Sony | DSLR-A700K | Sony DSLR-A700K DSLR-A700 Tělo s objektivem se standardním zoomem Návod k obsluze

3-216-920-41 (1)
Jednooká digitální zrcadlovka
Nejdříve si přečtěte
DSLR-A700
Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte
tuto příručku a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(samostatná publikace) a uložte si je k pozdějšímu použití.
Další informace o produktu a odpovědi
na často kladené dotazy naleznete
na našich internetových stránkách
zákaznické podpory.
© 2007 Sony Corporation
Kontrola přiloženého příslušenství
Číslo v závorkách udává počet dílů.
• BC-VM10 Nabíječka baterie (1)
• Video kabel (1)
• Napájecí kabel (1)
• Ramenní popruh s krytem hledáčku a
sponou dálkového ovladače (1)
• Dobíjecí blok akumulátorů NP-FM500H
(1)
• Kryt těla fotoaparátu (1) (nasazený na
fotoaparát)
• Bezdrátový dálkový ovladač (dálkový
ovladač) (1)
• Kryt patice na příslušenství (1) (nasazený
na fotoaparát)
• Očnice (1) (nasazená na fotoaparát)
• CD-ROM (aplikační software pro α
fotoaparát) (1)
• USB kabel (1)
• Návod k obsluze: „Nejdříve si přečtěte“
(tato příručka) (1)
• Návod k obsluze: „Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“ (1)
2
Struktura návodu k použití
Tato příručka
Vysvětluje nastavení a základní činnosti fotografování/přehrávání s
vaším fotoaparátem.
Příprava fotoaparátu a snadné pořizování snímků.
Kontrola přiloženého příslušenství ....................................................................... 2
1 Příprava bloku akumulátorů ............................................................................... 4
2 Nasazení objektivu ............................................................................................... 6
3 Vložte paměťovou kartu (nepřiložena) ............................................................. 8
4 Zapněte fotoaparát/nastavte hodiny................................................................ 10
5 Snadné fotografování (Režim automatického nastavení)............................. 12
Počet snímků, které lze nahrát................................................................... 13
Držení fotoaparátu...................................................................................... 13
Funkce Super SteadyShot .......................................................................... 14
Ostření .......................................................................................................... 15
Použití blesku............................................................................................... 16
Nastavení dioptrií ........................................................................................ 17
6 Prohlížení/mazání snímků ................................................................................. 18
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(samostatná publikace)
Seznamte se podrobněji se svým fotoaparátem
• Fotografujte se svým oblíbeným nastavením t Používání funkcí fotografování
• Přehrávejte se svým oblíbeným nastavením t Používání funkcí zobrazení
• Využívejte různých funkcí fotografování/přehrávání snímků pomocí menu
t Používání menu
Připojte fotoaparát k počítači nebo tiskárně
• Zkopírujte své snímky do počítače a upravujte je nejrůznějšími způsoby
t Používání počítače
• Vytiskněte snímky po připojení fotoaparátu přímo k tiskárně
(jen tiskárny vyhovující standardu PictBridge) t Tisk snímků
3
Příprava bloku akumulátorů
1
Vložte blok akumulátorů.
Zatlačte na blok akumulátorů, až zaklapne.
2
Připojte napájecí kabel.
Nabíječka
akumulátorů
Napájecí kabel
Kontrolka CHARGE
3
K zásuvce
síťového
napájení
Svítí: Nabíjení
Nesvítí: Skončeno (normální nabití)
Budete-li pokračovat v nabíjení bloku akumulátorů ještě asi hodinu,
dokud nebude plně nabitý (plné nabití), vydrží baterie o něco déle.
• Nabíječku akumulátorů připojte ke snadno přístupné síťové zásuvce.
• Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od zdroje střídavého napětí,
dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání napáječky akumulátorů k jakýmkoliv
potížím, ihned přerušte napájení přístroje – zástrčku ihned odpojte od od síťové zásuvky.
• Po skončeném nabíjení odpojte napájecí kabel ze zásuvky a blok akumulátorů vyjměte z
nabíječky.
• Čas potřebný k úplnému nabití bloku akumulátorů (přiložen) při teplotě 25 °C. Za určitých
okolností nebo podmínek může nabíjení trvat déle.
4
Plné nabití
Normální nabití
Asi 235 min.
Asi 175 min.
Vložte nabitý blok akumulátorů.
Vysuňte páčku uzavírající
kryt přihrádky na
akumulátor a kryt otevřete.
4
Blokovací páčka
Rohem akumulátoru stiskněte
blokovací páčku a blok
akumulátorů pevně zatlačte až
na doraz.
Zavřete kryt.
Poznámka k bloku akumulátorů
Používejte jen NP-FM500H blok akumulátorů. Nelze používat NP-FM55H, NP-FM50
a NP-FM30.
Použití AC adaptéru/nabíječky
Fotoaparát lze připojit pomocí AC-VQ900AM AC adaptéru/nabíječky do zásuvky
síťového napájení (nepřiložen). t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(str. 163)
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
LCD monitor
Vypínač POWER přepněte do polohy ON a
zkontrolujte kapacitu na LCD monitoru. Úroveň
je znázorněna v procentech.
• Zobrazená úroveň nemusí být za jistých
okolností správná.
Stav baterie
„Akumulátor vybitý“
Vysoká
Nízká
Nemůžete vyfotit žádné snímky.
Vyjmutí bloku akumulátorů
Posuňte blokovací páčku ve směru šipky. Dávejte pozor, aby blok akumulátorů
nevypadl. Než vyjmete blok akumulátorů, ověřte si, zda je vypnuté napájení.
Blokovací páčka
Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení
Fotoaparát a AC-VQ900AM AC adaptér/nabíječku akumulátorů (nepřibaleno) lze
používat v kterékoliv zemi nebo oblasti, kde je napájení v síti v rozmezí 100 V až 240 V
AC, 50/60 Hz. V případě potřeby použijte podle konstrukce síťové zásuvky [b]
komerčně dostupný adaptér do zásuvky [a].
• Nepoužívejte elektronický transformátor
(cestovní převodník), protože může způsobit
poruchu funkce.
5
Nasazení objektivu
1
Sejměte kryt z těla fotoaparátu a zadní kryt z objektivu.
Kryt těla fotoaparátu
Zadní kryt
• Neponechávejte vnitřek fotoaparátu vystaven působení prachu ani kapičkám
vody.
Pokud by se do fotoaparátu dostal prach, proveďte [Režim čištění] (t „Uživatelská
příručka/Odstraňování problémů“ (str. 122)) a k vyčištění použijte vyfukovací kartáček,
který je běžně k dostání na trhu.
2
Nasaďte objektiv.
Oranžové značky
Objektiv nasaďte tak, že vyrovnáte
oranžové značky na objektivu a na
fotoaparátu.
Objektiv pootočte ve směru
hodinových ručiček, až zaklapne
do zajištěné polohy.
• Při nasazování objektivu nemačkejte tlačítko k uvolnění objektivu.
• Objektiv nenasazujte silou.
• Při fotografování bez blesku se doporučuje používat ochranný kryt objektivu, aby
snímky neovlivnilo odražené světlo. Podrobnější informace o nasazení ochranného krytu
objektivu viz návod k obsluze dodávaný s objektivem.
6
Sejmutí objektivu
Zcela stiskněte tlačítko k uvolnění objektivu a objektivem otočte proti směru
hodinových ručiček až na doraz.
Tlačítko k uvolnění objektivu
• Po sejmutí objektivu nasaďte na objektiv kryt a na tělo fotoaparátu rovněž nasaďte kryt těla
fotoaparátu (nebo jiný objektiv).
Při výměně objektivů zabraňte pronikání prachu do fotoaparátu!
Pokud by dovnitř do fotoaparátu pronikl prach nebo nečistoty a znečistily by povrch
fotografovací čidlo (součást, která zastává funkci filmu), mohou se tyto nečistoty –
podle fotografovaného prostředí – objevit na snímku.
Fotoaparát je vybaven protiprachovou funkcí, která brání usazování prachu na
fotografovacím čidle. Přesto při nasazování/snímání objektivu věnujte pozornost
následujícím poznámkám.
• Objektiv nevyměňujte v prašném prostředí.
• Při ukládání fotoaparátu vždy nasaďte objektiv nebo kryt těla fotoaparátu.
• Při nasazování krytu těla fotoaparátu nejdříve vytřete všechen prach zevnitř z krytu a až poté
ho nasaďte na fotoaparát.
Pokud by se do fotoaparátu dostal prach nebo nečistoty, zvolte [Režim čištění] v
nabídce
Nastavení a k vyčištění fotografovacího čidla použijte vyfukovací
kartáček, který je běžně k dostání na trhu. t „Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 122)
7
Vložte paměťovou kartu
(nepřiložena)
Dostupné paměťové karty pro fotoaparát
„Memory Stick Duo“
CompactFlash/
Microdrive
Jako paměťovou kartu můžete použít kartu „Memory Stick Duo“, CompactFlash
(kartu CF) nebo Microdrive.
• Dříve než použijete paměťovou kartu, je nutné ji naformátovat tímto fotoaparátem. Jinak nelze
dosáhnout uspokojivého výkonu. t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 112)
• Další informace o paměťových kartách t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str.
159)
Vložte paměťovou kartu
„Memory Stick Duo“
Strana s kontakty
Vložte celou paměťovou kartu, dokud
nezaklapne.
Otevřete kryt paměťové
karty.
CompactFlash/Microdrive
Strana s kontakty
Chybné nasměrování
Strana s kontakty
Přední strana
Zavřete kryt.
Paměťovou kartu vložte stranou s
kontakty napřed (strana s kontakty
má několik malých otvorů).
Strana s kontakty
• Postupujte opatrně, aby vám kryt kazetové schránky neporanil prsty.
• Paměťovou kartu vložte rovně a zatlačte ji dovnitř za střed paměťové karty. Netlačte na hrany
paměťové karty.
• Dávejte pozor při vkládání na směrování paměťové karty. Vložení paměťové karty v nesprávném
směru může způsobit její selhaní.
8
Při fotografování „Memory Stick Duo“
Musíte nastavit [Paměťová karta] na [Memory Stick] v
zapnutí fotoaparátu postupu níže.
Nastavení. Držte se po
Víceúčelové ovládací
Tlačítko MENU
1 Stiskněte MENU.
2 Nastavte pomocí víceúčelový ovladač.
Přesuňte více víceúčelový ovladač a
nastavte [ ] t [2], poté stiskněte střed.
Přesuňte více víceúčelový ovladač a
nastavte [Paměťová karta] na [Memory
Stick], poté stiskněte střed.
3 Stiskněte MENU pro vypnutí menu.
Pro vyjmutí paměťové karty
1 Otevřete kryt paměťové karty.
2 „Memory Stick Duo“:
Jednou zatlačte „Memory Stick Duo“.
CompactFlash/Microdrive:
Stiskněte páčku k vysunutí CF karty.
• Bezprostředně po použití může být paměťová karta horká.
Zacházejte s ním opatrně.
Páčka k vysunutí CF karty
Jestliže svítí kontrolka přístupu
Kontrolka přístupu
Nikdy nevyjímejte paměťovou kartu nebo nevytahujte
blok akumulátorů ani nevypínejte napájení. Mohlo by
dojít k porušení dat.
CompactFlash/Microdrive
Ověřili jsme si činnost, avšak nemůžeme zaručit správnou funkci všech CF karet/
jednotek Microdrive.
• Paměťová jednotka Microdrive je kompaktní a lehká jednotka pevného disku odpovídající normě
CompactFlash Type II. Další informace o paměťových kartách CompactFlash/Microdrive
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 160)
9
Zapněte fotoaparát/nastavte
hodiny
2
Pomocí víceúčelového ovladače
nastavte hodiny.
Směr ve kterém je víceúčelový ovladač posouván je
vyjádřen jako v/V/b/B.
v: Přesunutí nahoru
V: Přesunutí dolů
b: Přesunutí vlevo
B: Přesunutí vpravo
1
Vypínač POWER
přepněte do
polohy ON
posunutím ve
směru šipky.
1
Zkontrolujte [OK], zda je vybráno, pak stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
• Chcete-li nastavit hodiny
později, zvolte [Zrušit]
pomocí V, poté stiskněte
střed víceúčelového
ovladače.
2
Vyberte jednotlivé položky b/B a nastavte číselnou
hodnotu pomocí v/V.
3
K nastavení dalších položek zopakujte krok 2.
4
5
• [RRRR/MM/DD] představuje pořadí vložení roku,
měsíce a dne. Toto pořadí lze změnit pomocí v/V.
Stiskněte střed víceúčelového ovladače.
Pak zkontrolujte [OK], zda je vybráno, pak stiskněte
střed víceúčelového ovladače.
• Pro přerušení stiskněte MENU.
10
Stiskněte střed
pro provedení.
Změna data a času
Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 119).
Vyberte [Nast.data/času] v nabídce
2-2 až -5.
Nastavení a proveďte postup popsaný v kroku
Při zapínání napájení
Jestliže nenastavíte hodiny, obrazovka „Nastavit datum a čas?“ se zobrazí při každém
zapnutí fotoaparátu.
Vypnutí napájení
Vypínač POWER přepněte na OFF posunutím ve směru šipky. Nasaďte ochranný kryt
objektivu. Po sejmutí objektivu uložte fotoaparát s nasazeným krytem těla fotoaparátu.
Úsporný režim (pokud neprovedete na fotoaparátu žádnou operaci,
fotoaparát přejde do režimu úspory energie)
Pokud neprovedete na fotoaparátu žádnou operaci zhruba pět sekund, zobrazení
režimu záznamu na LCD monitoru zmizí. Pokud neprovedete na fotoaparátu žádnou
operaci zhruba po dobu tří minut, fotoaparát přejde do režimu úspory energie
(Úsporný režim) a téměř se vypne. Úsporný režim zrušíte jakoukoliv operací na
fotoaparátu – například stisknutím tlačítka spouště zpola.
• Čas, který musí uplynout do aktivace této funkce, lze změnit (výchozí nastavení je [5 s]/[3 min.]).
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 117, 118)
Změna nastavení jazyka
Přístroj umožňuje změnit nastavení displeje tak, aby se zprávy zobrazovaly v určeném
jazyku. Chcete-li změnit nastavení jazyka, použijte následující postup.
1 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
2 Zvolte [
] t [1] pomocí b/B na víceúčelovém ovladači.
3 Zvolte [
Jazyk] pomocí v/V na víceúčelovém ovladači, poté stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
4 Zvolte požadovaný jazyk pomocí v/V na víceúčelovém ovladači, poté stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
11
Snadné fotografování (Režim
automatického nastavení)
Hlavní funkce fotoaparátu se nastavují automaticky v režimu automatického nastavení.
Pomocí tohoto režimu můžete snadno fotografovat a zcela se spoléhat na fotoaparát.
Kterákoliv nastavení můžete změnit.
1
Nastavte volič režimů na
AUTO.
Rukojeť
2
Držte za rukojeť a
nahlédněte do hledáčku.
Objekt na zaměřovači
(11 čidel
zaostření oblasti) se zaostří.
3
4
Při používání objektivu se
zoomem otáčejte kroužkem
transfokace objektivu a poté
rozhodněte o okamžiku
pořízení snímku.
Pořizování snímků tlačítkem spouště.
Chcete-li zaostřit, zpola
stiskněte tlačítko spouště.
Indikace zaostření
(Zobrazuje také stav automatického
zaostřování (str. 15))
Chcete-li pořídit snímek, tlačítko
spouště stiskněte zcela.
Zvuk závěrky zazní.
Snímač použitý k nastavování zaostření
(Krátce se červeně osvítí a indikuje tak bod
zaostření.)
• Před dokončením nahrávání není snímek zobrazen na LCD monitoru. Pro kontrolu použijte
hledáček.
• Po pořízení snímku se snímek zobrazí na dvě sekundy na LCD monitoru. Můžete změnit
délku zobrazení. t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 108)
• Během záznamu snímku bliká kontrolka přístupu. Dokud tato kontrolka svítí, nikdy
nevyjímejte paměťovou kartu ani nevypínejte napájení.
12
Počet snímků, které lze nahrát
Jakmile vložíte paměťovou kartu do fotoaparátu a přesunete
vypínač POWER do polohy ON, na LCD monitoru se zobrazí
počet snímků (budete-li pokračovat ve fotografování se stávajícím
nastavením).
Identifikace položek na LCD monitoru t „Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“ (str. 17)
• Počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu, se liší podle kapacity paměťové karty,
nastavení velikosti snímku a nastavení kvality snímku. t „Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 21)
• Jestliže bliká žlutě „0“, je paměťová karta. Vyměňte paměťovou kartu za jinou nebo smažte
snímky na aktuální paměťové kartě (str. 8, 18).
• Protože množství dat každého snímku se liší, zbývající počet snímků, které lze zapsat na
záznamové médium, se po pořízení snímku nemusí změnit.
Držení fotoaparátu
Fotoaparát držte pevně, aby nedošlo k rozmazání snímků v důsledku chvění ruky.
Doporučuje se také zapnout funkci Super SteadyShot (str. 14).
• Fotoaparát uchopte pevně pravou rukou, lokty nechte svěšené při bocích, a objektiv podepřete
dlaní levé ruky.
• Nakročte jednu nohu dopředu, abyste lépe stabilizovali trup. Můžete se také opřít o stěnu nebo se
můžete lokty opřít o stůl.
• Při fotografování na tmavých místech bez blesku, fotografování v režimu makro nebo při použití
teleobjektivu může docházet k takovému chvění, které fotoaparát nedokáže kompenzovat. V
takových případech vypněte funkci Super SteadyShot a použijte vhodný předmět ke stabilizaci
fotoaparátu – například stativ.
13
Funkce Super SteadyShot
1 Tuto funkci aktivujete zapnutím spínače
(Super SteadyShot) ON.
2 Zpola stiskněte tlačítko spouště a poté ho stiskněte zcela.
Indikátor
(výstraha
před chvěním
fotoaparátu)
Spínač
(Super
SteadyShot)
Stupnice
Stupnice
SteadyShot
Super
Super SteadyShot
Tato stupnice se zobrazí, kdykoliv se aktivuje funkce Super SteadyShot. Vyšší stupeň
stupnice indikuje výraznější chvění fotoaparátu (na stupnici o pěti bodech).
Je-li funkce Super SteadyShot vypnutá, stupnice se nezobrazí.
Indikátor
(výstraha před chvěním fotoaparátu)
Tento indikátor bliká bez ohledu na stav funkce Super SteadyShot. Označuje
pravděpodobnost chvění fotoaparátu vypočtenou z rychlosti závěrky a ohniskové
vzdálenosti. Pokud indikátor bliká, omezte chvění fotoaparátu nastavením spínače
(Super SteadyShot) na ON nebo použitím vestavěného blesku či stativu.
• Funkce Super SteadyShot nemusí pracovat optimálně, pokud bylo právě zapnuto napájení, jestliže
předmět právě vstoupil do rámečku nebo pokud bylo tlačítko spouště stisknuto najednou, aniž by
došlo k pozastavení při polovičním stisknutí. Počkejte, až stupnice Super SteadyShot poklesne a
poté pomalu stiskněte tlačítko spouště.
• Protože je funkce Super SteadyShot v takovýchto případech méně účinná, namontujte fotoaparát
na stativ.
– Fotografování předmětu, který je umístěn velmi blízko.
– Fotografování pohybujícího se předmětu.
– Fotografování s rychlostmi závěrky 1/4 sekundy a delšími, které se obvykle používají k nočním
snímkům.
• Při použití stativu vypněte funkci Super SteadyShot, protože nebude plně účinná.
• Funkce Super SteadyShot může snížit vliv chvění fotoaparátu odpovídající zhruba 2,5 až 4
násobku rychlosti závěrky.
14
Ostření
Uvnitř zaostřené oblasti je 11 čidel, které zachytí zaostření na předmětu.
Stiskněte zpola tlačítko spouště a snímač v zaostřené oblasti se krátce červeně rozsvítí a
indikuje tak místo zaostření.
Zaostřená oblast
Snímač v zaostřené oblasti
Indikace zaostření
Indikace zaostření
Držením rukojeti a pohledem do hledáčku nebo stisknutím tlačítka spouště se zpola
aktivuje systém automatického zaostření. Indikátor zaostření v hledáčku indikuje stav
systému automatického zaostřování.
Indikace
zaostření
Stav
z svítí
Zaostření uzamčeno. Připraveno k pořízení snímku.
svítí
Zaostření je potvrzeno. Bod zaostření se pohybuje s pohybujícím se
předmětem. Připraveno k pořízení snímku.
svítí
Probíhá zaostřování. Závěrku nelze uvolnit.
z bliká
Nelze zaostřit. Závěrka je zablokována.
• Je-li předmět blíž, než je minimální zaostřovací vzdálenost nasazeného
objektivu, zaostření nelze potvrdit. Zkontrolujte, zda je mezi předmětem a
fotoaparátem dostatečná vzdálenost.
• Závěrku lze spustit ručně i v případě, že indikátor bliká. t „Uživatelská
příručka/Odstraňování problémů“ (str. 99)
15
Použití blesku
Vestavěný blesk povytáhněte prsty. S vytaženým
bleskem spustí fotoaparát blesk, jestliže bude
nedostatečné osvětlení v režimu automatického
nastavení (AUTO).
Nebudete-li blesk používat, zatlačte ho prsty dolů.
• Nedržte fotoaparát uchopením za blesk, nezakryjte jej.
• Chcete-li mít jistotu, že blesk určitě zasvítí, nastavte režim blesku na
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 70)
(Blesk vždy).
Indikátory blesku v hledáčku
bliká: Blesk se nabíjí. Jestliže indikátor bliká, nelze spustit závěrku.
svítí: Blesk se nabil a je připraven k záblesku.
Rozsah blesku
Rozsah blesku závisí na hodnotě clony a nastavení citlivosti
ISO. Následující tabulka ukazuje přibližný rozsah blesku, když
je citlivost ISO nastavena na [AUTO] v režimu automatického
nastavení (AUTO).
Clona
Citlivost ISO t „Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 61)
• Vestavěný blesk je určen k použití s objektivy s ohniskovou
vzdáleností 16 mm a delší.
16
Clona
Rozsah blesku
F2,8
2 – 12 m
F4
1,4 – 8,6 m
F5,6
1–6m
Poznámky k použití vestavěného blesku
Při pořizování snímku s vestavěným bleskem muže objektiv zakrývat světlo blesku a v
dolní části snímku se může objevit stín. Dbejte na následující body:
• Fotografujte předměty vzdálené 1 m a více.
• Sejměte ochranný kryt objektivu.
Nastavení dioptrií
Volič nastavení dioptrií
Očnice
Otáčejte voličem nastavení dioptrií nastavení podle svého zraku, dokud nebudou
indikace v hledáčku dobře zaostřeny.
• Jestliže jste dalekozrací, otáčejte voličem směrem k +; jste-li krátkozrací, otáčejte voličem směrem
k –. Směr je uveden na voliči, pokud sejmete očnici. t „Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 41)
• Nastavení fotoaparátu na světle umožňuje snadno upravit nastavení dioptrií.
17
Prohlížení/mazání snímků
Prohlížení obrázků
1
Stiskněte
(přehrávání).
2
Vyberte snímek pomocí b/B
na víceúčelovém ovladači.
• Následující/předchozí snímek lze snadno zobrazit
pootočením předního nebo zadního ovladače.
Přední ovladač
Zadní ovladač
Tlačítko
Tlačítko
(Zvětšit)
(Přehled)
Tlačítko DISP (Displej)
Tlačítko
(Vymazat)
Návrat do režimu záznamu
• Znovu stiskněte
(přehrávání).
• Zpola stiskněte tlačítko spouště.
Mazání snímků
1 Zobrazte snímek, který si přejete smazat, a stiskněte
(Vymazat).
2 Zvolte [Vymazat] pomocí v, pak stiskněte střed víceúčelového ovladače.
Zrušení operace smazání
Zvolte [Zrušit], poté stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
18
Při prohlížení fotek můžete používat následující funkce.
• Přepínat obrazovku displeje tlačítkem DISP (Displej).
• Prohlížet seznam fotek na obrazovce přehledu tlačítkem
(Přehled).
• Zvětšovat fotky tlačítkem
(Zvětšit).
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 80, 81, 83)
19
Download PDF

advertising