Sony | DSC-T2 | Sony DSC-T2 Návod k obsluze

Cyfrowy aparat fotograficzny/Digitální fotoaparát
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
PL
CZ
DSC-T2
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych
operacji, przeczytaj „Podręcznik aparatu Cyber-shot” (PDF)
oraz „Cyber-shot - przewodnik dla zaawansowanych ” na
CD-ROM (w zestawie), używając komputera.
Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách
„Příručka k produktu Cyber-shot“ (PDF) a „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cyber-shot“ na disku CD-ROM
(přiložen) prostřednictvím počítače.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
Návod k obsluze
Před prací se zařízením si nejprve pečlivě pročtěte tuto příručku a uchovejte si ji pro další používání.
© 2007 Sony Corporation
3-273-227-92(1)
Polski
Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
OSTRZEŻENIE
Należy używać akumulatora określonego
typu. Użycie innego akumulatora może grozić
pożarem lub obrażeniami.
Nie należy narażać baterii na wysokie
temperatury, na przykład bezpośrednie światło
słoneczne, ogień itp.
[ Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest firma Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Autoryzowanym
przedstawicielem w sprawach bezpieczeństwa
produktu i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać
informacje na temat dowolnych usług lub
gwarancji, należy zapoznać się z adresami
podanymi w oddzielnych dokumentach o
usługach i gwarancji.
[ Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Uwaga dla klientów w
Europie
Niniejszy produkt został przetestowany i
uznany za spełniający wymagania dyrektywy
EMC dotyczące korzystania z kabli
połączeniowych o długości poniżej 3 metrów.
[ Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może wpływać
pole elektromagnetyczne o określonej
częstotliwości.
[ Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
przesyłania danych, należy uruchomić
ponownie aplikację lub odłączyć, a następnie
ponownie podłączyć kabel komunikacyjny
(USB itp.).
2
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w
celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana
jako odpad komunalny.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane
jest stałe podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej.
W celu upewnienia się, że bateria znajdująca
się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym, będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostały
zużytych baterii, proszę o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
PL
3
Spis treści
Uwagi o używaniu aparatu ........................................................................ 5
Czynności wstępne ......................................................................... 6
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów ................................................. 6
1 Przygotowanie akumulatora .................................................................. 8
2 Wkładanie akumulatora ......................................................................... 9
3 Włączanie aparatu/ustawianie zegara ................................................. 11
Łatwe fotografowanie ................................................................... 13
Rozmiar obrazu/samowyzwalacz/tryb nagrywania/lampa błyskowa/
makro/wyświetlenie ................................................................................ 14
Oglądanie/usuwanie obrazów ..................................................... 16
Wybieranie sposobu odtwarzania obrazów ............................................ 17
Używanie SCRAPBOOK ......................................................................... 20
Poznawanie różnych funkcji – HOME/Menu .............................. 21
Używanie ekranu HOME ......................................................................... 21
Opcje ekranu HOME ................................................................................ 22
Używanie opcji menu .............................................................................. 23
Opcje menu ............................................................................................. 24
Przyjemność korzystania z komputera ....................................... 26
Podłączanie aparatu do komputera ........................................................ 26
Oglądanie „Podręcznik aparatu Cyber-shot” ......................................... 27
Korzystanie z dostarczonego oprogramowania ..................................... 27
Wskaźniki na ekranie .................................................................... 29
Trwałość akumulatora i pojemność pamięci ............................. 32
Trwałość akumulatora i liczba obrazów, które można nagrać/
obejrzeć .................................................................................................. 32
Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów ................................................... 33
Rozwiązywanie problemów ......................................................... 34
Akumulator i zasilanie ............................................................................. 34
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów ......................................................... 35
Oglądanie zdjęć ...................................................................................... 36
Zalecenia eksploatacyjne ............................................................. 37
Dane techniczne ............................................................................ 38
4
Uwagi o używaniu aparatu
[ Kopia zapasowa danych pamięci
wewnętrznej i karty „Memory
Stick Duo”
Nie wyłączaj aparatu, nie wyjmuj
akumulatora, ani nie wyjmuj karty „Memory
Stick Duo” gdy pali się lampka aktywności,
ponieważ możesz uszkodzić dane w pamięci
wewnętrznej lub kartę „Memory Stick Duo”.
Aby chronić swoje dane, pamiętaj o
wykonaniu kopii zapasowej.
[ Uwagi o nagrywaniu/odtwarzaniu
• Przed rozpoczęciem nagrywania należy
wykonać nagranie próbne, aby upewnić się,
że aparat działa prawidłowo.
• Aparat nie jest odporny na pyły, na
ochlapanie, ani nie jest wodoszczelny. Przed
użyciem aparatu należy przeczytać
„Zalecenia eksploatacyjne” (str. 37).
• Unikać sytuacji, w których aparat wejdzie w
kontakt z wodą. Woda wewnątrz aparatu
może spowodować uszkodzenia. W
niektórych przypadkach aparat będzie
nienaprawialny.
• Nie celować aparatem w stronę słońca lub
innego źródła jasnego światła. Może to
spowodować awarię aparatu.
• Nie używać aparatu w miejscach
występowania silnych fal radiowych lub
promieniowania. W przeciwnym razie aparat
może nieprawidłowo nagrywać lub
odtwarzać obrazy.
• Używanie aparatu w miejscach piaszczystych
lub zapylonych może doprowadzić do awarii.
• Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci, przed
użyciem aparatu należy je usunąć (str. 37).
• Nie potrząsać aparatem ani go nie uderzać.
Może to spowodować uszkodzenie
uniemożliwiające nagrywanie obrazów.
Ponadto nośniki danych mogą stać się
niezdatne do użytku lub dane obrazów mogą
zostać uszkodzone.
• Wyczyścić lampę błyskową przed użyciem.
Ciepło błysku może powodować, iż kurz na
powierzchni lampy ulegnie przebarwieniu
lub przylgnie do powierzchni lampy,
skutkując niewystarczającą emisją światła.
[ Uwagi dotyczące ekranu LCD
• Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo
precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% pikseli jest sprawnych.
Jednakże na ekranie LCD mogą się pojawiać
maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty
są normalnym rezultatem procesu
produkcyjnego i nie wpływają na nagranie.
• Jeżeli ekran LCD zostanie opryskany
kroplami wody lub innych płynów i zamoczy
się, należy natychmiast wytrzeć go miękką
ściereczką. Pozostawienie płynów na
powierzchni ekranu LCD może negatywnie
wpłynąć na jakość i być przyczyną usterki.
[ O zgodności danych obrazu
PL
• Ten aparat jest zgodny z uniwersalnym
standardem DCF (Design rule for Camera
File system), ustanowionym przez
organizację JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Sony nie gwarantuje odtwarzania w aparacie
obrazów nagranych lub edytowanych na
innym sprzęcie, jak również odtwarzania na
innym sprzęcie obrazów nagranych tym
aparatem.
[ Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być chronione prawami
autorskimi. Rejestracja takich materiałów bez
zezwolenia może stanowić naruszenie
przepisów dotyczących ochrony praw
autorskich.
[ Brak odszkodowania za
uszkodzoną zawartość lub brak
nagrania
Sony nie może zrekompensować braku
nagrania lub utraty czy uszkodzenia nagranych
danych na skutek awarii aparatu, nośnika
nagrania itp.
5
Czynności wstępne
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów
• Ładowarka akumulatora BC-CSD (1)
• Adapter USB dla uniwersalnego złącza (1)/
pokrywa adaptera USB (1)/Kabel USB
(krótki) (1)
Pokrywa adaptera USB
• Przewód zasilający (1)
(brak w zestawie w USA i Kanadzie)
Kabel USB (krótki) Adapter USB dla
uniwersalnego
złącza
• Kabel USB (długi) (1)
• Akumulator NP-BD1 (1)/Futerał
akumulatora (1)
• Pasek na nadgarstek (1)
• Pisak (1)
• Płyta adaptera (1)
Możesz umieścić aparat w Cyber-shot
Station (brak w zestawie), używając płyty
adaptera.
6
• CD-ROM (1)
– Oprogramowanie Cyber-shot
– „Podręcznik aparatu Cyber-shot”
– „Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych”
• Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1)
O przyłączaniu adaptera USB dla uniwersalnego złącza/pokrywy adaptera USB
• Zależnie od miejsca i czasu używania aparatu, przymocuj adapter USB dla uniwersalnego złącza
do długiego lub krótkiego kabla.
• Przymocuj pokrywę adaptera USB na kabel USB, gdy masz zamiar nosić go w torbie, itp.
• Nie ciągnij, ani mocno nie uderzaj adaptera lub kabla. Może to spowodować ich uszkodzenie.
Pokrywa adaptera USB
Adapter USB dla
uniwersalnego złącza
Kabel USB
O pisaku
• Pisakiem można malować lub stemplować
zdjęcia.
• Założyć pisak na pasek na nadgarstek (rys.
po prawej).
• Nie nosić aparatu trzymając za pisak. Można
upuścić aparat.
PL
O pasku na nadgarstek
Zamocuj pasek i przełóż dłoń przez
pętlę paska, aby zapobiec uszkodzeniu
aparatu z powodu upuszczenia.
Zaczep
7
1 Przygotowanie akumulatora
Dla Klientów w USA i Kanadzie
Dotyczy klientów w krajach/regionach innych niż
Stany Zjednoczone i Kanada
Wtyczka
do gniazda
sieciowego
do gniazda
sieciowego
Lampka
CHARGE
Lampka CHARGE
Przewód zasilający
1 Włożyć akumulator do ładowarki akumulatora.
2 Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego.
Zaświeci się lampka CHARGE i zacznie się ładowanie.
Gdy wyłączy się lampka CHARGE, ładowanie jest zakończone (Rzeczywiste naładowanie).
Jeżeli akumulator będzie ładowany jeszcze przez około godzinę (aż będzie całkowicie
naładowany), energii wystarczy na trochę dłużej.
[ Czas ładowania
Czas całkowitego ładowania
Czas rzeczywistego ładowania
Około 220 min.
Około 160 min.
• Powyższa tabela pokazuje czas konieczny do naładowania całkowicie wyładowanego akumulatora
w temperaturze 25°C. Ładowanie może trwać dłużej, zależnie od warunków i okoliczności
używania.
• Zobacz stronę 32, aby dowiedzieć się, ile obrazów można nagrać.
• Podłącz ładowarkę do najbliższego gniazda sieciowego.
• Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła prądu
zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego. Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką
podczas jej używania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazdka
sieciowego.
• Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego i wyjąć akumulator
z ładowarki.
• Do użycia z kompatybilnymi akumulatorami Sony.
8
2 Wkładanie akumulatora
Osłona akumulatora/„Memory
Stick Duo”
Dźwignia
wyjmowania
akumulatora
Zamknięta
Otwarta
Zestaw razem znak v na komorze akumulatora
ze znakiem v na boku akumulatora. Naciśnij i
przytrzymaj dźwignię wyjmowania akumulatora
i włóż akumulator.
PL
1 Otworzyć osłonę akumulatora/„Memory Stick Duo”.
2 Włożyć akumulator.
3 Zamknąć osłonę akumulatora/„Memory Stick Duo”.
[ Aby sprawdzić pozostałą ilość energii akumulatora
Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć i sprawdzić pozostałą moc akumulatora na
ekranie LCD.
Wskaźnik
pozostałej
mocy
Status
Wystarcząjace Akumulator
naładowanie prawie
akumulatora całkowicie
naładowany
Akumulator
w połowie
naładowany
Akumulator
prawie
rozładowany,
nagrywanie/
odtwarzanie
zatrzyma się
wkrótce.
Wymienić akumulator
na w pełni naładowany
lub naładować.
(Wskaźnik ostrzegania
miga.)
9
• Jeżeli używany jest akumulator NP-FD1 (brak w zestawie), również wyświetlenie minut
(
60 min) pojawia się również po wyświetleniu wskaźnika pozostałej mocy akumulatora.
• Prawidłowy wskaźnik pozostałej mocy pojawi się po upływie około jednej minuty.
• Wskaźnik pozostałej mocy może nie być prawidłowy, zależnie od warunków i okoliczności
używania.
• Ekran ustawiania zegara pojawi się, gdy aparat zostanie włączony po raz pierwszy (str. 11).
[ Aby wyjąć akumulator
Otwórz osłonę akumulatora/„Memory Stick Duo” i wyjmij akumulator.
Przesunąć dźwignię wyjmowania akumulatora.
Uważać, aby nie upuścić akumulatora.
• Nie wyjmować akumulatora, gdy pali się lampka aktywności. Może to spowodować uszkodzenie
danych w „Memory Stick Duo”/pamięci wewnętrznej.
• W tym aparacie używaj wyłącznie akumulatora NP-BD1 (w zestawie).
[ Aby włożyć „Memory Stick Duo” (brak w zestawie)
Otwórz osłonę akumulatora/„Memory Stick Duo”, aby włożyć „Memory Stick Duo”.
Włożyć „Memory Stick Duo” tak, aby strona ze
złączem skierowana była w stronę obiektywu.
Lampka aktywności
Aby wyjąć „Memory Stick Duo”, naciśnij jeden raz „Memory Stick Duo”.
• Nigdy nie wyjmuj „Memory Stick Duo”, gdy świeci się lampka aktywności. Może to spowodować
uszkodzenie danych w „Memory Stick Duo”/pamięci wewnętrznej.
• Nawet jeśli karta „Memory Stick Duo” znajduje się w aparacie, obrazy nie będą zapisywane na
karcie „Memory Stick Duo” dopóki pamięć wewnętrzna nie będzie pełna. Aby zapisać obrazy na
karcie „Memory Stick Duo”, skopiuj (wyeksportuj) obrazy znajdujące się w pamięci wewnętrznej
do „Memory Stick Duo” (str. 25).
10
3 Włączanie aparatu/ustawianie zegara
Przycisk POWER
Obiektyw
Panel dotykowy
Osłona obiektywu
1 Naciśnij przycisk POWER lub przesuń osłonę obiektywu do dołu.
2 Nastaw zegar, dotykając przycisku na panelu dotykowym.
1 Dotknij żądanego formatu wyświetlenia daty, po czym dotknij
.
2 Dotknij każdej z pozycji, po czym nastaw jej wartość numeryczną, dotykając v/V.
3 Dotknij [OK].
PL
O przyciskach panelu dotykowego
Wykonaj nastawienia aparatu dotykając lekko palcem
przycisków lub ikon na ekranie.
• Gdy na ekranie nie ma opcji wymagającej nastawienia,
dotknąć v/V, aby zmienić stronę.
• Można wrócić do poprzedniego wyświetlenia naciskając
[BACK].
• Dotknięcie [?] wyświetli informacje o dotkniętej pozycji.
Aby ukryć te informacje, ponownie dotknij [?].
• Gdy podczas nagrywania palec dotyka prawego, górnego
rogu ekranu, ikony znikają na chwilę. Zdjęcie palca z ekranu
spowoduje pojawienie się ikon z powrotem.
Jeżeli przyciski panelu dotykowego nie reagują prawidłowo, wykonaj kalibrację.
1 Dotknij [HOME] i wybierz [Kalibrowanie] z opcji [Główne nastawienia] w
(Nastaw.).
2 Użyj pisaka, aby dotknąć środka znaku ×, wyświetlonego na ekranie.
11
[ Aby nastawić ponownie datę i godzinę
Dotknij [HOME], po czym dotknij
22).
