Sony | DSLR-A100W | Sony DSLR-A100W DSLR-A100 Tělo s objektivem se standardním zoomem a teleobjektivem Návod k obsluze

2-689-106-22 (1)
Před zapnutím
Používání funkcí
fotografování
Používání funkcí
prohlížení
Jednooká digitální zrcadlovka
Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů
Používání menu
Používání počítače
100
Tisk snímků
DSLR-A100
Odstranění
problémů
Ostatní
„Nejdříve si přečtěte“ (samostatná publikace)
Vysvětluje nastavení a základní činnosti
fotografování / přehrávání s vaším fotoaparátem.
Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně
prostudujte tuto příručku a příručku „Nejdříve si přečtěte“
(samostatná publikace) a uložte si je k pozdějšímu použití.
Další informace o produktu a odpovědi
na často kladené dotazy naleznete
na našich internetových stránkách
zákaznické podpory.
© 2006 Sony Corporation
Rejstřík
Poznámky k používání fotoaparátu
Typy použitelných karet
„Memory Stick“ (nepřiložena)
Za obsah nahrávek se
neposkytuje žádná kompenzace
K dispozici jsou dva typy karet
„Memory Stick“.
Pokud není možno nahrávat nebo přehrávat
v důsledku poruchy fotoaparátu, nahrávacího
média atd., nelze nijak kompenzovat obsah
nahrávky.
„Memory Stick“: s fotoaparátem
nelze používat karty „Memory
Stick“.
„Memory Stick Duo“: Vložení
karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo do
slotu CF (přiložen).
• Používáte-li kartu „Memory Stick Duo“
s přepínačem ochrany proti zápisu, přepněte
přepínač do polohy při záznamu.
• Podrobnosti o kartách „Memory Stick“ viz
str. 135.
Poznámky k bloku akumulátorů
• Před prvním použití fotoaparátu blok
akumulátorů NP-FM55H (přiložen) vybijte.
(t krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
• Blok akumulátorů lze dobíjet i v případě, že
nebyl zcela vybitý. I v případě, že blok
akumulátorů není zcela nabitý, můžete
používat kapacitu částečně nabitých
akumulátorů tak, jak je.
• Jestliže nepředpokládáte, že budete blok
akumulátorů používat delší dobu, vybijte
akumulátory a vyjměte je z fotoaparátu,
poté je uložte na chladném a suchém místě.
Účelem je zachování funkce bloku
akumulátorů (str. 138).
• Podrobnosti k použitelným blokům
akumulátorů viz str. 138.
2
Doporučení k zálohování
Abyste předešli potenciálnímu riziku ztráty
dat, vždy si data zkopírujte (zálohujte) na jiné
médium.
Poznámky k nahrávání/
přehrávání
• Tento fotoaparát není prachotěsný, není
odolný proti stříkancům ani vodotěsný. Před
použitím fotoaparátu si přečtěte
„Upozornění“ (str.143).
• Než se rozhodnete nahrát neopakovatelné
události, vyzkoušejte si nahrávání a ověřte si,
že fotoaparát pracuje správně.
• Dávejte pozor, aby fotoaparát nenavlhnul.
Pokud se dovnitř fotoaparátu dostane voda,
může způsobit poškození, v některých
případech neopravitelné.
• Nedívejte se přes sundaný objektiv nebo
hledáček do slunce nebo do silného světla.
Může dojít k nevratnému poškození zraku.
Také to může způsobit poškození
fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů
silných radiových vln nebo záření. Je možné,
že fotoaparát pak nebude nahrávat nebo
přehrávat správně.
• Používání fotoaparátu v prašném nebo
písečném prostředí může způsobit
poškození.
• Jestliže dochází ke kondenzaci par, před
použitím fotoaparátu ji odstraňte (str. 143).
• Nevystavujte fotoaparát otřesům a úderům.
Kromě poruch funkce fotoaparátu to může
znemožnit nahrávání snímků, výsledkem
může být nepoužitelné nahrávací médium,
nebo může dojít ke ztrátě integrity dat
snímků, jejich poškození nebo ztrátě.
• Před použitím očistěte blesk. Teplo
vznikající při činnosti blesku může způsobit
zbarvení nečistot na povrchu okénka blesku
nebo jejich přilepení na povrch, čímž dojde
k omezení propustnosti světla.
• Fotoaparát, přiložené příslušenství apod.
ukládejte z dosahu dětí. Mohlo by dojít k
polknutí bloku akumulátorů, patice
příslušenství apod. Pokud k takovému
problému dojde, vyhledejte okamžitě lékaře.
Poznámky k LCD monitoru a
objektivu
• LCD monitor je vyroben za použití
extrémně přesné technologie, takže více než
99,99% pixelů je funkčních k efektivnímu
použití. Přesto se na LCD monitoru mohou
trvale objevovat ojedinělé černé anebo jasné
světelné body (bílé, červené, modré nebo
zelené). Tyto body jsou normální jev
výrobního procesu a nijak neovlivňují
snímky.
Černé, bílé, červené,
modré a zelené body
• Nevystavujte fotoaparát přímému slunci.
Pokud by se světlo ze slunce koncentrovalo
do blízkého bodu, mohlo by dojít ke
vznícení. V případě, že musíte uložit
fotoaparát na přímé slunce, nasaďte kryt
objektivu.
• Ve studeném prostředí se mohou obrázky na
LCD displeji ztrácet. Nejedná se o závadu.
Jestliže fotoaparát zapnete ve studeném
prostředí, LCD monitor může být přechodně
tmavý. Když se fotoaparát zahřeje, monitor
funguje normálně.
• Na LCD monitor nepůsobte žádným tlakem.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení
barev na monitoru a jeho poruše.
Ohnisková vzdálenost
Úhel záběru tohoto fotoaparátu je užší než
fotoaparátu na 35 mm film. Zvětšením
ohniskové vzdálenosti objektivu o polovinu
lze dosáhnout přibližného ekvivalentu
ohniskové vzdálenosti fotoaparátu na 35 mm
film a fotografovat se stejným úhlem záběru.
Například nasazením objektivu s ohniskovou
vzdáleností 50 mm lze získat přibližný
ekvivalent 75 mm objektivu fotoaparátu na
film 35 mm.
Kompatibilita dat snímků
• Tento fotoaparát splňuje univerzální zásady
standardu DCF (Design rule for Camera File
system) zavedené společností JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Není zaručeno přehrávání snímků
pořízených tímto fotoaparátem na jiném
vybavení ani přehrávání snímků nahraných
nebo upravovaných jiným vybavením na
tomto fotoaparátu.
Varování k autorským právům
Televizní programy, filmy, videokazety a další
materiály mohou být chráněny autorskými
právy. Neautorizované nahrávání takových
materiálů může být v rozporu s ustanoveními
zákonů na ochranu autorských práv.
Fotografie použité v tomto
návodu
Fotografie použité jako příklady snímků
v tomto návodu jsou reprodukované obrázky,
nikoli skutečné snímky pořízené tímto
fotoaparátem.
3
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu .......................................................... 2
Základní techniky k získání lepších snímků .............................................. 8
Ostření – Úspěšné zaostřování na objekt .......................................................... 8
Expozice – Nastavení intenzity světla .............................................................. 11
Barva – Vliv osvětlení ....................................................................................... 12
Kvalita – „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“ ................................................ 12
Před zapnutím
Popis součástí ........................................................................................ 14
Indikátory na monitoru............................................................................ 17
Přepínání zobrazení informací záznamu ................................................. 21
Počet snímků .......................................................................................... 22
Počet snímků, které lze nahrát při použití bloku akumulátorů................ 24
Průběh činnosti ....................................................................................... 25
Používání funkcí fotografování
Použití ovladače režimů .......................................................................... 26
Výběr scény ..................................................................................................... 27
Pořizování snímků v automatickém režimu fotografování s programem ......... 28
Pořizování snímků v režimu priority clony........................................................ 29
Pořizování snímků v režimu priority rychlosti závěrky...................................... 31
Pořizování snímků s ručním nastavením expozice .......................................... 32
Použití voliče funkcí ................................................................................ 37
Jak používat volič funkcí ................................................................................. 38
Nastavení ISO / srovnání zón........................................................................... 39
Úprava vyvážení bílé ........................................................................................ 41
Optim.dyn.rozs. ............................................................................................... 44
Volba režimu barev/DEC.................................................................................. 45
Režim zaostření ............................................................................................... 46
Blesk ................................................................................................................ 50
Režim měření expozice.................................................................................... 54
Použití tlačítka
(pohon) ................................................................ 56
Způsob použití tlačítka
(pohon) .......................................................... 56
Průběžné fotografování.................................................................................... 57
Použití samospouště ....................................................................................... 58
Pořizování 3 snímků s posunutou hodnotou expozice – různá expozice ........ 58
Pořizování snímků s intervalem vyvážení bílé .................................................. 60
4
Nastavení expozice ............................................................................61
Uzamčení expozice (uzamčení AE) ....................................................63
Slow Sync (pořizování snímků s tmavým pozadím pomocí blesku)...65
Náhled hloubky pole ...............................................................................66
Ruční zaostřování ....................................................................................67
Používání funkcí prohlížení
Zapnutí obrazovky přehrávání .................................................................68
Zobrazení histogramu .............................................................................70
Otočení snímku .......................................................................................72
Zvětšování snímků ..................................................................................73
Prohlížení snímků na televizoru ............................................................... 74
Používání menu
Použití položek menu .............................................................................. 76
Přehled menu ..........................................................................................78
Menu záznamu 1................................................................................79
Velikost obr.
Kvalita
Přehráv.uk.
Snížení šumu
Start okem AF
Menu záznamu 2................................................................................82
Červené oči
Řízení blesku
Blesk výchozí
Poř. expozice
Reset
Menu přehrávání 1 .............................................................................84
Smazat
Formátovat
Chránit
Form.Přehledu
Menu přehrávání 2 .............................................................................87
Prezentace
Nastav DPOF
5
Vlastní menu 1 ................................................................................... 89
Nast. priority
TlačFixZaost
Tlačítko AEL
Nast.vol.ovl.
Nast.komp.exp.
Iluminátor AF
Vlastní menu 2 ................................................................................... 92
Blok. závěrky
Blok. závěrky
Nast. obl. AF
Zobr. monitoru
Zobr. nahr.
Zobr. přehr.
Nabídka nastavení 1........................................................................... 94
LCD jas
Režim přenosu
Video výstup
Audio signály
Jazyk
Nast.datum/čas
Nabídka nastavení 2........................................................................... 96
Soub.č.pam.
Název složky
Volba složky
Nabídka nastavení 3........................................................................... 98
Podsvíc. LCD
Úsporný režim
Část menu pam.
Potvrdit smaz.
Čištění CCD
Výchozí vynul.
Používání počítače
Využití počítače se systémem Windows............................................... 101
Kopírování snímků do počítače ............................................................ 103
Zobrazení souborů snímků uložených v počítači fotoaparátem ........... 109
Instalace softwaru (přiložen) ..................................................................110
Používání softwaru (přiložen) .................................................................111
Používání počítače Macintosh ...............................................................116
6
Tisk snímků
Jak vytisknout snímky ........................................................................... 118
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající standardu PictBridge........ 119
Odstranění problémů
Odstranění problémů ............................................................................ 123
Varovná hlášení ..................................................................................... 133
Ostatní
Karta „Memory Stick“ ........................................................................... 135
Karta CF/Microdrive .............................................................................. 137
Blok akumulátorů .................................................................................. 138
Nabíječka akumulátorů .........................................................................139
Dokoupitelné příslušenství .................................................................... 140
Upozornění............................................................................................ 143
Specifikace............................................................................................ 145
Resetování na výchozí nastavení .......................................................... 147
Rejstřík
151
7
Základní techniky k získání lepších
snímků
Ostření
Expozice
Barva
Kvalita
Tato část popisuje základy, abyste mohli
využívat svůj fotoaparát. Seznámí vás se
způsobem použití nejrůznějších funkcí
fotoaparátu – například s ovladačem
režimů (str. 26), voličem funkcí (str. 37),
soustavou menu (str. 76) a podobně.
Ostření Úspěšné zaostřování na objekt
Nahlédnete-li do hledáčku nebo stisknete-li zpola tlačítko spouště, fotoaparát
automaticky upraví zaostření (automatické zaostření). Zvykněte si nejdříve stisknout
tlačítko spouště pouze zpola, abyste si ověřili, že fotografovaný předmět je vizuálně
zaostřen.
Rovnou zcela
stiskněte tlačítko
spouště.
Zpola stiskněte Uzamčení AE/AF
tlačítko spouště.
,z
Poté zcela
stiskněte tlačítko
spouště.
Jestliže obraz vypadá rozostřený i po zaostření, může to být v důsledku chvění
fotoaparátu. t Viz „Rady na ochranu před rozmazáním“ (v dalším textu).
8
Rady na ochranu před rozmazáním
Fotoaparát držte pevně, lokty nechte svěšené při bocích, a objektiv podepřete
dlaní levé ruky. Jednou nohou nakročte, abyste stabilizovali trup, a můžete se také
opřít o stěnu nebo se můžete lokty opřít o stůl. Doporučuje se také používat stativ
nebo používat funkci Super SteadyShot.
Používání blesku na tmavých místech umožňuje pořizovat jasné snímky i
v případě, že předmět je v tlumeném světle. Použití blesku také brání rozmazání
snímku v důsledku chvění fotoaparátu.
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků s okolním světlem nebo jestliže
fotografovaný předmět je mimo dosah blesku, můžete zvýšit rychlost závěrky, aby
bez použití blesku nedocházelo k silnému chvění fotoaparátu, pokud zvýšíte
citlivost ISO. (Výsledek se však bude jevit zrnitý v důsledku šumu.)
Když je objekt mimo rámec zaostření (Zámek zaostření)
Za běžných okolností umístěte v režimu automatického
zaostření fotografovaný předmět do rámečku zaostření
a
pořiďte snímek. Je-li předmět mimo střed a vně rámečku
zaostření, fotoaparát zaostří na pozadí v rámečku zaostření a
fotografovaný předmět bude rozostřen. Abyste tomu
předešli, doporučujeme použít funkci zámku zaostření
postupem popsaným dále.
• Funkce zámku zaostření je účinná také při pořizování snímků předmětů, u kterých je automatické
zaostření méně účinné (str. 10).
1 Předmět umístěte do rámečku zaostření a stiskněte zpola tlačítko spouště.
• Ve hledáčku se zobrazí indikace z. Místní rámeček zaostření se krátce osvětlí, aby se indikoval
bod zaostření.
9
2 Tlačítko spouště přidržte zpola stisknuté a znovu upravte kompozici snímku.
3 Chcete-li pořídit snímek, tlačítko spouště stiskněte zcela.
• Funkce zámku zaostření zamkne také expozici (je-li zvoleno vícebodové měření (str. 54)).
• Uvolnění spouště po pořízení snímku odemkne zámek zaostření. Ponecháte-li po pořízení snímku
tlačítko spouště zpola stisknuté, můžete pokračovat s pořizováním snímků se stejným zaostřením.
• Jestliže se indikátor z v hledáčku nerozsvítí (předmět se pohybuje), nelze použít funkci zámku
zaostření stisknutím spouště zpola. (Viz str. 48 a 67.)
Předměty, které mohou vyžadovat zvláštní zaostření:
Při používání automatického zaostřování je těžké zaostřit na následující objekty. V takových
případech využijte rys uzamknutí zaostření nebo ruční ostření (str. 67).
– Předmět s nízkým kontrastem (například modré nebe nebo bílá zeď).
– Dva předměty v různé vzdálenost, pokud oba zasahují do rámečku zaostření.
– Předmět skládající se z opakovaných vzorů (například fasáda budovy).
– Velmi jasný nebo lesknoucí se předmět (například slunce, karosérie automobilu nebo vodní
hladina).
Měření přesné vzdálenosti k předmětu
Vodorovná čára na obrázku zobrazuje umístění roviny CCD*. Budete-li
měřit přesnou vzdálenost mezi fotoaparátem a předmětem, řiďte se
podle polohy vodorovné přímky.
* CCD je součástí fotoaparátu, která se chová jako film.
10
Expozice Nastavení intenzity světla
Nastavením rychlosti závěrky a clony lze vytvářet různé snímky. Expozice je množství
světla, které pronikne do fotoaparátu, když spustíte závěrku.
Expozice:
Rychlost závěrky = délka časového úseku, po
který do fotoaparátu
proniká světlo
Clona = velikost otvoru, který umožňuje světlu
procházet do fotoaparátu
Snímač obrázku = Část, která nahrává
snímek
Přeexponováno
= příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Správná expozice
Podexponováno
= příliš málo světla
Tmavší snímek
V režimu automatického nastavení se
expozice automaticky nastavuje na
správnou hodnotu. Pomocí funkcí
uvedených dále ji však můžete
nastavovat také ručně.
Ruční expozice:
Umožňuje nastavit rychlost závěrky a
hodnotu clony ručně. t str. 32
Režim měření:
Umožňuje změnit část objektu, který se
bude vyhodnocovat ke stanovení
expozice. t str. 54
Kompenzace expozice:
Umožňuje upravit dobu expozice
zjištěnou fotoaparátem.
t str. 61
11
Barva
Vliv osvětlení
Zjevná barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Příklad: Barva snímku je ovlivněna zdroji světla
Počasí/osvětlení
Charakteristiky
světla
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé (standardní)
Namodralé
S nádechem do
modra
Načervenalé
Barevné tóny se v režimu automatického vyvážení bílé upravují automaticky.
Barevné tóny lze však nastavovat i ručně pomocí režimu vyvážení bílé (str. 41).
Kvalita
„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud obraz obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více paměti a zobrazuje
i jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji
fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a doba zpracování dat se liší při
tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.
Popis pixelů a velikosti snímku
1 Velikost snímku: L:10M
3 872 pixelů × 2 592 pixelů = 10 036 224 pixelů
Pixely
12
2 Velikost snímku: S:2.5M
1 920 pixelů × 1 280 pixelů = 2 457 600 pixelů
Výběr velikosti snímku k použití
Pixel
Výchozí nastavení je označeno
Vysoký počet pixelů
(jemná kvalita
snímku a značná
velikost souboru)
Příklad: Tisk až do
velikosti A3/A3+**
Nízký počet pixelů
(hrubá kvalita
snímku, ale malá
velikost souboru)
Příklad: K vytváření
webových stránek
.
Velikost snímku*
Pokyny pro použití
L:10M
K ukládání důležitých snímků nebo tisku
ve velikosti A3/A3+** nebo jemných
snímků velikosti A4.
Větší
M:5.6M
Počet
snímků
Tisk
Méně
Jemný
Více
Hrubý
K tisku snímků o velikosti A4 nebo
snímků o vysoké hustotě o velikosti A5
S:2.5M
Menší
K záznamu velkého počtu snímků
K vytváření webových stránek
* Snímky se ve fotoaparátu zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír
nebo pohlednice apod.
** Toto je velikost přesahující formát A3. Snímky lze vytisknout s okrajem kolem snímku o velikosti
A3.
Výběr kvality snímku (kompresní poměr) v kombinaci (str. 79)
Při ukládání digitálních obrázků lze volit kompresní poměr snímků. Vyberete-li vysoký
kompresní poměr, bude snímek postrádat jemnost detailů, ale velikost souboru bude
menší.
13
Před zapnutím
Popis součástí
* Nedotýkejte se těchto dílů přímo.
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
A Ovladač režimů (26)
A Hledáček (t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
B Tlačítko
B Snímače oka (93)
(pohon) (56)
C Tlačítko spouště (t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
C Přepínač POWER (t krok 3 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“)
D Otočný ovladač (28, 90)
D Tlačítko MENU (76)
E Kontrolka samospouště (58)
E Tlačítko
F Kontakty objektivu*
F Tlačítko
(vymazat)(t krok 6 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“)
G Zrcadlo*
H Upevnění objektivu
I Tlačítko náhledu na hloubku pole
(66)
J Vestavěný blesk* (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“)
K Tlačítko funkce Fn (38)
L Volič funkcí (37)
M Úchyt na ramenní popruh (16)
N Tlačítko k uvolnění objektivu
(t krok 2 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
O Přepínač režimu zaostření (67)
P Konektor DC IN (140)
(zobrazení) (21, 68)
G Tlačítko
(přehrávání) (t krok 6
v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
H LCD monitor (18, 21)
I Ovladač (v/V/b/B) (t krok 3 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“)
Pro prohlížení: v: Tlačítko
(histogram) (70)
V: Tlačítko
(pootočit)
(72)
J Tlačítko střed
(t krok 3 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)/tlačítko bodového
automatického zaostření (48)
K Konektor REMOTE (dálkové
ovládání) (140)
L Patice na příslušenství (141)
14
M Volič nastavení dioptrií (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“)
Před zapnutím
N Pořizování snímků: Tlačítko +/–
(expozice) (32, 61)
Pro prohlížení: Tlačítko
(zmenšit)
(68, 73)
O Pořizování snímků: Tlačítko AEL
(uzamčení AE) (34, 63)
Pro prohlížení: Tlačítko
(Zvětšit)
(73)
P Kontrolka přístupu (t krok 4
v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
Q Přepínač
(Super SteadyShot)
(t krok 5 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
R Kryt karty CF (t krok 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
S Konektor VIDEO/USB (74, 104)
T Slot ke vložení karty CF (t krok 4 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“)
U Páčka k vysunutí CF karty (t krok 4
v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
A Závit pro stativ
• Používejte stativ se šroubem o max.
délce 5,5 mm. Pomocí šroubů delších než
5,5 mm nelze fotoaparát bezpečně
upevnit ke stativu a může dojít
k poškození fotoaparátu.
B Páčka k otevření krytu akumulátorů
(t krok 1 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
C Blokovací páčka (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
D Slot ke vložení akumulátorů (t krok
1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
E Kryt akumulátorů (t krok 1
v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
15
Připojení ramenního popruhu
Tento fotoaparát je vybaven dvěma
háčky k upevnění popruhu na rameno.
Konec popruhu se sponou na dálkové
ovládání upevněte ke straně fotoaparátu
s úchopem. Druhý konec popruhu
upevněte ke druhé straně fotoaparátu.
Při protahování popruhu přidržovacím
kroužkem přidržte konec popruhu prsty
podle obrázku dole a nasuňte
přidržovací kroužek, aby byl popruh
bezpečně připevněn. Místo prostrkování
popruhu kroužkem, posunujte kroužek
do potřebné polohy po popruhu.
Spona na dálkový ovladač
Přidržovací
kroužek
Jestliže přidržovací kroužek z popruhu
sklouzne, přetáhněte ho na popruh
z vroubkované strany.
Vroubkovaná
strana
16
Indikátory na monitoru
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
B
Displej
Indikace
Bliká: Blesk se nabíjí
Svítí: Blesk je nabitý
(t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
WL
Bezdrátový blesk (50)
Před zapnutím
Kompenzace blesku (53)
Hledáček
Vysokorychlostní
synchronizace (141)
AEL
Zámek AE (63)
z
Zaostřování (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Indikace
125
Rychlost závěrky (31)
Široké rámečky zaostření
(47)
5.6
Clona (29)
Místní rámečky zaostření
(47)
9
A
Displej
Bodové rámečky
zaostření AF (47)
Oblast bodového měření
(47)
Stupnice Ev (33, 60, 64)
Počitadlo zbývajících
snímků (57)
Výstraha před chvěním
fotoaparátu (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Stupnice Super
SteadyShot (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
17
LCD monitor (displej s
informacemi o záznamu)
C
Displej
Indikace
Barevný režim (45)
+1
Kontrast (46)
+1
Sytost (46)
+1
Ostrost (46)
Optimalizace dyn.
rozsahu (44)
• Horní ilustrace zobrazuje celý displej
ve vodorovné poloze (str. 21).
Měření (54)
Oblast AF (47)
A
Režim AF (48)
Displej
PASM
Indikace
Ovladač režimů (26)
RP
Priorita uvolnění (89)
Režim pohonu (56)
125
Rychlost závěrky (31)
F5.6
Clona (29)
B
Displej
Indikace
Režim blesku (50)
Velikost snímku (79)
FINE STD
RAW RAW+
D
Displej
Kompenzace expozice
(61)/ruční měření (33)
Zbývající kapacita
akumulátoru (t krok 1
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Stupnice Ev (33, 60, 64)
Citlivost ISO (39)/
srovnání zón (40)
AWB
+1
Vyvážení bílé
5 500K M1 (automatické,
přednastavené, teplota
barev, filtr CC, vlastní)
(41)
0039
18
Indikace
Zámek AE (63)
Kompenzace blesku (53)
ISO AUTO
ZONE
Kvalita snímku (79)
Zbývající počet snímků,
jež je možné uložit (22)
Průvodce obsluhou
Další operace může být indikována
v dolní části LCD monitoru.
LCD monitor (přehrávání
jednotlivých snímků)
Před zapnutím
Displej
Indikace
Ovladač bB
Ovladač vV
Ovladač vVbB
z
Střed ovladače
Displej
Indikace
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Velikost snímku (79)
FINE STD
RAW RAW+
Kvalita snímku (79)
Zbývající kapacita
akumulátoru (t krok 1
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
Otočný ovladač
Návrat s MENU
Návrat s
(73)
Přepne rámec složky a
rámec snímku
v prohlížeči souborů (68)
10:30
2006.01.01
Datum záznamu
Ochrana (85)
3
Nastavení DPOF (87)
100-0003
Číslo složky-souboru
(108)
[0003/0007]
Číslo rámce/celkový
počet snímků
19
LCD monitor (histogram)
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru (t krok 1
v příručce „Nejdříve si
přečtěte“)
2006.01.01
Datum záznamu
Ochrana (85)
3
[0002/0009]
Displej
Indikace
Přehrávání snímku (70)
Histogram (70)
Optimalizace dyn.
rozsahu (44)
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Velikost snímku (79)
FINE STD
RAW RAW+
Kvalita snímku (79)
35mm
Ohnisková vzdálenost (3)
1/125
Rychlost závěrky (31)
–0.3
Stupnice Ev (61)
Clona (29)
F3.5
Kompenzace blesku (53)
PASM
Ovladač režimů (26)
Režim měření (54)
AWB
+1
5500K M1
Vyvážení bílé
(automatické,
přednastavené, teplota
barev, filtr CC, vlastní)
(41)
ISO100
Citlivost ISO (ISO) (39)
Super SteadyShot
(t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
100MSDCF0002
20
Číslo složky-souboru
(108)
Nastavení DPOF (87)
Počet souborů/celkový
počet snímků
Přepínání zobrazení informací záznamu
Vodorovná poloha
Podrobné zobrazení
Před zapnutím
Při nahrávání zobrazuje LCD monitor na zadní straně fotoaparátu různé informace
o nahrávání.
Stisknutím tlačítka
(zobrazení) lze přepínat mezi podrobným zobrazením a
zvětšeným zobrazením, které obsahuje méně informací větším písmem. Displej lze
vypnout a minimalizovat tak spotřebu energie z baterie.
Pokud otočíte fotoaparátem do svislé polohy, obsah displeje se automaticky pootočí,
aby odpovídal poloze fotoaparátu.
Zvětšené zobrazení
Bez zobrazení
Tlačítko
(zobrazení)
Svislá poloha
Podrobné zobrazení
Zvětšené zobrazení
Bez zobrazení
Tlačítko
(zobrazení)
• Pokyny v tomto návodu k použití jsou založeny na podrobném zobrazení na displeji ve vodorovné
poloze. (Ilustrace nahoře vlevo.)
• Můžete se rozhodnout nedovolit otáčení obsahu displeje do svislé polohy (str. 93).
• Obrazovka zobrazená v režimu přehrávání viz str. 68.
21
Počet snímků
Tabulka zobrazuje přibližný počet snímků, které lze uložit na záznamové médium
naformátované v tomto fotoaparátu. Tyto hodnoty se mohou lišit podle podmínek
fotografování a nahrávání.
Počet snímků
„Memory Stick Duo“
Velikost snímku: L:10M
Kapacita
Velikost
64MB
(Jednotky: Snímky)
256MB
128MB
512MB
1GB
Standard
22
46
85
174
358
Jemné
14
29
54
112
229
471
RAW & JPEG
2
5
10
23
48
100
RAW
3
7
14
30
62
128
Velikost snímku: M:5.6M
Kapacita
Velikost
64MB
735
(Jednotky: Snímky)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Standard
39
80
145
296
606
1245
Jemné
25
52
95
194
397
815
Velikost snímku: S:2.5M
Kapacita
Velikost
22
2GB
64MB
(Jednotky: Snímky)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Standard
78
158
287
586
1196
2454
Jemné
53
108
197
402
822
1687
CF karta
Velikost snímku: L:10M
256MB
(Jednotky: Snímky)
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
93
188
377
755
1508
Jemné
59
120
242
485
968
RAW & JPEG
12
25
51
103
207
RAW
15
32
65
132
265
Velikost snímku: M:5.6M
Kapacita
Velikost
256MB
(Jednotky: Snímky)
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
159
319
640
1279
2553
Jemné
104
208
419
838
1673
Velikost snímku: S:2.5M
Kapacita
Velikost
256MB
Před zapnutím
Kapacita
Velikost
(Jednotky: Snímky)
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
315
630
1262
2523
5034
Jemné
216
433
867
1734
3460
23
Počet snímků, které lze nahrát při použití
bloku akumulátorů
Tabulka zobrazuje přibližný počet
snímků, které lze nahrát při použití
fotoaparátu s blokem akumulátorů
(přiložen) při plném nabití a v prostředí
s teplotou 25°C. Počet snímků, které lze
nahrát, předpokládá případnou výměnu
záznamového média.
Vezměte prosím na vědomí, že podle
podmínek použití může být skutečný
počet nižší než zde uvedený.
Záznamové médium
Počet snímků
„Memory Stick Duo“
Zhruba 750
CF karta
Zhruba 750
• Fotografování za následujících podmínek:
– [Kvalita] je nastavena na [Jemné].
– [Režim AF] je nastaven na [Automatické
AF].
– Fotografování jednou každých 30 sekund.
– Použití blesku pro každý druhý snímek.
– Vypnutí a zapnutí po každých deseti
snímcích.
• Způsob měření je založen na standardu
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Počet pořízených snímků je nezávislý na
velikosti snímku.
• Kapacita akumulátorů klesá s počtem
použití a také s postupem času (str. 138).
• Počet snímků, které lze nahrát, se snižuje
v následujících podmínkách:
– Nízká okolní teplota.
– Blesk se používá často.
– Časté vypínání a zapínání fotoaparátu.
– [Režim AF] je nastaven na [Průběžné AF].
– Nízké napětí akumulátorů.
• Při používání karty Microdrive se může lišit
počet snímků, které lze nahrát.
24
Průběh činnosti
Následující graf zobrazuje průběh následujících činností – příprava, pořízení snímku a
přehrávání. V případě potřeby proveďte následující ověřovací a nastavovací kroky.
• Připravte blok akumulátorů (t krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
• Nasazení objektivu (t krok 2 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
• Nastavení hodin (t krok 3 v příručce „Nejdříve si přečtěte“, str. 95)
• Vložení záznamového média (t krok 4 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
Před zapnutím
Příprava
Kontrola před pořízením snímku
• Zkontrolujte režim záznamu (str. 26)
• Nastavení dioptrií (t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
• Přepínání zobrazení informací záznamu (str. 21).
• Zvolte velikost snímku (str. 79)
• Použití blesku (t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
Nastavení fotografování
• Použití voliče funkcí (str. 37).
(ISO/srovnání zón, vyvážení bílé, optimalizace dyn. rozsahu, barevný režim,
režim měření, režim zaostřování, blesk)
• Použití tlačítka
(pohon) (str. 56)
(Vyhledávání dopředu po jednom rámečku, plynulé pokračování,
samospoušť, interval, interval vyvážení bílé)
• Nastavení expozice (str. 61).
• Uzamčení expozice (str. 63)
• Ruční zaostřování (str. 67)
Snímání
• Držení fotoaparátu (t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“, str. 9)
• Nahlédněte do hledáčku (t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
• Při používání objektivu se zoomem otáčejte kroužkem zoomu (t krok 5 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“)
• Zkontrolujte zaostření (t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
• Zkontrolujte přibližné zaostření snímku předmětu (str. 66)
• Než blesk použijete, zkontrolujte, zda je nabitý (t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
• Chcete-li pořídit snímek, stiskněte tlačítko spouště (t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“)
Kontrola pořízeného snímku
• Prohlížení snímků (t krok 6 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
• Mazání snímků (t krok 6 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
• Zapnutí obrazovky přehrávání (str. 68).
• Zobrazení histogramu (str. 70).
• Otočení snímku (str. 72).
• Zvětšování snímků (str. 73).
• Prohlížení snímků na televizoru (str. 74).
25
Používání funkcí fotografování
Použití ovladače režimů
Nastavení ovladače režimů na požadovanou funkci.
Ovladač režimů
Režimy záznamu
:
Režim automatického nastavení
Umožňuje snadné pořizování snímků s automaticky upraveným
nastavením, zcela se spoléhá na fotoaparát. t krok 5 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“
: Režim výběru scény
Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle scény
(str. 27).
P:
Automatický režim programu
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost
závěrky a hodnota clony). Ostatní nastavení lze upravit a vaše hodnoty
nastavení lze uložit (str. 28).
A:
Režim priority clony
Umožňuje pořizovat snímky po ručním nastavení clony (str. 29).
S:
Režim priority rychlosti závěrky
Umožňuje pořizovat snímky po ručním nastavení rychlosti závěrky (str. 31).
M:
Režim ručního nastavení expozice
Umožňuje fotografovat po nastavení expozice ručně (rychlost závěrky a
hodnota clony) (str. 32).
V tomto návodu k obsluze jsou dostupné možnosti ovladač režimu zobrazeny následovně.
Nedostupné
26
Dostupné
Výběr scény
P
A
S
M
Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle scény.
• Změnit lze kterékoliv nastavení s výjimkou [Barva / DEC] (str. 45).
Portrét
• K většímu rozostření pozadí je vhodnější použít polohu teleobjektivu.
• Je-li fotografovaný předmět v protisvětle, doporučujeme používat blesk.
Pokud nepoužijete blesk, doporučujeme použít ochranný kryt objektivu,
aby do objektivu nepronikalo nežádoucí světlo.
Krajina
Fotografuje krajinu s živými a ostrými barvami.
• Doporučujeme blesk zasunout a nepoužít ho.
• Je-li předmět tmavý, rychlost závěrky se zpomaluje. Jestliže se v hledáčku
zobrazí
, snažte se zamezit chvění fotoaparátu nebo použijte stativ.
Funkce Super SteadyShot je také zapnutá.
Používání funkcí fotografování
Na snímku se pozadí potlačí a objekt je zaostřen.
Makro
Fotografuje blízké předměty – například květiny, hmyz.
Můžete dosáhnout jasného a ostrého zaostření.
• Při pořizování snímků s vestavěným bleskem v dosahu 1 m se mohou
v dolní části snímku objevit stíny. Nepoužívejte s vestavěným bleskem.
• Minimální nahrávací vzdálenost se nezmění, ani když zvolíte Makro. Pro
snímek většího objektu se doporučuje objektiv pro makro.
Sporty
Fotografování pohybujících se objektů venku nebo na jiných
jasných místech.
• Režim AF je nastaven na
(Průběžné AF) (str. 48). Fotoaparát
pokračuje v zaostřování i v okamžiku, kdy spoušť je zpola stisknutá.
• Režim pohonu je nastaven na plynulý (str. 57). Fotoaparát pořizuje snímky
plynule po celou dobu, kdy je spoušť stisknutá.
• Nepoužívejte blesk, je-li předmět z jeho dosahu (vestavěný blesk zatlačte
dolů). Dosah blesku t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“
Západ slunce
Pořídí snímek s krásnou červenou barvou západu slunce.
27
Noční pohled/portrét
• Rychlost závěrky se zpomaluje, a proto se doporučuje používat stativ. Funkce Super SteadyShot je
také zapnutá. (t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“)
Noční portrét
Pořizování portrétů na tmavých místech.
Vytáhněte blesk, abyste ho mohli použít.
• Rychlost závěrky vzroste až na 2 sekundy.
• Zajistěte, aby se předmět nepohyboval, aby snímek nebyl rozmazaný.
Noční pohled
Noční scény na větší vzdálenost, aniž by ztrácely tmavou
atmosféru prostředí.
Nepoužívejte blesk (blesk zatlačte dolů).
• Při fotografování zcela tmavé scény nebude snímek pořízen správně.
Pořizování snímků v
automatickém režimu
fotografování s programem
P
A
S
M
V automatickém režimu fotografování s programem nastavuje fotoaparát automaticky
rychlost závěrky a clonu podle jasu předmětu stejně jako v režimu automatického
nastavení (ovladač režimů: AUTO).
Program Shift
Můžete dočasně změnit kombinaci hodnoty clony a rychlosti závěrky odlišně od
nastavení provedeného fotoaparátem.
Existují dva způsoby využití funkce programu Shift.
PS shift: Můžete zvolit požadovanou rychlost závěrky. Hodnota clony se upravuje
automaticky. Toto nastavení je výchozí.
PA shift: Můžete volit požadovanou hodnotu clony. Rychlost závěrky se nastavuje
automaticky.
• V nabídce
ovl.].
Vlastní (str. 90) lze přepínat mezi programem PS shift a PA shift pomocí [Nast. vol.
Ovladač režimů
Tlačítko spouště
Otočný ovladač
28
1 Nastavte ovladač režimů na P.
2 Nahlédněte do hledáčku nebo stiskněte tlačítko spouště zpola a počkejte, až se na LCD
monitoru zobrazí rychlost závěrky a hodnota clony.
3 Po zobrazení rychlosti závěrky a hodnoty clony zvolte pomocí voliče hodnotu clony nebo
rychlost závěrky.
PA shift
• Jakmile se zobrazí hodnota clony a rychlost závěrky, není třeba držet tlačítko spouště stisknuté.
• Jakmile o několik sekund později zmizí hodnota clony a rychlost závěrky, zmizí také nastavené
hodnoty.
• Jestliže vytáhnete blesk, nemůžete vybrat program Shift (i když otočíte ovladačem, program Shift
se nezapne). Po zapnutí programu Shift se tento program zruší vytažením blesku.
Pořizování snímků v režimu priority
clony
P
A
S
Používání funkcí fotografování
PS shift (výchozí nastavení)
M
Můžete nastavit množství světla, které prochází objektivem. Otevřete-li clonu (nižší
číslo F), množství světla, které prochází objektivem, roste a hloubka ostrosti klesá.
Zaostřen je pak jen hlavní předmět. Uzavřete-li clonu (vyšší číslo F), množství světla,
které prochází objektivem, klesá a hloubka ostrosti roste. Celý snímek se zaostří.
Rychlost závěrky se automaticky nastaví tak, aby expozice snímku byla správná v
souladu s jasem předmětu.
Otevřete clonu
Uzavřete clonu
Ovladač režimů
Otočný ovladač
29
1 Nastavte ovladač režimů na A.
2 Zvolte hodnotu clony pomocí otočného ovladače.
• Rozsah clony závisí na objektivu.
• Hodnota clony se upravuje v krocích po 1/3 Ev.
• Před pořízením snímku lze provést rychlou kontrolu rozostření snímku funkcí náhledu hloubky
pole zaostření (str. 66).
• Jestliže po nastavení nelze docílit odpovídající expozice, při polovičním stisknutí tlačítka spouště
bliká indikátor hodnoty nastavení rychlosti závěrky na LCD monitoru a v hledáčku. V tomto
okamžiku můžete fotografovat, ale doporučujeme zopakovat nastavení.
• Když je blesk vysunut, bleskne bez ohledu na množství okolního světla (str. 50).
• Jestliže při používání blesku uzavřete clonu (vyšší číslo F), světlo blesku nedosáhne ke vzdáleným
předmětům. Doporučuje se otevřít clonu (nižší číslo F).
• Uzavřete-li clonu (vyšší číslo F), množství světla, které prochází objektivem, klesá a rychlost
závěrky se zpomaluje. Doporučuje se používat stativ.
z Techniky fotografování
Hloubka pole je v rozsahu zaostření. Otevření clony způsobuje mělčí pole zaostření (hloubka
ostrosti je menší) a uzavření clony prohlubuje pole zaostření (hloubka ostrosti je větší).
Otevřete clonu
Předmět je zaostřen a jeho
pozadí je rozostřené.
Uzavřete clonu
Blízké i vzdálené předměty
ve velkém rozsahu jsou
zaostřeny.
Clonu nastavte tak, aby odpovídala vašim potřebám – zaostříte na určitou část snímku nebo
zaostříte celý snímek.
30
Pořizování snímků v režimu priority
rychlosti závěrky
P
A
S
M
Vyšší rychlost závěrky
Nižší rychlost závěrky
Ovladač režimů
Otočný ovladač
Používání funkcí fotografování
Můžete nastavit rychlost závěrky ručně. Při pořizování snímků pohybujícího se
předmětu s vyšší rychlostí závěrky se pohyb zdá, jako by na snímku zamrznul. S nižší
rychlostí závěrky budí předmět dojem plynulého pohybu.
Hodnota clony se automaticky nastaví tak, aby expozice snímku byla správná v souladu
s jasem předmětu.
1 Nastavte ovladač režimů na S.
2 Zvolte rychlost závěrky pomocí otočného ovladače.
• Rychlost závěrky lze nastavit od 30 do 1/4000 sekund. Rychlost závěrky lze při používání
blesku nastavit na hodnoty mezi 30 a 1/125 sekundy (s aktivní funkcí Super SteadyShot) nebo
mezi 30 a 1/160 sekund (s funkcí Super SteadyShot vypnutou).
• Rychlost závěrky se upravuje v krocích po 1/3 Ev.
• Jestliže po nastavení nelze docílit odpovídající expozice, při polovičním stisknutí tlačítka spouště
bliká indikátor nastavení hodnoty clony na LCD monitoru a v hledáčku. V tomto okamžiku
můžete fotografovat, ale doporučujeme zopakovat nastavení.
• Když je blesk vysunut, bleskne bez ohledu na množství okolního světla (str. 50).
• Jestliže při používání blesku uzavřete clonu (vyšší číslo F) zpomalením rychlosti závěrky, světlo
blesku nedosáhne ke vzdáleným předmětům. Chcete-li využít pomalejší závěrky, doporučuje se
režim Slow Sync (str. 65).
• Je-li rychlost závěrky jedna sekunda nebo delší, po pořízení snímku bude provedena redukce
šumu (str. 81).
• Indikátor
(výstraha před chvěním fotoaparátu) se v režimu priority závěrky nezobrazí.
31
z Techniky fotografování
Při pořizování snímku pohybující se osoby, automobilu, vodní tříště apod. s
vyšší rychlostí závěrky lze vyjádřit okamžik, který lidské oko nedokáže
zachytit.
Při pořizování snímku předmětu, jako je tok řeky, pomalou rychlostí závěrky
lze vytvořit snímek, který zachycuje plynulý pohyb předmětu. V takových
případech se doporučuje používat stativ, aby se fotoaparát při pořizování
snímku nezachvěl.
Pořizování snímků s ručním
nastavením expozice
P
A
S
M
Ruční expozice
Ručně můžete nastavit rychlost závěrky a velikost clony.
Tento režim je užitečný, pokud chcete zachovat nastavenou rychlost závěrky a hodnotu
clony nebo pokud používáte expozimetr.
Ovladač režimů
Otočný ovladač
Tlačítko +/– (expozice)
1 Nastavte ovladač režimů na M.
2 Zvolte rychlost závěrky pomocí otočného ovladače.
• „BULB“ (fotografování při žárovce) je indikováno na „30“ (str. 35).
3 Stiskněte a přidržte tlačítko +/– (expozice) a otáčením otočným ovladačem zvolte clonu.
32
• V ručním režimu provozu i v případech, kdy [ISO] (str. 39) je nastaveno na [AUTO], se pevně
nastaví citlivost ISO 100.
• Funkci otočného ovladače lze přiřadit postupem [Nast. vol. ovl.] v nabídce
Vlastní (str. 90).
• Indikátor
(výstraha před chvěním fotoaparátu) se v režimu ručního nastavení expozice
nezobrazí.
• Když je blesk vysunutý, bleskne pokaždé (str. 50).
Standardní expozice
Nastavená hodnota
expozice specifikovaná
fotografem odpovídá
expozici stanovené
měřičem.
1,0Ev přeexponováno
Nastavená hodnota
expozice specifikovaná
fotografem je o 1,0Ev vyšší
(+) než standardní expozice
stanovená měřičem.
2,0Ev nebo více
přeexponováno
Používání funkcí fotografování
z Stupnice Ev
Stupnice Ev na monitoru LCD a ve hledáčku indikuje rozdíl mezi standardní expozicí (0,0Ev)
určenou fotoaparátem a expozicí nastavenou pomocí rychlosti závěrky a velikosti clony podle přání
fotografa. (Ruční měření)
Šipka b B se zobrazí na
konci stupnice, je-li
nastavená expozice odlišná
o více než 2,0Ev více (+)
nebo méně (–) od
standardní expozice. S
rostoucím rozdílem šipka
začne blikat.
: znamená ruční měření.
z Způsob použití tlačítka AEL v ručním režimu
Pokud stisknete a přidržíte tlačítko AEL (uzamčení AE), expozice stanovená měřičem se uzamkne
jako standardní expozice (0,0Ev). Změna kompozice v LCD monitoru a hledáčku v době, kdy je
stisknuté tlačítko AEL, způsobí, že expozice v rámci bodového měřicího kroužku se bude plynule
posouvat tak, aby odpovídala pohybu, a displej zobrazuje rozdíl mezi standardní expozicí
stanovenou měřičem a expozicí uvnitř kroužku bodového měření.
Následující ilustrace zobrazuje případ, kdy je nastavená hodnota expozice specifikovaná fotografem
o 1,0Ev vyšší než uzamčená standardní expozice stanovená měřičem. Při změně kompozice
v hledáčku je expozice v rámci kroužku bodového měření o 0,7Ev vyšší než nastavená expozice, což
ve svém důsledku znamená o 1,7Ev více, než je standardní expozice stanovená měřičem.
33
Expozice specifikovaná
fotografem
Kroužek bodového měření
Expozice v kroužku
bodového měření při
změně kompozice
snímku.
Ruční posun
Kombinaci hodnoty clony a rychlosti závěrky lze měnit, aniž by bylo třeba měnit
expozici v ručním režimu provozu.
Ovladač režimů
Otočný ovladač
Tlačítko AEL (uzamčení AE)
1 Nastavte ovladač režimů na M.
2 Zvolte rychlost závěrky a velikost clony (str. 32).
3 Stiskněte a přidržte tlačítko AEL (uzamčení AE) a otáčením otočným ovladačem zvolte
požadovanou kombinaci rychlosti závěrky a hodnoty clony.
34
Fotografování BULB (dlouhá expozice)
Závěrka zůstane otevřená po celou dobu, kdy je spoušť stisknutá. Můžete fotografovat
světelné záblesky, např. ohňostroje. Při použití funkce fotografování při žárovce
přišroubujte pod fotoaparát stativ.
Otočný ovladač
Tlačítko spouště
Tlačítko +/– (expozice)
Používání funkcí fotografování
Ovladač režimů
1 Nastavte ovladač režimů na M.
2 Otočným ovladačem otáčejte doleva, dokud se nezobrazí [BULB].
3 Stiskněte a přidržte tlačítko +/– (expozice) a otáčením otočným ovladačem zvolte clonu.
4 Nasuňte krytku hledáčku (str. 36).
5 Tlačítko spouště držte stisknuté po celou dobu snímání.
• V režimu fotografování se žárovkou lze s plně nabitým blokem akumulátorů fotoaparátu
fotografovat až čtyři hodiny.
• Po pořízení snímku se provede redukce šumu, trvá zhruba stejnou dobu, po jakou byla otevřena
závěrka. Jestliže se zobrazí zpráva „Zpracování...“, nelze fotografovat. Stornování této funkce viz
str. 81.
• Funkce Super SteadyShot se automaticky vypne.
• Čím vyšší je citlivost ISO nebo čím delší je doba expozice, tím více je patrný šum na monitoru.
• Ke snížení chvění fotoaparátu se doporučuje připojit dálkový ovladač (nepřiložen) (str. 140).
35
Nasazení krytky hledáčku
Když se spoušť uvolňuje bez použití hledáčku, jako například při fotografování při žárovce nebo
při fotografování se samospouští, nasuňte krytku hledáčku, abyste zabránili pronikání světla
hledáčkem a tím ovlivnění expozice.
1 Opatrně sejměte očnici tak, že zatlačíte na oba konce.
2 Nasuňte krytku přes hledáček. Krytka je obvykle upevněna na ramenním popruhu.
• Při nasazování krytky hledáčku je možné, že podle situace dojde k aktivaci snímače oka
umístěného pod hledáčkem a dojde k upravení zaostření nebo bude LCD monitor dále blikat.
Nastavení [Start okem AF] na [Vypnout] tomuto problému zabrání (str. 81).
36
Použití voliče funkcí
Volič funkcí nastavte na požadovanou funkci. Můžete nastavit rámeček zaostření, režim
AF, režim měření, kompenzaci blesku, barevný režim atd.
Volič funkcí
Nastavení ISO / srovnání zón (str. 39)
WB:
Úprava vyvážení bílé (str. 41)
D-R:
Optim.dyn.rozs. (str. 44)
DEC:
Volba režimu barev/DEC (str. 45)
:
Režim zaostření (str. 46)
:
Blesk (str. 50)
:
Režim měření expozice (str. 54)
Používání funkcí fotografování
ISO:
37
Jak používat volič funkcí
Tlačítko Fn
Volič funkcí
Ovladač
Tlačítko střed/tlačítko
bodového
automatického zaostření
1 Volič funkcí nastavte do požadované polohy.
2 Stiskněte tlačítko Fn tak, aby se zobrazila obrazovka funkcí.
3 Vyberte požadované nastavení nebo hodnotu pomocí v/V/b/B ovladače.
• Otočný ovladač lze nahradit použitím b/B ovladače.
• Detaily o způsobu nastavení viz příslušný výklad.
4 Stiskněte střed ovladače pro dokončení činnosti.
Zvolená nastavení se nastaví.
38
Nastavení ISO / srovnání zón
ISO WB D-R DEC
Můžete nastavovat citlivost ISO a zapnout nastavení srovnání zón.
ISO
1 Pomocí voliče funkcí a tlačítka Fn zobrazte obrazovku ISO / srovnání zón (str. 38).
2 Vyberte požadovanou hodnotu pomocí v/V/b/B ovladače a poté stiskněte střed
ovladače.
• Možnosti [Hi200] a [Lo80] se používají ke srovnání zón (str. 40).
(
: Výchozí nastavení)
AUTO
Automaticky nastavuje citlivost ISO.
100
Při fotografování za špatných světelných podmínek nebo
u rychle se pohybujících objektů volte vyšší číslo, pro
kvalitní záběry volte číslo nižší.
200
Používání funkcí fotografování
ISO je jednotka měření citlivosti na světlo. Čím vyšší je toto číslo, tím vyšší je citlivost.
400
800
1600
• Je-li možnost [ISO] nastavena na [AUTO], citlivost ISO se automaticky nastaví na hodnotu
z rozsahu ISO 100 až ISO 800; pokud je ovladač režimů nastaven na M, citlivost se pevně nastaví
na ISO 100.
• Dosah vestavěného blesku (rozsah, v rámci něhož je zaručena správná expozice) závisí na velikosti
clony a citlivosti ISO. Následující tabulka uvádí vzdálenosti fotografování.
Nastavení ISO
Clona
100
200
400 / AUTO
800
1600
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
2 – 12 m
2,8 – 17 m
F4,0
1–3m
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
2 – 12 m
F5,6
1 – 2,1 m
1–3m
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
F2,8
39
srovnání zón
Snímek lze při fotografování velmi světlých nebo tmavých předmětů uchránit před
přeexponováním nebo podexponováním.
1 Pomocí voliče funkcí a tlačítka Fn zobrazte obrazovku ISO / srovnání zón (str. 38).
2 Zvolte [Lo80] nebo [Hi200] pomocí v/V/b/B ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
• [AUTO], [100], [200], [400], [800] a [1600] jsou volby používané pro citlivost ISO (str. 39).
Lo80
Díky tomu je snímek uchráněn před podexponováním.
Používejte při fotografování scén s nízkou intenzitou
světla (převážně tmavé scény), protože jinak bude mít
snímek sklony k bělavosti.
Hi200
Díky tomu je snímek uchráněn před přeexponováním.
Používejte při fotografování scén s vysokou intenzitou
světla (převážně světlé scény), protože jinak bude mít
snímek zvýšenou úroveň šumu.
• Citlivost ISO je nastavena na ekvivalent 80 ISO při [Lo80] a 200 ISO při [Hi200].
• Používá-li se srovnání zón, deaktivuje se nastavení kontrastu v barevném režimu.
• Následující tabulka uvádí dosah blesku.
srovnání zón
Clona
40
Lo80
Hi200
F2,8
1 – 3,8 m
1–6m
F4,0
1 – 2,7 m
1 – 4,3 m
F5,6
1 – 1,9 m
1–3m
Úprava vyvážení bílé
ISO WB D-R DEC
Za normálních okolností fotoaparát automaticky upravuje barevné tóny. Přesto je
můžete upravit podle světelných podmínek.
1 Pomocí voliče funkcí a tlačítka Fn zobrazte obrazovku Režim vyvážení bílé (str. 38).
3 Chcete-li zvolit [AWB], stiskněte střed ovladače.
Chcete-li zvolit cokoliv jiného než [AWB], přejděte k příslušné činnosti.
AWB (Autom. vyvážení bílé)
Nastavuje vyvážení bílé automaticky.
(Přednastav. vyvážení
bílé)
Nastaví vyvážení bílé podle určitého zdroje světla
(str. 41).
K* (Teplota barev)
Nastaví teplotu barevných tónů. Nastaví se také filtr CC
(Color Compensating – kompenzace barev) (str. 42).
(Vlastní vyvážení bílé)
*
Používání funkcí fotografování
2 Zvolte požadovaný režim vyvážení bílé pomocí v/V ovladače.
Uloží do paměti základní bílou barvu (str. 43).
K: Znamená „Kelvin“ (jednotka teploty barev)
Přednastav. vyvážení bílé
Zvolte možnost odpovídající určitému světelnému zdroji. Tuto funkci použijte, jestliže
nemůžete získat požadovanou barvu pomocí [AWB].
1 Pomocí voliče funkcí a tlačítka Fn zobrazte obrazovku Režim vyvážení bílé (str. 38).
2 Zobrazte obrazovku Přednastav. vyvážení bílé pomocí v/V ovladače a pak stiskněte B.
41
3 Vyberte požadovaný zdroj světla pomocí b/B ovladače nebo otočného ovladače a poté
v případě potřeby proveďte jemné doladění pomocí v/V ovladače.
• Vyvážení bílé lze nastavit mezi hodnotami +3 a –3 (u zářivek mezi hodnotami +4 a –2).
• Nastavení směrem k + zvyšuje teplotu barev a odstíny snímku se mění na načervenalé.
Nastavení směrem k – snižuje teplotu barev a odstíny snímku blednou.
• 1 krok odpovídá zhruba 10 mired*.
* Mired: jednotka, která udává kvalitu konverze barev ve filtrech barevné teploty.
4 Stiskněte střed ovladače.
(
: Výchozí nastavení)
(Denní světlo)
Nastavuje hodnoty na venkovní předměty ozářené
sluncem.
(Stín)
Nastavuje hodnoty pro stinné podmínky jasného dne.
(Oblačno )
Nastaví fotoaparát na zamračenou oblohu.
(Žárovka)
Nastaví fotoaparát na místa, kde se rychle mění světelné
podmínky – například společenské místnosti nebo jasné
osvětlení ve fotografických studiích.
(Záivka)
Nastaví fotoaparát na zářivkové osvětlení.
(Blesk)
Nastaví fotoaparát na fotografování s bleskem.
• Podrobnosti o vyvážení bílé t str. 12
• Jestliže se v okolí nacházejí lampy s obsahem sodných par nebo rtuťnatých par, nelze dosáhnout
přesného vyváření bílé z důvodu vlastností uvedených světelných zdrojů. Doporučuje se použít
blesk, aby překryl světlo prostředí.
Teplota barev
Vyvážení bílé můžete nastavit pomocí teploty barev.
Na základě barevné teploty nastavené jako standard lze barvu kompenzovat od G
(Green) až po M (Magenta) podobně jako u CC (Color Compensation) filtrů při
fotografování.
• Při nastavení barevné teploty měřené kolorimetrem se doporučuje před skutečným
fotografováním pořídit kontrolní snímek.
1 Pomocí voliče funkcí a tlačítka Fn zobrazte obrazovku Režim vyvážení bílé (str. 38).
2 Zobrazte obrazovku Teplota barev pomocí V ovladače a pak stiskněte B.
42
3 Nastavte barevnou teplotu pomocí v/V/b/B ovladače.
• Zvolte číslo (v řádech tisíců nebo set) odpovídající barevné teplotě; nastavení proveďte
pomocí b/B. Poté nastavte hodnotu vybraného čísla pomocí v/V.
• Teplotu barev lze volit v rozsahu 2 500K a 9 900K.
4 Pomocí B zvolte oblast nastavení CC filtru, poté (je-li to třeba) nastavte CC filtr pomocí
v/V.
5 Stiskněte střed ovladače.
• Jestliže změníte teplotu barev po nastavení CC filtru, skutečná hodnota CC filtru bude odrážet
novou teplotu barev.
Používání funkcí fotografování
• Stisknutím v se provádí kompenzace vzhledem k M (Magenta) a stisknutím V vzhledem ke G
(Green). Tuto kompenzaci lze nastavit v rozmezí devíti kroků v obou směrech.
• Přírůstek na stupnici odpovídá přibližně 5CC.
Vlastní vyvážení bílé
Ve scéně, ve které se světlo prostředí skládá z více druhů světla, se doporučuje používat
vlastní vyvážení bílé, aby byla bílá reprodukována co nejpřesněji.
1 Pomocí voliče funkcí a tlačítka Fn zobrazte obrazovku Režim vyvážení bílé (str. 38).
2 Zobrazte obrazovku Vlastní vyvážení bílé pomocí v/V ovladače a pak stiskněte B.
3 Zvolte [ SET] pomocí B ovladače a pak, stiskněte střed ovladače.
Na LCD monitoru se objeví zpráva „Použijte obl.bod.měření. Kalibrujte stisk.spouště.“.
4 Přidržte fotoaparát tak, aby bílá oblast zcela pokrývala kroužek bodového měření a
stiskněte tlačítko spouště. Spoušť cvakne a zobrazí se kalibrované hodnoty (teplota barvy
a CC).
• Zde není třeba ověřovat si zaostření.
5 Stiskněte střed ovladače.
Monitor se vrátí na obrazovku informací při záznamu a vlastní vyvážení bílé zůstává
zachováno.
43
Vyvolání nastavení vlastního vyvážení bílé
V kroku 2 výše zvolte [
] pomocí b/B, poté stiskněte střed ovladače.
• Nastavení vlastního vyvážení bílé zaregistrovaného v této operaci platí do dalšího nového
nastavení. (Toto nastavení zůstane zachováno i při vypnutí napájení.)
• Při použití blesku zároveň se stiskem tlačítka spouště se registruje vlastní vyvážení bílé a v úvahu
je bráno i světlo blesku. Pořizuje snímky s bleskem i dále.
• Zpráva „Uživatelská chyba WB“ indikuje, že hodnota je mimo očekávaný rozsah. (Používá-li se
blesk u předmětu v bezprostřední blízkosti nebo předmětu s jasnou barvou v rámečku.) Hodnota
se zaregistruje a indikátor
se rozsvítí žlutě na LCD monitoru se zobrazenými informacemi
o nahrávání. V tomto okamžiku lze pořídit snímek, ale doporučuje se znovu nastavit vyvážení bílé
a získat tak správnější vyvážení bílé.
Optim.dyn.rozs.
ISO WB D-R DEC
Fotoaparát analyzuje podmínky fotografování a automaticky upravuje snímek tak, aby
jeho kvalita byla co nejvyšší.
1 Pomocí voliče funkcí a tlačítka Fn zobrazte obrazovku Optim.dyn.rozs. (str. 38).
2 Vyberte požadovaný režim pomocí b/B ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
(
OFF (Vypnout)
: Výchozí nastavení)
Neupravuje kontrast ani jas.
(Standard)
Nastavuje jas a kontrast celé obrazovky.
(Zdokonalená)
Optimalizuje kontrast a reprodukci barev nahrávaného
snímku podle oblastí.
• V následujících případech to nemá žádný vliv.
– Měření expozice podle středu
– Bodové měření
– Ovladač režimu je nastaven na M.
– [Kvalita] je nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG].
• Při použití AE zámku fotoaparát automaticky upraví uzamčený snímek.
• V režimu plynulého pokračování se upravení zaměří na první snímek a ta stejná úprava je pak
aplikována i na druhý nebo další snímek.
44
Volba režimu barev/DEC
ISO WB D-R DEC
1 Pomocí voliče funkcí a tlačítka Fn zobrazte obrazovku Barva / DEC (str. 38).
2 Zvolte požadovaný režim barev pomocí b/B ovladače.
3 Při nastavení kontrastu, sytosti nebo ostrosti přejděte pomocí V na obrazovku
používanou k nastavování, zvolte požadovanou položku pomocí v/V, poté nastavte
hodnotu pomocí b/B.
Používání funkcí fotografování
Barevný režim má kombinace barevného odstínu, vyvážení bílé, kontrastu, sytosti a
ostrosti, které jsou nejvhodnější pro určité podmínky a účely. Tato funkce je užitečná,
pokud chcete používat efekty výběru scény s ovladačem režimů nastaveným na P, A, S
nebo M. V rámci barevného režimu lze dále kalibrovat kontrast, sytost a ostrost podle
libosti.
4 Stiskněte střed ovladače.
(
: Výchozí nastavení)
(Standard)*
Reprodukuje různé scény barevně bohaté a s krásnými
barvami.
(Živé)*
Reprodukuje pozoruhodnou krajinu, jako například
modré nebe, západ slunce, čerstvé zelené lístky a barevné
podzimní listí v bohatých a živých barvách.
(Portrét)*
Zdůrazňuje předmět a měkce reprodukuje odstíny pleti.
(Krajina)*
Reprodukuje krajinu s živými a ostrými barvami.
(Západ slunce )*
Krásně reprodukuje červenou barvu západu slunce.
(Noční pohled)*
Reprodukuje osvětlené oblasti v živých barvách a tmavé
oblasti ostře.
(ČB)
Monochromatické snímky.
(AdobeRGB)
Používá barevný prostor Adobe RGB. Do snímku se
nevloží ICC profil.
* Používá barevný prostor sRGB (viz dále).
45
(Kontrast)
Upravuje kontrast v pěti krocích: od –2 do +2. Čím vyšší je
hodnota, tím výraznější je kontrast, což přináší dobře
modulované, jasné snímky. Čím nižší je hodnota, tím menší je
kontrast, což přináší méně oblastí zcela bílých nebo zcela
černých ploch.
• Při nastavení srovnání zón se pouze nastavení kontrastu
dočasně vynuluje a nelze ho měnit.
(Sytost)
Upravuje sytost barev v pěti krocích: od –2 do +2. Čím vyšší
je hodnota, tím výraznější sytost barev, což přináší živé, jasné
snímky. Nižší hodnota přináší jemnější obraz.
• Je-li barevný režim nastaven na
nasycení.
(Ostrost)
(ČB), nelze upravovat
Upravuje ostrost snímku v pěti krocích: od –2 do +2. Čím
vyšší je hodnota, tím ostřejší jsou okraje, což přináší dobře
živé, jasné snímky. Čím nižší je vybraná hodnota, tím jemnější
jsou okraje předmětů.
• Volba automatického vyvážení bílé (str. 41) přináší vyšší věrnost barev. Automatické vyvážení bílé
používejte zvláště v režimu Západ slunce.
z Barevný prostor sRGB a Adobe RGB
Barevný prostor sRGB
Je standardní barevný prostor digitálního fotoaparátu a je vhodný do většiny běžných podmínek.
Protože vlastnosti průměrného monitoru odpovídají tomuto barevnému prostoru, sRGB je také
vhodný režim ke zpracování snímků k použití na Internetu.
Barevný prostor Adobe RGB
Barevný prostor RGB má ve srovnání s prostorem sRGB široký rozsah reprodukce barev. Je-li
hlavním účelem vytisknout snímek (zejména v případech, kdy velké plochy předmětu jsou jasně
zelené nebo červené), je režim Adobe RGB efektivnější než ostatní barevné režimy sRGB.
• Název souboru snímku začíná na „_DSC“ (str. 108).
z Automatické vyrovnání barev v Adobe RGB
K zobrazení nebo tisku snímku použijte software, který podporuje správu barev – například
„Picture Motion Browser“ (přiložen).
K zobrazení, editování, úpravám nebo tisku snímku pořízeného v barevném režimu Adobe RGB
použijte aplikaci jako například „Picture Motion Browser“, která podporuje správu barev a
možnosti barevného prostoru DCF2.0. Software bez funkcí správy barev nemusí zobrazit nebo
vytisknout snímky Adobe RGB s věrnými barvami. Chcete-li snímek vytisknout ve věrných
barvách, tiskárna musí být ve shodě s barevným prostorem DCF2.0.
Režim zaostření
ISO WB D-R DEC
Fotoaparát umožňuje nastavit oblast AF a režim AF.
• Při pořizování snímků v režimu automatického ostření nastavte přepínač zaostření do polohy AF.
46
Oblast AF
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, změňte způsob.
1 Pomocí voliče funkcí a tlačítka Fn zobrazte obrazovku (str. 38).
3 Vyberte požadovaný režim pomocí b/B ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
(
(Široká obl. AF)
: Výchozí nastavení)
Fotoaparát stanoví, který z devíti lokálních rámečků
zaostření se použije při zaostřování v rámci širokého rozsahu
zaostření.
Používání funkcí fotografování
2 Zobrazte obrazovku Oblast AF pomocí v ovladače.
Široký rámeček zaostření
• Stisknete-li zpola tlačítko spouště, krátce se osvětlí
rámeček použitý k zaostřování.
• Jestliže se určený rámec nepoužívá k zaostřování, můžete
přepnout na rámeček bodového zaostření. Stiskněte
tlačítko bodového AF ve středu ovladače a zaostřete na
střed obrazovky. Zcela stiskněte tlačítko spouště a současně
přidržujte tlačítko bodového AF zaostření na ovladači,
abyste mohli pořídit snímek.
(Bodové AF)
Fotoaparát používá výhradně rámeček bodového zaostření.
Bodový rámeček zaostření
• Jestliže nahlédnete do hledáčku, krátce se osvítí rámeček
bodového zaostření.
47
(Volba obl. zaostření)
Z devíti rámců zvolte místní rámec zaostření.
Stiskněte odpovídající ovladač a k zaostření se použije místní
rámeček zaostření směřující odpovídajícího směru.
(K dispozici je 8 směrů.) Chcete-li k zaostřování použít
rámeček bodového zaostření, stiskněte uprostřed tlačítko AF.
Místní rámeček zaostření
Bodový rámeček zaostření
• Jestliže nahlédnete do hledáčku, krátce se osvítí vybraný
rámeček zaostření.
• Po fotografování je stále k dispozici volba rámečku.
Ovladač netiskněte, není-li to třeba.
• Dokud je stisknuté tlačítko ovladače bodového AF, zaostření zůstává zajištěno. Je-li ovladač nebo
tlačítko bodového AF po fotografování stisknuto, můžete fotografovat se stejným zaostřením.
• Používá-li se vícebodové měření, expozice se uzamkne současně se zaostřením.
• V režimu širokého AF lze k zaostření stisknout ovladač. K pořízení snímků s daným zaostřením
stiskněte tlačítko spouště, aniž byste pustili ovladač. Směr stisknutí ovladače neovlivňuje rámeček
použitý při zaostřování.
• V režimu bodového AF lze zaostřit stisknutím ovladače nebo tlačítka bodového režimu AF. Při
stisknutí kterékoli šipky ovladače bude bodový rámeček ostření vždy aktivován. K pořízení
snímků s daným zaostřením stiskněte tlačítko spouště, aniž byste pustili ovladač bodového
zaostření AF.
• Místní rámeček zaostření se neosvětlí, je-li prováděno průběžné snímání nebo pokud je tlačítko
spouště trvale stisknuté.
Režim AF
Vybere provozní režim automatického zaostřování.
1 Pomocí voliče funkcí a tlačítka Fn zobrazte obrazovku (str. 38).
2 Zobrazte obrazovku Režim AF pomocí V ovladače.
3 Vyberte požadovaný režim pomocí b/B ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
48
(
: Výchozí nastavení)
V tomto režimu AF je zaostření uzamčeno, jestliže
stisknete zpola tlačítko spouště. Tento režim se používá
při fotografování nehybných předmětů.
(Přímé ruční zaostř.)
V tomto zaostření AF lze po použití funkce
automatického zaostření ručně doladit zaostření. Tento
režim se používá, pokud se během nahrávání v režimu
makro dostane nežádoucí předmět do ohniska snímku
apod.
(Automatické AF)
Tento režim AF podle pohybu předmětu automaticky
přepíná mezi AF na jeden snímek a s průběžným AF. Jeli předmět v pohybu, fotoaparát pokračuje v zaostřování
i v okamžiku, kdy spoušť je zpola stisknutá. Je-li předmět
nehybný, zaostření se uzamkne stisknutím tlačítka
spouště zpola a jeho přidržením. Toto je režim AF
k všeobecným účelům vhodný k vytváření portrétů,
skupinových fotografií, momentek, krajin apod.
(Průběžné AF)
V tomto režimu AF fotoaparát pokračuje v zaostřování i
v okamžiku, kdy spoušť je zpola stisknutá. Tento režim se
používá při fotografování předmětů v pohybu.
Používání funkcí fotografování
(AF na jeden snímek)
• Je-li zvolena široká oblast AF, rámeček zaostření se přepne,
aby souhlasil s polohou subjektu. Zaostřený rámeček se
zbarví červeně a začne blikat.
• Při zaostření není slyšet zvukový signál.
Jemné nastavení v
1 Zvolte
(Přímé ruční zaostř.)
(Přímé ruční zaostř.) v režimu AF.
2 Zpola stiskněte tlačítko spouště a uzamkněte zaostření.
3 K jemnému zaostření držte stisknuté tlačítko spouště zpola a otáčejte kroužkem
zaostřování.
Tlačítko spouště
Kroužek zaostřování
4 Zcela stiskněte tlačítko spouště.
• Jakmile uvolníte tlačítko spouště, proces zaostřování začne znovu od počátku a uzamkne se opět
po stisknutí tlačítka spouště zpola.
49
Blesk
ISO WB D-R DEC
Nastavuje režim blesku a kompenzaci blesku.
Režim blesku
Je-li vestavěný blesk vytažen, blesk ve tmavém prostředí automaticky spustí (výchozí
nastavení). Režim blesku lze změnit.
1 Režim blesku lze zobrazit voličem funkcí a tlačítkem Fn (str. 38).
2 Zobrazte obrazovku Režim blesku pomocí v ovladače.
3 Vyberte požadovaný režim pomocí b/B ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
• Indikátor blesku se zobrazí jen v případě, že blesk je vytažen.
(
(Autom.blesk)
: Výchozí nastavení)
Bleskne za špatných světelných podmínek nebo
v protisvětle.
• To nelze zvolit, když je ovladač režimů nastaven na A, S
nebo M.
(Doplnění-blesk)
(Synchr. poz.)
50
Bleskne vždy, když je vestavěný blesk vytažen.
Blesk obvykle bleskne po uvolnění spouště. V takovém
případě se zaznamenají předměty osvětlené jinými zdroji.
Je-li použita pomalejší závěrka, některé předměty
(například koncová světla) se mohou jevit jako
nepřirozená.
V režimu synchronizace pozadí jsou objekty osvětlené
jinými světelnými zdroji zaznamenány nejdříve a poté
bleskne blesk. Pohybující se světla nebo dráhu
pohybujícího se předmětu lze zaznamenat více
realisticky, pokud budete pořizovat snímek pohybujícího
se předmětu s nižší rychlostí závěrky a s bleskem.
(Bezdrát.)
• Bezdrátový blesk vyžaduje model blesku HVL-F56AM
nebo HVL-F36AM (nepřiložen).
Využití bezdrátového blesku
1 Připojte k fotoaparátu externí blesk a zapněte fotoaparát (str. 141) i externí blesk.
2 Vyberte
Používání funkcí fotografování
Používáte-li vestavěný blesk nebo externí blesk
(nepřiložen) nasazený na fotoaparátu, některé snímky se
mohou jevit jako příliš ploché. V takovém případě může
vyšší kontrast zajistit blesk umístěný mimo fotoaparát ve
správné poloze. Výsledkem je plastičtější, trojrozměrný
obraz.
Obecně platí, že tento typ pořizování snímků vyžaduje
blesk na fotoaparátu a druhý blesk mimo fotoaparát
připojený kabelem. Tento fotoaparát může využívat dva
blesky bez kabelu, protože používá k vyslání signálu
světlo blesku namísto využívání kabelu. Tomu se říká
bezdrátový blesk. Expozice se automaticky nastaví na
optimální hodnoty.
(Bezdrát.).
3 Externí blesk odpojte od fotoaparátu a vytáhněte vestavěný blesk fotoaparátu.
Ve hledáčku a na LCD monitoru se zobrazí „WL“.
4 Stanovte polohu fotoaparátu a externího blesku.
5 Ověřte si, že vestavěný i externí blesk je plně nabitý.
• Vestavěný blesk je plně nabitý, jakmile se ve hledáčku zobrazí .
• Externí blesk je plně nabitý, jakmile se na zadní straně externího blesku zobrazí
straně blesku bliká červená kontrolka.
a na přední
6 Stiskněte tlačítko AEL (uzamčení AE) fotoaparátu a vyzkoušejte záblesk blesku.
• Jestliže blesk nespustí, změňte polohu fotoaparátu, externího blesku nebo fotografovaného
předmětu.
7 Znovu zkontrolujte oba blesky, zda jsou plně nabité. Chcete-li pořídit snímek, stiskněte
tlačítko spouště.
• Po použití bezdrátového blesku režim bezdrátového blesku vypněte. (Můžete vypnout fotoaparát
a externí blesk samostatně, nebo můžete připojit externí blesk k fotoaparátu a zvolit jiný režim
blesku – viz informace na straně 50). Použijete-li vestavěný blesk v době, kdy je bezdrátový blesk
aktivní, bude nastavení expozice nesprávné.
• Na fotoaparátu a externím blesku můžete vybrat nastavení bezdrátového blesku samostatně.
Nastavení fotoaparátu viz str. 50. Nastavení externího blesku viz návod k obsluze dodávaný
s bleskem.
Jestliže byla provedena změna činnosti a funkce tlačítka AEL (uzamčení AE)
Při používání bezdrátového blesku se doporučuje nastavit [Tlačítko AEL] (str. 89) na [Fixace AE]
nebo [Fixace
AE] v menu
Vlastní.
Vyberete-li nastavení, které zůstane platné i po uvolnění tlačítka ([Přepnutí AE]/[Přepnutí
AE]), fotoaparát bude v režimu nahrávání s pomalou synchronizací a ve hledáčku a na LCD
monitoru se zobrazí indikace „AEL“. Každé zkušební blesknutí způsobí zapnutí a vypnutí režimu
nahrávání s pomalou synchronizací.
51
Poloha fotoaparátu a blesku
Tento fotoaparát využívá světlo vestavěného blesku k signalizaci externímu blesku, že má
zablesknout. Pro správný přenos signálu vezměte v úvahu následující poznámky.
• Pořizování snímků s bezdrátovým bleskem je třeba provádět ve tmavém prostředí například uvnitř
budov apod.
• Externí blesk umístěte do šedé oblasti podle obrázku dole.
B
A
A: Vzdálenost mezi fotoaparátem a předmětem
B: Vzdálenost mezi externím bleskem a předmětem
Externí blesk neumisťujte přímo za předmět.
Specifikace s bezdrátovým bleskem jsou nastaveny na ISO 100
Vzdálenost
fotoaparátu Vzdálenost blesku od objektu B
od objektu
HVL-F56AM
A
Rychlost
závěrky
Clona
Všechny
Rychlost
rychlosti
až k synch.
závěrky
Vzdálenost blesku od objektu B
HVL-F36AM
1/250
1/1000
Rychlost
až k synch.
1/250
1/1000
F2,8
1,4 – 5 m
1–5m
1–5m
1 – 2,5 m
1–5m
1–4m
1–2m
F4,0
1–5m
1–5m
1 – 3,5 m
1 – 1,7 m
1–5m
1–3m
1 – 1,5 m
F5,6
1–5m
1–5m
1 – 2,5 m
1 – 1,2 m
1–5m
1–2m
–
• Rychlost synchronizace blesku fotoaparátu je 1/125 sekundy (s aktivní funkcí Super SteadyShot)
nebo 1/160 sekund (s vypnutou funkcí Super SteadyShot).
• Použijete-li citlivost fotoaparátu ISO 400, lze maximální vzdálenost zdvojnásobit. Maximální
vzdálenost je 5 m.
z Kanály bezdrátového blesku
Jakmile je zvolen bezdrátový blesk, informace o kanálu externího blesku se přenesou do
fotoaparátu. Jestliže ve vašem okolí používá bezdrátový blesk také jiný fotograf a jeho vestavěný
blesk spouští blesknutí vašeho externího blesku, změňte kanál svého externího blesku.
Změna kanálu externího blesku je popsána v návodu k obsluze dodávaném s bleskem.
52
Kompenzace blesku
Při pořizování snímků s bleskem můžete upravit intenzitu světla blesku, aniž byste
měnili kompenzaci expozice. Expozici předmětu v dosahu blesku lze změnit tak, že
ponecháte nezměněnou expozici pozadí, které je mimo dosah blesku.
1 Voličem funkcí a tlačítkem Fn zobrazte obrazovku kompenzace blesku (str. 38).
3 Vyberte požadovanou hodnotu pomocí b/B ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
(
: Výchozí nastavení)
k +2.0 EV
Směrem +: Zvyšuje intenzitu blesku.
0 EV
Množství světla blesku, které fotoaparát upraví
automaticky.
k –2.0 EV
Směrem –: Snižuje intenzitu blesku.
Používání funkcí fotografování
2 Zvolte Kompenzace blesku pomocí V.
• Stupeň kompenzace lze nastavit v krocích po 1/3.
• Je-li vestavěný blesk vytažen, nastavená hodnota kompenzace blesku se zobrazí pod stupnicí Ev
na LCD monitoru.
• Jestliže zpola stisknete tlačítko spouště, ve hledáčku se zobrazí
.
• Při provádění kompenzace blesku s vestavěným bleskem, pozitivní efekt nemusí být patrný
v důsledku omezeného množství světla blesku v případech, kdy předmět je zhruba ve vzdálenosti
odpovídající maximálnímu dosahu blesku. Je-li předmět příliš blízko, záporný účinek nemusí být
patrný.
z Kompenzace expozice a kompenzace blesku
Kompenzace expozice mění rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO (je-li zvolen režim [AUTO]). Při
použití blesku se také mění množství světla blesku.
Na druhou stranu kompenzace blesku pouze mění množství světla blesku a tím mění relativní
účinek světla blesku na celý obraz. Jestliže například chcete snížit intenzitu světla blesku, můžete
nastavit kompenzaci blesku poněkud směrem k záporné části a současně nastavit kompenzaci
expozice poněkud ke kladné části a tím můžete zachovat jas celého snímku.
• Množství světla blesku lze zachovat stálé, pokud použijete kompenzaci expozice (str. 91).
53
Režim měření expozice
ISO WB D-R DEC
Režim měření (způsob, kterým fotoaparát měří jas předmětu) zvolte z následujících tří
možností.
1 Pomocí voliče funkcí a tlačítka Fn zobrazte obrazovku Režim měření expozice (str. 38).
2 Vyberte požadovaný režim pomocí b/B ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
(
: Výchozí nastavení)
(Vícesegm.)
Celá obrazovka se rozdělí na 40 segmentů k měření
světla (měření se vzorcem 40 segmentů podobných
plástvi).
(Se zdůraz. středem)
Tento režim zdůrazňuje středovou oblast obrazovky.
Tento režim měří průměrný jas celé obrazovky. Jestliže
pořizujete snímky přímo do slunečního světla nebo
předmět není uprostřed snímku, musíte použít
kompenzaci expozice (str. 61).
(Bodové)
Tento režim měří světlo jen v kroužku bodového měření
uprostřed rámečku. Tento režim je vhodný k pořizování
snímků předmětu se silným kontrastem nebo při měření
světla na určité oblasti obrazovky. Jestliže se měřená
oblast nenachází uprostřed obrazovky, použijte
k fotografování zámek AE (str. 63).
Oblast bodového měření
Poloha objektu
54
Používání funkcí fotografování
z Vícebodové měření (40segmentové měření se vzorem medové plástve)
Celá obrazovka se rozdělí na 40 segmentů k měření světla; 39 segmentů
podobných buňce plástve a jeden segment měření, který pokrývá oblast
kolem. Tyto prvky pracují synchronně s automatickým zaostřováním.
Umožňují fotoaparátu zaměřit přesně polohu a jas předmětu bez ohledu
na to, kde se nachází na obrazovce, účelem je stanovit expozici. Tento
způsob měření umožňuje fotoaparátu měřit světlo způsobem, který se
nejvíce blíží lidskému oku, což je ideální na všeobecné účely včetně
fotografování přímo do slunečního světla.
• Je-li v režimu vícebodového měření (40segmentové měření podobné plástvi medu) zaostření
uzamčeno stisknutím a přidržením tlačítka spouště zpola, expozice (rychlost závěrky a clona) se
uzamknou současně (pouze při použití automatického zaostřování a s režimem AF nastaveným
na
(AF na jeden snímek) nebo
(Automatické AF)).
55
Použití tlačítka
Způsob použití tlačítka
(pohon)
(pohon)
S tlačítkem
(pohon) lze používat plynulé pořizování série snímků, samospoušť,
pořizování snímků v intervalu hodnot nastavení a interval vyvážení bílé.
Tlačítko
(pohon)
Ovladač
Střed ovladače
1 Stiskněte tlačítko
(pohon).
2 Zvolte požadovaný režim pomocí b/B
ovladače.
• Otočný ovladač lze nahradit použitím b/B ovladače.
3 Požadovaný režim vyberte pomocí v/V
ovladače.
• Toto nastavené není nutné při pořizování jednotlivých
snímků nebo při plynulém pokračování.
4 Stiskněte střed ovladače a činnost dokončete.
• Jestliže stisknete tlačítko
56
nebo zpola stisknete tlačítko spouště, nastavení se dokončí.
Podrobnosti o ovládání 1 str. 56
(
: Výchozí nastavení)
Pokračování jednotlivých snímků
• Používá se také jako tlačítko ke zrušení ostatních režimů
pohonu.
Plynulé pokračování (viz dále)
Průběžné fotografování v intervalu hodnot nastavení
(str. 58)
Jednoduchý interval expozice (str. 59)
Rozsah vyvážení bílé (str. 60)
Průběžné fotografování
Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, fotoaparát bude zaznamenávat snímky
plynule maximální rychlostí tři snímky za vteřinu*.
Používání funkcí fotografování
Samospoušť (str. 58)
* Naše podmínky měření: [Velikost obr.] je nastavena na [L:10M], [Kvalita] je nastavena na
[Jemné], ruční ostření a rychlost závěrky je 1/250 sekundy nebo rychlejší.
• Počet snímků, které lze pořídit průběžně, je uveden ve hledáčku, a při průběžném pořizování
snímků tento počet klesá.
Po nahrání snímků na záznamové médium se počet vrátí zpět na původní hodnotu. Rychlost závisí
na kapacitě paměťového zásobníku fotoaparátu.
• Jestliže se snímky pořizují s vestavěným bleskem, další snímek se pořídí po nabití blesku.
• Je-li [Režim AF] nastaven na
(Průběžné AF) nebo
(Automatické AF), zaostření se
provádí samostatně u každého snímku. Je-li nastaven na
(AF na jeden snímek), zaostření se
uzamkne na prvním snímku.
• Poslední snímek se zobrazí v okamžitém přehrávání.
• Počet plynule pořízených snímků má horní hranici.
Maximální počet plynule pořízených snímků
Jemné/Standard
Bez omezení* (Dokud není
plné záznamové medium)
RAW & JPEG
3 snímky
RAW
6 snímků
* Když je [Velikost obr.] nastavena na [M:5.6M] nebo [S:2.5M], je rychlost snímání o něco menší
než při snímání čtvrtého a následujících snímků.
• Tyto počty závisejí na rychlosti zápisu na záznamové médium, na podmínkách fotografování atd.
Proto tuto tabulku považujte pouze za orientační.
57
Podrobnosti o ovládání 1 str. 56
Použití samospouště
Po stisknutí tlačítka spouště se závěrka uvolní o deset sekund nebo o dvě sekundy
později. 10sekundová samospoušť je vhodná, když se fotograf má objevit na snímku, a
2sekundová zase když je třeba zredukovat otřesy fotoaparátu, protože zrcadlo bylo
vytaženo dopředu.
Zkontrolujte, zda fotoaparát je zaostřen na předmět, a poté stiskněte tlačítko spouště.
(
: Výchozí nastavení)
(10 s samospoušť)
Po stisknutí tlačítka spouště se závěrka uvolní o
10 sekund později.
(2 s samospoušť)
Po stisknutí tlačítka spouště se závěrka uvolní o 2 sekund
později.
• Při používání samospouště s délkou prodlevy 10 sekund bliká kontrolka samospouště na přední
straně fotoaparátu a rozsvítí se těsně před uvolněním závěrky. Indikátor samospouště v LCD
monitoru je zvýrazněn. Začne zvuk odpočítávání.
• Chcete-li zrušit aktivní samospoušť s prodlevou 10 sekund, stiskněte tlačítko
(pohon).
Samospoušť se zruší také vypnutím fotoaparátu. Samospoušť můžete zrušit také po skončení
fotografování. Samospoušť s prodlevou 2 sekundy nelze přerušit.
• Když je za fotoaparátem zdroj jasného světla, jako např. reflektor nebo něco podobného, a vy
stisknete tlačítko spouště bez dívání se do hledáčku, použijte krytku hledáčku připevněnou na
ramenním popruhu, abyste zabránili průniku nežádoucího světla hledáčkem, které by mohlo
ovlivnit expozici (str. 36).
Pořizování 3 snímků s posunutou hodnotou expozice – různá expozice
U některých snímků musí být nastavení expozice velmi přesné. V takových případech
fotograf plynule fotografuje některé snímky s posunutou expozicí mimo správný rozsah
expozice. Fotoaparát pořídí tři snímky s automaticky posunutou expozicí.
Správně
– směr
+ směr
Průběžné fotografování v intervalu hodnot nastavení
(
58
: Výchozí nastavení)
(Zm.exp:0,3Ev průb.)
Pořizuje snímky plynule s hodnotou expozice posunutou
o hodnotu plus nebo mínus 0,3. Stiskněte a přidržte
tlačítko spouště, dokud se záznam nezastaví.
(Zm.exp:0,7Ev průb.)
Pořizuje snímky plynule s hodnotou expozice posunutou
o hodnotu plus nebo mínus 0,7. Stiskněte a přidržte
tlačítko spouště, dokud se záznam nezastaví.
Podrobnosti o ovládání 1 str. 56
Jednoduchý interval expozice
(
: Výchozí nastavení)
(Zm.exp:0,7Ev jedn.)
Pořizuje snímky postupně po jednom s hodnotou
expozice posunutou o hodnotu plus nebo mínus 0,7.
Tlačítko spouště tiskněte jednotlivě snímek po snímku.
• Při používání blesku stiskněte tlačítko spouště snímek po snímku bez ohledu na nastavení.
• Snímek se pořídí v pořadí 0 (správně), – (pod) a + (nad). Pořadí lze změnit pomocí [Poř. expozice]
v menu
záznamu (str. 83).
• Základní expozice se nastaví s prvním snímkem intervalu. Používá-li se kompenzace expozice,
základní expozice se posune odpovídajícím způsobem.
• Bod zaostření se normálně mění při každém fotografování. Bod zaostření se nastaví pevně jen při
plynulém pořizování snímků v intervalu nastavení v případech, kdy režim AF je u statického
předmětu nastaven na [AF na jeden snímek] nebo [Automatické AF].
• Pokud se blesk nepoužije, probíhá pořizování snímků a rychlost závěrky a clona se mění v souladu
s potřebami fotografování v intervalu. Při použití blesku probíhá pořizování snímků s intervalem
nastavení blesku a mění se množství světla blesku.
• Při pořizování snímků s intervalem podle světelných podmínek se mění rychlost závěrky a clona
v automatickém režimu programu, rychlost závěrky se mění v režimu priority clony a clona se
mění v režimu priority závěrky. Za normálních okolností se rychlost závěrky mění v ručním režimu
ovládání. Clonu lze měnit stisknutím a přidržením tlačítka AEL (uzamčení AE) během pořizování
snímku.
Světelné podmínky: Jakékoliv světlo (s výjimkou blesku), které svítí na scénu po delší dobu –
například přirozené světlo, světlo žárovky nebo světlo zářivky.
Používání funkcí fotografování
(Zm.exp:0,3Ev jedn.)
Pořizuje snímky postupně po jednom s hodnotou
expozice posunutou o hodnotu plus nebo mínus 0,3.
Tlačítko spouště tiskněte jednotlivě snímek po snímku.
59
Podrobnosti o ovládání 1 str. 56
Stupnice Ev při pořizování snímků v intervalu hodnot nastavení
Je-li zvolena možnost pořizování snímků v intervalu hodnot nastavení, stupnice Ev se
mění
Interval světelných
podmínek
Kroky 0,3
Kompenzace expozice
0
Interval světelných
podmínek
Kroky 0,3
Kompenzace expozice
1,0
Interval blesku
Kroky 0,7
Kompenzace blesku
–1,0
Zobrazeno v horním
řádku.
Zobrazeno v horním
řádku.
Zobrazeno v dolním
řádku.
LCD
monitor
Hledáček
• Při pořizování snímků s intervalem hodnot dle světelných podmínek se stupnice Ev zobrazí
v hledáčku, ale neobjeví se při pořizování snímků v intervalu blesku.
• Po zahájení pořizování snímků s intervalem hodnot začnou postupně mizet značky, které označují
již pořízené snímky.
• Je-li zvolena možnost jednoduchý interval expozice, po polovičním stisknutí tlačítka spouště a
jeho opětovném uvolnění se v hledáčku zobrazí indikace „br 1“ pro interval světla prostředí a
„Fbr 1“ pro interval blesku. Po zahájení pořizování snímků s intervalem hodnot nastavení udává
tato indikace číslo dalšího snímku – například „br 2“, „br 3“.
Pořizování snímků s intervalem vyvážení bílé
Na základě vybraného vyvážení bílé a teploty barev/filtru CC se automaticky pořídí tři
snímky, které posouvají teplotu barev. Jedno stisknutí spouště pořídí tři snímky v pořadí
„snímek s normálním vyvážením bílé“, „- strana (obrázek s bledšími barvami)“ a
„+ strana (obrázek s načervenalejšími barvami)“.
( : Výchozí nastavení)
(Zm.exp: VB (N))
Při pořizování snímku posune vyvážení bílé o 10 mired*.
(Zm.exp: VB (V))
Při pořizování snímku posune vyvážení bílé o 20 mired*.
* Mired: jednotka, která udává kvalitu konverze barev ve filtrech barevné teploty.
• V okamžitém přehrávání se zobrazí jen snímek pořízený jako poslední (str. 80).
60
Nastavení expozice
Můžete ručně posunout hodnotu expozice zjištěnou fotoaparátem. Tento režim se
používá, pokud se nedaří získat správnou expozici – například předmět a jeho pozadí
jsou velmi kontrastní (světlé a tmavé).
Otočný ovladač
Stiskněte tlačítko +/– (expozice) a otáčením otočným ovladačem upravte nastavení expozice.
Směrem +: Zesvětlí obrázek.
0: Expozice je stanovena automaticky
fotoaparátem.
Směrem –: Ztmaví obrázek.
Směrem –
Směrem +
Používání funkcí fotografování
Tlačítko +/– (expozice)
Na stupnici Ev na LCD monitoru a ve hledáčku se zobrazí úroveň kompenzace.
• Podrobnosti o expozici t str. 11
• Expozici lze kompenzovat v krocích po 1/3 v rozsahu ±2,0EV.
• Výsledek kompenzace expozice lze sledovat na zobrazení histogramu (str. 70).
61
z Techniky fotografování
Při pořizování snímků fotoaparát automaticky stanoví expozici. Při pořizování celkově bělavého
snímku (například předmět v protisvětle nebo zasněžená scéna) fotoaparát usoudí, že předmět je
jasný a může u snímku nastavit tmavší expozici. V takových případech je účinné upravit expozici
ve směru + (plus).
Nastavení expozice ve směru +
Při pořizování celkově tmavšího snímku fotoaparát usoudí, že předmět je tmavý a může u snímku
nastavit světlejší expozici. V takových případech je účinné upravit expozici ve směru – (mínus).
Nastavení expozice ve směru –
Můžete se pokusit upravit expozici tak, aby vyhovovala vašemu vkusu.
62
Uzamčení expozice (uzamčení AE)
Expozici si můžete pevně nastavit před vytvořením kompozice snímku. To je vhodné
v případech, kdy předmět, na němž se měří expozice, a předmět, na který se zaostřuje,
se liší, nebo pokud chcete pořizovat snímky plynule a zachovat stejnou hodnotu
expozice.
Tlačítko AEL
(uzamčení AE)
1 Zamiřte na předmět, u kterého chcete změřit expozici.
• Upravte zaostření (zaostření není nutné uzamknout.)
2 Stiskněte tlačítko AEL (uzamčení AE).
• Ve hledáčku a na LCD monitoru se zobrazí „AEL“* a indikuje to, že expozice je uzamčena.
* AEL: Znamená Auto Exposure Lock – zámek automatické expozice
Používání funkcí fotografování
Tlačítko spouště
3 Stiskněte a přidržte tlačítko AEL (uzamčení AE), v případě potřeby upravte kompozici
snímku a stisknutím tlačítka spouště pořiďte snímek.
• Zůstane-li tlačítko AEL (uzamčení AE) stisknuté i po pořízení snímku, můžete pokračovat
s pořizováním snímků se stejnou hodnotou expozice. Po uvolnění tlačítka se nastavení zruší.
• Jestliže bleskne blesk v jiném režimu než v režimu priority závěrky nebo ručním režimu, aktivuje
se řízení pomalé synchronizace a provede se uzamčení AE (str. 65).
• Fotoaparát můžete nastavit tak, aby i po uvolnění tlačítka AEL (uzamčení AE) zůstala hodnota
expozice zachována (str. 89).
• Bez ohledu na typ zvoleného měřicího režimu můžete nastavit fotoaparát tak, aby dočasně
zafixoval expozici pomocí bodového měření (Spot AEL) stisknutím tlačítka AEL (uzamčení AE)
(str. 89).
Stupnice Ev se stisknutým tlačítkem AEL (uzamčení AE)
Pokud uzamknete expozici stisknutím tlačítka AEL (uzamčení AE), hodnota uzamčené
expozice se nastaví jako standardní expozice (0). Po změně kompozice snímku
zobrazuje stupnice Ev naměřenou světelnou úroveň v kroužku bodového měření. To
oznamuje rozdíl v jasu mezi segmenty na obrazovce.
• Jestliže úroveň světla v rámci kroužku bodového měření překračuje standardní hodnotu
o hodnotu 2,0Ev kterýmkoliv směrem, na konci stupnice Ev se zobrazí gG. Jestliže rozdíl ještě
vzroste, indikace gG začne blikat.
63
Příklad: Je-li kompozice následující scény dokončena a tlačítko AEL (uzamčení AE) je
stisknuté
2 Jasná oblast
Kroužek bodového
měření
1 Poněkud tmavší oblast
Zobrazení indikátoru se stisknutým tlačítkem AEL (uzamčení AE) jsou následující.
Vícebodové měření/středové měření
Tlačítko AEL (uzamčení
AE) je stisknuté
Se stisknutým tlačítkem
AEL (uzamčení AE)
změňte kompozici na 1
Uzamčená expozice
Zaměřte fotoaparát na 1
a zobrazí se úroveň
osvětlení 1. Uzamčená
hodnota expozice (0)
zůstává stejná.
Úroveň osvětlení v rámci
kroužku bodového měření
je o 0,3 Ev nižší než
uzamčená expozice (mění
se podle změny kompozice
snímku)
Jednobodové měření
Uzamčená expozice
odpovídá úrovni osvětlení
v rámci kroužku bodového
měření
Úroveň osvětlení 1 je o
1,3Ev nižší než uzamčená
expozice (mění se podle
změny kompozice snímku)
Zaměřte fotoaparát na 1
a zobrazí se úroveň
osvětlení 1. Uzamčená
hodnota expozice (0)
zůstává stejná.
Úroveň osvětlení 1 je o
1,0Ev nižší než uzamčená
expozice (mění se podle
změny kompozice snímku)
64
Se stisknutým tlačítkem
AEL (uzamčení AE)
změňte kompozici na 2
Zaměřte fotoaparát na 2
a zobrazí se úroveň
osvětlení 2. Šipka
ukazuje, že 2 vybledne.
Slow Sync (pořizování snímků
s tmavým pozadím pomocí blesku)
Jestliže pořizujete portrét v noci venku s tmavým pozadím, při normálním použití
blesku se pořídí snímek s jasným zobrazením předmětu, ale pozadí je mimo dosahu
blesku a bude příliš tmavé. V takovém případě umožňuje režim pomalé synchronizace
Slow Sync (pořizování snímků s bleskem a pomalou rychlostí závěrky) pořídit jasný
snímek předmětu i pozadí.
Tlačítko AEL (uzamčení AE)
1 Vestavěný blesk vytáhněte.
2 Stiskněte tlačítko AEL (uzamčení AE) a pořiďte snímek.
Ve hledáčku a na LCD monitoru se zobrazí „AEL“ a indikuje to, že expozice je uzamčena.
Používání funkcí fotografování
Blesk
• Doporučuje se používat stativ, protože rychlost závěrky je pomalejší.
• Jestliže nepoužijete blesk, můžete expozici uzamknout stisknutím tlačítka AEL (uzamčení AE)
(str. 63).
• V režimu priority závěrky nebo v ručním režimu není režim pomalé závěrky k dispozici
prostřednictvím stisknutí tlačítka AEL (uzamčení AE).
• Fotoaparát lze nastavit tak, aby i po uvolnění tlačítka AEL (uzamčení AE) zůstal režim pomalé
synchronizace zachován (str. 89).
65
Náhled hloubky pole
Hledáček zobrazuje snímek pořízený s nejvíce otevřenou clonou. Změna clony
ovlivňuje ostrost snímku předmětu a vytváří rozdíl mezi ostrostí viděnou v hledáčku a
ostrostí skutečného snímku. Funkce náhledu umožňuje zobrazit snímek se clonou
otevřenou stejně jako při pořizování snímku a ověřit si tak přibližnou hloubku ostrosti
daného snímku před skutečným pořízením snímku.
Tlačítko Náhled
hloubky pole
Po zaostření na předmět stiskněte tlačítko Náhled hloubky pole.
Se stisknutým tlačítkem se clona nastaví tak, aby zhruba odpovídala hodnotě clony
zobrazené v hledáčku.
• O nastavení clony a rozmazaných obrázcích t režim priority clony (str. 29)
• Snímek v hledáčku bude tmavší, protože clona je více uzavřena (hodnota clony je vyšší.)
• Hodnotu clony lze během náhledu měnit.
• Jestliže zaostření není uzamčeno a stisknete tlačítko náhledu, nelze pořídit snímek. Chcete-li
pořídit snímek, stiskněte tlačítko Náhled hloubky pole s rozsvíceným z v hledáčku.
• Je-li objektiv vybaven tlačítkem k zajištění zaostření, fotoaparát lze nastavit tak, aby funkci
náhledu vyvolalo tlačítko zajištění zaostření (str. 89).
66
Ruční zaostřování
Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického zaostření, zaostření lze upravit
ručně.
Přepínač režimu zaostření
1 Nastavte přepínač zaostřování na MF*.
* MF: znamená ruční zaostření.
2 Zaostřete otáčením kroužkem ručního zaostřování na objektivu.
• Jestliže lze na předmět zaostřit v automatickém režimu zaostření, indikátor z v hledáčku se po
potvrzení zaostření rozsvítí. Při použití širokého rámečku zaostření se použije středový rámeček, a
pokud se používá místní rámeček zaostření, použije se rámeček vybraný ovladačem.
• Aby byla zajištěna stabilní expozice v režimu ručního zaostřování, fotoaparát používá ke
stanovení expozice informaci o vzdálenosti. Ke zlepšení přesnosti informace o vzdálenosti nastaví
fotoaparát po přesunutí vypínače POWER do polohy ON ohniskovou vzdálenost na
(nekončeno).
Používání funkcí fotografování
Kroužek zaostřování
67
Používání funkcí prohlížení
Zapnutí obrazovky přehrávání
Během přehrávání se při každém stisknutí tlačítka
(zobrazení) přepíná obsah
obrazovky mezi obrazovkou přehledu a obrazovkou jediného snímku.
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
(zmenšit)
(zobrazení)
Ovladač
(přehrávání)
Obrazovka
jednotlivého snímku
(se záznamem dat)
Obrazovka
jednotlivého snímku
(bez záznamu dat)
Obrazovka
přehledu
V režimu přehledu (prohlížení souborů)
Nyní se zobrazuje složka
obsahující snímky
První tři číslice názvu
složky (číslo složky)
V každé složce se na LCD monitoru zobrazí šest
rámečků snímku (přehled k prohlížení souborů).
Mezi rámečky lze listovat pomocí v/V/b/B
ovladače. To je užitečné, chcete-li procházet
snímky a vyhledat požadovaný snímek.
• Snímky lze zobrazovat všechny najednou jinak než po
složkách. Snímky lze zobrazit po čtyřech najednou, po
devíti najednou nebo po 16 najednou (str. 86).
Výběr složky
1 Stisknutím
(zmenšit) zvýrazněte název složky.
2 Zvolte požadovanou složku pomocí b/B ovladače.
3 Stisknutím
(zmenšit) se přesunete do oblasti snímků. Požadovaný snímek vyberte
pomocí v/V/b/B ovladače.
68
Odstranění všech snímků ve složce
Je-li v prohlížeči souborů zobrazena obrazovka přehledu, všechny snímky ve složce lze
smazat.
1 Zvolte složku, kterou chcete smazat, pomocí b/B ovladače.
2 Stiskněte tlačítko
(vymazat).
Objeví se hlášení „Smazat složku a její obsah?“.
3 Zvolte „Ano“ pomocí b, poté stiskněte střed ovladače.
Zvolená složka se smaže.
Nastavení (str. 99).
• Smazání velkého počtu snímků může trvat dlouho. Doporučujeme, abyste raději smazali snímky
v počítači nebo naformátovali záznamové médium pomocí fotoaparátu.
• Jak jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit.
• Chráněné snímky nemohou být vymazány.
• Jestliže smažete záznamovou složku právě vybranou volbou [Volba složky], zvolte novou
záznamovou složku pomocí [Volba složky] v menu
Nastavení (str. 97).
Používání funkcí prohlížení
• Můžete pokračovat v mazání složek.
• Můžete nastavit obrazovku potvrzení na [Ano] podle volby v menu
• Chcete-li vymazat zvolené snímky, viz str 84.
69
Zobrazení histogramu
Zobrazit lze histogram a záznamová data zobrazeného snímku.
Tlačítko
(zvětšit)
Ovladač
Chcete-li zobrazit histogram při přehrávání jednotlivého snímku, stiskněte v na
ovladači. Chcete-li se vrátit k přehrávání jednotlivých snímků, znovu stiskněte v na
ovladači.
• Snímek lze vybrat pomocí b/B.
• Snímky lze zvětšit tlačítkem
(zvětšit).
Jestliže snímek obsahuje velmi jasnou nebo velmi tmavou část,
daná část je při zobrazení histogramu osvětlena (varování
ohledně limitu luminance).
70
z O histogramu
Počet pixelů
Tmavý
Světlý
Histogram představuje rozdělení luminance, které
zobrazuje, kolik pixelů určitého jasu je v daném snímku.
Zobrazení histogramu tohoto fotoaparátu zobrazuje jas ve
vodorovné ose (levá strana je černá, pravá strana je bílá) a
počet pixelů ve svislé ose. Při kompenzaci expozice se
histogram odpovídajícím způsobem změní. Dole je uveden
příklad.
Podrobnosti o bodech obrazu – pixelech t str. 12.
Pořizování snímků
s kompenzací
expozice na pozitivní
straně zjasní celý
snímek a celý
histogram se posune
k jasnější části
snímku (doprava).
Je-li použita
expozice
kompenzace na
záporné straně,
histogram se posune
na opačnou stranu.
Používání funkcí prohlížení
Kompenzaci
expozice
používejte na
pozitivní straně.
Oba konce histogramu se skládají pouze z dat 100% černé nebo bílé*. Pokud data přenesete
později do počítače, abyste provedli kompenzaci, je nemožné obnovit oblasti, které byly celé
vyplněny černou nebo bílou. Kontrola histogramu umožňuje posoudit stav snímku předem.
* Abychom byli přesní, barevný obraz se vyjadřuje kombinací RGB. A proto bílá odpovídá
hodnotám R255, G255, B255 a černá je R0, G0, B0.
71
Otočení snímku
Přehrávaný snímek lze pootočit.
Ovladač
1 Zobrazte snímek, který si přejete otočit, v režimu přehrávání jednoho snímku.
2 Při každém stisknutí V na ovladači se snímek pootočí v souladu s uvedenou ilustrací.
• Jakmile pootočíte snímek, informace o jeho otočení se uchovají, i když si zobrazíte jiné snímky
nebo vypnete napájení. Snímek se příště bude přehrávat pootočený.
• Při kopírování otočených snímků do počítače dokáže „Picture Motion Browser“ (přiložen)
zobrazit otočené snímky správně. Možnost otočení však závisí na softwaru.
• Snímek lze pootočit i při použití záznamového média se zapnutou ochranou proti zápisu, avšak
takové snímky se při příštím přehrávání nezobrazí pootočené.
72
Zvětšování snímků
Chcete-li si obrázek lépe prohlédnout, můžete si ho zvětšit.
Tlačítko
Tlačítko
(zmenšit)
Tlačítko
(zvětšit)
(zobrazení)
Tlačítko
Ovladač
(přehrávání)
• Zvětšení lze měnit pomocí tlačítek
(zvětšit) nebo
Používání funkcí prohlížení
1 Stisknutím tlačítka
(zvětšit) v zobrazení jednoho snímku (nebo přehledu) přejděte do
režimu přehrávání.
Střed snímku se zvětší.
(Zmenšit).
2 Vyberte požadovanou část, kterou chcete zvětšit, pomocí v/V/b/B ovladače.
• Můžete vybrat snímek pomocí otočného ovladače.
• Při každém stisknutí středu ovladače se obrazovka změní mezi zvětšenou obrazovkou a celou
obrazovkou.
Část, která se
zvětší po stisknutí
středu tlačítka
Mapa zvětšené části obrazu
3 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) lze zrušit zobrazení zvětšeného snímku a obrazovka
se vrátí do režimu přehrávání jednoho snímku (nebo přehledu).
Rozsah zvětšení je následující. (Stupnice není zobrazena)
Velikost snímku
Rozsah zvětšení
L:10M
Přibližně ×1,1 – ×12
M:5.6M
Přibližně ×1,1 – ×9
S:2.5M
Přibližně ×1,1 – ×6
• Stisknutí tlačítka
snímků.
(zobrazení) zruší zobrazení indikátorů na obrazovce přehrávání zvětšených
73
Prohlížení snímků na televizoru
Připojíte-li fotoaparát k televizoru,
můžete snímky zobrazit na televizní
obrazovce.
3 Zapněte fotoaparát a stiskněte
(přehrávání).
Před připojením fotoaparátu k
televizoru vypněte fotoaparát i televizor.
1 Připojte fotoaparát k televizoru.
Tlačítko
1 Ke vstupní zdířce
videa
Video kabel
Ovladač
2 Ke konektoru
VIDEO
2 Zapněte televizor a na televizoru
Snímky pořízené fotoaparátem se
zobrazí na televizní obrazovce.
Stisknutím b/B na ovladači vyberte
požadovaný snímek.
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může
být třeba přepnout výstup video signálu
tak, aby odpovídal danému televiznímu
systému (str. 94).
nastavte vstupní přepínač TV/
video na „video“.
• Podrobnosti najdete v návodu k
televizoru.
74
• Při zobrazení snímků nahraných
fotoaparátem v režimu Adobe RGB na
monitorech sRGB (například televizory/
LCD monitory, které nejsou kompatibilní s
Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21)) se snímky
zobrazují s nižší úrovní intenzity.
• LCD monitor na zadní straně fotoaparátu se
nezapne.
• Kvalita obrazu zobrazeného na televizní
obrazovce je mírně zhoršená ve srovnání se
zobrazením na monitoru počítače.
Barevné televizní systémy
Chcete-li zobrazit snímky na televizní
obrazovce, potřebujete televizor se
vstupními zdířkami videa a video kabel.
Barevná obrazová norma televizoru se
musí shodovat s normou vašeho
digitálního fotoaparátu. Prostudujte si
následující seznamy barevných
televizních systémů podle země nebo
oblasti, kde fotoaparát používáte.
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbie, Korea, Mexiko,
Peru, Střední Amerika, Surinam,
Taiwan, U.S.A., Venezuela, atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína,
Dánsko, Finsko, Holandsko, Hong
Kong, Itálie, Kuvajt, Maďarsko,
Malajsko, Německo, Norsko, Nový
Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko,
Velká Británie, atd.
Používání funkcí prohlížení
Systém NTSC
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guajana, Irák, Irán,
Monako, Rusko, Ukrajina, atd.
75
Používání menu
Použití položek menu
Tlačítko MENU
Ovladač
Střed ovladače
1 Zapněte napájení.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Požadované menu vyberte pomocí b/B
ovladače a pak stiskněte střed.
Menu záznamu
Vlastní menu
Menu přehrávání
Nabídka nastavení
• Je-li již zobrazeno požadované menu (ikona menu je
zobrazena zcela vlevo), tento krok přeskočte.
4 Vyberte stránku pomocí b/B ovladače.
5 Vyberte požadovanou položku pomocí v/V
ovladače.
76
Nyní je menu Tato menu
vybráno
nejsou vybrána
6 Zobrazte možnosti pomocí B ovladače.
• Pro návrat k možnostem menu stiskněte b.
7 Vyberte požadovanou možnost pomocí v/V
ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
Používání menu
8 Stisknutím MENU vypnete zobrazení menu.
• Menu se vypne také v případě, že stisknete zpola tlačítko spouště.
• Při nastavování menu lze nahradit otočný ovladač použitím b/B ovladače.
• Pokud během činnosti stisknete tlačítko MENU, nastavování se zastaví a fotoaparát se vrátí do
režimu záznamu (nebo přehrávání).
• Při zobrazování menu lze nejdříve zobrazit dříve vybrané menu (str. 98).
77
Přehled menu
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Menu záznamu (str. 79 až 83)
1
2
Velikost obr.
Kvalita
Přehráv.uk.
Snížení šumu
Start okem AF
Červené oči
Řízení blesku
Blesk výchozí
Poř. expozice
Reset
Menu přehrávání (str. 84 až 88)
1
2
Smazat
Formátovat
Chránit
Form.Přehledu
Prezentace
Nastav DPOF
• Tisk data
• Tisk přehledu
• Zrušit tisk
Vlastní menu (str. 89 až 93)
1
2
Nast. priority
TlačFixZaost
Tlačítko AEL
Nast.vol.ovl.
Nast.komp.exp.
Iluminátor AF
Blok. závěrky
Blok. závěrky
Nast. obl. AF
Zobr. monitoru
Zobr. nahr.
Zobr. přehr.
Menu nastavení (str. 94 až 100)
1
LCD jas
Režim přenosu
Video výstup
Audio signály
Jazyk
Nast.datum/čas
78
2
3
Soub.č.pam.
• Reset
Název složky
Volba složky
• Nová složka
Podsvíc. LCD
Úsporný režim
Část menu pam.
Potvrdit smaz.
Čištění CCD
Výchozí vynul.
Menu záznamu 1
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Menu záznamu
Výchozí nastavení je označeno
.
Velikost obr.
Podrobnosti viz strana 13.
L:10M
3872 × 2592 pixelů
M:5.6M
2896 × 1936 pixelů
S:2.5M
1920 × 1280 pixelů
• Podrobnější informace o počtu snímků, které lze zapsat po změně velikosti snímku, viz str. 22.
• Je-li volba [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG], velikost snímku je pevně
nastavena na [L:10M].
Kompresní poměr snímku určuje kvalitu snímku. Protože velikost souboru (str. 12)
nekomprimovaného snímku je větší, digitální fotoaparáty obvykle zapisovaný snímek
komprimují.
RAW (RAW)
Menu záznamu
Kvalita
Formát souboru: RAW (data raw)
Soubor RAW je polotovar, který bude zpracován na
počítači k profesionálním účelům. Soubor lze otevřít
softwarem k převodu dat „Image Data Converter SR“
poskytnutém na disku CD-ROM (přiložen) (str. 115).
• Velikost snímku je pevně nastavena na [L:10M]. Velikost
snímku se na LCD monitoru nezobrazí.
RAW & JPEG (RAW+)
Formát souboru: RAW (data raw) + JPEG
Po stisknutí tlačítka spouště se současně vytvoří snímek
ve formátu RAW a JPEG. To je výhodné, potřebujete-li
dva soubory snímků – JPEG k prohlížení a RAW ke
zpracování. Velikost snímku JPEG je pevně nastavena na
[L:10M] a kvalita snímku je pevně nastavena na [Jemné].
Jemné (FINE)
Formát souboru: JPEG
Snímek je při záznamu v JPEG formátu komprimován.
Čím vyšší je kompresní poměr, tím menší je velikost
souboru. Díky tomu lze zaznamenat více souborů na
jediné záznamové médium, ale kvalita snímků bude nižší.
Po snížení kvality snímku ji nelze později obnovit
v počítači. Jestliže chcete soubor snímku později
zpracovávat nebo upravovat, při volbě nastavení pečlivě
zvažujte potřebnou kvalitu snímku.
Standard (STD)
• Podrobnosti o kvalitě snímku t str. 12
• Podrobnější informace o počtu snímků, které lze zaznamenat po změně kvality snímku, viz str. 22.
79
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
z Soubory RAW
Digitální fotoaparát získává snímek předmětu prostřednictvím prvku CCD (Charge-Coupled
Device), který plní stejnou funkci jako film v běžném fotoaparátu. Soubor ve formátu RAW
obsahuje data raw zaznamenaná prvkem CCD, která neprošla dosud žádným digitálním
zpracováním. Soubor RAW se liší od běžnějších formátů souborů (například JPEG) v tom, že
materiál raw je určen ke zpracování k profesionálním účelům. Abyste mohli otevírat soubor RAW
nahraný tímto fotoaparátem, potřebujete software „Image Data Converter SR“, který je uložen na
disku CD-ROM (přiložen). S tímto softwarem lze otevřít a převést soubory RAW do běžného
formátu (například JPEG nebo TIFF) a lze měnit jeho vyvážení bílé, sytost barev, kontrast apod.
• Záznam snímku ve formátu RAW podléhá následujícím omezením.
– Velikost snímku je pevně nastavena na maximální (L:10M)
– Soubor RAW nelze tisknout pomocí tiskáren DPOF (tisk) ani na tiskárnách kompatibilních se
standardem PictBridge.
– Na rozdíl od obrázku JPEG, neprochází snímek RAW žádným základním obrazovým
zpracováním, takže jeho barvy nelze přesně reprodukovat v přehrávacím režimu ani na
obrazovce okamžitého přehrávání. Jsou-li data správně nahrána, přesné barvy bude možné
reprodukovat na počítači.
Přehráv.uk.
Po záznamu snímku lze snímek zobrazit na LCD monitoru na dvě sekundy, na pět nebo
na 10 sekund. Během okamžitého přehrávání lze snímek také smazat.
10 s
Zobrazí snímek na LCD monitoru na dobu 10 sekund.
5s
Zobrazí snímek na LCD monitoru na dobu pěti sekund.
2s
Zobrazí snímek na LCD monitoru na dobu dvou sekund.
Vypnout
Snímek nezobrazí.
Smazání snímku během okamžitého přehrávání
Stiskněte
(vymazat), poté vyberte [Ano] na obrazovce potvrzení pomocí b ovladače a stiskněte
střed ovladače.
• Během okamžitého přehrávání lze zapnout a vypnout informaci o záznamu (str. 68), zobrazit
histogram (str. 70) nebo snímek zvětšit (str. 73). Jestliže je během zvětšení snímku vybrán rámeček
zaostření, snímek se zvětší a vybraný rámeček bude na displeji vystředěn.
• Okamžité přehrávání při plynulém pořizování série snímků, pořizování snímků v intervalu hodnot
nastavení a v intervalu vyvážení bílé zobrazí jen poslední snímek série. Pokud budete mazat
snímek podle výše uvedeného postupu, smaže se jen zobrazený snímek.
• Při okamžitém přehrávání se snímek nezobrazí ve svislé poloze, ani když nastavíte [Zobr. přehr.]
na [Auto rotace] (str. 93).
80
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Snížení šumu
Dlouhá doba expozice zvyšuje pravděpodobnost vzniku šumu. Je-li rychlost závěrky
1 sekunda nebo pomalejší, aktivuje se funkce snížení šumu, která snižuje zrnitost
snímku, k niž běžně dochází při dlouhé době expozice.
Je-li nastavena doba expozice sekundu nebo delší, funkce
snížení šumu je aktivní po celou dobu, kdy je závěrka
otevřena. Během činnosti funkce snížení šumu se na
LCD monitoru zobrazuje zpráva „Zpracování...“. Dokud
se toto zpracování nedokončí, nelze zaznamentat další
snímek.
Vypnout
Tento režim neprovádí snížení šumu. To je vhodné
v případech, kdy načasování dalšího snímku má
přednost. Tento postup však zvyšuje pravděpodobnost
vzniku šumu. Používáte-li dlouhou dobu expozice,
doporučuje se používat funkci snížení šumu.
• Funkce snížení šumu se neprovádí při plynulém pořizování série snímků ani při pořizování snímků
v intervalu hodnot nastavení, a to bez ohledu na aktuální nastavení.
Menu záznamu
Zapnout
Start okem AF
Zaostření se potvrdí, když se podíváte do hledáčku a rychlost závěrky a clona se upraví
automaticky.
Zapnout
Automaticky nastavuje zaostření.
• Tento režim způsobuje rychlejší vybití akumulátorů než
[Vypnout].
Vypnout
Nenastavuje zaostření.
81
Menu záznamu 2
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
.
Červené oči
Redukuje jev červených očí při použití blesku. Před vlastním pořízením snímku
s bleskem blesk několikrát slabe zableskne.
Zapnout
Redukuje jev červených očí.
Vypnout
Nepoužívá redukci jevu červených očí.
• Redukce jevu červených očí je možná jen s vestavěným bleskem (při používání externího blesku
(nepřiložen) se jev červených očí objevuje jen vzácně).
Řízení blesku
Pro nastavení množství světla blesku si můžete zvolit režim řízení blesku.
Blesk ADI
Těsně před snímání dojde k předblesku a fotoaparát
nastaví množství světla blesku pomocí měření
odraženého světla z předblesku a informace o dané
vzdálenosti.
TTL před bl.
Předblesk bleskne těsně před snímáním a fotoaparát
nastaví množství světla blesku jen na základě měření
množství odraženého světla z předblesku. Informace o
vzdálenosti se do výpočtu nezahrnuje.
ADI: znamená „Advance Distance Integration“ (pokročilá integrace vzdálenosti)
P-TTL: znamená „Pre-flash, Through the lens“ (předblesk objektivem)
• Pokud nelze vzdálenost mezi objektem a externím bleskem (nepřiložen) určit (snímání s
bezdrátovým bleskem při použití externího blesku (nepřiložen), snímání s bleskem s kabelem
umístěným mimo fotoaparát, snímání s blesky makro twin nebo kruhovým bleskem, apod.) zvolí
fotoaparát automaticky režim Předblesk TTL.
• V následujících případech vyberte [TTL před bl.], protože fotoaparát nemůže získat přesné
informace o vzdálenosti pomocí ADI blesku.
– K blesku HVL-F36AM je připojen široký panel.
– K povrchu blesku je připojen difuzér.
– Používá se filtr s faktorem expozice – například ND filtr.
– Používá se objektiv na blízké záběry.
• Blesk ADI je k dispozici pouze v kombinaci s objektivem vybaveným kódovacím zařízením
vzdálenosti. Abyste zjistili, zda je objektiv vybaven kódovacím zařízením vzdálenosti, projděte si
návod k použití přiložený k objektivu.
82
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Blesk výchozí
Je-li ovladač režimů nastaven na AUTO, P nebo výběr scény, je režim blesku
automaticky nastaven na automatický blesk (standardní nastavení). Je-li blesk vysunut
a chcete-li se ujistit, že opravdu bleskne, můžete jej nastavit na doplňkový blesk.
V každém případě můžete změnit režim blesku ovladačem funkcí a tlačítkem Fn.
Autom.blesk
Je-li ovladač režimů nastaven na AUTO, P nebo výběr
scény a blesk je vysunut, zableskne blesk automaticky
jen tehdy, když je to nutné.
Blesk. výplň
Je-li ovladač režimů nastaven na AUTO, P nebo výběr
scény a blesk je vysunut, bleskne blesk pokaždé.
Lze si zvolit pořadí při stupňované expozici (str. 58). Pořadí je společné při pořizování
snímku se změnou expozice i při pořizování snímku se změnou blesku.
• To se nevztahuje na pořizování snímku se změnou vyvážení bílé.
0t–t+
Při pořizování prvního snímku použijte nastavení 0Ev,
protože představuje nejlepší možnost při fotografování.
Příklad: 0Ev t –0,3Ev t +0,3Ev
–t0t+
Seřazeno od nízké po vysokou expozici.
Příklad: –0,7Ev t 0Ev t +0,7Ev
Menu záznamu
Poř. expozice
Reset
Hlavní funkce režimu záznamu můžete resetovat na výchozí nastavení.
1 Vyberte [Potvrdit] v [ Reset].
Na LCD monitoru se objeví zpráva „Resetovat režim záznamu?“.
2 Vyberte [Ano] pomocí b ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
Hlavní funkce režimu záznamu jsou resetovány na výchozí nastavení.
• Podrobnosti o položkách, které budou znovu nastaveny, viz „Resetování na výchozí nastavení“
(str. 147).
83
Menu přehrávání 1
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Menu přehrávání
Výchozí nastavení je označeno
.
Smazat
Nepotřebné soubory lze vymazat.
OznačObr
Smaže pouze vybrané snímky.
Proveďte postup popsaný dále.
Vše. snímky
Smaže všechny snímky na záznamovém médiu.
Proveďte postup popsaný dále.
• Jak jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit.
• Chráněné snímky nemohou být vymazány.
• K rychlému mazání nepotřebných snímků po jednom použijte tlačítko
v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Všechny snímky ve složce lze smazat naráz (str. 69).
(vymazat) ( t krok 6
Smazání vybraných snímků
1 Vyberte [OznačObr] v [Smazat].
2 Vyberte snímek, který chcete smazat, pomocí b/B ovladače, poté stiskněte v.
U vybraného snímku se zobrazí značka
.
• Chcete-li výběr zrušit, stiskněte V.
3 Chcete-li smazat ostatní snímky, opakujte krok 2.
4 Stiskněte střed ovladače.
Objeví se hlášení „Smazat označené snímky?“.
5 Vyberte [Ano] pomocí b ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
Vybrané snímky se smažou a zobrazení se vrátí do menu na obrazovce.
Smazání všech snímků
1 Vyberte [Vše. snímky] v [Smazat].
Objeví se hlášení „Smazat vše na kartě?“.
2 Vyberte [Ano] pomocí b ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
Všechny snímky se smažou a zobrazení se vrátí do menu na obrazovce.
• Smazání velkého počtu snímků [Vše. snímky] může trvat dlouho. Doporučujeme, abyste raději
smazali snímky v počítači nebo naformátovali záznamové médium pomocí fotoaparátu.
84
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Formátovat
Naformátujte záznamové médium.
• Nezapomínejte, že formátování nevratně vymaže všechna data na záznamovém médiu včetně
chráněných snímků.
1 Vyberte [Potvrdit] v [Formátovat].
Objeví se hlášení „Všechna data budou vymazána. Formátovat?“.
2 Vyberte [Ano] pomocí b ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
Formátování je dokončeno.
Chránit
Ochrana snímků před nechtěným smazáním.
OznačObr
Chrání pouze vybrané snímky.
Proveďte postup popsaný dále.
Vše. snímky
Chrání všechny snímky na záznamovém médiu.
Zrušit vše
Zruší ochranu všech snímků na záznamovém médiu.
Menu přehrávání
• Během formátování svítí kontrolka přístupu. Dokud tato kontrolka svítí, záznamové médium
nevyjímejte.
• Formátování může trvat několik minut podle záznamového média.
• Záznamové médium formátuje pomocí fotoaparátu. Pokud byste záznamové médium
naformátovali v počítači, podle druhu použitého formátování by se mohlo stát, že záznamové
médium by bylo ve fotoaparátu nepoužitelné.
Ochrana vybraných snímků
1 Vyberte [OznačObr] v [
Chránit].
2 Vyberte snímek, který chcete chránit, pomocí b/B ovladače, poté stiskněte v.
U vybraného snímku se zobrazí značka
.
• Chcete-li výběr zrušit, stiskněte V.
3 Chcete-li chránit další snímky, opakujte krok 2.
4 Stiskněte střed ovladače.
Snímek je chráněn a zobrazení se vrátí do menu na obrazovce.
85
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Form.Přehledu
Formát obrazovky přehledu snímků si můžete vybrat z následujících nastavení.
16 snímků
Na obrazovce zobrazí 16 snímků.
9 snímků
Na obrazovce zobrazí devět snímků.
4 snímky
Na obrazovce zobrazí čtyři snímky.
Prohl. soub.
Na obrazovce zobrazí šest snímků z jednotlivých složek.
16 snímků
86
9 snímků
4 snímky
Prohl. soub.
Menu přehrávání 2
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
.
Prezentace
Přehrává zaznamenané snímky v pořadí s 5sekundovým intervalem (Prezentace).
Vyberte [Potvrdit] v [Prezentace].
Spustí se prezentace snímků.
Chcete-li ukončit prezentaci snímků, stiskněte V ovladače nebo MENU.
• Během prezentace snímků lze zobrazit předchozí/následující snímek pomocí b/B.
• Stisknutím středu ovladače lze přehrávání prezentace pozastavit/obnovit.
• Tlačítkem
(zobrazení) lze zapínat/vypínat záznam dat.
Před vlastním tiskem v provozovně nebo pomocí tiskárny lze pomocí fotoaparátu
specifikovat snímky, které se vytisknou, a jejich počet.
OznačObr
Vytiskne pouze vybrané snímky.
Proveďte postup popsaný dále.
Vše na kartě
Vytiskne všechny snímky na záznamovém médiu.
Proveďte postup popsaný dále.
Menu přehrávání
Nastav DPOF
• Datové soubory ve formátu RAW nelze označit.
• Chcete-li vytisknout snímek pořízený v Adobe RGB ve věrných barvách, tiskárna musí být
kompatibilní s barevným prostorem DCF2.0.
• Můžete zadat kterékoliv číslo až do 9.
Označení vybraných snímků
1 Vyberte [OznačObr] v [
Nastav DPOF].
2 Vyberte snímek, který chcete označit, pomocí b/B ovladače, poté vyberte počet listů
pomocí v/V (zvyšuje se pomocí v a snižuje se pomocí V).
U vybraného snímku se zobrazí značka
(nastavení DPOF) a zobrazí se počet listů.
• Pro zrušení výběru tiskněte opakovaně V, abyste odstranili značku
(nastavení DPOF).
3 Chcete-li označit další snímky, opakujte krok 2.
4 Stiskněte střed ovladače.
Značka
(nastavení DPOF) se objeví na vybraném snímku a na displeji se opět objeví
obrazovku menu.
87
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Označení všech snímků
1 Vyberte [Vše na kartě] v [
Nastav DPOF].
2 Vyberte počet listů pomocí v/V ovladače (zvyšuje se pomocí v a snižuje se pomocí V).
Nelze zvlášť nastavit počet snímků.
3 Stiskněte střed ovladače.
Značka
(nastavení DPOF) se objeví na všech snímcích a na displeji se opět objeví
obrazovka menu.
• Při přehrávání snímku se značkou DPOF je
a jeho číslo vloženo do snímku.
• Jestliže do fotoaparátu vložíte záznamové médium, které obsahuje snímky označené DPOF
specifikované jiným fotoaparátem, a poté vyberete snímky, ke kterým chcete nastavit značku
DPOF, specifikace DPOF nastavené jiným fotoaparátem se zruší.
Tisk data
Při tisku snímků lze vkládat do snímků datum. Poloha data (uvnitř nebo vně snímku,
velikost znaků apod.) závisí na tiskárně.
Zapnout
Vkládá datum.
Vypnout
Nevkládá datum.
• Normálně se vkládá jen datum, ale vložené údaje se mohou lišit podle tiskárny. Některé tiskárny
tuto funkci neposkytují.
Tisk přehledu
Můžete vytvořit výtisk přehledu všech snímků ve složce (nátisk přehledu). Fotoaparát
může specifikovat nátisk přehledu i tisk po jednotlivých snímcích.
Zap
Specifikuje nátisk přehledu.
Vyp
Nespecifikuje nátisk přehledu.
• Počet snímků, které lze vytisknout na list, a jejich formát závisí na tiskárně. Snímky RAW nelze
vytisknout jako nátisk přehledu.
• Snímky, které jste pořídili po nastavení nátisku přehledu, se do nátisku přehledu nezahrnou.
Doporučujeme vytvořit nátisk přehledu až těsně před jeho tiskem.
Zrušit tisk
Značky
značky
(DPOF) lze smazat. Pokud to uděláte, bude zrušen i tisk přehledu. Protože
(DPOF) při tisku zůstávají, doporučuje se je vymazat.
1 Vyberte [Potvrdit] v [Zrušit tisk].
Objeví se hlášení „Zrušit vše?“.
2 Vyberte [Ano] pomocí b ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
Značky
(DPOF) všech snímků se zruší.
88
Vlastní menu 1
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Vlastní menu
Výchozí nastavení je označeno
.
Nast. priority
Vyberte nastavení požadovaného uvolnění závěrky.
AF
Závěrku nelze uvolnit, dokud není zaostřeno.
Uvolnit (RP*)
Závěrku lze uvolnit, ačkoliv není zaostřeno. Toto
nastavení vyberte v případech, kdy možnost pořídit
snímek má přednost.
TlačFixZaost
Je-li objektiv vybaven tlačítkem k zajištění zaostření, funkci náhledu lze nastavit tak,
aby ho vyvolalo tlačítko zajištění zaostření.
Fixace zaostř
Tlačítko použít k zajištění zaostření.
Zobr.hl.pole
Tlačítko k zajištění zaostření použijte jako tlačítko
náhledu na hloubku pole.
Vlastní menu
* RP: Představuje prioritu závěrky.
• Je-li vybrána možnost [Uvolnit], na displeji informací o záznamu se zobrazí indikátor „RP“.
Doporučuje se pořídit snímek po zaostření, které si zkontrolujete v hledáčku.
Tlačítko AEL
Funkci a režim provozu tlačítka AEL (uzamčení AE) lze změnit.
Tlačítko AEL (uzamčení AE) má dvě funkce: funkci „AEL“, která uzamkne hodnotu
expozice (rychlost závěrky a clonu) ve kterémkoliv režimu měření, a funkci „
(Bodové) AEL“, která dočasně provádí bodové měření a uzamkne hodnotu expozice.
Tlačítko AEL má dva režimy činnosti: „stisknutí“, který pracuje, jen když je tlačítko
stisknuto, a „přepnutí“, který přepíná mezi aktivací a deaktivací při každém stisku
tlačítka. Následující kombinace jsou možné:
Fixace AE
Se stisknutým tlačítkem se uzamkne hodnota expozice ve
vybraném režimu měření.
Tlačítko AEL (uzamčení AE) přidržte stisknuté a
současně stiskněte tlačítko spouště. Pořiďte snímek. To je
vhodné v případě, že hodnota expozice má být
zachována na stejné úrovni.
Přepnutí AE
Stiskněte tlačítko jednou a povolte je. Hodnota expozice
zůstane ve vybraném režimu měření uzamčena. Znovu
stiskněte tlačítko a uzamčení se uvolní.
Tlačítko AEL (uzamčení AE) není třeba přidržovat při
stisknutí tlačítka spouště. To je vhodné v případě, že
hodnota expozice má být zachována na stejné úrovni.
89
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Fixace
AE
Přepnutí
AE
Dokud je tlačítko stisknuté, fotoaparát dočasně provádí
bodové měření bez ohledu na režim měření, který byl
zvolen dříve, a zjištěnou hodnotu expozice uzamkne.
Tlačítko AEL (uzamčení AE) přidržte stisknuté a
současně stiskněte tlačítko spouště. Poříďte snímek. To je
vhodné, pokud normálně používáte vícesegmentové
nebo středové měření, ale dočasně potřebujete použít
bodové měření kvůli typu objektu.
Stiskněte tlačítko jednou a povolte je a fotoaparát
dočasně provádí bodové měření bez ohledu na režim
měření, který byl zvolen dříve, a zjištěnou hodnotu
expozice uzamkne. Znovu stiskněte tlačítko a uzamčení
se uvolní.
Tlačítko AEL (uzamčení AE) není třeba přidržovat při
stisknutí tlačítka spouště. To je vhodné, pokud normálně
používáte vícesegmentové nebo středové měření, ale
dočasně potřebujete použít bodové měření kvůli typu
objektu.
• Dokud je hodnota expozice uzamčena, na LCD monitoru a ve hledáčku se zobrazí „AEL“. Je-li
nastaveno „Přepnutí AE“, dbejte, abyste uzamčenou hodnotu uvolnili.
• S výjimkou režimu priority závěrky a ručního režimu je při použití blesku zvolena pomalá
synchronizace a provede se uzamčení AE (str. 65).
• Ruční posun (str. 34) v ručním režimu ovládání je ovlivněn nastavením „Přidržet“ a „Přepínat“.
Nast.vol.ovl.
Funkci otočného ovladače v ručním režimu a režimu program Shift ovládání lze měnit.
Rychl.závěrky
Clona
90
Ruční režim
Otočný ovladač: Rychlost závěrky
Tlačítko +/– (expozice) + otoćny ovladač:
Clona
Program Shift
PS shift (otočný ovladač mění rychlost
závěrky)
Ruční režim
Otočný ovladač: Clona
Tlačítko +/– (expozice) + otočný ovladač:
Rychlost závěrky
Program Shift
PA shift (otočný ovladač mění clonu)
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Nast.komp.exp.
Je-li ve výchozím nastavení při použití blesku zvolena kompenzace expozice, při
kompenzaci expozice se mění rychlost závěrky, clona, ISO citlivost (jen v režimu
AUTO) i množství světla blesku (str. 61). Pevným nastavením množství světla blesku
lze omezit účinek kompenzace expozice na pozadí, které je osvětleno jen světlem
z okolí (nikoli bleskem).
Prostř&blesk
Kompenzace expozice se provádí podle rozsahu světla
z prostředí (pozadí, kam světlo blesku nedosáhne) a
podle rozsahu světla blesku.
Jen prostředí
Kompenzace expozice je omezena na rozsah světla
z prostředí (pozadí), zatímco expozice rozsahu světla
blesku je pevně nastavena.
• Mění se hodnoty: rychlost závěrky, clona, citlivost ISO (jen
v režimu AUTO)
• Nemění se hodnoty: množství světla blesku
Vlastní menu
• Mění se hodnoty: rychlost závěrky, clona, citlivost ISO (jen
v režimu AUTO), množství světla blesku.
• Nemění se hodnoty: žádná
• S kompenzací blesku lze omezit kompenzaci rozsahu světla blesku pevným nastavením expozice
rozsahu světla z prostředí, kam světlo blesku nedosáhne (str. 53).
Mění se hodnoty: množství světla blesku
Nemění se hodnoty: rychlost závěrky, velikost clony, citlivost ISO
Iluminátor AF
Stisknete-li zpola tlačítko spouště při použití blesku v tmavém prostředí, blesk může
blesknout. Toto je iluminátor AF, které umožňuje při automatickém zaostřování
zaostřit na předmět. Iluminátor AF lze zapnout nebo vypnout.
Zapnout
Vyplní iluminátor AF.
Vypnout
Tato funkce nepoužívá iluminátor AF.
• Když je iluminátor AF nastaven na [Vypnout], není aktivován iluminátor AF externího blesku
(nepřiložen).
91
Vlastní menu 2
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
.
Blok. závěrky
Blokování závěrky lze nastavit tak, aby závěrka nespustila, pokud ve fotoaparátu není
vloženo záznamové médium.
Zap: bez karty
Závěrku nelze spustit, pokud ve fotoaparátu není
vloženo záznamové médium.
Vyp: bez karty
Závěrku lze spustit i v případě, že ve fotoaparátu není
vloženo záznamové médium.
Blok. závěrky
Blokování závěrky lze nastavit tak, aby závěrka nespustila, pokud na fotoaparátu není
nasazen žádný objektiv. Pokud fotoaparát připojíte například k astronomickému
teleskopu, zvolte možnost [Vyp: bez obj], takže závěrku bude možné spustit.
Zap: bez obj
Závěrku nelze spustit, pokud na fotoaparátu není
nasazen objektiv.
Vyp: bez obj
Závěrku lze spustit i v případě, že na fotoaparátu není
nasazen objektiv.
Nast. obl. AF
Když je tlačítko spouště stisknuto napůl, rámeček místního zaostření, který ostří, je
krátce červeně osvětlen. Změnu doby osvětlení lze změnit nebo lze osvětlení vypnout.
Zobr. 0,6s
Rámeček místního zaostření se rozsvítí na 0,6 sekundy.
Zobr. 0,3s
Rámeček místního zaostření se rozsvítí na 0,3 sekundy.
Displej vyp
Bez osvětlení.
• Je-li zvolena možnost [Displej vyp], rámeček místního zaostření je osvětlen jen v případě, že
ovladač nebo tlačítko bodového měření AF je stisknuto.
92
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Zobr. monitoru
Snímač oka umístěný vpravo pod hledáčkem zjišťuje, zda fotograf nahlíží do hledáčku.
LCD monitor lze nastavit tak, aby se automaticky vypnul, pokud nahlížíte do hledáčku.
Automat
Nahlédnete-li do hledáčku, LCD monitor se automaticky
vypne.
Ručně
LCD monitor zůstane zapnutý i v případě, že nahlédnete
do hledáčku.
• Bez ohledu na nastavení v této nabídce se displej s informacemi o záznamu po nastavené době
automaticky vypne (ve výchozím nastavení za pět sekund (str. 98)).
Můžete nastavit displej s informacemi o záznamu tak, aby se automaticky pootočil,
pokud fotoaparátem otočíte do svislé polohy.
Auto rotace
Displej se automaticky pootočí, pokud fotoaparátem
otočíte do svislé polohy.
Vodorovně
Displej se nepootočí, pokud fotoaparátem otočíte do
svislé polohy.
Vlastní menu
Zobr. nahr.
Zobr. přehr.
Orientaci snímku lze nahrát společně se snímkem, takže snímky pořízené ve svislé
poloze se automaticky zobrazí na výšku.
Auto rotace
Se snímkem se ukládá informace o orientaci snímku.
Man. rotace
Informace o orientaci snímku se neukládá se snímkem.
• Je-li zvolena možnost [Auto rotace], snímek načtený do počítače se zobrazí ve svislé poloze
pomocí „Picture Motion Browser“/„Image Data Converter SR“ (přiložen). Snímek se nezobrazí
ve svislé poloze; to závisí na použitém softwaru.
• Ruční otočení snímku viz str. 72.
93
Nabídka nastavení 1
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Nabídka nastavení
Výchozí nastavení je označeno
.
LCD jas
Jas LCD monitoru lze upravit.
1 Vyberte [Potvrdit] v [LCD jas].
2 Jas nastavte pomocí b/B ovladače nebo pomocí otočného ovladače a poté stiskněte střed
ovladače.
Režim přenosu
Vybere režim USB, který se použije při připojení fotoaparátu k počítači atd. pomocí
USB kabelu.
Hrom.paměť
Použije se ke kopírování snímků do počítače. Fotoaparát
je rozpoznáván jako velkokapacitní paměť USB.
PTP
Tiskne snímky na tiskárně vyhovující standardu
PictBridge nebo kopíruje snímky do zařízení
kompatibilních se standardem PTP (Picture Transfer
Protocol).
• Podrobnější informace o tisku na tiskárně odpovídající
standardu PictBridge viz str. 119.
Video výstup
Nastaví výstup signálu videa podle barevného televizního systému připojeného video
zařízení. Různé země a oblasti používají růžné barevné televizní systémy. Chcete-li
zobrazit snímky na televizní obrazovce, prostudujte si stránku 75, kde jsou uvedeny
informace o barevném televizním systému země nebo oblasti, kde fotoaparát
používáte.
94
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například pro
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (například pro
Evropu).
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Audio signály
Zvolí vydávaný zvukový signál při blokování závěrky, během odpočítávání
samospouště apod.
Zapnout
Zapne zvuk.
Vypnout
Vypne zvuk.
Jazyk
Zvolte si jazyk, ve kterém se budou zobrazovat položky menu, varování a hlášení.
Jazyk] a pak stiskněte B ovladače.
2 Vyberte požadovaný jazyk pomocí v/V ovladače a pak stiskněte střed.
Nast.datum/čas
Nastaví datum a čas.
Vyberte [Potvrdit] v [Nast.datum/čas]. Poté proveďte postup popsaný v kapitole
„Nastavení hodin“ (t krok 3 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Nabídka nastavení
1 Zvolte [
95
Nabídka nastavení 2
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
.
Soub.č.pam.
Vybere způsob používaný k přidělení čísel souborů snímkům.
Zapnout
Přiřadí pořadová čísla souborům i v případě, že se změní
složka k nahrávání snímků nebo záznamové médium.
Vypnout
Při každé změně složky začne počítat od 0001. (Pokud
nahrávací složka obsahuje soubor, přiřazuje číslo o jednu
vyšší než nejvyšší číslo ve složce.)
Reset
Resetujte číslo souboru. Číslo souboru se vrátí na hodnotu „0001“. Pokud nahrávací
složka obsahuje soubor, přiřazuje číslo o jednu vyšší než nejvyšší číslo ve složce.
Vyberte [Potvrdit] v [Reset].
Název složky
Výchozí standardní složku (100MSDCF atd.) lze změnit na složku s uvedením data,
takže složky jsou při ukládání a přehrávání seřazeny podle dat.
Std. tvar
Zvolí standardní složku.
Tvar data
Zvolí složku s uvedením data. Nová složka se vytvoří
automaticky při každé změně data záznamu.
• Název složek a obrázků uložených ve standardní složce zůstane zachován.
• Je-li zvolena možnost [Tvar data], název složky se zobrazí následovně.
Příklad:
A
B
A: Číslo složky
B: R (poslední číslice) / MM / DD
96
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Volba složky
Je-li zvolena standardní složka a existují dvě nebo více složek, lze zvolit záznamovou
složku, která se použije k záznamu snímků.
1 Vyberte [Volba složky], poté stiskněte B ovladače.
2 Vyberte požadovanou složku pomocí v/V ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
• Nastavujete-li možnost [Tvar data], nelze zvolit složku.
Nová složka
Nabídka nastavení
Vytvoří složku na záznamovém médiu k nahrávání snímků.
Vytvoří se nová složka s číslem o jedno vyšším než nejvyšší dosud používané číslo
složek a daná složka se stane aktuální složkou pro záznam snímků.
97
Nabídka nastavení 3
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
.
Podsvíc. LCD
Během fotografování se na LCD monitoru objevují informace o záznamu. Délku
zobrazení těchto informací lze nastavit.
1 min.
Zobrazí na jednu minutu.
30 s
Zobrazí na 30 sekund.
10 s
Zobrazí na 10 sekund.
5s
Zobrazí na pět sekund.
• Jestliže zpola stisknete tlačítko spouště nebo provedete jinou činnost, tyto informace se zobrazí
znovu.
Úsporný režim
Pokud neprovedete na fotoaparátu žádnou operaci po zadanou dobu, fotoaparát přejde
do režimu úspory energie (Úsporný režim) a téměř se vypne. t krok 3 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Můžete nastavit čas, po kterém se fotoaparát přepne do režimu úspory energie.
30 min.
Fotoaparát se přepne do režimu úspory energie po
30 minutách.
10 min.
Fotoaparát se přepne do režimu úspory energie po
10 minutách.
5 min.
Fotoaparát se přepne do režimu úspory energie po
pěti minutách.
3 min.
Fotoaparát se přepne do režimu úspory energie po
3 minutách.
1 min.
Fotoaparát se přepne do režimu úspory energie po
jedné minutě.
• Stisknutím tlačítka spouště se fotoaparát vrátí do režimu záznamu.
Část menu pam.
Ve výchozím nastavení, pokud stisknete tlačítko MENU, nejdříve se zobrazí se
obrazovka
1 nebo
1. Toto nastavení lze změnit tak, aby se nejdříve zobrazila
dříve vybraná nabídka.
98
Vyp
Nejdříve se zobrazí se nabídka
Zap
Nejdříve se zobrazí dříve vybraná nabídka.
1 nebo
1.
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
Potvrdit smaz.
Před smazáním snímků nebo složek se zobrazí potvrzovací obrazovka – například
„Smazat tento snímek?“. Obvykle je vybrána možnost [Ne], ale tuto výchozí možnost
můžete nastavit na [Ano].
“Ano”
[Ano] je vybráno ve výchozím stavu.
“Ne”
[Ne] je vybráno ve výchozím stavu.
• Toto nastavení se vztahuje na mazání snímků i složek.
Čištění CCD
• Čištění lze provést pouze tehdy, když je kapacita akumulátoru
. Vybití
akumulátoru během čištění může způsobit poškození závěrky. Čištění je třeba
provést rychle.
Nabídka nastavení
Pokud by dovnitř do fotoaparátu pronikl prach nebo nečistoty a znečistily by povrch
snímače CCD (součást, která zastává funkci filmu), mohou se – podle fotografovaného
prostředí – nečistoty objevit na snímku. Pokud by se na CCD prvku usadil prach,
použijte běžně dostupný vyfukovací kartáček a CCD snímač vyčistěte postupem
uvedeným dále. Prach lze snadno setřít vyfukovacím kartáčkem při použití
protiprachové funkce.
1 Zkontrolujte, zda je akumulátor plně nabitý.
• Doporučuje se použít AC adaptér/nabíječku (nepřiložen).
2 Vyberte [Čištění CCD], a poté stiskněte [Potvrdit].
Objeví se hlášení „Po vyčištění CCD vypnout kameru. Pokračovat?“.
3 Vyberte [Ano] pomocí b ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
• CCD bude krátce vibrovat a poté se zrcadlo vpředu zvedne.
4 Sejměte objektiv.
5 K vyčištění povrchu snímače CCD a jeho okolí použijte kartáček s ofukováním.
• Nedotýkejte se CCD snímače špičkou kartáčku. Čištění dokončete rychle.
• Přední stranu fotoaparátu přidržte směrem dolů, aby se ve fotoaparátu nemohl usazovat prach.
99
Podrobnosti o ovládání 1 str. 76
• Nepoužívejte vyfukování se sprejem, protože by uvnitř těla fotoaparátu mohla být rozptýlena
pára.
• Při čištění CCD nezavádějte špičku kartáčku do výduti za snímač objektivu.
Vyfukovací kartáček není třeba zavádět těsné blízkosti CCD snímače.
6 Nasaďte objektiv a vypněte vypínač POWER do polohy OFF.
• Jestliže kapacita akumulátoru během čištění příliš klesne, fotoaparát začne pískat. Ihned přerušte
čištění a vypněte vypínač POWER do polohy OFF.
z Zamezení pronikání prachu do fotoaparátu
Je-li nemožné zcela vyloučit prach, mohou následující informace pomoci snížit jeho pronikání do
fotoaparátu.
• Při výměně objektivu zvolte místo s nízkou prašností a výměnu proveďte rychle.
• Fotoaparát nenechávejte bez objektivu nebo bez krytu těla fotoaparátu.
• Při nasazování krytu těla fotoaparátu nejdříve vytřete všechen prach zevnitř z krytu a až poté ho
nasaďte na fotoaparát.
Výchozí vynul.
Hlavní funkce fotoaparátu lze resetovat na výchozí nastavení.
1 Vyberte [Potvrdit] v [Výchozí vynul.].
Objeví se hlášení „Nastavit výchozí?“.
2 Vyberte [Ano] pomocí b ovladače a poté stiskněte střed ovladače.
Hlavní funkce jsou resetovány.
• Podrobnosti o položkách, které budou znovu nastaveny, viz „Resetování na výchozí nastavení“
(str. 147).
100
Používání počítače
Využití počítače se systémem Windows
Podrobnější informace k využití
počítače Macintosh viz kapitola
„Používání počítače Macintosh“
(str. 116).
Tato část popisuje anglickou verzi
obsahu obrazovky.
Připojení fotoaparátu k vašemu počítači (str. 104)
Příprava fotoaparátu a počítače a připojení fotoaparátu k
počítači
Prohlížení snímků v počítači
Používání počítače
Kopírování snímků do počítače (str. 104)
Úprava snímků pomocí softwaru α100 Application Software (str. 111)
•Zobrazení snímků uložených v počítači
•Zobrazení fotografií uspořádaných podle data
•Úpravy snímků
Tisk snímků
101
Doporučená konfigurace
počítače
K připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí ke
kopírování snímků
OS (předinstalován): Microsoft Windows
2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition nebo Windows XP
Professional
• Činnost není zaručena v prostředí
založeném na aktualizaci operačních
systémů popsaných výše nebo v prostředí
s možností načtení více systémů.
Konektor USB: Standardní součást
konfigurace
Doporučené prostředí k použití
programu „Picture Motion
Browser“
OS (předinstalován): Microsoft Windows
2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition nebo Windows XP
Professional
CPU/paměť:Pentium III 500 MHz nebo
rychlejší, 128 MB paměti RAM nebo
více (doporučeno: Pentium III
800 MHz nebo rychlejší, 256 MB
paměti RAM nebo více)
Software: DirectX 9.0c nebo novější
Pevný disk: K instalaci je třeba volná
kapacita disku 200 MB a více
Displej:
800 × 600 bodů nebo více, High Color
(16bitové barvy) nebo lepší
• Tento software je kompatibilní s technologií
DirectX. Je třeba nainstalovat „DirectX“.
102
Doporučené prostředí k použití
programu „Image Data
Converter SR Ver.1.1“
OS (předinstalován): Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home
Edition, nebo Windows XP
Professional
CPU: Doporučuje se MMX Pentium III
1 GHz nebo rychlejší.
Paměť: 256 MB nebo víc (doporučuje se
512 MB nebo víc.)
Virtuální paměť: 700 MB nebo více
Displej: 1024 × 768 bodů nebo více, High
Color (16bitové barvy) nebo lepší
Poznámky k připojení
fotoaparátu k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení
(včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To
závisí na typech používaných USB zařízení.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB
kompatibilního s rozhraním Hi-Speed USB
(odpovídá USB 2.0) umožňuje pokročilý
(vysokorychlostní) přenos dat, protože tento
fotoaparát je kompatibilní s rozhraním HiSpeed USB (odpovídá USB 2.0).
• Zkontrolujte, že je [Režim přenosu] v menu
Nastavení
nastaven na [Hrom.paměť].
Je-li tato volba nastavena na [PTP],
fotoaparát není rozpoznán.
• Jestliže se činnost počítače obnovuje
z režimu pozastavení nebo spánku,
komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se nemusí obnovit současně.
Kopírování snímků do počítače
Tato část popisuje příklad postupu
použití počítače se systémem Windows.
Snímky z fotoaparátu můžete kopírovat
do počítače následovně.
Přímé vložení záznamového
média do počítače
Vyjměte záznamové médium z
fotoaparátu, vložte je do počítače a
zkopírujte soubory.
Připojení fotoaparátu s
vloženým záznamovým médiem
do počítače pomocí USB spojení
Při kopírování snímků postupujte podle
kroků 1 až 4 na str. 103 až 107.
Krok 1: Příprava
fotoaparátu a počítače
1 Do fotoaparátu vložte záznamové
• Při kopírování snímků do počítače
pomocí málo nabitého bloku
akumulátorů může kopírování selhat
nebo se mohou data snímků poškodit,
pokud se blok akumulátorů vypne příliš
brzy.
3 Zapněte fotoaparát a počítač.
Používání počítače
• Zkontrolujte, že je [Režim přenosu] v menu
Nastavení
nastaven na [Hrom.paměť]
(str. 94).
médium s nahranými snímky.
2 Do fotoaparátu vložte dostatečně
nabitý blok akumulátorů nebo
fotoaparát připojte do sítě
prostřednictvím AC adaptéru/
nabíječky (nepřiložen).
103
Krok 2: Propojení
fotoaparátu a počítače
2 Ke konektoru
USB
USB kabel
1 Po propojení USB v kroku 2
klepněte na [Copy pictures to a
folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (zkopírovat snímky do
složky v počítači pomocí
průvodce pro skenery
a fotoaparáty Microsoft) t [OK],
jakmile se na obrazovce počítače
zobrazí automaticky okno
průvodce.
1 Do USB konektoru
1
2
• V systému Windows XP se na obrazovce
počítače zobrazí Průvodce
automatického přehrávání.
Krok 3-A: Kopírování
snímků do počítače
• U systému Windows 2000/Me se řiďte
postupem vysvětleným v části „Krok 3-B:
Kopírování snímků do počítače“ na str. 105.
• Jestliže se v systému Windows XP nezobrazí
automaticky obrazovka průvodce, řiďte se
postupem vysvětleným v části „Krok 3-B:
Kopírování snímků do počítače“ na str. 105.
Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „My Documents“
(Dokumenty).
Jestliže se obrazovka neobjeví, stiskněte
zpola tlačítko spouště fotoaparátu.
104
Objeví se okno „Scanner and
Camera Wizard“ (průvodce pro
skenery a fotoaparáty).
2 Klepněte na [Next].
Zobrazí se snímky uložené na
záznamovém médiu fotoaparátu.
• Pokud byl software (přiložen)
nainstalován, zobrazí se obrazovka
[Import Images] (Import snímků)
(str. 111). V tom případě lze také
importovat snímky pomocí aplikace
„Picture Motion Browser“.
3 Chcete-li, aby se některé snímky
nekopírovaly, klepněte do
zašrktávacího políčka. Zaškrtnutí
se zruší. Poté klepněte na [Next].
1
5 Klepnutím vyberte kruhové
tlačítko volby vedle [Nothing. I’m
finished working with these
pictures] (Nic. S těmito snímky
jsem hotov.) a pak klepněte na
[Next] (další).
1
2
4 Vyberte název a cílové umístění
2
Objeví se okno „Completing the
Scanner and Camera Wizard“
(dokončení průvodce pro skenery
a fotoaparáty).
snímků a poté klepněte na [Next].
6 Klepněte na [Finish].
1
Používání počítače
Objeví se okno „Picture Name and
Destination“ (název a umístění
snímku).
Okno průvodce se zavře.
• Chcete-li kopírovat další snímky, odpojte
USB kabel (str. 107). Řiďte se postupem
vysvětleným v části „Krok 2: Propojení
fotoaparátu a počítače“ na str. 104.
2
Kopírování snímků začne. Po
skončení kopírování se objeví okno
„Other Options“ (další volby).
• Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „My Documents“
(Dokumenty).
• Snímky ve formátu RAW nelze touto
metodou zobrazit. Vyberte [Open folder to
view files] (Otevřít složku pro prohlédnutí
souborů) v kroku 1, pak otevřete složku
[DCIM] podle postupu popsaného v Kroku
3-B dále a zkopírujte snímky.
Krok 3-B: Kopírování
snímků do počítače
• U systému Windows XP se řiďte postupem
vysvětleným v části „Krok 3-A: Kopírování
snímků do počítače“ na str. 104.
105
Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „My Documents“
(Dokumenty).
Jestliže se obrazovka neobjeví, stiskněte
zpola tlačítko spouště fotoaparátu.
1 Poklepejte na ikonu [My
3 Poklepejte na složku [My
Documents]. Poté klepnutím
pravým tlačítkem myši na „My
Documents“ vyvolejte zobrazení
místní nabídky a klepněte na
[Paste] (vložit).
Computer] (Tento počítač) t
[Removable Disk] (Vyjímatelný
disk) t [DCIM].
1
2
Obrazové soubory se zkopírují do
složky „My Documents“.
2 Poklepejte na složku, do které
chcete soubory zkopírovat
a uložit.
Poté klepnutím pravým tlačítkem
myši na soubor snímku vyvolejte
zobrazení místní nabídky a
klepněte na [Copy] (kopírovat).
1
2
• Informace o cílovém umístění souborů
snímků viz str. 108.
106
• Jestliže v cílové složce existují snímky se
stejným názvem souboru, zobrazí
se dotaz s požadavkem na potvrzení
přepsání souboru. Pokud přepíšete
existující snímek novým, původní data
ze složky budou vymazána. K přepsání
souboru snímku do počítače bez
přepisování změňte název souboru na
jiný a poté soubor snímku zkopírujte.
Mějte však na paměti, že pokud změníte
název souboru (str. 109), možná
nebudete schopni přehrávat daný snímek
ve fotoaparátu.
Krok 4: Prohlížení snímků v
počítači
Tato část popisuje postup prohlížení
zkopírovaných snímků ve složce „My
Documents“.
1 Klepněte na [Start] t [My
Documents].
2
Odstranění připojení USB
Následující postup proveďte předem při
těchto činnostech:
• Odpojení USB kabelu
• Vyjmutí záznamového média
• Vypnutí fotoaparátu
x Pro systémy Windows 2000/
Me/XP
1 Poklepejte na ikonu
hlavního panelu.
v pravé části
1
Zobrazí se obsah složky „My
Documents“.
• Jestliže nepoužíváte systém Windows XP,
poklepejte na [My Documents] na
pracovní ploše počítače.
2 Klepněte na
(velkokapacitní
ukládací zařízení USB) t [Stop].
3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení a
pak klepněte na [OK].
4 Klepněte na [OK].
Zařízení je odpojeno.
Používání počítače
Poklepejte zde
• U systémů Windows XP je krok 4
zbytečný.
2 Poklepejte na požadovaný soubor
se snímkem.
Snímek se zobrazí.
107
Názvy a ukládání
obrazových souborů
Soubory snímků nahrané fotoaparátem
jsou na záznamovém médiu sestaveny
jako složky.
Příklad: prohlížení složek v systému
Windows XP
A Složky obsahující data snímků nahraná
pomocí tohoto fotoaparátu. (První tři
číslice udávají číslo složky.)
B Můžete vytvořit složku s názvem podle
data (str. 96).
• Do složky „MISC“ nelze nahrávat/nelze z ní
přehrávat žádné snímky.
• Jestliže na obrazovce prohlížeče přehledu
složek smažete složku s výjimkou nejnovější,
příslušné číslo složky se přestane používat.
108
• Soubory snímků jsou pojmenovány
následovně: ssss (číslo souboru) může
byt jakékoli číslo v rozsahu od 0001 do 9999.
Číselná část názvu datového souboru RAW
a odpovídajícího souboru snímků JPEG je
stejná.
– JPEG soubory: DSC0ssss.JPG
– JPEG soubory (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Datové soubory RAW (jiné než Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– Datové soubory RAW (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• V některých počítačích se nemusí zobrazit
přípona.
• Podrobnější informace o složkách viz str. 96,
97.
Zobrazení souborů snímků uložených
v počítači fotoaparátem
Tato část popisuje příklad postupu
použití počítače se systémem Windows.
Pokud soubor snímku po zkopírování do
počítače nezůstává na záznamovém
médiu, lze daný snímek opět zobrazit ve
fotoaparátu, jestliže soubor snímku
zkopírujete z počítače na záznamové
médium.
1 Klepněte pravým tlačítkem myši
na soubor se snímkem a pak
klepněte na [Rename]
(přejmenovat). Změňte název
souboru na „DSC0ssss“.
složky záznamového média
následujícím postupem.
1Klepněte pravým tlačítkem myši na
soubor se snímkem a pak klepněte
na [Copy].
2Poklepejte na [Removable Disk]
nebo [Sony MemoryStick] ve složce
[My Computer] (Tento počítač).
3Klepněte pravým tlačítkem myši na
složku [sssMSDCF] ve složce
[DCIM], poté klepněte na [Paste].
• sss znamená jakékoli číslo
v rozsahu od 100 do 999.
Používání počítače
• Jestliže se název snímku nastavený
fotoaparátem nezměnil, není třeba provádět
krok 1.
• Některé snímky nebude možno přehrát kvůli
jejich velikosti.
• Jestliže byl soubor snímku zpracován
počítačem nebo byl soubor snímku nahrán
pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze
přehrávání na tomto fotoaparátu zaručit.
• Pokud není k dispozici složka, nejprve ji
fotoaparátem vytvořte (str. 97) a pak
překopírujte obrazové soubory.
2 Zkopírujte soubor snímku do
Vložte číslo od 0001 do 9999 pro
ssss.
1
2
• Jestliže se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení přepsání souboru, zadejte jiné
číslo.
• Podle nastavení počítače se může
zobrazit i přípona souboru. Přípona pro
snímky je JPG. Příponu neměňte.
109
Instalace softwaru (přiložen)
Software (přiložen) lze instalovat
následujícím postupem.
• V systému Windows 2000/XP se přihlašte
jako administrátor.
• Software „Picture Motion Browser“ a
„Image Data Converter SR Ver. 1.1“ se
instalují současně.
1 Zapněte počítač a vložte disk CDROM (přiložen) do jednotky CDROM počítače.
Objeví se instalační obrazovka
s nabídkou.
4 Podle instrukcí na obrazovce
dokončete instalaci.
„Image Data Converter SR Ver.1.1“
je také nainstalován.
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení restartu počítače, restartujte
počítač podle pokynů na obrazovce.
• Podle prostředí počítače se také instaluje
DirectX.
• V systému Windows Me se program
„Image Data Converter SR Ver. 1.1“
neinstaluje.
5 Po skončení instalace vyjměte
disk CD-ROM z jednotky.
• Jestliže se nezobrazí, poklepejte na
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
2 Klepněte na [Install].
Objeví se okno „Choose Setup
Language“ (volba jazyka instalace).
3 Vyberte požadovaný jazyk a poté
klepněte na [Next].
Objeví se okno „License
Agreement“ (licenční smlouva).
Přečtěte si pečlivě smlouvu. Jestliže
přijímáte podmínky smlouvy,
klepněte na přepínač vedle textu
[I accept the terms of the license
agreement] (Přijímám podmínky
licenční smlouvy) a klepněte na
[Next].
110
Po instalaci softwaru se na ploše objeví
ikona zástupce webových stránek pro
registraci uživatelů.
Po registraci na webových stránkách
budete mít přístup k bezpečné a
užitečné uživatelské podpoře.
http://www.sony.net/registration/di/
Používání softwaru (přiložen)
Snímky z fotoaparátu lze pomocí
softwaru mnohem lépe využít.
Tato část uvádí přehled funkcí softwaru
„Picture Motion Browser“ a „Image
Data Converter SR Ver.1.1“ a poskytuje
základní informace.
Přehled softwaru „Picture
Motion Browser“
Se softwarem „Picture Motion Browser“
můžete:
Chcete-li vyvolat nápovědu, klepněte na
[Start] t [All Programs] (v systému
Windows 2000/Me, [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Help] t
[Picture Motion Browser].
Tyto kroky proveďte při importu
a zobrazení snímků z fotoaparátu.
Import snímků
1 Ověřte si, zda běží nástroj „Media
Check Tool“ * (Nástroj ke kontrole
média).
* „Media Check Tool“ je program, který
automaticky detekuje a importuje
snímky, jakmile vložíte záznamové
médium nebo připojíte fotoaparát.
V hlavním panelu najděte ikonu
(Media Check Tool).
• Není-li zobrazena žádná ikona nástroje
: Klepněte na [Start] t [All
Programs] (v systému Windows 2000/
Me, [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Tools] t [Media Check
Tool].
2 Připojte fotoaparát k počítači
Používání počítače
• Importovat snímky pořízené fotoaparátem
a zobrazovat je na obrazovce.
• Organizovat snímky v počítači do kalendáře
podle data pořízení a zobrazovat je.
• Retušovat, tisknout a odesílat snímky jako
přílohy zpráv elektronické pošty, měnit
datum pořízení snímku a další.
• Detaily naleznete v nápovědě.
Základní pokyny
USB kabelem.
Spuštění a ukončení
softwaru „Picture Motion
Browser“
Po automatickém detekování
fotoaparátu se na obrazovce zobrazí
[Import Images] (Import snímků).
Spuštění softwaru „Picture
Motion Browser“
Poklepejte na ikonu
(Picture Motion
Browser) na pracovní ploše.
Nebo v nabídce Start: Klepněte na
[Start] t [All Programs] (v systému
Windows 2000/Me, [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Picture
Motion Browser].
Ukončení softwaru „Picture
Motion Browser“
Klepněte na tlačítko
v pravém
horním rohu obrazovky.
• Pokud chcete vložit záznamové médium
přímo do počítače, nahlédněte na
str. 103.
111
• Jestliže se v systému Windows XP
zobrazí Průvodce automatickým
přehráváním, uzavřete ho.
3 Importujte snímky.
Chcete-li spustit import snímků,
klepněte na tlačítko [Import]
(Import).
2 Zobrazení snímků ve složkách
„Viewed folders“ (prohlížené
složky) uspořádané v kalendáři
podle data pořízení
1Klepněte na kartu [Calendar]
(Kalendář).
Uvedou se roky, kdy byly pořízeny
snímky.
2Klepněte na rok.
Zobrazí se snímky pořízené v daném
roce; jsou uspořádány v kalendáři
podle data pořízení.
Ve výchozím stavu se snímky
importují do složky vytvořené ve
složce „My Pictures“ (Obrázky),
která má název obsahující datum
importu.
• Pokyny ke změně „Folder to be
imported“ (složka k importu) viz str. 114.
Prohlížení snímků
1 Kontrola importovaných snímků
Po skončení importu se spustí
prohlížeč „Picture Motion Browser“.
Zobrazí se miniatury importovaných
snímků.
3Chcete-li zobrazit snímky podle
měsíců, klepněte na požadovaný
měsíc.
Zobrazí se miniatury snímků
pořízených v daném měsíci.
4Chcete-li zobrazit snímky podle času,
klepněte na požadovaný den.
Zobrazí se miniatury snímků
pořízených daného dne; jsou
uspořádány podle hodin.
Obrazovka zobrazení roku
1
2
3
Obrazovka zobrazení měsíce
4
• Složka „My Pictures“ je nastavena jako
výchozí složka v bodě „Viewed folders“
(prohlížené složky).
• Chcete-li zobrazit samotný snímek,
poklepejte na jeho miniaturu.
112
Obrazovka zobrazení hodiny
Zobrazení snímků v režimu celé
obrazovky
K zobrazení prezentace aktuálních
snímků v režimu celé obrazovky
klepněte na tlačítko
.
• Chcete-li uvést snímky z určitého měsíce
nebo roku, klepněte na požadované
období vlevo na obrazovce.
3 Zobrazení jednotlivých snímků
Používání počítače
Chcete-li zobrazit samotný snímek
v samostatném okně, poklepejte na
miniaturu snímku na obrazovce
obsahující obsah dané hodiny.
• Chcete-li spustit nebo pozastavit prezentaci,
klepněte na tlačítko
v levém dolním
rohu obrazovky.
• Chcete-li zastavit prezentaci, klepněte na
tlačítko
v levém dolním rohu obrazovky.
• Zobrazené snímky lze upravovat po
klepnutí na tlačítko
panelu nástrojů.
113
Další funkce
Příprava snímků uložených
v počítači k prohlížení
Chcete-li je zobrazit, zaregistrujte
složku, která obsahuje předmětné
snímky, jako jednu ze složek „Viewed
folders“ (prohlížené složky).
1 Klepněte na
na hlavní
obrazovce nebo vyberte [Register
Folders to View] (registrovat
složky na prohlížení) z nabídky
[File] (soubor).
Zobrazí se obrazovka nastavení pro
registraci „Viewed folders“
(prohlížených složek).
Změna složky „Folder to be
imported“ (Složka k importu)
Chcete-li změnit složku k importu
„Folder to be imported“, vyvolejte
obrazovku „Import Settings“ (Nastavení
importu).
1 Vyberte [Import Settings]
(importovat nastavení) t
[Location for Imported Images]
(umístění pro importované
snímky) z nabídky [File] (soubor).
Zobrazí se obrazovka „Location for
Imported Images“ (umístění pro
importované snímky).
2 Vyberte složku k importu „Folder
to be imported“.
• Složku k importu „Folder to be imported“
lze zadat ze složek registrovaných jako
„Viewed folders“ (prohlížené složky).
2 Specifikujte složku s obrázky,
které chcete importovat, jako
jednu z prohlížených složek
„Viewed folders“.
3 Klepněte na [OK].
Informace o snímku se registruje v
databázi.
• Zaregistrují se také snímky ve všech
podadresářích „Viewed folders“
(prohlížených složek).
114
Aktualizace informací registrace
snímku
Chcete-li aktualizovat informace o
snímku, zvolte [Update Database]
(Aktualizace databáze) z nabídky
[Tools] (Nástroje).
• Aktualizace databáze může chvíli trvat.
• Jestliže přejmenujete soubory snímků nebo
složky v části „Viewed folders“ (prohlížené
složky), nebudete je moci zobrazovat
pomocí tohoto softwaru. V takovém případě
proveďte aktualizaci databáze.
Odinstalování prohlížeče
„Picture Motion Browser“
Technická podpora
1 Klepněte na [Start] t [Control Panel]
(v systému Windows 2000/Me: [Start]
t [Settings] t [Control Panel]), poté
poklepejte na [Add/Remove Programs]
(Přidat/odebrat programy).
Další informace o tomto produktu
a odpovědi na často kladené otázky
naleznete na internetových stránkách
zákaznické podpory společnosti
Sony.
http://www.sony.net/
2 Zvolte možnost [Sony Picture Utility], a
klepněte na [Remove] (v systému
Windows 2000/Me: [Change/Remove]
(změnit/odebrat)) a software
odinstalujte.
Přehled softwaru „Image
Data Converter SR Ver.1.1“
Používání počítače
Pomocí programu „Image Data
Converter SR Ver.1.1“ uloženého na
CD-ROM disku (přiložen) lze
upravovat snímky zapsané ve formátu
RAW s různými korekcemi – například
křivky zabarvení a ostrosti. Snímky lze
rovněž ukládat v běžně používaném
formátu souborů.
• Jestliže ukládáte data ve formátu ARW jako
formát RAW, data se převedou do formátu
SR2.
• Detaily naleznete v nápovědě.
Spuštění nebo ukončení
softwaru „Image Data
Converter SR Ver.1.1“
Spuštění
Klepněte na zástupce „Image Data
Converter SR Ver.1.1“ na pracovní ploše.
Při spouštění z nabídky Start klepněte
na [Start] t [All Program] (v systému
Windows 2000: [Program]) t [Sony
Picture Utility] t [Image Data
Converter SR].
Ukončení
Klepněte na tlačítko
části obrazovky.
v pravé horní
115
Používání počítače Macintosh
Snímky lze kopírovat do počítače nebo
data RAW lze upravovat pomocí
softwaru „Image Data Converter SR
Ver.1.1“
• Software „Picture Motion Browser“ není
kompatibilní s počítači Macintosh.
Doporučená konfigurace
počítače
K připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí ke
kopírování snímků
OS (předinstalován): Mac OS X (v10.1.3
nebo novější)
Konektor USB: Standardní součást
konfigurace
Doporučené prostředí k použití
programu „Image Data
Converter SR Ver.1.1“
OS (předinstalován): Mac OS X (v10.310.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, řada
Power Mac G4/G5, Mac mini
Paměť: 256 MB nebo víc (doporučuje se
512 MB nebo víc.)
Displej: 1024 × 768 bodů nebo víc, 32 000
barev nebo více
Poznámky k připojení
fotoaparátu k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení
(včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To
závisí na typech používaných USB zařízení.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
116
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB
kompatibilního s rozhraním Hi-Speed USB
(odpovídá USB 2.0) umožňuje pokročilý
(vysokorychlostní) přenos dat, protože tento
fotoaparát je kompatibilní s rozhraním HiSpeed USB (odpovídá USB 2.0).
• Zkontrolujte, že je [Režim přenosu] v menu
Nastavení
nastaven na [Hrom.paměť].
Je-li tato volba nastavena na [PTP],
fotoaparát není rozpoznán.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po návratu počítače z úsporného režimu
nebo režimu spánku nemusí obnovit
současně.
Kopírování snímků do
počítače a jejich prohlížení
1 Připravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Krok 1: Příprava fotoaparátu
a počítače“ na str. 103.
2 Připojte USB kabel.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Krok 2: Propojení fotoaparátu
a počítače“ na str. 104.
3 Zkopírujte soubory se snímky do
počítače Macintosh.
1Poklepejte na novou ikonu t
[DCIM] t složku, kde jsou uloženy
soubory, které chcete kopírovat.
2Obrazové soubory uchopte myší
a přesuňte na ikonu pevného disku.
Soubory se snímky se zkopírují na
pevný disk.
• Detaily o místě ukládání snímků
a názvech souborů viz str. 108.
4 Prohlížení snímků v počítači.
Poklepejte na ikonu pevného disku
t obrazový soubor ve složce
obsahující zkopírované soubory. Tím
otevřete požadovaný soubor se
snímkem.
Odstranění připojení USB
Následující postup proveďte předem při
těchto činnostech:
• Odpojení USB kabelu
• Vyjmutí záznamového média
• Vypnutí fotoaparátu
Fotoaparát je odpojen od počítače.
Instalace „Image Data
Converter SR Ver.1.1“
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení restartu počítače, restartujte
počítač podle pokynů na obrazovce.
• Jestliže ukládáte data ve formátu ARW jako
formát RAW, data se převedou do formátu
SR2.
Spouštění „Image Data
Converter SR Ver.1.1“
Poklepejte na [Image Data Converter
SR] ve složce [Application] (Aplikace).
Technická podpora
Další informace o tomto produktu
a odpovědi na často kladené otázky
naleznete na internetových stránkách
zákaznické podpory společnosti
Sony.
http://www.sony.net/
Používání počítače
Přetáhněte ikonu jednotky nebo
ikonu záznamového média na ikonu
odpadkového koše (Trash).
4 Poklepejte na soubor
[IDCSR_INST.pkg] ve složce, do níž
byl zkopírován.
Podle instrukcí na obrazovce dokončete
instalaci.
Můžete upravovat snímky zapsané ve
formátu RAW s různými korekcemi –
například křivky zabarvení, ostrosti.
Snímky lze rovněž ukládat v běžně
používaném formátu souborů.
• Přihlašte se jako administrátor pro instalaci.
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte
disk CD-ROM (přiložen) do jednotky
CD-ROM počítače.
2 Poklepejte na ikonu CD-ROM.
3 Zkopírujte soubor [IDCSR_INST.pkg]
ve složce [MAC] do ikony pevného
disku.
117
Tisk snímků
Jak vytisknout snímky
Přímý tisk na tiskárně odpovídající standardu PictBridge (str. 119)
Snímky lze vytisknout po přímém připojení fotoaparátu
k tiskárně splňující standard PictBridge.
Přímý tisk na tiskárně disponující slotem na karty „Memory Stick Duo“/karta CF/
Microdrive
Snímky lze vytisknout přímo na tiskárně disponující slotem na
karty „Memory Stick Duo“/karta CF/Microdrive.
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný
s tiskárnou.
Tisk pomocí počítače
Snímky lze zkopírovat do počítače pomocí dodávaného
softwaru „Picture Motion Browser“ a poté je vytisknout.
Tisk v provozovně
Záznamové médium obsahující snímky pořízené fotoaparátem
můžete vzít do provozovny fototiskových služeb. Ke snímkům,
které chcete vytisknout, můžete předem přidat značku
(DPOF).
118
Tisk snímků přímo na tiskárně
odpovídající standardu PictBridge
I v případě, že nemáte počítač, můžete
snímky pořízené vaším fotoaparátem
vytisknout po přímém připojení
fotoaparátu k tiskárně splňující standard
PictBridge.
Krok 1: Příprava
fotoaparátu
Připravte fotoaparát k připojení
k tiskárně pomocí USB kabelu.
Tlačítko
MENU
• Standard „PictBridge“ je založen na
standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Při zobrazení jednoho snímku
Ovladač
Snímky lze vytisknout jednotlivě na
tiskový list.
• Aby se během tisku nevypnulo napájení
fotoaparátu, doporučuje se používat AC
adaptér/nabíječku (nepřiložen).
Při zobrazení přehledu
Na tiskový list lze vytisknout několik
snímků ve zmenšené velikosti.
2
Vyberte [ ] (Nastavení) pomocí
b/B ovladače, poté stiskněte
střed ovladače (str. 76).
Tisk snímků
1 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte [Režim přenosu] pomocí
v/V a poté stiskněte B.
• Některé tiskárny nemusí poskytovat funkci
tisku přehledu snímků.
• Počet snímků, které lze vytisknout na
přehledu snímků, se u jednotlivých tiskáren
liší.
• Datové soubory ve formátu RAW nelze
tisknout.
4 Vyberte [PTP] pomocí V, poté
stiskněte střed ovladače.
USB režim je nastaven na [PTP].
5 Vypněte fotoaparát a vložte
záznamové médium, na kterém
byly zaznamenány snímky.
119
Krok 2: Připojení
fotoaparátu k tiskárně
Krok 3: Tisk
1 Snímek vyberte k tisku pomocí
1 Připojte fotoaparát k tiskárně.
b/B na ovladači.
• Chcete-li tisknout jen jeden snímek,
pokračujte krokem 4.
2 Ke konektoru
USB
2 Pomocí v/V ovladače vyberte
počet výtisků.
1 Ke
konektor
u USB
USB kabel
• Toto číslo lze zvýšit až na 20 pomocí v a
snížit poocí V.
• Můžete vybrat počet výtisků pro všechny
snímky současně (str. 121).
3 Chcete-li tisknout další snímky,
zopakujte kroky 1 a 2.
2 Zapněte fotoaparát a tiskárnu.
• Zobrazíte-li další snímky, celkový počet
výtisků je uveden v poli „Total“.
Objeví se následující obrazovka.
• Jestliže se obrazovka neobjeví, stiskněte
zpola tlačítko spouště fotoaparátu.
120
• Tlačítkem
(zobrazení) můžete
přepínat mezi zobrazením jednoho
snímku a zobrazením přehledu.
• Snímek lze zvětšit tlačítkem
(zvětšit).
4 Stiskněte střed ovladače.
Objeví se obrazovka potvrzení tisku.
Nastavení pomocí menu tisku
Po připojení fotoaparátu k tiskárně
otevře stisknutí tlačítka MENU
následující menu tisku. Ovládání menu
tisku viz str. 76.
:
:
:
:
:
5 Znovu stiskněte střed ovladače.
1 (str. 1)
[Dávkový tisk]
Snímek je vytištěn.
6 Po zobrazení zprávy „Tisk
dokončen.“ stiskněte střed
ovladače.
Vše.
snímky
Vytiskne stejný počet všech
snímků na záznamovém
médiu.
Vynulování Zruší veškerá nastavení
tisku.
[Tisk přehledu]
Start
Zrušení tisku
Stisknutí středu ovladače během tisku
zruší tisk. Odpojte USB kabel nebo
vypněte fotoaparát. Chcete-li znovu
tisknout, zopakujte postup uvedený
výše.
Vytiskne všechny snímky na
záznamovém médiu jako
přehled. Objeví se
obrazovka potvrzení tisku.
Stisknutím středu ovladače
začne tisk.
Tisk snímků
• Můžete zadat počet výtisků až do 20.
• Chcete-li si vytisknout přehled snímků,
počet snímků, které lze vytisknout na list, a
jejich formát závisí na tiskárně.
121
2 (str. 2)
3 (str. 3)
[Vel. papíru]
[Tisk DPOF]
Nastav. tisk.
9×13cm
Karta Hagaki
13×18cm
A4
Karta 5×7,5cm
10×15cm
4"×6"
20×25cm
Letter
[Rozvržení]
Nastav. tisk.
Bez okraje
1 snímek/list
2 snímky/list
4 snímky/list
[Kvalita tisku]
Nastav. tisk.
Jemné
[Tisk dat]
Nastav. tisk.
Vypnout
Datum
Název souboru
Datum & název
122
Start
Vytiskne všechny snímky
označené DPOF, které byly
vybrány v menu
Přehrávání, a to bez ohledu
na právě zobrazený snímek.
Objeví se obrazovka
potvrzení tisku. Stisknutím
středu ovladače začne tisk.
Odstranění problémů
Odstranění problémů
Jestliže se při používání fotoaparátu projeví problémy, pokuste se je vyřešit
následujícími způsoby. Zkontrolujte položky na str. 123 až 132. Obraťte se na prodejce
Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.
Blok akumulátorů a napájení
Blok akumulátorů nelze vložit.
• Při vkládání bloku akumulátorů použijte hranu bloku akumulátorů k zatlačení
zajišťovací páčky (t krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Blok akumulátorů instalujte ve správném směru (t krok 1 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“).
Indikátor zbývající kapacity akumulátorů je nesprávný nebo indikátor kapacity
akumulátorů ukazuje dostatečnou kapacitu, ale napájení se vypíná.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném
prostředí (str. 138).
• Blok akumulátorů je vybitý. Instalujte nabitý blok akumulátorů (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 138). Vyměňte ho za nový.
Blok akumulátorů se vybíjí příliš rychle.
apod. a blok akumulátorů nabijte.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 138). Vyměňte ho za nový.
Nelze zapnout fotoaparát.
• Blok akumulátorů instalujte ve správném směru (t krok 1 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“).
• Blok akumulátorů je vybitý. Instalujte nabitý blok akumulátorů (t krok 1 v příručce
Odstranění problémů
• Dostatečně jej nabijte (t krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Používáte fotoaparát v mimořádně chladném prostředí (str. 138).
• Kontakt akumulátoru je znečištěn. Vyčistěte kontakt akumulátoru bavlněnou látkou
„Nejdříve si přečtěte“).
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 138). Vyměňte ho za nový.
Napětí se náhle vypne.
• Pokud neprovedete na fotoaparátu žádnou operaci po zadanou dobu, fotoaparát
přejde do režimu úspory energie a téměř se vypne. Úsporný režim zrušíte jakoukoli
operací na fotoaparátu, jako např. stisknutím tlačítka spouště zpola (t krok 3
v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Blok akumulátorů je vybitý. Instalujte nabitý blok akumulátorů (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
123
Fotografování
Napájení je zapnuté, ale na LCD monitoru se nic nezobrazuje.
• Ve výchozím nastavení se LCD monitor vypne, pokud nebude zaregistrována žádná
činnost po dobu delší než pět sekund. Účelem je minimalizovat spotřebu energie
z akumulátorů. Nastavení této doby lze změnit (str. 98).
• LCD monitor je nastaven na OFF (vypnuto). Stisknutím tlačítka
(Displej) zapněte
LCD monitor (str. 21).
• Snímač oka byl něčím aktivován (například rukou, která se pohybovala v blízkosti
snímače). Pokud bude aktivován snímač pod hledáčkem, fotoaparát vypne LCD
monitor, protože předpokládá, že fotograf používá hledáček. Tuto funkci lze
deaktivovat (str. 93).
• Probíhá expozice delší než jednu sekundu (například při světle žárovek). Během
expozice se na LCD monitoru nic nezobrazuje.
Snímek není v hledáčku jasný.
• Pomocí voliče dioptrií nastavte odpovídajícím způsobem stupnici dioptrií v hledáčku
(t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Fotoaparát nemůže nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou kapacitu záznamového média (str. 22). Je-li karta plná, proveďte
některý z následujících kroků:
– Smažte nepotřebné snímky (t krok 6 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
– Vyměňte záznamové médium.
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným
do polohy LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy k nahrávání (str. 135).
• Během dobíjení blesku nelze pořizovat snímky.
Závěrka nespustí.
• Závěrku nelze spustit, dokud není zaostřeno. (Zámek závěrky lze vypnout (str. 89).)
• Závěrku nelze spustit, pokud je fotoaparát připojen k jinému zařízení – například
k astronomickému teleskopu apod. (Zámek závěrky může být v této situaci
deaktivován (str. 92).)
• Závěrku nelze spustit, když v pravém spodním rohu LCD monitoru bliká „----“ a v
hledáčku bliká „E“. To znamená, že ve fotoaparátu není vloženo záznamové médium.
Chcete-li pořídit snímek, vložte záznamové médium (t krok 4 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“).
• Závěrku nelze spustit, když v pravém horním rohu LCD monitoru svítí „--“. To
znamená, že objektiv není správně nasazen. Nasaďte objektiv správně (t krok 2 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Nahrávání trvá velmi dlouho.
• Je aktivní funkce redukce šumu (str. 81). Nejedná se o závadu.
• Pořizujete snímky v režimu RAW (str. 79). Protože soubory ve formátu RAW jsou
velké, fotografování v režimu RAW může trvat déle.
124
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Zkontrolujte minimální ohniskovou vzdálenost objektivu.
• Fotografujete v režimu ručního ostření, nastavte režim ostření na AF (str. 67).
• Pokoušíte se fotografovat objekt, který vyžaduje zvláštní zaostření (str. 10). Použijte
funkci zámku zaostření nebo ručního zaostření (str. 67).
Blesk nepracuje.
• Vestavěný blesk je zavřený. Vytáhněte ho.
• Režim blesku je nastaven na [Autom.blesk]. Chcete-li mít jistotu, že blesk určitě
bleskne, nastavte režim blesku na [Doplnení-blesk] (str. 50).
Na snímcích pořízených s bleskem se zobrazují odlesky.
• Prach ve vzduchu odrazil světlo blesku a zobrazil se na snímku. Nejedná se o závadu.
Snímek pořízený s bleskem je příliš tmavý.
• Je-li předmět mimo dosah blesku (vzdálenost, kterou blesk dokáže osvítit), snímky
budou tmavé, protože světlo blesku nedosáhlo až k fotografovanému objektu. Změní-li
se hodnota ISO, změní se také dosah blesku (str. 39).
Dolní část snímku pořízeného s bleskem je příliš tmavá.
• Snímek byl pořízen s nasazeným ochranným krytem objektivu. Při použití vestavěného
Trvá příliš dlouho, než se blesk nabije.
• Blesk byl použit mnohokrát po sobě v krátké době. Když byl blesk použit mnohokrát
po sobě v krátké době může nabití trvat trochu déle než obvykle, aby se předešlo
přehřátí fotoaparátu.
Odstranění problémů
blesku sejměte ochranný kryt objektivu. S některými objektivy může být dolní část
snímku tmavá i bez ochranného krytu objektivu (t krok 5 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“).
Datum a čas jsou nahrány nesprávně.
• Nastavte správné datum a čas (str. 95, t krok 3 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Hodnota clony a/nebo rychlost závěrky bliká, když stisknete zpola tlačítko
spouště.
• Protože předmět příliš jasný nebo tmavý, je mimo možnost nastavení. Znovu upravte
nastavení.
Snímek je příliš tmavý.
• Fotografujete objekt v protisvětle. Vyberte režim měření expozice (str. 54) nebo
nastavte expozici (str. 32, 61).
• Jas obrazovky je příliš nízký. Nastavte jas LCD monitoru (str. 94).
125
Snímek je příliš světlý.
• Fotografujete silně osvětlený objekt v tmavém prostředí, např. na jevišti. Nastavte
expozici (str. 32, 61).
• Jas obrazovky je příliš vysoký. Nastavte jas LCD monitoru (str. 94).
Snímek je přesvícený.
• Snímek byl pořízen se silným zdrojem světla a do objektivu proniklo nadměrné světlo.
Nasaďte ochranný kryt objektivu.
Rohy snímku jsou příliš tmavé.
• Jestliže se používá jakýkoliv filtr nebo kryt, sejměte ho a pokuste se snímek pořídit
znovu. Podle tloušťky filtru a nevhodného nasazení ochranného krytu se filtr nebo kryt
mohou částečně objevit na snímku. Optické vlastnosti některých objektivů mohou
způsobovat příliš tmavé okraje snímku (nedostatečné osvětlení).
Oči fotografované bytosti jsou červené.
• Aktivujte funkci redukce jevu červených očí (str. 82).
• Přistupte blízko k objektu a fotografujte jej s bleskem v rámci dosahu blesku (t krok 5
v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.
Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají (str. 3).
Obraz je rozmazaný.
• Snímek byl pořízen na tmavém místě bez blesku a to mělo za následek chvění
fotoaparátu. Doporučujeme použít funkci Super SteadyShot nebo stativ. V této situaci
lze použít blesk (str. 9, t krok 5 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Snímek objektu byl pořízen na velmi krátkou vzdálenost – asi jako makrosnímek. Je-li
předmět velmi blízko, funkce Super SteadyShot nemusí být plně funkční. V takovém
případě vypněte funkci Super SteadyShot a uvažujte o použití stativu (str. 9, t krok 5 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Objekt se pohyboval rychle. Zvolte vyšší rychlost závěrky nebo vyšší citlivost ISO (čím
vyšší citlivost ISO, tím více šumu na snímku).
Stupnice Ev b B v hledáčku bliká.
• Předmět je příliš jasný nebo příliš tmavý pro daný rozsah měření fotoaparátu.
Při nastavení vlastního vyvážení bílé se zobrazila chyba.
• Bylo provedeno vlastní nastavení bílé pomocí blesku na velmi krátkou vzdálenost.
Nebo bylo nastaveno vlastní vyvážení bílé u předmětu s živými barvami. Při spouštění
blesku zajistěte, aby mezi fotoaparátem a předmětem byla dostatečná vzdálenost. Při
nastavení vlastního vyvážení bílé zvolte bílý předmět (str. 43).
126
Prohlížení snímků
Viz „Počítače“ (str. 127) ve spojení s následujícími položkami.
Fotoaparát nemůže přehrávat snímky.
• Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přejděte do režimu přehrávání (t krok 6 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn (str. 109).
• Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor snímku nahrán
pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání na tomto fotoaparátu zaručit.
• Fotoaparát je v režimu USB. Smažte komunikaci USB (str. 107).
Snímek nelze zobrazit na televizoru.
• Zkontrolujte [Video výstup], zda je výstupní signál videa fotoaparátu nastaven na
barevný systém vašeho televizoru (str. 94).
• Zkontrolujte, zda je propojení správné (str. 74).
• Je-li k fotoaparátu připojen kabel USB, odpojte jej (str. 107).
Vymazávání/editace snímků
Fotoaparát nemůže vymazat snímek.
do polohy LOCK (uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy k nahrávání (str. 135).
Omylem jste vymazali snímek.
• Jak jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit. Doporučujeme chránit snímky (str. 85)
nebo nastavit přepínač ochrany karty „Memory Stick Duo“ před zápisem do polohy
LOCK (uzamčeno) (str. 135), aby nedošlo k nechtěnému smazání.
Nelze zobrazit značku
Odstranění problémů
• Zrušte ochranu (str. 85).
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným
(nastavení DPOF).
• Na datových souborech RAW nelze zobrazit značky
(nastavení DPOF).
Nelze vymazat složku na obrazovce prohlížeče přehledu souborů.
• Jakmile se složka záznamového média zobrazí v počítači se systémem Windows,
nebude možné složku smazat. Složku smažte prostřednictvím počítače.
Počítače
Nevíte, zda operační systém počítače je kompatibilní s vaším fotoaparátem.
• Zkontrolujte „Doporučená konfigurace počítače“ viz str. 102 u systému Windows a
str. 116 u počítačů Macintosh.
127
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapněte fotoaparát (t krok 3 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Když je akumulátor téměř vybitý, nainstalujte nabitý blok akumulátorů (t krok 1 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“), nebo použijte AC adaptér /nabíječku (nepřiložen)
(str. 140).
• Použijte USB kabel (přiložen) (str. 104).
• Odpojte USB kabel a znovu ho připojte.
• Nastavte [Režim přenosu] na [Hrom.paměť] (str. 94).
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení
(str. 104).
Nelze kopírovat snímky.
• Fotoaparát připojte řádně k počítači přes USB rozhraní (str. 104).
• Řiďte se postupem kopírování předepsaným pro váš operační systém (str. 104, 116).
• Budete-li zapisovat snímky na záznamové médium formátované počítačem, může být
nemožné zkopírovat snímky do počítače. Pořizujte snímky se záznamovým médiem
naformátovaným fotoaparátem (str. 85).
Po připojení USB se software „Picture Motion Browser“ nespustí automaticky.
• Spusťte program „Media Check Tool“ (Nástroj ke kontrole média) (str. 111).
• USB spojení proveďte po zapnutí počítače (str. 103).
Snímek nelze přehrát v počítači.
• Jestliže používáte software „Picture Motion Browser“, přečtěte si nápovědu.
• Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru.
Nelze tisknout snímek.
• Zkontrolujte nastavení tiskárny.
Snímky dříve překopírované do počítače nelze prohlížet na fotoaparátu.
• Zkopírujte je do složky rozpoznané fotoaparátem jako „100MSDCF“ (str. 108).
• Při ovládání postupujte správně (str. 109).
Picture Motion Browser
Snímky se nezobrazují správně.
• Ověřte si, zda je složka se snímky registrována jako „Viewed folders“ (prohlížené
snímky). Jestliže se snímky nezobrazují, ačkoliv je složka registrována jako „Viewed
folders“, proveďte aktualizaci databáze (str. 114).
128
Nelze najít importované snímky.
• Podívejte se do složky „My Pictures“.
• Jestliže jste změnili výchozí nastavení, prostudujte si odstavec „Změna složky „Folder
to be imported“ (Složka k importu)“ na straně 114 a zkontrolujte, která složka se
používá k importu.
Chcete změnit složku „Folder to be imported“ (Složka k importu).
• Chcete-li změnit složku „Folder to be imported“ (Složka k importu), vyvolejte
obrazovku „Import Setting“ (Nastavení importu). Pomocí prohlížeče „Picture Motion
Browser“ můžete k registraci složky v části „Viewed folders“ specifikovat jinou složku
(str. 114).
Všechny importované snímky se zobrazí v kalendáři s datem 1. ledna.
• Ve fotoaparátu nebylo nastaveno datum. Nastavte správné datum fotoaparátu (str. 95,
t
krok 3 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
„Memory Stick Duo“
Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo“.
• Použijte adaptér Memory Stick Duo pro slot CF a vložte kartu (t krok 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným
do polohy LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy k nahrávání (str. 135).
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Smažte nepotřebné snímky (str. 84, t krok 6 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Nelze formátovat kartu „Memory Stick Duo“.
Odstranění problémů
Nelze nahrávat na kartu „Memory Stick Duo“.
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným
do polohy LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy k nahrávání (str. 135).
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick Duo“. Data nelze
obnovit. Doporučujeme, abyste nastavili ochranu proti zápisu karty „Memory Stick
Duo“ do polohy LOCK (Uzamčeno), aby nedošlo k nechtěnému smazání (str. 135).
129
Počítač vybavený slotem pro kartu „Memory Stick“ nerozeznává kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Jestliže podpora karet „Memory Stick PRO Duo“ není k dispozici, připojte k počítači
fotoaparát (str. 103 až 104). Počítač rozpoznává karty „Memory Stick PRO Duo“.
Karta CF/jednotka Microdrive
Nelze vložit kartu CF/jednotku Microdrive.
• Vložte ji správným směrem (t krok 4 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Nelze zapisovat na kartu CF/jednotku Microdrive.
• Karta CF/jednotka Microdrive je plná. Smažte nepotřebné snímky (str. 84, t krok 6 v
příručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Je vložena nepoužitelná karta CF (t krok 4 v poříručce „Nejdříve si přečtěte“).
• Používáte záznamové médium s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným do
polohy LOCK. Nastavte přepínač do polohy k nahrávání.
Jednotka Microdrive je zahřátá.
• Jednotku Microdrive používáte dlouho. Nejedná se o závadu.
Omylem jste naformátovali kartu CF/jednotku Microdrive.
• Formátováním se vymazala všechna data na kartě CF/jednotce Microdrive. Data nelze
obnovit.
Tisk
Viz také „Tiskárna kompatibilní s PictBridge“ (viz dále) ve spojení s následujícími
položkami.
Barva obrazu vypadá divně.
• Při tisku snímků nahraných v režimu Adobe RGB pomocí tiskáren sRGB, které nejsou
kompatibilní s Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) se snímky vytisknou s nižší úrovní
intenzity (str. 46).
130
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard PictBridge.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna splňuje standard PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Pokud do fotoaparátu není vloženo záznamové médium (například karta „Memory
Stick Duo“, karta CF), nelze fotoaparát připojit k počítači. Po vložení záznamového
média znovu připojte tiskárnu.
• Nastavte [Režim přenosu] na [PTP] (str. 94).
• Odpojte a znovu připojte USB kabel. Pokud se na tiskárně objeví chybové hlášení,
vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
Nelze tisknout obrázky.
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně spojen s tiskárnou pomocí USB kabelu.
• Zapněte tiskárnu. Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
• Datové soubory RAW nelze vytisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty než tímto fotoaparátem nebo snímky upravené
v počítači mohou mít problémy s tiskem.
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna
tiskárny.
„---- -- --“ se vytiskne v části snímku, kam se vkládá datum.
• Snímky, které nemají zaznamenané datum, nelze vytisknout s vloženým datem.
Nastavte [Tisk data ] na [Vypnout] a snímek znovu vytiskněte (str. 122).
Odstranění problémů
nabízí uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem
Nelze vybrat velikost tisku.
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované
velikosti.
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Odpojte USB kabel a znovu ho připojte, kdykoliv měníte velikost papíru poté, co byla
tiskárna připojena k fotoaparátu.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte nastavení fotoaparátu
(str. 122) nebo tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. Podle tiskárny to může chvilku
trvat.
131
Ostatní
Fotoaparát nepracuje.
• Při práci s tímto fotoaparátem používejte typ bloku akumulátorů, který s fotoaparátem
zaručeně spolupracuje (str. 138).
• Akumulátor je téměř vybitý (zobrazí se indikátor
). Vyměňte blok akumulátorů
(t krok 1 v příručce „Nejdříve si přečtěte“).
Objektiv je zamlžený.
• Kondenzace vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu
použijete (str. 143).
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí zpráva „Nastavit datum a čas?“.
• Fotoaparát byl po určitou dobu ponechán s téměř vybitým blokem akumulátorů nebo
bez bloku akumulátorů. Vyměňte blok akumulátorů a znovu nastavte datum (t krok
3 v příručce „Nejdříve si přečtěte“). Jestliže se nastavení data ztrácí při každé výměně
bloku akumulátorů, poraďte se s prodejcem Sony nebo s místním autorizovaným
servisem Sony.
Počet snímků, které lze zapsat, neklesá nebo klesá po dvou.
• Důvodem je, že při fotografování snímků ve formátu JPEG se kompresní poměr a
velikost snímku po kompresi liší podle obsahu snímku (str. 79).
Nastavení bylo resetováno, aniž by byla provedena operace resetování.
• V době, kdy vypínač napájení POWER byl zapnutý (ON), byl vyjmut blok
akumulátorů. Při vyjímání bloku akumulátorů zkontrolujte, zda vypínač napájení
POWER je v poloze OFF a zda kontrolka přístupu nesvítí (t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“).
Fotoaparát nepracuje správně.
• Vypněte fotoaparát. Vyjměte blok akumulátorů a znovu ho vložte. Jestliže používáte
AC adaptér/nabíječku (nepřiložen), odpojte napájecí šňůru. Je-li fotoaparát teplý, než
se pokusíte o nápravu, nechte fotoaparát vychladnout.
Bliká pět sloupků stupnice Super SteadyShot.
• Funkce Super SteadyShot nepracuje. Můžete fotografovat dál, ale funkce Super
SteadyShot nebude pracovat. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte. Pokud stupnice
Super SteadyShot I nadále bliká, poraďte se s prodejcem Sony nebo s místním
autorizovaným servisem Sony.
132
Varovná hlášení
Jestliže se zobrazí následující zprávy,
řiďte se pokyny.
Zpracování...
• Je-li rychlost závěrky jednu sekundu
Nekompat. akumulátor. Použijte
správný model.
• Je použit nekompatibilní blok
akumulátorů.
Akumulátor vybitý.
• Blok akumulátorů je vibitý. Nabijte
blok akumulátorů.
Nastavit datum a čas?
• Nastavte datum a čas. Pokud se
hlášení objevuje často, je vybitá
vnitřní záložní baterie. Vyměňte
baterii (str. 132, 144).
Nelze použít kartu.
Formátovat?
• Záznamové médium bylo
Karta uzamčena.
• Přepínač ochrany proti zápisu
záznamového média, např. „Memory
Stick Duo“, je nastaven do pozice
uzamčení (LOCK).
Chyba karty.
• Je vloženo nekompatibilní
záznamové médium.
Chybí karta. Vlastní uzamčení
spouště.
• [Blok. závrky ] je nastaven na [Zap:
bez karty]. Nastavte jej na [Vyp: bez
karty] nebo vložte záznamové
médium.
Chybí objektiv.
• [Blok. závrky ] je nastaven na [Zap:
bez obj]. Nastavte jej na [Vyp: bez
obj] nebo nasaďte objektiv. Při
připojování fotoaparátu k
hvězdářskému dalekohledu nebo
podobnému zařízení, jej nastavte na
[Vyp: bez obj] ve vlastním menu
.
Nedostatečné napájení. Operace
zrušena
• Pokusili jste se o [ištní CCD] při
nedostatečném nabití akumulátoru.
Vyměňte blok akumulátorů nebo
použijte AC adaptér/nabíječku
(nepřiložen).
Odstranění problémů
formátováno na počítači a formát
souboru byl modifikován nebo bylo
záznamové médium formátováno na
jiném zařízení.
Zvolte [Ano] a pak zformátujte
záznamové medium. Záznamové
médium můžete použít znovu, ale
všechna předchozí data na něm jsou
vymazána. Dokončení formátování
může chvíli trvat.
Pokud se hlášení objeví znovu,
vyměňte záznamové médium.
nebo vyšší nebo je-li fotoaparát v
režimu fotografování při žárovce,
provádí se redukce šumu po stejnou
dobu, po kterou byla otevřena
závěrka. Při této redukci nelze dále
fotografovat. Redukci šumu lze
deaktivovat.
Nelze zobrazit.
• Snímky zaznamenané jinými
fotoaparáty nebo snímky
modifikované počítačem se nemusí
vždy zobrazit.
Žádné snímky.
• Na záznamovém médiu není žádný
snímek.
133
Žádné snímky nevybrány.
• Pokusili jste se vymazat snímky bez
určení toho, které snímky chcete
vymazat.
Snímky chráněny.
• Pokusili jste se vymazat chráněné
snímky. Zrušte ochranu.
Nelze vytisknout.
• Pokusili jste se označit snímky RAW
značkou DPOF.
Inic. USB připojení
• Bylo vytvořeno spojení USB.
Neodpojujte USB kabel.
Chyba připojení USB
• Nelze vytvořit spojení USB. Odpojte
kabel USB a znovu jej připojte.
Chyba. Zkontr. tiskárnu
• Vznikl problém s tiskárnou, např.
došel papír.
Tisk zrušen.
• Tisk byl zrušen. Odpojte kabel USB
nebo vypněte fotoaparát.
Přehřátí fotoaparátu. Nechte jej
vychladnout.
• Fotoaparát se zahřál, protože jste
fotografovali plynule.
Vypněte napájení. Ochlaďte
fotoaparát a vyčkejte, až bude znovu
připraven k fotografování.
134
Chyba systému.
CAMERA ERROR CODE=ssss (s
je číslo nebo písmeno abecedy)
• Vypněte napájení, vyndejte blok
akumulátorů a pak je znovu vložte.
Pokud se hlášení objevuje často,
poraďte se s prod ejcem Sony nebo s
místním autorizovaným servisem
Sony.
Ostatní
Karta „Memory Stick“
Karta „Memory Stick“ je kompaktní
přenositelné IC záznamové médium.
Typy karty „Memory Stick“, které lze
používat s tímto fotoaparátem,
naleznete v tabulce. Nelze však zaručit
správnou práci všech funkcí karty
„Memory Stick“.
„Memory Stick“ typ
Záznam/
přehrávání
Memory Stick
(bez MagicGate)
—
Memory Stick
(s MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
*1
• Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná
počítačem nemusí vždy pracovat v tomto
fotoaparátu.
• Rychlost pro čtení/zápis dat se liší podle
kombinace karty „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavení.
• Pokud posunete přepínač na ochranu proti
zápisu na kartě špičatým předmětem do
polohy LOCK (Uzamčeno), nelze nahrávat,
upravovat ani mazat snímky.
Konektor
Přepínač
ochrany proti
zápisu
Oblast poznámky
Některé karty „Memory Stick Duo“
nemají přepínač na ochranu proti zápisu.
U karet „Memory Stick Duo“
vybavených tímto přepínačem se jeho
tvar a poloha mohou lišit podle karty
„Memory Stick Duo“.
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory
Stick Duo“ nevyjímejte.
• V následujících případech může dojít
k poškození dat:
– Jestliže vyjmete kartu „Memory Stick
Duo“ nebo vypnete fotoaparát během
operace čtení nebo zápisu
– Při použití karty „Memory Stick Duo“
v prostředí se silným elektrostatickým
nábojem nebo elektromagnetickým
rušením
• Doporučujeme důležitá data zálohovat.
• Při psaní do oblasti poznámky příliš netlačte
na tužku.
• Na kartu „Memory Stick Duo“ ani na
adaptér Memory Stick Duo nenalepujte
žádné štítky.
• K přenášení a ukládání karty „Memory Stick
Duo“ používejte přiložený obal.
• Nedotýkejte se kontaktů karty „Memory
Stick Duo“ rukama ani kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte
a nevystavujte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte
ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před
vodou.
Ostatní
Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ jsou vybaveny funkcemi MagicGate.
MagicGate je technologie na ochranu
autorských práv používající šifrování.
Nahrávání/přehrávání dat požadující funkce
MagicGate nelze zpracovávat tímto
fotoaparátem.
*2 Podporuje vysokorychlostní přenos dat
pomocí paralelního rozhraní.
Poznámky k používání karty
„Memory Stick Duo“
(nepřiložena)
135
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechávejte
v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně
spolknout.
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu
„Memory Stick Duo“ za následujících
podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např.
v horkých místnostech nebo v autě na
přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Vlhká místa nebo místa s přítomností
korozivních látek
Poznámky k použití adaptéru
Memory Stick Duo pro slot CF
(přiložen)
• Při vkládání karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo pro slot CF se
ujistěte, že vkládáte „Memory Stick Duo“
správným směrem a zasuňte ji až nadoraz.
Nesprávně vložená karta může způsobit
poruchu.
• Při používání karty „Memory Stick Duo“
vložené do adaptéru Memory Stick Duo pro
slot CF s kompatibilním zařízení se ujistěte,
že je adaptér Memory Stick Duo pro slot CF
vložen správným směrem. Nesprávné použití
může poškodit zařízení.
• Nevkládejte adaptér Memory Stick Duo pro
slot CF do kompatibilního zařízení bez
přiložené karty „Memory Stick Duo“.
Mohlo by dojít k nesprávné funkci přístroje.
• Když vložíte adaptér Memory Stick Duo pro
slot CF do adaptéru karty PC CompactFlash
a připojíte jej do slotu karty počítače, není
správná funkce zaručena.
• Přiložený adaptér Memory Stick Duo pro
slot CF lze používat pouze s tímto
fotoaparátem. Můžete jej používat i s jinými
zařízeními, ale správná funkce není
zaručena.
• Při vyjímání karty „Memory Stick Duo“ z
adaptéru Memory Stick Duo pro slot CF, na
kartu „Memory Stick Duo“ jednou zatlačte.
Pokud vytrhnete kartu „Memory Stick Duo“
ven, aniž byste ji předtím zatlačili, může dojít
k poruše.
136
Poznámka k používání karty
„Memory Stick PRO Duo“
(nepřiložena)
Karta „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou
až 4 GB pracuje s tímto fotoaparátem správně.
Karta CF/Microdrive
• Před prvním použití fotoaparátu
nezapomeňte zformátovat záznamové
médium s týmto fotoaparátem.
• V následujících případech může dojít k
poškození dat:
– Vytažení záznamového média při čtení
nebo zápisu dat.
– Pokud skladujte záznamové médium v
blízkosti silně magnetického materiálu.
• Bezprostředně po použití může být
záznamové médium horké. Zacházejte s ním
opatrně.
• Štítek nesnímejte ani na něj nelepte další
štítek.
• Při přenosu nebo skladování záznamového
média jej ukládejte do přiloženého pouzdra.
• Nevystavujte záznamové médium vodě.
• Na štítek netlačte.
• Nedotýkejte se části s kontakty
záznamového média rukama nebo kovovým
předmětem.
Poznámky k používání jednotek
Microdrive
Ostatní
Paměťová jednotka Microdrive je kompaktní a
lehká jednotka pevného disku odpovídající
normě CompactFlash typu II.
• Jednotka Microdrive je kompaktní pevný
disk. Protože jednotka Microdrive je rotující
disk, ve srovnání s kartami „Memory Stick“,
které používají paměť flash, není dostatečně
odolná, aby mohla odolávat vibracím a
nárazům.
Během fotografování nebo přehrávání
snímků proto nevystavujte fotoaparát
používající jednotku Microdrive nárazům
ani vibracím.
• Při teplotách nižších než 5°C může výkon
jednotky Microdrive klesat.
Provozní teploty fotoaparátů využívajících
jednotky Microdrive: 5 až 40°C
• Vezměte na vědomí, že jednotky Microdrive
nelze používat za nízkého atmosférického
tlaku (nad 3 000 m n.m.).
• Na štítek nic nepište.
137
Blok akumulátorů
Používejte pouze blok akumulátorů NPFM55H. Nelze používat typy NP-FM50
ani NP-FM30.
Nabíjení bloku akumulátorů
Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě
okolního prostředí v rozsahu od 10 do 30°C.
Mimo tento teplotní rozsah je možné, že se
blok akumulátorů nenabije na plnou kapacitu.
Efektivní využití bloku
akumulátorů
• Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě.
Doba použitelnosti se v chladném prostředí
zkracuje. Pro lepší využití bloku
akumulátorů doporučujeme následující:
– Neste blok akumulátorů v zahřáté kapse a
vložte jej do fotoaparátu těsně před
použitím.
• Blok akumulátorů se rychleji vybije při
častém používání blesku.
• Doporučujeme, abyste měli vždy připraveny
náhradní bloky akumulátorů, a než pořídíte
požadovaný snímek, abyste nejdříve pořídili
zkušební snímky.
• Nevystavujte blok akumulátorů působení
vody. Blok akumulátorů není vodotěsný.
• Blok akumulátorů nenechávejte na
extrémně teplých místech (například
v automobilu nebo na přímém slunečním
světle).
Indikátor zbývajícího náboje
akumulátoru
Při používání fotoaparátu s blokem
akumulátorů není zbývající čas v minutách
indikován.
Skladování bloku akumulátorů
Jestliže předpokládáte, že blok akumulátorů
nebudete používat delší dobu, jednou ročně
jej zcela nabijte a poté jej zcela vybijte ve
fotoaparátu. Poté ho uložte na chladném a
suchém místě. Toto nabíjení a vybíjení
provádějte jednou ročně, abyste udrželi
dobrou funkci bloku akumulátorů.
138
O životnost akumulátorů
• Životnost akumulátoru je omezena.
Kapacita akumulátoru se snižuje používáním
a časem. Jestliže se doba provozu
akumulátoru znatelně zkrátí, je možné, že
blok akumulátorů dosáhnul hranice své
životnosti. Kupte nový akumulátor.
• Životnost akumulátorů se liší podle způsobu
uložení a provozních podmínek a také podle
prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů
používají.
Nabíječka akumulátorů
x Nabíječka akumulátorů
• V nabíječce akumulátorů (přiložen) u
fotoaparátu nenabíjejte žádný jiný blok
akumulátorů než typ NP-FM. Pokusíte-li se
nabíjet jiné než specifikované akumulátory,
mohou vytéct, přehřívat se nebo
vybuchnout. Představují riziko úrazu
elektrickým proudem a mohou způsobit
požár.
• Nabitý blok akumulátorů vyjměte z
nabíječky. Ponecháte-li nabitý blok
akumulátorů v nabíječce, může klesat délka
životnosti akumulátorů.
• Jestliže kontrolka CHARGE bliká, může to
znamenat chybu akumulátoru nebo to, že byl
vložen jiný než specifikovaný typ bloku
akumulátorů. Zkontrolujte, zda jde o blok
akumulátorů správného typu. Jde-li o blok
akumulátorů specifikovaného typu, vyjměte
blok akumulátorů, vyměňte ho za nový nebo
jiný a zkontrolujte, zda nabíječka
akumulátorů pracuje správně. Jestliže
nabíječka akumulátorů pracuje správně,
pravděpodobně došlo k chybě akumulátorů.
• Je-li nabíječka akumulátorů znečištěná,
nabití nemusí proběhnout úspěšně.
Nabíječku akumulátorů vyčistěte měkkým a
suchým hadříkem apod.
Ostatní
139
Dokoupitelné příslušenství
Tato část uvádí, jak připojit k fotoaparátu další běžná příslušenství a jak je ovládat
Podrobnější informace viz návod k použití příslušenství.
AC adaptér/nabíječka AC-VQ900AM
Je-li k dispozici síťová zásuvka (střídavé napájení), používání AC adaptéru/nabíječky
eliminuje riziko vybití akumulátorů.
Chcete-li připojit adaptér, nastavte vypínač napájení POWER fotoaparátu na OFF,
otevřete kryt a zapojte konektor AC adaptéru/nabíječky do zdířky DC-IN.
• Při odpojování AC adaptéru/nabíječky od fotoaparátu vypněte nejdříve napájení.
• Nepoužívejte jiný AC adaptér než AC-VQ900AM.
Dálkový ovladač RM-S1AM
Tento dálkový ovladač umožňuje stisknout spoušť, aniž byste se dotkli fotoaparátu.
Díky tomu je fotoaparát chráněn před chvěním. Dále lze ponechat tlačítko spouště
stisknuté při expozici ve světle žárovek (str. 35).
Chcete-li připojit dálkový ovladač, otevřete kryt REMOTE (dálkové ovládání) a
zapojte konektor dálkového ovladače.
• Jak je znázorněno na obrázku nahoře, kryt otevřete zprava a otočte ho proti směru hodinových
ručiček. Po použití kryt otočte ve směru hodinových ručiček a znovu ho nasaďte.
140
Se sponou dálkového ovladače uchycenou k ramennímu popruhu můžete kabel
připnout a zajistit.
Blesk HVL-F56AM/HVL-F36AM
Tento výkonný blesk má větší dosah než vestavěný blesk a umožňuje pořizovat krásné
snímky.
Blesk HVL-F56AM
Při použití blesku (nepřiložen) sejměte kryt patice příslušenství a blesk zasuňte do
úchytu na fotoaparátu. Sejmutý kryt lze umístit na kryt očnice.
Ostatní
Kryt patice
příslušenství
Fotografování s vysokorychlostní synchronizací High Speed Sync
(HSS)
S blesky HVL-F56AM nebo HVL-F36AM lze fotografovat s vysokou rychlostí
synchronizace.
S blesky HVL-F56AM nebo HVL-F36AM nasazenými na fotoaparátu a s indikací
„HSS“ v LCD okně blesku je zrušeno omezení rychlosti synchronizace blesku* a díky
tomu lze fotografovat se všemi rychlostmi závěrky, které tento fotoaparát nabízí (30 ~
1/4000 s). To znamená, že máte širší nabídku clon. I s bleskem můžete otevřít clonu tak,
141
aby pozadí bylo rozostřené a aby byl fotografovaný objekt zdůrazněn, což přináší
například dokonalé portréty.
Kromě toho při použití blesku s otevřenou clonou v režimu priority clony nebo ruční
expozice můžete získat správnou expozici při použití vysokorychlostního blesku i pro
situace s velmi jasným pozadím, což by normálně způsobilo přeexponování snímku.
* Rychlost synchronizace blesku tohoto fotoaparátu je 1/125 sekundy (s aktivní funkcí Super
SteadyShot) nebo 1/160 sekundy (s vypnutou funkcí Super SteadyShot). Rychlost závěrky nebude
při fotografování s jinými blesky vyšší, než umožňuje vysokorychlostní synchronizace.
• V režimu vysokorychlostní synchronizace (kdy je rychlost závěrky vyšší než rychlost
synchronizace blesku uvedená výše) se ve hledáčku a na LCD monitoru zobrazí „H“.
• V režimu vysokorychlostní synchronizace je dosah blesku nižší než při běžném fotografování. Než
vyfotografujete snímek, přesvědčte se, že objekt je v rámci dosahu zobrazeného v okně blesku.
• Režim vysokorychlostní synchronizace není k dispozici, vyberete-li dvousekundovou samospoušť
nebo [Synchr. poz.].
• Jestliže použijete měření pomocí blesku nebo kolorimetr, režim vysokorychlostní synchronizace
nebude k dispozici, protože nelze dosáhnout správné expozice. Deaktivujte režim vyskorychlostní
synchronizace („HSS“ se neobjeví v LCD okně na blesku) nebo vyberte nižší rychlost závěrky, než
je rychlost synchronizace blesku.
Úhlový hledíček FDA-A1AM/zvětšování FDA-M1AM
Při použití vyhledávání úhlu záběru nebo lupy sundejte očnici.
• Je možné, že bude aktivován snímač oka umístěný pod hledáčkem. Doporučuje se nastavení [Start
okem AF] na [Vypnout] (str. 81).
142
Upozornění
x Nepoužívejte ani neukládejte
fotoaparát na následujících
místech
• V extrémně teplém, suchém nebo vlhkém
místě
Na místech, jako je automobil zaparkovaný
na slunci, se může deformovat tělo
fotoaparátu a to může způsobit jeho
poruchu.
• Vystavený přímému slunci nebo v blízkosti
topného tělesa
Tělo fotoaparátu se může zbarvit nebo
deformovat a to může způsobit poruchu.
• Na místech vystavených silným vibracím
• V blízkosti silného magnetického pole
• Na písčitých nebo prašných místech
Dbejte, aby do fotoaparátu nepronikl písek
nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti,
v některých případech neopravitelné.
x Při přenášení
Pokud fotoaparát nepoužíváte, vždy nasaďte
kryt objektivu nebo kryt těla fotoaparátu. Při
nasazování krytu těla fotoaparátu nejdříve
vytřete všechen prach zevnitř z krytu a až poté
ho nasaďte na fotoaparát.
x Čištění
Čištění objektivu
• Při čištění povrchu objektivu odstraňte prach
pomocí vyfukovacího kartáčku. Pokud prach
ulpí na povrchu, setřete jej měkkým
hadříkem nebo papírovým ubrouskem
jemně navlhčeným roztokem na čištění
objektivu. Povrch stírejte spirálovitě od
středu k okraji. Na povrch objektivu nikdy
nestříkejte čisticí roztok přímo.
Čištění krytu fotoaparátu
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným
měkkým hadříkem, pak otřete do sucha.
Nepoužívejte následující produkty, protože
mohou poškodit povrchovou úpravu nebo
pouzdro přístroje.
• Chemické produkty jako ředidla, benzín,
alkohol, jednoúčelové látky, repelenty proti
hmyzu, opalovací přípravky nebo insekticidy
apod.
• Nedotýkejte se fotoaparátu rukou
znečištěnou uvedenými látkami.
• Fotoaparát nenechávejte po delší dobu
v kontaktu s gumou ani vinylem.
x Provozní teploty
Fotoaparát je určen k použití za teplot mezi 0
a 40°C (Při používání jednotek Microdrive:
mezi 5 a 40°C ). Fotografování za extrémně
nízkých nebo vysokých teplot se
nedoporučuje.
Ostatní
Čištění LCD monitoru
Povrch displeje setřete čisticí sadou na LCD
displeje (nepřiložena) a odstraňte tak otisky
prstů, prach apod.
• Nedotýkejte se vnitřku fotoaparátu, ani
clony závěrky, čočky objektivu nebo zrcadla.
Protože prach na zrcadle nebo kolem zrcadla
může nepříznivě ovlivnit systém
automatického zaostřování, prach
odfoukněte vyfukovacím kartáčkem. Jestliže
se prach dostane na CCD snímač, může se
objevovat na snímcích. Fotoaparát přepněte
do režimu čištění (str. 99), poté fotoaparát
vyčistěte pomocí ofukovacího kartáčku. K
čištění vnitřku fotoaparátu nepoužívejte
vyfukování se sprejem. Jeho používání by
mohlo způsobit poruchu.
• Nepoužívejte čisticí roztoky obsahující
organická rozpouštědla, jako jsou ředidla
nebo benzín.
x Sražená vlhkost
Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí
na teplé místo, může uvnitř nebo vně
fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato
sražená vlhkost může způsobit poruchu
funkčnosti fotoaparátu.
143
Ke srážení vlhkosti dochází:
• Při přenesení fotoaparátu z chladného
prostředí např. lyžařské sjezdovky do
vytopené místnosti.
• Při přenesení fotoaparátu z klimatizované
místnosti nebo auta do vnějšího horkého
prostředí atd.
Opatření proti srážení vlhkosti
Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí
na teplé místo, uzavřete fotoaparát do
plastového sáčku a počkejte nejméně hodinu,
až se teplotou přizpůsobí okolním
podmínkám.
Pokud se objeví sražená vlhkost
Vypněte fotoaparát a počkejte asi hodinu, až
se vlhkost odpaří. Pokud se pokusíte
fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu,
nebudete mít ostré snímky.
x Interní dobíjecí akumulátor
Tento fotoaparát je vybaven interním
dobíjecím akumulátorem, který udržuje
datum a čas a ostatní nastavení bez ohledu na
to, zda je zapnuto napájení.
Tento dobíjecí akumulátor je průběžně
dobíjen během používání fotoaparátu. I když
budete fotoaparát používat jen krátkodobě,
bude se postupně vybíjet, a pokud fotoaparát
nebudete používat vůbec po dobu 8 měsíců,
akumulátory se zcela vybijí. V takovém
případě si ověřte, zda je dobíjecí akumulátor
dobitý dříve, než fotoaparát použijete.
I když tento dobíjecí akumulátor není dobitý,
můžete fotoaparát používat, nebudete-li chtít
nahrát datum a čas.
Způsob nabíjení vnitřního dobíjecího
akumulátoru
Do fotoaparátu vložte nabitý blok
akumulátorů nebo fotoaparát připojte
prostřednictvím AC adaptéru/nabíječky
(nepřiložen) k síťové zásuvce a fotoaparát
ponechte nejméně po 24 hodin s vypnutým
napájením.
144
Postup nabíjení bloku
akumulátorů NP-FM55H
t krok 1 v příručce „Nejdříve si
přečtěte“
Specifikace
Fotoaparát
[Systém Auto Focus]
[Systém]
Systém
Typ fotoaparátu Digitální jednooká
zrcadlovka se zabudovaným
bleskem a vyměnitelnými
objektivy
Rozsah citlivosti
Objektiv
Objektivy Všechny objektivy
Sony
[CCD]
Celkový počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 10 800 000 pixelů
0 EV až 18 EV (při
ekvivalentu 100 ISO)
[Expozice]
Měřicí buňka
40segmentový vzor SPC
Měřicí rozsah
+1 EV až +20 EV (+4 EV až
+20 EV s bodovým
měřením), (při 100 ISO s
objektivem F1,4)
Efektivní počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 10 200 000 pixelů
Obrazové zařízení
23,6×15,8 mm (formát APSC) prokládaný snímač
pracující v primárních
barvách
[Závěrka]
[Super SteadyShot]
Rozsah rychlosti
Systém
Mechanismus
CCD-Shift
Schopnost kompenzace Super SteadyShot
Snížení rychlosti závěrky
přibližně o 2 EV až 3,5 EV
(mění se v závislosti na
podmínkách snímání a
použitém objektivu)
Systém
Antistatická ochranná vrstva
na dolnopásmovém filtru a
mechanismu CCD-Shift
Typ
1/4000 sekundy až 30 sekund,
žárovka
Rychlost synchronizace blesku
1/160 sekundy (Super
SteadyShot vypnuto),
1/125 sekundy (Super
SteadyShot zapnuto)
[Vestavěný blesk]
Blesk G.No.
GN 12 (v metrech při 100
ISO)
Nabíjecí čas
Přibl. 3 sekundy
[Záznamové médium]
[Hledáček]
Typ
Zrcadlovka s pevným
pentaprisma nad matnicí
Matnice
Spherical Acute Matte
Elektronicky řízená,
vertikální, traverzní, fokální
rovina
Karta CompactFlash (Typ I,
II), Microdrive, „Memory
Stick Duo“ (s adaptérem
Memory Stick Duo pro slot
CF)
Pole hledáčku
0,95
[LCD monitor]
Zvětšení
0,83 × 50 mm objektiv na
nekonečno, –1 m–1
LCD displej
Eye Relief
Přibližně 20 mm od hledáčku,
16 mm od rámu hledáčku při
–1 dioptrie (–1m–1)
Dioptrická korekce
–2,5 až +1,0 m–1
Ostatní
[Anti-Dust]
Fázový detekční systém TTL,
řada senzorů CCD (9 bodů,
8 řádků se středovým
senzorem nitkového kříže)
6,2 cm (typ 2,5) TFT ovladač
Celkový počet bodů
230 000 (960×240) bodů
[Napájení, všeobecné]
Použitý blok akumulátorů
Dobíjecí blok akumulátorů
NP-FM55H
145
[Ostatní]
PictBridge
Kompatibilní
Tisk Exif
Kompatibilní
PRINT Image Matching III
Kompatibilní
Rozměry
133,1×94,7×71,3 mm
(Š/V/H, bez výčnělků)
Hmotnost
Zhruba 545 g (bez
akumulátorů, paměťové
karty a příslušenství)
Provozní teplota
0 až 40°C
(při použití jednotky
Microdrive: 5 až 40°C)
Formát
Exif ver. 2.21
Připojení USB
Hi-Speed USB (kompatibilní
s USB 2.0)
BC-VM10 – nabíječka akumulátoru
Vstup
100 V až 240 V AC, 50/60 Hz
Výstup
8,4 V DC, 750 A
Rozsah provozních teplot
0 až 40°C
Rozsah teplot při skladování
–20 až +60°C
Maximální rozměry
Zhruba 70 × 25 × 95 mm
(Š/V/H)
Hmotnost
Zhruba 90 g
Dobíjecí blok akumulátorů NPFM55H
Použité akumulátory
Lithium-iontové
akumulátory
Maximální napětí
DC 8,4 V
Jmenovité napětí
DC 7,2 V
Kapacita
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maximální rozměry
Zhruba 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(Š/V/H)
Hmotnost
Zhruba 78 g
Změna provedení a parametrů bez
upozornění je vyhrazena.
146
Resetování na výchozí nastavení
z: reset
a: žádný reset
* t Stránky v části „Nejdříve si přečtěte“
Pomocí voliče nebo tlačítka
Položky
Resetování na
A
B
C
D
str.
—
a
a
a
a
19*
Nastavení dioptrií
—
a
a
a
a
16*
Podrobné zobrazení
a
a
a
z
21
Super SteadyShot
Displej s informacemi
o záznamu
—
—
—
a
a
28
AUTO
z
z
z
z
39
AVVB (Automatické
vyvážení bílé)
z
z
z
z
41
Režim expozice
ISO / srovnání zón
Vyvážení bílé
—
—
z
z
41
5500K, CC filtr ±0
—
—
z
z
42
Vlastní vyvážení bílé
Denní světlo ±0
—
—
a
z
43
Standard
z
z
z
z
44
Standard/±0/±0/±0
z3)
z3)
z
z
45
Široká obl. AF
z
a
z
z
47
AF-A
z
z2)
z
z
48
Autom.blesk
z4)
z4)
z4)
z4)
50
z
z
z
53
Optimalizace dyn. rozsahu
Barevný režim/kontrast/
sytost/ostrost
Oblast AF
Režim AF
(AF-S/DMF/AF-A/AF-C)
Režim blesku
±0.0
z
Režim měření
Vícebodové měření
(40segmentové měření se
vzorem medové plástve)
z
z
z
z
54
Režim pohonu
Postup po jednotlivých
snímcích
z
z1)
z
z
56
±0.0
z
z
z
z
61
—
a
a
a
a
67
Obrazovka jednoho
snímku (s nahranými daty)
a
a
a
z
68
Kompenzace blesku
Kompenzace expozice
Režim zaostření (MF/AF)
Displej přehrávání
Ostatní
Denní světlo ±0
Teplota barev/CC filtr
Přednastavit vyvážení bílé
A: Automatické fotografování (str. 26)
B: Výběr scény (str. 27)
C: Resetování nahrávací funkce (str. 83)
D: Resetování na výchozí nastavení (str. 100)
147
1)
2)
3)
4)
„Plynulý“ například během sportovních aktivit.
„AF-C“ v akčním režimu sportu, „AF-S“ v režimu makro.
„Nastavení, které fotoaparát doporučuje“ v režimu AUTO nebo výběru scény.
„Autom.blesk“ nebo „Doplnění-blesk“. („Synchr. poz.“ nebo „Bezdrát.“ je zrušeno.)
Menu záznamu
Resetování na
A
B
C
D
str.
Velikost obr.
Položky
L:10M
a
a
a
z
79
Kvalita
Jemné
a
a
a
z
79
2s
a
a
a
z
80
Snížení šumu
Zapnout
a
a
a
z
81
Start okem AF
Zapnout
a
a
a
z
81
Červené oči
Vypnout
a
a
a
z
82
Řízení blesku
Blesk ADI
z
a
a
z
82
Blesk výchozí
Autom.blesk
a
a
a
z
83
Poř. expozice
0t–t+
a
a
a
z
83
Přehráv.uk.
A: Automatické fotografování (str. 26)
B: Výběr scény (str. 27)
C: Resetování nahrávací funkce (str. 83)
D: Resetování na výchozí nastavení (str. 100)
Menu přehrávání
Resetování na
A
B
C
D
str.
Form.Přehledu
Položky
Prohl. soub.
a
a
a
z
86
Nastav DPOF
—
a
a
a
a
87
Vypnout
a
a
a
z
88
—
—
—
—
—
88
Tisk data
Tisk přehledu
A: Automatické fotografování (str. 26)
B: Výběr scény (str. 27)
C: Resetování nahrávací funkce (str. 83)
D: Resetování na výchozí nastavení (str. 100)
148
Vlastní menu
Resetování na
A
B
C
D
str.
Nast. priority
Položky
AF
z
z
a
z
89
TlačFixZaost
Fixace zaostř
a
a
a
z
89
Fixace AE
a
a
a
z
89
Nast.vol.ovl.
Rychl.závěrky
a
a
a
z
90
Nast. komp. exp.
Prostř&blesk
a
a
a
z
91
Iluminátor AF
Zapnout
a
a
a
z
91
Blok. závěrky
Vyp:bez karty
a
a
a
z
92
Blok. závěrky
Zap: bez obj
a
a
a
z
92
Nast. obl. AF
Zobr. 0,3s
a
a
a
z
92
Zobr. monitoru
Automat
a
a
a
z
93
Zobr. nahr.
Auto rotace
a
a
a
z
93
Zobr. přehr.
Auto rotace
a
a
a
z
93
Tlačítko AEL
A: Automatické fotografování (str. 26)
B: Výběr scény (str. 27)
C: Resetování nahrávací funkce (str. 83)
D: Resetování na výchozí nastavení (str. 100)
Ostatní
149
Menu nastavení
Položky
Resetování na
A
B
C
D
str.
Standard
a
a
a
z
94
Hrom.pamť
a
a
a
z
94
Video výstup
—
a
a
a
a
94
Audio signály
Zapnout
a
a
a
z
95
—
a
a
a
a
95
Soub.č.pam.
Zapnout
a
a
a
z
96
Název složky
Std. tvar
a
a
a
z
96
Volba složky
—
a
a
a
a
97
Podsvíc. LCD
5s
a
a
a
z
98
Úsporný režim
3 min.
a
a
a
z
98
Část menu pam.
Vyp
a
a
a
z
98
Potvrdit smaz.
„Ne“
a
a
a
z
99
LCD jas
Režim přenosu
Nast.datum/čas
A: Automatické fotografování (str. 26)
B: Výběr scény (str. 27)
C: Resetování nahrávací funkce (str. 83)
D: Resetování na výchozí nastavení (str. 100)
150
Rejstřík
Rejstřík
Čísla
C
H
40segmentové měření se
vzorem medové
plástve...........................55
CC filtr ................................ 42
Hi200 ...................................40
CD-ROM .................. 111, 117
Hodnota F ...........................29
A
Clona ................................... 11
AC adaptér/nabíječka ......140
Č
Adobe RGB ........................45
AF na jeden snímek ...........49
Audio signály ......................95
Autom.blesk ........................50
Automatické AF .................49
Automatické zaostření .........8
Automatický režim
programu ......................26
Cíl k uložení souborů ...... 108
Iluminátor AF.....................91
Červené oči ......................... 82
Image Data Converter
SR ....................... 115, 117
Čištění ............................... 143
Indikátor........... viz „Displej“
Čištění CCD ....................... 99
Instalace.....................110, 117
Interval světelných
podmínek .....................60
D
Dálkový ovládač............... 140
Denní světlo........................ 42
DirectX.............................. 102
B
Displej
Barva ....................................12
Indikátor ...................... 17
Barva/DEC..........................45
Přepínání zobrazení.... 21
Bezdrátový blesk ................51
Displeji s informacemi o
záznamu ........... 18, 21, 93
Blesk ....................................42
Blesk ADI ...........................82
Blesk.výplň ..........................50
Blok akumulátorů
Indikátor zbývající
kapacity
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
I
Dosah blesku ................ 39, 52
Držení fotoaparátu
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Interval vyvážení bílé .........60
ISO .......................................39
J
Jas LCD ...............................94
Jazyk.....................................95
t krok 3 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Jednoduchý interval
expozice........................59
Jemné ...................................79
JPEG....................................79
JPG.....................................108
E
K
Nabíjení
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Expozice.............................. 11
Kompenzace blesku ...........53
Externí blesk .............. 51, 141
Kompresní poměr.........13, 79
Vložení/vyjmutí
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
F
Konektor DC IN...............140
Form.Přehledu.................... 86
Kontrast ...............................46
Blokování závěrky ..............92
Formátování........................ 85
Bodové.................................54
Fotografování BULB......... 35
Kontrolka přístupu
t krok 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Bodový rámeček
zaostření .......................47
Fotografování s
vysokorychlostní
synchronizací ............. 141
Kondenzace vlhkosti ........143
Fotografování s dlouhou
expozicí ........................ 35
Fotografování snímku
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Rejstřík
Efektivní počet pixelů ..... 145
Kopírování snímků do
počítače ..............103, 116
Krajina (Barva/DEC) ........45
Kryt patice
příslušenství ...............141
Krytka hledáčku .................36
Kvalita snímku..............12, 79
151
L
Nast. priority....................... 89
P
Lo80 .....................................40
Nast. vol. ovl....................... 90
Paměť nastavení menu....... 98
PC.......................viz „Počítač“
M
Nastavení AF
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Nastavení dioptrií
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Picture Motion
Browser ...................... 110
Menu přehrávání 1......84
Nastavení DPOF................ 87
Pláž (Výběr scény) .............27
Menu přehrávání 2......87
Nastavení expozice ............ 61
Počet snímků....................... 22
Menu záznamu 1 .........79
Počítač ...............................101
Menu záznamu 2 .........82
Nastavení hodin
t krok 3 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Nabídka nastavení 1 ...94
Nastavit datum/čas............. 95
Nabídka nastavení 2 ...96
Nabídka nastavení 3 ...98
t krok 3 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Vlastní menu 1.............89
Náhled hloubky pole ......... 66
Vlastní menu 2.............92
Název složky....................... 96
Menu přehrávání 1 .............84
Název souboru ................. 108
Menu přehrávání 2 .............87
Názvy a ukládání obrazových
souborů...................... 108
Makro ..................................27
„Memory Stick Duo“ .......135
Menu....................................76
Menu záznamu 1 ................79
Menu záznamu 2 ................82
Místní rámeček
zaostření .......................48
Monochromatické
snímky ..........................45
Nabídka nastavení 1...........94
Nabídka nastavení 2...........96
Nabídka nastavení 3...........98
Nabíječka akumulátorů
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
152
Doporučené
prostředí ............. 102, 116
Kopírování
snímků................ 103, 116
Macintosh .................. 116
Software ............. 110, 111
Windows ....................101
Zobrazení souborů
snímků uložených v
počítači
fotoaparátem ............. 109
Počítač Macintosh ............ 116
Noční pohled
(Výběr scény).............. 28
Doporučené
prostředí ..................... 116
Noční port........................... 28
Počítač se systémem
Windows ....................101
O
Oblačno............................... 42
Oblast AF ........................... 47
Obrazovka přehledu.......... 68
Ochrana .............................. 85
Očnice ................................. 36
Nabíjení bloku akumulátorů
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Odstranění problémů ...... 123
Napájecí kabel
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
OS .............................. 102, 116
Nasazení objektivu
t krok 2 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Otáčení................................ 72
Nast. obl. AF.......................92
Pixel ..................................... 12
Noční pohled
(Barva/DEC) .............. 45
Nová složka ........................ 97
N
PictBridge.......................... 119
Optim.dyn.rozs................... 44
Ostrost................................. 46
Ostření .................................. 8
Doporučené
prostředí ..................... 102
Podexponováno ..................11
Podle středu ........................ 54
Pojistka ochrany proti
zápisu.......................... 135
Popis součástí...................... 14
Portrét (Barva/DEC) .........45
Portrét (Výběr scény) ........ 27
Poř.expozice........................ 83
Posunutá expozice.............. 58
Potvrdit smaz. ..................... 99
Používání fotoaparátu v
zahraničí
t krok 1 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Prezentace ...........................87
Priorita clony.......................29
Priorita rychlosti
závěrky .........................31
Režim tisku jednotlivých
snímků........................ 119
Režim zaostření.................. 46
Program Shift ......................28
Rozmazání ............................ 9
Prohlížeč souborů...............68
Ruční expozice ................... 32
Prohlížení snímku...............68
Ruční posun ........................ 34
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Ruční zaostřování............... 67
T
Televizor ..............................74
Teplota barev ......................42
Tisk.....................................118
Režim tisku jednotlivých
snímků ........................119
Zpracování
přehledu .....................119
Rychlost závěrky ................ 11
Průběžné AF .......................49
Tisk data ..............................88
Průběžné fotografování .....57
Ř
Tisk přehledu ..............88, 119
Průběžné fotografování
v intervalu hodnot
nastavení.......................58
Řízení blesku ...................... 82
Tlačítko AEL ......................89
Předběžný blesk TTL.........82
Přeexponováno ...................11
Přehráv.uk............................80
Připojování
Počítač ........................104
Televizor .......................74
Tiskárna......................120
Přímé ruční zaostření .........49
Přímý tisk...........................119
Přípona ......................108, 109
S
Samospoušť......................... 58
U
Snížení šumu....................... 81
Upozornění .......................143
Software .................... 110, 111
USB kabel .................104, 120
Soub.č.pam.......................... 96
Uvolnění ..............................89
Specifikace ........................ 145
Uzamčení AE......................63
Sporty .................................. 27
Uzamčení expozice ............63
sRGB ................................... 46
Úsporný režim ....................98
Srovnání zón ....................... 40
t krok 3 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Standard (Barva/DEC) ..... 45
Standard
(Kvalita obrazu).......... 79
R
Ramenní popruh.................16
RAW ....................................80
Režim AF ............................48
Režim automatického
nastavení
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Režim blesku.................50, 83
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
V
Stín....................................... 42
Varování ohledně limitu
luminance.....................70
Střed ovladăce .................... 50
Varovná hlášení ................133
Stupnice Ev............. 33, 60, 63
Velikost snímku ..................12
Stupnice Super SteadyShot
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Velkokapacitní paměť ........94
Sytost ................................... 46
Vlastní menu 1 ....................89
Start okem AF.................... 81
Š
Široký rámeček
zaostření....................... 47
Video výstup .......................94
Rejstřík
Resetování na výchozí
nastavení.................... 100
TlaFixZaost. ........................89
Vícesegm. ............................54
Vlastní menu 2 ....................92
Vlastní vyvážení bílé ..........43
Vnitřní dobíjecí
akumulátor.................144
Režim měření......................54
Volba složky ........................97
Režim pohonu.....................56
Výběr scény.........................27
Režim přenosu ....................94
Vymazání.............................84
Režim Slow Sync – pomalá
synchronizace...............65
t krok 6 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
153
Vynulování ..........................83
Výstraha před chvěním
fotoaparátu
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Vyvážení bílé ......................41
Z
Zámek zaostření ...................9
Západ slunce
(Barva/DEC) ...............45
Západ slunce
(Výběr scény) ..............27
Zářivky ................................42
Záznamové médium
Počet snímků ...............22
Vložení/vyjmutí
t krok 4 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Zobr. monitoru ...................93
Zobr. přehr. .........................93
Zobrazení histogramu........70
Zoom
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Zpola stisknutá spoušť.........8
t krok 5 v příručce
„Nejdříve si přečtěte“
Zvětčit..................................73
Ž
Žárovka ...............................42
Živé ......................................45
154
Ochranné známky
•
je obchodní známka společnosti Sony
Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“, a
jsou
obchodní značky společnosti Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows a DirectX jsou buď
registrované známky nebo obchodní známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a/
nebo ostatních zemích.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Apple
Computer, Inc.
• Intel, MMX, a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation.
• CompactFlash je obchodní známka
společnosti SanDisk Corporation.
• Microdrive je registrovaná obchodní známka
společnosti Hitachi Global Storage
Technologies, ve Spojených státech
amerických a/nebo v jiných zemích.
• Adobe je registrovaná obchodní známka
nebo obchodní známka společnosti Adobe
Systems Incorporated ve Spojených státech
amerických a/nebo jiných zemích.
• Pokročilá optimalizace dyn. rozsahu využívá
technologii
Apical Limited.
• Tento návod obsahuje dále názvy systémů
a produktů, které jsou většinou ochrannými
nebo registrovanými známkami svých autorů
či výrobců. Známky ™ nebo ® se v tomto
návodu však neuvádějí ve všech případech.
155
2-689-106-22 (1)
Před zapnutím
Používání funkcí
fotografování
Používání funkcí
prohlížení
Jednooká digitální zrcadlovka
Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů
Používání menu
Používání počítače
100
Tisk snímků
DSLR-A100
Odstranění
problémů
Ostatní
„Nejdříve si přečtěte“ (samostatná publikace)
Vysvětluje nastavení a základní činnosti
fotografování / přehrávání s vaším fotoaparátem.
Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně
prostudujte tuto příručku a příručku „Nejdříve si přečtěte“
(samostatná publikace) a uložte si je k pozdějšímu použití.
Další informace o produktu a odpovědi
na často kladené dotazy naleznete
na našich internetových stránkách
zákaznické podpory.
© 2006 Sony Corporation
Rejstřík
Download PDF