Sony | KDL-40W4500 | Sony KDL-40W4500 Návod k obsluze

LCD Digital Colour TV
Instrukce k „Instalování konzoly pro montáž na zeď“ nejsou dodány
jako oddelený návod s tímto televizorem. Tyto pokyny k instalaci jsou
uvedeny v příručce k použití tohoto televizoru.
LCD Digital Colour TV
Príručka „Inštalácia montážnej konzoly na stenu“ sa s týmto televízorom
nedodáva ako samostatná brožúra. Tieto pokyny na inštaláciu sú
zahrnuté v tejto príručke k televíznemu prijímaču.
„A fali konzol felszerelése” ezen készülék esetében nem külön füzetként
szerepel. Ezek a felszerelési utasítások a tv-készülék használati
utasításában találhatók.
“Televizyon Sehpasının Takılması” konusundaki talimatlar TV ile birlikte
ayrı bir kitapçık olarak sağlanmaz. Bu montaj talimatları TV’nin
kullanma kılavuzunda yeralır.
Návod k použití
CZ
Návod na obsluhu
SK
Kezelési utasítás
HU
Kullanım klavuzu
TR
KDL-52W47xx/KDL-52W4500
KDL-46W47xx/KDL-46W4500
KDL-40W47xx/KDL-40W4500
Užitečné informace o výrobcích Sony
Pre viac informácií o produktoch Sony
Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi
weboldalon
Sony ürünleri için faydali bilgiler
4-114-484-61(2)
Printed in Slovak Republic
© 2008 Sony Corporation
4-114-484-61(2)
Úvod
Informace o obchodních známkách
Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek Sony.
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte tento
návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
s
je registrovaná obchodní značka projektu DVB
s DLNA a DLNA CERTIFIED jsou ochranné a/nebo
servisní známky organizace Digital Living Network
Alliance.
s GUIDE Plus+ je (1) registrovanou ochrannou známkou
nebo známkou produktu (2) vyrobeného v licenci a
produktu (3); tento systém podléhá různým mezinárodním
patentům a žádostem o udělení patentu ve vlastnictví
společností Gemstar-TV Guide International, Inc. nebo
jejím přiřazeným pobočkám, nebo jim k takovému
produktu byla udělena licence.
s SPOLEČNOST GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. NEBO JEJÍ SOUVISEJÍCÍ
POBOČKY NIJAK NEODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNOST
INFORMACÍ PROGRAMU HARMONOGRAMU,
KTERÉ POSKYTLA SYSTÉM GUIDE PLUS+.
SPOLEČNOST GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. NEBO JEJÍ SOUVISEJÍCÍ
POBOČKY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NIJAK
NEODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNOST ŽÁDNÉ ČÁSTKY
PŘEDSTAVUJÍCÍ ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU
OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ A DÁLE ZA ŽÁDNÉ
NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VE
SPOJENÍ S POKYTNUTÍM NEBO UŽÍVÁNÍM
JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ, VYBAVENÍ NEBO
SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SPOLEČNOSTÍ
GUIDE PLUS+ SYSTEM.
s Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol
dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
s HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní- značky nebo registrované
obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.
s „BRAVIA“ a
jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
s „XMB“ a „xross media bar“ jsou ochranné známky
spolecností Sony Corporation a Sony Computer
Entertainment Inc.
s „xx“, které se objevuje v názvu modelu, odpovídá dvěma
číslicím pro barevnou variantu.
Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně
elektromagnetické kompability EMC a bezpečnosti
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu
a záruky se obracejte na adresy uváděné v servisních a
záručních dokumentech.
Poznámka k funkcím digitální televize
s Všechny funkce související s digitální televizí (
)
budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, ve kterých
jsou šířeny signály digitálního pozemmního vysílání DVBT (MPEG2 a MPEG4 AVC), nebo kde je přístup ke
kompatibilní kabelové službě DVB-C (MPEG2 a MPEG4
AVC). Ověřte si laskavě u svého místního prodejce, zda v
místě, kde žijete, lze přijímat signál DVB-T, nebo se
zeptejte svého poskytovatele kabelového vysílání, zda je
jeho kabelová služba DVB-C vhodná k použití s tímto
televizorem.
s Poskytovatel kabelového vysílání může za takové služby
vyžadovat dodatečné poplatky a souhlas se svými
smluvními podmínkami.
s Přestože televizor splňuje specifikace DVB-T a DVB-C,
nelze zaručit kompatibilitu s budoucím pozemním DVB-T
a kabelovým DVB-C digitálním vysíláním.
s Některé funkce digitální televize nemusí být v některých
zemích/oblastech k dispozici a kabelový režim DVB-C
nemusí s některými poskytovateli fungovat správně.
s Více informací o provozu DVB-C najdete na webu
technické podpory kabelového vysílání:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
2 CZ
Obsah
Seznámení
4
Bezpečnostní údaje.......................................................................................................................... 9
Upozornění...................................................................................................................................... 11
Dálkové a televizní ovladače/indikátory....................................................................................... 12
Sledování televize
Sledování televize........................................................................................................................... 16
Použití systému GUIDE Plus+™ a Digital Electronic Programme Guide (EPG)
Použití seznamu oblíbených digitálních programů
............. 19
........................................................... 23
Použití volitelného zařízení
Ilustrace připojení........................................................................................................................... 24
Prohlížení obrazů z připojeného zařízení ..................................................................................... 27
Přehrávání snímků/hudby přes USB............................................................................................. 28
Použití BRAVIA Sync s ovládáním HDMI...................................................................................... 31
Využití vlastností sítě
Připojení televizoru k síti ............................................................................................................... 32
Prohlížení snímků/hudby přes síť ................................................................................................. 32
Ověření síťového připojení ............................................................................................................ 34
Úprava nastavení zobrazení serveru ............................................................................................ 35
Použití MENU funkcí
Procházení nabídky TV Home (XMB™) ........................................................................................ 36
Nastavení ........................................................................................................................................ 38
Doplňkové informace
Instalace doplňků (Konzola pro upevnění na zeď)...................................................................... 51
Technické údaje ............................................................................................................................. 53
Odstraňování problémů ................................................................................................................. 55
: pouze pro digitální kanály
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část „Bezpečnostní údaje“ v tomto návodu.
Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu.
3 CZ
CZ
Seznámení
Před použitím
Kontrola doplňků
Kabel hlavního napájení (typ C) (1)
~
• Pokud používáte sadu mimo území Spojeného
království, používejte tento kabel.
1: Připevnění stojanu
(pro KDL-46W47xx/
KDL-40W47xx/
KDL-46W4500/
KDL-40W4500)
1 Otevřete lepenkovou krabici a
vytáhněte stojan a šrouby.
2 Televizor umístěte na stojan. Dbejte
Kabel hlavního napájení (typ BF) (1)
na to, abyste nepřiskřípli kabely.
(pouze KDL-52W47xx/KDL-46W47xx/
KDL-40W47xx)
~
• Pokud používáte televizor mimo území
Spojeného království, používejte tento kabel.
Dálkový ovladač RM-ED011 (1)
Baterie velikosti AA (typ R6) (2)
Stojan (1) a šrouby stojanu (4)
(pouze KDL-46W47xx/KDL-40W47xx/
KDL-46W4500/KDL-40W4500)
3 Pomocí dodaných šroubů připevněte
televizor podle šipek
otvory šroubů.
Vložení baterií do dálkového ovladače
, které označují
Stisknutím a zvednutím kryt otevřete.
~
• Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
• Nepoužívejte různé typy baterií, ani
nemíchejte současně staré a nové baterie.
• Baterie likvidujte způsobem, který chrání
životní prostředí. V některých oblastech je
nutné likvidovat baterie podle místních
předpisů. Informujte se prosím u příslušných
úřadů.
• S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně.
Nepouštějte ho na zem, nešlapte po něm, ani
na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
• Neukládejte dálkový ovladač na místo v
blízkosti tepelných zdrojů, na místo vystavené
působení přímého slunečního svitu, nebo do
vlhké místnosti.
4 CZ
~
• Jestliže použijete elektrický šroubovák,
nastavte točivý moment na přibližně 1,5 N·m
{15 kgf·cm}.
3: Zabezpečení televizoru
před převrácením
Seznámení
2: Připojení antény/zařízení
Set Top Box/rekordéru
(např. DVD rekordér)
Připojení zařízení Set Top Box/rekordéru
(např. DVD rekordéru) pomocí SCART
AV
2
( SMARTLINK )
Vedení scart
Set top box/rekordér (např. DVD rekordér)
Připojení zařízení Set Top Box/rekordéru
(např. DVD rekordéru) pomocí HDMI
1 Do televizního stojanu zašroubujte
šroub do dřeva (průměr 4 mm, není
přiložen).
2 Do otvoru na šroub u televizoru
zašroubujte šroub do kovu (M6 × 12,
není přiložen).
3 Šroub do dřeva a šroub do kovu svažte
silnou šňůrou.
4: Svázání kabelů
2
3
4
1
Set top box/rekordér (např. DVD rekordér)
~
• Kabel napájení nespojujte s ostatními kabely.
5 CZ
4 Stiskněte F/f k výběru země, ve které
5: Provedení prvního
nastavení
budete televizor používat, a pak
stiskněte .
Země
2
Vyberte zemi.
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
1
France
Italia
Pokud se země/oblast, kde chcete
televizor používat, v seznamu
nevyskytuje, vyberte „-“ místo země.
5 Stiskněte F/f k výběru umístění, kde
budete televizor používat, a pak
stiskněte .
~
• Zvolte „Domov“ pro nejhodnější
nastavení pro domácnost.
Umístění
Vyberte umístění.
3-11
Domov
Obchod
6 Zvolte „Ano“, pak stiskněte
.
1 Zapojte televizor do síťové zásuvky
(220-240 V AC, 50 Hz).
Automatické ladění
2 Stiskněte 1 na televizoru.
Při prvním zapnutí televizoru se na
obrazovce objeví nabídka volby jazyk.
3 Stiskněte F/f/G/ g k výběru jazyka na
obrazovce nabídky, pak stiskněte
English
Česky
Nederlands
Magyar
Русский
Italiano
ББлгарски
Deutsch
Suomi
Dansk
Türkçe
Svenska
Español
Norsk
Català
Slovenčina
Português
Română
Polski
6 CZ
Ano
Ne
.
7 Stiskněte F/f k výběru „Pozemní“
Language
Français
Chcete spustit Automatické ladění?
nebo „Kabelové“, pak stiskněte
.
Pokud zvolíte „Kabelové“, objeví se
obrazovka výběru typu ladění. Viz
„Naladění televize při kabelovém
připojení“ (strana 7).
Pokud se objeví zpráva vyžadující
potvrzení připojené antény
Nebyly nalezeny žádné digitální nebo
analogové kanály. Zkontrolujte
veškerá anténní/kabelová připojení a
stiskněte k novému spuštění
automatického ladění.
~
• Pokud nelze přijímat digitální vysílací kanál
nebo při výběru země v kroku 4, ve které není
digitální vysílání, musí se po provedení
kroku 8 nastavit čas.
Naladění televize při kabelovém
připojení
1 Stiskněte .
2 Stiskněte F/f k výběru „Rychlé
ladění“ nebo „Úplné ladění“, pak
stiskněte .
„Rychlé ladění“: kanály jsou laděny
podle informací poskytovatele
kabelového vysílání předávaných v
rámci vysílaného signálu.
Doporučené nastavení pro
„Kmitočet“, „ID sítě“ a „Symbol
Rate“ je „Automaticky“.
Tato funkce se doporučuje pro rychlé
ladění, pokud je poskytovatelem
kabelového vysílání podporována.
Pokud nelze provést naladění pomocí
funkce „Rychlé ladění“, prosím
použijte dále uvedenou metodu
„Úplné ladění“.
„Úplné ladění“: Všechny dostupné
kanály jsou naladěny a uloženy. To
může někdy chvíli trvat.
Tato volba se doporučuje, jestliže
poskytovatel kabelového vysílání
nepodporuje funkci „Rychlé ladění“.
Další informace o poskytovatelích
kabelových služeb najdete na
webových stránkách technické
podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
8 Když se na obrazovce objeví nabídka
„Třídění programů“, postupujte podle
kroků v „Třídění programů“
(strana 46).
V případě, že si nepřejete měnit
pořadí, v jakém jsou analogové kanály
uloženy v televizoru, stiskněte
RETURN k přechodu na krok 9.
9
Rychlé spuštění
Chcete povolit Rychlé spuš tění?
Televizor se rychleji zapíná, ale spotřeba energie v pohotovostním režimu je vyšší.
Ano
Ne
Podrobnosti viz strany 40.
10
Ovládání HDMI
Chcete povolit ovládání kompatibilních
zařízení HDMI?
Volba "Ano" zvýší spotřebu ener gie
v pohotovostním režimu.
Ano
Ne
3 Stiskněte f k výběru „Start“, pak
stiskněte
Podrobnosti viz strany 31.
Po tomto kroku se obrazovka
nastavení GUIDE Plus+ zobrazí,
pouze pokud je GUIDE Plus+
dostupné.
11 Stiskněte .
Televizor je teď naladěn na všechny
dostupné kanály.
.
Televizor začne vyhledávat kanály.
Nemačkejte žádná tlačítka na
televizoru nebo dálkovém ovládání.
~
• Někteří poskytovatelé kabelových služeb
nepodporují funkci „Rychlé ladění“. Nejsou-li
detekovány žádné kanály pomocí „Rychlé
ladění“, proveďte „Úplné ladění“.
(Pokračování)
7 CZ
Seznámení
Televizor začne prohledávat všechny
dostupné digitální kanály, po nich
pokračuje všemi dostupnými
analogovými kanály. To může trvat
nějakou chvíli. Během této doby
nemačkejte žádná tlačítka na
televizoru nebo na dálkovém ovládání.
Pro nastavení systému GUIDE Plus+
(pouze pokud je systém GUIDE Plus+
dostupný)*
* Za předpokladu že lze tuto vlastnost nastavit:
– v Anglii, Itálii, Německu nebo Španělsku.
– můžete přijímat digitální vysílání.
– když je v „5: Provedení prvního nastavení“ v
kroku 7 zvoleno „Pozemní“.
1 PSČ vašeho regionu zadejte pomocí
F/f/G/g/+.
Nastavení úhlu televizoru
Tento televizor lze nastavit podle ilustrací
níže.
Nastavte úhel vlevo a vpravo (otočný)
Pohled shora
20°
20°
~
• Pokud je směrovací číslo kratší než sedm
znaků, zadávejte je zleva.
2 Zvolte jazyk pro GUIDE Plus+.
Tento krok bude vynechán, pokud
bude v „5: Provedení prvního
nastavení“ v kroku 3 zvolen jeden z
následujících jazyků:
„English“, „Deutsch“, „Español“,
„Italiano“, „Français“ nebo
„Nederlands“.
3 Stahování dat GUIDE Plus+.
To může trvat nějakou chvíli. Během
této doby nemačkejte žádná tlačítka na
televizoru nebo na dálkovém ovládání.
Po prvním stažení přehledu TV dat se
další stahování bude provádět
automaticky.
8 CZ
20°
20°
Přední část
~
• Při nastavování úhlu přidržte stojan rukou,
aby nedošlo k převrhnutí televizoru.
Odmontování stolního
stojanu z televizoru
~
• Odstraňte šrouby označené šipkami
z
televizoru.
• Neodstraňujte stolní stojan z žádného důvodu,
kromě důvodů uvedených níže.
– Pro připevnění televizoru na zeď.
– Pro vložení televizoru do krabice během
koupě (pouze KDL-46W47xx/
KDL-40W47xx/KDL-46W4500/
KDL-40W4500).
Bezpečnostní
údaje
Větrání
s Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do
skříně televizoru.
s Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže
uvedeném obrázku.
s Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního
rámu Sony, který zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Instalace na stěně
Instalace/Nastavení
30 cm
Televizor instalujte a používejte podle dále uvedených
pokynů, zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo poškození anebo zranění.
10 cm
Instalace
s Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné
zásuvky.
s Televizor umístěte na stabilní rovný povrch.
s Instalaci na stěnu smí provést jen kvalifikovaný servisní
technik.
s Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme
používání příslušenství Sony včetně:
– Nástěnného montážního rámu SU-WL500
s Pro připevnění upevňujících háčků k televizoru používejte
šrouby dodané se konzolou pro upevnění na zeď. Dodané
šrouby jsou navrženy tak, aby přečnívaly 8 mm až 12 mm
nad povrch upevňujícího háčku.
Průměr a délka šroubů se liší v závislosti na modelu
konzoly pro upevnění na zeď. Použijete-li jiné než dodané
šrouby, může dojít k vnitřnímu poškození televizoru nebo
k jeho pádu apod.
10 cm
10 cm
Okolo televizoru ponechte nejméně takto
veliký volný prostor.
Instalace se stojanem
30 cm
10 cm
6 cm
10 cm
8mm – 12mm
Šroub (dodaný se konzoly pro
upevnění na zeď)
Upevňující háček
Úchyt háčku na zadní
straně televizoru
Přeprava
s Před přemístěním televizoru
odpojte všechny kabely.
s K přenosu velkého televizoru jsou
nutné dvě nebo tři osoby.
s Přenášíte-li televizor v rukou,
držte ho jako na obrázku vpravo.
Netlačte na LCD panel a rám
okolo obrazovky.
s Při zvedání nebo přenášení
televizoru jej pevně držte za
spodní část.
s Při přenášení televizoru dbejte na
to, aby do ničeho nenarazil, nebo
nadměrné nevibroval.
s Jestliže vezete televizor do
Dávejte pozor,
opravy, nebo jej stěhujete, vždy abyste drželi spodek
jej zabalte do originální krabice a
panelu, nikoli jeho
obalového materiálu.
Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký
volný prostor.
s K zajištění správného větrání a zabránění usazování
nečistot a prachu:
– Nepokládejte televizor na plocho, neinstalujte ho
obráceně, zadní částí dopředu nebo z boku.
– Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo
do skříně.
– Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani
různými předměty, např. novinami.
– Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.
Cirkulace vzduchu
je zablokovaná.
Stěna
Cirkulace vzduchu
je zablokovaná.
Stěna
přední část.
(Pokračování)
9 CZ
Síťový kabel
Se síťovým kabelem a zásuvkou zacházejte podle následujících
pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem,
poškození anebo zranění.
–
–
–
–
–
–
–
Používejte pouze síťové kabely Sony, nikoli kabely jiných
dodavatelů.
Zasuňte zástrčku úplně do síťové zásuvky.
Televizor používejte pouze v elektrické síti 220-240 V stř.
Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z
bezpečnostních důvodů síťový kabel ze zásuvky a
zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama.
Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním
vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
Síťový kabel musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti
od tepelných zdrojů.
Síťový kabel pravidelně vytáhněte ze zástrčky a vyčistěte
ho. Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost,
může se zhoršit její izolace a způsobit požár.
Poznámky
s Dodávaný síťový kabel nepoužívejte pro žádné jiné
zařízení.
s Síťový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo
zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo
vodičů.
s Síťový kabel žádným způsobem neupravujte.
s Na síťový kabel nestavte nic těžkého.
s Při odpojování síťového kabelu ze zásuvky netahejte za
síťový kabel.
s K jedné přívodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho
spotřebičů.
s Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.
Zakázané použití
Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených
místech, prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl
špatně fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz
elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zranění.
Umístění:
Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském
břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských
zařízeních, nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve
vlhku nebo kouři.
Prostředí:
Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa, na která se
může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven
mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů
(svíček apod.).
Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm nesmí
stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.
Situace:
Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna
skříň televizoru, nebo s příslušenstvím, které výrobce
nedoporučil. Během bouřky s blesky odpojte TV od síťové
zásuvky a antény.
Poškozené díly:
s Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se může
poškodit a způsobit vážný úraz.
s Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se jej a
nejprve vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k
úrazu elektrickým proudem.
Když televizor nepoužíváte
s Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte
ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního
prostředí od sítě.
s Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí
sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku
ze zásuvky.
10 CZ
s Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke
správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém
stavu.
Pro děti
s Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
s Příslušenství malých rozměrů uschovejte mimo dosah dětí,
aby ho nemohly omylem spolknout.
Pokud dojde k následujícímu problému ...
Pokud dojde k následujícímu problému, vypnìte televizor a
okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o
prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.
Když:
–
–
–
–
Přívodní kabel je poškozený.
Síťová zásuvka je uvolněná.
Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím,
že na něj něco spadlo.
Otvory skříně propadl nějaký předmět, nebo se do něj
vylila nějaká tekutina.
Upozornění
Sledování televizoru
s Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování
televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá
oči.
s Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk
nebyl příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.
LCD obrazovka
s I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou
technologií a 99,99 % nebo více pixelů funguje správně,
mohou se trvale objevovat černé nebo jasné světelné body
(červené, modré nebo zelené). Je to způsobeno
strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o
závadu.
s Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní
plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by
pak mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka
mohla poškodit.
s Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v
obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o
poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty
zmizí.
s Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít ke
vzniku „duchů“. Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
s Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje
zahřívají. Neznamená to ale funkční poruchu televizoru.
s LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých
krystalů. Některé zářivkové trubice použité v tomto
televizoru obsahují rovněž rtuť. Při její likvidaci se řiďte
místními nařízeními a předpisy.
Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky
televizoru a jeho čištění
Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytažením
kabelu ze zásuvky.
Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy
obrazovky, dodržujte následující opatření.
s Prach z povrchu obrazovky/skříňky opatrně stírejte
měkkým hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit,
setřete jej jemným hadříkem mírně navlhčeným slabým
roztokem rozředěného čisticího prostředku.
s Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/
kyselé čisticí prostředky, brusné prášky ani těkavá
rozpouštědla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. Při
použití těchto materiálů nebo při delším kontaktu s
pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k
poškození povrchu obrazovky a materiálu skříňky.
s K zajištění správného větrání doporučujeme pravidelné
vysávání větracího otvoru.
s Je-li třeba seřídit úhel televizoru, pohybujte televizorem
pomalu tak, aby nespadl nebo nesklouzl ze stojanu.
Likvidace televizoru
Likvidace nepotřebného
elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru).
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s
běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z
nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Likvidace vybitých baterií
(platné v Evropské unii a
dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru).
Tento symbol umístěný na baterii nebo
jeho balení upozorňuje, že by se s baterií
přiloženou k tomuto výrobku nemělo
nakládat jako s běžným odpadem z
domácnosti. Zajištěním správné likvidace těchto baterií
pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací baterií. Recyklováním materiálů, z nichž
je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. U výrobků,
které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat
vyžadují stálé připojení k zabudované baterii, smí tuto baterii
vyměnit pouze kvalifikovaný servisní pracovník. K zajištění
správné likvidace baterie je nutné ji po skončení životnosti
předat do sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. V případě jiných baterií se prosím
řiďte pokyny v části o bezpečném vyjmutí baterie. Předejte
baterii do sběrného místa pro recyklaci vybitých baterií.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo
baterie zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Volitelné zařízení
Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající
elektromagnetické záření neinstalujte příliš blízko televizoru.
Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu.
11 CZ
Dálkové a televizní ovladače/indikátory
1
2
Tlačítko
Popis
1 "/1
(Pohotovostní
režim
televizoru)
Zapne a vypne televizor z pohotovostního
režimu.
2
Stiskněte k zobrazení titulků u
probíhajícího programu, pokud televizní
kanály tuto službu poskytují (pouze v
digitálním režimu) (strana 48).
(Titulky)
3
4
5
6
7
3 AUDIO
4
8
/
(Výběr V televizním režimu: Vybere vstupní
vstupu/
zdroj ze zařízení připojených do zásuvek
Podržení textu) televizoru (strana 27).
V textovém režimu (strana 17): podržení
aktuální stránky.
5 F/f/G/g/
Pohybujte kurzorem stisknutím F/f/G/ g.
Stisknutím zvolíte/potvrdíte označenou
položku.
6 OPTIONS
Umožňuje přístup k různým volbám
zobrazení a změnu/tvorbu nastavení v
závislosti na zdroji a formátu obrazu.
7 HOME
Zobrazí televizní nabídku Home Domov.
8 Barevná
tlačítka
Když jsou dostupná barevná tlačítka,
zobrazí se na obrazovce návod k použití.
Pro vykonání zvoleného postupu se řiďte
návodem.
9 Číselná
tlačítka
V televizním režimu: Výběr kanálů. Pro
čísla kanálů 10 a vyšší zadejte druhou a
třetí číslici rychle.
V textovém režimu: Stiskněte pro zadání
stránky.
0
Stiskněte pro zobrazení seznamu
Oblíbené digitální, který jste zadali
(strana 23).
9
0
12 CZ
V analogovém režimu: Stiskněte ke
změně režimu Duální zvuk (strana 39).
V digitálním režimu: Stiskněte k výběru
Jazyk zvuk. doprovodu (strana 48).
(Oblíbené)
ws
wa
Tlačítko
Popis
qa PROG +/–/
/
V televizním režimu: Výběr následujícího
(+) nebo předchozího (–) kanálu.
V textovém režimu (strana 17): Výběr
následující ( ) nebo předchozí ( )
stránky.
qs
Návrat k předchozímu sledovanému
kanálu (déle než pět vteřin).
w;
ql
qk
(Předchozí
kanál)
qd % (Vypnutí
zvuku)
qj
Stiskněte pro vypnutí zvuku. Stiskněte
znovu pro zapnutí zvuku.
~
• V pohotovostním režimu stiskněte toto
tlačítko pro zapnutí televizoru s
vypnutým zvukem.
qh
qf 2 +/–
(Hlasitost)
Stiskněte pro nastavení hlasitosti.
qg / (Text)
Stiskněte pro zobrazení textové informace
(strana 17).
qh
Návrat na předchozí obrazovku libovolné
zobrazené nabídky.
qj
qg
qf
qd
/RETURN
/GUIDE
(EPG)
qk ANALOG
Stiskněte pro zobrazení analogového
kanálu, který byl sledován naposledy.
ql DIGITAL
Stiskněte pro zobrazení digitálního
kanálu, který byl sledován naposledy.
w; BRAVIA Sync
Můžete použít zařízení připojené k
televizoru (strana 31).
wa
/ (Odkrytí
textu)
V digitálním režimu: Zobrazí podrobnosti
o právě sledovaném programu.
V analogovém režimu: Při každém
stisknutí / se informace na
obrazovce mění následujícím způsobem:
Zobrazí se informace, jako je číslo
aktuálního kanálu a formát obrazovky t
Zobrazuje se čas t Informace je skrytá.
V textovém režimu (strana 17): Objeví se
skryté údaje (např. řešení hádanky).
ws
(Režim
obrazovky)
Stiskněte pro změnu formátu obrazovky
(strana 17).
qa
qs
Stiskněte pro zobrazení návodu
Digitálního elektrického programového
průvodce (EPG) (strana 19, 22).
z
• Tlačítka číslo 5, PROG +, AUDIO a
mají na povrchu
hmatovou tečku. Při obsluze televizoru použijte hmatové tečky
jako výchozí místa.
(Pokračování)
13 CZ
12
3
4
5
HOME
6
Indikátor
1
HOME
2
/
OK)
7 8 9
0
Popis
Zobrazí televizní nabídku Home - Domov.
(HOME)
(Výběr vstupu /
3 2 +/–/
V televizním režimu: Zvyšuje (+) nebo snižuje (–) hlasitost.
V televizní nabídce: Umožňuje pohyb mezi volbami vpravo ( )
nebo vlevo ( ).
/
4 PROG +/–/
V televizním režimu: Vybere vstupní zdroj ze zařízení připojených
do zásuvek televizoru (strana 27).
V televizní nabídce: Vybírá nabídku nebo volbu a potvrzuje
nastavení.
/
5 1 (Napájení)
V televizním režimu: Výběr následujícího (+) nebo předchozího (–)
kanálu.
V televizní nabídce: Umožňuje pohyb mezi volbami nahoru ( )
nebo dolů ( ).
Zapíná nebo vypíná televizor.
~
• Pro úplné odpojení televizoru vytáhněte přívod ze sítě.
6 Senzor osvětlení
Senzor ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jeho
funkci.
7
Svítí zeleně při vypnutém obrazu (strana 40).
Rozsvítí se oranžově, když je nastavena upomínka (strana 20, 22)
nebo časovač (strana 41).
(Vypnutý obraz/
Indikátor časovače)
8 Senzor dálkového
ovládání
14 CZ
Přijímá infračervené signály z dálkového ovládání.
Senzor ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jeho
funkci.
Indikátor
Popis
9 1 (Indikátor
pohotovostního režimu)
Svítí červeně, když je televizor v pohotovostním režimu.
0 " (Indikátor napájení)
Svítí zeleně při zapnutém televizoru.
Svítí červeně při nahrávání aktuálního programu pomocí připojení
SmartLink.
~
• Před vytažením síťového kabelu se ujistěte, že je televizor zcela vypnutý. Vytažení síťového kabelu
při zapnutém televizoru může způsobit, že indikátory zůstanou svítit nebo dojde k chybné funkci
televizoru.
• Indikátory ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jejich funkci.
15 CZ
Sledování televize
1 Zapněte televizor stisknutím 1 na
Sledování televize
televizoru.
Pro zapnutí televizoru v
pohotovostním režimu (indikátor 1
(pohotovostní režim) na čelním panelu
televizoru je červený) stiskněte "/1 na
dálkovém ovládání.
1
2 Pro přepnutí do digitálního režimu
stiskněte DIGITAL nebo stisknutím
ANALOG přepnete do analogového
režimu.
Dostupné kanály se liší v závislosti na
režimu.
3 K výběru televizního kanálu stiskněte
číselná tlačítka nebo PROG +/–.
K výběru čísel kanálů 10 a vyšších
pomocí číselných tlačítek zadejte
druhou a třetí číslici rychle.
K výběru digitálního kanálu za použití
průvodce, viz strana 19 nebo 22.
2
2
V digitálním režimu
Krátce se zobrazí informační pruh. V
pruhu se mohou ukázat následující
ikony.
*: Je dostupná interaktivní služba
(MHEG Digital Text)
*: Interaktivní služba (MHEG Digital
Text) není právě aktivní
: Radiová služba
: Zakódovaná/Předplacená služba
: K dispozici je zvuk v několika jazycích
: K dispozici jsou titulky
: K dispozici jsou titulky pro sluchově
znevýhodněné
: Doporučený minimální věk pro
aktuální program (od 4 do 18 let)
: Rodičovský zámek
3
3
* Pouze pro Spojené království.
Doplňkové činnosti
K
Proveďte
Zapnutí televizoru s Stiskněte %. Stiskněte
vypnutým zvukem z 2 +/– k nastavení
pohotovostního
hlasitosti.
režimu
Nastavení hlasitosti Stiskněte 2 + (zesílit)/
– (zeslabit).
16 CZ
Přístup k digitálnímu textu
(pouze pro Spojené království)
Zobrazení
klasického vysílání
4:3 (např. televizní
obraz, který není
širokoúhlý) ve
správném poměru
stran.
Širokoúhlý
Zobrazení
širokoúhlého
obrazového vysílání
(16:9) ve správném
poměru stran.
Zoom*
Zobrazení
panoramatického
(formát letter box)
vysílání ve správném
poměru stran.
Přístup k textu Text
Stiskněte /. Při každém stisknutí / se
obraz cyklicky mění následujícím
způsobem:
Text t Text přes televizní obraz (režim
mix) t Žádný text (opuštění textové
služby)
K výběru stránky stiskněte číselná tlačítka
nebo / .
K podržení stránky stiskněte
/ .
K zobrazení skrytých informací stiskněte
/ .
z
• Je-li Fastext k dispozici, dole na textové
stránce se objeví čtyři barevné položky.
Funkce Fastext umožňuje vyhledávat stránky
rychle a snadno. Pro přístup na stránku
stiskněte odpovídající barevné tlačítko.
Pro ruční změnu formátu obrazovky
Opakovaně stiskněte
k volbě
požadovaného formátu obrazovky.
Smart*
Zobrazení
klasického vysílání
4:3 s imitací efektu
širokoúhlé
obrazovky. Obraz
4:3 je roztažen tak,
aby vyplnil
obrazovku.
14:9*
Zobrazení vysílání
14:9 ve správném
poměru stran. Ve
výsledném obraze
jsou viditelné černé
okrajové oblasti.
* Horní a spodní část obrazu může být oříznuta.
~
• Některé znaky a/nebo písmena v horní a
spodní části obrazu nemusí být ve formátu
Smart viditelné. V takovém případě lze vybrat
„Vertikální velikost“ v nabídce „Nastavení
obrazovky“ (strana 42) a upravit vertikální
velikost tak, aby byly znaky viditelné.
z
• Když je „Auto formát“ nastaven na „Zap“,
televizor automaticky vybere nejlepší režim
odpovídající vysílání (strana 42).
• Při výběru „Smart“, „Zoom“ nebo „14:9“ lze
upravit polohu obrazu. Stiskněte F/f pro
pohyb nahoru nebo dolů (např. ke čtení
titulků).
(Pokračování)
17 CZ
Sledování televize
Mnoho provozovatelů poskytuje službu
digitální text. Digitální text nabízí v
porovnání s analogovým textem graficky
bohatý obsah.
Vyberte digitální kanál nabízející digitální
text a stiskněte /.
Pokud provozovatel poskytuje kanál
vyhrazený pro digitální vysílání, vyberte
pro přístup k digitálnímu textu tento kanál.
Digitálním textem se pohybujte podle
pokynů na obrazovce.
Chcete-li opustit digitální text, stiskněte
RETURN.
Pohyb uvnitř ovládejte stisknutím F/f/G/g.
K výběru položek použijte tlačítko a
číselná tlačítka.
K volbě zkratek použijte barevná tlačítka.
4:3
Použití nabídky Možnosti
Stiskněte OPTIONS k zobrazení
následujících možností během sledování
televizního programu.
Možnost
Popis
Režim obrazu
Viz strana 38.
Režim zvuku
Viz strana 39.
Prostorový zvuk
Viz strana 39.
Reproduktor
Viz strana 44.
Motionflow
Viz strana 40.
Nastavení titulků
(pouze v digitálním
režimu)
Viz strana 48.
Časovač vypnutí
Viz strana 41.
Spořič energie
Viz strana 40.
O systému (pouze v Viz strana 49.
digitálním režimu)
18 CZ
Použití systému GUIDE Plus+™* a Digital Electronic
**
Programme Guide (EPG)
* Za předpokladu že lze tuto vlastnost nastavit:
– v Anglii, Itálii, Francii, Německu nebo Španělsku.
– můžete přijímat digitální vysílání.
– když je v „5: Provedení prvního nastavení“ v kroku 7 zvoleno „Pozemní“.
** Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.
~
• Když používáte GUIDE Plus+, doporučuje se vypínat televizor pomocí pohotovostního tlačítka na
ovladači místo tlačítka napájení na televizoru, aby se aktualizovaly data programu.
Použití GUIDE Plus+
Použijte systém GUIDE Plus+ pro nalezení pořadu, který chcete vidět. Tato vlastnost
umožňuje vyhledat pořad podle kategorie programu a klíčového slova. Program GUIDE
Plus+ poskytuje až osm dní televizní programové informace. Pro použití této služby se
ujistěte, že provedete Počáteční nastavení na straně 6.
Systémové komponenty GUIDE Plus+
Logo GUIDE Plus+
Sky
Okénko
videa
Logo obchodního partnera
Remind
29-May 07:15
Go to Ad
Lišta funkcí
Top
Arthur : Animation following the adventures of a young aardvark and his friends.
Buster discovers the joy of growing your own vegetables.
BBC2 8:00-8:30
Grid
Search
Thu, 29 7:00
Breakfast
Informační
panely
My TV
7:30
Schedule
8:00
Set-up
8:30
Informační
okénko
Lišta
nabídky
Breakfast
In the Night Garden
Cbeebies Springwatch Arthur
GMTV Today
Freshly Squeezed
Everybody loves Ray... Just Shoot Me
The Adve... Rupert B... Roary th... Make Wa... Fifi and t... Tomas ...
Spendaholics
Greek
Emmerd... The Montel Williams Show
Sally Jessy Raphael
Logo
kanálu a
název
programu
Anything Goes
z
• Obrázek zobrazený níže se liší v závislosti na zemi/regionu.
• Informační panely nejsou poskytován firmou Sony, ale obchodním partnerem.
• Funkce čtyř barevných lišt lišta funkcí se liší podle polohy kurzoru a nastavení.
1 Stiskněte GUIDE.
2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na
obrazovce.
(Pokračování)
19 CZ
Sledování televize
GUIDE Plus+ funguje v plném rozsahu pouze pokud jsou údaje GUIDE Plus+ dostupné
přes digitální vstup. Na webových stránkách GUIDE Plus+ se ujistěte, zda je DTT Guide
Plus+ dostupný ve vaší zemi.
K
Proveďte
Prohlížet program
Stiskněte F/f/G/ g k výběru programu, pak stiskněte
.
~
• Informace o programu se zobrazí v okénku informační
okénko.
• Stisknutím / otevřete rozšířené informační okénko pro
dlouhý přehled.
• Můžete použít PROG +/– pro listování seznamem.
Stisknutím BRAVIA sync m/M se přesunete k dalšímu nebo
předchozímu dni.
Vypnutí televizního průvodce
Stisknutím
GUIDE vypnete televizního průvodce.
Nastavení programu, který bude
K výběru budoucího programu, který chcete sledovat, stiskněte
po zahájení automaticky zobrazen F/f/G/g, pak stiskněte zelené tlačítko.
na obrazovce
~
– Reminder
• Připomínku zrušíte stisknutím červeného tlačítka když je
„Reminder“ označena, nebo použijte „Schedule“ na liště
nabídky.
• Pokud přepnete televizor do pohotovostního režimu,
automaticky se zapne ve chvíli, kdy má program začít.
Lišta nabídky
Opakovaným stisknutím F otevřete lištu lišta nabídky.
Stiskněte G/g k výběru oblasti. („Grid“, „Search“, „My TV“,
„Schedule“ a „Set-up“)
V oblasti „Grid“ můžete prohlížet program nebo nastavit
připomenutí.
Vyhledat program
– Search
Podle kategorie (např. Sport) nebo podkategorie (např. Fotbal)
programu lze snadno vyhledat požadovaný pořad.
1 Označte „Search“ na liště lišta nabídky, a jednou stiskněte
f.
2 Stiskněte F/f/G/ g k výběru kategorie nebo podkategorie,
pak stiskněte .
Najděte vlastní klíčové slovo
– My Choice
Kromě standardních kategorií a podkategorií můžete nastavit
vlastní klíčová slova.
1 Označte „My Choice“ v políčku „Search“ na liště lišta
nabídky.
2 Pro přidání klíčového slova stiskněte žluté tlačítko. Poté se
zobrazí virtuální klávesnice.
3 Pomocí virtuální klávesnice zadejte klíčové slovo.
4 Potvrďte zeleným tlačítkem.
5 Vaše osobní klíčové slovo se zobrazí v „My Choice“.
6 Zvolte klíčové slovo a stiskněte pro hledání podle
klíčového slova.
20 CZ
Proveďte
Nastavte profil a získejte
doporučení podle vaší volby
– My TV
Oblast „My TV“ umožňuje nastavit osobní profil.
Můžete určit osobní profil podle kanálů, kategorií a klíčových
slov.
Oblast „My TV“ provádí doporučení pro jednoduché a rychlé
vyhledání program zájmu nebo pro nastavení připomenutí.
Jak nastavit profil:
1 Označte „My TV“ na liště lišta nabídky a stiskněte zelené
tlačítko pro nastavení profilu.
2 K výběru kanálů, kategorií nebo klíčových slov stiskněte
F/f.
3 Stisknutím žlutého tlačítka přidejte kanál, kategorii nebo
klíčové slovo k vašemu profilu.
4 Stiskněte F/f/G/ g k výběru kanálu, kategorie nebo
klíčového slova, pak stiskněte .
5 Zopakujte krok 2 až 4 pro přidání dalších položek.
6 Stisknutím profil aktivujte.
z
• Pomocí zelených a červených tlačítek můžete mazat nebo
upravovat.
Smazat a upravit připomínku
– Schedule
1
2
Označte „Schedule“ Na liště lišta nabídky.
Stisknutím F/f můžete pomocí červených a zelených
tlačítek mazat nebo upravovat.
z
• Není-li nastavena připomínka, zobrazí se „No programmes“.
Stisknutím g označte „Frequency“ (např. každý týden) nebo
„Timing“ (např. načasování připomínky o 10 minut předem)
můžete pomocí zelených a červených tlačítek měnit tato
nastavení.
Nastavte systém GUIDE Plus+
podle vaší osobní situace
– Set-up
1
2
Označte „Set-up“ na liště lišta nabídky.
Stisknutím F/f zvolíte položky, které chcete nastavit.
„Personal Preferences“: můžete změnit jazyk obrazovky,
připomínku a nastavit noční nahrávání.
„Start Installation Sequence“: tato vlastnost poskytuje snadný
způsob spuštění instalace od začátku. Tím se smažou všechna
aktuální data televizního seznamu.
„Manual Data Download“: ihned aktualizujte televizní seznam.
Pokud je televizor vypnut několik dní, nebudou televizní
seznamy automaticky aktualizovány. V tomto případě použijte
tuto vlastnost k aktualizaci.
Obrazovka „GUIDE Plus+ System Information“: Zobrazit
informace systému GUIDE Plus+. Tato obrazovka poskytuje
několik hodnot užitečných pro odstraňování problémů.
21 CZ
Sledování televize
K
Použití průvodce Digital Electronic Programme Guide (EPG)
Všechny kategorie
Pá 16 bře 11:35
Dnes
11: 30
001 BBC ONE
Homes Under the Hammer
002 BBC TWO
Ready Steady Cook
003
ITV1
004 Channel 4
12: 00
Dancing On Ice Exclusive
House
Crime Hour: Midsomer Murders
007 BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
010 SKY THREE
Law and Order: Special Victims U...
ER
Past
The Jeremy Kyle...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Předchozí
GUIDE.
Afterlife
CSI: Crime Scene Inv...
Další
2 Proveďte požadovanou operaci, jak je
ukázáno v následující tabulce nebo
zobrazeno na obrazovce.
Homes Under th...
PartyPoker.com Worl...
Vodafone TBA: L...
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
1 V digitálním režimu stiskněte
13: 00
Cracker
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
006 ITV2
009 ITV3
Neighbours
Extraordinary People: Britains Iden...
005 Five
008 BBC FOUR
12: 30
**
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
Zobr. po 30 min.
Trans World Sport
Kategorie
** Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.
Pro přepnutí na GUIDE (Sony Guide nebo GUIDE Plus+), viz strana 49.
K
Proveďte
Sledování programu
Stiskněte F/f/G/ g k výběru programu, pak stiskněte
Vypnutí průvodce
Stiskněte
Třídění informací o programech
podle kategorie
– Seznam kategorií
1
2
Stiskněte modré tlačítko.
K výběru kategorie stiskněte F/f, pak stiskněte
Nastavení programu, který bude
po zahájení automaticky zobrazen
na obrazovce
– Připomenout
1
K výběru budoucího programu, který chcete zobrazit,
stiskněte F/f/G/g, pak stiskněte / .
Stiskněte F/f k výběru „Připomenout“, pak stiskněte .
U informací k tomuto programu se objeví symbol c.
Indikátor
na čelním panelu televizoru se rozsvítí
oranžově.
2
.
GUIDE.
.
~
• Pokud přepnete televizor do pohotovostního režimu,
automaticky se zapne ve chvíli, kdy má program začít.
Zrušit připomenutí
– Zrušit časovač
1
2
3
4
5
22 CZ
Stiskněte / .
Stiskněte F/f k výběru „Seznam časovače“, pak stiskněte
.
Stiskněte F/f k výběru programu, který chcete zrušit, poté
stiskněte .
Stiskněte F/f k výběru „Zrušit časovač“, pak stiskněte .
Objeví se obrazovka ověřující, že chcete program zrušit.
Stiskněte G/g k výběru „Ano“, pak stiskněte pro
potvrzení.
Použití seznamu oblíbených digitálních programů
*
1 V digitálním režimu stiskněte .
2 Proveďte požadovanou operaci, jak je
ukázáno v následující tabulce nebo
zobrazeno na obrazovce.
* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.
K
Proveďte
Vytvoření prvního seznamu
oblíbených programů
1
2
3
Stiskněte pro zvolení „Ano“.
Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam oblíbených.
Stiskněte F/f pro volbu kanálu, který chcete přidat, a
stiskněte . Symbol
se zobrazí vedle kanálů, které byly
uloženy v seznamu oblíbených.
Sledování kanálu
1
Stiskněte žluté tlačítko pro pohyb v seznamech oblíbených
programů.
Stiskněte F/f k výběru kanálu, poté stiskněte .
2
Vypnutí seznamu oblíbených
programů
Stiskněte
Přidání nebo odebrání kanálů z
aktuálně upravovaného seznamu
oblíbených programů
1
2
3
Odebrání všech kanálů z
aktuálního seznamu oblíbených
programů
1
2
3
4
RETURN.
Stiskněte modré tlačítko.
Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených
programů, který chcete upravit.
Stiskněte F/f/G/g k výběru kanálu, který chcete přidat
nebo odebrat, poté stiskněte .
Stiskněte modré tlačítko.
Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených
programů, který chcete upravit.
Stiskněte modré tlačítko.
Stiskněte G/g k výběru „Ano“, pak stiskněte pro
potvrzení.
23 CZ
Sledování televize
Digitální seznam oblíbených
Použití volitelného zařízení
Ilustrace připojení
K televizoru lze připojit širokou škálu volitelných zařízení. Spojovací kabely nejsou součástí
příslušenství.
1
1
2
AV
2
3
COMPONENT IN
4
DMPORT
5
6
PC IN
IN
( SMARTLINK )
1
DC 5V
0.7A MAX
2
7
8
9
0
IN3
qa
qs
qd
qf
24 CZ
Připojit k
1
Symbol vstupu na
obrazovce
Popis
AV1
AV1
Když připojíte dekodér, volič kanálů televizoru vyšle
nesrozumitelné signály na dekodér, který je rozšifruje
před přehráním.
2
/
/
AV2
(SMARTLINK)
AV2
SmartLink je přímé propojení mezi televizorem a
video/DVD rekordérem.
3
/
COMPONENT IN
Component
Komponentní video zdířky podporují pouze tyto video
vstupy: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i a 1080p.
/
4 DMPORT
DMPORT
~
• Dokud je televizor zapnutý, neodpojujte adaptér
DIGITAL MEDIA PORT.
• Připojené zařízení není pod proudem, pokud je televizor
vypnut nebo v pohotovostním režimu.
5 HDMI IN 1 nebo
2
HDMI 1 nebo
HDMI 2
qs HDMI 3
HDMI 3
Digitální audio nebo video signály jsou přijímány z
připojeného zařízení.
Když připojíte zařízení kompatibilní s ovládáním
HDMI, je podporována komunikace s připojeným
zařízením. O nastavení této komunikace viz strana 45.
Pokud má zařízení zásuvku DVI, propojte zásuvku
DVI se zásuvkou HDMI IN pomocí rozhraní adaptéru
DVI-HDMI (není součástí vybavení), a propojte
zásuvku zvukového výstupu daného zařízení se zvukem
v zásuvce HDMI IN.
~
• HDMI zdířky podporují pouze tyto video vstupy:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p a 1080/24p.
Pro PC video vstupy viz strana 54.
• Ujistěte se, že používáte pouze autorizovaný kabel
HDMI s logem HDMI. Doporučujeme používat
pouze kabel HDMI Sony (vysokorychlostní).
• Když připojujete audio systém kompatibilní s
ovladačem HDMI se ujistěte, že jej připojujete ke
zdířce DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
6
LAN
7
/
PC IN
8
L-
Přes síť můžete mít přístup k obsahu zařízeních
kompatibilních s DLNA (strana 32).
-R
PC
Doporučuje se používat kabel PC s ferity jako
„Connector, D-sub 15“ (objednací číslo 1-793-504-11, k
získání v servisním středisku Sony) nebo ekvivalentní.
Pokud chcete poslouchat zvuk z televizoru na
zvukovém Hi-Fi zařízení, připojte je k zásuvkám
zvukového výstupu
.
(Pokračování)
25 CZ
Použití volitelného zařízení
Můžete přehrávat audio nebo video (k tomu je
zapotřebí volitelný kabel) z přenosného přehrávače
připojeného k televizoru pomocí adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT (DMPORT).
V závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
můžete použít připojené zařízení k televizoru těmito
způsoby:
– Pomocí dálkového ovladače televizoru: N/x/X/
m/M/F/f/G/g/ /
RETURN.
– Použití nabídky Volby: stiskněte OPTIONS a zvolte
„Ovládací panel“ nebo „Ovládání zařízení (Menu)“.
Připojit k
Symbol vstupu na
obrazovce
9
Popis
Použijte optický zvukový kabel.
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
0
K použití placených televizních služeb.
Podrobnosti naleznete v příručce dodávané s modulem
CAM. K použití modulu CAM odstraňte „slepou“
kartu ze štěrbiny CAM. Při vkládání karty CAM do
štěrbiny vypněte televizor. Když modul CAM
nepoužíváte, měli byste do štěrbiny CAM zasunout
„slepou“ kartu a ponechat ji v ní.
CAM
(modul
podmíněného
přístupu)
~
• Modul CAM není v některých zemích podporován.
Ověřte u autorizovaného prodejce.
qa
USB
qd
/LAV3
V televizoru si můžete prohlížet fotografie/hudební
soubory uložené v digitálních fotoaparátech Sony a
kamerách přes kabel USB nebo paměťové médium
USB (strana 28).
-R
qf i Sluchátka
26 CZ
AV3
Když připojíte mono zařízení, použijte zdířku
AV3.
Zvuk televizoru můžete poslouchat přes sluchátka.
Prohlížení obrazů z
připojeného zařízení
Zapněte připojené zařízení a poté proveďte
následující kroky.
Pro zařízení připojené do zásuvek scart
pomocí kompletního 21 pinového kabelu
scart
Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.
Obraz z připojeného zařízení se objeví na
obrazovce.
Popis
Režim zobrazení
Viz strana 38.
(jen v režimu vstupu
z PC)
Režim zvuku
Viz strana 39.
Prostorový zvuk
Viz strana 39.
Reproduktor
Viz strana 44.
Motionflow
Viz strana 40.
PIP (jen v režimu
vstupu z PC)
Viz strana 28.
PAP (kromě
Viz strana 27.
vstupního režimu
PC a režimu
DIGITAL MEDIA
PORT)
V analogovém režimu stiskněte PROG +/–
nebo číselná tlačítka k výběru video
kanálu.
Automatické
Viz strana 42.
nastavení (jen v
režimu vstupu z PC)
Pro USB zařízení
Horizontální posun Viz strana 42.
(jen v režimu vstupu
z PC)
Viz strana 28.
Pro síťové zařízení
Viz strana 32.
Pro jiné připojené zařízení
Stiskněte
/ k zobrazení seznamu
připojeného zařízení. Stiskněte F/f k
výběru požadovaného vstupního zdroje,
pak stiskněte .
Zvýrazněná položka je zvolena
automaticky, pokud do dvou sekund od
stisknutí F/f neproběhne žádná činnost.
Když je vstupní zdroj nastaven na
„Přeskočit“ v nabídce „AV předvolby“
(strana 43), pak se tento vstupní zdroj v
seznamu neobjeví.
z
• K návratu do normálního televizního režimu,
stiskněte DIGITAL nebo ANALOG.
Použití nabídky Možnosti
Stiskněte OPTIONS k zobrazení
následujících možností během sledování
obrazu z připojeného zařízení.
Možnost
Popis
Režim obrazu (s
výjimkou režimu
vstupu z PC)
Viz strana 38.
Časovač vypnutí (s
výjimkou režimu
vstupu z PC)
Viz strana 41.
Spořič energie
Viz strana 40.
Použití volitelného zařízení
Pro automaticky laděný video/DVD
rekordér
Možnost
Ovládání zařízení
Viz strana 25.
(Nabídka)
(jen v režimu
DIGITAL MEDIA
PORT)
Ovládací panel
Viz strana 25.
(jen v režimu
DIGITAL MEDIA
PORT)
Ovládání zařízení
(jen v režimu
HDMI)
Viz strana 31.
Pro současné sledování dvou obrazů
– PAP (obraz a obraz)
Na obrazovce můžete sledovat současně
dva obrazy (externí vstup a televizní
program).
Připojte volitelné zařízení (strana 24) a
ujistěte se, že se obraz ze zařízení objevil
na obrazovce (strana 27).
~
• Tato funkce není dostupná pro PC a
DIGITAL MEDIA PORT vstup.
• Velikost obrazů nelze měnit.
(Pokračování)
27 CZ
• Není možné zobrazit analogové televizní video
v obrazu televizního programu během
zobrazení videa AV1, AV2 nebo AV3 v
obrazu externích vstupů.
1 Stiskněte OPTIONS.
2 Stiskněte F/f k výběru „PAP“, pak
stiskněte
.
Obraz z připojeného zařízení se
zobrazí vlevo a televizní program se
zobrazí vpravo.
3 Stiskněte číselná tlačítka nebo
PROG +/– k výběru televizního
kanálu.
Pro návrat do režimu jednoho obrazu
Stiskněte
RETURN.
z
• Označený obrázek je zvukový. Slyšitelný
obraz lze přepnout stisknutím G/g.
Pro současné sledování dvou obrazů
– PIP (obraz v obraze)
Na obrazovce můžete sledovat současně
dva obrazy (vstup PC a televizní program).
Připojte PC (strana 24) a ujistěte se, že se
obraz z PC objevil na obrazovce.
1 Stiskněte OPTIONS k zobrazení
nabídky možností.
2 Stiskněte F/f k výběru „PIP“, pak
stiskněte
.
Obraz z připojeného PC je zobrazen v
plné velikosti a televizní program je
zobrazen v malé obrazovce.
K přesunu obrazu televizního
programu lze použít F/f/G/g.
3 Stiskněte číselná tlačítka nebo
Přehrávání snímků/hudby
přes USB
V televizoru si můžete prohlížet fotografie
uložené v digitálních fotoaparátech Sony a
kamerách přes kabel USB nebo paměťové
médium USB.
1 K televizoru připojte podporované
zařízení USB.
2 Stiskněte HOME.
3 Stiskněte G/g k výběru „Fotografie“
nebo „Hudební“.
4 Stiskněte F/f k výběru USB zařízení,
pak stiskněte
.
V nabídce „Hudební“ se zobrazí
„Zobrazení seznamu“. V nabídce
„Fotografie“ se zobrazí „Náhled
miniatury“. Pro přepnutí mezi
„Zobrazení seznamu“ a „Náhled
miniatury“ stiskněte žluté tlačítko.
5 Stiskněte F/f/G/g k výběru souboru
nebo složky, pak stiskněte
.
Po zvolení složky zvolte soubor a
stiskněte .
Začne přehrávání.
Automatické spuštění přehrávání
fotografií
Televizor automaticky spustí přehrávání,
když je zapnut a digitální fotoaparát nebo
jiné paměťové zařízení je připojeno přes
USB port a zapnuto (strana 40).
(Fotografie) Dostupné Možnosti
PROG +/– k výběru televizního
kanálu.
Možnost
Popis
Režim obrazu
Viz strana 38.
Pro návrat do režimu jednoho obrazu
Režim zvuku
Viz strana 39.
Stiskněte
Prostorový zvuk
Viz strana 39.
Ořezávání
Ořízne fotografii.
Zobrazit mapu
Zobrazí mapu místa,
kde byl snímek pořízen,
zároveň se snímkem.
Ukázat možnosti
Umožní nastavit
opakovat/přeházet pro
přehrávání fotografií.
Nastavení foto.
Nastaví způsob
přehrávání a efekty pro
prezentaci.
RETURN.
z
• Slyšitelný obraz lze přepnout výběrem
„Prohodit zvuk“ z nabídky možností.
28 CZ
Možnost
Popis
Otočit a uložit
Otočí a uloží
nezabezpečené soubory.
Reproduktor
Viz strana 44.
Rámeček obrázku
Umožňuje vybrat
fotografii pro zobrazení
jako rámeček obrázku.
Informace
Zobrazí informace o
zařízení, složkách a
souborech.
(Hudební) Dostupná Možnosti
Možnost
Popis
Viz strana 39.
Prostorový zvuk
Viz strana 39.
Přidat k prezentaci
Registruje doprovodnou
hudbu, která se přehraje
během prezentace
pomocí
(Fotografie).
Odstranit z
prezentace
Zruší registrovanou
doprovodnou hudbu.
Volby přehrávání
Umožňuje opakování
hudby, přeházení nebo
běžné přehrávání.
Reproduktor
Viz strana 44.
Informace
Zobrazí informace o
zařízení, složkách a
souborech.
~
• Kvalita snímku muže vypadat během použití
(Fotografie) hrubě, protože jsou snímky
zvětšené v závislosti na souboru. Snímky také
nemusí vyplnit celou obrazovku v závislosti na
velikosti snímku a poměru stran.
• Zobrazení některých fotografií během použití
(Fotografie) může trvat déle.
• Název souboru a složky podporuje pouze
angličtinu.
• Když má televizor přístup k datům na médiu
USB, dodržujte tyto pokyny:
– Nevypínejte televizor ani připojené zařízení
USB.
– Neodpojujte kabel USB.
– Neodpojujte zařízení USB.
Data na USB médiu by se mohla poškodit.
• Sony odmítá jakoukoli odpovědnost za
poškození nebo ztrátu dat na nahrávacím
médiu způsobené poruchou jakéhokoli
připojeného zařízení nebo televizoru.
• Přehrávání se nespustí automaticky při zapnutí
televizoru po připojení digitálního fotoaparátu
nebo jiného zařízení k USB portu.
• USB přehrávání je podporováno pro
následující formáty souborů s fotografiemi:
Zobrazení fotografie
– Rámeček obrázku
Můžete zobrazit nehybnou fotografii na
obrazovce na zvolené časové období. Po
jejím uplynutí se televizor automaticky
přepne do pohotovostního režimu.
1 Zvolte fotografii.
Můžete zvolit fotografii z USB zařízení
nebo dané složky snímků. Podrobnosti
o volbě fotografie viz strana 28.
2 Stiskněte OPTIONS, když je zvolená
fotografie zobrazena, stisknutím F/f
zvolte „Rámeček obrázku“ a stiskněte
.
3 Opakovaně stiskněte
RETURN
pro návrat do hlavní nabídky.
4 Stiskněte G/g pro volbu „Fotografie“,
pak zvolte „Rámeček obrázku“ a
stiskněte .
Televizor je přepnut na režim
Rámečku obrázku a zvolená fotografie
zobrazena na obrazovce.
(Pokračování)
29 CZ
Použití volitelného zařízení
Režim zvuku
– JPEG (JPEG soubory s příponou „.jpg“
odpovídající DCF nebo Exif)
– RAW (ARW/ARW 2.0 soubory s příponou
„.arw“.) Pouze pro náhled.
• Když připojíte digitální fotoaparát Sony,
nastavte režim připojení USB fotoaparátu na
Auto nebo Velkokapacitní pamět. Další
informace o režimu připojení USB najdete v
návodu přiloženém k digitálnímu fotoaparátu.
• USB přehrávání je podporováno pro
následující formáty hudebních souborů:
– MP3 (soubory s příponou „.mp3“
nespadající pod autorská práva)
• USB prohlížeč fotografií podporuje systémy
FAT12, FAT16 a FAT32.
• V závislosti na přesné specifikaci souborů,
některé soubory, včetně modifikovaných na
PC, nelze přehrávat, i když je formát
podporován.
• Navštivte níže uvedené webové stránky pro
informace o kompatibilních USB zařízeních.
http://support.sony-europe.com/TV/
compatibility/
Nastavení doby zobrazení fotografie.
Stiskněte OPTIONS, zvolte „Doba
trvání“ a stiskněte . Zvolte dobu
trvání a stiskněte .
Na displeji se objeví počitadlo.
Návrat XMB™
Stiskněte
RETURN.
~
• Pokud je fotografie zvolena ze zařízení USB,
musí být toto zařízení připojeno k televizoru.
• Jestliže je zapnutý „Časovač vypnutí“,
televizor se automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
3 Stiskněte G/g k výběru „Fotografie“.
4 Stiskněte F/f k výběru GPS jednotky,
pak stiskněte
.
5 Zvolte „Nahrát log soub. GPS“ a
stiskněte
.
6 Zvolte následující položky pomocí F/f
a stiskněte
F/f.
, poté je nastavte pomocí
–Časové pásmo
–Letní čas
7 Zvolte „OK“, pak stiskněte .
GPS log soubory se nahrají.
Zobrazení fotografie s umístěním na
mapě
8 Odpojte GPS jednotku a připojte
Používáte-li snímací zařízení s GPS funkcí
(digitální fotoaparát atd.), je možné
zobrazit fotografii s mapou místa, kde byl
snímek pořízen pomocí GPS funkce
snímající délku a šířku. Protože jsou údaje
stahovány z internetu, je zapotřebí
připojení k síti a televizor musí být k síti
připojen (strana 32).
9 Zvolte fotografii (strana 28).
10 Stiskněte zelená/červená tlačítka pro
1 Zvolte fotografii (strana 28).
2 Stiskněte zelená/červená tlačítka pro
přiblížení/oddálení mapy.
Pro změnu polohy zobrazení mapy na
obrazovce televizoru, stiskněte
opakovaně modré tlačítko.
~
• Protože je internetová mapovací služba
poskytována třetí stranou, může být služba
změněna nebo ukončena bez oznámení
uživateli.
• Poloha uvedená na mapě se může lišit podle
snímacího zařízení.
• Pokud je televizor odpojen od internetu nebo
je internetová mapovací služba ukončena,
zobrazí se pouze mapy velikého měřítka, které
nelze přiblížit ani oddálit.
• Můžete zobrazit prezentaci s umístěním na
mapě. Nastavte „Nastavení foto.“ na
„Jednoduchá mapa“ (viz strana 28).
z
• Mapa se zobrazí, pokud EXIF data fotografie
obsahují datum a údaje příslušné délky a šířky
(„Log soubory“) byly nahrána pomocí Sony
GPS jednotky. Postupujte podle pokynů níže.
1 Připojte GPS jednotku k USB portu.
2 Stiskněte HOME.
30 CZ
zařízení s uloženými fotografiemi.
přiblížení/oddálení mapy.
Nastavení ovládání HDMI
Použití BRAVIA Sync s
ovládáním HDMI
Funkce ovládání HDMI umožňuje
televizoru komunikovat s připojeným
zařízením, které je s touto funkcí
kompatibilní, pomocí HDMI CEC
(Consumer Electronics Control).
Pokud např. připojíte zařízení Sony
kompatibilní s ovládáním HDMI (kabely
HDMI), můžete je ovládat dohromady.
Zkontrolujte, že je zařízení správně
zapojeno, a proveďte potřebná nastavení.
Ovládání HDMI musí být nastaveno na
televizoru i na připojeném zařízení. Viz
„Nastavení HDMI“ na stránce 45 pro
nastavení na straně televizoru. Informace o
nastavení připojeného zařízení naleznete v
příručkách ke zvolenému zařízení.
Tlačítka pro použití volitelného zařízení
• Když přepnete televizor dálkovým
ovládáním do pohotovostního režimu, je
připojené zařízení automaticky vypnuto.
• V okamžiku, kdy zařízení začne hrát, se
automaticky zapne televizor a vstup se
přepne na připojené zařízení.
• Jestliže zapnete připojený zvukový
systém, když je televizor zapnutý,
zvukový vstup se přepne z reproduktorů
televizoru na zvuk ze zvukového
systému.
• Nastavuje hlasitost (2 +/–) a vypnutí
zvuku (%) připojeného zvukového
systému.
• Připojené zařízení Sony s logem
BRAVIA Sync můžete spustit pomocí
dálkového ovladače televizoru
stisknutím:
– N/x/X/m/M k přímému spuštění
připojeného zařízení.
– SYNC MENU k zobrazení nabídky připojeného
zařízení HDMI na obrazovce.
Po zobrazení nabídky můžete použít obrazovku
nabídky pomocí F/f/G/g a .
– OPTIONS pro zobrazení „Ovládání zařízení“,
pak zvolte možnosti z „Menu“, „Možnosti“ a
„Seznam obsahu“ pro použití zařízení.
– Informace k ovládání zařízení najdete v návodu
k danému zařízení.
Připojení zařízení kompatibilního s
ovládáním HDMI
Kompatibilní zařízení propojte s
televizorem pomocí kabelu HDMI. Když
propojujete zvukový systém, ujistěte se, že
jste propojili zásuvku DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) televizoru a zvukového
systému pomocí optického zvukového
kabelu. Podrobnosti viz strany 26.
3
1 m/N/X/M/x: Můžete ovládat
zařízení kompatibilní s BRAVIA Sync,
které je připojeno k televizoru.
2 THEATRE
Můžete nastavit zapnutí nebo vypnutí
Režimu Theatre. Když je Režim
Theatre nastavený na zapnuto,
automaticky se nastaví optimální
zvukový výstup (pokud je televizor
propojen se zvukovým systémem
pomocí kabelu HDMI) a automaticky
se nastaví kvalita obrazu ke sledování
filmů.
z
• Po vypnutí televizoru se vypne i Režim
Theatre.
3 SYNC MENU: Zobrazuje nabídku
připojeného zařízení HDMI. Při
sledování dalších vstupních obrazovek
nebo televizních programů se po
stisknutí tlačítka zobrazí „Výběr
HDMI zařízení“.
~
• Ovládání HDMI (BRAVIA Sync) je k
dispozici jen při připojení zařízení Sony, které
má logo BRAVIA Sync, nebo je kompatibilní
s ovládáním HDMI.
31 CZ
Použití volitelného zařízení
Ovládání HDMI
1
2
Využití vlastností sítě
S tímto televizorem lze prohlížet obsah
uložený na DLNA-kompatibilních
serverech na domácí síti.
Zařízení, která obsahují a poskytují obsah,
jako je soubory fotografií nebo hudby, se
nazývají „server“. Televizor přijímá
soubory fotografií nebo hudby ze serveru
přes síť a je možné je prohlížet i v jiných
místnostech.
Pro použití domácí sítě je zapotřebí
DLNA-kompatibilní zařízení (VAIO,
Cyber-shot atd.) jako serveru.
Prohlížení snímků/hudby
přes síť
Soubory fotografií/hudby na serveru
můžete prohlížet jednoduchým zvolením
ikony v hlavní nabídce televizoru.
1 Stiskněte HOME.
2 Stiskněte G/g k výběru „Fotografie“
nebo „Hudební“.
3 Stiskněte F/f k výběru serveru, pak
stiskněte
.
V nabídce „Hudební“ se zobrazí
„Zobrazení seznamu“. V nabídce
„Fotografie“ se zobrazí „Náhled
miniatury“. Pro přepnutí mezi
„Zobrazení seznamu“ a „Náhled
miniatury“ stiskněte žluté tlačítko.
Připojení televizoru k síti
Televizor
Pokud se síťová zařízení nezobrazí,
řiďte se pokyny na straně 34.
4 Stiskněte F/f/G/g k výběru souboru
nebo složky, pak stiskněte
Síťový kabel
(není součástí dodávky)
Broadband router
K síťovému zařízení
Síťový kabel
(není součástí dodávky)
DSL modem/
kabelový modem
Internet
32 CZ
.
Po zvolení složky zvolte soubor a
stiskněte .
Začne přehrávání.
z
• S fotografií lze zobrazit mapu v případě, že na
EXIF data (strana 30) snímku byly nahrány
údaje o šířce a délce.
~
• V závislosti na vybavení sítě může být potřeba
zaregistrovat televizor pomocí síťového
vybavení.
• Kvalita snímku muže vypadat během použití
(Fotografie) hrubě, protože jsou snímky
zvětšené v závislosti na souboru. Snímky také
nemusí vyplnit celou obrazovku v závislosti na
velikosti snímku a poměru stran.
• Zobrazení některých fotografií během použití
(Fotografie) může trvat déle.
• Název souboru a složky podporuje pouze
angličtinu.
• Pro přehrání souborů přijatých ze síťového
zařízení je zapotřebí jednoho z následujících
formátů souborů.
– Fotografie: formát JPEG
– Hudba: formát MP3 nebo lineární PCM
formát
V závislosti na zařízení sítě může být formát
před přenosem konvertován. V těchto
případech se k přehrání použije výsledný
formát po konverzi. Pro podrobnosti viz
příručka k používanému síťovému zařízení. V
některých případech nelze přehrát ani soubory
ve formátech uvedených výše.
Prohlížení fotografií a hudby na
televizní obrazovce pomocí jiného
zařízení
– Renderer
„Renderer“ je funkce pro přehrávání
fotografií a hudby nahrané na síťovém
zařízení (digitální fotoaparát nebo mobilní
telefon) na televizoru pomocí daného
zařízení. Pro použití této funkce je
zapotřebí zařízení kompatibilního s funkcí
renderer, např. digitální fotoaparát nebo
mobilní telefon. Viz příručka k použití
dodaná s ovladačem.
Renderer“, „Kontrola přístupu
Renderer“ a „Nastavení Renderer“ v
„Nastavení sítě“ (strana 50).
Popis
Informace
Zobrazí informace o
zařízení, složkách a
souborech.
(Hudební) Dostupná Možnosti
Možnost
Popis
Režim zvuku
Viz strana 39.
Prostorový zvuk
Viz strana 39.
Přidat k prezentaci
Registruje doprovodnou
hudbu, která se přehraje
během prezentace
pomocí
(Fotografie).
Odstranit z
prezentace
Zruší registrovanou
doprovodnou hudbu.
Volby přehrávání
Umožňuje opakování
hudby, přeházení nebo
běžné přehrávání.
Reproduktor
Viz strana 44.
Informace
Zobrazí informace o
zařízení, složkách a
souborech.
2 Přehrajte soubor pomocí ovladače na
televizoru.
Soubor se přehraje na televizoru přes
připojenou síť.
Použijte ovladač nebo dálkové
ovládání televizoru pro provedení
funkcí během přehrávání.
(Fotografie) Dostupné Možnosti
Možnost
Popis
Režim obrazu
Viz strana 38.
Režim zvuku
Viz strana 39.
Prostorový zvuk
Viz strana 39.
Ořezávání
Ořízne fotografii
Zobrazit mapu
Zobrazí mapu místa,
kde byl snímek pořízen,
zároveň se snímkem.
Ukázat možnosti
Umožní nastavit
opakovat/přeházet pro
přehrávání fotografií.
Nastavení foto.
Nastaví způsob
přehrávání a efekty pro
prezentaci.
Otočení
Otočit soubory
Reproduktor
Viz strana 44.
33 CZ
Využití vlastností sítě
1 Pokud je to nutné, nastavte „Funkce
Možnost
Ověření síťového připojení
Pokud vaše domácí síť disponuje serverem
DHCP, můžete tento krok vynechat.
Zadejte odpovídající (alfanumerické)
hodnoty vašeho routeru. Položky, které je
potřeba nastavit se mohou lišit v závislosti
na poskytovateli připojení k internetu a
routeru. Podrobnosti vyhledejte v
příručkách dodaných poskytovatelem
internetového připojení a k routeru.
1 Stiskněte HOME.
2 Stiskněte G/g k výběru „Nastavení“.
3 Stiskněte F/f k výběru „Nastavení
sítě“, pak stiskněte
.
4 Zvolte „Síť“, pak stiskněte .
5 Zvolte „Nastavení IP adresy“, a
stiskněte
.
6 Zvolte položku a stiskněte .
Když zvolíte „DHCP (DNS
automatické)“
Jděte ke kroku 7.
Když zvolíte „DHCP (DNS ručně)“
Pomocí F/f/g a číselné klávesnice
nastavte „Primární DNS“/„Sekundární
DNS“.
Vyberete-li „Ručně“
Nastavte následující položky pomocí
F/f/g a číselné klávesnice.
• IP adresa
• Maska podsítě
• Výchozí brána
• Primární DNS/Sekundární DNS
Pokud má váš ISP specifické nastavení
proxy serveru
Stiskněte OPTIONS, poté F/f pro
zvolení „Nastavení Proxy“, a pak
stiskněte . Zadejte nastavení.
7 Stiskněte .
8 Zvolte „Test“, pak stiskněte .
9 Zvolte „Ano“, pak stiskněte .
Spustí se diagnostika sítě.
Když se zobrazí zpráva „Připojení
úspěšné.“, stiskněte opakovaně
RETURN pro výstup.
34 CZ
z
• Pokud se nezobrazí „Připojení úspěšné.“, viz
„Odstraňování problémů“ na straně 55 a
zkontrolujte připojení a nastavení.
Úprava nastavení zobrazení
serveru
Můžete zvolit, aby byly domácí síťové
servery zobrazeny v nabídce Home menu.
V nabídce Home menu lze automaticky
zobrazit až 10 serverů.
1 Nastavte server pro umožnění
připojení k televizoru.
2 Stiskněte HOME.
3 Stiskněte G/g k výběru „Nastavení“.
4 Stiskněte F/f k výběru „Nastavení
.
sítě“, pak stiskněte
.
stiskněte
6 Zvolte server, který chcete zobrazit v
.
7 Zvolte „Ano“, pak stiskněte .
Nastavení serveru, aby nebyl zobrazen
v hlavní nabídce
.
5 Zvolte „Ano“, pak stiskněte .
Spustí se diagnostika serveru.
Po ukončení diagnostiky serveru se
zobrazí výsledky.
6 Vyberte server, který chcete potvrdit, a
.
Zobrazí se výsledek diagnostiky
daného serveru.
Pokud diagnostika zaznamená selhání,
vyhledejte možné příčiny a řešení a
zkontrolujte připojení a nastavení.
Podrobnosti viz „Odstraňování
problémů“ na straně 55.
V kroku 7 stiskněte F/f pro zvolení „Ne“ a
stiskněte .
Dostupné Možnosti (na obrazovce
nastavení připojeného serveru)
Možnost
Popis
Smazat vše
Smaže všechny
připojené servery.
Aktualizovat
seznam
Aktualizuje seznam
serveru na nejnovější
údaje.
Informace
Zobrazí údaje o
připojeném serveru,
který je v danou chvíli
vybrán.
Smazat
Smaže připojený server,
který je v danou chvíli
vybrán.
35 CZ
Využití vlastností sítě
.
hlavní nabídce a stiskněte
1 Stiskněte HOME.
2 Stiskněte G/g k výběru „Nastavení“.
3 Stiskněte F/f k výběru „Nastavení
stiskněte
5 Zvolte „Nastavení zobrazení serveru“,
a stiskněte
Televizor může ověřit, zda je server
správně rozpoznán.
4 Zvolte „Diagnostika serveru“, a
Pro podrobnosti o nastavení serveru
viz příručka k použití dodaná se
serverem.
sítě“, pak stiskněte
Pokud nefunguje připojení k domácí
síti
Použití MENU funkcí
Procházení nabídky TV Home (XMB™)
XMB™ (XrossMediaBar) je nabídka funkcí BRAVIA a vstupních zdrojů zobrazených na
obrazovce televizoru. XMB™ je snadný způsob výběru programování a seřízení nastavení
BRAVIA televizoru.
1 Stiskněte HOME.
Na televizoru se objeví nabídka TV Home.
Obraz
Zvuk
Lišta kategorie média
Nastavení
Funkce
Nastavení
Nastavení analogové části
Digitální nastavení
Lišta položek kategorie
2 Stiskněte G/g k výběru kategorie.
Ikona kategorie média
Popis
Nastavení
Můžete provádět pokročilé nastavení a seřízení. Podrobnosti o
nastavení viz strana 38.
Fotografie
Fotografie lze prohlížet přes USB zařízení nebo síť (strana 28, 32).
Hudební
Hudební soubory lze otvírat přes USB zařízení nebo síť (strana 28,
32).
Digitální
Můžete zvolit digitální kanál, Seznam Oblíbené programů
(strana 23) nebo Průvodce (strana 19, 22).
Můžete také zvolit kanál s použitím číselných tlačítek nebo
PROG +/–.
Analogový
Můžete zvolit analogový kanál.
Můžete také zvolit kanál s použitím číselných tlačítek nebo
PROG +/–.
Chcete-li skrýt seznam analogových programů, nastavte
„Obrazovka sezn. programů“ na „Vyp“ (strana 46).
Externí vstupy
Můžete zvolit zařízení připojené k televizoru.
Pro přiřazení názvu externímu vstupu viz „AV předvolby“
(strana 43).
3 Stiskněte F/f k výběru položky, pak stiskněte
4 Řiďte se pokyny na obrazovce.
5 Stiskněte HOME k ukončení.
36 CZ
.
~
• Volby, které můžete nastavit, se liší v závislosti na situaci.
• Nedostupné volby jsou šedivé nebo nejsou vůbec zobrazeny.
Použití MENU funkcí
37 CZ
Nastavení
Obraz
Režim obrazu
Vybírá režim obrazu s výjimkou případu, kdy je jako vstupní zdroj zvoleno
PC. „Režim obrazu“ obsahuje nejvhodnější možnosti pro video a fotografie.
Možnosti, které lze zvolit se liší podle zdroje vstupu.
Živý
Standardní
Kino
Fotografie-Živě
Pro rozšířený kontrast a ostrost obrazu.
Pro standardní obraz. Doporučeno pro domácí
sledování.
Ke sledování filmového obsahu. Nejvhodnější pro
sledování filmů v prostředí podobném kinu.
Pro prohlížení snímků. Zlepšuje kontrast a ostrost
obrazu.
Fotogr.Standardní
Pro prohlížení snímků. Poskytuje optimální kvalitu
obrazu pro prohlížení doma.
Fotogr.-Orig.
Pro prohlížení snímků. Představuje kvalitu obrazu
použité při vývoji fotografie.
Režim zobrazení (jen Vybírá režim zobrazení pro vstupní zdroj PC.
v vstupu PC/ vstup
Video
Pro videa.
HDMI PC)
Text
Pro text, grafy nebo tabulky.
Reset
Resetuje veškerá nastavení snímků s výjimkou „Režim obrazu“, „Režim
zobrazení“ (jen v režimu PC) na výrobní nastavení.
Podsvícení
Kontrast
Upravuje jas podsvícení.
Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu.
Jas
Barevná sytost
Zesvětlí nebo ztmaví obraz.
Zvyšuje nebo snižuje intenzitu barev.
Odstín
Zesiluje nebo zeslabuje zelené a červené tóny.
z
• „Odstín“ lze upravit pouze pro barevný signál normy NTSC (např.
videokazety z USA).
Upravuje bělost obrazu.
Barevná teplota
Ostrost
Redukce šumu
Studená
Neutrální
Dává světlým barvám modrý nádech.
Nechává světlé barvy v neutrálním odstínu.
Teplá 1/Teplá 2
Dává světlým barvám červený nádech. „Teplá 2“ dává
světlým barvám červenější nádech než „Teplá 1“.
z
• „Teplá 1“ a „Teplá 2“ nejsou dostupné, když je „Režim obrazu“ nastaven
na „Živý“ (nebo „Fotografie-Živě“).
Zvyšuje nebo snižuje ostrost obrazu.
Redukuje šum obrazu (zasněžený obraz) při slabém vysílacím signálu.
Auto
Auto: automaticky snižuje šum obrazu (jen v
analogovém režimu).
Vysoká/Střední/ Modifikuje efekt redukce šumu.
Nízká
Vyp
Vypíná funkci „Redukce šumu“.
Redukce šumu MPEG Redukuje šum obrazu u videoklipů MPEG. Toto je vhodné při přehrávání
DVD nebo digitálního vysílání.
38 CZ
Pokročilé nastavení
Umožňuje nastavit „Obraz“ detailněji. Tato nastavení nejsou dostupná, když
je „Režim obrazu“ nastaven na „Živý“(nebo „Fotografie-Živě“).
Pokr. zvýraznění Automaticky upravuje „Podsvícení“ a „Kontrast“ na
kontrastu
nejvhodnější nastavení v závislosti na jasu obrazovky.
Toto nastavení je účinné zejména pro tmavé obrazové
scény. Zvýší kontrastní rozlišení tmavších obrazových
scén.
Živé barvy
Oživuje barvy.
Barevný prostor Mění škálu reprodukce barev. „Rozšířený“ reprodukuje
živé barvy a „Standardní“ reprodukuje standardní barvy.
~
• „Živé barvy“ nejsou dostupné, když je „Barevný prostor“ nastaven na
„Standardní“.
„Redukce šumu“, „Redukce šumu MPEG“ a „Pokročilé nastavení“ nejsou dostupné pro PC.
Zvuk
Režim zvuku
Nastavuje zvukový režim.
Dynamický
Standardní
Vylepšuje vysoké a basové zvuky.
Pro standardní zvuk.
Výšky
Hloubky
Upravuje zvuky s vyššími tóny.
Upravuje zvuky s nižšími tóny.
Vyvážení
Umožuje vyvážení hlasitosti levého a pravého reproduktoru.
Automatická hlasitost Zachovává konstantní úroveň hlasitosti i v případě, kdy dochází k rozdílům v
hlasitosti (např. reklamy bývají hlasitější než ostatní programy).
Posunutí hlasitosti
Nastaví hlasitost právě používaného vstupu podle dalších vstupů.
Poskytuje virtuální surround zvuk umožněný za použití
pouze dvou reproduktorů.
Pro obyčejné stereo nebo mono přehrávání.
Prostorový zvuk
S-FORCE Front
Surround
Vyp
Hlasový zoom
Upravuje hlasitost lidských hlasů. Např., pokud je hlas osoby
nesrozumitelný, můžete jej pomocí této funkce vylepšit, aby byl silnější. A
naopak, sledujete-li sportovní přenos, můžete pomocí této funkce zjemnit
hlas komentátora.
Vytváří plnější zvuk pro lepší dojem zesílením výšek a basů.
Vylepšení zvuku
Duální zvuk
Vybírá zvuk vycházející ze sluchátek pro stereofonní nebo dvojjazyčné
vysílání.
Stereo/Mono
A/B/Mono
Pro stereofonní vysílání.
Pro dvoujazyčné vysílání zvolte „A“ pro zvukový kanál
1, „B“ pro zvukový kanál 2 nebo „Mono“ pro
monokanál, pokud je k dispozici.
z
• Pokud zvolíte jiné zařízení připojené k televizoru, nastavte „Duální zvuk“
na „Stereo“, „A“ nebo „B“.
~
• Možnosti „Výšky“, „Hloubky“, „Vyvážení“ a „Automatická hlasitost“ nejsou dostupné pokud je
„Reproduktor“ nastaven na „Zvukový systém“ a jsou připojena sluchátka.
39 CZ
Použití MENU funkcí
Reset
Čistý hlas
Vytváří čistý zvuk hlasu.
Resetuje veškerá nastavení na výrobní nastavení kromě „Duální zvuk“.
Funkce
Automatické spuštění Automaticky spustí přehrávání, když je televizor zapnut a digitální
fotoaparát nebo jiné paměťové zařízení je připojeno přes USB port a
USB
zapnuto.
~
• Přehrávání se nespustí automaticky při zapnutí televizoru po připojení
digitálního fotoaparátu nebo jiného zařízení k USB portu.
Prezentace
Zobrazí soubory JPEG jako prezentaci.
Náhled miniatury Zobrazí soubory JPEG jako náhledy.
Rychlé spuštění
Spořič energie
Vyp
Vypíná tuto funkci.
Televizor se zapne rychleji než obvykle do dvou hodin po přepnutí do
pohotovostního režimu. Spotřeba energie v pohotovostním režimu je o
20 Watt vyšší než obvykle.
Vybírá režim úspory energie pro snížení spotřeby energie televizorem. Po
volbě „Vypnutý obraz“ obraz zhasne a indikátor
(Vypnutý obraz) na
čelním panelu televizoru se rozsvítí zeleně. Zvuk zůstane beze změny.
Standardní
napájení
Úsporné
napájení
Vypnutý obraz
Senzor osvětlení
Zap
Vyp
Výchozí nastavení.
Úsporné napájení: Snižuje spotřebu energie televizoru.
Vypíná obraz. Můžete poslouchat jen zvuk s vypnutým
obrazem.
Automaticky optimalizuje nastavení obrazu podle
okolního osvětlení místnosti.
Vypíná funkci „Senzor osvětlení“.
~
Osvětlení loga
Motionflow
• Senzor ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jeho funkci.
Umístění senzoru osvětlení viz strana 14.
Rozsvítí a zhasne logo Sony vpředu na televizoru.
Poskytuje hladký pohyb obrazů a redukuje rozmazání obrazu.
Silnější
Poskytuje hladký pohyb obrazů pro filmový obsah.
Standardní
Poskytuje hladký pohyb obrazů. Toto nastavení je
vhodné pro standardní použití.
Vyp
Použijte toto nastavení, když nastavení „Silnější“ a
„Standardní“ způsobují šum.
~
• V závislosti na videoklipu nemusí být efekt vidět, i když byl nastaven.
Filmový režim
Nabízí lepší kvalitu obrazu, optimální pro film, při přehrávání filmů na
DVD.
Auto 1/Auto 2
„Auto 1“ poskytuje hladší pohyb snímků než originální
filmový obsah. „Auto 2“ poskytuje originální filmový
obsah.
Vyp
Vypíná funkci „Filmový režim“.
~
• Pokud obraz obsahuje nepravidelné signály nebo příliš mnoho šumu,
„Filmový režim“ se automaticky vypne, i když je zvoleno „Auto 1“/
„Auto 2“.
• „Filmový režim“ není dostupný, když je „Video/Fotografie“ nastaveno na
„Fotografie“ nebo když systém při nastavení na „Video-A“ zjistí
fotografie.
40 CZ
Režim Hry/Text
Video/Fotografie
Poskytuje optimální obrazovku pro prohlížení snímků s jemnými detaily a
znaky, které jsou zadány z herního video zařízení a počítače. Nastavte „Zap“
pro jemné detaily a linky.
Zajišťuje odpovídající kvalitu snímků volbou možnosti podle vstupního
zdroje (data videa nebo fotografie).
Video-A
Nastaví odpovídající kvalitu obrazu podle vstupního
zdroje, dat videa nebo fotografie při přímém připojení
zařízení Sony s možností výstupu HDMI, které
podporuje režim „Video-A“.
Video
Fotografie
Nabízí odpovídající kvalitu obrazu pro videoklipy.
Nabízí odpovídající kvalitu obrazu pro fotografie.
~
• Nastavení je na „Video“, pokud není režim „Video-A“ podporován na
připojeném zařízení, i když je zvoleno „Video-A“.
• Dostupné pouze pro HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 a Komponentní ve
formátu 1080i nebo 1080p.
x.v.Colour
Zobrazení pohyblivých obrazů je věrnější, protože odpovídá barevnému
prostoru originálního zdroje.
~
• Jestliže je vstupní signál HDMI (RGB), je nastavení na „Normal“, i když
zvoleno „x.v.Colour“.
• Dostupné pouze pro HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 a Komponentní ve
formátu 720p, 1080i nebo 1080p.
Barevný prostor pro
fotogr.
Vybírá možnost (sRGB, sYCC, Adobe RGB) ke shodě s barevným
prostorem výstupního signálu ze zařízení připojeného k HDMI, zdířkám
vstupu komponentu nebo USB.
• Zvolte „sYCC“ při použití zařízení, které podporuje „x.v.Colour“.
• Dostupné pouze pro HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 a Komponentní ve
formátu 1080i nebo 1080p.
• Není dostupné, když je „Barevný prostor“ nastavený na „Rozšířený“
(strana 39).
Nastavení časovače
Nastavuje časovač zapnutí/vypnutí televizoru.
Časovač vypnutí Nastavuje časový interval, po jehož uplynutí se televizor
automaticky přepne do pohotovostního režimu.
Když je „Časovač vypnutí“ aktivován, (časovač) na
čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.
z
• Pokud televizor vypnete a znovu jej zapnete, resetuje
se „Časovač vypnutí“ na „Vyp“.
• Minutu před přepnutím televizoru do pohotovostního
režimu se na obrazovce zobrazí upozornění.
Nastavení
časovače
zapnutí
Časovač
zapnutí
Nastavuje časovač na zapnutí
televizoru z pohotovostního režimu.
Režim
časovače
Nastavte požadované dny týdne, kdy
chcete, aby časovač televizor zapnul.
Nastavuje čas zapnutí televizoru.
Nastavuje dobu, po kterou bude
televizor zapnut, než se přepne do
pohotovostního režimu.
Nastavení hodin Dovoluje ruční nastavení hodin. Když televizor přijímá
digitální kanály, hodiny nejdou nastavit ručně, protože
se nastavují podle časového kódu vysílaného signálu.
Čas
Doba trvání
41 CZ
Použití MENU funkcí
~
Nastavení
Automatický start
Jazyk
Spouští první nastavení k výběru jazyka, země a umístění a ladění všech
dostupných digitálních a analogových kanálů. Tento postup obvykle
nemusíte provádět, protože jazyk a země byly vybrány a kanály naladěny ve
chvíli, kdy byl televizor poprvé instalován (strana 6). Nicméně tato volba
umožňuje opakování procesu (např. k novému naladění televize po
přestěhování nebo k vyhledání nových kanálů, které byly spuštěny na
vysílači).
Výběr jazyka, ve kterém se zobrazují nabídky.
Nastavení obrazovky Formát
obrazovky
Nastavení PC
Auto formát
Automaticky změní formát obrazovky podle vstupního
signálu. K zachování nastavení zvolte „Vyp“.
Rozsah
zobrazení
Nastavuje rozsah zobrazení obrazu ve zdrojích 1080i/p a
720p, jestliže je „Formát obrazovky“ nastaven na
„Širokoúhlý“.
Auto
Během digitálního vysílání zobrazí
obraz v souladu s nastaveními
doporučenými vysílací stanicí.
Plný obraz/
Pixel
Zobrazí snímky v jejich originální
velikosti.
Výchozí
Zobrazí obrazy v jejich doporučené
velikosti.
Horizontální
Upravuje horizontální polohu obrazu.
posun
Vertikální posun Upravuje vertikální polohu obrazu, když je „Formát
obrazovky“ nastaven na „Smart“, „Zoom“ nebo „14:9“.
Vertikální
Upravuje vertikální velikost obrazu, když je „Formát
velikost
obrazovky“ nastaven na „Smart“, „Zoom“ nebo „14:9“.
Formát
Vybírá formát obrazovky k zobrazení vstupu z PC.
obrazovky
Plný 1
Zvětší obraz, aby vyplnil vertikální
zobrazovací plochu a zachová
originální poměr stran
horizontální:vertikální.
Plný 2
Zvětší obraz, aby vyplnil zobrazovací
plochu.
Reset
Resetuje nastavení obrazovky PC na výrobní nastavení.
Automatické
nastavení
Automaticky upraví polohu obrazovky, fázi a rozteč
bodů obrazu, jestli televizor přijímá vstupní signál z
připojeného PC.
z
• „Automatické nastavení“ nemusí s některými
vstupními signály dobře fungovat. V takových
případech ručně nastavte „Fáze“, „Rozteč bodů“ a
„Horizontální posunutí obrazu“.
Fáze
Rozteč bodů
Nastaví fázi, jestliže obrazovka bliká.
Nastaví rozteč bodů, jestliže má obraz nežádoucí
vertikální pruhy.
Upravuje horizontální polohu obrazu.
Horizontální
posun
Řízení napájení
42 CZ
Viz „Pro ruční změnu formátu obrazovky“ na straně 17.
Přepne do pohotovostního režimu, pokud vstup PC do
30 vteřin nepřijme žádný signál.
Nastavení AV
AV předvolby
Přiřazuje název všem zařízením připojeným k bočním a
zadním zásuvkám. Název zařízení se při výběru tohoto
zařízení krátce objeví na obrazovce. Můžete přeskočit
vstupní zdroj, který není propojen se žádným zařízením.
1 Stiskněte F/f k výběru požadovaného vstupního
zdroje, pak stiskněte .
2 Stiskněte F/f k výběru dále uvedené požadované
možnosti, pak stiskněte .
-, KABEL,
Použije jedno ze značení předvolby
SATELIT,
pro pojmenování připojeného
VIDEO, DVD/
zařízení.
BD, HRA,
ZVUKOVÝ
SYSTÉM,
KAMERA, PC
Změnit
Vytvoří váš vlastní název.
Stiskněte F/f k výběru
požadovaného písmene nebo čísla
(„_“ pro mezeru), pak stiskněte
g.
Jestliže zadáte chybný znak
Stiskněte G/g k výběru chybného
znaku. Pak stiskněte F/f k výběru
správného znaku.
2 Předchozí krok postupně
opakujte, až napíšete celý název.
3 Zvolte „OK“, pak stiskněte .
1
Vstup AV2
RGB
Automaticky přepíná mezi signály
vstupu RGB, vstupu S-Videa a vstupu
kompozitního videa v závislosti na
vstupním signálu.
Vstup pro signál RGB.
S-Video
Kompozitní
Vstup S-Video signálu.
Vstup Kompozitního signálu.
Auto
AV2 výstup
Nastavuje přivedení výstupního signálu do zásuvky
označené
/
/
AV2 na zadní straně
televizoru. Pokud připojíte video/DVD rekordér nebo
jiné nahrávací zařízení do zásuvky
/
/
AV2,
můžete pak nahrávat ze zařízení připojeného do jiných
zásuvek televizoru.
TV
Auto
Výstup vysílání.
Výstup čehokoliv, co sledujete na
obrazovce (s výjimkou signálů ze
zásuvek HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3,
/
COMPONENT
IN a
/
PC IN).
(Pokračování)
43 CZ
Použití MENU funkcí
Přeskočí vstupní zdroj, který není
propojen se žádným zařízením, jestliže
stisknete F/f k výběru vstupního
zdroje.
Nastavuje přivedení výstupního signálu do zásuvky
označené
/
/
AV2 na zadní straně
televizoru.
Přeskočit
Reproduktor
Audio výstup
Zapíná/vypíná interní reproduktory televizoru.
TV
reproduktory
Reproduktory televizoru jsou zapnuty
k poslechu zvuku televizoru přes
reproduktory televizoru.
Zvukový
systém
Reproduktory televizoru jsou vypnuty
k poslechu zvuku televizoru pouze
přes externí zvukové zařízení
připojené do zásuvek zvukového
výstupu. Pokud je připojeno zařízení
kompatibilní s „Ovládání HDMI“,
můžete zapínat připojené zařízení,
které je vzájemně propojeno s
televizorem. Toto nastavení musí být
provedeno po připojení zařízení.
Zvukový výstup ze zvukového
systému je možné ovládat dálkovým
ovladačem televizoru.
Nastavitelný
Pevný
Zvukový výstup televizoru je pevný.
Použijte ovladač hlasitosti přijímače k
nastavení hlasitosti (a dalších
zvukových nastavení) pro zvukový
systém.
z
• „Audio výstup“ není dostupný pro zvukový systém připojený k televizoru
pomocí zásuvek HDMI.
44 CZ
Nastavení HDMI
Používá se k nastavení zařízení zapojeného do zásuvek HDMI, která jsou
kompatibilní s „Ovládání HDMI“. Nezapomeňte, že nastavení vzájemného
propojení se musí provést také na straně připojeného zařízení
kompatibilního s „Ovládání HDMI“.
Ovládání HDMI
Nastaví, zda je možné propojení zařízení kompatibilního
s „Ovládání HDMI“ a televizoru. Když je nastaveno na
„Zap“, lze provádět následující položky nabídky.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu je vyšší než
obvykle. Pokud je dané zařízení Sony kompatibilní s
„Ovládání HDMI“ připojeno, nastavení se aplikuje na
připojené zařízení automaticky po nastavení „Ovládání
HDMI“ na „Zap“ pomocí televizoru.
Je-li nastaveno na „Zap“, připojené kompatibilní
zařízení s „Ovládání HDMI“ se vypne po přepnutí
televizoru do pohotovostního režimu pomocí dálkového
ovládání.
Automat. zap. TV Když je nastaveno na „Zap“ a když se připojené zařízení
kompatibilní s „Ovládání HDMI“ zapne, televizor se
automaticky zapne a zobrazí vstup HDMI z připojeného
zařízení.
Automat. vyp.
zařízení
Pokud je nastaven na „Pokročilé“, můžete vybrat kanál
naladěný připojeným zařízením pomocí dálkového
ovládání televizoru.
Aktualizace
seznamu zař.
Vytvoří a aktualizuje „Seznam HDMI zařízení“. Lze
připojit až 14 zařízení kompatibilních s „Ovládání
HDMI“, do jediné zásuvky lze připojit až 4 zařízení. Po
změně nastavení nebo připojení zařízení kompatibilních
s „Ovládání HDMI“ aktualizujte „Seznam HDMI
zařízení“. Zvolte je postupně ručně, až získáte na
několik vteřin správný obraz.
Zobrazuje připojená zařízení kompatibilní s „Ovládání
HDMI“.
Seznam HDMI
zařízení
~
• „Ovládání HDMI“ nelze použít, pokud jsou funkce
televizoru napojeny na funkce audio systému
kompatibilního s ovládáním HDMI.
Informace o výrobku Zobrazí údaje o televizoru.
Obnovit všech. nast. Resetuje veškerá nastavení na výrobní nastavení, a pak zobrazí obrazovku
„Automatický start“.
z
• V této době televizor nevypínejte (asi 30 vteřin), ani netiskněte žádná
tlačítka.
• Veškerá nastavení včetně Seznamu oblíbených digitálních programů,
země, jazyka, automaticky laděných kanálů apod. se resetují.
45 CZ
Použití MENU funkcí
Ovladač Tuner
Boxu
Nastavení analogové části
Obrazovka sezn.
programů
Automatické ladění
Třídění programů
Ruční ladění
Chcete-li skrýt seznam analogových programů, zvolte „Vyp“ v XMB™
(XrossMediaBar).
Naladí všechny dostupné analogové kanály.
Tato volba umožňuje nové naladění televize po přestěhování nebo vyhledání
nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači.
Mění pořadí, ve kterém jsou analogové kanály uloženy v televizoru.
1 Stiskněte F/f k výběru kanálu, který chcete přesunut do nové pozice,
pak stiskněte .
2 Stiskněte F/f k výběru nové pozice pro kanál, pak stiskněte .
Před zvolením „Název“/„AFT“/„Audio filtr“/„LNA“/„Přeskočit“/
„Dekodér“, stisknutím PROG +/– zvolte číslo programu s kanálem.
Nemůžete zvolit číslo programu, které je nastavené na „Přeskočit“
(strana 43).
Systém/Kanál
Ruční ladění programových kanálů.
1 Stiskněte F/f k výběru čísla programu, který chcete
naladit ručně (při ladění video/DVD rekordéru
zvolte kanál 00), pak stiskněte .
2 Stiskněte F/f k výběru „Systém“ pak stiskněte .
3 Stiskněte F/f k výběru jednoho z následujících
televizních vysílacích systémů, poté stiskněte .
B/G: Pro západoevropské země/oblasti
I: Pro Velkou Británii
D/K: Pro východoevropské země/oblasti
L: Pro Francii
4 Stiskněte F/f k výběru „Kanál“, pak stiskněte .
5 Stiskněte F/f k výběru „S“ (pro kabelové kanály)
nebo „C“ (pro pozemní kanály), pak stiskněte g.
~
Název
AFT
46 CZ
• „S“ není dostupné, když je jako „Země“ zvoleno
„United Kingdom“ (strana 6).
6 Laďte kanály následovně:
Pokud neznáte číslo kanálu (kmitočet)
Stiskněte F/f pro vyhledání následujícího
dostupného kanálu. Po nalezení kanálu se hledání
zastaví. Pro pokračování hledání stiskněte F/f.
Pokud znáte číslo kanálu (kmitočet)
Stiskněte číselná tlačítka pro zadání požadovaného
čísla kanálu vysílání nebo číslo kanálu video/DVD
rekordéru.
7 Stiskněte pro skok na „Potvrdit“, pak stiskněte
.
Vaše změny byly uloženy. Opakujte výše uvedený
postup pro ruční naladění ostatních kanálů.
Přiřazuje vámi zvolený název o délce do pěti písmen
nebo číslic vybranému kanálu. Název kanálu se při
výběru tohoto kanálu krátce objeví na obrazovce.
K zadání znaků dodržujte kroky 1 až 3 z části „Změnit“
(strana 43).
Dovoluje jemné ruční ladění vybraného programu,
pokud máte pocit, že jemné ladění zlepší kvalitu obrazu.
Jemné ladění můžete nastavit v rozsahu –15 až +15. Při
volbě „Zap “ se jemné ladění provede automaticky.
Audio filtr
Zlepšuje zvuk pro individuální kanály v případě
zkreslení v monofonním vysílání. Někdy může způsobit
nestandardní vysílací signál při sledování monofonních
programů zkreslení zvuku nebo občasné ztlumení zvuku.
Pokud nezaznamenáte žádné zkreslení zvuku,
doporučujeme ponechat nastavení této volby na výchozí
hodnotě z výroby „Vyp“.
~
LNA
Přeskočit
Dekodér
• Nemůžete přijímat stereofonní nebo duální zvuk,
pokud je vybráno „Vysoký“ nebo „Nízký“.
Zvyšuje kvalitu obrazu pro individuální kanály v případě
velmi slabých vysílacích signálů nekvalitní obraz.
Pokud nezaznamenáte žádné zlepšení kvality ani po
nastavení na „Zap“, nastavte tuto možnost na „Vyp “
(výrobní nastavení).
Přeskakuje nepoužité analogové kanály, jestliže k
výběru kanálů stisknete PROG +/–. (Vynechaný kanál
můžete stále zvolit za použití číselných tlačítek.)
Zobrazuje a zaznamenává vybraný kódovaný kanál při
použití dekodéru připojeného přímo do konektoru scart
/
AV1, nebo do konektoru scart
/
/
AV2 přes video/DVD rekordér.
~
• V závislosti na zemi zvolené pro „Země“ (strana 6)
nemusí být tato možnost dostupná.
Potvrdit
Ukládá změny provedené v nastaveních „Ruční ladění“.
Digitální ladění
Automatické
digitální ladění
Třídění
programů
Naladí všechny dostupné digitální kanály.
Tato volba umožňuje nové naladění televize po
přestěhování nebo k vyhledání nových kanálů, které byly
spuštěny na vysílači. Pro podrobnosti viz krok 6 postupu
„5: Provedení prvního nastavení“ (strana 6).
Odstraňuje všechny nepožadované digitální kanály
uložené v televizoru a mění pořadí digitálních kanálů
uložených v televizoru.
1 Stiskněte F/f k výběru kanálu, který chcete
odstranit nebo přesunut do nové pozice.
Můžete také zvolit kanál stisknutím číselných kláves
pro zadání třímístných čísel kanálů.
2 Odstraňte nebo změňte pořadí digitálních kanálů
následovně:
Odstranění digitálního kanálu
Stiskněte . Po zobrazení ověřovací zprávy
stiskněte G G k výběru „Ano“, poté stiskněte .
Změna pořadí digitálních kanálů
Stiskněte g, pak stiskněte F/f k výběru nové pozice
pro kanál a stiskněte G.
3 Stiskněte
RETURN.
(Pokračování)
47 CZ
Použití MENU funkcí
Digitální nastavení
Ladí digitální kanály ručně. Tato vlastnost je k dispozici,
když je „Automatické digitální ladění“ nastaveno na
„Pozemní“.
1 Stiskněte číselné tlačítko k výběru kanálu, který
chcete ručně ladit, pak stiskněte F/f pro naladění
kanálu.
2 Když jsou nalezeny dostupné kanály, stiskněte F/f
k výběru kanálu, který chcete uložit, pak stiskněte
.
3 Stiskněte F/f k výběru čísla programu, kam chcete
uložit nový kanál, pak stiskněte .
Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění
ostatních kanálů.
Nastavení titulků Když je zvoleno „Pro neslyšící“, mohou se s titulky také
zobrazit i některé vizuální pomůcky (pokud televizní
kanál takovou informaci vysílá).
Jazyk titulků
Umožňuje zvolit jazyk titulků.
Manuální
digitální ladění
Nastavení titulků
Nastavení zvuk.
doprovodu
Typ zvuk.
doprovodu
Když je zvoleno „Pro neslyšící“, přepne na vysílání pro
sluchově postižené.
Jazyk zvuk.
doprovodu
Vybírá jazyk použitý pro program. Některé digitální
kanály mohou pro program vysílat zvuk v několika
jazycích.
Zvukový popis
Poskytuje zvukový popis (vyprávění) vizuálních
informací, pokud televizní kanál takovou informaci
vysílá.
Poměr
hlasitostí*
Nastavuje výstupní úroveň hlavního zvuku televizoru a
zvukového popisu.
Dynamický
rozsah
Vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi různými kanály.
Nezapomeňte, že tato funkce nemusí mít vliv na všechny
kanály.
Zvolí zvukový signál, který je výstupem z terminálu
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadní straně
televizoru. Nastavte na „Auto“, když je připojeno
zařízení kompatibilní s Dolby Digital, a na „PCM“, když
je připojeno nekompatibilní zařízení.
Optický výstup
z
* Tuto funkci lze použít, jen když je „Zvukový popis“ nastaven na „Zap“.
Rozhlas-spořič
obrazovky
Zobrazuje pozadí obrazovky, když posloucháte rozhlasový přenos.
Můžete vybrat barvu tapety na obrazovce, zobrazit náhodnou barvu nebo
prezentaci (strana 28, 32).
Pro dočasné zrušení zobrazení tapety na obrazovce stiskněte libovolné
tlačítko.
Rodičovský zámek
Nastavuje věkové omezení programů. Jakýkoliv program, který překračuje
věkové omezení, lze sledovat jen po správném zadání kód PIN.
1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kód PIN.
Pokud jste dříve PIN nezadali, objeví se obrazovka pro zadání kód PIN.
Řiďte se níže uvedenými pokyny „kód PIN“.
2 Stiskněte F/f k výběru věkového omezení nebo „Žádný“ (pro
neomezené sledování), pak stiskněte .
3 Stiskněte
RETURN.
48 CZ
Kód PIN
První nastavení kódu PIN
Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kód PIN.
Stiskněte číselné klávesnice pro zadání Kódu PIN v kroku 1.
Stiskněte
RETURN.
Změna kódu PIN
1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kód PIN.
2 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kód PIN.
3 Stiskněte číselné klávesnice pro zadání Kódu PIN v kroku 2.
4 Stiskněte
RETURN.
1
2
3
z
• Kód PIN s hodnotou 9999 je vždy přijat.
Technické nastavení Auto aktual.
Dovoluje televizoru zjišťovat a ukládat nové digitální
vysílačů
služby, jakmile jsou dostupné.
~
• K provedení aktualizace vysílačů je nutné ponechat
televizor občas v pohotovostním režimu.
Aktualizace
systému
Dovoluje televizoru automaticky přijímat volné
softwarové aktualizace přes existující anténu/kabel (když
jsou zveřejněny). Doporučujeme nechat nastavení vždy
na „Zap“.
~
O systému
• K provedení aktualizace softwaru je nutné ponechat
televizor občas v pohotovostním režimu.
Zobrazuje aktuální verzi softwaru a úroveň signálu.
~
49 CZ
Použití MENU funkcí
• Jestliže je lišta signálu červená (žádný signál) nebo
oranžová (slabý signál), zkontrolujte anténní/kabelové
připojení.
Časové pásmo Umožňuje ruční volbu časového pásma, ve kterém se
nacházíte, pokud není stejné jako standardní nastavení
časového pásma pro vaši zemi/oblast.
Aut. nastav.
Nastavuje, zda automaticky přepínat či nepřepínat mezi
letního času
letním a zimním časem.
Zap
Automaticky přepíná mezi letním a
zimním časem podle kalendáře.
Vyp
Čas se zobrazuje podle časového
rozdílu nastaveného v „Časové
pásmo“.
Programový
Můžete zapnout GUIDE (Sony Guide nebo GUIDE
průvodce
Plus+). Změníte-li Sony Guide na program GUIDE
(pouze když je
Plus+, viz strana 19.
GUIDE Plus+
Tato funkce se zobrazí v:
dostupné)
– v Anglii, Itálii, Francii, Německu nebo Španělsku.
– můžete přijímat digitální vysílání.
– když je v „5: Provedení prvního nastavení“ v kroku 7
zvoleno „Pozemní“ (strana 6).
Nastavení modulu CA Dovoluje přístup k placeným televizním službám, jakmile získáte modul
podmíněného přístupu (CAM) a dekódovací kartu. Viz strana 24 pro
umístění zásuvky
(PCMCIA).
Nastavení sítě
Síť
Nastavení IP
adresy
DHCP (DNS
automatické)
DHCP (DNS
ručně)
Automaticky získá nastavení sítě přes
funkci DHCP serveru routeru nebo
poskytovatele internetového
připojení.
Automaticky získá nastavení sítě
kromě nastavení DNS serveru.
Můžete ručně nastavit nastavení DNS.
Test
Umožňuje ručně nastavit nastavení
sítě podle síťového prostředí.
Diagnostikuje, zda je síť správně nastavena.
IP adresa/Maska
podsítě/Výchozí
brána/Primární
DNS/Sekundární
DNS
Každou položku lze nastavit, když je zvoleno „Ručně“ v
„Nastavení IP adresy“.
Když je zvoleno „DHCP (DNS ručně)“, zadejte
„Primární DNS“ a „Sekundární DNS“ adresy serverů
ručně.
Adresa MAC
Zobrazí adresu MAC, která je pevně daná, světově
jedinečná identifikace síťového zařízení.
Ručně
Nastavení zobrazení
serveru
Zobrazí seznam připojených serverů a umožní zvolit server, který chcete
zobrazit v hlavní nabídce.
Diagnostika serveru
Funkce renderer
Diagnostikuje, zda lze televizor připojit ke každému serveru na domácí síti.
Umožňuje přehrávat fotografie a hudbu na televizoru přes ovládací zařízení
na síti, jako je digitální fotoaparát a mobilní telefon.
Umožňuje určit přístupný ovladač televizoru. Když je nastavení na „Zap“,
můžete přehrávat fotografie a hudbu na televizoru pomocí ovladače.
Kontrola přístupu
Renderer
Nastavení Renderer
50 CZ
Automatické
povolení
přístupu
Umožňuje zvolit, zda chcete povolit přístup k televizoru
automaticky, když se síťové zařízení připojí k televizoru
poprvé.
Název
Rendereru
Umožňuje nastavit název televizoru, který se zobrazí na
ovladači.
Doplňkové informace
Instalace doplňků (Konzola pro upevnění na zeď)
Sdělení zákazníkům:
Kvůli ochraně výrobku a z bezpečnostních důvodů společnost Sony důrazně doporučuje,
aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte
se instalovat jej sami.
Sdělení prodejcům Sony a autorizovaným dodavatelům:
Důsledně dbejte na bezpečnost během instalace, pravidelnou údržbu a prohlídku výrobku.
Váš televizor lze nainstalovat pomocí konzoly pro upevnění na zeď SU-WL500 (prodávána
samostatně).
• Aby byla instalace provedena správně, sledujte pokyny dodané s konzolou pro montáž
na zeď.
• Viz „Odmontování stolního stojanu z televizoru“ (strana 8).
• Viz „Tabulka rozměrů k instalaci televizoru“ (strana 52).
• Viz „Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů“ (strana 52).
~
• Umístěte televizor na stolní stojan a zajistěte montážní závěs.
Šrouby
(+PSW6 × 16)
Montážní závěs
K instalování výrobku je zapotřebí dostatečná zkušenost, zejména k určení pevnosti zdi potřebné k
udržení váhy televizoru. Připevnění výrobku na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo
autorizovaným dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti.
Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou
manipulací či instalací.
(Pokračování)
51 CZ
Doplňkové informace
Čtvercový
otvor
Tabulka rozměrů k instalaci televizoru
Bod středu obrazovky
Jednotka: mm
Rozměry obrazovky
Název modelu
Rozměr
středu
obrazovky
Délka jednotlivých motážních úhlů
Úhel (0°)
Úhel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-52W47xx/KDL-52W4500
1 262
829
39
487
179
413
786
522
KDL-46W47xx/KDL-46W4500
1 120
742
84
487
175
380
704
521
KDL-40W47xx/KDL-40W4500
986
646
122
474
170
348
614
507
Obrázky ve výše uvedené tabulce se mohou mírně lišit v závislosti na instalaci.
UPOZORNĚNÍ
Zeď, na kterou bude televizor nainstalován, by měla unést nejméně čtyřnásobek váhy televizoru. Pro
informaci o jeho hmotnosti viz „Technické údaje“ (strana 53).
Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů
Název modelu
KDL-52W47xx/KDL-46W47xx/KDL-40W47xx/
KDL-52W4500/KDL-46W4500/KDL-40W4500
Umístění šroubů
d, g
Umístění závěsů
b
* Umístění závěsů v pozici „a, c“ nelze použít pro modely ve výše uvedené tabulce.
Umístění šroubů
Umístění závěsů
a*
b
c*
52 CZ
Technické údaje
Název modelu
KDL-52W47xx/
KDL-52W4500
KDL-46W47xx/
KDL-46W4500
KDL-40W47xx/
KDL-40W4500
Systém
Systém panelu
Panel LCD (displej s tekutými krystaly)
Televizní systém
Analogový: V závislosti na výběru země: B/G/H, D/K, L, I
Digitální: DVB-T/DVB-C
Systém barev/videosystém
Analogový: PAL, SECAM NTSC 3.58/4.43 (pouze vstupní video)
Digitální: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Pokrytí kanálů
Analogový: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitální: VHF/UHF
Zvukový výstup
10 W + 10 W
Vstupní/výstupní zdířky
75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF
Anténa
/
21-pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu
RGB a televizního audio/video výstupu.
AV1
/
/
AV2
(SMARTLINK)
21-pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu
RGB, vstupu S-video, volitelného audio/video výstupu a rozhraní SMARTLINK.
AV3
Video vstup (konektor phono)
AV3
Audio vstup (konektory phono)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (digitální optický konektor)/Audio výstup
(konektor phono)
COMPONENT IN
Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmů, 0,3 V negativní synch.
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmů
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmů
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvoukanálový lineární s modulací PCM
32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů
PC vstup (Viz strana 54)
Analogové audio (konektor jack mini): 500 mVrms (jen HDMI IN 2)
PC IN
PC vstup (15 pinový konektor D-sub)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou
B: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
Audio vstup PC (konektor jack mini)
i
Zdířka sluchátek
Štěrbina CAM (modul podmíněného přístupu)
Port USB
DIGITAL MEDIA PORT
DMPORT
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti na operačním prostředí sítě se rychlost
připojení může lišit. Komunikační rychlost a kvalita komunikace 10BASE-T/100BASETX není pro tento televizor zaručena.)
LAN
Napájení a jiné
Požadavky na napájení
220-240 V AC, 50 Hz
Velikost obrazovky (úhlopříčka)
52 palců
Rozlišení obrazu
1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 linek (svisle)
Spotřeba
baterií
v režimu
„Domov“ /
„Standardní“
257 W
256 W
205 W
v režimu
„Obchod“/
„Živý“
293 W
282 W
234 W
Spotřeba energie v
pohotovostním režimu*
46 palců
40 palců
0,2 W nebo méně (20W když je Rychlé spuštění nastaveno na „Zap“)
(Pokračování)
53 CZ
Doplňkové informace
HDMI IN 1, 2, 3
Název modelu
Rozměry
(Přibl.)
(Š × V × H)
Hmotnost
(Přibl.)
KDL-52W47xx/
KDL-52W4500
KDL-46W47xx/
KDL-46W4500
KDL-40W47xx/
KDL-40W4500
se stolním
stojanem
126,2 × 87,1 × 34,7 cm
112,0 × 78,2 × 30,7 cm
98,6 × 68,4 × 27,9 cm
bez stolního
stojanu
126,2 × 82,9 × 11,9 cm
112,0 × 74,2 × 11,5 cm
98,6 × 64,6 × 11,0 cm
se stolním
stojanem
39,5 kg
31,0 kg
23,0 kg
bez stolního
stojanu
33,0 kg
26,5 kg
19,5 kg
Dodané příslušenství
Viz „Před použitím“ strana 4.
Volitelné příslušenství
Viz „Instalace doplňků (Konzola pro upevnění na zeď)“ strana 51.
* Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných vnitřních procesů
televizoru.
Referenční tabulka vstupních signálů
PC
Rozlišení
Signály
VGA
Horizontálně
(pixely)
×
Vertikálně
(řádky)
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální
frekvence (Hz)
Standard
640
×
480
31,5
60
VGA
640
×
480
37,5
75
VESA
720
×
400
31,5
70
VGA-T
SVGA
800
×
600
37,9
60
pokyny VESA
800
×
600
46,9
75
VESA
XGA
1024
×
768
48,4
60
pokyny VESA
1024
×
768
56,5
70
VESA
1024
×
768
60,0
75
VESA
1280
×
768
47,4
60
VESA
1280
×
768
47,8
60
VESA
1280
×
768
60,3
75
WXGA
SXGA
1360
×
768
47,7
60
VESA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
• Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje synchronizaci pro zelenou nebo kompozitní
synchronizaci.
• Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje prokládané signály.
• Vstup PC u tohoto televizoru podporuje signály ve výše uvedené tabulce s vertikální frekvencí o
velikosti 60 Hz.
Referenční tabulka vstupních signálů PC pro HDMI IN 1, 2, 3
Rozlišení
Signály
Horizontálně
(pixely)
×
Vertikálně
(řádky)
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální
frekvence (Hz)
Standard
VGA
640
×
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
×
600
37,9
60
pokyny VESA
XGA
1024
×
768
48,4
60
pokyny VESA
WXGA
1280
×
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
×
768
47,8
60
VESA
SXGA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
54 CZ
Odstraňování problémů
Zkontrolujte, zda indikátor 1 (pohotovostní režim) bliká červeně.
Když bliká
Autodiagnostické funkce jsou aktivovány.
1 Spočítejte, kolikrát indikátor 1 (pohotovostní režim) zabliká mezi každým
dvousekundovým přerušením.
Například, indikátor třikrát zabliká, potom nastane dvousekundová pauza, za kterou
následují další tři bliknutí atd.
2 Stiskněte 1 na horním okraji televizoru a vypněte jej, odpojte síťový kabel a informujte
svého prodejce nebo servisní centrum Sony o tom, jak indikátor bliká (počet bliknutí).
Když nebliká
1 Zkontrolujte položky v níže uvedené tabulce.
2 Pokud problémy přetrvávají, nechte si televizor prohlédnout odborníkem.
Podmínka
Vysvětlení/Řešení
Obraz
Žádný obraz (tmavá
obrazovka), žádný zvuk
• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
• Zkontrolujte umístění a směr antény.
• Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá.
• Zkontrolujte, zda anténa není na konci své životnosti (od tří do
pěti let při normálním použití, jeden až dva roky na pobřeží).
• Nastavte „AFT“ (automatické jemné ladění) pro získání lepšího
přijímaného obrazu (strana 46).
• Obraz obrazové jednotky se skládá z pixelů. Malé černé a/nebo
světlé body (pixely) na obrazovce neznamenají špatnou funkci.
• Zvolte „Reset“ (strana 38).
• Zkontrolujte zapojení zásuvek
/
COMPONENT IN a
prověřte, zda jsou všechny konektory pevně zastrčeny ve svých
zásuvkách.
• Zkontrolujte úroveň signálu (strana 49). Jestliže je lišta signálu
červená (žádný signál) nebo oranžová (slabý signál), zkontrolujte
anténní/kabelové připojení.
• Odstraňte připojené zařízení USB. Může být poškozený nebo
nepodporovaný televizorem.
Zkontrolujte webové stránky pro aktuální údaje o kompatibilních
zařízeních USB:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
(Pokračování)
55 CZ
Doplňkové informace
Žádný obraz nebo žádné
informace o nabídce ze
zařízení připojených ke
konektoru scart
Zdvojení obrazů nebo
duchové (jen v analogovém
režimu)
Na obrazovce je pouze
šumění (jen v analogovém
režimu)
Obraz nebo zvuk při
sledování televizního
kanálu šumí (jen v
analogovém režimu)
Na obrazovce se objevují
malé černé a/nebo světlé
body
Barevné pořady jsou
černobílé
Při sledování signálu ze
zásuvek
/
COMPONENT IN není
zobrazena barva nebo jsou
barvy nerovnoměrné
Obraz zamrzává nebo
obsahuje na obrazovce
bloky
• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
• Připojte televizor do sítě a stiskněte 1 na horním okraji televizoru.
• Pokud se 1 (pohotovostní režim) rozsvítí červeně, stiskněte "/1.
• Stiskněte
/ pro zobrazení seznamu připojených zařízení, poté
vyberte požadovaný vstup.
• Zkontrolujte propojení mezi volitelným zařízením a televizorem.
Podmínka
Vysvětlení/Řešení
Zvuk
Žádný zvuk, ale dobrý
obraz
Mezi výkonem hlasitosti
vstupu DIGITAL MEDIA
PORT a televizorem nebo
jiným vstupním zařízením je
podstatný rozdíl
• Stiskněte 2 +/– nebo % (vypnutí zvuku).
• Zkontrolujte, zda je „Reproduktor“ nastaven na „TV
reproduktory“ (strana 44).
• Při použití HDMI vstupu se Super Audio CD nebo DVD-Audio
nemusí DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) vysílat zvukové
signály.
• Nastavte „Posunutí hlasitosti“ v nabídce „Zvuk“ (strana 39).
Výsledky diagnostiky připojení
„Přípojení uspěšné.“ se
Zkontrolujte připojení
nezobrazí
• Použijte rovný LAN kabel.
• Zkontrolujte, zda je kabel pevně připojen.
• Zkontrolujte propojení mezi broadband routerem a televizorem.
Zkontrolujte nastavení
• Změňte IP adresu DNS serveru (viz „Ověření síťového připojení“
na strana 34) a obraťte se na následující.
– Zkontaktujte poskytovatele internetu.
– Zadejte IP adresu routeru, pokud neznáte DNS vašeho
poskytovatele internetu.
Domácí síť
Server nebyl nalezen,
seznam nelze získat,
přehrávání selhalo
• Po změně nastavení serveru vypněte televizor stisknutím 1 na
televizoru.
• Proveďte „Diagnostika serveru“ (strana 35).
Když je PC použit jako server
Změny na serveru nejsou
aplikovány nebo se
zobrazený obsah liší od
obsahu serveru
56 CZ
• Zkontrolujte, zda je PC zapnutý. Během přístupu PC nevypínejte.
• Pokud je bezpečnostní software nainstalován na serveru, povolte
připojení externích zařízení. Pro podrobnosti viz příručka
bezpečnostního software.
• Zatížení PC může být příliš vysoké nebo je aplikace serveru
nestabilní. Zkuste následující:
– Ukončete a restartujte serverovou aplikaci.
– Restartujte PC.
– Ukončete některé aplikace na PC.
– Snižte obsah.
• Někdy se změny zobrazení televizoru nezobrazí, i když je obsah
přidán nebo smazán ze serveru. V takovém případě se vraťte o
úroveň a otevřete složku nebo server znovu.
Podmínka
Vysvětlení/Řešení
Fotografie a hudba se
Předběžná kontrola
nezobrazují nebo není vidět • Ověřte, zda připojené zařízení podporuje DLNA.
ikony
• Funkce není zaručená pro všechny servery Funkce se liší podle
vlastností serveru a daného obsahu.
• Zapněte připojené zařízení.
Zkontrolujte připojení
• Zkontrolujte, zda se LAN kabel nebo hlavní napájení serveru
neodpojilo.
Zkontrolujte nastavení
• Zkontrolujte zda je připojené zařízení zaregistrováno pod
„Nastavení zobrazení serveru“ (strana 35).
• Zkontrolujte správnost konfigurace serveru.
• Zkontrolujte, zda je připojené zařízení připojeno k síti a je
dostupné.
• V „Nastavení IP adresy“ v „Síť“ pod „Nastavení sítě“ je nastaveno
na „DHCP (DNS automatické)“ nebo „DHCP (DNS ručně)“,
někdy může rozpoznat zařízení, když neexistuje DHCP server.
Proveďte „Diagnostika serveru“ (strana 35).
Televizor nebyl nalezen
renderer kompatibilním
zařízením (ovladač)
Zkontrolujte připojení
• Zkontrolujte, zda se LAN kabel nebo hlavní napájení serveru
neodpojilo.
Zkontrolujte nastavení
• Zkontrolujte, zda je „Funkce Renderer“ aktivován (strana 50).
• Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zaregistrováno pod
„Kontrola přístupu Renderer“ (strana 50).
Kanály
Požadovaný kanál nelze
zvolit
Některé kanály jsou
prázdné
Digitální kanály se
nezobrazují
Obecně
Zkreslení obrazu a/nebo
zvuku
• Udržujte televizor z dosahu zdrojů elektrického šumu, jako
například automobilů, motocyklů, vysoušečů vlasů nebo optických
zařízení.
• Při instalaci volitelných zařízení ponechte určitý prostor mezi
volitelným zařízením a televizorem.
• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
• Uchovávejte televizní kabel antény/kabelu mimo ostatní
propojovací kabely.
Televizor se automaticky
• Zkontrolujte, zda je „Časovač vypnutí“ aktivován, nebo potvrďte
vypne (televizor přechází do nastavení „Doba trvání“ u „Nastavení časovače zapnutí“
pohotovostního režimu)
(strana 41).
• Pokud není v televizním režimu po dobu 10 minut přijímán žádný
signál a není provedena žádná činnost, televizor se automaticky
přepne do pohotovostního režimu.
Televizor se automaticky
• Zkontrolujte, zda je „Časovač zapnutí“ aktivován (strana 41).
zapne
Některé vstupní zdroje
• Zvolte „AV předvolby“ a zrušte „Přeskočit“ vstupního zdroje
nelze vybrat
(strana 43).
Dálkové ovládání nefunguje • Vyměňte baterie.
(Pokračování)
57 CZ
Doplňkové informace
• Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem a vyberte
požadovaný digitální/analogový kanál.
• Kanál je zakódovaný nebo jen za poplatek. Předplaťte si placenou
televizní službu.
• Kanál se využívá jen pro data (žádný obraz nebo zvuk).
• Kontaktujte poskytovatele vysílání pro podrobnosti k vysílání.
• Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je ve vaší oblasti k
dispozici digitální vysílání.
• Použijte anténu s vyšším ziskem.
Podmínka
Do seznamu oblíbených
programů nelze přidat kanál
Máte prázdný televizní
seznam v systému GUIDE
Plus+
HDMI zařízení není na
seznamu „Seznam HDMI
zařízení“
Ne všechny dostupné
kanály jsou naladěny
Nemůžete zvolit „Vyp“ v
„Ovládání HDMI“
58 CZ
Vysvětlení/Řešení
• V seznamu oblíbených programů lze uložit až 999 kanálů.
• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
• Vaše připojení a nastavení je v pořádku, ale váš GUIDE Plus+
systém nebyl dostatečně dlouho připojen, aby získal data
televizního seznamu. Ponechejte televizor v pohotovostním režimu
„STANDBY“ přes noc (24 hodin) pro použití „Manual Data
Download“ (strana 21).
• Žijete v zemi, kde GUIDE Plus+ systém ještě není dostupný.
Zkontrolujte seznam zemí, zda jste v podporovaném regionu.
(http://www.europe.guideplus.com/)
• Zkontrolujte, zda je dané zařízení typ kompatibilní s „Ovládáním
HDMI“.
• Navštivte webové stránky pro údaje o poskytovateli připojení.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
• Jestliže je nějaké zvukové zařízení kompatibilní s „Ovládání
HDMI“ připojeno k televizoru, nemůžete zvolit „Vyp“ v této
nabídce. Chcete-li změnit zvukový výstup k reproduktorům
televizoru, zvolte „TV reproduktory“ v nabídce „Reproduktor“
(strana 44).
Úvod
Informácie o ochranných známkach
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky Sony.
Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si
pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na prípad
budúcej potreby.
s
je registrovaná ochranná známka projektu DVB
s DLNA a DLNA CERTIFIED sú obchodnými známkami
a/alebo servisnými známkami organizácie Digital Living
Network Alliance.
s GUIDE Plus+ je (1) registrovaná ochranná známka alebo
ochranná známka výrobkov, (2) ktoré sú vyrobené v
licencii, (3) sú predmetom rozličných medzinárodných
patentov a žiadostí o udelenie patentu vlastnených alebo
licencovaných spoločnosťou Gemstar-TV Guide
International, Inc. a jej príslušných dcérskych spoločností.
s GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. A
JEHO PRÍSLUŠNÉ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI V
ŽIADNOM PRÍPADE NERUČIA ZA PRESNOSŤ
INFORMÁCII O PROGRAME POSKYTNUTÝCH
SYSTÉMOM THE GUIDE PLUS+. SPOLOČNOSŤ
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. A
JEJ PRÍSLUŠNÉ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI V
ŽIADNOM PRÍPADE NERUČIA ZA ŽIADNE SUMY
PREDSTAVUJÚCE STRATU ZISKU, PRÍLEŽITOSTI
ANI NEPRIAME, ZVLÁŠTNE A NÁSLEDNÉ
ŠKODY V SPOJENÍ S POSKYTNUTÍM ALEBO
POUŽÍVANIM INFORMAČNÉHO ZARIADENIA
ALEBO SLUŽIEB V SÚVISLOSTI SO SYSTÉMOM
THE GUIDE PLUS+.
s Vyrábané na základe licencie spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojité D sú ochranné
známky Dolby Laboratories.
s HDMI, logotyp HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
s „BRAVIA“ a
sú obchodné známky spoločnosti
Sony Corporation.
s „XMB“ a „xross media bar“ sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation a Sony Computer
Entertainment Inc.
s „xx“ v názve modelu zodpovedajú čísliciam označujúcim
farebný variant.
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných záležitostiach prosím
kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných
alebo záručných dokumentoch.
Informácia o funkcii Digital TV
s Všetky funkcie súvisiace s funkciou Digital TV (
)
budú pracovať iba v krajinách alebo na územiach, kde sa
vysielajú digitálne terestriálne signály DVB-T (MPEG2 a
MPEG4 AVC) alebo kde máte prístup ku káblovej službe
kompatibilnej s DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AVC). U
miestneho predajcu si overte, či vo vašom bydlisku môžete
prijímať signál DVB-T. Alternatívne sa spýtajte svojho
poskytovateľa káblových služieb, či je jeho káblová služba
DVB-C vhodná na integrovanú súčinnosť s týmto
televíznym prijímačom.
s Poskytovateľ služieb káblovej televízie si môže za takéto
služby účtovať príplatok a požadovať, aby ste prijali jeho
obchodné podmienky.
s Hoci tento televízny prijímač zodpovedá špecifikáciám
DVB-T a DVB-C, nemôžeme zaručiť kompatibilitu s
budúcim digitálnym terestriálnym vysielaním DVB-T a s
digitálnym káblovým vysielaním DVB-C.
s Niektoré digitálne televízne funkcie môžu byť v niektorých
krajinách/regiónoch nedostupné a nemusia správne
fungovať u všetkých poskytovateľov.
s Ďalšie informácie o funkčných možnostiach DVB-C
nájdete na našej stránke podpory káblovej televízie:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
2 SK
Obsah
Príručka Začíname
4
Informácie o bezpečnosti .............................................................................................................. 10
Preventívne pokyny ........................................................................................................................ 12
Ovládacie prvky a indikátory na TV a diaľkovom ovládači......................................................... 13
Sledovanie televízneho prijímača
Sledovanie televízneho prijímača ................................................................................................. 17
Používanie systému GUIDE Plus+™ a digitálneho elektronického sprievodcu programami
(EPG)
................................................................................................................................ 20
Používanie digitálnych zoznamov obľúbených položiek
.................................................. 24
Používanie prídavných zariadení
Schéma pripojenia ......................................................................................................................... 25
Sledovanie obrazu z pripojených zariadení ................................................................................. 28
Prehrávanie fotografií/hudby cez rozhranie USB........................................................................ 29
Používanie BRAVIA Sync s Ovládanie pre HDMI......................................................................... 32
Používanie sieťových funkcií
Pripojenie televízneho prijímača k sieti........................................................................................ 34
Prehrávanie fotografií/hudby cez sieť .......................................................................................... 34
Kontrola sieťového pripojenia....................................................................................................... 36
Úprava nastavení zobrazenia serverov ........................................................................................ 37
Používanie funkcií PONUKY
Používanie ponuky TV Home (XMB™).......................................................................................... 38
Nastavenia ...................................................................................................................................... 39
Ďalšie informácie
Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu) ............................................................... 54
Technické parametre ..................................................................................................................... 56
Odstraňovanie problémov ............................................................................................................. 58
: iba pre digitálne kanály
Pred zapnutím TV prijímača si prosím pozorne prečítajte časť „Informácie o bezpečnosti“.
Návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
3 SK
SK
Príručka Začíname
Pred použitím
Kontrola príslušenstva
Napájací kábel (Typ C) (1)
~
• Tento napájací kábel používajte s televíznym
prijímačom mimo územia Spojeného
kráľovstva.
1: Pripevnenie stojanu
(pre KDL-46W47xx/
KDL-40W47xx/
KDL-46W4500/
KDL-40W4500)
1 Otvorte kartónový obal a vyberte
stojan so skrutkami.
2 Televízny prijímač postavte na stojan.
Pozor, nezapleťte sa do káblov.
Napájací kábel (Typ BF) (1)
(iba model KDL-52W47xx/KDL-46W47xx/
KDL-40W47xx)
~
• Tento napájací kábel používajte s televíznym
prijímačom v rámci územia Spojeného
kráľovstva.
Diaľkový ovládač RM-ED011 (1)
Batérie AA (typ R6) (2)
Stojan (1) a skrutky do stojanu (4)
(iba model KDL-46W47xx/KDL-40W47xx/
KDL-46W4500/KDL-40W4500)
3 Pripevnite televízor k stojanu podľa
šípok , ktoré označujú diery na
skrutky pomocou dodávaných
skrutiek.
Vkladanie batérií do diaľkového
ovládača
Kryt otvorte zatlačením a nadvihnutím.
~
• Pri vkladaní batérií dodržiavajte polaritu.
• Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani staré
batérie s novými.
• Batérie zneškodňujte tak, aby neznečisťovali
životné prostredie. V niektorých krajinách
môže byť zneškodňovanie batérií regulované.
Obráťte sa na miestny úrad kvôli informáciám
o zneškodňovaní.
• S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte
ohľaduplne. Nenechajte ho padnúť, nestúpajte
naň, nepolievajte ho žiadnymi tekutinami.
• Diaľkový ovládač nesmie byť položený v
blízkosti zdroja tepla, na mieste vystavenom
účinkom priameho slnečného svetla ani vo
vlhkej miestnosti.
4 SK
~
• Ak používate elektrický skrutkovač, uťahovací
moment nastavte približne na 1,5 N·m
{15 kgf·cm}.
3: Ochrana televízneho
prijímača proti prevrhnutiu
Príručka Začíname
2: Pripojenie antény/
káblového prijímača/
rekordéru (napr. DVD
rekordér)
Pripojenie ku káblovému prijímaču/
rekordéru (napr. DVD rekordéru) pomocou
rozhrania SCART
AV
2
( SMARTLINK )
Vodič Scart
1 Zaskrutkujte do stojana na televízor
skrutku do dreva (s priemerom 4 mm,
nedodáva sa).
Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér)
Pripojenie ku káblovému prijímaču/
rekordéru (napr. DVD rekordéru) pomocou
rozhrania HDMI
2 Zaskrutkujte skrutku do kovu (M6 ×
12, nedodáva sa) do otvoru pre skrutku
na televíznom prijímači.
3 Skrutku do dreva a skrutku do kovu
zviažte silným lankom.
4: Zviazanie káblov
2
3
4
1
~
Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér)
• Nezväzujte napájací kábel s ostatnými
káblami.
5 SK
4 Stlačením F/f vyberte krajinu, v
5: Postup pri prvom
nastavovaní
ktorom televízor používate a stlačte
.
Krajina
2
Zvoľte krajinu.
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
1
France
Italia
Ak sa na obrazovke nezobrazí krajina,
v ktorej chcete televízny prijímač
používať, vyberte namiesto krajiny
možnosť „-“.
5 Stlačením F/f vyberte druh miesta, v
ktorom televízor používate, a stlačte
.
~
• Stlačením tlačidla „Doma“ vyberiete
najlepšie nastavenia televízne prijímača
pre použitie v domácnosti.
3-11
Umiestnenie
Zvoľte umiestnenie.
Doma
Obchod
1 Televízny prijímač pripojte k sieťovej
zásuvke (220-240 V str., 50 Hz).
2 Stlačte tlačidlo 1 na televíznom
prijímači.
Automatické ladenie
Pri prvom zapnutí televízneho
prijímača sa na obrazovke objaví
ponuka jazyk.
3 Stlačením tlačidla F/f/G/g vyberte
jazyk ponuky, potom stlačte tlačidlo
.
Language
English
Česky
Nederlands
Magyar
Français
Русский
Italiano
ББлгарски
Deutsch
Suomi
Dansk
Türkçe
Svenska
Español
Norsk
Català
Slovenčina
Português
Română
Polski
6 SK
6 Vyberte „Áno“ a stlačte
Želáte si spustiť Automatické ladenie?
Áno
Nie
.
7 Stlačte F/f a vyberte možnosť
10
„Terestriálny“ alebo „Kábel“ a potom
stlačte .
Chcete povoliť ovládani e zariadení
kompatibilných s HDMI?
Voľba "Áno" zvýši spotrebu
zariadenia v pohotovostnom režime.
Áno
Podrobnosti sú na strane 32.
Pri postupe podľa týchto krokov sa
obrazovka nastavenia systému
GUIDE Plus+ zobrazí iba vtedy, keď
je funkcia GUIDE Plus+ dostupná.
11 Stlačte .
Ak sa vám objaví správa so žiadosťou o
potvrdenie pripojenia antény
Neboli nájdené žiadne digitálne ani
analógové kanály. Skontrolujte všetky
prípojky antén a káblovej služby a
stlačením znova spustite
automatické ladenie.
Nie
Televízor je naladený na všetky
dostupné kanály.
~
• Keď sa kanál digitálneho vysielania nedá
prijímať, alebo ak v kroku 4 vyberiete región,
kde nie je žiadne digitálne vysielanie, musíte
po dokončení kroku 8 nastaviť čas.
8 Keď sa na obrazovke objaví ponuka
„Triedenie programov“, postupujte
podľa časti „Triedenie programov“
(strana 48).
Ak nechcete zmeniť poradie, v ktorom
sú analógové kanály uložené v
televízore, stlačte
RETURN a
prejdete na krok 9.
9
Rýchle spustenie
Chcete povoliť rýchle spus tenie?
TV prijímač sa zapne rýchlejšie, spotreba v pohotovostnom režime sa však zvýši.
Áno
Nie
Podrobnosti sú na strane 41.
(Pokračovanie)
7 SK
Príručka Začíname
Ak si vyberiete možnosť „Kábel“,
zobrazí sa obrazovka na výber typu
prehľadávania. Pozri „Naladenie
televízneho prijímača pre prípojku
kábla“ (strana 8).
Televízny prijímač začína hľadať všetky
dostupné digitálne kanály nasledované
všetkými analógovými kanálmi. Môže
to chvíľu trvať, preto počas
vyhľadávania nestláčajte žiadne
tlačidlá na televízore ani na diaľkovom
ovládači.
Ovládanie pre HDMI
Naladenie televízneho prijímača pre
prípojku kábla
1 Stlačte .
2 Stlačte F/f a vyberte „Rýchle
prehľadávanie“ alebo „Plné
prehľadávanie“ a stlačte .
„Rýchle prehľadávanie“: Kanály sa
naladia podľa informácií operátora
káblovej televízie vo vysielanom
signálu.
Odporúčané nastavenie, ak sú položky
„Frekvencia“, „ID siete“ a
„Symbolová rýchlosť“ nastavené na
možnosť „Auto.“.
Túto možnosť odporúčame pri rýchlom
ladení, ak ju váš operátor káblovej
televízie podporuje.
Ak pomocou funkcie „Rýchle
prehľadávanie“ prijímač signál
nenaladí, použite funkciu „Plné
prehľadávanie“ popísanú ďalej v texte.
„Plné prehľadávanie“: Naladia a
uložia sa všetky dostupné kanály.
Môže si to vyžiadať trocha času.
Túto možnosť odporúčame, ak
operátor káblovej televízie
nepodporuje „Rýchle prehľadávanie“.
Ďalšie informácie o podporovaných
káblových operátoroch nájdete na
našej internetovej lokalite podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
3 Stlačením f vyberte možnosť „Štart“ a
stlačte
.
Televízny prijímač začína vyhľadávať
kanály. Nestláčajte žiadne tlačidlá na
televíznom prijímači ani na diaľkovom
ovládači.
~
• Niektorí poskytovatelia služieb káblovej
televízie nepodporujú funkciu „Rýchle
prehľadávanie“. Ak nebudú pomocou funkcie
„Rýchle prehľadávanie“ detegované žiadne
kanály, uskutočnite ladenie pomocou funkcie
„Plné prehľadávanie“.
8 SK
Nastavenie systému GUIDE Plus+ (iba v
prípade, že je systém GUIDE Plus+
dostupný)*
* Podmienky, za ktorých môžete túto funkciu
nastaviť:
– vo Veľkej Británii, Talianku, Nemecku alebo
Španielsku.
– prijímate digitálne vysielanie.
– keď je vybratá možnosť „Terestriálny“ v
kroku 7 časti „5: Postup pri prvom
nastavovaní“.
1 Pomocou tlačidiel F/f/G/g/+ zadajte
poštové smerové číslo oblasti, kde
žijete.
~
• Zadajte zľava, keď poštové smerovacie
číslo má menej ako sedem číslic.
2 Vyberte jazyk pre GUIDE Plus+.
Tento krok sa vynechá, ak sa jeden z
nasledujúcich jazykov vyberie v kroku
3 časti „5: Postup pri prvom
nastavovaní“:
„English“, „Deutsch“, „Español“,
„Italiano“, „Français“ alebo
„Nederlands“.
3 Prevzatie dát GUIDE Plus+.
Prvotné prevzatie dát môže chvíľu
trvať, preto počas vyhľadávania
nestláčajte žiadne tlačidlá na televízore
ani na diaľkovom ovládači. Po prijatí
prvých prevzatých údajov o zozname
televíznych kanálov sa budú údaje v
budúcnosti preberať automaticky.
Nastavenie uhla pohľadu na
televízny prijímač
Príručka Začíname
Uhol pohľadu na tento televízny prijímač je
možné nastaviť nasledujúcim spôsobom.
Nastavte uhol vľavo alebo vpravo
(otočte prijímač)
Pohľad zhora
20°
20°
20°
20°
Predná časť
~
• Pri nastavovaní uhla pridržte stojan jednou
rukou, aby ste predišli posunutiu alebo
prevrhnutiu televízneho prijímača.
Odmontovanie stolového
stojana od televízneho
prijímača
~
• Odskrutkujte skrutky označené šípkami
na
televíznom prijímači.
• Zo žiadnych dôvodov, ktoré sú iné než nižšie
uvedené, neodmontujte stolový stojan.
– Montáž televízneho prijímača na stenu.
– Položenie televízneho prijímača na kartón v
čase kúpy (iba model KDL-46W47xx/
KDL-40W47xx/KDL-46W4500/
KDL-40W4500).
9 SK
Informácie o
bezpečnosti
Inštalácia/Nastavenie
Vetranie
s Vetracie otvory skrinky nikdy nezakrývajte a nič dovnútra
prístroja nestrkajte.
s Ponechajte voľný priestor okolo televízneho prijímača ako
na ilustrácii dolu.
s Rozhodne odporúčame použiť nástenný držiak značky
Sony, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu.
Nainštalovaný na stene
30 cm
Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu
uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru,
úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom.
10 cm
Inštalácia
s Televízny prijímač treba nainštalovať v blízkosti ľahko
dostupnej sieťovej zásuvky.
s Televízny prijímač postavte na pevný a rovný povrch.
s Inštaláciu na stene môže uskutočňovať iba kvalifikovaný
pracovník servisu.
s Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame
používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
– Nástenný držiak SU-WL500
s Uistite sa, že pri pripevňovaní televízora k upevňovaciemu
háku používate skrutky dodané s nástennou konzolou.
Dodané skrutky sú navrhnuté tak, aby mali dĺžku 8 až
12 mm meranú od pripevňovacieho povrchu montážneho
háka.
Priemer a dĺžka skrutiek sa líšia v závislosti od modelu
nástennej konzoly.
Použitie iných než dodaných skrutiek môže mať za
následok vnútorné poškodenie televízora alebo môže
spôsobiť jej pád atď.
10 cm
10 cm
Okolo prijímača ponechajte najmenej
tento voľný priestor.
Nainštalovaný na podstavci
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
8mm – 12mm
Skrutka (dodaná s nástennou
konzolou)
Montážny hák
Pripevnenia háka na zadnú
stranu televízora
Preprava
s Pred premiestňovaním
televízneho prijímača odpojte
všetky káble.
s Na prenášanie veľkého
televízneho prijímača sú potrební
dvaja alebo traja ľudia.
s Pri manuálnom prenášaní držte
televízny prijímač ako na ilustrácii
vpravo. LCD panel a rám okolo
obrazovky chráňte pred zvýšeným
namáhaním.
s Pri zdvíhaní alebo prenášaní držte
televízny prijímač pevne za
spodnú časť.
s Pri prenášaní a preprave chráňte Panel držte za
televízny prijímač pred nárazmi
spodok, nie za
alebo nadmernými vibráciami.
prednú časť.
s Pri preprave do opravy alebo pri
sťahovaní televízny prijímač
zabaľte do pôvodného kartónu a
baliaceho materiálu.
10 SK
Okolo prijímača ponechajte najmen tento
voľný priestor.
s Na zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie
usadzovaniu nečistôt alebo prachu:
– Televízny prijímač neklaďte na plochu, neinštalujte ho
smerom hlavou dolu, dozadu ani nabok.
– Televízny prijímač neklaďte na policu, koberec, posteľ
ani do skrine.
– Televízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú
záclony, ani predmetmi ako sú noviny a pod.
– Televízny prijímač neinštalujte podľa ilustrácie dolu.
Cirkulácia vzduchu
je zablokovaná
Stena
Cirkulácia vzduchu je
zablokovaná
Stena
Sieťový kábel
Ak sa prijímač nepoužíva
Pri manipulácii so sieťovým káblom a zásuvkou dodržiavajte
nasledujúce zásady, aby ste predišli vzniku rizika požiaru,
úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom:
s Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používať,
odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany životného
prostredia a bezpečnosti.
s Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne
neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je
potrebné vytiahnuť vidlicu zo sieťovej zásuvky.
s Niektoré televízne funkcie však môžu mať funkcie, ktoré si
na správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny prijímač
ponechaný v pohotovostnom režime.
–
–
–
–
–
–
–
Používajte iba sieťové káble dodávané Sony, nie inými
dodávateľmi.
Vidlicu zasuňte úplne do sieťovej zásuvky.
Televízny prijímač pripájajte iba k sieti 220-240 V
striedavých.
Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú bezpečnosť presvedčite,
že napájací kábel je odpojený a nedotýkajte sa káblových
konektorov.
Predtým, ako budete s televíznym prijímačom pracovať
alebo ho premiestňovať, odpojte napájací kábel od sieťovej
zásuvky.
Napájací kábel nepribližujte k zdrojom tepla.
Sieťovú vidlicu odpojte a pravidelne ju čistite. Ak je vidlica
zaprášená a pohlcuje vlhkosť, môže sa znehodnotiť jej
izolácia, čo môže spôsobiť požiar.
Poznámky
s Dodávaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym iným
zariadením.
s Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani
neskrúcajte. Mohli by sa obnažiť alebo zlomiť žily kábla.
s Napájací kábel neupravujte.
s Neklaďte na napájací kábel nič ťažké.
s Pri odpojovaní vidlice neťahajte za napájací kábel.
s Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej istej sieťovej
zásuvke.
s Nepoužívajte uvoľnenú sieťovú zásuvku.
Pre deti
s Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny prijímač.
s Drobné príslušenstvo nesmie byť ponechávané v dosahu
detí, pretože by mohlo byť omylom prehltnuté.
Ak by sa vyskytli nasledujúce
problémy...
Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich problémov,
televízny prijímač vypnite a okamžite odpojte napájací kábel.
Požiadajte predajcu alebo servisné stredisko Sony, aby
prijímač skontroloval odborník.
Kedy:
–
–
–
–
Napájací kábel je poškodený.
Sieťová zásuvka je uvoľnená.
Televízny prijímač bol poškodený pádom, úderom alebo
predmetom, ktorý naň dopadol.
Cez otvory v skrinke prenikne do prijímača tekutina alebo
pevný predmet.
Zakázané použitie
Televízny prijímač neinštalujte a nepoužívajte na miestach, v
prostredí alebo v situácii, uvádzaných ďalej v texte, pretože
môže dôjsť k poruche televízneho prijímača a následne k
požiaru, úderu elektrickým prúdom, poškodeniu a/alebo k
úrazu.
Umiestnenie:
Vonku (na priamom slnečnom svetle), na morskom pobreží,
na lodi alebo inom plavidle, vo vozidle, v zdravotníckych
zariadeniach, na nestabilných miestach, v blízkosti vody, na
daždi, pri vlhkosti alebo dyme.
Prostredie:
Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne prašné; miesta
kam môže preniknú’t hmyz; vystavené mechanickým
vibráciám, v blízkosti horľavých predmetov (sviečky a pod.).
Televízny prijímač chráňte pred odstrekujúcimi alebo
kvapkajúcimi tekutinami. Neklaďte na televízny prijímač
žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy a pod.
Situácia:
Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s demontovanou skrinkou
alebo s pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca neodporúča.
Počas búrky odpojte televízny prijímač od sieťovej zásuvky a
od antény.
Rozbité kúsky:
s Nehádžte nič na televízny prijímač. Sklo na obrazovke sa
môže nárazom poškodiť a spôsobiť vážny úraz.
s Ak povrch televízneho prijímača praskne, nedotýkajte sa
ho až kým neodpojíte napájací kábel. V opačnom prípade
hrozí úder elektrickým prúdom.
11 SK
Preventívne
pokyny
Sledovanie televízneho programu
s Televízny program sledujte pri miernom svetle, pretože
sledovanie televízneho prijímača pri slabom osvetlení
alebo po dlhšiu dobu namáha vaše oči.
s Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitosť,
pretože príliš vysoká úroveň môže spôsobiť poškodenie
sluchu.
Obrazovka LCD
s Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím vysoko presnej
technológie a 99,99 % a viac pixelov je funkčných, na
obrazovke LCD môžu byť trvalo čierne alebo jasné body
(červené, modré alebo zelené). Ide o konštrukčnú
charakteristiku obrazovky LCD a nejde o jej poruchu.
s Čelný filter sa nesmie stláčať ani poškriabať, na tento
televízny prijímač neklaďte žiadne predmety. Zobrazenie
by mohlo byť nerovnomerné a mohla by sa poškodiť
obrazovka LCD.
s Ak sa tento televízny prijímač používa na chladnom
mieste, na zobrazení sa môžu prejaviť škvrny alebo obraz
môže stmavnúť. Nie je to príznak poruchy. Po zvýšení
teploty tieto javy zmiznú.
s Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé zobrazenia, môžu sa
prejaviť „duchovia“. Po niekoľkých okamihoch môžu
zmiznúť.
s Pri používaní tohto televízneho prijímača sa obrazovka a
skrinka môže zohrievať. Nie je to príznak poruchy.
s Obrazovka LCD obsahuje malé množstvo tekutých
kryštáľov. Niektoré žiarivky, ktoré televízny prijímač
obsahuje, obsahujú aj ortuť. Pri likvidácii dodržiavajte
platné nariadenia a predpisy.
Zaobchádzanie s povrchom obrazovky a
skrinkou televízneho prijímača a ich čistenie
Pred čistením sa presvedčite, či je odpojený napájací kábel
pripájajúci televízny prijímač k sieťovej zásuvke.
Aby ste predišli znehodnocovaniu materiálu alebo povrchu
obrazovky, dodržiavajte nasledujúce preventívne zásady.
s Prach z povrchu obrazovky/skrinky utierajte jemne a
mäkkou handričkou. Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou
handričkou jemne navlhčenou do rozriedeného roztoku
neagresívneho čistiaceho prostriedku.
s Nikdy nepoužívajte abrazívne špongie, čističe
obsahujúceho lúh alebo kyselinu, prášok na riad ani
prchavé rozpúšťadlá ako je alkohol, benzén, riedidlo alebo
insekticíd. Používanie takýchto materiálov alebo dlhodobý
kontakt s gumovými alebo vinylovými materiálmi môže
spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálu
skrinky.
s Odporúčame pravidelne vysávačom vyčistit’ vetrací otvor
na zaručenie dostatočného vetrania.
s Pri zmene uhla natočenia televízneho prijímača pohybujte
prijímačom pomaly, aby nespadol zo stojanu ani aby sa
neprevrhol.
Prídavné zariadenia
Prídavné zariadenia a všetky ostatné zariadenia vyžarujúce
elektromagnetické žiarenie nepribližujte k televíznemu
prijímaču. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobiť
deformáciu zobrazenia a/alebo šum vo zvuku.
12 SK
Likvidácia televízneho prijímača
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
prístrojov (vzťahuje sa na
Európsku úniu a európske
krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do
príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by
mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi
z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny
úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa,
v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Likvidácia starých batérií
(vzťahuje sa na Európsku úniu
a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na batérii alebo na obale
znamená, že batéria dodávaná s týmto
výrobkom nesmie byť spracovávaná ako
komunálny odpad. Zaručením správnej
likvidácie batérií pomôžete pri
predchádzaní potenciálne negatívnych dopadov na životné
prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z batérie.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje.
V prípade výrobkov, ktoré si z dôvodov bezpečnosti, výkonu
alebo dátovej integrity vyžadujú trvalé pripojenie k vstavanej
batérii, musí takúto batériu vymieňať výhradne kvalifikovaný
pracovník servisnej služby. Na zaručenie správneho
zaobchádzania z batériou odovzdajte výrobok po skončení
životnosti do príslušnej zberne zabezpečujúcej recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. U všetkých ostatných
batérií si preštudujte časť venovanú bezpečnému vyberaniu
batérie z výrobku. Batériu odovzdajte do príslušnej zberne
zabezpečujúcej recykláciu odpadu z batérií. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho
odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Ovládacie prvky a indikátory na TV a diaľkovom ovládači
1
2
3
4
Tlačidlo
Popis
1 "/1
(pohotovostný
režim TV)
Zapína a vypína televízny prijímač z
pohotovostného režimu.
2
Po stlačení sa zobrazia titulky
aktuálneho programu, ak televízny
kanál vysiela takéto informácie (iba v
digitálnom režime) (strana 50).
(Titulky)
3 AUDIO
V analógovom režime: Stlačením sa
prepína jeden z dvoch zvukových
režimov (strana 40).
V digitálnom režime: Stlačením sa
vyberie Jazyk zvuku (strana 50).
4
V režime TV: Výber vstupného zdroja
spomedzi prístrojov pripojených ku
konektorom televízneho prijímača
(strana 28).
V režime Text (strana 18): Zmrazí
aktuálnu stránku.
5
6
7
8
9
0
/
(Výber
vstupu/Zmraziť
text)
5 F/f/G/g/
Stlačením tlačidla F/f/G/g pohybujete
kurzorom na obrazovke. Stlačením
tlačidla
vyberiete/potvrdíte
zvýraznenú položku.
6 OPTIONS
Umožňuje prístup k rôznym možnostiam
zobrazenia a zmenám/úpravám
nastavení podľa zdroja a formátu
obrazu.
7 HOME
Zobrazuje ponuku TV Home.
8 Farebné tlačidlá Keď sú dostupné farebné tlačidlá, na
obrazovke sa zobrazí sprievodca ich
funkciou. Ak chcete vykonať vybranú
operáciu, postupujte podľa sprievodcu
funkciou.
9 Tlačidlá s
číslami
V režime TV: Výber kanálov. Pre kanály
s číslom 10 a vyšším rýchlo zadajte druhú
a tretiu číslicu.
V režime Text: Zadávanie čísla strany.
0
Po stlačení sa zobrazí digitálny zoznam
obľúbených položiek, ktorý ste určili
(strana 24).
(Obľúbené)
(Pokračovanie)
13 SK
ws
wa
Tlačidlo
Popis
qa PROG +/–/
/
V režime TV: Výber nasledujúceho (+)
alebo predchádzajúceho (–) kanála.
V režime Text (strana 18): Výber
nasledujúcej ( ) alebo predchádzajúcej
( ) strany.
w;
ql
qs
qk
qj
Návrat na predchádzajúci sledovaný
(Predchádzajúci kanál (na viac ako päť sekúnd).
kanál)
qd % (Stlmiť zvuk)
~
qh
• Ak chcete zapnúť TV z
pohotovostného režimu bez zvuku,
stlačte toto tlačidlo.
qg
qf
qd
Stlačením sa stlmí zvuk. Opätovným
stlačením sa zvuk obnoví.
qf 2 +/–
(Hlasitosť)
Stlačením nastavíte hlasitosť.
qg / (Text)
Stlačením sa zobrazia textové informácie
(strana 18).
qh
Návrat na predchádzajúcu obrazovku z
ľubovoľnej zobrazovanej ponuky.
qj
qa
/RETURN
/GUIDE (EPG) Stlačením sa zobrazí digitálny
sprievodca programami (EPG)
(strana 20, 23).
qk ANALOG
Stlačením sa zobrazí posledný sledovaný
analógový kanál.
ql DIGITAL
Stlačením sa zobrazí posledný sledovaný
digitálny kanál.
w; BRAVIA Sync
Môžete ovládať zariadenie pripojené k
televíznemu prijímaču (strana 32).
wa
/ (Info/
Zobraziť text)
V digitálnom režime: Zobrazuje údaje o
práve sledovanom programe.
V analógovom režime: Pri každom
stlačení / sa zobrazované
informácie prepínajú nasledovne:
Zobrazí informácie, ako napríklad
aktuálne číslo kanála a formát
obrazovky t Čas sa zobrazuje t
Informácie sú skryté.
V režime Text (strana 18): Zobrazuje
skryté Informácie (napr. odpovede v
kvíze).
ws
(Režim
obrazovky)
Stlačením zmeníte formát obrazovky
(strana 18).
qs
z
• Tlačidlo čísla 5, PROG +, AUDIO a tlačidlá
majú taktilné
body. Tieto taktilné body používajte na orientáciu pri ovládaní
televízneho prijímača.
14 SK
12
3
4
5
HOME
6
7 8 9
Indikátor
Popis
1
Zobrazuje ponuku TV Home.
2
(HOME)
HOME
/
0
(Výber vstupu/OK) V režime TV: Výber vstupného zdroja spomedzi prístrojov
pripojených ku konektorom televízneho prijímača (strana 28).
V ponuke TV: Vyberá ponuku alebo možnosť a potvrdzuje
nastavenie.
3 2 +/–/
V režime TV: Zvyšuje (+) alebo znižuje (–) hlasitosť.
V ponuke TV: Pohyb po možnostiach doprava ( ) alebo doľava
( ).
/
4 PROG +/–/
/
5 1 (Napájanie)
V režime TV: Výber nasledujúceho (+) alebo predchádzajúceho (–)
kanála.
V ponuke TV: Pohyb po možnostiach nahor ( ) alebo nadol ( ).
Zapína a vypína televízny prijímač.
~
• Na úplné odpojenie televízneho prijímača vytiahnite vidlicu zo
sieťovej zásuvky.
6 Svetelný senzor
Na snímač nič nedávajte, pretože to znemožní jeho funkciu.
7
Rozsvieti sa zelene, keď je obraz vypnutý (strana 41).
Rozsvieti sa oranžovo, keď vyberiete pripomienku (strana 21, 23)
alebo časovač zapnutia (strana 43).
(Obraz vypnutý/
Indikátor časovača)
8 Snímač diaľkového
ovládača
Prijíma IČ signály z diaľkového ovládača.
Na snímač nič nedávajte, pretože to znemožní jeho funkciu.
9 1 (Indikátor
pohotovostného režimu)
Rozsvieti sa červene, keď je televízny prijímač v pohotovostnom
režime.
(Pokračovanie)
15 SK
Indikátor
Popis
0 " (Indikátor napájania)
Rozsvieti sa zelene, keď je televízny prijímač zapnutý.
Počas záznamu aktuálneho programu v režime SmartLink sa
rozsvieti červene.
~
• Pred odpojením napájacieho kábla sa presvedčite, či je televízny prijímač úplne vypnutý. Odpojenie
napájacieho kábla keď je televízny prijímač zapnutý môže spôsobiť, že indikátor zostane svietiť, alebo
môže spôsobiť chybnú funkciu televízneho prijímača.
• Na indikátory nič nedávajte, pretože to znemožní ich funkciu.
16 SK
Sledovanie televízneho prijímača
1 Stlačením tlačidla 1 na televíznom
Sledovanie televízneho
prijímača
1
prijímači sa prijímač zapína.
2 Stlačením DIGITAL zapnete digitálny
režim a stlačením ANALOG analógový
režim.
V závislosti od režimu sú k dispozícii
rôzne kanály.
3 Stlačením tlačidla s číslicou alebo
PROG +/– sa vyberá televízny kanál.
Pri výbere kanálov číslo 10 a vyšších
pomocou tlačidiel s číslami zadajte
druhú a tretiu číslicu v priebehu dvoch
sekúnd.
Výber digitálneho kanála pomocou
Sprievodcu, pozri strana 20 alebo 23.
2
2
V digitálnom režime
Nakrátko sa objaví informačný nadpis.
Na nadpise môžu byť nasledujúce
ikony.
*: Interaktívna služba (Digitálny text
MHEG) je dostupná
*: Interaktívna služba (Digitálny text
MHEG) je momentálne vypnutá
: Rozhlasové programy
: Kódované/predplatené programy
: Dostupné sú viaceré jazykové
varianty zvuku
: K dispozícii sú titulky
: K dispozícii sú titulky pre sluchovo
postihnutých
: Odporúčaný minimálny vek pre
aktuálny program (od 4 do 18 rokov)
: Rodičovský zámok
3
3
* Iba pre Spojené kráľovstvo.
Doplnkové operácie
Úloha
Postup
Zapnite televízny
prijímač z
pohotovostného
režimu bez zvuku
Stlačte %. Stlačením
tlačidla 2 +/– nastavíte
úroveň hlasitosti.
Nastavenie
hlasitosti
Stlačte 2 + (zvýšenie)/
– (zníženie).
(Pokračovanie)
17 SK
Sledovanie televízneho prijímača
Keď je televízny prijímač v
pohotovostnom režime (indikátor
1 (pohotovostný režim) na televíznom
prijímači (vpredu) je červený), stlačte
tlačidlo "/1 na diaľkovom ovládači a
zapnite televízny prijímač.
Prístup k digitálnemu textu (Iba pre
Spojené kráľovstvo)
Mnohí vysielatelia poskytujú službu
digitálneho textu. Digitálny text ponúka
oproti analógovému textu bohatý grafický
obsah.
Vyberte si digitálny kanál, ktorý poskytuje
digitálny text a stlačte tlačidlo /.
Keď vysielateľ poskytuje vyhradený kanál s
digitálnym textom, vyberte si tento kanál,
aby ste získali prístup k digitálnemu textu.
Ak chcete prechádzať digitálnym textom,
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete opustiť obrazovku s digitálnym
textom, stlačte tlačidlo
RETURN.
Ak chcete presúvať, stlačte tlačidlo
F/f/G/g.
Ak chcete vybrať položky, stlačte
tlačidlo a číselné tlačidlá.
Stlačením farebných tlačidiel získate
prístup k odkazom.
Smart*
Zobrazuje
konvenčné
programy vo
formáte 4:3 s
imitáciou efektu
širokouhlej
obrazovky. Obraz
4:3 sa roztiahne tak,
aby sa vyplnila
obrazovka.
4:3
Zobrazuje
konvenčné
programy 4:3 (t.j. nie
širokouhlé televízne
zobrazenie) v
správnom pomere.
Wide
Zobrazuje
širokouhlé
programy (16:9) v
správnom pomere.
Zobrazenie režimu Text
Stlačte /. Pri každom stlačení / sa
zobrazenie cyklicky prepína nasledovne:
Text t Text na pozadí televízneho obrazu
(zmiešaný režim) t Žiadny text
(ukončenie služby Text)
Na výber stránky stlačte tlačidla s číslicami
alebo / .
Na zmrazenie strany stlačte
/ .
Na zobrazenie skrytých informácií stlačte
/ .
Zoom*
Zobrazuje programy
vysielané v
panoramatickom
formáte
(Cinemascope) v
správnom pomere.
14:9*
z
• Ak sa v spodnej časti stránky s teletextom
zobrazujú štyri farebné položky, k dispozícii je
funkcia Fastext. Fastext umožňuje rýchly a
jednoduchý prístup k stránkam. Stlačením
príslušného farebného tlačidla prejdete na
danú stránku.
Manuálna zmena formátu obrazovky
Opakovaným stláčaním tlačidla
požadovaný formát obrazovky.
18 SK
vyberte
Zobrazuje programy
vysielané vo formáte
14:9 v správnom
pomere. V dôsledku
toho sú na
obrazovke čierne
okrajové oblasti.
* Horná a dolná časť obrazu môže byť odrezaná.
~
• Niektoré znaky a/alebo písmená v hornej a
dolnej časti obrázku v režime Smart nemusia
byť viditeľné. V tomto prípade môžete
pomocou ponuky „Nastavenia obrazovky“
(strana 44) vybrať možnosť „Výška“ a upraviť
zvislý rozmer tak, aby boli viditeľné.
z
• Ak je položka „Auto formát“ nastavená na
možnosť „Zap.“, televízny prijímač
automaticky vyberie najlepší režim vhodný pre
daný program (strana 44).
• Po vybratí niektorého z režimov „Smart“,
„14:9“ alebo „Zoom“ môžete nastaviť polohu
obrazu. Stlačením F/f sa presúvate nahor
alebo nadol (napr. na čítanie titulkov).
Sledovanie televízneho prijímača
Používanie ponuky Možnosti
Stlačením OPTIONS zobrazíte pri
sledovaní televízneho programu
nasledujúce možnosti.
Možnosť
Popis
Režim obrazu
Pozri strana 39.
Režim zvuku
Pozri strana 40.
Priestorový zvuk
Pozri strana 40.
Reproduktor
Pozri strana 46.
Motionflow
Pozri strana 41.
Nastavenie titulkov Pozri strana 50.
(iba v digitálnom
režime)
Časovač vypnutia
Pozri strana 43.
Šetrič energie
Pozri strana 41.
Informácie o
systéme (iba v
digitálnom režime)
Pozri strana 52.
19 SK
Používanie systému GUIDE Plus+™* a digitálneho
**
elektronického sprievodcu programami (EPG)
* Podmienky, za ktorých môžete túto funkciu nastaviť:
– vo Veľkej Británii, Talianku, Francúzsku, Nemecku alebo Španielsku.
– prijímate digitálne vysielanie.
– keď je vybratá možnosť „Terestriálny“ v kroku 7 časti „5: Postup pri prvom nastavovaní“.
** Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách/regiónoch.
GUIDE Plus+ je plne funkčný iba pokiaľ sú k dispozícii digitálne dáta GUIDE Plus+.
Prosím, overte dostupnosť DTT GUIDE Plus+ vo vašej krajine na webových stránkach
Guide Plus+.
~
• Pokiaľ používate GUIDE Plus+, odporúčame kvôli vykonaniu aktualizácie informácií o programoch
vypnúť TV pomocou tlačidla pohotovostného režimu na diaľkovom ovládači, nie pomocou hlavného
spínača na TV.
Používanie funkcie GUIDE Plus+
Pomocou systému GUIDE Plus+ môžete nájsť program, ktorý chcete sledovať. Táto funkcia
vám umožňuje vyhľadávať programy podľa kategórie a kľúčového slova. Program GUIDE
Plus+ poskytuje informácie o TV programe počas až ôsmych dní. Ak chcete využívať túto
službu, je potrebné vykonať prvé nastavenie, uvedené na strana 6.
Komponenty systému GUIDE Plus+
Logo GUIDE Plus+
Sky
Okno s
videoukážkou
Informačné
panely
Logo značkového partnera
Remind
29-May 07:15
Go to Ad
Panel
úkonov
Top
Arthur : Animation following the adventures of a young aardvark and his friends.
Buster discovers the joy of growing your own vegetables.
Informačné
okno
BBC2 8:00-8:30
Grid
Search
Thu, 29 7:00
Breakfast
My TV
7:30
Schedule
8:00
Set-up
8:30
Panel s
ponukou
Breakfast
In the Night Garden
Cbeebies Springwatch Arthur
GMTV Today
Freshly Squeezed
Everybody loves Ray... Just Shoot Me
The Adve... Rupert B... Roary th... Make Wa... Fifi and t... Tomas ...
Spendaholics
Greek
Emmerd... The Montel Williams Show
Sally Jessy Raphael
Anything Goes
Logo
televízneho
kanála a
názov
programu
z
• Znázornený obrázok sa môže líšiť v závislosti od krajiny/oblasti.
• Informačné panely sú reklamné informácie značkového partnera, neposkytuje ich spoločnosť Sony.
• Funkcia od panelu úkonov sa líši v závislosti od umiestnenia kurzoru a pri nastavovaní.
1 Stlačte GUIDE.
2 Vykonajte požadovanú operáciu uvedenú v nasledujúcej tabuľke alebo zobrazenej na
obrazovke.
20 SK
Úloha
Postup
Sledovať program
Stlačením F/f/G/g si vyberte program, potom stlačte
.
~
Vypnutie Sprievodcu TV
Sprievodcu vypnete stlačením tlačidla
GUIDE.
Nastavenie programu, ktorý sa má Stlačením tlačidla F/f/G/g vyberte budúci program, ktorý
automaticky zobraziť na
chcete sledovať a stlačte zelené tlačidlo.
obrazovke, keď sa začne.
~
– Reminder
• Ak chcete pripomienku zrušiť, stlačte červené tlačidlo keď je
vyznačená možnosť „Reminder“ alebo použite možnosť
„Schedule“ na paneli s ponukou.
• Ak prepnete televízny prijímač do pohotovostného režimu,
automaticky sa zapne keď sa má program začať.
Panel s ponukou
Opakovaný stláčaním tlačidla F prejdite na paneli s ponukou.
Stlačením G/g vyberte oblasť. („Grid“, „Search“, „My TV“,
„Schedule“ a „Set-up“)
V oblasti „Grid“ si môžete prezrieť program alebo nastaviť
pripomienku.
Vyhľadať program
– Search
Môžete rýchlo a pohodlne nájsť program, ktorý vás zaujíma,
alebo vytvoriť pripomienku programu podľa kategórie (napr.
šport) alebo podkategórie (napr. futbal).
1 Označte možnosť „Search“ na paneli s ponukou a stlačte
tlačidlo f iba raz.
2 Stlačením tlačidla F/f/G/g vyberte kategóriu alebo
podkategóriu, potom stlačte tlačidlo .
Vyhľadať podľa vlastného
kľúčového slova
– My Choice
Okrem štandardných kategórií a podkategórií môžete nastaviť
vlastné kľúčové slová pre vyhľadávanie.
1 Označte možnosť „My Choice“ v oblasti „Search“ paneli s
ponukou.
2 Ak chcete pridať kľúčové slovo, stlačte žlté tlačidlo a
zobrazí sa virtuálna klávesnica.
3 Pomocou klávesnice zadajte vaše kľúčové slovo.
4 Potvrďte zeleným tlačidlom.
5 Vaše osobné kľúčové slovo sa zobrazí v ponuke „My
Choice“.
6 Vyberte kľúčové slovo a stlačením tlačidla spustite
vyhľadávanie podľa neho.
(Pokračovanie)
21 SK
Sledovanie televízneho prijímača
• V okne informačném okne sa zobrazia informácie o programe.
• Stlačením tlačidla / získate rozšírené informácie o
dlhodobom programe.
• Pomocou tlačidla PROG +/– môžete preskakovať o stranu
nahor/nadol.
Stlačením tlačidla BRAVIA sync m/M preskočíte na
nasledujúci deň alebo o deň späť.
Úloha
Postup
Nastavenie profilu a získanie
odporúčaní podľa vlastných
požiadaviek
– My TV
Oblasť „My TV“ vám umožňuje nastaviť osobný profil.
Osobný profil môžete definovať podľa kanálov, kategórií a/
alebo kľúčových slov.
Oblasť „My TV“ vám poskytuje odporúčania na rýchle a ľahké
vyhľadanie niečoho, čo vás zaujíma alebo umožňuje nastaviť
pripomienku.
Ako nastaviť vlastný profil:
1 Označte možnosť „My TV“ na paneli s ponukou a
stlačením zeleného tlačidla nastavte svoj profil.
2 Stlačením F/f vyberte kanál, kategóriu alebo kľúčové
slovo.
3 Stlačením žltého tlačidla k svojmu profilu pridáte kanál,
kategóriu alebo kľúčové slovo.
4 Stlačením tlačidla F/f/G/g vyberte kanál, kategóriu alebo
kľúčové slovo, potom stlačte tlačidlo .
5 Zopakovaním krokov 2 až 4 pridajte ďalšie položky.
6 Stlačením tlačidla svoj profil aktivujete.
z
• Profil môžete odstrániť alebo upraviť pomocou červeného
alebo zeleného tlačidla.
Odstrániť alebo upraviť
pripomienku
– Schedule
1
2
Označte položku „Schedule“ na paneli s ponukou.
Stlačením tlačidla F/f môžete časový plán odstrániť alebo
upraviť pomocou červeného alebo zeleného tlačidla.
z
• Ak nie je nastavená žiadna pripomienka, zobrazí sa správa
„No programmes“. Stlačením tlačidla g a označením možnosti
„Frequency“ (napr. týždeň) alebo „Timing“ (napr.
načasovanie pripomienky: 10 minút pred začatím) môžete
tieto nastavenia pomocou farebných tlačidiel zmeniť.
Konfigurácia systému GUIDE
Plus+ podľa vlastnej potreby
– Set-up
22 SK
1
2
Označte položku „Set-up“ na paneli s ponukou.
Stlačením tlačidla F/f vyberte jednu z nasledujúcich
položiek, ktorú chcete konfigurovať.
„Personal Preferences“: Môžete zmeniť jazyk ponuky, zmeniť
načasovanie pripomienky a nastaviť preberanie v noci.
„Start Installation Sequence“: Táto funkcia umožňuje
jednoducho reštartovať inštaláciu od začiatku. Vymažú sa
všetky aktuálne údaje zoznamu TV programov.
„Manual Data Download“: Okamžitá aktualizácia zoznamov
TV programov. Ak televízny prijímač vypnete na niekoľko dní,
zoznamy TV programov sa nebudú aktualizovať automaticky. V
takom prípade aktualizujte zoznam TV programov pomocou
tejto funkcie.
Obrazovka „GUIDE Plus+ System Information“: Zobrazuje
informácie systému GUIDE Plus+. Táto obrazovka poskytuje
niekoľko hodnôt, ktoré pomáhajú riešiť problémy.
Používanie digitálneho elektronického sprievodcu programami (EPG)
Všetky kategórie
Pia 16 Mar 11:35
11: 30
Dnes
12: 00
001 BBC ONE
Homes Under the Hammer
002 BBC TWO
Ready Steady Cook
003
ITV1
004 Channel 4
Dancing On Ice Exclusive
House
Crime Hour: Midsomer Murders
007 BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
010 SKY THREE
Law and Order: Special Victims U...
ER
Past
The Jeremy Kyle...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
2 Vykonajte požadovanú operáciu
uvedenú v nasledujúcej tabuľke alebo
zobrazenej na obrazovke.
Homes Under th...
PartyPoker.com Worl...
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
Nasledujúci
30 minút
Trans World Sport
Kategória
** Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách/regiónoch.
Prepnutie GUIDE (Sprievodcu Sony alebo GUIDE Plus+), pozri strana 52.
Úloha
Postup
Sledovanie programu
Stlačením F/f/G/g si vyberte program, potom stlačte
Vypínanie Sprievodcu
Stlačte
Zoradenie informácií o
programoch podľa kategórie
– Zoznam kategórií
1
2
Stlačte modré tlačidlo.
Stlačením F/f vyberte kategóriu, potom stlačte
Nastavte program, ktorý sa má
automaticky zobraziť na
obrazovke, keď sa spustí
– Pripomienka
1
Stlačením F/f/G/g si vyberte budúci program, ktorý chcete
zobrazovať, a stlačte / .
Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť „Pripomienka“ a
stlačte tlačidlo .
Pri tejto informácii o programe sa objaví symbol c.
Indikátor
na čelnom paneli televízneho prijímača sa
rozsvieti oranžovou farbou.
2
.
GUIDE.
.
~
• Ak prepnete televízny prijímač do pohotovostného režimu,
automaticky sa zapne keď sa má program začať.
Zrušiť pripomienku
– Zrušiť časovač
1
2
3
4
5
Stlačte / .
Stlačením tlačidiel F/f vyberte možnosť „Zoznam
časovača“ a stlačte tlačidlo .
Stlačením F/f vyberte program, ktorý chcete zrušiť, a
stlačte .
Stlačením tlačidiel F/f vyberte možnosť „Zrušiť časovač“ a
stlačte tlačidlo .
Objaví sa obrazovka na potvrdenie, že chcete zrušiť
program.
Stlačením tlačidla G/g vyberte „Áno“ a stlačením výber
potvrďte.
23 SK
Sledovanie televízneho prijímača
Predchádzajúci
GUIDE.
Afterlife
CSI: Crime Scene Inv...
Vodafone TBA: L...
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
1 V digitálnom režime stlačte tlačidlo
13: 00
Cracker
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
006 ITV2
009 ITV3
Neighbours
Extraordinary People: Britains Iden...
005 Five
008 BBC FOUR
12: 30
**
Používanie digitálnych zoznamov obľúbených položiek
*
1 V digitálnom režime stlačte .
2 Vykonajte požadovanú operáciu
uvedenú v nasledujúcej tabuľke alebo
zobrazenej na obrazovke.
Zoznam Digitálne obľúbené
* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách/regiónoch.
Úloha
Postup
Vytvorenie prvého zoznamu
Obľúbené
1
2
3
Sledovanie kanála
1
2
Stlačením vyberiete možnosť „Áno“.
Stlačením žltého tlačidla vyberiete Zoznam obľúbených
programov.
Stlačením F/f vyberiete kanál, ktorý chcete pridať, potom
stlačte . Symbol
sa zobrazí vedľa kanálov, ktoré ste
uložili do Zoznamu obľúbených programov.
Po zozname obľúbených programov sa možno pohybovať
stláčaním žltého klávesu.
Stlačením F/f vyberte kanál a stlačte .
Vypnite zoznam Obľúbené
Stlačte tlačidlo
Pridávanie alebo odoberanie
kanálov do/z práve upravovaného
zoznamu Obľúbené
1
2
3
Odstránenie všetkých kanálov z
aktuálneho zoznamu Obľúbené
1
2
3
4
24 SK
RETURN.
Stlačte modré tlačidlo.
Stlačením žltého tlačidla si vyberte zoznam, ktorý chcete
upravovať.
Stlačením F/f/G/g si vyberte kanál, ktorý chcete pridať
alebo odstrániť, a stlačte .
Stlačte modré tlačidlo.
Stlačením žltého tlačidla si vyberte zoznam obľúbených
programov, ktoré chcete upravovať.
Stlačte modré tlačidlo.
Stlačením tlačidla G/g vyberte „Áno“ a stlačením výber
potvrďte.
Používanie prídavných zariadení
Schéma pripojenia
K televíznemu prijímaču možno pripojiť širokú paletu doplnkových prístrojov. Pripojovacie
káble sa nedodávajú.
1
AV
2
3
COMPONENT IN
4
DMPORT
5
6
PC IN
IN
( SMARTLINK )
Používanie prídavných zariadení
1
DC 5V
0.7A MAX
2
7
8
9
0
qa
IN3
1
2
qs
qd
qf
(Pokračovanie)
25 SK
Pripojte k
1
Symbol vstupu na Popis
obrazovke
AV1
AV1
Keď pripájate dekodér, televízny tuner do dekodéra
vysiela zakódovaný signál a dekodér ho pred vyslaním
dekóduje.
2
/
/
AV2
(SMARTLINK)
AV2
SmartLink je priame prepojenie medzi televíznym
prijímačom a rekordérom VCR/DVD.
3
/
COMPONENT IN
Component
Konektory komponentného videa podporujú iba tieto
video vstupy: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i a 1080p.
/
4 DMPORT
DMPORT
Môžete prehrávať zvuk alebo video (vyžaduje sa
voliteľný kábel) z prenosného prehrávača, ktorý je
pripojený k TV prijímaču pomocou adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT (DMPORT).
V závislosti od pripojeného adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT môžete pripojené zariadenie ovládať
pomocou televízora nasledovne:
– Pomocou diaľkového ovládača k televíznemu
prijímaču: N/x/X/m/M/F/f/G/g/ /
RETURN.
– Používanie funkcie ponuky Možnosti: Stlačte tlačidlo
OPTIONS a vyberte „Ovládací panel“ alebo
„Ovládanie zariadenia (Ponuka)“.
~
• Nepripájajte a neodpájajte adaptér DIGITAL MEDIA
PORT, keď je televízny prijímač zapnutý.
• Keď je televízny prijímač vypnutý alebo v pohotovostnom
režime, pripojené zariadenie sa nenabíja.
5 HDMI IN 1 alebo
2
HDMI 1
alebo
HDMI 2
qs HDMI 3
HDMI 3
Digitálny video- a audiosignál vstupuje z pripojeného
zariadenia.
Okrem toho, ak pripojíte zariadenie, ktoré je
kompatibilné s ovládaním cez rozhranie HDMI,
podporovaná je aj komunikácia so týmto zariadením.
Pokyny na nastavovanie tejto komunikácie - pozri 46.
Ak zariadenie má konektor DVI, pripojte konektor DVI
ku konektoru HDMI IN cez adaptér rozhraní DVIHDMI (nedodávajú sa) a pripojte konektor výstupu
audiozariadenia ku zvukovému konektoru HDMI IN.
~
• Konektory HDMI podporujú iba tieto video vstupy:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p a 1080/24p.
Informácie o PC videovstupoch nájdete na strane 57.
• Používajte výhradne schválený kábel HDMI s logom
HDMI. Odporúčame vám používať kábel Sony HDMI
(vysokorýchlostný typ).
• Pri pripájaní audiosystému, ktorý je kompatibilný s
ovládaním cez rozhranie HDMI tiež nezabudnite
zariadenie pripojiť ku konektoru DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL).
6
LAN
7
/
26 SK
Obsah uložený na zariadení kompatibilnom s DLNA si
môžete prezerať cez sieť (strana 34).
PC IN
PC
Odporúčame používať kábel PC s feritmi, ako napr.
„Connector, D-sub 15“ (ref. 1-793-504-11, dodávaný
servisnými strediskami spoločnosti Sony), alebo
ekvivalentný.
Pripojte k
Symbol vstupu na Popis
obrazovke
8
L-
Pripojte k zvukovému výstupnému konektoru
a
počúvajte zvuk z televízora na zvukovej aparatúre Hi-Fi.
-R
9
Používajte optický zvukový kábel.
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
0
Je určený na sledovanie služieb platených programov
(Pay Per View).
Bližšie informácie nájdete v návode dodávanom spolu s
CAM. Ak chcete použiť CAM, vyberte „falošnú“ kartu
zo štrbiny pre CAM, vypnite televízny prijímač a vložte
kartu CAM do štrbiny. Ak CAM nepoužívate,
odporúčame zakryť štrbinu CAM.
Zásuvka CAM
(modul
podmieneného
prístupu)
~
qa
USB
qd
/LAV3
Môžete sa tešiť z fotografických alebo hudobných
súborov uložených v digitálnom fotoaparáte alebo
videokamere Sony cez USB kábel alebo USB úložné
zariadenie vo vašom televíznom prijímači (strana 29).
-R
qf i Slúchadlá
AV3
Pri pripájaní mono zariadení ich pripojte do konektora
AV3 L.
Televízne vysielanie môžete počúvať cez slúchadlá.
27 SK
Používanie prídavných zariadení
• CAM nie je podporovaný vo všetkých krajinách.
Poraďte sa s autorizovaným predajcom.
Používanie ponuky Možnosti
Sledovanie obrazu z
pripojených zariadení
Zapnite pripojené zariadenie a uskutočnite
jednu z nasledujúcich operácií.
Pre zariadenie pripojené k zásuvkám scart
pomocou plne zapojeného kábla scart s
21 kontaktmi
Stlačením OPTIONS sa pri zobrazovaní
obrázkov z pripojeného zariadenia
zobrazia nasledujúce možnosti.
Možnosť
Popis
Režim obrazu (okrem
režimu vstupu PC)
Pozri strana 39.
Režim zobrazovania (iba v Pozri strana 39.
režime vstupu PC)
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Obraz z pripojeného zariadenia sa objaví
na obrazovke.
Režim zvuku
Pozri strana 40.
Priestorový zvuk
Pozri strana 40.
Reproduktor
Pozri strana 46.
Motionflow
Pozri strana 41.
V prípade automaticky ladeného rekordéra
VCR/DVD
PIP (iba v režime vstupu
PC)
Pozri strana 29.
V analógovom režime stlačte tlačidlo
PROG +/– alebo číselné tlačidlá a vyberte
videokanál.
PAP (okrem režimu
vstupu PC a režimu
DIGITAL MEDIA
PORT)
Pozri strana 28.
Pre USB zariadenie
Automatické nast. (iba v
režime vstupu PC)
Pozri strana 44.
Horizontálny posun (iba v
režime vstupu PC)
Pozri strana 44.
Pozri strana 34.
Časovač vypnutia (okrem
režimu vstupu PC)
Pozri strana 43.
Pre ostatné pripojené prístroje
Šetrič energie
Pozri strana 41.
Stlačením
/ zobrazte zoznam
pripojených prístrojov. Stlačením F/f
vyberte požadovaný zdroj vstupného
signálu a stlačte .
Zvýraznená položka sa vyberie
automaticky, ak do dvoch sekúnd po
stlačení tlačidla F/f nenasleduje žiadna
operácia.
Ak ste zdroj vstupného signálu v ponuke
„AV predvoľby“ nastavili na „Preskočiť“
(strana 45), tento vstupný zdroj sa na
zozname neobjaví.
Ovládanie zariadenia
(Ponuka) (iba v režime
DIGITAL MEDIA
PORT)
Pozri strana 26.
Pozri strana 29.
Pre sieťové zariadenie
z
• Na návrat do normálneho režimu televízneho
prijímača stlačte DIGITAL alebo ANALOG.
Ovládací panel (iba v
Pozri strana 26.
režime DIGITAL MEDIA
PORT)
Ovládanie zariadenia (iba
v režime HDMI)
Pozri strana 32.
Súčasné zobrazenie dvoch obrázkov
– PAP (obrázok a obrázok)
Na obrazovke môžete súčasne zobraziť dva
obrázky (externý vstup a televízny
program). Pripojte prídavné zariadenie
(strana 25) a presvedčite sa, či sa obrázky
zo zariadenia objavia na obrazovke
(strana 28).
~
• Táto funkcia nie je k dispozícii pre vstup PC a
vstup DIGITAL MEDIA PORT.
• Rozmer obrázka sa nedá zmeniť.
• V zobrazení televízneho programu nemôžete
zobrazovať analógový televízny videosignál pri
zobrazovaní videa AV1, AV2 alebo AV3 v
zobrazení z externého vstupu.
28 SK
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť
„PAP“ a stlačte
.
Obrázok z pripojeného zariadenia sa
zobrazuje vľavo a televízny program sa
zobrazuje vpravo.
Prehrávanie fotografií/
hudby cez rozhranie USB
PROG +/– vyberte televízny kanál.
Na televízore si môžete prezerať fotografie
alebo prehrávať hudobné súbory uložené v
digitálnom fotoaparáte alebo videokamere
Sony cez kábel USB alebo pamäťové
médium USB.
Návrat do režimu jedného obrazu
1 Pripojte k televíznemu prijímaču
3 Stlačením tlačidla s číslicou alebo
Stlačte tlačidlo
RETURN.
Súčasné zobrazenie dvoch obrázkov
– PIP (obraz v obraze)
Na obrazovke môžete naraz sledovať dve
zobrazenia (vstup PC a televízny program).
Pripojte PC (strana 25) a presvedčite sa, že
obraz z PC sa objaví na obrazovke.
1 Na zobrazenie ponuky možnosti stlačte
OPTIONS.
2 Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť
„PIP“ a stlačte
.
Obraz z pripojeného PC sa zobrazuje v
plnej veľkosti a televízny program sa
zobrazuje malý.
Na posúvanie polohy zobrazenia
televízneho programu môžete použiť
tlačidlo F/f/G/g.
3 Stlačením tlačidla s číslicou alebo
tlačidla PROG +/– vyberte televízny
kanál.
Návrat do režimu jedného obrazu
Stlačte tlačidlo
RETURN.
z
• Zobrazenie so zvukom môžete prepnúť
výberom položky „Zmena audio“ v ponuke
Možnosti.
2 Stlačte HOME.
3 Stlačením tlačidla G/g vyberte možnosť
„Fotografia“ alebo „Hudba“.
4 Stlačením tlačidla F/f vyberte
zariadenie USB, potom stlačte
.
V režime „Hudba“ sa zobrazí
„Zobrazenie zoznamu“. V režime
„Fotografia“ sa zobrazí „Zobr.
miniatúr“. Stlačením žltého tlačidla
prepínate medzi zobrazeniami
„Zobrazenie zoznamu“ a „Zobr.
miniatúr“.
5 Stlačením tlačidla F/f/G/g vyberte
súbor alebo priečinok a stlačte
.
Po vybratí priečinku vyberte súbor a
stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
Automatické spustenie prehrávania
fotografií
Keď zapnete televízor a k portu USB na
televízore je pripojený digitálny fotoaparát
alebo iné zariadenie, v ktorom sú uložené
súbory s fotografiami, fotografie sa začnú
automaticky prehrávať na televízore
(strana 41).
(Fotografia) Dostupné Možnosti
Možnosť
Popis
Režim obrazu
Pozri strana 39.
Režim zvuku
Pozri strana 40.
Priestorový zvuk
Pozri strana 40.
Orezanie
Oreže fotografiu.
Zobraziť mapu
Spolu s fotografiou sa
zobrazí mapa miesta,
kde bola fotografia
zhotovená.
(Pokračovanie)
29 SK
Používanie prídavných zariadení
z
• Zvýraznený obraz je možné zvukovo prehrať.
Zobrazenie so zvukom možno prepnúť
stlačením G/g.
podporované zariadenie USB.
Možnosť
Popis
Možnosti zobraz.
Umožňuje nastaviť
opakovanie/náhodné
prehrávanie fotografií.
Nastavenie fotogr.
Nastavuje, ako sa má
prehrávať a aké efekty
sa majú používať pri
prezentácii.
Otočiť a uložiť
Otočí a uloží
nechránené súbory.
Reproduktor
Pozri strana 46.
Obraz pre Snímku
Umožňuje vybrať
fotografiu, ktorá sa má
zobrazovať ako Snímka.
Informácia
Zobrazí informácie o
zariadení, priečinkoch a
súboroch.
(Hudba) Dostupné Možnosti
Možnosť
Popis
Režim zvuku
Pozri strana 40.
Priestorový zvuk
Pozri strana 40.
Pridať k prezentácii Zaregistruje hudbu na
pozadí pri prehrávaní
prezentácie v režime
(Fotografia).
Odstrániť z
prezentácie
Zruší zaregistrovanú
hudbu na pozadí.
Možnosti prehr.
Umožňuje zmeniť
nastavenia pri
prehrávaní hudby opakovanie, náhodný
výber alebo štandardné
prehrávanie.
Reproduktor
Pozri strana 46.
Informácia
Zobrazí informácie o
zariadení, priečinkoch a
súboroch.
~
• V závislosti od súboru môže byť kvalita
obrázkov pri prezeraní v režime
(Fotografia) znížená z dôvodu ich
zväčšenia. Obrázky tiež v závislosti od veľkosti
a pomeru strán nemusia vyplniť celú
obrazovku.
• Zobrazenie niektorých súborov s fotografiami
v režime
(Fotografia) môže chvíľu trvať.
• Názov súboru a priečinka podporuje iba
angličtinu.
• Keď televízny prijímač pristupuje k údajom na
zariadení USB, dodržiavajte tieto pravidlá:
– Nevypínajte televízor ani pripojené
zariadenie USB.
– Neodpájajte kábel USB.
30 SK
– Neodpájajte zariadenie USB.
Mohli by sa poškodiť údaje na zariadení USB.
• Spoločnosť Sony neručí za žiadne poškodenie
ani za stratu údajov na záznamovom médiu v
dôsledku nesprávnej funkcie ktoréhokoľvek
pripojeného zariadenia alebo televízneho
prijímača.
• Po pripojení digitálneho fotoaparátu alebo
iného zariadenia k portu USB sa nespustí
automatické prehrávanie na televízore.
• Prehrávanie cez rozhranie USB podporuje
nasledujúce formáty súborov s fotografiami:
– JPEG (súbory formátu JPEG s príponou
„.jpg“, vyhovujúce norme DCF alebo Exif)
– RAW (súbory formátu ARW/ARW 2.0 s
príponou „.arw“.) Len pre náhľad.
• Keď pripájate fotoaparát Sony, nastavte režim
pripojenia USB fotoaparátu na Auto alebo
Veľkokapacitný úložný priestor. Ďalšie
informácie o režime pripojenia USB nájdete v
návode dodávanom s digitálnym
fotoaparátom.
• Prehrávanie cez rozhranie USB podporuje
nasledujúce formáty hudobných súborov:
– MP3 (súbory s príponou „.mp3“ bez
pridaných autorských práv)
• USB Prehliadač fotografií podporuje súborový
systém FAT12, FAT16 a FAT32.
• V závislosti od presných špecifikácií súboru
nemožno niektoré súbory, vrátane tých, ktoré
boli upravené pomocou počítača, prehrať ani v
prípade, že je daný formát podporovaný.
• Aktualizované informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete na nasledujúcej
internetovej lokalite.
http://support.sony-europe.com/TV/
compatibility/
Zobrazenie fotografie — Snímka
Umožňuje zobraziť fotografiu na
obrazovke počas vybranej doby. Po jeho
uplynutí sa televízny prijímač automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
1 Vyberte fotografiu.
Môžete vybrať fotografiu z
pripojeného zariadenia USB alebo
prednastaveného priečinka s
obrázkami. Podrobnosti o výbere
fotografie nájdete na strane 29.
2 Počas zobrazenia vybranej fotografie
stlačte tlačidlo OPTIONS, potom
stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť
„Obraz pre Snímku“ a stlačte .
3 Opakovane stlačte tlačidlo
RETURN a vráťte sa do ponuky Doma.
4 Stlačením tlačidla G/g vyberte možnosť
„Fotografia“, potom vyberte možnosť
„Snímka“ a stlačte .
Ak je televízor prepnutý do režimu
Snímka, vybraná fotografia sa zobrazí
na obrazovke.
Nastavenie trvania zobrazenia
fotografie
Návrat k XMB™
Stlačte tlačidlo
RETURN.
z
• Mapu možno zobraziť v prípade, že údaje
EXIF fotografie obsahujú informáciu o dátum
a pripojené informácie o zemepisnej šírke a
dĺžke („Záznamové súbory“) boli uložené
pomocou GPS zariadenia značky Sony.
Postupuje podľa nižšie uvedeného postupu.
1 Pripojte GPS zariadenie do portu
USB.
2 Stlačte HOME.
3 Stlačením tlačidla G/g vyberte režim
„Fotografia“.
~
• Ak sa vybraná fotografia nachádza na
zariadení USB, musí toto zariadenie zostať
pripojené k televíznemu prijímaču.
• Ak je aktivovaný „Časovač vypnutia“,
televízny prijímač sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
Zobrazenie fotografie spolu s
umiestnením na mape
Pri použití zariadenia pre zachytávanie
obrazu s funkciou GPS (digitálny
fotoaparát, apod.) je možné zobraziť
fotografiu spolu s mapou miesta, kde bola
fotografia zhotovená pomocou funkcie
GPS pre záznam zemepisnej šírky a dĺžky.
Keďže mapy sa preberajú z internetovej
online mapovej služby, vyžaduje sa
pripojenie do siete internet a televízor musí
byť pripojený do siete (strana 34).
1 Vyberte fotografiu (strana 29).
2 Zeleným/červeným tlačidlom môžete
4 Stlačením tlačidla F/f vyberte
zariadenia GPS a stlačte
.
5 Vyberte možnosť „Nahrať zázn.súb.
GPS“ a stlačte
.
6 Vyberte nasledujúce položky pomocou
F/f a stlačte , potom ich nastavte
stlačením F/f.
–Časové pásmo
–Letný čas
7 Vyberte možnosť „OK“ a stlačte .
Záznamové súbory GPS sa nahrajú.
8 Odpojte zariadenie GPS a pripojte
zariadenie, na ktorom je uložená
fotografia.
9 Vyberte fotografiu (strana 29).
10 Zeleným/červeným tlačidlom môžete
mapu zväčšiť/zmenšiť.
mapu zväčšiť/zmenšiť.
Ak chcete zobraziť polohu mapy na
televíznej obrazovke, opakovane
stlačte modré tlačidlo.
~
• Z dôvodu poskytovania internetovej online
mapovej služby treťou stranou sa môže služba
zmeniť, alebo zrušiť bez predchádzajúceho
upozornenia užívateľa.
• Poloha znázornená na mape sa môže líšiť v
závislosti od zariadenia pre zachytávanie
obrazu.
31 SK
Používanie prídavných zariadení
Stlačte tlačidlo OPTIONS, potom
vyberte možnosť „Trvanie“ a stlačte .
Potom vyberte dĺžku trvania a stlačte
.
Na obrazovke sa zobrazí počítadlo.
• V prípade, že televízor nie je pripojený k sieti
internet alebo bola online mapová služba
zrušená, na obrazovke sa zobrazí iba veľká
mapa, ktorú nemožno zväčšiť ani zmenšiť.
• Môžete tiež zobraziť prezentáciu s miestom na
mape. Nastavte možnosť „Nastavenie fotogr.“
na „Jednoduchý s mapou“ (strana 30).
Používanie BRAVIA Sync s
Ovládanie pre HDMI
Funkcia ovládania pre HDMI umožňuje
komunikáciu televízora s pripojeným
zariadením kompatibilným s touto
funkciou pomocou HDMI CEC
(Consumer Electronics Control –
ovládanie spotrebnej elektroniky).
Ak napríklad pripojíte zariadenie značky
Sony kompatibilné s ovládaním pre HDMI
(s káblami HDMI), môžete ich ovládať
spoločne.
Dbajte na správne pripojenie zariadenia a
urobte potrebné nastavenia.
Ovládanie pre HDMI
• Automaticky vypína pripojené
zariadenie, keď televízny prijímač
prepnete do pohotovostného režimu
pomocou diaľkového ovládača.
• Keď zariadenie začína reprodukciu
automaticky zapína televízny prijímač
zapína vstup pre pripojené zariadenie.
• Ak zapnete pripojený audiosystém
zakiaľ je zapnutý televízny prijímač,
zvukový výstup sa prepína z
reproduktorov televízneho prijímača na
audiosystém.
Pripojenie zariadenia kompatibilného s
ovládanie pre HDMI
Kompatibilné zariadenie a televízny
prijímač prepojte káblom HDMI. Pri
pripojovaní audiosystému nezabudnite
pripojiť aj konektor DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) televízneho prijímača a
audiosystému použitím optického
zvukového kábla. Podrobnosti sú na
strane 27.
Nastavenie ovládania pre HDMI
Nastavenia ovládania pre HDMI sa musia
nastaviť zo strany televízneho prijímača a
pripojeného zariadenia. Nastavenie zo
strany televízneho prijímača sa uvádzajú v
časti „Nastavenie HDMI“ na strane 46.
Nastavenie pripojeného zariadenia si
pozrite v návode na obsluhu tohto
zariadenia.
Tlačidlá na používanie prídavných
zariadení
3
1
2
• Upraví hlasitosť (2 +/–) a stlmí zvuk
(%) pripojeného audio systému.
• Diaľkovým ovládačom televízneho
prijímača môžete ovládať pripojené
zariadenie Sony, na ktorom je logotyp
BRAVIA Sync, stlačením:
– N/x/X/m/M na priame ovládanie
pripojeného zariadenia.
– SYNC MENU na zobrazenie ponuky
pripojených zariadení HDMI na obrazovke.
Po zobrazení ponuky sa po obrazovke ponuky
môžete pohybovať pomocou F/f/G/g a .
– OPTIONS na zobrazenie ponuky „Ovládanie
zariadenia“, potom pomocou možnosti
„Ponuka“, „Možnosti“ a „Zoznam obsahu“
ovládajte zariadenie.
– Možnosti ovládania nájdete v návode
dodávanom so zariadením.
1 m/N/X/M/x: Umožňuje ovládať
zariadenia kompatibilné s BRAVIA
Sync pripojené k televíznemu
prijímaču.
2 THEATRE
Umožňuje zapnúť a vypnúť Režim
Theatre. Po aktivovaní Režim Theatre
sa pripojí optimálny audiovýstup (ak je
televízny prijímač spojený s
audiosystémom použitím kábla
HDMI) a automaticky sa nastaví
kvalita zobrazenia pre filmový obsah.
z
• Pri vypnutí televízneho prijímača sa
vypína aj Režim Theatre.
32 SK
3 SYNC MENU: Zobrazí sa ponuka
pripojeného zariadenia HDMI. Pri
pozeraní obrazoviek z iných vstupov
alebo televíznych programov sa po
stlačení tlačidla zobrazí ponuka
„Výber zariadenia HDMI“.
~
• Ovládanie pre HDMI (BRAVIA Sync) je
dostupné s iba s pripojeným zariadením Sony,
ktoré je označené logotypom BRAVIA Sync
alebo je kompatibilné s ovládaním pre HDMI.
Používanie prídavných zariadení
33 SK
Používanie sieťových funkcií
Na tomto televíznom prijímači si môžete
prostredníctvom siete prezerať obsah
uložený na zariadeniach kompatibilných s
DLNA.
Zariadenie, na ktorom je uložený a z
ktorého je možné prehrávať obsah, ako
napríklad fotografie/hudobné súbory, sa
nazýva „server“. Televízor prijíma
fotografie/hudobné súbory zo serveru
prostredníctvom siete a tie môžete
pomocou neho prehrávať v iných
miestnostiach.
Ak chcete využívať domácu sieť, je
potrebné zariadenie kompatibilné s DLNA
(VAIO, Cyber-shot, apod.) slúžiace ako
server.
Prehrávanie fotografií/
hudby cez sieť
Fotografie/hudobné súbory uložené v
serveri môžete prehrávať jednoducho
vybratím ikony v ponuke Home na
televízore.
1 Stlačte HOME.
2 Stlačením tlačidla G/g vyberte možnosť
„Fotografia“ alebo „Hudba“.
3 Stlačením tlačidla F/f vyberte server a
potom stlačte
.
V režime „Hudba“ sa zobrazí
„Zobrazenie zoznamu“. V režime
„Fotografia“ sa zobrazí „Zobr.
miniatúr“. Stlačením žltého tlačidla
prepínate medzi zobrazeniami
„Zobrazenie zoznamu“ a „Zobr.
miniatúr“.
Pripojenie televízneho
prijímača k sieti
TV
Ak sa sieťové zriadenia nezobrazia,
postupujte podľa krokov na strane 36.
4 Stlačením tlačidla F/f/G/g vyberte
súbor alebo priečinok a stlačte
.
Po vybratí priečinku vyberte súbor a
stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
Sieťový kábel (nedodáva sa)
Širokopásmový smerovač
Do sieťového zariadenia
Sieťový kábel (nedodáva sa)
DSL modem/
Káblový modem
Internet
34 SK
z
• Mapu možno zobraziť v prípade, že údaje
EXIF fotografie obsahujú informáciu o
zemepisnej šírke a dĺžke (strana 31).
~
• V závislosti od sieťových zariadení môže byť
potrebné zaregistrovať televízor so sieťovými
zariadeniami.
• V závislosti od súboru môže byť kvalita
obrázkov pri prezeraní v režime
(Fotografia) znížená z dôvodu ich
zväčšenia. Obrázky tiež v závislosti od veľkosti
a pomeru strán nemusia vyplniť celú
obrazovku.
• Zobrazenie niektorých súborov s fotografiami
v režime
(Fotografia) môže chvíľu trvať.
• Názov súboru a priečinka podporuje iba
angličtinu.
• Aby sa dali prehrať súbory prijaté zo sieťového
zariadenia, musia byť v jednom z nasledovných
formátov:
– Statické snímky: formát JPEG
– Hudba: formát MP3 alebo lineárny formát
PCM
V závislosti od sieťového zariadenia môže byť
súbor pred prenosom prekonvertovaný. V
takýchto prípadoch sa na prehrávanie použije
výsledný formát súboru po konverzii. Bližšie
informácie nájdete v návode na obsluhu
daného sieťového zariadenia. V niektorých
prípadoch sa nemusia dať prehrať ani súbory v
jednom z hore uvedených formátov.
Prezeranie fotografií a prehrávanie
hudobných súborov na obrazovke
televízora pomocou iného zariadenia
– Renderer
1 V ponuke „Nastavenia siete“ nastavte,
v prípade potreby, položky „Funkcia
Renderer“, „Ovládanie prístupu
Renderera“ a „Nastavenie Renderera“
(strana 53).
2 Prehrajte súbor vybraný pomocou
ovládača na televízore.
Súbor sa prehrá na televízor
prostredníctvom pripojenej siete.
Na operácie počas prehrávania použite
ovládač alebo diaľkový ovládač
televízora.
Popis
Možnosti zobraz.
Umožňuje nastaviť
opakovanie/náhodné
prehrávanie fotografií.
Nastavenie fotogr.
Nastavuje, ako sa má
prehrávať a aké efekty
sa majú používať pri
prezentácii.
Otočiť
Otáča súbory.
Reproduktor
Pozri strana 46.
Informácia
Zobrazí informácie o
zariadení, priečinkoch a
súboroch.
(Hudba) Dostupné Možnosti
Možnosť
Popis
Režim zvuku
Pozri strana 40.
Priestorový zvuk
Pozri strana 40.
Pridať k prezentácii Zaregistruje hudbu na
pozadí pri prehrávaní
prezentácie v režime
(Fotografia).
Odstrániť z
prezentácie
Zruší zaregistrovanú
hudbu na pozadí.
Možnosti prehr.
Umožňuje zmeniť
nastavenia pri
prehrávaní hudby opakovanie, náhodný
výber alebo štandardné
prehrávanie.
Reproduktor
Pozri strana 46.
Informácia
Zobrazí informácie o
zariadení, priečinkoch a
súboroch.
(Fotografia) Dostupné Možnosti
Možnosť
Popis
Režim obrazu
Pozri strana 39.
Režim zvuku
Pozri strana 40.
Priestorový zvuk
Pozri strana 40.
Orezanie
Oreže fotografiu.
Zobraziť mapu
Spolu s fotografiou sa
zobrazí mapa miesta,
kde bola fotografia
zhotovená.
35 SK
Používanie sieťových funkcií
„Renderer“ je funkcia na prehrávanie
fotografií a hudobných súborov uložených
na iných sieťových zariadeniach (digitálny
fotoaparát, mobilný telefón, atď.) na
televízore pomocou príslušného
zariadenia. Ak chcete túto funkciu
využívať, je potrebné zariadenie
kompatibilné s rendererom, ako napríklad
digitálny fotoaparát alebo mobilný telefón,
slúžiace ak ovládač. Prečítajte si aj návod
na používanie dodaný s ovládačom.
Možnosť
Kontrola sieťového
pripojenia
Tento krok môžete vynechať, ak má vaša
domáca sieť server DHCP.
Zadajte príslušné (alfanumerické) hodnoty
do vášho smerovača. Položky, ktoré je
potrebné nastaviť sa môžu v závislosti od
poskytovateľa internetových služieb alebo
smerovača líšiť. Podrobnosti nájdete v
príručke, ktorú vám poskytol váš
poskytovateľ internetových služieb alebo
bola dodaná s vaším smerovačom.
1 Stlačte HOME.
2 Stlačením tlačidla G/g vyberte možnosť
„Nastavenia“.
3 Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť
„Nastavenia siete“ a stlačte
.
4 Vyberte možnosť „Sieť“ a stlačte .
5 Vyberte možnosť „Nastavenia adresy
IP“ a stlačte
.
6 Vyberte položku a stlačte tlačidlo .
Keď vyberiete možnosť „DHCP (DNS
automaticky)“
Prejdite ku kroku 7.
Keď vyberiete možnosť „DHCP (DNS
manuálne)“
Pomocou tlačidla F/f/g a tlačidiel s
číslami nastavte „Primárny DNS“/
„Sekundárny DNS“.
Keď vyberiete možnosť „Manuálne“
Pomocou tlačidla F/f/g a tlačidiel s
číslami nastavte nasledujúce položky.
• Adresa IP
• Maska podsiete
• Predvolená brána
• Primárny DNS/Sekundárny DNS
Ak má váš poskytovateľ internetových
služieb špecifické nastavenie proxy
servera
Stlačte tlačidlo OPTIONS a potom
stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť
„Nastavenie Proxy“ a stlačte tlačidlo
. Potom zadajte nastavenia.
7 Stlačte .
8 Vyberte „Test“ a stlačte .
9 Vyberte „Áno“ a stlačte .
36 SK
Spustí sa diagnostika siete.
Po zobrazení správy „Pripojenie
úspešné.“ opakovaným stláčaním
tlačidla
RETURN ukončite
nastavenie.
z
• Ak sa nezobrazí „Pripojenie úspešné.“, pozrite
si „Odstraňovanie problémov“ na strana 58 a
skontrolujte pripojenia a nastavenia.
Ak sa nemôžete pripojiť k domácej sieti
Úprava nastavení
zobrazenia serverov
Televízor dokáže skontrolovať, či je server
správny rozpoznaný.
Môžete vybrať domáce sieťové servery, aby
sa zobrazili v ponuke Home. V ponuke
Home je možné zobraziť automaticky až 10
serverov.
1 Nastavením servera umožníte
3 Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť
.
4 Vyberte možnosť „Diagnostika
Podrobnosti o nastavení servera
nájdete v návode na používanie
dodanom so serverom.
servera“ a stlačte
„Nastavenia“.
4 Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť
.
.
6 Vyberte server, ktorý chcete zobraziť v
.
7 Vyberte možnosť „Áno“ a stlačte .
Nastavenie servera, ktorý sa nemá
zobrazovať v ponuke Home
Spustí sa diagnostika servera.
Po dokončení diagnostiky servera sa
zobrazí výsledný diagnostický zoznam.
6 Vyberte server, ktorý chcete potvrdiť a
stlačte
.
Zobrazia sa výsledky diagnostiky
vybraného servera.
Ak výsledky diagnostiky indikujú
chybu, vyhľadajte možné príčiny a ich
riešenie a skontrolujte pripojenie a
nastavenia.
Bližšie podrobnosti nájdete v časti
„Odstraňovanie problémov“ na
strana 58.
V kroku 7 stlačením tlačidla F/f vyberte
možnosť „Nie“ a stlačte .
Dostupné Možnosti (na obrazovke
nastavení pripojeného servera)
Možnosť
Popis
Vymazať všetky
Vymaže všetky
pripojené servery.
Aktualizovať
zoznam
Aktualizuje zoznam
serverov najnovšími
informáciami.
Informácia
Zobrazí informácie o
aktuálne vybranom
pripojenom serveri.
Vymazať
Vymaže aktuálne
vybraný pripojený
server.
37 SK
Používanie sieťových funkcií
5 Vyberte možnosť „Nastavenie
zobrazenia serverov“ a stlačte
.
5 Vyberte možnosť „Áno“ a stlačte .
2 Stlačte HOME.
3 Stlačením tlačidla G/g vyberte možnosť
ponuke Doma a stlačte
„Nastavenia“.
„Nastavenia siete“ a stlačte
pripojenie televízora k nemu.
„Nastavenia siete“ a stlačte
1 Stlačte HOME.
2 Stlačením tlačidla G/g vyberte možnosť
Používanie funkcií PONUKY
Používanie ponuky TV Home (XMB™)
Ponuka XMB™ (XrossMediaBar) je ponuka funkcií BRAVIA a vstupných zdrojov
zobrazená na obrazovke televízneho prijímača. XMB™ je jednoduchý spôsob výberu
programu a úpravy nastavení na televíznom prijímači BRAVIA.
1 Stlačte HOME.
Na obrazovke sa objaví ponuka TV Home.
Obraz
Zvuk
Panel Media Category
Nastavenia
Vlastnosti
Nastavenie
Analógové nastavenie
Digitálne nastavenie
Panel Category Object
2 Stlačením G/g sa vyberá kategória.
Ikona Media category
Popis
Nastavenia
Umožňuje rozšírené nastavenia a úpravy. Podrobnosti o
nastaveniach, pozri strana 39.
Fotografia
Môžete prehrávať fotografie zo zariadení USB alebo siete
(strana 29, 34).
Hudba
Môžete prehrávať hudobné súbory zo zariadení USB alebo siete
(strana 29, 34).
Digitálny
Môžete si vybrať digitálny kanál, zoznam Obľúbené (strana 24)
alebo Sprievodcu (strana 20, 23).
Kanál si môžete vybrať aj použitím číselných tlačidiel alebo tlačidla
PROG +/–.
Analógový
Môžete si vybrať analógový kanál.
Kanál si môžete vybrať aj použitím číselných tlačidiel alebo tlačidla
PROG +/–.
Zoznam analógových rozhlasových staníc možno skryť nastavením
položky „Zobrazenie zoznamu progr.“ na možnosť „Vyp.“
(strana 48).
Externé vstupy
Môžete si vybrať zariadenie pripojené k televíznemu prijímaču.
Priradenie názvu externému vstupu – pozri „AV predvoľby“
(strana 45).
3 Stlačením F/f si vyberte určitú položku a stlačte
4 Riaďte sa pokynmi, zobrazovanými na displeji.
5 Stlačením tlačidla HOME operáciu ukončíte.
.
~
• Možnosti, ktoré môžete upravovať, závisia od konkrétnej situácie.
• Nedostupné možnosti sa zobrazujú v sivej farbe alebo sa nezobrazujú vôbec.
38 SK
Nastavenia
Obraz
Režim obrazu
Vyberie režim zobrazenia okrem PC ako zdroja vstupného signálu. „Režim
obrazu“ zahŕňa možnosti pre čo najlepšie zobrazenie videa a fotografií.
Možnosti, ktoré je možné vybrať sa líšia v závislosti od vstupného zdroja.
Živý
Štandardný
Na zlepšenie kontrastu a ostrosti obrazu.
Štandardný obraz. Odporúčaný pre domácu zábavu.
Kino
Na sledovanie filmového obsahu. Najvhodnejší na
sledovanie v prostredí, pripomínajúcom kinosálu.
Foto-živé
Na prezeranie fotografií. Zlepšuje kontrast a ostrosť
obrazu.
Foto-štandardné Na prezeranie fotografií. Poskytuje optimálnu kvalitu
obrazu pri prezeraní doma.
Foto-originál
Na prezeranie fotografií. Predstavuje kvalitu obrazu
použitú pri vyvolaní fotografie.
Vyberá režim obrazu pre zdroj vstupného signálu PC.
Režim zobrazovania
(iba v Vstup PC/Vstup Video
HDMI PC)
Text
Na zobrazovanie videa.
Pre text, diagramy alebo tabuľky.
Resetuje všetky nastavenia obrazu okrem položiek „Režim obrazu“ a
„Režim zobrazovania“ (iba v režime PC) na nastavenia z výroby.
Podsvietenie
Kontrast
Upravuje jas podsvietenia.
Zvyšuje alebo znižuje kontrast obrazu.
Jas
Sfarbenie
Zjasňuje alebo stmavuje obraz.
Zvyšuje alebo znižuje intenzitu farieb.
Saturácia
Zvyšuje alebo znižuje zelené a červené odtiene.
z
• „Saturácia“ môže sa upravovať len pre farebný signál NTSC (napr.
americké videopásky).
Teplota farieb
Upravuje belosť obrazu.
Studená
Dodáva bielym farbám modrastý odtieň.
Neutrálna
Teplá 1/Teplá 2
Ostrosť
Používanie funkcií PONUKY
Reset
Dodáva bielym farbám neutrálny odtieň.
Dodá bielej farbe červenkastý odtieň. „Teplá 2“ dodáva
červenší odtieň ako „Teplá 1“.
z
• „Teplá 1“ a „Teplá 2“ nie sú dostupné, ak je položka „Režim obrazu“
nastavená na možnosť „Živý“ (alebo „Foto-živé“).
Zostrí alebo zmäkčí obraz.
Redukcia šumu
Znižuje zašumenie obrazu (sneženie v obraze) pri slabom vysielanom
signáli.
Auto
Automaticky znižuje šum obrazu (iba v analógovom
režime).
Vysoká/Stredná/ Mení účinok redukcie šumu.
Nízka
Vyp.
Vypne funkciu „Redukcia šumu“.
Redukcia šumu
MPEG
Znižuje šum obrazu komprimovaného videa MPEG. Platí to pri pozeraní
DVD disku alebo digitálneho vysielania.
(Pokračovanie)
39 SK
Rozšírené nast.
Umožňuje vám podrobnejšie zmeniť nastavenia položky „Obraz“. Tieto
nastavenia nie sú dostupné, ak je položka „Režim obrazu“ nastavená na
možnosť „Živý“ (alebo „Foto-živé“).
Rozšírené
Automaticky upraví položky „Podsvietenie“ a
zvýraz. kontr.
„Kontrast“ na najvhodnejšie nastavenia posudzované
podľa jasu obrazovky. Toto nastavenie je mimoriadne
efektívne pre tmavé partie obrazu. Zvýši kontrastné
nuancie tmavších partií obrazu.
Živé farby
Oživuje farby.
Farebný priestor Zmení rozsah reprodukcie farieb. „Široký“ reprodukuje
živé farby a „Štandardný“ reprodukuje štandardné
farby.
~
• Možnosť „Živé farby“ nie je dostupná, ak je položka „Farebný priestor“
nastavená na možnosť „Štandardný“.
Pre PC nie sú k dispozícii funkcie „Redukcia šumu“, „Redukcia šumu MPEG“ a „Rozšírené nast.“.
Zvuk
Režim zvuku
Výber zvukového režimu.
Dynamický
Zlepšuje reprodukciu vysokých a nízkych tónov.
Štandardný
Čistý hlas
Štandardný zvuk.
Vytvorí čistejší hlas.
Reset
Resetuje všetky zvukové nastavenia na nastavenia z výroby okrem položky
„Duálny zvuk“.
Výšky
Basy
Upravuje vysokotónové zvuky.
Upravuje nízkotónové zvuky.
Vyváženie
Aut. hlasitosť
Zdôrazňuje ľavý alebo pravý reproduktor.
Zachováva konštantnú úroveň hlasitosti, aj keď dochádza k skokovitým
zmenám hlasitosti (napr. reklama býva hlasnejšia ako programy).
Upraví úroveň hlasitosti aktuálneho vstupu vzhľadom na ostatné vstupy.
Kompenzácia
hlasitosti
Priestorový zvuk
Zvýraznenie hlasu
Zvýraznenie zvuku
Duálny zvuk
S-FORCE Front
Surround
Vyp.
Poskytuje virtuálny zážitok z priestorového zvuku za
použitia iba dvoch predných reproduktorov.
Vyberá sa pri normálnom stereo alebo mono príjme.
Upravte úroveň hlasitosti ľudských hlasov. Napríklad, ak je hlas hlásateľa
správ nevýrazný, môžete toho nastavenie zvýšiť, hlas bude hlasnejší. Naopak,
ak pozeráte športový program, môžete toto nastavenie ubrať, hlas
komentátora bude jemnejší.
Produkuje plnší zvuk pre väčší dôraz zvýraznením vysokých a nízkych tónov.
Vyberá zvuk z reproduktora pre stereofonické alebo dvojjazyčné vysielanie.
Stereo/Mono
Pre stereofonické vysielanie.
A/B/Mono
Pri dvojjazyčnom vysielaní vyberte „A“ pre zvukový
kanál 1, „B“ pre zvukový kanál 2, alebo „Mono“ pre
monofonický kanál, ak je k dispozícii.
z
• Ak ste vybrali iné zariadenie pripojené k televízoru, nastavte položku
„Duálny zvuk“ na možnosť „Stereo“, „A“ alebo „B“.
40 SK
~
• „Výšky“, „Basy“, „Vyváženie“ a „Aut. hlasitosť“ nie sú k dispozícii ak je možnosť „Reproduktor“
nastavená na „Audio systém“ a ak sú pripojené slúchadlá.
Vlastnosti
Automatický štart
USB
Keď zapnete televízor a k portu USB na televízore je pripojený digitálny
fotoaparát alebo iné zariadenie, v ktorom sú uložené súbory s fotografiami,
fotografie sa začnú automaticky prehrávať.
~
• Po pripojení digitálneho fotoaparátu alebo iného zariadenia k portu USB
sa nespustí automatické prehrávanie na televízore.
Prezentácia
Výberom tejto možnosti zobrazíte súbory JPEG ako
prezentáciu.
Zobr. miniatúr
Rýchle spustenie
Šetrič energie
Vyp.
Výberom tejto možnosti vypnete túto funkciu.
Televízny prijímač sa zapína rýchlejšie do dvoch hodín po prepnutí do
pohotovostného režimu. Príkon v pohotovostnom režime je však o 20 wattov
vyšší ako obyčajne.
Vyberá režim šetrenia energie na zníženie príkonu televízneho prijímača.
Keď je vybraný režim „Obraz vypnutý“, zobrazenie je vypnuté a indikátor
(Obraz vypnutý) na prednom paneli televízneho prijímača svieti zeleno.
Zvuk zostáva nezmenený.
Bežné napájanie Predvolené nastavenia.
Znížené
Znižuje príkon televízneho prijímača.
napájanie
Obraz vypnutý
Vypne obraz. S vypnutým obrazom môžete počúvať
zvuk.
Zap.
Automaticky optimalizuje nastavenie obrazu podľa
okolitého osvetlenia v miestnosti.
Vyp.
Vypne funkciu „Svetelný senzor“.
~
Podsvietenie loga
Motionflow
• Skontrolujte, že snímač nie je prikrytý, pretože to znemožní jeho funkciu.
Umiestnenie svetelného snímača - pozri strana 15.
Rozsvecuje a zhasína logotyp Sony na prednej strane televízora.
Poskytuje hladší pohyb obrazu a znižuje jeho rozmazanie.
Vysoký
Poskytuje hladší pohyb obrazu, napríklad pre filmový
obsah.
Štandardný
Poskytuje hladký pohyb obrazu. Toto nastavenie
používajte pri štandardnom použití.
Vyp.
Toto nastavenie použite v prípade, že pri nastaveniach
„Vysoký“ alebo „Štandardný“ dochádza k vzniku šumu.
~
• V závislosti od videa nemusíte výsledok spozorovať ani pri zmene
nastavenia.
(Pokračovanie)
41 SK
Používanie funkcií PONUKY
Svetelný senzor
Výberom tejto možnosti zobrazíte súbory JPEG ako
miniatúry.
Filmový režim
Zabezpečuje zvýšenie kvality obrazu, optimalizovaného pre filmy pri
reprodukcii na film nasnímaných obrázkov z DVD.
Auto 1/Auto 2
„Auto 1” poskytuje hladší pohyb obrazu, než aký má
originálny filmový obsah. „Auto 2” ponúka originálny
filmový obsah bez zmeny.
Vyp.
Vypne funkciu „Filmový režim“.
~
Režim hra/text
Video/fotografia
• Ak sú súčasťou obrazu aj nepravidelné signály alebo príliš veľa šumu,
funkcia „Filmový režim“ sa automaticky vypne aj keď je vybraná možnosť
„Auto 1“/„Auto 2“.
• Funkcia „Filmový režim“ nie je k dispozícii, ak je položka „Video/
fotografia“ nastavené na možnosť „Fotografia“ alebo ak sa pri nastavenom
„Video-A“ deteguje fotografia.
Poskytuje optimálny obraz pre prezeranie obrazu s jemnými čiarami a
postavami z herných zariadení a počítačov. Pre ostré zobrazenie jemných
čiar a postáv nastavte na možnosť „Zap.“.
Zabezpečuje vhodnú kvalitu obrazu výberom možnosti v závislosti od zdroja
vstupného signálu (video alebo fotoúdaje).
Video-A
Nastavuje vhodnú kvalitu obrazu, videodát alebo fotodát
v závislosti od zdroja vstupného signálu pri priamom
pripojení zariadenia s výstupom Sony HDMI, ktoré
podporuje režim „Video-A“.
Video
Zabezpečuje vhodnú kvalitu obrazu pre pohyblivé
obrazy.
Fotografia
Zabezpečuje kvalitu obrazu vhodnú pre nepohyblivé
obrazy.
~
• Ak pripojené zariadenie nepodporuje režim „Video-A“, pevne vybrané
nastavenie je „Video“, a to aj keď je vybraný režim „Video-A“.
• K dispozícii je iba pre HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 a pre Komponentný vo
formáte 1080i alebo 1080p.
x.v.Colour
Zobrazuje pohyblivé obrázky vernejšie zodpovedajúce pôvodnému zdroju
úpravou farebného priestoru zdroja signálu.
~
• Ak je vstupný signál HDMI (RGB), pevne vybrané nastavenie je
„Štandardný“, a to aj keď je vybraný „x.v.Colour“.
• K dispozícii iba pre HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 a Komponentný vo
formáte 720p, 1080i alebo 1080p.
Farebný priestor pre
fotogr.
Vyberá možnosť (sRGB, sYCC, Adobe RGB) na prispôsobenie výstupného
farebného priestoru vo výstupnom signáli zo zariadenia pripojeného kú
konektorom HDMI, vstupným svorkám zložkového signálu alebo USB.
~
• Ak používate zariadenie podporujúce „x.v.Colour“, vyberte možnosť
„sYCC“.
• K dispozícii je iba pre HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 a pre Komponentný vo
formáte 1080i alebo 1080p.
• Ak je „Farebný priestor“ nastavený na „Široký“ (strana 40), nie je k
dispozícii.
42 SK
Nastavenia časovača Nastavuje časovač zapínania a vypínania televízneho prijímača.
Časovač
vypnutia
Nast. časovača
zapnutia
Nastavenie
hodín
Nastavuje časový interval, po ktorom sa televízny
prijímač automaticky prepne do pohotovostného režimu.
Keď je aktivovaný „Časovač vypnutia“, indikátor
(Časovač) na prednom paneli televízneho prijímača sa
rozsvieti oranžovou farbou.
z
• Ak televízny prijímač vypnete a znova zapnete, funkcia
„Časovač vypnutia“ sa prestaví späť na „Vyp.“.
• Minútu pred prepnutím televízneho prijímača do
pohotovostného režimu sa na obrazovke objaví
informačná správa.
Časovač
Nastavuje časovač na zapnutie
zapnutia
televízneho prijímača z
pohotovostného režimu.
Mód časovača Nastaví požadovaný deň (dni) týždňa,
kedy chcete aby časovač zapol
televízor.
Čas
Nastavuje časovač zapínania
televízneho prijímača.
Trvanie
Nastavuje sa tu, ako dlho má byť TV
prijímač zapnutý, kým sa opäť prepne
do pohotovostného režimu.
Umožňuje vám nastaviť hodiny manuálne. Keď televízny
prijímač prijíma digitálne kanály, hodiny sa nedajú
manuálne nastaviť, pretože sa nastavujú podľa časového
kódu z vysielaného signálu.
Automatický štart
Spúšťa prvé nastavovanie na výber jazyka, krajiny a umiestnenia a na
naladenie všetkých dostupných digitálnych a analógových kanálov.
Spravidla už nebudete musieť uskutočniť túto operáciu, pretože jazyk a
krajina už boli nastavené a kanály naladení pri prvej inštalácii televízneho
prijímača (strana 6). Táto možnosť vám však umožňuje zopakovať celý
postup (napr. na preladenie televízneho prijímača po presťahovaní, alebo na
vyhľadanie nových kanálov, ktoré začali vysielať vysielatelia).
Jazyk
Vyberá jazyk, v ktorom sa zobrazujú ponuky.
(Pokračovanie)
43 SK
Používanie funkcií PONUKY
Nastavenie
Nastavenia
obrazovky
Formát
obrazovky
Auto formát
Umiestnenie
OSD
Bližšie informácie nájdete v „Manuálna zmena formátu
obrazovky“ na strana 18.
Automaticky mení formát obrazovky podľa vstupného
signálu. Na zachovanie vášho nastavenia vyberte
možnosť „Vyp.“.
Zmení plochu zobrazenia na obrazovke na zdroje 1080i/
p a 720p, ak je „Formát obrazovky“ nastavený na
možnosť „Wide“.
Auto
Pri digitálnych programoch zobrazuje
obraz podľa nastavení odporúčaných
vysielacou stanicou.
Plné rozlíšenie Zobrazuje obraz v pôvodnom
formáte.
Štandardne
Zobrazuje obraz v odporúčanom
formáte.
Upravuje horizontálnu polohu obrazu.
Nastavenia PC
Horizontálny
posun
Vertikálny posun Upraví vertikálnu polohu obrazu v prípade, že je
položka „Formát obrazovky“ nastavená na možnosť
„Smart“, „Zoom“ alebo „14:9“.
Výška
Nastavuje zvislý rozmer obrazu, keď je položka „Formát
obrazovky“ nastavená na možnosť „Smart“, „Zoom“
alebo „14:9“.
Formát
Vyberie formát obrazu pri zobrazovaní vstupného
obrazovky
signálu z vášho PC.
Plný 1
Zväčšuje obraz tak, aby vyplnil zvislú
plochu displeja, pričom zachováva
pôvodný pomer strán.
Plný 2
Zväčšuje obraz tak, aby vyplnil plochu
obrazovky.
Reset
Resetuje všetky nastavenia obrazovky PC na nastavenia
z výroby.
Automatické
Automaticky nastavuje polohu zobrazenia, fázy a
nast.
rozostupu obrazu, keď televízny prijímač prijíma vstupný
signál z pripojeného PC.
z
• „Automatické nast.“ nemusí fungovať správne s
určitými vstupnými signálmi. V takýchto prípadoch
manuálne nastavte položky „Fáza“, „Rozostup bodov“
a „Horizontálny posun“.
Fáza
Nastavuje fázu ak obraz bliká.
Rozostup bodov
Horizontálny
posun
Riadenie
napájania
44 SK
Nastavuje intenzitu ak má obraz nežiaduce zvislé pásy.
Upravuje horizontálnu polohu obrazu.
Prepína televízny prijímač do pohotovostného režimu ak
do 30 s nebude prijatý signál zo vstupu PC.
Nastavenie AV
AV predvoľby
Priradí názov zariadeniu pripojenému k bočným a
zadným svorkám. Pri výbere tohto zariadenia sa názov
nakrátko zobrazí na obrazovke. Zdroj vstupného
signálu, ktorý nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu,
môžete preskočiť.
1 Stlačením F/f vyberte požadovaný zdroj vstupného
signálu a stlačte .
2 Stlačte F/f a vyberte požadovanú možnosť z
nasledujúceho zoznamu, potom stlačte .
-, CABLE, SAT, Pri priraďovaní názvu pripojenému
VCR, DVD/BD, zariadeniu používajte iba
GAME, AUDIO prednastavené názvy.
SYSTÉM, CAM,
PC
Zmeniť
Vytvorí váš vlastný názov.
Stlačte F/f a vyberte požadované
písmeno alebo číslo („_“ znamená
medzeru), potom stlačte g.
Ak zadáte nesprávny znak
Stlačte G/g a vyberte nesprávny
znak. Potom stlačte F/f a vyberte
správny znak.
2 Zopakujte postup podľa kroku 1
až kým nedokončíte celý názov.
3 Vyberte možnosť „OK“ a stlačte
.
Preskočí zdroj vstupného signálu,
ktorý nie je pripojený k žiadnemu
zariadeniu, keď stlačíte F/f na výber
zdroja vstupného signálu.
1
Preskočiť
Nastavuje prenos signálu cez konektor označený
/
/
AV2 na zadnej stene televízneho
prijímača.
RGB
Automaticky prepína medzi signálmi
zo vstupu RGB, S-Video a
Kompozitný v závislosti od vstupného
signálu.
Vstup signálu RGB.
S-Video
Kompozitný
Vstup signálu S-Video.
Vstup signálu Kompozitný video.
Auto
AV2 výstup
Nastavuje prenos signálu cez konektor označený
/
/
AV2 na zadnej stene televízneho
prijímača. Ak rekordér VCR/DVD alebo iné záznamové
zariadenie pripojíte ku konektoru
/
/
AV2,
môžete nahrávať zo zariadenia pripojeného k iným
konektorom televízneho prijímača.
TV
Auto
Vysielaný program sa vedie na výstup.
Na výstup sa privádza to, čo pozeráte
na obrazovke (okrem signálov z
konektorov HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3,
/
COMPONENT
IN a
/
PC IN).
(Pokračovanie)
45 SK
Používanie funkcií PONUKY
AV2 vstup
Reproduktor
Zapína/vypína vnútorné reproduktory televízneho
prijímača.
Reproduktor TV Reproduktory televízneho prijímača
sa zapínajú na počúvanie televízneho
zvuku cez reproduktory televízneho
prijímača.
Audio systém
Audio výstup
Premenlivý
Pevný
Nastavenie HDMI
Reproduktory TV sa vypínajú, aby
bolo možné počúvať televízny zvuk iba
cez vaše externé audiozariadenie
pripojené k výstupným zvukovým
konektorom. Ak máte pripojené
zariadenia s „Ovládanie pre HDMI“,
môžete zapnúť pripojené zariadenie
spriahnuté s televíznym prijímačom.
Toto nastavenie sa musí vykonať po
pripojení zariadenia.
Zvukový výstup z vášho audiosystému
možno ovládať diaľkovým ovládačom
televízneho prijímača.
Zvukový výstup televízneho prijímača
je pevne vybraný. Používajte ovládač
hlasitosti audioprijímača na
nastavenie hlasitosti (a iných
zvukových nastavení) cez váš
audiosystém.
z
• „Audio výstup“ nie je k dispozícii pre audiosystém pripojený k televíznemu
prijímaču pomocou konektorov HDMI.
Používa sa na nastavenie zariadenia kompatibilného s funkciou „Ovládanie
pre HDMI“ pripojeného ku konektorom HDMI. Upozorňujeme, že
nastavenie spriahnutia sa musí vykonať aj na strane pripojeného zariadenia
kompatibilného s funkciou „Ovládanie pre HDMI“.
Ovládanie pre
HDMI
Auto vypínanie
zariadení
Nastavuje, či spriahnuť zariadenie kompatibilné s
funkciou „Ovládanie pre HDMI“ a televízny prijímač.
Keď je nastavené na možnosť „Zap.“, prístupné sú
nasledujúce položky ponuky. Príkon v v pohotovostnom
režime je však vyšší ako obyčajne. Ak je pripojené
zariadenie Sony kompatibilné s funkciou „Ovládanie pre
HDMI“, toto nastavenie sa do pripojeného zariadenia
aplikuje automaticky po nastavení položky „Ovládanie
pre HDMI“ na televízore na možnosť „Zap.“.
Pri nastavení tejto položky na možnosť „Zap.“ a pri
prepnutí televízneho prijímača do pohotovostného
režimu pomocou diaľkového ovládania sa zariadenie
kompatibilné s funkciou „Ovládanie pre HDMI“ vypne.
Pri nastavení tejto položky na možnosť „Zap.“ a pri
zapnutí zariadenia kompatibilného s funkciou
„Ovládanie pre HDMI“ sa televízny prijímač
automaticky zapína a zobrazí vstup HDMI z pripojeného
zariadenia.
Ovládanie tunera Ak je táto položka nastavená na možnosť „Rozšírené“,
môžete vybrať kanál naladený pripojeným zariadením
pomocou diaľkového ovládača televízora.
Auto zapínanie
TV
46 SK
Aktual. zoznamu Vytvára a aktualizuje „Zoznam zariadení HDMI“.
zar.
Pripojiť možno až 14 zariadení kompatibilných s
funkciou „Ovládanie pre HDMI“ a k jednému
konektoru možno pripojiť až 4 zariadenia. Dbajte na
aktualizáciu „Zoznam zariadení HDMI“ pri zmene
prepojení zariadení kompatibilných s funkciou
„Ovládanie pre HDMI“ alebo ich nastavení. Voľte ich
manuálne, jeden po druhom, až kým na niekoľko sekúnd
nedosiahnete správny obraz.
Zoznam
Zobrazuje pripojené zariadenia kompatibilné s funkciou
zariadení HDMI „Ovládanie pre HDMI“.
~
• Funkciu „Ovládanie pre HDMI“ nemôžete využívať ak
sú operácie televízora prepojené s operáciami audio
systému, ktorý je kompatibilný s ovládaním pre HDMI.
Informácie o
produkte
Zobrazuje údaje o vašom televíznom prijímači.
Obnoviť všetko
Resetuje všetky nastavenia obrazovky PC na nastavenia z výroby a následne
zobrazí obrazovku „Automatický štart“.
z
• V tomto čase nesmiete vypnúť televízny prijímač (trvá to 30 s) ani stlačiť
akékoľvek tlačidlá.
• Na pôvodné hodnoty sa vrátia všetky nastavenia, vrátane zoznamu
Digitálne obľúbené, krajina, jazyk, automaticky naladené kanály, atď.
Používanie funkcií PONUKY
47 SK
Analógové nastavenie
Zobrazenie zoznamu Výberom možnosti „Vyp.“ skryjete zoznam analógových kanálov z XMB™
(panel XrossMediaBar).
progr.
Automatické ladenie Naladí všetky dostupné analógové kanály.
Táto možnosť umožňuje preladiť televízny prijímač po presťahovaní, alebo
vyhľadať nové kanály, ktoré vysielatelia začali vysielať.
Triedenie programov Zmení poradie, v akom sú analógové kanály uložené v pamäti televízneho
prijímača.
1 Stlačením F/f si vyberte kanál, ktorý chcete presunúť do novej pamäte,
a stlačte .
2 Stlačte F/f a vyberte novú pamäť pre svoj kanál, potom stlačte .
Ručné ladenie
Pred výberom možnosti „Názov“/„AFT“/„Audio filter“/„LNA“/
„Preskočiť“/„Dekóder“, stlačte PROG +/– na výber čísla programu s
kanálom. Nemôžete si vybrať číslo programu, ktoré je nastavené na možnosť
„Preskočiť“ (strana 45).
Systém/Kanál
Manuálne nastavenie programových kanálov.
Stlačením tlačidla F/f vyberte číslo programu, ktorý
chcete manuálne naladiť (pri ladení rekordéra
VCR/DVD vyberte kanál 00), potom stlačte .
2 Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť „Systém“ a
stlačte .
3 Stlačením tlačidla F/f vyberte jeden z nasledujúcich
televíznych vysielacích systémov a stlačte .
B/G: Pre západoeurópske krajiny/regióny
I: Pre Spojené kráľovstvo
D/K: Pre východoeurópske krajiny/regióny
L: Pre Francúzsko
4 Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť „Kanál“ a
stlačte .
5 Stlačte tlačidlo F/f a vyberte možnosť „S“ (pre
káblové kanály) alebo „C“ (pre terestriálne kanály),
potom stlačte g.
1
~
6
7
Názov
48 SK
• Ak je možnosť „Krajina“ nastavená na „United
Kingdom“, „S“ nie je k dispozícii (strana 6).
Nalaďte kanály podľa tohto postupu:
Ak nepoznáte číslo kanála (frekvenciu)
Stlačte F/f a vyhľadajte nasledujúci dostupný kanál.
Po nájdení kanála sa vyhľadávanie zastaví. Na
pokračovanie vyhľadávania stlačte F/f.
Ak poznáte číslo kanála (frekvenciu)
Stlačením tlačidiel s číslami zadajte číslo kanála
požadovaného vysielaného programu alebo číslo
kanála vášho rekordéra VCR/DVD.
Stlačte a preskočte na možnosť „Potvrďte“,
potom stlačte .
Zmeny boli uložené. Nastavte kanály manuálne
zopakovaním hore uvedeného postupu.
Priradí vybranému kanálu názov podľa vášho výberu,
dlhý max. 5 písmen alebo číslic. Pri výbere tohto kanála
sa jeho názov nakrátko zobrazí na obrazovke.
Pri zadávaní znakov postupujte podľa krokov od 1 po 3 v
časti „Zmeniť“ (strana 45).
AFT
Audio filter
Umožňuje jemné manuálne doladenie programu s
vybraným číslom, ak sa vám zdá, že jemnou zmenou
doladenia sa zlepší kvalita zobrazenia.
Jemné doladenie je možné v rozsahu od –15 do +15.
Výberom možnosti „Zap.“ sa jemné doladenie uskutoční
automaticky.
Zlepšuje zvuk jednotlivých kanálov v prípade skreslenia
monofonického vysielania. Niekedy môže neštandardný
vysielaný signál spôsobiť akustické skreslenie alebo
krátkodobé stlmenie signálu, prípadne striedavé tlmenie
zvuku pri sledovaní monofonických programov.
Ak zvuk nie je skreslený, odporúčame ponechať túto
možnosť v stave „Vyp.“ prednastavenom od výroby.
~
• Keď je vybraná možnosť „Nízky“ alebo „Vysoký“,
nemôžete prijímať stereofonický ani duálny zvuk.
LNA
Preskočiť
Dekóder
Zlepšuje kvalitu obrazu jednotlivých kanálov v prípade
veľmi slabého vysielaného signálu (zašumený obraz).
Ak nezistíte žiadne zlepšenie kvality obrazu aj napriek
nastaveniu na možnosť „Zap.“, nastavte túto položku na
možnosť „Vyp.“ (nastavenie z výroby).
Preskočí nepoužité kanály po stlačení tlačidla PROG +/–
na výber kanálov. (Preskočený kanál si aj napriek tomu
môžete vybrať pomocou tlačidiel s číslami.)
Zobrazuje a zaznamenáva kódovaný kanál, ak sa
používa dekodér pripojený priamo ku konektoru scart
/
AV1, alebo ku konektoru scart
/
/
AV2 cez rekordér VCR/DVD.
Potvrďte
• V závislosti od krajiny/regiónu vybraného v položke
„Krajina“ (strana 6) táto možnosť nemusí byť k
dispozícii.
Uloží vykonané zmeny do nastavení „Ručné ladenie“.
49 SK
Používanie funkcií PONUKY
~
Digitálne nastavenie
Digitálne ladenie
Automatické
ladenie
Naladí dostupné digitálne kanály.
Táto možnosť umožňuje preladiť televízny prijímač po
presťahovaní, alebo na vyhľadanie nových kanálov, ktoré
začali vysielať vysielatelia. Bližšie podrobnosti, pozri krok
6 časti „5: Postup pri prvom nastavovaní“ (strana 6).
Triedenie
programov
Odstráni nežiaduce digitálne kanály uložené v pamäti
televízneho prijímača a zmení poradie digitálnych
kanálov uložených v televíznom prijímači.
1 Stlačením F/f vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť
alebo presunúť na nové miesto.
Kanál môžete takisto vybrať stlačením číslicových
tlačidiel a zadaním 3-číslicového čísla kanálu.
2 Odstránenie alebo zmena poradia digitálnych
kanálov sa uskutočňuje nasledovne:
Odstránenie digitálneho kanálu
Stlačte . Keď sa objaví potvrdzujúca správa,
stlačte G a vyberte možnosť „Áno“, potom stlačte
.
Zmena poradia digitálnych kanálov
Stlačte g, potom stlačte F/f, vyberte novú pamäť
pre tento kanál a stlačte G.
3 Stlačte tlačidlo
RETURN.
Manuálne naladí digitálne kanály. Táto funkcia je k
dispozícii, ak je položka „Automatické ladenie“
nastavená na možnosť „Terestriálny“.
1 Stlačte tlačidlo s číslom a vyberte číslo kanálu, ktorý
chcete manuálne naladiť, potom stlačte F/f a
nalaďte kanál.
2 Keď budú nájdené dostupné kanály, stlačte F/f a
vyberte kanál, ktorý chcete uložiť do pamäte a
nakoniec stlačte .
3 Stlačte F/f a vyberte číslo programu, kam chcete
uložiť nový kanál, a nakoniec stlačte .
Zopakujte uvedený postup manuálneho naladenia
ostatných kanálov.
Keď je vybraná možnosť „Pre nepočujúcich“, môžu sa
spolu s titulkami zobrazovať aj niektoré vizuálne
pomôcky (ak televízne kanály vysielajú takéto
informácie).
Manuálne
ladenie
Nastavenie titulkov
Nastavenie audio
Nastavenie
titulkov
Jazyk titulkov
Audio typ
Jazyk zvuku
Audio opis
Miera
kombinácie*
Dynamický
rozsah
50 SK
Umožňuje vybrať jazyk pre titulky.
Prepína na vysielanie pre sluchovo postihnutých, ak je
vybratá možnosť „Pre nepočujúcich“.
Vyberá jazyk programu. Niektoré digitálne kanály môžu
vysielať viaceré jazykové verzie zvuku programu.
Poskytuje akustický popis (rozprávač) vizuálnych
informácií, ak televízne kanály vysielajú takéto
informácie.
Upravuje hlavné výstupné úrovne zvuku a Audio opis
televízneho prijímača.
Vykompenzuje rozdiely úrovne zvuku rôznych kanálov.
Upozorňujeme, že táto funkcia nemusí mať žiadny
účinok na niektoré kanály.
Optický výstup
Výber zvukového signálu posielaného na výstup z
konektora DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na
zadnej strane televízneho prijímača. Ak je pripojené
zariadenie kompatibilné s Dolby Digital, nastavte ho na
možnosť „Auto“ a ak je pripojené nekompatibilné
zariadenie, na možnosť „PCM“.
z
* Táto možnosť je k dispozícii iba ak je položka „Audio opis“ nastavená na možnosť
„Zap.“.
Zobrazenie rádia
Rodičovský zámok
PIN kód
Pri počúvaní rádiového vysielania sa na obrazovke zobrazí tapetový vzor.
Môžete si vybrať farbu pozadia obrazovky, zobrazovať náhodné farby alebo
pozerať si prezentáciu (strana 29, 34).
Na dočasné zrušenie zobrazenia pozadia na obrazovke stlačte ktorékoľvek
tlačidlo.
Nastavuje vekové obmedzenie pre programy. Každý program, ktorý
prekračuje toto vekové obmedzenie, možno sledovať iba po zadaní
správneho PIN kód.
1 PIN kód sa zadáva stláčaním tlačidiel s číslami.
Ak ste predtým nenastavili kód PIN, objaví sa obrazovka zadávania
PIN kód. Postupujte podľa dolu uvedených pokynov pre prácu s
funkciou „PIN kód“.
2 Stlačením tlačidla F/f vyberte vekové obmedzenie alebo možnosť
„Žiadny“ (pre neobmedzené sledovanie) a stlačte .
3 Stlačte tlačidlo
RETURN.
z
• Kód PIN rovný 9999 bude akceptovaný vždy.
Tech. nastavenie
Automatická
aktualizácia
Umožňuje, aby televízny prijímač detegoval a uložil
nové digitálne programy ihneď potom, ako budú k
dispozícii.
~
Aktualizácia
systému
• Aby v televíznom prijímači prebiehala aktualizácia,
treba ho z času na čas ponechať zapnutý v
pohotovostnom režime.
Umožňuje automatický príjem aktualizácií softvéru do
televízneho prijímača cez éter/kábel (po ich vydaní).
Odporúčame toto nastavenie ponechať vždy nastavené
na možnosť „Zap.“.
~
• Aby mohla prebehnúť aktualizácia softvéru, televízny
prijímač treba z času na čas nechať v pohotovostnom
režime.
(Pokračovanie)
51 SK
Používanie funkcií PONUKY
Nastavenie kódu PIN po prvý raz
1 Stláčajte tlačidlá s číslami a zadajte nový PIN kód.
2 Stlačením číslicových tlačidiel zadajte PIN kód zadaný v kroku 1.
3 Stlačte tlačidlo
RETURN.
Zmena kódu PIN
1 PIN kód sa zadáva stláčaním tlačidiel s číslami.
2 Stláčajte tlačidlá s číslami a zadajte nový PIN kód.
3 Stlačením číslicových tlačidiel zadajte PIN kód zadaný v kroku 2.
4 Stlačte tlačidlo
RETURN.
Informácie o
systéme
Zobrazí aktuálnu verziu softvéru a úroveň signálu.
~
• Ak je ukazovateľ signálu červený (žiadny signál) alebo
jantárový (slabý signál), skontrolujte pripojenie antény/
kábla.
Časové pásmo
Umožňuje manuálny výber časového pásma, kde sa
nachádzate, ak sa líši od časového pásma pre vašu
krajinu/región.
Auto. nastavenie Nastavuje, či má byť automaticky prepínaný letný a
letného času
zimný čas.
Zap.
Vyp.
Programová
príručka
(iba v prípade, že
je systém GUIDE
Plus+ dostupný)
Nastavenie CAmodulu
52 SK
Automaticky prepína letný a zimný
čas podľa kalendára.
Čas sa zobrazuje v súlade s časovým
rozdielom nastaveným v možnosti
„Časové pásmo“.
Môžete zapnúť GUIDE (Sprievodcu Sony alebo
GUIDE Plus+). Ak zmeníte Sprievodcu Sony na
program GUIDE Plus+, pozrite strana 20.
Táto funkcia sa zobrazuje za nasledujúcich podmienok:
– vo Veľkej Británii, Talianku, Francúzsku, Nemecku
alebo Španielsku.
– prijímate digitálne vysielanie.
– keď je vybratá možnosť „Terestriálny“ v kroku 7 časti
„5: Postup pri prvom nastavovaní“ (strana 6).
Umožňuje prístup k platenému televíznemu programu ak získate modul
podmieneného prístupu (CAM) a kartu na jeho pozeranie. Umiestnenie
konektora
(PCMCIA) nájdete na strana 25.
Nastavenia siete
Sieť
Nastavenia
adresy IP
DHCP (DNS
automaticky)
Automaticky získa nastavenia siete
prostredníctvom serverovej funkcie
Dynamic Host Configuration Protocol
smerovača alebo poskytovateľa
internetových služieb.
DHCP (DNS
manuálne)
Automaticky získa nastavenia siete
okrem nastavenia servera DNS. DNS
môžete nastaviť manuálne.
Manuálne
Umožňuje upraviť sieťové nastavenia
podľa prostredia siete.
Diagnostikuje, či je sieť správne pripojená.
V prípade, že ste v položke „Nastavenia adresy IP“
vybrali možnosť „Manuálne“, je potrebné nastaviť každú
položku.
Ak ste vybrali možnosť „DHCP (DNS manuálne)“,
nezabudnite zadať manuálne adresy serverov „Primárny
DNS“ a „Sekundárny DNS“.
Zobrazí MAC adresu, ktorá je pevným, globálne
jedinečným identifikátorom sieťového zariadenia.
Zobrazí zoznam pripojených serverov a umožňuje vám vybrať si server,
ktorý chcete zobraziť v ponuke Home.
Test
Adresa IP/Maska
podsiete/
Predvolená
brána/Primárny
DNS/Sekundárny
DNS
MAC Adresa
Nastavenie
zobrazenia serverov
Diagnostika servera
Funkcia Renderer
Ovládanie prístupu
Renderera
Umožňuje určiť TV prístupný ovládač. Ak je táto položka nastavená na
možnosť „Zap.“, môžete prehrávať fotografie alebo hudbu na televízor za
použitia daného ovládača.
Nastavenie
Renderera
Automatické
povolenie
prístupu
Umožňuje vám povoliť prístup k TV automaticky, keď sa
sieťové zariadenie prvýkrát pokúša o prístup k
televízoru.
Názov
Renderera
Umožňuje vám nastaviť názov televízora, ktorý sa má
zobrazovať na ovládači.
53 SK
Používanie funkcií PONUKY
Diagnostikuje, či sa TV prijímač dokáže pripojiť ku každému serveru
domácej siete.
Umožňuje na televízore prehrávať fotografie alebo hudbu z iných ovládacích
zariadení v sieti, ako napríklad z digitálneho fotoaparátu alebo mobilného
telefónu.
Ďalšie informácie
Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu)
Pre zákazníkov:
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu
televízora vykonali predajcovia Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho
nainštalovať sami.
Pre predajcov a dodávateľov Sony:
Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť
bezpečnosti.
TV môžete nainštalovať pomocou montážnej konzoly na stenu SU-WL500 (predáva sa
samostatne).
• Postupujte podľa Návodu dodaného s montážnou konzolou na stenu, aby ste správne
vykonali inštaláciu.
• Postupujte podľa časti „Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača“
(strana 9).
• Postupujte podľa časti „Tabuľka inštalačných rozmerov TV“ (strana 55).
• Postupujte podľa „Schéma/tabuľka umiestnenia skrutiek a háčikov“ (strana 55).
~
• Počas pripevňovania montážneho háčika umiestnite TV na stolový stojan.
Skrutka
(+PSW6 × 16)
Štvorcový
otvor
Montážny háčik
Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Najmä je potrebné určiť, či je stena
dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť TV. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte
predajcom alebo licencovaným dodávateľom Sony a počas inštalácie venujte náležitú pozornosť
bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nevhodným
narábaním alebo nesprávnou inštaláciou.
54 SK
Tabuľka inštalačných rozmerov TV
Stredový bod obrazovky
Jednotka: mm
Rozmery displeja
Názov modelu
Stredový
rozmer
obrazovky
Dĺžka pre každý montážny uhol
Uhol (0°)
Uhol (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-52W47xx/KDL-52W4500
1 262
829
39
487
179
413
786
522
KDL-46W47xx/KDL-46W4500
1 120
742
84
487
175
380
704
521
KDL-40W47xx/KDL-40W4500
986
646
122
474
170
348
614
507
Čísla v predchádzajúcej tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť.
UPOZORNENIE
Stena, na ktorú sa TV nainštaluje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV.
Informácie o hmotnosti nájdete v časti „Technické parametre“ (strana 56).
Schéma/tabuľka umiestnenia skrutiek a háčikov
Názov modelu
Umiestnenie skrutiek
d, g
Umiestnenie háčikov
b
Ďalšie informácie
KDL-52W47xx/KDL-46W47xx/KDL-40W47xx/
KDL-52W4500/KDL-46W4500/KDL-40W4500
* Poloha háčikov „a, c“ sa nemôže použiť pri modeloch v horeuvedenej tabuľke.
Umiestnenie skrutiek
Umiestnenie háčikov
a*
b
c*
55 SK
Technické parametre
Názov modelu
KDL-52W47xx/
KDL-52W4500
KDL-46W47xx/
KDL-46W4500
KDL-40W47xx/
KDL-40W4500
Systém
Systém panelu
Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi)
Systém televízneho vysielania
Analógový: V závislosti od vybranej krajiny: B/G/H, D/K, L, I
Digitálny: DVB-T/DVB-C
Farebný/Videosystém
Analógový: PAL, SECAM NTSC 3.58/4.43 (iba Video In)
Digitálny: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Kanálový rozsah
Analógový: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitálny: VHF/UHF
Zvukový výstup
10 W + 10 W
Vstupné/výstupné konektory
75 Ohmov, externý konektor pre VHF/UHF
Anténa
/
21-kontaktový konektor Scart (norma CENELEC) vrátane vstupu audio/video, vstupu
RGB a výstupu TV audio/video.
AV1
/
/
AV2
(SMARTLINK)
21-kontaktový konektor Scart (norma CENELEC) vrátane vstupu audio/video, vstupu
RGB, vstupu S-Video, voliteľného výstupu audio/video a rozhrania SMARTLINK.
AV3
Vstup video (kolíkový fonokonektor)
AV3
Vstup Audio (kolíkové konektory)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (digitálny optický konektor)/zvukový výstup
(phono konektor)
COMPONENT IN
Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Všš, 75 Ohmov, 0,3 V záporná synchronizácia
PB/CB: 0,7 Všš, 75 Ohmov
PR/CR: 0,7 Všš, 75 Ohmov
HDMI IN 1, 2, 3
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvojkanálové lineárne PCM
32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov
Vstup PC (pozri strana 57)
Analógové audio (kolíkový minikonektor): 500 mVrms (iba HDMI IN 2)
PC IN
Vstup PC (Dsub 15-kolíkový)
G: 0,7 Všš, 75 Ohmov, bez synchronizácie so zelenou
B: 0,7 Všš, 75 Ohmov, bez synchronizácie so zelenou
R: 0,7 Všš, 75 Ohmov, bez synchronizácie so zelenou
HD: 1-5 Všš
VD: 1-5 Všš
Vstup PC audio (kolíkový minikonektor)
i
Kolíkový konektor slúchadiel
Zásuvka CAM (modul podmieneného prístupu)
Port USB
DIGITAL MEDIA PORT
DMPORT
10BASE-T/100BASE-TX konektor (V závislosti od prevádzkového prostredia siete sa
môže rýchlosť pripojenia meniť. 10BASE-T/100BASE-TX rýchlosť a kvalita
komunikácie, nie je pre tento TV prijímač zaručená.)
LAN
Napájanie a iné
Požiadavky na napájanie
220–240 V str., 50 Hz
Rozmery obrazovky (merané
diagonálne)
52 palcov
Rozlíšenie displeja
1 920 bodov (vodorovne) × 1 080 riadkov (zvisle)
Príkon
v režime
„Doma“/
„Štandardný“
257 W
256 W
205 W
v režime
„Obchod“/
„Živý“
293 W
282 W
234 W
Príkon v pohotovostnom režime*
56 SK
46 palcov
40 palcov
0,2 W alebo menej (20 W ak je položka Rýchle spustenie nastavená na „Zap.“)
Názov modelu
Rozmery
(približne)
(š × v × h)
Hmotnosť
(približne)
KDL-52W47xx/
KDL-52W4500
KDL-46W47xx/
KDL-46W4500
KDL-40W47xx/
KDL-40W4500
vrátane stojanu
126,2 × 87,1 × 34,7 cm
112,0 × 78,2 × 30,7 cm
98,6 × 68,4 × 27,9 cm
bez stojanu
126,2 × 82,9 × 11,9 cm
112,0 × 74,2 × 11,5 cm
98,6 × 64,6 × 11,0 cm
vrátane stojanu
39,5 kg
31,0 kg
23,0 kg
bez stojanu
33,0 kg
26,5 kg
19,5 kg
Dodávané príslušenstvo
Pozri časť „Pred použitím“ na strane 4.
Doplnkové príslušenstvo
Pozri časť „Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu)“ na strane 54.
* Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne, keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné
procesy.
Vstup PC Referenčný diagram vstupných signálov
PC
Rozlíšenie
Signály
VGA
Vodorovne
(pixlov)
×
Zvisle
(riadkov)
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
Štandardný
640
×
480
31,5
60
VGA
640
×
480
37,5
75
VESA
720
×
400
31,5
70
VGA-T
SVGA
800
×
600
37,9
60
Smernice VESA
800
×
600
46,9
75
VESA
XGA
1024
×
768
48,4
60
Smernice VESA
1024
×
768
56,5
70
VESA
1024
×
768
60,0
75
VESA
1280
×
768
47,4
60
VESA
1280
×
768
47,8
60
VESA
1280
×
768
60,3
75
WXGA
SXGA
1360
×
768
47,7
60
VESA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
Referenčný diagram vstupného signálu PC pre HDMI IN 1, 2, 3
Rozlíšenie
Signály
Vodorovne
(pixlov)
×
Zvisle
(riadkov)
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
Štandardný
VGA
640
×
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
×
600
37,9
60
Smernice VESA
XGA
1024
×
768
48,4
60
Smernice VESA
WXGA
1280
×
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
×
768
47,8
60
VESA
SXGA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
57 SK
Ďalšie informácie
• Vstup PC tohto televízneho prijímača nepodporuje synchronizáciu so zelenou ani synchronizáciu s
kompozitným.
• Vstup PC tohto televízneho prijímača nepodporuje prekladané signály.
• Vstup PC tohto televízneho prijímača podporuje signály uvedené hore v tabuľke s frekvenciou
vertikálneho rozkladu 60 Hz.
Odstraňovanie problémov
Skontrolujte, či kontrolka 1 (pohotovostný režim) bliká červeno.
Ak bliká
Bola aktivovaná funkcia autodiagnostiky.
1 Zrátajte koľkokrát blikne kontrolka 1 (pohotovostný režim) medzi dvoma
dvojsekundovými prestávkami.
Kontrolka napríklad blikne dva razy, potom nasleduje prestávka, nasledovaná ďalšími
troma bliknutiami atď.
2 Vypnite televízny prijímač stlačením 1 na jeho hornom okraji, odpojte napájací kábel a
oznámte predajcovi alebo servisnému stredisku spoločnosti Sony, ako bliká kontrolka
(počet bliknutí).
Ak nebliká
1 Skontrolujte body uvedené dolu v tabuľke.
2 Ak problém stále pretrváva, odovzdajte svoj televízny prijímač do servisu.
Stav
Vysvetlenie/riešenie
Obraz
Žiadny obraz (obrazovka je • Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
tmavá) a žiadny zvuk
• Pripojte televízny prijímač k sieti a stlačte 1 na hornom okraji
televízneho prijímača.
• Ak sa kontrolka 1 (pohotovostný režim) rozsvieti červene, stlačte
"/1.
Žiadny obraz a žiadna
• Stlačením
/ zobrazte zoznam pripojených prístrojov a
informácia ponuky z
vyberte si požadovaný vstup.
prístroja, pripojeného ku
• Skontrolujte prepojenie medzi prídavným prístrojom a televíznym
konektoru scart
prijímačom.
Zdvojený obraz alebo
• Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
duchovia (iba v analógovom • Skontrolujte umiestnenie a nasmerovanie antény.
režime)
Na obrazovke je iba
• Skontrolujte, či anténa nie je poškodená alebo zohnutá.
sneženie a šum (iba v
• Skontrolujte, či anténa nie je na konci svojej životnosti (tri až päť
analógovom režime)
rokov pri bežnej prevádzke, jeden až dva roky na morskom
pobreží).
Zašumený obraz alebo zvuk • Upravte funkciu „AFT“ (automatické doladenie) tak, aby bol
pri sledovaní televízneho
prijímaný obraz lepší (strana 49).
kanála (iba v analógovom
režime)
Na obrazovke sa objavujú • Obraz na displeji je zložený z pixlov. Drobné čierne a/alebo jasné
tmavé a/alebo jasné body
body (pixle) na obrazovke nie sú príznakom chybnej funkcie.
Programy bez farby
• Vyberte možnosť „Reset“ (strana 39).
Bez farby alebo
nepravidelná farba pri
sledovaní signálu z
konektorov
/
COMPONENT IN
58 SK
• Skontrolujte pripojenie konektorov
/
COMPONENT IN a
skontrolujte, či všetky konektory pevne priliehajú do svojich
príslušných konektorov.
Stav
Vysvetlenie/riešenie
Obraz na obrazovka zamŕza • Skontrolujte úroveň signálu (strana 52). Ak je ukazovateľ signálu
alebo obsahuje bloky
červený (žiadny signál) alebo jantárový (slabý signál), skontrolujte
pripojenie antény/kábla.
• Vyberte pripojené zariadenie USB. Môže byť poškodené alebo ho
televízor nemusí podporovať.
Aktualizované informácie o kompatibilných zariadeniach USB
nájdete na nasledujúcej internetovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Zvuk
• Stlačte 2 +/– alebo % (stlmiť).
• Skontrolujte, či je položka „Reproduktor“ nastavená na možnosť
„Reproduktor TV“ (strana 46).
• Pri použití vstupu HDMI so Super Audio CD alebo DVD-Audio,
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nemusí posielať zvukové
signály na výstup.
Medzi výstupnou úrovňou • Upravte nastavenie „Kompenzácia hlasitosti“ v ponuke „Zvuk“
hlasitosti vstupu DIGITAL (strana 40).
MEDIA PORT a televízora
alebo vstupu iného
zariadenia je veľký rozdiel
Žiadny zvuk, avšak dobrý
obraz
Výsledky diagnostiky pripojenia
„Pripojenie úspešné.“ sa
Skontrolujte pripojenie
nezobrazí
• Použite priamo zapojený kábel LAN.
• Skontrolujte, či je kábel pevne pripojený.
• Skontrolujte prepojenie medzi televíznym prijímačom a
širokopásmovým smerovačom.
Skontrolujte nastavenia
• Zmeňte adresu IP DNS servera (pozri časť „Kontrola sieťového
pripojenia“ na strane 36), pričom sa držte nasledujúcich
informácií.
– Obráťte sa na vášho poskytovateľa internetových služieb.
– Ak nepoznáte adresu DNS vášho poskytovateľa internetových
služieb, zadajte adresu IP smerovača.
Domáca sieť
• Po zmene nastavení servera vypnite a zapnite televízor tlačidlom 1
na televízore.
• Vykonajte „Diagnostika servera“ (strana 37).
Ak používate počítač ako server
Zmeny na serveri sa
neprejavujú alebo
zobrazený obsah
nezodpovedá obsahu na
serveri
• Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Nevypínajte počítač počas
prístupu k nemu.
• Ak je na serveri nainštalovaný bezpečnostný softvér, nezabudnite
povoliť pripojenie externých zariadení. Podrobnosti nájdete v
príručke dodanej s vaším bezpečnostným softvérom.
• Záťaž kladená na počítač môže byť príliš vysoká, alebo sa môže stať
serverová aplikácia nestabilnou. Skúste nasledovné:
– Ukončite serverovú aplikáciu a znovu ju spustite.
– Reštartujte počítač.
– Znížte počet aplikácií bežiacich na počítači.
– Znížte množstvo obsahu.
• Niekedy sa zmeny neprejavia v zobrazení na televízore aj napriek
skutočnosti, že bol na server pridaný alebo z neho odstránený
obsah. V takom prípade prejdite o úroveň vyššie a pokúste sa
znovu otvoriť priečinok či server.
(Pokračovanie)
59 SK
Ďalšie informácie
Server nemožno nájsť,
nemožno získať zoznam a
prehrávanie zlyhalo
Stav
Fotografie alebo hudobné
súbory sa neobjavili alebo
sa nezobrazujú ikony
Vysvetlenie/riešenie
Predbežná kontrola
• Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje funkciu DLNA.
• Nezaručuje sa fungovanie všetkých serverov. Operácie sa tiež líšia
v závislosti od funkcií servera a daného obsahu.
• Zapnite pripojené zariadenie.
Skontrolujte pripojenie
• Skontrolujte, či nebol kábel siete LAN a/alebo prívodný kábel k
serveru odpojený.
Skontrolujte nastavenia
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie zaregistrované v ponuke
„Nastavenie zobrazenia serverov“ (strana 37).
• Skontrolujte, či je server správne nakonfigurovaný.
• Skontrolujte, či je vybrané zariadenie pripojené k sieti a je k nemu
umožnený prístup.
• Ak je položka „Nastavenia adresy IP“ v ponuke „Sieť“ pod
ponukou „Nastavenia siete“ nastavená na možnosť „DHCP (DNS
automaticky)“ alebo „DHCP (DNS manuálne)“, môže sa stať, že v
prípade neprítomnosti DHCP servera bude rozpoznanie
zariadenia chvíľu trvať. Vykonajte „Diagnostika servera“
(strana 37).
Televízor nemožno na
Skontrolujte pripojenie
zariadení kompatibilnom s • Skontrolujte, či nebol kábel siete LAN a/alebo prívodný kábel k
rendererom (ovládači) nájsť serveru odpojený.
Skontrolujte nastavenia
• Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Funkcia Renderer“
(strana 53).
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie zaregistrované v ponuke
„Ovládanie prístupu Renderera“ (strana 53).
Kanály
Nedá sa vybrať požadovaný • Prepnite sa medzi digitálnym a analógovým režimom a vyberte
kanál
požadovaný digitálny/analógový kanál.
Niektoré kanály sú prázdne • Kódovaný/predplatený kanál. Predplaťte si platené televízne
vysielania.
• Kanál sa používa iba pre údaje (žiadny obraz ani zvuk).
• So žiadosťou o údaje o vysielaní sa obráťte na vysielateľa.
Digitálne kanály sa
• Obráťte sa na miestneho špecialistu a zistite si, či sa vo vašej
nezobrazujú
blízkosti dá prijímať digitálne vysielanie.
• Obstarajte si anténu s väčším ziskom.
Všeobecné
Skreslený obraz a/alebo
zvuk
• Televízny prijímač sa nesmie nachádzať v blízkosti zdrojov
elektrického rušenia, ako sú automobily, motocykle, sušiče vlasov
alebo optické prístroje.
• Pri inštalovaní prídavných prístrojov nechávajte určité miesto
televíznym prijímačom a prídavným prístrojom.
• Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
• Anténny kábel alebo kábel káblového rozvodu neukladajte do
blízkosti iných prepojovacích káblov.
Televízny prijímač sa
• Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Časovač vypnutia“ alebo
automaticky vypína
potvrďte nastavenie položky „Trvanie“ v ponuke „Nast. časovača
(televízny prijímač
zapnutia“ (strana 43).
prechádza do
• Ak v režime televízneho prijímača nebude prijímaný žiadny signál
pohotovostného režimu)
a ak sa neuskutoční žiadna operácia v priebehu 10 minút, televízny
prijímač sa automaticky prepína do pohotovostného režimu.
Televízny prijímač sa
• Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Časovač zapnutia“
automaticky zapína
(strana 43).
Niektoré zdroje vstupného • Vyberte možnosť „AV predvoľby“ a zrušte možnosť „Preskočiť“
signálu sa nedajú vybrať
zdroj vstupného signálu (strana 45).
Diaľkový ovládač nefunguje • Vymeňte batérie.
60 SK
Stav
Vysvetlenie/riešenie
Kanál sa nedá pridať do
• Do zoznamu Obľúbené si možno uložiť až 999 kanálov.
zoznamu Obľúbené
V systéme GUIDE Plus+ sú • Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
prázdne TV zoznamy
• Vaše zapojenie a nastavenie je v poriadku, ale systém GUIDE
Plus+ nebol pripojený počas dostatočne dlhej doby, aby prijal
údaje o televíznom programe. Ponechajte televízor v režime
„POHOTOVOSŤ“ cez noc (24 hodín) alebo použite „Manual
Data Download“ (strana 22).
• Bývate v krajine/oblasti, kde ešte nie je systém GUIDE Plus+
dostupný. Skontrolujte zoznam krajín a zistite, či sa nachádzate v
oblasti, ktorá je podporovaná.
(http://www.europe.guideplus.com/)
Zariadenie HDMI sa
• Skontrolujte, či vaše zariadenie je zariadenie kompatibilné s
nezobrazuje v zozname
funkciou „Ovládanie pre HDMI“.
„Zoznam zariadení HDMI“
Nenaladia sa všetky kanály • Prečítajte si informácie o poskytovaní káblovej služby na webovej
stránke podpory.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Položku „Ovládanie pre
• Ak je k televíznemu prijímaču pripojené akékoľvek zvukové
HDMI“ nemožno nastaviť
zariadenie kompatibilné s funkciou „Ovládanie pre HDMI“, v
na možnosť „Vyp.“
tejto ponuke nemožno vybrať možnosť „Vyp.“. Ak chcete zmeniť
zvukový výstup na reproduktory televízneho prijímača, vyberte v
ponuke „Reproduktor“ možnosť „Reproduktor TV“ (strana 46).
Ďalšie informácie
61 SK
Bevezetés
Védjegyekkel kapcsolatos információk
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta.
Kérjük, mielőtt üzembe helyezi a készüléket, olvassa el
figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg, mert a
későbbiekben is szüksége lehet rá.
s A
a DVB Project bejegyzett védjegye.
s A DLNA és a DLNA CERTIFIED a Digital Living
Network Alliance védjegye és/vagy szolgáltatási védjegye.
s A GUIDE Plus+ (1) a Gemstar-TV Guide International,
Inc, illetve leányvállalatainak bejegyzett védjegye vagy
védjegye, (2) a Gemstar-TV Guide International, Inc,
illetve leányvállalatainak engedélyével készült, valamint
(3) számos olyan nemzetközi szabadalom és szabadalmi
bejelentés hatálya alá esik, amely a Gemstar-TV Guide
International, Inc, illetve leányvállalatainak tulajdonát
képezi, vagy azok engedélyéhez kötött.
s A GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC.,
ILLETVE LEÁNYVÁLLALATAI SEMMILYEN
MÓDON NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A GUIDE
PLUS+ RENDSZER ÁLTAL KÖZÖLT
MŰSORBEOSZTÁS ADATAINAK
PONTOSSÁGÁÉRT. A GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC., ILLETVE
LEÁNYVÁLLALATAI SEMMILYEN ESETBEN
NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN
MÉRTÉKŰ NYERESÉGVESZTESÉGÉRT,
ÜZLETVESZTÉSÉRT, ILLETVE BÁRMELY
INFORMÁCIÓ, BERENDEZÉS VAGY
SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁVAL VAGY
HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÖZVETETT,
KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES
KÁROKÉRT, AMELYEK KAPCSOLATBA
HOZHATÓK A GUIDE PLUS+ RENDSZERREL.
s Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A Dolby és a
dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
s A HDMI név, a HDMI-logo és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye és
bejegyzett védjegye.
s A „BRAVIA” és a
szimbólum a Sony
Corporation cég védjegye.
s Az „XMB” és a „xross media bar” a Sony Corporation és
a Sony Computer Entertainment Inc. védjegye.
s A modellnévben szereplő „xx” a színváltozatra vonatkozó
számjegyeknek felel meg.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és
az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Megjegyzés a digitális tv-funkcióhoz
s Minden digitális tv-adással (
) kapcsolatos funkció,
csak azokban az országokban és régiókban működik, ahol
DVB-T (MPEG2 és MPEG4 AVC) digitális jeleket
továbbítanak földi műsorszórással, illetve ahol
hozzáféréssel rendelkezik egy kompatibilis DVB-C
(MPEG2 és MPEG4 AVC) kábeltelevíziós
szolgáltatáshoz. Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy
sugároznak-e DVB-T jeleket a lakóhelyén, vagy kérdezze
meg kábeltelevízió-szolgáltatóját, hogy az általa
szolgáltatott DVB-C jellel tudja-e használni a készülékét.
s A kábeltelevízió-szolgáltató esetleg külön díjat számolhat
fel a szolgáltatásért, és Önnek esetleg bele kell egyeznie a
szerződési feltételekbe.
s Annak ellenére, hogy a tv-készülék megfelel a DVB-T és
DVB-C előírásoknak, a kompatibilitást nem garantáljuk a
jövőbeli DVB-T digitális földi adásokkal.
s Néhány digitális tv-funkció esetleg nem érhető el bizonyos
országban/körzetben és a DVB-C rendszer nem mindegyik
kábeltelevízió-szolgáltató esetén működik megfelelően.
s A DVB-C funkciókra vonatkozó további információkért,
kérjük keresse fel ezt a kábeltelevízióval kapcsolatos
támogatási honlapot:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
2 HU
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezési útmutató
4
Biztonsági előírások......................................................................................................................... 9
Óvintézkedések .............................................................................................................................. 11
A távvezérlő és a TV kezelőszervei/kijelzői ................................................................................. 12
Tv-nézés
Tv-nézés .......................................................................................................................................... 15
A GUIDE Plus+™ rendszer és a digitális elektronikus műsorújság (EPG)
használata
....................................................................................................................... 18
A Digitális kedvencek lista használata
.............................................................................. 22
Külső készülékek használata
Csatlakoztatási rajz........................................................................................................................ 23
Csatlakoztatott eszközök műsorának megtekintése ................................................................. 26
Képek/zene lejátszása USB-eszközről ........................................................................................ 27
A BRAVIA Sync használata HDMI-vezérlésre .............................................................................. 30
Hálózati szolgáltatások használata
A TV csatlakoztatása a hálózatra ................................................................................................. 32
Kép- és zenefájlok lejátszása a hálózaton keresztül.................................................................. 32
A hálózati kapcsolat ellenőrzése .................................................................................................. 34
Kiszolgáló megjelenítés beállítása. .............................................................................................. 35
A MENÜ funkciók használata
Navigálás a TV főmenüjében (XMB™) .......................................................................................... 36
Beállítások....................................................................................................................................... 37
További információk
A kiegészítők felszerelése (fali konzol) ........................................................................................ 51
Műszaki adatok .............................................................................................................................. 53
Hibaelhárítás ................................................................................................................................... 55
: csak digitális csatornák esetén
Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen kézikönyv „Biztonsági előírások” című
szakaszát. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.
3 HU
HU
Üzembe helyezési útmutató
Használatba vétel előtt
Ellenőrizze a tartozékok meglétét
Hálózati kábel (C típus) (1)
~
1: Az állvány felerősítésse
(KDL-46W47xx/
KDL-40W47xx/
KDL-46W4500/
KDL-40W4500 készülék
esetén)
• Ezt a hálózati kábelt használja, ha a készüléket
nem az Egyesült Királyságban üzemelteti.
1 Nyissa fel a kartondobozt, és vegye ki
Hálózati kábel (BF típus) (1)
2 Helyezze a tv-készüléket az állványra.
az állványt és a csavarokat.
Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne
sérüljenek meg.
(csak KDL-52W47xx/KDL-46W47xx/
KDL-40W47xx)
~
• Ezt a hálózati kábelt használja, ha a készüléket
az Egyesült Királyságban üzemelteti.
RM-ED011 távvezérlő (1)
AA méretű elemek (R6-os típus) (2)
Állvány (1) és a hozzá tartozó csavarok (4)
(csak KDL-46W47xx/KDL-40W47xx/
KDL-46W4500/KDL-40W4500)
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
3 A nyilakkal
jelölt csavarfuratokat
használva a mellékelt csavarokkal
rögzítse a TV-t az állványhoz.
A felnyitáshoz nyomja meg és emelje meg a
fedelet.
~
• Győződjön meg arról, hogy a mellékelt
elemeket megfelelő polaritással helyezi be a
távvezérlőbe.
• Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő
típusú elemeket.
• Gondoskodjon a kimerült elemek
környezetbarát elhelyezéséről. Bizonyos
régiókban törvény szabályozza az elemek
hulladékként történő elhelyezését. Lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne
lépjen rá, és ne öntsön rá semmilyen
folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe,
ne tegye ki közvetlen napfény hatásának, és ne
tárolja nyirkos helyiségben.
4 HU
~
• Ha elektromos csavarhúzót használ, a
meghúzási nyomatékot állítsa kb. 1,5 N·m-re
{15 kgf·cm}.
3: A tv-készülék
felborulásának
megakadályozása
Üzembe helyezési útmutató
2: Antenna/Set Top Box/
felvevő (például DVDfelvevő) csatlakoztatása
Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő)
csatlakoztatása SCART-kábellel
AV
2
( SMARTLINK )
SCART-kábel
Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő)
Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő)
csatlakoztatása HDMI-kábellel
1 Csavarozzon be egy facsavart (4 mm
átmérőjű, nem tartozék) a tv-állványba.
2 Csavarozzon be egy csavart (M6 × 12,
nem tartozék) a tv-készülék
csavarfuratába.
3 Kösse össze a facsavart és a csavart egy
erős huzallal.
4: A kábelek kötegelése
2
3
4
1
Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő)
~
• A hálózati kábelt ne kötegelje a többi kábellel
együtt.
5 HU
4 A F/f gombokkal válassza ki azt az
5: A kezdeti beállítás
végrehajtása
országot, ahol tv-készülékét használja,
majd nyomja meg a
gombot.
Ország
2
Országkiválasztás.
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
1
France
Italia
Ha az ország, amelyben használja a tvkészüléket, nem jelenik meg a listában,
akkor válassza a „-” lehetőséget.
5 A F/f gombokkal válassza ki a hely
típusát, ahol használni szeretné tvkészülékét, majd nyomja meg a
gombot.
~
• Ha a készüléket lakásban használja, az
„Otthoni” választásával az ehhez tartozó
legjobb beállítások állítódnak be.
3-11
Hely
Helykiválasztás.
Otthoni
Áruház
1 Csatlakoztassa tv-készülékét a hálózati
aljzathoz (220-240 V, 50 Hz-es
váltóáram).
2 A tv-készüléken nyomja meg a 1
gombot.
6 Válassza az „lgen” lehetőséget, és
nyomja meg a
gombot.
Automatikus hangolás
A tv-készülék első bekapcsolásakor a
nyelv (language) menü jelenik meg a
képernyőn.
3 A F/f/G/g gombokkal válassza ki a
Elindítja az automatikus hangolás szolgáltatást?
Igen
Nem
nyelvet, majd nyomja meg a
gombot.
7 A F/f gombbal válassza a „Földi
Language
English
Česky
Nederlands
Magyar
Français
Русский
Italiano
ББлгарски
Deutsch
Suomi
Dansk
Türkçe
Svenska
Español
Norsk
Català
Slovenčina
Português
Română
Polski
6 HU
sugárzású” vagy „Kábel” lehetőséget,
majd nyomja meg a gombot.
Ha a „Kábel” opciót választotta, a
keresés típusának kiválasztására
szolgáló képernyő jelenik meg. Lásd
„A tv-készülék hangolása kábeltv
esetén” (7. oldal).
Ha egy üzenet jelenik meg, mely kéri az
antennacsatlakozás ellenőrzését
A készülék nem talált digitális vagy
analóg csatornákat. Ellenőrizzen
minden antenna-/kábelcsatlakozást, és
nyomja meg a gombot az
automatikus hangolás ismételt
elindításához.
8 Amikor a „Programrendezés” menü
megjelenik a képernyőn, kövesse a
„Programrendezés” lépéseit
(45. oldal).
Ha nem szeretné megváltoztatni az
analóg csatornák tárolási sorrendjét,
nyomja meg a
RETURN gombot,
és folytassa a 9-es lépéssel.
9
Gyorsindítás
Engedél yezi a Gyorsindítást?
A TV gyorsabban kapcsol be, de a készenléti fogyasztás nő.
Igen
Nem
A részleteket lásd a 39. oldalon.
10
HDMI-vezérlés
Engedél yezi a kompatibilis
HDMI-eszközök vezérlés ét?
Az "Igen" kiválasztásával a készenléti
ener giafogyasztás növekedni fog.
Igen
Nem
11 Nyomja meg a
gombot.
A tv-készülék behangolta az összes
rendelkezésre álló csatornát.
~
• Ha egyetlen digitálisan sugárzott csatorna sem
hangolható be, vagy ha a 4-es lépésben olyan
országot választott ki, amelyben nem fogható
digitális sugárzás, akkor a 8-as lépés
végrehajtása után be kell állítania az időt.
A tv-készülék hangolása kábeltv
esetén
1 Nyomja meg a gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki a
„Gyorskeresés” vagy „Teljes keresés”
funkciót, majd nyomja meg a
gombot.
„Gyorskeresés”: a csatornák
hangolása a kábeltelevíziós adásban
található információ alapján történik.
A „Frekvencia”, „Hálózati azonosító”
és „Jelsebesség” ajánlott beállítása
„Automatikus”.
Ez az opció akkor ajánlott a gyors
hangoláshoz, ha azt a kábeltelevíziós
szolgáltató támogatja.
Ha a „Gyorskeresés” nem végzi el a
hangolást, kérjük, használja az alábbi
„Teljes keresés” módszert.
„Teljes keresés”: az összes elérhető
csatorna hangolása és tárolása
megtörténik. Ez a művelet eltarthat
egy ideig.
Ez az opció akkor ajánlott, ha a
kábeltelevíziós szolgáltató nem
támogatja a „Gyorskeresés”-t.
A támogatott kábeltelevíziós
szolgáltatókra vonatkozó további
információkért keresse fel támogatási
weboldalunkat:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
3 A f gomb megnyomásával jelölje ki a
A részleteket lásd a 30. oldalon.
Ezután a lépés után a GUIDE Plus+
beállító menü csak akkor jelenik meg,
ha a GUIDE Plus+ menü használható.
„Start” lehetőséget, majd nyomja meg
a gombot.
A tv-készülék megkezdi a csatornák
keresését. Ne nyomjon meg semmilyen
gombot a tv-készüléken vagy a
távvezérlőn.
(Folytatódik)
7 HU
Üzembe helyezési útmutató
A tv-készülék ekkor keresni kezdi az
összes rendelkezésre álló digitális
csatornát, utána pedig az összes
rendelkezésre álló analóg csatornát. Ez
igénybe vehet némi időt, ezért a
folyamat alatt ne nyomjon meg
semmilyen gombot a tv-készüléken
vagy a távvezérlőn.
~
• Egyes kábeltelevíziós szolgáltatók nem
támogatják a „Gyorskeresés” funkciót. Ha a
„Gyorskeresés” nem talál csatornát, végezze
el a „Teljes keresés”-t.
A GUIDE Plus+ rendszer beállítása
(csak ha a GUIDE Plus+ rendszer
használható)*
A TV irányba állítása
A tv-készüléket a következő ábra szerinti
mértékben lehet elforgatni.
A készülék irányának beállítása
jobbra és balra (elforgatás)
Felülnézet
20°
20°
* A funkció beállíthatóságának feltételei:
– Egyesült Királyság, Olaszország,
Németország vagy Spanyolország.
– vehetők a digitális adások.
– ha a „Földi sugárzású” lehetőséget
választotta az „5: A kezdeti beállítás
végrehajtása” eljárás 7. lépésében.
