Sony | XM-1S | Sony XM-1S Návod k obsluze

2-891-667-11 (1)
Jednokanálový
výkonový
zesilovač
Amplificador
Návod k obsluze
Záznam majitele
Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno v dolní části přístroje.
Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného řádku.
Tato čísla pak uvádějte pokaždé, když se budete v souvislosti s tímto výrobkem obracet na svého
prodejce Sony.
Číslo modelu XM-1S Výrobní číslo
XM-1S
©2007 Sony Corporation
Bezpečnostní upozornění
• Tento přístroj vyžaduje výhradně stejnosměrné
napájení 12 V s uzemněným záporným pólem.
• Použijte reproduktory s vhodnou impedancí.
— 2 – 8 Ω.
• Ke svorkám pro reproduktory na tomto přístroji
nepřipojujte žádné aktivní reproduktory
(s vestavěným zesilovačem). Jinak se mohou
aktivní reproduktory poškodit.
• Neinstalujte přístroj do míst vystavených:
— vysokým teplotám způsobeným např. přímým
slunečním světlem nebo horkým vzduchem
z topení,
— dešti nebo vlhkosti,
— prachu nebo nečistotám.
• Pokud je vaše vozidlo zaparkováno na přímém
slunci a uvnitř vozidla došlo k výraznému nárůstu
teploty, nechte přístroj před použitím vychladnout.
• Pokud přístroj instalujete vodorovně, dbejte na to,
aby koberec na podlaze apod. nezakrýval žebra
chladiče.
• Pokud se přístroj nachází příliš blízko autorádia
nebo antény, může dojít ke vzájemnému rušení.
V takovém případě namontujte zesilovač do větší
vzdálenosti od autorádia nebo antény.
• Pokud nefunguje napájení autorádia, zkontrolujte
zapojení.
• Tento výkonový zesilovač je vybaven ochranným
obvodem*, který chrání tranzistory a reproduktory
při nesprávné funkci zesilovače. Nepokoušejte se
testovat ochranné obvody tak, že zakryjete oblast
chladiče nebo připojíte nesprávnou zátěž.
• Nepoužívejte přístroj při slabé baterii, jelikož jeho
optimální výkon závisí na dobrém napájení.
• Z bezpečnostních důvodů udržujte hlasitost
autorádia na takové úrovni, abyste slyšeli vnější
zvuky.
Výměna pojistky
Jestliže dojde k přetavení pojistky, zkontrolujte
připojení napájení a vyměňte pojistku. Jestliže se
pojistka po výměně znovu přetaví, může jít o vnitřní
poruchu. V takovém případě požádejte o pomoc
nejbližšího prodejce Sony.
Varování
Při výměně pojistky zajistěte, aby byla použita pojistka se
stejným proudovým zatížením, jaké je uvedeno na držáku
pojistky. Nikdy nepoužívejte pojistku s větší ampérovou
hodnotou, než je předepsáno výrobcem tohoto přístroje,
protože byste mohli přístroj poškodit.
2CZ
* Ochranný obvod
Tento zesilovač je vybavený ochranným obvodem,
který reaguje v následujících případech:
— pokud je přístroj přehřátý,
— pokud je na výstupu stejnosměrný proud,
— pokud na svorkách pro reproduktory vznikne
zkrat.
Indikátor PROTECTOR (Ochrana) se červeně rozsvítí
a přístroj se vypne.
V takovém případě vypněte připojené zařízení,
vyjměte kazetu nebo disk a zjistěte příčinu poruchy.
Pokud je zesilovač přehřátý, nechejte jej před
opětovným použitím vychladnout.
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů
týkajících se tohoto přístroje, na které nenajdete
odpověď v tomto návodu, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Vlastnosti
• Maximální výstupní výkon 900 W (při 2 Ω).
• Technologie třídy D*1
• Tento výkonový zesilovač je určen pouze pro
použití se subwoofery.
• ACT (Active Thermal Control - Aktivní řízení
teploty)*2
• Může být provedeno přímé propojení
s reproduktorovým výstupem vašeho autorádia,
pokud není toto zařízení vybaveno linkovým
výstupem (připojení přes vysokoúrovňový vstup).
• Funkce zapnutí napájení při detekci vysoké úrovně
(Hi-level Sensing Power On) umožňuje aktivovat
přístroj, aniž by bylo nutno provést připojení přes
konektor REMOTE (Dálkové ovládání).
• Vestavěná variabilní LPF (dolní pásmová propust),
subsonický filtr (OFF/ON, 15 Hz) a obvod pro
zesílení nízkých frekvencí.
• Ochranný obvod a indikátor.
• Dvě svorky pro reproduktory pro paralelní
připojení subwooferu.
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení (platí
v Evropské unii a ostatních
evropských zemích se systémy
třídění odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho
obalu znamená, že výrobek nepatří do běžného
domovního odpadu. Namísto toho by měl být
odevzdán do příslušného sběrného dvora pro
recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete
zabránit potenciálním nebezpečným vlivům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak
hrozily při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.
Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku se prosím obracejte na místní úřady,
místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek zakoupili.
*1 Technologie třídy D
Technologie třídy D je metoda pro konverzi
a zesílení hudebních signálů pomocí MOSFET na
vysokorychlostní pulzní signály.
Navíc se vyznačuje vysokou účinností a nízkým
generováním tepla.
*2 ACT (Active Thermal Control - Aktivní řízení
teploty)
Funkce ACT reguluje provozní teplotu přístroje,
aby bylo možné stabilní dlouhodobé přehrávání
s vysokou hlasitostí.
3CZ
Připojení
Součásti pro instalaci a připojení
1
2
ø 4 × 14 mm
(× 4)
0,2 m
Instalace
Upozornění
Před instalací
• Před prováděním jakéhokoliv připojování odpojte
uzemňovací svorku autobaterie. Předejdete tak
případnému zkratu.
• Ujistěte se, že používáte reproduktory
s odpovídajícím jmenovitým výkonem. Pokud
použijete reproduktory s nižším výkonem, může
dojít k jejich poškození.
• Nepřipojujte koncovku # systému reproduktorů
ke karosérii vozidla.
• Kabely pro vstup a výstup neumísťujte do
blízkosti napájecího kabelu, jinak může docházet
k vytváření rušivého šumu.
• Tento přístroj je výkonový zesilovač. Je
proto možné, že pokud použijete původní
reproduktorové kabely instalované v automobilu,
nebudete moci využít jeho plný výkon.
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno palubním
počítačem pro navigaci nebo jiné účely,
neodpojujte uzemňovací kabel od autobaterie.
Odpojením tohoto kabelu by mohlo dojít
k vymazání paměti počítače. Z důvodu prevence
před zkratem při připojování nejprve odpojte
napájecí kabel +12 V a až potom připojujte
všechny ostatní kabely.
• Přístroj namontujte do zavazadlového prostoru
nebo pod sedadlo.
• Místo pro montáž zvolte odpovědně tak, aby
přístroj nepřekážel řízení automobilu a aby nebyl
vystaven přímému slunci nebo horkému vzduchu
z topení.
• Přístroj nemontujte pod koberec, kde by docházelo
ke kumulaci tepla sálajícího z přístroje.
Přístroj nejprve umístěte na plánované místo
montáže a vyznačte na montážní desce (není
součástí příslušenství) polohu pro čtyři otvory.
V každé vyznačené poloze vyvrtejte otvor
o průměru 3 mm a přišroubujte přístroj na desku
pomocí dodávaných montážních šroubů. Všechny
dodávané montážní šrouby mají délku 14 mm.
Montážní deska proto musí být silnější než 14 mm.
Namontujte přístroj podle
vyobrazení.
1
4CZ
Připojení svorek proveďte podle níže uvedeného vyobrazení.
Poznámka
Při dotahování šroubů nepoužívejte příliš velký utahovací moment.* Mohli byste poškodit šroub.
* Utahovací moment by měl být menší než 1 N•m.
Kabely pro připojení napájení
ke kovové části vozidla
Výstup pro dálkové
ovládání *1
(REM)
méně než 450 mm
*2
Autorádio
Pojistka (60 A)
Kladný pól +12 V autobaterie
*1 V případě originálního autorádia nebo jiného autorádia bez výstupu dálkového ovládání pro
zesilovač připojte vstupní konektor dálkového ovládání (REMOTE) ke kabelu napájení příslušenství
vozidla.
Při připojení přes vysokoúrovňový vstup lze autorádio vozidla aktivovat, aniž by bylo nutno provést
propojení přes konektor REMOTE (Dálkové ovládání). Tato funkce však není zaručena u všech
autorádií.
Poznámky k napájení
• Napájecí kabel +12 V připojte až po připojení
všech ostatních kabelů.
• Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel přístroje
pevně připojen ke kovové části vozidla.
Při špatném kontaktu může dojít k poruše
zesilovače.
• Nezapomeňte připojit kabel pro dálkové ovládání
z autorádia ke konektoru pro dálkové ovládání
na přístroji.
• V případě autorádia bez výstupu dálkového
ovládání pro zesilovač připojte ke vstupu
dálkového ovládání (REMOTE) kabel pro napájení
příslušenství vozidla.
• Použijte napájecí kabel s vhodnou pojistkou
(60 A).
• Všechny napájecí kabely připojené ke kladnému
pólu autobaterie by měly být jištěny v rámci
vzdálenosti 450 mm od pólu autobaterie a ještě
před místem, kde procházejí přes kovovou část.
• Dbejte na to, aby kabely autobaterie připojené
k vozidlu (uzemněné na karosérii)*2 byly alespoň
stejně silné, jako hlavní napájecí kabel připojený
z autobaterie k zesilovači.
• Zajistěte, aby kabely připojované ke svorkám
+12 V a GND na tomto přístroji, byly
dimenzovány na více než AWG-4, nebo aby byl
jejich průřez minimálně 22 mm2.
5CZ
Připojení vstupu
Podrobné informace o nastavení přepínačů a ovládacích prvků najdete v části „Umístění a funkce ovládacích
prvků“.
A
Připojení linkového vstupu
(zapojení reproduktorů 1 nebo 2)
Autorádio
LINE OUT
(Linkový
výstup)
B
Připojení linkového vstupu
(zapojení reproduktorů 3)
Autorádio
LINE OUT (Linkový výstup)
Levý kanál
6CZ
Pravý kanál
C
Připojení linkového vstupu
(zapojení reproduktorů 4)
Autorádio
LINE OUT
(Linkový
výstup)
INPUT (Vstup)
THROUGH OUT
(Průchozí výstup)
INPUT (Vstup)
Když připojujete zesilovače pomocí konektorů THROUGH OUT, můžete připojit maximální počet 3.
Jinak nelze získat potřebné výstupní úrovně a může dojít k poškození vašeho autorádia.
Použijte konektor THROUGH OUT, jestliže instalujete více zesilovačů. Audio signály procházejí
konektory THROUGH OUT nezměněny (žádné zpracování signálu).
D
Připojení vysokoúrovňového vstupu
(zapojení reproduktorů
1 nebo 2)
Levý reproduktor
Autorádio
Pravý reproduktor
2
Šedý/S černým proužkem
Šedý
Bílý/S černým proužkem
Bílý
7CZ
Připojení reproduktorů
Podrobné informace o nastavení přepínačů a ovládacích prvků najdete v části „Umístění a funkce ovládacích
prvků“.
1
Systém s jedním reproduktorem
(zapojení vstupů A nebo D)
Subwoofer* (min. CELKEM 2 Ω)
*• Můžete připojit kteroukoliv výstupní svorku.
• Minimální impedance musí být celkem 2 Ω .
2
Systém se dvěma reproduktory
Subwoofer*
(min. CELKEM 4 Ω)
(zapojení vstupů A nebo D)
Subwoofer*
(min. CELKEM 4 Ω)
* Výstupní svorky pro reproduktory jsou vnitřně
zapojeny paralelně. Když používáte obě
svorky pro reproduktory, musí být minimální
impedance jednotlivých reproduktorů 4 Ω.
8CZ
3
Systém s jedním reproduktorem
Levý subwoofer* (min. CELKEM 2 Ω)
(zapojení vstupů B)
Pravý subwoofer* (min. CELKEM 2 Ω)
* • Můžete připojit kteroukoliv výstupní svorku.
• Minimální impedance musí být celkem 2 Ω.
4
2-pásmový systém
(zapojení vstupů C)
Subwoofer* (min. CELKEM 2 Ω)
Širokopásmové reproduktory
* • Můžete připojit kteroukoliv výstupní svorku.
• Minimální impedance musí být celkem 2 Ω .
9CZ
Blokové schéma
SUBSONIC
FILTER
Lch
ON
Power
AMP
LPF
Buffer
LEVEL
INPUT
OFF
LOW BOOST
Rch
Lch
THROUGH
OUT
Rch
ACT (Aktivní řízení teploty)
OUTPUT
POWER
100%
INDICATOR
Orange
TEMP
Dolní pásmová propust
dB
+5
0
-5
300Hz
-10
170Hz
-15
-20
-25
50Hz
-30
-35
-40
20
50
100
200
Frekvence
10CZ
500
1k
2k
Hz
Subsonický filtr
dB
OFF
0
ON
-40
1
5
10
100
Hz
Frekvence
Zesílení nízkých frekvencí
dB
10
0
5
10
40
100
300
Hz
Frekvence
11CZ
Umístění a funkce ovládacích prvků
1 Ovladač LEVEL (Úroveň)
Tímto ovladačem je možné upravit vstupní úroveň.
Pokud se výstupní úroveň signálu z autorádia
zdá být nízká, otáčejte ovladačem ve směru
hodinových ručiček.
ILLUMINATION (Modré osvětlení) (8)
Použijte tento přepínač pro zapnutí nebo vypnutí
lampy BLUE ILLUMINATION (Modré osvětlení).
filtr)
6 Ovladač pro nastavení mezní frekvence
Nastavuje mezní frekvenci (50 – 300 Hz) pro dolní
pásmové propusti.
Pokud je přepínač SUBSONIC FILTER v poloze
zapnuto (ON), je subsonický filtr (15 Hz) účinný.
7 Osvětlení (indikátor PROTECTOR -
2 Přepínač SUBSONIC FILTER (Subsonický
Ochrana)
3 Ovladač úrovně LOW BOOST (Zesílení
Během normálního provozu svítí bíle. Pokud je
aktivována ochrana (PROTECTOR), změní se
osvětlení z bílého na červené.
Jestliže dojde k aktivaci ochranného obvodu
(PROTECTOR), podívejte se do Průvodce při
odstraňování problémů.
nízkých frekvencí)
Otočte tímto ovladačem pro zesílení frekvencí
kolem 40 Hz o maximálně 10 dB.
4 Indikátor ACTIVE THERMAL CONTROL
(Aktivní řízení teploty)
8 Lampa BLUE ILLUMINATION (Modré
Když je dosaženo maximální provozní teploty,
aktivuje se funkce řízení teploty (indikátor se
rozsvítí oranžově).
LEVEL
4
osvětlení)
Když je lampa BLUE ILLUMINATION zapnutá
(ON), osvítí tato lampa oblast chodidel ve vozidle.
LOW BOOST
(40Hz)
2
5.5
0.5
6
OFF
0.3V
LPF
110
60
0
+10dB
(15Hz)
SUBSONIC
FILTER
12CZ
5 Přepínač (ON/OFF) lampy BLUE
50
OFF
ACTIVE THERMAL
CONTROL
170
260
300Hz
ON
BLUE
ILLUMINATION
Rozměry
Jednotky: mm
135
178
196
43,5
215
223
13CZ
Průvodce při odstraňování problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při opravě většiny problémů, které mohou nastat s tímto přístrojem.
Dříve, než začnete tento seznam procházet, se prosím podívejte na zapojení přístroje a postupy ovládání.
Problém
Příčina/Řešení
Nerozsvítí se logo Xplod.
Došlo k přetavení pojistky.
t Vyměňte všechny pojistky za nové.
Uzemňovací kabel není pevně připojen.
t Upevněte uzemňovací kabel pevně ke kovové části vozidla.
Napětí přiváděné do konektoru dálkového ovládání je příliš nízké.
• Připojené autorádio není zapnuto.
t Zapněte autorádio.
• V systému je připojeno příliš mnoho zesilovačů.
t Použijte přenos.
Zkontrolujte napětí autobaterie (10,5 – 16 V).
Indikátor PROTECTOR (Ochrana) se
rozsvítí červeně.
Vypněte vypínač napájení. Výstupy pro reproduktory jsou zkratované.
t Odstraňte příčinu zkratu.
Vypněte vypínač napájení. Zkontrolujte, zda jsou reproduktorové
kabely a uzemňovací kabel pevně připojeny.
• Zařízení je příliš zahřáté.
• Zvuk je přerušovaný.
Zařízení se neobvykle zahřívá.
• Použijte reproduktory s vhodnou impedancí. t 2 – 8 Ω.
• Zajistěte, aby byl přístroj umístěn na dobře větrané místo.
Aktivovala se tepelná ochrana. t Snižte hlasitost.
Zvuk slábne.
Indikátor ACTIVE THERMAL CONTROL (Aktivní řízení teploty) se
rozsvítí oranžově.
t Přístroj omezuje maximální výkon z důvodu vysoké teploty.
Jakmile teplota poklesne, obnoví se normální provoz přístroje.
Je slyšet šum z alternátoru.
Napájecí kabely jsou instalovány příliš blízko RCA konektorů.
t Umístěte napájecí kabely do větší vzdálenosti od RCA konektorů.
Uzemňovací kabel není pevně připojen.
t Upevněte uzemňovací kabel pevně ke kovové části vozidla.
Záporné reproduktorové kabely se dotýkají karoserie vozidla.
t Udržujte kabely ve větší vzdálenosti od karoserie vozidla.
Zvuk má příliš nízkou hlasitost.
14CZ
zst72182
Ovladač LEVEL (Úroveň) není správně nastaven. Otáčejte ovladačem
LEVEL (Úroveň) ve směru hodinových ručiček.
Technické údaje
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ ZKRESLENÍ
Minimální trvalý průměrný výkon 290 W do 4 ohmů, od 20 Hz do 200 Hz, s celkovým
harmonickým zkreslením menším než 1,0 % podle standardů komise Car Audio Ad Hoc
Committee.
Další technické údaje
Zapojení
Technologie třídy D
Pulzní napájecí zdroj
Vstupy
Konektory RCA
Konektor vysokoúrovňového
vstupu
Výstupy
Konektory pro reproduktory
Konektory průchozího
výstupu
Vhodná impedance reproduktoru
2–8Ω
Maximální výstupy
600 W (při 4 Ω)
900 W (při 2 Ω)
Jmenovité výstupy (při napájecím napětí 14,4 V)
290 W RMS (20 Hz
– 200 Hz, 1,0 % celkové
harmonické zkreslení (THD)
+ N, při 4 Ω)
500 W RMS (100 Hz 1,0 %
celkové harmonické zkreslení
(THD) + N, při 2 Ω)
Odstup signál/šum:
65 dBA (Referenční: 1 W do
4 Ω)
90 dBA (Referenční:
jmenovitý výkon do 4 Ω)
Kmitočtový rozsah
5 – 300 Hz ( dB)
Harmonické zkreslení
0,1 % nebo méně (při 50 Hz,
4 Ω)
• Výplňový materiál je vyroben z papíru.
• Skříň přístroje neobsahuje halogenové
samozhášecí přísady.
• V deskách plošných spojů nejsou použity
halogenové samozhášecí přísady.
Rozsah nastavení vstupní úrovně
0,3 – 6,0 V (Konektory RCA)
6,0 – 16,0 V
(Vysokoúrovňový vstup)
Subsonický filtr
15 Hz –12 dB/okt.
Dolní pásmová propust 50 – 300 Hz, – 12 dB/okt.
Zesílení nízkých frekvencí
0 – 10 dB (40 Hz)
Požadavky na napájení Autobaterie 12 V DC
(stejnosměrné)
(uzemněný záporný pól)
Napájecí napětí
10,5 – 16 V
Odběr proudu
při jmenovitém výkonu: 55 A
(při 2 Ω)
Dálkový vstup: 1 mA
Rozměry
Přibl. 223 × 43,5 × 196 mm
(š/v/h) bez přečnívajících
částí a ovladačů
Hmotnost
Přibližně 2,3 kg bez
příslušenství
Dodávané příslušenství Montážní šrouby (4)
Kabel vysokoúrovňového
vstupu (1)
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Standard CEA2006
Výstupní výkon: 290 W RMS při 4 ohmech
< 1 % celkové harmonické zkreslení (THD)+N
Odstup signál/šum: 65 dBA (referenční: 1 W
do 4 ohmů)
15CZ
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising