Sony | DSLR-A900 | Sony DSLR-A900 DSLR-A900 Pouze tělo (bez objektivu) Návod k obsluze

VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti
ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Nevystavujte akumulátory
nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu záření, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít
k požáru nebo zranění.
Pro zákazníky v Evropě
Tento výrobek byl testován a bylo
shledáno, že splňuje omezení stanovená
ve směrnici EMC pro používání
propojovacích kabelů kratších než
3 metry.
Upozornění
Elektromagnetické pole může při
specifických frekvencích ovlivnit obraz
a zvuk tohoto přístroje.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání),
restartujte aplikaci a znovu připojte
komunikační kabel (kabel USB apod.).
2
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by
měl být odložen do sběrného místa,
určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením
této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nákladním s výrobkem při
jeho likvidaci. Recyklováním materiálů,
z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte, prosím, místní orgány
státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu,
v níž jste výrobek zakoupili.
Použitelně příslušenství : Dálkový
ovládač
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii
a dalších evropských státech
využívajících systém
odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete
zabránit možným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví,
k nímž by mohlo docházet v případech
nevhodného zacházení s vyřazenými
bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů
bezpečnosti, funkce nebo uchování
dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobek, který je na
konci své životnosti na místo, jenž je
určené ke sběru elektrických
a elektronických zařízení za účelem
jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze,
která popisuje bezpečné vyjmutí baterie
z výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné
sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, firmu
zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek zakoupili.
Upozornění pro
zákazníky v zemích,
na které se vztahují
směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je
společnost Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Oprávněným zástupcem pro
EMC a bezpečnost produktů je
společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. S otázkami týkajícími se
servisu či záruky se obracejte na adresy
uvedené ve zvláštních servisních či
záručních dokumentech.
3
Poznámky k používání fotoaparátu
Za obsah nahrávek se
neposkytuje žádná kompenzace
Pokud není možno nahrávat nebo
přehrávat v důsledku poruchy
fotoaparátu, paměťové karty atd., nelze
nijak kompenzovat obsah nahrávky.
Doporučení k zálohování
Abyste předešli potenciálnímu riziku
ztráty dat, vždy si data zkopírujte
(zálohujte) na jiné médium.
Poznámky k LCD monitoru
a objektivu
• LCD monitor je vyroben za použití
extrémně přesné technologie, takže
více než 99,99 % pixelů je funkčních
k efektivnímu použití. Přesto se na
LCD monitoru mohou trvale
objevovat ojedinělé černé anebo jasné
světelné body (bílé, červené, modré
nebo zelené). Tyto body jsou
normální jev výrobního procesu
a nijak neovlivňují snímky.
Černé, bílé, červené,
modré a zelené body
• Nevystavujte fotoaparát přímému
slunci. Pokud by se světlo ze slunce
koncentrovalo do blízkého bodu,
mohlo by dojít ke vznícení. V případě,
že musíte uložit fotoaparát na přímé
slunce, nasaďte kryt objektivu.
• Ve studeném prostředí se mohou
obrázky na LCD monitor ztrácet.
Nejedná se o závadu. Jestliže
fotoaparát zapnete ve studeném
prostředí, LCD monitor může být
přechodně tmavý. Když se fotoaparát
zahřeje, monitor funguje normálně.
4
• Na LCD monitor nepůsobte žádným
tlakem. Mohlo by dojít
k nesprávnému zobrazení barev
na monitoru a jeho poruše.
Varování k autorským právům
Televizní programy, filmy, videokazety
a další materiály mohou být chráněny
autorskými právy. Neautorizované
nahrávání takových materiálů může být
v rozporu s ustanoveními zákonů na
ochranu autorských práv.
Fotografie použité v tomto
návodu
Fotografie použité jako příklady snímků
v tomto návodu jsou reprodukované
obrázky, nikoli skutečné snímky
pořízené tímto fotoaparátem.
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu .........................................4
Příprava
fotoaparátu
Kontrola přiloženého příslušenství ..........................................8
Příprava bloku akumulátorů .....................................................9
Nasazení objektivu ...................................................................14
Vložení paměťové karty ..........................................................16
Příprava fotoaparátu ................................................................20
Použití přiloženého příslušenství ............................................22
Zjištění počtu snímků, které je možné uložit ........................26
Čištění ........................................................................................28
Před zapnutím
Identifikace součástí a indikátorů na obrazovce ..................31
Přední strana .......................................................................31
Zadní strana ........................................................................32
Boky/dolní část ...................................................................34
Displej LCD (displej s informacemi o záznamu) ...........35
Zobrazovací panel ..............................................................38
Hledáček ..............................................................................39
Výběr funkce/nastavení ...........................................................41
Výběr funkcí na obrazovce Rychlá navigace ..................43
Pořizování
snímků
Pořizování snímků s automatickým nastavením .....44
Režim expozice .........................................................................46
Pořizování snímků v automatickém režimu ...............47
Pořizování snímků s prioritou clony ...........................48
Pořizování snímků v režimu priority rychlosti závěrky
.....................................................................................49
Pořizování snímků v režimu Ruční expozice .............50
Fotografování s BULB .................................................52
Používání funkce Výběr režimu zaostřování .......................................................54
Výběr režimu zaostřování (automatické zaostření) .......54
fotografování
Výběr oblasti zaostřování ..................................................56
Zaostřování se zámkem zaostření ....................................57
Iluminátor AF .....................................................................58
Fotografování s ručním zaostřováním ..............................59
Fotografování s přímým ručním zaostřením ...................59
Snadné přepínání AF/MF ..................................................60
5
Použití blesku (nepřiloženo) ................................................... 61
Výběr režimu blesku .......................................................... 62
Fotografování s pomalou synchronizací .......................... 63
Fotografování s vysokorychlostní synchronizací (HSS)
..................................................................................... 64
Použití blesku vybaveného koncovkou kabelu
synchronizace blesku ................................................ 64
Úprava jasu snímku (měření, expozice, kompenzace blesku)
............................................................................................... 66
Výběr režimu měření ......................................................... 66
Kompenzování expozice ................................................... 67
Fotografování s fixním jasem (Uzamčení AE) ............... 68
Úprava intenzity světla blesku (Kompenzace blesku)...... 70
Nastavení ISO ........................................................................... 71
Úprava barevných tónů (Vyvážení bílé) ............................... 72
Automatické/přednastavené vyvážení bílé ..................... 72
Nastavení teploty barvy a efektu filtru ............................ 74
Vlastní vyvážení bílé .......................................................... 74
Zpracování snímku .................................................................. 77
Použití optimalizace dynamického rozsahu .................... 77
Použití vlastního nastavení ................................................ 78
Volba režimu pohonu .............................................................. 82
Snímání po jednotlivých snímcích .................................... 82
Průběžné snímání ............................................................... 83
Použití samospouště ........................................................... 84
Snímání s intervalem expozice ......................................... 84
Snímání s intervalem vyvážení bílé .................................. 86
Snímání s intervalem pokročilé optimalizace DRO ...... 86
Snímání s funkcí stabilizace zrcadla ................................. 87
Snímání pomocí dálkového ovladače .............................. 88
Používání funkce náhledu ....................................................... 89
Uložení vlastního nastavení .................................................... 91
Používání funkce Přehrávání obrázků .................................................................. 92
Kontrola informací pořízených snímků ................................. 98
prohlížení
Mazání snímků (Vymazat) .................................................... 100
Prohlížení snímků na obrazovce televizoru ........................ 101
6
Používání
nabídky
Seznam funkcí nabídky ..........................................................105
Nabídka Záznam 1 ..........................................................107
Nabídka Záznam 2 ..........................................................111
Nabídka Záznam 3 ..........................................................113
Nabídka Záznam 4 ..........................................................116
Nabídka Vlastní 1 ..............................................................118
Nabídka Vlastní 2 ..............................................................120
Nabídka Vlastní 3 ..............................................................123
Nabídka Přehrávání 1 .....................................................125
Nabídka Přehrávání 2 .....................................................128
Nabídka Nastavení 1 .........................................................129
Nabídka Nastavení 2 .........................................................131
Nabídka Nastavení 3 .........................................................134
Nabídka Nastavení 4 .........................................................137
Prohlížení
snímků
v počítači
Kopírování snímků do počítače ............................................140
Prohlížení snímků v počítači .................................................144
Používání softwaru .................................................................149
Tisk snímků
Tisk snímků připojením fotoaparátu k tiskárně kompatibilní
se standardem PictBridge ................................................157
Ostatní
Specifikace ..............................................................................162
Odstranění problémů .............................................................166
Varovná hlášení ......................................................................173
Upozornění .............................................................................176
Rejstřík ........................................................................................................179
7
Příprava fotoaparátu
Kontrola přiloženého příslušenství
Číslo v závorkách udává počet dílů.
• BC-VM10 Nabíječka bloku
akumulátorů (1)/Napájecí
kabel (1)
• Ramenní popruh (1)
• Kryt těla fotoaparátu (1)
(nasazený na fotoaparát)
• Dobíjecí blok akumulátorů
NP-FM500H (1)
• Bezdrátový dálkový ovladač
(dálkový ovladač) (1)
• Spona dálkového ovladače (1)
• Kabel USB (1)
• Video kabel (1)
8
• Kryt patice na příslušenství (1)
(nasazený na fotoaparát)
• Očnice (1) (nasazená na
fotoaparát)
• Disk CD-ROM (aplikační
software pro fotoaparát α) (1)
• Návod k obsluze (tato
příručka) (1)
Příprava bloku akumulátorů
Před prvním použitím fotoaparátu nabijte blok akumulátorů
NP-FM500H „InfoLITHIUM“ (přiložen).
Příprava fotoaparátu
Dobíjení bloku akumulátorů
Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ lze dobíjet i v případě, že není
zcela vybitý.
Akumulátor lze používat, i pokud není zcela nabitý.
1 Vložte blok akumulátorů do
nabíječky akumulátoru.
Tlačte na blok akumulátorů, dokud
nezaklapne.
2 Připojte napájecí kabel.
Svítí: Nabíjení
Nesvítí: Normální nabíjení
dokončeno.
Hodina po zhasnutí indikátoru: Plné
nabití dokončeno.
Kontrolka CHARGE
K zásuvce síťového
napájení
Doba nabíjení
• Čas potřebný k úplnému nabití bloku akumulátorů (přiložen) při
teplotě 25 °C je:
Plné nabití
Normální nabití
Asi 235 min.
Asi 175 min.
• Doba nabíjení se liší v závislosti na zbývající kapacitě bloku
akumulátorů nebo na podmínkách nabíjení.
9
• Blok akumulátor se doporučuje dobíjet při okolní teplot 10 až 30 °C.
Mimo tento teplotní rozsah je možné, že se blok akumulátoru
nenabije na plnou kapacitu.
Poznámky
• Nabíječku akumulátoru připojte ke snadno přístupné síťové zásuvce.
• Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od
zdroje střídavého napětí, dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během
používání napáječky akumulátorů k jakýmkoliv potížím, ihned přerušte
napájení přístroje – zástrčku ihned odpojte od síťové zásuvky.
• Po skončeném nabíjení odpojte napájecí kabel ze zásuvky a blok akumulátorů
vyjměte z nabíječky. Ponecháte-li nabitý blok akumulátorů v nabíječce, může
klesnout délka životnosti akumulátorů.
• V nabíječce bloku akumulátorů (přiložena) u fotoaparátu nenabíjejte žádný
jiný blok akumulátorů než typ „InfoLITHIUM“ M. Pokusíte-li se nabíjet jiné
než specifikované akumulátory, mohou vytéct, přehřívat se nebo vybuchnout.
Představují riziko úrazu elektrickým proudem a popálenin.
• Jestliže indikátor CHARGE bliká, může to znamenat chybu akumulátoru
nebo to, že byl vložen jiný než specifikovaný typ bloku akumulátorů.
Zkontrolujte, zda jde o blok akumulátorů správného typu. Jde-li o blok
akumulátorů specifikovaného typu, vyjměte blok akumulátorů, vyměňte ho za
nový nebo jiný a zkontrolujte, zda nabíječka akumulátoru pracuje správně.
Jestliže nabíječka akumulátoru pracuje správně, pravděpodobně došlo
k chybě akumulátorů.
• Je-li nabíječka akumulátoru znečištěná, nabití nemusí proběhnout úspěšně.
Nabíječku akumulátoru vyčistěte měkkým a suchým hadříkem apod.
Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení
Fotoaparát, nabíječku akumulátorů a AC adaptér/nabíječku ACVQ900AM (nepřibaleno) lze používat v kterékoliv zemi nebo oblasti,
kde je napájení v síti v rozmezí 100 V až 240 V AC, 50/60 Hz.
V případě potřeby použijte podle konstrukce síťové zásuvky [b]
komerčně dostupný adaptér zástrčky [a].
Poznámka
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může
způsobit poruchu funkce.
10
Vložení nabitého bloku akumulátorů
1 Vysuňte páčku k otevření
Příprava fotoaparátu
krytu přihrádky na
akumulátor a kryt otevřete.
2 Hranou akumulátoru
stiskněte blokovací páčku
a blok akumulátorů pevně
zatlačte až na doraz.
Blokovací páčka
3 Zavřete kryt přihrádky na
akumulátor.
Vyjmutí bloku akumulátorů
Vypněte fotoaparát a posuňte
blokovací páčku ve směru šipky.
Dávejte pozor, aby blok akumulátorů
nevypadl.
Blokovací páčka
11
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Vypínač přepněte do polohy ON a zkontrolujte kapacitu na displeji
LCD. Kapacita je kromě uvedených indikátorů znázorněna
v procentech.
Stav
akumulátoru
„Akumulátor
vybitý“
Vysoká
Nízká
Nemůžete vyfotit
žádné snímky.
Co je blok akumulátorů „InfoLITHIUM“?
Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ je lithium-iontový akumulátor,
který má funkce pro výměnu informací souvisejících s provozním
stavem vašeho fotoaparátu. Při použití bloku akumulátorů
„InfoLITHIUM“ se zobrazuje zbývající doba v procentech v souladu
s provozním stavem vašeho fotoaparátu.
Poznámky
• Zobrazený stav nemusí být za jistých okolností správný.
• Nevystavujte blok akumulátorů působení vody. Blok akumulátorů není
vodotěsný.
• Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například
v automobilu nebo na přímém slunečním světle).
Dostupné bloky akumulátorů
Používejte jen blok akumulátor NP-FM500H. Nelze používat
NP-FM55H, NP-FM50 a NP-FM30.
Počet snímků, které lze nahrát
Přibližný počet snímků, které lze nahrát při používání fotoaparátu
s plně nabitým blokem akumulátorů, je 880.
Vezměte prosím na vědomí, že podle podmínek použití, nasazeného
objektivu nebo paměťové karty může být skutečný počet nižší.
• Údaj se počítal při plně nabitém akumulátoru za těchto podmínek:
– Okolní teplota 25 °C.
– [Kvalita] je nastavena na hodnotu [Jemné].
– Režim zaostření je nastaven na AF-A (Automatické AF).
– Fotografování jednou každých 30 sekund.
– Vypnutí a zapnutí po každých deseti snímcích.
12
Efektivní využití bloku akumulátorů
Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. Doba použitelnosti se
v chladném prostředí zkracuje. Aby vám blok akumulátorů déle
vydržel, doporučujeme: Noste blok akumulátorů v kapse na těle,
aby se zahřál, a vložte jej do fotoaparátu těsně před použitím.
Životnost akumulátoru
• Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se
postupem času a používáním pomalu snižuje. Jestliže se doba
provozu akumulátoru znatelně zkrátí, je pravděpodobné, že blok
akumulátorů dosáhnul hranice své životnosti. Kupte nový blok
akumulátorů.
• Životnost akumulátorů se liší podle způsobu uložení a provozních
podmínek a také podle prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů
používají.
Skladování bloku akumulátorů
Jestliže předpokládáte, že blok akumulátorů nebudete delší dobu
používat, jednou ročně jej zcela nabijte a zcela vybijte ve fotoaparátu.
Poté ho uložte na chladném a suchém místě, aby se prodloužila jeho
životnost.
13
Příprava fotoaparátu
• Způsob měření je založen na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Kapacita akumulátorů klesá s počtem použití a také s postupem
času.
• Počet snímků, které lze nahrát, se snižuje za těchto podmínek:
– Nízká okolní teplota.
– Časté vypínání a zapínání fotoaparátu.
– Režim zaostření je nastaven na AF-C (Průběžné AF).
– Pokud se fotoaparát často dlouho zaostřuje bez pořízení snímku,
včetně případů, kdy zpola stisknete a přidržíte tlačítko spouště.
Nasazení objektivu
1 Sejměte kryt z těla fotoaparátu a zadní kryt z objektivu.
2 Objektiv nasaďte tak, že
vyrovnáte oranžové značky
na objektivu a na fotoaparátu.
Oranžové značky
3 Objektiv otáčejte ve směru
hodinových ručiček, dokud
nezaklapne do zajištěné
polohy.
• Při nasazování objektivu nemačkejte
tlačítko k uvolnění objektivu.
Poznámky
• Pokud není objektiv nasazen, spoušť se neuvolní, kromě případu, kdy je
ovladač režimů nastaven na M (strana 50).
• Nezaručujeme použití objektivu DT, protože rohy pole jsou ztmavené
a fotoaparát nesplňuje primární standard výkonnosti AE.
14
Sejmutí objektivu
1 Zcela stiskněte tlačítko
• Při výměně objektivu rychle
vyměňte objektiv na místě s nízkou
úrovní prašnosti, aby nedošlo
k vniknutí prachu do fotoaparátu.
Tlačítko k uvolnění objektivu
2 Nasaďte na objektiv kryt a současně nasaďte na
fotoaparát kryt těla fotoaparátu.
• Před nasazením krytu z něj odstraňte prach.
Poznámka k výměně objektivu
Fotoaparát je vybaven protiprachovou funkcí, která brání usazování
prachu na snímači obrazu. Při výměně objektivu však rychle vyměňte
objektiv na místě s nízkou úrovní prašnosti, aby nedošlo při
nasazování či snímání objektivu k vniknutí prachu nebo nečistot do
fotoaparátu.
Když na snímači obrazu ulpí prach nebo nečistoty
Vyčistěte snímač obrazu pomocí volby [Režim čištění] v
Nastavení (strana 29).
nabídce
15
Příprava fotoaparátu
k uvolnění objektivu
a objektivem otáčejte proti
směru hodinových ručiček,
dokud se nezastaví.
Vložení paměťové karty
Jako paměťovou kartu můžete použít kartu CompactFlash
(kartu CF), kartu Microdrive nebo kartu „Memory Stick Duo“.
1 Otevřete kryt paměťové karty.
2 Paměťovou kartu
Strana s kontakty
(nepřiloženo) vložte stranou
s kontakty napřed (strana
s kontakty má několik malých
otvorů).
Čelní strana se štítkem má být
nastavena k displeji LCD.
• U karty „Memory Stick Duo“ vložte
celou paměťovou kartu, dokud
nezaklapne.
Strana s kontakty
3 Zavřete kryt paměťové karty.
Poznámka
• Ve výchozím nastavení je jako paměťová karta zvolena karta CF. Pokud
používáte kartu „Memory Stick Duo“, musíte změnit nastavení paměťové
karty (strana 17).
16
Vyjmutí paměťové karty
Páčka k vysunutí CF karty
Kontrolka přístupu
Pořízení snímku s pomocí karty „Memory Stick Duo“
Po zapnutí fotoaparátu se řiďte uvedenými kroky a změňte nastavení
paměťové karty.
1 Stiskněte
tlačítko Fn tak, aby se
zobrazila obrazovka Rychlá
navigace (strana 43).
2 Víceúčelovým
ovladačem vyberte
položku paměťové karty pomocí
tlačítek v/V/b/B.
3 Předním nebo zadním otočným
ovladačem vyberte
.
• Kartu můžete vybrat také pomocí
[Paměťová karta] v
nabídce
Nastavení (strana 131).
Přední otočný ovladač
Zadní otočný ovladač
17
Příprava fotoaparátu
Zkontrolujte, zda kontrolka přístupu
nesvítí, a potom otevřete kryt
paměťové karty.
CompactFlash/Microdrive: Stiskněte
páčku k vysunutí karty CF. Po mírném
vysunutí karty paměťovou kartu
vytáhněte.
„Memory Stick Duo“: Jednou zatlačte
„Memory Stick Duo“.
Poznámky k použití paměťových karet
• Bezprostředně po delším používání může být paměťová karta
horká. Zacházejte s ní opatrně.
• Pokud svítí indikátor přístupu, nevyjímejte pamovou kartu,
nevytahujte blok akumulátorů ani nevypínejte napájení. Mohlo by
dojít k porušení dat.
• V případě umístění paměťové karty do blízkosti silně magnetického
materiálu nebo při použití paměťové karty v prostředí s výskytem
statické elektřiny nebo elektrického rušení může dojít k poškození
dat na kartě.
• Doporučujeme důležitá data zálohovat, například na pevný disk
počítače.
• K přenášení a skladování paměťové karty používejte přiložený obal.
• Nevystavujte paměťovou kartu vodě.
• Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty rukama nebo kovovými
předměty.
Karta CF/Microdrive
• Před prvním použitím fotoaparátu nezapomeňte zformátovat kartu
CF/Microdrive pro použití s fotoaparátem.
• Štítek karty CF/Microdrive nesnímejte ani na něj nelepte další
štítek.
• Na štítek netlačte silou.
Karta „Memory Stick“
• „Memory Stick Duo“: S fotoaparátem je možné
používat paměťovou kartu „Memory Stick Duo“.
• „Memory Stick“: S fotoaparátem nelze používat
paměťovou kartu „Memory Stick“.
• Karty „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“
s kapacitou až 16 GB pracují s tímto fotoaparátem správně.
18
• Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná počítačem nemusí vždy
pracovat v tomto fotoaparátu.
• Rychlost pro čtení/zápis dat se liší podle kombinace karty „Memory
Stick Duo“ a použitého vybavení.
19
Příprava fotoaparátu
Poznámky k používání karty „Memory Stick Duo“
• Při psaní do oblasti poznámky příliš netlačte.
• Nelepte na kartu „Memory Stick Duo“ žádné štítky.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte ani neupravujte.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji
náhodně spolknout.
• Nepoužívejte ani neskladujte kartu „Memory Stick Duo“ za těchto podmínek:
– v prostředí s vysokými teplotami, např. v horkých místnostech nebo v autě
na přímém slunci;
– na přímém slunci;
– na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek.
Příprava fotoaparátu
Nastavení data
Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka nastavení data
a času.
1 Přepnutím vypínače do
polohy ON zapněte
fotoaparát.
• Vypnutí provedete přepnutím
vypínače do polohy OFF.
2 Ujistěte se, zda je na displeji
LCD vybrána položka [OK],
a stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
3 Pro přepínaní mezi položkami
použijte tlačítka b/B
a číselnou hodnotu nastavte
pomocí tlačítek v/V.
20
4 Zopakováním kroku 3 nastavte ostatní položky. Potom
stiskněte střed víceúčelového ovladače.
• Při změně pořadí formátu data [RRRR/MM/DD] nejprve zvolte
formát data [RRRR/MM/DD] pomocí tlačítek b/B a potom jej
změňte pomocí tlačítek v/V.
Příprava fotoaparátu
5 Ujistěte se, že je vybrána položka [OK], a stiskněte
střed víceúčelového ovladače.
Zrušení operace nastavení data a času
Stiskněte tlačítko MENU.
Nastavení dioptrií
Otáčejte ovladačem nastavení
dioptrií podle svého zraku,
dokud nebudou indikátory
v hledáčku dobře zaostřeny.
• Jestliže jste dalekozrací, otáčejte
ovladačem směrem k znaménku +; jste-li
krátkozrací, otáčejte ovladačem směrem
k znaménku –.
• Nastavení fotoaparátu na světle umožňuje
snadno upravit nastavení dioptrií.
Pokud se ovladačem nastavení dioptrií otáčí obtížně
Vsuňte prsty pod očnici a odstraňte ji
vysunutím nahoru. Potom nastavte
dioptrie.
• Při nasazení lupy FDA-M1AM
(nepřiložena) nebo vyhledávače úhlu
záběru FDA-A1AM (nepřiloženo)
sejměte očnici a nasaďte je.
21
Použití přiloženého příslušenství
Tato část popisuje, jak používat ramenní popruh, sponu dálkového
ovladače a dálkový ovladač. Ostatní příslušenství je popsáno na
těchto stranách:
• dobíjecí blok akumulátorů (strana 9);
• nabíječka bloku akumulátorů, napájecí kabel (strana 9);
• očnice (strana 21);
• kabel USB (strany 103, 141, 158);
• videokabel (strana 101);
• disk CD-ROM (strana 150).
Připojení ramenního popruhu
Připevněte oba konce popruhu
k fotoaparátu.
22
Použití spony dálkového ovladače
Kabel dálkového ovladače RM-S1AM (nepřiloženo) můžete
připevnit k ramennímu popruhu a tak ho zajistit.
Příprava fotoaparátu
1 Otevřete sponu dálkového
ovladače.
2 Sepněte popruh a kabel
dálkového ovladače do spony
dálkového ovladače.
3 Zavřete sponu dálkového
ovladače.
Jak používat dálkový ovladač
1 Sejměte izolační fólii.
Izolační fólie
2 Namiřte dálkový ovladač na dálkový snímač na přední
straně fotoaparátu, abyste mohli fotoaparát ovládat
(strana 31).
23
Názvy tlačítek
A Tlačítko 2 SEC (Spoušť po 2 s) (88)
B Tlačítko SHUTTER (88)
C Tlačítko
(Histogram) (93)
D Tlačítko DISP (Zobrazení) (92)
E Tlačítko
(Přehled) (96)
F Tlačítko
(Pootočit) (94)
G Tlačítko
(Přehrávání) (92)
H Tlačítko MENU (105)
I Tlačítko PRINT (161)
J Vysílač
K Tlačítko
L Tlačítka
(Prezentace) (128)
/
(Zvětšit/zmenšit) (95)
M Tlačítko
(Vymazat) (100)
N v/V/b/B/
(41)
Jak vyměnit baterii v dálkovém ovladači
1 Stiskněte
zámek, zasuňte nehet do
štěrbiny a vytáhněte pouzdro na
baterii.
2 Vložte novou baterii stranou +
nahoru.
3 Nasunujte pouzdro na baterii zpět
do dálkového ovladače, dokud
nezaklapne.
Zámek
VÝSTRAHA
Baterie může explodovat, pokud se s ní nezachází správně.
Nepokoušejte se baterie nabíjet, rozebírat nebo likvidovat v ohni.
24
Poznámka
• Když lithiová baterie slábne, může se zkrátit dosah dálkového ovládání nebo
dálkové ovládání nemusí řádně pracovat. V tomto případě vyměňte baterii za
lithiovou baterii Sony CR2025.
Použití jiné baterie může znamenat nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Příprava fotoaparátu
25
Zjištění počtu snímků, které je
možné uložit
Jakmile vložíte paměťovou kartu do
fotoaparátu a přepnete vypínač do
polohy ON, na displeji LCD se zobrazí
počet snímků (budete-li pokračovat ve
fotografování se stávajícím
nastavením).
Poznámky
• Jestliže bliká žlutě „0“, je paměťová karta plná. Vyměňte paměťovou kartu za
jinou nebo smažte snímky na aktuální paměťové kartě (strana 100).
• Když bliká žlutě „----“, znamená to, že není vložena žádná paměťová karta
nebo karta [Paměťová karta] (strana 131) není ve správné pozici. Vložte
paměťovou kartu nebo ji nastavte do správné pozice.
Počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu
Tabulka zobrazuje přibližný počet snímků, které lze nahrát na
paměťovou kartu naformátovanou v tomto fotoaparátu. Tyto
hodnoty se mohou lišit podle podmínek fotografování a nahrávání.
Počet snímků, které je možné nahrát (jednotky: snímky)
Velikost obr.: L 24M/Poměr stran: 3:2*
Karta CF
Kapacita
Kvalita
Standard
Jemné
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
148
296
593
1185
2370
98
197
395
790
1580
Extra jemné
43
86
172
343
687
cRAW & JPEG
28
56
112
224
449
RAW & JPEG
20
41
83
166
333
cRAW
39
78
157
313
627
RAW
26
52
105
211
423
26
„Memory Stick Duo“
Kapacita
Kvalita
Standard
Jemné
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
145
294
582
1169
16 GB
2369
97
196
388
779
1579
42
85
168
339
687
cRAW & JPEG
27
55
110
221
449
RAW & JPEG
20
41
81
164
333
cRAW
38
77
154
309
627
RAW
26
52
103
208
423
* Pokud je volba [Poměr stran] nastavena na hodnotu [16:9], můžete nahrát více
snímků, než kolik je uvedeno v tabulkách nahoře. Pokud ale nahráváte
snímek jako snímek RAW, je počet snímků stejný jako při poměru stran [3:2].
27
Příprava fotoaparátu
Extra jemné
Čištění
Čištění displeje LCD
Povrch displeje setřete čisticí sadou na displeje LCD (nepřiložena)
a odstraňte tak otisky prstů, prach apod.
Čištění objektivu
• Při čištění povrchu objektivu odstraňte prach pomocí ofukovače.
Pokud prach ulpí na povrchu, setřete jej měkkým hadříkem nebo
papírovým ubrouskem jemně navlhčeným roztokem na čištění
objektivu. Povrch stírejte spirálovitě od středu k okraji. Na povrch
objektivu nikdy nestříkejte čisticí roztok přímo.
• Nedotýkejte se vnitřku fotoaparátu ani kontaktů objektivu nebo
zrcadla. Protože prach na zrcadle nebo kolem zrcadla může
nepříznivě ovlivnit systém automatického zaostřování, odfoukněte
jej pomocí běžně dostupného ofukovače. Jestliže se prach dostane
na snímač obrazu, může se zobrazovat na snímcích. Fotoaparát
přepněte do režimu čištění, poté fotoaparát vyčistěte pomocí
ofukovače (strana 29). K čištění vnitřku fotoaparátu nepoužívejte
ofukování se sprejem. Jeho používání by mohlo způsobit poruchu.
• Nepoužívejte čisticí roztoky obsahující organická rozpouštědla, jako
jsou ředidla nebo benzín.
Čištění krytu fotoaparátu
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným měkkým hadříkem
a potom jej otřete do sucha. Nepoužívejte uvedené produkty, protože
mohou poškodit povrchovou úpravu nebo pouzdro přístroje.
• Chemické produkty jako ředidla, benzín, alkohol, jednorázové
textilie, repelenty proti hmyzu, opalovací přípravky nebo insekticidy
apod.
• Nedotýkejte se fotoaparátu rukou znečištěnou uvedenými látkami.
• Fotoaparát nenechávejte po delší dobu v kontaktu s gumou ani
vinylem.
28
Čištění snímače obrazu
Poznámky
• Čištění lze provést pouze tehdy, když je stav akumulátoru
(ikona
baterie se třemi čárkami) nebo lepší. Vybití akumulátoru během čištění může
způsobit poškození závěrky. Čištění je třeba provést rychle. Doporučuje se
použít síťový adaptér/nabíječku (nepřiložen).
• Nepoužívejte ofukování se sprejem, protože by uvnitř těla fotoaparátu mohlo
rozptýlit páru.
1 Přesvědčte se, že je akumulátor plně nabitý (strana 12).
2 Stiskněte tlačítko MENU
a vyberte volbu
3 pomocí
tlačítek b/B na víceúčelovém
ovladači.
Tlačítko MENU
3 Zvolte možnost [Režim
čištění] pomocí v/V na
víceúčelovém ovladači
a stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
Zobrazí se zpráva „Po vyčištění
vypněte fotoaparát. Pokračovat?“.
29
Příprava fotoaparátu
Pokud by dovnitř do fotoaparátu pronikl prach nebo nečistoty
a znečistily by povrch snímače obrazu, mohou se v závislosti na
prostředí, kde se pořizuje snímek, na snímku tyto nečistoty objevit.
Dostane-li se prach na snímač obrazu, vyčistěte jej dále uvedeným
postupem pomocí běžně dostupného čisticího ofukovače.
Fotografovací čidlo lze snadno vyčistit pouze pomocí čistícího
balónku a protiprachové funkce.
4 Zvolte možnost [OK] pomocí v na víceúčelovém
ovladači a stiskněte střed víceúčelového ovladače.
Snímač obrázku bude krátce vibrovat a poté se zrcadlo vpředu zvedne.
5 Sejměte objektiv (strana 15).
6 K vyčištění povrchu snímače
obrazu a jeho okolí použijte
ofukovač.
• Nedotýkejte se snímače obrazu
špičkou ofukovače. Čištění proveďte
rychle.
• Přední stranu fotoaparátu přidržte
směrem dolů, aby se ve fotoaparátu
nemohl prach znovu usadit.
• Při čištění snímače obrazu
nevkládejte špičku ofukovače do
prostoru za upevněním objektivu.
7 Nasaďte objektiv a fotoaparát vypněte.
Poznámka
• Jestliže kapacita akumulátoru během čištění příliš klesne, fotoaparát začne
pískat. Okamžitě čištění ukončete a fotoaparát vypněte.
30
Před zapnutím
Identifikace součástí a indikátorů na
obrazovce
Podrobnosti týkající se ovládání naleznete na stránkách, jejichž čísla
jsou uvedena v závorce.
Přední strana
Před zapnutím
A Tlačítko ISO (71)
B Tlačítko
(Expozice) (67)
C Tlačítko DRIVE (82)
D Tlačítko spouště (44)
E Přední otočný ovladač (43, 120)
F Iluminátor AF (58)/
Kontrolka samospouště (84)
G Dálkový snímač (88)
H Kontakty objektivu*
I Zrcadlo*
J Tlačítko náhledu (89)
K Upevnění objektivu
L Tlačítko zobrazení osvětlení
panelu (38)
M Patice na příslušenství (61)
N Tlačítko WB (Vyvážení bílé) (72)
O Páčka závěrky hledáčku (84,
87, 155)
P Ovladač režimů (44, 46)
Q Koncovka
(Synchronizace
blesku) (64)
R Tlačítko k uvolnění objektivu (15)
S Páčka režimu zaostření (54, 59)
* Nedotýkejte se těchto dílů
přímo.
31
Zadní strana
A Hledáček (21)
B Snímače hledáčku (129)
C Vypínač (20)
D Tlačítko MENU (105)
E Tlačítko DISP (Displej)/
Tlačítko jasu displeje LCD
(37, 92)
F Tlačítko
G Tlačítko
(Vymazat) (100)
(Přehrávání)
(92)
H Displej LCD (35)
I Pořizování snímků: Tlačítko
C (Vlastní) (109)
Prohlížení: Tlačítko
(Histogram) (93)
32
J Pořizování snímků: Tlačítko
Fn (Funkce) (43)
Prohlížení: Tlačítko
(Otočit snímek) (94)
K Ovladač nastavení dioptrií
(21)
L Pořizování snímků: Tlačítko
AEL (Uzamčení AE) (68)/
Tlačítko SLOW SYNC (63)
Prohlížení: Tlačítko
(Přehled) (96)
M Páčka režimu měření (66)
N Zobrazovací panel (38)
O Pořizování snímků: Tlačítko
AF/MF (Automatické
zaostřování/ruční
zaostřování) (60)
Prohlížení: Tlačítko
(Zvětšit) (95)
P Zadní otočný ovladač (43,
120)
Q Kontrolka přístupu (17)
R Víceúčelový ovladač (41)
S Přepínač
(SteadyShot)
(40)
Před zapnutím
33
Boky/dolní část
A Slot „Memory Stick Duo“ ke
vložení karty (16)
B Kryt paměťové karty (16)
C Slot ke vložení karty CF (16)
D Páčka k vysunutí karty CF
(17)
E Úchyty pro ramenní
popruh(22)
F Koncovka REMOTE
G Koncovka DC IN
• Připojujete-li k fotoaparátu
napájecí adaptér/nabíječku
AC-VQ900AM (nepřiložen),
vypněte fotoaparát a poté
připojte koncovku adaptéru/
nabíječky k jeho vstupu pro
napájení DC IN.
H Koncovka HDMI (103, 161)
I Koncovka VIDEO OUT/
USB (101, 141)
J Kryt akumulátoru (11)
34
K Závit pro stativ
• Používejte stativ se šroubem
o max. délce 5,5 mm. Pomocí
šroubů delších než 5,5 mm
nelze fotoaparát bezpečně
upevnit ke stativu a může
dojít k poškození
fotoaparátu.
Displej LCD (displej s informacemi o záznamu)
Před zapnutím
• Horní ilustrace je příkladem detailního zobrazení ve vodorovné poloze.
A
C
Displej
Indikace
Displej
P A S M Ovladač režimů (44, 46)
1/125
Rychlost závěrky (49)
F5.6
Clona (48)
+2.0
Expozice (67)
Indikace
Režim pohonu (82)
Režim zaostření (54)
Zámek AE (68)
Oblast AF (56)
B
Displej
Indikace
Měření (66)
Režim blesku (61)
Optimalizace
dynamického rozsahu
(77)
Kompenzace expozice
(67)/ruční měření (50)
Vlastní nastavení (78)
Kompenzace
blesku(70)
Stupnice EV (50, 85)
ISO AUTO
Citlivost ISO (71)
+1
+1
+1
+1 Kontrast, Sytost,
+1 Ostrost, Jas, Zóna (81)
35
Displej
Indikace
AWB
Vyvážení bílé
(automatické,
přednastavené, teplota
barev, barevný filtr,
vlastní) (72)
5500K
M1
D
Displej
90%
Indikace
Zbývající akumulátor
(12)
Kvalita snímku (108)
Velikost snímku (107)/
velikost APS-C (137)/
poměr stran (107)
Paměťová karta (17)
100
36
Zbývající počet snímků,
jež je možné nahrát
(26)
Přepínání zobrazení informací záznamu
Stisknutím tlačítka DISP lze přepínat
mezi zvětšeným zobrazením
a podrobným zobrazením.
Pokud otočíte fotoaparát do svislé
polohy, displej se automaticky
pootočí, aby odpovídal poloze
fotoaparátu.
Před zapnutím
Podrobné zobrazení
Tlačítko DISP
Zvětšené zobrazení
Bez zobrazení
• Displej lze nastavit tak, aby nedocházelo k jeho otáčení
s [Nahrávací disp.] ve Vlastní nabídce (strana 122).
Poznámka
• Delším stisknutím tlačítka DISP (strana 129) můžete zobrazit obrazovku
sloužící k nastavení jasu displeje LCD.
37
Zobrazovací panel
Kontrolou zobrazovacího panelu
v horní části fotoaparátu můžete
nastavit vyvážení bílé, citlivost ISO,
režim pohonu a kompenzaci expozice.
A
Rychlost
Expozice (67) Vyvážení bílé Citlivost ISO
závěrky (49)/
(72)
(71)
Clona (48)
Režim
pohonu (82)
B
Displej
Indikace
Zbývající akumulátor (12)
[100]
Zbývající počet snímků, jež je možné nahrát (26)*
* I v případě, kdy je počet snímků, jež lze ještě nahrát, vyšší než 999, bude na
zobrazovacím panelu uveden údaj „999“.
Zapnutí podsvícení zobrazovacího panelu
Stiskněte tlačítko osvětlení
zobrazovacího panelu umístěné
nahoře. Opětovné stisknutí vypne
podsvícení.
38
Tlačítko zobrazení osvětlení panelu
Hledáček
Displej
Indikace
Oblast AF (56)
Oblast bodového AF
(56)
Oblast bodového
měření (66)
Pořizování obrázků
v poměru 16:9 (107)
Displej
Indikace
9
Počitadlo zbývajících
snímků (83)
Varování při chvění
fotoaparátu (40)
SteadyShot stupnice
(40)
Poměr stran 16:9 (107)
Oblast velikosti APS-C
(137)
B
Displej
Indikace
Kompenzace blesku
(70)
Nabíjení blesku (61)
WL
Bezdrátový blesk (62)
Vysokorychlostní
synchronizace (64)
Ruční zaostřování (59)
z
Zaostřování (55)
125
Rychlost závěrky (49)
5.6
Clona (48)
Stupnice EV (50, 85)
Zámek AE (68)
39
Před zapnutím
A
Indikátor výstrahy před chvěním fotoaparátu
Indikátor
(Výstraha před chvěním fotoaparátu) bliká kvůli
potenciálnímu chvění fotoaparátu.
Poznámka
• Indikátor
(Výstraha před chvěním fotoaparátu) je zobrazen pouze
v režimech s automaticky nastavenou rychlostí závěrky. Tento indikátor není
zobrazen v režimech M/S/PS.
SteadyShot indikátor stupnice
Nastavení vypínače
do polohy
„ON“ zapne indikátor
(SteadyShot
stupnice). Počkejte, až se zmírní
chvění fotoaparátu a stupnice
poklesne, a poté začněte fotografovat.
Tato funkce SteadyShot může snížit
vliv chvění fotoaparátu odpovídající
zhruba 2,5 až 4násobku rychlosti
závěrky.
Přepínač
Poznámka
• Funkce SteadyShot nemusí pracovat optimálně, pokud bylo právě zapnuto
napájení, pokud jste fotoaparátem zaměřili nebo pokud bylo tlačítko spouště
stisknuto najednou, bez pozastavení při polovičním stisknutí. Počkejte, až
indikátor
(SteadyShot stupnice) poklesne, a poté pomalu stiskněte tlačítko
spouště.
40
Výběr funkce/nastavení
Funkci pro fotografování nebo přehrávání můžete zvolit na displeji
s informacemi o záznamu, který se zobrazí po stisknutí tlačítka Fn
(Funkce), nebo z obrazovek, které se zobrazí stisknutím tlačítka
DRIVE nebo tlačítka MENU atd.
Před zapnutím
Když začnete zařízení používat, ve
spodní části obrazovky se objeví
návod k použití, který obsahuje
informace o funkcích víceúčelového
ovladače.
: Výběr pohybem vlevo/vpravo
: Výběr pohybem nahoru/dolů
: Výběr pohybem nahoru/dolů/
vlevo/vpravo
z: Stisknutím středního tlačítka
provedete vybrané nastavení.
Výběr položky je možné provést
pohybem víceúčelového ovladače
podle instrukcí uvedených v návodu
k použití.
Návod k použití
41
Seznam návodu k použití
Návod k použití popisuje také jiné operace než operace
víceúčelového ovladače. Ikony mají následující význam.
Displej
Indikace
Displej
Indikace
Tlačítko MENU
Tlačítko
Návrat s tlačítkem
MENU
Přední nebo zadní
otočný ovladač
Tlačítko
Tlačítko
Přední otočný ovladač,
zadní otočný ovladač
Tlačítko Fn
Tlačítko DISP
Návrat s tlačítkem DISP
42
Výběr funkcí na obrazovce Rychlá navigace
S použitím obrazovky Rychlá navigace můžete měnit nastavení přímo
na displeji s informacemi o záznamu.
1 Stiskněte tlačítko Fn a objeví
se obrazovka Rychlá
navigace.
Před zapnutím
2 Podle návodu k použití
vyberte požadovanou
položku stisknutím tlačítek
v/V/b/B na víceúčelovém
ovladači.
Návod k použití
3 Položku nastavte předním
Přední otočný ovladač
nebo zadním otočným
ovladačem.
• Podrobné informace o nastavení
jednotlivých položek viz příslušná
strana.
• Opětovným stisknutím tlačítka Fn se
obrazovka Rychlá navigace vypne.
Zadní otočný ovladač
• Položky znázorněné na obrazovce Rychlá navigace šedě nejsou
k dispozici.
• Pokud používáte Vlastní nastavení (strana 78), lze provést některé
činnosti pouze na obrazovce Výhradní zobrazení.
Nastavení funkce na obrazovce Výhradní zobrazení.
Když je zobrazena obrazovka Rychlá navigace, stisknutím středu
víceúčelového ovladače zapnete obrazovku Výhradní zobrazení
a bude možné nastavit vybranou položku.
Podrobné informace o nastavení jednotlivých položek viz příslušná strana.
43
Pořizování snímků
Pořizování snímků
s automatickým nastavením
Režim „AUTO“ umožňuje snadné pořizování snímků jakéhokoli
objektu za jakýchkoli podmínek.
1 Nastavte ovladač režimů
na
.
2 Uchopte fotoaparát
a nahlédněte do hledáčku.
Zaostřená oblast
Indikace zaostření
3 Stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostříte
a plným domáčknutím tlačítka spouště pořídíte snímek.
Po potvrzení zaostření se indikátor zaostření z nebo
zaostření) rozsvítí (strana 55).
(Indikátor
Poznámky
• Pokud fotoaparát vypnete nebo změníte režim expozice v režimu AUTO,
hlavní funkce fotografování budou resetovány na výchozí nastavení.
Resetovány nebudou následující funkce:
– Vypínač, ovladač, tlačítka:
vypínač
, ovladač nastavení dioptrií, položky nastavované tlačítkem
DISP a tlačítko C.
– Nabídka Záznam:
Velikost obr., Poměr stran, Kvalita, Krok expozice, Paměť.
– Vlastní nabídka/Nabídka přehrávání/Nabídka nastavení:
Všechny položky.
44
• Samotné nastavení nemusí odpovídat pozici páčky režimu zaostření a páčky
režimu měření na fotoaparátu. Sledujte informace zobrazené na displeji LCD
při pořizování snímků.
Pořizování snímků
45
Režim expozice
Pokud upravíte rychlost závěrky nebo
clonu, zobrazení na snímku se změní,
i když fotografujete stále stejný
předmět.
Tento fotoaparát má následující čtyři
režimy.
Přední otočný ovladač
Ovladač režimů
Zadní otočný ovladač
P: Automatický režim programu (strana 47)
Umožuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost
závrky a hodnota clony). Ostatní nastavení lze upravit a vaše hodnoty
nastavení lze uložit.
A: Režim priority clony (strana 48)
Umožňuje pořizovat snímky po ručním nastavení clony.
Pořizuje snímky řízením rozmazání pozadí.
S: Režim priority rychlosti závěrky (strana 49)
Umožňuje pořizovat snímky po ručním nastavení rychlosti závěrky.
Pořizuje snímky pohybujícího se předmětu s použitím různých
fotografických funkcí.
M: Režim ručního nastavení expozice (strana 50)
Umožňuje fotografovat po nastavení expozice ručně (rychlost
závěrky a hodnota clony).
46
Pořizování snímků v automatickém režimu
1 Nastavte ovladač režimů na P.
2 Nastavte funkce pořizování snímku na požadované
nastavení.
Nastavení nebudou obnovena, dokud je neresetujete.
1 Zpola stiskněte tlačítko
spouště a upravte zaostření.
Rychlost závěrky
Hodnota clony
Rychlost závěrky a hodnota clony jsou
potvrzeny.
2 Otáčením předním nebo
zadním otočným ovladačem
vyberete požadovanou
kombinaci při dosažení
zaostření.
Rychlost závěrky
PS
Hodnota clony
Otáčením předním otočným
ovladačem se nastaví indikátor režimu
expozice do polohy „PS“ (Programové
posunutí priority rychlosti závěrky)
a otáčením zadním otočným
ovladačem se nastaví indikátor režimu
expozice do polohy „PA“
(Programové posunutí priority clony).
47
Pořizování snímků
Programové posunutí
Můžete dočasně změnit kombinaci rychlosti závěrky a hodnoty clony
se správnou expozicí nastavené na fotoaparátu.
Poznámky
• Pokud fotoaparát vypnete a znovu zapnete nebo pokud uplyne určitá doba,
programové posunutí „PS“ nebo „PA“ se zruší a vrátí se na „P.“
• Je-li vybráno programové posunutí „PS“, indikátor
(Výstraha před
chvěním fotoaparátu) není zobrazen.
• Pokud je zapnutý blesk (nepřiložen) připojený k fotoaparátu, programové
posunutí nebude funkční.
Pořizování snímků s prioritou clony
Nastavíte-li clonu (nižší číslo F) na
širší, hloubka ostrosti klesá. Zaostřen
je pak jen hlavní předmět. Pokud je
clona menší (vyšší číslo F), hloubka
ostrosti roste. Celý snímek se zaostří.
Rychlost závěrky se nastavuje
automaticky.
Široká clona
Malá clona
1 Nastavte ovladač režimů na A.
48
2 Vyberte hodnotu clony
Clona (číslo F)
(číslo F) pomocí předního
nebo zadního otočného
ovladače.
Pořizování snímků
• Rozmazání snímku můžete ověřit
pomocí tlačítka náhledu hloubky
(strana 89).
• Usoudí-li fotoaparát, že s vybranou
hodnotou clony nebude dosaženo
správné expozice, rychlost závěrky
bliká. V takových případech clonu
znovu upravte.
• Hodnota clony se upravuje v krocích
po 1/3 EV. Expozici můžete nastavit
ve stoupajících krocích 1/2 EV
pomocí [Krok expozice] v
nabídce Záznam (strana 112).
Pořizování snímků v režimu priority rychlosti
závěrky
Při pořizování snímků pohybujícího se
předmětu s vyšší rychlostí závěrky
budí pohyb dojem, jako by na snímku
zamrznul. S nižší rychlostí závěrky
budí předmět dojem plynulého
pohybu.
Hodnota clony se nastaví
automaticky.
Vyšší rychlost závěrky
Nižší rychlost závěrky
49
1 Nastavte ovladač režimů na S.
2 Zvolte rychlost závěrky
Rychlost závěrky
pomocí předního nebo
zadního otočného ovladače.
• Rychlost závěrky se upravuje
v krocích po 1/3 EV. Expozici
můžete nastavit v postupných
krocích 1/2 EV pomocí [Krok
expozice] v
nabídce Záznam
(strana 112).
Poznámky
• Indikátor
(Výstraha před chvěním fotoaparátu) v režimu priority rychlosti
závěrky není zobrazen.
• Jestliže při používání blesku (nepřiložen) uzavřete clonu (vyšší číslo F)
zpomalením rychlosti závěrky, světlo blesku nedosáhne ke vzdáleným
předmětům.
• Je-li rychlost závěrky jedna sekunda nebo pomalejší, po pořízení snímku bude
provedena redukce šumu (RŠ u dl.exp.). Při této redukci nelze dále
fotografovat.
Pořizování snímků v režimu Ruční expozice
Ručně můžete nastavit rychlost závěrky a velikost clony.
Tento režim je užitečný, pokud chcete zachovat nastavenou rychlost
závěrky a hodnotu clony nebo pokud používáte expozimetr.
1 Nastavte ovladač režimů na M.
50
2 Otočte předním otočným
ovladačem, abyste upravili
rychlost závěrky, a otočte
zadním otočným ovladačem,
abyste upravili clonu.
Rychlost závěrky
Clona (Číslo F)
• Můžete přepnout funkce předního
a zadního otočného ovladače
pomocí [Nast.ovladače] ve vlastní
nabídce (strana 120).
Displej LCD (Detailní zobrazení)
pořiďte snímek.
• Ověřte hodnotu expozice na stupnici
kompenzace expozice.
Směrem k +: Snímky jsou jasnější.
Směrem k –: Snímky jsou tmavší.
Šipka b B se objeví, pokud
nastavení expozice přesahuje rozsah
stupnice EV. S rostoucím rozdílem
šipka zane blikat. Když je expozice
kompenzována, standardní hodnota
obsahuje kompenzovanou hodnotu.
: Metered Manual (Ruční měření)
Standardní hodnota
Hledáček
Standardní hodnota
Poznámky
• Indikátor
(Výstraha před chvěním fotoaparátu) není v režimu ruční
expozice zobrazen.
• Je-li otočný ovladač nastaven na M, nastavení citlivosti ISO [AUTO] je
nastaveno na [200]. V režimu M není nastavení citlivosti ISO [AUTO]
dostupné. Nastavte citlivost ISO podle potřeby.
51
Pořizování snímků
3 Po nastavení expozice
Ruční posun
Kombinaci hodnoty clony a rychlosti závěrky lze měnit, aniž by bylo
třeba měnit expozici, kterou jste nastavili.
Otočením předního otočného
ovladače při stisknutí tlačítka AEL
vyberete kombinaci rychlosti závěrky
a hodnoty clony.
Tlačítko AEL
Fotografování s BULB
Můžete fotografovat světelné dráhy,
jako například ohňostroje, s dlouhou
expozicí.
1 Nastavte ovladač režimů na M.
2 Předním otočným ovladačem
BULB
otáčejte doleva, dokud se
nezobrazí [BULB].
3 Otočte zadním otočným ovladačem a vyberte clonu
(číslo F).
52
4 Tlačítko spouště držte stisknuté po celou dobu
snímání.
Závěrka zůstane otevřená po celou dobu, kdy je tlačítko spouště
stisknuté.
• Používání dálkového ovladače (přiloženého nebo i jiného podle
vašeho výběru) omezuje chvění fotoaparátu a expozice může
pokračovat bez nutnosti stisknout a držet tlačítko spouště.
53
Pořizování snímků
Poznámky
• Při použití stativu vypněte funkci SteadyShot.
• Čím je doba expozice delší, tím výraznější je šum snímku.
• Po pořízení snímku se provede redukce šumu (RŠ u dl.exp.); trvá po stejnou
dobu, po jakou byla otevřena závěrka. Při této redukci nelze dále
fotografovat.
Používání funkce fotografování
Výběr režimu zaostřování
Výběr režimu zaostřování (automatické zaostření)
1 Nastavte páčku režimu
zaostřování do
požadovaného režimu.
2 Stiskněte zpola tlačítko
Automatické zaostření
(zkráceně AF) (S, A, C)
Snímač zaostřené oblasti
spouště, nastavte zaostření
a pořiďte snímek.
• Po potvrzení zaostření se indikátor
zaostření změní na z nebo
(strana 55).
• Zaostření se potvrdí tím, že se oblast
automatického zaostření krátce
červeně rozsvítí.
Zaostřená oblast
Indikátor zaostření
S (AF na jeden
snímek) (
)
Fotoaparát zaostří a zaostření se uzamkne, když
stisknete zpola tlačítko spouště. To je užitečné při
fotografování nehybných předmětů.
A (Automatické
AF) (
)
Režim automatického zaostřování se přepíná mezi AF
na jeden snímek a průběžným AF podle pohybu
předmětu.
Pokud stisknete a držíte zpola tlačítko spouště, když je
předmět nehybný, zaostření se uzamkne. Je-li předmět
v pohybu, fotoaparát pokračuje v zaostřování. Při
průběžném zaostřování se druhý a další záběry
automaticky nastaví na průběžné AF.
54
C (Průběžné AF)
(
)
Fotoaparát pokračuje v zaostřování i tehdy, když je
tlačítko spouště zpola stisknuté. To je užitečné při
fotografování předmětů v pohybu.
• Je-li oblast AF nastavená na
(Široká), oblast AF
se přepne, aby souhlasila s polohou předmětu.
• Pokud je zaostřeno na předmět, nebudou se ozývat
zvukové signály.
• Funkci pozice „A“ páčky režimu zaostření můžete nastavit na DMF
(přímé ruční zaostření) pomocí možnosti [Nastavení AF-A] v
nabídce Záznam (strana 113).
Indikátor zaostření
Indikátor zaostření Stav
z svítí
Zaostření uzamčeno. Připraveno k pořízení snímku.
Zaostření je potvrzeno. Bod zaostření se pohybuje
s pohybujícím se předmětem. Připraveno k pořízení
snímku.
svítí
Probíhá zaostřování. Spoušť nelze uvolnit.
z bliká
Nelze zaostřit. Spoušť je uzamčena.
Předměty, které mohou vyžadovat speciální zaostření:
Při používání automatického zaostřování je těžké zaostřit na tyto
předměty. V takových případech využijte funkci uzamknutí zaostření
(strana 57) nebo ruční zaostření (strana 59).
• Předmět s nízkým kontrastem (například modré nebe nebo bílá zeď).
• Dva předměty v různé vzdálenosti, pokud se překrývají v oblasti AF.
• Předmět skládající se z opakovaných vzorů (například fasáda
budovy).
• Velmi jasný nebo lesknoucí se předmět (například slunce, karosérie
automobilu nebo vodní hladina).
55
Používání funkce fotografování
svítí
Měření přesné vzdálenosti k předmětu
Značka
na fotoaparátu ukazuje
umístění snímače obrazu. Budete-li
měřit přesnou vzdálenost mezi
fotoaparátem a předmětem, řiďte se
podle polohy vodorovné přímky.
Výběr oblasti zaostřování
Výběr oblasti automatického
zaostření (oblast AF) závisí na
podmínkách fotografování nebo
vašich požadavcích. Oblast použitá
pro zaostřování se krátce rozsvítí.
Oblast bodového AF
Oblast AF
Oblast
1 Stiskněte tlačítko Fn tak, aby se zobrazila obrazovka
rychlé navigace (strana 43).
2 Víceúčelovým ovladačem
vyberte položku oblasti AF
pomocí tlačítek v/V/b/B.
3 Zvolte požadovaný režim pomocí předního nebo
zadního otočného ovladače.
56
(Široká)
Fotoaparát stanoví, která
z devíti oblastí AF se
použije při zaostřování
v rámci oblasti AF.
Fotoaparát zaostří na
předmět kromě obvyklých
devíti zaměřovacích bodů
i pomocí 10 doplňkových
zaměřovacích bodů, takže se dosáhne vysoké přesnosti
zaostření. Pokud stisknete a přidržíte střed
víceúčelového ovladače, nastaví se [Oblast AF] dočasně
na
(Bodová). Potom můžete upravit zaostření
pomocí oblasti bodového AF.
Fotoaparát používá výhradně oblast bodového AF.
(Místní)
V průběhu fotografování vyberte pomocí víceúčelového
ovladače z devíti oblastí tu oblast, pro kterou chcete
aktivovat zaostření. Oblast bodového AF vyberete
stiskem středového tlačítka víceúčelového ovladače.
Poznámky
• Doplňkové zaměřovací body se aktivují, pouze pokud je vybrána možnost
(Široká). V hledáčku se nezobrazují.
• Oblast AF se nemusí rozsvítit během průběžného fotografování, nebo pokud
je tlačítko spouště stisknuté najednou až dolů.
Zaostřování se zámkem zaostření
Pokud není předmět ve středu a je mimo oblast AF, zamkněte
zaostření pomocí uvedených kroků.
1 Předmět umístěte do oblasti
AF a stiskněte zpola tlačítko
spouště.
57
Používání funkce fotografování
(Bodová)
2 Přidržte tlačítko spouště
zpola stisknuté
a přeuspořádejte záběr.
3 Chcete-li pořídit snímek, tlačítko spouště stiskněte
zcela.
• Stisknutím středu víceúčelového ovladače také zamknete zaostření
na oblasti bodového AF (strana 56).
• K zamknutí zaostření s možností [Tlač.AF/MF] v nabídce Vlastní
(strana 118) můžete také použít tlačítko AF/MF.
Iluminátor AF
Při polovičním stisknutí tlačítka
spouště se podle situace až do
okamžiku zamknutí zaostření
automaticky rozsvítí červené světlo.
Pokud pořizujete snímek předmětu za
špatných světelných podmínek nebo
pořizujete snímek předmětu s nízkým
kontrastem, umožní iluminátor AF
fotoaparátu snadnější zaostření
předmětu.
Iluminátor AF
• Iluminátor AF se nepoužívá, pokud je režim zaostřování nastaven na
průběžné AF nebo pokud se při automatické AF předmět pohybuje.
• Iluminátor AF se nepoužívá, pokud není centrální oblast vybrána
pomocí možnosti [Oblast AF] nastavené na
(Místní).
• Iluminátor AF nemusí pracovat s objektivy s ohniskovou
vzdáleností 300 mm nebo větší.
• Je-li připojen blesk (nepřiloženo), použije se iluminátor AF blesku.
58
• Iluminátor AF je možné deaktivovat pomocí možnosti [Iluminátor
AF] v
nabídce Záznam (strana 113).
Fotografování s ručním zaostřováním
Můžete nastavit vzdálenost předmětu.
1 Nastavte páčku režimu
zaostření na MF.
2 Zaostření dosáhnete
Zaostřovací kroužek
Poznámky
• Jestliže lze na předmět zaostřit v automatickém režimu zaostření, indikátor z
v hledáčku se po potvrzení zaostření rozsvítí. Při volbě široké oblasti AF se
používá středová oblast. Pokud je vybrána lokální oblast AF, použije se oblast
vybraná víceúčelovým ovladačem.
• Po zapnutí fotoaparátu se fotoaparát nastaví na ohniskovou vzdálenost
(nekonečno).
• Pokud používáte teleskopický převodník apod., nemusí se kroužek
zaostřování otáčet plynule.
• Při vypnutí a následném zapnutí fotoaparátu s otočným ovladačem režimů
nastaveným na „AUTO“ nebo změně režimu expozice na AUTO z jiného
režimu se automaticky vybere možnost AF (automatické zaostření) bez
ohledu na pozici páčky režimu zaostření (strana 44).
Fotografování s přímým ručním zaostřením
Po zaostření v režimu automatického zaostření můžete provést jemné
úpravy (přímé ruční zaostření). Tuto funkci můžete přiřadit pozici
„A“ páčky režimu zaostření.
59
Používání funkce fotografování
otáčením zaostřovacího
kroužku na objektivu.
Můžete tak předmět rychle zaostřit místo toho, abyste ho ručně
zaostřovali od začátku. Je to užitečné například při makrozáběrech.
1 Stiskněte tlačítko MENU a vyberte možnost [Nastavení
AF-A] t [DMF] v
nabídce Záznam 3 pomocí tlačítek
v/V/b/B na víceúčelovém ovladači.
2 Nastavte páčku režimu zaostření na možnost „A“.
3 Zpola stiskněte tlačítko spouště a uzamkněte zaostření.
4 Jemného vyladění dosáhnete tak, že přidržíte zpola
stisknuté tlačítko spouště a budete otáčet kroužkem
zaostřování.
Snadné přepínání AF/MF
Mezi automatickým a ručním zaostřováním můžete přepínat beze
změny polohy (ovládání AF/MF).
Stiskněte tlačítko AF/MF.
V režimu automatického zaostření:
Režim zaostření se dočasně přepne na
ruční zaostření. Stiskněte a přidržte
tlačítko AF/MF a upravte zaostření
otáčením kroužku zaostřování.
Tlačítko AF/MF
Kroužek zaostřování
V režimu ručního zaostřování: Režim
zaostřování se dočasně přepne na
automatické zaostřování a zaostření se
zamkne.
• Zvolený režim můžete uchovat bez stisknutí a přidržení tlačítka AF/
MF pomocí možnosti [Ovládání AF/MF] v
nabídce Vlastní
(strana 118).
60
Použití blesku (nepřiloženo)
Za špatných světelných podmínek lze s použitím blesku pořídit jasný
snímek předmětu. Blesk také pomáhá snížit vliv chvění fotoaparátu.
Při fotografování proti slunci lze blesk použít k pořízení jasného
snímku objektu v protisvětle.
Podrobnější informace o použití blesku najdete v návodu k obsluze
přiloženému k blesku.
1 Sejměte kryt patice na
příslušenství a nasaďte blesk
(nepřiložen).
Používání funkce fotografování
• Pevně tlačte blesk do patice na
příslušenství ve směru šipky, dokud
se nezastaví.
2 Zapněte blesk a po
dokončení nabití blesku
pořiďte snímek předmětu.
bliká: Blesk se nabíjí.
svítí: Blesk je nabitý.
• Pokud za špatných světelných
podmínek stisknete zpola tlačítko
spouště v režimu automatického
zaostření, může se rozsvítit
iluminátor AF blesku.
Indikátor
(nabíjení blesku)
Poznámka
• Objektiv může zakrývat světlo blesku a na spodní části snímku se může objevit
stín. Sejměte ochranný kryt objektivu.
61
Výběr režimu blesku
1 Stiskněte tlačítko Fn, aby se zobrazila obrazovka rychlé
navigace (strana 43).
• Pokud se použije obrazovka zvětšeného zobrazení, proveďte
nastavení z nabídky (strana 105).
2 Víceúčelovým ovladačem
vyberte položku blesku
pomocí tlačítek v/V/b/B.
3 Zvolte požadovaný režim pomocí předního nebo
zadního otočného ovladače.
(Autom.blesk)
(Blesk vždy)
(Synchr. poz.)
(Bezdrát.)
Zažehne se za špatných světelných podmínek nebo
v protisvětle. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud
je vybrán režim AUTO.
Zažehne se pokaždé, když se uvolní spoušť.
Zažehne se těsně před dokončením expozice. Pohybující
se světla nebo dráhu pohybujícího se předmětu lze
zaznamenat více realisticky, pokud budete pořizovat
snímek pohybujícího se předmětu s nižší rychlostí
závěrky a s bleskem.
Pokud nepřipevníte blesk na fotoaparát, můžete vytvořit
více kontrastu, což povede k prostorovějším fotografiím.
Je potřeba dva či více bezdrátových blesků* a HVLF58AM.
* HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVLF36AM
Fotografování pomocí bezdrátového blesku
1 Nastavte režim blesku fotoaparátu na možnost (Bezdrát.).
2 Nastavte zařízení HVL-F58AM jako bezdrátový ovladač a připojte
ho ke kameře.
3 Umístěte další blesk na jiné místo než fotoaparát.
62
4 Pokud
chcete provést zkušební zážeh blesku, stiskněte tlačítko
AEL.
Doporučujeme, abyste nastavili [Tlač.AEL] na možnost [Fixace
AEL] nebo [ fixace AEL] v
nabídce Vlastní.
Pokud vyberete možnost [Přepnutí AEL] nebo [ přepnutí AEL],
povede každý zkušební zážeh k vypnutí nebo zapnutí režimu
nahrávání s pomalou synchronizací.
5 Pořiďte snímek.
Dojde k zážehu blesku HVL-F58AM a dalšího blesku.
Fotografování s pomalou synchronizací
Pokud používáte funkci fotografování s pomalou synchronizací při
nižší rychlosti závěrky, můžete pořídit jasný snímek předmětu
i pozadí. To je užitečné, pokud pořizujete portrét v noci a s tmavým
pozadím.
Fotografujte se stisknutým
tlačítkem SLOW SYNC.
V hledáčku a na displeji LCD se
rozsvítí symbol , který označuje,
že expozice je uzamčena.
Tlačítko SLOW SYNC
Poznámka
• V režimu priority rychlosti závěrky nebo v ručním režimu expozice není režim
pomalé synchronizace k dispozici prostřednictvím tlačítka SLOW SYNC.
63
Používání funkce fotografování
Poznámky
• Jestliže ve vašem okolí používá bezdrátový blesk také jiný fotograf a jeho
blesk spouští zážeh vašeho externího blesku, změňte kanál svého externího
blesku. Změna kanálu externího blesku je popsána v návodu k obsluze
přiloženém k blesku.
• Podrobnější informace o bezdrátovém blesku naleznete v návodu k obsluze
přiloženém k blesku.
Fotografování s vysokorychlostní synchronizací (HSS)
Pokud používáte některý z modelů HVL-F58AM, HVL-F56AM,
HVL-F42AM nebo HVL-F36AM, nepoužívá se omezení rychlosti
synchronizace blesku. Proto vám blesk umožní pořizovat snímky
pomocí blesku s celým rozsahem rychlosti závěrky fotoaparátu.
Umožňuje to také pořizovat snímky s bleskem při dobrých světelných
podmínkách s otevřenou clonou. V režimu vysokorychlostní
synchronizace se v hledáčku a na displeji LCD objeví „H“ nebo „HSS“.
Poznámky
• Režim vysokorychlostní synchronizace není dostupný při dvousekundové
samospoušti, volbě fotografování se stabilizovaným zrcadlem, nebo pokud je
režim blesku nastaven na možnost
(Synchr. poz.).
• Podrobnější informace o vysokorychlostní synchronizaci naleznete v návodu
k obsluze přiloženém k blesku.
Použití blesku vybaveného koncovkou kabelu
synchronizace blesku
Otevřete kryt koncovky
(synchronizace blesku)
a zapojte kabel.
Koncovka
(synchronizace blesku)
• Můžete použít blesk vybavený koncovkou synchronizace blesku
opačné polarity.
Poznámky
• Zvolte režim manuální expozice a nastavte rychlost závěrky na 1/200 vteřiny
pomocí zapnutí možnosti SteadyShot nebo 1/250 vteřiny pomocí vypnutí
možnosti SteadyShot. Pokud je doporučená rychlost závěrky na blesku
pomalejší než tato, použijte doporučenou rychlost nebo ještě pomalejší.
• Používejte blesk s napětím synchronizace blesku 400 V nebo méně.
64
• Před připojením kabelu synchronizace blesku ke koncovce (synchronizace
blesku) vypněte napájení připojeného blesku. Pokud je napájení zapnuto,
může se blesk zažehnout při připojování kabelu.
• Blesk se vždy zažehne na maximální množství světla. Kompenzaci blesku
(strana 70) nelze použít.
• Použití automatického vyvážení bílé se nedoporučuje. Použijte vlastní
vyvážení bílé, abyste dosáhli přesnějšího vyvážení bílé.
• Pokud se používá koncovka (synchronizace blesku), nezobrazí se indikátor
blesku.
Používání funkce fotografování
65
Úprava jasu snímku (měření,
expozice, kompenzace blesku)
Výběr režimu měření
Můžete vybrat metodu pro měření jasu předmětu.
Požadovaný režim zvolte
pomocí páčky režimu měření.
(vícesegmentové)
(vyvážené na
střed)
(bodové)
66
Celá obrazovka se rozdělí na 40 segmentů pro měření
světla (měření se vzorem 40 segmentů podobných
plástvi).
Tato metoda měření umožňuje fotoaparátu měřit světlo
způsobem nejpodobnějším lidskému oku, což se hodí pro
obecné fotografování, včetně fotografování do přímého
slunečního světla.
Tento režim měří průměrný jas celé obrazovky, ale
zdůrazňuje středovou oblast obrazovky.
Tento režim měří světlo jen v kroužku bodového měření
uprostřed rámečku.
Tento režim je vhodný k pořizování snímků předmětu se
silným kontrastem nebo při měření světla na určité
oblasti obrazovky.
Vícesegmentové měření
Obrazovka tohoto fotoaparátu je
vybavena 39 segmenty měření
podobných buňce plástve a jedním
segmentem měření, který pokrývá
okolní oblast. Tyto prvky pracují
synchronně s automatickým
zaostřováním a umožňují fotoaparátu
změřit přesně polohu a jas předmětu,
aby se stanovila expozice.
• Při vícesegmentovém měření, pokud je uzamčeno zaostření, se
expozice (rychlost závěrky a clona) uzamkne současně (pouze při
AF na jeden snímek nebo automatickém AF).
S výjimkou režimu expozice M se expozice zjišťuje automaticky
(automatická expozice).
Na základě expozice zjištěné automatickou expozicí můžete provést
kompenzaci expozice podle svých požadavků. Při změně směrem
k hodnotám + můžete celý snímek zesvětlit. Při změně směrem
k hodnotám – celý snímek ztmavne.
Nastavení ve směru –
Základní expozice
1 Obrazovka kompenzace
Nastavení ve směru +
Tlačítko
expozice se zobrazí po
stisknutí tlačítka .
67
Používání funkce fotografování
Kompenzování expozice
2 Upravte expozici pomocí
tlačítek b/B na víceúčelovém
ovladači.
• Místo toho můžete použít přední
nebo zadní otočný ovladač.
Standardní expozice
• Expozici lze kompenzovat v krocích po 1/3 v rozsahu ±3,0 EV.
Tento krok můžete nastavit na 1/2 EV pomocí možnosti [Krok
expozice] v
nabídce Záznam (strana 112).
Jak kompenzovat expozici jen na světle prostředí*
Ve výchozím nastavení se kompenzace expozice provedená
s množstvím světla blesku změní při zážehu blesku. Efekt
kompenzace expozice na pozadí, které je osvětlené pouze světlem
prostředí (tj. jiné světlo než blesk), můžete omezit (strana 123).
* Světlo prostředí: Jakékoliv světlo s výjimkou blesku, které svítí na
scénu po delší dobu, například přirozené světlo, světlo žárovky nebo
světlo zářivky.
Fotografování s fixním jasem (Uzamčení AE)
Expozici si můžete pevně nastavit před vytvořením kompozice
snímku. To je vhodné v případech, kdy se liší předmět, na němž se
měří expozice, a předmět, na který se zaostřuje, nebo pokud chcete
snímat průběžně a zachovat stejnou hodnotu expozice.
1 Zamiřte na předmět, u kterého chcete změřit expozici.
• Upravte zaostření (zaostření není nutné uzamknout).
68
2 Stisknutím tlačítka AEL
uzamkněte expozici.
V hledáčku a na displeji LCD se
zobrazí (značka uzamčení AE).
Tlačítko AEL
3 Zatímco držíte tlačítko AEL, změňte kompozici snímku,
pokud je to nutné, a pořiďte snímek.
Kontrola expozice snímku
Přidržte tlačítko AEL a nasměrujte
kroužek bodového měření na bod,
ve kterém se nasvícení liší od objektu.
Indikátor měření zobrazí úroveň
rozdílu expozice, nulová hodnota
představuje uzamknutou expozici.
Při přechodu k hodnotám + bude
snímek světlejší, při přechodu
k hodnotách – tmavší.
Pokud je snímek příliš světlý nebo
tmavý, aby se dala získat odpovídající
expozice, zobrazí se nebo bude na
konci indikátoru blikat symbol
b nebo B.
Kroužek bodového měření
69
Používání funkce fotografování
• Pokud budete pokračovat ve fotografování se stejnou hodnotou
expozice, přidržte po pořízení snímku tlačítko AEL. Po uvolnění
tlačítka se nastavení zruší.
• Funkci a ovládání tlačítka AEL můžete změnit pomocí možnosti
[Tlač.AEL] v
nabídce Vlastní (strana 120).
Úprava intenzity světla blesku (Kompenzace blesku)
Při pořizování snímků s bleskem můžete upravit samotné množství
světla blesku, aniž byste měnili kompenzaci expozice. Lze upravit
pouze expozici hlavního předmětu, který se nachází v dosahu blesku.
Úprava k hodnotám + nastaví vyšší úroveň blesku a úprava
k hodnotám – nastaví nižší hodnotu blesku.
1 Stiskněte tlačítko Fn, aby se zobrazila obrazovka rychlé
navigace (strana 43).
2 Víceúčelovým ovladačem
vyberte položku kompenzace
blesku pomocí tlačítek
v/V/b/B.
Kompenzace blesku
3 Zvolte požadovanou hodnotu kompenzace pomocí
předního nebo zadního otočného ovladače.
Poznámky
• Jestliže upravujete hodnotu blesku, objeví se v hledáčku symbol , pokud je
nasazený blesk. Po úpravě nastavení nezapomeňte obnovit původní hodnotu.
• Pozitivní efekt nemusí být patrný v důsledku omezeného množství světla
blesku v případech, kdy je předmět zhruba ve vzdálenosti odpovídající
maximálnímu dosahu blesku. Je-li předmět příliš blízko, záporný účinek
nemusí být patrný.
Kompenzace expozice a kompenzace blesku
Kompenzace expozice mění rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO (je-li zvolen
režim [AUTO]). Při použití blesku se také mění množství světla blesku.
Při kompenzaci blesku se ale mění pouze množství světla blesku.
70
Nastavení ISO
Citlivost na světlo se vyjadřuje číslem ISO (doporučený index
expozice). Vyšší číslo odpovídá vyšší citlivosti.
1 Stisknutím tlačítka ISO
Tlačítko ISO
zobrazíte obrazovku ISO.
2 Vyberte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek v/V na
víceúčelovém ovladači.
Poznámky
• Dostupná omezení světelnosti snímku (dynamický rozsah) jsou o trochu užší
v rozsahu menším než ISO 200. Pokud se zvolí ISO 3200 nebo vyšší, rozsah se
považuje za rozšířený rozsah a je zřetelnější šum. Po kontrole množství šumu
na snímku číslo ISO upravte.
• Nastavení [AUTO] není k dispozici v režimu expozice M. Pokud změníte
režim expozice na možnost M s nastavením [AUTO], přepne se nastavení
citlivosti na hodnotu [200]. Hodnotu citlivosti ISO nastavte podle podmínek
fotografování.
• Rozsah [AUTO] můžete upravit pomocí možnosti [Aut. řazení ISO]
v
nabídce Záznam (strana 112).
71
Používání funkce fotografování
• Místo toho můžete použít přední nebo zadní otočný ovladač. Hodnota
se pomocí předního otočného ovladače zvyšuje po jedné a pomocí
zadního otočného ovladače po jedné třetině.
Úprava barevných tónů
(Vyvážení bílé)
Tlačítko WB
Vyvážení bílé je funkce, která
upravuje barevné tóny přibližně na
hodnoty viditelné lidským okem.
Pokud je vybrána možnost [AWB]
(Auto vyváž.bílé), vyvážení bílé se
upraví automaticky. Tuto funkci však
můžete použít, když barevné tóny
snímku nevycházejí podle vašeho
očekávání nebo pokud chcete změnit
barevné tóny snímku v rámci
uměleckého záměru.
Barevné tóny objektu se mění v závislosti na vlastnostech světelného
zdroje. V tabulce je uvedeno, jakým způsobem se mění barevné tóny
v závislosti na zdrojích světla ve srovnání s předmětem v bílém
slunečním světle.
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé
Namodralé
S nádechem
do zelena
Načervenalé
Počasí/
osvětlení
Charakteristiky
světla
Poznámka
• Pokud jediným světelným zdrojem bude rtuťová nebo sodíková zářivka,
nebude fotoaparát schopný zjistit přesné vyvážení bílé kvůli vlastnostem
světelného zdroje. V takových případech použijte blesk.
Automatické/přednastavené vyvážení bílé
1 Stisknutím tlačítka WB zobrazíte obrazovku režimu
vyvážení bílé.
72
2 Vyberte požadovaný režim pomocí tlačítek v/V na
víceúčelovém ovladači.
• Místo toho můžete použít přední otočný ovladač.
3 Vyberte přednastavené vyvážení bílé a potom jemně
upravte barevné tóny pomocí tlačítek b/B na
víceúčelovém ovladači, je-li to potřeba.
Při úpravě směrem k hodnotám + získá snímek načervenalý nádech
a při úpravě směrem k hodnotám – bude mít nádech namodralý. (Kroky
odpovídají zhruba 10 Mired*.)
• Místo toho můžete použít zadní otočný ovladač.
AWB (Auto
vyváž.bílé)
(Denní světlo)
Cca 3000 až
7500 K
Fotoaparát automaticky zjistí světelný
zdroj a upraví barevné tóny.
Cca 5300 K
V případě, že vyberete nastavení, které
je vhodné pro určitý světelný zdroj,
přizpůsobí se barevné tóny danému
světelnému zdroji (přednastavené
vyvážení bílé).
(Stín)
Cca 7500 K
(Oblačno)
Cca 6100 K
(Žárovky)
Cca 2800 K
(Zářivky)
–*
(Blesk)
Cca 6500 K
* Barvu zářivkového světla nelze vyjádřit teplotou barvy, proto je teplota barvy
vynechána.
V zářivkovém osvětlení
Pokud je vybrána možnost (Zářivky), úprava hodnoty pomocí
tlačítek b/B na víceúčelovém ovladači vybírá typy zářivkového světla,
ale neprovádí jemné úpravy.
• Ve scéně, kde se světlo prostředí skládá z více druhů světelných
druhů, nelze správně upravit vyvážení bílé pomocí možnosti [AWB]
(Auto vyváž.bílé) nebo možnosti přednastaveného vyvážení bílé.
Potom použijte vlastní nastavení bílé (strana 74).
73
Používání funkce fotografování
* Mired: jednotka, která udává kvalitu konverze barev ve filtrech barevné
teploty.
Nastavení teploty barvy a efektu filtru
1 Zobrazte obrazovku režimu Vyvážení bílé stisknutím
tlačítka WB.
2 Vyberte možnosti [5500K] (Teplota barvy) nebo [0]
(Barevný filtr) pomocí tlačítek v/V na víceúčelovém
ovladači.
• Chcete-li nastavit teplotu barev, vyberte hodnotu pomocí tlačítek b/B.
• Chcete-li nastavit barevný filtr, vyberte směr kompenzace pomocí
tlačítek b/B.
5500K*1 (Teplota
barvy)
Nastaví vyvážení bílé pomocí teploty barev. Čím je číslo
vyšší, tím má snímek červenější nádech, čím je číslo nižší,
tím má snímek modřejší nádech.
Teplotu barev lze volit v rozsahu 2500K a 9900K.
0*2 (Barevný filtr)
Dosažení efektu barevných kompenzačních filtrů CC
(Color Compensation) u snímku.
Na základě použití nastavené barevné teploty jako
standardu lze barvu kompenzovat na G (Green) nebo
M (Magenta).
Hodnotu barevného filtru lze volit v rozsahu G9 až M9.
Navýšení zhruba odpovídá filtru CC číslo 5.
*1 Hodnota představuje aktuálně vybranou hodnotu teploty barev.
*2 Hodnota představuje aktuálně vybranou hodnotu barevného filtru.
Poznámka
• Protože je většina fotometrů navržena pro běžné fotoaparáty, měření získaná
s jejich použitím nemusí dávat správné výsledky při zářivkách/sodíkové lampě/
rtuťové lampě. Doporučujeme, abyste provedli kompenzaci podle zkušebního
snímku nebo použili vlastní vyvážení bílé.
Vlastní vyvážení bílé
Ve scéně, ve které se světlo prostředí skládá z více druhů světla,
se doporučuje používat vlastní vyvážení bílé, aby byla bílá
reprodukována co nejpřesněji. Můžete uložit tři nastavení.
74
1 Zobrazte obrazovku režimu Vyvážení bílé stisknutím
tlačítka WB.
2 Zvolte možnost [
1]* (Vlastní vyvážení bílé) pomocí
b/B na víceúčelovém ovladači a stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
* Platí čísla od 1 do 3.
3 Zvolte možnost [
SET] pomocí tlačítek b/B na
víceúčelovém ovladači a stiskněte střed víceúčelového
ovladače.
kroužek bodového měření a stiskněte tlačítko spouště.
Dojde ke cvaknutí závěrky a zobrazí se kalibrované hodnoty (Teplota
barvy a Barevný filtr).
5 Pomocí tlačítek b/B vyberte číslo paměti a stiskněte
střed víceúčelového ovladače.
Displej bude nyní zobrazovat informace o záznamu s uloženým
nastavením vlastního vyvážení bílé.
• Nastavení vlastního vyvážení bílé uložené v této operaci platí do
příštího nastavení.
Poznámka
• Zpráva „Uživatelská chyba WB“ označuje, že hodnota je mimo očekávaný
rozsah. (Používá-li se blesk u předmětu v bezprostřední blízkosti nebo je
v rámečku předmět s jasnou barvou.) Pokud uložíte tuto hodnotu, rozsvítí se
na displeji LCD s informacemi o záznamu indikátor
žlutě. V tomto
okamžiku lze pořídit snímek, ale doporučuje se znovu nastavit vyvážení bílé
a získat tak lepší vyvážení bílé.
75
Používání funkce fotografování
4 Přidržte fotoaparát tak, aby bílá oblast zcela pokrývala
Vyvolání nastavení vlastního vyvážení bílé
V kroku 3 vyberte požadované číslo.
Poznámka
• Při použití blesku zároveň se stiskem tlačítka spouště ukládá vlastní vyvážení
bílé, které bere do úvahy i světlo blesku. Pořizujte snímky s bleskem i při
dalším fotografování.
76
Zpracování snímku
Použití optimalizace dynamického rozsahu
Fotoaparát analyzuje předmět téměř okamžitě a automaticky
kompenzuje, aby se zlepšila kvalita snímku v optimálním jasu
a odstupňování. Snímky můžete pořizovat s přirozenou barvou,
kterou chcete reprodukovat.
1 Stiskněte tlačítko Fn, aby se zobrazila obrazovka
Rychlá navigace (strana 43).
2 Víceúčelovým ovladačem
Používání funkce fotografování
vyberte položku optimalizace
dynamického rozsahu
pomocí tlačítek v/V/b/B.
3 Zvolte požadovaný režim pomocí předního otočného
ovladače.
• Možnost
ovladače.
(Pokroč: úroveň) upravíte pomocí zadního otočného
(Vypnuto)
Bez kompenzace.
(Standard)
V případě ostrého kontrastu světla a stínu mezi
předmětem a pozadím, ke kterému obvykle dochází při
fotografování proti slunci, fotoaparát utlumí kontrast
v rámci celého snímku, aby vznikl snímek
s odpovídajícím jasem a kontrastem.
(Pokroč.auto)
Fotoaparát analyzuje kontrast světla a stínu mezi
předmětem a pozadím pomocí rozdělení snímku na malé
části, a vytváří tak snímek s optimální jasem
a odstupňováním.
(Pokroč:
úroveň)
Úroveň se volí od možnosti
(slabá) po
(silná).
77
Poznámky
• Protože rychlost průběžného snímání může být při možnosti
(Pokroč.auto) pomalejší, doporučujeme, abyste za určitých situací vybrali
možnost
(Standard), včetně pořizování sportovních snímků, kde
potřebujete vysokou rychlost průběžného snímání.
• U zvětšených snímků RAW nelze na fotoaparátu zkontrolovat jiné efekty
optimalizace dynamického rozsahu než
(Standard) .
• Při fotografování s optimalizací dynamického rozsahu může být na snímku
šum. Pokud vylepšujete efekt s možností
(Pokroč: úroveň), vyberte
úroveň kontrolou nahraného snímku.
Použití vlastního nastavení
Toto vlastní nastavení je předprogramováno se styly snímků
optimálními pro různé scény a záměry. Lze také pořizovat snímky
s patřičnou úrovní reprodukce barvy a tónu. Kromě toho můžete tyto
styly snímků použít jako základ a vytvořit snímek, který vyhovuje
vašim potřebám.
1 Stiskněte tlačítko Fn, aby se zobrazila obrazovka
Rychlá navigace (strana 43).
2 Zvolte položku vlastního
nastavení pomocí tlačítek
v/V/b/B na víceúčelovém
ovladači a stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
• Pokud si vybíráte pouze styl, můžete
to provést na obrazovce Rychlá
navigace.
78
3 Vyberte požadovaný styl
snímku pomocí tlačítek v/V
na víceúčelovém ovladači.
Při výchozím nastavení můžete vybírat
z možností Standard, Živé, Neutrální,
Portrét, Krajina nebo ČB.
4 Posuňte kurzor doprava
Používání funkce fotografování
pomocí tlačítka B na
víceúčelovém ovladači
a nastavte parametry pomocí
tlačítek v/V na víceúčelovém
ovladači.
Styly snímků a parametry, které jsou
k dispozici, najdete zde.
Jak použít jiné styly snímků než výchozí
1 Vyberte
styl, u kterého chcete
změnit nastavení.
2 Posuňte kurzor doprava pomocí
tlačítka B na víceúčelovém ovladači
a vyberte požadovaný styl snímku
pomocí tlačítek v/V na
víceúčelovém ovladači.
79
Styly snímku
(Standard)
Pro zachycení různých scén s bohatým barevným
odstupňováním a s krásnými barvami.
(Živé)
Sytost a kontrast jsou zvýšeny kvůli zachycení
pozoruhodných snímků barevných scén a předmětů,
jako jsou květiny, jarní zeleň, modré nebe nebo pohledy
na oceán.
(Neutrální)
Sytost a ostrost jsou sníženy kvůli snímkům v klidném
tónu. Také se hodí pro pořízení obrazového materiálu,
který se bude upravovat na počítači.
(Čirý)
Pro pořizování snímků v čistém tónu s čirými barvami ve
zdůrazněné oblasti, vhodné pro zachycení oslnivého
světla.
(Hloubka)
Pro pořizování snímků s hlubokým a uceleným barevným
výrazem, vhodné pro zachycení tvaru předmětu.
(Světlá)
Pro pořizování snímků s jasným a nekomplikovaným
vyjádřením barev, vhodné pro zachycení svěžího
světlého okolí.
(Portrét)
Pro zachycení barvy kůže v jemném tónu, ideální pro
pořizování portrétů.
(Krajina)
Sytost, kontrast a ostrost jsou zvýšeny kvůli zachycení
živoucí a vykreslené krajiny. Vzdálená krajina také více
vystupuje.
(Západ
slunce)
Pro zachycení nádherného rudého zapadajícího slunce.
(Noční
pohled)
Kontrast je zmírněn kvůli fotografování v noci, zvýší se
tak věrnost snímku.
(Podzimní
Pro zachycování podzimních scén, živě zvýrazňuje
červenou a žlutou vybarvujících se listů.
(ČB)
Pro pořizování černobílých snímků.
(Sépie)
Pro pořizování snímků s efektem starých fotografií.
listy)
80
Parametry
(Kontrast)
Čím vyšší je vybraná hodnota, tím víc je zdůrazněn rozdíl
světla a stínu a jeho vliv na snímek.
(Sytost)
Čím vyšší je vybraná hodnota, tím živější jsou barvy. Při
volbě snížené hodnoty se barva snímku omezí a ztiší.
(Ostrost)
Upravuje ostrost. Čím vyšší je vybraná hodnota, tím víc
se zvýrazňují kontury, při nižších hodnotách se
zvýraznění kontur změkčuje.
(Jas)
Upravuje jas celého snímku.
(Zóna)
Zabraňuje přeexponování nebo podexponování snímku,
zachovává se bohatý tón.
Vyšší hodnota zabraňuje tomu, aby byl snímek při
fotografování předmětu v jasné oblasti přeexponovaný,
nízká hodnota zase zabraňuje podexponování předmětu
v tmavé oblasti.
(ČB) nebo
(Sépie), není možné upravovat
(Zóna), není možné upravit parametr
81
Používání funkce fotografování
Poznámky
• Pokud je zvolen režim
sytost.
• Pokud upravíte parametr
(Kontrast).
Volba režimu pohonu
Fotoaparát obsahuje devět režimů pohonu, například pokročilé
snímání po jednotlivých snímcích nebo pokročilé nepřetržité snímání.
Používejte je podle svých záměrů.
1 Stisknutím tlačítka DRIVE
Tlačítko DRIVE
zobrazíte obrazovku
nastavení.
2 Zvolte požadovaný režim pomocí tlačítek v/V na
víceúčelovém ovladači a vyberte požadované nastavení
pomocí tlačítek b/B na víceúčelovém ovladači.
Jednotlivé sn. (strana 82)
Nepřetržité sn. (strana 83)
Samospoušť (strana 84)
Or.exp: nepřetr. (strana 84)
Or.exp: jeden (strana 84)
Or.vyváž.bílé (strana 86)
Or.opt.dyn.roz. (strana 86)
Stab. zrcadla (strana 87)
Dálkové ovládání (strana 88)
• Tlačítko Fn můžete nahradit tlačítkem DRIVE, abyste nastavení
provedli na obrazovce Rychlá navigace (strana 43).
Snímání po jednotlivých snímcích
Tento režim je určen pro běžné fotografování.
Používá se také ke zrušení ostatních režimů pohonu.
82
Průběžné snímání
Když stisknete a podržíte tlačítko spouště, fotoaparát bude pořizovat
snímky průběžně.
Fotografuje maximálně 5 snímků za sekundu*
Fotografuje maximálně 3 snímky za sekundu*
* Naše podmínky měření: [Velikost obr.] je nastavena na [L:24M], [Kvalita] je
nastavena na [Jemné], režim zaostření je nastaven na AF na jeden snímek
nebo ruční zaostřování a rychlost závěrky je 1/250 sekundy nebo rychlejší.
Rychlost průběžného snímání je ale menší u pořizování snímků při nedostatku
světla nebo při nastavení optimalizace dynamického rozsahu na
(Pokroč.auto) nebo
(Pokroč: úroveň), nebo když je možnost [RŠ při
vys.ISO] nastavena na [Vysoká].
RAW
12 snímků
cRAW
12 snímků
RAW & JPEG
10 snímků
cRAW & JPEG
10 snímků
Extra jemné
11 snímků
Jemné/Standard
105 snímků/285 snímků
Používání funkce fotografování
Maximální počet průběžně pořízených snímků
Počet snímků, které je možné pořídit průběžně, je omezen.
Počet snímků, které lze průběžně
nasnímat, se zobrazuje v hledáčku.
Pokud je dostupný počet průběžně
pořízených snímků větší než devět,
v hledáčku se zobrazuje číslo 9.
Počet snímků, které lze průběžně snímat
Poznámka
• Pokud není dostatek místa na paměťové kartě, nemusí fotoaparát pořídit
průběžně všechny snímky zobrazené v hledáčku.
83
Použití samospouště
Po stisknutí tlačítka spouště se závěrka uvolní za deset
sekund.
Při aktivaci samospouště je aktuální stav poznat podle
zvukových signálů a indikátoru samospouště. Těsně před
pořízením snímku začne indikátor samospouště rychle
blikat a zvukový signál se bude rychle opakovat.
Po stisknutí tlačítka spouště se závěrka uvolní za dvě
sekundy.
To je užitečné kvůli snížení otřesů fotoaparátu, protože
se zrcadlo před pořízením snímku posune nahoru.
Zrušení samospouště s prodlevou 10 sekund
Stiskněte tlačítko DRIVE.
Poznámky
• Pokud chcete stisknout tlačítko spouště a nedívat se při tom do hledáčku,
zavřete pomocí páčky závěrky hledáčku závěrku hledáčku.
• Pokud jste zvolili možnost samospoušt s prodlevou 2 sekundy, nelze použít
tyto funkce: vysokorychlostní synchronizace, vysokorychlostní synchronizace
WL a fotografování se stabilizovaným zrcadlem.
Snímání s intervalem expozice
Snímání s intervalem expozice umožňuje pořídit několik snímků
s různými stupni expozice. Fotoaparát je vybaven funkcí pro
automatický interval expozice. Zadejte hodnotu odchylky (kroky)
od hodnoty základní expozice a fotoaparát bude pořizovat snímky
a automaticky posunovat hodnotu expozice. Po dokončení snímání
můžete vybrat snímek s jasem, který se vám líbí. Základní expozice se
nastaví při prvním záběru intervalu.
Základní expozice
84
Směr –
Směr +
* (Or.exp:
nepřetr.)
Pořídí tři nebo pět snímků s expozicí posunutou
o vybraný krok.
Stiskněte a podržte tlačítko spouště, dokud se nahrávání
nezastaví.
* (Or.exp:
jeden)
Pořídí tři nebo pět snímků s expozicí posunutou
o vybraný krok.
Tlačítko spouště tiskněte jednotlivě snímek po snímku.
* _._ hodnota EV pod
/
je aktuálně zvolený krok a _ napravo od
hodnoty EV je aktuálně vybrané číslo.
• Při výchozím nastavení fotoaparát pořizuje snímky v pořadí 0 t –
t +. Toto pořadí můžete změnit na – t 0 t + pomocí možnosti
[Směr or.exp.] v
nabídce Vlastní (strana 123).
Příklad stupnice EV při intervalovém snímání
Interval prostředí
kroky po 0,3, tři snímky
Kompenzace expozice 0
Interval blesku
kroky po 0,7, tři snímky
Kompenzace blesku –1,0
Zobrazeno v horním
řádku.
Zobrazeno ve spodním
řádku.
Displej LCD
Hledáček
• Při snímání s intervalem prostředí se stupnice EV zobrazí také
v hledáčku, neobjeví se ale při snímání s intervalem blesku.
85
Používání funkce fotografování
Poznámky
• Pokud je otočný ovladač režimů nastaven na hodnotu M, posouvá se expozice
úpravou rychlosti závěrky. Jestliže posunujete expozici úpravou hodnoty
clony, stiskněte a podržte tlačítko AEL a pořiďte snímek.
• Pokud upravíte hodnotu expozice, posune se expozice na základě
kompenzované hodnoty intervalového snímání.
• Pokud se nepoužívá blesk, probíhá snímání s intervalem prostředí a rychlost
závěrky a clona se mění v souladu s potřebami fotografování v intervalu. Při
použití blesku probíhá snímání s intervalem blesku a mění se množství světla
blesku.
• Při intervalovém snímání s bleskem se automaticky vybere snímání po
jednotlivých snímcích, bez ohledu na nastavení po jednotlivých snímcích/
průběžně. Tlačítko spouště tiskněte jednotlivě snímek po snímku.
• Po zahájení snímání s intervalem začnou postupně mizet značky,
které označují již pořízené snímky.
• Je-li zvolena možnost intervalu po jednotlivých snímcích, potom se
po polovičním stisknutí tlačítka spouště a jeho uvolnění v hledáčku
zobrazí značka „br 1“ u intervalu světla prostředí a „Fbr 1“
u intervalu blesku. Po zahájení snímání s intervalem udává číslo
dalšího rámečku, například „br 2“, „br 3“.
Snímání s intervalem vyvážení bílé
Podle zvolené hodnoty vyvážení bílé se při jednom snímání pořídí tři
snímky s posunem teploty barvy.
*
(Or.vyváž.bílé)
Pokud je zvolena možnost Lo, je posun 10 mired, pokud
je zvolena možnost Hi, je posun 20 mired.
* Hodnota pod
je aktuálně vybraná hodnota.
Snímání s intervalem pokročilé optimalizace DRO
Snímání s intervalem pokročilé optimalizace dynamického rozsahu
pořídí při jednom snímání tři snímky, přičemž samostatně mění
optimalizační úroveň odstupňování v oblasti každého snímku.
(DRO: D-Range Optimizer (Optimalizace dynamického rozsahu))
*
(Or.opt.dyn.roz.)
* Hodnota pod
Pokud je zvolena možnost Lo, je posun mírný, pokud je
zvolena možnost Hi, je posun velký.
je aktuálně vybraná hodnota.
Poznámky
• Pokud se zvolí pokročilá optimalizace dynamického rozsahu, je dočasně
deaktivováno nastavení optimalizace dynamického rozsahu (strana 77).
• Jestliže přehráváte a zvětšujete snímek zaznamenaný ve formátu RAW, nelze
ověřit jiné efekty optimalizace dynamického rozsahu než funkce
(Standard).
86
Snímání s funkcí stabilizace zrcadla
Vysunutí zrcadla nahoru před snímáním zabraňuje otřesům
fotoaparátu při uvolnění závěrky. Tato funkce je užitečná, pokud
pořizujete snímky makro nebo s teleskopickým objektivem, při
kterých i sebemenší pohyb fotoaparátu může snímek ovlivnit.
1 Stiskněte tlačítko spouště.
Zamkne se zaostření a expozice a zrcadlo se vysune nahoru.
2 Znovu stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek.
Poznámky
• Zrcadlo se po 30 sekundách od vysunutí automaticky posune zpět dolů.
Stiskněte opět tlačítko spouště.
• Při pořizování snímků se stabilizací zrcadla není možné použít
vysokorychlostní synchronizaci a vysokorychlostní synchronizaci WL.
• Při snímání se stabilizací zrcadla se nedotýkejte závěrky ani silně nefoukejte
na závěrku ofukovačem. Fotoaparát by se tak mohl poškodit.
• Pokud chcete stisknout tlačítko spouště a nedívat se při tom do hledáčku,
zavřete pomocí páčky závěrky hledáčku závěrku hledáčku.
87
Používání funkce fotografování
• Pokud používáte dálkový ovladač (nepřiloženo), můžete omezit
nechtěné pohyby fotoaparátu ještě víc.
Snímání pomocí dálkového ovladače
Aktivuje tlačítka SHUTTER a 2 SEC (závěrka se uvolní po
2 sekundách) na dálkovém ovladači.
Zaostřete na předmět, namiřte vysílač dálkového
ovládání na dálkový snímač a pořiďte snímek.
• Při fotografování BULB začne fotoaparát exponovat při stisku
tlačítka SHUTTER nebo 2 SEC a ukončí expozici, pokud znovu
stisknete tlačítka SHUTTER nebo 2 SEC.
Poznámky
• Pokud chcete stisknout tlačítko spouště a nedívat se při tom do hledáčku,
zavřete pomocí páčky závěrky hledáčku závěrku hledáčku.
• Zaostření zamknete polovičním stisknutím a následným uvolněním tlačítka
spouště na fotoaparátu. Snímek poté pořiďte pomocí dálkového ovladače.
Po pořízení snímku zůstává zaostření zamknuto. Jakákoliv operace na
fotoaparátu zamčení zaostření uvolní.
88
Používání funkce náhledu
Před konečným pořízením snímku si můžete v hledáčku zkontrolovat
přibližnou ostrost předmětu (optický náhled).
Následně si můžete dopředu zkontrolovat stav snímku na displeji
LCD na zadní straně fotoaparátu. Na té samé obrazovce můžete
zkontrolovat a upravit efekty expozice, vyvážení bílé, optimalizaci
dynamického rozsahu apod. (inteligentní náhled).
1 Zaostřete na předmět
a stiskněte tlačítko náhledu.
Tlačítko náhledu
Používání funkce fotografování
Když tlačítko držíte, clona se zúží tak,
aby odpovídala hodnotě clony
zobrazené v hledáčku (optický
náhled).
• Clonu můžete během náhledu
upravovat.
2 Uvolněte tlačítko náhledu.
Snímek se zobrazí na displeji LCD
(inteligentní náhled).
• Neměňte pozici fotoaparátu, dokud
se na displeji LCD po uvolnění
tlačítka nezobrazí snímek.
3 Vyberte položku pomocí tlačítek b/B na víceúčelovém
ovladači a upravte hodnotu s předním nebo zadním
otočným ovladačem.
Upravená hodnota se uchová, s výjimkou některých funkcí.
• Stiskem tlačítka DISP porovnáte upravený snímek s původním.
Opětovným stisknutím se vrátíte k upravenému snímku.
• Stisknutím tlačítka
se vrátíte k původním hodnotám.
89
4 Stiskněte zpola tlačítko spouště a vyčistěte obrazovku
inteligentního náhledu, abyste mohli pořídit snímek.
Pokud chcete aktivovat pouze funkci optického náhledu
Nastavte možnost [Funkce náhled] na [Optický náhled] v nabídce
Vlastní (strana 119).
Poznámky
• Snímek v hledáčku při optickém náhledu ztmavne.
• Při optickém náhledu nefunguje automatické zaostření. Zaostřete na předmět
dopředu.
• Funkci inteligentního náhledu nelze použít při fotografování BULB.
• Funkci inteligentního náhledu nelze použít, pokud je vyrovnávací paměť
fotoaparátu plná.
90
Uložení vlastního nastavení
Do paměti můžete uložit tři kombinace často používaných režimů
a nastavení. Tato uložená nastavení můžete vyvolat pomocí otočného
ovladače režimů.
1 Proveďte na fotoaparátu nastavení, která chcete uložit.
2 Stiskněte tlačítko MENU a vyberte možnost [Paměť]
v
nabídce Záznam 4 pomocí tlačítek v/V/b/B na
víceúčelovém ovladači.
3 Zvolte číslo, které chcete uložit, pomocí tlačítek b/B na
• Nastavení můžete přepsat tolikrát, kolikrát si přejete.
Položky, které lze uložit
Režim expozice, režim pohonu, ISO, vyvážení bílé, kompenzace
expozice, režim měření, režim zaostření, pozice oblasti místního AF
a všechny položky
nabídky Záznam (stránky 107 až 117).
Vyvolání uložených nastavení
Nastavte otočný ovladač na pozici s požadovaným číslem.
Nastavení můžete změnit po vyvolání uložených nastavení pomocí
výše uvedených kroků.
Poznámky
• Nelze uložit nastavení programového posunutí a ručního posunutí.
• Platné nastavení nebude odpovídat pozici otočných ovladačů a páček na
fotoaparátu. Při pořizování snímků se řiďte informacemi zobrazenými na
displeji LCD.
91
Používání funkce fotografování
víceúčelovém ovladači a stiskněte střed víceúčelového
ovladače.
Používání funkce prohlížení
Přehrávání obrázků
Poslední pořízený snímek je zobrazen na displeji LCD.
1 Stiskněte tlačítko
.
Tlačítko
2 Vyberte snímek pomocí tlačítek b/B na víceúčelovém
ovladači.
Návrat do režimu záznamu
Stiskněte tlačítko
znovu.
Přepnutí zobrazení záznamu dat
Stiskněte tlačítko DISP.
Pokaždé, když stisknete tlačítko DISP, se obrazovka změní
následujícím způsobem.
Zobrazuje předchozí nebo
následující snímky až do
počtu pěti.
Se záznamem dat
92
Se záznamem dat
Bez záznamu dat
Zobrazení histogramu
Histogram představuje rozdělení luminance, které zobrazuje, kolik
pixelů určitého jasu je v daném snímku.
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se histogram a záznam dat
zobrazeného snímku.
Tlačítko
Návrat na normální obrazovku přehrávání
Stiskněte tlačítko
znovu.
Luminance
R (červená)
Blikání
G (zelená)
B (modrá)
93
Používání funkce prohlížení
Vyhodnocení histogramu
Pokud se na snímku nachází světlá
nebo tmavá část určité oblasti, bude
tato část na zobrazení histogramu
blikat (varování ohledně limitu
luminance).
Počet
pixelů
Při kompenzaci expozice se histogram
odpovídajícím způsobem změní. Jako
příklad je uvedena ilustrace vpravo.
Fotografování s kompenzací expozice
na kladné straně celý snímek zjasní,
takže se celý histogram posune
směrem ke světlejší straně (doprava).
Je-li použita kompenzace expozice na
záporné straně, histogram se posune
na opačnou stranu.
Oba konce histogramu ukazují světlou
nebo tmavou část určité oblasti. Tyto
oblasti není možné později obnovit
pomocí počítače. Je-li to nutné,
upravte expozici a pořiďte snímek
znovu.
Tmavý
Světlý
Otočení snímku
1 Zobrazte snímek, který
si přejete pootočit, pak
stiskněte tlačítko
.
Tlačítko
2 Stiskněte střed víceúčelového ovladače.
Snímek je otočen proti směru hodinových ručiček. Chcete-li provést
další otočení, opakujte krok 2.
• Jakmile pootočíte snímek, přehraje se snímek v pootočené poloze,
i když vypnete napájení.
94
Návrat na normální obrazovku přehrávání
Stiskněte tlačítko .
Poznámka
• Při kopírování otočených snímků do počítače dokáže „PMB“ obsažený na
CD-ROM (přiložen) zobrazit otočené snímky správně. Možnost otočení však
závisí na softwaru, takže k němu v některých případech nemusí dojít.
Zvětšování snímků
Chcete-li si obrázek lépe prohlédnout, můžete si ho zvětšit. Tato
funkce slouží k ověření zaostření pořízeného snímku.
1 Zobrazte snímek, který si
přejete zvětšit, a poté
stiskněte tlačítko .
Střed snímku se zvětší.
2 Snímek zvětšete nebo zmenšete pomocí zadního
otočného ovladače.
3 Vyberte požadovanou část,
kterou chcete zvětšit, pomocí
tlačítek v/V/b/B na
víceúčelovém ovladači.
• Při každém stisknutí středu
víceúčelového ovladače se
obrazovka změní ze zvětšené
obrazovky na celou nebo naopak.
• Můžete vybrat snímek pomocí
předního otočného ovladače při
stejném zvětšení.
• Pokaždé, když stisknete tlačítko
DISP, se informace obrazovce
zobrazí nebo z ní zmizí.
Zvětšená obrazovka přehrávání
Celá obrazovka
95
Používání funkce prohlížení
Tlačítko
Zrušení zvětšeného přehrávání
Stiskněte tlačítko
nebo .
Poznámka
• U zvětšených snímků RAW nelze na fotoaparátu zkontrolovat jiný efekt
funkce Optimalizace dynamického rozsahu než
(Standard).
Rozsah zvětšení
Velikost snímku
Rozsah zvětšení
L
Přibližně ×1,2 – ×19
M
Přibližně ×1,2 – ×14
S
Přibližně ×1,2 – ×9,4
Přepnutí na zobrazení seznamu snímků
1 Stiskněte tlačítko
.
Tlačítko
Bude zobrazena obrazovka přehledu.
2 Opakovaným stisknutím
tlačítka DISP vyberete
požadovaný formát
obrazovky.
Tlačítko DISP
• Obrazovka se bude měnit
v následujícím pořadí: 9 snímků t
25 snímků t 4 snímky.
Návrat na obrazovku přehrávání jednoho snímku
Stiskněte tlačítko
nebo střed víceúčelového ovladače, jakmile
vyberete požadovaný snímek.
96
Výběr složky
1 Zvolte proužek složky pomocí
tlačítek b/B na víceúčelovém
ovladači, poté stiskněte jeho střed.
2 Zvolte požadovanou složku pomocí
tlačítek v/V, poté stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
Proužek složky
Používání funkce prohlížení
97
Kontrola informací pořízených
snímků
Základní zobrazení informací
Displej
Indikace
Displej
Indikace
Paměťová karta (16)
3/7
Počet souborů/celkový
počet snímků
100-0003
Číslo složky – souboru
(146)
-
Ochrana (126)
DPOF3
Nastavení DPOF (126)
Kvalita snímku (108)
Velikost snímku (107)/
velikost APS-C (137)/
poměr stran (107)
Varování zbývajícího
akumulátoru (12)
1/125
Rychlost závěrky (49)
F3.5
Clona (48)
ISO100
Citlivost ISO (71)
2008 1 1
10:37AM
Datum záznamu
98
Zobrazení histogramu
A
Displej
Displej
Indikace
Kompenzace expozice
(67)
–0.3
Kompenzace blesku
(70)
Paměťová karta(16)
Číslo složky – souboru
(146)
-
Ochrana (126)
DPOF3
Nastavení DPOF (126)
Režim měření (66)
35mm
Vlastní nastavení (78)
Kvalita snímku (108)
Velikost snímku (107)/
velikost APS-C (137)/
poměr stran (107)
AWB
5500K
M1
Varování zbývajícího
akumulátoru (12)
Vyvážení bílé
(automatické,
přednastavené, teplota
barev, barevný filtr,
vlastní) (72)
Optimalizace
dynamického rozsahu
(77)
B
Displej
Ohnisková vzdálenost
2008 1 1
10:37AM
Datum záznamu
Indikace
Histogram (93)
3/7
Počet souborů/celkový
počet snímků
P A S M Režim expozice (44, 46)
1/125
Rychlost závěrky (49)
F3.5
Clona (48)
ISO100
Citlivost ISO (71)
99
Používání funkce prohlížení
100-0003
Indikace
–0.3
Mazání snímků (Vymazat)
Jakmile snímek jednou vymažete, nelze jej obnovit. Zkontrolujte, zda
jste snímek nevymazali dříve.
Poznámka
• Chráněné snímky nemohou být vymazány.
Vymazání aktuálně zobrazeného snímku
1 Zobrazte snímek, který si
přejete vymazat, a poté
stiskněte tlačítko .
Tlačítko
2 Zvolte [Vymazat] pomocí v na víceúčelovém ovladači,
pak stiskněte střed víceúčelového ovladače.
Odstranění všech snímků ve složce
1 Stiskněte tlačítko
.
2 Vyberte proužek složky
pomocí tlačítka b na
víceúčelovém ovladači.
Proužek složky
3 Stiskněte střed víceúčelového ovladače a poté vyberte
složku, kterou chcete odstranit, pomocí tlačítek v/V.
4 Stiskněte tlačítko
.
5 Zvolte [Vymazat] pomocí v na víceúčelovém ovladači,
pak stiskněte střed víceúčelového ovladače.
100
Prohlížení snímků na obrazovce
televizoru
1 Vypněte fotoaparát i televizor
a připojte fotoaparát
k televizoru.
1 Ke vstupní
zdířce videa
Video kabel
2 Ke koncovce
VIDEO OUT
Používání funkce prohlížení
2 Zapněte televizor a přepněte vstup.
• Podrobnosti najdete v přiloženém návodu k televizoru.
3 Zapněte fotoaparát
a stiskněte
.
Snímky pořízené fotoaparátem se
zobrazí na televizní obrazovce.
Vyberte požadovaný snímek pomocí
tlačítek b/B na víceúčelovém
ovladači.
• Displej LCD na zadní straně
fotoaparátu se nezapne.
Víceúčelové ovládací
Tlačítko
101
Používání fotoaparátu v zahraničí
Může být nutné přepnout výstup signálu videa tak, aby odpovídal
danému televiznímu systému (strana 130).
Barevné televizní systémy
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete
televizor se vstupními zdířkami videa a video kabel. Barevná
obrazová norma televizoru se musí shodovat s normou vašeho
digitálního fotoaparátu. Prostudujte si následující seznamy barevných
televizních systémů podle země nebo oblasti, kde fotoaparát
používáte.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan,
U.S.A., Venezuela, atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hong
Kong, Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Velká Británie atd.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guayana, Irák, Írán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
102
Prohlížení snímků ve vyšší kvalitě
Pokud používáte zařízení HDTV
s konektorem HDMI, můžete
prohlížet snímky ve vyšší kvalitě
pomocí kabelu HDMI (nepřiložen).
1 Ke konektoru
HDMI
Kabel HDMI
(nepřiložen)
2 Ke koncovce
HDMI
Poznámky
• Používejte kabel HDMI s logem HDMI.
• Použijte mini konektor HDMI na jednom konci (pro fotoaparát) a konektor
vhodný pro váš televizor na konci druhém.
• Při připojování fotoaparátu k televizoru kompatibilnímu se Sony VIDEO-A
pomocí kabelu HDMI nastaví televizor automaticky vhodnou kvalitu
statického snímku pro prohlížení. Podrobnosti naleznete v provozních
pokynech pro televizor kompatibilní se Sony VIDEO-A.
• Některá zařízení nemusí správně fungovat.
• Nespojujte výstupní konektor zařízení s koncovkou HDMI na fotoaparátu.
Mohlo by to způsobit poruchu.
Na „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“.
Při připojování zařízení kompatibilních se zařízeními Sony PhotoTV
HD pomocí kabelu HDMI si můžete vytvořit celý nový svět fotografií
v úchvatné kvalitě Full HD.
„PhotoTV HD“ poskytuje vysoce detailní fotografické zachycení
jemných povrchů a barev.
103
Používání funkce prohlížení
Změna typu výstupního signálu HDMI
Výstupní signál z tohoto fotoaparátu je stanoven automaticky
v závislosti na připojeném televizoru; jiné signály však mohou přispět
k projasnění obrazu v závislosti na předmětu (strana 130).
Obsluha pomocí dálkového ovladače
Připojení fotoaparátu k televizoru a přepnutí do režimu přehrávání
Vám umožní přehrávat snímky pomocí dálkového ovladače. Mnoho
tlačítek na dálkovém ovladači má stejné funkce jako tlačítka na
fotoaparátu.
Tlačítka dálkového ovladače
Str.
A
93
(Histogram)
B DISP (Zobrazení)
92
C
(Přehled)
96
D
(Pootočit)
94
E
(Přehrávání)
92
F MENU
105
G
128
H
I
(Prezentace)
/
(Zvětšit/zmenšit)
(Vymazat)
J v/V/b/B/
ovladač)
(Víceúčelový
95
100
41
Prezentace
Tlačítko
na dálkovém ovladači jednoduše spouští/zastavuje
prezentaci. Během prezentace jsou z dálkového ovládání dostupné
následující operace.
• Zobrazení předchozího/následujícího snímku pomocí b/B.
• Pozastavení/přehrávání prezentace pomocí .
Poznámka
• Když připojíte fotoaparát k televizoru pomocí přiloženého kabelu USB,
nemůžete přehrávat snímky pomocí dálkového ovládání.
104
Používání nabídky
Seznam funkcí nabídky
V tomto oddílu se popisuje, jak
nastavit funkci za použití tlačítka
MENU. Po stisknutí tlačítka MENU
otáčejte víceúčelovým ovladačem
podle instrukcí v návodu k použití
Tlačítko MENU
(strana 41).
Nabídka Záznam (str. 107 až 117)
Režim blesku
Ovládání blesku
Kompenz.blesku
2 Krok expozice
Aut. řazení ISO
Nastavení AF-A
Oblast AF
Nast.priority
3 Iluminátor AF
AF se spouští
RŠ u dl.exp.
RŠ při vys.ISO
Paměť
Reset.nahr.rež.
Používání nabídky
Velikost obr.
Poměr stran
Kvalita
1 Optim.dyn.rozs.
Vlast.tlačítko
Vlastní nast.
Barevný prostor
4
Nabídka Vlastní (str. 118 až 124)
Tlač.AF/MF
Ovládání AF/MF
Rychlost AF
1 Zobr.oblasti AF
TlačFixZaostř
Auto prohlíž.
Funkce náhled
Tlač.AEL
Nast.ovladače
Komp.exp.ovl.
2 Zámek ovladače
Čin.tlačítka
Uvol.bez karty
Nahrávací disp.
Komp.exp.
3 Směr or.exp.
Reset.vlastní
105
Nabídka Přehrávání (str. 125 až 128)
Vymazat
Formátovat
Chránit
1 Nast.DPOF
• Vložení data
• Tisk přehledu
Zobr.přehr.
Prezentace
• Interval
2
Nabídka Nastavení (str. 129 až 139)
Jas LCD
Doba zobr.Info
Úspor.režim
1 Výstup videa
Výstup HDMI
Jazyk
Nast.data/času
Start menu
Vymaz.potvrzení
Zvukové signály
3 Režim čištění
Nastavení AF
• velikost
Matnice
106
Paměťová karta
Číslo souboru
Název složky
2 Vybrat složku
• Nová složka
Spojení USB
• paměť.karta
Rozměr APS-C
Reset výchozí
4
Nabídka Záznam
Nabídka Záznam 1
Velikost obr.
[Poměr stran]: [3:2]
L:24M
6048 × 4032 pixelů
M:13M
4400 × 2936 pixelů
S:6.1M
3024 × 2016 pixelů
[Poměr stran]: [16:9]
L:21M
6048 × 3408 pixelů
M:11M
4400 × 2472 pixelů
S:5.2M
3024 × 1704 pixelů
[Rozměr APS-C]: [Zap.]
L:11M
3984 × 2656 pixelů
M:5.6M
2896 × 1928 pixelů
S:2.6M
1984 × 1320 pixelů
Nabídka Záznam
Poznámka
• Pokud vyberete formát RAW pomocí [Kvalita], velikost snímku RAW
odpovídá L. Velikost se nezobrazí na displeji LCD.
Poměr stran
3:2
Normální poměr.
16:9
Poměr HDTV.
107
Kvalita
RAW (
)
cRAW* (
)
RAW & JPEG
(
)
cRAW & JPEG*
(
)
Extra jemné
(
)
Jemné (
Standard (
)
)
Formát souboru: RAW (data raw)
Tento formát se nezískává digitálním zpracováním.
Tento formát vyberte, chcete-li zpracovávat snímky
v počítači pro profesionální účely.
• Velikost snímku je pevně nastavena na maximální
velikost. Velikost snímku se na displeji LCD
nezobrazí.
Formát souboru: RAW (data raw) + JPEG
Současně se vytvoří snímek ve formátu RAW a JPEG.
To je výhodné, potřebujete-li dva soubory snímků –
JPEG k prohlížení a RAW ke zpracování. Kvalita
snímku je pevně nastavena na [Jemné].
Formát souboru: JPEG
Snímek je při záznamu v JPEG formátu komprimován.
Čím vyšší je kompresní poměr, tím menší je velikost
souboru. Díky tomu lze zaznamenat více souborů na
jediné paměťové kartě, ale kvalita snímků bude nižší.
* „c“ v „cRAW“ znamená „compressed“ – komprimovaný. Data jsou
zkomprimována na 60 až 70 % v porovnání s nekomprimovaným snímkem.
Použijte toto nastavení, pokud si přejete zvýšit počet snímků, které můžete
pořídit.
Poznámka
• Podrobnější informace o počtu snímků, které lze zaznamenat po změně
kvality snímku, viz str. 26.
Snímky RAW
Abyste mohli otevřít snímek RAW nahraný tímto fotoaparátem, potřebujete
software „Image Data Converter SR“, který je uložen na disku CD-ROM
(přiložen). S tímto softwarem lze otevřít a převést snímek RAW do běžného
formátu (například JPEG nebo TIFF) a lze měnit jeho vyvážení bílé, sytost
barev, kontrast apod.
• Záznam snímku ve formátu RAW podléhá následujícím omezením.
– Snímek RAW nelze tisknout pomocí tiskáren DPOF (tisk) ani na tiskárnách
kompatibilních se standardem PictBridge.
• Jestliže přehráváte a zvětšujete snímek zaznamenaný ve formátu RAW, nelze
ověřit jiné účinky optimalizace dynamického rozsahu než účinky funkce
(Standard).
108
Optim.dyn.rozs.
Podrobnosti viz str. 77.
Vlast.tlačítko
Funkci můžete přiřadit tlačítku C
podle vlastní volby. Ve výchozím
nastavení je funkce [Vlastní nast.]
přiřazena tlačítku C.
Tlačítko C
Funkce, které lze uložit
Uzamčení AF/Ovládání AF/MF/Optický náhled/Intel. náhled/ISO/
Vyvážení bílé/Komp.expozice/Kompenz.blesku/Režim pohonu/
Oblast AF/Velikost obr./Kvalita/Vlastní nast./Optim.dyn.rozs./Režim
blesku/Paměť
Vlastní nast.
Nabídka Záznam
Podrobnosti viz str. 78.
Barevný prostor
Způsob, jakým barvy zastupují číselné kombinace, nebo rozsah
reprodukce barev se nazývá „barevný prostor“. Barevný prostor
můžete měnit podle vlastních potřeb.
sRGB
Nejedná se o standardní barevný prostor digitálního
fotoaparátu. Barevný prostor sRGB používejte při
běžném fotografování, například když máte v úmyslu
snímky bez úprav vytisknout.
AdobeRGB
Nabízí se zde široký rozsah reprodukce barev. Adobe
RGB je vhodné použít, pokud má velká část předmětu
živě zelenou nebo červenou barvu.
• Název souboru snímku začíná na „_DSC“.
109
Poznámky
• Aplikace Adobe RGB je určena pro aplikace nebo tiskárny, které podporují
správu barev a barevný prostor DCF2.0. Použití aplikací nebo tiskáren, které
je nepodporují, může mít za následek to, že výsledné snímky nebudou mít
odpovídající barvy.
• Pokud zobrazujete snímky, které byly pořízeny fotoaparátem pomocí Adobe
RGB nebo zařízením bez podpory standardu Adobe RGB, budou se snímky
zobrazovat s nízkou sytostí barev.
110
Nabídka Záznam 2
Režim blesku
Podrobnosti viz str. 62.
Ovládání blesku
Nastavení množství světla blesku si můžete zvolit pomocí režimu
řízení blesku.
Blesk ADI
Pomocí této funkce lze ovládat intenzitu světla blesku
s použitím údajů o vzdálenosti zaostření a dat fotometru
z předblesku. Tento postup umožňuje dosáhnout přesné
kompenzace blesku téměř bez vlivu světla odraženého
od objektu.
TTL před bl.
Tato funkce řídí množství světla blesku v závislosti na
údajích pouze z měření fotometru předblesku. Při tomto
způsobu může dojít k ovlivnění světlem odraženým od
objektu.
• Při nastavení volby [Blesk ADI] lze s použitím objektivu
s kódovacím zařízením pro měření vzdálenosti dosáhnout přesnější
kompenzace blesku použitím přesnějších údajů o vzdálenosti.
Poznámky
• Pokud vzdálenost mezi objektem a bleskem nelze určit (snímání
s bezdrátovým bleskem, snímání s bleskem s kabelem umístěným mimo
fotoaparát, snímání s blesky makro twin apod.), zvolí fotoaparát automaticky
režim TTL s předbleskem.
• V následujících případech vyberte nastavení [TTL před bl.], protože
fotoaparát nemůže provést kompenzaci blesku pomocí blesku ADI:
– K blesku HVL-F36AM je připojen široký kabel.
– Difuzér se používá k fotografování s bleskem.
– Používá se filtr s faktorem expozice, jako například filtr ND.
– Používá se objektiv na blízké záběry.
• Blesk ADI je k dispozici pouze v kombinaci s objektivem vybaveným
kódovacím zařízením pro měření vzdálenosti. Abyste zjistili, zda je objektiv
vybaven kódovacím zařízením vzdálenosti, nahlédněte do návodu k použití
přiloženého k objektivu.
111
Nabídka Záznam
ADI: Advanced Distance Integration – pokročilá integrace vzdálenosti
TTL: Through the Lens – přes objektiv
Kompenz.blesku
Podrobnosti viz str. 70.
Krok expozice
Můžete zvolit zvýšení kompenzace pro rychlost závěrky, clony
a expozice.
0,5 EV
Mění se v krocích 1/2 EV
0,3 EV
Mění se v krocích 1/3 EV
Aut. řazení ISO
400-1600
Nastavuje rozsah na 400 – 1600.
400-800
Nastavuje rozsah na 400 – 800.
200-1600
Nastavuje rozsah na 200 – 1600.
200-800
Nastavuje rozsah na 200 – 800.
200-400
Nastavuje rozsah na 200 – 400.
112
Nabídka Záznam 3
Nastavení AF-A
Podrobnosti viz str. 59.
Oblast AF
Podrobnosti viz str. 56.
Nast.priority
Vyberte nastavení požadovaného uvolnění závěrky.
AF
Závěrku nelze uvolnit, dokud není zaostřeno.
Uvolnění
Závěrku lze uvolnit, ačkoliv není zaostřeno. Toto
nastavení vyberte v případech, kdy má přednost možnost
pořídit snímek.
Poznámka
• Závěrku lze uvolnit bez ohledu na nastavení ručního zaostření, i když není
zaostřeno.
Iluminátor AF lze zapnout nebo vypnout. Podrobnosti o iluminátor
AF viz str. 58.
Auto
Automaticky používá iluminátor AF, je-li to nezbytné.
Vyp.
Tato funkce nepoužívá iluminátor AF.
Poznámka
• Když je [Iluminátor AF] nastaven na [Vyp.], iluminátor AF blesku
(nepřiložen) není funkční.
113
Nabídka Záznam
Iluminátor AF
AF se spouští
Ve standardním seřízení se nastavení zaostření provádí namáčknutím
tlačítka spoušť. Tuto akci lze deaktivovat.
Zap.
Seřizuje zaostření, pokud zpola stisknete tlačítko
spouště.
Vyp.
Neseřizuje zaostření, pokud zpola stisknete tlačítko
spouště. Zaostření můžete upravit stisknutím středu
víceúčelového ovladače. To je vhodné, pokud pořizujete
snímky průběžně při stejné poloze zaostření.
RŠ u dl.exp.
Dlouhá doba expozice zvyšuje pravděpodobnost vzniku šumu.
Je-li rychlost závěrky 1 sekunda nebo pomalejší, aktivuje se funkce
redukce šumu, která snižuje zrnitost snímku, k níž běžně dochází při
dlouhé době expozice.
Zap.
Je-li rychlost závěrky 1 sekunda nebo pomalejší, funkce
redukce šumu je aktivní po tak dlouhou dobu, jakou byla
otevřená závěrka. Dokud se toto zpracování nedokončí,
nelze pořídit další snímek. To je vhodné v případech, kdy
má přednost kvalita snímku.
Vyp.
Tento režim neprovádí snížení šumu. To je vhodné
v případech, kdy má přednost načasování dalšího
snímku.
Poznámka
• Redukce šumu se neprovádí při průběžném snímání ani při průběžném
intervalu, ani když je nastavena na [Zap.].
114
RŠ při vys.ISO
Při fotografování s citlivostí ISO nastavenou na 1600 a vyšší provede
fotoaparát redukci šumu, který je patrný při vyšších citlivostech
fotoaparátu.
Vysoká
Normální
Nízká
Vyp.
Pokud je zvolena možnost [Vysoká], redukce šumu
pracuje efektivněji. Pokud dáváte přednost detailům
fotografovaného předmětu, zvolte možnost [Nízká].
Neprovádí redukci šumu.
Poznámka
• Rychlost průběžného snímání se sníží, pokud je nastavena na hodnotu
[Vysoká].
Nabídka Záznam
115
Nabídka Záznam 4
Paměť
Podrobnosti viz str. 91.
Reset.nahr.rež.
Hlavní funkce režimu záznamu můžete resetovat, pokud je otočný
ovladač režimů nastaven na P, A, S nebo M.
Resetovány budou následující položky.
Položky
Resetovat na (výchozí nastavení)
Komp.expozice (67)
±0.0
Režim pohonu (82)
Jednotlivé sn.
Vyvážení bílé (72)
AWB
Teplota barvy/Barevný filtr (74)
5500K, Barevný filtr 0
Vlastní vyvážení bílé (74)
5500K
ISO (71)
AUTO
Velikost obr. (107)
L:24M
Poměr stran (107)
3:2
Kvalita (108)
Jemné
Optim.dyn.rozs. (77)
Vypnuto
Vlast.tlačítko (109)
Vlastní nast.
Vlastní nast. (78)
Standard
Barevný prostor (109)
sRGB
Režim blesku (62)
Blesk vždy
Ovládání blesku (111)
Blesk ADI
Kompenz.blesku (70)
±0.0
Krok expozice (112)
0,3 EV
Aut. řazení ISO (112)
200-800
Nastavení AF-A (113)
AF-A
Oblast AF (56)
Široká
Nast.priority (113)
AF
Iluminátor AF (58)
Auto
116
Položky
Resetovat na (výchozí nastavení)
AF se spouští (114)
Zap.
RŠ u dl.exp. (114)
Zap.
RŠ při vys.ISO (115)
Normální
Nabídka Záznam
117
Nabídka Vlastní
Nabídka Vlastní 1
Tlač.AF/MF
Ovládání AF/MF
Používá tlačítko k přepnutí mezi automatickým a ručním
zaostřením (strana 60).
Uzamčení AF
Používá tlačítko jako tlačítko uzamčení AF.
Stisknutím tlačítka spouště pořizujte snímky a zároveň
držte stisknuté tlačítko AF/MF.
Ovládání AF/MF
Pokud je tlačítko [Tlač.AF/MF] nastaveno na [Ovládání AF/MF], lze
měnit používání tlačítka AF/MF.
Fixace
AF a MF se přepnou, pouze pokud tlačítko držíte
stisknuté.
Přepnutí
Stiskněte a uvolněte tlačítko pro přepnutí mezi oblastmi
AF a MF. Nastavení se zachová, dokud tlačítko znovu
nestisknete.
Rychlost AF
Můžete zvolit rychlost zaostřování, pokud je aktivováno automatické
zaostření.
Rychlá
Rychle potvrzuje zaostření.
Pomalá
Pomalu potvrzuje zaostření.
Má vyšší pravděpodobnost potvrzení zaostření, pokud
fotografujete předmět pomocí funkce pořizování makro
snímků.
Zobr.oblasti AF
Při nastavování zaostření se oblast lokálního AF krátce červeně
rozsvítí. Změnu doby osvětlení lze změnit nebo lze osvětlení vypnout.
0,6 s
Oblast lokálního AF se rozsvítí na 0,6 sekundy.
0,3 s
Oblast lokálního AF se rozsvítí na 0,3 sekundy.
Vyp.
Oblast lokálního AF se rozsvítí pouze po stisknutí
víceúčelového ovladače.
118
TlačFixZaostř
Je-li objektiv vybaven tlačítkem k zajištění zaostření, funkci náhledu
lze nastavit tak, aby ho vyvolalo tlačítko zajištění zaostření.
Fixace zaostř
Použije tlačítko jako tlačítko zajištění zaostření.
Optický náhled
Použije tlačítko jako tlačítko optického náhledu.
Intel. náhled
Použije tlačítko jako tlačítko inteligentního náhledu.
Auto prohlíž.
Jakmile je zaznamenán snímek, můžete jej zobrazit na displeji LCD.
Můžete změnit délku zobrazení.
10 s
5s
Zobrazí snímek na displeji LCD po tak dlouhou dobu,
jak jste zvolili.
2s
Vyp.
Deaktivuje automatické prohlížení.
Poznámka
• Při automatickém prohlížení se snímek nezobrazí ve svislé poloze, ani když
snímek ve svislé poloze pořídíte (strana 127).
Inteligentní
Používá funkci Inteligentní náhled.
Optický náhled
Používá pouze funkci Optický náhled.
119
Nabídka Vlastní
Funkce náhled
Můžete zvolit funkci náhledu. Podrobnosti o funkci náhledu viz str. 89.
Nabídka Vlastní 2
Tlač.AEL
Funkci a režim provozu tlačítka AEL lze změnit.
Fixace AEL
Přepnutí AEL
fixace AEL
přepnutí AEL
Fotoaparát uzamkne zjištěnou hodnotu expozice.
Vyberte z následujících dvou možností: Fixace hodnoty
při stisknutí tlačítka AEL ([Fixace AEL]) nebo fixace
hodnoty do okamžiku, kdy je znovu stisknuto tlačítko
AEL ([Přepnutí AEL]). Použití je vhodné v případě, že
chcete zachovat pravidelné expozice na více snímcích.
Fotoaparát dočasně provádí bodové měření a uzamkne
zjištěnou hodnotu expozice. Vyberte z následujících
dvou možností: Fixace hodnoty při stisknutí tlačítka
AEL ([ fixace AEL]) nebo fixace hodnoty do
okamžiku, kdy je znovu stisknuto tlačítko AEL
([ přepnutí AEL]). Použití je vhodné v případě,
že chcete dočasně provádět bodové měření.
Poznámky
• Dokud je hodnota expozice uzamčena, na displeji LCD a v hledáčku se
zobrazí . Dejte pozor, abyste toto nastavení neresetovali.
• Nastavení „Fixace“ a „Přepnutí“ mají vliv na ruční režim ovládání (strana 52)
v režimu ruční expozice.
Nast.ovladače
Pokud je otočný ovladač nastaven na hodnotu M (Ruční expozice)
nebo P (Programové posunutí), můžete přepínat funkce předního
(
) a zadního (
) otočného ovladače z rychlosti závěrky nebo
clony.
RZ
f
120
f
Seřizuje rychlost závěrky pomocí předního otočného
ovladače a seřizuje clonu pomocí zadního otočného
ovladače.
RZ
Seřizuje clonu pomocí předního otočného ovladače
a seřizuje rychlost závěrky pomocí zadního otočného
ovladače.
Komp.exp.ovl.
Kompenzaci expozice můžete nastavit na předním otočném ovladači
(
) nebo zadním otočném ovladači (
).
Neprovádí kompenzaci expozice pomocí otočných
ovladačů.
Vyp.
Přední ovl.
Provádí kompenzaci expozice pomocí předního
otočného ovladače.
Zadní ovl.
Provádí kompenzaci expozice pomocí zadního otočného
ovladače.
Pokud je například možnost [Nast.ovladače] nastavena na [
RZ
f], funkce předního a zadního otočného ovladače jsou následující:
Režim expozice
P
S
M
Přední ovl.
Zadní ovl.
PS posunutí
Kompenzace
expozice
PS posunutí
Zadní otočný
ovladač
PA posunutí
PA posunutí
Kompenzace
expozice
Přední otočný
ovladač
Clona
Kompenzace
expozice
Clona
Zadní otočný
ovladač
Clona
Clona
Kompenzace
expozice
Přední otočný
ovladač
Rychlost závěrky Kompenzace
expozice
Zadní otočný
ovladač
Rychlost závěrky Rychlost závěrky Kompenzace
expozice
Přední otočný
ovladač
Rychlost závěrky Rychlost závěrky Rychlost závěrky
Zadní otočný
ovladač
Clona
Clona
Rychlost závěrky
Clona
121
Nabídka Vlastní
A
Vyp.
Přední otočný
ovladač
Zámek ovladače
Pokud není hodnota expozice zobrazena, můžete uzamknout přední
a zadní otočný ovladač, čím je deaktivujete.
Zap.
Přední a zadní otočný ovladač funguje, pouze pokud je
zobrazena rychlost závěrky a clona.
Vyp.
Přední a zadní otočný ovladač funguje vždy.
Čin.tlačítka
Ve výchozím nastavení se stisknutím tlačítka ISO, tlačítka WB,
tlačítka DRIVE, tlačítka nebo tlačítka C zobrazí výhradní
obrazovka. Můžete zvolit a zobrazit místo toho obrazovku Rychlá
navigace (strana 43).
Výhradní zobr.
Zobrazuje výhradní obrazovku pro každý režim.
Rychlá navi
Zobrazuje obrazovku Rychlá navigace ze současně
zvoleného režimu.
Poznámka
• I v případě, kdy je vybrána obrazovka [Rychlá navi], se zobrazí výhradní
obrazovka, pokud na zvětšené obrazovce displeje není žádná použitelná
položka.
Uvol.bez karty
Zámek závěrky lze nastavit tak, aby se závěrka neuvolnila, pokud ve
fotoaparátu není vložena paměťová karta.
Povolit
Závěrku lze uvolnit i v případě, že ve fotoaparátu není
vložena paměťová karta.
Zakázat
Závěrku nelze uvolnit v případě, že ve fotoaparátu není
vložena paměťová karta.
Nahrávací disp.
Můžete nastavit displej s informacemi o záznamu tak, aby se přetočil,
pokud fotoaparát otočíte do svislé polohy.
Auto otočení
Displej se přetáčí do vertikální pozice (strana 37).
Horizontální
Displej se nepřetáčí.
122
Nabídka Vlastní 3
Komp.exp.
Můžete zvolit metodu kompenzace expozice, pokud se používá blesk.
Okolí i blesk
Kompenzace expozice se provádí podle rozsahu světla
prostředí (pozadí, kam světlo blesku nedosáhne) a podle
rozsahu světla blesku.
• Hodnoty, které se mění: rychlost závěrky, clona,
citlivost ISO (jen v režimu AUTO), množství světla
blesku.
• Hodnoty, které se nemění: žádné.
Jen okolí
Pevným nastavením množství světla blesku lze omezit
účinek kompenzace expozice na pozadí, které je
osvětleno jen světlem prostředí (nikoli bleskem).
• Hodnoty, které se mění: rychlost závěrky, clona,
citlivost ISO (jen v režimu AUTO).
• Hodnoty, které se nemění: množství světla blesku.
• S kompenzací blesku lze omezit kompenzaci rozsahu světla blesku
pevným nastavením expozice rozsahu světla prostředí, kam světlo
blesku nedosáhne (strana 70).
Nabídka Vlastní
Směr or.exp.
Lze si zvolit pořadí při stupňované expozici (strana 84). To se
nevztahuje na snímání s intervalem pokročilé optimalizace
dynamického rozhraní.
0t–t+
Při pořizování prvního snímku používá nastavení 0 EV,
protože představuje nejlepší možnost při fotografování.
Příklad: ±0 EV t –0,3 EV t +0,3 EV t –0,7 EV t
+0,7 EV
–t0t+
Seřazeno od nízké po vysokou expozici.
Příklad: –0,7 EV t –0,3 EV t ±0 EV t +0,3 EV t
+0,7 EV
123
Reset.vlastní
Můžete resetovat položky z nabídky Vlastní.
Resetovány budou následující položky:
Položky
Resetovat na (výchozí nastavení)
Tlač.AF/MF (118)
Ovládání AF/MF
Ovládání AF/MF (118)
Fixace
Rychlost AF (118)
Rychlá
Zobr.oblasti AF (118)
0,3 s
TlačFixZaostř (119)
Fixace zaostř
Auto prohlíž. (119)
2s
Funkce náhled (89)
Inteligentní
Tlač.AEL (120)
Fixace AEL
Nast.ovladače (120)
Komp.exp.ovl. (121)
RZ
f
Vyp.
Zámek ovladače (122)
Vyp.
Čin.tlačítka (122)
Výhradní zobr.
Uvol.bez karty (122)
Povolit
Nahrávací disp. (122)
Auto otočení
Komp.exp. (123)
Okolí i blesk
Směr or.exp. (123)
0t–t+
124
Nabídka Přehrávání
Nabídka Přehrávání 1
Vymazat
Můžete smazat více snímků. Jakmile jednou snímek vymažete, nelze
jej obnovit. Zkontrolujte, zda jste snímek nevymazali dříve.
Označ.snímky
Vymaže vybrané snímky.
1 Zvolte snímek, který si přejete smazat, pomocí b/B na
víceúčelovém ovladači, poté stiskněte střed
víceúčelového ovladače. (Výběr ukončíte opětovným
stisknutím středu.)
Chcete-li vymazat ostatní snímky, opakujte tento
krok.
2 Stiskněte tlačítko MENU. Po zobrazení zprávy zvolte
[Vymazat] pomocí v na víceúčelovém ovladači, pak
stiskněte střed víceúčelového ovladače.
Všechny snímky
Vymaže všechny snímky na paměťové kartě. Po
zobrazení zprávy zvolte [Vymazat] pomocí v na
víceúčelovém ovladači, pak stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
Nabídka Přehrávání
Poznámka
• Chráněné snímky nemohou být vymazány.
Formátovat
Naformátuje paměťovou kartu. Nezapomínejte, že formátování
nevratně vymaže všechna data na paměťové kartě, a to včetně
chráněných snímků.
Po zobrazení zprávy zvolte [OK] pomocí v na
víceúčelovém ovladači, pak stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
Poznámky
• Během formátování svítí kontrolka přístupu. Dokud tato kontrolka svítí,
nevyjímejte paměťovou kartu.
• Naformátujte kartu pomocí fotoaparátu. Pokud paměťovou kartu
naformátujete v počítači, v závislosti na druhu použitého formátování se může
stát, že záznamové médium bude ve fotoaparátu nepoužitelné.
• Formátování může v závislosti na paměťové kartě trvat několik minut.
125
• Nelze zformátovat kartu „Memory Stick Duo“, která je vložena do slotu ke
vložení karty CF pomocí adaptéru.
Chránit
Snímky můžete chránit před nechtěným smazáním.
Označ.snímky
Chrání vybrané snímky nebo ruší ochranu vybraných
snímků.
1 Zvolte snímek, který si přejete chránit, pomocí b/B na
víceúčelovém ovladači, poté stiskněte střed
víceúčelového ovladače. (Výběr ukončíte opětovným
stisknutím středu.)
Pokud chcete chránit snímky nebo zrušit ochranu
jiných snímků, opakujte tento krok.
2 Stiskněte tlačítko MENU. Po zobrazení zprávy zvolte
[OK] pomocí v na víceúčelovém ovladači, pak
stiskněte střed víceúčelového ovladače.
Všechny snímky
Chrání všechny snímky nebo ruší ochranu všech snímků
na paměťové kartě. Po zobrazení zprávy zvolte [OK]
pomocí v na víceúčelovém ovladači, pak stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
Zrušit vše
Nast.DPOF
Před vlastním tiskem v provozovně nebo pomocí tiskárny lze pomocí
fotoaparátu specifikovat snímky, které se vytisknou, a jejich počet.
Značky DPOF jsou po vytištění ponechány u obrázků.
Označ.snímky
126
Určí/zruší značku DPOF u vybraných snímků.
1 Zvolte snímek, u kterého si přejete určit DPOF
pomocí b/B na víceúčelovém ovladači, poté zvolte
počet listů zadáním otočným ovladačem. (Chcete-li
zrušit značky DPOF, nastavte počet na hodnotu „0“.)
Chcete-li určit/zrušit značky DPOF na dalších
snímcích, opakujte tento krok.
2 Stiskněte tlačítko MENU. Po zobrazení zprávy zvolte
[OK] pomocí v na víceúčelovém ovladači, pak
stiskněte střed víceúčelového ovladače.
Všechny snímky
Zrušit vše
Určit/zrušit značky DPOF na všech snímcích na
paměťové kartě. Pokud je vybrána možnost [Všechny
snímky], nastavte počet snímků pomocí v/V na
víceúčelovém ovladači, poté stiskněte střed
víceúčelového ovladače. Po zobrazení zprávy zvolte
[OK] pomocí v na víceúčelovém ovladači, pak stiskněte
střed víceúčelového ovladače.
Poznámky
• Nemůžete určovat značky DPOF pro snímky RAW.
• Můžete zadat jakékoliv číslo až do 9.
Vložení data
Tisknete-li snímky, můžete k nim přidat datum. Poloha data (uvnitř
nebo vně snímku, velikost znaků apod.) závisí na tiskárně.
Zap.
Vkládá datum.
Vyp.
Nevkládá datum.
Poznámka
• Některé tiskárny nemusejí tuto funkci poskytovat.
Můžete vytvořit tisk přehledu všech snímků na paměťové kartě.
Vytvoř přehled
Specifikuje tisk přehledu.
Vymaž přehled
Nespecifikuje tisk přehledu.
Poznámky
• Počet snímků, které lze vytisknout na list a daný formát, závisí na tiskárně.
Snímky RAW nelze vytisknout jako tisk přehledu.
• Snímky, které jste pořídili po nastavení tisku přehledu, se do tisku přehledu
nezahrnou. Doporučujeme vytvořit tisk přehledu až těsně před tím, než bude
vytištěn.
Zobr.přehr.
Pokud přehráváte snímky ve svislé poloze, zjistí fotoaparát orientaci
snímku a automaticky jej zobrazí ve správné poloze.
Otočit autom.
Otočit ručně
Pokud je třeba, zobrazí se snímek v poloze na výšku.
Zobrazí všechny snímky v poloze na šířku.
127
Nabídka Přehrávání
Tisk přehledu
Nabídka Přehrávání 2
Prezentace
Opakovaně přehrává snímky zaznamenané na paměťové kartě.
Předchozí nebo následující snímek můžete zobrazit pomocí tlačítka
b/B na víceúčelovém ovladači.
Pozastavení prezentace
Stiskněte střed víceúčelového ovladače. Opětovné stisknutí znovu
spustí prezentaci.
Ukončení uprostřed prezentace
Stiskněte tlačítko MENU.
Interval
30 s
10 s
5s
3s
1s
128
Snímek se přepne ve zvoleném časovém intervalu.
Nabídka Nastavení
Nabídka Nastavení 1
Jas LCD
Jas displeje LCD lze upravit.
Nastavte jas pomocí b/B na víceúčelovém ovladači, poté
stiskněte střed víceúčelového ovladače.
• Na obrazovce s informacemi o záznamu nebo přehrávání lze
nastavit jas delším stisknutím tlačítka DISP.
Doba zobr.Info
1 min.
Zobrazuje se po tak dlouhou dobu, jakou zvolíte.
30 s
10 s
5s
Úspor.režim
Můžete nastavit čas, po kterém se fotoaparát přepne do úsporného
režimu (Úspor.režim). Zmáčknutím tlačítka spouště do poloviny se
fotoaparát vrátí do režimu fotografování.
30 min.
10 min.
Fotoaparát se přepne do úsporného režimu poté, co
uplyne zvolená doba.
5 min.
3 min.
1 min.
Poznámka
• Bez ohledu na nastavení se fotoaparát přepne do režimu úspory energie po
30 minutách, pokud je fotoaparát připojen k televizoru nebo je režim pohonu
nastaven na (Dálkové ovládání).
129
Nabídka Nastavení
Poznámka
• Bez ohledu na nastavení této nabídky vypnou snímače hledáčku pod
hledáčkem displej LCD, zatímco se díváte do hledáčku.
Výstup videa
Nastaví výstup signálu videa podle barevného televizního systému
připojeného video zařízení. Různé země a oblasti používají různé
barevné televizní systémy. Chcete-li zobrazit snímky na televizní
obrazovce, prostudujte si stránku 102, kde jsou uvedeny informace
o barevném televizním systému země nebo oblasti, kde fotoaparát
používáte.
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například
pro USA nebo Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (například
pro Evropu).
Výstup HDMI
Pokud spojíte fotoaparát s HDTV pomocí koncovky HDMI
(strana 103), výstupní signál z tohoto fotoaparátu se automaticky určí.
Při přehrávání snímků pořízených fotoaparátem mohou jiné signály
snímek projasnit v závislosti na předmětu. Můžete provést následující
změny.
Prior.HD(1080i)
Upřednostňuje výstupní signál HD (1080i).
Prior.HD(720p)
Upřednostňuje výstupní signál HD (720p).
Priorita SD
Upřednostňuje výstupní signál SD (standardní).
Jazyk
Zvolte si jazyk, ve kterém se budou zobrazovat položky nabídky,
varování a hlášení.
Nast.data/času
Znovu nastaví datum a čas.
Podrobnosti viz str. 20.
130
Nabídka Nastavení 2
Paměťová karta
Můžete zvolit typy paměťových karet, které použijete pro záznam
a přehrávání.
Memory Stick
Používá „Memory Stick Duo“ pro záznam nebo
přehrávání.
CompactFlash
Používá kartu CF/Microdrive pro záznam nebo
přehrávání.
Číslo souboru
Vybere způsob používaný k přidělení čísel souborů snímkům.
Fotoaparát neresetuje čísla a přiřazuje čísla souborům
v po sobě jdoucím pořadí, dokud nedosáhnou hodnoty
„9999“.
Resetovat
V následujících případech fotoaparát resetuje čísla
a začne souborům přiřazovat nová čísla počínaje „0001“:
Pokud nahrávací složka obsahuje soubor, přiřazuje číslo
o jedna vyšší, než je nejvyšší číslo ve složce.
– při změně staršího formátu,
– při vymazání všech snímků ve složce,
– při výměně paměťové karty,
– při naformátování paměťové karty.
Název složky
Vybere formát názvu složky.
Pořízené snímky jsou ukládány v automaticky vytvořené složce ve
složce DCIM na paměťové kartě.
Stand.forma
Formát názvu složky je následující: číslo složky +
MSDCF.
Příklad: 100MSDCF
Forma času
Formát názvu složky je následující: číslo složky + R
(poslední číslice)/MM/DD.
Příklad: 10080405 (Název složky: 100, datum: 04/05/2008)
131
Nabídka Nastavení
Série
Vybrat složku
Je-li zvolena standardní složka a existují dvě nebo více složek, lze
zvolit záznamovou složku, která se použije k záznamu snímku.
Zvolte požadovanou složku pomocí v/V na víceúčelovém
ovladači a stiskněte střed víceúčelového ovladače.
Poznámka
• Nastavujete-li možnost [Forma času], nelze zvolit složku.
Nová složka
Na paměťové kartě můžete vytvořit složku k nahrávání snímků.
Vytvoří se nová složka s číslem o jedna vyšším, než je nejvyšší dosud
používané číslo složek, a daná složka se stane aktuální složkou pro
záznam snímku.
Spojení USB
Vybere režim USB, který se použije při připojení fotoaparátu
k počítači atd. pomocí kabelu USB.
Hrom.paměť
Použije se ke kopírování snímků do počítače. Fotoaparát
je rozpoznán jako velkokapacitní paměť USB.
PTP
Tiskne snímky na tiskárně vyhovující standardu
PictBridge nebo kopíruje snímky do zařízení
kompatibilních se standardem PTP (Picture Transfer
Protocol).
• Podrobnější informace o tisku na tiskárně odpovídající
standardu PictBridge viz str. 157.
Vzdálené PC
Pomocí funkce „Remote Camera Control“ obsažené na
disku CD-ROM (přiložen) můžete používat některé
funkce fotoaparátu (například fotografování) z počítače,
ukládat zaznamenané snímky do počítače atd.
132
paměť.karta
Pokud jsou během připojení velkokapacitních paměťových zařízení
v počítači vloženy současně karta „Memory Stick Duo“ a karta CF,
můžete na počítači zvolit ze zobrazených metod.
Obě karty
Zobrazí zároveň kartu „Memory Stick Duo“ a kartu CF/
Microdrive. Tuto akci podporuje počítač se spuštěným
systémem Windows 2000 SP3 nebo novější verzí
operačního systému.
Vybraná karta
Zobrazuje pouze kartu zvolenou pomocí [Paměťová
karta].
Nabídka Nastavení
133
Nabídka Nastavení 3
Start menu
Výchozí obrazovku můžete zvolit stisknutím tlačítka MENU.
Horní
Nejdříve se zobrazí
Předchozí
Nejdříve se zobrazí nabídka, kterou jste vybrali dříve.
1 nebo nabídka
1.
Vymaz.potvrzení
Výchozí položku můžete zvolit z potvrzovací obrazovky při
odstraňování snímků nebo složek.
Nejprve “vymaz”
[Vymazat] je vybrána jako výchozí.
Nejprve “zruš”
[Zrušit] je vybrána jako výchozí.
Zvukové signály
Zvolí zvukový signál vydávaný při potvrzení zaostření, během
odpočítávání samospouště apod.
Zap.
Zapne zvuk.
Vyp.
Vypne zvuk.
Režim čištění
Podrobnosti viz str. 29.
134
Nastavení AF
Zaostření všech objektivů lze detailně nastavit.
Tuto operaci provádějte jen v případě potřeby. Mějte na paměti, že
pokud provedete nedokonalé nastavení, nebudete možná moci na
předmět řádně zaostřit.
Zap.
Uloží nastavení hodnoty připojeného objektivu nebo
zaostří na předmět s použitím uložené hodnoty.
Hodnoty nastavení jsou nastaveny mezi –20 až +20.
Vyp.
Neprovádí jemné nastavení AF.
Vymazat
Vymaže hodnoty uložených objektivů.
Po zobrazení zprávy zvolte [OK] pomocí v na
víceúčelovém ovladači, pak stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
velikost
Nastavené hodnoty položky [Nastavení AF] můžete uložit.
Poznámky
• Pokud není [Nastavení AF] nastaveno na [Zap.], nemůžete hodnotu nastavení
uložit.
• Posunutím hodnoty směrem k + se bod zaostření posune do pozadí,
posunutím směrem k – se bod zaostření posune do popředí. Hodnotu zvolte
na základě zkušební fotografie.
• Doporučujeme, abyste hodnotu vybírali v momentálních podmínkách pro
fotografování.
• Když k fotoaparátu připojíte objektiv, který je již uložen, zobrazí se uložená
hodnota. Pokud připojíte objektiv, který uložen není, zobrazí se údaj „±0“.
Pokud se jako hodnota zobrazí údaj „–“ , pak již bylo uloženo nastavení všech
30 možných objektivů. Pokud chcete uložit nový objektiv, připojte ten
objektiv, jehož uloženou hodnotu můžete vymazat, a nastavte tuto hodnotu na
„±0“ nebo resetujte hodnoty všech objektivů pomocí [Vymazat].
• Pokud provádíte jemné nastavení AF u objektivu jiného výrobce, mohou se
v důsledku toho změnit hodnoty objektivů značek Sony, Minolta a Konica
Minolta. Nepoužívejte tuto funkci s žádným objektivem od jiného výrobce.
135
Nabídka Nastavení
Zvolte požadovanou hodnotu pomocí v/V na
víceúčelovém ovladači, pak stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
• Detailní nastavení AF nelze provádět jednotlivě, pokud používáte objektivy
značek Sony, Minolta nebo Konica Minolta, které mají stejné parametry.
Matnice
Obrazovku zaostření lze přepnout na Typ L (nepřiložen) nebo Typ M
(nepřiložen) v závislosti na zamýšleném účelu. Zvolte vhodné
nastavení pro daný typ obrazovky poté, co přepnete samotnou
obrazovku.
Typ G
Standardní obrazovky zaostření (výchozí).
Typ M
Obrazovky zaostření, které usnadňují kontrolu vrcholu
zaostření a přibližné ostrosti. Hodí se pro objektiv
s větším jasem (F1.4 až 2.8).
Typ L
Obrazovky zaostření, které jsou vybaveny mřížkou.
Jas hledáčku je stejný jako jas u typu G.
Poznámky
• Pokud jas obrazovky není řádně nastaven, nelze světlo řádně měřit.
• Podrobnější informace o tom, jak změnit obrazovku zaostření, najdete
v návodu k obsluze přiloženém k obrazovce zaostření.
136
Nabídka Nastavení 4
Rozměr APS-C
Zachycuje snímek v oblasti, která odpovídá velikosti APS-C.
Zvolte vhodnou kompozici a jako vodítko použijte
(oblast
velikosti APS-C) v hledáčku. [Poměr stran] je nastaven na [3:2].
Zap.
Pořídí snímek v oblasti velikosti APS-C.
Vyp.
Pořídí snímek v oblasti normální velikosti.
Reset výchozí
Hlavní funkce fotoaparátu lze resetovat na výchozí nastavení.
Resetovány budou následující položky.
Položky
Resetovat na (výchozí nastavení)
Displej s informacemi o záznamu (35) Podrobné zobrazení
Kompenzace expozice (67)
±0.0
Režim pohonu (82)
Jednotlivé sn.
Vyvážení bílé (72)
AWB (Automatické vyvážení bílé)
5500K, Barevný filtr 0
Vlastní vyvážení bílé (74)
5500K
ISO (71)
AUTO
Displej přehrávání (92)
Obrazovka jednoho snímku (s daty
záznamu)
Nabídka Záznam
Položky
Resetovat na (výchozí nastavení)
Velikost obr. (107)
L:24M
Poměr stran (107)
3:2
Kvalita (108)
Jemné
Optim.dyn.rozs. (77)
Vypnuto
Vlast.tlačítko (109)
Vlastní nast.
Vlastní nast. (78)
Standard
Barevný prostor (109)
sRGB
Režim blesku (62)
Autom.blesk nebo Blesk vždy
137
Nabídka Nastavení
Teplota barvy/Barevný filtr (74)
Položky
Resetovat na (výchozí nastavení)
Ovládání blesku (111)
Blesk ADI
Kompenz.blesku (70)
±0.0
Krok expozice (112)
0,3 EV
Aut. řazení ISO (112)
200-800
Nastavení AF-A (113)
AF-A
Oblast AF (56)
Široká
Nast.priority (113)
AF
Iluminátor AF (58)
Auto
AF se spouští (114)
Zap.
RŠ u dl.exp. (114)
Zap.
RŠ při vys.ISO (115)
Normální
Nabídka Vlastní
Položky
Resetovat na (výchozí nastavení)
Tlač.AF/MF (118)
Ovládání AF/MF
Ovládání AF/MF (118)
Fixace
Rychlost AF (118)
Rychlá
Zobr.oblasti AF (118)
0,3 s
TlačFixZaostř (119)
Fixace zaostř
Auto prohlíž. (119)
2s
Funkce náhled (89)
Inteligentní
Tlač.AEL (120)
Fixace AEL
Nast.ovladače (120)
Komp.exp.ovl. (121)
RZ
f
Vyp.
Zámek ovladače (122)
Vyp.
Čin.tlačítka (122)
Výhradní zobr.
Uvol.bez karty (122)
Povolit
Nahrávací disp. (122)
Auto otočení
Komp.exp. (123)
Okolí i blesk
Směr or.exp. (123)
0t–t+
138
Nabídka Přehrávání
Položky
Resetovat na (výchozí nastavení)
Nast.DPOF – Vložení data (126)
Vyp.
Zobr.přehr. (127)
Otočit autom.
Prezentace – Interval (128)
3s
Nabídka Nastavení
Položky
Resetovat na (výchozí nastavení)
Jas LCD (129)
±0
Doba zobr.Info (129)
5s
Úspor.režim (129)
3 min.
Výstup HDMI (130)
Prior.HD(1080i)
Číslo souboru (131)
Série
Název složky (131)
Stand.forma
Spojení USB (132)
Hrom.paměť
paměť.karta (133)
Vybraná karta
Start menu (134)
Horní
Nejprve “zruš”
Zvukové signály (134)
Zap.
Nastavení AF (135)
Vyp.
Rozměr APS-C (137)
Vyp.
Nabídka Nastavení
Vymaz.potvrzení (134)
139
Prohlížení snímků v počítači
Kopírování snímků do počítače
Tato část popisuje, jak kopírovat snímky z paměťové karty do
počítače připojeného pomocí kabelu USB.
Doporučená konfigurace počítače
Počítač, na který se budou importovat snímky, by měl mít tuto
konfiguraci.
x Windows
OS (předinstalovaný): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP* SP3/Windows Vista* SP1
• Není zaručeno fungování v konfiguraci založené na aktualizaci
uvedených operačních systémů nebo v konfiguraci s možností
načtení více systémů.
* 64bitové verze a verze Starter (edice) nejsou podporované.
Konektor USB: Poskytován standardně.
x Macintosh
OS (předinstalovaný): Mac OS X (v10.1.3 nebo novější)
Konektor USB: Poskytován standardně.
Poznámky k připojení fotoaparátu k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny doporučené konfigurace zmíněné
výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě nebo více zařízení USB, některá
zařízení (včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To závisí na typech
používaných zařízení USB.
• Funkčnost není zaručena při použití rozbočovače USB nebo prodlužovacího
kabelu.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB kompatibilního s rozhraním HiSpeed USB (kompatibilní s USB 2.0) umožňuje pokročilý (vysokorychlostní)
přenos dat, protože tento fotoaparát je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilní s USB 2.0).
• Jestliže se činnost počítače obnovuje po režimu spánku, komunikace mezi
fotoaparátem a počítačem se nemusí obnovit.
140
Krok 1: Propojení fotoaparátu a počítače
1 Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu s nahranými
snímky.
2 Do fotoaparátu vložte dostatečně nabitý blok
akumulátorů nebo fotoaparát připojte do sítě
prostřednictvím AC adaptéru/nabíječky (nepřiložen).
• Při kopírování snímků do počítače pomocí nedostatečně nabitého
bloku akumulátorů může kopírování selhat. Data snímků se mohou
poškodit, pokud se blok akumulátorů vypne příliš brzy.
3 Zapněte fotoaparát a počítač.
4 Zkontrolujte, že je možnost [Spojení USB] v
2
nastavena na [Hrom.paměť] (strana 132).
5 Připojte fotoaparát k počítači.
1 Ke koncovce
USB
Prohlížení snímků v počítači
• Na pracovní ploše se zobrazí
průvodce automatickým
přehráváním.
Kabel USB
2 Ke koncovce
USB
141
Krok 2: Kopírování snímků do počítače
Systém Windows
Tato část popisuje příklad kopírování snímků do složky „Documents“
(Systém Windows XP: „My Documents“).
1 Klepněte na možnost [Open
folder to view files] (Systém
Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]), až se
obrazovka průvodce
automaticky objeví na ploše.
• Pokud se neobjeví obrazovka
průvodce, klepněte na [Computer]
(Systém Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Poklepejte na možnost [DCIM].
• V tom případě lze také importovat snímky pomocí aplikace „PMB“.
3 Poklepejte na složku, do
které chcete kopírované
soubory uložit.
Poté klepnutím pravým
tlačítkem myši na soubor
snímku vyvolejte zobrazení
místní nabídky a klepněte na
[Copy].
• Informace o cílovém umístění
souborů snímků naleznete na
straně 146.
142
4 Poklepejte na složku
[Documents]. Poté klepnutím
pravým tlačítkem myši na
„Documents“ vyvolejte
zobrazení místní nabídky
a klepněte na možnost
[Paste].
Systém Macintosh
1 Poklepejte na novou ikonu t [DCIM] t složku, kde
jsou uloženy soubory, které chcete kopírovat.
2 Soubory snímků přetáhněte myší na ikonu pevného
disku.
Soubory se snímky se zkopírují na pevný disk.
143
Prohlížení snímků v počítači
Soubory snímků se zkopírují do složky
„Documents“.
• Jestliže v cílové složce existují
snímky se stejným názvem souboru,
zobrazí se dotaz s požadavkem na
potvrzení přepsání souboru. Pokud
přepíšete existující snímek novým,
původní data souboru budou
vymazána. Pokud chcete soubor
snímku do počítače zkopírovat bez
přepisování, změňte název souboru
na jiný a poté soubor snímku
zkopírujte. Mějte však na paměti,
že pokud název souboru změníte,
možná nebudete schopni přehrávat
daný snímek ve fotoaparátu
(strana 146).
Prohlížení snímků v počítači
Systém Windows
Tato část popisuje postup prohlížení zkopírovaných snímků ve složce
„Documents“ (systém Windows XP: „My Documents“).
1 Klepněte na [Start] t
[Documents].
• Jestliže používáte systém Windows
2000, poklepejte na ikonu [My
Documents] na pracovní ploše
počítače.
2 Poklepejte na požadovaný soubor se snímkem.
Snímek se zobrazí.
Systém Macintosh
Poklepejte na ikonu pevného disku t požadovaný
soubor snímku, abyste tento soubor snímku otevřeli.
144
Odstranění připojení USB
Následující postup proveďte předem při těchto činnostech:
• Odpojení kabelu USB.
• Vyjmutí paměťové karty.
• Vypnutí fotoaparátu.
x Systém Windows
Poklepejte na ikonu
na panelu úloh a následně klepněte na
možnost
(velkokapacitní paměťové zařízení USB) t [Stop].
Potvrďte zařízení v okně potvrzení a klepněte na tlačítko [OK].
Zařízení je odpojeno.
x Systém Macintosh
Přetáhněte ikonu jednotky nebo ikonu paměťové karty na
ikonu odpadkového koše.
Fotoaparát je odpojený od počítače.
Prohlížení snímků v počítači
145
Názvy a ukládání obrazových souborů
Soubory snímků nahrané fotoaparátem jsou na paměťové kartě
seskupeny jako složky.
Příklad: prohlížení složek v systému Windows Vista.
ASložky obsahující data snímků nahraná
pomocí tohoto fotoaparátu. (První tři
číslice udávají číslo složky.)
BMůžete vytvořit složku s názvem podle
data (strana 131).
• Do složky „MISC“ nelze nahrávat ani z ní
nelze přehrávat žádné snímky.
• Soubory snímků jsou pojmenovávány
následujícím způsobem. ssss (číslo
souboru) představuje jakékoli číslo
v rozmezí 0001 až 9999. Číselné části
názvu datového souboru RAW
a odpovídajícího souboru snímku JPEG
jsou stejné.
– Soubory JPEG: DSC0ssss.JPG
– Soubory JPEG (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Datové soubory RAW (jiné než Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– Datové soubory RAW (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• V některých počítačích se nemusí zobrazit
přípona.
Kopírování snímků uložených v počítači na
paměťovou kartu a prohlížení snímků
Tato část popisuje příklad postupu použití počítače se systémem
Windows. Jestliže se název snímku nezměnil, není třeba provádět
krok 1.
146
1 Klepněte pravým tlačítkem
myši na soubor snímku a pak
klepněte na [Rename].
Změňte název souboru na
„DSC0ssss“.
Jako ssss zadejte číslo v rozsahu
0001 až 9999.
• Jestliže se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení přepsání souboru, zadejte
jiné číslo.
• Podle nastavení počítače se může
zobrazit i přípona souboru. Přípona
pro snímky je JPG. Příponu
neměňte.
2 Zkopírujte soubor snímku do
složky paměťové karty tímto
způsobem.
1 Klepněte pravým tlačítkem myši na
Prohlížení snímků v počítači
soubor snímku a pak klepněte na
[Copy].
2 Poklepejte na možnost [Removable
Disk] ve složce [Computer] (systém
Windows XP: [My Computer]).
3 Klepněte pravým tlačítkem myši na
složku [sssMSDCF] ve složce
[DCIM] a pak klepněte na možnost
[Paste].
• sss znamená jakékoli číslo
v rozsahu od 100 do 999.
147
Poznámky
• Některé snímky nebude možno přehrát kvůli jejich velikosti.
• Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor snímku
nahrán pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání na tomto
fotoaparátu zaručit.
• Pokud není k dispozici žádná složka, nejprve složku fotoaparátem vytvořte
(strana 132) a pak překopírujte obrazové soubory.
148
Používání softwaru
Pro zpracování snímků nahraných fotoaparátem se dodává software:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
„Remote Camera Control“
• Sony Picture Utility
„PMB“ (Picture Motion Browser)
Poznámka
• „PMB“ není kompatibilní s počítači Macintosh.
Doporučená konfigurace pro používání aplikace „PMB“
OS (předinstalovaný): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP* SP3/Windows Vista* SP1
* 64bitové verze a verze Starter (edice) nejsou podporované.
Procesor/paměť: Pentium III 500 MHz nebo rychlejší, 256 MB paměti
RAM nebo více (doporučeno: Pentium III 800 MHz nebo rychlejší
a 512 MB paměti RAM nebo více)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná kapacita disku 200 MB a více.
Displej: 1024 × 768 pixelů či více
149
Prohlížení snímků v počítači
Doporučená konfigurace počítače
x Windows
Doporučená konfigurace pro používání aplikace „Image Data
Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“/„Remote Camera
Control“
OS (předinstalovaný): Microsoft Windows XP* SP3/Windows
Vista* SP1
* 64bitové verze a verze Starter (edice) nejsou podporované.
Procesor/paměť: Doporučuje se Pentium 4 nebo rychlejší a 1 GB či
více paměti RAM.
Displej: 1024 × 768 pixelů či více
x Macintosh
Doporučená konfigurace pro používání aplikace „Image Data
Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“/„Remote Camera
Control“
OS (pedinstalovaný): Mac OS X (v10.4/v10.5)
Procesor: Řada Power PC G4/G5 (doporučuje se 1,0 GHz nebo
rychlejší)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo nebo rychlejší
Paměť: Doporučuje se 1 GB či více.
Displej: 1024 × 768 pixelů či více
Instalace softwaru
x Windows
• Přihlaste se jako správce.
1 Zapněte počítač a vložte disk
CD-ROM (přiložen) do
jednotky CD-ROM počítače.
Objeví se instalační obrazovka
s nabídkou.
• Neobjeví-li se, poklepejte na ikonu
[Computer] (systém Windows XP:
[My Computer]) t
(SONYPICTUTIL) t [Install.exe].
• V systému Windows Vista se zobrazí
obrazovka AutoPlay (automatické
přehrávání). Vyberte možnost „Run
Install.exe“ a při instalaci se řiďte
pokyny, které se objeví na
obrazovce.
2 Klepněte na možnost [Install].
Ověřte, že jsou aplikace „Sony Image Data Suite“ a „Sony Picture
Utility“ označené, a řiďte se pokyny na obrazovce.
150
3 Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM
z jednotky.
Nainstaluje se tento software a na pracovní ploše se zobrazí ikony
zástupců.
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
• Sony Picture Utility
„PMB – Picture Motion Browser“
„PMB Guide“
x Macintosh
• Přihlaste se jako správce.
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM
(přiložen) do jednotky CD-ROM počítače.
2 Poklepejte na ikonu CD-ROM.
3 Zkopírujte soubor [SIDS_INST.pkg] ve složce [MAC] do
ikony pevného disku.
byl zkopírován.
Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.
Poznámka
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení restartu počítače, restartujte
počítač podle pokynů na obrazovce.
151
Prohlížení snímků v počítači
4 Poklepejte na soubor [SIDS_INST.pkg] ve složce, do níž
Používání aplikace „Image Data Converter SR“
Poznámka
• Pokud ukládáte snímky jako data RAW, je snímek uložen ve formátu
ARW2.1.
S aplikací „Image Data Converter SR“ můžete:
• Upravovat snímky zapsané ve formátu RAW s různými korekcemi,
například křivky zabarvení a ostrost.
• Upravovat snímky pomocí vyvážení bílé, expozice, vlastního
nastavení apod.
• Ukládat snímky zobrazené a upravené v počítači. Snímek můžete
uložit ve formátu RAW nebo v obecném formátu souboru.
• Podrobnější informace o aplikaci „Image Data Converter SR“
naleznete v Nápovědě.
Nápovědu spustíte klepnutím na [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Spuštění/ukončení aplikace „Image Data Converter SR“
x Windows
Poklepejte na zástupce „Image Data Converter SR Ver.3“ na
pracovní ploše.
Pokud aplikaci spouštíte z nabídky Start, klepněte na tlačítko [Start]
t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image Data
Converter SR Ver.3].
Chcete-li aplikaci zavřít, klepněte na tlačítko
v pravém horním
rohu obrazovky.
x Macintosh
Poklepejte na ikonu [Image Data Converter SR Ver.3] ve složce
[Sony Image Data Suite] ze složky [Application].
Chcete-li zavřít aplikaci, klepněte na položku [Quit Image Data
Converter SR] (Ukončit Image Data Converter SR) v nabídce
[IDC SR].
152
Používání aplikace „Image Data Lightbox SR“
S aplikací „Image Data Lightbox SR“ můžete:
• zobrazovat a porovnávat snímky RAW/JPEG pořízené tímto
fotoaparátem,
• hodnotit snímky na pětibodové stupnici,
• nastavovat barevné štítky atd.,
• zobrazit snímek v aplikaci „Image Data Converter SR“ a provádět
úpravy.
• Podrobnější informace o aplikaci „Image Data Lightbox SR“
naleznete v Nápovědě.
Z nabídky Start nápovědu spustíte klepnutím na [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
x Macintosh
Poklepejte na ikonu [Image Data Lightbox SR] ve složce [Sony
Image Data Suite] ze složky [Application].
Chcete-li zavřít aplikaci, klepněte na položku [Quit Image Data
Lightbox SR] (Ukončit Image Data Lightbox SR) v nabídce [Image
Data Lightbox SR].
153
Prohlížení snímků v počítači
Spuštění/ukončení aplikace „Image Data Lightbox SR“
x Windows
Poklepejte na ikonu [Image Data Lightbox SR] na pracovní ploše.
Pokud aplikaci spouštíte z nabídky Start, klepněte na tlačítko [Start]
t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image Data
Lightbox SR].
Chcete-li aplikaci zavřít, klepněte na tlačítko
v pravém horním
rohu obrazovky.
Objeví se obrazovka pro ukládání kolekce.
Použití aplikace „Remote Camera Control“
Připojí fotoaparát k počítači. S aplikací „Remote Camera Control“
můžete:
• nastavit fotoaparát nebo nahrát snímek z počítače,
• nahrát snímek přímo do počítače,
• provádět snímání s časovačem intervalu (jen u systému Windows).
Z nabídky Start nápovědu spustíte klepnutím na [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Remote
Camera Control].
1 Stiskněte tlačítko MENU a nastavte možnost [Spojení
USB] na [Vzdálené PC] v nabídce
Záznam 2 pomocí
tlačítek v/V/b/B na víceúčelovém ovladači.
2 Připojte fotoaparát k počítači.
1 Ke koncovce
USB
Kabel USB
2 Ke koncovce
USB
3 Zapněte fotoaparát a počítač a pak spusťte aplikaci
„Remote Camera Control“.
154
Poznámky
• Pokud chcete stisknout tlačítko spouště a nedívat se při tom do hledáčku,
zavřete pomocí páčky závěrky hledáčku závěrku hledáčku.
• Při snímání s časovačem intervalu se režim pohonu nastaví na
(Jednotlivé
sn.). Pokud se nepodaří zaostřit, závěrka se neuvolní (pouze pokud je vybraná
možnost ručního zaostřování nebo je možnost [Nast.priority] v
nabídce
Záznam nastavena na [Uvolnění]).
Spuštění/ukončení aplikace „Remote Camera Control“
x Windows
Klepněte na [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t
[Remote Camera Control].
Chcete-li aplikaci zavřít, klepněte na tlačítko
v pravém horním
rohu obrazovky.
x Macintosh
Poklepejte na ikonu [Remote Camera Control] ve složce [Sony Image
Data Suite] ze složky [Application].
Chcete-li zavřít aplikaci, klepněte na položku [Quit Remote Camera
Control] (Ukončit Remote Camera Control) v nabídce [Remote
Camera Control].
Používání aplikace „PMB“
Prohlížení snímků v počítači
Poznámka
• „PMB“ není kompatibilní s počítači Macintosh.
S aplikací „PMB“ můžete:
• importovat snímky pořízené
fotoaparátem a zobrazovat je na
počítači,
• organizovat snímky v počítači do
kalendáře podle data pořízení
a zobrazovat je,
• retušovat (korekce červených očí
apod.), tisknout a odesílat hotové
snímky jako přílohy zpráv
elektronické pošty, měnit datum
pořízení snímku a další.
155
• Tisk nebo ukládání snímků s datem.
• Vytvoření datového disku pomocí vypalovačky disků CD nebo DVD.
• Podrobnější informace o aplikaci „PMB“, naleznete v části „PMB
Guide“.
Aplikaci „PMB Guide“ spustíte poklepáním na zástupce
(PMB
Guide) na pracovní ploše. Pokud aplikaci spouštíte z nabídky Start,
klepněte na tlačítko [Start] t [All Programs] (v systému Windows
2000 [Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
Spuštění/ukončení aplikace „PMB“
Poklepejte na ikonu
(PMB – Picture Motion Browser) na pracovní
ploše.
Nebo z nabídky Start: Klepněte na [Start] t [All Programs]
(v systému Windows 2000 [Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[PMB – Picture Motion Browser].
Chcete-li aplikaci „PMB“ zavřít, klepněte na tlačítko
v pravém
horním rohu obrazovky.
Poznámka
• Spouštíte-li aplikaci „PMB“ poprvé, zobrazí se na obrazovce potvrzovací
zpráva informačního nástroje. Vyberte možnost [Start]. Tato funkce
informuje o novinkách, například o aktualizacích softwaru. Nastavení lze
změnit později.
156
Tisk snímků
Tisk snímků připojením fotoaparátu
k tiskárně kompatibilní se
standardem PictBridge
I v případě, že nemáte počítač, můžete
snímky pořízené vaším fotoaparátem
vytisknout připojením fotoaparátu
přímo k tiskárně splňující standard
PictBridge. Standard „PictBridge“ je
založen na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Poznámka
• Nelze tisknout obrázky RAW.
Krok 1: Nastavení fotoaparátu
Poznámka
• Aby se během tisku nevypnulo napájení fotoaparátu, doporučuje se používat
AC adaptér/nabíječku (nepřiložen).
1 Stiskněte tlačítko MENU a nastavte možnost [Spojení
Tisk snímků
USB] na [PTP] v nabídce
Nastavení 2 pomocí
tlačítek v/V/b/B na víceúčelovém ovladači.
2 Vypněte fotoaparát a vložte paměťovou kartu, na
kterou byly nahrány snímky.
157
Krok 2: Připojení fotoaparátu k tiskárně
1 Připojte fotoaparát
k tiskárně.
1 Ke
koncovce USB
Kabel USB
2 Ke koncovce
USB
2 Zapněte fotoaparát a tiskárnu.
Zobrazí se obrazovka výběru obrázků k tisku.
Krok 3: Tisk
1 Zvolte snímek, který chcete tisknout, pomocí tlačítek
b/B na víceúčelovém ovladači a stiskněte střed
víceúčelového ovladače.
• Akci zrušíte opětovným stisknutím středu.
2 Chcete-li tisknout další snímky, zopakujte krok 1.
3 Stiskněte tlačítko MENU a nastavte všechny položky.
• Podrobnosti o nastavení položek najdete v části „Nabídka
PictBridge“.
158
4 Vyberte položku [Tisk] t [OK] v nabídce a poté
stiskněte střed víceúčelového ovladače.
Snímek je vytištěn.
• Jakmile se zobrazí obrazovka s oznámením o dokončení tisku,
stiskněte střed víceúčelového ovladače.
Zrušení tisku
Stisknutí středu víceúčelového ovladače během tisku zruší tisk.
Odpojte kabel USB nebo vypněte fotoaparát. Chcete-li znovu
tisknout, zopakujte postup uvedený výše (kroky 1 až 3).
Nabídka PictBridge
Stránka 1
Tisk
Vytiskne vybrané snímky. Podrobnosti najdete v části „Krok 3: Tisk“.
Nastavit počet
Můžete stanovit počet výtisků až do počtu 20. Stejný počet výtisků je stanoven
pro všechny vybrané snímky.
Velikost papíru
Auto
Nastavení tiskárny
9×13cm
89×127 mm
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
Široký
10,2×18,1 cm
A3+
329×483 mm
Tisk snímků
Hagaki
159
Rozložení
Auto
Nastavení tiskárny
1sn/bez okraje
Bez okrajů, 1 snímek/list
1 snímek
1 snímek/list
2 snímky
2 snímky/list
3 snímky
3 snímky/list
4 snímky
4 snímky/list
8 snímků
8 snímků/list
Přehled
Vytiskne všechny vybrané snímky
jako přehled. Rozvržení tisku se řídí
nastavením tiskárny.
Vložení data
Datum a čas
Připojuje datum a čas.
Datum
Připojuje datum.
Vypnuto
Nepřipojuje datum.
Stránka 2
Všechny pryč
Po zobrazení zprávy vyberte možnost [OK] a stiskněte střed víceúčelového
ovladače. Značka DPOF u každého snímku se odstraní. Zrušíte-li své zadání
bez vytištění snímků, vyberte tuto položku.
Tisk složky
Vytiskne všechny snímky na paměťové kartě. Po zobrazení zprávy vyberte
možnost [OK] a stiskněte střed víceúčelového ovladače.
160
Tisk pomocí dálkového ovladače
Jakmile připojíte fotoaparát k televizoru HDTV pomocí kabelu
HDMI (nepřiložen), můžete snímky snadno tisknout při jejich
prohlížení na televizoru.
1 Připojte fotoaparát k televizoru a k tiskárně
(stránky 103, 158).
2 Zobrazte snímek, který si přejete vytisknout.
3 Stiskněte tlačítko PRINT na dálkovém ovladači.
Poznámky
• Bez ohledu na nastavení nabídky fotoaparátu je nastavení pro tisk pevně
stanoveno takto:
– Počet listů: 1 snímek
– Velikost papíru: Auto
– Rozložení: Auto
– Vložení data: Vypnuto
• Pokud je fotoaparát připojen k televizoru pomocí video kabelu (přiložen), je
tlačítko PRINT deaktivováno.
Tisk snímků
161
Ostatní
Specifikace
[Protiprachová funkce]
Systém
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu
Jednooká digitální
zrcadlovka
a vyměnitelné objektivy
Všechny α objektivy
(kromě objektivů DT*)
* nezaručujeme použití objektivu
DT, protože rohy pole jsou
ztmavené a fotoaparát nespluje
primární standard výkonnosti AE.
Automaticky se vybere velikost
APS-C.
Objektiv
[Snímač obrazu]
Celkový počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 25 720 000 pixelů
Efektivní počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 24 610 000 pixelů
Formát snímků
Snímač CMOS 35 mm
(35,9×24,0)
Citlivost ISO (doporučený index
expozice)
Automatická, 100 až
6400
[SteadyShot]
Systém
Mechanismus posunu
snímače
SteadyShot Schopnost kompenzace
Přibližné snížení
rychlosti závěrky o 2,5 až
4 EV (mění se podle
podmínek fotografování
a na použitém objektivu)
162
Antistatická ochranná
vrstva na
dolnopásmovém filtru
a mechanismu posunu
snímače obrazu
[Hledáček]
Typ
Pevný systém na úrovni
oka s pětibokým
hranolem
Matnice
Spherical Acute Matte
(vyměnitelná, volitelná)
Frame coverage
Zhruba 1
Zvětšení
0,74 × 50 mm objektiv na
nekonečno, –1 m–1
Vzdálenost oka
Zhruba 20 mm od
hledáčku
Nastavení dioptrií
–3,0 až +1,0 m–1
[Systém Auto Focus]
Systém
TTL fázový detekční
systém, řada senzorů
CCD (se středním
křížovým senzorem,
senzor F2,8)
Zaměřovací bod
9 bodů a 10 doplňkových
zaměřovacích bodů
Rozsah citlivosti
0 až 18 EV (při
ekvivalentu 100 ISO)
Iluminátor AF
Přibližně 1 až 7 m
[Expozice]
Měřicí buňka
40 segmentový vzor
medové plástve SPC
Měřicí rozsah
0 až 20 EV (2 až 20 EV
s bodovým měřením),
(při 100 ISO
s objektivem F1,4)
PRINT Image Matching III
Kompatibilní
[Závěrka]
Hmotnost Zhruba 850 g (bez
akumulátorů, paměťové
karty a příslušenství)
Typ
Elektronicky řízená,
vertikální, traverzní,
fokální rovina
Rozsah rychlosti
1/8000 sekundy až
30 sekund, žárovka
Rychlost synchronizace blesku
1/250 sekundy
(SteadyShot vypnuto),
1/200 sekundy
(SteadyShot zapnuto)
[Záznamové médium]
CompactFlash karta
(TypI,II), Microdrive,
„Memory Stick Duo“
Rozměry
Přibližně 156,3 × 116,9 ×
81,9 mm (Š/V/H, bez
výčnělků)
Provozní teplota
0 až 40 °C
(Při použití jednotky
Microdrive: 5 až 40 °C
Exif
Exif Ver.2.21
Komunikace USB
Hi-Speed USB
(Kompatibilní s USB 2.0)
BC-VM10 Nabíječka bloku
akumulátorů
Vstup
100 V – 240 V AC,
50/60 Hz
[Displej LCD]
Výstup
8,4 V DC, 750 mA
Panel LCD 7,5 cm (typ 3,0) ovladač
TFT
Rozsah provozních teplot
0 až 40 °C
Celkový počet bodů
921 600 (640 × 3 (RGB)
× 480) bodů
Rozsah teplot při skladování
–20 až +60 °C
[Displej LCD]
S podsvícením
Použitý blok akumulátorů
Dobíjecí blok
akumulátorů NPFM500H
[Ostatní]
PictBridge Kompatibilní
Tisk Exif
Kompatibilní
Hmotnost Zhruba 90 g
Dobíjecí blok akumulátorů
NP-FM500H
Použitý akumulátor
Lithium-iontový
akumulátor
Maximální napětí
DC 8,4 V
Nominální napětí
DC 7,2 V
163
Ostatní
[Napájení, všeobecné]
Maximální rozměry
Přibližně 70 × 25 ×
95 mm (Š/V/H)
Maximální nabíjecí proud
2,0 A
Maximální nabíjecí napětí
DC 8,4 V
Kapacita
11,8 Wh (1 650 mAh)
Maximální rozměry
Přibližně 38,2 × 20,5 ×
55,6 mm (Š/V/H)
Hmotnost Zhruba 78 g
Změna provedení a parametrů bez
upozornění je vyhrazena.
Kompatibilita dat snímků
• Tento fotoaparát je kompatibilní
s univerzálním standardem DCF
(Design rule for Camera File
system) vytvořeným JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Není zaručeno přehrávání
snímků pořízených tímto
fotoaparátem na jiném vybavení
ani přehrávání snímků
nahraných nebo upravovaných
jiným vybavením na tomto
fotoaparátu.
Ochranné známky
•
je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“
, „Memory
Stick PRO,“
,
„Memory Stick Duo,“
, „Memory
Stick PRO Duo,“
, „Memory
Stick PRO-HG Duo,“
, „Memory
Stick Micro,“ „MagicGate,“
164
a
jsou obchodní
známky společnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je obchodní
známka společnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je obchodní
známka společnosti Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows
Vista jsou buď registrované
obchodní známky, nebo
obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation ve
Spojených státech a/nebo
v dalších zemích.
• HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
jsou ochranné známky či
registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh, Mac OS, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac
a eMac jsou obchodní známky
nebo registrované obchodní
známky společnosti Apple Inc.
• Intel, Intel Core, MMX,
a Pentium jsou obchodní známky
nebo registrované obchodní
známky společnosti Intel
Corporation.
• CompactFlash je obchodní
známka společnosti SanDisk
Corporation.
• Microdrive je registrovaná
obchodní známka společnosti
Hitachi Global Storage
Technologies ve Spojených
státech amerických a/nebo
v jiných zemích.
• Adobe je registrovaná obchodní
známka nebo obchodní známka
společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených
státech amerických a/nebo jiných
zemích.
• Pokročilá optimalizace
dynamického rozsahu využívá
technologii Apical Limited.
• Tento návod obsahuje dále
názvy systémů a produktů, které
jsou obecně ochrannými nebo
registrovanými známkami svých
autorů či výrobců. Známky ™
nebo ® se však v tomto návodu
neuvádějí ve všech případech.
Ostatní
165
Odstranění problémů
Jestliže se při používání fotoaparátu objeví problémy, pokuste se je
vyřešit následujícími způsoby. Zkontrolujte položky na str. 166
až 172. Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný
servis Sony.
1
Zkontrolujte následující položky.
2
Vyjměte blok akumulátorů, po jedné minutě jej vložte znovu
a zapněte zařízení.
3
Resetujte nastavení (strana 137).
4
Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný
servis Sony.
Blok akumulátorů a napájení
Indikátor zbývající kapacity akumulátorů je nesprávný nebo
indikátor kapacity akumulátorů ukazuje dostatečnou kapacitu,
ale napájení se vypíná.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém
nebo studeném prostředí (strana 176).
• Zobrazený zbytek akumulátoru neodpovídá aktuálnímu stavu. Plně
vybijte a poté blok akumulátorů nabijte, aby zobrazení bylo správné.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů
(strana 11).
• Blok akumulátorů dosáhl konce životnosti (strana 13). Vyměňte ho za
nový.
Napětí se náhle vypne.
• Pokud neprovedete na fotoaparátu žádnou operaci po zadanou dobu,
fotoaparát přejde do režimu úspory energie a téměř se vypne.
Úsporný režim zrušíte jakoukoliv operací na fotoaparátu – například
polovičním stisknutím tlačítka spouště (strana 129).
166
Fotografování
Napájení je zapnuté, ale na displeji LCD se nic nezobrazuje.
• Ve výchozím nastavení se displej LCD vypne, pokud nebude
zaregistrována žádná činnost po dobu delší než pět sekund. Účelem je
minimalizovat spotřebu energie z akumulátoru. Můžete změnit čas,
po němž se displej LCD vypne (strana 129).
• Displej LCD je nastaven na OFF (vypnuto). Stisknutím tlačítka DISP
zapněte displej LCD (strana 37).
Snímek není v hledáčku jasně vidět.
• Pomocí voliče dioptrií nastavte odpovídajícím způsobem stupnici
dioptrií v hledáčku (strana 21).
Závěrka se neuvolní.
• Zkontrolujte volnou kapacitu paměťové karty (strana 26). Je-li karta
plná, proveďte některý z následujících kroků:
– Odstranění nepotřebných snímků (strana 100).
– Vyměňte paměťovou kartu.
• Závěrku nelze spustit, dokud není zaostřeno (strana 113).
• Máte-li k fotoaparátu připojen astronomický teleskop apod., nastavte
režim záznamu na M a začněte fotografovat.
Záznam trvá velmi dlouho.
• Je zapnutá funkce redukce šumu (strana 114). Nejedná se o závadu.
• Pořizujete snímky v režimu RAW (strana 108). Protože soubory
ve formátu RAW jsou velké, fotografování v režimu RAW může
trvat déle.
Ostatní
Datum a čas jsou nahrány nesprávně.
• Nastavte správné datum a čas (str. 20, 130).
Hodnota clony a/nebo rychlost závěrky bliká, když zpola
stisknete tlačítko spouště.
• Protože je předmět je příliš jasný nebo tmavý, nespadá do rozsahu
nastavení fotoaparátu. Znovu upravte nastavení.
167
Snímek je příliš světlý (Přepálení).
Na snímku se objevuje rozmazání světla (duchové).
• Snímek byl pořízen se silným zdrojem světla a do objektivu proniklo
nadměrné množství světla. Nasaďte ochranný kryt objektivu.
Rohy snímku jsou příliš tmavé.
• Jestliže se používá jakýkoliv filtr nebo kryt, sejměte ho a pokuste se
snímek pořídit znovu. Podle tloušťky filtru a nevhodného nasazení
ochranného krytu se filtr nebo kryt mohou částečně objevit na
snímku. Optické vlastnosti některých objektivů mohou způsobovat
příliš tmavé okraje snímku (nedostatečné osvětlení). V takových
případech je zmíněnému jevu možné zabránit zmenšením clony
pomocí kroků 1 až 2.
Na displeji LCD se zobrazí body a zůstanou zde zobrazeny.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají (strana 4).
Stupnice EV b B v hledáčku bliká.
• Předmět je příliš jasný nebo příliš tmavý pro daný rozsah měření
fotoaparátu.
Prohlížení snímků
Fotoaparát nemůže přehrávat snímky.
• Název složky/souboru v počítači byl změněn (strana 146).
• Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor
snímku nahrán pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání
na tomto fotoaparátu zaručit.
• Fotoaparát je v režimu USB. Smažte připojení USB (strana 145).
Snímek nelze zobrazit na televizoru.
• Zkontrolujte [Výstup videa], zda je výstupní signál videa fotoaparátu
nastaven na barevný systém vašeho televizoru (strana 102).
• Zkontrolujte, zda je připojení správné (strana 101).
168
Vymazávání/editace snímků
Fotoaparát nemůže vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (strana 126).
Počítače
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Použijte USB kabel (přiložen) (strana 141).
• Odpojte USB kabel a znovu ho připojte.
• Nastavte [Spojení USB] na [Hrom.paměť] (strana 141).
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě
fotoaparátu, klávesnice a myši.
Nelze kopírovat snímky.
• Pokud kopírujete snímky z fotoaparátu do počítače a otevřete kryt
paměťové karty, kopírování bude zrušeno. Neotvírejte kryt paměťové
karty během kopírování.
• Budete-li zapisovat snímky na paměťovou kartu formátované
počítačem, může být nemožné zkopírovat snímky do počítače.
Pořizujte snímky s paměťovou kartou naformátovanou fotoaparátem
(strana 125).
Paměťová karta
Nelze vložit paměťovou kartu.
• Směr vkládání paměťové karty je nesprávný. Vložte ji správným
směrem (strana 16).
Ostatní
Nelze zaznamenávat na paměťovou kartu.
• Paměťová karta je plná. Odstranění nepotřebných snímků
(strana 100).
• Je vložena nepoužitelná paměťová karta (strana 16).
Omylem jste zformátovali paměťovou kartu.
• Formátováním se vymažou všechna data na pamové kart. Data nelze
obnovit.
169
Dálkový ovládač
Přiložené dálkové ovládání nefunguje.
• Pokud chcete fotografovat, nastavte režim pohonu na (Dálkové
ovládání). Pokud chcete přehrávat, připojte fotoaparát k televizoru.
• Miřte dálkovým snímačem ovládání mimo silné světelné zdroje jako
přímé sluneční světlo nebo světla blesku. Jinak nemusí dálkové
ovládání řádně nefungovat.
• Objektiv nebo kryt může zakrývat dálkový snímač pro ochranu před
světlem. Dálkové ovládání používejte z míst, kde není světlo
z dálkového ovládání stíněno.
Ostatní zařízení DVD nefungují, pokud používáte přiložené
dálkové ovládání.
• Zvolte pro DVD zařízení jiný režim ovladače než DVD 2 nebo
zakryjte čidlo DVD zařízení černým papírem.
Tisk
Viz také „Tiskárna kompatibilní s PictBridge“ (viz dále) ve spojení
s následujícími položkami.
Obraz má podivnou barvu.
• Při tisku snímků nahraných v režimu Adobe RGB pomocí tiskáren
sRGB, které nejsou kompatibilní s Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) se
snímky vytisknou s nižší úrovní intenzity (strana 109).
Snímky jsou vytištěny s oběma ořezanými okraji.
• V závislosti na tiskárně se mohou ořezat okraje snímku vlevo, vpravo,
nahoře a dole. Zejména pokud tisknete snímek v poměru nastaveném
na [16:9], může se boční strana oříznout.
• Pokud tisknete snímky pomocí vlastní tiskárny, zrušte nastavení
ořezávání nebo bez okrajů. Informujte se u výrobce tiskárny o tom,
zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
170
Nelze tisknout snímky s datem.
• Pomocí funkce „PMB“ lze tisknout snímky s datem (strana 155).
• Tento fotoaparát nemá funkci pro překrývání dat na snímku. Protože
však snímky pořízené fotoaparátem obsahují informace o datu
záznamu, můžete tisknout snímky s překryvným datem, pokud
tiskárna nebo software rozpoznají informaci Exif. Na kompatibilitu
s informací Exif se zeptejte výrobce tiskárny nebo softwaru.
• Pokud tisknete snímky ve fotolaboratoři, lze snímky vytisknout
s datem, pokud o to požádáte.
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze, který je
přiložen k tiskárně, nebo se informujte u výrobce tiskárny.
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard
PictBridge. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna
splňuje standard PictBridge.
• Nastavte [Spojení USB] na [PTP] (strana 157).
• Odpojte a znovu připojte kabel USB. Pokud se na tiskárně objeví
chybové hlášení, vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou
s tiskárnou.
Nelze tisknout snímky.
• Snímky RAW nelze vytisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty než tímto fotoaparátem nebo
snímky upravené v počítači se nemusí vytisknout.
• Snímky, které nemají zaznamenané datum, nelze vytisknout
s vloženým datem. Nastavte [Vložení data] na [Vypnuto] a vytiskněte
snímek znovu (strana 160).
171
Ostatní
„---- -- --“ se vytiskne v části snímku, kam se vkládá datum.
Ostatní
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí zpráva „Nastavit datum a
čas?“.
• Fotoaparát byl po určitou dobu ponechán s téměř vybitým blokem
akumulátorů nebo bez bloku akumulátorů. Nabijte blok akumulátorů
a znovu nastavte datum (strana 20). Jestliže se nastavení data ztrácí
po každém nabití bloku akumulátorů, poraďte se s prodejcem Sony
nebo s místním autorizovaným servisem Sony.
Počet snímků, které lze zapsat, neklesá nebo klesá po dvou.
• Důvodem je, že při fotografování snímků ve formátu JPEG se
kompresní poměr a velikost snímku po kompresi liší podle obsahu
snímku (strana 108).
Nastavení bylo resetováno, aniž by byla provedena operace
resetování.
• V době, kdy byl vypínač napájení nastaven na ON, byl vyjmut blok
akumulátorů. Při vyjímání bloku akumulátorů zkontrolujte, zda je
fotoaparát vypnutý a zda kontrolka přístupu nesvítí (strana 11).
Fotoaparát nepracuje správně.
• Vypněte fotoaparát. Vyjměte blok akumulátorů a znovu ho vložte.
Jestliže používáte adaptér AC/nabíječku (nepřiloženo), odpojte
napájecí kabel. Je-li fotoaparát zahřátý, nechte jej vychladnout, než se
pokusíte o nápravu. Pokud fotoaparát po provedení těchto úkonů
nefunguje, poraďte se s prodejcem Sony nebo s místním
autorizovaným servisem Sony.
Bliká pět sloupků stupnice SteadyShot v pravém dolním rohu
hledáčku.
• Funkce SteadyShot nefunguje. Můžete fotografovat dál, ale funkce
SteadyShot nebude pracovat. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
Pokud stupnice SteadyShot i nadále bliká, poraďte se s prodejcem
Sony nebo s místním autorizovaným servisem Sony.
„--E-“ se zobrazí v pravém dolním rohu displeje LCD.
• Vyjměte paměťovou kartu a opět ji zasuňte. Pokud tento postup
nevypne indikaci, zformátujte paměťovou kartu.
172
Varovná hlášení
Jestliže se zobrazí následující
zprávy, řiďte se pokyny.
Jen pro akumulátor
“InfoLITHIUM”
• Je použit nekompatibilní blok
akumulátorů.
Nastavit datum a čas?
• Nastavte datum a čas. Pokud
jste fotoaparát delší dobu
nepoužívali, dobijte interní
dobíjecí akumulátor (str. 20,
176).
Nedostatečné napájení.
• Pokusili jste se o [Režim
čištění] při nedostatečném
nabití akumulátoru. Vyměňte
blok akumulátorů nebo
použijte adaptér AC/
nabíječku (nepřiloženo).
Chybí Memory Stick
Karta CF chybí
• Paměťová karta byla
formátována na počítači
a formát souborů byl
modifikován nebo byla
paměťová karta formátována
na jiném zařízení.
Zvolte [OK], pak paměťovou
kartu zformátujte. Paměťovou
kartu můžete použít znovu, ale
všechna předchozí data na ní
jsou vymazána. Dokončení
formátování může chvíli trvat.
Pokud se hlášení stále
objevuje, vyměňte paměťovou
kartu.
Chyba karty
• Je vložena nekompatibilní
karta nebo se nezdařilo
formátování.
Paměť jen ke čtení
• Fotoaparát nemůže nahrávat
ani mazat snímky na „Memory
Stick Duo“.
Ostatní
• Typ paměťové karty vložený
do fotoaparátu je jiný než typ
paměťové karty zvolený
pomocí položky [Paměťová
karta] v
nabídce Nastavení.
Nastavte do příslušné polohy.
Nelze použít MemoryStick.
Formátovat?
Nelze použít kartu CF.
Formátovat?
Opět vložte Memory Stick
Znovu vložte kartu CF
• S fotoaparátem nemůžete
používat vloženou paměťovou
kartu.
• Paměťová karta je poškozena.
• Povrch kontaktů paměťové
karty je znečištěný.
173
Zpracování... Nelze provádět
operace.
• Pokud je vyrovnávací paměť
plná, pokuste se použít funkci
inteligentního náhledu
stisknutím tlačítka náhledu.
Neplatná operace.
• Pokud fotografujete v režimu
BULB , pokuste se použít
funkci inteligentního náhledu.
Pro formátování použijte slot
pro Memory Stick.
• Pokuste se zformátovat
„Memory Stick Duo“ , která
je vložena do slotu ke vložení
karty CF pomocí adaptéru.
Vložte „Memory Stick Duo“
do slotu ke vložení karty
„Memory Stick Duo“
a zformátujte ji.
Není vložen Memory Stick.
Spoušt je blokována.
Není vložena karta CF. Spoušť
je blokována.
• [Uvol.bez karty] je nastaven
na [Zakázat]. Nastavte na
[Povolit] nebo vložte
paměťovou kartu.
Nelze zobrazit.
• Snímky zaznamenané jinými
fotoaparáty nebo snímky
modifikované počítačem se
nemusí vždy zobrazit.
174
Není objektiv. Spoušť
blokována.
• Objektiv není správně nasazen
nebo není nasazen vůbec.
• Při připojování fotoaparátu
k hvězdářskému dalekohledu
nebo podobnému zařízení
nastavte režim záznamu na M.
Nelze vytisknout.
• Pokusili jste se označit snímky
RAW značkou DPOF.
Zkontrolujte připojené
zařízení.
• Spojení nelze navázat.
Odpojte kabel USB a znovu
jej připojte.
Přehřátí fotoaparátu. Nechte
jej vychladnout.
• Fotoaparát se zahřál, protože
jste fotografovali plynule.
Vypněte napájení. Ochlaďte
fotoaparát a vyčkejte, až bude
znovu připraven
k fotografování.
Chyba fotoaparátu.
Chyba systému.
• Vypněte napájení, vyjměte
blok akumulátorů a pak je
znovu vložte. Pokud se hlášení
objevuje často, poraďte se
s prodejcem Sony nebo
s místním autorizovaným
servisem Sony.
Kryt otevřen.
• Uzavřete kryt paměťové
karty, abyste mohli začít
fotografovat.
Nelze zvětšit.
Nelze otočit snímek.
• Snímky zaznamenané jinými
fotoaparáty nelze zvětšit ani
pootočit.
Chyba tiskárny.
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte snímek, který si
přejete vytisknout, zda není
poškozen.
Tiskárna pracuje.
• Zkontrolujte tiskárnu.
Nezměněny žádné snímky.
• Pokoušeli jste se chránit
snímky nebo určité DPOF bez
změny specifikace těchto
snímků.
Nelze vytvářet složky.
• Složka se jménem začínajícím
„999“ již na paměťové kartě
existuje. Nelze vytvořit žádnou
složku, pokud se jedná o tento
případ.
Tisk zrušen.
• Tisk byl zrušen. Odpojte USB
kabel nebo vypněte
fotoaparát.
Ostatní
Nelze označit.
• Pokusili jste se označit snímky
RAW na obrazovce
PictBridge.
175
Upozornění
Nepoužívejte ani
neukládejte fotoaparát na
následujících místech:
• V extrémně teplém, suchém
nebo vlhkém místě.
Na místech, jako je automobil
zaparkovaný na slunci, se může
deformovat tělo fotoaparátu a to
může způsobit jeho poruchu.
• Vystavený přímému slunci nebo
v blízkosti topného tělesa.
Tělo fotoaparátu se může zbarvit
nebo deformovat a to může
způsobit poruchu.
• Na místech vystavených silným
vibracím.
• V blízkosti silného magnetického
pole.
• Na písčitých nebo prašných
místech.
Dbejte, aby do fotoaparátu
nepronikl písek nebo prach.
Může dojít k poruše funkčnosti
fotoaparátu, v některých
případech neopravitelné.
Při přenášení
• Pokud fotoaparát nepoužíváte,
vždy nasaďte kryt objektivu nebo
kryt těla fotoaparátu. Při
nasazování krytu těla
fotoaparátu nejdříve vytřete
všechen prach zevnitř z krytu
a až poté ho nasaďte na
fotoaparát.
176
Provozní teploty
Fotoaparát je určen k použití za
teplot mezi 0 a 40 °C (Při
používání jednotek Microdrive:
mezi 5 a 40 °C ). Fotografování za
extrémně nízkých nebo vysokých
teplot se nedoporučuje.
Sražená vlhkost
Přenesete-li fotoaparát
z chladného prostředí na teplé
místo, může uvnitř nebo vně
fotoaparátu kondenzovat vlhkost.
Tato sražená vlhkost může
způsobit poruchu funkčnosti
fotoaparátu.
Opatření proti srážení vlhkosti
Přenesete-li fotoaparát
z chladného prostředí na teplé
místo, uzavřete fotoaparát do
plastového sáčku a počkejte
nejméně hodinu, až se teplotou
přizpůsobí okolním podmínkám.
Pokud se objeví sražená vlhkost
Vypněte fotoaparát a počkejte asi
hodinu, až se vlhkost odpaří.
Pokud se pokusíte fotografovat
s vlhkostí sraženou v objektivu,
nebudete mít ostré snímky.
Interní dobíjecí akumulátor
Tento fotoaparát je vybaven
interním dobíjecím akumulátorem,
který udržuje datum a čas a ostatní
nastavení bez ohledu na to, zda je
zapnuto napájení.
Tento dobíjecí akumulátor je
průběžně dobíjen během
používání fotoaparátu. I když
budete fotoaparát používat jen
krátkodobě, bude se postupně
vybíjet, a pokud fotoaparát
nebudete používat vůbec po dobu
8 měsíců, akumulátor se zcela
vybije. V takovém případě si
ověřte, zda je dobíjecí akumulátor
dobitý dříve, než fotoaparát
použijete.
I když tento dobíjecí akumulátor
není dobitý, můžete fotoaparát
používat, nebudete-li chtít nahrát
datum a čas. Pokud fotoaparát
vynuluje nastavení na výchozí
hodnoty po každém dobití
interního dobíjecího akumulátoru,
je akumulátor zřejmě vadný.
Obraťte se na prodejce Sony nebo
na místní autorizovaný servis
Sony.
• Než se rozhodnete nahrát
neopakovatelné události,
vyzkoušejte si nahrávání a ověřte
si, že fotoaparát pracuje správně.
• Tento fotoaparát je navržen jako
odolný vůči prachu a vlhkosti,
ale není vodotěsný a chráněný
proti stříkající vodě. Pokud
používáte fotoaparát při dešti,
mějte se na pozoru, aby do
fotoaparátu a objektivu nevnikla
voda. Pokud se fotoaparát po
použití znečistí, vyčistěte jej.
Voda, písek, prach, sůl
a podobné látky, které zůstanou
na fotoaparátu, mohou zapříčinit
jeho poruchu.
• Nedívejte se přes sejmutý
objektiv nebo hledáček do slunce
nebo do silného světla. Může
dojít k nevratnému poškození
zraku. Také to může způsobit
poškození fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát
v blízkosti zdrojů silných
radiových vln nebo záření. Je
možné, že fotoaparát pak nebude
nahrávat nebo přehrávat
správně.
• Používání fotoaparátu v prašném
nebo písečném prostředí může
způsobit poškození.
• Jestliže dochází ke kondenzaci
par, před použitím fotoaparátu ji
odstraňte (strana 176).
177
Ostatní
Způsob nabíjení vnitřního
dobíjecího akumulátoru
Do fotoaparátu vložte nabitý blok
akumulátorů nebo fotoaparát
připojte prostřednictvím AC
adaptéru/nabíječky (nepřiloženo)
k síťové zásuvce a fotoaparát
ponechte nejméně po 24 hodin
s vypnutým napájením.
Poznámky k nahrávání/
přehrávání
• Nevystavujte fotoaparát otřesům
a úderům. Kromě poruch funkce
fotoaparátu to může znemožnit
nahrávání snímků, výsledkem
může být nepoužitelná paměťová
karta nebo může dojít ke ztrátě
integrity dat snímků, jejich
poškození nebo ztrátě.
• Fotoaparát, přiložené
příslušenství apod. ukládejte
mimo dosah dětí. Mohlo by dojít
ke spolknutí součástí jako
„Memory Stick Duo“. Pokud
k takovému problému dojde,
vyhledejte okamžitě lékaře.
178
Rejstřík
Rejstřík
Číslice
40 segmentové měření se vzorem
plástve ................................... 66
Displej LCD ....................... 35, 98
Doba zobr.Info....................... 129
Dobíjení bloku akumulátorů.... 9
A
F
Adobe RGB ........................... 109
AF na jeden snímek ................ 54
Autom. blesk ............................ 62
Automatické prohlížení ........ 119
Automatické zaostření............ 54
Automatický program............. 47
Automatický rozsah ISO ...... 112
Formátování ........................... 125
Fotografování BULB .............. 52
Funkce SteadyShot .................. 40
B
I
Barevný filtr ............................. 74
Barevný prostor ..................... 109
Bezdrátový blesk ..................... 62
Blesk.......................................... 61
Blok akumulátorů.................... 11
Bodové měření......................... 66
Iluminátor AF .......................... 58
Image Data Converter SR .... 152
Image Data Lightbox SR ...... 153
Indikátor zaostření .................. 55
Inteligentní náhled................... 89
Interval ...................................... 84
Interval vyvážení bílé .............. 86
H
Histogram ........................... 93, 99
Hledáček ............................. 21, 39
C
Citlivost ISO............................. 71
Clona ......................................... 48
Jas LCD .................................. 129
Jednoduchý interval ................ 84
JPEG ....................................... 108
Číslo souboru ......................... 131
K
D
Dálkový ovládač ...................... 23
Karta CF ................................... 16
Kompenzace blesku................. 70
179
Rejstřík
Č
J
Kompenzace expozice .............67
Kompresní poměr ..................108
Kondenzace vlhkosti..............176
Kontrast.....................................78
Kvalita snímku........................108
M
„Memory Stick Duo“...............16
Měření vyvážené na střed........66
Microdrive.................................16
N
Náhled .......................................89
Nahrávací disp. .......................122
Nastavení AF ..........................135
Nastavení data/času..................20
Nastavení dioptrií .....................21
Nastavení hodin........................20
Nastavení priority...................113
Nastavení značek DPOF .......126
Název složky ...........................131
Nová složka .............................132
O
Objektiv.....................................14
Oblast AF..................................56
Obrazovka přehledu ................96
Obrazovka zaostření ..............136
Očnice ........................................21
Ochrana ...................................126
Optimalizace dynamického
rozsahu ..................................77
Ostrost .......................................78
180
Otáčení...................................... 94
Ovládání AF/MF ..................... 60
Ovládání blesku ..................... 111
P
Paměť ........................................ 91
PictBridge ............................... 157
PMB ........................................ 155
Počet snímků, které je
možné nahrát ................. 12, 26
Pomalá synchr.......................... 63
Poměr stran ............................ 107
Pořizování snímků ................... 44
Prezentace .............................. 128
Programové posunutí .............. 47
Prohlížení snímku............ 92, 101
Protiprachová funkce .............. 29
Průběžné AF ............................ 54
Průběžné snímání .................... 83
Průběžné snímání v
intervalu................................ 84
Přednastavené vyvážení
bílé......................................... 72
Přímé ruční zaostření .............. 59
R
Ramenní popruh...................... 22
RAW ............................... 108, 152
Redukce šumu ............... 114, 115
Remote Camera Control ...... 154
Reset.nahr.rež. ....................... 116
Resetovat................ 116, 124, 137
Resetovat výchozí.................. 137
Režim blesku............................ 62
Režim čištění ............................ 29
Režim expozice ........................ 46
Režim měření ........................... 66
Režim pohonu.......................... 82
RŠ při vys.ISO........................ 115
RŠ u dl.exp. ............................ 114
Ruční expozice ......................... 50
Ruční posun.............................. 52
Ruční zaostřování .................... 59
Rychlá navigace ....................... 43
Rychlost závěrky................ 46, 49
S
Samospoušť............................... 84
Seznam nabídky ..................... 105
Specifikace.............................. 162
Spojení USB ........................... 132
sRGB....................................... 109
Stabilizace zrcadla ................... 87
Stupnice EV ................. 51, 69, 85
Světlá část oblasti..................... 93
Světlo prostředí........................ 68
Synchr. pozadí .......................... 62
Sytost......................................... 78
Tlačítko DRIVE ...................... 41
Tlačítko Fn................................ 43
Tlačítko MENU ..................... 105
Tlačítko Vlastní...................... 109
Tlačítko WB ............................. 72
Tmavá část oblasti ................... 93
U
Úsporný režim........................ 129
Uzamčení AE ........................... 68
Uzamčení expozice .................. 68
V
Velikost APS-C...................... 137
Velikost snímku ..................... 107
Vícesegmentové měření.......... 66
Víceúčelový ovladač ................ 41
Vlastní nast. .............................. 78
Vlastní vyvážení bílé................ 74
Vložení data............................ 127
Vybrat složku ......................... 132
Vymazat .................................. 100
Vysokorychlostní synchr......... 64
Výstup HDMI ........................ 103
Výstup videa ........................... 130
Vyvážení bílé ............................ 72
T
Z
Zámek zaostření ...................... 57
Zaostřování............................... 54
Zobr. přehr. ............................ 127
Zobrazovací panel ................... 38
Zpola stisknutá spoušť..... 44, 114
181
Rejstřík
Teplota barvy ........................... 74
Tisk .................................. 126, 157
Tisk přehledu ......................... 127
Tlačítko AEL ......................... 120
Tlačítko C ............................... 109
Tlačítko DISP .................... 37, 92
Zvětšená obrazovka .................95
Zvukové signály......................134
182
Download PDF

advertising