1 A F/f/G/g/+ gombokkal írja be az Ön
20°
20°
A készülék eleje
~
• A szög beállításakor a TV elcsúszásának vagy
eldőlésének megakadályozása érdekében
egyik kezével tartsa meg a tv-állványt.
lakóhelyének irányítószámát.
~
• Ha az irányítószám hét számjegynél
rövidebb, akkor balról írja be.
2 Jelölje ki a GUIDE Plus+ nyelvét.
Ez a lépés kihagyható, ha a következő
nyelvek valamelyikét választotta az „5:
A kezdeti beállítás végrehajtása”
eljárás 3. lépésében:
„English”, „Deutsch”, „Español”,
„Italiano”, „Français” vagy
„Nederlands”.
3 GUIDE Plus+ adatletöltés.
Az első letöltés igénybe vehet némi
időt, ezért a folyamat alatt ne nyomjon
meg semmilyen gombot a tvkészüléken vagy a távvezérlőn. Az első
TV-adatlista letöltése után minden
további letöltés automatikusan
történik.
8 HU
Az asztali állvány
leválasztása a tvkészülékről
~
• Távolítsa el a TV-n nyíllal
jelölt
csavarokat.
• Csak az alábbi esetekben távolítsa el az asztali
tartót.
– Ha a tv-készüléket falra szereli.
– Amikor a tv-készüléket a vásárláskor a
dobozba helyezi (csak KDL-46W47xx/
KDL-40W47xx/KDL-46W4500/
KDL-40W4500 esetén).
Biztonsági
előírások
Üzembe helyezés, beállítás
Szellőzés
s Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve ne
tegyen semmit a készülékbe.
s Az alábbi ábrán látható mértékű helyet hagyjon a készülék
körül.
s Határozottan javasolt Sony fali konzol használata, a
megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.
Falra szerelve
30 cm
Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a
tv-készüléket az alábbi utasításoknak megfelelően helyezze
üzembe és használja.
10 cm
Üzembe helyezés
s A tv-készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat
közelébe helyezze.
s Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
s A készülék falra szerelését szakemberrel végeztesse!
s Biztonsági okokból, határozottan javasolt az eredeti Sony
tartozékok használata, közöttük a következők:
– SU-WL500 fali konzol
s A tartókat a fali konzolhoz mellékelt csavarokkal rögzítse
a TV-készülékre! A mellékelt csavarok csavarok hossza a
tartó illesztési felületétől mérve 8 - 12 mm.
A csavarok átmérője és hossza a fali konzol típusától
függően változik. A mellékelttől eltérő csavarok
használata esetén a TV-készülék belül megsérülhet, a
készülék leeshet a konzolról stb.
10 cm
10 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
Állványon történő használat esetén
30 cm
10 cm
6 cm
10 cm
8mm – 12mm
Csavar (a fali konzolhoz
mellékelve)
Tartó
A tartó felszerelése a TVkészülék hátuljára
Szállítás
s A készülék szállítása előtt
szüntesse meg a készülék összes
csatlakozását.
s A készülék szállításához legalább
két ember szükséges.
s A készülék megemelése illetve
mozgatása esetén, a jobboldali
ábrán látható módon fogja azt. Ne
gyakoroljon nyomást az LCDképernyőre és a képernyőt
körülvevő keretre.
s Amikor felemeli vagy mozgatja a
tv-készüléket, biztonságosan
fogja meg az alsó részen.
s Amikor szállítja a készüléket, ne Ügyeljen arra, hogy
tegye ki ütődésnek vagy erős
a panel alját fogja,
rázkódásnak.
ne az elülső részt.
s Ha a készüléket szervizbe szállítja
vagy költözködik, mindig
csomagolja vissza az eredeti
dobozába.
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
s A megfelelő szellőzés biztosítása, és por vagy
szennyeződés felhalmozódásának megelőzése érdekében:
– Ne üzemeltesse a készüléket a hátára vagy az oldalára
fordítva.
– Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon, ágyra vagy
takaróra helyezve, illetve szekrényben.
– Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló
textíliával, illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.
– Ne üzemeltesse a készüléket az alábbi módokon:
A légáramlás
gátolt.
Fal
A légáramlás
gátolt.
Fal
(Folytatódik)
9 HU
Hálózati csatlakozóvezeték
Ha a készüléket nem használja
A tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében
a hálózati csatlakozóvezetéket az alábbi utasításoknak
megfelelően használja:
s Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk, hogy
áramtalanítsa teljesen a készüléket, ha hosszabb ideig nem
használja azt.
s A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll,
amíg a hálózati aljzathoz csatlakozik. A készülék
áramtalanításához, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket
a hálózati aljzatból.
s Elképzelhető, hogy némely tv-készülék bizonyos
funkcióinak helyes működéséhez szükséges, hogy a
készüléket készenléti üzemmódban hagyja.
–
–
–
–
–
–
–
Csak a Sony által szállított hálózati csatlakozóvezetéket
használjon, ne használja más szállítókét.
Ütközésig tolja csatlakozódugasz a hálózati aljzatba.
A tv-készüléket csak 220–240 V-os váltóáramú hálózatról
üzemeltesse.
Egyéb vezetékek csatlakoztatása előtt, a biztonsága
érdekében, mindig húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket. Ügyeljen rá, hogy lábai ne akadjanak
a vezetékekbe.
Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati
aljzatból, mielőtt a készüléken munkát végez vagy
mozgatja azt.
A hálózati csatlakozóvezetéket tartsa távol mindenféle
hőforrástól.
Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg alaposan a
csatlakozódugaszt. Ha a dugasz beszennyeződik, az
magába szívhatja a nedvességet, ami a szigetelési
tulajdonságok romlásához vezethet, és ez tüzet okozhat.
Megjegyzések
s A mellékelt hálózati csatlakozóvezetéket ne használja más
készülékhez.
s A vezetéket nem szabad túlzott mértékben megszorítani,
meghajlítani vagy megcsavarni. A belső érpár
csupaszolódhat vagy elszakadhat.
s A hálózati csatlakozóvezetéket nem szabad átalakítani.
s Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati
csatlakozóvezetékre.
s Kihúzásnál soha ne magát a vezetéket húzza, hanem a
csatlakozódugaszt.
s Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztasson túl sok készüléket
ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.
s Soha ne használjon szakszerűtlenül felszerelt hálózati
aljzatot.
Tilos a készülék használata!
Ne helyezze üzembe, és ne használja a tv-készüléket az
alábbiakban felsorolt helyeken, környezetekben vagy
alkalmakkor. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat,
tüzet, áramütést, anyagi kárt vagy sérülést okozhat.
Elhelyezés:
Kültéren (közvetlen napsugárzásnak kitett helyen),
tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, járműben,
egészségügyi intézményekben, instabil helyen, víz közelében,
esőben, nedves vagy füstös környezetben tilos.
Környezet:
Forró, párás vagy túlzottan poros környezetben; ahol rovarok
juthatnak a belsejébe, ahol rázkódásnak van kitéve, gyúlékony
anyagok (pl. gyertya stb.) közelében tilos.
Ne tegye ki a tv-készüléket csepegő vagy fröccsenő víz
hatásának, és ne helyezzen vízzel telt tárgyakat (pl. vázát) a tvkészülékre.
Alkalom:
Ne használja nedves kézzel, eltávolított készülékházzal; ne
használja olyan kiegészítő berendezésekkel, amelyet a gyártó
nem javasolt. Villámlással kísért vihar esetén húzza ki a
készüléket a hálózati aljzatból, és távolítsa el az
antennavezetéket is.
Letört darabok:
s Ne dobjon semmit a tv-készüléknek. Az ütéstől a képernyő
üvege betörhet, és komoly sérüléseket okozhat.
s Ha a készülék felülete megreped, ne érintse meg addig,
amíg meg nem szüntette a hálózati vezeték csatlakozását.
Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.
10 HU
A gyermekekre vonatkozóan
s Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a készülékre.
s A kisméretű tartozékokat tartsa gyermekek elől elzárva,
nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
Ha a következő problémák merülnek
fel...
Kapcsolja ki a tv-készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, amikor a következő problémák
valamelyikét tapasztalja.
Lépjen kapcsolatba egy Sony márkaszervizzel, és vizsgáltassa
meg a készüléket szakemberrel.
Amikor:
–
–
–
–
A hálózati csatlakozóvezeték megsérült.
A csatlakozódugasz nem illeszkedik tökéletesen a hálózati
aljzatba.
A tv-készülék megsérült, mert elejtették, megütötték vagy
valamit nekidobtak.
Valamilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a készülék
valamely nyílásába.
Óvintézkedések
Tv-nézés
s A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze, mert a
túl gyenge fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú ideig
történő használat megerőlteti szemeit.
s Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt,
mert károsodhat a hallása.
LCD-képernyő
s Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagypontosságú
technológiával gyártják, és a képpontok legalább 99,99%a működőképes, fekete vagy világos (piros, kék, zöld)
pontok jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az LCDképernyő szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás
működést.
s Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne
helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. A
megjelenítés egyenetlenné válhat, és az LCD-képernyő
megsérülhet.
s Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép
elmosódottá válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem
hibajelenség. A jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet
emelkedik.
s Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn,
szellemkép jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
s A készülék üzemeltetése közben a képernyő és a
készülékház felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
s Az LCD-képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt
tartalmaz. A tv-készülékben használt egyes fénycsövek
higanyt tartalmaznak. Kövesse a helyi előírásokat és
szabályozásokat hulladékként történő elhelyezéskor.
A készülék képernyőjének és házának
kezelése és tisztítása
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóvezetékét az aljzatból.
Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását
elkerülendő tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
s A képernyő és a készülékház portalanításához használjon
puha tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni,
nedvesítse meg a tisztítókendőt enyhe mosószeres oldattal.
s Soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos vagy savas
tisztítószert, súrolóport, illetve oldószert, például alkoholt,
benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek az anyagok
károsíthatják a képernyő és a készülékház felületét.
s A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében javasoljuk a
szellőzőnyílás rendszeres porszívózását.
s A készülék dőlésszögének beállításakor lassan mozgassa a
készüléket, így elkerülheti, hogy az elmozduljon vagy
lecsússzon az állványról.
A tv-készülék elhelyezése hulladékként
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Az elemek hulladékként
történő elhelyezése
(használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez
mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként. A
feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetében,
amelyek biztonsági, teljesítményi vagy adatintegritási okokból
állandó összeköttetést igényelnek egy beépített elemmel, az
ilyen elem cseréjét csak szakember végezheti. Annak
biztosítása érdekében, hogy ez elemet megfelelően kezeljék, a
terméket élettartamának végén az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Minden más
elem esetében, kérjük, tekintse meg az azt tárgyaló részt,
hogyan kell ez elemet biztonságos módon eltávolítani a
termékből. Az elemet a hulladék elemek ártalmatlanítására
kijelölt megfelelő gyűjtőhelyen adja le. A termék vagy az elem
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Külső készülékek
Tartsa távol a tv-készüléktől a külön megvásárolható
készülékeket vagy bármely eszközt, amely elektromágneses
sugárzást bocsát ki. Ellenkező esetben torzult kép vagy zaj
jelentkezhet.
11 HU
A távvezérlő és a TV kezelőszervei/kijelzői
Gomb
Leírás
1
1 "/1 (TV
készenlét)
Be- és kikapcsolja a tv-készüléket
készenléti üzemmódból.
2
2
Nyomja meg a feliratok megjelenítéséhez
az aktuális műsorban, ha a tv-csatorna
sugároz ilyen információt (csak digitális
módban) (47. oldal).
3
4
(Feliratok)
3 AUDIO
Analóg módban: nyomja meg a kettős
hang üzemmód módosításához (38. oldal).
Digitális módban: nyomja meg az audio
nyelv kiválasztásához (47. oldal).
4
Tv-üzemmódban: kiválasztja a tvaljzatokhoz csatlakoztatott készülék
bemeneti műsorforrását (26. oldal).
Teletext üzemmódban (16. oldal): tartja a
pillanatnyilag nézett oldalt.
5
6
7
/
(Bemenetválasztás/teletext
megállítás)
8
9
5 F/f/G/g/
A menüben a F/f/G/g gombokkal lehet
mozogni. A kiválasztott menüpontot a
gombbal lehet kijelölni/nyugtázni.
6 OPTIONS
Különböző tv-nézési lehetőséget
választhat, illetve a jelforrásoknak és
képernyő-formátumnak megfelelően
módosíthatja/adhatja meg a beállításokat.
7 HOME
Megjeleníti a TV főmenüjét.
8 Színes
gombok
Ha a színes gombok használhatók, akkor
a képernyőn megjelenik azok használati
útmutatója. A kijelölt művelet
elvégzéséhez kövesse a használati
útmutató előírásait.
9 Számgombok
Tv-üzemmódban: csatornák kiválasztása.
10 és annál nagyobb csatornaszám esetén
gyorsan egymás után adja meg a második
és harmadik számjegyet.
Teletext üzemmódban: Nyomja meg az
oldalszám beírásához.
0
0
12 HU
(Kedvencek) Megnyomásával a Digitális kedvencek
csatornák Ön által összeállított listája
jelenik meg (22. oldal).
ws
wa
Gomb
Leírás
qa PROG +/–/
/
Tv-üzemmódban: kiválasztja a következő
(+) vagy az előző (–) csatornát.
Teletext üzemmódban (16. oldal):
kiválasztja a következő ( ) vagy az előző
( ) oldalt.
qs
Visszatérés az előzőleg (öt másodpercnél
tovább) nézett csatornára.
w;
ql
qk
(Előző
csatorna)
qd % (A hang
elnémítása)
qj
Megnyomásával a hang kikapcsolódik.
Ismét megnyomva a hang
visszakapcsolódik.
~
qh
• Ezt a gombot nyomja meg, ha a
készenléti állapotból hang nélkül
szeretné bekapcsolni a készüléket.
qf 2 +/–
(Hangerő)
A hangerő beállítása.
qg / (Teletext)
A teletextet jeleníti meg (16. oldal).
qh
Visszalép bármilyen megjelenített menü
előző képernyőjére.
qj
qg
qf
qa
qd
qs
/RETURN
/GUIDE
(EPG)
A digitális elektronikus műsorújságot
(EPG) (18., 21. oldal) jeleníti meg.
qk ANALOG
Az utoljára nézett analóg csatornát
kapcsolja be.
ql DIGITAL
Az utoljára nézett digitális csatornát
kapcsolja be.
w; BRAVIA Sync
Működtetni lehet a tv-készülékhez
csatlakoztatott készülékeket (30. oldal).
wa
/ /(Infó/
szöveg
felfedés)
Digitális módban: megjeleníti a
pillanatnyilag nézett program adatait.
Analóg módban: a / gomb minden
megnyomására a képernyőn lévő
információ a következők szerint változik:
Információk megjelenítése, mint például
az aktuális csatornaszám és
képernyőformátum t Az idő
megjelenítése t Az információ rejtett.
Teletext üzemmódban (16. oldal): feltárja
a rejtett információkat (például rejtvény
megfejtése).
ws
(Képernyőformátum)
Megnyomásával a képernyő formátumát
lehet módosítani (16. oldal).
z
• Az 5-ös számgombon, a PROG+, az AUDIO és a
gombokon
tapintható pontok vannak. Használja ezeket a pontokat
tájékozódási pontként a tv-készülék vezérlésekor.
(Folytatódik)
13 HU
12
3
4
5
HOME
6
Jelzőfény
0
Leírás
(HOME)
1
HOME
2
/
(Bemenetválasztás/OK)
3 2 +/–/
7 8 9
/
4 PROG +/–/
/
5 1 (Bekapcsolás)
Megjeleníti a TV főmenüjét.
Tv-üzemmódban: kiválasztja a tv-aljzatokhoz csatlakoztatott
készülék bemeneti műsorforrását (26. oldal).
Tv-menüben: kiválasztja a menüt vagy a menüpontot, és megerősíti
a beállítást.
Tv-üzemmódban: növeli (+) vagy csökkenti (–) a hangerőt.
Tv-menüben: mozgás a menüpontok között jobbra ( ) vagy balra ( ).
Tv-üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy az előző (–) csatornát.
Tv-menüben: mozgás a menüpontok között felfele ( ) vagy lefele
( ).
Be- vagy kikapcsolja a tv-készüléket.
~
6 Fényérzékelő
7
(Kép kikapcsolás/
Időzítő jelző)
8 Távvezérlő érzékelője
9 1 (Készenlét jelző)
0 " (Bekapcsolásjelző)
• A tv-készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a dugaszt a hálózati
aljzatból.
Ne tegyen semmit az érzékelő fölé, mert az befolyásolhatja a
működését.
Zölden világít, amikor a kép ki van kapcsolva (39. oldal).
Narancsszínnel világít, ha emlékeztető (19., 21. oldal) vagy időzítés
(41. oldal) van beállítva.
Fogadja a távvezérlőről érkező infravörös jeleket.
Ne tegyen semmit az érzékelő fölé, mert az befolyásolhatja a működését.
Pirosan világít, amikor a tv-készülék készenléti üzemmódban van.
Zölden világít, amikor a tv-készülék be van kapcsolva.
Az éppen nézett műsor SmartLink használatával végzett
felvételekor pirosan világít.
~
• Győződjön meg arról, hogy teljesen kikapcsolta a tv-készüléket, mielőtt leválasztaná a hálózati
kábelt. Ha a hálózati vezetéket aközben választja le, míg a tv-készülék be van kapcsolva, ez azt
eredményezheti, hogy a jelző tovább világít, illetve a készülék meghibásodását idézheti elő.
• Ne tegyen semmit a jelzők fölé, mert az befolyásolhatja a működésüket.
14 HU
Tv-nézés
1 A tv-készüléket a készüléken található
Tv-nézés
1 gombbal lehet bekapcsolni.
1
2 A DIGITAL gombbal digitális
üzemmódra, az ANALOG gombbal
pedig analóg üzemmódra lehet váltani.
A rendelkezésre álló csatornák száma
az üzemmódtól függően változik.
3 A számgombokkal vagy a PROG +/–
gombokkal válasszon ki egy tvcsatornát.
2
10 vagy nagyobb csatornaszámok
esetén a második és harmadik
számjegyet két másodpercen belül kell
megadni a számgombok segítségével.
Egy digitális csatornának a műsorújság
segítségével történő kiválasztására
vonatkozóan lásd 18. vagy 21. oldalt.
2
Digitális üzemmódban
Egy információs sáv jelenik meg rövid
időre. A sávon a következő
szimbólumok jelenhetnek meg.
3
3
*: Az interaktív szolgáltatás (MHEG
Digital Text) használható
*: Az interaktív szolgáltatás (MHEG
Digital Text) pillanatnyilag nem
használható
: Rádiószolgáltatás
: Kódolt/előfizetéses szolgáltatás
: Több szinkronnyelv áll rendelkezésre
: Feliratozás vehető igénybe
: Feliratozás vehető igénybe
halláskárosultak számára
: Az aktuális műsor nézői számára
javasolt alsó korhatár (4-18 évesig)
: Gyermekzár
* Csak az Egyesült Királyságban.
(Folytatódik)
15 HU
Tv-nézés
Amikor a tv-készülék készenléti
üzemmódban van (a készülék
előlapján lévő 1 (készenléti) jelző
pirosan világít), a készülék
bekapcsolásához nyomja meg a
távvezérlőn a "/1 gombot.
További műveletek
Ehhez
Tegye ezt
A tv-készülék
bekapcsolása hang
nélkül készenléti
üzemmódból
Nyomja meg a %
gombot. A hangerő
beállításához használja a
2 +/– gombot.
A hangerő
szabályozása
Használja a
2 + (erősítés) /
– (halkítás) gombot.
A képernyőformátum manuális
módosítása
A
gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a kívánt képernyőformátumot.
Smart*
A hagyományos, 4:3
arányú adást széles
képernyőn jeleníti
meg. A 4:3 arányú
képet megnyújtja a
készülék, hogy
kitöltse a képernyőt.
A digitális teletext használata
(csak az Egyesült Királyságban)
Több szolgáltató kínálja a digitális teletextszolgáltatást. A digitális teletext az analóg
teletexttel ellentétben grafikus tartalmat is
szolgáltat.
Jelöljön ki egy digitális teletextet közvetítő
csatornát és nyomja meg a / gombot.
Ha egy műsorszolgáltató dedikált digitális
teletextet kínál, akor ezt a csatornát
válassza.
A digitális teletextben a képernyőn
megjelenő utasítások szerint lehet
mozogni.
A digitális teletextből a
RETURN
megnyomásával lehet kilépni.
A navigálás a F/f/G/g gombokkal
lehetséges.
Az egyes tételek kijelöléséhez nyomja meg
a gombot és a számgombokat.
A színes gombokkal egyes oldalakat
gyorsan el lehet érni.
4:3
A Teletext eléréséhez
Nyomja meg a / gombot. A / gomb
minden megnyomására a képernyő
tartalma ciklikusan ismétlődik a
következőknek megfelelően:
Teletext t Teletext a tv-képre vetítve
(vegyes üzemmód) t nincs Teletext
(kilépés a Teletext szolgáltatásból).
Egy oldal kiválasztásához nyomja meg a
számgombokat vagy a / gombot.
Egy oldal tartásához nyomja meg a
/
gombot.
A rejtett információk megjelenítéséhez
nyomja meg a / gombot.
14:9*
z
• Ha négy színes négyzet jelenik meg a Teletext
oldal alján, akkor rendelkezésre áll a
Gyorsteletext funkció. A Gyorsteletext
lehetővé teszi az oldalak gyors és egyszerű
hozzáférését. Nyomja meg a megfelelő színű
gombot az oldal eléréséhez.
16 HU
A hagyományos, 4:3
arányú adást (például
hagyományos tv-adás
esetén) megfelelő
képaránnyal jeleníti
meg.
Wide
A széles képernyős
(16:9 arányú) adást
megfelelő
képarányokkal
jeleníti meg.
Zoom*
A szélesvásznú, mozi
képarányú (letterbox
formátumú) adásokat
megfelelő
képaránnyal jeleníti
meg.
A 14:9 arányú adást
megfelelő
arányokkal jeleníti
meg. Ennek
eredményeként
fekete sávok
jelennek meg a
képernyőn.
* Lehetséges, hogy a a képernyő levágja a kép
tetejének és aljának egy részét.
~
• Lehetséges, hogy Smart üzemmódban a kép
felső és alsó részén egyes karakterek és/vagy
betűk nem láthatók. Ilyen esetben a
„Képernyőbeállítás” (42. oldal) menüben
válassza a „Függőleges méret” menüpontot, és
a függőleges méret megváltoztatásával tegye
láthatóvá a szükséges részeket.
z
• Ha az „Auto formátum” beállítása „Be”,
akkor a tv-készülék önműködően kiválasztja
az adásnak legjobban megfelelő üzemmódot
(42. oldal).
• A „Smart”, „14:9” vagy „Zoom” választása
esetén be lehet állítani a képhelyzetet. A F/f
gomb használatával mozgathatja fel vagy le
(például feliratok elolvasásához) a képet.
Tv-nézés
Az Opciók menü használata
Nyomja meg az OPTIONS gombot tvműsor nézése közben a következő opciók
megjelenítéséhez.
Opció
Leírás
Kép üzemmód
Lásd a 37. oldalon.
Hang üzemmód
Lásd a 38. oldalon.
Térhang
Lásd a 38. oldalon.
Hangszóró
Lásd a 44. oldalon.
Motionflow
Lásd a 39. oldalon.
Feliratok beállítása
(csak digitális
üzemmódban)
Lásd a 47. oldalon.
Elalvás időzítő
Lásd a 41. oldalon.
Takarékos
üzemmód
Lásd a 39. oldalon.
Rendszerinformáció Lásd a 49. oldalon.
(csak digitális
üzemmódban)
17 HU
A GUIDE Plus+™ rendszer* és a digitális elektronikus
**
műsorújság (EPG) használata
* A funkció beállíthatóságának feltételei:
– Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország, Németország vagy Spanyolország.
– vehetők a digitális adások.
– ha a „Földi sugárzású” lehetőséget választotta az „5: A kezdeti beállítás végrehajtása” eljárás 7.
lépésében.
** Lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos országokban/régiókban nem áll rendelkezésre.
A GUIDE Plus+ összes szolgáltatása csak abban az esetben érhető el, ha a készülék digitális
kapcsolaton keresztül hozzáfér a GUIDE Plus+ adatszolgáltatáshoz. Tájékozódjon a
GUIDE Plus+ weboldalán, hogy az Ön országában a digitális televízióadásokhoz van-e
Guide Plus+ adatsugárzás.
~
• Amennyiben a GUIDE Plus+ szolgáltatást használja, javasoljuk, hogy a televíziókészüléket
kikapcsolás helyett helyezze készenléti állapotba a távirányító segítségével. Így a
csatornainformációk folyamatosan aktualizálódnak.
A GUIDE Plus+ használata
A GUIDE Plus+ rendszer a nézni kívánt műsor megtalálását segíti. A funkcióval
programtípusok és kulcsszó szerint lehet keresni a műsorokat. A GUIDE Plus+ legfeljebb
nyolc napra előre közli a tv-programozási információkat. A szolgáltatás használatához el
kell végezni a Kezdeti beállítás-t (lásd 6. oldal).
GUIDE Plus+ rendszerösszetevők
GUIDE Plus+ logó
Sky
Videóablak
Márkapartner logója
Remind
29-May 07:15
Go to Ad
Top
Arthur : Animation following the adventures of a young aardvark and his friends.
Buster discovers the joy of growing your own vegetables.
BBC2 8:00-8:30
Grid
Search
Thu, 29 7:00
Breakfast
Tájékoztató
panelek
My TV
7:30
Schedule
8:00
Set-up
Műveleti
sor
Információdoboz
Menüsor
8:30
Breakfast
In the Night Garden
Cbeebies Springwatch Arthur
GMTV Today
Freshly Squeezed
Everybody loves Ray... Just Shoot Me
The Adve... Rupert B... Roary th... Make Wa... Fifi and t... Tomas ...
Spendaholics
Greek
Emmerd... The Montel Williams Show
Sally Jessy Raphael
A csatorna
logója és a
műsor címe
Anything Goes
z
• Az alábbi ábra az országtól/régiótól függően változik.
• A tájékoztató paneleket nem a Sony szolgáltatja, ezek a márkapartnerek hirdetései.
• A műveleti sor funkciója a kurzor helyétől és a beállításokon belüli helytől függ.
1 Nyomja meg a GUIDE gombot.
2 Hajtsa végre a kívánt műveletet a következő táblázatban található vagy a képernyőn
megjelenő utasításoknak megfelelően.
18 HU
Ehhez
Tegye ezt
A műsor megtekintése
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a programot, majd nyomja
meg a gombot.
~
A műsorújság kikapcsolása
A
Műsor önműködő megjelenítése a
műsor kezdetekor
– Reminder
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a nézni kívánt jövőbeli
műsort, majd nyomja meg a zöld gombot.
GUIDE gomb megnyomásával lépjen ki a műsorújságból.
~
• Az emlékeztető törléséhez nyomja meg a piros gombot,
amikor a „Reminder” ki van jelölve, vagy használja a menüsor
„Schedule” funkcióját.
• Ha a tv-készüléket készenléti állapotban hagyja, az a műsor
kezdetekor önműködően bekapcsol.
Menüsor
A F ismételt megnyomásával lépjen a menüsorba.
A G/g gombokkal válassza ki a panelt. („Grid”, „Search”, „My
TV”, „Schedule” és „Set-up”)
Meg lehet tekinteni egy műsort, vagy emlékeztetőt lehet
beállítani a „Grid” panelen.
Műsor keresése
– Search
A megnézni kívánt műsor keresését vagy az emlékeztető
beállítását gyorsan és egyszerűen, kategória (például sport)
vagy alkategória (például labdarúgás) szerint lehet végezni.
1 A menüsorban álljon a „Search” menüpontra, majd nyomja
meg egyszer a f gombot.
2 A F/f/G/g gombokkal válassza ki a kategóriát vagy
alkategóriát, majd nyomja meg a gombot.
Keresés saját kulcsszó alapján
– My Choice
A standard kategóriákon és alkategóriákon kívül saját kereső
kulcsszavakat is be lehet állítani.
1 Álljon az „My Choice” menüpontra a menüsor „Search”
területén.
2 Nyomja meg a sárga gombot, a kulcsszó beírására szolgáló
virtuális billentyűzet jelenik meg.
3 A virtuális billentyűzeten írja be a kulcsszót.
4 Nyomja meg a zöld gombot.
5 Az Ön keresőszava a „My Choice” ablakban jelenik meg.
6 Jelölje ki a kívánt keresőszót, majd a gombbal indítsa a
keresőszó szerinti keresést.
(Folytatódik)
19 HU
Tv-nézés
• Az információ-doboz a műsorra vonatkozó információk
jelennek meg.
• Az / gomb megnyomásával részletesebb információkat
lehet megjeleníteni.
• A listákban a PROG +/– gombokkal lehet fel/le lapozni.
A BRAVIA sync m/M gombokkal a következő napra vagy
az előző napra lehet ugrani.
Ehhez
Tegye ezt
Profil beállítása és a
beállításoknak megfelelő tanácsok
vétele
– My TV
Az „My TV” panelen személyes profilt lehet beállítani.
A személyes profilt csatornánként, kategóriánként és/vagy
kulcsszavanként lehet létrehozni.
Az „My TV” területen tanácsok jelennek meg a kívánt műsorok
gyors és egyszerű megkereséséhez vagy az emlékeztető
beállításához.
A profil beállítása:
1 A menüsorban álljon az „My TV” menüpontra és nyomja
meg a zöld gombot.
2 A F/f gombokkal jelölje ki a csatornát, kategóriát vagy
kulcsszót.
3 A csatornát, kategóriát vagy kulcsszót a sárga gombbal
lehet a profilhoz adni.
4 A F/f/G/g gombokkal jelölje ki a csatornát, kategóriát
vagy kulcsszót, majd nyomja meg a gombot.
5 A további tételek hozzáadásához ismételje meg a 2 - 4.
lépést.
6 Az megnyomásával érvényesítse a profilt.
z
• A törlést vagy a szerkesztést a piros és zöld gombbal lehet
végezni.
Emlékeztető törlése és
szerkesztése
– Schedule
1
2
A menüsorban lépjen az „Schedule” menüpontra.
A F/f gombbal válassza a piros és zöld gombbal való
törlést vagy szerkesztést.
z
• Ha nincs beállított emlékeztető, a „No programmes” üzenet
jelenik meg. A g gombbal álljon a „Frequency” (például.
hetente) vagy „Timing” (például. emlékeztető: 10 perccel
előtte) menüpontra, a beállításokat a színes gombokkal lehet
megváltoztatni.
A GUIDE Plus+ rendszer
személyre szabása
– Set-up
20 HU
1
2
A menüsorban lépjen a „Set-up” menüpontra.
A F/f gombokkal álljon a beállítani kívánt tételre.
„Personal Preferences”: Be lehet állítani a képernyőmenük
nyelvét, az emlékeztető időzítését és az éjszakai letöltést.
„Start Installation Sequence”: Összeomlás esetén ezzel a
funkcióval egyszerűen újraindítható a rendszer. A funkció
minden TV-lista adatait törli.
„Manual Data Download”: A TV-listák azonnali frissítése. Ha a
készüléket több napig kikapcsolva hagyja, a listák automatikus
frissítése nem történik meg. Ebben az esetben a frissítést ezzel a
funkcióval kell elvégezni.
„GUIDE Plus+ System Information” menü: A GUIDE Plus+
rendszerinformációinak megjelenítése. Itt több olyan érték
található, ami hibaelhárítás során hasznos.
A digitális elektronikus műsorújság (EPG)
Minden kategória
Pén 16 Már 11:35
Ma
11: 30
001 BBC ONE
Homes Under the Hammer
002 BBC TWO
Ready Steady Cook
003
ITV1
004 Channel 4
12: 00
Dancing On Ice Exclusive
House
Crime Hour: Midsomer Murders
007 BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
010 SKY THREE
ER
Past
Law and Order: Special Victims U...
Afterlife
CSI: Crime Scene Inv...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
PartyPoker.com Worl...
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
30 percnyi műsor
2 Hajtsa végre a kívánt műveletet a
következő táblázatban található vagy a
képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Trans World Sport
Kategória
Tv-nézés
Következő
Homes Under th...
Vodafone TBA: L...
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
Előző
The Jeremy Kyle...
1 Digitális módban nyomja meg a
GUIDE gombot.
13: 00
Cracker
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
006 ITV2
009 ITV3
Neighbours
Extraordinary People: Britains Iden...
005 Five
008 BBC FOUR
12: 30
használata**
** Lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos országokban/régiókban nem áll rendelkezésre.
A GUIDE (Sony Guide vagy GUIDE Plus+) bekapcsolásáról további információ: 49. oldal.
Ehhez
Tegye ezt
Egy program megtekintése
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a programot, majd nyomja
meg a gombot.
A műsorújság kikapcsolása
Nyomja meg a
A programinformációk rendezése
kategóriák szerint
– Kategórialista
1
2
Nyomja meg a kék gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a műsort, majd nyomja meg a
gombot.
Műsor önműködő megjelenítése a
műsor kezdetekor
– Emlékeztető
1
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt
jövőbeli műsort, majd nyomja meg a / gombot.
A F/f gombokkal válassza ki az „Emlékeztető”
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
A c szimbólum jelenik meg az adott műsor’
információinál. A tv-készülék előlapján lévő
jelző
narancssárgán világít.
2
GUIDE gombot.
~
• Ha a tv-készüléket készenléti állapotban hagyja, az a műsor
kezdetekor önműködően bekapcsol.
Emlékeztető törlése
– Időzítő törlése
1
2
3
4
5
Nyomja meg a / gombot.
A F/f gombokkal válassza ki az „Időzítő lista” lehetőséget,
majd nyomja meg a gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a törölni kívánt
programozást, majd nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki az „Időzítő törlése”
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
A törlés végrehajtásának megerősítését kérő képernyő
jelenik meg.
A G/g gombokkal válassza az „Igen” opciót, majd a
gomb megnyomásával erősítse meg.
21 HU
A Digitális kedvencek lista használata
*
1 Digitális módban nyomja meg a
gombot.
2 Hajtsa végre a kívánt műveletet a
következő táblázatban található vagy a
képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Digitális kedvencek lista
* Lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos országokban/régiókban nem áll rendelkezésre.
Ehhez
Tegye ezt
Kedvencek lista létrehozása első
alkalommal
1
2
3
Egy csatorna nézése
1
2
Nyomja meg az gombot az „Igen” kiválasztásához.
Nyomja meg a sárga gombot a Kedvencek lista
kiválasztásához.
Nyomja meg a F/f gombot a hozzáadni kívánt csatorna
kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot. A
jelenik meg a Kedvencek listában eltárolt csatornák
mellett.
A kedvencek listákon való navigáláshoz nyomja meg a
sárga gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a csatornát, majd nyomja meg
a gombot.
A Kedvencek lista kikapcsolása
Nyomja meg a
Csatornák hozzáadása és
eltávolítása a pillanatnyilag
szerkesztett Kedvencek listából
1
2
3
Az összes csatorna eltávolítása az
aktuális Kedvencek listáról
1
2
3
4
22 HU
RETURN gombot.
Nyomja meg a kék gombot.
Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt lista
kiválasztásához.
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a felvenni vagy
eltávolítani kívánt csatornát, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a kék gombot.
Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt
kedvencek lista kiválasztásához.
Nyomja meg a kék gombot.
A G/g gombokkal válassza az „Igen” opciót, majd a
gomb megnyomásával erősítse meg.
Külső készülékek használata
Csatlakoztatási rajz
Külön megvásárolható készülékek széles körét csatlakoztathatja a tv-készülékhez. A
csatlakozókábelek nem tartozékok.
1
AV
2
3
COMPONENT IN
4
DMPORT
5
6
PC IN
IN
( SMARTLINK )
Külső készülékek használata
1
DC 5V
0.7A MAX
2
7
8
9
0
qa
IN3
1
2
qs
qd
qf
(Folytatódik)
23 HU
Csatlakozó
1
Bemenet jele a
képernyőn
Leírás
AV1
AV1
Dekódoló csatlakoztatása esetén a TV hangolóegysége a
dekódolóra továbbítja a kódolt jelet, és a TV a dekódolt
jelet kapja vissza.
2
/
/
AV2
(SMARTLINK)
AV2
A SmartLink közvetlen összeköttetés a tv-készülék és a
videomagnó, DVD-felvevő között.
3
/
COMPONENT IN
Component
A komponens bemenetek csak a következő videojelek
fogadására alkalmasak: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i és 1080p.
/
4 DMPORT
DMPORT
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) adapter
segítségével le lehet játszani a tv-készülékhez
csatlakoztatott (külön megvásárolható kábel szükséges)
hordozható lejátszó képét és hangját.
A csatlakoztatott DIGITAL MEDIA PORT adaptertől
függően a csatlakoztatott készüléket a TV használatával
a következőképpen lehet működtetni;
– A TV távvezérlőjével: N/x/X/m/M/F/f/G/g/ /
RETURN.
– A beállítások menüjében található funkciók
használata: Nyomja meg az OPTIONS gombot, és
válassza a „Vezérlőpult” vagy a „Készülékvezérlés
(Menü)” lehetőséget.
~
• A TV bekapcsolt állapotában ne csatlakoztassa és ne
húzza ki a DIGITAL MEDIA PORT adaptert.
• A csatlakoztatott készülék nem töltődik, ha a TV ki van
kapcsolva, vagy készenléti állapotban van.
5 HDMI IN 1 vagy 2
qs HDMI 3
HDMI 1 vagy A csatlakoztatott készülék digitális video- és audiojeleit
HDMI 2
fogadja.
Ezen felül, ha a csatlakoztatott készülék HDMIHDMI 3
kompatibilis, akkor a TV kommunikálhat a készülékkel.
A kommunikáció beállítására vonatkozóan lásd a
44. oldalt.
Ha a készülék rendelkezik DVI kimenettel,
csatlakoztassa azt a HDMI IN aljzathoz egy (külön
megvásárolható) DVI-HDMI adapter segítségével, és
csatlakoztassa a készülék audiokimenetét a HDMI IN
audiobemeneti aljzathoz.
~
• A HDMI-bemenetek csak a következő videojelek
fogadására alkalmasak: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p és 1080/24p. A PC videobemeneteket lásd
a 54. oldalon.
• Ügyeljen arra, hogy csak jóváhagyott, HDMI-logóval
ellátott csatlakozóvezetéket használjon. Eredeti Sony
HDMI-vezetéket használata javasolt használjon (nagy
sebességű típus).
• HDMI-vezérléssel kompatibilis hangrendszer
csatlakoztatása esetén a rendszert a DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) csatlakozóra is
csatlakoztatni kell.
6
24 HU
LAN
A DLNA-kompatibilis eszközökön tárolt tartalmat
hálózaton keresztül is élvezni lehet (32. oldal).
Csatlakozó
7
/
PC IN
Bemenet jele a
képernyőn
Leírás
PC
Javasoljuk ferritgyűrűs PC-kábel használatát, mint
amilyen a „D-sub 15 csatlakozó” (cikkszám
1-793-504-11, a Sony szakszervizekben beszerezhető)
vagy azzal egyenértékű kábel.
8
L-
Csatlakoztassa az
audiokimeneti aljzatokat, hogy a
tv-készülékből érkező hangot hifi audioeszközön tudja
hallgatni.
-R
9
Használjon optikai audiokábelt.
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
0
~
• Előfizetői kártya nem minden országban érhető el.
Kérjük, érdeklődjön egy hivatalos kereskedőnél.
qa
USB
qd
/LAV3
A Sony digitális fényképezőgépen vagy videokamerán
tárolt fotó-/zenei fájlokat USB-kábel vagy USB
tárolóeszköz használatával tekintheti vagy hallgathatja
meg a tv-készüléken (27. oldal).
-R
qf i Fejhallgató
AV3
Mono berendezést az
csatlakoztatni.
AV3 L csatlakozóra kell
A TV hangját felhallgatóval lehet hallgatni.
25 HU
Külső készülékek használata
A Pay Per View (fizetés a műsornézés alapján)
szolgáltatások használata.
A részleteket lásd a CAM mellékelt használati
útmutatójában. A CAM használatához először vegye ki
a „vakkártyát”, kapcsolja ki a készüléket és helyezze be
a CAM kártyát. Javasoljuk, hogy ha nem használja a
CAM kártyát, a kártyahelyre tegye vissza a
„vakkártyát”.
CAM
(feltételes elérési
modul)
Csatlakoztatott eszközök
műsorának megtekintése
Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt,
majd végezze el az alábbi műveletek
egyikét.
Opció
Leírás
Kép üzemmód (a PC
bemeneti mód
kivételével)
Lásd a 37. oldalon.
Kijelző üzemmód (csak Lásd a 37. oldalon.
számítógép bemeneti
módban)
Hang üzemmód
Teljesen bekötött 21 érintkezős SCARTvezetékkel csatlakoztatott készülékek
esetében
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
készüléken.
A csatlakoztatott készülék műsora
megjelenik a képernyőn.
Önműködően behangolt videomagnó/DVDfelvevő esetén
Analóg üzemmódban a PROG +/– vagy a
számgombokkal válassza ki a
videocsatornát.
USB-eszközhöz
Lásd: 27. oldal.
Hálózati eszközhöz
Lásd: 32. oldal.
Egyéb csatlakoztatott készülékek esetében
A
/ gombok megnyomásával jelenítse
meg a csatlakoztatott készülékek listáját. A
F/f gombokkal válassza ki a kívánt
bemeneti forrást, majd nyomja meg a
gombot.
A kiemelt tétel automatikusan kijelölődik,
ha nem hajt végre semmilyen műveletet
két másodpercig a F/f gomb megnyomása
után.
Ha egy bemeneti forrás számára az „AV
beállítás” menüben (43. oldal) az „Ugrás”
beállítást választotta, akkor az a bemeneti
forrás nem jelenik meg a listán.
z
• A normál tv-üzemmódba való visszatéréshez
nyomja meg a DIGITAL vagy az ANALOG
gombot.
Az Opciók menü használata
Amíg a csatlakoztatott készülék műsora
látható a képernyőn, nyomja meg az
OPTIONS gombot a következő opciók
megjelenítéséhez.
26 HU
Lásd a 38. oldalon.
Térhang
Lásd a 38. oldalon.
Hangszóró
Lásd a 44. oldalon.
Motionflow
Lásd a 39. oldalon.
PIP (csak számítógép
bemeneti módban)
Lásd a 27. oldalon.
PAP (a PC bemenet és
a DIGITAL MEDIA
PORT üzemmód
kivételével)
Lásd a 26. oldalon.
Automatikus beállítás
(csak számítógép
bemeneti módban)
Lásd a 42. oldalon.
Vízszintes eltolás (csak
számítógép bemeneti
módban)
Lásd a 42. oldalon.
Elalvás időzítő (a PC
bemeneti mód
kivételével)
Lásd a 41. oldalon.
Takarékos üzemmód
Lásd a 39. oldalon.
Készülékvezérlés (Menü) Lásd a 24. oldalon.
(csak DIGITAL MEDIA
PORT módban)
Vezérlőpult (csak
DIGITAL MEDIA
PORT módban)
Lásd a 24. oldalon.
Készülékvezérlés (csak
HDMI módban)
Lásd a 30. oldalon.
Két kép egyidejű megtekintése
– PAP (kép és kép)
Két műsort (külső berendezés és tv-műsor)
nézhet egyidejűleg a képernyőn.
Csatlakoztasson egy külső készüléket
(23. oldal), és győződjön meg arról, hogy a
készülékről érkező képek megjelennek a
képernyőn (26. oldal).
~
• Ez a funkció nem használható a PC
bemenethez és a DIGITAL MEDIA PORT
bemenethez.
• Nem lehet módosítani a képek méretét.
• A TV-műsor ablakában nem lehet analóg TVképet megjeleníteni, ha egyidejűleg AV1,
AV2 vagy AV3 videót jelenít meg a külső
bemenetek ablakában.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki a „PAP”
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A csatlakoztatott készülékről érkező
kép a bal oldalon jelenik meg, a tvműsor pedig a jobb oldalon.
Képek/zene lejátszása
USB-eszközről
3 A számgombokkal vagy a PROG +/–
Megtekinthet a tv-készüléken fényképeket,
amelyeket Sony digitális fényképezőgépen,
kamerán (USB-kábelen keresztül) vagy
USB-tárolóeszközön tárol.
gombokkal válassza ki a tv-csatornát.
1 Csatlakoztasson egy támogatott USB-
Visszatérés az egyképes üzemmódba
Nyomja meg a
RETURN gombot.
z
• A kiemelt kép hallható. A G/g gomb
megnyomásával válthatja át a hallható műsor
képét.
vagy „Zenei” lehetőséget.
4 A F/f gombokkal válassza ki az USB-
1 Az Opciók menü megjelenítéséhez
nyomja meg a OPTIONS gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki a „PIP”
gombot.
A csatlakoztatott számítógépről
érkező kép teljes méretben jelenik
meg, a tv-műsor pedig a jobb sarokban.
A F/f/G/g gombok használatával
áthelyezheti a tv-műsor
elhelyezkedését a képernyőn.
3 A számgombokkal vagy a PROG +/–
gombokkal válassza ki a tv-csatornát.
Visszatérés az egyképes üzemmódba
RETURN gombot.
z
• Az Opciók menüben lévő „Hangcsere” opció
megváltoztatásával a hallható műsor képét
válthatja át.
A „Zenei” módban a „Listanézet”
jelenik meg. A „Fotó” módban a
„Miniatűr nézet” jelenik meg. Nyomja
meg a sárga gombot a „Listanézet” és a
„Miniatűr nézet” közötti váltáshoz.
5 A F/f/G/g gombokkal válassza ki a
fájlt vagy a mappát, majd nyomja meg
a gombot.
Mappa kijelölése esetén jelölje ki a
mappa egy fájlját és nyomja meg a
gombot.
A lejátszás megkezdődik.
Fényképlejátszás automatikus indítása
A TV automatikusan megkezdi a
fényképek lejátszását, ha a digitális
fényképezőgépet vagy más fényképtároló
eszközt csatlakoztat az USB-csatlakozóra
és bekapcsolja az eszközt (39. oldal).
(Fotó) A használható Opciók
Opció
Leírás
Kép üzemmód
Lásd a 37. oldalon.
Hang üzemmód
Lásd a 38. oldalon.
Térhang
Lásd a 38. oldalon.
Levágás
Fénykép levágása.
Térkép
megjelenítése
A fényképpel együtt a
fényképkészítés
helyének térképét is
megjeleníti.
(Folytatódik)
27 HU
Külső készülékek használata
Két műsort (számítógép képe és tv-műsor)
nézhet egyidejűleg a képernyőn.
Csatlakoztassa a számítógépet (23. oldal),
és győződjön meg arról, hogy a
számítógépről érkező képek megjelennek a
képernyőn.
Nyomja meg a
2 Nyomja meg a HOME gombot.
3 A G/g gombokkal válassza a „Fotó”
eszközt, majd nyomja meg a
gombot.
Két kép egyidejű megtekintése
– PIP (kép a képben)
opciót, majd nyomja meg a
eszközt a tv-készülékhez.
Opció
Leírás
Opciók mutatása
Lehetővé teszi a
fényképek ismételt/
véletlenszerű
lejátszásának
megadását.
Fotóbeállítás
A lejátszás módjának és
a diavetítés során
alkalmazott effektek
beállítása.
Forgat és ment
A védelem nélküli fájlok
elforgatása és mentése.
Hangszóró
Lásd a 44. oldalon.
Képkeret-kép
A képet bekeretezett
fényképként jeleníti
meg.
Információ
Az eszközzel,
mappákkal és fájlokkal
kapcsolatos
információk.
(Zene) A használható Opciók
Opció
Leírás
Hang üzemmód
Lásd a 38. oldalon.
Térhang
Lásd a 38. oldalon.
Hozzáad
diavetítéshez
Hozzárendeli a
(Fotó) használatával
végzett diavetítés
háttérzenéjét.
Kivesz diavetítésből Törli a hozzárendelt
háttérzenét.
Lejátszási opciók
A zene ismételt,
véletlenszerű vagy
szabályos lejátszásának
beállítása.
Hangszóró
Lásd a 44. oldalon.
Információ
Az eszközzel,
mappákkal és fájlokkal
kapcsolatos
információk.
~
•A
(Fotó) használata esetén a képminőség
rossznak tűnhet, mert a fájltól függően a kép
nagyítva jelenhet meg. A képmérettől és a
képaránytól függően előfordulhat, hogy a
képek nem töltik ki a képernyőt.
•A
(Fotó) alkalmazása esetén néhány
fényképfájl megjelenítése hosszabb ideig tart.
• A fájlnév és mappanév csak angol nyelvű
lehet.
• Miközben a tv-készülék megnyitja a
hordozóeszközön lévő adatokat, figyeljen a
következőkre:
28 HU
– Ne kapcsolja ki a tv-készüléket vagy a
csatlakoztatott USB-eszközt.
– Ne válassza le az USB-kábelt.
– Ne válassza le az USB-eszközt.
Az USB-eszközön lévő adatok
megsérülhetnek.
• A Sony nem vállal felelősséget a
hordozóeszközön lévő adatoknak bármilyen
csatlakoztatott eszköz vagy a tv-készülék
meghibásodása miatti semmilyen
károsodásáért vagy elvesztéséért.
• Ha a tv-készüléket a digitális fényképezőgép
vagy kamera csatlakoztatása után kapcsolja
be, akkor a lejátszás nem indul el
automatikusan.
• USB-eszközről a következő képfájlformátumok játszhatók le:
– JPEG (DCF vagy Exif kompatibilis JPEG
formátumú fájlok „.jpg” kiterjesztéssel)
– RAW (ARW/ARW 2.0 formátumú fájlok
„.arw” kiterjesztéssel.) Csak előnézet
céljára.
• Amikor Sony digitális fényképezőgépet
csatlakoztat, állítsa a fényképezőgép USB
csatlakozási módját az Automatikus vagy a
Tömegtároló értékre. Az USB csatlakozási
módra vonatkozó további információért
lapozza fel a digitális fényképezőgép
használati utasítását.
• USB-eszközről a következő zenefájlformátumok játszhatók le:
– MP3 (szerzői joggal nem védett „.mp3”
kiterjesztésű fájlok)
• Az USB fotómegjelenítő a FAT12, FAT16 és
a FAT32 fájlrendszereket támogatja.
• A pontos fájljellemzőktől függően néhány fájl,
beleértve a PC-n módosított fájlokat is, nem
jeleníthető meg, akkor sem, ha a fájlformátum
megfelelő.
• A használható USB-eszközökkel kapcsolatban
keresse fel a következő honlapot.
http://support.sony-europe.com/TV/
compatibility/
Fénykép megjelenítése
— Képkeret
Egy fényképet a megadott időtartamig
lehet megjeleníteni a képernyőn. Ezen
időtartam után a tv-készülék önműködően
készenléti üzemmódba kapcsol.
1 Fénykép kijelölése.
A csatlakoztatott USB-eszközön vagy
egy megadott képmappában ki lehet
jelölni egy fényképet. A fénykép
kijelölésének részleteit lásd a
27. oldalon.
2 A kijelölt fénykép megjelenítése
közben nyomja meg az OPTIONS
gombot, majd a F/f gombbal jelölje ki
a „Képkeret-kép” lehetőséget, és
nyomja meg a gombot.
3 A
RETURN ismételt
megnyomásával lépjen vissza a
főmenübe.
4 A G/g gombbal válassza a „Fotó”,
majd a „Képkeret” lehetőséget és
nyomja meg a gombot.
A TV képkeret-üzemmódba kapcsol és
a kijelölt kép megjelenik a képernyőn.
Nyomja meg az OPTIONS gombot,
válassza az „Időtartam” lehetőséget és
nyomja meg a gombot. Ezután
jelölje ki az időtartamot és nyomja meg
a gombot.
A képernyőn a számláló jelenik meg.
Visszatérés az XMB™-hez
Nyomja meg a
RETURN gombot.
~
• Ha a fényképet egy USB-eszközről választotta
ki, annak csatlakoztatva kell maradnia a tvkészülékhez.
• Ha az „Elalvás időzítő” aktiválva van, a tvkészülék önműködően készenléti üzemmódba
kapcsol.
Fénykép megjelenítése a készítési hely
térképével
Ha GPS-funkcióval ellátott képrögzítő
eszközt (digitális fényképezőgép stb.)
használ, akkor a képet a GPS által rögzített
hosszúság és szélesség felhasználásával a
készítés helyének térképével lehet
megjeleníteni. Mivel a térképinformációkat internetes
térképszolgáltatótól kell letölteni, internetkapcsolatra van szükség, és a tvkészüléknek a hálózatra kell csatlakoznia
(32. oldal).
1 Jelöljön ki egy fényképet (27. oldal).
2 A térképet a zöld/piros gombbal lehet
nagyítani és kicsinyíteni.
A térképet a kék gomb ismételt
megnyomásával lehet mozgatni a tvképernyőn.
• Mivel az internetes térképszolgáltató
harmadik fél, a szolgáltatás a felhasználó
előzetes értesítése nélkül megváltozhat vagy
megszűnhet.
• A térképen feltüntetett hely a képrögzítő
készüléktől függően változhat.
• Ha a TV nem csatlakozik az internetre, vagy a
térképszolgáltatás megszűnt, akkor csak egy
nagy léptékű, nagyítható vagy kicsinyíthető
térkép jelenik meg.
• A diavetítés közben a térképen
megjeleníthető a felvétel helye is. A
„Fotóbeállítás” lehetőséget állítsa az
„Egyszerű térképpel” beállításra
(28. oldal).
z
• A térkép csak akkor jeleníthető meg, ha a
fénykép EXIF adatai tartalmazzák a dátumot,
valamint, ha a hely hosszúsági és szélességi
fokát („Naplófájlok”) egy Sony GPS készülék
rögzítette. Kövesse az alábbi eljárást.
1 A GPS-készüléket csatlakoztassa az
USB-csatlakozóra.
2 Nyomja meg a HOME gombot.
3 A G/g gombokkal válassza a „Fotó”
lehetőséget.
4 A F/f gombokkal válassza ki a GPSkészüléket, majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza a „GPS-naplófájlok betölt.”
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
6 Válassza ki a következő elemeket az
F/f gombbal, nyomja meg a
gombot, majd végezze el a beállítást a
F/f gombokkal.
– Időzóna
– DST
7 Válassza az „OK”-t, majd nyomja meg
a
gombot.
A GPS naplófájlok betöltődnek.
8 Csatlakoztassa le a GPS-készüléket és
csatlakoztassa a fényképet tároló
eszközt.
9 Jelöljön ki egy fényképet (27. oldal).
10 A térképet a zöld/piros gombbal lehet
nagyítani és kicsinyíteni.
29 HU
Külső készülékek használata
Fénykép megjelenítési időtartamának
beállítása
~
A BRAVIA Sync használata
HDMI-vezérlésre
A HDMI-vezérlés funkció lehetővé teszi,
hogy a tv-készülék kommunikáljon a
funkcióval kompatibilis csatlakoztatott
készülékekkel a HDMI CEC
(szórakoztatóelektronikai eszközök
vezérlése) rendszer segítségével.
Például, a HDMI-vezérléssel kompatibilis
Sony készülék (HDMI-vezetékkel történő)
csatlakoztatása esetén együtt lehet ezeket
vezérelni.
Ügyeljen arra, hogy a készüléket helyesen
csatlakoztassa, és végezze el a szükséges
beállításokat.
HDMI-vezérlés
• Ha a tv-készüléket a távvezérlővel
készenléti állapotba kapcsolja, a
csatlakoztatott készülék is
automatikusan kikapcsolódik.
• Önműködően bekapcsolja a tvkészüléket, és kiválasztja a
műsorforrást, amikor a készülék
megkezdi a lejátszást.
• Ha bekapcsolja a csatlakoztatott
audiokészüléket, miközben a tvkészülék be van kapcsolva, a
hangkimenet átkapcsol a tvhangszóróról az audiokészülékre.
• A csatlakoztatott audiokészülék
hangerejének beállítása (2 +/–) és a
hang elnémítása (%).
• Működtetni lehet a BRAVIA Sync
logóval rendelkező csatlakoztatott Sony
készüléket a tv-készülék
távvezérlőjével. Nyomja meg a:
– N/x/X/m/M gombot a csatlakoztatott
készülék közvetlen működtetéséhez.
– SYNC MENU a csatlakoztatott HDMI-készülék
menüjének megjelenítése a képernyőn.
A menü megjelenése után a F/f/G/g és
gombok használatával működtetheti a menüt.
– OPTIONS a „Készülékvezérlés” megjelenítése,
ezután a készüléket a „Menü”, „Opciók” és
„Tartalomlista” menüpontokból lehet vezérelni.
– A rendelkezésre álló vezérlésért lapozza fel a
készülék kezelési útmutatóját.
30 HU
A HDMI-vezérléssel kompatibilis
készülékek csatlakoztatása
Csatlakoztassa egymáshoz a kompatibilis
készüléket és a tv-készüléket egy HDMIvezetékkel. Audiokészülék csatlakoztatása
esetén ügyeljen arra, hogy a tv-készülék
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
aljzatát és az audiokészüléket egy optikai
audiokábellel is össze kell kötni. A
részleteket lásd a 25. oldalon.
A HDMI-vezérlés beállításainak
elvégzése
A HDMI-vezérlés beállítását mind a tvkészüléken, mind pedig a csatlakoztatott
készüléken el kell végezni. A tv-készülék
beállítására vonatkozóan lásd a „HDMIbeállítás” című részt a 44. oldalon. A
csatlakoztatott készülék beállításaira
vonatkozóan lapozza fel a készülék
kezelési útmutatóját.
Külső készülékek használatára
szolgáló gombok
3
1
2
1 m/N/X/M/x: a tv-készülékhez
csatlakoztatott BRAVIA Synckompatibilis készülék vezérlése.
2 THEATRE
Be- vagy kikapcsolhatja a Színház
mód. Bekapcsolt Színház mód esetén,
a filmes tartalmak nézéséhez a
legmegfelelőbb hang és kép mód kerül
önműködően beállításra (ha a tvkészüléket HDMI-vezetékkel
csatlakoztatta egy audiorendszerhez).
z
• Ha kikapcsolja a tv-készüléket, a Színház
mód is kikapcsol.
3 SYNC MENU: Megjeleníti a
csatlakoztatott HDMI-készülék
menüjét. Más beviteli képernyők vagy
tv-műsorok nézése közben a „HDMI
eszközválasztás” felirat jelenik meg a
gomb megnyomásakor.
~
• A HDMI-vezérlés (BRAVIA Sync) funkció
csak olyan csatlakoztatott Sony készülékek
esetében áll rendelkezésre, amelyek
rendelkeznek a BRAVIA Sync logóval, és
kompatibilisek a HDMI-vezérléssel.
Külső készülékek használata
31 HU
Hálózati szolgáltatások használata
Ezzel a tv-készülékkel élvezhetők az
otthoni hálózat DLNA-kompatibilis
eszközein tárolt tartalmak is.
A tartalmakat, például kép- és zenefájlokat
tároló és szolgáltató eszközök neve
„kiszolgáló”. A tv-készülék a hálózaton
keresztül fogadja a kép- és zenefájlokat a
kiszolgálóról, amelyeket más
helyiségekben is meg lehet jeleníteni a
TV-n.
A hálózati szolgáltatások használatához
DLNA-kompatibilis kiszolgálóra (VAIO,
Cyber-shot stb.) van szükség.
Kép- és zenefájlok
lejátszása a hálózaton
keresztül
A kiszolgálón tárolt képeket/zenét a TV
főmenüjében megjelenő ikon kijelölésével
lehet lejátszani.
1 Nyomja meg a HOME gombot.
2 A G/g gombokkal válassza a „Fotó”
vagy „Zenei” lehetőséget.
3 A F/f gombokkal jelölje ki a
kiszolgálót, majd nyomja meg a
gombot.
A TV csatlakoztatása a
hálózatra
A „Zenei” módban a „Listanézet”
jelenik meg. A „Fotó” módban a
„Miniatűr nézet” jelenik meg. Nyomja
meg a sárga gombot a „Listanézet” és a
„Miniatűr nézet” közötti váltáshoz.
TV
Ha a hálózati eszközök nem jelennek
meg, végezze el a 34. oldalon található
lépéseket.
4 A F/f/G/g gombokkal válassza ki a
fájlt vagy a mappát, majd nyomja meg
a gombot.
Hálózati kábel (nem tartozék)
Mappa kijelölése esetén jelölje ki a
mappa egy fájlját és nyomja meg a
gombot.
A lejátszás megkezdődik.
Szélessávú útválasztó (router)
A hálózati eszközhöz
Hálózati kábel (nem tartozék)
z
• Ha a fénykép EXIF adatai között szerepel a
felvétel helyének hosszúsági és szélességi foka
(29. oldal), akkor térképet is meg lehet
jeleníteni.
~
DSL-modem/
kábelmodem
Internet
32 HU
• A hálózati eszköztöl függően előfordulhat,
hogy a TV-t regisztrálni kell a hálózati
eszközön.
•A
(Fotó) használata esetén a képminőség
rossznak tűnhet, mert a fájltól függően a kép
nagyítva jelenhet meg. A képmérettől és a
képaránytól függően előfordulhat, hogy a
képek nem töltik ki a képernyőt.
•A
(Fotó) alkalmazása esetén néhány
fényképfájl megjelenítése hosszabb ideig tart.
• A fájlnév és mappanév csak angol nyelvű
lehet.
• A hálózati eszközről fogadott fájlok csak
akkor játszhatók le, ha az alábbi
formátumúak.
– Állóképek: JPEG formátum
– Zene: MP3 vagy lineáris PCM formátum
A hálózati eszköztől függően előfordulhat,
hogy a fájlformátumok közötti konvertálás
megtörténik az átvitel előtt. Ilyen esetekben a
lejátszás a konvertálás utáni formátum
használatával történik. További részleteket a
használt hálózati eszköz használati
útmutatójában talál. Néhány esetben a fenti
fájlformátumok valamelyikének megfelelő
fájlt sem lehet lejátszani.
Kép és zene lejátszása a
TV-készüléken más készülékek
működtetésével
– Renderer
1 Szükség esetén a „Hálózati
beállítások” menüben állítsa be a
„Renderer funkció”, „Renderer
hozzáférés vezérlés” és „Renderer
beállítás” beállításokat (49. oldal).
2 A vezérlő használatával játssza le a
TV-n a kijelölt fájlt.
A TV a csatlakoztatott hálózaton
keresztül játssza le a fájlt.
A lejátszás közben a funkciókat a TV
távvezérlőjével vagy a vezérlővel lehet
vezérelni.
Leírás
Térkép
megjelenítése
A fényképpel együtt a
fényképkészítés
helyének térképét is
megjeleníti.
Lehetővé teszi a
fényképek ismételt/
véletlenszerű
lejátszásának
megadását.
A lejátszás módjának és
a diavetítés során
alkalmazott effektek
beállítása.
A kép elfordítása.
Lásd a 44. oldalon.
Az eszközzel,
mappákkal és fájlokkal
kapcsolatos
információk.
Opciók mutatása
Fotóbeállítás
Forgatás
Hangszóró
Információ
(Zene) A használható Opciók
Opció
Leírás
Hang üzemmód
Lásd a 38. oldalon.
Térhang
Lásd a 38. oldalon.
Hozzáad
diavetítéshez
Hozzárendeli a
(Fotó) használatával
végzett diavetítés
háttérzenéjét.
Kivesz diavetítésből Törli a hozzárendelt
háttérzenét.
Lejátszási opciók
A zene ismételt,
véletlenszerű vagy
szabályos lejátszásának
beállítása.
Hangszóró
Lásd a 44. oldalon.
Információ
Az eszközzel,
mappákkal és fájlokkal
kapcsolatos
információk.
(Fotó) A használható Opciók
Opció
Leírás
Kép üzemmód
Hang üzemmód
Térhang
Levágás
Lásd a 37. oldalon.
Lásd a 38. oldalon.
Lásd a 38. oldalon.
Fénykép levágása.
33 HU
Hálózati szolgáltatások használata
A „Renderer” a más, hálózatba kötött
eszközökön (digitális fényképezőgép,
mobiltelefon stb.) tárolt kép és zene
lejátszására alkalmas funkció, amely képes
az adott készülék kezelésére. A funkció
használatához vezérlőként rendererkompatibilis készülék szükséges, például
digitális fényképezőgép vagy mobiltelefon.
Lásd még a vezérlő készülék használati
útmutatóját.
Opció
8 Válassza a „Teszt” lehetőséget, majd
A hálózati kapcsolat
ellenőrzése
Ha az otthoni hálózaton működik DHCPkiszolgáló, kihagyhatja ezt a lépést.
Írja be a router megfelelő értékeit
(alfanumerikus). A beírandó értékek az
internet-szolgáltatótól és a routertől
függően változhatnak. A részleteket lásd az
internet-szolgáltatótól kapott és a
routerhez mellékelt használati
útmutatókban.
1 Nyomja meg a HOME gombot.
2 A G/g gombbal álljon a „Beállítások”
menüpontra.
3 A F/f gombokkal válassza a „Hálózati
beállítások” lehetőséget, majd nyomja
meg a gombot.
4 Válassza a „Hálózat” menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza az „IP-cím beállítások”
menüpontot és nyomja meg a
gombot.
6 Válasszon egy lehetőséget és nyomja
meg a
gombot.
A „DHCP (automatikus DNS)”
választása esetén
Folytassa a 7. lépéssel.
A „DHCP (kézi DNS)” választása esetén
A F/f/g és a számgombokkal állítsa be
az „Elsődleges DNS”/„Másodlagos
DNS” értékét.
A „Kézi” választása esetén
A F/f/g és a számgombokkal állítsa be
a következő értékeket.
• IP cím
• Alhálózati maszk
• Alapértelmezett átjáró
• Elsődleges DNS/Másodlagos DNS
Ha az internet-szolgáltatónak
megadott proxykiszolgáló-beállítása
van
Nyomja meg az OPTIONS gombot,
majd a F/f gombbal válassza a „Proxy
beállítás” lehetőséget és nyomja meg a
gombot. Írja be a megfelelő
értékeket.
7 Nyomja meg a
34 HU
gombot.
nyomja meg a
gombot.
9 Válassza az „Igen” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A hálózati diagnosztika megkezdődik.
A „Sikeres kapcsolódás.” üzenet
megjelenésekor a
RETURN
ismételt megnyomásával lépjen ki a
menüből.
z
• Ha a „Sikeres kapcsolódás.” üzenet nem
jelenik meg, tekintse meg a „Hibaelhárítás”
részt az 55. oldalon, és ellenőrizze a
csatlakozásokat és a beállításokat.
Kiszolgáló megjelenítés
beállítása.
Az otthoni hálózat kiszolgálóit meg lehet
jeleníteni a főmenüben. A főmenü
legfeljebb 10 kiszolgálót jeleníthet meg
automatikusan.
1 A kiszolgálót úgy kell beállítani, hogy
engedélyezze a TV-vel való
kapcsolatot.
A kiszolgáló beállításait lásd a
kiszolgáló használati útmutatójában.
2 Nyomja meg a HOME gombot.
3 A G/g gombokkal válassza a
„Beállítások” lehetőséget.
4 A F/f gombokkal válassza a „Hálózati
beállítások” lehetőséget, majd nyomja
meg a gombot.
beállítása” menüpontot és nyomja meg
a gombot.
6 Jelölje ki a főmenüben megjeleníteni
kívánt kiszolgálót és nyomja meg a
gombot.
7 Válassza az „Igen” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A főmenüben nem megjelenő
kiszolgálók beállítása
A TV ellenőrizheti a kiszolgáló helyes
felismerését.
1 Nyomja meg a HOME gombot.
2 A G/g gombokkal válassza a
„Beállítások” lehetőséget.
3 A F/f gombokkal válassza a „Hálózati
beállítások” lehetőséget, majd nyomja
meg a gombot.
4 Válassza a „Kiszolgáló diagnosztika”
menüpontot és nyomja meg a
gombot.
5 Válassza az „Igen” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A kiszolgáló-diagnosztika
megkezdődik.
A diagnosztika befejezése után az
eredménylista jelenik meg.
6 Jelölje ki a nyugtázni kívánt kiszolgálót
és nyomja meg a
gombot.
A kijelölt kiszolgáló diagnosztikájának
eredményei jelennek meg.
Ha a diagnosztika hibát jelez, keresse
meg a lehetséges okokat és teendőket,
ellenőrizze a csatlakozásokat és
beállításokat.
A részleteket lásd a „Hibaelhárítás”
című részben az 55. oldalon.
A 7. lépésben a F/f gombbal válassza a
„Nem” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
A használható Opciók (a
csatlakoztatott kiszolgáló beállító
menüjében)
Opció
Leírás
Összes törlése
Minden csatlakoztatott
kiszolgáló törlése.
A kiszolgálólista
frissítése a legfrissebb
adatok alapján.
A pillanatnyilag kijelölt
kiszolgáló
információinak
megjelenítése.
Lista frissítése
Információ
Törlés
A pillanatnyilag kijelölt
csatlakoztatott
kiszolgáló törlése.
35 HU
Hálózati szolgáltatások használata
5 Válassza a „Kiszolgáló megjelenítés
Ha nem lehet csatlakozni az otthoni
hálózatra
A MENÜ funkciók használata
Navigálás a TV főmenüjében (XMB™)
Az XMB™ (XrossMediaBar) a BRAVIA funkciók és a tv-képernyőn megjelenő bemeneti
források menüje. Az XMB™ a programozás kiválasztásának és a beállítások elvégzésének
egyszerű lehetősége a BRAVIA tv-készüléken.
1 Nyomja meg a HOME gombot.
A TV főmenüje megjelenik a képernyőn.
Kép
Hang
Médiakategória sáv
Beállítások
Jellemzők
Beállítás
Analóg beállítások
Digitális beállítások
Kategóriaobjektum sáv
2 A G/g gombokkal válassza ki a kategóriát.
Médiakategória ikon
Leírás
Beállítások
Speciális beállításokat és módosításokat hajthat végre. A
beállításokra vonatkozó részleteket lásd a 37. oldal.
Fotó
A képfájlokat USB-eszközökről vagy a hálózatról lehet lejátszani
(27., 32. oldal).
Zenei
A zenefájlokat USB-eszközökről vagy a hálózatról lehet lejátszani
(27., 32. oldal).
Digitális
Kiválaszthat egy digitális csatornát, Kedvenc listát (22. oldal) vagy
műsorújságot (18., 21. oldal).
A számgombokkal vagy a PROG +/– gombbal is kiválaszthat
csatornát.
Kiválaszthat egy analóg csatornát.
A számgombokkal vagy a PROG +/– gombbal is kiválaszthat
csatornát.
Az analóg csatornák listájának elrejtéséhez állítsa a „Program lista
megjelenítés” opciót a „Ki” beállításra (45. oldal).
Kiválaszthatja a tv-készülékhez csatlakoztatott készülékeket.
Ha nevet szeretne a bemenethez rendelni, lásd az „AV beállítás”
opciót (43. oldal).
Analóg
Külső bemenetek
3 A F/f gombokkal válassza ki a tételt, majd nyomja meg a
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5 A kilépéshez nyomja meg a HOME gombot.
~
• A beállítható opciók a helyzettől függően változnak.
• A nem elérhető opciók kiszürkítve jelennek meg, vagy nem láthatók.
36 HU
gombot.
Beállítások
Kép
Kép üzemmód
A számítógép bemeneti forrás kivételével kiválasztja a kép üzemmódot. A
„Kép üzemmód” a videó illetve kép lejátszásához szükséges optimális
beállításokat tartalmazza. A választható beállítások a bementi jelforrástól
függnek.
Élénk
Fokozott képkontraszt és élesség.
Normál
Mozi
Fotó-élénk
Hagyományos kép. Házimozihoz ajánlott.
Mozifilm-alapú műsor megtekintéséhez. A filmszínházjellegű élmény megteremtésére legalkalmasabb mód.
Fényképnézéshez. Fokozott képkontraszt és élesség.
Fényképnézéshez. Optimális képminőség otthoni
lejátszáshoz.
Fotó-eredeti
Fényképnézéshez. A filmre fényképezett fénykép
képminőségét nyújtja.
Kiválasztja a kijelző üzemmódot a számítógép bemeneti forráshoz.
Fotó-normál
Kijelző üzemmód
(csak PC-bemenet/
HDMI PC-bemenet
esetén)
Videó
Szöveg
Mozgóképek megtekintéséhez.
Szövegek, grafikonok vagy táblázatok megtekintéséhez.
Minden beállítást az alapértelmezett beállítási értékre állíthat vissza a „Kép
üzemmód” és a „Kijelző üzemmód” kivételével (csak PC-üzemmódban).
Háttérfény
Kontraszt
Beállítja a háttérvilágítás fényerejét.
Növeli vagy csökkenti a kép kontrasztját.
Fényerő
Színtelítettség
Világosítja vagy sötétíti a képet.
Növeli vagy csökkenti a színek erősségét.
Színárnyalat
Növeli vagy csökkenti a zöld és a piros tónusokat.
z
• A „Színárnyalat” opciót csak NTSC színrendszerű jelforráshoz lehet
beállítani (például egyesült államokbeli videokazettákhoz).
Színhőmérséklet
Beállítja a kép fehérségét.
Hideg
Kék árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.
Képélesség
Zajcsökkentés
A MENÜ funkciók használata
Törlés
Semleges
Semleges árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.
Meleg 1/Meleg 2 Piros árnyalatot kölcsönöz a fehér színnek. A „Meleg 2”
jobban pirosas árnyalatot nyújt, mint a „Meleg 1”.
z
• A „Meleg 1” és „Meleg 2” nem használható, ha a „Kép üzemmód”
beállítása „Élénk” (vagy „Fotó-élénk”).
Élesíti vagy lágyítja a képet.
Csökkentheti a képzajt (képhavazás) gyenge jel esetén.
Automatikus
Automatikusan csökkenti a képzajt (csak analóg
módban).
Magas/Közepes/ A zajcsökkentés hatását módosítja.
Alacsony
Ki
Kikapcsolja a „Zajcsökkentés” funkciót.
MPEG zajcsökkentés Csökkenti a képzajt MPEG tömörítésű videók esetén. Ez DVD filmek és
digitális adások megtekintésekor érvényes.
(Folytatódik)
37 HU
Részletes beállítások A „Kép” részletesebb beállításai. Ezek a beállítások nem használhatók, ha a
„Kép üzemmód” beállítása „Élénk” (vagy „Fotó-élénk”).
Részl. kontraszt A képernyő világosságának függvényében önműködően
kiemelő
beállítja a „Háttérfény” és a „Kontraszt” értékét a
legmegfelelőbb értékre. Ez a beállítás különösen
hatékony sötét képeket tartalmazó jeleneteknél. Növeli
a sötétebb képeket tartalmazó jelenetek
kontrasztosságát.
Élő szín
A színeket élénkebbé teszi.
Színtartomány
Megváltoztatja a színvisszaadási skálát. A „Kibővített”
visszaállítja az élénk színt és a „Normál” a normál
színeket adja vissza.
~
• Az „Élő szín” nem használható, ha a „Színtartomány” beállítása „Normál”.
A „Zajcsökkentés”, az „MPEG zajcsökkentés” és a „Részletes beállítások” opció PC esetén nem
használható.
Hang
Hang üzemmód
Kiválasztja a hang effektusokat.
Dinamikus
Kiemeli a mély és magas hangokat.
Normál
Clear Voice
Hagyományos hang.
Tisztábbá teszi a beszéd hangzását.
Törlés
Visszaállítja az összes hangbeállítást a gyári beállításokra, kivéve a „Kettős
hang” beállítását.
Magas hangszín
Mély hangszín
Beállítja a magas hangokat.
Beállítja a mély hangokat.
Balansz
Eltolhatja a hangerőegyensúly-beállítást a bal vagy jobb hangsugárzó felé.
Auto
Állandó hangerőszintet tarthat akkor is, ha a hangerő ugrásszerűen
hangerőszabályozás megváltozik (például a reklámok általában hangosabbak az egyéb
műsoroknál).
Hangerő eltolás
Az aktuális bemenet hangerőszintjét más bemenetekhez viszonyítva állítja
be.
Térhang
S-FORCE Front Virtuális térhangzás csupán a két elülső hangfal
Surround
használatával.
Ki
Normál sztereó vagy mono vétel.
Beszédkiemelés
Hangkiemelő
Kettős hang
Az emberi hangok hangszintjének beállítása. Ha például nem érthető
megfelelően a hírolvasó hangja, e beállítás feljebb állításával erősíthet a
hangon. És fordítva, ha sportközvetítést néz, a kommentátor hangjának
lágyításához lejjebb lehet venni ezt a beállítást.
A mély és magas hangok kiemelésével teljesebb, nagyobb hatású hangzást
hoz létre.
A kívánt hangsávot választhatja ki sztereó vagy kétnyelvű adások esetén.
Sztereó/Mono
Sztereó adás esetén.
A/B/Mono
Kétnyelvű adás esetén válassza az „A” opciót az 1-es, a
„B” opciót a 2-es hangcsatorna vagy a „Mono” opciót a
mono csatorna lejátszásához, ha rendelkezésre áll.
z
• Ha más TV-hez csatlakoztatott berendezést választ, akkor a „Kettős hang”
beállítást állítsa „Sztereó”, „A” vagy „B” értékre.
38 HU
~
• A „Magas hangszín”, „Mély hangszín”, „Balansz” és „Auto hangerőszabályozás” beállítások nem
érhetők el, ha a „Hangszóró” beállítása „Audió rendszer”, és a felhallgató csatlakoztatva van.
Jellemzők
USB automatikus
indítás
Automatikusan megkezdi a fényképek lejátszását, ha a bekapcsolt tvkészülékre digitális fényképezőgépet vagy más fényképtároló eszközt
csatlakoztat az USB-csatlakozóra és bekapcsolja az eszközt.
~
• Ha a digitális fényképezőgépet vagy kamerát a tv-készülék USB portjára
csatlakoztatja, és ezután kapcsolja be a készüléket, akkor a lejátszás nem
indul el automatikusan.
Diabemutató
Miniatűr nézet
Jelölje ki a diabemutetó JPEG fájljait.
A JPEG fájlokat kis méretben lehet megtekinteni.
Ki
A funkció kikapcsolása.
A tv-készülék a szokásosnál gyorsabban kapcsol be a készenléti üzemmódba
való kapcsolás utáni két órán belül. Azonban az energiafelhasználás
készenléti üzemmódban 20 Wattal nagyobb a szokásosnál.
Takarékos üzemmód Kiválasztja az energiatakarékos üzemmódot a tv-készülék
energiafelhasználásának csökkentése érdekében. Ha a „Kép kikapcsolás”
van kiválasztva, a kép kikapcsolódik, és a
(Kép kikapcsolás) jelző zölden
világít a tv-készülék előlapján. A hang változatlan marad.
Gyorsindítás
Kép kikapcsolás Kikapcsolja a képet. Kikapcsolt kép mellett hallgathatja
a hangot.
Fényérzékelő
Be
Ki
A helyiségben lévő környezeti fényviszonyoknak
megfelelően önműködően optimalizálja a
képbeállításokat.
Kikapcsolja a „Fényérzékelő” funkciót.
~
Logo világítás
Motionflow
• Ügyeljen arra, hogy ne tegyen semmit az érzékelő fölé, mert az
befolyásolhatja a működését. A fényérzékelő helyét lásd a 14.
Be- és kikapcsolja a Sony logó világítását a tv-készülék előlapján.
Simábbá teszi a kép mozgását és csökkenti a kép elkenődését.
Magas
Lágyabb képmozgás például filmlejátszás esetén.
Normál
Simább képmozgás. Normál használat során alkalmazza
ezt a beállítást.
Ki
Ezt a beállítást használja, ha a „Magas” és „Normál”
beállítás esetén zajos a kép.
~
• Videolejátszás esetén előfordulhat, hogy a beállítás megváltoztatása
szemmel nem érzékelhető.
(Folytatódik)
39 HU
A MENÜ funkciók használata
Teljes táplálás
Alapbeállítások.
Energiatakarékos Csökkenti a tv-készülék energiafelhasználását.
Film üzemmód
Tökéletesített, filmekre optimalizált képminőséget biztosít, amikor filmről
készült DVD-t játszik le.
Automatikus 1/ „Automatikus 1” simább képmozgás, mint az eredeti
Automatikus 2
filmen. „Automatikus 2” az eredeti film visszaadása.
Ki
Kikapcsolja a „Film üzemmód” funkciót.
~
Játék/Szöveg mód
Videó/Fotó mód
• Ha a kép szokatlan jeleket vagy túl sok zajt tartalmaz, a „Film üzemmód”
önműködően kikapcsol akkor is, ha az „Automatikus 1”/„Automatikus 2”
van kiválasztva.
• A „Film üzemmód” nem használható, ha a „Videó/Fotó mód” beállítása
„Fotó”, vagy ha a készülék fényképet érzékel „Videó-A” beállítás mellett.
Optimális beállítás játékkonzolokról és PC-ről érkező, vékony vonalakat és
karaktereket tartalmazó képekhez. A „Be” beállítással a vonalak és
karakterek élesebben jelennek meg.
Megfelelő képminőséget biztosít az opciónak a bemeneti forrás
függvényében való kiválasztása révén (video- vagy fényképadatok).
Videó-A
Megfelelő képminőséget állít be a bemeneti forrás
függvényében videoadatok vagy fényképadatok
számára, a „Videó-A” módot támogató, HDMIkimenetre képes Sony berendezés közvetlen
csatlakoztatása esetén.
Videó
Megfelelő képminőséget állít elő mozgóképekhez.
Fotó
Megfelelő képminőséget állít elő állóképekhez.
~
x.v.Colour
• A beállítás „Videó”, ha a csatlakoztatott készülék nem alkalmas a
„Videó-A” mód használatára, még akkor is, ha a „Videó-A” opció van
kiválasztva.
• Csak HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 és Komponens esetén áll rendelkezésre
1080i vagy 1080p formátumban.
A mozgóképeket olymódon jeleníti meg, amely jobban hű az eredeti
forráshoz a forrás színtartományának megfeleltetése révén.
~
• A beállítás rögzítve van a „Normál” opcióra, amikor a bemeneti jel HDMI
(RGB), még ha az „x.v.Colour” van is kiválasztva.
• Csak HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 és Komponens esetén áll rendelkezésre
720p, 1080i vagy 1080p formátumban.
Fotó színtartomány
Az sRGB, sYCC, Adobe RGB beállítással a kimeneti színtartományt a
HDMI, komponens bemeneti aljzathoz vagy az USB-hez csatlakoztatott
készülékről érkező kimeneti jel színtartományához illeszti.
~
• Válassza a „sYCC” lehetőséget, ha az „x.v.Colour” használatára képes
készüléket használ.
• Csak HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 és Komponens esetén áll rendelkezésre
1080i vagy 1080p formátumban.
• Nem áll rendelkezésre, a „Színtartomány” „Kibővített” beállításában
(38. oldal).
40 HU
Időzítő beállítások
Beállítja az időzítőt a tv-készülék be-, kikapcsolásához.
Elalvás időzítő
Egy időtartamot adhat meg, amely után a tv-készülék
önműködően készenléti üzemmódba kapcsol.
Ha bekapcsolta az „Elalvás időzítő” funkciót, az
(Időzítő) jelző narancssárgán világít a tv-készüléken
(az előlapon).
z
• Ha ki-, azután újra bekapcsolja a tv-készüléket, az
„Elalvás időzítő” funkció „Ki” állapotba áll vissza.
• Egy perccel a TV készenléti állapotba kapcsolása előtt
értesítés jelenik meg a képernyőn.
Időzített
bekapcs.
beállítása
Óra beállítása
Bekapcsolási
időzítő
Beállítja a készenléti üzemmódból
való bekapcsolás időzítését.
Az időzített bekapcsolás napjainak
beállítása.
A tv-készülék bekapcsolási
időpontjának beállítása.
Időtartam
Annak beállítása, hogy a tv-készülék
mennyi ideig maradjon bekapcsolva a
következő kikapcsolásig.
Lehetővé teszi az óra kézi beállítását. Ha a tv-készülék
digitális csatornák jelét fogadja, az óra nem állítható be
kézzel, mert az órabeállítás a sugárzott jel időkódjának
segítségével történik.
Időzítő
üzemmód
Idő
Autom. beállítás
Nyelv/Ország
Elindítja a Kezdeti beállítás menüt, ahol ki lehet jelölni a nyelvet, az
országot és a helyet, valamint be lehet hangolni az összes rendelkezésre álló
digitális és analóg csatornát. Rendszerint nem kell végrehajtania ezt a
műveletet, mivel a nyelv és az ország kiválasztása, valamint az összes
csatorna behangolása már megtörtént a tv-készülék első üzembe
helyezésekor (6. oldal). Ennek az opciónak a segítségével megismételheti a
folyamatot (például újrahangolhatja a tv-készüléket azután, hogy elköltözik,
vagy új csatornákat kereshet, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta
kezdték meg).
Kiválaszthatja a megjelenő menük nyelvét.
(Folytatódik)
41 HU
A MENÜ funkciók használata
Beállítás
Képernyőbeállítás
Képernyő
formátum
Auto formátum
Képeltolás
Vízszintes
eltolás
Függőleges
eltolás
PC beállítások
Függőleges
méret
Képernyő
formátum
Törlés
Automatikus
beállítás
Fázis
Pixel
Vízszintes
eltolás
Energiagazdálkodás
42 HU
Lásd: „A képernyőformátum manuális módosítása”
című rész a 16. oldalon.
A bemeneti jelnek megfelelően automatikusan beállítja
a képformátumot. A meglévő beállítás megtartásához
válassza a „Ki” lehetőséget.
A 1080i és 720p jelforrások esetén beállítja a kép
megjelenítési területét, ha a „Képernyő formátum”
beállítása „Wide”.
Automatikus
Digitális sugárzás esetén a műsorszóró
állomás ajánlott beállításainak
megfelelően jeleníti meg a képet.
Teljes felbontás A képeket eredeti méretben jeleníti
meg.
Normál
A képeket az ajánlott méretben
jeleníti meg.
A vízszintes kép vízszintes helyzetének beállítása.
A kép függőleges helyzetének beállítása, ha a
„Képernyő formátum” beállítása „Smart”, „Zoom” vagy
„14:9”.
A kép függőleges méretének beállítása, ha a „Képernyő
formátum” beállítása „Smart”, „Zoom” vagy „14:9”.
A PC-ről érkező jel megjelenítésének képernyőformátuma.
Teljes 1
Az eredeti vízszintes-függőleges
képarány megtartásával úgy nagyítja a
képet, hogy függőlegesen kitöltse a
képernyőt.
Teljes 2
Úgy nagyítja a képet, hogy kitöltse a
képernyőt.
Visszaállítja a PC-képernyőbeállításokat a gyári
beállításokra.
Önműködően beállítja a kép megjelenítési helyét, fázisát
és pixelértékét, ha a tv-készülék a csatlakoztatott PC-ről
fogad bemeneti jelet.
z
• Előfordulhat, hogy bizonyos bemeneti jelek esetén az
„Automatikus beállítás” nem működik megfelelően.
Ilyenkor kézzel kell beállítani a „Fázis”, a „Pixel” és a
„Vízszintes eltolás” értékét.
A fázis beállítása, ha a képernyő villog.
A pixelosztás beállítása, ha a képen nem kívánt
függőleges csíkok láthatók.
A vízszintes kép vízszintes helyzetének beállítása.
A tv-készülék készenléti állapotba kapcsolása, ha a PCről 30 másodpercig nem érkezik jel.
AV beállítás
AV beállítás
Nevet rendelhet azokhoz a külső készülékekhez,
amelyeket az oldalsó vagy a hátoldali aljzatokhoz
csatlakoztatott. A név rövid ideig megjelenik a
képernyőn, a megfelelő bemenet kiválasztásakor.
Kihagyhatja azt a bemeneti műsorforrást, melyhez nem
csatlakoztatott készüléket.
1 A F/f gombokkal válassza ki a kívánt bemeneti
forrást, majd nyomja meg a
gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki a kívánt alábbi opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
Az
előre
megadott
nevek
-, KÁBEL, SAT,
VCR, DVD/BD, valamelyikének hozzárendelése a
JÁTÉK, AUDIÓ csatlakoztatott készülékhez.
RENDSZER,
KAMERA, PC
Saját címke létrehozása.
A F/f gombokkal válassza ki a
kívánt betűt vagy számot (a „_”
szimbólum jelzi a szóközt), majd
nyomja meg a g gombot.
Amennyiben rossz karaktert
adott meg
A G/g gombokkal válassza ki a
rossz karaktert. Ezután a F/f
gombokkal válassza ki a helyes
karaktert.
2 Ismételje addig az 1. lépéshez
tartozó eljárást, amíg be nem
fejezi a címkét.
3 Válassza az „OK”-t, majd nyomja
meg a gombot.
Ugrás
A bemeneti jelforrás F/f gombokkal
való kijelölése során átugorhatók azok
a bemenetek, amelyekre semmilyen
készülék sem csatlakozik.
Be lehet állítani a készülék hátoldalán található
/
/
AV2 aljzaton fogadni kívánt jelet.
Automatikus
A bemeneti jeltől függően
automatikus átváltás az RGB
bemenet, az S-videó bemenet és a
Kompozit videobemenet jelei között.
RGB
Az RGB jel fogadása.
S-Videó
Az S-videó jel fogadása.
Kompozit
A Kompozit videojel fogadása.
Be lehet állítani a készülék hátoldalán található
/
/
AV2 aljzaton kiadni kívánt jelet. A
/
/
AV2 aljzathoz csatlakoztatott
videomagnóval/DVD-felvevővel vagy más
felvevőkészülékkel felvételt készíthet a tv-készülék
egyéb aljzataihoz csatlakoztatott külső készülékről.
Tv
A sugárzott műsor továbbítása.
Automatikus
Mindig a képernyőn megjelenített
műsort továbbítja (kivéve a HDMI IN
1, HDMI IN 2, HDMI IN 3,
/
COMPONENT IN és
/
PC IN
aljzatok jeleit).
Szerkesztés
1
AV2 kimenet
(Folytatódik)
43 HU
A MENÜ funkciók használata
AV2 bemenet
Hangszóró
Hang kimenet
HDMI beállítás
44 HU
A tv-készülék beépített hangszóróinak be- és
kikapcsolása.
Tv-hangszóró A tv-készülék hangszóróinak
bekapcsolása, így a tv-készülék
hangját a tv-készülék hangszóróin
keresztül lehet hallgatni.
Audió rendszer A tv-készülék hangszóróinak
kikapcsolása, így a tv-készülék hangját
az audiokimeneti aljzatokhoz
csatlakoztatott külső
audiokészülékeken keresztül lehet
hallgatni. Ha „HDMI-vezérlés”-sel
kompatibilis készüléket
csatlakoztatott, a csatlakoztatott
készüléket a tv-készülékkel együtt
tudja bekapcsolni. Ezt a beállítást a
külső készülék csatlakoztatása után
kell elvégezni.
Változó
Az audiorendszerről érkező
hangkimenet a tv-készülék
távvezérlőjével vezérelhető.
Rögzített
A tv-készülék hangkimenete rögzítve
van. Használja az audioerősítő
hangerőszabályzóját a hangerő (és
más hangbeállítások) módosítására az
audiorendszeren keresztül.
z
• A „Hang kimenet” nem használható, ha az audiokészülék a tv-készülék
HDMI-csatlakozójára csatlakozik.
Itt a HDMI-aljzatokhoz csatlakoztatott „HDMI-vezérlés” kompatibilis
készülékeket lehet beállítani. Ne feledje, hogy az együttműködési beállítást a
csatlakoztatott „HDMI-vezérlés” kompatibilis készüléken is el kell végezni.
HDMI-vezérlés Annak beállítása hogy a „HDMI-vezérlés” kompatibilis
készülék a tv-készülékkel egybehangolt legyen-e. A
„Be” beállítás esetén a következő menüpontok
használhatók. Azonban az energiafelhasználás
készenléti üzemmódban magasabb a szokásosnál. Ha a
csatlakoztatott Sony berendezés képes a „HDMIvezérlés” használatára, ez a beállítás automatikusan
érvényes lesz rá, ha a tv-készüléken a „HDMI-vezérlés”
beállítása „Be”.
Eszközök auto. Ha ez a beállítás „Be”, akkor a „HDMI-vezérlés”-re
kikapcsolása
alkalmas készülék is kikapcsol, ha a tv-készüléket a
távvezérlővel készenléti állapotba kapcsolja.
Ha ez a beállítás „Be”, akkor a „HDMI-vezérlés”
Tv auto.
bekapcsolása
kompatibilis készülék bekapcsolásakor a tv-készülék
önműködően bekapcsol, és megjeleníti a csatlakoztatott
készülék HDMI-kimenetéről érkező jelet.
Tuner Box
„Haladó” beállítás esetén a TV távvezérlőjével a
vezérl.
csatlakoztatott készüléken behangolt csatornák között
lehet választani.
A „HDMI eszközlista” létrehozása vagy frissítése.
Eszközlista
frissítése
Legfeljebb 14 db „HDMI-vezérlés” kompatibilis
készülék csatlakoztatható, és legfeljebb 4 készülék
csatlakoztatható egy aljzatba. Mindig végezze el a
„HDMI eszközlista” frissítését, ha megváltoztatja a
„HDMI-vezérlés” kompatibilis készülékek
csatlakoztatásait vagy beállításait. Válassza ki ezeket
kézzel egyenként, amíg néhány másodpercre helyes
képet nem kap.
HDMI
eszközlista
A csatlakoztatott „HDMI-vezérlés”-sel kompatibilis
készülékek listájának megjelenítése.
~
Termékinformáció
Mindent visszaállít
• A „HDMI-vezérlés” nem használható, ha a TV
vezérlése a HDMI-vezérlésre alkalmas audiorendszer
vezérléséhez kötött.
Megjeleníti a tv-készülék termékinformációját.
Visszaállítja az összes beállítást a gyári beállításokra, és megjeleníti az
„Autom. beállítás” menüt.
z
• Ügyeljen arra, hogy ne kapcsolja ki a tv-készüléket ezen időszak alatt (kb.
30 másodpercig tart), illetve ne nyomjon meg semmilyen gombot.
• Minden beállítás, így a digitális kedvencek listája, az ország, a nyelv, az
automatikusan behangolt csatornák stb. törlődik.
Analóg beállítások
Ha az XMB™ (XrossMediaBar) sorban el szeretné rejteni az analóg
csatornák listáját, használja a „Ki” beállítást.
Automatikus
hangolás
Behangolhat minden rendelkezésre álló analóg csatornát.
Ez az opció lehetővé teszi a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy
új csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték
meg.
Programrendezés
Megváltoztathatja a tárolt analóg csatornák sorrendjét.
1 A F/f gombokkal válassza ki azt a csatornát, amelyet új pozícióba kíván
vinni, majd nyomja meg a gombot.
2 A F/fgombokkal jelölje ki a csatorna új pozícióját, majd nyomja meg a
gombot.
Kézi hangolás
A „Cimke”/„AFT”/„Audio szűrő”/„LNA”/„Ugrás”/„Dekóder” menüpont
kijelölése előtt a PROG +/– jelölje ki a csatornához rendelt programhelyszámot. Nem lehet olyan programhelyet választani, amelynek beállítása
„Ugrás” (43. oldal).
Rendszer/
Csatorna
Csatornák kézi tárolása.
A F/f gombokkal válassza ki a behangolni kívánt
programhelyet (videomagnó/DVD-felvevő
hangolása esetén válassza a 00 csatornát), majd
nyomja meg a gombot.
2 A F/f gombokkal válassza a „Rendszer”
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
3 A F/f gombokkal jelölje ki az alábbi tv-sugárzási
rendszereket, majd nyomja meg a gombot.
B/G: a nyugat-európai országok/régiók esetében.
I: az Egyesült Királyság esetében.
D/K: a kelet-európai országok/régiók esetében.
L: Franciaország esetében.
4 A F/f gombokkal válassza a „Csatorna”
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
5 A F/f gombokkal jelölje ki az „S” opciót
(kábeltelevíziós csatornák esetén), vagy a „C”
opciót (földi sugárzású csatornák esetében), majd
nyomja meg a g gombot.
1
(Folytatódik)
45 HU
A MENÜ funkciók használata
Program lista
megjelenítés
~
• „S” nem használható, ha az „Ország” beállítása
„United Kingdom” (6. oldal).
6
7
Hangolja be a csatornákat az alábbiak szerint:
Ha nem ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
Használja a F/f gombokat a következő fogható
csatorna megkereséséhez. Ha a készülék behangol
egy csatornát, a keresés megáll. A keresés
folytatásához nyomja meg a F/f gombot.
Ha ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
A számgombok segítségével adja meg a kívánt
csatornaszámot vagy a videomagnó/DVD-felvevő
csatornájának számát.
A gomb megnyomásával lépjen a „Megerősít”
menüpontra, majd nyomja meg a gombot.
A változtatások mentése megtörtént. Ismételje meg
a fenti eljárást a többi csatorna kézi beállításához.
Cimke
Legfeljebb 5 betűből vagy számból álló tetszés szerinti
nevet rendelhet a kiválasztott csatornához. A név rövid
ideig megjelenik a képernyőn a megfelelő csatorna
kiválasztásakor.
A karakterek beírásához kövesse a „Szerkesztés”
(43. oldal) pont 1-3. lépését.
AFT
Ha úgy érzi, hogy finomhangolással tovább javítható a
kép, kézi vezérléssel beállíthatja a megfelelő vételi
minőséget.
A –15 és +15 közötti tartományban beállíthatja a
finomhangolást. A „Be” beállítás esetén a
finomhangolás automatikusan megtörténik.
Audio szűrő
Ha a mono adások hangja torzított, az egyes
csatornáknál javíthatja a hangminőséget. A nem
szabványos jelek hangtorzítást vagy szaggatott hangot
okozhatnak mono műsorok megtekintésekor.
Ha nem tapasztal hangtorzítást, akkor javasoljuk, hogy
hagyja meg a „Ki” gyári beállítást.
~
• Nem hallgathat sztereó vagy kettős hangot, ha az
„Alacsony” vagy a „Magas” beállítást választotta.
LNA
Javítja a képminőséget az egyes csatornáknál nagyon
gyenge adásjel (zajos kép) esetén.
Ha nem tapasztalja a képminőség semmilyen javulását
akkor sem, ha a beállítás „Be”, állítsa „Ki”-re (gyári
beállítás).
Ugrás
A készülék kihagyja a nem használt analóg csatornákat,
amikor a PROG +/– gombokkal csatornát vált. (A
számgombokkal továbbra is kiválaszthatja a kihagyott
csatornákat.)
Dekóder
A közvetlenül az
/
AV1 SCART aljzathoz, vagy
egy videomagnón/DVD-felvevőn keresztül az
/
/
AV2 aljzathoz csatlakoztatott dekóder
használatával megjelenítheti és felveheti a kódolt
csatorna műsorát.
~
• Az „Ország” (6. oldal) menüpontban kiválasztott
országtól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség
nem használható.
46 HU
Megerősít
Menti a „Kézi hangolás” beállításain végrehajtott
módosításokat.
Digitális beállítások
Digitális
automatikus
hangolás
Felirat beállítás
Feliratok
beállítása
Hang beállítás
Audio típus
A „Gyengénhallóknak” menüpont kijelölése után
további vizuális segédjelek jelenhetnek meg a feliratok
mellett (ha a tv-csatorna sugároz ilyen információt).
Feliratok nyelve Lehetővé teszi a feliratozás nyelvének kiválasztását.
Audio nyelv
A „Gyengénhallóknak” beállítás esetén a
halláskárosultaknak szóló adásra kapcsolhat át.
Kiválaszthatja a csatorna nyelvét. Lehetnek olyan
digitális csatornák, melyek több nyelven sugároznak.
(Folytatódik)
47 HU
A MENÜ funkciók használata
Behangolhatja a rendelkezésre álló digitális csatornákat.
Ez az opció lehetővé teszi a tv-csatornák újrahangolását
költözés után, vagy új csatornák keresését, melyeknek
sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg. A
részleteket lásd az „5: A kezdeti beállítás végrehajtása”
rész 6. lépésében (6. oldal).
Programrendezés Törölheti a feleslegessé vált digitális csatornákat, és
megváltoztathatja a csatornák sorrendjét.
1 A F/f gombokkal válassza ki az eltávolítani vagy új
pozícióba áthelyezni kívánt csatornát.
A csatornák úgy is kiválaszthatók, hogy a
számgombok használatával beírja a csatorna
háromjegyű számát.
2 Digitális csatornák törlése, vagy a sorrend
megváltoztatása.
Digitális csatornák eltávolítása
Nyomja meg a
gombot. A nyugtázó üzenet
megjelenése után a G gombbal válassza az „Igen”
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
A digitális csatornák sorrendjének módosítása
Nyomja meg a g gombot, majd a F/f gombokkal
jelölje ki a csatorna új pozícióját, majd nyomja meg
a G gombot.
3 Nyomja meg a
RETURN gombot.
Digitális kézi
Kézzel hangolhatja be a digitális csatornákat. Ez a
hangolás
lehetőség akkor használható, ha a „Digitális automatikus
hangolás” beállítása „Földi sugárzású”.
1 A számgombokat megnyomva válassza ki a kézzel
behangolni kívánt csatorna számát, majd nyomja
meg a F/f gombot a csatorna hangolásához.
2 Ha a készülék megtalálta a rendelkezésre álló
csatornákat, a F/f gombokkal válassza ki a tárolni
kívánt csatornát, majd nyomja meg a
gombot.
3 A F/f gombokkal válassza ki a programhelyet,
ahová az új csatornát tárolni kívánja, majd nyomja
meg a
gombot.
További csatornák kézi hangolásához ismételje meg a
fenti eljárást.
Digitális hangolás
A műsor vizuális információinak hallható ismertetését
(felolvasását) nyújtja, ha a tv-csatorna sugároz ilyen
információt.
Keverési szint* Beállíthatja a műsor és az Audio leíras hangerejének
szintjét.
Dinamika
Kompenzálni lehet a különböző csatornák hangerejének
tartomány
eltérését. Ne feledje, lehetséges, hogy egyes csatornáknál
ez a funkció nincs semmilyen hatással.
Optikai kimenet A tv-készülék hátlapján lévő DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) kimenet audiojelének kijelölése. Használja
az „Automatikus” beállítást, ha a csatlakoztatott
készülék Dolby Digital rendszerű, nem ilyen rendszerű
készülék esetén pedig állítsa a „PCM” értékre.
z
Audio leírás
* Ez a lehetőség csak akkor használható, ha az „Audio leírás” beállítása „Be”.
Rádió csatorna
Rádióműsor hallgatása közben képernyővédőt lehet megjeleníteni.
Kiválaszthatja a háttérkép színét, egy véletlenszerű színt használhat, vagy
nézhet egy diavetítést (27., 32. oldal).
A háttérkép megjelenítésének átmeneti kikapcsolásához nyomja meg
bármelyik gombot.
Gyermekzár
Korhatárt állíthat be a műsorokhoz. A beállított korhatárt meghaladó műsor
csak akkor nézhető, ha beírja a megfelelő PIN kód.
1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kód.
Ha korábban nem állított be PIN kód, egy PIN kód kérő képernyő
jelenik meg. Kövesse az alábbi „PIN kód” rész utasításait.
2 A F/f gombokkal válassza ki a korhatárt vagy a „Nincs” (korhatár
nélkül) lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
3 Nyomja meg a
RETURN gombot.
A PIN kód megadása első alkalommal
1 A számgombokkal adja meg az új PIN kód.
2 A számgombok használatával írja be az 1. lépésben megadott PIN
kódot.
3 Nyomja meg a
RETURN gombot.
A PIN kód módosítása
1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kód.
2 A számgombokkal adja meg az új PIN kód.
3 A számgombok használatával írja be az 2. lépésben megadott új PIN
kódot.
4 Nyomja meg a
RETURN gombot.
PIN kód
z
• A 9999-es PIN kód mindig elfogadásra kerül.
Technikai beállítás
Auto szolgáltatásfrissítés
Lehetővé teszi, hogy a tv-készülék észlelje és tárolja az új
digitális szolgáltatásokat, ahogy azok elérhetővé válnak.
~
• Annak érdekében, hogy a szolgáltatásfrissítés
megtörténjen, hagyja alkalmanként a tv-készüléket
készenléti üzemmódban.
48 HU
Rendszerfrissítés
Lehetővé teszi, hogy a tv-készülék önműködően
fogadjon szoftverfrissítéseket a meglévő antennán/
kábelen keresztül (ha kiadnak frissítést). Javasoljuk,
hogy a beállítást hagyja mindig „Be” értéken.
~
Rendszerinformáció
• Annak érdekében, hogy a szoftverfrissítés
megtörténjen, hagyja alkalmanként a tv-készüléket
készenléti üzemmódban.
Megjeleníti az aktuális szoftververziót és a jelszintet.
~
• Ha a jelsáv piros (nincs jel) vagy sárga (alacsony jel),
ellenőrizze az antenna-, kábeltelevíziós vezeték
csatlakozását.
Időzóna
Lehetővé teszi az időzóna kézi kiválasztását, ha ez nem
egyezik meg az ország/régió alapértelmezett
időzónájával.
Auto. téli/nyári
időszám.
Beállítja, hogy a készülék önműködően átkapcsoljon-e a
nyári és téli időszámítás között.
CA-modul beállítása
Önműködően átkapcsol a nyári és téli
időszámítás között a naptárnak
megfelelően.
Ki
Az idő az „Időzóna” menüben
meghatározott időeltolásnak
megfelelően jelenik meg.
Be lehet kapcsolni a GUIDE (Sony Guide vagy GUIDE
Plus+) funkciót. A Sony Guide-ról a GUIDE Plus+
programra való átváltást lásd: 18. oldal.
A funkció használatának feltételei:
– Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország,
Németország vagy Spanyolország.
– vehetők a digitális adások.
– ha a „Földi sugárzású” lehetőséget választotta az „5:
A kezdeti beállítás végrehajtása” eljárás 7. lépésében
(6. oldal).
Lehetővé teszi fizetős tv-szolgáltatások elérését, miután beszerzett egy
előfizetői kártyát (CAM) és egy nézőkártyát. A
(PCMCIA) aljzat helyét
lásd: 23. oldal.
Hálózati beállítások
Hálózat
IP-cím
beállítások
DHCP
(automatikus
DNS)
Az útválasztó (router) vagy az
internet-szolgáltató Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP)
kiszolgálófunkciójával automatikusan
lekéri a hálózati beállításokat.
A DNS-kiszolgáló beállításain kívül
automatikusan lekéri a hálózati
beállításokat. A DNS-beállításokat
kézzel lehet elvégezni.
Kézi
Lehetővé tesz a hálózati beállítások
hálózati környezet alapján történő
megadását.
A hálózat helyes csatlakoztatásának ellenőrzése.
DHCP (kézi
DNS)
Teszt
(Folytatódik)
49 HU
A MENÜ funkciók használata
Műsorújság
(csak ha a GUIDE
Plus+
használható)
Be
Kiszolgáló
megjelenítés
beállítása
Kiszolgáló
diagnosztika
IP cím/Alhálózati
maszk/
Alapértelmezett
átjáró/
Elsődleges DNS/
Másodlagos
DNS
Az „IP-cím beállítások” „Kézi” beállítása esetén minden
menüpontot konfigurálni kell.
A „DHCP (kézi DNS)” választása esetén kézzel be kell
írni az „Elsődleges DNS” és a „Másodlagos DNS”
kiszolgáló címét.
MAC-cím
A MAC-cím megjelenítése, amely a hálózati eszköz
egyedi azonosítója.
A csatlakoztatott kiszolgálók listájának megjelenítése, ahol ki lehet jelölni a
főmenüben megjelenítendő kiszolgálókat.
Ellenőrzi, hogy a tv-készülék képes-e csatlakozni az otthoni hálózaton
működő egyes kiszolgálókhoz.
A képeket és a zenéket a hálózat más vezérlő eszközein keresztül (például
digitális fényképezőgép vagy mobiltelefon) lehet lejátszani a tv-készüléken.
Renderer hozzáférés A tv-készülék által használható vezérlők megadása. Ha ez a beállítás „Be”,
akkor a képeket vagy zenéket a vezérlő használatával lehet lejátszani a tvvezérlés
készüléken.
Renderer-funkció
Renderer beállítás
50 HU
Automatikus
hozzáférési
jogosultság
Ki lehet jelölni, hogy a hálózati eszköz az első
alkalommal automatikusan elérheti-e a tv-készüléket.
Renderer neve
A tv-készülék vezérlőn megjelenített nevét lehet
beállítani.
További információk
A kiegészítők felszerelése (fali konzol)
Vásárlóink figyelmébe:
Termék- és balesetbiztonsági okokból a Sony azt tanácsolja kedves vásárlóinak, hogy
TV-készülékük üzembe helyezését bízzák Sony márkakereskedőre vagy képesített
szakemberre. Ne próbálják házilag felszerelni.
Sony márkakereskedések és kivitelezők figyelmébe:
A termék üzembe helyezésekor, rendszeres karbantartásakor és vizsgálatakor
maradéktalanul tartson be minden biztonsági óvintézkedést.
A tv-készülék az SU-WL500 fali konzol (külön vásárolható meg) használatával is
felszerelhető.
• Tekintse meg a fali konzolhoz kapott utasításokat a felszerelés megfelelő elvégzéséhez.
• További információ: „Az asztali állvány leválasztása a tv-készülékről” (8. oldal).
• További információ: „Mérettáblázat a TV-készülék felszereléséhez” (52. oldal).
• További információ: „Csavar- és kampókiosztási ábra/táblázat” (52. oldal).
~
• A tartókampó rögzítésekor helyezze a tv-készüléket az asztali állványra.
Csavar
(+PSW6, 16 db)
Tartókampó
A készülék felszerelése megfelelő szaktudást igényel, különösen a TV-készüléket tartó fal
teherbírásának megállapítását illetően. A készülék falra rögzítését mindig bízza Sony
márkakereskedőre vagy képesített szakemberre, és szereléskor ügyeljen a biztonságra. A Sony nem
vállal felelősséget a gondatlan vagy szakszerűtlen szerelésből eredő személyi sérülésekért vagy
anyagi károkért.
(Folytatódik)
51 HU
További információk
Négyzet
alakú furat
Mérettáblázat a TV-készülék felszereléséhez
A képernyő középpontja
Mértékegység: mm
A képernyő méretei
Típusnév
A képernyő
középpontjának
helyét
meghatározó
méret
Az egyes szögállásokhoz tartozó hosszértékek
Szögállás (0°)
Szögállás (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-52W47xx/KDL-52W4500
1 262
829
39
487
179
413
786
522
KDL-46W47xx/KDL-46W4500
1 120
742
84
487
175
380
704
521
KDL-40W47xx/KDL-40W4500
986
646
122
474
170
348
614
507
A felszereléstől függően a fenti táblázat adataihoz képest kisebb eltérés mutatkozhat.
FIGYELEM
A TV-készüléket tartó fal teherbírásának akkorának kell lennie, hogy legalább a készülék súlyának
négyszeresét elbírja. A súlyt lásd a „Műszaki adatok” c. részben (53. oldal).
Csavar- és kampókiosztási ábra/táblázat
Típusnév
KDL-52W47xx/KDL-46W47xx/KDL-40W47xx/
KDL-52W4500/KDL-46W4500/KDL-40W4500
Csavarok helye
d, g
Kampók helye
b
* A „a, c” jelzésű kampópozíció nem vehető igénybe a fenti táblázatban feltüntetett típusok esetében.
Csavarok helye
Kampók helye
a*
b
c*
52 HU
Műszaki adatok
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-52W47xx/52W4500, KDL-46W47xx/46W4500, KDL-40W47xx/40W4500
típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelelnek a
következő műszaki jellemzőknek.
Típus
KDL-52W47xx/
KDL-52W4500
KDL-46W47xx/
KDL-46W4500
KDL-40W47xx/
KDL-40W4500
Rendszer
A képernyő típusa
LCD (folyadékkristályos) kijelző
TV-rendszer
Analóg: az országválasztástól függően: B/G/H, D/K, L, I
Digitális: DVB-T/DVB-C
Szín-/videorendszer
Analóg: PAL, SECAM NTSC 3.58/4.43 (csak videobemenet)
Digitális: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Fogható csatornák
Analóg: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitális: VHF/UHF
Hangkimenet
10 W + 10 W
Bemeneti/kimeneti csatlakozók
75 ohmos külső antennacsatlakozó VHF/UHF-hez
Antenna
/
AV1
/
/
AV2
(SMARTLINK)
21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány), ezen belül audio-,
videobemenet, RGB bemenet, valamint tv audio-, videokimenet.
21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány), ezen belül audio-,
videobemenet, RGB bemenet, S-videobemenet, választható audio-, videokimenet és
SMARTLINK csatoló.
AV3
Videobemenet (RCA aljzat)
AV3
Audiobemenet (RCA aljzatok)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (digitális optikai csatlakozó)/Hangkimenet
(fülhallgató-csatlakozó)
COMPONENT IN
Támogatott formátumok: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 Ohm, 0,3 V negatív szinkron
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ohm
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: kétcsatornás lineáris PCM
32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit
PC bemenet (Lásd a 54. oldalon.)
Analóg audio (minijack): 500 mVrms (csak a HDMI IN 2 esetén)
PC IN
PC bemenet (15 érintkezős D-sub)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ohm, nem zöldszinkron
B: 0,7 Vp-p, 75 Ohm, nem zöldszinkron
R: 0,7 Vp-p, 75 Ohm, nem zöldszinkron
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC audiobemenet (minijack)
i
Fejhallgató-csatlakozó
További információk
HDMI IN 1, 2, 3
Előfizetői kártya (CAM) nyílás
USB-csatlakozó
DMPORT
DIGITAL MEDIA PORT
LAN
10BASE-T/100BASE-TX csatlakozó (A hálózati környezettől függően a csatlakozási
sebesség különbözhet. A 10BASE-T/100BASE-TX kommunikáció sebessége és
minősége nem garantált e tv-készülés esetén.)
Tápellátás és egyebek
Tápellátás
220–240 V, 50 Hz-es váltóáram
Képernyőméret (átlósan mérve)
52 coll
Kijelző felbontása
1 920 képpont (vízszintes) × 1 080 sor (függőleges)
Teljesítményfelvétel
„Otthoni”/
„Normál”
üzemmódban
257 W
256 W
205 W
„Áruház”/
„Élénk”
üzemmódban
293 W
282 W
234 W
46 coll
40 coll
(Folytatódik)
53 HU
Típus
KDL-52W47xx/
KDL-52W4500
KDL-46W47xx/
KDL-40W47xx/
KDL-46W4500
KDL-40W4500
0,2 W vagy kevesebb (20 W, ha a Gyorsindítás „Be” állapotban van)
Készenléti üzemmódban*
Méretek (kb.)
(szé × ma ×
mé)
asztali állvánnyal
126,2 × 87,1 × 34,7 cm
112,0 × 78,2 × 30,7 cm
98,6 × 68,4 × 27,9 cm
asztali állvány
nélkül
126,2 × 82,9 × 11,9 cm
112,0 × 74,2 × 11,5 cm
98,6 × 64,6 × 11,0 cm
Tömeg (kb.)
asztali állvánnyal
39,5 kg
31,0 kg
23,0 kg
asztali állvány
nélkül
33,0 kg
26,5 kg
19,5 kg
Lásd a „Használatba vétel előtt” a 4. oldalon.
Mellékelt tartozékok
Külön megvásárolható tartozékok Lásd a „A kiegészítők felszerelése (fali konzol)” a 51. oldalon.
* A megadott készenléti üzemmódi teljesítményfelvételt akkor éri el a tv-készülék, miután befejezte a szükséges
belső folyamatokat.
Számítógép bemeneti jel referenciatáblázat a PC
bemenethez
Felbontás
Jelek
VGA
Vízszintes
(képpont)
×
Függőleges
(sor)
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Normál
640
×
480
31,5
60
VGA
640
×
480
37,5
75
VESA
720
×
400
31,5
70
VGA-T
SVGA
800
×
600
37,9
60
VESA irányelvek
800
×
600
46,9
75
VESA
XGA
1024
×
768
48,4
60
VESA irányelvek
1024
×
768
56,5
70
VESA
1024
×
768
60,0
75
VESA
1280
×
768
47,4
60
VESA
1280
×
768
47,8
60
VESA
1280
×
768
60,3
75
WXGA
SXGA
1360
×
768
47,7
60
VESA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
• A tv-készülék számítógép bemenete nem támogatja a zöldszinkron vagy kompozit szinkron jeleket.
• A tv-készülék számítógép bemenete nem támogatja a váltott soros jeleket.
• A tv-készülék számítógép bemenete támogatja a fenti táblázatban szereplő jeleket 60 Hz-es
függőleges frekvencia mellett.
Számítógép bemeneti jel referenciatáblázat a HDMI IN 1, 2, 3 bemenetekhez
Felbontás
Jelek
Vízszintes
(képpont)
×
Függőleges
(sor)
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Normál
VGA
640
×
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
×
600
37,9
60
VESA irányelvek
XGA
1024
×
768
48,4
60
VESA irányelvek
WXGA
1280
×
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
×
768
47,8
60
VESA
SXGA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
54 HU
Hibaelhárítás
Ellenőrizze, hogy az 1 (készenlét) jelző pirosan villog-e.
Amikor villog
Működésbe lépett az öndiagnózis funkció.
1 Számolja meg, hányszor villan fel az 1 (készenlét) jelző a két másodperces szünetek
között.
Például a jelző háromszor felvillan, utána két másodperces szünet, majd újabb három
villanás stb.
2 A tv-készülék felső szélén lévő 1 gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki az aljzatból a hálózati kábelt, majd tájékoztassa a forgalmazót vagy a Sony
szakszervizt a jelző villogási módjáról (felvillanások száma).
Amikor nem villog
1 Ellenőrizze a hibalehetőségeket az alábbi táblázatban.
2 Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa meg készülékét egy szakemberrel.
Állapot
Magyarázat/megoldás
Kép
• Ellenőrizze az antenna-, kábeltelevíziós vezeték csatlakozását.
• Csatlakoztassa a tv-készüléket a hálózatra, majd nyomja meg a
készülék felső szélén lévő 1 gombot.
• Ha az 1 (készenléti) jelző pirosan világít, nyomja meg a "/1
gombot.
Nincs kép vagy nincs menü
információ arról az
eszközről, melyet a SCART
aljzathoz csatlakoztatott
Szellemkép (csak analóg
módban)
Csak zajos kép jelenik meg
a képernyőn (csak analóg
módban)
• Nyomja meg a
/ gombot a csatlakoztatott készülékek
listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt bemenetet.
• Ellenőrizze a külső készülék és a tv-készülék közötti csatlakozást.
• Ellenőrizze az antenna-, kábeltelevíziós vezeték csatlakozását.
• Ellenőrizze az antenna helyét és irányát.
• Ellenőrizze, hogy nem tört-e el, vagy nem hajlott-e meg az
antenna.
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem ért-e el élettartamának végére
(normál használat mellett 3-5 év, tengerparton 1-2 év).
A kép vagy hang zajos
• Állítsa be az „AFT” (Automatikus finomhangolás) opciót, hogy
valamely tv-csatorna
jobb vételi minőséget érjen el (46. oldal).
megtekintése közben (csak
analóg módban)
Néhány apró fekete és/vagy • A megjelenítő egység képernyője apró pontokból áll. Ezek a kis
világos pont található a
fekete és/vagy világos pontok (képpontok) nem utalnak hibára.
képernyőn
Nincsenek színek a színes
• Válassza a „Törlés” (37. oldal) menüpontot.
műsorban
Nincsenek vagy szokatlanok • Ellenőrizze a
/
COMPONENT IN aljzat csatlakozását, és
a színek, ha a
/
ellenőrizze, hogy minden dugasz szilárdan illeszkedik a megfelelő
COMPONENT IN aljzatra aljzatba.
érkező jelet nézi
(Folytatódik)
55 HU
További információk
Nincs kép (a képernyő
sötét), nincs hang
Állapot
A kép kimerevedik, vagy
blokkokat tartalmaz a
képernyőn
Magyarázat/megoldás
• Ellenőrizze a jelszintet (49. oldal). Ha a jelsáv piros (nincs jel) vagy
sárga (alacsony jel), ellenőrizze az antenna-, kábeltelevíziós
vezeték csatlakozását.
• Távolítsa el a csatlakoztatott USB-eszközt. Lehetséges, hogy
elromlott, vagy a tv-készülékkel nem használható.
A használható USB-eszközök frissített listáját a következő
honlapon lehet ellenőrizni:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Hang
A kép tökéletes, de nincs
hang
A DIGITAL MEDIA
PORT bemenet és a TVvagy más készülék-bemenet
között jelentős
hangerőkülönbség van
• Használja a 2 +/– vagy % (Némítás) gombot.
• Ellenőrizze, hogy a „Hangszóró” beállítása „Tv-hangszóró”-e
(44. oldal).
• Amikor HDMI-bemenetet használ Super Audio CD vagy DVDAudio lemezzel, lehetséges, hogy a DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) nem továbbít audiojeleket.
• A „Hang” menüben állítsa be a „Hangerő eltolás” értéket
(38. oldal).
A csatlakoztatási diagnosztika eredményei
A „Sikeres kapcsolódás.”
Ellenőrizze az összeköttetéseket
üzenet nem jelenik meg
• Egyenes bekötésű LAN-kábelt használjon.
• Ellenőrizze a kábel jó csatlakozását.
• Ellenőrizze a TV és a szélessávú útválasztó (router) közötti
kapcsolatot.
Ellenőrizze a beállításokat
• Változtassa meg a DNS-kiszolgáló IP-címét (lásd „A hálózati
kapcsolat ellenőrzése” a 34. oldalon) az alábbiak figyelembe
vételével.
– Értesítse az Internet-szolgáltatóját.
– Ha nem ismeri az Internet-szolgáltató DNS-kiszolgálójának
címét, akkor adja meg a router IP-címét.
Otthoni hálózat
A kiszolgáló nem található, • A kiszolgáló beállításainak megváltoztatása után a készülék 1
egy lista nem jeleníthető
gombjával kapcsolja ki a TV-t.
meg és a lejátszás nem
• Végezze el a „Kiszolgáló diagnosztiká”-t (35. oldal)
működik
Ha PC a kiszolgáló
• Kapcsolja be a PC-t. A kapcsolódás közben ne kapcsolja ki a PC-t.
• Ha a kiszolgálón biztonsági szoftver fut, akkor abban engedélyezze
a külső készülékek csatlakoztatását. A részleteket lásd a biztonsági
szoftver használati útmutatójában.
• Lehetséges, hogy nagy a PC terhelése, vagy a kiszolgáló alkalmazás
instabillá vált. Próbálja meg a következőket:
– Állítsa le a kiszolgáló alkalmazást, majd indítsa újra.
– Indítsa újra a PC-t.
– Csökkentse a PC-n futó alkalmazások számát.
– Csökkentse a tartalom mennyiségét.
A kiszolgálón végzett
• Előfordulhat, hogy a változtatások nem látszanak a tv-készüléken,
változtatások nem
bár Ön a kiszolgálón tartalmat adott hozzá vagy törölt. Ilyen
érvényesítődnek, vagy a
esetben lépjen egy szinttel feljebb és próbálja ismét megnyitni a
megjelenített tartalom eltér mappát vagy a kiszolgálót.
a szerver tartalmától
56 HU
Állapot
A kép- és/vagy zenefájlok
vagy az ikonok nem
jelennek meg
Magyarázat/megoldás
Előzetes ellenőrzés
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék DLNA-kompatibilise.
• A működés nem minden kiszolgáló esetén garantált. A működés a
kiszolgáló funkcióinak és a kérdéses tartalomnak a függvényében
is eltér.
• Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
Ellenőrizze az összeköttetéseket
• Ellenőrizze, hogy a LAN-kábel és/vagy a kiszolgáló hálózati
kábele nincs-e lecsatlakoztatva.
Ellenőrizze a beállításokat
• Ellenőrizze, hogy a készülék regisztrálva van-e a „Kiszolgáló
megjelenítés beállítása” menüben (35. oldal).
• Ellenőrizze a kiszolgáló helyes konfigurációját.
• Ellenőrizze, hogy a kijelölt készülék csatlakozik-e a hálózatra és
elérhető-e.
• Ha a „Hálózati beállítások” menü „Hálózat” pontjában az „IP-cím
beállítások” beállítása „DHCP (automatikus DNS)” vagy „DHCP
(kézi DNS)”, akkor a készülék felismerése hosszabb ideig tarthat,
ha nincs DHCP-kiszolgáló. Végezze el a „Kiszolgáló
diagnosztiká”-t (35. oldal).
A renderer-kompatibilis
készülék (a vezérlő) nem
találja a TV-t
Ellenőrizze az összeköttetéseket
• Ellenőrizze, hogy a LAN-kábel és/vagy a kiszolgáló hálózati
kábele nincs-e lecsatlakoztatva.
Ellenőrizze a beállításokat
• Ellenőrizze, hogy a „Renderer-funkció” opció aktiválva van-e
(50. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a készülék regisztrálva van-e a „Renderer
hozzáférés vezérlés” menüben (50. oldal).
Csatornák
A digitális csatornák nem
jelennek meg
• Vegye fel a kapcsolatot egy helyi szerelővel, hogy megtudja, az Ön
körzetében elérhető-e a digitális szolgáltatás.
• Szerezzen be egy jobb hatásfokú antennát.
Általános
Torz kép és/vagy hang
• Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajok forrásától, mint
például autók, motorkerékpárok, hajszárítók vagy optikai
eszközök.
• Külön megvásárolható készülék telepítésekor hagyjon némi helyet
a készülék és a tv-készülék között.
• Ellenőrizze az antenna-, kábeltelevíziós vezeték csatlakozását.
• Tartsa távol az antenna-, kábeltelevízió-vezetéket más
csatlakozóvezetékektől.
A tv-készülék önműködően • Ellenőrizze, hogy az „Elalvás időzítő” aktiválva van-e, illetve
kikapcsol (a tv-készülék
erősítse meg az „Időzített bekapcs. beállítása” opció „Időtartam”
készenléti üzemmódba lép) beállítását (41. oldal).
• Ha 10 percen keresztül nem érkezik jel, és semmilyen művelet nem
történik a tv-üzemmódban, a tv-készülék önműködően átkapcsol
készenléti üzemmódba.
A tv-készülék önműködően • Ellenőrizze, hogy a „Bekapcsolási időzítő” opció aktiválva van-e
bekapcsol
(41. oldal).
(Folytatódik)
57 HU
További információk
A kívánt csatorna nem
• Váltson át a digitális és az analóg mód között, és válassza ki a
választható ki
kívánt digitális vagy analóg csatornát.
Néhány csatorna képe üres • Kódolt/előfizetéses csatorna. Fizessen elő a fizetős tvszolgáltatásra.
• Csak adattovábbításra használt csatorna (nincs kép vagy hang).
• Forduljon a műsorszolgáltatóhoz az átviteli részleteivel
kapcsolatban.
Állapot
Magyarázat/megoldás
Egyes bemeneti források
• Válassza ki az „AV beállítás” opciót, és kapcsolja ki az adott
nem választhatók ki
jelforrásra vonatkozóan az „Ugrás” opciót (43. oldal).
A távvezérlő nem működik • Cserélje ki az elemeket.
Valamely csatorna nem
• Legfeljebb 999 csatorna tárolható a Kedvencek listán.
vehető fel a Kedvencek
listára
A GUIDE Plus+
• Ellenőrizze az antenna-, kábeltelevíziós vezeték csatlakozását.
rendszerben nem találhatók • A kábelezés és a beállítások rendben vannak, de a GUIDE Plus+
televízió-műsorok
rendszer nem csatlakozott elég hosszú ideig ahhoz, hogy
letölthesse a TV-listák adatait. A tv-készüléket egy napig (24
óráig) hagyja „STANDBY” állapotban vagy használja a „Manual
Data Download” lehetőséget (20. oldal).
• Az adott országban/régióban a GUIDE Plus+ rendszer még nem
használható. A szolgáltatást kínáló országokat a következő
honlapon lehet megtekinteni:
(http://www.europe.guideplus.com/)
A HDMI-készülék nem
jelenik meg a „HDMI
eszközlista”-ban
Nincs minden csatorna
behangolva
• Ellenőrizze, hogy a készülék a „HDMI-vezérlés”-sel kompatibilis
készülék-e.
• Ellenőrizze a kábelszolgáltatókkal kapcsolatos információk
honlapját.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
A „HDMI-vezérlés”
• Ha bármilyen, a „HDMI-vezérlés”-sel kompatibilis audiokészülék
menüben nem választható a csatlakozik a tv-készülékhez, akkor ebben a menüben a „Ki” opció
„Ki” opció
nem választható. Ha az audiokimenetet át kívánja kapcsolni a tvhangszóróra, a „Hangszóró” menüben (44. oldal) válassza a „Tvhangszóró” opciót.
58 HU
Giriş
Ticari markaya ilişkin bilgi
Bu Sony ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Televizyonu çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanım talimatı
kitapçığını iyice okuyunuz ve de ileride kullanmak üzere
saklayınız.
s
DVB Project’in tescilli ticari markasıdır
s DLNA ve DLNA CERTIFIED, Digital Living Network
Alliance’ın ticari markaları ve/veya servis markalarıdır.
s GUIDE Plus+ GemstarTV Guide International, Inc.’e ait
(1) tescilli ticari marka ya da markadır, (2) bu şirketin
lisansıyla üretilmiştir ya da (3) bu şirkete ya da bağlı
kuruluşlarına ait çeşitli uluslar arası patent ve patent
uygulamalarına tabidir.
s GEMSTARTV GUIDE INTERNATIONAL, INC. VE/
VEYA İLGİLİ BAĞLI KURULUŞLARI, GUIDE PLUS+
SİSTEMİNİN SAĞLADIĞI PROGRAM AKIŞI
BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞUNDAN HİÇBİR
ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. GEMSTARTV
GUIDE INTERNATIONAL, INC. VE/VEYA İLGİLİ
BAĞLI KURULUŞLARI, GUIDE PLUS+ SİSTEMİYLE
İLGİLİ HERHANGİ BİR BİLGİ, EKİPMAN YA DA
HİZMET TEMİNİ YA DA KULLANIMINDAN
KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ GELİR, İŞ YA DA
DOLAYLI, ÖZEL YA DA BAĞLANTILI
KAYIPLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU
DEĞİLDİR.
s Dolby Laboratories’in lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve
çiftD sembolü Dolby Laboratories’in ticari markalarıdır.
s HDMI, HDMI logosu ve YüksekÇözünürlüklü
Multimedya Arayüzü, HDMI Licensing LLC’nin ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
s “BRAVIA” ve
Sony Corporation’in ticari
markalarıdır.
s “XMB” ve “xross media bar” Sony Corporation ve Sony
Computer Entertainment Inc.’nın tescilli ticari markalarıdır.
s Model adında yazılı olan “xx”, renk farkı ile ilgili iki haneli
numaraya karşılık gelmektedir.
Dijital TV fonksiyonu hakkında
s Dijital TV (
) ile ilgili her fonksiyon, sadece DVBT
(MPEG2 ve MPEG4 AVC) dijital yer sinyallerin
yayınlandığı ülkelerde ve bölgelerde veya uyumlu bir DVBC
(MPEG2 ve MPEG4 AVC) kablolu yayın servisine
erişiminizin olması durumunda çalışır. Oturduğunuz semtte
bir DVBT sinyalini alıp alamayacağınızı yerel satıcınıza veya
sunduğu DVBC kablolu yayın servisi eğer bu televizyon ile
entegre kullanım için uygunsa, kablolu yayın sağlayıcınıza
sorunuz.
s Kablolu yayın sağlayıcısı bu tür bir hizmet için ek bir ücret
talep edebilir ve onların ticari şart ve koşullarına uymanız
gerekebilir.
s Bu televizyon seti DVBT ve DVBC spesifikasyonlarına
uymasına rağmen, gelecekteki DVBT dijital yerden ve
DVBC dijital kablolu yayınlara uyumluluğu garanti
edilemez.
s Bazı Dijital TV fonksiyonları bazı ülkelerde/bölgelerde
mevcut olmayabilir ve DVBC kablosu her hizmet sağlayıcı
ile uygun şekilde çalışmayabilir.
s DVBC fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi için, lütfen
kablo destek internet sitemize bakınız:
http://support.sonyeurope.com/TV/DVBC/
2 TR
İçindekiler
Başlarken
4
Güvenlik Bilgileri .......................................................................................... 9
Uyarılar .....................................................................................................11
Uzaktan Kumanda ve TV Kontrolleri/Göstergeleri.................................................12
TV’nin İzlenmesi
TV’nin İzlenmesi ..........................................................................................16
GUIDE Plus+™ Sistemini ve Dijital Elektronik Program Kılavuzunu
(EPG Electronic Programme Guide) Kullanma
.......................................19
Dijital Favori listesinin kullanımı
...............................................................23
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Bağlantı Tablosu .........................................................................................24
Bağlı Cihazlardan Resimlerin İzlenmesi .............................................................27
USB üzerinden Fotoğraf/Müzik Oynatma ...........................................................28
HDMI kontrolü ile BRAVIA Sync Kullanma...........................................................31
Ağ Özelliklerini Kullanma
TV’yi Ağa Bağlama .......................................................................................32
Ağ üzerinden Fotoğraf/Müzik Dosyalarının Keyfine Varma......................................32
Ağ Bağlantısını Kontrol Etme ..........................................................................34
Sunucu Görünüm Ayarlarını Yapma ..................................................................35
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
TV Ana Menüsünde Gezinme (XMB™) ...............................................................36
Ayarlar ......................................................................................................37
Ek Bilgiler
Aksesuarların Takılması (Duvar Konsolu) ...........................................................50
Spesifikasyonlar .........................................................................................52
Arıza bulma ................................................................................................54
: sadece dijital kanallar için
Televizyonu çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanma kılavuzunun “Güvenlik Bilgileri” kısmını okuyun.
Bu kullanma kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın.
3 TR
TR
Başlarken
Kullanmadan Önce
Aksesuarları kontrol etmek için
Ana elektrik kablosu (Tip C) (1)
1: Standı takma
(KDL46W47xx/
KDL40W47xx/
KDL46W4500/
KDL40W4500 için)
~
1 Karton kutuyu açın ve stant ve vidaları
•Seti Birleşik Krallık dışında kullanıyorsanız bu
ana elektrik kablosunu kullanın.
2 TV’yi Standın üzerine yerleştirin.
çıkarın.
Kablolara takılmamaya dikkat edin.
Ana elektrik kablosu (Tip BF) (1)
(yalnızca KDL52W47xx/KDL46W47xx/
KDL40W47xx)
~
•Televizyonu Birleşik Krallık sınırları dahilinde
kullanıyorsanız bu ana elektrik kablosunu
kullanın.
Uzaktan Kumanda RMED011 (1)
AA piller (R6 tipi) (2)
Stant (1) ve stant vidaları (4)
(yalnızca KDL46W47xx/KDL40W47xx/
KDL46W4500/KDL40W4500)
3 Ürünle verilen vidaları kullanarak vida
deliklerine kılavuzluk eden ok
işaretlerine
göre TV’yi standa
sabitleyin.
Pillerin uzaktan kumandaya takılması
için
Kapağı açmak için bastırıp kaldırın.
~
•Pilleri takarken kutupları doğru
yerleştirdiğinizden emin olun.
•Farklı tipte pilleri bir arada veya eski ve yeni
pilleri karıştırarak kullanmayın.
•Pilleri, çevreye saygılı bir şekilde imha edin.
Belirli bölgelerde pillerin imhasıyla ilgili
düzenlemeler olabilir. Lütfen yerel
makamlarınıza danışın.
•Uzaktan kumandayı dikkatli kullanın. Uzaktan
kumandayı düşürmeyin, üzerine basmayın ya da
herhangi bir sıvı dökmeyin.
•Uzaktan kumandayı bir ısı kaynağı yakınına
veya direk güneş ışığı alan bir yere ya da nemli
bir odaya koymayın.
4 TR
~
•Elektrikli bir tornavida kullanmanız halinde,
sıkma momentini yaklaşık 1,5 N·m’ye
{15 kgf·cm} ayarlayın.
3: Televizyonun
düşmesinin önlenmesi
Başlarken
2: Bir anten/Set Üstü
Cihaz/kaydediciyi (örneğin
DVD kaydedici)
Bir Set Üstü Cihaz/kaydediciyi (örneğin
DVD kaydedici) SCART ile Bağlama
AV
2
( SMARTLINK )
Scart kablosu
Set Üstü Cihaz/kaydedici (örneğin DVD kaydedici)
1 Ahşap bir vidayı (çapı 4 mm, ürünle
birlikte verilmez) TV standına geçirin.
Bir Set Üstü Cihaz/kaydediciyi (örneğin
DVD kaydedici) HDMI ile Bağlama
2 Metal bir vidayı (M6 × 12, ürünle
birlikte verilmez) TV’deki vida deliğine
geçirin.
3 Ahşap vida ile metal vidayı, sağlam bir
kablo kullanarak birbirine bağlayın.
4: Kabloların toplanması
2
3
4
1
Set Üstü Cihaz/kaydedici (örneğin DVD kaydedici)
~
•Elektrik kablolarını diğer kablolarla birlikte
toplamayın.
5 TR
4 Televizyonunuzu kullanacağınız ülkeyi/
5: İlk kurulumun yapılması
2
bölgeyi seçmek için F/f düğmesine
basın ve daha sonra
düğmesine basın.
Ülke
Ülke seçimi.
United Kingdom
Ireland
1
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Eğer televizyonu kullanmak istediğiniz
ülke listede görünmüyorsa, bir ülke/
bölge yerine “” seçeneğini belirleyin.
5 Televizyonunuzu kullanacağınız yer
tipini seçmek için F/f düğmesine
basınız, daha sonra
düğmesine basın.
~
•Evde TV’yi kullanmak üzere en iyi TV
ayarları için “Ev”u (Ana Sayfa) seçin.
311
Yer
Yeri seçiniz.
Ev
Mağaza
1 Televizyonun fişini elektrik prizine takın
(220240V AC, 50Hz).
2 TV’deki 1 düğmesine basın.
Televizyonu ilk kez açtığınızda, ekranda
dil menüsü görünür.
6 “Evet”i seçin, daha sonra
tuşuna
basın.
Otomatik Ayar
3 Menü ekranlarında görüntülenen dili
seçmek için F/f/G/g düğmesine basın,
sonra düğmesine basın.
Otomatik Ayarı başlatmak istiyor musunuz?
Evet
Hayır
Language
English
Česky
Nederlands
Magyar
Français
Русский
Italiano
ББлгарски
Deutsch
Suomi
Dansk
Türkçe
Svenska
Español
Norsk
Català
Slovenčina
Português
Română
Polski
6 TR
7 F/f düğmelerine basarak “Karasal”
veya “Kablo” seçimini yapın, daha
sonra düğmesine basın.
Eğer “Kablo” seçimi yaparsanız, tarama
tipi seçim ekranı görüntülenecektir. Bkz.
“Kablo bağlantısı için TV’yi ayarlamak
üzere” (sayfa 7).
~
Anten bağlantısını onaylamanız için
bir mesaj görüntülendiği zaman
Kablo bağlantısı için TV’yi ayarlamak
üzere
Dijital veya analog kanal
bulunamamıştır. Bütün anten/kablo
bağlantılarını kontrol edin ve otomatik
kanal ayarına tekrar başlamak için
düğmesine basın.
1
düğmesine basın.
2 “Hızlı Tarama” veya “Tam Tarama”yı
•Dijital bir kanal yayını alınamıyorsa veya
adım 4’de hiçbir dijital yayının bulunamadığı bir
bölgeyi seçildiğinde, saat ayarı adım 8
gerçekleştirildikten sonra yapılmalıdır.
seçmek için, F/f düğmesine basın,
sonra düğmesine basın.
“Hızlı Tarama”: kanallar, yayın
sinyalindeki kablo operatörü bilgilerine
göre ayarlanır.
“Frekans”, “Ağ No.’su” ve “Sembol
Hızı” için önerilen ayar “Otomatik”tir.
Bu seçenek, kablolu yayın operatörünüz
tarafından desteklendiğinde hızlı arama
için önerilir.
Eğer “Hızlı Tarama” ile arama
yapılamazsa, lütfen aşağıda belirtilen
“Tam Tarama” yöntemini kullanın.
“Tam Tarama”: Mevcut tüm kanallar
ayarlanır ve hafızaya alınır. Bu prosedür
biraz zaman alabilir.
Bu seçenek, kablolu yayın sağlayıcınız
tarafından “Hızlı Tarama” özelliği
desteklenmediğinde önerilmektedir.
Desteklenen kablolu yayın sağlayıcılar
hakkında bilgi için, Internet destek
sitesine bakın:
http://support.sonyeurope.com/TV/
DVBC/
8 “Program Sıralama” menüsü ekranda
belirdiği zaman, “Program Sıralama”
(sayfa 45) aşamalarını takip edin.
TV’de hafızaya alınmış olan analog
kanalların sırasını değiştirmeyecekseniz,
adım 9’a gitmek için
RETURN
tuşuna basın.
9
Evet
Detaylı bilgi için, bkz. sayfa 39.
10
HDMI Kontrolü
3 “Başla” seçimi için f düğmesine basın,
daha sonra
Televizyon, kanalları aramaya başlar.
Televizyon veya uzaktan kumandanın
herhangi bir düğmesine basmayınız.
Evet
Detaylı bilgi için, bkz. sayfa 31.
Bu adımı takip ederek, GUIDE Plus+
ayar ekranı yalnızca GUIDE Plus+
mevcut olduğunda görünür.
11
düğmesine basın.
~
•Bazı kablolu yayın sağlayıcılar “Hızlı Tarama”
özelliğini desteklemez. “Hızlı Tarama”
kullanılarak hiçbir kanal saptanmazsa “Tam
Tarama” işlemini gerçekleştirin.
düğmesine basın.
Böylelikle televizyon mevcut tüm
kanalları ayarlamış olmaktadır.
(Devamı)
7 TR
Başlarken
Televizyon, mevcut tüm dijital kanalları
daha sonra da analog kanalları aramaya
başlar. Bu işlem biraz zaman alabilir,
dolayısıyla işlem esnasında televizyonun
veya uzaktan kumandanın herhangi bir
düğmesine basmayınız.
GUIDE Plus+ sistemini ayarlamak için
(yalnızca GUIDE Plus+ sistemi mevcut
olduğunda)*
* Bu özelliği ayarlama koşulu:
–İngiltere, İtalya, Almanya veya İspanya’da.
–dijital yayınları alabilirsiniz.
–“5: İlk kurulumun yapılması” adım 7’de
“Karasal” seçildiğinde.
TV’nin Görüntüleme Açısını
Ayarlama
Bu TV aşağıda gösterilen açılar dahilinde
ayarlanabilir.
Açı sol ve sağı ayarlayın (döner)
Üsten görünüm
1 F/f/G/g/+ kullanarak yaşadığınız
bölgenin posta kodunu girin.
20°
~
20°
•Posta kodu yedi basamaktan küçükse, sol
taraftan girin.
2 GUIDE Plus+ dilini seçin.
“5: İlk kurulumun yapılması”
bölümünün 3. adımında aşağıdaki
dillerden herhangi biri seçilirse, bu adım
atlanır:
“English”, “Deutsch”, “Español”,
“Italiano”, “Français” veya
“Nederlands”.
3 GUIDE Plus+ Veri Karşıdan Yükleme.
Başlangıç karşıdan yüklemesi biraz
zaman alabilir, dolayısıyla işlem
esnasında televizyonun veya uzaktan
kumandanın herhangi bir düğmesine
basmayın. TV listeleme verilerinin ilk
karşıdan yüklemesini aldığınızda
gelecekteki karşıdan yüklemelerin tümü
otomatik olarak yapılır.
8 TR
20°
20°
Ön
~
•Açı ayarlanırken TV’nin kaymasını veya yana
yatmasını engellemek üzere bir elinizle Masa
Üstü Standı’nı tutun.
MasaÜstü Standının
TV’den Ayrılması
~
•TV’nin ok işaretleriyle
belirtilen vidalarını
çıkarın.
•Aşağıda listelenenler dışında herhangi bir
nedenle Masa Üstü Standını çıkarmayın.
–TV’nin duvara monte edilmesi.
–Satın alma sırasında TV’nin karton kutuya
konulması (yalnızca KDL46W47xx/
KDL40W47xx/KDL46W4500/
KDL40W4500).
Güvenlik
Bilgileri
Montaj/Kurulum
Havalandırma
s Asla havalandırma deliklerini kapatmayınız veya kabinin
içine herhangi bir şey sokmayınız.
s Televizyon setinin etrafında, aşağıda gösterildiği gibi boş alan
bırakınız.
s Uygun bir hava devirdaimi sağlayabilmek için bir Sony
duvaramontaj braketini kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.
Duvara monte edildiğinde
30 cm
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar ve/veya
yaralanma riskini önlemek amacıyla televizyon setini aşağıdaki
talimatlara uygun olarak monte ediniz ve kullanınız.
10 cm
Montaj
s Televizyon seti, erişimi kolay bir prizin yakınına monte
edilmelidir.
s Televizyon setini sabit, düz yüzeylere yerleştiriniz.
s Duvara montaj işlemlerini sadece kalifiye servis personeli
gerçekleştirmelidir.
s Emniyet nedenlerinden ötürü, Sony aksesuarlarını
kullanmanızı önemle tavsiye ederiz, buna aşağıdaki bileşen
de dahildir:
– Duvaramontaj braketi SUWL500
s TV setine montaj askılarını taktığınızda Duvar montaj
bağlantı parçasıyla birlikte ürünle verilen vidaları
kullandığınızdan emin olun.
Ürünle verilen vidalar, montaj askısının takma yüzeyinden
ölçüldüğünde 8 mm ila 12 mm olacak şekilde
tasarlanmışlardır.
Vidaların çapı ve uzunluğu Duvar montaj bağlantı parçası
modeline bağlı olarak farklılık gösterir.
Ürünle birlikte verilenler dışındaki vidaların kullanılması TV
setine dahili hasar verebilir veya düşmeye vb. neden olabilir.
8mm – 12mm
Vida (Duvar montaj bağlantı
parçasıyla birlikte ürünle verilir)
Montaj Askısı
TV’nin arkasındaki askı eki
Nakliye
s Televizyon setini taşımadan önce,
tüm kablolarını sökünüz.
s Büyük bir televizyon setini taşımak
için iki veya üç kişi gerekir.
s Televizyon setini elle taşırken, sağ
tarafta gösterildiği gibi tutunuz.
LCD panele ve ekranın etrafındaki
muhafaza kasasına baskı
uygulamayınız.
s Televizyon setini kaldırırken veya
yerini değiştirirken, alt kısmından
sıkıca tutunuz.
s Televizyon setini taşırken,
sarsıntılara ve aşırı titreşimlere
maruz bırakmayınız.
Panelin ön
s Televizyon setini tamir için
kısmından değil alt
taşırken veya yerini değiştirirken,
kısmından tutunuz.
orijinal karton ve ambalaj
malzemelerini kullanarak
paketleyiniz.
10 cm
10 cm
Setin etrafında en az bu kadar boşluk bırakınız.
Stand ile monte edildiğinde
30 cm
10 cm
6 cm
10 cm
Setin etrafında en az bu kadar boşluk bırakınız.
s Uygun bir havalandırma sağlamak ve kir ve tozların
birikmesini önlemek için:
– Televizyon setini düz, baş aşağı, arkaya doğru veya yana
dönük şekilde monte etmeyiniz.
– Televizyon setini bir raf, halı, yatak üzerine veya bir
dolaba monte etmeyiniz.
– Televizyon setini perde veya gazete gibi şeylerle
örtmeyiniz.
– Televizyon setini aşağıda gösterildiği gibi monte
etmeyiniz.
Hava devir
daimi tıkalı.
Hava devir
daimi tıkalı.
Duvar
Duvar
(Devamı)
9 TR
Ana elektrik kablosu
Kullanılmadığında
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar ve/veya
yaralanma riskini önlemek amacıyla, elektrik kablosu ve fişi ile
ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet ediniz:
s Eğer televizyon setini uzunca bir süre kullanmayacaksanız,
çevresel ve emniyet nedenlerinden ötürü televizyon setinin
fişi prizden çekilmelidir.
s Televizyon setini sadece kapatmış olduğunuzda elektrik
beslemesi kesilmiş olmayacağından, televizyon setinin
elektriğini tamamen kesmek için fişini prizden çekiniz.
s Bununla birlikte bazı televizyon setleri, düzgün çalışabilmesi
için bekleme durumunda bırakılmasını gerektiren özelliklere
sahip olabilir.
– Sadece Sony tarafından temin edilen elektrik kablolarını
kullanınız, farklı tedarikçilerden temin edilenleri
kullanmayınız.
– Fişi elektrik prizine tam olarak sokunuz.
– Televizyon setini sadece bir 220240 V AC elektrik kaynağı ile
çalıştırınız.
– Kablo bağlantılarını yaparken, güvenliğiniz için elektrik fişini
çekmeyi unutmayınız ve ayaklarınızın kablolara
dolaşmamasına dikkat ediniz.
– Televizyon seti ile ilgili bir iş yapmadan veya taşımadan önce,
elektrik fişini prizden çekiniz.
– Ana elektrik kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
– Elektrik fişini prizden çekiniz ve fişi düzenli olarak
temizleyiniz. Eğer fiş tozla kaplanırsa ve nemlenirse, yalıtımı
bozularak bir yangına neden olabilir.
Notlar
s Ürünle birlikte verilen ana elektrik kablosunu başka bir
cihazda kullanmayınız.
s Ana elektrik kablosunu aşırı derecede sıkıştırmayınız,
bükmeyiniz veya kıvırmayınız. İçindeki iletkenler açığa
çıkabilir veya kırılabilir.
s Ana elektrik kablosunda bir değişiklik yapmayınız.
s Ana elektrik kablosunun üzerine ağır bir şey koymayınız.
s Elektrik fişini prizden çekerken kablosundan tutarak
çekmeyiniz.
s Birden fazla cihazı aynı prize takmayınız.
s Gevşek durumdaki elektrik prizlerini kullanmayınız.
Yasaklanmış Kullanım
Televizyon setini, aşağıda belirtilenler gibi yerlerde, ortamlarda
veya durumlarda kullanmayınız/monte etmeyiniz, aksi halde
televizyon seti arıza yapabilir ve yangına, elektrik çarpmasına,
hasara ve/veya yaralanmaya neden olabilir.
Yer:
Dış mekanlara (direk güneş ışığı altına), deniz kıyısına, bir
gemiye veya başka bir tekneye, bir aracın içine, medikal
kurumlara, dengesiz yerlere, suyun, yağmurun, nemin veya
dumanın olduğu yerlerin yakınına.
Ortam:
Sıcak, nemli veya aşırı tozlu yerler; böceklerin girebileceği yerler;
mekanik titreşime maruz kalabilecek yerler, yanıcı maddelerin
yanı (mumlar, v.s.).
Televizyon setine su damlaları veya su sıçramaları gelmemelidir
ve vazo gibi içi sıvı dolu eşyalar televizyonun üzerine
konulmamalıdır.
Durum:
Elleriniz ıslakken, cihazın kasası açıkken veya üretici tarafından
önerilmeyen aksesuarlar takılıyken cihazı kullanmayınız.
Yıldırımlı havalarda televizyon setinin elektrik ve anten
bağlantısını çekiniz.
Kırık parçalar:
s Televizyon setine herhangi bir şey fırlatmayınız. Ekran camı
çarpma etkisi ile kırılabilir ve ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
s Eğer televizyon setinin yüzeyinde çatlama olursa, elektrik
kablosunu prizden çekinceye kadar dokunmayınız. Aksi
halde elektrik çarpabilir.
10 TR
Çocuklar için
s Çocukların televizyon setine tırmanmalarına izin
vermeyiniz.
s Küçük aksesuarları, çocukların yanlışlıkla yutmaması için,
çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.
Aşağıdaki problemler ortaya
çıkarsa...
Aşağıdaki problemlerden birinin olması durumunda, televizyon
setini kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
Satıcınızdan veya Sony yetkili servisinden, kalifiye servis
personelince kontrol edilmesini talep ediniz.
Eğer:
– Elektrik kablosu hasarlıysa.
– Elektrik prizi gevşek durumdaysa.
– Düşmeden, darbelerden veya bir şeyin çarpmasından ötürü
televizyon seti hasar görmüşse.
– Herhangi bir sıvı veya katı cisim kasadaki menfezlerden içeri
düşerse.
Uyarılar
Televizyonu seyretme
s Televizyonun zayıf ışık altında veya uzunca bir süre
seyredilmesi gözlerinizi yoracağından, televizyonu orta
dereceli bir ışık altında seyrediniz.
s Kulaklık kullanırken, işitme hasarına neden olabileceğinden
sesi aşırı seviyelerde olmayacak şekilde ayarlayınız.
LCD Ekran
s LCD ekran yüksek duyarlılık teknolojisiyle yapılmış ve
piksellerin %99.99’u veya daha fazlası etkin olmasına
rağmen, LCD ekranda devamlı olarak siyah noktalar veya
parlak ışık noktaları (kırmızı, mavi, veya yeşil) görülebilir.
Bu, LCD ekranın yapısal bir özelliği olup bir arıza değildir.
s Ön filtreye bastırmayınız veya çizmeyiniz yada bu televizyon
setinin üzerine eşyalar koymayınız. Görüntü düzgün
gözükmeyebilir veya LCD ekran hasar görebilir.
s Bu televizyon setini soğuk bir yerde kullanılıyorsa, görüntüde
bir lekelenme oluşabilir veya görüntü koyulaşabilir. Bu bir
arıza belirtisi değildir. Bu olay, sıcaklığın yükselmesiyle
birlikte ortadan kalkar.
s Hareketsiz görüntüler devamlı görüntülendiğinde gölgeler
oluşabilir. Birkaç dakika sonra yok olabilir.
s Televizyon seti kullanımdayken ekran ve kasa ısınabilir. Bu,
bir fonksiyon bozukluğu değildir.
s LCD ekran, az miktarda bir sıvı kristal içermektedir. Bu
televizyonda kullanılan bazı flüoresan tüpler de cıva
içermektedir. İmha ile ilgili olarak yerel kanun ve tüzüklere
riayet ediniz.
Ekran yüzeyi veya televizyon kasasının
kullanımı ve temizliği
Temizlik işlemlerinden önce, televizyon setine bağlı olan elektrik
kablosunun fişini prizden çekiniz.
Malzeme aşınmasını veya ekran kaplamasının aşınmasını
önlemek için aşağıdaki önerilere riayet ediniz.
s Ekranın/kasanın tozunu almak için, yumuşak bir bez ile
nazikçe siliniz. Eğer toz çıkmıyorsa, çok seyreltilmiş bir
deterjan solüsyonu ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir
bezle siliniz.
s Aşındırıcı bir bez, alkali/asitli bir temizleyici, aşındırıcı
temizlik tozu veya alkol, benzin, tiner veya böcek ilacı gibi
uçucu çözücüler kullanmayınız. Bu tür materyallerin
kullanılması kauçuk yada vinil malzemelere uzun süreli
temas etmesi ekran yüzeyine veya kasa malzemesine zarar
verebilir.
s Uygun havalandırma sağlamak için, havalandırma
menfezinin periyodik olarak vakumla temizlenmesi önerilir.
s Televizyon setinin açısını ayarlarken, televizyon setinin
yerinden oynamasını veya tablasından kayıp düşmesini
önlemek için yavaşça hareket ettiriniz
Televizyon setinin imhası
Eski Elektrikli & Elektronik
Cihazların İmhası (Avrupa
Birliği ve diğer Avrupa
ülkelerinde ayrı toplama
sistemleriyle
uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol,
bu ürünün bir ev atığı gibi muamele
görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve
elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden
çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden çıkarma durumunda
çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel olumsuz
sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız.
Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü
hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel sivil büronuz, ev
atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın aldığınız satıcı ile
temasa geçiniz.
Eski pillerin imhası (Avrupa
Birliği ve diğer Avrupa
ülkelerinde ayrı toplama
sistemleriyle
uygulanmaktadır)
Pilin veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu
ürünle verilen pilin bir ev atığı gibi muamele
görmemesi gerektiğini belirtir. Bu pilin doğru
bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak,
uygunsuz bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı
açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine
yardımcı olmuş olacaksınız. Malzemelerin geri dönüştürülmesi
doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Ürünlerin
güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle takılan bir
pil ile sürekli bir bağlantı gerektirmesi halinde, bu pil sadece
kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmelidir. Pilin uygun
şekilde muamele görmesini sağlamak için, tükendiği zaman
ürünü elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için
uygun toplama noktasına teslim ediniz. Diğer bütün piller için,
lütfen pilin üründen güvenli bir şekilde çıkarılması ile ilgili
bölüme bakınız. Pili, atık pillerin geri dönüşümü için uygun
toplama noktasına teslim ediniz. Bu ürün veya pilin geri
dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel sivil
büronuz, ev atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın aldığınız
satıcı ile temasa geçiniz.
Opsiyonel Ekipmanlar
Elektromanyetik radyasyon yayan opsiyonel bileşenleri veya
herhangi bir ekipmanı televizyon setinden uzak tutunuz. Aksi
halde görüntü bozulması ve/veya seste parazitlenme olabilir.
11 TR
Uzaktan Kumanda ve TV Kontrolleri/Göstergeleri
Düğme
Açıklama
1 "/1 (TV
bekleme
modu)
Televizyonu bekleme modundan çıkartarak
açar veya kapatır.
2
2
3
4
Alt yazıları görüntülemek için (eğer TV
kanalları bu tür bilgileri yayınlıyorsa), bu
tuşa basın (sadece dijital modda) (sayfa 47).
3 AUDIO
Analog modda: Çift ses modunu
değiştirmek için basın (sayfa 38).
Dijital modda: Ses Dili seçmek için
(sayfa 47) basın.
4
Televizyon modunda: Televizyon
soketlerine takılı cihazlardan giriş kaynağını
seçer (sayfa 27).
Metin modunda (sayfa 17): Mevcut sayfayı
bekletir.
1
(Altyazılar)
5
6
7
/ (Giriş
seçimi/Metin
bekletme)
8
9
5 F/f/G/g/
Ekrandaki imleci hareket ettirmek için
F/f/G/g üzerine basın. Vurgulanan öğeyi
seçmek/onaylamak için
üzerine basın.
6 OPTIONS
Çeşitli görüntüleme seçeneklerine
erişmenizi ve kaynak ve ekran formatına
uygun olarak ayar/değişiklik yapmanıza
imkan sağlar.
7 HOME
TV Home menüsünü görüntüler.
8 Renkli
düğmeleri
Renkli düğmeler mevcut olduğunda
ekranda bir çalıştırma kılavuzu görünür.
Seçilen bir işlemi gerçekleştirmek için
çalıştırma kılavuzunu takip edin.
9 Sayı
düğmeleri
Televizyon modunda: Kanalları seçer.
Numarası 10 ve üstü olan kanallar için,
ikinci ve üçüncü haneyi çabuk bir şekilde
giriniz.
Metin modunda: Bir sayfa numarası girmek
için basın.
0
Belirlediğiniz Dijital Favoriler Listesini
görüntülemek için basın (sayfa 23).
0
12 TR
(Favori)
ws
wa
Düğme
Açıklama
qa PROG +/–/
/
TV modunda: Sonraki (+) veya önceki ()
kanalı seçer.
Metin modunda (sayfa 17): Sonraki ( )
veya önceki ( ) sayfayı seçer.
qs
Bir önceki (beş saniyeden fazla) izlenen
kanala döner.
w;
ql
qk
(Önceki
kanal)
qd % (Sesi keser) Sesi kesmek için basın. Sesi geri getirmek
için tekrar basın.
qj
~
•Bekleme modunda ses olmadan TV’yi
açmak istiyorsanız bu düğmeye basın.
qh
qf 2 +/– (Ses)
Ses düzeyini ayarlamak için.
qg / (Metin)
Metin bilgilerini görüntülemek için basın
(sayfa 17).
qh
Görüntülenen herhangi bir menünün bir
önceki ekranına döner.
qj
qg
qf
qd
qa
qs
/RETURN
/GUIDE
(Kılavuz)
(EPG)
Dijital Elektronik Program Kılavuzunu
(EPG Electronic Programme Guide)
görüntülemek için basın (sayfa 19, 22).
qk ANALOG
Son görüntülenen analog kanalı
görüntülemek için basın.
ql DIGITAL
(Dijital)
Son görüntülenen dijital kanalı
görüntülemek için basın.
w; BRAVIA Sync
TV’ye bağlı olan cihazı çalıştırabilirsiniz
(sayfa 31).
wa
/ (Bilgi/
Metin
görüntüleme)
Dijital modda: O an seyredilmekte olan
programın bilgilerini görüntüler.
Analog modda: / Düğmesine her
bastığınızda, ekrandaki bilgiler şu şekilde
değişir: Mevcut kanal numarası ve ekran
formatı gibi bilgileri görüntüler t Zaman
görüntülenir t Bilgiler gizlenir.
Metin modunda (sayfa 17): Gizli bilgileri
görüntüler (örneğin, bir test cevapları).
ws
(Ekran
modu)
Ekran formatını değiştirmek için basın
(sayfa 17).
z
•5 rakamı, PROG +, AUDIO ve
düğmeleri dokunma
noktalarına sahiptir. Televizyonu seyrederken algılama
noktalarını referans olarak kullanın.
(Devamı)
13 TR
12
3
4
5
HOME
6
7 8 9
Gösterge
Açıklama
1
HOME
TV Home menüsünü görüntüler.
2
/ (Giriş seçimi/
Tamam)
(HOME)
3 2 +/–/
/
4 PROG +/–/
0
Televizyon modunda: Televizyon soketlerine takılı cihazlardan giriş
kaynağını seçer (sayfa 27).
Televizyon menüsünde: Menüyü veya seçeneği yapar ve ayarı onaylar.
TV modunda: Sesi arttırır (+) veya azaltır (–).
TV menüsünde: Seçenekler arasında sağa ( ) veya sola ( ) doğru
gezinme sağlar.
/
5 1 (Güç)
TV modunda: Sonraki (+) veya önceki (–) kanalı seçer.
TV menüsünde: Seçenekler arasında yukarı ( ) veya aşağı ( ) doğru
gezinme sağlar.
Televizyonu açar veya kapatır.
~
•Televizyonun elektriğini tamamen kesmek için, fişini prizden çekin.
6 Işık algılayıcı
Çalışması engelleneceğinden, sensörünün önüne herhangi bir şey
koymayın.
7
Görüntü kapatıldığında yeşil renkte yanar (sayfa 39).
Hatırlatıcı ayarlandığında (sayfa 20, 22) veya zamanlayıcı
ayarlandığında (sayfa 41) turuncu yanar.
(Ekran Kapalı/
Zamanlayıcı
göstergesi)
8 Uzaktan kumanda
sensörü
Uzaktan kumandadan gelen kızılötesi ışınları algılar.
Çalışması engelleneceğinden, sensörünün önüne herhangi bir şey
koymayın.
9 1 (Bekleme modu
göstergesi)
Televizyon standby (bekleme) modunda olduğunda kırmızı renkte
yanar.
14 TR
Gösterge
Açıklama
0 " (Güç göstergesi)
Televizyon açıldığında yeşil renkte yanar.
SmartLink tarafından geçerli program kaydedişlirken kırmızı ışık
yanar.
~
•Televizyonun fişini prizden çekmeden önce kapatılmış olduğundan emin olun. Televizyon açık
durumdayken fişi çekildiğinde, göstergenin yanık durumda kalmasına veya televizyonun arızalanmasına
neden olabilir.
•Çalışmaları engelleneceğinden, göstergelerin önüne herhangi bir şey koymayın.
15 TR
TV’nin İzlenmesi
1 TV’yi açmak için TV üzerinde 1 tuşuna
TV’nin İzlenmesi
basın.
TV bekleme modunda olduğu zaman
(TV üzerinde bulunan 1 (bekleme)
göstergesi kırmızıdır), uzaktan kumanda
üzerinde bulunan "/1 düğmesine
basarak TV’yi açın.
1
2 Dijital modu seçmek için DIGITAL
düğmesine veya analog modu seçmek
için ANALOG düğmesine basın.
Mevcut kanallar moda bağlı olarak
değişebilir.
3 Bir televizyon kanalı seçmek için sayı
düğmelerine veya PROG +/– düğmesine
basın.
Numaralı düğmeleri kullanarak
numarası 10 ve üstü olan kanalları
seçmek için, ikinci ve üçüncü haneleri
iki saniye içinde giriniz.
Rehberi kullanarak bir dijital kanal
seçmek için, bkz. sayfa 19 veya 22.
2
2
Dijital modda
Kısa bir süre bir bilgi reklamı (banner)
görüntülenir. Reklam kutusu (banner)
üzerinde aşağıdaki simgeler
gösterilebilir.
3
3
*: Etkileşimli servis (MHEG Dijital
Metin) sağlanmaktadır
*: Etkileşimli servis (MHEG Dijital
Metin) şu anda devre dışı
: Radyo servisi
: Karıştırılmış/Üyelik servisi
: Çok dilde ses mevcut
: Altyazı mevcut
: İşitme engelliler için uygun altyazılar
mevcut
: Mevcut program için tavsiye edilen en
küçük yaş (4’den 18’e kadar)
: Ebeveyn Kilidi
* Yalnızca Birleşik Krallık içindir.
16 TR
Ek işlemler
Bunu yapmak için
Yapılacak işlem
Standby (bekleme)
modundaki
televizyonu sessiz
çalıştırmak için
% düğmesine basınız.
Ses seviyesini ayarlamak
için 2 +/– düğmelerine
basın.
Sesi ayarlamak için
2 + (artırma)/
– (azaltma) düğmelerine
basın.
Ekran formatını manuel olarak
değiştirmek için
İstediğiniz ekran formatını seçmek için
düğmesine art arda basın.
Akıllı*
Dijital Metin servisine erişmek için
(Yalnızca Birleşik Krallık içindir)
Birçok yayın kuruluşu Dijital Metin hizmeti
sunmaktadır. Dijital Metin, Analog Metin
hizmetine göre grafik açısından zengin bir
içerik sunar.
Dijital Metin hizmeti veren bir dijital kanal
seçin ve sonra / düğmesine basın.
Bir yayın kuruluşu özel bir Dijital Metin
kanalı sunuyorsa, Dijital Metin hizmetine
ulaşmak için bu kanalı seçin.
Dijital Metin üzerinde gezinmek için
ekrandaki yönergeleri uygulayın.
Dijital Metin’den çıkmak için
RETURN
düğmesine basın.
Hareket etmek için F/f/G/g düğmelerine
basın.
Öğeleri seçmek için ve sayı düğmelerine
basın.
Kısayollara ulaşmak için renkli düğmelere
basın.
4:3
Konvansiyel 4:3
yayınları (örneğin
geniş ekran olmayan
televizyon görüntüsü)
doğru orantılarda
görüntüler.
Geniş
Geniş ekran (16:9)
yayınları doğru
orantılarda
görüntüler.
Zoom*
Sinemaskop (mektup
zarfı formatı)
yayınları doğru
orantılarda
görüntüler.
Text’e (Metin) erişim için
/ düğmesine basın. / düğmesine her
bastığınızda, gösterge döngüsel olarak
aşağıdaki gibi değişir:
Text t Text televizyon görüntüsünün
üzerinde (karışık modu) t Text yok (Text
servisinden çıkış)
Bir sayfa seçmek için, sayı düğmelerine veya
/ düğmesine basın.
Bir sayfayı dondurmak için,
/
düğmesine basın.
Gizli bilgileri görüntülemek için, /
düğmesine basın.
z
•Text sayfasının altında dört renkli kısım
görüntülendiğinde, Fastext özelliği mevcut
demektir. Fastext (hızlı text), sayfalara hızlı ve
kolay erişmenizi sağlar. Sayfaya erişim için ilgili
renkli düğmeye basın.
14:9*
14:9 ebatlı yayınları
doğru orantılarda
görüntüler. Sonuç
olarak, siyah çerçeve
alanları ekranda
görülebilir.
* Görüntünün üst ve alt kısımları kesilebilir.
~
•Görüntünün üst ve alt kısımlarındaki bazı
karakterler ve/veya harfler Akıllı modda
görülemeyebilir. Böyle bir durumda, “Ekran
Ayarları” (sayfa 42) kullanarak “Dikey Ebat”’ı
seçebilir ve görünür hale getirmek için dikey
ebatı ayarlayabilirsiniz.
(Devamı)
17 TR
TV’nin İzlenmesi
Konvansiyel 4:3
yayınları bir geniş
ekran efekti
benzetimi ile
görüntüler. 4:3
görüntüsü, ekranı
kaplayacak şekilde
uzatılır.
z
•“Otomatik Format”, “Açık” olarak
ayarlandığında, TV otomatik olarak yayına
uygun en iyi modu seçer (sayfa 42).
•“Akıllı”, “14:9” veya “Zoom” seçildiğinde
resmin konumunu ayarlayabilirsiniz. Yukarı
veya aşağı hareket ettirmek için F/f düğmelerini
kullanın (örneğin; altyazıyı okumak için).
Seçenekler menüsünün kullanılması
Bir TV programını izlerken aşağıdaki
seçenekleri görüntülemek için OPTIONS
düğmesine basın.
Seçenek
Açıklama
Resim Modu
Bkz. sayfa 37.
Ses Modu
Bkz. sayfa 38.
Surround
Bkz. sayfa 38.
Hoparlör
Bkz. sayfa 44.
Motionflow
Bkz. sayfa 39.
Altyazı ayarları
(yalnızca dijital
modda)
Bkz. sayfa 47.
Oto. Kapanma
Bkz. sayfa 41.
Güç Tasarrufu
Bkz. sayfa 39.
Sistem Bilgisi
(yalnızca dijital
modda)
Bkz. sayfa 48.
18 TR
GUIDE Plus+™ Sistemini* ve Dijital Elektronik Program
Kılavuzunu (EPG Electronic Programme Guide)
**
Kullanma
* Bu özelliği ayarlama koşulu:
–İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya veya İspanya’da.
–dijital yayınları alabilirsiniz.
–“5: İlk kurulumun yapılması” adım 7’de “Karasal” seçildiğinde.
** Bu fonksiyon, bazı ülkelerde kullanılmayabilir.
~
•GUIDE Plus+ hizmetini kullanırken, program bilgilerinin güncellenmesi amacıyla, TV’nizi cihaz
üzerindeki açma/kapama düğmesiyle değil, uzaktan kumanda üzerinde bulunan bekleme tuşunu
kullanarak kapatmanız önerilir.
GUIDE Plus+ Kullanma
İzlemek istediğiniz gösteriyi bulmak için GUIDE Plus+ sistemini kullanın. Bu özellik, program
kategorilerine ve anahtar sözcüklere göre gösteriler için arama yapmanıza izin verir. GUIDE
Plus+ programı, sekiz güne kadar TV program bilgilerini sağlayabilmektedir. Bu hizmeti
kullanmak için sayfa 6 üzerinde Initial Setup’ı (Başlangıç Ayarı) tamamladığınızdan emin olun.
GUIDE Plus+ Sistem Bileşenleri
GUIDE Plus+ logosu
Sky
Video
penceresi
Marka ortağı logosu
Remind
29-May 07:15
Top
Eylem
çubuğu
Bilgi kutusu
BBC2 8:00-8:30
Grid
Search
Thu, 29 7:00
Breakfast
Bilgi
panelleri
Go to Ad
Arthur : Animation following the adventures of a young aardvark and his friends.
Buster discovers the joy of growing your own vegetables.
My TV
7:30
Schedule
8:00
Set-up
8:30
Menü
çubuğu
Breakfast
In the Night Garden
Cbeebies Springwatch Arthur
GMTV Today
Freshly Squeezed
Everybody loves Ray... Just Shoot Me
The Adve... Rupert B... Roary th... Make Wa... Fifi and t... Tomas ...
Spendaholics
Greek
Emmerd... The Montel Williams Show
Sally Jessy Raphael
Kanal
logosu ve
program
başlığı
Anything Goes
z
•Yukarıda gösterilen görüntü ülke/bölgeye bağlı olarak farklılık göstermektedir.
•Bilgi Panelleri Sony tarafından Sağlanmamakta ve Marka Ortağıyla ilgilidir.
•Eylem çubuğu nun işlevi imlecin yerine göre ve ayarlar menüsündeyken değişir.
1
GUIDE düğmesine basın.
2 Aşağıdaki tabloda gösterilen veya ekranda görüntülenen işlemlerden istediğinizi yapın.
(Devamı)
19 TR
TV’nin İzlenmesi
GUIDE Plus+, yalnızca dijital yayın aracılığıyla iletilen GUIDE Plus+ verileri varsa tam
anlamıyla çalışır. Ülkenizde DTT Guide Plus+ hizmetinin olup olmadığını öğrenmek için
lütfen GUIDE Plus+ web sitesine bakın.
Bunu yapmak için
Yapılacak işlem
Bir program görüntüleme
Bir program seçmek için F/f/G/g düğmesine basın, daha sonra
düğmesine basın.
~
•Program bilgisi bilgi kutusu’nda görünür.
•Uzun bir özet için genişletilmiş bilgi kutusuna erişmek üzere
/ basın.
•Listede sayfa yukarı/aşağı gezinmek için PROG +/–’yi
kullanabilirsiniz.
Sonraki güne veya bir gün geriye gitmek için BRAVIA sync
m/M düğmesine basın.
TV Rehberini kapatma
TV Rehberinden çıkmak için
Bir programı, başlatıldığı zaman
ekranda otomatik olarak
görüntülemek üzere ayarlamak için
– Reminder
İzlemek istediğiniz gelecekteki bir programı seçmek için F/f/G/g
düğmesine basın, sonra yeşil düğmeye basın.
Menü çubuğu
Menü çubuğu’na erişmek için F düğmesine tekrarlı şekilde basın.
Alan seçmek için G/g düğmelerine basın. (“Grid” (Kılavuz),
“Search” (Ara), “My TV” (Televizyonum), “Schedule”
(Zamanla) ve “Setup” (Ayar))
“Grid” (Kılavuz) alanında bir programı görüntüleyebilir veya bir
hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.
Bir program arama
– Search
Bir program kategorisine (örneğin, Spor) veya alt kategorisine
(örneğin, Futbol) göre görüntüleme yapmak veya bir hatırlatıcı
ayarlamak için ilgili şeyleri hızlı ve kolay şekilde bulabilirsiniz.
1 Menü çubuğu’nda “Search”’ü (Ara) vurgulayın, sonra
yalnızca bir kere f düğmesine basın.
2 Bir kategori veya alt kategori seçmek için F/f/G/g
düğmesine basın, daha sonra düğmesine basın.
Anahtar sözcüğünüzü arama
– My Choice
Standart kategorilere ve alt kategorilere ek olarak kendi arama
anahtar sözcüklerinizi ayarlayabilirsiniz.
1 Menü çubuğu’ndaki “Search” alanında “My Choice”
(Seçimim) öğesini vurgulayın.
2 Bir anahtar sözcük eklemek için sarı düğmeye basın, bu
durumda sanal klavye görünür.
3 Anahtar sözcüğünüzü girmek için sanal klavye kullanın.
4 Yeşil düğmeyle onaylayın.
5 “My Choice”’da (Seçimim) kişisel anahtar sözcüğünüz
görünür.
6 Kişisel anahtar sözcüğünüze göre bir arama başlatmak için
anahtar sözcüğünüzü seçin ve düğmesine basın.
20 TR
GUIDE’a (Rehber) basın.
~
•Bir hatırlatmayı iptal etmek için, ‘‘Reminder’’ (Hatırlatma)
vurgulanmıs durumdayken kırmızı dügmeye basın veya menü
çubugundaki “Schedule” (Zamanlayıcı) secenegini kullanın.
•Eğer TV’yi bekleme moduna alırsanız, programın başlamasına
yakın otomatik olarak açılır.
Yapılacak işlem
Tercihlerinize göre bir Profil
ayarlama ve öneriler alma
– My TV
“My TV” (Televizyonum) alanı, kişisel bir profil ayarlamanızı
sağlar.
Kanallara, kategorilere ve/veya anahtar sözcüklere göre kişisel bir
profil tanımlayabilirsiniz.
“My TV” (Televizyonum) alanı, izlemek veya bir hatırlatıcı
ayarlamak üzere ilgilendiğiniz şeyleri hızlı ve kolay bir şekilde
bulmak için size önerilerde bulunur.
Profilinizi ayarlama şekli:
1 Menü çubuğu’nda “My TV”’yi (Televizyonum) vurgulayın,
profilinizi ayarlamak için yeşil düğmeye basın.
2 Kanalları, kategorileri veya klavyeyi seçmek için F/f’e basın.
3 Profilinize bir kanal, kategori veya bir anahtar sözcük eklemek
için sarı düğmeye basın.
4 Bir kanal, kategori veya anahtar sözcük seçmek için F/f/G/g
düğmesine basın, sonra üzerine basın.
5 Daha fazla öğe eklemek için adım 2 ile 4 arasını tekrarlayın.
6 Profilinizi etkinleştirmek için a basın.
z
•Kırmızı ve yeşil düğmelerle silme veya düzenleme yapabilirsiniz.
Hatırlatıcıyı silme ve düzenleme
– Schedule
1
2
Menü çubuğu’nda “Schedule”’u (Zamanlayıcı) vurgulayın.
Kırmızı ve yeşil düğmelerle silmek veya düzenleme yapmak
için F/f düğmesine basın.
z
•Hatırlatıcı ayarlanmazsa “No programmes” (Program yok)
görüntülenmez. “Frequency” (Sıklık) (örneğin, haftalık) veya
“Timing” i (Zamanlama) (örneğin, hatırlatıcı süresi: 10 dk önce)
seçmek için g düğmesine basın. Renkli düğmelere basarak bu
ayarları değiştirebilirsiniz.
Kişisel durumunuza göre GUIDE
Plus+ sisteminizi yapılandırın
– Setup
1
2
Menü çubuğu’nda “Setup”’ı (Kurulum) vurgulayın.
Yapılandırmak istediğiniz aşağıdaki öğeleri seçmek için F/f’e
basın.
“Personal Preferences”: Ekran dilini, hatırlatıcı zamanlamasını
değiştirebilir ve gece karşıdan yüklemeyi ayarlayabilirsiniz.
“Start Installation Sequence”: Bu özellik en baştan kurulumunuzu
yeniden başlatmak için kolay bir yol sağlar. Bu, geçerli tüm TV
Liste verilerini siler.
“Manual Data Download”: Acil olarak TV listelerinizi günceller.
TV birkaç gün kapatılırsa, TV listeleri otomatik olarak
güncellenmez. Bu durumda bu özelliği TV Listelerini güncellemek
için kullanın.
“GUIDE Plus+ System Information” ekranı: GUIDE Plus+
sistem bilgisini görüntüler. Bu ekran, sorun giderme için yardımcı
olan birkaç değer sağlamaktadır.
21 TR
TV’nin İzlenmesi
Bunu yapmak için
Dijital Elektrik Program Kılavuzu (EPG Electronic Programme Guide)
Kullanma
**
Tüm Kategoriler
Cum 16 Mrt 11:35
Bugün
11: 30
001 BBC ONE
Homes Under the Hammer
002 BBC TWO
Ready Steady Cook
003
Dancing On Ice Exclusive
ITV1
004 Channel 4
12: 00
House
Crime Hour: Midsomer Murders
007 BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
010 SKY THREE
Law and Order: Special Victims U...
ER
Past
The Jeremy Kyle...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Racing from Chepstow and Ascot
Önceki
Sonraki
GUIDE (Rehber)
Afterlife
CSI: Crime Scene Inv...
Homes Under th...
PartyPoker.com Worl...
Vodafone TBA: L...
Everybody Loves Raymond
1 Dijital modda,
düğmesine basın.
13: 00
Cracker
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
006 ITV2
009 ITV3
Neighbours
Extraordinary People: Britains Iden...
005 Five
008 BBC FOUR
12: 30
Eastenders
2 Aşağıdaki tabloda gösterilen veya
ekranda görüntülenen işlemlerden
istediğinizi yapın.
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
30 dakika görüntü
Trans World Sport
Kategori
** Bu fonksiyon, bazı ülkelerde kullanılmayabilir.
GUIDE’ı degistirmek için (Sony Guide veya GUIDE Plus+) bkz. sayfa 49.
Bunu yapmak için
Yapılacak işlem
Bir programın izlenmesi
Programı seçmek için F/f/G/g düğmelerini kullanın, daha sonra
düğmesine basın.
Rehberi kapatmak için
GUIDE düğmesine basın.
Program bilgilerini kategoriye göre
sıralamak için
– Kategori listesi
1
2
Mavi düğmeye basın.
Bir kategori seçmek için F/f düğmelerini kullanın, daha
sonra düğmesine basın.
Bir programı, başlatıldığı zaman
ekranda otomatik olarak
görüntülemek üzere ayarlamak için
– Hatırlatma
1
F/f/G/g düğmelerine basarak görüntüleyeceğiniz gelecek
programı seçiniz, daha sonra / düğmesine basın.
“Hatırlatma” seçimini yapmak için F/f düğmesine basın,
daha sonra düğmesine basın.
Bir c sembolü, ilgili programın bilgisiyle birlikte
görüntülenir. Televizyonun ön panelindeki
göstergesi
turuncu renkte yanar.
2
~
•Eğer TV’yi bekleme moduna alırsanız, programın başlamasına
yakın otomatik olarak açılır.
Hatırlatıcıyı iptal etme
– Zamanlayıcıyı iptal et
1
2
3
4
5
22 TR
/ düğmesine basın.
“Zamanlayıcı listesi” seçimini yapmak için F/f düğmesine
basın, daha sonra düğmesine basın.
İptal etmek istediğiniz programı seçmek için F/f düğmelerini
kullanınız, daha sonra
düğmesine basınız.
“Zamanlayıcıyı iptal et” seçimini yapmak için F/f
düğmesine basın, daha sonra düğmesine basın.
Programı iptal etmek istediğinizi onaylamanız için bir ekran
görünür.
“Evet”i seçmek için G/g düğmesine basın, sonra onaylamak
için düğmesine basın.
Dijital Favori listesinin kullanımı
*
1 Dijital modda, düğmesine basın.
2 Aşağıdaki tabloda gösterilen veya
ekranda görüntülenen işlemlerden
istediğinizi yapın.
* Bu fonksiyon, bazı ülkelerde kullanılmayabilir.
Bunu yapmak için
Yapılacak işlem
Favori listesini ilk kez oluşturmak
için
1
2
3
“Evet” seçeneğini belirlemek için düğmelerine basın.
Favori listesini seçmek için sarı düğmeye basın.
Eklemek istediğiniz kanalı seçmek üzere F/f düğmelerine
basın, sonra düğmesine basın. Favori listesinde sakladığınız
kanalların yanında
simgesi görünür.
Bir kanalı seyretmek için
1
2
Favori listelerinde gezinmek için sarı düğmeye basın.
Kanalı seçmek için F/f düğmelerini kullanınız ve sonra
düğmesine basın.
Favori listesini kapatmak için
Favori listesine kanal eklemek veya
listeden çıkarmak için
RETURN düğmesine basın.
1
2
3
Favori Listesindeki tüm kanalları
kaldırmak için
1
2
3
4
Mavi düğmeye basın.
Düzenlemek istediğiniz listeyi seçmek için sarı düğmeye
basın.
Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kanalı seçmek için F/f/G/
g düğmelerini kullanınız ve sonra düğmesine basın.
Mavi düğmeye basın.
Düzenlemek istediğiniz favori listesini seçmek için sarı
düğmeye basın.
Mavi düğmeye basın.
“Evet”i seçmek için G/g düğmesine basın, sonra onaylamak
için düğmesine basın.
23 TR
TV’nin İzlenmesi
Dijital Favori listesi
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Bağlantı Tablosu
Televizyonunuza çok sayıda opsiyonel cihaz takabilirsiniz. Bağlantı kabloları ürünle birlikte
verilmez.
1
1
2
AV
2
3
COMPONENT IN
4
DMPORT
5
6
PC IN
IN
( SMARTLINK )
1
DC 5V
0.7A MAX
2
7
8
9
0
IN3
qa
qs
qd
qf
24 TR
Bağlantı yeri
1
/
Ekrandaki giriş
sembolü
AV1
Açıklama
AV1
Bir dekoder bağladığınızda TV tuner (ayarlayıcı) dekoder’a
karıştırılmış sinyaller gönderir ve dekoder çıkışını
yapmadan önce sinyalleri deşifre eder.
SmartLink, televizyon ile VCR/DVD kayıt cihazı arasında
doğrudan bir bağlantıdır.
2
/
/
AV2
(SMARTLINK)
AV2
3
/
COMPONENT IN
(Bileşen Girişi)
Component Component video soketleri yalnızca aşağıdaki video
girişlerini desteklemektedir: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i ve 1080p.
4 DMPORT
DMPORT
~
•TV açıkken DIGITAL MEDIA PORT adaptörünü
bağlamayın veya bağlantısını kesmeyin.
•TV kapalı veya bekleme modunda olduğunda bağlı cihaz şarj
edilmez.
5 HDMI IN 1 veya
2
HDMI 1
veya
HDMI 2
qs HDMI 3
HDMI 3
Dijital video ve ses sinyalleri bağlı cihazdan girilir.
Ek olarak HDMI kontrolüyle uyumlu cihazı bağladığınızda
bağlı cihazla olan iletişim desteklenir. Bu iletişimin
ayarlanması için bkz. sayfa 44.
Eğer cihazda bir DVI soketi mevcutsa, DVI soketini
HDMI IN soketine bir DVIHDMI adaptör arabirimi
(ürünle birlikte verilmez) kullanarak takınız ve cihazın ses
çıkış soketini HDMI IN ses giriş soketine takın.
~
•HDMI soketleri yalnızca aşağıdaki video girişlerini
desteklemektedir: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,
1080p ve 1080/24p. PC video girişleri için bkz. sayfa 53.
•Sadece, HDMI logosu olan orijinal bir HDMI kablosunu
kullanınız. Bir Sony HDMI kablosunu kullanmanızı
öneririz (yüksek hızlı tip).
•HDMI kontrolüyle uyumlu bir ses sistemi bağlandığında
ayrıca DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) soketine
bağladığınızdan emin olun.
6
Bir ağ üzerinden DLNA uyumlu cihazlarda bulunan
içeriğin keyfine varabilirsiniz (sayfa 32).
LAN
7
/
PC IN
8
L
R
PC
Feritli bir PC kablosunun kullanılması önerilir, örneğin
“Connector, Dsub 15” (ref. 179350411, Sony Yetkili
Servisinden temin edilebilir) veya eşdeğeri.
Televizyondan gelen sesi bir HiFi ses cihazında dinlemek
istiyorsanız ses çıkış soketlerine
takın.
(Devamı)
25 TR
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Bir DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) (Dijital Ortam
Girişi) adaptörü kullanarak TV’ye bağladığınız bir
taşınabilir müzik çaların ses veya videosunu (isteğe bağlı
kablo gerekir) oynatabilirsiniz.
Bağlı DIGITAL MEDIA PORT adaptörüne bağlı olarak
aşağıdaki şekilde TV’yi kullanarak bağlı cihazı
çalıştırabilirsiniz;
–TV’nin uzaktan kumandasını kullanma: N/x/X/
m/M/F/f/G/g/ /
RETURN.
–Seçenekler menü işlevini kullanma: OPTIONS
(Seçenekler) öğesine basın ve “Kontrol Paneli” veya
“Cihaz Kontrolü (Menü)” öğesini seçin.
Bağlantı yeri
Ekrandaki giriş
sembolü
9
Açıklama
Bir optik ses kablosu kullanın.
DIGITAL AUDIO
OUT (Dijital Ses
Çıkışı)
(OPTICAL)
0
Program Bazında Ödeme hizmetlerinden faydalanmak
için.
Ayrıntılar için ürününüzle birlikte verilen talimatlar
elkitabına bakın. CAM cihazını kullanmak için, CAM
yuvasından “sahte” kartı çıkarın, TV’yi kapatın ve yuvaya
CAM kartınızı takın. CAM cihazını kullanmadığınızda
“sahte” kartı CAM yuvasında tutmanızı öneriyoruz.
CAM
(Duruma Bağlı
Erişim Modülü)
~
•CAM cihazı tüm ülkelerde desteklenmez. Lütfen yetkili
satıcınıza sorarak öğreniniz.
qa
qd
USB kablosu veya USB depolama cihazı kullanarak Sony
dijital fotoğraf makinesine, kamera kayıt cihazına
kaydedilmiş fotoğraf/müzik dosyalarını TV’nizde
görüntüleyebilirsiniz (sayfa 28).
USB
/L
AV3
R
qf i Kulaklıklar
26 TR
AV3
Mono cihaz bağlandığında
yapın.
AV3 L soketine bağlantı
Kulaklıklardan TV sesini dinleyebilirsiniz.
Bağlı Cihazlardan
Resimlerin İzlenmesi
Bağlı olan cihazı açınız ve aşağıdaki
işlemlerden birisini gerçekleştirin.
Tam kablo donanımlı 21 pinli scart
kablosu kullanılarak scart soketlerine
takılan cihazlar için
Bağlı olan cihazda oynatma fonksiyonunu
başlatın.
Bağlı cihazdan gelen görüntüler ekranda
görünür.
Seçenek
Açıklama
Ekran Modu (sadece Bkz. sayfa 37.
PC giriş modunda)
Ses Modu
Bkz. sayfa 38.
Surround
Bkz. sayfa 38.
Hoparlör
Bkz. sayfa 44.
Motionflow
Bkz. sayfa 39.
PIP (sadece PC giriş Bkz. sayfa 28.
modunda)
PAP (PC giriş modu Bkz. sayfa 27.
ve DIGITAL
MEDIA PORT
modu dışında)
Bkz. sayfa 42.
Analog modda iken, video kanalını seçmek
için PROG +/– düğmesine veya sayı
düğmelerine basın.
Yatay Geçiş (sadece
PC giriş modunda)
Bkz. sayfa 42.
Oto. Kapanma (PC
giriş modu hariç)
Bkz. sayfa 41.
USB cihazı için
Güç Tasarrufu
Bkz. sayfa 39.
Cihaz Kontrolü
(Menü) (yalnızca
DIGITAL MEDIA
PORT modunda)
Bkz. sayfa 25.
Kontrol Paneli
(yalnızca DIGITAL
MEDIA PORT
modunda)
Bkz. sayfa 25.
Cihaz Kontrolü
(yalnızca HDMI
modunda)
Bkz. sayfa 31.
Bkz. sayfa 28.
Ağ cihazı için
Bkz. sayfa 32.
Diğer bağlı cihazlar için
Bağlı cihazların listesini görüntülemek için
/ düğmesine basınız. İstediğiniz giriş
kaynağını seçmek için F/f düğmelerine
basın, daha sonra düğmesine basın.
F/f düğmesine bastıktan sonra iki saniye
boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız,
vurgulu durumdaki öğe otomatik olarak
seçilir.
Eğer “AV hafızası” menüsünden (sayfa 43)
bir giriş kaynağını “Atla” olarak
ayarladıysanız, bu giriş kaynağı listede
görünmez.
z
•Normal TV moduna dönmek için, DIGITAL
veya ANALOG düğmesine basın.
Seçenekler menüsünün kullanılması
Bağlı cihazdan resimleri izlerken OPTIONS
düğmesine basarak aşağıdaki seçenekleri
görüntüleyebilirsiniz.
Seçenek
Açıklama
Resim Modu (PC
giriş modu hariç)
Bkz. sayfa 37.
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Otomatik düzeltme
(sadece PC giriş
modunda)
Otomatik kanal aramalı bir VCR/ DVD
kaydedici için
İki görüntüyü aynı anda izlemek için
– PAP (Picture and Picture Resim ve
Resim)
İki görüntüyü (harici giriş ve TV programı)
ekranda aynı anda izleyebilirsiniz.
Opsiyonel bir cihaz bağlayınız (sayfa 24), ve
cihazdan gelen görüntülerin ekranda
göründüğünden emin olun (sayfa 27).
~
•Bu fonksiyon bir PC girişi ve DIGITAL
MEDIA PORT girişi için mevcut değildir.
•Resimlerin boyutlarını değiştirmeniz mümkün
değildir.
•Harici giriş resimlerinde AV1, AV2 veya AV3
videoyu görüntülerken TV program resminde
analog TV videosunu görüntülemeniz mümkün
değildir.
(Devamı)
27 TR
1 OPTIONS (Seçenekler) düğmesine
basın.
2 “PAP”ı seçmek için F/f düğmesine
basın, sonra
üzerine basın.
Bağlı cihazdan gelen görüntü solda
görüntülenir ve TV programı da sağda
görüntülenir.
3 TV kanalını seçmek için sayı
USB üzerinden Fotoğraf/
Müzik Oynatma
Sony dijital sabit fotoğraf makinesine,
kamera kayıt cihazına kaydedilmiş
fotoğrafların, USB kablosu veya USB
depolama ortamı kullanarak TV’nizde
keyfine varabilirsiniz.
düğmelerine veya PROG +/–
düğmelerine basın.
1 Desteklenen bir USB cihazını TV’ye
Tek görüntüleme moduna dönmek
için
2 HOME düğmesine basınız.
3 “Fotoğraf” veya “Müzik” seçmek için
RETURN düğmesine basın.
z
•Vurgulanmış görüntü seslidir. G/g düğmesine
basarak sesli görüntülere geçiş yapabilirsiniz.
İki görüntüyü aynı anda izlemek için
– PIP (Picture in Picture Resim
içinde Resim)
İki görüntüyü (PC girişi ve TV programı)
ekranda aynı anda izleyebilirsiniz.
Bir PC bağlayınız (sayfa 24) ve bir PC’den
gelen görüntünün ekranda göründüğünden
emin olun.
1 Seçenekler menüsünü görüntülemek
için OPTIONS düğmesine basınız.
2 “PIP” seçimini yapmak için F/f
düğmesine basın, daha sonra
düğmesine basın.
Bağlı PC’den gelen görüntü tam ekran
görüntülenir ve TV programı küçük
ekranda gösterilir.
TV programı ekran pozisyonunu
değiştirmek için F/f/G/g düğmelerini
kullanabilirsiniz.
3 TV kanalını seçmek için sayı
takınız.
G/g düğmesine basın.
4 Bir USB cihazı seçmek için F/f’e basın,
sonra
düğmesine basın.
“Müzik”, “Liste Görünümü”
seçeneğinde görünür. “Fotoğraf”,
“Küçük Resim Grnm” seçeneğinde
görünür. “Liste Görünümü” ve “Küçük
Resim Grnm” arasında geçiş yapmak
için sarı düğmeye basın.
5 Bir dosya veya klasör seçmek için F/f/
G/g düğmesine basın, sonra
düğmesine basın.
Bir klasör seçtiğinizde, bir dosya seçin,
sonra düğmesine basın.
Oynatma başlar.
Fotoğraf Oynatma Otomatik Başlatma
TV açıldığında ve fotoğraf dosyalarının
bulunduğu bir dijital fotoğraf makinesi veya
diğer cihaz USB portuna bağlandığında ve
sonra açıldığında otomatik olarak fotoğraf
oynatmayı başlatır (sayfa 39).
(Fotoğraf) Mevcut Seçenekler
düğmelerine veya PROG +/–
düğmelerine basın.
Seçenek
Açıklama
Resim Modu
Bkz. sayfa 37.
Tek görüntüleme moduna dönmek
için
Ses Modu
Bkz. sayfa 38.
RETURN düğmesine basın.
z
•Seçenekler menüsünden “Otomatik değişme”
seçeneğini belirleyerek sesli görüntülere geçiş
yapabilirsiniz.
28 TR
Surround
Bkz. sayfa 38.
Kırpma
Bir fotoğrafı kırpar.
Haritayı görüntüle
Fotoğrafın kendisiyle
birlikte fotoğrafın
çekildiği bölgenin bir
haritasını görüntüler.
Seçenek
Açıklama
Seçenekleri Göster
Fotoğraf oynatmak için
tekrarla/rastgele olarak
ayarlama yapmanıza izin
verir.
Fotoğraf Ayarı
Oynatmanın nasıl
gerçekleştirileceğini ve
slayt gösterisi sırasında
hangi efektlerin
kullanılacağını ayarlar.
Döndür ve Kaydet
Korumasız dosyaları
döndürür ve kaydeder.
Bkz. sayfa 44.
Resim Çerv.
Görüntüsü
Resim çerçevesi olarak
görüntülenecek bir
fotoğraf seçmenizi sağlar.
Bilgi
Cihaz, klasörler ve
dosyalar hakkında bilgi
görüntüler.
(Müzik) Mevcut Seçenekler
Seçenek
Açıklama
Ses Modu
Bkz. sayfa 38.
Surround
Bkz. sayfa 38.
Slayt gösterisine ekle
(Fotoğraf) kullanarak
slayt gösterisi sırasında
çalınacak arka plan
müziğini kaydeder.
Slayt gösterisinden
çık
Kaydedilen arka plan
müziğini iptal eder.
Oynatma Seç.
Tekrarla, rastgele veya
düzenli oynatma için
ayarlanacak müzik
seçeneklerine izin verir.
Hoparlör
Bkz. sayfa 44.
Bilgi
Cihaz, klasörler ve
dosyalar hakkında bilgi
görüntüler.
~
•Resimler dosyaya bağlı olarak
genişletilebileceğinden
(Fotoğraf)
kullanıldığında resim kalitesi düşük görünebilir.
Ayrıca, görüntü ebatı ve görüntü oranına bağlı
olarak görüntüler tüm ekranı doldurmayabilir.
• (Fotoğraf) kullanıldığında bazı fotoğraf
dosyalarının görüntülenmesi zaman alabilir.
•Dosya adı ve klasör adı yalnızca İngilizceyi
desteklemektedir.
•TV, USB cihazındaki verilere erişirken,
aşağıdaki talimatlara uyun:
–TV’yi veya bağlı olan USB cihazını
kapatmayın.
–USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
–USB cihazını çıkarmayın.
Bir fotoğraf görüntülemek için
— Resim Çerçevesi
Seçili bir süre boyunca ekranda sabit bir
fotoğraf görüntüleyebilirsiniz. Bu süre
sonunda, TV otomatik olarak bekleme
moduna geçer.
1 Bir fotoğraf seçin.
Bağlı USB cihazından veya ön ayarlı
resim klasöründen bir fotoğraf
seçebilirsiniz. Bir fotoğraf seçme
hakkında ayrıntılar için bkz. sayfa 28.
2 Seçilen fotoğraf görüntülenirken
OPTIONS’a (Seçenekler) basın, sonra
F/f düğmesine basarak “Resim Çerv.
Görüntüsü”nü seçin ve düğmesine
basın.
3 Ana menüye dönmek için tekrarlı bir
şekilde
RETURN’e basın.
(Devamı)
29 TR
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Hoparlör
USB cihazındaki veriler zarar görebilir.
•Sony, herhangi bir bağlı cihaz veya TV’de
meydana gelen bir arıza nedeniyle kayıt
cihazındaki verilerin zarar görmesinden veya
kaybedilmesinden sorumlu tutulmaz.
•USB portuna dijital fotoğraf makinesi veya diğer
cihazı bağladıktan sonra TV açılırsa, oynatma
otomatik olarak başlamaz.
•USB oynatma, aşağıdaki fotoğraf dosyası
formatları için desteklenmektedir:
– JPEG (“.jpg” uzantılı JPEG biçimi dosyalar,
DCF veya Exif’e uyumludur)
–RAW (“.arw” dosya uzantısına sahip ARW/
ARW 20 formatlı dosyalar.) Yalnızca önizleme
içindir.
•Sabit bir Sony dijital fotoğraf makinesi
bağladığınızda, fotoğraf makinesinin USB
bağlantısını Otomatik veya Yığın Bellek moduna
ayarlayın. USB bağlantı modu hakkında detaylı
bilgi için, dijital fotoğraf makineniz ile birlikte
verilen talimat kitapçığına bakın.
•USB oynatma, aşağıdaki müzik dosyası
formatları için desteklenmektedir:
–MP3 (telif hakkıyla korunmayan “.mp3”
uzantılı dosyalar)
•USB Fotoğraf Görüntüleyicisi FAT12, FAT16
ve FAT32 dosya sistemini desteklemektedir.
•Tam dosya özelliklerine bağlı olarak,
bilgisayarda değiştirilenler de dahil olmak üzere
bazı dosyalar, dosya biçimi desteklense bile
oynatılamaz.
•Uyumlu USB cihazları hakkında güncellenmiş
bilgiler için aşağıdaki Web sitesini kontrol edin.
http://support.sonyeurope.com/TV/
compatibility/
4 “Fotoğraf”ı seçmek için G/g düğmesine
basın, sonra “Resim Çerçevesi”ni seçin
ve düğmesine basın.
TV’yi Resim Çerçevesi moduna
geçirdiğinizde, seçilen fotoğraf ekranda
görüntülenir.
Bir fotoğrafın görüntülenme süresini
ayarlamak için
OPTIONS’a (Seçenekler) basın, sonra
“Süre”yi seçin ve düğmesine basın.
Sonra süreyi seçin ve düğmesine
basın.
Ekran üzerinde sayaç görünür.
XMB™’e geri dönmek için
RETURN’a basın.
•Haritadaki bölgeyle birlikte slayt gösterisi de
görüntüleyebilirsiniz. “Fotoğraf Ayarı” öğesini
“Basit haritalı” şeklinde ayarlayın (Sayfa 29).
z
•Fotoğrafın EXIF verilerinin bir tarih bilgisi
içermesi ve ilişkili enlem ve boylam bilgileri
(“Günlük dosyaları”) Sony GPS birimi
kullanılarak kaydedilmiş olması durumunda bir
harita görüntülenebilir. Aşağıda açıklanan
prosedürü takip edin.
1 GPS birimini USB portuna bağlayın.
2 HOME düğmesine basın.
3 “Fotoğraf”ı seçmek için G/g düğmesine
basın.
4 GPS birimini için F/f düğmesine basın,
sonra
~
•Eğer fotoğraf bir USB cihazından seçilmişse,
cihaz TV’ye bağlı kalmalıdır.
•Eğer “Oto. Kapanma” aktive edilmiş ise, TV
otomatik olarak bekleme moduna geçer.
Haritadaki bölgeyle bir fotoğrafı
görüntülemek için
GPS işlevli (dijital fotoğraf makinesi vb.) bir
görüntü yakalama cihazı kullanıldığında,
boylam ve enlemin kaydedilmesi için GPS
işlevi kullanılarak fotoğrafın çekildiği
bölgenin haritasıyla bir fotoğrafı
görüntülemek mümkündür. Internet
çevrimiçi harita servisinden harita bilgileri
karşıdan yüklendiğinden ağ bağlantısının
olması ve TV’nin ağa bağlanması gerekir
(sayfa 32).
1 Bir fotoğraf seçin (sayfa 28).
2 Harita üzerinde yakınlaştırma/
uzaklaştırma yapmak için yeşil/kırmızı
düğmelere basın.
TV ekranında haritanın görüntü
konumunu değiştirmek için tekrarlı
şekilde mavi düğmeye basın.
~
•Internet çevrimiçi harita servisi üçüncü bir
taraftan sağlandığı için servis, kullanıcıya
önceden bildirilmeden değiştirilebilir veya
sonlandırılabilir.
•Haritada belirtilen konum, görüntü yakalama
cihazına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
•TV Internet’e bağlı değilse veya Internet
çevrimiçi harita servisi sonlandırılmışsa yalnızca
yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapılamayan
büyük ölçekli bir harita görüntülenir.
30 TR
düğmesine basın.
5 “GPS gnlük dos. yükle” seçeneğini
belirleyin, sonra
düğmesine basın.
6 F/f kullanarak aşağıdaki öğeleri seçin ve
düğmelerine basın, sonra bunları
ayarlamak için F/f tuşlarına basın.
–Zaman Bölgesi
–DST
7 “Tamam”ı seçin, sonra
tuşuna basın.
GPS günlük dosyaları yüklenir.
8 GPS biriminin bağlantısını kesin ve
fotoğrafın saklandığı cihazı bağlayın.
9 Bir fotoğraf seçin (sayfa 28).
10 Harita üzerinde yakınlaştırma/
uzaklaştırma yapmak için yeşil/kırmızı
düğmelere basın.
HDMI ayarları kontrolünü yapmak için
HDMI kontrolü ile BRAVIA
Sync Kullanma
HDMI kontrol fonksiyonu, TV’nin HDMI
CEC (Tüketici Elektronikleri Kontrolü)
özelliğini kullanarak fonksiyonla uyumlu
bağlı cihazlarla haberleşebilmesini sağlar.
Örneğin, HDMI kontrolü ile uyumlu Sony
cihazını bağlamak suretiyle bunları bir arada
kontrol edebilirsiniz.
Cihazı doğru bir şekilde bağladığınızdan ve
gerekli ayarları yaptığınızdan emin olun.
HDMI ayarları kontrolü, hem TV tarafında
hem de bağlı cihaz tarafında ayarlanmış
olmalıdır. TV tarafının ayarları için bkz.
sayfa 44 “HDMI Ayarı”. Bağlı olan cihazın
ayarları için cihazın kullanma talimatlarına
bakınız.
Opsiyonel cihazın kullanımı için
düğmeler
HDMI Kontrolü
• TV’yi otomatik olarak açar ve bağlı cihaz
çalışmaya başladığında cihaz girişini
otomatik olarak aktive eder.
• Eğer TV açıkken, bağlı olan bir ses
sistemini açarsanız, ses çıkışı TV
hoparlöründen ses sistemine
yönlendirilir.
3
1 m/N/X/M/x: TV’ye bağlı olan
BRAVIA Syncuyumlu cihazı
çalıştırabilirsiniz.
2 THEATRE
Tiyatro Modu açık veya kapalı olarak
ayarlayabilirsiniz. Tiyatro Modu açık
olarak ayarlandığında, en uygun ses
çıkışı (eğer TV, bir HDMI kablosu
kullanılarak bir ses sitemine
bağlanmışsa) ve resim kalitesi film bazlı
içerikler için otomatik olarak ayarlanır.
• Bağlı olan ses sisteminin ses seviyesini
ayarlar (2 +/–) ve sesini tamamen
kapatır (%).
• Şu düğmelere basmak suretiyle bağlı olan
BRAVIA Sync logolu Sony cihazını
TV’nin uzaktan kumandası ile
çalıştırabilirsiniz:
– N/x/X/m/M bağlı olan cihazı direk olarak
çalıştırmak için kullanılır.
– SYNC MENU, ekranda bağlı olan HDMI
cihazının menüsünü görüntülemek için kullanılır.
Menüyü görüntüledikten sonra, F/f/G/g ve
düğmelerini kullanarak menü ekranını
çalıştırabilirsiniz.
– “Cihaz Kontrolü”nü görüntülemek için
OPTIONS (Seçenekler), sonra cihazı çalıştırmak
için “Menü”, “Seçenekler” ve “İçerik
Listesi”nden seçenekleri belirleyin.
– Mevcut kontroller için cihazın kullanım talimatı
kitapçığına bakınız.
HDMI kontrolü ile uyumlu cihaza
bağlamak için
1
2
z
•Eğer TV’yi kapatırsanız, Tiyatro Modu da
kapanacaktır.
3 SYNC MENU: Bağlı olan HDMI
cihazının menüsünü görüntüler. Diğer
giriş ekranları ve TV programları
görüntülenirken, düğmeye basıldığında
“HDMI Cihaz Seçimi” görüntülenir.
~
•HDMI (BRAVIA Sync) kontrolü sadece
BRAVIA Sync logolu veya HDMI kontrolü ile
uyumlu bağlı Sony cihazı için mevcuttur.
Uyumlu cihazı ve televizyonu bir HDMI
kablosu ile bağlayınız. Bir ses sitemi
bağlantısı yaparken, ayrıca TV’nin
DIGITAL AUDIO OUT (Dijital Ses Çıkışı
(OPTICAL)) soketini ve ses sistemini optik
ses kablosu kullanarak bağlamayı unutmayın.
Detaylı bilgi için, bkz. sayfa 26.
31 TR
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
• TV’yi uzaktan kumandayı kullanarak
bekleme moduna geçirdiğinizde bağlı
cihazı otomatik olarak kapatır.
Ağ Özelliklerini Kullanma
Bu TV ile ev ağındaki DLNA uyumlu
cihazlarda saklanan içeriğin keyfine
varabilirsiniz.
Fotoğraf/müzik dosyaları gibi içerik saklayan
ve sağlayan cihazlar “sunucu” olarak
adlandırılır. TV, ağ yardımıyla sunucudan
fotoğraf/müzik dosyalarını alır ve diğer
odalarda bile bunların keyfine varabilirsiniz.
Ev ağının keyfine varmak için bir DLNA
uyumlu cihaz (VAIO, Cybershot vb.) bir
sunucu olarak gereklidir.
Ağ üzerinden Fotoğraf/
Müzik Dosyalarının Keyfine
Varma
TV’nin ana menüsünden bir simgeyi seçerek
sunucudaki fotoğraf/müzik dosyalarını
kullanabilirsiniz.
1 HOME düğmesine basın.
2 “Fotoğraf” veya “Müzik” seçmek için
G/g düğmesine basın.
TV’yi Ağa Bağlama
3 Bir sunucu seçmek için F/f düğmesine
basın, sonra
düğmesine basın.
“Müzik”, “Liste Görünümü”
seçeneğinde görünür. “Fotoğraf”,
“Küçük Resim Grnm” seçeneğinde
görünür. “Liste Görünümü” ve “Küçük
Resim Grnm” arasında geçiş yapmak
için sarı düğmeye basın.
TV
Ağ cihazları görünmezse, 34.
sayfadaki adımları uygulayın.
Ağ kablosu (ürünle verilmez)
4 Bir dosya veya klasör seçmek için F/f/
G/g düğmesine basın, sonra
düğmesine basın.
Bir klasör seçtiğinizde, bir dosya seçin,
sonra düğmesine basın.
Oynatma başlar.
Geniş bant yönlendiricisi
Ağ cihazına
Ağ kablosu (ürünle verilmez)
DSL modem/
Kablo modem
Internet
32 TR
z
•Fotoğrafın EXIF verilerine enlem ve boylam
bilgilerinin kaydedilmiş olması durumunda
fotoğrafla birlikte bir harita görüntülenebilir
(sayfa 30).
~
•Ağ cihazına bağlı olarak ağ cihazını TV’ye
kaydetmek gerekli olabilir.
•Resimler dosyaya bağlı olarak
genişletilebileceğinden
(Fotoğraf)
kullanıldığında resim kalitesi düşük görünebilir.
Ayrıca, görüntü ebatı ve görüntü oranına bağlı
olarak görüntüler tüm ekranı doldurmayabilir.
• (Fotoğraf) kullanıldığında bazı fotoğraf
dosyalarının görüntülenmesi zaman alabilir.
•Dosya adı ve klasör adı yalnızca İngilizceyi
desteklemektedir.
•Bir ağ cihazından alınan dosyaları oynatmak
için aşağıdaki dosya biçimlerinden birine sahip
olmaları gerekir.
–Hareketsiz görüntüler: JPEG biçimi
–Müzik: MP3 formatı veya lineer PCM formatı
Ağ cihazına bağlı olarak dosya biçimi
aktarımdan önce dönüştürülebilir. Bu gibi
durumlarda dönüşümden sonra ortaya çıkan
dosya biçimi oynatma için kullanılır. Ayrıntılar
için kullanılan ağ cihazı yönerge elkitabına
bakın. Dosyalar yukarıda verilen dosya
biçimlerinden birine uysalar bile bazı
durumlarda oynatılamayabilirler.
Başka bir cihazı çalıştırarak TV
ekranından fotoğraf ve müzik
dosyalarını kullanmak için
– Renderer
Seçenek
Açıklama
Fotoğraf Ayarı
Oynatmanın nasıl
gerçekleştirileceğini ve
slayt gösterisi sırasında
hangi efektlerin
kullanılacağını ayarlar.
Döndür
Dosyaları döndürür.
Hoparlör
Bkz. sayfa 44.
Bilgi
Cihaz, klasörler ve
dosyalar hakkında bilgi
görüntüler.
(Müzik) Mevcut Seçenekler
Seçenek
Açıklama
Ses Modu
Bkz. sayfa 38.
Surround
Bkz. sayfa 38.
Slayt gösterisine ekle
(Fotoğraf) kullanarak
slayt gösterisi sırasında
çalınacak arka plan
müziğini kaydeder.
Slayt gösterisinden
çık
Kaydedilen arka plan
müziğini iptal eder.
1 Gerekirse “Ağ Ayarları” altında
Oynatma Seç.
Tekrarla, rastgele veya
düzenli oynatma için
ayarlanacak müzik
seçeneklerine izin verir.
Hoparlör
Bkz. sayfa 44.
Bilgi
Cihaz, klasörler ve
dosyalar hakkında bilgi
görüntüler.
“Renderer İşlevi ”, “Renderer Erişim
Kontrolü” ve “Renderer Ayarı”
ayarlarını yapın (sayfa 49).
2 TV üzerinde denetleyiciyi kullanarak
seçilen dosyayı oynatın.
Dosya, bağlı ağ üzerindeki TV’de
oynatılır.
Oynatma sırasında işlemleri
gerçekleştirmek için denetleyiciyi veya
TV’nin uzaktan kumandasını kullanın.
(Fotoğraf) Mevcut Seçenekler
Seçenek
Açıklama
Resim Modu
Bkz. sayfa 37.
Ses Modu
Bkz. sayfa 38.
Surround
Bkz. sayfa 38.
Kırpma
Bir fotoğrafı kırpar.
Haritayı görüntüle
Fotoğrafın kendisiyle
birlikte fotoğrafın
çekildiği bölgenin bir
haritasını görüntüler.
Seçenekleri Göster
Fotoğraf oynatmak için
tekrarla/rastgele olarak
ayarlama yapmanıza izin
verir.
33 TR
Ağ Özelliklerini Kullanma
“Renderer” başka cihazlarda (dijital fotoğraf
makinesi, cep telefonu vs.) kayıtlı fotoğraf ve
müzik dosyalarını ilgili denetleyici cihazı
çalıştırarak TV’den kullanmayı sağlayan bir
özelliktir. Bu özelliği kullanmak için dijital
fotoğraf makinesi veya cep telefonu gibi
renderer uyumlu bir cihaz denetleyici olarak
gereklidir. Ek olarak denetleyiciyle birlikte
verilen kullanma kılavuzuna bakın.
Ağ Bağlantısını Kontrol
Etme
Ev ağınızda DHCP sunucusu varsa bu adım
atlanabilir.
Yönlendiriciniz için ilgili (alfa sayısal)
değerleri girin. Internet servis sağlayıcısı veya
yönlendiriciye bağlı olarak ayarlanması
gereken öğeler farklılık gösterebilir.
Ayrıntılar için Internet servis sağlayıcınızın
sağladığı veya yönlendiricinizle gelen
kullanım kılavuzlarına başvurun.
1 HOME düğmesine basın.
2 “Ayarlar”ı seçmek için G/g düğmesine
basın.
3 “Ağ Ayarları”nı seçmek için F/f
düğmesine basın, sonra
basın.
düğmesine
4 “Ağ”ı seçin, sonra tuşuna basın.
5 “IP Adresi Ayarları”nı seçin, sonra
düğmesine basın.
6 Bir öğe seçin ve
düğmesine basın.
“DHCP (DNS otomatik)” seçeneğini
belirlediğinizde
Adım 7’ye gidin.
“DHCP (DNS manüel)” seçeneğini
belirlediğinizde
“Birincil DNS”/“İkincil DNS”yi F/f/
g ve sayı düğmelerini kullanarak
ayarlayın.
“Manüel”i seçtiğinizde
F/f/g ve sayı düğmelerini kullanarak
aşağıdaki öğeleri ayarlayın.
•IP Adresi
•Alt Ağ Maskesi
•Varsayılan Ağ Geçidi
•Birincil DNS/İkincil DNS
ISP’nizin özel bir proxy sunucusu
ayarı varsa
OPTIONS’a basın, sonra “Proxy
Ayarı”nı seçmek için F/f düğmesine
basın ve düğmesine basın. Sonra
ayarları girin.
7
düğmesine basın.
8 “Test”i seçin, sonra
9 “Evet”i seçin, sonra
34 TR
tuşuna basın.
tuşuna basın.
Ağ tanısı başlar.
“Bağlantı başarılı.” mesajı
göründüğünde, çıkmak için tekrarlı
şekilde
RETURN’e basın.
z
•“Bağlantı başarılı.” görünmüyorsa, bkz.
sayfa 54, “Arıza bulma” ve bağlantılar ve ayarları
kontrol edin.
Ev ağınıza bağlayamıyorsanız
Sunucu Görünüm
Ayarlarını Yapma
TV, sunucunun doğru şekilde tanınıp
tanınmadığını kontrol edebilir.
Ana menüde görüntülenecek ev ağı
sunucularını seçebilirsiniz. Ana menüde
otomatik olarak en fazla 10 sunucu
görüntülenebilir.
1 TV’den gelen bağlantılara izin verecek
şekilde sunucuyu ayarlayın.
Sunucudaki ayarlar hakkında ayrıntılar
için sunucuyla birlikte gelen Çalıştırma
Yönergelerine başvurun.
2 HOME düğmesine basınız.
3 “Ayarlar”ı seçmek için G/g düğmesine
basın.
4 “Ağ Ayarları”nı seçmek için F/f
düğmesine basın, sonra
’ye basın.
sonra
düğmesine basın.
6 Ana menü’de görüntülemek istediğiniz
sunucuyu seçin, sonra
basın.
7 “Evet”i seçin, sonra
düğmesine
tuşuna basın.
basın.
3 “Ağ Ayarları”nı seçmek için F/f
düğmesine basın, sonra
basın.
düğmesine
4 “Sunucu Tanısı”nı seçin, sonra
tuşuna basın.
5 “Evet”i seçin, sonra
tuşuna basın.
Sunucu tanısı başlar.
Sunucu tanısı tamamlandığında tanı
sonuç listesi görünür.
6 Onaylamak istediğiniz sunucuyu seçin
ve
düğmesine basın.
Seçilen sunucunun tanı sonuçları
görünür.
Tanı sonuçları bir hata belirtirse, olası
nedenlere ve ne yapılması gerektiğine
bakın ve bağlantılar ve ayarları kontrol
edin.
Ayrıntılar için bkz. sayfa 54’da “Arıza
bulma”.
Ana menü’de görüntülenmeyen
sunucuyu ayarlamak için
Adım 7’de, “Hayır”ı seçmek için F/f
düğmesine basın, sonra düğmesine basın.
Mevcut Seçenekler (bağlı sunucu
ayarları görünümünde)
Seçenek
Açıklama
Tümünü Sil
Bağlı sunucuların
tümünü siler.
Listeyi Güncelle
Sunucu listesini en son
bilgilere göre günceller.
Bilgi
Mevcut durumda seçilen
bağlı sunucu hakkında
bilgileri görüntüler.
Sil
Mevcut durumda seçilen
bağlı sunucuyu siler.
35 TR
Ağ Özelliklerini Kullanma
5 “Sunucu Görünüm Ayarları”nı seçin,
1 HOME düğmesine basınız.
2 “Ayarlar”ı seçmek için G/g düğmesine
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
TV Ana Menüsünde Gezinme (XMB™)
XMB™ (XrossMediaBar) TV ekranında görüntülenen bir BRAVIA özellikleri ve giriş kaynakları
menüsüdür. XMB™, BRAVIA TV’nizde programlama ve ayar yapmanız için pratik bir yoldur.
1 HOME düğmesine basın.
Ekranda TV Home menüsü görünür.
Resim
Ses
Medya Kategori Çubuğu
Ayarlar
Özellikler
Ayar
Analog Ayarlar
Dijital kurulum
Kategori Nesne Çubuğu
2 Kategori seçmek için G/g düğmelerine basın.
Medya kategori sembolü
Açıklama
Ayarlar
Gelişmiş ayarlar ve düzeltmeler yapabilirsiniz. Ayarlar hakkında
detaylı bilgi için, bkz. sayfa 37.
Fotoğraf
USB cihazları veya ağ üzerinden fotoğraf dosyalarının keyfine
varabilirsiniz (sayfa 28, 32).
Müzik
USB cihazları veya ağ üzerinden müzik dosyalarının keyfine
varabilirsiniz (sayfa 28, 32).
Dijital
Dijital bir kanal, Favori listesi (sayfa 23), veya Rehber (sayfa 19, 22)
tercihi yapabilirsiniz.
Sayı düğmelerini veya PROG +/– düğmelerini kullanarak da bir kanal
seçebilirsiniz.
Analog
Analog bir kanal seçebilirsiniz.
Sayı düğmelerini veya PROG +/– düğmelerini kullanarak da bir kanal
seçebilirsiniz.
Analog kanallar listesini gizlemek için, “Program Listesi Ekranı”nı
“Kapalı” konumuna getirin (sayfa 45).
Dış Girişler
TV’ye bağlı cihazı seçebilirsiniz.
Bir harici girişe bir etiket atamak için, bkz. “AV hafızası” (sayfa 43).
3 Birimi seçmek için F/f düğmelerine basın, daha sonra
4 Ekrandaki talimatları uygulayın.
5 Çıkmak için HOME düğmesine basın.
düğmesine basın.
~
•Ayarlayabileceğiniz seçenekler, duruma bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
•Kullanılamaz durumdaki seçenekler, gri renkte gösterilir veya gösterilmez.
36 TR
Ayarlar
Resim
Resim Modu
PC giriş kaynağı hariç olmak üzere resim modunu seçer. “Resim Modu”
sırasıyla video ve fotoğraflar için en uygun seçenekleri içerir. Belirlenebilecek
seçenekler giriş kaynağına bağlı olarak farklılık gösterir.
Canlı
Standart
Zenginleştirilmiş resim kontrast ve keskinliği için.
Standart resim için. Ev eğlencesi için önerilir.
Sinema
Film bazlı içerikleri seyretmek içindir. Tiyatro (sinema)
benzeri seyirler için en uygun ayardır.
FotoCanlı
Fotoğrafları görüntülemek için. Resim kontrast ve
keskinliğini artırır.
FotoStandart
Fotoğrafları görüntülemek için. Evde görüntülemek üzere
optimum resim kalitesi sağlar.
Fotoğrafları görüntülemek için. Geliştirilmiş fotoğraflar
görüntülendiğinde kullanılan görüntü kalitesini temsil
etmektedir.
FotoOrijinal
Arka Işık
Arka ışığın parlaklığını ayarlar.
Kontrast
Parlaklık
Resim kontrastını artırır veya azaltır.
Resmi parlaklaştırır veya koyulaştırır.
Renk
Ton
Renk yoğunluğunu artırır veya azaltır.
Yeşil ve kırmızı tonlarını artırır veya azaltır.
z
•“Ton” sadece bir NTSC renk sinyali için ayarlanabilir (örneğin, A.B.D. video
kasetleri).
Renklerin sıcaklığı
Resmin beyazlığını ayarlar.
Soğuk
Beyaz renklere mavi bir ton verir.
Normal
Beyaz renklere normal bir ton verir.
Sıcak 1/Sıcak 2 Beyaz renklere kırmızı bir ton verir. “Sıcak 2”, “Sıcak 1”
den daha kırmızı bir ton verir.
z
•“Resim Modu”, “Canlı” (veya “FotoCanlı”) olarak ayarlandığında “Sıcak
1” ve “Sıcak 2” mevcut değildir.
Keskinlik
Gürültü Azaltma
MPEG Gürültü
Azaltma
Resmi keskinleştirir veya yumuşatır.
Zayıf bir yayın sinyali durumunda görüntü parazitini (karlı görüntü) azaltır.
Otomatik
Görüntü parazitini otomatik olarak azaltır (sadece analog
modda).
Yüksek/Orta/
Düşük
Kapalı
Gürültü azaltma efektini değiştirir.
“Gürültü Azaltma” özelliğini kapatır.
MPEGsıkıştırılmış videolardaki görüntü parazitini azaltır. Bu, bir DVD veya
dijital yayın görüntülendiğinde etkilidir.
(Devamı)
37 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
Ekran Modu (sadece PC giriş kaynağı için ekran modunu seçer.
PC Girişinde/ HDMI Video
Video görüntüleri için.
PC Girişinde)
Metin (Text)
Metin, grafikler veya tablolar için.
Fabrika Ayarlarına
“Resim Modu” ve “Ekran Modu” (sadece PC modunda) haricinde tüm resim
ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar.
Dön
Gelişmiş Ayarlar
Daha ayrıntılı olarak “Resim” ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu ayarlar, “Resim
Modu”, “Canlı” (veya “FotoCanlı”) olarak ayarlandığında mevcut olmaz.
“Arka Işık” ve “Kontrast” ayarını ekran parlaklığına bağlı
Gel. Kontrast
Zenginleştirici olarak daha uygun bir ayara otomatik olarak getirir. Bu
ayar, özellikle koyu görüntülü sahneler için ekilidir. Koyu
resimli/görüntülü filmlerinsahnelerin kontrast farkını
artırır.
Canlı Renkler
Renk Alanı
Renkleri daha canlı hale getirir.
Renk çoğaltma skalasını değiştirir. “Geniş” canlı renk
üretir ve “Standart” standart renk üretir.
~
•“Renk Alanı”, “Standart” olarak ayarlandığında “Canlı Renkler” mevcut
değildir.
“Gürültü Azaltma”, “MPEG Gürültü Azaltma” ve “Gelişmiş Ayarlar”, PC için kullanılamaz.
Ses
Ses Modu
Ses modunu seçer.
Dinamik
Standart
Fabrika Ayarlarına
Dön
Tiz
Tiz ve bas sesleri artırır.
Standart sesler içindir.
Net ses
Sesi daha temiz hale getirir.
“Çift ses” hariç tüm ses ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar.
Yüksek perdeli sesleri ayarlar.
Bas
Balans
Düşük perdeli sesleri ayarlar.
Sol veya sağ hoparlör balansını vurgular.
Otomatik ses
Ses seviyesi farkları durumunda bile ses seviyesini sabit tutar (örneğin,
programlara göre daha yüksek sesli reklamlarda).
Ses ofseti
Surround
Mevcut girişin ses seviyesini diğer girişlere göre ayarlar.
SFORCE Front Yalnızca iki ön hoparlörü kullanmayı mümkün kılan sanal
Surround
bir surround ses deneyimi sağlar.
Kapalı
Normal stereo veya mono yayın alımı için seçilir.
Ses Yakınlaştırma
İnsan seslerinin ses seviyesini ayarlar. Örneğin, haber spikerinin sesi belirsizse,
sesi artırmak için bu ayarı yükseltebilirsiniz. Tersine, bir spor programı
izliyorsanız, yorumcunun sesini yumuşatmak için bu ayarı azaltabilirsiniz.
Ses Güçlendirici
Çift ses
Tiz ve bas sesleri vurgulayarak daha fazla etki için daha çarpıcı ses üretir.
Stereo veya iki dilli bir yayın için hoparlörden sesi seçer.
Stereo/Mono
A/B/Mono
Stereo bir yayın içindir.
Çift dilli bir yayında; ses kanalı 1 için “A”, ses kanalı 2 için
“B” veya bir mono kanalı için “Mono” ayarını seçin
(varsa).
z
•TV’ye bağlı diğer cihazı seçerseniz, “Çift ses”, “Stereo”, “A” veya “B” olarak
ayarlayın.
~
•“Hoparlör”, “Ses Sistemi” olarak ayarlandıgında ve kulaklık takılı oldugunda “Tiz”, “Bas”, “Balans” ve
“Otomatik ses” ozellikleri kullanılamaz.
38 TR
Özellikler
USB Otomatik
Başlatma
TV açıldığında ve fotoğraf dosyalarının bulunduğu bir dijital fotoğraf makinesi
veya diğer cihaz USB portuna bağlandığında ve sonra açıldığında otomatik
olarak fotoğraf oynatmayı başlatır.
~
•USB portuna dijital fotoğraf makinesi veya diğer cihazı bağladıktan sonra TV
açılırsa, oynatma otomatik olarak başlamaz.
Hızlı Başlatma
Güç Tasarrufu
Slayt Gösterisi
JPEG dosyalarını slayt gösterisi olarak görüntülemek için
seçin.
Küçük Resim
Grnm
Kapalı
JPEG dosyalarını küçük resimler olarak görüntülemek için
seçin.
Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için seçin.
TV, bekleme moduna geçtikten sonraki iki saat içerisinde normalden daha hızlı
bir şekilde açılır. Fakat, bekleme modunda güç tüketimi normalden 20 Watt
daha fazladır.
Televizyonun güç tüketimini azaltmak için güç tasarruf modunu seçer. “Ekran
Kapalı” seçildiğinde, görüntü kapatılır ve TV’nin ön kısmındaki
(Ekran
Kapalı) göstergesi yeşil renkte yanar. Ses değişmeden kalır.
Standart Güç
Varsayılan ayarlar.
Düşük Güç
Ekran Kapalı
Işık algılayıcı
Açık
“Işık algılayıcı” özelliğini kapatır.
~
Logo Aydınlatma
Motionflow
•Çalışması engelleneceğinden, sensörün önüne herhangi bir şey
koymadığınızdan emin olunuz. Işık sensörünün yeri için bkz. sayfa 14.
Yanar ve TV’nin ön kısmındaki Sony logosunu kapatır.
Daha düzgün görüntü hareketi sağlar ve resim bulanıklığını azaltır.
Yüksek
Film tabanlı içerikler için olduğu gibi daha düzgün görüntü
hareketi sağlar.
Standart
Düzgün görüntü hareketi sağlar. Standart kullanım için bu
ayarı kullanınız.
Kapalı
“Yüksek” ve “Standart” ayarlar gürültüye neden
olduğunda bu ayarı kullanın.
~
•Videoya bağlı olarak ayarı değiştirseniz bile etkiyi görsel olarak
göremeyebilirsiniz.
(Devamı)
39 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
Kapalı
TV’nin güç tüketimini azaltır.
Görüntüyü kapatır. Görüntünün sesini dinlemeye devam
edebilirsiniz.
Resim ayarlarını odadaki ortam ışığına göre otomatik
olarak optimize eder.
Film Modu
Filme alınmış DVD görüntülerini oynatırken, film için optimize edilmiş,
iyileştirilmiş bir resim kalitesi sağlar.
Otomatik 1/
“Otomatik 1” Orijinal film tabanlı içerikten daha düzgün
Otomatik 2
görüntü hareketi sağlar. “Otomatik 2” Orijinal film tabanlı
içeriği olduğu gibi sağlar.
Kapalı
“Film Modu” özelliğini kapatır.
~
•Eğer görüntü düzensiz sinyaller veya çok fazla gürültü içeriyorsa,
“Otomatik 1”/“Otomatik 2” seçili olsa bile “Film Modu” otomatik olarak
kapatılır.
•“Video/Fotoğraf”, “Fotoğraf” olarak ayarlandığında veya “VideoA”
ayarlıysa fotoğraf saptandığında “Film Modu” mevcut değildir.
Oyun/Metin Modu
Video oyun cihazı ve bilgisayardan girilen ince çizgiler ve karakterlerle
görüntüleme yapmak için optimum ekran sağlar. İnce çizgiler ve karakterlerin
keskin görüntüsü için “Açık” olarak ayarlayın.
Video/Fotoğraf
Giriş kaynağına göre (video veya fotoğraf verisi) seçenek seçmek suretiyle uygun
görüntü kalitesinin elde edilmesini sağlar.
Video
“VideoA” modunu destekleyen Sony HDMI çıkış
özellikli cihaza doğrudan bağlandığında, giriş kaynağına,
video veya fotoğraf verisine göre uygun görüntü kalitesini
ayarlar.
Hareketli resimler için uygun görüntü kalitesi sağlar.
Fotoğraf
Hareketsiz görüntüler için uygun görüntü kalitesi sağlar.
VideoA
~
x.v.Colour
•Bağlı olan cihazda “VideoA” modu desteklenmiyorsa, “VideoA” seçili olsa
bile ayar “Video” olarak sabit kalır.
•Sadece HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ve 1080i veya 1080p formatlı
Component için mevcuttur.
Hareketli resimleri orijinal kaynağına sadık kalacak şekilde, kaynağın renk alanı
ile eşleştirerek görüntüler.
~
•Giriş sinyali HDMI (RGB) olduğunda, “x.v.Colour” seçili olsa bile ayar
“Normal” olarak sabit kalır.
•Sadece HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ve 720p, 1080i veya 1080p formatlı
Component için mevcuttur.
Fotoğraf Renk Alanı Çıkışın renk alanını HDMI, component giriş jakı veya USB elemanına bağlı
cihazdan gelen çıkış sinyali içerisinde eşleştirmek için seçenek tercihi (sRGB,
sYCC, Adobe RGB) yapar.
~
•“x.v.Colour” özelliğini destekleyen bir cihaz kullandığınızda “sYCC”
seçeneğini belirleyin.
•Sadece HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ve 1080i veya 1080p formatlı
Component için mevcuttur.
•“Renk Alanı” seçeneği “Geniş” olarak ayarlandığında kullanılamaz
(sayfa 38).
40 TR
Zamanlayıcı Ayarları Televizyonu açmak/kapatmak için zamanlayıcıyı ayarlar.
Oto. Kapanma
Zamanlayıcılı
Açılma Ayarları
Sona ermesinin ardından televizyonun otomatik olarak
kendisini bekleme moduna geçireceği bir zaman süreci
ayarlar.
“Oto. Kapanma” aktive edildiği zaman, TV’nin ön
kısmındaki (Zamanlayıcı) göstergesi turuncu renkte
yanar.
z
•Eğer televizyonu kapatır ve tekrar açarsanız, “Oto.
Kapanma” seçeneği “Kapalı” olarak değişir.
•TV bekleme moduna geçiş yapmadan bir dakika önce
ekranda bir uyarı mesajı görünür.
Zamanlayıcılı Bekleme modundan televizyonu açmak
açılma
için zamanlayıcıyı ayarlar.
Zaman Modu
Zaman
Süre
Saat Ayarı
Zamanlayıcının TV’yi açmasını
istediğiniz hafta gününü (günlerini)
ayarlar.
Televizyonun açılacağı zamanı ayarlar.
Bekleme moduna tekrar geçiş
yapmadan önce TV’nin ne kadar açık
kalacağını ayarlar.
Saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Televizyon dijital
kanalları alırken, yayınlanan sinyalin saat koduna ayarlı
olduğu için saat manuel olarak ayarlanamaz.
Otomatik başlangıç
Dil, ülke ve yer seçimini yapmak ve mevcut tüm dijital ve analog kanalları
ayarlamak için ilk kurulumu başlatır. Normalde bu işlemi yapmanız
gerekmemektedir, çünkü dil ve ülke seçilmiş olacaktır ve kanallar televizyon ilk
kurulduğunda zaten ayarlanmış durumdadır (sayfa 6). Ancak, bu opsiyon işlemi
tekrarlamanızı sağlar (örneğin, yeni bir eve taşındığınızda televizyonu tekrar
ayarlamak için veya yayın şirketlerince yayınlanmaya başlayan yeni kanalları
aramak için).
Dil
Menülerin görüntülendiği dili seçer.
(Devamı)
41 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
Ayar
Ekran Ayarları
Ekran Formatı
Otomatik
Format
Görüntü Alanı
Bkz. sayfa 17, “Ekran formatını manuel olarak değiştirmek
için”.
Giriş sinyaline göre ekran formatını otomatik olarak
değiştirir. Ayarlarınızı korumak için “Kapalı” seçeneğini
belirleyin.
“Ekran Formatı” ayarı “Geniş” olarak belirlendiğinde
1080i/p ve 720p kaynaklarında resmin görüntü alanını
ayarlar.
Otomatik
Dijital yayınlarda resimleri, yayın yapan
istasyonunun önerdiği ayarlara göre
görüntüler.
Tam Piksel
Normal
Yatay Geçiş
Dikey Geçiş
Dikey Ebat
PC Ayarı
Ekran Formatı
Resmin yatay konumunu ayarlar.
“Ekran Formatı”, “Akıllı”, “Zoom” veya “14:9” olarak
ayarlandığında resmin dikey konumunu ayarlar.
“Ekran Formatı”, “Akıllı”, “Zoom” veya “14:9” olarak
ayarlandığında resmin dikey ebatını ayarlar.
Bilgisayarınızdan girişin görüntülenmesi için bir ekran
formatı seçer.
Full 1
Full 2
Resmi, orijinal yataydikey enboy
oranını muhafaza ederek dikey görüntü
alanını kaplayacak şekilde genişletir.
Resmi görüntü alanını kaplayacak
şekilde genişletir.
Fabrika
Ayarlarına Dön
Bilgisayarın ekran ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar.
Otomatik
düzeltme
TV bağlı olan bilgisayardan giriş sinyali aldığında görüntü
pozisyonunu, fazını ve pikselini otomatik olarak ayarlar.
z
•“Otomatik düzeltme” bazı giriş sinyalleri ile düzgün
çalışmayabilir. Böyle durumlarda “Faz”, “Piksel” ve
“Yatay Geçiş”i manuel olarak ayarlayın.
Ekran titrediğinde fazı ayarlar.
Faz
Piksel
Yatay Geçiş
Güç yönetimi
42 TR
Resmi orijinal boyutlarında görüntüler.
Resmi önerilen boyutlarında
görüntüler.
Resimde istenmeyen dikey çizgiler olduğunda pikselleri
ayarlar.
Resmin yatay konumunu ayarlar.
30 saniye süresince bilgisayar girişinde sinyal alınmazsa,
TV’yi standby (bekleme) moduna geçirir.
AV Ayarı
AV hafızası
Yan ve arka soketlere takılı herhangi bir cihaza bir isim
atar. Bu isim, cihazı seçtiğinizde ekranda kısa bir süre
görünür. Herhangi bir cihaza bağlı olmayan bir giriş
kaynağını atlayabilirsiniz.
1 İstediğiniz giriş kaynağını seçmek için F/f
düğmelerine basın, daha sonra
düğmesine basın.
2 Daha sonra aşağıdaki istenilen opsiyonu seçmek için
F/f düğmelerini kullanınız, daha sonra
düğmesine
basın.
, KABLO, SAT, Bağlı cihaza bir ad atamak için ön ayar
VCR, DVD/BD, etiketlerinden birini kullanır.
OYUN, SES
SİSTEMİ, CAM,
PC
Kurgu
Kendi etiketinizi oluşturur.
İstediğiniz harf veya numarayı
seçmek için F/f düğmelerine basın
(boşluk bırakmak için “_”
kullanın), sonra g düğmesine
basın.
Eğer yanlış bir karakter
girerseniz
Girilen yanlış karakteri seçmek için
G/g düğmelerini kullanınız. Daha
sonra, doğru karakteri girmek için
F/f düğmelerine basın.
2 İsmi tamamlayıncaya kadar adım
1’de belirtilen prosedürü
tekrarlayınız.
3 “Tamam”ı seçin, sonra tuşuna
basın.
1
AV2 Girişi
S Video sinyalleri girişini yapar.
Kompozit Video sinyalleri girişini
yapar.
Televizyonun arka tarafındaki
/
/
AV2
etiketli soket üzerinden çıkışı yapılacak olan bir sinyali
ayarlar. Eğer bir VCR/ DVD kaydedicisini veya başka bir
kayıt cihazını
/
/
AV2 soketine takarsanız,
TV’nin diğer soketlerine takılı cihazlardan kayıt
yapabilirsiniz.
TV
Bir yayın çıkışı verir.
S Video
Kompozit
AV2 Çıkışı
Otomatik
Ekranda görüntülenenin çıkışını verir
(HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN
3,
/
COMPONENT IN ve
/
PC IN soketlerinden gelen
sinyaller hariç).
(Devamı)
43 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
Giriş kaynağı seçmek için F/f
düğmelerine bastığınızda herhangi bir
cihaza bağlı olmayan bir giriş kaynağını
atlar.
Televizyonun arka tarafındaki
/
/
AV2
etiketli soket üzerinden girişi alınacak olan bir sinyali
ayarlar.
Otomatik
Giriş sinyaline bağlı olarak RGB girişi,
S video girişi, Kompozit video girişi
sinyalleri arasında otomatik geçiş yapar.
RGB
RGB sinyalleri girişini yapar.
Atla
Hoparlör
Audio Out
Televizyon dahili hoparlörlerini açar/kapatır.
TV Hoparlörü
TV hoparlörleri, TV’nin sesini TV
hoparlörlerinden dinlemek için açılır.
Ses Sistemi
Televizyonun sesini sadece ses çıkış
soketlerine takılı harici ses cihazınızdan
dinlemeniz için TV hoparlörleri
kapatılır. “HDMI Kontrolü” uyumlu
bir cihaza bağlandığında, bağlı olan
cihazı TV ile içiletişime (içkilit)
ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, cihaz
bağlandıktan sonra yapılmalıdır.
Ses sisteminizden gelen ses çıkışı
TV’nin uzaktan kumandası ile kontrol
edilebilir.
Değişken
Sabit
TV’nin ses çıkışı sabittir. Sesi (ve diğer
ses ayarlarını) ses sisteminizden
ayarlamak için ses alıcınızın ses
kontrolünü kullanın.
z
•“Audio Out”, HDMI soketleri kullanılarak TV’ye bağlanan ses sistemlerinde
kullanılamaz.
HDMI Ayarı
Bu, “HDMI Kontrolü” ile uyumlu, HDMI soketlerine bağlı olan cihazın
ayarlanması için kullanılır. Bağlı durumda olan, “HDMI Kontrolü” uyumlu
cihazın da içkilit (iç iletişim) ayarının yapılması gerektiğini unutmayın.
HDMI Kontrolü Bu, “HDMI Kontrolü” uyumlu cihazla televizyonun
arasında iç iletişim kurup kurmama ayarını yapmaya yarar.
“Açık” olarak ayarlandığında, aşağıdaki menü işlemleri
gerçekleştirilebilir. Fakat, bekleme modunda güç tüketimi
normalden fazladır. “HDMI Kontrolü” ile uyumlu belirli
Sony cihazları bağlanırsa, TV kullanılarak “HDMI
Kontrolü” “Açık” olarak ayarlandığında bu ayar otomatik
olarak bağlı olan cihaza uygulanır.
Otomatik
Bu, “Açık” olarak ayarlandığında, uzaktan kumandayı
Kapama
kullanarak TV’yi bekleme moduna geçirdiğinizde, “HDMI
Kontrolü” uyumlu cihaz kapanır.
Otomatik TV
Bu özellik “Açık” olarak ayarlandığında, cihaz bağlıysa
Açma
“HDMI Kontrolü” uyumlu cihazın açık olması halinde,
TV otomatik olarak açılır ve bağlı cihazdan gelen HDMI
girişini görüntüler.
Tuner Box
Kontrolü
“Gelişmiş” ayarlanırsa, TV’nin uzaktan kumandası
kullanılarak bağlı cihaz tarafından ayarlanan bir kanalı
seçebilirsiniz.
Cihaz Listesi
Güncelleme
“HDMI Cihaz Listesi” oluşturur veya günceller. En fazla
14 “HDMI Kontrolü” uyumlu cihaz bağlanabilir ve tek bir
sokete en fazla 4 cihaz bağlanabilir. “HDMI Kontrolü”
uyumlu cihazın bağlantılarını veya ayarlarını
değiştirdiğinizde, “HDMI Cihaz Listesi”ni
güncellediğinizden emin olun. Bir kaç saniye boyunca,
doğru resmi elde edinceye kadar bunları manuel olarak
birer birer seçiniz.
HDMI Cihaz
Listesi
Bağlı olan “HDMI Kontrolü” uyumlu cihazı görüntüler.
~
•HDMI kontrolüyle uyumlu olan bir ses sisteminin
işlemlerine TV işlemleri bağlıysa “HDMI Kontrolü”nü
kullanamazsınız.
Ürün Bilgisi
44 TR
TV’nizin ürün bilgilerini görüntüler.
Tümünü Sıfırla
Ayarların tümünü fabrika ayarlarına sıfırlar ve sonra “Otomatik başlangıç”
ekranını görüntüler.
z
•Bu süre zarfında (yaklaşık 30 saniye alır) TV’ yi kapatmadığınızdan veya
herhangi bir düğmeye basmadığınızdan emin olunuz.
•Dijital Favori listesi, ülke, dil, otomatik ayarlı kanallar vb. dahil olmak üzere
ayarların tümü fabrika ayarlarına sıfırlanacaktır.
Analog Ayarlar
Program Listesi
Ekranı
Otomatik Ayar
Program Sıralama
Manuel Program
XMB™ (XrossMediaBar) analog kanalları listesini gizlemek için “Kapalı”
seçeneğini belirleyin.
Mevcut tüm analog kanalları ayarlar.
Yeni bir eve taşındığınızda televizyonu tekrar ayarlamanızı veya yayın
şirketlerince yayınlanmaya başlayan yeni kanalları aramanızı sağlar.
Televizyonda kayıtlı analog kanalların sırasını değiştirir.
1 Yeni bir pozisyona atamak istediğiniz kanalı seçmek için F/f düğmelerine
basın, daha sonra düğmesine basın.
2 İstediğiniz kanala bir pozisyon seçmek için F/f düğmelerine basın, daha
sonra düğmesine basın.
“İsim”/“AFT”/“Ses Filtresi”/“LNA”/“Atla”/“Dekoder”ı seçmeden önce
kanalla program numarasını seçmek için PROG +/– düğmesine basın. “Atla”
olarak ayarlanmış bir program numarasını seçemezsiniz (sayfa 43).
Program kanallarını manuel olarak ayarlar.
Manuel olarak ayarlamak istediğiniz program
numarasını seçmek için F/f düğmesini kullanın (Eğer
bir VCR/ DVD kaydedici ayarlıyorsanız, kanal 00’ı
seçin), daha sonra düğmesine basın.
2 “Sistem” seçimini yapmak için F/f düğmesine basın,
sonra düğmesine basın.
3 Aşağıdaki televizyon yayın sistemlerinden birisini
seçmek için F/f düğmesine basın, sonra
düğmesine basın.
B/G: Batı Avrupa ülkeleri/bölgeleri için
I: İngiltere için
D/K: Doğu Avrupa ülkeleri/bölgeleri için
L: Fransa için
4 F/f düğmelerine basarak “Kanal” seçimini yapın,
sonra düğmesine basın.
5 F/f düğmelerine basarak “S” seçimini (kablolu
kanallar için) veya “C” seçimini (karasal yayın
kanalları için) yapın, sonra g düğmesine basın.
1
~
•“Ülke” için “United Kingdom” seçildiğinde “S”
seçilemez (sayfa 6).
(Devamı)
45 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
Sistem/Kanal
6
7
İsim
AFT
Ses Filtresi
Kanalları aşağıdaki gibi ayarlayın:
Eğer kanal numarasını (frekansı)
bilmiyorsanız
Mevcut bir sonraki kanalı aramak için F/f
düğmelerine basın. Bir kanal bulunduğu zaman arama
işlemi duracaktır. Aramaya devam etmek için F/f
düğmelerine basın.
Eğer kanal numarasını (frekansı) biliyorsanız
İstediğiniz yayının kanal numarasını veya VCR/ DVD
kaydedicinizin kanal numarasını girmek için sayı
düğmelerine basın.
düğmesine basarak “Onayla” seçeneğine atlayın,
sonra düğmesine basın.
Değişiklikleriniz kaydedildi. Diğer kanalları da
manuel olarak ayarlamak için yukarıdaki işlemi
tekrarlayın.
Seçilen kanala, en fazla beş harf veya rakamdan oluşan bir
isim atamanızı sağlar. Bu isim, kanalı seçtiğinizde ekranda
kısa bir süre görünür.
Karakterleri girmek için, 1 ile 3 arasındaki “Kurgu”
adımlarını takip edin (sayfa 43).
Hafif bir ince ayar işleminin görüntü kalitesini iyileştireceği
kanaatindeyseniz, program numarasına manuel olarak ince
ayar yapmanızı sağlar.
–15 ile +15 arasında ince ayar yapabilirsiniz. “Açık” seçili
olduğunda, ince ayar otomatik olarak yapılır.
Mono yayınlarda ses bozulması olması durumunda her
kanal için ses kalitesini iyileştirir. Bazen standart olmayan
bir yayın sinyali, mono program yayınlarının izlenmesi
esnasında ses bozulmasına veya sesin ara sıra gitmesine
neden olabilir.
Eğer herhangi bir ses bozukluğu hissetmiyorsanız, bu
opsiyonu fabrika ayarı olan “Kapalı” ayarında bırakmanızı
tavsiye ederiz.
~
•“Düşük” veya “Yüksek” ayarı seçili olduğunda stereo
veya çift ses alamazsınız.
LNA
Herhangi bir zayıf yayın sinyali durumunda (parazitli
görüntü), her kanal için görüntü kalitesini artırır.
“Açık” olarak ayarlamış olduğunuz halde resim kalitesinde
herhangi bir iyileşme hissetmiyorsanız, bu opsiyonu
“Kapalı” (fabrika ayarı) olarak ayarlayın.
Atla
Kanalları seçmek için PROG +/– düğmesine bastığınızda,
kullanılmayan analog kanalları atlatır. (Numaralı
düğmeleri kullanarak kullanılmayan kanalları
seçebilirsiniz.)
Direkt olarak scart konektörü
/
AV1’e veya bir
VCR/DVD kaydedici vasıtasıyla scart konektörü
/
/
AV2’ye bağlı bulunan bir dekoder
kullanıldığında seçilen karışık kanalı gösterir ve kaydeder.
Dekoder
~
Onayla
46 TR
•“Ülke” (sayfa 6) için seçilmiş olan ülkeye bağlı olarak, bu
seçenek mevcut olmayabilir.
“Manuel Program” ayarlarında yapılan değişiklikleri
kaydeder.
Dijital kurulum
Dijital ayarlar
Dijital Otomatik Mevcut dijital kanalları ayarlar.
Ayar
Yeni bir eve taşındığınızda televizyonu tekrar ayarlamanızı
veya yayın şirketlerince yayınlanmaya başlayan yeni
kanalları aramanızı sağlar. Ayrıntılar için “5: İlk
kurulumun yapılması” bölümünde 6. adıma bakın
(sayfa 6).
Program
Televizyonda kayıtlı istenmeyen dijital kanalları siler ve
Sıralama
televizyonda kayıtlı dijital kanalların sırasını değiştirir.
1 Silmek veya yeni bir pozisyona atamak istediğiniz
kanalı seçmek için F/f düğmelerine basın.
Üç basamaklı kanal numarasını girmek için sayı
düğmelerine basarak ayrıca bir kanal seçebilirsiniz.
2 Aşağıda anlatıldığı şekilde, dijital kanalları kaldırın
veya sırasını değiştirin:
Dijital kanalı kaldırmak/silmek için
düğmesine basın. Bir teyit mesajının
görüntülenmesinden sonra, G düğmesine basarak
“Evet” seçimini yapın ve sonra
düğmesine basın.
Dijital kanalların sırasını değiştirmek için
Kanal için yeni pozisyon seçmek amacıyla g
düğmesine, daha sonra F/f düğmelerine basın ve
sonra G düğmesine basın.
3
RETURN düğmesine basın.
Altyazı Ayarları
Altyazı ayarları
Altyazı Dili
Ses Ayarları
Dijital kanalları manuel olarak ayarlar. Bu özellik, “Dijital
Otomatik Ayar”, “Karasal” olarak ayarlandığında
mevcuttur.
1 Manuel olarak ayarlamak istediğiniz kanal numarasını
seçmek için numaralı düğmeleri kullanınız, daha
sonra kanalı ayarlamak için F/f düğmelerine basınız.
2 Mevcut kanallar bulunduğu zaman, kaydetmek
istediğiniz kanalı seçmek için F/f düğmelerine basın,
sonra
düğmesine basın.
3 Yeni kanalı kaydetmek istediğiniz program
numarasını seçmek için F/f düğmelerine basın, sonra
düğmesine basın.
Diğer kanalları da manuel olarak ayarlamak için yukarıdaki
prosedürü tekrarlayın.
“İşitme güçlüğü” seçildiği zaman, bazı görsel yardımlar
altyazılarla birlikte de görüntülenebilir (TV kanalları bu tür
bir bilgi yayınlıyorsa).
Altyazı dilini seçmenizi sağlar.
Ses Tipi
“İşitme güçlüğü” seçildiği zaman, işitme engelliler
yayınına geçer.
Ses Dili
Bir program için kullanılan dili seçer. Bazı dijital kanallar,
bir program için birçok farklı dil yayınlayabilir.
Ses Tanımı
TV kanalları bu tür bir bilgi yayınlıyorsa görsel bilgiler için
ses tanımı (anlatım) sağlar.
TV ana ses ve Ses Tanımı çıkış seviyelerini ayarlar.
Karıştırma
Seviyesi*
Dinamik Aralık
Farklı kanallar arasındaki ses seviyesi farkını dengeler. Bu
fonksiyon bazı kanallarda etkili olmayabilir.
(Devamı)
47 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
Dijital manuel
Ayar
Optik Çıkış
TV’nin arka tarafındaki DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) terminalinden çıkışı alınan ses sinyalini seçer.
Dolby Digital uyumlu bir cihaz bağlandığında “Otomatik”
olarak ayarlanır ve uyumlu olmayan bir cihaz takıldığında
“PCM” olarak ayarlanır.
z
* Bu seçenek sadece, “Ses Tanımı” özelliği “Açık” olarak ayarlandığı zaman
kullanılabilir.
Radyo Göstergesi
Bir radyo yayını dinlediğinizde ekran duvar kağıdını görüntüler.
Ekran duvar kağıdının rengi seçebilir, rasgele bir renk veya bir slayt gösterisi
görüntüleyebilirsiniz (sayfa 28, 32).
Ekran duvar kağıdını geçici olarak iptal etmek için, herhangi bir düğmeye basın.
Ebeveyn Kilidi
Programlar için yaş kısıtlamasını ayarlar. Yaş sınırlamasını aşan bir program
sadece bir PIN kodu doğru olarak girildiği zaman izlenebilir.
1 Mevcut PIN kodunuzu girmek için numaralı düğmelere basınız.
Eğer daha önceden bir PIN kodu ayarlamadıysanız, bir PIN kodu giriş
ekranı belirir. Aşağıdaki “PIN KODU” talimatlarını takip edin.
2 Yaş sınırını seçmek için F/f düğmelerine veya (kısıtlamasız seyretmek
için) “Hiçbiri” düğmesine basın, sonra düğmesine basın.
3
RETURN düğmesine basın.
PIN kodunuzu ilk defa ayarlamak için
1 Yeni PIN kodunu girmek için numaralı düğmelere basınız.
2 1. adımda girilen PIN kodunu girmek için sayı düğmelerine basın.
3
RETURN düğmesine basın.
PIN kodunuzu değiştirmek için
1 Mevcut PIN kodunuzu girmek için numaralı düğmelere basınız.
2 Yeni PIN kodunu girmek için numaralı düğmelere basınız.
3 2. adımda girilen yeni PIN kodunu girmek için sayı düğmelerine basın.
4
RETURN düğmesine basın.
PIN KODU
Teknik Ayarları
z
•PIN kodu 9999 her zaman kabul edilir.
Oto. Servis
Televizyonun mevcut olduğu zaman yeni dijital servisleri
Güncelle
tespit etmesini ve kaydetmesini sağlar.
~
•Servis güncellemesinin yapılabilmesi için, TV setinin
zaman zaman bekleme modunda bırakılması gerekir.
Sistem
Televizyonun, mevcut anten/kablo yayınınız vasıtasıyla
Güncelleştirmesi ücretsiz yazılım güncellemelerini (verildiğinde) otomatik
olarak almasını sağlar. Bu ayarı her zaman “Açık” olarak
bırakmanızı tavsiye etmekteyiz.
~
Sistem Bilgisi
•Yazılımın yükseltilebilmesi için, TV setinin zaman zaman
bekleme modunda bırakılması gerekir.
Mevcut yazılım versiyonunu ve sinyal seviyesini
görüntüler.
~
•Eğer sinyal çubuğu kırmızı (sinyal yok) veya sarı (düşük
sinyal) ise, anten/kablo bağlantısını kontrol edin.
Zaman Bölgesi
48 TR
Kendi ülkeniz/bölgeniz için varsayılan zaman bölgesi ile
aynı değilse, bulunduğunuz zaman bölgesini manuel olarak
seçmenizi sağlar.
Otomatik DST
Yaz saati ve kış saati arasında otomatik olarak geçiş yapılıp
yapılmayacağını ayarlar.
Açık
Takvime göre, yaz saati ile kış saati
arasında otomatik olarak geçiş yapar.
Saat, “Zaman Bölgesi” seçeneğiyle
ayarlanan saat farkına göre
görüntülenir.
Program rehberi GUIDE’a geçiş yapabilirsiniz (Sony Guide veya GUIDE
(yalnızca GUIDE Plus+). Sony Guide’ı GUIDE Plus+ programı olarak
Plus+ mevcut
değiştirirseniz bkz. sayfa 19.
olduğunda)
Bu özelliğin görüntülenme koşulu aşağıdaki gibidir:
–İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya veya İspanya’da.
–dijital yayınları alabilirsiniz.
–“5: İlk kurulumun yapılması” adım 7’de “Karasal”
seçildiğinde (sayfa 6).
Kapalı
CA Modül Ayarı
Bir Duruma Bağlı Erişim Modülü (CAM Conditional Access Module) ve bir
izleme kartı temin ettikten sonra, ücretli bir TV servisine erişmenizi sağlar.
(PCMCIA) soketinin yeri için bkz. sayfa 24.
Ağ Ayarları
Ağ
IP Adresi
Ayarları
Yönlendirici Dinamik Ana Makine
Yapılandırma Protokolü sunucu işlevi
veya Internet servis sağlayıcısı
yardımıyla ağ ayarlarına otomatik
olarak sahip olur.
DHCP (DNS
manüel)
DNS sunucu ayarları için olanlar
dışında ağ ayarlarına otomatik olarak
sahip olur. DNS ayarlarını manuel
olarak ayarlayabilirsiniz.
Test
Ağ ortamınıza göre ağ ayarlarını
yapmanızı sağlar.
Ağın doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını teşhis eder.
IP Adresi/Alt Ağ
Maskesi/
Varsayılan Ağ
Geçidi/Birincil
DNS/İkincil DNS
“IP Adresi Ayarları”nda “Manüel” seçildiğinde her bir
öğeyi yapılandırmanız gerekir.
“DHCP (DNS manüel)” seçildiğinde, “Birincil DNS” ve
“İkincil DNS” sunucu adreslerinin manuel olarak
girildiğinden emin olun.
MAC Adresi
Ağ aygıtının genel olarak benzersiz olan sabit MAC
adresini görüntüler.
Manüel
Sunucu Görünüm
Ayarları
Bağlı sunucu listesini görüntüler ve Ana menü’de görüntülemek istediğiniz
sunucuyu seçmenizi sağlar.
Sunucu Tanısı
Renderer İşlevi
TV’nin ev ağınızdaki her bir sunucuya bağlanıp bağlanamayacağını teşhis eder.
Dijital fotoğraf makinesi veya cep telefonu gibi ağdaki diğer kontrol cihazları
yardımıyla TV’de fotoğraf veya müzik oynatılmasını sağlar.
TV’ye erişilebilir denetleyici belirtmenizi sağlar. Bu ayar “Açık” olarak
ayarlandığında, denetleyiciyi kullanarak TV’de fotoğraf veya müzik
oynatabilirsiniz.
Otomatik Erişim Ağ aygıtı TV’ye ilk kez eriştiğinde Tv’ye otomatik olarak
İzni
erişime izin verilip verilmeyeceğini seçmenizi sağlar.
Renderer Adı
Denetleyicide gösterilecek TV’nin adını ayarlamanızı
sağlar.
Renderer Erişim
Kontrolü
Renderer Ayarı
49 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
DHCP (DNS
otomatik)
Ek Bilgiler
Aksesuarların Takılması (Duvar Konsolu)
Müşterilere:
Ürün koruması ve güvenlik nedenleriyle, Sony TV cihazınızın kurulumunun Sony bayileri veya
lisanslı yüklenicileri tarafından yapılmasını şiddetle tavsiye eder. Cihazı kendiniz kurmaya
çalışmayın.
Sony Bayilerine ve Yüklenicilerine:
Bu ürünün kurulumu, periyodik bakımı ve muayenesi sırasında güvenliğe çok dikkat edin.
TV’niz SUWL500 (ayrıca satılır) Duvar Konsolu Kullanılarak takılabilir.
• Montajı gerektiği gibi yapabilmek için Duvar Konsolu ile birlikte sağlanan Yönergelere
bakın.
• “MasaÜstü Standının TV’den Ayrılması” (sayfa 8) başlıklı bölüme bakın.
• “TV kurulumu boyutlar tablosu” (sayfa 51) başlıklı bölüme bakın.
• “Vida ve Kanca yerleri şeması/tablosu” (sayfa 51) başlıklı bölüme bakın.
~
•Montaj Kancası takılırken TV’yi Masa Üstü Standına yerleştirin.
Vida
(+PSW6 × 16)
Kare
delik
Montaj Kancası
Bu ürünü kurmak, özellikle de duvarın TV’nin ağırlığına dayanacak güçte olduğunu belirlemek için
yeterli uzmanlık gereklidir. Bu ürünün duvara monte edilmesini mutlaka Sony bayilerine veya lisanslı
yüklenicilerine yaptırın ve kurulum sırasında gerekli dikkati gösterin. Yanlış taşımanın veya hatalı
kurulumun neden olduğu hasar veya yaralanmalardan Sony sorumlu değildir.
50 TR
TV kurulumu boyutlar tablosu
Ekran merkez noktası
Birim: mm
Görüntü boyutları
Model Adı
Ekran
merkezi
boyutu
Her bir montaj açısı için uzunluk
Açı (0°)
Açı (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL52W47xx/KDL52W4500
1.262
829
39
487
179
413
786
522
KDL46W47xx/KDL46W4500
1.120
742
84
487
175
380
704
521
KDL40W47xx/KDL40W4500
986
646
122
474
170
348
614
507
Yukarıdaki tabloda yer alan şekiller kuruluma bağlı olarak biraz değişebilir.
UYARI
TV cihazının monte edildiği duvar cihazın en az dört katı ağırlığa dayanabilmelidir. Ağırlık için
“Spesifikasyonlar” (sayfa 52) bölümüne bakın.
Vida ve Kanca yerleri şeması/tablosu
Model Adı
Vida yeri
d, g
Kanca yeri
b
Ek Bilgiler
KDL52W47xx/KDL46W47xx/KDL40W47xx/
KDL52W4500/KDL46W4500/KDL40W4500
* Kanca konumu “a, c” yukarıdaki tabloda yer alan modeller için kullanılamaz.
Vida yeri
Kanca yeri
a*
b
c*
51 TR
Spesifikasyonlar
Model adı
KDL52W47xx/
KDL52W4500
KDL46W47xx/
KDL46W4500
KDL40W47xx/
KDL40W4500
Sistem
Panel sistemi
LCD (Sıvı Kristal Ekran) Paneli
TV sistemi
Analog: Ülke seçiminize bağlı olarak: B/G/H, D/K, L, I
Dijital: DVBT/DVBC
Renk/video sistemi
Analog: PAL, SECAM NTSC 3.58/4.43 (yalnızca Video Girişi)
Dijital: MPEG2 MP@ML/HL, H.264/MPEG4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Kanal kapsamı
Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Dijital: VHF/UHF
Ses çıkışı
10 W + 10 W
Giriş/Çıkış soketleri
VHF/UHF için 75 ohm harici terminal
Anten
/
21pinli Scart konektörü (CENELEC standart), ses/video girişi, RGB girişi ve televizyon
ses/video çıkışı da dahil.
AV1
/
/
(SMARTLINK)
AV2
21pinli Scart konektörü (CENELEC standart), ses/video girişi, RGB girişi, S Video girişi,
seçilebilir ses/video çıkışı ve SMARTLINK ara yüzü de dahil.
AV3
Video girişi (mikrofon jakı)
AV3
Ses girişi (mikrofon jakları)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (dijital optik jak)/Ses çıkışı (mikrofon jakı)
COMPONENT IN
(Komponent Girişi)
Desteklenen formatlar: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vpp, 75 ohm, 0,3V negatif senk.
PB/CB: 0,7 Vpp, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vpp, 75 ohm
HDMI IN 1, 2, 3
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ses: İki kanallı lineer PCM
32, 44,1 ve 48 kHz, 16, 20 ve 24 bit
PC Girişi (Bkz. sayfa 53)
Analog ses (minijak): 500 mVrms (yalnızca HDMI IN 2)
PC IN (PC Girişi)
PC Girişi (Dsub 15pin)
G: 0,7 Vpp, 75 ohm, Yeşilde Senk. değil
B: 0,7 Vpp, 75 ohm, Yeşilde Senk. değil
R: 0,7 Vpp, 75 ohm, Yeşilde Senk. değil
HD: 15 Vpp
VD: 15 Vpp
PC ses girişi (minijak)
i
Kulaklık jakı
CAM (Duruma Bağlı Erişim Modülü) yuvası
USB port
DMPORT
DIGITAL MEDIA PORT (Dijital Ortam Girişi)
LAN
10BASET/100BASETX konektörü (Ağın çalışma ortamına bağlı olarak bağlantı hızı
değişebilir. Bu TV için 10BASET/100BASETX iletişim hızı ve iletişim kalitesi garanti
edilmemektedir.)
Güç ve diğerleri
Güç gereksinimleri
220–240 V AC, 50 Hz
Ekran boyutu (diyagonal olarak
ölçülen)
52 inç
Görüntü çözünürlüğü
1.920 nokta (yatay) × 1.080 satır (dikey)
Güç tüketimi
257 W
256 W
205 W
293 W
“Mağaza”/
“Canlı” modunda
282 W
234 W
“Ev”/“Standart”
modda
46 inç
40 inç
Bekleme modunda güç tüketimi*
0,2 W veya daha az (20W Hızlı Başlatma “Açık” olduğunda)
Boyutlar
(Yaklaşık)
(g × y × d)
Masa Üstü Standı
ile
126,2 × 87,1 × 34,7 cm
112,0 × 78,2 × 30,7 cm
98,6 × 68,4 × 27,9 cm
Masa Üstü Standı
olmadan
126,2 × 82,9 × 11,9 cm
112,0 × 74,2 × 11,5 cm
98,6 × 64,6 × 11,0 cm
52 TR
Model adı
Ağırlık
(Yaklaşık)
KDL52W47xx/
KDL52W4500
KDL46W47xx/
KDL46W4500
KDL40W47xx/
KDL40W4500
Masa Üstü Standı
ile
39,5 kg
31,0 kg
23,0 kg
Masa Üstü Standı
olmadan
33,0 kg
26,5 kg
19,5 kg
Verilen aksesuarlar
Bkz. sayfa 4’da “Kullanmadan Önce”.
Opsiyonel aksesuarlar
Bkz. sayfa 50’da “Aksesuarların Takılması (Duvar Konsolu)”.
* Belirtilen bekleme durumundaki güce, sadece televizyon gerekli dahili işlemleri tamamladıktan sonra ulaşılır.
PC
için PC Giriş Sinyali Referans Tablosu
Çözünürlük
Sinyaller
VGA
Yatay
(Piksel)
×
Dikey (Hat)
Yatay frekans
(kHz)
Dikey frekans
(Hz)
Standart
640
×
480
31,5
60
VGA
640
×
480
37,5
75
VESA
720
×
400
31,5
70
VGAT
SVGA
800
×
600
37,9
60
VESA Normları
800
×
600
46,9
75
VESA
XGA
1024
×
768
48,4
60
VESA Normları
1024
×
768
56,5
70
VESA
1024
×
768
60,0
75
VESA
1280
×
768
47,4
60
VESA
1280
×
768
47,8
60
VESA
1280
×
768
60,3
75
1360
×
768
47,7
60
VESA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
WXGA
SXGA
•Bu televizyonun PC girişinin, Yeşil Senk. veya Kompozit Senk. desteği yoktur.
•Bu televizyonun PC girişinin, karıştırılmış sinyal desteği yoktur.
•Bu televizyonun PC girişi, yukarıdaki tabloda belirtilen sinyalleri 60 Hz’lik dikey frekansta destekler.
Ek Bilgiler
HDMI IN 1, 2, 3 için PC Giriş Sinyali Referans Tablosu
Çözünürlük
Sinyaller
Yatay
(Piksel)
×
Dikey (Hat)
Yatay frekans
(kHz)
Dikey frekans
(Hz)
Standart
VGA
640
×
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
×
600
37,9
60
VESA Normları
XGA
1024
×
768
48,4
60
VESA Normları
WXGA
1280
×
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
×
768
47,8
60
VESA
SXGA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
53 TR
Arıza bulma
1 (bekleme) göstergesinin kırmızı renkte yanıp sönmediğini kontrol edin.
Eğer yanıp sönüyorsa
Otomatikteşhis fonksiyonu aktive edilir.
1 Her iki saniyelik arada 1 (bekleme) göstergesinin kaç kez yanıp söndüğünü sayın.
Örneğin, eğer gösterge üç kez yanıp sönüyorsa, iki saniyelik bir ara verilir ve sonra üçüncü
kez yanıp söner, vs.
2 TV’yi kapatmak için TV’nin üst kenarındaki 1 düğmesine basın, fişini prizden çekin ve
satıcınıza veya Sony servis merkezine göstergenin nasıl yanıp söndüğü konusunda bilgi
verin (yanıp sönme sayısı).
Yanıp sönmüyorsa
1 Aşağıdaki tabloda yazılı hususları kontrol edin.
2 Eğer sorun hala devam ediyorsa, televizyonunuzu kalifiye servis personeline kontrol ettirin.
Koşul
Açıklama/Çözüm
Resim
Görüntü yok (ekran siyah) ve •Anten/kablo bağlantılarını kontrol edin.
ses yok
•Televizyonun fişini prize takın ve televizyonun üst kenarındaki 1
düğmesine basın.
•Eğer 1 (bekleme) göstergesi kırmızı renkte yanarsa "/1 düğmesine
basın.
Scart konektörüne takılı
•Bağlı cihazların listesini görüntülemek için
/ düğmesine
cihazdan görüntü yok veya
basınız, daha sonra istediğiniz girişi seçiniz.
menü bilgisi yok
•Opsiyonel cihaz ile televizyon arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
Çift görüntü veya transparan •Anten/kablo bağlantılarını kontrol edin.
olma durumu (sadece analog •Anten yerini ve yönünü kontrol edin.
modda)
Ekranda sadece karlanma ve •Antenin kırık veya eğilmiş olup olmadığını kontrol edin.
•Antenin kullanım ömrünün bitmiş olup olmadığını kontrol edin
parazit var (sadece analog
modda)
(normal kullanım halinde üç ile beş yıldır, deniz kıyısında ise bir ile iki
yıldır).
Bir televizyon kanalını
•Daha kaliteli görüntü alımı için “AFT” (Automatic Fine Tuning seyrederken görüntüde veya
Otomatik İnce Ayar) ayarını yapın (sayfa 46).
seste parazit var (sadece
analog modda)
Ekranda bazı minik siyah
•Bir görüntü ünitesinin verdiği görüntü piksellerden oluşmaktadır.
noktalar ve/veya parlak
Ekrandaki minik siyah noktalar ve/veya parlak noktalar (pikseller) bir
noktalar var
bozukluk anlamına gelmez.
Programlarda renk yok
•“Fabrika Ayarlarına Dön” seçimini yapın (sayfa 37).
/
COMPONENT
•
/
COMPONENT IN soketlerinin bağlantısını kontrol edin
IN soketlerinden bir sinyal
ve her bir soketin ilgili yerlerine tam oturmuş olup olmadığını kontrol
görüntülerken renk yok veya edin.
renkler düzensiz
Ekrandaki görüntü donuyor •Sinyal seviyesini kontrol ediniz (sayfa 48). Eğer sinyal çubuğu kırmızı
veya bloklar içeriyor
(sinyal yok) veya sarı (düşük sinyal) ise, anten/kablo bağlantısını
kontrol edin.
•Bağlı olan USB cihazını çıkarınız. Zarar görebilir veya TV tarafından
desteklenmiyor olabilir.
Uyumlu USB cihazları hakkında güncellenmiş bilgiler için aşağıdaki
Web sitesini kontrol edin:
http://support.sonyeurope.com/TV/compatibility/
54 TR
Koşul
Açıklama/Çözüm
Ses
Ses yok ama görüntü kalitesi •2 +/– veya % (Sessiz) düğmesine basın.
iyi
•“Hoparlör”ün “TV Hoparlörü” olarak ayarlanıp ayarlanmadığını
kontrol edin (sayfa 44).
•Süper Ses CD veya DVDSes sistemli HDMI girişi kullanırken,
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ses sinyallerini vermeyebilir.
DIGITAL MEDIA PORT •“Ses” menüsünde “Ses ofseti” ayarını yapın (sayfa 38).
girişi ile TV veya başka
ekipman girişi arasında çıkış
ses seviyesi bakımından
önemli bir fark vardır
Bağlantı Tanı Sonuçları
“Bağlantı başarılı.”
gözükmez
Bağlantıları Kontrol Etme
•LAN kablosu olarak normal bir kablo kullanın.
•Kablonun sıkı şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
•TV ile geniş bant yönlendiricisi arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
Ayarları Kontrol Etme
•Aşağıdakileri göz önüne alırken DNS sunucusu IP adresini değiştirin
(bkz. sayfa 34 da “Ağ Bağlantısını Kontrol Etme”).
–Internet servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.
–Internet servis sağlayıcınızın DNS’sini bilmiyorsanız
yönlendiricinin IP adresini belirtin.
Ev Ağı
Sunucu bulunamıyor, bir
liste alınamıyor ve oynatma
başarısız
•Sunucu ayarları değiştirildiğinde TV üzerindeki 1’e basarak TV’yi
kapatın ve açın.
•“Sunucu Tanısı” işlemini yürütün (sayfa 35).
Sunucu olarak bir bilgisayar kullanıldığında
(Devamı)
55 TR
Ek Bilgiler
Sunucudaki değişiklikler
uygulanmıyor veya
görüntülenen içerik
sunucudaki içerikten farklı
•Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin. Erişim sağlanırken
bilgisayarı kapatmayın.
•Sunucuda güvenlik yazılımı kuruluysa, harici cihazlardan bağlantılara
izin verildiğinden emin olun. Ayrıntılar için güvenlik yazılımınızla
verilen kılavuza bakın.
•Bilgisayar üzerindeki yük çok fazla veya sunucu uygulaması kararsız
olabilir. Aşağıdakileri deneyin:
–Sunucu uygulamasını durdurun ve yeniden başlatın.
–Bilgisayarı yeniden başlatın.
–Bilgisayarda çalışan uygulamaların sayısını azaltın.
–İçeriğin miktarını azaltın.
•Bazen, içeriğin sunucuya eklenmiş ve/veya silinmiş olmasına rağmen
değişiklikler TV’deki görüntülere uygulanmaz. Bu olursa bir seviye
geri gidin ve klasör veya sunucuyu tekrar açmayı deneyin.
Koşul
Fotoğraf ve/veya müzik
dosyaları görünmüyor veya
simgeler görüntülenmiyor
Açıklama/Çözüm
Ön Denetim
•Bağlı cihazın DLNA’yı destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
•İşlemlerin tüm sunucular için garantisi yoktur. Ayrıca işlemler
sunucunun özelliklerine ve söz konusu içeriğe bağlı olarak farklılık
gösterir.
•Bağlı cihazı açın.
Bağlantıları Kontrol Etme
•LAN kablosu ve/veya sunucunun ana kablosunun bağlantısının
kesilip kesilmediğini kontrol edin.
Ayarları Kontrol Etme
•Bağlı cihazın “Sunucu Görünüm Ayarları” altında kayıtlı olup
olmadığını kontrol edin (sayfa 35).
•Sunucunun doğru şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol
edin.
•Seçilen cihazın ağa bağlı olup olmadığını ve erişilip erişilemeyeceğini
kontrol edin.
•“Ağ Ayarları” altındaki “Ağ”da bulunan “IP Adresi Ayarları”,
“DHCP (DNS otomatik)” veya “DHCP (DNS manüel)” olarak
ayarlıysa, DHCP sunucusu olmaması durumunda bir cihazın
tanınması biraz zaman alabilir. “Sunucu Tanısı” işlemini yürütün
(sayfa 35).
Renderer uyumlu cihazdan
TV bulunamıyor
(denetleyici)
Bağlantıları Kontrol Etme
•LAN kablosu ve/veya sunucunun ana kablosunun bağlantısının
kesilip kesilmediğini kontrol edin.
Ayarları Kontrol Etme
•“Renderer İşlevi” fonksiyonunun aktive edilmiş olup olmadığını
kontrol edin (sayfa 49).
•Bağlı cihazın “Renderer Erişim Kontrolü” altında kayıtlı olup
olmadığını kontrol edin (sayfa 49).
Kanalların
İstenilen kanal seçilemiyor
•Dijital ile analog mod arasında değiştirme yapınız ve istediğiniz
dijital/analog kanalı seçin.
Bazı kanallarda görüntü yok •Sadece Karıştırılmış/Abonelik kanalları. Ücretli TV servisine abone
olunuz.
•Kanal sadece veri iletişimi için kullanılıyordur (görüntü ve ses olmaz).
•Yayın iletim detayları hakkında bilgi almak için yayın şirketini arayın.
Dijital kanallar
•Bölgenizde dijital yayınların olup olmadığını anlamak için yerel bir
görüntülenmiyor
tesisat uzmanını arayınız.
•Çekiş gücü daha yüksek bir anten kullanın.
Genel
Bozuk görüntü ve/veya ses
•Televizyonu, arabalar, motosikletler, saç kurutma makineleri veya
optik cihazlar gibi elektriksel parazit kaynaklarından uzak tutunuz.
•Opsiyonel cihaz kurulumu yaparken, opsiyonel cihaz ile televizyon
arasında biraz boşluk bırakın.
•Anten/kablo bağlantılarını kontrol edin.
•Anten/kablolu yayın kablosunu diğer bağlantı kablolarından uzak
tutun.
Televizyon otomatik olarak •“Oto. Kapanma” fonksiyonunun aktive edilmiş olup olmadığını
kapanıyor (Televizyon
kontrol edin veya “Süre” ayarının “Zamanlayıcılı Açılma Ayarları”
bekleme moduna giriyor)
olup olmadığını teyit edin (sayfa 41).
•Televizyon modundayken 10 dakika süresince bir sinyal alınmazsa ve
hiçbir işlem yapılmazsa, televizyon otomatik olarak bekleme moduna
geçer.
Televizyon otomatik olarak •“Zamanlayıcılı açılma” fonksiyonunun aktive edilmiş olup
açılıyor
olmadığını kontrol edin (sayfa 41).
Bazı giriş kaynakları
•Giriş kaynağının “AV hafızası” seçeneğini belirleyin ve “Atla” ayarını
seçilemiyor
iptal edin (sayfa 43).
Uzaktan kumanda çalışmıyor •Pilleri değiştirin.
56 TR
Koşul
Favori listesine bir kanal
eklenemiyor
GUIDE Plus+ sisteminde
TV listeniz boş
Açıklama/Çözüm
•Favori listesine en fazla 999 kanal eklenebilir.
•Anten/kablo bağlantılarını kontrol edin.
•Kablolamanız ve Ayarınız tamamsa, GUIDE Plus+ sisteminiz TV
listesi verilerini almak için yeterince uzun süre bağlı kalmamıştır.
TV’yi gece boyunca “STANDBY” (Bekleme) konumunda bırakın
(24 saat) veya “Manual Data Download” (Manuel Veri İndirme)
seçeneğini kullanın (sayfa 21).
•GUIDE Plus+ sisteminin kullanılabilir olmadığı bir ülke/bölgede
yaşıyorsunuzdur. Bir bölgenin desteklenip desteklenmediğini
öğrenmek için ülkeler listesini kontrol edin.
(http://www.europe.guideplus.com/)
HDMI cihazı “HDMI Cihaz •Cihazınızın “HDMI Kontrolü” uyumlu olup olmadığını kontrol
Listesi”nde görünmüyor
edin.
Tüm kanallar ayarlanmıyor •Kablolu yayın hakkında bilgi için destek Web sitesine bakın.
http://support.sonyeurope.com/TV/DVBC/
“Kapalı” seçeneğini “HDMI •TV’ye herhangi bir “HDMI Kontrolü” uyumlu ses cihazı bağlı ise, bu
Kontrolü” menüsünde
menüde “Kapalı” seçeneğini belirleyemezsiniz. Ses çıkışını TV
belirleyemiyorsunuz
hoparlörü olarak değiştirmek isterseniz, “Hoparlör” menüsünde “TV
Hoparlörü” seçimini yapın (sayfa 44).
Ek Bilgiler
57 TR
Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili kılmış
olduğu, Product Compliance Europe (PCE) Sony
Deutschland GmbH
(Stuttgart Technology Centre) tarafından
yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE)
Sony Deutschland GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Tel : (0)71158580, Fax : (0)7115858488
URL of EU DoC Database :
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
171 Konan, Minatoku, Tokyo
Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216531 98 00
Faks: 0216474 04 77
email:bilgi@eu.sony.com
SONY YETKİLİ SERVİSLERİ
Işlitsel ve Görsel Cihazlar
ŞEHİR
ADANA
ADIYAMAN
ANKARA (Anıttepe)
ANKARA (Mamak)
ANKARA (Aydınlıkevler)
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA (Alanya)
BURSA
ÇANAKKALE
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ESKİŞEHİR
ELAZIĞ
ERZURUM
GİRESUN
HATAY
İÇEL
İSTANBUL (Moda)
İSTANBUL (Göztepe)
İSTANBUL (Üsküdar)
İSTANBUL (Şişli)
İSTANBUL (1.Levent)
İSTANBUL (Maçka)
İSTANBUL (Fatih)
İSTANBUL (Bakırköy)
İSTANBUL (Bakırköy)
İSTANBUL (Beşiktaş)
İSTANBUL (Florya)
İZMİR (Alsancak)
İZMİR (Hatay)
İZMİR (Karşıyaka)
İZMİR (Güzelyalı)
KAYSERİ
KOCAELİ
KOCAELİ (Gebze)
KONYA
KONYA
MALATYA
MARDIN (Nusaybin)
MUĞLA (Marmaris)
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİVAS
TRABZON
ZONGULDAK
58 TR
ŞİRKET ADI
CENGİZ ELEKTRONİK
STAR ELEKTRONİK
BİLGİLİ ELEKTRONİK
FİLİZ ELEKTRONİK
DUZOLLAR ELEKTRONİK
NECMİ ELK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
EKEN ELEKTRONİK
ERTUNÇ ELEKTRONİK
RMS MERKEZ ELK. LTD.
UFO ELKT. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜVEN ELEKTRONİK
MAVİ ELK. LTD. ŞTİ.
TELEVİZYON HASTANESİ
UÇKUN ELEKTRONİK
GÖRGÜN ELEKTRONİK
MİKROSEK ELEKTRONİK
ELEKTRONAL TİC.
ÖZEN ELEKTRONİK
ZEKİ ELEKTRONİK
SEDAFON ELK.S.T.LTD. ŞTİ.
SENTEZ ELK.S.T.LTD. ŞTİ.
ITEM LTD. ŞTİ.
BURCU ELEKTRONİK
VEBE ELK.SN.TC.LT.ŞTİ.
AVE ELEKTRONİK
MEKEL ELEKTRONİK
CİHAN ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
VİP VİDEO ELK. TİC. LTD. ŞTİ.
MEST ELK.SAN.TİC.LTD
P.M. ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.
AVC ELK. LTD. ŞTİ.
ASİL1 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ.
ASİL2 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ.
TEKNİK TV.ELK.LTD. ŞTİ.
AYES ELEKTRONİK
ÇAĞDAS ELEKTRONİK
TEKNİK TV.
ŞAHİN ELK.TİC. SAN LTD. ŞTİ.
DENİZ ELEKTRONİK
ÖZEL ELEKTRONİK
GÜRBÜZ ELEKTRONİK
ÇİFTSÜREN ELK. PAZ. LTD.
MTM SERVICE
METE ELEKTRONİK
İSMAİL SENOGLU
YALİM ELEKTRONİK
İSMET ELEKTRONİK
CAN ELEKTRONİK
LIDER ELEKTRONİK
ÖZDEMİRLER TV.
TELEFON
(322) 2251587
(416) 2165383
(312) 2308382
(312) 3689834
(312) 3169852
(242) 3451374
(242) 3124242
(242) 5136314
(224) 2233151
(224) 2341192
(286) 2173618
(258) 2421749
(412) 2236869
(284) 2121440
(222) 2265626
(424) 2366348
(442) 2130528
(454) 2168161
(326) 2210597
(324) 3227655
(216) 4145250
(216) 5664888
(216) 5536929
(212) 2336778
(212) 2823469
(212) 2604677
(212) 5317001
(212) 5705868
(212) 5438242
(212) 2275247
(212) 5740426
(232) 4633412
(232) 2288310
(232) 3696175
(232) 2464044
(352) 2222627
(262) 3223368
(262) 6431458
(332) 3501735
(332) 3514425
(422) 3250460
(482) 4153592
(252) 4126217
(464) 2120078
(264) 2714704
(362) 2334883
(484) 2245724
(346) 2230015
(462) 3232641
(372) 3167044
Download PDF

advertising