Sony | KDL-32S2530 | Sony KDL-32S2530 Návod k obsluze

2-894-287-41(1)
K
Digitální barevný
LCD televizor
Návod k obsluze
Před použitím televizoru si prosím přečtěte část
„Bezpečnostní informace” v tomto návodu k obsluze.
Tento návod k obsluze si ponechejte pro případné
použití v budoucnu.
KDL-46S2510 KDL-46S2530
KDL-40S2510 KDL-40S2530
KDL-32S2510 KDL-32S2520
KDL-32S2530
Užitečné informace o výrobcích Sony
© 2006 Sony Corporation
.
Úvod
Děkujeme vám za to, že jste si vybrali výrobek Sony.
Před zprovozněním přístroje si, prosím, pečlivě
přečtěte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro
případné použití v budoucnu.
Poznámky k digitální TV
• Jakoukoliv funkci pro digitální TV (
) bude možné
používat pouze v zemích nebo oblastech, kde jsou
vysílány digitální pozemní signály DVB-T (MPEG2).
Zeptejte se prosím místního prodejce, zda můžete přijímat
signál DVB-T v místě bydliště.
• Přestože televizor splňuje požadavky DVB-T, nemůže být
zaručena kompatibilita s digitálním pozemním vysíláním
(DVB-T) i v budoucnu.
• Některé funkce digitální televize nemusí být v některých
zemích dostupné.
2 CZ
Informace o obchodní známce
•
je registrovaná obchodní značka společnosti DVB
Project.
• Vyrobeno v licenci společnosti BBE Sound, Inc. Licence
společnosti BBE Sound, Inc. s jedním nebo několika
následujícími americkými patenty: 5510752, 5736897.
BBE a symbol BBE jsou registrované obchodní značky
společnosti BBE Sound, Inc.
• TruSurround XT, SRS a symbol (z) jsou obchodní značky
společnosti SRS Labs, Inc.
Technologie TruSurround XT je zahrnuta pod licencí od
společnosti SRS Labs, Inc.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky společnosti HDMI Licensing, LLC.
• Obrázky v tomto návodu jsou určeny pro typ
KDL-32S2510, pokud není uvedeno jinak.
Obsah
Před prvním použitím
4
Bezpečnostní informace............................................................................................................7
Bezpečnostní upozornění .......................................................................................................10
Přehled dálkového ovladače................................................................................................11
Přehled tlačítek a indikátorů na televizoru .........................................................................12
Sledování televizoru
Sledování televizoru................................................................................................................13
Kontrola digitálního elektronického programového průvodce (EPG)
.............................15
Seznam oblíbených
.......................................................................................................17
Prohlížení obrázků z připojeného zařízení..............................................................................18
Funkce nabídky
Navigace v nabídkách.............................................................................................................19
Nabídka Obraz ........................................................................................................................20
Nabídka Zvuk ..........................................................................................................................22
Nabídka Nastavení obrazovky ................................................................................................24
Nabídka Nastavení..................................................................................................................25
Nabídka Nastavení PC............................................................................................................27
Nabídka Nastavení analogové části (pouze analogový režim) ...............................................28
Nabídka Nastavení digitální části
...................................................................................31
Volitelné příslušenství
Připojení volitelného příslušenství...........................................................................................33
Doplňující informace
Technické údaje ......................................................................................................................36
Řešení problémů.....................................................................................................................38
Rejstřík ....................................................................................................................................40
: pouze pro digitální kanály
3 CZ
CZ
Před prvním použitím
1: Kontrola
příslušenství
2: Připojení antény/
videorekordéru
Dálkový ovladač RM-ED008 (1)
Připojení pouze antény
Dvě baterie velikosti AA (typ R6) (2)
Síťový napájecí kabel (typu C-6) (1)
Koaxiální kabel
(dodávané příslušenství)
Koaxiální kabel (1)
Držák kabelu (1)
Síťový napájecí kabel
(dodávané příslušenství)
Připojení antény a videorekordéru
Podpěrný pásek (1) a šroubky (2)
Vložení baterií do dálkového ovladače
Síťový napájecí
kabel (dodávané
příslušenství)
Kabel RF
(není součástí
příslušenství)
Poznámky
• Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
• Likvidaci baterií provádějte ekologickým způsobem.
Některé oblasti mohou mít vlastní pravidla pro likvidaci
baterií. Prosím, obraťte se na místní úřad.
• Nepoužívejte společně různé typy baterií nebo nemíchejte
staré baterie s novými.
• S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Zabraňte jeho
pádu na zem, nešlápněte na něj a vyvarujte se jeho polití
jakoukoliv kapalinou.
• Dálkový ovladač neodkládejte v blízkosti zdrojů tepla, na
vlhká místa ani na místa vystavená přímému slunečnímu
záření.
Kabel Scart
(není součástí příslušenství)
Videorekordér
4 CZ
5: Výběr jazyka a země/
oblasti
2
1
2
4: Zabránění překlopení
televizoru
3, 4
3, 4
1
Připojte televizor do elektrické zásuvky
(220 - 240 V stř., 50 Hz).
2
Stiskněte 1 na televizoru (na horní straně).
Při prvním zapnutí televizoru se na obrazovce
automaticky zobrazí nabídka Jazyk.
Pokud je televizor v pohotovostním režimu
(indikátor 1 v přední části televizoru svítí
červeně), stiskněte tlačítko TV "/1 na dálkovém
ovladači pro zapnutí televizoru.
2
3
1
Pokračování
5 CZ
Před prvním použitím
3: Vytvoření svazku
z kabelů
3
Stisknutím F/f vyberte z nabídky
požadovaný jazyk a stiskněte .
1
Před spuštěním automatického ladění
televizoru vložte nahranou kazetu do
videorekordéru připojeného k televizoru
(strana 4) a spusťte přehrávání.
Během automatického ladění televizoru se naladí
a uloží kanál pro videorekordér.
Pokud není k televizoru připojen videorekordér,
tento postup není nutný. Pokračujte krokem 2.
2
Vyberte „OK” a stiskněte
.
Automatické ladění
Chcete spustit Automatické ladění?
Zrušit
4
Stisknutím F/f vyberte zemi/oblast, ve
které chcete televizor používat a stiskněte
.
Zpět:
Televizor spustí vyhledávání všech dostupných
digitálních kanálů a následně všech dostupných
analogových kanálů. To může nějakou dobu trvat.
Prosím, buďte trpěliví a nemačkejte žádná tlačítka
na televizoru nebo dálkovém ovladači.
Pokud se zobrazí zpráva s dotazem na připojení
antény
Nebyly nalezeny žádné digitální ani analogové
kanály. Zkontrolujte připojení antény a stiskněte
pro opětovné spuštění automatického ladění.
Země
Vyberte zemi
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
3
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Vyber:
Nastavit:
Zpět: RETURN
Pokud země/oblast, ve které budete televizor
používat, není uvedena v seznamu, vyberte
namísto země/oblasti položku „-”.
Na obrazovce se zobrazí zpráva, jejímž
prostřednictvím vyžaduje televizor povolení
spuštění automatického ladění - přejděte na část
„6: Automatické ladění televizních programů”.
6: Automatické ladění
televizních programů
Televizor nyní vyhledá a uloží všechny dostupné
televizní kanály.
2
4
6 CZ
Když se na obrazovce zobrazí nabídka
Třídění programů, postupujte podle
pokynů v části „Třídění programů”
(strana 28).
Pokud nechcete změnit pořadí, ve kterém jsou
uloženy analogové kanály, pokračujte krokem 4.
4
Pro ukončení stiskněte tlačítko MENU.
Na televizoru jsou nyní naladěny všechny
dostupné kanály.
Přetěžování
Bezpečnostní
informace
Síťový napájecí kabel
• Dodržujte následující
doporučení, abyste
předešli poškození
síťového kabelu.
Dojde-li k poškození
síťového napájecího
kabelu, může to způsobit vznik ohně nebo úraz
elektrickým proudem.
– Při přemísťování televizoru odpojte síťový napájecí
kabel z elektrické zásuvky.
– Při odpojování síťového kabelu
jej nejprve odpojujte ze zásuvky.
– Při odpojování síťového
napájecího kabelu jej uchopte
vždy jen za zástrčku. Netahejte
za samotný síťový napájecí
kabel.
– Vyvarujte se přiskřípnutí
síťového napájecího kabelu
a jeho nadměrného ohýbání
nebo zkroucení. Může dojít
k poškození izolace nebo
zlomení vodičů.
– Síťový napájecí kabel neupravujte.
– Na síťový napájecí kabel nepokládejte žádné těžké
předměty.
– Udržujte síťový napájecí kabel v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů tepla.
• Pokud je síťový napájecí kabel poškozen, přestaňte jej
používat a požádejte svého prodejce nebo servisní
středisko Sony o jeho výměnu.
• Nepoužívejte dodávaný síťový napájecí kabel k napájení
jiných zařízení.
• Používejte pouze originální síťový napájecí kabel Sony;
nepoužívejte kabely jiných výrobců.
Zásuvky
• Televizor je vybaven síťovým kabelem se
třemi vodiči a musí být připojen do
zásuvky s uzemněním.
• Nepoužívejte uvolněnou elektrickou
zásuvku. Síťovou zástrčku zasuňte do
zásuvky až na doraz. Uvolněná zástrčka
by mohla způsobit elektrický oblouk
a vznik požáru. Se žádostí o výměnu
síťové zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
Čištění zástrčky
Síťovou zástrčku pravidelně odpojujte
a čistěte. Pokud je síťová zástrčka
pokryta prachem a nahromadí-li se na ní
vlhkost, může se zhoršit stav izolace
a dojít ke vzniku ohně.
Televizor je určen výhradně pro
napájení napětím 220 - 240 V stř.
Zajistěte, aby do stejné síťové
zásuvky nebylo připojeno příliš
mnoho elektrických spotřebičů, protože by mohlo dojít ke
vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Není-li přístroj používán
• Nebudete-li televizor používat
několik dní, měli byste jej
odpojit od elektrické sítě,
z důvodu ochrany životního
prostředí a kvůli bezpečnosti.
• Je-li televizor vypnut, neznamená to, že je odpojen od
elektrické sítě. Pro úplné odpojení televizoru od síťového
napětí vytáhněte zástrčku síťového napájecího kabelu ze
zásuvky. Některé televizory ovšem mohou mít funkce,
u kterých je potřeba nechat televizor zapnutý
v pohotovostním režimu, aby správně fungovaly. O tom
se dozvíte v návodu k obsluze.
Přenášení
• Před přenášením televizoru odpojte od televizoru všechny
kabely.
• Přenášení televizoru s velkými rozměry vyžaduje dvě
nebo více osob.
• Pokud přenášíte televizor ručně, držte
jej tak, jak je zobrazeno na obrázku
vpravo. Při zvedání nebo
přemísťování televizoru jej vždy
pevně uchopte za spodní stranu.
Pokud tak neučiníte, může televizor
spadnout, poškodit se nebo způsobit
vážné poranění.
• Při transportu nevystavujte
televizor nárazům nebo
nadměrným vibracím. Televizor
může spadnout a poškodit se nebo
způsobit vážné zranění.
• Pokud dojde k pádu nebo
poškození televizoru, nechejte jej
neprodleně zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
• Pokud přenášíte televizor do opravy nebo jej přemísťujete,
zabalte televizor do originální krabice a balicího
materiálu.
Umístění
• Televizor by měl být instalován u snadno přístupné
elektrické zásuvky.
• Postavte televizor na stabilní a rovný
povrch. Nezavěšujte na televizor žádné
předměty. Pokud tak učiníte, může
televizor spadnout ze stojanu a způsobit
poškození nebo vážné poranění.
• Neinstalujte televizor v místech, kde by
byl vystaven vysokým teplotám - například na přímém
slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru nebo
výstupních otvorů topení. Pokud bude televizor vystaven
vysokým teplotám, může dojít k jeho přehřátí, což může
způsobit deformaci skříně televizoru nebo jeho chybnou
funkci.
Pokračování
7 CZ
• Neinstalujte televizor na místa vystavená přímému
proudění vzduchu z klimatizace. V případě instalace
televizoru na těchto místech může uvnitř docházet ke
kondenzaci vlhkosti a dojít k selhání přístroje.
• Neinstalujte televizor nikdy na
horká, mastná, vlhká nebo
nadměrně prašná místa.
• Neinstalujte televizor v místech,
kde by se do něj mohl dostat hmyz.
• Neinstalujte televizor v místech, kde by mohl být vystaven
mechanickým vibracím.
• Neinstalujte televizor na místech, kde by mohl vyčnívat,
jako například za sloup, nebo tam, kde do něj můžete
narazit hlavou. V opačném případě může dojít k úrazu.
• Nedovolte dětem šplhat po
televizoru.
• Budete-li televizor používat
v blízkosti mořského pobřeží,
může mořská sůl způsobit
zkorodování kovových součástí uvnitř přístroje
a zapříčinit vnitřní poškození nebo vznik ohně.
Při instalaci na stojan
Kolem přístroje ponechejte nejméně tento prostor.
• Nikdy neinstalujte televizor následujícím způsobem:
Omezené proudění
vzduchu.
Omezené proudění
vzduchu.
Proudění vzduchu
• Nikdy nezakrývejte ventilační
otvory, ani nic nevkládejte do
skříňky přístroje. Mohlo by to
způsobit přehřátí přístroje
a následný vznik ohně.
• Není-li zajištěno správné odvětrávání, může se
v televizoru nahromadit prach a může dojít k jeho
znečištění. Pro zajištění správné ventilace dodržujte tato
pravidla:
– Neinstalujte televizor tak, aby byl otočený dozadu nebo
šikmo.
– Neinstalujte televizor tak, aby byl v obrácené poloze.
– Neinstalujte televizor na polici nebo do skříně.
– Neumísťujte televizor na pokrývku nebo na postel.
– Nepřikrývejte televizor látkou, jako jsou záclony, nebo
předměty, jako například noviny a podobně.
• Kolem televizoru ponechte dostatek volného místa podle
obrázku níže. V opačném případě může dojít
k zablokování dostatečné cirkulace vzduchu kolem
přístroje, což může vést k jeho přehřívání, které se může
projevit vznikem požáru nebo poškozením televizoru.
Při instalaci na stěnu
Zeď
Zeď
Volitelné příslušenství
Následujícími pokyny se řiďte při
instalaci televizoru na stojan nebo
konzolu pro montáž na stěnu.
Pokud tak neučiníte, televizor
může spadnout a způsobit vážné
zranění.
• Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat pouze
originální příslušenství Sony:
– KDL-46S2510/KDL-46S2530/KDL-40S2510/
KDL-40S2530:
Držák pro montáž na stěnu SU-WL51.
– KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530:
Konzola pro upevnění na zeď SU-WL31
• Pro umožnění dostatečné cirkulace vzduchu a zabránění
tvorby prachu na televizoru, stěně a stropě doporučujeme
používat originální držáky Sony pro montáž na stěnu.
• Pokud budete televizor instalovat na stěnu, nechte
instalaci provést kvalifikovanými servisními techniky.
Nesprávná instalace může učinit přístroj nebezpečným.
• Při instalaci televizor řádně upevněte podle návodu
dodaného se stojanem.
• Řádně připevněte konzoly dodané s vaším stojanem.
Připojení kabelů
Kolem přístroje ponechejte nejméně tento prostor.
8 CZ
• Ujistěte se, že je z bezpečnostních důvodů před
zapojováním odpojen síťový napájecí kabel.
• Dejte pozor, abyste o kabely nezakopli. Mohlo by dojít
k poškození televizoru.
Lékařské instituce
Obrazovka
Neumisťujte televizor na místo,
kde se používají lékařské
přístroje. Mohlo by dojít k chybné
funkci lékařských přístrojů.
• Neházejte na televizor žádné
předměty. Mohlo by prasknout sklo
obrazovky a způsobit vážné zranění
osob.
• Pokud by došlo k prasknutí povrchu televizoru,
nedotýkejte se jej, dokud neodpojíte síťový napájecí kabel
ze síťové zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Venkovní použití
• Neinstalujte televizor ve
venkovním prostředí. V případě,
že je televizor vystaven dešti,
může to způsobit vznik ohně
nebo úraz elektrickým proudem.
• V případě, že je televizor
vystaven přímému slunečnímu záření, může dojít
k nárůstu vnitřní teploty a poškození přístroje.
Vozidla, lodě a jiná plavidla
• Neinstalujte televizor do
vozidla. Pohyb vozidla by
mohl způsobit pád přístroje
a přivodit zranění.
Servis
Uvnitř televizoru je nebezpečné
vysoké napětí.
Neotevírejte skříň přístroje.
Servis televizoru svěřujte
výhradně kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
Malé části příslušenství jsou nebezpečné
Ukládejte malé příslušenství mimo dosah dětí.
• Neinstalujte televizor pro
použití na lodi nebo jiném
plavidle. Pokud by byl
televizor vystaven působení
mořské vody, mohlo by dojít
ke vzniku ohně nebo
k poškození přístroje.
Voda a vlhkost
• Nepoužívejte televizor v blízkosti
vody - například poblíž vany nebo
sprchy. Chraňte televizor před
deštěm, vysokou vlhkostí
a kouřem. Mohlo by dojít ke
vzniku ohně nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nedotýkejte se síťového napájecího
kabelu a televizoru mokrýma
rukama. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo
k poškození televizoru.
Vlhkost a hořlavé materiály
• Nepokládejte na přístroj žádné
předměty. Televizor by neměl být
vystavován kapající nebo stříkající
vodě a z toho důvodu na něj nestavte
žádné nádoby s kapalinou, například
vázy.
• Abyste předešli vzniku ohně,
neponechávejte v blízkosti televizoru vznětlivé a hořlavé
předměty a materiály (rozsvícené svíčky a podobně).
• Pokud se do přístroje dostane jakákoliv kapalina nebo
pevný předmět, přestaňte televizor používat. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození
televizoru. Nechejte si přístroj neprodleně zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
Bouřky a blesky
Během bouřky se nedotýkejte
televizoru ani síťového a anténního
kabelu.
9 CZ
Bezpečnostní
upozornění
Sledování televize
• Optimální a doporučená vzdálenost pro sledování
televizního vysílání je rovna 4 až 7násobku výšky
obrazovky televizoru.
• Pro docílení čistého obrazu nevystavujte obrazovku
přímému osvětlení nebo přímému slunečnímu záření.
Pokud je to možné, používejte bodové osvětlení,
nasměrované ze stropu.
• Televizi sledujte při mírném osvětlení, protože sledování
při slabém osvětlení nebo dlouhodobé sledování zvyšuje
tlak v očích.
Nastavení hlasitosti
• Hlasitost reprodukce nastavte tak, abyste nerušili vaše
sousedy. V nočních hodinách se zvuk velmi snadno šíří.
Z tohoto důvodu se doporučuje zavřít okna nebo používat
sluchátka.
• Budete-li používat sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby
nebyla nadměrně vysoká, protože by mohlo dojít
k poškození vašeho sluchu.
LCD panel
• LCD obrazovka je vyrobena vysoce přesnou technologií
a min. 99,99 % obrazových bodů (pixelů) je v pořádku,
přesto se mohou na ploše LCD trvale zobrazovat černé
tečky nebo světlé barevné body (červené, modré nebo
zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD
panelu a nejedná se o závadu.
• Netlačte nebo nepoškrábejte přední filtr a na horní plochu
televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz může být
nerovný nebo by se LCD panel mohl poškodit.
• Budete-li televizor používat na chladném místě, může se
v obraze zobrazit skvrna nebo obraz ztmavne. To však
neindikuje žádnou poruchu funkce. Tento úkaz zmizí po
zvýšení okolní teploty.
• Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít
ke vzniku „duchů”. Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
• Během provozu televizoru se obrazovka a skříň přístroje
zahřívají. Nejedná se o závadu.
• LCD panel obsahuje malé množství tekutých krystalů
a rtuti. Fluorescenční lampa, která se v televizoru používá,
obsahuje rovněž rtuť. Postupujte podle místních nařízení
a směrnic pro likvidaci nebezpečného odpadu.
Zacházení a čištění povrchu obrazovky/skříňky
televizoru
Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili ze
zásuvky.
Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo obrazovky,
dodržujte následující opatření.
• Netlačte na povrch obrazovky tvrdými předměty, aby
nedošlo k jejímu poškrábání a zabraňte prudkým nárazům
na plochu obrazovky. Mohlo by dojít k poškození
obrazovky.
• Po delším zapnutí televizoru se nedotýkejte obrazovky,
protože může být značně zahřátá.
• Doporučujeme, abyste se povrchu obrazovky dotýkali co
nejméně.
10 CZ
• Pokud chcete z povrchu obrazovky/skříňky televizoru
odstranit prach, opatrně jej setřete jemným hadříkem.
Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej jemným
hadříkem mírně navlhčeným slabým roztokem
rozředěného čisticího prostředku.
• Nikdy nepoužívejte jakýkoli druh utěrky s brusným
účinkem, zásadité/kyselé čisticí prostředky, brusný prášek
nebo silná rozpouštědla, jako např. líh, benzen, ředidlo
nebo insekticidy. Při použití takových materiálů nebo
delším kontaktu s pryžovými nebo plastovými materiály
může dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu
skříňky.
• Ve ventilačních otvorech se může časem nahromadit
prach. Aby byla zajištěna řádná ventilace, doporučujeme
vám, abyste pravidelně vysávali prach vysavačem (jednou
za měsíc).
• Pokud budete nastavovat úhel televizoru, přidržujte rukou
základnu stojanu, aby nedošlo k uvolnění televizoru ze
stojanu. Dejte pozor, abyste si mezi televizorem
a stojanem nepřiskřípli prsty.
Doplňkové komponenty
• Doplňkové komponenty neinstalujte příliš blízko
televizoru. Doplňkové komponenty umístěte alespoň
30 cm od televizoru. Pokud je před televizorem nebo
vedle něj umístěn videorekordér, může docházet ke
zkreslení obrazu.
• Je-li televizor umístěn v těsné blízkosti jakéhokoli
zařízení, které vysílá elektromagnetické záření, může
docházet ke zkreslení obrazu anebo ke vzniku šumu ve
zvuku.
Likvidace televizoru
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských
státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Tento symbol uvedený na
výrobku nebo jeho obalu
znamená, že daný výrobek je
zakázáno vyhazovat do běžného
domovního odpadu. Místo toho
by měl být odložen do sběrného
místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při
jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek
vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u místních
úřadů, u společnosti zajišťující odvoz domácího odpadu
nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.
Přehled dálkového ovladače
1 "/1 – Pohotovostní režim
Dočasně vypíná televizor a zapíná jej z pohotovostního režimu.
2 A/B – duální zvuk (strana 23)
3 Barevná tlačítka
Tuto možnost zvolte na konci nabídek Oblíbené a EPG.
4
/
– Informace/Zobrazení textu
• V digitálním režimu: Zobrazení stručných informací o právě sledovaném
programu.
• V analogovém režimu: Zobrazení informací, jako například aktuální číslo
kanálu a režim obrazovky.
• V režimu teletextu (strana 14): Odkrývá skryté informace (např. odpovědi
ke kvízu).
5
F/f/G/g/
(strana 13, 19)
6 TOOLS (Nástroje) (strana 14, 18, 35)
Nastavení různých položek této nabídky a změna/nastavení položek podle
typu připojeného zařízení a režimu obrazovky.
7 MENU (Nabídka) (strana 19)
8 DIGITAL – Digitální režim (strana 13)
9 Číselná tlačítka
• V režimu TV: Zvolí kanály. U kanálů s číslem 10 a vyšším zadejte druhé
číslo do dvou sekund.
• V režimu teletextu: Pro zadání 3ciferných čísel stránek.
0
– předchozí kanál
Přepnutí na naposledy sledovaný kanál (po dobu alespoň 5 sekund).
qa PROG +/- (strana 13)
• V režimu TV: Zvolí další (+) nebo předchozí (-) kanál.
• V režimu teletextu: Volba další (+) nebo předchozí (-) stránky.
qs 2 +/- – Hlasitost
qd % – Ztlumení (strana 13)
qf / – Text (strana 14)
qg ANALOG – Analogový režim (strana 13)
qh
/RETURN (Návrat)
Návrat na předchozí obrazovku jakékoliv zobrazené nabídky.
qj
qk
– EPG (Digitální elektronický programový průvodce) (strana 15)
– Pozastavení obrazu (strana 14)
Tato funkce umožňuje zastavení televizního obrazu.
ql
w;
– Režim obrazovky (strana 14)
/
– Volba vstupu/Zastavení teletextu
• V režimu TV (strana 18): Volba zdroje vstupního signálu ze zařízení
připojeného do konektorů televizoru.
• V režimu teletextu (strana 14): Zastaví aktuální stránku.
Rada
Tlačítka A/B, PROG+ a číslo 5 jsou opatřena výstupkem. Tyto výstupky použijte pro usnadnění při ovládání televizoru.
11 CZ
Tlačítka a indikátory na televizoru
(strana 19)
1
2
/
– Volba vstupu/OK
• V režimu TV (strana 18): Volba zdroje
vstupního signálu ze zařízení připojeného do
konektorů televizoru.
• V nabídce televizoru: Volba nabídky nebo
položky a potvrzení nastavení.
MENU
3 2 +/-/
/
• Zvyšuje (+) nebo snižuje (-) hlasitost.
• V nabídce televizoru: Přesun mezi položkami
doleva ( ) nebo doprava ( ).
4 PROG (Program) +/-/
/
• V režimu TV: Zvolí další (+) nebo předchozí
(-) kanál.
• V nabídce televizoru: Přesun mezi položkami
nahoru ( ) nebo dolů ( ).
5 1 – Zapnutí
Pro zapnutí nebo vypnutí televizoru.
6 Senzor dálkového ovladače
7
– Indikátor vypnutého obrazu/
Časovače
• Jakmile vypnete obraz, rozsvítí se zeleně
(strana 26).
• Při nastavení časovače se rozsvítí oranžově
(strana 25).
8 1 – Indikátor pohotovostního režimu
Je-li televizor v pohotovostním režimu, svítí
tento indikátor červeně.
9 " – Indikátor napájení
Po zapnutí televizoru se rozsvítí zeleně.
Poznámka
Před odpojením síťového napájecího kabelu se ujistěte, že je televizor vypnutý. Při odpojení síťového napájecího kabelu při
zapnutém televizoru může zůstat indikátor svítit nebo může dojít k poruše televizoru.
12 CZ
Sledování televize
Sledování televize
Vyberte televizní kanál stisknutím
numerických tlačítek nebo tlačítka
PROG +/-.
: Rozhlasové vysílání
: Kódovaný/placený kanál
: Dostupnost vícejazyčného zvuku
: Dostupnost titulků
: Dostupné titulky pro sluchově postižené
: Doporučený minimální věk pro sledování
aktuálního programu (od 4 do 18 let)
: Rodičovský zámek
: Probíhající záznam aktuálního programu
2
3
Dodatečné úkony
Pro
3
1
Stiskněte 1 na televizoru (na horní straně)
pro zapnutí televizoru.
Pokud je televizor v pohotovostním režimu
(indikátor 1 v přední části televizoru svítí
červeně), stiskněte tlačítko TV "/1 na dálkovém
ovladači pro zapnutí televizoru.
2
Stiskněte tlačítko DIGITAL pro přepnutí na
digitální režim nebo ANALOG pro přepnutí
na analogový režim.
Proveďte
Stiskněte TV "/1.
Dočasné vypnutí
televizoru
(pohotovostní režim)
Zapnutí televizoru
z pohotovostního
režimu bez zvuku
Stiskněte %. Pomocí tlačítek 2
+/- nastavte úroveň hlasitosti.
Úplné vypnutí
televizoru
Stiskněte 1 na televizoru (na
horní straně).
Přizpůsobení
hlasitosti
Stiskněte 2 + (zvýšení)/(snížení).
Dočasné vypnutí
zvuku
Stiskněte %. Dalším stisknutím
se zvuk obnoví.
Přístup k seznamu
programů (pouze
v analogovém
režimu)
Stiskněte
. Pro výběr
analogového kanálu stiskněte F/
f, potom .
Pro vstup do tabulky seznamu
vstupních signálů, viz strana 18.
Dostupnost kanálů závisí na režimu.
Pokračování
13 CZ
Sledování televize
Pro volbu čísel kanálů 10 a vyšších použijte
číselná tlačítka pro zadání druhé a třetí číslice
během dvou sekund.
Výběr digitálního kanálu pomocí digitálního
elektronického programového průvodce (EPG) viz strana 15.
V digitálním režimu
Krátce se zobrazí pruh s informacemi. Na pruhu
mohou být zobrazeny následující ikony:
1
2
3
Teletext
Širokoúhlý
Stiskněte /. Po každém stisknutí / se údaje
zobrazené na obrazovce změní takto:
Teletext t Teletext přes televizní obraz t Žádný
teletext (ukončení teletextu)
Pro volbu stránky použijte numerická tlačítka nebo
tlačítko PROG +/-.
Pro zastavení stránky stiskněte
/ .
Pro zobrazení skrytých informací stiskněte tlačítko
/ .
Zobrazuje širokoúhlé vysílání (16:9) ve správných
rozměrech.
Zoom*
Rady
• Zajistěte, aby televize přijímala dobrý signál, protože
v opačném případě se mohou objevit v textu chyby.
• Teletext je součástí většiny televizních kanálů. Informace
o používání teletextu najdete na přehledové stránce.
• Zobrazují-li se v dolní části stránky barevná tlačítka,
můžete použít funkci Fastext. Rychlý text vám umožňuje
rychle a jednoduše hledat stránky. Stiskněte odpovídající
barevné tlačítko pro vstup na stránku.
Zobrazuje vysílání ve filmovém formátu (formát letter
box) ve správném poměru.
14:9*
Pozastavení obrazu
Tato funkce umožňuje pozastavení televizního obrazu
(pokud si například potřebujete poznačit telefonní
číslo nebo podobně).
1
2
3
4
Stiskněte
na dálkovém ovladači.
Stiskněte F/f/G/g pro nastavení polohy
okna.
Stiskněte
pro zrušení okna.
Opět stiskněte
pro návrat do
normálního režimu TV.
Ruční přepínání režimu obrazovky podle
vysílání
Stiskněte
pro zobrazení aktuálního režimu
obrazovky.
Opakovaným stisknutím
vyberte režim Smart,
4:3, Širokoúhlý, Zoom nebo 14:9.
Smart*
Zobrazuje konvenční vysílání 4:3 s imitací efektu
širokoúhlého obrazu. Obraz 4:3 je roztažen, aby
naplnil obrazovku.
4:3
Zobrazuje obvyklé vysílání 4:3 (např. televizor bez
širokoúhlé obrazovky) ve správném poměru.
14 CZ
Zobrazuje vysílání s poměrem stran obrazu 14:9 ve
správných rozměrech. To má za následek černé
ohraničení viditelné na obrazovce.
* Spodní a horní část obrazu může být ořezána.
Rady
• Jinak můžete nastavit položku „Auto formát” na „Zap”.
Televizor automaticky zvolí nejlepší režim odpovídající
vysílání (strana 24).
• Při výběru možnosti Smart (50 Hz), 14:9 nebo Zoom
můžete polohu obrazu přizpůsobit. Stiskněte F/f pro
posunutí obrazu nahoru nebo dolů (např. pro umožnění
čtení titulků).
• Některé znaky anebo písmena v horní a dolní části obrazu
nemusí být v režimu Smart viditelné. V takovém případě
vyberte položku „Šířka obrazu” v nabídce „Nastavení
obrazovky” a nastavte šířku obrazu.
• Vyberte „Smart” nebo „Zoom” pro přizpůsobení zdroji
720p nebo 1080i s oříznutím okrajů obrazu.
Používání nabídky Nástroje
Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS pro zobrazení následujících položek.
Položka
Popis
Spořič energie
Viz strana 26.
Nastavení titulků (pouze
v digitálním režimu)
Viz strana 32.
Oblíbené digitální (pouze Viz strana 17.
v digitálním režimu)
Režim obrazu
Viz strana 20.
Režim zvuku
Viz strana 22.
Automatické nast. hodin
(pouze v analogovém
režimu)
Přepnutí do digitálního
režimu a nastavení času.
Časovač vypnutí
Viz strana 25.
i Hlasitost
Upravení hlasitosti
sluchátek.
Kontrola digitálního elektronického programového
průvodce (EPG)
*
V digitálním režimu stiskněte
pro
zobrazení digitálního elektronického
programového průvodce (EPG).
2
Proveďte požadované operace podle
vyobrazení v následující tabulce.
Poznámka
Informace o programu budou zobrazeny pouze v případě, že
je televizní kanál vysílá.
Digitální elektronický programový průvodce
* Uvědomte si prosím, že tato funkce nemusí být dostupná v některých zemích.
Pro
Proveďte
Vypnutí EPG
Stiskněte
Procházení nabídkou EPG
Stiskněte F/f/G/g.
Sledování aktuálního programu
Stiskněte
Uspořádání informací o programech podle
kategorií - „Category list (Seznam
kategorií)”
1
2
.
, když je zvolený aktuální program.
Stiskněte modré tlačítko.
Stiskněte F/f/G/g pro výběr kategorie. Název kategorie se
zobrazí po straně.
Jsou dostupné následující kategorie:
„Favourite (Oblíbené)”: Obsahuje všechny kanály, které byly uloženy
v seznamu oblíbených (strana 17).
„All Categories (Všechny kategorie)”: Obsahuje všechny dostupné
kanály.
„News (Nové)”: Obsahuje všechny nové kanály.
3
Stiskněte
.
Digitální elektronický programový průvodce (EPG) nyní zobrazuje
pouze aktuální programy z vybrané kategorie.
Nastavení programu, který bude nahráván – 1
„Timer REC (Časovač záznamu)”
2
3
4
Stiskněte F/f/G/g pro výběr programu, který chcete
zaznamenat.
Stiskněte tlačítko .
Stiskněte F/f pro výběr položky „Timer REC (Časovač
záznamu)”.
Stiskněte
pro nastavení časovače televizoru
a videorekordéru.
Vedle informací o programu se zobrazí symbol
(vpředu) se rozsvítí.
Poznámky
. Indikátor
na TV
• Časovaný záznam na videorekordér můžete na televizoru nastavit pouze pro
videorekordéry kompatibilní s funkcí Smartlink. Pokud váš videorekordér není
kompatibilní se Smartlink, zobrazí se zpráva upozorňující, že je třeba nastavit
časovač videorekordéru.
• Jakmile záznam začne, můžete televizor přepnout do pohotovostního režimu.
Nevypínejte jej však úplně, protože by došlo ke zrušení záznamu.
• Pokud byl nastaven rodičovský zámek, zobrazí se zpráva s dotazem na zadání
kódu PIN. Podrobnější informace najdete v části „Parental Lock (Rodičovský
zámek)” na straně 32.
Pokračování
15 CZ
Sledování televize
1
Pro
Proveďte
Nastavení programu, který se má
1
automaticky zobrazit na obrazovce,
jakmile začne – „Reminder (Připomenutí)” 2
3
4
Stiskněte F/f/G/g pro výběr programu, který chcete
zobrazit.
Stiskněte .
Stiskněte F/f pro výběr položky „Reminder (Připomenutí)”.
Stiskněte
pro automatické zobrazení vybraného programu
po zahájení jeho vysílání.
Vedle informací o programu se zobrazí symbol c.
Poznámka
Pokud přepnete televizor do pohotovostního režimu, automaticky se zapne,
jakmile se blíží spuštění programu.
Nastavení času a data programu, který
chcete nahrávat – „Manual timer REC
(Man. zázn. časovačem)”
1
2
3
4
5
Stiskněte .
Stiskněte F/f pro výběr položky „Manual timer REC (Man.
zázn. časovačem)”, potom stiskněte .
Stiskněte F/f pro nastavení data, potom stiskněte g.
Čas spuštění a zastavení nastavte stejně jako v kroku 3.
pro
Stiskněte F/f pro výběr programu, potom stiskněte
nastavení časovače televizoru a videorekordéru.
Vedle informací o programu se zobrazí symbol
(vpředu) se rozsvítí.
Poznámky
. Indikátor
na TV
• Časovaný záznam na videorekordér můžete na televizoru nastavit pouze pro
videorekordéry kompatibilní s funkcí Smartlink. Pokud váš videorekordér není
kompatibilní se Smartlink, zobrazí se zpráva upozorňující, že je třeba nastavit
časovač videorekordéru.
• Jakmile záznam začne, můžete televizor přepnout do pohotovostního režimu.
Nevypínejte jej však úplně, protože by došlo ke zrušení záznamu.
• Pokud byl nastaven rodičovský zámek, zobrazí se zpráva s dotazem na zadání
kódu PIN. Podrobnější informace najdete v části „Parental Lock (Rodičovský
zámek)” na straně 32.
Zrušení nahrávání/připomenutí – „Timer
list (Seznam časovače)”
1
2
3
Stiskněte .
Stiskněte F/f pro výběr položky „Timer list (Seznam
časovače)”.
Stiskněte F/f pro výběr programu, který chcete zrušit, potom
stiskněte .
Zobrazí se zpráva potvrzující, že chcete zrušit program.
4
Stiskněte G pro výběr položky „Yes (Ano)”, potom stiskněte
pro potvrzení.
Rada
Digitálního elektronického programového průvodce (EPG) můžete rovněž zobrazit výběrem položky „Digitální EPG” v nabídce
„MENU” (strana 19).
16 CZ
Seznam oblíbených
*
Můžete si vybrat program ze seznamu až 8 kanálů,
které jste určili. Zobrazení seznamu oblíbených, viz
„Navigace v nabídkách” (strana 19).
Pro
Proveďte
První vytvoření seznamu Oblíbené
Po prvním výběru položky „Digital Favourites (Oblíbené digitální)”
v nabídce „MENU” se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete přidat kanály do
seznamu oblíbených.
1
2
Stiskněte
pro výběr „Yes (Ano)”.
Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete přidat.
Pokud znáte číslo kanálu, který chcete použít, použijte pro přímou volbu
numerická tlačítka.
3
Stiskněte
.
Kanály, které jsou uloženy v seznamu oblíbených, jsou označeny
symbolem
.
Vypnutí seznamu oblíbených
Stiskněte „RETURN (Zpět)”.
Zobrazení stručných informací
o aktuálních programech
Stiskněte
zruší.
při výběru kanálu. Dalším stisknutím tlačítka se tato funkce
Sledování kanálu
Stiskněte
při výběru kanálu.
Přidání nebo odstranění kanálů ze seznamu 1
Oblíbené
2
Stiskněte modré tlačítko.
Kanály, které jsou uloženy v seznamu oblíbených, jsou označeny
symbolem
.
Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete přidat nebo
vyjmout.
Pokud znáte číslo kanálu, který chcete použít, použijte pro přímou volbu
numerická tlačítka.
Odstranění všech kanálů ze seznamu
Oblíbené
3
4
Stiskněte tlačítko .
Stiskněte modré tlačítko pro návrat do seznamu Oblíbené.
1
2
Stiskněte modré tlačítko.
Stiskněte žluté tlačítko.
Zobrazí se zpráva potvrzující, že chcete vymazat všechny kanály ze
seznamu Oblíbené.
3
Stiskněte G pro výběr položky „Yes (Ano)”, potom stiskněte
pro potvrzení.
17 CZ
Sledování televize
Seznam oblíbených
* Uvědomte si prosím, že tato funkce nemusí být dostupná v některých zemích.
Dodatečné úkony
Prohlížení obrázků
z připojeného zařízení
Pro
Proveďte
Návrat k normálnímu Stiskněte tlačítko DIGITAL nebo
provozu televizoru ANALOG.
Stiskněte
pro vstup do
seznamu vstupních signálů.
(Potom stiskněte g (pouze
v analogovém režimu).) Stiskněte
F/f pro výběr zdroje vstupního
signálu, potom stiskněte
.
Zapněte připojené zařízení a proveďte
některou z následujících operací.
Přístup k tabulce
Seznam vstupních
signálů
Pro zařízení připojené ke konektorům Scart pomocí
kompletně zapojeného 21pólového Scart kabelu
Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.
Obraz z připojeného zařízení se zobrazí na obrazovce
televizoru.
Používání nabídky Nástroje
Pro automaticky laděný videorekordér (strana 6)
V analogovém režimu stiskněte PROG +/- nebo
číselná tlačítka pro výběr video kanálu.
Stiskněte TOOLS (Nástroje) pro zobrazení
následujících položek během prohlížení obrázků
z připojeného zařízení (kromě PC).
Pro ostatní připojená zařízení
Opakovaným stisknutím
/
přepněte na
odpovídající vstup (viz symboly níže).
Položka
Popis
Spořič energie
Viz strana 26.
Režim obrazu
Viz strana 20.
Režim zvuku
Viz strana 22.
AV1/
AV1,
AV2/
AV2:
Vstupní signál audio/video nebo RGB prostřednictvím
konektoru scart
/
1 nebo 2. Symbol
se
zobrazí pouze v případě, že byl připojen zdroj RGB
signálu.
AV3:
Komponentní vstupní signál prostřednictvím konektorů
Y, PB/CB, PR/CR
/
3 a vstupní audio signál
prostřednictvím konektorů L, R
/
3.
AV4/
AV5:
Digitální audio/video signál je na vstup přiváděn
prostřednictvím vstupu HDMI IN 4/5. Vstupní audio
signál je analogový pouze tehdy, když bylo zařízení
připojeno pomocí konektorů DVI a audiovýstupu.
AV6/
AV6:
Vstupní video signál prostřednictvím konektoru video
6 a audio signál prostřednictvím konektorů L
(MONO), R
6. Symbol
se zobrazí pouze
v případě, že bylo připojeno zařízení do konektoru
S-Video
6 místo konektoru video
6 a vstupní
signál S-Video je přiváděn prostřednictvím konektoru
S-Video
6.
18 CZ
Přepnutí do digitálního režimu
Automatické nast.
a nastavení času.
hodin (pouze
v analogovém režimu)
Časovač vypnutí
Viz strana 25.
i Hlasitost
Upravení hlasitosti sluchátek.
Funkce nabídky
Navigace v nabídkách
Nabídka „MENU” vám umožní nastavení různých funkcí tohoto televizoru. Pomocí dálkového ovladače můžete
snadno přepínat programy nebo zdroje externího signálu. Nastavení vašeho televizoru lze tedy snadno změnit
v nabídce „MENU”.
1
Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení
nabídky.
MENU
Oblíbené digitální
Analogový
2, 3
Digitální
Funkce nabídky
Digitální EPG
Externí vstupy
Nastavení
1
Zobrazit seznam oblíbených
Vyber:
2
3
Nastavit:
Konec: MENU
Stiskněte F/f pro výběr položky.
Stiskněte
položky.
pro potvrzení vybrané
Nabídku zavřete stisknutím tlačítka MENU.
Nabídka
Popis
Oblíbené digitální
(pouze v oblastech
s digitálním vysíláním)
Spuštění seznamu Oblíbených. Podrobnější informace o nastavení najdete na
straně 17.
Analogový
(pouze v oblastech
s digitálním vysíláním)
Návrat k naposledy sledovanému analogovému kanálu.
Digitální
(pouze v oblastech
s digitálním vysíláním)
Návrat k naposledy sledovanému digitálnímu kanálu.
Digitální EPG
(pouze v oblastech
s digitálním vysíláním)
Spuštění digitálního elektronického programového průvodce (EPG).
Podrobnější informace o nastavení, viz strana 15.
Externí vstupy
Výběr zařízení připojeného k vašemu televizoru.
• Pro výběr požadovaného externího vstupu vyberte zdroj signálu
a stiskněte .
• Označení externího vstupu, viz strana 25.
Nastavení
Vyvolání nabídky Nastavení, kde lze provést většinu pokročilých nastavení.
Vyberte ikonu nabídky, položku a pomocí F/f/G/g proveďte požadované
nastavení.
Podrobnější informace o nastavení viz strana 20 až 32.
19 CZ
Nabídka Obraz
Obraz
Cílové vstupy
Režim obrazu
Reset
Podsvícení
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Odstín
Barevná teplota
Ostrost
Redukce šumu
Pokročilé nastavení
Vyber:
Nastavit:
Pouze akt. zvolený
Živý
V nabídce Obraz můžete nastavit níže uvedené
položky. Výběr položek v nabídce „Nastavení”, viz
„Navigace v nabídkách” (strana 19).
5
50
50
50
Střed
Studená
18
Vyp
Konec: MENU
Cílové vstupy
Výběr, zda má být nastavení nabídky Obraz použito na všechna vstupní zařízení
nebo pouze na aktuálně vybrané vstupní zařízení.
„Všechny”: Použití nastavení na všechna vstupní zařízení.
„Pouze akt. zvolený”: Použití nastavení jen na aktuální vstupní zařízení.
Režim obrazu
Výběr režimu obrazu.
„Živý”: Pro zvýšený kontrast a ostrost.
„Standardní”: Pro normální obraz. Doporučeno pro domácí použití.
„Personální”: Umožňuje vám uložit preferovaná nastavení.
Reset
Obnovení všech nastavení obrazu kromě „Režim zobrazení” na výchozí tovární
hodnoty.
Podsvícení
Nastavení jasu podsvícení.
Rada
Položka „Podsvícení” není dostupná při nastavení „Spořič energie” na „Vysoký” (strana 26).
Kontrast
Zvýšení nebo snížení kontrastu obrazu.
Jas
Zesvětlení nebo ztmavení obrazu.
Barevná sytost
Zvýšení nebo snížení intenzity barev.
Odstín
Zvýšení nebo snížení zelených odstínů.
Rada
Parametr „Odstín” lze nastavovat pouze u barevného signálu NTSC (např. videokazety z USA).
20 CZ
Barevná teplota
Nastavení bílé barvy obrazu.
„Studená”: Dodává bílé barvy a modrý nádech.
„Neutrální”: Dodává bílé barvy a neutrální nádech.
„Teplá 1”/„Teplá 2”: Dodává bílým barvám červený odstín. „Teplá 2” dodává
červenější odstín než „Teplá 1”.
Rada
Položky „Teplá 1” a „Teplá 2” je možné vybrat pouze při nastavení položky „Režim obrazu”
na „Personální”.
Zostření nebo změkčení obrazu.
Redukce šumu
Snížení obrazového šumu (zrnění v obraze) u slabého signálu vysílání.
„Auto”: Automatická redukce šumu.
„Vysoká”/„Střední”/„Nízká”: Upravení efektu redukce šumu.
„Vyp”: Vypnutí funkce redukce šumu.
Pokročilé nastavení
Podrobnější nastavení vlastností obrazu. Pokud jste nastavili položku „Režim
obrazu” na „Personální”, můžete nastavovat/měnit následující položky.
„Reset”: Obnovení všech výchozích pokročilých nastavení obrazu.
„Korekce černé”: Zvýraznění černých oblastí obrazu pro dosažení většího kontrastu.
„Pokr. zvýraznění kontrastu”: Automatické nastavení položky „Kontrast” na
nejlepší úroveň podle jasu obrazu. Toto nastavení je zvlášť vhodné u tmavých
snímků a zvyšuje zřetelnost obrazu.
„Gamma”: Úprava vyvážení mezi jasnými a tmavými plochami obrazu.
„Zjasnění bílé”: Zdůraznění světlých barev.
„Živé barvy”: Oživuje barvy a zajišťuje čistou reprodukci tělových tónů.
Rada
Tato funkce je dostupná pouze při nastavení položky „Barevný prostor” na „Rozšířený”.
„Barevný prostor”: Změna barevného rozsahu (pouze pro KDL-46S2510,
KDL-46S2530, KDL-40S2510, KDL-40S2530).
„Redukce šumu MPEG”: Omezení obrazového šumu ve filmech s kompresí MPEG
(pouze v digitálním režimu).
21 CZ
Funkce nabídky
Ostrost
Nabídka Zvuk
Zvuk
Cílové vstupy
Režim zvuku
Reset
Výšky
Hloubky
Vyvážení
Automatická hlasitost
Posunutí hlasitosti
Prostorový zvuk
BBE
Duální zvuk
Hlasitost
Vyber:
Pouze akt. zvolený
Dynamický
V nabídce Zvuk můžete zvolit z položek
vyobrazených v dále uvedeném seznamu. Výběr
položek v nabídce „Nastavení”, viz „Navigace
v nabídkách” (strana 19).
0
0
0
Zap
0
Vyp
Vyp
Stereo
Vyp
Nastavit:
Konec: MENU
Cílové vstupy
Výběr, zda má být nastavení nabídky Zvuk použito na všechna vstupní zařízení nebo
pouze na aktuálně vybrané vstupní zařízení.
„Všechny”: Použití nastavení na všechna vstupní zařízení.
„Pouze akt. zvolený”: Použití nastavení jen na aktuální vstupní zařízení.
Režim zvuku
Výběr režimu zvuku.
„Dynamický”: Zdůraznění výšek a hloubek.
„Standardní”: Standardní zvuk. Doporučeno pro domácí použití.
„Personální”: Nevýrazná odezva. Umožňuje uložit vlastní uživatelské nastavení.
Reset
Obnoví všechna nastavení zvuku kromě „Režim zvuku”, „Duální zvuk” a „i Vazba
sluch/repro” na výchozí tovární hodnoty.
Výšky
Nastavení vysokých kmitočtů.
Hloubky
Nastavení hlubokých kmitočtů.
Vyvážení
Vyvážení levého nebo pravého reproduktoru.
Aut. hlasitost
Udržení konstantní úrovně hlasitosti i tehdy, když dochází k rozdílům v úrovni
hlasitosti (např. reklamy bývají vysílány s vyšší hlasitostí, než jiné programy).
Posunutí hlasitosti
Upravuje nastavení úrovně hlasitosti ve vztahu k ostatním vstupům při nastavení
položky „Cílové vstupy” na „Pouze akt. zvolený”.
Prostorový zvuk
Výběr režimu prostorového zvuku.
„TruSurround XT”: Prostorový zvuk (pouze pro stereo programy).
„Simulované stereo”: Přidání prostorového efektu u mono programů.
„Vyp”: Normální stereo nebo mono poslech.
BBE
Zvýšení věrohodnosti zvuku díky vyrovnání fázových efektů v reproduktorech
pomocí „BBE High Definition Sound System” (zvukový systém BBE s vysokým
rozlišením).
22 CZ
Duální zvuk
Nastavení stereo nebo duálního zvuku.
„Stereo”, „Mono”: Stereo vysílání.
„A”/„B”/„Mono”: U dvojjazyčného vysílání zvolte „A” pro zvuk kanálu 1, „B” pro
zvuk kanálu 2, nebo „Mono” pro monofonní kanál, je-li dostupný.
Rada
Pokud zvolíte další zařízení zapojené k televizoru, nastavte „Duální zvuk” na „Stereo”, „A”
nebo „B”.
i Vazba sluch/repro
(vazba sluchátek
a reproduktorů)
Zapnutí/vypnutí reproduktorů televizoru při připojení sluchátek.
„Zap”: Zvuk je slyšet pouze ze sluchátek.
„Vyp”: Zvuk je slyšet současně z televizoru a sluchátek.
Rada
Položky „Výšky”, „Hloubky”, „Vyvážení”, „Aut. hlasitost”, „Surround” a „BBE” nelze použít pro sluchátka a audiovýstupy.
Funkce nabídky
23 CZ
Nabídka nastavení obrazovky
Nastavení obrazovky
Cílové vstupy
Formát obrazovky
Auto formát
Výchozí nastavení 4:3
Rozsah zobrazení
Posun vodorovně
Posun svisle
Šířka obrazu
Vyber:
Nastavit:
Pouze akt. zvolený
Smart
Zap
Smart
Výchozí
0
0
0
V nabídce Nastavení obrazovky můžete nastavit níže
uvedené položky. Výběr položek v nabídce
„Nastavení”, viz „Navigace v nabídkách” (strana 19).
Konec: MENU
Cílové vstupy
Výběr, zda má být nastavení nabídky Nastavení obrazovky použito na všechna
vstupní zařízení nebo pouze na aktuálně vybrané vstupní zařízení.
„Všechny”: Použití nastavení na všechna vstupní zařízení.
„Pouze akt. zvolený”: Použití nastavení jen na aktuální vstupní zařízení.
Formát obrazovky
Podrobnější informace o formátu obrazovky, viz „Ruční přepínání režimu
obrazovky podle vysílání” (strana 14).
Auto formát
Automatická změna formátu zobrazení podle vysílaného signálu. Pro ponechání
vašeho nastavení zvolte hodnotu „Vyp”.
Rady
• I když položku „Auto formát” nastavíte na „Zap” nebo „Vyp”, můžete vždy změnit formát
zobrazení opakovaným stisknutím tlačítka
.
• „Auto formát” je k dispozici pouze pro signály PAL a SECAM.
Výchozí nastavení
4:3
Výběr výchozího režimu obrazovky pro vysílání ve formátu 4:3.
„Smart”: Zobrazuje konvenční vysílání 4:3 s imitací efektu širokoúhlého obrazu.
„4:3”: Zobrazení obvyklého vysílání 4:3 ve správném poměru.
„Vyp”: Zachování aktuálního nastavení v položce „Formát obrazovky” při změně
kanálu nebo vstupního zařízení.
Rada
Tato položka je dostupná pouze při nastavení „Auto formát” na „Zap”.
Rozsah zobrazení
Nastavení velikosti obrazu.
„Normální”: Zobrazení obrazu v původní velikosti.
„–1”/„–2”: Zvětšení obrazu a skrytí okrajů obrazu.
Posun vodorovně
Nastavení vodorovné polohy obrazu pro jednotlivý formát obrazovky.
Posun svisle
Nastavení svislého umístění obrazu při vybraném formátu obrazovky Smart (50 Hz),
Zoom nebo 14:9.
Šířka obrazu
Nastavení šířky obrazu při vybraném formátu obrazovky Smart, Zoom nebo 14:9.
24 CZ
Nabídka Nastavení
V nabídce Nastavení můžete nastavit níže uvedené
položky. Výběr položek v nabídce „Nastavení”, viz
„Navigace v nabídkách” (strana 19).
Nastavení
Automatický start
Jazyk
AV předvolby
Auto S-Video
Nastavení časovače
Spořič energie
Senzor osvětlení
AV2 výstup
Tiché zapnutí
Reproduktor
Systém barev
Informace
Obnovit všech. nast.
Zap
Vyp
Vyp
Auto
Vyp
Vyp
Auto
Nastavit:
Konec: MENU
Automatický start
Spuštění „nabídky po prvním zapnutí” pro volbu jazyka, země/oblasti a naladění
všech dostupných digitálních a analogových kanálů. Obvykle nemusíte provádět
tuto operaci, protože jazyk a země/oblast budou zvoleny a kanály již naladěny při
první instalaci televizoru (strana 5, 6). Tato možnost však umožňuje tento proces
opakovat (např. znovu naladit televizor po přestěhování nebo vyhledat nové kanály,
které jejich provozovatelé zprovoznili).
Jazyk
Výběr jazyka nabídky.
AV předvolby
Přiřazení názvu jakémukoliv zařízení připojenému k bočním nebo zadním
konektorům. Pokud je takové zařízení zvoleno, zobrazí se tento název krátce na
obrazovce. Můžete přeskočit vstupní zdroj, který není připojen k žádnému zařízení.
1 Stiskněte F/f pro výběr požadovaného vstupního zdroje, potom
stiskněte .
2 Stiskněte F/f pro výběr požadované položky, potom stiskněte .
Označení zařízení: Použijte jeden z předvolených názvů pro přiřazení označení
připojenému přístroji.
„Změnit”: Vytváří váš vlastní název. Postupujte podle kroků 2 až 4 z odstavce
„Označení programů” (strana 28).
„Přeskočit”: Přeskočení vstupního zdroje, který není připojen k žádnému zařízení,
když stisknete
pro výběr vstupního zdroje.
Auto S-Video
Výběr vstupního signálu z konektorů S-Video
konektory
Nastavení časovače
/
6, pokud jsou připojeny oba
6.
Nastavení časovače zapnutí/vypnutí televizoru.
Časovač vypnutí
Nastavuje interval času, po kterém se televizor automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
Pokud je aktivována položka Časovač vypnutí, svítí indikátor
(časovač) na
televizoru (vpředu) oranžově.
Rady
• Pokud televizor vypnete a znovu zapnete, položka, „Časovač vypnutí” se znovu nastaví na
„Vyp”.
• Jednu minutu před přepnutím televizoru do pohotovostního režimu se zobrazí zpráva
„Časovač vypnutí brzy vypne televizor”.
Pokračování
25 CZ
Funkce nabídky
Vyber:
Česky
Časovač zapnutí
Nastavení časovače zapnutí televizoru.
„Den”: Nastavení dne, kdy se má aktivovat časovač zapnutí.
„Čas”: Nastavení času zapnutí televizoru.
„Doba trvání”: Nastavení časového intervalu, po kterém se televizor opět
automaticky přepne do pohotovostního režimu.
„Nastavení hlasitosti”: Nastavení hlasitosti při časovém zapnutí televizoru.
Nastavení hodin
Manuální nastavení hodin. Při příjmu digitálních kanálů nelze hodiny nastavit
manuálně, protože se nastaví podle časového kódu vysílaného signálu.
Spořič energie
Nastavení režimu spořiče energie pro snížení příkonu televizoru.
Pokud je vybrána položka „Vypnutý obraz”, obraz je vypnutý a indikátor
(vypnutý obraz) na televizoru (vpředu) svítí zeleně. Zvuk zůstává nezměněn.
Senzor osvětlení
Automaticky se optimalizují parametry obrazu v souladu s okolním osvětlením
v místnosti.
AV2 výstup
Výběr signálu, který bude na výstupu konektoru s označením
/
2 v zadní
části televizoru. Pokud do konektoru
/
2 připojíte videorekordér nebo jiné
záznamové zařízení, můžete provádět záznam ze zařízení připojeného do jiných
konektorů na televizoru.
„TV”: Vysílání televizního signálu.
„AV1”: Výstupní signály ze zařízení připojeného ke konektoru
/
1.
„AV6”: Výstupní signály ze zařízení připojeného ke konektoru
/
6.
„Auto”: Zobrazení kteréhokoliv signálu na obrazovce (kromě signálů z konektorů
/ 3, HDMI IN 4/5 a PC
).
Tiché zapnutí
Nastavení nízké hlasitosti při prvním zapnutí televizoru, hlasitost se postupně
zvyšuje na přednastavenou úroveň.
Reproduktor
Zapnutí/vypnutí reproduktorů televizoru.
„Zap”: Reproduktory televizoru jsou zapnuty. Poslech zvuku probíhá přes
reproduktory televizoru.
„Vyp”: Reproduktory televizoru jsou vypnuty. Poslech zvuku probíhá přes externí
audio zařízení připojené k výstupním audio konektorům.
Systém barev
Výběr systému barev („Auto”, „PAL”, „SECAM”, „NTSC3.58”, „NTSC4.43” nebo
„PAL60”) podle vstupního signálu ze zdroje.
Informace o výrobku
Zobrazení informací o televizoru.
Obnovit všech. nast.
Obnovení výchozího nastavení v nabídce Nastavení a spuštění nabídky Automatický
start.
26 CZ
Nabídka Nastavení PC
V nabídce Nastavení PC můžete nastavit níže uvedené
položky. Výběr položek v nabídce „Nastavení”, viz
„Navigace v nabídkách” (strana 19).
Nastavení PC
Formát obrazovky
Reset
Automatické nastavení
Fáze
Rozteč bodů
Posun vodorovně
Posun svisle
Řízení napájení
Nastavit:
0
0
0
0
Zap
Konec: MENU
Formát obrazovky
Výběr režimu obrazovky pro zobrazení výstupního signálu z PC.
„Normální”: Zobrazení obrazu v původní velikosti.
„Plný 1”: Zvětšení obrazu na celou obrazovku se zachováním původního poměru
stran.
„Plný 2”: Zvětšení obrazu na celou obrazovku.
Reset
Obnovení výchozího nastavení kromě položek „Formát obrazovky” a „Řízení
napájení”.
Automatické
nastavení
Automatické nastavení polohy a fáze obrazu při zobrazování signálu z PC na
televizoru.
Rada
Položka Automatické nastavení nemusí být u některých typů vstupních signálů zcela funkční.
V takových případech upravte ručně položky „Fáze”, „Rozteč bodů”, „Posun vodorovně”
a „Posun svisle”.
Fáze
Nastavení fáze, pokud obrazovka bliká.
Rozteč bodů
Nastavení rozteče bodů, pokud jsou na obrazovce nechtěné svislé pruhy.
Posun vodorovně
Nastavení vodorovné polohy obrazu pro jednotlivý formát obrazovky.
Posun svisle
Nastavení svislé polohy obrazu pro jednotlivý formát obrazovky.
Řízení napájení
Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu, pokud nebyl 30 sekund přijat žádný
signál.
27 CZ
Funkce nabídky
Vyber:
Výchozí
Nabídka Nastavení analogové části (pouze
analogový režim)
V nabídce Nastavení analogové části lze měnit/
nastavovat analogové parametry televizoru. Výběr
položek v nabídce „Nastavení”, viz „Navigace
v nabídkách” (strana 19).
Nastavení analogové části
Jedním tlačítkem
Automatické ladění
Třídění programů
Označení programů
Ruční ladění
Vyber:
Zap
Nastavit:
Jedním tlačítkem
Konec: MENU
Pokud je položka „Jedním tlačítkem” nastavena na „Zap”, můžete vybrat analogový
kanál stisknutím jednoho přednastaveného číselného tlačítka (0 - 9) na dálkovém
ovladači.
Poznámka
Pokud je položka „Jedním tlačítkem” nastavena na „Zap”, nelze vybírat čísla kanálů 10 a vyšší,
zadáním dvou číslic na dálkovém ovladači.
Automatické ladění
Naladění všech dostupných analogových kanálů.
Obvykle nemusíte provádět tuto operaci, protože kanály jsou již naladěny po první
instalaci (strana 5, 6). Tato možnost však umožňuje tento proces opakovat (např.
znovu naladit televizor po přestěhování nebo vyhledat nové kanály, které jejich
provozovatelé zprovoznili).
Třídění programů
Mění pořadí, ve kterém byly analogové kanály v televizoru uloženy.
1 Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete přesunout, potom
stiskněte .
2 Stiskněte F/f pro výběr nové pozice, potom stiskněte .
Označení programů
Přiřadí vybranému názvu kanálu až 5 písmen nebo číslic. Název se krátce zobrazí na
obrazovce po výběru kanálu. (Názvy kanálů se obvykle automaticky přebírají
z teletextu (pokud je dostupný).)
1 Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete pojmenovat, potom
stiskněte .
2 Stiskněte F/f pro výběr požadovaného písmena nebo číslice („_” pro
mezeru), potom stiskněte g.
Pokud zadáte nesprávný znak
Stiskněte G/g pro výběr nesprávného znaku. Potom stiskněte F/f pro výběr
správného znaku.
Vymazání všech znaků
.
Opakujte postup z kroku 2, dokud není název kompletní.
Vyberte „OK” a stiskněte .
Vyberte „Reset” a pak stiskněte
3
4
28 CZ
Ruční ladění
Před výběrem položek „Název”/„AFT”/„Audio filtr”/„Přeskočit”/„Dekodér”
stiskněte PROG +/- pro výběr čísla programu pro kanál. Nemůžete vybrat číslo
programu, které je nastaveno na přeskočení (strana 30).
Program/Systém/Kanál
Ruční ladění předvoleb.
1 Stiskněte F/f pro výběr položky „Program”, potom stiskněte .
2 Stiskněte F/f pro výběr čísla programu, který chcete ručně naladit
(pokud ladíte videorekordér, vyberte kanál 00), potom stiskněte
RETURN.
3 Stiskněte F/f pro výběr položky „Systém”, potom stiskněte .
4 Stiskněte F/f pro výběr jednoho z následujících televizních vysílacích
systémů, potom stiskněte G.
B/G: Pro západoevropské země/oblasti
D/K: Pro východoevropské země/oblasti
L: Pro Francii
I: Pro Velkou Británii
7
Stiskněte F/f pro výběr položky „Kanál”, potom stiskněte .
Stiskněte F/f pro výběr položky „S” (pro kabelové kanály) nebo „C”
(pro pozemní kanály), potom stiskněte g.
Při ladění kanálů postupujte následujícím způsobem:
Pokud neznáte číslo kanálu (frekvenci)
Stiskněte F/f pro vyhledání nejbližšího dostupného kanálu. Po nalezení kanálu se
hledání zastaví. Pro pokračování vyhledávání stiskněte F/f.
Pokud znáte číslo kanálu (frekvenci)
Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo kanálu požadovaného vysílače nebo číslo
kanálu vašeho videorekordéru.
8
9
Stiskněte
pro označení položky „Potvrdit”, potom stiskněte
Stiskněte f pro výběr položky „OK”, potom stiskněte .
.
Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění dalších kanálů.
Název
Přiřazení až pětimístného názvu k vybranému kanálu (písmena i číslice). Tento
název se krátce zobrazí na obrazovce po výběru kanálu.
Pro vložení znaků postupujte podle kroků 2 až 4 z kapitoly „Označení programů”
(strana 28).
AFT
Jemné doladění vybraného programu pro zlepšení kvality obrazu.
Jemné ladění můžete nastavit v rozsahu - 15 až + 15. Pokud je vybrána položka
„On”, provede se jemné ladění automaticky.
Audio filtr
Zlepšení zvuku jednotlivých kanálů v případě velkého zkreslení u mono vysílání.
Někdy může nestandardní vysílací signál způsobit zkreslení zvuku nebo občasné
vypnutí zvuku během sledování monofonních programů.
Pokud nemáte pocit, že by byl zvuk zkreslený, doporučujeme vám ponechat tuto
možnost nastavenu na výchozí hodnotu „Vyp”.
Poznámky
• Je-li zvoleno nastavení „Nízký” nebo „Vysoký”, nelze přijímat stereofonní nebo
dvoukanálový zvuk.
• Položka „Audio filtr” není dostupná při nastavení položky „Systém” na „L”.
Pokračování
29 CZ
Funkce nabídky
5
6
Přeskočit
Když stisknete PROG +/- pro volbu kanálů, nevyužité analogové kanály se přeskočí.
(Pomocí číselných tlačítek však můžete přeskočený kanál vždy vybrat.)
Dekodér
Prohlížení a záznamy zakódovaného kanálu zvolte, když používáte dekodér
připojený ke konektoru scart
/
1, nebo konektoru scart
/
2 přes
videorekordér.
Poznámka
V závislosti na zemi/oblasti nastavené pro položku „Země” (strana 6), nemusí být tato možnost
k dispozici.
Potvrdit
Uložení změn provedených v nastavení nabídky „Ruční ladění”.
30 CZ
Nabídka Nastavení digitální části
V nabídce Nastavení digitální části lze měnit/
nastavovat digitální parametry televizoru. Vyberte
Nastavení digitální části a stiskněte
pro zobrazení
následujících nabídek. Výběr položek v nabídce
„Nastavení”, viz „Navigace v nabídkách” (strana 19).
Zobrazení nabídky „Digital Tuning (Digitální ladění)”.
Digital Auto Tuning (Digitální automatické ladění)
Naladí všechny dostupné digitální kanály.
Obvykle nemusíte provádět tuto operaci, protože kanály jsou již naladěny po první
instalaci (strana 6). Tato možnost však umožňuje tento proces opakovat (např. znovu
naladit televizor po přestěhování nebo vyhledat nové kanály, které jejich
provozovatelé zprovoznili).
Programme List Edit (Editace seznamu programů)
Odstranění všech nechtěných digitálních kanálů a změna pořadí digitálních kanálů
uložených v TV.
1 Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete odstranit nebo přesunout
na novou pozici.
Pokud znáte číslo kanálu (frekvenci)
Číselnými tlačítky zadejte třímístné číslo požadovaného programu.
2
Odstraňte nebo změňte pořadí digitálních kanálů následujícím
způsobem:
Odstranění digitálního kanálu
Stiskněte . Zobrazí se zpráva, která vyžaduje potvrzení, zda má být vybraný kanál
odstraněn. Stiskněte G pro výběr položky „Yes (Ano)”, potom stiskněte
.
Změna pořadí digitálních kanálů
Stiskněte g, potom stiskněte F/f pro výběr nové pozice kanálu a stiskněte G.
Opakujte postup v krocích 1 a 2 pro další kanály, které chcete přesunout.
3
Stiskněte RETURN (Zpět).
Digital Manual Tuning (Digitální ruční ladění)
Ruční naladění digitálních kanálů.
1 Stiskněte číselná tlačítka pro výběr čísla kanálu, který chcete ručně
naladit, potom stiskněte F/f pro naladění kanálu.
2 Jakmile jsou nalezeny dostupné kanály, stiskněte F/f pro výběr kanálu,
který chcete uložit, potom stiskněte .
3 Stiskněte F/f pro výběr čísla kanálu, který chcete uložit na novou
pozici, potom stiskněte .
Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění dalších kanálů.
Pokračování
31 CZ
Funkce nabídky
Digital Tunung
(Digitální ladění)
Digital Set-up
(Digitální nastavení)
Zobrazuje nabídku „Nastavení digitální části”.
Subtitle Setting (Nastavení titulků)*
Zobrazení digitálních titulků na obrazovce.
Pokud je vybrána položka „For Hard Of Hearing (Pro neslyšící)”, mohou být spolu
s titulky zobrazovány různé vizuální pomocné informace (obsahují-li TV kanály
takové informace).
Subtitle Language (Jazyk titulků)*
Výběr jazyka, ve kterém jsou zobrazovány titulky.
Audio Language (Jazyk audio)*
Výběr jazyka používaného pro zvuk programů. Některé digitální programy mohou
vysílat zvukový doprovod ve více jazycích.
Audio Type (Typ audio)*
Zvyšuje hlasitost zvuku při výběru položky „For Hard Of Hearing (Pro neslyšící)”.
Parental Lock (Rodičovský zámek)*
Nastavení věkového omezení pro programy. Programy, které překračují věkové
omezení, mohou být sledovány pouze po zadání správného kódu PIN.
1 Stisknutím číselných tlačítek zadejte existující kód PIN.
Pokud jste ještě kód PIN nenastavili, zobrazí se okno pro zadání tohoto kódu.
Postupujte podle pokynů v části „PIN Code (Kód PIN)” níže.
2
3
Stiskněte F/f pro výběr věkového omezení nebo vyberte „None
(Žádné)” (pro neomezené sledování), potom stiskněte .
Stiskněte RETURN (Zpět).
PIN Code (Kód PIN)*
První nastavení kódu PIN nebo změna existujícího kódu.
1 Kód PIN zadejte následujícím způsobem:
Pokud jste kód PIN nastavili dříve
Stisknutím číselných tlačítek zadejte existující kód PIN.
Pokud jste ještě kód PIN nenastavili
Stisknutím číselných tlačítek zadejte výchozí nastavení kódu PIN - 9999.
2
Stisknutím číselných tlačítek zadejte nový kód PIN.
Zobrazí se zpráva, která vás informuje o přijetí nového kódu PIN.
3
Stiskněte RETURN (Zpět).
Rada
Kód PIN 9999 je přijat vždy.
Technical Set-up (Technické nastavení)
Zobrazuje nabídku Technical Set-up (Technické nastavení).
„Auto Service Update (Auto aktual. vysílačů)”: Umožňuje televizoru detekovat
a ukládat nové digitální kanály, jakmile jsou dostupné.
„Software Download (Stažení softwaru)”: Automatické aktualizace programového
vybavení přes existující anténní připojení (jsou-li vydány). Společnost Sony
doporučuje nastavit tuto možnost vždy na „On (Zap)”. Nepřejete-li si provádět
aktualizaci, nastavte tuto funkci na „Off (Vyp)”.
„System Information (O systému)”: Zobrazuje aktuální verzi programového
vybavení a úroveň signálu.
„Time Zone (Časové pásmo)”: Ruční výběr časového pásma, pokud se liší od pásma
nastaveného pro vaši zemi.
CA Module Set-up (Nastavení modulu CA)
Umožnění přístupu ke službě Pay Per View (platba za jednotlivé sledování pořadu)
po pořízení kódovacího modulu Conditional Access Module (CAM) a karty pro
sledování. Na straně 33 najdete informace o umístění konektoru
(PCMCIA).
* Uvědomte si prosím, že tato funkce nemusí být dostupná v některých zemích.
32 CZ
Volitelné příslušenství
Připojení volitelného příslušenství
K televizoru lze připojit velké množství volitelných doplňkových zařízení. Připojovací kabely nejsou součástí
příslušenství.
Připojení k televizoru (boční strana)
Pro připojení
Proveďte
Pro použití služby placené televize
Modul CAM
(Pay Per View).
(Conditional
Access Module) A Podrobnější informace najdete
v dokumentaci k vašemu modulu
CAM. Před použitím modulu
CAM odstraňte gumový kryt ze
slotu pro modul CAM. Při
vkládání modulu CAM vypněte
televizor. Pokud modul CAM
nepoužíváte, doporučujeme
nasadit kryt na slot pro modul
CAM.
Poznámka
S VHS/Hi8/DVC
kamera B
Připojte ke konektoru S video
6 nebo do video konektoru
6 a audio konektorům
6.
Pro zabránění obrazového šumu
nezapojujte kameru do video
konektoru
6 a S video
konektoru
6 ve stejnou dobu.
Mono zařízení připojte do
konektoru L
6.
Sluchátka C
Připojte ke konektoru i pro
poslech zvuku z televizoru přes
sluchátka.
Videokamera
S-VHS/Hi8/DVC
Sluchátka
Pokračování
33 CZ
Volitelné příslušenství
Modul CAM není podporován ve
všech zemích. Poraďte se prosím
s autorizovaným prodejcem.
Připojení k televizoru (zadní strana)
Pro připojení
Proveďte
PC D
Připojte do konektorů PC
/
. Doporučujeme používat PC
kabel s ferity.
PC
DVD
přehrávač
Digitální satelitní přijímač
V případě, že je zařízení vybaveno
Digitální satelitní
přijímač nebo DVD konektory HDMI, připojte jej do
konektoru HDMI IN 4 nebo 5.
přehrávač E, F
Digitální video a audio signály
vstupují ze zařízení. V případě, že
je zařízení vybaveno konektorem
DVI, připojte jej do konektoru
HDMI IN 4 pomocí adaptéru DVI HDMI (není součástí příslušenství)
a zapojte audio výstupy zařízení
do audio vstupů v konektoru
HDMI IN 4.
Poznámky
• Konektory HDMI podporují pouze
následující video formáty: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p a 1080i.
Pro připojení PC použijte prosím
výstupní konektor PC
.
• Používejte pouze HDMI kabely,
které obsahují logo HDMI.
DVD přehrávač
s komponentním výstupem
DVD přehrávač
s komponentním
výstupem G
Připojte do komponentního
konektoru a audio konektorů
3.
Herní konzole,
DVD přehrávač
nebo dekodér H
Připojte ke konektoru scart
/
1. Když připojíte dekodér, je
zakódovaný signál z televizního
tuneru odesílán do dekodéru a poté
z dekodéru vystupuje dekódovaný
signál.
DVD rekordér
nebo videorekordér
podporující
SmartLink I
Proveďte připojení ke konektoru
scart
/
2. SmartLink je
přímé spojení mezi televizorem
a videorekordérem/DVD
rekordérem.
Hi-Fi audio zařízení Pro poslech zvuku z televizoru na
J
Hi-Fi audio zařízení připojte
zařízení do výstupních
audiokonektorů
.
DVD rekordér
Videorekordér
Dekodér
Herní konzole
DVD přehrávač
Dekodér
34 CZ
Hi-Fi
zařízení
/
Nabídka Nástroje v režimu PC vstup
Stiskněte TOOLS pro zobrazení následujících
položek během prohlížení obrázků z připojeného PC.
Položka
Popis
Spořič energie
Viz strana 26.
Režim obrazu
Viz strana 20.
Režim zvuku
Viz strana 22.
Automatické
nastavení
Viz strana 27.
Posun vodorovně
Viz strana 27.
Posun svisle
Viz strana 27.
Přepnutí do digitálního režimu
Automatické nast.
a nastavení času.
hodin (pouze
v analogovém režimu)
i Hlasitost
Upravení hlasitosti sluchátek.
Volitelné příslušenství
35 CZ
Doplňující informace
Technické údaje
Zobrazovací jednotka
Napájení:
220 – 240 V stř., 50 Hz
Velikost obrazovky:
KDL-46S2510/KDL-46S2530:
46 palců (cca 116,9 cm)
KDL-40S2510/KDL-40S2530:
40 palců (úhlopříčka cca 101,6 cm)
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530:
32 palců (cca 80,1 cm)
Rozlišení panelu:
1 366 bodů (horizontálně) x 768 řádků (vertikálně)
Příkon (odběr):
KDL-46S2510/KDL-46S2530: 220 W
KDL-40S2510/KDL-40S2530: 180 W
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530: 125 W
Příkon v pohotovostním režimu:
0,3 W
Rozměry (š × v × h):
KDL-46S2510/KDL-46S2530:
cca 1 120 × 805 × 334 mm (se stojanem)
cca 1 120 × 755 × 116 mm (bez stojanu)
KDL-40S2510/KDL-40S2530:
cca 988 × 716 × 334 mm (se stojanem)
cca 988 × 664 × 103 mm (bez stojanu)
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530:
cca 792 × 593 × 219 mm (se stojanem)
cca 792 × 546 × 99 mm (bez stojanu)
Hmotnost:
KDL-46S2510/KDL-46S2530:
cca 34 kg (se stojanem)
cca 28 kg (bez stojanu)
KDL-40S2510/KDL-40S2530:
cca 27 kg (se stojanem)
cca 21 kg (bez stojanu)
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530:
cca 17 kg (se stojanem)
cca 15 kg (bez stojanu)
Systém obrazovky
Panel LCD (panel z tekutých krystalů)
Systém příjmu televizního vysílání
Analogové: Podle volby země/oblasti:
B/G/H, D/K, L, I
Digitální: DVB-T
Barevný/video systém
Analogové: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (pouze vstup Video In)
Digitální: MPEG-2 MP@ML
Anténa
75 ohmů, konektor pro externí anténu VHF/UHF
36 CZ
Pokrytí kanálů
Analogové: VHF:
UHF:
Kabelová televize:
HYPERBAND:
D/K:
L:
I:
Digitální: VHF/UHF
E2 - E12
E21 - E69
S1 - S20
S21 - S41
R1 - R12, R21 - R69
F2 - F10, B - Q, F21 - F69
UHF B21 - B69
Koncovky
/
1
Konektor Scart 21pólový (norma CENELEC) včetně
vstupu audio/video, vstupu RGB a výstupu TV audio/
video.
/
2 (SmartLink)
Konektor Scart 21pólový (norma CENELEC) včetně
vstupu audio/video, vstupu RGB, volitelného výstupu
audio/video a rozhraní SmartLink.
3
Podporované formáty: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,
480i
Y: 1 Vš-š, 75 ohmů, 0,3 V negativní synchronizace
PB/CB: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
PR/CR: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
3
Vstup Audio (konektory cinch)
500 mVrms
Impedance: 47 kiloohmů
Vstup HDMI IN 4, 5
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dva kanály lineární PCM
32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů,
Analogový audio vstup (konektory cinch)
500 mVrms, impedance 47 kiloohmů
(pouze HDMI IN 4)
6 Vstup S video (4pólový mini DIN)
6 Video vstup (konektor cinch)
6 Audio vstup (konektory cinch)
Výstup audio (levý/pravý) (konektory cinch)
PC
Vstup PC (15 Dsub) (viz strana 37)
G: 0,7 Vš-š, 75 ohmů, bez synchronizace se zelenou
složkou
B: 0,7 Vš-š, 75 ohmů, bez synchronizace se zelenou
složkou
R: 0,7 Vš-š, 75 ohmů, bez synchronizace se zelenou
složkou
HD: 1-5 Vš-š
VD: 1-5 Vš-š
Vstup PC audio (minijack)
i Konektor pro připojení sluchátek
Slot pro modul CAM (Conditional Access Module)
Zvukový výstup
Volitelné příslušenství
10 W + 10 W
Dodávané příslušenství
Podrobnosti viz „1: Kontrola příslušenství” na straně 4.
• Držák pro montáž na stěnu
SU-WL51 (pro KDL-46S2510/KDL-46S2530
KDL-40S2510/KDL-40S2530)
SU-WL31 (pro KDL-32S2510/KDL-32S2520/
KDL-32S2530)
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Referenční tabulka signálů PC vstupu
Signály
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Vertikálně
(řádky)
Horizontální
Vertikální
frekvence (kHz) frekvence (Hz)
Norma
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
Požadavky VESA
800
600
46,9
75
VESA
1 024
768
48,4
60
Požadavky VESA
1 024
768
56,5
70
VESA
1 024
768
60
75
VESA
1 280
768
47,4
60
VESA
1 280
768
47,8
60
VESA
1 360
768
47,7
60
VESA
Vstup PC na tomto televizoru nepodporuje synchronizaci se zelenou složkou nebo kompozitní synchronizaci.
Vstup PC na tomto televizoru nepodporuje prokládané signály (interlaced).
Vstup PC na tomto televizoru podporuje tučně zvýrazněné signály s vertikální frekvencí 60 Hz ve výše uvedené tabulce.
Pro dosažení nejlepší kvality obrazu doporučujeme používat signály s vertikální frekvencí 60 Hz z osobního počítače. U zařízení
typu „plug and play” budou signály s obnovovacím kmitočtem 60 Hz vybrány automaticky.
37 CZ
Doplňující informace
•
•
•
•
Horizontálně
(pixely)
Odstraňování problémů
Zkontrolujte, zda indikátor 1 (pohotovostní režim) bliká červeně.
Pokud bliká
Došlo k aktivaci funkce vlastní diagnostiky.
1 Změřte dobu, po kterou indikátor 1 (pohotovostní režim) bliká a kdy přestane blikat.
Tak například, indikátor dvě sekundy bliká, na jednu sekundu přestane blikat a pak opět dvě sekundy bliká.
2
Stisknutím tlačítka 1 na televizoru (na horní straně) vypněte televizor, odpojte síťový napájecí kabel
a informujte prodejce nebo servisní středisko Sony o způsobu blikání indikátoru (doba trvání
a interval).
Pokud nebliká
1 Zkontrolujte položky v následujících tabulkách.
2 Pokud problém stále přetrvává, nechte váš televizor opravit kvalifikovaným servisním pracovníkem.
Obraz
Problém
Příčina/odstranění
Nezobrazuje se žádný obraz
(obrazovka je tmavá) a není
slyšet žádný zvuk.
• Zkontrolujte správné připojení antény.
• Připojte televizor k síti a stiskněte tlačítko 1 na televizoru (horní strana).
• Pokud se indikátor 1 (pohotovostní režim) rozsvítí červenou barvou,
stiskněte tlačítko TV "/1.
Žádný obraz nebo žádná
informace nabídky ze zařízení
připojeného ke konektoru
Scart.
• Zkontrolujte, zda je doplňkové zařízení zapnuto a opakovaně stiskněte
, dokud se na obrazovce nezobrazí správný vstupní symbol.
• Zkontrolujte zapojení mezi doplňkovým zařízením a televizorem.
Zdvojený obraz nebo výskyt
duchů.
• Zkontrolujte připojení antény/kabelu.
• Zkontrolujte umístění a směr antény.
Na obrazovce se zobrazuje
pouze sněžení a šum.
• Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá.
• Zkontrolujte, zda není anténa na konci své životnosti (3 - 5 let v normálním
provozu, 1 - 2 roky při provozu na mořském pobřeží).
Zkreslený obraz (tečkované
řádky nebo pruhy).
• Umístěte televizor do větší vzdálenosti od zdrojů elektrického šumu
(například automobily, motocykly, vysoušeče vlasů nebo doplňkové
zařízení).
• Při instalaci doplňkového zařízení ponechejte určitý prostor mezi tímto
zařízením a televizorem.
• Ujistěte se, že je anténa připojena pomocí dodaného koaxiálního kabelu.
• Přívodní kabel antény veďte ve větší vzdálenosti od ostatních připojovacích
kabelů.
Šum obrazu při sledování
televizního kanálu.
• Vyberte položku „Ruční ladění” v nabídce „Nastavení analogové části”
a spusťte funkci „AFT” (Automatické jemné doladění) pro získání lepšího
příjmu obrazu (strana 29).
Na obrazovce se zobrazují
drobné černé anebo světlé
body.
• Obraz na panelu je tvořen obrazovými body. Malé černé anebo světlé body
(pixely), které se vyskytují na obrazovce, nepředstavují závadu televizoru.
Pouze černobílý obraz.
• Zvolte „Reset” v nabídce „Obraz” pro návrat k výchozím nastavením
(strana 20).
38 CZ
/
Problém
Příčina/odstranění
Při sledování signálu na
konektorech Y, PB/CB, PR/CR
ze vstupu
3 se
nezobrazují žádné barvy nebo
jsou zobrazené barvy
nestejnoměrné.
• Zkontrolujte připojení konektorů Y, PB/CB, PR/CR vstupu
3.
3 jsou pevně usazeny
• Ujistěte se, že konektory Y, PB/CB, PR/CR vstupu
v příslušných zásuvkách.
Zvuk
Problém
Příčina/odstranění
Obraz je v pořádku, chybí ale
zvuk.
• Stiskněte 2 +/– nebo % (Ztlumit).
• Zkontrolujte, zda je položka „Reproduktor” nastavena na „Zap” v nabídce
„Nastavení” (strana 26).
Zašuměný zvuk.
• Viz „Šum v obraze” - příčina/odstranění, viz strana 38.
Kanály
Problém
Příčina/odstranění
Nelze vybrat požadovaný
kanál.
• Přepněte mezi digitálním nebo analogovým režimem a zvolte požadovaný
digitální/analogový kanál.
Některé kanály nemají obraz.
• Kódované/předplacené kanály. Předplaťte si službu placené televize.
• Kanál je používán pouze pro datové přenosy (neobsahuje obraz nebo zvuk).
• Podrobnosti o vysílání získáte u poskytovatele.
Nezobrazují se digitální kanály.
• Obraťte se na místní televizní službu, abyste zjistili, zda je ve vaší oblasti
dostupné digitální vysílání.
• Pořiďte si citlivější anténu.
Problém
Příčina/odstranění
Televizor se automaticky
vypíná (televizor se přepíná do
pohotovostního režimu).
• Zkontrolujte, zda není aktivní položka „Časovač vypnutí” nebo potvrďte
nastavení položky „Doba trvání” v „Časovač zapnutí” (strana 25).
• Pokud v režimu TV nepřijmete žádný signál nebo neprovedete žádnou
operaci po dobu 10 minut, televizor se automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
Televizor se automaticky
zapíná.
• Zkontrolujte, zda je aktivována funkce „Časovač zapnutí” (strana 26).
Některé zdroje vstupního
signálu nelze zvolit.
• Vyberte „AV předvolby” v nabídce „Nastavení AV” a zrušte „Přeskočit” pro
vstupní zdroj (strana 25).
Dálkový ovladač nefunguje.
• Vyměňte baterie.
39 CZ
Doplňující informace
Obecný
Rejstřík
Číselné položky
H
P
14:9 14
4:3 14, 24
Hlavní (1) vypínač 12
Hloubky 22
A
I
AFT 29
Anténa, připojení 4
Audio filtr 29
Aut. hlasitost 22
Auto formát 24
Auto S-Video 25
Automatický start 25
Automatické ladění
analogové a digitální kanály 6
pouze analogové kanály 28
pouze digitální kanály 31
Automatické nast. hodin 14, 18, 35
Automatické nastavení 27
AV předvolby 25
AV2 výstup 26
Indikátor časovače ( ) 12
Indikátor napájení (") 12
Indikátor pohotovostního režimu (1)
12
Indikátor vypnutý obraz (
) 12
Informace o výrobku 26
Podsvícení 20
Přeskočit 25, 30
Připojení
antény/videorekordéru 4
připojení
volitelné příslušenství 33
Připomenutí 16
Pokr. zvýraz. kontrastu 21
Pokročilé nastavení 21
Posun svisle 24, 27
Posun vodorovně 24, 27
Posunutí hlasitosti 22
Potvrdit 30
Prostorový zvuk 22
B
Barevná sytost 20
Barevná teplota 21
Baterie, vložení do dálkového
ovladače 4
BBE 22
C
Cílové vstupy
obraz 20
Obrazovka 24
zvuk 22
Č
Časovač vypnutí 25
Časovač zapnutí 26
Časovačem řízené nahrávání 15
D
Dálkový ovladač
přehled 11
senzor 12
vkládání baterií 4
Digitální automatické ladění 31
Digitální ladění 31
Digitální ruční ladění 31
Duální zvuk 23
E
EPG (Digitální elektronický
programový průvodce) 15
F
Fastext 14
Fáze 27
Formát obrazovky 24, 27
G
Gamma 21
40 CZ
J
Jas 20
Jazyk 5, 25
Jazyk audio 32
Jazyk titulků 32
Jedním tlačítkem 28
K
Kanály
automatické ladění 6
Přeskočit 30
volba 13
Kód PIN 32
Kontrast 20
Korekce černé 21
M
Man. zázn. časovačem 16
N
R
Režim obrazovky 14
Režim obrazu 20
Režim zvuku 22
Redukce šumu 21
Redukce šumu MPEG 21
Reproduktor 26
Reset
Nastavení PC 27
obraz 20
zvuk 22
Rodičovský zámek 32
Rozsah zobrazení 24
Rozteč bodů 27
Ruční ladění 29
NABÍDKA 19
Nabídka Nastavení 25
Nabídka Nastavení analogové části
28
Nabídka Nastavení digitální části 31
Nabídka Nastavení obrazovky 24
Nabídka Nastavení PC 27
Nabídka Obraz 20
Nabídka Zvuk 22
Nastavení CA modulu 32
Nastavení digitální části 32
Nastavení časovače 25
Nastavení hodin 26
Nastavení titulků 32
Název 29
Senzor osvětlení 26
Seznam časovače 16
Seznam kategorií 15
Seznam oblíbených 17
Sluchátka
připojení 33
Vazba sluch/repro 23
Smart 14
Spořič energie 26
Systém barev 26
O
T
Obnovit všech. nast. 26
Odstín 20
Ostatní 14, 18, 35
Ostrost 21
Označení přístrojů 25
Označení programů 28
Tabulka Seznam programů 13
Tabulka Seznam vstupních signálů
18
Technické nastavení 32
Technické údaje 36
Text 14
Tiché zapnutí 26
Třídění programů 28
Typ audio 32
Ř
Řízení napájení 27
S
U
Úprava seznamu programů 31
V
Výšky 22
Videorekordér
připojení 4
záznam 15
Vyvážení 22
Z
Země 5
Zjasnění bílé 21
Zoom 14
Doplňující informace
41 CZ
42 CZ
zst34271
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením
(platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného
místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy,
místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising