Sony | DSC-T100 | Sony DSC-T100 Návod k obsluze

Cyfrowy aparat fotograficzny/Digitální fotoaparát
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
PL
CZ
DSC-T100
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
zaawansowanych operacji, obejrzyj, korzystając z komputera,
„Podręcznik aparatu Cyber-shot” i „Cyber-shot przewodnik dla zaawansowanych” zawarty na dysku
CD-ROM dostarczonym w zestawie.
Podrobnosti týkající se rozšířených funkcí naleznete
v příručce „Příručka k produktu Cyber-shot“ a v
„Průvodce ke zdokonalení k produktu Cybershot“, které se nacházejí na dodávaném disku CD-ROM
a lze je zobrazit pomocí počítače.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać ten podręcznik oraz zachować go
do wykorzystania w przyszłości.
Návod k obsluze
Než začnete fotoaparát používat, prostudujte si tuto příručku. Příručku poté uschovejte pro případné
další použití.
© 2007 Sony Corporation
2-319-290-93(1)
Polski
Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
[ Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
OSTRZEŻENIE
Należy używać akumulatora
określonego typu. Użycie innego
akumulatora może grozić pożarem lub
obrażeniami.
Uwagi dla klientów w
Europie
Niniejszy produkt został przetestowany i
uznany za spełniający wymagania dyrektywy
EMC dotyczące korzystania z kabli
połączeniowych o długości poniżej 3 metrów.
[ Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może wpływać
pole elektromagnetyczne o określonej
częstotliwości.
[ Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
przesyłania danych, należy uruchomić
ponownie aplikację lub odłączyć, a następnie
ponownie podłączyć kabel komunikacyjny
(USB itp.).
2
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w
celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu .................................................. 4
Wprowadzenie ................................................................................. 5
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia .............................................. 5
1 Przygotowanie akumulatora .................................................................. 6
2 Wkładanie akumulatora/karty „Memory Stick Duo” (nie należy do
wyposażenia) ............................................................................................ 7
3 Włączanie aparatu/ustawianie zegara ................................................... 9
Proste fotografowanie
(tryb automatycznej regulacji) ..................................................... 10
Zoom/lampa błyskowa/tryb makro/samowyzwalacz/wyświetlacz ..........11
Wyświetlanie/usuwanie obrazów ................................................. 12
Poznawanie różnych operacji —
HOME/Menu ................................................................................... 14
Korzystanie z ekranu HOME ...................................................................14
Opcje ekranu HOME ...............................................................................15
Korzystanie z opcji menu ........................................................................16
Opcje menu .............................................................................................17
PL
Korzystanie z komputera ............................................................. 18
Połączenie USB i oprogramowanie do obsługiwanych systemów
operacyjnych (w zestawie) .......................................................................18
Wyświetlanie „Podręcznik aparatu Cyber-shot” lub „Cyber-shot przewodnik dla zaawansowanych” ..........................................................19
Wskaźniki na wyświetlaczu .......................................................... 20
Wydajność akumulatora i pojemność pamięci ........................... 22
Wydajność akumulatora i liczba zdjęć, które można zarejestrować/
obejrzeć .................................................................................................. 22
Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów ................................................... 23
Rozwiązywanie problemów .......................................................... 24
Akumulator i zasilanie ............................................................................ 24
Fotografowanie/filmowanie .................................................................... 25
Oglądanie obrazów ................................................................................ 26
Środki ostrożności ........................................................................ 27
Dane techniczne ............................................................................ 28
3
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
[ Kopia zapasowa danych
znajdujących się w pamięci
wewnętrznej i na karcie „Memory
Stick Duo”
Nie należy wyłączać aparatu ani wyjmować
akumulatora lub karty „Memory Stick Duo”,
gdy świeci lampka aktywności, ponieważ może
nastąpić zniszczenie danych w pamięci
wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick
Duo”. Dane należy zawsze chronić, tworząc
ich kopię zapasową.
[ Uwagi na temat nagrywania/
odtwarzania
• Przed rozpoczęciem nagrywania należy
wykonać nagrywanie próbne, aby się
upewnić, że aparat działa prawidłowo.
• Ten aparat nie jest pyłoszczelny,
bryzgoszczelny ani wodoszczelny. Przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu należy
przeczytać sekcję „Środki ostrożności”
(str. 27).
• Należy uważać, aby nie zamoczyć aparatu.
Jeśli do wnętrza aparatu dostanie się woda,
może to spowodować usterkę, w niektórych
przypadkach nie do naprawienia.
• Nie wolno kierować obiektywu
bezpośrednio w stronę słońca lub innego
jasnego źródła światła. Może to spowodować
uszkodzenie aparatu.
• Z aparatu nie należy korzystać w pobliżu
miejsc, gdzie wytwarzane są silne fale
radiowe lub emitowane jest promieniowanie.
Aparat może wówczas nie nagrywać lub nie
odtwarzać prawidłowo.
• Korzystanie z aparatu w miejscach
piaszczystych lub zapylonych może być
przyczyną usterek.
• Jeśli dojdzie do skroplenia się wilgoci, należy
ją usunąć przed korzystaniem z aparatu
(str. 27).
• Nie należy potrząsać ani uderzać aparatem.
Oprócz usterek i niemożliwości rejestracji
zdjęć, może to spowodować uszkodzenie
nośnika danych lub uszkodzenie albo utratę
zdjęć.
4
• Przed używaniem lampy błyskowej należy
wyczyścić jej powierzchnię. Wysoka
temperatura wytworzona podczas emisji
błysku może spowodować odbarwienie
zabrudzeń na powierzchni lampy błyskowej
lub ich przywieranie do tej powierzchni, w
wyniku czego emisja światła będzie
niewystarczająca.
[ Uwagi dotyczące ekranu LCD
• Ekran LCD został wyprodukowany przy
użyciu bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udało się uzyskać ponad
99,99% sprawnych pikseli. Jednak na
ekranie LCD mogą być stale widoczne
niewielkie czarne i (lub) jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te
powstają w procesie produkcji i nie wpływają
w żaden sposób na zapis obrazu.
[ Informacje o zgodności zdjęć
• Ten aparat jest zgodny z uniwersalnym
standardem DCF (Design rule for Camera
File system) ustanowionym przez
organizację JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Odtwarzanie zdjęć zarejestrowanych przy
użyciu tego aparatu na innym sprzęcie oraz
odtwarzanie zdjęć zarejestrowanych lub
edytowanych przy użyciu innego sprzętu w
tym aparacie nie jest gwarantowane.
[ Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być objęte prawami
autorskimi. Nieupoważnione nagrywanie
takich materiałów może być sprzeczne z
ustaleniami praw autorskich.
[ Nie są przyznawane
odszkodowania związane
z zapisaną zawartością
Nie są przyznawane odszkodowania dotyczące
zapisanej zawartości, jeśli nagrywanie lub
odtwarzanie nie jest możliwe z powodu usterki
aparatu lub nośnika do zapisywania danych
itd.
Wprowadzenie
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
• Ładowarka BC-CSG/BC-CSGB/BCCSGC (1)
• Uniwersalny kabel połączeniowy USB,
A/V (1)
• Pasek na nadgarstek (1)
• Przewód zasilania (przewód sieciowy) (1)
(nie należy do wyposażenia w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie)
• Akumulator NP-BG1 (1)/futerał (1)
Zamocuj pasek i przełóż przez niego
dłoń, aby zapobiec uszkodzeniu
aparatu z powodu upuszczenia, itp.
• Dysk CD-ROM (aplikacje do obsługi
aparatu Cyber-shot/„Podręcznik aparatu
Cyber-shot”/„Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych”) (1)
• Instrukcja obsługi (ten podręcznik) (1)
PL
Zaczep
5
1 Przygotowanie akumulatora
Dotyczy klientów w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie
Wtyczka
Dotyczy klientów w krajach innych niż Stany
Zjednoczone i Kanada
ɟ
ɟ
Lampka CHARGE
Lampka CHARGE
Przewód zasilania
1 Włóż akumulator do ładowarki.
2 Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
Zaświeci lampka CHARGE i rozpocznie się ładowanie.
Zgaśnięcie lampki CHARGE oznacza zakończenie ładowania (akumulator jest praktycznie
naładowany).
Ładowanie akumulatora przez dodatkową godzinę (do czasu całkowitego naładowania)
spowoduje, że akumulator będzie utrzymywał ładunek trochę dłużej.
[ Czas ładowania
Czas pełnego ładowania
Czas ładowania praktycznego
Około 330 min
Około 270 min
• Czas potrzebny do naładowania całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze
25°C. W pewnych okolicznościach lub warunkach ładowanie może trwać dłużej.
• Zobacz str. 22, aby dowiedzieć się, ile obrazów można zapisać.
• Podłącz ładowarkę do pobliskiego łatwo dostępnego gniazda sieciowego.
• Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła prądu
zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego. Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką
podczas jej używania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazdka
sieciowego.
• Po zakończeniu ładowania odłącz przewód zasilania od gniazda sieciowego i wyjmij akumulator z
ładowarki.
• Do użycia z kompatybilnymi akumulatorami Sony.
6
2 Wkładanie akumulatora/karty „Memory Stick Duo”
(nie należy do wyposażenia)
ɟ
Pokrywa komory baterii/
karty pamięci „Memory
Stick Duo”
ɠ
Włóż kartę „Memory Stick
Duo” przodem do ekranu
LCD.
Włóż akumulator,
jednocześnie
naciskając jego
końcówką dźwignię
wysuwania
akumulatora.
PL
1 Otwórz pokrywę komory baterii/karty pamięci „Memory Stick Duo”.
2 Włóż do końca kartę „Memory Stick Duo” (nie należy do wyposażenia), aż
usłyszysz kliknięcie.
3 Włóż akumulator.
4 Zamknij pokrywę komory baterii/karty pamięci „Memory Stick Duo”.
[ Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest włożona
Aparat zapisuje/wyświetla obrazy, korzystając z wewnętrznej pamięci (około 31 MB).
7
[ Aby sprawdzić pozostały czas pracy akumulatora
Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć aparat i sprawdzić na ekranie LCD pozostały
czas pracy akumulatora.
Wskaźnik
pozostałego
czasu pracy
akumulatora
Wskazówki
dotyczące
pozostałego
czasu pracy
Dostępna jest
wystarczająca
ilość energii.
Akumulator
jest prawie
całkowicie
naładowany.
Akumulator
jest w
połowie
naładowany.
Niski poziom
naładowania,
zapisywanie/
wyświetlanie
wkrótce
zostanie
przerwane.
Wymień akumulator
na całkowicie
naładowany lub
naładuj go (wskaźnik
ostrzeżenia miga).
• Prawidłowe wskazanie pozostałego czasu pracy akumulatora pojawia się po około jednej minucie.
• W pewnych okolicznościach wyświetlane wskazanie pozostałego czasu pracy akumulatora może
nie być poprawne.
• Po pierwszym włączeniu aparatu pojawia się ekran ustawień zegara (str. 9).
[ Aby wyjąć akumulator/kartę pamięci „Memory Stick Duo”
Otwórz pokrywę komory baterii/karty pamięci „Memory Stick Duo”.
„Memory Stick Duo”
Upewnij się, że lampka dostępu
się nie świeci, a następnie naciśnij
raz kartę „Memory Stick Duo”.
Akumulator
Przesuń dźwignię wysuwania
akumulatora.
Upewnij się, że akumulatorowi
nie grozi upadek.
• Nigdy nie wyjmuj akumulatora/karty „Memory Stick Duo”, gdy świeci lampka dostępu. Może to
spowodować uszkodzenie danych znajdujących się na karcie pamięci „Memory Stick Duo”.
8
3 Włączanie aparatu/ustawianie zegara
Przycisk POWER
Osłona obiektywu
ɟ Przycisk sterowania
1
2
3
Przycisk HOME
Przycisk z
PL
1 Naciśnij przycisk POWER lub przesuń osłonę obiektywu w dół.
2 Ustaw zegar za pomocą przycisku sterowania.
1 Za pomocą przycisków v/V wybierz format wyświetlania daty, a następnie
naciśnij przycisk z.
2 Za pomocą przycisków b/B wybierz poszczególne opcje, za pomocą przycisków
v/V ustaw wartość liczbową, a następnie naciśnij przycisk z.
3 Wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
[ Aby zmienić datę i godzinę
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [
(Nastaw.) (str. 14).
Nastawienie zegara] w kategorii
[ Po włączeniu zasilania
• Po zainstalowaniu akumulatora w aparacie może upłynąć pewien czas, zanim urządzenie zacznie
działać.
• Jeśli aparat jest zasilany z akumulatora i przez około trzy minuty nie została wykonana żadna
czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora (funkcja
automatycznego wyłączania zasilania).
9
Proste fotografowanie
(tryb automatycznej regulacji)
Następująca procedura dotyczy wykonywania zdjęcia.
ɠ Spust migawki
Mikrofon
Lampa błysk Lampka
Przycisk Zoom
samowyzwalacza
Przycisk MENU
Przycisk sterowania
Gwint statywu (spód)
Osłona obiektywu
Przycisk HOME
Obiektyw
Przycisk DISP
Przycisk lampy błyskowej
Przycisk trybu makro
Przycisk samowyzwalacza
1 Przesuń osłonę obiektywu w dół.
2 Chwyć pewnie aparat, trzymając łokcie przy sobie.
Fotografowany obiekt
powinien znaleźć się w ramce
ustawiania ostrości.
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Zdjęcie:
1 Naciśnij spust migawki do połowy
i przytrzymaj go w tej pozycji, aby
ustawić ostrość.
Wskaźnik z (blokada AE/AF)
(zielony) miga, słychać sygnał
dźwiękowy, wskaźnik przestaje migać i
nadal świeci.
2 Naciśnij spust migawki do końca.
Wskaźnik blokady AE/AF
Rozlegnie się dźwięk migawki.
Film:
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [
(Nagrywanie) (str. 14).
10
Tryb filmu] w kategorii
Zoom/lampa błyskowa/tryb makro/samowyzwalacz/
wyświetlacz
[
Używanie zoomu
Naciśnij przycisk , aby zwiększyć
zoom, lub , aby go zmniejszyć.
[
Lampa błyskowa (wybieranie
trybu lampy błyskowej przy
wykonywaniu zdjęć)
Naciśnij kilkakrotnie część B ( )
przycisku sterowania, aż zostanie
wybrany wymagany tryb.
: Automatyczna lampa błyskowa
Jest wyzwalana w przypadku małej ilości
światła lub oświetlenia obiektu z tyłu
(ustawienie domyślne)
: Włączenie błysku wymuszonego
SL : Synchronizacja wolna (włączenie błysku
wymuszonego)
W ciemnym miejscu czas otwarcia
migawki jest krótki, co pozwala na
uzyskanie wyraźnego zdjęcia tła, które nie
jest oświetlone przez lampę błyskową.
: Wyłączenie błysku wymuszonego
[
Makro/ogniskowanie z bliska
(zbliżenie przy fotografowaniu)
Naciśnij kilkakrotnie część b ( )
przycisku sterowania, aż zostanie
wybrany wymagany tryb.
: Tryb makro wyłączony
: Makro włączone (strona W: ok. 8 cm lub
dalej, strona T: ok. 80 cm lub dalej)
: Ognisk. z bliska możliwe (zablokowane
na stronie W: ok. 1–20 cm)
[
Korzystanie z
samowyzwalacza
Naciśnij kilkakrotnie część V ( )
przycisku sterowania, aż zostanie
wybrany wymagany tryb.
: Samowyzwalacz nie jest używany
: Ustawienie 10-sekundowego
opóźnienia samowyzwalacza
: Ustawienie 2-sekundowego opóźnienia
samowyzwalacza
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie
migać lampka samowyzwalacza, a przed
zadziałaniem migawki będzie słychać
sygnał dźwiękowy.
PL
[ DISP Zmiana trybu wyświetlenia
Naciśnij część v (DISP) przycisku
sterowania.
Za każdym naciśnięciem przycisku v
(DISP) ekran aparatu zmienia się w
następujący sposób.
Zwiększenie jasności podświetlenia
ekranu LCD
r
Histogram włączony
r
Wskaźniki wyłączone
r
Wskaźniki włączone
11
Wyświetlanie/usuwanie obrazów
Przycisk
(indeks)/
(zoom przy odtwarzaniu)
Przycisk
(odtwarzanie)
Przycisk
(zoom przy
odtwarzaniu)
Przycisk MENU
ɟ Przycisk sterowania
Złącze wielofunkcyjne
(spód)
1 Naciśnij przycisk
Przycisk HOME
(odtwarzanie).
W przypadku naciśnięcia przycisku
przy wyłączonym aparacie zostanie on automatycznie
włączony i ustawiony w tryb odtwarzania. Aby przełączyć się w tryb fotografowania, ponownie
naciśnij przycisk
.
2 Wybierz obraz za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Film:
Naciśnij przycisk z, aby odtworzyć film. (Naciśnij ponownie przycisk z, aby zatrzymać
odtwarzanie.)
Naciskaj przycisk b/B, aby przewijać do tyłu/do przodu. (Naciśnij przycisk z, aby przywrócić
normalne odtwarzanie.)
Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić ekran regulacji głośności, a następnie naciśnij przycisk b/B,
aby dostosować poziom głośności.
[ Aby usunąć obrazy
1 Wyświetl obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk MENU.
2 Wybierz opcję (Kasuj) za pomocą przycisku v i opcję [Ten obraz] za pomocą
przycisku b/B, a następnie naciśnij przycisk z.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
[
Aby wyświetlić powiększony obraz (zoom przy odtwarzaniu)
Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk
Aby cofnąć zoom, naciśnij przycisk .
Ustaw odpowiedni fragment: v/V/b/B
Anuluj zoom przy odtwarzaniu: z
12
.
[
Wyświetlanie ekranu indeksu
Naciśnij przycisk
, aby wyświetlić ekran indeksu, podczas gdy wyświetlane jest
zdjęcie.
Następnie wybierz obraz za pomocą przycisków v/V/b/B.
Aby wrócić do ekranu pojedynczego obrazu, naciśnij przycisk z.
• Dostęp do ekranu indeksu można również uzyskać, wybierając opcję [
Wyświetl. Indeksu]
dostępną na ekranie HOME.
• Przy każdym naciśnięciu przycisku
zmienia się liczba obrazów widocznych na ekranie indeksu.
[ Aby usunąć obrazy w trybie indeksu
1 Naciśnij przycisk MENU podczas wyświetlania ekranu indeksu.
2 Wybierz opcję [Kasuj] za pomocą przycisku v i opcję [Wiele obrazów] za pomocą
przycisku b/B, a następnie naciśnij przycisk z.
3 Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć, za pomocą przycisków v/V/b/B, a następnie
naciśnij przycisk z.
W polu wyboru obrazu pojawi się oznaczenie
.
Aby anulować wybór, wybierz obraz zaznaczony do usunięcia, a następnie naciśnij ponownie
przycisk z.
4 Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję [OK] za pomocą przycisku v, a następnie
PL
naciśnij przycisk z.
• Aby usunąć wszystkie obrazy w folderze, wybierz opcję [Wszyst. w tym katalogu], a następnie
naciśnij w kroku 2. przycisk z.
[ Aby odtworzyć serię obrazów (prezentacja)
Wybierz opcję [ Slajdy] w kategorii
(Oglądanie obrazów) dostępnej na ekranie
HOME, a następnie wybierz opcję [Start] za pomocą przycisku v i naciśnij przycisk z.
[ Aby oglądać obrazy na ekranie odbiornika TV
Podłącz aparat do odbiornika TV za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego
(w zestawie).
Do złącza wielofunkcyjnego
Do gniazd wejściowych
audio/wideo
Uniwersalny kabel połączeniowy
13
Poznawanie różnych operacji —
HOME/Menu
Korzystanie z ekranu HOME
Ekran HOME zapewnia dostęp do wszystkich funkcji aparatu.
Z ekranu HOME można wybrać tryb fotografowania lub odtwarzania, a także zmienić
ustawienia.
Przycisk z
Przycisk sterowania
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
Kategoria
Opcja
Opis
2 Za pomocą przycisków b/B wybierz kategorię.
3 Wybierz element za pomocą przycisków v/V, a następnie wybierz przycisk
z.
[ W przypadku wyboru kategorii
(Nastaw.)
(Zarządzanie pamięcią) lub
1 Wybierz żądany element za pomocą przycisków v/V.
•Procedura jest wymagana tylko w przypadku wybrania opcji
14
(Nastaw.).
Szczegółowe informacje o tej operacji 1 str. 14
2 Przesuń ramkę za pomocą przycisku B i wybierz ustawienie za pomocą przycisku
v/V, a następnie naciśnij przycisk z.
3 Wybierz żądane ustawienie za pomocą przycisku v/V, a następnie naciśnij przycisk z.
Opcje ekranu HOME
Po naciśnięciu przycisku HOME wyświetlane są następujące kategorie i opcje.
Na ekranie jest wyświetlany opis zaznaczonej kategorii lub opcji.
Kategoria
Nagrywanie
Oglądanie
obrazów
Drukowanie, Inne
Zarządzanie
pamięcią
Nastaw.
Opcje
Auto regulacja
Selekcja sceny
Autoprogram
Tryb filmu
Pojedynczy obraz
Wyświetl. Indeksu
Slajdy
Druk
Narzędzie muzyczne
Pobierz muzykę
Narzędzie pamięci
Narzędzie Memory Stick
Format
Zmień katalog REC
Narzędzie pamięci wew
Format
Główne nastawienia
Główne nastawienia 1
Brzęczyk
Inicjalizuj
Główne nastawienia 2
Połączenie USB
Wyjście wideo
Nastawienie nagryw.
Nastawienia nagrywania 1
Wspomaganie AF
Tryb AF
Nastawienia nagrywania 2
Autom. orient.
PL
Formatuj muzykę
Utwórz katalog REC
Kopiuj
Info funkcji
COMPONENT
Linia siatki
Zoom cyfrowy
Auto podgląd
Nastawienie zegara
Language Setting
15
Korzystanie z opcji menu
Przycisk z
Przycisk MENU
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
Info funkcji
• Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy aparat znajduje się w trybie fotografowania lub
odtwarzania.
• W zależności od wybranego trybu dostępne są różne opcje.
2 Wybierz żądaną opcję za pomocą części v/V przycisku sterowania.
Jeżeli żądana opcja jest ukryta, należy naciskać przycisk v/V, aż opcja pojawi się na
wyświetlaczu.
3 Wybierz żądane ustawienie za pomocą części b/B przycisku sterowania.
• Jeżeli żądana opcja jest ukryta, należy naciskać przycisk b/B, aż opcja pojawi się na
wyświetlaczu.
• Po wyborze opcji w trybie odtwarzania należy nacisnąć przycisk z.
4 Naciśnij MENU, aby wyłączyć menu.
16
Szczegółowe informacje o tej operacji 1 str. 16
Opcje menu
Dostępność opcji menu zależy od trybu aparatu.
Menu fotografowania jest dostępne tylko w trybie fotografowania, a menu podglądu
jest dostępne tylko w trybie odtwarzania.
Dodatkowo w zależności od wybranego trybu fotografowania (na przykład Auto
regulacja, Selekcja sceny, Autoprogram, Tryb filmu) na ekranie HOME dostępne są
różne opcje.
Menu fotografowania
Selekcja sceny
Umożliwia wybór zaprogramowanych ustawień dla
poszczególnych scenerii.
Rozm. Obrazu
Wybiera jakość zdjęcia.
Wykrywanie twarzy
Wykrywa twarze i dobiera ostrość oraz inne ustawienia.
Tryb NAGR
Wybiera sposób fotografowania ciągłego.
Tryb koloru
Zmienia żywość obrazu lub dodaje efekty specjalne.
ISO
Wybiera światłoczułość.
EV
Dobiera ekspozycję.
Tryb pomiaru
Wybiera tryb pomiaru światła.
Fokus
Zmienia sposób ustawiania ostrości.
Balans bieli
Reguluje odcienie kolorów.
Moc błysku
Reguluje moc błysku lampy.
Reduk czerw oczu
Redukuje efekt czerwonych oczu przy stosowaniu lampy
błyskowej.
SteadyShot
Wybiera tryb stabilizatora obrazu.
SETUP
Wybiera ustawienia fotografowania.
PL
Menu podglądu
(Kasuj)
Usuwa obrazy.
(Slajdy)
Odtwarza serię zdjęć.
(Retusz)
Retuszuje obrazy.
(Chroń)
DPOF
(Druk)
Uniemożliwia przypadkowe usunięcie obrazów.
Dodaje oznaczenie zdjęcia do wydrukowania.
Drukuje obrazy przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge.
(Obróć)
Obraca zdjęcie.
(Wybierz katalog)
Wybiera folder do przeglądania obrazów.
17
Korzystanie z komputera
Użytkownik może wyświetlić na komputerze zdjęcia wykonane aparatem. Ponadto
dostarczone oprogramowanie zwiększa funkcjonalność aparatu i zapewnia liczne
możliwości wykorzystania gotowych zdjęć i filmów. Szczegółowe informacje zawiera
„Podręcznik aparatu Cyber-shot”.
Połączenie USB i oprogramowanie do obsługiwanych
systemów operacyjnych (w zestawie)
Użytkownicy systemu Windows
Użytkownicy systemu Macintosh
Połączenie USB
Windows 2000 Professional,
Windows XP*, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v 10.1 do v 10.4)
Oprogramowanie
„Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional,
Windows XP*
brak zgodności
* Wersje 64-bitowe oraz wersja Starter nie są obsługiwane.
• Należy zainstalować dla podanego systemu operacyjnego przy dostawie.
• Jeśli posiadany system operacyjny nie obsługuje połączeń USB, można skorzystać z dostępnych w
sprzedaży urządzeń Memory Stick Reader/Writer.
• Dalsze szczegóły dotyczące środowiska pracy programu „Picture Motion Browser” dla aparatu
Cyber-shot zawiera „Podręcznik aparatu Cyber-shot”.
18
Wyświetlanie „Podręcznik aparatu Cyber-shot” lub
„Cyber-shot - przewodnik dla zaawansowanych”
[ Użytkownicy systemu Windows
[ Użytkownicy systemu Macintosh
1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM
Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
Należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
Zostanie wyświetlony poniższy ekran.
Wyświetlanie „Podręcznik aparatu
Cyber-shot”
1 Wybierz folder [Handbook] i skopiuj na
komputer plik „Handbook.pdf”
zapisany w folderze [PL].
Po kliknięciu przycisku [Cyber-shot
Handbook] zostanie wyświetlony ekran
kopiowania dokumentu „Podręcznik
aparatu Cyber-shot”.
2 Aby skopiować dokument, należy
postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie. Po
kliknięciu przycisku „Podręcznik
aparatu Cyber-shot” zostanie
zainstalowany „Podręcznik aparatu
Cyber-shot” oraz „Cyber-shot przewodnik dla zaawansowanych”.
3 Po zakończeniu instalacji kliknij
dwukrotnie skrót utworzony na
pulpicie.
2 Po zakończeniu kopiowania kliknij
dwukrotnie plik „Handbook.pdf”.
Wyświetlanie instrukcji „Cyber-shot przewodnik dla zaawansowanych”
PL
1 W folderze [stepupguide] na dysku CDROM znajduje się następny folder o
nazwie [stepupguide]. Skopiuj ten
folder na komputer.
2 Wybierz kolejno foldery [stepupguide],
[language], a następnie [PL] na dysku
CD-ROM.
Skopiuj wszystkie pliki z folderu [PL] na
dysk CD-ROM, a następnie zastąp nimi
pliki w folderze [img] znajdujące się w
folderze [stepupguide], który został
skopiowany na komputer w kroku 1.
3 Po zakończeniu kopiowania kliknij
dwukrotnie plik „stepupguide.hqx” w
folderze [stepupguide], aby go
rozpakować, następnie kliknij
dwukrotnie wygenerowany plik
„stepupguide”.
• Jeśli narzędzie do rozpakowywania plików
HQX nie jest zainstalowane, zainstaluj
program Stuffit Expander.
19
Wskaźniki na wyświetlaczu
Przy każdym naciśnięciu przycisku
v (DISP) ekran aparatu zmieni się
(str. 11).
A
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy
akumulatorów
[ Podczas fotografowania
Ostrzeżenie o stanie
rozładowania
akumulatorów
E
Rozmiar obrazu
Tryb fotografowania
(Selekcja sceny)
Tryb fotografowania
(Program)
[ Podczas nagrywania filmów
Balans bieli
WB
Tryb rejestracji
Tryb pomiaru światła
Wykrywanie twarzy
SteadyShot
Ostrzeżenie o wibracji
[ Podczas odtwarzania
Samowyzwalacz
-
Chroń
DPOF
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania (DPOF)
PictBridge — łączenie
Skalowanie zoomu
1.3
1.3
Skalowanie zoomu
Tryb koloru
GŁOŚ
Głośność
PictBridge — łączenie
20
B
00:00:00
1.0 m
Odległość nastawionej
ostrości
z
Wskaźnik blokady
AE/AF
ISO400
Liczba ISO
Zmiana folderu zapisu
Iluminacja AF
ON
Redukcja czerwonych
oczu
Wolna migawka NR
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
+2.0 EV
Tryb pomiaru światła
SL
Tryb lampy błyskowej
Wartość ekspozycji
Ładowanie lampy
błyskowej
Wskaźnik ramki pola AF
Balans bieli
Makro/ogniskowanie z
bliska
N
Pozostały czas
nagrywania
Odtwarzanie
Pasek odtwarzania
WB
C:32:00
Kody funkcji
autodiagnostyki
ISO400
Numer ISO
+2.0 EV
Wartość ekspozycji
Gotowy
NAGR.
Oczekiwanie/Nagrywanie
filmu
00:00:12
Czas nagrywania
500
Czas otwarcia migawki
Histogram
F3.5
Liczba przysłony
• Wskaźnik
pojawia się,
gdy wyłączone jest
wyświetlenie histogramu.
D
101-0012
Numer folderu/pliku
Kody funkcji
autodiagnostyki
2007 1 1
9:30 AM
Data/godzina rejestracji
wyświetlonego zdjęcia
Ramka pola AF
z STOP
z PLAY
Opis odtwarzania
obrazów
BACK/
NEXT
Wybór zdjęć
VOLUME
Regulacja głośności
PL
C:32:00
+
Celownik pomiaru
punktowego
Histogram
C
Nośnik do zapisu/odczytu
101
Folder zapisu
101
Folder odtwarzania
96
Pozostała liczba zdjęć,
które można
zarejestrować
12/12
Numer zdjęcia/liczba
zdjęć zapisanych w
wybranym folderze
21
Wydajność akumulatora i pojemność
pamięci
Wydajność akumulatora i liczba zdjęć, które można
zarejestrować/obejrzeć
W tabeli przedstawiono przybliżoną
liczbę zdjęć, które można zarejestrować/
wyświetlić, gdy ustawiony jest tryb
[Normalny], oraz wydajność w pełni
naładowanego akumulatora w
temperaturze otoczenia 25°C. Liczba
zdjęć, które można zarejestrować lub
wyświetlić uwzględnia niezbędne
zmiany karty „Memory Stick Duo”.
Zależnie od warunków pracy
rzeczywiste wartości mogą być niższe niż
podane w tej tabeli.
• Po dłuższym czasie użytkowania
akumulatora spada jego pojemność.
• Liczba zdjęć, które mogą być
zarejestrowane/wyświetlone oraz wydajność
akumulatora zmniejszają się w
następujących warunkach:
– niska temperatura otoczenia.
– częste używanie lampy błyskowej.
– częste włączanie/wyłączanie aparatu.
– intensywnie wykorzystywany zoom.
– ustawione intensywne podświetlanie
ekranu LCD.
– [Tryb AF] jest ustawiony na [Monitor].
– [SteadyShot] jest ustawiony na [Dalej].
– Wyczerpany akumulator.
– [Wykrywanie twarzy] jest ustawiony na
[Włącz].
[ Podczas fotografowania
Liczba zdjęć
Wydajność
akumulatora
(w minutach)
Około 340
Około 170
• Fotografując w następujących warunkach:
– [Tryb AF] jest ustawiony na [Pojedynczy].
– [SteadyShot] jest ustawiony na [Nagryw].
– Zdjęcia są wykonywane co 30 sekund.
– Zoom jest kolejno przestawiany z jednego
skrajnego położenia (W) w drugie (T).
– Co drugie zdjęcie wykonywane jest z
lampą błyskową.
22
– Co dziesiąte zdjęcie aparat jest włączany i
wyłączany.
• Metoda pomiaru oparta jest na standardach
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Liczba zdjęć/wydajność akumulatora nie
zmieniają się w zależności od rozmiarów
zdjęć.
