Sony | AC-VQ900AM | Sony AC-VQ900AM VQ900AM Napájecí adaptér AC / nabíječka Návod k obsluze

2-686-605-11(1)
Síťový adaptér /
nabíječka
Návod k obsluze
AC-VQ900AM
© 2006 Sony Corporation
Záznam majitele
Číslo modelu a výrobní číslo je umístěno na spodní straně přístroje.
Zaznamenejte si výrobní číslo do níže uvedeného rámečku.
Tato čísla prosím použijte, kdykoliv se budete v souvislosti s tímto přístrojem obracet na vašeho prodejce
Sony.
Číslo modelu AC- ––––––––––––––––––––––––––––––
Výrobní číslo ––––––––––––––––––
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti
ani vlhkosti.
Tento symbol upozorňuje uživatele na výskyt „nebezpečného napětí” uvnitř přístroje,
které může způsobit úraz elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje uživatele na důležité provozní pokyny a pokyny k údržbě
(opravám) v dokumentaci dodávané s tímto přístrojem.
UPOZORNĚNÍ
Jakékoliv změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny v tomto návodu k obsluze, mohou vést
k zániku vašeho oprávnění provozovat tento přístroj.
2CZ
Obsah
VAROVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Poznámky k používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Teplota při nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Další pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Popis přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Používání přístroje jako síťového adaptéru . . . . . . . . . 9
Nabíjení akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vložení akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyjmutí akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doba nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Akumulátory „InfoLITHIUM” a rychlonabíjení
SuperQuick (SQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Co je to „InfoLITHIUM”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Co je to rychlonabíjení SuperQuick (SQ)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zbývající kapacita akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3CZ
A
1
4
5
6
qa
7
2
8
9
q;
3
qh
qj
qs
qd
qf
VCR/CAMERA
WARNING
BATTERY LIFE
TIME TO CHG
h
m
NORMAL FULL
ql
qg
B
2
3
1
4
Připojovací kabel
4CZ
qk
C
2
1
3
4
2
1
Způsob vyjmutí
5CZ
D
Informace zobrazené na displeji se mění po každém stisknutí
tlačítka „DISPLAY (Displej)”.
1
2
2
1
3
2
1
4
2
1
5
2
1
6
2
6CZ
Dva akumulátory vloženy ve slotech 1 a 2
2
Akumulátor vložen pouze ve slotu 1
1
1
Děkujeme vám za zakoupení síťového adaptéru / nabíječky Sony.
Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.
Síťový adaptér / nabíječku AC-VQ900AM lze použít pro následující účely:
Po připojení síťového kabelu do síťové zásuvky lze tento přístroj použít jako síťový adaptér nebo
nabíječku akumulátorů.
• Pro přístroje Sony (digitální zrcadlovky atd.)
• Pro nabíjení akumulátorů Sony (řady M)
Při použití akumulátorů „InfoLITHIUM” jsou k dispozici následující funkce:
– Možnost rychlého nabíjení.
(Nabíjení je rychlejší než běžné nabíjení pomocí nabíječky dodávané s fotoaparátem.)
– Zobrazení průměrné zbývající doby nabíjení a zbývající kapacity akumulátoru.
– Akumulátory označené logem „SQ” podporují rychlonabíjení SuperQuick, které je rychlejší než běžné
nebo rychlé nabíjení.
Podrobné informace o nabíjení akumulátorů „InfoLITHIUM” a rychlonabíjení SuperQuick (SQ) najdete
v části „Akumulátory „InfoLITHIUM” a rychlonabíjení SuperQuick (SQ)”.
• Používejte jen akumulátory typu Li-on. Tento přístroj se nesmí používat pro nabíjení Ni-Cd nebo
Ni-MH akumulátorů.
• Tento přístroj nemusí být kompatibilní s některými zařízeními (digitální zrcadlovky atd.). Před
použitím zkontrolujte možnost nabíjení vašeho zařízení.
