Sony | DSC-WX1 | Sony DSC-WX1 WX1 Digitální kompaktní fotoaparát Návod k obsluze

Obsah
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
Příručka k produktu Cyber-shot
DSC-WX1
© 2009 Sony Corporation
4-150-181-61(1)
CZ
Jak používat tuto příručku
Obsah
Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na odpovídající stránku.
To je obzvláště výhodné, když chcete vyhledat nějakou funkci.
Obsah
Vyhledávání informací podle funkcí.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vyhledávání informací v seznamu
MENU/položky nastavení.
Značky a způsob označování používané v této
příručce
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
Vyhledávání informací podle
klíčového slova.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání informací podle činnosti.
Rejstřík
V této příručce se posloupnost činností
označuje šipkami (t). S fotoaparátem
pracujte v naznačeném pořadí. Značky
jsou uvedeny tak, jak se objevují ve
výchozím nastavení fotoaparátu.
Výchozí nastavení jsou označena
pomocí .
Označuje upozornění a omezení důležitá
pro správnou činnost fotoaparátu.
z
Označuje informace, jejichž znalost
může být užitečná.
2CZ
Jiné paměťové karty používat nelze.
• Podrobnosti o kartě „Memory Stick Duo“
viz str. 126.
„Memory Stick
Duo“ Adaptér
Poznámky k bloku akumulátorů
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
blok akumulátorů (přiložen).
• Blok akumulátorů můžete nabíjet, i když
není zcela vybitý. I když blok akumulátorů
není zcela nabitý, můžete jej normálně
používat.
• Jestliže nehodláte blok akumulátorů delší
dobu používat, vybijte jej a vytáhněte z
fotoaparátu. Poté jej uložte na chladném
a suchém místě. Účelem je zachování funkce
bloku akumulátorů.
• Podrobnosti o použitelném bloku
akumulátorů viz str. 128.
Černé, bílé, červené, modré
nebo zelené body
• Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo
objektivu přímému slunečnímu záření může
způsobit poruchy. Dbejte opatrnosti při
ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo
venku.
• Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení
barev a jeho poruše.
• Ve studeném prostředí mohou obrázky na
LCD displeji zanechávat svoji opožděnou
stopu. Nejedná se o závadu.
• Buďte opatrní, aby vysunovací objektiv do
ničeho nenarazil a nemanipulujte s ním
silou.
Rejstřík
Při použití karty „Memory Stick Duo“
s vybavením kompatibilním s kartami
„Memory Stick“
Karty „Memory Stick Duo“ lze používat
po vložení do adaptéru „Memory Stick
Duo“ (prodává se samostatně).
• LCD displej je vyroben za použití extrémně
přesné technologie, takže více než 99,99%
pixelů je funkčních k efektivnímu použití.
Přesto se na LCD displeji mohou objevovat
nepatrné černé a/nebo jasné tečky (bílé,
červené, modré nebo zelené). Tyto tečky
vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují
nahrávání.
Vyhledávání MENU/
nastavení
„Memory Stick“: S
fotoaparátem nelze
používat kartu „Memory
Stick“.
Poznámky k LCD displeji a objektivu
Vyhledávání
činnosti
Poznámky o typech použitelných
karet „Memory Stick“ (prodává se
samostatně)
„Memory Stick Duo“: S
fotoaparátem lze používat
kartu „Memory Stick Duo“.
Obsah
Poznámky k používání
fotoaparátu
Sražená vlhkost
• Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí
na teplé místo, může uvnitř nebo vně
fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato
sražená vlhkost může způsobit poruchu
funkčnosti fotoaparátu.
• Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, vypněte
fotoaparát a počkejte zhruba hodinu, aby se
vlhkost odpařila. Pokud se pokusíte
fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu,
nebudete mít ostré snímky.
Snímky použité v této příručce
Obrázky použité jako příklady v této příručce
jsou reprodukované obrázky a nejsou to tedy
skutečné snímky pořízené tímto fotoaparátem.
3CZ
Obsah
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Jak používat tuto příručku ···································· 2
Poznámky k používání fotoaparátu······················· 3
Vyhledávání činnosti ············································· 7
Vyhledávání MENU/nastavení····························· 10
Popis součástí····················································· 13
Seznam ikon zobrazených na displeji ················· 14
Použití ovladače režimů ······································ 16
Změna nastavení DISP (nastavení zobrazení na
displeji) ································································ 17
Používání vnitřní paměti ······································ 19
Rejstřík
Snímání
Inteligentní autom.nastav. ··································· 20
Snadné fotografování·········································· 21
Automat.program················································ 23
Plynulé panoráma ··············································· 24
Redukce rozmazání pohybu ······························· 26
Ručně držený soumrak ······································· 27
Volba scény························································· 28
Režim videa························································· 30
Transfokátor ························································ 31
Blesk ··································································· 32
Snímání úsměvu·················································· 33
Samospoušť························································ 34
Série/Řada ·························································· 35
4CZ
MENU (Snímání)
MENU (Prohlížení)
Položky MENU (prohlížení)·································· 11
Vyhledávání MENU/
nastavení
Položky MENU (snímání)····································· 10
Vyhledávání
činnosti
Prohlížení fotografií ············································· 37
Transfokace při přehrávání ································· 38
Přehled snímků ··················································· 39
Vymazat ······························································ 40
Prohlížení videoklipů ··········································· 41
Obsah
Prohlížení
Rejstřík
Nastav.
Položky nastavení ··············································· 12
Televizor
Prohlížení snímků na televizoru························· 101
Počítače
Využití počítače ················································· 104
Použití aplikací ·················································· 105
Připojení fotoaparátu k počítači ····························108
Prohlížení „Průvodce ke zdokonalení
k produktu Cyber-shot“ ···································· 110
5CZ
Obsah
Tisk
Tisk statických snímků······································ 111
Odstranění problémů
Názvy a ukládání obrazových souborů ············· 125
„Memory Stick Duo“ ········································· 126
Blok akumulátorů ·············································· 128
Nabíječka akumulátorů ····································· 129
Inteligentní Pantilter ·········································· 130
Vyhledávání MENU/
nastavení
Ostatní
Vyhledávání
činnosti
Odstranění problémů ········································ 113
Výstražné indikátory a zprávy ··························· 121
Rejstřík
Rejstřík
Rejstřík ······························································ 131
6CZ
Vyhledávání činnosti
Snímání
panoramatických
snímků
Plynulé panoráma ··············································· 24
Snímání nejlepších
snímků domácího
zvířete
Domácí mazlíček ················································· 28
Snímání pohybujících
se objektů
Režim videa··························································· 30
Série ·································································· 35, 47
Rejstřík
Zamlžení ································································· 28
Portrét za soumr. ················································· 28
Snímání úsměvu ·················································· 33
Rozpoznání scény ··············································· 58
Detekce obličejů ·················································· 61
Redukce zavřených očí ····································· 64
Bez červ. očí ························································· 65
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímání portrétů
Vyhledávání
činnosti
Inteligentní autom.nastav.································· 20
Volba scény ··························································· 28
Rozpoznání scény ··············································· 58
Obsah
Ponechání nastavení
na fotoaparátu
Snímání bez rozmazání Redukce rozmazání pohybu ···························· 26
Ručně držený soumrak ······································ 27
Vysoká citlivost ···················································· 28
Samospoušť s 2sekundovým zpožděním ···· 34
ISO ··········································································· 50
SteadyShot···························································· 66
Snímání v protisvětle
Nucený blesk ························································ 32
Rozpoznání scény ··············································· 58
DRO ········································································· 63
7CZ
Úprava expozice
Histogram ····························································· 18
EV ············································································· 49
Změna pozice ostření
Ostření ···································································· 54
Detekce obličejů ·················································· 61
Vymazat···························································· 40, 73
Formát. ··································································· 93
Zobrazení zvětšených
snímků
Transfokace při přehrávání ······························ 38
Ořezat ····································································· 72
Úpravy snímků
Retuš ······································································· 72
Přehrávání série
snímků popořadě
Prezentace ···························································· 67
Snímání/prohlížení
s přehledně
uspořádanými
indikátory
Snadné fotografování ········································· 21
Tisk snímků s datem
Používání aplikace „PMB (Picture Motion
Browser)“ ···························································· 105
Změna nastavení data
a času
Nastavení oblasti ················································· 99
Nastav.data a času ··········································· 100
Inicializace nastavení
Inicializace ····························································· 87
Rejstřík
Mazání snímků
Vyhledávání MENU/
nastavení
Změna velikosti snímku Velik. snímku ························································· 44
Vyhledávání
činnosti
Redukce rozmazání pohybu ···························· 26
Vysoká citlivost ···················································· 28
Pomalá synchro ··················································· 32
ISO ··········································································· 50
Obsah
Snímání na tmavých
místech
8CZ
Tisk snímků
Tisk ········································································ 111
Obsah
Prohlížení na televizoru Prohlížení snímků na televizoru ····················· 101
Informace o volitelných „Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“························································· 110
doplňcích
Vyhledávání
činnosti
„Inteligentní Pantilter“ ······································ 130
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
9CZ
Vyhledávání MENU/nastavení
Obsah
Položky MENU (snímání)
Z tlačítka MENU lze jednoduše vybrat různé funkce pro snímání.
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku
nabídky.
Ovládací tlačítko
Vyhledávání
činnosti
2 Požadovanou položku nabídky vyberte pomocí
v/V/b/B na ovládacím tlačítku.
3 Stisknutím tlačítka MENU vypnete obrazovku
nabídky.
V níže uvedené tabulce označuje funkci, která je k dispozici. Ikony uvedené pod [
a [ ] označují dostupné režimy.
]
Ovladač režimů
Položky menu
—
—
—
—
—
—
Režim snímání videa
—
—
—
—
—
—
Směr snímání
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Velik. snímku
Série
Blesk
—
—
EV
—
—
Rejstřík
Volba scény
Vyhledávání MENU/
nastavení
Tlačítko MENU
—
ISO
—
—
Vyváž. bílé
—
—
Podvodní vyvážení bílé
—
—
Ostření
—
—
Režim měření
—
—
Nastavení řady
—
Rozpoznání scény
Citlivost detekce úsměvu
—
Detekce obličejů
—
DRO
—
—
Redukce zavřených očí
—
—
SteadyShot
(Nastav.)
—
—
—
—
—
—
—
Bez červ. očí
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poznámka
• Na obrazovce se zobrazí jen položky dostupné pro daný režim.
10CZ
Položky MENU (prohlížení)
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(přehrávání) přepnete do
Ovládací tlačítko
3 Požadovanou položku nabídky vyberte pomocí
v/V/b/B na ovládacím tlačítku.
Tlačítko
(přehrávání)
4 Stiskněte z na středu ovládacího tlačítka.
označuje funkci, která je k dispozici.
Režim prohlížení
Položky menu
„Memory Stick Duo“
Přehled dat
Přehled složek
Vnitřní paměť
Přehled složek
(Prezentace)
(Režim prohlížení)
Vyhledávání MENU/
nastavení
V níže uvedené tabulce
Tlačítko MENU
Vyhledávání
činnosti
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku
nabídky.
Obsah
Z tlačítka MENU lze jednoduše vybrat různé funkce pro prohlížení.
—
(Zobrazení skupiny série)
—
—
Rejstřík
(Retuš)
(Vymazat)
(Chránit)
DPOF
—
(Tisk)
(Otočit)
(Výběr složky)
—
—
(Nastav.)
Poznámky
• Na obrazovce se zobrazí jen položky dostupné pro daný režim.
• Když je ovladač režimů nastaven na
(Snadné fotografování), objeví se při stisknutí MENU
obrazovka pro mazání. Můžete si vybrat mezi [Vymazání jednoho snímku] nebo [Vymazání
všech snímků].
11CZ
Položky nastavení
(Nastav.).
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku
nabídky.
Ovládací tlačítko
3 Vyberte požadovanou kategorii pomocí v/V, pak
stiskněte B pro výběr jednotlivé položky a pak z.
Tlačítko MENU
4 Vyberte požadované nastavení a pak stiskněte z.
Nastavení pro záběr
Položky
Iluminátor AF
Ř. mřížky
Digitál. zoom
Autom. Orient.
Detekce zavř. očí
Hlavní nastavení
Vyhledávání MENU/
nastavení
Kategorie
Vyhledávání
činnosti
2 Vyberte
(Nastav.) pomocí V na ovládacím
tlačítku a pak stisknutím z na středu ovládacího
tlačítka zobrazte obrazovku nastavení.
Obsah
Nastavení můžete měnit na obrazovce
Pípnutí
Language Setting
Režim demo
Inicializace
Rejstřík
Přír.funkce
COMPONENT
Videovýstup
Spojení USB
Stáhnout hudbu
Formát hudby
Nástroj "Memory Stick"
Formát.
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Vymaz. nahr.složky
Kopírovat
Číslo souboru
Nástroj vnitřní paměti
Formát.
Číslo souboru
Nastavení hodin
Nastavení oblasti
Nastav.data a času
Poznámky
• [Nastavení pro záběr] se objeví, jen když byla nastavení zadána z režimu snímání.
• [Nástroj "Memory Stick"] se objeví, jen když je ve fotoaparátu vložena karta „Memory Stick
Duo“, zatímco [Nástroj vnitřní paměti] se objeví, jen když karta „Memory Stick Duo“ není
vložena.
12CZ
Popis součástí
L Očko na poutko*
M Tlačítko
(přehrávání) (37)
N Tlačítko
(Vymazat) (40)
O Tlačítko MENU (10)
Q Závit stativu
R Kryt bloku akumulátorů/karty
„Memory Stick Duo“
S Víceúčelový konektor
T Slot pro „Memory Stick Duo“
Vyhledávání MENU/
nastavení
P Ovládací tlačítko
Menu zapnuté: v/V/b/B/z
Menu vypnuté: DISP/ / /
Vyhledávání
činnosti
K Ovladač režimů (16)
Obsah
J Pořizování snímků: Tlačítko
transfokace W/T (transfokace) (31)
Prohlížení: Tlačítko (Transfokace
při přehrávání)/Tlačítko
(Přehled)
(38, 39)
U Kontrolka přístupu
W Slot k vložení akumulátoru
* Používání řemínku na zápěstí
Rejstřík
V Páčka k vysunutí akumulátoru
Připevněte řemínek a protáhněte jím ruku.
Zabráníte tím poškození fotoaparátu v
důsledku pádu.
Očko
A Tlačítko spouště
B Tlačítko
(Série/Řada) (35)
C Blesk
D Mikrofon
E Tlačítko ON/OFF (napájení)
F Reproduktor
G Kontrolka samospouště /Kontrolka
snímání úsměvu /Iluminátor AF
H Objektiv
I LCD displej
13CZ
Obsah
Seznam ikon zobrazených na
displeji
Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu.
Zobrazení na displeji lze změnit pomocí DISP (nastavení zobrazení na displeji) na
ovládacím tlačítku.
A
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Varování před nízkou
kapacitou akumulátorů
• V režimu
(Snadné fotografování) jsou
ikony omezeny.
Při snímání videoklipů
Volba scény
Rejstřík
Ovladač režimů (Inteligentní
automatické nastavení,
Automatický program,
Plynulé panoráma, Redukce
rozmazání pohybu, Ručně
držený soumrak, Režim videa)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Velikost snímku
Vyhledávání
činnosti
Při fotografování
Ikona rozpoznání scény
Režim snímání videa
Při přehrávání
Vyvážení bílé
Režim měření
SteadyShot
Varování před vibracemi
Rozpoznání scény
DRO
Indikátor citlivosti detekce
úsměvu
14CZ
Pokračování r
Displej
Indikace
Displej
Bez červených očí
Režim měření
Připojení PictBridge
Režim blesku
Chránit
Nabíjení blesku
Vyvážení bílé
Tisk (DPOF)
ISO 400
Číslo ISO
Plný soubor databáze
Hlavní snímek skupiny série
D
B
Displej
Indikace
z
Zámek AE/AF
ISO400
Číslo ISO
Cíl cesty
Pomalá závěrka NR
Varování před přehřátím
125
Rychlost závěrky
Detekce obličejů
F3.5
Hodnota clony
Série/Řada
+2.0EV
Hodnota expozice
Indikátor rámečku AF
Plný soubor databáze
NAHR
Pohotov.
Nahrávání videa/Pohotovostní
režim videa
Nastavení řady
0:12
Nahrávací čas (m:s)
101-0012
Číslo složky-souboru
2009 1 1
9:30 AM
Datum/čas pořízení
přehrávaného snímku
z STOP
z PLAY
Nápověda pro přehrávání
snímku
bB BACK/
NEXT
Výběr snímků
V VOLUME
Nastavení hlasitosti
Samospoušť
C:32:00
Rámeček AF
Nitkový kříž jednobodového
měření
+2.0EV
Hodnota expozice
500
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
C
Displej
Zobrazení vnitřní diagnostiky
Rejstřík
Indikace
Vyhledávání MENU/
nastavení
Displej
Vyhledávání
činnosti
Transfokace při přehrávání
Zobrazení skupiny série
Obsah
Měřítko transfokace
Indikace
Připojení PictBridge
Indikace
N
Lišta přehrávání
Nahrávací složka
Složka přehrávání
96
Počet snímků, které lze nahrát
12/12
Číslo snímku/počet snímků
nahraných ve vybrané složce
100min
Doba nahrávání
Přehrávání
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Zobrazení zeměpisné šířky
a délky
Histogram
•
se zobrazí, je-li neaktivní
displej histogramu.
Hlasitost
Nahrávání/Přehrávání média
(„Memory Stick Duo“, vnitřní
paměť)
Změna složky
Iluminátor AF
15CZ
Použití ovladače režimů
Ovladač režimů
Obsah
Nastavte ovladač režimů na požadovanou funkci.
Vyhledávání
činnosti
Umožňuje snímat s nastaveními upravenými automaticky
(str. 20).
(Snadné
fotografování)
Umožňuje snímat nebo prohlížet statické snímky s přehlednými
indikátory (str. 21).
(Automat.program)
(Plynulé panoráma)
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky
(rychlost závěrky a hodnota clony) (str. 23). Pomocí nabídky
můžete nastavit různé funkce.
Umožňuje vytvořit panoramatický snímek složený z více záběrů
(str. 24).
Umožňuje snímat s nižším rozmazáním bez použití blesku při
snímání série rychle za sebou jdoucích snímků (str. 26).
(Ručně držený
soumrak)
Umožňuje snímat s nižším rozmazáním za špatných světelných
podmínek bez použití stativu při snímání série rychle za sebou
jdoucích snímků (str. 27).
(Režim videa)
Rejstřík
(Redukce
rozmazání pohybu)
(Volba scény)
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Inteligentní
autom.nastav.)
Umožňuje fotografovat s přednastavenými hodnotami podle
scény (str. 28).
Umožňuje nahrávat videoklipy se zvukem (str. 30).
16CZ
Obsah
Změna nastavení DISP (nastavení
zobrazení na displeji)
1 Stiskněte DISP (nastavení zobrazení na displeji) na ovládacím tlačítku.
2 Vyberte požadovaný režim pomocí ovládacího tlačítka.
(Jas +
histogram)
Nastaví jasnější displej a zobrazí graf jasu
snímku.
Informace o snímku se také zobrazí při
přehrávání.
Nastaví jasnější displej a zobrazí informace.
(Normální)
Nastaví displej na standardní jas a zobrazí
informace.
Rejstřík
(Jasná)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Nastaví jasnější displej a zobrazí pouze
snímky.
Vyhledávání
činnosti
(Jas + jen
snímek)
Poznámka
• Pokud si prohlížíte snímky v jasném venkovním světle, zjasněte displej. Za takových podmínek se
však akumulátor může vybíjet rychleji.
17CZ
Histogram
Obsah
Histogram je graf udávající rozdělení jasů ve snímku. Tento grafický ukazatel indikuje
jasný obraz, je-li zešikmen doprava, a tmavý obraz, je-li zešikmen doleva.
A Počet pixelů
B Jas
A
Jasný
1 Stiskněte DISP (nastavení zobrazení na displeji) na ovládacím tlačítku a
pak vyberte [Jas + histogram].
Rejstřík
• Histogram se také zobrazí při přehrávání jednotlivých snímků, ale nemůžete měnit expozici.
• Histogram se neobjeví při:
– Snímání videoklipů
– Přehrávání videoklipů
– Prohlížení svisle orientovaných snímků
– Otáčení snímků
– Snímání v režimu plynulé panoráma
– Prohlížení snímků snímaných v režimu plynulé panoráma
– Prohlížení hlavních snímků
• K velkému rozdílu v zobrazení histogramu během fotografování a během přehrávání dojde, když:
– Zableskne blesk.
– Rychlost závěrky je pomalá nebo rychlá.
• Histogram snímků pořízených jinými fotoaparáty se nemusí zobrazit vůbec.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
B
Tmavý
18CZ
Používání vnitřní paměti
B
Vnitřní
paměť
Není-li vložena žádná karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají pomocí vnitřní paměti.
[Přehrávání]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se
přehrávají.
[Menu, Nastavení atd.]: Se snímky ve vnitřní paměti lze
provádět různé funkce.
Vyhledávání MENU/
nastavení
B
Vyhledávání
činnosti
Jestliže je vložena karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Nahrávají se snímky na kartu „Memory
Stick Duo“.
[Přehrávání]: Přehrávají se snímky na kartě „Memory
Stick Duo“.
[Menu, Nastavení atd.]: Se snímky na kartě „Memory
Stick Duo“ lze provádět různé funkce.
Obsah
Fotoaparát má přibližně 11 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout. Dokonce i
v případě, že není k dispozici karta „Memory Stick Duo“, lze snímky nahrávat pomocí
této vnitřní paměti.