[ Podczas oglądania zdjęć
Liczba zdjęć
Wydajność
akumulatora
(w minutach)
Około 6600
Około 330
• Wyświetlanie zdjęć po kolei, w odstępach
mniej więcej 3 sekundowych
[ Podczas nagrywania filmów
Wydajność
akumulatora
(w minutach)
Około 140
• Nagrywając filmy o rozmiarze [320] w
sposób ciągły
Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów
Liczba zdjęć i ilość czasu dostępna dla nagrywania filmów mogą się zmieniać w
zależności od warunków pracy i/lub nośnika używanego do zapisu.
• Można wybrać z menu rozmiar obrazu używany podczas fotografowania (str. 16, 17)
[ Przybliżona liczba zdjęć
(Jednostki: zdjęcia)
Pamięć
Pojemność wewnę- Karta „Memory Stick Duo” sformatowana przy użyciu tego aparatu
trzna
Rozmiar
Około
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
31 MB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
2457
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
VGA
16:9
PL
• Podana liczba zdjęć dotyczy sytuacji, gdy opcja [Tryb NAGR] jest ustawiona na [Normalny].
• Gdy liczba pozostałych do zrobienia zdjęć jest większa niż 9 999, pojawia się wskaźnik „>9999”.
[ Przybliżony czas nagrywania filmów
(Jednostki: godziny : minuty : sekundy)
Pamięć
Pojemność wewnę- Karta „Memory Stick Duo” sformatowana przy użyciu tego aparatu
trzna
Rozmiar
Około
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
31 MB
640
(Wys.jakość)
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
3:00:00
6:01:10
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
• Filmy o rozmiarze ustawionym na [640(Wys.jakość)] mogą być nagrywane jedynie na kartę
„Memory Stick PRO Duo”.
• Rozmiar filmu nie może być większy niż około 2 GB.
Nagrywanie zostanie automatycznie przerwane, gdy rozmiar pliku filmu osiągnie około 2 GB.
• Ten aparat nie obsługuje nagrań warstwy HD dla filmów.
• Podczas wyświetlania w tym aparacie zdjęć zarejestrowanych przy pomocy starszych modeli
aparatów Sony wyświetlony rozmiar może być inny niż rzeczywisty rozmiar obrazu.
23
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem należy zastosować się do zamieszczonych poniżej
wskazówek.
1 Należy przejrzeć poniższe pozycje i zapoznać się z dokumentem
„Podręcznik aparatu Cyber-shot (PDF)”.
Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony kod, taki jak „C/E:ss:ss”, należy
zapoznać się z dokumentem „Podręcznik aparatu Cyber-shot”.
2 Wyjmij akumulator, włóż go ponownie po upływie około minuty i
włącz zasilanie.
3 Przywróć ustawienia fabryczne (str. 15).
4 Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów firmy Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem firmy Sony.
Należy pamiętać, że oddanie aparatu do naprawy jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na sprawdzenie zawartości pamięci wewnętrznej aparatu i znajdujących się w niej
plików muzycznych.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Włóż prawidłowo akumulator, naciskając końcówką akumulatora dźwignię jego
wysuwania (str. 7).
Nie można włączyć aparatu.
• Po zainstalowaniu akumulatora w aparacie naładowanie aparatu może chwilę potrwać.
• Włóż prawidłowo akumulator (str. 7).
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator (str. 6).
• Akumulator jest rozładowany. Wymień go na nowy.
• Użyj zalecanego akumulatora (str. 5).
Aparat nagle się wyłącza.
• Jeśli zasilanie jest włączone i przez około trzy minuty nie została wykonana żadna
czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
Włącz ponownie aparat (str. 9).
• Akumulator jest rozładowany. Wymień go na nowy.
24
Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatora pokazuje błędne informacje.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub
bardzo niskiej temperaturze.
• Wyświetlany pozostały czas pracy akumulatora różni się od rzeczywistego. Rozładuj
całkowicie akumulator i naładuj go ponownie, aby skorygować wyświetlaną wartość.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator (str. 6).
• Akumulator jest rozładowany. Wymień go na nowy.
Nie można naładować akumulatora.
• Nie można naładować akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego (nie należy do
wyposażenia).
Fotografowanie/filmowanie
Aparat nie może zapisywać obrazów.
• Sprawdź ilość wolnej pamięci wewnętrznej lub wolnego miejsca na karcie „Memory
Stick Duo” (str. 23). Jeżeli pamięć jest pełna, wykonaj jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (str. 12).
– Wymień kartę „Memory Stick Duo”.
• Używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu,
który ustawiono w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu umożliwiającym
zapis.
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Wybierz za pomocą ekranu HOME podczas wykonywania zdjęć tryb fotografowania
inny niż [
Tryb filmu].
• Wybierz tryb [
Tryb filmu], korzystając z ekranu HOME podczas nagrywania
filmów.
• Podczas nagrywania filmów rozmiar obrazu jest ustawiany na wartość
[640(Wys.jakość)]. Wykonaj jedną z następujących czynności:
– Ustaw rozmiar obrazu na inny niż [640(Wys.jakość)].
– Włóż kartę „Memory Stick PRO Duo”.
PL
Nie można wstawiać dat na zdjęciach.
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Można drukować
lub zapisywać obraz ze wstawioną datą za pomocą programu „Picture Motion
Browser”.
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• Jest to zjawisko rozproszenia światła w obiektywie - na obrazie pojawiają się białe,
czarne, czerwone lub purpurowe smugi. Nie oznacza ono uszkodzenia aparatu.
25
Oglądanie obrazów
Aparat nie wyświetla obrazów.
• Naciśnij przycisk
(odtwarzanie) (str. 12).
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona na komputerze.
• Aparat może nie wyświetlać prawidłowo plików obrazów poddanych obróbce na
komputerze, a także obrazów wykonanych za pomocą innego modelu aparatu.
• Aparat pracuje w trybie USB. Usuń połączenie USB.
26
Środki ostrożności
[ Aparatu nie należy używać/
przechowywać w następujących
miejscach
• Aparat nie powinien stykać się przez dłuższy
czas z gumą ani winylem.
• W miejscach bardzo gorących, zimnych lub
wilgotnych.
W miejscach takich, jak samochód
zaparkowany w słonecznym miejscu, korpus
aparatu może się zdeformować, co może być
przyczyną awarii.
• Pod bezpośrednim działaniem światła
słonecznego lub w pobliżu grzejnika.
Korpus aparatu może się odbarwić lub
zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• W miejscu narażonym na wstrząsy.
• W pobliżu silnego pola magnetycznego.
• W miejscach piaszczystych lub zapylonych.
Należy uważać, aby do aparatu nie dostał się
piasek lub kurz. Może to doprowadzić do
uszkodzenia aparatu — w niektórych
przypadkach nieodwracalnego.
Aparat jest przeznaczony do używania w
temperaturze od 0°C do 40°C. Nie zaleca się
robienia zdjęć w miejscach, w których
temperatura wykracza poza ten zakres.
[ Informacje o przenoszeniu
[ Informacje o wewnętrznej
zapasowej baterii
akumulatorowej
Nie należy siadać na krześle lub innym
miejscu, gdy aparat znajduje się w tylnej
kieszeni spodni lub spódnicy, ponieważ może
to spowodować nieprawidłowe działanie lub
uszkodzenie aparatu.
[ Informacje o czyszczeniu
Czyszczenie wyświetlacza LCD
Do usunięcia z powierzchni wyświetlacza
odcisków palców, kurzu itp. należy użyć
zestawu do czyszczenia ekranów LCD
(nie należy do wyposażenia).
Czyszczenie obiektywu
W celu usunięcia z obiektywu odcisków
palców, kurzu itp., należy wytrzeć go miękką
szmatką.
Czyszczenie obudowy aparatu
Obudowę aparatu należy przetrzeć miękką,
lekko zwilżoną w wodzie szmatką, a następnie
wytrzeć do sucha. Nie należy używać
poniższych środków, ponieważ mogą one
uszkodzić obudowę.
• Niedozwolone środki chemiczne:
rozpuszczalnik, benzyna, alkohol, ściereczki
jednorazowe, środki odstraszające owady,
środki owadobójcze itp.
• Nie należy dotykać aparatu, mając któryś z
ww. środków na rękach.
[ Informacje o temperaturze pracy
[ Informacje o skraplaniu się
wilgoci
Jeśli aparat zostanie przeniesiony
bezpośrednio z miejsca zimnego do ciepłego,
w jego wnętrzu lub na obudowie może
skroplić się wilgoć. Może to spowodować
awarię aparatu.
Jeśli dojdzie do skroplenia się wilgoci
Należy wyłączyć aparat i odczekać około
godziny, aż wilgoć odparuje. Wilgotny
obiektyw uniemożliwia uzyskanie ostrych
zdjęć.
PL
Wewnątrz aparatu znajduje się bateria
akumulatorowa podtrzymująca m.in. pamięć
ustawień daty i godziny, niezależnie od tego,
czy zasilanie jest włączone, czy wyłączone.
Bateria ta jest ładowana zawsze, gdy aparat
jest używany. Jeśli jednak aparat będzie
włączany tylko na krótko, bateria stopniowo
rozładuje się. W przypadku, gdy w ciągu
miesiąca aparat nie zostanie użyty ani razu,
bateria rozładuje się całkowicie. W takim
wypadku przed użyciem aparatu baterię tę
należy naładować.
Z aparatu można korzystać nawet wówczas,
gdy bateria akumulatorowa nie jest
naładowana. Niemożliwe jest jedynie
nanoszenie na zdjęcia daty i godziny.
Sposób ładowania wewnętrznej
zapasowej baterii akumulatorowej
Włóż do aparatu naładowany akumulator i
pozostaw aparat na co najmniej 24 godziny z
wyłączonym zasilaniem.
27
Dane techniczne
Aparat
[System]
Przetwornik obrazu: kolorowy CCD 7,18 mm
(typu 1/2,5), filtr kolorów podstawowych
Całkowita liczba pikseli aparatu:
Około 8 286 000 pikseli
Liczba efektywnych pikseli aparatu:
Około 8 083 000 pikseli
Obiektyw: Carl Zeiss Vario-Tessar 5-krotny
zoom optyczny f = 5,8–29,0 mm
(35–175 mm w przeliczeniu dla aparatu
35 mm) F3,5–4,4
Regulacja ekspozycji: automatyczna regulacja
ekspozycji, selekcja sceny (9 trybów)
Balans bieli: automatyczny, światło dzienne,
pochmurnie, światło jarzeniowe 1, światło
jarzeniowe 2, światło jarzeniowe 3, światło
żarowe, lampa błyskowa
Format plików (zgodny ze standardem DCF):
Zdjęcia: Exif, wersja 2.21, zgodny z
formatem JPEG, zgodny z formatem
DPOF
Filmy: zgodny z MPEG1 (monofoniczny)
Nośnik do zapisu: pamięć wewnętrzna (około
31 MB), karty „Memory Stick Duo”
Lampa błyskowa: Zasięg lampy błyskowej
(opcja ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji)
ustawiona na Auto): około 0,1 do 3,7 m
(W)/około 0,8 do 2,9 m (T)
[Złącza wejściowe i wyjściowe]
Złącze wielofunkcyjne:
Wyjście wideo
Wyjście audio (mono)
Połączenie USB
Połączenie USB:
Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0)
[Ekran LCD]
Panel LCD: 7,5 cm (typu 3,0), matryca TFT
Całkowita liczba punktów: 230 400 (960×240)
punktów
[Zasilanie, dane ogólne]
Zasilanie:
akumulator NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K zasilacz sieciowy (nie należy do
wyposażenia), 4,2 V
Pobór mocy (podczas fotografowania): 1,1 W
Temperatura pracy: Od 0 do 40°C
Temperatura przechowywania: Od -20 do +60°C
Wymiary: 91,8×59,2×22,3 mm (szer./wys./gł.,
bez wystających elementów)
Masa: około 172 g (włączając akumulator
NP-BG1, pasek na nadgarstek, itp.)
Mikrofon: monofoniczny
Głośnik: monofoniczny
Exif Print: zgodny
28
PRINT Image Matching III: zgodny
PictBridge: zgodny
Ładowarka BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC
Wymagania dotyczące zasilania: prąd
przemienny od 100 V do 240 V, 50/60 Hz,
2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2,6 W (BCCSGB)
Napięcie wyjściowe: prąd stały, 4,2 V, 0,25 A
Temperatura pracy: Od 0 do 40°C
Temperatura przechowywania: Od -20 do
+60°C
Wymiary: około 62×24×91 mm (szer./wys./gł.)
Masa: około 75 g
Akumulator NP-BG1
Używane ogniwa: litowo-jonowe
Maksymalne napięcie: prąd stały, 4,2 V
Napięcie znamionowe: prąd stały, 3,6 V
Pojemność: 3,4 Wh (960 mAh)
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe
•
jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick Micro”, „MagicGate” i
są znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista i
DirectX są albo zastrzeżonymi znakami
towarowymi, albo znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac i eMac są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Apple Inc.
• Intel, MMX i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation.
• Google jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Google Inc.
• Ponadto używane w niniejszej instrukcji
nazwy systemów i produktów są zwykle
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich
twórców lub producentów. Symbole ™ i ®
nie są jednak używane przy każdym
wystąpieniu określonej nazwy systemu lub
produktu.
PL
29
Česky
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
[ Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít k
požáru nebo zranění.
Pro zákazníky v Evropě
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že
splňuje omezení stanovená ve směrnici EMC
pro používání propojovacích kabelů kratších
než 3 metry.
[ Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických
frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto
přístroje.
[ Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání), restartujte
aplikaci a znovu připojte komunikační kabel
(kabel USB apod.).
2
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem z
domácnosti. Místo toho by měl být odložen do
sběrného místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením
této instrukce zabráníte negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nákladním s
výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete
zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte, prosím, místní orgány státní
správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a
sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
Obsah
Poznámky týkající se použití fotoaparátu ................................................. 4
Začínáme .......................................................................................... 5
Kontrola dodávaného příslušenství .......................................................... 5
1 Příprava modulu akumulátoru ............................................................... 6
2 Vložení modulu akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“
(není součástí dodávky) ........................................................................... 7
3 Zapnutí fotoaparátu/nastavení hodin .................................................... 9
Snadné fotografování
(režim automatického nastavení) ................................................ 10
Transfokace/Blesk/Makro/Samospoušť/Displej ......................................11
Prohlížení/vymazání snímků ......................................................... 12
Seznámení s funkcemi – obrazovka HOME a nabídka .............. 14
Používání obrazovky HOME ....................................................................14
Položky obrazovky HOME .......................................................................15
Použití položek nabídky ...........................................................................16
Položky nabídky ......................................................................................17
CZ
Využití počítače ............................................................................. 18
Podporované operační systémy pro spojení USB a aplikační software
(je součástí dodávky) ...............................................................................18
Prohlížení příručky „Příručka k produktu Cyber-shot“ nebo „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cyber-shot“ .......................................................19
Indikátory na displeji ..................................................................... 20
Výdrž akumulátorů a kapacita paměti ......................................... 22
Výdrž akumulátorů a počet snímků, které lze nahrát či prohlížet ........... 22
Počet snímků a délka videoklipů ............................................................ 23
Odstraňování problémů ................................................................ 24
Modul akumulátoru a napájení ............................................................... 24
Fotografování/snímání videoklipů ........................................................... 25
Prohlížení snímků ................................................................................... 26
Upozornění ..................................................................................... 27
Technické údaje ............................................................................. 28
3
Poznámky týkající se použití fotoaparátu
[ Vnitřní paměť a zálohování karty
„Memory Stick Duo“
Nevypínejte fotoaparát ani nevyjímejte modul
akumulátoru nebo kartu „Memory Stick
Duo“, pokud svítí kontrolka přístupu, neboť
by mohlo dojít k poškození dat ve vnitřní
paměti nebo na kartě „Memory Stick Duo“.
Svá data vždy chraňte vytvořením záložní
kopie.
• LCD displej je vyroben pomocí
specializované vysoce přesné technologie,
díky níž je aktivních přes 99,99 % pixelů.
Přesto se mohou na LCD displeji objevovat
nepatrné černé nebo jasné (bílé, červené,
modré nebo zelené) body. Tyto body jsou ve
výrobním procesu normální a záznam nijak
neovlivňují.
[ Poznámky k nahrávání/
přehrávání
[ Kompatibilita dat snímků
• Než se rozhodnete zaznamenat
neopakovatelné události, vyzkoušejte si
fotografování a ověřte, že fotoaparát pracuje
správně.
• Tento fotoaparát není prachotěsný, není
odolný proti stříkající vodě ani vodotěsný.
Před použitím fotoaparátu si přečtěte
„Upozornění“ (str. 27).
• Dávejte pozor, aby fotoaparát nenavlhnul.
Pokud se dovnitř fotoaparátu dostane voda,
může způsobit poškození, v některých
případech neopravitelné.
• Nemiřte fotoaparátem do slunce ani jiného
přímého světla. Může to způsobit poškození
fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů
silných radiových vln nebo záření. Je možné,
že fotoaparát pak nebude fotografovat nebo
přehrávat správně.
• Používání fotoaparátu v prašném nebo
písečném prostředí může způsobit
poškození.
• Jestliže na přístroji dochází ke kondenzaci
par, nepoužívejte fotoaparát, dokud nebude
tento problém odstraněn (str. 27).
• Nevystavujte fotoaparát otřesům a úderům.
Kromě poruch funkce fotoaparátu to může
znemožnit záznam snímků, výsledkem může
být nepoužitelné paměťové médium, nebo
může dojít k poškození dat snímků nebo
jejich ztrátě.
• Před použitím očistěte blesk. Teplo
vznikající při činnosti blesku může způsobit
zbarvení nečistot na povrchu okénka blesku
nebo jejich přilepení na povrch, čímž dojde
k omezení propustnosti světla.
4
[ Poznámky k použití LCD displeje
• Tento fotoaparát splňuje univerzální zásady
standardů DCF (Design rule for Camera File
system) zavedené společností JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Není zaručeno přehrávání snímků
pořízených tímto fotoaparátem na jiném
přístroji ani přehrávání snímků nahraných
nebo upravovaných jiným přístrojem na
tomto fotoaparátu.
[ Varování k autorským právům
Televizní programy, filmy, videokazety a další
materiály mohou být chráněny autorskými
právy. Neautorizované nahrávání takových
materiálů může být v rozporu s autorskými
právy.
[ Za obsah dat se neposkytuje
žádná kompenzace
Pokud není možno nahrávat nebo přehrávat
v důsledku poruchy fotoaparátu, paměťového
média atd., nelze nijak kompenzovat obsah
nahrávky.
Začínáme
Kontrola dodávaného příslušenství
• Nabíječka akumulátoru BC-CSG/BCCSGB/BC-CSGC (1)
• Víceúčelový kabel USB, AV (1)
• Řemínek k uchycení na zápěstí (1)
• Napájecí kabel (síťová šňůra) (1)
(není součástí dodávky v USA a Kanadě)
• Dobíjecí modul akumulátoru NP-BG1 (1)/
Pouzdro baterie (1)
• Disk CD-ROM (aplikační software k
produktu Cyber-shot/„Příručka k produktu
Cyber-shot“/„Průvodce ke zdokonalení k
produktu Cyber-shot“) (1)
• Návod k obsluze (tato příručka) (1)
CZ
Připevněte řemínek a provlékněte jím
ruku, zabráníte tak poškození přístroje
v důsledku pádu atp.
Očko
5
1 Příprava modulu akumulátoru
Pro zákazníky v USA a Kanadě
Pro zákazníky v jiných zemích než v USA a v
Kanadě
Konektor
ɟ
ɟ
Indikátor
CHARGE
Indikátor CHARGE
Napájecí kabel
1 Modul akumulátoru vložte do nabíječky.
2 Nabíječku připojte do elektrické zásuvky.
Indikátor CHARGE se rozsvítí a bude zahájeno nabíjení.
Po zhasnutí indikátoru CHARGE je nabíjení dokončeno (Praktické nabití).
Jestliže budete pokračovat v nabíjení akumulátoru zhruba ještě hodinu (dokud není akumulátor
zcela nabit), bude jeho výdrž o něco delší.
[ Doba nabíjení
Doba plného dobití
Doba praktického nabití
Přibl. 330 min
Přibl. 270 min
• Doba potřebná pro nabití zcela vybitého modulu akumulátoru při teplotě 25 °C. Za určitých
podmínek nebo okolností může nabíjení trvat déle.
• Počet snímků, které lze na jedno nabití nahrát, naleznete na str. 22.
• Nabíječku připojte do blízké a dobře přístupné elektrické zásuvky.
• Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od zdroje střídavého
napětí, dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání napáječky akumulátorů k
jakýmkoliv potížím, ihned přerušte napájení přístroje – zástrčku ihned odpojte od síťové zásuvky.
• Po dokončení nabíjení odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a vyjměte modul akumulátoru
z nabíječky.
• Určeno k použití s kompatibilními akumulátory Sony.
6
2 Vložení modulu akumulátoru/karty „Memory Stick
Duo“ (není součástí dodávky)
ɟ
Kryt akumulátoru/karty
„Memory Stick Duo“
Vložte kartu „Memory
Stick Duo“ s přední
stranou směřující k LCD
displeji.
ɠ
Při vkládání modulu
akumulátoru stlačte
jeho okrajem páčku
pro vysunutí modulu.
1 Otevřete kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“.
CZ
2 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ (není součástí dodávky) až nadoraz,
dokud nezaklapne.
3 Vložte modul akumulátoru.
4 Zavřete kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“.
[ Není-li vložena žádná karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nahrává/přehrává nahrané snímky pomocí vnitřní paměti (přibl. 31 MB).
7
[ Kontrola zbývající energie akumulátoru
Zapněte přístroj stisknutím tlačítka POWER a na displeji LCD zkontrolujete zbývající
energii akumulátoru.
Indikátor
času
zbývajícího
do úplného
vybití
akumulátoru
Způsob
indikace
zbývající
energie
akumulátoru
Zbývá
dostatečná
kapacita
Akumulátor
je téměř
zcela nabitý
Akumulátor
je nabitý
z poloviny
Akumulátor
je téměř
vybitý,
záznam/
přehrávání
bude brzy
ukončeno.
Vyměňte
akumulátor za jiný,
plně nabitý, nebo
stávající akumulátor
dobijte. (Bliká
výstražný
indikátor.)
• Zobrazení odpovídajícího indikátoru stavu akumulátoru trvá zhruba jednu minutu.
• Za určitých okolností nemusí být údaj indikátoru stavu akumulátoru přesný.
• Po prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Nastavení hodin (str. 9).
[ Vyjmutí modulu akumulátoru/karty„Memory Stick Duo“
Otevřete kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Modul akumulátoru
Ujistěte se, že indikátor přístupu
nesvítí a poté jednou zatlačte na kartu
„Memory Stick Duo“.
Posuňte páčku pro vysunutí
akumulátoru.
Dejte pozor, abyste modul
akumulátoru neupustili.
• Modul akumulátoru/kartu „Memory Stick Duo“ nikdy nevyjímejte, svítí-li indikátor přístupu.
Mohlo by dojít k poškození dat na kartě „Memory Stick Duo“.
8
3 Zapnutí fotoaparátu/nastavení hodin
Tlačítko POWER
Kryt objektivu
ɟOvládací tlačítko
1
2
3
Tlačítko HOME
Tlačítko z
CZ
1 Stiskněte tlačítko POWER nebo posuňte kryt objektivu dolů.
2 Hodiny nastavte pomocí ovládacího tlačítka.
1 Vyberte formát zobrazení data pomocí v/V, poté stiskněte z.
2 Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B, nastavte numerickou hodnotu pomocí
v/V, poté stiskněte z.
3 Vyberte [OK], poté stiskněte z.
[ Změna data a času
Stiskněte tlačítko HOME a vyberte [
Nastavení hodin] v
(Nastav.) (str. 14).
[ Po zapnutí napájení
• Po vložení akumulátoru do fotoaparátu může chvíli trvat, než bude fotoaparát připraven k
provozu.
• Jestliže je fotoaparát napájen akumulátorem a jestliže nebude po dobu zhruba tří minut používán,
automaticky se vypne, aby se ušetřila energie akumulátoru (funkce automatického vypnutí).
9
Snadné fotografování
(režim automatického nastavení)
Následující postup je určen pro pořízení jednoho snímku.
ɠ Tlačítko spouště
Mikrofon
Tlačítko transfokátoru
Blesk Indikátor
samospouště
Tlačítko MENU
Ovládací tlačítko
Závit stativu
(na spodní straně)
Kryt objektivu
Objektiv
Tlačítko HOME
Tlačítko DISP
Tlačítko Blesk
Tlačítko Makro
Tlačítko samospouště
1 Posuňte kryt objektivu dolů.
2 Fotoaparát držte klidně, paže mějte volně u těla.
Umístěte objekt do
středu rámečku.
3 Stiskněte tlačítko spouště.
Fotografie:
1 Zaostřete stisknutím
a namáčknutím tlačítka spouště.
Zelený indikátor z (uzamčení AE/
AF) začne blikat, ozve se pípnutí,
indikátor přestane blikat a bude
nepřerušovaně rozsvícen.
2 Domáčkněte tlačítko spouště až
nadoraz.
Indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
Ozve se zvuk závěrky.
Videoklip:
Stiskněte tlačítko HOME a vyberte [
10
Režim videa] v
(Snímání) (str. 14).
Transfokace/Blesk/Makro/Samospoušť/Displej
[
Použití transfokace
Přiblížení pomocí transfokace proveďte
stisknutím , oddálení stisknutím .
[
Blesk (Výběr režimu blesku pro
fotografie)
Opakovaným stisknutím B ( ) na
ovládacím tlačítku vyberte požadovaný
režim.
: Automatický blesk
Zableskne, je-li nedostatek světla nebo
v protisvětle (výchozí nastavení)
: Nucený blesk
SL : Pomalá synchronizace (Nucený blesk)
Rychlost závěrky je na tmavých místech
pomalá, aby mohlo být zřetelně zachyceno
pozadí, které se nachází mimo dosah
blesku.
: Vypnutý blesk
[
[ DISP Změna zobrazení stavu na
displeji
Na ovládacím tlačítku stiskněte v
(DISP).
Po každém stisknutí tlačítka v (DISP)
se obrazovka změní takto.
Zvýšení jasu podsvícení LCD
displeje
r
Histogram zapnut
r
Indikátory vypnuty
r
Indikátory zapnuty
CZ
Makro/Ostření nablízko
(makrofotografie)
Opakovaným stisknutím b ( ) na
ovládacím tlačítku vyberte požadovaný
režim.
: Makro vypnuto
: Makro zapnuto (strana W: cca 8 cm
nebo dále, strana T: cca 80 cm nebo dále)
: Lze ostřit na blízké objekty
(zablokováno na straně W: přibl. 1 až 20 cm)
[
Použití samospouště
Opakovaným stisknutím V ( ) na
ovládacím tlačítku vyberte požadovaný
režim.
: Samospoušť vypnuta
: Nastavení 10sekundového zpoždění
samospouště
: Nastavení 2sekundového zpoždění
samospouště
Stiskněte tlačítko spouště, začne blikat
indikátor samospouště a ozve se
zvukový signál závěrky.
11
Prohlížení/vymazání snímků
Tlačítko
(Přehrávání)
Tlačítko
(Přehled)/
(Transfokace při
přehrávání)
Tlačítko
(Transfokace
při přehrávání)
Tlačítko MENU
ɟ Ovládací tlačítko
Víceúčelový konektor
(na spodní straně)
1 Stiskněte
Tlačítko HOME
(Přehrávání).
Jestliže na vypnutém fotoaparátu stisknete
, fotoaparát se automaticky zapne a přejde do
režimu přehrávání. Chcete-li aktivovat režim fotografování, stiskněte
ještě jednou.
2 Vyberte snímek pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Videoklip:
Stisknutím z přehrajte videoklip. (Opětovným stisknutím z přehrávání zastavíte.)
Chcete-li rychle převinout videoklip dopředu či zpět, stiskněte b/B. (Stisknutím z se vrátíte do
běžného přehrávání.)
Po stisknutí tlačítka V se zobrazí obrazovka pro ovládání hlasitosti, kde můžete hlasitost upravit
pomocí b/B.
[ Mazání snímků
1 Zobrazte snímek, který chcete vymazat, a poté stiskněte MENU.
2 Vyberte (Vymazat) pomocí v, dále [Toto foto] pomocí b/B a poté stiskněte z.
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
[
Chcete-li zobrazit zvětšený snímek (Transfokace při přehrávání)
Během zobrazení fotografie stiskněte .
Chcete-li transfokaci zrušit, stiskněte .
Upravte změnu měřítka: v/V/b/B
Zrušení transfokace při přehrávání: z
12
[
Zobrazení obrazovky přehledu
Chcete-li zobrazit obrazovku přehledu, stiskněte během prohlížení snímku tlačítko
Poté vyberte obrázek pomocí v/V/b/B.
Chcete-li se vrátit k zobrazení jednoho snímku, stiskněte z.
• Obrazovku přehledu můžete otevřít také z obrazovky HOME výběrem položky [
přehledu].
• Po každém stisknutí tlačítka
se počet snímků na obrazovce přehledu změní.
.
Zobrazení
[ Vymazání snímků při zobrazení přehledu snímků
1 Máte-li zobrazenou obrazovku přehledu, stiskněte MENU.
2 Vyberte [Vymazat] pomocí v, dále [Více snímků] tlačítkem b/B a poté stiskněte z.
3 Vyberte snímek, který chcete vymazat, pomocí v/V/b/B, a poté stiskněte z.
Přes snímek se zobrazí značka zaškrtnutí
.
Chcete-li výběr zrušit, vyberte snímek, který jste označili ke smazání, a znovu stiskněte z.
4 Stiskněte MENU a pomocí v vyberte [OK], poté stiskněte z.
•Chcete-li smazat všechny snímky ve složce, vyberte v kroku 2 [Vše ve složce] a poté stiskněte z.
[ Přehrávání série snímků (prezentace)
Vyberte [ Prezentace] v nabídce
(Prohlížení snímků) na obrazovce HOME, poté
vyberte [Start] pomocí v a stiskněte z.
CZ
[ Zobrazení snímků na televizoru
Připojte fotoaparát k televizoru pomocí víceúčelového kabelu (je součástí dodávky).
K víceúčelovému konektoru
Vstupní zdířky audio/video
Kabel pro víceúčelový konektor
13
Seznámení s funkcemi – obrazovka HOME
a nabídka
Používání obrazovky HOME
Obrazovka HOME je hlavní obrazovkou pro všechny funkce fotoaparátu.
Pomocí obrazovky HOME můžete vybrat režim fotografování nebo přehrávání, nebo
můžete změnit nastavení.
Tlačítko z
Ovládací tlačítko
Tlačítko HOME
1 Stisknutím HOME zobrazíte obrazovku HOME.
Kategorie
Položka
Nápověda
2 Vyberte kategorii pomocí b/B.
3 Vyberte položku pomocí v/V, poté stiskněte z.
[ Po výběru kategorie
(Správa paměti) nebo
(Nastav.)
1 Vyberte požadovanou položku pomocí v/V.
• Tento postup je nutný pouze při výběru
(Nastav.).
2 Posuňte rámeček pomocí B a vyberte nastavení pomocí v/V, poté stiskněte z.
3 Vyberte požadované nastavení pomocí v/V, poté stiskněte z.
14
Podrobnosti k této funkci 1 strana 14
Položky obrazovky HOME
Po stisknutí tlačítka HOME se zobrazí následující kategorie a položky.
Na obrazovce se může zobrazit i nápověda k vybrané kategorii nebo položce.
Kategorie
Položky
Snímání
Automatické nastav.
Volba scény
Automat.program
Režim videa
Prohlížení snímků
Jeden snímek
Zobrazení přehledu
Prezentace
Tisk, Ostatní
Tisk
Hudební nástroj
Staž.hudby
Správa paměti
Paměťový nástroj
Nástroj Memory Stick
Formát.
Změna nahr. Složky
Nástroj vnitřní paměti
Formát.
Nastav.
Hlavní nastavení
Hlavní nastavení 1
Zvuk
Inicializace
Hlavní nastavení 2
Spojení USB
Videovýstup
Form.hudby
CZ
Tvorba nahr. Složky
Kopírovat
Přír.funkce
COMPONENT
Nastavení pro záběr
Nastavení pro fotografování 1
Iluminátor AF
Ř. Mřížky
Režim AF
Digitál. transf.
Nastavení pro fotografování 2
Autom. Orient.
Autom. Prohlížení
Nastavení hodin
Language Setting
15
Použití položek nabídky
Tlačítko z
Tlačítko MENU
Ovládací tlačítko
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
Přír.funkce
• Nabídka se zobrazí pouze tehdy, je-li fotoaparát v režimu fotografování nebo přehrávání.
• V závislosti na vybraném režimu jsou k dispozici různé položky.
2 Vyberte požadovanou položku pomocí v/V na ovládacím tlačítku.
Jestliže je požadovaná položka nabídky mimo displej, tiskněte opakovaně v/V, dokud se
neobjeví na displeji.
3 Vyberte požadované nastavení pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
• Jestliže je požadovaná položka skryta, stiskněte opakovaně b/B dokud se tato položka
nezobrazí na obrazovce.
• Po výběru položky v režimu přehrávání stiskněte z.
4 Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
16
Podrobnosti k této funkci 1 strana 16
Položky nabídky
Dostupné položky nabídky se liší podle režimu fotoaparátu.
Nabídka fotografování je k dispozici pouze v režimu fotografování, nabídka pro
prohlížení je k dispozici pouze v režimu přehrávání.
Na obrazovce HOME jsou k dispozici různé položky, záleží na vybraném režimu
fotografování (např. Automatické nastav., Volba scény, Automat.program,
Režim videa).
Nabídka pro fotografování
Volba scény
Výběr přednastavených nastavení podle scény.
Velik. snímku
Výběr požadované kvality snímku.
Detekce obličejů
Detekce obličejů a příslušná úprava zaostření a dalších
nastavení.
Nahr. režim
Výběr metody sériového fotografování.
Barevný režim
Změna živosti barev snímku nebo přidání speciálních efektů.
ISO
Výběr citlivosti na světlo.
EV
Úprava expozice.
Režim měření
Určení režimu měření expozice.
Ostření
Změna metody ostření.
Vyváž. bílé
Nastavení vyvážení barev.
Výkon blesku
Upravuje intenzitu blesku.
Bez červ. Očí
Redukce jevu červených očí při použití blesku.
SteadyShot
Nastavení režimu stabilizace.
SETUP
Určení nastavení pro fotografování.
CZ
Nabídka pro prohlížení
(Vymazat)
(Prezentace)
(Retuš)
(Chránit)
DPOF
(Tisk)
Mazání snímků.
Přehrávání série snímků.
Retušování snímků.
Zabránění náhodnému smazání.
Přidání značky tiskové objednávky.
Tisk snímků pomocí tiskárny kompatibilní se standardem
PictBridge.
(Otočit)
Otočení snímku.
(Výběr složky)
Výběr složky pro prohlížení snímků.
17
Využití počítače
Snímky pořízené pomocí fotoaparátu lze prohlížet na počítači. Snímky a záznamy videa
pořízené fotoaparátem lze také daleko lépe využít, použijete-li dodávaný software.
Podrobnější informace naleznete v příručce „Příručka k produktu Cyber-shot“.
Podporované operační systémy pro spojení USB a aplikační
software (je součástí dodávky)
Pro uživatele systému Windows
Pro uživatele počítačů Macintosh
Spojení USB
Windows 2000 Professional,
Windows XP*, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
až v10.4)
Aplikační software
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional,
Windows XP*
není kompatibilní
* Není podporována 64bitová verze a verze Starter (Edition).
• Výše uvedené operační systémy musí být v počítači předinstalované.
• Jestliže operační systém v počítači nepodporuje rozhraní USB, použijte vhodnou čtečku karet
Memory Stick.
• Další informace o systémových požadavcích aplikace „Picture Motion Browser“ pro produkt
Cyber-Shot naleznete v příručce „Příručka k produktu Cyber-shot“.
18
Prohlížení příručky „Příručka k produktu Cyber-shot“
nebo „Průvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“
[ Pro uživatele systému Windows
[ Pro uživatele počítačů Macintosh
1 Zapněte počítač a vložte disk
Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM
(je součástí dodávky) do jednotky CDROM.
Postupujte podle pokynů uvedených
níže.
CD-ROM (je součástí dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí se následující obrazovka.
Zobrazení dokumentu „Příručka k
produktu Cyber-shot“
1 Vyberte složku [Handbook] a
zkopírujte soubor „Handbook.pdf“
uložený ve složce [CZ] do počítače.
Po klepnutí na tlačítko [Cyber-shot
Handbook] se zobrazí obrazovka pro
kopírování příručky „Příručka k produktu
Cyber-shot“.
2 Při kopírování postupujte podle pokynů
na obrazovce. Klepnete-li na tlačítko
„Příručka k produktu Cyber-shot“,
nainstaluje se příručka „Příručka k
produktu Cyber-shot“ a „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cyber-shot“.
3 Po dokončení instalace poklepejte na
zástupce na pracovní ploše.
2 Po dokončení kopírování poklepejte na
ikonu „Handbook.pdf“.
Zobrazení dokumentu „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cyber-shot“
CZ
1 Ve složce [stepupguide] na disku CDROM je obsažena další složka s názvem
[stepupguide]. Zkopírujte tuto složku
do počítače.
2 Vyberte složky [stepupguide],
[language] a poté [CZ] umístěné na
disku CD-ROM. Zkopírujte všechny
soubory ve složce [CZ] na disku CDROM, poté jimi přepište soubory ve
složce [img] uložené ve složce
[stepupguide], kterou jste zkopírovali
do počítače v kroku 1.
3 Po zkopírování poklepejte na soubor
„stepupguide.hqx“ ve složce
[stepupguide], soubor bude
dekomprimován, poté poklepejte na
vygenerovaný soubor „stepupguide“.
• Pokud není nástroj pro dekomprimaci
souboru HQX nainstalován, nainstalujte
aplikaci Stuffit Expander.
19
Indikátory na displeji
Při každém stisknutí tlačítka v (DISP)
se displej změní (str. 11).
A
Zbývající kapacita
akumulátoru
[ Při fotografování
Varování při nízké
kapacitě akumulátoru
E
Velikost snímku
Režim fotografování
(Volba scény)
Režim fotografování
(Program)
[ Při snímání videoklipů
Vyvážení bílé
WB
Režim nahrávání
Režim měření
Detekce tváře
SteadyShot
Varování před otřesy
[ Při přehrávání
Samospoušť
-
Ochrana
DPOF
Značka tiskové
objednávky (DPOF)
Připojení PictBridge
Transfokace
1.3
1.3
Transfokace
Barevný režim
HLAS.
Hlasitost
Připojení PictBridge
20
B
Změna složky
1.0m
Přednastavitelná
vzdálenost ostření
z
Zámek AE/AF
ISO400
Číslo ISO
Iluminátor AF
ON
Redukce červených očí
Režim měření
SL
Režim blesku
NR s pomalou závěrkou
Nabíjení blesku
125
Rychlost závěrky
Vyvážení bílé
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozice
WB
Indikátor rámečku
autofokusu
C:32:00
Zobrazení vnitřní
diagnostiky
Makro/Ostření nablízko
ISO400
Hodnota ISO
Přehrávání
+2.0EV
Hodnota expozice
Proužek přehrávání
500
Čas závěrky
Pohotov.
NAHR
Pohotovostní režim/
nahrávání videoklipu
F3.5
Hodnota clony
00:00:12
Doba nahrávání
N
Histogram
•
D
C:32:00
se zobrazí, je-li
zobrazování histogramu
vypnuto.
Zobrazení vnitřní
diagnostiky
Rámeček autofokusu
101-0012
Číslo složky-souboru
2007 1 1
9:30 AM
Datum a čas vytvoření
přehrávaného snímku
z STOP
z PLAY
Návod k přehrávání
snímků
Nitkový kříž
jednobodového měření
expozice
BACK/
NEXT
Výběr snímků
Histogram
VOLUME
CZ
+
Nastavení hlasitosti
C
Média pro záznam/
přehrávání
101
Složka pro nahrávání
101
Složka pro přehrávání
96
Zbývající počet snímků,
jež je možné uložit
12/12
Číslo snímku/počet
snímků nahraných ve
vybrané složce
00:00:00
Zbývající doba nahrávání
21
Výdrž akumulátorů a kapacita paměti
Výdrž akumulátorů a počet snímků, které lze nahrát či prohlížet
V tabulkách je uveden přibližný počet
snímků, které lze zaznamenat/přehrát
a výdrž akumulátoru při pořizování
snímků v režimu [Normální] při plně
nabitém modulu akumulátoru a při
teplotě 25 °C. Počet snímků, které lze
nahrát či prohlížet, zohledňuje
případnou výměnu karty „Memory Stick
Duo“.
Nezapomeňte, že skutečné hodnoty
mohou být menší, než je uvedeno
v tabulce, záleží na konkrétních
podmínkách.
• Kapacita akumulátoru se častým užíváním
a postupem času snižuje.
• Počet snímků, které lze nahrát či prohlížet,
a kapacita akumulátoru se snižují za
následujících podmínek:
– Nízká okolní teplota.
– Časté použití blesku.
– Časté vypínání a zapínání fotoaparátu.
– Časté používání transfokátoru.
– Zvýšení jasu podsvícení LCD displeje.
– [Režim AF] je nastaveno na [Monitor].
– [SteadyShot] je nastaveno na [Pokrač.].
– Málo zbývající energie v akumulátoru.
– [Detekce obličejů] je nastaveno na [Zap.].
[ Při fotografování
Počet snímků
Výdrž akumulátoru
(min.)
Přibl. 340
Přibl. 170
• Fotografování za následujících podmínek:
– [Režim AF] je nastaveno na [Jeden].
– [SteadyShot] je nastaveno na [Snímání].
– Fotografování vždy po 30 sekundách.
– Transfokace je střídavě nastavována mezi
polohami W a T.
– Použití blesku pro každý druhý snímek.
– Vypnutí a zapnutí po každých deseti
snímcích.
22
• Metoda měření je založena na standardu
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Počet snímků/životnost akumulátorů se
nemění, nezáleží na velikosti snímku.
[ Při prohlížení fotografií
Počet snímků
Výdrž akumulátoru
(min.)
Přibl. 6600
Přibl. 330
• Zobrazování jednotlivých snímků v intervalu
cca 3 sekund
[ Při snímání videoklipů
Výdrž akumulátoru
(min.)
Přibl. 140
• Souvislé natáčení videoklipu s velikostí [320]
Počet snímků a délka videoklipů
Počet snímků a délka videoklipů se mohou měnit podle okolností při jejich pořizování
nebo podle použitého média pro záznam.
• Velikost lze vybrat během pořizování snímků z nabídky (str. 16, 17) .
[ Přibližný počet snímků
(Jednotky : snímky)
Kapacita
Velikost
Vnitřní
paměť
Přibl.
31 MB
Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná v tomto fotoaparátu
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
2457
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
VGA
16:9
CZ
• Uvedený počet snímků platí pro případ nastavení [Nahr. režim] na [Normální].
• Je-li počet zbývajících snímků větší než 9 999, zobrazí se indikátor „>9999“.
[ Přibližná doba záznamu filmu
(Jednotky : hodiny : minuty : vteřiny)
Kapacita
Velikost
640(Lepší)
Vnitřní
paměť
Přibl.
31 MB
„Memory Stick Duo“ naformátovaná v tomto fotoaparátu
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640
(Standardní)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
• Videoklipy s velikostí [640(Lepší)] lze nahrávat jen na karty „Memory Stick PRO Duo“.
• Velikost souboru filmu je omezena na přibl. 2 GB.
Během záznamu se nahrávání ukončí, jakmile velikost souboru filmu dosáhne přibl. 2 GB.
• Na tomto fotoaparátu nelze nahrávat v kvalitě HD ani přehrávat videoklipy.
• Při přehrávání snímků pořízených staršími modely fotoaparátů Sony na tomto přístroji se může
zobrazovaná velikost lišit od skutečné.
23
Odstraňování problémů
Pokud se při použití fotoaparátu objeví potíže, vyzkoušejte následující řešení.
1 Zkontrolujte následující položky, další informace naleznete
v příručce „Příručka k produktu Cyber-shot (PDF)“.
Jestliže se na obrazovce objeví kód ve tvaru „C/E:ss:ss“, vyhledejte
potřebné informace v příručce „Příručka k produktu Cyber-shot“.
2 Vyjměte modul akumulátoru a poté jej po uplynutí přibližně jedné
minuty znovu vložte a zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (str. 15).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
Vezměte laskavě na vědomí, že odesláním fotoaparátu k opravě souhlasíte s tím, že
pracovníci servisu mohou při opravě zobrazit obsah vnitřní paměti fotoaparátu
a hudební soubory.
Modul akumulátoru a napájení
Modul akumulátoru nelze nainstalovat.
• Při vkládání modulu akumulátoru zasuňte jeho okrajem páčku pro vysunutí modulu
(str. 7).
Nelze zapnout fotoaparát.
• Po vložení modulu akumulátoru do fotoaparátu může zahájení napájení chvíli trvat.
• Vložte modul akumulátoru správně (str. 7).
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru (str. 6).
• Modul akumulátoru je na konci své životnosti. Vyměňte jej za nový.
• Použijte doporučený modul akumulátoru (str. 5).
Napětí se náhle vypne.
• Je-li fotoaparát zapnutý a neprovedete zhruba po dobu tří minut žádnou operaci,
fotoaparát se vypne automaticky, aby se nevyčerpával modul akumulátoru. Fotoaparát
znovu zapněte (str. 9).
• Modul akumulátoru je na konci své životnosti. Vyměňte jej za nový.
24
Indikátor zbývající kapacity akumulátoru neukazuje správně.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném
prostředí.
• Zbývající kapacita akumulátoru se liší od skutečné. Plně vybijte a poté nabijte modul
akumulátoru, indikátor by měl zobrazovat správný údaj.
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru (str. 6).
• Modul akumulátoru je na konci své životnosti. Vyměňte jej za nový.
Modul akumulátoru nelze nabít.
• Modul akumulátoru nelze nabíjet pomocí napájecího adaptéru (není součástí
dodávky).
Fotografování/snímání videoklipů
Fotoaparát nemůže nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“ (str. 23).
Jsou-li plné, proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nepotřebné snímky (str. 12).
– Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s ochranou proti zápisu na kartu a pojistka
ochrany je nastavena do polohy LOCK. Nastavte pojistku do polohy nahrávání.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při pořizování snímků vyberte pomocí obrazovky HOME jiný režim fotografování než
režim [
Režim videa].
• Při natáčení videoklipů vyberte na obrazovce HOME režim [
Režim videa].
• Velikost snímku je při nahrávání videoklipu nastavena na [640(Lepší)]. Proveďte jednu
z následujících činností:
– Nastavte velikost snímku na jinou než [640(Lepší)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
CZ
Do obrazu snímků nelze vložit datum.
• Tento fotoaparát není vybaven funkcí přidání data na snímky. Snímky s přidaným
datem lze tisknout nebo uložit pomocí aplikace „Picture Motion Browser“.
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
• Dochází k efektu smear, na snímku se zobrazí bílé, černé, červené nebo fialové pruhy.
Nejedná se o závadu.
25
Prohlížení snímků
Fotoaparát nemůže přehrávat snímky.
• Stiskněte
(Přehrávání) (str. 12).
• Název složky/souboru byl v počítači změněn.
• Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor snímku nahrán
pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání na tomto fotoaparátu zaručit.
• Fotoaparát je v režimu USB. Zrušte spojení USB.
26
Upozornění
[ Nepoužívejte/neukládejte
fotoaparát na těchto místech
• Na extrémně horkém, studeném nebo
vlhkém místě
Na místech, jako je automobil zaparkovaný
na slunci, se může deformovat tělo
fotoaparátu, což může způsobit jeho
poruchu.
• Na přímém slunci nebo v blízkosti topného
tělesa
Tělo fotoaparátu se může zbarvit nebo
deformovat, což může způsobit poruchu.
• Na místech vystavených silným vibracím
• V blízkosti silného magnetického pole
• Na písku nebo na prašných místech
Dbejte, aby do fotoaparátu nepronikl písek
ani prach. Může dojít k poruše funkčnosti,
v některých případech neopravitelné.
[ Přenášení
Nesedejte si na židli nebo jiná místa
s fotoaparátem v zadní kapse kalhot či sukně,
neboť by mohlo dojít k jeho poškození nebo
chybné funkci.
[ Čištění
Čištění LCD displeje
Očistěte povrch displeje od prachu, otisků
prstů apod. soupravou k čištění LCD (není
součástí dodávky).
Čištění objektivu
Otřete objektiv měkkým hadříkem a očistěte
od otisků prstů, prachu apod.
Čištění krytu fotoaparátu
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným
měkkým hadříkem, pak otřete do sucha.
Nepoužívejte následující produkty, protože
mohou poškodit povrchovou úpravu nebo
pouzdro přístroje.
• Chemické produkty jako ředidla, benzin,
alkohol, jednorázové materiály, repelenty
proti hmyzu, opalovací krémy nebo
insekticidy apod.
• Nedotýkejte se fotoaparátu rukou
znečištěnou uvedenými látkami.
• Fotoaparát nenechávejte po delší dobu
v kontaktu s gumou ani vinylem.
[ Provozní teploty
Fotoaparát je určen pro použití při teplotách
mezi 0 °C a 40 °C. Nedoporučuje se
fotografování za velmi nízkých či vysokých
teplot, které přesahují uvedené rozmezí.
[ Kondenzace vlhkosti
Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí
na teplé místo, může uvnitř nebo vně
fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato vlhkost
může způsobit poruchu funkčnosti
fotoaparátu.
Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti
Vypněte fotoaparát a počkejte asi hodinu, až
se vlhkost odpaří. Pokud se pokusíte
fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu,
nebudete mít ostré snímky.
[ Interní dobíjecí záložní
akumulátor
Tento fotoaparát je vybaven interním
dobíjecím akumulátorem, který udržuje
datum a čas a ostatní nastavení bez ohledu na
to, zda je zapnuto napájení.
Tento dobíjecí akumulátor je průběžně
dobíjen během používání fotoaparátu. Pokud
však používáte fotoaparát jen krátkodobě,
postupně se vybíjí, a pokud jej nepoužíváte
vůbec, vybije se zcela asi po měsíci. V takovém
případě si ověřte, zda je dobíjecí akumulátor
dobitý dříve, než fotoaparát použijete.
I když tento dobíjecí akumulátor není dobitý,
můžete fotoaparát používat, nebudete-li chtít
nahrát datum a čas.
Způsob dobíjení interního dobíjecího
záložního akumulátoru
Do fotoaparátu vložte nabitý modul
akumulátoru a poté nechte fotoaparát
vypnutý po dobu 24 hodin nebo déle.
CZ
27
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Snímač: Barevný snímač CCD 7,18 mm
(typ 1/2,5), filtr primárních barev
Celkový počet pixelů fotoaparátu:
Přibližně 8 286 000 pixelů
Efektivní počet pixelů fotoaparátu:
Přibližně 8 083 000 pixelů
Objektiv: Objektiv Carl Zeiss Vario-Tessar
s transfokátorem 5×, f = 5,8 – 29,0 mm (35
– 175 mm v přepočtu na kinofilm 35 mm),
F3,5 – 4,4
Řízení expozice: Automatická expozice, Volba
scény (9 režimů)
Vyvážení bílé: Automatické, Denní světlo,
Oblačno, Zářivky 1, Zářivky 2, Zářivky 3,
Žárovky, Blesk
Formát dat (kompatibilní s DCF):
Statické obrazy: Kompatibilní s JPEG Exif
ver. 2.21, standard DPOF
Videoklipy: Kompatibilní s formátem
MPEG1 (monofonní)
Záznamová média: Interní paměť (přibl.
31 MB), „Memory Stick Duo“
Blesk: Dosah blesku (ISO (doporučený index
expozice) nastaveno na hodnotu Auto):
přibl. 0,1 až 3,7 m (W)/přibl. 0,8 až 2,9 m
(T)
[Vstupní a výstupní konektory]
Víceúčelový konektor:
Videovýstup
Audiovýstup (monofonní)
Rozhraní USB
Rozhraní USB:
Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0)
[LCD displej]
Panel LCD: 7,5 cm (3.0), podsvícení TFT
Celkový počet bodů: 230 400 (960×240) bodů
[Napájení, všeobecně]
Napájení:
Modul akumulátoru NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K Napájecí adaptér (není součástí
dodávky), 4,2 V
Spotřeba energie (během fotografování):
1,1 W
Provozní teplota: 0 až 40 °C
Skladovací teplota: –20 až +60 °C
Rozměry: 91,8×59,2×22,3 mm (š/v/h, bez
vyčnívajících částí)
Hmotnost: Přibl. 172 g (včetně modulu
akumulátoru NP-BG1 a řemínku na
zápěstí atd.)
Mikrofon: Monofonní
Reproduktor: Monofonní
Exif Print: Kompatibilní
28
PRINT Image Matching III: Kompatibilní
PictBridge: Kompatibilní
Nabíječka BC-CSG/BC-CSGB/BCCSGC
Požadavky na napájení: 100 V až 240 V~stř.,
50/60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/
2,6 W (BC-CSGB)
Výstupní napětí: 4,2 V ss, 0,25 A
Provozní teplota: 0 až 40 °C
Skladovací teplota: -20 až +60 °C
Rozměry: Přibl. 62×24×91 mm (š/v/h)
Hmotnost: Přibl. 75 g
Modul akumulátoru NP-BG1
Použitý akumulátor: Lithium-iontové články
Maximální napětí: 4,2 Vss
Jmenovité napětí: 3,6 Vss
Kapacita: 3,4 Wh (960 mAh)
Konstrukce a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Ochranné známky
•
je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick Micro“, „MagicGate“
a
jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista a
DirectX jsou buď registrované ochranné
známky, nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
nebo dalších zemích.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc.
• Intel, MMX, a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation.
• Google je registrovaná ochranná známka
společnosti Google Inc.
• Tento návod obsahuje dále názvy systémů
a produktů, které jsou většinou ochrannými
nebo registrovanými známkami svých autorů
či výrobců. Známky ™ nebo ® se v tomto
návodu však neuvádějí ve všech případech.
CZ
29
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w co
najmniej 70% z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie
oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków
organicznych.
Vytištěno na papíru, který je recyklován ze 70% nebo více
pomocí inkoustu bez VOC (prchavá organická
sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
Printed in Japan
Download PDF

advertising