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti ani vlhkosti.
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje.
Opravy svěřte pouze kvalifikovanému technikovi.
Síťový kabel smí vyměňovat jen autorizovaný servis.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze akumulátory předepsaného typu. V opačném případě hrozí nebezpečí poranění nebo
požáru.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Přístroj zůstává připojen k síti, i pokud je vypnutý. Pro odpojení přístroje odpojte síťový kabel ze zásuvky.
Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích
Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí
být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek
odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevily
v důsledku nesprávné likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se
prosím obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek zakoupili.
7CZ
Poznámky k používání
Tento přístroj není prachuvzdorný, vodotěsný ani chráněný proti stříkající vodě.
Nabíjení
• Přístroj je určen pro nabíjení kompatibilních akumulátorů Sony.
• Nabíjejte pouze doporučené typy akumulátorů.
Náhrada ztráty záznamu
Neposkytujeme žádnou náhradu za chyby při nahrávání nebo přehrávání obrazového, zvukového nebo
jiného záznamu způsobené poruchou akumulátoru nebo síťového adaptéru / nabíječky.
Teplota při nabíjení
• Pro využití maximální kapacity akumulátorů doporučujeme teplotní rozsah při nabíjení 10 °C až
30 °C (50 °F až 86 °F).
• Tento přístroj umožňuje rychlé nabíjení, ale při nabíjení mimo doporučený teplotní rozsah se
prodlužuje doba nabíjení kvůli ochraně akumulátoru. Jakmile je prodloužena doba nabíjení, nepřejde
přístroj zpět do režimu rychlého nabíjení, ani když se teplota vrátí do doporučeného rozsahu. Vyjměte
a vložte akumulátor a znovu jej nabijte.
Další pokyny
• Přístroj neodkládejte:
– v extrémně horkém nebo chladném prostředí
Odložení přístroje v místech vystavených přímému slunečnímu záření, jako je např. palubní deska nebo
do blízkosti topných zařízení, může způsobit deformaci nebo poruchu přístroje.
– v prašném nebo znečištěním prostředí
Chraňte přístroj před pískem a prachem (zvláště na mořském pobřežím nebo jiných místech s výskytem
písku nebo prachu). Může dojít k poruše přístroje.
– ve velmi vlhkém prostředí
– v prostředí s vibracemi
Nabíjejte akumulátory na rovném povrchu bez vibrací.
• Nepoužívejte přístroj ve stísněných prostorech, jako např. mezi stěnou a nábytkem.
• Akumulátor vkládejte pečlivě.
Při nesprávném vložení akumulátoru se může poškodit svorka akumulátoru.
• Nepoužívejte tento přístroj v místech s působením silných rádiových vln a vysokou radiací. Může dojít
ke zkreslení při nahrávání nebo přehrávání obrazu.
• Kvůli ochraně akumulátoru jej vyjměte z přístroje ihned po nabití.
• Nevystavujte přístroj mechanickým otřesům.
• Neodkládejte přístroj v blízkosti televizorů nebo AM přijímačů. V některých případech může přístroj
rušit televizní nebo rádiový příjem.
• Používejte tento přístroj v blízkosti síťové zásuvky. To vám umožní vytáhnout síťový kabel co
nejrychleji ze zásuvky v případě výskytu neobvyklých okolností při nabíjení.
• Zajistěte, aby se žádné kovové předměty nedostaly do kontaktu s kovovými částmi přístroje nebo
připojovací desky. Může dojít ke zkratu a poškození přístroje.
• Při zahraničních cestách nepřipojujte tento přístroj k napěťovému adaptéru. Může dojít k přehřátí nebo
jiné poruše.
• Během používání se přístroj zahřívá. To je běžný jev.
• Po použití odpojte přístroj ze síťové zásuvky. Při odpojování kabelu tahejte za koncovku. Nikdy
netahejte za samotný kabel.
• Připojte tento přístroj do blízké síťové zásuvky. I když kontrolka „CHARGE (Nabíjení)” nesvítí, přístroj
není odpojen od síťového napětí. Pokud dojde k problémům během používání přístroje, odpojte jej ze
síťové zásuvky.
8CZ
• Přístrojem teče nepatrný proud, dokud je připojen do síťové zásuvky.
• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze síťové zásuvky. Při odpojování kabelu tahejte
za koncovku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
• Nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem.
• Štítek s údaji o provozním napětí, příkonu atd. je umístěn na spodní straně přístroje.
• Kovové kontakty vždy udržujte čisté.
• Nerozebírejte ani neupravujte přístroj.
• Neodstraňujte feritové jádro z připojovacího kabelu. Pro zabránění emise rádiového rušení používejte
kabel s feritovým jádrem.
Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, odpojte přístroj a obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Popis přístroje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
Připojovací svorka
Slot 1
Kontrolka „CHARGE (Nabíjení)” 1
Slot 2
Kontrolka „CHARGE (Nabíjení)” 2
Přepínač provozních režimů
Kontrolka režimu nabíjení
Displej
Kontrolka slotu
Tlačítko „DISPLAY (Displej)”
Připojovací kabel
Viz obr. A.
Zobrazení na displeji
„InfoLITHIUM”
„WARNING (Varování)”
„TIME TO CHG (Čas nabíjení)”
Zobrazení času
„BATTERY LIFE (Zbývající kapacita
akumulátoru)”
qj „VCR / CAMERA (VCR / fotoaparát)”
qk Plné nabíjení
ql Zbývající kapacita akumulátoru
qs
qd
qf
qg
qh
Používání přístroje jako síťového adaptéru
Viz obr. B.
Podrobnější informace o připojení najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.
1 Přepínač provozních režimů nastavte na „VCR / CAMERA (VCR / fotoaparát)”.
2 Připojte síťový kabel k tomuto přístroji.
3 Připojte síťový kabel do síťové zásuvky.
4 Připojte propojovací kabel k fotoaparátu.
Poznámky
• Pokud nastavíte přepínač provozních režimů na „CHARGE (Nabíjení)” a k přístroji je připojen
fotoaparát, napájení fotoaparátu se přeruší.
• Pokud nastavíte přepínač provozních režimů na „VCR / CAMERA (VCR / fotoaparát)”, nelze nabíjet
vložený akumulátor.
• Pokud je obraz rušený, umístěte přístroj dál od zařízení, které používáte.
• Připojovací kabel nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními. Před použitím zkontrolujte, zda je
kompatibilní s vaším zařízením.
• Na obrázku je uveden příklad připojení k digitální zrcadlovce DSLR-A100.
9CZ
Nabíjení akumulátoru
Viz obr. C-1.
1 Přepínač provozních režimů nastavte na „CHARGE (Nabíjení)”.
2 Připojte síťový kabel k přístroji.
3 Připojte síťový kabel do síťové zásuvky.
Zazní zvukový signál a rozsvítí se displej.
4 Vložte akumulátor.
Nabíjení se spustí. Jakmile indikátor signalizuje úplné nabití akumulátoru
a rozsvítí se kontrolka
„CHARGE (Nabíjení)”, je nabíjení dokončeno. Během rychlého nabíjení se rozsvítí kontrolka
„QUICK MODE (Rychlé nabíjení)”.
Pro plné nabití, které umožňuje delší používání akumulátoru než při „běžném nabíjení”, nechejte
akumulátor vložený v přístroji, dokud indikátor nabití akumulátoru nezobrazí
a kontrolka
„CHARGE (Nabíjení)” nezhasne.
V případě potřeby vyjměte akumulátor. Akumulátor lze používat, i pokud není nabíjení dokončeno.
5 Po dokončení nabíjení vyjměte akumulátor.
Vložení dvou akumulátorů současně
Do přístroje lze vložit dva akumulátory současně. Nejdříve se začne nabíjet akumulátor ve slotu 1.