Snímky uložené ve vnitřní paměti
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Proveďte postup na str. 108 až 109, aniž by byla karta „Memory Stick Duo“ vložena do
fotoaparátu.
Rejstřík
Pro bezchybné kopírování (zálohování) dat se doporučuje jedna z následujících metod.
Kopírování (zálohování) dat na kartu „Memory Stick Duo“
Připravte si kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou a pak proveďte
postup popsaný v části [Kopírovat] (str. 97).
Poznámky
• Nelze přenášet obrazová data z karty „Memory Stick Duo“ do vnitřní paměti.
• Vytvořením spojení USB mezi fotoaparátem a počítačem pomocí kabelu víceúčelového
konektoru můžete přenášet data uložená ve vnitřní paměti do počítače. Nemůžete však přenášet
data z počítače do vnitřní paměti.
19CZ
Inteligentní autom.nastav.
1 Nastavte ovladač režimů na
(Inteligentní autom.nastav.).
Obsah
Umožňuje pořizovat snímky s automaticky upraveným nastavením.
2 Pořizujte snímky tlačítkem spouště.
• Režim blesku je nastaven na [Auto] nebo [Vypnout].
zRozpoznání scény
Ikona rozpoznání scény (Průvodce)
Rejstřík
Fotoaparát rozpozná (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se
stativem),
(Protisvětlo),
(Portrét v protisvětle),
(Krajina), (Makro) nebo
(Portrét), a když je scéna rozpoznána, zobrazí na LCD displeji příslušnou ikonu
a průvodce.
Podrobnosti viz str. 58.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rozpoznání scény pracuje v režimu inteligentního automatického nastavení. Tato
funkce umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznávat podmínky snímání a pořídit
snímek.
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
zJestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je
zaostření obtížné
• Nejkratší vzdálenost pro snímání je asi 5 cm (na straně W) a 50 cm (na straně T) (od
objektivu).
• Když fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor expozice/
zaostření (zámku AE/AF) pomalu blikat a neozve se pípnutí. Buď změňte kompozici
snímku, nebo nastavení zaostření (str. 54).
Ostření může být obtížné v následujících situacích:
– Je tma a objekt je daleko.
– Kontrast mezi objektem a pozadím je malý.
– Objekt je za sklem.
– Objekt se příliš rychle pohybuje.
– Povrch odráží světlo nebo je lesklý.
– Objekt je v protisvětle nebo světlo bliká.
20CZ
Snadné fotografování
Obsah
Umožňuje pořizovat snímky pomocí minima nutných funkcí.
Velikost textu se zvýší a indikátory budou lépe vidět.
1 Nastavte ovladač režimů na
(Snadné fotografování).
2 Pořizujte snímky tlačítkem spouště.
• Akumulátor se vybíjí rychleji, protože se automaticky zvyšuje jas obrazovky.
zFunkce k dispozici v režimu snadného fotografování
MENU t [Velik. snímku] t z na ovládacím tlačítku t
požadovaný režim t z
Vyberte velikost [Velká] nebo [Malá].
Samospoušť:
na ovládacím tlačítku t požadovaný režim
Vyberte režim [10 s] nebo [Vyp.].
Blesk:
na ovládacím tlačítku t požadovaný režim
Vyberte režim [Auto] nebo [Vypnout].
Snímání úsměvu:
na ovládacím tlačítku
Rejstřík
MENU t [Blesk] t z na ovládacím tlačítku t
požadovaný režim t z
Vyberte režim [Auto] nebo [Vyp.].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Velik. snímku:
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
zRozpoznání scény
Rozpoznání scény pracuje v režimu snadného fotografování. Tato funkce umožňuje
fotoaparátu automaticky rozpoznávat podmínky snímání a pořídit snímek.
Ikona rozpoznání scény
Fotoaparát rozpozná (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se
stativem),
(Protisvětlo),
(Portrét v protisvětle),
(Krajina), (Makro) nebo
(Portrét), a když je scéna rozpoznána, zobrazí na displeji LCD ikonu.
Podrobnosti viz str. 58.
21CZ
Pokračování r
zRežim snadného prohlížení
(Vymazat) Můžete vymazat aktuálně zobrazený snímek.
Vyberte [OK] t z.
Tlačítko MENU
Aktuálně zobrazený snímek můžete vymazat pomocí
[Vymazání jednoho snímku] a všechny snímky ve složce
pomocí [Vymazání všech snímků].
Obsah
Když stisknete tlačítko
(přehrávání) a ovladač režimů bude nastaven na
(Snadné fotografování), text na obrazovce přehrávání bude větší a zřetelnější.
Funkce, které lze používat, jsou však omezené.
Tlačítko
Vyhledávání
činnosti
• Režim prohlížení je nastaven na [Přehled složek]. Pokud nastavíte ovladač režimů na jiný
režim než
(Snadné fotografování) a pak budete přehrávat snímky, budou snímky
zobrazeny v přednastaveném režimu prohlížení.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
22CZ
Automat.program
1 Nastavte ovladač režimů na
Obsah
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost závěrky a hodnota
clony). Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.
(Automat.program).
2 Pořizujte snímky tlačítkem spouště.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
23CZ
Plynulé panoráma
Obsah
Umožňuje vytvořit panoramatický snímek složený z několika snímků.
1 Nastavte ovladač režimů na
panoráma).
(Plynulé
Tato část nebude
zaznamenána
3 Pohybujte fotoaparátem ke konci podle
informačního proužku na LCD displeji.
Poznámky
Rejstřík
• Pokud nemůžete zabrat celý objekt v rámci daného časového limitu, objeví se v kompozici
snímku šedá oblast. Pokud k tomu dojde, pohybujte fotoaparátem rychleji, aby se nahrál celý
panoramatický snímek.
• Protože dochází ke spojení několika snímků, spojená oblast nebude nahrána plynule.
• Za špatných světelných podmínek mohou být panoramatické snímky rozmazané.
• V mihotavém světle, jako jsou například zářivky, není jas nebo barva kombinovaného snímku
vždy stejná.
• Pokud se jas, barva a zaostření celého úhlu panoramatického snímání a uzamčeného úhlu
výrazně liší, snímání nebude úspěšné. Pokud se tak stane, změňte uzamčený úhel a vytvořte
snímek znovu.
• Plynulé panoráma není vhodné v následujících podmínkách:
– Objekty se pohybují
– Objekty jsou příliš blízko fotoaparátu
– Snímek objektu s opakujícím se vzorem, jako jsou dlaždice, a snímek s malým kontrastem,
např. oblohy, písčité pláže nebo trávníku
– Snímek objektu s konstantními změnami, jako jsou vlny či vodopád
• Panoramatické snímky nelze vytvářet v následujících podmínkách:
– Fotoaparátem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu
– Fotoaparát se příliš třese
Vyhledávání MENU/
nastavení
Informační
proužek
Vyhledávání
činnosti
2 Držte fotoaparát v takové pozici, abyste jasně
viděli na LCD displej, a poté zcela stiskněte
tlačítko spouště.
zZměna směru snímání nebo velikosti snímku
u panoramatického snímku
Směr snímání:
Velik. snímku:
MENU t [Směr snímání] t vyberte [Doprava], [Doleva],
[Nahoru] a [Dolů] t z
MENU t [Velik. snímku] t vyberte [Standardní] nebo
[Širokoúhlé] t z
24CZ
Pokračování r
zRady pro snímání panoramatického snímku
Obsah
Fotoaparátem pohybujte v oblouku konstantní rychlostí.
Fotoaparátem pohybujte stejným směrem jako ukazuje indikace na LCD displeji.
Zvolte scénu a stiskněte tlačítko spouště napůl, aby se uzamkla expozice a vyvážení bílé.
Upravte kompozici v rámečku tak, aby část záběru s nejrůznorodější scenérií byla ve středu
snímku.
Vyhledávání MENU/
nastavení
•
•
•
•
Vodorovný směr
Vyhledávání
činnosti
Svislý směr
Co nejkratší
poloměr oblouku
zPřehrávání rolujících panoramatických snímků
Ukazuje zobrazenou oblast
celého panoramatického snímku
Operační tlačítko
Popis
z (na ovládacím
tlačítku)
Přehraje/zastaví rolující snímky
b/B/v/V (na
ovládacím tlačítku)
Roluje snímky
Tlačítko W
(transfokace)
Zobrazí celý snímek
Rejstřík
Panoramatickými záběry můžete při zobrazení panoramatických snímků rolovat
stisknutím z na ovládacím tlačítku.
• Panoramatické snímky se přehrávají pomocí dodané aplikace „PMB“ (str. 105).
25CZ
Redukce rozmazání pohybu
1 Nastavte ovladač režimů na
(Redukce rozmazání pohybu).
Obsah
V tomto režimu se sníží rozmazání při fotografování v místnosti bez použití blesku.
2 Zcela stiskněte tlačítko spouště.
Je pořízena série snímků a snímky jsou zpracovány tak, aby se snížilo rozmazání a šum.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Závěrka 6x zapípá a snímek je zaznamenán.
• Snížení rozmazání není účinné v následujících situacích:
– Snímek s pohybem většího rozsahu
– Snímek s hlavním objektem příliš blízko fotoaparátu
– Snímek s malým kontrastem, např. oblohy, písčité pláže nebo trávníku
– Snímek objektu s konstantními změnami, jako jsou vlny či vodopád
• Nelze použít funkci snímání úsměvu.
• V mihotavém světle, jako jsou například zářivky, může docházet k šumu. V takovýchto případech
nastavte volbu scény na
(Vysoká citlivost).
Vyhledávání
činnosti
Poznámky
Rejstřík
26CZ
Ručně držený soumrak
1 Nastavte ovladač režimů na
Obsah
Ačkoli noční scény bývají kvůli otřesům fotoaparátu rozmazané, tento režim umožňuje
snímání nočních scén s menším šumem a rozmazáním bez použití stativu.
(Ručně držený soumrak).
2 Zcela stiskněte tlačítko spouště.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Závěrka 6x zapípá a snímek je zaznamenán.
• Snížení rozmazání je méně účinné v následujících případech:
– Snímek s pohybem většího rozsahu
– Snímek s hlavním objektem příliš blízko fotoaparátu
– Snímek s malým kontrastem, např. oblohy, písčité pláže nebo trávníku
– Snímek objektu s konstantními změnami, jako jsou vlny či vodopád
• Nelze použít funkci snímání úsměvu.
• V mihotavém světle, jako jsou například zářivky, může docházet k šumu. V takovýchto případech
nastavte volbu scény na
(Vysoká citlivost).
Vyhledávání
činnosti
Je pořízena série snímků a snímky jsou zpracovány tak, aby se snížily otřesy
fotoaparátu a šum.
Rejstřík
27CZ
Volba scény
Obsah
Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle scény.
1 Nastavte ovladač režimů na
(Volba scény).
2 Vyberte požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku.
Pokud chcete přepnout na jinou scénu, stiskněte tlačítko MENU.
Vyhledávání
činnosti
(Vysoká citlivost) Umožňuje fotografovat bez blesku
za špatných světelných podmínek,
redukuje rozmazání.
Umožňuje fotografovat portréty, květiny apod.
s jemnější atmosférou.
(Krajina)
Umožňuje snadné snímání vzdálených scén
zaostřováním do dálky. Zaznamená výraznou
oblohu a barvy přírody.
(Portrét za
soumr.)
(Jídlo)
(Domácí
mazlíček)
(Pláž)
(Sníh)
(Ohňostroj)
Umožňuje fotografovat ostré snímky lidí na nočním
pozadí bez ztráty atmosféry.
Rejstřík
(Soumrak)
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Zamlžení)
Umožňuje fotografovat noční scény z dálky bez
ztráty temné atmosféry okolí.
Přepne na režim makro a umožňuje snímat jídlo v
přitažlivých a jasných barvách.
Umožňuje s nejlepším nastavením fotografovat
domácí zvíře.
Při fotografování moře nebo jezerních scén
umožňuje zaznamenat jasně modř vody.
U zasněžených scén nebo jinde, kde je celý snímek
bílý, umožňuje zaznamenat jasné snímky bez
vybledlých barev.
Umožňuje fotografovat ohňostroje v plné kráse.
28CZ
Pokračování r
(Pod vodou)
Umožňuje snímat pod vodou v přirozených barvách
v pouzdře (podvodní pouzdro Marine apod.).
Obsah
Poznámka
• Při fotografování v režimu
(Portrét za soumr.), (Soumrak) nebo
(Ohňostroj) je rychlost
závěrky nižší, takže snímky mohou být rozmazané. Pro prevenci rozmazání se doporučuje stativ.
Vyhledávání
činnosti
Funkce, které můžete používat ve funkci Volba
scény
Blesk
Detekce
obličejů/
Snímání
úsměvu
Série/
Řada
—
*2
Vyváž.
bílé
Bez červ.
očí
Redukce
zavřených očí
—
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
3
—
—
—
—
Rejstřík
—
—
SteadyShot
Vyhledávání MENU/
nastavení
K fotografování snímku podle podmínek scény fotoaparát zvolí kombinaci funkcí.
označuje funkci, která je k dispozici. Ikony uvedené pod [Blesk] označují dostupné
režimy blesku.
Podle zvoleného režimu volby scény nejsou některé funkce k dispozici.
—
*1 Nelze vybrat [Blesk] pro [Vyváž. bílé].
*2 Nelze vybrat [Vyp.] pro [Detekce obličejů].
*3 Můžete použít [Podvodní vyvážení bílé] místo [Vyváž. bílé].
29CZ
Režim videa
1 Nastavte ovladač režimů na
(Režim videa).
Obsah
Umožňuje nahrávat videoklipy se zvukem.
2 Zcela stiskněte tlačítko spouště.
Vyhledávání
činnosti
3 K zastavení záznamu stiskněte znovu zcela tlačítko spouště.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
30CZ
Transfokátor
1 Stiskněte tlačítko W/T (transfokace).
Obsah
Při snímání můžete snímek zvětšit. Optický transfokátor fotoaparátu může zvětšovat
snímky až 5×.
Tlačítko T
• Když měřítko transfokátoru přesáhne 5×, viz str. 80.
Tlačítko W
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
Stiskněte tlačítko T pro přiblížení a tlačítko W pro zrušení
přiblížení.
• Při snímání v režimu plynulého panorámatu je transfokace napevno nastavena na stranu W.
• Při snímání videoklipu může být zaznamenán zvuk činnosti objektivu.
Rejstřík
31CZ
Blesk
(Blesk).
2 Vyberte požadovaný režim pomocí ovládacího tlačítka.
(Auto)
(Pomalá
synchro)
(Vypnout)
Blesk automaticky pracuje na tmavých místech nebo při
protisvětle.
Blesk vždy pracuje.
Blesk vždy pracuje.
Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá,
aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah
světla blesku.
Vyhledávání
činnosti
(Zapnout)
Obsah
1 Na ovládacím tlačítku stiskněte
Blesk nepracuje.
•
•
•
•
Blesk blikne dvakrát. První blesk upraví množství světla.
Během nabíjení blesku se zobrazuje
.
Při snímání série nebo expoziční řady nelze použít blesk.
Když je fotoaparát v režimu inteligentního automatického nastavení, není k dispozici [Zapnout]
a [Pomalá synchro].
• V režimu Snadné fotografování můžete zvolit pouze [Auto] nebo [Vypnout].
• V režimech redukce rozmazání pohybu, ručně drženého soumraku a plynulého panorámatu je
blesk nastaven na [Vypnout].
skvrny“
Rejstřík
zKdyž se na fotografiích s bleskem objeví „bílé kulaté
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
To je způsobeno částicemi (prachu, pylu apod.), které poletují poblíž objektivu. Když
jsou zvýrazněny bleskem fotoaparátu, jeví se jako bílé kulaté skvrny.
Fotoaparát
Objekt
Částice (prach, pyl apod.) ve
vzduchu
Jak lze omezit „bílé kulaté skvrny“?
• Rozsviťte světlo v místnosti a fotografujte bez blesku.
• Ve volbě scény si vyberte režim (Vysoká citlivost). (Automaticky se zvolí [Vypnout]).
32CZ
Snímání úsměvu
Obsah
Když fotoaparát detekuje úsměv, spoušť je uvolněna automaticky.
1 Na ovládacím tlačítku stiskněte
(Úsměv).
2 Počkejte na detekci úsměvu.
3 Snímání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka
(Úsměv).
Rámeček detekce obličeje
Vyhledávání
činnosti
Když úroveň úsměvu přesáhne bod b na indikátoru,
fotoaparát nahrává snímky automaticky.
Pokud stisknete tlačítko spouště při snímání úsměvu,
fotoaparát pořídí snímek a pak se vrátí do režimu snímání
úsměvu.
Indikátor citlivosti detekce
úsměvu
Nezakrývejte si oči ofinou.
Nezakrývejte obličej kloboukem, maskou,
slunečními brýlemi apod.
2 Snažte se nastavit obličej před fotoaparát a zůstat
ve stejné poloze. Oči nechte zúžené.
3 Úsměv by měl být zřetelný a ústa mírně otevřená.
Je snazší detekovat úsměv, když jsou vidět zuby.
1
Rejstřík
zRady pro lepší snímání úsměvů
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
• Nahrávání pomocí snímání úsměvu skončí automaticky, když se zaplní karta „Memory Stick
Duo“ nebo vnitřní paměť.
• Úsměvy nemusí být detekovány správně, záleží na podmínkách.
• Nelze používat funkce digitálního transfokátoru.
• V režimech redukce rozmazání pohybu, ručně drženého soumraku, plynulého panorámatu nebo
videa nelze použít funkci snímání úsměvu.
• Závěrka spustí, když se osoba, jejíž obličej je detekován, usměje.
• Prioritní objekt pro detekci obličejů můžete vybrat nebo registrovat pomocí [Detekce
obličejů]. Když je zvolený obličej zaregistrován v paměti fotoaparátu, detekce úsměvu se
provede pouze pro tento obličej. Pokud chcete provést detekci obličeje pro jiný obličej,
změňte prioritní obličej pomocí z na ovládacím tlačítku (str. 61).
• Pokud není úsměv detekován, nastavte v nabídce nastavení [Citlivost detekce úsměvu].
33CZ
Samospoušť
(Samospoušť).
2 Vyberte požadovaný režim pomocí ovládacího tlačítka.
(Vyp.)
Obsah
1 Na ovládacím tlačítku stiskněte
Nepoužívá samospoušť.
Nastaví samospoušť s 10sekundovým zpožděním.
Při stisknutí závěrky bliká kontrolka samospouště a zní
pípnutí, dokud se neaktivuje závěrka.
Chcete-li ukončit, znovu stiskněte .
(2 s)
Nastaví samospoušť s 2sekundovým zpožděním.
Vyhledávání
činnosti
(10 s)
Poznámky
zRedukce rozmazání pomocí samospouště
s 2sekundovým zpožděním
Pro prevenci rozmazání používejte 2sekundovou samospoušť. Závěrka se uvolní
2 sekundy po stisknutí spouště, což redukuje otřesy fotoaparátu při jejím stisknutí.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• V režimu snadného fotografování můžete vybrat pouze [10 s] nebo [Vyp.].
• Nastavení samospouště není platné při snímání v režimu plynulého panorámatu.
Rejstřík
34CZ
Série/Řada
1 Stiskněte tlačítko
2 Tlačítkem
Obsah
Je možné zvolit normální režim (jeden snímek), režim série nebo expoziční řady. Režim
můžete vybrat rovněž pomocí tlačítka MENU (str. 47).
(Série/Řada).
(Série/Řada) vyberte režim snímání.
(Vyp.)
Zaznamená jeden snímek.
(Vysoká)
Zaznamená až 10 snímků za sekundu za sebou.
(Střední)
Zaznamená až 5 snímků za sekundu za sebou.
(Nízká)
Zaznamená až 2 snímky za sekundu za sebou.
Zaznamená sérii 3 snímků s automaticky posunutými hodnotami
expozice. Podrobnosti o nastavení expoziční řady viz str. 57.
Poznámky
Rejstřík
• Režim expoziční řady není k dispozici v režimech inteligentního
automatického nastavení, snadného fotografování, videa, ručně
drženého soumraku, redukce rozmazání pohybu, plynulého
panorámatu nebo snímání úsměvu.
• Blesk je nastaven na [Vypnout].
• Zaostření a vyvážení bílé jsou nastaveny u prvního obrázku a tato
nastavení se použijí také u dalších obrázků.
• Když nastavujete expozici ručně, je posunuta podle nastaveného jasu.
• Interval záznamu se prodlouží v souladu s podmínkami snímání.
• Pokud je objekt příliš jasný nebo příliš tmavý, možná nepůjde
fotografovat s vybranou hodnotou kroku v expoziční řadě.
• Při nahrávání do vnitřní paměti bude nastavena velikost snímku
[VGA].
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Řada)
Vyhledávání
činnosti
Režim snímání můžete rovněž zvolit ovládacím tlačítkem.
Snímání série
Při přidržení stisknuté spouště zaznamená až 10 snímků za sebou.
1 Stiskněte tlačítko
(Série/Řada).
2 Zvolte [Vysoká], [Střední] nebo [Nízká].
3 Stiskněte tlačítko spouště.
Poznámky
• Snímání série není k dispozici v režimech snadného fotografování, plynulého panorámatu,
redukce rozmazání pohybu, ručně drženého soumraku, videa nebo snímání úsměvu.
• Blesk je nastaven na [Vypnout].
• Při snímání série se samospouští se zaznamená série maximálně 5 snímků.
• Při fotografování s pomalou závěrkou se může snížit počet snímků v sérii zaznamenaných za
sekundu.
• Při nahrávání do vnitřní paměti bude nastavena velikost snímku [VGA].
• Je-li kapacita baterií nízká nebo je-li vnitřní paměť či karta „Memory Stick Duo“ plná, snímání
série se zastaví.
• Ostření, vyvážení bílé a expozice jsou nastaveny na hodnoty upravené pro první snímek.
Pokračování r
35CZ
zO zaznamenávání snímků při snímání série
Obsah
Po snímání v režimu série jsou zaznamenané snímky zobrazeny v rámečcích na LCD
displeji. Když se rámečky zaplní všemi snímky, nahrávání se ukončí.
Nahrávání můžete ukončit zvolením [OK] s z na ovládacím tlačítku.
Po zastavení nahrávání se uloží snímek zobrazený v přehledu i snímky ve zpracování
snímků.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
36CZ
Prohlížení fotografií
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
2 Vyberte snímek pomocí ovládacího tlačítka.
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
Poznámka
zProhlížení snímků pořízených jiným fotoaparátem
Pokud do fotoaparátu vložíte kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené
tímto fotoaparátem i jiným, objeví se obrazovka pro výběr způsobu přehrávání.
„Přehr. všech snímků v přehl. složek“: Režim prohlížení se přepne na přehled
složek a jsou přehrány všechny snímky.
Vyhledávání MENU/
nastavení
„Přehrávání jen registrovaných sn.“: Snímky jsou přehrány ve zvoleném režimu
prohlížení. Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty nemusí být možné přehrát.
Vyhledávání
činnosti
• Když je ovladač režimů nastaven na
(Snadné fotografování), snímky se přehrávají v
přehledu složek a k dispozici je omezené množství funkcí. Pokud chcete používat všechny funkce
prohlížení, nastavte ovladač režimů na jiný režim než
.
Rejstřík
37CZ
Transfokace při přehrávání
Obsah
Přehraje zvětšený snímek.
1 Při přehrávání statického snímku stiskněte tlačítko
(Transfokace při přehrávání).
2 Upravte polohu pomocí ovládacího tlačítka.
3 Změňte rozsah transfokace tlačítkem W/T
(transfokace).
zUkládání zvětšených snímků
Zvětšený snímek lze uložit pomocí funkce ořezání.
Stiskněte MENU t [Retuš] t [Ořezat].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Stisknutím tlačítka (T) snímek přiblížíte, tlačítka W
přiblížení zrušíte.
Stisknutím z zrušíte transfokaci při přehrávání.
Ukazuje zobrazenou
oblast z celého
snímku
Vyhledávání
činnosti
Snímek se ve svém středu zvětší na dvojnásobek původní
velikosti.
Rejstřík
38CZ
Přehled snímků
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
2 Stisknutím tlačítka
(Přehled) zobrazíte obrazovku přehledu snímků.
3 Pro návrat na obrazovku jednoho snímku vyberte jeden snímek pomocí
ovládacího tlačítka a pak stiskněte z.
Poznámka
(Snadné fotografování), nelze prohlížet snímky v
zZobrazení snímků požadovaného data/složky
Ovládacím tlačítkem vyberte levou boční lištu a pak zvolte
požadované datum/složku pomocí v/V.
Rejstřík
zProhlížení snímků v kalendáři
Při zobrazení seznamu v přehledu dat můžete stisknutím tlačítka
prohlížet snímky v kalendáři.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Když je ovladač režimů nastaven na
režimu přehledu.
Vyhledávání
činnosti
Opětovným stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku přehledu s ještě více snímky.
Dalším stisknutím tlačítka zobrazíte snímky v kalendáři.
Obsah
Zobrazí současně více snímků.
(Přehled)
• Vyberte měsíc, který chcete zobrazit, pomocí / .
• Chcete-li opustit režim kalendáře, ovládacím tlačítkem zvolte
a poté stiskněte z.
39CZ
Vymazat
1 Stisknutím tlačítka
2 Tlačítko
Obsah
Umožňuje vybrat nechtěné snímky pro vymazání. Snímky můžete také mazat z tlačítka
MENU (str. 73).
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Vymazat) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho
snímku.
Více snímků
Umožňuje výběr a vymazání více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
Vymaže naráz všechny snímky ve zvolené složce,
období nebo skupině série.
Stiskněte [OK] t z po kroku 2.
Všechny sním. kromě
tohoto
Vymaže snímky ze skupiny série kromě snímku
vybraného v režimu zobrazení skupiny série.
Ukončit
Končí mazání.
Poznámky
Rejstřík
Vše ve složce
Všechny snímky z období
Vše v této skupině
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud neoznačíte
všechny snímky k vymazání. Opětovným výběrem
snímku se značkou , značku
ze snímku
odstraníte.
Vyhledávání
činnosti
Tento snímek
• Když je ovladač režimů nastaven na
(Snadné fotografování), můžete vymazat jen aktuálně
zobrazený snímek.
• Když se k záznamu snímků používá vnitřní paměť, režim prohlížení je nastaven na [Přehled
složek].
zPři výběru snímků můžete přepínat mezi režimem
přehledu a režimem jednoho snímku
Stisknutím tlačítka (T) přepínače W/T (transfokace) v
režimu přehledu se vrátíte do režimu jednoho snímku
a stisknutím tlačítka
(přehled) (W) v režimu jednoho
snímku se vrátíte do režimu přehledu.
• Přepínat mezi režimy přehledu a jednoho snímku můžete také
v [Chránit] nebo [DPOF].
40CZ
Prohlížení videoklipů
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
2 Ovládacím tlačítkem vyberte videoklip.
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
3 Stiskněte z.
Začne přehrávání videoklipu.
z
Pauza
B
Přetáčení vpřed
b
Přetáčení vzad
V
Zobrazí obrazovku ovládání hlasitosti. Hlasitost
upravte pomocí v/V.
Poznámka
• Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjdou přehrát.
zNa displeji při prohlížení videoklipů
Na displeji se při prohlížení videoklipu objeví
,
nebo
.
Zobrazená ikona se může lišit v závislosti na velikosti a kvalitě snímku.
Rejstřík
Pomocí b/B na ovládacím tlačítku vyberte snímek, který chcete zobrazit, a poté
stiskněte z.
Objeví se lišta přehrávání a je možné zkontrolovat přehrávanou pozici videoklipu.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Možnosti přehrávání
Vyhledávání
činnosti
Ovládací tlačítko
Lišta přehrávání
41CZ
Režim snímání videa
1 Nastavte ovladač režimů na
2 MENU t
(Režim videa).
Obsah
Umožňuje snímat videoklipy s přednastavenými nastaveními podle scény.
(Režim snímání videa) t požadovaný režim
(Pod vodou)
Upraví nastavení automaticky.
Snímá videoklipy pod vodou v přirozených barvách za použití
podvodního pouzdra (pouzdro Marine apod.).
Vyhledávání
činnosti
(Auto)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
42CZ
Směr snímání
1 Nastavte ovladač režimů na
2 MENU t
[Plynulé panoráma].
Obsah
Při snímání snímků v režimu plynulého panorámatu nastaví směr pohybu fotoaparátu.
(Směr snímání) t požadovaný směr
Pohyb zleva doprava.
(Doleva)
Pohyb zprava doleva.
(Nahoru)
Pohyb zespoda nahoru.
(Dolů)
Pohyb shora dolů.
Vyhledávání
činnosti
(Doprava)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
43CZ
Velik. snímku
(Velik. snímku) t požadovaná velikost
Při fotografování
Velikost snímku
Pokyny pro použití
(2592×1944)
Pro obrázky do velikosti A4
(2048×1536)
Pro obrázky do velikosti L/2L
(640×480)
Pro přílohy k e-mailům
Méně
Jemný
Více
Hrubý
Rejstřík
Pro obrázky do velikosti A3+
Tisk
Vyhledávání MENU/
nastavení
(3648×2736)
Počet
snímků
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
Obsah
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který se nahraje, když pořídíte
snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír velkého
formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát.
(3648×2432)
Poměr stran 3:2 jako u fotografií
a pohlednic
Méně
Jemný
(3648×2056)
K prohlížení na televizoru
s vysokým rozlišením
Méně
Jemný
Více
Hrubý
(1920×1080)
Poznámka
• Když tisknete snímky nahrané v poměru stran 16:9, oba okraje mohou být odříznuty.
44CZ
V režimu snadného fotografování
Nahrává snímky velikosti [10M].
Malá
Nahrává snímky velikosti [3M].
Obsah
Velká
Snímání snímků ve standardní velikosti.
(Standardní)
(Svislý směr: 3424×1920)
(Vodorovný směr: 4912×1080)
Snímání širokoúhlých snímků.
(Širokoúhlé)
Při snímání videoklipů
Průměrná bitová
rychlost
Pokyny pro použití
1280×720(Lepší)
9 Mb/s
Snímání videa nejvyšší kvality pro
zobrazení na televizoru HD
1280×720(Standard)
6 Mb/s
Snímání videa standardní kvality pro
zobrazení na televizoru HD
VGA
3 Mb/s
Snímání při velikosti snímku vhodné
pro načtení na web
Rejstřík
Čím větší je velikost snímku, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je množství dat za
sekundu (průměrná bitová rychlost), tím hladší je přehrávaný obraz.
Videoklipy pořízené tímto fotoaparátem budou nahrány ve formátu MPEG-4, cca 30sn/s,
Progressive, AAC, mp4.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Svislý směr: 4912×1920)
(Vodorovný směr: 7152×1080)
Velikost videoklipů
Vyhledávání
činnosti
Při snímání snímků v režimu plynulého
panorámatu
Poznámky
• Pokud je pro video vybrána velikost [VGA], snímek bude vypadat jako z teleobjektivu.
• Videoklipy s velikostí nastavenou na [1280×720] lze nahrát pouze na kartu „Memory Stick PRO
Duo“. Pokud používáte nahrávací média jiná než kartu „Memory Stick PRO Duo“, nastavte
velikost snímku na [VGA].
45CZ
Pokračování r
z„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Velikost snímku: 10M
3648 pixelů × 2736 pixelů = 9 980 928 pixelů
2 Velikost snímku: VGA
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
1
Pixely
Vysoký počet pixelů
(jemná kvalita snímku a značná velikost souboru)
Nízký počet pixelů
(hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Pixel
Vyhledávání
činnosti
Popis pixelů a velikosti snímku
Obsah
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více místa v paměti
a zobrazuje i jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na
displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a čas zpracování dat se
liší při tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.
Rejstřík
46CZ
Série
1 MENU t
(Série) t požadovaný režim
Zaznamená jeden snímek.
(Vysoká)
Zaznamená až 10 snímků za sekundu za sebou.
(Střední)
Zaznamená až 5 snímků za sekundu za sebou.
(Nízká)
Zaznamená až 2 snímky za sekundu za sebou.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Zaznamená sérii 3 snímků s automaticky posunutými
hodnotami expozice. Podrobnosti o nastavení expoziční řady
viz str. 57.
Vyhledávání
činnosti
(Vyp.)
(Řada)
Obsah
Je možné zvolit normální režim (jeden snímek), režim série nebo expoziční řady. Režim
můžete vybrat rovněž pomocí tlačítka
(Série/Řada) (str. 35).
Rejstřík
47CZ
Blesk
1 Nastavte ovladač režimů na
(Snadné fotografování).
Obsah
V režimu snadného fotografování můžete vybrat nastavení blesku také z tlačítka MENU.
2 MENU t [Blesk] t z na ovládacím tlačítku
Auto
Blesk automaticky pracuje na tmavých místech nebo při
protisvětle.
Vyp.
Nepoužije blesk.
Vyhledávání
činnosti
3 Vyberte požadovaný režim t z.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
48CZ
EV
1 MENU t
(EV) t požadované nastavení EV
Obsah
Expozici lze upravit ručně v krocích po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV.
Poznámky
zNastavení expozice pro lépe vypadající snímky
Snižte nastavení EV –
Správná expozice
Vyhledávání MENU/
nastavení
Přeexponování = příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Vyhledávání
činnosti
• V režimu snadného fotografování nelze upravovat nastavení EV.
• Při fotografování objektu za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo s použitím blesku
nemusí být úprava expozice účinná.
Zvyšte nastavení EV +
Rejstřík
Podexponování = příliš málo světla
Tmavší snímek
49CZ
ISO
1 Nastavte ovladač režimů na
scény) t
(Pod vodou).
2 MENU t
Nastaví citlivost ISO automaticky.
/
/
Rozmazání snímku na tmavých místech nebo při pohybujících
se objektech lze omezit zvýšením citlivosti ISO (zvolením
vyššího čísla).
• Nastavení ISO jiné než [ISO AUTO], [ISO 160] až [ISO 800] nelze zvolit, když je nahrávací režim
nastaven na sérii nebo expoziční řadu nebo když je [DRO] nastaveno na [DRO plus].
zNastavení citlivosti ISO (Doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače nahrávacího média, s jakou
reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Rejstřík
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje
rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
/
(Volba
(ISO) t požadovaný režim
(Auto)
/
/
(Automat.program) nebo
Obsah
Upravuje citlivost na světlo.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
50CZ
Vyváž. bílé
1 MENU t
(Vyváž. bílé) t požadovaný režim
Upraví automaticky vyvážení bílé, takže barvy vypadají
přirozeně.
Upraví nastavení pro podmínky venku za jasného dne, večerní
pohledy, noční scény, neónová světla, ohňostroje atd.
(Oblačno)
Upraví nastavení pro zamračenou oblohu nebo stinné místo.
(Zářivky 1)
(Zářivky 2)
(Zářivky 3)
[Zářivky 1]: Upraví nastavení pro bílé zářivkové osvětlení.
[Zářivky 2]: Upraví nastavení pro bílé přirozené zářivkové
osvětlení.
[Zářivky 3]: Upraví nastavení pro bílé denní zářivkové
osvětlení.
Upraví nastavení pro místa osvětlená žárovkami nebo s velmi
jasným osvětlením, například ve fotostudiu.
Nastaví fotoaparát na fotografování s bleskem.
(Stisk)
Upraví vyvážení bílé v závislosti na zdroji světla. Bílá barva
uložená do paměti v režimu [Nast. stiskem] se stane základní
bílou barvou. Tento režim použijte v případě, kdy nelze
v [Auto] nebo ostatních režimech nastavit barvu správně.
(Nast.
stiskem)
Uloží do paměti základní bílou barvu, která bude použita
v režimu [Stisk].
Rejstřík
(Blesk)
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Denní světlo)
Vyhledávání
činnosti
(Auto)
n (Žárovky)
Obsah
Upraví barevné tóny podle podmínek okolního světla. Tuto funkci použijte, pokud je
barva snímku nepřirozená.
Poznámky
• [Vyváž. bílé] nelze upravovat v režimu inteligentního automatického nastavení nebo snadného
fotografování.
• [Blesk] u funkce [Vyváž. bílé] nelze nastavit v režimech plynulého panorámatu, ručně drženého
soumraku, redukce rozmazání pohybu či videa nebo pokud je u volby scény vybraný režim
(Vysoká citlivost).
• Pokud zářivky blikají, možná nebude funkce vyvážení bílé pracovat správně, ani když vyberete
[Zářivky 1], [Zářivky 2] nebo [Zářivky 3].
• Při fotografování s bleskem v režimu jiném než [Blesk] je [Vyváž. bílé] nastaveno na [Auto].
• Pokud je blesk v režimu [Zapnout] nebo [Pomalá synchro], vyvážení bílé může být nastaveno
pouze na [Auto], [Blesk], [Stisk], nebo [Nast. stiskem].
• Během nabíjení blesku není možné zvolit režim [Nast. stiskem].
51CZ
1 Ve stejných světelných podmínkách, při jakých budete snímat objekt,
zaměřte na bílý předmět jako je např. papír tak, aby vyplňoval celý
rámeček.
3 Displej na okamžik zčerná a poté, co bude vyvážení bílé upraveno
a uloženo do paměti, displej se opět vrátí do režimu záznamu.
Poznámky
zEfekty světelných podmínek
Počasí/osvětlení
Charakteristiky
světla
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé (standardní)
Namodralé
Do zelena
Načervenalé
Rejstřík
Výsledná barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Barevné tóny se upravují automaticky, ale pomocí funkce vyvážení bílé je můžete
upravovat i ručně.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Pokud během snímání bliká indikátor
, vyvážení bílé buď není nebo nemůže být nastaveno.
Použijte automatické vyvážení bílé.
• Pokud probíhá režim [Nast. stiskem], fotoaparátem netřeste ani s ním do ničeho neuhoďte.
• Pokud je režim blesku nastaven na [Zapnout] nebo [Pomalá synchro], vyvážení bílé je upraveno
tak, že odpovídá podmínkám snímání s použitím blesku.
• Referenční bílé zaznamenané pomocí funkcí [Vyváž. bílé] a [Podvodní vyvážení bílé] jsou
v paměti uloženy odděleně.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t [Vyváž. bílé] t [Nast. stiskem] t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Zachycení základní bílé barvy v režimu [Nast.
stiskem]
52CZ
Podvodní vyvážení bílé
1 MENU t
(Pod vodou) nebo
(Pod
(Podvodní vyvážení bílé) t požadovaný režim
(Podvodní 1)
Nastaví pro podmínky pod vodou s převládající modrou.
(Podvodní 2)
Nastaví pro podmínky pod vodou s převládající zelenou.
(Stisk)
Upraví vyvážení bílé v závislosti na zdroji světla. Bílá barva
uložená do paměti v režimu [Nast. stiskem] se stane základní
bílou barvou. Tento režim použijte v případě, kdy nelze
v [Auto] nebo ostatních režimech nastavit barvu správně.
Uloží do paměti základní bílou barvu, která bude použita
v režimu [Stisk] (str. 52).
Poznámky
Rejstřík
• Vlivem barvy vody nemusí někdy vyvážení bílé pod vodou správně fungovat, i když vyberete
[Podvodní 1] nebo [Podvodní 2].
• Pokud je blesk v režimu [Zapnout], podvodní vyvážení bílé může být nastaveno pouze na [Auto],
[Stisk], nebo [Nast. stiskem].
• Během nabíjení blesku není možné zvolit režim [Nast. stiskem].
• Referenční bílé zaznamenané pomocí funkcí [Vyváž. bílé] a [Podvodní vyvážení bílé] jsou
v paměti uloženy odděleně.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Automaticky upravuje barevné tóny pod vodou tak, aby
barvy byly přirozené.
Vyhledávání
činnosti
(Auto)
(Nast.
stiskem)
Obsah
Upraví barevný tón, když je fotoaparát nastaven na režim
vodou) pro video.
53CZ
Ostření
1 Nastavte ovladač režimů na
(Režim videa).
(Ostření) t požadovaný režim
(Více. AF)
Rámeček AF
• Když je funkce detekce obličejů aktivní,
(Jen pro statické
pracuje automatické ostření AF s prioritou
snímky)
na obličeje.
• Když je volba scény nastavena na režim
(Pod vodou), činnost
ostření odpovídá snímání pod vodou. Když ostříte pomocí napůl
stisknutého tlačítka spouště, zobrazí se velký zelený rámeček.
(Střed AF)
Rámeček AF
(Jednobod.
AF)
Automaticky zaostří na extrémně malý
objekt nebo úzkou oblast. Při společném
použití funkce uzamčení AF můžete
libovolně měnit kompozici snímku.
Fotoaparát držte pevně, abyste
neposunuli rámeček AF z objektu.
Rejstřík
Automaticky ostří na objekt ve středu
rámečku. Při společném použití funkce
uzamčení AF můžete libovolně měnit
kompozici snímku.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Automaticky ostří na předmět v celém
rozsahu rámečku ostření.
Když v režimu snímání statických snímků
stisknete tlačítko spouště napůl, kolem
zaostřené oblasti se zobrazí zelený
rámeček.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Automat.program) nebo
Obsah
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte toto menu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.
Rámeček AF
Poznámky
• Pokud používáte [Digitál. zoom] nebo [Iluminátor AF], není rámeček AF aktivní a objeví se
tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu obrazovky.
• Když je režim ostření nastaven na něco jiného než [Více. AF], nelze používat funkci detekce
obličejů.
• V režimech snadného fotografování, redukce rozmazání pohybu, ručně drženého soumraku,
videa nebo snímání úsměvu je režim ostření napevno nastaven na [Více. AF].
54CZ
Pokračování r
zOstření na objekty blízko okraje obrazovky
Rámeček AF
2Když indikátor zámku AE/AF přestane blikat
a zůstane svítit, vraťte se k původní kompozici
snímku a stiskněte spoušť nadoraz.
• Do té doby, než stisknete tlačítko spouště zcela,
můžete postup opakovat tolikrát, kolikrát to bude
nutné.
Vyhledávání
činnosti
Indikátor
zámku AE/AF
1Změňte kompozici snímku tak, aby objekt byl
ve středu rámečku AF, a stisknutím tlačítka
spouště napůl na objekt zaostřete (zámek
AF).
Obsah
Pokud objekt není zaostřený, proveďte následující:
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
55CZ
Režim měření
1 Nastavte ovladač režimů na
2 MENU t
(Automat.program) nebo
Obsah
Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke
stanovení expozice.
(Režim videa).
(Režim měření) t požadovaný režim
(Střed.)
Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě jasu
objektu v tomto místě (Měření expozice podle středu).
(Jednobod.)
Měří jen část objektu (Jednobodové
měření). Tato funkce je užitečná
v případech, kdy je objekt
v protisvětle, nebo pokud je mezi
objektem a pozadím silný kontrast.
Nitkový kříž bodového
měření expozice
Namiřte na objekt
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti.
Fotoaparát určuje vyváženou expozici (Vícebodové měření).
Vyhledávání
činnosti
(Víceb.)
Poznámky
Rejstřík
• V režimu videa nelze zvolit [Jednobod.].
• Pokud je režim měření nastaven na něco jiného než na [Víceb.], nelze používat funkci detekce
obličejů.
• V režimech snadného fotografování nebo snímání úsměvu je režim měření napevno nastaven na
[Víceb.].
56CZ
Nastavení řady
Obsah
Pomocí tlačítka
(Série/Řada) můžete nastavit typ snímání expoziční řady. V režimu
snímání expoziční řady můžete zaznamenat sérii 3 snímků se změněnými hodnotami
expozice. Později si můžete vybrat nejvhodnější snímek.
1 MENU t [Nastavení řady] t požadovaný režim
(EXP±0.7)
(EXP±1.0)
Zaznamená sérii 3 snímků s hodnotami expozice posunutými
v následujícím pořadí: světlý, standardní a tmavý.
Čím větší je hodnota kroku expozice, tím větší je posun
hodnoty expozice.
Vyhledávání
činnosti
(EXP±0.3)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
57CZ
Rozpoznání scény
Fotoaparát rozpozná následující typy scén. Když
fotoaparát určí optimální scénu, zobrazí
odpovídající ikonu a průvodce.
(Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem),
(Protisvětlo),
(Portrét v protisvětle),
(Krajina),
(Makro),
(Portrét)
2 MENU t
(Auto)
(Inteligentní autom.nastav.).
(Rozpoznání scény) t požadovaný režim
Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální
nastavení a pořídí snímek.
• Při snímání dvou snímků po sobě značka + na ikoně
zezelená.
• Po pořízení dvou snímků jsou oba ihned po zaznamenání
zobrazeny vedle sebe.
• Při zobrazení [Redukce zavřených očí] se automaticky pořídí
2 snímky a snímek s otevřenýma očima je automaticky vybrán.
Podrobnosti o funkci redukce zavřených očí viz „Co dělá redukce
zavřených očí?“.
Rejstřík
(Pokročilý) Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální
nastavení. Pokud fotoaparát rozpozná (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem),
(Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), automaticky
změní nastavení a pořídí jiný snímek.
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Nastavte ovladač režimů na
Vyhledávání
činnosti
Příklad snímku, kdy se aktivovala
funkce
(Protisvětlo).
Ikona rozpoznání scény (Průvodce)
Obsah
Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání a pak snímá. Při detekci pohybu se
citlivost ISO zvýší podle pohybu tak, aby došlo ke snížení rozmazání objektu (detekce
pohybu).
Poznámky
• Rozpoznání scény nepracuje při použití digitálního zoomu.
• Když je nahrávací režim nastaven na sérii nebo když je aktivováno snímání úsměvu, je
rozpoznání scény nastaveno na [Auto].
• Dostupná nastavení blesku jsou [Auto] a [Vypnout].
• Scény
(Soumrak se stativem) někdy nelze rozpoznat v prostředí, kde se vibrace přenášejí do
fotoaparátu, i když je umístěn na stativu.
• Při rozpoznání scény jako
(Soumrak se stativem) někdy dojde k použití pomalé závěrky. Při
snímání držte fotoaparát tak, aby se nechvěl.
• Tyto scény možná nebudou rozpoznány. Záleží na situaci.
58CZ
Pokračování r
zSnímky zaznamenané v režimu [Pokročilý]
První snímek*
Obsah
Pokud fotoaparát v režimu [Pokročilý] rozpozná obtížně snímatelnou scénu
( (Soumrak), (Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem), (Protisvětlo)
a (Portrét v protisvětle)), změní nastavení tak, jak je uvedeno dále, zaznamená
dva snímky s různými efekty a umožní vám tak vybrat ten, který se vám bude líbit.
Druhý snímek
Snímá v režimu pomalé synchronizace Snímá se zvýšenou citlivostí s obličejem
a obličej, na který zasvítí blesk,
jako vodítkem a redukcí otřesů
používá jako vodítko
Snímá v režimu pomalé synchronizace Snímá s ještě pomalejší rychlostí závěrky
bez zvýšení citlivosti
Snímá s upraveným jasem a kontrastem
pozadí (DRO plus)
Snímá s obličejem, na který zasvítí
blesk, jako vodítkem
Snímá s upraveným jasem a kontrastem
obličeje a pozadí (DRO plus)
* Když je blesk nastaven na [Auto].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímá s bleskem
Vyhledávání
činnosti
Snímá v režimu pomalé synchronizace Snímá se zvýšenou citlivostí a redukcí
otřesů
zCo dělá redukce zavřených očí?
Rejstřík
Pokud fotoaparát při nastavení na [Pokročilý] rozpozná
(Portrét), automaticky
zaznamená dva snímky za sebou*. Fotoaparát automaticky vybere, zobrazí
a zaznamená snímek, na kterém oči nejsou zavřené. Pokud jsou oči zavřené na obou
snímcích, objeví se hlášení „Detekovány zavřené oči“.
* vyjma situací kdy zableskne blesk nebo při pomalé rychlosti závěrky
59CZ
Citlivost detekce úsměvu
1 MENU t
(Citlivost detekce úsměvu) t požadovaný režim
Obsah
Nastaví citlivost funkce snímání úsměvu pro detekci úsměvů.
(Velký úsměv) Detekuje široký úsměv.
Detekuje normální úsměv.
(Jemný
úsměv)
Detekuje i mírný úsměv.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Úsměvy nemusí být detekovány správně, záleží na podmínkách.
• [Citlivost detekce úsměvu] nelze nastavit v režimech snadného fotografování, plynulého
panorámatu, redukce rozmazání pohybu, ručně drženého soumraku nebo videa.
Vyhledávání
činnosti
(Normální
úsměv)
Rejstřík
60CZ
Detekce obličejů
Obsah
Detekuje obličeje objektů a automaticky nastavuje ostření, blesk, expozici, vyvážení bílé
a redukci červených očí.
Rámeček detekce obličeje (oranžový)
Rámeček detekce obličeje (bílý)
1 MENU t
(Detekce obličejů) t požadovaný režim
Nepoužívá funkci detekce obličejů.
(Auto)
Vybere obličej, na který má fotoaparát automaticky zaostřit.
(Priorita dětí)
Primárně detekuje a nahrává dětské obličeje.
(Priorita
dospělých)
Primárně detekuje a nahrává obličeje dospělých.
Poznámky
Rejstřík
• [Detekce obličejů] nelze zvolit v režimech snadného fotografování, plynulého panorámatu nebo
videa.
• [Detekce obličejů] můžete vybrat, jen když je režim ostření nastaven na [Více. AF] nebo režim
měření na [Víceb.].
• Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.
• Lze detekovat až 8 obličejů.
• Dospělí a děti nemusí být správně rozpoznáni – záleží na podmínkách.
• Při snímání úsměvu je [Detekce obličejů] automaticky nastavena na [Auto], i když je nastaveno
[Vyp.].
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Vyp.)
Vyhledávání
činnosti
Pokud fotoaparát detekuje více než jeden objekt, vybere jeden jako hlavní a podle
něj nastaví ostření. Rámeček detekce obličejů pro hlavní objekt se zobrazí
oranžově. Rámeček, pro nějž se nastavuje ostření, zezelená, když napůl stisknete
spoušť.
61CZ
Pokračování r
zRegistrace prioritního obličeje (paměť zvoleného obličeje)
1V průběhu detekce obličejů stiskněte z na ovládacím tlačítku. Obličej nejvíc vlevo
je zaregistrován jako prioritní a rámeček se změní z
na oranžový rámeček ( ).
3Ke zrušení registrace obličeje (vypnutí) posuňte oranžový rámeček na obličej
nejvíc vpravo a pak znovu stiskněte z.
Rejstřík
• Když vyjmete akumulátor z fotoaparátu, registrace obličeje se resetuje.
• Když zaregistrovaný obličej z displeje LCD zmizí, fotoaparát se vrátí na nastavení zvolená
funkcí [Detekce obličejů]. Když se na displeji LCD znovu objeví zaregistrovaný obličej,
fotoaparát na něj zaostří.
• Někdy není možné detekovat zaregistrovaný obličej správně – záleží na okolním světle,
účesu fotografovaného apod. V takovém případě obličej zaregistrujte znovu za podmínek, za
kterých bude pořízen snímek.
• Používáte-li funkci snímání úsměvu se zaregistrovaným rámečkem detekce obličeje, provede
se detekce úsměvu pouze na zaregistrovaném obličeji.
• V režimu snadného fotografování nelze registrovat prioritní obličej.
Vyhledávání MENU/
nastavení
2Při každém stisknutí z se prioritní obličej posune o jeden doprava. Tiskněte
opakovaně z, až se oranžový rámeček ( ) dostane na obličej, který chcete
zaregistrovat.
Vyhledávání
činnosti
Rámeček prioritního obličeje vypnut
Obsah
Fotoaparát normálně vybírá obličej k zaostření automaticky podle nastavení
[Detekce obličejů], ale můžete si také vybrat a zaregistrovat obličej, který bude mít
prioritu.
62CZ
DRO
2 MENU t
(Automat.program).
(DRO) t požadovaný režim
(Vyp.)
(DRO
standard)
Automaticky upravuje jas a kontrast snímků.
Automaticky a výrazně upravuje jas a kontrast snímků.
Poznámky
• Někdy není možné v závislosti na podmínkách fotografování získat dobré výsledky korekce.
• Jen [ISO AUTO] nebo hodnoty od [ISO 160] do [ISO 800] lze nastavit jako hodnotu ISO, když je
nastaveno [DRO plus].
Vyhledávání MENU/
nastavení
(DRO plus)
Neupravuje.
Vyhledávání
činnosti
1 Nastavte ovladač režimů na
Obsah
Fotoaparát analyzuje scénu při snímání a automaticky koriguje jas a kontrast tak, aby
zlepšil kvalitu snímku.
DRO znamená „Dynamic Range Optimizer“ (optimalizace dynamického rozsahu), což je
funkce, která automaticky optimalizuje rozdíl mezi světlou a tmavou částí snímku.
Rejstřík
63CZ
Redukce zavřených očí
1 Nastavte ovladač režimů na
3 MENU t
(Volba scény).
(Zamlžení).
(Redukce zavřených očí) t požadovaný režim
Když je aktivní detekce obličeje, funkce redukce zavřených
očí pracuje, takže se zaznamenají snímky, kde mají
fotografovaní otevřené oči.
(Vyp.)
Nepoužívá funkci redukce zavřených očí.
Poznámky
Rejstřík
• Redukce zavřených očí nepracuje v následujících situacích.
– Při použití blesku
– Při snímání série nebo řady
– Když funkce detekce obličejů nepracuje
– Když funkce snímání úsměvu je aktivována
• Někdy funkce redukce zavřených očí nepracuje. Záleží na situaci.
• Když je funkce redukce zavřených očí nastavena na [Auto], ale zaznamenají se pouze snímky
fotografovaných se zavřenýma očima, na displeji LCD se objeví hlášení „Detekovány zavřené
oči“. Podle potřeby pořiďte nové snímky.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Auto)
Vyhledávání
činnosti
2 Vyberte
Obsah
Když je při snímání volba scény nastavena na
(Zamlžení), fotoaparát automaticky
pořídí dva snímky za sebou. Fotoaparát automaticky vybere, zobrazí a nahraje snímek,
kde nejsou oči zavřené.
64CZ
Bez červ. očí
1 MENU t
(Bez červ. očí) t požadovaný režim
Když je funkce detekce obličejů aktivována, blesk několikrát
bleskne automaticky, aby došlo k redukci jevu červených očí.
(Zap.)
Blesk vždy bleskne tak, aby redukoval jev červených očí.
(Vyp.)
Nepoužívá redukci jevu červených očí.
Poznámky
V tmavém prostředí dojde k rozšíření zornic. Světlo blesku se odráží od cév sítnice
(zadní strany oka) a způsobuje tak „červené oči“.
Rejstřík
zCo způsobuje červené oči?
Vyhledávání MENU/
nastavení
• [Bez červ. očí] nelze zvolit v režimech snadného fotografování, redukce rozmazání pohybu, ručně
drženého soumraku, plynulého panorámatu, videa nebo snímání úsměvu.
• Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud není závěrka uvolněna.
Většinou to trvá asi vteřinu poté, co stisknete tlačítko spouště. V této době zabraňte objektu
v pohybu.
• Redukce červených očí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek. Záleží na individuálních
rozdílech a podmínkách, jako je například vzdálenost od objektu, nebo pokud se objekt při
předblesku díval jinam.
• Pokud nepoužíváte funkci detekce obličejů, nebude fungovat funkce redukce červených očí, ani
když zvolíte [Auto].
Vyhledávání
činnosti
(Auto)
Fotoaparát
Obsah
Při použití blesku bleskne blesk dvakrát nebo víckrát před pořízením snímku. Tím dojde
k redukci jevu červených očí.
Oko
Sítnice
Další způsoby, jak eliminovat červené oči
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká citlivost). (Blesk je automaticky nastaven na
[Vypnout].)
• Když vyjdou oči fotografovaného červené, opravte snímek pomocí [Retuš] t [Korekce
červených očí] v nabídce prohlížení nebo pomocí přiložené aplikace „PMB“.
65CZ
SteadyShot
1 MENU t
(SteadyShot) t požadovaný režim
Stisknutím tlačítka spouště zpola se aktivuje funkce
stabilizace.
(Pokrač.)
Vždy aktivuje funkci stabilizace. Snímky lze stabilizovat i při
přiblížení vzdáleného objektu.
(Vyp.)
Nepoužívá režim stabilizace.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• V režimu inteligentního automatického nastavení, režimu snadného fotografování nebo volby
scény nastavené na režim (Jídlo) je [SteadyShot] nastaveno na [Snímání].
• V režimu plynulého panorámatu nebo při aktivované funkci snímání úsměvu je [SteadyShot]
napevno nastaven na [Pokrač.].
• Pro videoklipy lze nastavit jen [Pokrač.] nebo [Vyp.]. Výchozí nastavení pro videoklipy je
[Pokrač.].
• Akumulátor se vybíjí rychleji v režimu [Pokrač.] než v režimu [Snímání].
Vyhledávání
činnosti
(Snímání)
Obsah
Vybere režim stabilizace.
zRady na ochranu před rozmazáním
Rejstřík
Při pořizování snímku se fotoaparát nečekaně pohnul. Tomu se říká „otřes
fotoaparátu“. Pokud se však při pořizování snímku pohnul objekt, říká se tomu
„rozmazání objektu“. Kromě toho může často dojít k otřesům fotoaparátu
a rozmazání objektu při špatném osvětlení nebo nízké rychlosti závěrky, jako
například v režimu
(Portrét za soumr.) nebo (Soumrak). V takovém případě
berte při snímání v úvahu následující tipy.
Otřes fotoaparátu
Když se vám při držení fotoaparátu
a tisknutí spouště třesou ruce nebo pohnete
celým tělem, je celý obraz rozmazán.
• Použijte stativ nebo fotoaparát umístěte na
rovnou plochu tak, aby nespadnul.
• Snímejte pomocí samospouště se zpožděním
2 sekundy a stabilizujte fotoaparát tím, že po stisknutí tlačítka spouště budete držet paže
těsně u těla.
• Snímejte v režimu ručně držený soumrak.
Rozmazání objektu
I když je fotoaparát stabilizovaný, při
expozici se pohne objekt, takže při stisknutí
tlačítka spouště je snímek rozmazaný.
Otřesy fotoaparátu se díky funkci prevence
rozmazání redukují automaticky. Tato
funkce ovšem neredukuje efektivně
rozmazání objektu.
• Zvolte režim redukce rozmazaného pohybu nebo režim
(Vysoká citlivost) ve volbě scény.
• Zvolte vyšší citlivost ISO, aby byla rychlost závěrky vyšší, a stiskněte spoušť předtím, než se
objekt pohne.
66CZ
Prezentace
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
Obsah
Snímky se automaticky přehrávají postupně.
2 MENU t
(Prezentace) t požadovaná prezentace t z na
ovládacím tlačítku
(Prezentace s hudbou)
Postupně přehraje všechny snímky.
Přehraje statické snímky spolu s efekty a hudbou.
Vyhledávání
činnosti
(Plynulé přehrávání)
Plynulé přehrávání
2 MENU t
(Prezentace) t [Plynulé přehrávání] t z
Možnosti přehrávání
z
Pauza
v
Uloží nastavení displeje.
V
Zobrazí obrazovku ovládání hlasitosti. Hlasitost
upravte pomocí v/V.
b
Posun o snímek vzad
B
Posun o snímek vpřed
Rejstřík
Ovládací tlačítko
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Ovládacím tlačítkem vyberte požadovaný snímek, který chcete přehrát.
Poznámka
• Pokud je funkce [Zobrazení skupiny série] nastavena na [Zobraz.jen hlavního snímku], je
zobrazen pouze hlavní snímek.
zZobrazení panoramatických snímků během plynulého
přehrávání
Celý panoramatický snímek je zobrazen po dobu 3 sekund.
Panoramatickým snímkem můžete rolovat stisknutím z.
Během rolování snímkem stiskněte znovu z a na displeji bude opět zobrazen celý
panoramatický snímek.
67CZ
Prezentace s hudbou
(Prezentace) t [Prezentace s hudbou] t z na ovládacím
Obsah
1 MENU t
tlačítku
Zobrazí se obrazovka pro výběr nastavení.
2 Zvolte požadované nastavení.
Vyhledávání
činnosti
3 [Start] t z
4 Stisknutím z ukončíte prezentaci.
Poznámky
• Nelze přehrávat videoklipy ani panoramatické snímky.
• Nastavení jiná než [Snímek] budou uložena, dokud je nezměníte.
Vše
Přehrává prezentaci všech fotografií popořadě.
Toto datum
Pokud je režim prohlížení nastaven na
(Přehled dat),
přehrává prezentaci fotografií z aktuálně vybraného období.
Složka
Pokud je režim prohlížení nastaven na
(Přehled složek),
přehrává prezentaci fotografií z aktuálně vybrané složky.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímek
Vybírá skupinu snímků pro zobrazení.
Poznámky
Rejstřík
• Když se k nahrávání snímků používá vnitřní paměť, je nastavení na [Složka].
• Pokud je [Zobrazení skupiny série] nastaveno na [Zobraz.jen hlavního snímku], je zobrazen
pouze hlavní snímek.
Efekty
Vybírá rychlost přehrávání a atmosféru pro prezentace.
Jednod.
Jednoduchá prezentace, kdy se snímky mění v přednastaveném
intervalu.
Interval při přehrávání je nastavitelný v [Interval], abyste si
snímky mohli dostatečně vychutnat.
Nostalgie
Prezentace vyjadřující náladu; reprodukuje atmosféru scény z
filmu.
Elegance
Zobrazí se vkusná prezentace snímků; snímky se mění střední
rychlostí.
Aktivní
Prezentace snímků ve vysokém tempu; snímky vhodné pro
aktivní scény.
Poznámky
• Pokud jsou 3 nebo více snímků ve skupině série a [Zobrazení skupiny série] je nastaveno na
[Zobraz.jen hlavního snímku], budou v režimech [Nostalgie], [Elegance] a [Aktivní] přehrány 3
snímky včetně snímku hlavního.
• Pokud je [Zobrazení skupiny série] nastaveno na [Zobraz.jen hlavního snímku], bude seskupení
snímků zobrazeno následovně;
– Jsou-li efekty nastaveny na [Jednod.], je zobrazen pouze hlavní snímek.
– Pokud je u efektů zvoleno jiné nastavení než [Jednod.] a ve skupině série existují dva snímky
nebo méně, pouze hlavní snímek je zobrazen.
– Pokud je u efektů zvoleno jiné nastavení než [Jednod.], je zobrazen hlavní snímek a snímky
před a za ním.
Pokračování r
68CZ
Nepoužívá BGM.
Music1
Výchozí nastavení prezentace [Jednod.].
Music2
Výchozí nastavení prezentace [Nostalgie].
Music3
Výchozí nastavení prezentace [Elegance].
Music4
Výchozí nastavení prezentace [Aktivní].
Interval
Nastavuje interval přepínání obrazovky. Nastavení je na [Auto], když není vybráno
[Jednod.] jako [Efekty].
3s
Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu
[Jednod.].
5s
10 s
Auto
Interval je nastaven tak, aby vyhovoval vybrané položce
[Efekty].
Zap.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se přehrávání zastaví.
Rejstřík
Opakovat
Vypíná nebo zapíná opakování prezentace.
Vyhledávání MENU/
nastavení
1s
Vyhledávání
činnosti
Zvuk vypnut
Obsah
Hudba
Specifikuje hudbu, která bude při prezentaci znít. Na podbarvení si můžete vybrat více
než jednu skladbu. Stisknutím V na ovládacím tlačítku zobrazte obrazovku ovládání
hlasitosti a pak stisknutím v/V upravte hlasitost.
zVýběr hudby na podbarvení
Na přehrávání při prezentaci lze do fotoaparátu přenést požadovaný hudební soubor
z CD nebo ze souborů MP3. K přenášení hudby si do počítače nainstalujte aplikaci
„Music Transfer“ (přiložen). Podrobnosti viz str. 105 a 107.
• Do fotoaparátu můžete nahrát až čtyři skladby (4 přednastavené skladby (Music1 – Music4)
lze nahradit vámi přenesenými).
• Maximální délka každého hudebního souboru pro hudební přehrávání z fotoaparátu je asi
5 minut.
• Pokud není možné přehrát hudební soubor kvůli poškození nebo jinému problému se
souborem, proveďte [Formát hudby] (str. 92) a přeneste hudbu znovu.
69CZ
Režim prohlížení
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
Obsah
Umožňuje vybrat formát zobrazení pro prohlížení více snímků.
2 MENU t
(Režim prohlížení) t požadovaný režim t z na
ovládacím tlačítku
(Přehled
složek)
Zobrazí se snímky roztříděné do složek.
Když je nahrávací složka již vytvořena, výběrem [Výběr
složky] z nabídky vyberete složku k prohlížení.
• Používáte-li vnitřní paměť, je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek].
• Když snímky nahrané jinými fotoaparáty nelze přehrávat na tomto fotoaparátu, prohlížejte je v
[Přehled složek].
• Tento fotoaparát nepodporuje funkci zobrazení události.
Zobrazení kalendáře
(Režim prohlížení) t
2 Opakovaně stiskněte tlačítko
(Přehled dat) t z na ovládacím
(Přehled) tak, aby se zobrazil kalendář.
Vyberte měsíc, který chcete zobrazit, pomocí
/ .
Rejstřík
1 MENU t
tlačítku
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
(Přehled dat) Zobrazí snímky podle data.
zProhlížení snímků pořízených jiným fotoaparátem
Pokud do fotoaparátu vložíte kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené
tímto fotoaparátem i jiným, objeví se obrazovka pro výběr způsobu přehrávání.
„Přehrávání jen registrovaných sn.“: Snímky jsou přehrány ve zvoleném režimu
prohlížení. Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjde tentokrát
přehrát.
„Přehr. všech snímků v přehl. složek“: Fotoaparát se přepne do režimu prohlížení
složky a přehraje všechny snímky.
70CZ
Zobrazení skupiny série
1 Stisknutím tlačítka
Obsah
Při prohlížení snímků můžete zvolit zobrazení snímků v sérii ve skupinách nebo
zobrazení všech snímků.
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
Seskupí snímky v sérii a poté přehraje pouze hlavní snímek.
(Zobrazení
všech)
Přehraje najednou všechny snímky v sérii.
• Pokud je v režimu série použita funkce detekce obličejů, fotoaparát
určí a zobrazí optimální snímek jakožto hlavní snímek. Pokud
funkce detekce obličejů použita není, jako hlavní snímek bude
zobrazen první snímek ve skupině série.
Poznámka
• Pokud je [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled složek], je napevno zvoleno nastavení
[Zobrazení všech].
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Zobraz.jen
hlavního snímku)
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Zobrazení skupiny série) t požadované nastavení t z
na ovládacím tlačítku
zZobrazení snímků série vedle sebe
Zobrazte snímky v sérii.
Stiskněte z na ovládacím tlačítku.
Snímky série jsou zobrazeny vedle sebe ve spodní části LCD
displeje.
3 Pomocí b/B vyberte snímky.
Přehled zobrazíte nebo skryjete pomocí V a stisknutím z se
vrátíte k zobrazení jednoho snímku.
1
2
Rejstřík
V režimu [Zobraz.jen hlavního snímku] mohou být snímky ve skupině série
zobrazeny vedle sebe.
71CZ
Retuš
1 Stisknutím tlačítka
2 MENU t
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Retuš) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Nahraje přiblížený přehraný
snímek.
(Korekce
červených očí)
Odstraňuje červené oči
způsobené bleskem.
Vyberte [OK] pomocí
ovládacího tlačítka t z.
• Ne vždy lze červené oči
odstranit, záleží na snímku.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Stisknutím tlačítka (T) si
snímek přiblížíte a stisknutím W
přiblížení zrušíte.
2 Nastavte bod transfokace pomocí ovládacího tlačítka.
3 MENU t vyberte velikost snímku k uložení t z
4 [OK] t z
• Kvalita oříznutých snímků se může zhoršit.
• Velikost snímku, který můžete ořezat, se liší podle snímku.
1
Vyhledávání
činnosti
3 Proveďte retušování podle postupu u daného režimu.
(Ořezat)
Obsah
Na nahraný snímek přidá efekty nebo provede úpravy a nahraje jej jako nový soubor.
Původní snímek je zachován.
1
Zaostří snímek ve vybraném
rámečku.
Rejstřík
(Neostrá
místa)
Vyberte oblast (rámeček)
požadovaného snímku, který
chcete retušovat, pomocí
ovládacího tlačítka t MENU.
2 [OK] t z
• Někdy není možné snímek
dostatečně retušovat a kvalita
snímku se může zhoršit.
1
Poznámka
• Následují typy snímků nelze retušovat.
– Videoklipy
– Panoramatické snímky
– Snímky zobrazené ve skupině série
72CZ
Vymazat
1 Stisknutím tlačítka
2 MENU t
Obsah
Umožňuje vybrat nechtěné snímky pro vymazání. Snímky lze také vymazat pomocí
tlačítka (Vymazat) (str. 40).
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Vymazat) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
(Tento snímek)
Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a vymazat více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
(Vše ve složce)
(Všechny sním.
kromě tohoto)
Vymaže snímky ze skupiny série kromě snímku vybraného
v režimu zobrazení skupiny série.
Rejstřík
(Všechny
snímky z období)
(Vše v této
skupině)
Vymaže naráz všechny snímky ve zvolené složce, období nebo
skupině série.
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud neoznačíte všechny
snímky k vymazání. Výběrem snímku se značkou
značku
odstraníte.
Vyhledávání
činnosti
3 [OK] t z
Poznámka
• Když je ovladač režimů nastaven na
(Snadné fotografování), můžete vybírat mezi
[Vymazání jednoho snímku] nebo [Vymazání všech snímků].
73CZ
Chránit
1 Stisknutím tlačítka
2 MENU t
Obsah
Chrání nahrané snímky před náhodným vymazáním.
U registrovaných snímků se zobrazí značka .
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Chránit) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Chrání aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a chránit více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
zZrušení ochrany
Vyberte snímek, u něhož chcete zrušit ochranu, a stiskněte z na ovládacím tlačítku
stejným postupem, jako když jej chcete chránit.
Indikátor
zmizí a ochrana je zrušena.
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud nenastavíte ochranu
u všech snímků. Výběrem snímku se značkou
značku
odstraníte.
Vyhledávání
činnosti
(Tento snímek)
Rejstřík
74CZ
DPOF
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
(Tento snímek)
Objednávka tisku aktuálně zobrazeného snímku v režimu
jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a objednat tisk více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
Poznámky
• Značku
• Značku
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, až nezbudou žádné snímky,
které chcete tisknout. Výběrem snímku se značkou
značku
odstraníte.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
Obsah
DPOF (Digital Print Order Format) je funkce, která umožňuje specifikovat snímky z
karty „Memory Stick Duo“, které budete chtít později vytisknout.
U registrovaných snímků se zobrazí značka
(Tisk).
(Tisk) nelze dodávat k videoklipům nebo snímkům ve vnitřní paměti.
(Tisk) můžete přidat k maximálnímu počtu 999 snímků.
Vyberte snímek, u kterého chcete zrušit registraci DPOF, a poté stiskněte z na
ovládacím tlačítku stejným způsobem, jako když značku
registrujete.
Značka
zmizí a registrace DPOF je zrušena.
Rejstřík
zZrušení značky DPOF
75CZ
Otočit
2 MENU t
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Otočit) t z na ovládacím tlačítku
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
Obsah
Pootočí statický snímek. Pomocí této funkce můžete zobrazit horizontálně orientovaný
snímek vertikálně.
3 Otočte snímek pomocí [ / ] t b/B.
Poznámky
Rejstřík
• Následujícími typy snímků nelze otáčet.
– Videoklipy
– Chráněné fotografie
– Snímky zobrazené ve skupině série
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
Vyhledávání MENU/
nastavení
4 [OK] t z
76CZ
Výběr složky
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Přehled složek) t z na
(Výběr složky) t z
4 Vyberte složku pomocí b/B.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Režim prohlížení) t
ovládacím tlačítku
3 MENU t
Obsah
Když je na kartě „Memory Stick Duo“ vytvořeno více složek, vybere složku obsahující
snímek, který chcete přehrát.
Krok 2 není nutný, když je nastaveno [Přehled složek].
5 [OK] t z
zProhlížení snímků z více složek
Rejstřík
Když je vytvořeno více složek, objeví se na prvním a posledním snímku ve složce
následující indikátory.
: Posun do předchozí složky
: Posun do následující složky
: Přechod k předchozí nebo následující složce
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
77CZ
Iluminátor AF
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Iluminátor AF]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Používá iluminátor AF.
Vyp.
Nepoužívá iluminátor AF.
Poznámky
Rejstřík
• Bude zaostřeno, pokud světlo iluminátoru AF dosáhne na objekt, bez ohledu na to, zda světlo
zasáhne střed objektu.
• Nelze používat iluminátor AF, když:
– Probíhá snímání v režimu plynulého panorámatu
– V režimu volby scény je vybrán režim
(Krajina), (Soumrak),
(Domácí mazlíček) nebo
(Ohňostroj).
• Při používání iluminátoru AF je běžný rámeček AF zrušen a nový rámeček AF se zobrazí
tečkovaně. Automatické ostření přednostně ostří na objekty umístěné blízko středu rámečku.
• Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Ačkoli nebyl prokázán žádný vliv na zdraví, nedívejte se
zblízka přímo do iluminátoru AF.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Auto
Vyhledávání
činnosti
1 Nastavte fotoaparát na režim snímání.
Obsah
Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt i ve
tmavém prostředí.
Iluminátor AF vyzařuje červené světlo, které umožňuje fotoaparátu snadno zaostřit,
stisknete-li zpola tlačítko spouště, než se zablokuje zaostření. V tomto okamžiku se
zobrazí indikátor
.
78CZ
Ř. mřížky
1 Nastavte fotoaparát na režim snímání.
Obsah
S pomocí čar mřížky lze snáze nastavit předmět do vodorovné/svislé polohy.
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Ř. mřížky] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Zobrazí čáry mřížky. Čáry mřížky se nezaznamenávají.
Vyp.
Nezobrazuje čáry mřížky.
Vyhledávání
činnosti
Zap.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
79CZ
Digitál. zoom
Obsah
Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické
transfokace (až 5×). Když dojde k překročení rozsahu transfokace, použije fotoaparát
transfokátor smart nebo přesný digitální transfokátor.
1 Nastavte fotoaparát na režim snímání.
Smart (
Přesný (
)
Zvětší snímky všech velikostí o celkový rozsah transfokace asi
10×, včetně optického tranfokátoru 5×. Mějte však na paměti,
že kvalita snímku se při překročení rozsahu optického
transfokátoru zhoršuje (Přesný digitální transfokátor).
Nepoužívá digitální transfokaci.
Poznámky
Celkový rozsah transfokace při použití
transfokátoru smart (včetně optického
transfokátoru 5×)
Rejstřík
• Funkce digitálního transfokátoru nepracuje v režimech plynulého panorámatu, videa a je-li
aktivována funkce snímání úsměvu.
• Transfokátor smart není k dispozici, když je velikost snímku nastavena na [10M], [3:2(8M)] nebo
[16:9(7M)].
• Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vyp.
Podle velikosti snímku zvětší snímek digitálně v rozsahu, kdy
snímek nebude zkreslený (transfokátor smart).
)
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Digitál. zoom]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Podporovaný rozsah transfokace závisí na velikosti snímku.
Velikost
Celkový rozsah
transfokace
5M
Zhruba 7,0×
3M
Zhruba 8,9×
VGA
Zhruba 28×
16:9(2M)
Zhruba 9,5×
80CZ
Autom. Orient.
Obsah
Když otočíte fotoaparát pro pořízení portrétu (svisle), zaznamená fotoaparát změnu
polohy a zobrazí snímek v poloze portrétu.
1 Nastavte fotoaparát na režim snímání.
Zap.
Nahraje snímek ve správné orientaci.
Vyp.
Nepoužívá automatickou orientaci.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Autom. Orient.]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Poznámky
zOtáčení snímků po nahrání
Vyhledávání MENU/
nastavení
• U svisle orientovaných snímků je vpravo i vlevo černý pruh.
• Orientace snímku nemusí být zaznamenána správně, protože záleží na úhlu snímání fotoaparátu.
• Automatickou orientaci nelze použít, pokud je ve volbě scény zvolen režim
(Pod vodou),
nebo v režimu videa.
Pokud je orientace snímku nesprávná, můžete k zobrazení snímku v poloze portrétu
použít [Otočit] na obrazovce nabídky.
Rejstřík
81CZ
Detekce zavř. očí
Obsah
Pokud je během aktivace funkce detekce obličejů zaznamenán snímek, na kterém má
fotografovaný zavřené oči, zobrazí se hlášení „Detekovány zavřené oči“.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Detekce zavř.
očí] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Zobrazí se hlášení „Detekovány zavřené oči“.
Vyp.
Hlášení se nezobrazí.
Vyhledávání
činnosti
Auto
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
82CZ
Pípnutí
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Pípnutí] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Při stisku tlačítko spouště zapne zvuk závěrky.
Vysoký
Nízký
Zapíná pípnutí/zvuk závěrky, když stisknete ovládací tlačítko
nebo spoušť.
Pokud chcete snížit hlasitost, vyberte [Nízký].
Vyp.
Vypíná pípnutí/zvuk závěrky.
Vyhledávání
činnosti
Závěrka
Obsah
Vybírá nebo vypíná zvuk produkovaný fotoaparátem při činnosti.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
83CZ
Language Setting
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Language Setting]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Vybírá jazyk, který se bude používat pro volby v nabídce, varování a hlášení.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
84CZ
Přír.funkce
Obsah
Můžete si zvolit, zda chcete, aby při používání fotoaparátu byla nebo nebyla zobrazena
nápověda.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Přír.funkce] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Zobrazuje průvodce funkcemi.
Vyp.
Nezobrazuje průvodce funkcemi.
Vyhledávání
činnosti
Zap.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
85CZ
Režim demo
Obsah
Můžete nastavit, zda budete používat demonstraci snímání úsměvu a rozpoznání scény.
Pokud není třeba demonstraci prohlížet, nastavte na [Vyp.].
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Režim demo] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Demonstruje režim rozpoznání scény.
Režim demo 2
Pokud není v průběhu 15 sekund provedena žádná operace,
automaticky spustí demonstraci snímání úsměvu.
Vyp.
Nevykoná demonstraci.
Vyhledávání
činnosti
Režim demo 1
Poznámka
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Stisknutím tlačítka spouště během demonstrace snímání úsměvu se spustí závěrka, ale není
zaznamenán žádný snímek.
Rejstřík
86CZ
Inicializace
1 MENU t
(Nastav.) t
t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
I když tuto funkci provedete, snímky budou zachovány.
(Hlavní nastavení) t [Inicializace] t [OK]
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
• Při inicializaci nesmíte fotoaparát vypnout.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
87CZ
COMPONENT
HD(1080i)
Vyberte tuto možnost pro připojení fotoaparátu k televizoru
s vysokým rozlišením HD 1080i.
SD
Tuto položku vyberte, pokud připojujete fotoaparát
k televizoru, který není kompatibilní se signálem HD(1080i).
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
• Při snímání videoklipů s fotoaparátem připojeným k televizoru pomocí adaptérového kabelu pro
výstup HD (prodává se samostatně) se snímaný obraz nezobrazí na televizoru.
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [COMPONENT] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Když propojíte fotoaparát a televizor pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD
(prodává se samostatně), vybírá typ výstupního videosignálu mezi SD a HD(1080i) podle
připojeného televizoru. Použijte adaptérový kabel pro výstup HD kompatibilní s Type1a.
Rejstřík
88CZ
Videovýstup
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například pro
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (např. pro Evropu,
Čínu).
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Videovýstup] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Nastaví výstup signálu videa podle televizního barevného systému připojeného video
zařízení. Barevné systémy televizorů se liší podle země a regionu.
Pro prohlížení snímků na obrazovce televizoru zkontrolujte barevný obrazový systém
země nebo regionu (str. 103).
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
89CZ
Spojení USB
Obsah
Zvolí režim USB, když pomocí kabelu pro víceúčelový konektor připojíte fotoaparát
k počítači nebo tiskárně kompatibilní s PictBridge.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Spojení USB] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
PictBridge
Připojí fotoaparát k tiskárně kompatibilní s PictBridge.
PTP/MTP
Při připojení fotoaparátu k počítači se objeví průvodce
AutoPlay a snímky v nahrávací složce ve fotoaparátu se
importují do počítače. (se systémem Windows Vista/XP,
Mac OS X)
Mass Storage
Ustavuje spojení velkokapacitní paměti mezi fotoaparátem
a počítačem nebo jiným zařízením USB.
Poznámky
Rejstřík
• Pokud nelze připojit fotoaparát k tiskárně kompatibilní s PictBridge pomocí nastavení [Auto],
vyberte [PictBridge].
• Pokud nelze připojit fotoaparát k počítači nebo zařízení USB pomocí nastavení [Auto], vyberte
[Mass Storage].
• Když je [Spojení USB] nastaveno na [PTP/MTP], nelze exportovat videoklipy do počítače.
K exportu videoklipů do počítače nastavte [Spojení USB] na [Auto] nebo [Mass Storage].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikaci
s počítačem nebo tiskárnou kompatibilní s PictBridge.
Vyhledávání
činnosti
Auto
90CZ
Stáhnout hudbu
1 MENU t
(Nastav.) t
z na ovládacím tlačítku
Obsah
Ke změně hudby na podkreslení lze použít aplikaci „Music Transfer“ na disku CD-ROM
(přiložen).
(Hlavní nastavení) t [Stáhnout hudbu] t
2 Proveďte spojení USB mezi fotoaparátem a počítačem a pak spusťte
aplikaci „Music Transfer“.
3 Ke změně hudebních souborů se řiďte instrukcemi na obrazovce.
Vyhledávání
činnosti
Objeví se hlášení „Změna hudby prezentace Připojit k PC“.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
91CZ
Formát hudby
Obsah
Všechny hudební soubory uložené ve fotoaparátu můžete vymazat. Toho lze využít
například v případě, že všechny hudební soubory byly poškozeny a nejdou přehrát.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Formát hudby] t
[OK] t z na ovládacím tlačítku
K resetování hudebních souborů na přednastavené můžete použít aplikaci „Music
Transfer“ na disku CD-ROM (přiložen).
1Proveďte [Stáhnout hudbu] a mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte USB
spojení.
• Podrobnosti k používání aplikace „Music Transfer“ viz nápovědu k aplikaci „Music
Transfer“.
Vyhledávání MENU/
nastavení
2Spusťte aplikaci „Music Transfer“ a pak obnovte výchozí hudbu.
Vyhledávání
činnosti
zObnovení hudby přednastavené ve fotoaparátu z výroby
Rejstřík
92CZ
Formát.
Obsah
Formátuje kartu „Memory Stick Duo“ nebo vnitřní paměť. Běžně dodávané karty
„Memory Stick Duo“ jsou již naformátovány a lze je ihned začít používat.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj "Memory Stick") nebo
(Nástroj
vnitřní paměti) t [Formát.] t [OK] t z na ovládacím tlačítku
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
• Nezapomínejte, že formátování nenávratně vymaže všechna data včetně chráněných snímků.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
93CZ
Tvorba nahr. složky
Poznámky
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Pokud vložíte do fotoaparátu kartu „Memory Stick Duo“, která se dříve používala s jiným
vybavením, a budete pořizovat snímky, automaticky se může vytvořit nová složka.
• Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je kapacita složky vyčerpána, automaticky se
vytvoří nová.
Když je nová složka vytvořena, můžete změnit cílovou složku pro ukládání (str. 95)
a vybrat složku pro prohlížení snímků (str. 77).
Vyhledávání MENU/
nastavení
zO složkách
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj "Memory Stick") t [Tvorba nahr.
složky] t [OK] t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Vytváří složku pro nahrávání snímků na kartě „Memory Stick Duo“.
Snímky jsou nahrávány do nově vytvořené složky, dokud nevytvoříte složku novou nebo
dokud si nevyberete jinou nahrávací složku.
Rejstřík
94CZ
Změna nahr. složky
1 MENU t
složky]
(Nastav.) t
Obsah
Změní složku na kartě „Memory Stick Duo“, která se aktuálně používá pro nahrávání
snímků.
(Nástroj "Memory Stick") t [Změna nahr.
3 [OK] t z
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Následující složku nelze vybrat jako nahrávací.
– Složka „100“
– Složka s číslem, která obsahuje pouze buď „sssMSDCF“ nebo „sssMNV01“.
• Nelze přesunovat nahrané snímky do jiné složky.
Vyhledávání
činnosti
2 Vyberte složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Rejstřík
95CZ
Vymaz. nahr.složky
1 MENU t
(Nastav.) t
nahr.složky]
(Nástroj "Memory Stick") t [Vymaz.
Obsah
Vymaže složku pro nahrávání snímků na kartě „Memory Stick Duo“.
2 Vyberte složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Pokud vymažete složku určenou jako nahrávací pomocí [Vymaz. nahr.složky], vybere se jako
další nahrávací složka složka s nejvyšším číslem.
• Vymazat lze jen prázdné složky. Pokud složka obsahuje snímky nebo soubory, které nelze ve
fotoaparátu přehrát, nejprve vymažte tyto snímky a soubory a pak vymažte složku.
Vyhledávání
činnosti
3 [OK] t z
Rejstřík
96CZ
Kopírovat
1 Do fotoaparátu vložte kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou
kapacitou.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Použijte plně nabitý blok akumulátorů. Při kopírování souborů snímků do počítače pomocí bloku
akumulátorů s nízkou zbývající kapacitou se akumulátor může vybít a kopírování selhat nebo se
mohou data snímků poškodit.
• Snímky nelze kopírovat jednotlivě.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Pro vymazání obsahu
vnitřní paměti vyjměte po kopírování kartu „Memory Stick Duo“ a pak zformátujte vnitřní
paměť ([Formát.] v [Nástroj vnitřní paměti]).
• Na kartě „Memory Stick Duo“ se vytvoří nová složka a všechna data do ní budou zkopírována.
Pro kopírování snímků nelze zvolit specifickou složku.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj "Memory Stick") t [Kopírovat] t
[OK] t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“.
Rejstřík
97CZ
Číslo souboru
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj "Memory Stick") nebo
(Nástroj
vnitřní paměti) t [Číslo souboru] t požadovaný režim t z na
ovládacím tlačítku
Resetovat
Při každé změně složky začíná od 0001. (Když nahrávací
složka obsahuje soubor, přiřadí se číslo o jednu vyšší než
nejvyšší přiřazené číslo.)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Přiřazuje čísla k souborům postupně, i když se změní
nahrávací složka nebo karta „Memory Stick Duo“. (Když
nová karta „Memory Stick Duo“ obsahuje soubor s číslem
vyšším než poslední přiřazené číslo, přiřadí se číslo o jednu
vyšší než nejvyšší přiřazené číslo.)
Vyhledávání
činnosti
Série
Obsah
Vybírá způsob přiřazování čísel souborů ke snímkům.
Rejstřík
98CZ
Nastavení oblasti
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení hodin) t [Nastavení oblasti] t
požadované nastavení t z na kontrolním tlačítku
Používáte fotoaparát ve své domácí oblasti.
Když se aktuálně nastavená oblast liší od vaší domácí oblasti,
musíte provést nastavení oblasti.
Cíl cesty
Používáte fotoaparát nastavený na čas cíle vaší cesty.
Nastavte cílovou oblast.
Nastavení často navštěvované oblasti vám usnadní úpravu času pokaždé, když tam
budete cestovat.
Vyhledávání MENU/
nastavení
zZměna nastavení oblasti
Vyhledávání
činnosti
Domov
Obsah
Upraví čas na místní čas zvolené oblasti.
Ikona letního času
Rejstřík
1Zvolte oblast pro [Cíl cesty] a pak stiskněte z na ovládacím tlačítku.
2Zvolte oblast pomocí b/B na ovládacím tlačítku a pak vyberte letní čas pomocí v/
V.
99CZ
Nastav.data a času
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení hodin) t [Nastav.data a času]
t požadované nastavení t z na kontrolním tlačítku
Obsah
Opět nastaví datum a čas.
2 [OK] t z na ovládacím tlačítku
Můžete zvolit formát zobrazení data a času.
Letní čas
Můžete zvolit zapnutí a vypnutí letního času.
Datum a čas
Můžete nastavit datum a čas.
Vyhledávání
činnosti
Formát data a času
Poznámka
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ z disku
CD-ROM (přiložen) můžete tisknout nebo uložit snímky s datem.
Rejstřík
100CZ
Prohlížení snímků na televizoru
1 Vypněte fotoaparát i televizor.
Tlačítko
(přehrávání)
1 Do vstupního konektoru
audia/videa
Kabel pro víceúčelový konektor (přiložen)
Rejstřík
2 Do víceúčelového konektoru
Vyhledávání MENU/
nastavení
2 Připojte fotoaparát k televizoru kabelem pro víceúčelový konektor
(přiložen).
Vyhledávání
činnosti
Prohlížení snímků připojením fotoaparátu
k televizoru pomocí přiloženého kabelu pro
víceúčelový konektor
Obsah
Pokud připojíte fotoaparát k televizoru, můžete si prohlížet snímky na obrazovce
televizoru.
Spojení závisí na typu televizoru, ke kterému je fotoaparát připojen.
Podrobnosti najdete také v návodu k televizoru.
3 Zapněte televizor a nastavte vstup.
4 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. Vyberte požadovaný snímek
pomocí ovládacího tlačítka.
Poznámky
• Při používání fotoaparátu v zahraničí může být třeba přepnout výstup videosignálu tak, aby se
shodoval se systémem televizoru (str. 89).
• Pořízený snímek nebude zobrazen na televizoru při snímání videa, když je fotoaparát připojen
k televizoru.
• Při výstupu do televizoru není aktivní snadné prohlížení.
101CZ
Snímek nahraný fotoaparátem si můžete prohlédnout na televizoru s vysokým rozlišením
(HD) pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně).
Použijte adaptérový kabel pro výstup HD kompatibilní s Type1a.
2 Připojte fotoaparát k televizoru s vysokým rozlišením (HD) pomocí
adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně).
Tlačítko
Zelená/modrá/červená
(přehrávání)
Bílá/červená
2 Do víceúčelového konektoru
Rejstřík
Adaptérový kabel pro výstup
HD (prodává se samostatně)
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Do vstupního konektoru audia/videa
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Vyhledávání
činnosti
1 Vypněte fotoaparát i televizor.
Obsah
Prohlížení snímku připojením fotoaparátu
k televizoru s vysokým rozlišením (HD)
3 Zapněte televizor a nastavte vstup.
4 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. Vyberte požadovaný snímek
pomocí ovládacího tlačítka.
Poznámky
• Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] (str. 88).
• Snímky nahrané ve velikosti [VGA] nelze přehrávat ve formátu HD.
• Při snímání videoklipů s fotoaparátem připojeným k televizoru pomocí adaptérového kabelu pro
výstup HD (prodává se samostatně) se snímaný obraz nezobrazí na televizoru.
• Při používání fotoaparátu v zahraničí může být třeba přepnout výstup videosignálu tak, aby se
shodoval se systémem televizoru (str. 89).
• Při výstupu do televizoru není aktivní snadné prohlížení.
102CZ
Pokračování r
z„PhotoTV HD“
Barevné televizní systémy
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Rejstřík
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Hong Kong,
Indonésie, Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový
Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Velká Británie, Vietnam atd.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete televizor se vstupními
zdířkami videa a kabel pro víceúčelový konektor. Barevný systém televizoru musí být
shodný se systémem digitálního fotoaparátu. Prostudujte si následující seznamy
barevných televizních systémů podle země nebo oblasti, kde fotoaparát používáte.
Vyhledávání
činnosti
• Standard PhotoTV HD umožňuje vysokou kvalitu detailů, ostré a jasné barvy a zřetelnou
strukturu.
• Tato nastavení je také třeba udělat na televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu
k televizoru.
Obsah
Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“.
Připojením zařízení kompatibilních se Sony PhotoTV HD pomocí adaptérového
kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně) lze pohodlně využívat nový svět
fotografií v dechberoucí kvalitě plného vysokého rozlišení.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guayana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Řecko, Ukrajina atd.
103CZ
Využití počítače
Obsah
„PMB“ a další aplikace obsažené na CD-ROMu (přiložen) umožňují mnohem
všestrannější použití snímků pořízených fotoaparátem Cyber-shot.
Doporučené prostředí počítače (Windows)
Pro používání
„PMB“ a „Music
Transfer“ a při
importování
snímků
Ostatní
Při použití funkce vytváření disků je požadován Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 nebo novější.
*2 Starter (Edition) není podporována.
Rejstřík
*1 Nejsou podporovány 64bitové edice a Starter (Edition).
Vyhledávání MENU/
nastavení
Microsoft Windows XP*1 CPU: Intel Pentium III 800 MHz nebo
rychlejší (pro přehrávání nebo editaci
SP3/Windows Vista*2
SP2
videoklipů s vysokým rozlišením: Intel
Pentium 4 2,8 GHz nebo rychlejší/
Intel Pentium D 2,8 GHz nebo
rychlejší/ Intel Core Duo 1,66 GHz
nebo rychlejší/ Intel Core 2 Duo
1,20 GHz nebo rychlejší)
Paměť: 512 MB nebo víc (pro
přehrávání nebo editaci videoklipů
s vysokým rozlišením: 1 GB nebo víc)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná
kapacita disku — zhruba 500 MB
Displej: Rozlišení obrazu: 1 024 × 768
bodů nebo více
Vyhledávání
činnosti
OS (předinstalován)
Doporučené prostředí počítače (Macintosh)
Pro používání
„Music Transfer“
a při kopírování
snímků
OS (předinstalován)
Ostatní
Mac OS X (v10.3 až
v10.5)
Paměť: 64 MB nebo víc (doporučuje
se 128 MB nebo víc)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná
kapacita disku — zhruba 50 MB
Poznámky
• Činnost není zaručena v prostředí založeném na aktualizaci operačních systémů popsaných výše
nebo v prostředí s možností načtení více systémů.
• Pokud připojíte dvě nebo více zařízení USB k jednomu počítači současně, je možné, že v
závislosti na typu zařízení USB, které používáte, některá zařízení včetně fotoaparátu nebudou
fungovat.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB typu Hi-Speed USB (odpovídající standardu USB
2.0) umožňuje pokročilý přenos dat (vysokorychlostní přenos dat), protože tento fotoaparát je
kompatibilní s rozhraním Hi-Speed USB (odpovídající standardu USB 2.0).
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem se po probuzení počítače z úsporného režimu či
režimu spánku nemusí obnovit okamžitě.
104CZ
Použití aplikací
Obsah
Instalace „PMB (Picture Motion Browser)“
a „Music Transfer“ (Windows)
Objeví se instalační obrazovka s nabídkou.
• Pokud se neobjeví, poklepejte na [Computer] (Počítač) (ve Windows XP, [My Computer]
(Tento počítač)) t
(SONYPICTUTIL).
• Pokud se objeví obrazovka AutoPlay, zvolte „Run Install.exe“ a při instalaci se řiďte
instrukcemi, které se objeví na obrazovce.
Vyhledávání
činnosti
1 Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM (přiložen) do jednotky CD-ROM
počítače.
2 Klepněte na [Instalace].
3 Vyberte požadovaný jazyk a pokračujte na následující obrazovku.
Objeví se okno „License Agreement“ (licenční smlouva).
4 Pečlivě si přečtěte smlouvu, klepněte na rádiové tlačítko (
přijetí podmínek smlouvy a pak klepněte na [Next] (další).
t
) pro
5 Podle instrukcí na obrazovce dokončete instalaci.
6 Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM z jednotky.
7 Spusťte aplikaci.
Rejstřík
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení restartu počítače, restartujte počítač podle
pokynů na obrazovce.
• Může být nainstalováno rozhraní DirectX, ale záleží na operačním systému vašeho počítače.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Objeví se okno „Choose Setup Language“ (volba jazyka instalace).
„PMB“ spustíte poklepáním na ikonu
(PMB) na pracovní ploše.
Podrobnější návod získáte kliknutím na
(PMB Guide).
Ke spuštění aplikace „PMB“ z nabídky Start zvolte [Start] t [All programs] (Všechny
programy) t [Sony Picture Utility] (Obrazový program Sony).
Poznámky
• Přihlaste se jako správce.
• Před spuštěním „Music Transfer“ proveďte nastavení MENU t
(Nastav.) t [Hlavní
nastavení] t [Stáhnout hudbu] a propojte fotoaparát s počítačem.
• Při prvním spuštění aplikace „PMB“ se na displeji zobrazí potvrzující zpráva informačního
nástroje. Vyberte [Start].
105CZ
Pokračování r
zO aplikaci „PMB“
Vyhledávání MENU/
nastavení
Aplikace „Music Transfer“ umožňuje nahradit hudební soubory nahrané ve
fotoaparátu z výroby vašimi oblíbenými skladbami a mazat či přidávat hudební
soubory.
Je rovněž možné obnovit skladby uložené ve fotoaparátu z výroby.
Vyhledávání
činnosti
zO aplikaci „Music Transfer“
Obsah
• „PMB“ umožňuje snímky pořízené fotoaparátem importovat do počítače a zobrazit je.
Propojte fotoaparát s počítačem pomocí rozhraní USB a klepněte na [Import] (Importovat).
• Snímky z počítače lze exportovat na kartu „Memory Stick Duo“ a zobrazit je ve fotoaparátu.
Propojte fotoaparát s počítačem pomocí rozhraní USB, klepněte na
v horní části
obrazovky a poté klepněte na [Export] (Exportovat).
• Můžete ukládat a tisknout snímky s datem.
• V režimu kalendáře můžete zobrazit snímky uložené v počítači podle data, kdy byly
pořízeny.
• Snímky můžete opravovat (Redukce červených očí atd.) a měnit čas a datum jejich pořízení.
• Pomocí vypalovací mechaniky CD nebo DVD můžete vytvářet disky.
• Snímky můžete odesílat zpracovatelům digitálních médií. (Je třeba internetové připojení.)
• Podrobnější informace viz
(PMB Guide).
Pomocí aplikace „Music Transfer“ mohou být importovány následující typy formátů.
Podrobnější informace najdete v nápovědě v „Music Transfer“.
Rejstřík
• MP3 soubory uložené na pevném disku počítače
• Skladby na CD
• Přednastavená hudba uložená ve fotoaparátu
106CZ
Instalace aplikace „Music Transfer“ (Macintosh)
2 Poklepejte na
Obsah
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (přiložen) do jednotky
CD-ROM počítače.
(SONYPICTUTIL).
3 Poklepejte na soubor [MusicTransfer.pkg] ve složce [Mac].
Poznámky
zO aplikaci „Music Transfer“
Aplikace „Music Transfer“ umožňuje nahradit hudební soubory nahrané ve
fotoaparátu z výroby vašimi oblíbenými skladbami a mazat či přidávat hudební
soubory.
Je rovněž možné obnovit skladby uložené ve fotoaparátu z výroby.
• MP3 soubory uložené na pevném disku počítače
• Skladby na CD
• Přednastavená hudba uložená ve fotoaparátu
Rejstřík
Pomocí aplikace „Music Transfer“ mohou být importovány následující typy formátů.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• „PMB“ není kompatibilní s počítači Macintosh.
• Podrobnější informace o používání „Music Transfer“ najdete v nápovědě aplikace „Music
Transfer“.
• Před spuštěním „Music Transfer“ proveďte nastavení MENU t
(Nastav.) t [Hlavní
nastavení] t [Stáhnout hudbu] a propojte fotoaparát s počítačem.
• Před instalací aplikace „Music Transfer“ vypněte všechny právě používané aplikační programy.
• Při instalaci se přihlaste jako správce.
Vyhledávání
činnosti
Začne instalace programu.
Podrobnější informace najdete v nápovědě v „Music Transfer“.
107CZ
Připojení fotoaparátu k počítači
(Přehrávání).
3 Připojte fotoaparát k počítači.
• Při první aktivaci připojení USB spustí počítač automaticky program, který fotoaparát
rozpozná. Chvíli vyčkejte.
Vyhledávání
činnosti
• Používejte kabel USB/AV/DC IN odpovídající standardu Type1a (prodává se samostatně).
2 Zapněte počítač a pak stiskněte tlačítko
Obsah
1 Vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů do fotoaparátu nebo
fotoaparát připojte k elektrické zásuvce pomocí síťového AC adaptéru
AC-LS5K/AC-LS5 (prodává se samostatně) a kabelu USB/AV/DC IN pro
víceúčelový konektor (prodává se samostatně).
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Do zdířky USB na počítači
2 Do víceúčelového konektoru
Importování snímků do počítače (Windows)
Rejstřík
Kabel víceúčelového konektoru
„PMB“ umožňuje snadné importování snímků.
Podrobnější informace o funkcích „PMB“ viz „PMB Guide“.
Importování snímků do počítače bez použití aplikace „PMB“
Pokud se po propojení fotoaparátu s počítačem přes USB rozhraní objeví průvodce
AutoPlay, klepněte na [Open folder to view files] (Otevřít složku a prohlédnout soubory)
t [OK] t [DCIM] t zkopírujte požadované snímky do počítače.
108CZ
Importování snímků do počítače (Macintosh)
Obsah
1 Nejdříve propojte fotoaparát s počítačem Macintosh. Poklepejte na nově
rozpoznanou ikonu na ploše t [DCIM] t složku, kde jsou uloženy
snímky, které chcete importovat.
2 Obrazové soubory uchopte myší a přesuňte na ikonu pevného disku.
• Podrobnosti o ukládání snímků a názvech souborů viz str. 125.
3 Poklepejte na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový soubor ve
složce obsahující zkopírované soubory.
Snímek je zobrazen.
Proveďte postup od kroku 1 až po krok 3 a poté proveďte následující:
•
•
•
•
Odpojení kabelu pro víceúčelový konektor.
Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
Vložení karty „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní paměti.
Vypnutí fotoaparátu.
1 Poklepejte na ikonu odpojení na hlavním
panelu.
Windows Vista
Windows XP
Rejstřík
2 Klepněte na (USB Mass Storage Device)
(zařízení USB Mass Storage) t [Stop]
(ukončit).
3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení a pak
klepněte na [OK].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vymazání spojení USB
Vyhledávání
činnosti
Soubory snímků se zkopírují na pevný disk.
Ikona odpojení
Poznámka
• Pokud používáte počítač Macintosh, nejdříve myší uchopte ikonu „Memory Stick Duo“ nebo
ikonu disku a přetáhněte na ikonu „Trash“ (Koš), a fotoaparát bude odpojen od počítače.
109CZ
Prohlížení ve Windows
Když instalujete aplikaci „Příručka k produktu Cyber-shot“, instaluje se také „Průvodce
ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“.
(Průvodce ke zdokonalení) na ploše.
Pro přístup do příručky „Průvodce ke zdokonalení“ z nabídky Start klepněte na [Start]
t [All Programs] (všechny programy) t [Sony Picture Utility] (obrazový nástroj
Sony) t [Průvodce ke zdokonalení].
Prohlížení v počítači Macintosh
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Poklepejte na
Vyhledávání
činnosti
„Průvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“ dále rozvíjí, jak používat fotoaparát
a volitelné doplňky.
Obsah
Prohlížení „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cybershot“
1 Zkopírujte do počítače složku [stepupguide] ze složky [stepupguide].
Rejstřík
2 Vyberte [stepupguide], [language] a pak složku [CZ] uloženou na disku
CD-ROM (přiložen) a zkopírujte všechny soubory ve složce [CZ] do
složky [img] ve složce [stepupguide], kterou jste si zkopírovali do
počítače v 1. kroku. (Přepište soubory ve složce [img] soubory ze složky
[CZ].)
3 Po dokončení kopírování poklepejte na „stepupguide.hqx“ ve složce
[stepupguide] pro její rozbalení a pak poklepejte na vygenerovaný soubor
„stepupguide“.
Poznámka
• Pokud není nainstalován nástroj dekomprese pro soubor HQX, instalujte aplikaci Stuffit
Expander.
110CZ
Tisk statických snímků
I když nemáte počítač, můžete si vytisknout snímky z fotoaparátu přímým připojením
fotoaparátu k tiskárně kompatibilní s PictBridge.
1 Do fotoaparátu vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů.
2 Připojte fotoaparát k tiskárně.
1 Do konektoru USB
tiskárny
Rejstřík
Standard „PictBridge“ je založen na standardu CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající
standardu PictBridge
Vyhledávání
činnosti
Poznámky
• Pokud tisknete snímky pořízené v režimu [16:9], mohou být oba okraje odříznuty.
• Panoramatické snímky nelze tisknout na všech typech tiskáren.
Obsah
Statické snímky můžete tisknout následujícími způsoby.
• Přímý tisk na tiskárně disponující vstupem pro karty PictBridge
• Přímý tisk na tiskárně disponující vstupem pro karty „Memory Stick“
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
• Tisk pomocí počítače
Snímky můžete importovat do počítače pomocí přiložené aplikace „PMB“ a pak je
vytisknout.
Na snímek můžete vložit datum a vytisknout jej s ním. Podrobnosti naleznete v „PMB
Guide“.
• Tisk v provozovně (str. 112)
2 Do víceúčelového konektoru
Kabel víceúčelového konektoru
3 Zapněte fotoaparát a tiskárnu.
Po provedení spojení se na obrazovce objeví indikátor .
Pokud na displeji fotoaparátu bliká indikátor
(upozornění na chybu), zkontrolujte
připojenou tiskárnu.
111CZ
Pokračování r
4 MENU t
(Tisk) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Vytiskne aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho
snímku.
Více snímků
Lze vybrat a vytisknout více snímků.
Po dokončení kroku 4 postupujte následovně.
2MENU t [OK] t z
5 Požadovaná položka t [Start] t z
Počet
Vybírá počet kopií daného snímku, které chcete vytisknout.
• Určený počet snímků se nemusí vejít na jeden list - záleží na počtu
snímků.
Vybere počet snímků, které chcete vytisknout vedle sebe na
list papíru.
Velikost
Vybírá velikost tiskového listu.
Datum
Vybírá [Datum] nebo [Den+čas] pro vložení data a času na
snímky.
• Jestliže zvolíte [Datum], datum bude vloženo v pořadí vybraném
ve funkci [Nastav.data a času] fotoaparátu. Tato funkce není
podporována všemi typy tiskáren.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Pokud fotoaparát nelze připojit k tiskárně, ujistěte se, že v nastavení (Hlavní nastavení) je
u [Spojení USB] vybráno [PictBridge].
• Neodpojujte kabel víceúčelového konektoru, pokud se na obrazovce objeví indikátor
(připojování PictBridge).
Rejstřík
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
Layout
Vyhledávání
činnosti
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, až nezbudou žádné snímky,
které chcete tisknout.
Obsah
Tento snímek
Tisk v provozovně
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené fotoaparátem můžete zanést do
provozovny fototiskových služeb. Pokud provozovna podporuje fototiskové služby
odpovídající standardu DPOF, můžete v režimu prohlížení přidat značku
(Tisk) na
snímky předem, takže je nemusíte znovu vybírat v okamžiku tisku v provozovně.
Poznámky
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze v provozovně poskytující fototiskové služby vytisknout
přímo z fotoaparátu. Snímky zkopírujte na kartu „Memory Stick Duo“ (str. 97) a poté vezměte
kartu „Memory Stick Duo“ do provozovny.
• V provozovně se informujte, které typy karet „Memory Stick Duo“ zpracovávají.
• Pokud provozovna fototiskových služeb nezpracovává karty „Memory Stick Duo“, zkopírujte
snímky, které chcete tisknout, na jiné médium jako je např. disk CD-R, a přineste ho do
provozovny.
• Možná bude třeba adaptér pro „Memory Stick Duo“ (prodává se samostatně). Zeptejte se
v provozovně.
• Než odnesete data snímků do provozovny, vždy si pořiďte zálohu snímků na disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
• Chcete-li na snímcích vytisknout datum, dohodněte se s obsluhou provozovny fototiskových
služeb.
112CZ
Odstranění problémů
1 Zkontrolujte položky na str. 113 až 120.
Obsah
Jestliže se při používání fotoaparátu objeví problémy, zkuste následující řešení.
Pokud se na obrazovce objeví kód „C/E:ss:ss“, viz str. 121.
Vyhledávání
činnosti
2 Vyjměte blok akumulátorů, asi minutu vyčkejte, blok
akumulátorů opět vložte a pak zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (str. 87).
Při opravování fotoaparátů s vnitřní pamětí nebo funkcí hudebních souborů budou data
ve fotoaparátu zkontrolována z důvodů ověření a opravy příznaků poruchy. Sony nebude
kopírovat ani ukládat žádná z těchto dat.
Rejstřík
Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Vyhledávání MENU/
nastavení
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony.
Blok akumulátorů a napájení
Nelze vložit blok akumulátorů.
• Vložte blok akumulátorů správně stisknutím páčky pro jeho vysunutí.
Nelze zapnout fotoaparát.
• Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí napájení
fotoaparátu.
• Vložte blok akumulátorů správně.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů.
• Používejte doporučený blok akumulátorů.
Napájení se náhle vypne.
• Vlivem teploty fotoaparátu a akumulátoru se napájení může vypnout automaticky na ochranu
fotoaparátu. V takovém případě se před vypnutím napájení na displeji LCD objeví hlášení.
• Pokud zapnutý fotoaparát neobsluhujete po dobu delší než 2 minuty, přístroj se automaticky
vypne, aby nedocházelo k čerpání kapacity bloku akumulátorů. Znovu zapněte fotoaparát.
113CZ
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
Obsah
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném prostředí.
• Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím
akumulátoru. Úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím ukazatel srovnáte.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 128). Vyměňte ho za nový.
Nelze nabít blok akumulátorů.
Při nabíjení akumulátoru bliká kontrolka CHARGE.
Snímání statických snímků/videoklipů
Nelze nahrávat snímky.
Rejstřík
• Zkontrolujte volnou vnitřní paměť nebo kartu „Memory Stick Duo“. Je-li karta plná,
proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nadbytečné snímky (str. 40).
– Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Videoklipy s velikostí nastavenou na [1280×720] lze nahrát pouze na kartu „Memory Stick
PRO Duo“. Pokud používáte nahrávací média jiná než kartu „Memory Stick PRO Duo“,
nastavte velikost snímku na [VGA].
• Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (str. 86).
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Vyjměte a znovu vložte blok akumulátorů a ujistěte se, že jste jej vložili správně.
• Možná je teplota nevhodná pro nabíjení. Zkuste blok akumulátorů nabít znovu, když bude
teplota ve správném rozsahu (10°C až 30°C).
• Podrobnosti naleznete na str. 129.
Vyhledávání
činnosti
• Blok akumulátorů nelze nabít pomocí AC adaptéru AC-LS5K/AC-LS5 (prodává se
samostatně). Pro nabíjení akumulátoru použijte nabíječku.
Snímání úsměvu nefunguje.
• Pokud není detekován usmívající se obličej, není pořízen žádný snímek.
• Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (str. 86).
Funkce stabilizace nefunguje.
• Funkce stabilizace nefunguje, když se na displeji objeví
.
• Při snímání nočních scén nemusí funkce stabilizace pracovat správně.
• Fotografujte po stisknutí spouště napůl.
Nahrávání trvá velmi dlouho.
• Když rychlost závěrky za špatných světelných podmínek klesne pod jistou hodnotu,
automaticky se aktivuje funkce pomalé závěrky NR (redukce šumu) pro snížení šumu na
snímku. Za takových podmínek trvá nahrávání delší dobu.
• Pracuje funkce redukce zavřených očí. Resetujte [Redukce zavřených očí] na [Vyp.] (str. 64).
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Při snímání dávejte pozor, abyste umístili objektiv dál od objektu, než
je nejkratší možná vzdálenost pro snímání (asi 5 cm (W)/50 cm (T) od objektivu).
• Při snímání statických snímků je ve volbě scény zvolen režim (Soumrak), (Krajina) nebo
(Ohňostroj).
114CZ
Transfokátor nepracuje.
Obsah
• Optický transfokátor nelze použít při snímání v režimu plynulého panorámatu.
• Podle velikosti snímku někdy nelze použít transfokátor Smart (str. 80).
• Digitální transfokátor nelze použít, když:
– Nahráváte video.
– Pracuje snímání úsměvu.
Nelze zvolit funkci detekce obličejů.
Blesk nepracuje.
Na snímcích zhotovených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– Je zvolen režim série nebo expoziční řada (str. 35).
– Ve volbě scény je zvolen režim
(Vysoká citlivost), (Soumrak) nebo (Ohňostroj).
– Při snímání v režimech plynulého panorámatu, videa, redukce rozmazaného pohybu nebo
ručně drženého soumraku.
• Nastavte blesk na (Zapnout) (str. 32), když je režim volby scény nastaven na (Krajina),
(Jídlo),
(Domácí mazlíček),
(Pláž), (Sníh) nebo
(Pod vodou).
Vyhledávání
činnosti
• Detekci obličejů lze zvolit jen tehdy, když je režim ostření nastaven na [Více. AF] a režim
měření na [Víceb.].
• Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná
se o závadu.
• Fotoaparát automaticky upravuje ostření. Napůl stiskněte a přidržte tlačítko spouště. Při
snímání blízkého objektu může úprava ostření chvíli trvat.
• Ve volbě scény je zvolen režim
(Krajina), (Soumrak) nebo (Ohňostroj).
Rejstřík
Funkce snímání blízkých objektů (Makro) nepracuje.
Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas.
• Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při
přehrávání.
Na snímky nelze vkládat datum.
• Tento fotoaparát nemá funkci pro vkládání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ můžete
tisknout nebo ukládat snímky s datem (str. 105).
Hodnota F a rychlost závěrky blikají po částečném stisknutí a přidržení spouště.
• Expozice je nesprávná. Opravte expozici (str. 49).
Barvy snímku nejsou správné.
• Upravte vyvážení bílé (str. 51).
Při sledování displeje na tmavém místě se zobrazí šum.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.
115CZ
Oči fotografované bytosti jsou červené.
Obsah
• Nastavte [Bez červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.] (str. 65).
• Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku.
• Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.
• Retušujte snímek pomocí [Retuš] t [Korekce červených očí] v nabídce prohlížení (str. 72)
nebo opravte pomocí „PMB“.
Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.
Nelze pořizovat série snímků.
• Vnitřní paměť nebo karta „Memory Stick Duo“ jsou plné. Vymažte nadbytečné snímky
(str. 40).
• Kapacita akumulátorů je nízká. Vložte nabitý blok akumulátorů.
• Nastavte [Série/Řada] na [Normální] (str. 35).
• [Rozpoznání scény] je nastaven na [Pokročilý] (str. 58).
Prohlížení snímků
Vyhledávání MENU/
nastavení
Stejný snímek je pořízen několikrát.
Vyhledávání
činnosti
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají.
Nelze přehrávat snímky.
Rejstřík
• Název složky/souboru v počítači byl změněn.
• Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odstraňte spojení USB (str. 109).
• Je možné, že některé snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo“ pořízené jinými
fotoaparáty nepůjdou přehrát. Takové snímky přehrávejte v přehledu složek (str. 70).
• Příčinou je kopírování snímků z počítače na kartu „Memory Stick Duo“ bez použití aplikace
„PMB“. Takové snímky přehrávejte v přehledu složek (str. 70).
Ukazatel data a času se nezobrazuje.
• Zobrazení na displeji je nastaveno pouze na zobrazení snímků. K zobrazení informací
stiskněte tlačítko DISP (nastavení zobrazení na displeji) (str. 17).
Při počátku přehrávání se snímek jeví hrubý.
• To se může stát v důsledku zpracování snímku. Nejedná se o závadu.
Pravá a levá strana snímku jsou zobrazeny černě.
• [Autom. Orient.] je nastaven na [Zap.] (str. 81).
Nelze zobrazovat snímky v režimu přehledu.
• Ovladač režimů je nastaven na
ovladač režimů do jiných režimů.
(Snadné fotografování). K přehrávání snímků nastavte
116CZ
Při prezentaci není slyšet hudba.
Obsah
• Přeneste hudební soubory do fotoaparátu pomocí aplikace „Music Transfer“ (str. 105, 107).
• Ověřte si, že nastavení hlasitosti a prezentace jsou správná (str. 67).
• Prezentace je přehrávána v režimu [Plynulé přehrávání]. Zvolte [Prezentace s hudbou]
a spusťte přehrávání.
Snímek se neobjeví na televizoru.
Nelze vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (str. 74).
Počítače
• Zkontrolujte, že počítač a čtečka karet „Memory Stick“ podporují kartu „Memory Stick PRO
Duo“. Uživatelé počítačů a čtečky karet „Memory Stick“ vyráběné jiným výrobcem než Sony
by měli kontaktovat výrobce.
• Pokud kartu „Memory Stick PRO Duo“ nepodporují, připojte fotoaparát k počítači (str. 108,
109). Počítač rozpoznává karty „Memory Stick PRO Duo“.
Rejstřík
Počítač vybavený slotem „Memory Stick“ nerozeznává kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vymazávání
Vyhledávání
činnosti
• Zkontrolujte [Videovýstup], abyste zjistili, zda je výstupní signál fotoaparátu nastaven na
barevný systém vašeho televizoru (str. 89).
• Zkontrolujte, zda je propojení správné (str. 101).
• Pokud je konektor USB kabelu pro víceúčelový konektor připojen k jinému zařízení, odpojte
jej (str. 109).
• Při snímání videa v okamžiku, kdy je fotoaparát připojen k televizoru, není snímaný videoklip
zobrazen na obrazovce televizoru.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Pokud je akumulátor téměř vybitý, vložte nabitý blok akumulátorů nebo použijte síťový
adaptér (prodává se samostatně).
• Nastavte [Spojení USB] na [Auto] nebo [Mass Storage] (str. 90).
• Použijte kabel víceúčelového konektoru (přiložen).
• Odpojte kabel víceúčelového konektoru od počítače i fotoaparátu a znovu ho pevně připojte.
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení.
Nelze importovat snímky.
• Propojte fotoaparát a počítač správně pomocí spojení USB (str. 108).
• Pokud snímáte pomocí karty „Memory Stick Duo“ formátované počítačem, snímky možná
nepůjdou importovat do počítače. Fotografujte s kartou „Memory Stick Duo“ formátovanou
fotoaparátem (str. 93).
Po připojení USB se aplikace „PMB“ nespustí automaticky.
• USB spojení zapojte po zapnutí počítače.
117CZ
Nelze přehrávat snímky na počítači.
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
Obsah
• Pokud používáte aplikaci „PMB“, vyhledejte „PMB Guide“ (str. 105).
• Obraťte se na výrobce počítače nebo softwaru.
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“. Importujte
videoklip na pevný disk počítače a pak jej přehrajte z pevného disku (str. 105).
„Memory Stick Duo“
Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“ správným směrem.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Exportujte je do složky, kterou fotoaparát rozpozná, např. „101MSDCF“ (str. 125).
• Pokud používáte jiný software než „PMB“, informace možná nebudou aktualizovány správně
a snímky budou do modra nebo jinak nesprávně zobrazeny. Nejedná se o závadu.
• Když se objeví snímky do modra, prohlédněte si je v režimu přehledu složek nebo je ve
fotoaparátu vymažte.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkci zobrazení události.
Vyhledávání
činnosti
Jakmile snímky jednou exportujete do počítače, již je nelze prohlížet ve
fotoaparátu.
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
Vnitřní paměť
Rejstřík
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick Duo“. Data nelze obnovit.
Nelze přehrávat nebo nahrávat snímky pomocí vnitřní paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo“. Vyjměte ji.
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo“.
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Kopírujte na kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou
kapacitou.
Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze zkopírovat do
vnitřní paměti.
• Tato schopnost není k dispozici.
Tisk
Viz „Tiskárna kompatibilní se standardem PictBridge“ spolu s dalšími položkami.
Nelze tisknout snímek.
• Vyhledejte návod k použití k tiskárně.
118CZ
Snímky se vytisknou s oběma hranami oříznutými.
Tiskárna kompatibilní se standardem PictBridge
Spojení nelze navázat.
Nelze tisknout snímky.
Rejstřík
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard PictBridge. Informujte se
u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna splňuje standard PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Nastavte [Spojení USB] na [PictBridge] (str. 90).
• Znovu odpojte a připojte kabel víceúčelového konektoru. Pokud se na tiskárně objeví
chybové hlášení, vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Pomocí aplikace „PMB“ můžete tisknout snímky s datem (str. 105).
• Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Protože však snímky nahrané
fotoaparátem obsahují informace o nahraném datu, lze tisknout snímky se zobrazeným
datem, jen pokud tiskárna nebo aplikace rozpozná informace ve formátu Exif. Kompatibilitu
s formátem Exif zjistíte konzultací s výrobcem tiskárny nebo aplikace.
• Pokud využíváte fototiskových služeb, požádejte je, aby na snímky vložili datum.
Vyhledávání
činnosti
Nelze tisknout snímky s datem.
Obsah
• V závislosti na tiskárně mohou být všechny okraje snímku oříznuty. Zvláště když tisknete
snímek pořízený při velikosti snímku nastavené na [16:9], může dojít k oříznutí bočního konce
snímku.
• Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte nastavení pro oříznutí nebo bez okrajů. Informujte
se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Při tisku snímků v digitální provozovně požádejte pracovníky provozovny, zda by mohli
vytisknout snímky bez oříznutí okrajů.
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně spojen s tiskárnou pomocí kabelu víceúčelového
konektoru.
• Zapněte tiskárnu. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném k tiskárně.
• Pokud při tisku vyberete [Ukončit], je možné, že se snímky nevytisknou. Znovu odpojte
a připojte kabel víceúčelového konektoru. Jestliže stále nemůžete vytisknout své snímky,
odpojte kabel víceúčelového konektoru, vypněte tiskárnu a poté ji zapněte a znovu zapojte
kabel víceúčelového konektoru.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty nebo snímky modifikované počítačem možná nepůjdou
tisknout.
• Některé tiskárny nemusí podporovat tisk panoramatických snímků nebo je mohou tisknout
ořezané.
Tisk je zrušen.
• Ujistěte se, že jste odpojili kabel víceúčelového konektor ještě předtím, než zmizela značka
(spojení PictBridge).
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí
uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem tiskárny.
119CZ
„---- -- --“ se vytiskne v části snímku, kam se vkládá datum.
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. Podle tiskárny to může chvilku trvat.
Objektiv je zamlžený.
• Kondenzace vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu
použijete.
Fotoaparát se vypne s vysunutým objektivem.
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
Rejstřík
• Blok akumulátorů je vybitý. Nahraďte jej nabitým blokem akumulátorů a pak fotoaparát
znovu zapněte.
• Nezkoušejte objektiv, který se přestal pohybovat, zasunovat násilím.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Ostatní
Vyhledávání
činnosti
• Pokud po připojení tiskárny k fotoaparátu použijete papír jiné velikosti, odpojte a znovu
připojte kabel pro víceúčelový konektor.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte nastavení fotoaparátu
(str. 111) nebo tiskárny.
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované velikosti.
Obsah
• Snímek nemá datum nahrání, takže datum nelze vložit. Nastavte [Datum] na [Vyp.] a snímek
znovu vytiskněte (str. 111).
• Nejedná se o závadu.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí displej Nastavení hodin.
• Znovu nastavte datum a čas (str. 100).
• Vnitřní nabíjecí záložní akumulátor se vybil. Vložte nabitý akumulátor a odložte na 24 hodin
nebo více s vypnutým napájením.
Datum nebo čas jsou nesprávné.
• Nastavení oblasti je na jiném regionu než tam, kde momentálně jste. Změňte nastavení
pomocí MENU t [Nastav.] t [Nastavení hodin] t [Nastavení oblasti].
120CZ
Výstražné indikátory a zprávy
C:32:ss
• Problém se týká hardwaru fotoaparátu. Vypněte a znovu zapněte napájení.
• Fotoaparát nemůže číst nebo zapisovat data na kartě „Memory Stick Duo“. Zkuste fotoaparát
několikrát vypnout a znovu zapnout nebo vytáhnout a znovu vložit kartu „Memory Stick
Duo“.
• Ve vnitřní paměti došlo k chybě formátování nebo byla vložena nenaformátovaná karta
„Memory Stick Duo“. Naformátujte vnitřní paměť nebo kartu „Memory Stick Duo“ (str. 93).
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze použít s fotoaparátem, nebo jsou poškozená data.
Vložte novou kartu „Memory Stick Duo“.
E:62:ss
E:91:ss
Rejstřík
E:61:ss
Vyhledávání MENU/
nastavení
C:13:ss
Vyhledávání
činnosti
Pokud se objeví kód začínající písmenem, pracuje funkce vnitřní diagnostiky fotoaparátu.
Dvě poslední číslice (označeno ss) se liší podle stavu fotoaparátu.
Pokud není možné problém vyřešit, i když jste se několikrát pokusili o nápravné akce,
fotoaparát asi vyžaduje opravu.
Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.
Obsah
Zobrazení vnitřní diagnostiky
• Došlo k poruše fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 87), poté znovu zapněte napájení.
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy, řiďte se pokyny.
• Kapacita akumulátorů je nízká. Okamžitě nabijte blok akumulátorů. Podle podmínek použití
nebo typu bloku akumulátoru může indikátor blikat, ačkoli je zbývající čas akumulátoru ještě
5 nebo 10 minut.
K použití jen s kompa- tibilními akumulátory
• Blok akumulátorů není typu NP-BG1 (přiložen)/NP-FG1 (prodává se samostatně).
Chyba systému
• Vypněte a pak znovu zapněte napájení.
Přehřátí fotoaparátu
Nechte jej vychladnout
• Teplota fotoaparátu vzrostla. Napájení se může automaticky vypnout nebo nebude možné
nahrávat video. Ponechejte fotoaparát na chladném místě, dokud teplota neklesne.
121CZ
Chyba vnitřní paměti
Opět vložte "Memory Stick"
Obsah
• Vypněte a pak znovu zapněte napájení.
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze ve fotoaparátu použít (str. 126).
• Konektor karty „Memory Stick Duo“ je znečištěn.
• Karta „Memory Stick Duo“ je poškozena.
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze ve fotoaparátu použít (str. 126).
Tato karta "Memory Stick" asi nebude nahrávat ani přehrávat
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze ve fotoaparátu použít (str. 126).
• Médium znovu naformátujte (str. 93).
"Memory Stick" uzamčen
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným do
polohy LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy pro nahrávání.
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této kartě „Memory Stick Duo“.
Nejsou snímky
Rejstřík
Paměť jen ke čtení
Vyhledávání MENU/
nastavení
Chyba formátování vnitřní paměti
Chyba formátování "MemoryStick"
Vyhledávání
činnosti
Chyba typu "Memory Stick"
• Ve vnitřní paměti nejsou žádné snímky, které by mohly být přehrány.
• Do této složky na kartě „Memory Stick Duo“ nebyly nahrány žádné snímky, které by mohly
být přehrány.
• Když snímky nahrané jinými fotoaparáty nelze přehrávat ve fotoaparátu, prohlédněte si je
v režimu přehledu složek (str. 70).
Žádné fotografie
• Vybraná složka nebo datum neobsahuje soubor, který lze přehrát jako prezentaci.
Nalezen soubor, který nebyl rozpoznán
• Pokusili jste se vymazat složku obsahující soubor, který na fotoaparátu nelze přehrát.
Vymažte soubor v počítači a pak vymažte složku.
Chyba složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již existuje složka se stejnými prvními třemi čísly (například:
123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku nebo vytvořte novou složku (str. 94, 95).
Nelze vytvářet složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém
případě nelze vytvářet složky.
122CZ
Vyprázdněte složku
Chráněná složka
Obsah
• Pokusili jste se vymazat složku obsahující jeden nebo více souborů. Vymažte všechny soubory
a pak vymažte složku.
• Pokusili jste se vymazat složku, která byla vytvořena počítačem nebo jiným zařízením jako
pouze ke čtení.
• Během přehrávání snímku došlo k chybě.
Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
Vyhledávání
činnosti
Chyba souboru
Složka jen ke čtení
Chráněný soubor
• Odstraňte ochranu (str. 74).
Nadm.vel.snímku
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Vybrali jste složku, kterou nelze nastavit jako nahrávací složku ve fotoaparátu. Vyberte jinou
složku (str. 95).
• Přehráváte snímek velikosti, kterou nelze na fotoaparátu přehrávat.
• Ne všechny snímky lze retušovat.
Rejstřík
Nelze najít obličej pro retušování
(Indikátor varování při otřesech)
• Nedostatek světla a tudíž delší doba expozice může být příčinou chvění fotoaparátu. Použijte
blesk, zapněte funkci stabilizace nebo namontujte fotoaparát na stativ a fotoaparát tak
zajistěte.
1280×720 (Lepší) není k dispozici
1280×720 (Standard) není k dispozici
• Pouze karta „Memory Stick PRO Duo“ je kompatibilní pro nahrávání videa o velikosti
snímku [1280×720]. Použijte kartu „Memory Stick PRO Duo“ nebo nastavte velikost snímku
na [VGA].
Vypněte a znovu zapněte
• Vada objektivu.
Max.vybráno snímků
• Pomocí funkce [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů.
• Značku
(Tisk) můžete přidat až k 999 souborům. Zrušte výběr.
• Přenos dat do tiskárny možná ještě není dokončen. Neodpojujte kabel víceúčelového
konektoru.
123CZ
Zpracování…
Chyba hudby
Obsah
• Tiskárna právě stornuje aktuální tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout, dokud neskončí. Podle
tiskárny to může chvilku trvat.
• Vymažte hudební soubor nebo jej nahraďte nepoškozeným hudebním souborem.
• Proveďte [Formát hudby] a poté načtěte nové hudební soubory.
• Spusťte [Formát hudby].
Činnost nelze vykonat v nepodporovaných souborech
• Zpracovávání a další editační funkce fotoaparátu nelze aplikovat na obrazové soubory, které
byly zpracovány pomocí počítače nebo na snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Fotoaparát obnoví informace o datech atd. v případě, kdy snímky v počítači atd. byly
vymazány.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Obnova souboru databáze obrazů…
Vyhledávání
činnosti
Chyba formátování hudby
• Počet snímků převyšuje počet, který správa dat v souboru databáze fotoaparátu může
zvládnout. Vymažte snímky z přehledu dat.
• Vnitřní paměť je plná. Pro nahrávání do vnitřní paměti vyberte [Ano] a vymažte nepotřebné
snímky.
Rejstřík
Nezbývá žádné místo ve vnitřní paměti
Vymazat snímky?
Chyba souboru databáze obrazů
Nelze obnovit
• Importujte všechny snímky do počítače pomocí aplikace „PMB“ a zformátujte kartu
„Memory Stick Duo“ nebo vnitřní paměť (str. 93).
Když nemůžete importovat všechny snímky do počítače pomocí aplikace „PMB“, importujte
všechny snímky do počítače bez pomoci aplikace „PMB“ (str. 108).
Pokud si snímky budete chtít prohlédnout opět ve fotoaparátu, exportujte importované
snímky do fotoaparátu pomocí aplikace „PMB“.
Nahrávání nepracuje kvůli vysoké vnitřní teplotě
• Teplota fotoaparátu vzrostla. Dokud teplota neklesne, nelze nahrávat snímky.
Nahrávání skončilo kvůli zvýšené teplotě fotoaparátu
• Nahrávání skončilo kvůli nárůstu teploty při nahrávání videoklipu. Počkejte, dokud teplota
neklesne.
• Pokud nahráváte delší dobu videoklipy, teplota fotoaparátu vzroste. V takovém případě
přerušte nahrávání videoklipů.
124CZ
Obsah
Názvy a ukládání obrazových
souborů
Soubory se snímky nahranými fotoaparátem jsou
Příklad: prohlížení složek v systému
seskupeny do složek na kartě „Memory Stick Duo“ Windows Vista
nebo ve vnitřní paměti.
Vyhledávání
činnosti
ASložka obsahující data snímků nahraná pomocí
fotoaparátu, který není vybaven funkcí vytváření
složek.
BSložka obsahující data snímků nahraných
fotoaparátem.
CSložka obsahují data videoklipů zaznamenaných
fotoaparátem.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Do složek „100MSDCF“ nebo „100MNV01“ nelze nahrávat žádné snímky. Snímky v těchto
složkách jsou k dispozici pouze pro prohlížení.
• Snímky ze složky „MISC“ nelze nahrávat ani přehrávat.
• Soubory snímků jsou pojmenovány následovně:
– Soubory se statickými snímky: DSC0ssss.JPG
– Soubory videoklipů
1280×720: M4H0ssss.MP4
VGA: M4V0ssss.MP4
– Soubory přehledů snímků, které se nahrávají při nahrávání videoklipů
1280×720: M4H0ssss.THM
VGA: M4V0ssss.THM
ssss znamená libovolné číslo z rozsahu 0001 až 9999. Numerické části názvu souboru
videoklipu nahraného v režimu videoklipu a jeho odpovídající soubor přehledu snímků jsou
shodné.
Rejstřík
Poznámky
125CZ
„Memory Stick Duo“
Záznam/přehrávání
a*1
Memory Stick Duo (s MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Vyhledávání
činnosti
Typ „Memory Stick“
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Obsah
Karta „Memory Stick Duo“ je kompaktní přenositelné IC záznamové médium. V
následující tabulce naleznete typy karet „Memory Stick Duo“, které lze používat
s fotoaparátem. Nelze však zaručit správnou práci všech funkcí karty „Memory Stick
Duo“.
Vyhledávání MENU/
nastavení
*1 Vysokorychlostní datové přenosy pomocí paralelního rozhraní nejsou podporovány.
*2 „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO Duo“ jsou
vybaveny funkcemi MagicGate. MagicGate je technologie na ochranu autorských práv
používající šifrování. Nahrávání nebo přehrávání dat, která vyžadují funkce MagicGate, nelze
s fotoaparátem zpracovávat.
*3 Lze nahrávat videoklipy o velikosti [1280×720].
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8bitový paralelní datový přenos. Provede stejný 4bitový paralelní
přenos jako karta „Memory Stick PRO Duo“.
Poznámky
Rejstřík
• Tento produkt je kompatibilní s kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratka pro
„Memory Stick Micro“.
• Karta „Memory Stick Duo“ formátovaná počítačem nemusí vždy v tomto fotoaparátu pracovat.
• Rychlost pro čtení/zápis dat se liší podle kombinace karty „Memory Stick Duo“ a použitého
vybavení.
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory Stick Duo“ nevyjímejte.
• V následujících případech může dojít k poškození dat:
– Jestliže vyjmete kartu „Memory Stick Duo“ nebo vypnete fotoaparát během operace čtení
nebo zápisu
– Při použití karty „Memory Stick Duo“ v prostředí se silným elektrostatickým nábojem nebo
elektromagnetickým rušením
• Doporučujeme důležitá data zálohovat.
• Při psaní do oblasti poznámky příliš netlačte na tužku.
• Na kartu „Memory Stick Duo“ ani na adaptér „Memory Stick Duo“ nenalepujte žádné štítky.
• K přenášení a ukládání karty „Memory Stick Duo“ používejte přiložený obal.
• Nedotýkejte se kovových kontaktů karty „Memory Stick Duo“ rukama ani kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte a nevystavte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před vodou.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně spolknout.
• Do slotu pro karty „Memory Stick Duo“ nevkládejte nic jiného než kartu „Memory Stick Duo“.
Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k nesprávné funkci zařízení.
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu „Memory Stick Duo“ za následujících podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např. v horkých místnostech nebo v autě na přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek
126CZ
Pokračování r
Je potvrzeno, že karta „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až 16 GB bude s fotoaparátem
pracovat správně.
Poznámky k používání „Memory Stick Micro“ (prodává se
samostatně)
Rejstřík
• Pokud chcete ve fotoaparátu používat kartu „Memory Stick Micro“, musíte nejprve vložit
„Memory Stick Micro“ do adaptéru „M2“ velikosti Duo. Pokud vložíte kartu „Memory Stick
Micro“ do fotoaparátu bez adaptéru „M2“ velikosti Duo, může se stát, že ji nepůjde vytáhnout z
fotoaparátu.
• Kartu „Memory Stick Micro“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně
spolknout.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky k používání „Memory Stick PRO Duo“ (prodává se
samostatně)
Vyhledávání
činnosti
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ se zařízením kompatibilním s kartami „Memory Stick“
vložte kartu „Memory Stick Duo“ do adaptéru pro „Memory Stick Duo“. Jestliže vkládáte kartu
„Memory Stick Duo“ do zařízení kompatibilního s kartami „Memory Stick“ bez adaptéru pro
„Memory Stick Duo“, může se stát, že karta nepůjde vyjmout ze zařízení.
• Při vkládání karty „Memory Stick Duo“ do adaptéru pro „Memory Stick Duo“ otočte kartu
„Memory Stick Duo“ do správné polohy a poté ji zasuňte až na doraz. Nesprávně vložená karta
může způsobit poruchu.
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ vložené do adaptéru pro „Memory Stick Duo“ se
zařízením kompatibilním s kartou „Memory Stick“, se ujistěte, že je adaptér pro „Memory Stick
Duo“ vložen správnou stranou. Nesprávné použití může poškodit zařízení.
• Adaptér pro „Memory Stick Duo“ nevkládejte do zařízení kompatibilního s kartami „Memory
Stick“ bez připojené karty „Memory Stick Duo“. Mohlo by dojít k nesprávné funkci přístroje.
Obsah
Poznámky k používání adaptéru pro karty „Memory Stick Duo“
(prodává se samostatně)
127CZ
Blok akumulátorů
Doporučuje se nabíjet bloku akumulátor při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C.
Blok akumulátorů nemusí být plně nabit při teplotách mimo tento rozsah.
Obsah
Nabíjení bloku akumulátorů
Efektivní využití bloku akumulátorů
Životnost akumulátorů
Rejstřík
• Před uložením blok akumulátorů plně vybijte a uložte jej na chladném, suchém místě. Abyste
udrželi dobrou funkci bloku akumulátorů i při skladování, plně jej nabijte a pak jej plně vybijte
ve fotoaparátu alespoň jednou ročně.
• Pro vybití bloku akumulátorů ponechte fotoaparát přehrávat prezentace, dokud se nevypne
napájení.
• Aby nedošlo ke znečištění svorek, jejich zkratování apod., používejte při přenášení a ukládání
akumulátorů dodávané pouzdro na akumulátor.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Skladování bloku akumulátorů
Vyhledávání
činnosti
• Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. Proto je na chladných místech funkční doba bloku
akumulátorů kratší. Pro lepší využití bloku akumulátorů doporučujeme následující:
– Noste blok akumulátorů ve vyhřáté kapse, aby se zahřál, a do fotoaparátu jej vložte těsně před
fotografováním.
• Budete-li často používat blesk nebo transfokátor, blok akumulátorů se rychle vybije.
• Doporučujeme zásobu nabitých náhradních bloků akumulátorů na dvoj nebo trojnásobek
předpokládané doby fotografování a provádění zkušebních snímků před důležitými záběry.
• Nevystavujte blok akumulátorů působení vody. Blok akumulátorů není vodotěsný.
• Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na
přímém slunečním světle).
• Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným
používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový.
• Životnost akumulátorů se liší podle způsobu uložení a provozních podmínek a také podle
prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů používají.
Kompatibilní blok akumulátorů
• Typ NP-BG1 (přiložen) lze používat jen pro typ G kompatibilní s modely Cyber-shot.
• Při použití bloku akumulátorů NP-FG1 (prodává se samostatně) se za indikátorem zbývající
kapacity akumulátoru objeví také minuty (
60 min).
128CZ
Nabíječka akumulátorů
Obsah
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
• V nabíječce (přiložena) lze nabíjet jen bloky akumulátorů typu NP-BG nebo NP-FG (a žádné
jiné). Pokusíte-li se nabíjet jiné než specifikované akumulátory, mohou prosakovat, přehřívat se
nebo explodovat. Představují riziko úrazu elektrickým proudem a mohou způsobit popáleniny.
• Nabitý blok akumulátorů vyjměte z nabíječky. Pokud ponecháte blok akumulátorů v nabíječce,
může dojít ke zkrácení jeho životnosti.
• Kontrolka CHARGE dodané nabíječky bliká následujícím způsobem:
– Rychlé blikání: Vypíná a zapíná světlo opakovaně v intervalu 0,15 sekundy.
– Pomalé blikání: Vypíná a zapíná světlo opakovaně v intervalu 1,5 sekundy.
• Když kontrolka CHARGE bliká rychle, vyjměte blok akumulátorů, který se zrovna nabíjí, a pak
jej znovu pečlivě vložte zpátky do nabíječky. Když kontrolka CHARGE opět rychle bliká, možná
se jedná o chybu akumulátoru nebo to znamená, že byl vložen jiný než specifikovaný blok
akumulátorů. Zkontrolujte, zda jde o blok akumulátorů správného typu. Pokud je blok
akumulátorů specifikovaného typu, vyjměte jej a nahraďte jej novým nebo jiným a zkontrolujte,
zda nabíječka pracuje správně. Jestliže nabíječka akumulátorů pracuje správně, pravděpodobně
došlo k chybě akumulátorů.
• Pokud kontrolka CHARGE bliká pomalu, znamená to, že nabíječka dočasně pozastavila
nabíjení a je v pohotovostním režimu. Nabíječka ukončí nabíjení a přepne se do pohotovostního
režimu automaticky, když je venkovní teplota mimo doporučený provozní rozsah teplot. Až se
teplota opět vrátí do vhodného rozsahu, nabíječka znovu začne nabíjení a kontrolka CHARGE
se znovu rozsvítí. Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě okolního prostředí v rozsahu od
10°C do 30°C.
Rejstřík
129CZ
Inteligentní Pantilter
Obsah
Inteligentní Pantilter (prodává se samostatně) vám umožní snímat snímky automaticky
poté, co fotoaparát rozpozná obličeje fotografovaných.
Podrobnější informace najdete v návodu k obsluze dodávaném spolu s Inteligentním
Pantilterem.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
130CZ
Rejstřík
I
Aplikace ............................................................................105
Iluminátor AF..................................................................78
Autom. Orient.................................................................81
Inicializace .........................................................................87
Automat.program..........................................................23
Instalace ............................................................................105
Inteligentní Pantilter..................................................130
Bez červ. očí ......................................................................65
ISO .........................................................................................50
Blesk ................................................................................32, 48
Blok akumulátorů .......................................................128
J
Jednobod. AF ..................................................................54
Jednobodové měření ...................................................56
CD-ROM .........................................................................104
Jídlo .......................................................................................28
Chránit .................................................................................74
Citlivost detekce úsměvu ..........................................60
K
COMPONENT ...............................................................88
Kalendář .............................................................................70
Kopírovat ...........................................................................97
Korekce červených očí ...............................................72
Číslo souboru ...................................................................98
Krajina .................................................................................28
D
L
Datum.................................................................................112
Language Setting ...........................................................84
Detekce obličejů ............................................................61
Detekce zavř. očí............................................................82
M
Digitál. zoom ....................................................................80
Mass Storage ....................................................................90
DISP ......................................................................................17
„Memory Stick Duo“ ................................................126
Displej ..................................................................................17
MENU .................................................................................10
Domácí mazlíček............................................................28
Měření expozice podle středu ................................56
DPOF ...................................................................................75
MTP .......................................................................................90
DRO ......................................................................................63
Music Transfer ......................................................105, 107
E
N
EV...........................................................................................49
Nabíječka akumulátorů............................................129
Expozice ..............................................................................49
Nastav...................................................................................12
Expoziční řada .................................................................35
Nastav.data a času .......................................................100
Rejstřík
Č
Vyhledávání MENU/
nastavení
C
Vyhledávání
činnosti
Inteligentní autom.nastav. ........................................20
B
Obsah
A
Nastavení hodin ............................................................100
F
Nastavení oblasti ............................................................99
Formát hudby ..................................................................92
Nastavení řady .................................................................57
Formát. ................................................................................93
Neostrá místa ...................................................................72
H
NTSC ....................................................................................89
HD(1080i) ..........................................................................88
O
Histogram...........................................................................18
Obrazovka nabídky ......................................................10
Odstranění problémů ................................................113
131CZ
Režim demo ......................................................................86
Optický transfokátor .............................................31, 80
Režim měření ...................................................................56
Ořezat ...................................................................................72
Režim prohlížení ............................................................70
OS .........................................................................................104
Režim snímání videa ....................................................42
Ostření .................................................................................54
Režim videa ................................................................30, 41
Otočit ....................................................................................76
Rozpoznání scény ..........................................................58
Ovladač režimů ...............................................................16
Ručně držený soumrak...............................................27
Ř
P
Ř. mřížky ............................................................................79
PAL .......................................................................................89
S
PC .........................................................................................104
Samospoušť .......................................................................34
PictBridge...................................................................90, 111
SD ...........................................................................................88
Pixel .......................................................................................46
Série .................................................................................35, 47
Pípnutí ..................................................................................83
Složka
Výběr .............................................................................77
Plynulé panoráma..........................................................24
Vymazávání ...............................................................96
Plynulé přehrávání ........................................................67
Vytvoření ....................................................................94
PMB.....................................................................................105
Změna ...........................................................................95
Počítač ................................................................................104
Směr snímání ....................................................................43
Import snímků ................................................108, 109
Snadné fotografování ..................................................21
Počítač Macintosh .......................................................104
Snadné prohlížení ..........................................................22
Počítač se systémem Windows .............................104
Sníh ........................................................................................28
Pod vodou ..........................................................................29
Snímání
Statické snímky ........................................................20
Podvodní vyvážení bílé...............................................53
Pomalá synchro ...............................................................32
Videoklip .....................................................................30
Popis součástí ...................................................................13
Snímání úsměvu..............................................................33
Portrét za soumr.............................................................28
Soumrak ..............................................................................28
Prezentace ..........................................................................67
Spojení USB .....................................................................90
Prezentace s hudbou ....................................................68
Stáhnout hudbu ..............................................................91
Přehled snímků ...............................................................39
SteadyShot .........................................................................66
Přehrávání ..........................................................................37
Střed AF..............................................................................54
Přesná digitální transfokace ....................................80
Připojování
Rejstřík
Pláž .........................................................................................28
Vyhledávání MENU/
nastavení
Paměť zvoleného obličeje .........................................62
Vyhledávání
činnosti
Ovládací tlačítko ............................................................13
Obsah
Ohňostroj ...........................................................................28
T
Počítač .........................................................................108
Televizor ...........................................................................101
Televizor ....................................................................101
Tisk.................................................................................75, 111
Tiskárna .....................................................................111
Transfokace při přehrávání .....................................38
Přír.funkce .........................................................................85
Transfokátor .....................................................................31
PTP.........................................................................................90
Transfokátor smart .......................................................80
Tvorba nahr. složky ......................................................94
R
Rámeček AF ....................................................................54
V
Redukce rozmazání pohybu ....................................26
Velik. snímku ...................................................................44
Redukce zavřených očí...............................................64
VGA......................................................................................44
Retuš .....................................................................................72
Videovýstup ......................................................................89
132CZ
Více. AF ..............................................................................54
Vícebodové měření ......................................................56
Vnitřní paměť ...................................................................19
Volba scény .......................................................................28
Obsah
Víceúčelový konektor ...............................101, 108, 111
Výběr složky .....................................................................77
Vymaz. nahr.složky ......................................................96
Vysoká citlivost ...............................................................28
Výstražné indikátory a zprávy .............................121
Vyváž. bílé .........................................................................51
Z
Vyhledávání
činnosti
Vymazat ........................................................................40, 73
Zamlžení .............................................................................28
Změna nahr. složky ......................................................95
Značka Vytisknout ...............................................75, 112
Zobrazení skupiny série.............................................71
Zobrazení vnitřní diagnostiky ..............................121
Vyhledávání MENU/
nastavení
Změna displeje ................................................................17
Rejstřík
133CZ
Poznámky týkající se licence
Součástí fotoaparátu je i software šířený v licenci GNU General Public License (dále jen
„GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále jen „LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu ke zdrojovému kódu tohoto softwaru, na jeho
úpravy a redistribuci, a to za podmínek stanovených licencí GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na Internetu. Pro stažení použijte následující adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
S otázkami na obsah zdrojového kódu se na nás prosím neobracejte.
Rejstřík
Software pod licencí GNU GPL/LGPL
Vyhledávání MENU/
nastavení
TATO LICENCE SE NEVZTAHUJE A NEVYDÁVÁ PRO ŽÁDNÉ JINÉ ÚČELY.
DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ PROPAGACE, INTERNÍHO A KOMERČNÍHO
VYUŽÍVÁNÍ A LICENCÍ MŮŽETE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC.
VIZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Vyhledávání
činnosti
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI MULTILICENČNÍ SMLOUVY
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO OSOBNÍ A
NEKOMERČNÍ VYUŽÍVÁNÍ UŽIVATELE PRO
(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“)
A/NEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO
SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO
BYLO POSKYTNUTO POSKYTOVATELEM VIDEA VLASTNÍCÍM LICENCI
SPOLEČNOSTI MPEG LA NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA MPEG-4.
Obsah
Ve fotoaparátu jsou k dispozici aplikace „C Library“, „Expat“ a „zlib“. Tento software
poskytujeme na základě licenčních dohod s vlastníky autorských práv. V souladu
s požadavky vlastníků autorských práv těchto softwarových aplikací jsme povinni
poskytnout vám následující informace. Přečtěte si prosím následující části.
Přečtěte si soubor „license1.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Zde najdete
licence (v angličtině) pro software „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“
a „libjpeg“.
Přečtěte si soubor „license2.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Zde najdete
licence „GPL“ a „LGPL“ (v angličtině).
Abyste mohli prohlížet soubor ve formátu PDF, potřebujete program Adobe Reader.
Pokud jej nemáte v počítači nainstalován, můžete si jej stáhnout z webové stránky
společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Licenční smlouva pro aplikaci „Music Transfer“ obsažená na
disku CD-ROM (přiložen)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
134CZ
Download PDF

advertising