(Nastaw.) t
(Nastawienie zegara) (str. 21,
[ Uwaga dotycząca włączonego zasilania
• Od włożenia akumulatora do aparatu do chwili, gdy operacje będą możliwe, może upłynąć trochę
czasu.
• Gdy aparat jest zasilany z akumulatora i przez około trzy minuty żadna czynność nie zostanie
wykonana, aparat automatycznie się wyłączy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora
(Automatyczne wyłączanie zasilania).
[ Jak otworzyć osłonę obiektywu
1 Umieść palec na górnej krawędzi osłony obiektywu, jak pokazano poniżej.
2 Lekko naciśnij do dołu osłonę obiektywu, aby ją zsunąć.
1
2
Osłona obiektywu
• Trzymaj aparat obiema rękami i uważaj, aby go nie upuścić.
12
Łatwe fotografowanie
Mikrofon
Spust migawki
Obiektyw
Lampa błyskowa
Lampka samowyzwalacza/
Lampka zdjęcia z
uśmiechem
Przycisk T/W
(Zoom)
Panel
dotykowy
Osłona obiektywu
Oprawka statywu (spód)
1 Otwórz osłonę obiektywu.
2 Aby aparat był nieruchomy, trzymaj łokcie przy sobie.
PL
Umieść obiekt na środku
ramki nastawiania
ostrości, lub dotknij
punktu ogniskowania.
• Jeżeli w dotkniętym miejscu aparat wykryje twarz, zostanie wyświetlona ikona
,
a jeżeli będzie to inny obiekt niż twarz, zostanie wyświetlona ikona . Dotknij
, aby anulować tę funkcję.
3 Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.
Podczas fotografowania:
1 Naciśnij do połowy spust migawki
i przytrzymaj aby zogniskować.
Wskaźnik z (Blokada AE/AF)
(zielony) miga, słychać sygnał
dźwiękowy, wskaźnik przestaje migać i
pozostaje zapalony.
Wskaźnik blokady AE/AF
2 Wciśnij całkowicie spust migawki.
Podczas nagrywania filmów:
Dotknij [HOME], po czym dotknij
(Nagrywanie) t
(Tryb filmu) (str. 22).
Można też dotknąć ikony nastawiania trybu fotografowania, po czym dotknąć
(Tryb filmu).
Używanie zoomu:
Naciśnij T, aby wykonać powiększenie, naciśnij W, aby wrócić do stanu
wyjściowego.
13
Rozmiar obrazu/samowyzwalacz/tryb nagrywania/lampa
błyskowa/makro/wyświetlenie
[ Używanie samowyzwalacza
Dotknij na ekranie ikony nastawienia
samowyzwalacza. Dotknij żądanej opcji,
a następnie [BACK].
Samowyzw wyłączony (
): Bez użycia
samowyzwalacza
1Aby zmienić rozmiar obrazu
2Używanie samowyzwalacza
3Zmiana trybu nagrywania
4Wybieranie trybu lampy błyskowej dla
zdjęć
5Fotografowanie w zbliżeniu
6Zmiana wyświetlenia na ekranie
Samowyzw 10sek (
[ Aby zmienić rozmiar obrazu
[ Zmiana trybu nagrywania
Dotknij na ekranie ikony nastawiania
rozmiaru obrazu. Dotknij żądanej opcji,
a następnie [BACK].
Dotknij na ekranie ikony nastawienia
trybu nagrywania. Dotknij żądanej opcji,
a następnie [BACK].
Zdjęcie
Dla druków maks A3
Nagrywa w formacie 3:2
Dla druków maks A4
Dla druków maks 10×15 cm
lub 13×18 cm
Nagrywa w małym
rozmiarze załącznika e-mail
Nagrywa w formacie HDTV
Film
(Wys.jakość)
(Standardowa)
Nagrywa film wys. jakości
do wyświetlenia na TV
Nagr. film jakości standard
do wyświetlenia na TV
Nagrywa w małym
rozmiarze załącznika email
14
): 10-sekundowe
opóźnienie samowyzwalacza
Samowyzw 2sek ( ): 2-sekundowe
opóźnienie samowyzwalacza
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka
samowyzwalacza zacznie migać i słychać
sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia
się migawki.
Auto regulacja: Umożliwia
wykonywanie zdjęć z automatyczną
regulacją nastawienia.
Selekcja sceny: Umożliwia
wykonywanie zdjęć z
zaprogramowanymi nastawieniami,
zgodnie z rodzajem sceny.
Autoprogram: Umożliwia
fotografowanie z automatyczną
regulacją naświetlenia (zarówno czas
otwarcia migawki, jak i liczba
przysłony). Możesz wyregulować inne
ustawienia za pomocą menu.
Tryb filmu: Umożliwia nagrywanie
filmów z dźwiękiem.
Selekcja sceny
Duża czułość: Umożliwia
fotografowanie obrazów bez lampy
błyskowej, przy słabym oświetleniu.
Zdjęcie z uśmiechem: Gdy spust
migawki jest naciśnięty i aparat
wykryje uśmiech, spust zostanie
automatycznie zwolniony, aby zrobić
zdjęcie. Ponowne wciśnięcie spustu
migawki lub wykonanie 6 zdjęć
spowoduje wyjście z ekranu
uchwycenia uśmiechu.
Miękkie ujęcie: Umożliwia wykonanie
miękkich, portretowych ujęć.
Portret-zmierzch: Umożliwia
wykonanie ostrych zdjęć osób w słabo
oświetlonych miejscach, bez straty
atmosfery stwarzanej przez ciemne
otoczenie.
Zmierzch: Umożliwia fotografowanie
bez utraty atmosfery ciemnego
otoczenia.
Pejzaż: Ogniskuje tylko na odległych
obiektach, do fotografowania
krajobrazów itp.
Szybka migawka: Umożliwia
fotografowanie poruszających się
obiektów w jasnych miejscach.
Plaża: Gdy fotografowane są sceny nad
brzegiem morza lub jeziora, błękit
wody zostaje wyraźnie zarejestrowany.
Śnieg: Umożliwia wykonanie jasnych
zdjęć w śnieżnej scenerii.
Lampa błysk włączona ( )
Synch wolna (Błysk wymuszony włączony)
( ): W ciemnych miejscach czas
otwarcia migawki wydłuża się, aby
wyraźnie sfotografować tło, które jest
poza zasięgiem lampy błyskowej.
Lampa błysk wyłączona (
)
[ Makro/Ogniskowanie z bliska
(Fotografowanie w zbliżeniu)
Dotknij na ekranie ikony nastawienia
trybu makro/ogniskowania z bliska.
Dotknij żądanej opcji, a następnie
[BACK].
Makro wyłączone (
)
Makro włączone ( ):
Strona W: Około 8 cm lub dalej
Strona T: Około 25 cm lub dalej
Ognisk. z bliska możliwe (
):
Blokada strony W: Około 1 do 20 cm
PL
[ Zmiana wyświetlenia na ekranie
Dotknij [DISP] na ekranie, aby przejść
do ekranu wyboru wyświetlenia.
Konfiguracja wyświetlenia: Nastawienie
decydujące o wyświetleniu ikon na
ekranie.
Jasność LCD: Nastawia jasność
podświetlenia.
Wyświetl histogr: Nastawienie decydujące o
wyświetleniu histogramu na ekranie.
Fajerwerki: Umożliwia fotografowanie
fajerwerków w całej ich okazałości.
[ Lampa błyskowa (Wybieranie
trybu lampy błyskowej dla zdjęć)
Dotknij na ekranie ikony nastawienia
trybu lampy błyskowej. Dotknij żądanej
opcji, a następnie [BACK].
Lampa błysk auto (
): Błyska jeżeli jest
niewystarczające światło lub obiekt jest
oświetlony od tyłu (nastawienie
domyślne)
15
Oglądanie/usuwanie obrazów
W następujących krokach wyjaśniono, jak oglądać obrazy przechowywane w pamięci
wewnętrznej.
Możesz oglądać obrazy w trybie normalnego odtwarzania, lub w trybie teczki
podręcznej oglądać obrazy z tłem.
Głośnik
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk
SCRAPBOOK
Przycisk T/W (Zoom)
Złącze uniwersalne (spód)
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
Jeżeli naciśniesz
(Odtwarzanie), gdy aparat jest wyłączony, włączy się on automatycznie i
nastawi na tryb odtwarzania. Aby przełączyć na tryb fotografowania, naciśnij ponownie
(Odtwarzanie).
2 Dotknij
(poprzednie) /
(następne), aby wybrać zdjęcie.
Film:
Dotknij B, aby odtworzyć film.
Przewijanie do tyłu/do przodu: m/M (Dotknij B lub x, aby wrócić do normalnego
odtwarzania.)
Regulacja głośności: Dotknij
, po czym nastaw głośność za pomocą / .
Dotknij ponownie
. Zniknie pasek regulacji głośności.
Zatrzymanie: Dotknij x.
[
Aby kasować obrazy
1 Wybierz obraz, który chcesz skasować, po czym dotknij
2 Dotknij [OK].
[
(Kasuj).
Aby oglądać powiększony obraz (Zoom odtwarzania)
Dotknij wyświetlanego zdjęcia, aby powiększyć odpowiadający dotknięciu fragment.
Dotknij , aby oddalić obraz.
v/V/b/B: Reguluje pozycję.
[BACK]: Anuluje zoom odtwarzania.
: Włącza/wyłącza v/V/b/B.
• Można także powiększyć obraz przyciskiem T/W (Zoom).
16
Wybieranie sposobu odtwarzania obrazów
Obrazy przechowywane w aparacie są dzielone na grupy według zdarzeń i odtwarzane
jako albumy. Możesz zmienić sposób odtwarzania obrazów w albumie, aby łatwiej je
było szukać.
Lista albumów
Pojedynczy obraz
Indeks
Kalendarz
PL
[
Aby oglądać ekran indeksu
Gdy podczas oglądania pojedynczego obrazu dotkniesz
(Indeks), obraz zostanie
wyświetlony w trybie indeksu każdego albumu.
Dotknij / , aby wyświetlić poprzednią/następną stronę.
(Indeks)
• Aby wrócić do ekranu jednego obrazu, dotknij miniaturki obrazu.
17
[
Aby oglądać przy użyciu „Lista albumów”
Dotknij
(Lista albumów) na ekranie indeksu, aby oglądać obrazy według listy
albumów.
Przejdź do następnego/poprzedniego miesiąca za pomocą / , a do następnego/
poprzedniego albumu za pomocą / .
Dotknij albumu, aby wrócić do ekranu indeksu.
Nazwa albumu
Lista
albumów
Album/
Ulubione/
Znak
udostępniania
• Jeżeli dodasz obrazy do listy Ulubione lub Znak udostępniania na ekranie menu
(str. 23), dotknij ikony
(Ulubione) lub
(Znak udostępniania), aby zobaczyć
obraz dodany do każdej listy.
• Możesz obejrzeć obrazy listy Ulubione/Znak udostępniania na ekranie indeksu, gdy
dotkniesz żądanej listy Ulubione/Znak udostępniania.
[
Aby oglądać przy użyciu Kalendarza
Dotknij
(Kalendarz) na ekranie indeksu, aby oglądać obrazy według kalendarza.
Przejdź do następnego/poprzedniego roku za pomocą b/B, a do następnego/
poprzedniego miesiąca za pomocą v/V.
Kalendarz
• Dotknij miniaturki obrazu, aby wrócić do ekranu indeksu w albumie, który zawiera
dotknięty obraz.
[ Aby kasować obrazy w trybie indeksu
1 Dotknij (Kasuj), gdy wyświetlony jest ekran indeksu.
2 Dotknij środka obrazu, aby umieścić zaznaczenie na obrazie, który chcesz skasować.
Znak
jest zaznaczony w polu wyboru na obrazie.
Aby anulować kasowanie, dotknij obrazu ponownie, aby usunąć zaznaczenie.
3 Dotknij
i następnie dotknij [OK].
• Aby skasować wszystkie obrazy w albumie, wybierz
menu, po czym dotknij [OK].
18
(Cały album) z opcji
(Kasuj) na ekranie
[ Aby odtwarzać serię obrazów (Slajdy)
Dotknij
.
Muzyka będzie zmieniać się razem z [Efekty]. Możesz także wykonać transfer muzyki i
zmienić muzykę zgodnie z upodobaniami.
Aby wykonać transfer muzyki i ją zmienić, wykonaj następujące kroki.
1 Dotknij [HOME]. Następnie wybierz [Narzędzie muzyczne] t [Pobierz muzykę] w
[Drukowanie, Inne] (str. 22).
2 Zainstaluj na komputerze oprogramowanie znajdujące się na dostarczonej płycie
CD-ROM.
3 Połącz aparat i komputer kablem USB.
4 Uruchom program „Music Transfer”, zainstalowany na komputerze i zmień muzykę.
Szczegółowe informacje o zmianie muzyki, znajdziesz w Pomocy w „Music Transfer”.
[ Aby oglądać obrazy na ekranie TV
Podłącz aparat do odbiornika TV uniwersalnym kablem połączeniowym (brak w
zestawie).
PL
Do uniwersalnego złącza
Do złączy wejścia audio/
wideo
Uniwersalnym kablem połączeniowym
(brak w zestawie)
Do oglądania na ekranie odbiornika TV wysokiej rozdzielczości, wymagany jest kabel
adaptera wyjściowego HD. Jeżeli nagrywasz z rozmiarem obrazu nastawionym na 16:9,
obrazy zostaną wyświetlone jako pełnoekranowe.
• Podczas używania wyjścia HD(1080i) nie można odtwarzać filmów.
19
Używanie SCRAPBOOK
Gdy album zostaje utworzony w aparacie, teczka podręczna z obrazami z albumu
rozmieszczonymi na tle zostaje też automatycznie utworzona. Teczki podręczne
utworzone tym aparatem mogą być oglądane tylko na tym aparacie.
1 Naciśnij przycisk SCRAPBOOK.
• Nawet gdy zasilanie aparatu jest wyłączone, włączy się po naciśnięciu przycisku
SCRAPBOOK i obrazy zostaną odtworzone w trybie teczki podręcznej.
2 Dotknij v/V, po czym dotknij albumu, który chcesz odtworzyć.
v/V: Przejście do przodu/do tyłu listy albumów.
/ : Przejście do następnego/poprzedniego miesiąca.
3 Dotknij b/B, aby przewrócić stronę.
: Automatycznie przewraca stronę. Dotknij obrazu, aby zatrzymać przewracanie stron.
• Aparat automatycznie określi pozycję wyświetlanego obrazu.
• Dotknij obrazu, aby obejrzeć go na ekranie pojedynczego obrazu.
• Możesz zmienić tło teczki podręcznej na ekranie menu, gdy wybierasz okładkę.
20
Poznawanie różnych funkcji – HOME/
Menu
Używanie ekranu HOME
Ekran HOME zapewnia dostęp do wszystkich funkcji aparatu i może zostać
przywołany bez względu na nastawiony tryb (nagrywanie/oglądanie).
1
Dotknij [HOME], aby wyświetlić ekran HOME.
Opcja
Kategoria
[HOME]
2
Dotknij kategorię, którą chcesz nastawić.
3
Dotknij opcję w kategorii, którą chcesz nastawić.
[ Gdy wybierzesz kategorię
(Zarządzanie pamięcią) lub
PL
(Nastaw.)
1 Dotknij kategorii, której nastawienie chcesz zmienić.
2 Dotknij żądanej opcji nastawienia. Dotknij v/V, aby wyświetlić inne opcje nastawień.
3 Dotknij tej opcji nastawień, którą chcesz zmienić, po czym dotknij żądanej wartości,
aby ją nastawić.
• Dotknij [×] lub [BACK], aby wrócić do poprzedniego ekranu.
21
Szczegółowe informacje o działaniu 1 str. 21
Opcje ekranu HOME
Dotknięcie [HOME] spowoduje wyświetlenie następujących opcji. Szczegółowe
informacje o opcjach zostaną wyświetlone w opisach na ekranie.
Kategorie
Nagrywanie
Oglądanie
obrazów
Drukowanie, Inne
Zarządzanie
pamięcią
Nastaw.
Opcje
Auto regulacja
Selekcja sceny
Autoprogram
Tryb filmu
Lista albumów
Kalendarz
Slajdy
Memory Stick
Druk
Narzędzie muzyczne
Pobierz muzykę
Formatuj muzykę
Narzędzie pamięci
Narzędzie Memory Stick
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC Mass Storage
Narzędzie pamięci wew
Format*
Główne nastawienia
Główne nastawienia 1
Brzęczyk
Inicjalizuj
Główne nastawienia 2
Połączenie USB
Wyjście wideo
Info funkcji
Kalibrowanie
COMPONENT
Nastawienia nagryw
Nastawienia nagrywania 1
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Nastawienia nagrywania 2
Autom. orient.
Auto podgląd
Poziom uśmiechu
Nastawienie zegara
Language Setting
* Gdy sformatujesz pamięć wewnętrzną, zawarty w aparacie program „PMB Portable” zostanie
także skasowany. Informacje znajdziesz w „Picture Motion Browser Guide” na dostarczonej
płycie CD-ROM.
22
Używanie opcji menu
1 Dotknij [MENU], aby wyświetlić ekran menu.
Dotknij [?], aby ukryć te
informacje.
[MENU]
• Różne opcje będą widoczne, zależnie od wybranego trybu.
2 Dotknij żądanej opcji menu.
• Jeżeli żądana opcja jest ukryta, dotykaj v/V, aż opcja ta pojawi się na ekranie.
PL
3 Dotknij żądanej opcji nastawienia.
• Gdy w informacji o funkcjach wyświetlone jest
potwierdzić.
podczas odtwarzania, dotknij
, aby
4 Dotknij [BACK], aby wyłączyć menu.
23
Szczegółowe informacje o działaniu 1 str. 23
Opcje menu
Dostępne opcje menu są różne, zależnie od nastawienia trybu pracy (fotografowanie/
podgląd) i trybu fotografowania. Na ekranie wyświetlone są tylko dostępne opcje.
Menu fotografowania
24
Tryb NAGR
Wybiera metodę fotografowania ciągłego.
EV
Reguluje ekspozycję.
Ostrość
Zmienia metodę ogniskowania.
Tryb pomiaru
Wybiera tryb pomiaru.
Balans bieli
Reguluje ton kolorystyczny.
Tryb koloru
Zmienia intensywność obrazu lub dodaje efekty specjalne.
Moc błysku
Reguluje moc błysku lampy błyskowej.
Reduk czerw oczu
Nastawia redukcję zjawiska czerwonych oczu.
Wykrywanie twarzy
Wykrywa twarze fotografowanych osób i reguluje ostrość itp.
SteadyShot
Wybiera tryb zapobiegania rozmazaniu.
Nastawienia
Wybiera nastawienia fotografowania.
Szczegółowe informacje o działaniu 1 str. 23
Menu podglądu
(Dodaje/Usuwa Ulubione)/ Dodaje/Usuwa ulubione obrazy do/z Ulubionych.
(Usuwa Ulubione)
(Dodaje/Usuwa znak
udost.)/(Usuwa znak
udostępniania)
Dodaje/Usuwa znak rezerwacji, aby umieścić obrazy w
Internecie.
(Retusz)
Retuszuje zdjęcia.
(Maluj)
Maluje na zdjęciu i zapisuje je jako nowe zdjęcie.
(Slajdy)
Odtwarza serię obrazów.
(Kasuj)
Usuwa obrazy.
(Chroń)
Zapobiega przypadkowemu skasowaniu.
(Widok albumu)
Powraca do ekranu Albumu.
(Druk)
Drukuje obrazy przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge.
(Obróć)
Obraca zdjęcie.
(Import)
Importuje obrazy z „Memory Stick Duo”.
(Eksport)
Eksportuje obrazy do „Memory Stick Duo”.
(Wybierz katalog)
Wybiera katalog do oglądania zdjęć.
(Nastawienia głośności)
Nastawia głośność.
(Tło)
Zmienia tło.
PL
25
Przyjemność korzystania z komputera
Używając aplikacji „Picture Motion Browser”, znajdującej się na dostarczonej płycie
CD-ROM, możesz oglądać wykonane aparatem obrazy na komputerach lub przesyłać
do aparatu obrazy zapisane na komputerach.
Również szczegółowe informacje o używaniu aparatu znajdują się w „Podręcznik
aparatu Cyber-shot”.
• Inne aplikacje nie mogą zostać zainstalowane na aparacie.
• Liczba zdjęć, które można zapisać w pamięci wewnętrznej wynosi maksymalnie 40 000.
Podłączanie aparatu do komputera
Adapter USB dla
uniwersalnego złącza
Złącze USB
Kabel USB
1 Podłącz adapter USB dla uniwersalnego złącza do kabla USB. Następnie
podłącz kabel USB do aparatu.
2 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) na aparacie i włącz komputer.
• Włóż do aparatu dostatecznie naładowany akumulator. Gdy kopiujesz obrazy na komputer
używając akumulatora o małej mocy, kopiowanie może się nie udać lub dane obrazu mogą zostać
uszkodzone, jeśli akumulator za szybko się wyładuje.
• Zalecane jest użycie zasilacza sieciowego (brak w zestawie) oraz kabla USB, AV, DC IN dla
uniwersalnego złącza (brak w zestawie), lub „Cyber-shot Station” (brak w zestawie).
26
Oglądanie „Podręcznik
aparatu Cyber-shot”
Korzystanie z dostarczonego
oprogramowania
Znajdujący się na CD-ROM (w
zestawie) „Podręcznik aparatu Cybershot” szczegółowo wyjaśnia, jak używać
aparatu. Do otworzenia pliku z
podręcznikiem niezbędny jest program
Adobe Reader.
[ Zalecane środowisko dla „Picture
Motion Browser” i „PMB
Portable”
[ Dla użytkowników systemu
Windows
* Wersje 64-bitowe i Starter (Edition) nie są
obsługiwane.
• Każdy z powyższych systemów operacyjnych
powinien być fabrycznie zainstalowany.
• „Picture Motion Browser” i „PMB Portable”
nie są kompatybilne z komputerami
Macintosh.
• Szczegółowe informacje o środowisku
operacyjnym znajdziesz w „Podręcznik
aparatu Cyber-shot” lub w „Przewodniku
Picture Motion Browser”.
1 Włącz komputer i włóż CD-ROM (w
zestawie) do napędu CD-ROM.
Pojawi się poniższy ekran.
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2 lub Windows
Vista*
PL
[ Używanie „Picture Motion
Browser”
Po kliknięciu przycisku [Cyber-shot
Handbook] pojawi się ekran do
skopiowania „Podręcznik aparatu Cybershot”.
2 Aby skopiować, postępuj według
instrukcji na ekranie.
Gdy klikniesz przycisk „Podręcznik
aparatu Cyber-shot”, zarówno „Podręcznik
aparatu Cyber-shot”, jak i „Cyber-shot przewodnik dla zaawansowanych” zostaną
zainstalowane.
3 Po zakończeniu instalacji podwójnie
kliknij ikonę skrótu utworzonego na
pulpicie.
Program „Picture Motion Browser” jest
zainstalowany po to, aby można było
bardziej efektywnie korzystać ze zdjęć i
filmów nagranych aparatem. Używając
„Picture Motion Browser”, możesz
wykonywać co następuje.
• Możesz importować albumami
wykonane aparatem obrazy i
wyświetlić je na komputerze.
• Możesz przesyłać obrazy z
komputerów do aparatu.
• Możesz porządkować obrazy na
komputerze w albumy i je oglądać.
• Możesz poprawiać, drukować,
przesyłać do Internetu i zmieniać datę
na zdjęciach.
• Możesz edytować album.
• Możesz nazwać album. Liczba słów,
które mogą być wyświetlone będzie
różna, zależnie od ekranu.
27
Instalowanie „Picture Motion Browser”
1 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do
napędu dysku komputera.
2 Kliknij [Install].
3 Aby zainstalować oprogramowanie,
postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie.
• Szczegółowe informacje znajdziesz w
„Przewodniku Picture Motion Browser”.
Aby wejść do „Przewodnika Picture Motion
Browser”, podwójnie kliknij ikonę „Picture
Motion Browser Guide” na pulpicie.
Uruchamianie programu „Picture
Motion Browser”
Podwójnie kliknąć ikonę
„Picture Motion
Browser” na pulpicie.
Lub z menu Start: Kliknąć [Start] (Start) t
[All Programs] (Wszystkie programy) (w
Windows 2000, [Programs] (Programy)) t
[Sony Picture Utility] (Przeglądarka graficzna
Sony) t [Picture Motion Browser].
Zamykanie programu „Picture Motion
Browser”
Kliknij przycisk
ekranu.
w górnym, prawym rogu
[ Używanie „PMB Portable”
Dodając Znak udostępniania na ekranie
menu do obrazów w pamięci
wewnętrznej (str. 25), możesz przesyłać
obrazy do komputera lub do Internetu,
używając wbudowanego
oprogramowania „PMB Portable”
aparatu. Jest ono również przydatne
przy podłączaniu aparatu do komputera,
w którym nie ma zainstalowanego
programu „Picture Motion Browser”.
Opisane są tu kroki, które należy
wykonać operując komputerem, na
którym nie ma zainstalowanego
programu „Picture Motion Browser”.
1 Podłącz komputer do aparatu.
2 Wybierz [PMB_Portable] w kreatorze
AutoPlay.
„PMB Portable” zostanie
uruchomione.
28
• Jeżeli kreator AutoPlay nie pojawi się,
kliknij [Start] t [My computer] (Mój
komputer) (w Windows Vista, [Computers]
(Komputery)) t
(Removable Disk)
(Dysk wymienny), po czym podwójnie
kliknij [PMB_P.exe].
• W wypadku komputera, na którym
zainstalowany jest program „Picture Motion
Browser”, pojawi się ekran wyboru, czy za
pomocą „Picture Motion Browser” przesłać
obraz do Internetu, czy do komputera.
• Szczegółowe informacje o używaniu „PMB
Portable”, zobacz w Pomocy zawartej w
„PMB Portable”.
• Gdy uruchomisz po raz pierwszy „PMB
Portable”, pojawi się ekran Umowy
Licencyjnej. Uważnie przeczytaj umowę.
Jeżeli akceptujesz warunki umowy, przejdź
do następnego ekranu.
• Aby wyświetlić ekran Umowy Licencyjnej
dla „PMB Portable”, podwójnie kliknij
katalog [app] w zewnętrznym napędzie
(Removable Disk) (Dysk wymienny),
podwójnie kliknij [EULA], po czym wybierz
żądany język.
Aby zmienić język dla „PMB Portable”
Dostępne są języki wybrane podczas
instalacji „Picture Motion Browser” oraz
język angielski.
1 Włącz aparat i podłącz go do
komputera, używając kabla USB.
2 Kliknij [Start] t [All Programs]
(Wszystkie programy) t [Sony Picture
Utility] t [Tools] t [PMB Portable
Maintenance Tool].
Uruchomi się [PMB Portable
Maintenance Tool].
3 Wybierz język, który chcesz nastawić.
4 Kliknij [Start] t [OK].
5 Gdy wyświetlony zostanie ekran
zakończenia, kliknij [OK.].
Wskaźniki na ekranie
Dotknij [DISP] na ekranie, aby przejść
do ekranu wyboru wyświetlenia (str. 15).
[ Podczas odtwarzania
[ Podczas fotografowania
Używanie ekranu
[ Podczas nagrywania filmów
Możesz zmienić nastawienia
dotknięciem następujących pozycji: 1,
2, 3.
• Dotknięcie ikony wyświetli informacje
o dotkniętej pozycji. Aby ukryć te
informacje, dotknij [?] (str. 11).
PL
A
Wyświetlenie
HOME
Wskaźnik
Wyświetla ekran HOME.
Nastawienia rozmiaru
obrazu
Nastawienia
samowyzwalacza
Nastawienia trybu
fotografowania
Nastawienia trybu
fotografowania (Selekcja
sceny)
• Dotknij
w
nastawieniach trybu
fotografowania, aby
wybrać tryb Selekcji sceny.
MENU
Wyświetla ekran MENU.
Zmienia na tryb indeksu.
Odtwarza prezentację
zdjęć.
Kasuje obraz.
29
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wybiera katalog do
odtwarzania.
Wskaźniki na wyświetlaczu od 4 do 6
pokazują bieżące nastawienia.
Wraca do ekranu jednego
obrazu z ekranu indeksu.
D
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
B
Wyświetlenie
Wskaźnik
BACK
Wraca do poprzedniego
ekranu.
Zdjęcia z uśmiechem
(liczba zdjęć)
Wskaźnik skali zbliżenia
Anuluje ogniskowanie na
obiekcie wybranym
dotykiem.
DISP
Nastawienia trybu lampy
błyskowej
Ładowanie lampy
błyskowej
Nastawienia
ogniskowania makro/z
bliska.
SteadyShot
Nośnik zapisu (pamięć
wewnętrzna, „Memory
Stick Duo”)
Zmienia wyświetlenie na
ekranie.
Katalog do zapisu
Nastawia głośność.
/
Wspomaganie AF
Zoom odtwarzania
Ostrzeżenie o wibracji
Włącza/wyłącza v/V/b/B.
Ulubione
N
Odtwarzanie
x
Zatrzymanie
Znacznik wyboru
Wyświetla poprzedni/
następny obraz.
Ochrona
Znak udostępniania
Zoom odtwarzania
C
Wyświetlenie
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Katalog odtwarzania
Zmiana katalogu
Wskaźnik
Nastawienia trybu AF/
zapamiętania ostrości
Nastawienia trybu
pomiaru
E
Wyświetlenie
Wskaźnik
C:32:00
Wyświetlenie
samodiagnostyki
Samowyzwalacz
Liczba zdjęć, które
można zarejestrować
Nastawienia liczby ISO
+2.0EV
Nastawienia wartości
ekspozycji
96
• Liczba zdjęć, które można
zarejestrować może być
różna, zależnie od
warunków
fotografowania.
30
Wyświetlenie
Wskaźnik
00:25:05
Dostępny czas
nagrywania (godz:min:s)
Redukcja czerwonych
oczu
Moc błysku
Wyświetlenie
Wskaźnik
Rozmiar obrazu
Tryb rejestracji
+2.0EV
F3.5
ISO400
Wykrywanie twarzy
125
Wskaźnik dotykowy AF
Balans bieli
Połączenie PictBridge
Wartość ekspozycji
Liczba przysłony
Liczba ISO
Czas otwarcia migawki
Tryb pomiaru
Lampa błyskowa
Balans bieli
Tryb koloru
Ramka pola AF
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu
akumulatora
Histogram
•
pojawi się, gdy
wyświetlenie histogramu
zostanie wyłączone
podczas odtwarzania.
Tryb lampy błyskowej
• Gdy [Konfiguracja
wyświetlenia] jest
nastawiona na [Tylko
obraz], wyświetlone są
bieżące nastawienia.
8/8
F
Wyświetlenie
Wskaźnik
z
Blokada AE/AF
PL
Wolna migawka NR
+2.0EV
Wartość ekspozycji
F3.5
Liczba przysłony
ISO400
Liczba ISO
125
Czas otwarcia migawki
Gotowy
NAGR.
Stan gotowości filmu/
Nagrywanie filmu
0:12
Czas nagrywania (min:s)
N
Odtwarzanie
Pasek odtwarzania
0:00:12
Licznik
Ogniskowanie makro/z
bliska
DSC00123
Numer pliku
(pamięć wewnętrzna)
• Gdy [Konfiguracja
wyświetlenia] jest
nastawiona na [Tylko
obraz], wyświetlone są
bieżące nastawienia.
101-0012
Numer katalogu/pliku
(„Memory Stick Duo”)
2007 1 1
9:30 AM
Data/godzina nagrania
wyświetlonego zdjęcia
Numer obrazu/Ilość
obrazów zapisanych w
wybranym katalogu
Połączenie PictBridge
31
Trwałość akumulatora i pojemność
pamięci
Trwałość akumulatora i liczba obrazów, które można nagrać/
obejrzeć
Wartości podane w poniższych tabelach
zakładają użycie w pełni naładowanego
akumulatora (w zestawie) w
temperaturze otoczenia 25°C.
Należy pamiętać, że aktualne wartości
mogą być niższe niż tutaj podane,
zależnie od warunków pracy.
[ Podczas fotografowania
Trwałość
akumulatora (min.)
Liczba zdjęć
Około 140
Około 280
• Fotografując w następujących warunkach:
– [Tryb NAGR] jest ustawiony na
[Normalny].
– [Tryb AF] jest ustawiony na [Pojedynczy].
– [SteadyShot] jest ustawiony na [Nagryw].
– Zdjęcia są robione co 30 sekund.
– Zoom jest kolejno przestawiany z jednego
skrajnego położenia (W) w drugie (T).
– Co drugie zdjęcie wykonywane jest z
lampą błyskową.
– Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i
włączany.
• Metoda pomiaru oparta jest na standardach
CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Trwałość akumulatora i liczba obrazów nie
zmieniają się, bez względu na rozmiar
obrazu.
[ Podczas oglądania zdjęć
Trwałość
akumulatora (min.)
Liczba zdjęć
Około 250
Około 5000
• Oglądając zdjęcia po kolei, w odstępach
mniej więcej 3 sekundowych
32
[ Uwagi dotyczące akumulatora
• Pojemność akumulatora stopniowo maleje z
czasem i poprzez częste używanie.
• Trwałość akumulatora i liczba obrazów które
możesz nagrać/obejrzeć zmniejszą się w
następujących warunkach:
– Niska temperatura otoczenia.
– Lampa błyskowa jest często używana.
– Aparat jest często włączany/wyłączany.
– Intensywnie wykorzystywany zoom.
– Nastawione jest jaśniejsze podświetlenie
LCD.
– [Tryb AF] jest ustawiony na [Monitor].
– [SteadyShot] jest ustawiony na [Dalej].
– Wyczerpane baterie.
– Funkcja wykrywania twarzy jest aktywna.
[ Uwaga dotycząca prędkości
operacji
• Gdy w pamięci wewnętrznej zapisana jest
duża liczba obrazów, niektóre operacje
aparatu mogą stać się wolniejsze.
Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów
Liczba zdjęć i długość czasu dla filmów mogą się różnić, zależnie od warunków pracy.
Nawet jeśli pojemność wyświetlana na nośniku jest taka sama, jak w tabeli poniżej,
liczba zdjęć i długość czasu dla filmów mogą być inne.
[ Przybliżona liczba zdjęć
(Jednostki: obrazy)
Pojemność
Rozmiar
8M
3:2
5M
3M
VGA
16:9
Pamięć
wewnęKarta „Memory Stick Duo” sformatowana w tym aparacie
trzna
Około
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
4 GB
1266
1266
1611
2585
24818
4136
40
40
51
82
790
133
72
72
92
148
1428
238
150
150
191
306
2941
490
306
306
390
626
6013
1002
618
618
787
1262
12121
2020
1223
1223
1557
2498
23983
3997
2457
2457
3127
5017
48166
8027
PL
• Podane liczby dotyczą sytuacji, gdy używany jest ten aparat. Liczba zdjęć, które można zapisać,
gdy obrazy są przesyłane za pomocą „Picture Motion Browser” wynosi maksymalnie 40 000.
Jednocześnie liczba zdjęć, które można zapisać w jednym albumie wynosi maksymalnie 4 000.
• Liczba obrazów została podana przy założeniu, że [Tryb NAGR] jest nastawiony na [Normalny].
• Gdy liczba pozostałych do zrobienia zdjęć jest większa niż 9 999, pojawia się wskaźnik „>9999”.
• Gdy odtwarzany jest obraz nagrany starszym modelem aparatu Sony, wyświetlony obraz może nie
ukazać się w rzeczywistym rozmiarze.
[ Przybliżony czas rejestracji filmów
Poniższa tabela pokazuje przybliżone, maksymalne czasy nagrywania. Są to całkowite
czasy dla wszystkich plików filmowych. Nagrywanie ciągłe może trwać przez około
10 minut.
(Jednostki: godziny : minuty : sekundy)
Pojemność
Rozmiar
Pamięć
wewnęKarta „Memory Stick Duo” sformatowana w tym aparacie
trzna
Około
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
4 GB
640(Wys.jakość) 0:51:40
–
640(Standard) 3:06:00 0:05:50
320
12:24:30 0:23:40
0:02:50
0:10:40
0:42:50
0:06:00
0:22:00
1:28:10
0:12:30
0:45:00
3:00:20
0:25:10
1:30:50
6:03:30
0:49:50 1:40:20
2:59:50 6:01:10
11:59:30 24:04:50
• Ten aparat nie obsługuje nagrań ani odtwarzania HD dla filmów.
• Jeżeli w pamięci wewnętrznej brak jest wystarczającego miejsca na film w rozmiarze
640(Wys.jakość), film zostanie nagrany na karcie „Memory Stick PRO Duo” (brak w zestawie).
• Przy pomiarze pojemności nośnika 1 GB równa się 1 miliard bajtów, z czego część jest
wykorzystana do zarządzania danymi.
33
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem lub z akcesoriami, należy spróbować poniższych
rozwiązań.
1 Sprawdzić pozycje poniżej i zobaczyć w „Podręcznik aparatu
Cyber-shot” (PDF).
Jeżeli na ekranie pojawi się kod, na przykład „C/E:ss:ss”, zobaczyć w
„Podręcznik aparatu Cyber-shot”.
2 Wyjąć akumulator, poczekać przez około minutę, włożyć ponownie
akumulator i włączyć zasilanie.
3 Zinicjalizować nastawienia (str. 22).
4 Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Podczas naprawy aparatów posiadających pamięć wewnętrzną lub funkcję plików
muzycznych, dane w aparacie mogą zostać sprawdzone w razie konieczności, aby
zweryfikować i usunąć symptomy usterki. Sony nie wykona kopii, ani nie zapisze
żadnych z tych danych.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Włóż akumulator prawidłowo, naciskając dźwignię wyjmowania akumulatora (str. 9).
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć
trochę czasu.
• Włóż akumulator prawidłowo (str. 9).
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator (str. 8).
• Akumulator jest martwy. Wymień na nowy.
• Użyj zalecanego akumulatora (str. 6).
Zasilanie nagle wyłącza się.
• Jeśli zasilanie jest włączone i w ciągu około 3 minut nie zostanie wykonana żadna
czynność, aby zapobiec zużyciu akumulatora aparat automatycznie wyłącza się.
Ponownie włącz aparat (str. 11).
• Akumulator jest martwy. Wymień na nowy.
34
Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.
• Zjawisko to występuje gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub
bardzo niskiej temperaturze.
• Powstała rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem pozostałej mocy, a aktualnie pozostałą
mocą akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po czym naładuj go,
aby skorygować wskazanie.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator (str. 8).
• Akumulator jest martwy. Wymień na nowy.
Nie można naładować akumulatora.
• Nie można naładować akumulatora używając zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
Użyj ładowarki do ładowania akumulatora.
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów
Nie można nagrywać obrazów.
• Sprawdź wolną pojemność pamięci wewnętrznej (str. 33). Jeżeli jest pełna, wykonać
PL
jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (str. 16).
– Usuń obraz z pamięci wewnętrznej po skopiowaniu go do „Memory Stick Duo”.
• Nie można nagrywać obrazów gdy lampa błyskowa się ładuje.
• Gdy robisz zdjęcie, na ekranie HOME nastaw tryb pracy na inny niż
.
• Gdy nagrywasz filmy, na ekranie HOME nastaw tryb pracy na
.
Nie można nanieść dat na zdjęcia.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania dat na obrazy. Używając programu „Picture
Motion Browser”, można drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną datą.
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• Występuje rozproszenie światła w obiektywie i na obrazie pojawiają się białe, czarne,
czerwone, purpurowe lub inne smugi. Nie oznacza to uszkodzenia.
35
Oglądanie zdjęć
Nie można odtwarzać obrazów.
• Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) lub przycisk SCRAPBOOK (str. 16).
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze.
• Sony nie gwarantuje odtwarzania plików obrazów na aparacie, jeżeli te pliki zostały
przetworzone przy użyciu komputera, lub nagrane innym aparatem.
• Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB.
• Podczas odtwarzania obrazów z „Memory Stick Duo”, nastaw
(Memory Stick) w
(Oglądanie obrazów) w HOME.
• Obrazy z „Memory Stick Duo” nie mogą być odtwarzane z teczką podręczną.
36
Zalecenia eksploatacyjne
[ Nie używać/przechowywać
aparatu w następujących
miejscach
• W bardo gorącym, zimnym lub wilgotnym
miejscu
W miejscach takich, jak zaparkowany na
słońcu samochód korpus aparatu może się
zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• Pod bezpośrednim działaniem światła
słonecznego lub w pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może się odbarwić lub
zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• W miejscu narażonym na kołyszące wstrząsy
• W pobliżu silnego pola magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub zapylonych
Należy uważać, aby piasek lub kurz nie
dostały się do aparatu. Może to spowodować
awarię, w niektórych przypadkach
nieusuwalną.
[ O przenoszeniu
Nie należy siadać na krześle itp., mając aparat
w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy,
ponieważ może to spowodować awarię lub
uszkodzenie aparatu.
[ O czyszczeniu
Czyszczenie ekranu LCD
Wytrzeć powierzchnię ekranu, używając
zestawu czyszczącego LCD (brak w zestawie),
aby usunąć odciski palców, kurz itp.
Czyszczenie obiektywu
Aby usunąć odciski palców, kurz itp., wytrzeć
obiektyw miękką szmatką.
Czyszczenie powierzchni aparatu
Powierzchnię aparatu czyścić miękką szmatką,
lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć
suchą. Aby zapobiec uszkodzeniu
wykończenia lub obudowy:
• Nie narażaj aparatu na kontakt z takimi
chemicznymi produktami jak rozcieńczalnik,
benzyna, alkohol, ściereczki jednorazowe,
środki przeciw owadom, środki
przeciwsłoneczne lub środki owadobójcze.
• Nie dotykaj aparatu ręką, na której znajduje
się jeden z powyższych produktów.
• Nie należy zostawiać aparatu w
długotrwałym kontakcie z gumą lub
winylem.
[ O temperaturze pracy
Aparat jest przeznaczony do użytku w
zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Fotografowanie w skrajnie zimnych lub
gorących miejscach, w temperaturze poza
wymienionym zakresem jest niezalecane.
[ O kondensacji wilgoci
Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto z
zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może się
skondensować wewnątrz lub na obudowie
aparatu. Weź pod uwagę, że nagrywanie gdy
wewnątrz obiektywu znajduje się wilgoć
spowoduje, że obrazy nie będą wyraźne.
Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci
Wyłączyć aparat i poczekać około godzinę aż
wilgoć odparuje. Weź pod uwagę, że
nagrywanie gdy wewnątrz obiektywu znajduje
się wilgoć spowoduje, że obrazy nie będą
wyraźne.
[ O wewnętrznym akumulatorze
rezerwowym
PL
Aparat posiada wewnętrzny, wbudowany
akumulator, podtrzymujący datę, czas i inne
ustawienia, niezależnie od tego, czy zasilanie
jest włączone czy wyłączone.
Akumulator ten jest stale ładowany, jeśli tylko
aparat jest używany. Jednakże jeśli aparat jest
włączany tylko na krótko, akumulator
stopniowo rozładowuje się, a jeśli w ciągu
miesiąca aparat nie jest używany wcale,
rozładowuje się całkowicie. W takim
przypadku przed użyciem aparatu akumulator
należy naładować.
Jednak nawet gdy ten akumulator nie jest
naładowany, można nadal używać aparat, ale
data i czas nie zostaną pokazane.
Metoda ładowania wewnętrznego
akumulatora rezerwowego
Włóż do aparatu w pełni naładowane
akumulatory i pozostaw aparat na co najmniej
24 godziny z wyłączonym zasilaniem.
[ Uwaga dotycząca wyrzucania
tego aparatu
Nawet po wykonaniu [Format] na tym
aparacie, dane w pamięci wewnętrznej mogą
nie zostać dokładnie usunięte. Sony zaleca
fizyczne zniszczenie aparatu przed
wyrzuceniem.
37
Dane techniczne
Aparat
[Zasilanie, dane ogólne]
[System]
Zasilanie: Akumulator NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (brak w zestawie), 3,6 V
Zasilacz sieciowy AC-LS5K (brak w
zestawie), 4,2 V
Przetwornik obrazu: Kolorowy CCD
7,18 mm (typ 1/2,5), Filtr barw
podstawowych
Całkowita liczba pikseli aparatu:
Około 8 286 000 pikseli
Pobór mocy (podczas fotografowania): 1,0 W
Temperatura pracy: od 0 do 40°C
Efektywna liczba pikseli aparatu:
Około 8 083 000 pikseli
Temperatura przechowywania: od –20 do
+60°C
Obiektyw: Obiektyw Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoom
f = 6,33 – 19,0 mm (38 – 114 mm w
przeliczeniu dla aparatu 35 mm) F3,5 – 4,3
Wymiary:
86,8 × 56,8 × 20,2 mm (szer./wys./głęb., z
wyjątkiem elementów wystających)
Kontrola ekspozycji: Ekspozycja
automatyczna, Selekcja sceny (10 trybów)
Ciężar (włącznie z akumulatorem NP-BD1,
pisakiem, paskiem itp.): Około 156 g
Mikrofon: Monofoniczny
Balans bieli: Automatyczny, Światło dzienne,
Pochmurnie, Światło jarzeniowe 1, 2, 3,
Światło żarowe, Lampa błyskowa
Głośnik: Monofoniczny
Format plików (zgodny z DCF):
Zdjęcia: Zgodny z Exif Ver. 2.21 JPEG
Filmy: Zgodny z MPEG1 (monofoniczny)
PRINT Image Matching III: Zgodny
Nośnik danych: Pamięć wewnętrzna
(około 4 GB), „Memory Stick Duo”
Lampa błyskowa: Zasięg błysku (Czułość ISO
(Zalecany indeks ekspozycji) nastawiona
na Auto): Około 0,1 do 3,2 m (W)/około
0,25 do 2,8 m (T)
Exif Print: Zgodny
PictBridge: Zgodny
Ładowarka akumulatora BC-CSD
Zasilanie: Prąd przemienny 100 V do 240 V,
50/60 Hz, 2,2 W
Napięcie wyjścia: Prąd stały 4,2 V, 0,33 A
Temperatura pracy: od 0 do 40°C
[Gniazda wejścia i wyjścia]
Temperatura przechowywania: od –20 do
+60°C
Złącze uniwersalne: Wyjście wideo
Wyjście audio (Monofoniczne)
Połączenie USB
Wymiary: Około 62 × 24 × 91 mm (szer./wys./
głęb.)
Połączenie USB: Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0)
[Ekran LCD]
Panel LCD:
6,7 cm (typ 2,7) napęd TFT
Całkowita ilość punktów: 230 400 (960 × 240)
punktów
Ciężar: Około 75 g
Akumulator NP-BD1
Używane ogniwo: Ogniwo litowe
Napięcie maksymalne: Prąd stały 4,2 V
Napięcie nominalne: Prąd stały 3,6 V
Pojemność: 2,4 Wh (680 mAh)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
38
Znaki towarowe
•
, „Cyber-shot” są znakami
towarowymi Sony Corporation.
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”, i
są znakami towarowymi Sony Corporation.
• „Info LITHIUM” jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
• „PhotoTV HD” jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX i Windows
Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac i eMac są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Apple Inc.
• Intel, MMX i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Intel Corporation.
• Google jest zastrzeżonym znakiem
towarowym Google, Inc.
• Adobe, logo Adobe i Reader są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/
lub innych krajach.
• Ponadto używane w instrukcji nazwy
systemów i produktów są zwykle znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich twórców lub
producentów. Jednakże w niniejszej
instrukcji symbole ™ i nie są zawsze
używane.
PL
®
39
Česky
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít k požáru
nebo zranění.
Nevystavujte akumulátory nadměrnému
teplu, jako např. slunečnímu záření, ohni a
podobně.
[ Upozornění pro zákazníky v
zemích, na které se vztahují
směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Oprávněným zástupcem
pro EMC a bezpečnost produktů je společnost
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S
otázkami týkajícími se servisu či záruky se
obracejte na adresy uvedené ve zvláštních
servisních či záručních dokumentech.
[ Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Pro zákazníky v Evropě
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená ve směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
[ Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických
frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto
přístroje.
[ Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání), restartujte
aplikaci a znovu připojte komunikační kabel
(kabel USB apod.).
2
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být odložen
do sběrného místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením
této instrukce zabráníte negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nákladním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete
zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte, prosím, místní orgány státní
správy, místní firmu zabezpečující likvidaci
a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste
výrobek zakoupili.
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii a
dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na
jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou
tímto označením by se nemělo nakládat jako s
běžným domácnostním odpadem.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými
bateriemi pomůžete zabránit možným
negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, k nímž by mohlo docházet v
případech nevhodného zacházení s
vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti,
funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé
spojení s vloženou baterií, je třeba, aby
takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze
kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobek, který je na konci své
životnosti na místo, jenž je určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na
příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, firmu zabezpečující místní
odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde
jste výrobek zakoupili.
CZ
3
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu .......................................................... 5
Začátek ............................................................................................ 6
Kontrola přiloženého příslušenství ............................................................ 6
1 Příprava bloku akumulátorů ................................................................... 8
2 Vkládání bloku akumulátorů .................................................................. 9
3 Zapnutí fotoaparátu a nastavení času ................................................. 11
Snadná tvorba snímků .................................................................. 13
Velikost snímku/Samospoušť/Režim fotografování/Blesk/Makro/
Zobrazení ................................................................................................ 14
Prohlížení/mazání snímků ............................................................ 16
Volba způsobu přehrávání snímků .......................................................... 17
Používání sešitu SCRAPBOOK ............................................................... 19
Informace o různých funkcích – HOME/Nabídka ....................... 20
Použití obrazovky HOME ........................................................................ 20
Položky HOME......................................................................................... 21
Používání položek nabídky ..................................................................... 22
Položky menu .......................................................................................... 23
Využití počítače ............................................................................. 25
Připojení fotoaparátu k počítači .............................................................. 25
Prohlížení „Příručka k produktu Cyber-shot“ .......................................... 26
Využívání přiloženého softwaru .............................................................. 26
Indikátory na displeji ..................................................................... 28
Životnost akumulátoru a kapacita paměti .................................. 31
Výdrž akumulátoru a počet snímků, které lze nahrát nebo prohlížet ...... 31
Počet statických snímků a doba nahrávání videoklipů ........................... 32
Odstranění problémů .................................................................... 33
Blok akumulátorů a napájení .................................................................. 33
Snímání statických snímků/videoklipu .................................................... 34
Prohlížení snímků .................................................................................... 34
Upozornění .................................................................................... 35
Specifikace .................................................................................... 36
4
Poznámky k používání fotoaparátu
[ Zálohování vnitřní paměti a karty
„Memory Stick Duo“
Dokud svítí kontrolka přístupu, nevypínejte
fotoaparát, nevyjímejte akumulátor ani kartu
„Memory Stick Duo“. Jinak by mohlo dojít k
poškození dat vnitřní paměti nebo karty
„Memory Stick Duo“. Svoje data chraňte
vytvářením záložních kopií.
[ Poznámky k nahrávání/
přehrávání
• Než začnete fotografovat, vyzkoušejte si
práci s fotoaparátem a ověřte si, že pracuje
správně.
• Fotoaparát není prachotěsný, není odolný
vůči postříkání ani není vodotěsný. Před
použitím fotoaparátu si přečtěte
„Upozornění“ (str. 35).
• Nevystavujte fotoaparát působení vody.
Pokud se dovnitř fotoaparátu dostane voda,
může dojít k poškození. V některých
případech pak nelze fotoaparát opravit.
• Nemiřte fotoaparátem do slunce ani jiného
přímého světla. Mohli byste způsobit
poruchu fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů
silných radiových vln nebo záření.
Fotoaparát by pak nemusel správně nahrávat
nebo přehrávat snímky.
• Používání fotoaparátu v prašném nebo
písečném prostředí může způsobit
poškození.
• Jestliže dochází ke kondenzaci par, před
použitím fotoaparátu ji odstraňte (str. 35).
• Nevystavujte fotoaparát otřesům a úderům.
Může to způsobit vadnou funkci a nebude
třeba možné nahrávat snímky. Dále to může
mít za následek nepoužitelné nahrávací
médium nebo poškozená data snímků.
• Před použitím očistěte blesk. Teplo
vznikající při činnosti blesku může způsobit
zbarvení nečistot na povrchu okénka blesku
nebo jejich přilepení na povrch, čímž dojde
k omezení propustnosti světla.
[ Poznámky o LCD displeji
• LCD displej je vyroben za použití extrémně
přesné technologie, takže více než 99,99%
pixelů je funkčních k efektivnímu použití.
Přesto se na LCD displeji mohou objevovat
nepatrné černé a nebo jasné tečky (bílé,
červené, modré nebo zelené). Tyto tečky
vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují
nahrávání.
• Pokud dojde k postříkání LCD displeje
vodou nebo jinou tekutinou, okamžitě
displej otřete měkkým hadříkem. Pokud
ponecháte povrch LCD displeje mokrý,
může dojít ke zhoršení kvality a závadě.
[ Kompatibilita dat snímků
• Tento fotoaparát splňuje univerzální zásady
standardů DCF (Design rule for Camera File
system) zavedené společností JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony nezaručuje, že fotoaparát bude
přehrávat snímky nahrané nebo upravené
jiným vybavením ani že bude možno
přehrávat snímky pořízené tímto
fotoaparátem na jiném vybavení.
CZ
[ Varování k autorským právům
Televizní programy, filmy, videokazety a další
materiály mohou být chráněny autorskými
právy. Neautorizované nahrávání takových
materiálů může být v rozporu s ustanoveními
zákonů na ochranu autorských práv.
[ Za poškozený obsah nebo
selhání při nahrávání se
neposkytuje žádná náhrada
Sony nemůže poskytovat žádnou náhradu za
selhání při nahrávání nebo poškození
nahraného obsahu způsobené vadnou funkcí
fotoaparátu nebo nahrávacích médií atd.
5
Začátek
Kontrola přiloženého příslušenství
• Nabíječka akumulátorů BC-CSD (1)
• Adaptér USB pro víceúčelový konektor
(1)/Adaptérový kryt USB (1)/kabel USB
(krátký) (1)
Adaptérový kryt USB
• Napájecí kabel (1)
(v USA a Kanadě není přiložen)
Kabel USB (krátký) Adaptér USB pro
víceúčelový
konektor
• Kabel USB (dlouhý) (1)
• Nabíjecí blok akumulátoru NP-BD1 (1)/
Schránka na akumulátor (1)
• Pásek na zápěstí (1)
• Dotykové pero (1)
• Adaptérová deska (1)
Fotoaparát lze pomocí adaptérové desky
umístit do stanice Cyber-shot Station
(nepřiložena).
6
• CD-ROM (1)
– Aplikační software Cyber-shot
– „Příručka k produktu Cyber-shot“
– „Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“
• Návod k obsluze (tato příručka) (1)
Připevňování adaptéru USB pro víceúčelový konektor/adaptérový kryt USB
• Podle toho, kde nebo kdy fotoaparát používáte, připevněte adaptér USB pro víceúčelový
konektor k delšímu nebo kratšímu kabelu.
• Pokud kabel USB nosíte v tašce apod., připevněte na něj adaptérový kryt USB.
• Adaptér ani kabel nezavěšujte a nepůsobte na ně velkou silou. Mohlo by dojít k poškození.
Adaptérový kryt USB
Adaptér USB pro
víceúčelový konektor
Kabel USB
O dotykovém peru
• Pomocí dotykového pera můžete kreslit
nebo tisknout razítka na snímky.
• Připevněte dotykové pero k pásku na zápěstí
(zobrazeno vpravo).
• Fotoaparát nepřenášejte pomocí dotykového
pera. Fotoaparát by mohl spadnout.
CZ
Řemínek k uchycení na zápěstí
Připevněte řemínek a protáhněte jím
ruku. Zabráníte tím poškození
fotoaparátu v důsledku pádu.
Očko
7
1 Příprava bloku akumulátorů
Pro zákazníky v USA a Kanadě
Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech než v
USA a Kanadě.
Zástrčka
do síťové zásuvky
do síťové
zásuvky
Kontrolka CHARGE
Kontrolka CHARGE
Napájecí kabel
1 Vložte blok akumulátorů do nabíječky.
2 Připojte nabíječku k síti.
Kontrolka CHARGE se rozsvítí a začne nabíjení.
Když kontrolka nabíjení CHARGE zhasne, nabíjení je u konce (Praktické nabíjení).
Budete-li pokračovat v nabíjení bloku akumulátorů ještě zhruba hodinu (dokud nebude plně
nabitý), vydrží náboj poněkud déle.
[ Nabíjecí doba
Plná nabíjecí doba
Praktická nabíjecí doba
Zhruba 220 min.
Zhruba 160 min.
• Výše uvedená tabulka uvádí dobu požadovanou pro plné nabití vybitého bloku akumulátoru při
teplotě 25°C. Nabíjení může trvat i déle, to závisí na podmínkách používání a okolnostech.
• Počet snímků, které lze nahrát, naleznete na straně 31.
• Připojte nabíječku k nejbližší síťové zásuvce.
• Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od zdroje střídavého
napětí, dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání napáječky akumulátorů k
jakýmkoliv potížím, ihned přerušte napájení přístroje – zástrčku ihned odpojte od síťové zásuvky.
• Po skončeném nabíjení odpojte napájecí kabel ze zásuvky a blok akumulátorů vyjměte z
nabíječky.
• Určeno k použití s kompatibilními akumulátory Sony.
8
2 Vkládání bloku akumulátorů
Kryt bloku akumulátorů/karty
„Memory Stick Duo“
Uzavřít
Páčka k vysunutí
akumulátoru
Otevřít
Srovnejte značku v na prostoru pro akumulátor
se značkou v po straně bloku akumulátorů.
Stiskněte a přidržte páčku pro vysunutí
akumulátoru a zasuňte blok akumulátorů.
CZ
1 Otevřete kryt akumulátorů/karty „Memory Stick Duo“.
2 Vložte blok akumulátorů.
3 Uzavřete kryt akumulátorů/karty „Memory Stick Duo“.
[ Kontrola zbývající energie akumulátoru
Stisknutím tlačítka POWER fotoaparát zapněte a zkontrolujte zbývající kapacitu
akumulátoru na displeji LCD.
Indikátor
zbývající
kapacity
Stav
Zbývá
dostatečná
kapacita
Akumulátor
téměř plně
nabitý
Akumulátoru
zpola
nabitý
Nízká
kapacita
akumulátoru,
nahrávání/
přehrávání
brzy skončí.
Vyměňte
akumulátor za plně
nabitý nebo
akumulátor dobijte.
(Bliká výstražný
indikátor.)
• Při použití bloku akumulátorů NP-FD1 (nepřiložena) se za indikátorem zbývající kapacity
akumulátoru objeví také zobrazení času v minutách (
60 min).
• Trvá asi minutu, než se objeví správný indikátor zbývající kapacity.
9
• Za určitých podmínek používání a okolností nemusí indikátor zbývající kapacity ukazovat
správně.
• Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka pro nastavení hodin (str. 11).
[ Vyjmutí bloku akumulátorů
Otevřte kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“ a vyjměte blok akumulátorů.
Vysuňte páčku pro vysunutí akumulátoru.
Dávejte pozor, abyste blok akumulátorů neupustili.
• Nikdy nevyjímejte blok akumulátorů, když svítí kontrolka přístupu. Mohlo by dojít k poškození
dat na kartě „Memory Stick Duo“ a nebo ve vnitřní paměti.
• S tímto fotoaparátem používejte pouze akumulátor typu NP-BD1 (přiložen).
[ Vložení karty „Memory Stick Duo“ (nepřiložena)
Otevřte kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“ a vložte kartu „Memory Stick
Duo“.
Vložte kartu „Memory Stick Duo“ tak, aby strana s
konektory směřovala k objektivu.
Kontrolka přístupu
Pro vyjmutí karty „Memory Stick Duo“ na ni jednou zatlačte.
• Nikdy nevyjímejte kartu „Memory Stick Duo“, když svítí kontrolka přístupu. Mohlo by dojít k
poškození dat na kartě „Memory Stick Duo“ a nebo ve vnitřní paměti.
• I když je ve fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“, snímky nebudou na kartě „Memory
Stick Duo“ ukládány, dokud nebude kapacita vnitřní paměti plná. Pro ukládání snímků na kartu
„Memory Stick Duo“ zkopírujte (exportujte) snímky z vnitřní paměti na kartu „Memory Stick
Duo“ (str. 24).
10
3 Zapnutí fotoaparátu a nastavení času
Tlačítko POWER
Objektiv
Dotykový panel
Kryt objektivu
1 Stiskněte tlačítko POWER nebo posuňte kryt objektivu dolů.
2 Dotykem na tlačítko na dotykovém panelu nastavte hodiny.
1 Dotkněte se požadovaného formátu zobrazení data a pak se dotkněte
.
2 Dotkněte se každé položky a pak nastavte číselnou hodnotu dotykem na v/V.
3 Dotkněte se [OK].
CZ
Tlačítka dotykového panelu
Nastavení na fotoaparátu provádějte jemným
dotykem prstu na tlačítka nebo ikony na displeji.
• Jestliže položka, kterou chcete nastavit, není na obrazovce,
změňte stránku dotykem v/V.
• Na předchozí obrazovku se lze vrátit dotykem [BACK].
• Dotykem na [?] zobrazíte nápovědu o dané položce. Pro
skrytí této nápovědy se opět dotkněte [?].
• Pokud se při snímání dotknete pravého horního rohu
displeje, ikony dočasně zmizí. Jakmile však prst z displeje
sundáte, ikony se znovu objeví.
Pokud tlačítka na dotykovém panelu nereagují správně, proveďte kalibraci.
1 Dotkněte se [HOME] a vyberte [Kalibrace] z [Hlavní nastavení] nebo
(Nastav.).
2 Pomocí dotykového pera se dotkněte středu značky × zobrazené na displeji.
11
[ Opětovné nastavení data a času
Dotkněte se [HOME], pak se dotkněte
21).
(Nastav.) t
(Nastavení hodin) (str. 20,
[ Při zapnutém napájení
• Po vložení akumulátoru do fotoaparátu chvilku trvá, než lze zahájit činnost.
• Jestliže fotoaparát pracuje s napájením z akumulátorů a pokud u fotoaparátu neprovedete po
dobu tří minut žádnou činnost, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení
akumulátoru (funkce automatického vypnutí).
[ Jak otevírat kryt objektivu
1 Umístěte prst na horní okraj krytu objektivu podle obrázku.
2 Lehce zatlačte na kryt objektivu a sesuňte jej dolů.
1
2
Kryt objektivu
• Držte fotoaparát pevně oběma rukama a dávejte pozor, abyste jej neupustili.
12
Snadná tvorba snímků
Mikrofon
Tlačítko spouště
Objektiv
Blesk
Kontrolka samospouště/
Kontrolka snímání úsměvu
Tlačítko
transfokace
T/W
Dotykový
panel
Kryt objektivu
Závit stativu (spodní strana)
1 Otevřete kryt objektivu.
2 Fotoaparát držte pevně, paže mějte podél těla.
Umístěte si objekt do
středu rámečku pro
ostření nebo se dotkněte
bodu pro zaostření.
CZ
• Pokud je na dotčeném místě detekován obličej, zobrazí se
, a pokud je
detekován předmět, zobrazí se . Tuto funkci zrušíte dotykem na
.
3 Pořizování snímků tlačítkem spouště.
Při fotografování:
1 Zpola stiskněte spoušť a přidržte
ji. Provede se zaostření.
Bliká (zelený) indikátor z (zámek
AE/AF) a zazní pípnutí, indikátor
přestane blikat a zůstane svítit.
2 Zcela stiskněte tlačítko spouště.
Indikátor zámku AE/AF
Při snímání videoklipů:
Dotkněte se [HOME], pak se dotkněte
(Snímání) t
(Režim videa)
(str. 21).
Nebo se dotkněte ikony nastavení režimu snímání a pak se dotkněte
(Režim
videa).
Použití transfokace:
Stiskněte T pro transfokaci a W pro zrušení transfokace.
13
Velikost snímku/Samospoušť/Režim fotografování/Blesk/
Makro/Zobrazení
[ Použití samospouště
Dotkněte se ikony pro nastavení
samospouště na displeji. Dotkněte se
požadované položky, poté se dotkněte
[BACK].
Samospoušť vypnutá (
1Změna velikosti snímku
2Použití samospouště
3Změna režimu fotografování
4Výběr režimu blesku při pořizování
statických snímků
5Fotografování blízkých předmětů
6Změna zobrazení na displeji
Samospoušť 10 s (
): Nastavení
samospouště se zpožděním 10 sekund
Samospoušť 2 s ( ): Nastavení
samospouště se zpožděním 2 sekund
Při stisknutí závěrky bliká kontrolka
samospouště a zní pípnutí, dokud se
neaktivuje závěrka.
[ Změna velikosti snímku
[ Změna režimu fotografování
Dotkněte se ikony pro nastavení
velikosti snímku na displeji. Dotkněte se
požadované položky, poté se dotkněte
[BACK].
Dotkněte se ikony pro nastavení režimu
fotografování na displeji. Dotkněte se
požadované položky, poté se dotkněte
[BACK].
Statické snímky
Pro obrázky do A3
Snímání v poměru 3:2
Pro obrázky do A4
Pro obrázky do 10×15 cm
nebo 13×18 cm
Snímání při malé velikosti
snímku pro e-mail
Snímání v poměru HDTV
Videoklip
(Lepší)
Snímání videa vysoké
kvality pro zobrazení na TV
(Standard)
Snímání videa standardní
kvality pro zobrazení na TV
Snímání při malé velikosti
pro přílohy k e-mailům
14
): Bez použití
samospouště
Automatické nastav.: Umožňuje
pořizovat snímky s automaticky
upraveným nastavením.
Volba scény: Umožňuje fotografovat
s předem nastaveným nastavením podle
scény.
Automat.program: Umožňuje
fotografovat s expozicí nastavenou
automaticky (rychlost závěrky a
hodnota clony). Další nastavení můžete
provést pomocí nabídky.
Režim videa: Umožňuje nahrávat
videoklipy se zvukem.
Volba scény
Vysoká citlivost: Umožňuje
fotografovat bez blesku za špatných
světelných podmínek.
Snímání úsměvu: Při stisknutí spouště
a pokud fotoaparát detekuje úsměv,
spoušť se automaticky uvolní a snímek
se nahraje. Při opětovném stisknutí
spouště nebo po pořízení 6 snímků
zmizí obrazovka snímání úsměvu.
Zamlžení: Umožňuje jemné snímky
portrétů.
Portrét za soumr.: Umožňuje
fotografovat ostré snímky osob na
tmavých místech bez ztráty temné
atmosféry okolí.
Soumrak: Umožňuje pořizovat snímky
bez ztráty temné okolní atmosféry.
Krajina: Zaostřuje jen na vzdálený
objekt, pro fotografování krajin apod.
Rychlá závěrka: Umožňuje snímky
pohybujících se objektů na jasném
místě.
Pláž: Při fotografování moře nebo
jezer se jasně zaznamená modř vody.
Sníh: Umožňuje jasné snímky
zasněžených scén.
Ohňostroj: Umožňuje fotografovat
ohňostroje v plné kráse.
[ Blesk (výběr režimu blesku pro
snímky)
Dotkněte se ikony pro nastavení režimu
blesku na displeji. Dotkněte se
požadované položky, poté se dotkněte
[BACK].
Automatický blesk (
): Bliká při
nedostatečném osvětlení nebo
protisvětle (výchozí nastavení)
Blesk zapnut ( )
Pomalá synchro (Vynucený blesk) (
): Za
špatných světelných podmínek je
rychlost závěrky pomalá, aby se na
snímku zachytilo i pozadí, které je mimo
dosah světla blesku.
Blesk vypnut (
)
[ Makro/Ostření blízkých objektů
(snímání blízkých objektů)
Dotkněte se ikony pro nastavení Makra/
Ostření blízkých objektů na displeji.
Dotkněte se požadované položky, poté
se dotkněte [BACK].
CZ
Makro vypnuto (
)
Makro zapnuto ( ):
Poloha W: Asi 8 cm nebo dál
Poloha T: Asi 25 cm nebo dál
Lze ostřit na blízké objekty (
):
Uzamčeno v poloze W: Asi 1 až 20 cm
[ Změna zobrazení na displeji
Pro změnu obrazovky výběru displeje se
dotkněte [DISP] na displeji.
Nastavení displeje: Nastaví, zda budou
ikony zobrazeny na displeji.
Jas LCD: Nastavuje jas podsvícení.
Zobraz histogram: Nastaví, zda se
histogram zobrazí na displeji.
15
Prohlížení/mazání snímků
Následující kroky vysvětlují, jak si prohlížet snímky uložené ve vnitřní paměti.
Snímky si můžete prohlížet v režimu normálního přehrávání nebo v režimu sešitu, kde
se vám zobrazí s pozadím.
Reproduktor
Tlačítko
(Přehrávání)
Tlačítko SCRAPBOOK
Tlačítko transfokace
T/W
Víceúčelový konektor (spodní strana)
1 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
Pokud stisknete
(Přehrávání), když je fotoaparát vypnutý, automaticky se zapne a přepne
do režimu přehrávání. Pro přepnutí do režimu fotografování stiskněte znovu
(Přehrávání).
2 Pro výběr snímku se dotkněte
(předchozí)/
(následující).
Videoklip:
Pro přehrávání videoklipů se dotkněte B.
Rychlé převíjení vzad/vpřed: m/M (Pro návrat k normálnímu přehrávání se dotkněte B nebo
x.)
Ovládání hlasitosti: Dotkněte se
a pak upravte hlasitost pomocí / .
Dotkněte se znovu
. Indikátor hlasitosti zmizí.
Zastaveni: Dotkněte se x.
[
Mazání snímků
1 Zobrazte si snímek, který chcete vymazat, a pak se dotkněte
2 Dotkněte se [OK].
[
(Vymazat).
Zobrazení zvětšeného snímku (transfokace při přehrávání)
Dotkněte se zobrazeného snímku, abyste si zvětšili požadovanou část. Dotykem na
přiblížení zrušíte.
v/V/b/B: Upravuje polohu.
[BACK]: Ruší transfokaci při přehrávání.
: Zapíná a vypíná v/V/b/B.
• Snímek lze také zvětšit pomocí tlačítka T/W (transfokace).
16
Volba způsobu přehrávání snímků
Snímky uložené ve fotoaparátu jsou roztříděny do skupin podle jednotlivých akcí a
přehrávány jako alba. Způsob přehrávání snímků z alba si můžete změnit, abyste
zjednodušili vyhledávání snímků.
Seznam alba
Jeden snímek
Přehled
Kalendář
CZ
[
Prohlížení obrazovky přehledu
Pokud se při prohlížení jednoho snímku dotknete
(Přehled), snímek se zobrazí v
každém albu v režimu přehledu.
Pro zobrazení předchozí/následující stránky se dotkněte / .
(Přehled)
• Pro návrat na obrazovku jednoho snímku se dotkněte miniatury snímku.
[
Prohlížení podle seznamu alba
Pro prohlížení snímků podle seznamu alb se dotkněte
(Seznam alba) na obrazovce
přehledu.
Pomocí / posunete dopředu nebo dozadu měsíc a pomocí / se přesunete
dopředu nebo dozadu v albu.
Pro návrat do obrazovky přehledu se dotkněte alba.
Seznam alba
Název alba
Album/
Oblíbené/
Sdílet
17
• Pokud přidáváte snímky do Oblíbené nebo Sdílet na obrazovce nabídky (str. 22),
dotkněte se ikony
(Oblíbené) nebo
(Sdílet), abyste si prohlédli snímek přidaný
do daného seznamu.
• Snímek ze seznamu Oblíbené/Sdílet na obrazovce přehledu si můžete prohlédnout,
když se dotknete požadovaného seznamu Oblíbené/Sdílet.
[
Prohlížení podle kalendáře
Pro prohlížení snímků podle kalendáře se dotkněte
(Kalendář) na obrazovce
přehledu.
Pomocí b/B posunete dopředu nebo dozadu rok a pomocí v/V posunete dopředu nebo
dozadu měsíc.
Kalendář
• Dotykem na miniaturu snímku se vrátíte na obrazovku přehledu alba, které obsahuje
dotknutý snímek.
[ Smazání snímků v režimu zobrazení přehledu
1 Při zobrazení obrazovky přehledu se dotkněte (Vymazat).
2 Pro umístění zaškrtnutí na snímek, který chcete vymazat, se dotkněte středu snímku.
Do zaškrtávacího políčka snímku je umístěna značka
.
Požadavek vymazání zrušíte opětovným dotykem na snímek.
3 Dotkněte se
a pak se dotkněte [OK].
• Pro vymazání všech snímků v albu si vyberte
nabídky a pak se dotkněte [OK].
(Celé album) z
(Vymazat) na obrazovce
[ Přehrávání série snímků (Prezentace)
Dotkněte se
.
Hudba se změní podle [Efekty]. Můžete také přenést a změnit hudbu podle vlastního
výběru.
Pro přenesení a změnu hudby se řiďte následujícími kroky.
1 Dotkněte se [HOME]. Pak vyberte [Hudební nástroj] t [Staž.hudby] v
[Tisk,
Ostatní] (str. 21).
2 Do počítače nainstalujte software nahraný na dodaném disku CD-ROM.
3 Propojte fotoaparát a počítač kabelem USB.
4 Spusťte aplikaci „Music Transfer“ nainstalovanou v počítači a změňte hudbu.
Podrobnosti o změně hudby naleznete v nápovědě v aplikaci „Music Transfer“.
18
[ Prohlížení snímků na televizoru
Připojte fotoaparát k televizoru kabelem víceúčelového konektoru (nepřiložen).
do víceúčelového konektoru
do vstupní zdířky audia/
videa
Kabel víceúčelového konektoru (nepřiložen)
Při prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením je třeba adaptérový kabel pro výstup
HD. Pokud fotografujete s velikostí snímků nastavenou na 16:9, budou snímky
zobrazeny na celé obrazovce.
• Video nelze přehrávat při výstupu HD(1080i).
Používání sešitu SCRAPBOOK
CZ
Když je ve fotoaparátu vytvořeno album, automaticky se vytvoří sešit se snímky alba
rozloženými na pozadí. Sešity vytvořené fotoaparátem lze prohlížet pouze ve
fotoaparátu.
1 Stiskněte tlačítko SCRAPBOOK.
• I když je napájení fotoaparátu vypnuto, zapne se, když stisknete tlačítko SCRAPBOOK, a
snímky se budou přehrávat v režimu sešitu.
2 Dotkněte se v/V a pak se dotkněte alba, které chcete přehrát.
v/V: Posunuje seznam alba dopředu nebo dozadu.
/ : Posunuje měsíc dopředu nebo dozadu.
3 Pro otočení stránky se dotkněte b/B.
: Automaticky obrací stránky. Pokud chcete ukončit obracení stránek, dotkněte se snímku.
• Fotoaparát automaticky rozhodne o poloze snímku, který má být zobrazen.
• Pro prohlížení snímku na obrazovce jednoho snímku se jej dotkněte.
• Pozadí sešitu lze změnit, když si v obrazovce nabídky vyberete jinou obálku.
19
Informace o různých funkcích – HOME/
Nabídka
Použití obrazovky HOME
Z obrazovky HOME jsou přístupné všechny funkce fotoaparátu a lze ji zobrazit
nezávisle na nastaveném režimu (fotografování/přehrávání).
1 Dotykem na [HOME] zobrazte obrazovku HOME.
Položka
Kategorie
[HOME]
2 Dotkněte se kategorie, kterou chcete nastavit.
3 Dotkněte se položky v kategorii, kterou chcete nastavit.
[ Když vyberete kategorii
(Správa paměti) nebo
(Nastav.)
1 Dotykem na požadovanou kategorii změníte nastavení.
2 Dotkněte se požadované položky nastavení. Pro zobrazení ostatních položek
nastavení se dotkněte v/V.
3 Dotkněte se položky nastavení, kterou chcete změnit, a pak se dotkněte hodnoty,
kterou chcete nastavit.
• Na předchozí obrazovku se vrátíte dotykem [×] nebo [BACK].
20
Podrobnosti o činnosti 1 str. 20
Položky HOME
Dotykem na [HOME] zobrazíte následující položky. Podrobnosti o položkách se
zobrazí na obrazovce v nápovědě.
Kategorie
Položky
Snímání
Automatické nastav.
Volba scény
Automat.program
Režim videa
Prohlížení snímků
Seznam alba
Kalendář
Prezentace
Memory Stick
Tisk, Ostatní
Tisk
Hudební nástroj
Staž.hudby
Správa paměti
Nastav.
Paměťový nástroj
Nástroj Memory Stick
Formát.
Změna nahr. složky
Nástroj vnitřní paměti
Formát.*
Hlavní nastavení
Hlavní nastavení 1
Zvuk
Inicializace
Hlavní nastavení 2
Spojení USB
Videovýstup
Nastavení pro záběr
Nastavení pro záběr 1
Iluminátor AF
Režim AF
Nastavení pro záběr 2
Autom. Orient.
Úroveň úsměvu
Form.hudby
CZ
Tvorba nahr. složky
Mass Storage
Přír.funkce
Kalibrace
COMPONENT
Ř. Mřížky
Digitál. transf.
Autom. Prohlížení
Nastavení hodin
Language Setting
* Při formátování vnitřní paměti se vymaže i software „PMB Portable“ integrovaný ve fotoaparátu.
Viz „Picture Motion Browser Guide“ na disku CD-ROM.
21
Používání položek nabídky
1 Dotykem na [MENU] zobrazíte obrazovku nabídky.
Dotykem na [?] nápovědu
skryjete.
[MENU]
• V závislosti na vybraném režimu se zobrazí různé položky.
2 Dotkněte se požadované položky nabídky.
• Je-li požadovaná položka skrytá, dotkněte se několikrát v/V, dokud se položka na obrazovce
neobjeví.
3 Dotkněte se požadované položky nastavení.
• Když se na nápovědě k funkci při přehrávání zobrazí
4 Dotykem na [BACK] zmizí nabídka.
22
, potvrdíte ji dotykem na
.
Podrobnosti o činnosti 1 str. 22
Položky menu
Dostupné položky nabídky se liší podle nastavení režimu (fotografování/prohlížení) a
režimu fotografování. Na displeji se zobrazují jen dostupné prvky menu.
Menu fotografování
Nahr. režim
Vybere metodu nepřetržitého snímání.
EV
Upravuje expozici.
Ostření
Mění metodu ostření.
Režim měření
Vybírá režim měření.
Vyváž. bílé
Upravuje barevné tóny.
Barevný režim
Mění živost snímku nebo dodává zvláštní efekty.
Výkon blesku
Upravuje intenzitu blesku.
Bez červ. očí
Nastavuje redukci jevu červených očí.
Detekce obličejů
Detekuje obličeje objektů, upravuje ostření apod.
SteadyShot
Vybere režim stabilizace.
Nastavení
Vybírá nastavení pro fotografování.
CZ
23
Podrobnosti o činnosti 1 str. 22
Menu prohlížení
24
(Přidat/odstranit
Oblíbené)/(Odstranit
Oblíbené)
Přidává nebo odstraňuje oblíbené snímky z/do Oblíbené.
(Přidat/odstranit sdílení)/
(Odstranit sdílení)
Přidává nebo odstraňuje rezervaci pro načítání snímků na
webové stránky.
(Retuš)
Retušuje fotografie.
(Kresba)
Kreslí na snímek a uloží jej jako nový.
(Prezentace)
Přehrává sérii snímků.
(Vymazat)
Maže snímky.
(Chránit)
Zabraňuje náhodnému vymazání.
(Prohlížení alba)
Vrací se na obrazovku alba.
(Tisk)
Tiskne snímky pomocí tiskárny kompatibilní s PictBridge.
(Otočit)
Pootočí statický snímek.
(Import)
Importuje snímky z karty „Memory Stick Duo“.
(Export)
Exportuje snímky na kartu „Memory Stick Duo“.
(Výběr složky)
Vybírá složku pro prohlížení snímků.
(Nastavení hlasitosti)
Nastaví hlasitost.
(Pozadí)
Změní pozadí.
Využití počítače
Pomocí aplikace „Picture Motion Browser“ obsažené na přiloženém disku CD-ROM
můžete prohlížet snímky pořízené fotoaparátem v počítači nebo načítat snímky
uložené v počítači do fotoaparátu.
Podrobnosti o tom, jak používat fotoaparát, jsou vysvětleny v příručce „Příručka k
produktu Cyber-shot“.
• Do fotoaparátu nelze instalovat jiné aplikace.
• Počet snímků, které můžete uložit ve vnitřní paměti, je maximálně 40 000.
Připojení fotoaparátu k počítači
Adaptér USB pro
víceúčelový konektor
Konektor USB
CZ
kabel USB
1 Připojte adaptér USB pro víceúčelový konektor a kabel USB. Pak připojte
kabel USB k fotoaparátu.
2 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání) na fotoaparátu a zapněte počítač.
• Do fotoaparátu vložte dostatečně nabitý akumulátor. Pokud kopírujete snímky do počítače a blok
akumulátorů je již z velké části vybitý, může dojít k selhání kopírování nebo k poškození dat v
případě, že se akumulátor vybije příliš rychle.
• Doporučuje se používat adaptér AC (nepřiložen) a kabel USB, AV, DC IN pro víceúčelový
konektor (nepřiložen) nebo stanici „Cyber-shot Station“ (nepřiložena).
25
Prohlížení „Příručka k
produktu Cyber-shot“
„Příručka k produktu Cyber-shot“, která
je obsažena na disku CD-ROM
(přiložen), popisuje podrobně, jak
fotoaparát používat. Pro prohlížení této
příručky je třeba aplikace Adobe
Reader.
[ Pro uživatele Windows
1 Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM
(přiložen) do jednotky CD-ROM
počítače.
Objeví se níže zobrazená obrazovka.
Když klepnete na tlačítko [Cyber-shot
Handbook], objeví se obrazovka pro
kopírování příručky „Příručka k produktu
Cyber-shot“.
2 Pro kopírování se řiďte instrukcemi z
obrazovky.
Při klepnutí na tlačítko „Příručka k
produktu Cyber-shot“ se nainstalují obě
příručky: „Příručka k produktu Cybershot“ a „Průvodce ke zdokonalení k
produktu Cyber-shot“.
3 Po dokončení instalace poklepejte na
zástupce vytvořeného na ploše.
26
Využívání přiloženého
softwaru
[ Doporučené prostředí pro
používání aplikace „Picture
Motion Browser“ a „PMB
Portable“
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2 nebo Windows
Vista*
* Nejsou podporovány 64bitové edice a
Starter (Edition).
• Je nutné, aby některý z výše zmíněných
operačních systémů byl nainstalován jako
výchozí.
• Aplikace „Picture Motion Browser“ a „PMB
Portable“ nejsou kompatibilní s počítači
Macintosh.
• Podrobnosti o operačním prostředí
naleznete v příručce „Příručka k produktu
Cyber-shot“ nebo v průvodci aplikací
„Picture Motion Browser Guide“.
[ Využívání aplikace „Picture
Motion Browser“
Aplikace „Picture Motion Browser“ je
nainstalována proto, abyste mohli lépe
využívat snímky a videoklipy nahrané
fotoaparátem. Pomocí aplikace „Picture
Motion Browser“ můžete dělat
následující.
• Snímky pořízení fotoaparátem můžete
importovat v albech a zobrazit si je na
počítači.
• Můžete načítat snímky z počítače do
fotoaparátu.
• Můžete organizovat snímky v počítači
do alb a prohlížet si je.
• Snímky můžete upravovat, tisknout,
načítat na webové stránky a měnit
datum jejich pořízení.
• Můžete editovat album.
• Album si můžete pojmenovat. Počet
slov, která lze zobrazit, závisí na
obrazovce.
Instalace aplikace „Picture Motion
Browser“
1 Vložte přiložený disk CD-ROM do
mechaniky počítače.
2 Klepněte na [Install] (Instalace).
3 Při instalaci softwaru se řiďte
instrukcemi na obrazovce.
• Podrobnosti naleznete v průvodci „Picture
Motion Browser Guide“. Do průvodce
„Picture Motion Browser Guide“ se
dostanete poklepáním na ikonu „Picture
Motion Browser Guide“ na ploše.
Spuštění aplikace „Picture Motion
Browser“
Poklepejte na ikonu
„Picture Motion
Browser“ na pracovní ploše.
Nebo v nabídce Start: Klepněte na [Start]
(Start) t [All Programs] (Všechny programy)
(ve Windows 2000 [Programs] (Programy)) t
[Sony Picture Utility] (Obrazový program
Sony) t [Picture Motion Browser].
Ukončení aplikace „Picture Motion
Browser“
Klepněte na tlačítko
rohu obrazovky.
v pravém horním
2 V průvodci AutoPlay si vyberte
[PMB_Portable].
Spustí se „PMB Portable“.
• Pokud se průvodce AutoPlay neobjeví,
klepněte na [Start] t [My computer] (Můj
počítač) (ve Windows Vista [Computers]
(Počítače)) t
(Removable Disk)
(Vyjímatelný disk) a pak poklepejte na
[PMB_P.exe].
• V počítači s nainstalovanou aplikací „Picture
Motion Browser“ se objeví obrazovka pro
výbr toho, zda chcete načíst snímek na
webové stránky nebo do počítače
prostřednictvím aplikace „Picture Motion
Browser“.
• Podrobnosti o práci s aplikací „PMB
Portable“ naleznete v nápovědě obsažené
v aplikaci „PMB Portable“.
• Při prvním spuštění aplikace „PMB
Portable“ se objeví obrazovka pro souhlas s
licenčními podmínkami. Přečtěte si pečlivě
smlouvu. Pokud přijmete podmínky
smlouvy, přejděte na další obrazovku.
• Pro zobrazení licenční smlouvy aplikace
„PMB Portable“ poklepejte na složku [app]
v externí jednotce (Vyjímatelný disk),
poklepejte na [EULA] a pak si vyberte
jazyk.
CZ
Změna jazyka pro „PMB Portable“
[ Využívání aplikace „PMB
Portable“
Přidáním značky Sdílet na snímky ve
vnitřní paměti na obrazovce nabídky
(str. 24) můžete načítat snímky do
počítače nebo na webové stránky
pomocí aplikace „PMB Portable“
nainstalované ve fotoaparátu. To je také
užitečné, když připojujete fotoaparát k
počítači, kde není nainstalována
aplikace „Picture Motion Browser“.
Následuje popis postupu, který je nutno
dodržet, když v počítači není
nainstalována aplikace „Picture Motion
Browser“.
1 Připojte počítač k fotoaparátu.
Dostupné jazyky jsou ty, které si
vyberete při instalaci aplikace „Picture
Motion Browser“, a angličtina.
1 Zapněte fotoaparát a připojte jej k
počítači pomocí kabelu USB.
2 Klepněte na [Start] t [All Programs]
(Všechny programy) t [Sony Picture
Utility] (Obrazový program Sony) t
[Tools] (Nástroje) t [PMB Portable
Maintenance Tool].
Spustí se [PMB Portable Maintenance
Tool].
3 Vyberte si jazyk, který chcete nastavit.
4 Klepněte na [Start] t [OK].
5 Při zobrazení obrazovky dokončení
klepněte na [OK].
27
Indikátory na displeji
Pro obrazovku výběru displeje se
dotkněte [DISP] na displeji (str. 15).
[ Při přehrávání
[ Při fotografování
Práce s displejem
[ Při snímání videoklipů
Nastavení lze měnit dotykem
následujícího: 1, 2, 3.
• Při dotyku na ikonu se zobrazí
nápověda o dotknuté položce. Pro
skrytí této nápovědy se dotkněte [?]
(str. 11).
A
Displej
Indikace
HOME
Zobrazí obrazovku
HOME.
Nastavení velikosti
snímku
Nastavení samospouště
Nastavení režimu
fotografování
Nastavení režimu
fotografování (volba
scény)
• Dotykem na
v
nastaveních režimu
fotografování vyberte
režim volby scény.
MENU
Zobrazí obrazovku
MENU.
Změní se na režim
přehledu.
Přehrává prezentaci.
28
Displej
Indikace
Indikátory na displeji
Vymaže snímek.
Indikátory na displeji 4 až 6 zobrazují
aktuální stav nastavení.
Vybere složku k
přehrávání.
Vrátí se k zobrazení
jednoho snímku ze
zobrazení přehledu.
D
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Snímání úsměvu (počet
snímků)
B
Displej
Indikace
BACK
Přejde na předchozí
obrazovku.
Měřítko transfokace
Ruší ostření na objekt
vybraný dotykem.
Nabíjení blesku
Nastavení režimu blesku
SteadyShot
Nastavení Makro/Ostření
nablízko
DISP
/
Mění zobrazení displeje.
Nahrávací médium
(vnitřní paměť, „Memory
Stick Duo“)
Nastaví hlasitost.
Složka záznamu
Transfokace při
přehrávání
Iluminátor AF
Zapíná a vypíná v/V/b/
B.
Oblíbené
Varování před vibracemi
N
Přehrávání
Sdílet
x
Stop
Zaškrtnutí
Zobrazí předchozí/
následující snímek.
Chránit
Transfokace při
přehrávání
C
Displej
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Nastavení režimu měření
Nastavení hodnot ISO
+2.0EV
Složka přehrávání
Indikace
Režim AF/přednastavené
ostření
Nastavení hodnot
expozice
CZ
Změna složky
E
Displej
Indikace
C:32:00
Zobrazení vnitřní
diagnostiky
Samospoušť
29
Displej
Indikace
96
Počet snímků, které lze
nahrát
Displej
Připojení PictBridge
Velikost snímku
• Počet snímků, které lze
nahrát, závisí na
podmínkách
fotografování.
00:25:05
Indikace
Připojení PictBridge
Doba nahrávání (h:m:s)
+2.0EV
Hodnota expozice
Redukce jevu červených
očí
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Hodnota ISO
125
Rychlost závěrky
Výkon blesku
Režim záznamu
Režim měření
Blesk
Detekce obličejů
Vyvážení bílé
Indikátor dotyku AF
Vyvážení bílé
Barevný režim
Rámeček AF
Indikace
z
Nastavení AE/AF
Pomalá závěrka NR
Hodnota expozice
F3.5
Hodnota clony
Varování před nízkou
kapacitou
ISO400
Hodnota ISO
125
Rychlost závěrky
Histogram
Pohotov.
NAHR
Pohotovostní režim
videa/Nahrávání videa
0:12
Nahrávací čas (m:s)
N
Přehrávání
Režim blesku
• Když je [Nastavení
displeje] nastaveno na
[Jen snímek], zobrazí se
aktuální nastavení.
Makro/Ostření nablízko
• Když je [Nastavení
displeje] nastaveno na
[Jen snímek], zobrazí se
aktuální nastavení.
30
Displej
+2.0EV
• Pokud je při přehrávání
zablokováno zobrazení
histogramu, objeví se
.
8/8
F
Číslo snímku/počet
snímků nahraných
ve vybrané složce
Lišta přehrávání
0:00:12
Počítadlo
DSC00123
Číslo souboru (vnitřní
paměť)
101-0012
Číslo složky-souboru
(„Memory Stick Duo“)
2007 1 1
9:30 AM
Datum/čas pořízení
přehrávaného snímku
Životnost akumulátoru a kapacita paměti
Výdrž akumulátoru a počet snímků, které lze nahrát nebo
prohlížet
Čísla zobrazená v následujících
tabulkách předpokládají, že plně nabitý
blok akumulátorů (přiložen) je používán
za teploty prostředí 25°C.
Skutečný počet snímků může být nižší
než počet uvedený v tabulce – to závisí
na podmínkách používání.
[ Při fotografování
Doba provozu bloku
akumulátorů (min.)
Počet snímků
Zhruba 140
Zhruba 280
• Fotografování za následujících podmínek:
– [Nahr. režim] je nastaven na [Normální].
– [Režim AF] je nastaven na [Jeden].
– [SteadyShot] je nastaven na [Snímání].
– Fotografování jednou každých 30 sekund.
– Střídavé použití transfokátoru mezi
stranami W a T.
– Použití blesku pro každý druhý snímek.
– Vypnutí a zapnutí napájení po každých
deseti snímcích.
• Způsob měření je založen na standardu
CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Životnost akumulátoru a počet snímků se
nemění bez ohledu na velikost snímku.
[ Poznámky o akumulátoru
• Kapacita akumulátoru se snižuje časem a
opakovaným používáním.
• Životnost akumulátoru a počet snímků,
které lze nahrát nebo prohlédnout, se snižuje
za následujících podmínek:
– Nízká okolní teplota.
– Blesk se používá často.
– Časté vypínání a zapínání fotoaparátu.
– Časté používání transfokátoru.
– Jas podsvícení LCD displeje je vysoký.
– [Režim AF] je nastaven na [Monitor].
– [SteadyShot] je nastaven na [Pokrač.].
– Kapacita akumulátorů je nízká.
– Je aktivována funkce detekce obličejů.
[ Poznámky o operační rychlosti
CZ
• Když je ve vnitřní paměti nahráno velké
množství snímků, některé činnosti
fotoaparátu mohou být zpomalené.
[ Při přehrávání statických snímků
Doba provozu bloku
akumulátorů (min.)
Počet snímků
Zhruba 250
Zhruba 5000
• Postupné zobrazování snímků v intervalu
3 sekund
31
Počet statických snímků a doba nahrávání videoklipů
Počet snímků a délka času pro videoklip se může lišit podle podmínek používání.
I když je kapacita zobrazená na médiu stejná jako v tabulce, počet snímků a délka
videoklipů může být jiná.
[ Přibližný počet snímků
(Jednotky: snímky)
Kapacita
Velikost
Vnitřní
paměť
cca
4 GB
Karta „Memory Stick Duo“ formátovaná tímto fotoaparátem
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
1266
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
1266
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
1611
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
2585
82
148
306
626
1262
2498
5017
24818
790
1428
2941
6013
12121
23983
48166
4136
133
238
490
1002
2020
3997
8027
VGA
16:9
• Počet snímků se vztahuje k používání tohoto fotoaparátu. Počet snímků, které můžete uložit, když
jsou snímky načítány pomocí aplikace „Picture Motion Browser“, je maximálně 40 000. Také
počet snímků, které můžete uložit do jednoho alba, je maximálně 4 000.
• Uvedený počet snímků předpokládá, že [Nahr. režim] je nastaven na [Normální].
• Je-li počet zbývajících snímků, které lze uložit, větší než 9 999, zobrazí se indikace „>9999“.
• Pokud byl snímek nahrán starším modelem Sony a je přehráván na tomto fotoaparátu, je možné,
že se neobjeví ve skutečné velikosti.
[ Přibližný nahrávací čas pro videoklip
Tabulka uvádí přibližné maximální doby záznamu videoklipů. Jedná se o celkovou
dobu pro všechny složky videoklipů. Nepřetržité snímání je možné po dobu asi 10
minut.
(Jednotky: hodiny : minuty : sekundy)
Kapacita
Vnitřní
paměť
Velikost
cca
4 GB
640(Fine)
0:51:40
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
12:24:30 0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30
11:59:30
24:04:50
640(Standard) 3:06:00
320
Karta „Memory Stick Duo“ formátovaná tímto fotoaparátem
• Tento fotoaparát nepodporuje přehrávání ve formátu HD nebo přehrávání videoklipů.
• Když je ve vnitřní paměti nedostatek volného místa pro videoklip v rozlišení 640(Fine), nahraje se
vidoklip na kartu „Memory Stick PRO Duo“ (nepřiložena).
• Při měření kapacity média se 1 GB rovná 1 miliardě bajtů a část z toho se používá pro správu dat.
32
Odstranění problémů
Jestliže se při používání fotoaparátu nebo příslušenství projeví problémy, pokuste se je
vyřešit následujícími způsoby.
1 Zkontrolujte následující položky a vyhledejte je v příručce „Příručka
k produktu Cyber-shot“ (PDF).
Pokud se na obrazovce objeví „C/E:ss:ss“, vyhledejte příručku „Příručka k
produktu Cyber-shot“.
2 Vyjměte blok akumulátorů, asi minutu vyčkejte, blok akumulátorů
opět vložte a pak zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (str. 21).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
Při opravování fotoaparátů s vnitřní pamětí nebo funkcí hudebních souborů budou
data ve fotoaparátu zkontrolována z důvodů ověření a opravy příznaků poruchy. Sony
nebude kopírovat ani ukládat žádná z těchto dat.
CZ
Blok akumulátorů a napájení
Nelze vložit blok akumulátorů.
• Vložte blok akumulátoru správně stlačením páčky pro jeho vysunutí (str. 9).
Nelze zapnout fotoaparát.
• Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí
napájení fotoaparátu.
• Vložte blok akumulátoru správně (str. 9).
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátoru (str. 8).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti. Vyměňte za nový.
• Použijte doporučený blok akumulátorů (str. 6).
Napájení se náhle vypne.
• Pokud zapnutý fotoaparát neobsluhujete po dobu delší než 3 minuty, vypne se
automaticky, aby se prodloužila doba použitelnosti bloku akumulátorů. Znovu
fotoaparát zapněte (str. 11).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti. Vyměňte za nový.
33
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném
prostředí.
• Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím
akumulátoru. Úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím ukazatel
srovnáte.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů (str. 8).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti. Vyměňte za nový.
Nelze nabít blok akumulátoru.
• Blok akumulátoru nelze nabít pomocí síťového adaptéru (nepřiložen). Pro nabíjení
akumulátoru použijte nabíječku.
Snímání statických snímků/videoklipu
Nelze nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti (str. 32). Je-li karta plná, proveďte
některý z následujících kroků:
– Vymažte nadbytečné snímky (str. 16).
– Po zkopírování snímku na kartu „Memory Stick Duo“ snímek vymažte.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při fotografování nastavte režim fotografování jiný než
na obrazovce HOME.
• Při snímání videoklipů nastavte na obrazovce HOME režim fotografování na
.
Na snímky nelze vkládat datum.
• Tento fotoaparát nemá funkci pro zobrazování data na snímcích. Tisknout nebo
ukládat snímky s datem můžete pomocí aplikace „Picture Motion Browser“.
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
• Dochází k efektu vzniku skvrn a na snímku se objevují bílé, černé, červené, fialové
nebo jinak barevné pruhy. Nejedná se o závadu.
Prohlížení snímků
Nelze přehrávat snímky.
• Stiskněte tlačítko
(Přehrávání) nebo tlačítko SCRAPBOOK (str. 16).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn.
• Sony nezaručuje možnost přehrávání souborů se snímky na fotoaparátu, pokud byly
soubory zpracovány v počítači nebo nahrány jiným fotoaparátem.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odstraňte spojení USB.
• Při přehrávání snímků z karty „Memory Stick Duo“ nastavte
v
(Prohlížení snímků) na obrazovce HOME.
• Snímky na kartě „Memory Stick Duo“ nelze přehrávat v sešitu.
34
(Memory Stick)
Upozornění
[ Nepoužívejte ani neukládejte
fotoaparát na následujících
místech
• Na extrémně horkém, chladném nebo
vlhkém místě
Na místech, jako je automobil zaparkovaný
na slunci, se může deformovat tělo
fotoaparátu a to může způsobit jeho
poruchu.
• Vystavený přímému slunci nebo v blízkosti
topného tělesa
Tělo fotoaparátu se může zbarvit nebo
deformovat a to může způsobit poruchu.
• Na místech vystavených silným vibracím
• V blízkosti silného magnetického pole
• Na písčitých nebo prašných místech
Dbejte, aby do fotoaparátu nepronikl písek
nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti,
v některých případech neopravitelné.
[ Při přenášení
S digitálním fotoaparátem v zadní kapse
kalhot nebo sukně si nikdy nesedejte na židli
ani jiná místa, protože by mohlo dojít k poruše
nebo poškození fotoaparátu.
[ Čištění
Čištění LCD displeje
Povrch displeje setřete čisticí sadou na LCD
displeje (nepřiložena) a odstraňte tak otisky
prstů, prach apod.
Čištění objektivu
Otřete objektiv měkkým hadříkem a očistěte
od otisků prstů, prachu apod.
Čištění krytu fotoaparátu
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným
měkkým hadříkem, pak otřete do sucha. Pro
předcházení poškození povrchu nebo pouzdra:
• Na fotoaparát nepoužívejte chemikálie typu
ředidel, benzínu, alkoholu, jednorázových
čisticích ubrousků, repelentů, opalovacích
krémů nebo insekticidů.
• Nedotýkejte se fotoaparátu, pokud máte
něco z výše uvedených látek na rukou.
• Fotoaparát nenechávejte po delší dobu
v kontaktu s gumou ani vinylem.
[ Provozní teploty
Fotoaparát je určen k použití za teplot mezi
0°C a 40°C. Fotografování za extrémně
nízkých nebo vysokých teplot se
nedoporučuje.
[ Sražená vlhkost
Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí
na teplé místo, může uvnitř nebo vně
fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Pokud
budete fotografovat se zamlženým
objektivem, snímky nebudou ostré.
Pokud se objeví sražená vlhkost
Vypněte fotoaparát a počkejte asi hodinu, až
se vlhkost odpaří. Pokud budete fotografovat
se zamlženým objektivem, snímky nebudou
ostré.
[ Vnitřní nabíjecí zálohovací
akumulátor
Tento fotoaparát je vybaven interním
dobíjecím akumulátorem, který udržuje
datum a čas a ostatní nastavení bez ohledu na
to, zda je zapnuto napájení.
Tento dobíjecí akumulátor je průběžně
dobíjen během používání fotoaparátu. Pokud
však používáte fotoaparát jen krátkodobě,
postupně se vybíjí, a pokud jej nepoužíváte
vůbec, vybije se zcela asi po měsíci. V takovém
případě si ověřte, zda je dobíjecí akumulátor
dobitý dříve, než fotoaparát použijete.
I když tento dobíjecí akumulátor není nabitý,
můžete fotoaparát používat, ale datum a čas
nebudou zaznamenány.
Způsob nabíjení vnitřního nabíjecího
zálohovacího akumulátoru
Do fotoaparátu vložte nabitý blok
akumulátoru a pak ponechejte fotoaparát po
24 nebo více hodin s vypnutým napájením.
CZ
[ Poznámky k likvidaci fotoaparátu
I když na fotoaparátu provedete [Formát.]
nemusí dojít k úplnému vymazání dat ve
vnitřní paměti. Společnost Sony proto
doporučuje fyzickou likvidaci fotoaparátu.
35
Specifikace
Fotoaparát
[Napájení, všeobecné]
[Systém]
Napájení: Nabíjecí blok akumulátorů
NP-BD1, 3.6 V
NP-FD1 (nepřiložen), 3,6 V
AC adaptér AC-LS5K (nepřiložen), 4,2 V
Zobrazovací zařízení: Barevný snímač CCD
7,18 mm (typ 1/2,5), primární barevný filtr
Celkový počet pixelů fotoaparátu:
Asi 8 286 000 pixelů
Příkon (během pořizování snímků): 1,0 W
Efektivní počet pixelů fotoaparátu:
Asi 8 083 000 pixelů
Skladovací teplota: –20 až +60°C
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar s
transfokátorem 3×
f = 6,33 – 19,0 mm (38 – 114 mm při
srovnání s klasickým fotoaparátem
35 mm) F3,5 – 4,3
Rozměry: 86,8 × 56,8 × 20,2 mm (Š/V/H/ bez
výstupků)
Expozice: Automatická expozice,
Automatická expozice, Volba scény
(10 režimů)
Mikrofon: Monofonní
Vyvážení bílé: Automatické, Denní světlo,
Zamračeno, Zářivka 1,2,3, Žárovka, Blesk
Tisk Exif: Kompatibilní
Formát dat (kompatibilní s DCF):
Statické snímky: Formát odpovídá
standardu Exif ver. 2.21 JPEG
Videoklipy: Kompatibilní s MPEG1
(Monofonní)
PictBridge: Kompatibilní
Nahrávací médium: Vnitřní paměť (cca 4 GB),
„Memory Stick Duo“
Hmotnost (včetně bloku akumulátorů NPBD1, dotykového pera a řemínku atd.):
Asi. 156 g
Reproduktor: Monofonní
PRINT Image Matching III: Kompatibilní
BC-CSD nabíječka akumulátorů
Požadavky napájení:
AC 100 V až 240 V stř., 50/60 Hz, 2,2 W
Výstupní napětí: DC 4,2 V, 0,33 A
Blesk: Rozsah blesku (citlivost ISO
(doporučený index expozice) nastaven na
Auto): Zhruba 0,1 až 3,2 m (W)/Zhruba
0,25 až 2,8 m (T)
Provozní teplota: 0 až 40°C
[Vstupní a výstupní konektory]
Hmotnost: Asi 75 g
Víceúčelový konektor:
Videovýstup
Audiovýstup (monofonní)
Spojení USB
Dobíjecí blok akumulátorů NPBD1
Spojení USB:
Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0)
Skladovací teplota: –20 až +60°C
Rozměry: Zhruba 62 × 24 × 91 mm (Š/V/H)
Použité akumulátory: Lithium-iontové
akumulátory
Maximální napětí: DC 4,2 V
[LCD displej]
Jmenovité napět: DC 3,6 V
LCD displej:
6,7 cm (typ 2,7) TFT
Kapacita: 2,4 Wh (680 mAh)
Celkový počet bodů:
230 400 (960 × 240) bodů
36
Provozní teplota: 0 až 40°C
Změna provedení a parametrů bez
upozornění je vyhrazena.
Ochranné známky
•
, „Cyber-shot“ jsou ochranné
známky společnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“, a
jsou obchodní značky společnosti Sony
Corporation.
• „Info LITHIUM“ je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
• „PhotoTV HD“ je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista jsou registrované ochranné známky
nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
amerických a jiných zemích.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc.
• Intel, MMX a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation.
• Google je registrovaná ochranná známka
společnosti Google, Inc.
• Adobe, logo Adobe a Reader jsou
registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated ve Spojených státech
amerických a jiných zemích.
• Tento návod obsahuje dále názvy systémů
a produktů, které jsou většinou ochrannými
nebo registrovanými známkami svých autorů
či výrobců. Známky ™ nebo se v tomto
návodu však neuvádějí ve všech případech.
CZ
®
37
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
znajdują się na naszej witrynie pomocy
technicznej.
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w co
najmniej 70% z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie
oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków
organicznych.
Vytištěno na papíru,který je recyklován ze 70% nebo více
pomocí inkoustu bez VOC (prchavá organická
sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
Printed in Japan
Download PDF