Pokud jsou vloženy dva akumulátory, které však nebyly vloženy současně, začne se nejdříve nabíjet
akumulátor, který byl vložený jako první, bez ohledu na to, zda byl vložen do slotu 1 nebo 2.
Poznámka
Nelze nabíjet dva akumulátory současně.
Vložení akumulátoru
Viz obr. C-2.
1 Vložte akumulátor do tohoto přístroje značkou b směrem k připojovací svorce.
2 Posuňte akumulátor ve směru šipky.
Zatlačte akumulátor, aby připojovací svorka zapadla do přístroje.
Vyjmutí akumulátoru
Viz obr. C-2.
Posuňte akumulátor ve směru šipky a zvedněte jej.
Poznámky
• Při zvedání nedržte přístroj za akumulátor.
• Při vkládání akumulátoru dbejte na to, abyste nepoškodili připojovací svorku.
• Při vkládání nebo vyjímání akumulátoru dbejte na to, abyste si nepřiskřípnuli prsty.
Doba nabíjení
V následující tabulce je uvedena doba nabíjení akumulátoru, který byl zcela vybitý.
Rychlé nabíjení
NP-FM55H
Běžné nabíjení
70 min
Plné nabíjení
130 min
10CZ
* Akumulátor NP-FM55H nepodporuje rychlonabíjení SuperQuick
(SQ).
•
•
•
•
•
•
Informace o kontrole zbývající kapacity akumulátoru najdete v návodu k obsluze vašeho video zařízení.
Doba nabíjení se může lišit podle stavu akumulátoru a okolní teploty.
Průměrná uvedená doba platí pro nabíjení vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C (77 °F).
Přibližná doba pro úplné nabití vybitého akumulátoru (plné nabíjení).
Přibližná doba běžného nabíjení (běžné nabíjení).
Informace o zjištění zbývající kapacity akumulátoru najdete v návodu k obsluze vašeho video zařízení.
Poznámky
• Pokud nastavíte přepínač provozních režimů na „VCR / CAMERA (VCR / fotoaparát)”, nabíjení se
zastaví.
• Pokud kontrolka „CHARGE (Nabíjení)” nesvítí nebo nebliká, zkontrolujte, zda je akumulátor správně
vložen do přístroje. V opačném případě se akumulátor nebude nabíjet.
• Rychlé nabíjení lze použít pouze u akumulátorů „InfoLITHIUM”.
• Pokud se během nabíjení vyskytne jakýkoliv problém, zobrazí se na displeji nápis „WARNING
(Varování)”. Podrobné informace najdete v části „Odstraňování problémů”.
Kontrola nabíjení
Viz obr. D.
Na displeji přístroje se zobrazuje zbývající doba běžného a rychlého nabíjení. Zobrazené informace
můžete měnit stisknutím tlačítka „DISPLAY (Displej)”.
Během nabíjení stiskněte tlačítko „DISPLAY (Displej)”.
Po vložení akumulátoru počkejte asi 1 min. Po každém stisknutím tlačítka „DISPLAY (Displej)” se
rozsvítí kontrolka slotu a informace zobrazené na displeji se mění níže uvedeným způsobem.
Pokud jsou vloženy dva akumulátory současně, zobrazení informací u akumulátoru, který se nenabíjí, se
po 10 sekundách automaticky přepne na zobrazení informací o akumulátoru, který se nabíjí.
Zde je uveden příklad vložení akumulátoru nejdříve do slotu 1 a potom do slotu 2. Kontrolka slotu
odpovídá číslu slotu.
1 Zbývající kapacita akumulátoru, pokud byl první vložený akumulátor používán
v přístroji kompatibilním s funkcí „InfoLITHIUM”.
Zbývající kapacita akumulátoru se nezobrazí, pokud je menší než 5 minut.
2 Zbývající doba běžného nabíjení prvního vloženého akumulátoru.
Zobrazení doby běžného nabíjení zmizí po dokončení nabíjení.
3 Zbývající doba plného nabíjení prvního vloženého akumulátoru.
Zobrazení doby plného nabíjení zmizí po dokončení nabíjení.
4 Zbývající kapacita akumulátoru, pokud byl druhý vložený akumulátor používán
v přístroji kompatibilním s funkcí „InfoLITHIUM”.
Zbývající kapacita akumulátoru se nezobrazí, pokud je menší než 5 minut.
5 Zbývající doba běžného nabíjení druhého vloženého akumulátoru.
Zobrazení doby běžného nabíjení zmizí po dokončení nabíjení.
6 Zbývající doba plného nabíjení druhého vloženého akumulátoru.
Zobrazení doby plného nabíjení zmizí po dokončení nabíjení.
* Zbývající kapacita akumulátoru označuje zbývající čas do vybití akumulátoru, pokud je akumulátor vložen do stejného
zařízení (videokamera atd.), ve kterém byl používán před nabíjením. U digitální zrcadlovky se zbývající kapacita
akumulátoru značně liší podle způsobu fotografování. Zbývající kapacita akumulátoru představuje orientační údaj
o nabití akumulátoru. Podrobné informace najdete v části „Akumulátory „InfoLITHIUM” a rychlonabíjení SuperQuick
(SQ)”.
11CZ
Poznámky
• U nového akumulátoru, který nebyl ještě používán v žádném zařízení, se nezobrazí žádná hodnota. Na
displeji se zobrazí „– – – –”. Vložte nový akumulátor do vaší digitální zrcadlovky atd. a před nabíjením
ji používejte asi 20 sekund.
• Doba zobrazená na displeji představuje průměrnou dobu nabíjení při teplotě 25 °C (77 °F). Zobrazená
doba se může lišit od skutečné doby nabíjení podle okolních podmínek. Podle stavu akumulátoru se
v některých případech nemusí doba zobrazit. Nejedná se o poruchu.
• Zobrazení doby po stisknutí tlačítka „DISPLAY (Displej)” může chvíli trvat.
• Zobrazení doby u akumulátoru, který ještě nebyl nabíjen, může rovněž chvíli trvat.
• Pokud vložíte plně nabitý akumulátor, může se na displeji zobrazit nápis „TIME TO CHG FULL 1h
(Doba plného nabíjení 1h)”. Nejedná se o poruchu.
• Zobrazená doba se může lišit od skutečné doby v následujících případech. Nejedná se o poruchu.
– Pokud vyjmete akumulátor mezi běžným a plným nabíjení. (Pro plné nabíjení je navíc potřeba asi
1 hodina po dokončení běžného nabíjení.)
– Pokud nabíjíte akumulátor, který nebyl delší dobu používán. (Proveďte plné nabíjení.)
Odstraňování problémů
Příznak
Příčina / odstranění
Digitální zrcadlovka nepracuje.
• Síťový kabel není připojen do síťové zásuvky.
t Připojte kabel do síťové zásuvky.
• Propojovací kabel není správně připojen.
t Připojte kabel správně.
• Přepínač provozních režimů je nastaven na „CHARGE
(Nabíjení)”.
t Nastavte přepínač provozních režimů na „VCR /
CAMERA (VCR / fotoaparát)”.
Akumulátor se nenabíjí.
• Přepínač provozních režimů je nastaven na „VCR / CAMERA
(VCR / fotoaparát)”.
t Nastavte přepínač provozních režimů na „CHARGE
(Nabíjení)”.
Napájení se ihned vypne, i když
je zbývající kapacita akumulátoru
dostatečná nebo se zobrazená
zbývající kapacita akumulátoru liší od
skutečné kapacity.
• Proveďte plné nabití akumulátoru.
t Zbývající kapacita akumulátoru se zobrazí správně.
• Při použití digitální zrcadlovky se zbývající kapacita
akumulátoru liší podle způsobu použití fotoaparátu. Podrobné
informace najdete v části „Zbývající kapacita akumulátoru”.
Nelze přepnout zobrazení na displeji.
Nelze provést rychlé nabíjení nebo
rychlonabíjení SuperQuick (SQ).
Kontrolka „CHARGE (Nabíjení)”
bliká a na displeji se zobrazí nápis
„WARNING (Varování)”.
12CZ
t Viz „Zbývající kapacita akumulátoru”.
Pokud nabíjíte akumulátor mimo doporučený teplotní rozsah
10 °C až 30 °C (50 °F až 86 °F), mohou se na displeji
zobrazit níže uvedené informace. V takovém případě lze kvůli
ochraně akumulátoru nabíjet akumulátor pouze v režimu
běžného nabíjení a nikoliv v režimu rychlého nabíjení nebo
rychlonabíjení SuperQuick (SQ).
t Postupujte podle následujícího schématu.
Vyjměte akumulátor z přístroje a znovu jej vložte.
Pokud kontrolka „CHARGE (Nabíjení)”
znovu bliká:
Vložte jiný akumulátor.
Pokud se kontrolka „CHARGE (Nabíjení)”
rozsvítí a nebliká:
Pokud kontrolka „CHARGE (Nabíjení)”
zhasne po uplynutí doby nabíjení, nejedná se
o poruchu.
Pokud kontrolka „CHARGE (Nabíjení)”
znovu bliká:
Jedná se o poruchu přístroje.
Pokud se kontrolka „CHARGE (Nabíjení)”
rozsvítí a nebliká:
Pokud kontrolka „CHARGE (Nabíjení)”
zhasne po uplynutí doby nabíjení, jedná se
o poruchu prvního vloženého akumulátoru.
V případě poruchy přístroje se obraťte na vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Akumulátory „InfoLITHIUM” a rychlonabíjení
SuperQuick (SQ)
Tento přístroj podporuje akumulátory „InfoLITHIUM” (řady M). Funkce zobrazování
zbývající kapacity akumulátoru na přístroji je dostupná, pouze pokud používáte
akumulátor v zařízení kompatibilním s funkcí „InfoLITHIUM” (hlavně videokamery).
Akumulátory označené logem „SQ” podporují rychlonabíjení SuperQuick, které je rychlejší
než běžné nebo rychlé nabíjení.
Co je to „InfoLITHIUM”?
„InfoLITHIUM” je akumulátor typu Li-on, který je schopen vyměňovat si data o spotřebě energie s
kompatibilním elektronickým zařízením. Sony doporučuje používat akumulátory „InfoLITHIUM” (řady
M) s elektronickými zařízeními označenými logem
.
„InfoLITHIUM” je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
Co je to rychlonabíjení SuperQuick (SQ)?
Rychlonabíjení SuperQuick (SQ) je všeobecný název pro funkci rychlého nabíjení a systém napájení.
Tuto funkci lze použít u akumulátorů „InfoLITHIUM” označených logem
nebo
v kombinaci
s příslušným zařízením. Rychlonabíjení SuperQuick (SQ) umožňuje značné snížení doby nabíjení ve
srovnání s rychlým (nebo běžným) nabíjením.
Kontrolka režimu nabíjení se rozsvítí podle režimu nabíjení (viz obr. níže).
x Probíhá rychlonabíjení SuperQuick (SQ). t Rozsvítí se kontrolka „SQ MODE (Režim SQ)”.
x Probíhá rychlé nabíjení. t Rozsvítí se kontrolka „QUICK MODE (Rychlé nabíjení)”.
Kontrolka režimu nabíjení zhasne po dokončení běžného nabíjení.
Zbývající kapacita akumulátoru
V následujících případech se během nabíjení akumulátoru zobrazí na displeji zbývající kapacita
akumulátoru.
• Použití akumulátorů „InfoLITHIUM”.
• Použití elektronického zařízení označeného logem
.
Ujistěte se, že používáte akumulátor označený logem
. Informace o kompatibilitě vašeho
video zařízení s funkcí „InfoLITHIUM” najdete v návodu k obsluze dodávaném s vaším video zařízením.
13CZ
Asi jednu minutu po spuštění nabíjení se na displeji zobrazí „BATTERY LIFE (Zbývající
kapacita akumulátoru)”.
• Při použití přístroje jako nabíječky se na displeji zobrazí zbývající kapacita akumulátoru používaného
ve vašem video zařízení. Tato funkce je dostupná při použití akumulátorů „InfoLITHIUM” (řady M)
v kombinaci s kompatibilním zařízením (hlavně videokamery). Ujistěte se, že je akumulátor označen
. V návodu k obsluze vašeho video zařízení si zjistěte, zda je zařízení kompatibilní
logem
s funkcí „InfoLITHIUM”.
• Pokud byl akumulátor před nabíjením vložen do digitální zrcadlovky a potom do videokamery, zobrazí
se na displeji zbývající kapacita, jestliže má videokamera podobný příkon jako digitální zrcadlovka. Pro
zobrazení zbývající kapacity u nového akumulátoru nejdříve vložte akumulátor do digitální zrcadlovky
a používejte ji asi 20 sekund. Potom nabijte akumulátor.
• Asi jednu minutu po spuštění nabíjení se na displeji zobrazí „BATTERY LIFE (Zbývající kapacita
akumulátoru)”.
• Při použití dvou nebo více video zařízení kompatibilních s funkcí „InfoLITHIUM” se zobrazí zbývající
kapacita akumulátoru pro poslední používané zařízení.
• Zobrazená kapacita představuje průměrnou zbývající dobu při nahrávání přes hledáček. Při použití LCD
displeje je zbývající doba kratší.
• Zbývající kapacita akumulátoru se nemusí zobrazit u všech video zařízení.
• Zbývající kapacita akumulátoru, která je menší než 5 minut, se nezobrazí.
• V následujících případech se na displeji zobrazí „– – – –”. Nejedná se o poruchu.
– Pokud je zbývající kapacita akumulátoru menší než 5 minut.
– Pokud se zobrazená doba nabíjení liší od skutečné doby. (Pokračujte v nabíjení, dokud není dokončeno
plné nabíjení.)
– Pokud se nejedná o akumulátor „InfoLITHIUM”. (Zobrazení zbývající kapacity akumulátoru a další
funkce nejsou dostupné.)
– Pokud ještě nebyl akumulátor vložen do tohoto přístroje. (Vložte akumulátor do vaší digitální
zrcadlovky atd. a před nabíjením ji používejte asi 20 sekund.)
Technické údaje
AC-VQ900AM
Vstup
Výstup
100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 33 W
7,6 V DC, 3,0 A (při připojení fotoaparátu)
8,4 V DC, 2,9 A (při nabíjení akumulátoru)
Provozní teplota
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Teplota pro skladování
– 20 °C až + 60 °C (– 4 °F až + 140 °F)
Rozměry
cca 123 × 48 × 135 mm (š / v / h)
(Rozměry jsou uvedeny bez vyčnívajících dílů.)
Hmotnost
cca 490 g
Obsah balení
Síťový adaptér / nabíječka (AC-VQ900AM) ....... (1)
Síťový kabel .......................................................... (1)
Sada tištěné dokumentace
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
V případě potřeby použijte podle typu síťové zásuvky běžně dostupný adaptér zástrčky síťového kabelu
(není součástí dodávky).
Síťová zásuvka
AC-VQ900AM
Adaptér zástrčky síťového kabelu (není součástí dodávky)
Při zahraničních cestách nepřipojujte tento přístroj k napěťovému adaptéru. Může dojít k přehřátí nebo
jiné poruše.
14CZ
zst28148
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising