Sony | DSLR-A200 | Sony DSLR-A200 DSLR-A200 Pouze tělo (bez objektivu) Návod k obsluze

VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti
ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Nevystavujte akumulátory
nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu záření, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít
k požáru nebo zranění.
Pro zákazníky v Evropě
Tento výrobek byl testován a bylo
shledáno, že splňuje omezení stanovená
ve směrnici EMC pro používání
propojovacích kabelů kratších než
3 metry.
Upozornění
Elektromagnetické pole může při
specifických frekvencích ovlivnit obraz
a zvuk tohoto přístroje.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání),
restartujte aplikaci a znovu připojte
komunikační kabel (kabel USB apod.).
2
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by
měl být odložen do sběrného místa,
určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením
této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nákladním s výrobkem při
jeho likvidaci. Recyklováním materiálů,
z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte, prosím, místní orgány
státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu,
v níž jste výrobek zakoupili.
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii
a dalších evropských státech
využívajících systém
odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete
zabránit možným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, k
nímž by mohlo docházet v případech
nevhodného zacházení s vyřazenými
bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů
bezpečnosti, funkce nebo uchování dat
vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobek, který je na
konci své životnosti na místo, jenž je
určené ke sběru elektrických
a elektronických zařízení za účelem
jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze,
která popisuje bezpečné vyjmutí baterie
z výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné
sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, firmu
zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek zakoupili.
Upozornění pro
zákazníky v zemích,
na které se vztahují
směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je
společnost Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Oprávněným zástupcem pro
EMC a bezpečnost produktů je
společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. S otázkami týkajícími se
servisu či záruky se obracejte na adresy
uvedené ve zvláštních servisních či
záručních dokumentech.
3
Poznámky k používání fotoaparátu
Za obsah nahrávek se
neposkytuje žádná
kompenzace
Pokud není možno nahrávat nebo
přehrávat v důsledku poruchy
fotoaparátu, paměťové karty atd., nelze
nijak kompenzovat obsah nahrávky.
Doporučení k zálohování
Abyste předešli potenciálnímu riziku
ztráty dat, vždy si data zkopírujte
(zálohujte) na jiné médium.
Poznámky k LCD monitoru
a objektivu
• LCD monitor je vyroben za použití
extrémně přesné technologie, takže
více než 99,99 % pixelů je funkčních
k efektivnímu použití. Přesto se
na LCD monitoru mohou trvale
objevovat ojedinělé černé anebo jasné
světelné body (bílé, červené, modré
nebo zelené). Tyto body jsou normální
jev výrobního procesu a nijak
neovlivňují snímky.
Černé, bílé,
červené, modré
a zelené body
• Nevystavujte fotoaparát přímému
slunci. Pokud by se světlo ze slunce
koncentrovalo do blízkého bodu,
mohlo by dojít ke vznícení. V případě,
že musíte uložit fotoaparát na přímé
slunce, nasaďte kryt objektivu.
4
• Ve studeném prostředí se mohou
obrázky na LCD monitor ztrácet.
Nejedná se o závadu. Jestliže
fotoaparát zapnete ve studeném
prostředí, LCD monitor může být
přechodně tmavý. Když se fotoaparát
zahřeje, monitor funguje normálně.
• Na LCD monitor nepůsobte žádným
tlakem. Mohlo by dojít
k nesprávnému zobrazení barev
na monitoru a jeho poruše.
Varování k autorským právům
Televizní programy, filmy, videokazety
a další materiály mohou být chráněny
autorskými právy. Neautorizované
nahrávání takových materiálů může být
v rozporu s ustanoveními zákonů na
ochranu autorských práv.
Fotografie použité v tomto
návodu
Fotografie použité jako příklady snímků
v tomto návodu jsou reprodukované
obrázky, nikoli skutečné snímky
pořízené tímto fotoaparátem.
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu .............................. 4
Příprava
fotoaparátu
Kontrola přiloženého příslušenství ............................... 9
Příprava bloku akumulátorů ........................................ 10
Nasazení objektivu ........................................................ 15
Vložení paměťové karty ............................................... 17
Příprava fotoaparátu ..................................................... 21
Použití přiloženého příslušenství ................................. 23
Zjištění počtu snímků, které je možné uložit ............. 25
Čištění ............................................................................. 27
Před zapnutím Identifikace součástí a indikátorů na obrazovce ....... 30
Přední strana ............................................................. 30
Zadní strana .............................................................. 31
Boky/dolní část ......................................................... 32
Monitor LCD (displej
s informacemi o záznamu) ............................. 33
Hledáček ................................................................... 36
Výběr funkce/nastavení ................................................ 37
Funkce vybrané pomocí tlačítka Fn (Funkce) ..... 39
Funkce vybrané pomocí tlačítka
(Jednotka) ........................................................ 39
Funkce vybrané pomocí tlačítka MENU .............. 39
Pořizování
snímků
Pořizování snímku bez chvění fotoaparátu ................ 41
Správný postoj .......................................................... 41
Používání funkce Super SteadyShot ...................... 42
Používání stativu ...................................................... 43
/
Pořizování snímků s automatickým
nastavením. ............................................................... 44
Pořizování snímků s odpovídajícím nastavením pro
objekt (Výběr scény) ............................................... 47
Pořízování portrétních snímků ......................... 47
Pořízování snímků krajiny ................................ 48
Pořizování snímků malých objektů .................. 49
Pořizování snímků pohybujících se objektů ... 50
Pořízování snímků západu slunce ................... 51
Pořizování nočních snímků .............................. 52
5
Pořizování snímků vlastním způsobem
(Režim expozice) ...................................................... 53
Pořizování snímků v automatickém režimu
fotografování s programem ........................... 54
Pořizování snímků řízením rozmazání pozadí
(Priorita clony) ................................................ 56
Pořizování snímku pohybujícího se objektu
s různými vyjádřeními (Priorita
rychlosti závěrky) ............................................ 58
Pořizování snímků s ručně upravenou expozicí
(Ruční expozice) ............................................. 60
Stopy pořizování snímku s dlouhou
expozicí (BULB) ............................................. 62
Používání
funkce
fotografování
6
Výběr režimu zaostřování ............................................ 64
Použití automatického zaostřování ........................ 64
Fotografování s požadovanou kompozicí
(zámek zaostření) ............................................ 66
Výběr metody zaostření vyhovující pohyblivému
objektu (Režim automatického zaostření) .. 67
Výběr zaostřené oblasti (oblast AF) ..................... 67
Manuální úprava zaostření (Ruční zaostřování) .. 68
Použití blesku ................................................................. 70
Výběr režimu blesku ................................................ 72
Použití bezdrátového blesku .................................. 73
Úprava jasu snímku (Expozice, kompenzace
blesku, měření) ......................................................... 74
Fotografování s fixním jasem (Uzamčení AE) ..... 74
Použití kompenzace jasu pro celý snímek
(Kompenzace expozice) ................................. 76
Úprava intenzity světla blesku
(Kompenzace blesku)...................................... 77
Nastavení množství světla blesku pomocí
nastavení režimu ovládání
blesku (Ovládání blesku) ................................ 78
Výběr způsobu měření jasu objektu (Režim
měření expozice) ............................................. 79
Nastavení ISO ................................................................ 80
Úprava barevných tónů (Vyvážení bílé) .................... 81
Nastavení vyvážení bílé pro potřeby konkrétního
světelného zdroje (Automatické/Vlastní
vyvážení bílé) ................................................... 81
Nastavení teploty barev a efektu filtru
(Teplota barvy/barevný filtr) ......................... 82
Uložení barevných tónů (Vlastní vyvážení bílé) .......83
Zpracování snímku ....................................................... 85
Korekce jasu snímku (Optimalizace
dynamického rozsahu) ................................... 85
Výběr požadovaného zpracování snímku
(Vlastní nastavení)........................................... 85
Volba režimu pohonu ...................................... 87
Snímání po jednotlivých snímcích .......................... 87
Průběžné fotografování ........................................... 87
Použití samospouště ................................................ 88
Pořizování snímků s posunutou hodnotou
expozice (Stupňovaná expozice) ................... 89
Pořizování snímků s posunem vyvážení bílé
(Stupňované vyvážení bílé) ........................... 91
Používání
funkce
prohlížení
Přehrávání obrázků ....................................................... 92
Kontrola informací pořízených snímků ...................... 97
Ochrana snímků (Chránit) ......................................... 100
Mazání snímků (Vymazat) ......................................... 101
Prohlížení snímků na televizoru ................................ 103
Změna
nastavení
Nastavení velikosti a kvality snímku ......................... 105
Výběr způsobu záznamu na paměťovou kartu ........ 107
Změna nastavení redukce šumu ................................ 109
Změna podmínek uzavření závěrky........................... 110
Změna funkcí tlačítka a ovladače ............................. 111
Změna ostatních nastavení ........................................ 112
Nastavení monitoru LCD ........................................... 113
Resetování do výchozího nastavení .......................... 115
Prohlížení
snímků v
počítači
Kopírování snímků do počítače ................................. 118
Prohlížení snímků v počítači ...................................... 122
Používání softwaru ...................................................... 127
7
Tisk snímků
Určování značek DPOF ............................................. 133
Tisk snímků připojením fotoaparátu k tiskáně
kompatibilní se standardem PictBridge .............. 135
Ostatní
Technické údaje ........................................................... 139
Odstranění problémů .................................................. 143
Varovná hlášení ........................................................... 153
Upozornění .................................................................. 156
Rejstřík ....................................................................................... 158
8
Příprava fotoaparátu
Kontrola přiloženého příslušenství
Číslo v závorkách udává počet dílů.
• Dobíjecí blok akumulátorů
NP-FM500H (1)
• Kabel USB (1)
• Kryt těla fotoaparátu (1)
(nasazený na fotoaparát)
• Očnice (1) (nasazená na
fotoaparát)
• Disk CD-ROM (aplikační
software pro fotoaparát α) (1)
• Průvodce pro rychlý start (1)
• Návod k obsluze
(tato příručka) (1)
Příprava fotoaparátu
• BC-VM10 Nabíječka bloku
akumulátorů (1)/Napájecí
kabel (1)
• Video kabel (1)
• Ramenní popruh (1)
• Krytka hledáčku (1)
9
Příprava bloku akumulátorů
Před prvním použitím fotoaparátu nabijte blok akumulátorů NPFM500H „InfoLITHIUM“ (přiložen).
Dobíjení bloku akumulátorů
Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ lze dobíjet i v případě, že nebyl
zcela vybitý.
Akumulátor lze používat, i pokud není zcela nabitý.
1 Vložte blok akumulátorů do
nabíječky baterií.
Zatlačte na blok akumulátorů,
až zaklapne.
2 Připojte napájecí kabel.
Svítí: Nabíjení
Nesvítí: Normální nabíjení dokončeno
Hodina po zhasnutí indikátoru: Plné
nabití dokončeno
Indikátor CHARGE
K zásuvce síťového
napájení
Doba nabíjení
• Čas potřebný k úplnému nabití bloku akumulátorů (přiložen)
při teplotě 25 °C je následující:
Plné nabití
Normální nabití
Asi 235 min.
Asi 175 min.
• Doba nabíjení se liší v závislosti na zbývající kapacitě bloku
akumulátorů, případě podmínkách nabíjení.
10
• Blok akumulátorů se doporučuje dobíjet při okolní teplotě 10 až
30 °C. Mimo tento teplotní rozsah je možné, že se blok akumulátorů
nenabije na plnou kapacitu.
Příprava fotoaparátu
Poznámky
• Nabíječku akumulátorů připojte ke snadno přístupné síťové zásuvce.
• Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen
od zdroje střídavého napětí, dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během
používání napáječky akumulátorů k jakýmkoli potížím, ihned přerušte
napájení přístroje – zástrčku ihned odpojte od síťové zásuvky.
• Po skončeném nabíjení odpojte napájecí kabel ze zásuvky a blok akumulátorů
vyjměte z nabíječky. Ponecháte-li nabitý blok akumulátorů v nabíječce, může
klesat délka životnosti akumulátorů.
• V nabíječce bloku akumulátorů (přiložena) u fotoaparátu nenabíjejte žádný
jiný blok akumulátorů než „InfoLITHIUM“ M typ. Pokusíte-li se nabíjet jiné
než specifikované akumulátory, mohou vytéct, přehřát se nebo vybuchnout.
Představují riziko úrazu elektrickým proudem a mohou způsobit požár.
• Jestliže indikátor CHARGE bliká, může to znamenat chybu akumulátoru nebo
to, že byl vložen jiný než specifikovaný typ bloku akumulátorů. Zkontrolujte,
zda jde o blok akumulátorů správného typu. Jde-li o blok akumulátorů
specifikovaného typu, vyjměte blok akumulátorů, vyměňte ho za nový nebo jiný
a zkontrolujte, zda nabíječka baterie pracuje správně. Jestliže nabíječka baterie
pracuje správně, pravděpodobně došlo k chybě akumulátorů.
• Je-li nabíječka baterie znečištěná, nabití nemusí proběhnout úspěšně.
Nabíječku baterie vyčistěte měkkým a suchým hadříkem apod.
Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení
Fotoaparát a nabíječku akumulátorů a síťový adaptér/nabíječku
akumulátorů AC-VQ900AM (nepřiloženo) lze používat v kterékoliv
zemi nebo oblasti, kde je napájení v síti v rozmezí 100 V až 240 V stř.,
50/60 Hz. V případě potřeby použijte podle konstrukce síťové zásuvky
[b] komerčně dostupný adaptér do zásuvky [a].
Poznámka
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může
způsobit poruchu funkce.
11
Vložení nabitého bloku akumulátorů
1 Vysuňte páčku uzavírající
kryt přihrádky na akumulátor
a kryt otevřete.
2 Rohem akumulátoru
stiskněte blokovací páčku
a blok akumulátorů pevně
zatlačte až na doraz.
Blokovací páčka
3 Zavřete kryt přihrádky
na akumulátor.
Vyjmutí bloku akumulátorů
Vypněte fotoaparát a posuňte
blokovací páčku ve směru šipky.
Dávejte pozor, aby blok
akumulátorů nevypadl.
Blokovací páčka
12
Vyjmutí krytu přihrádky na akumulátor
Příprava fotoaparátu
Kryt přihrádky na akumulátor lze
sejmout a připevnit svislé držadlo
(nepřiloženo).
Kryt sejmete posunutím
blokovací páčky ve směru
šipky a vysunutím krytu.
Kryt připevníte vložením výstupku
do otvoru, zatáhnutím za blokovací
páčku a nasunutím krytu.
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Vypínač POWER přepněte do polohy ON a zkontrolujte kapacitu na
monitoru LCD. Úroveň je kromě následujících indikátorů
znázorněna v procentech.
Stav
baterie
„Akumulátor
vybitý“
Vysoká
Nízká
Nemůžete vyfotit
žádné snímky.
Co je blok akumulátorů „InfoLITHIUM“?
Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ je lithium-iontový akumulátor,
který má funkci pro výměnu informací souvisejících s provozním
stavem vašeho fotoaparátu. Při použití bloku akumulátorů
InfoLITHIUM se zobrazuje zbývající doba v procentech
v souladu s provozním stavem vašeho fotoaparátu.
Poznámky
• Zobrazená úroveň nemusí být za jistých okolností správná.
• Chraňte blok akumulátorů před vodou. Blok akumulátorů není voděodolný.
• Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například
v automobilu nebo na přímém slunečním světle).
13
Dostupné bloky akumulátorů
Používejte pouze blok akumulátorů NP-FM500H. Nelze
používat bloky akumulátorů NP-FM55H, NP-FM50 a NP-FM30.
Efektivní využití bloku akumulátorů
• Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. Doba použitelnosti se
v chladném prostředí zkracuje. Pro lepší využití bloku akumulátorů
doporučujeme následující: Noste blok akumulátorů v kapse na těle,
aby se zahřál, a vložte jej do fotoaparátu těsně před použitím.
• Blok akumulátorů se rychleji vybije při častém používání blesku.
Životnost baterie
• Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se
snižuje používáním a časem. Jestliže se doba provozu akumulátoru
znatelně zkrátí, je možné, že blok akumulátorů dosáhnul hranice své
životnosti. Kupte nový akumulátor.
• Životnost akumulátorů se liší podle způsobu uložení a provozních
podmínek, a také podle prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů
používají.
Skladování bloku akumulátorů
Jestliže předpokládáte, že blok akumulátorů nebudete delší dobu
používat, jednou ročně jej zcela nabijte a zcela vybijte ve fotoaparátu.
Poté ho uložte na chladném a suchém místě, aby se prodloužila jeho
životnost.
14
Nasazení objektivu
1 Sejměte kryt z těla
Kryt těla
fotoaparátu
Zadní kryt
2 Objektiv nasaďte tak,
že vyrovnáte oranžové
značky na objektivu
a na fotoaparátu.
Příprava fotoaparátu
fotoaparátu a zadní
kryt z objektivu.
Oranžové značky
3 Objektiv pootočte ve
směru hodinových
ručiček, až zaklapne
do zajištěné polohy.
Poznámky
• Při nasazování objektivu nemačkejte tlačítko k uvolnění objektivu.
• Objektiv nenasazujte silou.
Ochranný kryt objektivu
Doporučuje se používat ochranný kryt objektivu, aby snímky
neovlivnilo odražené světlo. Pokyny týkající se připevnění
objektivu naleznete v návodu k obsluze, který se dodává
s objektivem.
15
Sejmutí objektivu
1 Zcela stiskněte tlačítko
uvolnění objektivu
a objektivem otočte proti
směru hodinových ručiček
až na doraz.
• Při výměně objektivu rychle
vyměňte objektiv na místě s nízkou
úrovní prašnosti, aby nedošlo
k vniknutí prachu do fotoaparátu.
Tlačítko uvolnění objektivu
2 Nasaďte na objektiv kryt
a současně nasaďte na
fotoaparát kryt těla
fotoaparátu.
• Před nasazením krytu
z něj odstraňte prach.
Poznámka k výměně objektivu
Pokud by při výměně objektivu do fotoaparátu pronikl prach
nebo nečistoty a znečistily by povrch snímače obrazu (součást,
která zastává funkci filmu), mohou se tyto nečistoty – podle
fotografovaného prostředí – objevit na snímku.
Fotoaparát je vybaven protiprachovou funkcí, která brání usazování
prachu na snímači obrazu. Při nasazení nebo snímání objektivu je
třeba výměnu objektivu provést rychle na bezprašném místě.
Když na snímači obrazu ulpí prach nebo nečistoty
Vyčistěte snímač obrazu pomocí funkce [Režim čištění]
v nabídce Nastavení (strana 28).
16
Vložení paměťové karty
Jako paměťovou kartu můžete použít kartu CompactFlash
(kartu CF), Microdrive nebo kartu Memory Stick Duo.
Příprava fotoaparátu
1 Otevřete kryt
paměťové karty.
2 Vložte paměťovou kartu
(nepřiložena) na stranu
fotoaparátu s kontakty
(strana s kontakty má
několik malých otvorů)
tak, aby štítek směřoval
k monitoru LCD.
Čelní strana se štítkem
• V případě použití karty
„Memory Stick Duo“ (nepřiložena)
ji vložte do adaptéru na karty
Memory Stick Duo pro zásuvky
CompactFlash (nepřiložen). Potom
vložte adaptér do fotoaparátu.
Čelní strana se štítkem
3 Zavřete kryt paměťové karty.
17
Vyjmutí paměťové karty
Ujistěte se, že indikátor přístupu
nesvítí, otevřete kryt paměťové
karty a zatlačte na páčku k vysunutí
paměťové karty. Po mírném vysunutí
karty paměťovou kartu vytáhněte.
Páčka k vysunutí
paměťové karty
Indikátor přístupu
Poznámky k použití paměťových karet
• Bezprostředně po delším používání může být paměťová karta horká.
Zacházejte s ní opatrně.
• Pokud svítí indikátor přístupu, nevyjímejte paměťovou kartu,
nevytahujte blok akumulátorů ani nevypínejte napájení.
Mohlo by dojít k porušení dat.
• V případě umístění paměťové karty do blízkosti silně magnetického
materiálu nebo při použití paměťové karty v prostředím s výskytem
statické elektřiny nebo elektrického rušení může dojít k poškození
dat na kartě.
• Doporučujeme důležitá data zálohovat, například na pevný disk
počítače.
• K přenášení a ukládání paměťové karty používejte přiložený obal.
• Chraňte paměťovou kartu před vodou.
• Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty rukama ani kovovými
předměty.
Karta CF/Microdrive
• Před prvním použitím fotoaparátu nezapomeňte
zformátovat kartu CF/Microdrive pro použití s fotoaparátem.
• Štítek karty CF/Microdrive nesnímejte ani na něj nelepte
další štítek.
• Na štítek netlačte.
18
Karta „Memory Stick“
Příprava fotoaparátu
Poznámky k používání jednotek Microdrive
Paměťová jednotka Microdrive je kompaktní a lehká jednotka pevného disku
odpovídající normě CompactFlash typu II.
• Jednotka Microdrive je kompaktní pevný disk. Protože jednotka Microdrive
je rotující disk, ve srovnání s paměťovými kartami není dostatečně odolná,
aby mohla odolávat vibracím a nárazům.
Během fotografování nebo přehrávání snímků proto nevystavujte fotoaparát
používající jednotku Microdrive nárazům ani vibracím.
• Při teplotách nižších než 5 °C může výkon jednotky Microdrive klesat.
Provozní teploty fotoaparátů využívajících jednotky Microdrive: 5 až 40 °C
• Vezměte na vědomí, že jednotky Microdrive nelze používat za nízkého
atmosférického tlaku (nad 3 000 m n.m.).
• Na štítek nic nepište.
• „Memory Stick“: S fotoaparátem
nelze používat paměťovou kartu
„Memory Stick“.
• „Memory Stick Duo“:
S fotoaparátem lze používat
paměťovou kartu
„Memory Stick Duo“ po jejím
vložení do adaptéru na karty
Memory Stick Duo pro zásuvky
CompactFlash (nepřiložen).
• Karty „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“
s kapacitou až 8 GB pracují s tímto fotoaparátem správně.
• Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná počítačem nemusí
vždy pracovat v tomto fotoaparátu.
• Rychlost pro čtení/zápis dat se liší podle kombinace
karty „Memory Stick Duo“ a použitého vybavení.
19
Poznámky k používání karty „Memory Stick Duo“
• Při psaní do oblasti poznámky příliš netlačte na tužku.
• Nelepte na kartu „Memory Stick Duo“ žádné nálepky.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte ani neupravujte.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechávejte v dosahu malých dětí.
Mohly by ji náhodně spolknout.
• Nepoužívejte ani neskladujte kartu „Memory Stick Duo“
za následujících podmínek:
– v prostředí s vysokými teplotami, např. v horkých místnostech
nebo v autě na přímém slunci;
– na přímém slunci;
– na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozívních látek.
20
Příprava fotoaparátu
Nastavení data
1 Přepnutím vypínače POWER
do polohy ON zapněte
fotoaparát.
• Vypnutí provedete přepnutím
vypínače do polohy OFF.
Příprava fotoaparátu
Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka nastavení
data a času.
2 Ujistěte se, zda je na
monitoru LCD vybrána
položka [OK], a stiskněte
střed ovladače.
3 Pro přepínaní mezi
položkami použijte tlačítka
b/B a pomocí tlačítek v/V
nastavte číselnou hodnotu.
21
4 Zopakováním kroku 3 nastavte ostatní položky.
Potom stiskněte střed ovladače.
• Při změně pořadí formátu data [RRRR/MM/DD] nejprve zvolte
fomát data [RRRR/MM/DD] pomocí tlačítek b/B, a potom jej
změňte pomocí tlačítek v/V.
5 Ujistěte se, že je vybrána položka [OK], a stiskněte
střed ovladače.
Zrušení operace nastavení data a času
Stiskněte tlačítko MENU.
Nastavení zaostření hledáčku (nastavení dioptrií)
Otáčejte voličem nastavení
dioptrií podle svého zraku,
dokud nebudou indikace
v hledáčku dobře zaostřeny.
• Jestliže jste dalekozrací, otáčejte voličem
směrem k +; jste-li krátkozrací, otáčejte
voličem směrem k –.
• Nastavení fotoaparátu na světle umožňuje
snadno upravit nastavení dioptrií.
Pokud se voličem nastavení dioptrií otáčí ztěžka
Pomocí prstů na spodní straně očnice
ji vysuňte nahoru.
• Při nasazení lupy FDA-M1AM
(nepřiložena) nebo vyhledávání úhlu
záběru FDA-A1AM (nepřiloženo)
sejměte očnici a nasaďte je.
22
Použití přiloženého příslušenství
Připojení ramenního popruhu
Připevněte oba konce popruhu
k fotoaparátu.
Příprava fotoaparátu
V této části je popsáno použití ramenního popruhu a krytky hledáčku.
Ostatní příslušenství je popsáno na následujících stranách:
• dobíjecí blok akumulátorů (strana 10);
• nabíječka bloku akumulátorů, napájecí kabel (strana 10);
• očnice (strana 22);
• kabel USB (strana 119, 136);
• videokabel (strana 103);
• disk CD-ROM (strana 128).
Krytka hledáčku
• K popruhu můžete také připevnit krytku
hledáčku (viz níže).
Použití krytky hledáčku
Můžete zabránit pronikání světla hledáčkem, které by mohlo
ovlivnit expozici. Pokud se závěrka spouští bez použití hledáčku, jako
například při fotografování se samospouští, nasuňte krytku hledáčku.
23
1 Opatrně sejměte očnici tak,
že zatlačíte na oba konce.
• Pomocí prstů na spodní straně očnice
ji vysuňte nahoru.
2 Nasuňte krytku přes hledáček.
Poznámka
• Snímače oka umístěné pod hledáčkem se mohou aktivovat v závislosti na
situaci a může dojít ke úpravě zaostření nebo může monitor LCD stále blikat.
V tom případě nastavte volby [Eye-Start AF] (strana 66) a [Auto vyp.hled.]
(strana 114) na hodnotu [Vyp.].
24
Zjištění počtu snímků, které je
možné uložit
Poznámky
• Jestliže žlutě bliká „0“, je paměťová karta plná. Vyměňte paměťovou kartu
za jinou nebo smažte snímky na aktuální paměťové kartě (strana 17, 101).
• Jestliže žlutě bliká „----“ (Počet snímků, které lze zaznamenat), není vložena
žádná paměťová karta. Vložte paměťovou kartu.
Příprava fotoaparátu
Jakmile vložíte paměťovou kartu
do fotoaparátu a přepnete vypínač
POWER do polohy ON, na monitoru
LCD se zobrazí počet snímků
(budete-li pokračovat ve
fotografování se stávajícím
nastavením).
Počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu
Tabulka zobrazuje přibližný počet snímků, které lze uložit na
paměťovou kartu naformátovanou v tomto fotoaparátu. Tyto hodnoty
se mohou lišit podle podmínek fotografování a nahrávání.
Počet snímků, které lze zaznamenat (jednotky: snímky)
Velikost obr.: L 10M
Poměr stran: 3:2*
Kapacita
Velikost
Standard
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
325
653
1307
2606
Jemné
241
484
969
1933
RAW & JPEG
48
98
198
397
RAW
61
124
250
500
* Pokud je volba [Poměr stran] nastavena na hodnotu [16:9], můžete
zaznamenat více obrázků, než kolik je uvedeno v tabulce nahoře. Pokud
je však tato volba nastavena na hodnotu [RAW], je počet snímků totožný
s počtem snímků s poměrem stran [3:2].
25
Počet snímků, které lze nahrát při použití bloku
akumulátorů
Přibližný počet snímků, které lze zaznamenat při používání
fotoaparátu s plně nabitým blokem akumulátorů (přiložen),
je 750. Vezměte prosím na vědomí, že podle podmínek použití
může být skutečný počet nižší než zde uvedený.
• Údaj byl vypočítán při plně nabité baterií za následujících
podmínek:
– okolní teplota 25 °C,
– volba [Kvalita] nastavena na hodnotu [Jemné],
– režim zaostření nastaven na hodnotu
(Automatické AF),
– fotografování jednou každých 30 sekund,
– blesk se používá pro každý druhý snímek,
– vypnutí a zapnutí po každých deseti snímcích.
• Způsob měření je založen na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Při používání karty Microdrive se může lišit počet snímků, které
lze nahrát.
26
Čištění
Čištění monitoru LCD
Čištění objektivu
• Při čištění povrchu objektivu odstraňte prach pomocí vyfukovače.
Pokud prach ulpí na povrchu, setřete jej měkkým hadříkem nebo
papírovým ubrouskem jemně navlhčeným roztokem na čištění
objektivu. Povrch stírejte spirálovitě od středu k okraji. Na povrch
objektivu nikdy nestříkejte čisticí roztok přímo.
• Nedotýkejte se vnitřku fotoaparátu, ani kontaktů objektivu
nebo zrcadla. Protože prach na zrcadle nebo kolem zrcadla může
nepříznivě ovlivnit systém automatického zaostřování, odfoukněte
jej pomocí běžně dostupného ofukovače. Jestliže se prach dostane
na snímač obrazu, může se objevovat na snímcích. Fotoaparát
přepněte do režimu čištění, poté fotoaparát vyčistěte pomocí
ofukovače (strana 28). K čištění vnitřku fotoaparátu nepoužívejte
vyfukování se sprejem. Jeho používání by mohlo způsobit poruchu.
• Nepoužívejte čisticí roztoky obsahující organická rozpouštědla, jako
jsou ředidla nebo benzín.
Příprava fotoaparátu
Povrch displeje setřete čisticí sadou na displeje LCD (nepřiložena),
a odstraňte tak otisky prstů, prach apod.
Čištění krytu fotoaparátu
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným měkkým hadříkem,
pak otřete do sucha. Nepoužívejte následující produkty, protože
mohou poškodit povrchovou úpravu nebo pouzdro přístroje.
• Chemické produkty jako ředidla, benzín, alkohol, jednoúčelové
látky, repelenty proti hmyzu, opalovací přípravky nebo
insekticidy apod.
• Nedotýkejte se fotoaparátu rukou znečištěnou uvedenými látkami.
• Fotoaparát nenechávejte po delší dobu v kontaktu s gumou ani
vinylem.
27
Čištění snímače obrazu
Pokud by dovnitř do fotoaparátu pronikl prach nebo nečistoty
a znečistily by povrch snímače obrazu (součást, která zastává funkci
filmu), mohou se – podle fotografovaného prostředí – nečistoty
objevit na snímku. Pokud by se na snímači obrazu usadil prach,
použijte běžně dostupný ofukovač a snímač obrazu vyčistěte
postupem uvedeným dále. Snímač obrazu lze snadno očistit
pomocí vyfukovače a protiprachové funkce.
Poznámky
• Čištění lze provést pouze tehdy, když je kapacita akumulátoru
(tři zbývající ikony baterie) nebo více. Vybití akumulátoru během
čištění může způsobit poškození závěrky. Čištění je třeba provést rychle.
Doporučuje se použít síťový adaptér/nabíječku (nepřiložen).
• Nepoužívejte vyfukování se sprejem, protože by uvnitř těla fotoaparátu
mohla být rozptýlena pára.
1 Zkontrolujte, zda je akumulátor plně nabitý (strana 13).
2 Stiskněte tlačítko MENU a
vyberte volbu
3 pomocí
tlačítek b/B na ovladači.
Tlačítko MENU
3 Vyberte volbu [Režim čištění]
pomocí tlačítek v/V na
ovladači a stiskněte středové
tlačítko.
Zobrazí se hlášení „Po vyčištění
vypněte fotoaparát. Pokračovat?“.
28
4 Vyberte volbu [OK] pomocí tlačítek v na ovladači
a stiskněte středové tlačítko.
Snímač obrázku bude krátce vibrovat a poté se zrcadlo vpředu zvedne.
6 K vyčištění povrchu snímače
obrazu a jeho okolí použijte
vyfukovač.
• Nedotýkejte se snímače obrazu
špičkou vyfukovače. Čištění
dokončete rychle.
• Přední stranu fotoaparátu přidržte
směrem dolů, aby se ve fotoaparátu
nemohl usazovat prach.
• Při čištění snímače obrazu
nezavádějte špičku vyfukovače
do výduti za upevněním objektivu.
Příprava fotoaparátu
5 Sejměte objektiv (strana 16).
7 Nasaďte objektiv a vypněte vypínač POWER do polohy
OFF.
Poznámka
• Jestliže kapacita akumulátoru během čištění příliš klesne, fotoaparát začne
pískat. Ihned přerušte čištění a vypněte vypínač POWER do polohy OFF.
29
Před zapnutím
Identifikace součástí a indikátorů na
obrazovce
Podrobnosti k ovládání naleznete na stránkách, jejichž čísla jsou
uvedena v závorce.
Přední strana
A Tlačítko spouště (44)
B Ovladač (55, 111)
C Indikátor samospouště (88)
D Kontakty objektivu*
E Zrcadlo*
F Upevnění objektivu
G Vestavěný blesk* (70)
H Ovladač režimů (44)
I Tlačítko
(zvednutí
blesku) (70)
30
J Tlačítko k uvolnění
objektivu (16)
K Přepínač režimu zaostření
(64, 68)
* Nedotýkejte se těchto
dílů přímo.
Zadní strana
Před zapnutím
A Patice na příslušenství (36)
M Tlačítko ISO (80)
B Hledáček (22)
N
C Snímače oka (66)
D Přepínač POWER (21)
E Tlačítko MENU (37)
F Tlačítko DISP (Displej)/
tlačítko jasu displeje (35, 92)
G Tlačítko
(Vymazat) (101)
H Tlačítko
(Přehrávání) (92)
I Displej LCD (33, 35)
J Volič nastavení dioptrií (22)
K Pořizování snímků: Tlačítko
(Expozice) (76)
Pro prohlížení: Tlačítko
(Oddálení) (93)/Tlačítko
(Rejstřík) (95)
L Tlačítko
Polohovací značka
snímače snímku (65)
O Pořizování snímků: Tlačítko
AEL (Uzamčení AE) (61, 74)
Pro prohlížení: Tlačítko
(Přiblížení) (93)
P Pořizování snímků: Tlačítko
Fn (Funkce) (37)
Pro prohlížení: Tlačítko
(Otočit snímek) (93)
Q Kontrolka přístupu (18)
R Ovladač (Enter)/Tlačítko
bodového automatického
ostření (67)
S Ovladač (v/V/b/B)
T Přepínač
(Super
SteadyShot) (42)
(Jednotka) (87)
31
Boky/dolní část
A Terminál VIDEO OUT/USB
(103, 119)
B Kryt paměťové karty
C Slot pro vložení paměťové
karty (17)
D Páčka k vysunutí paměťové
karty (18)
E Úchyty na ramenní
popruh (23)
F Terminál REMOTE
• Připojujete-li k fotoaparátu
dálkový ovládač RM-S1AM/
RM-L1AM (nepřiložen),
připojte jeho zástrčku k
terminálu REMOTE.
Zároveň vyrovnejte vodítko
zástrčky s vodítkem na
terminálu REMOTE.
32
G Terminál DC IN
• Připojujete-li k fotoaparátu
napájecí adaptér/nabíječku
AC-VQ900AM(nepřiložen),
vypněte fotoaparát a poté
připojte konektor adaptéru/
nabíječky k jeho terminálu
DC IN.
H Kryt baterie (13)
I Závit pro stativ
• Používejte stativ se šroubem
o max. délce 5,5 mm. Pomocí
šroubů delších než 5,5 mm,
nelze fotoaparát bezpečně
upevnit ke stativu a může
dojít k poškození
fotoaparátu.
Monitor LCD (displej s informacemi o záznamu)
A
C
Displej
Indikace
P A S M Ovladač režimů (44)
1/125
Rychlost závěrky (58)
F5.6
Clona (56)
+2.0
Expozice (60)
Zámek AE (74)
Displej
Před zapnutím
• Výše uvedená ilustrace je určena k podrobnému zobrazení. Zvětšený displej
je zobrazen jako výchozí nastavení.
Indikace
Režim pohonu (87)
Režim zaostření (67)
Oblast AF (67)
Měření (79)
B
Vlastní nastavení (85)
Displej
Indikace
Režim blesku (72)/bez
červených očí (71)
Kompenzace
expozice (76)/ruční
měření (60)
Kompenzace
blesku (77)
Stupnice EV (60, 90)
ISO AUTO
Vyvážení bílé
(automatické,
7500K přednastavené, teplota
G9
barev, barevný filtr,
vlastní) (81)
Optimalizace
dynamického
rozsahu (85)
Citlivost ISO (80)
33
D
Displej
Indikace
90% Zbývající baterie (13)
Kvalita snímku (106)
Velikost obrázku (105)/
Poměr stran (105)
100
34
Zbývající počet snímků,
jež je možné uložit (25)
Přepínání zobrazení informací záznamu
Stisknutím tlačítka DISP lze přepínat
mezi zvětšeným zobrazením a
podrobným zobrazením.
Pokud otočíte fotoaparátem do svislé
polohy, obsah displeje se automaticky
pootočí, aby odpovídal poloze
fotoaparátu.
Podrobné zobrazení
Bez zobrazení
Před zapnutím
Zvětšené zobrazení
Tlačítko DISP
Poznámka
• Delším stisknutím tlačítka DISP (strana 113) můžete zobrazit obrazovku
sloužící k nastavení jasu monitoru LCD.
35
Hledáček
A
Displej
Displej
Indikace
Oblast AF (67)
Oblast bodového
AF (67)
Oblast bodového
měření (79)
Pořizování obrázků
v poměru 16:9 (105)
B
Displej
Indikace
Kompenzace
blesku (77)
Nabíjení blesku (72)
WL
Bezdrátový blesk (73)
Vysokorychlostní
synchronizace*
Ruční zaostřování (68)
z
Ostření
125
Rychlost závěrky (58)
5.6
Clona (56)
Stupnice EV (60, 90)
Zámek AE (74)
2
36
Počitadlo zbývajících
snímků (87)
Indikace
Varování při chvění
fotoaparátu (42)
Stupnice Super
SteadyShot (42)
Poměr 16:9 (105)
* Používáte-li blesk HVL-F56AM/
HVL-F36AM (nepřiložen), můžete
používat vysokorychlostní
synchronizaci při jakékoli rychlosti
závěrky. Podrobnější informace
naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s bleskem.
Výběr funkce/nastavení
Funkci pořizování snímků nebo přehrávání můžete vybrat ze seznamu
v nabídce. Chcete-li zobrazit seznam nabídek, stiskněte tlačítko Fn
(Funkce), tlačítko
(Jednotka) nebo tlačítko MENU.
Příklad: Stisknutí tlačítka Fn.
Před zapnutím
Pomocí ovladače přesuňte kurzor
v seznamu nabídek na požadované
nastavení a proveďte jej.
: Chcete-li pohnout kurzorem,
stiskněte tlačítko v/V/b/B na
ovladači.
z: Stisknutím středního tlačítka
provedete vybrané nastavení.
V tomto návodu k obsluze je proces výběru funkce ze seznamu
nabídek pomocí ovladače popsán následujícím způsobem:
Příklad: Tlačítko Fn t [Vyvážení bílé] t Vybrat
požadované nastavení
Spustíte-li operaci, na dolní části displeje budou zobrazeny funkce
návodu k použití ovladače. Při práci s fotoaparátem postupujte dle
návodu k použití. Popis krok za krokem příkladu uvedeného výše:
1 Stiskněte tlačítko Fn.
37
2 Dle návodu k použití vyberte
položku [Vyvážení bílé]
pomocí tlačítka v/V/b/B na
ovladači a poté stisknutím
středového tlačítka z
položku spusťte.
Návod k obsluze
3 Dle návodu k použití vyberte
a spusťte požadovanou
funkci.
Například, chcete-li změnit [5500K]
(aktuální nastavení), vyberte položku
[5500K] pomocí tlačítka v/V, nastavte
hodnotu položky [Teplota barvy]
pomocí tlačítka b/B a poté proveďte
nastavení stisknutím středového
tlačítka z.
Seznam návodu k použití
Návod k použití indikuje také jiné operace než operace ovladače.
Ikony jsou indikovány následujícím způsobem.
Tlačítko MENU
Návrat s tlačítkem MENU
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
38
Funkce vybrané pomocí tlačítka Fn (Funkce)
Režim blesku (strana 72)
Režim aut.zaost. (strana 67)
Vyvážení bílé (strana 81)
Režim měř. exp. (strana 79)
Oblast AF (strana 67)
Optim.dyn.rozs. (strana 85)
(Jednotka)
Jednotlivé sn. (strana 87)
Nepřetržité sn. (strana 87)
Samospoušť (strana 88)
Or.exp: nepřetr. (strana 89)
Or.exp: jeden (strana 89)
Or.vyváž.bílé (strana 91)
Před zapnutím
Funkce vybrané pomocí tlačítka
Funkce vybrané pomocí tlačítka MENU
Nabídka záznamu
Velikost obr. (105)
Poměr stran (105)
Kvalita (106)
1
Vlastní nast. (85)
Ovládání blesku (78)
Kompenz.blesku (77)
Nast.priority (110)
Iluminátor AF (71)
RŠ u dl.exp. (109)
2
RŠ při vys.ISO (109)
Reset.nahr.rež. (115)
Vlastní nabídka
Eye-Start AF (66)
Tlač.AEL (111)
Nast.ovladače (111)
1
Bez červ.očí (71)
Auto prohlíž. (113)
Auto vyp.hled. (114)
39
Nabídka přehrávání
Vymazat (101)
Formátovat (108)
Chránit (100)
1
Nast.DPOF (133)
• Vložení data (134)
• Tisk přehledu (134)
2
Zobr.přehr. (92)
Prezentace (96)
• Interval (96)
Nabídka nastavení
Jas LCD (113)
Doba zobr.Info (113)
Úspor.režim (112)
1
Výstup videa (104)
Jazyk (112)
Nast.data/času (112)
3
40
Režim čištění (28)
Reset výchozí (116)
Číslo souboru (107)
Název složky (107)
Vybrat složku (108)
2
• Nová složka (108)
Spojení USB (119, 135)
Zvukové signály (112)
Pořizování snímků
Pořizování snímku bez chvění
fotoaparátu
„Chvění fotoaparátu“ představuje nechtěné pohyby fotoaparátu po
stisknutí tlačítka závěrky, jejichž výsledkem je rozmazaný snímek.
Chcete-li zamezit chvění fotoaparátu, postupujte podle návodu
uvedeného níže.
Správný postoj
Bod 1
Jednou rukou uchopte fotoaparát
a druhou podepřete objektiv.
Pořizování snímků
Stabilizujte horní polovinu
svého těla tak, abyste
fotoaparátem nepohybovali.
Bod 2
Lehce zapřete lokty o tělo.
Pořizujete-li snímek v pokleku,
stabilizujte horní polovinu těla
opřením lokte na koleno.
Bod 3
Zaujměte rozkročený postoj
s chodidly v šířce vašich ramen.
41
Indikátor výstrahy před chvěním fotoaparátu
Indikátor
(Výstraha před chvěním
fotoaparátu) bliká v hledáčku kvůli
potencionálnímu chvění fotoaparátu.
V tomto případě použijte funkci
Super SteadyShot, stativ nebo blesk.
Indikátor
(výstraha před
chvěním fotoaparátu)
Poznámka
• Indikátor
(výstraha před chvěním fotoaparátu) je zobrazen pouze
v režimech s automaticky nastavenou rychlostí závěrky. Tento indikátor
není zobrazen v režimech M/S/PS.
Používání funkce Super SteadyShot
Funkce Super SteadyShot může snížit vliv chvění fotoaparátu
odpovídající zhruba 2,5 až 3,5 násobku rychlosti závěrky.
Nastavte
do polohy „ON“.
• Zobrazí se indikátor
(stupnice Super SteadyShot). Počkejte,
než stupnice poklesne, a poté začněte
pořizovat snímky.
Přepínač
Indikátor
(stupnice
Super SteadyShot)
42
Poznámka
• Funkce Super SteadyShot nemusí pracovat optimálně, pokud bylo právě
zapnuto napájení, jestliže předmět fotografování právě vstoupil do oblasti
nebo pokud bylo tlačítko spouště stisknuto najednou, aniž by došlo
k pozastavení při polovičním stisknutí. Počkejte, až indikátor
(stupnice
Super SteadyShot) poklesne, a poté pomalu stiskněte tlačítko spouště.
Používání stativu
Poznámka
• Při použití stativu deaktivujte funkci Super SteadyShot.
Pořizování snímků
V následujících případech doporučujeme připevnit fotoaparát ke stativu:
• pořízování snímků bez blesku při špatných podmínkách osvětlení;
• pořizování snímků při pomalých rychlostech závěrky, které jsou
typicky používány pro focení v noci;
• pořizování snímků blízkého předmětu, například v režimum makro;
• pořizování snímků s teleskopickým objektivem;
• pořizování snímku pohybujícího se předmětu.
43
/ Pořizování snímků
s automatickým nastavením
Režim „AUTO“ umožňuje snadné pořizování snímků jakéhokoli
objektu při jakýchkoli podmínkách.
Pořizujete-li snímek na místě, kde je zakázáno použití blesku,
vyberte možnost .
1 Nastavte ovladač režimů na
nebo
(Blesk vypnut).
nebo
2 Uchopte fotoaparát
a nahlédněte do hledáčku.
Objekt uvnitř zaostřené oblasti se
zaostří (viz Eye-Start AF, strana 66).
Zaostřená oblast
3 Umístěte požadovaný objekt
do zaostřené oblasti.
• Bliká-li indikátor
(výstraha
před chvěním fotoaparátu), nastavte
přepínač
do polohy ON, abyste
aktivovali funkci Super SteadyShot,
nebo použijte stativ.
44
Indikátor
(výstraha před
chvěním fotoaparátu)
4 Při používání objektivu se
zoomem otáčejte kroužkem
transfokace objektivu a poté
rozhodněte o okamžiku
pořízení snímku.
Kroužek
transfokace
5 Chcete-li zaostřit snímek,
tlačítko spouště
stiskněte zpola.
Pořizování snímků
Po potvrzení zaostření se indikátor
zaostření z nebo
(Indikátor
zaostření) rozsvítí (strana 65).
Indikátor zaostření
45
6 Stiskněte tlačítko spouště
úplně, vyfotí se snímek.
• Je-li přepínač
nastaven do
polohy ON, počkejte, dokud
stupnice indikátoru
(stupnice
Super SteadyShot) nepoklesne,
a poté začněte pořizovat snímky.
Indikátor
(stupnice
Super SteadyShot)
Poznámka
• Vypnete-li fotoaparát nebo změníte režim záznamu v režimu AUTO nebo
Výběr scény, nastavení provedená tlačítkem Fn, tlačítkem
, tlačítkem
ISO nebo tlačítkem MENU jsou vrácena na svou výchozí hodnotu. Zároveň je
uvolněna funkce Ruční zaostřování.
46
Pořizování snímků s odpovídajícím
nastavením pro objekt (Výběr scény)
Výběr režimu odpovídajícího objektu nebo světelným podmínkám
umožňuje pořizování snímků s vhodnějším nastavením než
v režimu „AUTO“.
Pořízování portrétních snímků
Nastavte ovladač režimů na
Pořizování snímků
Tento režim je vhodný pro:
z rozmazaná pozadí
a ostřejší předmět.
z měkčí reprodukci
tónů pokožky.
(Portrét).
Techniky fotografování
• Chcete-li více rozmazat pozadí, nastavte objektiv do polohy
teleobjektivu.
• Zaostřením na oko, které je blíže objektivu, můžete pořídit
živý snímek.
• Ochranný kryt objektivu můžete použít k snímání objektů
s osvětlením na pozadí.
• Pokud oči snímané osoby zčervenaly kvůli blesku, používejte
funkci redukce jevu červených očí (strana 71).
47
Pořízování snímků krajiny
Tento režim je vhodný pro:
z pořizování celé řady scenérií se
zaostřením a živými barvami.
Nastavte ovladač režimů na
(Krajina).
Technika fotografování
• Chcete-li zdůraznit otevřenost scenérie, nastavte objektiv na
širokoúhlý.
48
Pořizování snímků malých objektů
Tento režim je vhodný pro:
z fotografování blízkých
předmětů – například květin,
hmyzu, jídla nebo malých
předmětů; můžete dosáhnout
jasného a ostrého zaostření.
(Makro).
Techniky fotografování
• Přibližte se k objektu a snímek pořiďte z minimální vzdálenosti
od objektivu.
• Snímek blízkého předmětu můžete provést pomocí objektivu
pro makro.
• Pořízujete-li snímek do vzdálenosti 1 m od objektivu, nastavte
vestavěný blesk na (Blesk vypnut).
• Při pořizování snímků v režimu makro nebude funkce
Super SteadyShot plně efektivní. Chcete-li dosáhnout lepších
výsledků, použijte stativ (strana 43).
Pořizování snímků
Nastavte ovladač režimů na
49
Pořizování snímků pohybujících se objektů
Tento režim je vhodný pro:
z pořizování snímků pohybujících
se objektů venku nebo na
jiných jasných místech.
Nastavte ovladač režimů na
(Sporty).
Techniky fotografování
• Fotoaparát pořizuje snímky plynule po celou dobu, kdy je tlačítko
spouště stisknuté.
• Stiskněte a podržte tlačítko závěrky zpola a počkejte na
správný okamžik.
• Pořizujete-li snímek při horším osvětlení, nastavte vyšší citlivost
ISO (strana 80).
50
Pořízování snímků západu slunce
Tento režim je vhodný pro:
z pořizování snímků s krásnou
červenou barvou
západu slunce.
(Západ slunce).
Techniky fotografování
• Slouží k pořizování snímků s větším důrazem na červenou barvu než
v ostatních režimech. Tento režim je také vhodný k pořizování
snímků s krásnou červenou barvou východu slunce
• Hloubku barev můžete upravit pomocí kompenzace expozice.
Přesun na dolní stranu (–) prohloubí barvy a přesun na horní stranu
(+) ztlumí barvy.
Pořizování snímků
Nastavte ovladač režimů na
51
Pořizování nočních snímků
Tento režim je vhodný pro:
z pořizování portrétů
na nočních místech.
z pořizování snímků nočních
scén na větší vzdálenost, aniž
by ztrácely temnou atmosféru
prostředí.
Nastavte ovladač režimů na
(Noční portrét/pohled).
Pořizujete-li snímek nočního pohledu bez osob, nastavte režim
[Režim blesku] na (Blesk vypnut) (strana 72).
Techniky fotografování
• Zajistěte, aby se předmět nepohyboval, aby snímek nebyl
rozmazaný.
• Rychlost závěrky se zpomaluje, a proto se doporučuje
používat stativ.
Poznámka
• Při fotografování zcela tmavé scény nebude snímek pořízen správně.
52
Pořizování snímků vlastním
způsobem (Režim expozice)
Pomocí jednooké zrcadlovky můžete nastavit rychlost závěrky
(jak dlouho je otevřená) a clonu (vzdálenost zaostření: hloubka
pole), abyste mohli vyzkoušet různé fotografické režimy.
Vysokou rychlost závěrky můžete například použít k pořizování snímku
pomíjivého tvaru vlny nebo můžete zdůraznit květinu otevřením clon,
čímž se vše před ní a za ní rozostří. Toto jsou jen některé z mnoha efektů,
které můžete s fotoaparátem využít (strana 56, 58).
Změna jasu snímku množstvím expozice
Množství
expozice
nízké
Pořizování snímků
Nastavení rychlosti závěrky a clony nevytváří jenom fotografický
efekt pohybu nebo zaostření, ale také určuje jas snímku řízením
množství expozice (množství světla, které fotoaparát pojme),
což je nejdůležitějším faktorem při pořizování snímků.
vysoké
Používáte-li vyšší rychlost závěrky, fotoaparát ji otevře na kratší
dobu. To znamená, že fotoaparát bude mít méně času k přijetí světla
a snímek bude tmavší. Chcete-li pořídit světlejší snímek, můžete
otevřít clonu (otvor, kterým prochází světlo) do určitého rozsahu,
abyste upravili množství světla, které fotoaparát jednorázově
pojme. Jas snímku nastavený rychlostí závěrky a clonou se nazývá
„expozice“.
Tato část popisuje, jak upravovat expozici a vyzkoušet různé
fotografické funkce pomocí pohybu, zaostření a světla. Můžete
zjistit správný způsob pořizování snímků oblíbeného objektu.
53
Pořizování snímků v automatickém režimu
fotografování s programem
Tento režim je vhodný pro:
z používání automatické
expozice při ponechání
vlastního nastavení citlivosti
ISO, vlastního nastavení,
optimalizace dynamického
rozsahu atd.
z ponechání kompenzace
expozice změřené
fotoaparátem, ale změně
kombinace rychlosti závěrky
a clony v závislosti na objektu
(Posunutí programu).
1 Nastavte ovladač režimů na P.
2 Nastavte funkce pořizování snímku na požadované
nastavení (strana 64 až 91).
Nastavení nebudou obnovena, dokud je neresetujete.
• Chcete-li použít blesk, stiskněte tlačítko .
3 Upravte zaostření a pořiďte snímek objektu.
54
Používání Posunutí programu
1 Zpola stiskněte tlačítko
spouště a upravte zaostření.
Rychlost závěrky
Hodnota
clony
Bude označena správná expozice
určená fotoaparátem (rychlost
závěrky a hodnota clony).
abyste při dosažení zaostření
vybrali požadovanou
kombinaci.
PS
Rychlost závěrky
Hodnota
clony
Indikátor režimu záznamu je přepnut
na „PS“ (Posunutí programu priority
rychlosti závěrky) a rychlost závěrky
s hodnotou clony jsou změněny.
• Chcete-li vybrat kombinaci podle
hodnoty clony, přepněte na
indikátor na „PA“ (Posunutí
programu priority clony)
(strana 111).
Pořizování snímků
2 Otočte otočným ovladačem,
3 Pořiďte snímek objektu.
Poznámky
• Vypnete-li a znovu zapnete fotoaparát nebo uplyne určitá doba, posunutí
programu „PS“ nebo „PA“ se zruší a vrátí se zpět „P“.
• Je-li vybráno posunutí programu „PS“, indikátor
(výstraha před chvěním
fotoaparátu) není zobrazen.
55
Pořizování snímků řízením rozmazání pozadí
(Priorita clony)
Tento režim je vhodný pro:
z silné zaostření objektu
a rozmazání všeho před
a za ním – otevřením;
otevřením clony se zmenší
rozsah zaostření (hloubka pole
bude nižší).
z pořízení snímku hloubky
scenérie – zmenšením clony
se rozšíří rozsah zaostření
(hloubka pole bude vyšší).
1 Nastavte ovladač režimů na A.
56
2 Vyberte hodnotu clony
(číslo F) pomocí otočného
ovladače.
3 Upravte zaostření a pořiďte
Clona (číslo F)
Rychlost závěrky
snímek objektu.
Rychlost závěrky je automaticky
nastavena, aby bylo dosaženo správné
expozice.
• Usoudí-li fotoaparát, že s vybranou
hodnotou clony nebyla dosažena
správná expozice, rychlost závěrky
bliká. V takových případech clonu
znovu upravte.
Pořizování snímků
• Nižší číslo F: Popředí a pozadí
objektu je rozmazáno.
Vyšší číslo F: Předmět a jeho
popředí i pozadí jsou zaostřeny.
• Rozmazání snímku nemůžete
ověřit pomocí hledáčku. Ověřte
zaznamenaný snímek
a upravte clonu.
Techniky fotografování
• Rychlost závěrky se může zpomalit v závislosti na hodnotě clony.
Je-li rychlost závěrky pomalejší, použijte stativ.
• Dosah blesku se liší v závislosti na hodnotě clony. Pořizujete-li
snímek s bleskem, zkontrolujte jeho dosah (strana 71).
• Chcete-li více rozmazat pozadí, použijte teleskopický objektiv
nebo objektiv vybavený menší membránou (světlý objektiv).
57
Pořizování snímku pohybujícího se objektu
s různými vyjádřeními (Priorita rychlosti závěrky)
Tento režim je vhodný pro:
z pořizování snímku
pohybujícího se objektu
v jeden okamžik – chcete-li
pořídit ostrý snímek
okamžiku pohybu, použijte
vyšší rychlost závěrky.
z sledování pohybu k vyjádření
jeho dynamiky a směru –
pomocí pomalejší rychlosti
závěrky můžete pořídit snímek
stopy pohybujícího se objektu.
1 Nastavte ovladač režimů na S.
58
2 Vyberte rychlost závěrky
pomocí otočného ovladače.
Rychlost závěrky
Clona (číslo F)
snímek objektu.
Clona je automaticky nastavena, aby
bylo dosaženo správné expozice.
• Usoudí-li fotoaparát, že s vybranou
rychlostí závěrky nebyla dosažena
správná expozice, hodnota clony
bliká. V takových případech rychlost
závěrky znovu upravte.
Pořizování snímků
3 Upravte zaostření a pořiďte
Techniky fotografování
• Je-li rychlost závěrky pomalejší, použijte stativ.
• Pořizujete-li snímek sportu uvnitř budovy, vyberte vyšší citlivost ISO.
Poznámky
• Indikátor
(výstraha před chvěním fotoaparátu) v režimu priority závěrky
není zobrazen.
• Jestliže při používání blesku uzavřete clonu (vyšší číslo F) zpomalením
rychlosti závěrky, světlo blesku nedosáhne ke vzdáleným předmětům.
• Čím vyšší je citlivost ISO, tím výraznější je šum fotografií.
• Je-li rychlost závěrky jedna sekunda nebo delší, po pořízení snímku bude
provedena redukce šumu (RŠ u dl.exp.) (strana 109). Při této redukci nelze
dále fotografovat.
59
Pořizování snímků s ručně upravenou expozicí
(Ruční expozice)
Tento režim je vhodný pro:
z pořizování snímků
s požadovaným nastavením
expozice úpravou rychlosti
závěrky a clony.
z použití měření expozice.
1 Nastavte ovladač režimů na M.
2 Otočte otočným ovladačem,
abyste upravili rychlost
závěrky, a při stisknutí
tlačítka
otočte otočným
ovladačem, abyste
upravili clonu.
• Otočnému ovladači můžete přiřadit
funkci pomocí [Nast.ovladače]
(strana 111).
60
Tlačítko
Rychlost závěrky
Clona
(číslo F)
3 Po nastavení expozice
pořiďte snímek.
• Ověřte hodnotu expozice na stupnici
kompenzace expozice.
Směrem +: Snímky jsou jasnější.
Směrem –: Snímky jsou tmavší.
Šipka b B se objeví, pokud
nastavení expozice přesahuje rozsah
stupnice EV. S rostoucím rozdílem
šipka začne blikat.
: Metered Manual (Ruční měření)
LCD monitor (Podrobné
zobrazení)
Standardní hodnota
Hledáček
Standardní hodnota
Pořizování snímků
Poznámky
• Indikátor
(výstraha před chvěním fotoaparátu) v režimu ruční expozice
není zobrazen.
• Je-li otočný ovladač nastaven na M, nastavení citlivosti [AUTO] je nastaveno
na [100]. V režimu M není nastavení citlivosti [AUTO] dostupné. Nastavte
citlivost dle potřeby.
Ruční posun
Kombinaci hodnoty clony a rychlosti závěrky lze měnit, aniž by bylo
třeba měnit expozici, kterou jste nastavili.
Otočení otočného ovladače při
stisknutí tlačítka AEL vyberete
kombinaci rychlosti závěrky
a hodnoty clony.
Tlačítko AEL
61
Stopy pořizování snímku s dlouhou
expozicí (BULB)
Tento režim je vhodný pro:
z pořizování stop světla, např.
ohňostrojů.
z pořizování stop hvězd.
1 Nastavte ovladač režimů na M.
2 Otáčejte otočným
ovládačem doleva, dokud
se nezobrazí [BULB].
BULB
62
3 Při stisknutí tlačítka
otáčejte otočným
ovladačem, abyste
upravili clonu (číslo F).
Tlačítko
4 Zpola stiskněte tlačítko spouště a upravte zaostření.
5 Tlačítko spouště držte stisknuté po celou
Závěrka zůstane otevřená po celou dobu, kdy je tlačítko spouště
stisknuté.
Techniky fotografování
• Použijte stativ.
• Pořizujete-li snímek ohňostroje atd., nastavte zaostření v režimu
ručního zaostření na nekonečno.
• Používáte-li dálkový ovladač vybavený tlačítkem zámku závěrky
(nepřiložen), můžete ponechat závěrku otevřenou pomocí tohoto
ovladače.
Pořizování snímků
dobu snímání.
Poznámky
• Při použití stativu vypněte funkci Super SteadyShot.
• Čím je doba expozice delší, tím výraznější je šum snímku.
• Po pořízení snímku se provede redukce šumu (RŠ u dl.exp.); trvá zhruba
stejnou dobu, po jakou byla otevřena závěrka. Při této redukci nelze dále
fotografovat.
63
Používání funkce fotografování
Výběr režimu zaostřování
Existují dva způsoby nastavení zaostření: automatické zaostřování
a ruční zaostřování.
Použití automatického zaostřování
1 Nastavte přepínač režimu
zaostřování na AF.
2 Nahlédněte do hledáčku.
Objekt v zaostřené oblasti se automaticky zaostří (Eye-Start AF).
3 Stiskněte zpola tlačítko
Snímač v zaostřené oblasti
spouště, nastavte zaostření
a vyfoťte snímek.
• Po potvrzení zaostření se indikátor
zaostření změní na z nebo
(strana 65).
• Snímač pro zaostření v oblasti
automatického zaostření (AF) se
krátce rozsvítí červeně (strana 67).
Zaostřená oblast
Indikace zaostření
Technika fotografování
• Oblast pro zaostření nastavíte pomocí nastavení [Oblast AF]
(strana 67).
64
Indikace zaostření
Indikace zaostření Stav
z svítí
Zaostření uzamčeno. Připraveno k pořízení snímku.
svítí
Zaostření je potvrzeno. Bod zaostření se pohybuje
s pohybujícím se předmětem. Připraveno
k pořízení snímku.
svítí
Probíhá zaostřování. Závěrku nelze uvolnit.
z bliká
Nelze zaostřit. Závěrka je zablokována.
Měření přesné vzdálenosti k předmětu
Značka
umístěná na horní straně
fotoaparátu zobrazuje polohu
fotografovacího čidla*. Budete-li
měřit přesnou vzdálenost mezi
fotoaparátem a předmětem, řiďte
se podle polohy vodorovné přímky.
* Fotografovací čidlo je součástí
fotoaparátu, která se chová jako film.
Používání funkce fotografování
Předměty, které mohou vyžadovat zvláštní zaostření:
Při používání automatického zaostřování je těžké zaostřit na
následující objekty. V takových případech využijte funkci uzamknutí
zaostření (strana 66) nebo ruční zaostření (strana 68).
• Předmět s nízkým kontrastem (například modré nebe nebo bílá zeď);
• dva předměty v různé vzdálenost, pokud oba zasahují do oblasti AF;
• předmět skládající se z opakovaných vzorů (například fasáda budovy);
• velmi jasný nebo lesknoucí se předmět (například slunce, karosérie
automobilu nebo vodní hladina).
Poznámka
• Je-li předmět blíž, než je minimální zaostřovací vzdálenost nasazeného
objektivu, zaostření nelze potvrdit. Zkontrolujte, zda je mezi předmětem
a fotoaparátem dostatečná vzdálenost.
65
Deaktivace funkce Eye-Start AF
Tlačítko MENU t
1 t [Eye-Start AF] t [Vypnuto]
• Při připevňování lupy FDA-M1AM (nepřiložena) nebo vyhledávání
úhlu záběru FDA-A1AM (nepřiloženo) k fotoaparátu se
doporučuje nastavit funkci [Eye-Start AF] na hodnotu [Vypnuto],
protože by mohlo dojít k aktivaci snímačů oka umístěných pod
hledáčkem.
Fotografování s požadovanou kompozicí
(zámek zaostření)
1 Předmět umístěte do oblasti
AF a stiskněte zpola tlačítko
spouště.
2 Tlačítko spouště přidržte
zpola stisknuté a znovu
upravte kompozici snímku.
3 Chcete-li pořídit snímek, tlačítko spouště
stiskněte zcela.
66
Výběr metody zaostření vyhovující pohyblivému
objektu (Režim automatického zaostření)
Tlačítko Fn t [Režim aut.zaost.] t Vybrat požadované
nastavení
(AF na 1 snímek)
Fotoaparát zaostří a zaostření se uzamkne,
když stisknete zpola tlačítko spouště.
(Automatické AF)
Pokud stisknete a držíte tlačítko spouště, je-li předmět
nehybný, zaostření se uzamkne. Je-li předmět v pohybu,
fotoaparát pokračuje v zaostřování.
(Průběžné AF)
Fotoaparát pokračuje v zaostřování i v okamžiku,
kdy je tlačítko spouště zpola stisknuté.
• Při zaostření není slyšet zvukový signál.
Používání funkce fotografování
Techniky fotografování
• V případě, že je objekt nehybný, použijte režim
(AF na 1 snímek).
• V případě, že se objekt pohybuje, použijte režim
(Průběžné AF).
Výběr zaostřené oblasti (oblast AF)
Výběr automaticky zaostřené oblasti
AF závisí na podmínkách
fotografování nebo vašich
požadavcích. Oblast použitá
pro zaostřování se krátce osvítí.
Oblast AF
Oblast
67
Tlačítko Fn t [Oblast AF] t Vybrat požadované nastavení
(Široká)
Fotoaparát stanoví, která z devíti oblastí AF se použije
při zaostřování v rámci oblasti AF. Pokud stisknete
a přidržíte střední tlačítko na ovladači, můžete upravit
zaostření pomocí oblasti bodového AF.
(Bodová)
Fotoaparát používá výhradně oblast bodového AF.
(Místní)
V průběhu fotografování vyberte pomocí ovladače
z devíti oblastí tu oblast, pro kterou chcete aktivovat
zaostření. Chcete-li vybrat oblast bodového AF,
stiskněte středové tlačítko ovladače.
Poznámka
• Oblast AF se nemusí osvětlit během sekvenčního snímání, nebo pokud je
tlačítko spouště stisknuté najednou až dolů.
Manuální úprava zaostření (Ruční zaostřování)
Pokud je obtížné dosáhnout správného zaostření v režimu
automatického zaostřování, můžete upravit zaostření ručně.
1 Nastavte přepínač režimu
zaostřování na MF.
2 Pro zaostření otáčejte
kroužkem zaostřování
na objektivu.
Kroužek
zaostřování
68
Poznámky
• Jestliže lze na předmět zaostřit v automatickém režimu zaostření, indikátor z
v hledáčku se po potvrzení zaostření rozsvítí. Při použití široké oblasti AF se
použije středová oblast, a pokud se používá lokální AF, použije se oblast
vybraná ovladačem.
• Po přesunutí vypínače POWER do polohy ON nastaví fotoaparát ohniskovou
vzdálenost na
(nekonečno).
• Pokud používáte tele konvertor apod., nemusí být otáčení kroužku
zaostřování plynulé.
• Správného zaostření nelze dosáhnout, pokud nebudou správně nastaveny
dioptrie uživatele (strana 22).
• Vypnete-li fotoaparát a znovu jej zapnete nebo změníte-li režim záznamu v
režimu „AUTO“ či Výběr scény, dojde k samočinnému výběru režimu AF
(automatické zaostření) bez ohledu na polohu přepínače režimu zaostření.
Používání funkce fotografování
69
Použití blesku
Na tmavém místě lze s použitím blesku vyfotografovat objekt jasně
a současně potlačit vliv chvění fotoaparátu. Při fotografování proti
slunci lze blesk použít k vyfotografování jasného snímku objektu
v protisvětle.
1 Stiskněte tlačítko
.
Tlačítko
Blesk se vysune.
• V režimu AUTO nebo Výběr scény
se blesk automaticky vysune
v případě, že bude nedostatečné
osvětlení nebo se objekt bude
nacházet v protisvětle. Vestavěný
blesk se nevysune ani v případě,
že stisknete tlačítko .
2 Po dokončení nabíjení
blesku vyfoťte objekt.
bliká: Blesk se nabíjí. Jestliže
indikátor bliká, nelze spustit závěrku.
svítí: Blesk se nabil a je připraven
k použití.
• Po stisknutí spouště zpola při slabém
osvětlení v režimu automatického
zaostřování se může spustit blesk,
aby se usnadnilo zaostření objektu
(Iluminátor AF).
Indikátor
(nabíjení blesku)
Techniky fotografování
• Objektiv nebo jeho kryt mohou zakrývat světlo blesku a na snímku
se může objevit stín. Sejměte ochranný kryt objektivu.
• Fotografujte předměty vzdálené 1 m a více.
Poznámky
• Nedržte fotoaparát za blesk.
• Fotoaparát nepoužívejte v případě, že blesk není zcela vysunut.
• Podmínky pro fotografování, jež jsou nutné k eliminaci stínu na snímku, se liší
v závislosti na objektivu.
70
Rozsah blesku
Rozsah, v rámci něhož je zaručena správná expozice, závisí na
rozsahu blesku a citlivosti ISO. Následující tabulka uvádí vzdálenosti
fotografování.
Clona
F2.8
Nastavení AUTO 1,4 – 8,6 m
ISO
100
1 – 4,3 m
F4.0
F5.6
1–6m
1 – 4,3 m
1–3m
1 – 2,1 m
200
1–6m
1 – 4,3 m
1–3m
400
1,4 – 8,6 m
1–6m
1 – 4,3 m
800
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
1600
2,8 – 17 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
3200
4 – 24 m
2,8 – 17 m
2 – 12 m
Deaktivace iluminátoru AF
Tlačítko MENU t
2 t [Iluminátor AF] t [Vyp.]
Používání funkce fotografování
Iluminátor AF
• Iluminátor AF nefunguje, pokud je [Režim aut.zaost.] nastaven na
hodnotu
(Průběžné AF) nebo pokud se fotografovaný objekt
pohybuje a je nastaven režim
(Automatické AF). (V hledáčku
se zobrazí indikace
nebo .)
• Iluminátor AF nemusí pracovat s objektivy s ohniskovou
vzdáleností 300 mm a větší.
• Je-li připojen externí blesk, použije se iluminátor AF externího blesku.
Použití funkce bez červených očí
Tato funkce redukuje jev červených očí použitím předblesku (světlo
blesku o nízké intenzitě). Před vlastním pořízením snímku s bleskem
blesk několikrát slabě zableskne.
Tlačítko MENU t
1 t [Bez červ.očí] t [Zap.]
Poznámka
• Funkce bez červených očí je dostupná pouze při použití vestavěného blesku.
71
Výběr režimu blesku
Tlačítko Fn t [Režim blesku] t Vybrat požadované
nastavení
(Blesk vypnut) Nespustí se ani v případě, že se vysune vestavěný blesk.
To nelze zvolit, když je ovladač režimů nastaven na P, A,
S nebo M.
(Autom.blesk)
(Blesk vždy)
(Pomalá
synchr.)
(Synchr. poz.)
(Bezdrát.)
Bleskne za špatných světelných podmínek nebo
v protisvětle. To nelze zvolit, když je ovladač režimů
nastaven na P, A, S nebo M.
Spustí se pokaždé, když se vysune vestavěný blesk.
Spustí se pokaždé, když se vysune vestavěný blesk.
Režim pomalé synchronizace umožňuje pořídit jasné
snímky objektů i pozadí zpomalením rychlosti závěrky.
Spustí se vždy před dokončením expozice, když se
vysune vestavěný blesk.
Spustí externí blesk (nepřiložen), který je vzdálen od
fotoaparátu (bezdrátový blesk).
Techniky fotografování
• Při fotografování v místnosti nebo při fotografování v noci můžete
použít pomalou synchronizaci k vyfotografování jasného snímku
osob i pozadí.
• Synchronizaci pozadí můžete použít k vyfotografování přirozeného
snímku dráhy pohybujícího se objektu, jako je pohybující se jízdní
kolo nebo kráčející osoba.
72
Použití bezdrátového blesku
Při použití externího bezdrátového blesku (nepřiložen) lze
fotografovat s bezdrátovým bleskem v případě, že externí blesk není
připojen k fotoaparátu. Za pomocí změny polohy blesku lze pořídit
snímek s trojrozměrným vzhledem využívající zvýraznění kontrastu
světla a stínu na objektu.
Konkrétní pokyny pro použití blesku při fotografování naleznete
v návodu k obsluze blesku.
Tlačítko Fn t [Režim blesku] t
(Bezdrát.)
• Chcete-li provést test předblesku, vysuňte blesk a stiskněte tlačítko
AEL na fotoaparátu.
Nastavení tlačítka AEL
Při používání bezdrátového blesku se doporučuje nastavit [Tlač.AEL]
(strana 111) na hodnotu [Fixace AEL] v nabídce
Vlastní.
Používání funkce fotografování
Poznámky
• Po dokončení fotografování s bezdrátovým bleskem vypněte režim
bezdrátového blesku. Použijete-li vestavěný blesk v době, kdy je bezdrátový
blesk aktivní, bude nastavení expozice nesprávné.
• Jestliže ve vašem okolí používá bezdrátový blesk také jiný fotograf a jeho
vestavěný blesk spouští blesknutí vašeho externího blesku, změňte kanál
svého externího blesku. Změna kanálu externího blesku je popsána v návodu
k obsluze dodávaném s bleskem.
73
Úprava jasu snímku (Expozice,
kompenzace blesku, měření)
Fotografování s fixním jasem (Uzamčení AE)
Při fotografování proti slunci nebo v blízkosti okna nemusí použitá
expozice při fotografování objektu vyhovovat z důvodu velkého
rozdílu mezi nasvícením objektu a pozadí. V takovém případě
použijte fotometr na místě, kde je objekt dostatečně jasný, a před
fotografováním uzamkněte hodnotu expozice. Chcete-li snížit jas
objektu, nasměrujte fotoaparát na bod, který je jasnější než objekt,
a pomocí fotometru uzamkněte hodnotu expozice pro celý snímek.
Chcete-li zvýšit jas objektu, nasměrujte fotoaparát na bod, který je
tmavší než objekt, a pomocí fotometru uzamkněte hodnotu expozice
pro celý snímek.
V této části je popsáno, jak vyfotografovat jasnější fotografii objektu
pomocí funkce (Bodové).
Bod, ve kterém
uzamknete expozici.
1 Tlačítko Fn t [Režim měř. exp.] t
(Bodové)
2 Upravte zaostření v části, kde chcete uzamknout
expozici.
Expozice bude nastavena po zaostření.
74
3 Stisknutím tlačítka AEL
uzamkněte expozici.
V hledáčku a na LCD monitoru se
zobrazí (značka uzamčení AE).
Tlačítko AEL
4 Přidržte tlačítko AEL, zaostřete na objekt a vyfoťte jej.
Kontrola expozice snímku
Přidržte tlačítko AEL a nasměrujte
kroužek bodového měření na bod,
ve kterém se nasvícení liší od objektu.
Indikátor měření zobrazí úroveň
rozdílu expozice, nulová hodnota
představuje uzamknutou expozici.
Při přechodu ke kladným hodnotám
bude snímek jasnější, při záporných
hodnotách tmavší.
Pokud je snímek příliš jasný nebo
tmavý, aby se dala získat odpovídající
expozice, zobrazí se nebo bude blikat
na konci indikátoru symbol b nebo B.
Kroužek bodového měření
Používání funkce fotografování
• Pokud budete pokračovat ve fotografování se stejnou hodnotou
expozice, přidržte po pořízení snímku tlačítko AEL. Po uvolnění
tlačítka se nastavení zruší.
75
Použití kompenzace jasu pro celý snímek
(Kompenzace expozice)
S výjimkou režimu záznamu M se expozice zjišťuje automaticky.
(Automatická expozice)
Po zjištění hodnoty expozice při automatické expozici můžete provést
kompenzaci expozice přechodem směrem k + nebo –, v závislosti na
vašich požadavcích. Při změně směrem k + můžete celý snímek
zesvětlit. Při změně směrem k – můžete celý snímek ztmavit.
Nastavení expozice
ve směru –
Základní expozice
1 Stiskněte tlačítko
pro
zobrazení obrazovky
kompenzace expozice.
Nastavení expozice
ve směru +
Tlačítko
2 Upravte expozici otočným
ovladačem.
Směrem k + (přeexponování):
Zesvětlí obrázek.
Směrem k – (podexponování):
Ztmaví obrázek.
3 Upravte zaostření a vyfoťte objekt.
76
Standardní expozice
Techniky fotografování
• Upravte úroveň kompenzace při současném sledování
zachyceného snímku.
• Při pořizování snímků se stupňovanou expozicí můžete
vyfotografovat několik snímků s kladnými nebo zápornými
hodnotami expozice (strana 89).
Úprava intenzity světla blesku (Kompenzace blesku)
Při pořizování snímků s bleskem můžete upravit intenzitu světla
blesku, aniž byste měnili kompenzaci expozice. Lze upravit pouze
expozici hlavního objektu, který se nachází v dosahu blesku.
• Směrem k +: Zvýšení intenzity světla blesku.
Směrem k –: Snížení intenzity světla blesku.
Poznámky
• Pokud jste upravili úroveň intenzity světla blesku, zobrazí se při vysunutí
vestavěného blesku v hledáčku ikona . Po úpravě nastavení nezapomeňte
obnovit původní hodnotu.
• Pozitivní efekt nemusí být patrný v důsledku omezeného množství světla
blesku v případech, kdy je předmět zhruba ve vzdálenosti odpovídající
maximálnímu dosahu blesku. Je-li předmět příliš blízko, záporný účinek
nemusí být patrný.
Používání funkce fotografování
Tlačítko MENU t
1 t [Kompenz.blesku] t Vybrat
požadované nastavení
Kompenzace expozice a kompenzace blesku
Kompenzace expozice mění rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO (je-li zvolen
režim [AUTO]). Při použití blesku se také mění množství světla blesku.
Při kompenzaci blesku se mění pouze množství světla blesku.
77
Nastavení množství světla blesku pomocí nastavení
režimu ovládání blesku (Ovládání blesku).
Tlačítko MENU t
1 t [Ovládání blesku] t Vybrat
požadované nastavení
Blesk ADI
Pomocí této funkce lze ovládat intenzitu světla
blesku s použitím údajů o vzdálenosti zaostření
a dat fotometru z předblesku. Při tomto způsobu
lze dosáhnout přesnou kompenzaci blesku
s téměř nulovým ovlivněním světlem odraženým
od objektu.
TTL před bl.
Tato funkce řídí množství světla blesku v závislosti
na datech pouze z měření fotometru předblesku.
Při tomto způsobu může dojít k ovlivnění světlem
odraženým od objektu.
ADI: Advance Distance Integration (pokročilá integrace vzdálenosti)
TTL: Through the lens (přes objektiv)
• Při nastavení volby [Blesk ADI] lze s použitím objektivu
s kódovacím zařízením pro měření vzdálenosti dosáhnout přesnější
kompenzace blesku použitím přesnějších údajů o vzdálenosti.
Poznámky
• Pokud nelze vzdálenost mezi objektem a externím bleskem (nepřiložen) určit
(snímání s bezdrátovým bleskem při použití externího blesku (nepřiložen),
snímání s bleskem s kabelem umístěným mimo fotoaparát, snímání s blesky
makro twin apod.), zvolí fotoaparát automaticky režim TTL před bleskem.
• V následujících případech vyberte nastavení [TTL před bl.], protože
fotoaparát nemůže provést kompenzaci blesku pomocí blesku ADI:
– k blesku HVL-F36AM je připojen široký panel;
– pro fotografování s bleskem se používá difuzér;
– používá se filtr s faktorem expozice, například ND filtr
– používá se objektiv na blízké záběry.
• Blesk ADI je k dispozici pouze v kombinaci s objektivem vybaveným
kódovacím zařízením pro měření vzdálenosti. Abyste zjistili, zda je objektiv
vybaven kódovacím zařízením vzdálenosti, viz návod k použití přiložený
k objektivu.
78
Výběr způsobu měření jasu objektu (Režim
měření expozice)
Tlačítko Fn t [Režim měř. exp.] t Vybrat požadované
nastavení
(Vícesegmentové)
Celá obrazovka se rozdělí na 40 segmentů k měření
světla (40segmentové měření se vzorem
medové plástve).
(Se zdůr. středem) Tento režim zdůrazňuje středovou oblast obrazovky
a měří průměrný jas celé obrazovky.
(Bodové)
Tento režim měří světlo jen v kroužku bodového
měření uprostřed rámečku.
• Pro běžné fotografování použijte měření (Vícesegmentové).
• Při fotografování objektu s velkým kontrastem v zaostřené oblasti
změřte světlo objektu, který chcete vyfotografovat s použitím
odpovídající expozice, pomocí bodového měření, a potom objekt
vyfotografujte s použitím uzamknutí AE (strana 74).
Používání funkce fotografování
Techniky fotografování
79
Nastavení ISO
Citlivost na světlo je vyjádřena číslem ISO (doporučený index
expozice). Vyšší číslo odpovídá vyšší citlivosti.
1 Stisknutím tlačítka ISO
Tlačítko ISO
vyvoláte obrazovku ISO.
2 Pomocí tlačítek v/V na ovladači vyberte požadovanou
položku.
• Vyšší číslo představuje vyšší úroveň šumu.
Poznámky
• V případě nastavení citlivosti ISO na volbu [AUTO] se citlivost ISO nastaví
automaticky následujícím způsobem:
Režim záznamu
ISO
AUTO, Výběr scény
Rozsah se liší v závislosti na režimu
P, A, S
100 – 400
• Nastavení [AUTO] není k dispozici v režimu záznamu M. Pokud nastavíte
režim záznamu M s nastavením [AUTO], přepne se nastavení citlivosti na
hodnotu [100]. Hodnotu citlivosti ISO nastavte v závislosti na podmínkách
fotografování.
80
Úprava barevných tónů
(Vyvážení bílé)
Barevné tóny objektu se mění v závislosti na vlastnostech světelného
zdroje. V následující tabulce je uvedeno, jakým způsobem se mění
barevné tóny v závislosti na zdrojích světla ve srovnání s objektem
v bílém slunečním světle.
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé
Namodralé
S nádechem
do zelena
Načervenalé
Počasí/
osvětlení
Charakteristiky
světla
Poznámka
• Pokud jediným světelným zdrojem bude rtuťová nebo sodíková zářivka,
nebude fotoaparát schopný získat přesné vyvážení bílé kvůli vlastnostem
světelného zdroje. V takových případech použijte blesk.
Nastavení vyvážení bílé pro potřeby konkrétního
světelného zdroje (Automatické/Vlastní
vyvážení bílé)
Používání funkce fotografování
Vyvážení bílé je funkce, která upravuje barevné tóny přibližně na
hodnoty viditelné lidským okem. Tuto funkci použijte v případě,
že barevné tóny snímku nevycházejí podle vašeho očekávání nebo
pokud chcete změnit barevné tóny snímku v rámci uměleckého záměru.
Tlačítko Fn t [Vyvážení bílé] t Vybrat požadované
nastavení
• Pokud není vybráno nastavení [AWB], můžete detailně nastavit
barevné tóny pomocí tlačítek b/B na ovladači. Při změně nastavení
směrem ke + bude mít snímek rudý nádech a při změně směrem k –
hodnotám bude mít modrý nádech.
81
AWB (Auto
vyváž.bílé)
(Denní světlo)
(Stín)
(Oblačno)
Fotoaparát automaticky zjistí světelný zdroj a upraví
barevné tóny.
V případě, že vyberete nastavení, která je vhodné pro
určitý světelný zdroj, přizpůsobí se barevné tóny danému
světelnému zdroji (vlastní vyvážení bílé).
(Žárovky)
(Zářivky)
(Blesk)
Techniky fotografování
• V případě, že nejste schopni dosáhnout požadované barvy při
použití vybraného nastavení, použijte funkci Interval vyvážení
bílé (strana 91).
• Pří výběru nastavení [5500K] (Teplota barvy) nebo [00]
(Barevný filtr) můžete nastavit požadovanou hodnotu (viz níže).
• Při výběru nastavení
(Vlastní) můžete uložit vlastní nastavení
(strana 83).
Nastavení teploty barev a efektu filtru
(Teplota barvy/barevný filtr)
Tlačítko Fn t [Vyvážení bílé] t [5500K] (Teplota barvy)
nebo [00] (Barevný filtr)
• Chcete-li nastavit teplotu barev, vyberte hodnotu pomocí tlačítek b/B.
• Chcete-li nastavit barevný filtr, vyberte směr kompenzace pomocí
tlačítek b/B.
Poznámka
• Protože jsou fotometry navrženy pro použití s fotoaparáty na film, liší se jejich
hodnoty při osvětlení fluorescenční, sodíkovou nebo rtuťovou zářivkou.
Doporučujeme použít vlastní vyvážení bílé nebo pořídit zkušební snímek.
82
5500K*1
(Teplota barvy)
Nastaví vyvážení bílé pomocí teploty barev. Čím je číslo
vyšší, tím má snímek červenější nádech, čím je číslo nižší,
tím má snímek modřejší nádech.
00*2 (Barevný filtr) Dosažení efektu barevných kompenzačních filtrů
CC (Color Compensation) ve snímku.
Na základě nastavené teploty barvy lze barvu
kompenzovat do G (Green) nebo M (Magenta).
*1
*2
Hodnota představuje aktuálně vybranou teplotu barev.
Hodnota představuje aktuálně vybraný barevný filtr.
Uložení barevných tónů (Vlastní vyvážení bílé)
1 Tlačítko Fn t [Vyvážení bílé] t
2 Pomocí tlačítek b/B na ovladači vyberte nastavení
[
SET].
3 Přidržte fotoaparát tak, aby bílá oblast zcela pokrývala
kroužek bodového měření, a stiskněte tlačítko
spouště.
Dojde ke cvaknutí závěrky a zobrazí se kalibrované hodnoty
(Teplota barvy a Barevný filtr).
Používání funkce fotografování
Ve scéně, ve které se světlo prostředí skládá z více druhů světla,
se doporučuje používat vlastní vyvážení bílé, aby byla bílá
reprodukována co nejpřesněji.
4 Stiskněte středové tlačítko ovladače.
Monitor bude nyní zobrazovat informace o záznamu s uloženým
nastavením vlastního vyvážení bílé.
• Nastavení vlastního vyvážení bílé uložené v této operaci platí
do příštího nastavení.
83
Poznámka
• Zpráva „Uživatelská chyba WB“ indikuje, že hodnota je mimo očekávaný
rozsah. (Používá-li se blesk u předmětu v bezprostřední blízkosti nebo
předmětu s jasnou barvou v rámečku.) Pokud registrujete tuto hodnotu,
rozsvítí se na monitoru LCD indikátor
žlutě se zobrazenými informacemi
o nahrávání. V tomto okamžiku lze pořídit snímek, ale doporučuje se znovu
nastavit vyvážení bílé, a získat tak správnější vyvážení bílé.
Vyvolání nastavení vlastního vyvážení bílé
Tlačítko Fn t [Vyvážení bílé] t
(Vlastní)
Poznámka
• Při použití blesku zároveň se stiskem tlačítka spouště se registruje vlastní
vyvážení bílé a v úvahu je bráno i světlo blesku. Pořizujte snímky s bleskem
i nadále.
84
Zpracování snímku
Korekce jasu snímku (Optimalizace
dynamického rozsahu)
Tlačítko Fn t [Optim.dyn.rozs.] t Vybrat požadované
nastavení
(Vypnuto)
V případě ostrého kontrastu světla a stínu mezi
objektem a pozadím, ke kterému obvykle dochází při
fotografování proti slunci, fotoaparát utlumí kontrast
v rámci celého snímku, aby bylo dosaženo snímku
s odpovídajícím jasem a kontrastem.
(Pokročilá)
Fotoaparát analyzuje kontrast světla a stínu mezi objektem
a pozadím pomocí rozdělení snímku na malé části, a vytváří
tak snímek s optimální jasem a odstupňováním.
(Pokročilá) funkce optimalizace dynamického rozsahu nemá
vliv na soubory RAW. Opravte snímky funkcí optimalizace
dynamického rozsahu „Image Data Converter SR“.
Výběr požadovaného zpracování snímku
(Vlastní nastavení)
Tlačítko MENU t
1 t [Vlastní nast.] t Vybrat
požadované nastavení
Používání funkce fotografování
•
Žádná kompenzace.
(Standard)
• Pokud chcete upravit Kontrast , Sytost nebo Ostrost
,
vyberte požadovanou položku pomocí tlačítek b/B a upravte
hodnotu pomocí tlačítek v/V.
(Standard)
Pro snímání různých scén s bohatými přechody
a krásnými barvami.
(Živé)
Sytost a kontrast jsou zvýšeny pro snímání
pozoruhodných fotografií barevných scén a předmětů,
jako jsou květiny, jarní zeleň, modré nebe nebo pohledy
na oceán.
(Portrét)
Pro snímání barvy kůže v jemném tónu, ideální pro
fotografování portrétů.
85
(Krajina)
(Noční pohled)
Sytost, kontrast a ostrost jsou zvýšeny pro snímání živé
a svěží krajiny. Vzdálená krajina více vystupuje.
Kontrast je zmírněn pro fotografování v noci, zvýší
se tím věrnost snímku.
Pro snímání nádherné červené zapadajícího slunce.
(Západ slunce)
(ČB)
Pro snímání fotografií v černobílé.
(AdobeRGB) Pro snímání fotografií v barevném prostoru AdobeRGB.
Kontrast , Sytost
vlastního nastavení.
a Ostrost
lze nastavit u každé položky
(Kontrast)
Rozdíl mezi světlem a stínem ve snímku (odstupňování).
Zvyšte hodnotu, pokud chce získat snímek s vysokým
kontrastem. Snižte hodnotu, pokud chcete dosáhnout
měkčího vzhledu.
(Sytost)
Intenzita barev. Zvyšte hodnotu, pokud chcete získat
snímek se sytými a živými barvami. Snižte hodnotu,
pokud chcete dosáhnout decentního vzhledu.
(Ostrost)
Stupeň zvýraznění hran. Zvyšte hodnotu, pokud chcete
dosáhnout ostřejšího vzhledu. Snižte hodnotu, pokud
chcete dosáhnout měkčího vzhledu.
O barevném prostoru AdobeRGB
Barevný prostor AdobeRGB má ve srovnání s prostorem sRGB
široký rozsah reprodukce barev, který je standardem barevného
prostoru digitálního fotoaparátu. Je-li hlavním účelem vytisknout
snímek (zejména v případech, kdy velké plochy předmětu jsou jasně
zelené nebo červené), je režim AdobeRGB efektivnější než ostatní
barevné režimy sRGB.
• Název souboru snímku začíná na „_DSC“.
Poznámky
• Pokud je použit výběr scény, nemůžete měnit nastavení vlastního nastavení.
• Pokud je zvolen režim
(ČB), nemůžete upravit sytost.
•
(AdobeRGB) režim je určen pro aplikace nebo tiskárny, které podporují
správu barev a barevný prostor DCF2.0. Při použití aplikací nebo tiskáren, které
tyto standardy nepodporují, nemusí být obrázek vytištěn s věrnými barvami.
• Pokud zobrazujete snímky, který byly pořízeny v režimu
(AdobeRGB)
fotoaparátem nebo zařízením bez podpory standardu AdobeRGB, budou se
snímky zobrazovat s nízkou sytostí barev.
86
Volba režimu pohonu
Fotoaparát obsahuje pět režimů pohonu, například rozšířené snímání
po jednotlivých snímcích nebo rozšířené nepřetržité snímání.
Používejte je v závislosti na vašich požadavcích.
Snímání po jednotlivých snímcích
Tento režim je určen pro běžné fotografování.
Tlačítko
t
(Jednotlivé sn.)
Průběžné fotografování
1 Tlačítko
t
(Nepřetržité sn.)
2 Upravte zaostření
a vyfoťte objekt.
• Dokud bude stisknuté tlačítko
spouště, bude záznam pokračovat.
• Počet snímků, které lze souvisle
nasnímat, se zobrazuje v hledáčku.
Používání funkce fotografování
Fotoaparát zaznamenává snímky plynule s maximální rychlostí
3 snímky za sekundu*.
* Naše podmínky měření. Rychlost plynulého snímání je nižší
v závislosti na podmínkách fotografování.
Počet snímků, které lze souvisle
nasnímat
Maximální počet plynule pořízených snímků
Počet plynule pořízených snímků má horní hranici.
Jemné/Standard*
Bez omezení (Dokud není paměťová karta plná)
RAW & JPEG
3 snímky
RAW
6 snímků
* Rychlost snímání se mírně sníží při čtvrtém nebo pozdějším snímku.
87
Použití samospouště
10sekundová samospoušť je vhodná, když se fotograf má objevit na
snímku, a 2sekundová se používá, pokud je třeba zredukovat otřesy
fotoaparátu.
1 Tlačítko
t
(Samospoušť) t Vybrat
požadované nastavení
• Číslo po symbolu
aktuálně vybrán.
představuje počet sekund, která je
2 Upravte zaostření a vyfoťte objekt.
• Při aktivaci samospouště je stav indikován pomocí zvukových signálů
a světelného indikátoru samospouště. Těsně před pořízením snímku
začne indikátor samospouště rychle blikat a zvukový signál se bude
rychle opakovat.
Zrušení samospouště
Chcete-li zrušit aktivní samospoušť, stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Pokud stisknete tlačítko spouště bez nahlédnutí do hledáčku, použijte krytku
hledáčku (strana 23).
88
Pořizování snímků s posunutou hodnotou
expozice (Stupňovaná expozice)
Základní expozice
Směr +
Směr –
1 Tlačítko
t Požadované stupňování t
Požadovaný krok stupňování
2 Upravte zaostření a vyfoťte objekt.
Základní expozice se nastaví s prvním snímkem intervalu.
* (Or.exp: nepřetr.)
Pořizuje tři snímky s expozicí posunutou
o vybraný krok.
Stiskněte a přidržte tlačítko spouště,
dokud se záznam nezastaví.
* (Or.exp: jeden)
Pořizuje tři snímky s expozicí posunutou
o vybraný krok.
Tlačítko spouště tiskněte jednotlivě snímek
po snímku.
* Hodnota _ ._ EV pod symboly
/
Používání funkce fotografování
Snímání se stupňovanou expozicí umožňuje nasnímat několik snímků
s individuální hodnotou expozice. Fotoaparát je vybaven funkcí pro
automatické stupňování expozice. Zadejte hodnotu odchylky od
hodnoty základní expozice (v krocích) a fotoaparát bude snímat
s automatickým posunem hodnoty expozice. Po dokončení snímání
můžete vybrat snímek s vyhovujícím jasem.
představuje aktuálně vybraný krok.
89
Poznámky
• Když je ovladač režimů nastaven na hodnotu M, bude posun expozice
prováděn změnou rychlosti závěrky. Pokud má být posun expozice dosažen
úpravou hodnoty clony, přidržte tlačítko AEL.
• Pokud upravíte honotu expozice, bude posun expozice odvozen od
kompenzované hodnoty.
• Stupňovanou expozici nelze použít, pokud je režim záznamu nastaven na
AUTO nebo Výběr scény.
Stupnice EV při pořizování snímků v intervalu hodnot nastavení
Interval světelných podmínek Interval blesku
0,3 kroku, tři snímky
0,7 kroku, tři snímky
Kompenzace expozice 0
Kompenzace blesku –1,0
Monitor LCD
Zobrazeno v horním řádku.
Zobrazeno v dolním řádku.
Hledáček
• Při stupňované expozici dle světelných podmínek* se stupnice EV
zobrazí v hledáčku také, ale neobjeví se při pořizování snímků
v intervalu blesku.
• Po zahájení pořizování snímků s intervalem hodnot začnou
postupně mizet značky, které označují již pořízené snímky.
• Je-li zvolena možnost jednoduchý interval expozice, po polovičním
stisknutí tlačítka spouště a jeho opětovném uvolnění se v hledáčku
zobrazí indikace „br 1“ pro interval světla prostředí a „Fbr 1“ pro
interval blesku. Po zahájení pořizování snímků se stupňovanou
expozicí udává tato indikace číslo dalšího snímku – například
„br 2“, „br 3“.
* Světelné podmínky: Jakékoliv světlo (s výjimkou blesku), které svítí
na scénu po delší dobu – například přirozené světlo, světlo žárovky
nebo světlo zářivky.
90
Pořizování snímků s posunem vyvážení bílé
(Stupňované vyvážení bílé)
Jsou nasnímány tři snímky s použitím nastaveného vyvážení bílé
a teploty barev nebo barevného filtru.
1 Tlačítko
t
(Or.vyváž.bílé) t
Vybrat požadované nastavení
2 Upravte zaostření a vyfoťte objekt.
*1
(Or.vyváž.bílé)
*2
Hodnota pod symbolem
představuje aktuálně použitou hodnotu.
Mired: jednotka, která udává kvalitu konverze barev ve filtrech barevné teploty.
Používání funkce fotografování
*1
Pořízení tří snímků s posunutou hodnotou vyvážení bílé.
Pokud je vybráno nastavení Lo (nízké), bude proveden
posun o 10 mired*2, a v případě nastavení Hi (vysoké)
o 20 mired. Při jednom snímání se pořídí tři snímky.
91
Používání funkce prohlížení
Přehrávání obrázků
Poslední pořízený snímek je zobrazen na monitoru LCD.
1 Stiskněte tlačítko
.
Tlačítko
2 Vyberte obrázek pomocí tlačítka b/B na ovladači.
Návrat do režimu záznamu
Stiskněte tlačítko
znovu.
Přepnutí na obrázku záznamu dat
Stiskněte tlačítko DISP.
Pokaždé, když stisknete tlačítko DISP, se obrazovka mění následně.
Zobrazuje předchozí nebo
následující snímky až do
počtu pěti.
Se záznamem
dat
Zobrazení
histogramu
Se záznamem
dat
Bez záznamu
dat
Poznámka
• Tlačítko DISP zapíná a vypíná zobrazení záznamových dat do jiných režimů
přehrávání, například do zvětšené obrazovky.
Výběr orientace při přehrávání snímku pořízeného na výšku
Tlačítko MENU t
2 t [Zobr.přehr.] t
Vybrat požadované nastavení
92
Poznámka
• Přehráváte-li snímek v televizi nebo v počítači, bude zobrazen ve svislé poloze
(na výšku), i když je zvoleno nastavení [Otočit ručně].
Otočení snímku
1 Zobrazte snímek, který
si přejete pootočit,
pak stiskněte tlačítko
.
Tlačítko
2 Stiskněte střed ovladače.
Snímek je otočen proti směru hodinových ručiček. Chcete-li provést
další otočení, opakujte krok 2.
• Jakmile pootočíte snímek, přehraje se snímek v pootočené poloze,
i když vypnete napájení.
Poznámka
• Při kopírování otočených snímků do počítače dokáže „Picture Motion
Browser“ obsažený na CD-ROM (přiložen) zobrazit otočené snímky správně.
Možnost otočení však závisí na softwaru.
Zvětšování snímků
Chcete-li si obrázek lépe prohlédnout, můžete si jej zvětšit.
Tato funkce slouží k ověření zaostření pořízeního snímku.
Používání funkce prohlížení
Návrat na normální obrazovku přehrávání
Stiskněte tlačítko .
1 Zobrazte snímek, který
si přejete zvětšit, a poté
stiskněte tlačítko .
Tlačítko
93
2 Přibližte nebo oddalte
zobrazení snímku pomocí
tlačítka
nebo .
• Část, kterou chcete zvětšit můžete
vybrat pomocí tlačítka v/V/b/B
na ovladači.
• Otočením otočného ovladače se
snímek přepne na stejné přiblížení
displeje. Pořizujete-li několik
snímků se stejnou kompozicí,
porovnejte jejich zaostření.
• Při každém stisknutí středu ovladače
se obrazovka změní mezi
přiblíženou obrazovkou a režimem
celé obrazovky.
Tlačítko
Zrušení zvětšeného přehrávání
Stisknutím tlačítka
se snímek vrátí do normální velikosti.
Zvětšení obrázku kolem již vybraného bodu
Část obrázku můžete nejdřív vybrat a poté zvětšit.
1 Zobrazte snímek, který
si přejete zvětšit, a poté
stiskněte tlačítko .
Tlačítko
2 Stiskněte střed ovladače.
Zobrazí se červený rámeček.
3 Přesuňte červený rámeček do středového bodu, který
chcete zvětšit, pomocí tlačítka v/V/b/B na ovladači.
94
4 Pomocí tlačítka
nebo
zvětšete nebo zmenšete
rámeček, abyste určili část snímku, kterou chcete
zvětšit.
5 Stiskněte střed ovladače.
Část uvnitř červeného rámečku je zvětšena.
• Stisknutím středového tlačítka na ovladači se vrátíte na předchozí
obrazovku.
• Chcete-li zrušit zvětšené přehrávání, stiskněte tlačítko
.
Rozsah zvětšení
Rozsah zvětšení je následující.
Rozsah zvětšení
L
Přibližně ×1,1 – ×12
M
Přibližně ×1,1 – ×9,1
S
Přibližně ×1,1 – ×6,1
Přepnutí na zobrazení seznamu obrázků
1 Stiskněte tlačítko
.
Tlačítko
Bude zobrazena obrazovka přehledu.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
Používání funkce prohlížení
Velikost snímku
DISP vyberete požadovaný
formát obrazovky.
• Obrazovka se změní v následujícím pořadí:
9 snímků t 25 snímků t 4 snímky
Tlačítko DISP
Návrat na obrazovku přehrávání jednoho snímku
Stiskněte tlačítko
nebo střední tlačítko na ovladači, jakmile
vyberete požadovaný snímek.
95
Výběr složky
1 Vyberte proužek složky
pomocí tlačítka b/B na
ovladači a poté stiskněte
středové tlačítko.
Proužek složky
2 Vyberte požadovanou složku pomocí tlačítka v/V
a poté stiskněte středové tlačítko.
Automatické přehrávání snímků (Prezentace)
Tlačítko MENU t
2 t [Prezentace]
Přehrává zaznamenané snímky v pořadí (Prezentace).
Prezentace automaticky skončí po přehrání všech snímků.
• Předchozí nebo následující snímek můžete zobrazit pomocí tlačítka b/B
na ovladači.
Pozastavení prezentace
Stiskněte střed ovladače. Opětovné stisknutí znovu spustí prezentaci.
Ukončení uprostřed prezentace
Stiskněte tlačítko MENU.
Výběr intervalu mezi snímky v prezentaci
Tlačítko MENU t
2 t [Interval] t Vybrat
požadovaný počet sekund
96
Kontrola informací pořízených
snímků
Pokaždé, když stisknete tlačítko DISP, se informace na displeji změní
(strana 92).
Základní zobrazení informací
Indikace
100-0003 Číslo složky –
souboru (123)
-
Chránit (100)
DPOF3
Nastavení DPOF (133)
Kvalita snímku (106)
Velikost obrázku (105)/
Poměr stran (105)
Varování zbývající
baterie (13)
1/125
Rychlost závěrky (58)
F3.5
Clona (56)
ISO100
Citlivost ISO (80)
Používání funkce prohlížení
Displej
2008 1 1 Datum záznamu
10:37AM
3/7
Počet souborů/
celkový počet snímků
97
Zobrazení histogramu
A
Displej
Displej
100-0003 Číslo složky –
souboru (123)
35 mm
Chránit (100)
DPOF3
Indikace
Režim měření
expozice (79)
Indikace
Ohnisková
vzdálenost (141)
Vlastní nastavení (85)
Nastavení DPOF (133)
Kvalita snímku (106)
AWB +1
5500K M1
Velikost obrázku (105)/
Poměr stran (105)
Varování zbývající
baterie (13)
Optimalizace
dynamického
rozsahu (85)
B
Displej
Indikace
Histogram (99)
P A S M Ovladač režimů (44)
98
1/125
Rychlost závěrky (58)
F3.5
Clona (56)
ISO100
Citlivost ISO (80)
–0.3
Stupnice EV (60, 90)
–0.3
Kompenzace
blesku (77)
Vyvážení bílé
(automatické,
přednastavené,
teplota barev, barevný
filtr, vlastní) (81)
2008 1 1
10:37AM
Datum záznamu
3/7
Počet souborů/
celkový počet snímků
Kontrola histogramu
Počet pixelů
Histogram představuje rozdělení
luminance, které zobrazuje, kolik
pixelů určitého jasu je v daném
snímku.
Tmavý
Jestliže snímek obsahuje velmi jasnou
nebo velmi tmavou část, daná část je
při zobrazení histogramu osvětlena
(varování ohledně limitu luminance).
Světlý
Blikání
R (červená)
Luminance
Při kompenzaci expozice se histogram
odpovídajícím způsobem změní. Jako
příklad je uvedena ilustrace vpravo.
Pořizování snímků s kompenzací
expozice na kladné straně zjasní celý
snímek a celý histogram se posune
k jasnější části snímku (doprava).
Je-li použita expozice kompenzace na
záporné straně, histogram se posune
na opačnou stranu.
Oba konce histogramu představují
vysokou a nízkou klíčovou část.
Tyto oblasti není možné později
obnovit pomocí počítače. Je-li to
nutné, upravte expozici a pořiďte
snímek znovu.
Používání funkce prohlížení
G (zelená) B (modrá)
99
Ochrana snímků (Chránit)
Snímky můžete chránit před nechtěným smazáním.
Ochrana vybraných snímků/zrušení ochrany
vybraných snímků
1 Tlačítko MENU t
1 t [Chránit] t
[Označ.snímky]
2 Vyberte obrázek, který
-
chcete chránit pomocí
tlačítka b/B na ovladači
a poté stiskněte jeho
prostřední tlačítko.
U vybraného snímku se zobrazí
značka -.
• Pro ukončení výběru opět
stiskněte střed.
3 Chcete-li chránit další snímky, opakujte krok 2.
4 Stiskněte tlačítko MENU.
5 Vyberte položku [OK] pomocí tlačítka v na ovladači
a poté stiskněte jeho prostřední tlačítko.
Ochrana všech snímků/zrušení ochrany všech snímků
Tlačítko MENU t
1 t [Chránit] t
[Všechny snímky] nebo [Zrušit vše] t [OK]
100
Mazání snímků (Vymazat)
Jak jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit. Zkontrolujte,
zda jste snímek nevymazali dříve.
Poznámka
• Chráněné snímky nemohou být vymazány.
Vymazání aktuálně zobrazeného snímku
1 Zobrazte snímek, který si
přejete vymazat, a poté
stiskněte tlačítko .
Tlačítko
2 Vyberte položku [Vymazat] pomocí tlačítka v a poté
Vymazání vybraných snímků
1 Tlačítko MENU t
1 t [Vymazat] t
[Označ.snímky]
2 Pomocí ovladače vyberte
snímky, které chcete
vymazat, a poté stiskněte
jeho prostřední tlačítko.
Používání funkce prohlížení
stiskněte střed ovladače.
U vybraného snímku se zobrazí
značka .
Celkový počet
3 Chcete-li smazat ostatní snímky, opakujte krok 2.
4 Stiskněte tlačítko MENU.
101
5 Vyberte položku [Vymazat] pomocí tlačítka v na
ovladači a poté stiskněte jeho prostřední tlačítko.
Odstranění všech snímků ve složce
1 Stiskněte tlačítko
.
2 Vyberte proužek složky
pomocí tlačítka b na
ovladači.
Proužek složky
3 Stiskněte středové tlačítko na ovladači a poté vyberte
složku, kterou chcete smazat, pomocí tlačítka v/V.
4 Stiskněte tlačítko
.
5 Vyberte položku [Vymazat] pomocí tlačítka v a poté
stiskněte střed ovladače.
Vymazání všech snímků zároveň
MENU tlačítko t
1 t [Vymazat] t
[Všechny snímky] t [Vymazat]
Poznámka
• Smazání velkého množství snímků výběrem položky [Všechny snímky] může
chvíli trvat. Doporučujeme vymazat snímky v počítači nebo naformátovat
paměťovou kartu pomocí fotoaparátu.
102
Prohlížení snímků na televizoru
1 Vypněte fotoaparát
1 Ke vstupní
i televizor a připojte
jej k televizoru.
zdířce videa
Kabel Video
2
K terminálu
VIDEO
OUT
2 Zapněte televizor a přepněte vstup.
3 Zapněte fotoaparát
a stiskněte
.
Snímky pořízené fotoaparátem se
zobrazí na televizní obrazovce.
Vyberte požadovaný obrázek pomocí
tlačítka b/B na ovladači.
• Monitor LCD na zadní straně
fotoaparátu se nezapne.
Používání funkce prohlížení
• Podrobnosti najdete v dodaném návodu k televizoru.
Ovladač
tlačítko
• Připojíte-li fotoaparát pomocí dodaného kabelu USB k televizoru Sony, který
je kompatibilní s funkcí „PhotoTV HD“, zobrazíte snímky na obrazovce ve
vyšší kvalitě.
103
Používání fotoaparátu v zahraničí
Může být nutné přepnout výstup signálu videa tak, aby odpovídal
danému televiznímu systému.
Tlačítko MENU t
1 t [Výstup videa] t
Vybrat požadované nastavení
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC
(například pro USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL
(například pro Evropu).
Barevné televizní systémy
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete
televizor se vstupními zdířkami videa a video kabel. Barevná
obrazová norma televizoru se musí shodovat s normou vašeho
digitálního fotoaparátu. Prostudujte si následující seznamy barevných
televizních systémů podle země nebo oblasti, kde fotoaparát
používáte.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hong
Kong, Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsko, Německo, Norsko, Nový Zéland,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Velká Británie atd.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guajana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
104
Změna nastavení
Nastavení velikosti a kvality snímku
Velikost obr.
Tlačítko MENU t
1 t [Velikost obr.] t Vybrat
požadovanou velikost
[Poměr stran]: [3:2]
L:10M
3872 × 2592 pixelů
M:5.6M
2896 × 1936 pixelů
S:2.5M
1920 × 1280 pixelů
[Poměr stran]: [16:9]
L:8.4M
3872 × 2176 pixelů
M:4.7M
2896 × 1632 pixelů
S:2.1M
1920 × 1088 pixelů
Poměr stran
Tlačítko MENU t
1 t [Poměr stran] t
Vybrat požadovaný poměr
3:2
Normální poměr
16:9
Poměr HDTV
Změna nastavení
Poznámka
• Pokud zvolíte soubor RAW s [Kvalita], bude velikost souboru RAW
odpovídat L. Velikost se na monitoru LCD nezobrazí.
105
Kvalita
Tlačítko MENU t
1 t [Kvalita] t
Vybrat požadované nastavení
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Jemné)
(Standard)
Formát souboru: RAW (data raw)
Tohoto formátu není dosahováno digitálním
zpracováním. Tento formát vyberte, chcete-li
zpracovávat snímky v počítači pro profesionální účely.
• Velikost snímku je pevně nastavena na maximální
velikost. Velikost snímku se na monitoru LCD
nezobrazí.
Formát souboru: RAW (data raw) + JPEG
Současně se vytvoří snímek ve formátu RAW a JPEG.
To je výhodné, potřebujete-li dva soubory snímků –
JPEG k prohlížení a RAW ke zpracování. Kvalita
snímku je pevně nastavena na [Jemné] a velikost snímku
je pevně nastavena na [L].
Formát souboru: JPEG
Snímek je při záznamu ve formátu JPEG komprimován.
Čím vyšší je kompresní poměr, tím menší je velikost
souboru. Díky tomu lze zaznamenat více souborů na
jediné paměťové kartě, ale kvalita snímků bude nižší.
Poznámka
• Podrobnější informace o počtu snímků, které lze zaznamenat po změně
kvality snímku, viz strana 25.
Soubory RAW
Abyste mohli otevírat soubor RAW nahraný tímto fotoaparátem, potřebujete
software „Image Data Converter SR“, který je uložen na disku CD-ROM
(přiložen). S tímto softwarem lze otevřít a převést soubory RAW do běžného
formátu (například JPEG nebo TIFF) a lze měnit jejich vyvážení bílé, sytost
barev, kontrast apod.
• Záznam snímku ve formátu RAW podléhá následujícímu omezením.
– Soubor RAW nelze tisknout pomocí tiskáren DPOF (tisk) ani na tiskárnách
kompatibilních se standardem PictBridge.
• Jestliže přehráváte a zvětšujete snímek zaznamenaný ve formátu RAW,
nelze ověřit jiné účinky optimalizace dynamického rozsahu než účinky
funkce
(Standard).
106
Výběr způsobu záznamu na
paměťovou kartu
Vyběr způsobu přidělení čísel souborů snímkům
Tlačítko MENU t
2 t [Číslo souboru] t Vybrat
požadované nastavení
Série
Fotoaparát neresetuje čísla a přiřazuje čísla souborům
v po sobě jdoucím pořadí, dokud nedosáhnou
hodnoty „9999“.
Resetovat
V následujících případech fotoaparát resetuje čísla
a začne souborům přiřazovat nová čísla počínaje „0001“:
–
–
–
–
při změně staršího formátu;
při odstranění všech snímků ve složce;
při výměně paměťové karty;
při naformátování paměťové karty.
Výběr formátu názvu složky
Tlačítko MENU t
2 t [Název složky] t Vybrat
požadované nastavení
Stand.forma
Formát názvu složky je následující: číslo složky +
MSDCF.
Příklad: 100MSDCF
Forma času
Formát názvu složky je následující: číslo složky + R
(poslední číslice)/MM/DD.
Příklad: 10080405
Změna nastavení
Pořízené snímky jsou ukládány v automaticky vytvářené složce ve
složce DCIM na paměťové kartě.
107
Vytvoření nové složky
Na paměťové kartě můžete vytvořit složku k nahrávání snímků.
Vytvoří se nová složka s číslem o jedno vyšším než nejvyšší dosud
používané číslo složek a daná složka se stane aktuální složkou pro
záznam snímků.
Tlačítko MENU t
2 t [Nová složka]
Výběr složky pro záznam
Je-li zvolena standardní složka a existují dvě nebo více složek,
lze zvolit záznamovou složku, která se použije k záznamu snímků.
Tlačítko MENU t
2 t [Vybrat složku] t Vybrat
požadovanou složku
Poznámka
• Nastavujete-li možnost [Forma času], nelze zvolit složku.
Formátování paměťové karty
Nezapomínejte, že formátování nevratně vymaže všechna data na
paměťové kartě, a to včetně chráněných snímků.
Tlačítko MENU t
1 t [Formátovat] t [OK]
• Během formátování svítí kontrolka přístupu. Dokud tato kontrolka
svítí, paměťovou kartu nevyjímejte.
Poznámky
• Naformátujte kartu pomocí fotoaparátu. Pokud byste paměťovou kartu
naformátovali v počítači, podle druhu použitého formátování by se mohlo stát,
že záznamové médium by bylo ve fotoaparátu nepoužitelné.
• Formátování může v závislosti na paměťové kartě trvat několik minut.
108
Změna nastavení redukce šumu
Zakázání redukce šumu při fotografování s dlouhou
expozicí
Nastavíte-li rychlost závěrky na 1 sekundu nebo delší interval
(fotografování s dlouhou expozicí), redukce šumu je zapnuta po dobu
otevření závěrky.
Tato funkce slouží ke snižování zrnitého šumu typického pro dlouhou
expozici. Probíhá-li redukce šumu, zobrazí se zpráva a nemůžete
pořídit další snímek. Výběrem položky [Zap.] upřednostníte kvalitu
obrazu. Výběrem položky [Vyp.] upřednostníte čas pořízení snímku.
Tlačítko MENU t
2 t [RŠ u dl.exp.] t [Vyp.]
Poznámka
• Funkce snížení šumu se neprovádí při nepřetržitém pořizování série snímků,
ani při pořizování snímků v intervalu hodnot nastavení, ani když je
nastavena na [Zap.].
Tlačítko MENU t
2 t [RŠ při vys.ISO] t [Vyp.]
Změna nastavení
Zakázání redukce šumu při vysoké citlivosti ISO
Při fotografování s citlivostí ISO 1600 a výše fotoaparát provede
redukci šumu, která je patrná při vyšších citlivostech fotoaparátu.
Výběrem položky [Zap.] upřednostníte kvalitu obrazu. Výběrem
položky [Vyp.] upřednostníte čas pořízení snímku.
Poznámka
• Funkce snížení šumu se neprovádí při nepřetržitém pořizování série snímků,
ani při pořizování snímků v intervalu hodnot nastavení, ani když je
nastavena na [Zap.].
109
Změna podmínek uzavření závěrky
Upřednostnění příležitosti závěrky
Chcete-li upřednostnit příležitost závěrky, vyberte položku
[Uvolnění], abyste mohli fotografovat bez dosažení ostrého zaostření.
Chcete-li fotografovat s ostrým zaostřením, vyberte položku [AF].
Tlačítko MENU t
110
2 t [Nast.priority] t [Uvolnění]
Změna funkcí tlačítka a ovladače
Změna funkce tlačítka AEL
Funkci tlačítka AEL lze nastavit na jednu z následujících dvou
možností:
– fixace uzamčené hodnoty expozice stisknutím tlačítka AEL
po dobu jeho přidržení ([Fixace AEL]),
– fixace uzamčené hodnoty expozice stisknutím tlačítka AEL
po dobu do jeho opětovného stisknutí ([Přepnutí AEL]).
Tlačítko MENU t
1 t [Tlač.AEL] t Vybrat
požadované nastavení
Poznámky
• Dokud je hodnota expozice uzamčena, na monitoru LCD a ve hledáčku
se zobrazí . Toto nastavení nesmíte resetovat.
• Ruční posun (strana 61) v ručním režimu ovládání je ovlivněn nastavením
„Fixace“ a „Přepnutí“.
Změna nastavení
Změna funkce ovladače
Je-li režim záznamu M (Ruční expozice) nebo P (Posunutí
programu), můžete fotoaparát nastavit, aby upravitelná položka
(rychlost závěrky nebo hodnota clony) byla vybrána pouze pomocí
ovladače.
Při nastavení expozice je vhodné využívat často používaná nastavení.
Tlačítko MENU t
1 t [Nast.ovladače] t Vybrat
požadované nastavení
111
Změna ostatních nastavení
Zapnutí/vypnutí zvuku
Zvolí vydávaný zvukový signál při blokování závěrky, během
odpočítávání samospouště apod.
Tlačítko MENU t
2 t [Zvukové signály] t Vybrat
požadované nastavení
Nastavení času, po kterém se fotoaparát přepne
do úsporného režimu
Můžete nastavit čas, po kterém se fotoaparát přepne do úsporného
režimu (Úspor.režim). Zmáčknutím tlačítka spouště do poloviny
se fotoaparát vrátí do režimu fotografování.
Tlačítko MENU t
požadovaný čas
1 t [Úspor.režim] t Vybrat
Poznámka
• Bez ohledu na nastavení se fotoaparát přepne do režimu úspory energie
po 30 minutách, pokud je fotoaparát připojen k TV.
Nastavení data
Tlačítko MENU t
datum a čas
1 t [Nast.data/času] t Nastavit
Výběr jazyka
Tlačítko MENU t
112
1t[
Jazyk] t Vybrat jazyk
Nastavení monitoru LCD
Nastavení jasu monitoru LCD
Tlačítko MENU t
1 t [Jas LCD] t Vybrat
požadované nastavení
• Na obrazovce s informacemi o záznamu nebo přehrávání lze
nastavit jas delším stisknutím tlačítka DISP.
Nastavení času zobrazení snímku hned po jeho
pořízení (Auto prohlíž.)
Pořízený snímek můžete zkontrolovat na monitoru LCD ihned po
jeho vytvoření. Můžete změnit délku zobrazení.
Tlačítko MENU t
1 t [Auto prohlíž.] t Vybrat
požadované nastavení
Nastavení doby zobrazení monitoru LCD při
fotografování
Během fotografování se na monitoru LCD objevují informace
o záznamu. Délku zobrazení těchto informací lze nastavit.
Změna nastavení
Poznámka
• Při automatickém prohlížení se snímek nezobrazí ve svislé poloze, ani když
nastavíte pořizování snímku ve svislé poloze (strana 92).
Tlačítko MENU t
1 t [Doba zobr.Info] t Vybrat
požadované nastavení
113
Ponechání zapnutého monitoru LCD při pohledu
do hledáčku
Podle výchozího nastavení je monitor při pohledu do hledáčku
vypnutý z důvodu úspory energie bloku akumulátorů.
Chcete-li zapnout monitor LCD při pohledu do hledáčku, vyberte
položku [Vyp.].
Tlačítko MENU t
1 t [Auto vyp.hled.] t [Vyp.]
Poznámka
• Bez ohledu na nastavení v této nabídce se displej s informacemi o záznamu
po nastavené době automaticky vypne (ve výchozím nastavení za pět sekund)
(strana 33).
114
Resetování do výchozího nastavení
Resetování funkcí používaných k fotografování na
výchozí nastavení
Hlavní funkce režimu záznamu můžete resetovat na výchozí
nastavení, pokud je ovladač režimů nastaven na P, A, S nebo M.
Tlačítko MENU t
2 t [Reset.nahr.rež.] t [OK]
Položky, které budou resetovány, jsou následující:
Položky
Resetování na
Kompenzace expozice (76)
±0.0
Režim měř. exp. (79)
Vícesegmentové
Režim aut.zaost. (67)
AF-A
Režim pohonu (87)
Jednotlivé sn.
Vyvážení bílé (81)
AWB (Automatické vyvážení bílé)
Teplota barvy/Barevný filtr (82)
5500K, Barevný filtr 0
Vlastní vyvážení bílé (83)
5500K
AUTO
Velikost obr. (105)
L:10M
Poměr stran (105)
3:2
Kvalita (106)
Jemné
Optim.dyn.rozs. (85)
Standard
Vlastní nast. (85)
Standard
Režim blesku (72)
Blesk vždy (liší se podle toho, jestli je
vestavěný blesk otevřený nebo ne)
Ovládání blesku (78)
Blesk ADI
Kompenz.blesku (77)
±0.0
Nast.priority (110)
AF
Iluminátor AF (71)
Auto
RŠ u dl.exp. (109)
Zap.
RŠ při vys.ISO (109)
Zap.
Změna nastavení
ISO (80)
115
Resetování hlavních funkcí fotoaparátu na výchozí
nastavení
Hlavní funkce fotoaparátu lze resetovat na výchozí nastavení.
Tlačítko MENU t
3 t [Reset výchozí] t [OK]
Položky, které budou resetovány, jsou následující:
Položky
Resetování na
Kompenzace expozice (76)
±0.0
Režim měř. exp. (79)
Vícesegmentové
Režim aut.zaost. (67)
AF-A
Displej s informacemi o záznamu (33) Zvětšené zobrazení
116
Režim pohonu (87)
Jednotlivé sn.
Vyvážení bílé (81)
AWB (Automatické vyvážení bílé)
Teplota barvy/Barevný filtr (82)
5500K, Barevný filtr 0
Vlastní vyvážení bílé (83)
5500K
ISO (80)
AUTO
Displej přehrávání (92)
Obrazovka jednoho snímku
(s nahranými daty)
Velikost obr. (105)
L:10M
Poměr stran (105)
3:2
Kvalita (106)
Jemné
Optim.dyn.rozs. (85)
Standard
Vlastní nast. (85)
Standard
Režim blesku (72)
Blesk vždy (liší se podle toho, jestli je
vestavěný blesk otevřený nebo ne)
Ovládání blesku (78)
Blesk ADI
Kompenz.blesku (77)
±0.0
Nast.priority (110)
AF
Iluminátor AF (71)
Auto
RŠ u dl.exp. (109)
Zap.
RŠ při vys.ISO (109)
Zap.
Vlastní nabídka
Položky
Resetování na
Eye-Start AF (66)
Zapnuto
Tlač.AEL (111)
Fixace AEL
Nast.ovladače (111)
Rychl. závěrky
Bez červ. očí (71)
Vyp.
Auto prohlíž. (113)
2s
Auto vyp.hled. (114)
Zap.
Nabídka přehrávání
Položky
Resetování na
Vložení data (134)
Vyp.
Zobr.přehr. (92)
Otočit autom.
Prezentace (96)
3s
Nabídka nastavení
Položky
Resetování na
±0
Doba zobr.Info (113)
5s
Úspor.režim (112)
1 min.
Číslo souboru (107)
Série
Název složky (107)
Stand.forma
Spojení USB (119, 135)
Hrom.paměť
Zvukové signály (112)
Zap.
Změna nastavení
Jas LCD (113)
117
Prohlížení snímků v počítači
Kopírování snímků do počítače
Tato část popisuje, jak kopírovat snímky za paměťové karty do
počítače připojeného pomocí kabelu USB.
Doporučená konfigurace počítače
K připojení počítače k fotoaparátu pro import snímků se doporučuje
následující prostředí.
x Windows
OS (předinstalován): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Činnost není zaručena v prostředí založeném na aktualizaci
operačních systémů popsaných výše nebo v prostředí s možností
načtení více systémů.
* 64bitové edice a spouštěče (edice) nejsou podporované.
Konektor USB: Standardní součást konfigurace
x Macintosh
OS (předinstalován): Mac OS X (v10.1.3 nebo novější)
Konektor USB: Standardní součást konfigurace
Poznámky k připojení fotoaparátu k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny doporučené konfigurace
zmíněné výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě nebo více zařízení USB,
některá zařízení (včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To závisí na
typech používaných USB zařízení.
• Funkčnost není zaručena při použití rozbočovače USB nebo
prodlužovacího kabelu.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB kompatibilního s rozhraním
Hi-Speed USB (odpovídá USB 2.0) umožňuje pokročilý (vysokorychlostní)
přenos dat, protože tento fotoaparát je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed
USB (odpovídá USB 2.0).
• Jestliže se činnost počítače obnovuje z režimu pozastavení nebo spánku,
komunikace mezi fotoaparátem a počítačem se nemusí obnovit současně.
118
Krok 1: Propojení fotoaparátu a počítače
1 Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu
s nahranými snímky.
2 Do fotoaparátu vložte dostatečně nabitý blok
akumulátorů nebo fotoaparát připojte do sítě
prostřednictvím AC adaptéru/nabíječky (nepřiložen).
• Při kopírování snímků do počítače pomocí málo nabitého bloku
akumulátorů může kopírování selhat nebo se mohou data snímků
poškodit, pokud se blok akumulátorů vypne příliš brzy.
3 Zapněte fotoaparát a počítač.
4 Zkontrolujte, že je možnost [Spojení USB] v
2
nastavena na [Hrom.paměť].
5 Propojte fotoaparát
a počítač.
Kabel USB
2
K terminálu
USB
Prohlížení snímků v počítači
• Na pracovní ploše se zobrazí
průvodce automatickým
přehráváním.
1 K terminálu
USB
119
Krok 2: Kopírování snímků do počítače
Systém Windows
Tato část popisuje příklad kopírování snímků do složky
„My Documents“ (systém Windows Vista: složka „Documents“).
1 Jakmile se průvodce
automaticky zobrazí na
pracovní ploše, klepněte na
položku [Copy pictures to a
folder on my computer using
Microsoft Scanner and
Camera Wizard] t [OK].
• Pokud se neobjeví obrazovka
průvodce, klepněte na [My
Computer] t [Removable Disk].
2 Poklepejte na [DCIM].
• V tom případě lze také importovat snímky pomocí aplikace
„Picture Motion Browser“.
3 Poklepejte na složku,
do které chcete soubory
zkopírovat a uložit.
Poté klepnutím pravým
tlačítkem myši na soubor
snímku vyvolejte zobrazení
místní nabídky a klepněte na
položku [Copy].
• Informace o cílovém umístění
souborů snímků naleznete na
straně 123.
120
4 Poklepejte na složku
[My Documents] (Systém
Windows Vista: složka
[Documents]). Poté klepnutím
pravým tlačítkem myši na
„My Documents“ vyvolejte
zobrazení místní nabídky a
klepněte na [Paste].
Systém Macintosh
1 Poklepejte na novou ikonu t [DCIM] t složky,
kde jsou uloženy soubory, které chcete kopírovat.
2 Obrazové soubory uchopte myší a přesuňte na ikonu
Prohlížení snímků v počítači
Obrazové soubory se zkopírují do
složky „My Documents“ (Systém
Windows Vista: složka „Documents“).
• Jestliže v cílové složce existují
snímky se stejným názvem souboru,
zobrazí se dotaz s požadavkem na
potvrzení přepsání souboru. Pokud
přepíšete existující snímek novým,
původní data ze složky budou
vymazána. K přepsání souboru
snímku do počítače bez přepisování
změňte název souboru na jiný a poté
soubor snímku zkopírujte. Mějte
však na paměti, že pokud změníte
název souboru, možná nebudete
schopni přehrávat daný snímek ve
fotoaparátu (strana 125).
pevného disku.
Soubory se snímky se zkopírují na pevný disk.
121
Prohlížení snímků v počítači
Systém Windows
Tato část popisuje postup prohlížení zkopírovaných snímků ve složce
„My Documents“ (systém Windows Vista: složka „Documents“).
1 Klepněte na [Start] t
[My Documents] (systém
Windows Vista:
[Documents]).
• Jestliže používáte systém
Windows 2000, poklepejte
na složku [My Documents]
na pracovní ploše počítače.
2 Poklepejte na požadovaný
soubor se snímkem.
Snímek se zobrazí.
Systém Macintosh
Poklepejte na ikonu pevného disku t tím otevřete
požadovaný soubor se snímkem.
122
Odstranění komunikace USB
Následující postup proveďte předem při těchto činnostech:
• Odpojení kabelu USB.
• Vyjmutí paměťové karty.
• Vypnutí fotoaparátu.
x Systém Windows
Poklepejte na panel úloh
a poté klepněte na položku
(velkokapacitní paměť USB) t [Stop]. Potvrďte zařízení v okně
potvrzení a pak klepněte na [OK] t [OK] (není nutné v systémech
Windows XP/Vista).
Zařízení je odpojeno.
x Systém Macintosh
Přetáhněte ikonu jednotky nebo ikonu paměťové karty
na ikonu „odpadkového koše“.
Fotoaparát je odpojen od počítače.
Názvy a ukládání obrazových souborů
Prohlížení snímků v počítači
Soubory snímků nahrané fotoaparátem jsou na paměťové kartě
sestaveny jako složky.
123
Příklad: prohlížení složek v systému Windows XP
ASložky obsahující data snímků nahraná
pomocí tohoto fotoaparátu. (První tři
číslice udávají číslo složky.)
BMůžete vytvořit složku s názvem podle
data (strana 107).
• Do složky „MISC“ nelze nahrávat/nelze z
ní přehrávat žádné snímky.
• Soubory snímků jsou pojmenovávány
následujícím způsobem. ssss (číslo
souboru) představuje jakékoli číslo
v rozmezí 0001 až 9999. Číselná část názvu
datového souboru RAW a odpovídajícího
souboru snímků JPEG je stejná.
– Soubory JPEG: DSC0ssss.JPG
– Soubory JPEG (AdobeRGB):
_DSCssss.JPG
– Datové soubory RAW (jiné než
AdobeRGB): DSC0ssss.ARW
– Datové soubory RAW (AdobeRGB):
_DSCssss.ARW
• V některých počítačích se nemusí zobrazit
přípona.
• Podrobnější informace o složkách
viz strana 107.
124
Kopírování snímků uložených v počítači na
paměťovou kartu a prohlížení snímků
Tato část popisuje příklad postupu použití počítače se
systémem Windows.
1 Klepněte pravým tlačítkem
myši na soubor se snímkem
a pak klepněte na [Rename].
Změňte název souboru na
„DSC0ssss“.
Prohlížení snímků v počítači
Zadejte číslo v rozsahu 0001 až 9999
pro ssss.
• Jestliže se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení přepsání souboru, zadejte
jiné číslo.
• Podle nastavení počítače se může
zobrazit i přípona souboru. Přípona
pro snímky je JPG. Příponu
neměňte.
• Jestliže se název snímku nastavený
fotoaparátem nezměnil, není třeba
provádět krok 1.
125
2 Zkopírujte soubor snímku do
složky paměťové karty
následujícím postupem.
1 Klepněte pravým tlačítkem myši na
soubor se snímkem a pak klepněte
na [Copy].
2 Poklepejte na [Removable Disk]
nebo [Sony MemoryStick] ve složce
[My Computer].
3 Klepněte pravým tlačítkem myši na
složku [sssMSDCF] ve složce
[DCIM], pak klepněte na [Paste].
• sss znamená jakékoli číslo
v rozsahu od 100 do 999.
Poznámky
• Některé snímky nebude možno přehrát kvůli jejich velikosti.
• Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor snímku
nahrán pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání na tomto
fotoaparátu zaručit.
• Pokud není k dispozici složka, nejprve ji fotoaparátem vytvořte (strana 108)
a pak překopírujte obrazové soubory.
126
Používání softwaru
Pro zpracování snímků uložených fotoaparátem je dodán následující
software: „Picture Motion Browser“, „Image Data Converter SR“,
„Image Data Lightbox SR“ atd.
Poznámka
• „Picture Motion Browser“ není kompatibilní s počítači Macintosh.
Doporučená konfigurace počítače
x Windows
Doporučené prostředí pro používání aplikace „Picture Motion
Browser“
OS (předinstalován): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP* SP2/Windows Vista*
* 64bitové edice a spouštěče (edice) nejsou podporované.
CPU/paměť: Pentium III 500 MHz nebo rychlejší, 256 MB paměti
RAM nebo více (doporučeno: Pentium III 800 MHz nebo rychlejší
a 512 MB paměti RAM nebo více)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná kapacita disku 200 MB a více
Displej: 1024 × 768 obr. bodů nebo více, High Color (16bitové barvy)
nebo lepší
Prohlížení snímků v počítači
Doporučené prostředí pro používání aplikace „Image Data
Converter SR Ver.2“/„Image Data Lightbox SR“
OS (předinstalován): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP* SP2/Windows Vista*
* 64bitové edice a spouštěče (edice) nejsou podporované.
CPU/paměť: MMX Pentium III 1 GHz nebo rychlejší je doporučeno,
paměť 512 MB nebo více (doporučena paměť RAM 1 GB nebo více.)
Virtuální paměť: 700 MB nebo více
Displej: 1024 × 768 obr. bodů nebo více, High Color (16bitové barvy)
nebo lepší
127
x Macintosh
Doporučené prostředí pro používání aplikace „Image Data
Converter SR Ver.2“/„Image Data Lightbox SR“
OS (předinstalován): Mac OS X (verze 10.4)
CPU: řada Power Mac G4/G5 (je doporučeno 1,0 GHz nebo
rychlejší)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo nebo rychlejší
Paměť: 512 MB nebo více (doporučuje se 1 GB nebo více.)
Displej: 1024 × 768 obr. bodů nebo více, 32 000 barev nebo více
Instalace software
Software (přiložen) lze instalovat následujícím postupem.
x Windows
• Přihlaste se jako administrátor.
1 Zapněte počítač a vložte disk
CD-ROM (přiložen) do
jednotky CD-ROM počítače.
Objeví se instalační obrazovka
s nabídkou.
• Neobjeví-li se, poklepejte na
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL) t [Install.exe].
• V systému Windows Vista se objeví
obrazovka Automatické přehrávání.
Zvolte „Run Install.exe“ a držte se
pokynů, které se objeví na
obrazovce pro provedení instalace.
2 Klepněte na [Install].
Pokračujte podle návodu na
obrazovce.
128
3 Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM
z jednotky.
Je nainstalován následující software a na pracovní ploše se zobrazí
ikony zástupců.
• Sony Picture Utility
„Picture Motion Browser“
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
Po instalaci softwaru se na ploše objeví ikona zástupce webových
stránek pro registraci uživatelů.
Po registraci na webových stránkách budete mít přístup k bezpečné
a užitečné uživatelské podpoře.
http://www.sony.net/registration/di/
x Macintosh
• Přihlaste se jako administrátor pro instalaci.
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM
(přiložen) do jednotky CD-ROM počítače.
3 Zkopírujte soubor [SIDS_INST.pkg] ve složce [MAC]
do ikony pevného disku.
4 Poklepejte na soubor [SIDS_INST.pkg] ve složce,
do níž byl zkopírován.
Podle návodu na obrazovce dokončete instalaci.
Poznámka
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení restartu počítače,
restartujte počítač podle pokynů na obrazovce.
Prohlížení snímků v počítači
2 Poklepejte na ikonu CD-ROM.
129
Používání „Picture Motion Browser“
Poznámka
• Aplikace „Picture Motion Browser“ není kompatibilní s počítači Macintosh.
S aplikací „Picture Motion Browser“
můžete:
• Importovat snímky pořízené
fotoaparátem a zobrazovat je na
počítači.
• Organizovat snímky v počítači
do kalendáře podle data pořízení
a zobrazovat je.
• Retušovat (korekce červených
očí atd.), tisknout a odesílat statické
snímky jako přílohy zpráv
elektronické pošty, měnit datum
pořízení snímku a další.
• Tisk nebo ukládání snímků s datem.
• Vytvoření datového disku pomocí vypalovačky disků CD nebo DVD.
Podrobnější informace o aplikaci „Picture Motion Browser“,
naleznete v části „Picture Motion Browser Guide“.
Chcete-li spustit aplikaci „Picture Motion Browser Guide“, klepněte
na nabídku [Start] t [All Programs] (v systému Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Help] t [Picture Motion
Browser Guide].
Spuštění aplikace „Picture Motion Browser“
Poklepejte na ikonu
(Picture Motion Browser) na pracovní ploše.
Nebo v nabídce Start: Klepněte na nabídku [Start] t [All Programs]
(systém Windows 2000, [Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
Chcete-li aplikaci „Picture Motion Browser“ zavřít, klepněte na
tlačítko
v pravé horní části obrazovky.
130
Poznámka
• Spouštíte-li aplikaci „Picture Motion Browser“ poprvé, na obrazovce se objeví
potvrzovací zpráva z informačního nástroje. Vyberte [Start]. Tato funkce
informuje o novinkách, například o aktualizacích. Nastavení lze změnit později.
Používání aplikace „Image Data Converter SR“
Poznámka
• Pokud ukládáte snímky jako RAW data, je snímek uložen ve
formátu ARW2.0.
S aplikací „Image Data Converter SR Ver.2.0“ můžete:
• Upravovat snímky zapsané ve formátu RAW s různými korekcemi,
například křivky zabarvení, ostrost.
• Upravovat snímky pomocí vyvážení bílé, expozice, vlastního
nastavení atd.
• Ukládat snímky zobrazené a upravené v počítači. Snímek můžete
uložit buď jako data RAW, anebo v nějakém obecném
souborovém formátu.
• Podrobnější informace o aplikaci „Image Data Converter SR“,
naleznete v příručce.
Spuštění aplikace „Image Data Converter SR Ver.2.0“.
x Windows
Poklepejte na zástupce „Image Data Converter SR Ver.2.0“ na
pracovní ploše.
Pokud aplikaci spouštíte z nabídky Start, klepněte na nabídku [Start] t
[All Programs] (systém Windows 2000: [Programs]) t [Sony Image
Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.2.0].
Chcete-li aplikaci zavřít, klepněte na tlačítko
v pravé horní části
obrazovky.
Prohlížení snímků v počítači
Chcete-li spustit příručku, klepněte na nabídku [Start] t [All
Programs] (v systému Windows 2000, [Programs]) t [Sony Image
Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.2].
131
x Macintosh
Poklepejte na složku [Image Data Converter SR Ver.2] ve složce
[Sony Image Data Suite] ze složky [Application].
Chcete-li zavřít aplikaci [Quit Image Data Converter SR] (Snadný
Image Data Converter SR), klepněte na položku v nabídce [IDC SR].
Používání aplikace „Image Data Lightbox SR“
S aplikací „Image Data Lightbox SR“ můžete:
• Zobrazovat a porovnávat snímky RAW/JPEG pořízené tímto
fotoaparátem.
• Hodnotit snímky na pětistupňové stupnici.
• Zobrazovat snímek v aplikaci „Image Data Converter SR“
a provádět jeho úpravy.
• Podrobnější informace o aplikaci „Image Data Lightbox SR“,
naleznete v příručce.
Chcete-li Příručku spustit z nabídky Start, klepněte na nabídku [Start] t
[All Programs] (systém Windows 2000, [Programs]) t [Sony Image
Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR].
Spuštění aplikace „Image Data Lightbox SR“.
x Windows
Poklepejte na [Image Data Lightbox SR] na pracovní ploše.
Pokud aplikaci spouštíte z nabídky Start, klepněte na nabídku
[Start] t [All Programs] (systém Windows 2000: [Programs]) t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
Chcete-li aplikaci zavřít, klepněte na tlačítko
v pravé horní
části obrazovky.
Objeví se obrazovka pro ukládání kolekce.
x Macintosh
Poklepejte na složku [Image Data Lightbox SR] ve složce
[Sony Image Data Suite] ze složky [Application].
Chcete-li zavřít aplikaci [Quit Image Data Lightbox SR] (Snadný
Image Data Converter SR), klepněte na položku v nabídce [Image
Data Lightbox SR].
132
Tisk snímků
Určování značek DPOF
Před vlastním tiskem v provozovně nebo pomocí tiskárny lze užitím
fotoaparátu specifikovat snímky, které se vytisknou, a jejich počet.
Proveďte postup popsaný dále.
Značky DPOF jsou po vytištění ponechány u obrázků.
Doporučujeme je po vytištění zrušit.
Určení značek DPOF pro vybrané snímky
1 Tlačítko MENU t
1 t [Nast.DPOF] t
[Označ.snímky]
Na jedné obrazovce je zobrazen obrázek.
2 Vyberte obrázek pomocí tlačítka b/B na ovladači.
3 Vyberte počet listů s tlačítky
/
.
• Chcete-li zrušit značky DPOF, nastavte počet na „0“.
4 Stiskněte tlačítko MENU.
5 Vyberte položku [OK] pomocí v na ovladači a poté
stiskněte jeho prostřední tlačítko.
Tisk snímků
Poznámky
• Nemůžete určovat značky DPOF pro datové soubory RAW.
• Můžete zadat kterékoliv číslo až do 9.
• Zrušíte-li značku DPOF, bude zrušen i tisk přehledu.
133
Určení/zrušení značky DPOF u všech snímků
Tlačítko MENU t
1 t [Nast.DPOF] t [Všechny
snímky] nebo [Zrušit vše] t [OK]
Datování snímků
Tisknete-li snímky, můžete k nim přidat datum. Poloha data
(uvnitř nebo vně snímku, velikost znaků apod.) závisí na tiskárně.
Tlačítko MENU t
data] t [Zap.]
1 t [Nast.DPOF] t [Vložení
Poznámka
• Některé tiskárny tuto funkci neposkytují.
Vytvoření tisku přehledu
Můžete vytvořit výtisk přehledu všech snímků na paměťové kartě.
Tlačítko MENU t
1 t [Nast.DPOF] t
[Tisk přehledu] t [Vytvoř přehled]
Poznámky
• Počet snímků, které lze vytisknout na list, a jejich formát závisí na tiskárně.
Snímky RAW nelze vytisknout jako nátisk přehledu.
• Snímky, které jste pořídili po nastavení nátisku přehledu, se do nátisku
přehledu nezahrnou. Doporučujeme vytvořit nátisk přehledu až těsně před
jeho tiskem.
• Zrušíte-li značku DPOF, bude zrušen i tisk přehledu.
134
Tisk snímků připojením fotoaparátu
k tiskáně kompatibilní se
standardem PictBridge
I v případě, že nemáte počítač, můžete
snímky pořízené vaším fotoaparátem
vytisknout po přímém připojení
fotoaparátu k tiskárně splňující
standard PictBridge. Standard
„PictBridge“ je založen na standardu
CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Poznámka
• Datové soubory ve formátu RAW nelze tisknout.
Krok 1: Nastavení fotoaparátu
Poznámka
• Aby se během tisku nevypnulo napájení fotoaparátu, doporučuje se používat
AC adaptér/nabíječku (nepřiložen).
1 Tlačítko MENU t
2 t [Spojení USB] t [PTP]
byly zaznamenány snímky.
Tisk snímků
2 Vypněte fotoaparát a vložte paměťovou kartu, na které
135
Krok 2: Připojení fotoaparátu k tiskárně
1 Připojte fotoaparát
1
K terminálu
USB
k tiskárně.
Kabel USB
2
K terminálu
USB
2 Zapněte fotoaparát a tiskárnu.
Zobrazí se obrazovka výběru obrázků k tisku.
Krok 3: Tisk
1 Vyberte obrázek, který chcete vytisknout pomocí
tlačítka b/B na ovladači a poté stiskněte jeho
prostřední tlačítko.
• Chcete-li akci zrušit, opět stiskněte střed.
2 Chcete-li tisknout další snímky, zopakujte krok 1.
3 Stiskněte tlačítko MENU a nastavte každou položku.
• Podrobnosti k nastavení položek viz nabídka „Nabídka PictBridge“.
136
4 Vyberte položku [Tisk] t [OK] v nabídce a poté
stiskněte střed ovladače.
Snímek je vytištěn.
• Jakmile se zobrazí obrazovka s oznámením o dokončení tisku,
stiskněte střed ovladače.
Zrušení tisku
Stisknutí středu ovladače během tisku zruší tisk. Odpojte USB kabel
nebo vypněte fotoaparát. Chcete-li znovu tisknout, zopakujte postup
uvedený výše (kroky 1 až 3).
Nabídka PictBridge
Strana 1
Tisk
Vytiskne vybrané snímky. Podrobnosti viz část „Krok 3: Tisk“.
Nastavit počet
Můžete určit počet výtisků, až 20. Stejný počet výtisků je určen pro všechny
vybrané snímky.
Velikost papíru
Auto
Nastavení tiskárny
9×13cm
89×127 mm
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
Tisk snímků
Hagaki
137
Rozložení
Auto
Nastavení tiskárny
1sn/bez okraje
Bez okrajů, 1 snímek/list
1 snímek
1 snímek/list
2 snímky
2 snímky/list
3 snímky
3 snímky/list
4 snímky
4 snímky/list
8 snímků
8 snímků/list
Přehled
Vytiskne všechny vybrané snímky
jako přehled. Tisk rozvržení dle
nastavení tiskárny.
Vložení data
Datum a čas
Připojuje datum a čas.
Datum
Připojuje datum.
Vypnuto
Nepřipojuje datum.
Strana 2
Všechny pryč
Jakmile se zobrazí zpráva, vyberte položku [OK] a poté stiskněte střed
ovladače. Značka DPOF u každého obrazu je odstraněna. Zrušíte-li své zadání
bez vytištění snímků, vyberte tuto položku.
Tisknout vše
Vytiskne všechny snímky v paměťové kartě. Jakmile se zobrazí zpráva, vyberte
položku [OK] a poté stiskněte střed ovladače.
138
Ostatní
Technické údaje
[Protiprachová funkce]
Systém
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu
Jednooká digitální
zrcadlovka s předním
otočným ovladačem
a vyměnitelnými
objektivy
Objektiv
Všechny objektivy α
[Snímač obrazu]
Celkový počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 10 800 000 pixelů
Efektivní počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 10 200 000 pixelů
Formát snímků
23,6×15,8 mm (formát
APS-C) Primární barva
prokládaného snímku
Antistatická ochranná
vrstva na
dolnopásmovém filtru
a mechanismu snímače
obrazu-Shift
[Hledáček]
Typ
Zrcadlovka se zrcátkem
penta
Matnice
Spherical Acute Matte
Pole hledáčku
0,95
Zvětšení
0,83 × 50 mm objektiv
na nekonečno, –1 m–1
Eye Relief Přibližně 17,6 mm od
hledáčku, 13,5 mm od
rámu hledáčku při
–1 dioptrie (–1 m–1)
Dioptrická korekce
–2,5 až +1,0 m–1
[Systém Auto Focus]
Citlivost ISO (doporučený index
expozice)
Automatická,
100 až 3200
Systém
[Super SteadyShot]
Rozsah citlivosti
0 až 18 EV (při
ekvivalentu ISO 100)
Systém
Mechanismus snímače
obrazu
Iluminátor AF
Přibližně 1 až 5 m
Ostatní
Super SteadyShot Funkce
kompenzace
Přibližné snížení
rychlosti závěrky
o 2,5 EV až 3,5 EV
(mění se v závislosti na
podmínkách snímání
a použitém objektivu)
Fázový detekční systém
TTL, řada senzorů CCD
(9 bodů, 8 řádků se
středním křížovým
senzorem)
139
[Expozice]
[Monitor LCD]
Měřicí buňka
40segmentový vzor
medové plástve SPC
Displej LCD 6,7 cm (typ 2,7)
ovladač TFT
Měřicí rozsah
1 až 20 EV (3 až 20 EV
s bodovým měřením),
(při 100 ISO
s objektivem F1,4)
[Napájení, všeobecné]
Kompenzace expozice
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
Použitý blok akumulátorů
Dobíjecí blok
akumulátorů NPFM500H
[Závěrka]
[Ostatní]
Typ
Elektronicky řízená,
vertikální, traverzní,
fokální rovina
Rozsah rychlosti
1/4000 sekundy až
30 sekund, žárovka
(krok 1/3 EV)
Rychlost synchronizace blesku
1/160 sekundy
[Vestavěný blesk]
Blesk G č. GN 12 (v metrech
při 100 ISO)
Nabíjecí čas
Zhruba 4 sekundy
Pokrytí blesku
Pokrytí 18 mm objektivu
(ohnisková vzdálenost,
kterou určuje objektiv)
Kompenzace blesku
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
[Záznamové médium]
Karta CompactFlash
(typ I, II), Microdrive,
„Memory Stick Duo“
(s adaptérem Memory
Stick Duo pro slot
CompactFlash)
140
Celkový počet bodů
230 400 (960×240) bodů
PictBridge Kompatibilní
Tisk Exif
Kompatibilní
PRINT Image Matching III
Kompatibilní
Rozměry
Přibližně
130,8×98,5×71,3 mm
(Š/V/H, bez výčnělků)
Hmotnost Zhruba 532 g (bez
akumulátorů, paměťové
karty a příslušenství)
Provozní teplota
0 až 40 °C
(při použití jednotky
Microdrive: 5 až 40 °C)
Exif
Exif Ver.2.21
Komunikace USB
Hi-Speed USB
(Kompatibilní s USB 2.0)
BC-VM10 Nabíječka
baterie
Vstup
100 V – 240 V stř.,
50/60 Hz
Výstup
8,4 V ss, 750 mA
Rozsah provozních teplot
0 až 40 °C
Rozsah teplot při skladování
–20 až +60 °C
Maximální rozměry
Přibližně 70×25×95 mm
(Š/V/H)
Hmotnost Zhruba 90 g
Dobíjecí blok akumulátorů
NP-FM500H
Použitá baterie
Lithium-iontová baterie
Maximální napětí
8,4 V ss
Nominální napětí
7,2 V ss
Maximální nabíjecí proud
2,0 A
Maximální nabíjecí napětí
8,4 V ss
Kapacita
11,8 Wh (1 650 mAh)
Maximální rozměry
Přibližně
38,2×20,5×55,6 mm
(Š/V/H)
Hmotnost Zhruba 78 g
Změna provedení a parametrů bez
upozornění je vyhrazena.
Kompatibilita dat snímků
• Tento fotoaparát je kompatibilní
s univerzálním standardem DCF
(Design rule for Camera File
system) vytvořeným JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Není zaručeno přehrávání
snímků pořízených tímto
fotoaparátem na jiném vybavení
ani přehrávání snímků
nahraných nebo upravovaných
jiným vybavením na tomto
fotoaparátu.
Ochranné známky
•
je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory
Stick PRO Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „MagicGate“
a
jsou obchodní
známky společnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je obchodní
známka společnosti Sony
Corporation.
Ostatní
Ohnisková vzdálenost
Úhel záběru tohoto fotoaparátu je
užší než fotoaparátu na 35 mm
film. Zvětšením ohniskové
vzdálenosti objektivu o polovinu
lze dosáhnout přibližného
ekvivalentu ohniskové vzdálenosti
fotoaparátu na 35 mm film
a fotografovat se stejným úhlem
záběru.
Například nasazením objektivu
s ohniskovou vzdáleností 50 mm
lze získat přibližný ekvivalent
75 mm objektivu fotoaparátu na
film 35 mm.
141
• Microsoft, Windows a Windows
Vista jsou buď registrované
obchodní známky nebo obchodní
známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených
státech a/nebo v dalších zemích.
• Macintosh, Mac OS, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac
a eMac jsou obchodní známky
nebo registrované obchodní
známky společnosti Apple Inc.
• Intel, Intel Core, MMX
a Pentium jsou obchodní známky
nebo registrované obchodní
známky společnosti Intel
Corporation.
• CompactFlash je obchodní
známka společnosti SanDisk
Corporation.
• Microdrive je registrovaná
obchodní známka společnosti
Hitachi Global Storage
Technologies ve Spojených
státech amerických a/nebo
v jiných zemích.
• Adobe je registrovaná obchodní
známka nebo obchodní známka
společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených
státech amerických a/nebo
jiných zemích.
• Pokročilá optimalizace dyn.
rozsahu využívá technologii
Apical Limited.
142
• Tento návod obsahuje dále
názvy systémů a produktů, které
jsou většinou ochrannými nebo
registrovanými známkami svých
autorů či výrobců. Známky ™
nebo ® se v tomto návodu však
neuvádějí ve všech případech.
Odstranění problémů
Jestliže se při používání fotoaparátu projeví problémy, pokuste se je
vyřešit následujícími způsoby. Zkontrolujte položky na str. 143 až 152.
Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.
1
Zkontrolujte následující položky.
2
Vyjměte blok akumulátorů, po jedné minutě jej vložte znovu
a zapněte zařízení.
3
Resetujte nastavení (strana 115).
4
Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný
servis Sony.
Blok akumulátorů a napájení
Blok akumulátorů nelze vložit.
• Při vkládání bloku akumulátorů použijte hranu bloku akumulátorů
k zatlačení blokovací páčky (strana 12).
• Zkontrolujte číslo modelu na bloku akumulátorů.
Indikátor zbývající kapacity akumulátorů je nesprávný nebo
indikátor kapacity akumulátorů ukazuje dostatečnou kapacitu,
ale napájení se vypíná.
Ostatní
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně
teplém nebo studeném prostředí (strana 156).
• Zobrazený zbytek baterie se liší od aktuálního stavu. Blok
akumulátorů plně vybijte a poté nabijte pro správné zobrazení.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů
(strana 12).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (strana 14). Vyměňte
ho za nový.
143
Nelze zapnout fotoaparát.
• Vložte blok akumulátorů správně (strana 12).
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů
(strana 12).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (strana 14). Vyměňte
ho za nový.
Napájení se náhle vypne.
• Pokud neprovedete na fotoaparátu žádnou operaci po zadanou dobu,
fotoaparát přejde do režimu úspory energie a téměř se vypne.
Úsporný režim zrušíte jakoukoliv operací na fotoaparátu – například
stisknutím zpola tlačítka spouště (strana 44).
Fotografování
Napájení je zapnuté, ale na monitoru LCD se nic nezobrazuje.
• Ve výchozím nastavení se LCD monitor vypne, pokud nebude
zaregistrována žádná činnost po dobu delší než pět sekund. Účelem je
minimalizovat spotřebu energie z akumulátoru. Můžete změnit čas,
po němž se monitor LCD vypne (strana 112).
• Monitor LCD je nastaven na Vyp. Stisknutím tlačítka DISP zapněte
monitor LCD (strana 35).
Snímek není v hledáčku jasný.
• Pomocí voliče dioptrií nastavte odpovídajícím způsobem stupnici
dioptrií v hledáčku (strana 22).
Snímek nebyl zaznamenán.
• Není vložena paměťová karta.
Závěrka nespustí.
• Zkontrolujte volnou kapacitu paměťové karty (strana 25). Je-li karta
plná, proveďte některý z následujících kroků:
– odstraňte nepotřebné snímky (strana 101),
– vyměňte paměťovou kartu.
• Během dobíjení vestavěného blesku nelze pořizovat snímky
(strana 70).
• Závěrku nelze spustit, dokud není zaostřeno (strana 64).
144
• Objektiv není správně nasazen. Nasaďte objektiv správně (strana 15).
• Máte-li k fotoaparátu připojen astronomický teleskop atd., nastavte
režim záznamu na M a začněte fotografovat.
• Pokoušíte se fotografovat objekt, který vyžaduje zvláštní zaostření
(strana 65). Použijte funkci zámku zaostření nebo ručního zaostření
(strana 66, 68).
Nahrávání trvá velmi dlouho.
• Je zapnutá funkce redukce šumu (strana 109). Nejedná se o závadu.
• Pořizujete snímky v režimu RAW (strana 106). Protože soubory ve
formátu RAW jsou velké, fotografování v režimu RAW může trvat déle.
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Zkontrolujte minimální ohniskovou vzdálenost
objektivu.
• Pořizujete snímkem v režimu ručního zaostření, nastavte páčku
režimu zaostření na AF (automatické zaostření) (strana 64).
Funkce Eye-Start AF nefunguje.
• Nastavte [Eye-Start AF] na [Zapnuto] (strana 66).
• Zpola stiskněte tlačítko spouště.
Blesk nepracuje.
• Režim blesku je nastaven na [Autom.blesk]. Chcete-li mít jistotu,
že blesk určitě bleskne, nastavte režim blesku na [Blesk vždy] (strana 72).
Na snímcích pořízených s bleskem se zobrazují odlesky.
• Prach ve vzduchu odrazil světlo blesku a zobrazil se na snímku.
Nejedná se o závadu.
• Blesk byl použit mnohokrát po sobě v krátké době. Když byl blesk
použit mnohokrát po sobě v krátké době, může nabití trvat trochu
déle než obvykle, aby se předešlo přehřátí fotoaparátu.
Ostatní
Trvá příliš dlouho, než se blesk nabije.
145
Snímek pořízený s bleskem je příliš tmavý.
• Je-li předmět mimo dosah blesku (vzdálenost, kterou blesk dokáže
osvítit), snímky budou tmavé, protože světlo blesku nedosáhlo až
k fotografovanému objektu. Změní-li se hodnota ISO, změní se také
dosah blesku (strana 71).
Datum a čas jsou nahrány nesprávně.
• Nastavte správné datum a čas (strana 21, 112).
Hodnota clony a/nebo rychlost závěrky bliká, když stisknete
zpola tlačítko spouště.
• Předmět je příliš jasný nebo tmavý, a proto je mimo možnost
nastavení fotoaparátu. Znovu upravte nastavení.
Snímek je bělavý (Přepálení).
Na snímku se objevuje rozmazání světla (Duchové).
• Snímek byl pořízen se silným zdrojem světla a do objektivu proniklo
nadměrné světlo. Nasaďte ochranný kryt objektivu.
Rohy snímku jsou příliš tmavé.
• Jestliže se používá jakýkoliv filtr nebo kryt, sejměte ho a pokuste se
snímek pořídit znovu. Podle tloušťky filtru a nevhodného nasazení
ochranného krytu se filtr nebo kryt mohou částečně objevit na
snímku. Optické vlastnosti některých objektivů mohou způsobovat
příliš tmavé okraje snímku (nedostatečné osvětlení).
Oči fotografované bytosti jsou červené.
• Aktivujte funkci redukce jevu červených očí (strana 71).
• Přistupte blíže k osobě a fotografujte ji s bleskem v rámci dosahu
blesku (strana 71).
Na monitoru LCD se zobrazí body a zůstanou.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají (strana 4).
146
Snímek je rozmazaný.
• Snímek byl pořízen na tmavém místě bez blesku a to mělo za následek
chvění fotoaparátu. Doporučujeme použít funkci Super SteadyShot
nebo stativ. V této situaci lze použít blesk (strana 42).
Stupnice EV b B v hledáčku bliká.
• Předmět je příliš jasný nebo příliš tmavý pro daný rozsah měření
fotoaparátu.
Prohlížení snímků
Fotoaparát nemůže přehrávat snímky.
• Název složky/souboru v počítači byl změněn (strana 125).
• Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor
snímku nahrán pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání
na tomto fotoaparátu zaručit.
• Fotoaparát je v režimu USB. Zrušte spojení USB (strana 123).
Snímek nelze zobrazit na televizoru.
• Zkontrolujte [Výstup videa], zda je výstupní signál videa fotoaparátu
nastaven na barevný systém vašeho televizoru (strana 104).
• Zkontrolujte, zda je propojení správné (strana 103).
Vymazávání/editace snímků
Fotoaparát nemůže vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (strana 100).
• Jakmile jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit. Doporučujeme
chránit snímky, které nechcete vymazat (strana 100).
Ostatní
Omylem jste vymazali snímek.
Nelze označit značkou DPOF.
• Nemůžte označit značkami DPOF datové soubory RAW.
147
Počítače
Nevíte, zda operační systém počítače je kompatibilní s vaším
fotoaparátem.
• Zkontrolujte „Doporučenou konfiguraci počítače“ (strana 118, 127).
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát zapnutý.
• Když je akumulátor téměř vybitý, vložte nabitý blok akumulátorů
(strana 12), nebo použijte napájecí adaptér/nabíječku (nepřiložen).
• Použijte kabel USB (přiložen) (strana 119).
• Odpojte USB kabel a znovu ho připojte.
• Nastavte [Spojení USB] na [Hrom.paměť] (strana 119).
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě
fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB
nebo jiných zařízení (strana 118).
Nelze kopírovat snímky.
• Fotoaparát připojte řádně k počítači přes rozhraní USB (strana 119).
• Řiďte se postupem kopírování předepsaným pro váš operační systém
(strana 120).
• Budete-li zapisovat snímky na paměťovou kartu formátovanou
počítačem, může být nemožné zkopírovat snímky do počítače.
Pořizujte snímky s paměťovou kartou naformátovanou fotoaparátem
(strana 108).
Snímek nelze přehrát v počítači.
• Jestliže používáte aplikaci „Picture Motion Browser“, podívejte se do
příručky „Picture Motion Browser Guide“.
• Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru.
Po připojení USB se software „Picture Motion Browser“
nespustí automaticky.
• Spojení USB proveďte až po zapnutí počítače (strana 119).
Nevíte, jak používat software (přiložen).
• Viz nápověda nebo průvodce každým softwarem.
148
Paměťová karta
Nelze vložit paměťovou kartu.
• Směr vkládání paměťové karty je nesprávný. Vložte ji správným
směrem (strana 17).
Nelze zaznamenávat na paměťovou kartu.
• Paměťová karta je plná. Odstranění nepotřebných snímků (strana 101).
• Je vložena nepoužitelná paměťová karta (strana 17).
• Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu
nastaveným do polohy LOCK. Nastavte přepínač do polohy
k nahrávání.
Jednotka Microdrive je zahřátá.
• Jednotku Microdrive používáte dlouho. Nejedná se o závadu.
Omylem jste zformátovali paměťovou kartu.
• Formátováním se vymažou všechna data na paměťové kartě. Data
nelze obnovit.
Karta „Memory Stick PRO Duo“ není rozpoznána počítačem se
slotem „Memory Stick“.
• Není-li karta „Memory Stick PRO Duo“ podporována slotem
„Memory Stick“ v počítači, připojte fotoaparát k počítači (strana 119).
Počítač rozpoznává karty „Memory Stick PRO Duo“.
Tisk
Barva obrazu vypadá divně.
Ostatní
Viz také „Tiskárna kompatibilní s rozhraním PictBridge“ (viz dále)
ve spojení s následujícími položkami.
• Při tisku snímků nahraných v režimu AdobeRGB pomocí tiskáren
sRGB, které nejsou kompatibilní s AdobeRGB (DCF2.0/Exif2.21), se
snímky vytisknou s nižší úrovní intenzity (strana 86).
149
Snímky jsou vytištěny s oběma okraji ořezanými.
• V závislosti na Vaší tiskárně se mohou ořezat okraje snímku vlevo,
vpravo, nahoře a dole. Zejména pokud tisknete snímek v poměru
nastaveném na [16:9], může se boční strana oříznout.
• Pokud tisknete snímky pomocí vlastní tiskárny, zrušte nastavení
ořezávání nebo bez okrajů. Informujte se u výrobce tiskárny o tom,
zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Pokud si tisknete snímky v digitální fotolaboratoři, zeptejte se,
zda mohou vytisknout snímky bez ořezání obou okrajů.
Nelze tisknout snímky s datem.
• Pomocí funkce „Picture Motion Browser“ lze tisknout snímky s datem
(strana 130).
• Tento fotoaparát nemá funkci pro překrývání dat na snímku.
Nicméně snímky pořízené fotoaparátem obsahují informace o datu
záznamu, můžete tedy tisknout snímky s překrytým datem, pokud
tiskárna nebo software rozpoznají informaci Exif. Na kompatibilitu
s informacemi Exif se zeptejte výrobce tiskárny nebo softwaru.
• Pokud si tisknete snímky v digitální fotolaboratoři, lze snímky
vytisknout s datem, pokud o to požádáte.
Tiskárna kompatibilní s rozhraním PictBridge
Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze, který je
přiložen k tiskárně, nebo se informujte u výrobce tiskárny.
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard
PictBridge. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna
splňuje standard PictBridge.
• Nastavte [Spojení USB] na [PTP] (strana 135).
• Odpojte a znovu připojte kabel USB. Pokud se na tiskárně objeví
chybové hlášení, vyhledejte uživatelskou příručku, která je přiložena
k tiskárně.
150
Nelze tisknout obrázky.
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně spojen s tiskárnou pomocí
kabelu USB.
• Datové soubory RAW nelze vytisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty než tímto nebo snímky upravené
v počítači mohou mít problémy s tiskem.
„---- -- --“ se vytiskne v části snímku, kam se vkládá datum.
• Snímky, které nemají zaznamenané datum, nelze vytisknout
s vloženým datem. Nastavte [Vložení data] na [Vypnuto] a snímek
znovu vytiskněte (strana 138).
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Odpojte USB kabel a znovu ho připojte, kdykoliv měníte velikost
papíru poté, co byla tiskárna připojena k fotoaparátu.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte
nastavení fotoaparátu (strana 136) nebo tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. Podle tiskárny
to může chvilku trvat.
Ostatní
Objektiv je zamlžený.
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte
ho zhruba hodinu, než ho znovu použijete (strana 156).
• Fotoaparát byl po určitou dobu ponechán s téměř vybitým blokem
akumulátorů nebo bez bloku akumulátorů. Nabijte blok akumulátorů
a znovu nastavte datum (strana 21). Jestliže se nastavení data ztrácí po
každém nabití bloku akumulátorů, poraďte se s prodejcem Sony nebo
s místním autorizovaným servisem Sony.
Ostatní
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí zpráva
„Nastavit datum a čas?“.
151
Počet snímků, které lze zapsat, neklesá nebo klesá po dvou.
• Důvodem je, že při fotografování snímků ve formátu JPEG se
kompresní poměr a velikost snímku po kompresi liší podle obsahu
snímku (strana 106).
Nastavení bylo resetováno, aniž byla provedena operace
resetování.
• V době, kdy vypínač napájení POWER byl zapnutý na ON,
byl vyjmut blok akumulátorů. Při vyjímání bloku akumulátorů
zkontrolujte, zda vypínač napájení POWER je v poloze OFF
a zda kontrolka přístupu nesvítí (strana 21).
Fotoaparát nepracuje správně.
• Vypněte fotoaparát. Vyjměte blok akumulátorů a znovu ho vložte.
Jestliže používáte AC adaptér/nabíječku (nepřiložen), odpojte
napájecí kabel. Je-li fotoaparát teplý, než se pokusíte o nápravu,
nechte jej vychladnout. Pokud fotoapatár po provedení těchto úkonů
nefunguje, poraďte se s prodejcem Sony nebo s místním
autorizovaným servisem Sony.
Bliká pět sloupků stupnice Super SteadyShot.
• Funkce Super SteadyShot nefunguje. Můžete fotografovat dál,
ale funkce Super SteadyShot nebude pracovat. Fotoaparát vypněte
a znovu zapněte. Pokud stupnice Super SteadyShot i nadále bliká,
poraďte se s prodejcem Sony nebo s místním autorizovaným
servisem Sony.
„--E-“ se ukáže v pravém dolním rohu monitoru LCD.
• Vyjměte paměťovou kartu a opět ji zasuňte. Pokud tento postup
nevypne indikaci, zformátujte paměťovou kartu.
152
Varovná hlášení
Jestliže se zobrazí následující
zprávy, řiďte se pokyny.
Jen pro akumulátor
“InfoLITHIUM”
• Je použit nekompatibilní blok
akumulátorů.
Nastavit datum a čas?
• Nastavte datum a čas. Pokud
jste fotoaparát delší dobu
nepoužívali, dobijte interní
dobíjecí akumulátor
(strana 21, 156).
Nedostatečné napájení.
• Pokusili jste se o [Režim
čištění] při nedostatečném
nabití akumulátoru. Vyměňte
blok akumulátorů nebo
použijte AC adaptér/
nabíječku (nepřiložen).
Chybí karta
Paměťovou kartu můžete
použít znovu, ale všechna
předchozí data na ní jsou
vymazána. Dokončení
formátování může chvíli trvat.
Pokud se hlášení objeví znovu,
vyměňte paměťovou kartu.
Chyba karty
• Je vložena nekompatibilní
karta nebo se nezdařilo
formátování.
Znovu vložte kartu.
• S Vaším fotoaparátem
nemůžete používat vloženou
paměťovou kartu.
• Paměťová karta je poškozena.
• Povrch kontaktů paměťové
karty je znečištěný.
Zpracování...
• Pokud dlouhá expozice
provede redukci šumu, trvá to
zhruba stejnou dobu, po jakou
byla otevřena závěrka. Při této
redukci nelze dále
fotografovat.
• Vložte paměťovou kartu.
Nelze zobrazit.
• Paměťová karta byla
formátována na počítači
a formát souborů byl
modifikován nebo byla
paměťová karta formátována
na jiném zařízení.
Zvolte [OK], pak paměťovou
kartu zformátujte.
• Snímky zaznamenané jinými
fotoaparáty nebo snímky
modifikované počítačem se
nemusí vždy zobrazit.
Ostatní
Kartu nelze použít.
Formátovat?
153
Není objektiv. Spoušť
blokována.
• Objektiv není správně nasazen
nebo není nasazen vůbec.
Při připojování fotoaparátu
k hvězdářskému dalekohledu
nebo podobnému zařízení
nastavte režim záznamu na M.
Žádné snímky
• Na paměťové kartě není
žádný snímek.
Snímky chráněny.
• Pokusili jste se vymazat
chráněné snímky.
Nelze vytisknout.
• Pokusili jste se označit snímky
RAW značkou DPOF.
Inic. USB připojení
• Bylo vytvořeno spojení USB.
Neodpojujte kabel USB.
Zkontrolujte připojené
zařízení.
• Nelze navázat spojení
s PictBridge. Odpojte kabel
USB a znovu jej připojte.
154
Přehřátí fotoaparátu. Nechte
jej vychladnout.
• Fotoaparát se zahřál, protože
jste nepřetržitě fotografovali.
Vypněte napájení. Nechte
fotoaparát vychladnout
a počkejte, až bude znovu
připraven k fotografování.
Chyba fotoaparátu
Chyba systému.
• Vypněte napájení, vyndejte
blok akumulátorů a pak je
znovu vložte. Pokud se hlášení
objevuje často, poraďte se
s prodejcem Sony nebo
s místním autorizovaným
servisem Sony.
Nelze zvětšit.
Nelze otočit snímek.
• Snímky zaznamenané jinými
fotoaparáty nelze zvětšit ani
pootočit.
Nezměněny žádné snímky.
• Pokoušeli jste se chránit
snímky nebo určité DPOF
bez změny specifikace
těchto snímků.
Nelze vytvářet složky
• Na paměťové kartě již existuje
složka s názvem začínajícím
„999“. Pokud se jedná o tento
případ, nelze vytvořit
žádnou složku.
Tisk zrušen
• Tisk byl zrušen. Odpojte kabel
USB nebo vypněte fotoaparát.
Nelze označit.
• Pokusili jste se označit snímky
RAW na obrazovce
PictBridge.
Chyba tiskárny
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte snímek, který si
přejete vytisknout, zda není
poškozen.
Tiskárna pracuje
• Zkontrolujte tiskárnu.
Ostatní
155
Upozornění
Nepoužívejte ani
neukládejte fotoaparát
na následujících místech:
• na extrémně teplém, suchém
nebo vlhkém místě;
na místech, jako je automobil
zaparkovaný na slunci, se může
deformovat tělo fotoaparátu a to
může způsobit jeho poruchu;
• vystavený přímému slunci nebo
v blízkosti topného tělesa;
tělo fotoaparátu se může zbarvit
nebo deformovat a to může
způsobit poruchu;
• na místech vystavených silným
vibracím;
• v blízkosti silného
magnetického pole;
• na písčitých nebo prašných
místech;
dbejte na to, aby do fotoaparátu
nepronikl písek nebo prach,
může dojít k poruše funkčnosti,
v některých případech
neopravitelné.
Přenášení
• Pokud fotoaparát nepoužíváte,
vždy nasaďte kryt objektivu nebo
kryt těla fotoaparátu.
Při nasazování krytu těla
fotoaparátu nejdříve vytřete
všechen prach zevnitř krytu a až
poté ho nasaďte na fotoaparát.
156
Provozní teploty
Fotoaparát je určen k použití
za teplot mezi 0 a 40 °C
(při používání jednotek Microdrive:
mezi 5 a 40 °C). Fotografování za
extrémně nízkých nebo vysokých
teplot se nedoporučuje.
Kondenzace vlhkosti
Přinesete-li fotoaparát z chladného
prostředí na teplé místo, může
uvnitř nebo vně fotoaparátu
kondenzovat vlhkost. Tato
kondenzovaná vlhkost může
způsobit poruchu funkčnosti
fotoaparátu.
Opatření proti kondenzaci
vlhkosti
Přinesete-li fotoaparát z chladného
prostředí na teplé místo, uzavřete
fotoaparát do plastového sáčku
a počkejte nejméně hodinu, až se
teplotou přizpůsobí okolním
podmínkám.
Pokud se objeví sražená
vlhkost
Vypněte fotoaparát a počkejte asi
hodinu, až se vlhkost odpaří.
Pokud se pokusíte fotografovat
s vlhkostí sraženou v objektivu,
nebudete mít ostré snímky.
Interní dobíjecí akumulátor
Tento fotoaparát je vybaven
interním dobíjecím akumulátorem,
který udržuje datum a čas a ostatní
nastavení bez ohledu na to,
zda je zapnuto napájení.
Tento dobíjecí akumulátor je
průběžně dobíjen během používání
fotoaparátu. I když budete
fotoaparát používat jen krátkodobě,
bude se postupně vybíjet, a pokud
fotoaparát nebudete používat vůbec
po dobu 8 měsíců, akumulátor se
zcela vybije. V takovém případě si
ověřte, zda je dobíjecí akumulátor
dobitý dříve, než fotoaparát
použijete.
I když tento dobíjecí akumulátor
není dobitý, můžete fotoaparát
používat, nebudete-li chtít nahrát
datum a čas. Pokud fotoaparát
vynuluje nastavení na výchozí
hodnoty po každém dobití
interního dobíjecího akumulátoru,
je akumulátor zřejmě vadný.
Obraťte se na prodejce Sony nebo
na místní autorizovaný servis Sony.
Způsob nabíjení vnitřního
dobíjecího akumulátoru
Do fotoaparátu vložte nabitý blok
akumulátorů nebo fotoaparát
připojte prostřednictvím AC
adaptéru/nabíječky (nepřiložen)
k síťové zásuvce a fotoaparát
ponechte nejméně 24 hodin
s vypnutým napájením.
• Než se rozhodnete nahrát
neopakovatelné události,
vyzkoušejte si nahrávání a ověřte
si, že fotoaparát pracuje správně.
• Tento fotoaparát není odolný
proti prachu, stříkající vodě nebo
ponoření do vody.
Ostatní
Poznámky k nahrávání/
přehrávání
• Nedívejte se přes sundaný
objektiv nebo hledáček do slunce
nebo do silného světla. Může
dojít k nenapravitelnému
poškození zraku. Také to může
způsobit poškození fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát
v blízkosti zdrojů silných
radiových vln nebo záření.
Je možné, že fotoaparát pak
nebude nahrávat nebo přehrávat
správně.
• Používání fotoaparátu v prašném
nebo písečném prostředí může
způsobit poškození.
• Jestliže dochází ke kondenzaci
par, před použitím fotoaparátu
ji odstraňte (strana 156).
• Nevystavujte fotoaparát otřesům
a úderům. Kromě poruch funkce
fotoaparátu to může znemožnit
nahrávání snímků, výsledkem
může být nepoužitelná paměťová
karta nebo může dojít ke ztrátě
integrity dat snímků, jejich
poškození nebo ztrátě.
• Před použitím očistěte blesk.
Teplo vznikající při činnosti
blesku může způsobit zbarvení
nečistot na povrchu okénka
blesku nebo jejich přilepení na
povrch, čímž dojde k omezení
propustnosti světla.
• Fotoaparát, přiložené příslušenství
apod. ukládejte mimo dosah dětí.
Mohlo by dojít k polknutí bloku
akumulátorů, krytu patice
příslušenství apod. Pokud k
takovému problému dojde,
vyhledejte okamžitě lékaře.
157
Rejstřík
Rejstřík
Číslice
D
40segmentové měření se
vzorem medové plástve......... 79
Doba zobr. Info ..................... 113
Dobíjení bloku
akumulátorů......................... 10
A
AdobeRGB...............................85
AF na 1 snímek.........................67
Auto prohlížeč ........................113
Auto vyp. hled. .......................114
Automatické zaostřování........... 64
Automatický blesk .............70, 72
Automatický program .............54
B
Barevný filtr ..............................82
Bez červ. očí ..............................71
Bezdrátový blesk ......................73
Blesk vypnut .............................72
Blok akumulátorů ....................12
Bodové.......................................79
Expozice ................................... 53
Eye-Start AF ............................ 66
F
Formátování ........................... 108
Fotografování BULB .............. 62
Fotografování s různou
dobou expozice.................... 89
Funkce Super SteadyShot ...... 42
H
Histogram ..................... 92, 98, 99
Hledáček............................. 22, 36
Hloubka pole ........................... 53
C
CH
Citlivost ISO .............................80
Clona....................................53, 56
Chránit .................................... 100
Č
Iluminátor AF .......................... 71
Image Data Converter SR.... 131
Image Data Lightbox SR...... 132
Číslo souboru ..........................107
158
E
I
Indikace zaostření.................... 65
Interval světelných
podmínek.............................. 90
Interval vyvážení bílé .............. 91
J
Jas LCD .................................. 113
Jednoduchý interval
expozice ................................ 89
JPEG ....................................... 106
K
Karta CF ................................... 17
Kompenz. blesku ..................... 77
Kompenzace expozice............. 76
Kompresní poměr.................. 106
Kondenzace vlhkosti ............. 156
Kontrast .................................... 85
Krajina ...................................... 48
Krytka hledáčku ...................... 23
Kvalita snímku ....................... 106
M
Nastavení data/času ......... 21, 112
Nastavení dioptrií .................... 22
Nastavení hodin ....................... 21
Nastavení ovladače .......... 55, 111
Nastavení priority .................. 110
Nastavení značek DPOF....... 133
Název složky ........................... 107
Nízká klíčová část .................... 99
Noční pohled ............................ 52
Noční portrét ............................ 52
Nová složka ............................ 108
O
Objektiv .................................... 15
Oblast AF ................................. 67
Obrazovka přehledu................ 95
Očnice ....................................... 23
Ohnisková vzdálenost ........... 141
Omezení chvění
fotoaparátu ........................... 41
Optimalizace dynamického
rozssahu ....................................85
Ostrost....................................... 85
Otáčení ...................................... 93
Ovládání blesku ....................... 78
P
PictBridge ............................... 135
Picture Motion Browser........ 130
Počet snímků, které
lze zaznamenat ............... 25, 26
Podle středu.............................. 79
Rejstřík
Makro........................................ 49
„Memory Stick Duo“ .............. 17
MENU ...................................... 39
Microdrive ................................ 17
Množství expozice ................... 53
Monitor LCD ............... 33, 35, 97
N
159
Pomalá synchr...........................72
Poměr stran .............................105
Portrét........................................47
Pořizování snímků....................44
Posunutí programu...................55
Prezentace .................................96
Priorita clony ............................56
Priorita rychlosti závěrky ........58
Prohlížení snímku.............92, 103
Protiprachová funkce...............28
Průběžné AF .............................67
Průběžné fotografování ...........87
Průběžné fotografování
v intervalu hodnot
nastavení ...............................89
R
Ramenní popruh ......................23
RAW................................106, 131
Redukce šumu ........................109
Reset výchozí ..........................116
Resetování...............................115
Resetovat náhradní režim .....115
Režim automatického
zaostření ................................67
Režim blesku ......................70, 72
Režim čištění.............................28
Režim expozice.........................53
Režim měření expozice ...........79
Režim pohonu ..........................87
Režim zaostření ........................67
RŠ při vysoké ISO..................109
160
RŠ u dlouhé exp..................... 109
Ruční expozice......................... 60
Ruční posun ............................. 61
Ruční zaostřování .................... 68
Rychlost závěrky ............... 53, 58
S
Samospoušť .............................. 88
Snímače oka ............................. 24
Spojení USB................... 119, 136
Sporty........................................ 50
Správná expozice ............... 57, 59
Stupnice EV ................. 61, 75, 90
Synchr. pozadí.......................... 72
Sytost......................................... 85
T
Technické údaje..................... 139
Teplota barvy ........................... 82
Tisk.................................. 133, 135
Tisk přehledu ......................... 134
Tlačítko AEL ......................... 111
Tlačítko Fn ............................... 37
Tlačítko Jednotka .................... 37
U
Úsporný režim ....................... 112
Uzamčení AE........................... 74
Uzamčení expozice.................. 74
V
Velikost obrázku.................... 105
Vícebodové měření ................. 79
Vlastní nast............................... 85
Vlastní vyvážení bílé ......... 81, 83
Vložení data ........................... 134
Výběr scény .............................. 47
Vymazat .................................. 101
Vypnutý blesk .......................... 44
Vysoká klíčová část ................. 99
Vysokorychlostní
synchronizace....................... 36
Výstup videa........................... 104
Vyvážení bílé............................ 81
Z
Zámek zaostření ...................... 66
Zaostřování .............................. 64
Západ slunce ............................ 51
Zobrazení přehrávání.............. 92
Zpola stisknutá spoušť ...... 45, 64
Zvětšená obrazovka ................ 93
Zvukové signály ..................... 112
Rejstřík
161
162
Download PDF

advertising