Sony | KDL-46X2000 | Sony KDL-46X2000 Návod k obsluze

2-678-258-12(3)
Digitální barevný
LCD televizor
Návod k obsluze
Před použitím televizoru si prosím přečtěte část
„Bezpečnostní informace” v tomto návodu k obsluze.
Tento návod k obsluze si ponechejte pro případné použití
v budoucnu.
KDL-46X2000
Užitečné informace o výrobcích Sony naleznete na:
© 2006 Sony Corporation
Úvod
Děkujeme vám za to, že jste si vybrali výrobek Sony.
Před prvním zapnutím televizoru si prosím pozorně
přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější
použití.
Poznámky k digitální TV
• Jakoukoliv funkci pro digitální TV (s logem
) bude
možné používat pouze v zemích nebo oblastech, kde jsou
vysílány digitální pozemní signály DVB-T (MPEG2).
Poraďte se prosím s místním prodejcem, zda můžete
přijímat signál DVB-T v místě bydliště.
• Přestože tento televizor splňuje požadavky DVB-T,
nemůže být zaručena kompatibilita s digitálním
pozemním vysíláním (DVB-T) i v budoucnu.
• Některé funkce digitální TV nemusí být v určitých zemích
dostupné.
2CZ
Informace o obchodních značkách
•
•
•
•
•
•
•
je registrovaná obchodní značka společnosti DVB
Project.
Vyrobeno v licenci společnosti BBE Sound, Inc. Licence
společnosti BBE Sound, Inc. s jedním nebo několika
následujícími americkými patenty: 5510752, 5736897.
BBE a symbol BBE jsou registrované obchodní značky
společnosti BBE Sound, Inc.
Název „Dolby”, „Pro Logic” a symbol dvojitého písmene
„D” jsou obchodní známky společnosti Dolby
Laboratories.
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Jako virtualizér pro zvukový doprovod ve formátu Dolby
Virtual Surround se používá technologie TruSurround.
TruSurround, SRS a symbol (z) jsou obchodními
známkami společnosti SRS Labs, Inc.
Technologie TruSurround je zahrnuta pod licencí od
společnosti SRS Labs, Inc.
HDMI, logo HDMI
a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky společnosti HDMI Licensing, LLC.
Obsah
Před prvním použitím
4
Bezpečnostní informace............................................................................................................8
Bezpečnostní upozornění .......................................................................................................11
Přehled dálkového ovládání.................................................................................................12
Přehled tlačítek TV a indikátory...........................................................................................14
Sledování televizního vysílání
Sledování televizního vysílání.................................................................................................15
Kontrola digitálního elektronického programového průvodce (EPG)
.............................18
Používání seznamu digitální oblíbené
...........................................................................20
Prohlížení obrázků z připojeného zařízení..............................................................................21
Funkce nabídky MENU
Navigace v nabídkách.............................................................................................................22
Nabídka „Obraz”......................................................................................................................23
Nabídka „Zvuk”........................................................................................................................26
Nabídka „Nastavení obrazovky”..............................................................................................27
Nabídka „Nastavení” ...............................................................................................................29
Nabídka „Nastavení AV” .........................................................................................................31
Nabídka „Nastavení analogové části” .....................................................................................32
Nabídka „Nastavení digitální části”
................................................................................35
Nabídka „Nastavení PC” .........................................................................................................37
Používání volitelného příslušenství
Připojení volitelného příslušenství...........................................................................................39
Programování dálkového ovladače.........................................................................................41
Doplňující informace
Technické údaje ......................................................................................................................43
Odstraňování potíží.................................................................................................................45
Rejstřík ....................................................................................................................................47
: pouze pro digitální kanály
3CZ
Před prvním použitím
Vložení baterií do dálkového ovladače
1: Kontrola
příslušenství
Dálkový ovladač RM-ED006 (1)
Baterie velikosti AA (typ R6) (2)
Síťový napájecí kabel (typu C-6) (1)
Poznámky
Koaxiální kabel (1)
Tato feritová jádra neodstraňujte.
PC kabel (1)
Tato feritová jádra neodstraňujte.
Držák kabelu (1)
Podpěrný pásek (1) a šroubky (2)
4CZ
• Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
• Likvidaci baterií provádějte ekologickým způsobem.
V některých oblastech může likvidace baterií podléhat
zvláštním předpisům. Obraťte se prosím na místní úřady.
• Nepoužívejte společně různé typy baterií nebo nemíchejte
staré baterie s novými.
• S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Zabraňte jeho
pádu na zem, nešlápněte na něj a vyvarujte se jeho polití
jakoukoliv kapalinou.
• Dálkový ovladač neodkládejte v blízkosti zdrojů tepla, na
vlhká místa ani na místa vystavená přímému slunečnímu
záření.
3: Opatření proti
převrhnutí televizoru
Před prvním použitím
2: Připojení antény/
videorekordéru
Připojení pouze antény
Koaxiální kabel
(dodávané příslušenství)
Síťový napájecí kabel
(dodávané příslušenství)
2
Připojení antény a videorekordéru
3
1
Síťový napájecí
kabel
(dodávané
příslušenství)
Koaxiální
kabel
(dodávané
příslušenství)
4: Svázání kabelů
Kabel scart (není součástí
příslušenství)
Koaxiální kabel (není
součástí příslušenství)
Videorekordér
5CZ
5: Výběr jazyka a země/
oblasti
2
3
Stisknutím F/f/G/g vyberte z nabídky
požadovaný jazyk a stiskněte .
4
Stisknutím F/f vyberte zemi/oblast, ve
které chcete televizor používat a stiskněte
.
1
Země
Vyberte zemi
2
Vyber:
Nastavit:
Zpět:
Konec:
Pokud země/oblast, ve které budete televizor
používat, není v seznamu uvedena, vyberte
namísto země/oblasti položku „-”.
Na obrazovce se zobrazí zpráva, jejímž
prostřednictvím vyžaduje televizor povolení
spuštění automatického ladění - přejděte na část
„6: Automatické ladění televizoru”.
3, 4
3, 4
1
Připojte televizor do elektrické zásuvky
(220 - 240 V stř., 50 Hz).
2
Stiskněte 1 na televizoru (na pravé
straně).
Při prvním zapnutí televizoru se na obrazovce
automaticky zobrazí menu Jazyk.
Pokud je televizor v pohotovostním režimu
(kontrolka 1 (pohotovostní režim) na televizoru
(vpředu) svítí červeně), zapněte jej stisknutím
tlačítka TV "/1 na dálkovém ovladači.
6CZ
6: Automatické ladění
televizoru
Televizor nyní vyhledá a uloží všechny dostupné
televizní kanály.
3
Když se na obrazovce zobrazí nabídka
„Třídění programů”, postupujte podle
pokynů z části „Třídění programů”
(strana 32).
Pokud nezměníte pořadí, ve kterém jsou uloženy
analogové kanály v televizoru, pokračujte krokem 4.
4
Stiskněte MENU pro opuštění nabídky.
V televizoru jsou nyní naladěny všechny dostupné
kanály.
Poznámka
V případě, že není možné přijímat digitální kanály, nebo
když je vybrán region, ve kterém není digitální vysílání, musí
být po kroku 3 proveden krok 4 (strana 6) v části „5: Výběr
jazyka a země/oblasti”.
2
2
4
1
Před spuštěním automatického ladění
televizoru vložte nahranou kazetu do
videorekordéru připojeného k televizoru
(strana 5) a spusťte přehrávání.
Během automatického ladění televizoru se naladí
a uloží kanál pro videorekordér.
Nemáte-li připojen videorekordér, tento krok
vynechejte.
2
Stiskněte G pro výběr položky „OK”, potom
stiskněte .
Digitální ladění
Přejete si spustit automatické ladění?
Zrušit
Vyber:
Zpět:
Televizor spustí vyhledávání všech dostupných
digitálních kanálů a následně všech dostupných
analogových kanálů. To může nějakou dobu trvat
a proto buďte prosím trpěliví a nestiskejte žádná
tlačítka na televizoru ani na dálkovém ovladači.
7CZ
Před prvním použitím
Pokud se zobrazí zpráva s dotazem na kontrolu
připojení antény
Nebyly nalezeny žádné digitální ani analogové
kanály. Zkontrolujte připojení antény a stiskněte
G pro výběr „Ano” a pak stiskněte
pro znovu
spuštění přístroje.
Bezpečnostní
informace
Síťový napájecí kabel
• Dodržujte následující doporučení, abyste předešli
poškození síťového kabelu. Dojde-li k poškození
síťového napájecího kabelu, může to způsobit vznik ohně
nebo úraz elektrickým proudem.
– Při přemísťování
televizoru odpojte
síťový napájecí
kabel z elektrické
zásuvky.
– Při odpojování
síťového kabelu jej
nejprve odpojujte ze zásuvky.
– Při odpojování síťového
napájecího kabelu jej
uchopte vždy jen za
zástrčku. Netahejte za
samotný síťový napájecí
kabel.
– Vyvarujte se uskřípnutí síťového napájecího kabelu
a jeho nadměrného ohýbání nebo zkroucení. Může dojít
k poškození izolace nebo zlomení vodičů.
– Síťový napájecí kabel neupravujte.
– Na síťový napájecí kabel
nepokládejte žádné těžké předměty.
– Síťový napájecí kabel udržujte
v dostatečné vzdálenosti od zdrojů
tepla.
• Pokud je síťový napájecí kabel
poškozen, přestaňte jej používat
a požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony
o jeho výměnu.
• Nepoužívejte dodaný síťový napájecí kabel pro žádné jiné
zařízení.
• Používejte pouze originální síťový napájecí kabel Sony;
nepoužívejte kabely jiných výrobců.
Zásuvky
• Televizor je vybaven síťovým kabelem se
třemi vodiči a musí být připojen do
zásuvky s uzemněním.
• Nepoužívejte uvolněnou elektrickou
zásuvku. Síťovou zástrčku zasuňte do
zásuvky až na doraz. Uvolněná zástrčka by
mohla způsobit elektrický oblouk a vznik
požáru. Se žádostí o výměnu síťové
zásuvky se obracejte na kvalifikovaného elektrikáře.
Čištění zástrčky
Síťovou zástrčku pravidelně odpojujte
a čistěte. Pokud je síťová zástrčka pokryta
prachem a nahromadí-li se na ní vlhkost,
může se zhoršit stav izolace a dojít ke
vzniku ohně.
Přetěžování
Tento televizor je určen výhradně pro
napájení napětím 220 - 240 V stř.
Zajistěte, aby do stejné síťové
zásuvky nebylo připojeno příliš
8CZ
mnoho elektrických spotřebičů, protože by to mohlo mít za
následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem.
Není-li přístroj používán
Nebudete-li televizor používat
několik dní, měli byste jej odpojit
od elektrické sítě, z důvodu
ochrany životního prostředí
a kvůli bezpečnosti. Některé televizory ovšem mohou mít
funkce, u kterých je potřeba nechat televizor zapnutý
v pohotovostním režimu, aby správně fungovaly. O tom se
dozvíte v návodu k obsluze.
Přenášení
• Před přemístěním televizoru odpojte od televizoru
všechny kabely.
• Přenášení televizoru s velkými rozměry vyžaduje dvě
nebo více osob.
• Pokud přenášíte televizor ručně, držte
jej tak, jak je zobrazeno na obrázku
vpravo. Pokud tak neučiníte, televizor
může spadnout, poškodit se a způsobit
vážné zranění.
• Při transportu nevystavujte televizor
nárazům nebo nadměrným vibracím.
Televizor může spadnout a poškodit se nebo způsobit
vážné zranění.
• Pokud dojde k pádu nebo poškození televizoru, nechejte
jej neprodleně zkontrolovat kvalifikovaným servisním
technikem.
• Pokud přenášíte televizor do opravy nebo jej přemísťujete,
zabalte televizor do originální krabice a balicího
materiálu.
Manipulace
Při zvedání nebo přemísťování
televizoru jej vždy pevně
uchopte podle vyobrazení
vpravo.
Umístění
• Televizor by měl být
instalován u snadno přístupné elektrické zásuvky.
• Postavte televizor na stabilní a rovný
povrch. Na televizor nezavěšujte žádné
předměty. Pokud tak učiníte, může
televizor spadnout ze stojanu a způsobit
poškození nebo vážné poranění.
• Neinstalujte televizor na místa, kde by byl
vystaven vysokým teplotám, například na přímém
slunečním světle nebo do blízkosti radiátoru nebo výstupu
topení. Pokud bude televizor vystaven vysokým teplotám,
může dojít k jeho přehřátí, což může způsobit deformaci
skříně televizoru nebo jeho chybnou funkci.
• Neinstalujte televizor na místa vystavená přímému
proudění vzduchu z klimatizace. V případě instalace
televizoru na těchto místech může uvnitř docházet ke
kondenzaci vlhkosti a dojít k selhání přístroje.
• Neinstalujte televizor nikdy na
horká, vlhká nebo nadměrně prašná
místa.
• Neinstalujte televizor v místech, kde
by se do něj mohl dostat hmyz.
• Neinstalujte televizor tam, kde by mohl být vystaven
mechanickým vibracím.
• Neinstalujte televizor na místech, kde by mohl vyčnívat,
jako například za sloup, nebo tam, kde do něj můžete
narazit hlavou. Jinak může dojít ke zranění.
• Nedovolte dětem šplhat po televizoru.
• Budete-li tento televizní přístroj používat
v blízkosti mořského pobřeží, může
mořská sůl způsobit zkorodování
kovových součástí uvnitř přístroje
a zapříčinit vnitřní poškození nebo vznik ohně.
Ventilace
• Nikdy nezakrývejte větrací
otvory na skříni přístroje. Mohlo
by to způsobit přehřátí přístroje
a následný vznik ohně.
• Není-li zajištěno správné odvětrávání, může se
v televizoru nahromadit prach a dojde k jeho znečištění.
Pro správné odvětrávání zajistěte následující podmínky:
– Neinstalujte televizor tak, aby byl otočený dozadu nebo
z boku.
– Neinstalujte televizor tak, aby byl otočen obráceně
nebo shora dolů.
– Neinstalujte televizor na polici nebo do skříně.
– Neumisťujte televizor na pokrývku nebo na postel.
– Nepřikrývejte televizor látkou, jako jsou záclony, nebo
předměty, jako například noviny a podobně.
• Kolem televizoru ponechejte dostatek volného prostoru.
V opačném případě může dojít k zablokování dostatečné
cirkulace vzduchu kolem přístroje, což může vést k jeho
přehřívání, které se může projevit vznikem požáru nebo
poškozením televizoru.
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
• Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat pouze
originální příslušenství Sony:
– Držák pro montáž na stěnu SU-WL51.
– Stolek pro televizor SU-FF51
• Pro umožnění dostatečné cirkulace vzduchu a zabránění
tvorby prachu na televizoru, stěně a stropě doporučujeme
používat originální držáky Sony pro montáž na stěnu.
• Řádně upevněte televizor podle návodu dodaného s vaším
stojanem nebo držákem pro montáž na stěnu při instalaci
přístroje.
• Nezapomeňte připevnit konzoly dodávané ke stojanu.
• Pokud budete televizor
instalovat na stěnu, nechte
instalaci provést
kvalifikovanými servisními
techniky. Při nesprávné instalaci
může být televizor nebezpečný.
Zapojení kabelů a vodičů
• Ujistěte se, že je z bezpečnostních důvodů před
zapojováním odpojen síťový napájecí kabel.
• Tento televizor není odpojen od síťového napětí, pokud je
síťový vypínač v poloze vypnuto (Off). Pro úplné
odpojení televizoru od síťového napětí odpojte zástrčku
síťového napájecího kabelu ze zásuvky.
• Dejte pozor, abyste o kabely nezakopli. Mohlo by dojít
k poškození televizoru.
Lékařské instituce
Neumisťujte tento televizor na
místo, kde se používají lékařské
přístroje. Mohlo by dojít k chybné
funkci lékařských přístrojů.
Venkovní použití
Ponechejte alespoň tolik prostoru.
• Při instalaci televizoru na stěnu ponechejte alespoň 10 cm
prostoru od spodku televizoru.
• Nikdy neinstalujte televizor následujícím způsobem:
Cirkulace vzduchu
je zablokovaná.
Stěna
Cirkulace vzduchu
je zablokovaná.
Stěna
• Neinstalujte tento televizor
venku. V případě, že je televizor
vystaven dešti, může to způsobit
vznik ohně nebo úraz
elektrickým proudem.
• V případě, že je televizor
vystaven přímému slunečnímu záření, může dojít
k nárůstu vnitřní teploty a poškození přístroje.
Vozidla, lodě a jiná plavidla
• Neinstalujte tento televizor ve
vozidle. Pohyb vozidla by mohl
způsobit pád přístroje a přivodit
zranění.
• Neinstalujte tento televizor na
lodi nebo jiném plavidle. Pokud
by byl televizor vystaven
působení mořské vody, mohlo
by dojít ke vzniku ohně nebo
k poškození přístroje.
Ventilační otvory
Doplňkové příslušenství
Při instalaci televizoru s využitím stojanu nebo konzoly pro
montáž na stěnu prosím dodržujte následující pokyny. Pokud
tak neučiníte, televizor může spadnout a způsobit vážné
zranění.
Do ventilačních otvorů nezasunujte žádné
předměty. Pokud se do těchto otvorů
dostanou kovové předměty nebo tekutina,
může to způsobit požár nebo úraz
elektrickým proudem.
Pokračování
9CZ
Voda a vlhkost
• Nepoužívejte tento televizor
v blízkosti vody - například
u vany nebo ve sprše.
Nevystavujte televizor dešti,
vlhkosti nebo kouři. Mohlo by
dojít ke vzniku ohně nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nedotýkejte se síťového napájecího
kabelu a televizoru mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo k poškození televizoru.
Vlhkost a hořlavé materiály
• Nepokládejte na přístroj žádné
předměty. Televizor by neměl být
vystavován kapající nebo stříkající
vodě a z toho důvodu na něj nestavte
žádné nádoby s kapalinou, například
vázy.
• Abyste předešli vzniku ohně,
neponechávejte v blízkosti televizoru vznětlivé a hořlavé
předměty a materiály (rozsvícené svíčky a podobně).
• Pokud se otvory do přístroje dostane jakákoli kapalina
nebo pevný předmět, přestaňte televizor používat. Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození
televizoru. Nechejte si přístroj neprodleně zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
Oleje
Neinstalujte televizor na místa, kde se používají oleje,
například restaurace. Prach s absorbovaným olejem se může
dostat do vnitřku televizoru a způsobit jeho poškození.
Bouřky a blesky
Z důvodů vaší osobní bezpečnosti se
nedotýkejte žádné části televizoru,
síťového napájecího kabelu nebo
anténního přívodu v průběhu bouřek
s blesky.
Obrazovka
• Na televizor neházejte žádné
předměty. Mohla by prasknout
obrazovka a způsobit poranění osob.
• Pokud praskne povrch televizoru,
nedotýkejte se jej, dokud neodpojíte síťový napájecí kabel
ze síťové zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Servis
Uvnitř televizoru je nebezpečné
vysoké napětí.
Neotevírejte skříňku přístroje.
Svěřte servis televizoru výhradně
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Malé části příslušenství jsou nebezpečné
Ukládejte příslušenství mimo dosah dětí. Pokud jej
spolknou, hrozí nebezpečí udušení. Ihned zavolejte
lékařskou pomoc.
Výměna rámečku kolem obrazovky
Rámeček obrazovky může být vyměněn za jiný, který se
prodává samostatně. Rámeček neodstraňujte, kromě případů
jeho výměny. Pro podrobnosti se podívejte do pokynů
dodávaných s rámečkem.
10CZ
Bezpečnostní
upozornění
Sledování televizoru
• Místo pro pohodlné sledování televizoru je ve vzdálenosti
mezi čtyř až sedminásobkem svislé délky obrazovky od
televizoru.
• Pro docílení čistého obrazu nevystavujte obrazovku
přímému osvětlení nebo přímému slunečnímu světlu.
Pokud je to možné, používejte bodové osvětlení zaměřené
ze stropu.
• Televizor sledujte při mírném osvětlení, protože sledování
televizoru ve špatně osvětlené místnosti namáhá zrak.
Dlouhodobé sledování obrazovky televizoru má rovněž za
následek namáhání zraku.
• Pokud budete nastavovat úhel televizoru, přidržujte vaší
rukou základnu stojanu, aby nedošlo k oddělení televizoru
od stojanu. Dejte pozor, abyste si mezi televizorem
a stojanem nepřiskřípli prsty.
Nastavení hlasitosti
• Hlasitost reprodukce nastavte tak, abyste nerušili vaše
sousedy. V nočních hodinách se zvuk velmi snadno šíří.
Z tohoto důvodu se doporučuje zavřít okna nebo používat
sluchátka.
• Budete-li používat sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby
nebyla vysoká, protože by mohlo dojít k poškození vašeho
sluchu.
LCD obrazovka
• Přestože byla LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou
technologií a min. 99,99 % obrazových bodů (pixelů) je
v pořádku, mohou se na LCD obrazovce trvale zobrazovat
černé tečky nebo světlé barevné body (červené, modré
nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi
LCD panelu a nejedná se o závadu.
• Nevystavujte povrch LCD obrazovky slunečnímu světlu.
Jinak může dojít k poškození povrchu obrazovky.
• Nemačkejte nebo neškrábejte přední filtr a nedávejte
žádné předměty na televizor. Obraz může být nerovný
nebo by se LCD panel mohl poškodit.
• Budete-li televizor používat na chladném místě, může se
v obraze zobrazit skvrna nebo obraz ztmavne. To však
neindikuje žádnou poruchu funkce. Tento úkaz po zvýšení
okolní teploty zmizí.
• Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít
ke vzniku „duchů”. Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
• Během provozu televizoru se obrazovka a skříň přístroje
zahřívají. To však nepředstavuje poruchu funkce.
• LCD panel obsahuje malé množství tekutých krystalů
a rtuti. Fluorescenční lampa, která se v televizoru používá,
rovněž obsahuje rtuť. Postupujte podle místních nařízení
a směrnic pro likvidaci nebezpečného odpadu.
Manipulace a čištění povrchu obrazovky/skříně
televizoru
Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili ze
zásuvky. Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo
obrazovky, dodržujte následující opatření:
• Netlačte na povrch obrazovky tvrdými předměty, aby
nedošlo k jejímu poškrábání a zabraňte prudkým nárazům
na plochu obrazovky. Mohlo by dojít k jejímu poškození.
• Nedotýkejte se zobrazovacího panelu po dlouhodobém
nepřetržitém provozu televizoru, protože zobrazovací
panel je horký.
• Doporučujeme vám, abyste se povrchu obrazovky
dotýkali co nejméně.
• Pokud chcete z povrchu obrazovky/skříně odstranit prach,
opatrně jej setřete jemným hadříkem. Nepodaří-li se prach
takto odstranit, setřete jej jemným hadříkem mírně
navlhčeným slabým roztokem rozředěného čisticího
prostředku.
• Nikdy nepoužívejte žádný druh utěrky s brusným
účinkem, zásadité/kyselé čisticí prostředky, brusný prášek
nebo silná rozpouštědla, jako např. líh, benzen, ředidlo
nebo insekticidy. Použití těchto materiálů nebo
dlouhotrvající kontakt s gumovými nebo PVC materiály
může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálu
skříně.
• Po delší době se mohou ventilační otvory ucpat prachem.
Abyste tomuto stavu předešli, doporučujeme vám, abyste
pravidelně vysávali prach vysavačem (jednou za měsíc).
Doplňkové komponenty
• Doplňkové komponenty neinstalujte příliš blízko
televizoru. Doplňkové komponenty umístěte alespoň
30 cm od televizoru. Pokud je před televizorem nebo
vedle něj umístěn videorekordér, může docházet ke
zkreslení obrazu.
• Je-li televizor umístěn v těsné blízkosti jakéhokoli
zařízení, které vydává elektromagnetické záření, může
docházet ke zkreslení obrazu anebo ke vzniku zašumělého
zvuku.
Likvidace televizoru
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských
státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na
výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo
být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného
k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením
této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. S žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo
na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
11CZ
Přehled dálkového ovládání
1 TV "/1 – Pohotovostní režim TV
Dočasně vypíná televizor a zapíná jej z pohotovostního režimu.
2 Číselná tlačítka
• V režimu TV: Volba kanálů. U kanálů s číslem 10 a vyšším zadejte druhé
a třetí číslo do dvou sekund.
• V režimu teletext: Zadejte tříciferné číslo stránky pro volbu stránky.
3
– předchozí kanál
Návrat k předchozímu sledovanému kanálu (na delší dobu než 5 sekund).
– Režim obrazovky (strana 16)
4
5
– pozastavení obrazu (strana 16)
Tato funkce umožňuje zastavení televizního obrazu.
6
/
– Informace/Zobrazení textu
• V digitálním režimu: Krátce se zobrazí podrobnosti o právě sledovaném
programu.
• V analogovém režimu: Zobrazuje informace jako číslo aktuálního kanálu
a režim obrazovky.
• V režimu teletextu (strana 16): Odkrývá skryté informace (např. odpovědi
ke kvízu).
7
F/f/G/g/
(strana 15, 22)
8 TOOLS (Nástroje) (strana 17, 21)
Nastavení různých položek této nabídky a změna/nastavení položek podle
typu připojeného zařízení a režimu obrazovky.
9 MENU (Nabídka) (strana 22)
0 PROG +/- (Program) (strana 15)
• V režimu TV: Zvolí další (+) nebo předchozí (-) kanál.
• V režimu teletext: Zvolí další (+) nebo předchozí (-) stránku.
qa % – Ztlumení (strana 15)
qs 2 +/- – hlasitost
qd RETURN (Návrat)/
Návrat na předchozí obrazovku jakéhokoliv zobrazeného menu.
qf
– EPG (digitální elektronický programový průvodce) (strana 18)
qg Barevná tlačítka (strana 16, 18, 20)
qh ANALOG – Analogový režim (strana 15)
qj DIGITAL – digitální režim (strana 15)
qk / – Teletext (strana 16)
ql
/
– Volba vstupu/zastavení teletextu
• V režimu TV (strana 21): Zvolí vstupní zdroj ze zařízení připojeného k TV
zásuvkám.
• V režimu teletextu (strana 16): Zastaví aktuální stránku.
w; A/B – duální zvuk (strana 26)
12CZ
wa "/1
Zapnutí nebo vypnutí doplňkového komponentu vybraného prostřednictvím
funkčních tlačítek.
ws Funkční tlačítka
Umožňují ovládání odpovídajícího zařízení. Podrobnosti viz „Programování
dálkového ovladače” na straně 41.
wd Ovládací tlačítka pro DVD/Videorekordér
• . : Zopakování přehrávání aktuálního programu od značky první
kapitoly (pokud existuje).
• > : Přeskočení dopředu na značku další kapitoly (pokud existuje).
•
: Opakování zadaného časového úseku aktuálního programu.
•
: Posun dopředu o zadaný časový úsek.
• m : Zrychlené přehrávání programu vzad.
• M : Zrychlené přehrávání programu vpřed.
• H : Přehrávání programu normální rychlostí.
• X : Pauza v přehrávání.
• x : Zastavení přehrávání.
• Vizuální vyhledávání: Aktivní pouze u Sony DVD rekordérů vybavených
funkcí vizuálního vyhledávání. Další podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze dodávaném s DVD rekordérem.
wf Tlačítka nahrávání pro DVD/Videorekordér
• z REC: Spuštění nahrávání.
• X REC PAUSE: Pozastavení nahrávání.
• x REC STOP: Zastavení nahrávání.
X REC PAUSE a x REC STOP jsou dostupná pouze pro DVD rekordéry.
wg F1/F2
• Volba disku při používání DVD měniče.
• Volba funkce při používání kombinovaného přístroje (například DVD/
Videorekordér).
Pro podrobné informace viz návod k obsluze, dodaný s DVD měničem nebo
kombinovaným přístrojem.
wh DVD MENU (Nabídka DVD)
Zobrazení nabídky disku DVD.
wj DVD TOP MENU (Hlavní nabídka DVD)
Zobrazení hlavní nabídky disku DVD.
Rada
Tlačítka 5, H, PROG + a A/B jsou opatřena výstupkem. Tyto výstupky použijte pro
usnadnění při ovládání televizoru.
13CZ
Přehled tlačítek TV a indikátory
1 1 – Hlavní vypínač
Zapíná a vypíná televizor.
PROG
2 PROG +/-/
/
• V režimu TV: Zvolí další (+) nebo předchozí
(-) kanál.
• V nabídce TV: Přesun mezi položkami nahoru
( ) nebo dolů ( ).
3 2 +/-/
/
• V režimu TV: Zvyšuje (+) nebo snižuje (-)
hlasitost.
• V nabídce TV: Přesun mezi položkami doleva
( ) nebo doprava ( ).
MENU
4
/
– Volba vstupu/OK
• V režimu TV (strana 21): Zvolí vstupní zdroj
ze zařízení připojeného k TV zásuvkám.
• V nabídce TV: Zvolí nabídku nebo možnost
a potvrdí nastavení.
5
6
(strana 22)
– indikátor vypnutého obrazu/
časovače
• Jakmile vypnete obraz, rozsvítí se zeleně
(strana 29).
• Při nastavení časovače se rozsvítí oranžově
(strana 29).
7 1 – Indikátor pohotovostního režimu
V pohotovostním režimu svítí tento indikátor
červeně.
8 " – Indikátor napájení
Rozsvítí se zeleně, jakmile televizor zapnete.
9 Senzor dálkového ovladače
Poznámka
Před odpojením síťového napájecího kabelu se ujistěte, že je televizor vypnutý. Při odpojení síťového napájecího kabelu při
zapnutém televizoru může zůstat indikátor svítit nebo může dojít k poruše televizoru.
14CZ
Sledování televizního vysílání
Sledování televizního
vysílání
2
Dostupnost kanálů závisí na režimu.
3
Použijte numerická tlačítka nebo PROG +/pro volbu TV kanálu.
Pro volbu čísel kanálů 10 a vyšších použijte
číselná tlačítka pro zadání druhé a třetí číslice
během dvou sekund.
Výběr kanálu pomocí digitálního elektronického
programového průvodce (EPG), viz strana 18.
V digitálním režimu
Krátce se zobrazí pruh s informacemi. Na pruhu
mohou být zobrazeny následující ikony:
: Rozhlasové vysílání
: Kódovaný/placený kanál
: Dostupnost vícejazyčného zvuku
: Dostupnost titulků
: Dostupné titulky pro sluchově postižené
: Doporučený minimální věk pro sledování
aktuálního programu (od 4 do 18 let)
: Rodičovský zámek
: Probíhající záznam aktuálního programu
3
2
Další operace
Pro
Udělejte toto
Stiskněte tlačítko TV "/1.
Dočasné vypnutí
televizoru
(pohotovostní režim)
3
1
Stiskněte 1 na televizoru (na pravé straně)
pro zapnutí televizoru.
Pokud je televizor v pohotovostním režimu
(indikátor pohotovostního režimu 1 na televizoru
(vpředu) svítí červeně), stiskněte TV "/1 na
dálkovém ovladači pro zapnutí televizoru.
Úplné vypnutí
televizoru
Stiskněte 1 na televizoru (na
pravé straně).
Zapnutí televizoru
z pohotovostního
režimu bez zvuku.
Stiskněte %. Stiskněte 2 +/pro nastavení úrovně hlasitosti.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte 2 + (zvýšení)/
- (snížení).
Vypnutí zvuku
Stiskněte %. Dalším stisknutím
se zvuk obnoví.
Přístup k tabulce
Stiskněte
. Pro výběr
indexu programů
analogového kanálu stiskněte F/
(pouze v analogovém f, potom
.
režimu)
Pro vstup do tabulky indexu
vstupního signálu, viz strana 21.
Pokračování
15CZ
Sledování televizního vysílání
1
Stiskněte DIGITAL pro přepnutí na digitální
režim nebo ANALOG pro přepnutí na
analogový režim.
Teletext
Stiskněte /. Po každém stisknutí / se údaje
zobrazené na obrazovce změní takto:
Text a TV obraz t Text t Žádný text (Textová
služba vypnutá)
Pro výběr stránky použijte číselná tlačítka nebo
PROG +/-.
Pro zastavení stránky stiskněte
/ .
Pro odkrytí skrytých informací stiskněte
/ .
Pro přeskočení na stránku stiskněte
a F/f a pak
stiskněte
(v případě tříciferných stránek).
4:3
Zobrazuje běžné vysílání 4:3 (např. televizor bez
širokoúhlé obrazovky) ve správných rozměrech.
Širokoúhlý
Rady
• U slabého signálu se teletext může zobrazovat nesprávně.
• Teletext je součástí většiny televizních kanálů. Informace
o používání teletextu najdete na přehledové stránce.
• Zobrazují-li se v dolní části stránky barevná tlačítka,
můžete použít funkci Fastext. Fastext umožňuje snadný
a rychlý přístup ke stránkám. Pro přístup k vybrané
stránce stiskněte tlačítko příslušné barvy.
Zobrazuje širokoúhlé vysílání (16:9) ve správných
rozměrech.
Zoom*
Pozastavení obrazu
Právě zobrazený obraz můžete pozastavit pro
zaznamenání telefonního čísla nebo receptu.
1
Stiskněte
.
Pozastavený obraz se objeví na pravé straně
obrazovky. Pohybující se obraz můžete sledovat
na levé straně.
2
Zobrazuje obraz filmového formátu (formát letter
box) ve správných rozměrech.
14:9*
Opět stiskněte
pro návrat do
normálního režimu TV.
Ruční přepínání režimu obrazovky podle
vysílání
Zobrazuje vysílání 14:9 ve správných rozměrech.
Výsledkem je zobrazení černých okrajových ploch na
obrazovce.
Opakovaným stisknutím
vyberte režim Smart,
4:3, Širokoúhlý, Zoom nebo 14:9.
* Spodní a horní část obrazu může být ořezána.
Smart*
Zobrazuje konvenční vysílání 4:3 s imitací efektu
širokoúhlého obrazu. Obraz s poměrem stran 4:3 je
roztažen tak, aby zaplnil obrazovku.
16CZ
Rady
• Případně můžete nastavit položku „Auto formát” na
„Zap”. Televizor automaticky zvolí nejlepší režim
odpovídající vysílání (strana 27).
• Při výběru možnosti Smart, 14:9 nebo Zoom můžete
polohu obrazu přizpůsobit. Stiskněte F/f pro posunutí
obrazu nahoru nebo dolů (např. pro umožnění čtení
titulků).
Používání nabídky Tools
Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS pro zobrazení následujících položek.
Položka
Popis
Zavřít
Uzavření nabídky Nástroje.
PAP (nebo Jednoduchý Viz strana 17.
obraz)
Viz strana 23.
Režim zvuku
Viz strana 26.
Sledování televizního vysílání
Režim obrazu
Nastavení titulků (pouze Viz strana 35.
v digitálním režimu)
Oblíbené digitální
(pouze v digitálním
režimu)
Viz strana 20.
Spořič energie
Viz strana 29.
Časovač vypnutí
Viz strana 29.
i Hlasitost*
Viz strana 30.
Automatické nast.
hodin (pouze
v analogovém režimu)
Přepnutí do digitálního režimu
a nastavení času.
* Tato možnost se objeví pouze v případě, když je „i
Vazba sluch/repro” nastaveno na „Vyp” (strana 30).
Zobrazení dvou obrazů současně – PAP
(Obraz a obraz)
Na obrazovce můžete sledovat dva obrazy současně
(z externího vstupu a televizní program).
Připojte doplňkové zařízení (strana 39) a zkontrolujte,
zda se jím vysílaný obraz zobrazuje na obrazovce
(strana 21).
Poznámky
• Tato funkce není dostupná při použití počítače jako
vstupního zdroje.
• Nastavení velikosti obrazu nelze měnit.
Stiskněte F/f pro výběr položky „PAP” z nabíky
Nástroje a pak stiskněte . Obraz z připojeného
zařízení se zobrazuje na levé straně a televizní
program na pravé.
Pro návrat do normálního režimu TV stiskněte
nebo RETURN.
Rady
• Do normálního režimu TV se můžete vrátit také volbou
„Jednoduchý obraz” z nabídky Nástroje.
• Je slyšet zvuk obrazu, který je v zeleném rámečku.
Přepínat zvuk k obrazu můžete stisknutím G/g.
17CZ
Kontrola digitálního elektronického programového
průvodce (EPG)
*
Všechny kategorie
Pá 13 lis 15:39
1
V digitálním režimu stiskněte
pro
zobrazení Digitálního elektronického
programového průvodce (EPG).
2
Proveďte požadované operace podle
vyobrazení v následující tabulce.
Dnes
Předchozí
Vyber:
Další
Sledovat 30 min
Seznam akcí:
Poznámka
Kategorie
Informace o programu budou zobrazeny pouze v případě, že
je televizní kanál vysílá.
+/- 1 den zap/vyp:
EPG (digitální elektronický programový průvodce)
* Tato funkce nemusí být v některých zemích dostupná.
Pro
Udělejte toto
Vypnutí EPG
Stiskněte
Procházení nabídkou EPG
Stiskněte F/f/G/g.
Sledování aktuálního programu
Stiskněte
Uspořádání informací o programech podle
kategorií - Seznam kategorií
1
2
.
, když je zvolený aktuální program.
Stiskněte modré tlačítko.
Stiskněte F/f/G/g pro výběr kategorie. Název kategorie se
zobrazí po straně.
Jsou dostupné následující kategorie:
„Oblíbené”: Obsahuje všechny kanály, které byly uloženy v seznamu
oblíbených (strana 20).
„Všechny kategorie”: Obsahuje všechny dostupné kanály.
„Zprávy”: Obsahuje všechny nové kanály.
3
Stiskněte
.
Digitální elektronický programový průvodce (EPG) nyní zobrazuje
pouze aktuální programy z vybrané kategorie.
Nastavení programu pro záznam –
Časovačem řízené nahrávání
1
2
3
4
Stiskněte F/f/G/g pro výběr programu, který chcete
zaznamenat.
Stiskněte .
Stiskněte F/f pro výběr položky „Časovačem řízené
nahrávání”.
Stiskněte
pro nastavení časovače televizoru
a videorekordéru.
Vedle informací o programu se objeví symbol
(vpředu) se rozsvítí.
Poznámky
. Indikátor
na TV
• Časovaný záznam na videorekordér můžete na televizoru nastavit pouze pro
videorekordéry kompatibilní s funkcí Smartlink. Pokud váš videorekordér není
kompatibilní se Smartlink, zobrazí se zpráva upozorňující, že je třeba nastavit
časovač videorekordéru.
• Jakmile záznam začne, můžete televizor přepnout do pohotovostního režimu.
Nevypínejte jej však úplně, protože by došlo ke zrušení záznamu.
• Pokud byl nastaven rodičovský zámek, zobrazí se zpráva s dotazem na zadání
kódu PIN. Podrobnější informace najdete v kapitole „Rodičovský zámek”
strana 35.
18CZ
Pro
Udělejte toto
Nastavení programu, který se automaticky
zobrazí po zahájení vysílání – Připomínka
1
2
3
4
Stiskněte F/f/G/g pro výběr programu, který chcete
zobrazit.
Stiskněte .
Stiskněte F/f pro výběr položky „Připomínka”.
Stiskněte
pro automatické zobrazení vybraného programu
po zahájení jeho vysílání.
Nastavení času a data programu, který
1
chcete zaznamenat - Man. zázn. časovačem 2
3
4
5
Stiskněte .
Stiskněte F/f pro výběr položky „Man. zázn. časovačem”,
potom stiskněte .
Stiskněte F/f pro nastavení data, potom stiskněte g.
Čas spuštění a zastavení nastavte stejně jako v kroku 3.
pro
Stiskněte F/f pro výběr programu, potom stiskněte
nastavení časovače televizoru a videorekordéru.
Vedle informací o programu se objeví symbol
(vpředu) se rozsvítí.
Poznámky
. Indikátor
na TV
• Časovaný záznam na videorekordér můžete na televizoru nastavit pouze pro
videorekordéry kompatibilní s funkcí Smartlink. Pokud váš videorekordér není
kompatibilní se Smartlink, zobrazí se zpráva upozorňující, že je třeba nastavit
časovač videorekordéru.
• Jakmile záznam začne, můžete přepnout televizor do pohotovostního režimu.
Nevypínejte jej však úplně, protože by došlo ke zrušení záznamu.
• Pokud byl nastaven rodičovský zámek, zobrazí se zpráva s dotazem na zadání
kódu PIN. Podrobnější informace najdete v kapitole „Rodičovský zámek”
strana 35.
Zrušení záznamu/připomenutí – Seznam
časovače
1
2
3
Stiskněte .
Stiskněte F/f pro výběr položky „Seznam časovače”.
Stiskněte F/f pro výběr programu, který chcete zrušit, potom
stiskněte .
4
Stiskněte G pro výběr položky „Ano”, potom stiskněte
potvrzení.
Zobrazí se zpráva potvrzující, že chcete zrušit program.
pro
Rada
Digitálního elektronického programového průvodce (EPG) můžete rovněž zobrazit výběrem položky „Digital EPG” v nabídce
„MENU” (strana 22).
19CZ
Sledování televizního vysílání
Vedle informací o programu se zobrazí symbol c.
Poznámka
Pokud přepnete televizor do pohotovostního režimu, automaticky se zapne,
jakmile se blíží spuštění programu.
Požívání seznamu digitální oblíbené
*
Můžete si vybrat program ze seznamu až 20 kanálů,
které jste určili. Zobrazení seznamu oblíbených, viz
„Navigace v nabídkách” (strana 22).
Předchozí
Vyber:
Další
Konec:
Nastavení
Otevřít info:
Seznam Digitální oblíbené
* Tato funkce nemusí být v některých zemích dostupná.
Pro
Udělejte toto
První vytvoření seznamu Oblíbené
Po prvním výběru položky „Oblíbené digitální” v nabídce „MENU” se
zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete přidat kanály do seznamu oblíbených.
1
2
Stiskněte
pro výběr položky „Ano”.
Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete přidat.
Pokud znáte číslo kanálu, který chcete použít, použijte pro přímou volbu
numerická tlačítka.
3
Stiskněte
.
Kanály, které jsou uloženy v seznamu Oblíbené, jsou označeny
symbolem
.
Vypnutí seznamu oblíbených
Stiskněte RETURN.
Zobrazení stručných informací
o aktuálních programech
Stiskněte
zruší.
při výběru kanálu. Dalším stisknutím tlačítka se tato funkce
Sledování kanálu
Stiskněte
při výběru kanálu.
Přidání nebo odstranění kanálů ze seznamu 1
Oblíbené
2
Stiskněte modré tlačítko.
Kanály, které jsou uloženy v seznamu Oblíbené, jsou označeny
symbolem
.
Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete přidat nebo
vyjmout.
Pokud znáte číslo kanálu, který chcete použít, použijte pro přímou volbu
numerická tlačítka.
Odstranění všech kanálů ze seznamu
oblíbených
3
4
Stiskněte .
Stiskněte modré tlačítko pro návrat do seznamu oblíbených.
1
2
Stiskněte modré tlačítko.
Stiskněte žluté tlačítko.
Zobrazí se zpráva potvrzující, že chcete vymazat všechny kanály ze
seznamu oblíbených.
3
20CZ
Stiskněte G pro výběr položky „Ano”, potom stiskněte
potvrzení.
pro
Další operace
Prohlížení obrázků
z připojeného zařízení
Zapněte připojené zařízení a pak proveďte
některou z následujících operací.
Pro automaticky laděný videorekordér (strana 7)
V analogovém režimu stiskněte PROG +/- nebo
číselná tlačítka pro výběr video kanálu.
Pro ostatní připojená zařízení (strana 39)
Opakovaně stiskněte
/ , dokud se nezobrazí
správný vstupní symbol (viz níže) na obrazovce.
AV1/
AV1,
AV2/
AV2,
AV3/
AV3:
Audio/video nebo RGB vstupní signál přes konektor
scart
/
1, 2 nebo 3.
se objeví pouze tehdy,
pokud byl zapojen RGB zdroj.
AV4:
Komponentní vstupní signál prostřednictvím konektorů
Y, PB/CB, PR/CR
/
4 a vstupní audio signál
prostřednictvím konektorů L (MONO), R
/
4.
AV5:
Digitální audio/video signál prostřednictvím konektoru
HDMI IN 5.
AV6:
Digitální audio/video signál prostřednictvím konektoru
HDMI IN 6. Vstupní audio signál je analogový pouze
tehdy, když bylo zařízení připojeno pomocí konektorů
DVI a audiovýstupu.
Udělejte toto
Návrat k normálnímu Stiskněte funkční tlačítko TV,
provozu televizoru
DIGITAL (Digitální) nebo
ANALOG (Analogový).
Přístup do tabulky
indexů vstupního
signálu (nelze
v případě vstupu
obrazu z PC)
Stiskněte
pro vstup do tabulky
indexu vstupního signálu. (Potom
stiskněte g (pouze v analogovém
režimu).) Stiskněte F/f pro
výběr zdroje vstupního signálu,
potom stiskněte
.
Používání nabídky Tools
Stiskněte TOOLS (Nástroje) pro zobrazení
následujících položek během prohlížení obrázků
z připojeného zařízení (kromě PC).
Položka
Popis
Zavřít
Uzavření nabídky Nástroje.
PAP (nebo Jednoduchý Viz strana 17.
obraz)
Režim obrazu
Viz strana 23.
Režim zvuku
Viz strana 26.
Spořič energie
Viz strana 29.
Časovač vypnutí
Viz strana 29.
i Hlasitost*
Viz strana 30.
Automatické nast.
hodin
Přepnutí do digitálního režimu
a nastavení času.
* Tato možnost se objeví pouze v případě, když je „i
Vazba sluch/repro” nastavena na „Vyp” (strana 30).
AV7/
AV7/
AV7:
Symboly vstupů se objeví v závislosti na připojených
zařízeních a nastavení „Vstup AV7” v nabídce
„Nastavení AV” (strana 31).
AV7: Komponentní vstupní signál prostřednictvím
konektorů Y, PB/CB, PR/CR /
7 a vstupní audio signál
prostřednictvím konektorů L (MONO), R
/7.
AV7: Kompozitní vstupní signál prostřednictvím
videokonektorů
7 a vstupní audio signál
prostřednictvím konektorů L (MONO)/R
7.
AV7: S-video vstupní signál prostřednictvím
S-video konektorů
7 a vstupní audio signál
prostřednictvím konektorů L (MONO)/R
7.
PC:
Obrazový signál z počítače prostřednictvím videovstupu
PC
a vstupní audio signál prostřednictvím
konektoru PC audio
.
21CZ
Sledování televizního vysílání
Pro zařízení připojené ke konektorům Scart pomocí
kompletně zapojeného 21kolíkového kabelu Scart
(strana 40)
Spusťte na připojeném zařízení přehrávání.
Obraz z připojeného zařízení se zobrazí na obrazovce.
Pro
Funkce nabídky MENU
Navigace v nabídkách
Ikona
Popis
Digitální*
Nabídka „MENU” vám umožní nastavení různých
funkcí tohoto televizoru. Pomocí dálkového ovladače
můžete snadno přepínat kanály nebo vstupní zdroje
externího signálu a měnit nastavení televizoru.
Návrat k naposledy sledovanému
digitálnímu kanálu.
Digitální EPG*
Zobrazení digitálního elektronického
programového průvodce (EPG).
Podrobnější informace o nastavení, viz
strana 18.
Externí vstupy
Výběr zařízení připojeného k vašemu
televizoru.
• Pro výběr požadovaného externího
vstupu vyberte zdroj signálu
a stiskněte
.
• Označení externího vstupu, viz
strana 31.
Nastavení
Zobrazení nabídky Nastavení, kde lze
provést většinu pokročilých nastavení.
Podrobnější informace o nastavení
najdete na straně 23 až 36.
2
3
1
1
Stiskněte MENU pro zobrazení nabídky.
*Tato funkce nemusí být v některých zemích dostupná.
2
3
Stiskněte F/f pro výběr položky.
Stiskněte
položky.
pro potvrzení vybrané
Pro opuštění nabídky stiskněte MENU.
Oblíbené digitální
Analogový
Digitální
Digitální EPG
Externí vstupy
Nastavení
Zobrazit seznam oblíbených
Vyber:
Nastavit:
Ikona
Popis
Konec:
Oblíbené digitální*
Zobrazení seznamu oblíbených.
Podrobnější informace o nastavení
najdete na straně 20.
Analogový
Návrat k naposledy sledovanému
analogovému kanálu.
22CZ
Nabídka „Obraz”
V nabídce „Obraz” můžete nastavit níže uvedené
položky.
Obraz
Obecné
Živý
Cílové vstupy
Režim obrazu
Reset
Podsvícení
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Odstín
Vyber:
Nastavit:
Střed
1
Stiskněte F/f pro výběr položky
„Nastavení”, potom stiskněte .
2
Stiskněte F/f pro výběr ikony nabídky
potom stiskněte .
3
Stiskněte F/f/G/g pro výběr položky.
Konec:
Pro aktuálně zobrazený vstup zvolte, zdali používat běžné nastavení nebo nastavovat
každou položku zvlášť.
„Obecné”: Použije se běžné nastavení, jehož úpravy jsou sdíleny s jinými vstupy, ve
kterých je položka „Cílové vstupy” nastavena na „Obecné”.
Název aktuálního vstupu (např. AV1): Umožňuje nastavení každé položky zvlášť
pro aktuální vstup.
Režim obrazu
Volba režimu obrazu.
„Živý”: Pro zvýšený kontrast a ostrost.
„Standardní”: Pro standardní obraz. Doporučeno pro domácí zábavu.
„Personální”: Umožňuje vám uložit preferovaná nastavení.
Reset
Obnovení výchozího nastavení všech položek nabídky „Obraz” kromě „Cílové
vstupy” a „Režim obrazu”.
Rada
Položka „Pokročilé nastavení” (strana 25) také není resetována. Zvolte „Reset” v nabídce
„Pokročilé nastavení” pro obnovení výchozího nastavení položek v nabídce „Pokročilé
nastavení”.
Podsvícení
Nastavení jasu podsvícení.
Kontrast
Zvýšení nebo snížení kontrastu obrazu.
Jas
Zesvětlení nebo ztmavení obrazu.
Barevná sytost
Zvýšení nebo snížení intenzity barev.
Odstín
Zvýšení nebo snížení zeleného a červeného tónu.
Rada
Položku „Odstín” lze nastavit pouze pro barevný signál NTSC (např. videokazety z USA).
Pokračování
23CZ
Funkce nabídky MENU
Cílové vstupy
Barevná teplota
Nastavení bílé barvy obrazu.
„Studená”: Dodává bílým barvám namodralý odstín.
„Neutrální”: Dodává bílým barvám neutrální odstín.
„Teplá 1”/„Teplá 2”: Dodává bílým barvám červený odstín. Položka „Teplá 2”
dodává červenější odstín než položka „Teplá 1”.
Rada
Položky „Teplá 1” a „Teplá 2” lze vybrat, jen pokud jste položku „Režim obrazu” nastavili na
„Personální”.
Ostrost
Zostření nebo změkčení obrazu.
Redukce šumu
Omezení šumu v obrazu (zrnění).
„Auto”: Automatická redukce šumu.
„Vysoká”/„Střední”/„Nízká”: Upravení efektu redukce šumu.
„Vyp”: Vypnutí funkce Redukce šumu.
„BNR”: Snížení blokového obrazového šumu. Tato funkce je účinná pouze pro
digitální kanály nebo připojený DVD přehrávač/digitální satelitní přijímač při
přehrávání formátu MPEG.
Rady
• Položka „Auto” není dostupná při sledování signálu z komponentního, HDMI nebo
digitálního RF vstupu.
• Položka „Redukce šumu” není dostupná při použití funkce pozastaveného obrazu nebo PAP.
Režim DRC
Volba obrazu s vysokým rozlišením se čtyřnásobnou hustotou pro zdroje vysoce
kvalitního signálu (například DVD přehrávače, satelitní přijímače).
„Režim 1”: Doporučeno pro pohyblivý obraz.
„Režim 2”: Doporučeno pro statické snímky a text.
„Vyp”: Vypnutí režimu DRC.
Rada
Položka „Režim DRC” není dostupná při nastavení „Režim Hry” na „Zap” nebo při používání
funkce pozastavení obrazu nebo PAP; není také dostupná při sledování obrazu ze zdroje
s formátem 480p, 576p, 720p, 1080i nebo 1080p.
Paleta DRC
Přizpůsobení úrovně detailů („Realita”) a smoothness („Čistota”) pro jednotlivé
vstupní signály. Například si můžete vytvořit jedno uživatelské nastavení pro
optimalizaci obrazu z kabelové televize a další pro obraz z DVD přehrávače.
Zobrazí se paleta DRC.
Paleta DRC
Realita: 26
Nastavit:
1
Čistota:
Zpět:
Stiskněte F/f/G/g pro úpravu polohy značky (z).
Při posunování značky z nahoru podél osy „Realita” se obraz stává více
detailnějším. Při posunování značky z doprava podél osy „Čistota” se obraz stává
více vyhlazeným.
2
Pro uložení nastavení stiskněte
.
Rada
Položka „Paleta DRC” není dostupná při nastavení „Režim Hry” na „Zap”, „Režim DRC” na
„Vyp” nebo při používání funkce pozastavení obrazu nebo PAP; není také dostupná při
sledování obrazu ze zdroje s formátem 480p, 576p, 720p, 1080i nebo 1080p.
24CZ
Pokročilé nastavení
Podrobnější nastavení vlastností obrazu. Pokud jste nastavili položku „Režim
obrazu” na „Personální”, můžete nastavovat/měnit následující položky.
„Reset”: Obnovení všech pokročilých nastavení na výchozí hodnoty.
„Korekce černé”: Zvýraznění černých oblastí obrazu pro dosažení většího kontrastu.
„Pokr. zvýraznění kontrastu”: Automatické nastavení položky „Podsvícení”
a „Kontrast” na nejlepší úroveň podle jasu obrazu. Toto nastavení je zvlášť vhodné
u tmavých snímků a zvyšuje zřetelnost obrazu.
„Gamma”: Úprava vyvážení mezi jasnými a tmavými plochami obrazu.
„Zjasnění bílé”: Zdůraznění světlých barev.
„Živé barvy”: Oživení barev.
„Barevný prostor”: Změna rozsahu reprodukce barev. Při nastavení „Rozšířený” se
reprodukují živé barvy a při „Normální” se reprodukují standardní barvy.
„Vyvážení bílé”: Úprava barevné teploty podle barev.
„Zvýraznění detailů”: Zvýraznění podrobností v obraze.
„Zvýraznění obrysů”: Zvýraznění obrysů v obrazu.
Rady
25CZ
Funkce nabídky MENU
• Položka „Pokr. zvýraznění kontrastu” a „Zvýraznění detailů” není dostupná při používání
funkce pozastavení obrazu nebo PAP.
• Položka „Živé barvy” není dostupná při nastavení položky „Barevný prostor” na
„Normální”.
Nabídka „Zvuk”
Zvuk
Cílové vstupy
Režim zvuku
Reset
Obecné
Dynamický
V nabídce Zvuk můžete zvolit z položek
vyobrazených v dále uvedeném seznamu. Jak zvolit
položky v nabídce „Nastavení” se podívejte do
„Nabídka „Obraz”” (strana 23).
Výšky
Hloubky
Vyvážení
Automatická hlasitost
Zap
Posunutí hlasitosti
Vyber:
Nastavit:
Konec:
Cílové vstupy
Pro aktuálně sledovaný vstup vybírá mezi obecným nastavením položek
a samostatným nastavením jednotlivých položek.
„Obecné”: Použije se běžné nastavení, jehož parametry jsou sdíleny mezi několika
vstupy, které mají „Cílové vstupy” nastaveny na „Obecné”.
Název aktuálního vstupu (např. AV1): Umožňuje nastavení každé položky zvlášť
pro aktuální vstup.
Režim zvuku
Výběr režimu zvuku.
„Dynamický”: Zdůraznění výšek a hloubek.
„Standardní”: Standardní zvuk. Doporučeno pro domácí zábavu.
„Personální”: Nevýrazná odezva. Umožňuje uložit vlastní uživatelské nastavení.
Reset
Obnovení výchozího nastavení všech položek nabídky „Zvuk” kromě „Cílové
vstupy”, „Režim zvuku” a „Duální zvuk”.
Výšky
Nastavení vysokých kmitočtů.
Hloubky
Nastavení hlubokých kmitočtů.
Vyvážení
Vyvážení levého nebo pravého reproduktoru.
Automatická
hlasitost
Udržuje se konstantní úroveň hlasitosti i tehdy, když dochází k rozdílům v úrovni
hlasitosti (např. reklamy bývají vysílány s vyšší hlasitostí, než jiné programy).
Posunutí hlasitosti
Upravuje nastavení úrovně hlasitosti ve vztahu k ostatním vstupům při nastavení
položky „Cílové vstupy” na aktuální vstup (např. AV1).
Prostorový zvuk
Výběr režimu prostorového zvuku.
„Dolby Virtual”: Reproduktory televizoru se používají pro simulaci prostorového
(surround) efektu vytvářeného vícekanálovým systémem.
„Vyp”: Normální stereo nebo mono poslech.
BBE
Zvýšení věrohodnosti zvuku díky vyrovnání fázových efektů v reproduktorech
pomocí „BBE High Definition Sound System” (zvukový systém BBE s vysokým
rozlišením).
Duální zvuk
Nastavení zvuku z reproduktoru na stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání.
„Stereo”, „Mono”: Pro stereofonní vysílání.
„A”/„B”/„Mono”: Dvojjazyčné vysílání; pro výběr 1. kanálu zvolte „A”, pro výběr
2. kanálu zvolte „B”, pro mono poslech stiskněte „Mono”.
Rada
Pro sledování programu z připojeného zařízení nastavte položku „Duální zvuk” na „Stereo”,
„A” nebo „B”.
Rada
Jiné možnosti nabídky Zvuk než „Duální zvuk” není možné použít pro sluchátka a výstupní audio konektory.
26CZ
Nabídka „Nastavení obrazovky”
Nastavení obrazovky
Cílové vstupy
Nastavení obrazovky
Obecné
Smart
Auto formát
Zap
Výchozí nastavení 4:3
Rozsah zobrazení
Výchozí
V nabídce „Nastavení obrazovky” můžete nastavit
níže uvedené položky. Jak zvolit položky v nabídce
„Nastavení” se podívejte do „Nabídka „Obraz””
(strana 23).
Posun vodorovně
Posun svisle
Šířka obrazu
Vyber:
Nastavit:
Konec:
Pro aktuálně zobrazený vstup zvolte, zdali používat běžné nastavení nebo nastavovat
každou položku zvlášť.
„Obecné”: Použije se běžné nastavení, jehož parametry jsou sdíleny mezi několika
vstupy, které mají „Cílové vstupy” nastaveny na „Obecné”.
Název aktuálního vstupu (např. AV1): Umožňuje nastavení každé položky zvlášť
pro aktuální vstup.
Formát obrazovky
Pro více informací o formátu obrazovky, viz „Ruční přepínání režimu obrazovky
podle vysílání” (strana 16).
Auto formát
Automatická změna formátu zobrazení podle vysílaného signálu. Pro zachování
nastavení vyberte „Vyp”.
Rada
I když je položka „Auto formát” nastavena na „Zap” nebo „Vyp”, můžete formát obrazovky
kdykoliv změnit opakovaným stisknutím
.
Výchozí nastavení
4:3
Výběr výchozího režimu obrazovky pro vysílání ve formátu 4:3.
„Smart”: Zobrazuje konvenční vysílání 4:3 s imitací efektu širokoúhlého obrazu.
„4:3”: Zobrazení obvyklého vysílání 4:3 ve správném poměru.
„Vyp”: Zachování aktuálního nastavení v položce „Formát obrazovky” při změně
kanálu nebo vstupního zařízení.
Rada
Tato položka je dostupná, pokud je položka „Auto formát” nastavena na „Zap”.
Rozsah zobrazení
Nastavení velikosti obrazu.
„Full Pixel”: Obraz ve formátu 1080i nebo 1080p je zobrazován v původní velikosti
s částečným oříznutím.
„Výchozí”: Zobrazení obrazu v původní velikosti.
„-1”/„-2”: Zvětšení obrazu a skrytí okrajů obrazu.
Rada
Položka „Full Pixel” je dostupná pouze při nastavení položky Formát obrazovky na „Wide”.
Posun vodorovně
Nastavení vodorovné polohy obrazu pro jednotlivý formát obrazovky.
Rada
Tato položka není dostupná, pokud je položka „Rozsah zobrazení” nastavena na „Full Pixel”.
Pokračování
27CZ
Funkce nabídky MENU
Cílové vstupy
Posun svisle
Nastavení svislého umístění obrazu při vybraném formátu obrazovky „Smart”,
„Zoom” nebo „14:9”.
Šířka obrazu
Upravuje výšku obrazu při nastavení formátu obrazovky na Smart.
28CZ
Nabídka „Nastavení”
V nabídce „Nastavení” můžete nastavit níže uvedené
položky. Jak zvolit položky v nabídce „Nastavení” se
podívejte do části „Nabídka „Obraz”” (strana 23).
Nastavení
Nastavení časovače
Automatický start
Spořič energie
Filmový režim
Hlasitost
Vazba sluch/repro
Reproduktor
Audio výstup
Vyber:
Nastavit:
Vyp
Vyp
Vyp
Proměnlivý
Konec:
Nastavení časovače zapnutí/vypnutí televizoru.
Časovač vypnutí
Nastavuje interval času, po kterém se televizor automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
Pokud je aktivována položka „Časovač vypnutí”, svítí indikátor
(časovač) na
televizoru (vpředu) oranžově.
Rady
• Pokud televizor vypnete a znovu zapnete, položka, „Časovač vypnutí” se znovu nastaví na
„Vyp”.
• Minutu před přepnutím televizoru do pohotovostního režimu se na obrazovce zobrazí nápis
„Časovač vypnutí brzy vypne televizor”.
Časovač zapnutí
Nastavte časovač pro zapnutí televizoru z pohotovostního režimu.
„Den”: Nastavení dne, kdy se má aktivovat časovač zapnutí.
„Čas”: Nastavení času zapnutí televizoru.
„Doba trvání”: Nastavení časového intervalu, po kterém se televizor opět
automaticky přepne do pohotovostního režimu.
„Nastavení hlasitosti”: Nastavení hlasitosti při časovém zapnutí televizoru.
Nastavení hodin
Manuální nastavení hodin. Při příjmu digitálních kanálů nelze hodiny nastavit
manuálně, protože se nastaví podle časového kódu vysílaného signálu.
Automatický start
Spusťte „nabídku při prvním spuštění” pro volbu jazyka a země/regionu, naladění
všech dostupných digitálních a analogových kanálů a nastavení hodin (pouze
v případě, že nejsou přijímány žádné digitální kanály). Obvykle nemusíte provádět
tuto operaci, protože jazyk a země/oblast budou zvoleny a kanály již naladěny při
první instalaci televizoru (strana 6, 7). Tato možnost však umožňuje tento proces
opakovat (např. znovu naladit televizor po přestěhování nebo vyhledat nové kanály,
které jejich provozovatelé zprovoznili).
Spořič energie
Nastavení režimu spořiče energie pro snížení příkonu televizoru.
Pokud je nastavena položka „Vypnutý obraz”, obraz je vypnutý a indikátor
(vypnutý obraz) na televizoru (vpředu) svítí zeleně. Zvuk zůstává nezměněn.
Pokračování
29CZ
Funkce nabídky MENU
Nastavení časovače
Filmový režim
Zajišťuje plynulejší pohyb obrazu při přehrávání filmů z DVD nebo videorekordéru,
snížením rozmazání a šumu v obraze.
„Auto 1”: Pro statické snímky s minimem šumu. Možnost „Auto 2” nastavte
v případě, že je obraz částečně degradovaný.
„Auto 2”: Pro standardní použití vyberte toto nastavení.
„Vyp”: Vypnutí Filmového režimu.
Poznámky
• Dokonce v případě, že je zvoleno „Auto 1” nebo „Auto 2” bude „Filmový režim”
automaticky vypnutý a pohyblivý obraz nebude přehráván plynule v případě, že obraz
obsahuje nesprávné signály nebo příliš mnoho šumu.
• Filmový režim není dostupný při používání funkce Pozastavení nebo PAP nebo v případě
sledování obrazu ve formátu 480p, 576p, 720p nebo 1080p.
i Hlasitost
(hlasitost sluchátek)
Upravuje hlasitost sluchátek při nastavení položky „i Vazba sluch/repro” na „Vyp”.
i Vazba sluch/repro
(Vazba sluchátek na
reprosoustavy)
Zapnutí/vypnutí reproduktorů televizoru při připojení sluchátek.
„Zap”: Zvuk je slyšet pouze ze sluchátek.
„Vyp”: Zvuk je slyšet současně z televizoru a sluchátek.
Reproduktor
Zapínání/vypínání reproduktorů televizoru
„Zap”: Reproduktory televizoru jsou zapnuty. Poslech zvuku probíhá přes
reproduktory televizoru.
„Vyp”: Reproduktory televizoru jsou vypnuty. Poslech zvuku probíhá přes externí
audio zařízení připojené k výstupním audio konektorům.
Audio výstup
„Proměnlivý”: Zvukový výstup z audiosystému může být ovládán dálkovým
ovladačem televizoru.
„Pevný”: Zvukový výstup z televizoru je nastaven napevno. Pro úpravu hlasitosti
audio systému (a jiných nastavení zvuku) použijte ovladače audio systému.
Senzor osvětlení
„Zap”: Automaticky se optimalizují parametry obrazu v souladu s okolním
osvětlením v místnosti.
„Vyp”: Vypnutí funkce „Senzor osvětlení”.
Osvětlení loga
Rozsvěcuje a zhasíná logo Sony na přední části televizoru.
Jazyk
Vyberte jazyk, ve kterém se budou zobrazovat nabídky.
Informace
Zobrazení informací o televizoru.
Obnovit všech. nast.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení a spuštění nabídky „Automatický
start”.
Poznámka
Všechna nastavení včetně seznamu Oblíbené digitální, země, jazyka, automaticky naladěných
kanálů atd. budou resetována.
30CZ
Nabídka „Nastavení AV”
V nabídce Nastavení AV můžete nastavit níže
uvedené položky. Jak zvolit položky v nabídce
„Nastavení” se podívejte do části „Nabídka „Obraz””
(strana 23).
Nastavení AV
AV předvolby
Vstup AV7
AV2 výstup
Systém barev
Režim Hry
Barevná matrice
Vyber:
Nastavit:
Konec:
Přiřazení názvu jakémukoliv zařízení připojenému k bočním nebo zadním
konektorům. Pokud je takové zařízení zvoleno, zobrazí se tento název krátce na
obrazovce. Můžete přeskočit vstupní zdroj, který není připojen k žádnému zařízení.
1 Stiskněte F/f pro výběr požadovaného vstupního zdroje, potom
stiskněte .
2 Stiskněte F/f pro výběr požadované položky, potom stiskněte .
Označení zařízení: Použijte jeden z předvolených názvů pro přiřazení označení
přístroji.
„Změnit”: Vytvoření vlastního označení. Postupujte podle kroků 2 až 4 z odstavce
„Označení programů” (strana 32).
„Přeskočit”: Přeskočení nechtěných zdrojů signálu.
Vstup AV7
„Auto”: Automatické přepínání mezi komponentními, S-video a kompozitními
videokonektory na levé straně televizoru v závislosti na připojení kabelu.
„Komponentní”: Aktivace komponentních konektorů na levé straně televizoru.
„S-Video”: Aktivace S-video konektorů na levé straně televizoru.
„Kompozitní”: Aktivace kompozitních konektorů na levé straně televizoru.
Rada
V případě připojení více kabelů a zvolení nastavení „Auto”, bude zvolen
„Komponentní”, „S-Video”nebo „Kompozitní” v uvedeném pořadí.
AV2 výstup
Výběr signálu, který bude vysílán prostřednictvím konektoru s označením
/
2 v zadní části televizoru. Pokud do konektoru
/
2 připojíte
videorekordér nebo jiné záznamové zařízení, můžete provádět záznam ze zařízení
připojeného do jiných konektorů na televizoru.
„TV”: Vysílání televizního signálu.
„AV1”: Výstupní signály ze zařízení připojeného ke konektoru
/
1.
„AV3”: Výstupní signály ze zařízení připojeného ke konektoru
/
3.
„AV7”: Výstupní signály ze zařízení připojeného ke konektoru
/
7.
„Auto”: Zobrazení kteréhokoliv signálu na obrazovce (kromě signálů z konektorů
/
4, HDMI IN 5, HDMI IN 6 a PC
).
Systém barev
Výběr systému barev („Auto”, „PAL”, „SECAM”, „NTSC3.58” nebo „NTSC4.43”)
podle vstupního signálu ze vstupního zdroje.
Režim Hry
V závislosti na herním softwaru může být reakční doba pomalá při rychle se
pohybující scénách atd. Pro zlepšení reakční doby zvolte „Zap”.
Barevná matrice
Obvykle je při továrním nastavení (AV1/2/3/7 (Kompozitní a S-video vstupní
signál) nastaveno na „ITU601”, a AV4/5/6/7 (Komponentní vstupní signál) je
nastaveno na „Auto”). V případě, že tón obrazu ze vstupního zdroje je nepřirozený,
zvolte buď „ITU601” nebo „ITU709”, čímž se tón normalizuje.
31CZ
Funkce nabídky MENU
AV předvolby
Nabídka „Nastavení analogové části”
V nabídce Nastavení analogové části můžete nastavit
níže uvedené položky. Jak zvolit položky v nabídce
„Nastavení” se podívejte do části „Nabídka „Obraz””
(strana 23).
Nastavení analogové části
Jedním tlačítkem
Automatické ladění
Zap
Třídění programů
Označení programů
Ruční ladění
Vyber:
Nastavit:
Konec:
Jedním tlačítkem
Pokud je položka „Jedním tlačítkem” nastavena na „Zap”, můžete vybrat analogový
kanál stisknutím jednoho přednastaveného číselného tlačítka (0 - 9) na dálkovém
ovladači.
Poznámka
Pokud je položka „Jedním tlačítkem” nastavena na „Zap”, nelze vybírat čísla kanálů 10 a vyšší,
zadáním dvou číslic na dálkovém ovladači.
Automatické ladění
Naladí všechny dostupné analogové kanály.
Tuto operaci obvykle nepotřebujete provádět, protože kanály se naladí při první
instalaci televizoru (strana 7). Tato možnost však umožňuje tento proces opakovat
(např. znovu naladit televizor po přestěhování nebo vyhledat nové kanály, které
jejich provozovatelé zprovoznili).
Třídění programů
Mění pořadí, ve kterém byly analogové kanály v televizoru uloženy.
1 Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete přesunout, potom
stiskněte .
2 Stiskněte F/f pro výběr nové pozice, potom stiskněte .
Označení programů
Přiřadí vybranému názvu kanálu až 5 písmen nebo číslic. Jakmile je takový kanál
zvolen, zobrazí se tento název krátce na obrazovce. (Názvy kanálů se obvykle
automaticky přebírají z teletextu (pokud je k dispozici).)
1 Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete pojmenovat, potom
stiskněte .
2 Stiskněte F/f pro výběr požadovaného písmena nebo číslice („_” pro
mezeru), potom stiskněte g.
Pokud zadáte nesprávný znak
Stiskněte G/g pro výběr nesprávného znaku. Potom stiskněte F/f pro výběr
správného znaku.
Vymazání všech znaků
3
4
32CZ
Vyberte „Reset” a stiskněte
.
Opakujte postup z kroku 2, dokud není název kompletní.
Vyberte „OK” a stiskněte .
Ruční ladění
Před výběrem položek „Název”/„AFT”/„Audio filtr”/„Přeskočit”/„Dekodér”,
stiskněte PROG +/- pro výběr čísla programu. Nemůžete vybrat číslo programu,
které je nastaveno na přeskočení (strana 34).
Program/Systém/Kanál
Ruční ladění (předvolba) programových kanálů.
1 Stiskněte F/f pro výběr položky „Program”, potom stiskněte .
2 Stiskněte F/f pro výběr čísla programu, který chcete ručně naladit
(pokud ladíte videorekordér, vyberte kanál 00), potom stiskněte Zpět.
3 Stiskněte F/f pro výběr položky „Systém”, potom stiskněte .
4 Stiskněte F/f pro výběr jednoho z následujících televizních vysílacích
systémů, potom stiskněte G.
B/G: Pro západoevropské země/oblasti.
I: Pro Velkou Británii
D/K: Pro východoevropské země/oblasti.
L: Pro Francii
7
Stiskněte F/f pro výběr položky „Kanál”, potom stiskněte .
Stiskněte F/f pro výběr položky „S” (pro kabelové kanály) nebo „C”
(pro pozemní kanály), potom stiskněte g.
Nalaďte kanály následujícím způsobem:
Pokud neznáte číslo kanálu (frekvenci)
Stiskněte F/f pro vyhledání nejbližšího dostupného kanálu. Po nalezení kanálu se
vyhledávání zastaví. Pro pokračování vyhledávání stiskněte F/f.
Pokud znáte číslo kanálu (frekvenci)
Pomocí numerických tlačítek zadejte číslo kanálu požadovaného vysílání nebo číslo
kanálu vašeho videorekordéru.
8
9
Stiskněte
pro označení položky „Potvrdit”, potom stiskněte
Stiskněte f pro výběr položky „OK”, potom stiskněte .
.
Opakováním výše uvedeného postupu proveďte ruční naladění dalších kanálů.
Název
Přiřadí vybranému kanálu název podle vašeho výběru o délce až 5 písmen nebo
číslic. Jakmile je takový kanál zvolen, zobrazí se tento název krátce na obrazovce.
Pro vložení znaků postupujte podle kroků 2 až 4 z kapitoly „Označení programů”
(strana 32).
AFT
Jemné doladění vybraného programu pro zlepšení kvality obrazu.
Jemné ladění můžete nastavit v rozsahu -15 až +15. Pokud je vybrána položka
„Zap”, provede se jemné ladění automaticky.
Audio filtr
Zlepšuje kvalitu zvuku jednotlivých kanálů v případě zkreslení monofonního
vysílání. Někdy může nestandardní vysílací signál způsobit zkreslení zvuku nebo
občasné vypnutí zvuku během sledování monofonních programů.
Pokud jste nezjistili žádné zkreslení zvuku, doporučujeme, abyste nechali možnost
nastavenou z výrobního nastavení „Vyp”.
Poznámky
• Stereofonní nebo duální zvuk nelze přijímat při nastavení „Nízký” nebo „Vysoký”.
• Položka „Audio filtr” není dostupná při nastavení položky „Systém” na „L”.
Pokračování
33CZ
Funkce nabídky MENU
5
6
Přeskočit
Když stisknete PROG +/- pro volbu kanálů, nevyužité analogové kanály se přeskočí.
(Pomocí numerických tlačítek však můžete přeskočený kanál vždy vybrat.)
Dekodér
Prohlížení a záznamy zakódovaného kanálu zvolte, když používáte dekodér
připojený ke konektoru scart
/
1, nebo konektoru scart
/
2 přes
videorekordér.
Poznámka
V závislosti na zemi/regionu vybraném pro položku „Země” (strana 6), nemusí být tato
možnost dostupná.
Potvrdit
Uložení změn provedených v položce „Ruční ladění”.
34CZ
Nabídka „Nastavení digitální části”
V nabídce Nastavení digitální části můžete nastavit
níže uvedené položky. Jak zvolit položky v nabídce
„Nastavení” se podívejte do části „Nabídka „Obraz””
(strana 23).
Nastavení digitální části
Digitální nastavení
Digitální ladění
Poznámka
Některé funkce nemusí být v některých zemích dostupné.
Vyber:
Nastavit:
Konec:
Zobrazí se nabídka „Digitální nastavení”.
Nastavení titulků
Zobrazení digitálních titulků na obrazovce.
Pokud je vybrána položka „Pro neslyšící”, mohou být spolu s titulky zobrazovány
různé vizuální pomocné informace (obsahují-li TV kanály takové informace).
Jazyk titulků
Zvolí jazyk, ve kterém jsou zobrazovány titulky.
Jazyk audio
Volba jazyka používaného pro zvuk programů. Některé digitální kanály mohou
vysílat zvukový doprovod ve více jazycích.
Typ audio
Zvýšení úrovně zvuku, pokud je vybrána položka „Pro neslyšící”.
Rodičovský zámek
Nastavení věkového omezení pro programy. Programy, které překračují věkové
omezení, mohou být sledovány pouze po zadání správného kódu PIN.
1 Stisknutím číselných tlačítek zadejte existující kód PIN.
Pokud jste ještě kód PIN nenastavili, zobrazí se okno pro zadání tohoto kódu.
Postupujte podle níže uvedených pokynů v odstavci „Kód PIN”.
2
3
Stiskněte F/f pro výběr věkového omezení nebo vyberte „Žádný” (pro
neomezené sledování), potom stiskněte .
Stiskněte Zpět.
Kód PIN
První nastavení kódu PIN nebo změna existujícího kódu.
1 Kód PIN zadejte následujícím způsobem:
Pokud jste kód PIN nastavili dříve:
Stisknutím numerických tlačítek zadejte existující kód PIN.
Pokud jste ještě kód PIN nenastavili:
Stisknutím numerických tlačítek zadejte výchozí nastavení kódu PIN - 9999.
2
Stisknutím numerických tlačítek zadejte nový kód PIN.
Zobrazí se zpráva, která vás informuje o přijetí nového kódu PIN.
3
Stiskněte Zpět.
Rada
Kód PIN 9999 je přijat vždy.
Pokračování
35CZ
Funkce nabídky MENU
Digitální nastavení
Technické nastavení
Zobrazuje nabídku Technické nastavení.
„Auto aktual. vysílačů”: Umožňuje televizoru detekovat a ukládat nové digitální
kanály, jakmile jsou dostupné.
„Stažení softwaru”: Automatické aktualizace programového vybavení přes existující
anténní připojení (jsou-li vydány). Sony doporučuje nastavit tuto položku vždy na
„Zap”. Nepřejete-li si provádět aktualizaci, nastavte tuto položku na „Vyp”.
„O systému”: Zobrazuje aktuální verzi programového vybavení a úroveň signálu.
„Časové pásmo”: Manuální výběr časového pásma, pokud se liší od pásma
nastaveného pro vaši zemi.
Nastavení modulu CA
Umožnění přístupu ke službě Pay Per View (platba za sledování pořadu pouze
jednou) po pořízení kódovacího modulu Conditional Access Module (CAM) a karty
pro sledování. Na straně 39 najdete informace o umístění konektoru
(PCMCIA).
Poznámky
• Modul CAM není podporován ve všech zemích. Poraďte se prosím s autorizovaným
prodejcem.
• Položka „Nastavení modulu CA” je dostupná pouze při zasunutí CA modulu.
Digitální ladění
Zobrazí se nabídka „Digitální ladění”.
Automatické digitální ladění
Naladí všechny dostupné digitální kanály.
Obvykle nemusíte provádět tuto operaci, protože kanály jsou již naladěny po první
instalaci (strana 7). Tato možnost však umožňuje tento proces opakovat (např. znovu
naladit televizor po přestěhování nebo vyhledat nové kanály, které jejich
provozovatelé zprovoznili).
Editace seznamu programů
Odstranění všech nechtěných digitálních kanálů a změna pořadí digitálních kanálů
uložených v TV.
1 Stiskněte F/f pro výběr kanálu, který chcete odstranit nebo přesunout
na novou pozici.
V případě, že víte číslo programu
Číselnými tlačítky zadejte třímístné číslo požadovaného programu.
2
Odstraňte nebo změňte pořadí digitálních kanálů následujícím
způsobem:
Odstranění digitálního kanálu
Stiskněte . Zobrazí se zpráva, která vyžaduje potvrzení, zda má být vybraný kanál
odstraněn. Stiskněte G pro výběr položky „Ano”, potom stiskněte
.
Změna pořadí digitálních kanálů
Stiskněte g, potom stiskněte F/f pro výběr nové pozice kanálu a stiskněte G.
Opakujte postup v krocích 1 a 2 pro další kanály, které chcete přesunout.
3
Stiskněte Zpět.
Manuální digitální ladění
Ruční naladění digitálních kanálů.
1 Stiskněte číselná tlačítka pro výběr čísla kanálu, který chcete ručně
naladit, potom stiskněte F/f pro naladění kanálu.
2 Jakmile jsou nalezeny dostupné kanály, stiskněte F/f pro výběr kanálu,
který chcete uložit, potom stiskněte .
3 Stiskněte F/f pro výběr čísla kanálu, který chcete uložit na novou
pozici, potom stiskněte .
Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění dalších kanálů.
36CZ
Nabídka „Nastavení PC”
V případě připojení televizoru k počítači můžete
vybírat z možností nabídky Nastavení PC níže.
Obraz
Režim zobrazení
Reset
Podsvícení
Kontrast
Jas
1
Stiskněte opakovaně tlačítko /
na obrazovce zobrazí indikátor
2
Stisknutím MENU zobrazíte nabídku
Nastavení PC.
až se
PC.
Rozlišení: 1024x768/60Hz
Nastavit
Konec
Obraz
Výběr režimu zobrazení.
„Video”: Zvolte pro zobrazování obrazu.
„Text”: Zvolte pro zobrazování textu, grafů nebo tabulek.
Reset
Obnovení výchozího nastavení všech položek nabídky „Obraz” kromě „Režim
zobrazení”.
Podsvícení
Nastavení jasu podsvícení.
Kontrast
Zvýšení nebo snížení kontrastu obrazu.
Jas
Zesvětlení nebo ztmavení obrazu.
Barevná teplota
Nastavení bílé barvy obrazu.
„Studená”: Dodává bílým barvám namodralý odstín.
„Neutrální”: Dodává bílým barvám neutrální odstín.
„Teplá 1”/„Teplá 2”: Dodává bílým barvám červený odstín. Položka „Teplá 2”
dodává červenější odstín než položka „Teplá 1”.
Funkce nabídky MENU
Režim zobrazení
Zvuk
Režim zvuku
Výběr režimu zvuku.
„Dynamický”: Zdůraznění výšek a hloubek.
„Standardní”: Standardní zvuk. Doporučeno pro domácí zábavu.
„Personální”: Nevýrazná odezva. Umožňuje uložit vlastní uživatelské nastavení.
Pokračování
37CZ
Další
Automatické
nastavení
Automatické nastavení polohy, fáze a rozteče bodů obrazu při zobrazování signálu
z PC na televizoru.
Rada
Položka Automatické nastavení nemusí být zcela funkční u některých typů vstupních signálů.
V takovém případě nastavte položky „Fáze”, „Rozteč bodů”, „Posun vodorovně” a „Posun
svisle” manuálně.
Reset
Obnovení výchozího nastavení všech položek nabídky „Další”.
Fáze
Nastavení fáze, pokud obrazovka bliká.
Rozteč bodů
Nastavení rozteče bodů, pokud jsou na obrazovce nechtěné svislé pruhy.
Posun vodorovně
Nastavení vodorovné polohy obrazu pro jednotlivý formát obrazovky.
Posun svisle
Nastavení svislé polohy obrazu pro jednotlivý formát obrazovky.
Formát obrazovky
Výběr režimu zobrazení.
„Výchozí”: Zobrazení obrazu v původní velikosti.
„Plný 1”: Zvětšení obrazu na celou obrazovku se zachováním původního poměru
stran.
„Plný 2”: Zvětšení obrazu na celou obrazovku.
Řízení napájení
Přepnutí televizoru do režimu pohotovosti, pokud nebyl 30 sekund přijat žádný
signál.
38CZ
Používání volitelného příslušenství
Připojení volitelného příslušenství
K vašemu televizoru můžete připojit širokou škálu volitelného příslušenství. Propojovací kabely nejsou dodávány.
Připojení k televizoru (boční strana)
Pro připojení
Udělejte toto
DVD přehrávač
s komponentním
výstupem A
Připojte komponentní Y, PB/CB,
PR/CR
7 a audio L (MONO),
R
7 konektory.
S VHS/Hi8/DVC
kamera B
Připojte do konektoru S-Video
7 nebo video
7 a audio
konektorů
7. Pro zabránění
obrazového šumu nepřipojujte
kameru současně do konektoru
video
7 a S-Video
7.
Mono zařízení připojte do
konektoru L
7.
Rada
Sluchátka C
DVD přehrávač
s komponentním
výstupem
Videokamera
S-VHS/Hi8/DVC
Sluchátka
Pouze pro servisní účely
Připojte do konektoru i pro
poslech zvuku z televizoru přes
sluchátka.
Conditional Access Pro použití služby placené televize
Module (CAM) D (Pay Per View). Podrobnosti si
vyhledejte v návodu k obsluze,
dodaném k modulu CAM.
Před použitím modulu CAM
stiskněte tlačítko pro vyjmutí
a vyjměte atrapu karty. Při
vkládání modulu CAM vypněte
televizor. Nepoužíváte-li modul
CAM, doporučujeme ponechat ve
slotu CAM zasunutou atrapu karty.
Poznámka
Modul CAM není podporován ve
všech zemích. Poraďte se prosím
s autorizovaným prodejcem.
Pokračování
39CZ
Používání volitelného příslušenství
Vstupní signál můžete zvolit
nastavením položky „AV7 Input”
v nabídce „AV Set-up” (strana 31).
Připojení k televizoru (zadní strana)
Pro připojení
IN
Udělejte toto
5
IN
6
Digitální satelitní
přijímač
L
R
DVD přehrávač
Pokud je zařízení vybaveno
Digitální satelitní
přijímač nebo DVD výstupním konektorem HDMI,
připojte jej do konektoru HDMI
přehrávač E
IN 5. Digitální video a audio
signály vstupují ze zařízení. Pokud
má zařízení konektor DVI, připojte
konektor DVI do konektoru HDMI
IN 6 přes adaptér DVI - HDMI
(není součástí příslušenství)
a připojte audio výstupy zařízení
do audio vstupů HDMI IN 6.
Poznámka
Konektory HDMI podporují pouze
následující video formáty: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
a 1080p. Pro připojení počítače
použijte konektor PC
.
PC
PC F
Připojte do konektorů PC
.
Doporučujeme používat PC kabel
s ferity.
Digitální audio
komponent (PCM)
G
Připojte do konektoru OPTICAL
OUT (Optický výstup) pomocí
optického audio kabelu.
Poznámka
OPTICAL OUT
Digitální audio
komponent (PCM)
L
Konektor OPTICAL OUT přenáší
pouze signály digitální pozemní
televize.
R
PC
Hi-Fi audio zařízení
DVD přehrávač s komponentním výstupem
Herní
konzole
DVD přehrávač
Dekodér
DVD přehrávač
s komponentním
výstupem I
Připojte do komponentního
konektoru a audio konektorů
4.
Herní konzole,
DVD přehrávač
nebo dekodér J
Připojte do konektoru scart
/
1. Když připojíte dekodér,
kódovaný signál z televizního
tuneru vstupuje do dekodéru a poté
dekódovaný signál vystupuje
z dekodéru.
DVD rekordér nebo Připojte do konektoru scart
2. SmartLink je přímé
videorekordér
propojení mezi televizorem
podporující
a videorekordérem/DVD
SmartLink K
rekordérem.
Videorekordér
DVD přehrávač
DVD rekordér
Videorekordér
Dekodér
40CZ
Hi-Fi audio zařízení Pro poslech zvuku z televizoru na
H
Hi-Fi audio zařízení připojte
zařízení do výstupních audio
konektorů
.
Videorekordér nebo Podrobnosti viz strana 5.
DVD přehrávač L
/
/
Programování
dálkového ovladače
4
H (přehrávání), x (stop), m (převíjení zpět),
M (rychlé převíjení vpřed), volba kanálu
současně pro videorekordér a DVD, TOP MENU/
MENU (Hlavní nabídka/nabídka) a F/f/G/g
pouze pro DVD.
Pokud vaše zařízení nepracuje, nebo pokud
nepracují některé funkce
Zadejte správný kód nebo vyzkoušejte následující
kód uvedený v seznamu pro tuto značku. Nemusí
být zahrnuty všechny modely všech značek.
Návrat do normálního funkčního režimu
televizoru
Stiskněte funkční tlačítko TV, tlačítko DIGITAL
nebo ANALOG.
Tento dálkový ovladač je přednastaven pro ovládání
Sony televizorů, většiny Sony DVD rekordérů,
videorekordérů a zesilovačů (domácí kina atd.).
Pro ovládání videorekordérů a přehrávačů DVD
jiných výrobců a značek (a některých videorekordérů,
přehrávačů DVD a zesilovačů značky Sony) proveďte
pro naprogramování dálkového ovladače následující
postup .
Poznámka
Předtím, než začnete, si vyhledejte v níže uvedeném
seznamu kód (tři číslice) pro vaši značku přehrávače DVD,
videorekordéru nebo zesilovače z tabulky „Kódy výrobců”
na straně 41.
Zapněte své zařízení a zkontrolujte, zda
pracují následující hlavní funkce.
Kódy výrobců
Seznam značek videorekordérů
Kód
SONY
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 362
2
AIWA
325, 331, 351
AKAI
326, 329, 330
DAEWOO
342, 343
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
HITACHI
327, 333, 334
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348,
349
LG
332, 338
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI
356, 357
ORION
328
PANASONIC
321, 323
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359,
363, 364
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
SANYO
335, 336
SHARP
324
THOMSON
319, 350, 365
TOSHIBA
337
1
3
1
Stiskněte a podržte funkční tlačítko DVD,
VCR nebo AMP pro komponent, který
chcete naprogramovat na dálkový ovladač
a pak stiskněte tlačítko
, zatímco držíte
funkční tlačítko stisknuté.
Zvolené funkční tlačítko (DVD, VCR nebo AMP)
bude blikat.
2
3
Při svítícím tlačítku zadejte stisknutím
číselných tlačítek trojciferný kód výrobce.
Nezadáte-li kód během 10 sekund, musíte
provést krok 1 znovu.
Stiskněte
.
V případě správného naprogramování blikne
zvolené funkční tlačítko dvakrát, pokud ne, blikne
pětkrát.
Pokračování
41CZ
Používání volitelného příslušenství
Značka
1
Seznam značek přehrávačů DVD
DVD přehrávač
AV receiver
Značka
Kód
Značka
Kód
SONY
451, 452, 453, 454
SONY
001, 029, 030, 036, 037, 038, 039, 040,
041, 042, 043, 044, 053, 054, 055
AIWA
021
AKAI
032
DENON
018, 027, 020, 002
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
JVC
006, 017
KENWOOD
008
LG
015, 014, 034
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI
013, 016
ONKYO
022, 033
PANASONIC
018, 027, 020, 002, 045, 046, 047
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
PIONEER
004, 050, 051, 052
SAMSUNG
011, 014
SANYO
007
SHARP
019, 027
THOMSON
012
TOSHIBA
003, 048, 049
YAMAHA
018, 027, 020, 002
DVD přehrávač/Videorekordér
Značka
Kód
SONY
101
DVD rekordér
Značka
Kód
SONY
201, 202, 203
Seznam značek AUX systémů značky Sony
Systém domácího kina DAV
Značka
Kód
SONY (DAV) 401, 402, 403, 404
42CZ
Digitální receiver pro příjem pozemního vysílání
Značka
Kód
SONY
501, 502, 503
Doplňující informace
Technické údaje
Zobrazovací panel
Napájení:
220 – 240 V stř., 50 Hz
Velikost obrazovky:
46 palců (úhlopříčka cca 116,8 cm)
Rozlišení displeje:
1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 řádků (svisle)
Příkon:
249 W
Příkon v pohotovostním režimu:
0,3 W
Rozměry (š × v × h):
cca 1 262 × 795 × 322 mm (se stojanem)
cca 1 262 × 734 × 121 mm (bez stojanu)
Hmotnost:
cca 41 kg (se stojanem)
cca 36 kg (bez stojanu)
Systém panelu
Panel LCD (displej z tekutých krystalů)
TV systém
Analogový: Podle vybrané země/oblasti:
B/G/H, D/K, L, I
Digitální: DVB-T
Barevný/video systém
Analogový: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (pouze vstup Video In)
Digitální: MPEG-2 MP@ML
75 ohmů, konektor pro externí anténu VHF/UHF
Pokrytí kanálů
Analogový: VHF:
E2-E12
UHF:
E21-E69
Kabelová televize:S1-S20
HYPERBAND: S21-S41
D/K:
R1-R12, R21-R69
L:
F2-F10, B-Q, F21-F69
I:
UHF B21-B69
Digitální: VHF/UHF
Konektory
/
1
Konektor Scart 21kolíkový (norma CENELEC) včetně
vstupu audio/video, vstupu RGB a výstupu TV audio/
video.
/
2 (SmartLink)
Konektor Scart 21kolíkový (norma CENELEC) včetně
vstupu audio/video, vstupu RGB, volitelného výstupu
audio/video a rozhraní SmartLink.
/
3
Konektor Scart 21kolíkový (norma CENELEC) včetně
vstupu audio/video, vstupu RGB a výstupu audio/video,
který se aktuálně zobrazí na obrazovce.
Zvukový výstup
11 W + 11 W
Dodávané příslušenství
Viz část „1: Kontrola příslušenství” na straně 4.
Doplňkové příslušenství
• Držák pro montáž na stěnu SU-WL51
• Stolek pro televizor SU-FF51
• Sada pro změnu barvy CRU-46X1
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Pokračování
43CZ
Doplňující informace
Anténa
4
Podporované formáty: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,
480i
Y: 1 Vš-š, 75 ohmů, 0,3 V negativní synch.
PB/CB: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
PR/CR: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
4
Vstup audio (konektory cinch)
500 mV rms
Impedance: 47 kiloohmů
Vstup HDMI IN 5, 6
Video: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dva kanály lineární PCM
32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů nebo
analogový vstup (konektory cinch)
(HDMI IN 6)
7
Podporované formáty: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,
480i
Y: 1 Vš-š, 75 ohmů, 0,3 V negativní synch.
PB/CB: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
PR/CR: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
7 Vstup S video (4kolíkový mini DIN)
7
Vstup Video (konektor cinch)
7
Vstup audio (konektory cinch)
Optický výstup (konektor OPTICAL OUT)
Výstup audio (levý/pravý) (konektory cinch)
PC
Vstup PC (15 Dsub) (viz strana 44)
G: 0,7 Vš-š, 75 ohmů, bez synchronizace se zelenou
složkou
B: 0,7 Vš-š, 75 ohmů, bez synchronizace se zelenou
složkou
R: 0,7 Vš-š, 75 ohmů, bez synchronizace se zelenou
složkou
HD: 1-5 Vš-š
VD: 1-5 Vš-š
Vstup PC audio (minijack)
i Konektor pro připojení sluchátek
Slot pro modul CAM (Conditional Access Module)
Referenční tabulka signálů PC vstupu
Signály
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Horizontálně
(pixely)
Vertikálně
(řádky)
Horizontální
Vertikální
frekvence (kHz) frekvence (Hz)
Norma
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
Požadavky VESA
800
600
46,9
75
VESA
1 024
768
48,4
60
Požadavky VESA
1 024
768
56,5
70
VESA
1 024
768
60
75
VESA
1 280
768
47,4
60
VESA
1 280
768
47,8
60
VESA
1 360
768
47,7
60
VESA
• Vstup PC na tomto televizoru nepodporuje signály Sync on Green (Synchronizace podle zelené složky) nebo Composite Sync
(Kompozitní synchronizace).
• Vstup PC na tomto televizoru nepodporuje prokládané signály (interlaced).
• Pro nejlepší obrazovou kvalitu doporučujeme při připojení počítače používat signály (psané tučně) ve výše uvedené tabulce
s obnovovacím kmitočtem 60 Hz. U zařízení typu „plug and play” budou signály s obnovovacím kmitočtem 60 Hz vybrány
automaticky.
44CZ
Odstraňování potíží
Zkontrolujte, zda indikátor 1 (pohotovostní režim) bliká červeně.
Pokud bliká
Došlo k aktivaci autodiagnostické funkce.
1 Podívejte se, jaká je frekvence blikání indikátoru 1 (pohotovostní režim) během jednotlivých
2sekundových pauz.
Tak například, pokud indikátor třikrát zabliká, pak následuje 2sekundová pauza, za níž následuje opět trojí bliknutí
a podobně.
2
Stisknutím tlačítka 1 na televizoru (pravá strana) vypněte televizor, odpojte síťový napájecí kabel
a informujte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o způsobu blikání indikátoru (doba trvání
a interval).
Pokud nebliká
1 Projděte si položky v následujících tabulkách.
2 Pokud problém stále přetrvává, nechejte televizor prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem.
Obraz
Příčina/Náprava
Nezobrazuje se žádný obraz
(obrazovka je tmavá) a není
slyšet žádný zvuk.
• Zkontrolujte připojení antény.
• Připojte televizor k síti a stiskněte tlačítko 1 na televizoru (pravá strana).
• Pokud se indikátor 1 (pohotovostní režim) rozsvítí červenou barvou,
stiskněte tlačítko TV "/1.
Žádný obraz nebo žádná
informace menu ze zařízení
připojeného ke konektoru Scart.
• Zkontrolujte, zda je doplňkové zařízení zapnuto a opakovaně stiskněte
/ , dokud se na obrazovce nezobrazí správný vstupní symbol.
• Zkontrolujte zapojení mezi doplňkovým zařízením a televizorem.
Zdvojený obraz nebo výskyt
duchů.
• Zkontrolujte zapojení antény/kabelů.
• Zkontrolujte umístění a nasměrování antény.
Na obrazovce se zobrazuje jen
zrnění a šum.
• Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá.
• Zkontrolujte, zda anténa není na konci své životnosti (3-5 let v normálním
provozu, 1-2 roky při provozu na mořském pobřeží).
Zkreslený obraz (tečkované
řádky nebo pruhy).
• Umístěte televizor do větší vzdálenosti od zdrojů elektrického šumu
(například automobily, motocykly, vysoušeče vlasů nebo doplňkové
zařízení).
• Při instalaci doplňkového zařízení ponechejte určitý prostor mezi tímto
zařízením a televizorem.
• Ujistěte se, že je anténa připojena pomocí dodávaného koaxiálního kabelu.
• Přívodní kabel antény veďte ve větší vzdálenosti od ostatních
propojovacích kabelů.
Šum obrazu při sledování
televizního programu (kanálu).
• Zvolte „Ruční ladění” v nabídce „Nastavení analogové části” a upravte
nastavení „AFT” pro získání lepšího příjmu obrazu (strana 33).
Na obrazovce se objevuje několik
malých černých bodů anebo
světlých bodů.
• Obraz na displeji je tvořen obrazovými body. Malé černé anebo světlé
body (pixely), které se vyskytují na obrazovce, nepředstavují závadu
televizoru.
Programy se nezobrazují
v barvě.
• Zvolte „Reset” v nabídce „Picture” pro návrat k výchozím nastavením
(strana 23).
Žádná nebo nepravidelná barva
při sledování signálu z konektorů
Y, PB/CB, PR/CR
4 nebo 7.
• Zkontrolujte připojení konektorů Y, PB/CB, PR/CR
4 nebo 7.
4 nebo 7 pevně usazeny
• Ujistěte se, že jsou konektory Y, PB/CB, PR/CR
ve svých příslušných zásuvkách.
45CZ
Doplňující informace
Problém
Zvuk
Problém
Příčina/Náprava
Není slyšet žádný zvuk, obraz
je však v pořádku.
• Stiskněte 2 +/– nebo % (vypnutí zvuku).
• Zkontrolujte, zda je položka „Reproduktor” nastavena na „Zap” v nabídce
„Nastavení” (strana 30).
Zašuměný zvuk.
• Viz „Šum v obraze” - příčina/odstranění strana 45.
Kanály
Problém
Příčina/Náprava
Nelze vybrat požadovaný
kanál.
• Přepněte mezi digitálním nebo analogovým režimem a zvolte požadovaný
digitální/analogový kanál.
Některé kanály nemají obraz.
• Kódované/předplacené kanály. Předplaťte si službu placené televize.
• Kanál je používán pouze pro datové přenosy (neobsahuje obraz nebo zvuk).
• Podrobnosti o vysílání získáte u poskytovatele.
Digitální kanály se nezobrazují.
• Obraťte se na místní televizní službu pro zjištění, zda je ve vaší oblasti
dostupné digitální vysílání.
• Pořiďte si citlivější anténu.
Ostatní
Problém
Příčina/Náprava
Televizor se automaticky
vypíná (televizor se přepíná do
pohotovostního režimu).
• Zkontrolujte, zda není aktivována položka „Časovač vypnutí” nebo
potvrďte nastavení „Doba trvání” v položce „Časovač zapnutí” (strana 29).
• Pokud v režimu TV nepřijmete žádný signál nebo neprovedete žádnou
operaci po dobu 10 minut, televizor se automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
Televizor se automaticky
zapíná.
• Zkontrolujte, zda není aktivována položka „Časovač zapnutí” (strana 29).
Některé zdroje vstupního
signálu nelze zvolit.
• Zvolte „AV předvolby” v nabídce „Nastavení AV” a zrušte funkci
„Přeskočit” vstupního zdroje (strana 31).
Dálkový ovladač nefunguje.
• Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač správně nastaven pro zařízení, které
používáte.
• Zkontrolujte, zdali zařízení, které chcete použít umožňuje funkci
odpovídající stisknutému tlačítku (strana 13).
• Pokud dálkové ovládání neovládá přístroj i po správném nastavení ovladače
pro přístroj, zadejte nutné kódové nastavení tak, jak je vysvětleno
v „Programování dálkového ovladače” (strana 41).
• Vyměňte baterie.
46CZ
Rejstřík
Číselné položky
G
P
14:9 16
4:3 16
Gamma 25
A
Hloubky 26
AFT 33
Anténa, připojení 5
Audio filtr 33
Audio výstup 30
Auto formát 27
Automatická hlasitost 26
Automatické digitální ladění 36
Automatické ladění
analogové a digitální kanály 7
pouze analogové kanály 32
pouze digitální kanály 36
Automatické nast. hodin 17, 21
Automatické nastavení 38
Automatický start 29
AV předvolby 31
AV2 výstup 31
AV7 vstup 31
I
Paleta DRC 24
PAP 17
Podsvícení 23, 37
Pokročilé nastavení 25
Posun svisle 28, 38
Posun vodorovně 27, 38
Posunutí hlasitosti 26
Potvrdit 34
Pozastavení obrazu 16
Prostorový zvuk 26
Přeskočit 31, 34
Připojení
anténa/videorekordér 5
volitelné příslušenství 39
Připomínka 19
B
H
Indikátor časovače ( ) 14
Indikátor pohotovostního režimu
(1) 14
Indikátor vypnutého obrazu (
) 14
Indikátor zapnutí (") 14
Informace 30
J
Jazyk titulků 35
Jazyk zvukového doprovodu 35
Jedním tlačítkem 32
K
Kanály
automatické ladění 7
výběr 15
Přeskočit 34
Kód PIN 35
Kontrast 23, 37
Korekce černé 25
Jas 23, 37
Jazyk 6, 30
C
M
Cílové vstupy
obraz 23
nastavení obrazovky 27
zvuk 26
Časovač vypnutí 29
Časovač zapnutí 29
Časovačem řízené nahrávání 18
Man. zázn. časovačem 19
D
Dálkový ovladač
vložení baterií 4
přehled 12
programování 41
senzor 14
Digitální ladění 36
Digitální ruční ladění 36
Duální zvuk 26
E
Editace seznamu programů 36
EPG (Digitální elektronický
programový průvodce) 18
F
Fastext 16
Fáze 38
Filmový režim 30
Formát obrazovky 27, 38
L
N
Nabídka 22
Nabídka Nastavení 29
Nabídka Nastavení analogové
části 32
Nabídka Nastavení AV 31
Nabídka Nastavení digitální části 35
Nabídka Nastavení obrazovky 27
Nabídka Nastavení PC 37
Nabídka Obraz 23
Nabídka Zvuk 26
Nastavení časovače 29
Nastavení digitální části 35
Nastavení hodin 29
Nastavení modulu CA 36
Nastavení titulků 35
Nástroje 17, 21
Název 33
O
Obnovit všech. nast. 30
Odstín 23
Ostrost 24
Osvětlení loga 30
Označení programů 32
Označení přístrojů 31
Redukce šumu 24
Reproduktor 30
Reset
Nastavení PC 38
obraz 23, 37
zvuk 26
Režim DRC 24
Režim Hry 31
Režim obrazovky 16
Režim obrazu 23
Režim zobrazení 37
Režim zvuku 26, 37
Rodičovský zámek 35
Rozsah zobrazení 27
Rozteč bodů 38
Ruční ladění 33
Řízení napájení 38
Doplňující informace
Barevná matrice 31
Barevná sytost 23
Barevná teplota 24, 37
Baterie, vložení do dálkového
ovladače 4
BBE 26
R
S
Senzor osvětlení 30
Seznam časovače 19
Seznam kategorií 18
Seznam oblíbených 20
Sluchátka
připojení 39
Vazba sluch/repro 30
Hlasitost 30
Smart 16
Spořič energie 29
Systém barev 31
Širokoúhlý 16
Šířka obrazu 28
T
Tabulka indexů programů 15
Tabulka indexu vstupního signálu 21
Technické nastavení 36
Technické údaje 43
Teletext 16
Tlačítko zapnutí/vypnutí (1) 14
Třídění programů 32
Typ zvukového doprovodu 35
47CZ
V
Videorekordér
připojení 5
nahrávání 18
Výchozí nastavení 4:3 27
Vylepšení kontrastu 25
Výšky 26
Vyvážení 26
Z
Země 6
Zjasnění bílé 25
Zoom 16
Živé barvy 25
48CZ
KDL-46X2000
Upevnění držáku pro instalaci na stěnu/Instalace stolku pro televizor
© 2006 Sony Corporation
2-684-291-22(1)
Pro zákazníky:
Pro ochranu výrobku a z bezpečnostních důvodů
společnost Sony důrazně doporučuje, aby instalace
televizoru byla provedena prodejcem Sony nebo
autorizovaným dodavatelem. Nepokoušejte se přístroj
instalovat sami.
Televizor KDL-46X2000 je možné instalovat na držák
na stěnu SU-WL51 nebo stolek SU-FL61 (prodávají se
samostatně). Prosím poskytněte autorizovanému
dodavateli tento doplněk o instalaci a také návod
k obsluze (dodávaný s držákem pro instalaci na stěnu
SU-WL51 nebo stolkem SU-FL61 TV). Tyto
dokumenty si pro bezpečnou a správnou instalaci
pozorně přečtěte.
Pro prodejce Sony a dodavatele:
Věnujte plnou pozornost bezpečnosti při instalaci,
pravidelné údržbě a vyzkoušení výrobku.
Instalace
televizoru
Televizor je možné zavěsit na stěnu upevněním na
držák na stěnu nebo na stolek upevněním na TV stolek
(prodávají se samostatně).
Zkontrolujte si typ televizoru a ujistěte se, že používáte
pouze držák nebo stolek určený pro váš model. Pro
správné provedení instalace postupujte podle kroků
v tomto návodu společně s návodem, který je součástí
držáku pro instalaci na stěnu SU-WL51 nebo stolku
SU-FL61.
Pro uživatele SU-WL51
Postupujte podle následujících pokynů: „Krok 1:
Kontrola součástí vyžadovaných pro instalaci” až
„Krok 5: Instalace televizoru na desku”.
Pouze pro SU-WL51
Pro instalaci tohoto výrobku jsou vyžadovány
dostatečné zkušenosti, zvláště pro určení, zda stěna
unese hmotnost televizoru. Upevnění výrobku na
stěnu určitě svěřte prodejci Sony nebo
autorizovanému dodavateli a při instalaci věnujte
odpovídající pozornost bezpečnosti. Společnost
Sony neodpovídá za žádné poškození nebo
poranění způsobené nesprávným zacházením nebo
instalací.
Pro uživatele SU-FL61
Postupujte podle následujících pokynů: Pouze „Krok
4: Příprava pro instalaci televizoru”.
2CZ
Krok 1: Kontrola součástí
vyžadovaných pro
instalaci
Otevřete balení držáku pro instalaci na stěnu
a zkontrolujte, zda obsahuje všechny požadované
položky podle návodu k obsluze.
Krok 2: Rozhodnutí o místě
pro instalaci
Rozhodněte se, kde chcete televizor umístit. Podívejte
se na poslední dvě strany tohoto návodu, kde jsou
uvedeny rozměry pro instalaci a pak určete místo pro
instalaci.
Podrobnosti vyhledejte v dokumentaci
k SU-WL51.
Krok 3: Instalace desky na
stěnu
Podrobnosti vyhledejte v dokumentaci
k SU-WL51.
Je nutno změnit polohu podpůrných nástavců.
Krok 4: Příprava pro instalaci
televizoru
3
Šroub
Před demontáží stojanu na stůl odpojte od televizoru
všechny kabely.
Podívejte se do dokumentace ke stolku SU-FL61 pro
postup upevnění od kroku 4.
1
Ze zadní strany televizoru vyšroubujte čtyři
šrouby.
4
2
Vyšroubujte dva šrouby na zadní straně
televizoru.
Na zadní stranu televizoru připevněte čtyři
nástavce pro upevnění na stěnu.
Televizor položte obrazovkou směrem dolů
na stabilní pracovní plochu pokrytou látkou.
Čtyři přiložené nástavce upevněte pomocí
čtyř dodávaných šroubů (+PSW5 × L16).
Televizor oddělte od stojanu na stůl.
Měkká látka
Nástavce vyrovnejte podle otvorů
na zadní straně televizoru.
Poznámka
Používáte-li elektrický šroubovák, nastavte utahovací
moment na přibližně 2 Nm.
Krok 5: Instalace televizoru
na desku
Podrobnosti vyhledejte v dokumentaci
k SU-WL51.
3CZ
393 ± 0,5
Střed obrazovky při instalaci na stěnu
Tabulka rozměrů pro instalaci*1
Pouze pro SU-WL51
Model televizoru
KDL-46X2000
*1
*2
Rozměry televizoru
Jednotky: mm
A
B
C
D
E
1 262
734
121
271
102
Délka pro jednotlivé úhly montáže
G
H
0°
180
239
102
20°
370
161
141
Rozměry pro instalaci se mohou lišit podle způsobu umístění televizoru.
Stěna pro instalaci musí být dostatečně silná, aby unesla nejméně čtyřnásobnou hmotnost instalovaného televizoru.
4CZ
Jednotky: mm
F
Montážní úhel (α°)
Hmotnost
(× 4)*2
36 kg
(144 kg)
zst26971
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením
(platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného
místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy,
místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising