Sony | KDL-37BX401 | Sony KDL-37BX401 Návod k obsluze

4-208-253-32(2)
LCD
Digital Colour TV
KDL-37BX401 / 32BX301
Instrukcja obsługi
PL
Kullanım klavuzu
TR
Návod k použití
CZ
Kezelési utasítás
HU
Návod na obsluhu
SK
Instrucţiuni de utilizare
RO
Инструкции за работа
BG
Nazwa produktu: cyfrowy telewizor
kolorowy LCD
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej, uprawnionym
do dokonywania i potwierdzania
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58. W sprawach serwisowych i
gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w
osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych,
lub z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
Wprowadzenie
Dziękujemy, że wybrali Państwo
produkt firmy Sony. Przed
przystąpieniem do eksploatacji
telewizora należy dokładnie zapoznać
się z treścią niniejszej instrukcji oraz
zachować ją do wykorzystania w
przyszłości.
Informacje dotyczące
funkcji Telewizji
Cyfrowej
• Wszystkie funkcje dotyczące
Telewizji Cyfrowej (
) dostępne
są tylko w krajach lub na obszarach,
gdzie nadawane są sygnały cyfrowej
telewizji naziemnej DVB-T (MPEG2 i H.264/MPEG-4 AVC) lub w
miejscach, w których istnieje dostęp
do kompatybilnych z urządzeniem
sygnałów kablowych DVB-C
(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC).
Prosimy skontaktować się z lokalnym
sprzedawcą, aby ustalić, czy w miejscu
Państwa zamieszkania można
odbierać sygnały DVB-T lub zwrócić
się do dostawcy usług kablowych o
informacje, czy oferowane przez
niego usługi DVB-C będą dostępne w
zakupionym odbiorniku TV.
• Państwa dostawca usług kablowych
może doliczyć dodatkową opłatę za
swoje usługi lub poprosić o
podpisanie stosownej umowy.
• Zakupiony model telewizora jest
dostosowany do odbioru sygnałów
telewizji naziemnej DVB-T oraz
kablowej DVB-C, nie można jednak
zagwarantować jego kompatybilności
z tworzonymi w przyszłości
programami w formacie DVB-T lub
DVB-C.
• W niektórych krajach lub regionach
pewne funkcje Telewizji Cyfrowej lub
kablowej DVB-C mogą być
niedostępne.
Informacje dot. znaków
towarowych
•
•
•
•
Wykaz polecanych operatorów
telewizji kablowej znajduje się na
następującej stronie internetowej:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
•
2 PL
jest zastrzeżonym znakiem
towarowym projektu DVB.
HDMI, logo HDMI i nazwa HighDefinition Multimedia Interface to
znaki towarowe lub zarejestrowane
znaki towarowe HDMI Licensing
LLC na terenie Stanów
Zjednoczonych i innych krajów.
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Nazwa „Dolby” i
symbol podwójnej litery D są
znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
DivX®, DivX Certified® i loga
powiązane są zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy DivX,
Inc. i są objęte licencją.
INFORMACJE NA TEMAT
TECHNOLOGII DIVX VIDEO:
DivX® to format cyfrowej zawartości
wideo opracowany przez firmę DivX,
Inc. Niniejsze urządzenie z oficjalnym
znakiem DivX Certified odtwarza
zawartość w formacie DivX Video.
Więcej danych i informacje na temat
oprogramowania umożliwiającego
konwersję plików do formatu DivX
Video można znaleźć na stronie
internetowej www.divx.com.
INFORMACJE NA TEMAT
USŁUGI DIVX VIDEO-ONDEMAND: W celu odtwarzania
zawartości DivX VOD (Video-onDemand) niniejsze urządzenie ze
znakiem DivX Certified® należy
zarejestrować. Aby wygenerować kod
rejestracji, należy zlokalizować sekcję
DivX VOD w menu instalacyjnym
urządzenia. Aby ukończyć proces
instalacji, kod ten należy wpisać w
witrynie vod.divx.com. Można tam
również uzyskać dalsze informacje na
temat technologii DivX VOD.
„BRAVIA” i
są znakami
towarowymi Sony Corporation.
Lokalizacja etykiety
identyfikacyjnej
Etykiety z numerem modelu i
parametrami zasilania (zgodne z
odpowiednimi przepisami) znajdują się
z tyłu telewizora.
Spis treści
Instrukcja podłączenia i programowania
4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ..........................................................................9
Środki ostrożności ..........................................................................................................10
Opis pilota........................................................................................................................12
Opis przycisków i wskaźników telewizora ...................................................................14
Odbiór audycji telewizyjnych
Odbiór audycji telewizyjnych .........................................................................................15
Korzystanie z cyfrowego przewodnika po programach (EPG)
..........................18
Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe
...................................................................19
Korzystanie z dodatkowych urządzeń
Podłączanie dodatkowych urządzeń ............................................................................20
Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń ............................................................21
Odtwarzanie plików ze zdjęciami/muzyką/filmami poprzez złącze USB ..................23
Używanie opcji BRAVIA Sync z funkcją Sterowanie przez HDMI...............................24
Korzystanie z funkcji MENU
Przeglądanie opcji Menu telewizora .............................................................................26
Ustawienia .......................................................................................................................27
Informacje dodatkowe
Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny)...........................................37
Dane techniczne..............................................................................................................40
Rozwiązywanie problemów ...........................................................................................43
: tylko w przypadku kanałów cyfrowych
• Przed rozpoczęciem obsługi telewizora należy przeczytać „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
(strona 9). Należy zachować ten podręcznik do wykorzystania w przyszłości.
• Instrukcje dotyczące „instalowania uchwytu ściennego” są zawarte w podręczniku telewizora.
3 PL
PL
Instrukcja podłączenia i programowania
1: Sprawdzanie
akcesoriów
Podstawa (1)
Śruby mocujące podstawy (4 + 3)
Pilot RM-ED039 (1)
Baterie typu AAA (2)
2: Montaż podstawy
Należy kolejno przejść etapy montażu
wymagane do zamocowania podstawy
telewizora.
1
Prawidłowy sposób zamocowania do
niektórych modeli telewizorów można
znaleźć w broszurze podstawy.
2
Umieścić odbiornik TV na podstawie.
Należy uważać, aby nie uszkodzić kabli.
3
Zamocować odbiornik TV do podstawy
zgodnie z oznaczeniem strzałkami ,
przeprowadzając dostarczane śruby
przez otwory montażowe.
Należy włożyć baterie do pilota
~
• Przy wkładaniu baterii do pilota należy zachować
właściwą biegunowość.
• Nie należy używać różnych typów baterii
jednocześnie, ani używać starych baterii z nowymi.
• Zużyte baterie należy utylizować w sposób
nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. W
niektórych regionach sposób utylizacji zużytych
baterii mogą regulować stosowne przepisy. Należy
skontaktować się w tej sprawie z lokalnymi
władzami.
• Należy ostrożnie obchodzić się z pilotem. Nie należy
nim rzucać, chodzić po nim, ani wylewać na niego
żadnych płynów.
• Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych oraz w miejscach wilgotnych.
~
• W przypadku używania śrubokręta elektrycznego,
należy ustawić moment obrotowy na ok. 1,5 N·m
(15 kgf·cm).
4
PL
Podłączanie anteny/telewizji kablowej/
magnetowidu/DVD przy użyciu złącza HDMI
Podłączanie tylko anteny/telewizji
kablowej
Kabel
koncent
ryczny
Sygnał telewizji
naziemnej lub kablowej
Kabel koncentryczny
Kabel HDMI
Sygnał telewizji
naziemnej lub kablowej
Kabel koncentryczny
Podłączanie anteny/telewizji kablowej/
magnetowidu/DVD przy użyciu złącza
SCART
Magnetowid/DVD
Kabel
koncentryczny
Przewód Scart
4: Zabezpieczenie
telewizora przed
przewróceniem
Sygnał
telewizji
naziemnej lub
kablowej
Kabel
koncentryczny
2
Magnetowid/DVD
3
1
Cd
5 PL
Instrukcja podłączenia i programowania
3: Podłączanie
anteny/telewizji
kablowej/
magnetowidu/DVD
1
Wkręcić wkręt do drewna (średnica
4 mm, nie należy do wyposażenia) w
podstawę telewizora.
2
Wkręć śrubę (M4 × 16, nie należy do
wyposażenia) w otwór montażowy w
telewizorze.
3
3
Language
Please select your language:
Połącz wkręt do drewna i śrubę przy
pomocy mocnej linki.
z
• Do zabezpieczenia telewizora stosowany jest
opcjonalny zestaw pasków mocujących firmy Sony.
Aby nabyć zestaw, należy skontaktować się z
najbliższym serwisem firmy Sony. Należy
przygotować nazwę modelu telewizora.
5: Wybór języka,
kraju/regionu i
miejsca
Nacisnąć F/f/G/g, aby wybrać język
wyświetlania ekranów menu, następnie
nacisnąć .
4
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Ελληνικά
Türkçe
Español
Català
Português
Polski
Česky
Aby wybrać kraj/region, w którym
telewizor będzie używany, postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Jeśli kraju/regionie, w którym telewizor
będzie używany, nie ma na liście, zamiast
nazwy kraju/regionu należy wybrać „-”.
5
Aby ustawić kod PIN, wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
z
• Możesz użyć dowolnego kodu PIN poza 0000.
Aby później zmienić kod PIN, patrz str. 35.
6
Aby wybrać typ miejsca, gdzie telewizor
będzie używany, postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Ta opcja ustawia odpowiedni początkowy
tryb obrazu, dla typowych w tym środowisku
warunków oświetlenia.
W trybie Sklep niektóre ustawienia mogą
być okresowo resetowane.
3,4,5,6
1
Podłączyć telewizor do gniazdka
sieciowego (220-240V AC, 50Hz).
2
Nacisnąć przycisk 1 umieszczony z
boku telewizora.
Przy pierwszym włączeniu telewizora na
ekranie pojawia się menu Język.
~
• Po włączeniu telewizora wskaźnik zasilania
zapali się na zielono.
6
PL
1
Nacisnąć przycisk G/g, aby wybrać
menu „Rozpocznij”, a następnie
nacisnąć przycisk .
z
• Aktualizacja systemu przy użyciu złącza USB
System TV można zaktualizować przy użyciu
pamięci USB.
Informacje można uzyskać na poniższej stronie
internetowej.
http://support.sony-europe.com/TV/
Aby dostroić telewizor do odbioru
telewizji kablowej
1
2
„Przeszukiwanie szybkie”: kanały są
programowane zgodnie z informacją
operatora telewizji kablowej zawartą w
nadawanym sygnale.
Zalecane ustawienie dla opcji
„Częstotliwość” oraz „Identyfikator sieci” to
„Automat.”.
Opcja ta jest polecana przy usłudze
szybkiego programowania, jeśli jest ona
oferowana przez operatora telewizji
kablowej.
Jeśli opcja „Przeszukiwanie szybkie” nie
uruchamia programowania, należy użyć
poniższej metody „Przeszukiwanie pełne”.
„Przeszukiwanie pełne”: Wszystkie
dostępne kanały zostaną zaprogramowane i
zapamiętane. Procedura ta zajmuje nieco
czasu.
Opcja ta jest polecana wtedy, gdy operator
telewizji kablowej nie oferuje usługi
„Przeszukiwanie szybkie”.
Aby uzyskać dalsze informacje o polecanych
operatorach telewizji kablowej, patrz strona
internetowa:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać
opcję „Naziemna” lub „Kablowa”, a
następnie nacisnąć przycisk .
Po wybraniu opcji „Kablowa” pojawi się
ekran wyboru rodzaju przeszukiwania. Patrz
„Aby dostroić telewizor do odbioru telewizji
kablowej” (strona 7).
Odbiornik TV rozpocznie wyszukiwanie
wszystkich dostępnych kanałów cyfrowych, a
następnie analogowych. Procedura ta
zajmuje nieco czasu, należy więc cierpliwie
czekać i nie naciskać jakichkolwiek
przycisków odbiornika na telewizorze lub
pilocie.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat
żądający potwierdzenia podłączenia
anteny
Nie znaleziono żadnych kanałów cyfrowych
ani analogowych. Sprawdzić wszystkie
połączenia antenowe/telewizji kablowej, a
następnie nacisnąć , aby ponownie
rozpocząć automatyczne programowanie.
3
Sortowanie programów (tylko w trybie
analogowym): Zmienia kolejność, w jakiej
kanały analogowe są zapisane w
odbiorniku TV.
1 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać kanał
do przesunięcia na inną pozycję, następnie
nacisnąć przycisk g.
2 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać nową
pozycję dla tego kanału, następnie nacisnąć
przycisk .
Jeśli kolejność zapisanych w telewizorze
kanałów analogowych ma pozostać
niezmieniona, nacisnąć przycisk MENU, aby
przejść do następnego punktu.
Nacisnąć przycisk
i F/f, aby wybrać
opcję „Przeszukiwanie szybkie” lub
„Przeszukiwanie pełne”, a następnie
nacisnąć przycisk .
2
Nacisnąć przycisk f, aby wybrać opcję
„Rozpocznij”.
Odbiornik TV rozpoczyna wyszukiwanie
kanałów. Nie naciskać żadnych przycisków
na odbiorniku TV ani na pilocie.
~
• Niektórzy operatorzy telewizji kablowej nie
świadczą usługi „Przeszukiwanie szybkie”. Jeśli przy
użyciu opcji „Przeszukiwanie szybkie” nie zostaną
znalezione żadne kanały, należy wykonać operację
„Przeszukiwanie pełne”.
~
• Ten krok nie będzie dostępny, jeśli znaleziono
jakiekolwiek kanały analogowe.
7 PL
Instrukcja podłączenia i programowania
6: Autoprogramowanie
TV
Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat
„Ustawienia zostały skonfigurowane”.
Nacisnąć przycisk .
Odbiornik TV jest teraz dostrojony do
wszystkich dostępnych kanałów.
Odkręcanie
podstawy od
odbiornika TV
~
• Podstawy nie można odkręcać od odbiornika TV z
innych powodów niż montaż na ścianie.
Podstawa
z
• Przed włączeniem telewizora należy sprawdzić, czy
znajduje się on w pozycji pionowej. Nie można
włączać zasilania telewizora, jeśli ekran LCD jest
skierowany na dół, aby uniknąć zniekształcenia
obrazu.
8
PL
Informacje
dotyczące
bezpieczeństwa
• Podczas transportu odbiornik nie
powinien być narażony na wstrząsy
mechaniczne i nadmierne wibracje.
• Na czas transportu odbiornika do
naprawy lub podczas przeprowadzki,
należy zapakować go w oryginalny
karton i elementy opakowania.
Wentylacja
Montaż i instalacja
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych
obrażeń ciała, odbiornik TV należy
zainstalować zgodnie z instrukcjami
podanymi poniżej.
Instalacja
• Telewizor powinien być
zainstalowany w pobliżu łatwo
dostępnego gniazdka.
• Odbiornik należy ustawić na
stabilnej, poziomej powierzchni.
• Montaż odbiornika na ścianie należy
zlecić wykwalifikowanemu
instalatorowi.
• Ze względów bezpieczeństwa zaleca
się stosowanie akcesoriów Sony:
– Ściennego uchwytu mocującego
SU-WL500
• Do zamontowania haków na
odbiorniku TV należy użyć śrub
dołączonych w komplecie ze
ściennym uchwytem mocującym.
Śruby z kompletu są zwymiarowane w
taki sposób, że ich długość liczona od
czoła haka od strony odbiornika TV
wynosi od 8 mm do 12 mm.
Średnica i długość śrub różnią się w
zależności od modelu ściennego
uchwytu mocującego.
Stosowanie śrub innych niż
dostarczane w komplecie może
spowodować uszkodzenia
wewnętrzne w odbiorniku TV, jego
upadek, itp.
8 mm - 12 mm
Śruba (w komplecie ze
ściennym uchwytem
mocującym)
Hak
Mocowanie haka z tyłu
odbiornika TV
Transport
• Przed
rozpoczęciem
przenoszenia
odbiornika
należy odłączyć
od niego
wszystkie kable.
• Do przenoszenia
dużego
odbiornika TV
potrzeba dwóch
lub trzech osób.
• Odbiornik
należy przenosić
w sposób
pokazany na
ilustracji po
prawej stronie.
Panelu LCD nie można poddawać
naprężeniom.
• Podnosząc lub przesuwając
odbiornik, należy mocno chwycić go
od dołu.
• Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych ani wkładać żadnych
rzeczy do obudowy.
• Wokół odbiornika TV należy
pozostawić trochę wolnej przestrzeni,
tak jak to pokazano na rysunku
poniżej.
• Zaleca się stosowanie oryginalnego
ściennego uchwytu mocującego Sony,
aby zapewnić odpowiednią
wentylację.
Przewód zasilający
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych
obrażeń ciała, z przewodem zasilającym
i gniazdem sieciowym należy
postępować w następujący sposób:
–
–
–
–
Instalacja na ścianie
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pozostawić co najmniej tyle
miejsca wokół odbiornika TV.
Instalacja na podstawie
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
–
–
–
Należy używać wyłącznie
przewodów zasilających
dostarczonych przez Sony, a nie
przez innych dostawców.
Wtyczka powinna być całkowicie
włożona do gniazda sieciowego.
Odbiornik TV jest przystosowany
do zasilania wyłącznie napięciem
220-240 V AC.
W celu zachowania bezpieczeństwa,
podczas dokonywania połączeń,
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka oraz
uważać, aby nie nadepnąć na
przewód.
Przed przystąpieniem do
serwisowania lub przesuwania
odbiornika TV należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
Przewód zasilający powinien
znajdować się z dala od źródeł
ciepła.
Należy regularnie wyjmować
wtyczkę z gniazdka i czyścić ją. Jeśli
wtyczka jest pokryta kurzem i
gromadzi wilgoć, jej własności
izolujące mogą ulec pogorszeniu, co
może być przyczyną pożaru.
Uwagi
Pozostawić co najmniej tyle
miejsca wokół odbiornika TV.
• Aby zapewnić właściwą wentylację i
zapobiec osiadaniu brudu lub kurzu:
– Nie należy ustawiać odbiornika
TV ekranem do góry, montować
go do góry nogami, odwróconego
tyłem lub bokiem.
– Nie należy ustawiać odbiornika
TV na półce, dywanie, łóżku lub w
szafce.
– Nie należy przykrywać
odbiornika TV materiałami, np.
zasłonami lub innymi
przedmiotami, takimi jak gazety
itp.
– Nie należy instalować odbiornika
tak, jak to pokazano na rysunkach
poniżej.
Obieg powietrza jest zablokowany.
Ściana
Sciana
• Dostarczonego w zestawie przewodu
zasilającego nie należy używać do
jakichkolwiek innych urządzeń.
• Należy uważać, aby nie przycisnąć,
nie zgiąć ani nie skręcić nadmiernie
przewodu zasilającego. Może to
spowodować uszkodzenie izolacji lub
urwanie żył przewodu.
• Nie należy przerabiać przewodu
zasilającego.
• Na przewodzie zasilającym nie należy
kłaść ciężkich przedmiotów.
• Podczas odłączania nie wolno ciągnąć
za sam przewód.
• Nie należy podłączać zbyt wielu
urządzeń do tego samego gniazda
sieciowego.
• Nie należy używać gniazd sieciowych
słabo trzymających wtyczkę.
Niedozwolone użycie
Odbiornika TV nie należy instalować
oraz eksploatować w miejscach,
warunkach lub okolicznościach, jakie
opisano poniżej. Niezastosowanie się
do poniższych zaleceń może prowadzić
do wadliwej pracy odbiornika, a nawet
pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/
lub obrażeń ciała.
Cd
9 PL
Miejsce:
Odbiornika TV nie należy montować
na zewnątrz pomieszczeń (w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych), nad morzem, na
statku lub innej jednostce pływającej, w
pojeździe, w instytucjach ochrony
zdrowia, w miejscach niestabilnych lub
narażonych na działanie wody, deszczu,
wilgoci lub dymu.
Warunki:
Nie należy umieszczać telewizora w
miejscach gorących, wilgotnych lub
nadmiernie zapylonych; w miejscach, w
których do wnętrza mogą dostawać się
owady; w miejscach, w których może
być narażony na działanie wibracji
mechanicznych lub w pobliżu
przedmiotów palnych (świeczek, itp.).
Odbiornik TV należy chronić przed
zalaniem i nie stawiać na nim żadnych
przedmiotów wypełnionych wodą, np.
wazonów.
Okoliczności:
Odbiornika TV nie należy dotykać
mokrymi rękoma, przy zdjętej
obudowie lub z akcesoriami, które nie
są zalecane przez producenta. W czasie
burz z wyładowaniami
atmosferycznymi należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego telewizora z
gniazdka i odłączyć przewód antenowy.
Co robić w przypadku
wystąpienia
problemów...
W przypadku wystąpienia jednego
z poniższych problemów należy
bezzwłocznie wyłączyć odbiornik
TV oraz wyjąć wtyczkę zasilającą
z gniazdka sieciowego.
Należy zwrócić się do punktu sprzedaży
lub punktu serwisowego firmy Sony z
prośbą o sprawdzenie odbiornika przez
wykwalifikowanego serwisanta.
W przypadku:
–
–
–
–
Uszkodzenia przewodu
zasilającego.
Gniazd sieciowych słabo
trzymających wtyczkę.
Uszkodzenia odbiornika w wyniku
jego upuszczenia lub uderzenia
przez obiekt obcy.
Dostania się do wnętrza odbiornika
cieczy lub przedmiotów obcych.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć ryzyka pożaru, świeczki i
inne źródła otwartego ognia należy
utrzymywać z dala od produktu.
Kawałki szkła lub
uszkodzenia:
• W odbiornik nie należy rzucać
żadnymi przedmiotami. Może to
spowodować uszkodzenie szkła
ekranu i prowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
• W przypadku pęknięcia powierzchni
ekranu lub obudowy telewizora,
przed dotknięciem odbiornika należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazdka. Niezastosowanie się do
powyższego zalecenia może
spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Gdy odbiornik TV nie jest
używany
• Mając na uwadze kwestie ochrony
środowiska i bezpieczeństwa, zaleca
się odłączenie odbiornika od źródła
zasilania, jeśli nie będzie on używany
przez kilka dni.
• Ponieważ wyłączenie odbiornika
telewizyjnego nie powoduje odcięcia
zasilania, w celu całkowitego
wyłączenia urządzenia należy
wyciągnąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda sieciowego.
• Niektóre odbiorniki mogą być jednak
wyposażone w funkcje wymagające
pozostawienia ich w trybie gotowości.
Zalecenia dot.
bezpieczeństwa dzieci
• Nie należy pozwalać, aby na
odbiornik TV wspinały się dzieci.
• Małe akcesoria należy przechowywać
z dala od dzieci tak, aby uniknąć
ryzyka ich przypadkowego
połknięcia.
10 PL
Środki
ostrożności
Oglądanie telewizji
• Program telewizyjny powinien być
oglądany w pomieszczeniu o
umiarkowanym oświetleniu,
ponieważ oglądanie go w słabym
świetle lub przez dłuższy czas jest
męczące dla oczu.
• Podczas korzystania ze słuchawek
należy unikać nadmiernego poziomu
głośności ze względu na ryzyko
uszkodzenia słuchu.
Ekran LCD
• Chociaż ekran LCD został wykonany
z wykorzystaniem technologii
wysokiej precyzji, dzięki której
aktywnych jest ponad 99,99% pikseli,
na ekranie mogą pojawiać się czarne
plamki lub jasne kropki (w kolorze
czerwonym, niebieskim lub
zielonym). Jest to jednak właściwość
wynikająca z konstrukcji ekranu LCD
i nie jest objawem usterki.
• Nie wolno naciskać ani drapać
przedniego filtru, a także kłaść na
odbiorniku TV żadnych
przedmiotów. Może to spowodować
zakłócenia obrazu lub uszkodzenie
ekranu LCD.
• Jeśli odbiornik TV jest używany w
zimnym miejscu, na obrazie mogą
wystąpić plamy lub obraz może stać
się ciemny. Nie jest to oznaką
uszkodzenia telewizora. Zjawiska te
zanikają w miarę wzrostu
temperatury.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazów
nieruchomych może spowodować
wystąpienie obrazów wtórnych (tzw.
zjawy). Mogą one zniknąć po krótkiej
chwili.
• Ekran i obudowa nagrzewają się
podczas pracy telewizora. Nie jest to
oznaką uszkodzenia urządzenia.
• Ekran LCD zawiera niewielką ilość
ciekłych kryształów. Niektóre lampy
fluorescencyjne umieszczone w
odbiorniku TV zawierają również
rtęć. Podczas utylizacji należy
przestrzegać lokalnych zaleceń i
przepisów.
Obchodzenie się z
powierzchnią ekranu/
obudową odbiornika TV i
ich czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Aby uniknąć pogorszenia stanu
materiału lub powłoki ekranu
odbiornika, należy postępować zgodnie
z poniższymi środkami ostrożności.
• Aby usunąć kurz z powierzchni
ekranu/obudowy, należy wytrzeć go
delikatnie za pomocą miękkiej
ściereczki. Jeśli nie można usunąć
kurzu, należy wytrzeć ekran za
pomocą miękkiej ściereczki lekko
zwilżonej rozcieńczonym roztworem
delikatnego detergentu.
• Odbiornika TV nie należy spryskiwać
bezpośrednio wodą ani detergentem.
Krople mogą kapać na dolną część
ekranu lub elementy zewnętrzne, co
może być przyczyną awarii.
• Nie należy używać szorstkich gąbek,
środków czyszczących na bazie zasad
lub kwasów, proszków do czyszczenia
ani lotnych rozpuszczalników, takich
jak alkohol, benzyna, rozcieńczalnik
czy środek owadobójczy. Używanie
takich środków lub długotrwały
kontakt z gumą lub winylem może
spowodować uszkodzenie
powierzchni ekranu lub obudowy.
• Aby zapewnić właściwą wentylację,
zaleca się okresowo odkurzać otwory
wentylacyjne.
• Regulację kąta nachylenia
odbiornika należy wykonywać
powolnym ruchem tak, aby odbiornik
nie spadł lub nie zsunął się z podstawy
pod telewizor.
Urządzenia dodatkowe
• W pobliżu odbiornika TV nie należy
umieszczać urządzeń dodatkowych
lub urządzeń emitujących
promieniowanie
elektromagnetyczne. Może to
spowodować zakłócenia obrazu i/lub
dźwięku.
• To urządzenie zostało przetestowane
i uznane za zgodne z ograniczeniami
zawartymi w dyrektywie EMC przy
założeniu, że używany jest kabel o
długości 3 metrów lub krótszy.
Baterie
• Przy wkładaniu baterii do pilota
zachować właściwą biegunowość.
• Nie należy używać różnych typów
baterii jednocześnie ani łączyć starych
baterii z nowymi.
• Zużyte baterie należy utylizować w
sposób nieszkodliwy dla środowiska
naturalnego. W niektórych regionach
sposób utylizacji zużytych baterii
mogą regulować stosowne przepisy.
Należy skontaktować się w tej
sprawie z lokalnymi władzami.
• Należy ostrożnie obchodzić się z
pilotem. Nie należy nim rzucać,
chodzić po nim, ani wylewać na niego
żadnych płynów.
• Nie należy kłaść pilota w pobliżu
źródeł ciepła lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
Chronić je przed wilgocią.
Utylizacja telewizora
Pozbycie się
zużytego sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych
krajach europejskich
mających własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny. Symbol ten dla pewnych
baterii może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie
lub integralność danych wymagane jest
stałe podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej. Aby mieć pewność, że
bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana,
należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki. W
odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie
się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu
baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do właściwego punktu
zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt.
11 PL
Opis pilota
1 "/1 – Tryb czuwania
Włączenie i wyłączenie trybu czuwania telewizora.
2
– Tryb Ustawienia ekranu (strona 16)
3
– Lista Ulubione cyfrowe
Nacisnąć, aby wyświetlić listę Ulubione cyfrowe, która została
zdefiniowana (strona 19).
4
/
– Informacje/Tekst wywołanie
• W trybie cyfrowym: Wyświetlanie podstawowych informacji o
aktualnie oglądanym programie.
• W trybie analogowym: Wyświetlanie informacji takich jak aktualny
numer kanału oraz format ekranu.
• W trybie Tekst (strona 16): Wywołanie ukrytych informacji
(np. odpowiedzi do pytań).
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (strona 17, 22)
Pozwala na uzyskanie dostępu do różnych opcji oglądania obrazu oraz
zmiany i dokonywania regulacji zgodnie ze źródłem i formatem
ekranu.
7 MENU (strona 26)
8 Kolorowe przyciski (strona 16, 19)
9 Przyciski numeryczne
• W trybie TV: Wybór kanałów. W przypadku kanałów o numerze
10 i powyżej, drugą i trzecią cyfrę należy wcisnąć szybko po
wciśnięciu poprzedniej.
• W trybie Tekst: Wybór strony poprzez wprowadzenie trzycyfrowego numeru strony.
0
– Ustawienia napisów
Nacisnąć, aby zmienić język napisów (strona 33) (tylko w trybie
cyfrowym).
qa AUDIO
Nacisnąć, aby zmienić tryb podwójnego dźwięku (strona 28).
qs PROG +/–/
/
• W trybie TV: Wybór następnego (+) lub poprzedniego (-) kanału.
• W trybie Tekst (strona 16): Wybór następnej ( ) lub poprzedniej
( ) strony.
qd 2 +/– – Głośność
qf % – Wyciszenie głosu
qg / – Tekst (strona 16)
qh RETURN /
Powrót do poprzedniego ekranu w wyświetlanym menu.
qj GUIDE /
(strona 18)
– EPG (cyfrowy przewodnik po programach)
qk SCENE – Wybór sceny (strona 16)
ql DIGITAL – Tryb Cyfrowe (strona 15)
ANALOG – Tryb Analogowe (strona 15)
12 PL
w; BRAVIA Sync
m/N/M/./x/>: Można obsługiwać urządzenia
kompatybilne z odbiornikiem BRAVIA Sync, które są do niego
podłączone.
SYNC MENU: Wyświetla menu urządzenia podłączonego przez
złącze HDMI. Podczas oglądania obrazów z innych wejść lub
programów telewizyjnych, gdy przycisk ten jest wciśnięty, wyświetlana
jest opcja „Wybór urządzeń HDMI”.
THEATRE: Można włączyć lub wyłączyć Tryb Teatru. Gdy Tryb
Teatru jest włączony, automatycznie ustawiana jest optymalna jakość
dźwięku (jeśli odbiornik TV jest podłączony do systemu audio
przewodem HDMI) oraz jakość obrazu filmu.
~
• Po wyłączeniu odbiornika TV wyłączony zostaje również Tryb Teatru.
• Po zmianie ustawienia „Wybór sceny” Tryb Teatru jest automatycznie
wyłączany.
• „Sterowanie przez HDMI” (BRAVIA Sync) jest dostępne wyłącznie
przy podłączonych urządzeniach Sony, oznaczonych logo BRAVIA
Sync lub BRAVIA Theatre Sync lub kompatybilnych z funkcją
Sterowanie przez HDMI.
wa
/
– (Wybór wejścia)
• W trybie TV: Nacisnąć, aby wyświetlić listę wejść.
z
• Przycisk nr 5, N, PROG + i AUDIO mają wypukłe punkty wyczuwalne pod
palcami. Ułatwiają one orientację przy obsłudze odbiornika TV.
13 PL
Opis przycisków i wskaźników telewizora
1 1 – Zasilanie
Włączenie lub wyłączenie odbiornika TV.
~
• W celu całkowitego odłączenia odbiornika TV
należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
• Po włączeniu telewizora wskaźnik zasilania pali
się na zielono.
PROG
2 PROG +/–/
/
• W trybie TV: Wybór następnego (+) lub
poprzedniego (-) kanału.
• W menu TV: Przewinięcie opcji w górę (
lub w dół ( ).
3 2 +/–/
)
/
• W trybie TV: Zwiększenie (+) lub
zmniejszenie (-) głośności.
• W menu TV: Przewinięcie opcji w prawo
( ) lub w lewo ( ).
4
/
– Wybór wejścia / OK
• W trybie TV: Wybór sygnału wejściowego z
urządzenia podłączonego do gniazd TV
(strona 21).
• W menu TV: Wybór menu lub opcji oraz
potwierdzenie wybranych ustawień.
5
(strona 26)
6 Czujnik światła
Nie należy zasłaniać czujnika, ponieważ może
to wpływać na jego działanie (strona 29).
Czujnik zdalnego sterowania
• Odbiera sygnały podczerwone z pilota.
• W celu zapewnienia prawidłowej pracy
czujnika, nie należy go zasłaniać.
7
– Bez obrazu / wskaźnik Timer
wyłączania
• Pali się na zielono, gdy obraz jest wyłączony
(strona 29).
• Pali się na pomarańczowo po ustawienia
timera wyłączania (strona 29).
8 1 – Wskaźnik czuwania
Pali się na czerwono, gdy telewizor jest w
trybie czuwania.
9 " – Wskaźnik zasilania
Pali się na zielono, gdy telewizor jest włączony.
~
• Przed wyjęciem wtyczki przewodu zasilającego z
gniazdka odbiornik TV należy wyłączyć. Wyjęcie
wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka w czasie,
gdy odbiornik jest włączony może spowodować
dalsze świecenie wskaźnika lub nieprawidłową
pracę telewizora.
14 PL
Odbiór audycji telewizyjnych
1
Odbiór audycji
telewizyjnych
Nacisnąć przycisk 1 umieszczony z
boku telewizora, aby go włączyć.
2
Nacisnąć przycisk DIGITAL/ANALOG,
aby kolejno włączać tryb cyfrowy i
analogowy.
Dostępność kanałów zależy od
trybu.
3
Naciskać przyciski numeryczne lub
PROG +/–, aby wybrać kanał telewizyjny.
Aby za pomocą przycisków numerycznych
wybrać numer kanału 10 lub wyższy, drugą i
trzecią cyfrę należy nacisnąć szybko po
wybraniu poprzedniej.
Aby wybrać kanał cyfrowy przy użyciu
cyfrowego przewodnika po programach
(EPG), patrz strona 18.
W trybie cyfrowym
Na chwilę pojawia się baner informacyjny.
Mogą się na nim znajdować następujące
ikonki:
2
: Program radiowy
: Program zakodowany/dostępny po
wykupieniu abonamentu
: Dostępne różne wersje językowe audio
: Dostępne napisy u dołu ekranu
: Dostępne napisy u dołu ekranu dla osób
niesłyszących
: Zalecany minimalny wiek dla oglądania
aktualnego programu (od 4 do 18 lat)
: Ochrona przed dziećmi
: Blokada programu cyfrowego
3
3
Czynności dodatkowe
Aby
Należy
Ustawić poziom
głośności
Nacisnąć przycisk 2 + (aby
zwiększyć poziom głośności)/
- (aby zmniejszyć poziom
głośności).
Uzyskać dostęp do
tabeli indeksów
programów (tylko
w trybie
analogowym)
Nacisnąć przycisk
. Aby
wybrać kanał analogowy,
nacisnąć przycisk F/f,
następnie nacisnąć
.
Cd
15 PL
Odbiór audycji telewizyjnych
Aby włączyć odbiornik TV, gdy jest on w
trybie czuwania (wskaźnik 1 (tryb
czuwania) znajdujący się na panelu przednim
telewizora świeci się na czerwono), należy
wcisnąć przycisk "/1 na pilocie.
Aby
Należy
Uzyskać dostęp do
listy Ulubione
cyfrowe (tylko w
trybie cyfrowym)
Nacisnąć przycisk
.
Szczegółowe informacje,
patrz strona 19.
Aby uzyskać dostęp do opcji Tekst
Nacisnąć przycisk /. Po każdym naciśnięciu
przycisku /, ekran zmienia się w następujący
sposób:
Tekst t Tekst na obrazie TV (tryb mieszany)
t Bez Tekst (wyjście z funkcji Tekst)
Aby wybrać stronę, naciskać przyciski
numeryczne lub / .
Aby pokazać na ekranie ukryte informacje,
nacisnąć przycisk .
Aby ręcznie zmienić format ekranu
dla dopasowania do nadawanego
programu
Naciskać przycisk
formatu ekranu.
Smart*
Wyświetla
konwencjonalny
obraz telewizyjny 4:3
z imitacją efektu
szerokoekranowego.
Obraz w formacie
4:3 wypełnia cały
ekran.
4/3
Wyświetla audycje
TV w
konwencjonalnym
formacie 4:3 (np.
telewizja inna niż
szeroko ekranowa) w
prawidłowych
proporcjach.
z
• Jeśli u dołu strony tekstowej pojawiają się opcje w
czterech kolorach, dostępna jest funkcja Fastext.
Funkcja Fastext umożliwia szybki i łatwy dostęp do
stron. Aby wejść na stronę, nacisnąć przycisk w
kolorze odpowiadającym danej stronie.
Tryb Wybór sceny
Po wybraniu żądanej opcji sceny automatycznie
ustawiana jest optymalna dla niej jakość
dźwięku i obrazu.
1
2
Wide
Poszerza obraz 4:3 w
poziomie, aby
dopasować do ekranu
16:9.
Na pilocie nacisnąć przycisk SCENE.
Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać tryb,
następnie nacisnąć przycisk .
Kino: Zapewnia efekty kinowe obrazu i
dźwięku.
Sport: Zapewnia realistyczny obraz i dźwięk
przestrzenny.
Zdjęcia: Zapewnia obraz odtwarzający
rozdzielczość i kolor drukowanego zdjęcia.
Gra: Zapewnia obraz, w pełni satysfakcjonujący
podczas gry, z najlepszą jakością obrazu i
dźwięku.
Grafika: Zapewnia obraz scen, który pomaga
wydłużyć trwałość monitora i zredukować jago
zużycie, przy wyświetlaniu czytelnych,
szczegółowych obrazów.
Ogólna: Bieżące ustawienia użytkownika.
Automat.: Optymalna jakość dźwięku i obrazu
są ustawiane automatycznie zgodnie ze źródłem
wejściowym, chociaż w zależności od
podłączonych urządzeń żaden efekt może nie
wystąpić.
z
• Poza opcją „Ogólna”, jeśli wybrana jest dowolna
scena, wybór trybu obrazu w menu obrazu jest
niemożliwy - najpierw należy zrezygnować z wyboru
sceny.
• Po włączeniu Trybu Teatru (strona 13), opcja
„Wybór sceny” jest automatycznie ustawiana jako
„Kino”.
16 PL
, aż do wybrania żądanego
Zoom*
Wyświetla obrazy
kinowe w prawidłowych
proporcjach.
14/9*
Wyświetla audycje TV
formatu 14:9 w
prawidłowych
proporcjach. Wskutek
tego, na ekranie
widoczne są czarne
obszary na brzegach.
Napisów*
Wyświetla obrazy
kinowe z napisami na
ekranie.
Automat.
• Opcja „Format obrazu” jest ustawiona jako
„Automat.”, automatycznie zmienia format ekranu
dla dopasowania do sygnału nadawanego programu.
* Obraz może być częściowo obcięty od góry i od
dołu.
~
• W zależności od sygnału wybranie niektórych
formatów ekranu może być niemożliwe.
• W trybie „Smart” niektóre znaki i/lub litery
znajdujące się w górnej lub dolnej części ekranu
mogą być niewidoczne.
z
• Położenie obrazu można regulować w trybach
„Zoom”, „14/9” lub „Napisów”. Aby przesunąć
obraz w górę lub w dół (np. aby pokazać napisy
dialogowe), należy naciskać przyciski F/f.
Używanie menu Narzędzia
Naciskając przycisk TOOLS podczas oglądania
programu można wybrać opisane poniżej opcje.
Opis
Obraz
Patrz strona 27.
Dźwięk
Patrz strona 28.
Głośnik
Patrz strona 29.
Zablokuj/
Odblokuj
(tylko w trybie
cyfrowym)
Zablokowany/Odblokowany
wybrany kanał. Patrz opcja
„Ochrona przed dziećmi”, aby
uzyskać kod PIN (strona 35).
Język audio
(tylko w trybie
cyfrowym)
Patrz strona 35.
Odbiór audycji telewizyjnych
Opcje
Ustawienia
Patrz strona 34.
napisów (tylko w
trybie cyfrowym)
Timer
wyłączania
Patrz strona 29.
Oszcz. energii
Patrz strona 29.
Informacje o
Wyświetla ekran informacji o
systemie (tylko w systemie.
trybie cyfrowym)
17 PL
Korzystanie z cyfrowego przewodnika po
programach (EPG)
*
1
W trybie cyfrowym nacisnąć przycisk
GUIDE.
2
Wykonać wybrane operacje zgodnie z
opisem w tabeli poniżej lub zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
Cyfrowy przewodnik po programach (EPG)
* W niektórych krajach lub regionach funkcja ta może nie być dostępna.
Aby
Należy
Obejrzeć wybrany program
Nacisnąć przycisk F/f/G/g aby wybrać program, następnie nacisnąć
przycisk .
Wyłączyć przewodnik EPG
Nacisnąć przycisk GUIDE.
~
• Jeśli wybrano ograniczenie wiekowe dla programów, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o
podanie kodu PIN. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz część „Ochrona przed dziećmi” na strona 35.
18 PL
Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe
*
Funkcja Ulubione pozwala zdefiniować
maksymalnie cztery listy ulubionych
programów.
1
2
W trybie cyfrowym nacisnąć przycisk
.
Lista Ulubione cyfrowe
* W niektórych krajach lub regionach funkcja ta może nie być dostępna.
Aby
Należy
Po raz pierwszy stworzyć swoją listę
Ulubione
1 Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję „Tak”.
2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę Ulubione.
3 Nacisnąć przycisk F/f/G/g, aby wybrać kanał do dodania,
następnie nacisnąć przycisk .
Kanały zapisane na liście Ulubione są oznaczone symbolem
4 Nacisnąć przycisk
.
RETURN, aby zakończyć ustawianie.
Obejrzeć dany kanał
1 Nacisnąć żółty przycisk, aby przewijać listę Ulubione.
2 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać kanał, następnie
nacisnąć przycisk .
Wyłączyć listę Ulubione
Nacisnąć przycisk
Dodać lub usunąć kanały z
aktualnie edytowanej listy
Ulubione
1 Nacisnąć niebieski przycisk.
2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę Ulubione, która ma
być edytowana.
3 Nacisnąć przycisk F/f/G/g, aby wybrać kanał do dodania
lub usunięcia, następnie nacisnąć przycisk .
Usunąć wszystkie kanały z listy
Ulubione
1 Nacisnąć niebieski przycisk.
2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę Ulubione, która ma
być edytowana.
3 Nacisnąć niebieski przycisk.
4 Nacisnąć przycisk G/g, aby wybrać opcję „Tak”, następnie
nacisnąć , aby potwierdzić.
RETURN.
19 PL
Odbiór audycji telewizyjnych
Wykonać wybrane operacje zgodnie z
opisem w tabeli poniżej lub zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
Korzystanie z dodatkowych urządzeń
Podłączanie dodatkowych urządzeń
Do odbiornika TV można podłączyć cały szereg dodatkowych urządzeń. Przewody połączeniowe nie
zostały dostarczone w komplecie.
G
A
PC
Odtwarzacz DVD z
wyjściem
komponentowym
Sprzęt audio Hi-Fi z
H optycznym wejściem
audio
F
Sprzęt Hi-Fi
audio
Sprzęt
do gier wideo
Odtwarzacz DVD
Dekoder
Nagrywarka DVD
E
B
C
D
Odtwarzacz DVD
PC (wyjście HDMI)
Odtwarzacz Blu-ray
Cyfrowa
kamera wideo
Magnetowid
Dekoder
I Karta CAM
J
Cyfrowa kamera wideo/Aparat
cyfrowy/Nośnik pamięci USB
L Sprzęt do gier wideo/
Kamera DVC
M
Słuchawki
K PC/Cyfrowa
kamera wideo
20 PL
Oglądanie obrazów
z podłączonych
urządzeń
Symbol na
ekranie
HDMI1,
HDMI2,
HDMI3
lub
HDMI4
Włączyć podłączone urządzenie i
wykonać jedną z następujących
czynności.
W przypadku innego podłączonego
urządzenia
Nacisnąć
, aby wyświetlić listę podłączonych
urządzeń. Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać
żądane źródło sygnału wejściowego, następnie
nacisnąć przycisk . (Jeśli nie zostanie
wykonana żadna operacja, wyróżnione opcje
zostaną wybrane po upływie dwóch sekund po
naciśnięciu przyciskuF/f.)
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI
IN 3 lub HDMI IN 4
Aby zobaczyć urządzenie
podłączone do wejścia B, C, D
lub K.
Cyfrowe sygnały wideo lub audio
są dostarczane z podłączonego
sprzętu.
Jeśli urządzenie jest wyposażone
w gniazdo DVI, gniazdo DVI
należy połączyć z gniazdem
HDMI IN 1 za pomocą łączówki
DVI-HDMI (nie należy do
wyposażenia), a gniazdo
wyjściowe audio podłączanego
urządzenia połączyć z gniazdami
wejściowymi audio HDMI IN 1.
Podłączyć do gniazda
HDMI IN 2, aby wyświetlać
zdjęcia lub obrazy z ekranu
komputera lub cyfrowej kamery
wideo.
AV1
Aby zobaczyć urządzenie
podłączone do wejścia E.
PC
Aby zobaczyć urządzenie
podłączone do wejścia G.
z
• Zaleca się stosowanie przewodów
PC z rdzeniem ferrytowym, np.
„Złącze, Dsub 15” (nr ref. 1-793504-11, dostępny w serwisie Sony)
lub ekwiwalentne.
AV2
Urządzenie USB
Patrz strona 23.
Symbol na
ekranie
Opis
Component Aby zobaczyć urządzenie
podłączone do wejścia A.
Aby zobaczyć urządzenie
podłączone do wejścia L.
W przypadku podłączania sprzętu
monofonicznego należy
podłączać go do gniazda
AV2 L.
~
• Należy stosować wyłącznie przewody autoryzowane
HDMI oznaczone logo HDMI. Zalecamy
stosowanie kabli HDMI firmy Sony.
• W przypadku podłączenia urządzenia zgodnego ze
sterowaniem HDMI obsługiwana jest komunikacja
z tym urządzeniem. Patrz strona strona 24, aby
ustawić komunikację.
Cd
21 PL
Korzystanie z dodatkowych urządzeń
W przypadku magnetowidu z
automatycznym dostrajaniem strona 7
W trybie analogowym kanał wideo można
wybrać naciskając przycisk PROG +/– lub
przyciski numeryczne.
Opis
Aby
podłączyć
Moduł CAM
(Moduł
Warunkowego
Dostępu) I
Należy
Opcja umożliwiająca korzystanie z
usług Pay Per View.
Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji obsługi modułu CAM.
Przed włożeniem lub wyjęciem
modułu CAM należy wyłączyć
telewizor.
~
• Funkcja CAM jest nieobsługiwana
w niektórych krajach/regionach.
Należy zapytać autoryzowanego
sprzedawcę.
USB J
Można cieszyć się plikami ze
zdjęciami/muzyką/filmami
zapisanymi w aparacie cyfrowym
lub cyfrowej kamerze wideo firmy
Sony (strona 23).
Sprzęt audio
Hi-Fi F
Podłączyć do gniazd wyjściowych
audio
, aby odsłuchiwać dźwięk
z odbiornika TV na sprzęcie audio
Hi-Fi.
Poziom głośności zewnętrznych
głośników można zmieniać
naciskając przyciski sterowania
głośnością na pilocie.
DIGITAL
Użyć optycznego przewodu audio.
AUDIO OUT
(OPTICAL)
H
SłuchawkiM
Podłączyć do gniazda i, aby
słuchać dźwięku z telewizora w
słuchawkach.
Czynności dodatkowe
Aby
Należy
Przywrócić
Nacisnąć przycisk DIGITAL/
normalny tryb TV ANALOG.
Używanie menu Narzędzia
Nacisnąć TOOLS, aby wyświetlić następujące
opcje podczas przeglądania obrazu z
podłączonego sprzętu.
Opcje
Opis
Obraz
Patrz strona 27.
Dźwięk
Patrz strona 28.
Głośnik
Patrz strona 29.
Przesunięcie
poziome (tylko w
trybie Wejście PC)
Patrz strona 31.
22 PL
Opcje
Opis
Przesunięcie
pionowe (tylko w
trybie Wejście PC)
Patrz strona 31.
Timer wyłączania
Patrz strona 29.
(za wyjątkiem trybu
Wejście PC)
Oszcz. energii
Patrz strona 29.
Odtwarzanie plików ze
zdjęciami/muzyką/filmami
poprzez złącze USB
Pliki ze zdjęciami/muzyką/filmami zapisane w
pamięci cyfrowego aparatu fotograficznego lub
kamery firmy Sony można odtwarzać za pomocą
odbiornika TV, używając przewodu USB lub
nośnika pamięci USB.
1
Podłączyć obsługiwane urządzenie USB
do odbiornika TV.
2
3
Nacisnąć przycisk MENU.
Zostanie wyświetlona lista plików lub
folderów.
4
Nacisnąć przycisk F/f/G/g, aby wybrać
plik lub folder, następnie nacisnąć
przycisk .
Po wybraniu folderu, wybrać plik, a
następnie nacisnąć .
Rozpocznie się odtwarzanie.
~
• Jakość obrazu może pogorszyć się podczas
korzystania z opcji „Zdjęcia”, ponieważ obrazy
mogą być powiększane zależnie od danego pliku.
Ponadto, zależnie od rozmiaru zdjęcia i jego
stosunku wysokości do szerokości, obraz może nie
wypełniać całego ekranu.
• Niektóre pliki zdjęciowe mogą być wyświetlane
wolniej podczas używania opcji „Zdjęcia”.
• Nazwa pliku i nazwa folderu może zawierać znaki z
zestawu UTF-8.
• Gdy odbiornik TV odtwarza dane z urządzenia
USB, należy pamiętać o przestrzeganiu
następujących zasad:
– Nie wyłączać odbiornika TV ani podłączonego
urządzenia USB.
– Nie odłączać przewodu USB.
– Nie odłączać urządzenia USB.
Dane na urządzeniu USB mogą zostać uszkodzone.
• Firma Sony nie będzie odpowiadać za żadne szkody
lub utratę danych na zewnętrznych nośnikach, jeśli
wynikają one z nieprawidłowej obsługi
podłączonego urządzenia lub odbiornika TV.
• Odtwarzanie poprzez USB jest obsługiwane dla
następujących formatów plików zdjęciowych:
– JPEG (pliki formatu JPEG z rozszerzeniem
nazwy pliku „.jpg” i zgodne z DCF 2.0 lub Exif
2.21)
• Po podłączeniu cyfrowego aparatu firmy Sony,
ustawić tryb podłączenia USB w aparacie na
Automat. lub „Pamięć masowa”. Więcej informacji
o trybie podłączania USB podano w instrukcji
dołączonej do aparatu.
• Odtwarzanie poprzez USB jest obsługiwane dla
następujących formatów plików muzycznych:
– MP3 (pliki z rozszerzeniem „.mp3” nie objęte
Aby wyświetlić zdjęcie
– Kadr widokowy
Umożliwia wyświetlanie zdjęć na ekranie
przez określony czas. Po jego upływie
odbiornik automatycznie przechodzi w tryb
czuwania.
1
Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać
opcję „Zdjęcia”, następnie nacisnąć
przycisk .
2
Wybierz zdjęcie.
Można wybrać zdjęcie z podłączonego
urządzenia USB.
3
Nacisnąć przycisk TOOLS na wybranym
zdjęciu, a następnie wybrać opcję „Obraz
kadru widok.”.
4
Aby wrócić do listy plików lub folderów,
naciśnij
RETURN.
5
Nacisnąć przycisk G/F/f, aby wybrać
opcję „Kadr widokowy”, następnie
nacisnąć przycisk .
Odbiornik TV jest przełączany w tryb
Kadr widokowy, a wybrane zdjęcie jest
wyświetlane na ekranie.
Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia
Nacisnąć opcję TOOLS, następnie
wybrać opcję „Czas trwania” i nacisnąć
przycisk . Następnie wybrać czas
wyświetlania i nacisnąć przycisk .
Na ekranie zostanie wyświetlony
licznik.
Cd
23 PL
Korzystanie z dodatkowych urządzeń
Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać
opcję „Zdjęcia”, „Muzyka” lub „Wideo”,
następnie nacisnąć .
ochroną praw autorskich)
• Odtwarzanie poprzez USB jest obsługiwane dla
następujących formatów plików wideo:
– MPEG1, MPEG2 (pliki z rozszerzeniem „.mpg”)
– MP4 (pliki z rozszerzeniem „.mp4”)
– DivX (pliki o końcówce „.avi” lub „.mkv”)
• Przeglądarka zdjęć USB obsługuje systemy plików
FAT16 i FAT32.
• BRAVIA TV obsługuje format DivX®.
• Może obsłużyć maksymalnie 300 plików w folderze.
• W zależności od dokładnej specyfikacji pliku,
niektóre z plików, w tym zmodyfikowane na PC, nie
mogą być odtwarzane nawet wtedy, gdy dany
format pliku jest obsługiwany.
• W celu uzyskania aktualnych informacji na temat
kompatybilnych z odbiornikiem TV urządzeń USB
należy wejść na podaną niżej stronę internetową:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Aby powrócić do menu
Nacisnąć przycisk
RETURN.
~
• Jeśli wybrano zdjęcie z urządzenia USB, musi ono
przez cały czas być podłączone do odbiornika TV.
• Jeśli włączono funkcję „Timer wyłączania”,
odbiornik TV automatycznie przejdzie w tryb
czuwania.
Używanie opcji BRAVIA
Sync z funkcją Sterowanie
przez HDMI
Funkcja Sterowanie przez HDMI pozwala
na komunikowanie się odbiornika TV z
podłączonym sprzętem obsługującym tę
funkcję, dzięki elektronicznemu
sterowaniu klienta HDMI CEC (Consumer
Electronics Control).
Np. podłączając sprzęt firmy Sony
obsługujący funkcję Sterowanie przez
HDMI (przy użyciu przewodów HDMI),
można jednocześnie sterować dwoma
urządzeniami.
Należy sprawdzić, czy sprzęt jest
podłączony prawidłowo i dokonać
koniecznych ustawień.
Sterowanie przez HDMI
• Automatycznie wyłącza podłączony sprzęt
po przełączeniu odbiornika TV w tryb
czuwania za pomocą pilota.
• Automatycznie włącza odbiornik TV oraz
włącza wejścia do podłączonego sprzętu,
gdy sprzęt rozpoczyna odtwarzanie.
• Jeśli podłączony system audio zostanie
włączony, gdy odbiornik TV jest włączony,
gniazda wyjściowe dźwięku przełączają się z
głośników TV na system audio.
• Reguluje głośność (2 +/–) oraz wyłącza
dźwięk (%) podłączonego systemu audio.
• Podłączony sprzęt firmy Sony, który jest
oznaczony logo BRAVIA Sync, można
obsługiwać pilotem TV naciskając:
– m/N/M/./x/>, aby bezpośrednio
obsługiwać podłączone urządzenie.
– SYNC MENU, aby wyświetlić menu
podłączonego urządzenia HDMI na ekranie.
Po wyświetleniu menu można obsługiwać ekran
menu przy użyciu przycisków F/f/G/g, ,
przycisków kolorowych oraz przycisku
RETURN.
– Wybrać opcję „Ster. urządzeniami”,
następnie wybrać żądaną opcję obsługi
urządzenia.
– Dostępne sterowanie - patrz instrukcja
obsługi sprzętu.
– Wybrać opcję „Sterowanie telewizorem”, aby
otworzyć menu telewizora lub opcje menu
telewizora.
•
24 PL
Jeśli opcja „Sterowanie przez HDMI”
telewizora jest ustawiona jako „Wł.”,
ustawienie opcji „Sterowanie przez HDMI”
podłączonego urządzenia zostanie również
automatycznie przełączone na „Wł.”.
Aby podłączyć urządzenie zgodne z
funkcją Sterowanie przez HDMI
Połączyć zgodne urządzenie z
odbiornikiem TV przewodem HDMI.
Podłączając system audio, należy pamiętać
o podłączeniu gniazda DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) odbiornika TV z
systemem audio przy pomocy optycznego
przewodu audio (strona 20).
Korzystanie z dodatkowych urządzeń
Aby skonfigurować ustawienia
Sterowanie przez HDMI
Ustawienia funkcji Sterowanie przez
HDMI należy skonfigurować zarówno w
odbiorniku TV, jak i podłączonym
urządzeniu. Informacje o konfiguracji
telewizora można znaleźć w części
„Ustawienia HDMI” strona 32. Ustawienia
konfiguracji urządzenia, patrz instrukcja
obsługi danego sprzętu.
25 PL
Korzystanie z funkcji MENU
Przeglądanie opcji Menu telewizora
„MENU” pozwala korzystać z różnych dogodnych funkcji tego telewizora. Można łatwo
wybierać kanały lub źródła sygnałów wejściowych oraz zmieniać ustawienia telewizora.
1
Nacisnąć przycisk MENU.
2
Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać opcję, następnie nacisnąć przycisk
.
Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk MENU.
Ikona kategorii mediów
Opis
Ulubione cyfrowe
Można wybrać listę Ulubione cyfrowe (strona 19).
Analogowy
Można wybrać kanał analogowy.
Cyfrowe
Można wybrać kanał cyfrowy.
Cyfrowy EPG
Można wyświetlić cyfrowy przewodnik po programach (EPG)
(strona 18 ).
Wejścia zewn.
Można wybrać sprzęt podłączony do odbiornika TV.
Aby przypisać nazwę zewnętrznemu sygnałowi wejściowemu,
patrz „Ustawienia A/V” (strona 31).
Zdjęcia
Można oglądać pliki zdjęć przy użyciu urządzeń USB
(strona 23).
Muzyka
Można odtwarzać pliki muzyczne przy użyciu urządzeń USB
(strona 23).
Wideo
Można odtwarzać pliki wideo przy użyciu urządzeń USB
(strona 23).
Ustawienia
Można dokonywać zaawansowanych ustawień i regulacji
(strona 27).
~
• Opcje, które można ustawić zmieniają się w zależności od sytuacji.
• Opcje niedostępne są wyszarzone lub nie są wyświetlane.
26 PL
Ustawienia
Regulacja obrazu
Tryb obrazu
Wybiera tryb obrazu.
„Żywy”: Dla lepszego kontrastu i ostrości obrazu.
„Standardowy”: Dla standardowego obrazu. Ustawienie zalecane dla celów
kina domowego.
~
• „Tryb obrazu” jest zależny od ustawień „Wybór sceny”.
• „Żywy” oraz „Standardowy” są dostępne, jeśli wybrano ustawienie „Ogólna” w
trybie „Wybór sceny”.
Podświetlenie
Reguluje jasność podświetlenia.
~
• Przy zmniejszonym podświetleniu zużycie energii jest mniejsze.
Zwiększa lub zmniejsza kontrast obrazu.
Jasność
Zwiększa lub zmniejsza jasność obrazu.
Kolor
Zwiększa lub zmniejsza intensywność kolorów.
Odcień
Zwiększa lub zmniejsza zawartość odcieni zielonych i czerwonych.
Korzystanie z funkcji MENU
Kontrast
z
• „Odcień” można zmieniać tylko w przypadku kolorowego sygnału NTSC
(np. amerykańskie taśmy wideo).
Ostrość
Zwiększa lub zmniejsza ostrość obrazu.
Temperatura
barw
Reguluje biel obrazu.
„Zimne”: Nadaje białym kolorom niebieski odcień.
„Neutralne”: Nadaje białym kolorom neutralny odcień.
„Ciepłe”: Nadaje białym kolorom czerwony odcień.
Red. zakłóceń
Zmniejsza zakłócenia obrazu (obraz zaśnieżony) w przypadku słabego
sygnału nadajnika TV.
„Duża/Średnia/Mała”: Zmienia efekt redukcji zakłóceń.
„Wył.”: Wyłącza funkcję „Red. zakłóceń”.
MPEG NR
Redukuje zakłócenia obrazu w skompresowanych plikach video MPEG.
Tryb filmu
Zapewnia lepszy ruch obrazu, przy odtwarzaniu obrazów filmu z odtwarzacza
DVD lub magnetowidu, zmniejszając rozmycie i ziarnistość obrazu.
„Automat.”: Zapewnia odtwarzanie filmu z oryginalnymi ustawieniami.
„Wył.”: Wyłącza funkcję „Tryb filmu”.
~
• Jeśli obraz zawiera nieregularne sygnały lub zbyt dużo zakłóceń, „Tryb filmu”
zostanie wyłączony automatycznie, nawet jeśli wybrano opcję „Automat.”.
Cd
27 PL
Zaawansowane
ustawienia
Bardziej szczegółowo dopasowuje funkcję Obraz.
„Zaaw. zwiększ. kontrastu”: Automatycznie dopasowuje optymalne
ustawienia, z punktu widzenia jasności obrazu, opcji „Podświetlenie” oraz
„Kontrast”. Ustawienie to jest szczególnie przydatne w przypadku scen z
ciemnymi obrazami i zwiększa kontrast w ciemnych scenach.
„Żywy kolor”: Sprawia, że kolory są żywsze.
Zerowanie
Przywraca fabryczne ustawienia opcji „Regulacja obrazu” poza ustawieniem
„Tryb obrazu”.
~
• „Zaawansowane ustawienia” nie jest dostępne, jeśli w trybie „Tryb obrazu” ustawiono „Żywy” lub dla wejścia
USB (Zdjęcia/Muzyka).
Regulacja dźwięku
Efekt
Wybiera tryb dźwiękowy.
„Dynamiczny”: Wzmacnia czystość i jakość dźwięku dla lepszej zrozumiałości
i realizmu muzycznego.
„Standardowy”: Poprawia czystość, szczegółowość i jakość dźwięku.
„Czysty głos”: Sprawia, że dźwięk brzmi czyściej.
Dźwięk
przestrzenny
Wybiera tryb przestrzenny.
„Dźwięk przestrzenny”: Dla dźwięku przestrzennego (tylko dla programów
stereo).
„Symulacja stereo”: Dodaje efekty dźwięku przestrzennego do programów
monofonicznych.
„Wył.”: Pozwala wybrać odbiór mono lub stereo.
Tony wys.
Służy do regulacji tonów wysokich.
Tony niskie
Służy do regulacji tonów niskich.
Balans
Zwiększa natężenie dźwięku z lewego lub prawego głośnika.
Zerowanie
Przywraca fabryczne ustawienia opcji „Regulacja dźwięku”.
Podwójny dźwięk Wybiera dźwięk z głośnika dla programu stereofonicznego lub
dwujęzycznego.
„Stereo”, „Mono”: Dla programu stereofonicznego.
„A”/„B”/„Mono”: W przypadku programu dwujęzycznego należy wybrać
ustawienie „A” dla kanału dźwiękowego 1, „B” dla kanału dźwiękowego 2 lub
„Mono”dla kanału monofonicznego, jeśli jest dostępny.
z
• W przypadku wybrania innych urządzeń podłączonych do telewizora należy w opcji
„Podwójny dźwięk” ustawić „Stereo”, „A” lub „B”.
Aut. Głośność
Utrzymuje stały poziom głośności, nawet gdy występują zmiany głośności
poziomu nadawanego sygnału (np. reklamy są zazwyczaj głośniejsze od
programów).
Korekta
głośności
Ustawia głośność na niezależnym poziomie dla każdego urządzenia
podłączonego do telewizora.
28 PL
Głośnik
Włącza/wyłącza wewnętrzne głośniki odbiornika TV.
„Głośnik TV”: Głośniki TV włączają się, aby możliwe było słuchanie dźwięku
z telewizora przez głośniki telewizora.
„System Audio”: Głośniki odbiornika TV wyłączają się, aby można było
słuchać dźwięku telewizora przez zewnętrzny sprzęt audio podłączony do
gniazd wyjść audio.
Wejście PC audio Wybiera źródło dźwięku spośród podłączonych urządzeń HDMI 1 (DVIHDMI) lub PC (strona 21).
Zaawansowane
ustawienia
„Zakres dynamiki”: Kompensuje różnice w poziomie audio między kanałami
(tylko w trybie Dolby Digital).
~
• Efekt może nie występować lub może być różny w zależności od programu,
niezależnie od ustawienia „Zakres dynamiki”.
„Wyjście optyczne”: Ustawia sygnał wyjściowy audio z gniazda DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) telewizora. Ustawić opcję „Automat.”, jeśli
podłączono urządzenie zgodne z systemem Dolby Digital. Ustawić opcję
„PCM”, jeśli podłączono urządzenie niezgodne z systemem Dolby Digital.
„Tryb konwersji do 2 kanałów”: Ustawia metodę trybu dowmix wielu
kanałów na dźwięk z dwóch kanałów.
• „Dźwięk przestrzenny”: Wybiera najlepszą jakość dźwięku przestrzennego lub w
przypadku urządzeń zewnętrznych system Pro Logic.
• „Stereo”: Wybiera wyjście stereo.
~
Eco
Oszcz. energii
Pozwala wybrać tryb oszczędzania energii tak, aby zmniejszyć zużycie energii
przez telewizor.
„Standardowy”: Ustawienia domyślne.
„Oszczędzanie”: Zmniejszenie zużycia energii przez telewizor.
„Bez obrazu”: Wyłącza obraz. Mimo wyłączonego obrazu można słuchać
dźwięków.
Timer wyłączania Ustawia czas, po upływie którego odbiornik TV automatycznie przełącza się
w tryb czuwania.
Po uruchomieniu funkcji „Timer wyłączania”, wskaźnik (Timer wyłączania)
na panelu przednim telewizora świeci na pomarańczowo.
z
• Po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora funkcja „Timer wyłączania” jest
resetowana do ustawienia „Wył.”.
• Komunikat powiadamiający zostanie wyświetlony na ekranie na jedną minutę przed
przełączeniem odbiornika TV do trybu czuwania.
Tryb czuwania po Wybiera czas („1 godzina”, „2 godziny” lub „4 godziny”) automatycznego
przełączenia telewizora do trybu czuwania, które nastąpi po wybranym czasie
bezczynności
braku operacji w telewizorze.
Czujnik światła
Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu do światła w pomieszczeniu.
~
• Nie należy zasłaniać czujnika, ponieważ może to wpływać na jego działanie.
Sprawdzić pozycję czujnika (strona 14).
Cd
29 PL
Korzystanie z funkcji MENU
• „Efekt”, „Dźwięk przestrzenny”, „Tony wys.”, „Tony niskie”, „Balans”, „Zerowanie” oraz „Aut. Głośność” nie
są dostępne, jeśli w opcji „Głośnik” ustawiono „System Audio”.
Zarządzanie
energią PC
Jeśli ustawiono „Wł.,” zostanie przełączony w tryb czuwania, jeśli żaden
sygnał PC nie zostanie odebrany. Dostępna tylko dla wejścia PC.
Zerowanie
Przywraca fabryczne ustawienia opcji „Eco”.
~
• Sprawność energetyczna zmniejsza zużycie energii więc pomaga oszczędzać zmniejszając rachunki za
elektryczność.
• Gdy odbiornik TV nie jest używany
– Mając na uwadze kwestie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, zaleca się odłączenie odbiornika od źródła
zasilania, jeśli nie będzie on używany przez kilka dni.
– Ponieważ wyłączenie odbiornika telewizyjnego nie powoduje odcięcia zasilania, w celu całkowitego wyłączenia
urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.
– Niektóre odbiorniki mogą być jednak wyposażone w funkcje wymagające pozostawienia ich w trybie
gotowości.
Ustawienia ekranu
Format obrazu
Zmienia format ekranu. Szczegółowe informacje na temat formatu ekranu
można znaleźć na stronie 16.
Format obrazu
(tylko w trybie
PC)
„Normalny”: Wyświetla obraz w oryginalnym rozmiarze.
„Pełny 1”: Powiększa obraz w pionie do obszaru wyświetlania, zachowując
oryginalne proporcje.
„Pełny 2”: Powiększa obraz, aby wypełnić obszar wyświetlania.
Format obrazu
(tylko w trybie
USB (Wideo))
„Normalny”: Wyświetla obraz w oryginalnym rozmiarze.
„Zoom”: Powiększa obraz.
Domyślny tryb 4:3 Ustawia domyślnie format ekranu dla programów 4:3.
Centr. RGB
Dopasowuje pozycję w poziomie obrazu, aby obraz znalazł się na środku
ekranu.
z
• Ta opcja dostępna jest tylko w przypadku podłączenia źródła RGB do złączy Scart
/
AV1 umieszczonych z tyłu telewizora.
Pole wyświetlania Dopasowuje obszar wyświetlania obrazu.
„Wszystkie piksele” (tylko KDL-37BX401): Wyświetla obrazy w oryginalnym
obszarze przy obcięciu części obrazu.
„Normalne”: Wyświetla obrazy w ich zalecanym rozmiarze.
„+1”: Wyświetla obrazy w oryginalnym rozmiarze.
„-1”: Powiększa obraz, aby krawędzie znalazły się poza widocznym obszarem
wyświetlania.
~
• Ta opcja może być różna w zależności od źródła wejściowego wyświetlanego sygnału.
Przesunięcie
pionowe
Dopasowuje pozycję w pionie obrazu, jeśli w opcji „Format obrazu”
ustawiono „Zoom”, „14/9” lub „Napisów”.
Rozmiar pionowy Dopasowuje rozmiar w pionie obrazu, jeśli w opcji „Format obrazu”
ustawiono „Smart”.
30 PL
Regulacja PC
Dopasowuje ekran telewizora jak monitor PC.
z
• Ta opcja dostępna jest tylko, jeśli odbierany jest sygnał PC.
• „Regulacja automatyczna” może nie działać prawidłowo z pewnymi sygnałami
wejściowymi. W takim przypadku należy ręcznie dopasować opcje „Faza”, „Wielkość
piksela”, „Przesunięcie poziome”, oraz „Przesunięcie pionowe”.
„Regulacja automatyczna”: Automatycznie dopasowuje pozycję wyświetlania
oraz fazę obrazu w trybie PC.
„Faza”: Dopasowuje ekran, jeśli część wyświetlanego tekstu lub obrazu nie
jest czytelna.
„Wielkość piksela”: Powiększa lub zmniejsza rozmiar ekranu w poziomie.
„Przesunięcie poziome”: Przesuwa ekran w lewo lub w prawo.
„Przesunięcie pionowe”: Przesuwa ekran w górę lub w dół.
Ustawienia
Uruchamia konfigurację wstępną w celu wyboru języka, kraju/regionu i
lokalizacji, a także dostrojenia wszystkich dostępnych kanałów cyfrowych i
analogowych. Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ
język oraz kraj/region zostały wybrane, a kanały dostrojone podczas pierwszej
instalacji odbiornika TV. Ta opcja umożliwia jednak powtórzenie procesu
(np., ponownego strojenia telewizora po przeprowadzce).
Język
Wybiera język, w którym wyświetlane jest menu.
Dźwięk
uruchamiania
Aby odtwarzać dźwięk po włączeniu telewizora, wybierz opcję „Wł.”. Aby
wyłączyć tę funkcję, wybierz opcję „Wył.”.
Ustawienia A/V
Przypisuje nazwę każdemu urządzeniu podłączonemu do bocznych i tylnych
gniazd. Po wybraniu urządzenia nazwa ta będzie przez chwilę wyświetlana na
ekranie.
1 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać żądane źródło sygnału
wejściowego, następnie nacisnąć przycisk .
2 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać żądaną poniższą opcję, następnie
nacisnąć przycisk .
• AV1 (lub AV2/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4/Component/PC), VIDEO,
DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Wykorzystuje jedną z wstępnie
ustawionych etykiet dla nadania nazw dla podłączonego sprzętu.
• „Edit:”: Tworzy własną etykietę.
1 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać żądaną literę lub cyfrę („_” dla
spacji), następnie nacisnąć przycisk g.
W razie wpisania błędnego znaku
Nacisnąć przycisk G/g, aby wybrać błędny znak. Następnie nacisnąć
przycisk F/f, aby wybrać poprawny znak.
2 Powtórzyć procedurę w punkcie 1, dopóki nazwa nie jest pełna
.
Cd
31 PL
Korzystanie z funkcji MENU
Automat.
inicjalizacja
Ustawienia HDMI Umożliwia komunikację telewizora z urządzeniem zgodnym z funkcją
sterowanie przez HDMI i podłączonym do gniazd HDMI telewizora. Należy
pamiętać, że ustawienia komunikacji należy skonfigurować również w
podłączonym urządzeniu.
„Sterowanie przez HDMI”: Ustawia powiązanie lub nie, obsługi telewizora i
podłączonego urządzenia, zgodnego z funkcją sterowanie przez HDMI.
„Auto. wyłącz. urządzeń”: Jeżeli ustawiono tę pozycję na „Wł.”, podłączone
urządzenie zgodne funkcją sterowania przez HDMI jest wyłączane po
przełączeniu pilotem odbiornika TV do trybu czuwania.
„Auto. włączenie TV”: Jeśli ustawiono tę pozycję na „Wł.”, telewizor zostanie
włączony po włączeniu podłączonego urządzenia zgodnego z funkcją
sterowanie przez HDMI.
„Lista urządzeń HDMI”: Wyświetla listę podłączonych urządzeń zgodnych z
funkcją sterowanie przez HDMI.
„Klawisze ster. urządzeniem”: Jeśli ustawiono „Klawisze strojenia” można
wybrać dostrojony kanał przy użyciu podłączonego urządzenia, a jeśli
ustawiono „Klawisze menu” można przewijać menu podłączonego urządzenia
przy użyciu pilota.
Ustawienia
analogowe
„Autoprogramowanie analog.” (Tylko w trybie analogowym): Dostraja
wszystkie dostępne kanały analogowe. Zwykle nie trzeba wykonywać tej
czynności ponieważ kanały zostały już ustawione podczas pierwszej instalacji
telewizora. Opcja ta umożliwia jednak powtórzenie tego procesu (np. w celu
ponownego dostrojenia odbiornika po zmianie mieszkania lub w celu
wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne).
„Programowanie ręczne” (Tylko w trybie analogowym): Zmienia dostępne
ustawienia kanałów analogowych.
Nacisnąć przycisk , aby wybrać program do zmiany.
System
Programuje ręcznie kanały programów.
1 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać opcję „System” i nacisnąć przycisk
.
2 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać jeden następujących systemów
telewizji, następnie nacisnąć .
B/G: Dla krajów/regionów zachodnioeuropejskich
I: Dla Wielkiej Brytanii
D/K: Dla krajów/regionów wschodnioeuropejskich
L: dla Francji
~
• Zależnie od kraju wybranego w ustawieniu „Kraj”, opcja ta może nie być dostępna.
Kanał
1 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać opcję „Kanał” i nacisnąć przycisk
.
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać „S” (dla kanałów telewizji
kablowej) lub „C” (dla kanałów telewizji naziemnej), a następnie
nacisnąć g.
32 PL
3
Aby wykonać strojenie kanałów, należy postępować w następujący
sposób:
Jeśli numer kanału (częstotliwość) jest nieznany
Naciskać przycisk F/f, aby znaleźć następny dostępny kanał. Z chwilą
znalezienia kanału przeszukiwanie zatrzyma się. Aby kontynuować
przeszukiwanie, nacisnąć przycisk F/f.
Jeśli numer kanału (częstotliwość) jest znany
Przyciskami numerycznymi wpisać numer żądanego kanału stacji telewizyjnej
lub numer kanału magnetowidu.
4
Nacisnąć przycisk
nacisnąć .
, aby przejść do opcji „Potwierdź”, a następnie
Ponownie wykonaj powyższe czynności, aby ręcznie zaprogramować inne kanały.
Nazwa
Nadaje wybranemu kanałowi nazwę wybraną przez użytkownika i zawierającą
do 5 liter lub cyfr.
ARC
~
• „Filtracja dźwięku” jest niedostępna, jeśli w opcji „System” ustawiono „L”.
Pomiń
Pomija nieużywane kanały analogowe, gdy podczas wyboru kanałów naciśnie
się PROG +/–. (można wciąż wybrać pominięty kanał przyciskami
numerycznymi.)
Potwierdź
Zapisuje zmiany wprowadzone w ustawieniach „Programowanie ręczne”.
„Sortowanie programów (Tylko w trybie analogowym)”: Zmienia kolejność,
w jakiej kanały analogowe są zapisane w odbiorniku TV.
1 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać kanał do przesunięcia na inną
pozycję, następnie nacisnąć przycisk g.
2 Za pomocą przycisku F/f wybrać nowe miejsce dla wybranego
kanału, a następnie nacisnąć .
„Obraz inteligentny”:
• „Wł. ze znacznik.”: Automatycznie redukuje zakłócenia obrazu. Po zmianie kanału
lub zmianie źródła sygnału pokazywanego na wyświetlaczu z wejściowego na program
TV wyświetlany jest pasek poziomu sygnału.
• „Wł.”: Automatycznie redukuje zakłócenia obrazu.
• „Wył.”: Wyłącza funkcję „Obraz inteligentny”.
Cd
33 PL
Korzystanie z funkcji MENU
Pozwala wykonać ręczne strojenie precyzyjnie wybranego programu, jeśli
użytkownik uzna, że nieznaczna korekta dostrojenia poprawi jakość obrazu.
Filtracja dźwięku
Polepsza jakość dźwięku na poszczególnych kanałach w przypadku
zniekształceń transmisji monofonicznej. W pewnych przypadkach,
niestandardowy sygnał telewizyjny może powodować zniekształcenie dźwięku
lub przejściowy zanik dźwięku podczas oglądania programów emitowanych w
mono.
Jeśli nie występują żadne zniekształcenia dźwięku, zalecamy pozostawienie
ustawienia fabrycznego „Wył.”.
Ustawienia
cyfrowe
„Strojenie cyfrowe”
• „Autoprogramowanie cyfrowe”:
Dostraja dostępne kanały cyfrowe.
Opcja ta umożliwia ponowne dostrojenie odbiornika TV po przeprowadzce
lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez stacje
telewizyjne. Nacisnąć przycisk .
• „Edycja listy programów”:
Usuwa wszystkie niepożądane kanały cyfrowe zapisane w pamięci
telewizora oraz zmienia kolejność, w jakiej zapisane są kanały.
1 Za pomocą przycisku F/f wybrać kanał, który ma być usunięty lub
przeniesiony w nowe miejsce.
Naciskać przyciski numeryczne, aby przejść do żądanego programu o znanym
numerze trzycyfrowym.
2 Usuwa lub zmienia kolejność, w jakiej zapisane są kanały cyfrowe:
Usuwanie kanału cyfrowego
Nacisnąć przycisk . Po pojawieniu się komunikatu potwierdzającego nacisnąć
G, aby wybrać „Tak”, a następnie nacisnąć .
Zmiana kolejności kanałów cyfrowych
Nacisnąć przycisk g, a następnie F/f, aby wybrać nowe położenie dla danego
kanału, a następnie G.
3 Nacisnąć przycisk
RETURN.
~
• Po wybraniu opcji „Kablowa” ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
• „Programowanie ręczne”:
Umożliwia ręczne strojenie kanałów cyfrowych.
1 Wybrać przycisk numeryczny, aby wybrać kanał, który ma być ręcznie
dostrojony, a następnie nacisnąć przycisk F/f, aby go dostroić.
2 Po wyszukaniu dostępnych kanałów nacisnąć przycisk , aby zapisać
programy.
Powtórzyć powyższą procedurę, aby ręcznie zaprogramować inne kanały.
~
• Niedostępne dla podłączenia Kablowa.
„Ustawienia napisów”
• „Ustawienia napisów”: Po wybraniu opcji „Dla słabo słyszących” wraz z
napisami u dołu ekranu mogą być wyświetlane dodatkowe znaki wizualne
(jeśli na danym kanale nadawane są takie informacje).
• „Preferowany podst. język”: Wybiera preferowany język wyświetlania
napisów.
• „Preferowany dodatk. język”: Wybiera drugi preferowany język
wyświetlania napisów.
34 PL
„Ustawienia Audio”
• „Typ audio”: Włącza nadawanie dla osób niedosłyszących, gdy wybrano
opcję „Dla słabo słyszących”.
• „Preferowany podst. język”: Wybiera język używany w danym programie.
W przypadku niektórych kanałów cyfrowych dla danego programu
dostępnych może być kilka wersji językowych.
• „Preferowany dodatk. język”: Wybiera drugi język używany w danym
programie. W przypadku niektórych kanałów cyfrowych dla danego
programu dostępnych może być kilka wersji językowych.
• „Opis Audio”: Zapewnia opis audio (narrację) informacji wizualnych, jeśli
kanały TV nadają takie informacje.
• „Poziom miksowania”: Reguluje poziom głównego wyjścia audio oraz
wyjścia Opis audio.
z
• Opcja ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy funkcja „Opis Audio” jest ustawiona jako
„Wł.”.
• „Poziom dźwięku MPEG”: Reguluje poziom dźwięku plików audio
MPEG.
„Ochrona przed dziećmi”
Pozwala ograniczyć dostęp do programów w zależności od wieku. Programy,
które przekraczają ustawione ograniczenie wiekowe mogą być oglądane tylko
po wpisaniu poprawnego kodu PIN.
~
1 Przyciskami numerycznymi wpisać dany kod PIN.
Jeśli PIN nie został wcześniej ustawiony, pojawi się ekran, w którym należy
wpisać kod PIN. Postępować według instrukcji „Kod PIN” podanych poniżej.
2 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać ograniczenie wiekowe lub „Brak”
(oglądanie bez ograniczeń), a następnie nacisnąć .
3 Nacisnąć przycisk
RETURN.
„Kod PIN”
Ustawianie kodu PIN po raz pierwszy
1 Przyciskami numerycznymi wpisać numer nowego Kod PIN.
2 Nacisnąć przycisk
RETURN.
Zmiana kodu PIN
1 Przyciskami numerycznymi wpisać istniejący kod PIN.
2 Przyciskami numerycznymi wpisać numer nowego kodu PIN.
3 Nacisnąć przycisk
RETURN.
z
• Kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany.
„Blokada progr. cyfrowych”
Zablokowanie/Odblokowanie i sprawdzenie statusu programów.
1 Przy użyciu przycisków numerycznych wprowadzić istniejący kod PIN
lub ustawić nowy.
2 Naciskać przycisk F/f, aby przejść przez programy i nacisnąć , aby
przełączać między statusem „Zablokuj” i „Odblokuj”.
Cd
35 PL
Korzystanie z funkcji MENU
• W przypadku operatorów telewizji kablowej w Holandii kod PIN powinien być
wprowadzany, jeśli kategoria wiekowa programu jest zgodna lub wyższa niż
określony wiek.
„DivX® VOD”
• „Kod rejestracji DivX® VOD”: Wyświetla kod rejestracyjny, który jest
wymagany do odtwarzania treści DivX® VOD.
• „Kod wyrejestrowania DivX® VOD”: Wyświetla kod wyrejestrowania,
który jest wymagany do odtwarzania treści DivX® VOD.
„Ustawienia techniczne”
• „Auto. info. dot. usług”: Pozwala na wyszukanie i zapisanie nowych usług
cyfrowych, w miarę ich przybywania.
• „Aktualizacja systemu”: Ten telewizor może odbierać aktualizacje
oprogramowania poprzez sygnał nadawczy. Aby odbierać aktualizacje w
opcji Aktualizacja systemu w menu Ustawienia techniczne należy ustawić
„Wł.”. Po znalezieniu aktualizacji użytkownik zostanie poinformowany
poprzez wyświetlenie na ekranie serii komunikatów z opisem sposobu
przeprowadzenia aktualizacji. Podczas procedury instalacji nie można
odłączać odbiornika od sieci.
• „Informacje o systemie”: Wyświetla aktualną wersję oprogramowania oraz
poziom sygnału.
• „Strefa czasu”: Pozwala ręcznie wybrać strefę czasową w kraju
użytkownika, jeśli nie jest to domyślne ustawienie czasu w danym kraju/
regionie.
~
• Po wybraniu opcji „Kablowa” ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
• „Auto. czas letni/zimowy”: Ustawia opcję automatycznego przełączania
między czasem letnim a zimowym.
• „Wł.”: Automatycznie przełącza między czasem letnim a zimowym w zależności
od kalendarza.
• „Wył.”: Czas wyświetla się zgodnie z różnicą czasową ustawioną przez „Strefa
czasu”.
~
• Po wybraniu opcji „Kablowa” ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
• „Zamiana usług”: Wybierz opcję „Wł.”, aby automatycznie zmienić kanał
przy zmianie przez nadawcę transmisji oglądanego programu, aby oglądać
go na innym kanale.
„Ustawienia modułu CA”
Pozwala na dostęp do usług płatnej telewizji po uzyskaniu Modułu Dostępu
Warunkowego (CAM) i specjalnej karty. Patrz strona 20 w celu uzyskania informacji na
temat położenia gniazda
(PCMCIA).
Aktualizacja
systemu z USB
Aktualizuje system TV przy użyciu pamięci USB.
Wsparcie dla
produktu
Wyświetla nazwę producenta, nazwę marki, nazwę modelu, numer seryjny i
wersję oprogramowania.
Ustawienia
fabryczne
Przywraca wszystkie ustawienia fabryczne. Po zakończeniu tego procesu
wyświetlany jest ekran ustawień początkowych.
36 PL
Informacje dodatkowe
Instalowanie elementów dodatkowych
(uchwyt ścienny)
Informacja dla Klientów:
Dla ochrony tego produktu i ze względów bezpieczeństwa Sony zaleca, aby instalacja
telewizora została wykonana przez dystrybutorów Sony lub przez licencjonowanych
wykonawców. Nie należy własnoręcznie wykonywać instalacji telewizora.
Informacja dla dystrybutorów Sony i wykonawców:
Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymogów bezpieczeństwa podczas
instalacji, okresowych przeglądów i konserwacji tego produktu.
Odbiornik TV można zainstalować na uchwycie ściennym SU-WL500.
• Informacje na temat prawidłowego instalowania uchwytu ściennego znajdują się w jego
instrukcji obsługi.
• Zapoznaj się z rozdziałem „Odkręcanie podstawy od odbiornika TV” (strona 8).
~
• Aby dokręcić hak, ustaw odbiornik TV na stoliku.
Śruba
(+PSW6 × 16)
Otwór
kwadratowy
Do instalacji tego produktu niezbędne są dostateczne kwalifikacje, aby określić czy ściana wytrzyma
obciążenie związane z ciężarem zainstalowanego na niej telewizora. Przymocowanie tego produktu
do ściany należy powierzyć dystrybutorom firmy Sony lub licencjonowanym wykonawcom oraz
zwracać szczególną uwagę na wymogi bezpieczeństwa podczas instalacji. Sony nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub ciała powstałe wskutek niewłaściwego
obchodzenia się z produktem lub nieprawidłowej instalacji.
Cd
37 PL
Informacje dodatkowe
Hak
Tabela wymiarów instalacyjnych telewizora
Centralny punkt ekranu
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Jednostka: cm
Wymiary monitora
Nazwa modelu
Wymiar
środkowy
ekranu
Długość dla każdego kąta montażu
Kąt (0°)
Kąt (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-37BX401
91,9
56,3
14,0
42,7
15,7
32,6
53,5
46,2
KDL-32BX301
79,8
49,6
17,2
42,6
15,6
30,2
48,0
46,1
Wartości w powyższej tabeli mogą się nieco różnić, zależnie od sposobu instalacji.
OSTRZEŻENIE
Ściana, na której telewizor będzie zainstalowany powinna wytrzymać obciążenie co najmniej cztery
razy większe niż wynosi ciężar telewizora. Ciężar telewizora podany jest w rozdziale „Dane
techniczne” (strona 40).
38 PL
Schemat/tabela rozmieszczenia śrub i haków
Nazwa modelu
Rozmieszczenie śrub
Rozmieszczenie haków
KDL-37BX401
d, g
b
KDL-32BX301
e, g
c
Rozmieszczenie śrub
Rozmieszczenie haków
a*
b
c
* Rozmieszczenie haków „nie” może
być wykorzystane w tych modelach.
Informacje dodatkowe
39 PL
Dane techniczne
Nazwa modelu
KDL-37BX401
KDL-32BX301
System
System panelu
Panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
System TV
Zależnie od wybranego kraju/regionu
Analogowe: B/G/H, D/K, L, I
Cyfrowe: DVB-T, DVB-C
System kodowania
kolorów
Analogowe: PAL, PAL60 (tylko wejście wideo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (tylko wejście wideo)
Cyfrowy: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Zakres kanałów
Analogowe: 46,25 - 855,25 MHz
Cyfrowe: VHF/UHF
Wyjście dźwięku
10 W + 10 W (RMS)
Gniazda wejść/wyjść
75-omowa antena zewnętrzna VHF/UHF
Antena
/
AV1
21-wtykowe złącze SCART, w tym wejście audio/wideo, wejście RGB, wejście S-Video i wyjście audio/
wideo TV.
COMPONENT IN Obsługiwane formaty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 omów, 0,3 V ujemna syn/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 omów/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 omów
COMPONENT IN Wejście audio (gniazda foniczne)
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Wideo: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dwukanałowe liniowe PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bity, Dolby Digital
PC (patrz strona 42)
Analogowe audio (minijack) (tylko HDMI 1)
AV2
Wejście wideo (gniazda foniczne)
AV2
Wejście audio (gniazda foniczne)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Cyfrowe gniazdo optyczne (dwukanałowe, liniowe PCM, Dolby Digital)
Wyjście audio (lewy/prawy) (gniazdo foniczne)
PC IN
Wejście PC (15 D-sub) (patrz strona 42)
G: 0,7 Vp-p, 75 omów, nie Sync na Zielony/B: 0,7 Vp-p, 75 omów/
R: 0,7 Vp-p, 75 omów, H/V Sync: Poziom TTL
Wejście audio PC (minijack)
i
Gniazdo słuchawkowe
Port USB
Gniazdo CAM (Moduł Warunkowego Dostępu)
40 PL
Nazwa modelu
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Zasilanie i inne
Wymagania dotyczące
zasilania
220–240 VAC, 50 Hz
Wielkość ekranu
(mierzona po
przekątnej)
ok. 94 cm / 37 cali
Rozdzielczość ekranu
1 920 punktów (w poziomie) × 1 080 linii (w pionie) (KDL-37BX401)
1 366 punktów (w poziomie) × 768 linii (w pionie) (KDL-32BX301)
Zużycie
energii
ok. 80 cm / 32 cala
107 W
w trybie
„Dom”/
„Standardowy”
81,0 W
155 W
109 W
w trybie
„Sklep”/
„Żywy”
Zużycie energii w trybie 0,22 W
czuwania*1
Zużycie energii w trybie 0,21 W
wyłączenia
Średnie roczne zużycie 156 kWh
energii*2
118 kWh
Wymiary
(szer. ×
wys. × gł.)
(ok.)
91,9 × 59,8 × 25,0 cm
(z
podstawą)
79,8 × 53,1 × 22,0 cm
91,9 × 56,3 × 9,7 cm
(bez
podstawy)
79,8 × 49,6 × 9,6 cm
Ciężar
(ok.)
17,3 kg
(z
podstawą)
11,5 kg
15,3 kg
(bez
podstawy)
10,0 kg
Dostarczone
wyposażenie
Patrz część „1: Sprawdzanie akcesoriów” na stronie 4.
Wyposażenie
dodatkowe
Patrz „Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny)” na strona 37.
Informacje dodatkowe
*1 Podane zużycie energii w trybie czuwania jest osiągane po zakończeniu wykonywania przez odbiornik TV
wymaganych procesów wewnętrznych.
*2 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku.
Rozwiązania projektowe i dane technicznie mogą być zmieniane bez informowania.
Cd
41 PL
Tabela sygnałów wejściowych PC dla złącz PC IN
i HDMI IN 1/2/3/4
Dla KDL-37BX401
Sygnały
W poziomie
(piksele)
W pionie (linie)
Częstotliwość Częstotliwość
Standard
pozioma (kHz) pionowa (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Wytyczne VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Wytyczne VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
Dla KDL-32BX301
Sygnały
W poziomie
(piksele)
W pionie (linie)
Częstotliwość Częstotliwość
Standard
pozioma (kHz) pionowa (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Wytyczne VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Wytyczne VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Niniejszy odbiornik TV nie obsługuje funkcji Sync. na zielony oraz Sync. kompozytowej.
• Wejście PC niniejszego odbiornika nie obsługuje sygnałów z przeplotem.
• Wejście PC niniejszego odbiornika obsługuje sygnały opisane w powyższej tabeli o częstotliwości pionowej 60 Hz.
42 PL
Rozwiązywanie
problemów
Sprawdzić, czy wskaźnik 1 (tryb
czuwania) nie miga w kolorze czerwonym.
Jeśli miga
Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki.
Nacisnąć przycisk 1 umieszczony z boku
telewizora, aby go wyłączyć, odłączyć przewód
sieciowy i poinformować sprzedawcę lub serwis
firmy Sony.
Jeśli nie miga
1 Sprawdzić problemy przedstawione w
tabeli poniżej.
2 Jeśli nie uda się wyeliminować problemu,
oddać odbiornik TV do naprawy.
z
• Więcej informacji można uzyskać w centrum
informacyjnym firmy Sony, pod adresem lub
numerem telefonu podanym na dostarczanej
gwarancji.
Obraz
Brak obrazu lub brak w menu informacji
pochodzących z urządzeń podłączonych do
złącza SCART
• Nacisnąć przycisk
, aby wyświetlić listę
podłączonych urządzeń, a następnie wybrać żądany
sygnał wejściowy.
• Sprawdzić połączenie między urządzeniem
dodatkowym i telewizorem.
Podwójne obrazy lub zakłócenia
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Sprawdzić antenę i jej ustawienie.
Na ekranie pojawiają się tylko śnieżenie i
zakłócenia
• Sprawdzić, czy antena nie złamała się lub czy nie jest
wygięta.
• Sprawdzić, czy nie upłynął okres żywotności anteny
(3-5 lat w zwykłych warunkach, 1-2 lat w środowisku
nadmorskim).
Zakłócenia obrazu i dźwięku podczas oglądania
kanału telewizyjnego
• Wybrać opcję „ARC” (Automatyczna Regulacja
Częstotliwości) w celu uzyskania lepszego obrazu
(strona 33).
Brak koloru w programach
• Wybrać opcję „Zerowanie” (strona 28).
Brak koloru lub nieprawidłowy kolor przy sygnale
pochodzącym z gniazd
COMPONENT IN
• Sprawdzić podłączenie gniazd
COMPONENT
IN oraz skontrolować, czy każda wtyczka jest
dobrze włożona do odpowiedniego gniazda.
Dźwięk
Brak dźwięku, ale obraz jest dobry
• Nacisnąć 2 + lub % (Wyciszenie).
• Sprawdzić, czy opcję „Głośnik” ustawiono na
„Głośnik TV” (strona 29).
• Jeśli jest używane wejście HDMI z Super Audio CD
lub DVD-Audio, przez wyjście DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) może nie być przesyłany sygnał
audio.
Kanały
Nie można wybrać danego kanału
• Przełączyć między trybem cyfrowym i analogowym
oraz wybrać żądany kanał cyfrowy/analogowy.
Niektóre kanały są puste
• Kanał jest kodowany lub dostępny po wykupieniu
abonamentu. Wykupić abonament na usługi płatnej
telewizji.
• Na kanale pojawiają się tylko dane (brak obrazu lub
dźwięku).
• Skontaktować się z nadawcą audycji, aby uzyskać
informacje na temat transmisji.
Nie są wyświetlane kanały cyfrowe
• Skontaktować się z instalatorem, aby ustalić, czy na
danym terenie dostępna jest transmisja cyfrowa.
• Kupić antenę o większym wzmocnieniu.
Ogólne
Odbiornik TV automatycznie wyłącza się
(przełącza się w tryb czuwania)
• Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji „Timer
wyłączania” (strona 29) lub „Tryb czuwania po
bezczynności” (strona 29).
• Po 15 minutach bez odebrania sygnału i wykonania
dowolnej czynności telewizor automatycznie
przechodzi do trybu czuwania.
Zniekształcony obraz i/lub dźwięk
• Ustawić telewizor z dala od źródeł zakłóceń
elektrycznych takich jak pojazdy, motocykle,
suszarki do włosów lub innych urządzeń optycznych.
• Podczas podłączania dodatkowych urządzeń należy
zachować odpowiedni dystans od telewizora.
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Kabel antenowy powinien znajdować się z dala od
innych kabli przyłączeniowych.
Cd
43 PL
Informacje dodatkowe
Brak obrazu (ekran jest ciemny), brak dźwięku.
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Włożyć wtyczkę odbiornika TV do gniazdka, a
następnie nacisnąć przycisk 1 umieszczony z boku
telewizora.
• Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) zapali się na
czerwono, należy nacisnąć przycisk "/1.
Czarne i/lub jasne punkciki na ekranie
• Obraz na ekranie składa się z pikseli. Niewielkie
czarne plamki i/lub białe punkciki (piksele)
występujące na ekranie nie oznaczają defektu
odbiornika.
Pilot nie działa
• Wymienić baterie.
Urządzenie HDMI nie jest pokazane na liście
„Lista urządzeń HDMI”
• Sprawdzić, czy urządzenie jest zgodne ze
sterowaniem przez HDMI.
Jeśli wyświetlany jest na ekranie komunikat
„Tryb Wystawowy: Wł.”
• Telewizor ustawiony jest w trybie „Sklep”. Należy
ponownie ustawić „Dom” w opcji „Lokalizacja” w
procedurze „Automat. inicjalizacja” (strona 6).
Niektóre kanały nie są dostrojone
• Sprawdź na stronie internetowej informacje na
temat telewizji kablowej.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
44 PL
Giriş
Bu Sony ürününü seçtiğiniz için teşekkür
ederiz. Televizyonu çalıştırmadan önce,
lütfen bu kullanım talimatı kitapçığını
iyice okuyunuz ve de ileride kullanmak
üzere saklayınız.
Dijital TV fonksiyonu
hakkında
• Dijital TV (
) ile ilgili her
fonksiyon, sadece DVBT (MPEG2
ve H.264/MPEG4 AVC) dijital yer
sinyallerin yayınlandığı ülkelerde ve
bölgelerde veya uyumlu bir DVBC
(MPEG2 ve H.264/MPEG4 AVC)
kablolu yayın servisine erişiminizin
olması durumunda çalışır.
Oturduğunuz semtte bir DVBT
sinyalini alıp alamayacağınızı yerel
satıcınıza veya sunduğu DVBC
kablolu yayın servisi eğer bu televizyon
ile entegre kullanım için uygunsa,
kablolu yayın sağlayıcınıza sorunuz.
• Kablolu yayın sağlayıcınız verdiği
hizmet için bir ücret talep edebilir veya
ticari şart ve koşullarına uymanız
gerekebilir.
• Bu televizyon seti DVBT ve DVBC
spesifikasyonlarına uymaktadır fakat
gelecekteki DVBT dijital yerden ve
DVBC dijital kablolu yayınlara
uyumluluk garanti edilemez.
• Bazı Dijital TV fonksiyonları bazı
ülkelerde/alanlarda mevcut
olmayabilir ve DVBC kablosu bazı
hizmet sağlayıcıları ile uygun şekilde
çalışmayabilir.
Ticari markaya ilişkin
bilgi
•
•
•
•
•
DVB Project’in tescilli ticari
markasıdır.
HDMI, HDMI logosu ve High
Definition Multimedia Interface,
HDMI Licensing LLC’nin ABD ve
diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır
veya tescilli ticari markalarıdır.
Dolby Laboratories’in lisansı altında
üretilmiştir. Dolby ve çiftD sembolü
Dolby Laboratories’in ticari
markalarıdır.
DivX®, DivX Certified® ve ilgili
logolar DivX, Inc. şirketinin tescilli
ticari markalarıdır ve burada izinle
kullanılmaktadır.
DIVX VİDEOLAR HAKKINDA:
DivX®, DivX, Inc. tarafından
geliştirilmiş bir dijital video formatıdır.
Bu, DivX videoları oynatan bir resmi
DivX Certified aygıttır. Daha fazla bilgi
almak ve dosyalarınızı DivX videoya
dönüştürmek üzere yazılım araçlarını
edinmek için www.divx.com adresini
ziyaret edin.
DIVX TALEP ÜZERİNE VİDEO
HAKKINDA: DivX talep Üzerine
Video (VOD) içerikleri oynatmak için
bu DivX Certified® aygıt
kaydedilmelidir. Bir kayıt kodu
oluşturmak için, aygıt ayarı menüsünde
DivX VOD kısmını bulun. Kayıt
işlemini tamamlamak ve DivX VOD
hakkında daha fazla bilgi almak için bu
kod ile vod.divx.com adresine gidin.
“BRAVIA” VE
Sony
Corporation’un ticari markalarıdır.
Uyumlu kablolu yayın sağlayıcıların
listesi için, internet destek sitesine
bakınız:
http://support.sonyeurope.com/TV/
DVBC/
Tanım etiketinin
konumu
Model No ve Güç Beslemesi nominal
değerleri için etiketler (uygulanabilir
emniyet yönetmeliklerine uygun olarak)
televizyonun arkasında bulunur.
2 TR
İçindekiler
Başlarken
4
Güvenlik Bilgileri................................................................................9
Uyarılar ......................................................................................... 10
Uzaktan kumandaya genel bakış .......................................................... 12
Televizyon düğmelerine ve göstergelerine genel bakış.............................. 14
TR
Televizyon izleme
Televizyon izleme............................................................................. 15
Dijital Elektronik Program Rehberini (EPG Electronic Programme Guide)
Kullanma
................................................................................. 18
Dijital Favori listesini kullanma
...................................................... 19
Opsiyonel Cihazları Kullanma
Opsiyonel cihazları bağlama ............................................................... 20
Bağlı cihazlardan resimleri izleme ........................................................ 21
USB üzerinden Fotoğraf/Müzik/Video oynatma ....................................... 22
HDMI Kontrolü ile BRAVIA Sync özelliği kullanma ..................................... 23
MENU Fonksiyonlarını Kullanma
Televizyon Menüsünde gezinme .......................................................... 25
Ayarlar .......................................................................................... 26
Ek Bilgiler
Aksesuarları Takma (Duvara Montaj Mesneti) ......................................... 35
Spesifikasyonlar.............................................................................. 38
Sorun Giderme ................................................................................ 41
: sadece dijital kanallar için
• Televizyonu çalıştırmadan önce lütfen “Güvenlik Bilgileri” bölümünü okuyun (sayfa 9). Bu kullanma
kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın.
• “Duvara Montaj Mesneti” ile ilgili yönergeler bu televizyonun kullanım kılavuzunda yer alır.
3 TR
Başlarken
1: Aksesuarları
kontrol etme
2: Sehpayı takma
Masa Üstü Sehpası (1)
Sehpa vidaları (4 + 3)
Uzaktan kumanda RMED039 (1)
AAA boyutlu piller (2)
1
Düzgün monte etmek için bazı televizyon
modelleri için ürünle verilen Masa Üstü
Sehpası kitapçığına başvurun.
2
Televizyonu sehpanın üzerine yerleştirin.
Kablolara takılmamaya dikkat edin.
3
Ürünle verilen vidaları kullanarak, vida
deliklerine kılavuzluk eden ok
işaretlerine göre televizyonu sehpaya
sabitleyin.
Bir televizyon sehpasının üzerine yerleştirmek için
gerekli birleştirme adımlarını takip edin.
Pillerin uzaktan kumandaya takılması
için
~
• Pilleri takarken kutupları doğru yerleştirdiğinizden
emin olun.
• Farklı tipte pilleri bir arada veya eski ve yeni pilleri
karıştırarak kullanmayın.
• Pilleri, çevreye saygılı bir şekilde imha edin. Belirli
bölgelerde pillerin elden çıkartılmasıyla ilgili
düzenlemeler olabilir. Lütfen yerel makamlarınıza
danışın.
• Uzaktan kumandayı dikkatli kullanın. Uzaktan
kumandayı düşürmeyin, üzerine basmayın ya da
herhangi bir sıvı dökmeyin.
• Uzaktan kumandayı bir ısı kaynağı yakınına veya
doğrudan güneş ışığı alan bir yere ya da nemli bir
odaya koymayın.
~
• Elektrikli bir tornavida kullanmanız halinde, sıkma
momentini yaklaşık 1,5 N·m (15 kgf·cm) değerine
ayarlayın.
4 TR
Bir anten/kablo yayın/VCR/DVD kaydediciyi HDMI
ile bağlama
Sadece bir anten/kablolu yayın bağlama
Karasal sinyal veya
kablolu yayın
Koaksiyel
kablo
Koaksiyel kablo
HDMI
kablosu
Karasal sinyal veya
kablolu yayın
Koaksiyel kablo
Bir anten/kablo yayın/VCR/DVD kaydediciyi
SCART ile bağlama
VCR/DVD kaydedici
Koaksiyel
kablo
Karasal
sinyal veya
kablolu
yayın
4: Televizyonun
düşmesini önleme
Scart fişi
Koaksiyel kablo
2
VCR/DVD kaydedici
3
1
1
Bir ahşap vidasını (çapı 4 mm, ürünle
verilmez) televizyon sehpasına takın.
Devam ediyor
5 TR
Başlarken
3: Bir anten/kablolu
yayın/VCR/DVD
kaydedici bağlama
2
Bir metal vidasını (M4 × 16, ürünle
verilmez) televizyondaki vida deliğine
takın.
3
Ahşap vidasını ve metal vidasını, sağlam
bir kordonla birbirine bağlayın.
3
Menü ekranlarında görüntülenen dili
seçmek için F/f/G/g düğmesine
basın, ardından
düğmesine basın.
Language
Please select your language:
z
• Televizyonu sabitlemek için bir opsiyonel Sony destek
kayışı kiti kullanılır. Bir kit satın almak için en yakın
Sony Servis Merkeziyle temasa geçin. Başvuru için
televizyon modelinin adını hazırda bulundurun.
5: Dil, ülke/bölge ve
konumu seçme
4
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Ελληνικά
Türkçe
Español
Català
Português
Polski
Česky
Televizyonunuzu kullanacağınız ülkeyi/
bölgeyi seçmek için ekrandaki
yönergeleri takip edin.
Televizyonu kullanmak istediğiniz ülke listede
yoksa, bir ülke/bölge yerine “” seçeneğini
seçin.
5
PIN kodunu belirlemek için ekrandaki
yönergeleri takip edin.
z
• 0000 hariç herhangi bir PIN kodu kullanılabilir.
PIN kodunu daha sonra değiştirmek için bkz sayfa
33.
6
Televizyonunuzu kullanacağınız konum
tipini seçmek için ekrandaki yönergeleri
takip edin.
Bu seçenek, bu ortamlardaki tipik ışık koşulları
için uygun olan ilk resim modu öğesini seçer.
Mağaza modunda bazı ayarlar düzenli olarak
mağazada kullanım ayarlarına geri getirilir.
3,4,5,6
1
Televizyonun fişini elektrik prizine takın
(220240 V AC, 50 Hz).
2
Televizyonun yan tarafındaki 1
düğmesine basın.
Televizyonu ilk kez açtığınızda, ekranda Dil
menüsü görünür.
~
• Televizyonu açtığınızda güç göstergesi yeşil
renkte yanar.
6 TR
1
“Başla” öğesini seçmek için G/g
düğmesine, ardından da
düğmesine
basın.
z
• USB Sistem Güncelleme
Televizyon sistemini USB belleği kullanarak
güncelleyebilirsiniz.
Bununla ilgili bilgiyi aşağıdaki web sitesinden
alabilirsiniz.
http://support.sonyeurope.com/TV/
Kablo bağlantısı için televizyonu
ayarlamak üzere
1
2
3
Program Sıralama (sadece analog
modda): Televizyonda kayıtlı analog
kanalların sırasını değiştirir.
1 Yeni bir konuma taşımak istediğiniz kanalı
seçmek için F/f düğmesine, ardından da g
düğmesine basın.
2 Kanalınız için yeni bir konum seçmek için
F/f düğmesine, ardından da düğmesine
basın.
Televizyonda hafızaya alınmış olan analog
kanalların sırasını değiştirmeyecekseniz, bir
sonraki adıma geçmek için MENU düğmesine
basın.
“Hızlı Tarama” veya “Tam Tarama”
öğesini seçmek için
ve F/f
düğmesine, ardından da
düğmesine
basın.
“Hızlı Tarama” : kanallar, yayın sinyali
dahilindeki kablo yayın operatörü bilgilerine
göre ayarlanır.
“Frekans” ve “Ağ No.’su” için “Otomatik”
seçeneği önerilir.
Bu seçenek, kablolu yayın operatörünüz
tarafından desteklendiğinde hızlı arama için
önerilir.
“Hızlı Tarama” ile arama yapılamazsa, lütfen
aşağıda belirtilen “Tam Tarama” yöntemini
kullanın.
“Tam Tarama” : Mevcut tüm kanallar
ayarlanır ve hafızaya alınır. Bu işlem biraz
zaman alabilir.
Bu seçenek, kablolu yayın sağlayıcınız
tarafından “Hızlı Tarama” özelliği
desteklenmediğinde önerilir.
Desteklenen kablolu yayın sağlayıcılar
hakkında bilgi için, destek web sitesine bakın:
http://support.sonyeurope.com/TV/DVBC
“Karasal” veya “Kablo” seçeneğini
seçmek için F/f düğmesine, ardından
da düğmesine basın.
“Kablo” seçeneğini seçerseniz, tarama tipi
seçim ekranı görüntülenir. Bkz: “Kablo
bağlantısı için televizyonu ayarlamak üzere”
(sayfa 7).
Televizyon, mevcut tüm dijital kanalları daha
sonra da analog kanalları aramaya başlar. Bu
işlem biraz zaman alabilir, dolayısıyla işlem
esnasında televizyonun veya uzaktan
kumandanın herhangi bir düğmesine
basmayın.
Anten bağlantısını onaylamanız için bir mesaj
görüntülendiği zaman
Dijital veya analog kanal bulunamamıştır.
Bütün anten/kablo yayın bağlantılarını kontrol
edin ve otomatik ayarlamayı tekrar başlatmak
için düğmesine basın.
Başlarken
6: Televizyon için
Otomatik ayar
Artık televizyon mevcut tüm kanalları
ayarlamıştır.
2
“Başla” öğesini seçmek için f
düğmesine basın.
Televizyon kanalları aramaya başlar.
Televizyon veya uzaktan kumandanın
herhangi bir düğmesine basmayın.
~
• Bazı kablolu yayın sağlayıcılar “Hızlı Tarama”
özelliğini desteklemez. “Hızlı Tarama” ile herhangi
bir kanal bulunamazsa, “Tam Tarama” işlemini
yapın.
~
• Herhangi bir analog kanal bulunmuşsa bu adım
gösterilmez.
Ekranda “Ayar tamamlandı” mesajı
görüntülenir. düğmesine basın.
7 TR
Masa Üstü Sehpasını
televizyondan ayırma
~
• Televizyonu duvara monte etmek dışında herhangi bir
nedenle Masa Üstü Sehpasını ayırmayın.
Masa Üstü
Sehpası
z
• Açmadan önce televizyon dikey konumda
olduğundan emin olun. Resim dağılımının eşit
olmamasını önlemek için televizyon LCD panel aşağı
bakarken açılmamalıdır.
8 TR
Güvenlik Bilgileri
Montaj/Kurulum
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması
veya hasar ve/veya yaralanma riskini
önlemek amacıyla televizyon setini
aşağıdaki talimatlara uygun olarak monte
ediniz ve kullanınız.
Montaj
• Televizyon seti, erişimi kolay bir prizin
yakınına monte edilmelidir.
• Televizyon setini sabit, düz yüzeylere
yerleştiriniz.
• Duvara montaj işlemlerini sadece
kalifiye servis personeli
gerçekleştirmelidir.
• Emniyet nedenlerinden ötürü, Sony
aksesuarlarını kullanmanızı önemle
tavsiye ederiz, buna aşağıdaki bileşen
de dahildir:
– DuvaraMontaj Braketi SUWL500
• Montaj kancalarını TV setine takarken,
duvaramontaj braketi ile birlikte
verilmiş olan vidaları kullanınız. Temin
edilmiş vidalar, montaj kancasının
takılma yüzeyinden ölçüldüğünde
8 mm ile 12 mm uzunlukta olacak
şekilde tasarlanmıştır.
Vidaların çapı ve uzunluğu, duvara
montaj braketinin modeline bağlı
olarak değişiklik gösterir.
Temin edilmiş vidaların haricinde
başka vidaların kullanılması, TV setinin
iç kısmının zarar görmesine veya
düşmesine vs. neden olabilir.
8 mm 12 mm
Vida (Duvaramontaj
braketi ile birlikte verilir)
Montaj Kancası
TV setinin arka tarafındaki
kanca bağlantısı
Nakliye
• Televizyon setini
taşımadan önce,
tüm kablolarını
sökünüz.
• Büyük bir
televizyon setini
taşımak için iki
veya üç kişi
gerekir.
• Televizyon setini
elle taşırken, sağ
tarafta
gösterildiği gibi
tutunuz. LCD
panele baskı
uygulamayın.
• Televizyon setini
kaldırırken veya
yerini değiştirirken, alt kısmından
sıkıca tutunuz.
• Televizyon setini taşırken, sarsıntılara
ve aşırı titreşimlere maruz
bırakmayınız.
• Televizyon setini tamir için taşırken
veya yerini değiştirirken, orijinal karton
ve ambalaj malzemelerini kullanarak
paketleyiniz.
Havalandırma
• Asla havalandırma deliklerini
kapatmayınız veya kabinin içine
herhangi bir şey sokmayınız.
• Televizyon setinin etrafında, aşağıda
gösterildiği gibi boş alan bırakınız.
• Uygun bir hava devirdaimi
sağlayabilmek için bir Sony duvara
montaj braketini kullanmanızı önemle
tavsiye ederiz.
Duvara monte
edildiğinde
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Setin etrafında en az bu kadar
boşluk bırakınız.
Stand ile monte
edildiğinde
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Setin etrafında en az bu kadar
boşluk bırakınız.
• Uygun bir havalandırma sağlamak ve
kir ve tozların birikmesini önlemek için:
– Televizyon setini düz, baş aşağı,
arkaya doğru veya yana dönük
şekilde monte etmeyiniz.
– Televizyon setini bir raf, halı, yatak
üzerine veya bir dolaba monte
etmeyiniz.
– Televizyon setini perde veya gazete
gibi şeylerle örtmeyiniz.
– Televizyon setini aşağıda
gösterildiği gibi monte etmeyiniz.
Hava devirdaimi tıkalı.
– Fişi elektrik prizine tam olarak
sokunuz.
– Televizyon setini sadece bir 220240 V
AC elektrik kaynağı ile çalıştırınız.
– Kablo bağlantılarını yaparken,
güvenliğiniz için elektrik fişini
çekmeyi unutmayınız ve
ayaklarınızın kablolara
dolaşmamasına dikkat ediniz.
– Televizyon seti ile ilgili bir iş
yapmadan veya taşımadan önce,
elektrik fişini prizden çekiniz.
– Ana elektrik kablosunu ısı
kaynaklarından uzak tutunuz.
– Elektrik fişini prizden çekiniz ve fişi
düzenli olarak temizleyiniz. Eğer fiş
tozla kaplanırsa ve nemlenirse,
yalıtımı bozularak bir yangına neden
olabilir.
Notlar
• Ürünle birlikte verilen ana elektrik
kablosunu başka bir cihazda
kullanmayınız.
• Ana elektrik kablosunu aşırı derecede
sıkıştırmayınız, bükmeyiniz veya
kıvırmayınız. İçindeki iletkenler açığa
çıkabilir veya kırılabilir.
• Ana elektrik kablosunda bir değişiklik
yapmayınız.
• Ana elektrik kablosunun üzerine ağır
bir şey koymayınız.
• Elektrik fişini prizden çekerken
kablosundan tutarak çekmeyiniz.
• Birden fazla cihazı aynı prize
takmayınız.
• Gevşek durumdaki elektrik prizlerini
kullanmayınız.
Yasaklanmış Kullanım
Televizyon setini, aşağıda belirtilenler gibi
yerlerde, ortamlarda veya durumlarda
kullanmayınız/monte etmeyiniz, aksi
halde televizyon seti arıza yapabilir ve
yangına, elektrik çarpmasına, hasara ve/
veya yaralanmaya neden olabilir.
Yer:
Dış mekanlara (direk güneş ışığı altına),
deniz kıyısına, bir gemiye veya başka bir
tekneye, bir aracın içine, medikal
kurumlara, dengesiz yerlere, suyun,
yağmurun, nemin veya dumanın olduğu
yerlerin yakınına.
Ortam:
Duvar
Duvar
Sıcak, nemli veya aşırı tozlu yerler;
böceklerin girebileceği yerler; mekanik
titreşime maruz kalabilecek yerler, yanıcı
maddelerin yanı (mumlar, v.s.).
Televizyon setine su damlaları veya su
sıçramaları gelmemelidir ve vazo gibi içi
sıvı dolu eşyalar televizyonun üzerine
konulmamalıdır.
Durum:
Ana elektrik kablosu
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması
veya hasar ve/veya yaralanma riskini
önlemek amacıyla, elektrik kablosu ve fişi
ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet
ediniz:
– Sadece Sony tarafından temin edilen
elektrik kablolarını kullanınız, farklı
tedarikçilerden temin edilenleri
kullanmayınız.
Elleriniz ıslakken, cihazın kasası açıkken
veya üretici tarafından önerilmeyen
aksesuarlar takılıyken cihazı
kullanmayınız. Yıldırımlı havalarda
televizyon setinin elektrik ve anten
bağlantısını çekiniz.
Devam ediyor
9 TR
Uyarılar
• Televizyon setinin açısını ayarlarken,
televizyon setinin yerinden oynamasını
veya tablasından kayıp düşmesini
önlemek için yavaşça hareket ettiriniz.
Televizyonu seyretme
Opsiyonel Ekipmanlar
• Televizyonun zayıf ışık altında veya
uzunca bir süre seyredilmesi gözlerinizi
yoracağından, televizyonu orta dereceli
bir ışık altında seyrediniz.
• Kulaklık kullanırken, işitme hasarına
neden olabileceğinden sesi aşırı
seviyelerde olmayacak şekilde
ayarlayınız.
• Elektromanyetik radyasyon yayan
opsiyonel bileşenleri veya herhangi bir
ekipmanı televizyon setinden uzak
tutunuz. Aksi halde görüntü bozulması
ve/veya seste parazitlenme olabilir.
• Bu ekipman test edilmiştir ve
3 metreden kısa bir bağlantı sinyal
kablosu kullanıldığında EMC
Yönetmeliğinin belirlediği sınırlarla
uyumlu olduğu görülmüştür.
Kırık parçalar:
• Televizyon setine herhangi bir şey
fırlatmayınız. Ekran camı çarpma
etkisi ile kırılabilir ve ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
• Eğer televizyon setinin yüzeyinde
çatlama olursa, elektrik kablosunu
prizden çekinceye kadar
dokunmayınız. Aksi halde elektrik
çarpabilir.
Kullanılmadığında
• Eğer televizyon setini uzunca bir süre
kullanmayacaksanız, çevresel ve
emniyet nedenlerinden ötürü
televizyon setinin fişi prizden
çekilmelidir.
• Televizyon setini sadece kapatmış
olduğunuzda elektrik beslemesi
kesilmiş olmayacağından, televizyon
setinin elektriğini tamamen kesmek
için fişini prizden çekiniz.
• Bununla birlikte bazı televizyon setleri,
düzgün çalışabilmesi için bekleme
durumunda bırakılmasını gerektiren
özelliklere sahip olabilir.
Çocuklar için
• Çocukların televizyon setine
tırmanmalarına izin vermeyiniz.
• Küçük aksesuarları, çocukların
yanlışlıkla yutmaması için, çocukların
ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.
Aşağıdaki problemler
ortaya çıkarsa...
Aşağıdaki problemlerden birinin olması
durumunda, televizyon setini kapatınız
ve fişini prizden çekiniz.
Satıcınızdan veya Sony yetkili
servisinden, kalifiye servis personelince
kontrol edilmesini talep ediniz.
Eğer:
– Elektrik kablosu hasarlıysa.
– Elektrik prizi gevşek durumdaysa.
– Düşmeden, darbelerden veya bir
şeyin çarpmasından ötürü televizyon
seti hasar görmüşse.
– Herhangi bir sıvı veya katı cisim
kasadaki menfezlerden içeri düşerse.
Uyarı
Yangının yayılmasını önlemek için,
mumları ve diğer açık alevleri her zaman
bu üründen uzakta tutun.
10 TR
LCD Ekran
• LCD ekran yüksek duyarlılık
teknolojisiyle yapılmış ve piksellerin
%99.99’u veya daha fazlası etkin
olmasına rağmen, LCD ekranda
devamlı olarak siyah noktalar veya
parlak ışık noktaları (kırmızı, mavi,
veya yeşil) görülebilir. Bu, LCD
ekranın yapısal bir özelliği olup bir
arıza değildir.
• Ön filtreye bastırmayınız veya
çizmeyiniz yada bu televizyon setinin
üzerine eşyalar koymayınız. Görüntü
düzgün gözükmeyebilir veya LCD
ekran hasar görebilir.
• Bu televizyon seti soğuk bir yerde
kullanılıyorsa, görüntüde bir lekelenme
oluşabilir veya görüntü koyulaşabilir.
Bu bir arıza belirtisi değildir. Bu olay,
sıcaklığın yükselmesiyle birlikte
ortadan kalkar.
• Hareketsiz görüntüler devamlı
görüntülendiğinde gölgeler oluşabilir.
Birkaç dakika sonra yok olabilir.
• Televizyon seti kullanımdayken ekran
ve kasa ısınabilir. Bu, bir fonksiyon
bozukluğu değildir.
• LCD ekran, az miktarda bir sıvı kristal
içermektedir. Bu televizyonda
kullanılan bazı floresan tüpler de cıva
içermektedir. İmha ile ilgili olarak yerel
kanun ve tüzüklere riayet ediniz.
Ekran yüzeyi veya
televizyon kasasının
kullanımı ve temizliği
Temizlik işlemlerinden önce, televizyon
setine bağlı olan elektrik kablosunun
fişini prizden çekiniz.
Malzeme aşınmasını veya ekran
kaplamasının aşınmasını önlemek için
aşağıdaki önerilere riayet ediniz.
• Ekranın/kasanın tozunu almak için,
yumuşak bir bez ile nazikçe siliniz. Eğer
toz çıkmıyorsa, çok seyreltilmiş bir
deterjan solüsyonu ile hafifçe
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle
siliniz.
• Su veya deterjanı direk olarak
televizyon setine püskürtmeyiniz.
Ekranın alt kısmına veya harici
aksamlarına girebilir ve arızalanmasına
neden olabilir.
• Aşındırıcı bir bez, alkali/asitli bir
temizleyici, aşındırıcı temizlik tozu
veya alkol, benzin, tiner veya böcek
ilacı gibi uçucu çözücüler
kullanmayınız. Bu tür materyallerin
kullanılması kauçuk ya da vinil
malzemelere uzun süreli temas etmesi
ekran yüzeyine veya kasa malzemesine
zarar verebilir.
• Uygun bir havalandırma sağlamak için
havalandırma deliklerine periyodik
olarak vakum uygulanması
önerilmektedir.
Piller
• Pilleri takarken kutupları doğru
yerleştirdiğinizden emin olunuz.
• Farklı tipte pilleri bir arada veya eski ve
yeni pilleri karıştırarak kullanmayınız.
• Pilleri, çevreye saygılı bir şekilde imha
ediniz. Belirli bölgelerde pillerin
imhasıyla ilgili düzenlemeler olabilir.
Lütfen yerel makamlarınıza danışınız.
• Uzaktan kumandayı dikkatli
kullanınız. Düşürmeyiniz veya üzerine
basmayınız ya da üzerine herhangi bir
sıvı dökmeyiniz.
• Uzaktan kumandayı bir ısı kaynağı
yakınına veya direk güneş ışığı alan bir
yere ya da nemli bir odaya koymayınız.
Televizyon setinin imhası
Eski Elektrikli &
Elektronik
Cihazların İmhası
(Avrupa Birliği ve
diğer Avrupa
ülkelerinde ayrı
toplama
sistemleriyle
uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu
sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi
muamele görmemesi gerektiğini belirtir.
Bunun yerine, elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü için uygun
toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru bir şekilde elden
çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir
elden çıkarma durumunda çevre ve insan
sağlığı açısından doğacak potansiyel
olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı
olmuş olacaksınız. Malzemelerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır. Bu
ürünün geri dönüşümü hakkında daha
detaylı bilgi için lütfen yerel sivil büronuz,
ev atıkları imha hizmetleri veya ürünü
satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.
Atık pillerin
bertaraf
edilmesi (Avrupa
Birliği’nde ve
ayrı toplama
sistemleri
bulunan diğer
Avrupa ülkelerinde
uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol,
bu ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel
atık olarak değerlendirilmemesi
gerektiğini belirtmektedir. Bazı bateriler
için bu sembol, kimyasal bir sembolle
birleştirilerek kullanılmış olabilir. Eğer
bateriler 0,0005% cıva veya 0,004%
kurşun’dan fazla içerikteyseler, o zaman
bu kimyasal semboller cıva (Hg) veya
kurşun (Pb) için eklenir. Bu pillerin doğru
şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla,
pillerin uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi
neticesinde çevre ve insan sağlığında
meydana gelebilecek olan potansiyel
zararların engellenmesine de katkıda
bulunmuş olacaksınız. Materyallerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri
entegrasyon gibi sebeplerden dolayı
beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı
gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca
kalifiye servis personeli tarafından
değiştirilmesi zorunludur. Pilin uygun bir
şekilde değerlendirilmesini sağlamak
amacıyla ürünü, kullanım süresinin
sonunda elektrikli ve elektronik
ekipmanların geri dönüştürülmesine
ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına
teslim ediniz. Diğer tüm piller için lütfen
pillerin üründen güvenli bir şekilde
çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz.
Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine
yönelik yürürlükteki toplama noktasına
teslim ediniz. Bu ürünün veya pilin geri
dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı
bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle,
evsel atık bertaraf servisinizle veya ürünü
satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.
11 TR
Uzaktan kumandaya genel bakış
1 "/1 – Televizyon bekleme modu
Televizyonu bekleme modundan çıkartarak açar veya kapatarak bekleme
moduna alır.
– Ekran modu (sayfa 16)
2
– Dijital Favori listesi
3
Belirlediğiniz Dijital Favori listesini görüntülemek için basın (sayfa 19).
4
/
– Bilgi/Metin gizli bilgileri görüntüleme
• Dijital modda: O an izlenmekte olan programın kısa ayrıntılarını
görüntüler.
• Analog modda: O anki kanalın numarası ve ekran formatı gibi bilgileri
görüntüler.
• Metin modunda (sayfa 16): Gizli bilgileri görüntüler (örneğin, bir
testin cevapları).
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (sayfa 17, 22)
Çeşitli izleme seçeneklerine erişmenizi ve kaynak ve ekran formatına
uygun olarak ayar/değişiklik yapmanıza imkan sağlar.
7 MENU (sayfa 25)
8 Renkli düğmeler (sayfa 16, 19)
9 Rakam düğmeleri
• Televizyon modunda: Kanalları seçer. Numarası 10 ve üstü olan
kanallar için, ikinci ve üçüncü haneyi hızlı bir şekilde arka arkaya girin.
• Metin modunda: Bir sayfayı seçmek için üç haneli sayfa numarası
girilir.
0
– Altyazı ayarı
Altyazı dilini değiştirmek için basın (sayfa 32) (sadece dijital modda).
qa AUDIO
Çift ses moduna geçmek için basın (sayfa 27).
qs PROG +/–/
/
• Televizyon modunda: Sonraki (+) veya önceki () kanalı seçer.
• Metin modunda (sayfa 16): Sonraki ( ) veya önceki ( ) sayfayı
seçer.
qd 2 +/– – Ses düzeyi
qf % – Sesi kapatma
qg / – Metin (sayfa 16)
qh RETURN /
Görüntülenen herhangi bir menünün bir önceki ekranına döner.
qj GUIDE /
– EPG (Dijital Elektronik Program Rehberi) (sayfa 18)
qk SCENE – Sahne Seçimi (sayfa 16)
ql DIGITAL – Dijital mod (sayfa 15)
ANALOG – Analog mod (sayfa 15)
12 TR
w; BRAVIA Sync
m/N/M/./x/>: Televizyona bağlı olan BRAVIA Sync
uyumlu cihazları çalıştırabilirsiniz.
SYNC MENU: Bağlı olan HDMI cihazının menüsünü görüntüler.
Diğer giriş ekranları ve televizyon programlarını izlerken, bu düğmeye
basıldığında “HDMI Cihaz Seçimi” görüntülenir.
THEATRE: Tiyatro Modunu açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
Tiyatro Modu açık olarak ayarlandığında, film bazlı içerikler için en
uygun ses çıkışı (televizyon bir HDMI kablosu kullanılarak bir ses
sistemine bağlanmışsa) ve resim kalitesi otomatik olarak ayarlanır.
~
• Televizyonu kapatırsanız Tiyatro Modu da kapanır.
• “Sahne: Seç” ayarını değiştirdiğinizde Tiyatro Modu otomatik olarak
kapanır.
• “HDMI Kontrolü” (BRAVIA Sync), ancak BRAVIA Sync veya BRAVIA
Theatre Sync logosu bulunan veya HDMI Kontrolü ile uyumlu olan bağlı
Sony cihazlarda kullanılabilir.
wa
/
– (Giriş seçimi)
• Televizyon modunda: Girişlerin listesini görüntülemek için basın.
z
• 5 rakamı, N, PROG + ve AUDIO düğmeleri çıkıntılı noktalara sahiptir.
Televizyonu kullanırken çıkıntılı noktaları referans olarak kullanın.
13 TR
Televizyon düğmelerine ve göstergelerine
genel bakış
1 1 – Güç
Televizyonu açar veya kapatır.
~
• Televizyonun elektriğini tamamen kesmek için
fişini prizden çekin.
• Televizyonu açtığınızda güç göstergesi yeşil
renkte yanar.
PROG
2 PROG +/–/
/
• Televizyon modunda: Sonraki (+) veya önceki
() kanalı seçer.
• Televizyon menüsünde: Seçenekler arasında
yukarı ( ) veya aşağı ( ) doğru gezinme
sağlar.
3 2 +/–/
/
• Televizyon modunda: Ses düzeyini arttırır (+)
veya azaltır ().
• Televizyon menüsünde: Seçenekler arasında
sağa ( ) veya sola ( ) doğru gezinme sağlar.
4
/
– Giriş seçimi / OK
• Televizyon modunda: Televizyon soketlerine
bağlı cihazlardan giriş kaynağını seçer
(sayfa 21).
• Televizyon menüsünde: Menüyü veya
seçeneği seçer ve ayarı onaylar.
5
(sayfa 25)
6 Işık algılayıcı
Çalışmaları engelleneceğinden, sensörlerin
önüne herhangi bir şey koymayın (sayfa 28).
Uzaktan kumanda sensörü
• Uzaktan kumandadan gelen kızılötesi ışınları
algılar.
• Çalışması engelleneceğinden, sensörünün
önüne herhangi bir şey koymayın.
7
– Görüntü Kapalı / Oto. Kapanma
göstergesi
• Görüntü kapatıldığında yeşil renkte yanar
(sayfa 28).
• Otomatik kapanma ayarlandığında turuncu
renkte yanar (sayfa 28).
8 1 – Bekleme modu göstergesi
Televizyon bekleme modunda olduğunda
kırmızı renkte yanar.
9 " – Güç göstergesi
Televizyon açıldığında yeşil renkte yanar.
~
• Televizyonun fişini prizden çekmeden önce
kapatılmış olduğundan emin olun. Televizyon açık
durumdayken fişi çekildiğinde, göstergenin yanık
durumda kalmasına veya televizyonun
arızalanmasına neden olabilir.
14 TR
Televizyon izleme
1
Televizyon izleme
Televizyonu açmak için televizyonun yan
tarafındaki 1 düğmesine basın.
2
Dijital ve analog modlar arasında geçiş
yapmak için DIGITAL/ANALOG
düğmesine basın.
Mevcut kanallar moda bağlı olarak
değişebilir.
3
Bir televizyon kanalı seçmek için rakam
düğmelerine veya PROG +/–
düğmelerine basın.
Rakam düğmelerini kullanarak, numarası
10 ve üstü olan kanallar için, ikinci ve üçüncü
haneyi hızlı bir şekilde arka arkaya girin.
Dijital Elektronik Program Rehberini (EPG)
kullanarak bir dijital kanal seçmek için bkz:
sayfa 18.
Dijital modda
Kısa bir süre bir bilgi kutusu görüntülenir. Bilgi
kutusunda aşağıdaki simgeler gösterilebilir.
2
3
3
: Radyo servisi
: Şifreli yayın/Abonelik servisi
: Birden fazla ses dili mevcut
: Altyazılar mevcut
: İşitme engelliler altyazılar mevcut
: Mevcut program için tavsiye edilen en
küçük yaş (4 ila 18)
: Ebeveyn Kilidi
: Dijital Program Kilidi
Ek işlemler
Bunu yapmak
için
Yapılacak işlem
Sesi düzeyini
ayarlama
2 + (artırma)/ (azaltma)
düğmesine basın.
Program dizini
tablosuna erişme
(sadece analog
modda)
düğmesine basın. Bir
analog kanal seçmek için F/f
düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
Dijital Favorilere
erişme (sadece
dijital modda)
düğmesine basın.
Detaylı bilgi için, bkz: sayfa
19.
Devam ediyor
15 TR
Televizyon izleme
Televizyon bekleme modundayken
(televizyonun ön panelindeki 1 (bekleme
modu) göstergesi kırmızı renkte yanarken),
uzaktan kumandadaki "/1 düğmesine basarak
televizyonu açın.
Metne Erişim
4/3
/ düğmesine basın. / düğmesine her
bastığınızda, gösterge döngüsel olarak aşağıdaki gibi
değişir:
Metin t Metin televizyon görüntüsünün üzerinde
(karışık mod) t Metin yok (metin servisinden
çıkış)
Bir sayfa seçmek için, rakam düğmelerine veya
/ düğmesine basın.
Gizli bilgileri görüntülemek için
düğmesine
basın.
z
• Metin sayfasının altında dört adet renkli öğe
görüntülendiğinde, Fastext özelliği mevcut demektir.
Fastext sayfalara hızlı ve kolay erişmenizi sağlar.
Sayfaya erişmek için ilgili renkli düğmeye basın.
Alışılagelmiş 4:3
yayınları (örneğin
geniş ekran olmayan
televizyon
görüntüsünü) doğru
enboy oranında
görüntüler.
Geniş
Bir 4:3 görüntüyü, bir
16:9 ekranı dolduracak
şekilde genişletir.
Zoom*
Sinemaskop (mektup
zarfı formatı) yayınları
doğru enboy oranında
görüntüler.
Sahne Seçimi modu
İstediğiniz sahne seçeneğini seçtiğinizde,
seçtiğiniz sahne için en uygun ses kalitesi ve resim
kalitesi otomatik olarak seçilir.
1
Uzaktan kumanda SCENE düğmesine
basın.
2
Modu seçmek için F/f düğmesine,
ardından da
düğmesine basın.
Sinema: Tiyatro gibi resim ve ses sağlar.
Spor: Surround sesli gerçekçi bir resim ses sağlar.
Fotoğraf: Basılı bir fotoğrafın tekstürünü ve
renklerini veren bir resim sağlar.
Oyun: Oyun oynamanın keyfini tam olarak
sürmeniz için en iyi resim ve ses kalitesini sağlar.
Grafik: Uzun süre monitöre bakmanızı
kolaylaştıracak resim sahneleri sağlar ve daha net
resimler görüntüleyerek yorgunluğu azaltır.
Genel: Mevcut kullanıcı ayarları.
Otomatik: En uygun resim kalitesi ve ses kalitesi
girişe bağlı olarak otomatik olarak seçilir, ancak
bağlı olan cihaza göre herhangi bir etki
olmayabilir.
z
• “Genel” seçeneği hariç, resim menüsünde resim
modunu seçmek mümkün değildir, öncelikle sahne
seçimini kaldırın.
• Tiyatro Modunu (sayfa 13) açık olarak
ayarladığınızda, “Sahne: Seç” ayarı otomatik olarak
“Sinema” seçeneğine getirilir.
Ekran formatını yayına manuel olarak
uyarlamak için
İstediğiniz ekran formatını seçmek için
düğmesine arka arkaya basın.
Akıllı*
Alışılagelmiş 4:3
yayınları bir geniş
ekran efekti
benzetimi ile
görüntüler. 4:3
görüntü, ekranı
kaplayacak şekilde
genişletilir.
16 TR
14/9*
14:9 yayınları doğru en
boy oranında görüntüler.
Sonuç olarak ekranda
siyah çubuklar
görülebilir.
Altyazı*
Sinemaskop (mektup
zarfı formatı) yayınları
altyazılarla birlikte
görüntüler.
Otomatik
• “Ekran Formatı” öğesi “Otomatik” olarak
ayarlandığında, yayın sinyaline göre ekran formatı
otomatik olarak değiştirilir.
* Görüntünün üst ve alt kenarları kırpılabilir.
~
• Sinyale bağlı olarak, bazı ekran formatları
seçilemeyebilir.
• Resmin üst ve alt kısımlarındaki bazı karakterler ve/
veya harfler “Akıllı” seçeneğinde görülemeyebilir.
z
• “Zoom”, “14/9” veya “Altyazı” seçeneğini seçerken
resmin dikey konumunu da ayarlayabilirsiniz. Yukarı
veya aşağı hareket ettirmek için F/f düğmesine basın
(örn. altyazıları okumak için).
Araçlar menüsünü kullanma
Bir televizyon programını izlerken aşağıdaki
seçenekleri görüntülemek için TOOLS düğmesine
basın.
Seçenekler
Açıklama
Resim
Bkz: sayfa 26.
Ses
Bkz: sayfa 27.
Hoparlör
Bkz: sayfa 27.
Ses Dili (sadece
dijital modda)
Bkz: sayfa 33.
Altyazı ayarları
(sadece dijital
modda)
Bkz: sayfa 33.
Oto. Kapanma
Bkz: sayfa 28.
Güç Tasarrufu
Bkz: sayfa 28.
Sistem Bilgisi
(sadece dijital
modda)
Sistem bilgisi ekranını görüntüler.
Televizyon izleme
Kilitle/Kilidi Aç Seçilen kanalı kilitler/kanalın
(sadece dijital
kilidini açar. PIN kodu için bkz:
modda)
“Ebeveyn Kilidi” (sayfa 33).
17 TR
Dijital Elektronik Program Rehberini (EPG Electronic Programme Guide) Kullanma
*
1
2
Dijital modda, GUIDE düğmesine basın.
Aşağıdaki tabloda gösterilen veya
ekranda görüntülenen işlemlerden
istediğinizi yapın.
Dijital Elektronik Program Rehberi (EPG)
* Bu fonksiyon, bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılmayabilir.
Bunu yapmak için
Yapılacak işlem
Bir programı izleme
Programı seçmek için F/f/G/g düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
EPG’yi kapatma
GUIDE düğmesine basın.
~
• Programlar için bir yaş sınırlaması seçilmişse, ekranda bir PIN kodu soran bir mesaj görüntülenir. Ayrıntılar için bkz:
“Ebeveyn Kilidi”, sayfa 33.
18 TR
Dijital Favori listesini kullanma
*
Favori özelliği, favori programlarınızın azami dört
listesini belirlemenize imkan tanır.
1
2
Dijital modda,
düğmesine basın.
Dijital Favori listesi
* Bu fonksiyon, bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılmayabilir.
Bunu yapmak için
Yapılacak işlem
Favori listenizi ilk kez oluşturma
1 “Evet” seçeneğini seçmek için düğmesine basın.
2 Favori listesini seçmek için sarı düğmeye basın.
3 Eklemek veya silmek istediğiniz kanalı seçmek için
F/f/G/g düğmesine, ardından da düğmesine basın.
Favori listesine kaydedilmiş kanallar bir
4 Kurulumu sonlandırmak için
basın.
Bir kanalı izleme
Favori listesini kapatma
simgesiyle gösterilir.
RETURN düğmesine
1 Favori listelerinizde gezinmek için sarı düğmeye basın.
2 Kanalı seçmek için F/f düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
RETURN düğmesine basın.
Mevcut düzenlenmiş Favori listesine
kanal ekleme veya listeden kanal
silme
1 Mavi düğmeye basın.
2 Düzenlemek istediğiniz Favori listesini seçmek için sarı
düğmeye basın.
3 Eklemek veya silmek istediğiniz kanalı seçmek için
F/f/G/g düğmesine, ardından da düğmesine basın.
Favori listesindeki tüm kanalları
silme
1 Mavi düğmeye basın.
2 Düzenlemek istediğiniz Favori listesini seçmek için sarı
düğmeye basın.
3 Mavi düğmeye basın.
4 “Evet” seçeneğini seçmek için G/g düğmesine, ardından
onaylamak için düğmesine basın.
19 TR
Televizyon izleme
Aşağıdaki tabloda gösterilen veya
ekranda görüntülenen işlemlerden
istediğinizi yapın.
Opsiyonel Cihazları Kullanma
Opsiyonel cihazları bağlama
Televizyonunuza birçok opsiyonel cihaz bağlayabilirsiniz. Bağlantı kabloları ürünle verilmez.
G
A
PC
Component çıkışlı DVD
oynatıcı
Optik ses girişli HiFi ses
H cihazları
F
HiFi ses
cihazları
E
Video oyun
konsolu
DVD oynatıcı
Dekoder
DVD kaydedici
B
C
D
DVD oynatıcı
PC (HDMI çıkışı)
Bluray disk oynatıcı
Dijital video
kamera
VCR
Dekoder
I CAM kartı
J
Dijital video kamera/Dijital fotoğraf
makinesi/USB depolama cihazı
L Video oyun konsolu/
DVC kamera
M
Kulaklık
K PC/Dijital
video kamera
20 TR
Bağlı cihazlardan
resimleri izleme
Ekrandaki
simge
AV1
E’ye bağlı cihazı görmek için.
PC
G’ye bağlı cihazı görmek için.
z
• Feritli bir PC kablosunun
kullanılması önerilir, örneğin
“Konektör, Dsub 15” (ref. 1793
50411, Sony Servis Merkezinden
temin edilebilir) veya eşdeğeri.
Bağlı olan cihazı açın ve aşağıdaki
işlemlerden birisini gerçekleştirin.
Otomatik kanal aramalı bir VCR için sayfa 7
Analog modda, video kanalını seçmek için PROG
+/– düğmesine veya rakam düğmelerine basın.
AV2
~
• Sadece HDMI logosu olan orijinal bir HDMI
kablosunu kullanın. Bir Sony HDMI kablosu
kullanmanızı öneririz.
• HDMI Kontrolü ile uyumlu cihazlar bağlandığında,
bağlı cihazlarla haberleşme desteklenir. Bu
haberleşmenin kurulumu için bkz: sayfa 23.
Şunu
bağlamak
için
Duruma Bağlı
Erişim
Modülü
(CAM) I
Bir USB cihazı için
Bkz: sayfa sayfa 22.
Ekrandaki
simge
Açıklama
veya
HDMI4
İzledikçe Öde hizmetlerinden
faydalanmak için.
Ayrıntılar için ürününüzle verilen
kullanım kılavuzuna bakın. CAM
cihazınızı yerleştirirken veya
çıkartırken televizyonu kapatın.
~
USB J
Bir Sony dijital fotoğraf makinesi
veya video kameradaki fotoğraf/
müzik/video dosyalarının keyfini
sürebilirsiniz (sayfa 22).
HiFi ses
cihazı F
Televizyondan gelen sesi bir HiFi
ses cihazında dinlemek istiyorsanız,
bu cihazı
ses çıkış soketlerine
takın.
Dış hoparlörlerin ses düzeyi,
uzaktan kumandadaki ses düzeyi
düğmeleriyle değiştirilebilir.
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
H
Bir optik ses kablosu kullanın.
Kulaklık M
Televizyonun sesini kulaklıkla
dinlemek için kulaklığı i soketine
bağlayın.
A’ya bağlı cihazı görmek için.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI
IN 3 veya HDMI IN 4
B, C, D veya K’ye bağlı cihazı
görmek için.
Dijital video ve ses sinyalleri bağlı
cihazdan girilir.
Cihazda bir DVI soketi varsa, DVI
soketini HDMI IN 1 soketine bir
DVIHDMI adaptör arayüzü
(ürünle verilmez) kullanarak
bağlayın ve cihazın ses çıkış
soketlerini HDMI IN 1
soketlerindeki ses giriş soketlerine
bağlayın.
Bir PC’den veya dijital video
kameradan gelen fotoğrafları veya
görüntü resimlerini izlemek için
HDMI IN 2 soketine bağlayın.
Yapılacak işlem
• CAM cihazı tüm ülkelerde/
bölgelerde desteklenmez. Yetkili
satıcınıza sorarak öğrenin.
Component
HDMI1,
HDMI2,
HDMI3
L’ye bağlı cihazı görmek için.
Mono cihaz bağlarken
AV2 L
soketine bağlayın.
Devam ediyor
21 TR
Opsiyonel Cihazları Kullanma
Diğer bağlı cihazlar için
Bağlı cihazların listesini görüntülemek için
düğmesine basın. İstediğiniz giriş kaynağını
seçmek için F/f düğmesine, ardından da
düğmesine basın. (F/f düğmesine bastıktan sonra
2 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa
vurgulanan öğe seçilir.)
Açıklama
Ek işlem
Bunu yapmak
için
Yapılacak işlem
Normal televizyon
moduna dönme
DIGITAL/ANALOG
düğmesine basın.
Araçlar menüsünü kullanma
USB üzerinden Fotoğraf/
Müzik/Video oynatma
USB kablosu veya USB depolama cihazı
kullanarak Sony dijital fotoğraf makinesine,
kamera kayıt cihazına kaydedilmiş fotoğraf/
müzik/video dosyalarını televizyonunuzda
görüntüleyebilirsiniz.
Bağlı cihazdan resimleri izlerken TOOLS
düğmesine basarak aşağıdaki seçenekleri
görüntüleyebilirsiniz.
1
Desteklenen bir USB cihazını televizyona
takın.
Seçenekler
Açıklama
MENU düğmesine basın.
Resim
Bkz: sayfa 26.
2
3
Ses
Bkz: sayfa 27.
Hoparlör
Bkz: sayfa 27.
Yatay Geçiş (sadece
PC girişi modunda)
Bkz: sayfa 29.
Dosya veya klasör listesi görüntülenir.
4
Dikey Geçiş (sadece Bkz: sayfa 29.
PC girişi modunda)
Oto. Kapanma (PC
girişi modu hariç)
Bkz: sayfa 28.
Güç Tasarrufu
Bkz: sayfa 28.
22 TR
“Fotoğraf”, “Müzik” veya “Video” öğesini
seçmek için F/f düğmesine basın,
ardından da
düğmesine basın.
Bir dosya veya klasör seçmek için F/f/
G/g düğmesine basın, ardından da
düğmesine basın.
Bir klasör seçtiğinizde, bir dosya seçin,
ardından düğmesine basın.
Oynatma başlar.
~
• Resimler dosyaya bağlı olarak büyütülebileceği için
“Fotoğraf ” kullanıldığında resim kalitesi düşük
görünebilir. Ayrıca, görüntü boyutu ve enboy oranına
bağlı olarak görüntüler tüm ekranı doldurmayabilir.
• “Fotoğraf ” seçeneğini kullanıldığında, bazı fotoğraf
dosyalarının görüntülenmesi zaman alabilir.
• Dosya adı ve klasör adı UTF8 karakter setini
destekler.
• Televizyon USB cihazındaki verilere erişirken,
aşağıdaki yönergelere uyun:
– Televizyonu veya bağlı olan USB cihazını
kapatmayın.
– USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
– USB cihazını çıkarmayın.
USB cihazındaki veriler zarar görebilir.
• Sony, herhangi bir bağlı cihaz veya televizyonda
meydana gelen bir arıza nedeniyle kayıt cihazındaki
verilerin zarar görmesinden veya kaybedilmesinden
sorumlu tutulmaz.
• USB oynatma, aşağıdaki fotoğraf dosyası formatları
için desteklenir:
– JPEG (DCF 2.0 veya Exif 2.21 ile uyumlu, “.jpg”
uzantılı JPEG formatındaki dosyalar)
• Bir Sony dijital fotoğraf makinesi bağladığınızda,
fotoğraf makinesinin USB bağlantı modunu Otomatik
veya “Yığın Depolama” olarak ayarlayın. USB
bağlantı modu hakkında detaylı bilgi için, dijital
fotoğraf makineniz ile verilen kullanım kılavuzuna
bakın.
• USB oynatma, aşağıdaki müzik dosyası formatları için
desteklenir:
– MP3 (telif hakkıyla korunmayan “.mp3” uzantılı
dosyalar)
• USB oynatma, aşağıdaki video dosyası formatı için
desteklenir:
– MPEG1, MPEG2 (“.mpg” uzantılı dosyalar)
– MP4 (“.mp4” uzantılı dosyalar)
– DivX (“.avi” veya “.mkv” uzantılı dosyalar)
• USB Fotoğraf Görüntüleyicisi FAT16 ve FAT32
dosya sistemini desteklemektedir.
• BRAVIA TV, DivX® formatını desteklemektedir.
• Klasör başına azami 300 dosya desteklenir.
• Tam dosya spesifikasyonlarına bağlı olarak, bir PC’de
değiştirilenler de dahil olmak üzere, bazı dosyalar
dosya formatı desteklense bile oynatılamaz.
• Uyumlu USB cihazları hakkında güncellenmiş bilgiler
için aşağıdaki web sitesine bakın.
http://support.sonyeurope.com/TV/compatibility/
Bir fotoğraf görüntülemek için
– Resim Çerçevesi
Seçili bir süre boyunca ekranda sabit bir
fotoğraf görüntüleyebilirsiniz. Bu süre
sonunda, televizyon otomatik olarak
bekleme moduna geçer.
“Fotoğraf” öğesini seçmek için F/f
düğmesine, ardından da düğmesine
basın.
2
Bir fotoğraf seçin.
Bağlı USB cihazından bir fotoğraf
seçebilirsiniz.
3
Seçilen fotoğraf için TOOLS düğmesine
basın ve ardından “Resim Çerv.
Görüntüsü” öğesini seçin.
4
Dosya ve klasör listesine geri dönmek
için
RETURN düğmesine basın.
5
“Resim Çerçevesi” öğesini seçmek için
G/F/f düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
Televizyonu Resim Çerçevesi moduna
geçirdiğinizde, seçilen fotoğraf ekranda
görüntülenir.
Bir fotoğrafın görüntülenme süresini
ayarlamak için
TOOLS düğmesine basın, ardından
“Süre” öğesini seçin ve düğmesine
basın. Ardından süreyi seçin ve
düğmesine basın.
Ekranda sayaç görüntülenir.
Menüye geri dönmek için
RETURN düğmesine basın.
~
• Fotoğraf bir USB cihazından seçilmişse, cihaz
televizyona bağlı kalmalıdır.
• “Oto. Kapanma” etkinleştirilmişse, televizyon
otomatik olarak bekleme moduna geçer.
HDMI Kontrolü fonksiyonu, televizyonun
HDMI CEC (Tüketici Elektronikleri
Kontrolü) özelliğini kullanarak fonksiyonla
uyumlu bağlı cihazlarla haberleşebilmesini
sağlar.
Örneğin, HDMI Kontrolü ile uyumlu Sony
cihazını bağlamak suretiyle (HDMI
kablolarıyla) bunları bir arada kontrol
edebilirsiniz.
Cihazı doğru bir şekilde bağladığınızdan ve
gerekli ayarları yaptığınızdan emin olun.
HDMI Kontrolü
• Televizyonu uzaktan kumandayı kullanarak
bekleme moduna geçirdiğinizde bağlı cihazı
otomatik olarak kapatır.
• Televizyonu otomatik olarak açar ve bağlı
cihaz oynatmaya başladığında cihaz girişini
otomatik olarak etkinleştirir.
• Televizyon açıkken, bağlı olan bir ses sistemini
açarsanız, ses çıkışı televizyonun
hoparlöründen ses sistemine yönlendirilir.
• Bağlı ses sisteminin ses seviyesini (2 +/–)
ayarlar ve bağlı ses sisteminin sesini kapatır
(%) .
• Şu düğmelere basarak bağlı olan BRAVIA
Sync logolu Sony cihazını televizyonun
uzaktan kumandası ile çalıştırabilirsiniz:
– Bağlı cihazı doğrudan çalıştırmak için
m/N/M/./x/>.
– Ekranda bağlı olan HDMI cihazının menüsünü
görüntülemek için SYNC MENU.
Menüyü görüntüledikten sonra, F/f/G/g, ,
RETURN düğmelerini
renkli düğmeler ve
kullanarak menü ekranını çalıştırabilirsiniz.
– “Cihaz Kontrolü” öğesini seçin, ardından
cihazı çalıştırmak için istediğiniz seçeneği
seçin.
– Mevcut kontroller için cihazın kullanım
kılavuzuna bakın.
– Televizyon menüsünü veya televizyon
seçenekler menüsünü açmak için “TV
Kontrolü” öğesini seçin.
• Televizyonun “HDMI Kontrolü” özelliği
“Açık” olarak ayarlanmışsa, bağlı cihazın
“HDMI Kontrolü” özelliği de otomatik olarak
“Açık” ayarına getirilir.
HDMI Kontrolü ile uyumlu cihazı
bağlamak için
Uyumlu cihazı ve televizyonu bir HDMI
kablosu ile bağlayın. Bir ses sitemi bağlarken,
ayrıca televizyonun DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) jakını ve ses sistemini bir optik
ses kablosu kullanarak bağlamayı unutmayın
(sayfa 20).
Devam ediyor
23 TR
Opsiyonel Cihazları Kullanma
1
HDMI Kontrolü ile BRAVIA
Sync özelliği kullanma
HDMI Kontrolü ayarlarını yapmak için
HDMI Kontrolü ayarları, hem televizyon
tarafında hem de bağlı cihaz tarafında
ayarlanmış olmalıdır. Televizyon tarafındaki
ayarlar için bkz: “HDMI Ayarı” sayfa 30.
Bağlı olan cihazın ayarları için cihazın
kullanım kılavuzuna bakın.
24 TR
MENU Fonksiyonlarını Kullanma
Televizyon Menüsünde gezinme
“MENU” bu televizyonun çeşitli kullanışlı özelliklerinin keyfini sürmenizi sağlar. Kanalları veya
giriş kaynaklarını kolayca seçebilir ve televizyonunuzun ayarlarını değiştirebilirsiniz.
1
MENU düğmesine basın.
2
Bir seçeneği seçmek için F/f düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
Menüden çıkmak için MENU düğmesine basın.
Medya kategori sembolü
Açıklama
Dijital Favoriler listesini seçebilirsiniz (sayfa 19).
Analog
Analog bir kanal seçebilirsiniz.
Dijital
Bir dijital kanal seçebilirsiniz.
Dijital EPG
Dijital Elektronik Program Rehberini (EPG) seçebilirsiniz
(sayfa 18).
Dış Girişler
Televizyon bağlı cihazları seçebilirsiniz.
Bir dış girişe bir etiket atamak için, bkz: “AV hafızası” (sayfa 30).
Fotoğraf
USB cihazları üzerinden fotoğraf dosyalarının keyfini sürebilirsiniz
(sayfa 22).
Müzik
USB cihazları üzerinden müzik dosyalarının keyfini sürebilirsiniz
(sayfa 22).
Video
USB cihazları üzerinden video dosyalarının keyfini sürebilirsiniz
(sayfa 22).
Ayarlar
Gelişmiş ayarlar ve değişiklikler yapabilirsiniz (sayfa 26).
~
• Değiştirebileceğiniz seçenekler, duruma bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• Kullanılamaz seçenekler, gri renkte gösterilir veya gösterilmez.
25 TR
MENU Fonksiyonlarını Kullanma
Dijital Favorilerim
Ayarlar
Resim Ayarları
Resim Modu
Resim modunu seçer.
“Canli”: Zenginleştirilmiş resim kontrastı ve keskinliği için.
“Standart”: Standart resim için. Ev eğlencesi için önerilir.
~
• “Resim Modu”, “Sahne: Seç” ayarlarına bağlı olarak ayarlanır.
• “Canli” ve “Standart” seçenekleri, “Sahne: Seç” modunda “Genel” seçildiğinde
kullanılabilir olur.
Arka Işık
Arka ışığın parlaklığını ayarlar.
~
• Ekranın parlaklığı azaltıldığında güç tüketimi de azalır.
Kontrast
Resim kontrastını artırır veya azaltır.
Parlaklık:
Resmi parlaklaştırır veya koyulaştırır.
Renk:
Renk yoğunluğunu artırır veya azaltır.
Ton:
Yeşil ve kırmızı tonlarını artırır veya azaltır.
z
• “Ton:” sadece bir NTSC renk sinyali için ayarlanabilir (örneğin, ABD video kasetleri).
Keskinlik:
Resmi keskinleştirir veya yumuşatır.
Renklerin sıcaklığı
Resmin beyazlığını ayarlar.
“Soğuk”: Beyaz renklere mavi bir ton verir.
“Normal”: Beyaz renklere nötr bir ton verir.
“Sıcak”: Beyaz renklere kırmızı bir ton verir.
Gürültü Tarama:
Zayıf bir yayın sinyali durumunda görüntü parazitini (karlı görüntü) azaltır.
“Yüksek/Orta/Düşük”: Gürültü azaltma efektini değiştirir.
“Kapalı”: “Gürültü Tarama:” özelliğini kapatır.
MPEG NR
MPEGsıkıştırılmış videolardaki görüntü parazitini azaltır.
Film Modu
Filme çekilmiş DVD veya VCR görüntüleri oynatırken, resim bulanıklığını ve
grenliliği azaltarak iyileştirilmiş resim kalitesi sunar.
“Otomatik”: Orijinal film bazlı içeriği olduğu gibi verir.
“Kapalı”: “Film Modu” özelliğini kapatır.
~
• Eğer görüntü düzensiz sinyaller veya çok fazla parazit içeriyorsa, “Otomatik” seçili olsa
bile “Film Modu” otomatik olarak kapatılır.
26 TR
Gelişmiş Ayarlar
Resim fonksiyonunu daha ayrıntılı olarak kişiselleştirir.
“Gel. Kontrast Zenginleştirici”: “Arka Işık” ve “Kontrast” ayarlarını ekran
parlaklığına bağlı olarak en uygun bir ayara otomatik olarak getirir. Bu ayar,
özellikle koyu görüntülü sahneler için etkilidir ve koyu resimli sahnelerin kontrast
farkını artırır.
“Canlı Renkler”: Renkleri daha canlı hale getirir.
Fabrika Ayarlarına
Dön
“Resim Modu” hariç tüm “Resim Ayarları” ayarlarını fabrika ayarlarına geri
getirir.
~
• “Resim Modu” öğesi “Canli” olarak ayarlandığında veya USB (Fotoğraf/Müzik) girişi için “Gelişmiş Ayarlar” öğesi
kullanılamaz.
Ses ayarı
Ses modunu seçer.
“Dinamik”: Daha iyi anlaşılabilirlik ve müziksel gerçeklilik için netliği ve ses
mevcudiyetini yoğunlaştırır.
“Standart”: Netliği, ayrıntıyı ve ses mevcudiyetini zenginleştirir.
“Net ses”: İnsan seslerini daha net hale getirir.
Surround
Surround modunu seçer.
“Surround”: Surround ses için (sadece stereo programlar için).
“Stereo Benzetim”: Mono programlara surround benzeri bir efekt katar.
“Kapalı”: Normal stereo veya mono yayın alımı için.
Tiz
Yüksek perdeli sesleri ayarlar.
Bas
Düşük perdeli sesleri ayarlar.
Balans
Sol veya sağ hoparlör dengesini vurgular.
Fabrika Ayarlarına
Dön
Tüm “Ses ayarı” ayarlarını fabrika ayarlarına geri getirir.
Çift ses
Stereo veya iki dilli bir yayın için hoparlörden sesi seçer.
“Stereo”, “Mono”: Stereo bir yayın içindir.
“A”/“B”/“Mono”: Çift dilli bir yayında; ses kanalı 1 için “A”, ses kanalı 2 için
“B” veya bir mono kanalı için “Mono” ayarını seçin (varsa).
z
• Televizyona bağlı başka bir cihazı seçerseniz, “Çift ses” öğesini “Stereo”, “A” veya “B”
olarak ayarlayın.
Otomatik ses
Ses düzeyleri farkları durumunda bile ses düzeyini sabit tutar (örneğin,
programlara göre daha yüksek sesli reklamlarda).
Ses ofseti
Televizyona bağlı her bir cihaz için bağımsız bir ses düzeyi ayarlar.
Hoparlör
Televizyonun dahili hoparlörlerini açar/kapatır.
“TV Hoparlörü”: Televizyonun sesini televizyon hoparlörlerinden dinlemeniz
için televizyon hoparlörlerini açar.
“Ses Sistemi”: Televizyonun sesinin sadece ses çıkış soketlerine bağlanmış dış ses
cihazınızdan dinlemeniz için televizyon hoparlörlerini kapatır.
Devam ediyor
27 TR
MENU Fonksiyonlarını Kullanma
Efekt:
PC Audio Girişi
Bağlı olan cihazlardan sesi seçer HDMI 1 (DVIHDMI) veya PC (sayfa 21).
Gelişmiş Ayarlar
“Dinamik Aralık”: Farklı kanallar arasındaki ses düzeyi farkını dengeler (sadece
Dolby Digital ses için).
~
• Bu efekt, programa göre çalışmayabilir veya “Dinamik Aralık” ayarından bağımsız
olarak değişebilir.
“Optik Çıkış”: Televizyonun DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakından
çıkan ses sinyalini ayarlar. Dolby Digital ile uyumlu cihazları bağlarken
“Otomatik” olarak ayarlayın. Dolby Digital ile uyumlu olmayan cihazları
bağlarken “PCM” olarak ayarlayın.
“Downmix Modu”: Çok kanallı sesi iki kanallı ses indirgeme yöntemini ayarlar.
• “Surround”: En iyi surround ses performansını elde etmek için veya Pro Logic ile dış
cihazlar kullanırken seçin.
• “Stereo”: Bir stereo çıkış elde etmek için seçin.
~
• “Hoparlör” öğesi “Ses Sistemi” olarak ayarlandığında, “Efekt:”, “Surround”, “Tiz”, “Bas”, “Balans”, “Fabrika
Ayarlarına Dön” ve “Otomatik ses” kullanılamaz.
Eko
Güç Tasarrufu
Televizyonun güç tüketimini azaltmak için güç tasarrufu modunu seçer.
“Standart”: Varsayılan ayarlar.
“Azalt”: Televizyonun güç tüketimini azaltır.
“Görüntü Kapalı”: Görüntüyü kapatır. Görüntü kapalı olarak sesi dinlemeye
devam edebilirsiniz.
Oto. Kapanma
Sona ermesinin ardından televizyonun otomatik olarak kendisini bekleme
moduna geçireceği bir zaman süreci ayarlar.
“Oto. Kapanma” etkinleştirildiğinde, televizyonun ön kısmındaki (Oto.
Kapanma) göstergesi turuncu renkte yanar.
z
• Televizyonu kapatıp tekrar açarsanız, “Oto. Kapanma” öğesi “Kapalı” ayarına geri
getirilir.
• Televizyon bekleme moduna geçiş yapmadan bir dakika önce ekranda bir uyarı mesajı
görünür.
TV Boşta Bekleme
Televizyonu belirli bir süre kullanmadığınızda televizyonu otomatik olarak
bekleme moduna getirmek için süreyi (“1 saat”, “2 saat” veya “4 saat”) seçer.
Işık algılayıcı
Resim ayarlarını odadaki ortam ışığına göre otomatik olarak optimize eder.
~
• Çalışmaları engelleneceğinden, sensörlerin önüne herhangi bir şey koymayın. Sensörün
konumunu kontrol edin (sayfa 14).
PC Güç Yönetimi
Bu öğe “Açık” olarak ayarlandığında PC sinyali alınmazsa bekleme moduna
geçer. Sadece PC girişinde kullanılır.
Fabrika Ayarlarına
Dön
Tüm “Eko” ayarlarını fabrika ayarlarına geri getirir.
~
• Enerji verimliliği güç tüketimini azaltarak, para tasarrufu sağlar.
• Kullanılmadığında
– Eğer televizyon setini uzunca bir süre kullanmayacaksanız, çevresel ve emniyet nedenlerinden ötürü televizyon
setinin fişi prizden çekilmelidir.
28 TR
– Televizyon setini sadece kapatmış olduğunuzda elektrik beslemesi kesilmiş olmayacağından, televizyon setinin
elektriğini tamamen kesmek için fişini prizden çekiniz.
– Bununla birlikte bazı televizyon setleri, düzgün çalışabilmesi için bekleme durumunda bırakılmasını gerektiren
özelliklere sahip olabilir.
Ekran Kontrolu
Ekran Formatı
Ekran formatını değiştirir. Ekran formatıyla ilgili ayrıntılar için, bkz: sayfa 16.
Ekran Formatı
(sadece PC
modunda)
“Normal”: Resmi orijinal boyutunda görüntüler.
“Full 1”: Resmi, dikey görüntü alanını kaplayacak şekilde büyütürken orijinal en
boy oranını korur.
“Full 2”: Resmi görüntü alanını kaplayacak şekilde büyütür.
Ekran Formatı
(sadece USB
(Video) modunda)
“Normal”: Resmi orijinal boyutunda görüntüler.
“Zoom”: Resmi büyütür.
Varsayılan Ayar 4:3 4:3 yayınlar için varsayılan ekran formatını ayarlar.
RGB Merkez
Resmin yatay konumunu, resim ekranın ortasında olacak şekilde ayarlar.
Görüntü Alanı
/
AV1 Scart konektörüne bir
Resim görüntüleme alanını ayarlar.
“Tam Piksel” (Sadece KDL37BX401): Resmin kenarları kırpıldığında resmi
orijinal boyunda görüntüler.
“Normal”: Resmi önerilen boyutunda görüntüler.
“+1”: Resmi orijinal boyutlarında görüntüler.
“1”: Resmi, kenarları görülebilir görüntüleme alanını dışında olacak şekilde
büyütür.
~
• Bu seçenekler görüntülenen girişe bağlı olarak değişebilir.
Dikey Geçiş
“Ekran Formatı” öğesi “Zoom”, “14/9” veya “Altyazı” olarak ayarlandığında
resmin dikey konumunu ayarlar.
Dikey Ebat
“Ekran Formatı” öğesi “Akıllı” olarak ayarlandığında resmin dikey boyutunu
ayarlar.
PC Ayarları
Televizyon ekranını bir PC monitörü olarak kişiselleştirir.
z
• Bu seçenek sadece bir PC sinyali alındığında kullanılabilir.
• “Otomatik düzeltme” bazı giriş sinyalleri ile düzgün çalışmayabilir. Böyle durumlarda
“Faz”, “Piksel”, “Yatay Geçiş” ve “Dikey Geçiş” öğelerini manuel olarak ayarlayın.
“Otomatik düzeltme”: PC modunda resmin görüntüleme konumunu ve fazını
otomatik olarak ayarlar.
“Faz”: Görüntülenen metnin veya görüntünün bir kısmı net olmadığında ekranı
ayarlar.
“Piksel”: Ekran boyutunu yatay olarak büyütür veya küçültür.
“Yatay Geçiş”: Ekranı sola veya sağa kaydırır.
“Dikey Geçiş”: Ekranı yukarı veya aşağı kaydırır.
29 TR
MENU Fonksiyonlarını Kullanma
z
• Bu seçenek sadece televizyonun arkasındaki
RGB kaynağı bağlandığında kullanılabilir.
Ayar
Otomatik başlangıç Dil, ülke/bölge ve konum seçimini yapmak ve mevcut tüm dijital ve analog
kanalları ayarlamak için ilk kurulumu başlatır. Normalde bu işlemi yapmanız
gerekmemektedir, çünkü dil ve ülke/bölge seçilmiş olacaktır ve kanallar
televizyon ilk kurulduğunda zaten ayarlanmış durumdadır. Ancak, bu seçenek
işlemi tekrarlamanızı sağlar (örneğin, yeni bir eve taşındığınızda televizyonu
tekrar ayarlamak için).
Dil
Menülerin görüntülendiği dili seçer.
Başlangıç sesi
Televizyon açıldığında sesin çalınması için “Açık” seçeneğini seçin. Bunu devre
dışı bırakmak için “Kapalı” seçeneğini seçin.
AV hafızası
Yan ve arka soketlere takılı herhangi bir cihaza bir isim atar. Bu isim, cihazı
seçtiğinizde ekranda kısa bir süre görünür.
1 İstediğiniz giriş kaynağını seçmek için F/f düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
2 Aşağıdaki seçeneklerden istediğinizi seçmek için F/f düğmesine,
ardından da
düğmesine basın.
• AV1 (veya AV2/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4/Component/PC), VIDEO,
DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Bağlı cihaza bir isim atamak için ön ayar
etiketlerinden birini kullanır.
• “Kurgu:”: Kendi etiketinizi oluşturursunuz.
1 İstediğiniz harf veya rakamı seçmek için F/f düğmesine basın
(boşluk için “_”), ardından g düğmesine basın.
Yanlış bir karakter girerseniz
Girilen yanlış karakteri seçmek için G/g düğmesine basın. Ardından, doğru
karakteri girmek için F/f düğmesine basın.
2 Ad tamamlayıncaya kadar 1. adımda belirtilen işlemleri tekrarlayın,
ardından düğmesine basın.
HDMI Ayarı
30 TR
Televizyonun HDMI Kontrolü fonksiyonuyla uyumlu ve televizyonun HDMI
soketlerine bağlı cihazlarla haberleşebilmesini sağlar. Haberleşme ayarlarının
bağlı olan cihazlarda da yapılması gerektiğini unutmayın.
“HDMI Kontrolü”: Televizyonun ve HDMI Kontrolü ile uyumlu bağlı cihazların
işlemlerini birbirine bağlanıp bağlanmayacağını seçer.
“Otomatik Kapama”: Bu öğe “Açık” olarak ayarlandığında, uzaktan kumandayı
kullanarak televizyonu bekleme moduna getirdiğinizde, bağlı olan HDMI
Kontrolü ile uyumlu cihaz kapatılır.
“Otomatik TV Açma”: Bu öğe “Açık” olarak ayarlandığında, bağlı olan HDMI
Kontrolü ile uyumlu cihazı açtığınızda televizyon da açılır.
“HDMI Cihaz Listesi”: Bağlı HDMI Kontrolü ile uyumlu cihazların listesini
görüntüler.
“Cihaz Kumanda Tuşları”: “Ayar Tuşları” olarak ayarlanmışsa, bağlı cihaz
tarafından ayarlanmış bir kanalı seçebilirsiniz; “Menü Tuşları” olarak
ayarlanmışsa, uzaktan bağlı cihazın menüleri arasında kumandayı kullanarak
gezinebilirsiniz.
Analog Ayarlar
“Analog Otomatik Program” (Sadece analog modda): Mevcut tüm analog
kanalları ayarlar. Normalde bu işlemi yapmanız gerekmemektedir, çünkü
kanallar televizyon ilk kurulduğunda zaten ayarlanmış durumdadır. Ancak, bu
seçenek işlemi tekrarlamanızı sağlar (örneğin, yeni bir eve taşındığınızda
televizyonu tekrar ayarlamak veya yayın şirketlerince yayınlanmaya başlayan yeni
kanalları aramak için).
“Manuel Program” (Sadece analog modda): Mevcut analog kanal ayarını
değiştirir.
Değiştirmek istediğiniz programı seçmek için
düğmesine basın.
Sistem
Program kanallarını manuel olarak kaydeder.
1 “Sistem” öğesini seçmek için F/f düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
2 Aşağıdaki televizyon yayın sistemlerinden birisini seçmek için F/f
düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
B/G: Batı Avrupa ülkeleri/bölgeleri için
I: İngiltere için
D/K: Doğu Avrupa ülkeleri/bölgeleri için
L: Fransa için
~
• “Ülke” için seçilmiş olan ülkeye bağlı olarak, bu seçenek mevcut olmayabilir.
Kanal numarasını (frekansı) bilmiyorsanız
Mevcut bir sonraki kanalı aramak için F/f düğmesine basın. Bir kanal bulunduğu
zaman arama işlemi duracaktır. Aramaya devam etmek için F/f düğmesine basın.
Kanal numarasını (frekansı) biliyorsanız
İstediğiniz yayının kanal numarasını veya VCR kaydedicinizin kanal numarasını
girmek için rakam düğmelerine basın.
4
“Onayla” öğesine atlamak için
düğmesine basın.
düğmesine, ardından da
Diğer kanalları da manuel olarak belleğe almak için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
Devam ediyor
31 TR
MENU Fonksiyonlarını Kullanma
Kanal
1 “Kanal” öğesini seçmek için F/f düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
2 “S” öğesini (kablo yayın kanalları için) veya “C” öğesini (karasal yayın
kanalları için) seçmek için F/f düğmesine, ardından da g düğmesine
basın.
3 Kanalları aşağıdaki gibi ayarlayın:
İsim
Seçilen kanala, en fazla beş harf veya rakamdan oluşan bir isim atamanızı sağlar.
AFT
Hafif bir ince ayar işleminin görüntü kalitesini iyileştireceği kanaatindeyseniz,
program numarasına manuel olarak ince ayar yapmanızı sağlar.
Ses Filtresi
Mono yayınlarda ses bozulması olması durumunda her kanal için ses kalitesini
iyileştirir. Bazen standart olmayan bir yayın sinyali, mono program yayınlarının
izlenmesi esnasında ses bozulmasına veya sesin ara sıra kesilmesine neden
olabilir.
Eğer herhangi bir ses bozukluğu hissetmiyorsanız, bu seçeneği fabrika ayarı olan
“Kapalı” ayarında bırakmanızı tavsiye ederiz.
~
• “Ses Filtresi” seçeneği, “Sistem” öğesi “L” olarak ayarlandığında kullanılamaz.
Atla
Kanalları seçmek için PROG+/ düğmesine bastığınızda, kullanılmayan analog
kanalları atlar. (Rakam düğmelerini kullanarak atlanan kanalları seçebilirsiniz.)
Onayla
“Manuel Program” ayarlarında yapılan değişiklikleri kaydeder.
“Program Sıralama (Sadece analog modda)”: Televizyonda kayıtlı analog
kanalların sırasını değiştirir.
1 Yeni bir konuma taşımak istediğiniz kanalı seçmek için F/f
düğmesine, ardından da g düğmesine basın.
2 Kanalınız için yeni bir konum seçmek için F/f düğmesine, ardından
da
düğmesine basın.
“Otomatik Görüntü Kalitesi”:
• “Göstergeli Açık”: Görüntü parazitini otomatik olarak azaltır. Kanal değiştirildiğinde
veya görüntü bir giriş ekranından bir televizyon programına değiştirildiğinde sinyal
düzeyi çubuğu görüntülenir.
• “Açık”: Görüntü parazitini otomatik olarak azaltır.
• “Kapalı”: “Otomatik Görüntü Kalitesi” özelliğini kapatır.
Dijital kurulum
“Dijital ayarlar”
• “Dijital Otomatik Ayar”:
Mevcut dijital kanalları ayarlar.
Bu seçenek yeni bir eve taşındığınızda televizyonu tekrar ayarlamanızı veya
yayın şirketlerince yayınlanmaya başlayan yeni kanalları aramanızı sağlar.
düğmesine basın.
• “Program listesi düzeltme”:
Televizyonda kayıtlı istenmeyen dijital kanalları siler ve televizyonda kayıtlı
dijital kanalların sırasını değiştirir.
1 Silmek veya yeni bir konuma taşımak istediğiniz kanalı seçmek için F/f
düğmesine basın.
İstediğiniz yayının üç haneli kanal numarasını girmek için rakam düğmelerine
basın.
2 Aşağıda anlatıldığı şekilde, dijital kanalları silin veya sırasını değiştirin:
Bir dijital kanalı silmek için
düğmesine basın. Bir onay mesajı görüntülendikten sonra, “Evet” öğesini seçmek
düğmesine basın.
için G düğmesine, ardından da
Dijital kanalların sırasını değiştirmek için
Kanal için yeni konum seçmek için g düğmesine, F/f düğmesine ve ardından da
G düğmesine basın.
3
32 TR
RETURN düğmesine basın.
~
• “Kablo” seçildiğinde bu fonksiyon bazı ülkelerde bulunmayabilir.
• “Dijital manuel Ayar”:
Dijital kanalları manuel olarak ayarlar.
1 Manuel olarak ayarlamak istediğiniz kanal numarasını seçmek için
rakam düğmelerini kullanın, ardından kanalı ayarlamak için F/f
düğmesine basın.
2 Mevcut kanallar bulunduğunda, programları kaydetmek için
düğmesine basın.
Diğer kanalları da manuel olarak ayarlamak için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
~
• Kablo yayın bağlantısı için bulunmaz.
“Altyazı Ayarları”
• “Altyazı ayarları”: “İşitme güçlüğü” seçildiği zaman, bazı görsel yardımlar
altyazılarla birlikte de görüntülenebilir (televizyon kanalları bu tür bir bilgi
yayınlıyorsa).
• “İlk tercih edilen dil”: Altyazıların görüntüleneceği tercih edilen dili seçer.
• “İkinci tercih edilen dil”: Altyazıların görüntüleneceği ikinci tercih edilen dili
seçer.
z
• Bu seçenek sadece, “Ses Tanımı” öğesi “Açık” olarak ayarlandığı zaman kullanılabilir.
• “MPEG Ses Düzeyi”: MPEG ses düzeyini ayarlar.
“Ebeveyn Kilidi”
Programlar için yaş sınırlamasını ayarlar. Yaş sınırlamasını aşan bir program
sadece bir PIN kodu doğru olarak girildiği zaman izlenebilir.
~
• Hollanda’daki kablo yayın operatörleri için, program sınıfı belirttiğiniz yaşın üzerinde
veya buna eşitse PIN kodunun girilmesi gerekir.
1 Mevcut PIN kodunuzu girmek için rakam düğmelerini kullanın.
Daha önceden bir PIN kodu belirlemediyseniz, bir PIN kodu giriş ekranı
görüntülenir. Aşağıdaki “PIN Kodu” yönergelerini takip edin.
2 Yaş sınırını seçmek için F/f düğmesine veya “Hiçbiri” (sınırlama
olmadan izlemek için) düğmesine, ardından da düğmesine basın.
3
RETURN düğmesine basın.
“PIN Kodu”
PIN kodunuzu ilk defa ayarlamak için
1 Yeni PIN kodunu girmek için rakam düğmelerini kullanın.
2
RETURN düğmesine basın.
Devam ediyor
33 TR
MENU Fonksiyonlarını Kullanma
“Ses Ayarları”
• “Ses Tipi”:“İşitme güçlüğü” seçildiği zaman, işitme engelliler yayınına geçer.
• “İlk tercih edilen dil”: Bir program için kullanılacak tercih edilen dili seçer. Bazı
dijital kanallar, bir program için birçok farklı dil yayınlayabilir.
• “İkinci tercih edilen dil”: Bir program için kullanılacak ikinci tercih edilen dili
seçer. Bazı dijital kanallar, bir program için birçok farklı dil yayınlayabilir.
• “Ses Tanımı”: Televizyon kanalları bu tür bir bilgi yayınlıyorsa görsel bilgiler
için sesli açıklama (anlatım) sağlar.
• “Karıştırma Seviyesi”: Televizyon ana ses ve Sesli Açıklama çıkış seviyelerini
ayarlar.
PIN kodunuzu değiştirmek için
1 Mevcut PIN kodunuzu girmek için rakam düğmelerini kullanın.
2 Yeni PIN kodunu girmek için rakam düğmelerini kullanın.
3
RETURN düğmesine basın.
z
• PIN kodu 9999 her zaman kabul edilir.
“Dijital Program Kilidi”
Programları kilitler/kilitlerini açar ve programların durumunu kontrol eder.
1 Mevcut PIN kodunuzu girmek veya yeni bir PIN kodu belirlemek için
rakam düğmelerini kullanın.
2 Programlar arasında gezinmek için F/f düğmesine ve de “Kilitle” ve
“Kilidi Aç” durumu arasında geçiş yapmak için düğmesine basın.
“DivX® VOD”
• “DivX® VOD Kayıt Kodu”: DivX® VOD içerikleri oynatmak için gereli olan
kaydolma kodunu görüntüler.
• “DivX® VOD ters kayıt Kodu”: DivX® VOD içerikleri oynatmak için gereli
olan kayıt silme kodunu görüntüler.
“Teknik Ayarları”
• “Oto. Servis Güncelle”: Televizyonun mevcut olduklarında yeni dijital
hizmetleri algılamasını ve kaydetmesini sağlar.
• “Sistem Güncelleştirmesi”: Bu televizyon, yayın sinyali üzerinden yazılım
güncellemelerini alabilme yeteneğine sahiptir. Güncellemeleri alabilmek için,
Teknik Kurulum menüsündeki Sistem Güncelleme öğesi “Açık” olarak
ayarlanmış olmalıdır. Bir güncelleme algılandığında, kullanıcı güncellemenin
nasıl yapılacağına dair bir dizi ekran görüntüsüyle bilgilendirilir. Kurulum
işlemi sırasında lütfen televizyonu prizden ayırmayın.
• “Sistem Bilgisi”: Mevcut yazılım sürümünü ve sinyal seviyesini görüntüler.
• “Zaman Bölgesi”: Kendi ülkeniz/bölgeniz için varsayılan zaman bölgesi ile
aynı değilse, bulunduğunuz zaman bölgesini manuel olarak seçmenizi sağlar.
~
• “Kablo” seçildiğinde bu fonksiyon bazı ülkelerde bulunmayabilir.
• “Otomatik DST”: Yaz saati ve kış saati arasında otomatik olarak geçiş yapılıp
yapılmayacağını ayarlar.
•“Açık”: Takvime göre, yaz saati ile kış saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
•“Kapalı”: Saat, “Zaman Bölgesi” seçeneğiyle ayarlanan saat farkına göre
görüntülenir.
~
• “Kablo” seçildiğinde bu fonksiyon bazı ülkelerde bulunmayabilir.
• “Servis değişimi”: Yayın istasyonu izlenen programı başka bir kanala
taşıdığında, kanalı otomatik olarak değiştirmek için “Açık” seçeneğini seçin.
“CA Modül Ayarı”
Bir Duruma Bağlı Erişim Modülü (CAM Conditional Access Module) ve bir izleme kartı
temin ettikten sonra, ücretli bir televizyon hizmetinize erişmenizi sağlar.
(PCMCIA)
soketinin konumu için bkz: sayfa 20.
USB Sistem
Güncellemesi
Televizyon sistemini USB belleğini kullanarak günceller.
Ürün Desteği
Üretici, mark adı, model adı, seri numarası ve yazılım sürümünü görüntüler.
Fabrika Ayarları
Tüm ayarları fabrika ayarlarına geri getirir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, ilk
kurulum ekranı görüntülenir.
34 TR
Ek Bilgiler
Aksesuarları Takma (Duvara Montaj Mesneti)
Müşterilere:
Ürün koruması ve güvenlik nedenleriyle, Sony televizyonunuzun Sony bayileri veya lisanslı
yüklenicileri tarafından yapılmasını önemle tavsiye eder. Cihazı kendiniz kurmaya çalışmayın.
Sony Bayilerine ve Yüklenicilerine:
Bu ürünün kurulumu, periyodik bakımı ve muayenesi sırasında güvenliğe çok dikkat edin.
Televizyonunuz SUWL500 Duvara Montaj Mesneti kullanılarak kurulabilir.
• Montajı düzgün yapabilmek için Duvara Montaj Mesneti ile verilen yönergelere bakın.
• Bkz: “Masa Üstü Sehpasını televizyondan ayırma” (sayfa 8).
~
• Montaj Kancasını sabitlerken televizyonu Masa Üstü Sehpasına yerleştirin.
Vida
(+PSW6 × 16)
Kare delik
Montaj Kancası
Devam ediyor
35 TR
Ek Bilgiler
Bu ürünü kurmak, özellikle de duvarın televizyonun ağırlığına dayanacak güçte olduğunu belirlemek
için yeterli uzmanlık gereklidir. Bu ürünün duvara monte edilmesini mutlaka Sony bayilerine veya
lisanslı yüklenicilerine yaptırın ve kurulum sırasında gerekli dikkati gösterin. Yanlış taşımanın veya hatalı
kurulumun neden olduğu hasar veya yaralanmalardan Sony sorumlu değildir.
Televizyon kurulumu boyutlar tablosu
Ekran merkez noktası
KDL37BX401
KDL32BX301
Birim: cm
Ekran boyutları
Model Adı
Her bir montaj açısı için uzunluk
Ekran merkezi
boyutu
Açı (0°)
Açı (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL37BX401
91,9
56,3
14,0
42,7
15,7
32,6
53,5
46,2
KDL32BX301
79,8
49,6
17,2
42,6
15,6
30,2
48,0
46,1
Yukarıdaki tabloda yer alan şekiller kuruluma bağlı olarak biraz değişebilir.
UYARI
TV cihazının monte edildiği duvar cihazın en az dört katı ağırlığa dayanabilmelidir. Ağırlık için
“Spesifikasyonlar” (sayfa 38) bölümüne bakın.
36 TR
Vida ve Kanca konumları şeması/tablosu
Model Adı
Vida konumu
Kanca konumu
KDL37BX401
d, g
b
KDL32BX301
e, g
c
Vida konumu
Kanca konumu
a*
b
c
* Kanca konumu “a” modeller
için kullanılamaz.
Ek Bilgiler
37 TR
Spesifikasyonlar
Model adı
KDL37BX401
KDL32BX301
Sistem
Panel Sistemi
LCD (Sıvı Kristal Ekran) Paneli
Televizyon Sistemi
Ülke/bölge seçiminize bağlı olarak
Analog: B/G/H, D/K, L, I
Dijital: DVBT, DVBC
Renk/Video sistemi
Analog: PAL, PAL60 (sadece video girişi), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (sadece video girişi)
Dijital: MPEG2 MP@ML/HL, H.264/MPEG4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Kanal Kapsamı
Analog: 46,25 855,25 MHz
Dijital: VHF/UHF
Ses Çıkışı
10 W + 10 W (RMS)
Giriş/Çıkış jakları
VHF/UHF için 75 ohm dış terminal
Anten
/
AV1
Ses/video girişi, RGB girişi, SVideo girişi ve televizyon ses/video çıkışı içeren 21 pimli scart konektörü.
COMPONENT IN Desteklenen formatlar: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vpp, 75 ohm, 0,3V negatif senk./PB/CB: 0,7 Vpp, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vpp, 75 ohm
COMPONENT IN Ses girişi (RCA tipi jak)
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ses: İki kanallı doğrusal PCM
32, 44,1 ve 48 kHz, 16, 20 ve 24 bit, Dolby Digital
PC (bkz: sayfa 40)
Analog ses (mini jak) (sadece HDMI 1)
AV2
Video girişi (RCA tipi jak)
AV2
Ses girişi (RCA tipi jak)
DIGITAL AUDIO Dijital optik jak (İki kanal doğrusal PCM, Dolby Digital)
OUT (OPTICAL)
Ses çıkışı (Sol/Sağ) (RCA tipi jak)
PC IN
PC Girişi (15 Dsub) (bkz: sayfa 40)
G: 0,7 Vpp, 75 ohm, Yeşilde Senk. değil/B: 0,7 Vpp, 75 ohm/
R: 0,7 Vpp, 75 ohm, H/V Senk.: TTL düzeyi
PC ses girişi (mini jak)
i
Kulaklık jakı
USB portu
CAM (Duruma Bağlı Erişim Modülü) yuvası
38 TR
Model adı
KDL37BX401
KDL32BX301
Güç ve diğerleri
Güç Gereksinimleri
220–240 V AC, 50 Hz
Ekran Boyutu (diyagonal Yakl. 94 cm / 37 inç
olarak ölçülen)
Ekran Çözünürlüğü
Güç
tüketimi
Yakl. 80 cm / 32 inç
1.920 nokta (yatay) × 1.080 satır (dikey) (KDL37BX401)
1.366 nokta (yatay) × 768 satır (dikey) (KDL32BX301)
107 W
“Ev”/
“Standart”
modunda
81,0 W
“Mağaza”/ 155 W
“Canli”
modunda
109 W
Bekleme modunda Güç 0,22 W
Tüketimi*1
Kapalı modunda Güç
Tüketimi
0,21 W
Yıllık ortalama güç
tüketimi*2
156 kWh
(sehpa ile)
Boyutlar
(g × y × d) (sehpasız)
(Yakl.)
91,9 × 59,8 × 25,0 cm
79,8 × 53,1 × 22,0 cm
91,9 × 56,3 × 9,7 cm
79,8 × 49,6 × 9,6 cm
Ağırlık
(Yakl.)
(sehpa ile)
17,3 kg
11,5 kg
(sehpasız)
15,3 kg
10,0 kg
118 kWh
Ürünle Verilen
aksesuarlar
Bkz: “1: Aksesuarları kontrol etme”, sayfa 4.
Opsiyonel Aksesuarlar
Bkz: “Aksesuarları Takma (Duvara Montaj Mesneti)”, sayfa 35.
*1 Belirtilen bekleme durumundaki güce, sadece televizyon gerekli dahili işlemleri tamamladıktan sonra ulaşılır.
*2 Günde 4 saat ve yılda 365 gün.
Tasarım ve spesifikasyonlar önceden haber vermeden değiştirilebilir.
Ek Bilgiler
Devam ediyor
39 TR
PC IN
ve HDMI IN 1/2/3/4 için PC Giriş Sinyali Referans Çizelgesi
KDL37BX401 için
Sinyaller Yatay (Piksel)
Dikey (Hat)
Yatay frekans Dikey frekans
Standart
(kHz)
(Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA Normları
XGA
1024
768
48,4
60
VESA Normları
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
KDL32BX301 için
Sinyaller Yatay (Piksel)
Dikey (Hat)
Yatay frekans Dikey frekans
Standart
(kHz)
(Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA Normları
XGA
1024
768
48,4
60
VESA Normları
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Bu televizyonun PC girişinin, Yeşil Senk. veya Kompozit Senk. desteği yoktur.
• Bu televizyonun PC girişinin, karıştırılmış sinyal desteği yoktur.
• Bu televizyonun PC girişi, yukarıdaki tabloda belirtilen sinyalleri 60 Hz dikey frekansta destekler.
40 TR
Sorun Giderme
1 (bekleme) göstergesinin kırmızı renkte
yanıp sönmediğini kontrol edin.
Yanıp sönüyorsa
Otomatik teşhis fonksiyonu etkinleştirilmiştir.
Bunu kapatmak için televizyonun yan tarafındaki
1 düğmesine basın ve satıcınızı veya Sony Servis
Merkezini bilgilendirin.
Yanıp sönmüyorsa
1 Aşağıdaki tabloda yazılı öğeleri kontrol
edin.
2 Sorun hala devam ediyorsa,
televizyonunuzu kalifiye servis personeline
kontrol ettirin.
z
• Daha fazla bilgi için, ürünle verilen garanti belgesinde
belirtilen adres ve telefonları kullanarak lütfen Sony
Müşteri Bilgi Merkeziyle temasa geçin.
Resim
Görüntü yok (ekran siyah) ve ses yok
• Anten/kablolu yayın bağlantılarını kontrol edin.
• Televizyonun fişini prize takın ve televizyonun yan
tarafındaki 1 düğmesine basın.
• 1 (bekleme) göstergesi kırmızı renkte yanarsa "/1
düğmesine basın.
Çift görüntü veya gölgelenme
• Anten/kablolu yayın bağlantılarını kontrol edin.
• Antenin konumunu ve yönünü kontrol edin.
Ekranda sadece karlanma ve parazit var
• Antenin kırık veya eğilmiş olup olmadığını kontrol
edin.
• Antenin kullanım ömrünün bitmiş olup olmadığını
kontrol edin (normal kullanım halinde üç ila beş
yıldır, deniz kıyısında ise bir ila iki yıldır).
Bir televizyon kanalını izlerken görüntüde veya
seste parazit var
• Daha kaliteli görüntü alımı için “AFT” (Automatic
Fine Tuning Otomatik İnce Ayar) ayarını yapın
(sayfa 32).
Ekranda bazı minik siyah noktalar ve/veya
parlak noktalar var
• Bir ekran ünitesinin verdiği görüntü piksellerden
oluşmaktadır. Ekrandaki minik siyah noktalar ve/veya
parlak noktalar (pikseller) bir bozukluk anlamına
gelmez.
Ses
Ses yok ama görüntü kalitesi iyi
• 2 + veya % (Sessiz) düğmesine basın.
• “Hoparlör” öğesinin “TV Hoparlörü” olarak
ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin (sayfa 27).
• HDMI girişini Super Audio CD veya DVDAudio ile
kullanırken, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ses sinyallerinin çıkışını gerçekleştirmeyebilir.
Kanallar
İstenilen kanal seçilemiyor
• Dijital ile analog mod arasında geçiş yapın ve
istediğiniz dijital/analog kanalı seçin.
Bazı kanallarda görüntü yok
• Şifreli yayın/Sadece abonelikli kanal. Ücretli
televizyon servisine abone olun.
• Kanal sadece veri iletişimi için kullanılıyordur
(görüntü ve ses olmaz).
• Yayın iletim detayları hakkında bilgi almak için yayın
şirketini arayın.
Dijital kanallar görüntülenmiyor
• Bölgenizde dijital yayınların olup olmadığını anlamak
için yerel bir tesisat uzmanını arayın.
• Daha yüksek kazanç değerine sahip bir anten kullanın.
Genel
Televizyon otomatik olarak kapanıyor
(televizyon bekleme moduna giriyor)
• “Oto. Kapanma” (sayfa 28) veya “TV Boşta
Bekleme” (sayfa 28) fonksiyonunun etkinleştirilmiş
olup olmadığını kontrol edin.
• Televizyon modundayken 15 dakika süresince bir
sinyal alınmazsa ve hiçbir işlem yapılmazsa,
televizyon otomatik olarak bekleme moduna geçer.
Bozuk görüntü ve/veya ses
• Televizyonu, arabalar, motosikletler, saç kurutma
makineleri veya optik cihazlar gibi elektriksel parazit
kaynaklarından uzak tutun.
• Opsiyonel cihaz kurulumu yaparken, opsiyonel cihaz
ile televizyon arasında biraz boşluk bırakın.
• Anten/kablolu yayın bağlantılarını kontrol edin.
• Anten/kablolu yayın televizyon kablosunu diğer
bağlantı kablolarından uzak tutun.
Uzaktan kumanda çalışmıyor
• Pilleri değiştirin.
HDMI cihazı “HDMI Cihaz Listesi” öğesinde
gösterilmiyor
• Cihazınızın HDMI ile uyumlu olup olmadığını
kontrol edin.
Programlarda renk yok
• “Fabrika Ayarlarına Dön” öğesini seçin (sayfa 27).
Devam ediyor
41 TR
Ek Bilgiler
Scart konektörüne takılı cihazdan görüntü yok
veya menü bilgisi yok
• Bağlı cihazların listesini görüntülemek için
düğmesine basın, ardından istediğiniz girişi seçin.
• Opsiyonel cihaz ile televizyon arasındaki bağlantıyı
kontrol edin.
COMPONENT IN soketlerinden bir sinyal
görüntülerken renk yok veya renkler düzensiz
•
COMPONENT IN soketlerinin bağlantısını
kontrol edin ve her bir soketin ilgili yerlerine tam
oturmuş olup olmadığını kontrol edin.
Ekranda “Mağaza sergileme modu: Açık”
görüntülenirse
• Televizyonunuz “Mağaza” moduna ayarlanmıştır.
“Otomatik başlangıç” prosedüründe “Yer” için tekrar
“Ev” seçeneğini seçmeniz gerekir (sayfa 6).
Tüm kanallar ayarlanmıyor
• Kablo yayın sağlanmasıyla ilgili bilgi için destek web
sitesine bakın.
http://support.sonyeurope.com/TV/DVBC
42 TR
Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili
kılmış olduğu, Product Compliance
Europe (PCE) Sony Deutschland GmbH
tarafından yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany
Tel: (0)71158580,
Fax: (0)7115858488
URL of EU DoC Database:
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
171 Konan, Minatoku, Tokyo
1080075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216633 98 00
Faks: 0216632 70 30
email: bilgi@eu.sony.com
EEE Yönetmeliğine Uygundur
PCB içermez
İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)
43 TR
Úvod
Děkujeme vám, že jste si vybrali tento
výrobek Sony. Před zapnutím
televizoru si prosím pozorně přečtěte
tento návod a uschovejte jej pro
budoucí potřebu.
Poznámky k funkcím
digitální televize
• Všechny funkce související s digitální
televizí (
) budou fungovat pouze
v zemích nebo oblastech, ve kterých
jsou šířeny signály digitálního
pozemního vysílání DVB-T (MPEG2 a H.264/MPEG-4 AVC) nebo ve
kterých je přístup ke kompatibilní
kabelové službě DVB-C (MPEG-2 a
H.264/MPEG-4 AVC). Ověřte si
laskavě u svého místního prodejce,
zda v místě, kde žijete, lze přijímat
signál DVB-T, nebo se zeptejte svého
poskytovatele kabelového vysílání,
zda je jeho kabelová služba DVB-C
vhodná k použití s tímto televizorem.
• Poskytovatel kabelového vysílání
může za takové služby vyžadovat
dodatečné poplatky nebo souhlas se
svými smluvními podmínkami.
• Přestože televizor splňuje specifikace
DVB-T a DVB-C, nelze zaručit
kompatibilitu s budoucím pozemním
DVB-T a kabelovým DVB-C
digitálním vysíláním.
• Některé funkce digitální televize
nemusí být v některých zemích/
oblastech k dispozici a kabelový
režim DVB-C nemusí s některými
poskytovateli fungovat správně.
Seznam vhodných poskytovatelů
kabelových služeb najdete na webových
stránkách technické podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Výrobcem tohoto výrobku je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Zplnomocněným
zástupcem pro požadavky
ohledně elektromagnetické
kompability EMC a bezpečnosti
výrobku je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro
záležitosti servisu a záruky se
obracejte na adresy uváděné v
servisních a záručních
dokumentech.
2 CZ
Informace o obchodních
značkách
Umístění identifikačního
štítku
•
Číslo modelu a značení zdroje napájení
(v souladu s bezpečnostními
směrnicemi) je na nálepce umístěné na
zadní části televizoru.
•
•
•
•
je registrovaná obchodní značka
projektu DVB.
HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech a
jiných zemích.
Vyrobeno v licenci Dolby
Laboratories. „Dolby“ a symbol
dvojitého D jsou obchodní značky
společnosti Dolby Laboratories.
DivX®, DivX Certified® a příslušná
loga jsou registrovanými obchodními
známkami společnosti DivX, Inc. a
jsou použity na základě licence.
DIVX VIDEO: DivX® je digitální
video formát vytvořený společností
DivX, Inc. Toto je oficiální DivX
Certified zařízení pro přehrávání
video formátu DivX. Více informací a
softwarových nástrojů ke
konvertování vašich souborů na DivX
video naleznete na adrese
www.divx.com.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto zařízení DivX Certified® musí
být registrované pro přehrávání
obsahu DivX Video-on-Demand
(VOD). Registrační kód
vygenerujete v sekci DivX VOD v
nabídce nastavení zařízení. Pomocí
tohoto kódu pokračujte v registraci
na vod.divx.com, kde také zjistíte více
o DivX VOD.
„BRAVIA“ a
jsou
obchodní značky Sony Corporation.
Obsah
Seznámení
4
Bezpečnostní informace...................................................................................................9
Upozornění ......................................................................................................................10
Přehled dálkového ovládání ...........................................................................................12
Přehled tlačítek a kontrolek na televizoru ....................................................................14
Sledování televizoru
Sledování televizoru........................................................................................................15
Použití průvodce Digital Electronic Programme Guide (EPG)
...........................18
Používání seznamu Oblíbené digitální
.................................................................19
Použití volitelného zařízení
Připojení volitelného zařízení .........................................................................................20
Prohlížení obrazu z připojeného zařízení......................................................................21
Přehrávání Fotografie/Hudba/Video přes USB ............................................................23
Používání BRAVIA Sync s Ovládání HDMI ....................................................................24
Používání funkcí MENU
Procházení nabídky televizoru.......................................................................................25
Nastavení .........................................................................................................................26
Doplňkové informace
Instalace doplňků (nástěnný montážní rám) ................................................................35
Technické údaje ..............................................................................................................38
Odstraňování problémů ..................................................................................................41
: pouze pro digitální kanály
• Než začnete televizor používat, přečtěte si „Bezpečnostní informace“ (strana 9). Tento návod si uschovejte
i pro budoucí potřebu.
• Pokyny pro „Instalaci konzole pro montáž na zeď“ jsou obsaženy v této uživatelské příručce k televizoru.
3 CZ
CZ
Seznámení
1: Kontrola
příslušenství
2: Připojení stojanu
Stolní stojan (1)
Šrouby ke stojanu (4 + 3)
Dálkový ovladač RM-ED039 (1)
Baterie velikosti AAA (2)
1
U některých modelů televizorů se obraťte
na dodanou brožuru Stolní stojan
popisující správnou montáž.
2
Televizor umístěte na stojan. Dbejte na
to, abyste nepřiskřípli kabely.
3
Pomocí dodaných šroubů připevněte
televizor podle šipek , které označují
otvory šroubů.
Řiďte se kroky pro sestavení vyžadovanými pro
umístění televizoru na stojan.
Vložení baterií do dálkového ovladače
~
• Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
• Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte
současně staré a nové baterie.
• Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní
prostředí. V některých oblastech je nutné likvidovat
baterie podle místních předpisů. Informujte se
prosím u příslušných úřadů.
• S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně.
Nepouštějte ho na zem, nešlapte po něm, ani na něj
nelijte tekutiny.
• Neukládejte dálkový ovladač do blízkosti tepelných
zdrojů, na místo vystavené působení přímého
slunečního svitu, nebo do vlhké místnosti.
~
• Jestliže použijete elektrický šroubovák, nastavte
točivý moment na přibližně 1,5 N·m (15 kgf·cm).
4 CZ
Připojení antény/kabelu/videa/DVD
rekordéru pomocí HDMI
Seznámení
3: Připojení antény/
kabelu/videa/DVD
rekordéru
Připojení pouze antény/kabelu
Pozemní signál
nebo kabel
Koaxiální
kabel
Koaxiální kabel
Kabel HDMI
Pozemní signál
nebo kabel
Koaxiální kabel
Připojení antény/kabelu/videa/DVD
rekordéru konektorem SCART
Video/DVD rekordér
Koaxiální
kabel
Kabel scart
Pozemní
signál nebo
kabel
4: Zabezpečení
televizoru před
převrácením
Koaxiální kabel
2
Video/DVD rekordér
3
1
1
Do televizního stojanu zašroubujte vrut
do dřeva (průměr 4 mm, není součástí
dodávky).
Pokračování
5 CZ
2
Do otvoru na šroub u televizoru
zašroubujte šroub do kovu (M4 × 16, není
součástí dodávky).
3
Vrut do dřeva a šroub do kovu svažte
silnou šňůrou.
3
Stiskněte F/f/G/g pro volbu jazyka na
obrazovkách nabídky, pak
stiskněte .
Language
Please select your language:
z
• K zabezpečení televizoru se používá volitelná sada s
podpůrným pásem Sony. K zakoupení sady
kontaktujte nejbližší servisní centrum Sony.
Připravte si název modelu svého televizoru.
5: Volba jazyka,
země/regionu a
umístění
4
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Ελληνικά
Türkçe
Español
Català
Português
Polski
Česky
Pro volbu země/oblasti, ve které budete
televizor používat, se řiďte pokyny na
obrazovce.
Pokud se země/region, kde chcete televizor
používat, v seznamu nevyskytuje, zvolte
místo země/regionu „-“.
5
Pro nastavení kódu PIN se řiďte pokyny
na obrazovce.
z
• Můžete použít jakýkoliv kód PIN kromě kódu
0000. Pro pozdější změnu kódu PIN viz
stranu 33.
6
Pro volbu typu umístění, ve kterém
budete televizor používat, se řiďte
pokyny na obrazovce.
Tato možnost volí výchozí režim obrazu
vhodný pro typické světelné podmínky v
těchto prostředích.
Některá nastavení v režimu Obchod se
pravidelně resetují pro použití obchodu.
3,4,5,6
1
Zapojte televizor do síťové zásuvky
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Stiskněte 1 na boku televizoru.
Při prvním zapnutí televizoru se na
obrazovce objeví nabídka Jazyk.
~
• Když televizor zapnete, kontrolka napájení se
rozsvítí zeleně.
6 CZ
1
Naladění televize při kabelovém
připojení
Stiskem G/g vyberte „Start“, potom
stiskněte .
1
2
3
„Rychlé ladění“: Kanály jsou laděny podle
informací poskytovatele kabelového vysílání
předávaných v rámci vysílaného signálu.
Doporučené nastavení pro „Kmitočet“ a
„ID sítě“ je „Auto“.
Tato funkce se doporučuje pro rychlé ladění,
pokud je poskytovatelem kabelového
vysílání podporována.
Pokud „Rychlé ladění“ nenaladí
požadované programy, použijte níže
uvedenou metodu „Úplné ladění“.
„Úplné ladění“: Všechny dostupné kanály
jsou naladěny a uloženy. To může někdy
chvíli trvat.
Tato volba se doporučuje, jestliže
poskytovatel kabelového vysílání
nepodporuje funkci „Rychlé ladění“.
Další informace o poskytovatelích
kabelových služeb najdete na webových
stránkách technické podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Stiskněte F/f pro výběr „Pozemní“ nebo
„Kabelové“, pak stiskněte .
Pokud zvolíte „Kabelové“, objeví se
obrazovka výběru typu ladění. Viz
„Naladění televize při kabelovém připojení“
(strana 7).
Televizor začne prohledávat všechny
dostupné digitální kanály, po nich pokračuje
všemi dostupnými analogovými kanály. To
může trvat nějakou chvíli. Během této doby
nemačkejte žádná tlačítka na televizoru, ani
na dálkovém ovládání.
Když se objeví zpráva vyžadující
potvrzení připojené antény
Nebyly nalezeny žádné digitální ani
analogové kanály. Zkontrolujte veškerá
anténní/kabelová připojení a stiskněte pro
nové spuštění automatického ladění.
Třídění programů (Pouze v analogovém
režimu): Mění pořadí třídění analogových
programů v televizoru.
1 Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který
chcete přesunout do nové pozice, pak
stiskněte g.
2 Stiskněte F/f pro výběr nové pozice pro
kanál, pak stiskněte .
V případě, že si nepřejete měnit pořadí, v
jakém jsou analogové kanály uloženy v
televizoru, stiskněte MENU a přejděte tak k
dalšímu kroku.
Stiskněte
a F/f pro výběr volby
„Rychlé ladění“ nebo „Úplné ladění“,
potom stiskněte .
2
Stiskněte f pro výběr „Start“.
Televizor začne vyhledávat kanály.
Nemačkejte žádná tlačítka na televizoru, ani
na dálkovém ovládání.
~
• Někteří poskytovatelé kabelových služeb
nepodporují funkci „Rychlé ladění“. Pokud nejsou
pomocí „Rychlé ladění“ vyhledány žádné kanály,
proveďte „Úplné ladění“.
~
• Tento krok se neobjeví, bude-li nalezen nějaký
analogový kanál.
Na obrazovce se objeví zpráva „Nastavení
dokončeno“. Stiskněte .
Televizor je teď naladěn na všechny
dostupné kanály.
7 CZ
Seznámení
6: Automatické
ladění televizoru
z
• Aktualizace systému pomocí USB
Systém televizoru můžete aktualizovat pomocí
paměti USB.
Informace získáte na následující internetové adrese.
http://support.sony-europe.com/TV/
Odmontování
stolního stojanu od
televizoru
~
• Neodstraňujte stolní stojan z žádného jiného
důvodu, než kvůli připevnění televizoru na zeď.
Stolní stojan
z
• Dbejte na to, aby byl televizor před zapnutím ve
vertikální pozici. Televizor nesmí být zapnut s
obrazovkou směřující směrem dolů, mohlo by dojít
k deformaci obrazu.
8 CZ
Větrání
Bezpečnostní
informace
Instalace/Nastavení
Televizor instalujte a používejte podle
dále uvedených pokynů, zabráníte tak
nebezpečí požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo poškození anebo
zranění.
–
• Nikdy nezakrývejte větrací otvory,
ani nic nezasunujte do skříně
televizoru.
• Okolo televizoru ponechte volný
prostor jako na níže uvedeném
obrázku.
• Důrazně doporučujeme použití
nástěnného montážního rámu Sony,
který zajišt’uje dostatečnou cirkulaci
vzduchu.
Instalace na stěně
8 mm - 12 mm
Šroub (dodávaný spolu s
nástěnným montážním
rámem)
Montážní hák
Připevnění háku k zadní
straně televizoru
10 cm
10 cm
Poznámky
10 cm
Okolo televizoru ponechte nejméně
takto veliký volný prostor.
Instalace se stojanem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Okolo televizoru ponechte
nejméně takto veliký volný prostor.
• K zajištění správného větrání a
zabránění usazování nečistot a
prachu:
– Nepokládejte televizor na plocho,
neinstalujte ho obráceně, zadní
částí dopředu nebo z boku.
– Neumíst’ujte televizor na polici,
kobereček, postel nebo do skříně.
– Nezakrývejte televizor látkami
jako záclonami, ani různými
předměty, např. novinami.
– Neinstalujte televizor tak, jak je
uvedeno na obrázku.
Přeprava
• Před
přemístěním
televizoru
odpojte všechny
kabely.
• K přenosu
velkého
televizoru jsou
nutné dvě nebo
tři osoby.
• Přenášíte-li
televizor v
rukou, držte jej
jako na obrázku
vpravo. Netlačte
na LCD panel.
• Při zvedání nebo
přenášení
televizoru jej pevně držte za spodní
část.
• Při přenášení televizoru dbejte na to,
aby do ničeho nenarazil, nebo
nadměrné nevibroval.
• Jestliže vezete televizor do opravy,
nebo ho stěhujete, vždy ho zabalte do
originální krabice a obalového
materiálu.
–
–
30 cm
Instalace
• Televizor musí být instalován v
blízkosti snadno přístupné zásuvky.
• Televizor umístěte na stabilní rovný
povrch.
• Instalaci na stěnu smí provést jen
kvalifikovaný servisní technik.
• Z bezpečnostních důvodů důrazně
doporučujeme používání
příslušenství Sony včetně:
– Nástěnného montážního rámu
SU-WL500
• Při připevňování montážních háků k
televizoru je nutné použít šrouby
dodávané spolu s nástěnným
montážním rámem. Tyto šrouby jsou
vyrobeny tak, aby měly délku 8 mm
až 12 mm, měřeno od připevňovací
plochy montážního háku.
Průměr a délka šroubů se liší podle
modelu nástěnného montážního
rámu.
Použití jiných šroubů může mít za
následek vnitřní poškození televizoru
nebo způsobit jeho pád apod.
–
Při pokládání kabelů nezapomeňte
vytáhnout z bezpečnostních důvodů
sít’ový kabel ze zásuvky a
zkontrolujte, zda jste o kabely
nezachytili nohama.
Před prací na televizoru nebo před
jeho stěhováním vytáhněte sít’ový
kabel ze zásuvky.
Sít’ový kabel musí být instalovaný v
dostatečné vzdálenosti od tepelných
zdrojů.
Sít’ový kabel pravidelně vytáhněte
ze zástrčky a vyčistěte ho. Pokud je
zástrčka zaprášená a hromadí se na
ní vlhkost, může se zhoršit její
izolace a způsobit požár.
Cirkulace vzduchu je zablokovaná.
• Dodávaný sít’ový kabel nepoužívejte
pro žádné jiné zařízení.
• Sít’ový kabel nesmí být nadměrně
stlačený, ohnutý nebo zkroucený.
Mohlo by dojít k poškození izolace
nebo vodičů.
• Sít’ový kabel žádným způsobem
neupravujte.
• Na sít’ový kabel nestavte nic těžkého.
• Při odpojování sít’ového kabelu ze
zásuvky netahejte za sít’ový kabel.
• K jedné přívodní zásuvce
nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
• Nepoužívejte uvolněné elektrické
zásuvky.
Zakázané použití
Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor
v dále uvedených místech, prostředích,
nebo situacích, protože televizor by
mohl špatně fungovat, nebo by mohl
způsobit požár, úraz elektrickým
proudem nebo poškození majetku
anebo zranění.
Umístění:
Venkovní prostor (na přímém
slunečním svitu), na mořském břehu,
lodi nebo jiném plavidle, v autě, v
lékařských zařízeních, nestabilní
umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve
vlhku nebo kouři.
Prostředí:
Stěna
Stěna
Horká, vlhká nebo nadměrně prašná
místa; místa, na která se může dostat
hmyz; tam, kde by mohl být televizor
vystaven mechanickým vibracím, v
blízkosti hořlavých předmětů (svíček
apod.). Na televizor nesmí nic kapat
nebo stříkat, ani na něm nesmí stát
předměty naplněné tekutinami, jako
např. vázy.
Situace:
Sít’ový kabel
Se sít’ovým kabelem a zásuvkou
zacházejte podle následujících pokynů,
aby nedošlo k požáru, úrazu
elektrickým proudem, poškození anebo
zranění.
–
–
–
Používejte pouze sít’ové kabely
Sony, nikoli kabely jiných
dodavatelů.
Zasuňte zástrčku úplně do sít’ové
zásuvky.
Televizor používejte pouze v
elektrické síti 220-240 V stř.
Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké
ruce, je-li odstraněna skříň televizoru,
nebo s příslušenstvím, které výrobce
nedoporučil. Během bouřky s blesky
odpojte TV od sít’ové zásuvky a antény.
Poškozené díly:
• Na televizor nic neházejte. Sklo na
obrazovce se může poškodit a
způsobit vážný úraz.
Pokračování
9 CZ
• Jestliže povrch televizoru praskne,
nedotýkejte se ho a nejprve vytáhněte
kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo
dojít k úrazu elektrickým proudem.
Když televizor
nepoužíváte
• Jestliže televizor nebudete několik
dní používat, odpojte ho z
bezpečnostních důvodů a kvůli
ochraně životního prostředí od sítě.
• Pokud televizor jen vypnete, není
odpojený od napájecí sítě; k úplnému
odpojení od sítě vytáhněte proto
zástrčku ze zásuvky.
• Některé televizory jsou však
vybaveny funkcemi, které ke
správnému fungování vyžadují
ponechání v klidovém stavu.
Pro děti
• Nedovolte dětem, aby na televizor
lezly.
• Příslušenství malých rozměrů
uschovejte mimo dosah dětí, aby ho
nemohly omylem spolknout.
Pokud dojde k
následujícímu problému ...
Pokud dojde k následujícímu
problému, vypněte televizor a okamžitě
vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
Požádejte svého prodejce nebo servisní
středisko Sony o prohlídku televizoru
kvalifikovaným servisním technikem.
Když:
–
–
–
–
Přívodní kabel je poškozený.
Sít’ová zásuvka je uvolněná.
Televizor je poškozený pádem na
zem, nárazem nebo tím, že na něj
něco spadlo.
Otvory skříně propadl nějaký
předmět, nebo se do něj vylila
nějaká tekutina.
Varování
Z důvodu zamezení rizika požáru
uchovávejte tento produkt vždy z
dosahu svíček nebo jiných zdrojů
otevřeného ohně.
Upozornění
Sledování televizoru
• Televizor sledujte za mírného
osvětlení, protože sledování
televizoru při slabém světle nebo po
dlouhou dobu namáhá oči.
• Používáte-li sluchátka, nastavte
hlasitost tak, aby zvuk nebyl příliš
silný, protože byste si mohli poškodit
sluch.
10 CZ
LCD obrazovka
• I když je LCD obrazovka vyrobena
vysoce přesnou technologií a 99,99 %
nebo více pixelů funguje správně,
mohou se trvale objevovat černé nebo
jasné světelné body (červené, modré
nebo zelené). Je to způsobeno
strukturálními vlastnostmi LCD
obrazovky a nejedná se o závadu.
• Netlačte na přední filtr, ani po něm
neškrábejte, a na horní plochu
televizoru nepokládejte žádné
předměty. Obraz by pak mohl být
nerovnoměrný nebo by se LCD
obrazovka mohla poškodit.
• Budete-li televizor používat na
chladném místě, může se v obraze
zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne.
Nejde o poruchu televizoru. Tento jev
po zvýšení okolní teploty zmizí.
• Při nepřetržitém zobrazení statických
obrazů může dojít ke vzniku „duchů“.
Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
• Během provozu televizoru se
obrazovka i skříň přístroje zahřívají.
Neznamená to ale funkční poruchu
televizoru.
• LCD obrazovka obsahuje malé
množství tekutých krystalů. Některé
zářivkové trubice použité v tomto
televizoru obsahují rovněž rtut’. Při
její likvidaci se řiďte místními
nařízeními a předpisy.
Zacházení s povrchem
obrazovky/skříňky
televizoru a jeho čištění
Před čištěním se ujistěte, že jste
televizor odpojili vytažením kabelu ze
zásuvky.
Abyste předešli zhoršení stavu
materiálu nebo svrchní vrstvy
obrazovky, dodržujte následující
opatření.
• Prach z povrchu obrazovky/skříňky
opatrně stírejte měkkým hadříkem.
Nepodaří-li se prach takto odstranit,
setřete jej jemným hadříkem mírně
navlhčeným slabým roztokem
rozředěného čisticího prostředku.
• Vodu ani čisticí prostředek
nestříkejte přímo na televizor. Mohla
by stéct do spodní části obrazovky
nebo vnějších částí a způsobit
poruchu.
• Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ
drsné houbičky, zásadité/kyselé čisticí
prostředky, brusné prášky ani těkavá
rozpouštědla jako alkohol, benzen
nebo insekticidy. Při použití těchto
materiálů nebo při delším kontaktu s
pryžovými nebo vinylovými materiály
může dojít k poškození povrchu
obrazovky a materiálu skříňky.
• K zajištění správného větrání
doporučujeme pravidelné vysávání
větracích otvorů.
• Je-li třeba seřídit úhel televizoru,
pohybujte televizorem pomalu tak,
aby nespadl nebo nesklouzl ze
stojanu.
Volitelné zařízení
• Volitelná zařízení nebo jiná zařízení
vysílající elektromagnetické záření
neinstalujte příliš blízko televizoru.
Jinak by mohlo dojít ke zkreslení
obrazu anebo šumu.
• Tento produkt byl testován a shledán
vhodným limitům stanoveným
direktivou EMC pro použití
připojovacích kabelů kratších než
3 metry.
Baterie
• Při vkládání baterií dodržte správnou
polaritu.
• Nepoužívejte různé typy baterií, ani
nemíchejte současně staré a nové
baterie.
• Baterie likvidujte způsobem, který
chrání životní prostředí. V některých
oblastech je nutné likvidovat baterie
podle předpisů. Informujte se prosím
u příslušných úřadů.
• S dálkovým ovladačem zacházejte
opatrně. Nepouštějte ho na zem,
nešlapte po něm, ani na něj
nestříkejte žádnou tekutinu.
• Neukládejte dálkový ovladač na
místo v blízkosti tepelných zdrojů,
nebo na místo vystavené působení
přímého slunečního svitu, nebo do
vlhké místnosti.
Likvidace televizoru
Likvidace
nepotřebného
elektrického a
elektronického
zařízení (platné v
Evropské unii a
dalších evropských státech
uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho
odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným
negativním důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku. Recyklováním materiálů, z
nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, podniku
pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Nakládání s
nepotřebnými
bateriemi (platí v
Evropské unii a
dalších
evropských
státech využívajících
systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem. Symbol
nacházející se na určitých typech
baterii může být použit v kombinaci s
chemickou značkou. Značky pro rtuť
(Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány,
pokud baterie obsahuje více než
0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete
zabránit možným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, k
nímž by mohlo docházet v případech
nevhodného zacházení s vyřazenými
bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje. V
případě, že výrobek z důvodů
bezpečnosti, funkce nebo uchování dat
vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál. K tomu, aby s baterií bylo
správně naloženo, předejte výrobek,
který je na konci své životnosti na
místo, jenž je určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení
za účelem jejich recyklace. Pokud jde o
ostatní baterie, prosím, nahlédněte do
té části návodu k obsluze, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z
výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné
sběrné místo. Pro podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku
či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, firmu zabezpečující místní
odpadové hospodářství nebo prodejnu,
kde jste výrobek zakoupili.
11 CZ
Přehled dálkového ovládání
1 "/1 – Pohotovostní režim televizoru
Zapne a vypne televizor z pohotovostního režimu.
2
– Režim obrazovky (strana 16)
3
– Seznam Oblíbené digitální
Stiskněte pro zobrazení seznamu Oblíbené digitální, který jste zadali
(strana 19).
4
/
– Informace/Zobrazení Text
• V digitálním režimu: Zobrazí podrobnosti o právě sledovaném
programu.
• V analogovém režimu: Zobrazí informace, jako je číslo aktuálního
kanálu a formát obrazovky.
• V režimu Text (strana 16): Objeví se skryté údaje (např. řešení
hádanky).
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (strana 16, 22)
Umožňuje přístup k různým volbám zobrazení a změnu/tvorbu
nastavení v závislosti na zdroji a formátu obrazovky.
7 MENU (strana 25)
8 Barevná tlačítka (strana 16, 19)
9 Číselná tlačítka
• V televizním režimu: Výběr kanálů. Pro čísla kanálů 10 a vyšší
zadejte druhou a třetí číslici rychle po sobě.
• V režimu Text: Zadejte trojmístné číslo stránky pro volbu stránky.
0
– Nastavení titulků
Stisknutím změníte jazyk titulků (strana 32) (pouze v digitálním
režimu).
qa AUDIO
Stisknutím změníte režim duálního zvuku (strana 27).
qs PROG +/–/
/
• V televizním režimu: Výběr následujícího (+) nebo předchozího (-)
kanálu.
• V režimu Text (strana 15): Výběr následující ( ) nebo předchozí
( ) stránky.
qd 2 +/– – Hlasitost
qf % – Vypnutí zvuku
qg / – Režim Text (strana 15)
qh RETURN /
Návrat na předchozí obrazovku libovolné zobrazené nabídky.
qj GUIDE /
(strana 18)
– EPG (Digital Electronic Programme Guide)
qk SCENE – Volba scény (strana 16)
ql DIGITAL – Digitální režim (strana 15)
ANALOG – Analogový režim (strana 15)
12 CZ
w; BRAVIA Sync
m/N/M/./x/>: Můžete ovládat zařízení kompatibilní s
BRAVIA Sync, které je připojeno k televizoru.
SYNC MENU: Zobrazí nabídku připojeného zařízení HDMI. Při
sledování dalších vstupních obrazovek nebo televizních programů se
po stisknutí tlačítka zobrazí „Výběr HDMI zařízení“.
THEATRE: Umožňuje vám zapnout nebo vypnout Režim Theatre.
Když je Režim Theatre nastavený na zapnuto, automaticky se nastaví
optimální kvalita zvuku (pokud je televizor propojen se zvukovým
systémem pomocí kabelu HDMI) a kvalita obrazu ke sledování filmů.
~
• Po vypnutí televizoru se vypne i Režim Theatre.
• Když změníte nastavení „Volba scény“, Režim Theatre se vypne
automaticky.
• „Ovládání HDMI“ (BRAVIA Sync) je k dispozici pouze s připojeným
zařízením Sony, které je vybaveno logem BRAVIA Sync nebo
BRAVIA Theatre Sync nebo je kompatibilní s Ovládání HDMI.
wa
/
– (Výběr vstupu)
• V televizním režimu: Stisknutím zobrazíte seznam vstupů.
z
• Tlačítka číslo 5, N, PROG + a AUDIO jsou vybavena hmatatelnými
výstupky. Při obsluze televizoru použijte hmatatelné výstupky jako výchozí
místa.
13 CZ
Přehled tlačítek a kontrolek na televizoru
1 1 – Napájení
Zapíná nebo vypíná televizor.
~
• Pro úplné odpojení televizoru vytáhněte přívod
ze sítě.
• Když televizor zapnete, kontrolka napájení se
rozsvítí zeleně.
PROG
2 PROG +/–/
/
• V televizním režimu: Výběr následujícího
(+) nebo předchozího (-) kanálu.
• V televizní nabídce: Umožňuje pohyb mezi
volbami nahoru ( ) nebo dolů ( ).
3 2 +/–/
/
• V televizním režimu: Zvyšuje (+) nebo
snižuje (-) hlasitost.
• V televizní nabídce: Umožňuje pohyb mezi
volbami vpravo ( ) nebo vlevo ( ).
4
/
– Výběr vstupu / OK
• V televizním režimu: Vybere vstupní zdroj
ze zařízení připojených k zásuvkám
televizoru (strana 21).
• V televizní nabídce: Vybírá nabídku nebo
volbu a potvrzuje nastavení.
5
(strana 25)
6 Senzor osvětlení
Senzor ničím nezakrývejte, protože by to
mohlo ovlivnit jeho funkci (strana 28).
Senzor dálkového ovládání
• Přijímá infračervené signály z dálkového
ovládání.
• Senzor ničím nezakrývejte, protože byste
tím mohli ovlivnit jeho funkci.
7
– Kontrolka Vypnutí obrazu /
Časovač vypnutí
• Svítí zeleně při vypnutém obrazu
(strana 28).
• Svítí oranžově při nastaveném časovači
vypnutí (strana 28).
8 1 – Indikátor pohotovostního režimu
Svítí červeně, když je televizor v
pohotovostním režimu.
9 " – Indikátor napájení
Svítí zeleně při zapnutém televizoru.
~
• Před vytažením síťového kabelu se ujistěte, že je
televizor zcela vypnutý. Vytažení síťového kabelu
při zapnutém televizoru může způsobit, že
indikátory zůstanou svítit nebo dojde k chybné
funkci televizoru.
14 CZ
Sledování televizoru
1
Sledování
televizoru
Televizor spusťte stisknutím tlačítka 1 na
boku televizoru.
Pro zapnutí televizoru v pohotovostním
režimu (kontrolka 1 (pohotovostní režim)
na čelním panelu televizoru je červená)
stiskněte tlačítko "/1 na dálkovém ovládání.
Stisknutím tlačítka DIGITAL/ANALOG
můžete přepínat mezi digitálním a
analogovým režimem.
Dostupné kanály se liší v závislosti na
režimu.
3
Pro výběr televizního kanálu stiskněte
číselná tlačítka nebo PROG +/–.
Pro výběr čísel kanálů 10 a vyšších pomocí
číselných tlačítek zadejte druhou a třetí
číslici rychle po sobě.
Pro výběr digitálního kanálu použijte Digital
Electronic Programme Guide (EPG), viz
strana 18.
V digitálním režimu
Krátce se zobrazí informační pruh. V pruhu
se mohou objevit následující ikony.
2
3
: Radiová služba
: Zakódovaná/Předplacená služba
: K dispozici je zvuk v několika jazycích
: K dispozici jsou titulky
: K dispozici jsou titulky pro sluchově
znevýhodněné
: Doporučený minimální věk pro aktuální
program (od 4 do 18 let)
: Rodičovský zámek
: Digitální zámek programu
Doplňkové činnosti
Požadovaný
výsledek
3
Akce
Nastavení hlasitosti Stiskněte 2 + (zesílení)/
- (zeslabení).
Přístup do Tabulky
programů (pouze v
analogovém
režimu)
Stiskněte
. Pro volbu
analogového kanálu
stiskněte F/f, potom
stiskněte
.
Přístup do
Oblíbené digitální
(pouze v
digitálním režimu)
Stiskněte
.
Pro podrobnosti viz stranu
19.
Pokračování
15 CZ
Sledování televizoru
2
Vstup do režimu Text
4/3
Zobrazení
klasického vysílání
4:3 (např. televizní
obraz, který není
širokoúhlý) ve
správném poměru
stran.
Stiskněte /. Při každém stisknutí / se obraz
cyklicky mění následujícím způsobem:
text t text přes televizní obraz (režim mix)
t žádný text (opuštění textové služby).
Pro výběr stránky stiskněte číselná tlačítka nebo
/ .
Pro zobrazení skrytých informací stiskněte .
z
• Když se ve spodní části textové stránky objeví čtyři
barevné položky, je k dispozici Fastext. Fastext vám
umožní rychlý a snadný přístup ke stránkám. Pro
vstup na stránku stiskněte odpovídající barevné
tlačítko.
Režim Volba scény
Širokoúhlý
Roztáhne obraz 4:3
horizontálně tak, aby
vyplnil obrazovku 16:9.
Zoom*
Když zvolíte požadovanou volbu scény, televizor
pro zvolenou scénu automaticky nastaví
optimální kvalitu zvuku a obrazu.
1
2
Zobrazení
panoramatického
(formát letter box)
vysílání ve správném
poměru stran.
Stiskněte SCENE na dálkovém ovládání.
Stiskněte F/f pro výběr režimu, poté
stiskněte .
Kino: Poskytuje obraz a zvuk jako v kině.
Sport: Poskytuje realistický obraz s
prostorovým zvukem.
Fotografie: Poskytuje obraz, který připomíná
strukturu a barvy tištěné fotografie.
Hra: Poskytuje obraz, při kterém si budete moci
maximálně užít hraní her s nejlepší kvalitou
obrazu i zvuku.
Grafika: Poskytuje obraz, který usnadňuje
dlouhodobé sledování a omezuje únavu
jasnějším zobrazením detailů.
Obecná: Současné uživatelské nastavení.
Auto: Optimální kvalita zvuku a obrazu je
nastavena automaticky v závislosti na vstupním
zdroji, v závislosti na připojených zařízeních
však nemusí mít funkce žádný účinek.
z
• Je-li zvolen jakýkoli režim scény, s výjimkou
„Obecná“, není možná volba režimu obrazu v
nabídce obraz - nejprve zrušte nastavení scény.
• Když nastavíte Režim Theatre (strana 13) na
zapnuto, nastavení „Volba scény“ se přepne
automaticky na „Kino“.
Změna formátu obrazovky tak, aby
odpovídal vysílání
Opakovaně stiskněte
formátu obrazovky.
pro volbu požadovaného
Smart*
Zobrazení
klasického vysílání
4:3 s imitací efektu
širokoúhlé
obrazovky. Obraz
4:3 je roztažen tak,
aby vyplnil
obrazovku.
16 CZ
14/9*
Zobrazení vysílání 14:9
ve správném poměru
stran. Ve výsledném
obraze jsou viditelné
černé okrajové oblasti.
Titulků*
Zobrazení
panoramatického
(formát letter box)
vysílání s titulky na
obrazovce.
Auto
• „Formát obrazovky“ je nastaven na „Auto“, formát
obrazovky se automaticky změní tak, aby odpovídal
vysílanému signálu.
* Horní a spodní část obrazu může být oříznuta.
~
• V závislosti na signálu nemusí být všechny formáty
obrazovky k dispozici.
• Některé znaky a/nebo písmena v horní a spodní
části obrazu nemusí být ve formátu „Smart“
viditelné.
z
• Pokud zvolíte „Zoom“, „14/9“ nebo „Titulků“,
můžete nastavit vertikální pozici obrazu. Stiskněte
F/f pro pohyb nahoru nebo dolů (např. pro čtení
titulků).
Použití nabídky Tools
Stiskněte TOOLS pro zobrazení následujících
možností během sledování televizního
programu.
Možnosti
Popis
Obraz
Viz strana 26.
Zvuk
Viz strana 27.
Reproduktor
Viz strana 28.
Zamknout/
Odemknout
(pouze v
digitálním
režimu)
Zamkne/odemkne zvolený kanál.
Viz „Rodičovský zámek“ pro
Kód PIN (strana 33).
Možnosti
Popis
Jazyk audio
(pouze v
digitálním
režimu)
Viz strana 33.
Nastavení titulků Viz strana 33.
(pouze v
digitálním
režimu)
Viz strana 28.
Spořič energie.
Viz strana 28.
O systému
(pouze v
digitálním
režimu)
Zobrazí obrazovku O systému.
Sledování televizoru
Časov. Vypnutí
17 CZ
Použití průvodce Digital Electronic
Programme Guide (EPG)
*
1
2
V digitálním režimu stiskněte GUIDE.
Proveďte požadovanou operaci, jak je
znázorněno v následující tabulce nebo
zobrazeno na obrazovce.
Digital Electronic Programme Guide (EPG)
* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.
Požadovaný výsledek
Akce
Sledování programu
Stiskněte F/f/G/g pro výběr programu, pak stiskněte
Vypnutí průvodce EPG
Stiskněte GUIDE.
.
~
• Bylo-li pro programy zvoleno omezení věku, objeví se na obrazovce zpráva požadující zadání kódu PIN. Pro
podrobnosti viz „Rodičovský zámek“ na strana 33.
18 CZ
Používání seznamu Oblíbené digitální
*
Funkce Oblíbené vám umožní zadat až čtyři
seznamy oblíbených programů.
1
2
V digitálním režimu stiskněte
.
Seznam Oblíbené digitální
* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.
Požadovaný výsledek
Akce
Vytvoření prvního seznamu
Oblíbené
1 Stiskněte pro zvolení „Ano“.
2 Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam Oblíbené.
3 Stiskněte F/f/G/g pro výběr kanálu, který chcete přidat
nebo odebrat, poté stiskněte .
Kanály, které jsou uloženy v seznamu Oblíbené, jsou označeny
symbolem .
4 Pro dokončení nastavení stiskněte
RETURN.
Sledování kanálu
1 Stiskněte žluté tlačítko pro navigaci seznamy Oblíbené.
2 Stiskněte F/f pro výběr kanálu, poté stiskněte .
Vypnutí seznamu Oblíbené
Stiskněte
Přidání nebo odebrání kanálů z
právě upravovaného seznamu
Oblíbené
1 Stiskněte modré tlačítko.
2 Stiskněte žluté tlačítko pro výběr seznamu Oblíbené, který
chcete upravit.
3 Stiskněte F/f/G/g pro výběr kanálu, který chcete přidat
nebo odebrat, poté stiskněte .
Odebrání všech kanálů z
aktuálního seznamu Oblíbené
1 Stiskněte modré tlačítko.
2 Stiskněte žluté tlačítko pro výběr seznamu Oblíbené, který
chcete upravit.
3 Stiskněte modré tlačítko.
4 Stiskněte G/g pro výběr „Ano“, pak stiskněte pro
potvrzení.
RETURN.
19 CZ
Sledování televizoru
Proveďte požadovanou operaci, jak je
znázorněno v následující tabulce nebo
zobrazeno na obrazovce.
Použití volitelného zařízení
Připojení volitelného zařízení
K televizoru lze připojit širokou škálu volitelných zařízení. Spojovací kabely nejsou součástí
příslušenství.
G
A
PC
DVD přehrávač s
komponentním
výstupem
H
Hi-Fi audio zařízení s
optickým audio vstupem
F
Hi-Fi audio
zařízení
E
Zařízení pro
hraní videoher
DVD přehrávač
Dekodér
DVD rekordér
B
C
D
DVD přehrávač
PC (výstup HDMI)
Přehrávač Blu-ray disků
Digitální videokamera
Video
Dekodér
I Karta CAM
J
Digitální videokamera/Digitální
fotoaparát/USB úložiště
L Zařízení pro hraní
videoher/DVC
videokamera
M
Sluchátka
K PC/Digitální
videokamera
20 CZ
Prohlížení obrazu z
připojeného
zařízení
Symbol na
obrazovce
HDMI1,
HDMI2,
HDMI3
nebo
HDMI4
Zapněte připojené zařízení a poté
proveďte jeden z následujících kroků.
Pro video s automatickým laděním strana 7
V analogovém režimu stiskněte PROG +/– nebo
číselná tlačítka pro výběr video kanálu.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI
IN 3 nebo HDMI IN 4
Prohlížení zařízení připojeného k
B, C, D nebo K.
Digitální audio nebo video
signály jsou přijímány z
připojeného zařízení.
Pokud má zařízení zásuvku DVI,
propojte zásuvku DVI se
zásuvkou HDMI IN 1 pomocí
rozhraní adaptéru DVI-HDMI
(není součástí dodávky), zásuvku
zvukového výstupu daného
zařízení propojte se zvukovým
vstupem v zásuvkách HDMI IN 1.
Pro prohlížení fotografií nebo
obrazu z PC nebo digitální
videokamery zařízení připojte k
zásuvce HDMI IN 2.
AV1
Prohlížení zařízení připojeného k
E.
PC
Prohlížení zařízení připojeného k
G.
z
• Doporučujeme používat PC
kabel s feritovým filtrem,
například „Konektor, D-sub 15“
(objednací číslo 1-793-504-11, k
dostání v servisním středisku
Sony) nebo jeho ekvivalent.
Pro zařízení USB
Viz strana 23.
Symbol na
obrazovce
Component
AV2
Popis
Prohlížení zařízení připojeného k
A.
Prohlížení zařízení připojeného k
L.
Když připojujete mono zařízení,
použijte zásuvku
AV2 L.
~
• Ujistěte se, že používáte výhradně autorizovaný
kabel HDMI s logem HDMI. Doporučujeme vám
používat kabel HDMI od společnosti Sony.
• Když připojíte zařízení kompatibilní s ovládáním
HDMI, televizor podporuje komunikaci s
připojeným zařízením. O nastavení této
komunikace viz strana 24.
Pokračování
21 CZ
Použití volitelného zařízení
Pro jiné připojené zařízení
Stiskněte
pro zobrazení seznamu
připojeného zařízení. Stiskněte F/f pro výběr
požadovaného vstupního zdroje, pak stiskněte
. (Zvýrazněná položka je vybrána, pokud po
stištění F/f uplynou dvě sekundy nečinnosti.)
Popis
Připojení
Akce
Modul
podmíněného
přístupu
(CAM) I
Pro použití placených televizních
služeb.
Podrobnosti naleznete v příručce
dodávané s modulem CAM. Při
vkládání nebo vyjímání CAM
vypněte televizor.
~
• Modul CAM není v některých
zemích/oblastech podporován.
Ověřte u autorizovaného prodejce.
USB J
Můžete otevírat soubory
fotografie/hudba/video uložené v
digitálním fotoaparátu nebo
videokameře Sony (strana 23).
Zvukové Hi- Pokud chcete poslouchat zvuk z
Fi zařízení F televizoru na zvukovém Hi-Fi
zařízení, připojte je k zásuvkám
zvukového výstupu
.
Hlasitost externích reproduktorů
můžete regulovat tlačítky pro
ovládání hlasitosti na dálkovém
ovládání.
DIGITAL
Použijte optický zvukový kabel.
AUDIO OUT
(OPTICAL)
H
Sluchátka M
Abyste mohli zvuk z televizoru
poslouchat ve sluchátkách,
připojte je k zásuvce i.
Doplňková činnost
Požadovaný
výsledek
Návrat do
výchozího režimu
televizoru
22 CZ
Akce
Stiskněte DIGITAL/ANALOG.
Použití nabídky Tools
Stiskněte TOOLS pro zobrazení následujících
možností během sledování obrazu z připojeného
zařízení.
Možnosti
Popis
Obraz
Viz strana 26.
Zvuk
Viz strana 27.
Reproduktor
Viz strana 28.
Horizontální
Viz strana 30.
posunutí obrazu
(jen v režimu vstupu
z PC)
Vertikální posun
Viz strana 30.
(jen v režimu vstupu
z PC)
Časov. Vypnutí (s
výjimkou režimu
vstupu z PC)
Viz strana 28.
Spořič energie.
Viz strana 28.
Přehrávání Fotografie/
Hudba/Video přes USB
V televizoru si můžete prohlížet soubory
fotografie/hudba/video uložené v digitálních
fotoaparátech a kamerách Sony přes kabel USB
nebo paměťové médium USB.
1
K televizoru připojte podporované zařízení
USB.
2
3
Stiskněte MENU.
Stiskněte F/f pro výběr možnosti
„Fotografie“, „Hudební“ nebo „Video“,
pak stiskněte .
Objeví se seznam souborů nebo složek.
Stiskněte F/f/G/g pro výběr souboru
nebo složky, pak stiskněte .
Po zvolení složky zvolte soubor a stiskněte
.
Začne přehrávání.
~
• Kvalita snímku může být při použití „Fotografie“
hrubá, protože snímky mohou být zvětšené v
závislosti na souboru. Snímky také nemusí vyplnit
celou obrazovku v závislosti na velikosti snímku a
poměru stran.
• Zobrazení některých fotografií při použití
„Fotografie“ může trvat déle.
• Název souboru a složky podporuje znakovou sadu
UTF-8.
• Když televizor načítá data na médiu USB, dodržujte
tyto pokyny:
– Nevypínejte televizor, ani připojené zařízení
USB.
– Neodpojujte kabel USB.
– Neodpojujte zařízení USB.
Mohlo by dojít k poškození dat na zařízení USB.
• Sony odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození
nebo ztrátu dat na nahrávacím médiu způsobené
poruchou jakéhokoli připojeného zařízení nebo
televizoru.
• USB přehrávání je podporováno pro následující
formáty souborů s fotografiemi:
– JPEG (JPEG soubory s příponou „.jpg“
odpovídající formátu DCF 2.0 nebo Exif 2.21)
• Když připojíte digitální fotoaparát Sony, nastavte
režim připojení fotoaparátu USB na Auto nebo
„Velkokapacitní paměť“. Další informace o režimu
připojení USB najdete v návodu přiloženém k
digitálnímu fotoaparátu.
• USB přehrávání je podporováno pro následující
formáty hudebních souborů:
– MP3 (soubory s příponou „.mp3“, které nejsou
chráněny autorskými právy)
• USB přehrávání je podporováno pro následující
formáty souborů videa:
– MPEG1, MPEG2 (soubory s příponou „.mpg“)
– MP4 (soubory s příponou „.mp4“)
– DivX (soubory s příponou „.avi“ nebo „.mkv“)
• USB prohlížeč fotografií podporuje systémy
souborů FAT16 a FAT32.
• Televizor BRAVIA podporuje DivX®.
• Je podporováno až 300 souborů na adresář.
Zobrazení fotografie
– Rámeček obrázku
Fotografii můžete zobrazit na obrazovce po
zvolenou dobu. Po jejím uplynutí se
televizor automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
1
Stiskněte F/f pro výběr „Fotografie“,
potom stiskněte .
2
Zvolte fotografii.
Můžete zvolit fotografii z připojeného
zařízení USB.
3
Stiskněte TOOLS na zvolené fotografii,
potom zvolte „Dát obrázek do rámečku“.
4
Stiskněte
RETURN pro návrat do
seznamu souborů nebo složek.
5
Stiskněte G/F/f pro výběr „Rámeček
obrázku“, potom stiskněte .
Televizor je přepnut do režimu
Rámeček obrázku a zvolená fotografie
je zobrazena na obrazovce.
Nastavení doby zobrazení fotografie
Stiskněte TOOLS, potom zvolte „Doba
trvání“ a stiskněte . Potom zvolte
dobu trvání a stiskněte .
Na obrazovce se objeví počítadlo.
Návrat do nabídky
Stiskněte
RETURN.
~
• Pokud je fotografie zvolena ze zařízení USB, musí
být toto zařízení připojeno k televizoru.
• Jestliže je zapnutý „Časov. vypnutí“, televizor se
automaticky přepne do pohotovostního režimu.
23 CZ
Použití volitelného zařízení
4
• V závislosti na přesné specifikaci souborů nelze
některé soubory včetně souborů upravených na PC
přehrávat, i když je formát podporován.
• Navštivte níže uvedené webové stránky pro
informace o kompatibilních USB zařízeních.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Používání BRAVIA Sync s
Ovládání HDMI
Funkce Ovládání HDMI umožňuje
televizoru komunikovat s připojeným
zařízením, které je s touto funkcí
kompatibilní, pomocí HDMI CEC
(Consumer Electronics Control).
Pokud například připojíte zařízení Sony
kompatibilní s Ovládání HDMI (s kabely
HDMI), můžete je ovládat společně.
Zkontrolujte, zda je zařízení správně
zapojeno, a proveďte potřebná nastavení.
Ovládání HDMI
• Když přepnete televizor dálkovým
ovládáním do pohotovostního režimu, je
připojené zařízení automaticky vypnuto.
• V okamžiku, kdy zařízení začne hrát, se
automaticky zapne televizor a vstup se
přepne na připojené zařízení.
• Jestliže zapnete připojený zvukový systém,
když je televizor zapnutý, zvukový vstup se
přepne z reproduktorů televizoru na zvuk
ze zvukového systému.
• Nastavuje hlasitost (2 +/–) a vypnutí
zvuku (%) připojeného zvukového
systému.
• Připojené zařízení Sony s logem BRAVIA
Sync můžete ovládat pomocí dálkového
ovladače televizoru stisknutím:
– m/N/M/./x/> pro přímé ovládání
připojeného zařízení.
– SYNC MENU pro zobrazení nabídky
připojeného zařízení HDMI na obrazovce.
Po zobrazení nabídky můžete obrazovku
nabídky ovládat pomocí F/f/G/g, , barevných
RETURN.
tlačítek a
– Zvolte „Ovládání zařízení“, potom zvolte
požadovanou možnost pro ovládání zařízení.
– Informace k ovládání zařízení najdete v
návodu k danému zařízení.
– Zvolte „Ovládání televizoru“ pro otevření
nabídky televizoru nebo nabídky možností
televizoru.
•
Je-li „Ovládání HDMI“ televizoru nastaveno
na „Zap“, „Ovládání HDMI“ připojeného
zařízení se také automaticky přepne na
„Zap“.
Připojení zařízení kompatibilního s
Ovládání HDMI
Kompatibilní zařízení propojte s
televizorem pomocí kabelu HDMI. Když
propojujete zvukový systém, nezapomeňte
také připojit zvukový systém ke konektoru
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
televizoru pomocí optického zvukového
kabelu (strana 20).
24 CZ
Nastavení Ovládání HDMI
Nastavení Ovládání HDMI musí být
nastaveno na televizoru i na připojeném
zařízení. Pro nastavení na straně televize viz
„Nastavení HDMI“ strana 31. Informace o
nastavení připojeného zařízení naleznete v
příručkách ke zvolenému zařízení.
Používání funkcí MENU
Procházení nabídky televizoru
„MENU“ vám umožňuje používat různé užitečné funkce tohoto televizoru. Umožňuje vám
snadno vybírat kanály nebo vstupní zdroje a měnit nastavení televizoru.
1
Stiskněte MENU.
2
Stiskněte F/f pro výběr možnosti, potom stiskněte
.
Pro opuštění nabídky stiskněte MENU.
Ikona kategorie média
Popis
Umožňuje volbu seznamu Oblíbené digitální (strana 19).
Analogový
Můžete zvolit analogový kanál.
Digitální
Umožňuje volbu digitálního kanálu.
Digitální EPG
Umožňuje volbu průvodce Digital Electronic Programme Guide
(EPG) (strana 18).
Externí vstupy
Umožňuje zvolit zařízení připojené k televizoru.
Pro přiřazení názvu externímu vstupu viz „AV předvolby“
(strana 30).
Fotografie
Soubory fotografií si můžete prohlížet pomocí zařízení USB
(strana 23).
Hudební
Hudební soubory můžete poslouchat pomocí zařízení USB
(strana 23).
Video
Soubory videa můžete sledovat pomocí zařízení USB
(strana 23).
Nastavení
Umožňuje provádění pokročilých nastavení a úprav (strana 26).
~
• Volby, které můžete nastavit, se liší v závislosti na situaci.
• Nedostupné volby jsou šedivé nebo nejsou vůbec zobrazeny.
25 CZ
Používání funkcí MENU
Oblíbené digitální
Nastavení
Nastavení obrazu
Režim obrazu
Nastavuje režim obrazu.
„Živý“: Pro rozšířený kontrast a ostrost obrazu.
„Standardní“: Pro standardní obraz. Doporučeno pro domácí sledování.
~
• „Režim obrazu“ je nastaven v závislosti na nastavení „Volba scény“.
• „Živý“ a „Standardní“ jsou k dispozici, je-li v režimu „Volba scény“ zvolena možnost
„Obecná“.
Podsvícení
Upravuje jas podsvícení.
~
• Omezením jasu obrazovky dosáhnete úspory elektrické energie.
Kontrast
Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu.
Jas
Zesvětlí nebo ztmaví obraz.
Barevná sytost
Zvyšuje nebo snižuje intenzitu barev.
Odstín
Zesiluje nebo zeslabuje zelené a červené tóny.
z
• „Odstín“ lze upravit pouze pro barevný signál normy NTSC (např. pro videokazety z
USA).
Ostrost:
Zvyšuje nebo snižuje ostrost obrazu.
Barevná teplota
Upravuje bělost obrazu.
„Studený“: Dává světlým barvám modrý nádech.
„Neutrální“: Nechává světlé barvy v neutrálním odstínu.
„Teplý“: Dodává světlým barvám červený nádech.
Redukce šumu
Redukuje šum obrazu (zrnitý obraz) při slabém signálu.
„Vysoká/Střední/Nízká“: Upravuje účinek redukce šumu.
„Vyp“: Vypíná funkci „Redukce šumu“.
MPEG NR
Redukuje šum obrazu u videoklipů s kompresí MPEG.
Filmový režim
Poskytuje zdokonalené zachycení pohybu obrazu při přehrávání DVD nebo
záznamu VCR na film a omezuje rozmazání obrazu a zrnitost.
„Auto“: Poskytuje originální filmový obsah tak, jak byl natočen.
„Vyp“: Vypíná funkci „Filmový režim“.
~
• Pokud obraz obsahuje nepravidelné signály nebo příliš mnoho šumu, „Filmový
režim“ se automaticky vypne, i když je zvoleno „Auto“.
26 CZ
Pokročilé
nastavení
Umožňuje podrobnější nastavení funkce Obraz.
„Pokr. zvýraznění kontrastu“: Automaticky upravuje „Podsvícení“ a
„Kontrast“ na nejvhodnější nastavení v závislosti na jasu obrazovky. Toto
nastavení je efektivní zejména pro tmavé obrazové scény, u kterých zvyšuje
kontrastní rozlišení.
„Živé barvy“: Oživuje barvy.
Reset
Resetuje všechna nastavení „Nastavení obrazu“ kromě „Režim obrazu“ na
výrobní nastavení.
~
• „Pokročilé nastavení“ není k dispozici, když je „Režim obrazu“ nastaven na „Živý“ nebo na vstup USB
(Fotografie/Hudební).
Nastavení zvuku
Vybírá zvukový režim.
„Dynamický“: Zvyšuje zřetelnost a zlepšuje charakter zvuku pro lepší
srozumitelnost a realističnost hudby.
„Standardní“: Zvyšuje jasnost, detaily a zlepšuje charakter zvuku.
„Čistý hlas“: Vytváří čistý zvuk hlasu.
Prostorový zvuk
Vybírá režim prostorový zvuk.
„Prostorový zvuk“: Pro prostorový zvuk (pouze pro stereo programy).
„Simulované stereo“: Dodává mono programům efekt prostorového zvuku.
„Vyp“: Pro obyčejné stereo nebo mono přehrávání.
Výšky
Upravuje zvuky s vyššími tóny.
Hloubky
Upravuje zvuky s nižšími tóny.
Vyvážení
Zdůrazňuje hlasitost levého nebo pravého reproduktoru.
Reset
Resetuje všechna nastavení „Nastavení zvuku“ na výrobní nastavení.
Duální zvuk
Vybírá zvuk vycházející ze sluchátek pro stereofonní nebo dvojjazyčné
vysílání.
„Stereo“, „Mono“: Pro stereofonní vysílání.
„A“/„B“/„Mono“: Pro dvojjazyčné vysílání zvolte „A“ pro zvukový kanál 1,
„B“ pro zvukový kanál 2 nebo „Mono“ pro monofonní kanál, je-li k dispozici.
z
• Pokud zvolíte jiné zařízení připojené k televizoru, nastavte „Duální zvuk“ na „Stereo“,
„A“ nebo „B“.
Aut. Hlasitost
Zachovává konstantní úroveň hlasitosti i v případě, kdy dochází k rozdílům v
hlasitosti (např. reklamy bývají hlasitější než ostatní programy).
Posunutí
hlasitosti
Nastaví hlasitost nezávisle pro všechna zařízení připojená k televizoru.
Pokračování
27 CZ
Používání funkcí MENU
Efekt
Reproduktor
Zapíná/vypíná vestavěné reproduktory televizoru.
„TV reproduktory“: Reproduktory televizoru jsou zapnuty k poslechu zvuku
televizoru přes reproduktory televizoru.
„Zvukový systém“: Reproduktory televizoru jsou vypnuty k poslechu zvuku
televizoru pouze přes externí zvukové zařízení připojené k zásuvkám
zvukového výstupu.
PC Audio Vstup
Vybírá zvuk z připojeného zařízení HDMI 1 (DVI-HDMI) nebo PC
(strana 21).
Pokročilé
nastavení
„Dynamický rozsah“: Vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi různými kanály
(pouze pro Dolby Digital audio).
~
• Účinek nemusí být patrný nebo se může lišit v závislosti na programu bez ohledu na
nastavení „Dynamický rozsah“.
„Optický výstup“: Nastavuje zvukový signál, tvořený výstupem z konektoru
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) televizoru. Nastavte na „Auto“, když
připojujete zařízení kompatibilní s Dolby Digital. Nastavte na „PCM“, když
připojujete zařízení, které není kompatibilní s Dolby Digital.
„Downmix režim“: Nastaví metodu downmixu pro převod vícekanálového
zvuku na dvoukanálový.
• „Prostorový zvuk“: Zvolte pro dosažení nejlepšího prostorového zvuku nebo při
použití externích produktů s Pro Logic.
• „Stereo“: Zvolte pro nastavení stereofonního výstupu.
~
• „Efekt“, „Prostorový zvuk“, „Výšky“, „Hloubky“, „Vyvážení“, „Reset“ a „Aut. Hlasitost“ nejsou k dispozici,
když je „Reproduktor“ nastaven na „Zvukový systém“.
Ekologické
Spořič energie.
Vybírá režim úspory energie pro snížení spotřeby energie televizoru.
„Standardní“: Výchozí nastavení.
„Redukovaný“: Snižuje spotřebu energie televizoru.
„Vypnutí obrazu“: Vypíná obraz. Můžete poslouchat jen zvuk s vypnutým
obrazem.
Časov. Vypnutí
Nastavuje časový interval, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne
do pohotovostního režimu.
Když je „Časov. Vypnutí“ aktivováno, kontrolka (Časov. vypnutí) na
čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.
z
• Když televizor vypnete a opět zapnete, „Časov. Vypnutí“ se nastaví na „Vyp“.
• Minutu před přepnutím televizoru do pohotovostního režimu se na obrazovce zobrazí
upozornění.
Vypnutí
nečinného
televizoru
Nastavuje čas („1 hod.“, „2 hod.“ nebo „4 hod.“) pro automatické přepnutí
televizoru do pohotovostního režimu, pokud na televizoru po zadanou dobu
neprovedete žádnou operaci.
Senzor osvětlení
Automaticky optimalizuje nastavení obrazu podle okolního osvětlení
místnosti.
~
• Senzor ničím nezakrývejte, protože by to mohlo ovlivnit jeho funkci. Zkontrolujte
pozici senzoru (strana 14).
28 CZ
PC řízení
napájení
Když tuto funkci nastavíte na „Zap“, přepne se televizor do pohotovostního
režimu, pokud není k dispozici signál z PC. K dispozici pouze se vstupem z PC.
Reset
Resetuje všechna nastavení „Ekologické“ na výrobní nastavení.
~
• Energetická efektivita omezuje spotřebu elektrické energie a šetří tak peníze snížením účtů za elektřinu.
• Když televizor nepoužíváte
– Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního
prostředí od sítě.
– Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto
zástrčku ze zásuvky.
– Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v
klidovém stavu.
Nastavení obrazovky
Mění formát obrazovky. Pro podrobnosti o formátu obrazovky viz strana 16.
Formát
obrazovky
(pouze v PC
režimu)
„Výchozí“: Zobrazí obraz v jeho původní velikosti.
„Plný 1“: Zvětší obraz tak, aby vyplnil obrazovku na výšku při zachování
původního poměru stran.
„Plný 2“: Zvětší obraz tak, aby vyplnil obrazovou plochu.
Formát
obrazovky
(pouze v USB
(Video) režimu)
„Výchozí“: Zobrazí obraz v jeho původní velikosti.
„Zoom“: Zvětší obraz.
Výchozí
nastavení 4:3
Nastaví výchozí nastavení pro vysílání 4:3.
RGB centrování
Nastaví horizontální pozici obrazu tak, aby byl obraz uprostřed obrazovky.
z
• Tato možnost je k dispozici, pouze pokud byl ke konektoru Scart
zadní straně televizoru připojen zdroj RGB.
/
AV1 na
Rozsah zobrazení Nastaví obrazovou oblast pro obraz.
„Plný obraz/Pixel“ (pouze KDL-37BX401): Zobrazí obraz v jeho původní
velikosti, když jsou části obrazu oříznuty.
„Výchozí“: Zobrazí obraz v jeho doporučené velikosti.
„+1“: Zobrazí snímky v jejich původní velikosti.
„-1“: Zvětší obraz tak, že jeho okraje budou mimo viditelnou obrazovou
oblast.
~
• Tyto možnosti se mohou lišit v závislosti na zobrazovaném vstupu.
Vertikální posun
Nastaví vertikální pozici obrazu, když je funkce „Formát obrazovky“
nastavena na „Zoom“, „14:9“ nebo „Titulků“.
Pokračování
29 CZ
Používání funkcí MENU
Formát
obrazovky
Vertikální velikost Nastaví vertikální pozici obrazu, když je funkce „Formát obrazovky“
nastavena na „Smart“.
Nastavení pro PC Nastaví obrazovku televizoru jako monitor PC.
z
• Tato možnost je k dispozici, pouze když televizor zachytí signál z PC.
• „Automatické nastavení“ nemusí s některými vstupními signály dobře fungovat. V
takových případech ručně nastavte možnosti „Fáze“, „Rozteč bodů“, „Horizontální
posunutí obrazu“ a „Vertikální posun“.
„Automatické nastavení“: Automaticky nastaví pozici zobrazení a fázi obrazu
v režimu PC.
„Fáze“: Upraví obrazovku, když část zobrazeného textu nebo obrazu není
zřetelná.
„Rozteč bodů“: Obrazovku zvětší nebo zmenší horizontálně.
„Horizontální posunutí obrazu“: Posune obrazovku doleva nebo doprava.
„Vertikální posun“: Posune obrazovku nahoru nebo dolů.
Nastavení
Automatický
start
Spouští první nastavení k výběru jazyka, země/oblasti a umístění a ladí
všechny dostupné digitální a analogové kanály. Tento postup obvykle
nemusíte provádět, protože jazyk a země/oblast byly vybrány a kanály
naladěny ve chvíli, kdy byl televizor poprvé instalován. Tato možnost vám
však umožňuje tento proces zopakovat (např. pro přeladění televizoru po
stěhování).
Jazyk
Výběr jazyka, ve kterém se zobrazují nabídky.
Zvuk při zapínání Vyberte „Zap“ pro přehrávání zvuku, když je televizor zapnutý. Vyberte
„Vyp“ pro vypnutí zvuku.
AV předvolby
Přiřazuje název všem zařízením připojeným k bočním a zadním zásuvkám.
Název zařízení se při výběru tohoto zařízení krátce objeví na obrazovce.
1 Stiskněte F/f pro výběr požadovaného vstupního zdroje, pak stiskněte
.
2 Stiskněte F/f pro výběr dále uvedené požadované možnosti, pak
stiskněte .
• AV1 (nebo AV2/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4/Component/PC), VIDEO,
DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Použije jedno ze značení předvolby pro
pojmenování připojeného zařízení.
• „Změnit:“: Vytvoří váš vlastní název.
1 Stiskněte F/f pro výběr požadovaného písmene nebo čísla
(„_“ pro mezeru), pak stiskněte g.
Jestliže zadáte chybný znak
Stiskněte G/g pro výběr chybného znaku. Pak stiskněte F/f pro výběr
správného znaku.
2 Postup v kroku 1 opakujte, dokud nenapíšete celý název, potom
stiskněte .
30 CZ
Nastavení HDMI
Umožňuje televizoru komunikovat se zařízením, které je kompatibilní s
funkcí Ovládání HDMI a je připojeno k zásuvkám HDMI televizoru.
Nezapomeňte, že komunikaci musíte nastavit i na připojeném zařízení.
„Ovládání HDMI“: Nastaví, zda bude činnost televizoru a připojeného
zařízení kompatibilního s Ovládání HDMI propojena, nebo ne.
„Automatické vyp zařízení“: Když tuto funkci nastavíte na „Zap“, připojené
zařízení, které je kompatibilní s kontrolou HDMI, se vypne po přepnutí
televizoru do pohotovostního režimu pomocí dálkového ovládání.
„Automat. zap. TV“: Když tuto funkci nastavíte na „Zap“, televizor se zapne,
když spustíte připojené zařízení, které je kompatibilní s Ovládání HDMI.
„Seznam zařízení HDMI“: Zobrazí seznam připojených zařízení, která jsou
kompatibilní s Ovládání HDMI.
„Ovládací tlačítka zařízení“: Pokud tuto funkci nastavíte na „Tlačítka ladění“,
můžete zvolit kanál naladěný připojeným zařízením, když ji nastavíte na
„Tlačítka nabídky“, můžete procházet nabídky připojeného zařízení pomocí
dálkového ovládání.
Nastavení
analogové části
„Automatické analog. ladění“ (Pouze v analogovém režimu): Naladí všechny
dostupné analogové kanály. Tuto operaci zpravidla nemusíte provádět,
protože kanály se naladí při první instalaci televizoru. Nicméně tato volba
umožňuje opakování procesu (např. při novém ladění televizoru po
přestěhování nebo při vyhledávání nových kanálů, které byly spuštěny na
vysílači).
„Ruční ladění“ (Pouze v analogovém režimu): Mění nastavení dostupných
analogových kanálů.
Stiskem
zvolte program, který chcete upravit.
B/G: Pro západoevropské země/oblasti
I: Pro Velkou Británii
D/K: Pro východoevropské země/oblasti
L: Pro Francii
~
• V závislosti na zemi/oblasti zvolené v části „Země“ nemusí být tato možnost
dostupná.
Kanál
1 Stiskněte F/f pro výběr „Kanál“, potom stiskněte .
2 Stiskněte F/f pro výběr „S“ (pro kabelové kanály) nebo „C“ (pro
pozemní kanály), pak stiskněte g.
3 Kanály laďte následovně:
Pokud neznáte číslo kanálu (kmitočet)
Stiskněte F/f pro vyhledání následujícího dostupného kanálu. Po nalezení
kanálu se hledání zastaví. Pro pokračování hledání stiskněte F/f.
Pokud znáte číslo kanálu (kmitočet)
Stiskněte číselná tlačítka pro zadání požadovaného čísla kanálu vysílání nebo
čísla video kanálu.
4
Stiskněte
pro skok na „Potvrdit“, pak stiskněte
.
Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.
Název
Vybranému kanálu přiřazuje vámi zvolený název o délce do pěti písmen nebo
číslic.
Pokračování
31 CZ
Používání funkcí MENU
Systém
Ruční ladění programových kanálů.
1 Stiskněte F/f pro výběr „Systém“, potom stiskněte .
2 Stiskněte F/f pro výběr jednoho z následujících televizních vysílacích
systémů, poté stiskněte .
AFT
Umožňuje jemné ruční ladění vybraného programu, pokud máte pocit, že
jemné ladění zlepší kvalitu obrazu.
Audio filtr
Zlepšuje zvuk pro individuální kanály v případě zkreslení v monofonním
vysílání. Nestandardní vysílací signál někdy může při sledování monofonních
programů způsobit zkreslení zvuku nebo občasné ztlumení zvuku.
Pokud nezaznamenáte žádné zkreslení zvuku, doporučujeme ponechat
nastavení této volby na výrobním nastavení „Vyp“.
~
• „Audio filtr“ není k dispozici, když je „Systém“ nastaven na „L“.
Přeskočit
Přeskakuje nepoužité analogové kanály, jestliže pro výběr kanálů stisknete
PROG +/-. (Vynechaný kanál můžete stále zvolit použitím číselných tlačítek.)
Potvrdit
Uloží změny provedené v nastavení „Ruční ladění“.
„Třídění programů (Pouze v analogovém režimu)“: Mění pořadí, v jakém jsou
analogové programy v televizoru uloženy.
1 Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete přesunout do nové
pozice, pak stiskněte g.
2 Stiskněte F/f pro výběr nové pozice pro kanál, pak stiskněte .
„Inteligentní obrázek“:
• „Zap. s indikátorem“: Automaticky omezuje šum obrazu. Při změně kanálu se
zobrazí lišta úrovně signálu nebo se zobrazení změní ze vstupní obrazovky na
televizní program.
• „Zap“: Automaticky omezuje šum obrazu.
• „Vyp“: Vypíná funkci „Inteligentní obrázek“.
Digitální
nastavení
„Digitální ladění“
• „Automatické digitální ladění“:
Naladí dostupné digitální kanály.
Tato volba umožňuje nové naladění televize po přestěhování nebo
vyhledání nových kanálů, které byly spuštěny vysílacími společnostmi.
Stiskněte .
• „Editace seznamu programů“:
Odstraňuje všechny nechtěné digitální kanály uložené v televizoru a mění
pořadí digitálních kanálů uložených v televizoru.
1 Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete odstranit nebo přesunout
do nové pozice.
Stiskněte číselná tlačítka pro zadání známého trojmístného čísla programu, o
který máte zájem.
2 Digitální kanály odstraníte nebo změníte jejich pořadí následovně:
Odstranění digitálního kanálu
Stiskněte
stiskněte
. Po zobrazení ověřovací zprávy stiskněte G pro volbu „Ano“, poté
.
Změna pořadí digitálních kanálů
Stiskněte g, pak stiskněte F/f pro výběr nové pozice pro kanál a stiskněte G.
3 Stiskněte
RETURN.
~
• Když je zvolena možnost „Kabelové“, nemusí být tato funkce v některých zemích k
dispozici.
• „Manuální digitální ladění“:
Ladí digitální kanály ručně.
32 CZ
1 Stiskněte číselné tlačítko pro výběr kanálu, který chcete ručně ladit, pak
stiskněte F/f pro naladění kanálu.
2 Když jsou dostupné kanály nalezeny, stiskněte
pro uložení programů.
Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.
~
• Není k dispozici pro připojení Kabelové.
„Nastavení titulků“
• „Nastavení titulků“: Když je zvoleno „Pro neslyšící“, mohou se s titulky
také zobrazit i některé vizuální pomůcky (pokud televizní kanál takovou
informaci vysílá).
• „Primární preferovaný jazyk“: Zvolí upřednostňovaný jazyk pro
zobrazování titulků.
• „Sekundární preferovaný jazyk“: Zvolí druhý upřednostňovaný jazyk pro
zobrazování titulků.
z
• Tato možnost je dostupná, jen když je „Zvukový popis“ nastaven na „Zap“.
• „Úroveň zvuku MPEG“: Nastaví úroveň zvuku MPEG.
„Rodičovský zámek“
Nastavuje věkové omezení programů. Jakýkoliv program, který překračuje
věkové omezení, lze sledovat jen po správném zadání Kódu PIN.
~
• U kabelových operátorů v Nizozemí je třeba kód PIN zadat, když je hodnocení
programu vyšší nebo rovné zadanému věku.
1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kódu PIN.
Pokud jste dříve PIN nezadali, objeví se obrazovka pro zadání kódu PIN. Řiďte
se níže uvedenými pokyny pro „Kód PIN“.
2 Stiskněte F/f pro volbu věkového omezení nebo „Žádný“ (pro
neomezené sledování), pak stiskněte .
3 Stiskněte
RETURN.
„Kód PIN“
První nastavení kódu PIN
1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kódu PIN.
2 Stiskněte
RETURN.
Změna kódu PIN
1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kódu PIN.
2 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kódu PIN.
3 Stiskněte
RETURN.
z
• Kód PIN s hodnotou 9999 je vždy přijat.
Pokračování
33 CZ
Používání funkcí MENU
„Nastavení zvuk. doprovodu“
• „Typ zvuk. doprovodu“: Když je zvoleno „Pro neslyšící“, přepne na vysílání
pro sluchově postižené.
• „Primární preferovaný jazyk“: Vybírá upřednostňovaný jazyk použitý pro
program. Některé digitální kanály mohou pro program vysílat zvuk v
několika jazycích.
• „Sekundární preferovaný jazyk“: Vybírá druhý upřednostňovaný jazyk
použitý pro program. Některé digitální kanály mohou pro program vysílat
zvuk v několika jazycích.
• „Zvukový popis“: Poskytuje zvukový popis (vyprávění) vizuálních
informací, pokud televizní kanál takovou informaci vysílá.
• „Úroveň mixu“: Nastavuje výstupní úroveň hlavního zvuku televizoru a
zvukového popisu.
„Digitální zámek programu“
Zamyká/odemyká programy a kontroluje status programů.
1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kódu PIN nebo zadání
nového.
2 Stiskněte F/f pro procházení programů, u nich stiskněte pro změnu
mezi statusem „Zamknout“ a „Odemknout“.
„DivX® VOD“
• „DivX® VOD registrační kód“: Zobrazí registrační kód, který je nezbytný
pro přehrávání DivX® VOD obsahu.
• „DivX® VOD dergistrační kód“: Zobrazí odregistrační kód, který je
nezbytný pro přehrávání DivX® VOD obsahu.
„Technické nastavení“
• „Auto aktual. vysílačů“: Umožní televizoru zjišťovat a ukládat nové
digitální služby, jakmile jsou dostupné.
• „Aktualizace systému“: Tento televizor je schopen přijímat aktualizace
softwaru prostřednictvím vysílacího signálu. Abyste přijímali aktualizace,
musí být možnost Aktualizace systému v nabídce Technické nastavení
nastavena na „Zap“. Když je zjištěna aktualizace, bude uživatel informován
několika obrazovkami, jak má při aktualizaci postupovat. Během procedury
instalace neodpojujte televizor od sítě.
• „O systému“: Zobrazuje aktuální verzi softwaru a úroveň signálu.
• „Časové pásmo“: Umožňuje manuální volbu časového pásma, ve kterém se
nacházíte, pokud není stejné jako standardní nastavení časového pásma pro
vaši zemi/oblast.
~
• Když je zvolena možnost „Kabelové“, nemusí být tato funkce v některých zemích k
dispozici.
• „Aut. nastav. letního času“: Nastavuje, zda automaticky přepínat či
nepřepínat mezi letním a zimním časem.
• „Zap“: Automaticky přepíná mezi letním a zimním časem podle kalendáře.
• „Vyp“: Čas se zobrazuje podle časového rozdílu nastaveného v „Časové pásmo“.
~
• Když je zvolena možnost „Kabelové“, nemusí být tato funkce v některých zemích k
dispozici.
• „Nahrazení služby“: Zvolte „Zap“ pro automatickou změnu kanálu, když
poskytovatel vysílání změní vysílání sledovaného programu na jiný kanál.
„Nastavení modulu CA“
Umožňuje přístup k placeným televizním službám, jakmile získáte modul podmíněného
přístupu (CAM) a dekódovací kartu. Viz strana 20 pro umístění zásuvky
(PCMCIA).
USB aktualizace
systému
Systém televizoru můžete aktualizovat pomocí paměti USB.
Podpora výrobku Zobrazí výrobce, název značky, název modelu, sériové číslo a verzi softwaru.
Výrobní
nastavení
34 CZ
Resetuje všechna nastavení na výrobní nastavení. Po dokončení tohoto
procesu se objeví obrazovka prvního nastavení.
Doplňkové informace
Instalace doplňků (nástěnný montážní
rám)
Sdělení zákazníkům:
Kvůli ochraně výrobku a z bezpečnostních důvodů společnost Sony důrazně doporučuje,
aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte
se jej instalovat sami.
Sdělení prodejcům Sony a autorizovaným dodavatelům:
Důsledně dbejte na bezpečnost během instalace, pravidelnou údržbu a prohlídku výrobku.
Váš televizor lze nainstalovat pomocí nástěnného montážního rámu SU-WL500.
• Aby byla instalace provedena správně, sledujte pokyny dodané s nástěnným montážním
rámem.
• Viz „Odmontování stolního stojanu od televizoru“ (strana 8).
~
• Umístěte televizor na stolní stojan a zajistěte montážní závěs.
Šrouby
(+PSW6 × 16)
Čtvercový
otvor
Pro instalaci výrobku je zapotřebí dostatečná zkušenost, zejména pro určení pevnosti zdi potřebné
k udržení váhy televizoru. Připevnění výrobku na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo
autorizovaným dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti.
Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou
manipulací či instalací.
Pokračování
35 CZ
Doplňkové informace
Montážní závěs
Tabulka rozměrů pro instalaci televizoru
Bod středu obrazovky
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Jednotka: cm
Rozměry obrazovky
Název modelu
Rozměr středu
obrazovky
Délka pro jednotlivé montážní úhly
Úhel (0°)
Úhel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-37BX401
91,9
56,3
14,0
42,7
15,7
32,6
53,5
46,2
KDL-32BX301
79,8
49,6
17,2
42,6
15,6
30,2
48,0
46,1
Hodnoty v této tabulce se mohou mírně lišit v závislosti na instalaci.
UPOZORNĚNÍ
Zeď, na kterou bude televizor nainstalován, by měla unést nejméně čtyřnásobek hmotnosti televizoru.
Pro informaci o jeho hmotnosti viz „Technické údaje“ (strana 38).
36 CZ
Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů
Název modelu
Umístění šroubů
Umístění závěsů
KDL-37BX401
d, g
b
KDL-32BX301
e, g
c
Umístění šroubů
Umístění závěsů
a*
b
c
* Umístění závěsu „a“ nelze pro
modely použít.
Doplňkové informace
37 CZ
Technické údaje
Název modelu
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Systém
Systém panelu
Panel LCD (displej s tekutými krystaly)
Televizní systém
V závislosti na volbě země/oblasti
Analogový: B/G/H, D/K, L, I
Digitální: DVB-T, DVB-C
Systém barev/
videosystém
Analogový: PAL, PAL60 (pouze video vstup), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (pouze video vstup)
Digitální: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Pokrytí kanálů
Analogové: 46,25 - 855,25 MHz
Digitální: VHF/UHF
Zvukový výstup
10 W + 10 W (RMS)
Vstupní/výstupní konektory
Anténa
/
75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF
AV1
21-pinový scart konektor s audio/video vstupem, RGB vstupem, S-Video vstupem a TV audio/video
výstupem.
COMPONENT IN Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmů, 0,3V negativní synch./PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmů/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmů
COMPONENT IN Audio vstup (konektory phono)
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvoukanálový lineární s modulací PCM
32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů, Dolby Digital
PC (viz strana 40)
Analogové audio (konektor jack mini) (pouze HDMI 1)
AV2
Video vstup (konektor phono)
AV2
Audio vstup (konektory phono)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Digitální optický konektor (Dvoukanálový lineární s modulací PCM, Dolby Digital)
Audio výstup (Levý/pravý) (konektory phono)
PC IN
PC vstup (15 D-sub) (viz strana 40)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmů; nesynch. pro zelenou/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmů/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, H/V synch.: úroveň TTL
Audio vstup PC (konektor jack mini)
i
Konektor sluchátek
USB port
Štěrbina CAM (modul podmíněného přístupu)
38 CZ
Název modelu
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Napájení a jiné
Požadavky na napájení 220-240 V AC, 50 Hz
Velikost obrazovky
(úhlopříčka)
Přibl. 94 cm / 37 palců
Rozlišení obrazu
1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 řádků (svisle) (KDL-37BX401)
1 366 bodů (vodorovně) × 768 řádků (svisle) (KDL-32BX301)
Spotřeba
energie
Přibl. 80 cm / 32 palců
107 W
v režimu
„Domov“/
„Standardní“
81,0 W
155 W
v režimu
„Obchod“/
„Živý“
109 W
Spotřeba energie v
pohotovostním
režimu*1
0,22 W
Spotřeba energie v
režimu Vyp
0,21 W
Průměrná roční
spotřeba energie*2
156 kWh
118 kWh
Rozměry
(š × v × h)
(Přibl.)
(se
stojanem)
91,9 × 59,8 × 25,0 cm
79,8 × 53,1 × 22,0 cm
(bez
stojanu)
91,9 × 56,3 × 9,7 cm
79,8 × 49,6 × 9,6 cm
Hmotnost
(Přibl.)
(se
stojanem)
17,3 kg
11,5 kg
(bez
stojanu)
15,3 kg
10,0 kg
Dodané příslušenství
Viz „1: Kontrola příslušenství“ na straně 4.
Volitelné příslušenství
Viz „Instalace doplňků (nástěnný montážní rám)“ na strana 35.
*1
Specifikované spotřeby energie v pohotovostním režimu je dosaženo po dokončení nezbytných vnitřních procesů
televizoru.
*2 4 hodiny denně a 365 dní v roce.
Doplňkové informace
Vzhled a technické údaje se mohou změnit bez upozornění.
Pokračování
39 CZ
Referenční tabulka vstupních signálů PC pro PC IN
a HDMI IN 1/2/3/4
Pro KDL-37BX401
Signály
Horizontálně
(pixely)
Vertikálně
(řádky)
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
Standard
frekvence (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Pokyny VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Pokyny VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
Pro KDL-32BX301
Signály
Horizontálně
(pixely)
Vertikálně
(řádky)
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
Standard
frekvence (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Pokyny VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Pokyny VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje synchronizaci pro zelenou, ani kompozitní synchronizaci.
• Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje prokládané signály.
• Vstup PC u tohoto televizoru podporuje signály ve výše uvedené tabulce s vertikální frekvencí 60 Hz.
40 CZ
Odstraňování
problémů
Zkontrolujte, zda kontrolka
1 (pohotovostní režim) bliká červeně.
Když bliká
Autodiagnostické funkce jsou aktivovány.
Vypněte televizor stiskem tlačítka 1 na jeho
boku, odpojte síťový kabel a informujte svého
prodejce nebo servisní centrum Sony.
Při sledování signálu ze zásuvek
COMPONENT IN se nezobrazují barvy nebo
jsou barvy nerovnoměrné
• Zkontrolujte zapojení zásuvek
COMPONENT
IN a prověřte, zda jsou všechny konektory pevně
zastrčeny ve svých zásuvkách.
Zvuk
Žádný zvuk, ale dobrý obraz
• Stiskněte 2 + nebo % (vypnutí zvuku).
• Zkontrolujte, zda je „Reproduktor“ nastaven na
„TV reproduktory“ (strana 28).
• Při použití HDMI vstupu se Super Audio CD nebo
DVD-Audio nemusí DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) vysílat zvukové signály.
Když nebliká
1 Zkontrolujte položky v níže uvedené
tabulce.
2 Pokud problémy přetrvávají, nechte si
televizor prohlédnout odborníkem.
Kanály
z
• Pro další informace kontaktujte centrum pro
informace zákazníkům Sony na adrese nebo
telefonním čísle uvedeným na dodaném záručním
dokumentu.
Některé kanály jsou prázdné
• Kanál je zakódovaný nebo placený. Předplaťte si
placenou televizní službu.
• Kanál se využívá jen pro data (žádný obraz nebo
zvuk).
• Kontaktujte poskytovatele vysílání pro podrobnosti
k vysílání.
Režim obrazu
Žádný obraz (tmavá obrazovka), žádný zvuk
• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
• Připojte televizor do sítě a stiskněte 1 na boku
televizoru.
• Pokud se kontrolka 1 (pohotovostní režim) rozsvítí
červeně, stiskněte "/1.
Zdvojení obrazu nebo duchové
• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
• Zkontrolujte umístění a směr antény.
Na obrazovce se zobrazuje pouze šum
• Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo
ohnutá.
• Zkontrolujte, zda anténa není na konci své
životnosti (od tří do pěti let při normálním použití,
jeden až dva roky u moře).
Obraz nebo zvuk šumí při sledování televizního
kanálu
• Nastavte „AFT“ (automatické jemné ladění) pro
dosažení lepšího příjmu (strana 32).
Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo
světlé body
• Obraz obrazové jednotky se skládá z pixelů. Malé
černé a/nebo světlé body (pixely) na obrazovce
neznamenají špatnou funkci.
Digitální kanály se nezobrazují
• Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je ve
vaší oblasti k dispozici digitální vysílání.
• Použijte anténu s vyšší citlivostí.
Obecná
Televizor se automaticky vypne (televizor
přechází do pohotovostního režimu)
• Zkontrolujte, zda jsou aktivovány funkce „Časov.
Vypnutí“ (strana 28) nebo „Vypnutí nečinného
televizoru“ (strana 28).
• Pokud není v televizním režimu po dobu 15 minut
přijímán žádný signál a není provedena žádná
činnost, televizor se automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
Zkreslení obrazu a/nebo zvuku
• Udržujte televizor z dosahu zdrojů elektrického
šumu, jako například automobilů, motocyklů,
vysoušečů vlasů nebo optických zařízení.
• Při instalaci volitelných zařízení ponechte určitý
prostor mezi volitelným zařízením a televizorem.
• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
• Uchovávejte televizní kabel antény/kabelu mimo
ostatní propojovací kabely.
Dálkové ovládání nefunguje
• Vyměňte baterie.
Zařízení HDMI se na „Seznam zařízení HDMI“
neobjevuje
• Zkontrolujte, zda je dané zařízení kompatibilní s
Ovládáním HDMI.
Barevné pořady jsou černobílé
• Zvolte „Reset“ (strana 27).
Pokračování
41 CZ
Doplňkové informace
Žádný obraz nebo žádné informace o nabídce ze
zařízení připojených ke konektoru scart
• Stiskněte
pro zobrazení seznamu připojených
zařízení, poté vyberte požadovaný vstup.
• Zkontrolujte propojení mezi volitelným zařízením a
televizorem.
Požadovaný kanál nelze zvolit
• Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem a
vyberte požadovaný digitální/analogový kanál.
Když se na obrazovce objevuje „Režim prodejna:
Zap“
• Televizor byl nastaven na režim „Obchod“. Musíte
znovu nastavit „Domov“ v „Umístění“ v proceduře
„Automatický start“ (strana 6).
Ne všechny dostupné kanály jsou naladěny
• Na stránce internetové podpory vyhledejte
informace o poskytovateli kabelového vysílání.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
42 CZ
Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket
választotta. Kérjük, mielőtt üzembe
helyezi a készüléket, olvassa el
figyelmesen ezt a használati utasítást,
és őrizze meg, mert a későbbiekben is
szüksége lehet rá.
Megjegyzések a digitális
tv-funkcióról
• Minden digitális tv-adással (
)
kapcsolatos funkció, csak azokban az
országokban és régiókban működik,
ahol DVB-T (MPEG-2 és H.264/
MPEG-4 AVC) digitális jeleket
továbbítanak földi műsorszórással,
illetve ahol hozzáféréssel rendelkezik
egy kompatibilis DVB-C (MPEG-2
és H.264/MPEG-4 AVC)
kábeltelevíziós szolgáltatáshoz.
Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy
sugároznak-e DVB-T jeleket a
lakóhelyén, vagy kérdezze meg
kábeltelevízió-szolgáltatóját, hogy az
általa szolgáltatott DVB-C jellel
tudja-e használni a készülékét.
• A kábeltelevízió-szolgáltató esetleg
díjat számolhat fel a szolgáltatásért,
vagy megköveteli Öntől, hogy
elfogadja szerződéses feltételeit.
• A tv-készülék megfelel a DVB-T és
DVB-C előírásoknak, azonban a
kompatibilitást nem garantáljuk a
jövőbeli DVB-T digitális földi és
DVB-C digitális kábeltelevíziós
adásokkal.
• Néhány digitális tv-funkció esetleg
nem érhető el bizonyos országban,
körzetben, és a DVB-C rendszer
egyes kábeltelevízió-szolgáltatók
esetén nem működik megfelelően.
Védjegyekkel
kapcsolatos információk
• A
a DVB Project bejegyzett
védjegye.
• A HDMI név, a HDMI embléma és a
High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és
más országokban.
• Gyártva a Dolby Laboratories
engedélyével. A „Dolby” és a dupla
D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei.
• A DivX®, a DivX Certified® és a
hozzájuk tartozó emblémák a DivX,
Inc. bejegyzett védjegyei, amelyek
használata engedéllyel történik.
A DIVX VIDEO: a DivX® a DivX,
Inc. által létrehozott digitális
videoformátum. Ez egy hivatalosan
DivX-tanúsított készülék, amely
lejátssza a DivX-videókat. További
tájékoztatás és a fájlok DivX-videóvá
alakításához szükséges szoftverek a
www.divx.com honlapon találhatók.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND
(letölthető DivX-videók): ezt a DivX
Certified® készüléket regisztrálni
kell ahhoz, hogy a DivX Video-onDemand (VOD) tartalmak
lejátszhatók legyenek. A regisztrációs
kód beszerzéséhez a készülék beállító
menüjében keresse meg a DivX VOD
menüpontot. Ezzel a kóddal lépjen be
a vod.divx.com honlapra, és a
regisztrálási eljárás befejezése után
további tájékoztatást kaphat a DivX
VOD szolgáltatásról.
• A „BRAVIA” és a
a Sony
Corporation védjegyei.
A kompatibilis kábeltelevíziós
szolgáltatók listájára vonatkozóan
keresse fel támogatási weboldalunkat:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Ezt a terméket a Sony
Corporation (108-0075 Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
2 HU
Az azonosító címke
helye
A típusszámot és a tápfeszültséget
feltüntető címkék (a vonatkozó
biztonsági előírásoknak megfelelően) a
TV hátoldalán találhatók.
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezési útmutató
4
Biztonsági előírások .........................................................................................................9
Óvintézkedések ...............................................................................................................10
A távvezérlő áttekintése .................................................................................................12
A TV-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése ............................................14
TV-nézés
TV-nézés ..........................................................................................................................15
A digitális elektronikus műsorújság (EPG) használata
.......................................18
A digitális Kedvencek lista használata
................................................................19
Külső készülékek használata
Külső készülékek csatlakoztatása ................................................................................20
Csatlakoztatott eszközök műsorának megtekintése ..................................................21
Fotó/Zenei/Videó lejátszása az USB-csatlakozó használatával ................................23
A BRAVIA Sync használata a HDMI-vezérlés funkcióval ............................................24
A menüfunkciók használata
Navigálás a TV menüjében .............................................................................................25
Beállítások .......................................................................................................................26
További információk
A kiegészítők felszerelése (fali konzol) .........................................................................36
Műszaki adatok ...............................................................................................................39
Hibaelhárítás....................................................................................................................42
: csak digitális csatornák esetén
• Kérjük, a TV használatba vétele előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” (9. oldal) című részt. Őrizze meg ezt
a kézikönyvet későbbi használatra.
• A „fali konzol felszerelésével” kapcsolatos útmutatások a TV ezen útmutatójában találhatók.
3 HU
HU
Üzembe helyezési útmutató
1: A tartozékok
ellenőrzése
2: Az állvány
rögzítése
Asztali állvány (1)
Csavarok az állványhoz (4 + 3)
RM-ED039 távvezérlő (1)
AAA méretű elemek (2)
Kövesse a TV-állvány felszereléséhez szükséges
összeszerelési lépéseket.
1
Egyes TV-típusok esetén a helyes
csatlakoztatást lásd az asztali állvány
mellékelt tájékoztató nyomtatványában.
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
2
Helyezze a TV-készüléket az állványra.
Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne
sérüljenek meg.
3
A nyilakkal
jelölt csavarfuratokat
használva a mellékelt csavarokkal
rögzítse a TV-t az állványhoz.
~
• Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket
megfelelő polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
• Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú
elemeket.
• Gondoskodjon a lemerült elemek környezetbarát
elhelyezéséről. Bizonyos régiókban törvény
szabályozhatja az elemek hulladékként történő
elhelyezését. Lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal.
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne
lépjen rá, és ne öntsön rá semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne
tegye ki közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja
nyirkos helyiségben.
~
• Ha elektromos csavarhúzót használ, a meghúzási
nyomatékot állítsa kb. 1,5 N·m-re (15 kgf·cm).
4 HU
Antenna/kábel/videomagnó/DVD-felvevő
csatlakoztatása HDMI-csatlakozóval
Csak antenna/kábel csatlakoztatása
Koaxiális
kábel
Földi jel vagy
kábel
Koaxiális kábel
HDMI-kábel
Földi jel vagy
kábel
Koaxiális kábel
Antenna/kábel/videomagnó/DVD-felvevő
csatlakoztatása SCART-csatlakozóval
Videomagnó/DVD-felvevő
Koaxiális
kábel
SCART-kábel
4: A TV-készülék
felborulásának
megakadályozása
Földi jel
vagy kábel
Koaxiális kábel
2
Videomagnó/DVD-felvevő
3
1
1
Csavarozzon be egy facsavart (4 mm
átmérőjű, nem tartozék) a TV-állványba.
Folytatás
5 HU
Üzembe helyezési útmutató
3: Antenna/kábel/
videomagnó/DVDfelvevő
csatlakoztatása
2
3
Csavarozzon be egy csavart (M4 × 16,
nem tartozék) a TV-készülék
csavarfuratába.
3
Language
Please select your language:
Kösse össze a facsavart és a csavart egy
erős huzallal.
z
• A TV rögzítéséhez egy külön megvásárolható Sony
tartópántkészletet használhat. Ha vásárolni szeretne
egy készletet, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
szakszervizzel. A vásárláshoz készítse elő a TV
modelljének nevét.
4
5: A nyelv, az ország/
régió és a helyszín
kiválasztása
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a
nyelvet, majd nyomja meg a gombot.
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Ελληνικά
Türkçe
Español
Català
Português
Polski
Česky
A képernyőn megjelenő utasításokat
követve válassza ki azt az országot/
régiót, ahol TV-készülékét használja.
Ha az ország/régió, amelyben használja a
TV-készüléket, nem jelenik meg a listában,
akkor válassza a „-” lehetőséget.
5
A PIN kód beállításához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
z
• A 0000 kivételével bármilyen PIN kód
használható. A PIN kód későbbi
megváltoztatásával kapcsolatban lásd: 34. oldal.
6
A képernyőn megjelenő utasításokat
követve válassza ki a hely típusát, ahol
használni szeretné TV-készülékét.
Ezzel a lehetőséggel kiválaszthatja az ezen
környezetekben jellemző fényviszonyoknak
megfelelő kezdeti kép üzemmód beállítást.
Az Üzlet üzemmódban bizonyos beállítások
rendszeresen visszaállnak az Üzlet
üzemmódban való használatra.
3,4,5,6
1
Csatlakoztassa TV-készülékét a hálózati
aljzathoz (220–240 V, 50 Hz-es
váltóáram).
2
Nyomja meg a 1 gombot a TV oldalán.
A TV-készülék első bekapcsolásakor a
Nyelv/Ország menü jelenik meg a
képernyőn.
~
• A TV-készülék bekapcsolásakor a
bekapcsolásjelző zöld színnel világít.
6 HU
1
A G/g gombokkal válassza ki a „Start”
elemet, majd nyomja meg a
gombot.
z
• USB-s rendszerfrissítés
A TV rendszerét USB-memória használatával
frissítheti.
Az alábbi webhelyen további információkat talál:
http://support.sony-europe.com/TV/
A TV-készülék hangolása kábeles
csatlakozás esetén
1
2
3
„Gyorskeresés”: a csatornák hangolása a
kábeltelevíziós adásban található információ
alapján történik.
A „Frekvencia” és a „Hálózati azonosító”
javasolt beállítása az „Automatikus”.
Ez a lehetőség akkor ajánlott a gyors
hangoláshoz, ha azt a kábeltelevíziós
szolgáltató támogatja.
Ha a „Gyorskeresés” nem végzi el a
hangolást, kérjük, használja az alábbi „Teljes
keresés” módszert.
„Teljes keresés”: Az összes elérhető
csatorna hangolása és tárolása megtörténik.
Ez a művelet eltarthat egy ideig.
Ez a lehetőség akkor ajánlott, ha a
kábeltelevíziós szolgáltató nem támogatja a
„Gyorskeresés” módszert.
A támogatott kábeltelevíziós szolgáltatókra
vonatkozó további információkért keresse
fel támogatási webhelyünket:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
A F/f gombokkal válassza ki az „Földi
sugárzású” vagy a „Kábel” beállítást,
majd nyomja meg a
gombot.
Ha a „Kábel” lehetőséget választotta, a
keresés típusának kiválasztására szolgáló
képernyő jelenik meg. Lásd: „A TVkészülék hangolása kábeles csatlakozás
esetén” (7. oldal).
A TV-készülék ekkor keresni kezdi az összes
rendelkezésre álló digitális csatornát, utána
pedig az összes rendelkezésre álló analóg
csatornát. Ez igénybe vehet némi időt, ezért
a folyamat alatt ne nyomjon meg semmilyen
gombot a TV-készüléken vagy a távvezérlőn.
Ha egy üzenet jelenik meg, mely kéri az
antennacsatlakozás ellenőrzését
A készülék nem talált digitális vagy analóg
csatornákat. Ellenőrizzen minden antenna-/
kábelcsatlakozást, majd nyomja meg a
gombot az automatikus hangolás ismételt
elindításához.
Programhely-átrendezés (csak analóg
módban): Megváltoztathatja a TV-n tárolt
analóg csatornák sorrendjét.
1 A F/f gombokkal válassza ki az
áthelyezni kívánt csatornát, majd nyomja
meg a g gombot.
2 A F/f gombokkal jelölje ki a csatorna új
helyét, majd nyomja meg a
gombot.
Ha nem szeretné megváltoztatni az analóg
csatornák tárolási sorrendjét, nyomja meg a
MENU gombot, és folytassa a következő
lépéssel.
A
és a F/f gombokkal válassza ki a
„Gyorskeresés” vagy a „Teljes keresés”
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
2
A f gombokkal válassza ki a „Start”
elemet.
A TV-készülék megkezdi a csatornák
keresését. Ne nyomjon meg semmilyen
gombot a TV-készüléken vagy a távvezérlőn.
~
• Egyes kábeltelevíziós szolgáltatók nem támogatják
a „Gyorskeresés” funkciót. Ha a „Gyorskeresés”
nem talál csatornát, végezze el a „Teljes keresés”
műveletet.
~
• Ez a lépés nem jelenik meg, ha a készülék analóg
csatornákat talál.
A képernyőn megjelenik a „Beállítás
befejezve” felirat. Nyomja meg a
gombot.
7 HU
Üzembe helyezési útmutató
6: A TV automatikus
hangolása
A TV-készülék behangolta az összes
rendelkezésre álló csatornát.
Az asztali állvány
leválasztása a TVkészülékről
~
• Csak akkor távolítsa el az asztali állványt, ha a falra
kívánja felszerelni a TV-készüléket.
Asztali
állvány
z
• Bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy a TV
függőleges helyzetben van. Ne kapcsolja be a TVkészüléket, ha az LCD-panel lefelé néz, mert a
képmegjelenítés egyenetlenné válhat.
8 HU
Szellőzés
Biztonsági
előírások
Üzembe helyezés,
beállítás
• A tv-készüléket egy könnyen
elérhető hálózati aljzat közelébe
helyezze.
• Helyezze a készüléket stabil, sík
felületre.
• A készülék falra szerelését
szakemberrel végeztesse!
• Biztonsági okokból, határozottan
javasolt az eredeti Sony tartozékok
használata, közöttük a következők:
– Fali konzol SU-WL500
• Ügyeljen arra, hogy a fali konzolhoz
mellékelt csavarokat használja,
amikor a tartókampókat a tvkészülékhez rögzíti. A mellékelt
csavarok kialakítása olyan, hogy
8 mm és 12 mm közötti hosszúságúak
a tartókampó csatlakozófelületétől
mérve.
A csavarok hossza és átmérője a fali
konzol modelljétől függően
különböző.
A mellékelt csavarok helyett más
csavarok használata a tv-készülék
belső sérülését eredményezheti,
illetve a készülék leesését stb.
okozhatja.
8 mm - 12 mm
Csavar (a fali konzolhoz
mellékelve)
Tartókampó
Kampócsatlakozás a tvkészülék hátlapján
–
30 cm
–
10 cm
10 cm
10 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a
készülék körül.
Állványon történő
használat esetén
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a
készülék körül.
• A megfelelő szellőzés biztosítása, és
por vagy szennyeződés
felhalmozódásának megelőzése
érdekében:
– Ne üzemeltesse a készüléket a
hátára vagy az oldalára fordítva.
– Ne üzemeltesse a készüléket zárt
polcon, ágyra vagy takaróra
helyezve, illetve szekrényben.
– Ne takarja le a készüléket
függönnyel vagy hasonló
textíliával, illetve újsággal vagy
hasonló anyaggal.
– Ne üzemeltesse a készüléket az
alábbi módokon:
A légáramlás gátolt.
Szállítás
• A készülék
szállítása előtt
szüntesse meg a
készülék összes
csatlakozását.
• A készülék
szállításához
legalább két
ember
szükséges.
• A készülék
megemelése,
illetve
mozgatása
esetén, a jobb
oldali ábrán
látható módon
fogja azt. Ne
gyakoroljon nyomást az LCDképernyőre.
• Amikor felemeli vagy mozgatja a tvkészüléket, biztonságosan fogja meg
az alsó részen.
• Amikor szállítja a készüléket, ne
tegye ki ütődésnek vagy erős
rázkódásnak.
• Ha a készüléket szervizbe szállítja
vagy költözködik, mindig csomagolja
vissza az eredeti dobozába.
–
Falra szerelve
Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés
elkerülése érdekében a tv-készüléket az
alábbi utasításoknak megfelelően
helyezze üzembe és használja.
Üzembe helyezés
–
• Soha ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait, illetve ne tegyen
semmit a készülékbe.
• Az alábbi ábrán látható mértékű
helyet hagyjon a készülék körül.
• Határozottan javasolt Sony fali
konzol használata, a megfelelő
szellőzés biztosítása érdekében.
Egyéb vezetékek csatlakoztatása
előtt, a biztonsága érdekében,
mindig húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket.
Ügyeljen rá, hogy lábai ne
akadjanak a vezetékekbe. Húzza ki
a hálózati csatlakozóvezetéket a
hálózati aljzatból, mielőtt a
készüléken javítást végez vagy
mozgatja azt.
A hálózati csatlakozóvezetéket
tartsa távol mindenféle hőforrástól.
Rendszeresen húzza ki és tisztítsa
meg alaposan a csatlakozódugaszt.
Ha a dugasz beszennyeződik, az
magába szívhatja a nedvességet,
ami a szigetelési tulajdonságok
romlásához vezethet, és ez tüzet
okozhat.
Megjegyzések
• A mellékelt hálózati
csatlakozóvezetéket ne használja más
készülékhez.
• A vezetéket nem szabad túlzott
mértékben megszorítani,
meghajlítani vagy megcsavarni. A
belső érpár csupaszolódhat vagy
elszakadhat.
• A hálózati csatlakozóvezetéket nem
szabad átalakítani.
• Ne helyezzen semmilyen nehéz
tárgyat a hálózati
csatlakozóvezetékre.
• Kihúzásnál soha ne magát a vezetéket
húzza, hanem a csatlakozódugaszt.
• Ügyeljen arra, hogy ne
csatlakoztasson túl sok készüléket
ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.
• Soha ne használjon szakszerűtlenül
felszerelt hálózati aljzatot.
Tilos a készülék
használata!
Ne helyezze üzembe, és ne használja a
tv-készüléket az alábbiakban felsorolt
helyeken, környezetekben vagy
alkalmakkor. Ellenkező esetben a
készülék meghibásodhat, tüzet,
áramütést, anyagi kárt vagy sérülést
okozhat.
Elhelyezés:
Fal
Fal
Kültéren (közvetlen napsugárzásnak
kitett helyen), tengerparton, hajón vagy
más vízi járművön, járműben,
egészségügyi intézményekben, instabil
helyen, víz közelében, esőben, nedves
vagy füstös környezetben tilos.
Környezet:
Hálózati
csatlakozóvezeték
A tűz, áramütés, anyagi kár vagy
sérülés elkerülése érdekében a hálózati
csatlakozóvezetéket az alábbi
utasításoknak megfelelően használja:
–
–
–
Csak a Sony által gyártott hálózati
csatlakozóvezetéket használjon, ne
használja más gyártókét.
Ütközésig tolja a csatlakozódugaszt
a hálózati aljzatba.
A tv-készüléket csak 220–240 V-os
váltóáramú hálózatról üzemeltesse.
Forró, párás vagy túlzottan poros
környezetben; ahol rovarok juthatnak a
belsejébe; ahol rázkódásnak van kitéve,
gyúlékony anyagok (pl. gyertya stb.)
közelében. Ne tegye ki a tv-készüléket
csepegő vagy fröccsenő víz hatásának,
és ne helyezzen vízzel telt tárgyakat
(pl. vázát) a tv-készülékre.
Folytatás
9 HU
Alkalom:
Figyelmeztetés
Ne használja nedves kézzel, eltávolított
készülékházzal; ne használja olyan
kiegészítő berendezésekkel, amelyet a
gyártó nem javasolt. Villámlással kísért
vihar esetén húzza ki a készüléket a
hálózati aljzatból, és távolítsa el az
antennavezetéket is.
A tűz terjedésének megelőzése
érdekében tartsa távol a gyertyákat és
az összes egyéb nyílt lángot a terméktől.
Letört darabok:
• Ne dobjon semmit a tv-készüléknek.
Az ütéstől a képernyő üvege
betörhet, és komoly sérüléseket
okozhat.
• Ha a készülék felülete megreped, ne
érintse meg addig, amíg meg nem
szüntette a hálózati vezeték
csatlakozását. Ellenkező esetben
áramütést szenvedhet.
Ha a készüléket nem
használja
• Környezetvédelmi és biztonsági
okokból javasoljuk, hogy
áramtalanítsa teljesen a készüléket,
ha hosszabb ideig nem használja azt.
• A tv-készülék kikapcsolt állapotban
is feszültség alatt áll, amíg a hálózati
aljzathoz csatlakozik. A készülék
áramtalanításához, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati
aljzatból.
• Elképzelhető, hogy némely tvkészülék bizonyos funkcióinak helyes
működéséhez szükséges, hogy a
készüléket készenléti üzemmódban
hagyja.
A gyermekekre
vonatkozóan
• Ne engedje, hogy a gyerekek
felmásszanak a készülékre.
• A kisméretű tartozékokat tartsa
gyermekek elől elzárva, nehogy
véletlenül lenyeljék azokat.
Ha a következő
problémák merülnek
fel...
Kapcsolja ki a tv-készüléket, és
azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, amikor a
következő problémák valamelyikét
tapasztalja.
Lépjen kapcsolatba egy Sony
márkaszervizzel, és vizsgáltassa meg a
készüléket szakemberrel.
Amikor:
–
–
–
–
A hálózati csatlakozóvezeték
megsérült.
A csatlakozódugasz nem illeszkedik
tökéletesen a hálózati aljzatba.
A tv-készülék megsérült, mert
elejtették, megütötték vagy valamit
nekidobtak.
Valamilyen folyadék vagy szilárd
tárgy kerül a készülék valamely
nyílásába.
10 HU
Óvintézkedések
Tv-nézés
• A tv-készüléket közepes megvilágítás
mellett nézze, mert a túl gyenge
fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú
ideig történő használat megerőlteti
szemeit.
• Fejhallgató használata esetén kerülje
a túl nagy hangerőt, mert károsodhat
a hallása.
LCD-képernyő
• Annak ellenére, hogy az LCDképernyőt nagypontosságú
technológiával gyártják, és a
képpontok legalább 99,99%-a
működőképes, fekete vagy világos
(piros, kék, zöld) pontok jelenhetnek
meg tartósan a képernyőn. Ez az
LCD-képernyő szerkezeti jellemzője,
és nem jelent hibás működést.
• Ne nyomja vagy karcolja meg a
képernyő felületét, és ne helyezzen
semmilyen tárgyat a készülék
tetejére. A megjelenítés egyenetlenné
válhat, és az LCD-képernyő
megsérülhet.
• Ha a készüléket hideg helyen
üzemelteti, a kép elmosódottá válhat,
vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem
hibajelenség. A jelenség megszűnik,
amint a hőmérséklet emelkedik.
• Ha hosszabb ideig állóképet jelenít
meg a képernyőn, szellemkép
jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva
eltűnik.
• A készülék üzemeltetése közben a
képernyő és a készülékház
felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
• Az LCD-képernyő kis mennyiségű
folyadékkristályt tartalmaz. A tvkészülékben használt egyes
fénycsövek higanyt tartalmaznak.
Kövesse a helyi előírásokat és
szabályozásokat hulladékként
történő elhelyezéskor.
A készülék képernyőjének
és házának kezelése és
tisztítása
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a
készülék hálózati csatlakozóvezetékét
az aljzatból.
Az anyagok, illetve a képernyő
bevonatának károsodását elkerülendő
tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• A képernyő és a készülékház
portalanításához használjon puha
tisztítókendőt. Ha a port nem lehet
letörölni, nedvesítse meg a
tisztítókendőt enyhe mosószeres
oldattal.
• Ne permetezzen vizet vagy
tisztítószert közvetlenül a tvkészülékre. Beszivároghat a
képernyő aljába vagy a külső
alkatrészekbe, és a meghibásodást
okozhat.
• Soha ne használjon súrolóeszközt,
lúgos vagy savas tisztítószert,
súrolóport, illetve oldószert, például
alkoholt, benzint, hígítót vagy
rovarirtót. Ezek az anyagok
károsíthatják a képernyő és a
készülékház felületét.
• A megfelelő szellőzés biztosítása
érdekében javasoljuk a
szellőzőnyílások rendszeres
porszívózását.
• A készülék dőlésszögének
beállításakor lassan mozgassa a
készüléket, így elkerülheti, hogy az
elmozduljon vagy lecsússzon az
állványról.
Külső készülékek
• Tartsa távol a tv-készüléktől a külön
megvásárolható készülékeket vagy
bármely eszközt, amely
elektromágneses sugárzást bocsát ki.
Ellenkező esetben torzult kép vagy
zaj jelentkezhet.
• Ezt a termék a tesztelések alapján az
EMC-irányelvben meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél
rövidebb jelkábellel használják.
Elemek
• Győződjön meg arról, hogy a
mellékelt elemeket megfelelő
polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
• Ne használjon együtt régi és új, illetve
eltérő típusú elemeket.
• Gondoskodjon a kimerült elemek
környezetbarát elhelyezéséről.
Bizonyos régiókban törvény
szabályozza az elemek hulladékként
történő elhelyezését. Lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne
ejtse le, ne lépjen rá és ne öntsön rá
semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás
közelébe, ne tegye ki közvetlen
napfény hatásának, és ne tárolja
nyirkos helyiségben.
A tv-készülék
elhelyezése hulladékként
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Feleslegessé vált
elemek
hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági,
teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki. Beépített
elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa
el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt
elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja
le. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
11 HU
A távvezérlő áttekintése
1 "/1 – TV készenléti üzemmód
Be- és kikapcsolja a TV-készüléket készenléti üzemmódból.
2
– Képernyőformátum (16. oldal)
3
– Digitális kedvencek lista
Megnyomásával a digitális Kedvencek Ön által összeállított listája
jelenik meg (19. oldal).
4
/
– Információ/ Teletext felfedése
• Digitális módban: megjeleníti a pillanatnyilag nézett műsor adatait.
• Analóg módban: információk megjelenítése, pl. a csatorna száma és
a képernyőformátum.
• Teletext üzemmódban (16. oldal): a rejtett információk (pl. egy
feladvány megoldásának) megjelenítése.
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (17., 22. oldal)
Különböző TV-nézési lehetőséget választhat, illetve a jelforrásoknak
és képernyőformátumnak megfelelően módosíthatja/adhatja meg a
beállításokat.
7 MENU (25. oldal)
8 Színes gombok (16., 19. oldal)
9 Számgombok
• TV-üzemmódban: csatornák kiválasztása. 10 és annál nagyobb
csatornaszám esetén gyorsan egymás után nyomja meg a második és
harmadik számjegyet.
• Teletext üzemmódban: a három számjegyű oldalszámot adhatja
meg az oldal kiválasztásához.
0
– Feliratok beállítása
Nyomja meg a felirat nyelvének módosításához (32. oldal) (csak
digitális módban).
qa AUDIO
Nyomja meg a kettős hang üzemmód módosításához (27. oldal).
qs PROG +/–/
/
• TV üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy az előző (-)
csatornát.
• Teletext üzemmódban (16. oldal): kiválasztja a következő ( )
vagy az előző ( ) oldalt.
qd 2 +/– – Hangerő
qf % – A hang elnémítása
qg / – Teletext (16. oldal)
qh RETURN /
Visszalép bármilyen megjelenített menü előző képernyőjére.
qj GUIDE /
(18. oldal)
– EPG (digitális elektromos műsorújság)
qk SCENE – Jelenetválasztás (16. oldal)
ql DIGITAL – Digitális mód (15. oldal)
ANALOG – Analóg mód (15. oldal)
12 HU
w; BRAVIA Sync
m/N/M/./x/>: a TV-készülékhez csatlakoztatott
BRAVIA Sync-kompatibilis készüléket működtetheti.
SYNC MENU: megjeleníti a csatlakoztatott HDMI-készülék menüjét.
Más beviteli képernyők vagy TV-műsorok nézése közben a „HDMI
Eszközválasztás” felirat jelenik meg a gomb megnyomásakor.
THEATRE: be-vagy kikapcsolhatja a Színház módot. Bekapcsolt
Színház mód esetén a filmes tartalmak nézéséhez a készülék
automatikusan beállítja a legmegfelelőbb hang és kép módot (ha a
TV-készüléket HDMI-kábellel csatlakoztatta egy audiorendszerhez).
~
• Ha kikapcsolja a TV-készüléket, a Színház mód is kikapcsol.
• A „Jelenetválasztás” beállítás módosításakor a Színház mód
automatikusan kikapcsol.
• A „HDMI-vezérlés” (BRAVIA Sync) csak a BRAVIA Sync vagy a
BRAVIA Theatre Sync emblémával ellátott vagy a HDMI-vezérlés
funkcióval kompatibilis csatlakoztatott Sony készülékek esetében
érhető el.
wa
/
– (Bemenetválasztás)
• TV üzemmódban: nyomja meg a bemenetek listájának
megjelenítéséhez.
z
• Az 5-ös számgombon, N, a PROG + és az AUDIO gombokon tapintható
pontok találhatók. Használja ezeket a pontokat tájékozódási pontként a
TV-készülék vezérlésekor.
13 HU
A TV-készülék gombjainak és
kijelzéseinek áttekintése
1 1 – Bekapcsoló gomb
Be- vagy kikapcsolja a TV-készüléket.
~
• A TV-készülék teljes kikapcsolásához húzza ki
a dugaszt a hálózati aljzatból.
• A TV-készülék bekapcsolásakor a
bekapcsolásjelző zöld színnel világít.
PROG
2 PROG +/–/
/
• TV üzemmódban: kiválasztja a következő
(+) vagy az előző (-) csatornát.
• TV-menüben: mozgás a menüpontok között
felfele ( ) vagy lefele ( ).
3 2 +/–/
/
• TV üzemmódban: növeli (+) vagy csökkenti
(-) a hangerőt.
• TV-menüben: mozgás a menüpontok között
jobbra ( ) vagy balra ( ).
4
/
– Bemenetválasztás / OK
• TV üzemmódban: kiválasztja a TValjzatokhoz csatlakoztatott készülék
bemeneti forrását (21. oldal).
• TV-menüben: kiválasztja a menüt vagy a
menüpontot, és megerősíti a beállítást.
5
(25. oldal)
6 Fényérzékelő
Ne tegyen semmit az érzékelő fölé, mert az
befolyásolhatja a működését (29. oldal).
Távvezérlő érzékelője
• Fogadja a távvezérlőről érkező infravörös
jeleket.
• Ne tegyen semmit az érzékelő fölé, mert az
befolyásolhatja a működését.
7
– Kép kikapcsolva / Kikapcs.
Időzítő kijelzése
• Zölden világít, amikor a kép ki van
kapcsolva (28. oldal).
• Narancsszínű fénnyel világít, ha a
kikapcsolás időzítője be van állítva
(28. oldal).
8 1 – Készenléti jelző
Pirosan világít, amikor a TV-készülék
készenléti üzemmódban van.
9 " – Bekapcsolásjelző
Zölden világít, amikor a TV-készülék be van
kapcsolva.
~
• Győződjön meg arról, hogy teljesen kikapcsolta a
TV-készüléket, mielőtt kihúzná a hálózati kábelt.
Ha a hálózati vezetéket aközben húzza ki, hogy a
TV-készülék be van kapcsolva, azzal azt
eredményezheti, hogy a jelző tovább világít, illetve
a készülék meghibásodását idézheti elő.
14 HU
TV-nézés
1
TV-nézés
A TV-készülék bekapcsolásához nyomja
meg a 1 gombot a TV oldalán.
2
Nyomja meg a DIGITAL/ANALOG
gombot a digitális és az analóg mód
közötti váltáshoz.
A rendelkezésre álló csatornák száma az
üzemmódtól függően változik.
3
A számgombokkal vagy a PROG +/–
gombokkal válasszon ki egy TVcsatornát.
10 és annál nagyobb csatornaszám
kiválasztása esetén a számgombok
használatával gyorsan egymás után nyomja
meg a második és harmadik számjegyet.
Digitális csatorna kiválasztása a digitális
elektronikus műsorújság (EPG)
használatával: lásd a(z) 18. oldalon.
Digitális módban
Egy információs sáv jelenik meg rövid időre.
A sávon a következő ikonok jelenhetnek
meg.
2
3
3
: Rádiószolgáltatás
: Kódolt/előfizetéses szolgáltatás
: Több szinkronnyelv áll rendelkezésre
: Feliratozás vehető igénybe
: Feliratozás vehető igénybe hallássérültek
számára
: Az aktuális műsor nézői számára javasolt
alsó korhatár (4–18 évesig)
: Gyermekzár
: Digitális program lezárása
Folytatás
15 HU
TV-nézés
Amikor a TV-készülék készenléti
üzemmódban van (a készülék előlapján lévő
1 (készenléti) jelző pirosan világít), a
készülék bekapcsolásához nyomja meg a
távvezérlőn a "/1 gombot.
További műveletek
Ehhez
Tegye ezt
A hangerő
szabályozása
Nyomja meg a 2 +
(növelés)/- (csökkentés)
gombot.
Műsormutató
táblázat megnyitása
(csak analóg
módban)
Nyomja meg a
gombot.
Egy analóg csatorna
kiválasztásához nyomja meg
a F/f, majd a
gombot.
Digitális
kedvencek
megnyitása (csak
digitális módban)
Nyomja meg a
gombot.
A részleteket lásd: 19. oldal.
csatlakoztatott készülékektől függően
előfordulhat, hogy nincs hatása.
z
• Az „Általános” kivételével bármilyen jelenetmód
kiválasztása esetén a kép menüben nem választható
ki a kép üzemmód, ehhez előbb vissza kell vonni a
jelenetmód kiválasztását.
• Ha bekapcsolja a Színház módot (13. oldal), akkor a
„Jelenetválasztás” beállítás automatikusan „Mozi”
értékre változik.
A képernyőformátum manuális
módosítása a műsornak
megfelelően
A
gomb ismételt megnyomásával válassza ki a
kívánt képernyőformátumot.
Smart*
A hagyományos, 4:3
arányú adást széles
képernyőn jeleníti
meg. A 4:3 arányú
képet megnyújtja a
készülék, hogy
kitöltse a képernyőt.
A Teletext eléréséhez
Nyomja meg a / gombot. A / gomb minden
megnyomására a képernyő tartalma ciklikusan
változik a következőknek megfelelően:
Teletext t Teletext a TV képére vetítve (vegyes
üzemmód) t nincs Teletext (kilépés a Teletext
szolgáltatásból)
Egy oldal kiválasztásához nyomja meg a
számgombokat vagy a / gombot.
A rejtett információk megjelenítéséhez nyomja
meg a
gombot.
z
• Ha négy színes elem megjelenik a Teletext oldal
alján, akkor rendelkezésre áll a Gyorsteletext
funkció. A Gyorsteletext segítségével gyorsan és
egyszerűen érheti el az oldalakat. Nyomja meg a
megfelelő színű gombot az oldal eléréséhez.
4/3
A hagyományos, 4:3
arányú adást
(például
hagyományos TVadás esetén)
megfelelő
képaránnyal jeleníti
meg.
Wide
A 16:9 arányú képernyő
kitöltéséhez
vízszintesen megnyújtja
a 4:3 arányú képet.
Jelenetválasztás mód
Amikor kiválasztja a kívánt jelenetbeállítást, a
készülék automatikusan beállítja az optimális
hang- és képminőséget a kiválasztott jelenethez.
1
2
Nyomja meg a távvezérlő SCENE
gombját.
Zoom*
A szélesvásznú, mozi
képarányú (letterbox
formátumú) adásokat
megfelelő képaránnyal
jeleníti meg.
A F/f gombokkal válassza ki a módot,
majd nyomja meg a
gombot.
Mozi: Színházi élményt nyújtó képet és hangot
biztosít.
Sport: Valósághű képet és térhangzást biztosít.
Fotó: A nyomtatott fényképekhez hasonló színt
és hatást eredményező képet biztosít.
Játék: Olyan képet biztosít, amellyel a lehető
legélvezetesebb a játék, a legjobb kép és
hangminőség mellett.
Grafika: Olyan képet jelenít meg, amely
megkönnyíti a hosszan tartó monitorhasználatot
és a tisztább, részletesebb képek
megjelenítésével enyhíti a fáradtságot.
Általános: Aktuális egyéni beállítások.
Automatikus: A készülék automatikusan
beállítja az optimális hang- és képminőséget a
bemeneti forrásnak megfelelően, de a
16 HU
14/9*
A 14:9 arányú adást
megfelelő arányokkal
jeleníti meg. Ennek
eredményeként fekete
sávok jelennek meg a
képernyőn.
Felirat*
A szélesvásznú, mozi
képarányú (letterbox
formátumú) adásokat
feliratokkal együtt
jeleníti meg.
Automatikus
• Ha a „Formátum” beállítása „Automatikus”, akkor
a készülék automatikusan az adás formátumához
igazítja a kép formátumát.
* Lehetséges, hogy a képernyő levágja a kép
tetejének és aljának egy részét.
~
TV-nézés
• A jeltől függően előfordulhat, hogy egyes
képformátumok nem választhatók.
• Lehetséges, hogy „Smart” üzemmódban a kép felső
és alsó részén egyes karakterek és/vagy betűk nem
láthatók.
z
• A „Zoom”, „14/9” vagy „Felirat” kiválasztása
esetén a kép függőleges pozíciója beállítható. A
F/f gomb használatával mozgathatja fel vagy le
(például feliratok elolvasásához) a képet.
Az Eszközök menü használata
Nyomja meg a TOOLS gombot a TV-műsor
nézése közben a következő beállítások
megjelenítéséhez.
Beállítások
Leírás
Kép
Lásd a(z) 26. oldalon.
Hang
Lásd a(z) 27. oldalon.
Hangszóró
Lásd a(z) 28. oldalon.
Lezárás/Feloldás Zárolja a kiválasztott csatornát,
(csak digitális
vagy feloldja a zárolását. A PIN
módban)
kóddal kapcsolatban lásd a
„Gyermekzár” című részt
(33. oldal).
Audio nyelv
(csak digitális
módban)
Lásd a(z) 33. oldalon.
Feliratok
Lásd a(z) 33. oldalon.
beállítása (csak
digitális
módban)
Kikapcs. Időzítő Lásd a(z) 28. oldalon.
Economy üzem Lásd a(z) 28. oldalon.
Rendszerinformáció Megjeleníti a
(csak digitális
rendszerinformáció képernyőt.
módban)
17 HU
A digitális elektronikus műsorújság (EPG)
használata
*
1
Digitális módban nyomja meg a GUIDE
gombot.
2
Hajtsa végre a kívánt műveletet a
következő táblázatban található vagy a
képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Digitális elektronikus műsorújság (EPG)
* Lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos országokban/régiókban nem áll rendelkezésre.
Ehhez
Tegye ezt
Egy műsor megtekintése
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a programot, majd nyomja meg a
gombot.
Az EPG kikapcsolása
Nyomja meg a GUIDE gombot.
~
• Ha egy műsorhoz korhatár van beállítva, egy PIN kódot kérő üzenet jelenik meg a képernyőn. A részleteket lásd
a „Gyermekzár” című részben a 33. oldalon.
18 HU
A digitális Kedvencek lista használata
*
A Kedvencek funkcióval a kedvenc műsorainak
akár négy listáját is megadhatja.
Digitális módban nyomja meg a
gombot.
2
Hajtsa végre a kívánt műveletet a
következő táblázatban található vagy a
képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
Digitális Kedvencek lista
* Lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos országokban/régiókban nem áll rendelkezésre.
Ehhez
Tegye ezt
Kedvencek lista létrehozása az első
alkalommal
1 Nyomja meg a gombot az „Igen” kiválasztásához.
2 Nyomja meg a sárga gombot a Kedvencek lista
kiválasztásához.
3 A F/f/G/g gombokkal válassza ki a felvenni kívánt
csatornát, majd nyomja meg a
gombot.
A Kedvencek listában tárolt csatornákat egy
4 Nyomja meg a
befejezéséhez.
jel jelöli.
RETURN gombot a beállítás
Egy csatorna nézése
1 Nyomja meg a sárga gombot a Kedvencek listában történő
navigáláshoz.
2 A F/f gombokkal válassza ki a csatornát, majd nyomja meg
a gombot.
A Kedvencek lista kikapcsolása
Nyomja meg a
Csatornák hozzáadása és
eltávolítása a pillanatnyilag
szerkesztett Kedvencek listából
1 Nyomja meg a kék gombot.
2 Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt
Kedvencek lista kiválasztásához.
3 A F/f/G/g gombokkal válassza ki a felvenni vagy
eltávolítani kívánt csatornát, majd nyomja meg a gombot.
Az összes csatorna eltávolítása az
aktuális Kedvencek listáról
1 Nyomja meg a kék gombot.
2 Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt
Kedvencek lista kiválasztásához.
3 Nyomja meg a kék gombot.
4 A G/g gombokkal válassza ki az „Igen” elemet, majd nyomja
meg a gombot a megerősítéshez.
RETURN gombot.
19 HU
TV-nézés
1
Külső készülékek használata
Külső készülékek csatlakoztatása
Külön megvásárolható készülékek széles körét csatlakoztathatja a TV-készülékhez. A
csatlakozókábelek nem tartozékok.
G
A
PC
DVD-lejátszó
komponens
kimenettel
Hi-Fi audiokészülék
H optikai audiokábellel
F
Hi-Fi audiokészülék
E
Videojáték
DVD-lejátszó
Dekóder
DVD-felvevő
B
C
D
DVD-lejátszó
PC (HDMI-kimenet)
Blu-ray Disc-lejátszó
Digitális
videokamera
Videomagnó
Dekóder
I Előfizetői CAM-kártya
J
Digitális videokamera/digitális
fényképezőgép/USBtárolóeszköz
L Videojáték/digitális
videokamera (DVC)
M
Fejhallgató
K Számítógép/digitális
videokamera
20 HU
Csatlakoztatott
eszközök
műsorának
megtekintése
Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt,
majd végezze el az alábbi műveletek
egyikét.
USB-eszköz esetén
Lásd: 23. oldal.
Szimbólum a
képernyőn
Leírás
Component
Az A aljzathoz csatlakoztatott
készülék műsorának
megtekintése.
HDMI1,
HDMI2,
HDMI3
vagy
HDMI4
Egyéb csatlakoztatott készülékek esetében
Nyomja meg a
gombot a csatlakoztatott
készülékek listájának megjelenítéséhez. A F/f
gombokkal válassza ki a kívánt bemeneti forrást,
majd nyomja meg a gombot. (Ha a F/f
megnyomása után két másodpercig semmilyen
művelet nem történik, akkor a készülék a
kijelölt elemet választja ki.)
AV1
Az E aljzathoz csatlakoztatott
készülék műsorának
megtekintése.
PC
A G aljzathoz csatlakoztatott
készülék műsorának
megtekintése.
z
• Ferritgyűrűvel felszerelt PCkábel használata ajánlott, például
„Csatlakozó, D-sub 15” (1-793504-11 számú, a Sony
szakszervizben vásárolható meg),
vagy ezzel egyenértékű.
AV2
Az L aljzathoz csatlakoztatott
készülék műsorának
megtekintése.
A mono készülékeket az
AV2 L aljzatra kell csatlakoztatni.
~
• Ügyeljen arra, hogy csak jóváhagyott, HDMI
logóval ellátott HDMI-kábelt használjon.
Javasoljuk, hogy eredeti Sony HDMI-kábelt
használjon.
• Amikor HDMI-vezérléssel kompatibilis eszközt
csatlakoztat, a készülék támogatja a kommunikációt
a csatlakoztatott eszközzel. A kommunikáció
beállítására vonatkozóan lásd: 24. oldal.
Folytatás
21 HU
Külső készülékek használata
Önműködően behangolt videomagnó
esetén 7. oldal
Analóg módban a PROG +/– vagy a
számgombokkal válassza ki a videocsatornát.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI
IN 3 vagy HDMI IN 4
A B, C, D vagy K aljzathoz
csatlakoztatott készülék
műsorának megtekintése.
A digitális video- és audiojelek a
csatlakoztatott készülékből
érkeznek.
Ha a készülék rendelkezik DVIaljzattal, csatlakoztassa azt a
HDMI IN 1-aljzathoz egy DVIHDMI adapter (nem tartozék)
segítségével, és csatlakoztassa a
készülék audioaljzatait a HDMI
IN 1-aljzatok audiobemeneti
aljzataihoz.
Egy számítógép vagy digitális
videokamera fényképeinek vagy
képeinek megtekintéséhez
csatlakoztassa a készüléket a
HDMI IN 2-aljzathoz.
A következő
csatlakozta- Tegye ezt
tásához
Előfizetői
A Pay Per View (fizetés a
kártya (CAM) műsornézés alapján)
I
szolgáltatások használata.
A részleteket lásd a CAM
mellékelt használati
útmutatójában. A CAM
behelyezése vagy eltávolítása
idejére kapcsolja ki a TV-t.
~
• A CAM előfizetői kártya
használata egyes országokban/
régiókban nem támogatott.
Érdeklődjön egy hivatalos
kereskedőnél.
USB J
Megtekintheti a Sony digitális
fényképezőgépen vagy kamerán
(23. oldal) tárolt fénykép/zene/
videó fájlokat.
Hi-Fi
Csatlakoztassa a
audiokészülék audiokimeneti aljzatokat, hogy a
F
TV-készülékből érkező hangot
Hi-Fi audiokészüléken tudja
hallgatni.
A külső hangszórók hangerejének
szintje a távvezérlő hangerő
gombjának megnyomásával
módosítható.
DIGITAL
Használjon optikai audiokábelt.
AUDIO OUT
(OPTICAL)
H
Fejhallgató M Csatlakoztassa a i aljzathoz, hogy
a TV-készülékből érkező hangot
fejhallgatón keresztül tudja
hallgatni.
További műveletek
Ehhez
Tegye ezt
Visszatérés a
normál TV
üzemmódba
Nyomja meg a DIGITAL/
ANALOG gombot.
22 HU
Az Eszközök menü használata
Amíg a csatlakoztatott készülék műsora látható
a képernyőn, nyomja meg a TOOLS gombot a
következő beállítások megjelenítéséhez.
Beállítások
Leírás
Kép
Lásd a(z) 26. oldalon.
Hang
Lásd a(z) 27. oldalon.
Hangszóró
Lásd a(z) 28. oldalon.
Vízszintes eltolás
(csak számítógép
bemeneti módban)
Lásd a(z) 30. oldalon.
Függőleges eltolás
(csak számítógép
bemeneti módban)
Lásd a(z) 30. oldalon.
Kikapcs. Időzítő
(kivéve számítógép
bemeneti módban)
Lásd a(z) 28. oldalon.
Economy üzem
Lásd a(z) 28. oldalon.
Fotó/Zenei/Videó lejátszása
az USB-csatlakozó
használatával
A Sony digitális fényképezőgépen vagy
videokamerán tárolt fénykép/zene/videó
fájlokat USB-kábel vagy USB-tárolóeszköz
használatával játszhatja le a TV-készüléken.
1
Csatlakoztasson egy támogatott USBeszközt a TV-készülékhez.
2
3
Nyomja meg a MENU gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a „Fotó”,
„Zenei” vagy „Videó” elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
4
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a fájlt
vagy a mappát, majd nyomja meg a
gombot.
Mappa kijelölése esetén jelölje ki a mappa
egy fájlját, és nyomja meg a gombot.
A lejátszás megkezdődik.
~
• A „Fotó” használata esetén a képminőség rossznak
tűnhet, mert a fájltól függően a kép nagyítva
jelenhet meg. A képmérettől és a képaránytól
függően előfordulhat, hogy a képek nem töltik ki a
képernyőt.
• A „Fotó” használata esetén néhány fényképfájl
megjelenítése hosszabb ideig tarthat.
• A fájlnév és mappanév az UTF-8 karakterkészletet
támogatja.
• Miközben a TV-készülék megnyitja az USBeszközön tárolt adatokat, ügyeljen a következőkre:
– Ne kapcsolja ki a TV-készüléket vagy a
csatlakoztatott USB-eszközt.
– Ne húzza ki az USB-kábelt.
– Ne válassza le az USB-eszközt.
Az USB-eszközön tárolt adatok megsérülhetnek.
• A Sony nem vállal felelősséget a hordozóeszközön
tárolt adatok a csatlakoztatott eszköz vagy a TVkészülék meghibásodása miatti semmilyen
károsodásáért vagy elvesztéséért.
• USB-eszközről a következő képfájlformátumok
játszhatók le:
– JPEG (DCF 2.0- vagy Exif 2.21-kompatibilis
JPEG formátumú fájlok „.jpg” kiterjesztéssel)
• Amikor Sony digitális fényképezőgépet
csatlakoztat, állítsa a fényképezőgép USB
csatlakozási módját az Automatikus vagy a
„Háttértár” értékre. Az USB csatlakozási módra
vonatkozó további információkért olvassa el a
digitális fényképezőgép használati utasítását.
• USB-eszközről a következő zenefájl-formátumok
játszhatók le:
– MP3 (szerzői joggal nem védett „.mp3”
kiterjesztésű fájlok)
• USB-eszközről a következő videofájl-formátumok
játszhatók le:
– MPEG1, MPEG2 („.mpg” kiterjesztésű fájlok)
– MP4 („.mp4” kiterjesztésű fájlok)
– DivX („.avi” vagy „.mkv” kiterjesztésű fájlok)
Fénykép megjelenítése
– Képkeret
Egy fényképet a megadott időtartamig
lehet megjeleníteni a képernyőn. Ezen
időtartam után a TV-készülék
automatikusan készenléti üzemmódba
kapcsol.
1
A F/f gombokkal válassza ki a „Fotó”
elemet, majd nyomja meg a gombot.
2
Jelöljön ki egy fényképet.
Fényképet a csatlakoztatott USBeszközről is kiválaszthat.
3
Nyomja meg a TOOLS gombot a
kiválasztott fényképen, majd válassza a
„Képkeret-kép” lehetőséget.
4
Nyomja meg a
RETURN gombot a
fájlok vagy mappák listájához való
visszatéréshez.
5
A G/F/f gombokkal válassza ki a
„Képkeret” elemet, majd nyomja meg a
gombot.
A TV Képkeret üzemmódba kapcsol, és
a kijelölt kép megjelenik a képernyőn.
Fénykép megjelenítési időtartamának
beállítása
Nyomja meg a TOOLS gombot, majd
válassza az „Időtartam” elemet, és
nyomja meg a gombot. Ezután
válassza ki az időtartamot, és nyomja
meg a gombot.
Megjelenik a képernyőn a számláló.
Visszatérés a menübe
Nyomja meg a
RETURN gombot.
~
• Ha a fényképet egy USB-eszközről választotta ki,
annak csatlakoztatva kell lennie a TV-készülékhez.
• Ha a „Kikapcs. Időzítő” aktiválva van, a TV-készülék
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
23 HU
Külső készülékek használata
Megjelenik a fájlok vagy mappák listája.
• Az USB fotómegjelenítő a FAT16 és a FAT32
fájlrendszereket támogatja.
• A BRAVIA TV támogatja a DivX® technológiát.
• A készülék mappánként legfeljebb 300 fájlt
támogat.
• A pontos fájljellemzőktől függően néhány fájl,
beleértve a PC használatával módosított fájlokat is,
nem jeleníthető meg akkor sem, ha a fájlformátum
megfelelő.
• A kompatibilis USB-eszközökkel kapcsolatban
keresse fel a következő webhelyet:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
A BRAVIA Sync használata a
HDMI-vezérlés funkcióval
A HDMI-vezérlés funkció lehetővé teszi,
hogy a TV-készülék kommunikáljon a
funkcióval kompatibilis csatlakoztatott
készülékekkel a HDMI CEC
(szórakoztatóelektronikai eszközök
vezérlése) rendszer segítségével.
Egy HDMI-vezérlés-kompatibilis Sony
készülék (HDMI-kábellel történő)
csatlakoztatása esetén például együtt lehet
azokat vezérelni.
Ügyeljen arra, hogy a készüléket helyesen
csatlakoztassa, és végezze el a szükséges
beállításokat.
HDMI-vezérlés
• Ha a TV-készüléket a távvezérlővel
készenléti állapotba kapcsolja, a
csatlakoztatott készülék is automatikusan
kikapcsolódik.
• Automatikusan bekapcsolja a TVkészüléket, és kiválasztja a műsorforrást,
amikor a készülék megkezdi a lejátszást.
• Ha bekapcsolja a csatlakoztatott
audiokészüléket, miközben a TV-készülék
be van kapcsolva, a hangkimenet átvált a
TV-hangszóróról az audiokészülékre.
• A csatlakoztatott audiokészülék
hangerejét beállítja (2 +/–), vagy
elnémítja a hangot (%).
• Működtetheti a BRAVIA Sync
emblémával rendelkező csatlakoztatott
Sony készüléket a TV-készülék
távvezérlőjével. Nyomja meg a:
– m/N/M/./x/> gombot a
csatlakoztatott készülék közvetlen
működtetéséhez.
– SYNC MENU gombot a csatlakoztatott HDMIkészülék menüjének a képernyőn történő
megjelenítéséhez.
A menü megjelenése után a F/f/G/g, , a színes
RETURN gomb használatával
gombok és a
használhatja a menüt.
– Válassza ki a „Készülékvezérlés” elemet,
majd válassza ki a készülék működtetésének
kívánt beállítását.
– A rendelkezésre álló vezérlésért olvassa el a
készülék kezelési útmutatóját.
– Válassza a „TV-vezérlés” lehetőséget a TVmenü vagy a TV-beállítások menü
megjelenítéséhez.
•
Ha a TV „HDMI-vezérlés” beállításának
értéke „Be”, akkor a csatlakoztatott készülék
„HDMI-vezérlés” beállítása is
automatikusan „Be” értékre változik.
24 HU
A HDMI-vezérlés funkcióval
kompatibilis készülékek
csatlakoztatása
Csatlakoztassa egymáshoz a kompatibilis
készüléket és a TV-készüléket egy HDMIkábellel. Audiokészülék csatlakoztatása
esetén ügyeljen arra, hogy a TV-készülék
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)aljzatát és az audiokészüléket egy optikai
audiokábellel is össze kell kötni (20. oldal).
A HDMI-vezérlés beállításainak
elvégzése
A HDMI-vezérlés beállításait a TVkészülék és a csatlakoztatott eszköz
esetében is meg kell adni. A TV-készülék
beállítására vonatkozóan lásd: „HDMI
beállítás” 31. oldal. A csatlakoztatott
készülék beállításaira vonatkozóan olvassa
el a készülék kezelési útmutatóját.
A menüfunkciók használata
Navigálás a TV menüjében
A „MENU” használatával a TV-készülék számos kényelmi funkcióját élvezheti. Egyszerűen
kiválaszthatja a csatornákat vagy a bemeneti jelforrásokat, vagy módosíthatja a TV
beállításait.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A F/f gombbal válasszon ki egy elemet, majd nyomja meg a
gombot.
A menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
Médiakategória ikon
Leírás
Kiválaszthatja a digitális kedvencek listát (19. oldal).
Analóg
Kiválaszthat egy analóg csatornát.
Digitális
Kiválaszthat egy digitális csatornát.
Digitális EPG
Kiválaszthatja a digitális elektronikus műsorújságot (EPG)
(18. oldal).
Külső bemenetek
Kiválaszthatja a TV-készülékhez csatlakoztatott készülékeket.
Név hozzárendelése a külső bemenethez: „AV beállítás”
(30. oldal).
Fotó
USB-eszközökről tekinthet meg fényképeket (23. oldal).
Zenei
USB-eszközökről hallgathat zenét (23. oldal).
Videó
USB-eszközökről tekinthet meg videofájlokat (23. oldal).
Beállítások
Speciális beállításokat és módosításokat hajthat végre
(26. oldal).
~
• A beállítható opciók a helyzettől függően változnak.
• A nem elérhető opciók kiszürkítve jelennek meg, vagy nem láthatók.
25 HU
A menüfunkciók használata
Digitális kedvencek
Beállítások
Képbeállítás
Kép üzemmód
Kiválasztja a kép üzemmódot.
„Élénk”: Fokozott képkontraszt és élesség.
„Normál”: Hagyományos kép. Házimozihoz ajánlott.
~
• A „Kép üzemmód” beállítása a „Jelenetválasztás” beállításoktól függ.
• Az „Élénk” és a „Normál” akkor érhető el, ha a „Jelenetválasztás” módban az
„Általános” van kiválasztva.
Háttérfény
Beállítja a háttérvilágítás fényerejét.
~
• Ha csökkenti a képernyő fényerejét, a fogyasztás is csökken.
Kontraszt
Növeli vagy csökkenti a kép kontrasztját.
Fényerő
Világosítja vagy sötétíti a képet.
Színtelítettség
Növeli vagy csökkenti a színek erősségét.
Színárnyalat:
Növeli vagy csökkenti a zöld és a piros tónusokat.
z
• A „Színárnyalat:” beállítást csak NTSC színrendszerű jelforráshoz lehet beállítani
(például egyesült államokbeli videokazettákhoz).
Képélesség
Élesíti vagy lágyítja a képet.
Színhőmérséklet
Beállítja a kép fehérségét.
„Hideg”: Kék árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.
„Semleges”: Semleges árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.
„Meleg”: Piros árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.
Zajcsökkentés
Csökkentheti a képzajt (szemcsés képek) gyenge jel esetén.
„Magas/Közepes/Alacsony”: A zajcsökkentés hatását módosítja.
„Ki”: Kikapcsolja a „Zajcsökkentés” funkciót.
MPEG NR
Csökkenti a képzajt MPEG tömörítésű videók esetén.
Film üzemmód
Jobb képmozgást biztosít a DVD vagy videomagnós képek lejátszása során,
így a képek kevésbé elmosódottak és szemcsések.
„Automatikus”: Az eredeti filmet adja vissza, változtatás nélkül.
„Ki”: Kikapcsolja a „Film üzemmód” funkciót.
~
• Ha a kép szokatlan jeleket vagy túl sok zajt tartalmaz, a „Film üzemmód”
automatikusan kikapcsol akkor is, ha az „Automatikus” lehetőség van kiválasztva.
26 HU
Részletes
beállítások
Részletesebben testre szabja a Kép funkciót.
„Részl. kontraszt kiemelő”: Automatikusan a legmegfelelőbb értékre állítja a
„Háttérfény” és a „Kontraszt” beállításait a képernyő fényereje alapján. Ez a
beállítás elsősorban a sötét képek és jelenetek esetében hatékony, és növeli a
sötétebb képeket tartalmazó jelenetek kontrasztosságát.
„Élő szín”: A színeket élénkebbé teszi.
Törlés
A „Kép üzemmód” kivételével az összes „Képbeállítás” beállítást visszaállítja
a gyári beállításokra.
~
• A „Részletes beállítások” nem érhető el, ha a „Kép üzemmód” értéke „Élénk”, vagy USB-s (Fotó/Zenei)
bemenet esetén.
Hangszabályozás
Kiválasztja a hang üzemmódot.
„Dinamikus”: A tisztaság és jelenlétélmény növelése a jobb hallhatóság és a
valósághű zenei élmény érdekében.
„Normál”: A hang tisztaságának, részletességének és jelenlétélményének
növelése.
„Clear Voice”: Tisztábbá teszi a beszéd hangzását.
Térhang
Kiválasztja a térhangzás üzemmódot.
„Térhang”: Térhangzás (csak sztereó műsorok esetén).
„Álsztereo”: Térhangszerű effektussal egészíti ki a mono műsorokat.
„Ki”: Normál sztereó vagy mono vétel.
Magas hangszín
Beállítja a magas hangokat.
Mély hangszín
Beállítja a mély hangokat.
Balansz
Eltolhatja a hangerőegyensúly-beállítást a bal vagy jobb hangsugárzó felé.
Törlés
Visszaállítja az összes „Hangszabályozás” beállítást a gyári beállításokra.
Kettős hang
A kívánt hangsávot választhatja ki sztereó vagy kétnyelvű adások esetén.
„Sztereó”, „Mono”: Sztereó adás esetén.
„A”/„B”/„Mono”: Kétnyelvű adás esetén válassza az „A” lehetőséget az 1-es,
a „B” lehetőséget a 2-es hangcsatorna vagy a „Mono” lehetőséget a mono
csatorna lejátszásához, ha elérhető.
z
• Ha más, TV-hez csatlakoztatott készüléket választ, akkor a „Kettős hang” beállítást
állítsa „Sztereó”, „A” vagy „B” értékűre.
Auto
hangerőszab
Állandó hangerőszintet tarthat akkor is, ha a hangerő ugrásszerűen
megváltozik (például a reklámok általában hangosabbak az egyéb
műsoroknál).
Hangerő eltolás
Független hangerőszintet állít be a TV-készülékhez csatlakoztatott
eszközökön.
Folytatás
27 HU
A menüfunkciók használata
Effekt
Hangszóró
A TV-készülék beépített hangszóróinak be- vagy kikapcsolása.
„TV-hangszóró”: A TV-készülék hangszóróinak bekapcsolása, így a TVkészülék hangját a TV-készülék hangszóróin keresztül lehet hallgatni.
„Audió Rendszer”: A TV-készülék hangszóróinak kikapcsolása, így a TVkészülék hangját az audiokimeneti aljzatokhoz csatlakoztatott külső
audiokészülékeken keresztül lehet hallgatni.
PC
audiobemenet
Kiválasztja a hangot a csatlakoztatott készülékről: HDMI 1 (DVI-HDMI)
vagy PC (21. oldal).
Részletes
beállítások
„Dinamika tartomány”: Kompenzálni lehet a különböző csatornák
hangerejének eltérését (csak Dolby Digital hang esetén).
~
• A beállítás hatása a műsor tartalmától függően előfordulhat, hogy nem érvényesül
vagy változhat, a „Dinamika tartomány” beállítástól függetlenül.
„Optikai kimenet”: A TV-készülék DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
csatlakozóján kiadott audiojelet állítja be. Dolby Digital technológiával
kompatibilis készülékek csatlakoztatásakor állítsa „Automatikus” értékűre.
Dolby Digital technológiával nem kompatibilis készülékek csatlakoztatásakor
állítsa „PCM” értékűre.
„Lekeverés módja”: Adja meg többcsatornás hang kétcsatornásra való
lekeverésének módszerét.
• „Térhang”: Válassza ki a legjobb térhang-teljesítményhez, vagy amikor külső
termékeket használ a Pro Logic technológiával.
• „Sztereó”: Válassza ki a sztereó kimenethez.
~
• A „Effekt”, „Térhang”, „Magas hangszín”, „Mély hangszín”, „Balansz”, „Törlés” és az „Auto hangerőszab”
beállítás nem érhető el, ha a „Hangszóró” „Audió Rendszer” értékre van állítva.
Takarékosság
Economy üzem
Kiválasztja az Economy üzemmódot a TV-készülék energiafelhasználásának
csökkentése érdekében.
„Normál”: Alapértelmezett beállítások.
„Csökkentés”: Csökkenti a TV-készülék energiafogyasztását.
„Kép kikapcsolva”: Kikapcsolja a képet. Kikapcsolt kép mellett hallgathatja
a hangot.
Kikapcs. Időzítő
Egy időtartamot adhat meg, amely után a TV-készülék automatikusan
készenléti üzemmódba kapcsol.
Amikor aktiválja a „Kikapcs. Időzítő” funkciót, akkor a TV-készülék
előlapján lévő (Kikapcs. Időzítő) kijelzés narancssárgán világít.
z
• Ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a TV-készüléket, a „Kikapcs. Időzítő” funkció
„Ki” állapotba áll vissza.
• Egy perccel a TV készenléti állapotba kapcsolása előtt értesítés jelenik meg a
képernyőn.
TV készenlét
28 HU
Megadja azt az időt („1 óra”, „2 óra” vagy „4 óra”), aminek eltelte után, ha
nem működteti a TV-készüléket, a TV automatikusan készenléti üzemmódba
lép.
Fényérzékelő
A helyiségben lévő környezeti fényviszonyoknak megfelelően automatikusan
optimalizálja a képbeállításokat.
~
• Ne tegyen semmit az érzékelő fölé, mert az befolyásolhatja a működését. Ellenőrizze
az érzékelő helyzetét (14. oldal).
Ha ez a beállítás „Be” értékű, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol, ha
PC
energiagazdálkodás nem érkezik PC-jel. Csak PC-bemenet esetén érhető el.
Visszaállítja az összes „Takarékosság” beállítást a gyári beállításokra.
Törlés
~
• Az energiahatékonyság csökkenti az energiafogyasztást, a villanyszámla csökkentésével pedig pénzt takarít meg.
• Ha a készüléket nem használja
– Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk, hogy áramtalanítsa teljesen a készüléket, ha hosszabb
ideig nem használja azt.
– A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll, amíg a hálózati aljzathoz csatlakozik. A készülék
áramtalanításához, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.
– Elképzelhető, hogy némely tv-készülék bizonyos funkcióinak helyes működéséhez szükséges, hogy a
készüléket készenléti üzemmódban hagyja.
Képernyő beállítás
Megváltoztatja a képernyőformátumot. A képernyőformátummal
kapcsolatos részletekért lásd: lásd a(z) 16. oldalon.
Formátum
(csak PC
módban)
„Normál”: Eredeti méretében jeleníti meg a képet.
„Teljes 1”: Az eredeti képarány megtartásával úgy nagyítja a képet, hogy
függőlegesen kitöltse a képernyőt.
„Teljes 2”: Úgy nagyítja a képet, hogy kitöltse a képernyőt.
Formátum
„Normál”: Eredeti méretében jeleníti meg a képet.
(csak USB (Videó) „Zoom”: Felnagyítja a képet.
módban)
4:3 alaphelyzet
Az alapértelmezett képernyőformátum beállítása 4:3 arányú adáshoz.
RGB beállítás
Úgy állítja be a vízszintes képpozíciót, hogy a kép a képernyő közepén legyen.
z
• Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha egy RGB-forrás van csatlakoztatva a TVkészülék hátulján található
/
AV1 Scart-csatlakozóhoz.
Képeltolás
A kép megjelenítési területének beállítása.
„Teljes felbontás” (csak KDL-37BX401 esetén): Az eredeti méretben jeleníti
meg a képeket, ha a kép egyes részei le vannak vágva.
„Normál”: A képeket az ajánlott méretben jeleníti meg.
„+1”: A képeket az eredeti méretükben jeleníti meg.
„-1”: Kinagyítja a képet, hogy a szélei a látható területen kívül legyenek.
~
• Ezek a beállítások a megjelenített bemenettől függően változhatnak.
Függőleges
eltolás
Beállítja a kép függőleges pozícióját, ha a „Formátum” beállítása „Zoom”,
„14:9” vagy „Felirat”.
Folytatás
29 HU
A menüfunkciók használata
Formátum
Függőleges
méret
Beállítja a kép függőleges méretét, ha a „Formátum” beállítása „Smart”.
PC beállítás
PC monitorként szabja testre a TV képernyőjét.
z
• Ez a lehetőség csak PC jel fogadásakor érhető el.
• Előfordulhat, hogy bizonyos bemeneti jelek esetén az „Automatikus beállítás” nem
működik megfelelően. Ilyenkor kézzel kell beállítani a „Fázis”, a „Pixel”, a
„Vízszintes eltolás” és a „Függőleges eltolás” értékét.
„Automatikus beállítás”: Automatikusan beállítja a kép megjelenítési helyét
és fázisát PC üzemmódban.
„Fázis”: Beállítja a képernyőt, ha egy megjelenített szöveg vagy kép nem
látható tisztán.
„Pixel”: Növeli vagy csökkenti a képernyő vízszintes méretét.
„Vízszintes eltolás”: Balra vagy jobbra mozgatja a képernyőt.
„Függőleges eltolás”: Felfelé vagy lefelé mozgatja a képernyőt.
Beállítás
Autom. beállítás
Elindítja a kezdeti beállítás menüt, ahol ki lehet jelölni a nyelvet, az országot/
régiót és a helyet, valamint be lehet hangolni az összes rendelkezésre álló
digitális és analóg csatornát. Rendszerint nem kell végrehajtania ezt a
műveletet, mivel a nyelv és az ország/régió kiválasztása, valamint az összes
csatorna behangolása már megtörtént a TV-készülék első üzembe
helyezésekor. Ez a lehetőség azonban lehetővé teszi a folyamat megismétlését
(például a TV-készülék újrahangolását költözés esetén).
Nyelv/Ország
Kiválaszthatja a megjelenő menük nyelvét.
Indítási hang
Válassza a „Be” lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a tv-készülék lejátsszon egy
hangot a bekapcsoláskor. Válassza a „Ki” lehetőséget a letiltáshoz.
AV beállítás
Nevet rendelhet azokhoz a külső készülékekhez, amelyeket az oldalsó vagy a
hátoldali aljzatokhoz csatlakoztatott. A név rövid ideig megjelenik a
képernyőn a megfelelő bemenet kiválasztásakor.
1 A F/f gombokkal válassza ki a kívánt bemeneti forrást, majd nyomja
meg a
gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki a kívánt alábbi opciót, majd nyomja meg
a
gombot.
• AV1 (vagy AV2/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4/Component/PC), VIDEO,
DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Az előre megadott nevek
valamelyikének hozzárendelése a csatlakoztatott készülékhez.
• „Módosít:”: Saját címke létrehozása.
1 A F/f gombokkal válassza ki a kívánt betűt vagy számot (a „_” jelzi
a szóközt), majd nyomja meg a g gombot.
Amennyiben rossz karaktert adott meg
A G/g gombokkal válassza ki a rossz karaktert. Ezután a F/f gombokkal
válassza ki a helyes karaktert.
2 Ismételje addig az 1. lépéshez tartozó eljárást, amíg be nem fejezi a
nevet, majd nyomja meg a
gombot.
30 HU
Lehetővé teszi, hogy a TV-készülék kommunikáljon a HDMI-vezérlés
funkcióval kompatibilis, a TV-készülék HDMI csatlakozójához
csatlakoztatott készülékekkel. Vegye figyelembe, hogy a csatlakoztatott
készüléken is meg kell adni a kommunikációs beállításokat.
„HDMI-vezérlés”: Annak beállítása, hogy össze legyen-e hangolva a TVkészülék és egy másik, a HDMI-vezérlés funkcióval kompatibilis készülék
működése.
„Eszközök auto. kikapcs.”: Ha ez a beállítás „Be” állásban van, a HDMIvezérléssel kompatibilis csatlakoztatott készülék kikapcsol, amikor a TVkészüléket a távvezérlővel készenléti üzemmódba kapcsolja.
„TV auto. bekapcsolása”: Ha ez a beállítás „Be” állásban van, a TV-készülék
bekapcsol, amikor bekapcsolja a HDMI-vezérlés funkcióval kompatibilis
csatlakoztatott készüléket.
„HDMI eszközlista”: A HDMI-vezérlés funkcióval kompatibilis
csatlakoztatott készülékek listájának megjelenítése.
„Készülékvezérlő gombok”: Ha a beállítás értéke „Hangológombok”, akkor
kiválaszthat egy csatlakoztatott készüléken behangolt csatornát, ha pedig
„Menügombok” értékre van állítva, akkor a távvezérlővel navigálhat a
csatlakoztatott készülék menüjében.
Analóg
beállítások
„Analóg autom. hangolás” (csak analóg módban): Behangolhat minden
rendelkezésre álló analóg csatornát. Ezt a műveletet általában nem kell
végrehajtani, mert a TV-készülék üzembe helyezésekor már be lettek állítva a
csatornák. Ennek az opciónak a segítségével megismételheti a folyamatot
(például újrahangolhatja a TV-készüléket azután, hogy elköltözik, vagy új
csatornákat kereshet, amelyek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg).
„Kézi hangolás” (csak analóg módban): Az elérhető analóg csatornabeállítás
megváltoztatása.
A
gombbal válassza ki a módosítani kívánt programot.
Rendszer
Csatornák kézi tárolása.
1 A F/f gombokkal válassza ki a „Rendszer” beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
2 A F/f gombokkal jelölje ki az alábbi TV-sugárzási rendszerek
valamelyikét, majd nyomja meg a
gombot.
B/G: a nyugat-európai országok/régiók esetében.
I: az Egyesült Királyságban.
D/K: a kelet-európai országok/régiók esetében.
L: Franciaország esetében.
~
• Az „Ország” menüpontban kiválasztott országtól/régiótól függően előfordulhat,
hogy ez a lehetőség nem használható.
Csatorna
1 A F/f gombokkal válassza ki a „Csatorna” beállítást, majd nyomja
meg a
gombot.
2 A F/f gombokkal jelölje ki az „S” opciót (kábeltelevíziós csatornák
esetén), vagy a „C” opciót (földi sugárzású csatornák esetében), majd
nyomja meg a g gombot.
3 Hangolja be a csatornákat az alábbiak szerint:
Ha nem ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
Használja a F/f gombokat a következő fogható csatorna megkereséséhez. Ha
a készülék behangol egy csatornát, a keresés megáll. A keresés folytatásához
nyomja meg a F/f gombot.
Ha ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
A számgombok segítségével adja meg a kívánt csatornaszámot vagy a
videomagnó csatornájának számát.
Folytatás
31 HU
A menüfunkciók használata
HDMI beállítás
4
A
gomb megnyomásával lépjen a „Megerősít” menüpontra, majd
nyomja meg a
gombot.
Ismételje meg a fenti eljárást a többi csatorna kézi beállításához.
Címke
Legfeljebb 5 betűből vagy számból álló tetszés szerinti nevet rendelhet a
kiválasztott csatornához.
AFT
Ha úgy érzi, hogy finomhangolással tovább javítható a kép, kézi vezérléssel
beállíthatja a megfelelő vételi minőséget.
Audio szűrő
Ha a mono adások hangja torzított, az egyes csatornáknál javíthatja a
hangminőséget. A nem szabványos jelek hangtorzítást vagy szaggatott hangot
okozhatnak mono műsorok megtekintésekor.
Ha nem tapasztal hangtorzítást, akkor javasoljuk, hogy hagyja meg a „Ki”
gyári beállítást.
~
• Az „Audio szűrő” beállítás nem érhető el, ha a „Rendszer” „L” értékre van állítva.
Ugrás
A készülék kihagyja a nem használt analóg csatornákat, amikor a PROG +/gombokkal vált csatornát. (A számgombokkal továbbra is kiválaszthatja a
kihagyott csatornákat.)
Megerősít
Menti a „Kézi hangolás” beállításain végrehajtott módosításokat.
„Programhely-átrendezés (csak analóg módban)”: Megváltoztathatja az
analóg csatornák tárolásának sorrendjét a TV-készüléken.
1 A F/f gombokkal válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát, majd
nyomja meg a g gombot.
2 A F/f gombokkal jelölje ki a csatorna új helyét, majd nyomja meg a
gombot.
„Intelligens kép”:
• „Be, kijelzéssel”: Automatikusan csökkenti a képzajt. A jelerősség sáv akkor jelenik
meg, ha csatornát vált vagy a kijelzőt egy bemeneti képernyőről egy TV-műsorra
módosítja.
• „Be”: Automatikusan csökkenti a képzajt.
• „Ki”: Kikapcsolja az „Intelligens kép” funkciót.
Digitális
beállítások
„Digitális hangolás”
• „Digitális automatikus hangolás”:
Behangolja az elérhető digitális csatornákat.
Ez az opció lehetővé teszi a TV-csatornák újrahangolását költözés után,
vagy új csatornák keresését, amelyek sugárzását az előző tárolás óta kezdték
meg. Nyomja meg a
gombot.
• „Programlista szerkesztése”:
Törölheti a TV-készüléken tárolt feleslegessé vált digitális csatornákat, és
megváltoztathatja a digitális csatornák sorrendjét.
1 A F/f gombokkal válassza ki az eltávolítani vagy új pozícióba áthelyezni
kívánt csatornát.
Nyomja meg a számgombokat a kívánt adás ismert három számjegyű
csatornaszámának megadásához.
32 HU
2 Digitális csatornák törlése, vagy a sorrend megváltoztatása:
Digitális csatornák eltávolítása
Nyomja meg a
gombot. A nyugtázó üzenet megjelenése után a G gombbal
válassza az „Igen” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
A digitális csatornák sorrendjének módosítása
Nyomja meg a g gombot, majd a F/f gombokkal jelölje ki a csatorna új
pozícióját, majd nyomja meg a G gombot.
3 Nyomja meg a
RETURN gombot.
~
• Ha a „Kábel” lehetőséget választja, akkor lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos
országokban nem áll rendelkezésre.
• „Digitális kézi hangolás”:
Kézzel hangolja be a digitális csatornákat.
1 A számgombokat megnyomva válassza ki a kézzel behangolni kívánt
csatorna számát, majd nyomja meg a F/f gombot a csatorna
hangolásához.
2 Ha a készülék megtalálta a rendelkezésre álló csatornákat, nyomja meg a
gombot a programok tárolásához.
További csatornák kézi hangolásához ismételje meg a fenti eljárást.
~
• Nem érhető el Kábel kapcsolat esetén.
„Hang beállítás”
• „Audio típus”: A „Gyengénhallóknak” beállítás esetén a
halláskárosultaknak szóló adásra kapcsolhat át.
• „Elsődleges választott nyelv”: Kiválasztja a csatorna kívánt nyelvét.
Lehetnek olyan digitális csatornák, melyek több nyelven sugároznak.
• „Másodlagos választott nyelv”: Kiválasztja a csatorna második számú
kívánt nyelvét. Lehetnek olyan digitális csatornák, melyek több nyelven
sugároznak.
• „Audio leírás”: A műsor vizuális információinak hallható ismertetését
(felolvasását) nyújtja, ha a TV-csatorna sugároz ilyen információt.
• „Keverési szint”: Beállíthatja a műsor és az Audio leírás hangerejének
szintjét.
z
• Ez a lehetőség csak akkor használható, ha az „Audio leírás” beállítása „Be”.
• „MPEG audio jelszint”: Beállítja az MPEG audio jelszintjét.
„Gyermekzár”
Korhatárt állíthat be a műsorokhoz. A beállított korhatárt meghaladó műsor
csak akkor nézhető, ha beírja a megfelelő PIN kódot.
~
• Hollandiai kábeltévé-szolgáltatók esetén akkor kell megadni a PIN kódot, ha a
program osztályozása a felhasználó által megadott korral megegyező vagy magasabb.
1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot.
Ha korábban nem állított be PIN kódot, egy PIN kód kérő képernyő jelenik
meg. Kövesse az alábbi „PIN kód” utasításokat.
Folytatás
33 HU
A menüfunkciók használata
„Felirat beállítás”
• „Feliratok beállítása”: A „Gyengénhallóknak” menüpont kijelölése után
további vizuális segédjelek jelenhetnek meg a feliratok mellett (ha a TVcsatorna sugároz ilyen információt).
• „Elsődleges választott nyelv”: Kiválasztja a feliratok kívánt megjelenítési
nyelvét.
• „Másodlagos választott nyelv”: Kiválasztja a feliratok második számú
kívánt megjelenítési nyelvét.
2 A F/f gombokkal válassza ki a korhatárt vagy a „Nincs” (korhatár
nélkül) lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Nyomja meg a
RETURN gombot.
„PIN kód”
A PIN kód megadása első alkalommal
1 A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.
2 Nyomja meg a
RETURN gombot.
A PIN kód módosítása
1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot.
2 A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.
3 Nyomja meg a
RETURN gombot.
z
• A 9999 PIN kódot mindig elfogadja a készülék.
„Digitális program lezárása”
Lezárja a programokat vagy feloldja a zárolásukat és ellenőrzi a programok
állapotát.
1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot, vagy állítsa be az
újat.
2 A F/f gombokkal navigáljon a programok között, majd nyomja meg a
gombot a „Lezárás” és a „Feloldás” állapot közötti váltáshoz.
„DivX® VOD”
• „DivX® VOD Regisztrációs kód”: Megjeleníti a DivX® VOD tartalom
lejátszásához szükséges regisztrációs kódot.
• „DivX® VOD Regisztráció törlő kód”: Megjeleníti a DivX® VOD
tartalom lejátszásához szükséges regisztráció törlő kódot.
„Technikai beállítás”
• „Auto szolgáltatásfrissítés”: Lehetővé teszi, hogy a TV-készülék észlelje és
tárolja az új digitális szolgáltatásokat, ahogy azok elérhetővé válnak.
• „Rendszerfrissítés”: Ez a TV-készülék az adás jelén keresztül tud
szoftverfrissítéseket fogadni. A frissítések fogadásához a Technikai beállítás
Rendszerfrissítés beállítását „Be” értékre kell állítani. Ha a készülék
frissítést érzékel, a képernyőn megjelenő üzenetekkel tudatja a
felhasználóval, hogy hogyan bonyolítsa le a frissítést. Ne válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról a telepítési eljárás közben.
• „Rendszerinformáció”: Megjeleníti az aktuális szoftververziót és a
jelerősséget.
• „Időzóna”: Lehetővé teszi az időzóna kézi kiválasztását, ha ez nem egyezik
meg az ország/régió alapértelmezett időzónájával.
~
• Ha a „Kábel” lehetőséget választja, akkor lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos
országokban nem áll rendelkezésre.
• „Auto. téli/nyári időszám.”: Beállítja, hogy a készülék automatikusan
átváltson-e a nyári és téli időszámítás között.
• „Be”: Automatikusan átvált a nyári és téli időszámítás között a naptárnak
megfelelően.
• „Ki”: Az idő az „Időzóna” menüben meghatározott időeltolódásnak
megfelelően jelenik meg.
34 HU
~
• Ha a „Kábel” lehetőséget választja, akkor lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos
országokban nem áll rendelkezésre.
• „Szolgáltatás helyettesítése”: Válassza ki az „Be” beállítást a csatorna
automatikus módosításához, ha a műsorszolgáltató egy másik csatornára
helyezi át az átvitelt.
„CA-modul beállítása”
Lehetővé teszi fizetős TV-szolgáltatások elérését, miután beszerzett egy előfizetői
kártyát (CAM) és egy nézőkártyát. A
(PCMCIA) aljzat helyét lásd a 20. oldalon.
USB
rendszerfrissítés
USB memóriával frissíti a TV-rendszert.
Terméktámogatás Megjeleníti a gyártót, a márkanevet, a modellnevet, a sorozatszámot és a
szoftververziót.
Gyári beállítások
Visszaállítja az összes beállítást a gyári beállításokra. Ezen folyamat elvégzése
után megjelenik a kezdeti beállítás képernyője.
A menüfunkciók használata
35 HU
További információk
A kiegészítők felszerelése (fali konzol)
Vásárlóink figyelmébe:
Termék- és balesetbiztonsági okokból a Sony azt tanácsolja kedves vásárlóinak, hogy TVkészülékük üzembe helyezését bízzák Sony márkakereskedőre vagy képesített
szakemberre. Ne próbálják házilag felszerelni.
Sony márkakereskedések és kivitelezők figyelmébe:
A termék üzembe helyezésekor, rendszeres karbantartásakor és vizsgálatakor
maradéktalanul tartson be minden biztonsági óvintézkedést.
A TV-készülék az SU-WL500 fali konzol használatával szerelhető fel.
• Tekintse meg a fali konzolhoz kapott utasításokat a felszerelés megfelelő elvégzéséhez.
• További információ: „Az asztali állvány leválasztása a TV-készülékről” (8. oldal).
~
• A tartókampó rögzítésekor helyezze a TV-készüléket az asztali állványra.
Csavar
(+PSW6 × 16)
Négyzet alakú
furat
Tartókampó
A készülék felszerelése megfelelő szaktudást igényel, különösen a TV-készüléket tartó fal
teherbírásának megállapítását illetően. A készülék falra rögzítését mindig bízza Sony
márkakereskedőre vagy képesített szakemberre, és szereléskor ügyeljen a biztonságra. A Sony nem
vállal felelősséget a gondatlan vagy szakszerűtlen szerelésből eredő személyi sérülésekért vagy
anyagi károkért.
36 HU
Mérettáblázat a TV-készülék felszereléséhez
A képernyő középpontja
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Mértékegység: cm
A képernyő méretei
Típusnév
A képernyő
középpontjának
helyét
meghatározó
Az egyes szögállásokhoz tartozó hosszértékek
Szögállás (0°)
Szögállás (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-37BX401
91,9
56,3
14,0
42,7
15,7
32,6
53,5
46,2
KDL-32BX301
79,8
49,6
17,2
42,6
15,6
30,2
48,0
46,1
A felszereléstől függően a fenti táblázat adataihoz képest kisebb eltérés mutatkozhat.
FIGYELEM
A TV-készüléket tartó fal teherbírásának akkorának kell lennie, hogy legalább a készülék súlyának
négyszeresét elbírja. A súlyt lásd a „Műszaki adatok” című részben (39. oldal).
További információk
Folytatás
37 HU
Csavar- és kampókiosztási ábra/táblázat
Típusnév
Csavarok helye
Kampók helye
KDL-37BX401
d, g
b
KDL-32BX301
e, g
c
Csavarok helye
Kampók helye
a*
b
c
* Ezen modellek esetében az
„a” jelzésű kampóhely nem
vehető igénybe.
38 HU
Műszaki adatok
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-37BX401, KDL-32BX301 típusú készülékek a 2/1984.
(III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben eloírtak szerint megfelelnek a következo muszaki
jellemzoknek.
Típusnév
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Rendszer
A képernyő típusa
LCD (folyadékkristályos) kijelző
TV-rendszer
A megadott országtól/régiótól függően
Analóg: B/G/H, D/K, L, I
Digitális: DVB-T, DVB-C
Szín-/videorendszer
Analóg: PAL, PAL60 (csak videobemenet), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (csak videobemenet)
Digitális: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Fogható csatornák
Analóg: 46,25 - 855,25 MHz
Digitális: VHF/UHF
Hangkimeneti
teljesítmény
10 W + 10 W (RMS)
Bemeneti/kimeneti csatlakozók
Antenna
/
75 ohmos külső antennacsatlakozó VHF/UHF-hez
AV1
21 érintkezős SCART csatlakozó audio-, videobemenettel, RGB bemenettel, S-Video bemenettel,
valamint tv audio-, videokimenettel.
COMPONENT IN Támogatott formátumok: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negatív szinkron/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT IN Audiobemenet (RCA aljzatok)
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Videó: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: kétcsatornás, lineáris PCM
32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit, Dolby Digital
PC (lásd a(z) 41. oldalon)
Analóg audio (minijack): (csak HDMI 1 esetén)
Videobemenet (RCA aljzat)
AV2
Audiobemenet (RCA aljzatok)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Digitális optikai csatlakozó (kétcsatornás lineáris PCM, Dolby Digital)
További információk
AV2
Audiokimenet (Bal/Jobb) (RCA aljzatok)
PC IN
PC bemenet (15 D-sub) (lásd a(z) 41. oldalon)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, nem zöldszinkron/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, H/V szinkron: TTL szint
PC audiobemenet (minijack)
i
Fejhallgató-csatlakozó
USB-csatlakozó
Előfizetői kártya (CAM) nyílás
Folytatás
39 HU
Típusnév
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Tápfeszültség és egyebek
Áramellátás
Képernyőméret
(átlósan mérve)
220–240 V, 50 Hz-es váltóáram
Kijelző felbontása
1 920 képpont (vízszintes) × 1 080 sor (függőleges) (KDL-37BX401)
1 366 képpont (vízszintes) × 768 sor (függőleges) (KDL-32BX301)
Teljesítményfelvétel
kb. 94 cm/37 hüvelyk
kb. 80 cm/32 hüvelyk
„Otthoni”/ 107 W
„Normál”
módban
81,0 W
„Üzlet”/
„Élénk”
módban
Energiafogyasztás
készenléti
üzemmódban*1
155 W
109 W
Energiafogyasztás
kikapcsolt állapotban
0,21 W
0,22 W
156 kWh
Átlagos évi
energiafogyasztás*2
(állvánnyal 91,9 × 59,8 × 25,0 cm
Méretek
(szé × ma × együtt)
mé)
91,9 × 56,3 × 9,7 cm
(állvány
(Kb.)
nélkül)
Tömeg
(Kb.)
118 kWh
79,8 × 53,1 × 22,0 cm
79,8 × 49,6 × 9,6 cm
(állvánnyal 17,3 kg
együtt)
11,5 kg
(állvány
nélkül)
10,0 kg
Mellékelt tartozékok
15,3 kg
Lásd a(z) „1: A tartozékok ellenőrzése” részt a(z) 4. oldalon.
Külön megvásárolható Lásd „A kiegészítők felszerelése (fali konzol)” részt a 36. oldal oldalon.
tartozékok
*1 A megadott készenléti üzemmódi teljesítményfelvételt akkor éri el a TV-készülék, miután befejezte a szükséges
belső folyamatokat.
*2 4 óra naponta és 365 nap egy évben.
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
40 HU
PC bemeneti jel referenciatáblázata a PC IN
csatlakozóhoz
és HDMI IN 1/2/3/4
KDL-37BX401 esetén
Jelek
Vízszintes
(képpont)
Függőleges
(sor)
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
Függőleges
Normál
frekvencia (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA
irányelvek
XGA
1024
768
48,4
60
VESA
irányelvek
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
KDL-32BX301 esetén
Jelek
Vízszintes
(képpont)
Függőleges
(sor)
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
Függőleges
Normál
frekvencia (Hz)
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA
irányelvek
XGA
1024
768
48,4
60
VESA
irányelvek
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• A TV-készülék PC bemenete nem támogatja a zöldszinkron vagy kompozit szinkron jeleket.
• A TV-készülék PC bemenete nem támogatja a váltott soros jeleket.
• A TV-készülék PC bemenete támogatja a fenti táblázatban szereplő jeleket 60 Hz-es függőleges frekvencia
mellett.
41 HU
További információk
VGA
Hibaelhárítás
Ellenőrizze, hogy a 1 (készenlét) jelző
pirosan villog-e.
Amikor villog
Működésbe lépett az öndiagnózis funkció.
Nyomja meg a 1 gombot a TV-készülék oldalán
a kikapcsoláshoz, távolítsa el a hálózati
vezetéket, és értesítse a forgalmazót vagy a Sony
szakszervizt.
Amikor nem villog
1 Ellenőrizze a hibalehetőségeket az alábbi
táblázatban.
2 Ha a probléma továbbra is fennáll,
javíttassa meg készülékét egy
szakemberrel.
z
• További információért lépjen kapcsolatba a Sony
Ügyfél-információs központtal a mellékelt
garancián található címen vagy telefonszámon.
Kép
Nincs kép (a képernyő sötét), nincs hang
• Ellenőrizze az antenna/kábel csatlakozását.
• Csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózatra, majd
nyomja meg a készülék oldalán lévő 1 gombot.
• Ha a 1 (készenléti) jelző pirosan világít, nyomja
meg a "/1 gombot.
Nincs kép vagy nincs menü információ arról a
készülékről, melyet a SCART aljzathoz
csatlakoztatott
• Nyomja meg a
gombot a csatlakoztatott
készülékek listájának megjelenítéséhez, majd
válassza ki a kívánt bemenetet.
• Ellenőrizze a külső készülék és a TV-készülék
közötti csatlakozást.
Szellemkép
• Ellenőrizze az antenna/kábel csatlakozását.
• Ellenőrizze az antenna helyét és irányát.
Csak zajos kép jelenik meg a képernyőn
• Ellenőrizze, hogy nem tört-e el, vagy nem hajlott-e
meg az antenna.
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem ért-e el
élettartamának végére (normál használat mellett
3-5 év, tengerparton 1-2 év).
A kép vagy hang zajos valamely TV-csatorna
megtekintése közben
• Állítsa be az „AFT” (Automatikus finomhangolás)
opciót, hogy jobb vételi minőséget érjen el
(32. oldal).
Néhány apró fekete és/vagy világos pont
található a képernyőn
• A megjelenítő egység képernyője apró pontokból
áll. Ezek a kis fekete és/vagy világos pontok
(képpontok) nem utalnak hibára.
42 HU
Nincsenek színek a színes műsorban
• Válassza a „Törlés” (27. oldal) lehetőséget.
Nincsenek vagy szokatlanok a színek, ha a
COMPONENT IN aljzatra érkező jelet nézi
• Ellenőrizze a
COMPONENT IN aljzat
csatlakozását, és ellenőrizze, hogy minden dugasz
szilárdan illeszkedik a megfelelő aljzatba.
Hang
A kép tökéletes, de nincs hang
• Nyomja meg a 2 + vagy a % (Némítás) gombot.
• Ellenőrizze, hogy a „Hangszóró” beállítása „TVhangszóró” (28. oldal) legyen.
• Amikor HDMI bemenetet használ Super Audio CD
vagy DVD-Audio lemezzel, lehetséges, hogy a
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nem
továbbít audiojeleket.
Csatornák
A kívánt csatorna nem választható ki
• Váltson át a digitális és az analóg mód között, és
válassza ki a kívánt digitális vagy analóg csatornát.
Néhány csatorna képe üres
• Kódolt/előfizetéses csatorna. Fizessen elő a fizetős
TV-szolgáltatásra.
• Csak adattovábbításra használt csatorna (nincs kép
vagy hang).
• Forduljon a műsorszolgáltatóhoz az átviteli
részleteivel kapcsolatban.
A digitális csatornák nem jelennek meg
• Vegye fel a kapcsolatot egy helyi szerelővel, hogy
megtudja, az Ön körzetében elérhető-e a digitális
szolgáltatás.
• Szerezzen be egy jobb hatásfokú antennát.
Általános
A TV-készülék automatikusan kikapcsol (a TVkészülék készenléti üzemmódba lép)
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a „Kikapcs.
Időzítő” (28. oldal) vagy a „TV készenlét”
(28. oldal) funkció.
• Ha 15 percen keresztül nem érkezik jel, és
semmilyen művelet nem történik a TVüzemmódban, a TV-készülék automatikusan átvált
készenléti üzemmódba.
Torz kép és/vagy hang
• Tartsa távol a készüléket az elektromos zajok
forrásaitól, például az autóktól, a
motorkerékpároktól, a hajszárítóktól vagy az
optikai eszközöktől.
• Külön megvásárolható készülék telepítésekor
hagyjon némi helyet a készülék és a TV-készülék
között.
• Ellenőrizze az antenna/kábel csatlakozását.
• Tartsa távol az antenna-, kábeltelevízió-vezetéket
más csatlakozóvezetékektől.
A távvezérlő nem működik
• Cserélje ki az elemeket.
A HDMI-készülék nem jelenik meg a „HDMI
eszközlista” képernyőn.
• Ellenőrizze, hogy a készülék kompatibilis-e a
HDMI-vezérléssel.
Ha a képernyőn a „Üzleti bemutató mód: Be”
jelenik meg
• A TV-készülék „Üzlet” módra van állítva. Az
„Autom. beállítás” eljárásban újra be kell állítani a
„Helyszín” „Otthoni” értékét (6. oldal).
Nincs minden csatorna behangolva
• Ellenőrizze a kábelszolgáltatókkal kapcsolatos
információk honlapját.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
További információk
43 HU
Úvod
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento
výrobok značky Sony. Pred uvedením
tohto televízneho prijímača do činnosti
si pozorne prečítajte tento návod a
odložte si ho pre prípad budúcej
potreby.
Poznámky k funkcii
Digital TV
• Všetky funkcie súvisiace s funkciou
Digital TV (
) budú pracovat’ iba
v krajinách alebo na územiach, kde sa
vysielajú digitálne terestriálne signály
DVB-T (MPEG-2 a H.264/MPEG-4
AVC), alebo kde máte prístup ku
káblovej službe kompatibilnej s
DVB-C (MPEG-2 a H.264/MPEG-4
AVC). U miestneho predajcu si
overte, či vo vašom bydlisku môžete
prijímat’ signál DVB-T. Alternatívne
sa spýtajte svojho poskytovateľa
káblových služieb, či je jeho káblová
služba DVB-C vhodná na
integrovanú súčinnost’ s týmto
televíznym prijímačom.
• Poskytovateľ služieb káblovej
televízie môže takéto služby
spoplatňovat’ a požadovat’, aby ste
prijali jeho obchodné podmienky.
• Tento televízny prijímač zodpovedá
špecifikáciám DVB-T a DVB-C,
avšak nemôžeme zaručit’
kompatibilitu s budúcim digitálnym
terestriálnym vysielaním DVB-T a s
digitálnym káblovým vysielaním
DVB-C.
• Niektoré funkcie Digital TV môžu
byt’ v niektorých krajinách alebo
oblastiach nedostupné a káblové
vysielanie DVB-C nemusí správne
fungovat’ u všetkých poskytovateľov.
Ďalšie informácie o kompatibilných
prevádzkovateľoch káblovej televízie
nájdete na našej internetovej lokalite
podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Výrobcom tohoto výrobku je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre EMC a
bezpečnosť výrobku je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte
adresy uvedené v separátnych
servisných alebo záručných
dokumentoch.
2 SK
Informácie o ochranných
známkach
•
•
•
•
•
je registrovaná ochranná
známka projektu DVB.
HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface sú
ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných
krajinách.
Vyrábané na základe licencie
spoločnosti Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojité D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
DivX®, DivX Certified® a
pridružené logá sú ochranné známky
spoločnosti DivX, Inc. a sú použité
pod licenciou.
O VIDEU DIVX: DivX® je formát
digitálneho videa vyvinutý
spoločnosťou DivX, Inc. Toto
zariadenie je oficiálne certifikované
pre systém DivX a prehráva video vo
formáte DivX. Viac informácií a
softvérové nástroje na konverziu
vašich súborov na video vo formáte
DivX nájdete na www.divx.com.
INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX
VIDEO-ON-DEMAND: Ak chcete
na tomto zariadení, certifikovanom
pre systém DivX (DivX Certified® ),
prehrávať obsah DivX Video-onDemand (VOD) je potrebné
zariadenie zaregistrovať. Ak chcete
vygenerovať registračný kód, v
ponuke nastavení zariadenia
vyhľadajte časť DivX VOD. Tento
kód zadajte na webovej stránke
vod.divx.com, dokončite proces
registrácie a prečítajte si viac
informácií o službe DivX VOD.
„BRAVIA“ a
sú
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
Umiestnenie
identifikačného štítka
Štítky s číslom modelu a s údajmi o
napájacom zdroji (v súlade s platnými
bezpečnostnými predpismi) sa
nachádzajú v zadnej časti televízora.
Obsah
Príručka Začíname
4
Informácie o bezpečnosti.................................................................................................9
Preventívne pokyny.........................................................................................................10
Prehľad diaľkového ovládača ........................................................................................12
Prehľad tlačidiel a indikátorov televízneho prijímača .................................................14
Sledovanie televízneho prijímača
Sledovanie televízneho prijímača ..................................................................................15
Používanie digitálneho elektronického sprievodcu programami (EPG)
...........18
Používanie zoznamu Obľúbené Digitálne
............................................................19
SK
Používanie voliteľných zariadení
Pripojenie voliteľných zariadení ....................................................................................20
Prezeranie obrázkov z pripojených zariadení ..............................................................21
Prehrávanie Fotografie/Hudba/Video pomocou rozhrania USB ................................23
Používanie BRAVIA Sync s funkciou Ovládanie pre HDMI..........................................24
Používanie funkcií MENU
Používanie ponuky TV.....................................................................................................25
Nastavenia .......................................................................................................................26
Ďalšie informácie
Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu)................................................36
Technické parametre......................................................................................................39
Odstraňovanie problémov..............................................................................................42
: iba pre digitálne kanály
• Pred zapnutím TV prijímača si prosím pozorne prečítajte časť „Informácie o bezpečnosti“ (strana 9). Návod
si uchovajte pre ďalšie použitie.
• Návod na „montáž konzoly na stenu“ je súčasťou tohto návodu na používanie TV.
3 SK
Príručka Začíname
1: Kontrola
príslušenstva
2: Pripevnenie
stojanu
Stolový stojan (1)
Skrutky do stojanu (4 + 3)
Diaľkový ovládač RM-ED039 (1)
Batérie AAA (2)
Pri montáži stojana na televízny prijímač
postupujte podľa návodu.
Vkladanie batérií do diaľkového
ovládača
1
Informácie o správnom pripevnení
stolového stojana na niektoré modely
televíznych prijímačov nájdete v návode
dodanom spolu so stolovým stojanom.
2
Televízny prijímač postavte na stojan.
Pozor, nezapleťte sa do káblov.
3
Pripevnite televízor na stojan podľa šípok
, ktoré označujú diery na skrutky,
pomocou dodávaných skrutiek.
~
• Pri vkladaní batérií dodržiavajte polaritu.
• Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani staré batérie s
novými.
• Batérie zneškodňujte tak, aby neznečisťovali
životné prostredie. V niektorých krajinách môže byť
zneškodňovanie batérií regulované. Obráťte sa na
miestny úrad kvôli informáciám o zneškodňovaní.
• S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte ohľaduplne.
Nenechajte ho padnúť, nestúpajte naň, nepolievajte
ho žiadnymi tekutinami.
• Diaľkový ovládač nesmie byť položený v blízkosti
zdroja tepla, na mieste vystavenom účinkom
priameho slnečného svetla ani vo vlhkej miestnosti.
~
• Ak používate elektrický skrutkovač, uťahovací
moment nastavte približne na 1,5 N·m (15 kgf·cm).
4 SK
Pripojenie antény/káblovej televízie/VCR/
DVD rekordéra konektorom HDMI
Pripojenie iba antény/káblovej televízie
Koaxiálny
kábel
Terestriálny signál alebo
káblová televízia
Koaxiálny kábel
HDMI
kábel
Terestriálny signál
alebo káblová
televízia
Koaxiálny kábel
Pripojenie antény/káblovej televízie/VCR/
DVD rekordéra konektorom SCART
Rekordér VCR/DVD
Koaxiálny
kábel
Vodič Scart
Terestriálny
signál alebo
káblová
televízia
4: Ochrana
televízneho
prijímača proti
prevrhnutiu
Koaxiálny kábel
2
Rekordér VCR/DVD
3
1
Pokračovanie
5 SK
Príručka Začíname
3: Pripojenie
antény/káblovej
televízie/VCR/DVD
rekordéra
1
Zaskrutkujte do stojana na televízor
skrutku do dreva (s priemerom 4 mm,
nedodáva sa).
2
Zaskrutkujte skrutku do kovu (M4 × 16,
nedodáva sa) do otvoru pre skrutku na
televíznom prijímači.
3
3
Language
Please select your language:
Skrutku do dreva a skrutku do kovu
zviažte silným lankom.
z
• Na zabezpečenie televízora môžete použiť voliteľnú
súpravu s bezpečnostným pásom od spoločnosti
Sony. Súpravu si môžete zakúpiť v servisnom
stredisku spoločnosti Sony. Pri kúpe majte
pripravený názov modelu vášho televízora.
Stlačením tlačidla F/f/G/g vyberte zo
zobrazenej ponuky jazyk a potom stlačte
tlačidlo .
4
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Ελληνικά
Türkçe
Español
Català
Português
Polski
Česky
Podľa pokynov na obrazovke vyberte
krajinu/oblasť, v ktorej budete používať
televízor.
Ak sa na obrazovke nezobrazí krajina/
oblasť, v ktorej chcete televízny prijímač
používať, vyberte namiesto krajiny/oblasti
možnosť „-“.
5: Výber jazyka,
krajiny/oblasti a
umiestnenia
5
Podľa pokynov na obrazovke nastavte
kód PIN.
z
• Môže byť použitý ľubovoľný kód PIN okrem
0000. Ak budete chcieť neskôr zmeniť kód PIN,
pozrite si stranu 34.
6
Podľa pokynov na obrazovke vyberte
druh miesta, v ktorom budete používať
televízor.
Táto voľba vyberie východiskový obrazový
režim vhodný pre typické svetelné
podmienky v týchto prostrediach.
V režime Predajňa budú niektoré nastavenia
pravidelne obnovené pre potreby Predajne.
3,4,5,6
1
Televízny prijímač pripojte k sieťovej
zásuvke (220-240 V str., 50 Hz).
2
Na televíznom prijímači stlačte tlačidlo
1.
Pri prvom zapnutí televízneho prijímača sa
na obrazovke objaví ponuka Jazyk.
~
• Keď zapnete televízny prijímač, indikátor
napájania sa rozsvieti zelenou farbou.
6 SK
6: Automatické
ladenie televízneho
prijímača
1
2
Stlačením tlačidiel G/g vyberte „Štart“ a
stlačte .
Stlačením tlačidla F/f vyberte
„Terestriálny“ alebo „Kábel“ a stlačte
1
Triedenie programov (iba v analógovom
režime): Zmení poradie, v akom sú
analógové kanály uložené v pamäti
televízneho prijímača.
Stlačte
a F/f a vyberte „Rýchle
prehľadávanie“ alebo „Plné
prehľadávanie“ a stlačte .
„Rýchle prehľadávanie“: Kanály sa naladia
podľa informácií operátora káblovej
televízie vo vysielanom signáli.
Odporúčané nastavenie pre „Frekvencia“ a
„ID siete“ je „Auto“.
Túto možnosť odporúčame pri rýchlom
ladení, ak ju váš operátor káblovej televízie
podporuje.
Ak „Rýchle prehľadávanie“ kanály nenaladí,
použite metódu „Plné prehľadávanie“
popísanú nižšie.
„Plné prehľadávanie“: Naladia a uložia sa
všetky dostupné kanály. Môže si to vyžiadať
trocha času.
Túto možnosť odporúčame, ak operátor
káblovej televízie nepodporuje „Rýchle
prehľadávanie“.
Ďalšie informácie o podporovaných
káblových operátoroch nájdete na našej
internetovej stránke podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
.
Ak vyberiete možnosť „Kábel“, zobrazí sa
obrazovka na výber typu prehľadávania.
Pozri „Naladenie televízneho prijímača pre
prípojku kábla“ (strana 7).
Televízny prijímač potom začne vyhľadávať
všetky dostupné digitálne kanály a následne
všetky analógové kanály. Môže to chvíľu
trvať, preto počas vyhľadávania nestláčajte
žiadne tlačidlá na televízore ani na
diaľkovom ovládači.
Ak sa vám objaví správa so žiadosťou o
potvrdenie pripojenia antény
Neboli nájdené žiadne digitálne ani
analógové kanály. Skontrolujte všetky
prípojky antén a káblovej služby a stlačením
znova spustite automatické ladenie.
3
Naladenie televízneho prijímača pre
prípojku kábla
2
Stlačením tlačidla f vyberte možnosť
„Štart“.
Televízny prijímač začína vyhľadávať kanály.
Nestláčajte žiadne tlačidlá na televíznom
prijímači ani na diaľkovom ovládači.
~
• Niektorí poskytovatelia služieb káblovej televízie
nepodporujú funkciu „Rýchle prehľadávanie“. Ak
sa použitím funkcie „Rýchle prehľadávanie“
nenájdu žiadne kanály, použite funkciu „Plné
prehľadávanie“.
1 Stlačením F/f si vyberte kanál, ktorý
chcete presunúť na nové miesto a stlačte g.
2 Stlačte F/f a vyberte nové umiestnenie
pre svoj kanál, potom stlačte .
Ak nechcete zmeniť poradie, v ktorom sú
analógové kanály uložené v televízore,
stlačte tlačidlo MENU a prejdite k ďalšiemu
kroku.
~
• Tento krok sa nezobrazí, ak sa nenašiel žiaden
analógový kanál.
Na obrazovke sa objaví správa „Nastavenie
sa dokončilo“. Stlačte .
Televízor je naladený na všetky dostupné
kanály.
7 SK
Príručka Začíname
z
• Aktualizácia systému rozhraním USB
Systém televízneho vysielania môžete aktualizovať
použitím pamäte USB.
Informácie získate na nižšie uvedenej webovej
stránke.
http://support.sony-europe.com/TV/
Odmontovanie
stolového stojana
od televízneho
prijímača
~
• Stolový stojan odmontujte od prijímača iba v
prípade, ak chcete televízny prijímač namontovať na
stenu.
Stolový
stojan
z
• Pred zapnutím televízneho prijímača dbajte na to,
aby bol vo vertikálnej polohe. Televízny prijímač
nesmie byť zapnutý, ak je LCD panel umiestnený
smerom nadol, pretože by mohlo dôjsť k
nerovnomernému zobrazeniu obrazu.
8 SK
Vetranie
Informácie o
bezpeènosti
Inštalácia/Nastavenie
Televízny prijímač nainštalujte a
používajte v súlade s dolu uvedenými
pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika
požiaru, úderu elektrického prúdu,
poškodeniam alebo úrazom.
–
• Vetracie otvory skrinky nikdy
nezakrývajte a nič dovnútra prístroja
nestrkajte.
• Ponechajte voľný priestor okolo
televízneho prijímača ako na ilustrácii
dolu.
• Rozhodne odporúčame použit’
nástenný držiak značky Sony, aby sa
zaručila dostatočná cirkulácia
vzduchu.
Nainštalovaný na stene
• Televízny prijímač treba nainštalovat’
v blízkosti ľahko dostupnej siet’ovej
zásuvky.
• Televízny prijímač postavte na pevný
a rovný povrch.
• Inštaláciu na stene môže
uskutočňovat’ iba kvalifikovaný
pracovník servisu.
• Z bezpečnostných dôvodov rozhodne
odporúčame používat’ príslušenstvo
značky Sony, ako napr.:
– Nástenný držiak SU-WL500
• Dbajte na používanie skrutiek
dodávaných s nástenným držiakom
pri pripevňovaní montážnych hákov k
televíznemu prijímaču. Dodávané
skrutky sú navrhnuté tak, aby mali
dĺžku 8 mm až 12 mm meranej od
pripevňovacieho povrchu
montážneho háka.
Priemer a dĺžka skrutky závisia od
modelu konzoly na montáž na stenu.
Použitie iných ako dodávaných
skrutiek môže mat’ za následok
vnútorné poškodenie televízneho
prijímača, alebo spôsobit’ jeho pád
atď.
8 mm - 12 mm
Skrutka (dodávaná s
konzolou na montáž na
stenu)
Montážny hák
Pripevnenie háka na
zadnú stenu televízneho
prijímača
Preprava
• Pred
premiestňovaním
televízneho
prijímača odpojte
všetky káble.
• Na prenášanie
veľkého
televízneho
prijímača sú
potrební dvaja
alebo traja ľudia.
• Pri manuálnom
prenášaní držte
televízny
prijímač ako na
ilustrácii vpravo.
Netlačte na LCD
panel.
• Pri zdvíhaní alebo prenášaní držte
televízny prijímač pevne za spodnú
čast’.
• Pri prenášaní a preprave chráňte
televízny prijímač pred nárazmi alebo
nadmernými vibráciami.
• Pri preprave do opravy alebo pri
st’ahovaní zabaľte televízny prijímač
do pôvodného kartónu a baliaceho
materiálu.
10 cm
–
–
–
30 cm
Inštalácia
–
10 cm
Televízny prijímač pripájajte iba k
sieti 220-240 V striedavých.
Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú
bezpečnost’ presvedčite, že napájací
kábel je odpojený. Nedotýkajte sa
káblových konektorov.
Predtým, ako budete s televíznym
prijímačom pracovat’ alebo ho
premiestňovat’, odpojte napájací
kábel od siet’ovej zásuvky.
Napájací kábel nepribližujte k
zdrojom tepla.
Siet’ovú vidlicu odpojte a
pravidelne ju čistite. Ak je vidlica
zaprášená a pohlcuje vlhkost’, môže
sa znehodnotit’ jej izolácia, čo môže
spôsobit’ požiar.
Poznámky
10 cm
Okolo prijímača ponechajte
najmenej takýto voľný priestor.
Nainštalovaný na
podstavci
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Okolo prijímača ponechajte
najmenej takýto voľný priestor.
• Na zaručenie dostatočného vetrania a
na predchádzanie usadzovaniu
nečistôt alebo prachu:
– Televízny prijímač neklaďte na
plochu, neinštalujte ho hlavou
dolu, dozadu ani nabok.
– Televízny prijímač neklaďte na
policu, koberec, posteľ ani do
skrine.
– Televízny prijímač neprikrývajte
textíliami, ako sú záclony, ani
predmetmi ako noviny a pod.
– Televízny prijímač neinštalujte
podľa ilustrácie dolu.
Cirkulácia vzduchu je zablokovaná.
Stena
Stena
• Dodávaný napájací kábel
nepoužívajte so žiadnym iným
zariadením.
• Napájací kábel príliš nestláčajte,
neohýbajte ani neskrúcajte. Mohli by
sa obnažit’ alebo zlomit’ žily kábla.
• Napájací kábel neupravujte.
• Neklaďte na napájací kábel nič t’ažké.
• Pri odpojovaní vidlice net’ahajte za
napájací kábel.
• Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k
tej istej siet’ovej zásuvke.
• Nepoužívajte uvoľnenú siet’ovú
zásuvku.
Zakázané použitie
Televízny prijímač neinštalujte a
nepoužívajte na miestach, v prostredí
alebo v situácii, uvádzaných ďalej v
texte, pretože môže dôjst’ k poruche
televízneho prijímača a následne k
požiaru, úderu elektrickým prúdom,
poškodeniu a/alebo k úrazu.
Umiestnenie:
Vonku (na priamom slnečnom svetle),
na morskom pobreží, na lodi alebo
inom plavidle, vo vozidle, v
zdravotníckych zariadeniach, na
nestabilných miestach, v blízkosti vody,
na daždi, pri vlhkosti alebo dyme.
Prostredie:
Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo
nadmerne prašné; miesta kam môže
preniknút’ hmyz; vystavené
mechanickým vibráciám, v blízkosti
horľavých predmetov (sviečky a pod.).
Televízny prijímač chráňte pred
odstrekujúcimi alebo kvapkajúcimi
tekutinami. Neklaďte na televízny
prijímač žiadne predmety naplnené
tekutinou, ako sú vázy a pod.
Situácia:
Siet’ový kábel
Pri manipulácii so siet’ovým káblom a
zásuvkou dodržiavajte nasledujúce
zásady, aby ste predišli vzniku rizika
požiaru, úderu elektrického prúdu,
poškodeniam alebo úrazom:
–
–
Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s
demontovanou skrinkou alebo s
pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca
neodporúča. Počas búrky odpojte
televízny prijímač od siet’ovej zásuvky
a od antény.
Používajte iba siet’ové káble
dodávané spoločnost’ou Sony, nie
od iných dodávatel’ov.
Vidlicu zasuňte úplne do siet’ovej
zásuvky.
Pokračovanie
9 SK
Rozbité kúsky:
• Do televízneho prijímača nič
nehádžte. Sklo na obrazovke sa môže
nárazom poškodit’ a spôsobit’ vážny
úraz.
• Ak povrch televízneho prijímača
praskne, nedotýkajte sa ho, až kým
neodpojíte napájací kábel. V
opačnom prípade hrozí úder
elektrickým prúdom.
Ak sa prijímač nepoužíva
• Ak televízny prijímač nebudete
niekoľko dní používat’, odpojte ho od
napájania z dôvodov ochrany
životného prostredia a bezpečnosti.
• Pretože vypnutím sa televízny
prijímač od siete úplne neodpojí, na
úplné odpojenie televízneho
prijímača je potrebné vytiahnut’
vidlicu zo siet’ovej zásuvky.
• Niektoré televízne funkcie však môžu
mat’ funkcie, ktoré si na správne
fungovanie vyžadujú, aby bol
televízny prijímač ponechaný v
pohotovostnom režime.
Pre deti
• Nedovoľte, aby deti vyliezali na
televízny prijímač.
• Drobné príslušenstvo sa nesmie
ponechat’ v dosahu detí, pretože by
mohlo byt’ omylom prehltnuté.
Ak by sa vyskytli
nasledujúce problémy...
Ak by sa vyskytol niektorý z
nasledujúcich problémov, televízny
prijímač vypnite a okamžite odpojte
napájací kábel.
Požiadajte predajcu alebo servisné
stredisko Sony, aby prijímač
skontroloval odborník.
Keď:
–
–
–
Napájací kábel je poškodený.
Siet’ová zásuvka je uvoľnená.
Televízny prijímač bol poškodený
pádom, úderom alebo predmetom,
ktorý naň dopadol.
Cez otvory v skrinke prenikne do
prijímača tekutina alebo iný
predmet.
Preventívne
pokyny
Sledovanie televízneho
programu
• Televízny program sledujte pri
miernom osvetlení, pretože
sledovanie televízneho prijímača pri
slabom osvetlení alebo po dlhšiu
dobu namáha vaše oči.
• Pri používaní slúchadiel si nastavte
vhodnú hlasitost’, pretože príliš
vysoká úroveň môže spôsobit’
poškodenie sluchu.
Obrazovka LCD
• Hoci sa obrazovka LCD vyrába
použitím vysoko presnej technológie
a 99,99 % a viac pixelov je funkčných,
na obrazovke LCD môžu byt’ trvalo
čierne alebo jasné body (červené,
modré alebo zelené). Ide o
konštrukčnú charakteristiku
obrazovky LCD a nejde o jej
poruchu.
• Čelný filter sa nesmie stláčat’ ani
poškriabat’, na tento televízny
prijímač neklaďte žiadne predmety.
Zobrazenie by mohlo byt’
nerovnomerné a mohla by sa
poškodit’ obrazovka LCD.
• Ak sa tento televízny prijímač
používa na chladnom mieste, na
zobrazení sa môžu prejavit’ škvrny
alebo obraz môže stmavnút’. Nie je to
príznak poruchy. Po zvýšení teploty
tieto javy zmiznú.
• Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé
zobrazenia, môžu sa prejavit’
„duchovia“. Po niekoľkých
okamihoch môžu zmiznút’.
• Pri používaní tohto televízneho
prijímača sa obrazovka a skrinka
môže zohrievat’. Nie je to príznak
poruchy.
• Obrazovka LCD obsahuje malé
množstvo tekutých kryštálov.
Niektoré žiarivky, ktoré televízny
prijímač obsahuje, obsahujú aj ortut’.
Pri likvidácii dodržiavajte platné
nariadenia a predpisy.
Výstraha
Zaobchádzanie s povrchom
obrazovky a skrinkou
televízneho prijímača a ich
čistenie
Aby ste predišli požiaru, nikdy do
blízkosti tohto produktu neklaďte
sviečky ani žiadny iný otvorený oheň.
Pred čistením sa presvedčite, či je
odpojený napájací kábel pripájajúci
televízny prijímač k siet’ovej zásuvke.
–
Aby ste predišli znehodnocovaniu
materiálu alebo povrchu obrazovky,
dodržiavajte nasledujúce preventívne
zásady.
• Prach z povrchu obrazovky/skrinky
utierajte jemne a mäkkou
handričkou. Ak prach odoláva, utrite
ho mäkkou handričkou jemne
navlhčenou do rozriedeného roztoku
neagresívneho čistiaceho
prostriedku.
• Nestriekajte vodu ani čistiaci
prostriedok priamo na televízor.
Môžu stiecť do spodnej časti
obrazovky alebo do vonkajších dielov
a spôsobiť nesprávnu funkciu.
10 SK
• Nikdy nepoužívajte abrazívne
špongie, čističe obsahujúce lúh alebo
kyselinu, prášok na riad ani prchavé
rozpúšt’adlá ako je alkohol, benzén,
riedidlo alebo insekticíd. Používanie
takýchto materiálov alebo dlhodobý
kontakt s gumovými alebo
vinylovými materiálmi môže
spôsobit’ poškodenie povrchu
obrazovky a materiálu skrinky.
• Na zaručenie dostatočného vetrania
sa odporúča pravidelne povysávat’
vetracie otvory.
• Pri zmene uhla natočenia televízneho
prijímača pohybujte prijímačom
pomaly, aby nespadol zo stojana a
neprevrhol sa.
Prídavné zariadenia
• Prídavné zariadenia a všetky ostatné
zariadenia vyžarujúce
elektromagnetické žiarenie
nepribližujte k televíznemu
prijímaču. Nedodržanie tejto
podmienky môže spôsobit’
deformáciu zobrazenia a/alebo šum
vo zvuku.
• Toto zariadenie bolo testované a je v
zhode s obmedzeniami podľa
smernice o elektromagnetickej
kompatibilite pri použití prípojného
signálneho kábla kratšieho než
3 metre.
Batérie
• Pri vkladaní batérií dodržiavajte ich
polaritu.
• Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani
staré batérie s novými.
• Batérie zneškodňujte tak, aby
neznečist’ovali životné prostredie.
V niektorých krajinách môže byt’
zneškodňovanie batérií regulované.
Obrát’te sa na miestny úrad kvôli
informáciám o zneškodňovaní.
• S diaľkovým ovládačom
zaobchádzajte ohľaduplne.
Nenechajte ho padnút’, nestúpajte
naň, nepolievajte ho žiadnymi
tekutinami.
• Diaľkový ovládač nesmie byt’
položený v blízkosti zdroja tepla, na
mieste vystavenom účinkom
priameho slnečného svetla, ani vo
vlhkej miestnosti.
Likvidácia televízneho
prijímača
Likvidácia
starých
elektrických a
elektronických
prístrojov
(vzt’ahuje sa na
Európsku úniu a európske
krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byt’
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi
z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovat’
prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
vám na požiadanie poskytne miestny
úrad, služba likvidácie komunálneho
odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si
tento výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie
použitých batérií
(platí v
Európskej únii a
ostatných
európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom. Na niektorých
batériách môže byť tento symbol
použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute
(Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v
opačnom prípade mohol byť spôsobený
pri nesprávnom nakladaní s použitou
batériou. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. V
prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaným
personálom. Aby ste zaručili, že batéria
bude správne spracovaná, odovzdajte
tento výrobok na konci jeho životnosti
na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. V prípade
všetkých ostatných batérií, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu
na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií. Ak chcete
získať podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
11 SK
Prehľad diaľkového ovládača
1 "/1 – Pohotovostný režim TV
Zapína a vypína televízny prijímač z pohotovostného režimu.
2
– Režim obrazovky (strana 16)
3
– Zoznam Obľúbené Digitálne
Po stlačení sa zobrazí zoznam Obľúbené Digitálne, ktorý ste určili
(strana 19).
4
/
– Info/Zobraziť Text
• V digitálnom režime: Zobrazuje stručné údaje o práve sledovanom
programe.
• V analógovom režime: Zobrazí informácie, ako napríklad aktuálne
číslo kanála a formát obrazovky.
• V režime Text (strana 16): Zobrazuje skryté Informácie (napr.
odpovede v kvíze).
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (strana 17, 22)
Umožňuje prístup k rôznym možnostiam zobrazenia a zmenám/
úpravám nastavení podľa zdroja a formátu obrazu.
7 MENU (strana 25)
8 Farebné tlačidlá (strana 16, 19)
9 Tlačidlá s číslami
• V režime TV: Výber kanálov. Pre kanály s číslom 10 a vyšším rýchlo
stlačte rýchlo za sebou druhú a tretiu číslicu.
• V režime Text: Zadá trojciferné číslo stránky pre výber stránky.
0
– Nastavenie titulkov
Stlačením zmeníte jazyk titulkov (strana 32) (iba v digitálnom
režime).
qa AUDIO
Stlačením zmeníte režim dvojkanálového zvuku (strana 27).
qs PROG +/–/
/
• V režime TV: Výber nasledujúceho (+) alebo predchádzajúceho
(-) kanála.
• V režime Text (strana 16): Výber nasledujúcej ( ) alebo
predchádzajúcej ( ) strany.
qd 2 +/– – Hlasitosť
qf % – Stlmiť zvuk
qg / – Text (strana 16)
qh RETURN /
Návrat na predchádzajúcu obrazovku z ľubovoľnej zobrazovanej
ponuky.
qj GUIDE /
– EPG (digitálny elektronický sprievodca
programami) (strana 18)
qk SCENE – Výber scény (strana 16)
ql DIGITAL – Digitálny režim (strana 15)
ANALOG – Analógový režim (strana 15)
12 SK
w; BRAVIA Sync
m/N/M/./x/>: Umožňuje ovládať zariadenia
kompatibilné s BRAVIA Sync pripojené k televíznemu prijímaču.
SYNC MENU: Zobrazí sa ponuka pripojeného zariadenia HDMI. Pri
pozeraní obrazoviek z iných vstupov alebo televíznych programov sa
po stlačení tlačidla zobrazí ponuka „Výber zariadenia HDMI“.
THEATRE: Umožňuje zapnúť alebo vypnúť režim Theatre. Po
aktivovaní režimu Theatre sa automaticky nastaví kvalita zvuku (ak je
televízny prijímač spojený s audiosystémom použitím kábla HDMI) a
zobrazenia pre filmový obsah.
~
• Pri vypnutí televízneho prijímača sa vypína aj režim Theatre.
• Ak zmeníte nastavenie „Výber scény“, režim Theatre sa automaticky
vypne.
• „Ovládanie pre HDMI“ (BRAVIA Sync) je k dispozícii iba s
pripojeným zariadením od spoločnosti Sony, ktoré má logo BRAVIA
Sync alebo BRAVIA Theatre Sync logo alebo je kompatibilné s
Ovládanie pre HDMI.
wa
/
– (Výber vstupu)
• V režime TV: Stlačením zobrazí zoznam vstupov.
z
• Tlačidlo s číslom 5, N, PROG + a AUDIO majú taktilné body. Tieto taktilné
body používajte na orientáciu pri ovládaní televízneho prijímača.
13 SK
Prehľad tlačidiel a indikátorov televízneho
prijímača
1 1 – Napájanie
Zapína a vypína televízny prijímač.
~
• Pre úplné odpojenie televízneho prijímača
vytiahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky.
• Ak zapnete televízny prijímač, indikátor
napájania sa rozsvieti zelenou farbou.
PROG
2 PROG +/–/
/
• V režime TV: Výber nasledujúceho (+)
alebo predchádzajúceho (-) kanála.
• V ponuke TV: Pohyb po možnostiach nahor
( ) alebo nadol ( ).
3 2 +/–/
/
• V režime TV: Zvýšenie (+) alebo zníženie
(-) hlasitosti.
• V ponuke TV: Pohyb po možnostiach
doprava ( ) alebo doľava ( ).
4
/
– Výber vstupu / OK
• V režime TV: Výber vstupného zdroja
spomedzi prístrojov pripojených ku
konektorom televízneho prijímača
(strana 21).
• V ponuke TV: Vyber ponuky alebo
možnosti a potvrdenie nastavenia.
5
(strana 25)
6 Svetelný senzor
Na snímač nič nedávajte, pretože to znemožní
jeho funkciu (strana 28).
Snímač diaľkového ovládača
• Prijíma IČ signály z diaľkového ovládača.
• Na snímač nič nedávajte, pretože to
znemožní jeho funkciu.
7
– Obraz vypnutý / Časovač
vypnutia indikátor
• Rozsvieti sa zelenou farbou, keď je obraz
vypnutý (strana 28).
• Rozsvieti sa oranžovou farbou, ak je
nastavený časovač vypnutia (strana 28).
8 1 – Indikátor pohotovostného režimu
Rozsvieti sa červenou farbou, keď je televízny
prijímač v pohotovostnom režime.
9 " – Indikátor napájania
Rozsvieti sa zelenou farbou, keď je televízny
prijímač zapnutý.
~
• Pred odpojením napájacieho kábla sa presvedčte, či
je televízny prijímač úplne vypnutý. Odpojenie
napájacieho kábla, keď je televízny prijímač
zapnutý, môže spôsobiť, že indikátor zostane svietiť,
alebo môže spôsobiť chybnú funkciu televízneho
prijímača.
14 SK
Sledovanie televízneho prijímača
1
Keď je televízny prijímač v pohotovostnom
režime (indikátor 1 (pohotovostný režim)
na prednom paneli televízneho prijímača je
červený), stlačte tlačidlo "/1 na diaľkovom
ovládači a zapnite televízny prijímač.
2
Stlačením tlačidla DIGITAL/ANALOG
môžete prepínať medzi digitálnym a
analógovým režimom.
V závislosti od režimu sú k dispozícii rôzne
kanály.
3
Stlačením tlačidla s číslicou alebo
PROG +/– vyberiete televízny kanál.
Pri výbere kanálov číslo 10 a vyšších
pomocou tlačidiel s číslami stlačte rýchlo za
sebou druhú a tretiu číslicu.
Výber digitálneho kanálu použitím
digitálneho elektronického sprievodcu
programami (EPG), pozri stranu 18.
V digitálnom režime
Nakrátko sa objaví informačný nadpis. Na
nadpise môžu byť nasledujúce ikony.
2
3
: Rozhlasové programy
: Kódované/predplatené programy
: Dostupné sú viaceré jazykové varianty
zvuku
: K dispozícii sú titulky
: K dispozícii sú titulky pre sluchovo
postihnutých
: Odporúčaný minimálny vek pre aktuálny
program (od 4 do 18 rokov)
: Rodičovský zámok
: Digitálny programový zámok
Doplnkové operácie
3
Úloha
Postup
Nastavenie
hlasitosti
Stlačte 2 + (zvýšenie)/
- (zníženie).
Prístup do
indexačnej tabuľky
programov (iba v
analógovom
režime)
Stlačte
. Ak chcete vybrať
analógový kanál, stlačte F/f
a potom stlačte
.
Prístup k zoznamu
Obľúbené
Digitálne (len v
digitálnom režime)
Stlačte
.
Podrobnosti sú na strane 19.
Pokračovanie
15 SK
Sledovanie televízneho prijímača
Sledovanie
televízneho
prijímača
Stlačením tlačidla 1 na bočnej strane
televízny prijímač zapnete.
Na prístup k Textu
Stlačte /. Pri každom stlačení / sa zobrazenie
cyklicky prepína nasledovne:
Text t Text na pozadí televízneho obrazu
(zmiešaný režim) t Žiadny text Text (ukončenie
služby Text)
Na výber stránky stlačte tlačidlá s číslicami alebo
/ .
Na zobrazenie skrytých informácií stlačte .
Manuálna zmena formátu podľa
vysielaného programu
Opakovaným stláčaním tlačidla
požadovaný formát obrazovky.
Smart*
Zobrazuje
konvenčné
programy vo
formáte 4:3 s
imitáciou efektu
širokouhlej
obrazovky. Obraz
4:3 sa roztiahne tak,
aby sa vyplnila
obrazovka.
z
• Ak sa v spodnej časti stránky s teletextom zobrazujú
štyri farebné položky, je k dispozícii funkcia Fastext.
Funkcia Fastext umožňuje rýchly a jednoduchý
prístup k stránkam. Stlačením príslušného
farebného tlačidla prejdete na danú stránku.
Režim výberu scény
Ak vyberiete požadovanú scénu, automaticky sa
nastaví optimálna kvalita zvuku a obrazu pre
vybranú scénu.
1
Stlačte tlačidlo SCENE na diaľkovom
ovládači.
2
Stlačením F/f vyberte režim a stlačte
.
Kino: Obraz a zvuk s kvalitou projekcie v kine.
Šport: Realistický obraz s priestorovým
zvukom.
Fotografia: Obraz, ktorý reprodukuje štruktúru
a farbu vytlačenej fotografie.
Game: Obraz, ktorý umožňuje maximálne si
vychutnať hranie hier s najlepšou kvalitou zvuku
a obrazu.
Grafika: Obraz, ktorý vám uľahčí dlhšie
sledovanie programov a zníži únavu jasnejším a
detailnejším zobrazením.
Všeobecná: Aktuálne používateľské
nastavenia.
Auto: Optimálna kvalita zvuku a obrazu sa
nastavia automaticky podľa zdroja vstupného
signálu, aj keď to vzhľadom na pripojené
zaradenia nemusí mať žiaden účinok.
z
• Ak vyberiete ľubovoľný režim scény, výber režimu
obrazu v ponuke obrazu nie je k dispozícii - najskôr
zrušte výber scény (okrem možnosti „Všeobecná“).
• Ak zapnete režim Theatre (strana 13), nastavenie
„Výber scény“ sa automaticky prepne do režimu
„Kino“.
vyberte
4:3
Zobrazuje
konvenčné programy
4:3 (t.j. nie
širokouhlé televízne
zobrazenie) v
správnom pomere.
Wide
Slúži na horizontálne
natiahnutie obrazu 4:3
tak, aby vyplnil
obrazovku s pomerom
strán 16:9.
Zoom*
Zobrazuje programy
vysielané v
panoramatickom
formáte (Cinemascope)
v správnom pomere.
14:9*
Zobrazuje programy
vysielané vo formáte
14:9 v správnom
pomere. V dôsledku
toho sú na obrazovke
čierne okrajové oblasti.
Titulky*
Zobrazuje programy
vysielané v
panoramatickom
formáte (Cinemascope)
s titulkami.
Auto
• Ak je „Formát obrazu“ nastavený na „Auto“,
automaticky sa zmení formát obrazovky podľa
vysielaného signálu.
* Horná a dolná časť obrazu môže byť odrezaná.
~
• V závislosti od signálu, niektoré formáty obrazovky
môžu byť nedostupné.
• Niektoré znaky a/alebo písmená v hornej a dolnej
časti obrázku nemusia byť v režime „Smart“
viditeľné.
16 SK
z
• Vertikálnu pozíciu obrazu môžete nastaviť
stlačením tlačidiel „Zoom“, „14:9“ alebo „Titulky“.
Stlačením F/f sa presúvate nahor alebo nadol
(napr. na čítanie titulkov).
Používanie ponuky Nástroje
Stlačením tlačidla TOOLS zobrazíte pri
sledovaní televízneho programu nasledujúce
možnosti.
Popis
Obraz
Pozri stranu 26.
Zvuk
Pozri stranu 27.
Reproduktor
Pozri stranu 28.
Uzamknúť/
Odomknúť
(iba v digitálnom
režime)
Uzamknutie/Odomknutie
vybraného kanálu. PIN kód
nájdete v časti „Rodičovský
zámok“ na strane (strana 33).
Sledovanie televízneho prijímača
Možnosti
Jazyk zvuku (iba Pozri stranu 33.
v digitálnom
režime)
Nastavenie
titulkov (iba v
digitálnom
režime)
Pozri stranu 33.
Časovač
vypnutia
Pozri stranu 28.
Šetrič energie
Pozri stranu 28.
Informácie o
systéme (iba v
digitálnom
režime)
Zobrazí informácie o systéme.
17 SK
Používanie digitálneho elektronického
sprievodcu programami (EPG)
*
1
2
V digitálnom režime stlačte GUIDE.
Vykonajte požadovanú operáciu
uvedenú v nasledujúcej tabuľke alebo
zobrazenej na obrazovke.
Digitálny elektronický sprievodca programami
(EPG)
* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách/regiónoch.
Úloha
Postup
Sledovanie programu
Stlačením F/f/G/g si vyberte program, potom stlačte
Vypínanie EPG
Stlačte GUIDE.
.
~
• Po výbere vekových obmedzení programov sa na obrazovke objaví správa s požiadavkou na zadanie kódu PIN.
Bližšie podrobnosti nájdete v časti „Rodičovský zámok“ na strana 33.
18 SK
Používanie zoznamu Obľúbené Digitálne
*
Funkcia Obľúbené umožňuje určiť až štyri
zoznamy obľúbených programov.
V digitálnom režime stlačte
.
Vykonajte požadovanú operáciu
uvedenú v nasledujúcej tabuľke alebo
zobrazenej na obrazovke.
Zoznam Obľúbené Digitálne
* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách/regiónoch.
Úloha
Postup
Vytvorenie prvého zoznamu
Obľúbené
1 Stlačte a vyberte možnosť „Áno“.
2 Stlačením žltého tlačidla vyberiete zoznam Obľúbené.
3 Stlačením F/f/G/g si vyberte kanál, ktorý chcete pridať a
stlačte .
Kanály uložené v zozname Obľúbené sú označené symbolom
4 Stlačením
.
RETURN ukončíte nastavenie.
Sledovanie kanála
1 Ak chcete prechádzať zoznamami Obľúbených, stlačte žlté
tlačidlo.
2 Stlačením F/f vyberte kanál a stlačte .
Vypnite zoznam Obľúbené
Stlačte
Pridávanie alebo odoberanie
kanálov do/z práve upravovaného
zoznamu Obľúbené
1 Stlačte modré tlačidlo.
2 Stlačením žltého tlačidla si vyberte zoznam Obľúbené, ktorý
chcete upraviť.
3 Stlačením F/f/G/g si vyberte kanál, ktorý chcete pridať
alebo odstrániť, a stlačte .
Odstránenie všetkých kanálov z
aktuálneho zoznamu Obľúbené
1 Stlačte modré tlačidlo.
2 Stlačením žltého tlačidla vyberte zoznam Obľúbené, ktorý
chcete upravovať.
3 Stlačte modré tlačidlo.
4 Stlačením tlačidla G/g vyberte možnosť „Áno“ a potvrďte
stlačením .
RETURN.
19 SK
Sledovanie televízneho prijímača
1
2
Používanie voliteľných zariadení
Pripojenie voliteľných zariadení
K televíznemu prijímaču možno pripojiť širokú škálu voliteľných prístrojov. Pripojovacie káble sa
nedodávajú.
G
A
PC
DVD prehrávač s
komponentným
výstupom
H
Hi-Fi zvuková aparatúra s
optickým audio vstupom
F
Hi-Fi zvuková
aparatúra
E
Herné
zariadenie
DVD prehrávač
Dekodér
DVD rekordér
B
C
D
DVD prehrávač
PC (HDMI výstup)
Prehrávač diskov Blu-ray
Digitálna
videokamera
Rekordér VCR
Dekodér
I Karta CAM
J
Digitálna videokamera/Digitálny
fotoaparát/Pamäťové zariadenie USB
L Herné zariadenie/
DVC videokamera
M
Slúchadlá
K PC/Digitálna
videokamera
20 SK
Prezeranie
obrázkov z
pripojených
zariadení
Symbol na
obrazovke
Component
HDMI1,
HDMI2,
HDMI3
alebo
HDMI4
Zapnite pripojené zariadenie a uskutočnite
jednu z nasledujúcich operácií.
Pre ostatné pripojené zariadenia
Stlačením
zobrazíte zoznam pripojených
zariadení. Stlačením F/f vyberte požadovaný
zdroj vstupného signálu a stlačte .
(Zvýraznená položka sa vyberie, ak do dvoch
sekúnd po stlačení tlačidla F/f nenasleduje
žiadna operácia.)
Zobraziť zariadenie pripojené k
A.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI
IN 3 alebo HDMI IN 4
Zobraziť zariadenie pripojené k
B, C, D alebo K.
Digitálny video- a audiosignál
vstupuje z pripojeného
zariadenia.
Ak má zariadenie konektor DVI,
pripojte konektor DVI ku
konektoru HDMI IN 1 cez
adaptér rozhraní DVI-HDMI
(nedodávajú sa) a pripojte
konektor výstupu
audiozariadenia ku zvukovému
vstupu v HDMI IN 1
konektoroch.
Ak chcete zobraziť fotografie
alebo snímky obrazovky z PC
alebo z digitálnej videokamery,
pripojte zariadenie ku HDMI IN
2 konektoru.
AV1
Zobraziť zariadenie pripojené k
E.
PC
Zobraziť zariadenie pripojené k
G.
z
• Odporúčame používať kábel PC s
feritmi, ako napr. „Konektor,
D-sub 15“ (ref. 1-793-504-11,
dodávaný servisnými strediskami
spoločnosti Sony), alebo
ekvivalentný.
Pre USB zariadenie
Pozri strana 23.
AV2
Zobraziť zariadenie pripojené k
L.
Mono zariadenia pripájajte do
konektora
AV2 L.
~
• Používajte výhradne schválený kábel HDMI s
logom HDMI. Odporúča sa používať Sony HDMI
kábel.
• Ak pripojíte zariadenie, ktoré je kompatibilné s
ovládaním cez rozhranie HDMI, podporovaná je aj
komunikácia so týmto zariadením. Pokyny na
nastavovanie tejto komunikácie - pozri strana 24.
Pokračovanie
21 SK
Používanie voliteľných zariadení
V prípade automaticky ladeného rekordéra
VCR strana 7
V analógovom režime stlačte tlačidlo PROG +/–
alebo číselné tlačidlá a vyberte videokanál.
Popis
Na pripojenie Postup
Zásuvka CAM
(modul
podmieneného
prístupu) I
Je určený na sledovanie služieb
platených programov (Pay Per
View).
Bližšie informácie nájdete v
návode dodávanom spolu s CAM.
Ak pripájate alebo odpájate
CAM, vypnite televízny prijímač.
~
• CAM nie je podporovaný v
niektorých krajinách/regiónoch.
Poraďte sa s autorizovaným
predajcom.
USB J
Hi-Fi zvuková
aparatúra F
Môžete sa tešiť zo súborov
(fotografie/hudba/video)
uložených v digitálnom
fotoaparáte alebo videokamere
Sony (strana 23).
Pripojte k zvukovému
výstupnému konektoru
a
počúvajte zvuk z televízora na
zvukovej aparatúre Hi-Fi.
Úroveň hlasitosti externých
reproduktorov môžete upravovať
stlačením tlačidiel hlasitosti na
diaľkovom ovládači.
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
H
Používajte optický zvukový kábel.
Slúchadlá M
Ak chcete zvuk z televízneho
prijímača počúvať cez slúchadlá,
pripojte ich ku konektoru i.
Doplnková operácia
Úloha
Postup
Vráťte sa do
Stlačte DIGITAL/ANALOG.
normálneho
režimu televízneho
prijímača
22 SK
Používanie ponuky Nástroje
Stlačením TOOLS sa pri zobrazovaní obrázkov z
pripojeného zariadenia zobrazia nasledujúce
možnosti.
Možnosti
Popis
Obraz
Pozri stranu 26.
Zvuk
Pozri stranu 27.
Reproduktor
Pozri stranu 28.
Horizontálny posun Pozri stranu 30.
(iba v režime vstupu
PC)
Vertikálny posun
Pozri stranu 30.
(iba v režime vstupu
PC)
Časovač vypnutia
(okrem režimu
vstupu PC)
Pozri stranu 28.
Šetrič energie
Pozri stranu 28.
Prehrávanie Fotografie/
Hudba/Video pomocou
rozhrania USB
Môžete sa tešiť zo súborov (fotografie/hudba/
video) uložených v digitálnom fotoaparáte alebo
videokamere Sony cez USB kábel alebo USB
úložné zariadenie vo vašom televíznom
prijímači.
1
Pripojte k televíznemu prijímaču
podporované zariadenie USB.
2
3
Stlačte MENU.
Zobrazí sa súbor alebo adresár.
4
Stlačením tlačidla F/f/G/g vyberte
súbor alebo priečinok a stlačte .
Po vybratí priečinka vyberte súbor a stlačte
tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
~
• V závislosti od súboru môže byť kvalita obrázkov pri
prezeraní v režime „Fotografia“ znížená z dôvodu
ich zväčšenia. Obrázky tiež v závislosti od veľkosti a
pomeru strán nemusia vyplniť celú obrazovku.
• Zobrazenie niektorých súborov s fotografiami v
režime „Fotografia“ môže chvíľu trvať.
• Názov súboru a adresára podporuje znakovú sadu
UTF-8.
• Keď televízny prijímač pristupuje k údajom na
zariadení USB, dodržiavajte tieto pravidlá:
– Nevypínajte televízor ani pripojené zariadenie
USB.
– Neodpájajte kábel USB.
– Neodpájajte zariadenie USB.
Mohli by sa poškodiť údaje na zariadení USB.
• Spoločnosť Sony neručí za žiadne poškodenie ani za
stratu údajov na záznamovom médiu v dôsledku
nesprávnej funkcie ktoréhokoľvek pripojeného
zariadenia alebo televízneho prijímača.
• Prehrávanie cez rozhranie USB podporuje
nasledujúce formáty súborov s fotografiami:
– JPEG (súbory formátu JPEG s príponou „.jpg“,
vyhovujúce norme DCF 2.0 alebo Exif 2.21)
• Keď pripájate fotoaparát Sony, nastavte režim
pripojenia USB fotoaparátu na Auto alebo
„Veľkokapacitný úložný priestor“. Ďalšie
informácie o režime pripojenia USB nájdete v
návode dodávanom s digitálnym fotoaparátom.
• Prehrávanie cez rozhranie USB podporuje
nasledujúce formáty hudobných súborov:
– MP3 (súbory s príponou „.mp3“ bez pridaných
autorských práv)
• Prehrávanie cez rozhranie USB podporuje
nasledujúce formáty súborov s videami:
– MPEG1, MPEG2 (súbory s príponou „.mpg“)
– MP4 (súbory s príponou „.mp4“)
– DivX (súbory s príponou „.avi“ alebo „.mkv“)
• USB Prehliadač fotografií podporuje súborový
systém FAT16 a FAT32.
• Televízny prijímač BRAVIA podporuje DivX®.
Zobrazenie fotografie – Snímka
Umožňuje zobraziť fotografiu na
obrazovke počas vybranej doby. Po jej
uplynutí sa televízny prijímač automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
1
Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť
„Fotografia“ a stlačte .
2
Vyberte fotografiu.
Fotografiu môžete vybrať z pripojeného
zariadenia USB.
3
Stlačte tlačidlo TOOLS na vybranej
fotografii a potom vyberte možnosť
„Obraz pre Snímku“.
4
Stlačením tlačidla
RETURN sa vráťte
k súboru alebo k zoznamu priečinkov.
5
Stlačením tlačidla G/F/f vyberte
možnosť „Snímka“ a stlačte .
Ak je televízor prepnutý do režimu
Snímka, vybraná fotografia sa zobrazí
na obrazovke.
Nastavenie dĺžky trvania zobrazenia
fotografie
Stlačte tlačidlo TOOLS a potom vyberte
možnosť „Dĺžka“ a stlačte . Vyberte
trvanie a stlačte tlačidlo .
Na obrazovke sa zobrazí počítadlo.
Návrat do Ponuky
Stlačte
RETURN.
~
• Ak sa vybraná fotografia nachádza na zariadení
USB, musí toto zariadenie zostať pripojené k
televíznemu prijímaču.
• Ak je aktivovaný „Časovač vypnutia“, televízny
prijímač sa automaticky prepne do pohotovostného
režimu.
23 SK
Používanie voliteľných zariadení
Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť
„Fotografia“, „Hudba“ alebo „Video“ a
stlačte .
• Podporovaných je až 300 súborov v jednom
adresári.
• V závislosti od presných špecifikácií súboru
nemožno niektoré súbory, vrátane tých, ktoré boli
upravené pomocou PC, prehrať ani v prípade, že je
daný formát podporovaný.
• Aktualizované informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete na nasledujúcej
internetovej stránke.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Používanie BRAVIA Sync s
funkciou Ovládanie pre
HDMI
Funkcia Ovládanie pre HDMI umožňuje
komunikáciu televízora s pripojeným
zariadením kompatibilným s touto
funkciou pomocou HDMI CEC
(Consumer Electronics Control –
ovládanie spotrebnej elektroniky).
Ak napríklad pripojíte zariadenie značky
Sony kompatibilné s funkciou Ovládanie
pre HDMI (s káblami HDMI), môžete ich
ovládať spoločne.
Dbajte na správne pripojenie zariadenia a
urobte potrebné nastavenia.
Ovládanie pre HDMI
• Automaticky vypína pripojené zariadenie,
keď televízny prijímač prepnete do
pohotovostného režimu pomocou
diaľkového ovládača.
• Keď pripojené zariadenie začne
reprodukciu, automaticky zapína televízny
prijímač a prepína vstup pre pripojené
zariadenie.
• Ak zapnete pripojený audiosystém zakiaľ je
zapnutý televízny prijímač, zvukový výstup
sa prepína z reproduktorov televízneho
prijímača na audiosystém.
• Upraví hlasitosť (2 +/–) a stlmí zvuk (%)
pripojeného audio systému.
• Diaľkovým ovládačom televízneho
prijímača môžete ovládať pripojené
zariadenie Sony, na ktorom je logotyp
BRAVIA Sync, stlačením:
– m/N/M/./x/> na priame ovládanie
pripojeného zariadenia.
– SYNC MENU na zobrazenie ponuky
pripojených zariadení HDMI na obrazovke.
Po zobrazení ponuky sa po obrazovke ponuky
môžete pohybovať pomocou F/f/G/g, ,
RETURN.
farebných tlačidiel a
– Vyberte možnosť „Ovládanie zariadenia“ a
potom vyberte požadovanú možnosť na
ovládanie zariadenia.
– Možnosti ovládania nájdete v návode
dodávanom so zariadením.
– Vyberte možnosť „Ovládanie TV“ a otvorte
ponuku TV alebo ponuku možností TV.
•
Ak je funkcia „Ovládanie pre HDMI“ TV
nastavená na „Zap“, „Ovládanie pre HDMI“
pripojených zariadení sa taktiež automaticky
prepne na „Zap“.
24 SK
Pripojenie zariadenia kompatibilného s
funkciou Ovládanie pre HDMI
Kompatibilné zariadenie a televízny
prijímač prepojte káblom HDMI. Pri
pripojovaní audiosystému nezabudnite
pripojiť aj konektor DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) televízneho prijímača a
audiosystému použitím optického
zvukového kábla (strana 20).
Nastavenia funkcie Ovládanie pre
HDMI
Nastavenia funkcie Ovládanie pre HDMI
sa musia nastaviť zo strany televízneho
prijímača a pripojeného zariadenia.
Nastavenia zo strany TV si pozrite v
„Nastavenie HDMI“ na strana 31.
Nastavenie pripojeného zariadenia si
pozrite v návode na obsluhu tohto
zariadenia.
Používanie funkcií MENU
Používanie ponuky TV
„MENU“ umožňuje využívať rad pohodlných funkcií tohto televízneho prijímača. Môžete
jednoducho prepínať kanály alebo zdroje vstupného signálu a meniť nastavenia vášho
televízneho prijímača.
1
Stlačte MENU.
2
Stlačte F/f, vyberte možnosť a stlačte
.
Ponuku opustíte stlačením MENU.
Ikona typu média
Popis
Môžete si vybrať zoznam Obľúbené Digitálne (strana 19).
Analóg
Môžete si vybrať analógový kanál.
Digitál
Môžete si vybrať digitálny kanál.
Digitál EPG
Stlačením sa zobrazí digitálny sprievodca programami (EPG)
(strana 18).
Externé vstupy
Môžete si vybrať zariadenie pripojené k televíznemu prijímaču.
Priradenie názvu externému vstupu – pozri „AV predvoľby“
(strana 30).
Fotografia
Môžete prehrávať fotografie zo zariadení USB (strana 23).
Hudba
Môžete prehrávať hudobné súbory zo zariadení USB
(strana 23).
Video
Môžete prehrávať video súbory zo zariadení USB (strana 23).
Nastavenia
Umožňuje rozšírené nastavenia a úpravy (strana 26).
~
• Možnosti, ktoré môžete upravovať, závisia od konkrétnej situácie.
• Nedostupné možnosti sa zobrazujú v sivej farbe alebo sa nezobrazujú vôbec.
25 SK
Používanie funkcií MENU
Obľúbené Digitálne
Nastavenia
Nastavenie obrazu
Režim obrazu
Výber režimu obrazu.
„Živý“: Na zlepšenie kontrastu a ostrosti obrazu.
„Štandardný“: Štandardný obraz. Odporúčaný pre domácu zábavu.
~
• „Režim obrazu“ je nastavený podľa nastavení možnosti „Výber scény“.
• „Živý“ a „Štandardný“ sú k dispozícii, ak je možnosť „Všeobecná“ vybraná v režime
„Výber scény“.
Podsvietenie
Upravuje jas podsvietenia.
~
• Znížením jasu obrazovky sa zníži aj spotreba energie.
Kontrast
Zvyšuje alebo znižuje kontrast obrazu.
Jas
Zjasňuje alebo stmavuje obraz.
Farebnosť
Zvyšuje alebo znižuje intenzitu farieb.
Saturácia
Zvyšuje alebo znižuje zelené a červené odtiene.
z
• „Saturácia“ sa môže upravovať len pre farebný signál NTSC (napr. americké
videopásky).
Ostrosť
Zostrí alebo zmäkčí obraz.
Teplota farieb
Upravuje belosť obrazu.
„Studená“: Dodáva bielym farbám modrastý odtieň.
„Neutrálna“: Dodáva bielym farbám neutrálny odtieň.
„Teplá“: Dodáva bielym farbám červený odtieň.
Redukcia šumu
Znižuje zašumenie obrazu (zrnenie v obraze) pri slabom vysielanom signáli.
„Vysoká/Stredná/Nízka“: Mení účinok redukcie šumu.
„Vyp“: Vypne funkciu „Redukcia šumu“.
MPEG NR
Znižuje šum obrazu komprimovaného videa MPEG.
Filmový režim
Zabezpečuje zlepšenie pohybu obrazu počas prehrávania na film
nasnímaných obrázkov z DVD alebo VCR, pričom znižuje rozmazanie a
zrnenie.
„Auto“: Ponúka originálny filmový obsah bez zmeny.
„Vyp“: Vypne funkciu „Filmový režim“.
~
• Ak sú súčasťou obrazu aj nepravidelné signály alebo príliš veľa šumu, funkcia
„Filmový režim“ sa automaticky vypne, aj keď je vybraná možnosť „Auto“.
26 SK
Rozšírené nast.
Detailnejšie upraví funkciu obrazu.
„Rozšírené zvýraz. kontr.“: Automaticky upraví položky „Podsvietenie“ a
„Kontrast“ na najvhodnejšie nastavenia posudzované podľa jasu obrazovky.
Toto nastavenie je účinné hlavne pre tmavé časti obrazu a zvýši odstupňovanie
kontrastu tmavších partií obrazu.
„Živé farby“: Oživuje farby.
Reset
Resetuje všetky nastavenia „Nastavenie obrazu“, okrem nastavení „Režim
obrazu“, na nastavenia z výroby.
~
• „Rozšírené nast.“ nie sú k dispozícii, ak je „Režim obrazu“ nastavený na „Živý“ a nie sú k dispozícii ani pre vstup
USB (Fotografia/Hudba).
Nastavenie zvuku
Výber zvukového režimu.
„Dynamický“: Zvýši jasnosť a prezenciu zvuku, čím sa dosiahne lepšia
zrozumiteľnosť a hudobný realizmus.
„Štandardný“: Zvýši jasnosť, detailnosť a prezenciu zvuku.
„Čistý hlas“: Vytvorí čistejší hlas.
Priestorový zvuk
Výber režimu priestorového zvuku.
„Priestorový zvuk“: Priestorový zvuk (iba pre stereo programy).
„Stereo simulácia“: Mono programom pridá efekt priestorového zvuku.
„Vyp.“: Pre normálny stereo alebo mono príjem.
Výšky
Upravuje vysokotónové zvuky.
Hĺbky
Upravuje nízkotónové zvuky.
Vyváženie
Zdôrazňuje ľavý alebo pravý reproduktor.
Reset
Resetuje všetky „Nastavenia zvuku“ na nastavenia z výroby.
Dvojkanál. zvuk
Vyberá zvuk z reproduktora pre stereofonické alebo dvojjazyčné vysielanie.
„Stereo“, „Mono“: Pre stereofonické vysielanie.
„A“/„B“/„Mono“: Pri dvojjazyčnom vysielaní vyberte „A“ pre zvukový kanál
1, „B“ pre zvukový kanál 2 alebo „Mono“ pre mono kanál, ak je k dispozícii.
Používanie funkcií MENU
Zvukový efekt
z
• Ak je zariadenie pripojené k televíznemu prijímaču, nastavte „Dvojkanál. zvuk“ na
„Stereo“, „A“ alebo „B“.
Aut. hlasitosť
Zachováva konštantnú úroveň hlasitosti, aj keď dochádza k skokovitým
zmenám hlasitosti (napr. reklama býva hlasnejšia ako programy).
Kompenzácia
hlasitosti
Nastaví nezávislú úroveň hlasitosti pre každé zariadenie pripojené k
televíznemu prijímaču.
Pokračovanie
27 SK
Reproduktor
Zapína/vypína vnútorné reproduktory televízneho prijímača.
„Reproduktor TV“: Reproduktory televízneho prijímača sa zapínajú na
počúvanie televízneho zvuku cez reproduktory televízneho prijímača.
„Audio systém“: Reproduktory TV sa vypínajú, aby bolo možné počúvať
televízny zvuk iba cez vaše externé audiozariadenie pripojené k výstupným
zvukovým konektorom.
PC audio vstup
Vyberie zvuk z pripojeného zariadenia HDMI 1 (DVI-HDMI) alebo PC
(strana 21).
Rozšírené nast.
„Dynamický rozsah“: Vykompenzuje rozdiely úrovne zvuku rôznych kanálov
(iba pre Dolby Digital audio).
~
• Bez ohľadu na nastavenia „Dynamický rozsah“ nemusí táto funkcia fungovať alebo
jej účinok sa môže líšiť v závislosti od programu.
„Optický výstup“: Nastaví audio signál, ktorý vychádza z DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) na prijímači. Ak pripájate zariadenie kompatibilné s Dolby
Digital, nastavte funkciu na „Auto“. Ak pripájate zariadenie nekompatibilné s
Dolby Digital, nastavte funkciu na „PCM“.
„Zmiešavací režim“: Nastavte metódu zmiešavania viackanálového zvuku na
dvojkanálový.
• „Priestorový zvuk“: Túto možnosť vyberte, ak chcete dosiahnuť najlepší priestorový
zvuk alebo ak používate externé produkty s technológiou Pro Logic.
• „Stereo“: Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť stereo výstup.
~
• „Zvukový efekt“, „Priestorový zvuk“, „Výšky“, „Hĺbky“, „Vyváženie“, „Reset“ a „Aut. hlasitosť“ nie sú k
dispozícii ak je „Reproduktor“ nastavený na „Audio systém“.
Eko
Šetrič energie
Vyberá režim šetrenia energie na zníženie príkonu televízneho prijímača.
„Štandardný“: Predvolené nastavenia.
„Redukovaný“: Znižuje príkon televízneho prijímača.
„Obraz vypnutý“: Vypne obraz. S vypnutým obrazom môžete počúvať zvuk.
Časovač vypnutia Nastavuje časový interval, po ktorom sa televízny prijímač automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
Ak je aktivovaný „Časovač vypnutia“, indikátor (Časovač vypnutia) na
prednom paneli televízneho prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou.
z
• Ak vypnete a opäť zapnete televízny prijímač, „Časovač vypnutia“ sa nastaví na
„Vyp.“.
• Minútu pred prepnutím televízneho prijímača do pohotovostného režimu sa na
obrazovke objaví informačná správa.
Pohotovostný
režim TV
Vyberie čas („1h“, „2h“ alebo „4h“), kedy sa má televízny prijímač
automaticky prepnúť do pohotovostného režimu, ak televízny prijímač
neovládate počas určeného časového limitu.
Svetelný senzor
Automaticky optimalizuje nastavenie obrazu podľa okolitého osvetlenia v
miestnosti.
~
• Na snímač nič nedávajte, pretože to znemožní jeho funkciu. Skontrolujte polohu
snímača (strana 14).
28 SK
Správa napájania Ak je táto funkcia prepnutá na „Zap“, prepne sa do pohotovostného režimu,
ak nie je prijatý žiadny PC signál. K dispozícii iba so vstupom PC.
PC
Resetuje všetky nastavenia „Eko“ na nastavenia z výroby.
Reset
~
• Energetická účinnosť znižuje príkon televízneho prijímača a znižovaním poplatkov za energiu šetrí peniaze.
• Ak sa prijímač nepoužíva
– Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používat’, odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany životného
prostredia a bezpečnosti.
– Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je
potrebné vytiahnut’ vidlicu zo siet’ovej zásuvky.
– Niektoré televízne funkcie však môžu mat’ funkcie, ktoré si na správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny
prijímač ponechaný v pohotovostnom režime.
Obrazovka
Formát obrazu
Mení formát obrazovky. Podrobnosti o formáte obrazovky — pozri stranu 16.
Formát obrazu
(iba v režime PC)
„Štandardný“: Zobrazí obraz v pôvodnej veľkosti.
„Plný 1“: Zväčšuje obraz tak, aby vyplnil zvislú plochu displeja pri zachovaní
pôvodnej veľkosti.
„Plný 2“: Zväčšuje obraz tak, aby vyplnil plochu obrazovky.
Pôvodné nast. 4:3 Nastaví pôvodný formát programov 4:3.
RGB centrovanie
Upraví horizontálnu polohu obrazu tak, aby bol obraz v strede obrazovky.
z
• Táto možnosť je k dispozícii, iba ak zdroj RGB bol pripojený konektorom Scart
/
AV1 v zadnej časti televízneho prijímača.
Plocha obrazu
Upraví oblasť plochy zobrazenia na obrazovke.
„Plné rozlíšenie“ (Iba model KDL-37BX401): Zobrazí obraz v pôvodnom
formáte, ak je časť obrazu odrezaná.
„Štandardne“: Zobrazí obraz v odporúčanom formáte.
„+1“: Zobrazí obraz v pôvodnom formáte.
„-1“: Zobrazí obraz tak, že okraje sa nachádzajú mimo zobrazovanej plochy.
~
• Tieto možnosti sa môžu meniť v závislosti od zobrazeného vstupu.
Vertikálny posun
Upraví vertikálnu polohu obrazu v prípade, že je položka „Formát obrazu“
nastavená na „Zoom“, „14:9“ alebo „Titulky“.
Výška
Upraví vertikálnu veľkosť obrazu v prípade, že je položka „Formát obrazu“
nastavená na „Smart“.
Pokračovanie
29 SK
Používanie funkcií MENU
Formát obrazu
„Štandardný“: Zobrazí obraz v pôvodnej veľkosti.
(iba v režime USB „Zoom“: Zväčší obraz.
(Video))
PC nastavenie
Nastaví obrazovku televízneho prijímača ako monitor PC.
z
• Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je prijatý signál z PC.
• „Automatické nast.“ nemusí fungovať správne s určitými vstupnými signálmi. V
takýchto prípadoch manuálne nastavte položky „Fáza“, „Rozostup bodov“,
„Horizontálny posun“ a „Vertikálny posun“.
„Automatické nast.“: Automaticky nastaví polohu zobrazenia a fázu obrazu v
režime PC.
„Fáza“: Nastaví obrazovku, ak nie je časť zobrazeného obrazu alebo textu
zreteľná.
„Rozostup bodov“: Zväčší alebo zmenší veľkosť obrazu horizontálne.
„Horizontálny posun“: Posunie obraz na ľavú alebo pravú stranu.
„Vertikálny posun“: Posunie obraz nahor alebo nadol.
Nastavenie
Automatický
štart
Spúšťa prvé nastavenie na výber jazyka, krajiny/oblasti a umiestnenia a na
naladenie všetkých dostupných digitálnych a analógových kanálov. Spravidla
už nebudete musieť uskutočniť túto operáciu, pretože jazyk a krajina/oblasť už
boli nastavené a kanály naladené pri prvej inštalácii televízneho prijímača.
Táto možnosť vám však umožňuje zopakovať celý postup (napr. na preladenie
televízneho prijímača po presťahovaní).
Jazyk
Vyberá jazyk, v ktorom sa zobrazujú ponuky.
Zvuk pri zapnutí.
Na prehranie zvuku pri zapnutí TV prijímača vyberte možnosť „Zap“. Na jeho
deaktivovanie vyberte možnosť „Vyp.“.
AV predvoľby
Priradí názov zariadeniu pripojenému k bočným a zadným svorkám. Pri
výbere tohto zariadenia sa názov nakrátko zobrazí na obrazovke.
1 Stlačením F/f vyberte požadovaný zdroj vstupného signálu a stlačte
.
2 Stlačte F/f a vyberte požadovanú možnosť z nasledujúceho zoznamu,
potom stlačte .
• AV1 (alebo AV2/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4/Component/PC), VIDEO,
DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Pri priraďovaní názvu pripojenému
zariadeniu používajte iba prednastavené názvy.
• „Zmeniť“: Vytvorí váš vlastný názov.
1 Stlačte F/f a vyberte požadované písmeno alebo číslo
(„_“ znamená medzeru), potom stlačte g.
Ak zadáte nesprávny znak
Stlačte G/g a vyberte nesprávny znak. Potom stlačte F/f a vyberte
správny znak.
2 Zopakujte postup podľa kroku 1, až kým nedokončíte celý názov,
potom stlačte .
30 SK
Nastavenie HDMI Umožňuje televíznemu prijímaču komunikovať so zariadením kompatibilným
s funkciou ovládanie pre HDMI a pripojeným ku konektoru HDMI na
televíznom prijímači. Upozorňujeme, že komunikačné nastavenia je potrebné
vykonať aj na pripojenom zariadení.
„Ovládanie pre HDMI“: Nastaví, či sa majú alebo nemajú prepájať operácie
televízneho prijímača a pripojeného zariadenia kompatibilného s funkciou
ovládanie pre HDMI.
„Aut. vypínanie zariadení“: Pri nastavení tejto položky na možnosť „Zap“ sa
pripojené zariadenie, kompatibilné s funkciou ovládanie pre HDMI, vypne,
ak pomocou diaľkového ovládača prepnete televízny prijímač do
pohotovostného režimu.
„Aut. zapínanie TV“: Pri nastavení tejto položky na možnosť „Zap“ sa
televízny prijímač zapne, ak zapnete pripojené zariadenie kompatibilné s
funkciou ovládanie pre HDMI.
„Zoznam zariadení HDMI“: Zobrazí zoznam pripojených prístrojov
kompatibilný s funkciou ovládanie pre HDMI.
„Klávesy ovládania zariadenia“: Pri nastavení tejto položky na možnosť
„Klávesy ladenia“ môžete zvoliť kanál naladený pripojeným zariadením a ak
je nastavená možnosť „Klávesy ponuky“, môžete pomocou diaľkového
ovládača prechádzať ponukami pripojeného zariadenia.
Analógové
nastavenie
Systém
Manuálne nastavenie programových kanálov.
1 Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť „Systém“ a stlačte .
2 Stlačením tlačidla F/f vyberte jeden z nasledujúcich televíznych
vysielacích systémov a stlačte .
•
•
•
•
B/G: Pre západoeurópske krajiny/oblasti
I: Pre Spojené kráľovstvo
D/K: Pre východoeurópske krajiny/oblasti
L: Pre Francúzsko
~
• V závislosti od krajiny/oblasti vybranej v položke „Krajina“ nemusí byť táto možnosť
k dispozícii.
Kanál
1 Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť „Kanál“ a stlačte .
2 Stlačte tlačidlo F/f a vyberte možnosť „S“ (pre káblové kanály) alebo
„C“ (pre terestriálne kanály), potom stlačte g.
3 Nalaďte kanály podľa tohto postupu:
4
Ak nepoznáte číslo kanála (frekvenciu)
Stlačte F/f a vyhľadajte nasledujúci dostupný kanál. Po nájdení kanála sa
vyhľadávanie zastaví. Na pokračovanie vyhľadávania stlačte F/f.
Ak poznáte číslo kanála (frekvenciu)
Stlačením tlačidiel s číslami zadajte číslo kanála požadovaného
vysielaného programu alebo číslo kanála vášho rekordéra VCR.
Stlačte
a preskočte na možnosť „Potvrďte“, potom stlačte .
Nastavte kanály manuálne zopakovaním hore uvedeného postupu.
Pokračovanie
31 SK
Používanie funkcií MENU
„Analóg. automatické ladenie“ (iba v analógovom režime): Naladí všetky
dostupné analógové kanály. Zvyčajne nie je potrebné vykonávať túto
operáciu, pretože pri prvom zapnutí televízneho prijímača sa kanály už
naladia. Táto možnosť vám však umožňuje zopakovať celý postup (napr. na
preladenie televízneho prijímača po presťahovaní, alebo na vyhľadanie nových
kanálov, ktoré začali vysielať vysielatelia).
„Ručné ladenie“ (iba v analógovom režime): Zmení nastavenie dostupných
analógových kanálov.
Ak chcete vybrať program, ktorý sa má zmeniť, stlačte .
Názov
Priradí vybranému kanálu názov podľa vášho výberu, dlhý max. 5 písmen
alebo číslic.
AFT
Umožňuje jemné manuálne doladenie programu s vybraným číslom, ak sa
vám zdá, že jemnou zmenou doladenia sa zlepší kvalita zobrazenia.
Audio filter
Zlepšuje zvuk jednotlivých kanálov v prípade skreslenia monofonického
vysielania. Niekedy môže neštandardný vysielaný signál spôsobiť akustické
skreslenie alebo krátkodobé stlmenie signálu, prípadne striedavé tlmenie
zvuku pri sledovaní monofonických programov.
Ak zvuk nie je skreslený, odporúčame ponechať túto možnosť v stave „Vyp.“
prednastavenom od výroby.
~
• „Audio filter“ nie je k dispozícii, ak je „Systém“ nastavený na „L“.
Vynechať
Preskočí nepoužité analógové kanály po stlačení tlačidla PROG +/– na výber
kanálov. (Preskočený kanál si aj napriek tomu môžete vybrať pomocou
tlačidiel s číslami.)
Potvrďte
Uložte zmeny vykonané v nastaveniach „Ručné ladenie“.
„Triedenie programov (iba v analógovom režime)“: Zmení poradie, v akom
sú analógové kanály uložené v pamäti televízneho prijímača.
1 Stlačením F/f si vyberte kanál, ktorý chcete presunúť na nové miesto
a stlačte g.
2 Stlačte F/f a vyberte novú pamäť pre svoj kanál, potom stlačte .
„Inteligentný obraz“:
• „Zap. s indikátorom“: Automaticky znižuje šum obrazu. Ak zmeníte kanál, alebo
zobrazenie z určitého vstupu na program televízneho prijímača, zobrazí sa ukazovateľ
úrovne signálu.
• „Zap“: Automaticky znižuje šum obrazu.
• „Vyp.“: Vypne funkciu „Inteligentný obraz“.
Digitálne
nastavenie
32 SK
„Digitálne ladenie“
• „Automatické ladenie“:
Naladí dostupné digitálne kanály.
Táto možnosť umožňuje preladiť televízny prijímač po presťahovaní, alebo
vyhľadanie nových kanálov, ktoré začali vysielať vysielatelia. Stlačte .
• „Úprava zoznamu programov“:
Odstráni nežiaduce digitálne kanály uložené v pamäti televízneho prijímača
a zmení poradie digitálnych kanálov uložených v televíznom prijímači.
1 Stlačením F/f vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť alebo presunúť na
nové miesto.
Požadovaný kanál môžete vybrať zadaním trojciferného čísla programu
stlačením tlačidiel s číslicami.
2 Odstránenie alebo zmena poradia digitálnych kanálov sa uskutočňuje
nasledovne:
Odstránenie digitálneho kanálu
Stlačte . Keď sa objaví potvrdzujúca správa, stlačte G a vyberte možnosť
„Áno“, potom stlačte .
Zmena poradia digitálnych kanálov
Stlačte g, potom stlačte F/f, vyberte nové umiestnenie pre tento kanál a
stlačte G.
3 Stlačte
RETURN.
~
• Ak je vybratá možnosť „Kábel“, nemusí byť táto funkcia k dispozícii v niektorých
krajinách.
• „Manuálne ladenie“:
Manuálne naladí digitálne kanály.
1 Stlačte tlačidlo s číslom a vyberte číslo kanálu, ktorý chcete manuálne
naladiť, potom stlačte F/f a nalaďte kanál.
2 Keď sú dostupné kanály nájdené, stlačte tlačidlo
a programy sa uložia.
Zopakujte uvedený postup manuálneho naladenia ostatných kanálov.
~
• Nie je k dispozícii pre služby káblovej televízie.
„Nastavenie titulkov“
• „Nastavenie titulkov“: Ak je vybraná možnosť „Pre nepočujúcich“, môžu sa
spolu s titulkami zobrazovať aj niektoré vizuálne pomôcky (ak televízne
kanály vysielajú takéto informácie).
• „Prvotný preferovaný jazyk“: Vyberá preferovaný jazyk, v ktorom sa
zobrazujú titulky.
• „Druhotný preferovaný jazyk“: Vyberá druhotný preferovaný jazyk, v
ktorom sa zobrazujú titulky.
z
• Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je možnosť „Audio opis“ nastavená na „Zap“.
• „Úroveň MPEG Audio“: Upraví úroveň hlasitosti MPEG.
„Rodičovský zámok“
Nastavuje vekové obmedzenie pre programy. Každý program, ktorý
prekračuje toto vekové obmedzenie, možno sledovať iba po zadaní správneho
PIN kódu.
~
• V prípade operátorov káblovej televízie v Holandsku je potrebné zadať PIN kód, ak
je hodnotenie programu zhodné alebo vyššie ako zadaná veková hranica.
1 PIN kód sa zadáva stláčaním tlačidiel s číslami.
Ak ste predtým nenastavili kód PIN, objaví sa obrazovka zadávania PIN
kódu. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre prácu s funkciou
„Kód PIN“.
2 Stlačením tlačidla F/f vyberte vekové obmedzenie alebo možnosť
„Žiadny“ (pre neobmedzené sledovanie) a stlačte .
3 Stlačte
RETURN.
Pokračovanie
33 SK
Používanie funkcií MENU
„Nastavenie audio“
• „Audio typ“: Prepína na vysielanie pre sluchovo postihnutých, ak je vybratá
možnosť „Pre nepočujúcich“.
• „Prvotný preferovaný jazyk“: Vyberá preferovaný jazyk programu.
Niektoré digitálne kanály môžu vysielať viaceré jazykové verzie zvuku
programu.
• „Druhotný preferovaný jazyk“: Vyberá druhotný preferovaný jazyk
programu. Niektoré digitálne kanály môžu vysielať viaceré jazykové verzie
zvuku programu.
• „Audio opis“: Poskytuje akustický popis (rozprávač) vizuálnych informácií,
ak televízne kanály vysielajú takéto informácie.
• „Miera kombinácie“: Upravuje hlavné výstupné úrovne zvuku a Audio opis
televízneho prijímača.
„Kód PIN“
Nastavenie kódu PIN po prvý raz
1 Stláčajte tlačidlá s číslami a zadajte nový PIN kód.
2 Stlačte
RETURN.
Zmena kódu PIN
1 PIN kód sa zadáva stláčaním tlačidiel s číslami.
2 Stláčajte tlačidlá s číslami a zadajte nový PIN kód.
3 Stlačte
RETURN.
z
• Kód PIN rovný 9999 bude akceptovaný vždy.
„Digitálny programový zámok“
Zamkne/Odomkne programy a skontroluje stav programov.
1 Stlačením tlačidiel s číslicami zadáte aktuálny PIN kód alebo nastavíte
nový.
2 Stláčaním tlačidiel F/f prechádzajte programami a stlačte tlačidlo ,
ak chcete meniť stav medzi „Uzamknúť“ a „Odomknúť“.
„DivX® VOD“
• „DivX® VOD registračný kód“: Zobrazí registračný kód, ktorý je potrebný
na prehrávanie obsahu vo formáte DivX® VOD.
• „DivX® VOD deregistračný kód“: Zobrazí deregistračný kód, ktorý je
potrebný na prehrávanie obsahu vo formáte DivX® VOD.
„Tech. nastavenie“
• „Automatická aktualizácia“: Umožňuje, aby televízny prijímač detekoval a
uložil nové digitálne služby ihneď potom, ako sú k dispozícii.
• „Aktualizácia systému“: Tento televízny prijímač dokáže prijímať
softvérové aktualizácie prostredníctvom vysielaného signálu. Ak chcete
prijímať aktualizácie, možnosť Aktualizácia systému v ponuke Tech.
nastavenie by mala byť nastavená na „Zap“. Ak sa zistí aktualizácia,
používateľ bude informovaný viacerými oznámeniami na obrazovke, ako
postupovať pri aktualizácii. Počas procesu inštalácie neodpájajte prijímač od
sieťovej zásuvky.
• „Informácie o systéme“: Zobrazí aktuálnu verziu softvéru a úroveň signálu.
• „Časové pásmo“: Umožňuje manuálny výber časového pásma, kde sa
nachádzate, ak sa líši od časového pásma pre vašu krajinu/oblasť.
~
• Ak je vybratá možnosť „Kábel“, nemusí byť táto funkcia k dispozícii v niektorých
krajinách.
• „Automatické nastavenie letného času“: Nastavuje, či má byť automaticky
prepínaný letný a zimný čas.
• „Zap“: Automaticky prepína letný a zimný čas podľa kalendára.
• „Vyp.“: Čas sa zobrazuje v súlade s časovým rozdielom nastaveným v možnosti
„Časové pásmo“.
~
• Ak je vybratá možnosť „Kábel“, nemusí byť táto funkcia k dispozícii v niektorých
krajinách.
• „Náhrada služieb“: Vyberte možnosť „Zap“, ak chcete automaticky zmeniť
kanál, ak vysielateľ zmení vysielanie programu na iný kanál.
„Nastavenie CA-modulu“
Umožňuje prístup k platenému televíznemu programu, ak získate modul
podmieneného prístupu (CAM) a kartu na jeho pozeranie. Umiestnenie konektora
(PCMCIA) nájdete na strane 20.
34 SK
USB aktualizácia
systému
Aktualizuje systém televízneho vysielania použitím pamäte USB.
Podpora
produktu
Zobrazí názov výrobcu, značky, modelu, sériové číslo a verziu softvéru.
Nastavenia z
výroby
Resetuje všetky nastavenia na nastavenia z výroby. Po ukončení tohto procesu
sa zobrazí úvodná obrazovka nastavenia.
Používanie funkcií MENU
35 SK
Ďalšie informácie
Inštalácia príslušenstva (montážna
konzola na stenu)
Pre zákazníkov:
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu
televízora vykonali predajcovia Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho
nainštalovať sami.
Pre predajcov a dodávateľov Sony:
Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť
bezpečnosti.
TV môžete nainštalovať pomocou montážnej konzoly na stenu SU-WL500.
• Postupujte podľa Návodu dodaného s montážnou konzolou na stenu, aby ste správne
vykonali inštaláciu.
• Postupujte podľa časti „Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača“
(strana 8).
~
• Počas pripevňovania montážneho háčika umiestnite TV na stolový stojan.
Skrutka
(+PSW6 × 16)
Štvorcový
otvor
Montážny háčik
Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti, obzvlášť pri určení, či je stena
dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť TV. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte
predajcom alebo licencovaným dodávateľom Sony a počas inštalácie venujte náležitú pozornosť
bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nevhodným
narábaním alebo nesprávnou inštaláciou.
36 SK
Tabuľka inštalačných rozmerov TV
Stredový bod obrazovky
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Jednotka: cm
Rozmery displeja
Názov modelu
Stredový rozmer
obrazovky
Dĺžka pre každý montážny uhol
Uhol (0°)
Uhol (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-37BX401
91,9
56,3
14,0
42,7
15,7
32,6
53,5
46,2
KDL-32BX301
79,8
49,6
17,2
42,6
15,6
30,2
48,0
46,1
Čísla v predchádzajúcej tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť.
VAROVANIE
Stena, na ktorú sa TV nainštaluje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV.
Informácie o hmotnosti nájdete v časti „Technické parametre“ (strana 39).
Ďalšie informácie
Pokračovanie
37 SK
Schéma/tabuľka umiestnenia skrutiek a háčikov
Názov modelu
Umiestnenie skrutiek
Umiestnenie háčikov
KDL-37BX401
d, g
b
KDL-32BX301
e, g
c
Umiestnenie skrutiek
Umiestnenie háčikov
a*
b
c
* Poloha háčika „a“ sa nemôže
použiť pri modeloch.
38 SK
Technické parametre
Názov modelu
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Systém
Systém panelu
Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi)
Systém televízneho
vysielania
V závislosti od vami vybranej krajiny/oblasti
Analógový: B/G/H, D/K, L, I
Digitálny: DVB-T, DVB-C
Farebný/Videosystém
Analógový: PAL, PAL60 (iba video vstup), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (iba video vstup)
Digitálny: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Kanálový rozsah
Analógový: 46,25 - 855,25 MHz
Digitálny: VHF/UHF
Zvukový výstup
10 W + 10 W (RMS)
Vstupné/výstupné konektory
75 Ohmov, externý konektor pre VHF/UHF
Anténa
/
AV1
21 kolíkový konektor SCART vrátane audio/video vstupu, RGB vstupu, vstupu pre S-Video a TV
audio/video výstupu.
COMPONENT IN
Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 Ohmov, 0,3 V záporná synchronizácia/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ohmov/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ohmov
COMPONENT IN
Vstup Audio (kolíkové konektory)
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvojkanálové lineárne PCM
32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov, Dolby Digital
PC (pozri strana 41)
Analógové audio (kolíkový minikonektor) (iba HDMI 1)
AV2
Vstup video (kolíkový fonokonektor)
AV2
Vstup Audio (kolíkové konektory)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitálny optický konektor (Dvojkanálové lineárne PCM, Dolby Digital)
Zvukový výstup (Ľavý/Pravý) (kolíkové konektory)
Vstup PC (15 D-sub) (pozri strana 41)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ohmov, bez synchronizácie so zelenou/B: 0,7 Vp-p, 75 Ohmov/
R: 0,7 Vp-p, 75 Ohmov, synch. H/V: úroveň TTL
Vstup PC audio (kolíkový minikonektor)
i
Kolíkový konektor slúchadiel
Ďalšie informácie
PC IN
USB port
Zásuvka CAM (modul podmieneného prístupu)
Pokračovanie
39 SK
Názov modelu
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Napájanie a iné
Požiadavky na napájanie
220–240 V str., 50 Hz
Rozmery obrazovky
(merané diagonálne)
približne 94 cm / 37 palcov
Rozlíšenie displeja
1 920 bodov (vodorovne) × 1 080 riadkov (zvisle) (KDL-37BX401)
1 366 bodov (vodorovne) × 768 riadkov (zvisle) (KDL-32BX301)
Príkon
(spotreba
energie)
približne 80 cm / 32 palca
107 W
v režime
„Doma“/
„Štandardný“
81,0 W
v režime
„Predajňa“/
„Živý“
155 W
109 W
Príkon v pohotovostnom
režime*1
0,22 W
Príkon v režime Vyp.
0,21 W
Priemerný ročný príkon*2 156 kWh
118 kWh
Rozmery (so stojanom) 91,9 × 59,8 × 25,0 cm
(š × v × h) (bez stojanu) 91,9 × 56,3 × 9,7 cm
(približne)
79,8 × 53,1 × 22,0 cm
Hmotnosť (so stojanom) 17,3 kg
(približne) (bez stojanu) 15,3 kg
11,5 kg
79,8 × 49,6 × 9,6 cm
10,0 kg
Dodávané príslušenstvo
Pozri časť „1: Kontrola príslušenstva“ na strane 4.
Doplnkové príslušenstvo
Pozri časť „Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu)“ na strane 36.
*1
Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne, keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné
procesy.
*2 4 hodiny denne a 365 dní v roku.
Dizajn a špecifikácie parametrov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
40 SK
Referenčný diagram vstupného signálu PC pre PC IN
a HDMI IN 1/2/3/4
Pre KDL-37BX401
Signály
Vodorovne
(pixlov)
Horizontálna
Zvisle (riadkov) frekvencia
(kHz)
Vertikálna
Štandardný
frekvencia (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Smernice VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Smernice VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
Pre KDL-32BX301
Signály
Vodorovne
(pixlov)
Horizontálna
Zvisle (riadkov) frekvencia
(kHz)
Vertikálna
Štandardný
frekvencia (Hz)
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Smernice VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Smernice VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Vstup PC tohto televízneho prijímača nepodporuje synchronizáciu so zelenou ani synchronizáciu s kompozitným.
• Vstup PC tohto televízneho prijímača nepodporuje prekladané signály.
• Vstup PC tohto televízneho prijímača podporuje signály uvedené hore v tabuľke s frekvenciou vertikálneho
rozkladu 60 Hz.
41 SK
Ďalšie informácie
VGA
Odstraňovanie
problémov
Bez farby alebo nepravidelná farba pri sledovaní
signálu z konektorov
COMPONENT IN
• Skontrolujte pripojenie konektorov
COMPONENT IN, či všetky konektory pevne
priliehajú do svojich príslušných konektorov.
Zvuk
Skontrolujte, či kontrolka 1 (pohotovostný
režim) bliká červeno.
Ak bliká
Bola aktivovaná funkcia autodiagnostiky.
Vypnite televízny prijímač stlačením 1 na jeho
hornom okraji, odpojte napájací kábel a
oznámte to predajcovi alebo servisnému
stredisku spoločnosti Sony.
Ak nebliká
1 Skontrolujte body uvedené dolu v tabuľke.
2 Ak problém stále pretrváva, odovzdajte svoj
televízny prijímač do servisu.
z
• Ďalšie informácie získate kontaktovaním
zákazníckeho informačného centra spoločnosti
Sony na adrese alebo telefónnom čísle uvedenom na
dodanom záručnom liste.
Obraz
Žiadny obraz (obrazovka je tmavá) a žiadny zvuk
• Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
• Pripojte televízny prijímač k sieti a stlačte 1 na
bočnej strane televízneho prijímača.
• Ak sa indikátor 1 (pohotovostný režim) rozsvieti
červenou farbou, stlačte "/1.
Žiadny obraz a žiadna informácia ponuky z
prístroja pripojeného ku konektoru scart
• Stlačením
zobrazte zoznam pripojených
prístrojov a vyberte si požadovaný vstup.
• Skontrolujte prepojenie medzi voliteľným
prístrojom a televíznym prijímačom.
Zdvojený obraz alebo duchovia
• Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
• Skontrolujte umiestnenie a nasmerovanie antény.
Na obrazovke je iba zrnenie a šum
• Skontrolujte, či anténa nie je poškodená alebo
zohnutá.
• Skontrolujte, či anténa nie je na konci svojej
životnosti (tri až päť rokov pri bežnej prevádzke,
jeden až dva roky na morskom pobreží).
Zašumený obraz alebo zvuk pri sledovaní
televízneho kanála
• Upravte funkciu „AFT“ (automatické doladenie)
tak, aby bol prijímaný obraz lepší (strana 32).
Na obrazovke sa objavujú tmavé a/alebo jasné
body
• Obraz na displeji je zložený z pixlov. Drobné čierne
a/alebo jasné body (pixle) na obrazovke nie sú
príznakom chybnej funkcie.
Programy bez farby
• Vyberte „Reset“ (strana 27).
42 SK
Žiadny zvuk, avšak dobrý obraz
• Stlačte 2 + alebo % (stlmiť).
• Skontrolujte, či je „Reproduktor“ nastavený na
„Reproduktor TV“ (strana 28).
• Pri použití vstupu HDMI so Super Audio CD alebo
DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) nemusí posielať zvukové signály na
výstup.
Kanály
Nedá sa vybrať požadovaný kanál
• Prepnite sa medzi digitálnym a analógovým
režimom a vyberte požadovaný digitálny/analógový
kanál.
Niektoré kanály sú prázdne
• Kódovaný/predplatený kanál. Predplaťte si platené
televízne vysielania.
• Kanál sa používa iba pre údaje (žiadny obraz ani
zvuk).
• So žiadosťou o údaje o vysielaní sa obráťte na
vysielateľa.
Digitálne kanály sa nezobrazujú
• Obráťte sa na miestneho špecialistu a zistite si, či sa
vo vašej blízkosti dá prijímať digitálne vysielanie.
• Obstarajte si anténu s väčším príjmom.
Všeobecné
Televízny prijímač sa automaticky vypína
(televízny prijímač prechádza do pohotovostného
režimu)
• Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Časovač
vypnutia“ (strana 28) alebo „Pohotovostný režim
TV“ (strana 28).
• Ak v režime televízneho prijímača nebude
prijímaný žiadny signál a ak sa neuskutoční žiadna
operácia v priebehu 15 minút, televízny prijímač sa
automaticky prepína do pohotovostného režimu.
Skreslený obraz a/alebo zvuk
• Televízny prijímač sa nesmie nachádzať v blízkosti
zdrojov elektrického rušenia, ako sú automobily,
motocykle, sušiče vlasov alebo optické prístroje.
• Pri inštalovaní voliteľných prístrojov nechávajte
určité miesto televíznym prijímačom a voliteľným
prístrojom.
• Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
• Anténny kábel alebo kábel káblového rozvodu
neukladajte do blízkosti iných prepojovacích
káblov.
Diaľkový ovládač nefunguje
• Vymeňte batérie.
HDMI zariadenie sa nezobrazuje v „Zoznam
zariadení HDMI“
• Skontrolujte, či je vaše zariadenie kompatibilné s
funkciou Ovládanie pre HDMI.
Na obrazovke sa zobrazuje „Ukladací režim
zobrazenia: Zapnutý“
• Váš televízny prijímač je prepnutý do režimu
„Predajňa“. Položku „Doma“ musíte znova nastaviť
na hodnotu „Umiestnenie“ v procedúre
„Automatický štart“ (strana 6).
Nenaladia sa všetky kanály
• Prečítajte si informácie o poskytovaní káblovej
služby na webovej stránke podpory.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Ďalšie informácie
43 SK
Introducere
Vă mulţumim că aţi ales acest produs
Sony. Înainte de a utiliza televizorul, vă
rugăm să citiţi cu atenţie acest manual,
după care să îl păstraţi pentru a-l putea
consulta ulterior.
Note privind
funcţionarea
televizorului digital
• Orice funcţii legate de televizorul
digital (
) vor fi active numai în
ţările sau zonele în care sunt difuzate
semnale digitale terestre DVB-T
(MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC),
sau unde aveţi acces la servicii de
cablu compatibile DVB-C (MPEG-2
și H.264/MPEG-4 AVC). Vă rugăm
să verificaţi la dealer-ul local dacă
puteţi recepţiona semnal DVB-T în
zona unde locuiţi sau întrebaţi
furnizorul dvs. de servicii prin cablu
dacă acest televizor este potrivit
pentru serviciul lor de cablu DVB-C.
• Furnizorul de servicii prin cablu
poate solicita taxe suplimentare
pentru astfel de servicii și este posibil
să vi se solicite aderarea la termenii și
condiţiile de lucru ale respectivilor
furnizori.
• Deși acest televizor respectă
specificaţiile DVB-T și DVB-C, nu
poate fi garantată compatibilitatea cu
programele digitale terestre DVB-T
și DVB-C prin cablu care vor fi
difuzate în viitor.
• Unele funcţii ale televizorului digital
este posibil să nu fie disponibile în
anumite ţări/regiuni, iar serviciile de
cablu DVB-C este posibil să nu fie
puse la dispoziţie de anumiţi
furnizori.
Informaţii legate de
mărci
•
•
•
•
•
este marcă înregistrată a DVB
Project.
HDMI, logo-ul HDMI și HighDefinition Multimedia Interface sunt
mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite ale
Americii și în alte ţări.
Produs sub licenţă de la Dolby
Laboratories. „Dolby” și simbolul
dublu D sunt mărci comerciale
înregistrate ale Dolby Laboratories.
DivX®, DivX Certified® și siglele
asociate sunt mărci comerciale
înregistrate ale DivX, Inc. și sunt
utilizate sub licenţă.
DESPRE DIVX: DivX® este un
format video digital creat de
DivX,Inc. Acesta este un dispozitiv
oficial DivX Certified care redă
fișiere video DivX. Vizitaţi
www.divx.com pentru mai multe
informaţii și programe de conversie a
fișierelor dumneavoastră în fișiere
DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ONDEMAND: Acest dispozitiv DivX
Certified® trebuie să fie înregistrat
pentru a putea reda conţinut DivX
Video-on-Demand (VOD). Pentru a
genera codul de înregistrare,
localizaţi secţiunea DivX VOD din
meniul de configurare a
dispozitivului. Vizitaţi vod.divx.com
și folosiţi acest cod pentru a finaliza
procesul de înregistrare și pentru a
afla mai multe informaţii despre
DivX VOD.
„BRAVIA” şi
sunt mărci
comerciale înregistrate ale Sony
Corporation.
Pentru o listă a furnizorilor de servicii
prin cablu compatibili, consultaţi situl
web de asistenţă:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Producătorul acestui aparat este:
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii
produselor este: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice
problemă de service sau de
garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce
insoţesc aparatul.
2 RO
Unde se află eticheta de
identificare
Etichetele cu Nr. Modelului și
Tensiunea de alimentare (în
conformitate cu regulile de siguranţă în
vigoare) se află în partea posterioară a
televizorului.
Cuprins
Ghid de pornire
4
Informaţii privind siguranţa ..............................................................................................9
Măsuri de precauţie ........................................................................................................10
Prezentare generală a telecomenzii..............................................................................12
Prezentare generală a butoanelor și a indicatoarelor televizorului ...........................14
Vizionarea emisiunilor TV
Vizionarea emisiunilor TV ...............................................................................................15
Utilizarea ghidului electronic de programe digitale (EPG)
.................................18
Utilizarea listei Favorite Digital
.............................................................................19
Utilizarea echipamentelor opţionale
RO
Conectarea echipamentelor opţionale .........................................................................20
Vizionarea imaginilor preluate de la echipamentul conectat......................................21
Redarea fișierelor Fotografie/Muzică/Video prin USB ................................................23
Utilizarea BRAVIA Sync cu Control pentru HDMI ........................................................24
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
Navigarea prin meniul TV ...............................................................................................25
Setări ................................................................................................................................26
Informaţii suplimentare
Instalarea accesoriilor (dispozitiv de montare pe perete)...........................................36
Specificaţii .......................................................................................................................39
Remedierea defecţiunilor ...............................................................................................42
: numai pentru canale digitale
• Înainte de operarea televizorului, vă rugăm să citiţi „Informaţii privind siguranţa” (pagina 9). Păstraţi acest
manual pentru consultări ulterioare.
• Instrucţiunile privind „Instalarea dispozitivului de montare pe perete” sunt incluse în manualul de instrucţiuni
al acestui televizor.
3 RO
Ghid de pornire
1: Verificarea
accesoriilor
2: Montarea
suportului
Suport de așezare pe masă (1)
Șuruburi pentru suport (4 + 3)
Telecomandă RM-ED039 (1)
Baterii format AAA (2)
Urmaţi etapele de asamblare necesare pentru
montarea pe un suport TV.
1
Consultaţi broșura atașată a suportului
de așezare pe masă pentru montarea
adecvată pentru unele modele TV.
Pentru a introduce bateriile în
telecomandă
2
Așezaţi televizorul pe suport. Aveţi grijă
să nu apară interferenţe cu cablurile.
3
Fixaţi suportul de televizor corespunzător
marcajului
ce indică orificiul pentru
șurub, folosind șuruburile care v-au fost
furnizate.
~
• Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi
bateriile.
• Nu utilizaţi baterii de tip diferit și nu amestecaţi
baterii vechi cu unele noi.
• Salubrizaţi bateriile în mod ecologic. Este posibil ca,
în anumite regiuni, salubrizarea bateriilor să fie
reglementată prin lege. Vă rugăm consultaţi
autorităţile dvs. locale.
• Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o scăpaţi pe jos
și nu călcaţi pe ea, nu vărsaţi pe telecomandă niciun
fel de lichid.
• Nu puneţi telecomanda într-un loc apropiat de o
sursă de căldură, în bătaia directă a razelor soarelui
sau într-o încăpere umedă.
~
• Dacă utilizaţi o șurubelniţă electrică, stabiliţi
momentul forţei la aproximativ 1,5 N·m (15 kgf·cm).
4 RO
Conectarea unei antene/cablu/VCR/
DVD recorder cu HDMI
Ghid de pornire
3: Conectarea unei
antene/cablu/VCR/
DVD recorder
Conectarea numai a unei antene/a
unui cablu
Semnal terestru
sau cablu
Cablu coaxial
Cablu
coaxial
Cablu HDMI
Semnal terestru
sau cablu
Cablu coaxial
Conectarea unei antene/cablu/VCR/
DVD recorder cu mufă SCART
VCR/DVD recorder
Cablu coaxial
Cablu scart
Semnal
terestru sau
cablu
4: Prevenirea
răsturnării
televizorului
Cablu coaxial
2
VCR/DVD recorder
3
1
Continuare
5 RO
1
Montaţi un șurub pentru lemn (cu
diametrul de 4 mm, nu este furnizat) în
suportul TV.
2
Introduceţi un șurub de fixare (M4 × 16,
nu este furnizat) în orificiul destinat
acestuia din carcasa televizorului.
3
3
Language
Please select your language:
Prindeţi șurubul pentru lemn și șurubul
de fixare cu un cablu rezistent.
z
• Pentru asigurarea televizorului se utilizează un set de
curele pentru susţinere Sony. Pentru a achiziţiona un
set, contactaţi cel mai apropiat centru de service
Sony. Pregătiţi numele modelului de televizor,
pentru referinţă.
5: Selectarea limbii, a
ţării/regiunii și a
locaţiei
Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta limba
afișată la afișarea meniurilor, apoi
apăsaţi .
4
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Ελληνικά
Türkçe
Español
Català
Português
Polski
Česky
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
selecta ţara/regiunea în care veţi utiliza
televizorul.
Dacă ţara/regiunea în care doriţi să utilizaţi
televizorul nu apare pe listă, selectaţi „-” în
locul unei ţări/regiuni.
5
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
seta codul PIN.
z
• Se poate utiliza orice cod PIN, cu excepţia
codului 0000. Pentru modificarea ulterioară a
codului PIN, consultaţi pagina 34.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
selecta tipul locaţiei în care veţi utiliza
televizorul.
Această opţiune selectează mod Imagine
iniţial adecvat pentru condiţiile de iluminare
specifice din aceste medii.
În modul Magazin, unele setări vor fi
resetate periodic pentru utilizarea în modul
Magazin.
3,4,5,6
1
Conectaţi televizorul la priza de reţea
(220-240 V c.a., 50 Hz).
2
Apăsaţi 1 din partea laterală a
televizorului.
Când porniţi televizorul pentru prima dată,
pe ecran apare meniul Limbă.
~
• Când porniţi televizorul, indicatorul de
alimentare luminează în culoarea verde.
6 RO
1
Pentru a acorda televizorul pentru
conexiunea prin cablu
Apăsaţi G/g pentru a selecta „Start”,
apoi apăsaţi .
1
2
3
„Căutare rapidă”: canalele sunt acordate în
funcţie de informaţiile furnizate de
operatorul de cablu, în limitele semnalului
de intrare difuzat.
Setarea recomandată pentru „Frecvenţa” și
„ID reţea” este „Auto”.
Această opţiune este recomandată pentru
căutarea rapidă, dacă operatorul de cablu
acceptă această funcţie.
Dacă nu se poate realiza căutarea prin
„Căutare rapidă”, utilizaţi metoda „Căutare
completă” de mai jos.
„Căutare completă”: Toate canalele
disponibile sunt căutate și memorate.
Această procedură poate necesita timp.
Această opţiune este recomandată când
metoda „Căutare rapidă” nu este acceptată
de furnizorul de servicii prin cablu.
Pentru informaţii suplimentare despre
furnizorii de cablu acceptaţi, consultaţi siteul web de asistenţă:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Apăsaţi F/f pentru a selecta „Antenă”
sau „Cablu” apoi apăsaţi .
Dacă selectaţi „Cablu”, apare ecranul pentru
selectarea tipului de căutare. Vedeţi „Pentru
a acorda televizorul pentru conexiunea prin
cablu” (pagina 7).
Apoi, televizorul începe să caute toate
canalele digitale disponibile, urmate de toate
canalele analogice disponibile. Această
operaţie poate dura ceva mai mult timp,
astfel că, în timpul execuţiei nu apăsaţi
niciunul din butoanele televizorului sau
telecomenzii.
Dacă apare un mesaj pentru confirmarea
conexiunii antenei
Nu s-au găsit canale digitale sau analogice.
Verificaţi toate conexiunile de antenă/cablu
și apăsaţi pentru a reîncepe căutarea
automată.
Sortare programe (Numai în modul
analogic): Modifică ordinea de memorare
a canalelor analogice în televizor.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe
care doriţi să-l mutaţi la o nouă poziţie,
apoi apăsaţi g.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta noua poziţie
pentru canal, apoi apăsaţi .
Dacă nu modificaţi ordinea de memorare a
canalelor analogice în televizor, apăsaţi
MENU pentru a trece la pasul următor.
Apăsaţi
și F/f pentru a selecta
„Căutare rapidă” sau „Căutare
completă”, apoi apăsaţi .
2
Apăsaţi f pentru a selecta „Start”.
Televizorul începe să caute canale. Nu
apăsaţi niciun buton al televizorului sau al
telecomenzii.
~
• Unii furnizori de servicii prin cablu nu acceptă
„Căutare rapidă”. Dacă nu sunt detectate canale
prin metoda „Căutare rapidă”, utilizaţi „Căutare
completă”.
~
• Acest pas nu va apărea dacă este găsit un canal
analogic.
Mesajul „Configurare încheiată” va apărea
pe ecran. Apăsaţi .
Acum, televizorul a acordat toate canalele
disponibile.
7 RO
Ghid de pornire
6: Căutare analogă
a televizorului
z
• Actualizarea sistemului USB
Puteţi actualiza sistemul TV utilizând memoria
USB.
Obţineţi informaţii de pe site-ul web de mai jos.
http://support.sony-europe.com/TV/
Detașarea
suportului de
așezare pe masă a
televizorului
~
• Nu detașaţi suportul de așezare pe masă decât în
cazul montării televizorului pe perete.
Suport de
așezare pe masă
z
• Înainte de a porni televizorul, asiguraţi-vă că acesta
este în poziţie verticală. Televizorul nu trebuie
pornit cu ecranul LCD orientat în jos, pentru a evita
o uniformitate inegală a imaginii.
8 RO
Informaţii privind
siguranţa
Instalare/Configurare
Instalaţi și utilizaţi televizorul conform
instrucţiunilor prezentate în
continuare, pentru a evita riscurile de
incendii, șocurile electrice sau
deteriorări/răniri.
Ventilaţie
• Nu acoperiţi niciodată fantele de
aerisire și nu introduceţi obiecte în
interiorul carcasei aparatului.
• Lăsaţi suficient spaţiu în jurul
televizorului, așa cum este indicat mai
jos.
• Se recomandă cu insistenţă să utilizaţi
dispozitivul de montare pe perete
furnizat de firma Sony, pentru că
acesta asigură o ventilaţie adecvată.
Instalarea pe perete
30 cm
Instalarea
• Televizorul trebuie instalat în
apropierea unei prize ușor accesibile.
• Așezaţi televizorul numai pe o
suprafaţă stabilă și plată.
• Instalarea televizorului pe perete
trebuie executată de către persoane
calificate.
• Din motive de siguranţă, se
recomandă cu insistenţă utilizarea
accesoriilor Sony, inclusiv:
– Dispozitivul de montare pe perete
SU-WL500
• Asiguraţi-vă că utilizaţi numai
șuruburile furnizate cu dispozitivul de
montare pe perete atunci când atașaţi
cârligele de montare la televizor.
Șuruburile furnizate sunt proiectate
astfel încât să aibă o lungime între 8 mm
și 12 mm, atunci când este măsurată
distanţa de la suprafaţa de atașare până
la cârligul de montare.
Diametrul și lungimea șuruburilor
diferă în funcţie de modelul
dispozitivului de montare pe perete.
Utilizarea altor șuruburi decât a celor
furnizate poate avea ca rezultat
deteriorarea internă a televizorului sau
căderea acestuia etc.
8 mm - 12 mm
Șurub (furnizat cu
dispozitivul de montare
pe perete)
Cârlig de montare
Cârlig de atașare pe
spatele televizorului
10 cm
10 cm
10 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul
televizorului.
Instalarea pe un suport
30 cm
10 cm
6 cm
10 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu in jurul
televizorului.
• Pentru a asigura o ventilaţie
corespunzătoare și a evita adunarea
prafului și a murdăriei:
– Nu așezaţi televizorul culcat, cu
susul în jos, pe spate sau lateral.
– Nu puneţi televizorul pe un raft,
pe covor, în pat sau într-un dulap.
– Nu acoperiţi televizorul cu
materiale textile, de exemplu
draperie, și nici cu alte obiecte, de
exemplu ziare etc.
– Nu instalaţi televizorul așa cum
este arătat mai jos.
Circulaţia aerului este blocată.
Transportul
• Înainte de a
deplasa
televizorul,
decuplaţi toate
cablurile.
• La transportul
unui televizor de
mari dimensiuni,
este
recomandată
participarea a
două sau trei
persoane.
• Pentru
transportul
televizorului
apucaţi-l așa cum
este prezentat în
imaginea alăturată. Nu supuneţi la
presiuni ecranul LCD.
• Când ridicaţi sau mutaţi televizorul,
apucaţi-l ferm de partea sa inferioară.
• Feriţi televizorul de șocuri mecanice
și de vibraţii prea puternice în timpul
transportului.
• Când duceţi aparatul la reparat sau
când vă mutaţi, împachetaţi-l în
ambalajul original.
Perete
Perete
–
–
–
reţea pentru siguranţa dvs., și aveţi
grijă să nu vă încurcaţi picioarele
între cabluri.
Decuplaţi conductorul de reţea de
la priză înainte de a deplasa sau a
depana televizorul.
Ţineţi conductorul de reţea la
distanţă de surse de căldură.
Scoateţi ștecherul de reţea și
curăţaţi-l cu regularitate. Dacă
există praf pe ștecher și acesta se
umezește, este posibil ca izolaţia să
fie deteriorată, ceea ce poate duce
la declanșarea de incendii.
Note
• Nu utilizaţi conductorul de reţea
furnizat la alte echipamente.
• Nu găuriţi, nu îndoiţi și nu răsuciţi
excesiv conductorul de reţea. Firele
din interior se pot dezizola sau se pot
rupe.
• Nu modificaţi conductorul de reţea.
• Nu așezaţi obiecte grele pe
conductorul de reţea.
• Nu trageţi de conductorul de cablu
pentru a-l decupla de la priză.
• Nu conectaţi prea multe aparate la
aceeași priză de reţea.
• Nu utilizaţi un ștecher care nu se
potrivește cu priza.
Moduri de utilizare
interzisă
Nu instalaţi/utilizaţi televizorul în
locaţii, medii înconjurătoare sau situaţii
de genul celor prezentate mai jos,
deoarece este posibil ca televizorul să
producă incendii, șocuri electrice,
deteriorări și/sau leziuni.
Locaţia:
În exterior (la lumină solară directă), pe
malul mării, pe o navă sau barcă, în
interiorul unui vehicul, în instituţii
medicale, în locuri instabile, în apropierea
apei, în locuri supuse la ploaie, umezeală
sau fum.
Mediul înconjurător:
Unde este foarte cald sau umed, unde
există mult praf; în spaţii unde există
insecte care pot pătrunde în interior; în
locaţii unde poate fi supus la vibraţii
mecanice, în apropierea unor obiecte cu
flăcări deschise (lumânări, etc).
Televizorul nu trebuie expus la picături
sau stropire, și nu trebuie așezate
deasupra lui recipiente ce conţin lichide,
de exemplu vaze.
Situaţii:
Conductorul de reţea
Pentru a evita riscul de incendii, șocuri
electrice sau alte deteriorări și răniri,
manevraţi conductorul de reţea și
ștecherul respectând următoarele:
–
–
–
–
Utilizaţi numai conductori de reţea
marca Sony, nu de la alte firme.
Introduceţi complet ștecherul în
priză.
Acest aparat poate funcţiona doar
la tensiuni de 220 – 240 V, curent
alternativ.
Când conectaţi alte cabluri, aveţi
grijă să decuplaţi conductorul de
Nu manevraţi televizorul cu mâinile
ude, cu carcasa demontată, sau având
atașate dispozitive care nu au fost
recomandate de producător. Decuplaţi
televizorul de la priză, precum și antena
de exterior în timpul furtunilor.
Piese defecte:
• Nu aruncaţi obiecte spre televizor.
Sticla ecranului se poate sparge la
impact, cauzând răniri grave.
Continuare
9 RO
• Dacă se sparge carcasa televizorului,
nu o atingeţi înainte de a decupla
conductorul de reţea de la priză. În
caz contrar, pot apărea șocuri
electrice.
Când aparatul nu
funcţionează
• Dacă nu utilizaţi televizorul câteva
zile, decuplaţi-l de la reţea din motive
ecologice și de siguranţă.
• Deoarece televizorul nu este decuplat
de la reţea dacă este doar oprit,
scoateţi ștecherul din priză pentru
deconectarea completă.
• Anumite televizoare pot fi dotate cu
facilităţi care solicită ca televizorul să
fie lăsat în standby pentru a funcţiona
corespunzător.
Pentru copii
• Nu lăsaţi copiii să se caţere pe
televizor.
• Nu lăsaţi accesoriile de mici
dimensiuni la îndemâna copiilor,
deoarece pot fi înghiţite accidental.
În cazul în care apar
următoarele probleme...
Opriţi şi decuplaţi imediat aparatul de la
priză dacă survine vreuna din problemele
prezentate mai jos.
Solicitaţi dealer-ului dvs. sau unui
centru de service Sony ca o persoană
calificată să verifice televizorul.
Când:
–
–
–
–
Este deteriorat conductorul de
reţea.
Ștecherul nu se potrivește cu priza.
Televizorul a fost deteriorat prin
cădere, lovire sau izbirea cu un alt
obiect.
Vreun obiect sau lichid a pătruns în
interiorul carcasei.
Atenţie
Pentru a preveni extinderea
incendiului, păstraţi lumânările sau alte
flăcări deschise departe de acest produs
în orice moment.
Măsuri de
precauţie
Vizionarea la televizor
• Asiguraţi o iluminare moderată a
camerei, deoarece nu este
recomandată vizionarea televizorului
o perioadă îndelungată de timp, în
condiţii de iluminare scăzută,
deoarece vă poate fi afectată vederea.
10 RO
• Când utilizaţi căștile, evitaţi audierea
la un nivel ridicat al volumului,
deoarece vă poate fi afectat auzul.
Ecranul LCD
• Deși ecranul LCD este produs
folosindu-se o tehnologie de înaltă
precizie și 99,99% sau mai mult dintre
pixeli funcţionează, este posibilă
existenţa unor minuscule puncte
negre sau a unora luminoase (roșii,
albastre sau verzi) care să apară în
mod constant pe ecranul LCD.
Aceasta este o proprietate structurală
a ecranului LCD și nu constituie o
disfuncţionalitate.
• Nu împingeţi și nu zgâriaţi filtrul
frontal, și nu așezaţi obiecte pe partea
de sus a acestui televizor. Imaginea
poate deveni neuniformă sau ecranul
LCD se poate deteriora.
• Dacă televizorul este utilizat într-un
loc cu temperatură scăzută, poate
apărea un efect de prelungire
neregulată a liniilor orizontale, sau
imaginea poate deveni întunecată.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Fenomenul va dispărea pe măsură ce
temperatura crește.
• Pot apărea imagini remanente în
cazul în care sunt afișate în mod
continuu imagini statice. Acestea pot
să dispară după câteva momente.
• Ecranul și carcasa se încălzesc când
televizorul este în uz. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
• Ecranul LCD conţine o cantitate mică
de cristale lichide. Unele tuburi
fluorescente utilizate la acest
televizor conţin de asemenea mercur.
Respectaţi instrucţiunile și
regulamentele locale în vigoare cu
privire la salubrizare.
Manevrarea și curăţarea
suprafeţei ecranului/
carcasei televizorului
Decuplaţi conductorul de reţea de la
priză înainte de a curăţa televizorul.
Pentru a evita degradarea materialului
sau deteriorarea acoperirii ecranului,
respectaţi următoarele măsuri de
precauţie.
• Pentru a îndepărta praful de pe ecran
și carcasă, ștergeţi ușor cu o cârpă
moale. Dacă praful este persistent,
ștergeţi cu o cârpă moale, ușor
umezită într-o soluţie slabă de
detergent.
• Nu pulverizaţi apă sau detergent
direct pe televizor. Poate să picure în
partea de jos a ecranului sau pe
componentele exterioare, fiind
posibilă apariţia unei defecţiuni.
• Nu utilizaţi niciodată pastă abrazivă,
substanţe de curăţare alcaline/acide,
praf de curăţat sau solvenţi volatili,
cum ar fi alcoolul, benzina, diluantul
sau insecticidele. Utilizarea unor
astfel de materiale sau contactul
prelungit cu materiale din cauciuc sau
vinil poate duce la daune ale
suprafeţei ecranului și materialului
carcasei.
• Se recomandă aspirarea periodică a
orificiilor de ventilare pentru a
asigura ventilarea corespunzătoare.
• Când ajustaţi unghiul de vizionare al
televizorului, deplasaţi lent aparatul,
pentru a evita desprinderea sau
alunecarea de pe suportul său stabil.
Echipamentul opţional
• Păstraţi componentele opţionale sau
oricare alte dispozitive care emit
radiaţii electromagnetice la distanţă
de televizor. În caz contrar, pot
apărea distorsiuni și/sau zgomot.
• Acest echipament a fost testat și s-a
aflat astfel că este în conformitate cu
limitele stabilite prin Directiva EMC
pentru utilizarea cablului de
conexiune pentru semnal, mai scurt
de 3 metri.
Bateriile
• Respectaţi polaritatea corectă când
introduceţi bateriile.
• Nu utilizaţi baterii de tip diferit și nu
amestecaţi baterii vechi cu unele noi.
• Salubrizaţi bateriile în mod ecologic.
Este posibil ca în anumite regiuni,
salubrizarea bateriilor să fie
reglementată prin lege. Vă rugăm
consultaţi autorităţile dvs. locale.
• Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o
scăpaţi pe jos și nu călcaţi pe ea, nu
vărsaţi lichid de niciun fel.
• Nu puneţi telecomanda într-un loc
apropiat de o sursă de căldură, în
bătaia directă a razelor soarelui, sau
într-o încăpere umedă.
Salubrizarea
televizorului
Salubrizarea
echipamentelor
electrice și
electronice vechi
(valabil în
Uniunea
Europeană și în celelalte ţări
europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol de pe produs sau de pe
ambalajul acestuia indică faptul că nu
trebuie considerat deșeu menajer. În
schimb, trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice și electronice.
Prin salubrizarea corespunzătoare a
acestui produs, veţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător și sănătăţii
oamenilor. Reciclarea materialelor va
ajuta la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă
rugăm să consultaţi primăria locală,
compania locală de salubrizare a
deșeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Dezafectarea
bateriilor uzate
(aplicabil în
Uniunea
Europeană și alte
ţări europene cu
sisteme de colectare
separate )
Acest simbol marcat pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria acestui
produs nu trebuie considerată reziduu
menajer. Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia
simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur
(Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate,
daca bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate corect, veţi ajuta la
prevenirea consecinţelor negative
pentru mediu și pentru sănătatea
umană, care, în caz contrar, pot fi
provocate de către manipularea și
eliminarea greșită a acestor baterii.
Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale. În
cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu
bateria încorporată, aceasta trebuie
înlocuită numai de către personalul
specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi
dezafectate corespunzător, predaţi
produsul la sfârșitul duratei de
funcţionare la centrele de colectare
pentru deșeuri electrice și electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă
rugăm să consultaţi secţiunea în care
este explicat modul neprimejdios de
îndepărtare a bateriei din produs.
Predaţi bateria uzată la un centru de
colectare și reciclare a bateriilor. Pentru
mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei,
vă rugăm să contactaţi primăria,
serviciul de preluare a deșeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
11 RO
Prezentare generală a telecomenzii
1 "/1 – TV în standby
Trece temporar televizorul în starea de standby sau îl reactivează.
2
– Modul Imagine (pagina 16)
3
– Lista Favorite Digital
Apăsaţi pentru a afișa lista Favorite Digital care a fost specificată
(pagina 19).
4
/
– Afișare informaţii/Text
• În modul digital: Afișează scurte detalii ale programului urmărit în
prezent.
• În modul analogic: Afișează informaţii precum numărul curent al
canalului și formatul ecranului.
• În modul Text (pagina 16): Prezintă informaţii ascunse (de
exemplu: răspunsuri la întrebări).
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (pagina 16, 22)
Vă permite să accesaţi diferite opţiuni de vizualizare și să modificaţi/
efectuaţi reglaje în funcţie de sursă și de formatul ecranului.
7 MENU (pagina 25)
8 Butoane colorate (pagina 16, 19)
9 Butoane numerotate
• În modul TV: Selectează canalele. Pentru numerele de canale 10 și
mai mari, apăsaţi pe a doua și a treia cifră, într-o succesiune rapidă.
• În modul Text: Introduceţi numărul de pagini, din trei cifre, pentru
selectarea paginii.
0
– Setări subtitrare
Apăsaţi pentru a modifica limba subtitrării (pagina 33) (numai în
modul digital).
qa AUDIO
Apăsaţi pentru a modifica modul Sunet dual (pagina 27).
qs PROG +/–/
/
• În modul TV: Selectează canalul următor (+) sau anterior (-).
• În modul Text (pagina 16): Selectează pagina următoare ( ) sau
anterioară ( ).
qd 2 +/– – Volum
qf % – Suprimă sonorul
qg / – Text (pagina 16)
qh RETURN /
Revine la ecranul precedent al oricărui meniu afișat.
qj GUIDE /
– EPG (ghidul electronic de programe digitale)
(pagina 18)
qk SCENE – Selectare mod (pagina 16)
ql DIGITAL – Mod digital (pagina 15)
ANALOG – Mod analogic (pagina 15)
12 RO
w; BRAVIA Sync
m/N/M/./x/>: Puteţi utiliza echipamentul compatibil
BRAVIA Sync conectat la televizor.
SYNC MENU: Afișează meniul echipamentului HDMI conectat. În
timpul vizionării altor imagini de intrare sau programe TV, „Selectare
dispozitiv HDMI” este afișat când butonul este apăsat.
THEATRE: Puteţi porni și opri modul cinema. Când modul cinema
este pornit, sunt setate automat calitatea optimă a sunetului (dacă
televizorul este conectat la un sistem audio cu un cablu HDMI) și
calitatea imaginii pentru conţinuturi tip film.
~
• Dacă opriţi televizorul, modul cinema este de asemenea oprit.
• Când modificaţi setarea „Selectare mod”, modul cinema se oprește
automat.
• „Control pentru HDMI” (BRAVIA Sync) este disponibil numai cu
echipament conectat marca Sony care are sigla BRAVIA Sync sau
BRAVIA Theatre Sync sau este compatibil cu Control pentru HDMI.
wa
/
– (Alegerea intrării)
• În modul TV: Apăsaţi pentru a afișa o listă de intrări.
z
• Butonul numerotat 5, butonul cu simbolul N și butoanele PROG + și
AUDIO au puncte palpabile. Utilizaţi punctele palpabile ca referinţă când
utilizaţi televizorul.
13 RO
Prezentare generală a butoanelor și a
indicatoarelor televizorului
1 1 – Alimentare
Pornește sau oprește televizorul.
~
• Pentru deconectarea completă a televizorului,
scoateţi fișa din priză.
• Când porniţi televizorul, indicatorul de
alimentare luminează în culoarea verde.
PROG
2 PROG +/–/
/
• În modul TV: Selectează canalul următor
(+) sau anterior (-).
• În meniul TV: Realizează deplasare în sus
( ) sau în jos ( ) printre opţiuni.
3 2 +/–/
/
• În modul TV: Mărește (+) sau micșorează
(-) volumul.
• În meniul TV: Realizează deplasare la
dreapta ( ) sau la stânga ( ) printre opţiuni.
4
/
– Alegerea intrării / OK
• În modul TV: Selectează sursa de intrare
dintre echipamentele conectate la mufele
TV (pagina 21).
• În meniul TV: Selectează meniul sau
opţiunea și confirmă setarea.
5
(pagina 25)
6 Senzor lumină
Nu obstrucţionaţi senzorul cu niciun obiect,
deoarece poate fi afectată funcţionarea
acestuia (pagina 29).
Senzor telecomandă
• Recepţionează semnale în infraroșu de la
telecomandă.
• Nu amplasaţi niciun obiect pe senzor,
deoarece funcţionarea sa poate fi afectată.
7
– Indicator Fără imagine / Setare
temporizator
• Luminează în culoarea verde când imaginea
este oprită (pagina 28).
• Luminează în culoarea portocalie când
temporizatorul de oprire este setat (pagina 28).
8 1 – Indicator standby
Luminează în culoarea roșie când televizorul
este în modul standby.
9 " – Indicator alimentare
Luminează în culoarea verde când televizorul
este pornit.
~
• Asiguraţi-vă că televizorul este complet oprit
înainte de decuplarea cablului de alimentare.
Decuplarea cablului de alimentare în timp ce
televizorul este pornit poate determina indicatorul
să rămână aprins sau poate cauza funcţionarea
defectuoasă a televizorului.
14 RO
Vizionarea emisiunilor TV
1
Vizionarea
emisiunilor TV
Apăsaţi butonul 1 din partea laterală a
televizorului pentru a-l porni.
2
Apăsaţi DIGITAL/ANALOG pentru a
comuta între modurile digital și analogic.
Canalele disponibile variază în funcţie de
mod.
3
Apăsaţi butoanele numerotate sau
PROG +/– pentru a selecta un canal al
televizorului.
Pentru a selecta numerele de canale 10 și mai
mari utilizând butoanele numerotate, apăsaţi
pe a doua și a treia cifră, într-o succesiune
rapidă.
Pentru a selecta un canal folosind ghidul
electronic de programe digitale (EPG),
vedeţi pagina 18.
În modul digital
Este afișată pentru scurt timp o informaţie.
Aceasta poate conţine următoarele
simboluri.
2
3
3
: Servicii radio
: Serviciu codificat/cu abonament
: Mai multe limbi audio disponibile
: Subtitrări disponibile
: Subtitrări disponibile pentru persoanele
cu deficienţe auditive
: Vârsta minimă recomandată a
persoanelor care vizionează programul
curent (între 4 și 18 ani)
: Blocare de către părinţi
: Blocare program digital
Operaţii suplimentare
Pentru
Acţionaţi astfel
Reglarea volumului Apăsaţi 2 + (creștere)/
- (scădere).
Accesa Tabelul cu
indexul
programelor
(numai în modul
analogic)
Apăsaţi
. Pentru a selecta
un canal analogic, apăsaţi
F/f, apoi apăsaţi
.
Accesa Favorite
Digital (numai în
modul digital)
Apăsaţi
.
Pentru detalii, consultaţi
pagina 19.
Continuare
15 RO
Vizionarea emisiunilor TV
Dacă televizorul este în modul standby
(indicatorul 1 (standby) de pe panoul
frontal al televizorului este de culoare roșie),
apăsaţi butonul "/1 al telecomenzii pentru a
porni televizorul.
Pentru a accesa Text
Apăsaţi /. De fiecare dată când apăsaţi /,
afișajul se modifică ciclic astfel:
Text t Text peste imaginea TV (mod mixt) t
Nu Text (ieșire din serviciul Text)
Pentru a selecta o pagină, apăsaţi butoanele
numerotate sau / .
Pentru a avea acces la informaţii ascunse, apăsaţi
.
Inteligent*
Afișează imagini 4:3
normale, cu imitarea
efectului de ecran
lat. Imaginea 4:3
este extinsă pentru a
umple întreg
ecranul.
4:3
Afișează imagini
convenţionale în
formatul 4:3 (de
exemplu, fără efectul
de ecran lat) în
proporţiile corecte.
z
• Dacă în partea de jos a paginii Text apar patru
elemente colorate, Fastext este disponibil. Fastext
vă permite accesarea rapidă și ușoară a paginilor.
Apăsaţi butonul colorat corespunzător pentru a
accesa pagina.
Modul Selectare mod
Când selectaţi opţiunea modului dorit, este
setată automat calitatea optimă a sunetului și
imaginii pentru modul selectat.
1
2
Panoramic
Extinde o imagine 4:3
pe orizontală, pentru a
umple un ecran de
format 16:9.
Apăsaţi butonul SCENE al telecomenzii.
Apăsaţi F/f pentru a selecta modul,
apoi apăsaţi .
Cinema: Furnizează o imagine și un sunet de
calitate cinematografică.
Sport: Furnizează o imagine realistă și un sunet
surround.
Fotografie: Oferă o imagine care reproduce
textura și culoarea unei fotografii tipărite.
Joc: Oferă imagini care vă permit să vă bucuraţi
la maxim de jocurile dvs., cu cea mai bună
calitate a imaginii și sunetului.
Grafică: Oferă imagini care facilitează
vizionarea îndelungată a monitorului și reduc
oboseala, prin afișarea de imagini detaliate și
mai clare.
General: Setările curente ale utilizatorului.
Auto: Calitatea optimă a sunetului și a imaginii
sunt setate automat în conformitate cu sursa de
intrare, deși este posibil să nu existe niciun efect,
în funcţie de dispozitivele conectate.
z
• Cu excepţia „General”, dacă este selectat un mod,
selecţia modului imagine din meniul imagini nu este
posibilă - eliminaţi mai întâi selecţia modului.
• Când activaţi modul cinema (pagina 13), setarea
„Selectare mod” comută automat la „Cinema”.
Pentru a modifica manual formatul
ecranului, în vederea adaptării la
semnalul de intrare difuzat
Apăsaţi
în mod repetat pentru a selecta
formatul de ecran dorit.
Zoom*
Sunt afișate imagini în
format cinemascopic
(format cutie de
scrisori), la proporţiile
corecte.
14:9*
Afișează imaginile 14:9
la proporţiile corecte.
Ca rezultat, zonele
negre de pe margine
sunt vizibile pe ecran.
Subtitrare*
Sunt afișate imagini în
format cinemascopic
(format cutie de
scrisori), cu subtitrările
afișate pe ecran.
Auto
• „Format imagine” este setat la „Auto”, modifică
automat formatul ecranului pentru a fi adecvat
semnalului de emisie.
* Părţi din partea de sus și de jos a imaginii pot fi
scoase.
~
• În funcţie de semnal, este posibil ca unele formate
de ecran să nu poată fi selectate.
• Există posibilitatea ca unele caractere și/sau litere
din partea de sus și de jos a imaginii să nu fie vizibile
în „Inteligent”.
z
• Puteţi ajusta poziţia verticală a imaginii când
selectaţi „Zoom”, „14:9” sau „Subtitrare”. Apăsaţi
F/f pentru a vă deplasa în sus sau în jos (de
exemplu, pentru a citi subtitrarea).
Utilizarea meniului Tools
(Instrumente)
Apăsaţi TOOLS pentru a afișa următoarele
opţiuni când vizualizaţi un program la televizor.
16 RO
Opţiuni
Descriere
Imagine
Vedeţi pagina 26.
Sunet
Vedeţi pagina 27.
Redare sunet
Vedeţi pagina 28.
Blocare/
Deblocare
(numai în modul
digital)
Blocaţi/Deblocaţi canalul
selectat. Consultaţi „Blocare de
către părinţi” pentru codul PIN
(pagina 34).
Vizionarea emisiunilor TV
Limbă Audio
Vedeţi pagina 34.
(numai în modul
digital)
Setări Subtitrare Vedeţi pagina 34.
(numai în modul
digital)
Setare
temporizator
Vedeţi pagina 28.
Mod economic
Vedeţi pagina 28.
Informaţii de
Afișează ecranul cu informaţii de
sistem (numai în sistem.
modul digital)
17 RO
Utilizarea ghidului electronic de programe
digitale (EPG)
*
1
2
În modul digital, apăsaţi GUIDE.
Efectuaţi operaţia dorită, așa cum este
indicat în tabelul următor sau cum este
afișat pe ecran.
EPG (Ghid electronic de programe digitale)
* Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în anumite ţări/regiuni.
Pentru
Acţionaţi astfel
A urmări un program
Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta programul, apoi apăsaţi
A opri ghidul EPG
Apăsaţi GUIDE.
.
~
• Dacă a fost selectată o restricţie de vârstă pentru programe, pe ecran va apărea un mesaj care solicită un cod PIN.
Pentru detalii, se va vedea „Blocare de către părinţi” la pagina 34.
18 RO
Utilizarea listei Favorite Digital
*
Caracteristica Favorite vă permite să specificaţi
până la patru liste de programe favorite.
1
2
În modul digital, apăsaţi
.
Lista Favorite Digital
* Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în anumite ţări/regiuni.
Pentru
Acţionaţi astfel
A crea lista Favorite pentru prima
dată
1 Apăsaţi pentru a selecta „Da”.
2 Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista Favorite.
3 Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl
adăugaţi, apoi apăsaţi .
Canalele care sunt memorate în lista Favorite sunt indicate de un
simbol .
4 Apăsaţi
RETURN pentru a finaliza configurarea.
A urmări un canal
1 Apăsaţi pe butonul galben pentru a naviga prin lista Favorite.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul, apoi apăsaţi .
A opri lista Favorite
Apăsaţi
A adăuga sau elimina canale din
lista Favorite editată în prezent
1 Apăsaţi butonul albastru.
2 Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista Favorite pe care
doriţi să o editaţi.
3 Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl
adăugaţi sau să îl eliminaţi, apoi apăsaţi .
A elimina toate canalele din lista
Favorite curentă
1 Apăsaţi butonul albastru.
2 Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista Favorite pe care
doriţi să o editaţi.
3 Apăsaţi butonul albastru.
4 Apăsaţi G/g pentru a selecta „Da” apoi apăsaţi
pentru
confirmare.
RETURN.
19 RO
Vizionarea emisiunilor TV
Efectuaţi operaţia dorită, așa cum este
indicat în tabelul următor sau cum este
afișat pe ecran.
Utilizarea echipamentelor opţionale
Conectarea echipamentelor opţionale
Puteţi conecta o gamă largă de echipamente opţionale la televizor. Cablurile de conectare nu sunt
furnizate.
G
A
PC
Player DVD cu ieșire
pe componente
Echipament audio Hi-Fi
H cu intrare audio optică
F
Echipament
Hi-Fi audio
E
Echipament
pentru jocuri video
Player DVD
Decodor
Recorder DVD
B
C
D
Player DVD
PC (ieșire HDMI)
Aparat de redare a discurilor Blu-ray
Cameră video
digitală
VCR
Decodor
I Card CAM
J
Cameră video digitală/Cameră foto
digitală/Mediu de stocare USB
L Echipament pentru
jocuri video/
Cameră video DVC
M
Căști
K PC/Cameră
video digitală
20 RO
Vizionarea
imaginilor preluate
de la echipamentul
conectat
Porniţi echipamentul conectat, apoi
efectuaţi una dintre următoarele operaţii.
Pentru un dispozitiv USB
Vedeţi pagina 23.
Simbol pe
ecran
Descriere
Component Pentru a vedea echipamentul
conectat la A.
HDMI1,
HDMI2,
HDMI3
sau
HDMI4
Pentru alte echipamente conectate
Apăsaţi
pentru a afișa lista echipamentelor
conectate. Apăsaţi F/f pentru a selecta sursa de
intrare dorită, apoi apăsaţi . (Elementul
evidenţiat este selectat la trecerea a două
secunde fără nicio operaţie, după apăsarea pe
butonul F/f.)
AV1
Pentru a vedea echipamentele
conectate la E.
PC
Pentru a vedea echipamentele
conectate la G.
z
• Este recomandată utilizarea unui
cablu PC cu inel de ferită, cum ar
fi „Conector, D-sub 15” (ref. 1793-504-11, disponibil la centrul
de service Sony) sau a unui cablu
echivalent.
AV2
Pentru a vedea echipamentele
conectate la L.
Când conectaţi un echipament
mono, conectaţi la mufa
AV2
L.
~
• Asiguraţi-vă că folosiţi numai cablu HDMI
certificat, care poartă sigla HDMI. Recomandăm
utilizarea unui cablu HDMI Sony.
• Când sunt conectate echipamente compatibile
HDMI, comunicaţiile cu echipamentele conectate
sunt acceptate. Consultaţi pagina 24 pentru
configurarea acestei comunicaţii.
Continuare
21 RO
Utilizarea echipamentelor opţionale
Pentru un VCR depistat automat pagina 7
În modul analogic, apăsaţi PROG +/– sau
butoanele numerotate pentru a selecta canalul
video.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI
IN 3 sau HDMI IN 4
Pentru a vedea echipamentul
conectat la B, C, D sau K.
Semnalele de intrare digitale
video și audio sunt de la
echipamentul conectat.
Dacă echipamentul are o mufă
DVI, conectaţi-o la mufa HDMI
IN 1 printr-o interfaţă adaptor
DVI-HDMI (nu este furnizată) și
conectaţi mufele de ieșire audio
ale echipamentului la mufele
audio din soclurile HDMI IN 1.
Conectaţi-vă la priza HDMI IN 2
pentru a vizualiza fotografii sau
imagini pe ecran de la un PC sau
de la o cameră video digitală.
Pentru a
conecta
CAM (modul
de acces
condiţionat)
I
Operaţie suplimentară
Acţionaţi astfel
Pentru utilizarea serviciilor Pay per
View.
Pentru detalii, consultaţi manualul
de instrucţiuni aferent modulului
CAM. Opriţi televizorul la
introducerea sau la scoaterea
modulului CAM.
~
• CAM nu este acceptat în unele ţări/
regiuni. Verificaţi acest lucru la
dealerul dumneavoastră autorizat.
USB J
Echipament
audio Hi-Fi
F
Puteţi reda fișierele fotografie/
muzică/video stocate pe o cameră
foto digitală Sony sau o cameră
video (pagina 23).
Conectaţi-vă la mufele de ieșire
audio
pentru a asculta sunetul
provenit de la televizor la
echipamentul audio Hi-Fi.
Nivelul sunetului de la difuzoarele
externe poate fi modificat prin
apăsarea butoanelor de volum ale
telecomenzii.
DIGITAL
Utilizaţi un cablu audio optic.
AUDIO OUT
(OPTICAL)
H
Căști M
22 RO
Conectaţi echipamentul la i
pentru a asculta sunetul de la
televizor la căști.
Pentru
Acţionaţi astfel
Revenirea la
modul TV normal
Apăsaţi DIGITAL/ANALOG.
Utilizarea meniului Tools
Apăsaţi TOOLS pentru a afișa următoarele
opţiuni când vizualizaţi imagini de la
echipamentele conectate.
Opţiuni
Descriere
Imagine
Vedeţi pagina 26.
Sunet
Vedeţi pagina 27.
Redare sunet
Vedeţi pagina 28.
Deplasare oriz.
(numai în modul
intrare PC)
Vedeţi pagina 30.
Deplasare verticală Vedeţi pagina 30.
(numai în modul
intrare PC)
Setare temporizator Vedeţi pagina 28.
(cu excepţia
modului intrare PC)
Mod economic
Vedeţi pagina 28.
Redarea fișierelor
Fotografie/Muzică/Video
prin USB
Puteţi reda la televizor fișierele fotografie/
muzică/video memorate pe o cameră foto
digitală Sony sau pe o cameră video Sony prin
intermediul unui cablu USB sau a unui
dispozitiv de stocare USB.
• USB Photo Viewer acceptă sistemele de fișiere
FAT16 și FAT32.
• BRAVIA TV acceptă DivX®.
• Sunt acceptate până la 300 de fișiere într-un
director.
• În funcţie de specificaţiile exacte ale fișierului, unele
fișiere, inclusiv cele modificate pe un PC, nu pot fi
redate, nici chiar dacă formatul de fișier este
acceptat.
• Examinaţi site-ul web de mai jos pentru informaţii
actualizate despre dispozitivele USB compatibile.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
1
Conectaţi la televizor un dispozitiv USB
acceptat.
Pentru a afișa o fotografie
— Cadru fotografie
2
3
Apăsaţi MENU.
Puteţi afișa o fotografie pe ecran o
perioadă selectată de timp. După expirarea
acestei perioade, televizorul trece automat
în modul standby.
Apare lista cu fișiere sau cu directoare.
1
Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta un
fișier sau un director, apoi apăsaţi .
Apăsaţi F/f pentru a selecta
„Fotografie” și apăsaţi .
2
Selectaţi o fotografie.
După ce aţi selectat un director, selectaţi un
fișier, apoi apăsaţi .
Redarea începe.
~
• Calitatea imaginii poate fi mai slabă atunci când
utilizaţi „Fotografie”, deoarece imaginile pot fi
mărite, în funcţie de fișier. De asemenea, este
posibil ca imaginile să nu umple întreg ecranul, în
funcţie de dimensiunea și formatul imaginii.
• Este posibil, atunci când utilizaţi „Fotografie”, ca
afișarea fișierelor foto să dureze un anumit timp.
• Numele fișierului și al directorului utilizează setul
de caractere UTF-8.
• În timp ce televizorul accesează date de pe un
dispozitiv USB, reţineţi următoarele:
– Nu opriţi televizorul și nici dispozitivul USB
conectat.
– Nu deconectaţi cablul USB.
– Nu scoateţi dispozitivul USB.
Datele de pe dispozitivul USB se pot deteriora.
• Firma Sony nu poate fi făcută răspunzătoare pentru
nicio deteriorare sau pierdere a datelor de pe
suporturile de înregistrare din cauza funcţionării
defectuoase a oricărui dispozitiv conectat sau a
televizorului.
• Redarea USB este admisă pentru următoarele
formate de fișiere foto:
– JPEG (fișiere în format JPEG cu extensia „.jpg”
și compatibile cu DCF 2.0 sau Exif 2.21)
• Setaţi modul de conectare USB al camerei foto la
Auto sau „Mass Storage” atunci când conectaţi o
cameră foto digitală Sony. Pentru mai multe
informaţii referitoare la modul de conectare USB,
consultaţi instrucţiunile aferente camerei foto
digitale.
• Redarea USB este acceptată pentru următoarele
formate de fișiere muzicale:
– MP3 (fișiere cu extensia „.mp3” care nu au fost
protejate prin drepturi de autor)
• Redarea USB este acceptată pentru următorul
format de fișier video:
– MPEG1, MPEG2 (fișiere cu extensia „.mpg”)
– MP4 (fișiere cu extensia „.mp4”)
– DivX (fișiere cu extensia „.avi” sau „.mkv”)
Puteţi selecta o fotografie de la
dispozitivul USB conectat.
3
Apăsaţi TOOLS la fotografia selectată și
apoi selectaţi „Imagine cadru foto”.
4
Apăsaţi
RETURN pentru a reveni la
lista cu fișiere sau cu directoare.
5
Apăsaţi G/F/f pentru a selecta „Cadru
fotografie” și apăsaţi .
Televizorul este comutat în modul
Cadru fotografie și fotografia selectată
este afișată pe ecran.
Pentru a configura durata de afișare a
fotografiei
Apăsaţi TOOLS, apoi selectaţi
„Durată” și apăsaţi . Apoi selectaţi
durata și apăsaţi .
Cronometrul apare pe ecran.
Pentru a reveni la meniu
Apăsaţi
RETURN.
~
• Dacă fotografia este selectată de pe un dispozitiv
USB, acesta trebuie să rămână conectat la TV.
• Dacă este activat „Setare temporizator” televizorul
va comuta automat în modul standby.
23 RO
Utilizarea echipamentelor opţionale
4
Apăsaţi F/f pentru a selecta
„Fotografie”, „Muzică” sau „Video”, apoi
apăsaţi .
Utilizarea BRAVIA Sync cu
Control pentru HDMI
Funcţia Control pentru HDMI permite
televizorului să comunice cu echipamentul
conectat care este compatibil cu această
funcţie, folosind facilitatea HDMI CEC
(Consumer Electronics Control).
De exemplu, conectând la televizor un
echipament Sony compatibil cu Control
pentru HDMI (prin cabluri HDMI), le veţi
putea controla simultan.
Verificaţi dacă aţi conectat echipamentul în
mod corect și efectuaţi setările necesare.
Control pentru HDMI
• Oprește automat echipamentele conectate
când comutaţi televizorul în modul
standby folosind telecomanda.
• Pornește automat televizorul și îl comută
pe intrarea corespunzătoare
echipamentului conectat când
echipamentul începe redarea.
• Dacă porniţi un sistem audio conectat în
timp ce televizorul este pornit, ieșirea de
semnal sonor comută de la difuzorul
televizorului la sistemul audio.
• Reglează volumul (2 +/–) și suprimă
sonorul (%) sistemului audio conectat.
• Puteţi acţiona echipamentul Sony
conectat care are sigla BRAVIA Sync cu
telecomanda televizorului, apăsând
butoanele:
– m/N/M/./x/> pentru a acţiona
direct echipamentul conectat.
– SYNC MENU pentru afișarea pe ecran a
meniului echipamentului HDMI conectat.
După afișarea meniului, acesta poate fi folosit
utilizând F/f/G/g, , butoanele colorate și
RETURN.
– Selectaţi „Comandă dispozitiv”, apoi selectaţi
opţiunea dorită pentru utilizarea
echipamentului.
– Consultaţi manualul de instrucţiuni al
echipamentului pentru a afla comenzile
disponibile.
– Selectaţi „Comandă TV” pentru a deschide
meniul TV sau meniul opţiunilor TV.
•
Dacă funcţia „Control pentru HDMI” a
televizorului este setată la „Por.”, funcţia
„Control pentru HDMI” a echipamentului
conectat este, de asemenea, comutată
automat la „Por.”.
24 RO
Pentru a conecta echipamentul care
este compatibil cu Control pentru
HDMI
Conectaţi echipamentul compatibil și
televizorul cu un cablu HDMI. Când
conectaţi un sistem audio, aveţi grijă să
conectaţi și mufa DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) a televizorului și a sistemului
audio utilizând un cablu audio optic
(pagina 20).
Pentru realizarea setărilor Control
pentru HDMI
Reglajele aferente funcţiei Control pentru
HDMI trebuie realizate atât la televizor, cât
și la echipamentul conectat. Consultaţi
secţiunea „Reglaj HDMI” pagina 31 pentru
setările care trebuie efectuate la televizor.
Pentru configurarea echipamentului
conectat, consultaţi manualul de
instrucţiuni al acestuia.
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
Navigarea prin meniul TV
Butonul „MENU” vă permite să beneficiaţi de diferitele caracteristici convenabile ale acestui
televizor. Puteţi selecta cu ușurinţă canalele sau sursele de intrare și modifica setările pentru
televizor.
1
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi F/f pentru a selecta o opţiune, apoi apăsaţi
.
Pentru a părăsi meniul, apăsaţi MENU.
Simbolul categoriei media
Descriere
Puteţi selecta lista Favorite Digital (pagina 19).
Analog
Puteţi selecta un canal analogic.
Digital
Puteţi selecta un canal digital.
EPG digital
Puteţi selecta EPG (Ghid electronic de programe digitale)
(pagina 18).
Intrări externe
Vă permite să selectaţi echipamentul conectat la televizor.
Pentru a asocia o etichetă unei intrări externe, consultaţi
„Preselectare AV” (pagina 31).
Fotografie
Puteţi vizualiza fișiere foto prin intermediul dispozitivelor USB
(pagina 23).
Muzică
Puteţi asculta fișiere muzicale prin intermediul dispozitivelor
USB (pagina 23).
Video
Puteţi viziona fișiere video prin intermediul dispozitivelor USB
(pagina 23).
Setări
Vă permite să efectuaţi setări și reglaje avansate (pagina 26).
~
• Opţiunile pe care le puteţi regla variază în funcţie de situaţie.
• Opţiunile indisponibile sunt afișate cu gri sau nu sunt afișate.
25 RO
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
Favorite Digital
Setări
Reglare imagine
Mod imagine
Selectează modul imagine.
„Strălucitor”: Pentru un contrast și o claritate îmbunătăţită a imaginii.
„Standard”: Pentru o imagine standard. Se recomandă pentru utilizarea la
domiciliu.
~
• „Mod imagine” este setat în funcţie de setările „Selectare mod”.
• „Strălucitor” și „Standard” sunt disponibile când „General” este selectat în modul
„Selectare mod”.
Backlight
Ajustează luminozitatea din fundal.
~
• Prin diminuarea luminozităţii ecranului, consumul de energie se va diminua.
Contrast
Crește sau reduce contrastul imaginilor.
Luminozitate
Crește sau reduce luminozitatea imaginilor.
Culoare
Crește sau reduce intensitatea culorii.
Tentă culoare
Crește sau reduce intensitatea tonurilor de verde și de roșu.
z
• „Tentă culoare” poate fi ajustată numai în cazul unui semnal color NTSC (de
exemplu, benzi video din S. U. A.).
Claritate
Mărește sau atenuează claritatea imaginii.
Temperatură
culori
Mărește sau reduce gradul de alb al imaginii.
„Rece”: Conferă culorilor albe o tentă albastră.
„Neutru”: Conferă culorilor albe o tentă neutră.
„Cald”: Conferă culorilor albe o tentă roșiatică.
Reducere
zgomot
Reduce zgomotul de imagine (imagine albicioasă) într-un semnal slab de
emisie.
„Intens/Mediu/Redus”: Modifică efectul de reducere a zgomotului.
„Opr.”: Dezactivează caracteristica „Reducere zgomot”.
MPEG NR
Reduce zgomotul imaginii în cazul pieselor video comprimate MPEG.
26 RO
Mod Film
Asigură o succesiune mai bună a imaginilor la redarea pe DVD sau VCR a
imaginilor înregistrate pe peliculă, reducând neclaritatea și aspectul granular
al imaginii.
„Auto”: Asigură reproducerea ca atare a conţinutului programelor care au la
bază imagini de film.
„Opr.”: Dezactivează caracteristica „Mod Film”.
~
• Dacă semnalul de imagine conţine neregularităţi sau prea mult zgomot, funcţia „Mod
Film” va fi oprită automat, chiar dacă aţi selectat „Auto”.
Setări avansate
Particularizează în detaliu funcţia Imagine.
„Îmb. avansată contrast”: Reglează automat opţiunea „Backlight” și
„Contrast” alegând varianta optimă în funcţie de luminozitatea ecranului.
Acest reglaj este eficient mai ales în cazul imaginilor întunecate și va mări
contrastul scenelor întunecate.
„Culori vii”: Face culorile mai strălucitoare.
Anulare
Resetează toate setările „Reglare imagine”, cu excepţia „Mod imagine”, la
valorile stabilite din fabrică.
~
• Opţiunea „Setări avansate” nu este disponibilă când „Mod imagine” este setată la „Strălucitor” sau pentru
intrarea USB (Fotografie/Muzică).
Efecte sunet
Selectează modul sunet.
„Dinamic”: Intensifică claritatea și prezenţa sunetului pentru o mai bună
inteligibilitate și pentru realism muzical.
„Standard”: Îmbunătăţește claritatea, detaliile și prezenţa sunetului.
„Voce clară”: Face mai clar sunetul vocilor.
Surround
Selectează modul surround.
„Surround”: Pentru sunet surround (numai la programele stereo).
„Stereo simulat”: Adaugă un efect de tip surround la programele mono.
„Oprit”: Pentru recepţie stereo sau mono normale.
Înalte
Ajustează sunetele de frecvenţă mai înaltă.
Joase
Ajustează sunetele de frecvenţă mai joasă.
Balans
Accentuează balansul difuzorului stânga sau dreapta.
Anulare
Resetează toate setările „Reglare sunet” la valorile stabilite din fabrică.
Sunet dual
Selectează sunetul de la difuzor în cazurile programelor stereo sau bilingve.
„Stereo”, „Mono”: Pentru o emisiune stereo.
„A”/„B”/„Mono”: Pentru o transmisie bilingvă, selectaţi „A” pentru canalul
1 de sunet, „B” pentru canalul 2 de sunet sau „Mono” pentru un canal mono,
dacă este disponibil.
z
• Dacă selectaţi alt echipament conectat la televizor, setaţi „Sunet dual” la „Stereo”,
„A” sau „B”.
Continuare
27 RO
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
Reglare sunet
Volum automat
Menţine un nivel constant de volum, chiar și la apariţia de spaţii libere în
nivelul volumului (de exemplu, mesajele publicitare au un volum mai ridicat
decât programele în sine).
Compensare
volum
Setează un nivel independent de volum pentru fiecare echipament conectat la
TV.
Redare sunet
Activează/dezactivează difuzoarele interne ale televizorului.
„Difuzoare TV”: Difuzoarele televizorului sunt pornite pentru a se putea
asculta sunetul de la televizor prin intermediul acestora.
„Sistem Audio”: Difuzoarele televizorului sunt oprite pentru a se asculta
sunetele de la televizor numai prin echipamentul audio extern conectat la
mufele de ieșire audio.
Intrare audio PC
Selectează sunetul de la echipamentul HDMI 1 conectat (DVI-HDMI) sau PC
(pagina 21).
Setări avansate
„Gamă dinamică”: Compensează diferenţele dintre nivelul audio al diverselor
canale (numai pentru audio Dolby Digital).
~
• Este posibil ca efectul să nu fie operaţional sau să varieze în funcţie de program,
indiferent de setarea „Gamă dinamică”.
„Ieșire optică”: Selectează semnalul audio redat de la mufa DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) a televizorului. Setaţi la „Auto” când conectaţi un
echipament compatibil cu Dolby Digital. Setaţi la „PCM” când conectaţi un
echipament incompatibil cu Dolby Digital.
„Mod conversie audio”: Setaţi metoda de conversie audio de la sunetul
multicanal la sunetul pe două canale.
• „Surround”: Selectaţi pentru a obţine performanţe surround maxime sau când
utilizaţi produse externe cu Pro Logic.
• „Stereo”: Selectaţi pentru a obţine o ieșire stereo.
~
• Opţiunile „Efecte sunet”, „Surround”, „Înalte”, „Joase”, „Balans”, „Anulare” și „Volum automat” nu sunt
disponibile când opţiunea „Redare sunet” este setată la „Sistem Audio”.
Eco
Mod economic
Selectează modul economic pentru a reduce consumul de energie electrică al
televizorului.
„Standard”: Setări implicite.
„Redus”: Reduce consumul de energie electrică al televizorului.
„Fără imagine”: Întrerupe imaginea. Puteţi asculta sunetul cu imaginea
dezactivată.
Setare
temporizator
Setează o perioadă de timp după care televizorul comută automat în modul
standby.
Când este activată opţiunea „Setare temporizator”, indicatorul (Setare
temporizator) aflat pe panoul frontal al televizorului luminează în culoarea
portocalie.
z
• Când opriţi televizorul și îl reporniţi, funcţia „Setare temporizator” este resetată la
„Oprit”.
• Un mesaj de notificare apare pe ecran cu un minut înainte de trecerea televizorului în
modul standby.
28 RO
TV inactiv
standby
Selectează durata („1h”, „2h” sau „4h”) după care televizorul este trecut
automat în modul standby, dacă nu este acţionat în perioada specificată.
Senzor lumină
Optimizează automat reglajele de imagine în funcţie de lumina din camera în
care funcţionează televizorul.
~
• Nu obstrucţionaţi senzorul cu niciun obiect, pentru că poate fi afectată funcţionarea.
Verificaţi poziţia senzorului (pagina 14).
Gestiune curent
PC
Când această opţiune este setată la „Por.”, trece în modul standby dacă nu se
recepţionează niciun semnal PC. Disponibilă numai la intrarea PC.
Anulare
Resetează toate setările „Eco” la valorile stabilite din fabrică.
~
• Eficienţa energetică reduce consumul de energie și, astfel, economisește bani prin reducerea facturilor la energia
electrică.
• Când aparatul nu funcţionează
– Dacă nu utilizaţi televizorul câteva zile, decuplaţi-l de la reţea din motive ecologice și de siguranţă.
– Deoarece televizorul nu este decuplat de la reţea dacă este doar oprit, scoateţi ștecherul din priză pentru
deconectarea completă.
– Anumite televizoare pot fi dotate cu facilităţi care solicită ca televizorul să fie lăsat în standby pentru a
funcţiona corespunzător.
Format imagine
Modifică formatul ecranului. Pentru detalii despre formatul ecranului, vedeţi
pagina 16.
Format imagine
(numai în modul
PC)
„Normal”: Afișează imaginea la dimensiunea sa originală.
„Complet 1”: Mărește imaginea pentru a umple aria de afișare verticală,
menţinând în același timp proporţiile sale originale.
„Complet 2”: Mărește imaginea pentru a umple aria de afișare.
Format imagine
(numai în modul
USB (Video))
„Normal”: Afișează imaginea la dimensiunea sa originală.
„Zoom”: Mărește imaginea.
Presetat 4:3
Selectează formatul implicit de ecran pentru imaginile 4:3.
Centr. H RGB
Reglează poziţia orizontală a imaginii, astfel încât aceasta să se afle în centrul
ecranului.
z
• Această opţiune este disponibilă numai dacă o sursă RGB a fost conectată la
conectorul Scarts
/
AV1 situat în partea din spate a televizorului.
Continuare
29 RO
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
Imagine
Aria de afișare
Ajustează aria de afișare a imaginii.
„Toţi pixelii” (numai KDL-37BX401): Afișează imaginile la dimensiunea
originală atunci când lipsesc părţi din imagine.
„Normal”: Afișează imaginile la dimensiunea recomandată.
„+1”: Afișează imaginile la dimensiunea lor originală.
„-1”: Mărește imaginea astfel încât marginile să se afle în afara ariei vizibile de
afișare.
~
• Este posibil ca, în funcţie de semnalul de intrare afișat, aceste opţiuni să se modifice.
Deplasare
verticală
Reglează poziţia pe verticală a imaginii când opţiunea „Format imagine” este
setată la „Zoom”, „14:9” sau „Subtitrare”.
Dimensiune
verticală
Reglează dimensiunea verticală a imaginii când opţiunea „Format imagine”
este setată la „Inteligent”.
Ajustări PC
Particularizează ecranul TV ca monitor PC.
z
• Această opţiune este disponibilă numai dacă se recepţionează un semnal PC.
• Este posibil ca opţiunea „Ajustare automată” să nu funcţioneze adecvat în cazul
anumitor semnale de intrare. În aceste cazuri, reglaţi manual parametrii „Fază”,
„Densitate tipărire”, „Deplasare oriz.” și „Deplasare verticală”.
„Ajustare automată”: Reglează automat poziţia de afișare și faza imaginii în
modul PC.
„Fază”: Reglează imaginea când o parte a textului sau a imaginii afișate este
neclară.
„Densitate tipărire”: Mărește sau reduce dimensiunea orizontală a imaginii.
„Deplasare oriz.”: Deplasează imaginea la stânga sau la dreapta.
„Deplasare verticală”: Deplasează imaginea în sus sau în jos.
Punere în funcţiune
Pornire automată Începe pornirea iniţială pentru selectarea limbii, a ţării/regiunii și a locaţiei și
programează toate canalele digitale și analogice disponibile. De regulă, nu
trebuie să efectuaţi această operaţie, deoarece limba și ţara/regiunea sunt deja
selectate și canalele deja programate la instalarea televizorului. Totuși,
această opţiune vă permite să repetaţi procesul (de exemplu, să reprogramaţi
televizorul după schimbarea domiciliului).
Limbă
Selectează limba în care sunt afișate meniurile.
Sunet de pornire
Selectaţi „Por.”, pentru a se emite un sunet când porniţi televizorul. Selectaţi
„Oprit” pentru a dezactiva această funcţie.
30 RO
Preselectare AV
Atribuie un nume oricărui echipament conectat la mufele din partea laterală
și din spatele aparatului. Numele va fi afișat pentru scurt timp pe ecran atunci
când echipamentul este selectat.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta sursa de intrare dorită, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta opţiunea dorită mai jos, apoi apăsaţi .
• AV1 (sau AV2/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4/Component/PC), VIDEO,
DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Utilizează una dintre etichetele
presetate pentru a asocia un nume unui echipament conectat.
• „Editează”: Creează propria dvs. etichetă.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta litera sau numărul dorit („_” pentru un
spaţiu liber), apoi apăsaţi g.
Dacă introduceţi un caracter greșit
Apăsaţi G/g pentru a selecta caracterul greșit. Apoi, apăsaţi F/f pentru a
selecta caracterul corect.
2 Repetaţi procedura din pasul 1 până la finalizarea introducerii
numelui, apoi apăsaţi .
Reglaj HDMI
Continuare
31 RO
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
Permite televizorului să comunice cu echipamentele care sunt compatibile cu
funcţia Control pentru HDMI și sunt conectate la mufele HDMI ale
televizorului. Ţineţi seama că reglajul de comunicaţie trebuie efectuat și la
echipamentul conectat.
„Control pentru HDMI”: Stabilește interconectarea sau nu a operaţiunilor
televizorului și ale echipamentului conectat compatibil cu Control pentru
HDMI.
„Disp. auto oprite”: Când opţiunea este setată la „Por.”, echipamentul
conectat compatibil cu funcţia Control pentru HDMI este oprit la comutarea
televizorului în modul standby cu ajutorul telecomenzii.
„Auto TV pornit”: Când opţiunea este setată la „Por.”, televizorul va porni
când pornește și echipamentul conectat compatibil cu Control pentru HDMI.
„Listă disp. HDMI”: Afișează o listă a echipamentelor conectate compatibile
cu Control pentru HDMI.
„Butoane control dispozitiv”: Dacă opţiunea este setată la „Butoane de
acord”, puteţi selecta un canal programat prin echipamentul conectat, iar dacă
este setată la „Butoane de meniu” puteţi naviga prin meniurile
echipamentului conectat cu ajutorul telecomenzii.
Setare pt
Transmisie
analogă
„Căutare automată analogă” (Numai în modul analogic): Programează toate
canalele analogice disponibile. De regulă, nu trebuie să procedaţi astfel în
cursul operării, deoarece canalele sunt deja programate în momentul instalării
televizorului. Totuși, această opţiune vă permite să repetaţi procesul (de
exemplu, să reprogramaţi televizorul după o schimbare de domiciliu sau să
căutaţi canale noi lansate de posturile de televiziune).
„Presetare prog. man.” (Numai în modul analogic): Modifică setarea
canalului analogic disponibil.
Apăsaţi
pentru a selecta programul pe care doriţi să-l modificaţi.
Sistem
Programează manual canalele de program.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta „Sistem”, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta unul dintre sistemele de difuzare TV, apoi
apăsaţi .
B/G: Pentru ţările/regiunile din Europa de Vest
I: Pentru Marea Britanie
D/K: Pentru ţările/regiunile din Europa de Est
L: Pentru Franţa
~
• În funcţie de ţara/regiunea selectată pentru „Ţară”, este posibil ca această opţiune să
fie indisponibilă.
Canal
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta „Canal”, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta „S” (pentru canalele difuzate prin cablu)
sau „C” (pentru canalele recepţionate terestru), apoi apăsaţi g.
3 Găsiţi canalele după cum urmează:
În cazul în care nu cunoașteţi numărul canalului (frecvenţa)
Apăsaţi F/f pentru a căuta următorul canal disponibil. La găsirea unui canal,
căutarea va fi sistată. Pentru a continua căutarea, apăsaţi F/f.
În cazul în care cunoașteţi numărul canalului (frecvenţa)
Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce numărul canalului dorit sau
pe cel corespunzător videocasetofonului dvs.
4
Apăsaţi
pentru a trece la „Confirmare”, apoi apăsaţi
.
Repetaţi procedura de mai sus pentru a preseta alte canale manual.
Nume
Atribuie câte un nume stabilit de dvs., alcătuit din cel mult cinci litere sau cifre,
canalului selectat.
CAF
Vă permite efectuarea manuală a acordului fin al numărului de program
selectat, atunci când presupuneţi că un ușor reglaj ar putea ameliora calitatea
imaginii.
Filtru audio
Îmbunătăţește sunetul pentru canalele individuale, în cazul distorsiunilor în
transmisiunile mono. Uneori un semnal difuzat non-standard poate cauza
distorsiuni ale sunetului sau anularea intermitentă a sunetului la urmărirea
programelor mono.
Dacă nu aveţi probleme cu distorsiuni ale sunetului, vă recomandăm să lăsaţi
această opţiune la setarea standard „Oprit”.
~
• Opţiunea „Filtru audio” nu este disponibilă când opţiunea „Sistem” este setată la
„L”.
32 RO
Omitere
Sunt omise canalele analogice neutilizate atunci când apăsaţi PROG +/pentru a selecta canale. (Puteţi selecta în continuare un canal omis utilizând
butoanele numerotate.)
Confirmare
Salvează modificările aduse la setările „Presetare prog. man.”.
„Sortare programe (Numai în modul analogic)”: Modifică ordinea de
memorare a canalelor analogice în televizor.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l mutaţi la o
nouă poziţie, apoi apăsaţi g.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta noua poziţie pentru canal, apoi apăsaţi
.
„Imagine inteligentă”:
• „Activă cu indicator”: Reduce automat zgomotul imaginii. Este afișată bara de nivel
al semnalului atunci când se schimbă canalul sau afișajul se schimbă de la un ecran de
intrare la un program TV.
• „Por.”: Reduce automat zgomotul imaginii.
• „Oprit”: Dezactivează caracteristica „Imagine inteligentă”.
Configurare
digitală
Apăsaţi pe butoanele numerotate pentru a introduce numărul din trei cifre al
programului postului dorit.
2 Eliminaţi canalele digitale sau modificaţi ordinea canalelor digitale după
cum urmează:
Pentru a elimina un canal digital
Apăsaţi . După apariţia unui mesaj de confirmare, apăsaţi G pentru a selecta
„Da”, apoi apăsaţi .
Pentru a schimba ordinea canalelor digitale
Apăsaţi g, apoi apăsaţi F/f pentru a selecta noua poziţie pentru canal și apăsaţi
G.
3 Apăsaţi
RETURN.
~
• Când este selectat „Cablu”, este posibil ca această funcţie să fie indisponibilă în unele
ţări.
• „Programare manuală digitală”:
Programează manual canalele digitale.
1 Apăsaţi butonul numerotat pentru a selecta numărul canalului pe care
doriţi să-l programaţi manual, apoi apăsaţi F/f.
2 La găsirea canalelor disponibile, apăsaţi
pentru a memora
programele.
Repetaţi procedura de mai sus pentru a programa manual alte canale.
~
• Indisponibil pentru conexiunea prin cablu.
Continuare
33 RO
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
„Acord digital”
• „Autoprogramare digitală”:
Programează canalele digitale disponibile.
Această opţiune permite reprogramarea televizorului după schimbarea
domiciliului sau căutarea canalelor noi lansate de posturile de televiziune.
Apăsaţi .
• „Editare listă programe”:
Elimină canalele digitale nedorite memorate în televizor și modifică ordinea
canalelor digitale memorate în televizor.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl eliminaţi sau să îl
mutaţi la o nouă poziţie.
„Configurare subtitrare”
• „Setări Subtitrare”: Când este selectată opţiunea „Deficienţe de auz”, este
posibil ca subtitrarea să fie însoţită de unele elemente de asistenţă vizuală
(în cazul în care canalele TV transmit aceste informaţii).
• „Prima limbă preferată”: Selectează limba preferată în care sunt afișate
subtitrările.
• „A doua limbă preferată”: Selectează a doua limbă preferată în care sunt
afișate subtitrările.
„Configurare audio”
• „Tip audio”: Comută la transmisiile pentru cei cu deficienţe de auz când
este selectată opţiunea „Deficienţe de auz”.
• „Prima limbă preferată”: Selectează limba preferată utilizată pentru un
program. Unele canale digitale pot difuza coloana sonoră în mai multe limbi
pentru unele programe.
• „A doua limbă preferată”: Selectează a doua limbă preferată utilizată
pentru un program. Unele canale digitale pot difuza coloana sonoră în mai
multe limbi pentru unele programe.
• „Descriere audio”: Asigură descrierea audio (naraţiunea) pentru
informaţiile vizuale, în cazul în care canalele TV difuzează aceste informaţii.
• „Procent Descriere audio”: Ajustează sonorul TV principal și nivelurile de
ieșire Descriere audio.
z
• Această opţiune este disponibilă numai când „Descriere audio” este setat la „Por.”.
• „Nivel audio MPEG”: Ajustează nivelul sonorului audio MPEG.
„Blocare de către părinţi”
Setează restricţionarea programelor în funcţie de vârstă. Orice program care
nu îndeplinește restricţia de vârstă poate fi urmărit numai după introducerea
corectă a unui cod PIN.
~
• Pentru operatorii de cablu din Olanda, codul PIN trebuie introdus când ratingul
programului depășește sau este egal cu vârsta specificată.
1 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce codul dvs. PIN.
Dacă nu aţi setat anterior un cod PIN, apare un ecran de introducere a codului
PIN. Urmaţi instrucţiunile din „Cod PIN” mai jos.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta restricţia de vârstă sau „Nu” (pentru
vizionare nerestricţionată), apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi
RETURN.
„Cod PIN”
Pentru setarea codului PIN pentru prima dată
1 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce noul cod PIN.
2 Apăsaţi
RETURN.
Pentru modificarea codului PIN
1 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce codul dvs. PIN.
2 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce noul cod PIN.
3 Apăsaţi
RETURN.
z
• Codul PIN 9999 este acceptat întotdeauna.
„Blocare program digital”
Blochează/deblochează programele și verifică starea programelor.
1 Apăsaţi pe butoanele numerotate pentru a introduce codul PIN existent
sau pentru a-l seta pe cel nou.
34 RO
2
Apăsaţi F/f pentru a naviga între programe și apăsaţi
comuta între „Blocare” și „Deblocare”.
pentru a
„DivX® VOD”
• “Cod de înregistrare DivX® VOD„: Afișează codul de înregistrare necesar
pentru redarea conţinutului DivX® VOD.
• „Cod anulare înregistr. DivX® VOD„: Afișează codul de anulare a
înregistrării necesar pentru redarea conţinutului DivX® VOD.
„Configurare tehnică”
• „Actualizare automată”: Permite televizorului să detecteze și să memoreze
noile servicii digitale, pe măsură ce acestea devin disponibile.
• „Actualizare sistem”: Acest televizor este capabil să recepţioneze upgradeuri software prin intermediul semnalului de emisie. În vederea primirii de
upgrade-uri, opţiunea Actualizare sistem din meniul Configurare tehnică
trebuie setată la „Por.”. La detectarea unui upgrade, utilizatorul va fi
informat, printr-o serie de imagini pe ecran, cu privire la modul în care
trebuie procedat. Nu deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare pe
durata procedurii de instalare.
• „Informaţii de sistem”: Afișează versiunea software actuală și nivelul
semnalului.
• „Fus orar”: Vă permite să selectaţi manual fusul orar corespunzător zonei
unde vă aflaţi, dacă nu coincide cu cel stabilit implicit pentru ţara/regiunea
dvs.
~
• „Oră vară/iarnă automată”: Setează dacă se comută automat între ora de
vară și cea de iarnă.
• „Por.”: Comută automat între ora de vară și cea de iarnă, în conformitate cu
calendarul.
• „Oprit”: Ora este afișată în funcţie de diferenţa de fus orar setată prin opţiunea
„Fus orar”.
~
• Când este selectat „Cablu”, este posibil ca această funcţie să fie indisponibilă în unele
ţări.
• „Înlocuire serviciu”: Selectaţi „Por.” pentru a schimba automat canalul
dacă postul de televiziune schimbă transmisia programului vizualizat la un
canal diferit.
„Configurare Modul CA”
Permite accesul la serviciul pay TV (televiziune cu plată), după ce aţi obţinut modulul
de acces condiţionat (CAM) și un card de vizionare. Consultaţi pagina 20 pentru
localizarea soclului
(PCMCIA).
Actualizare
sistem USB
Actualizează sistemul TV utilizând memoria USB.
Asistenţă produs Afișează numele producătorului, numele mărcii, numele modelului, numărul
de serie și versiunea software.
Setări standard
Readuce toate setările la valorile stabilite din fabrică. După finalizarea acestei
proceduri, se afișează ecranul iniţial de configurare.
35 RO
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
• Când este selectat „Cablu”, este posibil ca această funcţie să fie indisponibilă în unele
ţări.
Informaţii suplimentare
Instalarea accesoriilor (dispozitiv de
montare pe perete)
Pentru clienţi:
Pentru protejarea produsului și din motive de siguranţă, Sony recomandă insistent ca
instalarea televizorului dvs. să fie făcută de un dealer Sony sau de o parte contractantă
autorizată. Nu încercaţi să îl instalaţi dvs. înșivă.
Pentru dealerii Sony și contractanţi:
Acordaţi deplină atenţie protejării în timpul instalării, întreţinerii periodice și examinării
acestui produs.
Televizorul poate fi montat utilizând dispozitivul de montare pe perete SU-WL500.
• Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu dispozitivul de montare pe perete pentru
a executa corect instalarea acestuia.
• Consultaţi „Detașarea suportului de așezare pe masă a televizorului” (pagina 8).
~
• Așezaţi televizorul pe suportul de așezare pe masă atunci când fixaţi cârligul de montare.
Șurub
(+PSW6 × 16)
Orificiul
rectangular
Cârlig de montare
Pentru instalarea acestui produs, este necesar ca persoana care execută operaţia să dispună de
suficientă experienţă, în special pentru a determina rezistenţa peretelui care urmează să susţină
greutatea televizorului. Aveţi grijă să încredinţaţi prinderea aparatului de perete unui dealer Sony
sau unor contractanţi autorizaţi și acordaţi atenţia corespunzătoare siguranţei în cursul operaţiei de
instalare. Firma Sony nu este răspunzătoare de niciun fel de deteriorare sau de rănire cauzată de
manevrarea defectuoasă sau de montarea inadecvată a televizorului.
36 RO
Tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea televizorului
Punctul central Imagine
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Unitate de mãsurã: cm
Dimensiunea ecranului
Numele modelului
Dimensiunea
centrală Imagine
Lungimea pentru fiecare unghi de montare
Unghi (0°)
Unghi (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-37BX401
91,9
56,3
14,0
42,7
15,7
32,6
53,5
46,2
KDL-32BX301
79,8
49,6
17,2
42,6
15,6
30,2
48,0
46,1
Valorile din tabelul de mai sus pot diferi puţin în funcţie de instalare.
AVERTISMENT
Peretele pe care va fi instalat televizorul trebuie să fie capabil să suporte o greutate de cel puţin patru
ori mai mare decât cea a televizorului. Consultaţi „Specificaţii” (pagina 39) pentru greutatea
televizorului.
Informaţii suplimentare
Continuare
37 RO
Tabelul/diagrama de localizare a șuruburilor și a cârligului de fixare
Numele modelului
Locaţia șurubului
Locaţia cârligului de fixare
KDL-37BX401
d, g
b
KDL-32BX301
e, g
c
Locaţia șurubului
Locaţia cârligului de fixare
a*
b
c
* Locaţia cârligului de fixare
„a” nu poate fi utilizată
pentru modele.
38 RO
Specificaţii
Numele modelului
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Sistem
Sistem ecran
Ecran LCD (Liquid Crystal Display - Afișaj cu cristale lichide)
Sistem TV
În funcţie de ţara/regiunea selectată
Analogic: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T, DVB-C
Sistem Culoare/Video
Analogic: PAL, PAL60 (doar intrare video), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (doar intrare video)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Acoperirea de canal
Analogic: 46,25 - 855,25 MHz
Digital: VHF/UHF
Ieșire audio
10 W + 10 W (RMS)
Mufe intrare/ieșire
Bornă externă 75 ohm pentru VHF/UHF
Antenă
/
AV1
Conector scart cu 21 piciorușe, inclusiv intrare audio/video, intrare RGB, intrare S-Video și ieșire
audio/video pentru TV.
COMPONENT IN Formate acceptate: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi, 0,3 V sincronizare negativă/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
COMPONENT IN Intrare audio (mufe fono)
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: PCM liniar pe două canale
32, 44,1 și 48 kHz, 16, 20 și 24 de biţi, Dolby Digital
PC (vedeţi pagina 41)
Audio analogic (mini mufă) (doar HDMI 1)
AV2
Intrare video (mufă fono)
AV2
Intrare audio (mufe fono)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Mufă optică digitală (PCM liniar pe două canale, Dolby Digital)
Ieșire audio (Stânga/Dreapta) (mufe fono)
Intrare PC (15 D-sub) (vedeţi pagina 41)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmi, fără sincronizare pe verde/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmi/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmi, sincronizare verticală/orizontală: nivel TTL
Intrare audio PC (mini mufă)
i
Mufă căști
Informaţii suplimentare
PC IN
Port USB
Slot pentru CAM (modul de acces condiţionat)
Continuare
39 RO
Numele modelului
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Alimentare și altele
Cerinţe de alimentare
220 V – 240 V c.a., 50 Hz
Aprox. 94 cm / 37 inch
Dimensiune Imagine
(măsurată pe diagonală)
Rezoluţie ecran
Aprox. 80 cm / 32 inch
1.920 puncte (orizontal) × 1.080 linii (vertical) (KDL-37BX401)
1.366 puncte (orizontal) × 768 linii (vertical) (KDL-32BX301)
107 W
Consum de în modul
putere
„Acasă”/
„Standard”
81,0 W
155 W
în modul
„Magazin”/
„Strălucitor”
109 W
Consum energie la
standby*1
0,22 W
Consum energie în
modul Oprit
0,21 W
Consum de energie
mediu anual*2
156 kWh
118 kWh
Dimensiuni (cu suport) 91,9 × 59,8 × 25,0 cm
(.) (L × Î × (fără
91,9 × 56,3 × 9,7 cm
A)
suport)
(Aprox.)
79,8 × 53,1 × 22,0 cm
Masă
(Aprox.)
(cu suport) 17,3 kg
11,5 kg
(fără
suport)
10,0 kg
15,3 kg
79,8 × 49,6 × 9,6 cm
Accesorii furnizate
Consultaţi „1: Verificarea accesoriilor” la pagina 4.
Accesorii opţionale
Vedeţi „Instalarea accesoriilor (dispozitiv de montare pe perete)” la pagina 36.
*1
Puterea specificată în standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.
*2 4 ore pe zi, 365 de zile pe an.
Designul și specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
40 RO
Schema de referinţă a semnalelor de intrare PC pentru PC IN
1/2/3/4
și HDMI IN
Pentru KDL-37BX401
Semnale Orizontal (Pixeli)
Vertical (Linii)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Frecvenţă
verticală (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Prevederi VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Prevederi VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
Pentru KDL-32BX301
Semnale Orizontal (Pixeli)
Vertical (Linii)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Frecvenţă
verticală (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Prevederi VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Prevederi VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
Informaţii suplimentare
VGA
• Intrarea PC a acestui televizor nu acceptă „Sync on Green” (sincronizare pe verde) sau „Composite Sync”
(sincronizare compusă).
• Intrarea PC a acestui televizor nu acceptă semnale intercalate.
• Intrarea PC a acestui televizor acceptă semnalele din schema de mai sus cu o frecvenţă verticală de 60 Hz.
41 RO
Remedierea
defecţiunilor
Verificaţi dacă indicatorul 1 (standby)
luminează intermitent în culoarea roșie
roșie.
Când luminează intermitent
Funcţia de autodiagnosticare este activă.
Apăsaţi butonul 1 din partea laterală a
televizorului pentru a-l opri, decuplaţi
televizorul de la reţea și informaţi dealerul dvs.
sau un centru de service Sony.
Când nu luminează intermitent
1 Consultaţi soluţiile din tabelul de mai jos.
2 Dacă problema persistă, apelaţi la personal
de service calificat pentru remedierea
televizorului.
z
• Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Centrul
Sony de informaţii pentru clienţi, la adresa sau
telefonul care apar pe certificatul de garanţie
furnizat.
Imagine
Nu apare nicio imagine (ecranul este negru) și nu
se aude sonorul
• Verificaţi conectarea antenei/cablului.
• Conectaţi televizorul la priză și apăsaţi butonul 1
din partea laterală a televizorului.
• Dacă indicatorul 1 (standby) se aprinde roșu,
apăsaţi "/1.
Nu apare nicio imagine și nicio informaţie de
meniu de la echipamentul conectat la conectorul
scart
• Apăsaţi butonul
pentru a afișa lista
echipamentelor conectate, apoi selectaţi intrarea
dorită.
• Verificaţi conexiunea dintre echipamentul opţional
și televizor.
Imagini duble sau remanente
• Verificaţi conectarea antenei/cablului.
• Verificaţi poziţionarea și orientarea antenei.
Pe ecran apar doar efect de zăpadă și zgomot
• Verificaţi ca antena să nu fie ruptă sau îndoită.
• Verificaţi dacă durata de viaţă a antenei a expirat (în
condiţii de utilizare obișnuită, aceasta este de 3-5
ani, respectiv de 1-2 ani pe litoral).
Imaginea sau sonorul prezintă zgomot când
urmăriţi un canal TV
• Reglaţi „CAF” (reglaj automat fin) pentru a obţine
o mai bună recepţie a imaginii (pagina 32).
Pe ecran apar puncte minuscule negre și/sau
luminoase
• Imaginea unei unităţi de afișare este formată din
pixeli. Punctele minuscule (pixeli) negre și/sau
42 RO
luminoase de pe ecran nu reprezintă
disfuncţionalităţi.
Programele nu sunt color
• Selectaţi „Anulare” (pagina 27).
La vizionarea unui semnal provenit de la mufele
COMPONENT IN, culorile lipsesc sau sunt
neregulate
• Verificaţi conexiunea mufelor
COMPONENT
IN și verificaţi ca toate mufele să fie ferm cuplate la
mufele pereche corespunzătoare.
Sunet
Sunetul lipsește, dar imaginea este bună
• Apăsaţi 2 + sau % (Suprimare sonor).
• Verificaţi dacă opţiunea „Redare sunet” este setată
la „Difuzoare TV” (pagina 28).
• Dacă este utilizată intrarea HDMI cu Super Audio
CD sau DVD-Audio, este posibil ca semnalele
audio să nu fie transmise la ieșire prin mufa
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Canale
Canalul dorit nu poate fi selectat
• Comutaţi între modurile analogic și digital și
selectaţi canalul analogic/digital dorit.
Unele canale nu au semnal
• Canal codificat/numai cu abonament. Abonaţi-vă la
serviciul pay TV (televiziune cu plată).
• Canalul este utilizat numai pentru date (fără
imagine și sunet).
• Contactaţi difuzorul de programe pentru a afla
detalii legate de transmisie.
Canalele digitale nu sunt afișate
• Contactaţi un instalator local pentru a afla dacă
transmisia digitală este disponibilă în zona unde vă
aflaţi.
• Treceţi la o antenă cu amplificare superioară.
General
Televizorul se oprește automat (intră în modul
standby).
• Verificaţi dacă opţiunea „Setare temporizator”
(pagina 28) sau „TV inactiv standby” (pagina 29)
este activată.
• Dacă nu a fost recepţionat niciun semnal și nu a fost
efectuată nicio operaţie în modul TV timp de
15 minute, televizorul trece automat în modul
standby.
Imaginea și/sau sunetul sunt distorsionate
• Protejaţi televizorul de sursele de zgomot electric
cum ar fi automobilele, motocicletele, uscătoarele
de păr sau echipamentele optice.
• Când instalaţi un echipament opţional, lăsaţi un
spaţiu suficient între acesta și televizor.
• Verificaţi conectarea antenei/cablului.
• Menţineţi la distanţă cablul de antenă și cablul TV
de celelalte cabluri de conectare ale televizorului.
Telecomanda nu funcţionează
• Înlocuiţi bateriile.
Echipamentul HDMI nu apare în „Listă disp.
HDMI”
• Verificaţi dacă echipamentul este compatibil cu
funcţia Control pentru HDMI.
Dacă mesajul „Mod Memorare Afișaj: Pornit”
este afișat pe ecran
• Televizorul este setat la modul „Magazin”. Trebuie
să setaţi din nou „Acasă” pentru „Locaţie” din
procedura „Pornire automată” (pagina 6).
Nu sunt programate toate canalele
• Consultaţi site-ul web de asistenţă pentru informaţii
legate de furnizorii de cablu.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Informaţii suplimentare
43 RO
Въведение
Благодарим ви за покупката на този
продукт на Sony. Преди да започнете
работа с телевизора, прочетете
ръководството изцяло и го запазете
за бъдещи справки.
Забележка за
цифровата функция на
телевизора
• Всяка функция, свързана с
цифровата телевизия (
), ще
работи само в държавите и
областите, в които се предлагат
DVB-T (MPEG-2 и H.264/MPEG-4
AVC) цифрови наземни сигнали,
или там, където има достъп до
съвместима с DVB-C (MPEG-2 и
H.264/MPEG-4 AVC) кабелна
услуга. Проверете при вашия
местен доставчик дали там, където
живеете, можете да приемате
DVB-T сигнал или попитайте
вашия доставчик на кабелна
телевизия дали тяхната DVB-C
кабелна услуга е подходяща за
съвместна работа с този
телевизор.
• Възможно е вашият кабелен
доставчик да ви поиска такса за
своите услуги или да поиска да се
наложи да се съгласите с
правилата и условията, които той
налага.
• Въпреки че този телевизор
отговаря на DVB-T и DVB-C
спецификациите, съвместимостта
му с бъдещи DVB-T цифрови
наземни и DVB-C цифрови
кабелни излъчвания не е
гарантирана.
• Възможно е определени цифрови
функции на телевизора да не
работят в някои държави/региони
и DVB-C кабелната услуга може
да не работи правилно с някои
доставчици.
За списък на съвместимите
доставчици на кабелна телевизия,
вижте интернет страницата за
поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Производителят на този
продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Упълномощеният представител
за EMC (електромагнитна
съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, свързани
със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в
съответните сервизни или
гаранционни документи.
2 BG
Информация за
търговски марки
•
•
•
•
•
е регистрирана търговска
марка на DVB Project.
HDMI и логото HDMI, както и
High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или
запазени търговски марки на
HDMI Licensing LLC в САЩ и
други държави.
Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby и символът с
двойно D са запазени марки на
Dolby Laboratories.
DivX®, DivX Certified® и
свързаните логотипове са запазени
търговски марки на DivX, Inc. и се
използват по лиценз.
ОТНОСНО DIVX VIDEO: DivX®
е цифров видео формат, създаден
от DivX, Inc. Това е официално
DivX сертифицирано устройство,
което възпроизвежда DivX видео.
Посетете www.divx.com за повече
информация и софтуерни
инструменти за конвертиране на
вашите файлове в DivX видео.
ОТНОСНО DIVX VIDEO-ONDEMAND: Това DivX Certified®
устройство трябва да бъдe
регистрирано, за да може да
възпроизвежда DivX Video-onDemand (VOD) съдържание. За да
генерирате регистрационен код,
намерете точка DivX VOD в
менюто за настройка на
устройството. Отидете на
vod.divx.com с този код, за да
завършите процеса на регистрация
и да научите повече относно DivX
VOD.
“BRAVIA” и
са
търговска марка на Sony
Corporation.
Място на
идентификационния
етикет
Етикетите за № на модела и
стойността на Захранващото
напрежение (в съответствие с
приложимия стандарт за
безопасност) се намират на гърба на
телевизора.
Съдържание
Ръководство за бързо включване
4
Информация за безопасност ........................................................................................9
Предпазни мерки ..........................................................................................................10
Обзор на дистанционното ...........................................................................................12
Обзор на бутони и индикатори на телевизора........................................................14
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия ..................................................................................................15
Използване на цифровия електронен справочник на телевизионните програми
(EPG)
.......................................................................................................................18
Използване на списък Предпочитани
..............................................................19
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване ...............................................................20
Преглед на изображения от свързано оборудване ...............................................21
Възпроизвеждане на Снимки/Музика/Видео чрез USB.........................................23
Използване на BRAVIA Sync с Управление през HDMI ..........................................24
Използване на функциите от MENU
Навигация през менюто на телевизора ....................................................................26
Настройки.......................................................................................................................27
Допълнителна информация
Инсталиране на аксесоарите (конзола за монтиране на стена) ..........................37
Спецификации ...............................................................................................................40
Отстраняване на проблеми.........................................................................................43
: само за цифрови канали
• Преди работа с телевизора, прочетете “Информация за безопасност” (стр. 9). Запазете това
ръководство за бъдещо ползване.
• Инструкции относно “Монтиране на конзола за закрепване към стена” са включени в ръководството
за употреба на този телевизор.
3 BG
BG
Ръководство за бързо включване
1: Проверка на
аксесоарите
2: Закрепване на
стойката
Поставка за маса (1)
Винтове за стойка (4 + 3)
Дистанционно RM-ED039 (1)
Батерии размер AAA (2)
Следвайте монтажните стъпки, необходими
за поставяне на стойката на телевизора.
1
Вижте доставената брошура за
поставка за маса относно правилно
окачване на някои модели
телевизори.
Поставяне на батерии в
устройството за дистанционно
управление
2
Поставете телевизора върху
стойката. Внимавайте да не
прищипете някой от кабелите.
3
Фиксирайте с предоставените
винтове телевизора към стойката
съгласно маркировката със стрелки
, които сочат към отворите за
винтове.
~
• Съблюдавайте правилната полярност при
поставяне на батериите.
• Не използвайте съвместно батерии от различен
тип, както и старт и нови батерии.
• Изхвърляйте изразходваните батерии по щадящ
околната среда начин. В някои населени места е
възможно изхвърлянето на батериите да е
регулирано нормативно. Консултирайте се с
местните власти.
• Работете внимателно с устройството за
дистанционно управление. Не го изпускайте, не
стъпвайте върху него и не изливайте никакви
течности върху него.
• Не поставяйте устройството за дистанционно
управление в близост до източници на топлина,
на пряка слънчева светлина или в стая с
повишена влажност.
~
• Ако използвате електрическа отвертка, задайте
въртящия момент на приблизително 1,5 N·m
(15 kgf·cm).
4 BG
Свързване на антена/кабел/VCR/DVD
рекордер с HDMI
Ръководство за бързо включване
3: Свързване на
антена/кабел/VCR/
DVD рекордер
Свързване само на антена/кабел
Земен сигнал
или кабел
Коаксиален
кабел
Коаксиален кабел
HDMI кабел
Свързване на антена/кабел/VCR/DVD
рекордер със SCART
Земен сигнал
или кабел
Коаксиален кабел
VCR/DVD рекордер
Коаксиален
кабел
Земен
сигнал или
кабел
4: Предпазване на
телевизора от
падане
Scart кабел
Коаксиален кабел
VCR/DVD рекордер
2
3
1
Продължава
5 BG
1
Поставете дървен винт (4 mm
диаметър, не е приложен в
комплекта) в стойката на телевизора.
2
Поставете винт (M4 × 16, не е
приложен в комплекта) в отвора за
винт на телевизора.
3
Затегнете дървения винт и другия
винт със здрава корда.
~
• Когато включите телевизора, индикаторът
на захранването светва в зелено.
3
Language
Please select your language:
z
• Използван е опционален поддържащ колан Sony
за обезопасяване на телевизора. Свържете се с
най-близкия сервизен център на Sony, за да го
поръчате. Пригответе името на модела на вашия
телевизор наблизо за справка.
5: Избор на език,
държава/регион и
местоположение
Натиснете F/f/G/g за избор на език
за показване на екраните с менюта,
после натиснете .
4
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Ελληνικά
Türkçe
Español
Català
Português
Polski
Česky
Следвайте инструкциите на екрана,
за да изберете държава/регион
където ще се използва телевизора.
Ако държавата/региона, в който желаете
да използвате телевизора, не се появява в
списъка, изберете “-” вместо държава/
регион.
5
Следвайте инструкциите на екрана за
задаване на PIN код.
z
• Може да се използва всякакъв PIN код с
изключение на 0000. За да промените PIN
кода по-късно, вижте страница 35.
6
Следвайте инструкциите на екрана,
за да изберете вида на
местонахождението, където ще се
използва телевизора.
Тази опция избира първоначален режим
на картината, подходящ за типичните
условия на осветеност в тези среди.
В режим “Магазин” някои настройки
периодично ще бъдат нулирани за целите
на магазина.
3,4,5,6
1
Свържете телевизора към
електрическата мрежа
(220-240V AC, 50Hz).
2
Натиснете 1 от страната на
телевизора.
Когато включите телевизора за първи
път, на екрана автоматично се показва
менюто Език.
6 BG
~
1
Натиснете G/g, за да изберете
“Започни”, после натиснете .
• Тази стъпка няма да се появи, ако е намерен
аналогов канал.
Съобщението “Настройката завърши”
ще се появи на екрана. Натиснете .
Телевизорът вече е настроил всички
налични канали.
z
• USB Обновяване на системата
Можете да обновите системата, като използвате
USB памет.
Получете информация от уеб сайта по-долу.
http://support.sony-europe.com/TV/
За да настроите телевизора за
кабелна връзка
1
2
3
“Бързо сканиране” : каналите са
настроени съгласно информацията от
кабелния оператор в рамките на
излъчвания сигнал.
Препоръчителна настройка за “Честота”
и “ID на мрежата” е “Aвтомат.”.
Тази опция се препоръчва за бърза
настройка, когато се поддържа от вашия
кабелен оператор.
Ако “Бързо сканиране” не се настройва,
използвайте начина “Пълно сканиране”
по-долу.
“Пълно сканиране” : Всички налични
канали са настроени и записани. Тази
процедура може да отнеме известно
време.
Тази опция се препоръчва, когато “Бързо
сканиране” не се поддържа от вашия
кабелен оператор.
За повече информация относно
поддържаните кабелни оператори, вижте
уеб сайта за поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Натиснете F/f, за да изберете
“Антена” или “Кабел”, след това
натиснете .
Ако изберете “Кабел”, се появява екран
за избор на вид сканиране. Вижте “За да
настроите телевизора за кабелна връзка”
(стр. 7).
Телевизорът започва да претърсва
всички налични цифрови канали, после
всички налични аналогови канали. Това
може да отнеме известно време, така че
не натискайте никакви бутони на
телевизора или на дистанционното
управление по време на процеса.
Ако се появи съобщение за
потвърждение на връзката на
антената
Не са намерени цифрови или аналогови
канали. Проверете връзката на антената/
кабела и натиснете , за да започнете
автоматичната настройка отново.
Подреждане на програми (само в
аналогов режим): Променя реда, по
който се записват аналоговите канали
на телевизора.
1 Натиснете F/f, за да изберете канала,
който желаете да преместите на нова
позиция, после натиснете g.
2 Натиснете F/f, за да изберете новата
позиция за вашия канал, след това
натиснете .
Ако не промените реда, по който
аналоговите канали са записани на
телевизора, натиснете MENU, за да
продължите към следващата стъпка.
Натиснете
и F/f, за да изберете
“Бързо сканиране” или “Пълно
сканиране”, после натиснете .
2
Натиснете f, за да изберете
“Започни”.
Телевизорът започва да търси канали. Не
натискайте никакви бутони на телевизора
или дистанционното управление.
~
• Някои кабелни оператори не поддържат “Бързо
сканиране”. Ако не бъдат открити никакви
канали с помощта на “Бързо сканиране”,
изпълнете “Пълно сканиране”.
7 BG
Ръководство за бързо включване
6: Автоматична
настройка на
каналите на
телевизора TV
Сваляне на
Поставка за маса
на телевизора
~
• Не сваляйте поставката за маса, освен ако не сте
решили да монтирате телевизора на стената.
Поставка
за маса
z
• Уверете се, че телевизора е във вертикално
положение, преди да го включите. Телевизорът
не трябва да е включен, когато LCD панела е с
лицето надолу, за да избегнете неравности в
еднородността на картината.
8 BG
Пренасяне
Информация за
безопасност
Инсталация/Настройка
Инсталирайте и използвайте
телевизора в съответствие с
инструкциите, описани по-долу, за да
избегнете риск от пожар, токов удар
или повреда и/или наранявания.
Инсталация
• Телевизорът трябва да бъде
инсталиран близо до лесно
достъпен контакт.
• Поставете телевизора на стабилна,
равна повърхност.
• Монтирането на устройството към
стената трябва да се извърши само
от квалифициран персонал.
• За по-голяма безопасност ви
препоръчваме да използвате
оригиналните аксесоари на Sony,
включително:
– Конзола за закрепване към
стена SU-WL500
• На всяка цена използвайте
винтовете, които се доставят с
конзолата за монтиране към стена,
когато прикрепяте монтажните
куки към телевизора.
Предоставените винтове са
проектирани така, че да бъдат
8 мм-12 мм дълги, ако бъдат
измерени от повърхността на
монтажната кука.
Диаметърът и дължината на
винтовете се различават в
зависимост от модела на конзолата
за закрепване към стена.
Използването на винтове,
различни от тези в комплекта на
конзолата, може да доведе до
вътрешни повреди на телевизора
или да стене причина за падането
му и т.н.
8 мм - 12 мм
Винт (доставян с
конзолата за
закрепване към стена)
Монтажна кука
Прикрепяне на
монтажната кука към
гърба на телевизора
–
• Преди да
местите
телевизора,
изключете
всички кабели
от него.
• Пренасянето на
голям
телевизор
изисква двама
или повече
души.
• Когато
пренасяте
телевизора на
ръка, дръжте
го както е
показано на
илюстрацията отдясно. Не
натискайте LCD панела.
• Когато повдигате или местите
телевизора, стабилно
придържайте устройството от
долната страна.
• При пренасяне не излагайте
телевизора на сътресения или
прекалени вибрации.
• Когато пренасяте телевизора при
ремонт или при смяна на
жилището, пакетирайте го, като
използвате оригиналната опаковка
и материали за пакетиране.
Не покривайте телевизора с
парчета плат, като пердета или
с други предмети, като вестници
и др.
– Не инсталирайте телевизора,
както е показано по-долу.
Циркулацията на въздух е
блокирана.
Стена
Захранващ кабел
За да предотвратите риск от пожар,
токов удар, повреда и/или
нараняване, работете със
захранващия кабел както следва:
–
–
Вентилация
• Никога не покривайте
вентилационните отвори и не
вкарвайте предмети в корпуса.
• Оставете свободно място около
телевизора както е показано подолу.
• Препоръчително е да използвате
оригиналната конзола за
монтиране към стена на Sony, за да
осигурите достатъчна циркулация
на въздуха.
–
–
–
Инсталация на стена
30 см
10 см
–
10 см
10 см
Оставете най-малко толкова
място около устройството.
Инсталиране с
помощта на стойката
30 см
10 см
10 см
6 см
Оставете най-малко толкова
място около устройството.
• За да постигнете правилна
вентилация и да предотвратите
събирането на прах или мръсотия:
– Не слагайте телевизора легнал,
не го монтирайте обърнат с
горния край надолу, наопаки
или странично.
– Не слагайте телевизора върху
рафтове, килим, легло или в
дрешник.
Стена
–
Използвайте само оригинален
захранващ кабел на Sony. Не
използвайте други марки.
Вкарайте щепсела плътно и
докрай в контакта.
Включвайте телевизора само
към променливотоково
захранване от 220-240 V.
Когато прокарвате кабели, за
ваша безопасност се уверете, че
сте изключили захранващия
кабел; внимавайте да не се
спънете в кабелите.
Изключете захранващия кабел
от мрежата от 220 V, преди да
работите или местите
телевизора.
Пазете захранващия кабел далеч
от източници на топлина.
Изключете захранващия кабел и
го почиствайте редовно. Ако
захранващият кабел е замърсен
или прашен и по него се образува
влага, изолацията му може да се
наруши и това може да доведе до
пожар.
Забележки
• Не използвайте приложения
захранващ кабел с друго
оборудване.
• Не дупчете, не огъвайте и не
усуквайте прекомерно
захранващия кабел. Жилото на
проводниците може да се оголи или
прекъсне.
• Не преправяйте захранващия
кабел.
• Не поставяйте тежки предмети
върху захранващия кабел.
• Не дърпайте самия захранващ
кабел, когато го изключвате от
контакта.
• Не свързвайте твърде много
устройства към един и същи
контакт.
• Не използвайте контакт, който не
захваща стабилно щепсела.
Продължава
9 BG
Забранена употреба
Относно децата
Не инсталирайте/използвайте
телевизора на следните места или в
ситуациите, описани по-долу. В
противен случай телевизорът може
да се повреди и да причини пожар,
токов удар, повреда и/или
нараняване.
• Не позволявайте на деца да се
качват върху телевизора.
• Пазете малките аксесоари далеч от
деца, за да не бъдат погълнати от
тях по грешка.
Местонахождение:
На открито (пряка слънчева
светлина), на морския бряг, на кораб
или друг плавателен съд, във
вътрешността на превозно средство,
в медицински заведения, на
нестабилни повърхности, близо до
вода, изложен на дъжд, влага или
пушек.
Околна среда:
Места, които са горещи, влажни или
прекалено прашни; Там, където
може да влязат насекоми; Където
може да бъде изложен на механични
вибрации, в близост до запалими
предмети (свещи и др.). Телевизорът
трябва да бъде предпазен от
поливане с течности; не поставяйте в
близост до устройството предмети,
пълни с течности, като например
вази.
Ситуации:
Не използвайте устройството, ако
сте с мокри ръце, когато капакът на
устройството е свален или с
аксесоари, които не са препоръчани
от производителя. По време на
гръмотевични бури изключвайте
телевизора от мрежата от 220 V,
също изваждайте антенния кабел.
Счупени парчета:
• Не хвърляйте нищо към
телевизора. Стъклото на екрана
може да се счупи и да експлодира
при удара и да причини сериозни
наранявания.
• Ако повърхността на дисплея се
пропука, не я докосвайте, докато не
изключите захранващия кабел. В
противен случай може да получите
токов удар.
Когато не използвате
устройството
• Поради причини, свързани с
безопасността и околната среда, ви
препоръчваме да изключвате
телевизора от мрежата, когато не
планирате да го използвате
няколко дни.
• Телевизорът не е изключен от
мрежата, когато е изключен от
копчето. За да изключите напълно
устройството, изключете кабела на
захранването от електрическата
мрежа.
• Някои телевизори притежават
функции, които изискват
оставянето на устройството в
режим на готовност.
10 BG
Ако възникнат
следните проблеми…
Незабавно изключете телевизора и
извадете захранващия кабел в
случай, че възникне някои от
следните проблеми.
Консултирайте се с вашия доставчик
или с оторизиран сервиз на Sony дали
е наложително телевизорът да бъде
проверен от квалифициран сервиз.
Когато:
–
–
–
–
Захранващият кабел е повреден.
Гнездото на контакта не захваща
стабилно щепсела.
Телевизорът е повреден, понеже
е изпуснат, ударен или нещо е
хвърлено по него.
Течни или твърди предмети са
попаднали в отворите на корпуса.
Предупреждение
За да предотвратите избухване на
пожар, винаги дръжте свещи или
други източници на огън далеч от
този продукт.
Предпазни мерки
Гледане на телевизора
• Гледайте телевизия в средно
осветена стая, тъй като гледането
на телевизия в слабо осветена стая
натоварва допълнително очите ви.
• Когато използвате слушалки,
настройте силата на звука, за да
предотвратите увреждане на слуха.
LCD екран
• Въпреки че LCD екранът е
изработен по високо-прецизна
технология и повече от 99,99% от
пикселите му са ефективни, върху
LCD екрана може трайно да се
появят черни или светли точки
(червени, сини или зелени). Това е
структурна особеност на LCD
панела и не представлява
неизправност.
• Не натискайте и не драскайте
предния филтър и не поставяйте
предмети върху устройството.
Изображението може да е
неравномерно или LCD панелът
може да се повреди.
• Ако използвате устройството на
студено място, картината може да
се замъгли или да стане по-тъмна.
Това не е неизправност. Този
феномен изчезва, когато
температурата се повиши.
• Когато на екрана продължително
време са изведени неподвижни
изображения, възможно е да се
появят остатъчни образи. Те могат
да изчезнат след няколко секунди.
• Екранът и корпусът се затоплят,
когато използвате устройството.
Това не е неизправност.
• LCD екранът съдържа малко
количество течни кристали.
Флуоресцентната тръба,
използвана в този телевизор, също
съдържа живак. Следвайте
местните правила и закони за
изхвърляне при подобни отпадъци.
Поддръжка и почистване
на повърхността на
екрана/корпуса на
телевизора
Уверете се, че сте изключили
свързания към телевизора
захранващ кабел, преди да започнете
почистване.
За да предотвратите повреда на
покритието на екрана, следвайте
инструкциите, изброени по-долу.
• За да премахнете праха от
повърхността на екрана/корпуса,
почиствайте с меко сухо парче
плат. Ако полепналият прах не
може да се почисти, почиствайте
екрана с меко парче плат, леко
навлажнено със слаб почистващ
разтвор.
• Не пръскайте вода или почистващ
препарат директно върху
телевизора. Може да протече до
долната част на екрана или
външните части и да предизвика
неизправност.
• Не използвайте грапави парчета
плат, почистващи препарати на
алкална/киселинна основа,
почистващи прахове или разтвори,
като например алкохол, бензол,
разредител или инсектицид.
Използването на такива вещества
или продължителният контакт с
гума или винил може да повреди
повърхността на екрана или
повърхността на корпуса на
устройството.
• Препоръчва се периодично
почистване с прахосмукачка на
отворите за проветряване с цел
осигуряване на правилна
вентилация.
• Когато регулирате ъгъла на
телевизора, местете бавно
устройството, за да предотвратите
изместване на телевизора или
падане от масата или стойката.
Допълнително
оборудване
• Не дръжте близо до телевизора
допълнителните компоненти или
каквото и да е било оборудване,
излъчващо електромагнитни
вълни. В противен случай е
възможно картината и/или звукът
да бъдат със смущения.
• Това оборудване е тествано и
съответства на изискванията на
Директива EMC, като използва
свързващ сигнален кабел по-къс от
3 метра.
Батерии
• Съблюдавайте правилната
полярност при поставяне на
батериите.
• Не използвайте съвместно батерии
от различен тип, както и стари и
нови батерии.
• Изхвърляйте изразходваните
батерии по щадящ околната среда
начин. В някои населени места е
възможно изхвърлянето на
батериите да е регулирано
нормативно. Консултирайте се с
местните власти.
• Работете внимателно с
дистанционното управление. Не го
изпускайте, не стъпвайте върху
него и не изливайте никакви
течности върху него.
• Не поставяйте дистанционното
управление в близост до източници
на топлина, на пряка слънчева
светлина или в стая с повишена
влажност.
Изхвърляне на
телевизора
Изхвърляне на
стари
електрически и
електронни
уреди
(Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
битов отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за
рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като изхвърлите
този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в
противен случай могат да се получат
в резултат на неправилното
обработване на този продукт като
отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
опазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт,
свържете се с местния градска
управа, службата за изхвърляне на
битови отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Изхвърляне на
изтощени
батерии
(приложимо в
Европейския
Съюз и други
европейски държави със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или
върху опаковката показва, че с
батерията, доставена с този продукт,
не трябва да се отнасяте като с
домакински отпадък. При някои
батерии този символ може да се
използва в комбинация с означение
на химически елемент. Означението
на химическия елемент живак (Hg)
или олово (Pb) се добавя ако
батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Осигурявайки коректното
изхвърляне на тези батерии вие ще
помогнете за предотвратяване на
потенциално негативните
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха
възникнали при неподходящо
изхвърляне. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. При
апарати, които от гледна точка на
безопасност, начин на действие или
запазване на данни изискват
батерията да бъде постоянно
свързана (вградена), тя трябва да
бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
Ако трябва да изхвърлите апарат, в
който има такава батерия, за да сте
сигурни, че батерията ще бъде
третирана правилно, предайте
апарата в събирателен пункт за
рециклиране на електрически и
електронни уреди. За всички
останали батерии моля прочетете в
упътването как безопасно се
изважда батерията от апарата.
Предайте я в събирателния пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За повече информация относно
рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към
общината, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
11 BG
Обзор на дистанционното
1 "/1 – ТВ в режим на готовност
Включва/изключва телевизора от режим на готовност.
2
– Екранен режим (стр. 16)
3
– Списък с предпочитани
Натиснете, за да покажете списъка на Предпочитани който сте
указали (стр. 19).
4
/
– Инфо/Текст покажи
• В цифров режим: показва кратка информация за програмата,
която се гледа в момента.
• В аналогов режим: показва информация като номера на
текущия канал и формата на екрана.
• В режим Текст (стр. 16): показва скрита информация (напр.,
отговор на въпрос).
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (стр. 17, 22)
Разрешава ви достъп до различни опции за преглед и промяна/
задаване на настройки според източника и формата на екрана.
7 MENU (стр. 26)
8 Цветни бутони (стр. 16, 19)
9 Бутони с цифри
• В телевизионен режим: избира каналите. За канали с номера
10 и по-големи натиснете втората и третата цифра в бърза
последователност.
• В режим Текст: въвежда трицифрения номер на страницата, за
да се избере страница.
0
– Настройка на субтитрите
Натиснете, за да промените езика на субтитрите (стр. 33) (само в
цифров режим).
qa AUDIO
Натиснете, за да промените режима с двоен звук (стр. 28).
qs PROG +/–/
/
• В режим гледане на телевизия: избира следващ (+) или
предишен (-) канал.
• В текстов режим (стр. 16): избира следваща ( ) или предишна
( ) страница.
qd 2 +/– – Сила на звука
qf % – Изключване на звука
qg / – Текст (стр. 16)
qh RETURN /
Връща към предходния екран на показваното меню.
qj GUIDE /
– EPG (Цифров електронен справочник на
програмите) (стр. 18)
qk SCENE – Избор на сцена (стр. 16)
ql DIGITAL – Цифров режим (стр. 15)
ANALOG – Аналогов режим (стр. 15)
12 BG
w; BRAVIA Sync
m/N/M/./x/>: Можете да работите с BRAVIA Syncсъвместимото оборудване, свързано към телевизора.
SYNC MENU: Показва менюто на свързаното HDMI оборудване.
Докато преглеждате екрани от други входни източници или
телевизионни програми, при натискане на бутона се показва
“Избери HDMI уред”.
THEATRE: Можете да включите или изключите режима “Кино”.
Когато този режим е включен, автоматично се задават
оптимален аудио звук (ако телевизорът е свързан с аудио
оборудване посредством HDMI кабел) и качеството на картината
за филмово съдържание.
~
• Ако изключите телевизора, изключва се и кино режимът.
• Когато промените настройката на “Избор на сцена”, кино режимът
автоматично се изключва.
• “Управление през HDMI” (BRAVIA Sync) е достъпна само със
свързано Sony оборудване, което е обозначено с BRAVIA Sync или
с BRAVIA логото Theatre Sync, или е съвместимо с Управление
през HDMI.
wa
/
– (Избор на вход)
• В режим гледане на телевизия: Натиснете, за да покажете списъка
на входовете.
z
• Номер 5, N, PROG + и AUDIO бутони има тактилни точки.
Използвайте тактилните точки, като отправни, когато работите с
телевизора.
13 BG
Обзор на бутони и индикатори на телевизора
1 1 – Захранване
Включва/изключва телевизора.
~
• За да изключите напълно телевизора,
издърпайте щепсела от контакта.
• Когато включите телевизора, индикаторът
на захранването светва в зелено.
PROG
2 PROG +/–/
/
• В режим гледане на телевизия: избира
следващ (+) или предишен (-) канал.
• В менюто на телевизора: предвижва през
опциите нагоре ( ) или надолу ( ).
3 2 +/–/
/
• В режим на гледане на телевизия:
увеличава (+) или намалява (-) силата на
звука.
• В менюто на телевизора: предвижва през
опциите надясно ( ) или наляво ( ).
4
/
– Избор на вход / OK
• В режим на гледане на телевизия: избира
входния източник от свързаното към
гнездата на телевизора оборудване
(стр. 21).
• В менюто на телевизора: избира менюто
или опцията и потвърждава настройката.
5
(стр. 26)
6 Светлинен сензор
Не поставяйте нищо върху сензора, защото
това може да наруши функцията му
(стр. 30).
Сензор на устройството за
дистанционно управление
• Приема IR сигнали от дистанционното
управление.
• Не поставяйте нищо върху сензора,
защото това може да наруши
функционирането му.
7
– Картина изключена / Слийп
таймер индикатор
• Светва в зелено, когато картината е
изключена (стр. 29).
• Светва в оранжево, когато е зададен
слийп таймерът (стр. 29).
8 1 – Индикатор за режим на готовност
Светва в червено, когато телевизорът е в
режим на готовност.
9 " – Индикатор на захранването
Светва в зелено, когато телевизорът е
включен.
~
• Проверете дали телевизорът е напълно
изключен, преди да го изключите от мрежата.
Изключването от мрежата при включен
телевизор може да остави индикатора светещ
или да доведе до неизправност на телевизора.
14 BG
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия
1
Натиснете 1 отстрани на телевизора,
за да го включите.
2
Натиснете DIGITAL/ANALOG, за да
превключите между цифров и
аналогов режим.
Наличните канали се различават в
зависимост от режима.
3
Натиснете бутоните с цифри или
PROG +/–, за да изберете
телевизионен канал.
За да изберете канал номер 10 и нагоре
чрез бутоните с цифри, натиснете втората
и третата цифра в бърза
последователност.
За да изберете цифров канал, чрез
цифровия електронен справочник на
програмите (EPG), вж. стр. 18.
В цифров режим
За кратко се показва банер с информация.
Възможно е на банера да се появят
следните икони.
2
3
3
: Радио услуга
: Кодирана/платена услуга
: Възможни са няколко аудио езика
: Възможни са субтитри
: Възможни са субтитри за хора с
увреден слух
: Препоръчителна минимална възраст
за настоящата програма (от 4 до 18
години)
: Родителски контрол
: Заключване на програма
Допълнителни операции
За да
Извършете следното
Регулирате силата Натиснете 2 + (усилване)/
на звука
- (намаляване).
Имате достъп до
Таблицата с
индекси на
програмите (само
в аналогов режим)
Натиснете
. За да
изберете аналогов канал,
натиснете F/f, след което
натиснете
.
Продължава
15 BG
Гледане на телевизия
Когато телевизорът е в режим на
готовност (индикаторът 1 (готовност) от
предната страна на телевизора свети в
червено), натиснете "/1 на
дистанционното управление, за да
включите телевизора.
За да
Извършете следното
Имате достъп до
Предпочитани
цифрови (само в
цифров режим)
Натиснете
.
За подробности вж. стр. 19.
За достъп до Текст
Натиснете /. Всеки път, когато натискате
/, дисплеят се променя циклично както
следва:
Текст t Текст над телевизионната картина
(смесен режим) t Без Текст (изход от
текстовата услуга)
За да изберете страница, натиснете бутоните с
цифри или / .
За да покажете скрита информация,
натиснете .
За да промените формата на
екрана ръчно с цел да отговаря
на предаването
Неколкократно натиснете
желания формат екран.
Smart*
Показва
традиционните
предавания във
формат 4:3 с
имитация на
широкоекранен
ефект. Картината
4:3 се разпъва, за да
запълни екрана.
4/3
Показва
традиционните
предавания във
формат 4:3 (напр.
не-широкоекранна
телевизия) в
правилните
пропорции.
z
• Когато в дъното на текстовата страница се
изведе четирицветна индикация, Fastext е
налично. Fastext ви позволява да отваряте бързо
и лесно страници. Натиснете съответния цветен
бутон, за да отворите страницата.
Режим “Избор на сцена”
Когато изберете опцията за желаната сцена,
автоматично се задават още и оптималното
качество на картината и звука за нея.
1
2
Широк
Разпъва хоризонтално
4:3 картина, за да се
запълни екран с
пропорции 16:9.
Натиснете SCENE на дистанционното.
Натиснете F/f, за да изберете
режима, след което натиснете .
Кино: Пресъздава картина и звук, подобни
на киносалон.
Спорт: Пресъздава реалистична картина и
обемен звук.
Снимки: Пресъздава картина, която
възпроизвежда текстурата и цвета на
отпечатана снимка.
Игра: Пресъздава картина, която ще обогати
максимално изживяването ви по време на
видео игра с великолепна картина и качество
на звука.
Графика: Пресъздава картина, която ще
намали натоварването на зрението ви и ще
сведе до минимум умората на очите ви чрез
ясни и детайлни изображения.
Общи: Текущи настройки на потребителя.
Автомат.: Оптималното качество на звук и
картина се задават автоматично в зависимост
от входния сигнал, макар да е възможно да
няма ефект в зависимост от типа на
свързаните устройства.
z
• С изключение на “Общи”, ако има избран режим
на сцена, изборът на режим на картината в
менюто на картината не е възможен - първо
трябва да освободите избора на сцена.
• Когато зададете Режим Кино (стр. 13) на
положение включено, настройката за “Избор на
сцена” автоматично се превключва на “Кино”.
16 BG
, за да изберете
Лупа*
Показва
кинематографски
предавания (формат
letter box) в
правилните
пропорции.
14/9*
Показва 14:9
предавания в
правилните
пропорции. В
резултат на това
зоните с черни линии
се виждат на екрана.
Настройка на субтитрите*
Показва
кинематографски
предавания (формат
letter box) със
субтитри на екрана.
Aвтомат.
• “Формат екран” е зададено на “Aвтомат.”,
автоматично променя формата на екрана, за да
отговаря на сигнала на предаването.
* Възможно е долната и горната част на
картината да бъдат отрязани.
~
• В зависимост от сигнала някои формати на
екрана е вероятно да не могат да се изберат.
• Някои символи и/или букви в горната и долната
част на екрана могат да не се виждат в “Smart”.
z
• Можете да настроите вертикалната позиция на
картината като изберете “Лупа”, “14/9” или
“Настройка на субтитрите”. Натиснете F/f, за
да преместите нагоре или надолу (например, за
да прочетете субтитри).
Гледане на телевизия
Използване на менюто с
инструменти
Натиснете TOOLS, за да изведете следните
опции за разглеждане на телевизионна
програма.
Опции
Описание
Картина
Вж. стр. 27.
Звук
Вж. стр. 28.
Говорител
Вж. стр. 29.
Заключи/
Заключи/Отключи избрания
Отключи
канал. Вж. “Родителски
(само в цифров контрол” за ПИН код (стр. 35).
режим)
Аудио Език
Вж. стр. 34.
(само в цифров
режим)
Настройка
Вж. стр. 34.
Субтитри
(само в цифров
режим)
Слийп таймер
Вж. стр. 29.
Енергоспестява
Вж. стр. 29.
Информация
Показва екрана “Информация
Система (само в Система”.
цифров режим)
17 BG
Използване на цифровия електронен
справочник на телевизионните
програми (EPG)
*
1
2
В цифров режим натиснете GUIDE.
Извършете желаната операция, както
е показано в таблицата по-долу или
както се вижда на показвания екран.
Цифров електронен справочник на
програмите (EPG)
* Възможно е тази функция да не работи в някои държави/региони.
За да
Извършете следното
Гледате програма
Натиснете F/f/G/g, за да изберете програмата, след това
натиснете .
Изключване на EPG
Натиснете GUIDE.
~
• Ако е избрано възрастово ограничение за програмите, не екрана ще се появи съобщение, което иска ПИН
кода. За подробности виж “Родителски контрол” на стр. 35.
18 BG
Използване на списък Предпочитани
*
Функцията Предпочитана ви позволява да
определите до четири списъка с
предпочитани програми.
В цифров режим натиснете
.
Извършете желаната операция, както
е показано в таблицата по-долу или
както се вижда на показвания екран.
Цифров Предпочитана списък
* Възможно е тази функция да не работи в някои държави/региони.
За да
Извършете следното
Създадете ваш списък
Предпочитана за първи път
1 Натиснете , за да изберете “Да”.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка
Предпочитана.
3 Натиснете F/f/G/g, за да изберете канала, който
желаете да добавите, след това натиснете .
Каналите, които са запазени в списъка Предпочитана, се
означават със символа .
4 Натиснете
RETURN, за да завършите настройката.
Гледане на канал
1 Натиснете жълтия бутон, за навигация в списъците с
предпочитани канали.
2 Натиснете F/f, за да изберете канала, след това
натиснете .
Изключване на списъка
Предпочитана
Натиснете
Добавяне или премахване на
канали в редактирания в
момента списък Предпочитана
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка
Предпочитана, който желаете да редактирате.
3 Натиснете F/f/G/g, за да изберете канала, който
желаете да добавите или премахнете, след това
натиснете .
Премахване на всички канали от
текущия списък Предпочитана
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка с
предпочитаните програми, който желаете да
редактирате.
3 Натиснете синия бутон.
4 Натиснете G/g, за да изберете “Да”, след това натиснете
, за да потвърдите.
RETURN.
19 BG
Гледане на телевизия
1
2
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване
Можете да свържете към телевизора си широка гама допълнително оборудване. Не са
предоставени свързващи кабели.
G
A
PC
DVD възпроизвеждащо
устройство с
компонентен изход
Hi-Fi аудио оборудване
H с оптичен аудио вход
F
Hi-Fi аудио
оборудване
E
Оборудване за
видео игри
DVD възпроизвеждащо
устройство
Декодер
DVD рекордер
B
C
D
DVD възпроизвеждащо устройство
PC (HDMI изход)
Blu-ray дисково възпроизвеждащо устройство
Цифрова видеокамера
VCR
Декодер
I CAM карта
J
Цифрова видеокамера/Цифров
фотоапарат/USB съхранение
L Оборудване за видео
игри/
DVC видеокамера
M
Слушалки
K PC/Цифрова
видеокамера
20 BG
Преглед на
изображения от
свързано
оборудване
Символ на
екрана
HDMI1,
HDMI2,
HDMI3
или
HDMI4
Включете свързаното оборудване,
след което извършете една от
следните операции.
За друго свързано оборудване
Натиснете
, за да изведете списъка със
свързано оборудване. Натиснете F/f, за да
изберете желания входен източник, след
което натиснете . (Осветеният елемент ще
бъде избран, ако след натискане на F/f не
последва друга операция в рамките на две
секунди.)
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI
IN 3 или HDMI IN 4
За да видите оборудването,
свързано към B, C, D или K.
Сигналите за цифрово видео и
аудио постъпват от свързаното
оборудване.
Ако оборудването има DVI
гнездо, свържете DVI гнездото
към гнездото за HDMI IN 1,
като използвате DVI-HDMI
адаптер (не е приложен в
комплекта), и свържете аудио
изходите на устройството към
аудио входовете на HDMI IN 1
гнездата.
Свържете HDMI IN 2 гнездото,
за да разглеждате снимки или
екранни изображения от
компютър или цифрова
видеокамера.
AV1
За да видите оборудването,
свързано към E.
PC
За да видите оборудването,
свързано към G.
z
• Препоръчваме ви да
използвате PC кабел с ферит,
като например “Конектор,
D-sub 15” (вж. 1-793-504-11,
който се предлага в сервизните
центрове на Sony) или
еквивалентен.
AV2
За USB устройство
Вижте стр. 23.
Символ на
екрана
Component
Описание
За да видите оборудването,
свързано към A.
За да видите оборудването,
свързано към L.
Когато свързвате моно
оборудване, използвайте
гнездото
AV2 L.
~
• На всяка цена използвайте само оригинален
HDMI кабел с логото на HDMI. Препоръчваме
ви да използвате HDMI кабел на Sony.
• При свързване на оборудване с HDMI контрол,
се поддържа функцията за комуникация със
свързаното оборудване. Вижте на стр. 24 как да
настроите функцията за комуникация.
Продължава
21 BG
Използване на допълнително оборудване
За автоматично настроен
видеокасетофон стр. 7
В аналогов режим натиснете PROG +/– или
бутоните с цифри, за да изберете видео
канал.
Описание
За да се
свържете
Модул за
условен
достъп
(CAM) I
Извършете следното
Как да използвате услугата за
платени предавания.
За подробности вижте
ръководството за експлоатация,
приложено с CAM.
Изключвайте телевизора, при
поставяне или изваждане на
CAM.
~
• CAM не се поддържа във всички
държави/области. Обърнете се
към вашия доставчик.
USB J
Hi-Fi аудио
оборудване
F
Можете да се наслаждавате на
снимки/музика/видео файлове,
записани в цифров апарат на
Sony или във видеокамера
(стр. 23).
Свържете към аудио изходите
, за да слушате звука от
телевизора през Hi-Fi аудио
оборудване.
Силата на звука на външните
говорители може да се променя с
натискане на бутоните за сила на
звука на дистанционното.
DIGITAL
Използвайте оптичен аудио
AUDIO OUT кабел.
(OPTICAL)
H
Слушалки M Свържете към i гнездото, за да
слушате звука от телевизора със
слушалки.
Допълнителна операция
За да
Извършете следното
Се върнете в
Натиснете DIGITAL/
нормалния режим ANALOG.
на гледане на
телевизия
22 BG
Използване на менюто с
инструменти
Натиснете TOOLS, за да изведете следните
опции за разглеждане на снимки през
свързано оборудване.
Опции
Описание
Картина
Вж. стр. 27.
Звук
Вж. стр. 28.
Говорител
Вж. стр. 29.
Хоризонтално
Вж. стр. 31.
отместване (само в
режим Входен
сигнал от
компютър)
Вертикално
Вж. стр. 31.
отместване (само в
режим Входен
сигнал от
компютър)
Слийп таймер
(освен в режим
Входен сигнал от
компютър)
Вж. стр. 29.
Енергоспестява
Вж. стр. 29.
Възпроизвеждане на
Снимки/Музика/Видео
чрез USB
Можете да пускате файлове със снимки/
музика/видео, съхранявани на цифров
фотоапарат или видеокамера на Sony чрез
USB кабел или от USB памет.
1
Свържете към телевизора поддържано
USB устройство.
2
3
Натиснете MENU.
Натиснете F/f, за да изберете
“Снимки”, “Музика” или “Видео”, след
което натиснете .
4
Натиснете F/f/G/g, за да изберете
файл или папка, след което натиснете
.
След като изберете папка, изберете файл
и натиснете .
Възпроизвеждането започва.
~
• Възможно е качеството на картината да
изглежда лошо, когато се използва “Снимки”,
понеже в зависимост от файла, изображението
може да е увеличено. Освен това изображенията
може да не изпълват целия екран в зависимост
от размера на изображението и неговите
пропорции.
• Когато се използва “Снимки”, е възможно някои
файлове със снимки да се показват с известно
закъснение.
• Името на файла и името на папката поддържат
кодовата таблица UTF-8.
• Когато телевизорът чете данни от USB
устройство, внимавайте за следното:
– Не изключвайте телевизора или свързаното
USB устройство.
– Не изваждайте USB кабела.
– Не сваляйте USB устройството.
Ако го направите, е възможно да се повредят
данните, намиращи се на USB устройството.
• Sony не носи отговорност за повреди или загуба
на данни от носителя на запис, причинени от
повреди в свързаното оборудване или
телевизора.
• Поддържа се възпроизвеждане чрез USB на
следните формати със снимки:
– JPEG (файловете с JPEG формат имат
разширение “.jpg” и съответстват на DCF 2.0
или Exif 2.21)
• Когато свързвате цифров апарат на Sony,
задайте режима за USB свързване на
фотоапарата на Auto или “Mass Storage”. За
повече информация относно режима за USB
свързване, вижте ръководството за
експлоатация, приложено към цифровия ви
фотоапарат.
• Поддържа се възпроизвеждане чрез USB на
следните формати с музика:
– MP3 (файловете с разширение “.mp3”, които
не са защитени с авторско право)
За да покажете снимка
– Картина в рамка
Можете да покажете дадена снимка на
екрана за определен период от време.
След този период телевизорът
автоматично преминава в режим на
готовност.
1
Натиснете F/f, за да изберете
“Снимки” и натиснете .
2
Изберете снимка.
Можете да изберете снимка от
свързаното USB устройство.
3
Натиснете TOOLS върху избраната
снимка, след което изберете
“Постави картината в рамка”.
4
Натиснете
RETURN, за да се
върнете на списъка с файлове или
папки.
5
Натиснете G/F/f, за да изберете
“Картина в рамка” и натиснете .
Телевизорът се превключва в режим
Картина в рамка и избраната снимка
се показва на екрана.
За да зададете времето за показване
на снимка
Натиснете TOOLS, след което
изберете “Времетраене” и натиснете
. После изберете времетраенето и
натиснете .
На екрана се показва брояч.
Продължава
23 BG
Използване на допълнително оборудване
Показва се списък с файлове или папки.
• Поддържа се възпроизвеждане чрез USB на
следните формати за видео:
– MPEG1, MPEG2 (файлове с разширение
“.mpg”)
– MP4 (файлове с разширение “.mp4”)
– DivX (файлове с разширение “.avi” или
“.mkv”)
• USB Photo Viewer поддържа файлови системи
FAT16 и FAT32.
• BRAVIA TV поддържа DivX®.
• Възможност за съхранение на 300 файла в папка.
• В зависимост от конкретните файлови
спецификации, някои файлове, включително
променяните на PC, не могат да бъдат
възпроизведени, дори и форматът да се
поддържа.
• Проверявайте на уебсайта по-долу за актуална
информация относно съвместимите USB
устройства.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
За да се върнете към Menu
Натиснете
RETURN.
~
• Ако снимката е избрана от USB устройство, то
трябва да остане свързано към телевизора.
• Ако е активиран “Слийп таймер”, телевизорът
автоматично ще премине в режим на готовност.
Използване на BRAVIA
Sync с Управление през
HDMI
Функцията Управление през HDMI
позволява на телевизора да комуникира
със свързаното оборудване, съвместимо
с тази функция, чрез HDMI CEC
(Consumer Electronic Control).
Например, свързвайки Sony оборудване,
което е съвместимо с функцията
Управление през HDMI (като
използвате HDMI кабели), вие можете
да контролирате устройствата
съвместно.
Уверете се, че сте свързали правилно
устройствата и направете нужните
настройки.
Управление през HDMI
• Автоматично изключва свързаното
към телевизора оборудване, когато с
устройството за дистанционно
управление превключите телевизора в
режим на готовност.
• Включва автоматично телевизора и
превключва на входния сигнал от
свързаното оборудване, когато то
започне да възпроизвежда.
• Ако включите свързаната аудио
система, докато телевизорът е
включен, изходният звуков сигнал се
превключва от високоговорителя на
телевизора към аудио системата.
• Регулира силата на звука (2 +/–) и
заглушава звука (%) на свързаната
аудио система.
• Можете да работите със Sony
оборудване, притежаващо логото
BRAVIA Sync, чрез дистанционното
управление, като натиснете:
– m/N/M/./x/>, за да работите
директно със свързаното оборудване.
– SYNC MENU, за да изведете на екрана
менюто на свързаното HDMI оборудване.
След като изведете менюто, можете да
работите с него, като използвате F/f/G/g, ,
RETURN.
цветните бутони и
– Изберете “Контрол на устройства”, след
което изберете желаната опция за работа с
оборудването.
– Обърнете се към ръководството за
употреба на свързаното оборудване.
– Изберете “ТВ контрол”, за да отворите
менюто на телевизора или менюто с
опциите на телевизора.
•
24 BG
Ако “Управление през HDMI” на
телевизора е в положение “Вкл.”,
“Управление през HDMI” на свързаното
оборудване също автоматично се
превключва на “Вкл.”.
За да настроите Управление през
HDMI
Свържете съвместимото оборудване и
телевизора с HDMI кабел. Когато
свързвате аудио система, уверете се, че
сте свързали посредством оптичен
аудио кабел DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) жака на телевизора и аудио
системата (стр. 20).
Използване на допълнително оборудване
За да направите настройките за
Управление през HDMI
Настройките на Управление през HDMI
трябва да се зададат и на телевизора, и на
свързаното оборудване. Вижте “HDMI
настройки” стр. 32 за настройките от
страна на телевизора. За настройките от
страна на свързаното оборудване се
обърнете към ръководството за
употреба на това оборудване.
25 BG
Използване на функциите от MENU
Навигация през менюто на телевизора
“MENU” ви позволява да се наслаждавате на различни удобни функции на този
телевизор. Можете лесно да избирате канали или входни източници и да променяте
настройките за вашия телевизор.
1
Натиснете MENU.
2
Натиснете F/f, за да изберете опция, след това натиснете
.
За да излезете от менюто, натиснете MENU.
Икона за категория на медията
Описание
Предпочитани
Можете да изберете списъка Предпочитани (стр. 19).
Аналогова ТВ
Можете да изберете аналогов канал.
Цифрова ТВ
Можете да изберете цифров канал.
Цифров EPG
Можете да изберете цифровия електронен справочник на
телевизионните програми (EPG) (стр. 18).
Входове
Можете да изберете оборудване, свързано към телевизора.
За да наименувате външен вход, вижте “Запаметени AV
настройки” (стр. 31).
Снимки
Можете да се наслаждавате на файлове със снимки чрез
USB устройства (стр. 23).
Музика
Можете да се наслаждавате на музикални файлове чрез
USB устройства (стр. 23).
Видео
Можете да се наслаждавате на видео файлове чрез USB
устройства (стр. 23).
Настройки
Можете да извършвате допълнителни настройки (стр. 27).
~
• Опциите, които можете да настройвате, се различават в зависимост от ситуацията.
• Опциите, които не са достъпни, са изведени в сиво или не се показват.
26 BG
Настройки
Режим на картината
Режим на
картината
Избира режима на картината.
“Ярък”: За подсилване на контраста и остротата на картината.
“Стандартен”: За обикновена картина. Препоръчва се за домашно
ползване.
~
• “Режим на картината” се задава в зависимост от “Избор на сцена” настройки.
• “Ярък” и “Стандартен” са достъпни, когато “Общи” е избрано в режим “Избор
на сцена”.
Осветление
Регулира яркостта на подсветката.
~
• При понижаване на яркостта на екрана ще се понижи консумацията на енергия.
Увеличава или намалява интензитета на цветовете.
Яркост
Прави картината по-светла или по-тъмна.
Цветност
Увеличава или намалява интензитета на цветността.
Тоналност
Увеличава или намалява зелените и червените тонове.
z
• “Тоналност” може да се настройва само за цветен сигнал NTSC (напр. за
американски видео касети).
Острота
Изостря или омекотява картината.
Цветна
температура
Регулира нивото на бялото в картината.
“Студен”: Придава на белите цветове синкав оттенък.
“Неутрален”: Придава на белите цветове неутрален оттенък.
“Топъл”: Придава на белите цветове червен оттенък.
Шумоподтискане Намалява шума в картината (снежна картина) при слаб излъчван сигнал.
“Силен/Средно/Слаб”: Променя ефекта от шумоподтискането.
“Изкл.”: Изключва функцията “Шумоподтискане”.
MPEG NR
Намалява шума в картината при MPEG-компресирано видео.
Продължава
27 BG
Използване на функциите от MENU
Контраст
Режим Филм
Предлага подобрено движение в картината при гледане на DVD или
VCR изображения на филм, като намалява размазването на образа и
неговата зърнеста структура.
“Автомат.”: Предлага оригиналното базирано на филм съдържание без
промяна.
“Изкл.”: Изключва функцията “Режим Филм”.
~
• Ако изображението съдържа неестествени сигнали или твърде много шум,
“Режим Филм” автоматично се изключва, дори ако е избрано “Автомат.”.
Допълнителни
настройки
Персонализира функцията на картината в подробности.
“Доп. усилване на контраста”: Автоматично регулира “Осветление” и
“Контраст” в най-подходящата настройка според яркостта на екрана.
Тази настройка е особено ефективна за тъмни сцени, като подсилва
контраста при тях.
“Живи цветове”: Прави цветовете по-живи.
Нулиране
Връща всички настройки на “Режим на картината” с изключение на
“Режим на картината” към фабричните им стойности.
~
• “Допълнителни настройки” не е достъпно, когато “Режим на картината” е зададено на “Ярък” или за USB
(Снимки/Музика) вход.
Настройка на звука
Ефект
Избира режима на звука.
“Динамичен”: Усилва яснотата и присъствието на звука за по-добра
чуваемост и музикална реалистичност.
“Стандартен”: Подчертава яснотата, детайла и присъствието на звука.
“Ясен глас”: Прави гласа по-чист.
Обемен звук
Избира режима на обемния звук.
“Обемен звук”: За обемен звук (само за стерео програми).
“Симул. Стерео”: Добавя ефект на подобен на обемния звук към моно
програмите.
“Изкл.”: За нормално приемане на стерео или моно.
Високи
Регулира звука с по-висока честота.
Ниски
Регулира звука с по-ниска честота.
Баланс
Подчертава баланса на левия или десния говорител.
Нулиране
Нулира всички настройки на “Настройка на звука” към фабричните им
стойности.
Избор на звук
Избира звука от високоговорителите за стерео или двуезични програми.
“Стерео”, “Моно”: За стерео програми.
“A”/“B”/“Моно”: За двуезични предавания, изберете “A” за звуков
канал 1, “B” за звуков канал 2 или “Моно” за моно канал, ако има такъв.
z
• Ако изберете друго свързано към телевизора оборудване, задайте “Избор на
звук” на “Стерео”, “A” или “B”.
28 BG
Авт. ниво звук
Поддържа постоянно ниво на звука, дори когато нивото но звука търпи
сривове (напр. рекламите по принцип са с по-силен звук от програмите).
Изместване на
усилването
Задава самостоятелно ниво на звука на всяко оборудване, свързано към
телевизора.
Говорител
Включва и изключва вътрешните говорители на телевизора.
“ТВ говорител”: Говорителите на телевизора са включени, за да се
слуша звука на телевизора през телевизионните говорители.
“Аудиосистема”: Говорителите на телевизора са изключени, за да се
слуша звука на телевизора само през отделно аудио оборудване,
свързано към гнездата на аудио изходите.
PC аудио вход
Избира звука от свързаното оборудване HDMI 1 (DVI-HDMI) или PC
(стр. 21).
Допълнителни
настройки
“Динамичен обхват”: Компенсира разликите в аудио нивата между
различните канали (само за Dolby Digital аудио).
~
• Ефектът може да не функционира или може да зависи от програмата,
независимо от настройката за “Динамичен обхват”.
• “Обемен звук”: Изберете, за да получите най-добрия обемен звук или докато
ползвате външни продукти с Pro Logic.
• “Стерео”: Изберете за стерео изход.
~
• “Ефект”, “Обемен звук”, “Високи”, “Ниски”, “Баланс”, “Нулиране” и “Авт. ниво звук” не са достъпни,
ако “Говорител” е зададен на “Аудиосистема”.
Еко
Енергоспестява
Избира режим на енергоспестяване, за да понижи консумацията на
енергия от телевизора.
“Стандартен”: Настройки по подразбиране.
“Понижение”: Понижава консумацията на енергия от телевизора.
“Картина изкл”: Изключва картината. Можете да слушате звука при
изключена картина.
Слийп таймер
Задава период от време, след който телевизорът автоматично се
превключва в режим на готовност.
Когато е активиран “Слийп таймер”, индикаторът (Слийп таймер) от
предната страна на телевизора свети в оранжево.
z
• Ако изключите телевизора и отново го включите, “Слийп таймер” се нулира и
преминава в “Изкл.”.
• На екрана се появява уведомително съобщение една минута преди телевизорът
да се превключи в режим на готовност.
Продължава
29 BG
Използване на функциите от MENU
“Оптичен изход”: Задава извеждания през жака DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) аудио сигнал на телевизора. Задайте на “Aвтомат.”, когато
свързаното оборудване е съвместимо с Dolby Digital. Задайте на “PCM”,
когато свързаното оборудване не е съвместимо с Dolby Digital.
“Downmix режим”: Задайте начина на dowmix от многоканален на
двуканален звук.
Изключване при Избира времето (“1ч.”, “2ч.” или “4ч.”) за задаване на телевизора в
режим на готовност автоматично, ако не работите с телевизора за
бездействие
определения период от време.
Светлинен
сензор
Автоматично оптимизира настройките за изображението, спрямо
осветеността на стаята.
~
• Не поставяйте нищо върху сензора, защото това може да наруши функцията му.
Проверете мястото на сензора (стр. 14).
Когато е зададен на “Вкл.,” се включва в режим на готовност, ако не се
PC
енергоспестяване получава PC сигнал. Достъпно е само за вход PC.
Нулиране
Връща всички настройки “Еко” към фабричните им стойности.
~
• Енергийната ефективност понижава консумацията на енергия и така пестите пари от сметките за
електричество.
• Когато не използвате устройството
– Поради причини, свързани с безопасността и околната среда, ви препоръчваме да изключвате
телевизора, когато не планирате да го използвате няколко дни.
– Телевизорът не е изключен от мрежата, когато е изключен от копчето. За да изключите напълно
устройството, изключете кабела на захранването от електрическата мрежа.
– Някои телевизори притежават функции, които изискват оставянето на устройството в режим на готовност.
Контрол екран
Формат екран
Променя формата на екрана. За подробности по формата на екрана вж.
стр. 16.
Формат екран
(само в режим
PC)
“Нормален”: Показва картината в оригиналния й размер.
“Пълен 1”: Увеличава картината така, че да запълни вертикално зоната
за показване, като се запазват оригиналните пропорции.
“Пълен 2”: Увеличава картината, за да запълни зоната за показване.
Формат екран
(само в режим
USB (Видео))
“Нормален”: Показва картината в оригиналния й размер.
“Лупа”: Увеличава картината.
4:3 фиксиран
Задава формат на екрана по подразбиране за програми, излъчвани в 4:3.
RGB център
Регулира хоризонталната позиция на картината, така че картината да
остане в средата на екрана.
z
• Тази опция е налична само ако източникът на RGB е свързан към Scarts
конектора
/
AV1 отзад на телевизора.
Зона на екрана
Настройва зоната за показване на изображение.
“Всички пиксели” (само за KDL-37BX401): Показва картината в
оригиналния й размер, когато части от нея са изрязани.
“Нормалнa”: Показва картината в препоръчителния размер.
“+1”: Показва картините в оригиналния им размер.
“-1”: Увеличава картината така, че ръбовете й да са извън зоната на
екрана.
~
• Тези опции могат да се променят в зависимост от показвания вход.
30 BG
Вертикално
отместване
Регулира вертикалната позиция на картината, когато “Формат екран” е
зададено на “Лупа”, “14/9” или “Настройка на субтитрите”.
Вертикален
размер
Регулира вертикалния размер на картината, когато “Формат екран” е
зададено на “Smart”.
Комп.
Настройки
Персонализира телевизионния екран като PC монитор.
z
• Тази опция е налична само, ако се получава PC сигнал.
• “Автоматична настройка” може да не работи добре с някои входни сигнали. В
подобни случаи регулирайте ръчно “Фаза”, “Стъпка”, “Хоризонтално
отместване” и “Вертикално отместване”.
“Автоматична настройка”: Регулира автоматично позицията на дисплея
и фазата на картината в режим на компютър.
“Фаза”: Регулира екрана, когато част от показвания текст или
изображение не са ясни.
“Стъпка”: Разширява или свива размера на екрана по хоризонтала.
“Хоризонтално отместване”: Отмества екрана наляво или надясно.
“Вертикално отместване”: Отмества екрана нагоре или надолу.
Настройка
Стартира начално установяване за избор на език, държава/регион и
местонахождение, както и за настройка на всички налични цифрови и
аналогови канали. Обикновено не се налага да се извършва тази
операция, тъй като езикът и държавата/областта би трябвало да са
избрани, а каналите вече да са настроени, още при първата инсталация на
телевизора. Все пак тази опция ви дава възможност да повторите
процеса (напр. повторно да настроите телевизора след преместване в
друго жилище).
Език
Избира езика, на който да се извеждат менютата.
Звук при
стартиране
Изберете “Вкл.” за издаване на звук при включване на телевизора.
Изберете “Изкл.”, за да го забраните.
Запаметени AV
настройки
Задава име на всяко оборудване, свързано към страничните или задните
гнезда/жакове на телевизора. Името ще се показва за кратко на екрана,
когато оборудването бъде избрано.
1 Натиснете F/f, за да изберете желания входен източник, след
което натиснете .
2 Натиснете F/f, за да изберете една от опциите по-долу, след това
натиснете .
• AV1 (или AV2/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4/Component/PC), VIDEO,
DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Използва се едно от предварително
настроените имена, за да се зададе име на свързаното оборудване.
• “Редакт.:”: Създавате ваше собствено име.
1 Натиснете F/f, за да изберете желаната буква или цифра
(“_” за празно място), след това натиснете g.
Ако въведете грешен знак
Натиснете G/g, за да изберете грешния знак. След това натиснете
F/f, за да изберете правилния знак.
2 Повторете процедурата от стъпка 1, за да довършите името,
след това натиснете .
Продължава
31 BG
Използване на функциите от MENU
Начално
установявяне
HDMI настройки Позволява на телевизора да осъществява връзка с оборудване,
съвместимо с функцията управление през HDMI, и свързано към HDMI
гнездата на телевизора. Имайте предвид, че на свързаното оборудване
също трябва да се направят настройки за комуникация.
“Управление през HDMI”: Задава дали да се свързват работата на
телевизора и свързаното оборудване, съвместимо с управление през
HDMI.
“Уреди - автомат. изкл.”: Когато зададете “Вкл.”, свързаното
оборудване, което е съвместимо с управление през HDMI, се изключва
при включване на телевизора в режим на изчакване с помощта на
дистанционното устройство.
“ТВ - автоматично вкл.”: Когато зададете “Вкл.”, телевизорът се
включва при включване на свързаното оборудване, съвместимо с
управление през HDMI.
“Списък на HDMI уреди”: Показва списък на свързаното оборудване,
съвместимо с управление през HDMI.
“Kонтрол на устройство”: Ако зададете “Бутони за настройка”, можете
да изберете канал, настроен през свързаното оборудване, а ако зададете
“Бутони за меню” за оборудването, можете да управлявате менютата на
свързаното оборудване с помощта на дистанционното.
Настройка на
аналогова ТВ
“Аналогова автонастройка” (само за аналоговия режим): Настройва
всички налични автоматични канали. Обикновено не се налага да се
извършва тази операция, тъй като каналите са вече настроени още при
първата инсталация на телевизора. Все пак тази опция ви дава
възможност да повторите процеса (напр. повторно да настроите
телевизора след преместване в друго жилище или да търсите новите
канали, които операторът е пуснал).
“Програмa ръчeн избop” (Само за аналоговия режим): Променя
настоящата настройка на аналоговия канал.
Натиснете , за да изберете програмата, която искате да промените.
Система
Предварително настройва програмните канали ръчно.
1 Натиснете F/f, за да изберете “Система”, след това натиснете
2 Натиснете F/f, за да изберете една от следните телевизионни
системи за разпространение, след това натиснете .
.
B/G: За държави и области от Западна Европа
I: За Великобритания
D/K: За държави и области от Източна Европа
L: За Франция
~
• В зависимост от избраната държава/област за “Държава”, тази опция може да
не е налична.
Канал
1 Натиснете F/f, за да изберете “Канал”, след това натиснете .
2 Натиснете F/f, за да изберете “S” (за кабелна телевизия) или “C”
(за земни канали), след това натиснете g.
3 Настройте каналите както следва:
Ако не знаете номера на канала (честотата)
Натиснете F/f, за да потърсите следващия наличен канал. Когато бъде
намерен канал, търсенето спира. За да продължите търсенето, натиснете
F/f.
Ако знаете номера на канала (честотата)
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете номера на канала с
програмата, която желаете, или номера на канала на видеокасетофона.
32 BG
4
Натиснете
.
, за да преминете на “Потвърди”, след това натиснете
Повторете гореописаната процедура, за да програмирате ръчно други
канали.
Имe
Задава на канала желаното име, което може да съдържа до 5 букви или
цифри, към избрания канал.
Ф. Настр.
Позволява да извършите ръчно фина настройка на избрания номер
програма, ако решите, че леко донастройване може да доведе до подобро качество на картината.
Аудио филтър
Подобрява звука на отделни канали, в случай на изкривяване в моно
програми. Понякога нестандартният излъчван сигнал може да причини
изкривяване или прекъсване на звука при гледане на моно програми.
Ако при вас няма изкривяване на звука, ви препоръчваме да не
променяте фабричната настройка на тази опция “Изкл.”.
~
• “Аудио филтър” не работи, когато “Система” е зададено на “L”.
Пропусни
Прескача неизползваните аналогови канали при натискане на PROG +/за избор на канал. (Все пак можете да зададете и прескочен канал с
помощта на цифровите бутони.)
“Интелигентна картина”:
• “Вкл. с индикатор”: Автоматично намалява шума в картината. При промяна на
канала или смяна от екран от даден вход на ТВ картина се показва нивото на
сигнала.
• “Вкл.”: Автоматично намалява шума в картината.
• “Изкл.”: Изключва функцията “Интелигентна картина”.
Продължава
33 BG
Използване на функциите от MENU
Потвърди
Запазва промените, извършени в настройките на “Програмa ръчeн
избop”.
“Подреждане на програми (Само за аналоговия режим)”: Променя реда,
по който се записват аналоговите канали на телевизора.
1 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да
преместите на нова позиция, после натиснете g.
2 Натиснете F/f, за да изберете новата позиция за вашия канал,
след това натиснете .
Настройка на
цифрова ТВ
“Цифрови настройки”
• “Автом. цифрова настр.”:
Настройва всички налични цифрови канали.
Тази опция ви позволява да пренастроите телевизора след преместване
в друго жилище или да търсите новите канали, които операторът е
пуснал. Натиснете .
• “Редактиране на програми”:
Премахва нежеланите и променя реда на запазените в телевизора
цифрови канали.
1 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да
премахнете или преместите на нова позиция.
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете трицифрения програмен
номер на желаното от вас предаване.
2 Премахнете или сменете реда на цифровите канали, както следва:
За да премахнете цифров канал
Натиснете . След появата на съобщение за потвърждение, натиснете G,
за да изберете “Да”, след което натиснете .
За да промените реда на цифровите канали
Натиснете g, след това натиснете F/f, за да изберете новата позиция за
канала и натиснете G.
3 Натиснете
RETURN.
~
• При избрана опция “Кабел”, тази функция може да не бъде налична в някои
държави.
• “Ръчна цифрова настройка”:
Ръчно настройва цифровите канали.
1 Натиснете съответния бутон с цифра, за да изберете номера на
канала, който желаете да настроите, или натиснете F/f.
2 Когато наличните канали бъдат открити, натиснете , за да ги
запазите.
Повторете гореописаната процедура, за да настроите ръчно други
канали.
~
• Не работи при кабелна връзка.
“Настройка на субтитрите”
• “Настройка Субтитри”: При избор на “Увреден слух” със субтитрите
може да се покаже и визуална помощ (ако телевизионните канали
излъчват такава информация).
• “Първи предпочитан език”: Избира предпочитан език, на който да
бъдат показвани субтитрите.
• “Втори предпочитан език”: Избира втори предпочитан език, на който
да бъдат показвани субтитрите.
“Настройка на звука”
• “Аудио тип”: Превключва на излъчване за глухонеми, при избор на
“Увреден слух”.
• “Първи предпочитан език”: Избира предпочитан език за използване с
тази програма. Някои цифрови канали могат да предават програми на
няколко аудио езика.
34 BG
• “Втори предпочитан език”: Избира втори предпочитан език за
използване с тази програма. Някои цифрови канали могат да предават
програми на няколко аудио езика.
• “Звуково описание”: Предоставя звуково описание (разказ) или
визуална информация, ако телевизионните канали излъчват такава.
• “Ниво на смесване”: Регулира изходните нива на основния звук на
телевизора и нивата на звуковото описание.
z
• Тази функция работи, само когато “Звуково описание” е зададено на “Вкл.”.
• “MPEG аудио ниво”: Регулира нивото на звука за MPEG аудио.
“Родителски контрол”
Задава възрастова граница за програмите. Всяка програма, която
превишава възрастовото ограничение може да се гледа само след
въвеждане на ПИН код.
~
• За кабелните оператори в Холандия, ПИН кодът трябва да се въвежда, когато
възрастовото ограничение за програмата е по-голямо или равно на посоченото
от вас.
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете актуалния ПИН код.
Ако не сте настроили ПИН, се извежда екран за задаване на ПИН код.
Следвайте инструкциите за “ПИН код” по-долу.
2 Натиснете F/f, за да изберете възрастово ограничение или “Няма”
(за гледане без ограничения), след което натиснете .
3 Натиснете
RETURN.
z
• ПИН кодът 9999 винаги се приема.
“Заключване на програма”
Заключва/отключва програми и проверява статуса на програмите.
1 Натискайте бутоните с цифри, за да въведете актуалния ПИН код
или да зададете нов.
2 Натискайте F/f, за да управлявате програмите и натискайте ,
за да превключвате от “Заключи” в “Отключи” статус.
“DivX® VOD”
• “DivX® VOD регистрационен код”: Извежда регистрационния код,
който е необходим за възпроизвеждане на DivX® VOD съдържание.
• “DivX® VOD код за отрегистриране”: Извежда кода за отмяна на
регистрацията, който е необходим за възпроизвеждане на DivX® VOD
съдържание.
“Техническа настройка”
• “Актуализация на услугите”: Позволява на телевизора да разпознава и
запазва нови цифрови услуги, когато се появят такива.
Продължава
35 BG
Използване на функциите от MENU
“ПИН код”
За да зададете ПИН код за първи път
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете новия ПИН код.
2 Натиснете
RETURN.
За да промените вашия ПИН
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете актуалния ПИН код.
2 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете новия ПИН код.
3 Натиснете
RETURN.
• “Обновяване на системата”: Телевизионният приемник може да
приема софтуерни актуализации чрез излъчвания сигнал. За да
получавате актуализациите, опцията System Update в менюто
Technical Setup трябва да бъде настроена на “Вкл.”. Когато бъде
открита актуализация, потребителят ще бъде информиран чрез
поредица от екранни инструкции как да процедира с нея. Моля, не
изключвайте приемника от мрежата по време на инсталационната
процедура.
• “Информация Система”: Показва информация за настоящата версия
на софтуера и нивото на сигнала.
• “Времева зона”: Позволява ви ръчно да изберете времевата зона, в
която се намирате, ако зоната не е същата като настроената за вашата
държава/област.
~
• При избрана опция “Кабел”, тази функция може да не бъде налична в някои
държави.
• “Автоматично лятно време”: Задава дали автоматично да се
превключва от зимно на лятно часово време и обратно.
• “Вкл.”: Автоматично превключва от лятно на зимно часово време и
обратно, в зависимост от календара.
• “Изкл.”: Часът се показва, в зависимост от времевата разлика, зададена за
“Времева зона”.
~
• При избрана опция “Кабел”, тази функция може да не бъде налична в някои
държави.
• “Заместване на услугите”: Изберете “Вкл.”, за да смените
автоматично канала, когато излъчващият прехвърли програмата си на
друг канал.
“Настройка на CA модула”
Позволява ви да използвате услугата за платена телевизия, след като се сдобиете
с Conditional Access Module (CAM) и карта за гледане. Открийте на страница
20 местоположението на
(PCMCIA) гнездото.
USB oбновяване Обновява телевизионната система с помощта на USB памет.
на с-мата
Поддръжка на
продукта
Показва производител, търговска марка, модел, сериен номер и версия
на софтуера.
Фабрични
настройки
Връща всички настройки към фабричните им стойности. След
завършване на този процес се показва първоначалният екран на
настройка.
36 BG
Допълнителна информация
Инсталиране на аксесоарите (конзола
за монтиране на стена)
До потребителите:
За опазване на продукта и от съображения за безопасност Sony настоятелно
препоръчва монтирането на вашия телевизор да бъде извършено от доставчици на
Sony или лицензирани подизпълнители. Не опитвайте да го монтирате сами.
До доставчиците на Sony и подизпълнителите:
Подходете с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа,
периодичната поддръжка и огледа на този продукт.
Вашият телевизор може да бъде монтиран с използването на конзолата за монтиране
на стена SU-WL500.
• За правилния монтаж се обърнете към доставеното ръководство за употреба на
конзолата за монтиране на стена.
• Направете справка в “Сваляне на Поставка за маса на телевизора” (стр. 8).
~
• Поставете телевизора на поставката за маса, за да фиксирате скобата за монтиране.
Винт
(+PSW6 × 16)
Скоба за монтиране
За монтирането на този продукт се изисква достатъчен опит, особено при определяне на
здравината на стената, която се изисква за издържане тежестта на телевизора. На всяка цена
поверете закрепването на този продукт към стена на доставчици на Sony или лицензирани
подизпълнители и по време на монтажа обърнете особено внимание на мерките за
безопасност. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания в резултат на неправилна
работа или монтиране.
Продължава
37 BG
Допълнителна информация
Квадратен
отвор
Таблица на размерите, имащи отношение към монтажа на
телевизора
Център на екрана
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Уред: cm
Размери на екрана
Име на модела
Място на центъра
на екрана
Дължина за всеки ъгъл на монтиране
Ъг ъл (0°)
Ъг ъл (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-37BX401
91,9
56,3
14,0
42,7
15,7
32,6
53,5
46,2
KDL-32BX301
79,8
49,6
17,2
42,6
15,6
30,2
48,0
46,1
Числата в горната таблица може леко да се различават в зависимост от начина на извършване
на монтажа.
ВНИМАНИЕ
Стената, на която ще бъде монтиран телевизора, трябва да е способна да издържи тежест, поне
четирикратно превишаваща тази на телевизора. Вж. “Спецификации” (стр. 40) за теглото.
38 BG
Чертеж/таблица за местата на винта и скобата
Име на модела
Място на винта
Място на скобата
KDL-37BX401
d, g
b
KDL-32BX301
e, g
c
Място на винта
Място на скобата
a*
b
c
* Мястото на скобата “a” не
може да се използва за
всички модели.
Допълнителна информация
39 BG
Спецификации
Име на модела
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Система
Система на панела
LCD (течнокристален дисплей) панел
Телевизионна система В зависимост от вашия избор на страна/регион
Аналогова: B/G/H, D/K, L, I
Цифрова: DVB-T, DVB-C
Система на цветовете/ Аналогова: PAL, PAL60 (само вход за видео), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (само вход за видео)
Цифрова: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
видеото
Покритие на каналите Аналогово: 46,25 - 855,25 MHz
Цифрово: VHF/UHF
Мощност на звука
10 W + 10 W (RMS)
Входно/изходни жакове
75 ома външен терминал за VHF/UHF
Антена
/
AV1
21-пинов scart конектор, включително аудио/видео вход, RGB вход, S-Video вход и TV аудио/
видео изход.
COMPONENT IN Поддържани формати: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ома, 0,3 V негативна синхронизация/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ома/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ома
COMPONENT IN Аудио вход (фоно жакове)
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Видео: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Аудио: Двуканален линеен PCM
32, 44,1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита, Dolby Digital
PC (вж. стр. 42)
Аналогов аудио вход (минижак) (само HDMI 1)
AV2
Видео вход (фоно жак)
AV2
Аудио вход (фоно жакове)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Цифров оптичен жак (Двуканален линеен PCM, Dolby Digital)
Аудио изход (ляво/дясно) (фоно жакове)
PC IN
Вход от компютър (15 D-sub) (вж. стр. 42)
G: 0,7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено/B: 0,7 Vp-p, 75 ома/
R: 0,7 Vp-p, 75 ома, H/V синхронизация: TTL ниво
PC аудио вход (минижак)
i
Жак слушалки
USB порт
CAM (Conditional Access Module) гнездо
40 BG
Име на модела
KDL-37BX401
KDL-32BX301
Захранване и други
Изисквания за
захранване
220–240 V AC, 50 Hz
Размер на екрана
(измерен по
диагонала)
Прибл. 94 cm / 37 инча
Прибл. 80 cm / 32 инча
Резолюция на дисплея 1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала) (KDL-37BX401)
1 366 точки (по хоризонтала) × 768 реда (по вертикала) (KDL-32BX301)
Консумация в “У дома”/ 107 W
на енергия “Стандартен”
режим
81,0 W
155 W
в режим
“Магазин”
/“Ярък”
109 W
Консумация на
енергия в режим
готовност*1
0,22 W
Консумация на
енергия в режим
изключено
0,21 W
156 kWh
Средногодишна
консумация на енергия
в режим*2
118 kWh
91,9 × 59,8 × 25,0 cm
Габарити (със
(ш × в × д) стойката)
(Прибл.) (без
91,9 × 56,3 × 9,7 cm
стойката)
79,8 × 53,1 × 22,0 cm
Тегло
(Прибл.)
79,8 × 49,6 × 9,6 cm
17,3 кг
(със
стойката)
11,5 кг
15,3 кг
(без
стойката)
10,0 кг
Приложени аксесоари Вж. “1: Проверка на аксесоарите” на стр. 4.
Аксесоари по избор
Вж. “Инсталиране на аксесоарите (конзола за закрепване към стена)” на стр. 37
Указаната консумация на енергия в режим на готовност се достига след като телевизорът приключи
необходимите вътрешни процеси.
*2 4 часа дневно и 365 дни годишно.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Продължава
41 BG
Допълнителна информация
*1
Таблица за входния сигнал от компютър за PC IN
и HDMI IN 1/2/3/4
За KDL-37BX401
Сигнали
По хоризонтала
(пиксели)
По вертикала Хоризонтална Вертикална
(редове)
честота (kHz) честота (Hz)
Стандартен
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Указания за
VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Указания за
VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
За KDL-32BX301
Сигнали
По хоризонтала
(пиксели)
По вертикала Хоризонтална Вертикална
(редове)
честота (kHz) честота (Hz)
Стандартен
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Указания за
VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Указания за
VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• PC входът на този телевизор не поддържа синхронизация по зелено или с композитен сигнал.
• PC входът на този телевизор не поддържа сигнали с презредова развивка.
• PC входът на този телевизор поддържа сигнали от таблицата по-горе с вертикална честота от 60 Hz.
42 BG
Отстраняване на
проблеми
Проверете дали индикаторът 1
(готовност) мига в червено.
Когато той мига
Функцията за самодиагностика е активирана.
Натиснете 1 отстрани на телевизора, за да го
изключите, извадете захранващия кабел и
информирайте вашия доставчик или сервиз
на Sony.
Когато той не мига
1 Направете справка с таблиците по-долу.
2 Ако проблемът все още продължава,
телевизорът ви трябва да бъде
прегледан от квалифициран сервизен
техник.
z
• За допълнителна информация се свържете с
Клиентски информационен център на Sony, като
използвате адреса или телефона в
гаранционната карта.
Картина
Не се показва картина или информационното
меню от свързаното през Scart конектора
оборудване
• Натиснете бутона
, за да се покаже на екрана
списък на свързаното оборудване и изберете
желания вход.
• Проверете връзката между допълнителното
оборудване и телевизора.
Двойни или остатъчни изображения
• Проверете свързването на антената/кабела.
• Проверете местоположението или
ориентацията на антената.
На екрана има само снежинки или шум
• Проверете дали антената не е счупена или
прегъната.
• Проверете дали не е изтекъл срокът на годност
на антената (от три до пет години при нормална
употреба, една-две години близо до море).
При гледане на ТВ канал има шум в картината
или звука
• Регулирайте “ф. настр.” (Автоматична фина
настройка), за да получите по-добро приемане на
картината (стр. 33).
Програмите са черно-бели
• Изберете “Нулиране” (стр. 28).
Черно-бяло или с неестествени цветове
изображение, когато се гледа сигнал от
гнездата
COMPONENT IN
• Проверете връзката към конектора
COMPONENT IN и се уверете, че всеки жак
е здраво поставен в съответното му гнездо.
Звук
Няма звук, но картината е добра
• Натиснете 2 + или % (Без звук).
• Проверете дали за “Говорител” е избрано “ТВ
говорител” (стр. 29).
• Когато използвате вход HDMI със Super Audio
CD или DVD-Audio, възможно е DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) да не възпроизведе
аудио сигнали.
Канали
Желаните канали не могат да бъдат избирани
• Превключете между цифров и аналогов режим,
и изберете желания цифров/аналогов канал.
Някои канали са празни
• Канал само с кодирана/платена услуга.
Абонирайте се за платената телевизия.
• Каналът се използва само за данни (без картина
и звук).
• Свържете се с разпространителя на програмата
за подробности относно предаването на сигнала.
Цифровите канали не се показват
• Свържете се с местния оператор, за да разберете
дали във вашата област има цифрови
предавания.
• Снабдете се с антена с по-голям коефициент на
усилване.
Общи
Телевизорът се изключва автоматично
(преминава в режим на готовност)
• Проверете дали е активиран “Слийп таймер”
(стр. 29) или “Изключване при бездействие”
(стр. 30).
• Ако не се приема сигнал или не извършвате
никаква операция в TV режим за около
15 минути, телевизорът автоматично преминава
в режим на готовност.
В картината или звука има смущения
• Телевизорът трябва да стои далече от
източници, които могат да причинят електрични
смущения, като например автомобили,
мотоциклети, сешоари или оптично оборудване.
• Когато инсталирате допълнително оборудване,
оставете малко разстояние между
допълнителното оборудване и телевизора.
Продължава
43 BG
Допълнителна информация
Няма картина (екранът е тъмен) и няма звук
• Проверете свързването на антената/кабела.
• Включете телевизора в мрежата и натиснете 1
отстрани на телевизора.
• Ако индикаторът 1 (готовност) свети в червено,
натиснете "/1.
На екрана се появяват някакви малки черни
и/или ярки петънца
• Картината на модула на дисплея се състои от
точки. Малките черни и/или ярки точки на
екрана (пиксели) не означават неизправност.
• Проверете свързването на антената/кабела.
• Дръжте антената/кабела на кабелната
телевизия далеч от други свързващи кабели.
Дистанционното управление не работи
• Сменете батериите.
HDMI оборудването не се извежда в “Списък
на HDMI уреди”
• Уверете се, че телевизорът ви е съвместим с
управление за HDMI.
Ако “Режим на картината - Магазин: Вкл.” се
показва на екрана
• Вашият телевизор е зададен в режим “Магазин”.
Трябва да зададете “У дома” за
“Местонахождение” в процедурата “Начално
установявяне” отново (стр. 6).
Не всички канали са настроени
• Проверете уеб сайта за поддръжка, за
информация относно кабелните доставчици.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
44 BG
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Pre viac informácií o produktoch Sony
Sony ürünleri için faydali bilgiler
Pentru informaţii utile despre produsele Sony
Užitečné informace o výrobcích Sony
За полезна информация отноcно продуктите на Sony
Sony termékekről hasznos információkat találhat
az alábbi weboldalon
© 2010 Sony Corporation
4-208-253-32(2)
Download PDF

advertising