Sony | DSC-T700 | Sony DSC-T700 Návod k obsluze

4-000-951-92(1)
Cyfrowy aparat fotograficzny
Digitální fotoaparát
DSC-T700
Instrukcja obsługi
·························································································
PL
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać
tę instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
Návod k obsluze
·······························································································
Před prací se zařízením si nejprve pečlivě pročtěte tuto příručku a uchovejte
si ji pro další používání.
© 2008 Sony Corporation
CZ
Polski
Ostrzeżenie
[ Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
OSTRZEŻENIE
Należy używać akumulatora określonego
typu. Użycie innego akumulatora może grozić
pożarem lub obrażeniami.
Nie należy narażać baterii na wysokie
temperatury, na przykład bezpośrednie
światło słoneczne, ogień itp.
Uwaga dla klientów w
Europie
Niniejszy produkt został przetestowany i
uznany za spełniający wymagania dyrektywy
EMC dotyczące korzystania z kabli
połączeniowych o długości poniżej 3 metrów.
[ Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może wpływać
pole elektromagnetyczne o określonej
częstotliwości.
[ Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
przesyłania danych, należy uruchomić
ponownie aplikację lub odłączyć, a następnie
ponownie podłączyć kabel komunikacyjny
(USB itp.).
2
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może być
traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana
jako odpad komunalny.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane
jest stałe podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
[ Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest firma Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Autoryzowanym
przedstawicielem w sprawach bezpieczeństwa
produktu i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać
informacje na temat dowolnych usług lub
gwarancji, należy zapoznać się z adresami
podanymi w oddzielnych dokumentach o
usługach i gwarancji.
PL
3
Spis treści
Uwagi o używaniu aparatu ........................................................................ 6
Czynności wstępne
........................................................ 8
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów .................................................. 8
Elementy aparatu....................................................................................... 9
Ładowanie akumulatora........................................................................... 10
Wkładanie akumulatora ........................................................................... 12
Ustawianie zegara.................................................................................... 15
Nagrywanie/oglądanie obrazów
................... 16
Fotografowanie ........................................................................................ 16
Oglądanie zdjęć ....................................................................................... 17
Zapisywanie obrazów .............................................................................. 18
Używanie funkcji nagrywania
............................................... 19
Wykrywanie uśmiechów i automatyczne nagrywanie
(Zdjęcie z uśmiechem) ............................................................................. 19
Automatyczne wykrywanie warunków fotografowania
(Rozpoznanie sceny)................................................................................ 20
Fotografowanie w zbliżeniu (Makro/Ogniskowanie z bliska) ................... 21
Używanie samowyzwalacza .................................................................... 21
Wybieranie trybu lampy błyskowej .......................................................... 22
Ogniskowanie na wskazany punkt ramki................................................. 23
Ogniskowanie na twarzy obiektu (Wykrywanie twarzy) ........................... 23
Wybieranie rozmiaru obrazu zgodnie z planowanym użyciem ................ 24
Używanie trybu fotografowania odpowiadającego scenie
(Wybór sceny) .......................................................................................... 26
Nagrywanie filmów .................................................................................. 27
Wyświetlanie minimalnej liczby wskaźników (Łatwe fotografowanie) ..... 29
4
Używanie funkcji oglądania
................................................... 30
Podgląd powiększonego obrazu (Zoom odtwarzania) ............................ 30
Wyświetlanie obrazów pełnoekranowych (Szeroki zoom)....................... 30
Obracanie pionowo zorientowanego obrazu
(Chwilowo obrócone wyświetlenie) ......................................................... 31
Oglądanie zdjęć z muzyką (Slajdy) .......................................................... 31
Oglądanie obrazów przy pomocy wyświetlenia teczki podręcznej......... 32
Szukanie obrazu (Indeks obrazów).......................................................... 33
Wybieranie formatu wyświetlenia (Tryb oglądania) ................................. 33
Usuwanie obrazów
...................................................................... 35
Kasowanie aktualnie wyświetlanego obrazu........................................... 35
Kasowanie wielu obrazów ....................................................................... 35
Kasowanie wszystkich obrazów (Format) ............................................... 36
Podłączanie do innych urządzeń
........................................ 37
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV ..................................................... 37
Drukowanie zdjęć .................................................................................... 38
Używanie aparatu z komputerem............................................................ 40
Zmiana ustawień aparatu
........................................................ 45
Zmiana wyświetlenia na ekranie.............................................................. 45
Ustawianie zamka na hasło dla pamięci wewnętrznej ............................ 46
Używanie ekranu HOME ......................................................................... 47
Używanie opcji MENU............................................................................. 49
Używanie funkcji w trybie autoprogramu ................................................ 52
Inne
........................................................................................................ 53
Przegląd „Podręcznik aparatu Cyber-shot” ............................................ 53
Lista ikon wyświetlanych na ekranie ....................................................... 54
Rozwiązywanie problemów..................................................................... 56
Zalecenia eksploatacyjne ........................................................................ 58
Dane techniczne...................................................................................... 60
5
x Uwagi o używaniu aparatu
Kopia zapasowa danych pamięci
wewnętrznej i karty „Memory
Stick Duo”
Nie wyłączaj aparatu, nie wyjmuj
akumulatora, ani nie wyjmuj karty
„Memory Stick Duo” gdy pali się lampka
aktywności, ponieważ możesz uszkodzić
dane w pamięci wewnętrznej lub kartę
„Memory Stick Duo”. Aby chronić swoje
dane, pamiętaj o wykonaniu kopii
zapasowej.
O plikach zarządzania
Gdy włożysz do aparatu kartę „Memory
Stick Duo” bez pliku zarządzania
i włączysz zasilanie, część pojemności karty
„Memory Stick Duo” zostanie zużyta na
automatycznie utworzony plik zarządzania.
Może chwilę potrwać, zanim możliwe
będzie wykonanie następnej operacji.
Uwagi o nagrywaniu/odtwarzaniu
• Przed rozpoczęciem nagrywania należy
wykonać nagranie próbne, aby upewnić
się, że aparat działa prawidłowo.
• Aparat nie jest odporny na pyły, na
ochlapanie, ani nie jest wodoszczelny.
Przed użyciem aparatu należy przeczytać
„Zalecenia eksploatacyjne” (str. 58).
• Unikać sytuacji, w których aparat wejdzie
w kontakt z wodą. Woda wewnątrz
aparatu może spowodować uszkodzenia.
W niektórych przypadkach aparat będzie
nienaprawialny.
• Nie celować aparatem w stronę słońca lub
innego źródła jasnego światła. Może to
spowodować awarię aparatu.
• Nie używać aparatu w miejscach
występowania silnych fal radiowych lub
promieniowania. W przeciwnym razie
aparat może nieprawidłowo nagrywać lub
odtwarzać obrazy.
• Używanie aparatu w miejscach
piaszczystych lub zapylonych może
doprowadzić do awarii.
• Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci, przed
użyciem aparatu należy je usunąć
(str. 58).
6
• Nie potrząsać aparatem ani go nie
uderzać. Może to spowodować
uszkodzenie uniemożliwiające
nagrywanie obrazów. Ponadto nośniki
danych mogą stać się niezdatne do użytku
lub dane obrazów mogą zostać
uszkodzone.
• Wyczyścić lampę błyskową przed
użyciem. Ciepło błysku może
powodować, iż kurz na powierzchni
lampy ulegnie przebarwieniu lub
przylgnie do powierzchni lampy,
skutkując niewystarczającą emisją
światła.
Uwagi dotyczące ekranu LCD
• Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo
precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% pikseli jest sprawnych.
Jednakże na ekranie LCD mogą się
pojawiać maleńkie czarne i/lub jasne
punkty (białe, czerwone, niebieskie lub
zielone). Te punkty są normalnym
rezultatem procesu produkcyjnego i nie
wpływają na nagranie.
• Jeżeli ekran LCD zostanie opryskany
kroplami wody lub innych płynów i
zamoczy się, należy natychmiast wytrzeć
go miękką ściereczką. Pozostawienie
płynów na powierzchni ekranu LCD
może negatywnie wpłynąć na jakość i być
przyczyną usterki.
O zgodności danych obrazu
• Aparat jest zgodny z uniwersalnym
standardem DCF (Design rule for
Camera File system), ustanowionym
przez organizację JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony nie gwarantuje odtwarzania w
aparacie obrazów nagranych lub
edytowanych na innym sprzęcie, jak
również odtwarzania na innym sprzęcie
obrazów nagranych tym aparatem.
Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być chronione
prawami autorskimi. Rejestracja takich
materiałów bez zezwolenia może stanowić
naruszenie przepisów dotyczących ochrony
praw autorskich.
Brak odszkodowania za
uszkodzoną zawartość lub brak
nagrania
Sony nie może zrekompensować braku
nagrania lub utraty czy uszkodzenia
nagranych danych na skutek awarii
aparatu, nośnika nagrania itp.
7
Czynności wstępne
Sprawdzanie dostarczonych
akcesoriów
• Ładowarka akumulatora BC-CSD (1)
• CD-ROM (1)
– Oprogramowanie aplikacji Cyber-shot
– „Podręcznik aparatu Cyber-shot”
– „Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych”
• Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1)
Czynności wstępne
• Przewód zasilający (1) (brak w zestawie
w USA i Kanadzie)
x Używanie paska na
nadgarstek
Zamocuj pasek i przełóż dłoń przez pętlę
paska, aby zapobiec uszkodzeniu aparatu
z powodu upuszczenia.
Zaczep
• Akumulator NP-BD1 (1)/Futerał
akumulatora (1)
x Używanie pisaka
• Pisak (1)
Pisak jest używany, gdy wykonywane są
operacje na panelu dotykowym. Można
go zamocować na pasku na nadgarstek.
• Uniwersalny kabel połączeniowy A/V,
USB (1)
Uwaga
• Nie nosić aparatu trzymając za pisak.
Można upuścić aparat.
• Pasek na nadgarstek (1)
• Płyta adaptera stacji G (1)
Płyta adaptera stacji jest używana do
umieszczenia aparatu w Cyber-shot
station (brak w zestawie).
8
Elementy aparatu
A Dźwignia zoom (W/T)
B Spust migawki
C Mikrofon
D Przycisk POWER
Spód
H Obiektyw
I Osłona obiektywu
J Ekran LCD/Panel dotykowy
K Przycisk
(Odtwarzanie)
L Zaczep paska na nadgarstek
M Głośnik
N Osłona akumulatora/„Memory
Stick Duo”
O Oprawka statywu
Czynności wstępne
E Lampka POWER
F Lampa błyskowa
G Lampka samowyzwalacza/Lampka
Zdjęcia z uśmiechem/
Wspomaganie AF
• Użyj statywu o śrubach krótszych niż 5,5
mm. Inaczej stabilne przykręcenie
aparatu nie będzie możliwe i może
nastąpić uszkodzenie aparatu.
P Dźwignia wyjmowania
akumulatora
Q Lampka aktywności
R Otwór karty „Memory Stick Duo”
S Otwór do wkładania akumulatora
T Złącze uniwersalne
9
Ładowanie akumulatora
akumulator do
1 Włożyć
ładowarki akumulatora.
•
Można doładować akumulator,
który jest częściowo naładowany.
Czynności wstępne
Akumulator
ładowarkę
2 Podłączyć
do gniazda
Dla klientów w USA i Kanadzie
Wtyczka
sieciowego.
Jeżeli ładowanie akumulatora
będzie kontynuowane jeszcze
przez około godzinę po
zgaśnięciu lampki CHARGE,
energii wystarczy na trochę
dłużej (całkowite ładowanie).
Lampka CHARGE
Świeci się: Trwa ładowanie
Wyłączona: Ładowanie
zakończone (normalne
ładowanie)
Lampka CHARGE
Dla klientów w krajach/regionach innych niż
USA i Kanada
Przewód
zasilający
Lampka
CHARGE
3 Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.
10
x Czas ładowania
Całkowite ładowanie
Normalne ładowanie
Około 220 min.
Około 160 min.
Uwagi
• Powyższa tabela pokazuje czas konieczny do naładowania całkowicie wyładowanego
x Trwałość akumulatora i liczba obrazów, które możesz nagrać/
obejrzeć
Trwałość akumulatora
(min.)
Liczba zdjęć
Wykonywanie zdjęć
Około 100
Około 200
Oglądanie zdjęć
Około 210
Około 4200
Czynności wstępne
akumulatora w temperaturze 25°C. Ładowanie może trwać dłużej, zależnie od warunków i
okoliczności używania.
• Podłącz ładowarkę do najbliższego gniazdka sieciowego.
• Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła prądu
zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego. Jeżeli wystąpią problemy z
ładowarką podczas jej używania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączając wtyczkę
od gniazdka sieciowego.
• Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego i wyjąć
akumulator z ładowarki.
• Do użycia z kompatybilnymi akumulatorami Sony.
• Metoda pomiaru oparta jest na standardach CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Uwaga
• Trwałość akumulatora i liczba zdjęć może być różna, zależnie od ustawień aparatu.
zUżywanie aparatu za granicą
Aparatu, ładowarki akumulatora (w zestawie) i adaptera AC-LS5K (brak w zestawie)
można używać w dowolnym kraju lub regionie, w którym napięcie zasilania wynosi od
100 V do 240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz.
Nie używaj elektronicznego transformatora (podróżnego konwertera napięcia). Może to
być przyczyną awarii.
11
Wkładanie akumulatora
1 Otwórz osłonę.
Czynności wstępne
12
2 Włóż akumulator.
Zestaw razem znak v na akumulatorze
z dźwignią wyjmowania akumulatora, po
czym włóż akumulator, naciskając
dźwignię w kierunku strzałki.
3 Zamknij osłonę.
x Sprawdzanie pozostałej
mocy akumulatora
x Nagrywanie w pamięci
wewnętrznej
Wskaźnik pozostałej mocy pojawi się
w lewym górnym rogu ekranu LCD.
Aparat posiada około 4 GB pamięci
wewnętrznej, która umożliwia
nagranie i odtwarzanie wielu obrazów
bez używania „Memory Stick Duo”
(brak w zestawie).
Wysoki stan
Niski stan
Uwagi
• Prawidłowy wskaźnik pozostałej mocy
x Aby wyjąć akumulator
Dźwignia
wyjmowania
akumulatora
Lampka
aktywności
Przesunąć dźwignię
wyjmowania akumulatora.
Uważać, aby nie upuścić
akumulatora.
Uwaga
• Nigdy nie wyjmuj akumulatora/karty
„Memory Stick Duo” (brak w zestawie),
kiedy pali się lampka aktywności. Może
do spowodować uszkodzenie danych.
Po włożeniu „Memory Stick Duo”
można nagrywać obrazy na „Memory
Stick Duo” i odtwarzać obrazy z
„Memory Stick Duo”.
Nie można nagrywać ani odtwarzać
obrazów z pamięci wewnętrznej.
Stroną ze
złączem
skierowaną w
stronę obiektywu,
włóż „Memory
Stick Duo” tak,
aby usłyszeć
kliknięcie.
Czynności wstępne
pojawi się po upływie około jednej
minuty.
• Wskaźnik pozostałej mocy może nie być
prawidłowy w niektórych
okolicznościach.
• Jeżeli używany jest akumulator NP-FD1
(brak w zestawie), po wyświetleniu
wskaźnika pozostałej mocy akumulatora
pojawia się także wyświetlenie minut.
• Pojemność akumulatora stopniowo
maleje z czasem i poprzez częste
używanie. Gdy każdorazowo po
naładowaniu skraca się czas pracy,
akumulator wymaga wymiany. Zakup
nowy akumulator.
x Nagrywanie na „Memory
Stick Duo”
Aby wyjąć „Memory Stick Duo”,
naciśnij jeden raz „Memory Stick
Duo”.
„Memory Stick Duo”
W tym aparacie można także używać karty
„Memory Stick PRO Duo” lub „Memory
Stick PRO-HG Duo”.
Szczegółowe informacje o ilości zdjęć/
czasie nagrywania, zobacz strony 25, 28.
Inne rodzaje kart „Memory Stick” lub kart
pamięci nie są zgodne z tym aparatem.
13
„Memory Stick”
Nie można używać karty „Memory Stick”
w tym aparacie.
x Kopiowanie obrazów
pomiędzy nośnikami
pamięci
Czynności wstępne
14
Nie można przesyłać obrazów
pomiędzy pamięcią wewnętrzną a
kartą „Memory Stick Duo” włożoną
do aparatu. Użyj „PMB” na płycie
CD-ROM (w zestawie) do
przeniesienia obrazów na komputer,
po czym wybierz nośnik pamięci, na
którym chcesz zapisać obrazy.
Szczegółowe informacje, zobacz
„PMB Guide”, po zainstalowaniu
„PMB” (str. 41).
Ustawianie zegara
1 Opuść osłonę obiektywu.
Przycisk POWER
Aparat włączy się.
• Można także włączyć aparat,
naciskając przycisk POWER.
• Chwilę potrwa zanim włączy się
zasilanie i operacje będą możliwe.
żądanego
2 Dotknij
formatu wyświetlenia
daty, po czym dotknij
.
Czynności wstępne
Osłona
obiektywu
każdej pozycji, po
3 Dotknij
czym dotknij v/V, aby
nastawić jej wartość
numeryczną.
•
Północ jest oznaczona jako
12:00 AM, a południe jako 12:00
PM.
4 Dotknij [OK].
Uwagi
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Używając programu „PMB”
znajdującego się na CD-ROM (w zestawie) można drukować lub zapisywać zdjęcia ze
wstawioną datą.
• Jeżeli aparat jest włączony i przez około trzy minuty nie wykonasz żadnych operacji, aparat
wyłączy się automatycznie (Funkcja automatycznego wyłączania).
x Ponowne nastawianie daty i godziny
Dotknij
t
(Nastaw.) t [Nastawienie zegara] (str. 48).
15
Nagrywanie/oglądanie obrazów
Fotografowanie
1 Opuść osłonę obiektywu.
Aparat włączy się.
Osłona
obiektywu
Nagrywanie/oglądanie obrazów
aparat
2 Utrzymuj
nieruchomo,
Dźwignia zoom (W/T)
w sposób
pokazany na
rysunku.
• Przesuń dźwignię zoomu
(W/T) na stronę T, aby
zbliżyć obraz.
Przesuń na stronę W, aby
powrócić.
spust
3 Naciśnij
migawki do połowy,
Spust migawki
Znacznik
SteadyShot
aby nastawić ostrość.
Ikona
jest wyświetlana, co
oznacza że działa funkcja
stabilizacji obrazu SteadyShot.
Kiedy obraz jest zogniskowany,
słychać brzęczyk i zapala się
wskaźnik z. Najkrótsza odległość
fotografowania wynosi około 8 cm
(W), 50 cm (T) (od obiektywu).
całkowicie
4 Naciśnij
spust migawki.
Obraz został nagrany.
16
Blokada
AE/AF
Oglądanie zdjęć
przycisk
1 Naciśnij
(Odtwarzanie).
Zostaje wyświetlony ostatni nagrany
obraz.
• Jeżeli obrazów z karty „Memory Stick
Duo” nagranych w innych aparatach
nie można odtwarzać w niniejszym
aparacie, oglądaj je w [Widok katalogu]
(str. 33).
x Wybieranie następnego/
poprzedniego obrazu
Dotknij na ekranie
(Poprzedni).
(Następny)/
x Kasowanie obrazu
Dotknij
[OK].
(Kasuj), po czym dotknij
(Odtwarzanie)
Nagrywanie/oglądanie obrazów
Przycisk
x Powracanie do nagrywania obrazów
Wciśnij spust migawki do połowy.
x Wyłączanie aparatu
Zamknij osłonę obiektywu.
• Możesz także wyłączyć aparat, naciskając przycisk POWER.
17
Zapisywanie obrazów
Aparat posiada około 4GB pamięci wewnętrznej, w której można zapisać wiele
obrazów. Można przesłać obrazy z komputera do aparatu i oglądać w dowolnej
chwili przy pomocy aparatu.
obrazy do
1 Przesyłaj
aparatu przy pomocy
„PMB”.
• Szczegóły dotyczące podłączenia
do komputera i „PMB” podane są
na stronie 40.
Nagrywanie/oglądanie obrazów
x Oglądanie zapisanych obrazów
Obrazy zapisane w aparacie można oglądać korzystając z funkcji pokazu slajdów
lub teczki podręcznej. Można także porządkować i łatwo przeszukiwać liczne
obrazy korzystając z wybranego trybu oglądania.
Slajdy (str. 31)
18
Teczka podręczna
(str. 32)
Tryb oglądania (str. 33)
Używanie funkcji nagrywania
Wykrywanie uśmiechów i automatyczne
nagrywanie (Zdjęcie z uśmiechem)
(Tryb NAGR) t
1 Dotknij
(Auto regulacja) t
lub
t
uśmiechu).
(Ikona
na wykrycie
2 Poczekaj
uśmiechu.
Ramka wykrywania twarzy
Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu
Używanie funkcji nagrywania
Gdy poziom uśmiechu przekroczy
punkt b na wskaźniku, aparat
wykona zdjęcia automatycznie.
Gdy ponownie dotkniesz
(Ikona uśmiechu), skończy się
funkcja zdjęcia z uśmiechem.
• Jeżeli naciśniesz spust migawki
w trybie zdjęcia z uśmiechem,
aparat wykona zdjęcie w trybie
automatycznej regulacji, po
czym wróci do trybu zdjęcia z
uśmiechem.
zWskazówki dla lepszego uchwycenia uśmiechów
1 Nie chować oczu za grzywką.
2 Twarz powinna znajdować się na
wprost aparatu i w miarę możliwości
na tym samym poziomie.
Prawdopodobieństwo wykrycia jest
wyższe gdy oczy są zmrużone.
3 Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając
usta. Uśmiech jest łatwiejszy do
wykrycia, gdy widoczne są zęby.
19
Automatyczne wykrywanie warunków
fotografowania (Rozpoznanie sceny)
Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania i wykonuje zdjęcie.
(Tryb NAGR) t
1 Dotknij
(Auto regulacja) t
lub
2 Dotknij
.
.
t
(Rozpoznanie sceny) t żądany tryb t
(Wyłącz): Funkcja rozpoznania sceny nie jest używana.
(Auto): Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne
nastawienia i zrobi zdjęcie.
(Zaawansowany): Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na
optymalne nastawienia i zrobi zdjęcie.
Dodatkowo, jeżeli aparat rozpozna (Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch z użyciem statywu),
(Oświetlenie tylne) lub
(Portret
z oświetleniem tylnym), wykona następne zdjęcie. Gdy aparat rozpozna
(Portret), zastosuje funkcję redukcji zamkniętych oczu.
Uwaga
• Rozpoznawanie sceny nie działa w trybach
(Makro włączone),
(Możliwe zdjęcia z
bliska) lub w trybie serii.
zGdy aparat rozpoznaje scenę
Ikona Rozpoznanie sceny
Ikona wartości nastawienia
20
Gdy aparat rozpoznaje scenę.
Pojawi się
(Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch z użyciem statywu),
(Oświetlenie
tylne),
(Portret z oświetleniem tylnym),
(Pejzaż),
(Makro) lub
(Portret).
Jeżeli aparat nie rozpoznaje sceny, obraz zostanie
nagrany jak przy rozpoznaniu sceny ustawionym
na [Wyłącz].
Fotografowanie w zbliżeniu (Makro/
Ogniskowanie z bliska)
Możesz na zdjęciach w zbliżeniu uchwycić na obrazie piękno małych obiektów, na
przykład insektów lub kwiatów.
(Makro) t
1 Dotknij
żądany tryb t
.
Używanie samowyzwalacza
(Samowyzw) t
1 Dotknij
żądany tryb t
.
Używanie funkcji nagrywania
(Auto): Aparat ogniskuje
automatycznie, od dalekich
obiektów do zbliżeń.
Aparat powinien być normalnie w
tym trybie.
(Makro włączone): Aparat
ogniskuje z priorytetem obiektów znajdujących się blisko.
Włącz tryb makro gdy fotografujesz obiekty z bliska.
(Możliwe zdjęcia z bliska): Używaj tego trybu, aby fotografować nawet
z krótszej odległości niż przy fotografowaniu makro.
Blokada strony W: Około 1 do 20 cm
(Wyłącz): Bez użycia
samowyzwalacza.
(Samowyzw 10sek):
Fotografowanie zaczyna się z 10sekundowym opóźnieniem. Użyj
tego nastawienia, jeśli chcesz
dołączyć siebie do zdjęcia. Aby anulować, dotknij
.
(Samowyzw 2sek): Fotografowanie zaczyna się z dwusekundowym
opóźnieniem. Służy to zapobieganiu rozmazania spowodowanego
niestabilnością podczas wciskania spustu migawki.
spust migawki.
2 Naciśnij
Lampka samowyzwalacza zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do
uruchomienia się migawki.
21
Wybieranie trybu lampy błyskowej
(Błysk) t
1 Dotknij
żądany tryb t
.
(Lampa błysk auto): Lampa
błyska jeżeli jest niewystarczające
światło lub obiekt jest oświetlony
od tyłu
(Lampa błysk włączona):
Lampa błyskowa zawsze błyska.
(Synch.z dł.czas.): Lampa błyskowa zawsze błyska. W ciemnych
miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować
tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.
(Lampa błysk wyłączona): Lampa błyskowa nie błyska.
Uwagi
• Nie można używać
(Lampa błysk włączona) lub
(Synch.z dł.czas.), gdy funkcja
rozpoznania sceny jest nastawiona na [Auto] lub [Zaawansowany].
• Nawet przy włączonym błysku lampa błyskowa może nie działać podczas wykonywania
serii.
22
Ogniskowanie na wskazany punkt ramki
Wystarczy, że dotkniesz tego punktu ramki, na który chcesz nastawić ostrość, aby
zmienić miejsce ogniskowania.
aparat na obiekt, po
1 Skieruj
czym dotknij tego punktu
ramki, na który chcesz
nastawić ostrość.
Możesz zmienić punkt
nastawiania ostrości dowolną
ilość razy przed wciśnięciem
spustu migawki do połowy.
• Jeżeli chcesz, aby aparat
automatycznie wybierał punkt
ogniskowania, dotknij
.
•
: Wykryta twarz.
: Nie wykryto twarzy.
Aparat wykrywa twarz obiektu i nastawia na nią ostrość. Możesz wybrać obiekt
mający pierwszeństwo podczas ogniskowania.
t
1 Dotknij
(Wykrywanie twarzy) t
żądany tryb t
Używanie funkcji nagrywania
Ogniskowanie na twarzy obiektu
(Wykrywanie twarzy)
.
(Po dotknięciu): Wybiera
twarz, gdy fragment z twarzą
zostanie dotknięty na ekranie.
(Auto): Wybiera twarz, na
której aparat automatycznie
nastawia ostrość.
(Priorytet dziecka): Wykrywa i fotografuje z priorytetem na twarzy
dziecka.
(Priorytet dorosłego): Wykrywa i fotografuje z priorytetem na twarzy
dorosłego.
23
Wybieranie rozmiaru obrazu zgodnie
z planowanym użyciem
Rozmiar obrazu determinuje rozmiar pliku obrazu, który zostaje nagrany gdy
robisz zdjęcie.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie zawierał obraz
wydrukowany na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym
więcej obrazów można nagrać. Wybierz rozmiar obrazu, który jest odpowiedni dla
sposobu, w jaki obrazy będą wykorzystywane.
t
(Rozm.
1 Obrazu)
t żądany
rozmiar t
.
Rozmiar
obrazu
Sposób wykorzystania
10M
(3648×2736)
Dla druków w maksymalnym
rozmiarze A3+
5M
(2592×1944)
Dla druków w maksymalnym
rozmiarze A4
3M
(2048×1536)
Dla druków w maksymalnym
rozmiarze L/L2
VGA
(640×480)
Dla załączników e-mail
3:2 (8M)
(3648×2432)
Format 3:2, dla druków zdjęć i
pocztówek
16:9 (7M)
(3648×2056)
Do oglądania na ekranie TV
wysokiej rozdzielczości.
Ekran LCD
Obrazy są wyświetlane w
formacie 4:3 lub 3:2.
16:9 (2M)
(1920×1080)
Obrazy wypełnią cały ekran.
24
Uwaga
• Gdy drukujesz zdjęcia wykonane w formacie 16:9, obie krawędzie mogą zostać obcięte.
x Liczba zdjęć, które można nagrać
Liczby w poniższej tabeli oznaczają liczbę zdjęć, gdy [Tryb NAGR] jest
nastawiony na [Normalny].
(Jednostki: obrazy)
Pojemność Pamięć
wewnętrzna
Rozmiar
Około
4 GB
Karta „Memory Stick Duo” sformatowana w tym aparacie
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
988
56
118
242
493
972
1963
5M
1566
89
188
384
781
1541
3111
6324
3M
2512
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
3991
1385
2898
5925
12030
23730
47910
97390
996
57
119
244
497
980
1980
4024
16:9(7M)
1048
60
126
257
523
1031
2083
4234
16:9(2M)
4020
230
483
987
2005
3955
7986
16230
Uwagi
• Liczba zdjęć może być różna, zależnie od warunków fotografowania i używanego nośnika
danych.
• Gdy liczba pozostałych do zrobienia zdjęć jest większa niż 9 999, pojawia się wskaźnik
„>9999”.
• Gdy odtwarzany obraz jest nagrany innym aparatem, wyświetlony obraz może nie ukazać
się w swoim rzeczywistym rozmiarze.
Używanie funkcji nagrywania
24120
3:2(8M)
• Kiedy w pamięci wewnętrznej nagranych jest dużo obrazów, działanie może być nieco
wolniejsze.
25
Używanie trybu fotografowania
odpowiadającego scenie (Wybór sceny)
tryb fotografowania.
1 Wybierz
Aby wybrać / / / / :
Dotknij
(Tryb NAGR) t
żądany tryb t
.
Aby wybrać / / / / /
: Dotknij
(Tryb NAGR)
t
(Wybór sceny) t
żądany tryb t
.
(Duża czułość):
Fotografuje bez lampy
błyskowej nawet w słabym
oświetleniu.
(Kulinaria): Fotografuje
potrawy w apetycznych
kolorach.
(Plaża): Fotografuje
sceny na brzegu morza lub
jeziora z bardziej wyrazistym
błękitem wody.
(Pejzaż): Fotografuje z
nastawieniem ostrości na
odległy obiekt.
(Śnieg): Fotografuje
wyraźniej sceny w śnieżnej,
białej scenerii.
(Miękkie ujęcie):
Wykonuje portrety osób,
zdjęcia kwiatów o bardziej
subtelnej atmosferze.
(Fajerwerki): Fotografuje
fajerwerki w całej ich
wspaniałości.
(Portret-zmierzch):
Wykonuje ostre zdjęcia osób
w ciemnym otoczeniu, bez
utraty nocnej atmosfery.
(Podwodne): Wykonuje
podwodne zdjęcia w
naturalnych kolorach, gdy
założona jest obudowa
wodoodporna.
(Zmierzch): Fotografuje
sceny nocne bez utraty
nocnej atmosfery.
(Krótki czas migawki):
Fotografuje poruszające się
obiekty w jasnych
miejscach.
Uwaga
26
• Lampa błyskowa nie błyska w niektórych trybach.
Nagrywanie filmów
(Tryb NAGR) t
1 Dotknij
(Tryb filmu) t
.
2 Wciśnij spust migawki do końca, aby zacząć nagrywanie.
wciśnij spust migawki do końca, aby zatrzymać
3 Ponownie
nagrywanie.
Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) i dotknij przycisków
(Poprzedni), aby wybrać film do oglądania.
Przycisk
(Następny)/
Działanie
Regulacja głośności
B
Odtwarzanie
x
Zatrzymanie
M/m
Przewijanie do przodu/przewijanie do tyłu
Używanie funkcji nagrywania
x Oglądanie filmów
x Rozmiar obrazu
Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jakość obrazu. Im więcej klatek na
sekundę, tym bardziej płynne jest odtwarzanie.
Rozmiar obrazu filmu
Klatki/sekundę
Sposób wykorzystania
640(Wys.jakość)
(640×480)
Około 30
Do oglądania na ekranie TV (wysoka jakość
obrazu)
640(Standard) (640×480)
Około 17
Do oglądania na ekranie TV (standardowa
jakość obrazu)
320 (320×240)
Około 8
Dla załączników e-mail
27
x Maksymalny czas nagrywania
Poniższa tabela pokazuje przybliżone, maksymalne czasy nagrywania. Są to
całkowite czasy dla wszystkich plików filmowych. Nagrywanie ciągłe może trwać
przez około 10 minut.
(Jednostki: godziny : minuty : sekundy)
Pojemność Pamięć
wewnętrzna
Rozmiar
Około
4 GB
Karta „Memory Stick Duo” sformatowana w tym aparacie
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
3:22:50
640(Wys.jakość)
0:50:10
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:00
0:49:20
1:39:40
640(Standard)
3:00:50
0:10:20
0:21:40
0:44:20
1:30:10
2:58:00
5:59:20 12:10:20
12:03:30
0:41:30
1:25:20
2:57:40
6:01:00
11:52:00
23:57:30 48:41:50
320
Uwagi
• Czas nagrywania może różnić się w zależności od warunków fotografowania i nośnika, na
który nagrywa się.
• Podczas korzystania z karty „Memory Stick Duo” filmy o rozmiarze nastawionym na
[640(Wys.jakość)] można nagrywać tylko na kartę „Memory Stick PRO Duo”.
• Ten aparat nie obsługuje nagrań ani odtwarzania HD dla filmów.
• Kiedy w pamięci wewnętrznej nagranych jest dużo obrazów, działanie może być nieco
wolniejsze.
28
Wyświetlanie minimalnej liczby wskaźników
(Łatwe fotografowanie)
Ten tryb redukuje ilość nastawień do minimum i ułatwia orientację we
wskaźnikach.
(Tryb NAGR) t
1 Dotknij
(Łatwe fotografowanie)
t
.
Jak zmienić
Samowyzw
Wybierz
.
(Samowyzw 10sek) lub
(Wyłącz) przyciskiem
Rozm. Obrazu
t Wybierz [Duży] lub [Mały] w [Rozm. Obrazu]
Błysk
t Wybierz [Auto] lub [Wyłącz] w [Błysk]
x Powracanie do normalnego wyświetlenia
Dotknij
(Tryb NAGR) t
(Auto regulacja) t
.
Używanie funkcji nagrywania
Działanie
29
Używanie funkcji oglądania
Podgląd powiększonego obrazu (Zoom
odtwarzania)
przycisk
1 Naciśnij
(Odtwarzanie), aby
wyświetlić obraz, po czym
dotknij fragmentu, który
chcesz powiększyć.
Obraz zostanie powiększony
dwukrotnie, a dotknięte miejsce
będzie na środku obrazu. Gdy
funkcja
jest nastawiona na
[Tylko obraz], dotknij środka ekranu, po czym dotknij fragmentu, który
chcesz powiększyć.
skalę zoomu i
2 Wyreguluj
pozycję.
Skala zoomu powiększy się za
każdym kolejnym dotknięciem
ekranu.
/ / / : Reguluje pozycję.
: Zmienia skalę zoomu.
: Włącza/wyłącza / / / .
: Anuluje zoom odtwarzania.
Pokazuje wyświetlany fragment całego
obrazu
Wyświetlanie obrazów pełnoekranowych
(Szeroki zoom)
przycisk
1 Naciśnij
(Odtwarzanie), aby
wyświetlić zdjęcie, po czym
dotknij
.
•
30
Dotknij
ponownie, aby
zakończyć szeroki zoom.
Obracanie pionowo zorientowanego obrazu
(Chwilowo obrócone wyświetlenie)
przycisk
1 Naciśnij
(Odtwarzanie), aby
wyświetlić zdjęcie, po czym
wybierz pionowo
zorientowane obrazy
i dotknij .
•
Dotknij
ponownie, aby
zakończyć wyświetlanie.
Oglądanie zdjęć z muzyką (Slajdy)
przycisk
1 Naciśnij
(Odtwarzanie), aby
[Start].
2 Dotknij
Zacznie się prezentacja zdjęć.
•
Aby zakończyć prezentację zdjęć, dotknij ekranu, po czym dotknij [Wyjdź].
Używanie funkcji oglądania
wyświetlić zdjęcie, po czym
dotknij (Slajdy).
zWybieranie podkładu muzycznego
Do aparatu można przenosić plik muzyczny z płyt CD lub pliki MP3, aby odtwarzać je
podczas prezentacji zdjęć. Aby wykonywać transfer plików muzycznych, zainstaluj
program „Music Transfer” (w zestawie) na komputerze (str. 41), po czym wykonaj
poniższe kroki.
1 Dotknij
t
(Oglądanie obrazów 2) t [Narzędzie muzyczne] t [Pobierz
muzykę].
2 Wykonaj połączenie USB między aparatem i komputerem.
3 Uruchom „Music Transfer” i wykonaj operacje.
Szczegółowe informacje o „Music Transfer”, zobacz pomoc dla „Music Transfer”.
31
Oglądanie obrazów przy pomocy
wyświetlenia teczki podręcznej
Aparat automatycznie pokazuje obrazy na tle przypominającym ręcznie
wykonany album.
przycisk
1 Naciśnij
(Odtwarzanie), aby
wyświetlić zdjęcie, po czym
dotknij
t
(Teczka
podręczna) t
.
stronę za
2 Przewróć
pomocą / .
/ : Nagrywanie obrazów na
nośnik pamięci
: Wybór tła
: Rozpoczęcie automatycznego
odtwarzania
Dotknij ekranu, aby zatrzymać
automatyczne odtwarzanie.
: Wyjdź
: Powrót do przedniej okładki
Uwaga
• Wyświetlenie teczki podręcznej nie jest dostępne gdy tryb oglądania jest nastawiony na
[Widok katalogu].
zAby wybrać metodę zapisu
[Zapisuje tę stronę]: Nagrywanie aktualnie oglądanej strony.
[Wybiera strony i zapisuje]: Dotknij
/ , aby wyświetlić obraz, po czym dotknij
obrazu, aby go zapisać.
[Zapisuje wszyst.str.w Teczce]: Zapisuje wszystkie obrazy w teczce podręcznej.
Rozmiar nagrywanych obrazów wynosi 3M.
32
Szukanie obrazu (Indeks obrazów)
przycisk
1 Naciśnij
(Odtwarzanie), aby
wyświetlić zdjęcie, po czym
dotknij
(Indeks obrazów).
•
Dotknięciem
możesz
nastawić liczbę obrazów
wyświetlanych na ekranie
indeksu na 12 lub 20 obrazów.
przycisków / ,
2 Dotykaj
aby przewracać strony.
•
Aby wrócić do ekranu jednego
obrazu, dotknij miniaturki
obrazu.
Umożliwia wybór formatu wyświetlenia do oglądania wielu obrazów
jednocześnie.
przycisk
1 Naciśnij
(Odtwarzanie), aby
Używanie funkcji oglądania
Wybieranie formatu wyświetlenia (Tryb
oglądania)
wyświetlić obraz, po czym
dotknij
(Indeks obrazów)
t
(Tryb oglądania) t
żądany tryb.
(Widok daty): Wyświetla
obrazy według daty.
(Widok wydarzenia): Analizuje zdjęcia z daną datą i ich częstotliwość,
automatycznie organizuje grupy obrazów i je wyświetla.
(Ulubione): Wyświetla zdjęcia zarejestrowane jako Ulubione.
(Widok katalogu): Wyświetla i organizuje obrazy katalogami.
33
x Łatwe odnajdywanie obrazów przeznaczonych do
wyświetlenia
Przy nastawieniu na widok daty/widok wydarzenia/widok katalogu:
Dotknij
(Lista dat),
(Lista wydarzeń) lub
(Wybierz katalog), aby
szybko odnaleźć żądane obrazy.
Lista dat: Wyświetla listę
obrazów wykonanych
w wybranym dniu.
Lista wydarzeń:
Wyświetla listę obrazów
zarejestrowanych
w wybranym wydarzeniu.
Wybierz katalog: Dotknij
[OK], aby wyświetlić listę
obrazów znajdujących się
w wybranym katalogu.
Przy nastawieniu na Ulubione: Możesz wyświetlić obrazy zarejestrowane jako
Ulubione, podzielone na sześć grup.
Ulubione: Wyświetla listę obrazów zarejestrowanych
w wybranym numerze Ulubionych.
Uwaga
• Gdy nie można odtworzyć obrazów nagranych innymi aparatami, obejrzyj te obrazy
w [Widok katalogu].
34
Usuwanie obrazów
Kasowanie aktualnie wyświetlanego obrazu
1 Dotknij
(Kasuj) t [OK] (str. 17).
Kasowanie wielu obrazów
(Indeks obrazów)
1 Dotknij
t (Kasuj).
obrazy do
2 Wybierz
skasowania.
Usuwanie obrazów
1 Dotknij / , aby obrócić
strony, po czym dotknij obrazu,
który chcesz usunąć.
Na wybranych obrazach pojawi
się znak .
2 Powtórz krok 1.
t [OK].
3 Dotknij
Gdy wybierasz zdjęcia, możesz przełączać między trybem jednego obrazu
i trybem indeksu, używając
.
x Kasowanie całej zawartości daty, wydarzenia lub katalogu
t (Kasuj) t
(Wszyst obr w zakresie dat)
[Wszystkie w
Wydarzeniu] lub
(Wszyst. w tym katalogu) t
t [OK].
35
Kasowanie wszystkich obrazów (Format)
Możesz skasować wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo” lub w pamięci
wewnętrznej. Jeżeli włożona jest karta „Memory Stick Duo”, wszystkie dane
zapisane na karcie „Memory Stick Duo” zostaną usunięte. Jeżeli nie jest włożona
karta „Memory Stick Duo” wszystkie dane zapisane w pamięci wewnętrznej
zostaną usunięte. Formatowanie nieodwołalnie kasuje wszystkie dane, włącznie
z chronionymi obrazami.
36
1
Dotknij
t
(Zarządzanie pamięcią)
t [Narzędzie pamięci]
t
t [Format] t
.
2
Dotknij [OK].
Podłączanie do innych urządzeń
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
1
Podłącz aparat do odbiornika TV uniwersalnym kablem
połączeniowym (w zestawie).
Do uniwersalnego złącza
Do gniazd wejścia
audio/wideo
Uniwersalny kabel połączeniowy
z
Oglądanie obrazów na ekranie odbiornika HD TV (o wysokiej
rozdzielczości)
• Możesz oglądać obrazy wykonane aparatem, podłączając aparat do odbiornika TV HD
(wysokiej rozdzielczości) kablem adaptera wyjściowego HD (brak w zestawie) lub za
pomocą Cyber-shot station (brak w zestawie).
• Nastaw [COMPONENT], na [HD(1080i)] w [Główne nastawienia 2], wybierając
(Nastaw.) na ekranie HOME.
• Nie można oglądać filmów w formacie sygnału [HD(1080i)]. Nastaw [COMPONENT]
na [SD] gdy oglądasz filmy.
Podłączanie do innych urządzeń
37
Drukowanie zdjęć
Jeżeli posiadasz drukarkę zgodną z PictBridge, możesz drukować zdjęcia,
wykonując następującą procedurę.
Najpierw nastaw aparat tak, aby umożliwić połączenie USB między aparatem
i drukarką.
1
Dotknij
t
(Nastaw.)
t [Główne nastawienia] t
t [Połączenie USB] t
t [PictBridge] t
.
Tryb USB jest skonfigurowany.
38
2
Połącz aparat z drukarką za pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego (w zestawie).
3
Włącz drukarkę.
4
Dotknij
5
Dotknij żądanej opcji nastawienia, po czym dotknij [OK].
Po wykonaniu połączenia pojawi się wskaźnik
t
.
(Druk) t żądana opcja t
.
(Ten obraz): Drukuj aktualnie wyświetlany obraz.
(Wiele obrazów): Dotknij / , aby wyświetlić obraz, po czym dotknij
obrazu, który chcesz drukować.
Zdjęcie zostaje wydrukowane.
zDrukowanie w punkcie usługowym
W punkcie usługowym nie można drukować bezpośrednio z aparatu zdjęć zapisanych w
pamięci wewnętrznej. Prześlij obrazy na kartę „Memory Stick Duo” przy pomocy
„PMB”, a następnie zanieś kartę „Memory Stick Duo” do zakładu fotograficznego.
1 Prześlij obrazy do komputera (str. 42).
2 Włóż kartę „Memory Stick Duo” do aparatu.
3 Wybierz obrazy do przesłania, a następnie kliknij
u góry ekranu t [Cybershot(Album/Photo Library supported)].
4 Wybierz [Cyber-shot(Memory Stick)] pod napędem, a następnie kliknij [Export].
Szczegółowe informacje, zobacz „PMB Guide”.
W sprawie nałożenia dat na zdjęcia należy skonsultować się z punktem usługowym
drukującym zdjęcia.
Podłączanie do innych urządzeń
39
Używanie aparatu z komputerem
x Używanie „PMB (Picture Motion Browser)”
Możesz jeszcze bardziej niż dotychczas czerpać przyjemność z nagranych
obrazów, wykorzystując program „PMB”, który znajduje się na płycie CD-ROM
(w zestawie).
Oprócz funkcji wymienionych poniżej, dostępne są jeszcze inne funkcje do
wykorzystania z obrazami. Szczegółowe informacje, zobacz „PMB Guide”.
Importuj na
komputer
Kalendarz
Oglądanie obrazów
w kalendarzu.
Drukowanie
Drukowanie
zdjęć ze
stemplowaną
datą.
DVD
Tworzenie płyt z danymi
przy użyciu nagrywarki
CD lub nagrywarki DVD.
Serwis medialny
Umieszczenie obrazu
w serwisie medialnym.
Eksportuj do
aparatu
x Używanie „PMB Portable”
Aparat posiada wbudowane oprogramowanie aplikacyjne „PMB Portable”
pozwalające na łatwe załadowanie obrazów na nośnik sieciowy. Przy pomocy tej
aplikacji można także załadować obrazy z komputera, na którym „PMB” nie jest
zainstalowane. Szczegóły podane są w pomocy „PMB Portable”.
Uwaga
40
• „PMB” i „PMB Portable” nie są kompatybilne z komputerami Macintosh.
x Instalowanie „PMB” (w zestawie)
Można zainstalować program (w zestawie), wykonując poniższą procedurę. Gdy
instalujesz program „PMB”, „Music Transfer” także zostaje zainstalowany.
• Zaloguj się jako Administrator.
1
Sprawdź środowisko systemowe swojego komputera.
Zalecane środowisko dla „PMB” i „Music Transfer”
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP* SP3/Windows Vista SP1*
Procesor (CPU): Intel Pentium III 500 MHz lub szybszy (Zalecany: Intel
Pentium III 800 MHz lub szybszy)
Pamięć: 256 MB lub więcej (Zalecane: 512 MB lub więcej)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku do instalacji—w przybliżeniu
400 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu: 1 024 × 768 punktów lub powyżej
* Wersje 64-bitowe i Starter (Edition) nie są obsługiwane.
2
Włącz komputer i włóż CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
3
Kliknij [Install].
4
Postępuj według instrukcji na ekranie aby zakończyć
instalację.
5
Po zakończeniu instalacji wyjmij CD-ROM.
Pojawia się okno „Choose Setup
Language” (Wybór języka instalacji).
Podłączanie do innych urządzeń
41
x Importowanie obrazów na komputer przy użyciu „PMB”
1
Włóż do aparatu w pełni naładowany akumulator, po czym
naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
2
Podłącz aparat do komputera.
„Łączy…” pojawi się na ekranie aparatu.
1 Do złącza USB
Uniwersalny kabel
połączeniowy
2 Do
uniwersalnego
złącza
•
3
pojawi się na ekranie podczas nawiązywania łączności. Nie używaj komputera gdy
ten wskaźnik jest wyświetlany. Gdy wskaźnik zmieni się na
, możesz znowu
zacząć używać komputera.
Kliknij przycisk [Import] (Importuj).
Szczegółowe informacje, zobacz „PMB Guide”.
Uwagi
• Nie odłączaj od aparatu uniwersalnego kabla połączeniowego gdy aparat pracuje, a także
gdy „W trakcie pracy…” pojawi się na ekranie aparatu. Może to bowiem uszkodzić dane.
• Gdy użyjesz akumulatora o małej mocy, transfer danych może nie być możliwy lub dane
mogą zostać uszkodzone. Zalecane jest użycie zasilacza sieciowego (brak w zestawie) oraz
uniwersalnego kabla połączeniowego USB / A/V / DC IN (brak w zestawie).
42
x Przesyłanie obrazów do aparatu przy pomocy „PMB”
Można automatycznie wybrać i przesłać obrazy, które nie zostały przesłane do
pamięci wewnętrznej.
1
Podłącz aparat do komputera.
2
Podwójnie kliknij
„PMB”.
3
Kliknij
Jeżeli pojawi się Kreator AutoPlay, zamknij go.
(PMB) na pulpicie, aby uruchomić
u góry ekranu.
Pojawi się ekran łatwego eksportu.
Szczegółowe informacje, zobacz „PMB Guide”.
x Przegląd „PMB Guide”
1
Kliknij dwukrotnie ikonę
•
(PMB Guide) na pulpicie.
Aby uzyskać dostęp do „PMB Guide” z menu start: Kliknij [Start] (Start)
t [All Programs] (Wszystkie programy)t [Sony Picture Utility] t
[Help] (Pomoc) t [PMB Guide].
x Używanie „PMB Portable”
1
Podłącz aparat do komputera.
• Jeżeli nie pojawi się żądany Kreator AutoPlay, kliknij [Computer] (Komputer) (w
Windows XP/2000, [My Computer] (Mój komputer)) t [PMBPORTABLE], po
czym podwójnie kliknij „PMB_P.exe”.
2
Kliknij „PMB Portable” w AutoPlay Wizard.
3
Postępuj według instrukcji na ekranie aby zakończyć
instalację.
Pojawi się ekran Umowy Użytkownika.
Uruchomi się program „PMB Portable”.
Szczegóły podane są w pomocy „PMB Portable”.
Podłączanie do innych urządzeń
Kiedy połączysz aparat z komputerem, pojawi się AutoPlay Wizard
[PMBPORTABLE].
Uwaga
• Zawsze podłącz się do sieci, gdy używasz „PMB Portable”.
43
x Używanie aparatu z komputerem Macintosh
Można skopiować obrazy na komputer Macintosh. „PMB” nie jest kompatybilne,
ale na komputerze Macintosh można zainstalować „Music Transfer”. Gdy obrazy
są eksportowane do aparatu, obejrzyj je w trybie [Widok katalogu].
Zalecane środowisko komputera
Następujące środowisko jest zalecane dla komputera podłączonego do aparatu.
Zalecane środowisko systemowe dla importu obrazów
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 do v10.5)
Złącze USB: Standardowe
Zalecane środowisko dla „Music Transfer”
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Mac OS X (v10.3 do v10.5)
Pamięć: 64 MB lub więcej (zalecane 128 MB lub więcej)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku do instalacji—w przybliżeniu 250 MB
44
Zmiana ustawień aparatu
Zmiana wyświetlenia na ekranie
Dotknij
1t
.
t żądany tryb
(Norma): Wyświetla przyciski
i ikony
(Prosty): Wyświetla tylko
przyciski
(Tylko obraz): Ukrywa
przyciski i ikony
Uwaga
•
znika z ekranu, gdy wybrane jest odtwarzanie w trybie [Tylko obraz]. Aby wyświetlić
przyciski, dotknij środka ekranu. Wyświetlenie [Norma] zostaje na chwilę przywrócone.
zUstawienia histogramu i jasności
Następujące ustawienia są dostępne przez dotknięcie
.
Histogram: Histogram jest wykresem jasności zdjęcia. Wykres oznacza jasne zdjęcie gdy
przesunięty jest na prawo, a ciemne zdjęcie, gdy przesunięty jest na lewo.
Jasność: Nastawia jasność podświetlenia ([Norma]/[Jasny]). Gdy przeglądasz obrazy
w jasnym oświetleniu zewnętrznym, nastaw na [Jasny]. Moc akumulatora może jednak
ulec szybszemu zużyciu w takich warunkach.
Zmiana ustawień aparatu
45
Ustawianie zamka na hasło dla pamięci
wewnętrznej
Możesz nastawić hasło, aby zapobiec odtwarzaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej.
t (Nastaw.)
1 Dotknij
t [Główne nastawienia] t
t [Blokada hasłem] t
.
2 Wprowadź wybraną 4-cyfrową liczbę t dotknij [OK].
ponownie tę samą 4-cyfrową liczbę t dotknij
3 Wprowadź
[OK] t [OK].
aparat.
4 Wyłącz
Zamek na hasło będzie działać od następnego odtwarzania.
x Wprowadzanie hasła i odtwarzanie obrazów
Pojawi się ekran wprowadzania hasła t wprowadź poprzednio ustawione hasło
t dotknij [OK].
x Zwalnianie zamka na hasło aparatu
Dotknij
hasłem] t
t
(Nastaw.) t [Główne nastawienia] t
t [Blokada
t wprowadź poprzednio ustawione hasło t [OK] t [OK].
Uwaga
• Nie można nastawić hasła dla obrazów na karcie „Memory Stick Duo”.
zCo robić gdy zapomnisz hasła
1 Wyłącz aparat, a następnie naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), jednocześnie
obracając dźwignię zoom (W/T) w stronę W.
2 Zasilanie jest teraz włączone i pojawi się ekran odblokowania hasłem t dotknij [OK].
3 Wprowadź numer odblokowania hasłem (str. 60) t dotknij [OK] t [OK].
46
Używanie ekranu HOME
Na ekranie HOME operacje aparatu są pogrupowane dla wygody w ogólne
kategorie, dotyczące fotografowania, oglądania obrazów i drukowania zdjęć.
Na ekranie wyświetlone są tylko dostępne opcje.
x
Nagrywanie
Opcja
Opis
Nagrywanie
Nagrywa zdjęcia lub filmy.
x
Oglądanie obrazów 1
Opcja
Opis
Widok daty
Wyświetla obrazy według daty.
Widok wydarzenia
Analizuje zdjęcia z daną datą i ich częstotliwość, automatycznie
organizuje grupy obrazów i je wyświetla.
Ulubione
Wyświetla zdjęcia zarejestrowane jako Ulubione.
Widok katalogu
Wyświetla i organizuje obrazy katalogami.
x
Oglądanie obrazów 2
Opis
Odtwarza obrazy po kolei wraz z efektami i muzyką.
Narzędzie muzyczne
Pobierz muzykę:
Formatuj muzykę:
Teczka podręczna
Dodaje tło i wyświetla obrazy jak w albumie.
x
Druk
Opcja
Opis
Druk
Drukuje zdjęcia.
Zmienia muzykę prezentacji zdjęć.
Kasuje całą muzykę prezentacji zdjęć.
Zmiana ustawień aparatu
Opcja
Slajdy
47
x
Zarządzanie pamięcią
Opcja
Opis
Narzędzie pamięci
Format:
Utwórz katalog REC:
Zmień katalog REC:
x
Nastaw.
Opcja
Opis
Główne nastawienia Główne nastawienia 1
Brzęczyk:
Info funkcji:
Inicjalizuj:
Kalibrowanie:
Osłona:
Tryb pokazowy:
Główne nastawienia Główne nastawienia 2
Połączenie USB:
Nastawienia LUN:
COMPONENT:
Wyjście wideo:
TYP TV:
Blokada hasłem:
Nastawienia nagryw Nastawienia nagrywania
1
Wspomaganie AF:
Linia siatki:
Tryb AF:
Zoom cyfrowy:
48
Formatuje nośnik pamięci.
Tworzy nowy folder na nośniku pamięci.
Zmienia katalog używany do nagrywania
obrazów.
Wybiera dźwięk, jaki wydaje aparat
podczas wykonywania operacji.
Wyświetla informacje funkcji.
Przywraca domyślne ustawienia apartu.
Koryguje niedopasowanie pozycji
odpowiedzi przycisków na panelu
dotykowym.
Zmienia operacje przycisków, gdy aparat
jest w osłonie (obudowie wodoodpornej).
Wykonuje pokaz funkcji zdjęcia
z uśmiechem i rozpoznania sceny.
Nastawia tryb używany, gdy podłączasz
aparat do komputera lub do drukarki.
Ustawia nośnik pamięci do wyświetlania
na komputerze lub innym urządzeniu
podczas podłączania aparatu z
wykorzystaniem podłączenia USB.
Nastawia sygnał wideo zgodny ze złączem
podłączonego odbiornika TV.
Nastawia tryb zgodny z podłączanym
systemem wyjścia wideo.
Nastawia na format ekranu podłączanego
odbiornika TV.
Ustawia hasło dla obrazów w pamięci
wewnętrznej.
Wykonuje doświetlenie obiektu w słabym
świetle.
Wyświetla linie, aby z łatwością ustawić
obiekt w poziomej lub pionowej pozycji.
Wybiera tryb pracy autofokusa.
Wybiera metodę zoomu dla zoomu
przekraczającego zoom optyczny.
Nastawienia nagryw Nastawienia nagrywania
2
Autom. orient.:
Nastawienie zegara
Nastawia datę i godzinę.
Language Setting
Wybiera język używany dla opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
Auto podgląd:
Rozpoznaje zmianę orientacji i zapisuje
obraz we właściwej orientacji.
Wyświetla na ekranie obraz przez około
dwie sekundy po wykonaniu zdjęcia.
Używanie opcji MENU
Wyświetla dostępne funkcje dla łatwości ustawień, gdy aparat jest w trybie
nagrywania lub odtwarzania. Na ekranie wyświetlone są tylko dostępne opcje.
x MENU w trybie nagrywania
Opcja
Opis
Rozm. Obrazu
Nastawia rozmiar obrazu.
(
10M/
5M/
3M/
VGA/
3:2(8M)/
16:9(7M)/
16:9(2M)/
640(Wys.jakość)/
640(Standard)/
320)
Rozpoznanie sceny
Automatycznie wykrywa warunki fotografowania i wykonuje
zdjęcie.
Wykrywanie twarzy
Wybiera priorytetowy obiekt dla nastawiania ostrości, gdy używany
jest tryb wykrywania twarzy.
(
Wyłącz/
Auto/
( Po dotknięciu/
Priorytet dorosłego)
Zaawansowany)
Auto/
Priorytet dziecka/
Czułość wykryw.
uśmiechu
Nastawia poziom czułości wykrywania uśmiechu.
Tryb NAGR
Wybiera metodę fotografowania ciągłego.
(
Niski/
Średni/
Seria/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV,
EV
Ręcznie reguluje ekspozycję.
Tryb pomiaru
Nastawia fragment obiektu, na którym nastąpi pomiar służący
określeniu ekspozycji.
Ostrość
Zmienia metodę ogniskowania.
Balans bieli
Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia.
(–2,0EV do +2,0EV)
(
(
Wielopunktowy/
Multi AF/
(
Auto/
świetlówki 1,
n Żarowe/
Centralny)
nieskończoność)
Zmiana ustawień aparatu
(
Normalny/
BRK±1,0EV)
Wysoki)
Światło dzienne/
Pochmurnie/
Światło
Światło świetlówki 2,
Światło świetlówki 3/
Błysk)
49
Opcja
Opis
Podwodny balans bieli
Reguluje kolorystykę podczas wykonywania zdjęć podwodnych.
Moc błysku
Reguluje moc błysku lampy błyskowej.
Redukcja zamkniętych
oczu
Nastawia funkcję redukcji zamkniętych oczu.
Reduk czerw oczu
Nastawia redukcję zjawiska czerwonych oczu.
(
(
(
(
Auto/
/
Podwodny 1,
Standardowe/
Auto/
Auto/
Podwodny 2/
Błysk)
)
Wyłącz)
Włącz/
Wyłącz)
DRO
Optymalizuje jasność i kontrast.
Tryb koloru
Zmienia intensywność obrazu lub dodaje efekty specjalne.
SteadyShot
Wybiera tryb zapobiegania rozmazaniu.
Nastawienia nagryw
Wybiera nastawienia fotografowania.
(
(
(
Wyłącz/
Norma/
Nagryw/
DRO standard/
Intensywny/
Ciągły/
DRO plus)
Sepia/
Czarno-białe)
Wyłącz)
x MENU w trybie oglądania
Opcja
Opis
(Lista dat)
Wybiera listę dat do odtworzenia.
(Lista wydarzeń)
Wybiera grupę wydarzenia do odtworzenia.
(Wybierz katalog)
(Tryb oglądania)
Wybiera katalog do oglądania zdjęć.
Przełącza tryby oglądania.
(
Widok daty/
Widok katalogu)
(Filtrowanie przez
twarze)
Widok wydarzenia/
Ulubione/
Odtwarza zdjęcia filtrowane tak, aby spełniały pewne warunki.
(
Wyłącz/
Niemowlęta/
Wszyscy ludzie/
Uśmiechy)
Dzieci/
(Slajdy)
Odtwarza obrazy po kolei wraz z efektami i muzyką.
(Teczka podręczna)
Dodaje tło i wyświetla obrazy jak w albumie.
(Dodaje/Usuwa
Ulubione)
Dodaje obrazy do Ulubionych lub usuwa obrazy z Ulubionych.
(Dodaje/Usuwa Znak
udost.)
Rejestruje/anuluje rejestrację obrazów do załadowania na nośnik
sieciowy.
(
Ten obraz/
Wiele obrazów/
Dodaje wszyst w zakr
dat*/
Usuwa wszyst w zakr dat*)
* Wyświetlany tekst różni się, zależnie od trybu oglądania.
(
Ten obraz/
Wiele obrazów/
Dodaje wszyst w zakr
dat*/
Usuwa wszyst w zakr dat*)
* Wyświetlany tekst różni się, zależnie od trybu oglądania.
50
Opcja
(Retusz)
Opis
Retuszuje zdjęcia.
(
Przycin/
Korekcja czerwonych oczu/
Maskowanie
nieostrości/
Miękkie ogniskowanie/
Częściowy kolor/
Efekt rybiego oka/
Filtr do efektu rozbłysku/
Promieniste
rozmazanie/
Retro/
Uśmiechy)
(Maluj)
(Wiele zmian
wielkości)
(Kasuj)
Maluje na zdjęciu i zapisuje je jako nowe zdjęcie.
Zmienia rozmiar obrazu zgodnie z planowanym użyciem.
(
HDTV/
Blog / E-mail)
Usuwa obrazy.
(
Ten obraz/
Wiele obrazów/
Wszyst obr w zakresie
dat*)
* Wyświetlany tekst różni się, zależnie od trybu oglądania.
(Chroń)
Zapobiega przypadkowemu skasowaniu.
(
Ten obraz/
Wiele obrazów/
Nastawia wszyst w zakr
dat*/
Usuwa wszyst w zakr dat*)
* Wyświetlany tekst różni się, zależnie od trybu oglądania.
Dodaje znak zlecenia drukowania do obrazu na „Memory Stick
Duo”, który chcesz wydrukować.
(
Ten obraz/
Wiele obrazów/
Nastawia wszyst w zakr
dat*/
Usuwa wszyst w zakr dat*)
* Wyświetlany tekst różni się, zależnie od trybu oglądania.
(Druk)
Drukuje obrazy przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge.
(
Ten obraz/
Wiele obrazów/
Wszyst obr w zakresie
dat*)
* Wyświetlany tekst różni się, zależnie od trybu oglądania.
(Obróć)
Obraca zdjęcie.
(Nastawienia
głośności)
Nastawia głośność.
Zmiana ustawień aparatu
51
Używanie funkcji w trybie autoprogramu
Możesz zmienić sposób ogniskowania, tryb pomiaru, ISO i ustawienia EV, gdy
opcja [Tryb NAGR] jest nastawiona na
(Autoprogram).
Opcja
(Ostrość)
52
Opis
Zmienia metodę ogniskowania.
(
Multi AF/
Centr AF/
nieskończoność)
(Tryb pomiaru)
Mierzy obszar pomiaru.
(
Wielopunktowy/
(ISO)
Nastawia czułość ISO.
(ISO AUTO/ISO80 do ISO3200)
(EV)
Reguluje ekspozycję
(–2,0EV do +2,0EV)
Punktowy AF/1,0m/3,0m/7,0m/
Centralny/
Punktowy)
Inne
Przegląd „Podręcznik aparatu Cyber-shot”
„Podręcznik aparatu Cyber-shot”, który szczegółowo objaśnia jak używać
aparatu, znajduje się na płycie CD-ROM (w zestawie). Znajdziesz tam dokładne
instrukcje dotyczące licznych funkcji aparatu.
x Dla użytkowników systemu Windows
1
Włącz komputer i włóż CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
2
Kliknij „Cyber-shot Handbook”.
3
Uruchom „Podręcznik aparatu Cyber-shot” ze skrótu na
pulpicie.
„Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych”, który zawiera
informacje dotyczące wyposażenia
aparatu, zostaje zainstalowany
jednocześnie.
x Dla użytkowników systemu Macintosh
Włącz komputer i włóż CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
2
Wibierz katalog [Handbook] i skopiuj znajdujący się w
katalogu [PL] „Handbook.pdf” do komputera.
3
Po zakończeniu kopiowania podwójnie kliknij
„Handbook.pdf”.
Inne
1
53
Lista ikon wyświetlanych na ekranie
Ikony są wyświetlane na ekranie, aby wskazywać status aparatu.
Możesz wybrać ustawienia wyświetlenia, dotykając wskaźnika
stronie ekranu na dole (str. 45).
Podczas fotografowania
po prawej
A
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu akumulatora
Rozmiar obrazu
Połączenie PictBridge
Wskaźnik czułości
wykrywania uśmiechu
• W trybie
(Łatwe fotografowanie)
liczba ikon jest ograniczona.
Podczas nagrywania filmów
Wskaźnik skali zbliżenia
Tryb oglądania
Filtrowanie przez twarze
Eksport PMB
Ulubione
Znak udostępniania
Ochrona
Podczas odtwarzania
Ikona polecenia wydruku
(DPOF)
Zoom odtwarzania
B
Wyświetlenie
Wskaźnik
SteadyShot
Katalog do zapisu
Katalog odtwarzania
96
54
Liczba zdjęć, które
można zarejestrować
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wyświetlenie
Wskaźnik
8/8
Numer obrazu/Ilość
obrazów zapisanych w
wybranym katalogu
GŁOŚ
Głośność
C:32:00
Wyświetlenie
samodiagnostyki
00:25:05
Dostępny czas
nagrywania (godz:min:s)
Histogram
• Pojawia się
Nośniki nagrywania/
odtwarzania („Memory
Stick Duo”, pamięć
wewnętrzna)
Połączenie PictBridge
, gdy
wyłączone jest
wyświetlenie
histogramu.
D
Zmiana katalogu
Wyświetlenie
Wskaźnik
Rozpoznanie sceny
z
Blokada AE/AF
Wolna migawka NR
Redukcja czerwonych
oczu
Moc błysku
Ładowanie lampy
błyskowej
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
ISO400
Liczba ISO
+2.0EV
Wartość ekspozycji
Tryb pomiaru
Tryb nagrywania
Lampa błyskowa
Wykrywanie twarzy
Balans bieli
Tryb pomiaru światła
Ostrość
Wspomaganie AF
Ogniskowanie makro/z
bliska
• Wyświetlane gdy
Ostrzeżenie o wibracji
Wskaźnik dotykowy AF
[Konfiguracja
wyświetlenia] jest
nastawiona na [Tylko
obraz].
Osłona
Balans bieli
Tryb lampy błyskowej
• Wyświetlane gdy
Tryb koloru
[Konfiguracja
wyświetlenia] jest
nastawiona na [Tylko
obraz].
C
Wyświetlenie
Wskaźnik
NAGR.
Gotowy
Nagrywanie filmu/Stan
gotowości filmu
0:12
Czas nagrywania (min:s)
N
Odtwarzanie
Inne
Ramka pola AF
Pasek odtwarzania
Samowyzwalacz
DRO
Plik zarządzania pełny
0:00:12
Licznik
101-0012
Numer katalogu/pliku
2008 1 1
9:30 AM
Data/godzina nagrania
wyświetlonego zdjęcia
55
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, spróbuj poniższych rozwiązań.
1 Sprawdzić pozycje poniżej i zobaczyć w „Podręcznik aparatu
Cyber-shot” (PDF).
Jeżeli na ekranie pojawi się kod, na przykład „C/E:ss:ss”, zobaczyć w
„Podręcznik aparatu Cyber-shot”.
2 Wyjąć akumulator, poczekać przez około minutę, włożyć ponownie
akumulator i włączyć zasilanie.
3 Zinicjalizować nastawienia (str. 48).
4 Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Podczas naprawy aparatów posiadających pamięć wewnętrzną lub funkcję plików
muzycznych, minimalna ilość danych w aparacie może zostać sprawdzona w razie
konieczności, aby zweryfikować i usunąć symptomy usterki. Sony nie wykona
kopii, ani nie zapisze żadnych z tych danych.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Włóż akumulator prawidłowo, naciskając dźwignię wysuwania akumulatora (str. 12).
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć
trochę czasu.
• Włóż akumulator prawidłowo (str. 12).
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator (str. 10).
• Akumulator jest martwy. Wymień na nowy.
• Stosować zalecany akumulator.
Zasilanie nagle wyłącza się.
• Jeśli zasilanie jest włączone i w ciągu około 3 minut nie zostanie wykonana żadna
czynność, aby zapobiec zużyciu akumulatora aparat automatycznie wyłącza się.
Ponownie włącz aparat (str. 15).
• Akumulator jest martwy. Wymień na nowy.
56
Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.
• Energia akumulatora zostaje szybko zużyta w następujących przypadkach:
– Gdy używasz aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.
– Gdy często używasz lampy błyskowej i zoomu.
– Gdy często włączasz i wyłączasz zasilanie.
– Gdy [Jasność] w
(wyświetlenie ekranu) jest nastawiona na [Jasny].
• Powstała rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem pozostałej mocy, a aktualnie pozostałą
energią akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po czym naładuj go,
aby skorygować wskazanie.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator (str. 10).
• Akumulator jest martwy. Wymień na nowy.
Nie można naładować akumulatora, gdy znajduje się wewnątrz aparatu.
• Nie można naładować akumulatora używając zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
Użyj ładowarki (w zestawie) do ładowania akumulatora.
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów
Nie można nagrywać obrazów.
• Sprawdź wolną pojemność pamięci wewnętrznej lub karty „Memory Stick Duo”
(strony 25, 28). Jeżeli jest pełna, wykonać jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (str. 35).
– Zmień kartę „Memory Stick Duo”.
• Nie można nagrywać obrazów gdy lampa błyskowa się ładuje.
• Gdy robisz zdjęcie, nastaw inny tryb pracy niż
(Film).
• Gdy nagrywasz filmy, nastaw tryb pracy na
(Film).
• Podczas nagrywania filmów rozmiar obrazu jest ustawiony na [640(Wys.jakość)].
Wykonać jedną z następujących czynności:
– Ustaw rozmiar obrazu inny niż [640(Wys.jakość)].
– Nagraj obrazy w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick PRO Duo”.
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• Występuje rozproszenie światła w obiektywie i na obrazie pojawiają się białe, czarne,
czerwone, purpurowe lub inne smugi. Nie oznacza to uszkodzenia.
Oglądanie zdjęć
• Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) (str. 17).
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze.
• Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy
Inne
Nie można odtwarzać obrazów.
poddane obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.
• Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB.
• Odtwarzanie niektórych zdjęć zapisanych na karcie „Memory Stick Duo”, a
wykonanych innymi aparatami może nie być możliwe. Odtwarzaj takie obrazy w
widoku katalogu (str. 33).
• Przyczyną jest skopiowanie obrazów z komputera na kartę „Memory Stick Duo” bez
użycia programu „PMB”. Odtwarzaj takie obrazy w widoku katalogu (str. 33).
57
Zalecenia eksploatacyjne
Nie używać/przechowywać
aparatu w następujących
miejscach
• W bardo gorącym, zimnym lub wilgotnym
miejscu
W miejscach takich, jak zaparkowany na
słońcu samochód korpus aparatu może
się zdeformować, co może być przyczyną
awarii.
• Pod bezpośrednim działaniem światła
słonecznego lub w pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może się odbarwić lub
zdeformować, co może być przyczyną
awarii.
• W miejscu narażonym na kołyszące
wstrząsy
• W pobliżu silnego pola magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub
zapylonych
Należy uważać, aby piasek lub kurz nie
dostały się do aparatu. Może to
spowodować awarię, w niektórych
przypadkach nieusuwalną.
O przenoszeniu
Nie należy siadać na krześle itp., mając
aparat w tylnej kieszeni spodni lub
spódnicy, ponieważ może to spowodować
awarię lub uszkodzenie aparatu.
O czyszczeniu
Czyszczenie ekranu LCD
Wytrzeć powierzchnię ekranu, używając
zestawu czyszczącego LCD (brak w
zestawie), aby usunąć odciski palców, kurz
itp.
Czyszczenie obiektywu
Aby usunąć odciski palców, kurz itp.,
wytrzeć obiektyw miękką szmatką.
Czyszczenie powierzchni aparatu
58
Powierzchnię aparatu czyścić miękką
szmatką, lekko zwilżoną w wodzie, a
następnie wytrzeć suchą. Aby zapobiec
uszkodzeniu wykończenia lub obudowy:
– Nie narażaj aparatu na kontakt z takimi
chemicznymi produktami jak
rozcieńczalnik, benzyna, alkohol,
ściereczki jednorazowe, środki przeciw
owadom, środki przeciwsłoneczne lub
środki owadobójcze.
– Nie dotykaj aparatu ręką, na której
znajduje się jeden z powyższych
produktów.
– Nie należy zostawiać aparatu w
długotrwałym kontakcie z gumą lub
winylem.
O temperaturze pracy
Aparat jest przeznaczony do użytku w
zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Fotografowanie w skrajnie zimnych lub
gorących miejscach, w temperaturze poza
wymienionym zakresem jest niezalecane.
O kondensacji wilgoci
Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto z
zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może
się skondensować wewnątrz lub na
obudowie aparatu. Skondensowanie
wilgoci może spowodować awarię aparatu.
Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci
Wyłączyć aparat i poczekać około godzinę
aż wilgoć odparuje. Próbując zrobić zdjęcie
zawilgoconym obiektywem, nie można
uzyskać ostrych zdjęć.
Środki ostrożności przy
pozbywaniu się aparatu
Sformatowanie aparatu nie usuwa
całkowicie wszystkich danych z pamięci
wewnętrznej. Dlatego podczas pozbywania
się aparatu zalecane jest jego fizyczne
zniszczenie.
O wewnętrznym akumulatorze
rezerwowym
Ten aparat posiada wewnętrzny,
wbudowany akumulator, podtrzymujący
datę, czas i inne ustawienia, niezależnie od
tego, czy zasilanie jest włączone czy
wyłączone.
Akumulator ten jest stale ładowany, jeśli
tylko aparat jest używany. Jednakże jeśli
aparat jest włączany tylko na krótko,
akumulator stopniowo rozładowuje się, a
jeśli w ciągu miesiąca aparat nie jest
używany wcale, rozładowuje się całkowicie.
W takim przypadku przed użyciem aparatu
akumulator należy naładować.
Jednak nawet gdy ten akumulator nie jest
naładowany, można nadal używać aparat,
ale data i czas nie zostaną pokazane.
Metoda ładowania wewnętrznego
akumulatora rezerwowego
Włóż do aparatu w pełni naładowane
akumulatory i pozostaw aparat na co
najmniej 24 godziny z wyłączonym
zasilaniem.
Inne
59
Dane techniczne
Aparat
[System]
Przetwornik obrazu: Kolorowy CCD 7,7 mm
(typ 1/2,3), Filtr barw podstawowych
Całkowita liczba pikseli aparatu: Około 10,3
Megapikseli
Efektywna liczba pikseli aparatu: Około 10,1
Megapikseli
Obiektyw: Carl Zeiss Obiektyw Vario-Tessar
4× zoom
f = 6,18 – 24,7 mm (35 – 140 mm (w
przeliczeniu dla filmu 35 mm))
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Kontrola ekspozycji: Ekspozycja
automatyczna, Wybór sceny (11 trybów)
Balans bieli: Automatyczny, Światło dzienne,
Pochmurnie, Światło jarzeniowe 1,2,3,
Światło żarowe, Lampa błyskowa
Podwodny balans bieli: Automatyczny,
Podwodny 1,2, Lampa błyskowa
Format plików (zgodny z DCF):
Zdjęcia: Zgodny z Exif Ver. 2.21 JPEG,
współpracuje z DPOF
Filmy: Zgodny z MPEG1 (Monofoniczny)
Nośnik danych: Pamięć wewnętrzna
(około 4 GB*), „Memory Stick Duo”
* W przypadku mierzenia pojemności nośnika
1GB jest równy 1 miliardowi bajtów,
z których część jest używana do zarządzania
systemem i/lub przez pliki aplikacji.
Pojemność, która jest dostępna dla
użytkownika, to około 3,71GB.
Lampa błyskowa: Zasięg błysku (Czułość ISO
(Zalecany indeks ekspozycji) nastawiona
na Auto):
Około 0,08 do 4,3 m (W)/około 0,5 do
3,4 m (T)
[Złącze wejścia i wyjścia]
Złącze uniwersalne: Wyjście wideo
Wyjście audio (Monofoniczne)
Połączenie USB
Połączenie USB: Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0)
[Ekran LCD]
Panel LCD: Szeroki (16:9), 8,8 cm (typ 3,5),
matryca TFT
Całkowita ilość punktów: 921 600 (1920 × 480)
punktów
60
[Zasilanie, dane ogólne]
Zasilanie: Akumulator NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (brak w zestawie), 3,6 V
Zasilacz sieciowy AC-LS5K (brak w
zestawie), 4,2 V
Pobór mocy (podczas fotografowania): 1,2 W
Temperatura pracy: od 0 do 40°C
Temperatura przechowywania: od –20 do
+60°C
Wymiary: 95,0 × 58,4 × 16,4 mm (szer./wys./
głęb., z wyjątkiem elementów
wystających)
Ciężar (włącznie z akumulatorem NP-BD1,
paskiem itp.): Około 160 g
Mikrofon: Monofoniczny
Głośnik: Monofoniczny
Exif Print: Zgodny
PRINT Image Matching III: Zgodny
PictBridge: Zgodny
[Hasło]
Hasło zwalniające: 7669
Ładowarka akumulatora BC-CSD
Zasilanie: Prąd zmienny 100 V do 240 V, 50/
60 Hz, 2,2 W
Napięcie wyjścia: Prąd stały 4,2 V, 0,33 A
Temperatura pracy: od 0 do 40°C
Temperatura przechowywania: od –20 do
+60°C
Wymiary: Około 62 × 24 × 91 mm (szer./wys./
głęb.)
Ciężar: Około 75 g
Akumulator NP-BD1
Używane ogniwo: Ogniwo litowe
Napięcie maksymalne: Prąd stały 4,2 V
Napięcie nominalne: Prąd stały 3,6 V
Pojemność: 2,4 Wh (680 mAh)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Znaki towarowe
• Następujące znaki są znakami
towarowymi Sony Corporation.
, „Cyber-shot”, „Memory
Stick”,
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”,
,
„PhotoTV HD”, „Info LITHIUM”
• Microsoft, Windows, DirectX i Windows
Vista są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Macintosh i Mac OS są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Apple Inc.
• Intel, MMX i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Intel Corporation.
• Adobe i Reader są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• Ponadto używane w instrukcji nazwy
systemów i produktów są zwykle znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich twórców lub
producentów. Jednakże w niniejszej
instrukcji symbole ™ i® nie są zawsze
używane.
Inne
61
Česky
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
[ Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít k požáru
nebo zranění.
Nevystavujte akumulátory nadměrnému
teplu, jako např. slunečnímu záření, ohni a
podobně.
Pro zákazníky v Evropě
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená ve směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
[ Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických
frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto
přístroje.
[ Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání), restartujte
aplikaci a znovu připojte komunikační kabel
(kabel USB apod.).
2
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být odložen
do sběrného místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením
této instrukce zabráníte negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nákladním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete
zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte, prosím, místní orgány státní
správy, místní firmu zabezpečující likvidaci
a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste
výrobek zakoupili.
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii a
dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na
jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou
tímto označením by se nemělo nakládat jako s
běžným domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými
bateriemi pomůžete zabránit možným
negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, k nímž by mohlo docházet v
případech nevhodného zacházení s
vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti,
funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé
spojení s vloženou baterií, je třeba, aby
takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze
kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobek, který je na konci své
životnosti na místo, jenž je určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na
příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, firmu zabezpečující místní
odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde
jste výrobek zakoupili.
[ Upozornění pro zákazníky v
zemích, na které se vztahují
směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným
zástupcem pro EMC a bezpečnost produktů je
společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. S otázkami týkajícími se servisu či
záruky se obracejte na adresy uvedené ve
zvláštních servisních či záručních
dokumentech.
CZ
3
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu .......................................................... 6
Začátek ......................................................................................... 7
Kontrola přiloženého příslušenství............................................................. 7
Popis součástí ........................................................................................... 8
Nabíjení bloku akumulátorů ....................................................................... 9
Vkládání bloku akumulátorů .................................................................... 11
Nastavení hodin ....................................................................................... 14
Nahrávání/prohlížení snímků
............................ 15
Fotografování........................................................................................... 15
Prohlížení snímků..................................................................................... 16
Ukládání snímků ...................................................................................... 17
Využívání funkcí
............................................................................. 18
Detekce úsměvů a automatické snímání (snímání úsměvu) .................... 18
Automatická detekce podmínek snímání (Rozpoznání scény) ................ 19
Snímání blízkých objektů (Makro/ostření na blízké objekty) .................... 20
Použití samospouště ............................................................................... 20
Výběr režimu blesku ................................................................................ 21
Ostření na specifický bod v rámečku ...................................................... 22
Zaostření na obličej (Detekce obličejů) .................................................... 22
Výběr velikosti snímku podle použití ....................................................... 23
Používání režimu snímání vhodného pro danou scénu (Volba scény)..... 25
Pořizování videoklipu ............................................................................... 26
Zobrazení minimálního množství indikátorů (Snadné fotografování) ....... 27
4
Používání funkcí prohlížení
..................................................... 28
Prohlížení zvětšeného snímku (transfokátor přehrávání) ......................... 28
Zobrazení snímků přes celý displej (Širokoúhlé) ..................................... 28
Otočení vertikálně orientovaného snímku
(dočasně otočené zobrazení) .................................................................. 29
Prohlížení snímků s hudbou (Prezentace) ............................................... 29
Prohlížení snímků při zobrazení sešitu .................................................... 30
Hledání snímku (přehled snímků) ............................................................ 31
Výběr formátu zobrazení (Režim prohlížení) ............................................ 31
Mazání snímků
............................................................................... 33
Vymazání aktuálně zobrazeného snímku ................................................ 33
Mazání více snímků ................................................................................. 33
Mazání všech snímků (Formát.)............................................................... 34
Připojování k dalším zařízením
............................................ 35
Prohlížení snímků na televizoru ............................................................... 35
Tisk statických snímků ............................................................................ 36
Používání fotoaparátu s počítačem......................................................... 38
Změna nastavení fotoaparátu
............................................... 43
Změna zobrazení na displeji.................................................................... 43
Nastavení uzamčení heslem pro vnitřní paměť ....................................... 44
Použití obrazovky HOME ........................................................................ 45
Používání položek MENU ........................................................................ 47
Používání funkcí v režimu automatický program..................................... 50
Ostatní
................................................................................................. 51
Prohlížení příručky „Příručka k produktu Cyber-shot“ ............................ 51
Seznam ikon zobrazených na displeji ..................................................... 52
Odstranění problémů............................................................................... 54
Upozornění .............................................................................................. 56
Specifikace .............................................................................................. 57
5
x Poznámky k používání fotoaparátu
Zálohování vnitřní paměti a karty
„Memory Stick Duo“
Dokud svítí kontrolka přístupu,
nevypínejte fotoaparát, nevyjímejte
akumulátor ani kartu „Memory Stick
Duo“. Jinak by mohlo dojít k poškození
dat vnitřní paměti nebo karty „Memory
Stick Duo“. Svoje data chraňte vytvářením
záložních kopií.
Správa souborů
Když do fotoaparátu vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ bez souboru správy
snímků a zapnete napájení, část kapacity
karty „Memory Stick Duo“ se využije
k vytvoření souboru správy snímků
automaticky. Chvíli může trvat, než bude
možné vykonávat další činnost.
Poznámky k nahrávání/přehrávání
• Než začnete fotografovat, vyzkoušejte si
práci s fotoaparátem a ověřte si, že
pracuje správně.
• Fotoaparát není prachotěsný, není odolný
vůči postříkání ani není vodotěsný. Před
použitím fotoaparátu si přečtěte
„Upozornění“ (str. 56).
• Nevystavujte fotoaparát působení vody.
Pokud se dovnitř fotoaparátu dostane
voda, může dojít k poškození. V
některých případech pak nelze fotoaparát
opravit.
• Nemiřte fotoaparátem do slunce ani
jiného přímého světla. Mohli byste
způsobit poruchu fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti
zdrojů silných radiových vln nebo záření.
Fotoaparát by pak nemusel správně
nahrávat nebo přehrávat snímky.
• Používání fotoaparátu v prašném nebo
písečném prostředí může způsobit
poškození.
• Jestliže dochází ke kondenzaci par, před
použitím fotoaparátu ji odstraňte
(str. 56).
• Nevystavujte fotoaparát otřesům a
úderům. Může to způsobit vadnou funkci
a nebude třeba možné nahrávat snímky.
Dále to může mít za následek
nepoužitelné nahrávací médium nebo
poškozená data snímků.
6
• Před použitím očistěte blesk. Teplo
vznikající při činnosti blesku může
způsobit zbarvení nečistot na povrchu
okénka blesku nebo jejich přilepení na
povrch, čímž dojde k omezení
propustnosti světla.
Poznámky o LCD displeji
• LCD displej je vyroben za použití
extrémně přesné technologie, takže více
než 99,99% pixelů je funkčních k
efektivnímu použití. Přesto se na LCD
displeji mohou objevovat nepatrné černé
a nebo jasné tečky (bílé, červené, modré
nebo zelené). Tyto tečky vznikají běžně
ve výrobě a nijak neovlivňují nahrávání.
• Pokud dojde k postříkání LCD displeje
vodou nebo jinou tekutinou, okamžitě
displej otřete měkkým hadříkem. Pokud
ponecháte povrch LCD displeje mokrý,
může dojít ke zhoršení kvality a závadě.
Kompatibilita dat snímků
• Fotoaparát splňuje univerzální zásady
standardů DCF (Design rule for Camera
File system) zavedené společností JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Sony nezaručuje, že fotoaparát bude
přehrávat snímky nahrané nebo upravené
jiným vybavením ani že bude možno
přehrávat snímky pořízené tímto
fotoaparátem na jiném vybavení.
Varování k autorským právům
Televizní programy, filmy, videokazety a
další materiály mohou být chráněny
autorskými právy. Neautorizované
nahrávání takových materiálů může být v
rozporu s ustanoveními zákonů na ochranu
autorských práv.
Za poškozený obsah nebo selhání
při nahrávání se neposkytuje
žádná náhrada
Sony nemůže poskytovat žádnou náhradu
za selhání při nahrávání nebo poškození
nahraného obsahu způsobené vadnou
funkcí fotoaparátu nebo nahrávacích médií
atd.
Začátek
Kontrola přiloženého příslušenství
• Nabíječka akumulátorů BC-CSD (1)
• CD-ROM (1)
– Aplikační software Cyber-shot
– „Příručka k produktu Cyber-shot“
– „Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“
• Návod k obsluze (tato příručka) (1)
• Napájecí kabel (1) (v USA a Kanadě
není přiložen)
x Používání řemínku na
zápěstí
Očko
• Nabíjecí blok akumulátoru NP-BD1 (1)/
Začátek
Připevněte řemínek a protáhněte jím
ruku. Zabráníte tím poškození
fotoaparátu v důsledku pádu.
Schránka na akumulátor (1)
x Používání dotykového pera
• Dotykové pero (1)
Dotykové pero se používá pro ovládání
dotykového panelu. Je připevněno
k pásku na zápěstí.
• Kabel USB, A/V pro víceúčelový
konektor (1)
Poznámka
• Fotoaparát nepřenášejte pomocí
dotykového pera. Fotoaparát by mohl
spadnout.
• Pásek na zápěstí (1)
• Destička stanice G (1)
Destička stanice se používá pro
připevnění fotoaparátu ke Cyber-shot
station (nepřiložen).
7
Popis součástí
A Páčka transfokátoru (W/T)
B Tlačítko spouště
C Mikrofon
D Tlačítko POWER
Začátek
E Kontrolka POWER
F Blesk
G Kontrolka samospouště/Kontrolka
snímání úsměvu/Iluminátor AF
H Objektiv
I Kryt objektivu
J LCD displej/Dotykový panel
K Tlačítko
(přehrávání)
L Očko na řemínek k zápěstí
M Reproduktor
N Kryt bloku akumulátorů/karty
„Memory Stick Duo“
O Závit stativu
Spodní strana
• Používejte stativ se šroubem kratším než
5,5 mm. Jinak nebude možno fotoaparát
pevně připevnit a může dojít k poškození.
P Páčka k vysunutí akumulátoru
Q Kontrolka přístupu
R Slot pro „Memory Stick Duo“
S Slot k vložení akumulátoru
T Víceúčelový konektor
8
Nabíjení bloku akumulátorů
blok akumulátorů
1 Vložte
do nabíječky.
•
Blok akumulátorů lze nabíjet,
i když není zcela vybitý.
nabíječku
2 Připojte
k síti.
Pro zákazníky v USA a Kanadě
Začátek
Blok
akumulátorů
Zástrčka
Pokud pokračujete v nabíjení
bloku akumulátorů po více
než jednu hodinu poté, co
kontrolka CHARGE zhasne,
nabíjení bude trvat trošku
déle (plné nabití).
Kontrolka CHARGE
Rozsvíceno: Nabíjení
Vyp.: Nabíjení dokončeno
(normální nabíjení)
Kontrolka CHARGE
Pro zákazníky v jiných zemích nebo
oblastech než v USA a Kanadě
Napájecí kabel
Kontrolka CHARGE
3 Když je nabíjení dokončeno, odpojte nabíječku.
9
x Nabíjecí doba
Plná nabíjecí doba
Normální nabíjecí doba
Zhruba 220 min.
Zhruba 160 min.
Poznámky
• Výše uvedená tabulka uvádí dobu požadovanou pro plné nabití vybitého bloku
Začátek
akumulátoru při teplotě 25°C. Nabíjení může trvat i déle, to závisí na podmínkách
používání a okolnostech.
• Připojte nabíječku k nejbližší síťové zásuvce.
• Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od zdroje
střídavého napětí, dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání napáječky
akumulátorů k jakýmkoliv potížím, ihned přerušte napájení přístroje – zástrčku ihned
odpojte od síťové zásuvky.
• Po skončeném nabíjení odpojte napájecí kabel ze zásuvky a blok akumulátorů vyjměte z
nabíječky.
• Určeno k použití s kompatibilními akumulátory Sony.
x Životnost akumulátoru a počet snímků, které lze nahrát nebo
prohlížet
Doba provozu bloku
akumulátorů (min.)
Počet snímků
Pořizování statických
obrázků
Zhruba 100
Zhruba 200
Prohlížení fotografií
Zhruba 210
Zhruba 4200
• Způsob měření je založen na standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Poznámka
• Životnost akumulátoru a počet snímků se může lišit podle nastavení fotoaparátu.
zPoužívání fotoaparátu v zahraničí
Fotoaparát, nabíječku (přiložen) a adaptér AC AC-LS5K (nepřiložen) můžete používat
ve všech zemích a regionech, kde je střídavé napětí v síti v rozmezí 100 V až 240 V
s frekvencí 50/60 Hz.
Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník). Může to způsobit
poruchu.
10
Vkládání bloku akumulátorů
1 Otevřete kryt.
Srovnejte značku v na akumulátoru
s páčkou pro vysunutí akumulátoru
a pak vložte blok akumulátorů za
současného stisknutí páčky ve směru
šipky.
Začátek
2 Vložte blok akumulátorů.
3 Zavřete kryt.
11
x Kontrola zbývající kapacity
akumulátoru
x Nahrávání na kartu
„Memory Stick Duo“
V levém horním rohu LCD displeje se
objeví indikátor zbývající kapacity.
Když je vložena karta „Memory Stick
Duo“, můžete na ni nahrávat snímky
a také je na ní přehrávat.
Vysoká
Nízká
Do vnitřní paměti nelze nahrávat
snímky ani je na ní přehrávat.
Poznámky
Začátek
Kartu „Memory
Stick Duo“
vkládejte tak,
aby strana s
konektory
směřovala k
objektivu, a
zasuňte, až
zaklapne.
• Trvá asi minutu, než se objeví správný
indikátor zbývající kapacity.
• Indikátor zbývající kapacity nemusí za
jistých okolností ukazovat správně.
• Pokud používáte blok akumulátorů NPFD1 (nepřiložen), objeví se za
indikátorem zbývající kapacity minuty.
• Kapacita akumulátoru se snižuje časem a
opakovaným používáním. Když se
provozní doba jednoho nabití značně
zkrátí, je blok akumulátorů třeba
vyměnit. Zakupte nový blok
akumulátorů.
Pro vyjmutí karty „Memory Stick
Duo“ na ni jednou zatlačte.
„Memory Stick Duo“
x Vyjmutí bloku akumulátorů
Páčka k vysunutí
akumulátoru
Kontrolka přístupu
Vysuňte páčku pro
vysunutí akumulátoru.
Dávejte pozor, abyste blok
akumulátorů neupustili.
Poznámka
• Nikdy nevyjímejte blok akumulátorů/
„Memory Stick Duo“ (nepřiložen), když
svítí kontrolka přístupu. Mohlo by dojít k
poškození dat.
x Nahrávání do vnitřní paměti
Fotoaparát má přibližně 4 GB vnitřní
paměti, což umožňuje nahrávat a
přehrávat velké množství snímků i
bez vložené karty „Memory Stick
Duo“ (nepřiložen).
12
S fotoaparátem můžete také použít kartu
„Memory Stick PRO Duo“ nebo „Memory
Stick PRO-HG Duo“.
Podrobnosti o počtu snímků, které lze
nahrát, a o době snímání viz strany 24, 27.
Jiné typy karet „Memory Stick“ nebo
paměťová karta nejsou s fotoaparátem
kompatibilní.
„Memory Stick“
S fotoaparátem nelze používat kartu
„Memory Stick“.
x Kopírování snímků mezi
nahrávacími médii
Začátek
Mezi vnitřní pamětí a kartou
„Memory Stick Duo“ vloženou ve
fotoaparátu nelze přenášet snímky.
K přenesení snímků do počítače
použijte aplikaci „PMB“ na disku
CD-ROM (přiložen) a pak vyberte
nahrávací médium, na které snímky
uložíte.
Podrobnosti viz „PMB Guide“ po
instalaci „PMB“ (str. 39).
13
Nastavení hodin
1 Sesuňte kryt objektivu.
Tlačítko POWER
Fotoaparát se zapne.
• Fotoaparát lze také zapnout
stisknutím tlačítka POWER.
• Chvíli trvá, než se napájení zahájí
a lze pracovat.
Začátek
Kryt
objektivu
se
2 Dotkněte
požadovaného formátu
zobrazení data a pak se
dotkněte .
se každé
3 Dotkněte
položky, pak se dotkněte
v/V pro nastavení
číselné hodnoty.
•
Půlnoc je zobrazena jako
12:00 AM a poledne jako
12:00 PM.
4 Dotkněte se [OK].
Poznámky
• Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ z
disku CD-ROM (přiložen) můžete tisknout nebo uložit snímky s datem.
• Pokud je fotoaparát zapnut, ale nepracujete s ním po dobu asi tří minut, automaticky se
vypne (funkce automatického vypnutí).
x Opětovné nastavení data a času
14
Dotkněte se
t
(Nastav.) t [Nastavení hodin] (str. 46).
Nahrávání/prohlížení snímků
Fotografování
1 Sesuňte kryt objektivu.
Fotoaparát se zapne.
Kryt objektivu
Páčku transfokátoru (W/T)
na obrázku.
• Pro přiblížení posuňte
páčku transfokátoru
(W/T) do polohy T.
Pro návrat posuňte do
polohy W.
tlačítka
3 Stisknutím
spouště napůl
Tlačítko spouště
Značka
SteadyShot
Nahrávání/prohlížení snímků
fotoaparát
2 Držte
pevně tak, jak je to
zaostříte.
Zobrazí se
, indikující, že
SteadyShot je aktivní. Když je
obraz zaostřený, ozve se
pípnutí a rozsvítí se indikátor
z. Nejkratší vzdálenost pro
snímání je asi 8 cm (na straně
W) a 50 cm (na straně T) (od
objektivu).
Zámek
AE/AF
stiskněte
4 Zcela
tlačítko spouště.
Snímek je zaznamenán.
15
Prohlížení snímků
tlačítko
1 Stiskněte
(přehrávání).
Zobrazí se poslední pořízený snímek.
• Když snímky na kartě „Memory Stick
Duo“ nahrané jinými fotoaparáty nelze
v tomto fotoaparátu přehrávat,
prohlédněte si je v [Přehled složek]
(str. 31).
Nahrávání/prohlížení snímků
Tlačítko
x Výběr následujícího/
předchozího snímku
Dotkněte se
(následující)/
(předchozí) na displeji.
x Vymazání snímku
Dotkněte se (Vymazat) a pak se
dotkněte [OK].
x Návrat ke snímání
Zpola stiskněte tlačítko spouště.
x Vypnutí fotoaparátu
Zavřete kryt objektivu.
•Fotoaparát můžete také vypnout stisknutím tlačítka POWER.
16
(Přehrávání)
Ukládání snímků
Fotoaparát má přibližně 4GB vnitřní paměti, kam lze uložit velké množství
snímků. Snímky z počítače lze importovat do fotoaparátu a pak si je ve
fotoaparátu kdykoli přehrát.
snímků do
1 Export
fotoaparátu pomocí
aplikace „PMB“.
• Podrobnosti o připojení k počítači
nebo o aplikaci „PMB“ viz str. 38.
Snímky uložené ve fotoaparátu lze přehrávat pomocí funkcí prezentace a sešitu.
Velké množství snímků lze také organizovat pomocí požadovaného režimu
prohlížení a pak je snadno prohledávat.
Prezentace (str. 29)
Sešit (str. 30)
Nahrávání/prohlížení snímků
x Prohlížení uložených snímků
Režim prohlížení (str. 31)
17
Využívání funkcí
Detekce úsměvů a automatické snímání
(snímání úsměvu)
se
(Nahr.
1 Dotkněte
režim) t
(Automatické
nastav.) t
nebo
t (ikona úsměvu).
na detekci
2 Čekání
úsměvu.
Když úroveň úsměvu překročí
bod b na indikátoru, fotoaparát
pořídí snímek automaticky. Když
se opět dotknete
(ikona
úsměvu), ukončí se činnost
snímání úsměvu.
• Když při snímání úsměvu
stisknete tlačítko spouště,
fotoaparát nahraje snímek v
automatickém nastavení, a pak
se vrátí do režimu snímání
úsměvu.
Rámeček detekce obličeje
Indikátor citlivosti detekce úsměvu
zRady pro lepší snímání úsměvů
1 Nezakrývejte si oči ofinou.
2 Snažte se nastavit obličej před
fotoaparát a zůstat ve stejné poloze.
Detekce je pravděpodobnější při
zúžených očích.
3 Úsměv by měl být zřetelný a ústa
mírně otevřená. Je snazší detekovat
úsměv, když jsou vidět zuby.
18
Automatická detekce podmínek snímání
(Rozpoznání scény)
Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání a pak pořídí snímek.
se
1 Dotkněte
režim) t
nastav.) t
(Nahr.
(Automatické
nebo
.
se
t
(Rozpoznání scény) t
2 Dotkněte
požadovaného režimu t
.
Využívání funkcí
(Vyp.): Nepoužívá rozpoznání scény.
(Auto): Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení
a pořídí snímek.
(Pokročilý): Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální
nastavení a pořídí snímek.
Když fotoaparát rozpozná (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(soumrak se stativem), (protisvětlo) nebo
(portrét v protisvětle), pořídí
další snímek. Když fotoaparát rozpozná
(portrét), aktivuje se redukce
zavřených očí.
Poznámka
• Rozpoznání scény nepracuje v režimu
(Makro zapnuto),
(Lze ostřit na blízké
objekty) nebo série.
zKdyž fotoaparát rozpozná scénu
Když fotoaparát rozpozná scénu.
Objeví se
(Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(soumrak se stativem),
(protisvětlo),
(portrét v protisvětle),
(Krajina),
(Makro)
nebo
(portrét).
Když fotoaparát nerozpozná scénu, snímek se
zaznamená, jako by rozpoznání scény bylo
nastaveno na [Vyp.].
Ikona Rozpoznání scény
Ikona hodnoty nastavení
19
Snímání blízkých objektů (Makro/ostření na
blízké objekty)
Můžete zaznamenávat krásné přiblížené snímky malých objektů, například hmyzu
nebo květin.
se
(Makro) t
1 Dotkněte
požadovaný režim t
.
(Auto): Fotoaparát upraví
ostření automaticky od vzdálených
až po velmi blízké objekty.
Pro většinu snímků ponechte
fotoaparát v tomto režimu.
(Makro zapnuto): Fotoaparát
upraví ostření s prioritou na velmi blízké objekty.
Při snímání velmi blízkých objektů nastavte makro na zapnuto.
(Lze ostřit na blízké objekty): Tento režim použijte při snímání na ještě
kratší vzdálenost než při snímání v režimu Makro.
Uzamčeno v poloze W: Asi 1 až 20 cm
Použití samospouště
se
1 Dotkněte
(Samospoušť) t
požadovaný režim t
.
(Vyp.): Bez použití
samospouště.
(Samospoušť 10 s): Snímání
začne s 10sekundovým
zpožděním. Pokud chcete být
také na snímku, využijte tohoto nastavení. Pro zrušení se dotkněte
.
(Samospoušť 2 s): Snímání začne s dvousekundovým zpožděním. To
zabrání rozmazání vlivem nestability při stisknutí spouště.
tlačítko spouště.
2 Stiskněte
Dokud závěrka nespustí, bliká kontrolka samospouště a zní pípání.
20
Výběr režimu blesku
se
(Blesk) t
1 Dotkněte
požadovaný režim t
.
(Automatický blesk): Bliká
při nedostatečném světle nebo
protisvětle.
(Blesk zapnut): Blesk vždy
pracuje.
(Pomalá synchro): Blesk vždy
pracuje. Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá, aby se
na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla blesku.
(Blesk vypnut): Blesk nepracuje.
Poznámky
(Blesk zapnut) nebo
(Pomalá synchro), když je rozpoznání scény
nastaveno na [Auto] nebo [Pokročilý].
• I když je blesk zapnut, nemusí vždy spustit při sérii.
Využívání funkcí
• Nelze používat
21
Ostření na specifický bod v rámečku
Ke změně pozice ostření se jednoduše dotkněte bodu v rámečku, na který chcete
zaostřit.
fotoaparátem na
1 Zamiřte
objekt, pak se dotkněte
bodu v rámečku, na který
chcete ostřit.
Před stisknutím tlačítka spouště
napůl můžete bod zaostření
změnit, kolikrát chcete.
• Pokud chcete, aby si fotoaparát
vybral bod zaostření automaticky,
dotkněte se
.
•
: Detekován obličej.
: Není detekován obličej.
Zaostření na obličej (Detekce obličejů)
Fotoaparát detekuje obličej osoby a zaostří na něj. Můžete si vybrat, na který
objekt se bude primárně ostřit.
se
t
1 Dotkněte
(Detekce obličejů) t
požadovaného režimu
t
.
(Při dotyku): Detekuje obličej
při dotyku na oblast s obličejem na
displeji.
(Auto): Vybere obličej, na
který má fotoaparát automaticky zaostřit.
(Priorita dětí): Detekuje a snímá s prioritou dětského obličeje.
(Priorita dospělých): Detekuje a snímá s prioritou na obličej dospělého.
22
Výběr velikosti snímku podle použití
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který se nahraje, když
pořídíte snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír
velkého formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát.
Vyberte velikost snímku, která vyhovuje způsobu, jakým si budete snímky
prohlížet.
t
(Velik. snímku)
1 t požadovaná
velikost
t
.
Pokyny pro použití
10M
(3648×2736)
Pro obrázky do velikosti A3+
5M
(2592×1944)
Pro obrázky do velikosti A4
3M
(2048×1536)
Pro obrázky do velikosti L/L2
VGA
(640×480)
Pro přílohy k e-mailům
3:2 (8M)
(3648×2432)
Poměr stran 3:2 jako u fotografií a
pohlednic
16:9 (7M)
(3648×2056)
K prohlížení na televizoru s
vysokým rozlišením
LCD displej
Využívání funkcí
Velikost snímku
Snímky se zobrazí v poměru
stran 4:3 nebo 3:2.
16:9 (2M)
(1920×1080)
Snímky zaplní celou obrazovku.
Poznámka
• Když tisknete snímky pořízené v poměru stran 16:9, oba okraje mohou být odříznuty.
23
x Počet snímků, které lze nahrát
Čísla v následující tabulce znamenají počet snímků, když je [Nahr. režim]
nastaven na [Normální].
(Jednotky: Snímky)
Kapacita
Velikost
Vnitřní
paměť
cca 4 GB
Karta „Memory Stick Duo“ formátovaná tímto fotoaparátem
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
988
56
118
242
493
972
1963
5M
1566
89
188
384
781
1541
3111
6324
3M
2512
144
301
617
1253
2472
4991
10140
97390
VGA
3991
24120
1385
2898
5925
12030
23730
47910
3:2(8M)
996
57
119
244
497
980
1980
4024
16:9(7M)
1048
60
126
257
523
1031
2083
4234
16:9(2M)
4020
230
483
987
2005
3955
7986
16230
Poznámky
• Počet snímků se liší podle podmínek snímání a nahrávacího média.
• Je-li počet zbývajících snímků, které lze uložit, větší než 9 999, zobrazí se indikace „>9999“.
• Když v tomto fotoaparátu přehráváte snímek pořízený jiným fotoaparátem, nemusí se
snímek zobrazit ve skutečné velikosti snímku.
• Když je ve vnitřní paměti nahráno velké množství snímků, činnost se může mírně zpomalit.
24
Používání režimu snímání vhodného pro
danou scénu (Volba scény)
režim snímání.
1 Vyberte
Pro výběr / / / / :
Dotkněte se
(Nahr. režim)
t požadovaný režim t .
Pro výběr / / / / / :
Dotkněte se
(Nahr. režim)
t
(Volba scény) t
požadovaného režimu t .
(Jídlo): Zaznamená jídlo
v přitažlivých barvách.
(Pláž): Při fotografování
moře nebo jezera se jasně
zaznamená modř vody.
(Krajina): Fotografuje se
zaostřením na vzdálený
objekt.
(Sníh): Fotografie
zasněžených scén jsou
jasnější.
(Zamlžení): Fotografuje
portréty nebo květiny s
jemnou atmosférou atd.
(Ohňostroj): Fotografuje
ohňostroje v plné kráse.
(Portrét za soumr.):
Dělá ostré snímky osob na
tmavém místě bez ztráty
noční atmosféry.
(Pod vodou): Pokud
nasadíte vodotěsné
pouzdro, fotografuje pod
vodou v přirozených
barvách.
(Soumrak): Fotografuje
noční scény bez ztráty noční
atmosféry.
Využívání funkcí
(Vysoká citlivost):
Fotografuje bez blesku i za
špatného osvětlení.
(Rychlá závěrka):
Fotografuje pohybující se
objekty na jasných místech.
Poznámka
• V některých režimech nepracuje blesk.
25
Pořizování videoklipu
se
(Nahr.
1 Dotkněte
režim) t
(Režim videa)
t
.
2 Stisknutím tlačítka spouště nadoraz začne nahrávání.
stisknutím tlačítka spouště nadoraz ukončíte
3 Opětovným
nahrávání.
x Prohlížení videoklipů
Pro výběr videoklipu, který si chcete prohlížet, stiskněte tlačítko
a dotkněte se
(následující) /
(předchozí).
Tlačítko
(přehrávání)
Činnost
Ovládání hlasitosti
B
Přehrávání
x
Zastaveni
M/m
Rychlé převíjení vpřed/vzad
x Velikost snímku
Čím větší je velikost snímku, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je počet rámců
za sekundu, tím hladší bude přehrávaný obraz.
Velikost videoklipů
26
Rámce/sekundu
Pokyny pro použití
640(Lepší) (640×480)
Zhruba 30
Pro prohlížení na televizoru (vysoká
kvalita obrazu)
640(Standard) (640×480)
Zhruba 17
Prohlížení na televizoru (standardní kvalita
obrazu)
320 (320×240)
Zhruba 8
Pro přílohy k e-mailům
x Maximální nahrávací doba
Tabulka uvádí přibližné maximální doby záznamu videoklipů. Jedná se o
celkovou dobu pro všechny soubory videoklipů. Nepřetržité snímání je možné po
dobu asi 10 minut.
(Jednotky: hodiny : minuty : sekundy)
Kapacita
Vnitřní
paměť
Karta „Memory Stick Duo“ formátovaná tímto fotoaparátem
Velikost
cca
4 GB
640(Lepší)
0:50:10
0:02:50
640(Standard)
3:00:50
0:10:20
12:03:30
0:41:30
320
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:06:00
0:12:20
0:25:00
0:49:20
1:39:40
3:22:50
0:21:40
0:44:20
1:30:10
2:58:00
5:59:20 12:10:20
1:25:20
2:57:40
6:01:00 11:52:00 23:57:30 48:41:50
Poznámky
• Nahrávací doba se může měnit podle podmínek snímání a nahrávacího média.
• Pokud používáte kartu „Memory Stick Duo“, lze videoklipy s velikostí nastavenou na
[640(Lepší)] nahrávat pouze na kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Zobrazení minimálního množství indikátorů
(Snadné fotografování)
Využívání funkcí
• Tento fotoaparát nepodporuje nahrávání ani přehrávání videoklipů ve formátu HD.
• Když je ve vnitřní paměti nahráno velké množství snímků, činnost se může mírně zpomalit.
Tento režim redukuje minimální počet nastavení a indikátory jsou lépe vidět.
se
1 Dotkněte
režim) t
(Nahr.
(Snadné
fotografování) t
.
Činnost
Změna
Samospoušť
Vyberte
(Samospoušť 10 s) nebo
(Vyp.) pomocí tlačítka
Velik. snímku
t Vyberte [Velká] nebo [Malá] v [Velik. snímku]
Blesk
t Vyberte [Auto] nebo [Vyp.] v [Blesk]
.
x Návrat k normálnímu zobrazení
Dotkněte se
(Nahr. režim) t
(Automatické nastav.) t
.
27
Používání funkcí prohlížení
Prohlížení zvětšeného snímku (transfokátor
přehrávání)
tlačítka
1 Stisknutím
(přehrávání) zobrazte
snímek a pak se dotkněte
oblasti, kterou chcete
zvětšit.
Snímek je zvětšen dvakrát a oblast,
které jste se dotkli, je ve středu.
Když je
nastaveno na [Jen
snímek], dotkněte se středu
obrazovky, a pak se dotkněte oblasti, kterou chcete zvětšit.
rozsah transfokace
2 Upravte
a polohu.
Měřítko transfokace se zvýší
pokaždé, když se dotknete
obrazovky.
/ / / : Upravuje polohu.
: Změní rozsah transfokace.
: Zapíná/vypíná / / / .
: Ruší transfokaci při
přehrávání.
Ukazuje zobrazenou oblast z celého
snímku
Zobrazení snímků přes celý displej
(Širokoúhlé)
tlačítka
1 Stisknutím
(přehrávání) zobrazte
snímek a pak se dotkněte
.
•
28
Opětovným dotykem na
ukončíte širokoúhlé zobrazení.
Otočení vertikálně orientovaného snímku
(dočasně otočené zobrazení)
tlačítka
1 Stisknutím
(přehrávání) zobrazte
snímek a pak vyberte
vertikálně orientované
snímky a dotkněte se .
•
Opětovným dotykem na
ukončíte zobrazení.
Prohlížení snímků s hudbou (Prezentace)
tlačítka
1 Stisknutím
(přehrávání) zobrazte
se [Start].
2 Dotkněte
Začne prezentace.
•
Prezentaci ukončíte dotykem na obrazovku a poté dotykem na [Ukončit].
Používání funkcí prohlížení
snímek a pak se dotkněte
(Prezentace).
zVýběr hudby na podbarvení
Na přehrávání při prezentaci lze do fotoaparátu přenést požadovaný hudební soubor z
CD nebo ze souborů MP3. Pro přenos hudebních souborů nainstalujte do počítače
„Music Transfer“ (přiložen) (str. 39) a pak se řiďte následujícími kroky.
1 Dotykem
t
(Prohlížení snímků 2) t [Hudební nástroj] t [Stáhnout
hudbu].
2 Fotoaparát připojte k počítači přes USB rozhraní.
3 Spusťte aplikaci „Music Transfer“ a pracujte s ní.
Podrobnosti o aplikaci „Music Transfer“ viz nápověda k aplikaci „Music Transfer“.
29
Prohlížení snímků při zobrazení sešitu
Fotoaparát automaticky prezentuje snímky na pozadí, které vypadá jako doma
sestavené album.
tlačítka
1 Stisknutím
(přehrávání) zobrazte
snímek a pak se dotkněte
t
(Sešit) t
.
stránku pomocí
2 Otočte
/ .
/ : Uložte snímek na
záznamové médium
: Volba pozadí
: Začátek automatického
přehrávání
Dotykem na obrazovku
automatické přehrávání ukončíte.
: Ukončit
: Návrat na přední stranu obálky
Poznámka
• Zobrazení sešitu není k dispozici, když je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek].
zVýběr způsobu ukládání
[Uložit tuto stránku]: Uloží stránku, kterou zrovna prohlížíte.
[Vybrat stránky a uložit]: Dotykem na
/
zobrazíte snímek a pak se dotkněte
snímku, který chcete uložit.
[Uložit všechny stránky sešitu]: Uloží všechny snímky ze sešitu.
Velikost snímku, který se má uložit, je 3M.
30
Hledání snímku (přehled snímků)
tlačítka
1 Stisknutím
(přehrávání) zobrazte
snímek a pak se dotkněte
(přehled snímků).
•
Pokud se dotknete
, můžete
nastavit počet snímků
zobrazených na obrazovce
přehledu na 12 nebo 20 snímků.
na tlačítka
2 Dotykem
obracíte stránky.
•
/
Pro návrat na obrazovku jednoho
snímku se dotkněte miniatury
snímku.
Umožňuje vybrat formát zobrazení pro prohlížení více snímků.
tlačítka
1 Stisknutím
(přehrávání) zobrazte
Používání funkcí prohlížení
Výběr formátu zobrazení (Režim prohlížení)
snímek, a pak se dotkněte
(přehled snímků) t
(Režim prohlížení) t
požadovaný režim.
(Přehled dat): Zobrazí snímky
podle data.
(Přehled událostí): Analyzuje data a frekvenci snímků, automaticky třídí
snímky do skupin a zobrazuje je.
(Oblíbené): Zobrazení snímků registrovaných jako oblíbené.
(Přehled složek): Zobrazuje a třídí snímky do složek.
31
x Snadné nalezení snímků k zobrazení
Při nastavení na přehled dat/přehled událostí/přehled složek:
Dotykem na
(Seznam z období),
(Seznam událostí) nebo
(Výběr
složky) snadno naleznete požadované snímky.
Seznam z období:
Zobrazí seznam snímků
pořízených ve zvoleném
období.
Seznam událostí:
Zobrazí seznam snímků
registrovaných pro
zvolenou událost.
Výběr složky: Dotykem
na [OK] zobrazíte seznam
snímků obsažených ve
zvolené složce.
Při nastavení na oblíbené: Můžete zobrazit snímky registrované jako oblíbené
rozdělené do šesti skupin.
Oblíbené: Zobrazí seznam snímků registrovaných
v daném čísle oblíbených.
Poznámka
• Když nejde přehrávat snímky nahrané jinými fotoaparáty, prohlédněte si je v [Přehled
složek].
32
Mazání snímků
Vymazání aktuálně zobrazeného snímku
1 Dotkněte se
(Vymazat) t [OK] (str. 16).
Mazání více snímků
se
1 Dotkněte
snímků) t
(přehled
(Vymazat).
snímky pro mazání.
2 Vyberte
1 Dotykem na / obraťte
Mazání snímků
stránky a pak se dotkněte
snímku, který chcete vymazat.
K vybraným snímkům bude
umístěna značka .
2 Zopakujte krok 1.
t [OK].
3 Dotkněte se
Při výběru snímků lze pomocí
přepínat mezi obrazovkou jednoho snímku a obrazovkou přehledu.
x Mazání v jednotce data, události nebo složky
t
nebo
(Vymazat) t
(Vše ve složce) t
(Všechny snímky z období),
t [OK].
(Vše z události)
33
Mazání všech snímků (Formát.)
Lze vymazat všechna data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo ve vnitřní
paměti. Pokud je vložena karta „Memory Stick Duo“, vymažou se všechna data
uložená na kartě „Memory Stick Duo“. Pokud není vložena karta „Memory Stick
Duo“, vymažou se všechna data uložená ve vnitřní paměti. Formátování
nenávratně vymaže všechna data včetně chráněných snímků.
34
1
Dotkněte se
t
(Správa paměti) t
[Paměťový nástroj] t
t [Formát.] t
.
2
Dotkněte se [OK].
Připojování k dalším zařízením
Prohlížení snímků na televizoru
1
Připojte fotoaparát k televizoru kabelem pro víceúčelový
konektor (přiložen).
Do víceúčelového konektoru
Do vstupní zdířky
audia/videa
Kabel víceúčelového konektoru
zProhlížení snímků na televizoru HD (s vysokým rozlišením)
• Snímky nahrané na fotoaparátu si můžete prohlížet, když připojíte fotoaparát
k televizoru HD (s vysokým rozlišením) pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD
(nepřiložen) nebo Cyber-shot station (nepřiložen).
• Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] v nabídce [Hlavní nastavení 2] výběrem
(Nastav.) na obrazovce HOME.
• Videoklipy nelze prohlížet ve formátu signálu [HD(1080i)]. Při prohlížení videoklipů
nastavte [COMPONENT] na [SD].
Připojování k dalším zařízením
35
Tisk statických snímků
Pokud máte tiskárnu kompatibilní s PictBridge, můžete tisknout snímky
následujícím způsobem.
Nejprve nastavte fotoaparát tak, aby umožňoval spojení USB mezi fotoaparátem
a tiskárnou.
1
Dotkněte se
t
(Nastav.) t [Hlavní
nastavení] t
t
[Spojení USB] t
t
[PictBridge] t
.
Režim USB je nastaven.
2
Připojte fotoaparát k tiskárně kabelem pro víceúčelový
konektor (přiložen).
3
Zapněte tiskárnu.
4
Dotkněte se
.
Po dokončení připojení se objeví indikátor
t
.
(Tisk) t požadovaná položka t
(Tento snímek): Vytiskne aktuálně zobrazený snímek.
(Více snímků): Dotykem na / zobrazte snímek a pak se dotkněte
snímku, který chcete tisknout.
5
36
Dotkněte se požadované položky nastavení a pak [OK].
Snímek je vytištěn.
zTisk v provozovně
Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze v provozovně poskytující fotografické služby
vytisknout přímo z fotoaparátu. Exportujte snímky na kartu „Memory Stick Duo“
pomocí „PMB“ a pak vezměte kartu „Memory Stick Duo“ do provozovny.
1 Importujte snímky do počítače (str. 40).
2 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu.
3 Vyberte snímky, které chcete exportovat, klepněte na
v horní části obrazovky t
[Cyber-shot(Album/Photo Library supported)] (Cyber-shot(knihovna Album/Foto
podporována)).
4 Vyberte [Cyber-shot(Memory Stick)] v jednotce a pak klepněte na [Export].
Podrobnosti naleznete v „PMB Guide“.
Pokud chcete zobrazit na snímcích datum, dohodněte se s obsluhou provozovny.
Připojování k dalším zařízením
37
Používání fotoaparátu s počítačem
x Používání aplikace „PMB (Picture Motion Browser)“
Nahrané snímky si můžete vychutnat lépe než kdy předtím díky aplikaci „PMB“,
která je obsažena na disku CD-ROM (přiložen).
K práci se snímky tam kromě dále uvedených funkcí naleznete ještě spoustu
dalších. Podrobnosti naleznete v „PMB Guide“.
Import do
počítače
Kalendář
Prohlížení snímků v kalendáři.
Tisk
Tisk snímků se
značkou data.
DVD
Tvorba datového disku
pomocí vypalovací jednotky
CD nebo DVD.
Zpracovatelé
digitálních médií
Odeslání snímků
zpracovatelům digitálních
médií.
Export do
fotoaparátu
x Využívání aplikace „PMB Portable“
Fotoaparát má zabudovanou aplikaci „PMB Portable“, která umožňuje
jednoduché odesílání snímků zpracovatelům digitálních médií. Pomocí této
aplikace můžete také odesílat snímky z počítače, který nemá aplikaci „PMB“
nainstalovanou. Podrobnosti viz nápověda k aplikaci „PMB Portable“.
Poznámka
38
• Aplikace „PMB“ a „PMB Portable“ nejsou kompatibilní s počítači Macintosh.
x Instalace aplikace „PMB“ (přiložen)
Aplikaci (přiložen) lze instalovat následujícím postupem. Když instalujete
aplikaci „PMB“, instaluje se také „Music Transfer“.
• Přihlaste se jako správce.
1
Zkontrolujte prostředí počítače.
Doporučené prostředí pro používání aplikace „PMB“ a „Music
Transfer“
OS (předinstalován): Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows
XP* SP3/Windows Vista SP1*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz nebo rychlejší (doporučeno: Intel Pentium
III 800 MHz nebo rychlejší)
Paměť: 256 MB nebo více (doporučeno: 512 MB nebo více)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná kapacita disku — zhruba 400 MB
Displej: Rozlišení obrazu: 1 024 × 768 bodů nebo více
* Nejsou podporovány 64bitové edice a Starter (Edition).
2
Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM (přiložen) do
jednotky CD-ROM počítače.
Objeví se instalační obrazovka s nabídkou.
3
Klepněte na [Install] (Instalace).
4
5
Podle instrukcí na obrazovce dokončete instalaci.
Objeví se okno „Choose Setup
Language“ (volba jazyka instalace).
Připojování k dalším zařízením
Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM z jednotky.
39
x Import snímků do počítače pomocí aplikace „PMB“
1
Vložte do fotoaparátu plně nabitý blok akumulátorů a pak
stiskněte tlačítko
(přehrávání).
2
Připojte fotoaparát k počítači.
Na displeji fotoaparátu se objeví „Připojení…“.
1 Do konektoru USB
Kabel
víceúčelového
konektoru
2 Do víceúčelového
konektoru
• Během komunikace se na obrazovce objeví
. Dokud je indikátor zobrazen,
nepracujte s počítačem. Jakmile se indikátor změní na
, můžete s počítačem
opět začít pracovat.
3
Klepněte na tlačítko [Import].
Podrobnosti naleznete v „PMB Guide“.
Poznámky
• Když je fotoaparát v činnosti nebo když se na displeji fotoaparátu objeví „Přístup…“,
neodpojujte kabel pro víceúčelový konektor od fotoaparátu. Pokud byste to udělali, mohlo
by dojít k poškození dat.
• Při používání téměř vybitého akumulátoru možná nepůjde data přenášet nebo budou
poškozená. Doporučuje se používání adaptéru AC (nepřiložen) a kabelu USB / A/V / DC
IN pro víceúčelový konektor (nepřiložen).
40
x Export snímků do počítače pomocí aplikace „PMB“
Snímky, které nebyly do vnitřní paměti exportovány automaticky, můžete vybrat
a exportovat.
1
Připojte fotoaparát k počítači.
2
3
Poklepáním na
Pokud se objeví průvodce AutoPlay, zavřete jej.
Klepněte na
(PMB) na ploše spustíte aplikaci „PMB“.
v horní části obrazovky.
Objeví se obrazovka pro jednoduchý export.
Podrobnosti naleznete v „PMB Guide“.
x Prohlížení příručky „PMB Guide“
1
Poklepejte na ikonu
•
(PMB Guide) na pracovní ploše.
Přístup k „PMB Guide“ z nabídky start: Klepněte na [Start] t [All
Programs] (všechny programy) t [Sony Picture Utility] t [Help]
(nápověda) t [PMB Guide].
Připojování k dalším zařízením
41
x Využívání aplikace „PMB Portable“
1
Připojte fotoaparát k počítači.
Když propojíte fotoaparát a počítač, objeví se průvodce AutoPlay
[PMBPORTABLE].
• Pokud se požadovaný průvodce AutoPlay neobjeví, klepněte na [Computer]
(počítač) (ve Windows XP/2000, [My Computer] (tento počítač)) t
[PMBPORTABLE], a pak poklepejte na „PMB_P.exe“.
2
Klepněte na „PMB Portable“ v průvodci AutoPlay.
3
Podle instrukcí na obrazovce dokončete instalaci.
Objeví se obrazovka s uživatelským souhlasem.
Spustí se aplikace „PMB Portable“.
Podrobnosti viz nápověda k aplikaci „PMB Portable“.
Poznámka
• Při použití aplikace „PMB Portable“ se vždy připojte k síti.
x Používání fotoaparátu s počítačem Macintosh
Snímky můžete kopírovat do počítače Macintosh. „PMB“ není kompatibilní, ale
do svého počítače Macintosh si můžete nainstalovat aplikaci „Music Transfer“.
Když jsou snímky do fotoaparátu exportovány, prohlížejte je v [Přehled složek].
Doporučená konfigurace počítače
K připojení počítače k fotoaparátu se doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí pro import snímků
OS (předinstalován): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: Standardní součást
Doporučené prostředí pro používání aplikace „Music Transfer“
OS (předinstalován): Mac OS X (v10.3 až v10.5)
Paměť: 64 MB nebo víc (doporučuje se 128 MB nebo víc)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná kapacita disku — zhruba 250 MB
42
Změna nastavení fotoaparátu
Změna zobrazení na displeji
se
t
1 Dotkněte
požadovaný režim t
.
(Normální): Zobrazí tlačítka
a ikony
(Jednod.): Zobrazí jen
tlačítka
(Jen snímek): Skryje tlačítka
a ikony
Poznámka
•
zmizí z displeje, když vyberete přehrávání [Jen snímek]. K zobrazení tlačítek se
dotkněte středu displeje. Zobrazení [Normální] se dočasně vrátí.
zNastavení histogramu a jasu
Následující nastavení lze provést dotykem na
.
Histogram: Histogram je graf udávající rozdělení jasů ve snímku. Tento grafický
ukazatel indikuje jasný obraz, je-li zešikmen doprava, a tmavý obraz, je-li zešikmen
doleva.
Jas: Nastavuje jas podsvícení ([Normální]/[Jasný]). Při prohlížení snímků za jasného
venkovního světla resetujte na [Jasný]. Kapacita akumulátoru se však v takových
podmínkách může snižovat rychleji.
Změna nastavení fotoaparátu
43
Nastavení uzamčení heslem pro vnitřní paměť
Můžete nastavit heslo, abyste zabránili přehrávání snímků z vnitřní paměti.
se
t
1 Dotkněte
(Nastav.) t [Hlavní
nastavení] t
t
[Uzamčení heslem] t
.
2 Zadejte libovolné 4místné číslo t dotkněte se [OK].
znovu to stejné 4místné číslo t dotkněte se [OK] t
3 Zadejte
[OK].
fotoaparát.
4 Vypněte
Uzamčení heslem bude aktivní od dalšího přehrávání.
x Zadání hesla a přehrávání snímků
Objeví se obrazovka pro zadání hesla t zadejte číslo hesla, které jste nastavili
t dotkněte se [OK].
x Zrušení uzamčení heslem ve fotoaparátu
Dotkněte se
heslem] t
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [Uzamčení
t zadejte číslo hesla, které jste nastavili t [OK] t [OK].
Poznámka
• Pro snímky na kartě „Memory Stick Duo“ nelze nastavit heslo.
zCo dělat, pokud jste zapomněli heslo
1 Vypněte fotoaparát a pak stiskněte tlačítko
(přehrávání) při současném přepnutí
tlačítka transfokátoru (W/T) do polohy W.
2 Napájení je nyní zapnuto a objeví se obrazovka pro zrušení hesla t dotkněte se [OK].
3 Zadejte číslo pro zrušení hesla (str. 57) t dotkněte se [OK] t [OK].
44
Použití obrazovky HOME
Na obrazovce HOME jsou činnosti fotoaparátu uspořádány pro přehlednost do
volných kategorií, například snímání, prohlížení a tisk snímků.
Na displeji se zobrazují jen dostupné prvky menu.
x
Snímání
Položka
Popis
Snímání
Nahrává fotografie nebo videoklipy.
x
Prohlížení snímků 1
Položka
Popis
Přehled dat
Zobrazí snímky podle data.
Přehled událostí
Analyzuje data a frekvenci snímků, automaticky třídí snímky do
skupin a zobrazuje je.
Oblíbené
Zobrazí snímky registrované jako oblíbené.
Přehled složek
Zobrazuje a třídí snímky do složek.
x
Prohlížení snímků 2
Popis
Prezentace
Přehrává snímky popořadě spolu s efekty a hudbou.
Hudební nástroj
Stáhnout hudbu:
Formát hudby:
Sešit
Dodá pozadí a zobrazí snímky, jako by byly v albu.
x
Tisk
Položka
Popis
Tisk
Tiskne fotografie.
Mění hudbu prezentace.
Maže veškerou hudbu k prezentaci.
Změna nastavení fotoaparátu
Položka
45
x
Správa paměti
Položka
Popis
Paměťový nástroj
Formát.:
Tvorba nahr. složky:
Změna nahr. složky:
x
Nastav.
Položka
Popis
Hlavní nastavení - Hlavní
nastavení 1
Pípnutí:
Přír.funkce:
Inicializace:
Kalibrace:
Podvodní pouzdro:
Režim demo:
Hlavní nastavení - Hlavní
nastavení 2
Spojení USB:
Nastavení LUN:
COMPONENT:
Videovýstup:
TYP TV:
Uzamčení heslem:
Nastavení pro záběr Nastavení pro záběr 1
Iluminátor AF:
Ř. mřížky:
Režim AF:
Digitál. zoom:
Nastavení pro záběr Nastavení pro záběr 2
Autom. Orient.:
Autom. Prohlížení:
46
Formátuje nahrávací médium.
Vytvoří novou složku na nahrávacím
médiu.
Mění složku používanou pro nahrávání
snímků.
Vybírá pípnutí vydávaná při činnosti
fotoaparátu.
Zobrazuje průvodce funkcemi.
Vrací fotoaparát na výchozí nastavení.
Upravuje nerovnoměrné rozložení
tlačítek na dotykovém panelu.
Mění funkci tlačítek, když je fotoaparát
v podvodním (vodotěsném) pouzdru.
Demonstruje funkci snímání úsměvu
a rozpoznání scény.
Nastaví režim používaný při připojení
fotoaparátu k počítači nebo tiskárně.
Nastaví nahrávací médium, které bude
zobrazeno na počítači nebo jiném zařízení
při připojování fotoaparátu pomocí
připojení USB.
Nastaví videosignál podle připojeného
televizního zařízení.
Nastaví režim podle výstupního systému
video, který má být připojen.
Nastaví na poměr stran televizoru, který
má být připojen.
Nastaví heslo pro snímky ve vnitřní
paměti.
Zableskne doplňkovým světlem při
ostření ve špatném osvětlení.
Zobrazí čáry pro snadné umístění objektu
do horizontální nebo vertikální polohy.
Vybere provozní režim automatického
zaostřování.
Vybírá způsob transfokace pro
transfokaci přesahující optický zoom.
Rozpozná změnu orientace a uloží snímek
ve správné orientaci.
Po pořízení snímku jej asi na dvě sekundy
zobrazí na displeji.
Nastavení hodin
Nastavuje datum a čas.
Language Setting
Vybírá jazyk, který se bude používat pro volby v nabídce, varování a
hlášení.
Používání položek MENU
Zobrazí dostupné funkce pro snadné nastavení, když je fotoaparát v režimu
snímání nebo přehrávání. Na displeji se zobrazují jen dostupné prvky menu.
x MENU v režimu snímání
Položka
Popis
Velik. snímku
Nastaví velikost snímku.
(
10M/
5M/
3M/
16:9(7M)/
16:9(2M)/
640(Standard)/
320)
VGA/
3:2(8M)/
640(Lepší)/
Rozpoznání scény
Automaticky detekuje podmínky fotografování a pak pořídí snímek.
Detekce obličejů
Vybere objekt, na který se přednostně zaostří při detekci obličejů.
(
Vyp./
Auto/
( Při dotyku/
dospělých)
Pokročilý)
Auto/
Priorita dětí/
Citlivost detekce úsměvu
Nastaví úroveň citlivosti pro detekci úsměvu.
Nahr. režim
Vybere metodu nepřetržitého snímání.
(
Nízká/
Střední/
(
Normální/
BRK±1,0EV)
Priorita
Vysoká)
Série/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV,
Ručně upraví expozici.
Režim měření
Nastaví, kterou část objektu měřit pro určení expozice.
Ostření
Mění metodu ostření.
Vyváž. bílé
Upraví barevné tóny podle podmínek okolního světla.
(–2,0EV až +2,0EV)
(
Více/
(Více. AF/
(
Podvodní vyvážení bílé
Střed.)
nekonečno)
Auto/
Denní světlo/
Oblačno/
Zářivky 2,
Zářivky 3/n Žárovky/
Zářivky 1,
Blesk)
Upravuje barvy při snímání pod vodou.
(
Auto/
Podvodní 1,
Podvodní 2/
Změna nastavení fotoaparátu
EV
Blesk)
47
Položka
Popis
Výkon blesku
Upravuje intenzitu blesku.
Redukce zavřených očí
Nastaví funkci redukce zavřených očí.
Red. červ. očí
Nastavuje redukci jevu červených očí.
DRO
Optimalizuje jas a kontrast.
(
(
(
(
/
Standardní/
Auto/
)
Vyp.)
Auto/
Vyp./
Zap./
Vyp.)
DRO standard/
DRO plus)
Barevný režim
Mění živost snímku nebo dodává zvláštní efekty.
SteadyShot
Vybere režim stabilizace.
Nastavení pro záběr
Vybírá nastavení pro fotografování.
(
(
Normální/
Snímání/
Živý/
Sépie/
Pokrač./
Černobílý)
Vyp.)
x MENU v režimu prohlížení
Položka
Popis
(Seznam z období)
Vybere seznam z období pro přehrávání.
(Seznam událostí)
Vybere skupinu snímků z události, která bude přehrána.
(Výběr složky)
Vybírá složku pro prohlížení snímků.
(Režim prohlížení)
Přepíná režimy prohlížení.
(
Přehled dat/
složek)
(Roztřídit podle
obličejů)
Přehled událostí/
Oblíbené/
Přehled
Přehrává snímky roztříděné podle jistých kritérií.
(
Vyp./
Úsměvy)
Všichni lidé/
Děti/
Mimina/
(Prezentace)
Přehrává snímky popořadě spolu s efekty a hudbou.
(Sešit)
Dodá pozadí a zobrazí snímky, jako by byly v albu.
(Přidat/odstranit
Oblíbené)
Přidává snímky do oblíbených nebo odstraňuje snímky z oblíbených.
(Přidat/odstranit
Sdílení)
Registruje nebo ruší registraci snímku, který má být odeslán do
síťového média.
(
Tento snímek/
Více snímků/
Přidat vše z období*/
Odstranit vše z období*)
* Zobrazený text se liší podle každého režimu prohlížení.
(
Tento snímek/
Více snímků/
Přidat vše z období*/
Odstranit vše z období*)
* Zobrazený text se liší podle každého režimu prohlížení.
(Retuš)
Retušuje fotografie.
(
Ořezat/
Korekce červených očí/
Neostrá místa/
Měkké ostření/
Částečná barva/
Rybí oko/
Paprskový filtr/
Rozmazat okolo/
Retro/
Úsměvy)
48
Položka
(Kresba)
(Různé změny
velikosti)
(Vymazat)
Popis
Kreslí na snímek a uloží jej jako nový.
Mění velikost snímku podle používání.
(
HDTV/
Blog / E-mailům)
Maže snímky.
(
Tento snímek/
Více snímků/
Všechny snímky z
období*)
* Zobrazený text se liší podle každého režimu prohlížení.
(Chránit)
Zabraňuje náhodnému vymazání.
(
Tento snímek/
Více snímků/
Nastavit vše z období*/
Odstranit vše z období*)
* Zobrazený text se liší podle každého režimu prohlížení.
Přidá značku tisku na snímek z karty „Memory Stick Duo“, který
chcete tisknout.
(
Tento snímek/
Více snímků/
Nastavit vše z období*/
Odstranit vše z období*)
* Zobrazený text se liší podle každého režimu prohlížení.
(Tisk)
(Otočit)
(Nastavení hlasitosti)
Tiskne snímky pomocí tiskárny kompatibilní s PictBridge.
(
Tento snímek/
Více snímků/
Všechny snímky z
období*)
* Zobrazený text se liší podle každého režimu prohlížení.
Pootočí statický snímek.
Nastaví hlasitost.
Změna nastavení fotoaparátu
49
Používání funkcí v režimu automatický
program
Když je [Nahr. režim] nastaven na
ostření, režimu měření, ISO a EV.
Položka
(Ostření)
50
(Automat.program), lze měnit nastavení
Popis
Mění metodu ostření.
(
Více. AF/
Střed AF/
nekonečno)
(Režim měření)
Měří oblast měření.
(
Více/
Střed./
(ISO)
Nastaví citlivost ISO.
(ISO AUTO/ISO80 až ISO3200)
(EV)
Upravuje expozici.
(–2,0EV až +2,0EV)
Jednobod. AF/1,0m/3,0m/7,0m/
Jednobod.)
Ostatní
Prohlížení příručky „Příručka k produktu
Cyber-shot“
„Příručka k produktu Cyber-shot“, která vysvětluje používání fotoaparátu
detailněji, je obsažena na disku CD-ROM (přiložen). Naleznete v ní podrobné
instrukce k používání funkcí fotoaparátu.
x Pro uživatele Windows
1
Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM (přiložen) do
jednotky CD-ROM počítače.
2
Klepněte na „Cyber-shot
Handbook“.
Současně se instaluje i „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cyber-shot“,
obsahující informace o doplňcích
k fotoaparátu.
3
„Příručka k produktu Cyber-shot“ lze spustit pomocí
zástupce na ploše.
x Pro uživatele Macintosh
Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM (přiložen) do
jednotky CD-ROM počítače.
2
Vyberte si složku [Handbook] a zkopírujte soubor
„Handbook.pdf“ uložený ve složce [CZ] do počítače.
3
Po dokončení kopírování poklepejte na „Handbook.pdf“.
Ostatní
1
51
Seznam ikon zobrazených na displeji
Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu.
Nastavení zobrazení lze vybrat dotykem na indikátor
v pravém spodním
rohu displeje (str. 43).
Při fotografování
A
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Varování před nízkou
kapacitou akumulátorů
Velikost snímku
Připojení PictBridge
Indikátor citlivosti
detekce úsměvu
• V režimu
(Snadné fotografování)
jsou ikony omezeny.
Při snímání videoklipů
Měřítko transfokace
Režim prohlížení
Roztřídit podle obličejů
Export PMB
Oblíbené
Sdílet
Chránit
Při přehrávání
Značka objednávky tisku
(DPOF)
Transfokace při
přehrávání
B
Displej
Indikace
SteadyShot
Složka záznamu
Složka přehrávání
96
52
Počet snímků, které lze
nahrát
Displej
Indikace
Displej
Indikace
8/8
Číslo snímku/počet
snímků nahraných
ve vybrané složce
C:32:00
Zobrazení vnitřní
diagnostiky
00:25:05
Doba nahrávání (h:m:s)
Nahrávání/Přehrávání
média („Memory Stick
Duo“, vnitřní paměť)
Připojení PictBridge
Změna složky
Rozpoznání scény
Histogram
se zobrazí, je-li
•
neaktivní displej
histogramu.
D
Displej
Indikace
z
Zámek AE/AF
Pomalá závěrka NR
125
Rychlost závěrky
Redukce jevu červených
očí
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Hodnota ISO
Výkon blesku
+2.0EV
Hodnota expozice
Nabíjení blesku
Režim měření
Režim záznamu
Blesk
Detekce obličejů
Vyvážení bílé
Režim měření
Ostření
Iluminátor AF
Makro/Ostření nablízko
• Zobrazeno, když je
Varování před vibracemi
[Nastavení displeje]
nastaveno na [Jen
snímek].
Indikátor dotyku AF
Podvodní pouzdro
Vyvážení bílé
Režim blesku
• Zobrazeno, když je
[Nastavení displeje]
nastaveno na [Jen
snímek].
Barevný režim
C
Displej
Indikace
Rámeček AF
NAHR
Pohotov.
Nahrávání videa/
Pohotovostní režim videa
0:12
Nahrávací čas (m:s)
N
Přehrávání
Lišta přehrávání
Počítadlo
101-0012
Číslo složky-souboru
2008 1 1
9:30 AM
Datum/čas pořízení
přehrávaného snímku
Ostatní
Samospoušť
0:00:12
DRO
Plný soubor správy
snímků
HL.
Hlasitost
53
Odstranění problémů
Jestliže se při používání fotoaparátu objeví problémy, zkuste následující řešení.
1 Zkontrolujte následující položky a vyhledejte je v příručce „Příručka
k produktu Cyber-shot“ (PDF).
Pokud se na obrazovce objeví „C/E:ss:ss“, vyhledejte příručku
„Příručka k produktu Cyber-shot“.
2 Vyjměte blok akumulátorů, asi minutu vyčkejte, blok akumulátorů
opět vložte a pak zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (str. 46).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
Při opravování fotoaparátů s vnitřní pamětí nebo funkcí hudebních souborů
budou data ve fotoaparátu zkontrolována z důvodů ověření a opravy příznaků
poruchy. Sony nebude kopírovat ani ukládat žádná z těchto dat.
Blok akumulátorů a napájení
Nelze vložit blok akumulátorů.
• Vložte blok akumulátorů správně stlačením páčky pro jeho vysunutí (str. 11).
Nelze zapnout fotoaparát.
• Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí
napájení fotoaparátu.
• Vložte blok akumulátorů správně (str. 11).
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů (str. 9).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti. Vyměňte ho za nový.
• Používejte doporučený blok akumulátorů.
Napájení se náhle vypne.
• Pokud zapnutý fotoaparát neobsluhujete po dobu delší než 3 minuty, vypne se
automaticky, aby se prodloužila doba použitelnosti bloku akumulátorů. Znovu
fotoaparát zapněte (str. 14).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti. Vyměňte ho za nový.
54
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
• Akumulátor se rychle vybije v následujících případech:
– Pokud používáte fotoaparát na příliš horkých nebo studených místech.
– Pokud často používáte blesk nebo transfokátor.
– Pokud opakovaně vypínáte a zapínáte napájení.
– Když je [Jas] zobrazení na
(DISP) nastaven na [Jasný].
• Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím
akumulátoru. Úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím ukazatel
srovnáte.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů (str. 9).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti. Vyměňte ho za nový.
Blok akumulátorů nelze nabíjet, pokud je uvnitř fotoaparátu.
• Blok akumulátorů nelze nabít pomocí adaptéru AC (nepřiložen). Pro nabití
akumulátoru použijte nabíječku (přiložena).
Snímání statických snímků/videoklipu
Nelze nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou vnitřní paměť nebo kartu „Memory Stick Duo“ (str. 24, 27). Je-li
karta plná, proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nadbytečné snímky (str. 33).
– Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při snímání fotografie nastavte režim snímání na něco jiného než
(video).
• Při snímání videoklipů nastavte režim snímání na
(video).
• Velikost snímku je při nahrávání videoklipu nastavena na [640(Lepší)]. Proveďte jednu
z následujících činností:
– Nastavte velikost snímku na jinou než [640(Lepší)].
– Nahrajte snímky do vnitřní paměti nebo na kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
• Dochází k efektu vzniku skvrn a na snímku se objevují bílé, černé, červené, fialové
nebo jinak barevné pruhy. Nejedná se o závadu.
Prohlížení snímků
• Stiskněte tlačítko
(Přehrávání) (str. 16).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn.
• Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky
Ostatní
Nelze přehrávat snímky.
zpracované na počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odstraňte spojení USB.
• Je možné, že některé snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo“ pořízené jinými
fotoaparáty nepůjdou přehrát. Takové snímky přehrávejte v přehledu složek (str. 31).
• Příčinou je kopírování snímků z počítače na kartu „Memory Stick Duo“ bez použití
aplikace „PMB“. Takové snímky přehrávejte v přehledu složek (str. 31).
55
Upozornění
Nepoužívejte ani neukládejte
fotoaparát na následujících
místech
• Na extrémně horkém, chladném nebo
vlhkém místě
Na místech, jako je automobil
zaparkovaný na slunci, se může
deformovat tělo fotoaparátu a to může
způsobit jeho poruchu.
• Vystavený přímému slunci nebo v
blízkosti topného tělesa
Tělo fotoaparátu se může zbarvit nebo
deformovat a to může způsobit poruchu.
• Na místech vystavených silným vibracím
• V blízkosti silného magnetického pole
• Na písčitých nebo prašných místech
Dbejte, aby do fotoaparátu nepronikl
písek nebo prach. Může dojít k poruše
funkčnosti, v některých případech
neopravitelné.
Při přenášení
S digitálním fotoaparátem v zadní kapse
kalhot nebo sukně si nikdy nesedejte na
židli ani jiná místa, protože by mohlo dojít
k poruše nebo poškození fotoaparátu.
Čištění
Čištění LCD displeje
Povrch displeje setřete čisticí sadou na
LCD displeje (nepřiložena) a odstraňte tak
otisky prstů, prach apod.
Čištění objektivu
Otřete objektiv měkkým hadříkem a
očistěte od otisků prstů, prachu apod.
Čištění krytu fotoaparátu
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným
měkkým hadříkem, pak otřete do sucha.
Pro předcházení poškození povrchu nebo
pouzdra:
– Na fotoaparát nepoužívejte chemikálie
typu ředidel, benzínu, alkoholu,
jednorázových čisticích ubrousků,
repelentů, opalovacích krémů nebo
insekticidů.
– Nedotýkejte se fotoaparátu, pokud máte
něco z výše uvedených látek na rukou.
– Fotoaparát nenechávejte po delší dobu
v kontaktu s gumou ani vinylem.
56
Provozní teploty
Fotoaparát je určen k použití za teplot
mezi 0°C a 40°C. Fotografování za
extrémně nízkých nebo vysokých teplot se
nedoporučuje.
Sražená vlhkost
Přinesete-li fotoaparát z chladného
prostředí na teplé místo, může uvnitř nebo
vně fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato
sražená vlhkost může způsobit poruchu
funkčnosti fotoaparátu.
Pokud se objeví sražená vlhkost
Vypněte fotoaparát a počkejte asi hodinu,
až se vlhkost odpaří. Pokud se pokusíte
fotografovat s vlhkostí sraženou v
objektivu, nebudete mít ostré snímky.
Opatření při likvidaci fotoaparátu
Formátování fotoaparátu nevymaže zcela
všechna data ve vnitřní paměti. Proto se při
likvidaci fotoaparátu doporučuje fyzické
zneškodnění.
Vnitřní nabíjecí zálohovací
akumulátor
Tento fotoaparát je vybaven interním
dobíjecím akumulátorem, který udržuje
datum a čas a ostatní nastavení bez ohledu
na to, zda je zapnuto napájení.
Tento dobíjecí akumulátor je průběžně
dobíjen během používání fotoaparátu.
Pokud však používáte fotoaparát jen
krátkodobě, postupně se vybíjí, a pokud jej
nepoužíváte vůbec, vybije se zcela asi po
měsíci. V takovém případě si ověřte, zda je
dobíjecí akumulátor dobitý dříve, než
fotoaparát použijete.
I když tento dobíjecí akumulátor není
nabitý, můžete fotoaparát používat, ale
datum a čas nebudou zaznamenány.
Způsob nabíjení vnitřního nabíjecího
zálohovacího akumulátoru
Do fotoaparátu vložte nabitý blok
akumulátoru a pak ponechejte fotoaparát
po 24 nebo více hodin s vypnutým
napájením.
Specifikace
Fotoaparát
[Systém]
Zobrazovací zařízení: Barevný snímač CCD
7,7 mm (typ 1/2,3), primární barevný filtr
Celkový počet pixelů fotoaparátu: Asi 10,3
megapixelu
Efektivní počet pixelů fotoaparátu: Asi 10,1
megapixelu
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar s
transfokátorem 4×
f = 6,18 – 24,7 mm (35 – 140 mm (při
srovnání s klasickým fotoaparátem
35 mm))
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Expozice: Automatická expozice, Volba scény
(11 režimů)
Vyvážení bílé: Automatické, Denní světlo,
Zamračeno, Zářivka 1,2,3, Žárovka, Blesk
Vyvážení bílé pod vodou: Auto, Pod vodou
1,2, Blesk
Formát dat (kompatibilní s DCF):
Statické snímky: Formát odpovídá
standardu Exif Ver. 2.21 JPEG,
kompatibilní s DPOF
Videoklipy: Kompatibilní s MPEG1
(Monofonní)
Nahrávací médium: Vnitřní paměť
(cca 4 GB*), „Memory Stick Duo“
* Při měření kapacity média se 1GB rovná 1
miliardě bajtů. Část této kapacity se používá
pro správu systému a/nebo aplikační
soubory. Kapacita, kterou může využít
uživatel, je přibližně 3,71GB.
Blesk: Rozsah blesku (citlivost ISO
(doporučený index expozice) nastaven na
Auto):
Zhruba 0,08 až 4,3 m (W)/Zhruba 0,5 až
3,4 m (T)
[Vstupní a výstupní konektory]
Napájení: Nabíjecí blok akumulátorů NPBD1, 3,6 V
NP-FD1 (nepřiložen), 3,6 V
AC adaptér AC-LS5K (nepřiložen), 4,2 V
Příkon (během pořizování snímků): 1,2 W
Provozní teplota: 0 až 40°C
Skladovací teplota: –20 až +60°C
Rozměry: 95,0 × 58,4 × 16,4 mm (Š/V/H, bez
výčnělků)
Hmotnost (včetně bloku akumulátorů NPBD1 a řemínku atd.): cca. 160 g
Mikrofon: Monofonní
Reproduktor: Monofonní
Exif Print: Kompatibilní
PRINT Image Matching III: Kompatibilní
PictBridge: Kompatibilní
[Heslo]
Číslo pro zrušení hesla: 7669
BC-CSD nabíječka akumulátorů
Požadavky napájení: AC 100 V až 240 V stř.,
50/60 Hz, 2,2 W
Výstupní napětí: DC 4,2 V, 0,33 A
Provozní teplota: 0 až 40°C
Skladovací teplota: –20 až +60°C
Rozměry: Zhruba 62 × 24 × 91 mm (Š/V/H)
Hmotnost: Asi 75 g
Nabíjecí blok akumulátorů NP-BD1
Použité akumulátory: Lithium-iontové
akumulátory
Maximální napětí: DC 4,2 V
Jmenovité napětí: DC 3,6 V
Kapacita: 2,4 Wh (680 mAh)
Změna provedení a parametrů bez
upozornění je vyhrazena.
Ostatní
Víceúčelový konektor: Videovýstup
Audiovýstup (monofonní)
Spojení USB
Spojení USB: Hi-Speed USB (kompatibilní s
USB 2.0)
[Napájení, všeobecné]
[LCD displej]
LCD displej: Šířka (16:9), 8,8 cm (typ 3,5)
podsvícení TFT
Celkový počet bodů: 921 600 (1920 × 480)
bodů
57
Ochranné známky
• Následující značky jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
, „Cyber-shot“, „Memory
Stick“,
, „Memory Stick PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“,
,
„PhotoTV HD“, „Info LITHIUM“
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista jsou registrované ochranné známky
nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených
státech amerických a jiných zemích.
• Macintosh a Mac OS jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Apple Inc.
• Intel, MMX a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Intel Corporation.
• Adobe a Reader jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
společnosti Adobe Systems Incorporated
ve Spojených státech amerických a/nebo
jiných zemích.
• Tento návod obsahuje dále názvy
systémů a produktů, které jsou většinou
ochrannými nebo registrovanými
známkami svých autorů či výrobců.
Známky ™ nebo ® se v tomto návodu
však neuvádějí ve všech případech.
58
Ostatní
59
Dodatkowe informacje o tym produkcie
i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
znajdują się na naszej witrynie pomocy
technicznej.
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w co
najmniej 70% z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie
oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków
organicznych.
Vytištěno na papíru,který je recyklován ze 70% nebo více
pomocí inkoustu bez VOC (prchavá organická
sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
Printed in Japan
Download PDF