeba energie (při fotografování):
1,2 W
Provozní teplota: 0 až 40°C
Skladovací teplota: –20 až +60°C
Rozměry: 89,5×61,0×26,1 mm (Š/V/H, bez
vyčnívajících částí)
Hmotnost: Přibl. 167 g (včetně dvou baterií,
řemínku na zápěstí apod.)
Mikrofon: monofonní
Bzučák
Tisk Exif: kompatibilní
28
PRINT Image Matching III: kompatibilní
PictBridge: kompatibilní
Konstrukce a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Ochranné známky
• Následující značky jsou obchodní značky
Sony Corporation;
, „Cyber-shot“, „Memory
Stick“,
, „Memory Stick PRO“,
, „Memory Stick Duo“,
, „Memory Stick PRO
Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“,
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista jsou registrované ochranné známky
nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc.
• Intel, MMX, a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation.
• Adobe a Reader jsou buď registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
Adobe Systems Incorporated ve Spojených
státech amerických a v dalších zemích.
• Tento návod obsahuje dále názvy systémů a
produktů, které jsou většinou ochrannými
nebo registrovanými známkami svých
autorů či výrobců. Známky ™ nebo ® se v
tomto návodu však neuvádějí ve všech
případech.
CZ
29
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w co
najmniej 70% z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie
oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków
organicznych.
Vytištěno na papíru, který je recyklován ze 70% nebo
více pomocí inkoustu bez VOC (prchavá organická
sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
Printed in China

advertisement

Key Features

  • Compact camera 10.1 MP CCD Silver
  • Optical zoom: 3x Digital zoom: 6x
  • Alkaline

Related manuals

Download PDF

advertisement